ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 313

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 60
29 noiembrie 2017


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2200 al Comisiei din 28 noiembrie 2017 privind deschiderea și modul de gestionare a unor contingente tarifare de import de anumite cereale din Ucraina

1

 

 

DECIZII

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/2201 a Comisiei din 27 noiembrie 2017 de autorizare a introducerii pe piață a 2′-fucozil-lactozei produse cu Escherichia coli tulpina BL21 ca ingredient alimentar nou în temeiul Regulamentului (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European și al Consiliului [notificată cu numărul C(2017) 7662]

5

 

 

ACTE ADOPTATE DE ORGANISME CREATE PRIN ACORDURI INTERNAŢIONALE

 

*

Decizia nr. 1/2017 a Consiliului mixt CARIFORUM-UE instituit prin Acordul de parteneriat economic dintre statele CARIFORUM, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de altă parte, din 17 noiembrie 2017 în ceea ce privește modificarea anexei IX la Protocolul I: Țările și teritoriile de peste mări [2017/2202]

10

 

*

Decizia nr. 2/2017 a Consiliului mixt CARIFORUM-UE instituit prin Acordul de parteneriat economic dintre statele CARIFORUM, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de altă parte, din 17 noiembrie 2017 în ceea ce privește stabilirea unei liste de arbitri [2017/2203]

12

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

29.11.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 313/1


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/2200 AL COMISIEI

din 28 noiembrie 2017

privind deschiderea și modul de gestionare a unor contingente tarifare de import de anumite cereale din Ucraina

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1), în special articolul 187 literele (a) și (c),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 2017/1566 al Parlamentului European și al Consiliului (2) prevede un regim preferențial în ceea ce privește taxele vamale la importul de anumite mărfuri originare din Ucraina. Contingentele tarifare de import menționate în anexa II la regulamentul în cauză sunt gestionate de Comisie în conformitate cu articolul 184 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013. Acestea se aplică pe o perioadă de trei ani, începând cu 1 ianuarie 2018.

(2)

Pentru a se garanta că importurile de anumite cereale originare din Ucraina care fac obiectul contingentelor tarifare sunt ordonate și nespeculative, este oportun să se prevadă ca aceste importuri să fie gestionate prin intermediul licențelor de import. În acest scop, ar trebui să se aplice Regulamentele (CE) nr. 1301/2006 (3) și (CE) nr. 1342/2003 (4) ale Comisiei, precum și Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1239 al Comisiei (5), cu excepția cazului în care prezentul regulament prevede derogări.

(3)

Pentru a se asigura o bună gestionare a acestor contingente, ar trebui să se prevadă termene pentru depunerea cererilor de licențe de import, precum și să se precizeze informațiile care trebuie incluse în cereri și în licențe.

(4)

În scopul eficienței administrative, ar trebui ca statele membre să utilizeze, pentru notificările adresate Comisiei în conformitate cu prezentul regulament, sistemele de informare prevăzute de Regulamentul delegat (UE) 2017/1183 al Comisiei (6) și de Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1185 al Comisiei (7).

(5)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru organizarea comună a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Deschiderea și gestionarea contingentelor tarifare

(1)   Contingentele tarifare de import pentru anumite produse originare din Ucraina, menționate în anexă, sunt deschise anual de la 1 ianuarie 2018 la 31 decembrie 2020.

(2)   Taxele la import în cadrul contingentului tarifar de import menționat la alineatul (1) se percep la o rată de 0 EUR per tonă.

(3)   Se aplică dispozițiile Regulamentelor (CE) nr. 1342/2003 și (CE) nr. 1301/2006, precum și ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/1239, cu excepția cazului în care prezentul regulament prevede dispoziții contrare.

Articolul 2

Norme privind depunerea de cereri de licențe de import și eliberarea de licențe de import

(1)   Fără a se aduce atingere articolului 6 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006, solicitanții nu pot depune mai mult de o cerere de licență de import per număr de ordine și pe săptămână. În cazul în care solicitanții depun mai mult de o cerere, nu se admite niciuna dintre cererile respective, iar garanțiile depuse odată cu prezentarea cererilor sunt preluate de statul membru în cauză.

Cererile de licențe de import se depun la autoritățile competente ale statelor membre în fiecare săptămână, cel târziu până vineri la ora 13.00 (ora Bruxelles-ului).

(2)   Fiecare cerere de licență de import precizează o cantitate exprimată în kilograme, fără zecimale, care nu poate fi mai mare decât cantitatea totală a contingentului în cauză.

(3)   Licențele de import se eliberează în a patra zi lucrătoare următoare termenului-limită pentru efectuarea notificării menționat la articolul 4 alineatul (1).

(4)   Cererea de licență de import și licența de import conțin numele „Ucraina” în rubrica 8, iar căsuța „da” este marcată cu o cruce. Licențele sunt valabile numai pentru produsele originare din Ucraina.

Articolul 3

Valabilitatea licențelor de import

Perioada de valabilitate a licențelor de import corespunde perioadei cuprinse între ziua eliberării efective, în conformitate cu articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1239, și sfârșitul celei de a doua luni care urmează după luna în cauză.

Articolul 4

Notificări

(1)   Cel târziu la ora 18.00 (ora Bruxelles-ului) în ziua de luni care urmează săptămânii în care sunt depuse cererile de licențe de import, statele membre trimit Comisiei fiecare cerere, pe cale electronică și per număr de ordine, menționând originea produsului și cantitatea solicitată pentru fiecare cod NC, inclusiv notificările cu mențiunea „nici una”. Notificarea se efectuează în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) 2017/1183 și cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1185.

(2)   În ziua eliberării licențelor de import, statele membre comunică Comisiei, pe cale electronică, informațiile privind licențele eliberate în conformitate cu dispozițiile de la articolul 11 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006, precum și cantitățile totale, per cod NC, pentru care au fost eliberate licențe de import.

Articolul 5

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament se aplică de la 1 ianuarie 2018 la 31 decembrie 2020.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 28 noiembrie 2017.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  Regulamentul (UE) 2017/1566 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 septembrie 2017 privind introducerea de măsuri comerciale autonome temporare pentru Ucraina, care completează concesiile comerciale disponibile în temeiul Acordului de asociere (JO L 254, 30.9.2017, p. 1).

(3)  Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 al Comisiei din 31 august 2006 de stabilire a normelor comune pentru administrarea contingentelor tarifare de import pentru produsele agricole gestionate printr-un sistem de licențe de import (JO L 238, 1.9.2006, p. 13).

(4)  Regulamentul (CE) nr. 1342/2003 al Comisiei din 28 iulie 2003 de stabilire a normelor speciale de aplicare a regimului licențelor de import și de export în sectorul cerealelor și al orezului (JO L 189, 29.7.2003, p. 12).

(5)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1239 al Comisiei din 18 mai 2016 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemul de licențe de import și de export (JO L 206, 30.7.2016, p. 44).

(6)  Regulamentul delegat (UE) 2017/1183 al Comisiei din 20 aprilie 2017 de completare a Regulamentelor (UE) nr. 1307/2013 și (UE) nr. 1308/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește notificările către Comisie de informații și documente (JO L 171, 4.7.2017, p. 100).

(7)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1185 al Comisiei din 20 aprilie 2017 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (UE) nr. 1307/2013 și (UE) nr. 1308/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește notificările către Comisie ale informațiilor și documentelor, precum și de modificare și abrogare a mai multor regulamente ale Comisiei (JO L 171, 4.7.2017, p. 113).


ANEXĂ

Fără a se aduce atingere regulilor de interpretare a Nomenclaturii combinate, textul descrierii produselor trebuie considerat ca având o valoare pur indicativă, domeniul de aplicare al regimului preferențial fiind determinat, în contextul prezentei anexe, de codurile NC existente la 1 ianuarie 2017. În cazul în care codul NC este precedat de un „ex”, aplicarea regimului preferențial este determinată pe baza codului NC și a descrierii produsului.

Nr. de ordine

Produs

Cod NC

Cantitate în tone

09.4277

Alac, grâu comun și meslin, altele decât destinate însămânțării

1001 99 00

65 000

Făină de grâu comun și făină de alac

1101 00 15

Făină de meslin

1101 00 90

Făină de cereale, altele decât grâu, meslin, secară, porumb, orz, ovăz, orez

1102 90 90

Crupe și griș de grâu comun și de alac

1103 11 90

Aglomerate sub formă de pelete de grâu

1103 20 60

09.4278

Porumb, altul decât destinat însămânțării

1005 90 00

625 000

Făină de porumb

1102 20

Crupe și griș de porumb

1103 13

Aglomerate sub formă de pelete de porumb

1103 20 40

Boabe de porumb prelucrate

1104 23

09.4279

Orz, altul decât destinat însămânțării

1003 90 00

325 000

Făină de orz

1102 90 10

Aglomerate sub formă de pelete de orz

ex 1103 20 25


DECIZII

29.11.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 313/5


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/2201 A COMISIEI

din 27 noiembrie 2017

de autorizare a introducerii pe piață a 2′-fucozil-lactozei produse cu Escherichia coli tulpina BL21 ca ingredient alimentar nou în temeiul Regulamentului (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European și al Consiliului

[notificată cu numărul C(2017) 7662]

(Numai textul în limba germană este autentic)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 ianuarie 1997 privind alimentele și ingredientele alimentare noi (1), în special articolul 7,

întrucât:

(1)

La 4 august 2014, societatea Jennewein Biotechnologie GmbH a adresat autorității competente din Țările de Jos o cerere de a introduce pe piața din Uniune concentratul praf și lichid de oligozaharidă 2′-fucozil-lactoză produs cu o tulpină de Escherichia coli BL21 modificată genetic ca ingredient alimentar nou, în sensul articolului 1 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 258/97. Populația țintă sunt copiii de vârstă mică.

(2)

2′-fucozil-lactoza nu intră în domeniul de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (2) întrucât Escherichia coli tulpina BL21 modificată genetic este utilizată ca auxiliar tehnologic, iar materialul derivat din microorganismul modificat genetic nu este prezent în alimentul nou.

(3)

La 3 iunie 2016, autoritatea competentă din Țările de jos a emis raportul său de evaluare inițială. În raportul respectiv, aceasta a concluzionat că concentratul praf și lichid de oligozaharidă 2′-fucozil-lactoză produs cu Escherichia coli tulpina BL21 modificată genetic respectă criteriile privind ingredientele alimentare noi prevăzute la articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 258/97.

(4)

La 13 iunie 2016, Comisia a transmis celorlalte state membre raportul de evaluare inițială.

(5)

În termenul de 60 de zile prevăzut la articolul 6 alineatul (4) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 258/97 au fost prezentate obiecții justificate. În mod particular, au fost prezentate obiecții privind doza ridicată de 2′-fucozil-lactoză. În conformitate cu articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 258/97, ar trebui adoptată o decizie care să ia în considerare obiecțiile formulate. Solicitantul a modificat în consecință cererea privind cantitatea maximă de 2′-fucozil-lactoză în preparatele pentru sugari și formulele de continuare. Această schimbare și explicațiile suplimentare oferite de solicitant au răspuns acestor preocupări într-un mod satisfăcător pentru statele membre și pentru Comisie.

(6)

Regulamentul (UE) nr. 609/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (3) stabilește cerințe privind alimentele destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică. Utilizarea prafului și a lichidului concentrat de 2′-fucozil-lactoză ar trebui să fie autorizată fără a aduce atingere regulamentului respectiv și niciunei alte legislații care se aplică în paralel cu Regulamentul (CE) nr. 258/97.

(7)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Fără a aduce atingere Regulamentului (UE) nr. 609/2013, praful și lichidul concentrat de 2′-fucozil-lactoză, astfel cum este specificat în anexa I la prezenta decizie, poate fi introdus pe piața Uniunii ca ingredient alimentar nou pentru utilizările definite și la nivelul maxim stabilit în anexa II la prezenta decizie.

Articolul 2

Denumirea prafului și a lichidului concentrat de 2′-fucozil-lactoză autorizate prin prezenta decizie pe etichetele produselor alimentare este cea de „2′-fucozil-lactoză” pentru praful și pentru lichidul concentrat.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează societății Jennewein Biotechnologie GmbH, Maarweg 32, 53619 Rheinbreitbach, Germania.

Adoptată la Bruxelles, 27 noiembrie 2017.

Pentru Comisie

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 43, 14.2.1997, p. 1.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (JO L 268, 18.10.2003, p. 1).

(3)  Regulamentul (UE) nr. 609/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 iunie 2013 privind alimentele destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică, alimentele destinate unor scopuri medicale speciale și înlocuitorii unei diete totale pentru controlul greutății și de abrogare a Directivei 92/52/CEE a Consiliului, a Directivelor 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE și 2006/141/CE ale Comisiei, a Directivei 2009/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Regulamentelor (CE) nr. 41/2009 și (CE) nr. 953/2009 ale Comisiei (JO L 181, 29.6.2013, p. 35).


ANEXA I

SPECIFICAȚII PENTRU 2′-FUCOZIL-LACTOZĂ

Definiție:

Denumirea chimică

α-L-fucopiranozil-(1→2)-β-D-galactopiranozil-(1→4)-D-glucopiranoză

Formula chimică

C18H32O15

Masa moleculară

488,44 Da

Nr. CAS

41263-94-9

Descriere: Praful de 2′-fucozil-lactoză produs cu Escherichia coli tulpina BL21 modificată genetic este o pulbere de culoare albă până la culoarea fildeșului care este obținută din lichidul concentrat de 2′-fucozil-lactoză prin uscare prin pulverizare. Lichidul concentrat de 2′-fucozil-lactoză este o soluția apoasă limpede de 45 % w/v ± 5 % w/v, incoloră până la ușor gălbuie.

Specificații pentru praful de 2′-fucozil-lactoză

Parametrul de specificație

Limite

Parametru fizic

Culoare albă până la culoarea fildeșului

 

Analiză chimică

2′-fucozil-lactoză

≥ 90 %

Lactoză

≤ 5 %

3′-fucozil-lactoză

≤ 5 %

Difucozil-lactoză

≤ 5 %

Fucozil-galactoză

≤ 3 %

Glucoză

≤ 3 %

Galactoză

≤ 3 %

Fucoză

≤ 3 %

Detectare a OMG-urilor

Negativ

 

Conținut de apă

 

≤ 9,0 %

Conținut de proteine

 

≤ 100 μg/g

Cenușă totală

 

≤ 0,5 %

Contaminanți

Plumb

≤ 0,02 mg/kg

Arsen

≤ 0,2 mg/kg

Cadmiu

≤ 0,1 mg/kg

Mercur

≤ 0,5 mg/kg

Aflatoxină M1

≤ 0,025 μg/kg

Parametri microbieni

Număr total de germeni (NTG)

≤ 104 CFU/g

Enterobacterii/Coliforme

absente în 11 g

Drojdii și mucegaiuri

≤ 100 CFU/g

Salmonella spp.

Negativ/100 g

Cronobacter spp.

Negativ/100 g

Endotoxine

≤ 100 UE/g

CFU: Unități formatoare de colonii; UE: Unități de endotoxine.

Specificații pentru lichidul concentrat de 2′-fucozil-lactoză

Parametrul de specificație

Limite

Parametru fizic

Soluție limpede, incoloră până la ușor gălbuie

 

Substanță solidă

 

45 % w/v (± 5 % w/v) substanță uscată în apă

Analiză chimică

2′-fucozil-lactoză

≥ 90 %

Lactoză

≤ 5 %

3′-fucozil-lactoză

≤ 5 %

Difucozil-lactoză

≤ 5 %

Fucozil-galactoză

≤ 3 %

Glucoză

≤ 3 %

Galactoză

≤ 3 %

Fucoză

≤ 3 %

Detectare a OMG-urilor

Negativ

 

Conținut de proteine

 

≤ 100 μg/g

Cenușă totală

 

≤ 0,5 %

Contaminanți

Plumb

≤ 0,02 mg/kg

Arsen

≤ 0,2 mg/kg

Cadmiu

≤ 0,1 mg/kg

Mercur

≤ 0,5 mg/kg

Aflatoxină M1

≤ 0,025 μg/kg

Parametri microbieni

Număr total de germeni (NTG)

≤ 5 000 CFU/g

Enterobacterii/Coliforme

absente în 11 g

Drojdii și mucegaiuri

≤ 50 CFU/g

Salmonella spp.

Negativ/200 ml

Cronobacter spp.

Negativ/200 ml

Endotoxine

≤ 100 UE/ml

UFC: Unități formatoare de colonii; UE: Unități de endotoxine.


ANEXA II

Utilizări autorizate ale prafului și ale lichidului concentrat de 2′-fucozil-lactoză

Categoria de produse alimentare

Nivel maxim

Preparatele pentru sugari și formulele de continuare

1,2 grame de 2′-fucozil-lactoză per litru de produs final, gata de utilizare, comercializat ca atare sau reconstituit conform instrucțiunilor producătorului.


ACTE ADOPTATE DE ORGANISME CREATE PRIN ACORDURI INTERNAŢIONALE

29.11.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 313/10


DECIZIA NR. 1/2017 A CONSILIULUI MIXT CARIFORUM-UE

instituit prin Acordul de parteneriat economic dintre statele CARIFORUM, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de altă parte,

din 17 noiembrie 2017

în ceea ce privește modificarea anexei IX la Protocolul I: Țările și teritoriile de peste mări [2017/2202]

CONSILIUL MIXT CARIFORUM-UE,

având în vedere Acordul de parteneriat economic dintre statele CARIFORUM, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte („acordul”), în special articolul 41 din Protocolul I,

întrucât:

(1)

În sensul Protocolului I la acord – privind definirea noțiunii de „produse originare” și metodele de cooperare administrativă – prin țările și teritoriile de peste mări se înțeleg țările și teritoriile de peste mări prevăzute în anexa IX la protocolul respectiv;

(2)

În urma schimbării statutului insulelor Mayotte (1) și Saint-Barthélemy (2) și a intrării în vigoare a Deciziei 2013/755/UE a Consiliului (3) privind asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Uniunea Europeană, lista țărilor și teritoriilor de peste mări din anexa IX la Protocolul I la acord ar trebui să fie actualizată,

DECIDE:

Articolul 1

Anexa IX la Protocolul I se înlocuiește cu anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 17 noiembrie 2017.

Pentru statele CARIFORUM

K. JOHNSON SMITH

Pentru partea UE

C. MALMSTRÖM


(1)  Decizia 2012/419/UE a Consiliului European din 11 iulie 2012 de modificare a statutului Mayotte în raport cu Uniunea Europeană (JO L 204, 31.7.2012, p. 131).

(2)  Decizia 2010/718/UE a Consiliului European din 29 octombrie 2010 de modificare a statutului în raport cu Uniunea Europeană al Insulei Saint-Barthélemy (JO L 325, 9.12.2010, p. 4).

(3)  Decizia 2013/755/UE a Consiliului din 25 noiembrie 2013 privind asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Uniunea Europeană („Decizia de asociere peste mări”) (JO L 344, 19.12.2013, p. 1).


ANEXĂ

ANEXA IX LA PROTOCOLUL I

Țările și teritoriile de peste mări

În sensul prezentului protocol, prin «țări și teritorii de peste mări» se înțeleg următoarele țări și teritorii menționate în anexa II la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene:

(Prezenta listă nu aduce atingere statutului acestor țări și teritorii, nici evoluției statutului acestora.)

1.

Țări și teritorii de peste mări ale Regatului Danemarcei:

Groenlanda.

2.

Țări și teritorii de peste mări ale Republicii Franceze:

Noua Caledonie și teritoriile dependente;

Polinezia Franceză;

Saint-Pierre și Miquelon;

Saint-Barthélemy;

Teritoriile Australe și Antarctice Franceze;

Wallis și Futuna.

3.

Țări și teritorii de peste mări ale Regatului Țărilor de Jos:

Aruba;

Bonaire;

Curaçao;

Saba;

Sint Eustatius;

Sint-Maarten.

4.

Țări și teritorii de peste mări ale Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord:

Anguilla;

Insulele Bermude;

Insulele Cayman;

Insulele Falkland;

Georgia de Sud și Insulele Sandwich de Sud;

Montserrat;

Pitcairn;

Sfânta Elena, Ascension și Tristan da Cunha;

Teritoriul Antarcticii britanice;

Teritoriul Britanic din Oceanul Indian;

Insulele Turks și Caicos;

Insulele Virgine Britanice.


29.11.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 313/12


DECIZIA NR. 2/2017 A CONSILIULUI MIXT CARIFORUM-UE

instituit prin Acordul de parteneriat economic dintre statele CARIFORUM, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de altă parte,

din 17 noiembrie 2017

în ceea ce privește stabilirea unei liste de arbitri [2017/2203]

CONSILIUL MIXT CARIFORUM-UE,

având în vedere Acordul de parteneriat economic dintre statele CARIFORUM, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte, în special articolul 221 alineatul (1),

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Lista de cincisprezece arbitri prevăzută la articolul 221 alineatul (1), care figurează în anexa la prezenta decizie, se adoptă de către părți.

Articolul 2

Comitetul CARIFORUM-UE pentru comerț și dezvoltare poate modifica lista de arbitri anexată la prezenta decizie.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, la 17 noiembrie 2017.

Pentru statele CARIFORUM

K. JOHNSON SMITH

Pentru partea UE

C. MALMSTRÖM


ANEXĂ

Lista de arbitri menționată la articolul 221 alineatul (1) din acord

Arbitrii selectați de către statele CARIFORUM:

 

Doamna Tracy BENN-ROBERTS (Antigua și Barbuda)

 

Doamna Nicole FOSTER (Barbados)

 

Doamna Bertha COOPER-ROSSEAU (Bahamas)

 

Doamna Michelle A. BROWN (Jamaica)

 

Doamna Fabiola MEDINA GARNES (Republica Dominicană)

Arbitrii selectați de către UE:

 

Domnul Jacques BOURGEOIS (Belgia)

 

Domnul Claus-Dieter EHLERMANN (Germania)

 

Domnul Pieter Jan KUIJPER (Țările de Jos)

 

Domnul Giorgio SACERDOTI (Italia)

 

Domnul Ramon TORRENT (Spania)

Arbitrii selectați de comun acord de către părți:

 

Domnul Frederick ABBOTT (Statele Unite ale Americii)

 

Domnul James BACCHUS (Statele Unite ale Americii)

 

Domnul Armand DE MESTRAL (Canada)

 

Doamna Claudia OROZCO (Columbia)

 

Domnul Helge SELAND (Norvegia)