ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 182

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 60
13 iulie 2017


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul delegat (UE) 2017/1259 al Comisiei din 19 iunie 2017 de înlocuire a anexelor I, II, III și IV la Regulamentul (CE) nr. 861/2007 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unei proceduri europene cu privire la cererile cu valoare redusă

1

 

*

Regulamentul delegat (UE) 2017/1260 al Comisiei din 19 iunie 2017 de înlocuire a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1896/2006 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unei proceduri europene de somație de plată

20

 

*

Regulamentul (UE) 2017/1261 al Comisiei din 12 iulie 2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 142/2011 în ceea ce privește o metodă de prelucrare alternativă a anumitor grăsimi topite ( 1 )

31

 

*

Regulamentul (UE) 2017/1262 al Comisiei din 12 iulie 2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 142/2011 în ceea ce privește utilizarea dejecțiilor provenite de la animalele de fermă drept combustibil în instalațiile de ardere ( 1 )

34

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1263 al Comisiei din 12 iulie 2017 de actualizare a listei speciilor alogene invazive de interes pentru Uniune stabilite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1141 al Comisiei, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1143/2014 al Parlamentului European și al Consiliului

37

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1264 al Comisiei din 12 iulie 2017 de stabilire a coeficientului de atribuire care urmează să fie aplicat cantităților care fac obiectul cererilor de licențe de import introduse în perioada 30 iunie-7 iulie 2017 în cadrul contingentului tarifar deschis de Regulamentul (CE) nr. 969/2006 pentru porumb

40

 

 

DECIZII

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/1265 a Comisiei din 11 iulie 2017 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre [notificată cu numărul C(2017) 4686]  ( 1 )

42

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Directiva (UE) 2017/828 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2017 de modificare a Directivei 2007/36/CE în ceea ce privește încurajarea implicării pe termen lung a acționarilor ( JO L 132, 20.5.2017 )

55

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

13.7.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 182/1


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2017/1259 AL COMISIEI

din 19 iunie 2017

de înlocuire a anexelor I, II, III și IV la Regulamentul (CE) nr. 861/2007 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unei proceduri europene cu privire la cererile cu valoare redusă

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 861/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 iulie 2007 de stabilire a unei proceduri europene cu privire la cererile cu valoare redusă (1), în special articolul 26,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 861/2007 stabilește, în anexele sale, formularele care trebuie utilizate pentru a facilita aplicarea sa.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 861/2007 a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2015/2421 al Parlamentului European și al Consiliului (2). Modificările aduse procedurii europene cu privire la cererile cu valoare redusă ar trebui să apară în formularele din anexe. Din motive de claritate, anexele ar trebui să fie înlocuite în întregime.

(3)

Dat fiind că modificările aduse Regulamentului (CE) nr. 861/2007 vor începe să se aplice de la data de 14 iulie 2017, prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare la data de 14 iulie 2017.

(4)

În conformitate cu articolul 3 și cu articolul 4a alineatul (1) din Protocolul nr. 21 privind poziția Regatului Unit și a Irlandei cu privire la spațiul de libertate, securitate și justiție, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Regatul Unit și Irlanda și-au notificat dorința de a participa la adoptarea și la aplicarea Regulamentului (CE) nr. 861/2007 și a Regulamentului (UE) 2015/2421, fiind, prin urmare, obligate să respecte dispozițiile prezentului regulament.

(5)

În conformitate cu articolele 1 și 2 din Protocolul nr. 22 privind poziția Danemarcei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Danemarca nu participă la adoptarea prezentului regulament, nu are obligații în temeiul acestuia și nu face obiectul aplicării sale.

(6)

Prin urmare, este necesar să se înlocuiască anexele I-IV la Regulamentul (CE) nr. 861/2007,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexele I, II, III și IV la Regulamentul (CE) nr. 861/2007 se înlocuiesc cu textele din anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data de 14 iulie 2017.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în statele membre în conformitate cu tratatele.

Adoptat la Bruxelles, 19 iunie 2017.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 199, 31.7.2007, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) 2015/2421 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 861/2007 de stabilire a unei proceduri europene cu privire la cererile cu valoare redusă și a Regulamentului (CE) nr. 1896/2006 de instituire a unei proceduri europene de somație de plată (JO L 341, 24.12.2015, p. 1).


ANEXĂ

ANEXA I

Image Textul imaginii Image Textul imaginii Image Textul imaginii Image Textul imaginii Image Textul imaginii Image Textul imaginii Image Textul imaginii Image Textul imaginii Image Textul imaginii Image Textul imaginii

ANEXA II

Image Textul imaginii Image Textul imaginii

ANEXA III

Image Textul imaginii Image Textul imaginii Image Textul imaginii

ANEXA IV

Image Textul imaginii Image Textul imaginii

13.7.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 182/20


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2017/1260 AL COMISIEI

din 19 iunie 2017

de înlocuire a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1896/2006 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unei proceduri europene de somație de plată

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1896/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2006 de instituire a unei proceduri europene de somație de plată (1), în special articolul 30,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1896/2006 stabilește în anexele sale formularele care trebuie utilizate pentru a facilita aplicarea sa.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 1896/2006 a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2015/2421 al Parlamentului European și al Consiliului (2), care va intra în vigoare la 14 iulie 2017. De la data la care se introduce o opoziție la o somație europeană de plată, reclamantul are posibilitatea de a solicita continuarea procedurii în conformitate cu procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă, prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 861/2007 al Parlamentului European și al Consiliului (3). Ar trebui ca în apendicele 2 și în instrucțiunile de completare a acestuia din anexa I să se țină cont de această posibilitate. Din motive de claritate, este necesar să se înlocuiască în întregime anexa I.

(3)

Dat fiind că modificările la Regulamentul (CE) nr. 1896/2006 vor începe să se aplice de la 14 iulie 2017, prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare la 14 iulie 2017.

(4)

În conformitate cu articolul 3 și cu articolul 4a alineatul (1) din Protocolul nr. 21 privind poziția Regatului Unit și a Irlandei cu privire la spațiul de libertate, securitate și justiție, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Regatul Unit și Irlanda și-au notificat dorința de a lua parte la adoptarea și la aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1896/2006 și a Regulamentului (UE) 2015/2421 și, prin urmare, au obligații în temeiul prezentului regulament.

(5)

În conformitate cu articolele 1 și 2 din Protocolul nr. 22 privind poziția Danemarcei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Danemarca nu participă la adoptarea prezentului regulament, nu are obligații în temeiul acestuia și nu face obiectul aplicării sale.

(6)

Prin urmare, este necesar să se înlocuiască anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1896/2006,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1896/2006 se înlocuiește cu textul din anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data de 14 iulie 2017.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în statele membre în conformitate cu tratatele.

Adoptat la Bruxelles, 19 iunie 2017.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 399, 30.12.2006, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) 2015/2421 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 861/2007 de stabilire a unei proceduri europene cu privire la cererile cu valoare redusă și a Regulamentului (CE) nr. 1896/2006 de instituire a unei proceduri europene de somație de plată (JO L 341, 24.12.2015, p. 1).

(3)  Regulamentul (CE) nr. 861/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 iulie 2007 de stabilire a unei proceduri europene cu privire la cererile cu valoare redusă (JO L 199, 31.7.2007, p. 1).


ANEXĂ

ANEXA I

Image Textul imaginii Image Textul imaginii Image Textul imaginii Image Textul imaginii Image Textul imaginii Image Textul imaginii Image Textul imaginii Image Textul imaginii Image Textul imaginii

13.7.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 182/31


REGULAMENTUL (UE) 2017/1261 AL COMISIEI

din 12 iulie 2017

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 142/2011 în ceea ce privește o metodă de prelucrare alternativă a anumitor grăsimi topite

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

Având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (1), în special articolul 20 alineatul (11) litera (a),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 142/2011 al Comisiei (2) stabilește normele de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009, inclusiv procedurile pentru adoptarea unei metode de prelucrare alternative.

(2)

În urma unei cereri din partea autorității competente din Finlanda de autorizare a unei metode alternative de utilizare sau eliminare a subproduselor de origine animală sau a produselor derivate, după cum se prevede la articolul 20 din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) a publicat un aviz științific privind utilizarea unui hidrotratament catalitic continuu în mai multe etape pentru prelucrarea grăsimii animale topite (categoria 1) (3). Această metodă poate fi utilizată pentru producția de motorină regenerabilă, combustibil regenerabil pentru aviație, propan regenerabil și benzină regenerabilă. Metoda a fost evaluată de EFSA ca fiind o metodă alternativă sigură pentru prelucrarea grăsimilor topite de categoria 1, iar produsele rezultate pot fi declarate punct final al lanțului de fabricație.

(3)

Prin urmare, anexa IV la Regulamentul (UE) nr. 142/2011 ar trebui să fie modificată în consecință.

(4)

Produsele derivate din prelucrarea materialelor de categoria 1 și 2 trebuie marcate în mod permanent pentru a li se asigura trasabilitatea și pentru a preveni pătrunderea lor în lanțul alimentar și furajer. Anexa VIII la Regulamentul (UE) nr. 142/2011 stabilește cerințele pentru marcarea acestor produse derivate. Cu toate acestea, în conformitate cu capitolul V punctul 3 litera (e) din anexa VIII la respectivul regulament, marcarea nu este necesară pentru combustibilii regenerabili menționați la capitolul IV secțiunea 2 punctul J din anexa IV la regulamentul menționat.

(5)

Având în vedere că reduce riscurile pentru sănătatea publică și sănătatea animală la fel de eficient ca metoda prevăzută la capitolul IV secțiunea 2 punctul J din anexa IV la Regulamentul (UE) nr. 142/2011, hidrotratamentul catalitic în mai multe etape pentru prelucrarea grăsimii animale topite (categoria 1) ar trebui, de asemenea, menționat la capitolul V punctul 3 litera (e) din anexa VIII la respectivul regulament ca fiind exclus din cerințele de marcare.

(6)

Prin urmare, anexa VIII la Regulamentul (UE) nr. 142/2011 ar trebui să fie modificată în consecință.

(7)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

La articolul 3 din Regulamentul (UE) nr. 142/2011, se adaugă următoarea literă (k):

„(k)

motorina regenerabilă, combustibilul regenerabil pentru aviație, propanul regenerabil și benzina regenerabilă care îndeplinesc cerințele specifice pentru produsele rezultate în urma hidrotratamentului catalitic în mai multe etape pentru producerea de combustibili regenerabili, prevăzute în anexa IV capitolul IV secțiunea 3 punctul 2 litera (f).”

Articolul 2

Anexele IV și VIII la Regulamentul (UE) nr. 142/2011 se modifică în conformitate cu textul din anexa la prezentul regulament.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 12 iulie 2017.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 300, 14.11.2009, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 142/2011 al Comisiei din 25 februarie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de punere în aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului în ceea ce privește anumite probe și produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontieră în conformitate cu directiva menționată (JO L 54, 26.2.2011, p. 1).

(3)  EFSA Journal 2015; 13(11):4307.


ANEXĂ

Anexele IV și VIII la Regulamentul (UE) nr. 142/2011 se modifică după cum urmează:

1.

În anexa IV, capitolul IV se modifică după cum urmează:

(a)

în secțiunea 1, punctul 1 litera (d) se înlocuiește cu următorul text:

„(d)

combustibilii regenerabili produși din grăsimi topite care sunt derivate din materiale de categoria 1 și de categoria 2, în conformitate cu punctele J și L.”;

(b)

în secțiunea 2 se adaugă următorul punct L:

„L.   Hidrotratamentul catalitic în mai multe etape pentru producerea de combustibili regenerabili

1.   Materii prime

Pentru acest proces se pot utiliza următoarele materiale:

(a)

grăsimi topite derivate din materiale de categoria 1, care au fost prelucrate prin utilizarea metodei de prelucrare 1 (sterilizarea sub presiune);

(b)

grăsimi topite și ulei de pește în conformitate cu punctul J subpunctul (1) litera (a) din prezenta secțiune.

2.   Metoda de prelucrare

(a)

Grăsimea topită trebuie să facă obiectul unui tratament prealabil care constă cel puțin în albirea cu acid a materiei prime, inclusiv a grăsimilor topite, în prezența unei argilei decolorante, urmată de înlăturarea argilei decolorante și a impurităților insolubile prin filtrare.

Înainte de acest tratament, grăsimea topită poate fi demucilaginată cu acid și/sau cu soluție caustică, urmărindu-se înlăturarea impurităților din grăsimea topită prin formarea de mucilagii, apoi separarea acestor mucilagii prin centrifugare.

(b)

Materialele tratate în prealabil trebuie să fie supuse unui proces de hidrotratament care cuprinde o etapă de hidrotratament catalitic, o etapă de stripare urmată de o etapă de izomerizare.

Materialele trebuie supuse unei presiuni de cel puțin 30 de bari la o temperatură de cel puțin 265 °C, timp de cel puțin 20 de minute.”;

(c)

în secțiunea 3 punctul 2, se adaugă următoarea literă (f):

„(f)

hidrotratamentul catalitic în mai multe etape pentru producerea de combustibili regenerabili:

(i)

motorina regenerabilă, combustibilul regenerabil pentru aviație, propanul regenerabil și benzina regenerabilă rezultate din acest proces pot fi utilizate drept combustibili fără restricții în conformitate cu prezentul regulament (punct final);

(ii)

argila decolorantă uzată și nămolul rezultat din procesul de tratament prealabil menționat în secțiunea 2 punctul L subpunctul (2) litera (a) pot fi:

eliminate în conformitate cu articolul 12 literele (a) sau (b) din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009;

eliminate prin îngropare într-un depozit de deșeuri autorizat;

transformate în biogaz, cu condiția ca reziduurile de digestie obținute în urma transformării în biogaz să fie eliminate în mod corespunzător prin incinerare, coincinerare sau îngropare într-un depozit de deșeuri autorizat;

utilizate în scopurile tehnice menționate la articolul 36 litera (a) subpunctul (i) din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009.”

2.

În anexa VIII, capitolul V punctul 3 litera (e) se înlocuiește cu următorul text:

„(e)

combustibilii regenerabili produși din grăsimi topite care sunt derivate din materiale de categoria 1 și de categoria 2, în conformitate cu punctele J și L din anexa IV capitolul IV secțiunea 2.”


13.7.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 182/34


REGULAMENTUL (UE) 2017/1262 AL COMISIEI

din 12 iulie 2017

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 142/2011 în ceea ce privește utilizarea dejecțiilor provenite de la animalele de fermă drept combustibil în instalațiile de ardere

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

Având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală) (1), în special articolul 15 alineatul (1) litera (e) și articolul 27 litera (i),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 142/2011 al Comisiei (2) stabilește normele de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009, inclusiv parametrii pentru eliminarea subproduselor de origine animală și pentru tratarea, transformarea sau prelucrarea în condiții de siguranță a subproduselor de origine animală în vederea obținerii de produse derivate.

(2)

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1069/2009, combustia, astfel cum este definită la punctul 41 din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 142/2011, este unul dintre procesele utilizate pentru eliminarea subproduselor de origine animală, inclusiv a dejecțiilor.

(3)

Articolul 6 din Regulamentul (UE) nr. 142/2011 stabilește normele privind aprobarea instalațiilor de ardere care utilizează subproduse de origine animală drept combustibil. La acest articol, alineatul (8) ar trebui modificat în consecință, pentru a aborda utilizarea dejecțiilor provenite de la animalele de fermă drept combustibil.

(4)

Dejecțiile provenite de la animalele de fermă pot reprezenta o sursă sustenabilă de combustibil pentru ardere, cu condiția ca procesul de combustie să respecte cerințe specifice în vederea reducerii eficiente a efectelor adverse pe care utilizarea dejecțiilor respective drept combustibil le are asupra sănătății animalelor, asupra sănătății publice și asupra mediului. Regulamentul (UE) nr. 592/2014 al Comisiei (3) a introdus cerințe în ceea ce privește utilizarea dejecțiilor provenite de la păsările de curte drept combustibil în instalațiile de ardere Acest regulament stabilește cerințe generale pentru orice instalație care utilizează drept combustibil subproduse de origine animală sau produse derivate, precum și cerințe specifice privind tipul de combustibil și tipul de instalație de ardere. În prezent, dejecțiile provenite de la animalele de fermă din alte specii decât păsările de curte pot fi utilizate, la rândul lor, drept combustibil în instalațiile de ardere cu o putere termică nominală totală de maximum 50 MW, în aceleași condiții ca cele stabilite pentru combustia dejecțiilor provenite de la păsările de curte, inclusiv limitele de emisii și cerințele de monitorizare.

(5)

Operatorii instalațiilor de ardere care utilizează drept combustibil dejecțiile provenite de la animalele de fermă ar trebui să ia măsurile de igienă necesare pentru a preveni răspândirea unor posibili agenți patogeni. În acest sens, aceste instalații ar trebui să respecte cerințele generale privind utilizarea drept combustibil a subproduselor de origine animală și a produselor derivate, astfel cum sunt prevăzute în capitolul IV din anexa III la Regulamentul (UE) nr. 142/2011, precum și cerințele specifice privind anumite tipuri de instalații și de combustibili care pot fi utilizați pentru ardere, cerințe ce urmează să fie stabilite de prezentul regulament.

(6)

Din cauza compoziției lor, dejecțiile provenite de la erbivore produc, prin ardere, emisii de particule mai mari decât cele produse prin arderea dejecțiilor provenite de la păsările de curte. Pentru a soluționa această problemă, prezentul regulament ar trebui să prevadă valori limită mai flexibile ale emisiilor de particule pentru fiecare instalație de ardere de foarte mici dimensiuni, pentru a permite eliminarea dejecțiilor care nu pot fi eliminate altfel sub formă de combustibil pentru ardere.

(7)

În mod similar, prezentul regulament ar trebui să permită autorităților competente să acorde instalațiilor de ardere existente o perioadă de tranziție pentru ca acestea să se conformeze cerințelor privind creșterea controlată a temperaturii gazelor, cu condiția ca emisiile respective să nu prezinte riscuri pentru sănătatea animalelor, pentru sănătatea publică sau pentru mediu. Legislația privind subprodusele de origine animală nu împiedică statele membre să aplice normele relevante în materie de calculare a valorilor limită de emisii, stabilite în legislația de mediu, atunci când dejecțiile provenite de la animalele de fermă sunt arse împreună cu alți combustibili sau cu alte deșeuri.

(8)

Anexa XVI la Regulamentul (UE) nr. 142/2011 prevede cerințe specifice privind controalele oficiale. Ca urmare a introducerii, prin prezentul regulament, a unor cerințe privind arderea drept combustibil a dejecțiilor provenite de la animalele de fermă, respectivele cerințe specifice ar trebui să se aplice și în cazul acestui proces.

(9)

Anexele III și XVI la Regulamentul (CE) nr. 142/2011 ar trebui modificate în consecință.

(10)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În Regulamentul (UE) nr. 142/2011, la articolul 6, alineatul (8) se înlocuiește cu următorul text:

„(8)   Pentru utilizarea dejecțiilor provenite de la animalele de fermă drept combustibil pentru ardere, în conformitate cu capitolul V din anexa III, se aplică următoarele norme, în plus față de cele menționate la alineatul (7) de la prezentul articol:

(a)

cererea de autorizare transmisă de operator autorității competente în conformitate cu articolul 24 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 trebuie să conțină dovezi certificate de autoritatea competentă sau de o organizație profesională autorizată de autoritățile competente din statul membru în cauză, din care să rezulte că instalația de ardere în care dejecțiile provenite de la animalele de fermă sunt utilizate drept combustibil respectă pe deplin cerințele stabilite la punctul B subpunctele 3, 4 și 5 din capitolul V din anexa III la prezentul regulament, fără a aduce atingere posibilității autorităților competente din statul membru în cauză de a acorda o derogare de la respectarea anumitor dispoziții în conformitate cu punctul C subpunctul 4 din capitolul V din anexa III;

(b)

procedura de autorizare prevăzută la articolul 44 din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 nu este încheiată decât după efectuarea, în cursul primelor șase luni de funcționare a instalației de ardere, a cel puțin două verificări consecutive, dintre care una neanunțată, de către autoritatea competentă sau de către o organizație profesională autorizată de autoritatea respectivă, incluzând măsurătorile necesare privind temperatura și emisiile. După ce rezultatele verificărilor respective demonstrează conformitatea cu cerințele stabilite la punctul B subpunctele 3, 4 și 5 și, dacă este cazul, la punctul C subpunctul 4 din capitolul V din anexa III la prezentul regulament, se poate acorda autorizația completă.”

Articolul 2

Anexele III și XVI la Regulamentul (UE) nr. 142/2011 se modifică în conformitate cu textul din anexa la prezentul regulament.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 12 iulie 2017.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 300, 14.11.2009, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 142/2011 al Comisiei din 25 februarie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de punere în aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului în ceea ce privește anumite probe și produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontieră în conformitate cu directiva menționată (JO L 54, 26.2.2011, p. 1).

(3)  Regulamentul (UE) nr. 592/2014 al Comisiei din 3 iunie 2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 142/2011 în ceea ce privește utilizarea subproduselor de origine animală și a produselor derivate drept combustibil în instalațiile de ardere (JO L 165, 4.6.2014, p. 33).


ANEXĂ

Anexele III și XVI la Regulamentul (UE) nr. 142/2011 se modifică după cum urmează:

1.

În capitolul V din anexa III, se adaugă următorul punct C:

„C.   Instalații de ardere în care se utilizează drept combustibil dejecții provenite de la animalele de fermă, altele decât dejecțiile provenite de la păsările de curte prevăzute la punctul B

1.   Tipul de instalație:

Instalație de ardere cu o putere termică nominală totală de maximum 50 MW.

2.   Materii prime:

Doar dejecții provenite de la animalele de fermă, altele decât dejecțiile provenite de la păsările de curte prevăzute la punctul B, care urmează să fie utilizate drept combustibil pentru ardere în conformitate cu cerințele stabilite la punctul 3.

Arderea altor subproduse de origine animală sau a altor produse derivate, utilizate drept combustibil, nu este permisă în instalațiile de ardere menționate la punctul 1. Dejecțiile provenite de la animalele de fermă, altele decât dejecțiile provenite de la păsările de curte prevăzute la punctul B, generate în afara exploatației nu trebuie să intre în contact cu animalele de fermă.

3.   Metodologie:

Instalațiile de ardere în care se utilizează drept combustibil dejecții provenite de la animalele de fermă, altele decât dejecțiile provenite de la păsările de curte prevăzute la punctul B, respectă cerințele stabilite la punctul B subpunctele 3, 4 și 5.

4.   Derogare și perioadă de tranziție:

Autoritatea competentă din statul membru în cauză, responsabilă cu aspectele de mediu, poate:

(a)

prin derogare de la punctul B subpunctul 3 litera (b) punctul (ii), să acorde instalațiilor de ardere aflate în stare de funcționare la 2 august 2017 o perioadă de timp suplimentară de maximum 6 ani pentru a se conforma cerințelor capitolului IV secțiunea 2 punctul 2 primul paragraf din anexa III la prezentul regulament;

(b)

prin derogare de la punctul B subpunctul 4, să autorizeze emisii de particule de maximum 50 mg/m3, cu condiția ca puterea termică nominală totală a instalațiilor de ardere să nu depășească 5 MW;

(c)

prin derogare de la punctul B subpunctul 3 litera (b) punctul (i), să autorizeze introducerea manuală a dejecțiilor provenite de la ecvidee drept combustibil în camera de ardere, în cazul în care puterea termică nominală totală nu depășește 0,5 MW.”

2.

În anexa XVI, secțiunea 12 de la capitolul III se înlocuiește cu următorul text:

„Secțiunea 12

Controalele oficiale ale instalațiilor autorizate pentru arderea subproduselor de origine animală

Autoritatea competentă efectuează verificări ale documentelor în conformitate cu procedurile menționate la articolul 6 alineatele (7) și (8) în instalațiile autorizate menționate în capitolul V din anexa III.”


13.7.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 182/37


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/1263 AL COMISIEI

din 12 iulie 2017

de actualizare a listei speciilor alogene invazive de interes pentru Uniune stabilite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1141 al Comisiei, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1143/2014 al Parlamentului European și al Consiliului

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1143/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive (1), în special articolul 4 alineatele (1) și (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1141 al Comisiei (2) stabilește o listă a speciilor alogene invazive de interes pentru Uniune („lista Uniunii”), care urmează să fie actualizată, după caz, în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1143/2014.

(2)

Comisia a concluzionat, pe baza dovezilor disponibile și a evaluărilor de risc efectuate în temeiul articolului 5 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1143/2014, că toate criteriile stabilite la articolul 4 alineatul (3) din regulamentul menționat anterior sunt îndeplinite pentru următoarele specii alogene invazive: Alopochen aegyptiacus Linnaeus, 1766; Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb.; Asclepias syriaca L.; Elodea nuttallii (Planch.) St. John; Gunnera tinctoria (Molina) Mirbel; Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier; Impatiens glandulifera Royle; Microstegium vimineum (Trin.) A. Camus; Myriophyllum heterophyllum Michaux; Nyctereutes procyonoides Gray, 1834; Ondatra zibethicus Linnaeus, 1766; Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.

(3)

Comisia a concluzionat că, pentru toate aceste specii alogene invazive, toate elementele menționate la articolul 4 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 1143/2014 au fost luate în considerare în mod corespunzător.

(4)

Unele state membre intenționează să prezinte Comisie o cerere în vederea autorizării cultivării în continuare a speciei Nyctereutes procyonoides Gray, 1834, în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (UE) nr. 1143/2014, pentru presupuse interese publice imperative de ordin social sau economic. În acest context, includerea acestei specii pe lista Uniunii ar trebui să facă obiectul unei perioade de tranziție pentru a permite finalizarea procedurii prevăzute la articolul 9 din respectivul regulament, înainte ca includerea acestei specii pe listă să producă efecte.

(5)

De la data adoptării Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/1141, codurile NC prevăzute în Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului (3) au fost actualizate, cele mai recente modificări fiind aduse prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1821 al Comisiei (4). Prin urmare, Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1141 ar trebui modificat în mod corespunzător.

(6)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru specii alogene invazive,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1141 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 12 iulie 2017.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 317, 4.11.2014, p. 35.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1141 al Comisiei din 13 iulie 2016 de adoptare a unei liste a speciilor alogene invazive de interes pentru Uniune în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1143/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 189, 14.7.2016, p. 4).

(3)  Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun (JO L 256, 7.9.1987, p. 1).

(4)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1821 al Comisiei din 6 octombrie 2016 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun (JO L 294, 28.10.2016, p. 1).


ANEXĂ

Anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1141 se modifică după cum urmează:

1.

În tabelul cu lista speciilor alogene invazive de interes pentru Uniune se introduc următoarele specii, în ordine alfabetică:

Specie

Coduri NC pentru exemplare vii

Coduri NC pentru părțile care se pot reproduce

Categorii de bunuri asociate

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

Alopochen aegyptiacus Linnaeus, 1766

ex ex 0106 39 80

ex 0407 19 90 (ouă fecundate pentru incubație)

 

Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb.

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semințe)

(12)

Asclepias syriaca L.

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semințe)

(7)

Elodea nuttallii (Planch.) St. John

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semințe)

 

Gunnera tinctoria (Molina) Mirbel

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semințe)

 

Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semințe)

 

Impatiens glandulifera Royle

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semințe)

 

Microstegium vimineum (Trin.) A. Camus

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semințe)

(7), (12)

Myriophyllum heterophyllum Michaux

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semințe)

 

Nyctereutes procyonoides Gray, 1834 (*1)

ex ex 0106 19 00

 

Ondatra zibethicus Linnaeus, 1766

ex ex 0106 19 00

 

Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semințe)

 

2.

În notele explicative pentru coloana (iv) din tabel se adaugă următorul punct:

„(12)

ex 2309 90: Alimente preparate pentru păsări”.

3.

În toate anexele, trimiterile la codul NC „0301 99 18” se înlocuiesc cu trimiteri la „0301 99 17”.

4.

În toate anexele, trimiterile la codul NC „0306 24 80” se înlocuiesc cu trimiteri la „0306 33 90”.

5.

În toate anexele, trimiterile la codul NC „0306 29 10” se înlocuiesc cu trimiteri la „0306 39 10”.

6.

În toate anexele, trimiterile la codul NC „0602 90 49” se înlocuiesc cu trimiteri la „0602 90 46” sau „0602 90 48”.


(*1)  Includerea speciei Nyctereutes procyonoides Gray, 1834 este valabilă începând cu 2 februarie 2019.”


13.7.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 182/40


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/1264 AL COMISIEI

din 12 iulie 2017

de stabilire a coeficientului de atribuire care urmează să fie aplicat cantităților care fac obiectul cererilor de licențe de import introduse în perioada 30 iunie-7 iulie 2017 în cadrul contingentului tarifar deschis de Regulamentul (CE) nr. 969/2006 pentru porumb

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1), în special articolul 188 alineatele (1) și (3),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 969/2006 al Comisiei (2) a deschis un contingent tarifar anual de import de 277 988 de tone de porumb (număr de ordine 09.4131).

(2)

Articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 969/2006 a stabilit la 138 994 de tone cantitatea aferentă subperioadei nr. 2 pentru perioada cuprinsă între 1 iulie-31 decembrie 2017.

(3)

Cantitățile care fac obiectul cererilor de licențe de import introduse de la 30 iunie 2017 de la ora 13.00 și până la 7 iulie 2017 la ora 13.00, ora Bruxelles-ului, sunt mai mari decât cantitățile disponibile. Prin urmare, este necesar să se determine în ce măsură se pot elibera licențele de import, stabilindu-se coeficientul de atribuire care urmează să fie aplicat cantităților solicitate, calculat în conformitate cu articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 al Comisiei (3).

(4)

De asemenea, este necesar să nu se mai elibereze licențe de import în temeiul Regulamentului (CE) nr. 969/2006 pentru perioada contingentară în curs.

(5)

Pentru a se garanta eficacitatea măsurii, este necesar ca prezentul regulament să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Cantităților care fac obiectul cererilor de licențe de import din cadrul contingentului menționat la articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 969/2006 (număr de ordine 09.4131), introduse de la 30 iunie 2017 de la ora 13.00 și până la 7 iulie 2017 la ora 13.00, ora Bruxelles-ului, li se aplică un coeficient de atribuire de 2,556976 %.

(2)   Depunerea de noi cereri de licențe de import în cadrul contingentului menționat la articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 969/2006 (număr de ordine 09.4131) se suspendă de la 7 iulie 2017, ora 13.00, ora Bruxelles-ului, pentru perioada contingentară în curs.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 12 iulie 2017.

Pentru Comisie,

Pentru Președinte,

Jerzy PLEWA

Director general

Direcția Generală Agricultură și Dezvoltare Rurală


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 969/2006 al Comisiei din 29 iunie 2006 privind deschiderea și administrarea unui contingent tarifar comunitar pentru importul de porumb originar din țările terțe (JO L 176, 30.6.2006, p. 44).

(3)  Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 al Comisiei din 31 august 2006 de stabilire a normelor comune pentru administrarea contingentelor tarifare de import pentru produsele agricole gestionate printr-un sistem de licențe de import (JO L 238, 1.9.2006, p. 13).


DECIZII

13.7.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 182/42


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/1265 A COMISIEI

din 11 iulie 2017

de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre

[notificată cu numărul C(2017) 4686]

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 89/662/CEE a Consiliului din 11 decembrie 1989 privind controlul veterinar în cadrul schimburilor intracomunitare în vederea realizării pieței interne (1), în special articolul 9 alineatul (4),

având în vedere Directiva 90/425/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind controalele veterinare și zootehnice aplicabile în schimburile intracomunitare cu anumite animale vii și produse în vederea realizării pieței interne (2), în special articolul 10 alineatul (4),

având în vedere Directiva 2002/99/CE a Consiliului din 16 decembrie 2002 de stabilire a normelor de sănătate animală care reglementează producția, transformarea, distribuția și introducerea produselor de origine animală destinate consumului uman (3), în special articolul 4 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE a Comisiei (4) stabilește măsuri zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre. Anexa la decizia de punere în aplicare menționată delimitează și enumeră anumite zone din statele membre respective în părțile I-IV din aceasta, diferențiate în funcție de nivelul de risc bazat pe situația epidemiologică. Lista în cauză include anumite zone din Estonia, Lituania și Polonia.

(2)

În iunie 2017, au apărut două focare de pestă porcină africană la porci domestici în regiunea Parnu din Estonia și în localitatea Varena din Lituania, în zone enumerate în prezent în partea II din anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE. Apariția acestor focare constituie o creștere a nivelului de risc ce trebuie luat în considerare.

(3)

În iunie 2017, s-a observat un caz de pestă porcină africană la porci mistreți în municipalitatea Sokółka din Polonia, într-o zonă enumerată în prezent în partea I din anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE. Apariția acestui caz constituie o creștere a nivelului de risc ce trebuie luat în considerare.

(4)

Evoluția actualei situații epidemiologice a pestei porcine africane la efectivele de porci domestici și sălbatici afectate din Uniune ar trebui luată în considerare la evaluarea riscului pentru sănătatea animalelor pe care îl prezintă noua situație a bolii în Estonia, Lituania și Polonia. Pentru a se aplica în mod cât mai specific măsurile zoosanitare prevăzute în Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE și pentru a se preveni răspândirea în continuare a pestei porcine africane, împiedicându-se totodată orice perturbare inutilă a comerțului în Uniune și evitându-se impunerea de către țări terțe a unor bariere nejustificate în calea comerțului, lista Uniunii cu zonele care fac obiectul măsurilor zoosanitare prevăzute în anexa la decizia de punere în aplicare menționată ar trebui modificată pentru a se ține seama de schimbările survenite în situația epidemiologică în ceea ce privește boala respectivă în Estonia, Lituania și Polonia. În consecință, zonele afectate de noile focare din Estonia și Lituania ar trebui enumerate în prezent în partea III în loc de partea II din anexa respectivă, iar zona relevantă din Polonia ar trebui enumerată în partea II în loc de partea I din anexa în cauză.

(5)

Prin urmare, anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE ar trebui modificată în consecință.

(6)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE se înlocuiește cu anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 11 iulie 2017.

Pentru Comisie

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 395, 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 224, 18.8.1990, p. 29.

(3)  JO L 18, 23.1.2003, p. 11.

(4)  Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE a Comisiei din 9 octombrie 2014 privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre și de abrogare a Deciziei de punere în aplicare 2014/178/UE (JO L 295, 11.10.2014, p. 63).


ANEXĂ

Anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/EU se înlocuiește cu următorul text:

ANEXĂ

PARTEA I

1.   Estonia

Următoarele zone din Estonia:

Hiiu maakond.

2.   Letonia

Următoarele zone din Letonia:

Aizputes novads,

Alsungas novads,

Auces novads,

Bauskas novada Īslīces, Gailīšu, Brunavas un Ceraukstes pagasts,

Bauskas pilsēta,

Brocēnu novads,

Dobeles novada Zebrenes, Naudītes, Penkules, Auru, Krimūnu un Bērzes pagasti, Jaunbērzes pagasta daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa P98, un Dobeles pilsēta,

Jelgavas novada Glūdas, Svētes, Platones, Vircavas, Jaunsvirlaukas, Zaļenieku, Vilces, Lielplatones, Elejas un Sesavas pagasts,

Kandavas novada Vānes un Matkules pagast,

Kuldīgas novads,

Pāvilostas novada Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta,

republikas pilsēta Jelgava,

Rundāles novads,

Saldus novada Ezeres, Jaunauces, Jaunlutriņu, Kursīšu, Lutriņu, Novadnieku, Pampāļu, Rubas, Saldus, Vadakstes, Zaņas, Zirņu, Zvārdes un Šķēdes pagastis, Saldus pilsēta,

Skrundas novads,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Talsu novada Ģibuļu pagasts,

Talsu pilsēta,

Tērvetes novads,

Ventspils novada Jūrkalnes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts.

3.   Lituania

Următoarele zone din Lituania:

Joniškio rajono savivaldybė,

Jurbarko rajono savivaldybė,

Kalvarijos savivaldybė,

Kazlų Rūdos savivaldybė,

Kelmės rajono savivaldybė,

Marijampolės savivaldybė,

Pakruojo rajono savivaldybė,

Panevėžio rajono savivaldybė: Krekenavos seniūnijos dalis į vakarus nuo Nevėžio upės,

Pasvalio rajono savivaldybė: Joniškelio apylinkių, Joniškelio miesto, Namišių, Pasvalio apylinkių, Pumpėnų, Pušaloto, Saločių ir Vaškų seniūnijos,

Radviliškio rajono savivaldybė,

Raseinių rajono savivaldybė,

Šakių rajono savivaldybė,

Šiaulių miesto savivaldybė,

Šiaulių rajono savivaldybė,

Vilkaviškio rajono savivaldybė.

4.   Polonia

Următoarele zone din Polonia:

 

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Kalinowo, Prostki, Stare Juchy i gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,

gminy Biała Piska, Orzysz, Pisz i Ruciane Nida w powiecie piskim,

gminy Miłki i Wydminy w powiecie giżyckim,

gminy Olecko, Świętajno i Wieliczki w powiecie oleckim.

 

w województwie podlaskim:

gmina Brańsk z miastem Brańsk, gminy Boćki, Rudka, Wyszki, część gminy Bielsk Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 (w kierunku północnym od miasta Bielsk Podlaski) i przedłużonej przez wschodnią granicę miasta Bielsk Podlaski i drogę nr 66 (w kierunku południowym od miasta Bielsk Podlaski), miasto Bielsk Podlaski, część gminy Orla położona na zachód od drogi nr 66 w powiecie bielskim,

gminy Dąbrowa Białostocka, Kuźnica, Janów, Nowy Dwór, Sidra, Suchowola i Korycin w powiecie sokólskim,

gminy Drohiczyn, Dziadkowice, Grodzisk i Perlejewo w powiecie siemiatyckim,

powiat kolneński,

gminy Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Łapy i Poświętne w powiecie białostockim,

powiat zambrowski,

gminy Bakałarzewo, Raczki, Rutka-Tartak, Suwałki i Szypliszki w powiecie suwalskim,

gminy Sokoły, Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,

powiat augustowski,

powiat łomżyński,

powiat miejski Białystok,

powiat miejski Łomża,

powiat miejski Suwałki,

powiat sejneński.

 

w województwie mazowieckim:

gminy Bielany, Ceranów, Jabłonna Lacka, Sabnie, Sterdyń, Repki i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,

gminy Domanice, Korczew, Kotuń, Mokobody, Przesmyki, Paprotnia, Skórzec, Suchożebry, Mordy, Siedlce, Wiśniew i Zbuczyn w powiecie siedleckim,

powiat miejski Siedlce,

gminy Rzekuń, Troszyn, Czerwin i Goworowo w powiecie ostrołęckim,

gminy Olszanka i Łosice w powiecie łosickim,

powiat ostrowski,

 

w województwie lubelskim:

gminy Hanna, Wyryki i gmina wiejska Włodawa w powiecie włodawskim,

gminy Kąkolewnica Wschodnia, Komarówka Podlaska, Radzyń Podlaski, Ulan-Majorat i Wohyń w powiecie radzyńskim,

gmina Międzyrzec Podlaski z miastem Międzyrzec Podlaski, gminy Drelów, Rossosz, Sławatycze, Wisznica, Sosnówka, Łomazy i Tuczna w powiecie bialskim,

gmina Trzebieszów i gmina wiejska Łuków w powiecie łukowskim,

gminy Dębowa Kłoda, Jabłoń, Milanów, Parczew, Podedwórze i Siemień w powiecie parczewskim.

PARTEA II

1.   Estonia

Următoarele zone din Estonia:

Abja vald,

Alatskivi vald,

Elva linn,

Haaslava vald,

Haljala vald,

Halliste vald,

Harju maakond (välja arvatud osa Kuusalu vallast, mis asub lõuna pool maanteest nr 1 (E20), Aegviidu vald ja Anija vald),

Ida-Viru maakond,

Kambja vald,

Karksi vald,

Kihelkonna vald,

Konguta vald,

Kõpu vald,

Kuressaare linn,

Lääne maakond,

Lääne-Saare vald,

Laekvere vald,

Leisi vald,

Luunja vald,

Mäksa vald,

Meeksi vald,

Muhu vald,

Mustjala vald,

Nõo vald,

Orissaare vald,

osa Tamsalu vallast, mis asub kirde pool Tallinna-Tartu raudteest,

Pärnu maakond (välja arvatud Audru ja Tõstamaa vald),

Peipsiääre vald,

Piirissaare vald,

Pöide vald,

Põlva maakond,

Puhja vald,

Rägavere vald,

Rakvere linn,

Rakvere vald,

Rannu vald,

Rapla maakond,

Rõngu vald,

Ruhnu vald,

Salme vald,

Sõmeru vald,

Suure-Jaani vald,

Tähtvere vald,

Tartu linn,

Tartu vald,

Tarvastu vald,

Torgu vald,

Ülenurme vald,

Valga maakond,

Vara vald,

Vihula vald,

Viljandi linn,

Viljandi vald,

Vinni vald,

Viru-Nigula vald,

Võhma linn,

Võnnu vald,

Võru maakond.

2.   Letonia

Următoarele zone din Letonia:

Ādažu novads,

Aglonas novads,

Aizkraukles novads,

Aknīstes novads,

Alojas novads,

Alūksnes novads,

Amatas novads,

Apes novada Trapenes, Gaujienas un Apes pagasts, Apes pilsēta,

Babītes novads,

Baldones novads,

Baltinavas novads,

Balvu novada Vīksnas, Bērzkalnes, Vectilžas, Lazdulejas, Briežuciema, Tilžas, Bērzpils un Krišjāņu pagasts,

Bauskas novada Mežotnes, Codes, Dāviņu un Vecsaules pagasts,

Beverīnas novads,

Burtnieku novads,

Carnikavas novads,

Cēsu novads,

Cesvaines novads,

Ciblas novads,

Dagdas novads,

Daugavpils novada Vaboles, Līksnas, Sventes, Medumu, Demenas, Kalkūnes, Laucesas, Tabores, Maļinovas, Ambeļu, Biķernieku, Naujenes, Vecsalienas, Salienas un Skrudalienas pagasts,

Dobeles novada Dobeles, Annenieku, Bikstu pagasti un Jaunbērzes pagasta daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa P98,

Dundagas novads,

Engures novads,

Ērgļu novads,

Garkalnes novada daļa, kas atrodas uz ziemeļrietumiem no autoceļa A2,

Gulbenes novada Līgo pagasts,

Iecavas novads,

Ikšķiles novada Tīnūžu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidaustrumiem no autoceļa P10, Ikšķiles pilsēta,

Ilūkstes novads,

Jaunjelgavas novads,

Jaunpils novads,

Jēkabpils novads,

Jelgavas novada Kalnciema, Līvbērzes un Valgundes pagasts,

Kandavas novada Cēres, Kandavas, Zemītes un Zantes pagasts, Kandavas pilsēta,

Kārsavas novads,

Ķeguma novads,

Ķekavas novads,

Kocēnu novads,

Kokneses novads,

Krāslavas novads,

Krimuldas novada Krimuldas pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no autoceļa V89 un V81, un Lēdurgas pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no autoceļa V81 un V128,

Krustpils novads,

Lielvārdes novads,

Līgatnes novads,

Limbažu novada Skultes, Limbažu, Umurgas, Katvaru, Pāles un Viļķenes pagasts, Limbažu pilsēta,

Līvānu novads,

Lubānas novads,

Ludzas novads,

Madonas novads,

Mālpils novads,

Mārupes novads,

Mazsalacas novads,

Mērsraga novads,

Naukšēnu novads,

Neretas novads,

Ogres novads,

Olaines novads,

Ozolnieku novads,

Pārgaujas novads,

Pļaviņu novads,

Preiļu novada Saunas pagasts,

Priekuļu novads,

Raunas novada Raunas pagasts,

republikas pilsēta Daugavpils,

republikas pilsēta Jēkabpils,

republikas pilsēta Jūrmala,

republikas pilsēta Rēzekne,

republikas pilsēta Valmiera,

Rēzeknes novads,

Riebiņu novada Sīļukalna, Stabulnieku, Galēnu un Silajāņu pagasts,

Rojas novads,

Ropažu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa P10,

Rugāju novada Lazdukalna pagasts,

Rūjienas novads,

Salacgrīvas novads,

Salas novads,

Saulkrastu novads,

Siguldas novada Mores pagasts un Allažu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa P3,

Skrīveru novads,

Smiltenes novada Brantu, Blomes, Smiltenes, Bilskas un Grundzāles pagasts un Smiltenes pilsēta,

Strenču novads,

Talsu novada Ķūļciema, Balgales, Vandzenes, Laucienes, Virbu, Strazdes, Lubes, Īves, Valdgales, Laidzes, Ārlavas, Lībagu un Abavas pagasts, Sabiles, Stendes un Valdemārpils pilsēta,

Tukuma novads,

Valkas novads,

Varakļānu novads,

Vecpiebalgas novads,

Vecumnieku novads,

Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes un Puzes pagastis, Piltenes pilsēta,

Viesītes novads,

Viļakas novads,

Viļānu novads,

Zilupes novads.

3.   Lituania

Următoarele zone din Lituania:

Alytaus miesto savivaldybė,

Alytaus rajono savivaldybė,

Anykščių rajono savivaldybė,

Birštono savivaldybė,

Biržų miesto savivaldybė,

Biržų rajono savivaldybė: Nemunėlio Radviliškio, Pabiržės, Pačeriaukštės ir Parovėjos seniūnijos,

Druskininkų savivaldybė,

Elektrėnų savivaldybė,

Ignalinos rajono savivaldybė,

Jonavos miesto savivaldybė,

Jonavos rajono savivaldybė,

Kaišiadorių miesto savivaldybė,

Kaišiadorių rajono savivaldybė,

Kauno miesto savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybė,

Kėdainių rajono savivaldybė,

Kupiškio rajono savivaldybė: Noriūnų, Skapiškio, Subačiaus ir Šimonių seniūnijos,

Lazdijų rajono savivaldybė,

Molėtų rajono savivaldybė,

Prienų miesto savivaldybė,

Prienų rajono savivaldybė,

Rokiškio rajono savivaldybė,

Šalčininkų rajono savivaldybė,

Širvintų rajono savivaldybė,

Švenčionių rajono savivaldybė,

Trakų rajono savivaldybė,

Ukmergės rajono savivaldybė,

Utenos rajono savivaldybė,

Vilniaus miesto savivaldybė,

Vilniaus rajono savivaldybė,

Visagino savivaldybė,

Zarasų rajono savivaldybė.

4.   Polonia

Următoarele zone din Polonia:

 

w województwie podlaskim:

gmina Dubicze Cerkiewne, części gmin Kleszczele i Czeremcha położone na wschód od drogi nr 66 w powiecie hajnowskim,

gmina Kobylin-Borzymy w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Michałowo, Supraśl, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady i Choroszcz w powiecie białostockim,

część gminy Bielsk Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 (w kierunku północnym od miasta Bielsk Podlaski) i przedłużonej przez wschodnią granicę miasta Bielsk Podlaski i drogę nr 66 (w kierunku południowym od miasta Bielsk Podlaski), część gminy Orla położona na wschód od drogi nr 66 w powiecie bielskim,

gminy Sokółka, Szudziałowo i Krynki w powiecie sokólskim,

 

w województwie mazowieckim:

gmina Platerów w powiecie łosickim,

 

w województwie lubelskim:

gminy Piszczac i Kodeń w powiecie bialskim.

PARTEA III

1.   Estonia

Următoarele zone din Estonia:

Aegviidu vald,

Anija vald,

Audru vald,

Järva maakond,

Jõgeva maakond,

Kadrina vald,

Kolga-Jaani vald,

Kõo vald,

Laeva vald,

Laimjala vald,

osa Kuusalu vallast, mis asub lõuna pool maanteest nr 1 (E20),

osa Tamsalu vallast, mis asub edela pool Tallinna-Tartu raudteest,

Pihtla vald,

Rakke vald,

Tapa vald,

Tõstamaa vald,

Väike-Maarja vald,

Valjala vald.

2.   Letonia

Următoarele zone din Letonia:

Apes novada Virešu pagasts,

Balvu novada Kubuļu un Balvu pagasts un Balvu pilsēta,

Daugavpils novada Nīcgales, Kalupes, Dubnas un Višķu pagasts,

Garkalnes novada daļa, kas atrodas uz dienvidaustrumiem no autoceļa A2,

Gulbenes novada Beļavas, Galgauskas, Jaungulbenes, Daukstu, Stradu, Litenes, Stāmerienas, Tirzas, Druvienas, Rankas, Lizuma un Lejasciema pagasts un Gulbenes pilsēta,

Ikšķiles novada Tīnūžu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļrietumiem no autoceļa P10,

Inčukalna novads,

Jaunpiebalgas novads,

Krimuldas novada Krimuldas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidrietumiem no autoceļa V89 un V81, un Lēdurgas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidrietumiem no autoceļa V81 un V128,

Limbažu novada Vidrižu pagasts,

Preiļu novada Preiļu, Aizkalnes un Pelēču pagasts un Preiļu pilsēta,

Raunas novada Drustu pagasts,

Riebiņu novada Riebiņu un Rušonas pagasts,

Ropažu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa P10,

Rugāju novada Rugāju pagasts,

Salaspils novads,

Sējas novads,

Siguldas novada Siguldas pagasts un Allažu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no autoceļa P3, un Siguldas pilsēta,

Smiltenes novada Launkalnes, Variņu un Palsmanes pagasts,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Vārkavas novads.

3.   Lituania

Următoarele zone din Lituania:

Biržų rajono savivaldybė: Vabalninko, Papilio ir Širvenos seniūnijos,

Kupiškio rajono savivaldybė: Alizavos ir Kupiškio seniūnijos,

Panevėžio miesto savivaldybė,

Panevėžio rajono savivaldybė: Karsakiškio, Miežiškių, Naujamiesčio, Paįstrio, Raguvos, Ramygalos, Smilgių, Upytės, Vadoklių, Velžio seniūnijos ir Krekenavos seniūnijos dalis į rytus nuo Nevėžio upės,

Pasvalio rajono savivaldybė: Daujėnų ir Krinčino seniūnijos,

Varėnos rajono savivaldybė.

4.   Polonia

Următoarele zone din Polonia:

 

w województwie podlaskim:

powiat grajewski,

powiat moniecki,

gminy Czyże, Białowieża, Hajnówka z miastem Hajnówka, Narew, Narewka i części gminy Czeremcha i Kleszczele położone na zachód od drogi nr 66 w powiecie hajnowskim,

gminy Mielnik, Milejczyce, Nurzec-Stacja, Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie siemiatyckim,

 

w województwie mazowieckim:

gminy Sarnaki, Stara Kornica i Huszlew w powiecie łosickim,

 

w województwie lubelskim:

gminy Konstantynów, Janów Podlaski, Leśna Podlaska, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie i Terespol z miastem Terespol w powiecie bialskim,

powiat miejski Biała Podlaska.

PARTEA IV

Italia

Următoarele zone din Italia:

tutto il territorio della Sardegna.


Rectificări

13.7.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 182/55


Rectificare la Directiva (UE) 2017/828 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2017 de modificare a Directivei 2007/36/CE în ceea ce privește încurajarea implicării pe termen lung a acționarilor

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 132 din 20 mai 2017 )

La pagina 24, articolul 2 alineatul (1) primul paragraf:

în loc de:

„(1)   Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 10 iunie 2029. Statele membre comunică de îndată Comisiei textele acestor dispoziții.”,

se citește:

„(1)   Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 10 iunie 2019. Statele membre comunică de îndată Comisiei textele acestor dispoziții.”