ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 217

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 60
23 august 2017


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

DECIZII

 

*

Decizia (UE) 2017/1494 a Comisiei din 19 decembrie 2016 privind ajutorul de stat pentru un contract de investiții pentru reconversia primei unități a centralei electrice Drax în vederea funcționării pe biomasă SA.38760 (2016/C) pe care Regatul Unit intenționează să îl pună în aplicare [notificată cu numărul C(2016) 8442]  ( 1 )

1

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

DECIZII

23.8.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 217/1


DECIZIA (UE) 2017/1494 A COMISIEI

din 19 decembrie 2016

privind ajutorul de stat pentru un contract de investiții pentru reconversia primei unități a centralei electrice Drax în vederea funcționării pe biomasă SA.38760 (2016/C) pe care Regatul Unit intenționează să îl pună în aplicare

[notificată cu numărul C(2016) 8442]

(Numai textul în limba engleză este autentic)

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 108 alineatul (2) primul paragraf,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European, în special articolul 62 alineatul (1) litera (a),

după ce a invitat părțile interesate să își prezinte observațiile în conformitate cu dispoziția (dispozițiile) menționată (menționate) anterior (1) și având în vedere observațiile acestora,

întrucât:

1.   PROCEDURĂ

(1)

În urma contactelor prealabile notificării, la 2 aprilie 2015 Regatul Unit a notificat Comisia, în temeiul articolului 108 alineatul (3) din tratat, cu privire la sprijinul pentru reconversia primei unități a centralei electrice Drax în vederea funcționării pe biomasă. La 20 mai, 24 iulie și 23 octombrie 2015, Comisia a solicitat Regatului Unit să furnizeze informații suplimentare. Regatul Unit a furnizat răspunsuri Comisiei la 26 mai, 25 august și, respectiv, 5 noiembrie 2015.

(2)

Prin scrisoarea din 5 ianuarie 2016, Comisia a informat Regatul Unit că a decis să inițieze procedura prevăzută la articolul 108 alineatul (2) din tratat în ceea ce privește ajutorul pentru reconversia primei unități a centralei electrice Drax în vederea funcționării pe biomasă („decizia de inițiere a procedurii”).

(3)

La 18 februarie 2015, Regatul Unit a furnizat Comisiei observațiile sale privind decizia de inițiere a procedurii.

(4)

La 5 februarie 2016, decizia de inițiere a procedurii a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. De asemenea, Comisia a invitat părțile interesate să își prezinte observațiile cu privire la această chestiune.

(5)

Comisia a primit observații de la 49 de părți interesate. La 7 aprilie 2016, aceasta a transmis observațiile respective Regatului Unit, care a avut posibilitatea de a răspunde. La 9 mai 2016, Regatul Unit a răspuns la observații.

2.   DESCRIEREA DETALIATĂ A MĂSURII

2.1.   Proiectul de transformare a centralei electrice din Drax în centrală pe bază de biomasă și beneficiarul

(6)

Regatul Unit a selectat opt proiecte în domeniul energiei din surse regenerabile în temeiul Deciziei finale privind investițiile de facilitare a utilizării energiei din surse regenerabile (FIDeR) (2). Sprijinul pentru aceste proiecte selectate va fi acordat pe baza contractelor de investiții. Măsura notificată privind prima unitate a centralei electrice Drax se numără printre cele opt proiecte selectate în temeiul FIDeR (3).

(7)

Ajutorul notificat vizează ajutorul de exploatare pentru energia electrică generată într-o unitate (unitatea nr. 1) a centralei electrice pe bază de cărbune Drax, supusă reconversiei astfel încât să poată funcționa integral pe biomasă. Centrala electrică este situată în Selby, North Yorkshire, în nord-estul Angliei, și este deținută și exploatată de Drax Power Limited (beneficiarul), o filială deținută în totalitate de Drax Holding Limited.

(8)

Centrala din Drax este o centrală electrică pe bază de cărbune, cu o capacitate de 3 960 MW, care a fost pusă în exploatare comercială în 1974. Conform actualei propuneri, una dintre cele șase unități ale centralei electrice va fi retehnologizată astfel încât să funcționeze exclusiv pe biomasă. Având în vedere caracteristicile procesului de ardere, instalația va putea să ardă numai peleți din lemn de uz industrial. Centrala va furniza energie electrică pentru rețeaua națională de energie electrică, iar Regatul Unit estimează că proiectul va genera 1,1 % din cantitatea medie anuală de energia electrică a Regatului Unit, în viitor.

(9)

Conform estimărilor Regatului Unit, proiectul notificat va permite reducerea cu aproximativ 28,8 milioane de tone a emisiilor de CO2 de-a lungul duratei sale de viață și furnizarea a aproximativ 3,6 TWh de energie electrică pe an. Centrala va asigura energie electrică la sarcină de bază, cu emisii scăzute de dioxid de carbon.

(10)

Potrivit estimărilor Regatului Unit, unitatea Drax este proiectată să funcționeze la o putere electrică nominală de 645 MW, cu un factor de încărcare mediu de 78 % (4). Unitatea va folosi aproximativ 2,4 milioane de tone uscate de peleți din lemn, cea mai mare parte fiind importată din sud-estul Statelor Unite. Defalcarea aproximativă a surselor de peleți din lemn este următoarea: (a) 60 % vor fi importați din sud-estul Statelor Unite (5); (b) 13 % vor fi importați din Brazilia; (c) aproximativ 7 % vor fi achiziționați pe piața la vedere a peleților din lemn; (d) 4 % vor fi aprovizionați din Europa. Restul de aproximativ 16 % vor fi aprovizionați din sud-estul Statelor Unite și al Canadei; totuși, cantități mici pot fi aprovizionate și din restul Europei, în funcție de disponibilitate. Unitatea nr. 1 a centralei electrice Drax nu va fi proiectată astfel încât să fie conformă cu reglementările privind incinerarea deșeurilor și, prin urmare, nu va fi posibilă arderea deșeurilor de lemn. Această măsură este proiectată pe baza normelor EU ETS aplicabile, care nu impun renunțarea la vreo subvenție ETS pentru emisiile de gaze cu efect de seră ce rezultă din arderea biomasei.

(11)

Tabelul 1 prezintă parametrii de funcționare preconizați ai unității Drax, actualizați de Regatul Unit în urma inițierii procedurii oficiale de investigare. Potrivit Regatului Unit, factorul de încărcare este produsul dintre intervalul de timp în care centrala poate, din punct de vedere tehnic, să producă energie electrică și intervalul de timp în care centrala este programată efectiv să genereze energie electrică. Factorul de încărcare net indicat în tabelul 1 se obține înmulțind o disponibilitate tehnică medie de 83,7 % cu un factor de încărcare brut de 93,1 % (6).

Parametri de funcționare ai centralei

Parametri de funcționare ai unității centralei electrice Drax (actualizați) (7)

Costuri cu combustibilul (GBP/GJ)

Randament termic (%)

Factor de încărcare mediu net (%)

8,18

38,6

78

2.2.   Temeiul juridic național, finanțarea și bugetul

(12)

Documentul legislativ național din Regatul Unit aplicabil măsurii este Legea privind energia electrică din 2013.

(13)

Bugetul total pentru proiectul notificat este estimat la 1,3 miliarde GBP, iar Regatul Unit a confirmat că niciun ajutor nu va fi plătit beneficiarului înainte de data punerii în funcțiune.

(14)

Ajutorul va fi plătit de o contraparte deținută de stat, Low Carbon Contracts Company Ltd, finanțată prin intermediul unei taxe impuse tuturor furnizorilor de energie electrică autorizați, în funcție de cota de piață a furnizorilor, calculată prin raportare la consumul de energie electrică măsurat al clienților acestora. Furnizorii de energie electrică vor trebui să își acopere costul obligațiilor din resurse proprii, însă vor putea transfera costurile asupra consumatorilor, ca parte a strategiilor lor generale de stabilire a prețurilor.

2.3.   Forma ajutorului, durata și costurile de producție

(15)

Ajutorul pentru energia electrică generată prin proiectul notificat va fi acordat sub forma unei prime variabile (cunoscută sub denumirea de contract pe diferență sau CfD), calculată ca diferența dintre un preț prestabilit (prețul de exercitare) și un preț de piață estimat pentru energia electrică (prețul de referință). Prețul de referință este un preț care se bazează pe prețurile energiei electrice de pe piața cu ridicata la termen pentru o anumită perioadă de timp. Beneficiarul va genera venituri din vânzarea propriei energii electrice pe piață (8), dar atunci când prețul mediu cu ridicata al energiei electrice este mai mic decât prețul de exercitare, beneficiarul va primi o plată compensatorie de la o contraparte deținută de guvern, Low Carbon Contracts Company Ltd (denumită în continuare „contrapartea CfD”), pentru această diferență. Cu toate acestea, beneficiarul va reține riscurile de a nu atinge prețul de referință și un risc asociat volumelor de a nu realiza previziunile privind volumul de vânzări (9). Indiferent de data punerii în funcțiune, plățile aferente ajutorului vor înceta la 31 martie 2027.

(16)

Prin urmare, ajutorul pentru proiect este stabilit pe baza unui preț de exercitare stabilit la nivel administrativ. Prețurile de exercitare au fost stabilite de Regatul Unit la niveluri care să permită ca sprijinul în cadrul FIDeR să fie, în mare măsură, echivalent cu cel oferit în temeiul Sistemului privind obligația de furnizare a energiei electrice din surse regenerabile (10), pentru a facilita tranziția între cele două scheme de sprijin.

(17)

Pentru a calcula prețul de exercitare pentru centralele dedicate de conversie la biomasă, precum unitatea Drax, Regatul Unit a luat în considerare intervalele de costuri egalizate ale energiei electrice (LCOE) în intervalul cuprins între 105 GBP/MWh și 115 GBP/MWh. Autoritățile britanice au explicat că nivelul prețului de exercitare pentru proiectele de conversie la biomasă a fost calculat luând în considerare un interval minim acceptabil de rentabilitate (11) de 8,8 %-12,7 %.

(18)

Prețul de exercitare aplicabil pentru proiectul notificat este de 100 GBP/MWh (la prețurile din 2012, indexate anual la indicele prețurilor de consum) și, prin urmare, este mai mic decât intervalul definit de autoritățile din Regatul Unit drept adecvat pentru proiectele de conversie la biomasă. Costurile egalizate includ costurile de finanțare a noilor centrale electrice bazate pe o rată de actualizare de 10 % pentru toate tehnologiile. Regatul Unit a prezentat în detaliu modul în care aceste costuri au fost calculate, sursele datelor utilizate și pragurile minim acceptabile de rentabilitate luate în considerare (12).

(19)

Ipotezele principale utilizate pentru calcularea prețurilor de exercitare, inclusiv pentru costurile egalizate, prețurile combustibililor fosili, cotele de impozitare efective și ipotezele privind extinderea la maximum a capacității, sunt indicate în raportul guvernului privind costul egalizat (13) și în rapoartele Ministerului Energiei și Schimbărilor Climatice (14). În acest scop, prețul de vânzare cu ridicata al energiei electrice se consideră a fi de aproximativ 55 GBP/MWh, în termeni reali, și se anticipează o creștere până la 65 GBP/MWh în 2020. Pe baza acestui preț de exercitare și a parametrilor de funcționare inițiali (15), rata internă de rentabilitate economică (RIR) pentru proiectul notificat a fost estimată la 4,7 % pe o bază reală, înainte de impozitare.

2.4.   Cumularea

(20)

Regatul Unit a precizat faptul că proiectele cărora le-au fost atribuite contracte FIDeR nu vor fi eligibile pentru a primi sprijin pentru generarea aceleiași energii electrice în conformitate cu noua schemă de sprijin CfD. În plus, niciun proiect care primește plăți în cadrul contractelor FIDeR nu va fi eligibil pentru a primi certificate privind obligația de furnizare a energiei electrice din surse regenerabile pentru aceeași producție de energie electrică. În cele din urmă, producția de energie din surse regenerabile care beneficiază de sprijin prin intermediul unui contract de investiții nu va fi eligibilă pentru a participa pe piața de capacități sau pentru a primi ajutor pentru investiții pe durata contractului de investiții.

(21)

Pe baza normelor descrise în considerentul 20, Regatul Unit a confirmat că nici beneficiarul, nici oricare dintre părțile interesate nu a primit, nu i s-a acordat și nici nu a solicitat direct sau indirect orice alt sprijin din partea Regatului Unit sau din oricare alt stat membru.

2.5.   Utilizarea și disponibilitatea biomasei

(22)

După cum se explică în considerentul 8, unitatea Drax va putea arde doar peleți din lemn. Peleții din lemn utilizați la unitatea Drax trebuie să respecte criteriile de durabilitate din Regatul Unit, inclusiv o reducere minimă de 60 % a emisiilor de gaze cu efect de seră (16) față de intensitatea medie a rețelei pe bază de combustibili fosili din Uniune, și anume, în raport cu valorile medii pentru cărbune și gaze naturale în Uniune. Aceste obiective vor fi mărite pentru a atinge o reducere minimă a emisiilor de gaze cu efect de seră cu 72 %, din aprilie 2020, și apoi o reducere minimă cu 75 %, din aprilie 2025. Criteriile de durabilitate conțin, de asemenea, dispoziții pentru a proteja biodiversitatea și pentru a evita practicile nedurabile (17).

(23)

Cererea globală de peleți din lemn a fost estimată la 25 de milioane de tone (18) pe an în 2014 și la 17 milioane în 2012 (19). Cererea din Uniune este mai mare decât producția, prin urmare Uniunea importă peleți din lemn. Importurile nete de peleți din lemn în Uniune, în 2012, au fost estimate la 4 milioane de tone pe an, cantitate care este preconizată să crească la aproximativ 5,3 milioane de tone pe an în 2014 (20).

(24)

Aproximativ 18,8 milioane de tone de peleți din lemn au fost consumate în Uniune (21) în 2014. Dintre aceste 18,8 milioane de tone, aproximativ 7,8 milioane de tone sunt utilizate pentru producția de energie în sectorul industrial. Cu un consum de 4,7 milioane de tone în 2014, Regatul Unit este cel mai mare utilizator de peleți din lemn din sectorul industrial.

2.6.   Transparența

(25)

În ceea ce privește raportarea și transparența, Regatul Unit a indicat că toate contractele de investiții atribuite prin procesul FIDeR au fost publicate online în forma în care acestea au fost încheiate (22).

2.7.   Decizia de inițiere a procedurii oficiale de investigare

(26)

La 5 ianuarie 2016, Comisia a decis să inițieze procedura oficială de investigare cu privire la compatibilitatea ajutorului notificat cu piața internă, în special în ceea ce privește proporționalitatea ajutorului și riscul de denaturare a pieței.

(27)

Mai exact, Comisia a concluzionat că riscul de supracompensare nu ar putea fi exclus, din cauza elementelor incerte ale prezumțiilor și pe baza unui calcul al sensibilității realizat de Regatul Unit pentru a estima impactul asupra RIR al schimbărilor legate de randamentul termic mediu al centralei, factorul de încărcare și costul combustibilului. Dacă randamentul termic și factorul de încărcare ar crește cu 5 %, iar costul combustibilului ar scădea cu 5 %, RIR (reală, înainte de impozitare) ar crește de la 4,7 % la peste 15,6 %. Prin urmare, Comisia și-a exprimat rezervele în ceea ce privește absența supracompensării.

(28)

În plus, Comisia și-a exprimat îngrijorarea că volumul de peleți din lemn, necesar pentru funcționarea unității Drax exclusiv pe biomasă, ar conduce la efecte negative necorespunzătoare asupra altor participanți de pe piața peleților din lemn. Proiectul de conversie la biomasă a unității Drax ar consuma aproximativ 9 % din producția globală de peleți din lemn și 16 % din consumul din Uniune, pe baza cifrelor pentru anul 2012. Comisia și-a exprimat preocuparea cu privire la faptul că piața ar putea susține o astfel de creștere a cererii fără denaturări semnificative ale pieței.

(29)

Totodată, Comisia a remarcat că biomasa din lemn, ca materie primă, are utilizări diferite. Cererea crescută de peleți din lemn ar putea conduce și la denaturări ale pieței fibrei de lemn, care ar afecta alte sectoare, precum producția de celuloză și de hârtie sau de carton. Având în vedere dimensiunea proiectului de conversie la biomasă a unității Drax, Comisia nu a putut exclude, cu un grad suficient de certitudine, existența unor denaturări necorespunzătoare ale pieței pe piața materiilor prime (adică piața fibrei de lemn).

3.   OBSERVAȚIILE PĂRȚILOR INTERESATE

(30)

În urma deciziei de inițiere a procedurii, Comisia a primit 49 de observații de la părțile interesate relevante. De asemenea, Comisia a primit observații din partea sindicatelor, a deputaților în Parlamentul European și a parlamentarilor din Regatul Unit, care sprijină proiectul de conversie la biomasă a unității Drax, evidențiind importanța economică și socială a proiectului notificat. De asemenea, guvernatorul statului Mississippi și-a exprimat sprijinul pentru proiectul notificat, menționând avantajele de care ar beneficia industria peleților din lemn din statul respectiv. Au fost primite scrisori de susținere a proiectului notificat și din partea mai multor societăți comerciale din diferite sectoare economice, precum producția de vagoane de marfă pentru transportul feroviar, industria forestieră și industria peleților din lemn (23).

(31)

În total, 33 de părți interesate (24) au transmis comentarii prin care evidențiau impactul pozitiv al proiectului de conversie la biomasă a unității Drax și riscul limitat de denaturări ale pieței fibrei de lemn pe care le-ar provoca proiectul notificat. Printre altele, observațiile au vizat subiecte precum: disponibilitatea și durabilitatea biomasei; impactul economic al proiectului notificat, rolul energiei provenite din biomasă în atingerea obiectivelor în domeniul energiei din surse regenerabile prevăzute în Directiva privind energia din surse regenerabile, parametrii de funcționare estimați ai centralei și logistica alimentării cu combustibil.

(32)

Mai multe asociații ale producătorilor de peleți din lemn pentru uz industrial au evidențiat beneficiile bioenergiei pentru mediul înconjurător și durabilitatea peleților produși în SUA. Ele au subliniat faptul că biomasa joacă un rol important în reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

(33)

Consiliul european pentru producția de peleți a arătat, în observațiile sale, că cererea de peleți din lemn nu ar conduce la denaturări necorespunzătoare ale pieței peleților din lemn și pentru alți utilizatori de biomasă. Acesta a furnizat date care arată că o creștere estimată a cererii de peleți din lemn cu șase milioane de tone în perioada 2013-2015 nu a condus la creșteri semnificative ale prețurilor, ci mai degrabă a demonstrat că prețurile au scăzut începând cu 2014. De asemenea, a evidențiat caracterul nesemnificativ (2,4 %) al extracțiilor de fibră de lemn pentru peleții din lemn, comparativ cu extracțiile de fibră de lemn pentru alte industrii. În plus, acesta a arătat, printre altele, făcând referire la un studiu (25), că creșterea cererii de peleți din lemn este mai mică decât scăderea cererii de pe piața celulozei.

(34)

Societatea de consultanță Forest2Market a transmis Comisiei un raport (26) întocmit în vederea cuantificării și a contextualizării tendințelor în ceea ce privește fabricarea, aprovizionarea cu lemn și prețurile, înregistrate în sud-estul Statelor Unite, înainte de apariția industriei peleților din lemn și după acest moment. Aceasta a constatat că fabricile de peleți din lemn pentru export au un impact minim asupra inventarului forestier și asupra prețurilor la fibra de lemn în sudul Statelor Unite și că fabricile de peleți din lemn care exportă în Uniune ele însele nu determină modificări ale prețurilor sau modificări ale inventarului și gestiunii forestiere.

(35)

Potrivit estimărilor Forest2Market, exporturile suplimentare de peleți din lemn către Uniunea Europeană reprezintă 1 % din totalul inventarului de lemn pentru celuloză din sudul Statelor Unite și 0,3 % din inventarul total din SUA. În plus, prețurile pentru fibra de lemn ar fi crescut probabil și fără creșterea cererii din partea piețelor de peleți din lemn din Uniune. Printre factorii care afectează prețul fibrei de lemn, Forest2Market a identificat următoarele elemente: (a) o reducere a producției de așchii obținute din producția de cherestea, ca urmare a prăbușirii pieței imobiliare, ceea ce a condus la creșterea cererii de celuloză; (b) abateri puternice de la tiparele medii de precipitații pe termen lung; și (c) modificări în structura proprietății funciare.

(36)

De asemenea, Forest2Market a furnizat date cu privire la inventarul forestier. Potrivit acestor date, cantitățile medii de reziduuri furnizate între 2007 și 2014 au fost cu 21 % mai mici decât cantitățile furnizate în perioada 2000-2006, ceea ce a determinat creșterea prețurilor la reziduurile din lemn de pin cu 12,5 %, iar a prețurilor la reziduurile din lemn de esență tare cu 10,7 %, comparativ cu valorile medii pentru cele două perioade respective. Potrivit Forest2Market, aceasta demonstrează impactul disponibilității reduse a reziduurilor din producția de cherestea asupra prețului lemnului.

(37)

Societatea de comercializare a biomasei Evolution Markets a furnizat informații privind piața la vedere a peleților din lemn. Potrivit Evolution Markets, piața la vedere a peleților din lemn fusese oarecum volatilă în ultimele 24 de luni, însă piața la vedere a peleților din lemn pentru uz industrial a atins minime istorice în 2016. Totodată, piața la vedere a peleților din lemn are un grad foarte redus de lichiditate, iar volumul de peleți din lemn comercializat în condițiile pieței la vedere rămâne foarte scăzut comparativ cu volumul comercializat în cadrul contractelor pe termen lung. Potrivit Evolution Markets, deși, în prezent, prețurile pe piața la vedere sunt mai mici decât în cazul contractelor pe termen lung, aprovizionarea cu cantități suficiente pentru a acoperi chiar și jumătate din necesitățile de consum ale unității Drax ar fi extrem de dificilă.

(38)

Alte părți interesate care sprijină proiectul de conversie la biomasă a unității Drax au transmis argumente similare celor menționate la considerentele 33-37. Mai multe părți (27) au argumentat că fabricile de peleți din lemn folosesc în principal reziduuri și fibră de lemn de calitate slabă. Unele dintre aceste părți interesate (28) susțin că industria peleților din lemn are cea mai redusă capacitate de a plăti pentru fibra de lemn și că, prin urmare, concurența cu sectoarele industriale tradiționale va fi limitată.

(39)

Alte părți interesate (29) au susținut că industria peleților din lemn folosește doar o mică parte din inventarul total de lemn din sud-estul Statelor Unite. Prin urmare, industria peleților din lemn nu poate determina de una singură dinamica industriei forestiere din sud-estul Statelor Unite, iar efectul său asupra prețurilor este redus sau chiar absent. Prin urmare, nu există indicii solide care să sprijine argumentul că piața de export pentru peleții din lemn a condus la închiderea fabricilor de hârtie sau ambalaje (30).

(40)

Anumite părți interesate (31) au afirmat că contractele pe termen lung necesare pentru asigurarea lanțului de aprovizionare a unității Drax convertite la biomasă sunt mai costisitoare decât peleții din lemn de pe piața la vedere, lichiditatea nefiind astfel suficientă pentru un proiect de această dimensiune. Asociația producătorilor de peleți industriali din Statele Unite (USIPA) a informat că comerțul cu fibră de lemn și produse din lemn între SUA și Uniunea Europeană este limitat. Prin urmare, posibilitatea unor denaturări necorespunzătoare este limitată.

(41)

Potrivit mai multor părți interesate, cererea din partea industriei peleților din lemn este benefică pentru industria forestieră afectată de declinul industriilor tradiționale (32). Prin urmare, nu ar trebui să se considere că aceasta provoacă denaturări necorespunzătoare. Societatea Westervelt a prezentat un raport al Forest Research (33) care evalua riscul schimbării indirecte a utilizării lemnului (34). Raportul respectiv a concluzionat că riscul schimbării indirecte a utilizării lemnului în sud-estul Statelor Unite este mic, întrucât se preconizează că vor exista în continuare surplusuri semnificative de biomasă, iar noile fabrici de peleți din lemn au o capacitate limitată de a plăti pentru lemn, comparativ cu capacitatea de prelucrare instalată în prezent.

(42)

Administrația pentru comerț internațional (ITA) din cadrul Departamentului pentru Comerț al Statelor Unite a furnizat date privind exporturile de peleți din lemn din Statele Unite. ITA nu a formulat concluzii pe baza acestor date, însă a atras atenția asupra unei postări de pe blogul economistului-șef al Departamentului pentru Agricultură al Statelor Unite, în care se evidențiau efectele economice pozitive ale producției de peleți din lemn.

(43)

Trei părți interesate au afirmat că sprijinul pentru proiectul de conversie la biomasă a unității Drax ar conduce la supracompensare și la denaturări ale pieței pe piața fibrei de lemn. Renewable Energy Systems Ltd (RES) a afirmat că parametrii de funcționare ai centralei electrice Drax sunt subestimați și a făcut referire în mod explicit la factorul de încărcare net. Aceasta a recomandat introducerea unei clauze de recuperare și a unui plafon privind numărul de MWh pentru care se acordă ajutorul. De asemenea, RES a arătat că un proces competitiv de licitare ar fi putut reduce prețul de exercitare.

(44)

Fern a transmis comentarii în numele a șapte organizații (35), indicând că estimările reduse folosite pentru factorul de încărcare și estimările ridicate pentru costul combustibilului vor conduce la supracompensare. Mai mult, aceste observații au arătat că, din cauza dimensiunii sale mari, proiectul de conversie la biomasă a unității Drax ar putea provoca denaturări pe piața fibrei de lemn. Totodată, aceste observații au contestat afirmațiile potrivit cărora proiectul notificat asigură reducerea emisiilor de CO2.

(45)

În plus, Fern a arătat, citând date furnizate de societatea de consultanță RISI, că, în perioada 2011-2015, prețurile în sudul Statelor Unite au crescut cu 27 % pentru lemnul de esență moale și cu 56 % pentru lemnul de esență tare. Observațiile Fern au citat o analiză de piață realizată de societatea independentă de consultanță FORISK (36). Această analiză prezuma că cererea globală de fibră de lemn pentru peleții din lemn pentru uz industrial va crește de la 10,6 la 25 de milioane de tone pe an în perioada 2014-2019, iar analiza nu a luat în considerare efectul reziduurilor producției de cherestea. Ulterior, aceasta a constatat că prețurile de tăiere (37) în sudestul Statelor Unite ar putea crește cu 30-40 %.

(46)

Într-o observație separată, Biofuelwatch a reiterat faptul că sprijinul pentru proiectul de conversie la biomasă a unității Drax ar conduce la supracompensare ca urmare a unui factor de încărcare subestimat și a costului supraestimat al combustibilului. În observația respectivă se afirma și faptul că, din cauza dimensiunii sale, proiectul notificat ar denatura piața din sud-estul Statelor Unite și din America de Sud, de unde Drax și-ar procura aproximativ 16 % din combustibil, făcându-se referire la riscul acaparării ilegale de terenuri ca urmare a reglementării deficitare a operațiunilor din America de Sud.

(47)

Trei părți interesate (38) au sprijinit ideea că proiectul de conversie la biomasă a unității Drax ar putea denatura concurența pe piața materiilor prime din fibră de lemn. AFPA a furnizat estimări privind producția și exporturile de peleți din lemn în sud-estul Statelor Unite, pe baza unui studiu al societății independente de consultanță RISI. Exporturile de peleți din lemn către Uniunea Europeană au crescut de la 1,8 la 4,5 milioane de tone pe an în perioada 2012-2015. Potrivit proiecțiilor RISI, exporturile ar putea crește în continuare la 10,6 milioane de tone pe an în 2019. Figura 1 prezintă producția estimată de peleți din lemn în Statele Unite.

Figura 1

Producția estimată de peleți din lemn în Statele Unite (milioane tone scurte; sursa: RISI).

Image

(48)

Potrivit AFPA, creșterea producției de peleți din lemn determină deja o creștere a prețurilor de tăiere în sud-estul Statelor Unite. Figura 2 arată prețurile de tăiere pentru celuloză în sud-estul Statelor Unite pentru perioada 2006-2015, transmise de AFPA.

Figura 2

Prețurile de tăiere pentru celuloză în sud-estul Statelor Unite (USD/stivă de lemne, sursa: RISI).

Image

(49)

De asemenea, studiul RISI conține o defalcare detaliată a costurilor pentru producția de peleți din lemn în sud-estul Statelor Unite (39) și pentru exportul acestora în Regatul Unit. Pe baza acestor date, RISI a estimat capacitatea maximă a beneficiarului de a plăti costurile aferente fibrei de lemn în temeiul unui contract CfD. O centrală electrică care primește un preț de exercitare în cadrul CfD de 105 GBP/MWh ar putea plăti până la 275 USD pentru o tonă de peleți din lemn. Luând în calcul transportul, producția și recoltarea, se ajunge la un preț de 57,9 USD pe tonă la tăiere, care este de peste 4,7 ori mai mare decât prețul de tăiere mediu. Prin urmare, beneficiarul i-ar putea surclasa în materie de prețuri pe alți utilizatori de fibră de lemn.

(50)

În plus, RISI a estimat că peleții din lemn din sudul Statelor Unite au următoarea proveniență: 64 % lemn pentru celuloză din lemn de esență moale, 12 % lemn pentru celuloză din lemn de esență tare, 12 % reziduuri de la fabrici și 12 % biomasă forestieră – adică reziduuri forestiere sau reziduuri de la recoltare care sunt prea mici sau au o calitate prea scăzută pentru a fi folosite pentru celuloză. Prin urmare, peleții din lemn ar fi fabricați în mare măsură din materii prime pe care le folosesc și alte industrii.

(51)

În mod similar, Graphic Package International Inc. (GPII) a declarat că lemnul folosit pentru fabricarea peleților din lemn în sud-estul Statelor Unite provine în principal din lemn rotund de dimensiunea lemnului pentru celuloză și reziduuri de la fabrici, reziduurile forestiere reprezentând doar o mică parte din lemnul total necesar, respectiv mai puțin de 20 %. Consumul de fibră de lemn din sudul Statelor Unite, de către industria produselor forestiere este preconizat să crească de la 170 de milioane de tone metrice uscate în 2014 la 182 de milioane de tone în 2019, ceea ce corespunde unei creșteri de aproximativ 1,4 % pe an.

(52)

Totodată, GPII a adăugat că utilizarea crescută a fibrei de lemn în industria peleților din lemn mărește prețul de tăiere în sud-estul Statelor Unite, citând date furnizate de societatea de consultanță Forest2Market. Potrivit GPII, prețurile de tăiere a lemnului de pin pentru celuloză din sudul Statelor Unite au crescut în medie cu 11 % în 2013 și cu 10 % în 2014.

(53)

GPII a furnizat hărți ale fabricilor existente și planificate de peleți din lemn, amplasate în apropierea a două dintre propriile fabrici de carton. Deși în zona vizată s-au închis unele fabrici de celuloză, hârtie și produse din lemn, fabricile de peleți din lemn sunt mai multe decât fabricile de celuloză, hârtie și produse din lemn care au fost închise. Prin urmare, GPII susține că aceste fabrici de peleți din lemn creează denaturări suplimentare.

(54)

În final, GPII a transmis și un studiu (40) finanțat de Departamentul pentru Agricultură al Statelor Unite (USDA) privind impactul exporturilor de peleți din lemn asupra prețurilor fibrei de lemn în sud-estul Statelor Unite. Potrivit acestui raport, pentru perioada 2016-2017, 40 de milioane de tone scurte brute (GST), echivalentul a 16,9 tone metrice uscate, vor fi folosite pentru bioenergie în sudul Statelor Unite, dintre care 8,4 milioane de tone de peleți din lemn. Prin urmare, modelul economic al Drax Power Limited sugerează că prețurile de tăiere pentru unele tipuri de lemn, și anume pentru lemnul de pin care nu este folosit în producția de cherestea, s-ar putea cel puțin dubla.

(55)

Westrock, citând studiul RISI, a remarcat inclusiv faptul că cota reziduurilor de biomasă forestieră în cantitatea de peleți din lemn din sudul Statelor Unite nu ar depăși 12 %. Pe baza studiului RISI, Westrock a afirmat și faptul că consumul de fibră de lemn de către producătorii de peleți din lemn este preconizat să crească cu 14 % pe an până în 2019. Pe parcursul aceleiași perioade, se estimează că volumul total de fibră de lemn ar crește cu numai 2 % pe an. Aceasta ar putea conduce la o creștere semnificativă a prețului de tăiere, în detrimentul industriilor tradiționale de utilizare a lemnului.

4.   OBSERVAȚIILE TRANSMISE DE REGATUL UNIT

(56)

În răspunsul său la decizia de deschidere a unei investigații oficiale, Regatul Unit a furnizat informații actualizate cu privire la parametrii de funcționare ai unității Drax ce urmează să fie supusă procesului de conversie la biomasă. Factorul de încărcare mediu a fost mărit de la 70,5 % la 78 %. Autoritățile din Regatul Unit au explicat că disponibilitatea estimată a centralei Drax reflectă experiența dobândită într-o unitate similară supusă reconversiei pe biomasă, fiind susținută de informații furnizate de un consultant independent. Totuși, Regatul Unit a prelungit durata programată de funcționare a centralei, în funcție de disponibilitatea tehnică, de la 84,1 % din timpul disponibil pe parcursul unui an la 93,3 %. Acest lucru s-a datorat eliminării factorilor de încărcare bruți reduși, care au fost incluși având în vedere potențialele constrângeri în ceea ce privește aprovizionarea cu combustibil. Această eliminare reflectă gradul sporit de încredere în capacitatea de a contracta cantități suficiente de peleți din lemn și de a gestiona riscul de a rămâne cu excedent de biomasă la finalul duratei de viață a centralei.

(57)

În plus, autoritățile britanice au revizuit estimările pentru randamentul termic al conversiei la biomasă a unității Drax, confirmând estimările anterioare de 38,6 %, întrucât acestea reflectă experiența înregistrată în cazul proiectelor de conversie la biomasă, sprijinite de informațiile primite de centrala Drax de la un consultant independent.

(58)

Regatul Unit a furnizat, de asemenea, o defalcare actualizată a costurilor aprovizionării cu combustibil. În prezent, costul mediu al combustibilului este estimat la 8,18 GBP/GJ, în scădere de la 8,40 (41) GBP/GJ. Noua estimare a costului combustibilului reflectă contractele suplimentare pentru peleți din lemn, optimizarea unora dintre costurile asociate combustibilului și modificările variabilelor macroeconomice. În special, Regatul Unit constată că piața la vedere pentru peleții din lemn nu este suficient de lichidă pentru ca marile centrale supuse reconversiei în vederea funcționării pe biomasă să se poată baza pe ea.

(59)

Prețurile bazate pe contracte de furnizare de peleți din lemn pe termen lung sunt de regulă mai mari decât prețul la vedere. În observațiile actualizate, costul combustibilului are acum la bază media ponderată a contractelor existente pe termen lung care reprezintă aproximativ 77 % din necesarul de peleți din lemn, a contractelor pe termen lung încă nefinalizate care reprezintă aproximativ 15 % din necesarul de peleți din lemn și a prețurilor la vedere estimate care reprezintă 7 % din necesarul de peleți din lemn. Costurile de manipulare a combustibilului, precum costurile portuare în Regatul Unit, costurile feroviare în Regatul Unit, depozitarea, costurile de durabilitate, costurile pentru acoperirea riscurilor și pentru tranzacțiile de schimb valutar sunt estimate la 1,49 GBP/GJ. Prin urmare, costurile pentru peleții din lemn folosiți ca biomasă, livrați în porturile din Regatul Unit, s-ar ridica la […] GBP/GJ minus […] GBP/GJ, adică […] GBP/GJ. Aceasta ar reflecta costurile peleților din lemn de 181 USD pe tonă [inclusiv cost, asigurare și navlu (CIF)]. De asemenea, Regatul Unit a explicat că acest preț este conform cu costurile raportate de furnizorii din Statele Unite, care se încadrează în intervalul 6,27 GBP/GJ-8,24 GBP/GJ (conform estimărilor consultantului independent Ricardo Energy & Environment).

(60)

Regatul Unit a subliniat faptul că estimările privind parametrii de funcționare ai centralei Drax sunt solide, ele fiind verificate de experți independenți (42). În plus, Regatul Unit a remarcat că cei trei parametri de funcționare nu sunt corelați. Prin urmare, este improbabil să existe variații simultane semnificative în ceea ce privește direcția creșterii profitului pe o perioadă de 20 de ani.

(61)

Potrivit autorităților britanice, aceste evoluții au afectat în mod semnificativ rentabilitatea proiectului de reconversie a centralei Drax în vederea funcționării pe biomasă. RIR este estimată în prezent la [4-12] % pe baza prețurilor reale, înainte de impozitare, conform unor parametri solizi și în limitele pragurilor minim acceptabile de rentabilitate.

(62)

Regatul Unit a confirmat că beneficiarul nu se va aproviziona cu fibră de lemn din păduri seculare. În conformitate cu cerințele Regulamentului privind standardele aplicabile cherestelei în Regatul Unit, se va recolta lemn doar din păduri aflate în exploatare, care sunt gestionate în mod durabil și activ.

(63)

În ceea ce privește intenția beneficiarului de a procura peleți din lemn din America de Sud, Regatul Unit a clarificat faptul că materia primă aprovizionată din Brazilia va proveni de la o singură companie, din statul sudic Rio Grande do Sul. O parte din surplusul de fibră de lemn se va folosi pentru a fabrica peleți din lemn. Materia primă care urmează să fie aprovizionată va fi certificată fie prin sistemul de gestionare forestieră al Forest Stewardship Council (FSC), fie drept lemn controlat de FSC, iar fabrica de peleți din lemn este certificată conform FSC Chain of Custody. Autoritățile britanice au confirmat că societatea și operațiunile sale au fost supuse unui audit independent, pentru a garanta respectarea cerințelor de natură juridică și privind durabilitatea aplicabile biomasei în Regatul Unit.

(64)

Ca răspuns la datele AFPA privind proveniența peleților din lemn, autoritățile britanice au explicat că fibra de lemn obținută din practici forestiere reprezintă puțin mai mult de 80 % din materia primă a fabricilor de peleți din lemn din Statele Unite. Regatul Unit constată că această cifră este conformă cu datele raportate de RISI la folosirea unor definiții comparabile pentru diferitele tipuri de lemn.

(65)

Regatul Unit a furnizat, de asemenea, date cu privire la dimensiunea relativă a industriei peleților din lemn din Statele Unite. Potrivit unei analize Forest2Market (43), inventarul forestier din sudul Statelor Unite a crescut cu aproape 1,2 miliarde de tone în perioada 2000-2014. Industria exporturilor de peleți din lemn din această zonă a crescut de la zero la 3,6 milioane de tone în perioada 2008-2014. Această cantitate reprezintă 0,3 % din inventarul total de lemn pentru celuloză din sudul Statelor Unite și 0,09 % din inventarul total de lemn de pin, adică atât pentru celuloză, cât și pentru cherestea.

(66)

Necesarul de fibră de lemn al unității Drax ce urmează a fi supusă reconversiei în vederea funcționării pe biomasă, de 2,4 milioane de tone de peleți din lemn, reprezenta 0,2 % din inventarul total de lemn de esență tare pentru celuloză și 0,06 % din inventarul total de lemn de esență tare, adică atât pentru celuloză, cât și pentru cherestea. În 2014, extracțiile totale de fibră de lemn, pentru toți consumatorii, în sudul Statelor Unite, au fost de 250,2 milioane de tone sau 3,3 % din inventarul forestier total.

(67)

În ceea ce privește amplasarea fabricilor de peleți din lemn (a se vedea observațiile GPII), autoritățile britanice au transmis că noile fabrici de peleți trebuie să fie amplasate în zone în care nu ar trebui să concureze direct cu alți utilizatori de materii prime pe bază de lemn, pentru a obține finanțare pentru construcția acestor fabrici. Făcând referire la un raport al consultantului Forest2market (44), Regatul Unit informează că amplasarea fabricilor de peleți din lemn depinde de o serie de factori, precum cererea de spații neocupate, stimulentele pentru dezvoltarea economică, deducerile fiscale, oferta de fibră de lemn și prețul acesteia, proximitatea față de sursa fibrei și proximitatea față de infrastructura feroviară ce deservește un port de apă adâncă. Raportul arată că 61 % dintre fabricile de peleți din lemn din sudul Statelor Unite sunt amplasate la mai mult de 48 km de alți concurenți. Potrivit aceluiași raport, toate fabricile de peleți din lemn evaluate sunt amplasate la cel mult 104 km de alți concurenți. Conform raportului, această practică este uzuală și pentru alți utilizatori de fibră de lemn care, de-a lungul timpului, nu și-au desfășurat activitatea în absența unui alt concurent. În același timp, 72 % din exporturile din fabricile de peleți din lemn supuse analizei Forest2Market se află la cel mult 104 km de o unitate închisă, ceea ce arată că exporturile din fabricile de peleți din lemn sunt amplasate în proximitatea unor centre închise.

(68)

Cu privire la studiile FORISK și USDA, care corelează utilizarea sporită a biomasei cu creșterea prețului de tăiere, Regatul Unit a sugerat că proiecțiile privind producția de peleți din lemn sunt supraestimate. De exemplu, studiul USDA transmis de GPII pleacă de la premisa că, până în 2017, pe coasta de sud a Statelor Unite se va înregistra o creștere de peste 40 de milioane de GST de fibră de lemn, în creștere față de aproximativ 20 de milioane de GST în 2015. Astfel, aproximativ 18 milioane de tone de peleți din lemn s-ar produce până în 2017 doar pe coasta de sud a Statelor Unite. Această cantitate depășește cu mult estimările furnizate de FORISK, de 11,6 milioane de tone până în 2019. În plus, nu sunt luați în considerare factori precum disponibilitatea sporită a reziduurilor.

(69)

În ceea ce privește afirmațiile privind capacitatea beneficiarului de a plăti fibra de lemn, Regatul Unit constată că estimările furnizate de RISI nu iau în considerare prețul de exercitare actualizat de 100 GBP/MWh în locul prețului de 105 GBP/MWh și o serie de costuri suplimentare aferente combustibilului. Costul mediu actualizat al combustibilului pentru unitatea nr. 1 este de 8,18 GBP/GJ. Costurile pentru peleții folosiți ca biomasă se ridică la […] GBP/GJ, în timp ce alte costuri aferente combustibilului, și anume costurile pentru utilizarea portuară, transportul feroviar, depozitare, certificarea durabilității, acoperirea riscurilor și tranzacțiile de schimb valutar, se ridică la […] GBP/GJ (a se vedea considerentul 51 de mai sus). Regatul Unit consideră că această cifră se încadrează în intervalul de prețuri al furnizorilor de peleți din lemn din Statele Unite, estimat de consultantul independent Ricardo Energy & Environment la 6,27 – 8,24 GBP/GJ.

(70)

Regatul Unit a declarat că și alți factori, inclusiv reducerea ofertei de reziduuri din producția de cherestea ca urmare a prăbușirii pieței imobiliare, au contribuit la recenta creștere a prețurilor de tăiere înregistrate. Pentru a susține această afirmație, Regatul Britanic a afirmat că nu există nicio corelație vizibilă între modificarea prețurilor de tăiere pentru lemnul de pin sau lemnul de esență tare și prezența unei producții semnificative de peleți din lemn.

(71)

De asemenea, Regatul Unit a afirmat că volumul tranzacțiilor de lemn industrial din Statele Unite către Uniunea Europeană este limitat. În 2013, dintr-o producție totală de aproximativ 270 de milioane de tone brute de lemn rotund industrial, Statele Unite au exportat pe continentul european aproximativ 3,3 milioane de tone brute (45). Comparativ, în 2013 Uniunea Europeană a importat aproximativ 31 de milioane de tone brute de lemn rotund și 15 milioane de tone brute de așchii de lemn și de rumeguș, în special din alte țări europene. Prin urmare, întreprinderile se pot baza doar într-o măsură limitată pe materiile prime tranzacționate din Statele Unite către Uniunea Europeană în alte sectoare decât cel al energiei.

5.   EVALUAREA MĂSURII

(72)

O măsură constituie ajutor de stat în sensul articolului 107 alineatul (1) din tratat dacă „ajutoarele acordate de state sau prin intermediul resurselor de stat, sub orice formă, care denaturează sau amenință să denatureze concurența prin favorizarea anumitor întreprinderi sau a producerii anumitor bunuri, în măsura în care acestea afectează schimburile comerciale dintre statele membre”.

(73)

După cum se prevede în decizia de inițiere a procedurii, beneficiarul (Drax Power Limited) va primi ajutor de exploatare sub forma unei prime variabile de la contrapartea CfD deținută de guvern, pentru energia electrică pe care o produce unitatea supusă reconversiei. Măsura favorizează producerea de energie electrică din surse regenerabile de energie (în acest caz, biomasă) de către beneficiarul ales. Energia electrică este comercializată la scară largă între statele membre. Măsura notificată poate, prin urmare, să denatureze concurența de pe piața energiei electrice și să afecteze comerțul dintre statele membre. În plus, centrala va concura pe piața materiilor prime pentru combustibilul din biomasă întrucât, ca urmare a lipsei de resurse forestiere locale suficiente, cea mai mare parte a biomasei solide necesare pentru alimentarea unității Drax va fi importată din străinătate (a se vedea considerentul 11 de mai sus).

(74)

Comisia concluzionează că măsura notificată constituie ajutor de stat în sensul articolului 107 alineatul (1) din tratat (46).

5.1.   Legalitatea ajutorului

(75)

Pe baza informațiilor furnizate de Regatul Unit, Comisia observă că nu a fost luată nicio decizie finală de investiție și că nu vor fi realizate plăți înainte de obținerea aprobării pentru ajutorul de stat. Prin urmare, Comisia consideră că Regatul Unit și-a îndeplinit obligațiile ce îi revin în temeiul articolului 108 alineatul (3) din tratat.

5.2.   Compatibilitatea ajutorului

(76)

Comisia constată că măsura notificată vizează promovarea producerii de energie electrică din surse regenerabile de energie, și anume din biomasă solidă. Măsura notificată se înscrie în domeniul de aplicare al Orientărilor privind ajutoarele de stat pentru protecția mediului și energie pentru perioada 2014-2020 (OAME) (47). Prin urmare, Comisia a evaluat măsura notificată pe baza dispozițiilor generale de compatibilitate prevăzute în secțiunea 3.2 din OAME și a criteriilor specifice de compatibilitate pentru ajutoarele de exploatare acordate pentru energia electrică din surse regenerabile de energie, prevăzute în secțiunea 3.3.2.1 din OAME.

5.2.1.   Obiectivul de interes comun

(77)

După cum s-a concluzionat în decizia de inițiere a procedurii, Comisia constată că obiectivul măsurii de ajutor notificate este să ajute Regatul Unit să realizeze obiectivele privind energia din surse regenerabile (48) și obiectivele de reducere a emisiilor de CO2 stabilite de UE ca parte a Strategiei UE 2020 (49). După cum se descrie la considerentul 9 și în conformitate cu punctul 30, punctul 31 și punctul 33 litera (a) din OAME, Regatul Unit a estimat în mod explicit reducerile de emisii de CO2 și capacitatea de producție de energie electrică din surse regenerabile preconizată ca urmare a proiectului notificat. Comisia concluzionează că măsura de ajutor notificată este orientată către un obiectiv de interes comun în conformitate cu articolul 107 alineatul (3) litera (c) din tratat.

(78)

O serie de organizații de mediu și-au exprimat îngrijorarea cu privire la efectele proiectului notificat asupra mediului. Regatul Unit a confirmat că ajutorul notificat se va acorda numai pentru biomasă, conform punctului 19 alineatul (6) din OAME. Comisia reamintește faptul că ajutorul notificat va ajuta Regatul Unit să atingă obiectivele Uniunii în materie de climă și de energie pentru 2020. În plus, Comisia observă că peleții din lemn utilizați de centrala Drax supusă reconversiei în vederea funcționării pe biomasă vor trebui să respecte criteriile de durabilitate aplicabile în Regatul Unit, inclusiv reducerile minime de emisii de CO2 calculate la nivelul ciclului de viață. Criteriile de durabilitate ale Regatului Unit conțin, de asemenea, dispoziții prin care să se evite orice efect negativ asupra mediului, precum pierderea biodiversității.

5.2.2.   Necesitatea intervenției statului, efectul de stimulare și caracterul adecvat al ajutorului

(79)

În decizia sa de inițiere a procedurii, Comisia a concluzionat că ajutorul notificat este necesar, are un efect de stimulare și este un instrument adecvat. În special, cu trimitere la punctele 38, 107 și 115 din OAME, Comisia observă că deficiențele pieței, și anume neincluderea în prețul la energie a tuturor externalităților generate de utilizarea combustibililor fosili, nu sunt suficient abordate de cadrul de politică existent și că, fără ajutorul de exploatare în curs de evaluare în cadrul prezentei decizii, proiectul de reconversie în vederea funcționării pe biomasă nu ar fi viabil din punct de vedere financiar.

(80)

Cu trimitere la punctele 49 și 58 din OAME, Regatul Unit a arătat că costurile egalizate ale energiei electrice generate în unitatea Drax supusă reconversiei în vederea funcționării pe biomasă sunt mult mai mari decât prețul de piață preconizat al energiei electrice și a furnizat o analiză financiară care demonstrează că, în absența ajutorului în curs de evaluare, RIR a proiectului notificat ar fi negativă. Într-o astfel de situație, operatorii de pe piață nu ar dori să investească în proiectul de reconversie în vederea funcționării pe biomasă a centralei Drax. Prin urmare, ajutorul notificat ar schimba comportamentul beneficiarului. Regatul Unit a confirmat că beneficiarul avea obligația de a depune cereri și că acestea au fost prezentate înainte de a începe executarea proiectului notificat, în conformitate cu punctul 51 din OAME.

(81)

În ceea ce privește punctele 40 și 116 din OAME, Regatul Unit a arătat că ajutorul notificat este un instrument adecvat. După cum s-a explicat în decizia de inițiere a procedurii, costurile egalizate ale energiei electrice sunt mai mari decât prețul de piață preconizat al energiei electrice, iar fără ajutorul de stat RIR preconizată ar fi negativă. Pentru a aborda problema insuficienței veniturilor pentru finanțarea conversiei la biomasă a unei unități a centralei electrice Drax, Regatul Unit intenționează să acorde ajutor de stat orientat în mod specific, care să abordeze nevoile proiectului fără a depăși pragul minim acceptabil de rentabilitate. Proiectul notificat a fost selectat dintre multe altele în scopul atingerii obiectivelor Uniunii privind energia din surse regenerabile (50), prin acordarea ajutorului de exploatare sub forma unui contract pe diferență. Comisia, în decizia sa privind cazul SA.36196 (2014/N), Regatul Unit – Reforma pieței energiei electrice – Contract pe diferență pentru energia din surse regenerabile [C(2014) 5079 final] (51), a concluzionat că un contract pe diferență este un instrument adecvat pentru atingerea obiectivului de interes comun.

(82)

Prin urmare, Comisia concluzionează că ajutorul pentru proiectul notificat este necesar, are un efect de stimulare și este acordat prin intermediul unui instrument adecvat.

5.2.3.   Proporționalitatea

(83)

Comisia reamintește că costurile egalizate ale producerii de energie (LCOE) pentru astfel de proiecte de biomasă, pe baza unei rate a rentabilității de 10 %, au fost calculate de Regatul Unit la cel puțin 105 GBP/MWh (52). Comisia consideră LCOE adecvate pentru acest tip de proiect, astfel cum au fost confirmate deja în deciziile anterioare (53). Regatul Unit a demonstrat că ajutorul notificat per unitate de energie nu depășește diferența dintre costurile egalizate ale producerii de energie și prețul de piață preconizat al energiei electrice, dat fiind că prețul de exercitare, care reflectă prețul de piață plus prima, stabilit la 100 GBP/MWh, nu depășește LCOE (54). În plus, Regatul Unit a confirmat că ajutorul notificat va continua să fie acorda până la amortizarea investiției, în conformitate cu normele contabile obișnuite, și că ajutorul notificat nu se va cumula cu niciun alt ajutor.

(84)

Pragul minim acceptabil de rentabilitate al proiectului notificat este cuprins între 8,8 % și 12,7 % pe bază reală, înainte de impozitare (55), fiind acceptat de Comisie în decizia sa de inițiere a procedurii. Acesta a fost în conformitate cu nivelurile aprobate anterior de Comisie pentru proiectele de producere de energie din biomasă din Regatul Unit (56). Comisia va evalua în prezenta decizie dacă RIR a proiectului respectă pragul minim acceptabil de rentabilitate.

(85)

În decizia de inițiere a procedurii, Comisia și-a exprimat rezerve cu privire la faptul că ajutorul de stat nu ar conduce la supracompensare pe baza unei analize a sensibilității realizate de Regatul Unit (57). RIR pe bază reală, înainte de impozitare, ar fi crescut de la valoarea estimată de 4,7 % la peste 15,6 %, dacă randamentul termic și factorul de încărcare ar crește cu 5 %, iar costul combustibilului ar scădea cu 5 %. Comisia a luat act de incertitudinile acestor prezumții și, în special, de factorul de încărcare redus pe parcursul unora dintre anii de funcționare, ca urmare a preocupărilor logistice asociate aprovizionării cu peleți din lemn și a nivelului costului combustibilului (întrucât contractele de aprovizionare nu au acoperit integral cerințele de aprovizionare ale unității ce funcționează pe biomasă).

(86)

În urma deciziei de inițiere a procedurii, Regatul Unit a transmis informații actualizate privind proiectul notificat și, în special, a revizuit și actualizat parametrii de funcționare. Pe baza acestor informații actualizate, RIR a proiectului notificat este în prezent de aproximativ [4-12] % pe aceeași bază reală, înainte de impozitare, ceea ce este în conformitate cu pragul minim acceptabil de rentabilitate.

(87)

După cum s-a descris la considerentul 11, Regatul Unit a eliminat factorii de încărcare bruți reduși care fuseseră incluși și a mărit factorul mediu de încărcare net de la 71 % la 78 %, în urma deciziei de inițiere a procedurii. Regatul Unit a justificat noul factor de încărcare pe baza unei comparații cu alte centrale similare. Comisia constată că creșterea este mai mare decât s-a preconizat în analiza sensibilității și că factorul de încărcare estimat, de 78 %, este acum în conformitate cu ceea ce s-a observat la centrale comparabile (58).

(88)

Revizuirea factorului de încărcare abordează și preocupările formulate de părți terțe cu privire la calculul factorului de încărcare redus (59). RES Ltd a comunicat că un proces competitiv de licitare ar fi putut reduce volumul ajutorului necesar, pe baza experienței generale în ceea ce privește procesele de licitare (60). Comisia constată că nu este necesar un proces competitiv de licitare și că măsura actuală nu conduce la supracompensare.

(89)

În ceea ce privește costul combustibilului, astfel cum se precizează în decizia de inițiere a procedurii, Comisia recunoaște faptul că peleții din lemn pentru proiectul notificat sunt aprovizionați în mare parte prin contracte pe termen lung, în cazul cărora prețurile pot fi mai mari decât prețurile pe piața la vedere. Cu toate acestea, Comisia a observat că încă existau incertitudini, întrucât contractele de aprovizionare existente la data adoptării deciziei de inițiere a procedurii nu acopereau toată cantitatea necesară pentru proiectul notificat.

(90)

Regatul Unit a explicat în detaliu costul combustibilului pentru o cantitate suficientă de peleți din lemn și și-a actualizat estimările privind acesta. Costul combustibilului a fost redus de la 8,40 USD/GJ la 8,18 USD/GJ, depășind procentul de 5 % prevăzut în analiza sensibilității, care ar fi corespuns unui preț de 8,23 USD/GJ. Regatul Unit a transmis că, în prezent, estimările privind costul combustibilului au la bază mai multe contracte pe termen lung care abordează majoritatea cerințelor privind peleții din lemn, precum și estimări pentru viitoarele contracte de aprovizionare și viitoarele prețuri pe piața la vedere (61).

(91)

Documentația furnizată de Regatul Unit a inclus și o defalcare detaliată a principalelor elemente de cost din lanțul de aprovizionare al unității Drax supuse procesului de conversie la biomasă, inclusiv costurile asociate combustibilului, precum utilizarea portuară, transportul feroviar, depozitare, certificarea durabilității, acoperirea riscurilor și tranzacțiile de schimb valutar. Potrivit opiniei unor experți independenți, transmisă și de Regatul Unit, costurile medii ale combustibilului estimate pentru unitatea Drax supuse procesului de conversie la biomasă se încadrează în intervalul de preț al furnizorilor de peleți din lemn din Statele Unite (62). Costurile actualizate ale combustibilului reflectă un preț al peleților din lemn (CIF) de 181 USD/tonă, în conformitate cu estimarea RISI (63).

(92)

Pentru a justifica afirmația privind randamentul termic, Regatul Unit a furnizat date care demonstrează că randamentul termic al acestui tip de proiect de conversie la biomasă ar putea crește cu aproximativ 38-39 %. Comisia constată că în decizia de inițiere a procedurii nu au fost formulate rezerve specifice în acest sens și consideră că rata randamentului este conformă cu ratele tipice ale randamentului observate la centrale comparabile (64).

(93)

În final, RIR pentru proiectul notificat s-a modificat ca urmare a mai multor factori, inclusiv a pierderii a aproximativ unui an de ajutor, întrucât contractul de investiții propus se va încheia la 31 martie 2027 indiferent de data începerii măsurii, precum și ca urmare a evoluției nefavorabile a cursului de schimb valutar. Prin urmare, RIR este mai mare decât valoarea de 4,7 % estimată în notificarea originală către Comisie. Diferența se datorează estimărilor revizuite ale parametrilor de funcționare ai centralei.

(94)

Având în vedere aspectele expuse mai sus, Comisia concluzionează că RIR estimată pentru proiectul notificat are la bază estimări viabile ale costurilor și ale parametrilor de funcționare ai centralei electrice. În plus, RIR estimată se încadrează în intervalul pragurilor minim acceptabile de rentabilitate impuse pentru acest tip de proiect. Prin urmare, ajutorul nu duce la supracompensare și este proporțional pentru atingerea obiectivului de interes comun.

5.2.4.   Evitarea efectelor negative nejustificate asupra concurenței și asupra comerțului

(95)

Atunci când evaluează compatibilitatea unei măsuri de ajutor de stat, Comisia trebuie să stabilească faptul că „efectele negative ale măsurii de ajutor în ceea ce privește denaturarea concurenței și impactul asupra schimburilor comerciale dintre statele membre trebuie să fie limitate și compensate de efectele pozitive în ceea ce privește contribuția la obiectivul de interes comun” (65).

(96)

Cu trimitere la punctele 94, 95 și 96 din OAME, Comisia constată că măsura notificată nu conduce la efecte negative evidente, deoarece ajutorul este proporțional și nu are ca efect doar o relocalizare a activității, fără un efect asupra mediului. Ajutorul va contribui la conversia unității Drax de la cărbune la biomasă, mărind cota de energie din surse regenerabile din Regatul Unit (66).

(97)

Pentru a evalua efectele negative ale măsurii de ajutor, Comisia și-a concentrat atenția asupra denaturărilor concurenței ce decurg din impactul previzibil pe care l-ar avea ajutorul asupra concurenței pe piețele de produse vizate și asupra locului de desfășurare a activității economice (67).

5.2.4.1.   Efecte negative pe piața energiei electrice

(98)

Dat fiind faptul că ajutoarele sunt acordate pentru producția de energie electrică din surse de energie regenerabile, piața produselor în cauză este piața energiei electrice. În ceea ce privește punctul 89 din OAME, Comisia identifică două principale denaturări potențiale provocate de ajutor, și anume denaturările pieței produsului și efectele asupra locului de desfășurare.

(99)

În ceea ce privește punctul 101 din OAME, Comisia constată că proiectul constă în retehnologizarea unei unități a unei centrale electrice existente pe bază de cărbune. Întrucât proiectul transformă o centrală existentă, el nu va suplimenta capacitatea de producție a beneficiarului pe piața energiei electrice. Prin urmare, măsura nu va crește cota beneficiarului pe piața producției de energie electrică.

(100)

În primul rând, Comisia reamintește faptul că capacitatea de producție de energie electrică a unității Drax supuse reconversiei în vederea funcționării pe biomasă corespunde unui procent de aproximativ 1,1 % din piața producției de energie electrică din Regatul Unit. Prin urmare, măsura nu va avea efectul negativ de a crește puterea pe piață a beneficiarului.

(101)

În ceea ce privește punctele 94 – 96 din OAME, Comisia consideră că proiectul nu implică o relocalizare a activității și că, de asemenea, nu ar avea un impact semnificativ asupra concurenței pe piața producției de energie electrică din Regatul Unit. Prin urmare, Comisia concluzionează că măsura în cauză nu ar avea niciun impact semnificativ asupra concurenței pe piața energiei electrice. În plus, ca urmare a nivelului de interconectivitate al Regatului Unit, ajutorul notificat nu va afecta în mod negativ condițiile de comercializare în cadrul pieței interne a energiei electrice.

(102)

În decizia sa de inițiere a procedurii, Comisia și-a exprimat rezervele cu privire la riscul ca proiectul notificat să conducă la o denaturare a concurenței pe piața peleților din lemn și pe piața din amonte a materiilor prime, într-o măsură care să contravină interesului comun. Având în vedere caracteristicile speciale ale acestui proiect notificat individual, Comisia a extins analiza la efectele indirecte pe piețele materiilor prime, care sunt aici piețele secundare (a se vedea mai jos).

5.2.4.2.   Efecte negative pe piața peleților din lemn

(103)

În primul rând, Comisia reamintește că unitatea Drax va putea folosi drept combustibil de intrare doar peleți din lemn pentru uz industrial. Deși este posibil ca unele centrale să poată înlocui parțial peleții din lemn cu alți combustibili, nu se preconizează că unitatea Drax va putea să înlocuiască peleții din lemn cu alte produse, având în vedere structura sa. Prin urmare, pentru a analiza în continuare gradul de denaturare a concurenței și a comerțului ca urmare a ajutorului de exploatare acordat pentru energia electrică produsă de unitatea Drax retehnologizată, piața peleților din lemn pentru uz industrial constituie piața de produse corespunzătoare.

(104)

La fel ca în decizia de inițiere a procedurii, pe baza fluxurilor comerciale, a volumului importurilor în Uniune și a creșterii pieței în ultimii ani, Comisia concluzionează că, pentru evaluarea denaturărilor pieței, piața peleților din lemn nu se limitează la un singur stat membru sau la Uniunea Europeană, ci ar trebui considerată o piață globală. Acest lucru este confirmat de volumul mare de peleți din lemn importați de peste mări pentru aprovizionarea unității Drax și în acord cu concluzia formulată în cazul SA.38762 (2014/N).

(105)

Comisia constată că cea mai mare parte a aprovizionării cu peleți din lemn este în prezent negociată individual în temeiul unor contracte pe termen lung. În plus, barierele de pe piață pentru noile instalații de producție par să fie limitate. Recenta creștere a capacității de producție a peleților din lemn atât în sud-estul Statelor Unite cât și în Uniune (68) vine în sprijinul acestei observații, precum și al încheierii de contracte pe termen lung la nivelul centralei electrice Drax, astfel încât să se asigure aprovizionarea unității.

(106)

Având în vedere tendințele anterioare, se observă și faptul că prețul la vedere din sud-estul Statelor Unite, principala zonă din care proiectul notificat anticipează aprovizionarea cu peleți din lemn, nu s-a modificat semnificativ atunci când importurile în Uniune din această regiune au crescut. Această afirmație este sprijinită și de datele furnizate de European Pellet Council (Consiliul european pentru producția de peleți) (69).

(107)

Reconversia unității Drax va crea o cerere suplimentară de 2,4 milioane de tone de peleți din lemn. Această cantitate ar însemna 12,8 % din consumul total de peleți din lemn din Uniune în 2014 (70). Cu toate acestea, consumul anual în Uniune a crescut cu aproape 25 % sau 3,7 milioane de tone, în perioada 2012-2014. În plus, capacitatea de producție a peleților din lemn în sud-estul Statelor Unite a crescut rapid și se preconizează să crească și pe viitor (71).

(108)

În urma procedurii oficiale de investigare, nu au fost identificate date care să sugereze că piața peleților din lemn nu se va putea extinde într-un ritm similar în anii următori pentru a face față unei creșteri a cererii din partea proiectului Drax.

5.2.4.3.   Efecte negative pe piața materiilor prime

(109)

Comisia a constatat în considerentele 81-84 ale deciziei de inițiere a procedurii că creșterea cererii de peleți din lemn poate duce la denaturări suplimentare ale pieței materiilor prime, adică ale pieței fibrei de lemn.

(110)

Din rațiuni economice, instalațiile de producție a produselor din celuloză semifinite se aprovizionează cu masă lemnoasă de pe o distanță medie de aproximativ 100150 km, denumită raza de captare a instalației. Din acest motiv, fibra de lemn este un produs local, în timp ce peleții sunt transportați pe distanțe mari și au o piață globală. Prin urmare, pentru a evalua impactul măsurii notificate asupra concurenței și comerțului, este necesar să se stabilească piața locală de unde vor fi achiziționați sau este probabil să fie achiziționați peleții.

(111)

După cum s-a explicat la considerentul 10, comparativ cu decizia de inițiere a procedurii, unitatea Drax și-a clarificat aprovizionarea cu combustibil și va prelua 60 % din necesarul său total de fibră de lemn din Statele Unite; aproximativ 13 % din necesarul de combustibil va fi aprovizionat din Brazilia; 7 % din necesarul de combustibil va fi achiziționat pe piața la vedere; aproximativ 4 % din necesarul de combustibil va fi achiziționat din statele baltice din Europa; aproximativ 15 % din necesarul de combustibil va fi achiziționat de la comercianți din sud-estul Statelor Unite. Restul necesarului de combustibil va fi achiziționat din Canada și eventual din alte state membre. Acest lucru înseamnă că aproximativ 100 000 de tone uscate pe an vor fi obținute din alte state membre, prin contracte pe termen lung. Această cantitate ar însemna aproximativ 0,7 % din producția de peleți din lemn din Uniune în anul 2014, care a fost estimată la 13,5 milioane de tone (72).

(112)

Comisia constată că majoritatea peleților din lemn provin din surse din afara Uniunii, iar piața materiilor prime este locală. Astfel, efectele creșterii cererii de peleți din lemn pe piața materiilor prime se vor produce în mare măsură în afara Uniunii Europene. Prin urmare, este improbabil ca proiectul notificat să afecteze prețurile de pe piața materiilor prime din Uniune.

(113)

Întrucât cea mai mare parte a peleților din lemn pentru proiect va fi importată din sud-estul Statelor Unite, potențialele denaturări ale pieței pe piața materiei prime reprezentate de fibra de lemn se manifestă în regiunea respectivă (73).

(114)

Majoritatea informațiilor primite pe parcursul procedurii oficiale de investigare sprijină ideea că peleții din lemn pentru uz industrial din sud-estul Statelor Unite vor consta în principal din fibră de lemn obținută în urma practicilor forestiere. Comisia constată că, până în 2019, creșterea estimată a industriei peleților din lemn [de aproximativ 14 % pe an (74)] este mult mai mare decât cea a industriei forestiere tradiționale, estimată la aproximativ 1,4 % pe an (75). Cu toate acestea, din cauza cotei reduse pe care o reprezintă fabricile de peleți din lemn pe piața fibrei de lemn (76), extracția totală ar crește cu o rată compusă mai mică de 1,8 % până în 2019. Pe baza estimărilor furnizate de Westrock, se preconizează că aprovizionarea totală cu fibre de lemn va crește cu 2,0 % pe an, deci într-un ritm inferior creșterii preconizate. Prin urmare, se preconizează că impactul sprijinului acordat unității Drax va fi unul limitat.

(115)

Potrivit datelor transmise de Regatul Unit (77), volumul de materii prime necesare unității Drax, și anume 2,4 milioane de tone pe an, va reprezenta mai puțin de 1 % din extracțiile totale din pădurile din sudul Statelor Unite în 2014, care a fost de aproximativ 250 de milioane de tone. Aceste valori reprezintă, însă, doar o mică parte din inventarul forestier total. Chiar și ținând cont de cerințele suplimentare din partea altor proiecte ce utilizează biomasă, precum proiectul Lynemouth, aceste procente reduse nu sugerează existența unor denaturări necorespunzătoare pe piața materiilor prime.

(116)

Fern et al. și GPII au prezentat studii de modelare a pieței care indică o creștere a prețului de tăiere, determinată de creșterea producției de peleți din lemn. De exemplu, potrivit studiului FORISK, o creștere a cererii globale de peleți din lemn pentru uz industrial de la 10,6 milioane de tone pe an în 2014 la 25 de milioane de tone în 2019, ignorând efectul reziduurilor din producția de cherestea, ar putea crește prețurile de tăiere în sud-estul Statelor Unite cu 30-40 % (78). Potrivit raportului USDA transmis de GPII, creșterea producției de biomasă pentru bioenergie la 16,9 milioane de tone până în 2016 ar putea cel puțin să dubleze prețurile la unele tipuri de lemn, mai exact la lemnul de pin care nu este folosit pentru cherestea (79).

(117)

Cu toate acestea, după cum a transmis Regatul Unit (80), cererea de peleți din lemn folosiți ca materie primă pentru aceste studii nu reflectă cererea din partea proiectului de reconversie în vederea funcționării pe biomasă a proiectului Drax, ci mai degrabă estimările globale și cererea globală. În plus, cererea globală, astfel cum este estimată în studiul USDA, este mai mică decât în studiile mai recente. De exemplu, studiul USDA estimează că aproximativ 13 milioane de tone de lemn vor fi folosite pentru bioenergie în sud-estul Statelor Unite în 2015, o cantitate inferioară valorilor raportate de RISI pentru același an, și anume 8 milioane de tone. În plus, presupusa creștere a prețurilor ca urmare a întregii cereri estimate ar fi și limitată în timp, potrivit raportului USDA, întrucât inventarul forestier reacționează la o astfel de creștere a cererii.

(118)

O serie de părți terțe au transmis că creșterea producției de peleți din lemn a condus deja la o creștere a prețurilor de tăiere în sud-estul Statelor Unite. De exemplu, GPII citează date provenite de la consultantul Forest2Market în sprijinul afirmației că prețurile de tăiere a lemnului de pin pentru celuloză din sudul Statelor Unite au crescut în medie cu 11 % în 2013 și cu 10 % în 2014. Fern et al. au raportat că, în perioada 2011-2015, prețurile în sudul Statelor Unite au crescut cu 27 % pentru lemnul de esență moale și cu 56 % pentru lemnul de esență tare. Și AFPA a făcut afirmații similare (81).

(119)

În acest sens, Comisia ia act de faptul că, pe o perioadă mai lungă, prețul mediu de tăiere nu se află în afara valorilor istorice (82). În plus, în observațiile transmise de Forest2Market (83) se concluzionează că mai mulți factori au contribuit la creșterea de prețuri constatată. Forest2Market a menționat că astfel de factori au fost, în special, scăderea producției de reziduuri obținute din producția de cherestea, evenimentele meteorologice și schimbările în structura proprietății funciare. Forest2Market a concluzionat că „este probabil ca prețurile la fibra de lemn să fi crescut și fără creșterea cererii din partea piețelor de peleți pentru export […]” (84). Faptul că prețurile de tăiere au crescut de-a lungul timpului pare, deci, să fie rezultatul mai multor evoluții ale pieței.

(120)

În ceea ce privește afirmațiile referitoare la capacitatea beneficiarului de a plăti pentru fibră (85), Comisia constată că costurile revizuite și reduse ale combustibilului (86) conduc la obținerea unui preț al peleților din lemn de 181 USD pe tonă CIF. Acesta este echivalent cu prețul peleților din lemn CIF raportat de RISI (87).

(121)

În ceea ce privește amplasarea fabricilor de peleți din lemn, Comisia ia act de constatarea că fabricile de peleți din lemn pentru export care își desfășoară în prezent activitatea în sud-estul Statelor Unite se află în general la cel mult 104 km una de cealaltă și cel mai frecvent la o distanță de 48-104 km una de cealaltă (88). Prin urmare, zona de captare a acestor fabrici de peleți din lemn se va suprapune cu cea a altor industrii concurente. Cu toate acestea, Comisia constată că marea majoritate a acestor fabrici de peleți din lemn pentru export se află la cel mult 104 km de o unitate pentru prelucrarea lemnului care a fost închisă. În plus, s-a clarificat faptul că pentru stabilirea amplasării unei fabrici de peleți din lemn sunt luate în calcul mai multe considerente. Potrivit raportului citat de Regatul Unit (89), majoritatea fabricilor de celuloză și de hârtie care s-au închis în regiunea de sud-est a Statelor Unite au fost închise înainte de anul 2010, ceea ce indică o corelație redusă cu creșterea industriei peleților din lemn (90).

(122)

În final, raportul Poyry (91) a analizat riscul concurenței neloiale pentru fibra de lemn între industria peleților din lemn și industriile tradiționale care folosesc fibră de lemn. Raportul nu a luat în calcul necesarul de peleți din lemn doar pentru unitatea Drax supusă reconversiei în vederea funcționării pe biomasă, care este sprijinită, ci și pentru alte instalații, inclusiv pentru cea din Lynemouth. Raportul a concluzionat că capacitatea existentă și planificată a fabricilor de peleți din lemn din sud-estul Statelor Unite ar trebui să fie suficientă pentru a aborda creșterea cererii de peleți din lemn și că riscul schimbării indirecte a utilizării lemnului ar trebui să fie redus.

(123)

Prin urmare, ar trebui să se concluzioneze că măsura notificată nu va conduce la denaturări nejustificate ale pieței materiilor prime. În special, Comisia ia act de faptul că denaturările locale pe piață, în măsura în care s-ar produce, se manifestă în sudestul Statelor Unite și că, prin urmare, efectul acestora asupra schimburilor comerciale dintre statele membre ar fi cel mult unul limitat. În acest sens, se reamintește și faptul că ajutorul notificat se acordă pentru producerea de energie electrică din biomasă solidă și că eventualele efecte ale ajutorului asupra pieței materiilor prime ar fi indirecte.

5.2.4.4.   Test comparativ

(124)

După cum se prevede la punctul 97 din OAME, pentru măsurile de ajutor de stat care sunt bine direcționate către disfuncționalitățile pieței pe care își propun să le remedieze, riscul ca ajutorul să denatureze în mod nejustificat concurența este mai limitat. Comisia constată că ajutorul notificat vizează direct atingerea obiectivelor Uniunii privind clima și energia pentru 2020 în mod proporțional și adecvat. Prin urmare, riscul unor denaturări nejustificate ale concurenței pe piața energiei electrice, este, de asemenea, mai redus, după cum se explică în secțiunea 5.2.4.1. După cum s-a indicat în secțiunea 5.2.4.2, Comisia nu a constatat denaturări nejustificate ale pieței de produse afectate (piața peleților din lemn) sau ale pieței materiilor prime din amonte. Comisia reamintește faptul că potențialele denaturări ale pieței materiilor prime nu se datorează în mod direct ajutorului de exploatare, ci cererii crescute de peleți din lemn drept combustibil pentru producerea de energie electrică. Mai mult, efectele pe piețele de materii prime sunt indirecte în comparație cu denaturările pe piața peleților din lemn.

(125)

În plus, Comisia trebuie să evalueze dacă măsura în cauză denaturează sau amenință să denatureze concurența în măsura în care aceasta afectează schimburile comerciale dintre statele membre. Efectele pe piața materiilor prime sunt locale și, în cea mai mare parte, au loc în afara Uniunii, întrucât majoritatea peleților din lemn pentru unitatea Drax vor fi importați din afara Europei (a se vedea considerentul 10). Prin urmare, Comisia constată că orice efect asupra comerțului dintre statele membre ca urmare a creșterii prețului de tăiere în sud-estul Statelor Unite ar fi, în orice caz, limitat.

(126)

Pe baza celor de mai sus, Comisia concluzionează că efectele negative ale ajutorului notificat pentru energia electrică produsă în cadrul proiectului de reconversie în vederea funcționării pe biomasă a unității Drax, în ceea ce privește denaturarea concurenței și impactul asupra schimburilor comerciale dintre statele membre, atât pe piața energiei electrice, cât și pe piețele secundare, sunt limitate și compensate de efectele pozitive în ceea ce privește contribuția la obiectivul de interes comun, și anume producția de energie din surse regenerabile și reducerea emisiilor de CO2 în sectorul de producție a energiei electrice, astfel încât bilanțul total este pozitiv.

5.2.5.   Alte aspecte – Respectarea articolelor 30 și 110 din TFUE

(127)

În contextul deciziei în cazul SA.36196 (2014/N) privind contractul pe diferență pentru energia din surse regenerabile, al deciziei în cazurile SA.38758 (2014/N), SA.38759 (2014/N), SA.38761 (2014/N), SA.38763 (2014/N) și SA.38812 (2014/N) privind ajutorul FIDeR pentru cinci proiecte privind energia eoliană offshore și în cazurile SA.38762(2015/C)(2014/N) și SA.38796(2014/N) privind proiectele de biomasă din Lynemouth și Teesside, Regatul Unit s-a angajat că va modifica modul în care este calculată răspunderea furnizorilor de energie electrică pentru plățile la contractul pe diferență, astfel încât energia electrică din surse regenerabile eligibilă, produsă în state membre ale UE în afara Regatului Unit și furnizată clienților din Regatul Unit să nu fie inclusă în cotele de piață ale furnizorilor.

(128)

Regatul Unit se va asigura că nu se efectuează nicio plată în temeiul contractului pe diferență înainte ca această ajustare să intre în vigoare sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, Regatul Unit va institui un mecanism prin care să ramburseze furnizorilor de energie electrică costurile aferente energiei electrice eligibile furnizate din surse regenerabile și importate înainte de intrarea în vigoare a scutirii, însă după ce plățile în temeiul contractului pe diferență au început să fie efectuate.

(129)

Angajamentul Regatului Unit menționat la considerentul 127 se va aplica și măsurii notificate. Având în vedere acest angajament, Comisia consideră că mecanismul de finanțare a măsurii de ajutor notificate nu ar trebui să introducă nicio discriminare contrară articolului 30 sau articolului 110 din tratat.

(130)

Având în vedere cele de mai sus, Comisia consideră că măsura de ajutor în sprijinul unității Drax supusă reconversiei în vederea funcționării pe biomasă, notificată de Regatul Unit la 15 aprilie 2015, urmărește un obiectiv de interes comun într-un mod necesar și proporțional în conformitate cu OAME și că, prin urmare, măsura este compatibilă cu piața internă în sensul articolului 107 alineatul (3) litera (c) din tratat,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Ajutorul de stat notificat de Regatul Unit la 2 aprilie 2015, pe care statul membru intenționează să îl pună în aplicare în favoarea Drax Power Limited în sprijinul unei subvenții pentru reconversia în vederea funcționării pe biomasă a primei unități a centralei electrice din Drax, este compatibil cu piața internă în sensul articolului 107 alineatul (3) litera (c) din tratat.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Adoptată la Bruxelles, 19 decembrie 2016.

Pentru Comisie

Margrethe VESTAGER

Membru al Comisiei


(1)  JO C 46, 5.2.2016, p. 19.

(2)  Comisia a adoptat o decizie cu privire la șapte dintre cele opt proiecte în domeniul energiei din surse regenerabile. La 23 iulie 2014, o decizie de a nu formula obiecții [C(2014) 5074 final] a fost adoptată pentru cinci proiecte privind energia eoliană offshore [cazurile de ajutor de stat: SA.38758 (2014/N), SA.38759 (2014/N), SA.38761 (2014/N), SA.38763 (2014/N) și SA.38812 (2014/N) – Regatul Unit – Sprijin acordat pentru cinci parcuri eoliene offshore: Walney, Dudgeon, Hornsea, BurboBank și Beatrice] (JO C 393, 7.11.2014, p. 1); la 22 ianuarie 2015, o decizie de a nu formula obiecții [C(2015) 168 cor] a fost adoptată în cazul de ajutor de stat: SA.38796 (2014/N) – Regatul Unit, Teesside – Proiect dedicat de biomasă obținută prin cogenerare (JO C 406, 4.11.2016, p. 1) și o decizie definitivă de a nu formula obiecții [C(2015) 8441 final] a fost adoptată în cazul de ajutor de stat: SA.38762 (2015/C) (2014/N) – Regatul Unit – Contract de investiții pentru transformarea centralei electrice din Lynemouth în centrală pe bază de biomasă, la 1 decembrie 2015 (decizia nu a fost încă publicată).

(3)  Centralele electrice de biomasă cu combustie simultană acreditate în temeiul schemei de sprijin pentru obligațiile referitoare la energia regenerabilă care sunt supuse reconversiei complete în vederea funcționării pe biomasă sunt eligibile pentru a participa la procesul FIDeR.

(4)  Aceasta este cifra actualizată, în urma inițierii procedurii oficiale de investigare în februarie 2016. Factorul de încărcare a fost estimat inițial la 70,5 %.

(5)  Informațiile transmise de Regatul Unit în răspunsul la decizia de inițiere a procedurii clarifică și strategia de furnizare vizată de beneficiar.

(6)  Factorul mediu de încărcare net, înainte de a fi actualizat de Regatul Unit după inițierea procedurii de investigare (70,5 %), era produsul dintre disponibilitatea tehnică medie de 83,7 % și factorul de încărcare brut mediu de 83,7 %.

(7)  Parametrii de funcționare inițiali, astfel cum sunt prevăzuți în decizia de inițiere a procedurii, sunt: (a) costuri cu combustibilul 8,39 (GBP/GJ); (b) randamentul termic 38,6 %; și (c) factorul de încărcare mediu net 70,5 %.

(8)  Regatul Unit a clarificat faptul că condiția modificată privind absența stimulentelor în vederea generării de energie electrică la prețuri negative, introdusă pentru schema CfD generală (SA.36196), nu se aplică proiectului notificat.

(9)  Pentru mai multe detalii privind mecanismul de remunerare în cadrul CfD, a se vedea considerentele 17-31 din Decizia Comisiei din 23 iulie 2014 în cazul de ajutor de stat SA.36196 (2014/N) Regatul Unit – Reforma pieței de energie electrică – Contract pe diferență pentru sursele regenerabile de energie [C(2014) 5079 final] (JO C 393, 7.11.2014, p. 1).

(10)  Sistemul privind obligația de furnizare a energiei electrice din surse regenerabile a fost aprobat inițial prin Decizia Comisiei din 28 februarie 2001 în cazul de ajutor de stat N 504/2000 – Regatul Unit – Obligația de furnizare a energiei electrice din surse regenerabile și granturi de capital pentru tehnologii cu utilizarea energiei din surse regenerabile C(2001) 3267 final (JO C 30, 2.2.2002, p. 14) și a fost modificat ulterior în mai multe rânduri. În forma sa actuală, sistemul privind obligația de furnizare a energiei electrice din surse regenerabile a fost aprobat de Comisie prin Decizia din 2 aprilie 2013 în cazul de ajutor de stat SA.35565 (2013/N) – Regatul Unit – Modificări aduse sistemului privind obligația de furnizare a energiei electrice din surse regenerabile (RO) (JO C 167, 13.6.2013, p. 5). Unele elemente specifice au fost aprobate ulterior pentru Irlanda de Nord în cazul de ajutor de stat SA.36084 (13/N) Obligația de furnizare a energiei electrice din surse regenerabile în Irlanda de Nord (JO C 167, 13.6.2013, p. 1) și pentru Scoția în cazul de ajutor de stat SA.37453 (2014/N) Modificarea SA.35565 – Sistemul privind obligația de furnizare a energiei electrice din surse regenerabile (RO) (JO C 172, 6.6.2014, p. 1).

(11)  Pragul minim acceptabil de rentabilitate este definit ca rata minimă de rentabilitate necesară pentru implementarea unui proiect de acest tip.

(12)  Toate aceste elemente au fost publicate de autoritățile britanice în documentul „Costurile energiei electrice”, disponibil la adresa https://www.gov.uk/government/publications/electricity-generation-costs

(13)  „Electricity Generation Costs December 2013” DECC (Costurile energiei electrice – decembrie 2013, Ministerul Energiei și Schimbărilor Climatice) (2013), www.gov.uk/government/publications/electricity-generation-costs

(14)  www.gov.uk/government/publications/electricity-market-reform-delivery-plan

(15)  A se vedea nota de subsol 4 de la considerentul 10.

(16)  Emisiile din biomasă vor fi calculate în funcție de ciclul de viață.

(17)  Pentru informații suplimentare, a se vedea: www.gov.uk/government/consultations/ensuring-biomass-affordability-and-value-for-money-under-the-renewables-obligation

(18)  Cu excepția cazului în care se precizează altfel, tonele sunt măsurate întotdeauna ca tone metrice uscate în etuvă.

(19)  RISI Global Pellet Demand Outlook (Studiul RISI privind perspectivele cererii globale de peleți de lemn): www.risiinfo.com/product/2015-global-pellet-demand-outlook-study/

(20)  Raportul anual al AEBIOM, 2015.

(21)  Raportul statistic al AEBIOM, 2015.

(22)  www.gov.uk/government/publications/final-investment-decision-fid-enabling-for-renewables-investment-contracts În urma publicării contractului de investiții, Regatul Unit a redus prețul de exercitare de la 105 GBP/MWh la 100 GBP/MWh. În această privință, contractele de investiții publicate online nu reflectă versiunea finală.

(23)  De exemplu, Davis Group și TANAC.

(24)  Shaw Resources; CANFOR; FIBRECO; Pinnacle; Smart Green Shipping; Astec; European Pellet Council (Consiliul european pentru producția de peleți); Pacific bioenergy; Georgia Biomass; Hancock Group; Onex; DB Cargo; Fram; Enviva; Renewable Energy Association (Asociația privind energia din surse regenerabile); Highland Pellets; Forest2Market; CM Biomass Partners; Westervelt Renewable Energy; Weyerhaeuser; AEBIOM; FEDNAV; SGSF; Evolution Markets; USIPA; Scotia Atlantic; Drax; Beasley Forest Products; Cosan; NAFO; WPAC; Port of Tyne (Portul din Tyne); American Forest Foundation (Fundația forestieră din America).

(25)  Forest2Market; Wood Supply Market Trends in the US South 1995 – 2015 (Tendințe pe piața aprovizionării cu lemn din sudul Statelor Unite, 1995-2015): www.theusipa.org/Documents/USSouthWoodSupplyTrends.pdf

(26)  Forest2Market; Wood Supply Market Trends in the US South 1995 – 2015 (Tendințe pe piața aprovizionării cu lemn din sudul Statelor Unite, 1995-2015): www.theusipa.org/Documents/USSouthWoodSupplyTrends.pdf

(27)  Canfor Pacific Bioenergy; Pinnacle; Onex; FRAM Renewable Fuels; Georgia Biomass; Hancock Natural Resources; Enviva; Highlands Pellets; USIPA and Weyerhaeuser.

(28)  Highlands Pellets; Drax; Weyerhaeuser; CM biomass partners.

(29)  Enviva; NAFO; Drax; Astec; Baesley; Drax; AEBIOM și REA.

(30)  Baesley; Astec, citând un raport al Forest2Market; FRAM Renewable Fuels; NAFO.

(31)  Hancock Natural Resources Group; Sectorul peleților din Statele Unite și Highlands Pellets.

(32)  Pinnacle; Onex; Scotia Atlantic biomass; Georgia Biomass; Westervelt Renewable Energy; American Forest Foundation; Drax; Weyerhaeuser; Southern Group of State Foresters; CM Biomass Partners și Smart Green Shipping Alliance.

(33)  The risk of indirect wood use change (Riscul schimbării indirecte a utilizării lemnului), mai 2014: https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/2014_biomass_forest_research_report_.pdf

(34)  Riscul ca producția de peleți din lemn pentru generarea de energie electrică și căldură pe scară largă să elimine de pe piață alți utilizatori ai aceleiași materii prime de biomasă.

(35)  Biofuelwatch; Dogwood Alliance; BirdLife; European Environmental Bureau; FERN; NRDC și Southern Environmental Law Center.

(36)  „How can global demand for wood pellets affect local timber markets in the U.S. South?” (Cum poate afecta cererea globală de peleți din lemnpiețele locale de cherestea din sudul Statelor Unite?) Forisk Consulting, mai 2015: www.forisk.com/blog/2015/06/02/how-can-global-demand-for-wood-pellets-affect-local-timber-markets-in-the-u-s-south/

(37)  Adică prețul plătit pentru dreptul de a recolta copaci.

(38)  Graphic Package International Inc. – GPII; American Forest & Paper Association – AFPA și Westrock.

(39)  În perioada 2009-2015, prețul mediu pentru importurile de peleți din lemn în Regatul Unit a fost de 194 USD/tonă [175 USD/tonă la cost, asigurare și navlu (CIF)]. Costul mediu de transport pe mare (care include transportul mărfii, încărcarea și transportul până în port) s-a ridicat la 46 USD/tonă în aceeași perioadă. Luând în considerare profiturile fabricii, costul lemnului (recoltat, la poarta fabricii de peleți) a reprezentat, în medie, 34 % din prețul de import. Potrivit aceluiași raport, costul recoltării și al transportului la fabrică se ridică la 22 USD pe tona scurtă brută (echivalentul a 49,3 USD pe tona metrică uscată).

(40)  Karen Lee Abt, Robert C. Abt, Christopher S. Galik și Kenneth E. Skogn. 2014. „Effect of Policies on Pellet Production and Forests in the U.S. South” (Efectul politicilor asupra producției de peleți și pădurilor din sudul Statelor Unite). www.srs.fs.usda.gov/pubs/47281.

(41)  Costul combustibilului a fost raportat la 8,39 GBP/GJ în notificarea transmisă de Regatul Unit în aprilie 2015, iar apoi actualizat la 8,40 GBP/GJ în informarea suplimentară transmisă în august 2015.

(42)  Regatul Unit a transmis un raport al Ricardo Energy&Environment.

(43)  http://biomassmagazine.com/articles/13137/export-industryundefineds-impacts-on-southern-forests-markets

(44)  www.usendowment.org/images/Forests2Market_Pellet_Report_11.2015.pdf

(45)  Constând în 0,25 milioane de tone brute de așchii și rumeguș; aproape 2 milioane de tone brute de celuloză, aproximativ 0,97 milioane de tone brute de lemn rotund industrial și 0,056 milioane de tone brute de bușteni.

(46)  A se vedea și deciziile Comisiei în cazurile SA.38758 (2014/N), SA.38759 (2014/N), SA.38761 (2014/N), SA.38763 (2014/N) și SA.38812 (2014/N); C(2014) 5074 final; (JO C 393, 7.11.2014, p. 1) și în cazurile SA.38796 (2014/N); SA.387962 (2015/C)(2014/N) (decizie nepublicată încă) care beneficiază de un ajutor similar contractului pe diferență.

(47)  JO C 200, 28.6.2014, p. 1.

(48)  Obiectivul Regatului Unit este ca 15 % din necesarul de energie să fie asigurat din resurse regenerabile, iar cota de energie din surse regenerabile în 2013 a fost de 5,1 % (2013) – [SWD (2015) 117 final].

(49)  A se vedea Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare și ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE și 2003/30/CE (JO L 140, 5.6.2009, p. 16) și Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității și de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului (JO L 275, 25.10.2003, p. 32), precum și Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social și Comitetul Regiunilor din 15 decembrie 2011„Perspectiva energetică 2050” [COM(2011) 885 final].

(50)  A se vedea considerentul 6 din prezenta decizie.

(51)  JO C 393, 7.11.2014, p. 1.

(52)  A se vedea considerentul 17.

(53)  A se vedea, de exemplu, decizia pentru cazurile SA.38758 (2014/N), SA.38759 (2014/N), SA.38761 (2014/N), SA.38763 (2014/N) și SA.38812 (2014/N) – Regatul Unit – Sprijin acordat pentru cinci parcuri eoliene offshore: Walney, Dudgeon, Hornsea, Burbo Bank și Beatrice – C(2014) 5074 final, (JO C 393, 7.11.2014, p. 1); și decizia pentru cazurile SA.38796 (2014/N) – Regatul Unit, Teesside – Proiect dedicat de biomasă obținută prin cogenerare (JO C 406, 4.11.2016, p. 1); și decizia din 1 decembrie 2015 în cazul SA.38762 (2015/C) (2014/N) – Regatul Unit – Contract de investiții pentru transformarea centralei electrice din Lynemouth în centrală pe bază de biomasă (decizia nu a fost încă publicată).

(54)  A se vedea considerentele 26-29 din decizia de inițiere a procedurii pentru mai multe informații cu privire la LCOE ale proiectului notificat.

(55)  A se vedea considerentul 17.

(56)  A se vedea, de exemplu, cazul de ajutor de stat: SA.37453 (2014/N) Modificare a SA.35565 – Sistemul privind obligația de furnizare a energiei electrice din surse regenerabile (RO) (JO C 172, 6.6.2014, p. 1).

(57)  A se vedea considerentul 27.

(58)  De exemplu, Comisia a aprobat un factor mediu de încărcare net de 77 % pentru centrala electrică din Lynemouth în cazul SA.38762 (2015/C) (2014/N) – Regatul Unit – Contract de investiții pentru transformarea centralei electrice din Lynemouth în centrală pe bază de biomasă (decizia nu a fost încă publicată).

(59)  A se vedea considerentul 44.

(60)  A se vedea considerentul 43.

(61)  A se vedea considerentul 59.

(62)  A se vedea considerentul 59.

(63)  A se vedea nota de subsol 38 din prezenta decizie.

(64)  A se vedea, de exemplu, decizia Comisiei SA.38762 (2014/N).

(65)  A se vedea punctul 88 din OAME.

(66)  A se vedea considerentul 9.

(67)  A se vedea punctul 97 din OAME.

(68)  Raportul statistic al AEBIOM, „2013 European Bioenergy Outlook” (Perspectiva europeană privind bioenergia 2013): www.aebiom.org/2013-european-bioenergy-outlook-aebiom-statistical-report/

(69)  A se vedea considerentul 33.

(70)  Raportul statistic al AEBIOM, „2015 European Bioenergy Outlook” (Perspectiva europeană privind bioenergia 2013): www.aebiom.org/library/statistical-reports/statistical-report-2015/

(71)  A se vedea figura 1.

(72)  A se vedea nota de subsol 20.

(73)  În ceea ce privește peleții din lemn aprovizionați din Brazilia și riscul exploatării neregulamentare în America de Sud, Comisia constată că toți peleții vor fi furnizați de o singură fabrică consacrată, certificată conform FSC (a se vedea considerentul 63).

(74)  A se vedea considerentul 55.

(75)  A se vedea considerentul 51.

(76)  A se vedea considerentul 65.

(77)  A se vedea considerentul 65.

(78)  A se vedea considerentul 45.

(79)  A se vedea considerentul 54.

(80)  A se vedea considerentul 68.

(81)  A se vedea figura 2 de la considerentul 48.

(82)  A se vedea figura 2 de la considerentul 48.

(83)  A se vedea considerentul 34.

(84)  Forest2Market; Wood Supply Market Trends in the US South 1995-2015 (Tendințe pe piața aprovizionării cu lemn din sudul Statelor Unite, 1995-2015): www.theusipa.org/Documents/USSouthWoodSupplyTrends.pdf

(85)  A se vedea considerentul 49.

(86)  A se vedea considerentul 69.

(87)  A se vedea nota de subsol 38.

(88)  A se vedea considerentul 67.

(89)  A se vedea considerentul 67

(90)  A se vedea figura 1 de la considerentul 47.

(91)  A se vedea considerentul 41.