ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 153

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 60
16 iunie 2017


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1005 al Comisiei din 15 iunie 2017 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare privind formatul și termenele pentru comunicările și publicările referitoare la suspendarea și retragerea instrumentelor financiare de la tranzacționare în conformitate cu Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind piețele instrumentelor financiare ( 1 )

1

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1006 al Comisiei din 15 iunie 2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1206/2012 privind schimbarea tulpinii de producție a preparatului de endo-1,4-beta-xilanază, produsă de Aspergillus oryzae (DSM 10287) ca aditiv furajer pentru hrana păsărilor de curte pentru îngrășare, a purceilor înțărcați și a porcilor pentru îngrășare (titularul autorizației: DSM Nutritional Products) ( 1 )

9

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1007 al Comisiei din 15 iunie 2017 privind autorizarea unui preparat de lecitine ca aditiv pentru hrana tuturor speciilor de animale ( 1 )

13

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1008 al Comisiei din 15 iunie 2017 privind autorizarea preparatului de Lactococcus lactis PCM B/00039, Carnobacterium divergens PCM KKP 2012p, Lactobacillus casei PCM B/00080, Lactobacillus plantarum PCM B/00081 și Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p ca aditiv pentru hrana puilor pentru îngrășare (titularul autorizației: JHJ Ltd) ( 1 )

16

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva delegată (UE) 2017/1009 a Comisiei din 13 martie 2017 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru cadmiul și plumbul din sticla filtrantă și din sticla utilizată la etaloanele de reflexie ( 1 )

21

 

*

Directiva delegată (UE) 2017/1010 a Comisiei din 13 martie 2017 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru plumbul din carcase de lagăr și bucșe pentru anumite compresoare care conțin agenți refrigerenți ( 1 )

23

 

*

Directiva delegată (UE) 2017/1011 a Comisiei din 15 martie 2017 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru plumbul din sticla albă utilizată la aplicații optice ( 1 )

25

 

 

DECIZII

 

*

Decizia (PESC) 2017/1012 a Comitetului politic și de securitate din 13 iunie 2017 privind prelungirea mandatului șefului misiunii Uniunii Europene de sprijinire a supremației legii în Kosovo (EULEX KOSOVO) (EULEX KOSOVO/1/2017) ( *1 )

27

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/1013 a Comisiei din 30 martie 2017 de stabilire a formularului tip pentru raportare menționat la articolul 17 din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului [notificată cu numărul C(2017) 1927]  ( 1 )

28

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/1014 a Comisiei din 15 iunie 2017 privind publicarea referințelor standardelor europene EN 13869:2016 privind cerințele pentru brichete referitoare la siguranța copiilor și EN 13209-2:2015 privind port-bebe în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în temeiul Directivei 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului ( 1 )

36

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/1015 a Comisiei din 15 iunie 2017 privind emisiile de gaze cu efect de seră reglementate de Decizia nr. 406/2009/CE a Parlamentului European și a Consiliului aferente anului 2014 pentru fiecare stat membru

38

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

 

(*1)   Această denumire nu aduce atingere pozițiilor privind statutul și este conformă cu RCSONU 1244 (1999), precum și cu Avizul CIJ privind Declarația de independență a Kosovo.

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

16.6.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 153/1


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/1005 AL COMISIEI

din 15 iunie 2017

de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare privind formatul și termenele pentru comunicările și publicările referitoare la suspendarea și retragerea instrumentelor financiare de la tranzacționare în conformitate cu Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind piețele instrumentelor financiare

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE (1), în special articolul 32 alineatul (3) și articolul 52 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Directiva 2014/65/UE instituie un sistem prin care suspendările de la tranzacționare, ridicarea acestor suspendări și retragerea de la tranzacționare trebuie să fie publicate și comunicate la timp și într-o manieră eficientă.

(2)

Publicarea informațiilor de mai sus, pe site-uri web, de către operatorii de locuri de tranzacționare și autoritățile competente asigură accesul ușor, fără a impune costuri suplimentare semnificative. Prin urmare, publicarea pe un site web ar trebui să fie mijlocul principal de publicare și diseminare simultană a informațiilor în Uniune. Pentru a se asigura că informațiile sunt puse simultan la dispoziția tuturor, publicarea prin alte mijloace ar trebui să fie posibilă numai în același timp cu publicarea pe site-ul web sau după această publicare.

(3)

Din cauza nevoii de comunicare rapidă și exactă, de natură să permită funcționarea schimbului de informații și a cooperării prevăzute în Directiva 2014/65/UE, ar trebui stabilite formate și termene uniforme pentru comunicările și publicările de informații, astfel încât toate informațiile relevante să fie comunicate și publicate cu ușurință și în mod eficient. Utilizarea acestor formate și termene ar trebui să nu aducă atingere utilizării altor formate sau termene în circumstanțe excepționale și neprevăzute, în cazurile în care formatele și termenele prevăzute în prezentul regulament nu ar fi adecvate având în vedere amploarea și urgența comunicărilor care ar fi impuse, de exemplu, de închiderea întregii piețe.

(4)

Din motive de coerență și pentru a se asigura buna funcționare a piețelor financiare, este necesar ca dispozițiile prezentului regulament și cele ale Directivei 2014/65/UE să se aplice de la aceeași dată.

(5)

Prezentul regulament se bazează pe proiectul de standarde tehnice de punere în aplicare transmis Comisiei de către Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA).

(6)

ESMA a efectuat consultări publice privind proiectul de standarde tehnice de punere în aplicare pe care se bazează prezentul regulament și a solicitat punctul de vedere al Grupului părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor, înființat în temeiul articolului 37 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (2),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Domeniul de aplicare

Prezentul regulament stabilește formatul și termenele pentru următoarele comunicări și publicări:

(a)

publicarea de către un operator de piață care exploatează o piață reglementată sau de către o firmă de investiții ori un operator de piață care exploatează un MTF sau un OTF a deciziei sale de a suspenda sau de a retrage de la tranzacționare un instrument financiar și, dacă este cazul, un instrument financiar derivat conex ori de a ridica o suspendare;

(b)

comunicarea deciziilor prevăzute la litera (a) către autoritatea competentă relevantă;

(c)

publicarea de către o autoritate competentă a deciziei sale de a suspenda sau de a retrage de la tranzacționare un instrument financiar și, dacă este cazul, un instrument financiar derivat conex ori de a ridica o suspendare;

(d)

comunicarea de către o autoritate competentă, către ESMA sau alte autorități competente, a deciziei sale de a suspenda sau de a retrage de la tranzacționare un instrument financiar și, dacă este cazul, un instrument financiar derivat conex ori de a ridica o suspendare;

(e)

comunicarea de către o autoritate competentă care a primit o notificare, către ESMA și către alte autorități competente, a deciziei sale privind respectarea sau nu a deciziei menționate la litera (d).

Articolul 2

Definiția termenului de „operator de loc de tranzacționare”

În sensul prezentului regulament, un „operator de loc de tranzacționare” înseamnă oricare dintre următoarele:

(a)

un operator de piață care exploatează o piață reglementată, un MTF sau un OTF;

(b)

o firmă de investiții care exploatează un MTF sau un OTF.

Articolul 3

Formatul publicărilor și al comunicărilor transmise de operatorii de locuri de tranzacționare

(1)   Operatorii de locuri de tranzacționare publică deciziile menționate la articolul 1 litera (a) pe site-urile lor web, în formatul stabilit în tabelul 2 din anexă.

(2)   Operatorii de locuri de tranzacționare comunică autorității competente relevante deciziile menționate la articolul 1 litera (a) într-un format standard care poate fi citit de calculator, aprobat de autoritatea competentă și care respectă formatul stabilit în tabelul 2 din anexă.

Articolul 4

Termenele publicărilor și ale comunicărilor transmise de operatorii de locuri de tranzacționare

(1)   Operatorii de locuri de tranzacționare publică imediat deciziile menționate la articolul 1 litera (a).

(2)   Operatorii de locuri de tranzacționare nu publică deciziile menționate la articolul 1 litera (a) prin alte mijloace înainte de a le publica în conformitate cu articolul 3 alineatul (1).

(3)   Operatorii de locuri de tranzacționare comunică deciziile menționate la articolul 1 litera (a) autorității competente relevante simultan cu publicarea sau imediat după aceasta.

Articolul 5

Formatul publicărilor și al comunicărilor efectuate de autoritățile competente

(1)   Autoritățile competente publică decizia menționată la articolul 1 litera (c) pe un site web, în formatul stabilit în tabelul 3 din anexă.

(2)   Autoritățile competente comunică deciziile menționate la articolul 1 literele (d) și (e) într-un format standard care poate fi citit de calculator, utilizând formatele stabilite în tabelul 3, respectiv tabelul 4 din anexă.

Articolul 6

Termenele publicărilor și ale comunicărilor efectuate de autoritățile competente

(1)   Autoritățile competente publică deciziile menționate la articolul 1 litera (c) imediat.

(2)   Autoritățile competente comunică decizia menționată la articolul 1 litera (d) simultan cu publicarea sau imediat după aceasta.

(3)   La primirea comunicării menționate la articolul 1 litera (d), o autoritate competentă care a primit o notificare comunică decizia menționată la articolul 1 litera (e) fără întârzieri nejustificate.

Articolul 7

Intrarea în vigoare și aplicarea

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 3 ianuarie 2018.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 15 iunie 2017.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 173, 12.6.2014, p. 349.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 84).


ANEXĂ

Tabelul 1

Tabel cu simbolurile aplicabile în toate tabelele

SIMBOL

TIP DE DATE

DEFINIȚIE

{ALPHANUM-n}

Până la n caractere alfanumerice

Câmp ce permite introducerea unui text liber.

{COUNTRYCODE_2}

2 caractere alfanumerice

Codul de 2 litere al țării, astfel cum este definit în Codul de țară ISO 3166-1 alfa-2

{DATE_TIME_FORMAT}

Formatul datei și orei ISO 8601

Data și ora, în următorul format:

AAAA-LL-ZZThh:mm:ss.Z.

„AAAA” reprezintă anul;

„LL” reprezintă luna;

„ZZ” reprezintă ziua;

„T” – înseamnă că trebuie utilizată litera „T”;

„hh” reprezintă ora;

„mm” reprezintă minutul;

„ss” reprezintă secunda;

Z reprezintă ora UTC (ora universală coordonată).

Datele și orele se indică în formatul UTC.

{ISIN}

12 caractere alfanumerice

Codul ISIN, astfel cum este definit în ISO 6166

{LEI}

20 caractere alfanumerice

Identificatorul entității juridice, astfel cum este definit în ISO 17442

{MIC}

4 caractere alfanumerice

Identificatorul pieței, astfel cum este definit în ISO 10383


Tabelul 2

Formatul publicărilor și comunicărilor transmise autorității competente relevante de către un operator de loc de tranzacționare privind decizia sa de a suspenda sau de a retrage de la tranzacționare un instrument financiar și instrumentele financiare derivate conexe și privind decizia sa de a ridica o suspendare a unui instrument financiar și a instrumentelor financiare derivate conexe

CÂMP

DETALII DE RAPORTAT

FORMATUL DE RAPORTARE

Data și ora la care a avut loc publicarea/comunicarea

Câmpul se completează cu data și ora publicării/comunicării.

{DATE_TIME_FORMAT}

Tipul de acțiune

Câmpul se completează cu tipul de acțiune

Suspendare, retragere, ridicare a unei suspendări.

Motivele acțiunii

Câmpul se populează cu motivele acțiunii

{ALPHANUM-350}

Produce efecte de la

Câmpul se completează cu data și ora de la care acțiunea produce efecte.

{DATE_TIME_FORMAT}

Produce efecte până la

Câmpul se completează cu data și ora până la care acțiunea produce efecte.

{DATE_TIME_FORMAT}

În curs

Câmpul se completează cu valoarea „adevărat” dacă acțiunea este în curs sau cu valoarea „fals” în caz contrar.

„Adevărat”– acțiunea este în curs

„Fals”– acțiunea nu este în curs

Loc(uri) de tranzacționare

Câmpul se populează cu codul sau codurile MIC al(e) locului sau locurilor de tranzacționare ori ale segmentelor acestuia sau acestora cu care are legătură acțiunea.

{MIC}

Dacă trebuie introduse mai multe coduri MIC, acest câmp se populează cu mai multe coduri MIC, separate prin virgulă.

Denumirea emitentului

Câmpul se populează cu denumirea emitentului instrumentului cu care are legătură acțiunea.

{ALPHANUM-350}

Emitent

Câmpul se populează cu LEI al emitentului instrumentului cu care are legătură acțiunea.

{LEI}

Identificatorul instrumentului

Câmpul se populează cu codul ISIN al instrumentului.

{ISIN}

Denumirea completă a instrumentului

Câmpul se populează cu denumirea instrumentului.

{ALPHANUM-350}

Instrumente financiare derivate conexe

Câmpul se populează cu codurile ISIN ale instrumentelor financiare derivate conexe, astfel cum sunt prevăzute în Regulamentul delegat (UE) 2017/569 al Comisiei (1), cu care are, de asemenea, legătură acțiunea.

{ISIN}

Dacă trebuie introduse mai multe coduri ISIN, acest câmp se populează cu mai multe coduri ISIN, separate prin virgulă.

Alte instrumente conexe

Câmpul se populează cu codurile ISIN ale instrumentelor financiare derivate conexe afectate de acțiune.

{ISIN}

Dacă trebuie introduse mai multe coduri ISIN, acest câmp se populează cu mai multe coduri ISIN, separate prin virgulă.

Observații

Câmpul se completează cu comentarii.

{ALPHANUM-350}


Tabelul 3

Formatul publicărilor și comunicărilor transmise de către autoritățile competente privind decizia de a suspenda sau de a retrage de la tranzacționare un instrument financiar și instrumentele financiare derivate conexe și de a ridica o suspendare a unui instrument financiar și a instrumentelor financiare derivate conexe

CÂMP

DETALII DE RAPORTAT

FORMATUL DE RAPORTARE

Autoritatea competentă

Câmpul se completează cu acronimul autorității competente care efectuează publicarea/comunicarea.

{ALPHANUM-10}

Statul membru al autorității competente

Câmpul se completează cu codul de țară al statului membru al autorității competente care efectuează publicarea/comunicarea.

{COUNTRYCODE_2}

Operatorul de loc de tranzacționare ca inițiator al acțiunii

Câmpul se completează cu următoarele valori:

„adevărat”, dacă inițiatorul acțiunii este un operator de loc de tranzacționare; sau

„fals”, dacă inițiatorul acțiunii nu este un operator de loc de tranzacționare, ci o autoritate competentă;

„Adevărat”– inițiatorul este un loc de tranzacționare

„Fals”– inițiatorul nu este un loc de tranzacționare

Data și ora la care a avut loc publicarea/comunicarea

Câmpul se completează cu data și ora publicării/comunicării.

{DATE_TIME_FORMAT}

Tipul de acțiune

Câmpul se completează cu tipul de acțiune

Suspendare, retragere, ridicare a unei suspendări.

Motivele acțiunii

Câmpul se populează cu motivele acțiunii

{ALPHANUM-350}

Produce efecte de la:

Câmpul se completează cu data și ora la care acțiunea produce efecte.

{DATE_TIME_FORMAT}

Produce efecte până la

Câmpul se completează cu data și ora până la care acțiunea produce efecte.

{DATE_TIME_FORMAT}

În curs

Câmpul se completează cu valoarea „adevărat” dacă acțiunea este în curs sau cu valoarea „fals” în caz contrar.

„Adevărat”– acțiunea este în curs

„Fals”– acțiunea nu este în curs

Loc(uri) de tranzacționare

Câmpul se populează cu codul sau codurile MIC al(e) locului sau locurilor de tranzacționare ori ale segmentelor acestuia sau acestora cu care are legătură acțiunea.

{MIC}

Dacă trebuie introduse mai multe coduri MIC, acest câmp se populează cu mai multe coduri MIC, separate prin virgulă.

Denumirea emitentului

Câmpul se populează cu denumirea emitentului instrumentului cu care are legătură acțiunea.

{ALPHANUM-350}

Emitent

Câmpul se populează cu LEI al emitentului instrumentului cu care are legătură acțiunea.

{LEI}

Identificatorul instrumentului

Câmpul se populează cu codul ISIN al instrumentului.

{ISIN}

Denumirea completă a instrumentului

Câmpul se populează cu denumirea instrumentului.

{ALPHANUM-350}

Instrumente financiare derivate conexe

Câmpul se completează cu codurile ISIN ale instrumentelor financiare derivate conexe, astfel cum sunt prevăzute în Regulamentul delegat (UE) 2017/569 al Comisiei, cu care are, de asemenea, legătură acțiunea.

{ISIN}

Dacă trebuie introduse mai multe coduri ISIN, acest câmp se populează cu mai multe coduri ISIN, separate prin virgulă.

Alte instrumente conexe

Câmpul se populează cu codurile ISIN ale instrumentelor financiare derivate conexe afectate de acțiune.

{ISIN}

Dacă trebuie introduse mai multe coduri ISIN, acest câmp se populează cu mai multe coduri ISIN, separate prin virgulă.

Observații

Câmpul se completează cu comentarii.

{ALPHANUM-350}


Tabelul 4

Formatul comunicării către ESMA și alte autorități competente, de către autoritățile competente, a deciziei de a da sau nu curs unei suspendări, unei retrageri de la tranzacționare sau unei ridicări a unei suspendări.

CÂMP

DETALII DE RAPORTAT

FORMATUL DE RAPORTARE

Autoritatea competentă

Câmpul se completează cu acronimul autorității competente care a comunicat acțiunea inițială.

{ALPHANUM-10}

Statul membru al autorității competente

Câmpul se completează cu codul de țară al statului membru al autorității competente care a comunicat acțiunea inițială.

{COUNTRYCODE_2}

Autoritatea competentă care a inițiat acțiunea curentă

Câmpul se completează cu acronimul autorității competente care a dat sau nu curs acțiunii inițiale.

{ALPHANUM-10}

Statul membru din care provine autoritatea competentă care a inițiat acțiunea curentă

Câmpul se completează cu codul de țară al statului membru al autorității competente care a dat sau nu curs acțiunii inițiale.

{COUNTRYCODE_2}

Tipul acțiunii inițiale

Câmpul se populează cu tipul acțiunii inițiale

Suspendare, retragere, ridicare a unei suspendări.

Decizia căreia trebuie să i se dea curs, dacă este cazul

Câmpul se completează cu următoarele valori:

„adevărat”, dacă acțiunii i se dă curs; sau

„fals”, dacă acțiunii nu i se dă curs;

„Adevărat”– acțiunii i se dă curs

„Fals”– acțiunii nu i se dă curs

Motivele care au stat la baza deciziei de a nu da curs unei retrageri de la tranzacționare, unei suspendări sau a unei ridicări a unei suspendări, dacă este cazul

Câmpul se populează cu motivele care au stat la baza deciziei de a nu da curs unei retrageri de la tranzacționare, unei suspendări sau a unei ridicări a unei suspendări, dacă este cazul

{ALPHANUM-350}

Data și ora la care a avut loc comunicarea

Câmpul se completează cu data și ora comunicării acțiunii curente.

{DATE_TIME_FORMAT}

Produce efecte de la:

Câmpul se completează cu data și ora la care acțiunea produce efecte.

{DATE_TIME_FORMAT}

Produce efecte până la

Câmpul se completează cu data și ora până la care acțiunea produce efecte.

{DATE_TIME_FORMAT}

În curs

Câmpul se completează cu valoarea „adevărat” dacă acțiunea este în curs sau cu valoarea „fals” în caz contrar.

„Adevărat”– acțiunea este în curs

„Fals”– acțiunea nu este în curs

Loc(uri) de tranzacționare

Câmpul se populează cu codul sau codurile MIC al(e) locului sau locurilor de tranzacționare ori ale segmentelor acestuia sau acestora cu care are legătură acțiunea curentă.

{MIC}

Dacă trebuie introduse mai multe coduri MIC, acest câmp se populează cu mai multe coduri MIC, separate prin virgulă.

Denumirea emitentului

Câmpul se populează cu denumirea emitentului instrumentului cu care are legătură acțiunea.

{ALPHANUM-350}

Emitent

Câmpul se populează cu LEI al emitentului instrumentului cu care are legătură acțiunea.

{LEI}

Identificatorul instrumentului

Câmpul se populează cu codul ISIN al instrumentului.

{ISIN}

Denumirea completă a instrumentului

Câmpul se populează cu denumirea instrumentului.

{ALPHANUM-350}

Instrumente financiare derivate conexe

Câmpul se completează cu codurile ISIN ale instrumentelor financiare derivate conexe, astfel cum sunt prevăzute în Regulamentul delegat (UE) 2017/569, cu care are, de asemenea, legătură acțiunea.

{ISIN}

Dacă trebuie introduse mai multe coduri ISIN, acest câmp se populează cu mai multe coduri ISIN, separate prin virgulă.

Alte instrumente conexe

Câmpul se populează cu codurile ISIN ale instrumentelor financiare derivate conexe afectate de acțiune.

{ISIN}

Dacă trebuie introduse mai multe coduri ISIN, acest câmp se populează cu mai multe coduri ISIN, separate prin virgulă.

Observații

Câmpul se completează cu comentarii.

{ALPHANUM-350}


(1)  Regulamentul delegat (UE) 2017/569 al Comisiei din 24 mai 2016 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la suspendarea și retragerea de la tranzacționare a instrumentelor financiare (JO L 87, 31.3.2017, p. 122).


16.6.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 153/9


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/1006 AL COMISIEI

din 15 iunie 2017

de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1206/2012 privind schimbarea tulpinii de producție a preparatului de endo-1,4-beta-xilanază, produsă de Aspergillus oryzae (DSM 10287) ca aditiv furajer pentru hrana păsărilor de curte pentru îngrășare, a purceilor înțărcați și a porcilor pentru îngrășare (titularul autorizației: DSM Nutritional Products)

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor (1), în special articolul 13 alineatul (3),

întrucât:

(1)

A fost autorizată utilizarea pentru zece ani a preparatului de endo-1,4-beta-xilanază produs de Aspergillus oryzae (DSM 10287), aparținând categoriei „aditivilor zootehnici”, ca aditiv furajer pentru hrana păsărilor de curte pentru îngrășare, a purceilor înțărcați și a porcilor pentru îngrășare, prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1206/2012 al Comisiei (2).

(2)

În conformitate cu articolul 13 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003, titularului autorizației a propus o modificare a condițiilor de autorizare a preparatului în cauză, cerând o schimbare a tulpinii de producție pentru a trece de la Aspergillus oryzae (DSM 10287) la Aspergillus oryzae (DSM 26372). Cererea a fost însoțită de datele justificative relevante. Comisia a transmis cererea respectivă Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”).

(3)

În avizul său din 14 iulie 2016 (3), autoritatea a concluzionat că preparatul de endo-1,4-beta-xilanază produs din Aspergillus oryzae (DSM 26372) nu are efecte adverse asupra sănătății animale, a sănătății umane sau asupra mediului. Autoritatea a concluzionat, de asemenea, că aditivul s-ar putea dovedi eficient ca aditiv furajer pentru hrana păsărilor de curte pentru îngrășare, a purceilor înțărcați și a porcilor pentru îngrășare. Autoritatea nu consideră că sunt necesare cerințe specifice de monitorizare ulterioară introducerii pe piață. Ea a verificat, de asemenea, raportul referitor la metoda de analiză a aditivului în hrana pentru animale, prezentat de laboratorul de referință înființat prin Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(4)

Condițiile prevăzute la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 sunt îndeplinite.

(5)

Prin urmare, Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1206/2012 ar trebui modificat în consecință.

(6)

Deoarece niciun motiv de siguranță nu impune aplicarea imediată a modificărilor condițiilor de autorizare, este rezonabil să se prevadă o perioadă de tranziție pentru a permite părților interesate să se pregătească pentru a îndeplini noile cerințe care decurg din autorizare.

(7)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1206/2012 se înlocuiește cu textul prevăzut în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Preparatul specificat în anexă și hrana care conține acest preparat, care sunt produse și etichetate înainte de 6 ianuarie 2018 în conformitate cu normele aplicabile înainte de 6 iulie 2017, pot continua să fie introduse pe piață și utilizate până la epuizarea stocurilor existente.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 15 iunie 2017.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 268, 18.10.2003, p. 29.

(2)  JO L 347, 15.12.2012, p. 12.

(3)  EFSA Journal 2016; 14(8):4564.


ANEXĂ

ANEXĂ

Numărul de identificare al aditivului

Numele deținătorului autorizației

Aditivul

Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda de analiză

Specia sau categoria de animale

Vârsta maximă

Conținutul minim

Conținutul maxim

Alte dispoziții

Sfârșitul perioadei de autorizare

Unități de activitate/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %

Categoria: aditivi zootehnici. Grupul funcțional: promotori de digestibilitate

4a1607i

DSM Nutritional Products Ltd.

Endo-1,4-beta-xilanază

EC 3.2.1.8

Compoziția aditivului

Preparat de endo-1,4-beta-xilanază produsă de Aspergillus oryzae (DSM 26372) având o activitate minimă de:

 

Formă solidă: 1 000 FXU (1)/g

 

Formă lichidă: 650 FXU/ml

Caracterizarea substanței active

endo-1,4-beta-xilanază produsă de Aspergillus oryzae (DSM 26372)

Metoda de analiză  (2)

Pentru cuantificarea endo-1,4-beta-xilanazei produsă de Aspergillus oryzae (DSM 26372) într-un aditiv furajer:

metodă colorimetrică prin măsurarea compusului colorat produs de acidul dinitro salicilic (DNSA) și a grupărilor de xilosilic eliberate prin acțiunea xilanazei asupra arabinoxilanului.

Pentru cuantificarea endo-1,4-beta-xilanazei produsă de Aspergillus oryzae (DSM26372) în preamestecuri și furaje:

metodă colorimetrică prin măsurarea colorantului solubil în apă eliberat prin acțiunea xilanazei din azo-xilanul de tărâțe de ovăz marcat printr-un colorant.

Păsări de curte pentru îngrășare

100 FXU

1.

A se menționa condițiile de depozitare și stabilitatea la tratament termic în instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor.

2.

Doza maximă recomandată pe kilogram de furaj complet pentru:

păsări de curte pentru îngrășare: 200 FXU;

purcei (înțărcați): 400 FXU;

porci pentru îngrășare: 400 FXU.

3.

Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale stabilesc proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a contracara riscurile potențiale care rezultă din utilizarea acestora. În cazul în care riscurile respective nu pot fi eliminate sau reduse la minimum prin astfel de proceduri și de măsuri, aditivul și preamestecurile se utilizează purtând echipament individual de protecție, inclusiv echipament de protecție respiratorie și cutanată.

4.

Se utilizează la purcei înțărcați de până la aproximativ 35 kg.

4 ianuarie 2023

Purcei înțărcați

200 FXU

Porci pentru îngrășare

200 FXU


(1)  1 FXU este cantitatea de enzimă care eliberează 7,8 micromoli de zaharuri reductoare (măsurate în echivalenți xiloză) pe minut din azo-arabinoxilanul de grâu la pH 6,0 și 50 °C.

(2)  Detaliile metodelor de analiză pot fi consultate la următoarea adresă a laboratorului de referință: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


16.6.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 153/13


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/1007 AL COMISIEI

din 15 iunie 2017

privind autorizarea unui preparat de lecitine ca aditiv pentru hrana tuturor speciilor de animale

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor (1), în special articolul 9 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 prevede autorizarea aditivilor destinați utilizării în hrana animalelor și stabilește motivele și procedurile de acordare a unei astfel de autorizații. Articolul 10 din regulamentul respectiv prevede reevaluarea aditivilor autorizați în temeiul Directivei 70/524/CEE a Consiliului (2).

(2)

În conformitate cu Directiva 70/524/CEE, lecitinele au fost autorizate fără limită de timp ca aditiv pentru hrana tuturor speciilor de animale. Aditivul respectiv a fost ulterior înscris în registrul aditivilor pentru hrana animalelor ca produs existent, în conformitate cu articolul 10 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(3)

În conformitate cu articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003, s-a depus o cerere de autorizare pentru reevaluarea unui preparat de lecitine ca aditiv pentru hrana tuturor speciilor de animale. Solicitantul a cerut ca aditivul respectiv să fie clasificat în categoria „aditivi tehnologici” și în grupul funcțional „emulgatori”. Cererea în cauză a fost însoțită de informațiile și documentele necesare în temeiul articolului 7 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(4)

În avizul său din 13 iulie 2016 (3), Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”) a concluzionat că, în condițiile de utilizare propuse, preparatul de lecitine nu are efecte adverse asupra sănătății animalelor, asupra sănătății umane sau asupra mediului. Autoritatea a concluzionat, de asemenea, că preparatul este considerat eficace pentru utilizarea în hrana animalelor ca emulgator. Autoritatea nu consideră că sunt necesare cerințe specifice de monitorizare ulterioară introducerii pe piață. Ea a verificat, de asemenea, raportul privind metodele de analiză a aditivilor în hrana pentru animale transmis de laboratorul de referință înființat prin Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(5)

Evaluarea lecitinelor arată că sunt îndeplinite condițiile de autorizare prevăzute la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. În consecință, utilizarea preparatului respectiv ar trebui autorizată, astfel cum se specifică în anexa la prezentul regulament.

(6)

Deoarece niciun motiv de siguranță nu impune aplicarea imediată a modificărilor condițiilor de autorizare, este rezonabil să se prevadă o perioadă de tranziție pentru a permite părților interesate să se pregătească pentru a îndeplini noile cerințe care decurg din autorizare.

(7)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Autorizare

Aditivul menționat în anexă, aparținând categoriei „aditivi tehnologici” și grupului funcțional „emulgatori”, este autorizat ca aditiv pentru hrana animalelor, în condițiile stabilite în anexa respectivă.

Articolul 2

Măsuri tranzitorii

(1)   Aditivul menționat în anexă și preamestecurile care conțin aditivul respectiv și care sunt produse și etichetate înainte de 6 ianuarie 2018 în conformitate cu normele aplicabile înainte de 6 iulie 2017 pot fi, în continuare, introduse pe piață și utilizate până la epuizarea stocurilor existente.

(2)   Furajele combinate și materiile prime furajere care conțin aditivul menționat în anexă și care sunt produse și etichetate înainte de 6 iulie 2018 în conformitate cu normele aplicabile înainte de 6 iulie 2017 pot fi, în continuare, introduse pe piață și utilizate până la epuizarea stocurilor existente, dacă sunt destinate animalelor de la care se obțin produse alimentare.

(3)   Furajele combinate și materiile prime furajere care conțin aditivul menționat în anexă și care sunt produse și etichetate înainte de 6 iulie 2019 în conformitate cu normele aplicabile înainte de 6 iulie 2017 pot fi, în continuare, introduse pe piață și utilizate până la epuizarea stocurilor existente, dacă sunt destinate animalelor de la care nu se obțin produse alimentare.

Articolul 3

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 15 iunie 2017.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 268, 18.10.2003, p. 29.

(2)  Directiva 70/524/CEE a Consiliului din 23 noiembrie 1970 privind aditivii din hrana animalelor (JO L 270, 14.12.1970, p. 1).

(3)  EFSA Journal 2016;14(8):4560.


ANEXĂ

Numărul de identificare al aditivului

Numele titularului autorizației

Aditivul

Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda de analiză

Specia sau categoria de animale

Vârsta maximă

Conținutul minim

Conținutul maxim

Alte dispoziții

Sfârșitul perioadei de autorizare

mg de lecitine/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %

Categoria: aditivi tehnologici. Grupul funcțional: emulgatori

1c322

Lecitine

Compoziția aditivului

Preparat de lecitine cu un minimum de:

fosfolipide ≥ 18 %,

lizofosfolipide ≥ 11 %,

alte fosfolipide ≤ 6 %,

Umiditate ≤ 1 %

Caracterizarea substanței active

Lecitine (nr. CAS 8002-43-5) extrase din boabe de soia

Metoda de analiză  (1)

Pentru caracterizarea aditivului pentru hrana animalelor:

Regulamentul (UE) nr. 231/2012 al Comisiei (2) și testele corespunzătoare din monografia FAO JECFA „Lecitina” (3)  (4)

Toate speciile de animale

Nivelul de utilizare în furajul complet: 100-1 500 mg de aditiv/kg de furaj complet

6 iulie 2027


(1)  Detaliile metodelor de analiză pot fi consultate la următoarea adresă a laboratorului de referință: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

(2)  Regulamentul (UE) nr. 231/2012 al Comisiei din 9 martie 2012 de stabilire a specificațiilor pentru aditivii alimentari enumerați în anexele II și III la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 83, 22.3.2012, p. 1).

(3)  Compendiu combinat pentru specificațiile privind aditivii alimentari, FAO JECFA, „Lecitina”, Monografia nr. 4 (2007), http://www.fao.org/food/food-safety-quality/scientific-advice/jecfa/jecfa-additives/detail/en/c/260/

(4)  Compendiu combinat pentru specificațiile privind aditivii alimentari, FAO JECFA – Analytical methods, test procedures and laboratory solutions used by and referenced in the food additive specifications (Metodele de analiză, procedurile de testare și soluțiile de laborator utilizate și menționate în specificațiile privind aditivii alimentari), Vol. 4, http://www.fao.org/docrep/009/a0691e/a0691e00.htm


16.6.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 153/16


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/1008 AL COMISIEI

din 15 iunie 2017

privind autorizarea preparatului de Lactococcus lactis PCM B/00039, Carnobacterium divergens PCM KKP 2012p, Lactobacillus casei PCM B/00080, Lactobacillus plantarum PCM B/00081 și Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p ca aditiv pentru hrana puilor pentru îngrășare (titularul autorizației: JHJ Ltd)

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor (1), în special articolul 9 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 prevede autorizarea aditivilor destinați utilizării în hrana animalelor și stabilește motivele și procedurile de acordare a unei astfel de autorizații.

(2)

În conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003, s-a depus o cerere de autorizare pentru preparatul de Lactococcus lactis PCM B/00039, Carnobacterium divergens PCM KKP 2012p, Lactobacillus casei PCM B/00080, Lactobacillus plantarum PCM B/00081 și Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p. Cererea respectivă a fost însoțită de informațiile și documentele necesare în temeiul articolului 7 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(3)

Cererea vizează autorizarea preparatului de Lactococcus lactis PCM B/00039, Carnobacterium divergens PCM KKP 2012p, Lactobacillus casei PCM B/00080, Lactobacillus plantarum PCM B/00081 și Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p ca aditiv pentru hrana puilor pentru îngrășare, urmând a fi clasificat în categoria „aditivi zootehnici”.

(4)

În avizul său din 12 iulie 2016 (2), Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare„autoritatea”) a concluzionat că, în condițiile de utilizare propuse, preparatul de Lactococcus lactis PCM B/00039, Carnobacterium divergens PCM KKP 2012p, Lactobacillus casei PCM B/00080, Lactobacillus plantarum PCM B/00081 și Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p nu are efecte adverse asupra sănătății animalelor, a sănătății umane sau asupra mediului și că are potențialul de a îmbunătăți performanțele zootehnice ale puilor pentru îngrășare. Autoritatea nu consideră că sunt necesare cerințe specifice de monitorizare ulterioară introducerii pe piață. Ea a verificat, de asemenea, raportul privind metoda de analiză a aditivului în hrana pentru animale transmis de laboratorul de referință înființat prin Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(5)

Evaluarea preparatului de Lactococcus lactis PCM B/00039, Carnobacterium divergens PCM KKP 2012p, Lactobacillus casei PCM B/00080, Lactobacillus plantarum PCM B/00081 și Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p arată că sunt îndeplinite condițiile de autorizare prevăzute la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. În consecință, utilizarea preparatului respectiv ar trebui autorizată, astfel cum se specifică în anexa la prezentul regulament.

(6)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Preparatul specificat în anexă, aparținând categoriei „aditivi zootehnici” și grupului funcțional „stabilizatori ai florei intestinale”, este autorizat ca aditiv pentru hrana animalelor.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 15 iunie 2017.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 268, 18.10.2003, p. 29.

(2)  EFSA Journal 2016;14(9):4555.


ANEXĂ

Numărul de identificare al aditivului

Numele titularului autorizației

Aditivul

Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda de analiză

Specia sau categoria de animale

Vârsta maximă

Conținutul minim

Conținutul maxim

Alte dispoziții

Sfârșitul perioadei de autorizare

CFU/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %

Categoria: aditivi zootehnici. Grupul funcțional: stabilizatori ai florei intestinale

4b1892

JHJ Ltd

Lactococcus lactis PCM B/00039, Carnobacterium divergens PCM KKP 2012p, Lactobacillus casei PCM B/00080, Lactobacillus plantarum PCM B/00081 și Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p

Compoziția aditivului

Preparat de Lactococcus lactis PCM B/00039, Carnobacterium divergens PCM KKP 2012p, Lactobacillus casei PCM B/00080, Lactobacillus plantarum PCM B/00081 și Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p cu un conținut minim de 1,2 × 109 CFU/g de bacterii lactice (LAB) totale și Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p 1 × 107 CFU/g

cu un conținut minim de:

 

Lactococcus lactis PCM B/00039 ≥ 5 × 108 CFU/g

 

Carnobacterium divergens PCM KKP 2012p ≥ 3 x 108 CFU/g

 

Lactobacillus casei PCM B/00080 ≥ 1 × 108 CFU/g

 

Lactobacillus plantarum PCM B/00081 ≥ 3 × 108 CFU/g

 

Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p ≥ 1 × 107 CFU/g

Caracterizarea substanței active

Celule viabile de Lactococcus lactis PCM B/00039, Carnobacterium divergens PCM KKP 2012p, Lactobacillus casei PCM B/00080, Lactobacillus plantarum PCM B/00081 și Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p

Metoda de analiză  (1)

Pentru numărarea de Lactococcus lactis PCM B/00039 și Carnobacterium divergens PCM KKP 2012p în aditivul pentru hrana animalelor și în furaje:

metoda turnării pe placă utilizând agar Man, Rogosa și Sharpe (MRS) ISO 15214

Pentru numărarea de Lactobacilli în aditivul pentru hrana animalelor și în furaje:

metoda turnării pe placă utilizând agar MRS EN 15787

Pentru numărarea de Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p în aditivul pentru hrana animalelor și în furaje:

metoda turnării pe placă utilizând agar care conține cloramfenicol, glucoză și extract de drojdie (CGYE) EN 15789

Pentru identificarea de Lactobacilli, Lactococcus lactis PCM B/00039 și Carnobacterium divergens PCM KKP 2012p:

Identificare: electroforeză în gel în câmp pulsatil (PFGE)

Pentru identificarea de Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p:

reacția în lanț a polimerazei (PCR)

Pui pentru îngrășare

5 × 108 (LAB)

5 × 106 (Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p)

1.

A se menționa temperatura de depozitare, termenul de valabilitate și stabilitatea la granulare în instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor.

2.

Este permisă utilizarea în furajele care conțin următoarele coccidiostatice autorizate: narazin/nicarbazin, salinomicin sodiu, diclazuril, decochinat sau maduramicin amoniu.

3.

Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale stabilesc proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a contracara riscurile potențiale care rezultă din utilizarea lor. În cazul în care respectivele riscuri nu pot fi eliminate sau reduse la minimum prin astfel de proceduri și măsuri, aditivul și preamestecurile se utilizează cu echipament de protecție individuală, inclusiv cu echipamente de protecție respiratorie și cutanată.

6 iulie 2027


(1)  Detaliile metodelor de analiză pot fi consultate la următoarea adresă a laboratorului de referință: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


DIRECTIVE

16.6.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 153/21


DIRECTIVA DELEGATĂ (UE) 2017/1009 A COMISIEI

din 13 martie 2017

de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru cadmiul și plumbul din sticla filtrantă și din sticla utilizată la etaloanele de reflexie

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (1), în special articolul 5 alineatul (1) litera (a),

întrucât:

(1)

Directiva 2011/65/UE interzice utilizarea plumbului și a cadmiului în echipamentele electrice și electronice introduse pe piață.

(2)

Sticlele optice filtrante care conțin cadmiu sau plumb sunt folosite într-o mare varietate de aplicații optice pentru multe tipuri de echipamente electrice și electronice. Atât cadmiul, cât și plumbul sunt utilizate din cauza proprietăților optice unice permise de utilizarea lor, cum ar fi „linia netă de separare” în spectrul vizibil care nu este afectată de unghiul de vizualizare.

(3)

Deși există diverse căi de substituire, produsele de substituție nu oferă o separare suficientă pentru toate aplicațiile. În cele câteva cazuri pentru care se consideră că alternativele furnizează rezultate suficiente în acest sens, materialele utilizate sunt prea sensibile la condițiile mediului de funcționare și, prin urmare, nu sunt suficient de fiabile.

(4)

În acest sens, încă nu există alternative adecvate pentru numeroase aplicații, pentru care găsirea de alternative este complicată și necesită mult timp și de aceea se consideră că se justifică o perioadă de cinci ani pentru categoriile 1-7 și 10.

(5)

Anumite sticle optice filtrante care conțin cadmiu și/sau plumb ar trebui, prin urmare, să beneficieze de o derogare valabilă până la 21 iulie 2021 pentru categoriile 1-7 și 10. Având în vedere ciclurile de inovare pentru dispozitivele electrice și electronice afectate, este puțin probabil ca durata acestei derogări să aibă efecte negative asupra inovării.

(6)

Prin urmare, Directiva 2011/65/UE ar trebui modificată în mod corespunzător,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Anexa III la Directiva 2011/65/UE se modifică în conformitate cu anexa la prezenta directivă.

Articolul 2

(1)   Statele membre adoptă și publică, cel târziu până la 6 iulie 2018, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre comunică Comisiei, fără întârziere, textul actelor respective.

Statele membre aplică actele respective începând cu 6 iulie 2018.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Statele membre comunică Comisiei textul principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 13 martie 2017.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 174, 1.7.2011, p. 88.


ANEXĂ

În anexa III la Directiva 2011/65/UE, punctul 13(b) se înlocuiește cu următorul text:

„13(b)

Cadmiul și plumbul din sticla filtrantă și din sticla utilizată la etaloanele de reflexie

Se aplică pentru categoriile 8, 9 și 11; expiră la:

21 iulie 2023 pentru dispozitivele medicale de diagnosticare in vitro din categoria 8;

21 iulie 2024 pentru instrumentele de monitorizare și control din categoria 9 și pentru categoria 11;

21 iulie 2021 pentru alte subcategorii ale categoriilor 8 și 9

13(b)-(I)

Plumbul din tipurile de sticlă optică filtrantă ce conține coloranți ionici

Se aplică pentru categoriile 1-7 și 10; expiră la 21 iulie 2021 pentru categoriile 1-7 și 10”

13(b)-(II)

Cadmiul din tipurile de sticlă optică filtrantă colorată în urma tratării termice; cu excepția aplicațiilor care se încadrează la derogarea 39 din prezenta anexă

13(b)-(III)

Cadmiul și plumbul din sticla utilizată la etaloanele de reflexie


16.6.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 153/23


DIRECTIVA DELEGATĂ (UE) 2017/1010 A COMISIEI

din 13 martie 2017

de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru plumbul din carcase de lagăr și bucșe pentru anumite compresoare care conțin agenți refrigerenți

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (1), în special articolul 5 alineatul (1) litera (a),

întrucât:

(1)

Directiva 2011/65/UE interzice utilizarea plumbului în echipamentele electrice și electronice introduse pe piață.

(2)

Plumbul este utilizat în lagărele compresoarelor frigorifice închise ermetic pentru a se evita scurgerile de agent refrigerent. Plumbul asigură o fricțiune redusă în lagăr, acționând ca lubrifiant solid în cazul unei lubrifieri neadecvate.

(3)

Deși lagărele fără plumb sunt viabile, acestea încă nu pot înlocui în mod fiabil lagărele cu plumb pentru compresoarele care conțin agenți refrigerenți și au o putere electrică de intrare declarată de 9 kW sau mai mică.

(4)

Prin urmare, plumbul din carcase de lagăr și bucșe pentru compresoarele ermetice cu spirală care conțin agenți refrigerenți, cu o putere electrică de intrare declarată de 9 kW sau mai mică, pentru aplicațiile de încălzire, ventilare, climatizare și răcire (HVACR) ar trebui să fie exceptat până la 21 iulie 2019. Având în vedere ciclurile de inovare pentru aplicațiile de încălzire, ventilare, climatizare și răcire (HVACR), este puțin probabil ca durata acestei derogări să aibă efecte negative asupra inovării.

(5)

Prin urmare, Directiva 2011/65/UE ar trebui modificată în mod corespunzător,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Anexa III la Directiva 2011/65/UE se modifică în conformitate cu anexa la prezenta directivă.

Articolul 2

(1)   Statele membre adoptă și publică, cel târziu până la 6 iulie 2018, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre comunică Comisiei fără întârziere textul actelor respective.

Statele membre aplică actele respective începând cu 6 iulie 2018.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Statele membre comunică Comisiei textul principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 13 martie 2017.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 174, 1.7.2011, p. 88.


ANEXĂ

În anexa III la Directiva 2011/65/UE, punctul 9(b) se înlocuiește cu următorul text:

„9(b)

Plumbul din carcase de lagăr și bucșe pentru compresoarele care conțin agenți refrigerenți, pentru aplicațiile de încălzire, ventilare, climatizare și răcire (HVACR)

Se aplică pentru categoriile 8, 9 și 11; expiră la:

21 iulie 2023 pentru dispozitivele medicale de diagnosticare in vitro din categoria 8;

21 iulie 2024 pentru instrumentele de monitorizare și control din categoria 9 și pentru categoria 11;

21 iulie 2021 pentru alte subcategorii ale categoriilor 8 și 9.

9(b)-(I)

Plumbul din carcase de lagăr și bucșe pentru compresoarele ermetice cu spirală care conțin agenți refrigerenți, cu o putere electrică de intrare declarată de 9 kW sau mai mică, pentru aplicațiile de încălzire, ventilare, climatizare și răcire (HVACR)

Se aplică pentru categoria 1; expiră la 21 iulie 2019.”


16.6.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 153/25


DIRECTIVA DELEGATĂ (UE) 2017/1011 A COMISIEI

din 15 martie 2017

de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru plumbul din sticla albă utilizată la aplicații optice

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (1), în special articolul 5 alineatul (1) litera (a),

întrucât:

(1)

Directiva 2011/65/UE interzice utilizarea plumbului în echipamentele electrice și electronice introduse pe piață.

(2)

Sticla pe bază de plumb este utilizată întrucât prezintă combinații unice de proprietăți și caracteristici precum performanța de transmitere a luminii, dispersia optică, conductivitatea termică, refracția dublă și altele.

(3)

Există soluții alternative fără plumb, sub formă de sticlă fără plumb, lentile din plastic și echipamente concepute conform unor soluții alternative. Însă aceste alternative nu pot oferi anumite proprietăți și combinații de proprietăți comparabile cu cele oferite de sticla pe bază de plumb.

(4)

Atunci când a fost relativ simplu să se găsească înlocuitori, acest lucru s-a întâmplat deja, iar înlocuitorii sunt utilizați în prezent. Pentru celelalte aplicații nu sunt încă disponibile alternative. Astfel, nu este posibilă substituirea generală pentru întreaga gamă de aplicații. Plumbul din sticla albă utilizată la aplicații optice ar trebui, prin urmare, să fie exceptat până la 21 iulie 2021 pentru categoriile 1-7 și 10. Având în vedere ciclurile de inovare pentru acest tip de aplicații optice, este puțin probabil ca durata acestei derogări să aibă efecte negative asupra inovării.

(5)

Prin urmare, Directiva 2011/65/UE ar trebui modificată în mod corespunzător,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Anexa III la Directiva 2011/65/UE se modifică în conformitate cu anexa la prezenta directivă.

Articolul 2

(1)   Statele membre adoptă și publică, cel târziu până la 6 iulie 2018, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre comunică Comisiei fără întârziere textul actelor respective.

Statele membre aplică actele respective începând cu 6 iulie 2018.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Statele membre comunică Comisiei textul principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 15 martie 2017.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 174, 1.7.2011, p. 88.


ANEXĂ

În anexa III la Directiva 2011/65/UE, punctul 13(a) se înlocuiește cu următorul text:

„13(a)

Plumbul din sticla albă utilizată la aplicații optice

Se aplică tuturor categoriilor; expiră la:

21 iulie 2023 pentru dispozitivele medicale de diagnosticare in vitro din categoria 8;

21 iulie 2024 pentru instrumentele de monitorizare și control din categoria 9 și pentru categoria 11;

21 iulie 2021 pentru toate celelalte categorii și subcategorii”


DECIZII

16.6.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 153/27


DECIZIA (PESC) 2017/1012 A COMITETULUI POLITIC ȘI DE SECURITATE

din 13 iunie 2017

privind prelungirea mandatului șefului misiunii Uniunii Europene de sprijinire a supremației legii în Kosovo (*1) (EULEX KOSOVO) (EULEX KOSOVO/1/2017)

COMITETUL POLITIC ȘI DE SECURITATE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 38 al treilea paragraf,

având în vedere Acțiunea comună 2008/124/PESC a Consiliului din 4 februarie 2008 privind misiunea Uniunii Europene de sprijinire a supremației legii în Kosovo, EULEX KOSOVO (1), în special articolul 12 alineatul (2),

întrucât:

(1)

În temeiul articolului 12 alineatul (2) din Acțiunea comună 2008/124/PESC, Comitetul politic și de securitate (COPS) este autorizat, în conformitate cu articolul 38 al treilea paragraf din tratat, să adopte deciziile relevante în scopul exercitării controlului politic și a conducerii strategice ale misiunii Uniunii Europene de sprijinire a supremației legii în Kosovo (EULEX KOSOVO), inclusiv decizia de numire a șefului misiunii.

(2)

La 14 iunie 2016, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2016/947 (2) de modificare a Acțiunii comune 2008/124/PESC și de prelungire a duratei EULEX KOSOVO până la 14 iunie 2018.

(3)

La 20 iulie 2016, COPS a adoptat Decizia (PESC) 2016/1207 (3) de numire a doamnei Alexandra PAPADOPOULOU în calitate de șef al misiunii EULEX KOSOVO de la 1 septembrie 2016 până la 14 iunie 2017.

(4)

La 30 mai 2017, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate a propus prelungirea mandatului doamnei Alexandra PAPADOPOULOU în calitatea de șef al misiunii EULEX KOSOVO pentru perioada cuprinsă între 15 iunie 2017 și 14 iunie 2018,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Mandatul doamnei Alexandra PAPADOPOULOU în calitate de șef al misiunii Uniunii Europene de sprijinire a supremației legii în Kosovo (EULEX KOSOVO) se prelungește pentru perioada cuprinsă între 15 iunie 2017 și 14 iunie 2018.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 13 iunie 2017.

Pentru Comitetul politic și de securitate

Președintele

W. STEVENS


(*1)  Această denumire nu aduce atingere pozițiilor privind statutul și este conformă cu RCSONU 1244 (1999), precum și cu Avizul CIJ privind Declarația de independență a Kosovo.

(1)  JO L 42, 16.2.2008, p. 92

(2)  Decizia (PESC) 2016/947 a Consiliului din 14 iunie 2016 de modificare a Acțiunii comune 2008/124/PESC privind misiunea Uniunii Europene de sprijinire a supremației legii în Kosovo (EULEX Kosovo) (JO L 157, 15.6.2016, p. 26).

(3)  Decizia (PESC) 2016/1207 a Comitetului politic și de securitate din 20 iulie 2016 privind numirea șefului misiunii Uniunii Europene de sprijinire a supremației legii în Kosovo, EULEX KOSOVO (EULEX KOSOVO/1/2016) (JO L 198, 23.7.2016, p. 49).


16.6.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 153/28


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/1013 A COMISIEI

din 30 martie 2017

de stabilire a formularului tip pentru raportare menționat la articolul 17 din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului

[notificată cu numărul C(2017) 1927]

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2006 privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 3821/85 și (CE) nr. 2135/98 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3820/85 al Consiliului (1), în special articolul 25 alineatul (2),

Având în vedere avizul Comitetului pentru transportul rutier instituit prin articolul 42 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 februarie 2014 privind tahografele în transportul rutier, de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului privind aparatura de înregistrare în transportul rutier și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere (2),

întrucât:

(1)

Formularul tip menționat la articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 ar trebui utilizat ca mijloc prin care statele membre comunică Comisiei, din doi în doi ani, informațiile necesare elaborării unui raport privind punerea în aplicare a regulamentului menționat și a Regulamentului (UE) nr. 165/2014, precum și privind evoluțiile din domeniile vizate de actele respective.

(2)

Formularul tip prevăzut în Decizia 2009/810/CE a Comisiei (3) ar trebui abrogat și ar trebui aprobată o nouă decizie pentru a se ține seama, printre altele, de evoluțiile din Uniune, precum aderarea Croației, și de noile norme privind perioadele de conducere și perioadele de repaus, intrate în vigoare după adoptarea deciziei respective.

(3)

Cerințele privind raportarea prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 561/2006 și în Directiva 2006/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului (4), care prevede condițiile minime pentru punerea sa în aplicare, se referă în special la informații privind derogările acordate la nivel național de statele membre în temeiul articolului 13 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006, precum și la detalii mai exacte privind controalele efectuate asupra vehiculelor.

(4)

Directiva 2002/15/CE a Parlamentului European și a Consiliului (5) completează dispozițiile privind perioada de conducere, pauzele și perioadele de repaus prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 561/2006.

(5)

În conformitate cu articolul 13 alineatul (1) din Directiva 2002/15/CE, statele membre ar trebui să întocmească, din doi în doi ani, un raport privind punerea în aplicare a directivei respective. Această perioadă de doi ani coincide cu cea prevăzută la articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006. Prin urmare, din motive care țin de comoditatea administrativă și de monitorizarea eficace a impactului normelor Uniunii în domeniu, este oportun să se prevadă includerea acestor informații în formularul tip,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Formularul tip menționat la articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 se elaborează conform modelului prevăzut în anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

(1)   Decizia 2009/810/CE se abrogă.

(2)   Trimiterile la decizia abrogată se interpretează ca trimiteri la prezenta decizie.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 30 martie 2017.

Pentru Comisie

Violeta BULC

Membru al Comisiei


(1)  JO L 102, 11.4.2006, p. 1.

(2)  JO L 60, 28.2.2014, p. 1.

(3)  Decizia 2009/810/CE a Comisiei din 22 septembrie 2008 de stabilire a formularului tip de raportare menționat la articolul 17 din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 289, 5.11.2009, p. 9).

(4)  Directiva 2006/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2006 privind condițiile minime pentru punerea în aplicare a Regulamentelor (CEE) nr. 3820/85 și (CEE) nr. 3821/85 ale Consiliului privind legislația socială referitoare la activitățile de transport rutier și de abrogare a Directivei 88/599/CEE a Consiliului (JO L 102, 11.4.2006, p. 35).

(5)  Directiva 2002/15/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2002 privind organizarea timpului de lucru al persoanelor care efectuează activități mobile de transport rutier (JO L 80, 23.3.2002, p. 35).


ANEXĂ

Formular tip pentru raportarea privind punerea în aplicare de către statele membre a Regulamentului (CE) nr. 561/2006, a Regulamentului (UE) nr. 165/2014 și a Directivei 2002/15/CE în conformitate cu articolul 17 din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 și cu articolul 13 din Directiva 2002/15/CE

1.   STATUL MEMBRU

2.   PERIOADA DE REFERINȚĂ

[Articolul 17 din Regulamentul (CE) nr. 561/2006]

De la (data):

Până la (data):

3.   CALCULUL CONTROALELOR MINIME CARE URMEAZĂ A FI EFECTUATE

(Articolul 2 din Directiva 2006/22/CE)

(a)

Numărul de zile lucrate pe șofer în perioada de referință: …

(b)

Numărul total de vehicule care intră sub incidența Regulamentului (CE) nr. 561/2006: …

(c)

Numărul total de zile lucrate [(a) * (b)]: …

(d)

Controale minime [3 % din ianuarie 2013]: …

4.   CONTROALE ÎN TRAFIC

4.1.   Numărul de șoferi controlați în trafic, în funcție de țara de înmatriculare și de principalul tip de transport

Principalul tip de transport

UE/SEE/Elveția

Țări terțe

Resortisanți

Resortisanți străini

Transport de persoane

 

 

 

Transport de mărfuri

 

 

 

Total

 

 

 

4.2.   Numărul de vehicule oprite pentru control în trafic, în funcție de tipul de drum și de țara de înmatriculare

Tipul de drum

A

B

BG

CY

CZ

D

DK

E

EST

F

FIN

GB

GR

H

HR

I

IRL

Autostradă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drum național

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drum secundar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipul de drum

L

LT

LV

M

NL

P

PL

RO

S

SK

SLO

FL

IS

N

CH

Altă țară

Total

Autostradă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drum național

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drum secundar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.   Numărul de vehicule oprite pentru control în trafic, în funcție de tipul tahografului

Tipul tahografului

UE/SEE/Elveția

Țări terțe

Resortisanți

Resortisanți străini

Analog

 

 

 

Digital

 

 

 

Inteligent (1)

 

 

 

Total

 

 

 

În cazul în care statisticile naționale oferă această informație, completați tabelul de mai jos și cu cifrele exacte privind vehiculele dotate cu tahograf digital:

(a)

Numărul de vehicule dotate cu tahograf digital

 

(b)

Ponderea vehiculelor dotate cu tahograf digital în totalul parcului de vehicule care intră sub incidența regulamentelor

 

4.4.   Numărul de zile lucrătoare controlate în trafic în funcție de principalul tip de transport și de țara de înmatriculare

Principalul tip de transport

UE/SEE/Elveția

Țări terțe

Resortisanți

Resortisanți străini

Transport de persoane

 

 

 

Transport de mărfuri

 

 

 

Total

 

 

 

4.5.   Infracțiuni – numărul și tipul infracțiunilor depistate în cadrul controalelor în trafic

[R – infracțiune prin nerespectarea Regulamentului (CE) nr. 561/2006, D – infracțiune prin nerespectarea Directivei 2006/22/CE]

Articolul

Tipul infracțiunii

Transport de persoane

Transport de mărfuri

UE/SEE/Elveția

Țări terțe

UE/SEE/Elveția

Țări terțe

Resortisanți

Resortisanți străini

Resortisanți

Resortisanți străini

R 6

Perioada de conducere:

limita zilnică

limita săptămânală

limita bilunară

 

 

 

 

 

 

R 6

Absența datelor privind alte activități și/sau perioade de disponibilitate

 

 

 

 

 

 

R 7

Pauze în perioada de conducere (conducere peste 4,5 ore fără pauză sau cu pauză prea scurtă)

 

 

 

 

 

 

R 8

Perioade de repaus:

minima zilnică

minima săptămânală

 

 

 

 

 

 

R 10 & 26

Înregistrări privind perioada de conducere:

înregistrări pentru cele 28 de zile anterioare

 

 

 

 

 

 

D Anexa I A

Aparatura de înregistrare:

funcționare incorectă

întrebuințare sau manipulare incorectă a aparaturii de înregistrare

 

 

 

 

 

 

5.   CONTROALE LA SEDIILE ÎNTREPRINDERILOR

5.1.   Numărul șoferilor controlați și numărul zilelor lucrătoare controlate la sediile întreprinderilor

Tipul de transport

Numărul de șoferi controlați

Număr de zile lucrătoare controlate

I.   Tipologie

Transport de persoane

 

 

Transport de mărfuri

 

 

II.   Tipologie

Transport contra cost în numele unui terț

 

 

Transport în cont propriu

 

 

5.2.   Infracțiuni – numărul și tipul infracțiunilor depistate la sediile întreprinderilor

[R – infracțiune prin nerespectarea Regulamentului (CE) nr. 561/2006, D – infracțiune prin nerespectarea Directivei 2006/22/CE]

Articolul

Tipul infracțiunii

Transport de persoane

Transport de mărfuri

R 6

Perioada de conducere:

limita zilnică

limita săptămânală

limita bilunară

 

 

R 6

Absența datelor privind alte activități și/sau perioade de disponibilitate

 

 

R 7

Pauze în perioada de conducere (conducere peste 4,5 ore fără pauză sau cu pauză prea scurtă)

 

 

R 8

Perioade de repaus:

minima zilnică

minima săptămânală

 

 

R 10 & 26

Înregistrări privind perioada de conducere:

un an pentru păstrarea informațiilor

 

 

D Anexa I A

Aparatura de înregistrare:

funcționare incorectă

întrebuințare sau manipulare incorectă a aparaturii de înregistrare

 

 

5.3.   Numărul întreprinderilor și al șoferilor controlați la sediile întreprinderilor, în funcție de dimensiunea parcului de vehicule de care dispune întreprinderea

Dimensiunea parcului de vehicule

Numărul de întreprinderi controlate

Numărul de șoferi controlați

Numărul de infracțiuni depistate

1

 

 

 

2-5

 

 

 

6-10

 

 

 

11-20

 

 

 

21-50

 

 

 

51-200

 

 

 

201-500

 

 

 

Peste 500

 

 

 

6.   CAPACITATEA NAȚIONALĂ DE CONTROL

(a)

Numărul controlorilor implicați în controale în trafic și la sediile întreprinderilor:

(b)

Numărul controlorilor formați în vederea analizării datelor furnizate de tahografele digitale, atât în cadrul controalelor în trafic, cât și în cadrul celor efectuate la sediile întreprinderilor:

(c)

Numărul unităților de aparatură furnizate controlorilor pentru a permite descărcarea, citirea și analizarea datelor provenite de la tahografele digitale în cadrul controalelor în trafic și la sediile întreprinderilor:

7.   INIȚIATIVE NAȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE

7.1.   Naționale

(a)

Normative [inclusiv actualizarea cu privire la modul de utilizare a derogărilor, în temeiul articolului 13 alineatul (1)]

(b)

Administrative

(c)

Altele

7.2.   Internaționale

(a)

Controale concertate: numărul pentru fiecare an, țările participante

(b)

Schimburi de experiență, de informații și de personal: numărul de inițiative și de persoane, subiectele care au făcut obiectul schimburilor, țările participante

8.   SANCȚIUNI

8.1.   Limite în anul de referință

8.2.   Modificări

(a)

Data și natura celor mai recente modificări (pe baza anului de referință)

(b)

Trimiteri administrative sau juridice

9.   CONCLUZII ȘI COMENTARII, INCLUSIV EVENTUALELE EVOLUȚII ÎN DOMENIILE RESPECTIVE

10.   RAPORT PRIVIND PUNEREA ÎN APLICARE A DIRECTIVEI 2002/15/CE

În general, această secțiune trebuie să cuprindă informații privind:

modul în care a fost elaborat raportul și părțile interesate consultate;

punerea în aplicare [situația juridică, modul în care transpunerea a schimbat situația juridică anterioară privind organizarea timpului de lucru, eventualele dificultăți specifice întâmpinate în cursul aplicării directivei, măsuri luate ca răspuns la aceste dificultăți, măsuri conexe de facilitare a punerii în aplicare practice a legislației];

monitorizarea punerii în aplicare [organisme responsabile pentru monitorizarea respectării normelor, metode utilizate pentru monitorizare, probleme întâmpinate și soluții aplicate];

interpretarea juridică [indicați dacă au existat hotărâri judecătorești la nivel național de interpretare sau aplicare a directivei cu privire la probleme semnificative și care au fost aspectele juridice importante];

evaluarea eficacității [informații utilizate pentru evaluarea eficacității măsurilor de transpunere, aspecte pozitive și negative ale punerii în aplicare practice a legislației];

analiza în perspectivă [indicați prioritățile în domeniu, sugerați adaptări sau modificări ale directivei menționând motivul, indicați schimbări pe care le considerați necesare în ceea ce privește progresul tehnic, sugerați măsuri conexe la nivelul UE].

11.   PERSOANA RESPONSABILĂ CU REDACTAREA PREZENTULUI RAPORT

Numele: …

Funcția: …

Organizația: …

Adresa administrativă: …

Tel./Fax: …

E-mail: …

Data: …


(1)  Obligatoriu de la data la care începe să producă efecte anexa I C la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/799 (JO L 139, 26.5.2016, p. 1).


16.6.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 153/36


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/1014 A COMISIEI

din 15 iunie 2017

privind publicarea referințelor standardelor europene EN 13869:2016 privind cerințele pentru brichete referitoare la siguranța copiilor și EN 13209-2:2015 privind port-bebe în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în temeiul Directivei 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 decembrie 2001 privind siguranța generală a produselor (1), în special articolul 4 alineatul (2) primul paragraf,

întrucât:

(1)

Articolul 3 alineatul (1) din Directiva 2001/95/CE impune producătorilor obligația de a introduce pe piață numai produse sigure.

(2)

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) al doilea paragraf din Directiva 2001/95/CE, se presupune că un produs este sigur în privința riscurilor și categoriilor de riscuri acoperite de standardele naționale relevante atunci când este conform cu standardele naționale facultative, care transpun standardele europene, ale căror trimiteri au fost publicate de Comisie în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în conformitate cu articolul 4 din directiva menționată.

(3)

În temeiul articolului 4 alineatul (1) din Directiva 2001/95/CE, standardele europene sunt elaborate de organisme de standardizare europene pe baza mandatelor conferite de Comisie.

(4)

În temeiul articolului 4 alineatul (2) din Directiva 2001/95/CE, Comisia trebuie să publice referințele standardelor respective.

(5)

La 23 aprilie 2008, Comisia a adoptat Decizia 2008/357/CE (2), iar la 7 iunie 2008 Comisia a acordat Comitetului European de Standardizare (CEN) mandatul M/427 privind cerințele pentru brichete referitoare la siguranța copiilor.

(6)

Pe baza mandatului M/427, CEN a adoptat standardul EN 13869:2016 „Brichete. Cerințe pentru brichete, referitoare la siguranța copiilor. Cerințe de securitate și metode de încercare”. Standardul EN 13869:2016 corespunde mandatului M/427 și respectă cerința generală de siguranță prevăzută de Directiva 2001/95/CE. Prin urmare, referința acestui standard ar trebui publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(7)

La 16 decembrie 1997, Comisia a acordat CEN și Comitetului European de Standardizare în Electrotehnică (Cenelec) mandatul M/264 privind siguranța articolelor pentru copii.

(8)

Pe baza mandatului M/264, CEN a adoptat standardul EN 13209-2:2015 „Articole de puericultură. Port-bebe. Cerințe de securitate și metode de încercare. Partea 2: portbebe moale”. Standardul EN 13209-2:2015 corespunde mandatului M/264 și respectă cerința generală de siguranță prevăzută de Directiva 2001/95/CE. Prin urmare, referința acestui standard ar trebui publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(9)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin Directiva 2001/95/CE,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Referințele standardelor următoare se publică în seria C a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene:

(a)

standardul EN 13869:2016 „Brichete. Cerințe pentru brichete, referitoare la securitatea copiilor. Cerințe de securitate și metode de încercare”;

(b)

standardul EN 13209-2:2015. „Articole de puericultură. Port-bebe. Cerințe de securitate și metode de încercare. Partea 2: port-bebe moale”.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 15 iunie 2017.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 11, 15.1.2002, p. 4.

(2)  Decizia 2008/357/CE a Comisiei din 23 aprilie 2008 privind cerințele specifice referitoare la siguranța copiilor care trebuie îndeplinite de standardele europene relative la brichete în temeiul Directivei 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 120, 7.5.2008, p. 11).


16.6.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 153/38


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/1015 A COMISIEI

din 15 iunie 2017

privind emisiile de gaze cu efect de seră reglementate de Decizia nr. 406/2009/CE a Parlamentului European și a Consiliului aferente anului 2014 pentru fiecare stat membru

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind un mecanism de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum și de raportare, la nivel național și al Uniunii, a altor informații relevante pentru schimbările climatice și de abrogare a Deciziei nr. 280/2004/CE (1), în special articolul 19 alineatul (6),

întrucât:

(1)

Decizia nr. 406/2009/CE a Parlamentului European și a Consiliului (2) stabilește limitele emisiilor de gaze cu efect de seră (nivelul anual de emisii alocate) pentru fiecare stat membru aferente fiecărui an în perioada 2013-2020, precum și un mecanism de evaluare anuală a respectării acestor limite. Nivelurile anuale de emisii alocate statelor membre, exprimate în tone de CO2 echivalent, sunt prevăzute în Decizia 2013/162/UE a Comisiei (3). Aceste alocări au fost modificate prin Decizia de punere în aplicare 2013/634/UE a Comisiei (4).

(2)

Articolul 19 din Regulamentul (UE) nr. 525/2013 prevede o procedură de revizuire a inventarelor emisiilor de gaze cu efect de seră ale statelor membre (GES) în scopul de a se evalua respectarea Deciziei nr. 406/2009/CE. Revizuirea completă menționată la articolul 19 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 525/2013 a fost efectuată pe baza datelor din 2014 privind emisiile, raportate Comisiei în aprilie 2016, în conformitate cu procedurile stabilite în capitolul III și în anexa XVI la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 749/2014 al Comisiei (5).

(3)

Cantitatea totală de emisii de GES reglementate de Decizia nr. 406/2009/CE aferente anului 2014 pentru fiecare stat membru ar trebui să țină seama de corecțiile tehnice și de estimările revizuite calculate în timpul revizuirii complete, astfel cum figurează în rapoartele finale de revizuire întocmite în temeiul articolului 35 alineatul (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 749/2014.

(4)

Prezenta decizie ar trebui să intre în vigoare în ziua publicării în vederea alinierii la dispozițiile articolului 19 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 525/2013 care stabilește data publicării prezentei decizii drept începutul perioadei de patru luni în care statelor membre li se permite să utilizeze mecanismele de flexibilitate prevăzute în Decizia nr. 406/2009/CE,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Suma totală a emisiilor de gaze cu efect de seră reglementate de Decizia nr. 406/2009/CE pentru fiecare stat membru aferente anului 2014 care rezultă din datele corectate ale inventarelor la finalizarea revizuirii complete menționate la articolul 19 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 525/2013 sunt prevăzute în anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 15 iunie 2017.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 165, 18.6.2013, p. 13.

(2)  Decizia nr. 406/2009/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind efortul statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră astfel încât să respecte angajamentele Comunității de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2020 (JO L 140, 5.6.2009, p. 136).

(3)  Decizia 2013/162/UE a Comisiei din 26 martie 2013 privind determinarea nivelurilor anuale de emisii alocate statelor membre pentru perioada 2013-2020 în temeiul Deciziei nr. 406/2009/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 90, 28.3.2013, p. 106).

(4)  Decizia de punere în aplicare 2013/634/UE a Comisiei din 31 octombrie 2013 privind ajustările aduse nivelurilor anuale de emisii alocate statelor membre pentru perioada 2013-2020 în temeiul Deciziei nr. 406/2009/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 292, 1.11.2013, p. 19).

(5)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 749/2014 al Comisiei din 30 iunie 2014 privind structura, formatul, procedurile de transmitere și revizuirea informațiilor raportate de statele membre în temeiul Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 203, 11.7.2014, p. 23).


ANEXĂ

Statul membru

Emisiile de gaze cu efect de seră aferente anului 2014 reglementate de Decizia nr. 406/2009/CE

(tone de dioxid de carbon echivalent)

Belgia

70 054 910

Bulgaria

22 900 867

Republica Cehă

57 620 658

Danemarca

32 643 514

Germania

436 790 185

Estonia

6 083 093

Irlanda

41 663 021

Grecia

44 409 918

Spania

199 755 020

Franța

353 528 786

Croația

14 663 196

Italia

265 275 604

Cipru

3 924 856

Letonia

9 017 595

Lituania

12 922 268

Luxemburg

8 858 306

Ungaria

38 423 028

Malta

1 291 392

Țările de Jos

97 887 338

Ungaria

48 194 334

Polonia

181 543 023

Portugalia

38 836 638

România

72 534 134

Slovenia

10 472 374

Slovacia

19 782 144

Finlanda

30 146 832

Suedia

34 522 651

Regatul Unit

324 444 705