ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 6

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 60
11 ianuarie 2017


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

ACORDURI INTERNAŢIONALE

 

*

Informare cu privire la intrarea în vigoare a Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Columbia privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere

1

 

*

Decizia (UE) 2017/43 a Consiliului din 12 decembrie 2016 privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului de asociere reunit în configurația comerț instituit prin Acordul de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte, în legătură cu actualizarea anexelor XXI-A-XXI-P privind apropierea legislativă în domeniul achizițiilor publice

2

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/44 al Comisiei din 10 ianuarie 2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1210/2003 al Consiliului privind anumite restricții specifice în relațiile economice și financiare cu Irak

36

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/45 al Comisiei din 10 ianuarie 2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

38

 

 

DECIZII

 

*

Decizia (UE, Euratom) 2017/46 a Comisiei din 10 ianuarie 2017 privind securitatea sistemelor informatice și de comunicații în cadrul Comisiei Europene

40

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

ACORDURI INTERNAŢIONALE

11.1.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 6/1


Informare cu privire la intrarea în vigoare a Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Columbia privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere

Acordul dintre Uniunea Europeană și Republica Columbia privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere va intra în vigoare la 1 decembrie 2016, având în vedere faptul că procedura prevăzută la articolul 8 alineatul (1) din acord a fost încheiată la 19 octombrie 2016.


11.1.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 6/2


DECIZIA (UE) 2017/43 A CONSILIULUI

din 12 decembrie 2016

privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului de asociere reunit în configurația comerț instituit prin Acordul de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte, în legătură cu actualizarea anexelor XXI-A-XXI-P privind apropierea legislativă în domeniul achizițiilor publice

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 207 alineatul (4) primul paragraf coroborat cu articolul 218 alineatul (9),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Articolul 486 din Acordul de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte (1), (denumit în continuare „acordul”) prevede aplicarea parțială și cu titlu provizoriu a acordului, astfel cum se precizează de către Uniune.

(2)

Articolul 1 din Decizia 2014/668/UE a Consiliului (2) precizează dispozițiile din acord care urmează să fie aplicate cu titlu provizoriu, care includ dispozițiile privind achizițiile publice și anexa XXI la acord. Dispozițiile respective se aplică cu titlu provizoriu de la 1 ianuarie 2016.

(3)

Articolul 153 din acord prevede că Ucraina se asigură că legislația sa în domeniul achizițiilor publice va deveni în mod progresiv compatibilă cu acquis-ul UE în domeniul achizițiilor publice, în conformitate cu calendarul prevăzut în anexa XXI la acord.

(4)

Mai multe acte ale Uniunii enumerate în anexa XXI la acord au fost modificate sau abrogate după parafarea acordului la 30 martie 2012.

(5)

Articolul 149 din acord prevede ca pragurile de valoare pentru contractele de achiziții publice prevăzute în anexa XXI-P la acord să fie revizuite în mod regulat, începând cu primul an par după intrarea în vigoare a acordului.

(6)

În plus, este oportun să se țină seama de progresele realizate de Ucraina în procesul de apropiere de acquis-ul Uniunii prin modificarea anumitor termene.

(7)

Prin urmare, este necesar să se actualizeze anexa XXI pentru a reflecta evoluția acquis-ului Uniunii menționat în aceasta și să se revizuiască pragurile de valoare pentru contractele de achiziții publice prevăzute în anexa XXI-P la acord.

(8)

Articolul 149 din acord prevede că revizuirea pragurilor prevăzute în anexa XXI-P la acord se adoptă prin decizia Comitetului de asociere, reunit în configurația comerț.

(9)

Conform articolului 463 alineatul (3) din acord, Consiliul de asociere este împuternicit să actualizeze sau să modifice anexele la acord.

(10)

Articolul 1 din Decizia nr. 3/2014 a Consiliului de asociere (3) deleagă competența de a actualiza sau de a modifica anexele la acord care se referă la comerț Comitetului de asociere, reunit în configurația comerț, inclusiv anexa XXI referitoare la capitolul 8 (Achiziții publice) din titlul IV (Comerț și aspecte legate de comerț).

(11)

Prin urmare, este oportun să se stabilească poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii cu privire la actualizarea anexei XXI la acord care urmează să fie adoptată de Comitetul de asociere, reunit în configurația comerț.

(12)

Articolul 152 alineatul (1) din acord prevede că Ucraina prezintă Comitetului de asociere, reunit în configurația comerț, o foaie de parcurs detaliată pentru punerea în aplicare a legislației referitoare la achizițiile publice, însoțită de un calendar și de descrierea etapelor principale care ar trebui să includă toate reformele în materie de apropiere legislativă și de dezvoltare a capacităților instituționale. Această foaie de parcurs este conformă cu etapele și calendarele stabilite în anexa XXI-A la acord.

(13)

Articolul 152 alineatul (3) prevede că un aviz favorabil din partea Comitetului de asociere, reunit în configurația comerț, este necesar pentru ca foaia de parcurs detaliată să devină un document de referință pentru procesul de punere în aplicare, și anume pentru a apropia legislația referitoare la achizițiile publice de acquis-ul Uniunii.

(14)

Prin urmare, este oportun să se stabilească poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii cu privire la avizul favorabil care urmează să fie adoptat de Comitetul de asociere, reunit în configurația comerț, privind foaia de parcurs detaliată,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1)   Poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului de asociere reunit în configurația comerț, instituit prin articolul 465 din Acordul de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte, (denumit în continuare „acordul”), în legătură cu actualizarea anexei XXI la acord, se bazează pe proiectul de decizie al respectivului comitet, care este atașat la prezenta decizie.

(2)   Modificările minore de natură tehnică aduse proiectului de decizie pot fi acceptate de reprezentanții Uniunii în cadrul Comitetului de asociere, reunit în configurația comerț, fără a fi necesară o altă decizie a Consiliului Uniunii Europene.

Articolul 2

Poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii în cadrul Comitetului de asociere, reunit în configurația comerț, instituit prin articolul 465 din acord, cu privire la avizul favorabil privind foaia de parcurs detaliată se bazează pe proiectul de decizie al comitetului menționat la articolul 1 alineatul (1).

Articolul 3

Deciziile Comitetului de asociere, reunit în configurația comerț, se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene după adoptarea acestora.

Articolul 4

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 12 decembrie 2016.

Pentru Consiliu

Președintele

F. MOGHERINI


(1)  JO L 161, 29.5.2014, p. 3.

(2)  Decizia 2014/668/UE a Consiliului din 23 iunie 2014 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, și aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte, în ceea ce privește titlul III (cu excepția dispozițiilor referitoare la tratamentul aplicat resortisanților țărilor terțe care lucrează cu forme legale pe teritoriul celeilalte părți) și titlurile IV, V, VI și VII din acord, precum și a anexelor și protocoalelor aferente (JO L 278, 20.9.2014, p. 1).

(3)  Decizia nr. 3/2014 a Consiliului de asociere UE-Ucraina din 15 decembrie 2014 privind delegarea anumitor competențe de către Consiliul de asociere Comitetului de asociere reunit în configurația comerț [2015/980] (JO L 158, 24.6.2015, p. 4).


PROIECT

DECIZIA NR. 1/2016 A COMITETULUI DE ASOCIERE UE-UCRAINA REUNIT ÎN CONFIGURAȚIA COMERȚ

din …

privind actualizarea anexei XXI la Acordul de asociere și emiterea unui aviz favorabil cu privire la foaia de parcurs detaliată pentru achizițiile publice

COMITETUL DE ASOCIERE REUNIT ÎN CONFIGURAȚIA COMERȚ,

având în vedere Acordul de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte (1) (denumit în continuare „acordul”), în special articolul 149, articolul 153 și articolul 463,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 486 din acord, anumite părți ale acordului, inclusiv dispozițiile referitoare la achizițiile publice, se aplică cu titlu provizoriu de la 1 ianuarie 2016.

(2)

Articolul 149 din acord prevede că pragurile de valoare pentru contractele de achiziții publice prevăzute în anexa XXI-P urmează să fie revizuite în mod regulat începând cu primul an par după intrarea în vigoare a acordului și o astfel de revizuire se adoptă prin decizia Comitetului de asociere, reunit în configurația comerț, astfel cum se prevede la articolul 465 alineatul (4) din acord.

(3)

Articolul 153 din acord prevede că Ucraina se asigură că legislația sa în domeniul achizițiilor publice va deveni în mod progresiv compatibilă cu acquis-ul UE în domeniul achizițiilor publice, în conformitate cu calendarul prevăzut în anexa XXI la acord.

(4)

Mai multe acte ale Uniunii enumerate în anexa XXI la acord au fost reformate sau abrogate și înlocuite cu un nou act al Uniunii după parafarea acordului la 30 martie 2012. În special, Uniunea a adoptat și a notificat Ucrainei următoarele acte:

(a)

Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului (2)

(b)

Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului (3)

(c)

Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului (4)

(5)

Prin directivele menționate mai sus s-a modificat valoarea pragurilor pentru contractele de achiziții publice prevăzute în anexa XXI-P, care au fost ulterior modificate de Regulamentele delegate (UE) 2015/2170 (5), (UE) 2015/2171 (6) și, respectiv, (UE) 2015/2172 (7) ale Comisiei.

(6)

Conform articolului 463 alineatul (3) din acord, Consiliul de asociere este împuternicit să actualizeze sau să modifice anexele la acord.

(7)

Este necesar să fie actualizată anexa XXI la acord pentru a reflecta modificările aduse acquis-ului Uniunii la care se face referire în anexa respectivă, în conformitate cu articolele 149, 153 și 463 din acord.

(8)

Noul acquis al Uniunii în domeniul achizițiilor publice are o structură nouă. Este necesar ca această nouă structură să se reflecte în anexa XXI. Din motive de claritate, anexa XXI ar trebui să fie actualizată în întregime și să fie înlocuită cu anexa care figurează în apendicele la prezenta decizie. De asemenea, este necesar să se țină cont de progresele realizate de Ucraina în procesul de apropiere de acquis-ul Uniunii.

(9)

În conformitate cu articolul 465 alineatul (2) din acord, Consiliul de asociere poate delega Comitetului de asociere, reunit în configurația comerț, oricare dintre competențele sale, inclusiv competența de a lua decizii cu caracter obligatoriu.

(10)

Prin Decizia sa nr. 3/2014 (8) din 15 decembrie 2014, Consiliul de asociere UE-Ucraina a împuternicit Comitetul de asociere, reunit în configurația comerț, să actualizeze sau să modifice anumite anexe care se referă la comerț,

(11)

Articolul 152 alineatul (1) din acord prevede că Ucraina prezintă Comitetului de asociere, reunit în configurația comerț, o foaie de parcurs detaliată pentru punerea în aplicare a legislației referitoare la achizițiile publice, însoțită de un calendar și de descrierea etapelor principale care ar trebui să includă toate reformele referitoare la apropierea legislativă de acquis-ul Uniunii.

(12)

Articolul 152 alineatul (3) prevede că este necesar un aviz favorabil din partea Comitetului de asociere, reunit în configurația comerț, pentru ca foaia de parcurs detaliată să devină un document de referință pentru procesul de punere în aplicare, și anume în ceea ce privește apropierea legislativă în domeniul achizițiilor publice de acquis-ul Uniunii.

(13)

Prin urmare, este oportună adoptarea unei decizii de către Comitetul de asociere, reunit în configurația comerț, prin care acesta dă un aviz favorabil privind foaia de parcurs detaliată,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa XXI la Acordul de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte se înlocuiește cu versiunea sa actualizată, care este atașată la prezenta decizie.

Articolul 2

Se acordă un aviz favorabil cu privire la foaia de parcurs detaliată aprobată prin Ordonanța cabinetului de miniștri al Ucrainei din 24 februarie 2016 (cu numărul 175-p) adoptată de Guvernul Ucrainei la 24 februarie 2016.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la …,

Pentru Comitetul de asociere reunit în configurația comerț

Președintele


(1)  JO L 161, 29.5.2014, p. 3.

(2)  Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune (JO L 94, 28.3.2014, p. 1).

(3)  Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE (JO L 94, 28.3.2014, p. 65).

(4)  Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale și de abrogare a Directivei 2004/17/CΕ (JO L 94, 28.3.2014, p. 243).

(5)  Regulamentul delegat (UE) 2015/2170 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de modificare a Directivei 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește pragurile de aplicare pentru procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice (JO L 307, 25.11.2015, p. 5).

(6)  Regulamentul delegat (UE) 2015/2171 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de modificare a Directivei 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește pragurile de aplicare pentru procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice (JO L 307, 25.11.2015, p. 7).

(7)  Regulamentul delegat (UE) 2015/2172 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de modificare a Directivei 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește pragurile de aplicare pentru procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice (JO L 307, 25.11.2015, p. 9).

(8)  Decizia nr. 3/2014 a Consiliului de asociere UE-Ucraina din 15 decembrie 2014 privind delegarea anumitor competențe de către Consiliul de asociere Comitetului de asociere reunit în configurația comerț [2015/980] (JO L 158, 24.6.2015, p. 4).

ANEXA XXI-A LA CAPITOLUL 8

CALENDAR INDICATIV PENTRU REFORMA INSTITUȚIONALĂ, APROPIEREA LEGISLATIVĂ ȘI ACCESUL PE PIAȚĂ

Etapa

 

Calendar indicativ

Acces pe piață acordat UE de către Ucraina

Acces pe piață acordat Ucrainei de către UE

 

1

Punerea în aplicare a articolului 150 alineatul (2) și a articolului 151 din prezentul acord

Acordul privind strategia de reformă prevăzută la articolul 152 din prezentul acord

6 luni de la intrarea în vigoare a prezentului acord

Produse pentru autoritățile publice centrale

Produse pentru autoritățile publice centrale

 

2

Apropierea și punerea în aplicare a elementelor de bază ale Directivei 2014/24/UE și ale Directivei 89/665/CEE

3 ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord

Produse pentru autorități centrale, regionale și locale și organisme de drept public

Produse pentru autorități centrale, regionale și locale și organisme de drept public

Anexele XXI-B și XXI-C

3

Apropierea și punerea în aplicare a elementelor de bază ale Directivei 2014/25/UE și ale Directivei 92/13/CEE

4 ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord

Produse pentru toate entitățile contractante din sectorul utilităților

Produse pentru toate entitățile contractante

Anexele XXI-D și XXI-E

4

Apropierea și punerea în aplicare a altor elemente ale Directivei 2014/24/UE. Apropierea și punerea în aplicare a Directivei 2014/23/UE

6 ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord

Contracte și concesiuni de servicii și lucrări pentru toate autoritățile contractante

Contracte și concesiuni de servicii și lucrări pentru toate autoritățile contractante

Anexele XXI-F, XXI-G și XXI-H

5

Apropierea și punerea în aplicare a altor elemente ale Directivei 2014/25/UE

8 ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord

Contracte de servicii și de lucrări pentru toate entitățile contractante din sectorul utilităților

Contracte de servicii și de lucrări pentru toate entitățile contractante din sectorul utilităților

Anexele XXI-I și XXI-J

ANEXA XXI-B LA CAPITOLUL 8

ELEMENTE DE BAZĂ DIN DIRECTIVA 2014/24/UE

din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice

(Etapa 2)

TITLUL I

Domeniu de aplicare, definiții și principii generale

CAPITOLUL I

Domeniu de aplicare și definiții

Secțiunea 1

Obiect și definiții

Articolul 1

Obiect și domeniu de aplicare: alineatele (1), (2), (5), și (6)

Articolul 2

Definiții: alineatul (1), punctele 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 22, 23, 24

Articolul 3

Achiziții mixte

Secțiunea 2

Praguri

Articolul 4

Cuantumurile pragului

Articolul 5

Metode de calcul a valorii estimate a achizițiilor

Secțiunea 3

Excluderi

Articolul 7

Contracte din sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale

Articolul 8

Excluderi specifice în domeniul comunicațiilor electronice

Articolul 9

Contracte de achiziții publice atribuite și concursuri de proiecte organizate conform unor norme internaționale

Articolul 10

Excluderi specifice pentru contractele de servicii

Articolul 11

Contracte de servicii atribuite pe baza unui drept exclusiv

Articolul 12

Contracte de achiziții publice încheiate între entități din sectorul public

Secțiunea 4

Situații speciale

Subsecțiunea 1

Contracte subvenționate și servicii de cercetare și dezvoltare

Articolul 13

Contracte subvenționate de autoritățile contractante

Articolul 14

Servicii de cercetare și dezvoltare

Subsecțiunea 2

Achiziții care includ aspecte legate de apărare și securitate

Articolul 15

Apărare și securitate

Articolul 16

Achiziții mixte care implică aspecte de apărare sau securitate

Articolul 17

Contracte de achiziții publice și concursuri de proiecte care implică aspecte de apărare și securitate care se atribuie sau se organizează conform unor norme internaționale

CAPITOLUL II

Reguli generale

Articolul 18

Principii aplicabile achizițiilor

Articolul 19

Operatori economici

Articolul 21

Confidențialitate

Articolul 22

Reguli aplicabile comunicărilor: alineatele (2)-(6)

Articolul 23

Nomenclaturi

Articolul 24

Conflicte de interese

TITLUL II

Norme aplicabile contractelor de achiziții publice

CAPITOLUL I

Proceduri

Articolul 26

Alegerea procedurilor: alineatele (1) și (2) prima opțiune a alineatelor (4), (5) și (6)

Articolul 27

Procedura deschisă

Articolul 28

Procedura restrânsă

Articolul 29

Procedura competitivă cu negociere

Articolul 32

Utilizarea procedurii de negociere fără publicare prealabilă

CAPITOLUL III

Derularea procedurii

Secțiunea 1

Pregătire

Articolul 40

Consultări preliminare ale pieței

Articolul 41

Implicarea prealabilă a candidaților sau a ofertanților

Articolul 42

Specificații tehnice

Articolul 43

Etichete

Articolul 44

Rapoarte de încercare, certificare și alte mijloace de probă: alineatele (1) și (2)

Articolul 45

Variante

Articolul 46

Împărțirea contractelor pe loturi

Articolul 47

Stabilirea termenelor

Secțiunea 2

Publicare și transparență

Articolul 48

Anunțurile de intenție

Articolul 49

Anunțuri de participare

Articolul 50

Anunțuri de atribuire a contractelor: alineatele (1) și (4)

Articolul 51

Forma și modalitățile de publicare a anunțurilor: alineatul (1) primul paragraf, alineatul (5) primul paragraf

Articolul 53

Disponibilitatea în format electronic a documentelor achiziției

Articolul 54

Invitații către candidați

Articolul 55

Informarea candidaților și ofertanților

Secțiunea 3

Selecția participanților și atribuirea contractelor

Articolul 56

Principii generale

Subsecțiunea 1

Criterii de selecție calitativă

Articolul 57

Motive de excludere

Articolul 58

Criterii de selecție

Articolul 59

Documentul european de achiziție unic: alineatul (1) mutatis mutandis, alineatul (4)

Articolul 60

Mijloace de probă

Articolul 62

Standarde de asigurare a calității și standarde de management de mediu: alineatele (1) și (2)

Articolul 63

Utilizarea capacităților altor entități

Subsecțiunea 2

Reducerea numărului de candidați, de oferte și de soluții

Articolul 65

Reducerea numărului de candidați calificați care urmează să fie invitați să participe

Articolul 66

Reducerea numărului de oferte și soluții

Subsecțiunea 3

Atribuirea contractului

Articolul 67

Criterii de atribuire a contractelor

Articolul 68

Calcularea costurilor pe ciclu de viață: alineatele (1) și (2)

Articolul 69

Oferte anormal de scăzute: alineatele (1) – (4)

CAPITOLUL IV

Executarea contractului

Articolul 70

Condiții de executare a contractului

Articolul 71

Subcontractarea

Articolul 72

Modificarea contractului în cursul perioadei sale de valabilitate

Articolul 73

Încetarea contractelor

TITLUL III

Regimuri speciale de achiziții

CAPITOLUL I

Servicii sociale și alte servicii specifice

Articolul 74

Atribuirea contractelor care au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice

Articolul 75

Publicarea anunțurilor

Articolul 76

Principii de atribuire a contractelor

ANEXE

ANEXA II

LISTA ACTIVITĂȚILOR MENȚIONATE LA ARTICOLUL 2 ALINEATUL (1) PUNCTUL 6 LITERA (a)

ANEXA III

LISTA PRODUSELOR MENȚIONATE LA ARTICOLUL 4 LITERA (b), ÎN CEEA CE PRIVEȘTE CONTRACTELE ATRIBUITE DE CĂTRE AUTORITĂȚILE CONTRACTANTE ÎN DOMENIUL APĂRĂRII

ANEXA IV

CERINȚE PRIVIND INSTRUMENTE ȘI DISPOZITIVE DE RECEPȚIE ELECTRONICĂ A OFERTELOR, A CERERILOR DE PARTICIPARE, PRECUM ȘI A PLANURILOR ȘI PROIECTELOR ÎN CAZUL CONCURSURILOR DE PROIECTE

ANEXA V

INFORMAȚII CARE TREBUIE INCLUSE ÎN ANUNȚURI

Partea A:

INFORMAȚII CARE TREBUIE INCLUSE ÎN ANUNȚURILE PRIVIND PUBLICAREA UNUI ANUNȚ DE INTENȚIE PE UN PROFIL DE CUMPĂRĂTOR

Partea B:

INFORMAȚII CARE TREBUIE INCLUSE ÎN ANUNȚURILE DE INTENȚIE (menționate la articolul 48)

Partea C:

INFORMAȚII CARE TREBUIE INCLUSE ÎN ANUNȚURILE DE PARTICIPARE (menționate la articolul 49)

Partea D:

INFORMAȚII CARE TREBUIE INCLUSE ÎN ANUNȚURILE DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR (menționate la articolul 50)

Partea G:

INFORMAȚII CARE TREBUIE INCLUSE ÎN ANUNȚURILE PRIVIND MODIFICAREA UNUI CONTRACT ÎN CURSUL PERIOADEI SALE DE VALABILITATE [menționate la articolul 72 alineatul (1)]

Partea H:

INFORMAȚII CARE TREBUIE INCLUSE ÎN ANUNȚURILE DE PARTICIPARE PRIVIND CONTRACTELE CARE AU CA OBIECT SERVICII SOCIALE ȘI ALTE SERVICII SPECIFICE [menționate la articolul 75 alineatul (1)]

Partea I:

INFORMAȚII CARE TREBUIE INCLUSE ÎN ANUNȚURILE DE INTENȚIE CARE AU CA OBIECT SERVICIILE SOCIALE ȘI ALTE SERVICII SPECIFICE [menționate la articolul 75 alineatul (1)]

Partea J:

INFORMAȚII CARE TREBUIE INCLUSE ÎN ANUNȚURILE DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI PRIVIND CONTRACTELE CARE AU CA OBIECT SERVICII SOCIALE ȘI ALTE SERVICII SPECIFICE [menționate la articolul 75 alineatul (2)]

ANEXA VII

DEFINIȚIA ANUMITOR SPECIFICAȚII TEHNICE

ANEXA IX

CONȚINUTUL INVITAȚIILOR DE DEPUNERE A OFERTELOR, DE PARTICIPARE LA DIALOG SAU DE CONFIRMARE A INTERESULUI PREVĂZUTE LA ARTICOLUL 54

ANEXA X

LISTA CONVENȚIILOR INTERNAȚIONALE ÎN DOMENIUL SOCIAL ȘI AL MEDIULUI MENȚIONATE LA ARTICOLUL 18 ALINEATUL (2)

ANEXA XII

MIJLOACE DE DOVEDIRE A ÎNDEPLINIRII CRITERIILOR DE SELECȚIE

ANEXA XIV

SERVICII MENȚIONATE LA ARTICOLUL 74

ANEXA XXI-C LA CAPITOLUL 8

ELEMENTE DE BAZĂ DIN DIRECTIVA 89/665/CEE

din 21 decembrie 1989 privind coordonarea actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind aplicarea procedurilor care vizează căile de atac față de atribuirea contractelor de achiziții publice de produse și a contractelor publice de lucrări (Directiva 89/665/CEE)

astfel cum a fost modificată prin Directiva 2007/66/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2007 de modificare a Directivelor 89/665/CEE și 92/13/CEE ale Consiliului în ceea ce privește ameliorarea eficacității căilor de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziții publice (Directiva 2007/66/CE) și prin Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune (Directiva 2014/23/UE)

(Etapa 2)

Articolul 1

Domeniul de aplicare și disponibilitatea căilor de atac

Articolul 2

Cerințe referitoare la căile de atac

Articolul 2a

Termenul suspensiv

Articolul 2b

Derogări de la termenul suspensiv

Articolul 2b alineatul (1) litera (b)

Articolul 2c

Termene de exercitare a căii de atac

Articolul 2d

Absența efectelor

Alineatul (1) litera (b)

Alineatele (2) și (3)

Articolul 2e

Încălcări ale prezentei directive și sancțiuni alternative

Articolul 2f

Termene

ANEXA XXI-D LA CAPITOLUL 8

ELEMENTE DE BAZĂ DIN DIRECTIVA 2014/25/UE

din 26 februarie 2014 privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale

(Etapa 3)

TITLUL I

Domeniu de aplicare, definiții și principii generale

CAPITOLUL I

Obiect și definiții

Articolul 1

Obiect și domeniu de aplicare: alineatele (1), (2), (5), și (6)

Articolul 2

Definiții: punctele 1-9, 13-16 și 18-20

Articolul 3

Autorități contractante [alineatele (1) și (4)]

Articolul 4

Entități contractante: alineatele (1) – (3)

Articolul 5

Achiziții mixte care cuprind aceeași activitate

Articolul 6

Achiziții care cuprind mai multe activități

CAPITOLUL II

Activități

Articolul 7

Dispoziții comune

Articolul 8

Gaze și energie termică

Articolul 9

Energie electrică

Articolul 10

Apă

Articolul 11

Servicii de transport

Articolul 12

Porturi și aeroporturi

Articolul 13

Servicii poștale

Articolul 14

Extracția de petrol și gaze și prospectarea sau extracția de cărbune sau alți combustibili solizi

CAPITOLUL III

Domeniul de aplicare material

Secțiunea 1

Praguri

Articolul 15

Cuantumurile pragurilor

Articolul 16

Metode de calculare a valorii estimate a achizițiilor: alineatele (1) – (4) și (7) – (14)

Secțiunea 2

Excluderea unor contracte și a unor concursuri de proiecte: Dispoziții speciale pentru achizițiile care includ aspecte legate de apărare și de securitate

Subsecțiunea 1

Excluderi aplicabile tuturor entităților contractante și excluderi speciale pentru sectorul apei și sectorul energetic

Articolul 18

Contracte atribuite în scopul revânzării sau închirierii către terți: alineatul (1)

Articolul 19

Contracte și concursuri de proiecte atribuite sau organizate în alte scopuri decât pentru desfășurarea unei activități prevăzute sau pentru desfășurarea unei astfel de activități într-o țară terță: alineatul (1)

Articolul 20

Contracte atribuite și concursuri de proiecte organizate conform unor norme internaționale

Articolul 21

Excluderi specifice pentru contractele de servicii

Articolul 22

Contracte de servicii atribuite pe baza unui drept exclusiv

Articolul 23

Contracte atribuite de anumite entități contractante pentru achiziționarea de apă și pentru furnizarea de energie sau de combustibili pentru producerea energiei

Subsecțiunea 2

Achiziții care includ aspecte legate de apărare și securitate

Articolul 24

Apărare și securitate

Articolul 25

Achiziții mixte care se referă la activități identice și implică aspecte legate de apărare sau de securitate

Articolul 26

Achiziții care se referă la mai multe activități și implică aspecte legate de apărare sau de securitate

Articolul 27

Contracte și concursuri de proiecte care implică aspecte legate de apărare sau de securitate care se atribuie sau se organizează conform unor norme internaționale

Subsecțiunea 3

Relații speciale (cooperare, întreprinderi afiliate și asociații în participațiune)

Articolul 28

Contracte încheiate între autorități contractante

Articolul 29

Contracte atribuite unei întreprinderi afiliate

Articolul 30

Contracte atribuite unei asociații în participațiune sau unei entități contractante care face parte dintr-o asociație în participațiune

Subsecțiunea 4

Situații speciale

Articolul 32

Servicii de cercetare și dezvoltare

CAPITOLUL IV

Principii generale

Articolul 36

Principii aplicabile achizițiilor

Articolul 37

Operatori economici

Articolul 39

Confidențialitate

Articolul 40

Norme aplicabile comunicărilor

Articolul 41

Nomenclaturi

Articolul 42

Conflicte de interese

TITLUL II

Norme aplicabile contractelor

CAPITOLUL I

Proceduri

Articolul 44

Alegerea procedurilor: alineatele (1), (2) și (4)

Articolul 45

Procedura deschisă

Articolul 46

Procedura restrânsă

Articolul 47

Procedura de negociere cu invitație prealabilă la procedura concurențială de ofertare

Articolul 50

Utilizarea procedurii de negociere fără invitație prealabilă la o procedură concurențială de ofertare: literele (a) – (i)

CAPITOLUL III

Desfășurarea procedurii

Secțiunea 1

Pregătire

Articolul 58

Consultări preliminare ale pieței

Articolul 59

Implicarea prealabilă a candidaților sau a ofertanților

Articolul 60

Specificații tehnice

Articolul 61

Etichete

Articolul 62

Rapoarte de încercare, certificare și alte mijloace de probă

Articolul 63

Comunicarea specificațiilor tehnice

Articolul 64

Variante

Articolul 65

Împărțirea contractelor pe loturi

Articolul 66

Stabilirea termenelor

Secțiunea 2

Publicare și transparență

Articolul 67

Anunțuri orientative periodice

Articolul 68

Anunțuri privind existența unui sistem de calificare

Articolul 69

Anunțuri de participare

Articolul 70

Anunțuri de atribuire a contractelor: alineatele (1), (3) și (4)

Articolul 71

Forma și modalitățile de publicare a anunțurilor: alineatul (1), alineatul (5) primul paragraf

Articolul 73

Disponibilitatea în format electronic a documentelor achiziției

Articolul 74

Invitații către candidați

Articolul 75

Informarea solicitanților de calificare, a candidaților și a ofertanților

Secțiunea 3

Selecția participanților și atribuirea contractelor

Articolul 76

Principii generale

Subsecțiunea 1

Calificarea și selecția calitativă

Articolul 78

Criterii de selecție calitativă

Articolul 79

Utilizarea capacităților altor entități: alineatul (2)

Articolul 80

Utilizarea motivelor de excludere și a criteriilor de selecție prevăzute în Directiva 2014/24/UE

Articolul 81

Standarde de asigurare a calității și standarde de management de mediu: alineatele (1) și (2)

Subsecțiunea 2

Atribuirea contractului

Articolul 82

Criterii de atribuire a contractelor

Articolul 83

Calcularea costurilor pe ciclu de viață: alineatele (1) și (2)

Articolul 84

Oferte anormal de scăzute: alineatele (1) – (4)

CAPITOLUL IV

Executarea contractului

Articolul 87

Condiții de executare a contractului

Articolul 88

Subcontractarea

Articolul 89

Modificarea contractului în cursul perioadei sale de valabilitate

Articolul 90

Încetarea contractelor

TITLUL III

Regimuri speciale de achiziții

CAPITOLUL I

Servicii sociale și alte servicii specifice

Articolul 91

Atribuirea contractelor care au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice

Articolul 92

Publicarea anunțurilor

Articolul 93

Principii de atribuire a contractelor

ANEXE

ANEXA I

Lista activităților menționate la articolul 2 punctul 2 litera (a)

ANEXA V

Cerințele privind instrumentele și dispozitivele pentru recepția electronică a ofertelor, a cererilor de participare, a cererilor de calificare, precum și a planurilor și proiectelor în cadrul concursurilor

ANEXA VI A

Informații care trebuie incluse în anunțurile orientative periodice (menționate la articolul 67

ANEXA VI B

Informații care trebuie incluse în anunțurile privind publicarea unui anunț orientativ periodic pe un profil de cumpărător, care nu se utilizează ca mijloc de invitare la procedura concurențială de ofertare [menționate la articolul 67 alineatul (1)]

ANEXA VIII

Definiții privind anumite specificații tehnice

ANEXA IX

Detalii privind publicarea

ANEXA X

Informații care trebuie incluse în anunțul referitor la existența unui sistem de calificare [menționate la articolul 44 alineatul (4) litera (b) și la articolul 68]

ANEXA XI

Informații care trebuie incluse în anunțurile de participare (menționate la articolul 69

ANEXA XII

Informații care trebuie incluse în anunțul de atribuire a contractelor (menționate la articolul 70

ANEXA XIII

Conținutul invitațiilor de a prezenta o ofertă, de a participa la dialog, de a negocia sau de a confirma interesul, prevăzute la articolul 74

ANEXA XIV

Lista convențiilor internaționale în domeniul social și al mediului menționate la articolul 36 alineatul (2)

ANEXA XVI

Informații care trebuie incluse în anunțurile privind modificarea contractului în cursul perioadei sale de valabilitate [menționate la articolul 89 alineatul (1)]

ANEXA XVII

Servicii menționate la articolul 91

ANEXA XVIII

Informații care trebuie incluse în anunțurile referitoare la contractele care au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice (menționate la articolul 92

ANEXA XXI-E LA CAPITOLUL 8

ELEMENTE DE BAZĂ ALE DIRECTIVA 92/13/CEE A CONSILIULUI

din 25 februarie 1992 privind coordonarea actelor cu putere de lege și actelor administrative referitoare la aplicarea normelor comunitare cu privire la procedurile de achiziții publice ale entităților care desfășoară activități în sectoarele apei, energiei, transporturilor și telecomunicațiilor (Directiva 92/13/CEE),

astfel cum a fost modificată prin Directiva 2007/66/CE și Directiva 2014/23/UE

(Etapa 3)

Articolul 1

Domeniul de aplicare și disponibilitatea căilor de atac

Articolul 2

Cerințe referitoare la căile de atac

Articolul 2a

Termenul suspensiv

Articolul 2b

Derogări de la termenul suspensiv

Articolul 2b alineatul (1) litera (b)

Articolul 2c

Termene de exercitare a căii de atac

Articolul 2d

Absența efectelor

Alineatul (1) litera (b) și alineatele (2) și (3)

Articolul 2e

Încălcări ale prezentei directive și sancțiuni alternative

Articolul 2f

Termene

ANEXA XXI-F LA CAPITOLUL 8

I.   ALTE ELEMENTE NEOBLIGATORII DIN DIRECTIVA 2014/24/UE

(Etapa 4)

Apropierea legislativă în ceea ce privește elementele Directivei 2014/24/UE stabilite în prezenta anexă nu este obligatorie, dar este recomandată. Ucraina poate realiza apropierea legislativă în ceea ce privește aceste elemente în termenele stabilite în anexa XXI-B

TITLUL I

Domeniu de aplicare, definiții și principii generale

CAPITOLUL I

Domeniu de aplicare și definiții

Secțiunea 1

Obiect și definiții

Articolul 2

Definiții [alineatul (1) punctele 14 și 16]

Articolul 20

Contracte rezervate

TITLUL II

Norme aplicabile contractelor de achiziții publice

CAPITOLUL II

Tehnici și instrumente pentru achizițiile electronice și agregate

Articolul 37

Activități de achiziție centralizate și organisme centrale de achiziție

CAPITOLUL III

Desfășurarea procedurii

Secțiunea 3

Selecția participanților și atribuirea contractelor

Articolul 64

Liste oficiale ale operatorilor economici desemnați și certificarea de către organismele de drept public sau privat

TITLUL III

Regimuri speciale de achiziții

CAPITOLUL I

Articolul 77

Contracte rezervate pentru anumite servicii
II.   ALTE ELEMENTE NEOBLIGATORII DIN DIRECTIVA 2014/23/UE

(Etapa 4)

Apropierea legislativă în ceea ce privește elementele Directivei 2014/23/UE stabilite în prezenta anexă nu este obligatorie, dar este recomandată. Ucraina poate realiza apropierea legislativă în ceea ce privește aceste elemente în termenele stabilite în anexa XXI-B

TITLUL I

Obiect, domeniu de aplicare, principii și definiții

CAPITOLUL I

Domeniu de aplicare, principii generale și definiții

Secțiunea IV

Situații speciale

Articolul 24

Concesiuni rezervate

ANEXA XXI-G LA CAPITOLUL 8

I.   ALTE ELEMENTE OBLIGATORII ALE DIRECTIVEI 2014/24/UE

(Etapa 4)

TITLUL I

Domeniu de aplicare, definiții și principii generale

CAPITOLUL I

Domeniu de aplicare și definiții

Secțiunea 1

Obiect și definiții

Articolul 2

Definiții [alineatul (1) punctul 21]

Articolul 22

Reguli aplicabile comunicărilor: alineatul (1)

TITLUL II

Norme aplicabile contractelor de achiziții publice

CAPITOLUL I

Proceduri

Articolul 26

Alegerea procedurilor: alineatul (3), a doua opțiune a alineatului (4)

Articolul 30

Dialogul competitiv

Articolul 31

Parteneriatul pentru inovare

CAPITOLUL II

Tehnici și instrumente pentru achizițiile electronice și agregate

Articolul 33

Acorduri-cadru

Articolul 34

Sisteme de achiziționare dinamice

Articolul 35

Licitații electronice

Articolul 36

Cataloage electronice

Articolul 38

Achiziții comune ocazionale

CAPITOLUL III

Desfășurarea procedurii

Secțiunea 2

Publicare și transparență

Articolul 50

Anunțuri de atribuire a contractelor: alineatele (2) și (3)

TITLUL III

Regimuri speciale de achiziții

CAPITOLUL II

Norme aplicabile concursurilor de proiecte

Articolul 78

Domeniu de aplicare

Articolul 79

Anunțuri

Articolul 80

Norme privind organizarea concursurilor de proiecte și selecția participanților

Articolul 81

Componența juriului

Articolul 82

Decizia juriului

ANEXE

ANEXA V

INFORMAȚII CARE TREBUIE INCLUSE ÎN ANUNȚURI

Partea E:

INFORMAȚII CARE TREBUIE INCLUSE ÎN ANUNȚURILE PRIVIND CONCURSURILE DE PROIECTE [menționate la articolul 79 alineatul (1)]

Partea F:

INFORMAȚII CARE TREBUIE INCLUSE ÎN ANUNȚURILE PRIVIND REZULTATELE UNUI CONCURS [menționate la articolul 79 alineatul (2)]

ANEXA VI

INFORMAȚII CARE TREBUIE INCLUSE ÎN DOCUMENTELE ACHIZIȚIEI ÎN CAZUL LICITAȚIILOR ELECTRONICE [Articolul 35 alineatul (4)]
II.   ELEMENTE OBLIGATORII ALE DIRECTIVEI 2014/23/UE

(Etapa 4)

TITLUL I

Obiect, domeniu de aplicare, principii și definiții

CAPITOLUL I

Domeniu de aplicare, principii generale și definiții

Secțiunea I

Obiect, domeniu de aplicare, principii generale, definiții și prag

Articolul 1

Obiect și domeniu de aplicare: alineatele (1), (2) și (4)

Articolul 2

Principiul libertății administrative a autorităților publice

Articolul 3

Principiul egalității de tratament, nediscriminării și transparenței

Articolul 4

Libertatea de a defini serviciile de interes economic general

Articolul 5

Definiții

Articolul 6

Autorități contractante: alineatele (1) și (4)

Articolul 7

Entități contractante

Articolul 8

Pragul și metode de calcul a valorii estimate a concesiunilor

Secțiunea II

Excluderi

Articolul 10

Excluderi aplicabile concesiunilor atribuite de autoritățile contractante și de entitățile contractante

Articolul 11

Excluderi specifice în domeniul comunicațiilor electronice

Articolul 12

Excluderi specifice în domeniul apei

Articolul 13

Concesiuni atribuite unei întreprinderi afiliate

Articolul 14

Contracte atribuite unei asocieri în participație sau unei entități contractante care face parte dintr-o asociere în participație

Articolul 17

Concesiuni încheiate între entități din sectorul public

Secțiunea III

Dispoziții generale

Articolul 18

Durata concesiunii

Articolul 19

Servicii sociale și alte servicii specifice

Articolul 20

Contracte mixte

Articolul 21

Contracte de achiziții mixte care implică aspecte legate de apărare sau de securitate

Articolul 22

Contracte care acoperă atât activitățile menționate în anexa II, cât și alte activități

Articolul 23

Concesiuni care acoperă atât activitățile menționate în anexa II, cât și activitățile care implică aspecte legate de apărare sau de securitate

Articolul 25

Servicii de cercetare și dezvoltare

CAPITOLUL II

Principii

Articolul 26

Operatori economici

Articolul 27

Nomenclaturi

Articolul 28

Confidențialitate

Articolul 29

Norme aplicabile comunicărilor

TITLUL II

Norme privind atribuirea concesiunilor: Principii generale și garanții procedurale

CAPITOLUL I

Principii generale

Articolul 30

Principii generale: alineatele (1), (2) și (3)

Articolul 31

Anunțuri de concesionare

Articolul 32

Anunțuri de atribuire a concesiunii

Articolul 33

Forma și modalitățile de publicare a anunțurilor: alineatul (1) primul paragraf

Articolul 34

Disponibilitatea în format electronic a documentelor concesiunii

Articolul 35

Combaterea corupției și prevenirea conflictelor de interese

CAPITOLUL II

Garanții procedurale

Articolul 36

Cerințe tehnice și funcționale

Articolul 37

Garanții procedurale

Articolul 38

Selecția și evaluarea calitativă a candidaților

Articolul 39

Termene de primire a candidaturilor și a ofertelor pentru concesiune

Articolul 40

Transmiterea informațiilor către candidați și ofertanți

Articolul 41

Criterii de atribuire

TITLUL III

Norme privind executarea concesiunilor

Articolul 42

Subcontractarea

Articolul 43

Modificarea contractului în cursul perioadei sale de valabilitate

Articolul 44

Încetarea concesiunilor

Articolul 45

Monitorizarea și raportarea

ANEXE

ANEXA I

LISTA ACTIVITĂȚILOR MENȚIONATE LA ARTICOLUL 5 PUNCTUL 7

ANEXA II

ACTIVITĂȚILE EXERCITATE DE ENTITĂȚI CONTRACTANTE, ASTFEL CUM SUNT MENȚIONATE LA ARTICOLUL 7

ANEXA III

LISTA ACTELOR JURIDICE ALE UNIUNII MENȚIONATE LA ARTICOLUL 7 ALINEATUL (2) LITERA (B)

ANEXA IV

SERVICII MENȚIONATE LA ARTICOLUL 19

ANEXA V

INFORMAȚII CARE TREBUIE INCLUSE ÎN ANUNȚURILE DE CONCESIONARE MENȚIONATE LA ARTICOLUL 31

ANEXA VI

INFORMAȚII CARE TREBUIE INCLUSE ÎN ANUNȚURILE DE INTENȚIE PRIVIND CONCESIUNILE CARE AU CA OBIECT SERVICIILE SOCIALE ȘI ALTE SERVICII SPECIFICE, AȘA CUM SUNT MENȚIONATE LA ARTICOLUL 31 ALINEATUL (3)

ANEXA VII

INFORMAȚII CARE TREBUIE INCLUSE ÎN ANUNȚURILE DE ATRIBUIRE A CONCESIUNII MENȚIONATE LA ARTICOLUL 32

ANEXA VIII

INFORMAȚII CARE TREBUIE INCLUSE ÎN ANUNȚURILE DE ATRIBUIRE A CONCESIUNII PRIVIND CONCESIUNILE CARE AU CA OBIECT SERVICII SOCIALE ȘI ALTE SERVICII SPECIFICE ASTFEL CUM SUNT MENȚIONATE LA ARTICOLUL 32

ANEXA IX

DETALII PRIVIND PUBLICAREA

ANEXA X

LISTA CONVENȚIILOR INTERNAȚIONALE ÎN DOMENIUL SOCIAL ȘI AL MEDIULUI MENȚIONATE LA ARTICOLUL 30 ALINEATUL (3)

ANEXA XI

INFORMAȚII CARE TREBUIE INCLUSE ÎN ANUNȚURILE DE MODIFICARE A UNEI CONCESIUNI ÎN CURSUL PERIOADEI SALE DE VALABILITATE, CONFORM ARTICOLULUI 43

ANEXA XXI-H LA CAPITOLUL 8

ALTE ELEMENTE DIN DIRECTIVA 89/665/CEE

astfel cum a fost modificată prin Directiva 2007/66/CE și Directiva 2014/23/UE

(Etapa 4)

Articolul 2b

Derogări de la termenul suspensiv

Articolul 2b alineatul (1) litera (c)

Articolul 2d

Absența efectelor

Articolul 2d alineatul (1) litera (c)

Alineatul (5)

ANEXA XXI-I LA CAPITOLUL 8

(Etapa 5)

I.   ALTE ELEMENTE OBLIGATORII ALE DIRECTIVEI 2014/25/UE

TITLUL I

Domeniu de aplicare, definiții și principii generale

CAPITOLUL I

Obiect și definiții

Articolul 2

Definiții: punctul 17

CAPITOLUL III

Domeniul de aplicare material

Secțiunea 1

Praguri

Articolul 16

Metode de calculare a valorii estimate a achizițiilor: alineatele (5) și (6)

TITLUL II

Norme aplicabile contractelor

CAPITOLUL I

Proceduri

Articolul 44

Alegerea procedurilor: alineatul (3)

Articolul 48

Dialogul competitiv

Articolul 49

Parteneriatul pentru inovare

Articolul 50

Utilizarea procedurii de negociere fără invitație prealabilă la o procedură concurențială de ofertare: litera (j)

CAPITOLUL II

Tehnici și instrumente pentru achizițiile electronice și agregate

Articolul 51

Acorduri-cadru

Articolul 52

Sisteme de achiziționare dinamice

Articolul 53

Licitații electronice

Articolul 54

Cataloage electronice

Articolul 56

Achiziții comune ocazionale

CAPITOLUL III

Derularea procedurii

Secțiunea 2

Publicare și transparență

Articolul 70

Anunțuri de atribuire a contractelor: alineatul (2)

Secțiunea 3

Selecția participanților și atribuirea contractelor

Subsecțiunea 1

Calificarea și selecția calitativă

Articolul 77

Sisteme de calificare

Articolul 79

Utilizarea capacităților altor entități: alineatul (1)

TITLUL III

Regimuri speciale de achiziții

CAPITOLUL II

Norme aplicabile concursurilor de proiecte

Articolul 95

Domeniu de aplicare

Articolul 96

Anunțuri

Articolul 97

Norme privind organizarea concursurilor de proiecte, selectarea participanților și a juriului

Articolul 98

Decizia juriului

ANEXE

ANEXA VII

Informații care trebuie incluse în documentele achiziției în cazul licitațiilor electronice [articolul 53 alineatul (4)]

ANEXA XIX

Informații care trebuie incluse în anunțurile privind concursurile de proiecte [menționate la articolul 96 alineatul (1)]

ANEXA XX

Informații care trebuie incluse în anunțurile privind rezultatele concursurilor de proiecte [menționate la articolul 96 alineatul (1)]

II.   ALTE ELEMENTE NEOBLIGATORII DIN DIRECTIVA 2014/25/UE

Apropierea legislativă în ceea ce privește celelalte elemente din Directiva 2014/25/UE stabilite în prezenta anexă nu este obligatorie, dar este recomandată. Ucraina poate realiza apropierea legislativă în ceea ce privește aceste elemente în termenele stabilite în anexa XXI-B

TITLUL I

Domeniu de aplicare, definiții și principii generale

CAPITOLUL I

Obiect și definiții

Articolul 2

Definiții: punctele 10-12

CAPITOLUL IV

Principii generale

Articolul 38

Contracte rezervate

TITLUL II

Norme aplicabile contractelor

CAPITOLUL I

Proceduri

Articolul 55

Activități de achiziție centralizate și organisme centrale de achiziție

TITLUL III

Regimuri speciale de achiziții

CAPITOLUL I

Servicii sociale și alte servicii specifice

Articolul 94

Contracte rezervate pentru anumite servicii

ANEXA XXI-J LA CAPITOLUL 8

ALTE ELEMENTE DIN DIRECTIVA 92/13/CEE

astfel cum a fost modificată prin Directiva 2007/66/CE și Directiva 2014/23/UE

(Etapa 5)

Articolul 2b

Derogări de la termenul suspensiv

Articolul 2b alineatul (1) litera (c)

Articolul 2d

Absența efectelor

Articolul 2d alineatul (1) litera (c)

Alineatul (5)

ANEXA XXI-K LA CAPITOLUL 8

I.   DISPOZIȚII ALE DIRECTIVEI 2014/24/UE CARE NU FAC OBIECTUL APROPIERII LEGISLATIVE

Elementele din Directiva 2014/24/UE enumerate în prezenta anexă nu fac obiectul procesului de apropiere legislativă.

TITLUL I

Domeniu de aplicare, definiții și principii generale

CAPITOLUL I

Domeniu de aplicare și definiții

Secțiunea 1

Obiect și definiții

Articolul 1

Obiect și domeniu de aplicare: alineatele (3) și (4)

Articolul 2

Definiții: alineatul (2)

Secțiunea 2

Praguri

Articolul 6

Revizuirea pragurilor și a listei autorităților guvernamentale centrale

TITLUL II

Norme aplicabile contractelor de achiziții publice

CAPITOLUL I

Proceduri

Articolul 25

Condiții referitoare la AAP și la alte acorduri internaționale

CAPITOLUL II

Tehnici și instrumente pentru achizițiile electronice și agregate

Articolul 39

Achiziții care implică autorități contractante din state membre diferite

CAPITOLUL III

Desfășurarea procedurii

Secțiunea 1

Pregătire

Articolul 44

Rapoarte de încercare, certificare și alte mijloace de probă: alineatul (3)

Secțiunea 2

Publicare și transparență

Articolul 51

Forma și modalitățile de publicare a anunțurilor: alineatul (1) al doilea paragraf, alineatele (2), (3), (4), alineatul (5) al doilea paragraf, alineatul (6)

Articolul 52

Publicarea la nivel național

Secțiunea 3

Selecția participanților și atribuirea contractelor

Articolul 61

Arhiva de certificate online (e-Certis)

Articolul 62

Standarde de asigurare a calității și standarde de management de mediu: alineatul (3)

Articolul 68

Calcularea costurilor pe ciclu de viață: alineatul (3)

Articolul 69

Ofertă anormal de scăzută: alineatul (5)

TITLUL IV

Guvernanță

Articolul 83

Asigurarea respectării normelor

Articolul 84

Rapoarte individuale privind procedurile de atribuire a contractelor

Articolul 85

Raportări naționale și informații statistice

Articolul 86

Cooperare administrativă

TITLUL V

Competențe delegate, competențe de punere în aplicare și dispoziții finale

Articolul 87

Exercitarea delegării de competențe

Articolul 88

Procedura de urgență

Articolul 89

Procedura comitetului

Articolul 90

Transpunere și dispoziții tranzitorii

Articolul 91

Abrogări

Articolul 92

Revizuire

Articolul 93

Intrarea în vigoare

Articolul 94

Destinatari

ANEXE

ANEXA I

AUTORITĂȚI GUVERNAMENTALE CENTRALE

ANEXA VIII

DETALII PRIVIND PUBLICAREA

ANEXA XI

REGISTRE

ANEXA XIII

LISTA ACTELOR LEGISLATIVE ALE UNIUNII EUROPENE MENȚIONATE LA ARTICOLUL 68 ALINEATUL (3)

ANEXA XV

TABEL DE CORESPONDENȚĂ

II.   DISPOZIȚII ALE DIRECTIVEI 2014/23/UE CARE NU FAC OBIECTUL APROPIERII LEGISLATIVE

Elementele din Directiva 2014/23/UE enumerate în prezenta anexă nu fac obiectul procesului de apropiere legislativă.

TITLUL I

Obiect, domeniu de aplicare, principii și definiții

CAPITOLUL I

Domeniu de aplicare, principii generale și definiții

Secțiunea I

Obiect, domeniu de aplicare, principii generale, definiții și prag

Articolul 1

Obiect și domeniu de aplicare: alineatul (3)

Articolul 6

Autorități contractante: alineatele (2) și (3)

Articolul 9

Revizuirea pragului

Secțiunea II

Excluderi

Articolul 15

Notificarea de informații de către entitățile contractante

Articolul 16

Excluderea activităților care sunt expuse direct concurenței

TITLUL II

Norme privind atribuirea concesiunilor: principii generale și garanții procedurale

CAPITOLUL I

Principii generale

Articolul 30

Principii generale: alineatul (4)

Articolul 33

Forma și modalitățile de publicare a anunțurilor: alineatul (1) al doilea paragraf, alineatele (2), (3) și (4)

TITLUL IV

Modificări ale Directivelor 89/665/CEE și 92/13/CEE

Articolul 46

Modificări aduse Directivei 89/665/CEE

Articolul 47

Modificări aduse Directivei 92/13/CEE

TITLUL V

Competențe delegate, competențe de punere în aplicare și dispoziții finale

Articolul 48

Exercitarea delegării

Articolul 49

Procedura de urgență

Articolul 50

Procedura comitetului

Articolul 51

Transpunere

Articolul 52

Dispoziții tranzitorii

Articolul 53

Monitorizare și raportare

Articolul 54

Intrarea în vigoare

Articolul 55

Destinatari

ANEXA XXI-L LA CAPITOLUL 8

DISPOZIȚII ALE DIRECTIVEI 2014/25/UE CARE NU FAC OBIECTUL APROPIERII LEGISLATIVE

Elementele enumerate în prezenta anexă nu fac obiectul procesului de apropiere legislativă.

TITLUL I

Domeniu de aplicare, definiții și principii generale

CAPITOLUL I

Obiect și definiții

Articolul 1

Obiect și domeniu de aplicare: alineatele (3) și (4)

Articolul 3

Autorități contractante: alineatele (2) și (3)

Articolul 4

Entități contractante: alineatul (4)

CAPITOLUL III

Domeniul de aplicare material

Secțiunea 1

Praguri

Articolul 17

Revizuirea pragurilor

Secțiunea 2

Excluderea unor contracte și a unor concursuri de proiecte: Dispoziții speciale pentru achizițiile care includ aspecte legate de apărare și de securitate

Subsecțiunea 1

Excluderi aplicabile tuturor entităților contractante și excluderi speciale pentru sectorul apei și sectorul energetic

Articolul 18

Contracte atribuite în scopul revânzării sau închirierii către terți: alineatul (2)

Articolul 19

Contracte și concursuri de proiecte atribuite sau organizate în alte scopuri decât pentru desfășurarea unei activități prevăzute sau pentru desfășurarea unei astfel de activități într-o țară terță: alineatul (2)

Subsecțiunea 3

Relații speciale (cooperare, întreprinderi afiliate și asociații în participațiune)

Articolul 31

Transmiterea informațiilor

Subsecțiunea 4

Situații speciale

Articolul 33

Contracte supuse unui regim special

Subsecțiunea 5

Activități expuse direct concurenței și dispozițiile procedurale aferente

Articolul 34

Activități expuse direct concurenței

Articolul 35

Procedura de stabilire a aplicabilității articolului 34

TITLUL II

Norme aplicabile contractelor

CAPITOLUL I

Proceduri

Articolul 43

Condiții referitoare la AAP și la alte acorduri internaționale

CAPITOLUL II

Tehnici și instrumente pentru achizițiile electronice și agregate

Articolul 57

Achiziții care implică entități contractante din state membre diferite

CAPITOLUL III

Derularea procedurii

Secțiunea 2

Publicare și transparență

Articolul 71

Forma și modalitățile de publicare a anunțurilor: alineatele (2), (3), (4), alineatul (5) al doilea paragraf, alineatul (6)

Articolul 72

Publicarea la nivel național

Secțiunea 3

Selecția participanților și atribuirea contractelor

Articolul 81

Standarde de asigurare a calității și standarde de management de mediu: alineatul (3)

Articolul 83

Calcularea costurilor pe ciclu de viață: alineatul (3)

Secțiunea 4

Oferte care cuprind produse originare din țări terțe și relații cu aceste țări

Articolul 85

Oferte care cuprind produse originare din țări terțe

Articolul 86

Relații cu țări terțe în ceea ce privește contractele de lucrări, produse și servicii

TITLUL IV

Guvernanța

Articolul 99

Asigurarea respectării normelor

Articolul 100

Rapoarte individuale privind procedurile de atribuire a contractelor

Articolul 101

Raportări naționale și informații statistice

Articolul 102

Cooperare administrativă

TITLUL V

Competențe delegate, competențe de punere în aplicare și dispoziții finale

Articolul 103

Exercitarea delegării

Articolul 104

Procedura de urgență

Articolul 105

Procedura comitetului

Articolul 106

Transpunere și dispoziții tranzitorii

Articolul 107

Abrogare

Articolul 108

Revizuire

Articolul 109

Intrarea în vigoare

Articolul 110

Destinatari

ANEXE

ANEXA II

Lista actelor juridice ale Uniunii menționate la articolul 4 alineatul (3)

ANEXA III

Lista actelor juridice ale Uniunii menționate la articolul 34 alineatul (3)

ANEXA IV

Termene pentru adoptarea actelor de punere în aplicare menționate la articolul 35

ANEXA XV

Lista actelor juridice ale Uniunii menționate la articolul 83 alineatul (3)

ANEXA XXI-M LA CAPITOLUL 8

DISPOZIȚII DIN DIRECTIVA 89/665/CEE, ASTFEL CUM A FOST MODIFICATĂ PRIN DIRECTIVA 2007/66/CE ȘI PRIN DIRECTIVA 2014/23/UE, CARE NU FAC OBIECTUL APROPIERII LEGISLATIVE

Elementele enumerate în prezenta anexă nu fac obiectul procesului de apropiere legislativă.

Articolul 2b

Derogări de la termenul suspensiv

Articolul 2b alineatul (1) litera (a)

Articolul 2d

Absența efectelor

Articolul 2d alineatul (1) litera (a)

Alineatul (4)

Articolul 3

Mecanismul de remediere

Articolul 3a

Conținutul unui anunț de transparență ex-ante voluntară

Articolul 3b

Procedura comitetului

Articolul 4

Punere în aplicare

Articolul 4a

Revizuire

ANEXA XXI-N LA CAPITOLUL 8

DISPOZIȚII DIN DIRECTIVA 92/13/CEE, ASTFEL CUM A FOST MODIFICATĂ PRIN DIRECTIVA 2007/66/CE ȘI PRIN DIRECTIVA 2014/23/UE, CARE NU FAC OBIECTUL APROPIERII LEGISLATIVE

Elementele enumerate în prezenta anexă nu fac obiectul procesului de apropiere legislativă.

Articolul 2b

Derogări de la termenul suspensiv

Articolul 2b alineatul (1) litera (a)

Articolul 2d

Absența efectelor

Articolul 2d alineatul (1) litera (a)

Alineatul (4)

Articolul 3a

Conținutul unui anunț de transparență ex-ante voluntară

Articolul 3b

Procedura comitetului

Articolul 8

Mecanismul de remediere

Articolul 12

Punere în aplicare

Articolul 12a

Revizuire

ANEXA XXI-O LA CAPITOLUL 8

UCRAINA: LISTĂ ORIENTATIVĂ A ASPECTELOR DE COOPERARE

1.

Formarea, în Ucraina și țările UE, a funcționarilor ucraineni din cadrul organismelor guvernamentale implicați în achiziții publice;

2.

Formarea furnizorilor interesați să participe la achiziții publice;

3.

Schimbul de informații și de experiență cu privire la cele mai bune practici și normele de reglementare din domeniul achizițiilor publice;

4.

Ameliorarea funcționalității site-ului web dedicat achizițiilor publice și instituirea unui sistem de monitorizare a achizițiilor publice;

5.

Consultări și asistență metodologică din partea UE la aplicarea tehnologiilor electronice moderne în domeniul achizițiilor publice;

6.

Consolidarea organismelor responsabile cu garantarea unei politici coerente în toate domeniile legate de achizițiile publice și examinarea (reexaminarea) independentă și imparțială a deciziilor autorităților contractante. [cf. articolul 150 alineatul (2) din prezentul acord]

ANEXA XXI-P LA CAPITOLUL 8

PRAGURI

1.

Pragurile de valoare menționate la articolul 149 alineatul (3) din prezentul acord sunt pentru ambele părți:

(a)

135 000 EUR pentru contractele de achiziții publice de produse și de servicii atribuite de autoritățile guvernamentale centrale și pentru concursurile de proiecte organizate de aceste autorități;

(b)

209 000 EUR pentru contractele de achiziții publice de bunuri și de servicii care nu sunt vizate la litera (a);

(c)

5 225 000 EUR pentru contractele de achiziții publice de lucrări;

(d)

5 225 000 EUR pentru contractele de executare de lucrări în sectorul utilităților;

(e)

5 225 000 EUR pentru concesionări;

(f)

418 000 EUR pentru contractele de achiziții publice de bunuri și de servicii în sectorul utilităților;

(g)

750 000 EUR pentru contractele de achiziții publice de servicii pentru servicii sociale și alte servicii specifice;

(h)

1 000 000 EUR pentru contractele de achiziții de servicii pentru servicii sociale și alte servicii specifice în sectorul utilităților.

2.

Pragurile în EUR menționate la alineatul (1) se adaptează pentru a reflecta pragurile aplicabile în temeiul directivelor UE de la momentul intrării în vigoare a prezentului acord.


REGULAMENTE

11.1.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 6/36


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/44 AL COMISIEI

din 10 ianuarie 2017

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1210/2003 al Consiliului privind anumite restricții specifice în relațiile economice și financiare cu Irak

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1210/2003 al Consiliului din 7 iulie 2003 privind anumite restricții specifice în relațiile economice și financiare cu Irak și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2465/96 (1), în special articolul 11 litera (b),

întrucât:

(1)

Anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1210/2003 cuprinde lista organismelor publice, a corporațiilor și a agențiilor, a persoanelor fizice și juridice, a organismelor și a entităților fostului guvern irakian care, în temeiul regulamentului menționat, fac obiectul înghețării fondurilor și resurselor economice care se aflau în afara Irakului la data de 22 mai 2003.

(2)

La 28 decembrie 2016, Comitetul pentru sancțiuni al Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a hotărât să elimine 2 mențiuni de pe lista persoanelor sau entităților cărora ar trebui să li se aplice înghețarea fondurilor și a resurselor economice.

(3)

Prin urmare, anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1210/2003 ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1210/2003 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 10 ianuarie 2017.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Șeful interimar al Serviciului Instrumente de Politică Externă


(1)  JO L 169, 8.7.2003, p. 6.


ANEXĂ

În anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1210/2003 al Consiliului, următoarele mențiuni se elimină:

„78.

MEDICAL CITY ESTABLISHMENT. Adresă: Baghdad, Iraq.

115.

STATE COMPANY FOR DRUGS AND MEDICAL APPLIANCES [alias (a) GENERAL ESTABLISHMENT FOR DRUGS & MEDICAL APPLICANCES, (b) KIMADIA], Adresă: Mansour City, P.O. Box 6138, Baghdad, Iraq.”


11.1.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 6/38


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/45 AL COMISIEI

din 10 ianuarie 2017

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește sectorul fructelor și legumelor și sectorul fructelor și legumelor prelucrate (2), în special articolul 136 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din cadrul Rundei Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XVI la regulamentul respectiv.

(2)

Valoarea forfetară de import se calculează în fiecare zi lucrătoare, în conformitate cu articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011, ținând seama de datele zilnice variabile. Prin urmare, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 136 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 10 ianuarie 2017.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Jerzy PLEWA

Director general

Direcția Generală Agricultură și Dezvoltare Rurală


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Codul NC

Codul țării terțe (1)

Valoarea forfetară de import

0702 00 00

IL

261,0

MA

110,4

SN

204,0

TR

102,4

ZZ

169,5

0707 00 05

MA

85,5

TR

213,8

ZZ

149,7

0709 91 00

EG

144,1

ZZ

144,1

0709 93 10

MA

238,8

TR

213,8

ZZ

226,3

0805 10 20

EG

42,5

IL

126,4

MA

55,6

TR

71,5

ZZ

74,0

0805 20 10

IL

166,4

MA

85,6

ZZ

126,0

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

IL

136,2

JM

125,6

TR

96,4

ZZ

119,4

0805 50 10

TR

71,8

ZZ

71,8

0808 10 80

CN

144,5

US

105,5

ZZ

125,0

0808 30 90

CL

282,6

CN

99,5

TR

133,1

ZZ

171,7


(1)  Nomenclatura țărilor stabilită prin Regulamentul (UE) nr. 1106/2012 al Comisiei din 27 noiembrie 2012 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 471/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare privind comerțul exterior cu țările terțe, în ceea ce privește actualizarea nomenclatorului țărilor și teritoriilor (JO L 328, 28.11.2012, p. 7). Codul „ZZ” desemnează „alte origini”.


DECIZII

11.1.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 6/40


DECIZIA (UE, Euratom) 2017/46 A COMISIEI

din 10 ianuarie 2017

privind securitatea sistemelor informatice și de comunicații în cadrul Comisiei Europene

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 249,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice,

întrucât:

(1)

Sistemele informatice și de comunicații din cadrul Comisiei Europene reprezintă o parte integrantă a funcționării Comisiei, iar incidentele de securitate informatică pot avea un impact grav asupra operațiunilor Comisiei, precum și asupra părților terțe, inclusiv asupra persoanelor fizice, a companiilor și a statelor membre.

(2)

Există numeroase amenințări care pot afecta confidențialitatea, integritatea sau disponibilitatea sistemelor informatice și de comunicații ale Comisiei și a informațiilor prelucrate de acestea. Aceste amenințări includ accidente, erori, atacuri deliberate și evenimente naturale și trebuie recunoscute drept riscuri operaționale.

(3)

Sistemelor informatice și de comunicații trebuie să li se asigure un nivel de protecție proporțional cu posibilitatea, impactul și natura riscurilor la care acestea sunt expuse.

(4)

Securitatea informatică în cadrul Comisiei ar trebui să asigure că sistemele informatice și de comunicații ale Comisiei protejează informațiile pe care le prelucrează și funcționează așa cum este necesar, atunci când este necesar, sub controlul utilizatorilor legitimi.

(5)

Politica de securitate informatică a Comisiei ar trebui pusă în aplicare într-un mod consecvent cu politicile privind securitatea la nivelul Comisiei.

(6)

Direcția Securitate din cadrul Direcției Generale Resurse Umane și Securitate deține responsabilitatea generală pentru securitatea în cadrul Comisiei, sub autoritatea și responsabilitatea membrului Comisiei responsabil de securitate.

(7)

Abordarea Comisiei ar trebui să țină seama de inițiativele de politică și de legislația UE privind securitatea informațiilor și a rețelelor, de standardele din sector și de bunele practici, pentru a respecta toate actele legislative relevante și a permite interoperabilitatea și compatibilitatea.

(8)

Departamentele Comisiei responsabile de sistemele informatice și de comunicații ar trebui să elaboreze și să pună în aplicare măsuri corespunzătoare, iar măsurile de securitate informatică pentru protecția sistemelor informatice și de comunicații ar trebui coordonate în cadrul Comisiei pentru a asigura eficiența și eficacitatea.

(9)

Normele și procedurile de acces la informații în contextul securității informatice, inclusiv tratarea incidentelor de securitate informatică, ar trebui să fie proporționale cu amenințarea la adresa Comisiei sau a personalului acesteia și în conformitate cu principiile prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (1) privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele Uniunii Europene și privind libera circulație a acestor date, precum și să țină seama de principiul secretului profesional, astfel cum se prevede la articolul 339 din TFUE.

(10)

Politicile și normele privind sistemele informatice și de comunicații care prelucrează informații UE clasificate (IUEC), informații sensibile neclasificate și informații neclasificate trebuie să respecte Deciziile (UE, Euratom) 2015/443 (2) și (UE, Euratom) 2015/444 (3).

(11)

Comisia trebuie să revizuiască și să actualizeze dispozițiile privind securitatea sistemelor informatice și de comunicații pe care le utilizează.

(12)

Prin urmare, Decizia C(2006)3602 a Comisiei ar trebui abrogată.

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

CAPITOLUL 1

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Obiectul și domeniul de aplicare

(1)   Prezenta decizie se aplică tuturor sistemelor informatice și de comunicații (SIC) deținute, achiziționate, gestionate sau operate de Comisie sau în numele acesteia și tuturor utilizărilor acestor SIC de către Comisie.

(2)   Prezenta decizie stabilește principiile de bază, obiectivele, organizarea și responsabilitățile privind securitatea respectivelor SIC și, în special, pentru departamentele din cadrul Comisiei care dețin, achiziționează, gestionează sau operează SIC și inclusiv SIC puse la dispoziție de un furnizor intern de servicii informatice. Dacă SIC sunt furnizate, deținute, gestionate sau operate de o parte externă pe baza unui acord bilateral sau contract cu Comisia, termenii acordului sau ai contractului respectă prezenta decizie.

(3)   Prezenta decizie se aplică tuturor departamentelor Comisiei și agențiilor executive. Dacă alte organisme și instituții utilizează un SIC al Comisiei pe baza unui acord bilateral sau a unui contract cu Comisia, termenii acordului respectă prezenta decizie.

(4)   Fără a aduce atingere unor indicații specifice privind un grup specific de personal, prezenta decizie se aplică membrilor Comisiei, personalului Comisiei care face obiectul Statutului funcționarilor Uniunii Europene („Statutul funcționarilor”) și Regimului aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene (4), experților naționali detașați la Comisie (END) (5), furnizorilor externi de servicii și personalului acestora, stagiarilor și oricărei persoane fizice cu acces la SIC în sensul prezentei decizii.

(5)   Prezenta decizie se aplică Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) în măsura în care aceasta este compatibilă cu legislația Uniunii și cu Decizia 1999/352/CE, CECO, Euratom a Comisiei (6). În special, este posibil ca măsurile prevăzute în prezenta decizie, inclusiv instrucțiuni, inspecții, solicitări și măsuri echivalente, să nu se aplice SIC din cadrul Oficiului în caz de incompatibilitate cu independența funcției de investigare a acestuia și/sau cu confidențialitatea informațiilor obținute de Oficiu în exercitarea acestei funcții.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentei decizii, se aplică următoarele definiții:

1.

„răspunzător” înseamnă persoana care răspunde pentru acțiuni, decizii și execuție

2.

„CERT-UE” înseamnă Centru de răspuns la incidente de securitate cibernetică pentru instituțiile și agențiile UE. Misiunea acestuia este aceea de a sprijini instituțiile europene în ceea ce privește protecția acestora împotriva atacurilor intenționate și răuvoitoare care ar afecta integritatea activelor lor informatice și interesele UE. Domeniul de aplicare al activităților CERT-UE acoperă prevenirea, detectarea, răspunsul și redresarea.

3.

„departament al Comisiei” înseamnă orice direcție generală ori serviciu al Comisiei sau orice cabinet al unui membru al Comisiei.

4.

„Autoritatea de securitate a Comisiei” se referă la rolul prevăzut în Decizia (UE, Euratom) 2015/444.

5.

„sistem informatic și de comunicații” sau „SIC” înseamnă orice sistem care permite manipularea informațiilor în format electronic, inclusiv toate activele necesare funcționării sale, precum și infrastructura, organizarea, personalul și resursele informaționale. Această definiție include aplicațiile de afaceri, serviciile informatice partajate, sistemele externalizate și dispozitivele utilizatorilor finali.

6.

„Consiliul pentru gestiunea corporativă” (CGC) asigură cel mai înalt nivel de monitorizare a gestiunii corporative pentru aspecte operaționale și administrative la nivelul Comisiei.

7.

„proprietarul datelor” înseamnă persoana fizică responsabilă de asigurarea protecției și utilizării unui set de date specific manipulat de un SIC.

8.

„set de date” înseamnă un set de informații care servește unui proces de activitate specific sau unei activități specifice a Comisiei.

9.

„procedură de urgență” înseamnă un set prestabilit de metode și responsabilități utilizate pentru a răspunde la situațiile de urgență în scopul prevenirii unui impact major asupra Comisiei.

10.

„politica de securitate a informațiilor” înseamnă un set de obiective de securitate a informațiilor care sunt sau trebuie să fie stabilite, puse în aplicare și verificate. Acesta conține Deciziile (UE, Euratom) 2015/444 și (UE, Euratom) 2015/443, fără a se limita la acestea.

11.

„Comitetul director pentru securitatea informațiilor” (CDSI) înseamnă organismul de guvernanță care sprijină Consiliul pentru gestiunea corporativă în sarcinile sale legate de securitatea informatică.

12.

„furnizor intern de servicii informatice” înseamnă un departament al Comisiei care furnizează servicii informatice partajate.

13.

„securitate informatică” sau „securitatea SIC” înseamnă păstrarea confidențialității, integrității și disponibilității SIC și a seturilor de date pe care acestea le prelucrează.

14.

„orientări privind securitatea informatică” constă în măsuri recomandate, dar cu caracter voluntar, care contribuie la sprijinirea standardelor de securitate informatică sau servesc drept referință atunci când nu există un standard aplicabil.

15.

„incident de securitate informatică” înseamnă un eveniment care ar putea afecta negativ confidențialitatea, integritatea sau disponibilitatea unui SIC.

16.

„măsură de securitate informatică” înseamnă o măsură tehnică sau organizatorică destinată atenuării riscurilor la adresa securității informatice.

17.

„nevoie de securitate informatică” înseamnă o definire precisă și clară a nivelurilor de confidențialitate, integritate și disponibilitate asociate cu o informație sau un sistem informatic în vederea determinării nivelului de protecție necesar.

18.

„obiectiv de securitate informatică” înseamnă o declarație de intenție pentru a contracara amenințările specificate și/sau a răspunde cerințelor sau ipotezelor specifice privind securitatea organizatorică.

19.

„plan de securitate informatică” înseamnă documentarea măsurilor de securitate informatică necesare pentru a răspunde nevoilor de securitate informatică ale unui SIC.

20.

„politica de securitate informatică” înseamnă un set de obiective de securitate informatică care sunt sau trebuie să fie stabilite, puse în aplicare și verificate. Acesta cuprinde prezenta decizie și normele sale de aplicare.

21.

„cerință de securitate informatică” înseamnă o nevoie de securitate informatică formalizată printr-un proces prestabilit.

22.

„risc la adresa securității informatice” înseamnă un efect pe care o amenințare la adresa securității informatice l-ar putea avea asupra unui SIC prin exploatarea unei vulnerabilități. Astfel, un risc la adresa securității informatice se caracterizează prin doi factori: 1. incertitudinea, adică posibilitatea ca o amenințare la adresa securității informatice să cauzeze un eveniment nedorit; și 2. impactul, adică consecințele pe care un astfel de eveniment nedorit le-ar putea avea asupra unui SIC.

23.

„standarde de securitate informatică” înseamnă măsuri de securitate informatică obligatorii și specifice, care contribuie la aplicarea și sprijinirea politicii de securitate informatică.

24.

„strategie de securitate informatică” înseamnă un set de proiecte și activități concepute pentru a atinge obiectivele Comisiei și care trebuie stabilite, puse în aplicare și verificate.

25.

„amenințare la adresa securității informatice” înseamnă un factor care poate conduce la un eveniment nedorit care poate avea un efect nefavorabil asupra unui SIC. Aceste amenințări pot fi accidentale sau deliberate și se caracterizează prin elemente amenințătoare, ținte potențiale și metode de atac.

26.

„ofițerul local de securitate informatică” sau „OLSI” înseamnă ofițerul responsabil de legătura cu un departament al Comisiei în ceea ce privește securitatea informatică.

27.

termenii „date cu caracter personal”, „prelucrarea datelor cu caracter personal”, „operator” și „sistem de evidență a datelor cu caracter personal” au același sens ca în Regulamentul (CE) nr. 45/2001 și, în special, la articolul 2.

28.

„prelucrarea informațiilor” înseamnă toate funcțiile unui SIC cu privire la seturile de date, inclusiv crearea, modificarea, afișarea, stocarea, transmiterea, ștergerea și arhivarea informațiilor. Prelucrarea informațiilor poate fi realizată de un SIC ca set de funcționalități pentru utilizatori și ca servicii informatice pentru alte SIC.

29.

„secretul profesional” înseamnă protecția informațiilor referitoare la datele de afaceri de genul celor acoperite de obligația păstrării secretului profesional, în special informațiile referitoare la întreprinderi și la relațiile lor comerciale sau la elementele de preț de cost, astfel cum se prevede la articolul 339 din TFUE.

30.

„responsabil” înseamnă o persoană care are obligația de a acționa și de a lua decizii în vederea obținerii rezultatelor necesare.

31.

„securitate în cadrul Comisiei” înseamnă securitatea persoanelor, a activelor și a informațiilor în cadrul Comisiei și, în special, integritatea fizică a persoanelor și a activelor, integritatea, confidențialitatea și disponibilitatea informațiilor și a sistemelor informatice și de comunicații, precum și desfășurarea neobstrucționată a activităților Comisiei.

32.

„serviciu informatic partajat” înseamnă serviciul pe care un SIC îl prestează pentru alte SIC în cadrul prelucrării informațiilor.

33.

„proprietar de sistem” este persoana responsabilă de achiziționarea, dezvoltarea, integrarea, modificarea, operarea, întreținerea și retragerea în ansamblu a unui SIC.

34.

„utilizator” înseamnă orice persoană care utilizează funcționalitatea furnizată de un SIC, fie în cadrul, fie în afara Comisiei.

Articolul 3

Principiile securității informatice în cadrul Comisiei

(1)   Securitatea informatică în cadrul Comisiei se bazează pe principiile legalității, transparenței, proporționalității și responsabilității.

(2)   Problemele de securitate informatică sunt luate în considerare de la începutul elaborării și punerii în aplicare a SIC ale Comisiei. În acest sens, Direcția Generală Informatică și Direcția Generală Resurse Umane și Securitate sunt implicate pentru domeniile proprii de responsabilitate.

(3)   Securitatea informatică efectivă asigură niveluri adecvate de:

(a)

autenticitate: garanția faptului că informațiile sunt originale și provin de la surse de bună credință;

(b)

disponibilitate: proprietatea informațiilor de a putea fi accesate și utilizate la cerere de către o entitate autorizată;

(c)

confidențialitate: proprietatea informațiilor de a nu fi divulgate persoanelor, entităților sau proceselor neautorizate;

(d)

integritate: proprietate care constă în garantarea acurateței și a exhaustivității activelor și a informațiilor;

(e)

nerepudiere: capacitatea de a dovedi că o acțiune sau un eveniment a avut loc, astfel încât acțiunea sau evenimentul în cauză să nu poată fi negate ulterior;

(f)

protecția datelor cu caracter personal: asigurarea protecției adecvate în ceea ce privește datele cu caracter personal, în deplină conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001;

(g)

secretul profesional: protecția informațiilor de genul celor care fac obiectul obligației de păstrare a secretului profesional, în special a informațiilor referitoare la întreprinderi și la relațiile lor comerciale sau la elementele de preț de cost, astfel cum se prevede la articolul 339 din TFUE.

(4)   Securitatea informatică se bazează pe un proces de management al riscului. Acest proces vizează stabilirea nivelurilor de riscuri la adresa securității informatice și definirea măsurilor de securitate pentru a reduce aceste riscuri la un nivel adecvat și cu un cost proporțional.

(5)   Toate SIC sunt identificate, alocate unui proprietar de sistem și înregistrate într-un inventar.

(6)   Cerințele de securitate aferente tuturor SIC se stabilesc pe baza nevoilor de securitate ale acestora și a nevoilor de securitate a informațiilor pe care acestea le prelucrează. SIC care furnizează servicii altor SIC pot fi concepute pentru a sprijini niveluri specificate ale nevoilor de securitate.

(7)   Planurile de securitate informatică și măsurile de securitate informatică sunt proporționale cu nevoile de securitate ale SIC.

Procesele legate de aceste principii și activități sunt detaliate în continuare în normele de aplicare.

CAPITOLUL 2

ORGANIZARE ȘI RESPONSABILITĂȚI

Articolul 4

Consiliul pentru gestiunea corporativă

Consiliul pentru gestiunea corporativă își asumă responsabilitatea integrală pentru guvernanța securității informatice în ansamblu în cadrul Comisiei.

Articolul 5

Comitetul director pentru securitatea informațiilor (CDSI)

(1)   CDSI este prezidat de Secretarul General adjunct responsabil de guvernanța securității informatice în cadrul Comisiei. Membrii acestuia reprezintă interesele comerciale, tehnologice și de securitate din cadrul departamentelor Comisiei și includ reprezentanți ai Direcției Generale Informatică, ai Direcției Generale Resurse Umane și Securitate, ai Direcției Generale Buget și, o dată la doi ani, prin rotație, reprezentanți ai altor patru departamente ale Comisiei implicate în cazul în care securitatea informatică constituie o preocupare majoră pentru operațiunile lor. Participarea în calitate de membri se realizează la nivel de management superior.

(2)   CDSI susține Consiliul pentru gestiunea corporativă în ceea ce privește atribuțiile legate de securitatea informatică ale acestuia. CDSI își asumă responsabilitatea operațională pentru guvernanța securității informatice în ansamblu în cadrul Comisiei.

(3)   CDSI recomandă Comisiei, spre adoptare, politica de securitate informatică a acesteia.

(4)   CDSI revizuiește aspecte ale guvernanței, precum și aspecte legate de securitatea informatică, inclusiv incidente grave de securitate informatică, și raportează de două ori pe an Consiliului pentru gestiunea corporativă cu privire la acestea.

(5)   CDSI monitorizează și revizuiește punerea în aplicare generală a prezentei decizii și raportează cu privire la aceasta Consiliului pentru gestiunea corporativă.

(6)   La propunerea Direcției Generale Informatică, CDSI revizuiește, aprobă și monitorizează punerea în aplicare a strategiei de securitate informatică în curs. CDSI raportează cu privire la aceasta Consiliului pentru gestiunea corporativă.

(7)   CDSI monitorizează, evaluează și controlează situația tratării riscurilor la adresa informațiilor corporative și are competența de a emite cerințe oficiale de îmbunătățire, ori de câte ori este necesar.

Procesele legate de aceste responsabilități și activități sunt detaliate în continuare în normele de aplicare.

Articolul 6

Direcția Generală Resurse Umane și Securitate

În ceea ce privește securitatea informatică, Direcția Generală Resurse Umane și Securitate are următoarele responsabilități. Aceasta:

1.

asigură alinierea între politica de securitate informatică și politica de securitate a informațiilor din cadrul Comisiei;

2.

stabilește un cadru de autorizare a utilizării tehnologiilor de criptare pentru stocarea și comunicarea informațiilor de către SIC;

3.

informează Direcția Generală Informatică cu privire la amenințările specifice care ar putea avea un impact semnificativ asupra securității SIC și a seturilor de date pe care acestea le prelucrează;

4.

efectuează inspecții din punctul de vedere al securității informatice pentru a evalua modul în care SIC ale Comisiei respectă politica de securitate și raportează rezultatele către CDSI;

5.

stabilește un cadru pentru autorizarea accesului și normele de securitate adecvate asociate pentru SIC ale Comisiei din rețele externe și elaborează standarde și orientări de securitate informatică conexe în strânsă cooperare cu Direcția Generală Informatică;

6.

propune principii și norme pentru externalizarea SIC în vederea menținerii unui control adecvat asupra securității informațiilor;

7.

elaborează standardele și orientările de securitate informatică conexe în legătură cu articolul 6, în strânsă cooperare cu Direcția Generală Informatică.

Procesele legate de aceste responsabilități și activități sunt detaliate în continuare în normele de aplicare.

Articolul 7

Direcția Generală Informatică

În ceea ce privește securitatea informatică în general a Comisiei, Direcția Generală Informatică are responsabilitățile următoare. Aceasta:

1.

elaborează standarde și orientări de securitate informatică, mai puțin în cazurile prevăzute la articolul 6, în strânsă cooperare cu Direcția Generală Resurse Umane și Securitate, pentru a asigura consecvența între politica de securitate informatică și politica de securitate a informațiilor din cadrul Comisiei, și le propune CDSI;

2.

evaluează metodele de gestionare a riscurilor la adresa securității informatice, procesele și rezultatele aferente acestora în cadrul tuturor departamentelor Comisiei și raportează periodic CDSI cu privire la acestea;

3.

propune o strategie graduală de securitate informatică care să fie revizuită și aprobată de CDSI și adoptată, ulterior, de Consiliul pentru gestiunea corporativă, și propune un program, inclusiv planificarea de proiecte și activități de punere în aplicare a strategiei de securitate informatică;

4.

monitorizează execuția strategiei de securitate informatică a Comisiei și raportează periodic CDSI cu privire la aceasta;

5.

monitorizează riscurile la adresa securității informatice și măsurile de securitate informatică puse în aplicare în cadrul SIC și raportează periodic CDSI cu privire la aceasta;

6.

raportează periodic CDSI cu privire la aplicarea la nivel global a deciziei și la conformitatea cu aceasta;

7.

după consultarea Direcției Generale Resurse Umane și Securitate, solicită proprietarilor de sistem să ia măsuri specifice de securitate informatică pentru a atenua riscurile la adresa securității informatice în cadrul SIC ale Comisiei;

8.

asigură existența unui catalog adecvat al Direcției Generale Informatică cu serviciile de securitate informatică disponibile pentru ca proprietarii de sistem și proprietarii de date să își îndeplinească responsabilitățile cu privire la securitatea informatică și să respecte standardele și politica de securitate informatică;

9.

oferă documentație adecvată proprietarilor de sistem și proprietarilor de date și îi consultă, după caz, cu privire la măsurile de securitate informatică puse în aplicare pentru serviciile lor informatice în vederea facilitării respectării politicii de securitate informatică și a sprijinirii proprietarilor de sistem în ceea ce privește gestionarea riscurilor informatice;

10.

organizează reuniuni periodice ale rețelei OLSI și sprijină OLSI în îndeplinirea atribuțiilor lor;

11.

definește nevoile de formare și coordonează programe de formare în materie de securitate informatică în cooperare cu departamentele Comisiei și elaborează, pune în aplicare și coordonează campanii de sensibilizare referitoare la securitatea informatică în strânsă cooperare cu Direcția Generală Resurse Umane;

12.

asigură informarea proprietarilor de sistem, a proprietarilor de date și a altor părți cu responsabilități în materie de securitate informatică din departamentele Comisiei, cu privire la politica de securitate informatică;

13.

informează Direcția Generală Resurse Umane și Securitate cu privire la amenințările specifice la adresa securității informatice, la incidente și la excepții de la politica de securitate informatică a Comisiei, notificate de proprietarii de sistem, care ar putea avea un impact semnificativ asupra securității în cadrul Comisiei;

14.

în ceea ce privește rolul său de furnizor intern de servicii informatice, oferă Comisiei un catalog al serviciilor informatice partajate care asigură nivelurile de securitate stabilite. Aceasta se va realiza prin evaluarea, gestionarea și monitorizarea sistematică a riscurilor la adresa securității informatice, pentru a pune în aplicare măsurile de securitate în vederea atingerii nivelului de securitate stabilit.

Procesele conexe și responsabilitățile mai detaliate sunt stabilite în continuare în normele de aplicare.

Articolul 8

Departamentele Comisiei

În ceea ce privește securitatea informatică din propriul departament, fiecare șef de departament din cadrul Comisiei:

1.

numește în mod oficial un proprietar de sistem, care este un agent oficial sau temporar, pentru fiecare SIC, care va fi responsabil de securitatea informatică a SIC respectiv și numește în mod oficial un proprietar de date pentru fiecare set de date prelucrat într-un SIC, care ar trebui să aparțină de aceeași entitate administrativă, care este operatorul de date pentru seturile de date vizate de Regulamentul (CE) nr. 45/2001;

2.

desemnează în mod oficial un ofițer local de securitate informatică (OLSI), care poate îndeplini responsabilitățile independent de proprietarii de sistem și proprietarii de date. Un OLSI poate fi desemnat pentru unul sau mai multe departamente ale Comisiei;

3.

asigură efectuarea și punerea în aplicare a evaluărilor adecvate ale riscurilor la adresa securității informatice și a planurilor de securitate informatică;

4.

asigură că, periodic, un rezumat al riscurilor la adresa securității informatice și al măsurilor este raportat Direcției Generale Informatică;

5.

asigură, cu sprijinul Direcției Generale Informatică, instituirea proceselor, procedurilor și soluțiilor adecvate pentru a asigura detectarea, raportarea și soluționarea eficientă a incidentelor de securitate informatică legate de SIC ale acestora;

6.

lansează o procedură de urgență în caz de urgențe în materie de securitate informatică;

7.

deține răspunderea în ultimă instanță pentru securitatea informatică, inclusiv responsabilități în calitate de proprietar de sistem și proprietar de date;

8.

își asumă riscurile legate de SIC și de seturile de date;

9.

soluționează dezacordurile dintre proprietarii de date și proprietarii de sistem și, în cazul unui dezacord prelungit, prezintă chestiunea în fața CDSI pentru soluționare;

10.

asigură punerea în aplicare a planurilor de securitate informatică și a măsurilor de securitate informatică și acoperirea adecvată a riscurilor;

Procesele legate de aceste responsabilități și activități sunt detaliate în continuare în normele de aplicare.

Articolul 9

Proprietarii de sistem

(1)   Proprietarul de sistem este responsabil de securitatea informatică a SIC și raportează șefului departamentului Comisiei.

(2)   În ceea ce privește securitatea informatică, proprietarul de sistem:

(a)

asigură conformitatea SIC cu politica de securitate informatică;

(b)

asigură înregistrarea corectă a SIC în inventarul relevant;

(c)

evaluează riscurile la adresa securității informatice și determină nevoile de securitate informatică pentru fiecare SIC, în colaborare cu proprietarii de date și în consultare cu Direcția Generală Informatică;

(d)

elaborează un plan de securitate, incluzând, după caz, detalii ale riscurilor evaluate și orice măsuri de securitate suplimentare necesare;

(e)

pune în aplicare măsurile de securitate informatică adecvate, proporționale cu riscurile la adresa securității informatice identificate și urmează recomandările susținute de CDSI;

(f)

identifică orice dependențe de alte SIC sau servicii informatice partajate și pune în aplicare măsuri de securitate, după caz, bazate pe nivelurile de securitate propuse de către SIC sau serviciile informatice partajate respective;

(g)

gestionează și monitorizează riscurile la adresa securității informatice;

(h)

raportează cu regularitate șefului departamentului Comisiei cu privire la profilul riscurilor la adresa securității informatice a SIC și raportează Direcției Generale Informatică cu privire la riscurile conexe, activitățile de management al riscurilor și măsurile de securitate adoptate;

(i)

consultă OLSI din cadrul departamentului (departamentelor) relevant(e) al(e) Comisiei cu privire la aspecte ale securității informatice;

(j)

emite instrucțiuni pentru utilizatori privind utilizarea SIC și a datelor asociate, precum și responsabilitățile utilizatorilor în ceea ce privește SIC;

(k)

solicită autorizarea din partea Direcției Generale Resurse Umane și Securitate, în calitate de autoritate în materie criptografică, pentru orice SIC care utilizează tehnologie de criptare;

(l)

consultă în prealabil Autoritatea de securitate a Comisiei cu privire la orice sistem care prelucrează informații UE clasificate;

(m)

asigură stocarea copiilor de rezervă ale cheilor de decriptare într-un cont de garanție. Recuperarea datelor criptate se efectuează numai atunci când este autorizată, conform cadrului stabilit de Direcția Generală Resurse Umane și Securitate;

(n)

respectă orice instrucțiuni de la operatorii de date relevanți referitoare la protejarea datelor cu caracter personal și la aplicarea normelor de protecție a datelor în legătură cu securitatea prelucrării;

(o)

notifică Direcției Generale Informatică orice excepții de la politica de securitate informatică a Comisiei, inclusiv justificările relevante;

(p)

raportează șefului departamentului din cadrul Comisiei orice dezacorduri care nu pot fi soluționate între proprietarul de date și proprietarul de sistem, comunică incidentele de securitate informatică părților interesate relevante în timp util, în funcție de gravitatea acestora, astfel cum se prevede la articolul 15;

(q)

pentru sistemele externalizate, asigură includerea dispozițiilor adecvate privind securitatea informatică în contractele de externalizare, precum și raportarea incidentelor de securitate informatică care au loc în SIC externalizate, în conformitate cu articolul 15;

(r)

pentru SIC care oferă servicii informatice partajate, asigură garantarea unui nivel de securitate stabilit, punerea în aplicare de măsuri de securitate clar documentate pentru SIC respectiv, în vederea atingerii nivelului de securitate stabilit.

(3)   Proprietarii de sistem își pot delega în mod oficial o parte sau toate sarcinile în materie de securitate informatică, însă rămân responsabili de securitatea informatică a propriului SIC.

Procesele legate de aceste responsabilități și activități sunt detaliate în continuare în normele de aplicare.

Articolul 10

Proprietarii de date

(1)   Proprietarul de date este responsabil de securitatea informatică a unui set de date specific în fața șefului departamentului Comisiei și este răspunzător pentru confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea setului de date.

(2)   În legătură cu acest set de date, proprietarul de date:

(a)

asigură clasificarea adecvată a tuturor seturilor de date aflate în responsabilitatea sa, în conformitate cu deciziile (UE, Euratom) 2015/443 și (UE, Euratom) 2015/444;

(b)

definește nevoile de securitate a informațiilor și informează proprietarii de sistem relevanți cu privire la aceste nevoi;

(c)

participă la evaluarea riscurilor la adresa SIC;

(d)

raportează șefului departamentului Comisiei orice dezacorduri care nu pot fi soluționate între proprietarul de date și proprietarul de sistem;

(e)

comunică incidentele de securitate informatică, astfel cum se prevede la articolul 15;

(3)   proprietarii de date își pot delega în mod oficial o parte sau toate sarcinile în materie de securitate informatică, însă rămân responsabili astfel cum se prevede la prezentul articol.

Procesele legate de aceste responsabilități și activități sunt detaliate în continuare în normele de aplicare.

Articolul 11

Ofițerii locali de securitate informatică (OLSI)

În ceea ce privește securitatea informatică, ofițerul local de securitate informatică (OLSI):

(a)

identifică și informează în mod proactiv proprietarii de sistem, proprietarii de date și alte părți cu responsabilități în materie de securitate informatică din cadrul departamentului (departamentelor) Comisiei cu privire la politica de securitate informatică;

(b)

asigură legătura cu Direcția Generală Informatică cu privire la aspectele referitoare la securitatea informatică din cadrul departamentului (departamentelor) Comisiei, ca parte a rețelei OLSI;

(c)

participă la ședințele OLSI periodice;

(d)

păstrează o imagine de ansamblu asupra proceselor de management al riscurilor la adresa securității informațiilor și asupra elaborării și aplicării planurilor de securitate a sistemelor de informații;

(e)

oferă consiliere proprietarilor de date, proprietarilor de sistem și șefilor departamentelor Comisiei cu privire la aspecte legate de securitatea informatică;

(f)

cooperează cu Direcția Generală Informatică în ceea ce privește diseminarea bunelor practici în materie de securitate informatică și propune programe specifice de sensibilizare și de formare;

(g)

raportează șefului departamentului (departamentelor) Comisiei cu privire la securitatea informatică și identifică deficiențele și posibilitățile de îmbunătățire, pe care le transmite acestuia.

Procesele legate de aceste responsabilități și activități sunt detaliate în continuare în normele de aplicare.

Articolul 12

Utilizatorii

(1)   În ceea ce privește securitatea informatică, utilizatorii îndeplinesc următoarele:

(a)

respectă politica de securitate informatică și instrucțiunile emise de proprietarul de sistem cu privire la utilizarea fiecărui SIC;

(b)

comunică incidentele de securitate informatică, astfel cum se prevede la articolul 15.

(2)   Utilizarea SIC ale Comisiei cu încălcarea politicii de securitate informatică și a instrucțiunilor emise de proprietarul de sistem poate duce la proceduri disciplinare.

Procesele legate de aceste responsabilități și activități sunt detaliate în continuare în normele de aplicare.

CAPITOLUL 3

CERINȚE ȘI OBLIGAȚII PRIVIND SECURITATEA

Articolul 13

Punerea în aplicare a deciziei

(1)   Adoptarea normelor de aplicare referitoare la articolul 6 și a standardelor și orientărilor conexe face obiectul unei decizii a Comisiei prin care este abilitat membrul Comisiei responsabil în materie de securitate.

(2)   Adoptarea tuturor celorlalte norme de aplicare în legătură cu prezenta decizie și a standardelor și orientărilor conexe în materie de securitate informatică face obiectul unei decizii a Comisiei prin care este abilitat membrul Comisiei responsabil în materie de informatică.

(3)   CDSI aprobă normele de aplicare, standardele și orientările menționate la alineatele (1) și (2) de mai sus înainte de adoptarea lor.

Articolul 14

Obligația de conformitate

(1)   Respectarea dispozițiilor prevăzute în politica și standardele de securitate informatică este obligatorie.

(2)   Nerespectarea politicii și a standardelor de securitate informatică poate atrage răspunderea disciplinară, în conformitate cu tratatele, Statutul funcționarilor și Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene, sancțiunile contractuale și/sau acțiunile în justiție prevăzute de actele cu putere de lege și dispozițiile administrative naționale.

(3)   Direcția Generală Informatică este notificată cu privire la excepțiile de la politica de securitate informatică.

(4)   În eventualitatea în care CDSI decide că există un risc persistent inacceptabil la adresa unui SIC al Comisiei, Direcția Generală Informatică, în cooperare cu proprietarul de sisteme, propune CDSI spre aprobare măsuri de atenuare. Aceste măsuri pot include, printre altele, monitorizare și raportare consolidate, limitări ale serviciului și deconectarea.

(5)   CDSI impune aplicarea măsurilor de atenuare aprobate ori de câte ori este necesar. De asemenea, CDSI poate recomanda directorului general al Direcției General Resurse Umane și Securitate să lanseze o anchetă administrativă. Direcția Generală Informatică raportează CDSI cu privire la fiecare situație în care sunt impuse măsuri de atenuare.

Procesele legate de aceste responsabilități și activități sunt detaliate în continuare în normele de aplicare.

Articolul 15

Tratarea incidentelor de securitate informatică

(1)   Direcția Generală Informatică este responsabilă de asigurarea capacității operaționale principale de răspuns la un incident de securitate informatică în cadrul Comisiei Europene.

(2)   Direcția Generală Resurse Umane și Securitate, ca parte interesată care contribuie la răspunsul la incidentele de securitate informatică:

(a)

are dreptul de a accesa informații sumare cu privire la toate registrele de incidente și la registrele complete, la cerere;

(b)

participă la grupurile de gestionare a crizelor cauzate de incidentele de securitate informatică și la procedurile de urgență în domeniul securității informatice;

(c)

este responsabilă de relațiile cu serviciile de aplicare a legii și de informații;

(d)

efectuează analize criminalistice în materie de securitate cibernetică în conformitate cu articolul 11 din Decizia (UE, Euratom) 2015/443;

(e)

decide cu privire la nevoia de a lansa o anchetă oficială;

(f)

informează Direcția Generală Informatică cu privire la orice incidente de securitate informatică care pot prezenta riscuri pentru alte SIC.

(3)   Între Direcția Generală Informatică și Direcția Generală Resurse Umane și Securitate au loc comunicări periodice în vederea schimbului de informații și a coordonării tratării incidentelor de securitate, în special a oricărui incident de securitate informatică care poate necesita o anchetă oficială.

(4)   Serviciile de coordonare în materie de incidente ale Centrului de răspuns la incidente de securitate cibernetică pentru instituțiile și agențiile UE (CERT-UE) pot fi utilizate pentru a sprijini procesul de gestionare a incidentelor, după caz, și pentru partajarea de cunoștințe cu alte instituții și agenții ale UE care pot fi afectate.

(5)   Proprietarii de sistem implicați într-un incident de securitate informatică:

(a)

notifică imediat șefii departamentelor Comisiei, Direcția Generală Informatică, Direcția Generală Resurse Umane, OLSI și, după caz, proprietarul de date cu privire la incidentele de securitate informatică majore, în special la cele care implică încălcarea confidențialității datelor;

(b)

cooperează cu autoritățile relevante din cadrul Comisiei și respectă instrucțiunile acestora cu privire la comunicare, răspuns și remediere în caz de incidente.

(6)   Utilizatorii raportează în timp util serviciului de asistență informatică cu privire la toate incidentele de securitate informatică reale sau suspectate.

(7)   Proprietarii de date raportează în timp util echipei relevante de răspuns la incidentele de securitate informatică cu privire la toate incidentele de securitate informatică reale sau suspectate.

(8)   Direcția Generală Informatică, cu sprijinul celorlalte părți interesate care au o contribuție, este responsabilă de tratarea incidentelor de securitate informatică detectate în legătură cu SIC ale Comisiei care nu sunt sisteme externalizate.

(9)   Direcția Generală Informatică informează departamentele afectate ale Comisiei cu privire la incidentele de securitate informatică, OLSI relevanți și, după caz, CERT-UE, pe baza principiului necesității de a cunoaște.

(10)   Direcția Generală Informatică raportează periodic CDSI cu privire la incidentele de securitate informatică majore care afectează SIC ale Comisiei.

(11)   La cerere, OLSI relevanți au acces la registrele de incidente de securitate informatică privind SIC din cadrul departamentului Comisiei.

(12)   În cazul unui incident de securitate informatică major, Direcția Generală Informatică reprezintă punctul de contact pentru gestionarea situațiilor de criză prin coordonarea grupurilor de gestionare a crizelor cauzate de incidentele de securitate informatică.

(13)   În cazul unei urgențe, directorul general al Direcției Generale Informatică poate decide să lanseze o procedură de urgență în materie de securitate informatică. Direcția Generală Informatică elaborează proceduri de urgență care trebuie aprobate de CDSI.

(14)   Direcția Generală Informatică raportează CDSI și șefilor departamentelor afectate din cadrul Comisiei cu privire la execuția procedurilor de urgență.

Procesele legate de aceste responsabilități și activități sunt detaliate în continuare în normele de aplicare.

CAPITOLUL 4

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 16

Transparență

Prezenta decizie este adusă la cunoștința personalului Comisiei și a tuturor persoanelor cărora li se aplică și este publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 17

Legătura cu alte acte

Dispozițiile din prezenta decizie nu aduc atingere Deciziei (UE, Euratom) 2015/443, Deciziei (UE, Euratom) 2015/444, Regulamentului (CE) nr. 45/2001, Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (7), Deciziei 2002/47/CE, CECO, Euratom a Comisiei (8), Regulamentului (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (9), Deciziei 1999/352/EC, CECO, Euratom.

Articolul 18

Abrogare și măsuri tranzitorii

Decizia C(2006) 3602 din 16 august 2006 se abrogă.

Normele de punere în aplicare și standardele de securitate informatică adoptate în temeiul articolului 10 din Decizia C(2006) 3602 rămân în vigoare în măsura în care acestea nu contravin prezentei decizii, până când sunt înlocuite de normele de aplicare și standardele care urmează să fie adoptate în conformitate cu articolul 13 din prezenta decizie. Orice referință la articolul 10 din Decizia C(2006)3602 se înțelege ca referință la articolul 13 din prezenta decizie.

Articolul 19

Intrarea în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 10 ianuarie 2017.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al ConsiliuluI din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1).

(2)  Decizia (UE, Euratom) 2015/443 a Comisiei din 13 martie 2015 privind securitatea în cadrul Comisiei (JO L 72, 17.3.2015, p. 41).

(3)  Decizia (UE, Euratom) 2015/444 a Comisiei din 13 martie 2015 privind normele de securitate pentru protecția informațiilor UE clasificate (JO L 72, 17.3.2015, p. 53).

(4)  Prevăzut în Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 259/68 al Consiliului din 29 februarie 1968 de stabilire a Statutului funcționarilor Comunităților Europene, precum și a Regimului aplicabil celorlalți agenți ai acestor comunități și de instituire a unor măsuri speciale tranzitorii aplicabile funcționarilor Comisiei (JO L 56, 4.3.1968, p. 1).

(5)  Decizia Comisiei din 12 noiembrie 2008 de stabilire a normelor privind experții naționali detașați și experții naționali în formare profesională pe lângă serviciile Comisiei [C(2008) 6866 final].

(6)  Decizia 1999/352/CE, CECO, Euratom a Comisiei din 28 aprilie 1999 de instituire a Oficiului European de Lupta Antifraudă (OLAF) (JO L 136, 31.5.1999, p. 20).

(7)  Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei (JO L 145, 31.5.2001, p. 43).

(8)  Decizia 2002/47/CE, CECO, Euratom a Comisiei din 23 ianuarie 2002 de modificare a regulamentului de procedură (JO L 21, 24.1.2002, p. 23).

(9)  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului (JO L 248, 18.9.2013, p. 1).