ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 306

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 60
22 noiembrie 2017


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

ACORDURI INTERNAŢIONALE

 

*

Aviz privind intrarea în vigoare a Protocolului la Acordul-cadru global de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană

1

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul delegat (UE) 2017/2167 al Comisiei din 5 iulie 2017 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/2374 de stabilire a unui plan privind aruncarea capturilor înapoi în mare pentru anumite activități de pescuit de specii demersale în apele de sud-vest

2

 

*

Regulamentul delegat (UE) 2017/2168 al Comisiei din 20 septembrie 2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 589/2008 al Comisiei în ceea ce privește standardele de comercializare pentru ouăle de găini crescute în aer liber, în cazul în care accesul găinilor la spații exterioare este restricționat

6

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2169 al Comisiei din 21 noiembrie 2017 privind formatul și modalitățile de transmitere a statisticilor europene referitoare la prețurile la gaze naturale și energie electrică în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/1952 al Parlamentului European și al Consiliului ( 1 )

9

 

 

DECIZII

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/2170 a Consiliului din 15 noiembrie 2017 privind supunerea N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]furan-2-carboxamidă (furanilfentanil) unor măsuri de control

19

 

*

Decizia (UE) 2017/2171 a Consiliului din 20 noiembrie 2017 privind contribuțiile financiare care trebuie plătite de statele membre pentru finanțarea Fondului european de dezvoltare, inclusiv plafonul pentru exercițiul 2019, cuantumul anual pentru exercițiul 2018, prima tranșă pentru exercițiul 2018 și previziunile cu caracter indicativ și neobligatoriu privind valorile anuale preconizate ale contribuțiilor pentru exercițiile 2020 și 2021

21

 

*

Decizia (UE) 2017/2172 a Comisiei din 20 noiembrie 2017 de modificare a Deciziei 2010/670/UE în ceea ce privește utilizarea veniturilor nevărsate din prima rundă de cereri de propuneri [notificată cu numărul C(2017) 7656]

24

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/2173 a Comisiei din 20 noiembrie 2017 de modificare a anexei II la Decizia 2008/185/CE în ceea ce privește aprobarea programului de control pentru eradicarea bolii Aujeszky pentru regiunea Lombardia din Italia [notificată cu numărul C(2017) 7587]  ( 1 )

26

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/2174 a Comisiei din 20 noiembrie 2017 de modificare a anexei E la Directiva 92/65/CEE a Consiliului în ceea ce privește certificatele de sănătate pentru schimburile comerciale cu albine și bondari [notificată cu numărul C(2017) 7588]  ( 1 )

28

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/2175 a Comisiei din 21 noiembrie 2017 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 privind măsurile de protecție vizând focarele de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre [notificată cu numărul C(2017) 7835]  ( 1 )

31

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/2176 a Comisiei din 21 noiembrie 2017 privind anumite măsuri de protecție provizorii cu privire la pesta porcină africană în Polonia [notificată cu numărul C(2017) 7874]  ( 1 )

82

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

ACORDURI INTERNAŢIONALE

22.11.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 306/1


Aviz privind intrarea în vigoare a Protocolului la Acordul-cadru global de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană

Protocolul la Acordul-cadru global de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană (1) va intra în vigoare la 1 decembrie 2017, după ce procedura prevăzută la articolul 4.2 din protocolul la acordul-cadru a fost finalizată la 6 noiembrie 2017.


(1)  JO L 348, 21.12.2016, p. 3.


REGULAMENTE

22.11.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 306/2


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2017/2167 AL COMISIEI

din 5 iulie 2017

de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/2374 de stabilire a unui plan privind aruncarea capturilor înapoi în mare pentru anumite activități de pescuit de specii demersale în apele de sud-vest

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind politica comună în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1954/2003 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2371/2002 și (CE) nr. 639/2004 ale Consiliului și a Deciziei 2004/585/CE a Consiliului (1), în special articolul 15 alineatul (6) și articolul 18 alineatele (1) și (3),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 are ca obiectiv eliminarea treptată a practicii aruncării capturilor înapoi în mare din cadrul tuturor activităților de pescuit ale Uniunii, prin introducerea unei obligații de debarcare pentru capturile de specii care fac obiectul unor limite de captură.

(2)

În conformitate cu articolul 15 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, în apele de sud-vest, obligația de debarcare se aplică speciilor care definesc activitățile de pescuit cel mai târziu de la 1 ianuarie 2017.

(3)

Pentru a implementa obligația de debarcare, Regulamentul delegat (UE) 2016/2374 al Comisiei (2) a stabilit un plan privind aruncarea capturilor înapoi în mare pentru anumite activități de pescuit de specii demersale din apele de sud-vest pentru perioada 2016-2018, în urma unei recomandări comune prezentate în 2016 de către Belgia, Spania, Franța, Țările de Jos și Portugalia.

(4)

Belgia, Spania, Franța, Țările de Jos și Portugalia au un interes direct în ceea ce privește gestionarea pescuitului în apele de sud-vest. La 2 ianuarie 2017, statele membre respective au prezentat Comisiei o nouă recomandare comună, după consultarea Consiliului consultativ pentru apele de sud-vest.

(5)

Noua recomandare comună completează planul privind aruncarea capturilor înapoi în mare instituit prin Regulamentul delegat (UE) 2016/2374 și se referă la pescuitul de sabie neagră din diviziunile ICES (Consiliul Internațional pentru Explorarea Apelor Maritime) VIIIa, IX și X și din zona CECAF (Comitetul pentru pescuit în zona central-estică a Atlanticului) 34.1.2, precum și la pescuitul de pagel argintiu din diviziunea ICES IX.

(6)

Măsura sugerată de noua recomandare comună este conformă cu articolul 18 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, ea putând fi, prin urmare, inclusă în Regulamentul delegat (UE) 2016/2374.

(7)

Ținând cont de caracteristicile uneltelor de pescuit care vizează această specie, de practicile de pescuit și de ecosistem, noua recomandare comună a propus aplicarea unei excepții de la obligația de debarcare în cazul sabiei negre capturate cu paragate de apă adâncă în diviziunile ICES VIIIa, IX și X și în zona CECAF 34.1.2, întrucât avizele științifice existente indică înregistrarea unor frecvențe reduse ale aruncării capturilor înapoi în mare (și a unui număr redus de exemplare). În evaluarea sa, ICES a concluzionat că numărul capturilor aruncate înapoi în mare poate fi considerat nul sau neglijabil pentru majoritatea obiectivelor evaluării, deoarece mortalitatea în cazul capturilor de sabie neagră aruncate înapoi în mare este cauzată în principal de atacurile rechinilor și ale cetaceelor asupra sabiei negre prinse în cârlige și este relativ redusă în comparație cu cantitățile debarcate. Prin urmare, având în vedere cele de mai sus, Comisia acceptă excepția propusă.

(8)

Noua recomandare comună propune, de asemenea, aplicarea unei excepții de la obligația de debarcare în cazul pagelului argintiu din subzona ICES IX, întrucât statele membre consideră că dovezile științifice indică posibile rate de supraviețuire ridicate. Pentru a dovedi această ipoteză este însă nevoie de efectuarea unor noi studii, iar excepția va putea fi avută în vedere în viitor, în momentul în care statele membre vizate vor prezenta Comisiei date ale studiilor în curs.

(9)

Anexa la Regulamentul delegat (UE) 2016/2374 ar trebui să fie restructurată din motive de claritate.

(10)

Regulamentul delegat (UE) 2016/2374 ar trebui să fie modificat în consecință.

(11)

Întrucât măsurile prevăzute de prezentul regulament au un impact direct asupra activităților economice legate de sezonul de pescuit al navelor din Uniune sau asupra planificării acestuia, prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare imediat după publicarea sa. Cu titlu de excepție de la principiul general, prezentul regulament ar trebui să se aplice de la 1 ianuarie 2017, din cauza prezentării cu întârziere a recomandării comune,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa la Regulamentul delegat (UE) 2016/2374 se înlocuiește cu textul din anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2017.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 5 iulie 2017.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 354, 28.12.2013, p. 22.

(2)  Regulamentul delegat (UE) 2016/2374 al Comisiei din 12 octombrie 2016 de stabilire a unui plan privind aruncarea capturilor înapoi în mare pentru anumite activități de pescuit de specii demersale în apele de sud-vest (JO L 352, 23.12.2016, p. 33).


ANEXĂ

ANEXĂ

Activitățile de pescuit care fac obiectul obligației de debarcare

1.   Pescuitul de limbă-de-mare comună (Solea solea)

Zone de pescuit

Codul uneltelor de pescuit

Descrierea uneltelor de pescuit

Dimensiunea ochiului de plasă

Speciile care urmează să fie debarcate

Diviziunile ICES VIIIa, b, d și e

OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX

Toate traulele de fund

Dimensiunea ochiului de plasă cuprinsă între 70 mm și 100 mm

Toate capturile de limbă-de-mare comună

TBB

Toate beam-traulele

Dimensiunea ochiului de plasă cuprinsă între 70 mm și 100 mm

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

Toate setcile cu sirec și setcile fără sirec

Dimensiunea ochiului de plasă mai mare sau egală cu 100 mm


2.   Pescuitul de limbă-de-mare comună (Solea solea) și de cambulă de Baltica (Pleuronectes platessa)

Zone de pescuit

Codul uneltelor de pescuit

Descrierea uneltelor de pescuit

Dimensiunea ochiului de plasă

Speciile care urmează să fie debarcate

Diviziunea ICES IXa

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

Toate setcile cu sirec și setcile fără sirec

Dimensiunea ochiului de plasă mai mare sau egală cu 100 mm

Toate capturile de limbă-de-mare comună și de cambulă de Baltica


3.   Pescuitul de merluciu (Merluccius merluccius)

Zone de pescuit

Codul uneltelor de pescuit

Descrierea uneltelor de pescuit

Dimensiunea ochiului de plasă

Speciile care urmează să fie debarcate

Diviziunile ICES VIIIa, b, d și e

OTT, OTB, PTB, SDN, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SX, SV

Toate traulele de fund și seinele

Dimensiunea ochiului de plasă mai mare sau egală cu 100 mm

Toate capturile de merluciu

LL, LLS

Toate paragatele

Toate

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN

Toate setcile fără sirec

Dimensiunea ochiului de plasă mai mare sau egală cu 100 mm

Diviziunile ICES VIIIc și IXa

OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SDN, SX, SV

Toate traulele de fund și seinele

Navele care îndeplinesc următoarele criterii cumulative:

1.

utilizează o dimensiune a ochiului de plasă mai mare sau egală cu 70 mm;

2.

totalul debarcărilor de merluciu din perioada 2014/2015 (1) constă în: peste 5 % dintre toate speciile debarcate și peste 5 tone metrice.

Toate capturile de merluciu

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN

Toate setcile fără sirec

Dimensiunea ochiului de plasă cuprinsă între 80 mm și 99 mm

LL, LLS

Toate paragatele

Dimensiunea cârligului este de peste 3,85 cm ± 1,15 cm în lungime și de peste 1,6 cm ± 0,4 cm în lățime


4.   Pescuitul de pește pescar (Lophiidae)

Zone de pescuit

Codul uneltelor de pescuit

Descrierea uneltelor de pescuit

Dimensiunea ochiului de plasă

Speciile care urmează să fie debarcate

Diviziunile ICES VIIIa, b, d și e

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN

Toate setcile fără sirec

Dimensiunea ochiului de plasă mai mare sau egală cu 200 mm

Toate capturile de pește pescar

Diviziunile ICES VIIIc și IXa

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN

Toate setcile fără sirec

Dimensiunea ochiului de plasă mai mare sau egală cu 200 mm

Toate capturile de pește pescar


5.   Pescuitul de langustină (Nephrops norvegicus)

Zone de pescuit

Codul uneltelor de pescuit

Descrierea uneltelor de pescuit

Dimensiunea ochiului de plasă

Speciile care urmează să fie debarcate

Diviziunile ICES VIIIa, b, d și e (numai în interiorul unităților funcționale)

OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX

Toate traulele de fund

Dimensiunea ochiului de plasă mai mare sau egală cu 70 mm

Toate capturile de langustină

Diviziunile ICES VIIIc și IXa (numai în interiorul unităților funcționale)

OTB, PTB, OTT, TBN, TBS, OT, PT, TX TB

Toate traulele de fund

Dimensiunea ochiului de plasă mai mare sau egală cu 70 mm

Toate capturile de langustină


6.   Pescuitul de sabie neagră (Aphanopus carbo)

Zone de pescuit

Codul uneltelor de pescuit

Descrierea uneltelor de pescuit

Dimensiunea ochiului de plasă

Speciile care urmează să fie debarcate

Diviziunile ICES VIIIc, IX și X și zona CECAF 34.1.2

LLS, DWS

Paragate de apă adâncă

Toate capturile de sabie neagră


7.   Pescuitul de pagel argintiu (Pagellus bogaraveo)

Zone de pescuit

Codul uneltelor de pescuit

Descrierea uneltelor de pescuit

Dimensiunea ochiului de plasă

Speciile care urmează să fie debarcate

Diviziunea ICES IX

LLS, DWS

Paragate de apă adâncă

Dimensiunea cârligului de peste 3,95 cm în lungime și de peste 1,65 cm în lățime

Toate capturile de pagel argintiu


(1)  Perioada de referință va fi actualizată în mod corespunzător pentru anii următori. Pentru 2018, perioada de referință va fi 2015 și 2016, iar pentru 2019, perioada de referință va fi 2016 și 2017.


22.11.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 306/6


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2017/2168 AL COMISIEI

din 20 septembrie 2017

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 589/2008 al Comisiei în ceea ce privește standardele de comercializare pentru ouăle de găini crescute în aer liber, în cazul în care accesul găinilor la spații exterioare este restricționat

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1), în special articolul 75 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 589/2008 al Comisiei (2) stabilește normele de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului (3) în ceea ce privește standardele de comercializare aplicabile ouălor. În special, punctul 1 din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 589/2008 stabilește cerințe minime pentru „ouăle de găini crescute în aer liber”.

(2)

Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 a înlocuit Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 și împuternicește Comisia să adopte acte delegate în acest domeniu, în conformitate cu articolul 227.

(3)

Punctul 1 litera (a) din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 589/2008 prevede o perioadă de derogare pentru comercializarea ouălor ca „ouă de găini crescute în aer liber” în cazurile restricționării accesului la spații exterioare din cauza restricțiilor adoptate în temeiul legislației Uniunii, inclusiv a restricțiilor veterinare de protecție a sănătății publice și animale, dar pentru o perioadă de maximum 12 săptămâni. Ca urmare a apariției focarelor grave de gripă aviară în Uniune, este necesar să se prevadă o perioadă de derogare mai lungă și să se clarifice suplimentar normele, în vederea punerii în aplicare armonizate în întreaga Uniune, în special în ceea ce privește momentul de începere al perioadei de derogare.

(4)

Prin urmare, anexa II la Regulamentul (CE) nr. 589/2008 ar trebui modificată în consecință.

(5)

Pentru a se garanta punerea în aplicare imediată a acestei măsuri, prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa II la Regulamentul (CE) nr. 589/2008 se înlocuiește cu textul din anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 20 septembrie 2017.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 589/2008 al Comisiei din 23 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului privind standardele de comercializare aplicabile ouălor (JO L 163, 24.6.2008, p. 6).

(3)  Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (JO L 299, 16.11.2007, p. 1).


ANEXĂ

Cerințele minime care trebuie îndeplinite de sistemele de producție pentru diferitele modalități de creștere a găinilor ouătoare

1.

„Ouăle de găini crescute în aer liber” trebuie să fie produse în sisteme de producție care îndeplinesc cel puțin condițiile stabilite la articolul 4 din Directiva 1999/74/CE a Consiliului (1).

Următoarele condiții trebuie îndeplinite, în special:

(a)

găinile trebuie să aibă pe parcursul zilei un acces neîntrerupt la spații exterioare. Cu toate acestea, această cerință nu exclude faptul ca un producător să restrângă, pentru o perioadă limitată de timp din cursul dimineții, accesul la aceste spații, în conformitate cu bunele practici agricole, inclusiv cu bunele practici de creștere a animalelor.

În cazul în care măsurile adoptate în temeiul dreptului Uniunii necesită restricționarea accesului găinilor la spații exterioare pentru a proteja sănătatea publică sau animală, ouăle pot fi comercializate sub denumirea de „ouă de găini crescute în aer liber”, în pofida dispozițiilor acestei restricții, cu condiția ca găinile ouătoare să nu fi avut accesul la spații exterioare restricționat pentru o perioadă neîntreruptă de mai mult de 16 săptămâni. Perioada maximă respectivă începe de la data la care a fost restricționat efectiv accesul la spații exterioare al respectivului grup de găini, care au fost puse împreună în același timp;

(b)

spațiul exterior accesibil găinilor trebuie să fie, în cea mai mare parte, plin de vegetație și nu poate face obiectul nici unei alte utilizări decât livadă, zonă cu arbori sau pășune, cu condiția ca această ultimă utilizare să fie autorizată de autoritățile competente;

(c)

densitatea populării spațiului exterior nu poate în niciun moment să depășească 2 500 de găini pe hectarul de teren pus la dispoziția acestora, adică o găină la patru metri pătrați. Cu toate acestea, în situația în care fiecare găină dispune de minimum 10 metri pătrați și se practică o rotație, iar găinile au acces liber la tot spațiul, pe parcursul întregii vieți a grupului de găini, fiecare spațiu închis utilizat trebuie să asigure cel puțin 2,5 metri pătrați pentru fiecare găină;

(d)

spațiile exterioare nu se pot întinde dincolo de o rază de 150 de metri de la trapa de ieșire cea mai apropiată. Cu toate acestea, o extensie până la 350 de metri de la trapa de ieșire cea mai apropiată este autorizată, cu condiția ca un număr suficient de adăposturi vizate la articolul 4 alineatul (1) punctul 3 litera (b) subpunctul (ii) din Directiva 1999/74/CE să fie uniform repartizat pe totalitatea spațiului exterior în proporție de cel puțin patru adăposturi pe hectar.

2.

„Ouăle de găini crescute în hale la sol” trebuie să fie produse în sisteme de producție care îndeplinesc cel puțin condițiile stabilite la articolul 4 din Directiva 1999/74/CE.

3.

„Ouăle de găini crescute în baterii” trebuie să fie produse în sisteme de producție care îndeplinesc cel puțin:

(a)

condițiile stabilite la articolul 5 din Directiva 1999/74/CE, până la 31 decembrie 2011; sau

(b)

condițiile stabilite la articolul 6 din Directiva 1999/74/CE.

4.

Statele membre pot autoriza derogări de la punctele 1 și 2 din prezenta anexă pentru fermele cu mai puțin de 350 de găini ouătoare sau pentru fermele de creștere a găinilor ouătoare pentru înmulțire în ceea ce privește obligațiile vizate la articolul 4 alineatul (1) punctul 1 litera (d), teza a doua și la articolul 4 alineatul (1) punctul 1 litera (e), la articolul 4 alineatul (1) punctul 2, la articolul 4 alineatul (1) punctul 3 litera (a) subpunctul (i) și la articolul 4 alineatul (1) punctul 3 litera (b) subpunctul (i) din Directiva 1999/74/CE.


(1)  Directiva 1999/74/CE a Consiliului din 19 iulie 1999 de stabilire a standardelor minime pentru protecția găinilor ouătoare (JO L 203, 3.8.1999, p. 53).


22.11.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 306/9


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/2169 AL COMISIEI

din 21 noiembrie 2017

privind formatul și modalitățile de transmitere a statisticilor europene referitoare la prețurile la gaze naturale și energie electrică în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/1952 al Parlamentului European și al Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2016/1952 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 octombrie 2016 privind statisticile europene referitoare la prețurile la gaze naturale și energie electrică și de abrogare a Directivei 2008/92/CE (1), în special articolul 5 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) 2016/1952 stabilește un cadru comun pentru producerea de statistici europene comparabile privind prețurile la gaze naturale și energie electrică practicate pentru clienții casnici și clienții noncasnici finali din Uniune.

(2)

În conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1952, statele membre ar trebui să transmită datele statistice în format electronic, respectând un format tehnic adecvat care urmează să fie stabilit de către Comisie.

(3)

Schimbul de date și metadate statistice (SDMX) oferă standarde statistice și tehnice pentru schimbul de statistici oficiale. Prin urmare, Comisia (Eurostat) ar trebui să stabilească, în strânsă cooperare cu statele membre, un format tehnic conform cu aceste standarde, în cadrul Sistemului Statistic European.

(4)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Sistemului Statistic European,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Datele privind prețurile la gaze naturale și energie electrică practicate pentru clienții casnici și clienții noncasnici finali din Uniune se pun la dispoziția Eurostat prin intermediul ghișeului unic, pentru a permite Comisiei (Eurostat) să extragă datele respective prin mijloace electronice.

Articolul 2

Structura utilizată pentru transmiterea datelor către Comisie (Eurostat) este stabilită în anexe.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 21 noiembrie 2017.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 311, 17.11.2016, p. 1.


ANEXA I

Structura pentru transmiterea datelor statistice referitoare la prețul gazelor naturale

Informațiile care trebuie incluse în fișierele transmise:

Informații generale

Câmp

Observații

Frecvența raportării

Țara

Numele țării raportoare

Semestrial

Organizația

Numele organizației raportoare

Semestrial

Persoana de contact

Numele persoanei care raportează

Semestrial

Adresa de e-mail

Adresa de e-mail a persoanei care raportează

Semestrial

Anul

Anul de referință pentru date (2017, 2018 etc.)

Semestrial

Semestrul

1 sau 2

Semestrial

Pentru fiecare tranșă de consum, trebuie transmise câmpurile din tabelele 1, 2 și 4.

Tranșele pentru consumatorii casnici sunt:

Tranșa D1 (mic): consum anual sub 20 GJ;

Tranșa D2 (mediu): consum anual de 20 GJ sau mai mult, dar sub 200 GJ;

Tranșa D3 (mare): consum anual de 200 GJ sau mai mult.

Tranșele pentru consumatorii noncasnici sunt:

Tranșa I1: consum anual sub 1 000 GJ;

Tranșa I2: consum anual de 1 000 GJ sau mai mult, dar sub 10 000 GJ;

Tranșa I3: consum anual de 10 000 GJ sau mai mult, dar sub 100 000 GJ;

Tranșa I4: consum anual de 100 000 GJ sau mai mult, dar sub 1 000 000 GJ;

Tranșa I5: consum anual de 1 000 000 GJ sau mai mult, dar sub 4 000 000 GJ;

Tranșa I6: consum anual de 4 000 000 GJ sau mai mult.

Datele din tabelul 3 trebuie specificate ca medii care acoperă ansamblul tranșelor de consum.

Tabelul 1: Principalele niveluri ale prețurilor

Câmp

Observații

Frecvența raportării

Regimul de confidențialitate

 

Semestrial

Prețuri excluzând impozitele

valoare

statutul observației

Acest nivel al prețurilor include doar componenta referitoare la energie și furnizare și componenta referitoare la rețea.

Semestrial

Prețuri excluzând TVA și alte impozite recuperabile

valoare

statutul observației

Acest nivel al prețurilor include componenta referitoare la energie și furnizare, componenta referitoare la rețea și impozitele, comisioanele, taxele și tarifele considerate a fi nerecuperabile pentru clienții noncasnici finali. Acest nivel al prețurilor pentru clienții casnici include componenta referitoare la energie și componenta referitoare la rețea, precum și impozitele, comisioanele, taxele și tarifele, dar exclude TVA.

Semestrial

Prețuri incluzând toate impozitele și TVA (recuperabile și nerecuperabile)

valoare

statutul observației

Acest nivel al prețurilor include componenta referitoare la energie și furnizare, componenta referitoare la rețea, precum și toate impozitele, comisioanele, taxele și tarifele recuperabile și nerecuperabile, inclusiv TVA.

Semestrial

Valorile sunt exprimate în monedă națională per gigajoule (puterea calorifică superioară).

Regimul de confidențialitate și statutul observației se fixează utilizând listele de coduri standard.

Tabelul 2: Defalcarea detaliată a prețurilor pe componente și subcomponente

Câmp

Observații

Frecvența raportării

Regimul de confidențialitate

 

 

Prețul aferent energiei și furnizării

valoare

statutul observației

Această componentă include prețul gazelor naturale plătit de către furnizor sau prețul gazelor naturale la punctul de intrare în sistemul de transport, inclusiv, dacă este cazul, următoarele costuri suportate de utilizatorul final: costurile de depozitare și costurile de vânzare a gazelor naturale către clienții finali.

Anual

Prețul de rețea

valoare

statutul observației

Prețul de rețea include următoarele costuri suportate de utilizatorul final: tarifele de transport și de distribuție, pierderile înregistrate în cursul transportului și distribuției, costurile de rețea, costurile serviciilor postvânzare, costurile de întreținere a sistemului și costurile aferente închirierii contoarelor și costurile de contorizare.

Anual

Taxa pe valoarea adăugată

valoare

statutul observației

Taxa pe valoarea adăugată, astfel cum este definită în Directiva 2006/112/CE a Consiliului (1).

Anual

Impozite aferente surselor de energie regenerabile

valoare

statutul observației

Impozite, comisioane, taxe sau tarife legate de promovarea surselor de energie regenerabile, a eficienței energetice și a cogenerării energiei termice și electrice.

Anual

Impozite aferente capacităților

valoare

statutul observației

Impozite, comisioane, taxe sau tarife referitoare la stocurile strategice, plățile pentru capacitate și securitatea energetică; impozitele pe distribuția gazelor naturale; costurile nerecuperabile și taxele pentru finanțarea autorităților de reglementare în domeniul energiei sau a operatorilor pieței și a operatorilor de sisteme.

Anual

Taxe de mediu

valoare

statutul observației

Impozite, comisioane, taxe sau tarife referitoare la calitatea aerului și pentru alte obiective de mediu; impozitele pe emisiile de CO2 sau de alte gaze cu efect de seră.

Anual

Alte impozite

valoare

statutul observației

Toate celelalte impozite, comisioane, taxe sau tarife care nu intră sub incidența niciuneia dintre cele patru categorii anterioare: acordarea de sprijin pentru termoficare; tarifele fiscale locale sau regionale; compensările insulare; comisioanele de concesiune aferente licențelor și comisioanele de ocupare a terenurilor și a proprietăților publice sau private de către rețele sau alte dispozitive.

Anual

Perioada de referință pentru toate componentele și toate subcomponentele este anuală

Valorile sunt exprimate în monedă națională per gigajoule (GJ), pe baza puterii calorifice superioare (PCS).

Regimul de confidențialitate și statutul observației se fixează utilizând listele de coduri standard.

Tabelul 3: Costuri de rețea

Câmp

Observații

Frecvența raportării

Regimul de confidențialitate

 

 

Costuri de transport

procent

statutul observației

Cota relativă medie a costurilor cu transportul pentru clienții casnici și cota relativă medie a costurilor cu transportul pentru clienții noncasnici finali, exprimată ca procent din totalul costurilor de rețea.

Anual

Costuri de distribuție

procent

statutul observației

Cota relativă medie a costurilor cu distribuția pentru clienții casnici și cota relativă medie a costurilor cu distribuția pentru clienții noncasnici finali, exprimată ca procent din totalul costurilor de rețea.

Anual

Perioada de referință pentru costurile de transport și de distribuție este anuală.

Valorile sunt exprimate în procente.

Regimul de confidențialitate și statutul observației se fixează utilizând listele de coduri standard.

Tabelul 4: Volumele de consum

Câmp

Observații

Frecvența raportării

Regimul de confidențialitate

 

 

Volumele de consum

procent

statutul observației

Ponderea relativă a gazelor naturale în fiecare tranșă de consum bazată pe volumul total la care se referă prețurile.

Anual

Perioada de referință pentru volumele de consum este anuală.

Valorile sunt exprimate în procente.

Regimul de confidențialitate și statutul observației se fixează utilizând listele de coduri standard.


(1)  Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO L 347, 11.12.2006, p. 1).


ANEXA II

Structura pentru transmiterea datelor statistice referitoare la prețul energiei electrice

Informațiile care trebuie incluse în fișierele transmise:

Informații generale

Câmp

Observații

Frecvența raportării

Țara

Numele țării raportoare

Semestrial

Organizația

Numele organizației raportoare

Semestrial

Persoana de contact

Numele persoanei care raportează

Semestrial

Adresa de e-mail

Adresa de e-mail a persoanei care raportează

Semestrial

Anul

Anul de referință pentru date (2017, 2018 etc.)

Semestrial

Semestrul

1 sau 2

Semestrial

Pentru fiecare tranșă de consum, trebuie transmise câmpurile din tabelele 1, 2 și 4.

Tranșele pentru consumatorii casnici sunt:

Tranșa DA (foarte mic): consum anual sub 1 000 kWh;

Tranșa DB (mic): consum anual de 1 000 kWh sau mai mult, dar sub 2 500 kWh;

Tranșa DC (mediu): consum anual de 2 500 kWh sau mai mult, dar sub 5 000 kWh;

Tranșa DD (mare): consum anual de 5 000 kWh sau mai mult, dar sub 15 000 kWh;

Tranșa DE (foarte mare): consum anual de 15 000 kWh sau mai mult.

Tranșele pentru consumatorii noncasnici sunt:

Tranșa IA: consum anual sub 20 MWh;

Tranșa IB: consum anual de 20 MWh sau mai mult, dar sub 500 MWh;

Tranșa IC: consum anual de 500 MWh sau mai mult, dar sub 2 000 MWh;

Tranșa ID: consum anual de 2 000 MWh sau mai mult, dar sub 20 000 MWh;

Tranșa IE: consum anual de 20 000 MWh sau mai mult, dar sub 70 000 MWh;

Tranșa IF: consum anual de 70 000 MWh sau mai mult, dar sub 150 000 MWh;

Tranșa IG: consum anual de 150 000 MWh sau mai mult.

Datele din tabelul 3 trebuie specificate ca medii care acoperă ansamblul tranșelor de consum.

Tabelul 1: Principalele niveluri ale prețurilor

Câmp

Observații

Frecvența raportării

Regimul de confidențialitate

 

Semestrial

Prețuri excluzând impozitele:

valoare

statutul observației

Acest nivel al prețurilor include doar componenta referitoare la energie și furnizare și componenta referitoare la rețea.

Semestrial

Prețuri excluzând TVA și alte impozite recuperabile

valoare

statutul observației

Acest nivel al prețurilor include componenta referitoare la energie și furnizare, componenta referitoare la rețea și impozitele, comisioanele, taxele și tarifele considerate a fi nerecuperabile pentru clienții noncasnici finali. Acest nivel al prețurilor pentru clienții casnici include componenta referitoare la energie și componenta referitoare la rețea, precum și impozitele, comisioanele, taxele și tarifele, dar exclude TVA.

Semestrial

Prețuri incluzând toate impozitele și TVA (recuperabile și nerecuperabile)

valoare

statutul observației

Acest nivel al prețurilor include componenta referitoare la energie și furnizare, componenta referitoare la rețea, precum și toate impozitele, comisioanele, taxele și tarifele recuperabile și nerecuperabile, inclusiv TVA.

Semestrial

Valorile sunt exprimate în monedă națională per kilowatt-oră.

Regimul de confidențialitate și statutul observației se fixează utilizând listele de coduri standard.

Tabelul 2: Defalcarea detaliată a prețurilor pe componente și subcomponente

Câmp

Observații

Frecvența raportării

Regimul de confidențialitate

 

 

Prețul aferent energiei și furnizării

valoare

statutul observației

Această componentă a prețului total se referă la energie și furnizare, excluzând impozitele.

Această componentă include următoarele costuri suportate de utilizatorii finali: generare, agregare, echilibrare energetică, costuri ale energiei furnizate, servicii pentru clienți, management postvânzare și alte costuri de furnizare.

Anual

Prețul de rețea

valoare

statutul observației

Această componentă a prețului total se referă la prețurile de rețea, excluzând impozitele.

Prețul de rețea include următoarele costuri suportate de utilizatorii finali: tarifele de transport și de distribuție, pierderile înregistrate în cursul transportului și distribuției, costurile de rețea, costurile serviciilor postvânzare, costurile de întreținere a sistemului și costurile cu închirierea contoarelor și costurile de contorizare.

Anual

Taxa pe valoarea adăugată

valoare

statutul observației

Taxa pe valoarea adăugată, astfel cum este definită în Directiva 2006/112/CE.

Anual

Impozite aferente surselor de energie regenerabile

valoare

statutul observației

Impozite, comisioane, taxe sau tarife legate de promovarea surselor de energie regenerabile, a eficienței energetice și a cogenerării energiei termice și electrice.

Anual

Impozite aferente capacităților

valoare

statutul observației

Impozite, comisioane, taxe sau tarife legate de plățile pentru capacitate, securitatea energetică și suficiența producției; impozite pe restructurarea industriei cărbunelui; impozite pe distribuția energiei electrice; costurile nerecuperabile și taxele pentru finanțarea autorităților de reglementare în domeniul energiei sau operatorilor pieței și operatorilor de sisteme.

Anual

Taxe de mediu

valoare

statutul observației

Impozite, comisioane, taxe sau tarife referitoare la calitatea aerului și pentru alte obiective de mediu; impozitele pe emisiile de CO2 sau de alte gaze cu efect de seră.

Anual

Impozite legate de sectorul nuclear

valoare

statutul observației

Impozite, comisioane, taxe sau tarife legate de sectorul nuclear, inclusiv de dezafectarea instalațiilor nucleare, inspecții și comisioane pentru instalații nucleare.

Anual

Alte impozite

valoare

statutul observației

Toate celelalte impozite, comisioane, taxe sau tarife care nu intră sub incidența niciuneia dintre cele cinci categorii anterioare: acordarea de sprijin pentru termoficare; tarifele fiscale locale sau regionale; compensările insulare; comisioanele de concesiune aferente licențelor și comisioanele de ocupare a terenurilor și a proprietăților publice sau private de către rețele sau alte dispozitive.

Anual

Perioada de referință pentru toate componentele și toate subcomponentele este anuală.

Valorile sunt exprimate în monedă națională per kilowatt-oră.

Regimul de confidențialitate și statutul observației se fixează utilizând listele de coduri standard.

Tabelul 3: Costuri de rețea

Câmp

Observații

Frecvența raportării

Regimul de confidențialitate

 

 

Costuri de transport

procent

statutul observației

Cota relativă medie a costurilor cu transportul pentru clienții casnici și cota relativă medie a costurilor cu transportul pentru clienții noncasnici finali, exprimată ca procent din totalul costurilor de rețea.

Anual

Costuri de distribuție

procent

statutul observației

Cota relativă medie a costurilor cu distribuția pentru clienții casnici și cota relativă medie a costurilor cu distribuția pentru clienții noncasnici finali, exprimată ca procent din totalul costurilor de rețea.

Anual

Perioada de referință pentru costurile de transport și de distribuție este anuală.

Valorile sunt exprimate în procente.

Regimul de confidențialitate și statutul observației se fixează utilizând listele de coduri standard.

Tabelul 4: Volumele de consum

Câmp

Observații

Frecvența raportării

Regimul de confidențialitate

 

 

Volumele de consum

procent

statutul observației

Ponderea relativă a energiei electrice în fiecare tranșă de consum bazată pe volumul total la care se referă prețurile.

Anual

Perioada de referință pentru volumele de consum este anuală.

Valorile sunt exprimate în procente.

Regimul de confidențialitate și statutul observației se fixează utilizând listele de coduri standard.


DECIZII

22.11.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 306/19


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/2170 A CONSILIULUI

din 15 noiembrie 2017

privind supunerea N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]furan-2-carboxamidă (furanilfentanil) unor măsuri de control

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Decizia 2005/387/JAI a Consiliului din 10 mai 2005 privind schimbul de informații, evaluarea riscurilor și controlul noilor substanțe psihoactive ( (1)), în special articolul 8 alineatul (3),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere avizul Parlamentului European (2),

întrucât:

(1)

Raportul de evaluare a riscurilor privind noua substanță psihoactivă N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]furan-2-carboxamidă (furanilfentanil) a fost elaborat, în conformitate cu Decizia 2005/387/JAI, în cadrul unei sesiuni speciale a Comitetului științific extins al Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie (OEDT) și a fost transmis ulterior Comisiei și Consiliului la 24 mai 2017.

(2)

Furanilfentanilul este un opioid sintetic similar din punct de vedere structural cu fentanilul, o substanță controlată, utilizată pe scară largă în medicină pentru anestezia generală practicată în timpul intervențiilor chirurgicale și pentru calmarea durerii. Furanilfentanilul este, de asemenea, înrudit din punct de vedere structural cu acetilfentanilul și cu acriloilfentanilul, două substanțe care au făcut obiectul unor rapoarte comune OEDT-Europol elaborate în decembrie 2015 și noiembrie 2016.

(3)

Furanilfentanilul este disponibil în Uniune cel puțin din iunie 2015 și a fost detectat în 16 state membre. În majoritatea cazurilor, acesta a fost confiscat sub formă de pulbere, dar și sub formă lichidă sau de tablete. Cantitățile detectate sunt relativ mici. Cu toate acestea, astfel de cantități ar trebui luate în considerare în contextul potenței substanței.

(4)

Un număr de douăzeci și două de decese asociate furanilfentanilului au fost raportate de cinci state membre. În ceea ce privește cel puțin zece dintre aceste decese, furanilfentanilul a fost cauza decesului sau este posibil să fi contribuit la deces. În plus, trei state membre au raportat 11 cazuri de intoxicație acută neletală asociată cu furanilfentanilul.

(5)

Nu există informații care să sugereze implicarea grupurilor de criminalitate organizată în producția, distribuția (traficul) și furnizarea de furanilfentanil în Uniune. Datele disponibile sugerează că furanilfentanilul este produs de societăți din industria chimică din China.

(6)

Furanilfentanilul este vândut online, atât în cantități mici, cât și cu ridicata, ca „substanță chimică utilizată în cercetare”, de regulă, sub formă de pulbere și de spray nazal gata de utilizare. Informațiile obținute în urma confiscărilor sugerează că este posibil ca furanilfentanilul să fi fost vândut și pe piața de substanțe opioide ilegale.

(7)

Furanilfentanilul nu are utilizări recunoscute în domeniul medicinei umane sau veterinare în Uniune. Nu există indicii că furanilfentanilul poate fi utilizat în alt scop decât ca etalon analitic de referință și în cercetarea științifică.

(8)

Raportul de evaluare a riscurilor arată că prin cercetări suplimentare s-ar putea răspunde la multe dintre întrebările legate de furanilfentanil care apar ca urmare a lipsei de date cu privire la riscurile la adresa sănătății individuale, a sănătății publice și a societății. Cu toate acestea, dovezile și informațiile disponibile privind riscurile pentru sănătate și cele sociale pe care substanța le implică, având în vedere și similaritatea acesteia cu fentanilul, oferă suficiente motive pentru a supune furanilfentanilul unor măsuri de control în întreaga Uniune.

(9)

Furanilfentanilul nu se regăsește pe lista substanțelor supuse controlului în temeiul Convenției unice a Organizației Națiunilor Unite asupra stupefiantelor din 1961 sau al Convenției Organizației Națiunilor Unite asupra substanțelor psihotrope din 1971. Substanța nu face în prezent obiectul unei evaluări de către sistemul Organizației Națiunilor Unite.

(10)

Întrucât zece state membre controlează furanilfentanilul în temeiul legislației lor naționale în materie de control al drogurilor, iar trei state membre controlează furanilfentanilul în temeiul altei legislații, supunerea acestei substanțe la măsuri de control în întreaga Uniune ar contribui la evitarea apariției unor obstacole în asigurarea respectării legii și cooperarea judiciară la nivel transfrontalier, precum și la protecția Uniunii împotriva riscurilor pe care le pot genera disponibilitatea și consumul acesteia.

(11)

Decizia 2005/387/JAI conferă Consiliului competențe de executare cu scopul de a asigura, la nivelul Uniunii, un răspuns rapid și bazat pe cunoștințe de specialitate în cazul apariției unor noi substanțe psihoactive detectate și raportate de statele membre, prin supunerea substanțelor respective la măsuri de control în întreaga Uniune. Având în vedere că au fost respectate condițiile și procedura pentru începerea exercitării unor astfel de competențe de executare, ar trebui adoptată o decizie de punere în aplicare pentru a supune furanilfentanilul unor măsuri de control în întreaga Uniune.

(12)

Danemarcei îi revin obligații în temeiul Deciziei 2005/387/JAI și, prin urmare, aceasta participă la adoptarea și aplicarea prezentei decizii, care pune în aplicare Decizia 2005/387/JAI.

(13)

Irlandei îi revin obligații în temeiul Deciziei 2005/387/JAI și, prin urmare, aceasta participă la adoptarea și aplicarea prezentei decizii, care pune în aplicare Decizia 2005/387/JAI.

(14)

Regatului Unit nu îi revin obligații în temeiul Deciziei 2005/387/JAI și, prin urmare, acesta nu participă la adoptarea prezentei decizii, care pune în aplicare Decizia 2005/387/JAI, nu îi revin obligații în temeiul acesteia și nici nu i se aplică,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Noua substanță psihoactivă N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]furan-2-carboxamidă (furanilfentanil) se supune unor măsuri de control în întreaga Uniune.

Articolul 2

Până la 19 noiembrie 2018, statele membre iau măsurile necesare, în conformitate cu legislația lor națională, pentru a supune noua substanță psihoactivă, menționată la articolul 1, măsurilor de control și sancțiunilor penale prevăzute de legislația lor, în baza obligațiilor care le revin în temeiul Convenției Organizației Națiunilor Unite asupra substanțelor psihotrope din 1971.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezenta decizie se aplică în conformitate cu tratatele.

Adoptată la Bruxelles, 15 noiembrie 2017.

Pentru Consiliu

Președintele

J. AAB


(1)  JO L 127, 20.5.2005, p. 32.

(2)  Avizul din 24 octombrie 2017 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).


22.11.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 306/21


DECIZIA (UE) 2017/2171 A CONSILIULUI

din 20 noiembrie 2017

privind contribuțiile financiare care trebuie plătite de statele membre pentru finanțarea Fondului european de dezvoltare, inclusiv plafonul pentru exercițiul 2019, cuantumul anual pentru exercițiul 2018, prima tranșă pentru exercițiul 2018 și previziunile cu caracter indicativ și neobligatoriu privind valorile anuale preconizate ale contribuțiilor pentru exercițiile 2020 și 2021

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană și Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Acordul de parteneriat între membrii grupului statelor din Africa, Caraibe și Pacific, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de altă parte, semnat la Cotonou la 23 iunie 2000 (1), cu modificările sale ulterioare (denumit în continuare „Acordul de parteneriat ACP-UE”),

având în vedere Acordul intern între reprezentanții guvernelor statelor membre ale Uniunii Europene, reuniți în cadrul Consiliului, privind finanțarea ajutoarelor Uniunii Europene în baza cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020, în conformitate cu Acordul de parteneriat ACP-UE, și privind alocarea de asistență financiară pentru țările și teritoriile de peste mări cărora li se aplică partea a patra din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (2) (denumit în continuare „Acordul intern”), în special articolul 7 alineatul (2),

având în vedere Regulamentul (UE) 2015/323 al Consiliului din 2 martie 2015 privind regulamentul financiar aplicabil celui de al 11-lea Fond european de dezvoltare (3) („Regulamentul financiar aplicabil celui de al 11-lea FED”), în special articolul 21 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

În conformitate cu procedura stabilită la articolul 21 alineatul (2) din Regulamentul financiar aplicabil celui de al 11-lea FED, Comisia prezintă, până la 15 octombrie 2017, o propunere care precizează (a) plafonul corespunzător valorii anuale a contribuțiilor statelor membre la Fondul european de dezvoltare (FED) pentru exercițiul 2019; (b) valoarea anuală a contribuțiilor statelor membre la FEDpentru exercițiul 2018; (c) valoarea primei tranșe a contribuției pentru exercițiul 2018; și (d) o previziune indicativă, neobligatorie privind sumele anuale preconizate ale contribuțiilor pentru exercițiile 2020 și 2021.

(2)

În conformitate cu articolul 52 din Regulamentul financiar aplicabil celui de al 11-lea FED, Banca Europeană de Investiții (BEI) a transmis Comisiei, la 4 septembrie 2017, estimări actualizate ale angajamentelor și plăților din cadrul instrumentelor pe care le gestionează.

(3)

La articolul 22 alineatul (1) din Regulamentul financiar aplicabil celui de al 11-lea FED se prevede că solicitările de contribuții utilizează mai întâi sumele stabilite pentru FED-urile anterioare. Prin urmare, ar trebui să se formuleze o solicitare de fonduri în cadrul celui de al 10-lea FED în cazul BEI și al celui de al 11-lea FED în cazul Comisiei.

(4)

Decizia (UE) 2016/2026 a Consiliului (4) a stabilit plafonul cuantumului anual pentru contribuțiile statelor membre aferente exercițiului 2018 la 4 550 000 000 EUR în cazul Comisiei și la 250 000 000 EUR în cazul BEI.

(5)

Decizia (UE) 2017/1206 a Consiliului (5) a stabilit o reducere a contribuției din fondurile dezangajate ale celui de al optulea și al nouălea FED în valoare de 200 000 000 EUR,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Plafonul corespunzător valorii anuale a contribuțiilor statelor membre la FED pentru exercițiul 2019 este stabilit la 4 900 000 000 EUR. Această sumă se împarte astfel: 4 600 000 000 EUR pentru Comisie și 300 000 000 EUR pentru BEI.

Articolul 2

Valoarea anuală a contribuțiilor statelor membre la FED pentru exercițiul 2018 este stabilită la 4 800 000 000 EUR. Această sumă se împarte astfel: 4 550 000 000 EUR pentru Comisie și 250 000 000 EUR pentru BEI.

Articolul 3

Contribuțiile individuale la FED pe care statele membre trebuie să le plătească Comisiei și BEI în cadrul celei de a doua tranșe pentru exercițiul 2018 sunt indicate în tabelul din anexa la prezenta decizie.

Plata acestor contribuții poate fi combinată cu ajustările efectuate în contextul punerii în aplicare a reducerii contribuțiilor în valoare de 200 000 000 EUR din fondurile dezangajate în cadrul celui de al optulea și al nouălea FED, în urma unui plan de ajustare comunicat de fiecare stat membru.

Articolul 4

Previziunile indicative cu caracter neobligatoriu reprezentând valorile anuale preconizate ale contribuțiilor pentru exercițiul 2020 sunt stabilite la 4 600 000 000 EUR pentru Comisie și la 300 000 000 EUR pentru BEI, iar pentru exercițiul 2021 la 4 700 000 000 EUR pentru Comisie și la 300 000 000 EUR pentru BEI.

Articolul 5

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 20 noiembrie 2017.

Pentru Consiliu

Președintele

M. MAASIKAS


(1)  JO L 317, 15.12.2000, p. 3.

(2)  JO L 210, 6.8.2013, p. 1.

(3)  JO L 58, 3.3.2015, p. 17.

(4)  Decizia (UE) 2016/2026 a Consiliului din 15 noiembrie 2016 privind contribuțiile financiare care trebuie plătite de statele membre pentru finanțarea Fondului european de dezvoltare, inclusiv plafonul pentru exercițiul 2018, cuantumul anual pentru exercițiul 2017, prima tranșă pentru exercițiul 2017 și previziuni cu caracter indicativ și neobligatoriu privind valorile anuale prevăzute ale contribuțiilor pentru exercițiile 2019 și 2020 (JO L 313, 19.11.2016, p. 25).

(5)  Decizia (UE) 2017/1206 a Consiliului din 4 iulie 2017 privind contribuțiile financiare care trebuie plătite de statele membre pentru finanțarea Fondului european de dezvoltare, inclusiv a doua tranșă pentru 2017 (JO L 173, 6.7.2017, p. 15).


ANEXĂ

STATE MEMBRE

Cheie Al 10-lea FED (%)

Cheie Al 11-lea FED (%)

Prima tranșă 2018 (EUR)

Total

Comisie Al 11-lea FED

BEI Al 10-lea FED

BELGIA

3,53

3,24927

66 610 035,00

5 295 000,00

71 905 035,00

BULGARIA

0,14

0,21853

4 479 865,00

210 000,00

4 689 865,00

REPUBLICA CEHĂ

0,51

0,79745

16 347 725,00

765 000,00

17 112 725,00

DANEMARCA

2,00

1,98045

40 599 225,00

3 000 000,00

43 599 225,00

GERMANIA

20,50

20,57980

421 885 900,00

30 750 000,00

452 635 900,00

ESTONIA

0,05

0,08635

1 770 175,00

75 000,00

1 845 175,00

IRLANDA

0,91

0,94006

19 271 230,00

1 365 000,00

20 636 230,00

GRECIA

1,47

1,50735

30 900 675,00

2 205 000,00

33 105 675,00

SPANIA

7,85

7,93248

162 615 840,00

11 775 000,00

174 390 840,00

FRANȚA

19,55

17,81269

365 160 145,00

29 325 000,00

394 485 145,00

CROAȚIA

0,00

0,22518

4 616 190,00

0,00

4 616 190,00

ITALIA

12,86

12,53009

256 866 845,00

19 290 000,00

276 156 845,00

CIPRU

0,09

0,11162

2 288 210,00

135 000,00

2 423 210,00

LETONIA

0,07

0,11612

2 380 460,00

105 000,00

2 485 460,00

LITUANIA

0,12

0,18077

3 705 785,00

180 000,00

3 885 785,00

LUXEMBURG

0,27

0,25509

5 229 345,00

405 000,00

5 634 345,00

UNGARIA

0,55

0,61456

12 598 480,00

825 000,00

13 423 480,00

MALTA

0,03

0,03801

779 205,00

45 000,00

824 205,00

ȚĂRILE DE JOS

4,85

4,77678

97 923 990,00

7 275 000,00

105 198 990,00

AUSTRIA

2,41

2,39757

49 150 185,00

3 615 000,00

52 765 185,00

POLONIA

1,30

2,00734

41 150 470,00

1 950 000,00

43 100 470,00

PORTUGALIA

1,15

1,19679

24 534 195,00

1 725 000,00

26 259 195,00

ROMÂNIA

0,37

0,71815

14 722 075,00

555 000,00

15 277 075,00

SLOVENIA

0,18

0,22452

4 602 660,00

270 000,00

4 872 660,00

SLOVACIA

0,21

0,37616

7 711 280,00

315 000,00

8 026 280,00

FINLANDA

1,47

1,50909

30 936 345,00

2 205 000,00

33 141 345,00

SUEDIA

2,74

2,93911

60 251 755,00

4 110 000,00

64 361 755,00

REGATUL UNIT

14,82

14,67862

300 911 710,00

22 230 000,00

323 141 710,00

TOTAL UE-28

100,00

100,00

2 050 000 000,00

150 000 000,00

2 200 000 000,00


22.11.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 306/24


DECIZIA (UE) 2017/2172 A COMISIEI

din 20 noiembrie 2017

de modificare a Deciziei 2010/670/UE în ceea ce privește utilizarea veniturilor nevărsate din prima rundă de cereri de propuneri

[notificată cu numărul C(2017) 7656]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității și de modificare a Directivei 96/61/CE (1) a Consiliului, în special articolul 10a alineatul (8),

întrucât:

(1)

Articolul 10a alineatul (8) din Directiva 2003/87/CE instituie un mecanism de finanțare a proiectelor demonstrative comerciale care au ca scop captarea ecologică și stocarea geologică a CO2 (denumite în continuare „proiecte demonstrative CSC”) și a proiectelor demonstrative de tehnologii inovatoare în domeniul energiei din surse regenerabile (denumite în continuare „proiecte demonstrative SRE”), prin utilizarea a 300 de milioane de certificate din sistemul de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în cadrul Uniunii („EU ETS”), care au fost rezervate pentru instalațiile nou-intrate, dar nu au fost alocate.

(2)

În Decizia 2010/670/UE (2), Comisia stabilește regulile și criteriile pentru selectarea și implementarea proiectelor respective, precum și principiile de bază pentru monetizarea certificatelor de emisii și pentru administrarea veniturilor.

(3)

Până la jumătatea anului 2014, ca urmare a primei și a celei de a doua cereri de propuneri, s-au acordat fonduri pentru a sprijini implementarea a 39 de proiecte demonstrative CSC și SRE în 20 de state membre ale UE. Cu toate acestea, având în vedere climatul economic dificil de la nivel mondial și de la nivelul UE, unora dintre cele 20 de proiecte câștigătoare din cadrul primei cereri de propuneri le-a fost greu să atragă suficient capital propriu sau alți finanțatori. În consecință, până la 31 decembrie 2016, în cazul a 14 proiecte s-a luat decizia finală de investiție în conformitate cu articolul 9 din Decizia 2010/670/UE și cel puțin 436 de milioane EUR legate de proiectele câștigătoare pentru această primă cerere de propuneri nu au fost utilizate.

(4)

Fondurile nevărsate ar trebui să fie utilizate pentru a finanța în mod direct proiecte care se încadrează în domeniul de aplicare definit la articolul 10a alineatul (8) din Directiva 2003/87/CE. În plus, având în vedere situația specifică a proiectelor demonstrative extrem de inovatoare din domeniul energiei din surse regenerabile și a proiectelor demonstrative CSC, o parte din finanțare ar trebui să fie acordată sub formă de granturi.

(5)

Pentru a spori investițiile în aceste proiecte extrem de inovatoare din sectorul energetic din UE, o prioritate recunoscută de Comisie în Comunicarea sa privind accelerarea inovării în domeniul energiei curate (3), veniturile nevărsate din prima cerere de propuneri ar trebui să fie realocate fără întârziere și cu prioritate, prin intermediul mecanismului PDE InnovFin din cadrul programului Orizont 2020 (4). Acest sprijin ar urma să completeze sprijinul financiar existent și viitor, cum ar fi granturile din cadrul Programului Orizont 2020.

(6)

Pentru a spori investițiile în aceste proiecte extrem de inovatoare din sectorul transporturilor, proiectele eligibile ar trebui să promoveze numai utilizarea inovatoare, reproductibilă și scalabilă a energiei din surse regenerabile, folosind instrumentul de împrumut în sectorul transporturilor din cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei (5).

(7)

Proiectele câștigătoare din prima sau a doua cerere de propuneri care au ajuns la luarea deciziilor finale de investiție și sunt în curs de implementare vor fi considerate eligibile să depună cereri de finanțare în cadrul instrumentului financiar relevant.

(8)

Pentru a spori gradul de sensibilizare publică amplă cu privire la instrumentele financiare relevante, Comisia și Grupul Băncii Europene de Investiții vor continua să organizeze periodic ateliere tehnice dedicate statelor membre și sponsorilor de proiecte.

(9)

Comisia va prezenta Comitetului privind schimbările climatice, cu suficient timp în prealabil, un raport referitor la elaborarea acordurilor relevante de delegare dintre Comisie și Banca Europeană de Investiții, în special la criteriile de eligibilitate aferente, punerea în aplicare a instrumentelor financiare relevante, mai ales constituirea rezervei de proiecte, evaluarea cererilor de finanțare a proiectelor și, în fine, la utilizarea veniturilor realocate, și va ține seama în mod corespunzător de punctele de vedere ale statelor membre.

(10)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului privind schimbările climatice,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia 2010/670/UE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 2, se introduce următorul alineat (4):

„(4)   Orice venituri nevărsate din prima rundă de cereri de propuneri sunt disponibile pentru a sprijini proiecte demonstrative CSC și SRE inedite, inovatoare, reproductibile și care permit demonstrația la scară reală, prin utilizarea instrumentelor financiare relevante gestionate de Grupul Băncii Europene de Investiții, prioritare fiind mecanismul PDE InnovFin și instrumentul de împrumut în sectorul transporturilor din cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei.

Alineatul precedent, articolele 6 și 8, articolul 11 alineatele (1)-(5), articolul 11 alineatul (6) primul și al doilea paragraf și articolul 13 nu se aplică utilizării acestor venituri.

Comisia prezintă Comitetului privind schimbările climatice, cu suficient timp în prealabil, un raport referitor la elaborarea acordurilor relevante de delegare dintre Comisie și Banca Europeană de Investiții, în special la criteriile de eligibilitate aferente, punerea în aplicare a instrumentelor financiare relevante, mai ales constituirea rezervei de proiecte, evaluarea cererilor de finanțare a proiectelor și, în fine, la utilizarea veniturilor realocate, și ține seama în mod corespunzător de punctele de vedere ale statelor membre.”

2.

La articolul 14 se adaugă următorul alineat:

„Comisia transmite periodic Comitetului privind schimbările climatice informații referitoare la utilizarea veniturilor menționate la articolul 2 alineatul (4), inclusiv informații prealabile cu privire la sprijinul planificat pentru proiecte și partea din sprijin care urmează să fie pusă la dispoziție sub formă de granturi, distribuția geografică a proiectelor, scara proiectelor și acoperirea tehnologică, informații ex post cu privire la stadiul de realizare a proiectelor, evitarea emisiilor de CO2, efectul de levier, sensibilizarea publicului și lecțiile învățate, după caz.”

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 20 noiembrie 2017.

Pentru Comisie

Miguel ARIAS CAÑETE

Membru al Comisiei


(1)  JO L 275, 25.10.2003, p. 32.

(2)  Decizia 2010/670/UE a Comisiei din 3 noiembrie 2010 de stabilire a criteriilor și măsurilor pentru finanțarea proiectelor demonstrative comerciale care vizează captarea și stocarea geologică a CO 2 în condiții de siguranță din punct de vedere al mediului, precum și a proiectelor demonstrative de tehnologii inovatoare în domeniul energiei din surse regenerabile, în cadrul sistemului de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în Comunitate, stabilit prin Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 290, 6.11.2010, p. 39).

(3)  COM(2016) 763 final.

(4)  Decizia 2013/743/UE a Consiliului din 3 decembrie 2013 de instituire a programului specific de punere în aplicare a Programului-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) – Orizont 2020 și de abrogare a Deciziilor 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE și 2006/975/CE (JO L 347, 20.12.2013, p. 965).

(5)  Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a Mecanismului pentru interconectarea Europei, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 913/2010 și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 680/2007 și (CE) nr. 67/2010 (JO L 348, 20.12.2013, p. 129).


22.11.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 306/26


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/2173 A COMISIEI

din 20 noiembrie 2017

de modificare a anexei II la Decizia 2008/185/CE în ceea ce privește aprobarea programului de control pentru eradicarea bolii Aujeszky pentru regiunea Lombardia din Italia

[notificată cu numărul C(2017) 7587]

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 64/432/CEE a Consiliului din 26 iunie 1964 privind problemele de inspecție veterinară care afectează schimburile intracomunitare cu bovine și porcine (1), în special articolul 9 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Directiva 64/432/CEE stabilește normele pentru schimburile comerciale cu porcine în interiorul Uniunii. Articolul 9 din directiva menționată prevede că un stat membru care are un program național obligatoriu de control al bolii Aujeszky pentru întregul teritoriu sau doar pentru o parte a teritoriului său poate prezenta programul respectiv Comisiei spre aprobare. Articolul prevede, de asemenea, că pot fi solicitate garanții suplimentare în cadrul schimburilor comerciale cu porcine în interiorul Uniunii.

(2)

Decizia 2008/185/CE a Comisiei (2) prevede garanții suplimentare pentru circulația porcilor între statele membre. Garanțiile respective sunt legate de clasificarea statelor membre în funcție de situația lor în raport cu boala Aujeszky. Anexa II la Decizia 2008/185/CE enumeră statele membre sau regiunile acestora în care se aplică programe naționale de control aprobate pentru eradicarea bolii Aujeszky.

(3)

Italia a prezentat Comisiei documentație justificativă pentru aprobarea programului său de control pentru eradicarea bolii Aujeszky pentru regiunea Lombardia și pentru a include această regiune în anexa II la Decizia 2008/185/CE. Potrivit evaluării documentației justificative în cauză, regiunea Lombardia ar trebui să figureze în anexa II la Decizia 2008/185/CE. Prin urmare, anexa II la Decizia 2008/185/CE ar trebui modificată în consecință.

(4)

Prin urmare, Decizia 2008/185/CE ar trebui modificată în consecință.

(5)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa II la Decizia 2008/185/CE se înlocuiește cu textul din anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 20 noiembrie 2017.

Pentru Comisie

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membru al Comisiei


(1)  JO 121, 29.7.1964, p. 1977.

(2)  Decizia 2008/185/CE a Comisiei din 21 februarie 2008 privind garanțiile suplimentare în legătură cu boala Aujeszky în schimburile intracomunitare cu porci și criteriile de furnizare a informațiilor despre această boală (JO L 59, 4.3.2008, p. 19).


ANEXĂ

ANEXA II

State membre sau regiuni ale statelor membre în care se aplică programe naționale de control aprobate pentru eradicarea bolii Aujeszky

Codul ISO

Statul membru

Regiunile

ES

Spania

Toate regiunile

IT

Italia

Regiunea Friuli-Venezia Giulia

Regiunea Veneto

Regiunea Lombardia

LT

Lituania

Toate regiunile

PL

Polonia

Voievodatul Dolnośląskie: toate districtele (powiaty);

Voievodatul Kujawsko-Pomorskie: toate districtele (powiaty);

Voievodatul Lubelskie: toate districtele (powiaty);

Voievodatul Lubuskie: toate districtele (powiaty);

Voievodatul Łódzkie: toate districtele (powiaty);

Voievodatul Małopolskie: toate districtele (powiaty);

Voievodatul Mazowieckie: toate districtele (powiaty);

Voievodatul Opolskie: toate districtele (powiaty);

Voievodatul Podkarpackie: toate districtele (powiaty);

Voievodatul Podlaskie, următoarele poviate: Grajewski, Kolneński, Łomżyński, Łomża, Wysokomazowiecki, Zambrowski;

Voievodatul Pomorskie: toate districtele (powiaty);

Voievodatul Śląskie: toate districtele (powiaty);

Voievodatul Świętokrzyskie: toate districtele (powiaty);

Voievodatul Warmińsko-Mazurskie: toate districtele (powiaty);

Voievodatul Wielkopolskie: toate districtele (powiaty);

Voievodatul Zachodniopomorskie: toate districtele (powiaty).


22.11.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 306/28


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/2174 A COMISIEI

din 20 noiembrie 2017

de modificare a anexei E la Directiva 92/65/CEE a Consiliului în ceea ce privește certificatele de sănătate pentru schimburile comerciale cu albine și bondari

[notificată cu numărul C(2017) 7588]

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 92/65/CEE a Consiliului din 13 iulie 1992 de definire a cerințelor de sănătate animală care reglementează schimburile și importurile în Comunitate de animale, material seminal, ovule și embrioni care nu se supun, în ceea ce privește cerințele de sănătate animală, reglementărilor comunitare speciale prevăzute la punctul I din anexa A la Directiva 90/425/CEE (1), în special articolul 22 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Modelul de certificat de sănătate pentru schimburile comerciale în interiorul Uniunii cu albine vii (Apis mellifera) și cu bondari (Bombus spp.) este prevăzut în partea 2 din anexa E la Directiva 92/65/CEE. Certificatul respectiv stabilește cerințe de sănătate animală în legătură, printre altele, cu apariția gândacului mic de stup (Aethina tumida) și a acarianului Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.), aplicabile atât pentru albine, cât și pentru bondari.

(2)

Cerințele prevăzute în modelul de certificat de sănătate respectiv permit doar circulația albinelor și bondarilor din zone cu raza de cel puțin 100 km care nu fac obiectul niciunei restricții asociate cu suspiciunea sau apariția confirmată a acestor agenți patogeni.

(3)

Pe baza informațiilor primite din partea autorităților italiene competente cu privire la experiența lor în ceea ce privește apariția gândacului mic de stup în coloniile de albine melifere din Italia de la adoptarea Deciziei de punere în aplicare 2014/909/UE a Comisiei (2) pentru a preveni răspândirea gândacului mic de stup din regiunile italiene afectate, se pare că aceste cerințe sunt disproporționate în ceea ce privește gestionarea sectorului apicol afectat de-a lungul unei perioade lungi de timp după descoperirea infestării.

(4)

În special, aceste cerințe nu iau în considerare faptul că pot exista zone care, deși se află la o distanță mai mică de 100 km de zonele infestate, se află totuși în afara zonelor de protecție stabilite în jurul zonelor infestate de către legislația națională, nu sunt restricționate nici de măsurile de protecție ale Uniunii și beneficiază de o supraveghere activă planificată și pusă în aplicare în mod oficial în conformitate cu orientările privind supravegherea infestării cu gândacul mic de stup întocmite de laboratorul de referință al Uniunii Europene pentru sănătatea albinelor melifere (3), ceea ce atestă absența gândacului mic de stup.

(5)

În plus, cerințele ar trebui să fie actualizate pentru a ține seama de faptul că, în cazul loturilor de mătci însoțite de un număr limitat de albine însoțitoare, examinarea vizuală și aplicarea imediată a unei plase cu ochiuri fine în jurul lotului la locul de origine sunt extrem de eficiente și fezabile din punct de vedere tehnic în scopul reducerii riscului potențial de răspândire a gândacului mic de stup. Acest lucru este confirmat de un aviz științific al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară privind supraviețuirea, răspândirea și stabilirea gândacului mic de stup, adoptat la 15 decembrie 2015 (4).

(6)

Întrucât cerințele actuale sunt inutil de restrictive, este necesar, prin urmare, să se modifice modelul de certificat de sănătate pentru schimburile comerciale cu albine și bondari în interiorul Uniunii, prin adăugarea unei cerințe de sănătate animală alternativă pentru loturile de mătci care recunoaște valoarea combinată a supravegherii active de către autoritățile competente pentru a stabili absența infestării cu gândacul mic de stup și a consolidării măsurilor de atenuare a riscului pentru comerțul în interiorul Uniunii.

(7)

Bondarii nu sunt susceptibili de infestare cu acarianul Tropilaelaps. Acest lucru este confirmat de un aviz științific al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară cu privire la riscul intrării patogenilor Aethina tumida și Tropilaelaps spp. în UE, adoptat la 27 februarie 2013 (5).

(8)

În majoritatea cazurilor, bondarii sunt crescuți în structuri izolate de mediul exterior care sunt supuse unor măsuri de biosecuritate ridicate și care sunt controlate în mod regulat de către autoritatea competentă și verificate în vederea detectării prezenței bolilor. Astfel de unități sunt recunoscute și se află sub supravegherea autorităților competente din țările în cauză și este puțin probabil să fie infestate cu gândacul mic de stup, spre deosebire de coloniile în aer liber. Autoritățile competente pot deja să certifice loturi provenite din astfel de unități pentru importul de bondari, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 206/2010 al Comisiei (6).

(9)

Prin urmare, este necesar să se modifice modelul de certificat de sănătate pentru schimburile comerciale cu albine și bondari în interiorul Uniunii, în vederea introducerii unei cerințe de sănătate animală alternative pentru bondarii crescuți într-o structură izolată de mediul exterior.

(10)

Marea majoritate a loturilor de bondari sunt vândute și expediate peste frontiere pentru polenizare și, prin urmare, nu ar trebui să fie certificate în scopul reproducerii sau al transhumanței, dat fiind că acestea nu vor fi folosite pentru reproducere și nu se vor întoarce la locul lor de origine. Prin urmare, este oportun să se adauge o altă opțiune în certificat, care să permită certificarea unor astfel de animale pentru producție.

(11)

Albinele melifere pot fi comercializate sub diverse forme, cum ar fi regine cu doar câteva albine însoțitoare, colonii întregi, nuclee și roiuri de albine la pachet. Existența unor informații clare cu privire la natura loturilor în această privință ar facilita analiza de risc efectuată de autoritățile competente pentru controalele oficiale ale loturilor la locul de destinație. Prin urmare, ar trebui ca certificatul să conțină informații detaliate suplimentare.

(12)

Prin urmare, partea 2 din anexa E la Directiva 92/65/CEE ar trebui modificată în consecință.

(13)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Partea 2 din Anexa E la Directiva 92/65/CEE a Consiliului – Certificat de sănătate pentru schimburile comerciale cu albine și bondari – se modifică după cum urmează:

1.

La rubrica I.25 se adaugă o casetă cu următorul text: „Producție (polenizare)”.

2.

La rubrica I.31 se adaugă o coloană cu titlul „Natura mărfii” care cuprinde următoarele elemente selectabile, sub titlu, fiecare pe un rând separat: „regine, roiuri de albine la pachet, nuclee, colonii”.

3.

La rubrica II.1, se adaugă următorul text la litera (b), după cuvântul „lipsesc”:

„sau

(b)

lotul este constituit numai din cutii cu mătci, fiecare conținând o singură regină cu un număr de cel mult 20 de albine însoțitoare, și provine dintr-o zonă cu raza de cel puțin 100 km care nu face obiectul niciunei restricții asociate cu suspiciunea sau apariția confirmată a acarianului Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.) și dintr-o unitate care îndeplinește toate cerințele următoare:

se află la cel puțin 30 km de limitele unei zone de protecție cu o rază de cel puțin 20 km în jurul locului sau locurilor în care s-a confirmat prezența gândacului mic de stup; și

este situată în afara unei zone restricționate prin măsuri de protecție stabilite de Uniune ca urmare a apariției gândacului mic de stup; și

este situată într-o zonă în care autoritatea competentă efectuează o supraveghere anuală pentru detectarea gândacului mic de stup, vizând obținerea unui nivel de încredere de cel puțin 95 % în ceea ce privește depistarea gândacului mic de stup în cazul în care cel puțin 2 % din stupine au fost infestate; și

este inspectată în fiecare lună de către autoritatea competentă și se înregistrează rezultate negative, pentru a oferi un nivel de încredere de cel puțin 95 % în ceea ce privește depistarea gândacului mic de stup în cazul în care cel puțin 2 % din stupine au fost infestate; și

fiecare cutie sau întregul lot este acoperit cu o plasă cu ochiuri fine de maximum 2 mm imediat după examinarea vizuală în scopul certificării de sănătate;

sau

(b)

bondarii provin dintr-o structură izolată de mediul exterior, recunoscută de către autoritatea competentă și aflată sub supravegherea acesteia, care nu este infestată cu gândacul mic de stup.”

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 20 noiembrie 2017.

Pentru Comisie

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 268, 14.9.1992, p. 54.

(2)  Decizia de punere în aplicare 2014/909/UE a Comisiei din 12 decembrie 2014 privind anumite măsuri de protecție cu privire la apariții confirmate ale gândacului mic de stup în Italia (JO L 359, 16.12.2014, p. 161).

(3)  Revizuite ultima dată la 1 aprilie 2016: https://sites.anses.fr/en/minisite/abeilles/free-access-documents-0

(4)  EFSA Journal 2015;13(12):4328.

(5)  EFSA Journal 2013;11(3):3128.

(6)  Regulamentul (UE) nr. 206/2010 al Comisiei din 12 martie 2010 de stabilire a unor liste de țări terțe, teritorii sau părți ale acestora autorizate să introducă în Uniunea Europeană anumite animale și carne proaspătă, precum și a cerințelor de certificare sanitar-veterinară (JO L 73, 20.3.2010, p. 1).


22.11.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 306/31


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/2175 A COMISIEI

din 21 noiembrie 2017

de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 privind măsurile de protecție vizând focarele de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre

[notificată cu numărul C(2017) 7835]

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 89/662/CEE a Consiliului din 11 decembrie 1989 privind controlul veterinar în cadrul schimburilor intracomunitare în vederea realizării pieței interne (1), în special articolul 9 alineatul (4),

având în vedere Directiva 90/425/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind controalele veterinare și zootehnice aplicabile în schimburile intracomunitare cu anumite animale vii și produse în vederea realizării pieței interne (2), în special articolul 10 alineatul (4),

întrucât:

(1)

Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 a Comisiei (3) a fost adoptată ca urmare a apariției unor focare de gripă aviară înalt patogenă de subtip H5 în câteva state membre („statele membre în cauză”) și ca urmare a stabilirii unor zone de protecție și de supraveghere de către autoritățile competente ale statelor membre în cauză în conformitate cu articolul 16 alineatul (1) din Directiva 2005/94/CE a Consiliului (4).

(2)

Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 prevede că zonele de protecție și de supraveghere stabilite de autoritățile competente ale statelor membre în cauză în conformitate cu Directiva 2005/94/CE trebuie să cuprindă cel puțin zonele enumerate ca zone de protecție și de supraveghere în anexa la respectiva decizie de punere în aplicare. Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 stabilește, de asemenea, că măsurile care trebuie aplicate în zonele de protecție și de supraveghere, astfel cum se prevede la articolul 29 alineatul (1) și la articolul 31 din Directiva 2005/94/CE, trebuie să fie menținute cel puțin până la datele stabilite pentru zonele respective în anexa la respectiva decizie de punere în aplicare.

(3)

De la data adoptării sale, Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 a fost modificată de câteva ori pentru a se ține cont de evoluțiile situației epidemiologice din Uniune în ceea ce privește gripa aviară. În particular, Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 a fost modificată prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/696 a Comisiei (5) pentru a se stabili norme referitoare la expedierea transporturilor de pui de o zi din zonele menționate în anexa la Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247. Modificarea respectivă a ținut cont de faptul că puii de o zi prezintă un risc foarte mic de răspândire a gripei aviare înalt patogene în raport cu alte produse avicole.

(4)

Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 a fost ulterior modificată prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/1841 a Comisiei (6) pentru a consolida măsurile de control al bolilor aplicabile în zonele în care există un risc crescut de răspândire a gripei aviare înalt patogene. În consecință, Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 prevede în prezent stabilirea la nivelul Uniunii a unor zone de restricție suplimentare în statele membre în cauză, astfel cum se menționează la articolul 16 alineatul (4) din Directiva 2005/94/CE, ca urmare a izbucnirii unui focar epidemic sau a unor focare epidemice de gripă aviară înalt patogenă, precum și durata măsurilor care urmează să se aplice în zonele respective. În prezent, Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 stabilește, de asemenea, norme pentru expedierea păsărilor de curte vii, a puilor de o zi și a ouălor pentru incubație din zonele de restricție suplimentare în alte state membre, sub rezerva respectării anumitor condiții.

(5)

În plus, anexa la Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 a fost modificată de multe ori, în principal pentru a se ține cont de modificările limitelor zonelor de protecție și de supraveghere stabilite de statele membre în cauză în conformitate cu Directiva 2005/94/CE. Anexa la Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 a fost modificată cel mai recent prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/2000 a Comisiei (7), ca urmare a notificării de către Italia a apariției unor noi focare epidemice de gripă aviară înalt patogenă de subtip H5N8 în exploatații avicole situate în regiunea Lombardia din statul membru respectiv. Italia a notificat Comisiei faptul că a luat măsurile necesare în conformitate cu Directiva 2005/94/CE ca urmare a izbucnirii respectivelor focare epidemice, inclusiv stabilirea unor zone de protecție și de supraveghere în jurul exploatațiilor avicole în care s-au constatat cazuri de infecții.

(6)

De la data celei mai recente modificări a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2017/247 prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/2000, Bulgaria a notificat Comisiei două focare epidemice recente de gripă aviară înalt patogenă de subtip H5N8 în exploatații avicole situate în regiunile Sliven și Yambol ale statului membru respectiv. Bulgaria a notificat Comisiei și faptul că a luat măsurile necesare în conformitate cu Directiva 2005/94/CE ca urmare a izbucnirii respectivelor focare epidemice recente, inclusiv stabilirea unor zone de protecție și de supraveghere în jurul tuturor exploatațiilor avicole în care s-au constatat cazuri de infecții.

(7)

În plus, Italia a notificat Comisiei apariția unor noi focare epidemice de gripă aviară înalt patogenă de subtip H5N8 în exploatații avicole situate în regiunile Lombardia, Piemonte și Lazio din statul membru respectiv. Italia a notificat Comisiei și faptul că a luat măsurile necesare în conformitate cu Directiva 2005/94/CE ca urmare a izbucnirii respectivelor focare epidemice recente, inclusiv stabilirea unor zone de protecție și de supraveghere în jurul tuturor exploatațiilor avicole în care s-au constatat cazuri de infecții și extinderea zonelor de restricție suplimentare stabilite.

(8)

Comisia a examinat măsurile luate de Bulgaria și Italia în conformitate cu Directiva 2005/94/CE ca urmare a recentelor focare epidemice de gripă aviară înalt patogenă apărute în statele membre respective și admite că limitele zonelor de protecție și de supraveghere stabilite de autoritățile competente din aceste două state membre se află la o distanță suficientă față de orice exploatație avicolă în care a fost confirmat un focar de gripă aviară înalt patogenă de subtip H5N8. Comisia a examinat, de asemenea, limitele zonelor de restricție suplimentare stabilite de autoritatea competentă din Italia în urma recentelor focare apărute în statul membru respectiv și admite faptul că suprafața zonelor care fac obiectul extinderii acestor zone de restricție suplimentare este suficientă ținând seama de actuala situație epidemiologică din Italia.

(9)

Pentru a se preveni orice perturbări inutile ale comerțului din Uniune și pentru a se evita impunerea de către țări terțe a unor bariere nejustificate în calea comerțului, este necesar să se descrie rapid la nivelul Uniunii, în colaborare cu Bulgaria și Italia, zonele de protecție și de supraveghere stabilite în aceste două state membre, precum și zonele de restricție suplimentare extinse stabilite în Italia, în conformitate cu Directiva 2005/94/CE, ca urmare a apariției recentelor focare epidemice de gripă aviară înalt patogenă în statele membre respective. Prin urmare, rubricile referitoare la Bulgaria și Italia din anexa la Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 ar trebui actualizate pentru a se ține cont de actuala situație epidemiologică din aceste state membre în ceea ce privește boala respectivă. În particular, în listele din anexa la Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 ar trebui adăugate noi rubrici pentru zonele de protecție și de supraveghere din Bulgaria și Italia și pentru zonele de restricție suplimentare extinse din Italia, care fac în prezent obiectul unor restricții în conformitate cu Directiva 2005/94/CE.

(10)

Prin urmare, anexa la Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 ar trebui modificată pentru a se actualiza regionalizarea la nivelul Uniunii cu scopul de a se include zonele de protecție și de supraveghere stabilite în Bulgaria și Italia, precum și zonele suplimentare de restricție extinse stabilite în Italia, în conformitate cu Directiva 2005/94/CE, ca urmare a apariției recentelor focare epidemice de gripă aviară înalt patogenă în aceste state membre, precum și durata restricțiilor aplicabile în zonele respective.

(11)

Prin urmare, Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 ar trebui modificată în consecință.

(12)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa la Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 21 noiembrie 2017.

Pentru Comisie

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 395, 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 224, 18.8.1990, p. 29.

(3)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 a Comisiei din 9 februarie 2017 privind măsurile de protecție vizând focarele de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre (JO L 36, 11.2.2017, p. 62).

(4)  Directiva 2005/94/CE a Consiliului din 20 decembrie 2005 privind măsurile comunitare de combatere a influenței aviare și de abrogare a Directivei 92/40/CEE (JO L 10, 14.1.2006, p. 16).

(5)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/696 a Comisiei din 11 aprilie 2017 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2017/247 privind măsurile de protecție vizând focarele de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre (JO L 101, 13.4.2017, p. 80).

(6)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/1841 a Comisiei din 10 octombrie 2017 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2017/247 privind măsurile de protecție vizând focarele de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre (JO L 261, 11.10.2017, p. 26).

(7)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/2000 a Comisiei din 6 noiembrie 2017 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 privind măsurile de protecție vizând focarele de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre (JO L 289, 8.11.2017, p. 9).


ANEXĂ

Anexa la Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 se modifică după cum urmează:

1.

Partea A se modifică după cum urmează:

(a)

rubrica pentru Bulgaria se înlocuiește cu următorul text:

„Stat membru: Bulgaria

Zona care cuprinde:

Data până la care se aplică în conformitate cu articolul 29 alineatul (1) din Directiva 2005/94/CE

Dobrich region, Municipality of Dobrich

Stefanovo

12.11.2017

Haskovo region, Municipality of Haskovo

Uzundzhovo

10.11.2017

Sliven region, Municipality of Sliven

Glushnik

Kaloyanovo

24.11.2017

Yambol region, Municipality of Straldzha

Zimnitsa

Charda

29.11.2017”

(b)

rubrica pentru Italia se înlocuiește cu următorul text:

„Stat membru: Italia

Zona care cuprinde:

Data până la care se aplică în conformitate cu articolul 29 alineatul (1) din Directiva 2005/94/CE

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0059) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,288632 E10,352774

18.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0060) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,275251 E10,160212

28.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0061) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,273215 E10,15843

28.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0062) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,279373 E10,243124

28.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0063) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,244372 E10,19965

28.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0064) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,551421 E9,742449

26.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0065) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 45,247829 E 10,173639

27.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0066) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,314835 E10,183902

28.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0067) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,268601 E10,198274

29.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0068) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,287212 E10,211417

29.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0069) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,257394 E 10,236272

30.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0070) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,294615 E10,262587

4.12.2017

The area of the parts of Piemonte Region (ADNS 17/0071) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,028312 E8,129643

1.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0072) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,279698 E10.2546060

2.12.2017

The area of the parts of Lazio Region (ADNS 17/0073) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N41,933396 E12,82672

26.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0074) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,221999 E10,142106

2.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0075) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,297588 E10,221751

7.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0076) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,280826 E10,219352

6.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0077) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,264774 E10,205204

5.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0078) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,267177 E10,233081

5.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0079) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,291849 E10,220940

6.12.2017”

2.

Partea B se modifică după cum urmează:

(a)

rubrica pentru Bulgaria se înlocuiește cu următorul text:

„Stat membru: Bulgaria

Zona care cuprinde:

Data până la care se aplică în conformitate cu articolul 31 din Directiva 2005/94/CE

Dobrich Region, Municipality of Dobrich

Stefanovo

De la 13.11.2017 până la 21.11.2017

Bogdan

Branishte

Dobrich

Draganovo

Opanetz

Pchelino

Plachi dol

Pop Grigorovo

Slaveevo

Sokolnik

Stozher

21.11.2017

Haskovo region

Municipality of Dimitrovgrad

Uzundzhovo

From 11.11.2017 to 20.11.2017

Municipality of Haskovo:

Alexandrovo

Dinevo

Lubenovo

Nova Nadejda

Rodopi

Stamboliiski

Stoykovo

Haskovo

Municipality of Dimitrovgrad

Brod

Chernogorovo

Krepost

Rainovo

Voden

Zlatopole

20.11.2017

Sliven region, Municipality of Sliven

Glushnik

Kaloyanovo

From 25.11.2017 to 3.12.2017

Sliven

Trapoklovo

Dragodanovo

Kamen

Topolchane

Sotirya

Sedlarevo

3.12.2017

Zhelyu voyvoda

Blatets

Gorno Aleksandorvo

7.12.2017

Yambol region

Municipality of Straldzha

Zimnitsa

Charda

De la 30.11.2017 până la 7.12.2017

Municipality of Straldzha

Straldzha

Atolovo

Vodenichene

Dzinot

Lozentets

Municipality of Tundzha

Mogila

Veselinovo

Kabile

Chargan

Municipality of Yambol

Yambol city

7.12.2017”

(b)

rubrica pentru Italia se înlocuiește cu următorul text:

„Stat membru: Italia

Zona care cuprinde:

Data până la care se aplică în conformitate cu articolul 31 din Directiva 2005/94/CE

The area of the parts of Emilia Romagna Region (ADNS 17/0042) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N44,841419 E12,076444

De la 8.11.2017 până la 16.11.2017

The area of the parts of Emilia Romagna Region (ADNS 17/0042) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N44,841419 E12,076444

16.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0050) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,29899 E10,160651

De la 8.11.2017 până la 16.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0050) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,29899 E10,160651

16.11.2017

The area of the parts of Lombardia and Veneto Regions (ADNS 17/0052) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,265801 E10,648984

De la 9.11.2017 până la 17.11.2017

The area of the parts of Lombardia and Veneto Regions (ADNS 17/0052) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,265801 E10,648984

17.11.2017

The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0053) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,380042 E11,797878

De la 10.11.2017 până la 18.11.2017

The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0053) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,380042 E11,797878

18.11.2017

The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0054) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,367753 E 11,845547

De la 10.11.2017 până la 18.11.2017

The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0054) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,367753 E 11,845547

18.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0055) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,273174 E10,147377

De la 16.11.2017 până la 24.11.2017

The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0055) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,27317 E10,147377

24.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0056) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,258721 E10,137106

De la 13.11.2017 până la 21.11.2017

The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0056) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,258721 E10,137106

21.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0057) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,715443 E9,908386

De la 16.11.2017 până la 24.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0057) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,715443 E9,908386

24.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0058) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 45,53889 E9,344072

De la 16.11.2017 până la 24.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0058) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 45,53889 E9,344072

24.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0059) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,288632 E10,352774

De la 19.11.2017 până la 27.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0059) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,288632 E10,352774

27.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0060) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,275251 E10,160212

De la 29.11.2017 până la 7.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0060) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,275251 E10,160212

7.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0061) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,273215 E10,15843

De la 29.11.2017 până la 7.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0061) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,273215 E10,15843

7.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0062) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,279373 E 10,243124

De la 29.11.2017 până la 7.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0062) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,279373 E 10,243124

7.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0063) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,244372 E10,19965

De la 29.11.2017 până la 7.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0063) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 45,244372 E 10,19965

7.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0064) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,551421 E9,742449

De la 27.11.2017 până la 5.12.2014

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0064) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,551421 E9,742449

5.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0065) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,247829 E10,173639

De la 28.11.2017 până la 6.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0065) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,247829 E10,173639

6.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0066) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,314835 E10,183902

De la 29.11.2017 până la 7.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0066) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,314835 E10,183902

7.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0067) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,268601 E10,198274

De la 30.11.2017 până la 8.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0067) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,268601 E10,198274

8.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0068) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,287212 E10,211417

De la 30.11.2017 până la 8.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0068) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,287212 E10,211417

8.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0069) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,257394 E10,236272

De la 1.12.2017 până la 9.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0069) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,257394 E10,236272

9.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0070) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,294615 E10,262587

De la 5.12.2017 până la 13.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0070) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,294615 E10,262587

13.12.2017

The area of the parts of Piemonte Region (ADNS 17/0071) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,028312 E8,129643

De la 2.12.2017 până la 10.12.2017

The area of the parts of Piemonte Region (ADNS 17/0071) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,028312 E8,129643

10.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0072) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,279698 E10.2546060

De la 3.12.2017 până la 11.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0072) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,279698 E10.2546060

11.12.2017

The area of the parts of Lazio Region (ADNS 17/0073) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N41,933396 E12,82672

De la 27.11.2017 până la 5.12.2017

The area of the parts of Lazio Region (ADNS 17/0073) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N41,933396 E12,82672

5.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0074) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,221999 E10,142106

De la 3.12.2017 până la 11.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0074) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,221999 E10,142106

11.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0075) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,297588 E10,221751

De la 8.12.2017 până la 16.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0075) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,297588 E10,221751

16.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0076) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,280826 E10,219352

De la 7.12.2017 până la 15.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0076) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,280826 E10,219352

15.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0077) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,264774 E10,205204

De la 6.12.2017 până la 14.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0077) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,264774 E10,205204

14.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0078) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,267177 E10,233081

De la 6.12.2017 până la 14.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0078) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,267177 E10,233081

14.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0079) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,291849 E10,220940

De la 7.12.2017 până la 15.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0079) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,291849 E10,220940

15.12.2017”

3.

În partea C, rubrica pentru Italia se înlocuiește cu următorul text:

„Stat membru: Italia

Zona care cuprinde:

Data până la care măsurile continuă să fie aplicabile, în conformitate cu articolul 3b

Municipality of ARGENTA (FE)

Municipality of BERRA (FE)

Municipality of BONDENO (FE)

Municipality of CENTO (FE)

Municipality of CODIGORO (FE)

Municipality of COMACCHIO (FE)

Municipality of COPPARO (FE)

Municipality of FERRARA (FE)

Municipality of FISCAGLIA (FE)

Municipality of FORMIGNANA (FE)

Municipality of GORO (FE)

Municipality of JOLANDA DI SAVOIA (FE)

Municipality of LAGOSANTO (FE)

Municipality of MASI TORELLO (FE)

Municipality of MESOLA (FE)

Municipality of OSTELLATO (FE)

Municipality of POGGIO RENATICO (FE)

Municipality of PORTOMAGGIORE (FE)

Municipality of RO (FE)

Municipality of TERRE DEL RENO (FE)

Municipality of TRESIGALLO (FE)

Municipality of VIGARANO MAINARDA (FE)

Municipality of VOGHIERA (FE)

Municipality of ADRARA SAN MARTINO (BG)

Municipality of ADRARA SAN ROCCO (BG)

Municipality of ALBANO SANT'ALESSANDRO (BG)

Municipality of ALBINO (BG)

Municipality of ALGUA (BG)

Municipality of ALMÈ (BG)

Municipality of ALMENNO SAN BARTOLOMEO (BG)

Municipality of ALMENNO SAN SALVATORE (BG)

Municipality of ALZANO LOMBARDO (BG)

Municipality of AMBIVERE (BG)

Municipality of ANTEGNATE (BG)

Municipality of ARCENE (BG)

Municipality of ARDESIO (BG)

Municipality of ARZAGO D'ADDA (BG)

Municipality of AVERARA (BG)

Municipality of AVIATICO (BG)

Municipality of AZZANO SAN PAOLO (BG)

Municipality of AZZONE (BG)

Municipality of BAGNATICA (BG)

Municipality of BARBATA (BG)

Municipality of BARIANO (BG)

Municipality of BARZANA (BG)

Municipality of BEDULITA (BG)

Municipality of BERBENNO (BG)

Municipality of BERGAMO (BG)

Municipality of BERZO SAN FERMO (BG)

Municipality of BIANZANO (BG)

Municipality of BLELLO (BG)

Municipality of BOLGARE (BG)

Municipality of BOLTIERE (BG)

Municipality of BONATE SOPRA (BG)

Municipality of BONATE SOTTO (BG)

Municipality of BORGO DI TERZO (BG)

Municipality of BOSSICO (BG)

Municipality of BOTTANUCO (BG)

Municipality of BRACCA (BG)

Municipality of BRANZI (BG)

Municipality of BREMBATE (BG)

Municipality of BREMBATE DI SOPRA (BG)

Municipality of BRIGNANO GERA D'ADDA (BG)

Municipality of BRUMANO (BG)

Municipality of BRUSAPORTO (BG)

Municipality of CALCINATE (BG)

Municipality of CALCIO (BG)

Municipality of CALUSCO D'ADDA (BG)

Municipality of CALVENZANO (BG)

Municipality of CAMERATA CORNELLO (BG)

Municipality of CANONICA D'ADDA (BG)

Municipality of CAPIZZONE (BG)

Municipality of CAPRIATE SAN GERVASIO (BG)

Municipality of CAPRINO BERGAMASCO (BG)

Municipality of CARAVAGGIO (BG)

Municipality of CAROBBIO DEGLI ANGELI (BG)

Municipality of CARONA (BG)

Municipality of CARVICO (BG)

Municipality of CASAZZA (BG)

Municipality of CASIRATE D'ADDA (BG)

Municipality of CASNIGO (BG)

Municipality of CASSIGLIO (BG)

Municipality of CASTEL ROZZONE (BG)

Municipality of CASTELLI CALEPIO (BG)

Municipality of CASTIONE DELLA PRESOLANA (BG)

Municipality of CASTRO (BG)

Municipality of CAVERNAGO (BG)

Municipality of CAZZANO SANT'ANDREA (BG)

Municipality of CENATE SOPRA (BG)

Municipality of CENATE SOTTO (BG)

Municipality of CENE (BG)

Municipality of CERETE (BG)

Municipality of CHIGNOLO D'ISOLA (BG)

Municipality of CHIUDUNO (BG)

Municipality of CISANO BERGAMASCO (BG)

Municipality of CISERANO (BG)

Municipality of CIVIDATE AL PIANO (BG)

Municipality of CLUSONE (BG)

Municipality of COLERE (BG)

Municipality of COLOGNO AL SERIO (BG)

Municipality of COLZATE (BG)

Municipality of COMUN NUOVO (BG)

Municipality of CORNA IMAGNA (BG)

Municipality of CORNALBA (BG)

Municipality of CORTENUOVA (BG)

Municipality of COSTA DI MEZZATE (BG)

Municipality of COSTA SERINA (BG)

Municipality of COSTA VALLE IMAGNA (BG)

Municipality of COSTA VOLPINO (BG)

Municipality of COVO (BG)

Municipality of CREDARO (BG)

Municipality of CURNO (BG)

Municipality of CUSIO (BG)

Municipality of DALMINE (BG)

Municipality of DOSSENA (BG)

Municipality of ENDINE GAIANO (BG)

Municipality of ENTRATICO (BG)

Municipality of FARA GERA D'ADDA (BG)

Municipality of FARA OLIVANA CON SOLA (BG)

Municipality of FILAGO (BG)

Municipality of FINO DEL MONTE (BG)

Municipality of FIORANO AL SERIO (BG)

Municipality of FONTANELLA (BG)

Municipality of FONTENO (BG)

Municipality of FOPPOLO (BG)

Municipality of FORESTO SPARSO (BG)

Municipality of FORNOVO SAN GIOVANNI (BG)

Municipality of FUIPIANO VALLE IMAGNA (BG)

Municipality of GANDELLINO (BG)

Municipality of GANDINO (BG)

Municipality of GANDOSSO (BG)

Municipality of GAVERINA TERME (BG)

Municipality of GAZZANIGA (BG)

Municipality of GHISALBA (BG)

Municipality of GORLAGO (BG)

Municipality of GORLE (BG)

Municipality of GORNO (BG)

Municipality of GRASSOBBIO (BG)

Municipality of GROMO (BG)

Municipality of GRONE (BG)

Municipality of GRUMELLO DEL MONTE (BG)

Municipality of ISOLA DI FONDRA (BG)

Municipality of ISSO (BG)

Municipality of LALLIO (BG)

Municipality of LEFFE (BG)

Municipality of LENNA (BG)

Municipality of LEVATE (BG)

Municipality of LOCATELLO (BG)

Municipality of LOVERE (BG)

Municipality of LURANO (BG)

Municipality of LUZZANA (BG)

Municipality of MADONE (BG)

Municipality of MAPELLO (BG)

Municipality of MARTINENGO (BG)

Municipality of MEDOLAGO (BG)

Municipality of MEZZOLDO (BG)

Municipality of MISANO DI GERA D'ADDA (BG)

Municipality of MOIO DE' CALVI (BG)

Municipality of MONASTEROLO DEL CASTELLO (BG)

Municipality of MONTELLO (BG)

Municipality of MORENGO (BG)

Municipality of MORNICO AL SERIO (BG)

Municipality of MOZZANICA (BG)

Municipality of MOZZO (BG)

Municipality of NEMBRO (BG)

Municipality of OLMO AL BREMBO (BG)

Municipality of OLTRE IL COLLE (BG)

Municipality of OLTRESSENDA ALTA (BG)

Municipality of ONETA (BG)

Municipality of ONORE (BG)

Municipality of ORIO AL SERIO (BG)

Municipality of ORNICA (BG)

Municipality of OSIO SOPRA (BG)

Municipality of OSIO SOTTO (BG)

Municipality of PAGAZZANO (BG)

Municipality of PALADINA (BG)

Municipality of PALAZZAGO (BG)

Municipality of PALOSCO (BG)

Municipality of PARRE (BG)

Municipality of PARZANICA (BG)

Municipality of PEDRENGO (BG)

Municipality of PEIA (BG)

Municipality of PIANICO (BG)

Municipality of PIARIO (BG)

Municipality of PIAZZA BREMBANA (BG)

Municipality of PIAZZATORRE (BG)

Municipality of PIAZZOLO (BG)

Municipality of POGNANO (BG)

Municipality of PONTE NOSSA (BG)

Municipality of PONTE SAN PIETRO (BG)

Municipality of PONTERANICA (BG)

Municipality of PONTIDA (BG)

Municipality of PONTIROLO NUOVO (BG)

Municipality of PRADALUNGA (BG)

Municipality of PREDORE (BG)

Municipality of PREMOLO (BG)

Municipality of PRESEZZO (BG)

Municipality of PUMENENGO (BG)

Municipality of RANICA (BG)

Municipality of RANZANICO (BG)

Municipality of RIVA DI SOLTO (BG)

Municipality of ROGNO (BG)

Municipality of ROMANO DI LOMBARDIA (BG)

Municipality of RONCOBELLO (BG)

Municipality of RONCOLA (BG)

Municipality of ROTA D'IMAGNA (BG)

Municipality of ROVETTA (BG)

Municipality of SAN GIOVANNI BIANCO (BG)

Municipality of SAN PAOLO D'ARGON (BG)

Municipality of SAN PELLEGRINO TERME (BG)

Municipality of SANTA BRIGIDA (BG)

Municipality of SANT'OMOBONO TERME (BG)

Municipality of SARNICO (BG)

Municipality of SCANZOROSCIATE (BG)

Municipality of SCHILPARIO (BG)

Municipality of SEDRINA (BG)

Municipality of SELVINO (BG)

Municipality of SERIATE (BG)

Municipality of SERINA (BG)

Municipality of SOLTO COLLINA (BG)

Municipality of SOLZA (BG)

Municipality of SONGAVAZZO (BG)

Municipality of SORISOLE (BG)

Municipality of SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (BG)

Municipality of SOVERE (BG)

Municipality of SPINONE AL LAGO (BG)

Municipality of SPIRANO (BG)

Municipality of STEZZANO (BG)

Municipality of STROZZA (BG)

Municipality of SUISIO (BG)

Municipality of TALEGGIO (BG)

Municipality of TAVERNOLA BERGAMASCA (BG)

Municipality of TELGATE (BG)

Municipality of TERNO D'ISOLA (BG)

Municipality of TORRE BOLDONE (BG)

Municipality of TORRE DE' ROVERI (BG)

Municipality of TORRE PALLAVICINA (BG)

Municipality of TRESCORE BALNEARIO (BG)

Municipality of TREVIGLIO (BG)

Municipality of TREVIOLO (BG)

Municipality of UBIALE CLANEZZO (BG)

Municipality of URGNANO (BG)

Municipality of VAL BREMBILLA (BG)

Municipality of VALBONDIONE (BG)

Municipality of VALBREMBO (BG)

Municipality of VALGOGLIO (BG)

Municipality of VALLEVE (BG)

Municipality of VALNEGRA (BG)

Municipality of VALTORTA (BG)

Municipality of VEDESETA (BG)

Municipality of VERDELLINO (BG)

Municipality of VERDELLO (BG)

Municipality of VERTOVA (BG)

Municipality of VIADANICA (BG)

Municipality of VIGANO SAN MARTINO (BG)

Municipality of VIGOLO (BG)

Municipality of VILLA D'ADDA (BG)

Municipality of VILLA D'ALMÈ (BG)

Municipality of VILLA DI SERIO (BG)

Municipality of VILLA D'OGNA (BG)

Municipality of VILLONGO (BG)

Municipality of VILMINORE DI SCALVE (BG)

Municipality of ZANDOBBIO (BG)

Municipality of ZANICA (BG)

Municipality of ZOGNO (BG)

Municipality of ACQUAFREDDA (BS)

Municipality of ADRO (BS)

Municipality of AGNOSINE (BS)

Municipality of ALFIANELLO (BS)

Municipality of ANFO (BS)

Municipality of AZZANO MELLA (BS)

Municipality of BAGNOLO MELLA (BS)

Municipality of BAGOLINO (BS)

Municipality of BARBARIGA (BS)

Municipality of BARGHE (BS)

Municipality of BASSANO BRESCIANO (BS)

Municipality of BEDIZZOLE (BS)

Municipality of BERLINGO (BS)

Municipality of BIONE (BS)

Municipality of BORGO SAN GIACOMO (BS)

Municipality of BORGOSATOLLO (BS)

Municipality of BOTTICINO (BS)

Municipality of BOVEGNO (BS)

Municipality of BOVEZZO (BS)

Municipality of BRANDICO (BS)

Municipality of BRESCIA (BS)

Municipality of BRIONE (BS)

Municipality of CAINO (BS)

Municipality of CALCINATO (BS)

Municipality of CALVAGESE DELLA RIVIERA (BS)

Municipality of CALVISANO (BS)

Municipality of CAPOVALLE (BS)

Municipality of CAPRIANO DEL COLLE (BS)

Municipality of CAPRIOLO (BS)

Municipality of CARPENEDOLO (BS)

Municipality of CASTEGNATO (BS)

Municipality of CASTEL MELLA (BS)

Municipality of CASTELCOVATI (BS)

Municipality of CASTENEDOLO (BS)

Municipality of CASTO (BS)

Municipality of CASTREZZATO (BS)

Municipality of CAZZAGO SAN MARTINO (BS)

Municipality of CELLATICA (BS)

Municipality of CHIARI (BS)

Municipality of CIGOLE (BS)

Municipality of COCCAGLIO (BS)

Municipality of COLLEBEATO (BS)

Municipality of COLLIO (BS)

Municipality of COLOGNE (BS)

Municipality of COMEZZANO-CIZZAGO (BS)

Municipality of CONCESIO (BS)

Municipality of CORTE FRANCA (BS)

Municipality of CORZANO (BS)

Municipality of DELLO (BS)

Municipality of DESENZANO DEL GARDA (BS)

Municipality of ERBUSCO (BS)

Municipality of FIESSE (BS)

Municipality of FLERO (BS)

Municipality of GAMBARA (BS)

Municipality of GARDONE RIVIERA (BS)

Municipality of GARDONE VAL TROMPIA (BS)

Municipality of GARGNANO (BS)

Municipality of GAVARDO (BS)

Municipality of GHEDI (BS)

Municipality of GOTTOLENGO (BS)

Municipality of GUSSAGO (BS)

Municipality of IDRO (BS)

Municipality of IRMA (BS)

Municipality of ISEO (BS)

Municipality of ISORELLA (BS)

Municipality of LAVENONE (BS)

Municipality of LENO (BS)

Municipality of LIMONE SUL GARDA (BS)

Municipality of LODRINO (BS)

Municipality of LOGRATO (BS)

Municipality of LONATO DEL GARDA (BS)

Municipality of LONGHENA (BS)

Municipality of LUMEZZANE (BS)

Municipality of MACLODIO (BS)

Municipality of MAGASA (BS)

Municipality of MAIRANO (BS)

Municipality of MANERBA DEL GARDA (BS)

Municipality of MANERBIO (BS)

Municipality of MARCHENO (BS)

Municipality of MARMENTINO (BS)

Municipality of MARONE (BS)

Municipality of MAZZANO (BS)

Municipality of MILZANO (BS)

Municipality of MONIGA DEL GARDA (BS)

Municipality of MONTE ISOLA (BS)

Municipality of MONTICELLI BRUSATI (BS)

Municipality of MONTICHIARI (BS)

Municipality of MONTIRONE (BS)

Municipality of MURA (BS)

Municipality of MUSCOLINE (BS)

Municipality of NAVE (BS)

Municipality of NUVOLENTO (BS)

Municipality of NUVOLERA (BS)

Municipality of ODOLO (BS)

Municipality of OFFLAGA (BS)

Municipality of OME (BS)

Municipality of ORZINUOVI (BS)

Municipality of ORZIVECCHI (BS)

Municipality of OSPITALETTO (BS)

Municipality of PADENGHE SUL GARDA (BS)

Municipality of PADERNO FRANCIACORTA (BS)

Municipality of PAITONE (BS)

Municipality of PALAZZOLO SULL'OGLIO (BS)

Municipality of PARATICO (BS)

Municipality of PASSIRANO (BS)

Municipality of PAVONE DEL MELLA (BS)

Municipality of PERTICA ALTA (BS)

Municipality of PERTICA BASSA (BS)

Municipality of PEZZAZE (BS)

Municipality of POLAVENO (BS)

Municipality of POLPENAZZE DEL GARDA (BS)

Municipality of POMPIANO (BS)

Municipality of PONCARALE (BS)

Municipality of PONTEVICO (BS)

Municipality of PONTOGLIO (BS)

Municipality of POZZOLENGO (BS)

Municipality of PRALBOINO (BS)

Municipality of PRESEGLIE (BS)

Municipality of PREVALLE (BS)

Municipality of PROVAGLIO D'ISEO (BS)

Municipality of PROVAGLIO VAL SABBIA (BS)

Municipality of PUEGNAGO SUL GARDA (BS)

Municipality of QUINZANO D'OGLIO (BS)

Municipality of REMEDELLO (BS)

Municipality of REZZATO (BS)

Municipality of ROCCAFRANCA (BS)

Municipality of RODENGO SAIANO (BS)

Municipality of ROÈ VOLCIANO (BS)

Municipality of RONCADELLE (BS)

Municipality of ROVATO (BS)

Municipality of RUDIANO (BS)

Municipality of SABBIO CHIESE (BS)

Municipality of SALE MARASINO (BS)

Municipality of SALÒ (BS)

Municipality of SAN FELICE DEL BENACO (BS)

Municipality of SAN GERVASIO BRESCIANO (BS)

Municipality of SAN PAOLO (BS)

Municipality of SAN ZENO NAVIGLIO (BS)

Municipality of SAREZZO (BS)

Municipality of SENIGA (BS)

Municipality of SERLE (BS)

Municipality of SIRMIONE (BS)

Municipality of SOIANO DEL LAGO (BS)

Municipality of SULZANO (BS)

Municipality of TAVERNOLE SUL MELLA (BS)

Municipality of TIGNALE (BS)

Municipality of TORBOLE CASAGLIA (BS)

Municipality of TOSCOLANO-MADERNO (BS)

Municipality of TRAVAGLIATO (BS)

Municipality of TREMOSINE SUL GARDA (BS)

Municipality of TRENZANO (BS)

Municipality of TREVISO BRESCIANO (BS)

Municipality of URAGO D'OGLIO (BS)

Municipality of VALLIO TERME (BS)

Municipality of VALVESTINO (BS)

Municipality of VEROLANUOVA (BS)

Municipality of VEROLAVECCHIA (BS)

Municipality of VESTONE (BS)

Municipality of VILLA CARCINA (BS)

Municipality of VILLACHIARA (BS)

Municipality of VILLANUOVA SUL CLISI (BS)

Municipality of VISANO (BS)

Municipality of VOBARNO (BS)

Municipality of ZONE (BS)

Municipality of ACQUANEGRA CREMONESE (CR)

Municipality of AGNADELLO (CR)

Municipality of ANNICCO (CR)

Municipality of AZZANELLO (CR)

Municipality of BAGNOLO CREMASCO (CR)

Municipality of BONEMERSE (CR)

Municipality of BORDOLANO (CR)

Municipality of CA' D'ANDREA (CR)

Municipality of CALVATONE (CR)

Municipality of CAMISANO (CR)

Municipality of CAMPAGNOLA CREMASCA (CR)

Municipality of CAPERGNANICA (CR)

Municipality of CAPPELLA CANTONE (CR)

Municipality of CAPPELLA DE' PICENARDI (CR)

Municipality of CAPRALBA (CR)

Municipality of CASALBUTTANO ED UNITI (CR)

Municipality of CASALE CREMASCO-VIDOLASCO (CR)

Municipality of CASALETTO CEREDANO (CR)

Municipality of CASALETTO DI SOPRA (CR)

Municipality of CASALETTO VAPRIO (CR)

Municipality of CASALMAGGIORE (CR)

Municipality of CASALMORANO (CR)

Municipality of CASTEL GABBIANO (CR)

Municipality of CASTELDIDONE (CR)

Municipality of CASTELLEONE (CR)

Municipality of CASTELVERDE (CR)

Municipality of CASTELVISCONTI (CR)

Municipality of CELLA DATI (CR)

Municipality of CHIEVE (CR)

Municipality of CICOGNOLO (CR)

Municipality of CINGIA DE' BOTTI (CR)

Municipality of CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE (CR)

Municipality of CORTE DE' FRATI (CR)

Municipality of CREDERA RUBBIANO (CR)

Municipality of CREMA (CR)

Municipality of CREMONA (CR)

Municipality of CREMOSANO (CR)

Municipality of CROTTA D'ADDA (CR)

Municipality of CUMIGNANO SUL NAVIGLIO (CR)

Municipality of DEROVERE (CR)

Municipality of DOVERA (CR)

Municipality of DRIZZONA (CR)

Municipality of FIESCO (CR)

Municipality of FORMIGARA (CR)

Municipality of GABBIONETA-BINANUOVA (CR)

Municipality of GADESCO-PIEVE DELMONA (CR)

Municipality of GENIVOLTA (CR)

Municipality of GERRE DE' CAPRIOLI (CR)

Municipality of GOMBITO (CR)

Municipality of GRONTARDO (CR)

Municipality of GRUMELLO CREMONESE ED UNITI (CR)

Municipality of GUSSOLA (CR)

Municipality of ISOLA DOVARESE (CR)

Municipality of IZANO (CR)

Municipality of MADIGNANO (CR)

Municipality of MALAGNINO (CR)

Municipality of MARTIGNANA DI PO (CR)

Municipality of MONTE CREMASCO (CR)

Municipality of MONTODINE (CR)

Municipality of MOSCAZZANO (CR)

Municipality of MOTTA BALUFFI (CR)

Municipality of OFFANENGO (CR)

Municipality of OLMENETA (CR)

Municipality of OSTIANO (CR)

Municipality of PADERNO PONCHIELLI (CR)

Municipality of PALAZZO PIGNANO (CR)

Municipality of PANDINO (CR)

Municipality of PERSICO DOSIMO (CR)

Municipality of PESCAROLO ED UNITI (CR)

Municipality of PESSINA CREMONESE (CR)

Municipality of PIADENA (CR)

Municipality of PIANENGO (CR)

Municipality of PIERANICA (CR)

Municipality of PIEVE D'OLMI (CR)

Municipality of PIEVE SAN GIACOMO (CR)

Municipality of PIZZIGHETTONE (CR)

Municipality of POZZAGLIO ED UNITI (CR)

Municipality of QUINTANO (CR)

Municipality of RICENGO (CR)

Municipality of RIPALTA ARPINA (CR)

Municipality of RIPALTA CREMASCA (CR)

Municipality of RIPALTA GUERINA (CR)

Municipality of RIVAROLO DEL RE ED UNITI (CR)

Municipality of RIVOLTA D'ADDA (CR)

Municipality of ROBECCO D'OGLIO (CR)

Municipality of ROMANENGO (CR)

Municipality of SALVIROLA (CR)

Municipality of SAN BASSANO (CR)

Municipality of SAN DANIELE PO (CR)

Municipality of SAN GIOVANNI IN CROCE (CR)

Municipality of SAN MARTINO DEL LAGO (CR)

Municipality of SCANDOLARA RAVARA (CR)

Municipality of SCANDOLARA RIPA D'OGLIO (CR)

Municipality of SERGNANO (CR)

Municipality of SESTO ED UNITI (CR)

Municipality of SOLAROLO RAINERIO (CR)

Municipality of SONCINO (CR)

Municipality of SORESINA (CR)

Municipality of SOSPIRO (CR)

Municipality of SPINADESCO (CR)

Municipality of SPINEDA (CR)

Municipality of SPINO D'ADDA (CR)

Municipality of STAGNO LOMBARDO (CR)

Municipality of TICENGO (CR)

Municipality of TORLINO VIMERCATI (CR)

Municipality of TORNATA (CR)

Municipality of TORRE DE' PICENARDI (CR)

Municipality of TORRICELLA DEL PIZZO (CR)

Municipality of TRESCORE CREMASCO (CR)

Municipality of TRIGOLO (CR)

Municipality of VAIANO CREMASCO (CR)

Municipality of VAILATE (CR)

Municipality of VESCOVATO (CR)

Municipality of VOLONGO (CR)

Municipality of VOLTIDO (CR)

Municipality of ABBADIA CERRETO (LO)

Municipality of BERTONICO (LO)

Municipality of BOFFALORA D'ADDA (LO)

Municipality of BORGHETTO LODIGIANO (LO)

Municipality of BORGO SAN GIOVANNI (LO)

Municipality of BREMBIO (LO)

Municipality of CAMAIRAGO (LO)

Municipality of CASALETTO LODIGIANO (LO)

Municipality of CASALMAIOCCO (LO)

Municipality of CASALPUSTERLENGO (LO)

Municipality of CASELLE LANDI (LO)

Municipality of CASELLE LURANI (LO)

Municipality of CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA (LO)

Municipality of CASTIGLIONE D'ADDA (LO)

Municipality of CASTIRAGA VIDARDO (LO)

Municipality of CAVACURTA (LO)

Municipality of CAVENAGO D'ADDA (LO)

Municipality of CERVIGNANO D'ADDA (LO)

Municipality of CODOGNO (LO)

Municipality of COMAZZO (LO)

Municipality of CORNEGLIANO LAUDENSE (LO)

Municipality of CORNO GIOVINE (LO)

Municipality of CORNOVECCHIO (LO)

Municipality of CORTE PALASIO (LO)

Municipality of CRESPIATICA (LO)

Municipality of FOMBIO (LO)

Municipality of GALGAGNANO (LO)

Municipality of GRAFFIGNANA (LO)

Municipality of GUARDAMIGLIO (LO)

Municipality of LIVRAGA (LO)

Municipality of LODI (LO)

Municipality of LODI VECCHIO (LO)

Municipality of MACCASTORNA (LO)

Municipality of MAIRAGO (LO)

Municipality of MALEO (LO)

Municipality of MARUDO (LO)

Municipality of MASSALENGO (LO)

Municipality of MELETI (LO)

Municipality of MERLINO (LO)

Municipality of MONTANASO LOMBARDO (LO)

Municipality of MULAZZANO (LO)

Municipality of ORIO LITTA (LO)

Municipality of OSPEDALETTO LODIGIANO (LO)

Municipality of OSSAGO LODIGIANO (LO)

Municipality of PIEVE FISSIRAGA (LO)

Municipality of SALERANO SUL LAMBRO (LO)

Municipality of SAN FIORANO (LO)

Municipality of SAN MARTINO IN STRADA (LO)

Municipality of SAN ROCCO AL PORTO (LO)

Municipality of SANT'ANGELO LODIGIANO (LO)

Municipality of SANTO STEFANO LODIGIANO (LO)

Municipality of SECUGNAGO (LO)

Municipality of SENNA LODIGIANA (LO)

Municipality of SOMAGLIA (LO)

Municipality of SORDIO (LO)

Municipality of TAVAZZANO CON VILLAVESCO (LO)

Municipality of TERRANOVA DEI PASSERINI (LO)

Municipality of TURANO LODIGIANO (LO)

Municipality of VALERA FRATTA (LO)

Municipality of VILLANOVA DEL SILLARO (LO)

Municipality of ZELO BUON PERSICO (LO)

Municipality of ACQUANEGRA SUL CHIESE (MN)

Municipality of ASOLA (MN)

Municipality of BAGNOLO SAN VITO (MN)

Municipality of BIGARELLO (MN)

Municipality of BORGO VIRGILIO (MN)

Municipality of BORGOFRANCO SUL PO (MN)

Municipality of BOZZOLO (MN)

Municipality of CANNETO SULL'OGLIO (MN)

Municipality of CARBONARA DI PO (MN)

Municipality of CASALMORO (MN)

Municipality of CASALOLDO (MN)