ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 171

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 60
4 iulie 2017


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul delegat (UE) 2017/1180 al Comisiei din 24 februarie 2017 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2017/118 de instituire a unor măsuri de conservare în domeniul pescuitului pentru protecția mediului marin în Marea Nordului

1

 

*

Regulamentul delegat (UE) 2017/1181 al Comisiei din 2 martie 2017 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2017/117 de stabilire a unor măsuri de conservare în domeniul pescuitului pentru protecția mediului marin în Marea Baltică și de abrogare a Regulamentului delegat (UE) 2015/1778

30

 

*

Regulamentul delegat (UE) 2017/1182 al Comisiei din 20 aprilie 2017 de completare a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește grilele utilizate în Uniune pentru clasificarea carcaselor de bovine, porcine și ovine și în ceea ce privește raportarea prețurilor de piață ale anumitor categorii de carcase și animale vii

74

 

*

Regulamentul delegat (UE) 2017/1183 al Comisiei din 20 aprilie 2017 de completare a Regulamentelor (UE) nr. 1307/2013 și (UE) nr. 1308/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește notificările către Comisie de informații și documente ( 1 )

100

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1184 al Comisiei din 20 aprilie 2017 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește grilele utilizate în Uniune pentru clasificarea carcaselor de bovine, porcine și ovine și în ceea ce privește raportarea prețurilor de piață ale anumitor categorii de carcase și animale vii

103

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1185 al Comisiei din 20 aprilie 2017 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (UE) nr. 1307/2013 și (UE) nr. 1308/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește notificările către Comisie ale informațiilor și documentelor, precum și de modificare și abrogare a mai multor regulamente ale Comisiei ( 1 )

113

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1186 al Comisiei din 3 iulie 2017 de retragere a autorizației acordate pentru substanța activă insectifug după miros de origine animală sau vegetală/ulei brut de tal în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, precum și de modificare Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei ( 1 )

131

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1187 al Comisiei din 3 iulie 2017 de instituire a unei taxe compensatorii definitive pentru importurile de anumite tipuri de hârtie cretată de calitate superioară originară din Republica Populară Chineză în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în temeiul articolului 18 din Regulamentul (UE) 2016/1037 al Parlamentului European și al Consiliului

134

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1188 al Comisiei din 3 iulie 2017 de instituire a unei taxe antidumping definitive asupra importurilor de anumite tipuri de hârtie cretată de calitate superioară originară din Republica Populară Chineză în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European și al Consiliului

168

 

 

ACTE ADOPTATE DE ORGANISME CREATE PRIN ACORDURI INTERNAŢIONALE

 

*

Decizia nr. 1/2017 a Comitetului mixt pentru agricultură din 22 iunie 2017 privind modificarea anexei 12 la Acordul dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind schimburile comerciale cu produse agricole [2017/1189]

185

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

4.7.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 171/1


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2017/1180 AL COMISIEI

din 24 februarie 2017

de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2017/118 de instituire a unor măsuri de conservare în domeniul pescuitului pentru protecția mediului marin în Marea Nordului

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind politica comună în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1954/2003 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2371/2002 și (CE) nr. 639/2004 ale Consiliului și a Deciziei 2004/585/CE a Consiliului (1), în special articolul 11,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 11 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, statele membre sunt împuternicite să adopte măsuri de conservare în domeniul pescuitului care sunt aplicabile în apele lor și necesare în scopul respectării obligațiilor care le revin în temeiul legislației Uniunii privind protecția mediului, incluzând articolul 6 din Directiva 92/43/CEE a Consiliului (2) și articolul 13 alineatul (4) din Directiva 2008/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului (3).

(2)

Articolul 6 din Directiva 92/43/CEE prevede că statele membre trebuie să stabilească, pentru ariile speciale de conservare, măsurile de conservare necesare care răspund cerințelor ecologice ale acelor tipuri de habitate naturale și specii prezente pe teritoriul siturilor enumerate în anexele la directiva menționată. De asemenea, în conformitate cu același articol, statele membre trebuie să ia măsurile necesare pentru a evita, pe teritoriul ariilor speciale de conservare, deteriorarea habitatelor naturale și a habitatelor speciilor, precum și perturbarea semnificativă a speciilor pentru care au fost desemnate respectivele arii.

(3)

În conformitate cu articolul 13 alineatul (4) din Directiva 2008/56/CE, statele membre trebuie să adopte programe de măsuri, inclusiv măsuri de protecție spațială, care să contribuie la crearea de rețele coerente și reprezentative de zone marine protejate și să acopere în mod adecvat diversitatea ecosistemelor componente, ca de exemplu arii speciale de conservare în sensul Directivei privind habitatele, zone speciale de protecție în sensul Directivei privind păsările (4) și zone marine protejate, astfel cum au fost convenite de Comunitate sau de statele membre interesate în cadrul acordurilor internaționale sau regionale la care acestea sunt părți.

(4)

În cazul în care un stat membru consideră că este necesar să se adopte măsuri în scopul respectării obligațiilor care îi revin în temeiul legislației Uniunii privind protecția mediului, iar alte state membre au un interes de gestionare direct în activitatea de pescuit care urmează să fie afectată de astfel de măsuri, Comisia, este împuternicită să adopte aceste măsuri prin intermediul unor acte delegate, în urma unei recomandări comune prezentate de statele membre interesate.

(5)

La 5 septembrie 2016, Comisia a adoptat Regulamentul delegat (UE) 2017/118 (5) de instituire a unor măsuri de conservare în domeniul pescuitului pentru protecția mediului marin în anumite zone din Marea Nordului.

(6)

În conformitate cu articolul 11 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, Danemarca, în calitatea sa de stat membru inițiator, a pus la dispoziția Comisiei și a statelor membre cu interes de gestionare direct informații relevante în legătură cu măsurile necesare suplimentare, inclusiv motivele, dovezile științifice pe care se bazează și detaliile privind punerea în aplicare în practică și asigurarea respectării măsurilor.

(7)

La 16 noiembrie 2016, după consultarea Consiliului consultativ pentru Marea Nordului, Danemarca, Germania și Suedia au înaintat Comisiei o recomandare comună pentru măsuri de conservare în domeniul pescuitului pentru a proteja structurile de recif din patru situri Natura 2000 suplimentare daneze din Kattegat. Măsurile menționate includ interzicerea activităților de pescuit cu unelte mobile de pescuit de fund în zonele cu recife (habitat de tip 1170) și interzicerea tuturor activităților de pescuit în zonele cu recife emițătoare de gaze (habitat de tip 1180).

(8)

Activitățile de pescuit pe fundul mării cu unelte mobile de pescuit de fund au un impact negativ asupra habitatelor de recif, deoarece astfel de activități afectează atât structurile de recif, cât și biodiversitatea din recife. Prin urmare, interdicția de a pescui cu astfel de unelte în zonele de recif relevante daneze, așa cum este prevăzută în recomandarea comună, ar trebui inclusă în Regulamentul delegat (UE) 2017/118. Recifele emițătoare de gaze sunt structuri deosebit de fragile și orice impact fizic constituie o amenințare pentru starea lor de conservare. În consecință, interzicerea tuturor activităților de pescuit în zona relevantă cu recife emițătoare de gaze, așa cum este prevăzută în recomandarea comună, ar trebui inclusă și în regulamentul menționat.

(9)

Comitetul științific, tehnic și economic pentru pescuit [denumit în continuare „CSTEP” (6)] afirmă, în avizul său științific din 6 decembrie 2016, că obiectivele de conservare propuse din zonele speciale de conservare menționate în recomandarea comună nu pot fi atinse pe deplin fără măsuri adecvate de prevenire a activităților de pescuit în zonele respective.

(10)

CSTEP a identificat anumite probleme în ceea ce privește controlul și executarea măsurilor de conservare în cadrul siturilor respective. Statele membre trebuie să adopte măsuri adecvate, să aloce resurse corespunzătoare și să creeze structurile necesare pentru asigurarea controlului, inspectării și executării activităților desfășurate în sfera politicii comune în domeniul pescuitului (PCP). Aceste măsuri pot include, spre exemplu, cerința ca toate navele vizate să transmită pozițiile lor VMS mai frecvent sau cerința de a identifica zonele cu risc ridicat în cadrul sistemului de control național bazat pe gestionarea riscurilor, pentru a răspunde preocupărilor CSTEP.

(11)

Danemarca a furnizat informații detaliate cu privire la măsurile care asigură monitorizarea și controlul, ținând seama de nivelul actual de activitate de pescuit în aceste zone. Aceste măsuri de control presupun inspecții ale activităților de pescuit în larg și monitorizarea permanentă de către centrul de monitorizare a pescuitului din Danemarca prin intermediul sistemului de gestionare bazat pe riscuri. Sistemul de identificare automată este, de asemenea, folosit pentru a completa datele VMS.

(12)

Este important să se asigure evaluarea măsurilor introduse de prezentul regulament, în special în ceea ce privește controlul respectării interdicțiilor de pescuit. Prin urmare, Danemarca ar trebui să efectueze o evaluare suplimentară în vederea asigurării respectării interdicțiilor de pescuit, cel târziu la 18 luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

(13)

Regulamentul delegat (UE) 2017/118 ar trebui modificat în consecință.

(14)

Măsurile de conservare în domeniul pescuitului stabilite de prezentul regulament nu aduc atingere niciunor alte măsuri de gestionare existente sau viitoare care vizează conservarea siturilor în cauză, incluzând măsurile de conservare în domeniul pescuitului,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificarea Regulamentului delegat (UE) 2017/118

Regulamentul delegat (UE) 2017/118 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 6 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 6

Examinare

(1)   Până la 30 iunie 2017, statele membre în cauză evaluează punerea în aplicare a măsurilor stabilite la articolele 3 și 4 în:

(a)

zonele 1(1), 1(2) și 1(3), astfel cum sunt definite în anexa I; și

(b)

zonele 2(1)-2(2), astfel cum sunt definite în anexa II.

(2)   Până la 31 iulie 2017, statele membre în cauză prezintă Comisiei un raport de sinteză privind evaluarea la care se face referire la alineatul (1).

(3)   Până la 31 octombrie 2018, statele membre în cauză evaluează punerea în aplicare a măsurilor stabilite la articolele 3 și 4 în:

(a)

zonele 1(4)-1(7), astfel cum sunt definite în anexa I; și

(b)

zonele 2(22), 2(23) și 2(24), astfel cum sunt definite în anexa II.

(4)   Până la 30 noiembrie 2018, statele membre în cauză prezintă Comisiei un (raport de sinteză privind evaluarea la care se face referire la alineatul (3).”

2.

Anexa I se înlocuiește cu textul din anexa I la prezentul regulament.

3.

Anexa II se înlocuiește cu textul din anexa II la prezentul regulament.

4.

Anexa III se înlocuiește cu textul din anexa III la prezentul regulament.

Articolul 2

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 24 februarie 2017.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 354, 28.12.2013, p. 22.

(2)  Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică (JO L 206, 22.7.1992, p. 7).

(3)  Directiva 2008/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 2008 de instituire a unui cadru de acțiune comunitară în domeniul politicii privind mediul marin (Directiva-cadru Strategia pentru mediul marin) (JO L 164, 25.6.2008, p. 19).

(4)  Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea păsărilor sălbatice (JO L 20, 26.1.2010, p. 7).

(5)  Regulamentul delegat (UE) 2017/118 al Comisiei din 5 septembrie 2016 de instituire a unor măsuri de conservare în domeniul pescuitului pentru protecția mediului marin în Marea Nordului (JO L 19, 25.1.2017, p. 10).

(6)  stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/55543/2016-12_STECF+16-24+-+JR+for+Natura+2000+sites+under+CFP+art.11_JRCxxx.pdf


ANEXA I

ANEXA I

Coordonatele zonelor 1

Zona 1(1): Habitat nr. 166, sit Natura 2000 nr. 191, (codul UE: DK00VA248) Herthas Flak

Punctul

Latitudine N

Longitudine E

1S

57°39.422′

10°49.118′

2S

57°39.508′

10°49.602′

3S

57°39.476′

10°49.672′

4S

57°39.680′

10°50.132′

5S

57°39.312′

10°50.813′

6S

57°39.301′

10°51.290′

7S

57°38.793′

10°52.365′

8S

57°38.334′

10°53.201′

9S

57°38.150′

10°52.931′

10S

57°38.253′

10°52.640′

11S

57°37.897′

10°51.936′

12S

57°38.284′

10°51.115′

13S

57°38.253′

10°50.952′

14S

57°38.631′

10°50.129′

15S

57°39.142′

10°49.201′

16S

57°39.301′

10°49.052′

17S

57°39.422′

10°49.118′

Zona 1(2): Habitat nr. 168, sit Natura 2000 nr. 192, (codul UE: DK00VA249) Læsø Trindel & Tønneberg Banke

Punctul

Latitudine N

Longitudine E

1S

57°25.045′

11°6.757′

2S

57°26.362′

11°6.858′

3S

57°27.224′

11°9.239′

4S

57°26.934′

11°10.026′

5S

57°27.611′

11°10.938′

6S

57°28.053′

11°11.000′

7S

57°28.184′

11°11.547′

8S

57°28.064′

11°11.808′

9S

57°28.843′

11°13.844′

10S

57°29.158′

11°15.252′

11S

57°29.164′

11°16.861′

12S

57°29.017′

11°17.266′

13S

57°29.080′

11°17.597′

14S

57°28.729′

11°18.494′

15S

57°28.486′

11°18.037′

16S

57°28.258′

11°18.269′

17S

57°27.950′

11°18.239′

18S

57°27.686′

11°18.665′

19S

57°27.577′

11°18.691′

20S

57°27.525′

11°18.808′

21S

57°27.452′

11°18.837′

22S

57°27.359′

11°18.818′

23S

57°26.793′

11°17.929′

24S

57°27.984′

11°15.500′

25S

57°27.676′

11°14.758′

26S

57°25.998′

11°17.309′

27S

57°25.946′

11°17.488′

28S

57°26.028′

11°17.555′

29S

57°26.060′

11°17.819′

30S

57°26.011′

11°18.360′

31S

57°25.874′

11°18.666′

32S

57°25.683′

11°18.646′

33S

57°25.417′

11°18.524′

34S

57°25.377′

11°18.408′

35S

57°25.330′

11°18.039′

36S

57°25.175′

11°17.481′

37S

57°24.928

11°17.579′

38S

57°24.828′

11°17.366′

39S

57°24.891′

11°17.049′

40S

57°25.128′

11°17.118′

41S

57°25.249′

11°16.721′

42S

57°25.211′

11°16.592′

43S

57°25.265′

11°16.162′

44S

57°25.170′

11°15.843′

45S

57°25.245′

11°15.562′

46S

57°25.208′

11°15.435′

47S

57°25.278′

11°15.083′

48S

57°25.462′

11°15.059′

49S

57°25.517′

11°15.007′

50S

57°25.441′

11°14.613′

51S

57°25.610′

11°14.340′

52S

57°25.630′

11°14.119′

53S

57°25.629′

11°13.827′

54S

57°25.738′

11°13.658′

55S

57°25.610′

11°13.392′

56S

57°25.625′

11°13.176′

57S

57°25.933′

11°12.379′

58S

57°25.846′

11°11.959′

59S

57°25.482′

11°12.956′

60S

57°25.389′

11°13.083′

61S

57°25.221′

11°13.212′

62S

57°25.134′

11°13.221′

63S

57°25.031′

11°13.077′

64S

57°25.075′

11°12.751′

65S

57°24.817′

11°12.907′

66S

57°24.747′

11°12.862′

67S

57°24.616′

11°13.229′

68S

57°24.549′

11°13.240′

69S

57°24.347′

11°13.093′

70S

57°24.256′

11°13.288′

71S

57°24.145′

11°13.306′

72S

57°24.051′

11°13.138′

73S

57°23.818′

11°13.360′

74S

57°23.649′

11°13.280′

75S

57°23.553′

11°13.260′

76S

57°23.432′

11°13.088′

77S

57°23.416′

11°12.861′

78S

57°23.984′

11°9.081′

79S

57°25.045′

11°6.757′

Zona 1(3): Habitat nr. 167, sit Natura 2000 nr. 207, (codul UE: DK00VA299) Lysegrund

Punctul

Latitudine N

Longitudine E

1S

56°19.367′

11°46.017′

2S

56°18.794′

11°48.153′

3S

56°17.625′

11°48.541′

4S

56°17.424′

11°48.117′

5S

56°17.864′

11°47.554′

6S

56°17.828′

11°47.265′

7S

56°17.552′

11°47.523′

8S

56°17.316′

11°47.305′

9S

56°17.134′

11°47.260′

10S

56°16.787′

11°46.753′

11S

56°16.462′

11°46.085′

12S

56°16.455′

11°43.620′

13S

56°17.354′

11°42.671′

14S

56°18.492′

11°42.689′

15S

56°18.950′

11°41.823′

16S

56°19.263′

11°41.870′

17S

56°19.802′

11°40.939′

18S

56°19.989′

11°41.516′

19S

56°18.967′

11°43.600′

20S

56°19.460′

11°44.951′

21S

56°19.367′

11°46.017′

Zona 1(4): Habitat nr. 169, sit Natura 2000 nr. 193, (codul UE: DK00VA250) Store Middelgrund

Punctul

Latitudine N

Longitudine E

1

56°34.52′

12°2.208′

1

56°34.612′

12°2.136′

1

56°35.19′

12°2.285′

1

56°35.474′

12°2.817′

1

56°35.465′

12°4.468′

1

56°35.233′

12°5.415′

1

56°33.428′

12°6.808′

1

56°32.915′

12°5.233′

1

56°31.324′

12°4.355′

1

56°31.318′

12°2.235′

Zona 1(5): Habitat nr. 204, sit Natura 2000 nr. 204, (codul UE: DK00VA303) Schultz og Hastens Grund samt Briseis Flak

Punctul

Latitudine N

Longitudine E

1

56°11.54′

11°11.308′

1

56°12.748′

11°11.412′

1

56°12.977′

11°11.076′

1

56°13.812′

11°11.019′

1

56°14.318′

11°11.153′

1

56°16.409′

11°12.95′

1

56°16.553′

11°13.137′

1

56°16.645′

11°13.574′

1

56°17.029′

11°14.117′

1

56°17.401′

11°14.234′

1

56°17.495′

11°14.355′

1

56°17.543′

11°15.095′

1

56°17.511′

11°15.328′

1

56°17.047′

11°15.456′

1

56°16.571′

11°14.971′

1

56°16.555′

11°14.611′

1

56°15.931′

11°14.504′

1

56°15.479′

11°14.11′

1

56°14.679′

11°14.013′

1

56°14.193′

11°14.207′

1

56°12.565′

11°13.067′

1

56°11.523′

11°13.443′

1

56°11.247′

11°14.042′

1

56°10.105′

11°13.247′

1

56°9.516′

11°11.983′

1

56°9.417′

11°11.258′

1

56°9.476′

11°10.556′

1

56°8.737′

11°8.954′

1

56°8.756′

11°8.568′

1

56°9.334′

11°8.269′

1

56°9.907′

11°8.446′

1

56°9.914′

11°9.319′

1

56°10.4′

11°10.654′

1

56°10.362′

11°11.298′

1

56°10.805′

11°11.88′

1

56°11.184′

11°11.956′

2

56°20.985′

11°22.005′

2

56°20.367′

11°19.136′

2

56°19.547′

11°17.294′

2

56°18.7′

11°15.982′

2

56°18.724′

11°18.399′

2

56°20.817′

11°20.511′

2

56°18.27′

11°17.204′

2

56°18.629′

11°17.695′

2

56°18.078′

11°16.411′

2

56°18.7′

11°15.982′

2

56°20.257′

11°22.733′

2

56°20.13′

11°22.319′

2

56°19.134′

11°18.983′

Zona 1(6): Habitat nr. 09, sit Natura 2000 nr. 09, (codul UE: DK00FX010) Strandenge på Læsø og havet syd herfor

Punctul

Latitudine N

Longitudine E

1

57°16.590′

11°14.495′

1

57°16.256′

11°14.59′

1

57°16.169′

11°14.409′

1

57°16.169′

11°14.209′

1

57°16.677′

11°12.483′

1

57°17.116′

11°12.001′

1

57°16.556′

11°13.269′

1

57°17.591′

11°12.392′

1

57°17.86′

11°13.122′

1

57°17.55′

11°13.861′

7

57°5.371′

11°20.659′

7

57°6.381′

11°21.944′

7

57°5.91′

11°22.787′

7

57°5.18′

11°22.809′

7

57°8.174′

11°16.527′

7

57°8.68′

11°18.549′

7

57°7.534′

11°20.441′

7

57°6.804′

11°20.398′

7

57°5.816′

11°19.63′

7

57°6.634′

11°17.078′

7

57°8.174′

11°16.527′

7

57°4.903′

11°22.463′

8

57°9.615′

11°17.231′

8

57°10.129′

11°13.882′

8

57°2.822′

11°17.65′

8

57°11.948′

11°12.687′

8

57°12.088′

11°11.741′

8

57°10.658′

11°12.883′

8

57°3.599′

11°17.885′

8

57°5.012′

11°16.909′

8

57°8.004′

11°13.522′

8

57°9.202′

11°17.358′

8

57°1.939′

11°16.417′

8

57°1.962′

11°14.827′

8

57°0.983′

11°14.342′

8

57°1.274′

11°10.035′

8

57°2.903′

11°6.783′

8

57°9.434′

11°17.472′

8

57°3.496′

11°7.083′

8

57°2.717′

11°11.757′

8

57°4.945′

11°9.468′

8

57°6.501′

11°10.111′

8

57°10.612′

11°11.461′

8

57°11.716′

11°11.244′

8

57°12.088′

11°11.741′

8

57°3.177′

11°6.659′

10

57°6.231′

11°8.031′

10

57°5.661′

11°7.912′

10

57°6.118′

11°6.363′

10

57°5.32′

11°6.254′

10

57°4.912′

11°6.315′

10

57°4.942′

11°7.2′

10

57°7.305′

11°6.688′

10

57°7.293′

11°5.893′

10

57°7.147′

11°7.866′

10

57°7.293′

11°5.893′

10

57°6.946′

11°5.845′

11

57°5.31′

10°59.197′

11

57°4.371′

10°56.279′

11

57°3.443′

10°58.93′

11

57°6.547′

11°1.968′

11

57°1.808′

10°58.496′

11

57°1.597′

10°57.823′

11

57°2.366′

10°53.025′

11

57°4.236′

11°5.614′

11

57°2.764′

10°51.91′

11

57°7.571′

11°4.806′

11

57°7.936′

11°3.651′

11

57°7.953′

11°2.667′

11

57°7.198′

11°5.634′

11

57°6.366′

10°52.893′

11

57°4.98′

10°50.473′

11

57°3.356′

10°51.401′

11

57°7.443′

10°58.998′

11

57°7.198′

11°5.634′

11

57°6.471′

11°5.125′

11

57°6.751′

11°2.224′

11

57°3.535′

11°5.08′

11

57°4.354′

10°59.94′

Zona 1(7): Habitat nr. 20, sit Natura 2000 nr. 20, (codul UE: DK00FX257) Havet omkring Nordre Rønner

Punctul

Latitudine N

Longitudine E

1

57°25.564′

11°1.008′

1

57°25.474′

11°1.727′

1

57°25.29′

11°1.947′

1

57°24.992′

11°1.863′

1

57°24.724′

11°1.233′

1

57°24.785′

11°0.981′

1

57°25.008′

11°0.467′

1

57°24.837′

11°0.331′

1

57°24.813′

11°0.153′

1

57°24.837′

10°59.992′

1

57°24.927′

10°59.909′

1

57°25.004′

10°59.935′

1

57°25.223′

11°0.27′

1

57°25.564′

11°1.008′

1

57°25.12′

11°1.924′

17

57°20.061′

11°2.851′

17

57°19.734′

11°0.84′

17

57°19.812′

11°0.697′

17

57°19.891′

11°0.335′

17

57°19.621′

10°59.763′

17

57°19.398′

10°59.772′

17

57°19.174′

11°0.903′

17

57°19.579′

11°3.014′

17

57°19.776′

11°3.182′

17

57°19.912′

11°3.156′

17

57°20.061′

11°2.851′

18

57°22.145′

10°57.371′

18

57°20.103′

10°55.273′

18

57°22.57′

10°57.338′

18

57°22.66′

10°56.892′

18

57°21.115′

10°55.086′

18

57°22.634′

10°56.392′

18

57°19.757′

10°54.713′

18

57°20.042′

10°54.207′

18

57°22.512′

10°55.648′

18

57°21.238′

10°53.014′

18

57°21.634′

10°53.434′

18

57°22.151′

10°54.627′

18

57°21.263′

10°55.473′

18

57°21.169′

10°56.585′

18

57°20.831′

10°53.127′

19

57°22.957′

11°4.239′

19

57°22.64′

11°4.987′

19

57°21.687′

11°5.546′

19

57°21.85′

11°6.385′

19

57°21.559′

11°6.792′

19

57°21.026′

11°6.641′

19

57°20.663′

11°6.423′

19

57°20.435′

11°6.035′

19

57°20.219′

11°4.913′

19

57°20.173′

11°3.355′

19

57°20.351′

11°1.386′

19

57°20.676′

10°59.222′

19

57°20.968′

10°59.072′

19

57°21.64′

10°59.792′

19

57°22.075′

10°58.079′

19

57°22.814′

10°57.873′

19

57°23.349′

10°58.116′

19

57°23.44′

10°59.169′

19

57°23.291′

11°1.892′

19

57°23.44′

10°59.169′


ANEXA II

ANEXA II

Coordonatele zonelor 2

Zona 2(1): Habitat nr. 166, sit Natura 2000 nr. 191, (codul UE: DK00VA248) zona cu recife emițătoare de gaze Herthas Flak

Punctul

Latitudine N

Longitudine E

1B

57°38.334′

10°53.201′

2 B

57°38.15′

10°52.931′

3 B

57°38.253′

10°52.64′

4 B

57°38.237′

10°52.15′

5 B

57°38.32′

10°51.974′

6 B

57°38.632′

10°51.82′

7 B

57°38.839′

10°52.261′

8 B

57°38.794′

10°52.36′

9 B

57°38.334′

10°53.201′

Zona 2(2): Habitat nr. 168, sit Natura 2000 nr. 192, (codul UE: DK00VA249) zona cu recife emițătoare de gaze Læsø Trindel & Tønneberg Banke

Punctul

Latitudine N

Longitudine E

1B

57°27.496′

11°15.033′

2 B

57°25.988′

11°17.323′

3 B

57°25.946′

11°17.488′

4 B

57°25.417′

11°18.524′

5 B

57°25.377′

11°18.408′

6 B

57°25.346′

11°18.172′

7 B

57°25.330′

11°18.039′

8 B

57°25.175′

11°17.481′

9 B

57°24.928′

11°17.579′

10 B

57°24.828′

11°17.366′

11 B

57°24.891′

11°17.049′

12 B

57°25.128′

11°17.118′

13 B

57°25.249′

11°16.721′

14 B

57°25.211′

11°16.592′

15 B

57°25.263′

11°16.177′

16 B

57°25.170′

11°15.843′

17 B

57°25.240′

11°15.549′

18 B

57°26.861′

11°15.517′

19 B

57°26.883′

11°14.998′

20 B

57°27.496′

11°15.033′

Zona 2(3): BRATTEN 1.

Punctul

Latitudine N

Longitudine E

Latitudine N

Longitudine E

1.1

58.54797

10.61234

58°32.87790′

10°36.74060′

1.2

58.54242

10.59708

58°32.54500′

10°35.82450′

1.3

58.57086

10.57829

58°34.25170′

10°34.69750′

1.4

58.57113

10.58584

58°34.26810′

10°35.15060′

Zona 2(4): BRATTEN 2.

Punctul

Latitudine N

Longitudine E

Latitudine N

Longitudine E

2.1

58.58333

10.70000

58°35.00000′

10°42.00000′

2.2

58.56370

10.70000

58°33.82200′

10°42.00000′

2.3

58.56834

10.68500

58°34.10000′

10°41.10000′

2.4

58.58333

10.67333

58°35.00000′

10°40.40000′

Zona 2(5): BRATTEN 3.

Punctul

Latitudine N

Longitudine E

Latitudine N

Longitudine E

3.1

58.55448

10.66622

58°33.26910′

10°39.97320′

3.2

58.53817

10.65876

58°32.29020′

10°39.52570′

3.3

58.56064

10.62589

58°33.63840′

10°37.55310′

3.4

58.58333

10.60196

58°35.00000′

10°36.11730′

3.5

58.58333

10.64007

58°35.00000′

10°38.40390′

Zona 2(6): BRATTEN 4.

Punctul

Latitudine N

Longitudine E

Latitudine N

Longitudine E

4.1

58.41829

10.56322

58°25.09750′

10°33.79350′

4.2

58.44104

10.54711

58°26.46240′

10°32.82670′

4.3

58.46111

10.53893

58°27.66680′

10°32.33610′

4.4

58.49248

10.55864

58°29.54890′

10°33.51860′

4.5

58.47846

10.58575

58°28.70790′

10°35.14500′

4.6

58.45570

10.60806

58°27.34200′

10°36.48350′

4.7

58.42942

10.58963

58°25.76550′

10°35.37770′

Zona 2(7): BRATTEN 5.

Punctul

Latitudine N

Longitudine E

Latitudine N

Longitudine E

5.1

58.46216

10.62166

58°27.72940′

10°37.29940′

5.2

58.48256

10.59473

58°28.95350′

10°35.68400′

5.3

58.50248

10.58245

58°30.14850′

10°34.94690′

5.4

58.50213

10.61104

58°30.12770′

10°36.66250′

5.5

58.47972

10.63392

58°28.78320′

10°38.03540′

Zona 2(8): BRATTEN 6.

Punctul

Latitudine N

Longitudine E

Latitudine N

Longitudine E

6.1

58.45450

10.49373

58°27.26970′

10°29.62370′

6.2

58.46727

10.47881

58°28.03640′

10°28.72850′

6.3

58.48976

10.46582

58°29.38550′

10°27.94900′

6.4

58.49126

10.47395

58°29.47550′

10°28.43730′

6.5

58.47369

10.50004

58°28.42150′

10°30.00260′

6.6

58.45435

10.49995

58°27.26080′

10°29.99710′

Zona 2(9): BRATTEN 7A

Punctul

Latitudine N

Longitudine E

Latitudine N

Longitudine E

7A.1

58.42132

10.53168

58°25.27900′

10°31.90080′

7A.2

58.41075

10.51853

58°24.64520′

10°31.11190′

7A.3

58.41982

10.50999

58°25.18910′

10°30.59960′

7A.4

58.44487

10.51291

58°26.69240′

10°30.77450′

7A.5

58.45257

10.52057

58°27.15410′

10°31.23410′

7A.6

58.44918

10.52936

58°26.95050′

10°31.76140′

7A.7

58.42423

10.52271

58°25.45370′

10°31.36260′

Zona 2(10): BRATTEN 7B

Punctul

Latitudine N

Longitudine E

Latitudine N

Longitudine E

7B.1

58.38556

10.51815

58°23.13340′

10°31.08930′

7B.2

58.39907

10.50486

58°23.94410′

10°30.29150′

7B.3

58.41075

10.51853

58°24.64520′

10°31.11190′

7B.4

58.42132

10.53168

58°25.27900′

10°31.90080′

7B.5

58.41613

10.54764

58°24.96810′

10°32.85830′

7B.6

58.38776

10.53394

58°23.26560′

10°32.03650′

Zona 2(11): BRATTEN 7C.

Punctul

Latitudine N

Longitudine E

Latitudine N

Longitudine E

7C.1

58.32839

10.44780

58°19.70320′

10°26.86790′

7C.2

58.33196

10.43976

58°19.91750′

10°26.38560′

7C.3

58.34390

10.44579

58°20.63390′

10°26.74760′

7C.4

58.36412

10.46309

58°21.84690′

10°27.78530′

7C.5

58.39907

10.50486

58°23.94410′

10°30.29150′

7C.6

58.38556

10.51815

58°23.13340′

10°31.08930′

7C.7

58.38172

10.50243

58°22.90310′

10°30.14580′

7C.8

58.34934

10.46503

58°20.96020′

10°27.90180′

7C.9

58.33436

10.45233

58°20.06130′

10°27.13950′

Zona 2(12): BRATTEN 7D.

Punctul

Latitudine N

Longitudine E

Latitudine N

Longitudine E

7D.1

58.32839

10.44780

58°19.70320′

10°26.86790′

7D.2

58.30802

10.43235

58°18.48120′

10°25.94100′

7D.3

58.31273

10.42636

58°18.76400′

10°25.58170′

7D.4

58.32300

10.43560

58°19.38030′

10°26.13580′

7D.5

58.33196

10.43976

58°19.91750′

10°26.38560′

Zona 2(13): BRATTEN 7E.

Punctul

Latitudine N

Longitudine E

Latitudine N

Longitudine E

7E.1

58.30802

10.43235

58°18.48120′

10°25.94100′

7E.2

58.30260

10.42276

58°18.15610′

10°25.36540′

7E.3

58.30642

10.41908

58°18.38510′

10°25.14470′

7E.4

58.31273

10.42636

58°18.76400′

10°25.58170′

Zona 2(14): BRATTEN 8.

Punctul

Latitudine N

Longitudine E

Latitudine N

Longitudine E

8.1

58.35013

10.56697

58°21.00780′

10°34.01820′

8.2

58.35000

10.54678

58°21.00000′

10°32.80660′

8.3

58.36596

10.54941

58°21.95780′

10°32.96480′

8.4

58.36329

10.56736

58°21.79740′

10°34.04160′

Zona 2(15): BRATTEN 9 A

Punctul

Latitudine N

Longitudine E

Latitudine N

Longitudine E

9A.1

58.28254

10.48633

58°16.95260′

10°29.17970′

9A.2

58.28185

10.46037

58°16.91100′

10°27.62230′

9A.3

58.32814

10.47828

58°19.68840′

10°28.69670′

9A.4

58.32314

10.49764

58°19.38860′

10°29.85840′

Zona 2(16): BRATTEN 9 B

Punctul

Latitudine N

Longitudine E

Latitudine N

Longitudine E

9B.1

58.28254

10.49986

58°16.95260′

10°29.99170′

9B.2

58.30184

10.50257

58°18.11030′

10°30.15410′

9B.3

58.30128

10.51117

58°18.07690′

10°30.67040′

9B.4

58.28560

10.51374

58°17.13590′

10°30.82450′

Zona 2(17): BRATTEN 10.

Punctul

Latitudine N

Longitudine E

Latitudine N

Longitudine E

10.1

58.40548

10.47122

58°24.32870′

10°28.27330′

10.2

58.39710

10.45111

58°23.82620′

10°27.06670′

10.3

58.41923

10.45140

58°25.15390′

10°27.08390′

10.4

58.43279

10.45575

58°25.96770′

10°27.34510′

10.5

58.41816

10.46972

58°25.08960′

10°28.18310′

Zona 2(18): BRATTEN 11.

Punctul

Latitudine N

Longitudine E

Latitudine N

Longitudine E

11.1

58.44546

10.48585

58°26.72760′

10°29.15080′

11.2

58.43201

10.48224

58°25.92060′

10°28.93410′

11.3

58.44293

10.46981

58°26.57590′

10°28.18890′

11.4

58.46009

10.46709

58°27.60540′

10°28.02550′

Zona 2(19): BRATTEN 12.

Punctul

Latitudine N

Longitudine E

Latitudine N

Longitudine E

12.1

58.31923

10.39146

58°19.15400′

10°23.48740′

12.2

58.33421

10.41007

58°20.05280′

10°24.60400′

12.3

58.32229

10.41228

58°19.33750′

10°24.73680′

12.4

58.30894

10.39258

58°18.53660′

10°23.55460′

Zona 2(20): BRATTEN 13.

Punctul

Latitudine N

Longitudine E

Latitudine N

Longitudine E

13.1

58.53667

10.41500

58°32.20000′

10°24.90020′

13.2

58.55302

10.40684

58°33.18120′

10°24.41050′

13.3

58.55827

10.41840

58°33.49610′

10°25.10420′

13.4

58.54551

10.42903

58°32.73030′

10°25.74190′

Zona 2(21): BRATTEN 14.

Punctul

Latitudine N

Longitudine E

Latitudine N

Longitudine E

14.1

58.26667

10.02858

58°16.00000′

10°1.71510′

14.2

58.51269

10.14490

58°30.76120′

10°8.69400′

14.3

58.53608

10.18669

58°32.16510′

10°11.20140′

14.4

58.46886

10.23659

58°28.13140′

10°14.19520′

14.5

58.31137

10.26041

58°18.68210′

10°15.62490′

14.6

58.26667

10.16996

58°16.00000′

10°10.19740′

Zona 2(22): Habitat nr. 169, sit Natura 2000 nr. 193, (codul UE: DK00VA250) zona cu recife emițătoare de gaze Store Middelgrund

Punctul

Latitudine N

Longitudine E

B-2

56°33.544′

12°6.298′

B-2

56°33.409′

12°5.528′

B-2

56°33.335′

12°5.519′

B-2

56°33.265′

12°5.575′

B-2

56°33.383′

12°6.519′

B-2

56°33.476′

12°5.629′

B-2

56°33.544′

12°6.298′

B-2

56°33.517′

12°6.446′

B-2

56°33.443′

12°6.52′

B-2

56°33.331′

12°6.476′

B-2

56°33.292′

12°6.396′

B-2

56°33.224′

12°5.717′

Zona 2(23): Habitat nr. 09, sit Natura 2000 nr. 09, (codul UE: DK00FX010) zona cu recife emițătoare de gaze Strandenge på Læsø og havet syd herfor

Punctul

Latitudine N

Longitudine E

B-2

57°15.542′

10°45.194′

B-2

57°15.604′

10°45.344′

B-2

57°15.614′

10°45.557′

B-2

57°15.446′

10°45.761′

B-2

57°15.124′

10°45.67′

B-2

57°15.04′

10°45.438′

B-2

57°15.139′

10°45.208′

B-2

57°15.542′

10°45.194′

B-3

57°13.714′

10°46.124′

B-3

57°13.788′

10°46.399′

B-3

57°13.53′

10°46.837′

B-3

57°13.421′

10°46.821′

B-3

57°13.233′

10°46.369′

B-3

57°13.225′

10°46.199′

B-3

57°13.305′

10°46.023′

B-3

57°13.714′

10°46.124′

B-4

57°13.175′

10°46.559′

B-4

57°13.298′

10°46.613′

B-4

57°13.37′

10°46.818′

B-4

57°13.286′

10°47.075′

B-4

57°13.115′

10°47.045′

B-4

57°13.069′

10°46.751′

B-5

57°15.382′

10°51.675′

B-5

57°15.132′

10°52.02′

B-5

57°15.382′

10°51.675′

B-5

57°15.401′

10°51.986′

B-5

57°15.271′

10°52.139′

B-5

57°15.13′

10°51.715′

B-5

57°15.246′

10°51.612′

B-6

57°15.146′

10°51.413′

B-6

57°15.265′

10°51.276′

B-6

57°15.276′

10°50.991′

B-6

57°15.007′

10°51.29′

B-6

57°15.276′

10°50.991′

B-6

57°15.123′

10°50.862′

B-6

57°15.011′

10°51.016′

B-9

57°7.285′

11°8.669′

B-9

57°7.256′

11°9.263′

B-9

57°6.929′

11°9.478′

B-9

57°6.675′

11°9.137′

B-9

57°6.707′

11°8.498′

B-9

57°7.285′

11°8.669′

B-9

57°7.046′

11°8.343′

B-12

57°2.207′

10°57.537′

B-12

57°2.081′

10°57.168′

B-12

57°1.881′

10°57.05′

B-12

57°1.799′

10°57.111′

B-12

57°1.656′

10°57.457′

B-12

57°1.649′

10°57.5′

B-12

57°1.889′

10°58.494′

B-12

57°1.752′

10°58.311′

B-12

57°1.633′

10°57.929′

B-12

57°2.207′

10°57.537′

B-12

57°2.244′

10°58.141′

B-12

57°2.201′

10°58.248′

B-12

57°1.972′

10°58.528′

B-13

57°7.65′

11°2.894′

B-13

57°7.501′

11°3.03′

B-13

57°7.409′

11°3.539′

B-13

57°7.453′

11°3.718′

B-13

57°7.707′

11°3.935′

B-13

57°7.838′

11°3.837′

B-13

57°7.93′

11°3.614′

B-13

57°7.941′

11°3.373′

B-13

57°7.942′

11°3.31′

B-13

57°7.877′

11°3.093′

B-13

57°7.872′

11°3.077′

B-13

57°7.409′

11°3.258′

B-13

57°7.549′

11°3.894′

B-13

57°7.872′

11°3.077′

B-13

57°7.783′

11°2.965′

B-14

57°9.651′

11°16.75′

B-14

57°9.202′

11°17.358′

B-14

57°9.528′

11°16.459′

B-14

57°9.348′

11°16.415′

B-14

57°9.528′

11°16.459′

B-14

57°9.649′

11°17.006′

B-14

57°9.434′

11°17.472′

B-14

57°9.615′

11°17.231′

B-14

57°9.182′

11°16.531′

B-14

57°9.094′

11°16.95′

B-15

57°7.089′

11°17.532′

B-15

57°7.014′

11°17.903′

B-15

57°6.837′

11°18.035′

B-15

57°6.683′

11°17.999′

B-15

57°6.522′

11°17.479′

B-15

57°6.605′

11°17.172′

B-15

57°6.698′

11°17.063′

B-15

57°6.778′

11°17.027′

B-15

57°6.793′

11°17.021′

B-15

57°6.905′

11°17.047′

B-15

57°7.033′

11°17.211′

B-15

57°6.57′

11°17.784′

Zona 2(24): Habitat nr. 20, sit Natura 2000 nr. 20, (codul UE: DK00FX257) zona cu recife emițătoare de gaze Havet omkring Nordre Rønner

Punctul

Latitudine N

Longitudine E

B-3

57°26.016′

10°59.043′

B-3

57°25.683′

10°58.337′

B-3

57°25.906′

10°58.09′

B-3

57°26.191′

10°58.652′

B-4

57°26.23′

10°59.318′

B-4

57°26.357′

10°59.266′

B-4

57°26.375′

10°58.909′

B-4

57°26.097′

10°59.228′

B-4

57°26.375′

10°58.909′

B-4

57°26.225′

10°58.796′

B-4

57°26.113′

10°58.93′

B-5

57°25.681′

10°58.575′

B-5

57°25.545′

10°58.468′

B-5

57°25.39′

10°58.583′

B-5

57°25.364′

10°58.894′

B-5

57°25.515′

10°59.05′

B-5

57°25.659′

10°58.968′

B-5

57°25.681′

10°58.575′

B-6

57°25.441′

10°57.453′

B-6

57°25.608′

10°57.415′

B-6

57°25.688′

10°57.605′

B-6

57°25.523′

10°57.957′

B-6

57°25.408′

10°57.813′

B-6

57°25.608′

10°57.415′

B-6

57°25.663′

10°57.895′

B-10

57°24.973′

10°53.21′

B-10

57°24.54′

10°53.719′

B-10

57°24.973′

10°53.21′

B-10

57°24.988′

10°53.482′

B-10

57°24.733′

10°54.043′

B-10

57°24.581′

10°53.99′

B-10

57°24.804′

10°53.132′

B-11

57°25.064′

10°54.588′

B-11

57°24.852′

10°54.493′

B-11

57°24.781′

10°54.874′

B-11

57°24.924′

10°55.053′

B-11

57°25.068′

10°54.936′

B-11

57°25.064′

10°54.588′

B-12

57°24.739′

10°58.133′

B-12

57°24.878′

10°58.216′

B-12

57°24.992′

10°57.798′

B-12

57°24.996′

10°58.095′

B-12

57°24.85′

10°57.68′

B-12

57°24.732′

10°57.833′

B-13

57°23.058′

10°56.857′

B-13

57°23.205′

10°56.485′

B-13

57°22.944′

10°56.445′

B-13

57°23.205′

10°56.485′

B-13

57°23.089′

10°56.289′

B-13

57°22.94′

10°56.712′

B-13

57°23.197′

10°56.754′

B-14

57°23.821′

10°56.317′

B-14

57°23.538′

10°56.582′

B-14

57°23.821′

10°56.317′

B-14

57°23.59′

10°56.302′

B-14

57°23.694′

10°56.23′

B-14

57°23.675′

10°56.756′

B-14

57°23.828′

10°56.661′

B-15

57°23.393′

10°51.3′

B-15

57°23.455′

10°51.039′

B-15

57°23.561′

10°50.998′

B-15

57°23.684′

10°51.09′

B-15

57°23.514′

10°51.538′

B-15

57°23.677′

10°51.428′

B-16

57°22.969′

10°49.591′

B-16

57°22.921′

10°49.501′

B-16

57°22.816′

10°49.487′

B-16

57°22.735′

10°49.619′

B-16

57°22.722′

10°49.734′

B-16

57°22.761′

10°49.938′

B-16

57°22.919′

10°49.988′

B-16

57°22.971′

10°49.841′

B-16

57°22.993′

10°49.718′

B-16

57°22.866′

10°49.475′

B-16

57°22.768′

10°49.538′

B-16

57°22.993′

10°49.718′

B-20

57°26.397′

10°56.392′

B-20

57°26.404′

10°56.415′

B-20

57°26.413′

10°56.446′

B-20

57°26.618′

10°57.292′

B-20

57°26.555′

10°57.383′

B-20

57°26.344′

10°56.29′

B-20

57°26.379′

10°56.352′

B-20

57°26.184′

10°56.277′

B-20

57°26.582′

10°56.907′

B-20

57°26.085′

10°57.231′

B-20

57°26.413′

10°56.446′

B-20

57°26.645′

10°57.215′

B-20

57°26.652′

10°57.129′

B-20

57°26.648′

10°57.08′

B-20

57°26.64′

10°57.025′

B-20

57°26.621′

10°56.973′

B-20

57°26.422′

10°56.555′

B-20

57°26.355′

10°56.912′

B-20

57°26.527′

10°56.881′

B-20

57°26.418′

10°56.49′

B-20

57°26.388′

10°56.369′

B-21

57°23.075′

11°2.044′

B-21

57°23.243′

11°1.61′

B-21

57°23.295′

11°1.816′

B-21

57°23.298′

11°1.827′

B-21

57°23.293′

11°1.849′

B-21

57°23.256′

11°2.034′

B-21

57°23.163′

11°2.085′

B-21

57°23.023′

11°1.885′

B-21

57°23.037′

11°1.684′

B-21

57°23.132′

11°1.592′

B-21

57°23.243′

11°1.61′

B-22

57°25.491′

11°0.852′

B-22

57°25.562′

11°1.005′

B-22

57°25.564′

11°1.008′

B-22

57°25.541′

11°1.188′

B-22

57°25.298′

11°1.417′

B-22

57°25.54′

11°1.198′

B-22

57°25.232′

11°1.019′

B-22

57°25.383′

11°0.818′

B-22

57°25.424′

11°1.389′

B-22

57°25.202′

11°1.239′

B-23

57°25.302′

11°0.479′

B-23

57°25.254′

11°0.698′

B-23

57°25.165′

11°0.746′

B-23

57°24.837′

10°59.992′

B-23

57°25.302′

11°0.479′

B-23

57°25.241′

11°0.31′

B-23

57°25.223′

11°0.27′

B-23

57°25.004′

10°59.935′

B-23

57°24.927′

10°59.909′

B-23

57°24.813′

11°0.153′

B-23

57°24.837′

11°0.331′

B-23

57°25.008′

11°0.467′

B-23

57°25.075′

11°0.729′


ANEXA III

ANEXA III

Coordonatele zonei marine protejate Bratten

Punctul

Latitudine N

Longitudine E

Latitudine N

Longitudine E

1 NV

58.58333

10.27120

58°35.00000′

10°16.27200′

2 NO

58.58333

10.70000

58°35.00000′

10°42.00000′

3 SO

58.26667

10.70000

58°16.00000′

10°42.00000′

4 SV

58.26667

10.02860

58°16.00000′

10°1.71600′

5 V

58.5127

10.14490

58°30.76200′

10°8.69400′


4.7.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 171/30


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2017/1181 AL COMISIEI

din 2 martie 2017

de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2017/117 de stabilire a unor măsuri de conservare în domeniul pescuitului pentru protecția mediului marin în Marea Baltică și de abrogare a Regulamentului delegat (UE) 2015/1778

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind politica comună în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1954/2003 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2371/2002 și (CE) nr. 639/2004 ale Consiliului și a Deciziei 2004/585/CE a Consiliului (1), în special articolul 11 alineatul (2),

întrucât:

(1)

În temeiul articolului 11 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, statele membre sunt împuternicite să adopte măsuri de conservare în domeniul pescuitului care sunt aplicabile în apele lor și necesare în scopul respectării obligațiilor care le revin în temeiul legislației Uniunii în domeniul mediului, inclusiv articolul 6 din Directiva 92/43/CEE a Consiliului (2) și articolul 13 alineatul (4) din Directiva 2008/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului (3).

(2)

Articolul 6 din Directiva 92/43/CEE prevede că statele membre trebuie să stabilească, pentru ariile speciale de conservare, măsurile de conservare necesare în conformitate cu necesitățile ecologice ale tipurilor de habitate naturale și ale speciilor prezente pe teritoriul siturilor enumerate în anexele la directiva respectivă. De asemenea, în conformitate cu același articol, statele membre trebuie să ia măsurile necesare pentru a evita, pe teritoriul ariilor speciale de conservare, deteriorarea habitatelor naturale și a habitatelor speciilor, precum și perturbarea semnificativă a speciilor pentru care au fost desemnate respectivele arii.

(3)

În conformitate cu articolul 13 alineatul (4) din Directiva 2008/56/CE, statele membre trebuie să adopte programe de măsuri, inclusiv măsuri de protecție spațială, care să contribuie la rețele coerente și reprezentative de zone marine protejate, cuprinzând în mod adecvat diversitatea ecosistemelor componente, ca de exemplu arii speciale de conservare în sensul Directivei privind habitatele, arii speciale de protecție în sensul Directivei privind păsările (4) și zone marine protejate, astfel cum au fost convenite de Comunitate sau de statele membre interesate în cadrul acordurilor internaționale sau regionale la care acestea sunt părți.

(4)

Atunci când un stat membru consideră că trebuie adoptate unele măsuri în scopul respectării obligațiilor care îi revin în temeiul legislației Uniunii în domeniul mediului, iar alte state membre au un interes direct în gestionarea pescuitului care ar urma să fie afectat de aceste măsuri, Comisia are competența de a adopta astfel de măsuri prin intermediul unor acte delegate, în urma unei recomandări comune depuse de statele membre interesate.

(5)

La 5 septembrie 2016, Comisia a adoptat Regulamentul delegat (UE) 2017/117 (5) de stabilire a unor măsuri de conservare în domeniul pescuitului pentru protecția mediului marin în Marea Baltică și de abrogare a Regulamentului delegat (UE) 2015/1778 al Comisiei (6).

(6)

În conformitate cu articolul 11 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, Danemarca a furnizat Comisiei și statelor membre care au un interes direct de gestionare a informațiilor relevante în legătură cu anumite măsuri suplimentare necesare, inclusiv motivele, dovezile științifice pe care se bazează și detaliile privind punerea în aplicare în practică și asigurarea respectării lor.

(7)

La 30 noiembrie 2016, Danemarca, Suedia, Germania și Polonia au înaintat Comisiei o recomandare comună pentru măsuri de conservare în domeniul pescuitului destinate protecției structurilor de recif din trei situri Natura 2000 daneze suplimentare din Marea Baltică. Această recomandare a fost depusă după consultarea Consiliului consultativ pentru Marea Baltică.

(8)

Măsurile recomandate includ interdicția activităților de pescuit cu unelte mobile de pescuit de fund în zonele cu recife (habitat de tip 1170) și în zonele-tampon din jur.

(9)

Activitățile de pescuit de fund cu unelte mobile de pescuit de fund au un impact negativ asupra habitatelor recifelor deoarece astfel de activități afectează atât structurile de recif, cât și biodiversitatea care caracterizează recifele. Prin urmare, interdicția de a pescui cu astfel de unelte în zonele de recif relevante daneze, astfel cum este prevăzută în recomandarea comună, ar trebui inclusă în Regulamentul delegat (UE) 2017/117.

(10)

În avizul său științific din 6 decembrie 2016, Comitetul științific, tehnic și economic pentru pescuit (CSTEP) (7) afirmă că obiectivele propuse de conservare din ariile speciale menționate în recomandarea comună nu pot fi atinse pe deplin în lipsa unor măsuri adecvate de împiedicare a activității de pescuit în ariile respective.

(11)

CSTEP a constatat anumite probleme în ceea ce privește controlul și asigurarea respectării măsurilor de conservare în siturile vizate. Statele membre trebuie să adopte măsuri adecvate, să aloce resurse corespunzătoare și să creeze structurile necesare pentru asigurarea controlului, inspectării și executării activităților desfășurate în sfera politicii comune în domeniul pescuitului (PCP). Aceste măsuri pot include, de exemplu, cerința ca toate navele vizate să transmită pozițiile lor VMS mai frecvent sau cerința de a identifica zonele cu risc ridicat în cadrul sistemului național de control bazat pe gestionarea riscurilor, pentru a răspunde la preocupările CSTEP.

(12)

Danemarca a furnizat informații detaliate cu privire la măsurile care asigură monitorizarea și controlul, ținând seama de nivelul actual al activității de pescuit din aceste zone. Aceste măsuri de control includ inspecții ale activităților de pescuit maritim și monitorizarea permanentă de către Centrul Danez de Monitorizare a Activităților de Pescuit prin sistemul bazat pe gestionarea riscurilor. Se utilizează și sistemul automat de identificare pentru a se completa datele VMS.

(13)

Este important să se asigure evaluarea măsurilor introduse prin prezentul regulament, în special în ceea ce privește controlul respectării interdicțiilor de pescuit. Prin urmare, Danemarca ar trebui să realizeze o evaluare suplimentară după cel mult 18 luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, în scopul de a asigura respectarea interdicțiilor de pescuit.

(14)

Regulamentul delegat (UE) 2017/117 ar trebui modificat în consecință.

(15)

Măsurile de conservare în domeniul pescuitului stabilite de prezentul regulament nu aduc atingere niciunor alte măsuri de gestionare existente sau viitoare care vizează conservarea siturilor în cauză, incluzând măsurile de conservare în domeniul pescuitului,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificarea Regulamentului delegat (UE) 2017/117

Regulamentul delegat (UE) 2017/117 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 2, litera (c) se elimină.

2.

Articolul 5 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 5

Examinare

(1)   Până la 30 iunie 2017, Danemarca, Germania și Suedia evaluează punerea în aplicare a măsurilor stabilite la articolele 3 și 4 în zonele 1-7 astfel cum sunt definite în anexă.

(2)   Până la 31 iulie 2017, Danemarca, Germania și Suedia înaintează Comisiei un raport de sinteză al evaluării menționate la alineatul (1).

(3)   Până la 31 octombrie 2018, Danemarca, Suedia, Germania și Polonia evaluează punerea în aplicare a măsurilor stabilite la articolele 3 și 4 în zonele 8, 9 și 10 astfel cum sunt definite în anexă.

(4)   Până la 30 noiembrie 2018, Danemarca, Suedia, Germania și Polonia înaintează Comisiei un raport de sinteză al evaluării menționate la alineatul (3).”

3.

Anexa se înlocuiește cu textul din anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 2 martie 2017.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 354, 28.12.2013, p. 22.

(2)  Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică (JO L 206, 22.7.1992, p. 7).

(3)  Directiva 2008/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 2008 de instituire a unui cadru de acțiune comunitară în domeniul politicii privind mediul marin (Directiva-cadru „Strategia pentru mediul marin”) (JO L 164, 25.6.2008, p. 19).

(4)  Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea păsărilor sălbatice (JO L 20, 26.1.2010, p. 7).

(5)  Regulamentul delegat (UE) 2017/117 al Comisiei din 5 septembrie 2016 de stabilire a unor măsuri de conservare în domeniul pescuitului pentru protecția mediului marin în Marea Baltică și de abrogare a Regulamentului delegat (UE) 2015/1778 (JO L 19, 25.1.2017, p. 1).

(6)  Regulamentul delegat (UE) 2015/1778 al Comisiei din 25 iunie 2015 de stabilire a unor măsuri de conservare în domeniul pescuitului pentru a proteja zonele de recif din apele aflate sub suveranitatea Danemarcei din Marea Baltică și Kattegat (JO L 259, 6.10.2015, p. 5).

(7)  2016-12_STECF 16-24 – JR for Natura 2000 sites under CFP art.11_JRCxxx.pdf


ANEXĂ

ANEXĂ

Zone restricționate: coordonatele zonelor de protecție a recifelor stâncoase

Zona 1: Habitatul nr. 205, site-ul Natura 2000 nr. 205, (codul UE: DK00VA304) Munkegrund

Punct

Latitudine N

Longitudine E

1S

55°57.190′

10°51.690′

2S

55°57.465′

10°51.403′

3S

55°57.790′

10°51.477′

4S

55°57.976′

10°52.408′

5S

55°57.985′

10°54.231′

6S

55°58.092′

10°54.315′

7S

55°58.092′

10°57.432′

8S

55°57.920′

10°57.864′

9S

55°57.526′

10°57.861′

10S

55°56.895′

10°57.241′

11S

55°57.113′

10°53.418′

12S

55°57.050′

10°53.297′

13S

55°57.100′

10°52.721′

14S

55°57.275′

10°52.662′

15S

55°57.296′

10°52.435′

16S

55°57.399

10°52.244′

17S

55°57.417′

10°52.116′

18S

55°57.251′

10°52.121′

19S

55°57.170′

10°51.919′

20S

55°57.190′

10°51.690′

Zona 2: Habitatul nr. 174, site-ul Natura 2000 nr. 198, (codul UE: DK00VA255) Hatterbarn

Punct

Latitudine N

Longitudine E

1S

55°51.942′

10°49.294′

2S

55°52.186′

10°49.309′

3S

55°52.655′

10°49.509′

4S

55°52.676′

10°49.407′

5S

55°52.892′

10°49.269′

6S

55°52.974′

10°49.388′

7S

55°53.273′

10°49.620′

8S

55°53.492′

10°50.201′

9S

55°53.451′

10°50.956′

10S

55°53.576′

10°51.139′

11S

55°53.611′

10°51.737′

12S

55°53.481′

10°52.182′

13S

55°53.311′

10°52.458′

14S

55°53.013′

10°52.634′

15S

55°52.898′

10°52.622′

16S

55°52.778′

10°52.335′

17S

55°52.685′

10°52.539′

18S

55°52.605′

10°52.593′

19S

55°52.470′

10°52.586′

20S

55°52.373′

10°52.724′

21S

55°52.286′

10°52.733′

22S

55°52.129′

10°52.572′

23S

55°52.101′

10°52.360′

24S

55°52.191′

10°52.169′

25S

55°51.916′

10°51.824′

26S

55°51.881′

10°51.648′

27S

55°51.970′

10°51.316′

28S

55°51.976′

10°51.064′

29S

55°52.325′

10°50.609′

30S

55°52.647′

10°50.687′

31S

55°52.665′

10°50.519′

32S

55°52.091′

10°50.101′

33S

55°51.879′

10°50.104′

34S

55°51.810′

10°49.853′

35S

55°51.790′

10°49.482′

36S

55°51.942′

10°49.294′

Zona 3: Habitatul nr. 172, site-ul Natura 2000 nr. 196, (codul UE: DK00VA253) Ryggen

Punct

Latitudine N

Longitudine E

1S

55°37.974′

10°44.258′

2S

55°37.942′

10°45.181′

3S

55°37.737′

10°45.462′

4S

55°37.147′

10°44.956′

5S

55°36.985′

10°45.019′

6S

55°36.828′

10°44.681′

7S

55°36.521′

10°44.658′

8S

55°36.527′

10°43.575′

9S

55°37.163′

10°43.663′

10S

55°37.334′

10°43.889′

11S

55°37.974′

10°44.258′

Zona 4: Habitatul nr. 175, site-ul Natura 2000 nr. 199, (codul UE: DK00VA256) Broen

Punct

Latitudine N

Longitudine E

1S

55°11.953′

11°0.089′

2S

55°12.194′

11°0.717′

3S

55°12.316′

11°0.782′

4S

55°12.570′

11°1.739′

5S

55°12.743′

11°1.917′

6S

55°12.911′

11°2.291′

7S

55°12.748′

11°2.851′

8S

55°12.487′

11°3.188′

9S

55°12.291′

11°3.088′

10S

55°12.274′

11°3.108′

11S

55°12.336′

11°3.441′

12S

55°12.023′

11°3.705′

13S

55°11.751′

11°2.984′

14S

55°11.513′

11°2.659′

15S

55°11.390′

11°2.269′

16S

55°11.375′

11°2.072′

17S

55°11.172′

11°1.714′

18S

55°11.069′

11°0.935′

19S

55°11.099′

11°0.764′

20S

55°11.256′

11°0.588′

21S

55°11.337′

11°0.483′

22S

55°11.582′

11°0.251′

23S

55°11.603′

11°0.254′

24S

55°11.841′

11°0.033′

25S

55°11.953′

11°0.089′

Zona 5: Habitatul nr. 210, site-ul Natura 2000 nr. 189, (codul UE: DK007X079) Ertholmene

Punct

Latitudine N

Longitudine E

1S

55°19.496′

15°9.290′

2S

55°20.441′

15°9.931′

3S

55°20.490′

15°10.135′

4S

55°20.284′

15°10.690′

5S

55°20.216′

15°10.690′

6S

55°20.004′

15°11.187′

7S

55°19.866′

15°11.185′

8S

55°19.596′

15°11.730′

9S

55°19.820′

15°12.157′

10S

55°19.638′

15°12.539′

11S

55°19.131′

15°12.678′

12S

55°18.804′

15°11.892′

13S

55°18.847′

15°10.967′

14S

55°19.445′

15°9.885′

15S

55°19.387′

15°9.717′

16S

55°19.496′

15°9.290′

Zona 6: Habitatul nr. 209, site-ul Natura 2000 nr. 209, (codul UE: DK00VA308) Davids Banke

Punct

Latitudine N

Longitudine E

1S

55°20.167′

14°41.386′

2S

55°20.354′

14°40.754′

3S

55°21.180′

14°39.936′

4S

55°22.000′

14°39.864′

5S

55°22.331′

14°39.741′

6S

55°22.449′

14°39.579′

7S

55°23.150′

14°39.572′

8S

55°23.299′

14°39.890′

9S

55°23.287′

14°40.793′

10S

55°23.011′

14°41.201′

11S

55°22.744′

14°41.206′

12S

55°22.738′

14°41.775′

13S

55°22.628′

14°42.111′

14S

55°22.203′

14°42.439′

15S

55°22.050′

14°42.316′

16S

55°21.981′

14°41.605′

17S

55°21.050′

14°41.818′

18S

55°20.301′

14°41.676′

19S

55°20.167′

14°41.386′

Zona 7: Habitatul nr. 212, site-ul Natura 2000 nr. 212, (codul UE: DK00VA310) Bakkebrædt & Bakkegrund

Punct

Latitudine N

Longitudine E

1S

54°57.955′

14°44.869′

2S

54°58.651′

14°41.755′

3S

54°59.234′

14°41.844′

4S

54°59.458′

14°43.025′

5S

54°59.124′

14°44.441′

6S

54°59.034′

14°44.429′

7S

54°58.781′

14°45.240′

8S

54°58.298′

14°45.479′

9S

54°58.134′

14°45.406′

10S

54°57.955′

14°44.869′

Zona 8: Habitatul nr. 261, site-ul Natura 2000 nr. 252, (codul UE: DK00VA261) Adler Grund og Rønne Banke

Punct

Latitudine N

Longitudine E

1

54°50.2′

14°22.77′

1

54°49.91′

14°22.5′

1

54°49.461′

14°21.831′

1

54°49.673′

14°21.203′

1

54°49.637′

14°21.172′

1

54°49.229′

14°21.434′

1

54°49.075′

14°21.385′

1

54°48.736′

14°21.821′

1

54°48.324′

14°21.197′

1

54°48.321′

14°19.268′

1

54°48.368′

14°17.09′

1

54°48.233′

14°16.306′

1

54°48.262′

14°14.382′

1

54°47.997′

14°12.93′

1

54°48.802′

14°9.888′

1

54°58.281′

14°36.49′

1

54°56.959′

14°34.793′

1

54°56.816′

14°35.056′

1

54°50.283′

14°26.605′

1

54°50.368′

14°25.991′

1

54°50.479′

14°25.724′

1

54°50.586′

14°25.711′

1

54°50.655′

14°25.222′

1

54°50.573′

14°25.081′

1

54°50.599′

14°24.788′

1

54°50.704′

14°24.373′

1

54°50.553′

14°24.025′

1

54°50.576′

14°23.71′

1

54°50.735′

14°23.591′

1

54°50.778′

14°23.43′

1

54°50.898′

14°23.263′

1

54°51.248′

14°22.848′

1

54°51.607′

14°23.248′

1

54°51.733′

14°22.857′

1

54°51.174′

14°22.625′

1

54°50.784′

14°22.19′

1

54°50.561′

14°22.625′

1

54°51.407′

14°22.412′

1

54°54°.127′

14°21.359′

1

54°48.802′

14°9.888′

1

54°50.52′

14°12.125′

1

54°49.028′

14°13.925′

1

54°50.832′

14°16.266′

1

54°50.608′

14°16.808′

1

54°59.354°′

14°31.369′

1

54°54°.3′

14°22.661′

1

54°53.976′

14°23.554′

1

54°55.143′

14°25.105′

1

54°55.013′

14°26.378′

1

54°55.131′

14°26.576′

1

54°55.316′

14°28.098′

1

54°48.623′

14°10.252′

1

54°56.264′

14°28.778′

1

54°57.603′

14°30.03′

1

54°58.146′

14°28.954′

1

54°59.569′

14°30.82′

1

54°59.918′

14°32.115′

1

55°0.553′

14°30.644′

1

54°59.771′

14°29.605′

1

55°0.053′

14°29.042′

1

55°0.334′

14°29.386′

1

55°0.578′

14°28.837′

1

55°0.968′

14°29.355′

1

55°0.734′

14°29.839′

1

55°1.266′

14°30.639′

1

55°1.34′

14°31.374′

1

55°0.065′

14°33.739′

1

54°59.72′

14°33.79′

1

54°59.485′

14°34.193′

1

54°59.594′

14°35.129′

1

54°58.875′

14°36.417′

2

54°56.989′

14°20.483′

2

54°56.775′

14°21.031′

2

54°55.97′

14°20.005′

2

54°55.208′

14°19.918′

2

54°54.614′

14°19.139′

2

54°54.842′

14°18.629′

2

54°55.423′

14°19.358′

2

54°56.232′

14°19.534′

2

54°56.989′

14°20.483′

3

54°59.065′

14°26.817′

3

54°57.764′

14°25.132′

3

54°57.984′

14°24.458′

3

54°57.971′

14°23.479′

3

54°57.233′

14°22.515′

3

54°57.285′

14°22.001′

3

54°57.922′

14°21.922′

3

54°58.045′

14°21.993′

3

54°58.098′

14°22.314′

3

54°57.983′

14°22.684′

3

54°58.736′

14°23.659′

3

54°58.606′

14°24.422′

3

54°58.706′

14°24.611′

3

54°58.485′

14°25.145′

3

54°59.305′

14°26.211′

3

54°59.065′

14°26.817′

Zona 9: Habitatul nr. 100, site-ul Natura 2000 nr. 116, (codul UE: DK008X190) Centrale Storebælt og Vresen

Punct

Latitudine N

Longitudine E

1

55°25.438′

11°1.989′

1

55°25.601′

11°3.28′

1

55°24.903′

11°3.559′

1

55°24.649′

11°2.88′

1

55°24.439′

11°2.217′

1

55°25.119′

11°1.706′

1

55°25.438′

11°1.989′

1

55°24.619′

11°1.854′

2

55°25.419′

11°5.434′

2

55°25.184′

11°5.534′

2

55°24.902′

11°5.54′

2

55°24.783′

11°5.26′

2

55°24.819′

11°5.086′

2

55°24.67′

11°4.593′

2

55°24.659′

11°4.042′

2

55°24.939′

11°3.703′

2

55°25.256′

11°4.045′

2

55°25.252′

11°4.428′

2

55°25.625′

11°4.901′

2

55°25.625′

11°4.901′

3

55°23.089′

11°0.437′

3

55°23.314′

11°0.64′

3

55°23.276′

11°1.024′

3

55°22.98′

11°1.046′

3

55°22.965′

11°0.658′

3

55°23.257′

11°0.451′

3

55°23.314′

11°0.64′

4

55°22.624′

11°0.355′

4

55°22.359′

11°0.259′

4

55°22.176′

10°59.661′

4

55°22.279′

10°59.321′

4

55°22.479′

10°59.184′

4

55°22.78′

10°59.978′

4

55°22.479′

10°59.184′

5

55°22.187′

11°6.828′

5

55°23.241′

11°5.892′

5

55°23.232′

11°6.815′

5

55°22.211′

11°6.834′

5

55°22.792′

11°6.766′

5

55°22.499′

11°7.033′

5

55°22.154′

11°6.932′

5

55°22.139′

11°6.882′

5

55°22.162′

11°6.84′

5

55°22.232′

11°6.814′

5

55°22.227′

11°6.789′

5

55°22.195′

11°6.762′

5

55°22.107′

11°6.651′

5

55°22.049′

11°6.583′

5

55°21.901′

11°6.091′

5

55°21.759′

11°5.742′

5

55°21.822′

11°4.958′

5

55°21.98′

11°4.822′

5

55°22.383′

11°5.326′

5

55°22.671′

11°5.463′

5

55°22.87′

11°5.831′

5

55°23.241′

11°5.892′

6

55°23.116′

11°4.313′

6

55°23.116′

11°5.023′

6

55°22.97′

11°5.376′

6

55°22.783′

11°5.465′

6

55°22.4′

11°5.251′

6

55°22.211′

11°4.987′

6

55°22.085′

11°4.631′

6

55°21.815′

11°3.811′

6

55°21.865′

11°3.393′

6

55°21.955′

11°3.286′

6

55°22.125′

11°3.286′

6

55°22.426′

11°3.522′

6

55°22.771′

11°3.846′

6

55°23.116′

11°4.313′

6

55°22.56′

11°5.372′

7

55°20.632′

11°6.389′

7

55°20.646′

11°6.342′

7

55°20.638′

11°6.342′

7

55°20.616′

11°6.469′

7

55°20.514′

11°6.85′

7

55°20.61′

11°6.83′

7

55°20.627′

11°6.794′

7

55°20.613′

11°6.506′

7

55°20.682′

11°6.403′

7

55°20.525′

11°6.027′

7

55°20.225′

11°5.564′

7

55°20.103′

11°5.659′

7

55°20.028′

11°5.906′

7

55°20.223′

11°6.516′

7

55°20.682′

11°6.403′

7

55°20.68′

11°6.641′

7

55°20.651′

11°6.771′

7

55°20.633′

11°6.767′

7

55°20.62′

11°6.51′

7

55°20.336′

11°5.695′

7

55°20.635′

11°6.49′

7

55°20.639′

11°6.446′

7

55°20.63′

11°6.436′

7

55°20.647′

11°6.362′

8

55°21.056′

10°56.562′

8

55°21.92′

10°59.68′

8

55°22.028′

10°59.909′

8

55°22.219′

11°0.087′

8

55°20.379′

10°58.507′

8

55°20.421′

10°58.837′

8

55°20.49′

10°59.106′

8

55°20.537′

10°59.268′

8

55°20.506′

10°59.374′

8

55°20.444′

10°59.385′

8

55°20.72′

11°0.843′

8

55°20.951′

11°1.385′

8

55°21.374′

11°1.777′

8

55°22.182′

11°2.048′

8

55°22.637′

11°1.948′

8

55°22.807′

11°1.442′

8

55°22.535′

11°0.65′

8

55°22.219′

11°0.087′

8

55°19.712′

10°59.605′

8

55°20.707′

10°55.772′

8

55°20.044′

10°55.351′

8

55°19.074′

10°55.587′

8

55°19.01′

10°55.724′

8

55°18.926′

10°57.284′

8

55°18.978′

10°59.081′

8

55°20.044′

10°59.317′

8

55°19.963′

10°59.031′

8

55°19.878′

10°58.604′

8

55°19.765′

10°58.204′

8

55°19.669′

10°57.572′

8

55°19.673′

10°57.297′

8

55°19.475′

10°56.801′

8

55°19.53′

10°56.681′

8

55°19.683′

10°57.012′

8

55°19.784′

10°57.181′

8

55°19.882′

10°57.508′

8

55°20.129′

10°57.805′

8

55°20.382′

10°58.341′

10

55°19.539′

11°7.846′

10

55°19.464′

11°8.143′

10

55°19.348′

11°8.54′

10

55°19.237′

11°8.9′

10

55°19.249′

11°8.982′

10

55°19.134′

11°9.283′

10

55°19.063′

11°9.396′

10

55°18.886′

11°9.591′

10

55°18.843′

11°9.67′

10

55°18.724′

11°9.841′

10

55°17.958′

11°8.211′

10

55°17.881′

11°8.862′

10

55°17.714′

11°9.281′

10

55°17.648′

11°9.861′

10

55°17.477′

11°10.315′

10

55°17.239′

11°10.827′

10

55°17.114′

11°11.133′

10

55°16.854′

11°11.197′

10

55°16.766′

11°11.324′

10

55°16.53′

11°11.452′

10

55°16.095′

11°12.308′

10

55°16.08′

11°12.453′

10

55°16.169′

11°12.654′

10

55°16.161′

11°12.723′

10

55°16.033′

11°12.904′

10

55°16.007′

11°13.144′

10

55°16.543′

11°13.644′

10

55°16.902′

11°13.73′

10

55°17.096′

11°13.51′

10

55°17.076′

11°13.064′

10

55°17.545′

11°13.235′

10

55°17.587′

11°13.017′

10

55°17.673′

11°12.6′

10

55°17.845′

11°12.322′

10

55°17.929′

11°12.155′

10

55°18.036′

11°11.762′

10

55°18.08′

11°11.607′

10

55°18.129′

11°11.477′

10

55°18.265′

11°11.005′

10

55°18.326′

11°10.851′

10

55°18.315′

11°10.591′

10

55°18.361′

11°10.416′

10

55°18.527′

11°10.156′

10

55°18.616′

11°10.002′

10

55°17.988′

11°11.987′

10

55°19.539′

11°7.846′

10

55°19.847′

11°6.941′

10

55°19.653′

11°5.987′

10

55°19.486′

11°5.827′

10

55°19.338′

11°5.889′

10

55°19.032′

11°6.271′

10

55°18.7′

11°6.298′

10

55°18.633′

11°6.171′

10

55°18.155′

11°6.263′

10

55°18.056′

11°6.409′

10

55°17.965′

11°6.661′

10

55°17.843′

11°6.743′

10

55°17.755′

11°6.86′

10

55°17.682′

11°7.066′

10

55°17.682′

11°7.356′

10

55°17.736′

11°7.553′

10

55°17.835′

11°7.591′

10

55°17.937′

11°7.587′

12

55°13.037′

10°54.564′

12

55°13.099′

10°54.201′

12

55°12.975′

10°53.846′

12

55°12.738′

10°53.308′

12

55°12.528′

10°54.474′

12

55°12.431′

10°52.92′

12

55°12.291′

10°52.964′

12

55°12.204′

10°53.563′

12

55°13.099′

10°54.201′

12

55°12.27′

10°54.034′

12

55°12.934′

10°54.608′

13

55°12.001′

10°52.671′

13

55°11.988′

10°54.097′

13

55°11.946′

10°54.239′

13

55°11.675′

10°54.439′

13

55°11.172′

10°54.336′

13

55°11.088′

10°54.182′

13

55°11.241′

10°53.372′

13

55°11.541′

10°53.384′

13

55°11.584′

10°52.825′

13

55°11.107′

10°52.819′

13

55°10.944′

10°53.173′

13

55°10.431′

10°53.477′

13

55°10.324′

10°53.338′

13

55°10.304′

10°52.808′

13

55°10.069′

10°52.688′

13

55°9.994′

10°52.053′

13

55°10.484′

10°51.781′

13

55°10.689′

10°51.872′

13

55°11.711′

10°51.901′

13

55°12.001′

10°52.671′

13

55°9.919′

10°52.511′

14

55°8.442′

10°53.135′

14

55°7.312′

10°53.026′

14

55°7.339′

10°52.24′

14

55°6.665′

10°52.011′

14

55°6.458′

10°51.873′

14

55°6.425′

10°51.644′

14

55°6.49′

10°51.431′

14

55°7.913′

10°51.552′

14

55°8.542′

10°51.629′

14

55°8.762′

10°51.987′

14

55°8.754′

10°52.343′

14

55°8.442′

10°53.135′

15

55°23.281′

10°45.868′

15

55°23.438′

10°46.899′

15

55°22.436′

10°48.264′

15

55°21.686′

10°48.96′

15

55°21.508′

10°50.307′

15

55°20.441′

10°51.066′

15

55°20.104′

10°51.73′

15

55°19.095′

10°52.473′

15

55°18.718′

10°52.328′

15

55°18.642′

10°51.7′

15

55°18.91′

10°51.124′

15

55°19.513′

10°50.867′

15

55°19.65′

10°49.615′

15

55°19.861′

10°48.606′

15

55°20.471′

10°48.321′

15

55°21.046′

10°47.795′

15

55°21.568′

10°47.536′

15

55°22.25′

10°46.695′

15

55°22.534′

10°46.353′

15

55°22.816′

10°46.344′

15

55°22.948′

10°46.253′

15

55°23.281′

10°45.868′

16

55°17.047′

10°49.155′

16

55°16.79′

10°48.307′

16

55°15.961′

10°50.277′

16

55°15.729′

10°50.6′

16

55°15.396′

10°50.281′

16

55°15.076′

10°49.59′

16

55°14.69′

10°49.923′

16

55°14.26′

10°49.912′

16

55°13.484′

10°49.512′

16

55°13.171′

10°49.238′

16

55°13.008′

10°48.759′

16

55°13.052′

10°48.589′

16

55°13.187′

10°48.565′

16

55°13.412′

10°48.691′

16

55°13.514′

10°48.719′

16

55°13.598′

10°48.78′

16

55°13.696′

10°48.876′

16

55°13.756′

10°48.89′

16

55°13.844′

10°48.866′

16

55°13.876′

10°48.941′

16

55°14.054′

10°48.763′

16

55°14.243′

10°48.657′

16

55°14.308′

10°48.555′

16

55°14.365′

10°48.506′

16

55°14.61′

10°48.945′

16

55°15.371′

10°49.001′

16

55°15.408′

10°48.532′

16

55°15.772′

10°47.882′

16

55°16.2′

10°47.656′

16

55°16.614′

10°47.216′

16

55°16.75′

10°47.263′

16

55°17.035′

10°47.428′

16

55°17.137′

10°47.465′

16

55°17.217′

10°47.533′

16

55°17.277′

10°47.53′

16

55°17.317′

10°47.474′

16

55°17.563′

10°47.673′

16

55°17.654′

10°48.554′

16

55°17.615′

10°49.147′

16

55°17.27′

10°49.375′

16

55°17.047′

10°49.155′

17

55°15.901′

10°53.294′

17

55°15.897′

10°53.739′

17

55°16.516′

10°54.748′

17

55°17.165′

10°55.712′

17

55°17.195′

10°56.657′

17

55°17.043′

10°57.42′

17

55°16.717′

10°57.427′

17

55°16.223′

10°56.627′

17

55°15.216′

10°55.738′

17

55°14.488′

10°55.598′

17

55°14.255′

10°55.435′

17

55°13.955′

10°54.872′

17

55°14.014′

10°54.435′

17

55°14.277′

10°54.294′

17

55°14.315′

10°53.183′

17

55°14.404′

10°52.716′

17

55°15.081′

10°52.435′

17

55°15.504′

10°52.472′

17

55°15.901′

10°53.294′

18

55°19.153′

11°1.41′

18

55°19.153′

11°1.405′

18

55°18.706′

11°1.361′

18

55°18.556′

11°1.38′

18

55°18.54′

11°1.382′

18

55°18.407′

10°59.519′

18

55°18.083′

10°58.811′

18

55°17.231′

10°57.913′

18

55°17.31′

10°56.894′

18

55°17.792′

10°55.498′

18

55°17.345′

10°55.539′

18

55°17.204′

10°55.094′

18

55°16.45′

10°54.649′

18

55°16.272′

10°54.307′

18

55°16.034′

10°53.54′

18

55°16.043′

10°53.107′

18

55°16.312′

10°52.573′

18

55°16.321′

10°51.505′

18

55°16.48′

10°50.971′

18

55°16.719′

10°50.963′

18

55°17.598′

10°51.706′

18

55°17.712′

10°51.637′

18

55°17.756′

10°51.339′

18

55°18.016′

10°51.184′

18

55°17.996′

10°50.625′

18

55°18.057′

10°50.283′

18

55°18.209′

10°49.881′

18

55°18.337′

10°49.638′

18

55°18.446′

10°49.432′

18

55°18.71′

10°49.284′

18

55°19.429′

10°49.555′

18

55°19.456′

10°49.88′

18

55°18.953′

10°50.561′

18

55°18.626′

10°50.886′

18

55°18.339′

10°53.146′

18

55°18.587′

10°53.85′

18

55°19.2′

10°54.345′

18

55°19.368′

10°54.926′

18

55°19.129′

10°55.437′

18

55°18.633′

10°55.848′

18

55°18.749′

10°58.729′

18

55°18.67′

10°59.198′

18

55°19.262′

11°0.072′

18

55°20.109′

11°0.134′

18

55°20.163′

11°0.469′

18

55°19.793′

11°1.058′

18

55°19.185′

11°1.404′

18

55°19.153′

11°1.41′

19

55°12.521′

10°48.713′

19

55°12.66′

10°48.627′

19

55°12.612′

10°49.461′

19

55°12.028′

10°49.661′

19

55°11.588′

10°49.552′

19

55°11.513′

10°49.361′

19

55°11.598′

10°49.005′

19

55°11.744′

10°48.931′

19

55°12.172′

10°48.956′

19

55°12.25′

10°48.747′

19

55°12.322′

10°48.752′

19

55°12.398′

10°48.755′

19

55°12.464′

10°48.707′

19

55°12.509′

10°48.678′

19

55°12.521′

10°48.713′

21

55°11.213′

10°49.51′

21

55°11.138′

10°50.719′

21

55°10.916′

10°51.079′

21

55°10.626′

10°51.187′

21

55°9.675′

10°50.936′

21

55°9.479′

10°50.754′

21

55°9.476′

10°49.829′

21

55°10.234′

10°48.014′

21

55°10.256′

10°48.051′

21

55°11.213′

10°49.51′

21

55°11.177′

10°49.151′

21

55°10.847′

10°48.427′

21

55°10.816′

10°48.379′

21

55°10.719′

10°48.362′

21

55°10.669′

10°48.285′

21

55°10.475′

10°48.162′

21

55°10.339′

10°48.111′

22

55°14.799′

11°10.2′

22

55°15.844′

11°10.527′

22

55°15.044′

11°10.252′

22

55°16.2′

11°8.367′

22

55°16.768′

11°8.485′

22

55°15.204′

11°10.346′

22

55°14.917′

11°10.106′

22

55°14.446′

11°8.476′

22

55°16.484′

11°8.142′

22

55°15.684′

11°8.295′

22

55°13.227′

11°9.632′

22

55°13.149′

11°9.334′

22

55°13.702′

11°8.196′

22

55°16.768′

11°8.485′

22

55°16.551′

11°9.587′

23

55°14.471′

11°6.497′

23

55°15.696′

11°6.903′

23

55°15.987′

11°6.678′

23

55°15.927′

11°6.109′

23

55°15.683′

11°5.663′

23

55°14.974′

11°5.842′

23

55°14.502′

11°6.306′

23

55°14.49′

11°6.317′

23

55°14.49′

11°6.317′

23

55°15.907′

11°5.482′

23

55°15.162′

11°7.045′

23

55°15.36′

11°6.988′

23

55°15.052′

11°6.967′

23

55°15.008′

11°6.705′

23

55°14.73′

11°6.849′

24

55°16.004′

11°7.717′

24

55°15.922′

11°7.401′

24

55°15.963′

11°7.048′

24

55°16.19′

11°6.895′

24

55°16.578′

11°6.822′

24

55°16.601′

11°7.41′

24

55°16.578′

11°6.822′

24

55°16.422′

11°7.753′

24

55°16.19′

11°7.898′

25

55°17.387′

11°7.5′

25

55°17.225′

11°6.722′

25

55°16.608′

11°6.803′

25

55°17.108′

11°7.79′

25

55°17.225′

11°6.722′

25

55°17.232′

11°7.807′

25

55°16.67′

11°7.181′

25

55°16.779′

11°6.532′

26

55°11.208′

11°8.312′

26

55°11.336′

11°8.546′

26

55°11.466′

11°8.478′

26

55°11.584′

11°8.192′

26

55°11.594′

11°8.074′

26

55°11.545′

11°7.839′

26

55°11.336′

11°7.839′

26

55°11.545′

11°7.839′

27

55°12.832′

11°8.739′

27

55°12.918′

11°8.519′

27

55°12.522′

11°9.001′

27

55°12.818′

11°8.16′

27

55°12.907′

11°8.258′

27

55°12.918′

11°8.519′

27

55°12.45′

11°8.991′

27

55°12.371′

11°8.858′

27

55°12.351′

11°8.707′

27

55°12.388′

11°8.532′

27

55°12.523′

11°8.438′

27

55°12.707′

11°8.117′

27

55°12.74′

11°8.871′

28

55°13.515′

11°6.869′

28

55°13.519′

11°6.868′

28

55°14.309′

11°6.652′

28

55°14.311′

11°6.651′

28

55°14.276′

11°6.793′

28

55°14.06′

11°7.176′

28

55°13.781′

11°7.32′

28

55°13.623′

11°7.281′

28

55°13.52′

11°7.074′

28

55°13.515′

11°6.869′

29

55°11.712′

11°2.469′

29

55°11.707′

11°2.916′

29

55°12.211′

11°2.56′

29

55°12.756′

11°2.064′

29

55°13.506′

11°2.685′

29

55°14.132′

11°4.408′

29

55°14.132′

11°4.408′

29

55°14.174′

11°5.053′

29

55°14.119′

11°5.172′

29

55°13.845′

11°5.486′

29

55°13.238′

11°5.52′

29

55°12.863′

11°5.161′

29

55°12.681′

11°5.349′

29

55°12.439′

11°5.275′

29

55°12.283′

11°4.904′

29

55°12.123′

11°4.836′

29

55°12.079′

11°4.703′

29

55°11.665′

11°2.827′

29

55°11.634′

11°2.708′

30

55°10.661′

11°3.627′

30

55°11.822′

11°6.151′

30

55°11.741′

11°5.371′

30

55°11.501′

11°4.037′

30

55°11.374′

11°3.746′

30

55°10.86′

11°3.558′

30

55°12.075′

11°6.32′

30

55°10.628′

11°3.878′

30

55°11.079′

11°5.423′

30

55°10.893′

11°5.851′

30

55°10.889′

11°6.753′

30

55°11.513′

11°7.505′

30

55°11.574′

11°7.507′

30

55°11.574′

11°7.507′

30

55°11.81′

11°7.802′

30

55°12.075′

11°6.32′

30

55°13.387′

11°6.859′

30

55°13.397′

11°6.863′

30

55°13.366′

11°7.055′

30

55°13.219′

11°7.528′

30

55°12.743′

11°8.047′

30

55°11.882′

11°7.928′

33

55°10.52′

11°0.624′

33

55°9.891′

10°56.303′

33

55°9.835′

10°56.615′

33

55°9.651′

10°56.891′

33

55°9.493′

10°57.265′

33

55°9.355′

10°57.346′

33

55°9.383′

10°59.387′

33

55°9.419′

10°59.402′

33

55°9.509′

10°59.432′

33

55°9.761′

10°59.518′

33

55°10.084′

10°59.832′

33

55°10.301′

11°0.194′

33

55°10.35′

11°0.271′

33

55°10.566′

11°0.25′

33

55°10.675′

11°0.948′

33

55°10.885′

10°55.558′

33

55°11.174′

10°55.765′

33

55°9.807′

10°56.235′

33

55°12.186′

10°58.317′

33

55°12.329′

10°59.308′

33

55°11.837′

11°0.701′

33

55°11.229′

11°1.175′

33

55°10.675′

11°0.948′

33

55°11.904′

10°57.704′

34

55°9.411′

11°3.202′

34

55°9.411′

11°2.46′

34

55°9.676′

11°2.082′

34

55°9.383′

11°1.07′

34

55°9.39′

10°59.871′

34

55°9.991′

11°3.159′

34

55°9.866′

11°0.298′

34

55°10.451′

11°1.635′

34

55°10.501′

11°2.061′

34

55°10.276′

11°2.795′

34

55°9.39′

10°59.871′

34

55°9.587′

11°3.423′

34

55°9.515′

10°59.983′

35

55°20.698′

11°5.781′

35

55°20.501′

11°5.489′

35

55°19.429′

11°4.654′

35

55°18.993′

11°4.615′

35

55°18.847′

11°4.228′

35

55°18.904′

11°3.106′

35

55°18.823′

11°3.041′

35

55°20.109′

11°3.973′

35

55°18.823′

11°3.041′

35

55°18.872′

11°2.921′

35

55°19.173′

11°2.188′

35

55°19.162′

11°1.756′

35

55°19.195′

11°1.75′

35

55°19.674′

11°1.496′

35

55°19.793′

11°1.681′

35

55°20.048′

11°1.664′

35

55°20.365′

11°1.713′

35

55°20.817′

11°1.873′

35

55°21.281′

11°2.069′

35

55°21.423′

11°3.756′

35

55°21.639′

11°5.288′

35

55°21.429′

11°6.001′

35

55°21.349′

11°5.918′

35

55°21.119′

11°5.624′

35

55°21.084′

11°5.633′

35

55°21.04′

11°5.628′

35

55°20.991′

11°5.667′

35

55°20.964′

11°5.667′

35

55°20.903′

11°5.631′

35

55°20.814′

11°5.537′

35

55°20.796′

11°5.613′

35

55°20.758′

11°5.667′

35

55°20.736′

11°5.715′

35

55°20.705′

11°5.766′

Zona 10: Habitatul nr. 173, site-ul Natura 2000 nr. 197, (codul UE: DK00VA254) Flensborg Fjord, Bredgrund og farvandet omkring Als

Punct

Latitudine N

Longitudine E

2

54°53.509′

9°46.189′

2

54°53.686′

9°45.822′

2

54°54.227′

9°46.743′

2

54°54.056′

9°47.246′

2

54°53.788′

9°47.19′

2

54°53.647′

9°47.665′

2

54°53.175′

9°47.547′

2

54°53.239′

9°47.288′

2

54°53.509′

9°46.189′

3

54°53.037′

9°44.738′

3

54°53.034′

9°45.098′

3

54°52.581′

9°45.493′

3

54°52.313′

9°45.144′

3

54°52.304′

9°44.662′

3

54°52.405′

9°44.49′

3

54°52.551′

9°44.514′

3

54°52.701′

9°44.481′

3

54°52.814′

9°44.46′

3

54°53.037′

9°44.738′

4

54°52.09′

9°44.886′

4

54°52.164′

9°45.97′

4

54°51.927′

9°46.449′

4

54°51.774′

9°46.719′

4

54°51.576′

9°47.24′

4

54°51.49′

9°47.397′

4

54°51.374′

9°47.565′

4

54°51.319′

9°47.574′

4

54°51.201′

9°47.734′

4

54°51.167′

9°47.772′

4

54°51.161′

9°47.917′

4

54°51.148′

9°47.979′

4

54°51.117′

9°48.044′

4

54°51.086′

9°48.079′

4

54°50.948′

9°48.13′

4

54°50.939′

9°48.149′

4

54°50.918′

9°48.175′

4

54°50.899′

9°48.193′

4

54°50.665′

9°48.391′

4

54°50.612′

9°48.374′

4

54°50.572′

9°48.345′

4

54°50.541′

9°48.294′

4

54°50.525′

9°48.24′

4

54°50.5′

9°48.096′

4

54°50.498′

9°48.028′

4

54°50.436′

9°47.909′

4

54°50.351′

9°47.861′

4

54°50.318′

9°47.83′

4

54°50.254′

9°47.679′

4

54°50.242′

9°47.609′

4

54°50.24′

9°47.551′

4

54°50.22′

9°47.443′

4

54°50.217′

9°47.377′

4

54°50.24′

9°47.234′

4

54°50.252′

9°46.969′

4

54°50.147′

9°46.907′

4

54°50.04′

9°45.967′

4

54°50.07′

9°46.089′

4

54°50.099′

9°46.164′

4

54°50.13′

9°46.21′

4

54°50.107′

9°46.381′

4

54°50.073′

9°46.522′

4

54°50.067′

9°46.599′

4

54°50.091′

9°46.783′

4

54°50.106′

9°46.841′

4

54°50.809′

9°45.451′

4

54°52.09′

9°44.886′

4

54°51.914′

9°44.953′

4

54°51.734′

9°45.508′

4

54°51.178′

9°45.611′

4

54°51.02′

9°45.725′

4

54°50.937′

9°45.662′

4

54°50.384′

9°45.183′

4

54°50.22′

9°44.71′

4

54°50.184′

9°44.392′

4

54°50.116′

9°44.377′

4

54°50.005′

9°44.45′

4

54°49.964′

9°44.515′

4

54°49.94′

9°44.607′

4

54°49.878′

9°44.654′

4

54°49.846′

9°44.705′

4

54°49.83′

9°44.805′

4

54°49.822′

9°44.904′

4

54°49.825′

9°45.043′

4

54°49.852′

9°45.167′

4

54°49.865′

9°45.205′

4

54°49.871′

9°45.252′

4

54°49.892′

9°45.332′

4

54°49.934′

9°45.38′

4

54°49.961′

9°45.44′

4

54°49.964′

9°45.496′

4

54°50.005′

9°45.698′

4

54°50.044′

9°45.778′

4

54°50.033′

9°45.902′

5

54°50.845′

9°52.297′

5

54°50.789′

9°52.249′

5

54°50.763′

9°52.206′

5

54°50.688′

9°51.99′

5

54°50.617′

9°51.601′

5

54°50.586′

9°51.244′

5

54°50.584′

9°51.162′

5

54°50.605′

9°51.077′

5

54°50.393′

9°49.586′

5

54°50.428′

9°49.548′

5

54°50.46′

9°49.534′

5

54°50.526′

9°49.535′

5

54°51.514′

9°52.659′

5

54°50.579′

9°49.494′

5

54°50.641′

9°49.416′

5

54°50.691′

9°49.392′

5

54°50.747′

9°49.373′

5

54°50.79′

9°49.384′

5

54°50.872′

9°49.45′

5

54°51.007′

9°49.483′

5

54°51.087′

9°49.459′

5

54°51.131′

9°49.47′

5

54°51.444′

9°49.704′

5

54°50.934′

9°52.32′

5

54°51.04′

9°53.093′

5

54°51.025′

9°52.244′

5

54°51.032′

9°52.311′

5

54°51.062′

9°52.402′

5

54°51.005′

9°52.497′

5

54°50.894′

9°52.324′

5

54°50.989′

9°52.601′

5

54°51.013′

9°52.736′

5

54°51.014′

9°52.844′

5

54°51.046′

9°52.971′

5

54°50.657′

9°50.869′

5

54°51.035′

9°53.181′

5

54°51.029′

9°53.316′

5

54°50.967′

9°53.368′

5

54°50.922′

9°53.438′

5

54°50.905′

9°53.538′

5

54°50.908′

9°53.676′

5

54°50.941′

9°53.838′

5

54°51.073′

9°54.04′

5

54°51.25′

9°54.301′

5

54°51.306′

9°54.332′

5

54°51.437′

9°54.369′

5

54°51.514′

9°54.368′

5

54°51.587′

9°54.283′

5

54°51.836′

9°53.012′

5

54°51.504′

9°52.282′

5

54°51.685′

9°51.909′

5