ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 177

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 60
8 iulie 2017


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul delegat (UE) 2017/1227 al Comisiei din 20 martie 2017 privind condițiile pentru clasificarea, fără încercare, a produselor din material lemnos laminat impregnat cu clei, care fac obiectul standardului armonizat EN 14080, și a produselor structurale din lemn masiv cu îmbinări cap la cap crenelate, care fac obiectul standardului armonizat EN 15497, în ceea ce privește comportamentul la foc al acestora și de modificare a Deciziei 2005/610/CE ( 1 )

1

 

*

Regulamentul delegat (UE) 2017/1228 al Comisiei din 20 martie 2017 privind condițiile pentru clasificarea, fără încercare, a tencuielilor și ipsosurilor pentru exterior și interior pe bază de lianți organici, care fac obiectul standardului armonizat EN 15824, și a mortarurilor pentru tencuială și ipsoserie, care fac obiectul standardului armonizat EN 998-1, în ceea ce privește comportamentul la foc al acestora ( 1 )

4

 

*

Regulamentul delegat (UE) 2017/1229 al Comisiei din 3 mai 2017 de rectificare a anumitor versiuni lingvistice ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1333/2011 de stabilire a standardelor de comercializare pentru banane, a regulilor privind verificarea conformității cu aceste standarde de comercializare și a cerințelor privind comunicările în sectorul bananelor

6

 

*

Regulamentul delegat (UE) 2017/1230 al Comisiei din 31 mai 2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care detaliază criteriile obiective suplimentare pentru aplicarea ratei preferențiale pentru ieșirile sau intrările de lichidități aferente facilităților transfrontaliere de credit sau de lichiditate neutilizate din cadrul unui grup sau al unui sistem instituțional de protecție ( 1 )

7

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1231 al Comisiei din 6 iunie 2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/1153 al Comisiei din 2 iunie 2017 de stabilire a metodologiei de determinare a parametrilor de corelare necesari pentru a reflecta schimbarea procedurii reglementare de testare și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1014/2010 ( 1 )

11

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1232 al Comisiei din 3 iulie 2017 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

23

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1233 al Comisiei din 3 iulie 2017 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

26

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1234 al Comisiei din 3 iulie 2017 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

29

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1235 al Comisiei din 6 iulie 2017 de modificare pentru a 270-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu ISIL (Da'esh) și cu organizația Al-Qaida

32

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1236 al Comisiei din 7 iulie 2017 de stabilire a ratei de ajustare a plăților directe în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului pentru anul calendaristic 2017

34

 

*

Regulamentul (UE) 2017/1237 al Comisiei din 7 iulie 2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1881/2006 în ceea ce privește nivelurile maxime de acid cianhidric în sâmburi de caise neprelucrați, întregi, măcinați, zdrobiți, sparți sau tocați introduși pe piață pentru consumatorul final ( 1 )

36

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1238 al Comisiei din 7 iulie 2017 de supunere la înregistrare a importurilor de anumite tipuri de oțel rezistente la coroziune originare din Republica Populară Chineză

39

 

 

DECIZII

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/1239 a Comisiei din 6 iulie 2017 privind recunoașterea Etiopiei în temeiul Directivei 2008/106/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește sistemele de formare și de certificare a navigatorilor [notificată cu numărul C(2017) 4555]  ( 1 )

43

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/1240 a Comisiei din 7 iulie 2017 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 privind măsurile de protecție vizând focarele de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre [notificată cu numărul C(2017) 4896]  ( 1 )

45

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Regulamentul (UE) 2015/768 al Consiliului din 11 mai 2015 de extindere la statele membre neparticipante a aplicării Regulamentului (UE) nr. 331/2014 de instituire a unui program de schimb, asistență și formare profesională pentru protecția monedei euro împotriva contrafacerii (programul Pericles 2020) ( JO L 121, 14.5.2015 )

53

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

8.7.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 177/1


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2017/1227 AL COMISIEI

din 20 martie 2017

privind condițiile pentru clasificarea, fără încercare, a produselor din material lemnos laminat impregnat cu clei, care fac obiectul standardului armonizat EN 14080, și a produselor structurale din lemn masiv cu îmbinări cap la cap crenelate, care fac obiectul standardului armonizat EN 15497, în ceea ce privește comportamentul la foc al acestora și de modificare a Deciziei 2005/610/CE

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului (1), în special articolul 27 alineatul (5),

întrucât:

(1)

Prin Regulamentul delegat (UE) 2016/364 al Comisiei (2) a fost adoptat un sistem de clasificare pentru performanța produselor pentru construcții în ceea ce privește comportamentul la foc al acestora. Produsele din material lemnos laminat impregnat cu clei și produsele structurale din lemn masiv cu îmbinări cap la cap crenelate se numără printre produsele pentru construcții care fac obiectul regulamentului delegat respectiv.

(2)

Decizia 2005/610/CE a Comisiei (3) a stabilit clase de performanță privind comportarea la foc al produselor din material lemnos laminat impregnat cu clei, care fac obiectul standardului armonizat EN 14080, în tabelul 1 din anexa la decizia respectivă. Cu toate acestea, noi încercări ale acestor produse justifică modificarea condițiilor specificate în decizia respectivă pentru aceste produse.

(3)

Încercările au demonstrat că produsele din material lemnos laminat impregnat cu clei, care fac obiectul standardului armonizat EN 14080, și produsele structurale din lemn masiv cu îmbinări cap la cap crenelate, care fac obiectul standardului armonizat EN 15497, au performanțe stabile și previzibile în ceea ce privește comportamentul la foc, atunci când îndeplinesc anumite condiții cu privire la densitatea medie minimă a lemnului și la grosimea medie minimă a produsului.

(4)

Prin urmare, ar trebui considerat că produsele din material lemnos laminat impregnat cu clei, care fac obiectul standardului armonizat EN 14080, și produsele structurale din lemn masiv cu îmbinări cap la cap crenelate, care fac obiectul standardului armonizat EN 15497, se încadrează într-o anumită clasă de performanță cu privire la comportamentul la foc stabilită în Regulamentul delegat (UE) 2016/364 dacă îndeplinesc aceste condiții, fără a mai fi nevoie de încercări suplimentare.

(5)

Din motive de securitate juridică, tabelul 1 din anexa la Decizia 2005/610/CE ar trebui eliminat și ar trebui să se utilizeze în locul acestuia anexa la prezentul regulament pentru produsele din material lemnos laminat impregnat cu clei, care fac obiectul standardului armonizat EN 14080,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Sub rezerva îndeplinirii condițiilor prevăzute în anexă, se consideră că produsele din material lemnos laminat impregnat cu clei, care fac obiectul standardului armonizat EN 14080, și produsele structurale din lemn masiv cu îmbinări cap la cap crenelate, care fac obiectul standardului armonizat EN 15497, se încadrează în clasele de performanță indicate în anexă, fără a se recurge la încercări.

Articolul 2

Tabelul 1 din anexa la Decizia 2005/610/CE se elimină.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 20 martie 2017.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 88, 4.4.2011, p. 5.

(2)  Regulamentul delegat (UE) 2016/364 al Comisiei din 1 iulie 2015 privind clasificarea comportamentului la foc al produselor pentru construcții, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 68, 15.3.2016, p. 4).

(3)  Decizia 2005/610/CE a Comisiei din 9 august 2005 de stabilire a claselor de performanță de comportare la foc pentru anumite produse pentru construcții (JO L 208, 11.8.2005, p. 21).


ANEXĂ

Produse (1)

Densitatea medie minimă (2)

(în kg/m3)

Grosimea totală minimă

(în mm)

Clasa (3)

Produse din material lemnos laminat impregnat cu clei, care fac obiectul standardului armonizat EN 14080, și produse structurale din lemn masiv cu îmbinări cap la cap crenelate, care fac obiectul standardului armonizat EN 15497

380

22

D-s2, d0


(1)  Se aplică tuturor sortimentelor de cleiuri care intră sub incidența standardelor produsului.

(2)  Determinată în conformitate cu standardul EN 13238.

(3)  Clasă conform tabelului 1 din anexa la Regulamentul delegat (UE) 2016/364.


8.7.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 177/4


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2017/1228 AL COMISIEI

din 20 martie 2017

privind condițiile pentru clasificarea, fără încercare, a tencuielilor și ipsosurilor pentru exterior și interior pe bază de lianți organici, care fac obiectul standardului armonizat EN 15824, și a mortarurilor pentru tencuială și ipsoserie, care fac obiectul standardului armonizat EN 998-1, în ceea ce privește comportamentul la foc al acestora

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului (1), în special articolul 27 alineatul (5),

întrucât:

(1)

Prin Regulamentul delegat (UE) 2016/364 al Comisiei (2) a fost adoptat un sistem de clasificare pentru performanța produselor pentru construcții în ceea ce privește comportamentul la foc al acestora. Tencuielile și ipsosurile pentru exterior și interior pe bază de lianți organici și mortarurile pentru tencuială și ipsoserie se numără printre produsele pentru construcții care fac obiectul regulamentului delegat respectiv.

(2)

Încercările au demonstrat că tencuielile și ipsosurile pentru exterior și interior pe bază de lianți organici, care fac obiectul standardului armonizat EN 15824, și mortarurile pentru tencuială și ipsoserie, care fac obiectul standardului armonizat EN 998-1, au performanțe stabile și previzibile în ceea ce privește comportamentul la foc, atunci când îndeplinesc anumite condiții cu privire la conținutul maxim de materii organice al produsului, masa maximă pe unitate de suprafață aplicată pe substrat și comportamentul la foc al substratului.

(3)

Prin urmare, ar trebui considerat că tencuielile și ipsosurile pentru exterior și interior pe bază de lianți organici, care fac obiectul standardului armonizat EN 15824, și mortarurile pentru tencuială și ipsoserie, care fac obiectul standardului armonizat EN 998-1, se încadrează într-o anumită clasă de performanță cu privire la comportamentul la foc stabilită în Regulamentul delegat (UE) 2016/364 dacă îndeplinesc aceste condiții, fără a mai fi nevoie de încercări suplimentare,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Sub rezerva îndeplinirii condițiilor prevăzute în anexă, se consideră că tencuielile și ipsosurile pentru exterior și interior pe bază de lianți organici, care fac obiectul standardului armonizat EN 15824, și mortarurile pentru tencuială și ipsoserie, care fac obiectul standardului armonizat EN 998-1, se încadrează în clasele de performanță indicate în anexă, fără a se recurge la încercări.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 20 martie 2017.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 88, 4.4.2011, p. 5.

(2)  Regulamentul delegat (UE) 2016/364 al Comisiei din 1 iulie 2015 privind clasificarea comportamentului la foc al produselor pentru construcții, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 68, 15.3.2016, p. 4).


ANEXĂ

Produse (1)

Conținutul maxim de materii organice (2)

(% în greutate)

Masa maximă pe unitatea de suprafață (3)

(kg/m2)

Clasa (4)

Tencuieli și ipsosuri pentru exterior și interior pe bază de lianți organici, care fac obiectul standardului armonizat EN 15824

≤ 9,0

≤ 4,0

B – s2, d0

Tencuieli și ipsosuri pentru exterior și interior pe bază de lianți organici, care fac obiectul standardului armonizat EN 15824

și

Mortaruri pentru tencuială și ipsoserie, care fac obiectul standardului armonizat EN 998-1

≤ 2,5

≤ 6,0

A2 – s1, d0

≤ 4,0

≤ 4,0

≤ 5,0

≤ 2,0


(1)  Produse livrate sub formă de pastă sau de pulbere utilizate pentru tencuirea exterioară și interioară a pereților, a coloanelor, a pereților despărțitori și a plafoanelor. Performanța substraturilor trebuie să se încadreze cel puțin în clasa A2 – s1, d0, iar densitatea nu trebuie să fie mai mică de 525 kg/m3.

(2)  Raportat la conținutul de substanță solidă (comparabil cu ipsosul/tencuiala complet uscate aplicate pe substrat).

(3)  Raportată la produsul umed (gata pentru utilizare).

(4)  Clasă conform tabelului 1 din anexa la Regulamentul delegat (UE) 2016/364.


8.7.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 177/6


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2017/1229 AL COMISIEI

din 3 mai 2017

de rectificare a anumitor versiuni lingvistice ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1333/2011 de stabilire a standardelor de comercializare pentru banane, a regulilor privind verificarea conformității cu aceste standarde de comercializare și a cerințelor privind comunicările în sectorul bananelor

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1), în special articolul 75 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Versiunile în limbile malteză, neerlandeză și slovenă ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1333/2011 al Comisiei (2) conțin o eroare în considerentul 3, la articolul 1 primul paragraf, la articolul 3 și la punctul I din anexa I, eroare referitoare la soiurile de banane care fac obiectul standardelor de comercializare stabilite în regulamentul respectiv. Prin urmare, este necesară rectificarea versiunilor în limbile malteză, neerlandeză și slovenă. Celelalte versiuni lingvistice nu sunt afectate.

(2)

Prin urmare, Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1333/2011 ar trebui rectificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(nu privește versiunea în limba română)

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 3 mai 2017.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1333/2011 al Comisiei din 19 decembrie 2011 de stabilire a standardelor de comercializare pentru banane, a regulilor privind verificarea conformității cu aceste standarde de comercializare și a cerințelor privind comunicările în sectorul bananelor (JO L 336, 20.12.2011, p. 23).


8.7.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 177/7


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2017/1230 AL COMISIEI

din 31 mai 2017

de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care detaliază criteriile obiective suplimentare pentru aplicarea ratei preferențiale pentru ieșirile sau intrările de lichidități aferente facilităților transfrontaliere de credit sau de lichiditate neutilizate din cadrul unui grup sau al unui sistem instituțional de protecție

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (1), în special articolul 422 alineatul (10) și articolul 425 alineatul (6),

întrucât:

(1)

Aplicarea ratei preferențiale pentru ieșirile sau intrările de lichidități aferente facilităților transfrontaliere de credit sau de lichiditate neutilizate în cadrul unui grup sau al unui sistem instituțional de protecție, rată prevăzută la articolele 29 și 34 din Regulamentul delegat (UE) 2015/61 al Comisiei (2), este limitată la situațiile în care sunt instituite mecanismele prudențiale necesare și este condiționată de obținerea aprobării prealabile de la autoritățile competente. Mecanismele respective sunt prevăzute la articolul 29 alineatul (2) și articolul 34 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) 2015/61 sub forma criteriilor obiective suplimentare care trebuie îndeplinite în contextul tranzacțiilor. Mecanismele prudențiale ar trebui să fie detaliate astfel încât să se definească în mod clar condițiile pentru respectarea acestora.

(2)

Ar trebui să se asigure faptul că aplicarea ratelor preferențiale nu afectează stabilitatea, din punct de vedere al lichidității, a furnizorului de lichiditate și facilitează efectiv respectarea indicatorului de acoperire a necesarului de lichiditate de către beneficiarul de lichiditate. Profilul de risc de lichiditate scăzut ar trebui să fie demonstrat prin respectarea de către instituțiile de credit a indicatorului de acoperire a necesarului de lichiditate și a altor cerințe și măsuri de supraveghere referitoare la lichiditate, prevăzute în Titlul VII, capitolul 2, secțiunile III și IV din Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului (3), și prin ultimele evaluările realizate de autoritățile competente în cadrul procesului de supraveghere, ca referințe obiective privind poziția de lichiditate a instituțiilor respective, care atestă că aceasta prezintă un nivel scăzut de risc.

(3)

Susținerea efectivă a lichidității în cadrul unui grup sau unui sistem instituțional de protecție la nivel transfrontalier ar trebui să fie garantată de un cadru contractual adecvat, susținut printr-un aviz juridic, aprobat de organul de conducere al instituțiilor de credit. O maturitate reziduală minimă a liniei de credit sau de lichiditate ar trebui să asigure faptul că angajamentul nu se referă la o anumită tranzacție, ci este valabil pentru o perioadă minimă.

(4)

Ar trebui să se asigure faptul că furnizorul de lichiditate poate susține lichiditatea beneficiarului în timp util și chiar în situații de dificultate avansată. În acest sens, furnizorul de lichiditate ar trebui să monitorizeze poziția de lichiditate a beneficiarului, iar planurile de finanțare pentru situații de urgență ale ambelor entități ar trebui să abordeze efectele aplicării ratei preferențiale pentru ieșirile sau intrările de lichidități.

(5)

Condițiile pentru respectarea criteriilor obiective suplimentare prevăzute la articolul 29 alineatul (2) și la articolul 34 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) 2015/61 ar trebui să ofere motive suficiente pentru a se estima fluxuri transfrontaliere de lichiditate mai mari decât în mod normal în cadrul unui grup sau al unui sistem instituțional de protecție în situații de dificultate avansată și pentru a nu se afecta aplicarea efectivă și eficiența unui model în care de regulă, se realizează managementul lichidității la nivel central. În anumite cazuri de nerespectare a condițiilor respective, cum ar fi cazul în care furnizorul sau beneficiarul de lichiditate nu respectă sau estimează că nu va respecta indicatorul de acoperire a necesarului de lichiditate ori alte măsuri sau cerințe de supraveghere referitoare la lichiditate, cazul în care maturitatea reziduală a liniei de credit sau de lichiditate este sub limita minimă stabilită sau cazul în care este notificată anularea liniei respective, autoritățile competente relevante ar trebui să reevalueze dacă se poate continua aplicarea ratelor preferențiale pentru ieșirile sau intrările de lichidități, pentru a se evita consecințele neintenționate din punct de vedere al efectelor prociclice și de contagiune pe care le-ar putea genera suspendarea automată a tratamentului preferențial.

(6)

Detalierea criteriilor obiective suplimentare nu ar trebui să afecteze responsabilitatea instituțiilor de credit – în calitate de furnizor sau de beneficiar de lichiditate – de a aplica un management prudent al riscului de lichiditate.

(7)

De asemenea, detalierea criteriilor obiective suplimentare ar trebui să vizeze punerea la dispoziția autorităților competente a unui număr suficient de mecanisme pentru a determina oportunitatea aplicării ratei preferențiale pentru ieșirile sau intrările de lichidități.

(8)

Prezentul regulament se bazează pe proiectul de standarde tehnice de reglementare transmis Comisiei de către Autoritatea Bancară Europeană.

(9)

Autoritatea Bancară Europeană a efectuat consultări publice cu privire la proiectul de standarde tehnice de reglementare pe care se bazează prezentul regulament, a analizat costurile și beneficiile potențiale aferente, în conformitate cu articolul 10 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (4) și a solicitat punctul de vedere al Grupului părților interesate din domeniul bancar instituit în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiectul

Prezentul regulament detaliază criteriile obiective suplimentare menționate la articolul 29 alineatul (2) și la articolul 34 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) 2015/61, pentru aplicarea derogării prevăzute la articolele respective.

Articolul 2

Profilul de risc de lichiditate scăzut al furnizorului și beneficiarului de lichiditate

(1)   Profilul de risc de lichiditate scăzut menționat la articolul 29 alineatul (2) litera (a) și la articolul 34 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul delegat (UE) 2015/61 îndeplinește următoarele condiții:

(a)

furnizorul și beneficiarul de lichiditate respectă nivelul prevăzut al indicatorului de acoperire a necesarului de lichiditate menționat la articolele 4 și 38 din Regulamentul delegat (UE) 2015/61 și celelalte măsuri și cerințe de supraveghere referitoare la lichiditate prevăzute la titlul VII capitolul 2 secțiunile III și IV din Directiva 2013/36/UE, permanent și cel puțin pentru cele 12 luni anterioare primirii aprobării de a aplica rata preferențială pentru ieșirile sau intrările de lichidități aferente facilităților de credit sau de lichiditate neutilizate, prevăzută la articolul 29 alineatul (1) și articolul 34 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2015/61.

(b)

poziția de lichiditate a furnizorului și a beneficiarului de lichiditate prezintă un nivel scăzut de risc, conform celei mai recente evaluări din procesul de supraveghere desfășurat în conformitate cu titlul VII capitolul 2 secțiunea III din Directiva 2013/36/UE.

Pentru a se determina dacă este îndeplinită condiția menționată la litera (a) de la prezentul alineat, nivelul stabilit al indicatorului de acoperire a necesarului de lichiditate se calculează pe baza aplicării ratei preferențiale pentru ieșirile sau intrările de lichidități în cursul celor 12 luni menționate la litera respectivă.

(2)   În cazul în care autoritățile competente relevante au acordat furnizorului sau beneficiarului de lichiditate o derogare de la respectarea condiției prevăzute la articolul 29 alineatul (1) litera (d) și de la articolul 34 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul delegat (UE) 2015/61 și acesta nu mai respectă sau estimează că nu va mai respecta nivelul stabilit al indicatorului de acoperire a necesarului de lichiditate, menționat la articolele 4 și 38 din regulamentul delegat respectiv, ori alte măsuri sau cerințe de supraveghere referitoare la lichiditate prevăzute la titlul VII capitolul 2 secțiunile III și IV din Directiva 2013/36/UE, furnizorul sau beneficiarul transmite de îndată o notificare autorităților competente, descriind efectele pe care nerespectarea respectivă le are asupra ratei preferențiale pentru ieșirile sau intrările de lichidități aplicate contrapărții.

(3)   În cazul în care autoritățile competente relevante au acordat furnizorului sau beneficiarului de lichiditate o derogare de la respectarea condiției prevăzute la articolul 29 alineatul (1) litera (d) și de la articolul 34 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul delegat (UE) 2015/61 și acesta nu mai respectă sau estimează că nu va mai respecta nivelul stabilit al indicatorului de acoperire a necesarului de lichiditate menționat în regulamentul delegat respectiv, notificarea prevăzută la alineatul (2) este atașată notificării imediate și planului de reinstituire prevăzute la articolul 414 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

(4)   În cazurile menționate la alineatele (2) și 3, autoritățile competente decid dacă se aplică în continuare rata preferențială pentru ieșirile sau intrările de lichidități în conformitate cu procesul menționat la articolul 20 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

Articolul 3

Acorduri și angajamente obligatorii din punct de vedere juridic între entitățile grupului în ceea ce privește liniile de credit sau de lichiditate neutilizate

(1)   Acordurile și angajamentele obligatorii din punct de vedere juridic, menționate la articolul 29 alineatul (2) litera (b) și la articolul 34 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul delegat (UE) 2015/61, îndeplinesc următoarele condiții:

(a)

linia de credit sau de lichiditate este o linie de angajament, disponibilă în permanență transfrontalier, din punct de vedere practic și juridic, pe toată durata de viață a facilității, inclusiv în condiții de dificultate avansată. Aceasta este dedicată aplicării ratei preferențiale pentru ieșirile sau intrările de lichidități prevăzute la articolele 29 și 34 din Regulamentul delegat (UE) 2015/61 și disponibilă la cerere. În acest scop, instituțiile de credit realizează o evaluare completă din punct de vedere juridic, susținută de un aviz juridic motivat în scris și aprobată de organele de conducere, prin care se confirmă valabilitatea juridică și caracterul executoriu în toate jurisdicțiile relevante, al acordului sau angajamentului referitor la linia de credit sau de lichiditate;

(b)

denominarea monedei liniei de credit sau de lichiditate de angajament corespunde defalcării pe monede a ieșirilor nete de lichidități ale beneficiarului de lichiditate, care nu sunt aferente liniei respective;

(c)

valoarea și costurile aferente liniei de credit sau de lichiditate de angajament sunt menționate în mod clar în contractul relevant;

(d)

acordurile și angajamentele nu conțin clauze care să permită furnizorilor de lichiditate:

(i)

să impună condiții care să fie îndeplinite înainte de a furniza lichiditatea;

(ii)

să renunțe la obligațiile de a respecta acordurile și angajamentele;

(iii)

să modifice termenii acordurilor și ai angajamentelor fără aprobarea autorităților competente relevante;

(e)

linia de credit sau de lichiditate are în permanență o maturitate reziduală de cel puțin șase luni. În cazul în care linia de credit sau de lichiditate nu are dată de scadență, aceasta are o perioadă de preaviz în vederea anulării de cel puțin șase luni.

(2)   Evaluarea juridică menționată la alineatul (1) litera (a) este actualizată periodic pentru a reflecta modificările legislației din toate jurisdicțiile relevante. Autoritățile competente sunt informate cu privire la rezultatul acestor reevaluări.

(3)   Valoarea liniei de credit sau de lichiditate menționate la alineatul (1) litera (c) nu se revizuiește fără aprobarea autorităților competente relevante.

(4)   În cazul în care maturitatea reziduală menționată la alineatul (1) litera (e) este mai mică de șase luni sau se emite o notificare de anulare a liniei de credit sau de lichiditate, instituțiile de credit informează de îndată autoritățile competente relevante. Autoritățile respective decid dacă se aplică în continuare rata preferențială pentru ieșirile sau intrările de lichidități, în conformitate cu procesul menționat la articolul 20 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

Articolul 4

Luarea în considerare a profilului de risc de lichiditate al beneficiarului de lichiditate în cadrul managementului riscului de lichiditate al furnizorului de lichiditate

Profilul de risc de lichiditate al beneficiarului de lichiditate este luat în considerare în cadrul managementului riscului de lichiditate al furnizorului de lichiditate, în conformitate cu articolul 29 alineatul (2) litera (c) și cu articolul 34 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul delegat (UE) 2015/61, în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)

furnizorul de lichiditate monitorizează și analizează zilnic poziția de lichiditate a beneficiarului. În cazul băncilor intermediare, monitorizarea și analizarea poziției de lichiditate a beneficiarului poate fi limitată la soldurile din conturile vostro ale acestora;

(b)

efectele ratei preferențiale pentru ieșirile sau intrările de lichidități sunt integral avute în vedere și incluse în planurile de finanțare pentru situații de urgență ale furnizorului și beneficiarului de lichiditate, în care se ține cont de potențialele restricții privind transferul de lichiditate și în care se evaluează timpul necesar efectuării transferului respectiv. În acest scop, furnizorul de lichiditate demonstrează autorităților competente relevante faptul că se poate aprecia în mod rezonabil că are capacitatea de a furniza în continuare facilitatea de lichiditate beneficiarului, chiar și în situații de dificultate avansată, fără ca acest fapt să aibă impact negativ semnificativ asupra propriei poziții de lichiditate. Planul de finanțare pentru situații de urgență al furnizorului de lichiditate asigură faptul că acesta nu depinde de lichiditatea necesară respectării angajamentelor aferente liniei de credit sau de lichiditate a beneficiarului acesteia;

(c)

planul de finanțare pentru situații de urgență al furnizorului de lichiditate ia în considerare rata preferențială pentru ieșirile sau intrările de lichidități pentru ca acesta să-și mențină capacitatea de a furniza lichiditatea necesară, atunci când i se solicită.

Articolul 5

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 31 mai 2017.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 321, 27.6.2013, p. 1.

(2)  Regulamentul delegat (UE) 2015/61 al Comisiei din 10 octombrie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerința de acoperire a necesarului de lichiditate pentru instituțiile de credit (JO L 11, 17.1.2015, p. 1).

(3)  Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE (JO L 176, 27.6.2013, p. 338).

(4)  Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea Bancară Europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 12).


8.7.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 177/11


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/1231 AL COMISIEI

din 6 iunie 2017

de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/1153 al Comisiei din 2 iunie 2017 de stabilire a metodologiei de determinare a parametrilor de corelare necesari pentru a reflecta schimbarea procedurii reglementare de testare și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1014/2010

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2009 de stabilire a standardelor de performanță privind emisiile pentru autoturismele noi, ca parte a abordării integrate a Comunității de a reduce emisiile de CO2 generate de vehiculele ușoare (1), în special articolul 8 alineatul (9) primul paragraf și articolul 13 alineatul (7) primul paragraf,

întrucât:

(1)

Metodologiile de determinare a parametrilor de corelare necesari pentru a reflecta schimbarea procedurii reglementare de testare sunt stabilite în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1153 al Comisiei (2) și, în ceea ce privește vehiculele comerciale ușoare, în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1152 al Comisiei (3). Pentru a facilita trecerea la noua procedură reglementară de testare pentru măsurarea emisiilor de CO2 și a consumului de combustibil al vehiculelor ușoare (Procedura de testare a vehiculelor ușoare armonizată la nivel mondial – WLTP), procedura de corelare pentru autoturisme ar trebui să fie aliniată, în măsura posibilului, cu cea pentru vehiculele comerciale ușoare.

(2)

Desemnarea, de către statele membre, a unor puncte de contact în cadrul autorităților de omologare de tip și al serviciilor tehnice ar trebui să fie clarificată, astfel încât cheile asociate semnăturii electronice necesare pentru demararea instrumentului oficial de corelare să poată fi furnizate într-un mod eficient și securizat.

(3)

În cazul vehiculelor din categoria M1, a căror masă maximă tehnic admisibilă a vehiculului încărcat este de 3 000 kg sau mai mult, este oportun să li se ofere producătorilor aceeași posibilitate ca în cazul vehiculelor din categoria N1, și anume să aleagă între determinarea coeficienților de rezistență la înaintarea pe drum NEDC cu ajutorul testelor WLTP și utilizarea valorilor indicate în tabelul 3 din anexa 4a la Regulamentul nr. 83 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (Regulamentul nr. 83 al CEE-ONU) (4). Acest lucru ar trebui să faciliteze testarea în vederea obținerii omologării de tip pentru acest grup specific de vehicule.

(4)

Pe baza dezvoltării ulterioare a instrumentului de corelare, anumiți parametri ai datelor de intrare nu vor mai fi necesari, în timp ce, în vederea asigurării unui proces care poate fi urmărit și verificat, ar trebui să se adauge alte date de natură administrativă.

(5)

De asemenea, este oportun să se introducă utilizarea funcțiilor hash-code pentru fișierele cu rezultatele date de instrumentul de corelare. Pentru a asigura dezvoltarea și îmbunătățirea permanentă a instrumentului de corelare și a oferi mijloacele necesare pentru verificarea ulterioară a rezultatelor corelării, ar trebui să se pună la dispoziția Comisiei anumite rezultate limitate și neconfidențiale ale instrumentului de corelare.

(6)

Calcularea valorii CO2 NEDC de referință ar trebui simplificată prin eliminarea prelucrării ulterioare a rezultatelor testelor bazate pe WLTP și a calculării diferenței dintre valoarea CO2 WLTP dată de instrumentul de corelare și valoarea CO2 NEDC. Noua metodă de calcul oferă o valoare CO2 NEDC de referință absolută și orice deviere a instrumentului de corelare ar trebui să fie calculată cu ușurință și să fie indicată în fișierul de ieșire recapitulativ, care nu este confidențial. Această abordare reduce în mod semnificativ riscul apariției unor erori legate de calculul valorilor de referință.

(7)

În plus, este oportun să se simplifice metoda de calcul al valorilor combinate și al valorilor per fază ale consumului de combustibil. Consumul de combustibil ar trebui să fie calculat pe baza valorii CO2 NEDC finale (valoare declarată, determinată pe baza instrumentului de corelare sau obținută prin teste fizice ale vehiculelor), utilizând formula din anexa XII la Regulamentul 692/2008 al Comisiei (5).

(8)

Anexele I și II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1153 ar trebui, prin urmare, să fie modificate în consecință.

(9)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului privind schimbările climatice,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1153 se modifică în conformitate cu anexa I la prezentul regulament.

Articolul 2

Anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1014/2010 al Comisiei (6) se modifică în conformitate cu anexa II la prezentul regulament.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 6 iunie 2017.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 140, 5.6.2009, p. 1.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1153 al Comisiei din 2 iunie 2017 de stabilire a metodologiei de determinare a parametrilor de corelare necesari pentru a reflecta schimbarea procedurii reglementare de testare și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1014/2010 (JO L 175, 7.7.2017, p. 679).

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1152 al Comisiei din 2 iunie 2017 de stabilire a metodologiei de determinare a parametrilor de corelare necesari pentru a reflecta schimbarea procedurii reglementare de testare pentru vehiculele utilitare ușoare și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 293/2012 (JO L 175, 7.7.2017, p. 644).

(4)  Regulamentul nr. 83 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (CEE-ONU) – Dispoziții uniforme privind omologarea vehiculelor în ceea ce privește emisia de gaze poluante în conformitate cu cerințele privind combustibilul [2013/1038] (JO L 172, 3.7.2015, p. 1).

(5)  Regulamentul (CE) nr. 692/2008 al Comisiei din 18 iulie 2008 de punere în aplicare și modificare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor (JO L 199, 28.7.2008, p. 1).

(6)  Regulamentul (UE) nr. 1014/2010 al Comisiei din 10 noiembrie 2010 privind monitorizarea și raportarea datelor referitoare la înmatricularea autoturismelor noi în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 293, 11.11.2010, p. 15).


ANEXA I

Anexa I se modifică după cum urmează:

1.

punctul 2.1.2 se înlocuiește cu următorul text:

„2.1.2.   Desemnarea utilizatorilor instrumentului de corelare

Statele membre comunică Comisiei datele punctelor de contact din cadrul autorității de omologare și, după caz, din cadrul serviciilor tehnice, responsabile cu utilizarea instrumentului de corelare. Pentru fiecare autoritate de omologare sau serviciu tehnic se desemnează un singur punct de contact. Informațiile furnizate Comisiei cuprind următoarele: denumirea organizației, numele persoanei responsabile, adresa poștală, adresa de e-mail și numărul de telefon. Aceste informații se trimit la următoarea adresă de e-mail funcțională (*1):

EC-CO2-LDV-IMPLEMENTATION@ec.europa.eu

Cheile asociate semnăturii electronice, necesare pentru utilizarea instrumentului de corelare, se furnizează numai la cererea punctului de contact. (*2) Comisia va publica orientări privind procedura de urmat pentru astfel de cereri.

(*1)  Eventualele actualizări ale adresei de e-mail vor fi publicate pe site-ul web."

(*2)  Cheile asociate semnăturii electronice urmează să fie furnizate de către Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene”;"

2.

la punctul 2.2, literele (a) și (b) se înlocuiesc cu următorul text:

„(a)

dacă se efectuează două teste de omologare de tip, se utilizează rezultatele testului în care se atinge cea mai mare valoare a emisiilor combinate de CO2;

(b)

dacă se efectuează trei teste de omologare de tip, se utilizează rezultatele testului în care se atinge valoarea mediană a emisiilor combinate de CO2.”;

3.

punctul 2.3.1 se înlocuiește cu următorul text:

„2.3.1.   Determinarea inerției vehiculului în cazul procedurii NEDC

Masa de referință NEDC a vehiculului H și, după caz, a vehiculelor L și R, se determină după cum urmează:

 

RMn,L = (MROL – 75 + 100) [kg]

 

RMn,H = (MROH – 75 + 100) [kg]

 

RMn,R = (MROR – 75 + 100) [kg]

unde:

vehiculul R este vehiculul reprezentativ al familiei de matrice de rezistențe la înaintarea pe drum, astfel cum este definit la punctul 5.1 din subanexa 4 a anexei XXI la Regulamentul (UE) 2017/1151 al Comisiei (*3);

MRO este masa în stare de funcționare, astfel cum este definită la articolul 2 punctul 4 litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1230/2012 (*4) al Comisiei, a vehiculelor H, L și, respectiv, R.

Masa de referință care se utilizează ca dată de intrare pentru simulări și, după caz, pentru testul fizic al vehiculului, este valoarea inerției stabilită în tabelul 3 din anexa 4a la Regulamentul nr. 83 al CEE-ONU, care este egală cu masa de referință RM, determinată în conformitate cu prezentul punct și este denumită TMn,L, TMn,H și, respectiv, TMn,R.;

(*3)  Regulamentul (UE) 2017/1151 al Comisiei din 1 iunie 2017 de completare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor, de modificare a Directivei 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 692/2008 al Comisiei și a Regulamentului (UE) nr. 1230/2012 al Comisiei și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 692/2008 al Comisiei (JO L 175, 7.7.2017, p. 1)."

(*4)  Regulamentul (UE) nr. 1230/2012 al Comisiei din 12 decembrie 2012 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele de omologare de tip pentru masele și dimensiunile autovehiculelor și ale remorcilor acestora și de modificare a Directivei 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 353, 21.12.2012, p. 31.)”"

4.

punctele 2.3.5 și 2.3.6 se înlocuiesc cu următorul text:

„2.3.5.   Determinarea diferenței dintre presiunile recomandate ale pneurilor

În conformitate cu punctul 6.6.3 din apendicele 3 al anexei I la Regulamentul (UE) 2017/1151 [WLTP], în cursul rulării libere pentru determinarea rezistenței la înaintarea pe drum se utilizează cea mai scăzută presiune a pneurilor recomandată pentru masa vehiculului testat (NEDC nu precizează acest aspect). Presiunea pneurilor care se ia în considerare pentru calculul rezistenței la înaintarea pe drum NEDC în conformitate cu punctul 2.3.8, este media dintre cele două punți a mediei dintre presiunea minimă și cea maximă permisă pentru pneurile selectate pe fiecare punte pentru masa de referință NEDC a vehiculului. Calculul se efectuează pentru vehiculul H și, după caz, pentru vehiculele L și R, utilizând următoarele formule:

 

pentru vehiculul H: Formula

 

pentru vehiculul L: Formula

 

pentru vehiculul R: Formula

unde:

Pmax,

este media presiunilor maxime ale pneurilor selectate pentru cele două punți;

Pmin,

este media presiunilor minime ale pneurilor selectate pentru cele două punți.

Efectul aferent în ceea ce privește rezistența aplicată vehiculului se calculează utilizând următoarele formule pentru vehiculele H, L și R:

 

pentru vehiculul H: Formula

 

pentru vehiculul L: Formula

 

pentru vehiculul R: Formula

2.3.6.   Determinarea adâncimii canelurilor pneurilor (TTD)

În conformitate cu punctul 4.2.2.2 din subanexa 4 a anexei XXI la Regulamentul (UE) 2017/1151 [WLTP], adâncimea minimă a canelurilor pneurilor pentru testul WLTP este de 80 %, în timp ce, în conformitate cu punctul 4.2 din apendicele 7 al anexei 4a la Regulamentul nr. 83 al CEE-ONU, adâncimea minimă admisă a canelurilor pneurilor pentru testul NEDC este de 50 % din valoarea nominală. Rezultă că diferența dintre adâncimile canelurilor prevăzute de cele două proceduri este, în medie, de 2 mm. Efectul aferent în ceea ce privește rezistența aplicată vehiculului se determină, în scopul calculării rezistenței la înaintarea pe drum NEDC în conformitate cu punctul 2.3.8, utilizând următoarele formule pentru vehiculele H, L și R:

 

pentru vehiculul H: Formula

 

pentru vehiculul L: Formula

 

pentru vehiculul R: Formula

unde:

RMn,H, RMn,L, și RMn,R sunt masele de referință ale vehiculelor H, L și R, determinate în conformitate cu punctul 2.3.1”;

5.

la punctul 2.3.8.1 se adaugă următoarele două paragrafe:

„Coeficienții de rezistență la înaintarea pe drum NEDC se calculează conform formulelor de la punctul 2.3.8.1.1 (pentru vehiculul H) și de la punctul 2.3.8.1.2 (pentru vehiculul L).

Dacă nu se specifică altfel, aceste formule se aplică atât în cazul simulărilor, cât și în cazul testelor fizice ale vehiculului.”;

6.

punctul 2.3.8.2 se înlocuiește cu următorul text:

2.3.8.2.   Determinarea rezistențelor la înaintarea pe drum dacă, pentru testul WLTP, acestea au fost determinate în conformitate cu punctul 5 din subanexa 4 a anexei XXI la Regulamentul (UE) 2017/1151 [WLTP]

2.3.8.2.1.   Familia de matrice de rezistențe la înaintarea pe drum în conformitate cu punctul 5.1 din subanexa 4 a anexei XXI la Regulamentul (UE) 2017/1151 [WLTP]

Dacă rezistența la înaintarea pe drum a unui vehicul a fost calculată în conformitate cu punctul 5.1 din subanexa 4 a anexei XXI la Regulamentul (UE) 2017/1151 [WLTP], rezistența la înaintarea pe drum NEDC care trebuie utilizată ca dată de intrare pentru simulările efectuate cu instrumentul de corelare se determină după cum urmează:

(a)

Valorile rezistenței la înaintarea pe drum NEDC indicate în tabelul 3 din anexa 4a la Regulamentul nr. 83 al CEE-ONU

Vehiculul H:

 

F 0 n,H = T 0 n,H + (F 0 w,H Aw,H )

 

F 1 n,H = F 1 w,H Bw,H

 

F 1 n,H = F 1 w,H Bw,H

Vehiculul L:

 

F 0 n,L = T 0 n,L + (F 0 w,L Aw,L )

 

F 1 n,L = F 1 w,L Bw,L

 

F 2 n,L = T 2 n,L + (F 2 w,L Cw,L )

unde:

F 0 n,i , F 1 n,i , F 2 n,i , unde i = H,L,

sunt coeficienții de rezistență la înaintarea pe drum NEDC pentru vehiculul H sau L;

T 0 n,i , T 2 n,i , unde i = H,L

sunt coeficienții NEDC ai standului cu rulouri pentru vehiculul H sau L, determinați în conformitate cu tabelul 3 din anexa 4a la Regulamentul nr. 83 al CEE-ONU;

AW,H/L, BW,H/L, CW,H/L

sunt coeficienții standului cu rulouri pentru vehiculul utilizat în vederea pregătirii standului respectiv în conformitate cu punctele 7 și 8 din subanexa 4 a anexei XXI la Regulamentul (UE) 2017/1151 [WLTP];

(b)

Rezistențele la înaintarea pe drum NEDC determinate cu ajutorul vehiculului reprezentativ

În cazul vehiculelor proiectate pentru o masă maximă tehnic admisibilă a vehiculului încărcat mai mare sau egală cu 3 000 kg, rezistențele la înaintarea pe drum NEDC pot, la cererea producătorului, fi determinate după cum urmează:

(1)

Determinarea coeficienților de rezistență la înaintarea pe drum pentru vehiculul reprezentativ al familiei de matrice de rezistențe la înaintarea pe drum

(i)   Efectul inerției diferite:

Formula

Factorii din formulă sunt definiți la punctul 2.3.1, cu excepția factorilor de mai jos:

F0w,R este coeficientul de rezistență la înaintarea pe drum F0 determinat pentru testul WLTP al vehiculului R; TMw,R este masa de testare WLTP utilizată pentru vehiculul reprezentativ R.

(ii)   Efectul presiunilor diferite ale pneurilor:

Formula

Factorii din formulă sunt definiți la punctul 2.3.5.

(iii)   Efectul inerției părților rotative:

Formula

În cazul testului fizic al vehiculului, se aplică următoarea formulă:

Formula

(iv)   Efectul adâncimii diferite a canelurilor pneurilor:

Formula

Factorii din formulă sunt definiți la punctul 2.3.6.

(v)   Efectul precondiționării:

Formula

În cazul testului fizic al vehiculului, corecția pentru efectul precondiționării nu se aplică.

(vi)   Coeficientul de rezistență la înaintarea pe drum F1n pentru vehiculul R se determină după cum urmează:

 

Efectul inerției părților rotative:

Formula

 

În cazul testului fizic al vehiculului, se aplică următoarea formulă:

Formula

(vii)   Coeficientul de rezistență la înaintarea pe drum F2n pentru vehiculul R se determină după cum urmează:

 

Efectul inerției părților rotative:

Formula

 

În cazul testului fizic al vehiculului, se aplică următoarea formulă:

Formula

Factorul Formula este coeficientul de rezistență la înaintarea pe drum F2 determinat pentru testul WLTP al vehiculului R, care nu ține seama de efectul produs de echipamentele aerodinamice opționale.

(2)

Determinarea coeficienților de rezistență la înaintarea pe drum NEDC pentru vehiculul H

Pentru calculul rezistențelor la înaintarea pe drum NEDC pentru vehiculul H se utilizează următoarele formule:

(i)   F0n,H pentru vehiculul H se determină după cum urmează:

Formula

unde:

F0n,R

este coeficientul constant de rezistență la înaintarea pe drum al vehiculului R, exprimat în N;

RMn,H

este masa de referință a vehiculului H,

RMn,R

este masa de referință a vehiculului R;

RRH

este rezistența la rulare a pneurilor vehiculului H, exprimată în kg/tonă;

RRR

este rezistența la rulare a pneurilor vehiculului R, exprimată în kg/tonă;

(ii)   F2n,H pentru vehiculul H se determină după cum urmează:

Formula

unde:

F2n,R

este coeficientul de gradul doi de rezistență la înaintarea pe drum al vehiculului R, exprimat în N/(km/h)2;

Af,H

este suprafața frontală a vehiculului H, exprimată în m2;

Af,R

este suprafața frontală a vehiculului R, exprimată în m2.

(iii)   F1n, H pentru vehiculul H se fixează la 0.

(3)

Determinarea coeficientului de rezistență la înaintarea pe drum NEDC pentru vehiculul L

Pentru calculul rezistențelor la înaintarea pe drum NEDC pentru vehiculul L se utilizează următoarele formule:

(i)   F0n,L pentru vehiculul L se determină după cum urmează:

Formula

unde:

F0n,R

este coeficientul constant de rezistență la înaintarea pe drum al vehiculului R, exprimat în N;

RMn,L

este masa de referință a vehiculului L;

RMn,R

este masa de referință a vehiculului R;

RR,L

este rezistența la rulare a pneurilor vehiculului L, exprimată în kg/tonă;

RRR

este rezistența la rulare a pneurilor vehiculului R, exprimată în kg/tonă;

(ii)   F2n,L pentru vehiculul L se determină după cum urmează:

Formula

unde:

F2n,R

este coeficientul de gradul doi de rezistență la înaintarea pe drum al vehiculului R, exprimat în N/(km/h)2;

Af,L

este suprafața frontală a vehiculului L, exprimată în m2;

Af,R

este suprafața frontală a vehiculului R, exprimată în m2.

(iii)   F1n,L pentru vehiculul L se fixează la 0.

2.3.8.2.2.   Rezistențele implicite la înaintarea pe drum în conformitate cu punctul 5.2 din subanexa 4 a anexei XXI la Regulamentul (UE) 2017/1151 [WLTP]

Dacă rezistențele implicite la înaintarea pe drum au fost calculate în conformitate cu punctul 5.2 din subanexa 4 a anexei XXI la Regulamentul (UE) 2017/1151 [WLTP], rezistențele la înaintarea pe drum NEDC se calculează în conformitate cu punctul 2.3.8.2.1. litera (a) din prezenta anexă.

În cazul unui test fizic al vehiculului, pentru efectuarea acestuia se utilizează coeficienții NEDC ai standului cu rulouri pentru vehiculul H sau L, determinați în conformitate cu tabelul 3 din anexa 4a la Regulamentul nr. 83 al CEE-ONU.”

7.

Tabelul 1 din secțiunea 2.4 se modifică după cum urmează:

(a)

la rubrica 30 („Inerția vehiculului în cazul testului NEDC”), referința din coloana „Sursa” se înlocuiește cu următorul text:

„Tabelul 3 din anexa 4a la Regulamentul nr. 83 al CEE-ONU. Se completează de către autoritatea de omologare de tip sau de către serviciul tehnic”;

(b)

rubrica 34 se înlocuiește cu următorul text:

„34

Reglajul inerției WLTP

kg

Punctul 2.5.3 din subanexa 4 a anexei XXI la Regulamentul (UE) 2017/1151 [WLTP]

Inerția aplicată standului cu rulouri în cursul testului WLTP”

(c)

la rubrica 59 („Temperatura WLTP a lichidului de răcire al motorului”), referința din coloana „Observații” se înlocuiește cu următorul text:

„Set: Datele sistemului OBD, 1hz, rezoluția 1 °C”;

(d)

rubricile 63-66 se înlocuiesc și se adaugă rubrica 67 după cum urmează:

„63

Emisiile de CO2 NEDC combinate declarate ale vehiculelor H și L

gCO2/km

 

Valoarea declarată pentru testul NEDC. În cazul vehiculelor echipate cu sisteme cu regenerare periodică, valoarea se corectează cu factorul Ki

64

Viteza NEDC (teoretică)

km/h

Astfel cum este definită la punctul 6 din anexa 4 la Regulamentul nr. 83 al CEE-ONU

Set: 1hz, rezoluția 0,1km/h. Dacă nu este furnizată, se aplică profilul de viteză definit la punctul 6 din anexa 4 la Regulamentul nr. 83 al CEE-ONU

65

Treapta de viteză NEDC (teoretică)

Idem

Set: 1hz. Dacă nu este furnizată, se aplică profilul de viteză definit la punctul 6 din anexa 4 la Regulamentul nr. 83 al CEE-ONU

66

Numărul de identificare al familiei de vehicule

Punctul 5.0 din anexa XXI la Regulamentul (UE) 2017/1151 [WLTP]

 

67

Factorul de regenerare Ki

Apendicele 1 la subanexa 6 a anexei XXI la Regulamentul (UE) 2017/1151 [WLTP]

Pentru vehiculele fără sisteme de regenerare periodică, această valoare este 1. Pentru vehiculele cu sisteme de regenerare periodică, dacă nu este furnizată, această valoare se fixează la 1,05.”

8.

la punctul 3.1, paragraful al doilea se înlocuiește cu următorul text:

„Dacă vehiculul H și vehiculul L se disting numai prin echipamentele opționale (și anume, dacă MRO, forma caroseriei și coeficienții de rezistență la înaintarea pe drum sunt aceiași), valoarea CO2 NEDC de referință se determină doar pentru vehiculul H.”;

9.

Punctele 3.1.1, 3.1.2 și 3.1.3 se înlocuiesc cu următorul text:

„3.1.1.   Datele de intrare și de ieșire din instrumentul de corelare

3.1.1.1.   Raportul original privind rezultatele corelării

Autoritatea de omologare de tip sau serviciul tehnic desemnat se asigură că fișierul cu date de intrare pentru instrumentul de corelare este complet. După încheierea testului rulat pe instrumentul de corelare, se emite un raport original privind rezultatele corelării, căruia i se atribuie un cod hash. Raportul cuprinde următoarele subfișiere:

(a)

datele de intrare specificate la punctul 2.4;

(b)

datele de ieșire rezultate în urma efectuării simulării;

(c)

fișierul sintetic, care conține

(i)

numărul de identificare al familiei de vehicule;

(ii)

diferența dintre valoarea CO2 declarată de producător și valoarea dată de instrumentul de corelare (valoarea CO2 combinată);

(iii)

date tehnice neconfidențiale (de exemplu, tipul de combustibil, cilindreea, tipul cutiei de viteze, turbo).

3.1.1.2.   Fișierul de corelare complet

În cazul în care raportul original privind rezultatele corelării a fost emis în conformitate cu punctul 3.1.1.1, autoritatea de omologare de tip sau, după caz, serviciul tehnic desemnat, utilizează comenzile relevante ale instrumentului de corelare pentru a transmite fișierul sintetic unui server de marcare temporală, care trimite expeditorului (cu serviciile relevante ale Comisiei în copie) un răspuns cu marcă temporală, ce include un număr întreg generat în mod aleatoriu, cuprins în intervalul 1-99.

Se creează un fișier de corelare complet, care include răspunsul cu marcă temporală și raportul original privind rezultatele corelării menționat la punctul 3.1.1.1. Fișierului de corelare complet i se atribuie un cod hash. Fișierul se păstrează de către autoritatea de omologare de tip ca raport de testare în conformitate cu anexa VIII la Directiva 2007/46/CE.

3.1.2.   Valoarea CO2 NEDC de referință pentru vehiculul H

Instrumentul de corelare se utilizează pentru a efectua testul NEDC simulat al vehiculului H, utilizând datele de intrare relevante menționate la punctul 2.4.

Valoarea CO2 NEDC de referință pentru vehiculul H se determină după cum urmează:

CO 2, H = NEDC CO 2, C,H · Ki,H

unde:

CO 2, H

este valoarea CO2 NEDC de referință pentru vehiculul H;

NEDC CO2,C,H

este valoarea CO2 NEDC combinată dată de instrumentul de corelare pentru vehiculul H;

Ki,H

este valoarea determinată în conformitate cu apendicele 1 la subanexa 6 a anexei XXI la Regulamentul (UE) 2017/1151 [WLTP] pentru vehiculul H.

În plus față de valoarea CO2 NEDC de referință, instrumentul de corelare furnizează, de asemenea, valorile CO2 per fază pentru vehiculul H.

3.1.3.   Valoarea CO2 NEDC de referință pentru vehiculul L

Dacă este cazul, testul NEDC simulat al vehiculului L se efectuează utilizând instrumentul de corelare și datele de intrare relevante menționate la punctul 2.4.

Valoarea CO2 NEDC de referință pentru vehiculul L se determină după cum urmează:

CO2, L = NEDC CO2,C,L · Ki,L

unde:

CO2, L

este valoarea CO2 NEDC de referință pentru vehiculul L;

NEDC CO2,C,L

este valoarea CO2 NEDC combinată dată de instrumentul de corelare pentru vehiculul L;

Ki,L

este valoarea determinată în conformitate cu apendicele 1 al subanexei 6 la anexa XXI la Regulamentul (UE) 2017/1151 [WLTP] pentru vehiculul L.

În plus față de valoarea CO2 NEDC de referință, instrumentul de corelare furnizează, de asemenea, valorile CO2 per fază pentru vehiculul L.”;

10.

punctul 3.2.6 se înlocuiește cu următorul text:

3.2.6.   Dacă numărul generat în mod aleatoriu, menționat la punctul 3.1.1.2, este cuprins în intervalul 90-99, vehiculul este selectat pentru o măsurătoare fizică efectuată în conformitate cu procedura menționată în anexa XII la Regulamentul (CE) nr. 692/2008, ținându-se seama de precizările din secțiunea 2 a prezentei anexe. Rezultatele testului se consemnează în conformitate cu anexa VIII la Directiva 2007/46/CE.

Dacă valoarea CO2 NEDC pentru vehiculele H și L se determină în conformitate cu punctul 3.2.1, se selectează drept configurație a vehiculului pentru măsurătoarea fizică vehiculul L, dacă numărul aleatoriu este cuprins în intervalul 90-94, respectiv vehiculul H, dacă numărul aleatoriu este cuprins în intervalul 95-99.

Dacă valoarea CO2 NEDC se determină în conformitate cu punctul 3.2.1 numai pentru unul dintre vehiculele H sau L din familia de interpolare, vehiculul respectiv este selectat pentru o măsurătoare fizică dacă numărul aleatoriu este cuprins în intervalul 90-99.

Dacă valorile CO2 NEDC nu se determină în conformitate cu punctul 3.2.1, dar ambele vehicule H și L sunt supuse testelor fizice, numărul aleatoriu nu se ia în considerare.”;

11.

la punctul 3.2.8, al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Factorul De se calculează cu trei zecimale și se înscrie în certificatul de omologare de tip și în certificatul de conformitate.”;

12.

punctele 3.3.1, 3.3.2 și 3.3.3 se înlocuiesc cu următorul text:

„3.3.1.   Calculul valorilor CO2 NEDC per fază pentru vehiculul H

Valorile NEDC per fază pentru vehiculul H se calculează după cum urmează:

NEDC CO 2, p,H = NEDC CO 2, p,H ,c · CO 2, AF,H

unde:

p

este faza NEDC «UDC» sau «EUDC»;

NEDC CO2,p,H,c

este valoarea CO2 NEDC dată de instrumentul de corelare pentru faza p menționată la punctul 3.1.2 sau, după caz, rezultatul măsurătorii fizice menționate la punctul 3.2.2;

NEDC CO2,p,H

este valoarea NEDC a fazei p pentru vehiculul H, exprimată în gCO2/km;

CO2,AF,H

este factorul de ajustare pentru vehiculul H, care se calculează împărțind valoarea CO2 NEDC determinată în conformitate cu punctul 3.2 la rezultatul testului NEDC simulat cu instrumentul de corelare, menționat la punctul 3.1.2 sau, după caz, la rezultatul măsurătorii fizice.

3.3.2.   Calculul valorilor CO2 NEDC per fază pentru vehiculul L

Valorile NEDC per fază pentru vehiculul L se calculează după cum urmează:

NEDC CO 2, p,L = NEDC CO 2, p,L,c · CO 2, AF,L

unde:

p

este faza NEDC «UDC» sau «EUDC»;

NEDC CO2,p,L,c

este valoarea CO2 NEDC dată de instrumentul de corelare pentru faza p menționată la punctul 3.1.2 sau, după caz, rezultatul măsurătorii fizice menționate la punctul 3.2.2;

NEDC CO2,p,L

este valoarea NEDC a fazei p pentru vehiculul L, exprimată în gCO2/km;

CO2,AF,L

este factorul de ajustare pentru vehiculul L, care se calculează împărțind valoarea CO2 NEDC determinată în conformitate cu punctul 3.2 la rezultatul testului NEDC simulat cu instrumentul de corelare, menționat la punctul 3.1.2 sau, după caz, la rezultatul măsurătorii fizice.

3.3.3.   Calculul consumului de combustibil NEDC al vehiculelor H și L

3.3.3.1.   Calculul consumului de combustibil NEDC (combinat)

Consumul de combustibil NEDC (combinat) pentru vehiculele H și L se calculează utilizând emisiile de CO2 NEDC combinate, determinate în conformitate cu punctul 3.2 și cu dispozițiile anexei XII la Regulamentul (CE) nr. 692/2008. Emisiile de alți poluanți relevanți pentru calculul consumului de combustibil (hidrocarburi, monoxid de carbon) se consideră a fi egale cu 0 (zero) g/km.

3.3.3.2.   Calculul consumului de combustibil NEDC per fază

Consumul de combustibil NEDC per fază pentru vehiculele H și L se calculează utilizând emisiile de CO2 NEDC per fază, determinate în conformitate cu punctul 3.3 și cu dispozițiile anexei XII la Regulamentul (CE) nr. 692/2008. Emisiile de alți poluanți relevanți pentru calculul consumului de combustibil (hidrocarburi, monoxid de carbon) se consideră a fi egale cu 0 (zero) g/km.”;

13.

se introduce următorul punct 4.2.1.4a:

„4.2.1.4a.   Rezistențele la înaintarea pe drum NEDC determinate cu ajutorul vehiculului reprezentativ al unei familii de matrice de rezistențe la înaintarea pe drum

Dacă rezistența la înaintarea pe drum NEDC pentru vehiculul reprezentativ a fost calculată pe baza unui vehicul reprezentativ WLTP în conformitate cu punctul 2.3.8.2.1 litera (b), rezistența la înaintarea pe drum NEDC pentru un vehicul individual se calculează cu ajutorul următoarelor formule:

(a)   F0n,ind pentru vehiculul individual se determină după cum urmează:

Formula

unde:

F0n,R

este coeficientul constant de rezistență la înaintarea pe drum al vehiculului R, exprimat în N;

RMn,ind

este masa de referință a vehiculului individual;

RMn,R

este masa de referință a vehiculului R;

RR,ind

este rezistența la rulare a pneurilor vehiculului individual, exprimată în kg/tonă;

RRR

este rezistența la rulare a pneurilor vehiculului R, exprimată în kg/tonă.

(b)   F2n,ind pentru vehiculul individual se determină după cum urmează:

Formula

unde:

F2n,R

este coeficientul de gradul doi de rezistență la înaintarea pe drum al vehiculului R, exprimat în N/(km/h)2;

Af,ind

este suprafața frontală a vehiculului individual, exprimată în m2;

Af,R

este suprafața frontală a vehiculului R, exprimată în m2.

(c)   f1n,ind pentru vehiculul individual se fixează la 0.”;

14.

la punctul (a) din secțiunea 5, textul „raportul privind rezultatele date de instrumentul de corelare” se înlocuiește cu textul „fișierul de corelare complet”.ANEXA II

În tabelul „Surse de date” din anexa I se adaugă următorul rând:

„Numărul de identificare al familiei de vehicule

 

Punctul 5.0 din anexa XXI la Regulamentul (UE) 2017/1151 [WLTP] al Comisiei (*1)


(*1)  Regulamentul (UE) 2017/1151 al Comisiei din 1 iunie 2017 de completare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor, de modificare a Directivei 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 692/2008 al Comisiei și a Regulamentului (UE) nr. 1230/2012 al Comisiei și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 692/2008 al Comisiei (JO L 175, 7.7.2017, p. 1).”


8.7.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 177/23


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/1232 AL COMISIEI

din 3 iulie 2017

privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (1), în special articolul 57 alineatul (4) și articolul 58 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Pentru a asigura aplicarea uniformă a Nomenclaturii combinate anexate la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului (2), este necesar să se adopte măsuri privind clasificarea mărfurilor menționate în anexa la prezentul regulament.

(2)

Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 stabilește regulile generale pentru interpretarea Nomenclaturii combinate. Aceste reguli se aplică, de asemenea, oricăror alte nomenclaturi bazate integral sau parțial pe aceasta sau care îi adaugă acesteia subdiviziuni suplimentare și care sunt stabilite prin dispoziții specifice ale Uniunii, în vederea aplicării de măsuri tarifare sau de altă natură privind comerțul cu mărfuri.

(3)

În temeiul acestor reguli generale, mărfurile descrise în coloana (1) a tabelului din anexă ar trebui clasificate la codul NC indicat în coloana (2), pe baza motivelor care figurează în coloana (3) a tabelului respectiv.

(4)

Este necesar să se prevadă posibilitatea invocării în continuare de către titular, pentru o anumită perioadă de timp, în conformitate cu articolul 34 alineatul (9) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013, a informațiilor tarifare obligatorii care sunt emise în legătură cu mărfurile vizate de prezentul regulament, dar care nu sunt conforme cu acesta. Perioada respectivă ar trebui să fie de trei luni.

(5)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Codului vamal,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Mărfurile descrise în coloana (1) a tabelului din anexă se clasifică în Nomenclatura combinată la codul NC indicat în coloana (2) a tabelului respectiv.

Articolul 2

Informațiile tarifare obligatorii care nu sunt conforme cu prezentul regulament pot fi în continuare invocate, în conformitate cu articolul 34 alineatul (9) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013, timp de trei luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 3 iulie 2017.

Pentru Comisie,

Pentru Președinte,

Stephen QUEST

Director general

Direcția Generală Impozitare și Uniune Vamală


(1)  JO L 269, 10.10.2013, p. 1.

(2)  Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun (JO L 256, 7.9.1987, p. 1).


ANEXĂ

Descrierea mărfurilor

Clasificare (cod NC)

Motive

(1)

(2)

(3)

Un articol circular cu un diametru de aproximativ 500 mm și o greutate de aproximativ 23 kg. Acesta este realizat din fontă cu grafit sferoidal (fontă ductilă, EN-GJS-500-7). Articolul este vopsit cu bitum negru pentru protecție anticoroziune.

Articolul este certificat în conformitate cu standardul EN 124 (capace pentru guri de vizitare și grătare pentru rigole pentru zonele de circulație a vehiculelor și a pietonilor) și este utilizat drept capac de canal (de exemplu, pentru canalizări pluviale).

A se vedea imaginea (*1).

7325 99 10

Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, precum și pe baza textului codurilor NC 7325 , 7325 99 și 7325 99 10 .

Notele explicative la Nomenclatura combinată (NENC) de la codul NC 7307 19 10 definesc fonta maleabilă. Conform notelor respective, termenul „maleabilă” include fonta cu grafit sferoidal. Din motive de securitate juridică și pentru a asigura interpretarea coerentă a NC, NENC în cauză ar trebui aplicate prin analogie și poziției 7325 . Clasificarea articolului la codul NC 7325 10 00 ca alte articole turnate din fontă nemaleabilă este, prin urmare, exclusă.

Articolul trebuie clasificat așadar la codul NC 7325 99 10 , drept alte articole turnate din fontă maleabilă.

Image


(*1)  Imaginea are un caracter strict informativ.


8.7.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 177/26


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/1233 AL COMISIEI

din 3 iulie 2017

privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (1), în special articolul 57 alineatul (4) și articolul 58 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Pentru a asigura aplicarea uniformă a Nomenclaturii combinate anexate la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului (2), este necesar să se adopte măsuri privind clasificarea mărfurilor menționate în anexa la prezentul regulament.

(2)

Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 stabilește regulile generale pentru interpretarea Nomenclaturii Combinate. Aceste reguli se aplică, de asemenea, oricăror alte nomenclaturi bazate integral sau parțial pe aceasta sau care îi adaugă acesteia subdiviziuni suplimentare și care sunt stabilite prin dispoziții specifice ale Uniunii, în vederea aplicării de măsuri tarifare sau de altă natură privind comerțul cu mărfuri.

(3)

În temeiul acestor reguli generale, mărfurile descrise în coloana (1) a tabelului din anexă ar trebui clasificate la codul NC indicat în coloana (2), pe baza motivelor care figurează în coloana (3) a tabelului respectiv.

(4)

Este necesar să se prevadă posibilitatea invocării în continuare de către titular, pentru o anumită perioadă de timp, în conformitate cu articolul 34 alineatul (9) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013, a informațiilor tarifare obligatorii care sunt emise în legătură cu mărfurile vizate de prezentul regulament, dar care nu sunt conforme cu acesta. Perioada respectivă ar trebui să fie de trei luni.

(5)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Codului vamal,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Mărfurile descrise în coloana (1) a tabelului din anexă se clasifică în Nomenclatura Combinată la codul NC indicat în coloana (2) a tabelului respectiv.

Articolul 2

Informațiile tarifare obligatorii care nu sunt conforme cu prezentul regulament pot fi în continuare invocate, în conformitate cu articolul 34 alineatul (9) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013, timp de trei luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 3 iulie 2017.

Pentru Comisie,

Pentru Președinte,

Stephen QUEST

Director general

Direcția Generală Impozitare și Uniune Vamală


(1)  JO L 269, 10.10.2013, p. 1.

(2)  Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun (JO L 256, 7.9.1987, p. 1).


ANEXĂ

Descrierea mărfurilor

Clasificare (cod NC)

Motive

(1)

(2)

(3)

Un autovehicul nou multifuncțional, cu tracțiune 4 × 4 (de tip furgonetă). Autovehiculul are un motor cu piston cu aprindere prin compresie, cu capacitatea cilindrică între 1 500 cm3 și 2 500  cm3. Are o masă brută totală de aproximativ 2 800 kg.

În autovehicul există două rânduri de scaune, primul având două scaune (scaunul șoferului și o banchetă pentru doi pasageri), iar al doilea trei scaune. În dreptul primului rând de scaune există uși cu o fereastră de ambele părți, iar în dreptul celui de-al doilea rând există în partea stângă o fereastră și în partea dreaptă o ușă glisantă cu o fereastră.

În spatele celui de al doilea rând de scaune există o barieră permanentă (grilaj despărțitor) care desparte zona pasagerilor de zona de transport marfă. În zona de transport marfă nu există nici centuri de siguranță, nici dispozitive care să permită instalarea acestora. În zona de transport marfă există o ușă cu deschidere spre exterior, dar nu există ferestre. Autovehiculul are dotări de confort interior, finisaje și accesorii interioare în zona pasagerilor.

Zona de transport marfă are o lungime de aproximativ 1,9 m și o capacitate de încărcare de 4,4 m3.

8703 32 19

Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, precum și pe baza textului codurilor NC 8703 , 8703 32 și 8703 32 19 .

Clasificarea autovehiculelor multifuncționale este determinată de anumite caracteristici care indică dacă vehiculele sunt proiectate în principal pentru transportul de persoane sau pentru transportul de marfă (a se vedea și Notele explicative la Sistemul armonizat aferente pozițiilor 8703 și 8704 și Notele explicative la Nomenclatura combinată pentru poziția 8703 ).

Clasificarea la poziția 8704 ca autovehicul pentru transportul de marfă este exclusă, deoarece caracteristicile obiective și aspectul general al vehiculului sunt cele ale unui autovehicul proiectat în principal pentru transportul persoanelor (prezența unui al doilea rând de scaune cu echipamente de siguranță, prezența a patru ferestre, prezența unei uși glisante cu o fereastră pentru pasagerii din spate, prezența dotărilor de confort din zona pasagerilor, atât în față, cât și în spate). Prezența unei bariere permanente între zona pasagerilor și zona de transport marfă nu poate fi considerată un criteriu decisiv pentru a exclude clasificarea la poziția 8703 , deoarece este o caracteristică prezentă la multe vehicule clasificate drept vehicule pentru transportul persoanelor (în special la vehiculele SUV). A se vedea, de asemenea, avizele de clasificare 8703 32/1 și 8703 32/2 în Sistemul armonizat.

Prin urmare, vehiculul trebuie clasificat la codul NC 8703 32 19 , ca autovehicul nou destinat în special transportului de persoane.


8.7.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 177/29


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/1234 AL COMISIEI

din 3 iulie 2017

privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (1), în special articolul 57 alineatul (4) și articolul 58 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Pentru a se asigura aplicarea uniformă a Nomenclaturii combinate anexate la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului (2), este necesar să se adopte măsuri privind clasificarea mărfurilor menționate în anexa la prezentul regulament.

(2)

Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 stabilește regulile generale pentru interpretarea Nomenclaturii combinate. Aceste reguli se aplică, de asemenea, oricăror alte nomenclaturi bazate integral sau parțial pe aceasta sau care îi adaugă acesteia subdiviziuni suplimentare și care sunt stabilite prin dispoziții specifice ale Uniunii, în vederea aplicării de măsuri tarifare sau de altă natură privind comerțul cu mărfuri.

(3)

În temeiul acestor reguli generale, mărfurile descrise în coloana (1) a tabelului din anexă ar trebui clasificate la codul NC indicat în coloana (2), pe baza motivelor care figurează în coloana (3) a tabelului respectiv.

(4)

Este necesar să se prevadă posibilitatea invocării în continuare de către titular, pentru o anumită perioadă de timp, în conformitate cu articolul 34 alineatul (9) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013, a informațiilor tarifare obligatorii care sunt emise în legătură cu mărfurile vizate de prezentul regulament, dar care nu sunt conforme cu acesta. Perioada respectivă ar trebui să fie de trei luni.

(5)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Codului Vamal,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Mărfurile descrise în coloana (1) a tabelului din anexă se clasifică în Nomenclatura combinată la codul NC indicat în coloana (2) a tabelului respectiv.

Articolul 2

Informațiile tarifare obligatorii care nu sunt conforme cu prezentul regulament pot fi în continuare invocate, în conformitate cu articolul 34 alineatul (9) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013, timp de trei luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 3 iulie 2017.

Pentru Comisie,

Pentru Președinte,

Stephen QUEST

Director general

Direcția Generală Impozitare și Uniune Vamală


(1)  JO L 269, 10.10.2013, p. 1.

(2)  Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun (JO L 256, 7.9.1987, p. 1).


ANEXĂ

Descrierea mărfurilor

Clasificare (Cod NC)

Motive

(1)

(2)

(3)

Un produs compozit alcătuit din următoarele componente:

o coloana verticală de aluminiu cu înălțimea de aproximativ 95 cm, având la bază un ax cu câte o roată de plastic montată la fiecare capăt al axului;

o planșă de aluminiu orizontală, rabatabilă, pe care se poate sta în picioare și care are montată la capăt o roată de plastic pe care este fixat un mecanism de frânare;

o valiză cu suprafața exterioară din material plastic turnat, care măsoară aproximativ 55 cm × 30 cm × 20 cm și este fixată pe coloana verticală prin cleme care pot fi desfăcute.

Produsul este conceput pentru a fi utilizat de orice persoană cu vârsta de minimum 8 ani. Funcția sa de mijloc de transport al bunurilor poate fi combinată cu funcția sa de trotinetă; produsul poate fi, de asemenea, tras sau împins pentru a transporta valiza pe roți, atunci când planșa orizontală este ridicată.

A se vedea imaginile articolului (*1).

4202 12 50

Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1, 3(b) și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate și a textului codurilor NC 4202 , 4202 12 și 4202 12 50 .

Produsul este un articol compozit. Funcția sa principală este, în esență, transportul de bunuri în valiză. Acest lucru poate fi realizat fie de către o persoană care stă în picioare pe planșa orizontală și propulsează produsul (cu planșa rabatată), fie de către o persoană care trage sau împinge produsul ca pe o valiză cu role (troler) convențională, (cu planșa ridicată).

Componentele trotinetei (cele care nu sunt părți ale valizelor cu role standard, și anume planșa orizontală rabatabilă cu roată de plastic dotată cu mecanism de frânare) au un caracter secundar și facilitează transportul bunurilor conținute în valiză. Prin urmare, valiza este cea care îi conferă produsului caracterul său esențial. Clasificarea la poziția 8716 , ca „Alte vehicule” sau la poziția 9503 , ca „Trotinetă” este deci exclusă.

În consecință, produsul trebuie să fie clasificat la codul NC 4202 12 50 , ca „Valiză cu suprafață exterioară din material plastic turnat”.

Image


(*1)  Imaginile au un caracter pur informativ.


8.7.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 177/32


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/1235 AL COMISIEI

din 6 iulie 2017

de modificare pentru a 270-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu ISIL (Da'esh) și cu organizația Al-Qaida

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 881/2002 al Consiliului din 27 mai 2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu ISIL (Da'esh) și cu organizația Al-Qaida (1), în special articolul 7 alineatul (1) litera (a) și articolul 7a alineatul (5),

întrucât:

(1)

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 conține lista persoanelor, grupurilor și entităților cărora li se aplică înghețarea fondurilor și a resurselor economice în temeiul regulamentului menționat anterior.

(2)

La 3 iulie 2017, Comitetul pentru sancțiuni al Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a hotărât să elimine numele a trei persoane fizice din lista persoanelor, grupurilor și entităților cărora li se aplică înghețarea fondurilor și a resurselor economice. Prin urmare, anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 6 iulie 2017.

Pentru Comisie,

Pentru Președinte,

Șeful Serviciului Instrumente de Politică Externă


(1)  JO L 139, 29.5.2002, p. 9.


ANEXĂ

În anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se elimină următoarele mențiuni de la rubrica „Persoane fizice”:

„Ahmad Zerfaoui [alias: (a) Abdullah; (b) Abdalla; (c) Smail; (d) Abu Khaoula; (e) Abu Cholder; (f) Nuhr]. Data nașterii: 15.7.1963. Locul nașterii: Chréa, Algeria. Cetățenia: algeriană. Alte informații: (a) fost membru al Organizației Al-Qaida din Maghrebul Islamic; (b) s-a confirmat că a murit în nordul Republicii Mali în data de 19.9.2006. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 3.5.2004.”

„Dhou El-Aich (alias: Abdel Hak). Data nașterii: 5.8.1964. Locul nașterii: Blida, Algeria. Cetățenia: algeriană. Alte informații: s-a confirmat că a decedat în Ciad la 8.3.2004. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 3.5.2004.”

„Hacene Allane [alias: (a) Hassan the Old; (b) Al Sheikh Abdelhay; (c) Boulahia; (d) Abu al-Foutouh; (e) Cheib Ahcéne]. Data nașterii: 17.1.1941. Locul nașterii: Médéa, Algeria. Cetățenia: algeriană. Alte informații: s-a confirmat că a decedat în nordul Nigerului la 16.4.2004. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 3.5.2004.”


8.7.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 177/34


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/1236 AL COMISIEI

din 7 iulie 2017

de stabilire a ratei de ajustare a plăților directe în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului pentru anul calendaristic 2017

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului (1), în special articolul 26 alineatul (3),

după consultarea Comitetului pentru fondurile agricole,

întrucât:

(1)

În temeiul articolului 25 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, trebuie să se stabilească o rezervă menită să ofere sprijin suplimentar sectorului agricol în cazul unor crize majore care afectează producția sau distribuția agricolă prin aplicarea, la începutul fiecărui an, a unei reduceri la plățile directe cu ajutorul mecanismului de disciplină financiară menționat la articolul 26 din regulamentul respectiv.

(2)

Articolul 26 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 prevede că, pentru a se asigura respectarea plafoanelor anuale stabilite prin Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului (2) pentru finanțarea cheltuielilor de piață și a plăților directe, trebuie stabilită o rată de ajustare a plăților directe atunci când previziunile privind finanțarea măsurilor finanțate în cadrul subplafonului în cauză pentru un anumit exercițiu financiar arată că plafoanele anuale aplicabile vor fi depășite.

(3)

Rezerva pentru situațiile de criză în sectorul agricol, inclusă în proiectul de buget al Comisiei pentru 2018, este de 459,5 milioane EUR în prețuri curente. Pentru a acoperi respectiva sumă, mecanismul de disciplină financiară trebuie să se aplice plăților directe din cadrul schemelor de sprijin menționate în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (3) pentru anul calendaristic 2017.

(4)

Previziunile pentru plățile directe și cheltuielile legate de piață stabilite în proiectul de buget al Comisiei pentru anul 2018 arată că nu este necesară nicio măsură suplimentară de disciplină financiară.

(5)

Acționând în conformitate cu articolul 26 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, Comisia a adoptat, la 30 martie 2017, o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a ratei de ajustare prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 pentru plățile directe în ceea ce privește anul calendaristic 2017 (4).

(6)

Parlamentul European și Consiliul nu au stabilit respectiva rată de ajustare până la 30 iunie 2017. Prin urmare, în conformitate cu articolul 26 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, Comisia trebuie să stabilească rata de ajustare printr-un act de punere în aplicare și să informeze de îndată Parlamentul European și Consiliul în acest sens.

(7)

În conformitate cu articolul 26 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, Comisia poate adapta rata de ajustare până la 1 decembrie 2017, pe baza noilor informații pe care le deține. În cazul disponibilității unor noi informații, Comisia va ține seama de acestea și va adopta un regulament de punere în aplicare care să adapteze rata de ajustare până la 1 decembrie 2017, în contextul scrisorii rectificative la proiectul de buget pentru 2018.

(8)

Ca regulă generală, fermierii care depun o cerere de ajutor pentru plăți directe în ceea ce privește un an calendaristic (N) primesc sumele aferente într-o anumită perioadă de plată din exercițiul financiar (N+1). Totuși, statele membre au posibilitatea de a efectua cu întârziere plățile către fermieri, după respectiva perioadă de plată, în anumite limite. Astfel de plăți întârziate se pot efectua într-un exercițiu financiar ulterior. Atunci când disciplina financiară este aplicată pentru un anumit an calendaristic, rata de ajustare nu ar trebui să se aplice plăților pentru care cererile de ajutor au fost depuse în alți ani calendaristici decât cel pentru care se aplică disciplina financiară. Prin urmare, pentru a se garanta tratamentul egal al fermierilor, este adecvat să se prevadă că rata de ajustare se aplică numai plăților pentru care s-au depus cereri de ajutor în anul calendaristic pentru care se aplică disciplina financiară, indiferent de momentul în care sunt efectuate plățile către fermieri.

(9)

Articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 prevede că rata de ajustare aplicată plăților directe stabilită în conformitate cu articolul 26 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 se aplică numai plăților directe care depășesc 2 000 EUR și care urmează să fie acordate fermierilor în anul calendaristic corespunzător. În plus, articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 prevede că, în urma introducerii progresive a plăților directe, rata de ajustare se aplică Croației numai de la 1 ianuarie 2022. Prin urmare, rata de ajustare care urmează să fie stabilită prin prezentul regulament ar trebui să nu se aplice plăților acordate fermierilor din respectivul stat membru,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   În scopul stabilirii ratei de ajustare în conformitate cu articolele 25 și 26 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 și în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, cuantumurile plăților directe care urmează să fie acordate fermierilor în cadrul schemelor de sprijin menționate în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 și care depășesc 2 000 EUR pentru o cerere de ajutor depusă pentru anul calendaristic 2017 se reduc cu o rată de ajustare de 1,388149 %.

(2)   Reducerea prevăzută la alineatul (1) nu se aplică în Croația.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 7 iulie 2017.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 549.

(2)  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (JO L 347, 20.12.2013, p. 884).

(3)  Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 608).

(4)  COM(2017) 150.


8.7.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 177/36


REGULAMENTUL (UE) 2017/1237 AL COMISIEI

din 7 iulie 2017

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1881/2006 în ceea ce privește nivelurile maxime de acid cianhidric în sâmburi de caise neprelucrați, întregi, măcinați, zdrobiți, sparți sau tocați introduși pe piață pentru consumatorul final

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 315/93 al Consiliului din 8 februarie 1993 de stabilire a procedurilor comunitare privind contaminanții din alimente (1), în special articolul 2 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1881/2006 al Comisiei (2) stabilește niveluri maxime pentru anumiți contaminanți din produsele alimentare.

(2)

Grupul științific pentru contaminanții din lanțul alimentar (CONTAM) din cadrul Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA) a adoptat un aviz științific privind riscurile de sănătate acute legate de prezența glicozidelor cianogenice în sâmburii de caise în state brută și în produsele derivate din sâmburi de caise (3). Termenul „sâmburi de caise în state brută și produse derivate din sâmburi de caise” menționat în avizul științific se referă la aceleași produse ca și termenul „sâmburi de caise neprelucrați, întregi, măcinați, zdrobiți, sparți sau tocați” menționat în prezentul regulament.

(3)

Amigdalina este principala glicozidă cianogenică din sâmburii de caise neprelucrați și este degradată în acid cianhidric (cianură) prin mestecare. Acidul cianhidric (cianura) este foarte toxic pentru om. Pentru evaluarea riscurilor asociate prezenței glicozidelor cianogenice în sâmburii de caise neprelucrați, întregi, măcinați, zdrobiți, sparți sau tocați, Grupul CONTAM a indicat o doză acută de referință (DAR) de 20 μg/kg greutate corporală. Luând în considerare nivelurile raportate de glicozide cianogenice din sâmburii de caise neprelucrați, doza acută de referință (DAR) ar fi depășită deja prin consumul a doar un număr foarte restrâns de sâmburi de caise neprelucrați.

(4)

Prin urmare, este necesar să se stabilească un nivel maxim pentru acidul cianhidric (cianură) în sâmburii de caise neprelucrați, întregi, măcinați, zdrobiți, sparți sau tocați introduși pe piață pentru consumatorul final.

(5)

Având în vedere piața foarte fragmentată a sâmburilor de caise neprelucrați și posibilele riscuri acute pentru sănătatea publică, ar trebui să se prevadă ca operatorul să garanteze faptul că toți sâmburii de caise neprelucrați, întregi, măcinați, zdrobiți, sparți sau tocați introduși pe piață pentru consumatorul final respectă nivelul maxim.

(6)

Este necesar să se stabilească normele de eșantionare care trebuie aplicate pentru controlul conformității cu nivel maxim.

(7)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1881/2006 ar trebui modificat în consecință.

(8)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa la Regulamentul (CE) nr. 1881/2006 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Operatorul care introduce pe piață sâmburi de caise neprelucrați, întregi, măcinați, zdrobiți, sparți sau tocați pentru consumatorul final trebuie să furnizeze, la cererea autorității competente, dovada conformității produsului comercializat cu nivelul maxim.

Articolul 3

Prelevarea de probe pentru controlul conformității cu nivelul maxim trebuie să fie efectuată în conformitate cu normele prevăzute în anexa I, partea D.2 la Regulamentul (CE) nr. 401/2006 al Comisiei (4).

Articolul 4

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 7 iulie 2017.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 37, 13.2.1993, p. 1.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 1881/2006 al Comisiei din 19 decembrie 2006 de stabilire a nivelurilor maxime pentru anumiți contaminanți din produsele alimentare (JO L 364, 20.12.2006, p. 5).

(3)  EFSA CONTAM Panel (Grupul științific pentru contaminanții din lanțul alimentar din cadrul EFSA), 2016.Scientific opinion on the acute health risks related to the presence of cyanogenic glycosides in raw apricot kernels and products derived from raw apricot kernels(Aviz științific privind riscurile de sănătate acute legate de prezența glicozidelor cianogenice în sâmburii de caise în state brută și în produse derivate din sâmburi de caise). EFSA Journal 2016;14(4):4424, 47 pp doi:10.2903/j.efsa.2016.4424

http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/4424.pdf

(4)  Regulamentul (CE) nr. 401/2006 al Comisiei din 23 februarie 2006 de stabilire a modalităților de prelevare de probe și a metodelor de analiză pentru controlul oficial al conținutului de micotoxine din produsele alimentare (JO L 70, 9.3.2006, p. 12).


ANEXĂ

La secțiunea 8 din anexa la Regulamentul (CE) nr. 1881/2006 se adaugă următoarea rubrică:

„8.3

Acid cianhidric, inclusiv acid cianhidric legat de glicozide cianogenice

 

8.3.1

Sâmburi de caise neprelucrați, întregi, măcinați, zdrobiți, sparți sau tocați introduși pe piață pentru consumatorul final (54)  (55)

20,08.7.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 177/39


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/1238 AL COMISIEI

din 7 iulie 2017

de supunere la înregistrare a importurilor de anumite tipuri de oțel rezistente la coroziune originare din Republica Populară Chineză

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene (1) (denumit în continuare „regulamentul de bază”), în special articolul 14 alineatul (5),

după informarea statelor membre,

întrucât:

(1)

La 9 decembrie 2016, Comisia Europeană (denumită în continuare „Comisia”) a anunțat, printr-un aviz publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (2), deschiderea unei proceduri antidumping privind importurile de anumite tipuri de oțel rezistente la coroziune originare din Republica Populară Chineză (denumită în continuare „China”), în urma unei plângeri depuse la 25 octombrie 2016 de EUROFER (denumit în continuare „reclamantul”) în numele unor producători care reprezintă peste 25 % din producția totală a Uniunii de anumite tipuri de oțel rezistente la coroziune.

1.   PRODUSUL ÎN CAUZĂ

(2)

Produsul care face obiectul anchetei este reprezentat de anumite oțeluri rezistente la coroziune („ORC”) originare din Republica Populară Chineză.

(3)

Oțelurile rezistente la coroziune constau în produse laminate plate din fier, oțel aliat sau oțel nealiat; calmate cu aluminiu; placate sau acoperite prin galvanizare la cald cu zinc și/sau cu aluminiu, alte metale fiind excluse; pasivate chimic; conținând în greutate: minimum 0,015 %, însă maximum 0,170 % carbon, minimum 0,015 %, însă maximum 0,100 % aluminiu, maximum 0,045 % niobiu, maximum 0,010 % titan și maximum 0,010 % vanadiu; prezentate în rulouri, foi „tăiate la lungime” și „benzi înguste”.

Următoarele produse se exclud:

din oțel inoxidabil, din oțeluri cu siliciu numite „magnetice” și din oțeluri rapide;

produsele simplu laminate la cald sau laminate la rece.

(4)

Produsul în cauză este încadrat în prezent la codurile NC ex 7210 41 00, ex 7210 49 00, ex 7210 61 00, ex 7210 69 00, ex 7212 30 00, ex 7212 50 61, ex 7212 50 69, ex 7225 92 00, ex 7225 99 00, ex 7226 99 30 și ex 7226 99 70 (coduri TARIC: 7210410020, 7210490020, 7210610020, 7210690020, 7212300020, 7212506120, 7212506920, 7225920020, 7225990022, 7225990035, 7225990092, 7226993010, 7226997094).

2.   CEREREA

(5)

Cererea de înregistrare în temeiul articolului 14 alineatul (5) din regulamentul de bază a fost depusă de reclamant la 24 mai 2017. Reclamantul a solicitat ca importurile produsului în cauză să fie supuse înregistrării, astfel încât ulterior să poată fi aplicate măsuri împotriva respectivelor importuri, începând cu data înregistrării lor.

3.   MOTIVE PENTRU ÎNREGISTRARE

(6)

În conformitate cu articolul 14 alineatul (5) din regulamentul de bază, Comisia poate să transmită instrucțiuni autorităților vamale în vederea adoptării măsurilor adecvate pentru a înregistra importurile, astfel încât ulterior să poată fi aplicate măsuri împotriva respectivelor importuri. Importurile pot fi supuse înregistrării în urma unei cereri din partea industriei din Uniune care conține suficiente elemente de probă pentru a justifica o astfel de acțiune.

(7)

Reclamantul susține că înregistrarea este justificată deoarece produsul în cauză continuă să facă obiectul unui dumping, iar importatorii au fost conștienți de practicile de dumping care au continuat pe parcursul unei perioade extinse de timp și au cauzat un prejudiciu pentru industria din Uniune. Reclamantul afirmă, de asemenea, că importurile din China cauzează un prejudiciu industriei din Uniune și că s-a constatat o creștere substanțială a nivelului acestor importuri, chiar și după perioada de anchetă, ceea ce ar putea submina în mod grav efectul corectiv al taxei antidumping, în cazul în care o astfel de taxă urmează să fie aplicată.

(8)

Comisia consideră că importatorii au fost conștienți sau ar fi trebuit să fie conștienți de practicile de dumping ale exportatorilor. Plângerea a fost însoțită de suficiente elemente de probă prima facie în acest sens, iar acest lucru a fost precizat în avizul de deschidere pentru prezenta procedură (3). Versiunea neconfidențială a plângerii a estimat marjele de dumping la 50 % pentru importurile din China. Dovezile referitoare la dumping din plângere se bazează pe comparația dintre valorile normale (bazate pe informațiile privind prețul provenite de la un producător din Canada aleasă ca țară analogă) și prețul de export (la nivel franco fabrică) al produsului în cauză în momentul vânzării acestuia pentru export către Uniune. Prețul de export al producătorilor chinezi a fost stabilit pe baza informațiilor citate de producătorii-exportatori chinezi pe piața Uniunii din august 2012 până în aprilie 2016.

(9)

Dată fiind anvergura pe care ar putea să o aibă dumpingul, este rezonabil să se presupună că importatorii au fost conștienți sau ar fi trebuit să fie conștienți de această situație.

(10)

De asemenea, reclamantul a furnizat atât în plângere, cât și în cererea de înregistrare dovezi suficiente sub formă de comunicate de presă în care sunt descrise practicile de dumping ale exportatorilor chinezi și care, la prima vedere, nu ar fi putut și nu ar fi trebuit să fie ignorate de către importatori. Cererea de reexaminare s-a referit, de asemenea, la măsurile de apărare comercială, inclusiv măsurile antidumping, aplicabile în țările terțe.

(11)

De la deschiderea procedurii în decembrie 2016, s-a constatat o creștere suplimentară de peste 50 % atunci când s-au comparat volumele lunare medii importate în perioada octombrie 2015-septembrie 2016 (și anume perioada de anchetă) cu cele din perioada ianuarie-aprilie 2017 (și anume perioada de după deschidere). Elemente de probă prima facie suplimentare au demonstrat o creștere a cotei de piață și a stocurilor.

(12)

În plus, în plângere există suficiente elemente de probă prima facie care atestă existența prejudiciului, iar în observațiile formulate în cadrul anchetei, inclusiv în cererea de înregistrare, există dovezi că o creștere continuă a acestor importuri ar cauza un prejudiciu suplimentar. Având în vedere momentul efectuării importurilor care fac obiectul dumpingului, creșterea volumului importurilor, precum și alte împrejurări (cum ar fi capacitățile în exces din China și comportamentul în materie de prețuri al exportatorilor din China, astfel cum se menționează în plângerea inițială), aceste importuri ar putea submina în mod grav efectul corectiv al oricăror taxe definitive, cu excepția cazului în care astfel de taxe s-ar aplica retroactiv. În plus, având în vedere deschiderea actualei proceduri și ținând seama de evoluțiile importurilor din China în ceea ce privește prețurile și volumele, este rezonabil să se presupună că nivelurile importurilor produsului în cauză ar putea crește în continuare înainte de adoptarea unor măsuri provizorii, dacă este cazul, și că importatorii își pot mări rapid stocurile.

4.   PROCEDURA

(13)

Având în vedere cele de mai sus, Comisia a concluzionat că reclamantul a furnizat suficiente elemente de probă prima facie pentru a justifica necesitatea înregistrării importurilor produsului în cauză, în conformitate cu articolul 14 alineatul (5) din regulamentul de bază.

(14)

Toate părțile interesate sunt invitate să își prezinte în scris punctele de vedere și să pună la dispoziție elemente de probă justificative. În plus, Comisia poate audia părțile interesate, cu condiția ca acestea să prezinte o cerere scrisă din care să reiasă că există motive speciale pentru care ar trebui să fie audiate.

5.   ÎNREGISTRARE

(15)

În temeiul articolului 14 alineatul (5) din regulamentul de bază, importurile produsului în cauză ar trebui să facă obiectul unei înregistrări pentru a se garanta că, în cazul în care ancheta ar avea ca rezultat constatări care ar conduce la instituirea unor taxe antidumping, taxele respective pot fi percepute retroactiv pentru importurile înregistrate, în cazul în care sunt îndeplinite condițiile necesare, în conformitate cu articolul 10 alineatul (4) din regulamentul de bază.

(16)

Reclamantul estimează în plângere existența unei marje de dumping medii de aproximativ 50 % și a unei marje de subcotare medii de 37,8 %-41,0 % pentru produsul în cauză. Valoarea estimativă a taxelor care ar putea fi achitate în viitor este stabilită pentru China la nivelul subcotării estimate pe baza plângerii, și anume de la 37,8 % la 41,0 % din valoarea CIF la importul produsului în cauză.

6.   PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

(17)

Toate datele cu caracter personal colectate în contextul acestei înregistrări vor fi prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (4),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   În conformitate cu articolul 14 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2016/1036, autoritățile vamale sunt invitate să ia măsurile corespunzătoare pentru a înregistra importurile în Uniune de anumite tipuri de oțel rezistente la coroziune („ORC”) originare din Republica Populară Chineză, constând în produse laminate plate din fier, oțel aliat sau oțel nealiat; calmate cu aluminiu; placate sau acoperite prin galvanizare la cald cu zinc și/sau cu aluminiu, alte metale fiind excluse; pasivate chimic; conținând în greutate: minimum 0,015 %, însă maximum 0,170 % carbon, minimum 0,015 %, însă maximum 0,100 % aluminiu, maximum 0,045 % niobiu, maximum 0,010 % titan și maximum 0,010 % vanadiu; prezentate în rulouri, foi „tăiate la lungime” și „benzi înguste”, cu excepția celor:

din oțel inoxidabil, din oțeluri cu siliciu numite „magnetice” și din oțeluri rapide;

simplu laminate la cald sau laminate la rece;

încadrate în prezent la codurile NC ex 7210 41 00, ex 7210 49 00, ex 7210 61 00, ex 7210 69 00, ex 7212 30 00, ex 7212 50 61, ex 7212 50 69, ex 7225 92 00, ex 7225 99 00, ex 7226 99 30 și ex 7226 99 70 (coduri TARIC: 7210410020, 7210490020, 7210610020, 7210690020, 7212300020, 7212506120, 7212506920, 7225920020, 7225990022, 7225990035, 7225990092, 7226993010, 7226997094).

Înregistrarea expiră după nouă luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

(2)   Toate părțile interesate sunt invitate să își prezinte în scris punctele de vedere, să furnizeze elemente de probă pentru susținerea lor sau să solicite să fie audiate în termen de 20 de zile de la data publicării prezentului regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 7 iulie 2017.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176, 30.6.2016, p. 21.

(2)  JO C 459, 9.12.2016, p. 17.

(3)  JO C 459, 9.12.2016, p. 17 (secțiunea 3 din avizul de deschidere).

(4)  Regulamentului (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1).


DECIZII

8.7.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 177/43


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/1239 A COMISIEI

din 6 iulie 2017

privind recunoașterea Etiopiei în temeiul Directivei 2008/106/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește sistemele de formare și de certificare a navigatorilor

[notificată cu numărul C(2017) 4555]

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2008/106/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind nivelul minim de formare a navigatorilor (1), în special articolul 19 alineatul (3),

întrucât:

(1)

În conformitate cu Directiva 2008/106/CE, statele membre pot decide să recunoască, prin atestare, certificatele corespunzătoare de competență sau de aptitudini ale navigatorilor emise de țări terțe, cu condiția ca țara terță în cauză să fie recunoscută de Comisie. Aceste țări terțe trebuie să îndeplinească toate cerințele Convenției din 1978 a Organizației Maritime Internaționale privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare și efectuare a serviciului de cart (denumită în continuare „Convenția STCW”).

(2)

Prin scrisorile de la 9 ianuarie 2014 și 5 noiembrie 2014, Luxemburgul și, respectiv, Ciprul au solicitat recunoașterea Etiopiei. În urma solicitărilor respective, Comisia a contactat autoritățile etiopiene în scopul efectuării unei evaluări a sistemelor de formare și de certificare din acest stat, pentru a verifica dacă Etiopia respectă toate cerințele Convenției STCW și dacă s-au luat măsurile corespunzătoare în vederea prevenirii fraudei în ceea ce privește certificatele. S-a explicat că evaluarea urma să se bazeze pe constatările unei proceduri de inspecție care urma să fie efectuată de experții Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă (denumită în continuare „agenția”) în Etiopia.

(3)

Pe baza rezultatelor unei inspecții care s-a desfășurat în octombrie 2015, Comisia a efectuat o evaluare a sistemului de formare și de certificare din Etiopia. În evaluarea respectivă, Comisia a identificat mai multe domenii care trebuiau abordate în mod corespunzător de către autoritățile etiopiene, inclusiv unele deficiențe legate de aprobarea programelor și a cursurilor, de formarea la bord, precum și de certificare și atestare.

(4)

Un plan voluntar de măsuri corective a fost prezentat de autoritățile etiopiene în mai 2016 și a fost completat ulterior în iulie, octombrie și decembrie 2016.

(5)

Concret, Etiopia a adoptat noi acte legislative pentru a rezolva deficiențele legate de dispozițiile naționale, astfel cum au fost identificate în evaluarea Comisiei, și a actualizat procedurile de verificare a calității aplicate de administrație și de instituțiile sale de învățământ cu profil maritim, precum și programele de învățământ și de formare ale acestor instituții.

(6)

Pe baza tuturor informațiilor disponibile, Comisia a concluzionat că autoritățile etiopiene au adoptat măsuri pentru a pune sistemul etiopian de formare și de certificare a navigatorilor în conformitate cu cerințele Convenției STCW, furnizând inclusiv documentele justificative corespunzătoare.

(7)

În aprilie 2017, Comisia a prezentat autorităților etiopiene un raport de evaluare bazat pe rezultatele inspecției care s-a desfășurat în octombrie 2016 și a luat în considerare planul actualizat de măsuri corective.

(8)

Rezultatul final al evaluării demonstrează că Etiopia respectă cerințele Convenției STCW, a rezolvat toate deficiențele identificate și a adoptat măsuri corespunzătoare pentru prevenirea fraudei în ceea ce privește certificatele.

(9)

Statelor membre li s-a furnizat un raport privind rezultatele evaluării.

(10)

Măsura prevăzută în prezenta decizie este conformă cu avizul Comitetului pentru siguranța maritimă și prevenirea poluării de către nave,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În sensul articolului 19 din Directiva 2008/106/CE, Etiopia este recunoscută în ceea ce privește sistemele de formare și de certificare a navigatorilor.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 6 iulie 2017.

Pentru Comisie

Violeta BULC

Membru al Comisiei


(1)  JO L 323, 3.12.2008, p. 33.


8.7.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 177/45


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/1240 A COMISIEI

din 7 iulie 2017

de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 privind măsurile de protecție vizând focarele de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre

[notificată cu numărul C(2017) 4896]

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 89/662/CEE a Consiliului din 11 decembrie 1989 privind controlul veterinar în cadrul schimburilor intracomunitare în vederea realizării pieței interne (1), în special articolul 9 alineatul (4),

având în vedere Directiva 90/425/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind controalele veterinare și zootehnice aplicabile în schimburile intracomunitare cu anumite animale vii și produse în vederea realizării pieței interne (2), în special articolul 10 alineatul (4),

întrucât:

(1)

Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 a Comisiei (3) a fost adoptată ca urmare a apariției unor focare de gripă aviară înalt patogenă de subtip H5 în câteva state membre („statele membre în cauză”) și a stabilirii unor zone de protecție și de supraveghere de către autoritățile competente ale statelor membre respective în conformitate cu Directiva 2005/94/CE a Consiliului (4).

(2)

Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 prevede că zonele de protecție și de supraveghere stabilite de autoritățile competente ale statelor membre în cauză în conformitate cu Directiva 2005/94/CE trebuie să cuprindă cel puțin zonele enumerate ca zone de protecție și de supraveghere în anexa la respectiva decizie de punere în aplicare. Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 stabilește, de asemenea, că măsurile care trebuie aplicate în zonele de protecție și de supraveghere, astfel cum se prevede la articolul 29 alineatul (1) și la articolul 31 din Directiva 2005/94/CE, trebuie să fie menținute cel puțin până la datele stabilite pentru zonele respective în anexa la respectiva decizie de punere în aplicare.

(3)

Anexa la Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 a fost ulterior modificată prin Deciziile de punere în aplicare (UE) 2017/417 (5), (UE) 2017/554 (6), (UE) 2017/696 (7), (UE) 2017/780 (8), (UE) 2017/819 (9), (UE) 2017/977 (10) și (UE) 2017/1139 (11) ale Comisiei, pentru a se ține cont de modificările zonelor de protecție și de supraveghere stabilite de autoritățile competente ale statelor membre în conformitate cu Directiva 2005/94/CE, ca urmare a apariției în Uniune a unor noi focare de gripă aviară înalt patogenă de subtip H5. În plus, Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 a fost modificată prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/696 pentru a se stabili norme referitoare la expedierea transporturilor de pui de o zi din zonele menționate în anexa la Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247, ca urmare a îmbunătățirii situației epidemiologice determinate de respectivul virus în Uniune.

(4)

Deși situația generală a bolii în Uniune s-a îmbunătățit în mod continuu, după data celei mai recente modificări a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2017/247 prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/1139 Franța a detectat un nou focar de gripă aviară înalt patogenă de subtip H5N8 într-o exploatație avicolă rurală din Brillon, în nordul Franței, în apropierea frontierei cu Belgia. De asemenea, Franța a notificat Comisiei că a luat măsurile necesare în conformitate cu Directiva 2005/94/CE, inclusiv stabilirea unor zone de protecție și de supraveghere în jurul exploatației în care s-au constat infecții.

(5)

Belgia a stabilit, de asemenea, o zonă de supraveghere, în conformitate cu Directiva 2005/94/CE, în Brunehaut și Rumes, în nordul Belgiei, în apropiere de granița cu Franța, ca urmare a recent confirmatului focar din Franța.

(6)

Comisia a examinat măsurile luate de Franța în conformitate cu Directiva 2005/94/CE ca urmare a recentului focar epidemic de gripă aviară de subtip H5N8 apărut în nordul Franței și admite faptul că limitele zonelor de protecție și de supraveghere stabilite de autoritățile competente din Franța, precum și zona de supraveghere stabilită în Belgia, se află la o distanță suficientă față de exploatația în care a fost confirmat un focar epidemic de gripă aviară înalt patogenă de subtip H5N8.

(7)

Pentru a se preveni orice perturbări inutile ale comerțului din Uniune și pentru a se evita impunerea de către țări terțe a unor bariere nejustificate în calea comerțului, este necesar să se descrie rapid la nivelul Uniunii, în colaborare cu Franța și Belgia, zonele de protecție și de supraveghere stabilite în Franța, precum și zona de supraveghere stabilită în Belgia, în conformitate cu Directiva 2005/94/CE, ca urmare a focarului recent apărut în Franța. Prin urmare, noile zone pentru Franța și Belgia ar trebui inserate în anexa la Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247.

(8)

Așadar, anexa la Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 ar trebui modificată în scopul de a se actualiza regionalizarea la nivelul Uniunii pentru a se include zonele de protecție și de supraveghere stabilite de Franța, precum și zona de supraveghere stabilită în Belgia, în conformitate cu Directiva 2005/94/CE, precum și durata restricțiilor aplicabile acestora.

(9)

Prin urmare, Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 ar trebui modificată în consecință.

(10)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa la Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 7 iulie 2017.

Pentru Comisie

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 395, 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 224, 18.8.1990, p. 29.

(3)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 a Comisiei din 9 februarie 2017 privind măsurile de protecție vizând focarele de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre (JO L 36, 11.2.2017, p. 62).

(4)  Directiva 2005/94/CE a Consiliului din 20 decembrie 2005 privind măsurile comunitare de combatere a influenței aviare și de abrogare a Directivei 92/40/CEE (JO L 10, 14.1.2006, p. 16).

(5)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/417 a Comisiei din 7 martie 2017 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 privind măsurile de protecție vizând focarele de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre (JO L 63, 9.3.2017, p. 177).

(6)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/554 a Comisiei din 23 martie 2017 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 privind măsurile de protecție vizând focarele de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre (JO L 79, 24.3.2017, p. 15).

(7)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/696 a Comisiei din 11 aprilie 2017 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2017/247 privind măsurile de protecție vizând focarele de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre (JO L 101, 13.4.2017, p. 80).

(8)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/780 a Comisiei din 3 mai 2017 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 privind măsurile de protecție vizând focarele de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre (JO L 116, 5.5.2017, p. 30).

(9)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/819 a Comisiei din 12 mai 2017 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 privind măsurile de protecție vizând focarele de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre (JO L 122, 13.5.2017, p. 76).

(10)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/977 a Comisiei din 8 iunie 2017 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2017/247 privind măsurile de protecție vizând focarele de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre (JO L 146, 9.6.2017, p. 155).

(11)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/1139 a Comisiei din 23 iunie 2017 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 privind măsurile de protecție vizând focarele de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre (JO L 164, 27.6.2017, p. 59).


ANEXĂ

Anexa la Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 se modifica după cum urmează:

1.

În partea A, rubrica pentru Franța se înlocuiește cu următorul text:

„Stat membru: Franța

Zona care cuprinde:

Data până la care se aplică în conformitate cu articolul 29 alineatul (1) din Directiva 2005/94/CE

Les communes suivantes dans le département du Nord:

BOUSIGNIES

BRILLON

ROSULT

SARS-ET-ROSIERES

TILLOY-LEZ-MARCHIENNES

21.7.2017”

2.

Partea B se modifica după cum urmează:

(a)

rubrica pentru Belgia se înlocuiește cu următorul text:

„Stat membru: Belgia

Zona care cuprinde:

Data până la care se aplică în conformitate cu articolul 31 din Directiva 2005/94/CE

De zone omvat de gemeenten Zedelgem en Oostkamp en delen van de gemeenten Jabbeke, Brugge, Beernem, Wingene, Pittem, Lichtervelde, Torhout en Ichtegem.

De zone omvat in wijzerzin:

de spoorweg Oostende – Brugge

Expresweg

Bevrijdingslaan

Hoefijzerlaan

Koning Albertlaan

Buiten Begijnvest

Buiten Katelijnevest

Buiten Gentpoortvest

Generaal Lemanlaan

Astridlaan

Bruggestraat

Beverhoutsveldstraat

Akkerstraat

Parkstraat

Stationstraat

Wingene Steenweg

Reigerlostraat

Torenweg

Vagevuurstraat

Bruggesteenweg

Predikherenstraat

Rakestraat

Keukelstraat

Balgenhoekstraat

Ruiseledesteenweg

Tieltstraat

Kapellestraat

Kokerstraat

Egemsestraat

Wingensesteenweg

Egemveldweg

Grootveldstraat

Schoolstraat

Marktplein

Lichterveldestraat

Zegwegestraat

Sprietstraat

Zwevezelestraat

Koolkampstraat

Ringlaan

Brugsebaan

Roeselaarseweg

Vredelaan

Oostendestraat

Wijnendale-Molenstraat

Smissestraat

Spoorwegstraat

Schoolstraat

Torhoutbaan

Korenstraat

Heuvelstraat

Zuidstraat

Mitswegestraat

Achterstraat

Bruggestraat

Barletegemweg

Aartrijksesteenweg

Dorpstraat

Stationsstraat

Expressweg

de spoorweg / le chemin de fer Oostende – Brugge

16.7.2017

Een 3 km zone rond de haard in Oostkamp (N51.115900 – E3.191884).

De zone omvat straat (secties) in de gemeenten Zedelgem en Oostkamp.

8.7.2017-16.7.2017

De zone omvat de gemeenten Menen en Wevelgem en delen van de gemeenten Wervik, Moorslede, Ledegem, Izegem, Lendelede, Kuurne, Harelbeke, Deerlijke, Zwevegem, Kortrijk en Mouscron.

De zone omvat in wijzerzin:

de Franse grens

Busbekestraat

Laagweg

Vagevuurstraat

Hoogweg

Calvariestraat

N58

Geluwesesteenweg

Wervikstraat

Sint Denijsplaats

Beselarestraat

Magerheidstraat

A19

Dadizelestraat

Geluwestraat

Beselarestraat

Plaats

Ledegemstraat

Dadizelestraat

Papestraat

Stationsstraat

Sint-Eloois-Winkelstraat

Rollegemstraat

Sint-Jansplein

Sint-Janstraat

Rollegemkapelsestraat

A17/E403

Woestijnstraat

Meensesteenweg

Woestynestraat

Bosmolenstraat

Geitestraat

Roterijstraat

Beiaardstraat

Molenstraat

Kortrijksestraat

Winkelsestraat

Stationsstraat

Hulstemolenstraat

Rijksweg

Roeselaarseweg

Marichaalstraat

N36

Ringlaan

Stationsstraat

Pladijsstraat

Kleine Brandstraat

Deerlijkstraat

N391/Kanaalweg

Keiberg

Avelgemstraat

Kastanjeboomstraat

Hoogstraat

Perrestraat

Vinkestraat

Marquettestraat

Brucqstraat

Zandbeekstraat

Beerbosstraat

Doornikserijsweg

Kanadezenlaan

Lagestraat

Frankrijkstraat

Herseauxlaan

Rue de Roubaix

Chaussée d'Estampuis

de Franse grens

17.7.2017

Een 3 km zone rond de haard in Menen (N50.799130- E3.213860).

De zone omvat straat(secties) in de gemeenten Menen, Wevelgem en Kortrijk.

9.7.2017-17.7.2017

De zone omvat delen van de gemeenten Brunehaut en Rumes.

De zone omvat in wijzerzin:

de Franse grens / la frontière française

Chaussée Montgomery

Rue du Crinquet

Rue Albert 1er

Rue Royal

Rue du bas Préau

Rue de l'Elnon

Rue du Planti

Place de Howardries

Petit Howardries

Rue des Patûres

Rue du Château

Rue des Marteaux

Rue de Sallenelles

Rue de la Bourbe

Rue Jules Décarpentrie

Rue Wibault-Bouchart

Rue de l'Eclusette

Rue Fernand Gernez

Rue du Pont de Maulde

de Franse grens / la frontière française

31.7.2017”

(b)

rubrica pentru Franța se înlocuiește cu următorul text:

„Stat membru: Franța

Zona care cuprinde:

Data până la care se aplică în conformitate cu articolul 31 din Directiva 2005/94/CE

Les communes suivantes dans le département du Nord:

BOUSBECQUE

HALLUIN

NEUVILLE EN FERRAIN

RONCQ

TOURCOING

WATTRELOS

17.7.2017

Les communes suivantes dans le département du Nord:

AIX

AUCHY-LEZ-ORCHIES

BELLAING

BEUVRY-LA-FORET

BOUVIGNIES

COUTICHES

ERRE

FENAIN

FLINES-LEZ-RACHES

HASNON

HAVELUY

HELESMES

HORNAING

LANDAS

LECELLES

MARCHIENNES

MAULDE

MILLONFOSSE

MOUCHIN

NIVELLE

NOMAIN

ORCHIES

PECQUENCOURT

RAISMES

RIEULAY

RUMEGIES

SAINT-AMAND-LES-EAUX

SAMEON

SOMAIN

THUN-SAINT-AMAND

VRED

WALLERS

WANDIGNIES-HAMAGE

WARLAING

31.7.2017

Les communes suivantes dans le département du Nord:

BOUSIGNIES

BRILLON

ROSULT

SARS-ET-ROSIERES

TILLOY-LEZ-MARCHIENNES

22.7.2017-31.7.2017”


Rectificări

8.7.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 177/53


Rectificare la Regulamentul (UE) 2015/768 al Consiliului din 11 mai 2015 de extindere la statele membre neparticipante a aplicării Regulamentului (UE) nr. 331/2014 de instituire a unui program de schimb, asistență și formare profesională pentru protecția monedei euro împotriva contrafacerii (programul „Pericles 2020”)

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 121 din 14 mai 2015 )

Pe copertă și la pagina 1, titlul:

în loc de:

„Regulamentul (UE) 2015/768 al Consiliului din 11 mai 2015 de extindere la statele membre neparticipante a aplicării Regulamentului (UE) nr. 331/2014 de instituire a unui program de schimb, asistență și formare profesională pentru protecția monedei euro împotriva contrafacerii (programul «Pericles 2020»)”,

se citește:

„Regulamentul (UE) 2015/768 al Consiliului din 11 mai 2015 de extindere la statele membre neparticipante a aplicării Regulamentului (UE) nr. 331/2014 privind instituirea unui program de schimb, asistență și formare profesională pentru protecția monedei euro împotriva falsificării (programul «Pericles 2020»)”