ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 190

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 60
21 iulie 2017


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul delegat (UE) 2017/1352 al Comisiei din 18 aprilie 2017 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/98 al Comisiei privind punerea în aplicare a obligațiilor internaționale ale Uniunii, astfel cum sunt menționate la articolul 15 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, în cadrul Convenției internaționale pentru conservarea tonului din Oceanul Atlantic și al Convenției privind viitoarea cooperare multilaterală pentru pescuit în Atlanticul de Nord-Vest

1

 

*

Regulamentul delegat (UE) 2017/1353 al Comisiei din 19 mai 2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 607/2009 în ceea ce privește soiurile de struguri de vin și sinonimele acestora care pot apărea pe etichetele vinurilor

5

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1354 al Comisiei din 20 iulie 2017 de specificare a modului în care trebuie prezentate informațiile prevăzute la articolul 10 alineatul (10) din Directiva 2014/53/UE a Parlamentului European și a Consiliului ( 1 )

7

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1355 al Comisiei din 20 iulie 2017 privind prețul minim de vânzare pentru laptele praf degresat pentru a unsprezecea invitație parțială de participare la licitație în cadrul procedurii de licitație deschise prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2080

11

 

 

DECIZII

 

*

Decizia (PESC) 2017/1356 a Comitetului politic și de securitate din 18 iulie 2017 privind numirea comandantului forței UE pentru operația militară a Uniunii Europene în vederea unei contribuții la descurajarea, prevenirea și reprimarea actelor de piraterie și de jaf armat din largul coastelor Somaliei (Atalanta) și de abrogare a Deciziei (PESC) 2017/321 (ATALANTA/2/2017)

12

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/1357 a Comisiei din 19 iulie 2017 privind publicarea cu o restricție în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a referinței standardului EN 60335-2-9:2003, astfel cum a fost modificat ultima dată prin A13:2010, privind anumite cerințe speciale pentru grătare, prăjitoare de pâine și aparate de gătit portabile similare în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului [notificată cu numărul C(2017) 3168]

14

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/1358 a Comisiei din 20 iulie 2017 privind identificarea specificațiilor tehnice TIC destinate utilizării drept referințe în procedurile de achiziții publice ( 1 )

16

 

*

Decizia (UE) 2017/1359 a Băncii Centrale Europene din 18 mai 2017 de modificare a Deciziei (UE) 2016/948 privind punerea în aplicare a programului de achiziționare de obligațiuni emise de sectorul corporativ (BCE/2017/13)

20

 

*

Decizia (UE) 2017/1360 a Băncii Centrale Europene din 18 mai 2017 de modificare a Deciziei BCE/2014/40 privind punerea în aplicare a celui de al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate (BCE/2017/14)

22

 

*

Decizia (UE) 2017/1361 a Băncii Centrale Europene din 18 mai 2017 de modificare a Deciziei (UE) 2015/5 privind punerea în aplicare a programului de achiziționare de titluri garantate cu active (BCE/2017/15)

24

 

 

ORIENTĂRI

 

*

Orientarea (UE) 2017/1362 a Băncii Centrale Europene din 18 mai 2017 de modificare a Orientării (UE) 2015/510 privind punerea în aplicare a cadrului de politică monetară a Eurosistemului (BCE/2017/12)

26

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

21.7.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 190/1


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2017/1352 AL COMISIEI

din 18 aprilie 2017

de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/98 al Comisiei privind punerea în aplicare a obligațiilor internaționale ale Uniunii, astfel cum sunt menționate la articolul 15 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, în cadrul Convenției internaționale pentru conservarea tonului din Oceanul Atlantic și al Convenției privind viitoarea cooperare multilaterală pentru pescuit în Atlanticul de Nord-Vest

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind politica comună în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1954/2003 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2371/2002 și (CE) nr. 639/2004 ale Consiliului și a Deciziei 2004/585/CE a Consiliului (1), în special articolul 15 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 prevede obligația de debarcare a tuturor capturilor de specii care fac obiectul unor limite de captură și, în Marea Mediterană, a capturilor de anumite specii care fac obiectul unor cerințe privind dimensiunile minime (denumită în continuare „obligația de debarcare”). Articolul 15 alineatul (1) din regulamentul menționat vizează activitățile de pescuit desfășurate în apele Uniunii sau de către navele de pescuit ale Uniunii în afara apelor Uniunii, în ape care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicția unor țări terțe.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 1386/2007 al Consiliului (2) prevede măsurile de conservare și executare care se aplică în zona de reglementare a Organizației de Pescuit în Atlanticul de Nord-Vest (NAFO) (3), la care Uniunea a aderat în 1978. Anumite măsuri de conservare și executare ale NAFO (MCEN) stabilesc o obligație de aruncare înapoi în mare a capturilor și a capturilor accidentale pentru anumite specii cărora ar trebui să li se aplice obligația de debarcare.

(3)

Articolul 15 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 împuternicește Comisia să adopte acte delegate în scopul implementării obligațiilor internaționale în legislația Uniunii, inclusiv a derogărilor de la obligația de debarcare.

(4)

Regulamentul delegat (UE) 2015/98 al Comisiei (4) prevede derogări de la obligația de debarcare aplicabilă de la 1 ianuarie 2015 în ceea ce privește capturile și capturile accidentale de capelin care trebuie aruncate înapoi în mare în temeiul MCEN.

(5)

Cel târziu de la 1 ianuarie 2017, obligația de debarcare se va aplica și altor specii care definesc activitățile de pescuit, inclusiv unor specii capturate în zona de reglementare a NAFO.

(6)

În conformitate cu articolul 5 din MCEN, unele stocuri capturate în zona de reglementare a NAFO fac obiectul unor limite de captură, cu excepția stocului de crevete nordic din diviziunea NAFO 3M, în cazul căruia gestionarea se realizează prin alocarea efortului.

(7)

Articolul 6 din MCEN stabilește limite ale capturilor accidentale păstrate la bord pentru stocurile care fac obiectul unor limite de captură sau de efort atunci când aceste stocuri sunt pescuite accidental în cadrul altor activități de pescuit. Articolul 6 alineatul (3) litera (d) din MCEN, astfel cum a fost pus în aplicare prin articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1386/2007, prevede că, în cazul în care se aplică o interdicție de pescuit, cantitatea păstrată la bord dintr-o specie clasificată drept captură accidentală se limitează la maximum 1 250 kg sau 5 %, reținându-se valoarea mai mare.

(8)

În plus, articolul 14 din MCEN, astfel cum a fost pus în aplicare prin articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 1386/2007, prevede că nicio navă nu păstrează la bord peștele care nu are dimensiunea minimă aplicabilă, iar acesta se aruncă imediat în mare.

(9)

Anexa I.A la MCEN conține un tabel cu cotele anuale pentru toate stocurile NAFO care fac obiectul unor limite de captură.

(10)

Articolele 5, 6 și 14 din MCEN, luate împreună, instituie obligația de aruncare înapoi în mare a capturilor care depășesc limitele stabilite ale capturilor sau ale capturilor accidentale. În ceea ce privește navele Uniunii care pescuiesc în zona de reglementare a NAFO, sunt vizate următoarele activități de pescuit: cod (în diviziunile 2J3KL, 3M, 3NO), cambulă cenușie (în diviziunile 3L și 3NO), cambulă americană (în diviziunile 3M și 3LNO), calmar roșu nordic (în subzonele 3 și 4), cambulă cu coada galbenă (în diviziunile 3LNO), halibut negru (în diviziunile 3LMNO), vulpi-de-mare (în diviziunile 3LNO), sebastă (în diviziunile 3LN, 3M, 3O și subzona 2, diviziunile 1F și 3K), merluciu alb (în diviziunile 3NO) și crevete nordic (în diviziunile 3LNO). Este necesar să se clarifice situațiile în care obligația de debarcare nu ar trebui să se aplice, pentru a asigura respectarea de către Uniune a obligațiilor sale internaționale și a crea certitudine juridică pentru pescari.

(11)

Este necesar să se rectifice denumirea zonei NAFO în care măsurile prevăzute de Regulamentul delegat (UE) 2015/98 sunt destinate să se aplice, prin înlocuirea termenului „zona Convenției NAFO” cu „zona de reglementare a NAFO” în regulamentul respectiv.

(12)

Prin urmare, Regulamentul delegat (UE) 2015/98 ar trebui modificat în consecință.

(13)

Având în vedere calendarul stabilit la articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare imediat după publicare,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul delegat (UE) 2015/98 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 2 se modifică după cum urmează:

(a)

punctul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„1.

«zona de reglementare a NAFO» înseamnă zona definită la articolul I alineatul (2) din Convenția privind viitoarea cooperare multilaterală pentru pescuit în Atlanticul de Nord-Vest (Convenția NAFO).”;

(b)

punctul 2 se elimină.

2.

Capitolul III din Regulamentul delegat (UE) 2015/98 se înlocuiește cu următorul text:

„CAPITOLUL III

ZONA DE REGLEMENTARE A NAFO

Articolul 6

Calcularea limitelor capturilor accidentale

(1)   Limitele capturilor accidentale menționate în prezentul regulament se aplică stocurilor (combinații de specii și diviziune) enumerate în anexa I.A la măsurile de conservare și executare ale NAFO.

(2)   Pentru fiecare stoc, calcularea procentului capturilor accidentale menționate în prezentul regulament se bazează pe raportul dintre capturile din stocul respectiv păstrate la bord și totalul capturilor din toate stocurile păstrate la bord.

(3)   Limitele și procentele menționate în prezentul regulament se referă la greutatea capturilor păstrate la bord la momentul inspecției și se calculează pentru fiecare diviziune, pe baza cifrelor care figurează în jurnalul de pescuit. Prin derogare, calcularea nivelurilor de capturi accidentale de specii demersale nu include capturile de crevete nordic din volumul total al capturilor de la bord.

Articolul 6a

Derogări generale pentru zona de reglementare a NAFO

(1)   Prin derogare de la articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, peștele capturat în zona de reglementare a NAFO peste limitele de captură alocate printr-un act al Uniunii cu caracter juridic obligatoriu nu se păstrează la bord.

(2)   Prin derogare de la articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, se aplică articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1386/2007, care interzice păstrarea la bord a capturilor accidentale de peste 1 250 kg sau 5 %, reținându-se valoarea mai mare, din specii pentru care limita de captură este stabilită la 0 de un act al Uniunii cu caracter juridic obligatoriu.

(3)   Prin derogare de la articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, se aplică articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 1386/2007, care prevede aruncarea imediat în mare a peștelui sub dimensiunile minime stabilite în anexa III la regulamentul respectiv.

Articolul 6b

Cod din diviziunile NAFO 3NO

Prin derogare de la articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1386/2007, atât timp cât limita de captură este stabilită la 0 de un act al Uniunii cu caracter juridic obligatoriu, capturile accidentale de cod din diviziunile NAFO 3NO de peste 1 000 kg sau 4 %, reținându-se valoarea mai mare, nu se păstrează la bord.

Articolul 6c

Cambulă americană din diviziunile NAFO 3LNO

Prin derogare de la articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1386/2007, atât timp cât limita de captură este stabilită la 0 de un act al Uniunii cu caracter juridic obligatoriu, capturile accidentale de cambulă americană din diviziunile NAFO 3LNO în cadrul pescuitului direcționat de cambulă cu coada galbenă de peste 15 % nu se păstrează la bord.

Articolul 6d

Cambulă cu coada galbenă din diviziunile NAFO 3LNO

(1)   Prin derogare de la articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1386/2007, atât timp cât limita de captură este stabilită la 0 de un act al Uniunii cu caracter juridic obligatoriu, capturile accidentale de cambulă cu coada galbenă din diviziunile NAFO 3LNO de peste 2 500 kg sau 10 %, reținându-se valoarea mai mare, nu se păstrează la bord.

(2)   După epuizarea limitei de captură pentru cambula cu coada galbenă alocate de NAFO părților contractante fără o parte specifică din stoc, capturile accidentale de cambulă cu coada galbenă de peste 1 250 kg sau 5 %, reținându-se valoarea mai mare, nu se păstrează la bord.

Articolul 6e

Sebastă din diviziunea NAFO 3M

În timp ce pescuitul direcționat de sebastă în diviziunea NAFO 3M este închis temporar, deoarece s-a atins 50 % din limita de captură anuală, capturile accidentale de sebastă în diviziunea NAFO 3M de peste 1 250 kg sau 5 %, reținându-se valoarea mai mare, nu se păstrează la bord.”

Articolul 2

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 aprilie 2017.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 354, 28.12.2013, p. 22.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 1386/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unor măsuri de conservare și executare care se aplică în zona de reglementare a Organizației de Pescuit în Atlanticul de Nord-Vest (JO L 318, 5.12.2007, p. 1).

(3)  Regulamentul (CEE) nr. 3179/78 al Consiliului din 28 decembrie 1978 privind semnarea de către Comunitatea Economică Europeană a Convenției asupra viitoarei cooperări multilaterale în zonele de pescuit din Atlanticul de Nord-Vest (JO L 378, 30.12.1978, p. 1).

(4)  Regulamentul delegat (UE) 2015/98 al Comisiei din 18 noiembrie 2014 privind punerea în aplicare a obligațiilor internaționale ale Uniunii, astfel cum sunt menționate la articolul 15 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, în cadrul Convenției internaționale pentru conservarea tonului din Oceanul Atlantic și al Convenției privind viitoarea cooperare multilaterală pentru pescuit în Atlanticul de Nord-Vest (JO L 16, 23.1.2015, p. 23).


21.7.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 190/5


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2017/1353 AL COMISIEI

din 19 mai 2017

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 607/2009 în ceea ce privește soiurile de struguri de vin și sinonimele acestora care pot apărea pe etichetele vinurilor

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1), în special articolul 100 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Croația a aderat la Uniunea Europeană la 1 iulie 2013.

(2)

În perspectiva aderării sale la Uniunea Europeană la 1 iulie 2013, Croația a solicitat ca lista sa națională de soiuri de struguri de vin recunoscute să fie inserată în lista soiurilor de struguri de vin care conțin o indicație geografică și care pot fi înscrise pe etichetele vinurilor, listă care figura în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 753/2002 al Comisiei (2) și care figurează în prezent în anexa XV din Regulamentul (CE) nr. 607/2009 al Comisiei (3). Potrivit Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Parlamentului European și al Consiliului (4), Comisia a informat Croația că lista națională a soiurilor nu trebuie aprobată la nivelul Uniunii și că fiecare stat membru decide cu privire la lista proprie. Comisia a informat, de asemenea, Croația că, potrivit practicii aplicate cu ocazia aderărilor anterioare și în special potrivit dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 1429/2004 al Comisiei (5) de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 753/2002, inserarea de nume de soiuri de struguri de vin în lista din anexa XV la Regulamentul (CE) nr. 607/2009 se va face după aderare. Pe baza acestei precizări, Croația și-a retras cererea respectivă din poziția de negociere.

(3)

Anexa XV la Regulamentul (CE) nr. 607/2009 a fost modificată de Regulamentul (UE) nr. 753/2013 al Comisiei (6) pentru a include denumirile soiurilor de struguri de vin utilizate tradițional pentru comercializarea vinurilor produse pe teritoriul croat care conțin sau constau într-o denumire de origine protejată sau o indicație geografică protejată în Uniune, astfel încât aceste denumiri de soiuri să poată continua să figureze pe eticheta vinurilor croate care beneficiază de o denumire de origine protejată sau de o indicație geografică protejată. Având în vedere că aceasta este o chestiune sensibilă pentru Slovenia, denumirea soiului de struguri de vin „Teran”, omonimă cu denumirea de origine protejată slovenă „Teran” (DOP-SI-A1581), nu a fost inclusă în regulamentul menționat în așteptarea unei poziții negociate între Croația și Slovenia.

(4)

Croația și-a limitat cererea de a utiliza denumirea soiului de struguri de vin „Teran” pentru vinurile care beneficiază de denumirea de origine protejată „Hrvatska Istra” (DOP-HR-A1652). În pofida limitării teritoriale a autorizației solicitate și a eforturilor susținute ale Comisiei, s-a dovedit imposibilă găsirea unei soluții de compromis între Croația și Slovenia.

(5)

În absența unei soluții negociate, în pofida tentativelor Comisiei de a reconcilia pozițiile Croației și Sloveniei, și după verificarea informațiilor aflate la dispoziția Comisiei cu privire la practicile de etichetare existente în ceea ce privește soiul de struguri de vin „Teran”, ar trebui înscrisă denumirea soiului menționat în partea A din anexa XV la Regulamentul (CE) nr. 607/2009 în legătură cu denumirea de origine protejată „Hrvatska Istra”.

(6)

Or, având în vedere rezervele exprimate de Slovenia din cauza unui presupus risc de inducere în eroare a consumatorilor și în căutarea unei soluții care să satisfacă toți producătorii vizați și să fie susținută de statele membre în cauză, Comisia consideră că este oportună precizarea condițiilor în care denumirea soiului „Teran” poate apărea pe eticheta produselor care beneficiază de denumirea de origine menționată, ținând seama, pentru aceasta, de condițiile pe care Croația însăși prevede să le impună producătorilor săi.

(7)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 607/2009 ar trebui modificat în consecință.

(8)

Înscrierea Croației în partea A din anexa XV la Regulamentul (CE) nr. 607/2009 în ceea ce privește utilizarea denumirii soiului de struguri de vin „Teran” ar trebui să se aplice de la data aderării sale, adică de la 1 iulie 2013, întrucât cererea Croației a fost făcută anterior acestei date, utilizarea tradițională a denumirii „Teran” ca soi de struguri de vin pentru comercializarea vinurilor produse pe teritoriul croat era o practică existentă în momentul aderării, iar adoptarea prezentului regulament a fost amânată doar din cauză că se aștepta o soluție negociată. Din aceleași motive, ar trebui să se prevadă o dispoziție tranzitorie cu privire la vinurile produse înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În partea A din anexa XV la Regulamentul (CE) nr. 607/2009, se adaugă următorul rând 55:

„55

Teran (SI)

Teran

Croația (3)

Articolul 2

Vinurile cu denumirea de origine protejată „Hrvatska Istra” (DOP-HR-A1652) produse înainte de data intrării în vigoare a prezentului regulament în conformitate cu legislația aplicabilă pot fi comercializate până la epuizarea stocurilor, chiar dacă nu respectă condițiile de etichetare prevăzute în rândul 55 din partea A din anexa XV la Regulamentul (CE) nr. 607/2009, astfel cum a fost adăugat de articolul 1 din prezentul regulament.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament se aplică de la 1 iulie 2013.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptată la Bruxelles, 19 mai 2017.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 753/2002 al Comisiei din 29 aprilie 2002 de stabilire a anumitor norme de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1493/1999 al Consiliului în ceea ce privește descrierea, denumirea, prezentarea și protejarea anumitor produse vitivinicole (JO L 118, 4.5.2002, p. 1).

(3)  Regulamentul (CE) nr. 607/2009 al Comisiei din 14 iulie 2009 de stabilire a unor norme de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului în ceea ce privește denumirile de origine protejate și indicațiile geografice protejate, mențiunile tradiționale, etichetarea și prezentarea anumitor produse vitivinicole (JO L 193, 24.7.2009, p. 60).

(4)  Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (JO L 299, 16.11.2007, p. 1).

(5)  Regulamentul (CE) nr. 1429/2004 al Comisiei din 9 august 2004 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 753/2002 de stabilire a anumitor norme de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1493/1999 al Consiliului în ceea ce privește desemnarea, denumirea, prezentarea și protejarea anumitor produse vitivinicole (JO L 263, 10.8.2004, p. 11).

(6)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 753/2013 al Comisiei din 2 august 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 607/2009 de stabilire a unor norme de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului în ceea ce privește denumirile de origine protejate și indicațiile geografice protejate, mențiunile tradiționale, etichetarea și prezentarea anumitor produse vitivinicole (JO L 210, 6.8.2013, p. 21).

(3)  Numai pentru DOP «Hrvatska Istra» (DOP-HR-A1652), cu condiția ca «Hrvatska Istra» și «Teran» să apară în același câmp vizual și ca denumirea «Teran» să apară cu caractere de dimensiuni mai mici decât cele utilizate pentru «Hvatska Istra».”


21.7.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 190/7


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/1354 AL COMISIEI

din 20 iulie 2017

de specificare a modului în care trebuie prezentate informațiile prevăzute la articolul 10 alineatul (10) din Directiva 2014/53/UE a Parlamentului European și a Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2014/53/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio și de abrogare a Directivei 1999/5/CE (1), în special articolul 10 alineatul (10) și articolul 45 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Articolul 10 alineatul (10) din Directiva 2014/53/UE prevede că, în cazul unor restricții privind punerea în funcțiune sau în cazul cerințelor de autorizare a utilizării, informațiile disponibile pe ambalaj permit identificarea statelor membre sau a zonei geografice dintr-un stat membru unde există restricții privind punerea în funcțiune sau cerințe privind autorizarea utilizării și că astfel de informații sunt completate în instrucțiunile care însoțesc echipamentele radio.

(2)

Conform articolului 10 alineatul (10) din Directiva 2014/53/UE, Comisia poate adopta acte de punere în aplicare în care se specifică modul în care trebuie prezentate informațiile prevăzute la articolul 10 alineatul (10).

(3)

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 45 alineatul (2) din Directiva 2014/53/UE.

(4)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt în conformitate cu avizul Comitetului pentru evaluarea conformității și supravegherea pieței telecomunicațiilor, instituit în baza articolului 45 din Directiva 2014/53/UE,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Prezentul regulament specifică modul în care trebuie prezentate informațiile prevăzute la articolul 10 alineatul (10) din Directiva 2014/53/UE și se aplică numai echipamentelor radio care fac obiectul unor restricții privind punerea în funcțiune sau al cerințelor de autorizare a utilizării în cel puțin un stat membru.

Articolul 2

(1)   În cazul în care echipamentele radio fac obiectul unor restricții privind punerea în funcțiune sau al cerințelor de autorizare a utilizării, conform articolului 10 alineatul (10) din Directiva 2014/53/UE, ambalajul echipamentelor radio trebuie să indice în mod vizibil și lizibil:

(a)

o pictogramă, astfel cum se prevede în anexa I; sau

(b)

cuvintele „Restricții sau Cerințe în”, într-o limbă ușor de înțeles de către utilizatorii finali, astfel cum se stabilește de statul membru în cauză, urmate de abrevierile statelor membre, astfel cum se prevede în anexa II, în cazul în care există astfel de restricții sau cerințe.

(2)   În cazul în care echipamentele radio fac obiectul unor restricții privind punerea în funcțiune sau al cerințelor de autorizare a utilizării, conform articolului 10 alineatul (10) din Directiva 2014/53/UE, instrucțiunile care însoțesc echipamentele radio trebuie să indice, într-o limbă ușor de înțeles de către consumatorii finali, după cum se stabilește de către statul membru în cauză, lista statelor membre și a zonelor geografice din statele membre în care există astfel de restricții sau cerințe, precum și tipurile de restricții sau cerințe aplicabile în fiecare stat membru și în fiecare zonă geografică dintr-un stat membru.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și devine aplicabil începând de la 9 august 2018.

Se consideră că echipamentele radio care sunt introduse pe piață după 8 august 2017 și sunt în conformitate cu prezentul regulament sunt conforme cu articolul 10 alineatul (10) din Directiva 2014/53/UE.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 20 iulie 2017.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 153, 22.5.2014, p. 62.


ANEXA I

Pictogramă

1.

Pictograma trebuie să fie sub formă de tabel.

2.

Pictograma trebuie să includă următorul semn:

Image

3.

Pictograma trebuie să menționeze, de asemenea, dedesubtul sau lângă semnul menționat la punctul 2, abrevierile statelor membre, astfel cum se prevede în anexa II, în cazul în care există orice restricții privind punerea în funcțiune sau orice cerințe privind autorizarea utilizării.

4.

Pictograma și conținutul acesteia pot înregistra diferite variații (de exemplu, culoare, solid sau transparent, grosimea liniei), cu condiția ca acestea să rămână vizibile și lizibile.

5.

Exemple de pictograme:

Image

ES

LU

RO

CZ

FR

HU

SI

DK

HR

Image

BG

EE

BE


ANEXA II

Abrevieri

Abrevierile pentru statele membre sunt următoarele:

Belgia (BE), Bulgaria (BG), Republica Cehă (CZ), Danemarca (DK), Germania (DE), Estonia (EE), Irlanda (IE), Grecia (EL), Spania (ES), Franța (FR), Croația (HR), Italia (IT), Cipru (CY), Letonia (LV), Lituania (LT), Luxemburg (LU), Ungaria (HU), Malta (MT), Țările de Jos (NL), Austria (AT), Polonia (PL), Portugalia (PT), România (RO), Slovenia (SI), Slovacia (SK), Finlanda (FI), Suedia (SE) și Regatul Unit (UK).


21.7.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 190/11


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/1355 AL COMISIEI

din 20 iulie 2017

privind prețul minim de vânzare pentru laptele praf degresat pentru a unsprezecea invitație parțială de participare la licitație în cadrul procedurii de licitație deschise prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2080

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1240 al Comisiei din 18 mai 2016 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește intervenția publică și ajutorul pentru depozitarea privată (2), în special articolul 32,

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2080 al Comisiei (3) a deschis vânzările de lapte praf degresat prin procedură de licitație.

(2)

Având în vedere ofertele primite pentru a unsprezecea invitație parțială de participare la licitație, este necesar să nu se stabilească un preț minim de vânzare.

(3)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru organizarea comună a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În ceea ce privește a unsprezecea invitație parțială de participare la licitație pentru vânzările de lapte praf degresat în cadrul procedurii de licitație deschise prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2080, pentru care perioada în care trebuiau depuse oferte s-a încheiat la 18 iulie 2017, nu s-a stabilit un preț minim de vânzare.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 20 iulie 2017.

Pentru Comisie,

Pentru Președinte,

Jerzy PLEWA

Director general

Direcția Generală Agricultură și Dezvoltare Rurală


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 206, 30.7.2016, p. 71.

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2080 al Comisiei din 25 noiembrie 2016 de deschidere a vânzărilor de lapte praf degresat prin procedură de licitație (JO L 321, 29.11.2016, p. 45).


DECIZII

21.7.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 190/12


DECIZIA (PESC) 2017/1356 A COMITETULUI POLITIC ȘI DE SECURITATE

din 18 iulie 2017

privind numirea comandantului forței UE pentru operația militară a Uniunii Europene în vederea unei contribuții la descurajarea, prevenirea și reprimarea actelor de piraterie și de jaf armat din largul coastelor Somaliei (Atalanta) și de abrogare a Deciziei (PESC) 2017/321 (ATALANTA/2/2017)

COMITETUL POLITIC ȘI DE SECURITATE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 38,

având în vedere Acțiunea comună 2008/851/PESC a Consiliului din 10 noiembrie 2008 privind operația militară a Uniunii Europene în vederea unei contribuții la descurajarea, prevenirea și reprimarea actelor de piraterie și de jaf armat din largul coastelor Somaliei (1), în special articolul 6,

întrucât:

(1)

În temeiul articolului 6 alineatul (1) din Acțiunea comună 2008/851/PESC, Consiliul a autorizat Comitetul politic și de securitate (COPS) să adopte deciziile relevante privind numirea comandantului forței UE pentru operația militară a Uniunii Europene în vederea unei contribuții la descurajarea, prevenirea și reprimarea actelor de piraterie și de jaf armat din largul coastelor Somaliei (denumit în continuare „comandantul forței UE”).

(2)

La 21 februarie 2017, COPS a adoptat Decizia (PESC) 2017/321 (2) de numire a contraamiralului Rafael FERNÁNDEZ-PINTADO MUÑOZ-ROJAS în calitatea de comandant al forței UE.

(3)

Comandantul operației UE a recomandat numirea contraamiralului Fabio GREGORI în calitatea de nou comandant al forței UE, începând cu 27 iulie 2017, pentru a-i succeda contraamiralului Rafael FERNÁNDEZ-PINTADO MUÑOZ-ROJAS.

(4)

La 27 iunie 2017, Comitetul militar al UE a sprijinit recomandarea respectivă.

(5)

Prin urmare, Decizia (PESC) 2017/321 ar trebui abrogată.

(6)

În conformitate cu articolul 5 din Protocolul nr. 22 privind poziția Danemarcei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Danemarca nu participă la elaborarea și la punerea în aplicare a deciziilor și acțiunilor Uniunii care au implicații în materie de apărare,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Contraamiralul Fabio GREGORI este numit comandant al forței UE pentru operația militară a Uniunii Europene în vederea unei contribuții la descurajarea, prevenirea și reprimarea actelor de piraterie și de jaf armat din largul coastelor Somaliei (Atalanta) începând cu 27 iulie 2017.

Articolul 2

Decizia (PESC) 2017/321 se abrogă.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la 27 iulie 2017.

Adoptată la Bruxelles, 18 iulie 2017.

Pentru Comitetul politic și de securitate

Președintele

W. STEVENS


(1)  JO L 301, 12.11.2008, p. 33.

(2)  Decizia (PESC) 2017/321 a Comitetului politic și de securitate din 21 februarie 2017 privind numirea comandantului forței UE pentru operația militară a Uniunii Europene în vederea unei contribuții la descurajarea, prevenirea și reprimarea actelor de piraterie și de jaf armat din largul coastelor Somaliei (Atalanta) și de abrogare a Deciziei (PESC) 2016/940 (ATALANTA/1/2017) (JO L 47, 24.2.2017, p. 11).


21.7.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 190/14


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/1357 A COMISIEI

din 19 iulie 2017

privind publicarea cu o restricție în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a referinței standardului EN 60335-2-9:2003, astfel cum a fost modificat ultima dată prin A13:2010, privind anumite cerințe speciale pentru grătare, prăjitoare de pâine și aparate de gătit portabile similare în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului

[notificată cu numărul C(2017) 3168]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE și 93/15/CEE ale Consiliului și a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE și 2009/105/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului și a Deciziei nr. 1673/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1), în special articolul 11 alineatul (1) litera (a),

având în vedere avizul comitetului instituit în temeiul articolului 22 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1025/2012,

întrucât:

(1)

În cazul în care un standard armonizat, a cărui referință s-a publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, vizează unul sau mai multe elemente ale obiectivelor de siguranță stabilite în anexa I la Directiva 2014/35/UE a Parlamentului European și a Consiliului (2), se consideră că echipamentul electric conceput pentru a fi folosit în anumite limite de tensiune și construit în conformitate cu standardul respectiv este conform cu elementele vizate de obiectivele de siguranță în cauză.

(2)

În iunie 2014 și în iulie 2014, Germania și, respectiv, Norvegia au depus o contestație oficială în legătură cu standardul EN 60335-2-9:2003 „Aparate electrocasnice și aparate electrice similare – Siguranță – Partea 2-9: Cerințe speciale pentru grătare, prăjitoare de pâine și aparate de gătit portabile similare”, astfel cum a fost modificat ultima dată prin A13:2010.

(3)

În obiecțiile formale ale Germaniei și Norvegiei se afirma că secțiunea 11 „Încălzire” din standard include dispoziții insuficiente privind limitele de temperatură ale suprafețelor accesibile nefuncționale. Mai exact, standardul permite mai multe excepții de la limitele de temperatură, care autorizează producătorul să dubleze sau să nu aplice limitele de temperatură în funcție de dimensiunea, concepția sau suprafața vizată a aparatului, și care necesită cel mult aplicarea unei note sau a unei etichete de avertizare. În această privință, secțiunea 7.1 din standard impune aplicarea unui avertisment doar pe suprafața cu cea mai ridicată temperatură din cadrul părților componente care depășesc valorile limită. Culorile etichetei de avertizare pot fi diferite față de culorile de avertizare internaționale, ceea ce poate crea confuzii în rândul utilizatorilor. De asemenea, ca urmare a ambiguității cerințelor prevăzute în standard, standardul poate fi interpretat ca permițând omiterea măsurării creșterii temperaturii în anumite părți ale unui produs specific, ceea ce poate duce la neluarea în considerare sau la dublarea limitelor de temperatură aplicabile în temeiul standardului cu privire la întregul produs. Ca urmare, riscul provocării de arsuri la persoane și animale este încă prezent, iar standardul ca atare nu ar trebui să confere prezumția de conformitate cu Directiva 2014/35/UE.

(4)

În urma examinării standardului EN 60335-2-9:2003, astfel cum a fost modificat ultima dată prin A13:2010, în cadrul grupului de lucru Directiva privind joasa tensiune, care este un grup de experți din sector, în colaborare cu statele membre și cu părțile interesate, Comisia, împreună cu majoritatea experților din statele membre, a susținut argumentele prezentate de Germania și Norvegia. În consecință, s-a concluzionat că standardul nu îndeplinește obiectivele de siguranță prevăzute la punctul 1 litera (c) din anexa I la Directiva 2014/35/UE, coroborat cu punctul 2 litera (b) din anexa respectivă.

(5)

Luând în considerare aspectele de siguranță care trebuie îmbunătățite și până la revizuirea corespunzătoare a standardului EN 60335-2-9:2003, astfel cum a fost modificat ultima dată prin A13:2010, referința standardului respectiv ar trebui să fie publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și ar trebui să fie însoțită de o restricție corespunzătoare, conform căreia gradul de fiabilitate a părților specifice din standard care fac obiectul restricției nu ar conferi prezumția de conformitate,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Referința standardului EN 60335-2-9:2003, „Aparate electrocasnice și aparate electrice similare – Siguranță -- Partea 2-9: Cerințe speciale pentru grătare, prăjitoare de pâine și aparate de gătit portabile similare”, astfel cum a fost modificat ultima dată prin A13:2010, se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu o restricție, conform specificațiilor din anexă.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 19 iulie 2017.

Pentru Comisie

Elżbieta BIEŃKOWSKA

Membru al Comisiei


(1)  JO L 316, 14.11.2012, p. 12.

(2)  Directiva 2014/35/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune (JO L 96, 29.3.2014, p. 357).


ANEXĂ

Publicarea titlurilor și referințelor unui standard armonizat în sensul Directivei 2014/35/UE

Organizația europeană pentru standardizare

Referința și titlul standardului armonizat

Cenelec (1)

EN 60335-2-9:2003

Aparate electrocasnice și aparate electrice similare – Siguranță -- Partea 2-9: Cerințe speciale pentru grătare, prăjitoare de pâine și aparate de gătit portabile similare, astfel cum a fost modificat prin:

 

EN 60335-2-9:2003/A1:2004

 

EN 60335-2-9:2003/A2:2006

 

EN 60335-2-9:2003/A12:2007

 

EN 60335-2-9:2003/A13:2010

Restricție:

Aplicarea următoarelor părți ale standardului EN 60335-2-9:2003, astfel cum a fost modificat ultima dată prin A13:2010, nu conferă o prezumție de conformitate cu obiectivele de siguranță prevăzute la punctul 1 litera (c) din anexa I la Directiva 2014/35/UE, coroborat cu punctul 2 litera (b) din anexa respectivă:

nota de subsol b din tabelul Z101 din secțiunea 11,

părțile din secțiunea 7.1 care se referă la nota de subsol b din tabelul Z101,

părțile din secțiunea 11.Z10x care se referă la deschiderile pentru ventilație.


(1)  Cenelec: avenue Marnix 17, 1000, Bruxelles, Belgia. Tel. +32 25196871; fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu).


21.7.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 190/16


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/1358 A COMISIEI

din 20 iulie 2017

privind identificarea specificațiilor tehnice TIC destinate utilizării drept referințe în procedurile de achiziții publice

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE și 93/15/CEE ale Consiliului și a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE și 2009/105/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului și a Deciziei nr. 1673/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1), în special articolul 13 alineatul (1),

după consultarea Forumului european multipartit privind standardizarea în domeniul TIC, precum și a experților din sector,

întrucât:

(1)

Standardizarea joacă un rol important în susținerea Strategiei Europa 2020, astfel cum este menționată în Comunicarea Comisiei intitulată „Europa 2020: O strategie europeană pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii”. Mai multe inițiative emblematice ale strategiei Europa 2020 au subliniat importanța standardizării voluntare de pe piețele de produse sau servicii pentru a asigura compatibilitatea și interoperabilitatea între produse și servicii, a promova dezvoltarea tehnologică și a sprijini inovarea.

(2)

Standardele sunt esențiale pentru competitivitatea europeană și sunt indispensabile pentru inovare și progres. Relevanța acestora este subliniată de Comisie în contextul recentelor inițiative pentru finalizarea pieței unice (2) și a pieței unice digitale (3), în care rolul standardizării și al interoperabilității în crearea unei economii digitale europene este consolidat prin adoptarea Comunicării privind prioritățile de standardizare în sectorul TIC pentru piața unică digitală (4), care stabilește o abordare strategică și politică cuprinzătoare a standardizării pentru tehnologiile TIC prioritare cu un rol esențial în procesul de finalizare a pieței unice digitale.

(3)

În societatea digitală, produsele standardizării devin indispensabile pentru asigurarea interoperabilității rețelelor și a sistemelor. Comunicarea Comisiei intitulată „O viziune strategică pentru standardele europene: avansând în direcția îmbunătățirii și accelerării creșterii durabile a economiei europene până în 2020” (5) recunoaște specificitatea standardizării în domeniul tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC), în care soluțiile, aplicațiile și serviciile sunt deseori elaborate de forumuri și consorții TIC mondiale care s-au impus ca organizații lider în elaborarea de standarde TIC.

(4)

Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 vizează modernizarea și îmbunătățirea cadrului european de standardizare. Acesta stabilește un sistem prin care Comisia poate decide să identifice cele mai relevante și mai larg acceptate specificații tehnice TIC elaborate de organizații care nu sunt organizații de standardizare europene, internaționale sau naționale. Posibilitatea de a utiliza întreaga gamă de specificații tehnice TIC în momentul achiziționării de hardware, de software și de servicii de tehnologia informației va facilita interoperabilitatea dintre dispozitive, servicii și aplicații, va contribui la evitarea blocajelor în administrațiile publice care se produc atunci când autoritatea contractantă nu poate să schimbe un furnizor după expirarea contractului de achiziție publică deoarece utilizează soluții TIC proprietare, și va încuraja concurența în domeniul furnizării de soluții TIC interoperabile.

(5)

Pentru ca specificațiile tehnice TIC să poată fi utilizate drept referințe în procedurile de achiziții publice, ele trebuie să respecte cerințele prevăzute în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1025/2012. Conformitatea cu cerințele respective garantează autorităților publice că specificațiile tehnice TIC sunt stabilite în conformitate cu principiile transparenței, deschiderii, imparțialității și consensului recunoscute de Organizația Mondială a Comerțului în domeniul standardizării.

(6)

Decizia de a identifica specificațiile TIC urmează să fie adoptată după consultarea Forumului european multipartit privind standardizarea în domeniul TIC instituit prin Decizia 2011/C 349/04 a Comisiei (6), completată cu alte forme de consultare a experților din sector.

(7)

Forumul european multipartit privind standardizarea în domeniul TIC a evaluat identificarea următoarelor specificații tehnice destinate utilizării drept referințe în procedurile de achiziții publice și a emis un aviz favorabil în acest sens: „Simple Knowledge Organization System” (denumită în continuare „SKOS”) și „Resource Description Framework” 1.0 și 1.1 (denumită în continuare „RDF 1.0 & 1.1”), elaborate de World Wide Web Consortium (W3C); „Service Metadata Publisher 1.0” (denumită în continuare „SMP 1.0”), elaborată de OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards); „MIME-Based Secure Peer-to-Peer Business Data Interchange Using HTTP, Applicability Statement 2”, RFC 4130 (denumită în continuare „AS2”) și „the Internationalized Resource Identifiers” RFC 3987 (denumită în continuare „IRIs”), elaborate de Internet Engineering Task Force (IETF); specificațiile tehnice „Data Foundation & Terminology Model”, „PID Information Types API”, „Data Type Registries Model” și „Practical Policies Recommendations”, elaborate de Research Data Alliance (RDA) Foundation. Evaluarea și avizul forumului au fost transmise ulterior spre consultare experților sectoriali, care au confirmat avizul favorabil în ceea ce privește identificarea.

(8)

Specificația tehnică „SKOS” elaborată de W3C pune la dispoziția publicului, pe internet, sisteme de organizare a cunoștințelor informale, într-o formă structurată, cu scopul de a organiza și de a oferi acces la know-how cu privire la înțelesul și la coeziunea termenilor de bază. Modelul de date „SKOS” oferă o cale de migrare standard și cu un cost scăzut pentru transferul sistemelor existente de organizare a cunoștințelor către web-ul semantic. „SKOS” oferă, de asemenea, un limbaj simplu și intuitiv pentru dezvoltarea și partajarea unor noi sisteme de organizare a cunoștințelor. Acesta poate fi utilizat singur sau în combinație cu limbaje formale de reprezentare a cunoștințelor, cum ar fi limbajul Web Ontology (OWL).

(9)

Specificația tehnică „RDF 1.0”, elaborată, de asemenea, de W3C, este un model standard de schimb de date pe internet cu caracteristici care facilitează fuziunea datelor, chiar dacă schemele de bază diferă, și care sprijină, în special, evoluția în timp a schemelor, fără să fie necesară schimbarea tuturor consumatorilor de date. „RDF 1.1” reprezintă o versiune nouă a specificației „RDF 1.0”, cu compatibilitate inversă. Ea utilizează identificatori internaționali, ajustează utilizarea tipurilor de date și a etichetelor lingvistice pentru un literal și propune mai multe formate noi de serializare.

(10)

Specificația tehnică „SMP 1.0”, elaborată de OASIS, definește un protocol pentru publicarea metadatelor de servicii într-o rețea „4-corner”, în care entitățile fac schimb de documente de afaceri prin intermediul unor servicii de conectare intermediare (denumite uneori puncte de acces). Pentru a trimite cu succes un document de afaceri într-o rețea „4-corner”, o entitate trebuie să poată descoperi metadate critice cu privire la recipientul (punctul final) al documentului de afaceri, cum ar fi tipurile de documente pe care punctul final este capabil să le primească și metodele de transfer suportate. Recipientul pune metadatele la dispoziția altor entități din rețea prin intermediul unui serviciu de tip Service Metadata Publisher. Specificația descrie schimburile de cereri/răspunsuri între un Service Metadata Publisher și un client care dorește să descopere informații de la punctul final.

(11)

Specificația „AS2”, elaborată de IETF, este una dintre cele mai populare metode pentru transferul de date de afaceri structurate într-un mod sigur și fiabil pe internet. În esență, aceasta presupune două calculatoare – un client și un server – care se conectează punct la punct prin internet. AS2 creează un „pachet” de date structurate de afaceri, astfel încât acestea să poată fi trimise în condiții de siguranță prin internet, prin intermediul certificatelor digitale și al criptării. AS2 este utilizată de organizații din sectorul public și privat și de guverne din mai multe state membre, atât pentru utilizări specifice, cât și pentru punerea în aplicare a unei infrastructuri generale care permite transferul securizat de mesaje și de documente de afaceri.

(12)

Specificația tehnică „IRIs”, elaborată de IETF, este un element de protocol care completează schema Uniform Resource Identifier (URI), care se bazează pe setul de caractere ASCII. Ea sprijină o gamă mai largă de caractere decât cele utilizate în alfabetele latine ale UE, cuprinzând litere care nu fac parte din caracterele ASCII sau utilizând un alfabet diferit (grec, bulgar).

(13)

The Research Data Alliance (RDA) este o organizație internațională axată pe dezvoltarea de activități și recomandări legate de infrastructuri și comunități, menite să reducă barierele în calea partajării și schimbului de date și să contribuie la accelerarea inovării bazate pe date la nivel mondial. Au fost identificate patru specificații tehnice elaborate de RDA. „RDA Data Foundation & Terminology Model” reprezintă un model de bază, oferă un vocabular de bază și un instrument de căutare privind terminologia fundamentală care permite cercetătorilor să folosească o terminologie comună atunci când se referă la date; „RDA PID Information Types API – Persistent Identifier Type Registry” este un model conceptual pentru structurarea informațiilor-tip, în vederea unei mai bune identificări a PID, și o interfață comună pentru a accesa aceste informații; „RDA Data Type Registries Model” este un model și un registru de tipuri de date („tipuri MIME” pentru date) care permite instrumentelor să interpreteze, să prezinte și să prelucreze datele; „RDA Practical Policies recommendations” reprezintă un set de reguli utilizabile de calculatoare menite să sporească încrederea și interoperabilitatea,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Specificațiile tehnice enumerate în anexă sunt eligibile pentru utilizarea ca referințe în cadrul achizițiilor publice.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 20 iulie 2017.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 316, 14.11.2012, p. 12.

(2)  Comunicarea Comisiei „Ameliorarea pieței unice: mai multe oportunități pentru cetățeni și pentru întreprinderi”. COM(2015) 550 final din 28 octombrie 2015.

(3)  Comunicare privind o strategie pentru piața unică digitală pentru Europa, COM(2015) 192 final din 6 mai 2015, și Comunicarea privind evaluarea la jumătatea perioadei a punerii în aplicare a strategiei privind piața unică digitală, COM(2017) 228 final din 10 mai 2017.

(4)  COM (2016) 176 final din 19 aprilie 2016.

(5)  COM(2011) 311 final din 1 iunie 2011.

(6)  Decizia 2011/C 349/04 a Comisiei din 28 noiembrie 2011 de înființare a Forumului european multipartit privind standardizarea în domeniul TIC (JO C 349, 30.11.2011, p. 4).


ANEXĂ

World Wide Web Consortium (W3C)  (1)

Nr.

Titlul specificației tehnice TIC

1

Simple Knowledge Organisation System (SKOS)

2

Resource Description Framework 1.0 and 1.1 (RDF 1.0 & 1.1)


OASIS (Advancing open standards for the information society)  (2)

Nr.

Titlul specificației tehnice TIC

1

Service Metadata Publisher 1.0 (SMP 1.0)


Internet Engineering Task Force (IETF)  (3)

Nr.

Titlul specificației tehnice TIC

1

MIME-Based Secure Peer-to-Peer Business Data Interchange Using HTTP, Applicability Statement 2, RFC 4130 (AS2)

2

Internationalized Resource Identifiers, RFC 3987 (IRIs)


Research Data Alliance (RDA)  (4)

Nr.

Titlul specificației tehnice TIC

1

TS1 Data Foundation & Terminology Model

2

TS2 PID Information Types API- Persistent Identifier Type Registry

3

TS3 Data Type Registries Model

4

TS4 Practical Policies recommendations


(1)  http://www.w3.org/

(2)  http://www.oasis-open.org/

(3)  http://www.ietf.org/

(4)  https://rd-alliance.org/


21.7.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 190/20


DECIZIA (UE) 2017/1359 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 18 mai 2017

de modificare a Deciziei (UE) 2016/948 privind punerea în aplicare a programului de achiziționare de obligațiuni emise de sectorul corporativ (BCE/2017/13)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 127 alineatul (2) prima liniuță,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 12.1 al doilea paragraf, coroborat cu articolul 3.1 prima liniuță, și articolul 18.1,

întrucât:

(1)

Decizia (UE) 2016/948 a Băncii Centrale Europene (BCE/2016/16) (1) a instituit un program de achiziționare de obligațiuni emise de sectorul corporativ (corporate sector purchase programme – CSPP). CSPP face parte, împreună cu al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate (third covered bond purchase programme), cu programul de achiziționare de titluri garantate cu active (asset-backed securities purchase programme) și cu programul de achiziționare de active de către sectorul public de pe piețele secundare (secondary markets public sector asset purchase programme), din programul extins de achiziționare de active (asset purchase programme – APP). APP este menit să contribuie la transmiterea politicii monetare, să faciliteze furnizarea de credite către economia zonei euro, să relaxeze condițiile de creditare ale gospodăriilor și ale firmelor și să contribuie la revenirea ratelor inflației la niveluri mai mici, dar apropiate, de 2 % pe termen mediu, în conformitate cu obiectivul principal al Băncii Centrale Europene (BCE) de menținere a stabilității prețurilor.

(2)

Realizarea unei politici monetare unice, inclusiv prin intermediul APP, implică definirea mijloacelor, instrumentelor și procedurilor utilizate de Eurosistem pentru punerea în aplicare a acestei politici în mod uniform în statele membre a căror monedă este euro.

(3)

Consiliul guvernatorilor a decis la 22 martie 2017 să detalieze normele aplicabile instrumentelor de natura datoriei emise de entitățile de lichidare, pentru a asigura tratamentul consecvent al acestora în politica monetară a Eurosistemului prin intermediul APP.

(4)

Prin urmare, Decizia (UE) 2016/948 (BCE/2016/16) ar trebui modificată în mod corespunzător,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Modificare

(1)   La articolul 2 din Decizia (UE) 2016/948 (BCE/2016/16), punctul 1 litera (j) se înlocuiește cu următorul text:

„(j)

nu este o entitate publică sau privată care: (i) are ca obiectiv principal cesionarea treptată a activelor sale și încetarea activității; sau (ii) este o entitate de gestionare a activelor sau de cesionare instituită pentru a sprijini restructurarea și/sau rezoluția sectorului financiar (*1), inclusiv vehicule de gestionare a activelor care rezultă dintr-o măsură de rezoluție sub forma aplicării unui instrument de separare a activelor în conformitate cu articolul 26 din Regulamentul (UE) nr. 806/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (*2) sau cu legislația națională de punere în aplicare a articolului 42 din Directiva 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului (*3);

(2)   La articolul 2 din Decizia (UE) 2016/948 (BCE/2016/16), punctul 1 litera (k) se elimină.

Articolul 2

Intrarea în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare la 21 iulie 2017.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 18 mai 2017.

Pentru Consiliul guvernatorilor BCE

Președintele BCE

Mario DRAGHI


(1)  Decizia (UE) 2016/948 a Băncii Centrale Europene din 1 iunie 2016 privind punerea în aplicare a programului de achiziționare de obligațiuni emise de sectorul corporativ (BCE/2016/16) (JO L 157, 15.6.2016, p. 28).


21.7.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 190/22


DECIZIA (UE) 2017/1360 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 18 mai 2017

de modificare a Deciziei BCE/2014/40 privind punerea în aplicare a celui de al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate (BCE/2017/14)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 127 alineatul (2) prima liniuță,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 12.1 al doilea paragraf, coroborat cu articolul 3.1 prima liniuță, și articolul 18.1,

întrucât:

(1)

Decizia BCE/2014/40 (1) a instituit al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate (third covered bond purchase programme) (denumit în continuare „CBPP3”). CBPP3 face parte, împreună cu programul de achiziționare de titluri garantate cu active (asset-backed securities purchase programme), cu programul de achiziționare de active de către sectorul public de pe piețele secundare (secondary markets public sector asset purchase programme) și cu programul de achiziționare de obligațiuni emise de sectorul corporativ (corporate sector purchase programme), din programul extins de achiziționare de active (asset purchase programme – APP). APP este menit să contribuie la transmiterea politicii monetare, să faciliteze furnizarea de credite către economia zonei euro, să relaxeze condițiile de creditare ale gospodăriilor și ale firmelor și să contribuie la revenirea ratelor inflației la niveluri mai mici, dar apropiate, de 2 % pe termen mediu, în conformitate cu obiectivul principal al Băncii Centrale Europene (BCE) de menținere a stabilității prețurilor.

(2)

Realizarea unei politici monetare unice, inclusiv prin intermediul APP, implică definirea mijloacelor, instrumentelor și procedurilor utilizate de Eurosistem pentru punerea în aplicare a acestei politici în mod uniform în statele membre a căror monedă este euro.

(3)

Consiliul guvernatorilor a decis la 22 martie 2017 să detalieze normele aplicabile emitenților de obligațiuni garantate care sunt entități de lichidare, pentru a asigura tratamentul consecvent al acestora în politica monetară a Eurosistemului prin intermediul APP.

(4)

Prin urmare, Decizia BCE/2014/40 ar trebui modificată în mod corespunzător,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Modificare

La articolul 2 din Decizia BCE/2014/40 se adaugă următorul punct 8:

„8.

Emitentul obligațiunilor garantate nu este o entitate publică sau privată care: (a) are ca obiectiv principal cesionarea treptată a activelor sale și încetarea activității; sau (b) este o entitate de gestionare a activelor sau de cesionare instituită pentru a sprijini restructurarea și/sau rezoluția sectorului financiar, inclusiv vehicule de gestionare a activelor care rezultă dintr-o măsură de rezoluție sub forma aplicării unui instrument de separare a activelor în conformitate cu articolul 26 din Regulamentul (UE) nr. 806/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (*1) sau cu legislația națională de punere în aplicare a articolului 42 din Directiva 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului (*2).

Articolul 2

Intrare în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare la 21 iulie 2017.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 18 mai 2017.

Pentru Consiliul guvernatorilor BCE

Președintele BCE

Mario DRAGHI


(1)  Decizia BCE/2014/40 din 15 octombrie 2014 privind punerea în aplicare a celui de al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate (JO L 335, 22.11.2014, p. 22).


21.7.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 190/24


DECIZIA (UE) 2017/1361 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 18 mai 2017

de modificare a Deciziei (UE) 2015/5 privind punerea în aplicare a programului de achiziționare de titluri garantate cu active (BCE/2017/15)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 127 alineatul (2) prima liniuță,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 12.1 al doilea paragraf, coroborat cu articolul 3.1 prima liniuță, și articolul 18.1,

întrucât:

(1)

Decizia (UE) 2015/5 a Băncii Centrale Europene (BCE/2014/45) (1) a instituit un program de achiziționare de titluri garantate cu active (asset-backed securities purchase programme – ABSPP). ABSPP face parte, împreună cu al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate (third covered bond purchase programme), cu programul de achiziționare de active de către sectorul public de pe piețele secundare (secondary markets public sector asset purchase programme) și cu programul de achiziționare de obligațiuni emise de sectorul corporativ (corporate sector purchase programme), din programul extins de achiziționare de active (asset purchase programme – APP). APP este menit să contribuie la transmiterea politicii monetare, să faciliteze furnizarea de credite către economia zonei euro, să relaxeze condițiile de creditare ale gospodăriilor și ale firmelor și să contribuie la revenirea ratelor inflației la niveluri mai mici, dar apropiate, de 2 % pe termen mediu, în conformitate cu obiectivul principal al Băncii Centrale Europene (BCE) de menținere a stabilității prețurilor.

(2)

Realizarea unei politici monetare unice, inclusiv prin intermediul APP, implică definirea mijloacelor, instrumentelor și procedurilor utilizate de Eurosistem pentru punerea în aplicare a acestei politici în mod uniform în statele membre a căror monedă este euro.

(3)

Consiliul guvernatorilor a decis la 22 martie 2017 să detalieze normele aplicabile titlurilor garantate cu active (TGA) inițiate de entități de lichidare, pentru a asigura tratamentul consecvent al acestora în politica monetară a Eurosistemului prin intermediul APP.

(4)

Prin urmare, Decizia (UE) 2015/5 (BCE/2014/45) ar trebui modificată în mod corespunzător,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Modificare

La articolul 2 din Decizia (UE) 2015/5 (BCE/2014/45) se adaugă următorul punct 11:

„11.

Entitatea care a inițiat sau instituit TGA nu este o entitate publică sau privată care: (a) are ca obiectiv principal cesionarea treptată a activelor sale și încetarea activității; sau (b) este o entitate de gestionare a activelor sau de cesionare instituită pentru a sprijini restructurarea și/sau rezoluția sectorului financiar, inclusiv vehicule de gestionare a activelor care rezultă dintr-o măsură de rezoluție sub forma aplicării unui instrument de separare a activelor în conformitate cu articolul 26 din Regulamentul (UE) nr. 806/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (*1) sau cu legislația națională de punere în aplicare a articolului 42 din Directiva 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului (*2).

Articolul 2

Intrarea în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare la 21 iulie 2017.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 18 mai 2017.

Pentru Consiliul guvernatorilor BCE

Președintele BCE

Mario DRAGHI


(1)  Decizia (UE) 2015/5 a Băncii Centrale Europene din 19 noiembrie 2014 privind punerea în aplicare a programului de achiziționare de titluri garantate cu active (BCE/2014/45) (JO L 1, 6.1.2015, p. 4).


ORIENTĂRI

21.7.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 190/26


ORIENTAREA (UE) 2017/1362 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 18 mai 2017

de modificare a Orientării (UE) 2015/510 privind punerea în aplicare a cadrului de politică monetară a Eurosistemului (BCE/2017/12)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 127 alineatul (2) prima liniuță,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 3.1 prima liniuță, articolele 9.2, 12.1, 14.3, 18.2 și articolul 20 primul paragraf,

întrucât:

(1)

Realizarea unei politici monetare unice implică definirea mijloacelor, instrumentelor și procedurilor utilizate de Eurosistem pentru punerea în aplicare a acestei politici în mod uniform în statele membre a căror monedă este euro.

(2)

Consiliul guvernatorilor a decis la 22 martie 2017 să detalieze normele aplicabile „entităților de lichidare” în contextul cadrului Eurosistemului privind contrapărțile la politica monetară, pentru a asigura tratamentul consecvent al acestora în ceea ce privește accesul la operațiunile de politică monetară ale Eurosistemului. În special, Consiliul guvernatorilor a considerat adecvat să nu permită „entităților de lichidare”, astfel cum sunt definite în prezenta orientare, accesul la operațiunile de politică monetară, deoarece obiectivul principal al acestor entități nu corespunde activității comerciale obișnuite a instituțiilor de credit, care reprezintă participanții uzuali la operațiunile de politică monetară.

(3)

Din motive de transparență și claritate juridică, decizia Consiliului guvernatorilor din 22 martie 2017 ar trebui prevăzută fără întârziere într-un act juridic cu caracter obligatoriu care să completeze Orientarea (UE) 2015/510 a Băncii Centrale Europene (BCE/2014/60) (1).

(4)

Prin urmare, Orientarea (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) ar trebui modificată în mod corespunzător,

ADOPTĂ PREZENTA ORIENTARE:

Articolul 1

Modificări

Orientarea (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) se modifică după cum urmează:

1.

la articolul 2 se introduce următorul punct 99a:

„99a.

«entitate de lichidare» (wind-down entity) înseamnă o entitate publică sau privată care (a) are ca obiectiv principal cesionarea treptată a activelor sale și încetarea activității; sau (b) este o entitate de gestionare a activelor sau de cesionare instituită pentru a sprijini restructurarea și/sau rezoluția sectorului financiar, inclusiv vehicule de gestionare a activelor care rezultă dintr-o măsură de rezoluție sub forma aplicării unui instrument de separare a activelor în conformitate cu articolul 26 din Regulamentul (UE) nr. 806/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (*1) sau cu legislația națională de punere în aplicare a articolului 42 din Directiva 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului (*2).

(*1)  Regulamentul (UE) nr. 806/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 iulie 2014 de stabilire a unor norme uniforme și a unei proceduri uniforme de rezoluție a instituțiilor de credit și a anumitor firme de investiții în cadrul unui mecanism unic de rezoluție și al unui fond unic de rezoluție și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 (JO L 225, 30.7.2014, p. 1)."

(*2)  Directiva 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 de instituire a unui cadru pentru redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții și de modificare a Directivei 82/891/CEE a Consiliului și a Directivelor 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE și 2013/36/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010 și (UE) nr. 648/2012 ale Parlamentului European și ale Consiliului (JO L 173, 12.6.2014, p. 190).”;"

2.

la articolul 55a, alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5)   O entitate de lichidare nu este eligibilă pentru accesarea operațiunilor de politică monetară ale Eurosistemului, cu excepția cazului în care a fost acceptată drept contraparte eligibilă să participe la operațiunile de politică monetară ale Eurosistemului până la 22 martie 2017. În acest caz, aceasta rămâne eligibilă până la 31 decembrie 2021, cu limitarea că accesul său la operațiunile de creditare ale Eurosistemului, astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul 31, se plafonează la nivelul mediu al recurgerii de către aceasta la operațiunile de creditare ale Eurosistemului în perioada de 12 luni anterioară datei de 22 martie 2017, cu posibilitatea calculării și aplicării acestui plafon în mod cumulat pentru o serie de entități de lichidare care aparțin aceluiași grup, după caz. Ulterior, o astfel de entitate de lichidare nu mai este eligibilă să acceseze operațiunile de politică monetară ale Eurosistemului.”;

3.

la articolul 158 se introduce următorul alineat (3a):

„(3a)   În ceea ce privește entitățile de lichidare care nu sunt considerate eligibile în conformitate cu articolul 55a alineatul (5), Eurosistemul poate suspenda, limita sau suprima, din motive de prudență, accesul la operațiunile de politică monetară pentru contrapărțile care direcționează lichiditatea Eurosistemului către o entitate de lichidare neeligibilă.”

Articolul 2

Producerea de efecte și punerea în aplicare

(1)   Prezenta orientare produce efecte de la data notificării sale către băncile centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro.

(2)   Băncile centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro iau măsurile necesare pentru respectarea prezentei orientări și le aplică de la 21 iulie 2017. Acestea transmit BCE textele și metodele referitoare la aceste măsuri până la 19 iunie 2017 cel târziu.

Articolul 3

Destinatari

Prezenta orientare se adresează tuturor băncilor centrale din Eurosistem.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 18 mai 2017.

Pentru Consiliul guvernatorilor BCE

Președintele BCE

Mario DRAGHI


(1)  Orientarea (UE) 2015/510 a Băncii Centrale Europene din 19 decembrie 2014 privind punerea în aplicare a cadrului de politică monetară a Eurosistemului (BCE/2014/60) (JO L 91, 2.4.2015, p. 3).