ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 260

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 60
10 octombrie 2017


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1833 al Comisiei din 25 septembrie 2017 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Capón de Vilalba (IGP)]

1

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1834 al Comisiei din 9 octombrie 2017 de modificare pentru a 279-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu ISIL (Da'esh) și cu organizația Al-Qaida

3

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1835 al Comisiei din 9 octombrie 2017 de stabilire a taxelor de import în sectorul cerealelor aplicabile de la 10 octombrie 2017

5

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

10.10.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 260/1


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/1833 AL COMISIEI

din 25 septembrie 2017

de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Capón de Vilalba (IGP)]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 52 alineatul (2),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 50 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, cererea de înregistrare a denumirii „Capón de Vilalba”, depusă de Spania, a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (2).

(2)

Deoarece Comisiei nu i s-a comunicat nicio declarație de opoziție în conformitate cu articolul 51 din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, denumirea „Capón de Vilalba” ar trebui, prin urmare, înregistrată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se înregistrează denumirea „Capón de Vilalba” (IGP).

Denumirea menționată la primul paragraf identifică un produs din Clasa 1.1. Carne proaspătă (și organe comestibile) din anexa XI la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 668/2014 al Comisiei (3).

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 25 septembrie 2017.

Pentru Comisie,

Pentru Președinte,

Phil HOGAN

Membru al Comisiei


(1)  JO L 343, 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 188, 14.6.2017, p. 26.

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 668/2014 al Comisiei din 13 iunie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (JO L 179, 19.6.2014, p. 36).


10.10.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 260/3


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/1834 AL COMISIEI

din 9 octombrie 2017

de modificare pentru a 279-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu ISIL (Da'esh) și cu organizația Al-Qaida

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 881/2002 al Consiliului din 27 mai 2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu ISIL (Da'esh) și cu organizația Al-Qaida (1), în special articolul 7 alineatul (1) litera (a) și articolul 7a alineatul (5),

întrucât:

(1)

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 conține lista persoanelor, grupurilor și entităților cărora li se aplică înghețarea fondurilor și a resurselor economice în temeiul regulamentului respectiv.

(2)

La 4 octombrie 2017, Comitetul pentru sancțiuni al Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a decis să modifice o mențiune de pe lista sa a persoanelor, grupurilor și entităților cărora ar trebui să li se aplice înghețarea fondurilor și a resurselor economice. Prin urmare, anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 9 octombrie 2017.

Pentru Comisie,

Pentru Președinte,

Șeful Serviciului Instrumente de Politică Externă


(1)  JO L 139, 29.5.2002, p. 9.


ANEXĂ

În anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002, la rubrica „Persoane fizice”, datele de identificare de la următoarea mențiune:

„Isnilon Totoni Hapilon [alias (a) Isnilon Hapilun, (b) Isnilun Hapilun, (c) Abu Musab, (d) Salahudin, (e) Tuan Isnilon]. Data nașterii: (a) 18.3.1966, (b) 10.3.1967. Locul nașterii: Bulanza, Lantawan, Basilan, Filipine. Cetățenie: filipineză.”

se înlocuiesc cu următorul text:

„Isnilon Totoni Hapilon [alias (a) Isnilon Hapilun, (b) Isnilun Hapilun, (c) Abu Musab, (d) Salahudin, (e) Tuan Isnilon]. Data nașterii: (a) 18.3.1966, (b) 10.3.1967. Locul nașterii: Bulanza, Lantawan, Basilan, Filipine. Cetățenie: filipineză. Adresă: (a) Basilan, Filipine (până în 2016), (b) Lanao del Sur, Filipine (începând din 2016). Alte informații: descriere fizică: culoarea ochilor: căprui; culoarea părului: șaten; înălțime: 5 picioare și 6 țoli – 168 cm; greutate: 120 de livre – 54 kg; constituție: zveltă; culoarea tenului: deschisă; are semne din naștere pe față. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 6.12.2005.”


10.10.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 260/5


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/1835 AL COMISIEI

din 9 octombrie 2017

de stabilire a taxelor de import în sectorul cerealelor aplicabile de la 10 octombrie 2017

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1), în special articolul 183,

întrucât:

(1)

Articolul 1 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 642/2010 al Comisiei (2) prevede că, pentru produsele care se încadrează la codurile NC 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 91 20 [grâu comun, destinat însămânțării], ex 1001 99 00 [grâu comun de calitate superioară, cu excepția grâului destinat însămânțării], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 și 1007 90 00, taxa de import este egală cu prețul de intervenție valabil pentru astfel de produse la data importării, majorat cu 55 % și diminuat cu prețul CIF de import aplicabil expedierii în cauză. Cu toate acestea, taxa respectivă nu poate depăși nivelul taxei din Tariful vamal comun.

(2)

Articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 642/2010 prevede că, pentru calcularea taxei de import menționate la alineatul (1) de la articolul respectiv, se stabilesc periodic prețuri CIF de import reprezentative pentru produsele vizate de respectivul alineat.

(3)

În conformitate cu articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 642/2010, prețul de import care trebuie utilizat pentru calcularea taxei de import pentru produsele vizate la articolul 1 alineatul (1) din respectivul regulament este prețul CIF de import reprezentativ zilnic stabilit în conformitate cu metoda prevăzută la articolul 5 din regulamentul menționat.

(4)

Începând de la 21 septembrie 2017, taxa de import pentru produsele originare din Canada și care se încadrează la codurile NC 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 99 00 (grâu comun de calitate superioară, cu excepția grâului destinat însămânțării), 1002 10 00 și 1002 90 00 se calculează în conformitate cu articolul 2 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 642/2010.

(5)

Este necesar să se stabilească taxele de import pentru perioada începând cu 10 octombrie 2017, aplicabile până la stabilirea și intrarea în vigoare a unor noi taxe.

(6)

În conformitate cu articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 642/2010, prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare la data publicării,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Începând de la 10 octombrie 2017, taxele de import în sectorul cerealelor menționate la articolul 1 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 642/2010 sunt stabilite în anexa I la prezentul regulament, pe baza elementelor menționate în anexa II.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 9 octombrie 2017.

Pentru Comisie,

Pentru Președinte,

Jerzy PLEWA

Director General

Direcția Generală Agricultură și Dezvoltare Rurală


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 642/2010 al Comisiei din 20 iulie 2010 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește taxele de import în sectorul cerealelor (JO L 187, 21.7.2010, p. 5).


ANEXA I

Taxe la import pentru produsele menționate la articolul 1 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 642/2010 aplicabile de la 10 octombrie 2017

Codul NC

Denumirea mărfurilor

Taxa la import (1)  (2)

(EUR/tonă)

1001 11 00

GRÂU dur, destinat însămânțării

0,00

1001 19 00

GRÂU dur de calitate superioară, cu excepția grâului destinat însămânțării

0,00

de calitate medie, cu excepția grâului destinat însămânțării

0,00

de calitate inferioară, cu excepția grâului destinat însămânțării

0,00

ex 1001 91 20

GRÂU comun, destinat însămânțării

0,00

ex 1001 99 00

GRÂU comun de calitate superioară, cu excepția grâului destinat însămânțării

0,00

1002 10 00

SECARĂ, destinată însămânțării

5,61

1002 90 00

SECARĂ, cu excepția secarei destinate însămânțării

5,61

1005 10 90

PORUMB destinat însămânțării, cu excepția porumbului hibrid

5,61

1005 90 00

PORUMB, cu excepția porumbului destinat însămânțării (3)

5,61

1007 10 90

SORG boabe, cu excepția sorgului hibrid, destinat însămânțării

5,61

1007 90 00

Sorg boabe, cu excepția sorgului destinat însămânțării

5,61


(1)  Importatorul poate beneficia, în conformitate cu articolul 2 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 642/2010, de o reducere a taxelor de:

3 EUR per tonă dacă portul de descărcare se află în Marea Mediterană (dincolo de Strâmtoarea Gibraltar) sau în Marea Neagră și dacă mărfurile sosesc în Uniune prin Oceanul Atlantic sau prin Canalul Suez;

2 EUR per tonă dacă portul de descărcare se află în Danemarca, în Estonia, în Irlanda, în Letonia, în Lituania, în Polonia, în Finlanda, în Suedia, în Regatul Unit sau pe coasta atlantică a Peninsulei Iberice și dacă mărfurile sosesc în Uniune prin Oceanul Atlantic.

(2)  Pentru produsele originare din Canada și care se încadrează la codurile NC 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 99 00 (grâu comun de calitate superioară, cu excepția grâului destinat însămânțării), 1002 10 00 și 1002 90 00, taxa se calculează în conformitate cu articolul 2 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 642/2010.

(3)  Importatorul poate beneficia de o reducere forfetară de 24 EUR/tonă atunci când sunt îndeplinite condițiile stabilite la articolul 3 din Regulamentul (UE) nr. 642/2010.


ANEXA II

ELEMENTE PENTRU CALCULAREA TAXELOR PREVĂZUTE ÎN ANEXA I

1.

Valori medii pentru perioada de referință menționată la articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 642/2010:

(EUR/tonă)

 

Grâu comun (1)

Porumb

Bursa

Minneapolis

Chicago

Cotația

210,22

117,61

Primă pentru Golf

15,27

Primă pentru Marile Lacuri

32,84

2.

Valori medii pentru perioada de referință menționată la articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 642/2010:

Costuri de navlu: Golful Mexic–Rotterdam:

18,54 EUR/tonă

Costuri de navlu: Marile Lacuri–Rotterdam:

39,59 EUR/tonă


(1)  Primă pozitivă de 14 EUR/tonă încorporată [articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 642/2010].