ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 164

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 60
27 iunie 2017


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) 2017/1133 al Consiliului din 20 iunie 2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1388/2013 privind deschiderea și modul de gestionare a unor contingente tarifare autonome ale Uniunii pentru anumite produse agricole și industriale

1

 

*

Regulamentul (UE) 2017/1134 al Consiliului din 20 iunie 2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1387/2013 de suspendare a taxelor vamale autonome prevăzute în Tariful vamal comun pentru anumite produse agricole și industriale

6

 

*

Regulamentul (UE) 2017/1135 al Comisiei din 23 iunie 2017 de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri aplicabile substanțelor dimetoat și ometoat din sau de pe anumite produse ( 1 )

28

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1136 al Comisiei din 14 iunie 2017 de aprobare a unei modificări care nu este minoră din caietul de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Emmental de Savoie (IGP)]

52

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1137 al Comisiei din 26 iunie 2017 de stabilire a coeficientului de alocare care urmează să fie aplicat cantităților care fac obiectul cererilor de drepturi de import introduse în perioada 1 iulie 2017-30 iunie 2018 în cadrul contingentului tarifar deschis prin Regulamentul de punere în aplicare (CE) nr. 431/2008 pentru carnea de animale din specia bovine, congelată

54

 

 

DECIZII

 

*

Decizia (UE) 2017/1138 a Consiliului din 19 iunie 2017 privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, la prima reuniune a Conferinței părților la Convenția de la Minamata privind mercurul, în ceea ce privește adoptarea conținutului obligatoriu al certificării menționate la articolul 3 alineatul (12) din Convenție și al orientărilor menționate la articolul 8 alineatele (8) și (9) din Convenție

56

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/1139 a Comisiei din 23 iunie 2017 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 privind măsurile de protecție vizând focarele de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre [notificată cu numărul C(2017) 4450]  ( 1 )

59

 

 

RECOMANDĂRI

 

*

Recomandarea (UE) 2017/1140 a Comisiei din 23 iunie 2017 privind datele cu caracter personal care pot face obiectul schimbului de informații în cadrul sistemului de alertă precoce și răspuns rapid (SAPR) instituit în temeiul Deciziei nr. 1082/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului în scopul coordonării măsurilor de depistare a contacților în legătură cu amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate [notificată cu numărul C(2017) 4197]  ( 1 )

65

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

27.6.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 164/1


REGULAMENTUL (UE) 2017/1133 AL CONSILIULUI

din 20 iunie 2017

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1388/2013 privind deschiderea și modul de gestionare a unor contingente tarifare autonome ale Uniunii pentru anumite produse agricole și industriale

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 31,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Pentru a se asigura furnizarea neîntreruptă și în cantitate suficientă a anumitor mărfuri produse insuficient în Uniune și pentru a se evita perturbarea pieței în cazul anumitor produse agricole și industriale, au fost deschise contingente tarifare autonome prin Regulamentul (UE) nr. 1388/2013 al Consiliului (1). Produsele din cadrul acestor contingente tarifare pot fi importate în Uniune cu un nivel redus sau zero al taxelor vamale. Din motivele menționate, este necesar să se deschidă, începând cu 1 iulie 2017, contingente tarifare cu un nivel zero al taxelor vamale pentru un volum corespunzător în ceea ce privește șapte produse noi.

(2)

În cazul a încă cinci produse, ar trebui să fie majorate volumele contingentelor tarifare, întrucât această majorare este în interesul operatorilor economici și al Uniunii.

(3)

În plus, în cazul unui produs, majorarea volumului contingentului tarifar ar trebui să se aplice doar în cea de a doua jumătate a anului 2017, iar contingentul tarifar existent pentru produsul respectiv ar trebui să primească data de închidere 31 decembrie 2017.

(4)

Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 1388/2013 ar trebui modificat în consecință.

(5)

Având în vedere că modificările referitoare la contingentele tarifare pentru produsele în cauză prevăzute de prezentul regulament trebuie să se aplice de la 1 iulie 2017, prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare în regim de urgență,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa la Regulamentul (UE) nr. 1388/2013 se modifică după cum urmează:

1.

Rândurile referitoare la contingentele tarifare cu numerele de ordine 09.2828, 09.2842, 09.2844, 09.2846, 09.2848, 09.2850, 09.2868 și 09.2870 prevăzute în anexa I la prezentul regulament se introduc respectând ordinea codurilor NC indicate în a doua coloană a tabelului din anexa la Regulamentul (UE) nr. 1388/2013.

2.

Rândurile referitoare la contingentele tarifare cu numerele de ordine 09.2629, 09.2658, 09.2668, 09.2669, 09.2687 și 09.2860 se înlocuiesc cu rândurile prevăzute în anexa II la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 iulie 2017.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Luxemburg, 20 iunie 2017.

Pentru Consiliu

Președintele

H. DALLI


(1)  Regulamentul (UE) nr. 1388/2013 al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind deschiderea și modul de gestionare a unor contingente tarifare autonome ale Uniunii pentru anumite produse agricole și industriale și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 7/2010 (JO L 354, 28.12.2013, p. 319).


ANEXA I

Nr. de ordine

Codul NC

TARIC

Descriere

Perioada contin-gentară

Volumul contin-gentului

Taxa vamală contingen-tară (%)

„09.2828

2712 20 90

 

Ceară de parafină care are un conținut de ulei mai mic de 0,75 % din greutate

1.7-31.12

60 000 de tone

0 %

09.2842

2932 12 00

 

2-Furaldehidă (furfuraldehidă, furfural)

1.7-31.12

5 000 de tone

0 %

09.2844

ex 3824 99 92

71

Amestecuri care conțin, din greutate:

minimum 60 %, dar maximum 90 % 2-clorpropenă (CAS RN 557-98-2);

minimum 8 %, dar maximum 14 % (Z)-1-clorpropenă (CAS RN 16136-84-8);

minimum 5 %, dar maximum 23 % 2-clorpropan (CAS RN 75-29-6);

maximum 6 % 3-clorpropenă (CAS RN 107-05-1), și

maximum 1 % clorură de etil (CAS RN 75-00-3).

1.7-31.12

3 000 de tone

0 %

09.2846

ex 3907 40 00

25

Amestec polimeric policarbonat și de poli(metacrilat de metil), cu un conținut de policarbonat de minimum 98,5 % din greutate, sub formă de pelete sau de granule, prezentând o transmisie a luminii de minimum 88,5 %, măsurată pe o epruvetă de 4,0 mm grosime la o lungime de undă λ = 400 nm (conform standardului ISO 13468-2)

1.7-31.12

800 de tone

0 %

09.2848

ex 5505 10 10

10

Deșeuri din fibre sintetice (inclusiv pieptănătură, deșeuri de fire și destrămătură) din nailon sau din alte poliamide (PA6 și PA66)

1.7-31.12

5 000 de tone

0 %

09.2870

ex 7019 40 00

60

țesături din fibră de sticlă de tip E:

cu o greutate de minimum 20 g/m2, dar de maximum 209 g/m2;

impregnate cu silan;

cu un conținut de umiditate de maximum 0,13 % din greutate; și

cu cel mult 3 fibre găurite la 100 000 de fibre,

pentru utilizare la fabricarea de plăci, rulouri sau laminate preimpregnate pentru utilizarea în producția de plăci de circuite imprimate pentru industria autovehiculelor (2)

1.7-31.12

3 000 km

0 %

ex 7019 52 00

20

09.2850

ex 8414 90 00

70

roata compresorului, din aliaj de aluminiu cu:

un diametru de minimum 20 mm, dar de maximum 130 mm; și

o greutate de minimum 5 g, dar de maximum 800 g

pentru utilizare la fabricarea de motoare cu ardere (2)

1.7-31.12

2 950 000 de bucăți

0 %

09.2868

ex 8714 10 90

60

Pistoane pentru sisteme de suspensie, cu un diametru de maximum 55 mm, din oțel sinterizat

1.7-31.12

1 000 000 de bucăți

0 %”


ANEXA II

Nr. de ordine

Codul NC

TARIC

Descriere

Perioada contin-gentară

Volumul contin-gentului

Taxa vamală contingen-tară (%)

„09.2860

ex 2933 69 80

30

1,3,5-Tris[3-(dimetilamino)propil]hexahidro-1,3,5-triazină (CAS RN 15875-13-5)

1.1-31.12

600 de tone

0 %

09.2658

ex 2933 99 80

73

5-(Acetoacetilamino)benzimidazolonă (CAS RN 26576-46-5)

1.1-31.12

400 de tone

0 %

09.2687

ex 3907 40 00

25

Amestec polimeric policarbonat și de poli(metacrilat de metil), cu un conținut de policarbonat de minimum 98,5 % din greutate, sub formă de pelete sau de granule, prezentând o transmisie a luminii de minimum 88,5 %, măsurată pe o epruvetă de 4,0 mm grosime la o lungime de undă λ = 400 nm (conform standardului ISO 13468-2)

1.1-31.12.2017

400 de tone

0 %

09.2629

ex 8302 49 00

91

Mânere telescopice din aluminiu, pentru fabricarea valizelor (2)

1.1-31.12

1 500 000 de bucăți

0 %

09.2668

ex 8714 91 10

21

Cadru de bicicletă construit din fibre de carbon și rășină artificială, vopsit, lăcuit și/sau șlefuit, utilizat la fabricarea de biciclete (2)

1.1-31.12

350 000 de bucăți

0 %

ex 8714 91 10

31

09.2669

ex 8714 91 30

21

Furcă-față de bicicletă, construită din fibre de carbon și rășină artificială, vopsită, lăcuită și/sau șlefuită, utilizată la fabricarea de biciclete (2)

1.1-31.12

270 000 de bucăți

0 %”

ex 8714 91 30

31


27.6.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 164/6


REGULAMENTUL (UE) 2017/1134 AL CONSILIULUI

din 20 iunie 2017

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1387/2013 de suspendare a taxelor vamale autonome prevăzute în Tariful vamal comun pentru anumite produse agricole și industriale

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 31,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

În cazul a 69 de produse agricole și industriale care nu figurează în anexa la Regulamentul (UE) nr. 1387/2013 al Consiliului (1), producția din Uniune este inadecvată sau inexistentă. Prin urmare, este în interesul Uniunii să suspende integral taxele vamale autonome prevăzute în Tariful vamal comun pentru produsele respective.

(2)

În cazul a 71 de suspendări ale taxelor vamale autonome prevăzute în Tariful vamal comun care figurează în anexa la Regulamentul (UE) nr. 1387/2013 se impune modificarea condițiilor, pentru a se ține cont de evoluția tehnică a produselor și de tendințele economice ale pieței. Clasificările anumitor produse au fost modificate pentru a permite industriei să beneficieze pe deplin de suspendările în vigoare. În plus, anexa la Regulamentul (UE) nr. 1387/2013 ar trebui să fie actualizată din nevoia de a alinia sau de a clarifica textele în unele cazuri. Condițiile modificate se referă la modificări ale descrierii, ale clasificării sau ale cerinței privind utilizarea finală a produselor. Suspendările pentru care sunt necesare modificări ar trebui eliminate din lista suspendărilor care figurează în anexa la Regulamentul (UE) nr. 1387/2013, iar suspendările modificate ar trebui să fie introduse în lista respectivă.

(3)

Nu mai este în interesul Uniunii să mențină suspendarea taxelor vamale autonome prevăzute în Tariful vamal comun pentru două produse care sunt incluse în prezent în anexa la Regulamentul (UE) nr. 1387/2013.

(4)

Din motive de claritate, rubricile modificate prin prezentul regulament ar trebui marcate cu un asterisc.

(5)

Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 1387/2013 ar trebui modificat în consecință.

(6)

Deoarece modificările referitoare la suspendări pentru produsele vizate prevăzute în prezentul regulament trebuie să se aplice de la 1 iulie 2017, prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare de urgență,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa la Regulamentul (UE) nr. 1387/2013 se modifică după cum urmează:

1.

rândurile corespunzătoare produselor enumerate în anexa I la prezentul regulament se introduc în ordinea codurilor NC indicate în prima coloană a tabelului în anexa la Regulamentul (UE) nr. 1387/2013;

2.

rândurile corespunzătoare produselor ale căror coduri NC și TARIC sunt indicate în anexa II la prezentul regulament se elimină.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament se aplică de la 1 iulie 2017.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Luxemburg, 20 iunie 2017.

Pentru Consiliu

Președintele

H. DALLI


(1)  Regulamentul (UE) nr. 1387/2013 al Consiliului din 17 decembrie 2013 de suspendare a taxelor vamale autonome prevăzute în Tariful vamal comun pentru anumite produse agricole și industriale și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1344/2011 (JO L 354, 28.12.2013, p. 201).


ANEXA I

Codul NC

TARIC

Descrierea

Nivelul taxei autonome

Unitate supli-mentară

Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie

*ex 2818 30 00

30

Hidroxid-oxid de aluminiu sub formă de boemită sau pseudo-boemită (CAS RN 1318-23-6)

0 %

31.12.2018

ex 2825 70 00

20

Acid molibdic (CAS RN 7782-91-4)

0 %

31.12.2021

*ex 2842 10 00

40

Aluminosilicat (CAS RN 1318-02-1) cu structură zeolitică de aluminofosfat-optsprezece (AEI) pentru utilizare la fabricarea de preparate catalitice (2)

0 %

31.12.2021

*ex 2905 11 00

ex 2905 19 00

20

35

Metansulfonat de metil (CAS RN 66-27-3)

0 %

31.12.2021

ex 2905 22 00

20

3,7-Dimetil-6-octen-1-ol (CAS RN 106-22-9)

0 %

31.12.2021

ex 2909 30 90

15

{[(2,2-dimetil-3-butin-1-il)oxi]metil}benzen (CAS RN 1092536-54-3)

0 %

31.12.2021

ex 2909 30 90

25

1,2-Difenoxietan (CAS RN 104-66-5) sub formă de pulbere sau ca dispersie apoasă conținând, în greutate, minimum 30 %, dar maximum 60 % 1,2-difenoxietan

0 %

31.12.2021

*ex 2909 60 00

40

1,4-Di(2-terț-butilperoxi-izopropil)benzen (CAS RN 2781-00-2) sau amestec de izomeri 1,4-Di(2-terț-butilperoxi-izopropil)benzen și 1,3-Di(2-terț-butilperoxi-izopropil)benzen (CAS RN 25155-25-3)

0 %

31.12.2017

ex 2912 19 00

10

Undecanal (CAS RN 112-44-7)

0 %

31.12.2021

ex 2915 12 00

10

Soluție apoasă conținând, în greutate, minimum 60 %, dar maximum 84 % formiat de cesiu (CAS RN 3495-36-1)

0 %

31.12.2021

*ex 2916 14 00

30

Metacrilat de alil (CAS RN 96-05-9) și izomerii acestuia, cu o puritate de minimum 98 % și conținând, cel puțin:

Alcool alilic în proporție de minimum 0,01 %, dar de maximum 0,02 % (CAS RN 107-18-6)

Acid metacrilic în proporție de minimum 0,01 %, dar maximum 0,1 % (CAS RN 79-41-4) și

4-metoxifenol în proporție de minimum 0,5 %, dar de maximum 1 % (CAS RN 150-76-5)

0 %

31.12.2020

ex 2916 39 90

33

4′-(bromometil)bifenil-2-carboxilat de metil (CAS RN 114772-38-2)

0 %

31.12.2021

ex 2916 39 90

73

Clorură de (2,4-diclorofenil)acetil (CAS RN 53056-20-5)

0 %

31.12.2021

*ex 2920 29 00

ex 2920 90 70

50

50

Fosetil de aluminiu (CAS RN 39148-24-8)

0 %

31.12.2018

*ex 2920 29 00

ex 2920 90 70

60

40

Fosetil de sodiu (CAS RN 39148-16-8) sub formă de soluție apoasă cu un conținut de fosetil-sodiu în greutate de minimum 35 %, dar de maximum 45 %, destinat a fi utilizat la fabricarea pesticidelor (2)

0 %

31.12.2021

ex 2922 19 00

40

4-Metilbenzensulfonat de (R)-1-[(4-amino-2-bromo-5-fluorofenil)amino)-3-(benziloxi)propan-2-ol (CAS RN 1294504-64-5)

0 %

31.12.2021

ex 2924 29 70

30

4-(4-metil-3-nitrobenzoilamino)benzensulfonat de sodiu (CAS RN 84029-45-8)

0 %

31.12.2021

ex 2924 29 70

50

Sare de N-Benziloxicarbonil-L-terț-leucină isopropilamină (CAS RN 1621085-33-3)

0 %

31.12.2021

ex 2926 90 70

30

4,5-Dicloro-3,6-dioxociclohexa-1,4-dien-1,2-dicarbonitril (CAS RN 84-58-2)

0 %

31.12.2021

*ex 2931 90 00

05

Dietilmetoxiboran (CAS RN 7397-46-8), chiar sub formă de soluție în tetrahidrofuran în conformitate cu nota 1e de la capitolul 29 din NC

0 %

31.12.2020

*ex 2932 14 00

ex 2940 00 00

10

40

1,6-Dicloro-1,6-dideoxi-β-D-fructofuranozil-4-cloro-4 deoxi-α-D-galactopiranozid (CAS RN 56038-13-2)

0 %

31.12.2019

ex 2932 99 00

13

(4-Cloro-3-(4-etoxibenzil)fenil)[(3aS,5R,6S,6aS)-6-hidroxi 2,2-dimetiltetrahidrofuro[2,3-d][1,3]dioxol-5-il)metanonă (CAS RN 1103738-30-2)

0 %

31.12.2021

ex 2932 99 00

18

4-(4-Bromo-3-[(tetrahidro-2H-piran-2-iloxi)metil)fenoxi)benzonitril (CAS RN 943311-78-2)

0 %

31.12.2021

ex 2933 19 90

45

5-Amino-1-[2,6-dicloro-4-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-carbonitril (CAS RN 120068-79-3)

0 %

31.12.2021

ex 2933 19 90

55

5-Metil-1-(naftalin-2-il)-1,2-dihidro-3H-pirazol-3-onă (CAS RN 1192140-15-0)

0 %

31.12.2021

ex 2933 29 90

75

Diclorhidrat de 2,2′-azobis[2-(2-imidazolin-2-il)propan] (CAS RN 27776-21-2)

0 %

31.12.2021

ex 2933 39 99

10

Clorhidrat de 2-aminopiridin-4-ol (CAS RN 1187932-09-7)

0 %

31.12.2021

ex 2933 39 99

33

5-(3-clorofenil)-3-metoxipiridină-2-carbonitril (CAS RN 1415226-39-9)

0 %

31.12.2021

ex 2933 39 99

41

Acid 2-cloro-6-(3-fluoro-5-izobutoxifenil)nicotinic (CAS RN 1897387-01-7)

0 %

31.12.2021

ex 2933 39 99

46

Fluopicolid (ISO) (CAS RN 239110-15-7) destinat utilizării la fabricarea de pesticidelor (2)

0 %

31.12.2021

*ex 2933 59 95

ex 2933 99 80

88

51

Diquat dibromid (ISO) (CAS RN 85-00-7) în soluție apoasă destinat utilizării în fabricarea erbicidelor (2)

0 %

31.12.2021

ex 2933 99 80

42

Clorhidrat de (S)-2,2,4-trimetilpirolidină (CAS RN 1897428-40-8)

0 %

31.12.2021

ex 2933 99 80

44

4-Metilbenzensulfonat de (2S,3S,4R)-metil 3-etil-4-hidroxipirolidină-2-carboxilat (CAS RN 1799733-43-9)

0 %

31.12.2021

*ex 2933 99 80

53

(S)-5-(terț-butoxicarbonil)-5-azaspiro[2.4]heptan-6-carboxilat de potasiu (CUS0133723-1) (5)

0 %

31.12.2018

*ex 2933 99 80

72

1,4,7-trimetil-1,4,7-triazaciclononană (CAS RN 96556-05-7)

0 %

31.12.2018

ex 2934 99 90

46

4-Metoxi-5-(3-morfolin-4-il-propoxi)-2-nitro-benzonitril (CAS RN 675126-26-8)

0 %

31.12.2021

ex 2934 99 90

47

Tidiazuron (ISO) (CAS RN 51707-55-2) destinat utilizării la fabricarea de pesticidelor (2)

0 %

31.12.2021

ex 2934 99 90

49

Citidină 5′-(fosfat disodic) (CAS RN 6757-06-8)

0 %

31.12.2021

ex 2934 99 90

53

4-Metoxi-3-(3-morfolin-4-il-propoxi)-benzonitril (CAS RN 675126-28-0)

0 %

31.12.2021

ex 2935 90 90

30

6-Aminopiridină-2-sulfonamidă (CAS RN 75903-58-1)

0 %

31.12.2021

*ex 3204 16 00

30

Preparate pe bază de Colorant Reactiv Black 5 (CAS RN 17095-24-8) al căror conținut, în greutate, de Colorant Reactiv Black 5 este de minimum 60 %, dar de maximum 75 % în greutate, inclusiv unul sau mai multe dintre următoarele:

Colorant Reactiv Yellow 201 (CAS RN 27624-67-5),

Sare disodică de 1-acid naftalinsulfonic,4-amino-3-[[4-[[2-(sulfooxi)etil]sulfonil]fenil]azo] (CAS RN 250688-43-8) sau

Sare disodică de acid 3,5-diamino-4-[[4-[[2-(sulfooxi)etil]sulfonil]fenil]azo]-2-[[2-sulfo-4-[[2-(sulfooxi)etil]sulfonil]fenil]azobenzoic (CAS RN 906532-68-1)

0 %

31.12.2019

ex 3204 17 00

22

Colorant C.I. Pigment Red 169 (CAS RN 12237-63-7) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Pigment Red 169 este mai mare sau egal cu 50 % în greutate

0 %

31.12.2021

*ex 3204 17 00

24

Colorant C.I. Pigment Red 57:1 (CAS RN 5281-04-9) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Pigment Red 57:1 este de minimum 50 % din greutate

0 %

31.12.2018

*ex 3215 90 70

30

Cerneală pentru cartușe de unică folosință, care conține în greutate:

minimum 1 %, dar maximum 10 % dioxid de siliciu amorf, sau

minimum 3,8 % colorant C.I. Solvent Black 7 în solvenți organici

pentru utilizare la marcarea circuitelor integrate (2)

0 %

31.12.2018

*ex 3506 91 10

ex 3506 91 90

50

50

Preparat conținând în greutate:

15 % sau mai mult, dar maximum 60 %, copolimeri de stiren și butadienă sau de stiren și izopren și

10 % sau mai mult, dar maximum 30 %, polimeri de pinen sau copolimeri de pentadienă

dizolvați în:

metiletilcetonă (CAS RN 78-93-3)

heptan (CAS RN 142-82-5) și

toluen (CAS RN 108-88-3) sau solvent nafta alifatic ușor (CAS RN 64742-89-8)

0 %

31.12.2020

ex 3811 21 00

11

Un agent de dispersie și inhibitor de oxidare conținând:

o-amino poliizobutilenfenol (CAS RN 78330-13-9),

peste 30 % din greutate, dar maximum 50 % din greutate uleiuri minerale,

utilizat la fabricarea amestecurilor de aditivi pentru uleiuri lubrifiante (2)

0 %

31.12.2021

*ex 3811 21 00

19

Aditivi care conțin:

un amestec pe bază de succinimidă de poliizobutilen și

peste 30 %, dar maximum 50 % din greutate uleiuri minerale,

având un indice de alcalinitate totală mai mare de 40, pentru utilizarea la fabricarea uleiurilor lubrifiante (2)

0 %

31.12.2019

ex 3811 29 00

75

Inhibitor de oxidare conținând, în principal, un amestec de izomeri de 1-(tert-dodeciltio)propan-2-ol (CAS RN 67124-09-8), utilizat la fabricarea de amestecuri de aditivi pentru uleiuri lubrifiante (2)

0 % (2)

31.12.2021

ex 3811 90 00

50

Inhibitor de coroziune conținând:

acid poliizobutenil succinic și

peste 5 %, dar maximum 20 % în greutate uleiuri minerale

utilizat la fabricarea de amestecuri de aditivi pentru carburanți (2)

0 %

31.12.2021

*ex 3815 90 90

40

Catalizator:

conținând oxid de molibden și alți oxizi metalici într-o matrice de dioxid de siliciu,

sub formă de cilindri goi pe dinăuntru, cu o lungime de minimum 4 mm, dar de maximum 12 mm

destinat utilizării la fabricarea de acid acrilic (2)

0 %

31.12.2018

ex 3824 99 92

25

Preparat care conține în greutate:

Carbonat de dietil în proporție de minimum 25 %, dar de maximum 50 % (CAS RN 105-58-8)

Carbonat de etilenă în proporție de minimum 25 %, dar de maximum 50 % (CAS RN 96-49-1)

Hexafluorofosfat de litiu în proporție de minimum 10 %, dar de maximum 20 % (CAS RN 21324-40-3)

Carbonat de etil metil în proporție de minimum 5 %, dar de maximum 10 % (CAS RN 623-53-0)

Carbonat de vinilenă în proporție de minimum 1 %, dar de maximum 2 % (CAS RN 872-36-6)

4-fluor-1,3-dioxolan-2-onă în proporție de minimum 1 %, dar de maximum 2 % (CAS RN 114435-02-8)

2,2,4,4-Tetraoxid de 1,5,2,4-dioxaditiană în proporție de maximum 1 % (CAS RN 99591-74-9)

0 %

31.12.2021

ex 3824 99 92

27

4-Metoxi-3-(3-morfolin-4-il-propoxi)-benzonitril (CAS RN 675126-28-0) într-un solvent organic

0 %

31.12.2021

ex 3824 99 92

30

Soluție apoasă de formiat de cesiu și formiat de potasiu conținând, în greutate:

formiat de cesiu în proporție de minimum 1 %, dar de maximum 84 % (CAS RN 3495-36-1),

formiat de potasiu în proporție de minimum 1 %, dar de maximum 76 % (CAS RN 590-24-1) și

care conține sau nu aditivi în proporție de maximum 9 %

0 %

31.12.2021

*ex 3824 99 92

40

Soluție de 2-cloro-5-(clorometil)-piridină (CAS RN 70258-18-3) în diluant organic

0 %

31.12.2020

*ex 3824 99 92

69

Preparat care conține, în greutate:

minimum 80 %, dar maximum 92 % bisfenol-A bis(difenil fosfat) (CAS RN 5945-33-5),

minimum 7 %, dar maximum 20 % oligomeri și bisfenol-A bis(difenil fosfat) și

maximum 1 % fosfat de trifenil (CAS RN 115-86-6)

0 %

31.12.2020

ex 3824 99 93

45

3-aminonaftalen-1,5-disulfonat de sodiu și hidrogen (CAS RN 4681-22-5), cu un conținut, în greutate, de:

maximum 20 % de sulfat de sodiu, și

maximum 10 % de clorură de sodiu

0 %

31.12.2021

ex 3824 99 96

70

Pulbere care conține în greutate:

talc în proporție de minimum 28 %, dar de maximum 51 % (CAS RN 14807-96-6)

dioxid de siliciu (cuarț) în proporție de minimum 30,5 %, dar de maximum 48 % (CAS RN 14808-60-7)

oxid de aluminiu în proporție de 17 % sau mai mult, dar de maximum 26 %, (CAS RN 1344-28-1)

0 %

31.12.2021

ex 3824 99 96

74

Amestec cu o compoziție nestoechiometrică:

cu o structură cristalină,

cu un conținut de spinel de magneziu-aluminiu topit cu adaosuri de faze de silicat și aluminați, din care cel puțin 75 % din greutate constă din fracțiuni cu granule având o dimensiune de 1-3 mm și cel mult 25 % constă din fracțiuni cu granule având o dimensiune de 0-1 mm

0 %

31.12.2021

ex 3824 99 96

80

Amestec care constă din:

minimum 64 %, dar maximum 74 % în greutate de silice amorfă (CAS RN 7631-86-9)

25 % sau mai mult, dar maximum 35 % în greutate de butanonă (CAS RN 78-93-3) și

maximum 1 % în greutate de 3-(2,3-epoxipropoxi)propiltrimetoxisilan (CAS RN 2530-83-8)

0 %

31.12.2021

*ex 3901 10 10

ex 3901 90 80

20

50

Polietilen-1-buten linear de înaltă densitate/LLDPE (CAS RN 25087-34-7) sub formă de pulbere, cu

un indice de fluiditate la topire (MFR 190 °C/2,16 kg) de 16 g/10 min sau superior, dar de maximum 24 g/10 min,

o densitate (ASTM D 1505) de 0,922 g/cm3 sau superioară, dar de maximum 0,926 g/cm3 and

o temperature de înmuiere Vicat de min. 94 °C

0 %

m3

31.12.2019

ex 3906 90 90

53

Pulbere de poliacrilamidă având dimensiunea medie a particulelor mai mică de 2 microni și cu un punct de topire de peste 260 C, conținând în greutate:

poliacrilamidă în proporție de minimum 75 %, dar de maximum 85 % și

polietilenglicol în proporție de minimum 15 %, dar de maximum 25 %

0 %

31.12.2021

ex 3906 90 90

63

Copolimer de metacrilat de propil (Dimetoximetilsilil), butilacrilat, metacrilat de alil, metacrilat de metil și ciclosiloxani (CAS RN 143106-82-5)

0 %

31.12.2021

ex 3910 00 00

45

Polimer de dimetilsiloxan, cu grupări terminale hidroxilice având o viscozitate de 38-45 mPa s (CAS RN 70131-67-8)

0 %

31.12.2021

ex 3910 00 00

55

Preparat care conține în greutate:

polidimetilsiloxan cu grupări terminale vinilice în proporție de minimum 55 %, dar de maximum 65 % (CAS RN 68083-19-2)

siliciu dimetilvinilat și trimetilat în proporție de minimum 30 %, dar de maximum 40 % (CAS RN 68988-89-6) și

acid silicic, sare de sodiu, produse de reacție cu clorotrimetilsilan și alcool izopropilic în proporție de minimum 1 %, dar de maximum 5 % (CAS RN 68988-56-7)

0 %

31.12.2021

*ex 3913 90 00

30

Proteine, modificate chimic sau enzimatic prin carboxilare și/sau adaos de acid ftalic, hidrolizate sau nu, cu greutatea moleculară medie (Mw) mai mică de 350 000

0 %

31.12.2018

ex 3920 99 59

70

Folie de tetrafluoroetilenă, prezentată în rulouri, cu:

o grosime de minimum 50 μm,

un punct de topire de 260 °C și

o greutate specifică de 1,75 (ASTM D792)

destinată utilizării la fabricarea dispozitivelor semiconductoare (2)

0 %

31.12.2021

*ex 3921 13 10

10

Folie din spumă de poliuretan, cu grosime de 3 mm (± 15 %) și densitate minimum 0,09435 dar maximum 0,10092

0 %

m3

31.12.2018

ex 3921 19 00

50

Membrană poroasă din politetrafluoretilenă (PTFE) laminată cu un material textil nețesut obținut prin filare directă de poliester cu

o grosime totală de minimum 0,05 mm, dar de maximum 0,20 mm,

o presiune de intrare a apei cuprinsă între 5 și 200 kPa în conformitate cu standardul ISO 811 și

o permeabilitate la aer de minimum 0,08 cm3/cm2/s, în conformitate cu standardul ISO 5636-5

0 %

31.12.2021

*ex 3923 10 90

10

Carcase pentru fotomăști sau pentru plachete:

constând în materiale antistatice sau într-un amestec de materiale termoplastice cu proprietăți specifice de descărcare electrostatică (ESD) și de degazare,

cu o suprafață neporoasă, rezistentă la abraziune sau la impact,

dotate cu un sistem de retenție specific proiectat, care protejează fotomasca sau plachetele de deteriorări la suprafață sau estetice și

cu sau fără o garnitură de etanșare,

de tipul celor utilizate în producția fotolitografică sau în alt tip de producție de semiconductori pentru a încastra fotomăști sau plachete

0 %

31.12.2021

*ex 3926 30 00

ex 8708 29 10

ex 8708 29 90

10

10

10

Capac de plastic pentru oglinda retrovizoare exterioară a autovehiculelor, dotat cu clame de fixare

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 3926 90 97

20

Carcase, părți de carcase, cilindri, butoane de reglaj, rame, capace și alte piese din acrilonitril-butadien-stiren, de tipul celor folosite la fabricarea telecomenzilor

0 %

p/st

31.12.2019

ex 3926 90 97

ex 8512 90 90

77

10

Inel de decuplare de silicon, cu un diametru interior de 15,4 mm (+ 0,0 mm/-0,1 mm), de tipul celor utilizate pentru sistemele de senzori de asistență la parcare

0 %

p/st

31.12.2021

ex 4016 99 57

10

Tub de intrare aer pentru alimentarea cu aer în partea de combustie a motorului, care include cel puțin:

un tub de cauciuc flexibil,

un tub din plastic și

cleme metalice,

cu sau fără un rezonator

pentru utilizare la fabricarea mărfurilor de la capitolul 87 (2)

0 %

p/st

31.12.2021

ex 4016 99 57

20

Benzi antișoc de cauciuc cu un strat de silicon în lungime de maximum 1 200 mm și cu cel puțin cinci agrafe de plastic pentru utilizare la fabricarea mărfurilor de la capitolul 87 (2)

0 %

p/st

31.12.2021

*ex 5911 90 99

ex 8421 99 90

30

92

Părți de aparate pentru filtrarea sau purificarea apei prin osmoza inversă, alcătuite în principal din membrane din material plastic ranforsate în interior cu materiale textile țesute sau nețesute, înfășurate în jurul unui tub perforat introdus într-un cilindru din material plastic, cu o grosime a învelișului (pereților) de maximum 4 mm, ansamblul putând fi chiar introdus într-un cilindru cu pereți groși de peste 5 mm

0 %

31.12.2018

*ex 5911 90 99

40

Paduri abrazive din poliester, nețesute, cu mai multe straturi, impregnate cu poliuretan

0 %

31.12.2019

ex 6805 30 00

10

Materiale de curățare a sondelor de testare constând într-o matrice polimerică cu conținut de particule abrazive fixate pe un suport, pentru utilizare în fabricarea de semiconductoare (2)

0 %

31.12.2021

ex 7318 19 00

30

Bielă pentru cilindrul de frână principal cu înșurubare la ambele capete, pentru utilizarea la fabricarea mărfurilor de la capitolul 87 (2)

0 %

p/st

31.12.2021

*ex 7410 11 00

ex 8507 90 80

ex 8545 90 90

10

60

30

Rulou de folie laminată din grafit și cupru, cu:

lățimea cuprinsă între minimum 610 mm și maximum 620 mm și

cu diametrul cuprins între minimum 690 mm și maximum 710 mm,

care se utilizează la fabricarea bateriilor cu litiu-ion electrice reîncărcabile (2)

0 %

31.12.2021

*ex 7607 11 90

ex 7607 11 90

47

57

Folie de aluminiu, în rulouri:

cu o puritate de 99,99 % în greutate,

cu o grosime de minimum 0,021 mm, dar de maximum 0,2 mm,

cu o lățime de 500 mm,

cu un strat de suprafață de oxid cu o grosime de 3 până la 4 nm,

și cu o textură cubică de peste 95 %

0 %

31.12.2021

*ex 7607 19 90

ex 8507 90 80

10

80

Folie sub formă de rulou care constă din laminat de litiu și mangan legat chimic de aluminiu, cu:

lățimea cuprinsă între minimum 595 mm și maximum 605 mm și

cu diametrul cuprins între minimum 690 mm și maximum 710 mm,

care se utilizează la fabricarea catozilor bateriilor, cu litiu-ion, electrice reîncărcabile (2)

0 %

31.12.2021

*ex 7616 99 10

ex 8708 99 10

ex 8708 99 97

30

60

50

Suport pentru motor, din aluminiu, având dimensiunile următoare:

înălțimea de peste 10 mm, dar nu mai mult de 200 mm

lățimea de peste 10 mm, dar nu mai mult de 200 mm

lungimea de peste 10 mm, dar nu mai mult de 200 mm

prevăzut cu cel puțin două orificii pentru fixare, din aliajele de aluminiu ENAC-46100 sau ENAC-42100 (pe baza standardului EN:1706), cu următoarele caracteristici:

porozitate interioară de maximum 1 mm;

porozitate exterioară de maximum 2 mm;

duritate Rockwell de 10 HRB sau mai mult

de tipul utilizat la fabricarea de sisteme de suspensie pentru motoarele din autovehicule

0 %

p/st

31.12.2019

*ex 8108 90 30

20

Bare, tije și sârme din aliaj de titan și aluminiu, conținând în greutate între 1 % și maximum 2 % aluminiu, pentru fabricarea amortizoarelor de zgomot și a țevilor de eșapament de la subpozițiile 8708 92 sau 8714 10 40 (2)

0 %

31.12.2017

*ex 8108 90 50

10

Aliaj de titan și de aluminiu, conținând în greutate minimum 1 %, dar maximum 2 % aluminiu, sub formă de folii sau rulouri, cu o grosime de minimum 0,49 mm, dar de maximum 3,1 mm, cu o lățime de minimum 1 000 mm, dar de maximum 1 254 mm, destinat fabricării produselor încadrate la codul 8714 10 (2)

0 %

31.12.2018

*ex 8108 90 50

35

Plăci, table și benzi din aliaj de titan

0 %

31.12.2021

*ex 8301 60 00

ex 8413 91 00

ex 8419 90 85

ex 8438 90 00

ex 8468 90 00

ex 8476 90 90

ex 8479 90 70

ex 8481 90 00

ex 8503 00 99

ex 8515 90 80

ex 8536 90 95

ex 8537 10 98

ex 8708 91 20

ex 8708 91 99

ex 8708 99 10

ex 8708 99 97

20

40

30

20

20

20

83

30

70

30

95

70

10

20

50

40

Tastaturi din silicon sau plastic,

cu sau fără părți din metal, plastic, rășină epoxidică armată cu fibră de sticlă sau lemn,

chiar imprimate ori tratate la suprafață,

cu sau fără elemente de contact electric,

cu sau fără membrană lipită pe tastatură,

cu sau fără folie de protecție,

cu unul sau mai multe straturi

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8409 91 00

ex 8409 99 00

30

50

Componentă de turbină cu gaz în formă de spirală, utilizată pentru turbocompresoare:

o rezistență la căldură de maximum 1 050  °C și

un diametru al orificiului lăsat pentru introducerea roții turbinei de minimum 30 mm, dar de maximum 110 mm

0 %

p/st

31.12.2018

ex 8409 99 00

40

Capac de chiulasă din plastic sau aluminiu cu:

un senzor de poziție a axului cu came (CMPS),

suporți metalici pentru montare pe un motor și

două sau mai multe garnituri,

pentru utilizare la fabricarea motoarelor de autovehicule (2)

0 %

p/st

31.12.2021

ex 8411 99 00

65

Componentă de turbină cu gaz în formă de spirală, utilizată pentru turbocompresoare:

cu o rezistență la căldură de maximum 1 050  °C și

cu un diametru al orificiului rotorului turbinei de minimum 30 mm, dar de maximum 110 mm

0 %

p/st

31.12.2021

ex 8413 30 20

30

Pompă monocilindrică de înaltă presiune cu pistoane radiale pentru injecție directă de benzină cu:

o presiune de funcționare de minimum 200 bar, dar de maximum 350 bar,

un control al fluxului și

o supapă de suprapresiune,

pentru utilizarea la fabricarea motoarelor de autovehicule (2)

0 %

31.12.2021

ex 8479 90 70

87

Conducte de carburant pentru motoare cu piston cu combustie internă cu senzor de temperatură a combustibilului, cu cel puțin două conducte de alimentare și trei conducte de evacuare, pentru utilizare la fabricarea motoarelor de autovehicule (2)

0 %

p/st

31.12.2021

ex 8481 80 59

20

Valvă regulatoare de presiune destinată a fi încorporată în compresoarele aparatelor de aer condiționat pentru autovehicule (2)

0 %

p/st

31.12.2021

ex 8484 20 00

10

Garnitură de etanșare mecanică a arborelui, destinată a fi încorporat în compresoare rotative utilizate în fabricarea aparatelor de aer condiționat ale autovehiculelor (2)

0 %

p/st

31.12.2021

ex 8501 10 99

56

Motor de curent continuu:

cu o viteză de rotație de maximum 7 000 rpm (fără sarcină),

cu o tensiune nominală de 12 V (± 4 V),

cu o putere maximă de 13,78 W (la 3,09 A),

cu un interval de temperatură specificat cuprins între -40 °C și 160 °C,

cu cuplare prin angrenaj cu roți dințate,

cu o interfață de fixare mecanică,

cu 2 conexiuni electrice,

cu un cuplu de torsiune maxim de 100 Nm

0 %

31.12.2021

ex 8501 10 99

58

Motor de curent continuu:

cu o viteză de rotație de maximum 6 500 rpm (fără sarcină),

cu o tensiune nominală de 12 V (± 4 V),

cu o putere maximă mai mică de 20 W,

cu un interval de temperatură specificat cuprins între -40 °C și 160 °C,

cu un angrenaj melc-roată melcată,

cu o interfață de fixare mecanică,

cu 2 conexiuni electrice,

cu un cuplu de torsiune maxim de 75 Nm

0 %

31.12.2021

*ex 8501 10 99

65

Sistem de acționare electric pentru turbocompresor, cu:

un motor de curent continuu,

un angrenaj integrat,

o forță (de tracțiune) de minimum 200 N la o temperatură ambiantă ridicată de minimum 140 °C,

o forță (de tracțiune) de minimum 250 N în fiecare poziție a cursei,

o cursă efectivă de minimum 15 mm, dar maximum 25 mm,

cu sau fără interfață pentru sisteme de diagnoză la bord

0 %

31.12.2020

*ex 8504 31 80

50

Transformatoare destinate utilizării în fabricarea comenzilor electronice, a dispozitivelor de control și a surselor de lumină LED pentru sectorul de iluminat (2)

0 %

31.12.2021

*ex 8504 40 90

25

Convertor de curent continuu în curent continuu

fără carcasă sau

cu carcasă cu pini de conectare, știfturi de conectare, conectori cu șurub, conexiuni ale liniei neprotejate, elemente de conectare care permit montarea pe o placă de circuit imprimat prin lipire sau orice altă tehnologie, sau alte conexiuni de cabluri care necesită o prelucrare ulterioară

0 %

p/st

31.12.2021

ex 8504 50 95

70

Solenoid cu:

o putere nominală de peste 10 W, dar de maximum 15 W,

o rezistență de izolație de minimum 100 M Ohm,

o rezistență în curent continuu de maximum 34,8 Ohm (± 10 %) la 20 °C,

un curent nominal de maximum 1,22 A,

o tensiune nominală de maximum 25 V

0 %

p/st

31.12.2021

*ex 8505 11 00

65

Magneți permanenți constând într-un aliaj de neodim, fier și bor, de formă paralelipipedică, cu sau fără muchii rotunjite, cu secțiunea dreptunghiulară sau trapezoidală având

o lungime de maximum 140 mm,

o lățime de maximum 90 mm și

o grosime de maximum 55 mm

sau curbat sau în formă de dreptunghi (tip placă) având

o lungime de maximum 75 mm,

o lățime de maximum 40 mm,

o grosime de maximum 7 mm și

o rază de curbură de minimum 86 mm, dar de maximum 241 mm

fie sub forma unui disc cu diametrul de maximum 90 mm, prezentând sau nu un orificiu central

0 %

p/st

31.12.2018

*ex 8505 11 00

75

Un sfert de manșon, destinat să servească drept magnet permanent după magnetizare,

compus cel puțin din neodim, fier și bor,

cu lățimea de minimum 9,1 mm, dar maximum 10,5 mm,

cu lungimea de minimum 20 mm, dar maximum 30,1 mm,

de tipul celor utilizate la rotoare pentru fabricarea pompelor de carburant

0 %

p/st

31.12.2019

*ex 8507 90 80

70

Placă tăiată dintr-o folie de cupru nichelat, cu:

o lățime de 70 mm (± 5 mm),

o grosime de 0,4 mm (± 0,2 mm),

o lungime de maximum 55 mm,

care se utilizează la fabricarea bateriilor cu litiu-ion electrice reîncărcabile (2)

0 %

p/st

31.12.2021

ex 8518 40 80

93

Amplificator audio de putere cu:

o putere de ieșire de 50 W,

o tensiune de funcționare de minimum 9 V, dar de maximum 16 V,

o impedanță electrică de maximum 4 Ohm,

o sensibilitate de maximum 80 dB

într-o carcasă metalică

destinat utilizării la fabricarea autovehiculelor (2)

0 %

p/st

31.12.2021

*ex 8522 90 80

ex 8529 90 92

30

57

Suport din metal, element de fixare din metal sau element intern de rigidizare din metal, utilizat la fabricarea televizoarelor, monitoarelor și cititoarelor video (2)

0 %

p/st

31.12.2021

*ex 8529 90 65

ex 8529 90 92

65

53

Placă de circuite imprimate pentru distribuirea tensiunii de alimentare și a semnalelor de comandă direct pe un circuit de comandă aflat pe un panou de sticlă TFT dintr-un modul LCD

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8529 90 92

59

Module LCD cu:

diagonala ecranului de minimum 14,5 cm, dar maximum 25,5 cm,

o unitate de retroiluminare LED,

un circuit imprimat echipat cu memorie tip EPROM (ErasableProgrammableRead-onlyMemory), microcontroler, controler de temporizare, modul conducător LIN BUS (Local InterconnectNetwork) sau APIX2 (Automative Pixel Link) și alte componente active și pasive,

o fișă cu 6-8 pini pentru alimentarea cu energie electrică și o interfață LVDS (Low-voltagedifferentialsignalling) cu 2-4 pini sau APIX2,

cu sau fără carcasă,

pentru integrarea sau montarea permanentă în autovehiculele de la capitolul 87 (2)

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8529 90 92

63

Modul LCD

cu diagonala ecranului cuprinsă între minimum 14,5 cm și maximum 38,5 cm,

cu sau fără ecran tactil,

cu o unitate de retroiluminare LED,

cu un circuit imprimat echipat cu EEPROM, microcontroler, receptor LVDS și alte componente active și pasive,

cu o fișă pentru alimentarea cu energie electrică și interfețe CAN și LVDS,

cu sau fără componente electronice pentru ajustări dinamice ale culorii,

într-o carcasă, cu sau fără funcții de control mecanice, tactile sau fără contact direct și cu sau fără sistem de răcire activă,

destinat instalării în autovehiculele de la capitolul 87 (2)

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8529 90 92

67

Ecran color LCD pentru monitoarele LCD de la poziția 8528 :

cu diagonala ecranului cuprinsă între minimum 14,48 cm și maximum 31,24 cm,

cu sau fără ecran tactil,

cu iluminare de fond, microcontroler,

cu un controler CAN (Controller areanetwork) cu una sau mai multe interfețe LVDS (Low-voltagedifferentialsignaling – semnalizare diferențială la tensiune joasă) și una sau mai multe interfețe CAN/priză de curent sau cu un controler APIX (Automotive Pixel Link) dotat cu interfață APIX,

într-o carcasă echipată cu sau fără radiator din aluminiu în partea din spate,

fără modul de procesare a semnalului,

cu sau fără feedback tactil sau acustic

utilizat la fabricarea vehiculelor de la capitolul 87 (2)

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8536 90 95

20

Carcase de cipuri semiconductoare sub forma unui cadru din plastic care conține o grilă de conectare echipată cu plăcuțe de contact, pentru tensiuni de maximum 1 000 V

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8536 90 95

92

Bandă metalică ambutisată, cu conexiuni

0 %

p/st

31.12.2018

*ex 8536 90 95

ex 8544 49 93

94

10

Conector elastometric, din cauciuc sau silicon, prevăzut cu unul sau mai multe elemente conductoare

0 %

p/st

31.12.2018

ex 8537 10 98

65

Levier pentru modulul de control amplasat sub volan:

cu unul sau mai multe întrerupătoare electrice cu diferite poziții (buton acționat prin apăsare, buton rotativ sau altele),

echipat sau nu cu plăcuțe de circuite imprimate și cabluri electrice,

pentru o tensiune de minimum 9 V, dar de maximum 16 V,

de tipul celor utilizate la fabricarea autovehiculelor de la capitolul 87

0 %

p/st

31.12.2021

ex 8537 10 98

75

Unitate de comandă pentru accesul fără cheie la vehicul și pornirea vehiculului, cu aparat electric de comutare, într-o carcasă din material plastic, pentru o tensiune de 12 V, cu sau fără:

o antenă,

un conector,

un suport de metal,

pentru utilizare la fabricarea mărfurilor de la capitolul 87 (2)

0 %

p/st

31.12.2021

*ex 8537 10 98

92

Ecran tactil, alcătuit dintr-o rețea conductoare inserată între două plăci sau două foi din material plastic sau din sticlă, format din conductori și din elemente electrice de contact

0 %

p/st

31.12.2018

ex 8538 90 99

60

Panoul de comandă frontal, în formă de cutie de plastic, ghiduri de lumină, întrerupătoare rotative, întrerupătoare de presiune și întrerupătoare-tip buton sau alt tipuri de întrerupătoare, fără nicio componentă electrică, de tipul celor utilizate în tabloul de bord al autovehiculelor de la capitolul 87

0 %

p/st

31.12.2021

ex 8543 70 90

15

Folie laminată electrocromică constând din:

două straturi exterioare din poliester,

un strat intermediar din polimer acrilic și silicon și

două terminale de conectare electrice

0 %

31.12.2021

*ex 8543 70 90

33

Amplificator de înaltă frecvență format dintr-unul sau mai multe circuite integrate și unul sau mai multe cipuri de condensatoare discrete, cu sau fără DPI (dispozitive pasive integrate), pe suport metalic încastrat

0 %

31.12.2021

ex 8544 42 90

80

Cablu de conectare de 12 fire cu doi conectori

cu o tensiune de 5 V,

lungimea de maximum 300 mm

pentru utilizare la fabricarea mărfurilor de la capitolul 87 (2)

0 %

p/st

31.12.2021

ex 8708 10 10

ex 8708 10 90

10

10

Capac de plastic pentru completarea spațiului dintre farurile de ceață și bara de protecție, cu sau fără o bandă de crom, utilizat la fabricarea mărfurilor de la capitolul 87 (2)

0 %

p/st

31.12.2021

*ex 8708 30 10

ex 8708 30 91

ex 8708 30 99

20

60

10

Unitate motorizată de acționare a frânei

cu o tensiune nominală de 13,5 V (± 0,5 V) și

un mecanism cu șurub și bile care controlează presiunea lichidului de frână din cilindrul principal

pentru utilizarea la fabricarea autovehiculelor electrice (2)

0 %

p/st

31.12.2019

*ex 8708 30 10

ex 8708 30 91

40

30

Corp de frână cu disc în varianta BIR (Ball in Ramp – rampă cu bile) sau EPB (Electronic Parking Brake – frână de staționare electronică) sau doar cu funcție hidraulică, conținând deschideri funcționale și de montare, precum și nuturi de ghidare, de tipul utilizat la fabricarea mărfurilor de la capitolul 87

0 %

p/st

31.12.2019

*ex 8708 30 10

ex 8708 30 91

50

10

Frână de staționare cu tambur:

funcționând în interiorul discului frânei de serviciu,

cu un diametru cuprins între minimum 170 mm și maximum 195 mm

utilizată la fabricarea autovehiculelor (2)

0 %

p/st

31.12.2021

*ex 8708 30 10

ex 8708 30 91

60

20

Plăcuțe de frână organice fără azbest, cu material de fricțiune montat pe placa de oțel din spate a benzii, pentru utilizarea la fabricarea mărfurilor de la capitolul 87 (2)

0 %

p/st

31.12.2019

*ex 8708 30 10

ex 8708 30 91

70

40

Suport de etrier de frână din fontă ductilă de tipul celor utilizate la fabricarea mărfurilor de la capitolul 87

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8708 40 20

ex 8708 40 50

20

10

Cutie de viteze automată hidrodinamică

cu un convertizor de cuplu hidraulic,

fără cutie de transfer și arbore cardanic,

cu sau fără diferențial pe față,

pentru utilizare la fabricarea de autovehicule de la capitolul 87 (2)

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8708 50 20

ex 8708 50 55

10

10

Arbore lateral pentru punte de autovehicule echipat cu o articulație cu viteză constantă la fiecare capăt, de tipul celor utilizate pentru fabricarea mărfurilor de la poziția NC 8703

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8708 50 20

ex 8708 50 99

20

10

Arbore de transmisie din material plastic ranforsat cu fibre de carbon, constând dintr-o piesă unică fără nicio articulație la mijloc, cu

o lungime de minimum 1 m dar de maximum 2 m,

o greutate de minimum 6 kg dar de maximum 9 kg

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8708 50 20

ex 8708 50 99

ex 8708 99 10

ex 8708 99 97

30

20

20

70

Cutie de viteze (transmisie) cu o singură intrare și cu dublă ieșire, într-o carcasă turnată din aluminiu, cu dimensiuni totale de 273 mm (lățime) × 131 mm (înălțime) × 187 mm (lungime), care include cel puțin:

două ambreiaje electromagnetice unidirecționale, care funcționează pe laturi opuse,

un ax de intrare cu diametrul exterior de 24 mm (± 1 mm), terminat cu un cuplaj cu 22 de dinți, și

un lagăr de ieșire coaxial cu diametrul interior de 22 mm (± 1 mm), terminat cu un cuplaj cu 22 de dinți,

pentru utilizare la fabricarea vehiculelor pentru toate tipurile de teren sau a vehiculelor utilitare (2)

0 %

31.12.2021

*ex 8708 80 20

ex 8708 80 35

10

10

Suport izolator superior care conține

un suport metalic cu trei șuruburi de fixare și

o proeminență din cauciuc

de tipul celor utilizate la fabricarea mărfurilor de la capitolul 87

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8708 80 20

ex 8708 80 91

20

10

Braț de șasiu spate cu un element protector din material plastic, echipat cu două carcase metalice cu amortizoare din cauciuc, de tipul celor utilizate pentru fabricarea mărfurilor de la capitolul 87

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8708 80 20

ex 8708 80 91

30

20

Braț de șasiu spate echipat cu un pivot cu bilă și o carcasă metalică cu amortizoare din cauciuc, de tipul celor utilizate pentru fabricarea mărfurilor de la capitolul 87

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8708 80 99

10

Bară stabilizatoare pentru axa față echipată cu un pivot cu bilă la ambele capete, pentru utilizarea la fabricarea mărfurilor de la capitolul 87 (2)

0 %

p/st

31.12.2021

*ex 8708 91 20

ex 8708 91 35

20

10

Răcitor din aluminiu utilizând aer comprimat și având o carcasă cu striații, de tipul celor utilizate la fabricarea mărfurilor de la capitolul 87

0 %

p/st

31.12.2019

*ex 8708 91 20

ex 8708 91 99

30

30

Rezervor de aer de admisie sau de evacuare din aliaj de aluminiu, fabricat în conformitate cu standardul EN AC 42100 cu:

o planeitate a zonei de izolație de maximum 0,1 mm,

o cantitate de particule admisă de 0,3 mg per rezervor,

o distanță între pori de minimum 2 mm,

o dimensiune a porilor de maximum 0,4 mm și

maximum 3 pori mai mari de 0,2 mm

de tipul celor utilizate în schimbătoarele de căldură pentru sistemele de răcire ale automobilelor

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8708 94 20

ex 8708 94 35

10

20

Casetă de direcție cu cremalieră într-o carcasă din aluminiu cu articulații homocinetice, de tipul celor utilizate la fabricarea mărfurilor de la capitolul 87

0 %

p/st

31.12.2019

*ex 8708 95 10

ex 8708 95 99

40

10

Airbag pentru pasagerul din față compus din:

o carcasă metalică cu cel puțin șase suporturi de montare,

o pernă de siguranță integrată,

un cartuș umplut cu gaz comprimat

de tipul celor utilizate la fabricarea mărfurilor de la capitolul 87

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8708 99 10

ex 8708 99 97

30

15

Suport de radiator frontal, cu sau fără amortizoare din cauciuc, pentru utilizarea la fabricarea mărfurilor de la capitolul 87 (2)

0 %

p/st

31.12.2021

ex 8708 99 10

ex 8708 99 97

40

25

Suporți din fier sau oțel, cu găuri de prindere, cu sau fără piulițe de fixare, pentru conectarea cutiei de viteze la caroseria automobilului, pentru utilizare la fabricarea mărfurilor de la capitolul 87 (2)

0 %

p/st

31.12.2021

*ex 8714 91 30

ex 8714 91 30

ex 8714 91 30

25

35

72

Furci frontale, cu excepția furcilor frontale rigide (netelescopice) făcute integral din oțel, pentru utilizare la fabricarea de biciclete (2)

0 %

31.12.2018

*ex 9013 80 90

20

Microoglindă semiconductoare electronică prezentată într-o carcasă adaptată, pentru imprimarea automatizată a plăcilor de circuite, compusă în principal dintr-o combinație de:

unul sau mai multe circuite integrate monolitice cu aplicație specifică (ASIC),

una sau mai multe oglinzi microelectromecanice (MEMS), fabricată (fabricate) în conformitate cu tehnologia semiconductoarelor, cu componente mecanice dispuse în structuri tridimensionale pe materialul semiconductor

de tipul destinat a fi încorporat în produsele de la capitolele 84-90 și 95

0 %

p/st

31.12.2019


ANEXA II

CN code

TARIC

ex 2818 30 00

30

ex 2842 10 00

40

ex 2905 11 00

20

ex 2909 60 00

20

ex 2916 14 00

30

ex 2920 90 70

40

ex 2920 90 70

50

ex 2931 90 00

05

ex 2933 59 95

88

ex 2933 99 80

53

ex 2933 99 80

72

ex 2940 00 00

40

ex 3204 16 00

20

ex 3204 17 00

67

ex 3215 90 70

30

ex 3506 91 10

50

ex 3506 91 90

50

ex 3811 21 00

57

ex 3815 90 90

40

ex 3824 99 92

21

ex 3824 99 92

24

ex 3824 99 92

69

ex 3901 10 10

20

ex 3901 90 80

50

ex 3913 90 00

92

ex 3921 13 10

10

ex 3923 10 00

10

ex 3926 30 00

10

ex 3926 90 97

20

ex 5911 90 90

30

ex 5911 90 90

40

ex 7410 11 00

10

ex 7607 11 90

40

ex 7607 19 90

10

ex 7616 99 10

30

ex 8108 90 30

20

ex 8108 90 50

10

ex 8108 90 50

25

ex 8301 60 00

20

ex 8409 91 00

65

ex 8409 99 00

30

ex 8411 99 00

70

ex 8413 91 00

40

ex 8419 90 85

30

ex 8421 99 00

92

ex 8438 90 00

20

ex 8468 90 00

20

ex 8476 90 10

20

ex 8476 90 90

20

ex 8479 90 70

83

ex 8481 90 00

30

ex 8501 10 99

55

ex 8503 00 99

70

ex 8504 31 80

50

ex 8504 40 90

20

ex 8505 11 00

33

ex 8505 11 00

45

ex 8507 90 80

60

ex 8507 90 80

70

ex 8507 90 80

80

ex 8515 90 80

30

ex 8522 90 80

30

ex 8529 90 65

65

ex 8529 90 92

35

ex 8529 90 92

36

ex 8529 90 92

50

ex 8536 90 40

20

ex 8536 90 40

92

ex 8536 90 40

94

ex 8536 90 40

95

ex 8536 90 95

20

ex 8536 90 95

92

ex 8536 90 95

94

ex 8536 90 95

95

ex 8537 10 98

70

ex 8537 10 98

92

ex 8543 70 90

33

ex 8543 90 00

15

ex 8544 49 93

10

ex 8545 90 90

30

ex 8708 29 90

10

ex 8708 30 10

20

ex 8708 30 10

30

ex 8708 30 91

10

ex 8708 30 91

20

ex 8708 30 91

30

ex 8708 30 91

40

ex 8708 30 91

50

ex 8708 40 20

20

ex 8708 40 50

10

ex 8708 50 55

10

ex 8708 50 99

10

ex 8708 50 99

20

ex 8708 80 35

10

ex 8708 80 91

10

ex 8708 80 91

20

ex 8708 91 35

10

ex 8708 91 99

20

ex 8708 91 99

30

ex 8708 94 35

20

ex 8708 95 99

10

ex 8708 99 10

20

ex 8708 99 97

40

ex 8708 99 97

50

ex 8708 99 97

70

ex 8714 91 30

24

ex 8714 91 30

34

ex 8714 91 30

71

ex 9013 80 90

10


27.6.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 164/28


REGULAMENTUL (UE) 2017/1135 AL COMISIEI

din 23 iunie 2017

de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri aplicabile substanțelor dimetoat și ometoat din sau de pe anumite produse

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 februarie 2005 privind conținuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din sau de pe produse alimentare și hrana de origine vegetală și animală pentru animale și de modificare a Directivei 91/414/CEE (1), în special articolul 14 alineatul (1) litera (a) și articolul 49 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Pentru dimetoat (sumă de dimetoat și ometoat, exprimată în dimetoat), limitele maxime de reziduuri (LMR-uri) au fost stabilite în anexa II și în partea B din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005.

(2)

La 22 aprilie 2016, Franța a informat Comisia cu privire la o măsură de urgență națională, adoptată în conformitate cu articolul 54 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului (2), care suspendă importurile și introducerea pe piață în Franța a cireșelor proaspete provenite din alte state membre ale Uniunii Europene sau din țări terțe, în cazul cărora utilizarea produselor de protecție a plantelor care conțin substanța activă dimetoat este autorizată pentru tratarea cireșilor. În conformitate cu articolul 54 alineatul (2) din regulamentul respectiv, la 28 aprilie 2016, în cursul unei reuniuni a Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale, s-a convenit că o reexaminare a LMR-urilor ar trebui să reprezinte o prioritate, în scopul de a stabili noi LMR-uri pe baza unei evaluări științifice efectuate de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”). Prin urmare, în conformitate cu articolul 43 din Regulamentul (CE) nr. 396/2005, Comisia i-a solicitat autorității să efectueze o astfel de reexaminare prioritară a LMR-urilor existente pentru dimetoat și ometoat. Autoritatea a transmis avizul său motivat la 28 noiembrie 2016 (3).

(3)

Autoritatea a propus modificarea definiției reziduului „sumă de dimetoat și ometoat, exprimată în dimetoat” în vederea înlocuirii sale cu definițiile separate ale reziduurilor pentru „dimetoat” și „ometoat” și a concluzionat că LMR-urile pentru pepeni galbeni și sfeclă de zahăr pot ridica probleme în materie de protecție a consumatorilor. În consecință, autoritatea a recomandat reducerea LMR-urilor existente pentru aceste mărfuri. Ea a concluzionat că, în ceea ce privește LMR-urile pentru andive, nu au fost disponibile informații și că este necesară o analiză suplimentară din partea responsabililor cu gestionarea riscurilor. Prin urmare, LMR-urile pentru acest produs ar trebui să fie stabilite la limita specifică de cuantificare. Autoritatea a concluzionat că, în ceea ce privește LMR-urile pentru varză chinezească, nu au fost disponibile informații privind existența unor bune practici agricole care să fie sigure pentru consumatori și că este necesară o analiză suplimentară din partea responsabililor cu gestionarea riscurilor. Prin urmare, LMR-urile pentru acest produs ar trebui să fie stabilite la limita specifică de cuantificare. Ea a concluzionat că, în ceea ce privește LMR-urile pentru grepfrut, portocale, lămâi, lămâi verzi „lime”, mandarine, cireșe, măsline de masă, sfeclă, morcovi, țelină de rădăcină, hrean, păstârnac, rădăcină de pătrunjel, ridichi, barba-caprei, gulii furajere, napi, usturoi, ceapă, ceapă eșalotă, ceapă de primăvară, tomate, vinete, dovleci, pepeni verzi, broccoli, conopidă, varză de Bruxelles, varză cu căpățână, salată, sparanghel, mazăre, măsline pentru ulei, boabe de orz, boabe de ovăz, boabe de secară, boabe de grâu, sfeclă de zahăr și rădăcini de cicoare, anumite informații nu au fost disponibile și că este necesară o analiză suplimentară din partea responsabililor cu gestionarea riscurilor. Întrucât nu există niciun risc pentru consumatori, LMR-urile pentru produsele respective ar trebui stabilite în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 396/2005, la nivelul actual sau la nivelul identificat de autoritate. Aceste LMR-uri vor fi reexaminate; reexaminarea va ține seama de informațiile disponibile în termen de doi ani de la data publicării prezentului regulament.

(4)

Comisia a consultat laboratoarele de referință din Uniunea Europeană pentru reziduurile de pesticide cu privire la necesitatea de a adapta anumite limite de cuantificare. Laboratoarele menționate au concluzionat că, pentru anumite mărfuri, progresele tehnice necesită stabilirea unor limite specifice de cuantificare.

(5)

Pe baza avizului motivat al autorității și ținând seama de factorii relevanți pentru subiectul în cauză, modificările adecvate ale LMR-urilor îndeplinesc cerințele prevăzute la articolul 14 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 396/2005.

(6)

Partenerii comerciali ai Uniunii au fost consultați cu privire la noile LMR-uri prin intermediul Organizației Mondiale a Comerțului, iar observațiile lor au fost luate în considerare.

(7)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 396/2005 ar trebui modificat în consecință.

(8)

Pentru a permite comercializarea, prelucrarea și consumul produselor în condiții normale, prezentul regulament ar trebui să prevadă o măsură tranzitorie pentru produsele care au fost produse înainte de modificarea LMR-urilor și în cazul cărora, potrivit informațiilor disponibile, se menține un nivel ridicat al protecției consumatorilor. Întrucât nu poate fi exclus un risc pentru consumatori dacă se mențin actualele LMR-uri, valorile pentru dimetoat și ometoat de 0,01 mg/kg pentru pepeni galbeni ar trebui să se aplice tuturor produselor de la data aplicării prezentului regulament.

(9)

Înainte ca LMR-urile modificate să devină aplicabile, ar trebui acordată o perioadă rezonabilă pentru a permite statelor membre, țărilor terțe și operatorilor din industria alimentară să se pregătească pentru îndeplinirea noilor cerințe care vor rezulta din modificarea LMR-urilor.

(10)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexele II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

În ceea ce privește substanța activă dimetoat din și de pe toate produsele, cu excepția pepenilor galbeni, Regulamentul (CE) nr. 396/2005, astfel cum era formulat înainte de a fi modificat prin prezentul regulament, continuă să se aplice produselor care au fost produse înainte de 17 ianuarie 2018.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament se aplică de la 17 ianuarie 2018.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 23 iunie 2017.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 70, 16.3.2005, p. 1.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare (JO L 31, 1.2.2002, p. 1).

(3)  Reasoned opinion on the prioritised review of the existing maximum residue levels for dimethoate and omethoate according to Article 43 of Regulation (EC) No 396/2005 [Aviz motivat privind reexaminarea prioritară a limitelor maxime de reziduuri existente pentru dimetoat și ometoat în conformitate cu articolul 43 din Regulamentul (CE) nr. 396/2005]. EFSA Journal 2016;14(11):4647, 50 pp.


ANEXĂ

Anexele II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 se modifică după cum urmează:

1.

În anexa II, coloana referitoare la dimetoat se înlocuiește cu următorul text:

„Reziduuri de pesticide și limite maxime de reziduuri (mg/kg)

Număr de cod

Grupe și exemple de produse individuale cărora li se aplică LMR (1)

Dimetoat

(1)

(2)

(3)

0100000

FRUCTE PROASPETE sau CONGELATE; FRUCTE NUCIFERE

 

0110000

Fructe citrice

0,01  (*1)

0110010

Grepfruturi

(+)

0110020

Portocale

(+)

0110030

Lămâi

(+)

0110040

Lămâi verzi «lime»

(+)

0110050

Mandarine

(+)

0110990

Altele (2)

 

0120000

Fructe nucifere

0,01  (*1)

0120010

Migdale

 

0120020

Nuci de Brazilia

 

0120030

Caju

 

0120040

Castane

 

0120050

Nuci de cocos

 

0120060

Alune

 

0120070

Nuci de Macadamia

 

0120080

Nuci de Pecan

 

0120090

Semințe de pin dulce

 

0120100

Fistic

 

0120110

Nuci comune

 

0120990

Altele (2)

 

0130000

Fructe sămânțoase

0,01  (*1)

0130010

Mere

 

0130020

Pere

 

0130030

Gutui

 

0130040

Moșmoni

 

0130050

Moșmoni japonezi

 

0130990

Altele (2)

 

0140000

Fructe sâmburoase

 

0140010

Caise

0,01  (*1)

0140020

Cireșe (dulci)

0,02 (+)

0140030

Piersici

0,01  (*1)

0140040

Prune

0,01  (*1)

0140990

Altele (2)

0,01  (*1)

0150000

Bace și fructe mici

0,01  (*1)

0151000

(a)

struguri

 

0151010

Struguri de masă

 

0151020

Struguri de vin

 

0152000

(b)

căpșuni

 

0153000

(c)

fructe de rug

 

0153010

Mure

 

0153020

Mure de câmp

 

0153030

Zmeură (galbenă și roșie)

 

0153990

Altele (2)

 

0154000

(d)

alte bace și fructe mici

 

0154010

Afine

 

0154020

Merișoare

 

0154030

Coacăze (albe, negre și roșii)

 

0154040

Agrișe (galbene, roșii și verzi)

 

0154050

Măceșe

 

0154060

Dude (albe și negre)

 

0154070

Păducel spaniol

 

0154080

Boabe de soc

 

0154990

Altele (2)

 

0160000

Fructe diverse cu

 

0161000

(a)

coajă comestibilă

 

0161010

Curmale

0,01  (*1)

0161020

Smochine

0,01  (*1)

0161030

Măsline de masă

3 (+)

0161040

Kumquat

0,01  (*1)

0161050

Carambola

0,01  (*1)

0161060

Kaki

0,01  (*1)

0161070

Prună de Java

0,01  (*1)

0161990

Altele (2)

0,01  (*1)

0162000

(b)

coajă necomestibilă, mici

0,01  (*1)

0162010

Kiwi (galbeni, roșii, verzi)

 

0162020

Litchi

 

0162030

Fructele pasiunii/maracuja

 

0162040

Smochine indiene/limba soacrei

 

0162050

Chrysophyllum cainito

 

0162060

Plaqueminier/kaki de Virginia

 

0162990

Altele (2)

 

0163000

(c)

coajă necomestibilă, mari

0,01  (*1)

0163010

Avocado

 

0163020

Banane

 

0163030

Mango

 

0163040

Papaia

 

0163050

Granate/rodii

 

0163060

Cherimoya

 

0163070

Guave

 

0163080

Ananas

 

0163090

Fructele arborelui de pâine

 

0163100

Durian

 

0163110

Graviola

 

0163990

Altele (2)

 

0200000

LEGUME PROASPETE sau CONGELATE

 

0210000

Legume rădăcinoase și cu tuberculi

 

0211000

(a)

cartofi

0,01  (*1)

0212000

(b)

legume rădăcinoase și cu tuberculi tropicale

0,01  (*1)

0212010

Rădăcini de cassava/manioc

 

0212020

Cartofi dulci

 

0212030

Igname

 

0212040

Arorut

 

0212990

Altele (2)

 

0213000

(c)

alte legume rădăcinoase și cu tuberculi cu excepția sfeclei de zahăr

 

0213010

Sfecle

0,01  (*1) (+)

0213020

Morcovi

0,03 (+)

0213030

Țeline de rădăcină

0,03 (+)

0213040

Hrean

0,03 (+)

0213050

Topinamburi

0,01  (*1)

0213060

Păstârnaci

0,03 (+)

0213070

Rădăcina de pătrunjel/pătrunjel rădăcină

0,03 (+)

0213080

Ridichi

0,03 (+)

0213090

Barba-caprei

0,03 (+)

0213100

Varză-nap/gulie furajeră

0,03 (+)

0213110

Napi

0,03 (+)

0213990

Altele (2)

0,01  (*1)

0220000

Legume bulboase

 

0220010

Usturoi

0,01  (*1) (+)

0220020

Ceapă

0,01  (*1) (+)

0220030

Ceapă eșalotă

0,01  (*1) (+)

0220040

Ceapă de primăvară/ceapă verde și ceapă de tuns

2 (+)

0220990

Altele (2)

0,01  (*1)

0230000

Legume fructoase

0,01  (*1)

0231000

(a)

solanacee

 

0231010

Tomate

(+)

0231020

Ardei dulci/gogoșari

 

0231030

Pătlăgele vinete/vinete

(+)

0231040

Bame

 

0231990

Altele (2)

 

0232000

(b)

cucurbitacee cu coajă comestibilă

 

0232010

Castraveți

 

0232020

Cornișoni

 

0232030

Dovlecei

 

0232990

Altele (2)

 

0233000

(c)

cucurbitacee cu coajă necomestibilă

 

0233010

Pepeni galbeni

 

0233020

Dovleci

(+)

0233030

Pepeni verzi

(+)

0233990

Altele (2)

 

0234000

(d)

porumb dulce

 

0239000

(e)

alte legume fructoase

 

0240000

Legume din familia Brassicaceae (cu excepția rădăcinilor și a culturilor de frunze tinere din familia Brassicaceae)

 

0241000

(a)

varză cu inflorescență

0,02

0241010

Broccoli

(+)

0241020

Conopidă

(+)

0241990

Altele (2)

 

0242000

(b)

varză cu căpățână

 

0242010

Varză de Bruxelles

0,1 (+)

0242020

Varză cu căpățână

0,01  (*1) (+)

0242990

Altele (2)

0,01  (*1)

0243000

(c)

brasicacee cu frunze

0,01  (*1)

0243010

Varză chinezească/petsai

 

0243020

Kale

 

0243990

Altele (2)

 

0244000

(d)

gulii

0,01  (*1)

0250000

Legume cu frunze, plante aromatice și flori comestibile

 

0251000

(a)

lăptuci și plante pentru salate

0,01  (*1)

0251010

Salata mielului/fetică

 

0251020

Lăptuci

(+)

0251030

Scarolă/cicoare cu frunze întregi

 

0251040

Creson și alți germeni și lăstari

 

0251050

Barbarea verna

 

0251060

Rucolă

 

0251070

Muștar vânăt

 

0251080

Plante de cultură cu frunze tinere (inclusiv specii din familia Brassicaceae)

 

0251990

Altele (2)

 

0252000

(b)

spanac și frunze similare

0,01  (*1)

0252010

Spanac

 

0252020

Iarbă-grasă

 

0252030

Sfeclă de pețiol/frunze de sfeclă

 

0252990

Altele (2)

 

0253000

(c)

frunze de viță-de-vie și specii similare

0,01  (*1)

0254000

(d)

năsturel

0,01  (*1)

0255000

(e)

cicori witloof/andive

0,01  (*1)

0256000

(f)

plante aromatice și flori comestibile

0,02 (*1)

0256010

Asmățui

 

0256020

Arpagic

 

0256030

Frunze de țelină

 

0256040

Pătrunjel

 

0256050

Salvie

 

0256060

Rozmarin

 

0256070

Cimbru

 

0256080

Busuioc și flori comestibile

 

0256090

Frunze de dafin

 

0256100

Tarhon

 

0256990

Altele (2)

 

0260000

Leguminoase

0,01  (*1)

0260010

Fasole (păstăi)

 

0260020

Fasole (boabe)

 

0260030

Mazăre (păstăi)

 

0260040

Mazăre (boabe)

 

0260050

Linte

 

0260990

Altele (2)

 

0270000

Legume cu tulpină

0,01  (*1)

0270010

Sparanghel

(+)

0270020

Cardon

 

0270030

Țelină

 

0270040

Fenicul de Florența

 

0270050

Anghinare

 

0270060

Praz

 

0270070

Rubarbă

 

0270080

Lăstari de bambus

 

0270090

Miez de palmier

 

0270990

Altele (2)

 

0280000

Ciuperci, mușchi și licheni

0,01  (*1)

0280010

Ciuperci de cultură

 

0280020

Ciuperci sălbatice

 

0280990

Mușchi și licheni

 

0290000

Alge și organisme procariote

0,01  (*1)

0300000

LEGUMINOASE

0,01  (*1)

0300010

Fasole

 

0300020

Linte

 

0300030

Mazăre

(+)

0300040

Lupin/boabe de lupin

 

0300990

Altele (2)

 

0400000

SEMINȚE ȘI FRUCTE OLEAGINOASE

 

0401000

Semințe oleaginoase

0,01  (*1)

0401010

Semințe de in

 

0401020

Arahide/alune de pământ

 

0401030

Semințe de mac

 

0401040

Semințe de susan

 

0401050

Semințe de floarea-soarelui

 

0401060

Semințe de rapiță

 

0401070

Soia

 

0401080

Semințe de muștar

 

0401090

Semințe de bumbac

 

0401100

Semințe de dovleac

 

0401110

Semințe de șofrănaș

 

0401120

Semințe de limba-mielului

 

0401130

Semințe de camelină

 

0401140

Semințe de cânepă

 

0401150

Ricin

 

0401990

Altele (2)

 

0402000

Fructe oleaginoase

 

0402010

Măsline pentru ulei

3 (+)

0402020

Sâmburi de palmier pentru ulei

0,01  (*1)

0402030

Fructe de palmier pentru ulei

0,01  (*1)

0402040

Capoc

0,01  (*1)

0402990

Altele (2)

0,01  (*1)

0500000

CEREALE

 

0500010

Orz

0,02  (*1) (+)

0500020

Hrișca și alte pseudocereale

0,01  (*1)

0500030

Porumb

0,01  (*1)

0500040

Mei comun

0,01  (*1)

0500050

Ovăz

0,02  (*1) (+)

0500060

Orez

0,01  (*1)

0500070

Secară

0,02 (+)

0500080

Sorg

0,01  (*1)

0500090

Grâu

0,05 (+)

0500990

Altele (2)

0,01  (*1)

0600000

CEAIURI, CAFEA, INFUZII, CACAO ȘI ROȘCOVE

 

0610000

Ceaiuri

0,05 (*1)

0620000

Boabe de cafea

0,05 (*1)

0630000

Infuzii de

 

0631000

(a)

flori

 

0631010

Mușețel

0,05  (*1)

0631020

Hibiscus

0,05  (*1)

0631030

Trandafir

0,1 (+)

0631040

Iasomie

0,05  (*1)

0631050

Tei pucios

0,05  (*1)

0631990

Altele (2)

0,05  (*1)

0632000

(b)

frunze și plante aromatice

0,05  (*1)

0632010

Căpșun

 

0632020

Rooibos

 

0632030

Maté

 

0632990

Altele (2)

 

0633000

(c)

rădăcini

0,05  (*1)

0633010

Valeriană

 

0633020

Ginseng

 

0633990

Altele (2)

 

0639000

(d)

orice alte părți ale plantei

0,05 (*1)

0640000

Boabe de cacao

0,05 (*1)

0650000

Roșcove

0,05 (*1)

0700000

HAMEI

0,05 (*1)

0800000

CONDIMENTE

 

0810000

Condimente din semințe

5

0810010

Anason

 

0810020

Chimen negru

 

0810030

Țelină

 

0810040

Coriandru

 

0810050

Chimen

 

0810060

Mărar

 

0810070

Fenicul

 

0810080

Schinduf

 

0810090

Nucșoară

 

0810990

Altele (2)

 

0820000

Condimente din fructe

0,5

0820010

Piper de Jamaica

 

0820020

Piper Sichuan

 

0820030

Chimen

 

0820040

Cardamom

 

0820050

Fructe de ienupăr

 

0820060

Piper boabe (alb, negru și verde)

 

0820070

Vanilie

 

0820080

Tamarin

 

0820990

Altele (2)

 

0830000

Condimente din scoarță

0,05 (*1)

0830010

Scorțișoară

 

0830990

Altele (2)

 

0840000

Condimente din rădăcini sau rizomi

 

0840010

Lemn-dulce

0,1

0840020

Ghimbir

0,1

0840030

Șofran de India/curcuma

0,1

0840040

Hrean

(+)

0840990

Altele (2)

0,1

0850000

Condimente din muguri

0,05 (*1)

0850010

Cuișoare

 

0850020

Capere

 

0850990

Altele (2)

 

0860000

Condimente din pistiluri de flori

0,05 (*1)

0860010

Șofran

 

0860990

Altele (2)

 

0870000

Condimente din arile

0,05 (*1)

0870010

Mirodenie din coaja uscată a nucșoarei

 

0870990

Altele (2)

 

0900000

PLANTE UTILIZATE ÎN PRODUCȚIA ZAHĂRULUI

 

0900010

Sfeclă de zahăr

0,01  (*1) (+)

0900020

Trestie de zahăr

0,01  (*1)

0900030

Rădăcini de cicoare

0,03 (+)

0900990

Altele (2)

0,01  (*1)

1000000

PRODUSE DE ORIGINE ANIMALĂ – ANIMALE TERESTRE

 

1010000

Țesuturi provenind de la

 

1011000

(a)

porcine

 

1011010

Mușchi

 

1011020

Țesut gras

 

1011030

Ficat

 

1011040

Rinichi

 

1011050

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

 

1011990

Altele (2)

 

1012000

(b)

bovine

 

1012010

Mușchi

 

1012020

Țesut gras

 

1012030

Ficat

 

1012040

Rinichi

 

1012050

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

 

1012990

Altele (2)

 

1013000

(c)

ovine

 

1013010

Mușchi

 

1013020

Țesut gras

 

1013030

Ficat

 

1013040

Rinichi

 

1013050

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

 

1013990

Altele (2)

 

1014000

d)

caprine

 

1014010

Mușchi

 

1014020

Țesut gras

 

1014030

Ficat

 

1014040

Rinichi

 

1014050

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

 

1014990

Altele (2)

 

1015000

(e)

ecvidee

 

1015010

Mușchi

 

1015020

Țesut gras

 

1015030

Ficat

 

1015040

Rinichi

 

1015050

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

 

1015990

Altele (2)

 

1016000

(f)

păsări de curte

 

1016010

Mușchi

 

1016020

Țesut gras

 

1016030

Ficat

 

1016040

Rinichi

 

1016050

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

 

1016990

Altele (2)

 

1017000

(g)

alte animale terestre de crescătorie

 

1017010

Mușchi

 

1017020

Țesut gras

 

1017030

Ficat

 

1017040

Rinichi

 

1017050

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

 

1017990

Altele (2)

 

1020000

Lapte

 

1020010

Bovine

 

1020020

Ovine

 

1020030

Caprine

 

1020040

Cai

 

1020990

Altele (2)

 

1030000

Ouă de păsări

 

1030010

Găini

 

1030020

Rațe

 

1030030

Gâște

 

1030040

Prepelițe

 

1030990

Altele (2)

 

1040000

Miere și alte produse apicole

 

1050000

Amfibieni și reptile

 

1060000

Animale nevertebrate terestre

 

1070000

Animale vertebrate sălbatice terestre

 

2.

În anexa II, se adaugă următoarea coloană referitoare la ometoat:

„Reziduuri de pesticide și limite maxime de reziduuri (mg/kg)

Număr de cod

Grupe și exemple de produse individuale cărora li se aplică LMR (2)

Ometoat

(1)

(2)

(3)

0100000

FRUCTE PROASPETE sau CONGELATE; FRUCTE NUCIFERE

 

0110000

Fructe citrice

0,01  (*2)

0110010

Grepfruturi

(+)

0110020

Portocale

(+)

0110030

Lămâi

(+)

0110040

Lămâi verzi «lime»

(+)

0110050

Mandarine

(+)

0110990

Altele (2)

 

0120000

Fructe nucifere

0,01  (*2)

0120010

Migdale

 

0120020

Nuci de Brazilia

 

0120030

Caju

 

0120040

Castane

 

0120050

Nuci de cocos

 

0120060

Alune

 

0120070

Nuci de Macadamia

 

0120080

Nuci de Pecan

 

0120090

Semințe de pin dulce

 

0120100

Fistic

 

0120110

Nuci comune

 

0120990

Altele (2)

 

0130000

Fructe sămânțoase

0,01  (*2)

0130010

Mere

 

0130020

Pere

 

0130030

Gutui

 

0130040

Moșmoni

 

0130050

Moșmoni japonezi

 

0130990

Altele (2)

 

0140000

Fructe sâmburoase

 

0140010

Caise

0,01  (*2)

0140020

Cireșe (dulci)

0,2 (+)

0140030

Piersici

0,01  (*2)

0140040

Prune

0,01  (*2)

0140990

Altele (2)

0,01  (*2)

0150000

Bace și fructe mici

0,01  (*2)

0151000

(a)

struguri

 

0151010

Struguri de masă

 

0151020

Struguri de vin

 

0152000

(b)

căpșuni

 

0153000

(c)

fructe de rug

 

0153010

Mure

 

0153020

Mure de câmp

 

0153030

Zmeură (galbenă și roșie)

 

0153990

Altele (2)

 

0154000

(d)

alte bace și fructe mici

 

0154010

Afine

 

0154020

Merișoare

 

0154030

Coacăze (albe, negre și roșii)

 

0154040

Agrișe (galbene, roșii și verzi)

 

0154050

Măceșe

 

0154060

Dude (albe și negre)

 

0154070

Păducel spaniol

 

0154080

Boabe de soc

 

0154990

Altele (2)

 

0160000

Fructe diverse cu

 

0161000

(a)

coajă comestibilă

 

0161010

Curmale

0,01  (*2)

0161020

Smochine

0,01  (*2)

0161030

Măsline de masă

1,5 (+)

0161040

Kumquat

0,01  (*2)

0161050

Carambola

0,01  (*2)

0161060

Kaki

0,01  (*2)

0161070

Prună de Java

0,01  (*2)

0161990

Altele (2)

0,01  (*2)

0162000

(b)

coajă necomestibilă, mici

0,01  (*2)

0162010

Kiwi (galbeni, roșii, verzi)

 

0162020

Litchi

 

0162030

Fructele pasiunii/maracuja

 

0162040

Smochine indiene/limba soacrei

 

0162050

Chrysophyllum cainito

 

0162060

Plaqueminier/kaki de Virginia

 

0162990

Altele (2)

 

0163000

(c)

coajă necomestibilă, mari

0,01  (*2)

0163010

Avocado

 

0163020

Banane

 

0163030

Mango

 

0163040

Papaia

 

0163050

Granate/rodii

 

0163060

Cherimoya

 

0163070

Guave

 

0163080

Ananas

 

0163090

Fructele arborelui de pâine

 

0163100

Durian

 

0163110

Graviola

 

0163990

Altele (2)

 

0200000

LEGUME PROASPETE sau CONGELATE

 

0210000

Legume rădăcinoase și cu tuberculi

 

0211000

(a)

cartofi

0,01  (*2)

0212000

(b)

legume rădăcinoase și cu tuberculi tropicale

0,01  (*2)

0212010

Rădăcini de cassava/manioc

 

0212020

Cartofi dulci

 

0212030

Igname

 

0212040

Arorut

 

0212990

Altele (2)

 

0213000

(c)

alte legume rădăcinoase și cu tuberculi cu excepția sfeclei de zahăr

 

0213010

Sfecle

0,01  (*2) (+)

0213020

Morcovi

0,02 (+)

0213030

Țeline de rădăcină

0,02 (+)

0213040

Hrean

0,02 (+)

0213050

Topinamburi

0,01  (*2)

0213060

Păstârnaci

0,02 (+)

0213070

Rădăcina de pătrunjel/pătrunjel rădăcină

0,02 (+)

0213080

Ridichi

0,02 (+)

0213090

Barba-caprei

0,02 (+)

0213100

Varză-nap/gulie furajeră

0,02 (+)

0213110

Napi

0,02 (+)

0213990

Altele (2)

0,01  (*2)

0220000

Legume bulboase

 

0220010

Usturoi

0,01  (*2) (+)

0220020

Ceapă

0,01  (*2) (+)

0220030

Ceapă eșalotă

0,01  (*2) (+)

0220040

Ceapă de primăvară/ceapă verde și ceapă de tuns

0,2 (+)

0220990

Altele (2)

0,01  (*2)

0230000

Legume fructoase

0,01  (*2)

0231000

(a)

solanacee

 

0231010

Tomate

(+)

0231020

Ardei dulci/gogoșari

 

0231030

Pătlăgele vinete/vinete

(+)

0231040

Bame

 

0231990

Altele (2)

 

0232000

(b)

cucurbitacee cu coajă comestibilă

 

0232010

Castraveți

 

0232020

Cornișoni

 

0232030

Dovlecei

 

0232990

Altele (2)

 

0233000

(c)

cucurbitacee cu coajă necomestibilă

 

0233010

Pepeni galbeni

 

0233020

Dovleci

(+)

0233030

Pepeni verzi

(+)

0233990

Altele (2)

 

0234000

(d)

porumb dulce

 

0239000

(e)

alte legume fructoase

 

0240000

Legume din familia Brassicaceae (cu excepția rădăcinilor și a culturilor de frunze tinere din familia Brassicaceae)

0,01  (*2)

0241000

(a)

varză cu inflorescență

 

0241010

Broccoli

(+)

0241020

Conopidă

(+)

0241990

Altele (2)

 

0242000

(b)

varză cu căpățână

 

0242010

Varză de Bruxelles

(+)

0242020

Varză cu căpățână

(+)

0242990

Altele (2)

 

0243000

(c)

brasicacee cu frunze

 

0243010

Varză chinezească/petsai

 

0243020

Kale

 

0243990

Altele (2)

 

0244000

(d)

gulii

 

0250000

Legume cu frunze, plante aromatice și flori comestibile

 

0251000

(a)

lăptuci și plante pentru salate

0,01  (*2)

0251010

Salata mielului/fetică

 

0251020

Lăptuci

(+)

0251030

Scarolă/cicoare cu frunze întregi

 

0251040

Creson și alți germeni și lăstari

 

0251050

Barbarea verna

 

0251060

Rucolă

 

0251070

Muștar vânăt

 

0251080

Plante de cultură cu frunze tinere (inclusiv specii din familia Brassicaceae)

 

0251990

Altele (2)

 

0252000

(b)

spanac și frunze similare

0,01  (*2)

0252010

Spanac

 

0252020

Iarbă-grasă

 

0252030

Sfeclă de pețiol/frunze de sfeclă

 

0252990

Altele (2)

 

0253000

(c)

frunze de viță-de-vie și specii similare

0,01  (*2)

0254000

(d)

năsturel

0,01  (*2)

0255000

(e)

cicori witloof/andive

0,01  (*2)

0256000

(f)

plante aromatice și flori comestibile

0,02  (*2)

0256010

Asmățui

 

0256020

Arpagic

 

0256030

Frunze de țelină

 

0256040

Pătrunjel

 

0256050

Salvie

 

0256060

Rozmarin

 

0256070

Cimbru

 

0256080

Busuioc și flori comestibile

 

0256090

Frunze de dafin

 

0256100

Tarhon

 

0256990

Altele (2)

 

0260000

Leguminoase

0,01  (*2)

0260010

Fasole (păstăi)

 

0260020

Fasole (boabe)

 

0260030

Mazăre (păstăi)

 

0260040

Mazăre (boabe)

 

0260050

Linte

 

0260990

Altele (2)

 

0270000

Legume cu tulpină

0,01  (*2)

0270010

Sparanghel

(+)

0270020

Cardon

 

0270030

Țelină

 

0270040

Fenicul de Florența

 

0270050

Anghinare

 

0270060

Praz

 

0270070

Rubarbă

 

0270080

Lăstari de bambus

 

0270090

Miez de palmier

 

0270990

Altele (2)

 

0280000

Ciuperci, mușchi și licheni

0,01  (*2)

0280010

Ciuperci de cultură

 

0280020

Ciuperci sălbatice

 

0280990

Mușchi și licheni

 

0290000

Alge și organisme procariote

0,01  (*2)

0300000

LEGUMINOASE

0,01  (*2)

0300010

Fasole

 

0300020

Linte

 

0300030

Mazăre

(+)

0300040

Lupin/boabe de lupin

 

0300990

Altele (2)

 

0400000

SEMINȚE ȘI FRUCTE OLEAGINOASE

 

0401000

Semințe oleaginoase

0,01  (*2)

0401010

Semințe de in

 

0401020

Arahide/alune de pământ

 

0401030

Semințe de mac

 

0401040

Semințe de susan

 

0401050

Semințe de floarea-soarelui

 

0401060

Semințe de rapiță

 

0401070

Soia

 

0401080

Semințe de muștar

 

0401090

Semințe de bumbac

 

0401100

Semințe de dovleac

 

0401110

Semințe de șofrănaș

 

0401120

Semințe de limba-mielului

 

0401130

Semințe de camelină

 

0401140

Semințe de cânepă

 

0401150

Ricin

 

0401990

Altele (2)

 

0402000

Fructe oleaginoase

 

0402010

Măsline pentru ulei

1,5 (+)

0402020

Sâmburi de palmier pentru ulei

0,01  (*2)

0402030

Fructe de palmier pentru ulei

0,01  (*2)

0402040

Capoc

0,01  (*2)

0402990

Altele (2)

0,01  (*2)

0500000

CEREALE

 

0500010

Orz

0,02  (*2) (+)

0500020

Hrișca și alte pseudocereale

0,01  (*2)

0500030

Porumb

0,01  (*2)

0500040

Mei comun

0,01  (*2)

0500050

Ovăz

0,02  (*2) (+)

0500060

Orez

0,01  (*2)

0500070

Secară

0,01  (*2) (+)

0500080

Sorg

0,01  (*2)

0500090

Grâu

0,01  (*2) (+)

0500990

Altele (2)

0,01  (*2)

0600000

CEAIURI, CAFEA, INFUZII, CACAO ȘI ROȘCOVE

0,05  (*2)

0610000

Ceaiuri

 

0620000

Boabe de cafea

 

0630000

Infuzii de

 

0631000

(a)

flori

 

0631010

Mușețel

 

0631020

Hibiscus

 

0631030

Trandafir

 

0631040

Iasomie

 

0631050

Tei pucios

 

0631990

Altele (2)

 

0632000

(b)

frunze și plante aromatice

 

0632010

Căpșun

 

0632020

Rooibos

 

0632030

Maté

 

0632990

Altele (2)

 

0633000

(c)

rădăcini

 

0633010

Valeriană

 

0633020

Ginseng

 

0633990

Altele (2)

 

0639000

(d)

orice alte părți ale plantei

 

0640000

Boabe de cacao

 

0650000

Roșcove

 

0700000

HAMEI

0,05  (*2)

0800000

CONDIMENTE

 

0810000

Condimente din semințe

0,05  (*2)

0810010

Anason

 

0810020

Chimen negru

 

0810030

Țelină

 

0810040

Coriandru

 

0810050

Chimen

 

0810060

Mărar

 

0810070

Fenicul

 

0810080

Schinduf

 

0810090

Nucșoară

 

0810990

Altele (2)

 

0820000

Condimente din fructe

0,05  (*2)

0820010

Piper de Jamaica

 

0820020

Piper Sichuan

 

0820030

Chimen

 

0820040

Cardamom

 

0820050

Fructe de ienupăr

 

0820060

Piper boabe (alb, negru și verde)

 

0820070

Vanilie

 

0820080

Tamarin

 

0820990

Altele (2)

 

0830000

Condimente din scoarță

0,05  (*2)

0830010

Scorțișoară

 

0830990

Altele (2)

 

0840000

Condimente din rădăcini sau rizomi

 

0840010

Lemn-dulce

0,05  (*2)

0840020

Ghimbir

0,05  (*2)

0840030

Șofran de India/curcuma

0,05  (*2)

0840040

Hrean

(+)

0840990

Altele (2)

0,05  (*2)

0850000

Condimente din muguri

0,05  (*2)

0850010

Cuișoare

 

0850020

Capere

 

0850990

Altele (2)

 

0860000

Condimente din pistiluri de flori

0,05  (*2)

0860010

Șofran

 

0860990

Altele (2)

 

0870000

Condimente din arile

0,05  (*2)

0870010

Mirodenie din coaja uscată a nucșoarei

 

0870990

Altele (2)

 

0900000

PLANTE UTILIZATE ÎN PRODUCȚIA ZAHĂRULUI

 

0900010

Sfeclă de zahăr

0,01  (*2) (+)

0900020

Trestie de zahăr

0,01  (*2)

0900030

Rădăcini de cicoare

0,02 (+)

0900990

Altele (2)

0,01  (*2)

1000000

PRODUSE DE ORIGINE ANIMALĂ – ANIMALE TERESTRE

 

1010000

Țesuturi provenind de la

 

1011000

(a)

porcine

 

1011010

Mușchi

 

1011020

Țesut gras

 

1011030

Ficat

 

1011040

Rinichi

 

1011050

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

 

1011990

Altele (2)

 

1012000

(b)

bovine

 

1012010

Mușchi

 

1012020

Țesut gras

 

1012030

Ficat

 

1012040

Rinichi

 

1012050

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

 

1012990

Altele (2)

 

1013000

(c)

ovine

 

1013010

Mușchi

 

1013020

Țesut gras

 

1013030

Ficat

 

1013040

Rinichi

 

1013050

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

 

1013990

Altele (2)

 

1014000

d)

caprine

 

1014010

Mușchi

 

1014020

Țesut gras

 

1014030

Ficat

 

1014040

Rinichi

 

1014050

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

 

1014990

Altele (2)

 

1015000

(e)

ecvidee

 

1015010

Mușchi

 

1015020

Țesut gras

 

1015030

Ficat

 

1015040

Rinichi

 

1015050

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

 

1015990

Altele (2)

 

1016000

(f)

păsări de curte

 

1016010

Mușchi

 

1016020

Țesut gras

 

1016030

Ficat

 

1016040

Rinichi

 

1016050

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

 

1016990

Altele (2)

 

1017000

(g)

alte animale terestre de crescătorie

 

1017010

Mușchi

 

1017020

Țesut gras

 

1017030

Ficat

 

1017040

Rinichi

 

1017050

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

 

1017990

Altele (2)

 

1020000

Lapte

 

1020010

Bovine

 

1020020

Ovine

 

1020030

Caprine

 

1020040

Cai

 

1020990

Altele (2)

 

1030000

Ouă de păsări

 

1030010

Găini

 

1030020

Rațe

 

1030030

Gâște

 

1030040

Prepelițe

 

1030990

Altele (2)

 

1040000

Miere și alte produse apicole

 

1050000

Amfibieni și reptile

 

1060000

Animale nevertebrate terestre

 

1070000

Animale vertebrate sălbatice terestre

 

3.

În partea B din anexa III, coloana referitoare la dimetoat se elimină.


(*1)  Indică limita inferioară de detectare analitică

(**)

Combinația pesticid-cod pentru care se aplică LMR stabilită în anexa III partea B.

Dimetoat

(+)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea unor informații referitoare la datele toxicologice ale metaboliților plantelor. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima teză, dacă sunt transmise până la 27 iunie 2019 sau, în cazul în care informațiile nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa acestora.

0110010

Grepfruturi

0110020

Portocale

0110030

Lămâi

0110040

Lămâi verzi «lime»

0110050

Mandarine

0140020

Cireșe (dulci)

0161030

Măsline de masă

0213010

Sfecle

0213020

Morcovi

(+)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea unor informații referitoare la datele toxicologice ale metaboliților plantelor și la trialurile privind reziduurile. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima teză, dacă sunt transmise până la 27 iunie 2019 sau, în cazul în care informațiile nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa acestora.

0213030

Țeline de rădăcină

0213040

Hrean

0213060

Păstârnaci

0213070

Rădăcina de pătrunjel/pătrunjel rădăcină

0213080

Ridichi

0213090

Barba-caprei

0213100

Varză-nap/gulie furajeră

0213110

Napi

(+)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea unor informații referitoare la datele toxicologice ale metaboliților plantelor. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima teză, dacă sunt transmise până la 27 iunie 2019 sau, în cazul în care informațiile nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa acestora.

0220010

Usturoi

0220020

Ceapă

0220030

Ceapă eșalotă

(+)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea unor informații referitoare la datele toxicologice ale metaboliților plantelor și la trialurile privind reziduurile. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima teză, dacă sunt transmise până la 27 iunie 2019 sau, în cazul în care informațiile nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa acestora.

0220040

Ceapă de primăvară/ceapă verde și ceapă de tuns

(+)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea unor informații referitoare la datele toxicologice ale metaboliților plantelor. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima teză, dacă sunt transmise până la 27 iunie 2019 sau, în cazul în care informațiile nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa acestora.

0231010

Tomate

0231030

Pătlăgele vinete/vinete

0233020

Dovleci

0233030

Pepeni verzi

0241010

Broccoli

0241020

Conopidă

0242010

Varză de Bruxelles

0242020

Varză cu căpățână

(+)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea unor informații referitoare la datele toxicologice ale metaboliților plantelor și la trialurile privind reziduurile. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima teză, dacă sunt transmise până la 27 iunie 2019 sau, în cazul în care informațiile nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa acestora.

0251020

Lăptuci

0270010

Sparanghel

(+)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea unor informații referitoare la datele toxicologice ale metaboliților plantelor. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima teză, dacă sunt transmise până la 27 iunie 2019 sau, în cazul în care informațiile nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa acestora.

0300030

Mazăre

0402010

Măsline pentru ulei

(+)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea unor informații referitoare la datele toxicologice ale metaboliților plantelor și la trialurile privind reziduurile. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima teză, dacă sunt transmise până la 27 iunie 2019 sau, în cazul în care informațiile nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa acestora.

0500010

Orz

0500050

Ovăz

(+)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea unor informații referitoare la datele toxicologice ale metaboliților plantelor. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima teză, dacă sunt transmise până la 27 iunie 2019 sau, în cazul în care informațiile nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa acestora.

0500070

Secară

(+)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea unor informații referitoare la datele toxicologice ale metaboliților plantelor și la trialurile privind reziduurile. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima teză, dacă sunt transmise până la 27 iunie 2019 sau, în cazul în care informațiile nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa acestora.

0500090

Grâu

(+)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea unor informații referitoare la datele de monitorizare. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima teză, dacă sunt transmise până la 27 iunie 2019 sau, în cazul în care informațiile nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa acestora.

0631030

Trandafir

(+)

Limita maximă de reziduuri aplicabilă pentru hrean (Armoracia rusticana) din grupa condimente (cod 0840040) este cea stabilită pentru hrean (Armoracia rusticana) din categoria legume, grupa legume rădăcinoase și cu tuberculi (cod 0213040) având în vedere variațiile nivelului de reziduuri cauzate de prelucrare (uscare) în conformitate cu articolul 20 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 396/2005.

0840040

Hrean

(+)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea unor informații referitoare la datele toxicologice ale metaboliților plantelor. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima teză, dacă sunt transmise până la 27 iunie 2019 sau, în cazul în care informațiile nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa acestora.

0900010

Sfeclă de zahăr

0900030

Rădăcini de cicoare”

(1)  Pentru lista completă cu produse de origine vegetală și animală cărora li se aplică LMR-uri, vă rugăm să consultați anexa I.

Dimetoat

(+)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea unor informații referitoare la datele toxicologice ale metaboliților plantelor. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima teză, dacă sunt transmise până la 27 iunie 2019 sau, în cazul în care informațiile nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa acestora.

0110010

Grepfruturi

0110020

Portocale

0110030

Lămâi

0110040

Lămâi verzi «lime»

0110050

Mandarine

0140020

Cireșe (dulci)

0161030

Măsline de masă

0213010

Sfecle

0213020

Morcovi

(+)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea unor informații referitoare la datele toxicologice ale metaboliților plantelor și la trialurile privind reziduurile. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima teză, dacă sunt transmise până la 27 iunie 2019 sau, în cazul în care informațiile nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa acestora.

0213030

Țeline de rădăcină

0213040

Hrean

0213060

Păstârnaci

0213070

Rădăcina de pătrunjel/pătrunjel rădăcină

0213080

Ridichi

0213090

Barba-caprei

0213100

Varză-nap/gulie furajeră

0213110

Napi

(+)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea unor informații referitoare la datele toxicologice ale metaboliților plantelor. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima teză, dacă sunt transmise până la 27 iunie 2019 sau, în cazul în care informațiile nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa acestora.