ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 10

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 60
14 ianuarie 2017


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul delegat (UE) 2017/72 al Comisiei din 23 septembrie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează condițiile de acordare a aprobărilor de derogare privind datele ( 1 )

1

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/73 al Comisiei din 13 ianuarie 2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

5

 

 

DECIZII

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/74 a Comisiei din 25 noiembrie 2016 de stabilire a unui marcaj fiscal comun pentru motorine și kerosen [notificată cu numărul C(2016) 7546]

7

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la A unsprezecea directivă 89/666/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1989 privind publicitatea sucursalelor înființate într-un stat membru de anumite forme de societăți comerciale care intră sub incidența legislației unui alt stat ( JO L 395, 30.12.1989 ) (Ediția specială în limba română, cap. 17, vol. 001, p. 100)

10

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

14.1.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 10/1


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2017/72 AL COMISIEI

din 23 septembrie 2016

de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează condițiile de acordare a aprobărilor de derogare privind datele

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (1), în special articolul 180 alineatul (3), articolul 181 alineatul (3) și articolul 182 alineatul (4),

întrucât:

(1)

Odată ce începe să pună în aplicare abordarea bazată pe modele interne de rating („abordarea IRB”), o instituție și orice societate-mamă și filialele sale pot solicita autorității competente aprobarea de a utiliza date care acoperă o perioadă de doi ani, în loc de cinci, pentru estimarea probabilității de nerambursare, precum și pentru propriile estimări ale pierderilor în caz de nerambursare și ale factorilor de conversie pentru anumite tipuri de expuneri. Ar trebui stabilite condițiile în conformitate cu care autoritățile competente pot acorda aprobările de derogare privind datele.

(2)

Înainte de a acorda aceste aprobări, autoritățile competente ar trebui să verifice dacă instituțiile îndeplinesc cerințele prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 575/2013. Cu toate acestea, prezentul regulament nu impune autorităților competente cerințe specifice privind revizuirea periodică a conformității instituțiilor cu cerințele referitoare la aprobarea derogării privind datele, prin urmare, instituțiile care încetează să mai respecte cerințele prezentului regulament aplică dispozițiile articolului 146 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

(3)

Cu cât istoricul datelor acoperă o perioadă mai scurtă, cu atât este mai greu să se estimeze parametrii de risc. În vederea garantării faptului că aprobarea de derogare privind datele este limitată la o mică parte din activele instituției, ar trebui stabilit un prag cantitativ maxim, atât pentru valoarea expunerii, cât și pentru valoarea expunerilor ponderate la risc calculate în cadrul abordării IRB și al abordării standardizate, pentru care se poate acorda aprobarea de derogare privind datele. În același scop, portofoliile în componența cărora intră tipuri de expuneri caracterizate de un nivel scăzut de nerambursare sau de absența oricărui caz de intrare în stare de nerambursare ar trebui excluse în mod explicit din domeniul de aplicare al aprobării derogării privind datele.

(4)

Pentru a asigura calculul prudent al cerințelor de fonduri proprii, autoritățile competente ar trebui să țină seama și de alte considerente atunci când evaluează cererile de aprobare de derogări privind datele. În special, instituțiile care solicită aprobarea utilizării unor serii de date care acoperă perioade mai scurte ar trebui să aplice o marjă de prudență corespunzătoare. În plus, instituțiile ar trebui să demonstreze, într-un mod considerat satisfăcător de autoritățile competente, faptul că nu dispun de serii de date exacte, complete sau adecvate, care acoperă perioade mai lungi. Dat fiind faptul că impactul asupra cerințelor de fonduri proprii poate fi mai mare ca o consecință a utilizării unor date inexacte, instituțiile ar trebui, de asemenea, să utilizeze proceduri suplimentare de validare a calității datelor, care să fie proporționale cu dimensiunea mai mică a eșantionului.

(5)

Tipurile de expuneri care nu sunt incluse în portofoliul instituției atunci când aceasta pune în aplicare pentru prima dată abordarea IRB nu ar trebui considerate eligibile pentru acordarea unei aprobări de derogare privind datele. Pe de altă parte, aprobările de derogare privind datele ar trebui acordate numai pentru tipurile de expuneri incluse în portofoliul instituției atunci când aceasta pune în aplicare pentru prima dată abordarea IRB, indiferent dacă acestor expuneri li se aplică abordarea IRB imediat sau ulterior, în conformitate cu planul de introducere progresivă.

(6)

Scopul derogării privind datele este acela de a acorda instituției o scutire de la obligația de a folosi date istorice care acoperă o perioadă de cinci ani pentru estimarea parametrilor IRB pentru tipurile de expuneri din portofoliul său, atunci când aplică pentru prima dată abordarea IRB. După cinci ani de la prima punere în aplicare, instituțiile ar trebui să fi colectat date suficiente pentru a nu mai solicita utilizarea derogării. Prin urmare, aprobările de derogare privind datele nu ar trebui acordate după cinci ani de la data la care o instituție a început punerea în aplicare a abordării IRB.

(7)

Este necesar să se asigure că dispozițiile stabilite în prezentul regulament nu aduc atingere sistemelor de rating utilizate deja de instituții, ci, dimpotrivă, contribuie la o tranziție fără dificultăți la noul regim, sporesc certitudinea juridică în cazul instituțiilor și evită costuri suplimentare pentru acestea. În temeiul articolelor 180, 181 și 182 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, aprobarea derogării privind datele se referă la utilizarea datelor aferente unei perioade de doi ani, în loc de cinci ani; în consecință, aceasta expiră la trei ani după ce a fost acordată. Prin urmare, standardele tehnice de reglementare nu ar trebui să aducă atingere aprobărilor de derogare privind datele care au fost acordate deja de autoritățile competente la momentul intrării în vigoare a prezentului regulament, întrucât acest lucru ar fi disproporționat și ar descuraja utilizarea abordării IRB. Dispozițiile prezentului regulament sunt strâns legate între ele, deoarece toate se referă la condițiile în care se poate acorda o derogare privind datele. În vederea asigurării coerenței între aceste dispoziții, care ar trebui să intre în vigoare simultan, și pentru a permite persoanelor supuse acestor obligații să aibă o imagine de ansamblu asupra dispozițiilor și un acces grupat la acestea, este de dorit ca toate standardele tehnice de reglementare prevăzute la articolul 180 alineatul (3), la articolul 181 alineatul (3) și la articolul 182 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 să fie cuprinse într-un singur regulament.

(8)

Prezentul regulament se bazează pe proiectele de standarde tehnice de reglementare transmise Comisiei de Autoritatea Bancară Europeană.

(9)

Autoritatea Bancară Europeană a organizat consultări publice deschise cu privire la proiectul de standarde tehnice de reglementare pe care se bazează prezentul regulament, a analizat costurile și beneficiile potențiale aferente și a solicitat avizul Grupului părților interesate din domeniul bancar, instituit în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (2),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament stabilește condițiile obligatorii în conformitate cu care autoritățile competente pot acorda instituțiilor aprobarea de a utiliza date care acoperă o perioadă de doi ani, în loc de cinci, pentru estimarea probabilității de nerambursare, precum și pentru propriile estimări ale pierderilor în caz de nerambursare și ale factorilor de conversie, astfel cum sunt stabilite la articolul 180 alineatul (1) litera (h), la articolul 180 alineatul (2) litera (e) și la articolul 181 alineatul (2) și articolul 182 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 (denumite în continuare „aprobări de derogare privind datele”).

Articolul 2

Condiții pentru eligibilitatea expunerilor

(1)   Sub rezerva alineatelor (2) și (3), orice tip de expuneri, altele decât expunerile față de administrații centrale, bănci centrale și instituții, astfel cum sunt prevăzute la articolul 147 alineatul (2) literele (a) și (b) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, poate face obiectul unei aprobări de derogare privind datele.

(2)   Expunerile față de societăți, astfel cum sunt prevăzute la articolul 147 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, pot face obiectul aprobărilor de derogare privind datele în cazul în care nu sunt caracterizate din punct de vedere structural de un nivel scăzut de nerambursare sau de absența oricărui caz de intrare în stare de nerambursare.

(3)   Tipurile de expuneri care nu au fost incluse în portofoliul instituției atunci când aceasta a început să pună în aplicare abordarea bazată pe modele interne de rating („abordarea IRB”) nu pot face obiectul unei aprobări de derogare privind datele.

Articolul 3

Condiții cantitative

(1)   Autoritățile competente pot acorda aprobări de derogare privind datele numai în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții cantitative cu privire la o instituție:

(a)

valoarea totală a expunerii pentru aprobarea de derogare privind datele care a fost solicitată și toate aprobările de derogare privind datele care au fost acordate, dar care nu sunt revocate sau expirate („aprobările în vigoare de derogare privind datele”) nu depășesc 5 % din valoarea totală a expunerii instituției;

(b)

valoarea ponderată la risc a expunerii totale pentru aprobarea de derogare privind datele care a fost solicitată și toate aprobările în vigoare de derogare privind datele nu depășesc 5 % din valoarea totală ponderată la risc a expunerii instituției.

(2)   În sensul alineatului (1) litera (a), valoarea totală a expunerii este valoarea agregată a expunerii aferentă tuturor tipurilor de expuneri măsurate pentru riscul de credit și riscul de diminuare a valorii creanței, înainte de aplicarea deducerii ajustărilor specifice pentru riscul de credit, a ajustărilor de valoare suplimentare în conformitate cu articolele 34 și 110 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și a altor reduceri ale fondurilor proprii.

(3)   În sensul alineatului (1) litera (b), valoarea totală ponderată la risc a expunerii este valoarea agregată a expunerii la risc aferentă tuturor tipurilor de expuneri, ponderate la risc pentru riscul de credit și riscul de diminuare a valorii creanței, în conformitate cu abordarea aplicată de instituție.

Articolul 4

Condiții calitative

Autoritățile competente pot acorda aprobări de derogare privind datele numai unei instituții care prezintă dovezi bine documentate care demonstrează că sunt îndeplinite toate condițiile de mai jos pentru fiecare tip de expunere:

(a)

seriile de date care acoperă o perioadă mai lungă nu sunt disponibile sau nu sunt adecvate din cauză că sunt inexacte, incomplete sau necorespunzătoare;

(b)

se aplică o marjă de prudență corespunzătoare, în conformitate cu articolul 179 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, pentru a compensa în mod adecvat intervalul preconizat al erorilor de estimare care rezultă din utilizarea unor serii de date istorice care acoperă o perioadă mai scurtă;

(c)

procesul de verificare a datelor de intrare menționat la articolul 174 litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 este consolidat pentru seriile de date istorice care acoperă o perioadă mai scurtă.

Articolul 5

Perioada de timp

Autoritățile competente pot acorda aprobări de derogare privind datele numai pentru primii cinci ani de la data la care o instituție a fost autorizată pentru prima dată să își calculeze valorile expunerilor ponderate la risc utilizând abordarea IRB, în conformitate cu articolul 143 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

Articolul 6

Dispoziție tranzitorie

Aprobările de derogare privind datele care au fost acordate de autoritățile competente înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament nu intră sub incidența prezentului regulament.

Articolul 7

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptată la Bruxelles, 23 septembrie 2016.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176, 27.6.2013, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 12).


14.1.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 10/5


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/73 AL COMISIEI

din 13 ianuarie 2017

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește sectorul fructelor și legumelor și sectorul fructelor și legumelor prelucrate (2), în special articolul 136 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din cadrul Rundei Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XVI la regulamentul respectiv.

(2)

Valoarea forfetară de import se calculează în fiecare zi lucrătoare, în conformitate cu articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011, ținând seama de datele zilnice variabile. Prin urmare, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 136 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 13 ianuarie 2017.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Jerzy PLEWA

Director general

Direcția Generală Agricultură și Dezvoltare Rurală


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Codul NC

Codul țării terțe (1)

Valoarea forfetară de import

0702 00 00

IL

269,9

MA

128,9

SN

190,2

TR

121,5

ZZ

177,6

0707 00 05

MA

79,2

TR

185,8

ZZ

132,5

0709 93 10

MA

252,9

TR

248,4

ZZ

250,7

0805 10 20

EG

50,8

IL

126,4

MA

54,9

TR

75,6

ZZ

76,9

0805 20 10

IL

155,4

MA

72,7

ZZ

114,1

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

EG

97,9

IL

113,2

JM

125,6

MA

93,5

TR

76,4

ZZ

101,3

0805 50 10

TR

73,0

ZZ

73,0

0808 10 80

CN

119,1

US

137,0

ZZ

128,1

0808 30 90

CL

307,7

CN

78,1

TR

133,1

ZZ

173,0


(1)  Nomenclatura țărilor stabilită prin Regulamentul (UE) nr. 1106/2012 al Comisiei din 27 noiembrie 2012 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 471/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare privind comerțul exterior cu țările terțe, în ceea ce privește actualizarea nomenclatorului țărilor și teritoriilor (JO L 328, 28.11.2012, p. 7). Codul „ZZ” desemnează „alte origini”.


DECIZII

14.1.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 10/7


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/74 A COMISIEI

din 25 noiembrie 2016

de stabilire a unui marcaj fiscal comun pentru motorine și kerosen

[notificată cu numărul C(2016) 7546]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 95/60/CE a Consiliului din 27 noiembrie 1995 privind marcarea fiscală a motorinelor și a kerosenului (1), în special articolul 2 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Pentru buna funcționare a pieței interne și, în special, pentru prevenirea evaziunii fiscale, Directiva 95/60/CE prevede un sistem comun de marcare pentru identificarea motorinelor încadrate la codul 2710 00 69 din Nomenclatura combinată (NC) și a kerosenului încadrat la codul NC 2710 00 55, care au fost eliberate pentru consum cu scutire de la plata accizelor sau cu o rată redusă a accizelor. Primul cod a fost divizat în codurile NC 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17 și 2710 20 19, pentru a se ține seama de conținutul de sulf al motorinei și de prezența biodieselului în motorină, iar al doilea cod a fost transpus ca NC 2710 19 25 (2).

(2)

Decizia de punere în aplicare 2011/544/UE a Comisiei (3) a stabilit că produsul identificat prin denumirea științifică N-etil-N-[2-(1-izobutoxietoxi)etil]-4-(fenilazo)anilină (solvent Yellow 124) este marcajul fiscal comun prevăzut în Directiva 95/60/CE pentru marcarea motorinelor și a kerosenului care nu au fost supuse ratei integrale a taxei aplicabile acestor produse energetice utilizate drept carburant.

(3)

Articolul 2 din Decizia de punere în aplicare 2011/544/UE prevede ca decizia de punere în aplicare respectivă să fie reexaminată până cel târziu la 31 decembrie 2016, având în vedere evoluțiile tehnice din domeniul sistemelor de marcare și luându-se în considerare nevoia de a contracara folosirea frauduloasă a uleiurilor minerale scutite de la plata accizelor sau supuse unei cote reduse a accizelor.

(4)

În cadrul procesului de reexaminare, Comisia a lansat o cerere de exprimare a interesului prin care se solicită prezentarea de produse adecvate pentru utilizarea ca marcaj fiscal pentru motorine și kerosen (4). Comisia încearcă să identifice o substanță de marcaj care, în raport cu substanța utilizată în prezent, oferă rezultate mai bune în privința unui ansamblu de criterii predefinite.

(5)

Dat fiind că reexaminarea nu este încă finalizată, solventul Yellow 124 ar trebui să fie utilizat în continuare ca marcaj fiscal comun în sensul Directivei 95/60/CE și sub rezerva condițiilor prevăzute în directiva respectivă.

(6)

Prezenta decizie nu scutește nicio întreprindere de obligațiile care îi revin în temeiul articolului 102 din tratat.

(7)

Ar trebui luate în considerare posibilitățile oferite de evoluțiile științifice viitoare prin stabilirea unui termen limită pentru reexaminarea prezentei decizii.

(8)

Prezenta decizie ar trebui să fie reexaminată în orice moment înaintea expirării acestui termen limită dacă se constată că utilizarea solventului Yellow 124 duce la evaziune fiscală sau are efecte negative asupra sănătății sau mediului sau dacă se identifică, de către Comisie, o substanță cu performanțe mai bune decât solventul Yellow 124.

(9)

Prin urmare, Decizia de punere în aplicare 2011/544/UE ar trebui să fie înlocuită.

(10)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului pentru accize,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Marcajul fiscal comun prevăzut în Directiva 95/60/CE pentru marcarea tuturor motorinelor încadrate la codurile NC 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17 și 2710 20 19, precum și a kerosenului încadrat la codul NC 2710 19 25 este solventul Yellow 124, astfel cum este specificat în anexa la prezenta decizie.

Statele membre stabilesc un nivel de marcare de minimum 6 mg și maximum 9 mg de marcaj per litru de ulei mineral.

Articolul 2

Prezenta decizie se reexaminează până cel târziu la 31 decembrie 2021, ținând seama de evoluțiile tehnice din domeniul sistemelor de marcare și de necesitatea de a contracara utilizarea frauduloasă a produselor energetice scutite de la plata accizelor sau supuse unei rate reduse a accizelor.

Se efectuează o reexaminare înainte de această dată dacă se constată că utilizarea solventului Yellow 124 duce la evaziune fiscală sau are efecte negative asupra sănătății sau mediului sau dacă se identifică, de către Comisie, o substanță cu performanțe mai bune decât solventul Yellow 124.

Articolul 3

Decizia de punere în aplicare 2011/544/UE se abrogă.

Articolul 4

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 25 noiembrie 2016.

Pentru Comisie

Pierre MOSCOVICI

Membru al Comisiei


(1)  JO L 291, 6.12.1995, p. 46.

(2)  Codurile nomenclaturii combinate sunt cele din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1754 al Comisiei din 6 octombrie 2015 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun (JO L 285, 30.10.2015, p. 1).

(3)  Decizia de punere în aplicare 2011/544/UE a Comisiei din 16 septembrie 2011 de stabilire a unui marcaj fiscal comun pentru motorine și kerosen (JO L 241, 17.9.2011, p. 31).

(4)  JO C 299, 11.9.2015, p. 28.


ANEXĂ

1.

Identificare în conformitate cu indexul de culori: Solvent Yellow 124

2.

Denumire științifică: N-etil-N-[2-(1-izobutoxietoxi)etil]-4-(fenilazo)anilină.


Rectificări

14.1.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 10/10


Rectificare la A unsprezecea directivă 89/666/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1989 privind publicitatea sucursalelor înființate într-un stat membru de anumite forme de societăți comerciale care intră sub incidența legislației unui alt stat

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 395 din 30 decembrie 1989 )

(Ediția specială în limba română, cap. 17, vol. 001, p. 100)

La pagina 102, articolul 8 litera (j):

în loc de:

„(j)

documentele contabile în conformitate cu articolul 7;”,

se citește:

„(j)

documentele contabile în conformitate cu articolul 9;”.