ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 347

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 59
20 decembrie 2016


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

DECIZII

 

*

Decizia (UE) 2016/2247 a Băncii Centrale Europene din 3 noiembrie 2016 privind conturile anuale ale Băncii Centrale Europene (BCE/2016/35)

1

 

*

Decizia (UE) 2016/2248 a Băncii Centrale Europene din 3 noiembrie 2016 privind repartizarea venitului monetar al băncilor centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro (BCE/2016/36)

26

 

 

ORIENTĂRI

 

*

Orientarea (UE) 2016/2249 a Băncii Centrale Europene din 3 noiembrie 2016 privind cadrul juridic al procedurilor contabile și al raportării financiare din Sistemul European al Băncilor Centrale (BCE/2016/34)

37

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

DECIZII

20.12.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 347/1


DECIZIA (UE) 2016/2247 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 3 noiembrie 2016

privind conturile anuale ale Băncii Centrale Europene (BCE/2016/35)

(reformare)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 26.2,

întrucât:

(1)

Decizia BCE/2010/21 (1) a fost modificată substanțial de mai multe ori. Întrucât urmează a fi efectuate modificări suplimentare, această decizie ar trebui reformată pentru claritate.

(2)

Orientarea BCE/2010/20 (2) la care se referă Decizia BCE/2010/21 a fost reformată și abrogată prin Orientarea (UE) 2016/2249 a Băncii Centrale Europene (BCE/2016/34) (3),

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Definiții

(1)   Termenii definiți la articolul 1 din Orientarea (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34) au același înțeles atunci când sunt utilizați în prezenta decizie.

(2)   Alți termeni tehnici folosiți în prezenta decizie au același înțeles cu termenii din anexa II la Orientarea (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34).

Articolul 2

Domeniul de aplicare

Normele prevăzute în prezenta decizie se aplică conturilor anuale ale Băncii Centrale Europene (BCE), care includ bilanțul, elementele înscrise în registrele BCE în afara bilanțului, contul de profit și pierdere, precum și anexele la conturile anuale ale BCE.

Articolul 3

Caracteristici calitative

Caracteristicile calitative definite la articolul 3 din Orientarea (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34) se aplică în sensul prezentei decizii.

Articolul 4

Principii contabile fundamentale

Principiile contabile fundamentale definite la articolul 4 din Orientarea (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34) se aplică și în sensul prezentei decizii.

Prin derogare de la articolul 4 alineatul (3) prima teză din Orientarea (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34), evenimentele ulterioare datei bilanțului sunt luate în considerare numai până la data la care Comitetul executiv autorizează depunerea conturilor anuale ale BCE pentru aprobarea de către Consiliul guvernatorilor.

Articolul 5

Metoda de înregistrare economică și metoda de înregistrare la data decontării

Normele prevăzute la articolul 5 din Orientarea (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34) se aplică prezentei decizii.

Articolul 6

Recunoașterea elementelor de activ și pasiv

Un activ/pasiv financiar sau de alt tip este recunoscut în bilanțul BCE numai în conformitate cu articolul 6 din Orientarea (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34).

CAPITOLUL II

STRUCTURA BILANȚULUI ȘI NORMELE DE EVALUARE A ELEMENTELOR DIN BILANȚ

Articolul 7

Structura bilanțului

Structura bilanțului se bazează pe structura stabilită în anexa I.

Articolul 8

Provizion pentru riscul valutar, riscul ratei dobânzii, riscul de credit și riscul privind prețul aurului

Luând în considerare natura activităților BCE, Consiliul guvernatorilor poate constitui în bilanțul BCE un provizion pentru riscul valutar, riscul ratei dobânzii, riscul de credit și riscul privind prețul aurului. Consiliul guvernatorilor decide cu privire la nivelul și utilizarea provizionului pe baza unei estimări motivate a expunerilor BCE la risc.

Articolul 9

Norme de evaluare a elementelor din bilanț

(1)   Pentru evaluarea elementelor din bilanț se utilizează cursurile și prețurile curente de pe piață, cu excepția dispozițiilor contrare prevăzute în anexa I.

(2)   Reevaluarea aurului, a instrumentelor în monedă străină, a titlurilor de valoare (altele decât titlurile de valoare clasificate ca păstrate până la scadență, titlurile de valoare netranzacționabile și titlurile de valoare deținute în scopuri de politică monetară care sunt contabilizate la costul amortizat), precum și a instrumentelor financiare, atât în bilanț, cât și în afara bilanțului, se efectuează la sfârșitul anului, la cursurile și prețurile medii ale pieței.

(3)   Nu se face distincție între diferențele din reevaluare la preț și la curs de schimb pentru aur, fiind înregistrată o singură diferență din reevaluare pentru aur, bazată pe prețul în euro pe unitatea de măsură definită a aurului, preț determinat de cursul de schimb EUR/USD valabil la data reevaluării trimestriale. În cazul monedelor străine, incluzând tranzacțiile din bilanț și cele din afara bilanțului, reevaluarea se efectuează pentru fiecare monedă în parte. În sensul prezentului articol, deținerile de drepturi speciale de tragere (DST), inclusiv deținerile individuale desemnate de monedă străină care stau la baza coșului DST, sunt tratate ca o singură deținere. Pentru titlurile de valoare, reevaluarea se efectuează pentru fiecare cod în parte, respectiv același tip/număr ISIN, în timp ce opțiunile incluse nu sunt separate în scopul evaluării. Titlurile de valoare deținute în scopuri de politică monetară sau incluse la posturile „Alte active financiare” sau „Diverse” sunt tratate ca dețineri separate.

(4)   Titlurile de valoare tranzacționabile deținute în scopuri de politică monetară sunt tratate ca dețineri separate și sunt evaluate la prețul pieței sau la costul amortizat (sub rezerva deprecierii), în funcție de considerentele de politică monetară.

(5)   Titlurile de valoare clasificate ca titluri de valoare păstrate până la scadență sunt tratate ca dețineri separate și se evaluează la costul amortizat (sub rezerva deprecierii). Același tratament se aplică titlurilor de valoare netranzacționabile. Titlurile de valoare clasificate ca titluri de valoare păstrate până la scadență pot fi vândute înainte de scadență în oricare dintre următoarele situații:

(a)

în cazul în care cantitatea vândută este considerată a fi nesemnificativă în comparație cu suma totală a portofoliului de titluri de valoare păstrate până la scadență;

(b)

în cazul în care titlurile de valoare sunt vândute în luna dinaintea datei scadenței;

(c)

în circumstanțe excepționale, precum o deteriorare semnificativă a solvabilității creditorului.

Articolul 10

Tranzacții reversibile

Tranzacțiile reversibile se înregistrează în conformitate cu articolul 10 din Orientarea (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34).

Articolul 11

Instrumente de capital tranzacționabile

Instrumentele de capital tranzacționabile se înregistrează în conformitate cu articolul 11 din Orientarea (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34).

Articolul 12

Acoperirea riscului ratei dobânzii cu privire la titlurile de valoare cu instrumente derivate

Acoperirea riscului ratei dobânzii se înregistrează în conformitate cu articolul 12 din Orientarea (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34).

Articolul 13

Instrumente sintetice

Instrumentele sintetice se înregistrează în conformitate cu articolul 13 din Orientarea (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34).

CAPITOLUL III

RECUNOAȘTEREA VENITURILOR

Articolul 14

Recunoașterea veniturilor

(1)   Articolul 15 alineatele (1), (2), (3), (5) și (7) din Orientarea (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34) se aplică la recunoașterea veniturilor.

(2)   Deținerile din conturile speciale de reevaluare provenite din contribuțiile prevăzute la articolul 48.2 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare „Statutul SEBC”) în privința băncilor centrale ale statelor membre pentru care derogările au fost abrogate se utilizează pentru a compensa pierderile nerealizate, atunci când acestea depășesc câștigurile anterioare din reevaluare înregistrate în contul standard de reevaluare corespunzător, prevăzut la articolul 15 alineatul (1) litera (c) din Orientarea (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34), înainte de compensarea acestor pierderi în conformitate cu articolul 33.2 din Statutul SEBC. Deținerile din conturile speciale de reevaluare în aur, monedă străină și titluri de valoare se reduc proporțional în cazul unei reduceri a deținerilor în activele respective.

Articolul 15

Costul tranzacțiilor

Articolul 16 din Orientarea (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34) se aplică prezentei decizii.

CAPITOLUL IV

NORME CONTABILE PENTRU INSTRUMENTELE DIN AFARA BILANȚULUI

Articolul 16

Norme generale

Articolul 17 din Orientarea (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34) se aplică prezentei decizii.

Articolul 17

Tranzacții forward pe cursul de schimb

Tranzacțiile forward pe cursul de schimb se înregistrează în conformitate cu articolul 18 din Orientarea (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34).

Articolul 18

Swapuri valutare

Swapurile valutare se înregistrează în conformitate cu articolul 19 din Orientarea (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34).

Articolul 19

Contracte futures

Contractele futures se înregistrează în conformitate cu articolul 20 din Orientarea (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34).

Articolul 20

Swapuri pe rata dobânzii

Swapurile pe rata dobânzii se înregistrează în conformitate cu articolul 21 din Orientarea (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34).

Pierderile nerealizate înregistrate în contul de profit și pierdere la sfârșitul anului se amortizează în anii ulteriori prin metoda liniară. În cazul swapurilor forward pe rata dobânzii, amortizarea începe de la data valutei aferentă tranzacției.

Articolul 21

Contracte forward pe rata dobânzii

Contractele forward pe rata dobânzii se înregistrează în conformitate cu articolul 22 din Orientarea (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34).

Articolul 22

Tranzacții forward cu titluri de valoare

Tranzacțiile forward cu titluri de valoare se înregistrează în conformitate cu metoda A prevăzută la articolul 23 alineatul (1) din Orientarea (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34).

Articolul 23

Opțiuni

Opțiunile se înregistrează în conformitate cu articolul 24 din Orientarea (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34).

CAPITOLUL V

BILANȚUL ANUAL PUBLICAT ȘI CONTUL ANUAL DE PROFIT ȘI PIERDERE PUBLICAT

Articolul 24

Formate

(1)   Structura bilanțului anual publicat al BCE respectă modelul din anexa II.

(2)   Structura contului anual de profit și pierdere publicat respectă modelul din anexa III.

CAPITOLUL VI

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 25

Dezvoltarea, aplicarea și interpretarea normelor

(1)   La interpretarea prezentei decizii, se ține seama de lucrările pregătitoare, de principiile contabile armonizate de dreptul Uniunii și de principiile de contabilitate general acceptate.

(2)   În cazul în care un anumit tratament contabil nu este prevăzut de prezenta decizie și în absența unei decizii contrare a Consiliului guvernatorilor, BCE respectă principiile de evaluare în conformitate cu standardele internaționale de raportare financiară, astfel cum au fost adoptate de Uniunea Europeană, aplicabile activităților și conturilor BCE.

Articolul 26

Abrogare

(1)   Decizia BCE/2010/21 se abrogă.

(2)   Trimiterile la decizia abrogată se interpretează ca trimiteri la prezenta decizie și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa V.

Articolul 27

Intrarea în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare la 31 decembrie 2016.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 3 noiembrie 2016.

Președintele BCE

Mario DRAGHI


(1)  Decizia BCE/2010/21 din 11 noiembrie 2010 privind conturile anuale ale Băncii Centrale Europene (JO L 35, 9.2.2011, p. 1).

(2)  Orientarea BCE/2010/20 din 11 noiembrie 2010 privind cadrul juridic al procedurilor contabile și al raportării financiare din Sistemul European al Băncilor Centrale (JO L 35, 9.2.2011, p. 31).

(3)  Orientarea (UE) 2016/2249 a Băncii Centrale Europene din 3 noiembrie 2016 privind cadrul juridic al procedurilor contabile și al raportării financiare din Sistemul European al Băncilor Centrale (BCE/2016/34) (a se vedea pagina 37 din prezentul Jurnal Oficial).


ANEXA I

STRUCTURA BILANȚULUI ȘI NORMELE DE EVALUARE A ELEMENTELOR DIN BILANȚ

ACTIVE

 

Post din bilanț

Clasificarea conținutului posturilor din bilanț

Principiu de evaluare

1

Aur și creanțe în aur

Aur fizic, respectiv lingouri, monede, plăcuțe, pepite, în stoc sau „în curs de transport”. Aur scriptic, precum soldurile conturilor la vedere în aur (conturi nealocate), depozite la termen și creanțe în aur rezultate din următoarele tranzacții: (a) tranzacții de revalorizare sau de devalorizare; și (b) swapuri cu aur cu localizări diferite sau swapuri cu aur cu purități diferite (gold location or purity swaps), în cazul în care intervalul dintre transfer și primire depășește o zi lucrătoare

Valoarea de piață

2

Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro

Creanțe exprimate în monedă străină asupra contrapărților rezidente în afara zonei euro, inclusiv instituții internaționale și supranaționale și bănci centrale din afara zonei euro

 

2.1

Creanțe asupra Fondului Monetar Internațional (FMI)

(a)

Drepturi de tragere în cadrul tranșei de rezervă (net)

Cotele naționale minus soldurile în euro aflate la dispoziția FMI. Contul nr. 2 al FMI (cont în euro pentru cheltuieli administrative) poate fi inclus la acest post sau la postul „Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro”

(a)

Drepturi de tragere în cadrul tranșei de rezervă (net)

Valoare nominală, convertită la cursul de schimb al pieței

(b)

Drepturi speciale de tragere (DST)

Dețineri de DST (brut)

(b)

DST

Valoare nominală, convertită la cursul de schimb al pieței

(c)

Alte creanțe

Acorduri generale de împrumut, împrumuturi în cadrul acordurilor speciale de împrumut, depozite la fonduri aflate în gestiunea FMI

(c)

Alte creanțe

Valoare nominală, convertită la cursul de schimb al pieței

2.2

Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe

(a)

Conturi la bănci din afara zonei euro, altele decât cele din postul de activ 11.3 „Alte active financiare”

Conturi curente, depozite la termen, depozite cu scadență de o zi (day-to-day money), tranzacții de deport

(a)

Conturi la bănci din afara zonei euro

Valoare nominală, convertită la cursul de schimb al pieței

(b)

Plasamente în titluri de valoare din afara zonei euro, altele decât cele din postul de activ 11.3 „Alte active financiare”

Obligațiuni pe termen mediu și pe termen lung, bonuri, obligațiuni cu cupon zero, titluri de pe piața monetară, instrumente de capital deținute ca parte din rezervele valutare, toate emise de rezidenți din afara zonei euro

(b)

(i)

Titluri de natura datoriei tranzacționabile, altele decât cele deținute până la scadență

Prețul pieței și cursul de schimb al pieței

Toate primele sau disconturile sunt amortizate

(ii)

Titluri de natura datoriei tranzacționabile, clasificate ca păstrate până la scadență

Cost ce poate face obiectul deprecierii și cursul de schimb al pieței

Toate primele sau disconturile sunt amortizate

(iii)

Titluri de natura datoriei netranzacționabile

Cost ce poate face obiectul deprecierii și cursul de schimb al pieței

Toate primele sau disconturile sunt amortizate

(iv)

Instrumente de capital tranzacționabile

Prețul pieței și cursul de schimb al pieței

(c)

Împrumuturi externe (depozite) acordate rezidenților din afara zonei euro, altele decât cele din postul de activ 11.3 „Alte active financiare”

(c)

Împrumuturi externe

Depozite la valoarea nominală convertite la cursul de schimb al pieței

(d)

Alte active externe

Bancnote și monede din afara zonei euro

(d)

Alte active externe

Valoare nominală, convertită la cursul de schimb al pieței

3

Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro

(a)

Plasamente în titluri de valoare din zona euro, altele decât cele din postul de activ 11.3 „Alte active financiare”

Obligațiuni pe termen mediu și pe termen lung, bonuri, obligațiuni cu cupon zero, titluri de pe piața monetară, instrumente de capital deținute ca parte din rezervele valutare, toate emise de rezidenți din zona euro

(a)

(i)

Titluri de natura datoriei tranzacționabile, altele decât cele deținute până la scadență

Prețul pieței și cursul de schimb al pieței

Toate primele sau disconturile sunt amortizate

(ii)

Titluri de natura datoriei tranzacționabile, clasificate ca păstrate până la scadență

Cost ce poate face obiectul deprecierii și cursul de schimb al pieței

Toate primele sau disconturile sunt amortizate

(iii)

Titluri de natura datoriei netranzacționabile

Cost ce poate face obiectul deprecierii și cursul de schimb al pieței

Toate primele sau disconturile sunt amortizate

(iv)

Instrumente de capital tranzacționabile

Prețul pieței și cursul de schimb al pieței

(b)

Alte creanțe asupra rezidenților din zona euro, altele decât cele din postul de activ 11.3 „Alte active financiare”

Împrumuturi, depozite, tranzacții de deport, împrumuturi diverse

(b)

Alte creanțe

Depozite și alte împrumuturi la valoarea nominală convertite la cursul de schimb al pieței

4

Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro

 

 

4.1

Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi

(a)

Conturi la bănci din afara zonei euro, altele decât cele din postul de activ 11.3 „Alte active financiare”

Conturi curente, depozite la termen, depozite cu scadență de o zi (day-to-day money), tranzacții de deport legate de gestionarea titlurilor de valoare exprimate în euro

(a)

Conturi la bănci din afara zonei euro

Valoare nominală

(b)

Plasamente în titluri de valoare din afara zonei euro, altele decât cele din postul de activ 11.3 „Alte active financiare”

Instrumente de capital, obligațiuni pe termen mediu și pe termen lung, bonuri, obligațiuni cu cupon zero, titluri de pe piața monetară, toate emise de rezidenți din afara zonei euro

(b)

(i)

Titluri de natura datoriei tranzacționabile, altele decât cele deținute până la scadență

Prețul pieței

Toate primele sau disconturile sunt amortizate

(ii)

Titluri de natura datoriei tranzacționabile, clasificate ca păstrate până la scadență

Cost ce poate face obiectul deprecierii

Toate primele sau disconturile sunt amortizate

(iii)

Titluri de natura datoriei netranzacționabile

Cost ce poate face obiectul deprecierii

Toate primele sau disconturile sunt amortizate

(iv)

Instrumente de capital tranzacționabile

Prețul pieței

(c)

Împrumuturi acordate rezidenților din afara zonei euro, altele decât cele din postul de activ 11.3 „Alte active financiare”

(c)

Împrumuturi acordate în afara zonei euro

Depozite la valoare nominală

(d)

Titluri de valoare emise de entități din afara zonei euro, altele decât cele din postul de activ 11.3 „Alte active financiare” și postul de activ 7.1 „Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară”

Titluri de valoare emise de organizații internaționale sau supranaționale, de exemplu Banca Europeană de Investiții, indiferent de localizarea geografică, și care nu au fost achiziționate în scopuri de politică monetară

(d)

(i)

Titluri de natura datoriei tranzacționabile, altele decât cele deținute până la scadență

Prețul pieței

Toate primele sau disconturile sunt amortizate

(ii)

Titluri de natura datoriei tranzacționabile, clasificate ca păstrate până la scadență

Cost ce poate face obiectul deprecierii

Toate primele sau disconturile sunt amortizate

(iii)

Titluri de natura datoriei netranzacționabile

Cost ce poate face obiectul deprecierii

Toate primele sau disconturile sunt amortizate

4.2

Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul mecanismului cursului de schimb II (MCS II)

Împrumuturi acordate conform condițiilor MCS II

Valoare nominală

5

Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară

Posturile 5.1-5.5: tranzacții în funcție de instrumentele de politică monetară respective descrise în Orientarea (UE) 2015/510 a Băncii Centrale Europene (BCE/2014/60) (1)

 

5.1

Operațiuni principale de refinanțare

Tranzacții reversibile de furnizare de lichiditate periodice, cu frecvență săptămânală și, în mod obișnuit, o scadență de o săptămână

Valoare nominală sau costul contractului de report

5.2

Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung

Tranzacții reversibile de furnizare de lichiditate periodice, de obicei cu o frecvență lunară, cu o scadență mai mare decât cea a operațiunilor principale de refinanțare.

Valoare nominală sau costul contractului de report

5.3

Operațiuni reversibile de reglaj fin

Tranzacții reversibile, executate ca tranzacții ad-hoc în scopuri de reglaj fin

Valoare nominală sau costul contractului de report

5.4

Operațiuni reversibile structurale

Tranzacții reversibile de ajustare a poziției structurale a Eurosistemului în raport cu sectorul financiar

Valoare nominală sau costul contractului de report

5.5

Facilitatea de creditare marginală

Facilitate pentru obținerea de lichidități overnight, la o rată prestabilită a dobânzii contra unor active eligibile (facilitate permanentă)

Valoare nominală sau costul contractului de report

5.6

Credite legate de apeluri în marjă

Credite suplimentare acordate instituțiilor de credit, provenite din creșteri ale valorii activelor-suport aferente altor credite acordate acestor instituții de credit

Valoare nominală sau cost

6

Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro

Conturi curente, depozite la termen, depozite cu scadența de o zi (day-to-day money), tranzacții de deport în legătură cu gestionarea portofoliilor de titluri de valoare din postul de activ 7 „Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro”, inclusiv tranzacțiile rezultate din transformarea fostelor rezerve în monedă străină ale zonei euro, și alte creanțe. Conturi de corespondent cu instituțiile de credit străine din zona euro. Alte creanțe și operațiuni fără legătură cu operațiunile de politică monetară din Eurosistem

Valoare nominală sau cost

7

Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro

 

 

7.1

Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară

Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară (inclusiv titluri de valoare achiziționate în scopuri de politică monetară emise de organizații internaționale sau supranaționale sau bănci de dezvoltare multilaterală, indiferent de localizarea geografică a acestora). Certificate de creanță ale Băncii Centrale Europene (BCE) cumpărate în scopuri de reglaj fin

(a)

Titluri de natura datoriei tranzacționabile

Contabilizate în funcție de considerentele de politică monetară:

(i)

Prețul pieței

Toate primele sau disconturile sunt amortizate

(ii)

Cost ce poate face obiectul deprecierii [cost atunci când deprecierea este acoperită de un provizion în cadrul postului de pasiv 13 (b) „Provizioane”]

Toate primele sau disconturile sunt amortizate

(b)

Titluri de natura datoriei netranzacționabile

Cost ce poate face obiectul deprecierii

Toate primele sau disconturile sunt amortizate

7.2

Alte titluri de valoare

Titluri de valoare, altele decât cele din postul de activ 7.1 „Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară” și din postul de activ 11.3 „Alte active financiare”; obligațiuni pe termen lung și pe termen mediu, bonuri, obligațiuni cu cupon zero, titluri de pe piața monetară deținute direct, inclusiv titluri de stat provenite din perioada anterioară creării uniunii economice și monetare (UEM), exprimate în euro. Instrumente de capital

(a)

Titluri de natura datoriei tranzacționabile, altele decât cele deținute până la scadență

Prețul pieței

Toate primele sau disconturile sunt amortizate

(b)

Titluri de natura datoriei tranzacționabile clasificate ca păstrate până la scadență

Cost ce poate face obiectul deprecierii

Toate primele sau disconturile sunt amortizate

(c)

Titluri de natura datoriei netranzacționabile

Cost ce poate face obiectul deprecierii

Toate primele sau disconturile sunt amortizate

(d)

Instrumente de capital tranzacționabile

Prețul pieței

8

Datorii exprimate în euro ale administrației publice

Creanțe asupra administrației publice provenite din perioada anterioară creării UEM (titluri de valoare netranzacționabile, împrumuturi)

Depozite/împrumuturi la valoarea nominală, titluri netranzacționabile înregistrate la cost

9

Creanțe intra-Eurosistem

 

 

9.1

Creanțe legate de emisiunea de certificate de creanță ale BCE

Creanțe intra-Eurosistem asupra băncilor centrale naționale (BCN), rezultate din emisiunea de certificate de creanță ale BCE

Cost

9.2

Creanțe legate de alocarea bancnotelor euro în cadrul Eurosistemului

Creanțe legate de emisiunile BCE de bancnote, în conformitate cu Decizia BCE/2010/29 (2)

Valoare nominală

9.3

Alte creanțe în cadrul Eurosistemului (net)

Poziția netă a următoarelor subposturi:

 

(a)

creanțe nete provenite din soldurile conturilor TARGET2 și ale conturilor de corespondent ale BCN, respectiv valoarea netă a creanțelor și a angajamentelor. A se vedea, de asemenea, postul de pasiv 10.2 „Alte pasive în cadrul Eurosistemului (net)”;

(a)

Valoare nominală

(b)

alte creanțe intra-Eurosistem exprimate în euro care pot apărea, inclusiv distribuirea provizorie către BCN a veniturilor BCE

(b)

Valoare nominală

10

Elemente în curs de decontare

Soldurile conturilor de decontare (creanțe), inclusiv cecurile în curs de încasare

Valoare nominală

11

Alte active

 

 

11.1

Monede din zona euro

Monede euro

Valoare nominală

11.2

Imobilizări corporale și necorporale

Teren și clădiri, mobilier și echipamente, inclusiv echipamente informatice, software

Cost minus amortizarea

Amortizarea este alocarea sistematică a valorii depreciabile a unui activ pe parcursul duratei sale de viață utilă. Durata de viață utilă este perioada în care un activ fix poate fi folosit de entitatea în cauză. Durata de viață utilă a activelor imobilizate individuale poate fi revizuită în mod sistematic, în cazul în care previziunile diferă de estimările precedente. Activele principale pot include componente cu durate diferite de viață utilă. Durata de viață a respectivelor componente se evaluează individual.

Costul activelor necorporale cuprinde prețul corespunzător achiziției activului necorporal. Alte costuri directe sau indirecte se trec pe cheltuieli.

Capitalizarea cheltuielilor: limitată (pentru cheltuieli mai mici de 10 000 EUR fără TVA nu se capitalizează)

11.3

Alte active financiare

Participații și investiții în filiale, instrumente de capital deținute din motive strategice/de politică

Titluri de valoare, inclusiv instrumente de capitaluri proprii, și alte instrumente financiare și solduri, inclusiv depozite la termen și conturi curente deținute ca un portofoliu separat

Tranzacții de deport cu instituții de credit privind gestionarea portofoliilor de titluri de valoare din acest post

(a)

Instrumente de capital tranzacționabile

Prețul pieței

(b)

Participații și acțiuni nelichide și orice alte instrumente de capital deținute ca investiții permanente

Cost ce poate face obiectul deprecierii

(c)

Investiții în filiale sau interese semnificative

Valoare netă a activului

(d)

Titluri de natura datoriei tranzacționabile, altele decât cele păstrate până la scadență

Prețul pieței

Primele/disconturile sunt amortizate

(e)

Titluri de natura datoriei tranzacționabile clasificate ca păstrate până la scadență sau deținute ca investiții permanente

Cost ce poate face obiectul deprecierii

Toate primele sau disconturile sunt amortizate

(f)

Titluri de natura datoriei netranzacționabile

Cost ce poate face obiectul deprecierii

(g)

Conturi la bănci și împrumuturi

Valoarea nominală convertită la cursul de schimb al pieței dacă soldurile/depozitele sunt exprimate în monede străine

11.4

Diferențe din reevaluarea instrumentelor din afara bilanțului

Rezultatele evaluării contractelor forward pe cursul de schimb, a swapurilor valutare, a swapurilor pe rata dobânzii (cu excepția cazului în care se aplică o marjă de variație zilnică), a contractelor forward pe rata dobânzii, a tranzacțiilor forward cu titluri de valoare, a tranzacțiilor spot pe cursul de schimb, de la data tranzacției la data decontării

Poziția netă între tranzacția forward și tranzacția spot, la cursul de schimb al pieței

11.5

Cheltuieli înregistrate în avans și venituri angajate

Venituri neexigibile, dar care se atribuie perioadei de raportare. Cheltuieli înregistrate în avans și dobânzi acumulate plătite, respectiv dobânzi acumulate achiziționate cu un titlu de valoare

Valoare nominală, monedă străină convertită la cursul pieței

11.6

Diverse

(a)

Avansuri, împrumuturi și alte elemente minore. Împrumuturi în contul unor terți

(a)

Valoare nominală sau cost

(b)

Investiții legate de depozitele în aur ale clienților

(b)

Valoarea de piață

(c)

Active nete cu titlu de pensii

(c)

În conformitate cu articolul 25 alineatul (2)

(d)

Creanțe exigibile care rezultă din neîndeplinirea obligațiilor de către contrapărțile Eurosistemului în contextul operațiunilor de creditare ale Eurosistemului

(d)

Valoare nominală/recuperabilă (înainte/după decontarea pierderilor)

(e)

Active sau creanțe (în raport cu terții) alocate și/sau dobândite în contextul valorificării garanțiilor oferite de contrapărțile Eurosistemului care nu și-au îndeplinit obligațiile

(e)

Cost (convertit la cursul de schimb al pieței la momentul achiziționării în cazul în care activele financiare sunt exprimate în monede străine)

12

Pierderea exercițiului financiar

 

Valoare nominală

PASIVE

 

Post din bilanț

Clasificarea conținutului posturilor din bilanț

Principiu de evaluare

1

Bancnote în circulație

Bancnote euro emise de BCE, în conformitate cu Decizia BCE/2010/29

Valoare nominală

2

Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară

Posturile 2.1, 2.2, 2.3 și 2.5: depozite în euro astfel cum sunt descrise în Orientarea (UE) 2015/510 (BCE/2014/60)

 

2.1

Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii)

Conturi în euro ale instituțiilor de credit incluse în lista instituțiilor financiare care au obligația de a constitui rezerve minime obligatorii în conformitate cu Statutul SEBC. Acest post conține în principal conturile utilizate pentru deținerea rezervelor minime obligatorii

Valoare nominală

2.2

Facilitatea de depozit

Depozite overnight la o rată predeterminată a dobânzii (facilitate permanentă)

Valoare nominală

2.3

Depozite la termen

Fond pentru absorbția de lichiditate în cadrul operațiunilor de reglaj fin

Valoare nominală

2.4

Operațiuni reversibile de reglaj fin

Tranzacții în scopuri de politică monetară destinate absorbției de lichiditate

Valoare nominală sau costul contractului de report

2.5

Depozite legate de apeluri în marjă

Depozite ale instituțiilor de credit, rezultate din devalorizarea activelor-suport aferente creditelor acordate acestor instituții de credit

Valoare nominală

3

Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro

Tranzacții de report legate de tranzacții simultane de deport pentru gestionarea portofoliilor de titluri de valoare din postul de activ 7 „Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro”. Alte operațiuni care nu sunt legate de operațiunile de politică monetară ale Eurosistemului. Nu se includ conturile curente ale instituțiilor de credit.

Valoare nominală sau costul contractului de report

4

Certificate de creanță emise de BCE

Certificate de creanță astfel cum sunt descrise în Orientarea (UE) 2015/510 (BCE/2014/60). Titluri cu discont, emise în scopul absorbției de lichiditate

Cost

Toate disconturile sunt amortizate

5

Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro

 

 

5.1

Administrație publică

Conturi curente, depozite la termen, depozite la vedere

Valoare nominală

5.2

Alte pasive

Conturile curente ale personalului, societăților comerciale și clienților, inclusiv ale instituțiilor financiare care figurează pe lista instituțiilor scutite de obligația constituirii rezervelor minime obligatorii (a se vedea postul de pasiv 2.1); depozite la termen, depozite la vedere

Valoare nominală

6

Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro

Conturi curente, depozite la termen, depozite la vedere, inclusiv conturile constituite în vederea efectuării de plăți și conturile constituite pentru gestionarea rezervelor: ale altor bănci, ale băncilor centrale, ale instituțiilor internaționale/supranaționale, inclusiv Comisia Europeană; conturi curente ale altor deponenți. Tranzacții de report legate de tranzacții simultane de deport pentru gestionarea titlurilor de valoare exprimate în euro. Soldurile conturilor TARGET2 ale băncilor centrale ale statelor membre a căror monedă nu este euro

Valoare nominală sau costul contractului de report

7

Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro

Conturi curente. Angajamente în cadrul tranzacțiilor de report; de obicei, tranzacții de investiții cu active exprimate în monedă străină sau aur

Valoare nominală, convertită la cursul de schimb al pieței la sfârșitul anului

8

Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro

 

 

8.1

Depozite, solduri și alte angajamente

Conturi curente. Angajamente în cadrul tranzacțiilor de report; de obicei, tranzacții de investiții cu active exprimate în monedă străină sau aur

Valoare nominală, convertită la cursul de schimb al pieței la sfârșitul anului

8.2

Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II

Împrumuturi în condițiile MCS II

Valoare nominală, convertită la cursul de schimb al pieței la sfârșitul anului

9

Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI

Post exprimat în DST care indică valoarea DST alocate inițial țării/BCN respective

Valoare nominală, convertită la cursul de schimb al pieței la sfârșitul anului

10

Angajamente intra-Eurosistem

 

 

10.1

Angajamente echivalente transferului de rezerve valutare

Post numai în bilanțul BCE, exprimat în euro

Valoare nominală

10.2

Alte angajamente în cadrul Eurosistemului (net)

Poziția netă a următoarelor subposturi:

 

(a)

angajamente nete provenite din soldurile conturilor TARGET2 și ale conturilor de corespondent ale BCN, respectiv valoarea netă a creanțelor și a angajamentelor. A se vedea, de asemenea, postul de activ 9.3 „Alte creanțe în cadrul Eurosistemului (net)”

(a)

Valoare nominală

(b)

alte angajamente intra-Eurosistem exprimate în euro care pot apărea, inclusiv distribuirea provizorie către BCN a veniturilor BCE

(b)

Valoare nominală

11

Elemente în curs de decontare

Soldurile conturilor de decontare (pasive), inclusiv transferurile în curs

Valoare nominală

12

Alte pasive

 

 

12.1

Diferențe din reevaluarea instrumentelor din afara bilanțului

Rezultatele evaluării contractelor forward pe cursul de schimb, a swapurilor valutare, a swapurilor pe rata dobânzii (cu excepția cazului în care se aplică o marjă de variație zilnică), a contractelor forward pe rata dobânzii, a tranzacțiilor forward cu titluri de valoare, a tranzacțiilor spot pe cursul de schimb, de la data tranzacției la data decontării

Poziția netă între tranzacția forward și tranzacția spot, la cursul de schimb al pieței

12.2

Venituri înregistrate în avans și datorii angajate

Cheltuieli care ajung la scadență în viitor, dar sunt aferente perioadei de raportare. Venituri încasate în perioada de raportare, dar care privesc o perioadă viitoare

Valoare nominală, monedă străină convertită la cursul pieței

12.3

Diverse

(a)

Impozite de plătit (conturi tranzitorii). Conturi de acoperire a creditului sau garanției, în monedă străină. Tranzacții de report cu instituții de credit în legătură cu tranzacții simultane de deport pentru gestionarea portofoliilor de titluri de valoare din postul de activ 11.3 „Alte active financiare”. Depozite obligatorii, altele decât depozitele de rezerve. Alte elemente minore. Angajamente în contul unor terți.

(a)

Valoare nominală sau costul (contractului de report)

(b)

Depozite în aur ale clienților

(b)

Valoarea de piață

(c)

Angajamente nete privind pensiile

(c)

În conformitate cu articolul 25 alineatul (2)

13

Provizioane

(a)

Pentru riscul valutar, riscul ratei dobânzii, riscul de credit și riscul privind prețul aurului, precum și în alte scopuri, de exemplu cheltuieli viitoare estimate și contribuții în conformitate cu articolul 48.2 din Statutul SEBC în ceea ce privește băncile centrale ale statelor membre ale căror derogări au fost abrogate

(a)

Cost/valoare nominală

(b)

Pentru riscurile de contraparte sau de credit care rezultă din operațiunile de politică monetară

(b)

Valoare nominală (pe baza unei evaluări efectuate la sfârșitul anului de Consiliul guvernatorilor)

14

Conturi de reevaluare

(a)

Conturi de reevaluare legate de fluctuații de preț pentru aur, pentru fiecare tip de titlu de valoare exprimat în euro, pentru fiecare tip de titlu de valoare exprimat în monedă străină, pentru opțiuni; diferențe din evaluarea de piață legate de instrumentele derivate pe riscul ratei dobânzii; conturi de reevaluare legate de fluctuații ale cursului de schimb pentru fiecare poziție valutară netă deținută, inclusiv swapurile valutare/contractele forward pe cursul de schimb și DST

Conturi de reevaluare speciale provenite din contribuții în conformitate cu articolul 48.2 din Statutul SEBC în ceea ce privește băncile centrale ale statelor membre ale căror derogări au fost abrogate. A se vedea articolul 14 alineatul (2)

(a)

Diferența din reevaluare între costul mediu și valoarea de piață, cursul de schimb convertit la cursul pieței

(b)

Rezultatele reevaluărilor datoriei (activului) net(e) privind beneficiile determinate în ceea ce privește beneficiile postangajare, care reprezintă poziția netă a următoarelor subposturi:

(i)

Câștigurile și pierderile actuariale în valoarea actualizată a unei obligații privind beneficiile determinate

(ii)

Rentabilitatea activelor planului, excluzându-se sumele incluse în dobânda netă aferentă datoriei (activului) net(e) privind beneficiile determinate

(iii)

Orice modificare a efectului plafonului activului, excluzându-se sumele incluse în dobânda netă aferentă datoriei (activului) net(e) privind beneficiile determinate

(b)

În conformitate cu articolul 25 alineatul (2)

15

Capital și rezerve

 

 

15.1

Capital

Capital vărsat

Valoare nominală

15.2

Rezerve

Rezerve legale, în conformitate cu articolul 33 din Statutul SEBC și contribuțiile în conformitate cu articolul 48.2 din Statutul SEBC pentru băncile centrale ale statelor membre ale căror derogări au fost abrogate

Valoare nominală

16

Profitul exercițiului financiar

 

Valoare nominală


(1)  Orientarea (UE) 2015/510 a Băncii Centrale Europene din 19 decembrie 2014 privind punerea în aplicare a cadrului de politică monetară a Eurosistemului (BCE/2014/60) (JO L 91, 2.4.2015, p. 3).

(2)  Decizia BCE/2010/29 din 13 decembrie 2010 privind emisiunea de bancnote euro (JO L 35, 9.2.2011, p. 26).


ANEXA II

Bilanțul anual al BCE

[milioane EUR]

Active (2)

Anul de raportare

Anul precedent

Pasive

Anul de raportare

Anul precedent

1.   Aur și creanțe în aur

2.   Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro

2.1.

Creanțe asupra FMI

2.2.

Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe

3.   Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro

4.   Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro

4.1.

Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi

4.2.

Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II

5.   Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară

5.1.

Operațiuni principale de refinanțare

5.2.

Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung

5.3.

Operațiuni reversibile de reglaj fin

5.4.

Operațiuni reversibile structurale

5.5.

Facilitatea de creditare marginală

5.6.

Credite legate de apeluri în marjă

6.   Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro

7.   Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro

7.1.

Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară

7.2.

Alte titluri de valoare

8.   Datorii exprimate în euro ale administrației publice

9.   Creanțe intra-Eurosistem

9.1.

Creanțe legate de emisiunea de certificate de creanță ale BCE

9.2.

Creanțe legate de alocarea bancnotelor euro în cadrul Eurosistemului

9.3.

Alte creanțe în cadrul Eurosistemului (net)

10.   Elemente în curs de decontare

11.   Alte active

11.1.

Monede din zona euro

11.2.

Imobilizări corporale și necorporale

11.3.

Alte active financiare

11.4.

Diferențe din reevaluarea instrumentelor din afara bilanțului

11.5.

Cheltuieli înregistrate în avans și venituri angajate

11.6.

Diverse

12.   Pierderea exercițiului financiar

 

 

1.   Bancnote în circulație

2.   Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară

2.1.

Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii)

2.2.

Facilitatea de depozit

2.3.

Depozite la termen

2.4.

Operațiuni reversibile de reglaj fin

2.5.

Depozite legate de apeluri în marjă

3.   Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro

4.   Certificate de creanță emise de BCE

5.   Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro

5.1.

Administrație publică

5.2.

Alte pasive

6.   Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro

7.   Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro

8.   Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro

8.1.

Depozite, solduri și alte angajamente

8.2.

Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II

9.   Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI

10.   Angajamente intra-Eurosistem

10.1.

Angajamente echivalente transferului de rezerve valutare

10.2.

Alte angajamente în cadrul Eurosistemului (net)

11.   Elemente în curs de decontare

12.   Alte pasive

12.1.

Diferențe din reevaluarea instrumentelor din afara bilanțului

12.2.

Venituri înregistrate în avans și datorii angajate

12.3.

Diverse

13.   Provizioane

14.   Conturi de reevaluare

15.   Capital și rezerve

15.1.

Capital

15.2.

Rezerve

16.   Profitul exercițiului financiar

 

 

Total active

 

 

Total pasive

 

 


(1)  BCE poate publica alternativ sumele exacte în euro sau sumele rotunjite în alt mod.

(2)  Tabelul activelor poate fi publicat și deasupra tabelului pasivelor.


ANEXA III

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE PUBLICAT AL BCE

[milioane EUR]

Contul de profit și pierdere pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie …

Anul de raportare

Anul precedent

1.1.1.

Venituri din dobânzi la activele din rezervele valutare

 

 

1.1.2.

Venituri din dobânzi rezultate din alocarea bancnotelor euro în cadrul Eurosistemului

 

 

1.1.3.

Alte venituri din dobânzi

 

 

1.1.

Venituri din dobânzi

 

 

1.2.1.

Remunerarea creanțelor BCN cu privire la rezervele valutare transferate

 

 

1.2.2.

Alte cheltuieli privind dobânzile

 

 

1.2.

Cheltuieli privind dobânzile

 

 

1.

Venituri nete din dobânzi

 

 

2.1.

Câștiguri/pierderi realizate care rezultă din operațiuni financiare

 

 

2.2.

Reduceri ale valorii activelor și pozițiilor financiare

 

 

2.3.

Transfer către/de la provizioane pentru riscul valutar, riscul ratei dobânzii, riscul de credit și riscul privind prețul aurului

 

 

2.

Rezultatul net al operațiunilor financiare, al reducerilor de valoare și al provizioanelor pentru riscuri

 

 

3.1.

Venituri din taxe și comisioane

 

 

3.2.

Cheltuieli cu taxe și comisioane

 

 

3.

Venituri/cheltuieli nete din taxe și comisioane (2)

 

 

4.

Venituri din acțiuni și participații

 

 

5.

Alte venituri

 

 

Venit net total

 

 

6.

Cheltuieli de personal (3)

 

 

7.

Cheltuieli administrative (3)

 

 

8.

Amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

 

 

9.

Servicii de producere a bancnotelor (4)

 

 

10.

Alte cheltuieli

 

 

 

 

 

(Pierderea)/Profitul exercițiului financiar

 

 


(1)  BCE poate publica alternativ sumele exacte în euro sau sumele rotunjite în alt mod.

(2)  Defalcarea între venituri și cheltuieli poate fi oferită alternativ în notele explicative la conturile anuale.

(3)  Inclusiv provizioanele administrative.

(4)  Acest post se utilizează în cazul în care producția de bancnote este încredințată unui terț (pentru costul serviciilor oferite de societăți externe care produc bancnote în numele băncilor centrale). Se recomandă să se înregistreze costurile apărute în legătură cu emisiunea de bancnote euro în contul de profit și pierdere, pe măsură ce acestea sunt facturate sau efectuate în alt mod, a se vedea și Orientarea (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34).


ANEXA IV

DECIZIA ABROGATĂ CU LISTA MODIFICĂRILOR SUCCESIVE ALE ACESTEIA

Decizia BCE/2010/21

JO L 35, 9.2.2011, p. 1.

Decizia BCE/2012/30

JO L 356, 22.12.2012, p. 93.

Decizia BCE/2013/52

JO L 33, 4.2.2014, p. 7.

Decizia BCE/2014/55

JO L 68, 13.3.2015, p. 53.

Decizia BCE/2015/26

JO L 193, 21.7.2015, p. 134.


ANEXA V

TABEL DE CORESPONDENȚĂ

Decizia BCE/2010/21

Prezenta decizie

Articolul 3

Articolul 4

Articolul 6

Articolul 7

Articolul 7

Articolul 8

Articolul 8

Articolul 9

Articolul 9

Articolul 10

Articolul 10

Articolul 11

Articolul 11

Articolul 12

Articolul 12

Articolul 13

Articolul 13

Articolul 14

Articolul 14

Articolul 15

Articolul 15

Articolul 16

Articolul 16

Articolul 17

Articolul 17

Articolul 18

Articolul 18

Articolul 19

Articolul 19

Articolul 20

Articolul 20

Articolul 21

Articolul 21

Articolul 22

Articolul 22

Articolul 23

Articolul 23

Articolul 24

Articolul 24

Articolul 25

Articolul 25

Articolul 26

Articolul 26

Articolul 27


20.12.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 347/26


DECIZIA (UE) 2016/2248 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 3 noiembrie 2016

privind repartizarea venitului monetar al băncilor centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro (BCE/2016/36)

(reformare)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 32,

întrucât:

(1)

Decizia BCE/2010/23 (1) a fost modificată substanțial de mai multe ori (2). Întrucât urmează a fi efectuate modificări suplimentare, aceasta ar trebui reformată pentru claritate.

(2)

În conformitate cu articolul 32.1 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare „Statutul SEBC”), venitul monetar este venitul acumulat de băncile centrale naționale (BCN) ca urmare a exercitării funcției de politică monetară. În conformitate cu articolul 32.2 din Statutul SEBC, valoarea venitului monetar al fiecărei BCN este egală cu venitul anual al acesteia obținut din activele deținute în contrapartidă cu bancnotele aflate în circulație și cu depozitele constituite de instituțiile de credit. Aceste active trebuie identificate de BCN în conformitate cu orientările stabilite de Consiliul guvernatorilor. BCN ar trebui să identifice activele rezultate din exercitarea funcției de politică monetară drept active deținute în contrapartidă cu bancnotele în circulație și depozitele constituite de instituțiile de credit. În temeiul articolului 32.4 din Statutul SEBC, din cuantumul venitului monetar al fiecărei BCN se scade o sumă echivalentă cu dobânda acumulată, plătită sau primită pentru pasivele incluse în baza de calcul.

(3)

În temeiul articolului 32.5 din Statutul SEBC, suma veniturilor monetare ale BCN se repartizează între acestea proporțional cu cotele vărsate la capitalul Băncii Centrale Europene (BCE).

(4)

În temeiul articolelor 32.6 și 32.7 din Statutul SEBC, Consiliul guvernatorilor este împuternicit să adopte orientări pentru compensarea și decontarea de către BCE a soldurilor provenite din repartizarea venitului monetar și să adopte orice alte măsuri necesare în vederea aplicării articolului 32.

(5)

În temeiul articolului 10 din Regulamentul (CE) nr. 974/98 al Consiliului (3), BCE și BCN pun în circulație bancnote euro. Articolul 15 din acest regulament prevede că bancnotele cu valoarea nominală exprimată în unități monetare naționale rămân mijloace legale de plată în cadrul limitelor lor teritoriale timp de maximum șase luni de la data substituirii monedei fiduciare cu moneda euro. Anul substituirii monedei fiduciare cu moneda euro ar trebui astfel considerat un an special, deoarece bancnotele aflate în circulație cu valoare nominală exprimată în unități monetare naționale pot reprezenta în continuare un procent semnificativ din valoarea totală a bancnotelor aflate în circulație.

(6)

Articolul 15 alineatul (1) din Orientarea BCE/2006/9 (4) prevede că bancnotele euro care au făcut obiectul alimentării anticipate a contrapărților eligibile se debitează în conturile respectivelor contrapărți deschise la BCN a acestora la valoarea lor nominală, în conformitate cu următorul„model linear de debitare”: suma totală a bancnotelor euro care au făcut obiectul alimentării anticipate se debitează în trei rate egale, la data decontării primei, celei de a patra și celei de a cincea operațiuni principale de refinanțare a Eurosistemului care urmează datei substituirii monedei fiduciare cu moneda euro. Calcularea venitului monetar pentru anul substituirii monedei fiduciare cu moneda euro trebuie să țină cont de acest „model de debitare lineară”.

(7)

Prezenta decizie este legată de Decizia BCE/2010/29 (5), care prevede că BCE și BCN emit bancnote euro. Decizia BCE/2010/29 stabilește repartizarea între BCN a bancnotelor euro aflate în circulație proporțional cu cotele vărsate de acestea la capitalul BCE. Aceeași decizie alocă BCE 8 % din valoarea totală a bancnotelor euro aflate în circulație. Repartizarea bancnotelor euro între membrii Eurosistemului generează solduri intra-Eurosistem. Remunerarea acestor solduri intra-Eurosistem aferente bancnotelor euro aflate în circulație are un efect direct asupra venitului fiecărui membru al Eurosistemului și, prin urmare, ar trebui să fie reglementată de prezenta decizie. Venitul acumulat de BCE în cadrul remunerării creanțelor sale intra-Eurosistem asupra BCN în legătură cu propria cotă de bancnote euro aflate în circulație ar trebui, în principiu, să fie distribuit către BCN în conformitate cu Decizia BCE/2014/57 (6), proporțional cu cotele acestora din grila de repartiție pentru capitalul subscris, în cursul aceluiași exercițiu financiar în care intervine acumularea.

(8)

Soldul net al creanțelor și angajamentelor intra-Eurosistem aferent bancnotelor euro aflate în circulație ar trebui remunerat prin aplicarea unui criteriu obiectiv de definire a costului banilor. În acest context, se recomandă folosirea ratei dobânzii aplicabile operațiunilor principale de refinanțare folosite de Eurosistem în licitațiile sale pentru operațiunile principale de refinanțare.

(9)

Angajamentele nete intra-Eurosistem aferente bancnotelor euro aflate în circulație ar trebui incluse în baza de calcul în scopul calculării venitului monetar al BCN conform articolului 32.2 din Statutul SEBC, deoarece sunt echivalente bancnotelor aflate în circulație. Decontarea dobânzii la soldurile intra-Eurosistem aferente bancnotelor euro aflate în circulație va determina, prin urmare, distribuirea către BCN a unei sume considerabile din venitul monetar al Eurosistemului, proporțional cu cotele vărsate ale acestora la capitalul BCE. Aceste solduri intra-Eurosistem ar trebui ajustate pentru a permite adaptarea treptată a bilanțurilor și a conturilor de profit și pierdere ale BCN. Ajustările ar trebui să se bazeze pe valoarea bancnotelor aflate în circulație ale fiecărei BCN într-o perioadă anterioară introducerii bancnotelor euro. Aceste ajustări ar trebui aplicate anual conform unei formule fixe pentru o perioadă ulterioară de maximum 5 ani.

(10)

Ajustările aduse soldurilor intra-Eurosistem aferente bancnotelor euro aflate în circulație au fost calculate pentru a compensa orice modificare semnificativă a pozițiilor BCN în ceea ce privește veniturile, determinată de introducerea bancnotelor euro și de repartizarea ulterioară a venitului monetar.

(11)

Normele generale prevăzute la articolul 32 din Statutul SEBC se aplică, de asemenea, venitului rezultat din anularea bancnotelor euro care au fost retrase din circulație.

(12)

Articolul 32.5 din Statutul SEBC precizează faptul că suma veniturilor monetare ale BCN se repartizează între acestea proporțional cu cotele acestora vărsate la capitalul BCE. În conformitate cu articolul 32.7 din Statutul SEBC, Consiliul guvernatorilor este competent să adopte orice alte măsuri necesare pentru aplicarea articolului 32. Este inclusă aici și competența de a ține seama și de alți factori cu ocazia adoptării unei decizii cu privire la repartizarea venitului rezultat din anularea bancnotelor euro care au fost retrase din circulație. În acest context, principiile egalității de tratament și echității impun luarea în considerare a perioadei de timp în care au fost emise bancnotele euro retrase. Grila de repartiție pentru acest venit specific trebuie, prin urmare, să reflecte atât cota aferentă din capitalul BCE, cât și durata fazei de emisiune.

(13)

Retragerea bancnotelor euro trebuie reglementată prin decizii separate, adoptate potrivit articolului 5 din Decizia BCE/2003/4 (7).

(14)

Achizițiile în temeiul Deciziei BCE/2009/16 (8), al Deciziei BCE/2011/17 (9) și al Deciziei (UE) 2015/774 a Băncii Centrale Europene (BCE/2015/10) (10), care privește achiziționarea de instrumente de natura datoriei emise de administrații centrale, regionale și locale și de agenții recunoscute și instrumente de natura datoriei substitut emise de societăți nefinanciare publice, ar trebui considerate ca generând venit la rata de referință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Definiții

În sensul prezentei decizii:

(a)

„BCN” înseamnă o bancă centrală națională a unui stat membru a cărui monedă este euro;

(b)

„instituție de credit” înseamnă fie: (a) o instituție de credit în sensul articolului 4 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (11), care este supusă supravegherii de către o autoritate competentă; fie (b) o altă instituție de credit, în sensul articolului 123 alineatul (2) din tratat, care este supusă verificării pe baza unor standarde comparabile cu cele folosite în supravegherea efectuată de o autoritate competentă;

(c)

„bază de calcul” înseamnă valoarea pasivelor calificate din cadrul bilanțului fiecărei BCN, stabilită în conformitate cu anexa I la prezenta decizie;

(d)

„data substituirii monedei fiduciare cu moneda euro” înseamnă data la care bancnotele și monedele euro devin mijloc legal de plată într-un stat membru a cărui monedă este euro;

(e)

„anul substituirii monedei fiduciare cu moneda euro” înseamnă o perioadă de 12 luni care începe de la data substituirii monedei fiduciare cu moneda euro;

(f)

„solduri intra-Eurosistem aferente bancnotelor euro aflate în circulație” înseamnă creanțele și angajamentele născute între o BCN și BCE și între o BCN și celelalte BCN, ca rezultat al aplicării articolului 4 din Decizia BCE/2010/29;

(g)

„grilă de repartiție pentru capitalul subscris” înseamnă cotele, exprimate în procente, pe care BCN le dețin în capitalul subscris al BCE, care rezultă din aplicarea cu privire la BCN a ponderilor din grila de repartiție prevăzută la articolul 29.1 din Statutul SEBC și care sunt aplicabile pentru exercițiul financiar relevant;

(h)

„bancnote euro retrase” înseamnă orice tip sau serie de bancnote euro care au fost retrase din circulație printr-o decizie a Consiliului guvernatorilor adoptată în conformitate cu articolul 5 din Decizia BCE/2003/4;

(i)

„fază de emisiune”, în legătură cu un anumit tip sau o anumită serie de bancnote euro, înseamnă perioada cuprinsă între data la care prima emisiune a unei bancnote euro de acest tip sau din această serie este înregistrată în baza de calcul și data la care ultima emisiune a unei bancnote euro de acest tip sau din această serie este înregistrată în baza de calcul;

(j)

„rată de referință” înseamnă cea mai recentă rată a dobânzii marginale care este disponibilă și folosită de Eurosistem în licitațiile sale pentru operațiuni principale de refinanțare în temeiul articolului 6 din Orientarea (UE) 2015/510 a Băncii Centrale Europene (BCE/2014/60) (12). Dacă, în vederea decontării, se efectuează în aceeași zi mai mult de o operațiune principală de refinanțare, se folosește media simplă a ratelor marginale ale operațiunilor efectuate în paralel;

(k)

„active identificabile” înseamnă valoarea activelor deținute în contrapartidă cu baza de calcul în bilanțul fiecărei BCN, stabilite în conformitate cu anexa II la prezenta decizie;

(l)

„perioadă de referință” înseamnă o perioadă de 24 de luni care începe cu 30 de luni înainte de data substituirii monedei fiduciare cu moneda euro;

(m)

„curs de schimb zilnic de referință” înseamnă cursul de schimb zilnic de referință, stabilit pe baza procedurii de concertare zilnică regulată între băncile centrale din cadrul și din afara Sistemului European al Băncilor Centrale, care în mod normal are loc la 14.15, ora Europei Centrale (13);

(n)

„anulare” înseamnă a elimina bancnotele euro retrase din postul din bilanț „bancnote în circulație”;

(o)

„grilă pentru emisiunea de bancnote euro” înseamnă valoarea medie a grilei de repartiție pentru capitalul subscris pe parcursul fazei de emisiune a unui tip sau a unei serii de bancnote euro retrase;

(p)

„bilanț armonizat” (BA) înseamnă bilanțul armonizat, astfel cum este prevăzut în anexa VIII la Orientarea (UE) 2016/2249 a Băncii Centrale Europene (BCE/2016/34) (14).

Articolul 2

Soldurile intra-Eurosistem aferente bancnotelor euro aflate în circulație

(1)   Soldurile intra-Eurosistem aferente bancnotelor euro aflate în circulație se calculează lunar și se înscriu în registrele BCE și BCN în prima zi lucrătoare a lunii, având data valutei din ultima zi lucrătoare din luna precedentă.

Atunci când un stat membru adoptă moneda euro, calcularea soldurilor intra-Eurosistem aferente bancnotelor euro aflate în circulație în conformitate cu primul paragraf se înscrie în registrele BCE și BCN cu data valutei de la data substituirii monedei fiduciare cu moneda euro.

Pentru perioada 1-31 ianuarie a primului an din care se va aplica fiecare ajustare cincinală prevăzută la articolul 29.3 din Statutul SEBC, soldurile intra-Eurosistem aferente bancnotelor aflate în circulație se calculează pe baza grilei ajustate de repartiție pentru capitalul subscris aplicate la soldurile aferente volumului total de bancnote euro aflate în circulație la data de 31 decembrie a anului anterior.

(2)   Soldurile intra-Eurosistem aferente bancnotelor euro aflate în circulație, inclusiv cele rezultate din aplicarea articolului 4 din prezenta decizie, se remunerează la rata de referință.

(3)   Remunerarea menționată la alineatul (2) se decontează trimestrial prin plăți TARGET2.

Articolul 3

Metoda de evaluare a venitului monetar

(1)   Valoarea venitului monetar al fiecărei BCN se determină prin măsurarea venitului efectiv obținut din activele identificabile înscrise în registrele acesteia. Ca excepții:

(a)

se consideră că aurul nu generează venit;

(b)

se consideră că următoarele generează venit monetar la rata de referință:

(i)

titlurile de valoare deținute în scopuri de politică monetară în temeiul Deciziei BCE/2009/16;

(ii)

titlurile de valoare deținute în scopuri de politică monetară în temeiul Deciziei BCE/2011/17;

(iii)

instrumentele de natura datoriei emise de administrații centrale, regionale și locale și de agenții recunoscute și instrumentele de natura datoriei substitut emise de societăți nefinanciare publice deținute în scopuri de politică monetară în temeiul Deciziei (UE) 2015/774 (BCE/2015/10).

(2)   Dacă valoarea activelor identificabile ale unei BCN este mai mare sau mai mică decât valoarea bazei sale de calcul, diferența se compensează aplicând rata de referință la valoarea diferenței.

Articolul 4

Ajustări aduse soldurilor intra-Eurosistem

(1)   Pentru calcularea venitului monetar, soldurile intra-Eurosistem aferente bancnotelor euro aflate în circulație ale fiecărei BCN se ajustează cu o sumă compensatorie determinată în conformitate cu următoarea formulă:

 

C = (K – A) × S

unde:

C

este suma compensatorie,

K

este suma în euro pentru fiecare BCN care rezultă din aplicarea grilei de repartiție pentru capitalul subscris la valoarea medie a bancnotelor aflate în circulație în cursul perioadei de referință, cantitatea de bancnote aflate în circulație exprimate în moneda națională a statului membru care adoptă moneda euro fiind convertită în euro la cursul de schimb zilnic de referință în cursul perioadei de referință,

A

este valoarea medie în euro, pentru fiecare BCN, a bancnotelor aflate în circulație în cursul perioadei de referință, convertită în euro la cursul de schimb zilnic de referință în cursul perioadei de referință,

S

este următorul coeficient corespunzător fiecărui exercițiu financiar, începând cu data substituirii monedei fiduciare cu moneda euro:

Exercițiul financiar

Coeficient

Anul substituirii monedei fiduciare cu moneda euro

1

Anul substituirii monedei fiduciare cu moneda euro plus un an

0,8606735

Anul substituirii monedei fiduciare cu moneda euro plus doi ani

0,7013472

Anul substituirii monedei fiduciare cu moneda euro plus trei ani

0,5334835

Anul substituirii monedei fiduciare cu moneda euro plus patru ani

0,3598237

Anul substituirii monedei fiduciare cu moneda euro plus cinci ani

0,1817225

(2)   Totalul sumelor compensatorii ale BCN este zero.

(3)   Sumele compensatorii se calculează de fiecare dată când un stat membru adoptă moneda euro sau când se modifică grila de repartiție pentru capitalul subscris a BCE.

(4)   Atunci când o BCN intră în Eurosistem, suma sa compensatorie este alocată celorlalte BCN proporțional cu cotele corespunzătoare ale celorlalte BCN din grila de repartiție pentru capitalul subscris, cu semnul (+/–) inversat, și se va adăuga la orice alte sume compensatorii deja aplicabile pentru alte BCN.

(5)   Sumele compensatorii și înregistrările din contabilitate destinate să echilibreze respectivele sume compensatorii se înscriu în conturi intra-Eurosistem distincte în contabilitatea fiecărei BCN, cu data valutei de la data substituirii monedei fiduciare cu moneda euro și cu aceeași dată a valutei pentru fiecare an ulterior din perioada de ajustare. Înregistrările din contabilitate destinate echilibrării sumelor compensatorii nu se remunerează.

(6)   Prin derogare de la alineatul (1), la apariția unor evenimente specifice legate de modificări în circuitul bancnotelor, astfel cum sunt descrise în anexa III la prezenta decizie, soldurile intra-Eurosistem aferente bancnotelor euro aflate în circulație ale fiecărei BCN se ajustează în conformitate cu dispozițiile anexei respective.

(7)   Ajustările soldurilor intra-Eurosistem prevăzute în prezentul articol încetează a se mai aplica începând cu prima zi a celui de al șaselea an de la anul substituirii monedei fiduciare cu moneda euro.

Articolul 5

Calcularea și repartizarea venitului monetar

(1)   Venitul monetar al fiecărei BCN este calculat zilnic de către BCE. Calculul se bazează pe datele contabile raportate de BCN către BCE. BCE informează trimestrial BCN cu privire la sumele cumulative.

(2)   Valoarea venitului monetar al fiecărei BCN se ajustează cu valoarea echivalentă oricărei dobânzi acumulate, plătite sau primite pentru pasivele incluse în baza de calcul și în conformitate cu orice decizie a Consiliului guvernatorilor adoptată în temeiul articolului 32.4 al doilea paragraf din Statutul SEBC.

(3)   Repartizarea sumei veniturilor monetare ale fiecărei BCN proporțional cu grila de repartiție pentru capitalul subscris are loc la sfârșitul fiecărui exercițiu financiar.

Articolul 6

Calcularea și repartizarea venitului rezultat din anularea bancnotelor euro

(1)   Bancnotele euro retrase fac parte în continuare din baza de calcul până la momentul la care unul dintre următoarele două evenimente se produce primul: sunt schimbate sau sunt anulate.

(2)   Consiliul guvernatorilor poate decide să anuleze bancnotele euro retrase și, în acest caz, specifică data anulării și valoarea totală a provizionului ce urmează să fie constituit în privința acelor bancnote euro retrase ce urmează să fie schimbate.

(3)   Bancnotele euro retrase sunt anulate astfel:

(a)

la data anulării, posturile „Bancnote în circulație” din bilanțurile BCE și BCN se diminuează cu valoarea totală a bancnotelor euro retrase care se află încă în circulație. În acest scop, valorile efective ale bancnotelor euro retrase care au fost puse în circulație se ajustează la valorile lor proporționale calculate în conformitate cu grila pentru emisiunea de bancnote euro, iar diferențele se decontează între BCE și BCN;

(b)

valoarea ajustată a bancnotelor euro retrase este anulată în postul din bilanț „Bancnote în circulație” și se trece în conturile de profit și pierdere ale BCN;

(c)

fiecare BCN constituie un provizion pentru bancnotele euro retrase care urmează să fie schimbate. Acest provizion este echivalent cu cota BCN respective din valoarea totală a provizionului, calculată cu ajutorul grilei pentru emisiunea de bancnote euro.

(4)   Bancnotele euro retrase care sunt schimbate după data anulării se înregistrează în contabilitatea BCN care le-a acceptat. Intrarea de bancnote euro retrase se redistribuie între BCN cel puțin o dată pe an prin aplicarea grilei pentru emisiunea de bancnote euro, iar diferențele se decontează între acestea. Fiecare BCN compensează valoarea proporțională cu provizionul său sau, în cazul în care intrarea este mai mare decât provizionul, înregistrează costul corespunzător în contul său de profit și pierdere.

(5)   Consiliul guvernatorilor reexaminează anual valoarea totală a provizionului.

Articolul 7

Abrogare

(1)   Decizia BCE/2010/23 se abrogă.

(2)   Trimiterile la decizia abrogată se interpretează ca trimiteri la prezenta decizie.

Articolul 8

Intrarea în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare la 31 decembrie 2016.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 3 noiembrie 2016.

Președintele BCE

Mario DRAGHI


(1)  Decizia BCE/2010/23 din 25 noiembrie 2010 privind repartizarea venitului monetar al băncilor centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro (JO L 35, 9.2.2011, p. 17).

(2)  A se vedea anexa IV.

(3)  Regulamentul (CE) nr. 974/98 al Consiliului din 3 mai 1998 privind introducerea euro (JO L 139, 11.5.1998, p. 1).

(4)  Orientarea BCE/2006/9 din 14 iulie 2006 privind anumite pregătiri în vederea substituirii monedei fiduciare cu moneda euro și privind alimentarea anticipată și alimentarea anticipată secundară cu bancnote și monede metalice euro în afara zonei euro (JO L 207, 28.7.2006, p. 39).

(5)  Decizia BCE/2010/29 din 13 decembrie 2010 privind emisiunea de bancnote euro (JO L 35, 9.2.2011, p. 26).

(6)  Decizia BCE/2014/57 din 15 decembrie 2014 privind distribuirea provizorie a venitului Băncii Centrale Europene (JO L 53, 25.2.2015, p. 24).

(7)  Decizia BCE/2003/4 din 20 martie 2003 privind valorile nominale, specificațiile, reproducerea, schimbul și retragerea bancnotelor euro (JO L 78, 25.3.2003, p. 16).

(8)  Decizia BCE/2009/16 din 2 iulie 2009 privind punerea în aplicare a programului de achiziționare de obligațiuni garantate (JO L 175, 4.7.2009, p. 18).

(9)  Decizia BCE/2011/17 din 3 noiembrie 2011 privind punerea în aplicare a celui de al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate (JO L 297, 16.11.2011, p. 70).

(10)  Decizia (UE) 2015/774 a Băncii Centrale Europene din 4 martie 2015 privind un program de achiziționare de active de către sectorul public de pe piețele secundare (BCE/2015/10) (JO L 121, 14.5.2015, p. 20).

(11)  Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 176, 27.6.2013, p. 1).

(12)  Orientarea (UE) 2015/510 a Băncii Centrale Europene din 19 decembrie 2014 privind punerea în aplicare a cadrului de politică monetară a Eurosistemului (Orientarea privind documentația generală) (BCE/2014/60) (JO L 91, 2.4.2015, p. 3).

(13)  Ora Europei Centrale ia în considerare trecerea la ora de vară a Europei Centrale.

(14)  Orientarea (UE) 2016/2249 a Băncii Centrale Europene din 3 noiembrie 2016 privind cadrul juridic al procedurilor contabile și al raportării financiare din Sistemul European al Băncilor Centrale (BCE/2016/34) (a se vedea pagina 37 din prezentul Jurnal Oficial).


ANEXA I

STRUCTURA BAZEI DE CALCUL

A.

Baza de calcul cuprinde, cu excluderea oricărui alt element:

1.

Bancnote în circulație

În sensul prezentei anexe, în cursul anului substituirii monedei fiduciare cu moneda euro pentru fiecare nouă bancă centrală națională (BCN) care intră în Eurosistem, „Bancnote aflate în circulație”:

(a)

includ bancnotele emise de BCN și exprimate în unitatea sa monetară națională; și

(b)

trebuie reduse cu valoarea împrumuturilor neremunerate legate de bancnotele euro care au făcut obiectul alimentării anticipate, care nu au fost încă debitate [parte din postul de activ 6 din bilanțul armonizat (BA)].

Ulterior anului relevant al substituirii monedei fiduciare cu moneda euro, pentru fiecare BCN, „bancnote în circulație” înseamnă bancnote exprimate în euro, cu excluderea oricăror altor bancnote.

Dacă data substituirii monedei fiduciare cu moneda euro este o zi în care TARGET2 este închis, pasivul unei BCN care rezultă din bancnotele euro care au făcut obiectul alimentării anticipate în temeiul Orientării BCE/2006/9 și au intrat în circulație înainte de data substituirii monedei fiduciare cu moneda euro face parte din baza de calcul (ca parte a conturilor de corespondent din postul de pasiv 10.4 din BA) până ce pasivul devine parte a angajamentelor intra-Eurosistem care rezultă din tranzacții TARGET2.

2.

Angajamentele exprimate în euro față de instituțiile de credit din zona euro, legate de operațiunile de politică monetară, care includ oricare dintre următoarele elemente:

(a)

conturi curente, inclusiv rezervele minime obligatorii conform articolului 19.1 din Statutul SEBC (postul de pasiv 2.1 din BA);

(b)

sume aflate în depozite în cadrul facilității de depozit din Eurosistem (postul de pasiv 2.2 din BA);

(c)

depozite la termen (postul de pasiv 2.3 din BA);

(d)

angajamente ce rezultă din operațiuni reversibile de reglaj fin (postul de pasiv 2.4 din BA);

(e)

depozite legate de apelurile în marjă (postul de pasiv 2.5 din BA).

3.

Pasive sub formă de depozite constituite de contrapărțile Eurosistemului care nu și-au îndeplinit obligațiile, reclasificate de la postul de pasiv 2.1 din BA.

4.

Angajamente intra-Eurosistem ale BCN provenite din emisiunea de certificate de creanță ale BCE în temeiul articolului 13 din Orientarea (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) (elementul de pasiv 10.2 din BA).

5.

Angajamentele nete intra-Eurosistem aferente bancnotelor euro aflate în circulație, inclusiv cele rezultate din aplicarea articolului 4 din prezenta decizie (parte din postul de pasiv 10.3 din BA).

6.

Angajamentele nete intra-Eurosistem rezultate din tranzacții TARGET2 remunerate la rata de referință (parte din postul de pasiv 10.4 din BA).

7.

Dobânda acumulată înregistrată la sfârșitul fiecărui trimestru de fiecare BCN pentru angajamentele de politică monetară cu scadența la un an sau mai mult (parte din postul de pasiv 12.2 din BA).

8.

Angajamentele față de BCE care garantează o creanță legată de contracte de swap între BCE și o bancă centrală din afara Eurosistemului, care generează un venit net pentru Eurosistem (parte din pasivele extrabilanțiere).

B.

Valoarea bazei de calcul a fiecărei BCN se calculează în conformitate cu principiile și normele contabile armonizate prevăzute de Orientarea (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34).


ANEXA II

ACTIVE IDENTIFICABILE

A.

Activele identificabile includ, cu excluderea oricărui alt element:

1.

Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro în legătură cu operațiunile de politică monetară [postul de activ 5 din bilanțul armonizat (BA)].

2.

Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară (parte din postul de activ 7.1 din BA).

3.

Creanțe intra-Eurosistem echivalente transferului de active din rezervele valutare, altele decât aurul, la BCE în temeiul articolului 30 din Statutul SEBC (parte din postul de activ 9.2 din BA).

4.

Creanțe nete intra-Eurosistem aferente bancnotelor euro aflate în circulație, inclusiv cele rezultate din aplicarea articolului 4 din prezenta decizie (parte din postul de activ 9.4 din BA).

5.

Creanțe nete intra-Eurosistem rezultate din tranzacții TARGET2 remunerate la rata de referință (parte din postul de activ 9.5 din BA).

6.

Aur, inclusiv creanțe legate de aurul transferat la BCE, într-o cantitate care să permită fiecărei BCN să identifice o anumită proporție din aurul său care corespunde aplicării cotei sale în grila de repartiție pentru capitalul subscris la cantitatea totală de aur identificat de toate BCN (postul de activ 1 și parte din postul de activ 9.2 din BA).

În sensul prezentei decizii, valoarea aurului este stabilită pe baza prețului în euro pentru o uncie de aur fin de la 31 decembrie 2002.

7.

Creanțe rezultate din bancnotele euro care au făcut obiectul alimentării anticipate în conformitate cu Orientarea BCE/2006/9 și care ulterior au intrat în circulație înainte de data substituirii monedei fiduciare cu moneda euro (parte din postul de activ 4.1 din BA până la data substituirii monedei fiduciare cu moneda euro și, după aceea, parte din conturile de corespondent în cadrul postului de activ 9.5 din BA), dar numai până când creanțele respective devin parte a creanțelor intra-Eurosistem rezultate din tranzacțiile TARGET2.

8.

Creanțe exigibile care rezultă din neîndeplinirea obligațiilor de către contrapărțile Eurosistemului în contextul operațiunilor de creditare ale Eurosistemului și/sau active sau creanțe financiare în raport cu terți alocate și/sau dobândite în contextul valorificării garanțiilor oferite de contrapărțile Eurosistemului care nu și-au îndeplinit obligațiile în contextul operațiunilor de creditare ale Eurosistemului reclasificate de la postul de activ 5 din BA (parte din postul de activ 11.6 din BA).

9.

Dobânda acumulată înregistrată la sfârșit de trimestru de fiecare BCN pentru activele rezultate din operațiunile de politică monetară cu scadența la un an sau mai mult (parte din postul de activ 11.5 din BA).

10.

Creanțe asupra unor contrapărți din zona euro legate de contracte de swap între BCE și o bancă centrală din afara Eurosistemului, care generează un venit net pentru Eurosistem (parte din postul de activ 3.1 din BA).

B.

Valoarea activelor identificabile ale fiecărei BCN se calculează în conformitate cu principiile și normele contabile armonizate prevăzute de Orientarea (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34).


ANEXA III

A.   Prima ajustare ocazională

Dacă valoarea medie totală a bancnotelor aflate în circulație în anul substituirii monedei fiduciare cu moneda euro este mai mică decât valoarea medie totală în euro a bancnotelor aflate în circulație în perioada de referință (inclusiv cele exprimate în moneda națională a statului membru care a adoptat moneda euro și convertite în euro la cursul de schimb zilnic de referință în perioada de referință), atunci coeficientul „S” care se aplică în cazul anului substituirii monedei fiduciare cu moneda euro în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) trebuie redus, cu efect retroactiv, în proporție egală cu cea a descreșterii valorii medii totale a bancnotelor aflate în circulație.

Reducerea nu trebuie să conducă la un coeficient mai mic de 0,8606735. Dacă această derogare este aplicată, un sfert din reducerea rezultată în cazul sumelor compensatorii (C) ale BCN aplicabile în anul substituirii monedei fiduciare cu moneda euro trebuie adăugat sumelor compensatorii ale fiecărei BCN aplicabile în al doilea, al treilea, al patrulea și al cincilea an după anul substituirii monedei fiduciare cu moneda euro în conformitate cu articolul 4 alineatul (1).

B.   A doua ajustare ocazională

În cazul în care BCN pentru care suma compensatorie prevăzută la articolul 4 alineatul (1) este o cifră pozitivă plătesc o remunerare netă pentru soldurile intra-Eurosistem aferente bancnotelor aflate în circulație, remunerare care conduce la o cheltuială netă atunci când este adăugată la postul „rezultat net al cumulării venitului monetar” din contul lor de profit și pierdere la sfârșitul anului, coeficientul „S” care se aplică în cazul anului substituirii monedei fiduciare cu moneda euro în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) trebuie redus atât cât este necesar pentru a elimina această situație.

Reducerea nu trebuie să conducă la un coeficient mai mic de 0,8606735. Dacă această derogare este aplicată, un sfert din reducerea rezultată în cazul sumelor compensatorii (C) ale BCN aplicabile în anul substituirii monedei fiduciare cu moneda euro trebuie adăugat sumelor compensatorii ale fiecărei BCN aplicabile în al doilea, al treilea, al patrulea și al cincilea an după anul substituirii monedei fiduciare cu moneda euro în conformitate cu articolul 4 alineatul (1).


ANEXA IV

DECIZIA ABROGATĂ CU LISTA MODIFICĂRILOR SUCCESIVE ALE ACESTEIA

Decizia BCE/2010/23

JO L 35, 9.2.2011, p. 17.

Decizia BCE/2011/18

JO L 319, 2.12.2011, p. 116.

Decizia BCE/2014/24

JO L 117, 7.6.2014, p. 168.

Decizia BCE/2014/56

JO L 53, 25.2.2015, p. 21.

Decizia BCE/2015/37

JO L 313, 28.11.2015, p. 42.


ORIENTĂRI

20.12.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 347/37


ORIENTAREA (UE) 2016/2249 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 3 noiembrie 2016

privind cadrul juridic al procedurilor contabile și al raportării financiare din Sistemul European al Băncilor Centrale (BCE/2016/34)

(reformare)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolele 12.1, 14.3 și 26.4,

având în vedere contribuția adusă de Consiliul general al Băncii Centrale Europene (BCE) în conformitate cu articolul 46.2 a doua și a treia liniuță din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene,

întrucât:

(1)

Orientarea BCE/2010/20 (1) a fost modificată substanțial de mai multe ori. Întrucât urmează a fi efectuate modificări suplimentare, această orientare ar trebui reformată pentru claritate.

(2)

Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC) are obligații de raportare în temeiul articolului 15 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare „Statutul SEBC”).

(3)

În temeiul articolului 26.3 din Statutul SEBC, Comitetul executiv întocmește un bilanț consolidat al SEBC în scopuri analitice și operaționale.

(4)

În temeiul articolului 26.4 din Statutul SEBC, în vederea aplicării articolului 26 Consiliul guvernatorilor adoptă normele necesare standardizării procedurilor contabile și de raportare cu privire la operațiunile băncilor centrale naționale (BCN).

(5)

Este necesară armonizarea datelor care sunt prezentate în situațiile financiare anuale publicate ale BCN și care privesc bancnotele euro aflate în circulație, remunerarea creanțelor/angajamentelor nete intra-Eurosistem care rezultă din alocarea bancnotelor euro în cadrul Eurosistemului și venitul monetar,

ADOPTĂ PREZENTA ORIENTARE:

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Definiții

(1)   În sensul prezentei orientări:

(a)

„BCN” înseamnă banca centrală națională a unui stat membru a cărui monedă este euro;

(b)

„scopuri contabile și de raportare financiară ale Eurosistemului]” înseamnă obiectivele pentru care BCE elaborează situațiile financiare enumerate în anexa I, în conformitate cu articolele 15 și 26 din Statutul SEBC;

(c)

„entitate raportoare” înseamnă BCE sau o BCN;

(d)

„dată de reevaluare trimestrială” înseamnă data corespunzătoare ultimei zile calendaristice a unui trimestru;

(e)

„anul substituirii monedei fiduciare cu moneda euro” înseamnă perioada de 12 luni de la data la care monedele și bancnotele euro dobândesc statutul de mijloc legal de plată într-un stat membru a cărui monedă este euro;

(f)

„grilă pentru alocarea bancnotelor” înseamnă procentajele care rezultă prin luarea în calcul a cotei BCE din emisiunea totală de bancnote euro și prin aplicarea grilei de repartiție pentru capitalul subscris la cota BCN din acest total, în conformitate cu Decizia BCE/2010/29 (2);

(g)

„consolidare” înseamnă procesul contabil prin care datele financiare ale diferitelor entități juridice distincte sunt agregate ca și cum acestea ar forma o singură entitate;

(h)

„instituție de credit” înseamnă fie: (a) o instituție de credit în sensul articolului 4 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (3), care este supusă supravegherii de către o autoritate competentă; fie (b) o altă instituție de credit, în sensul articolului 123 alineatul (2) din tratat, care este supusă verificării pe baza unor standarde comparabile cu cele folosite în supravegherea efectuată de o autoritate competentă.

(2)   Definițiile altor termeni tehnici utilizați de prezenta orientare sunt incluse în anexa II.

Articolul 2

Domeniul de aplicare

(1)   Prezenta orientare se aplică BCE și BCN în scopurile contabile și de raportare financiară ale Eurosistemului.

(2)   Domeniul de aplicare al prezentei orientări este limitat la regimul contabil și de raportare financiară al Eurosistemului prevăzut de Statutul SEBC. Prin urmare, aceasta nu se aplică rapoartelor și conturilor financiare naționale ale BCN. Pentru a asigura consecvența și comparabilitatea între Eurosistem și regimurile naționale, se recomandă ca BCN să respecte, în ceea ce privește rapoartele și conturile financiare naționale și în măsura în care este posibil, normele stabilite de prezenta orientare.

Articolul 3

Caracteristici calitative

Se aplică următoarele caracteristici calitative:

1.

realitatea economică și transparența: metodele contabile și raportarea financiară reflectă realitatea economică, sunt transparente și respectă caracteristicile calitative inerente inteligibilității, pertinenței, credibilității și comparabilității. Tranzacțiile sunt înregistrate și prezentate în conformitate cu natura lor și realitatea economică, și nu doar în conformitate cu forma lor juridică;

2.

prudența: evaluarea activelor și pasivelor și recunoașterea veniturilor se efectuează cu prudență. În contextul prezentei orientări, aceasta înseamnă că câștigurile nerealizate nu se recunosc ca venituri în contul de profit și pierdere, ci sunt înregistrate direct într-un cont de reevaluare, și că pierderile nerealizate se înregistrează la sfârșitul anului în contul de profit și pierdere, în cazul în care depășesc câștigurile anterioare din reevaluare înregistrate în contul corespunzător de reevaluare. Cu toate acestea, principiul prudenței nu permite constituirea de rezerve ascunse sau declararea în mod deliberat eronată a elementelor din bilanț și din contul de profit și pierdere;

3.

pragul de semnificație: nu se acceptă abateri de la normele contabile, inclusiv de la cele care afectează calcularea conturilor de profit și pierdere ale BCN individuale și ale BCE, cu excepția cazului în care aceste abateri pot fi considerate în mod rezonabil ca nesemnificative în contextul general și în ceea ce privește prezentarea conturilor financiare ale instituției raportoare;

4.

consecvența și comparabilitatea: criteriile de evaluare a elementelor din bilanț și de recunoaștere a veniturilor se aplică în mod consistent, printr-o abordare comună și continuă în cadrul Eurosistemului, pentru a asigura comparabilitatea datelor din situațiile financiare.

Articolul 4

Principii contabile fundamentale

Se aplică următoarele principii contabile fundamentale:

1.

principiul continuității activității: conturile sunt elaborate avându-se în vedere continuitatea operativă;

2.

principiul contabilității de angajamente: veniturile și cheltuielile se recunosc în exercițiul contabil în care sunt obținute sau efectuate, și nu în perioada în care sunt efectiv încasate sau plătite;

3.

evenimente ulterioare datei bilanțului: activele și pasivele se ajustează în funcție de evenimentele care au loc între data bilanțului anual și data la care situațiile financiare sunt aprobate de organele competente, dacă aceste evenimente afectează situația activelor sau pasivelor la data bilanțului. În cazul în care evenimentele ulterioare datei bilanțului nu afectează situația activelor și pasivelor la data bilanțului, dar sunt importante deoarece omiterea lor din prezentare ar afecta capacitatea utilizatorilor situațiilor financiare de a efectua evaluări corecte și de a lua decizii adecvate, activele și pasivele aferente nu se ajustează, realizându-se doar o descriere a evenimentelor în cauză.

Articolul 5

Metoda de înregistrare economică și metoda de înregistrare la data decontării

(1)   Metoda de înregistrare economică se utilizează ca bază pentru înregistrarea tranzacțiilor valutare, a instrumentelor financiare exprimate în monedă străină și a dobânzilor acumulate aferente. Metoda în cauză poate fi aplicată prin două tehnici diferite:

(a)

„metoda standard”, descrisă în capitolele III și IV și în anexa III; și

(b)

„metoda alternativă”, descrisă în anexa III.

(2)   Tranzacțiile cu titluri de valoare, inclusiv instrumentele de capital exprimate în monedă străină, pot fi înregistrate în continuare în conformitate cu metoda de înregistrare la data decontării. Dobânzile acumulate aferente, inclusiv primele și disconturile, se înregistrează zilnic de la data decontării spot.

(3)   BCN pot utiliza fie metoda de înregistrare economică, fie metoda de înregistrare la data decontării pentru a înregistra orice tranzacții, instrumente financiare și dobânzi acumulate aferente exprimate în euro.

(4)   Cu excepția ajustărilor contabile de la sfârșitul trimestrului și de la sfârșitul anului și a elementelor care figurează la „Alte active” și „Alte pasive”, cifrele incluse în raportul financiar zilnic efectuat în scopurile de raportare financiară ale Eurosistemului indică doar fluxurile de numerar din posturile din bilanț. La sfârșitul fiecărui trimestru și al fiecărui an, amortizarea se include, de asemenea, în valoarea contabilă a titlurilor de valoare.

Articolul 6

Recunoașterea elementelor de activ și pasiv

Un activ sau pasiv financiar sau de alt tip este recunoscut în bilanțul entității raportoare numai în cazul în care sunt îndeplinite toate condițiile următoare:

1.

este probabil ca orice beneficiu economic viitor asociat activului sau pasivului în cauză să fie încasat sau plătit de entitatea raportoare;

2.

în esență, toate riscurile și avantajele aferente activului sau pasivului în cauză au fost transferate entității raportoare;

3.

costul sau valoarea activului pentru entitatea raportoare sau valoarea datoriei poate fi măsurată în mod corect.

CAPITOLUL II

STRUCTURA BILANȚULUI ȘI NORMELE DE EVALUARE A ELEMENTELOR DIN BILANȚ

Articolul 7

Structura bilanțului

Structura bilanțului BCE și al BCN elaborat în scopurile de raportare financiară ale Eurosistemului se bazează pe structura stabilită în anexa IV.

Articolul 8

Provizion pentru riscul valutar, riscul ratei dobânzii, riscul de credit și riscul privind prețul aurului

Luând în considerare natura activităților BCN, o BCN poate constitui în bilanțul său un provizion pentru riscul valutar, riscul ratei dobânzii, riscul de credit și riscul privind prețul aurului. BCN decide cu privire la nivelul și utilizarea provizionului pe baza unei estimări motivate a expunerii BCN la risc.

Articolul 9

Norme de evaluare a elementelor din bilanț

(1)   Pentru evaluarea elementelor din bilanț se utilizează ratele și prețurile curente de pe piață, cu excepția cazurilor în care se prevede altfel în anexa IV.

(2)   Reevaluarea aurului, a instrumentelor în monedă străină, a titlurilor de valoare (altele decât titlurile de valoare clasificate ca titluri de valoare păstrate până la scadență, titlurile de valoare netranzacționabile și titlurile de valoare deținute în scopuri de politică monetară care sunt contabilizate la costul amortizat), precum și a instrumentelor financiare, atât din bilanț, cât și din afara bilanțului, se efectuează la data reevaluării trimestriale, la ratele și prețurile medii ale pieței. Acest lucru nu împiedică entitățile raportoare să își reevalueze portofoliile mai frecvent pentru scopuri interne, cu condiția ca pe parcursul trimestrului elementele din bilanțul lor să fie raportate doar la valoarea de tranzacționare.

(3)   Nu se face distincție între diferențele din reevaluare la preț și la curs de schimb pentru aur, fiind înregistrată o singură diferență din reevaluare pentru aur, bazată pe prețul în euro pe unitatea de măsură definită a aurului, preț determinat de cursul de schimb EUR/USD valabil la data reevaluării trimestriale. În cazul schimburilor valutare, incluzând tranzacțiile din bilanț și din afara bilanțului, reevaluarea se efectuează pentru fiecare monedă în parte. În sensul prezentului articol, deținerile de drepturi speciale de tragere (DST), inclusiv deținerile individuale desemnate de monedă străină care stau la baza coșului DST, sunt tratate ca o singură deținere. Pentru titlurile de valoare, reevaluarea se efectuează pentru fiecare cod în parte, respectiv același tip/număr internațional de identificare a titlurilor de valoare, în timp ce opțiunile incluse nu vor fi separate în scopul evaluării. Titlurile de valoare deținute în scopuri de politică monetară sau incluse la posturile „Alte active financiare” sau „Diverse” sunt tratate ca dețineri separate.

(4)   Înregistrările valorilor rezultate din reevaluare sunt reluate la sfârșitul următorului trimestru, cu excepția pierderilor nerealizate înregistrate în contul de profit și pierdere la sfârșitul anului; orice tranzacție din cursul trimestrului se raportează la prețurile și ratele de tranzacționare.

(5)   Titlurile de valoare tranzacționabile deținute în scopuri de politică monetară sunt tratate ca dețineri separate și sunt evaluate la prețul pieței sau la costul amortizat (sub rezerva deprecierii), în funcție de considerentele de politică monetară.

(6)   Titlurile de valoare clasificate ca titluri de valoare păstrate până la scadență sunt tratate ca dețineri separate și se evaluează la costul amortizat (sub rezerva deprecierii). Același tratament se aplică titlurilor de valoare netranzacționabile. Titlurile de valoare clasificate ca titluri de valoare păstrate până la scadență pot fi vândute înainte de scadență în oricare dintre următoarele situații:

(a)

în cazul în care cantitatea vândută este considerată a fi nesemnificativă în comparație cu suma totală a portofoliului de titluri de valoare păstrate până la scadență;

(b)

în cazul în care titlurile de valoare sunt vândute în luna dinaintea datei scadenței;

(c)

în circumstanțe excepționale, precum o deteriorare semnificativă a solvabilității emitentului.

Articolul 10

Tranzacții reversibile

(1)   O tranzacție reversibilă realizată în cadrul unui contract de report se înregistrează în pasivul bilanțului ca un depozit acceptat cu garanție, în timp ce elementul oferit ca garanție rămâne înscris în activul bilanțului. Titlurile de valoare vândute care urmează a fi răscumpărate în cadrul contractelor de report sunt tratate de entitatea raportoare, care trebuie să le răscumpere, ca și cum activele în cauză ar continua să facă parte din portofoliul din care au fost vândute.

(2)   O tranzacție reversibilă realizată în cadrul unui contract de deport se înregistrează în activul bilanțului ca un credit acordat cu garanție, la valoarea creditului acordat. Titlurile achiziționate în cadrul contractelor de deport nu se reevaluează, iar profitul sau pierderea rezultat(ă) nu se înregistrează în contul de profit și pierdere de către entitatea raportoare creditoare.

(3)   În cazul operațiunilor de împrumut de titluri de valoare, titlurile rămân înscrise în bilanțul împrumutătorului. Operațiunile de împrumut de titluri de valoare, în cazul în care se furnizează o garanție sub formă de numerar, se înregistrează în contabilitate în același mod ca și operațiunile de report. Operațiunile de împrumut de titluri de valoare, în cazul în care se furnizează o garanție sub formă de titluri de valoare, se înregistrează în bilanț numai în cazul în care numerarul:

(a)

este transferat ca parte a procesului de decontare; și

(b)

rămâne în contul împrumutătorului sau al împrumutatului.

Entitatea împrumutată indică un element de pasiv pentru retransferul titlurilor, în cazul în care titlurile au fost vândute între timp.

(4)   Tranzacțiile cu aur garantate sunt tratate ca și contractele de report. Fluxurile de aur aferente acestor operațiuni garantate nu se înregistrează în situațiile financiare, iar diferența dintre prețurile spot și cele forward ale operațiunii se tratează pe măsura acumulării.

(5)   Tranzacțiile reversibile realizate în cadrul unui program automat de împrumut de titluri de valoare (inclusiv operațiunile de împrumut de titluri de valoare) se înregistrează în bilanț cel puțin la sfârșitul perioadei de raportare în cazul în care se furnizează o garanție sub formă de numerar plasat în contul BCN relevante sau al BCE, iar acest numerar este încă în formă neinvestită.

Articolul 11

Instrumente de capital tranzacționabile

(1)   Prezentul articol se aplică instrumentelor de capital tranzacționabile, respectiv acțiunilor sau fondurilor de investiții în acțiuni, indiferent dacă tranzacțiile sunt efectuate direct de o entitate raportoare sau de un mandatar al acesteia, cu excepția activităților efectuate pentru fondurile de pensii, participații, investiții în filiale sau interese semnificative.

(2)   Instrumentele de capital exprimate în monedă străină și care figurează la „Alte active” nu fac parte din poziția valutară globală, ci formează dețineri valutare distincte. Calcularea pierderilor și câștigurilor din diferențele de curs de schimb se poate efectua fie prin metoda costului mediu net, fie prin metoda costului mediu.

(3)   Reevaluarea portofoliilor de acțiuni se efectuează în conformitate cu articolul 9 alineatul (3). Reevaluarea se efectuează pentru fiecare element în parte. Pentru fondurile de investiții în acțiuni, reevaluarea prețului se efectuează pe bază netă, și nu pe bază individuală, acțiune cu acțiune. Nu se fac compensări între acțiuni diferite sau între diferite fonduri de investiții în acțiuni.

(4)   Tranzacțiile se înregistrează în bilanț la prețul tranzacției.

(5)   Comisionul de brokeraj se înregistrează fie ca un cost al tranzacției care trebuie inclus în costul activului, fie ca o cheltuială în contul de profit și pierdere.

(6)   Valoarea dividendului cumpărat se include în costul instrumentului de capital. La data ex-dividend, atât timp cât plata dividendului nu a fost încă încasată, valoarea dividendului cumpărat poate fi tratată ca element distinct.

(7)   Dividendele de încasat nu se înregistrează la sfârșitul perioadei, deoarece ele sunt deja reflectate în prețul de piață al instrumentelor de capital, cu excepția acțiunilor cotate ex-dividend.

(8)   Emisiunile de drepturi de subscriere sunt tratate ca un activ separat la emisiune. Costul de achiziție se calculează pe baza costului mediu curent al instrumentului de capital, pe baza prețului de exercitare al drepturilor și pe baza raportului dintre instrumentele de capital existente și cele noi. În mod alternativ, prețul dreptului de subscriere se poate calcula pe baza valorii dreptului pe piață, pe baza costului mediu curent al instrumentului de capital și pe baza prețului de piață al instrumentului de capital anterior emisiunii de drepturi de subscriere.

Articolul 12

Acoperirea riscului ratei dobânzii cu privire la titlurile de valoare cu instrumente derivate

(1)   Acoperirea riscului ratei dobânzii cu privire la un titlu de valoare cu un instrument derivat înseamnă desemnarea unui instrument derivat astfel încât modificarea valorii juste a acestuia să compenseze modificarea valorii juste a titlului de valoare acoperit rezultată din fluctuațiile ratelor dobânzii.

(2)   Instrumentele acoperite și cele de acoperire sunt recunoscute și tratate în conformitate cu dispozițiile generale, normele de evaluare, cerințele de recunoaștere a veniturilor și cerințele specifice instrumentelor care sunt incluse în prezenta orientare.

(3)   Prin derogare de la articolul 3 alineatul (2), articolul 9 alineatul (4), articolul 15 alineatele (1) și (2), articolul 16 alineatul (1) litera (b) și alineatul (2) litera (d) și articolul 17 alineatul (2), în cazul evaluării unui titlu de valoare acoperit și a unui instrument derivat de acoperire se poate aplica următorul tratament alternativ:

(a)

Titlul de valoare și instrumentul derivat sunt reevaluate și înregistrate în bilanț la valoarea de piață de la sfârșitul fiecărui trimestru. Următoarea abordare de evaluare asimetrică se aplică valorii nete a câștigurilor sau pierderilor nerealizate cu privire la instrumentele acoperite și de acoperire:

(i)

o pierdere nerealizată netă se înregistrează în contul de profit și pierdere la sfârșitul anului și se recomandă să fie amortizată pe parcursul duratei reziduale de viață a instrumentului acoperit; și

(ii)

un câștig nerealizat net se înregistrează în contul de reevaluare și este reluat la următoarea dată de reevaluare.

(b)

Acoperirea unui titlu de valoare deja deținut: în cazul în care costul mediu al unui titlu de valoare acoperit este diferit de prețul de piață al titlului respectiv la data inițierii acoperirii, se aplică următorul tratament:

(i)

câștigurile nerealizate de la acea dată ale titlului de valoare se înregistrează într-un cont de reevaluare, în timp ce pierderile nerealizate sunt înregistrate în contul de profit și pierdere; și

(ii)

dispozițiile de la litera (a) se aplică în cazul modificărilor valorilor de piață ulterioare datei inițierii acoperirii.

(c)

Se recomandă ca soldul primelor și disconturilor neamortizate existent la data la care acoperirea a fost stabilită să fie amortizat pe parcursul duratei reziduale de viață a instrumentului acoperit.

(4)   În cazul în care contabilitatea de acoperire este întreruptă, titlul de valoare și instrumentul derivat care au rămas în registrele entității raportoare vor fi evaluate ca instrumente independente de la data întreruperii, în conformitate cu normele generale prevăzute în prezenta orientare.

(5)   Tratamentul alternativ prevăzut la alineatul (3) poate fi aplicat doar dacă sunt întrunite toate condițiile următoare:

(a)

La data inițierii acoperirii există o documentație formală a relației de acoperire, a obiectivului de gestionare a riscului și a strategiei de realizare a acoperirii. Documentația respectivă include toate elementele următoare: (i) identificarea instrumentului derivat utilizat ca instrument de acoperire; (ii) identificarea titlului de valoare acoperit aferent; și (iii) o evaluare a eficienței instrumentului derivat de compensare a expunerii la modificări ale valorii juste a titlului de valoare care pot fi atribuite riscului ratei dobânzii.

(b)

Gradul de eficiență al acoperirii este considerat foarte ridicat și poate fi măsurat în mod fiabil. Trebuie evaluată atât eficiența prospectivă, cât și cea retrospectivă. Se recomandă ca:

(i)

eficiența prospectivă să fie măsurată prin compararea modificărilor anterioare ale valorii juste a elementului acoperit cu modificările anterioare ale valorii juste a elementului de acoperire sau prin demonstrarea unei corelări statistice ridicate între valoarea justă a elementului acoperit și valoarea justă a instrumentului de acoperire; și

(ii)

eficiența retrospectivă să fie demonstrată dacă raportul dintre câștigul/pierderea efectiv(ă) pentru elementul acoperit și câștigul/pierderea efectiv(ă) pentru instrumentul de acoperire este de 80 %-125 %.

(6)   Următoarele dispoziții se aplică în cazul acoperirii unui grup de titluri de valoare: mai multe titluri de valoare cu o rată a dobânzii similară pot fi agregate și acoperite ca grup numai dacă sunt îndeplinite toate condițiile următoare:

(a)

titlurile de valoare au o durată similară;

(b)

grupul de titluri de valoare trece testul de eficiență atât din punct de vedere prospectiv, cât și din punct de vedere retrospectiv;

(c)

modificarea valorii juste care poate fi atribuită riscului acoperit pentru fiecare titlu de valoare din grup este apreciată a fi aproximativ proporțională cu modificarea globală a valorii juste care poate fi atribuită riscului acoperit al grupului de titluri de valoare.

Articolul 13

Instrumente sintetice

(1)   Instrumentele combinate în vederea constituirii unui instrument sintetic sunt recunoscute și tratate separat de alte instrumente, în conformitate cu dispozițiile generale, normele de evaluare, normele de recunoaștere a veniturilor și cerințele specifice diverselor instrumente prevăzute în prezenta orientare.

(2)   Prin derogare de la articolul 3 litera (b), articolul 9 alineatul (4), articolul 15 alineatul (1) și articolul 17 alineatul (2), în cazul evaluării instrumentelor sintetice se poate aplica următorul tratament alternativ:

(a)

câștigurile și pierderile nerealizate aferente instrumentelor combinate în vederea constituirii unui instrument sintetic se compensează la sfârșitul anului. În acest caz, câștigurile nerealizate nete se înregistrează într-un cont de reevaluare. Pierderile nerealizate nete se înscriu în contul de profit și pierdere, în cazul în care depășesc câștigurile nete anterioare din reevaluare înregistrate în contul de reevaluare corespunzător;

(b)

titlurile de valoare deținute ca parte dintr-un instrument sintetic nu fac parte din ansamblul deținerilor de aceste titluri, ci sunt deținute separat;

(c)

pierderile nerealizate înscrise în contul de profit și pierdere la sfârșitul anului și câștigurile nerealizate corespunzătoare se amortizează separat în anii ulteriori.

(3)   În cazul în care unul dintre instrumentele combinate expiră, este vândut, a ajuns la scadență sau este exercitat, entitatea raportoare întrerupe pentru viitor aplicarea tratamentului alternativ prevăzut la alineatul (2), iar orice câștiguri din reevaluare neamortizate care au fost creditate în contul de profit și pierdere în anii anteriori sunt reluate imediat.

(4)   Tratamentul alternativ prevăzut la alineatul (2) poate fi aplicat doar dacă sunt întrunite toate condițiile următoare:

(a)

instrumentele individuale sunt gestionate și evaluate din punct de vedere al randamentului ca un singur instrument combinat, pe baza unei strategii de management al riscului sau de investiție;

(b)

la recunoașterea inițială, instrumentele individuale sunt structurate și desemnate ca un instrument sintetic;

(c)

aplicarea tratamentului alternativ elimină sau reduce în mod semnificativ inconsecvențele în evaluare (discrepanțele în evaluare) care ar rezulta din aplicarea normelor generale prevăzute de prezenta orientare în privința fiecărui instrument individual;

(d)

disponibilitatea documentației formale permite verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute la literele (a), (b) și (c).

Articolul 14

Bancnote

(1)   Pentru punerea în aplicare a articolului 49 din Statutul SEBC, bancnotele altor state membre a căror monedă este euro, deținute de o BCN, nu se înregistrează ca bancnote în circulație, ci ca solduri intra-Eurosistem. Procedura de tratare a bancnotelor altor state membre a căror monedă este euro este următoarea:

(a)

BCN care primește bancnote exprimate în unități monetare naționale din zona euro emise de o altă BCN notifică zilnic BCN emitentă cu privire la valoarea bancnotelor remise pentru a fi schimbate, cu excepția cazului în care volumul dintr-o anumită zi este prea redus. BCN emitentă inițiază o plată corespunzătoare, prin intermediul sistemului TARGET2, către BCN receptoare; și

(b)

ajustarea cifrelor privind „bancnotele în circulație” se efectuează în registrele BCN emitente, la primirea notificării menționate anterior.

(2)   Valoarea „bancnotelor în circulație” din bilanțurile BCN este rezultatul următoarelor trei componente:

(a)

valoarea neajustată a bancnotelor euro în circulație, inclusiv bancnotele din anul substituirii monedei fiduciare cu moneda euro, exprimate în unități monetare naționale din zona euro, pentru BCN care adoptă moneda euro, care se calculează în conformitate cu una dintre următoarele două metode:

 

Metoda A: B = P – D – N – S

 

Metoda B: B = I – R – N

Unde:

B

este valoarea neajustată a „bancnotelor în circulație”;

P

este valoarea bancnotelor produse sau primite de la imprimerie sau de la alte BCN;

D

este valoarea bancnotelor distruse;

N

este valoarea bancnotelor naționale ale BCN emitente deținute de alte BCN (notificate, dar încă nerepatriate);

I

este valoarea bancnotelor puse în circulație;

R

este valoarea bancnotelor primite;

S

este valoarea bancnotelor din stoc/seif;

(b)

minus valoarea creanței neremunerate față de banca ECI care derulează programul ECI (Extended Custodial Inventory), în cazul unui transfer de proprietate asupra bancnotelor din programul ECI;

(c)

plus sau minus valoarea ajustărilor rezultate din aplicarea grilei pentru alocarea bancnotelor.

CAPITOLUL III

RECUNOAȘTEREA VENITURILOR

Articolul 15

Recunoașterea veniturilor

(1)   Următoarele reguli se aplică pentru recunoașterea veniturilor:

(a)

câștigurile și pierderile realizate se înregistrează în contul de profit și pierdere;

(b)

câștigurile nerealizate nu se recunosc ca venit, ci se înregistrează direct într-un cont de reevaluare;

(c)

pierderile nerealizate la sfârșitul anului se înregistrează în contul de profit și pierdere dacă depășesc câștigurile din reevaluare anterioare înregistrate în contul de reevaluare corespunzător;

(d)

pierderile nerealizate înregistrate în contul de profit și pierdere nu sunt reluate în anii următori în contrapartidă cu câștigurile realizate noi;

(e)

pierderile nerealizate aferente unui titlu de valoare, unei monede străine sau unor dețineri de aur nu se compensează cu câștigurile nerealizate aferente altor titluri de valoare, monede sau active în aur;

(f)

la sfârșitul anului, pierderile din depreciere se înregistrează în contul de profit și pierdere și nu sunt reluate în anii următori decât dacă deprecierea se reduce, iar reducerea poate fi legată de un eveniment notabil care s-a produs după prima înregistrare a deprecierii.

(2)   Primele sau disconturile aferente titlurilor de valoare emise și achiziționate se calculează și se prezintă ca parte a veniturilor din dobânzi și se amortizează pe durata de viață contractuală reziduală a titlurilor, fie conform metodei amortizării liniare, fie conform metodei ratei interne de rentabilitate (RIR). Totuși, metoda RIR este obligatorie pentru titlurile cu discont cu o scadență reziduală mai mare de un an la data achiziționării.

(3)   Dobânzile acumulate aferente activelor și pasivelor financiare, de exemplu dobânzi de plătit și prime/disconturi amortizate, exprimate în monedă străină, se calculează și se înregistrează în conturi zilnic, pe baza celor mai recente cursuri disponibile. Dobânzile acumulate aferente activelor și pasivelor financiare exprimate în euro se calculează și se înregistrează în conturi cel puțin trimestrial. Dobânzile acumulate aferente altor posturi de bilanț se calculează și se înregistrează în conturi cel puțin anual.

(4)   Indiferent de frecvența calculării dobânzilor acumulate, dar sub rezerva excepțiilor menționate la articolul 5 alineatul (4), entitățile raportoare raportează în cursul trimestrului datele la valoarea de tranzacționare.

(5)   Dobânzile acumulate exprimate în monedă străină se convertesc la cursul de schimb valabil la data înregistrării și afectează poziția valutară.

(6)   În general, pentru calcularea dobânzilor acumulate pe parcursul anului se pot aplica practicile locale, respectiv acestea pot fi calculate fie până la ultima zi lucrătoare, fie până la ultima zi calendaristică a trimestrului. Cu toate acestea, la sfârșitul anului, 31 decembrie reprezintă data obligatorie de referință.

(7)   Ieșirile de devize care implică o modificare a deținerilor într-o anumită monedă pot genera câștiguri sau pierderi realizate din diferențe de curs de schimb.

Articolul 16

Costul tranzacțiilor

(1)   La determinarea costului tranzacțiilor se aplică următoarele norme generale:

(a)

metoda costului mediu se utilizează zilnic pentru aur, instrumente exprimate în monedă străină și titluri de valoare, pentru a calcula costul de achiziție al elementelor vândute, având în vedere efectul fluctuațiilor cursului de schimb și/sau ale prețului;

(b)

costul mediu al elementului de activ sau pasiv se reduce sau se majorează cu pierderile nerealizate înregistrate în contul de profit și pierdere la sfârșitul anului;

(c)

în cazul achiziționării de titluri cu cupoane, cuantumul venitului din cupoane aferente titlurilor achiziționate se tratează separat. În cazul titlurilor exprimate în monedă străină, acesta se include la deținerile în moneda respectivă, dar nu afectează costul mediu al titlului sau al monedei respective.

(2)   Următoarele norme speciale se aplică titlurilor de valoare:

(a)

tranzacțiile se înregistrează la prețul tranzacției și se înscriu în conturile financiare la preț exclusiv dobânda;

(b)

comisioanele de custodie și de gestionare, comisioanele de cont curent și alte costuri indirecte nu sunt considerate costuri ale tranzacției și se includ în contul de profit și pierdere. Aceste costuri nu sunt tratate ca parte a costului mediu al unui anumit element de activ;

(c)

veniturile se înregistrează la valoarea brută, reținerea rambursabilă la sursă și alte taxe fiind înregistrate separat;

(d)

în scopul calculării costului mediu de achiziție al unui titlu, fie: (i) se adaugă toate achizițiile efectuate în cursul aceleiași zile, la prețul lor de achiziție, la deținerile zilei precedente pentru a obține un nou cost mediu ponderat înainte de înregistrarea vânzărilor pentru aceeași zi; fie (ii) se înregistrează achizițiile și vânzările individuale de titluri în ordinea producerii lor pe parcursul zilei, în scopul calculării costului mediu revizuit.

(3)   Următoarele norme speciale se aplică aurului și monedei străine:

(a)

tranzacțiile în monedă străină care nu implică nicio modificare a deținerilor în moneda respectivă se convertesc în euro, la cursul de schimb de la data contractului sau de la data decontării, și nu influențează costul de achiziție al deținerilor respective;

(b)

tranzacțiile în monedă străină care implică o modificare a deținerii monedei respective se convertesc în euro, la cursul de schimb de la data contractului;

(c)

se consideră că decontarea valorilor principalului rezultate din tranzacții reversibile cu titluri exprimate în monedă străină sau cu aur nu produce nicio modificare în deținerile de acea monedă sau în deținerile de aur;

(d)

încasările și plățile efective în numerar se convertesc la cursul de schimb valabil la data decontării;

(e)

în cazul în care există o poziție lungă, intrările nete de monedă străină și aur efectuate pe parcursul unei zile se adaugă, la cursul de schimb mediu sau prețul mediu al aurului aferent intrărilor din acea zi pentru fiecare monedă și pentru aur, la deținerile din ziua precedentă, pentru a obține un nou cost mediu ponderat. În cazul ieșirilor nete, calcularea câștigurilor sau pierderilor realizate se face pe baza costului mediu al monedei străine respective sau al deținerilor de aur din ziua precedentă, astfel încât costul mediu să rămână nemodificat. Diferențele de curs de schimb mediu/preț mediu al aurului dintre intrări și ieșiri pe parcursul zilei generează, de asemenea, câștiguri sau pierderi realizate. În cazul unei poziții scurte pentru o monedă străină sau pentru aur, se aplică tratamentul invers celui descris anterior. Astfel, costul mediu al poziției scurte este afectat de ieșirile nete, în timp ce intrările nete reduc poziția la costul mediu ponderat existent și generează câștiguri sau pierderi realizate;

(f)

costurile tranzacțiilor valutare și alte costuri generale se înregistrează în contul de profit și pierdere.

CAPITOLUL IV

NORME CONTABILE PENTRU INSTRUMENTELE DIN AFARA BILANȚULUI

Articolul 17

Norme generale

(1)   Tranzacțiile forward pe cursul de schimb, componentele forward ale swapurilor valutare și alte instrumente valutare care implică schimbul unei monede contra altei monede, la o dată ulterioară, sunt incluse în pozițiile valutare nete pentru calcularea costurilor medii și pentru calcularea pierderilor și câștigurilor din diferențele de curs de schimb.

(2)   Swapurile pe rata dobânzii, contractele futures pe rata dobânzii, contractele forward pe rata dobânzii, alte instrumente și opțiuni având ca obiect rata dobânzii, cu excepția opțiunilor incluse în titlurile de valoare, se înregistrează în contabilitate și se reevaluează element cu element. Aceste instrumente se tratează separat de posturile din bilanț.

(3)   Profiturile și pierderile aferente instrumentelor din afara bilanțului se recunosc și se tratează în mod similar cu instrumentele din bilanț.

Articolul 18

Tranzacții forward pe cursul de schimb

(1)   Cumpărările și vânzările forward se recunosc în conturile în afara bilanțului de la data încheierii tranzacției până la data decontării, la cursul spot al operațiunii forward. Câștigurile și pierderile realizate aferente vânzărilor se calculează pe baza costului mediu al poziției valutare de la data contractului, în conformitate cu procedura zilnică de compensare a cumpărărilor și vânzărilor.

(2)   Diferența dintre cursurile spot și forward este tratată ca dobândă de plătit sau de încasat pe măsura acumulării.

(3)   La data decontării, conturile în afara bilanțului sunt reluate.

(4)   Poziția valutară este afectată de tranzacțiile forward de la data tranzacției la cursul spot.

(5)   Pozițiile forward se evaluează împreună cu poziția spot a aceleiași monede, compensând eventualele diferențe care pot apărea în cadrul unei singure poziții valutare. Un sold net debitor se înregistrează în debitul contului de profit și pierdere, dacă depășește câștigurile anterioare din reevaluare înregistrate în contul de reevaluare. Un sold net creditor se înregistrează în creditul contului de reevaluare.

Articolul 19

Swapuri valutare

(1)   Cumpărările și vânzările forward și spot se recunosc în conturile de bilanț la data decontării.

(2)   Cumpărările și vânzările forward și spot se recunosc în conturile în afara bilanțului de la data încheierii tranzacției până la data decontării, la cursul spot al tranzacțiilor.

(3)   Vânzările sunt recunoscute la cursul spot al tranzacției. Prin urmare, nu apar câștiguri sau pierderi.

(4)   Diferența dintre cursurile spot și cursurile forward este tratată ca dobândă de plătit sau de încasat pe măsura acumulării, atât pentru cumpărări, cât și pentru vânzări.

(5)   La data decontării, conturile în afara bilanțului sunt reluate.

(6)   Poziția valutară se modifică numai ca rezultat al dobânzilor acumulate exprimate în monedă străină.

(7)   Poziția forward se evaluează împreună cu poziția spot corespunzătoare.

Articolul 20

Contracte futures

(1)   Contractele futures se înregistrează la data încheierii tranzacției în conturile în afara bilanțului.

(2)   Marja inițială se înregistrează ca activ separat, în cazul în care este depozitată sub formă de numerar. În cazul în care este depozitată sub formă de titlu de valoare, marja inițială nu se modifică în bilanț.

(3)   Fluctuațiile zilnice ale marjelor de variație se înregistrează în contul de profit și pierdere și afectează poziția valutară. Aceeași procedură se aplică la data închiderii poziției deschise, indiferent dacă livrarea are sau nu loc. În cazul în care livrarea are loc, cumpărarea sau vânzarea se înregistrează la prețul pieței.

(4)   Comisioanele se înregistrează în contul de profit și pierdere.

Articolul 21

Swapuri pe rata dobânzii

(1)   Swapurile pe rata dobânzii se înregistrează la data încheierii tranzacției în conturi în afara bilanțului.

(2)   Plățile dobânzilor curente, încasate sau efectuate, se înregistrează pe măsura acumulării. Plățile pot fi decontate pe bază netă pentru fiecare swap pe rata dobânzii, dar veniturile și cheltuielile cu dobânzile acumulate se raportează pe bază brută.

(3)   Comisioanele se înregistrează în contul de profit și pierdere.

(4)   Swapurile pe rata dobânzii care nu sunt compensate prin intermediul unei contrapărți centrale de compensare se reevaluează individual și, în cazul în care este necesar, se convertesc în euro la cursul de schimb spot. Se recomandă ca pierderile nerealizate înregistrate în contul de profit și pierdere la sfârșitul anului să fie amortizate în anii ulteriori, ca în cazul swapurilor forward pe rata dobânzii amortizarea să înceapă de la data valutei aferentă tranzacției și ca metoda de amortizare să fie metoda liniară. Câștigurile nerealizate din reevaluare se creditează într-un cont de reevaluare.

(5)   În cazul swapurilor pe rata dobânzii care sunt compensate prin intermediul unei contrapărți centrale de compensare:

(a)

marja inițială se înregistrează ca activ separat, în cazul în care este depozitată sub formă de numerar. În cazul în care este depozitată sub formă de titlu de valoare, marja inițială nu se modifică în bilanț;

(b)

fluctuațiile zilnice ale marjelor de variație se înregistrează în contul de profit și pierdere și afectează poziția valutară;

(c)

componenta acumulării de dobânzi este separată de câștigurile și pierderile realizate și este înregistrată la valoarea brută în contul de profit și pierdere.

Articolul 22

Contracte forward pe rata dobânzii

(1)   Contractele forward pe rata dobânzii se înregistrează la data tranzacției în conturi în afara bilanțului.

(2)   Plata compensatorie datorată de una dintre părți altei părți la data decontării se înregistrează la data decontării în contul de profit și pierdere. Plățile nu se înregistrează pe măsura acumulării.

(3)   În cazul contractelor forward pe rata dobânzii în monedă străină, plățile compensatorii au efect asupra poziției valutare. Plățile compensatorii se convertesc în euro la cursul de schimb spot valabil la data decontării.

(4)   Toate contractele forward pe rata dobânzii sunt reevaluate individual și, în cazul în care este necesar, se convertesc în euro la cursul de schimb spot. Pierderile nerealizate înregistrate în contul de profit și pierdere la sfârșitul anului nu sunt reluate în anii ulteriori în contrapartidă cu câștigurile nerealizate, cu excepția cazului în care instrumentul este lichidat sau a ajuns la scadență. Câștigurile nerealizate din reevaluare se creditează într-un cont de reevaluare.

(5)   Comisioanele se înregistrează în contul de profit și pierdere.

Articolul 23

Tranzacții forward cu titluri de valoare

Tranzacțiile forward cu titluri de valoare sunt înregistrate în conformitate cu una dintre următoarele două metode:

1.

Metoda A:

(a)

tranzacțiile forward cu titluri de valoare se înregistrează în conturi în afara bilanțului de la data încheierii tranzacției până la data decontării, la prețul forward al tranzacției forward;

(b)

costul mediu al deținerilor din titlul tranzacționat nu se modifică până la decontare; câștigurile și pierderile rezultate din operațiunile de vânzare forward se calculează la data decontării;

(c)

la data decontării, conturile în afara bilanțului sunt reluate, iar soldul contului de reevaluare, dacă există, se creditează în contul de profit și pierdere. Titlul cumpărat se înregistrează la prețul spot de la data scadenței (prețul efectiv al pieței), în timp ce diferența față de prețul inițial forward se recunoaște ca profit sau pierdere realizat(ă);

(d)

în cazul titlurilor de valoare exprimate în monedă străină, costul mediu al poziției valutare nete nu este afectat, în cazul în care entitatea raportoare deține deja o poziție pentru moneda respectivă. În cazul în care obligațiunea cumpărată forward este exprimată într-o monedă în care entitatea raportoare nu deține o poziție, astfel încât este necesară cumpărarea monedei în cauză, se aplică normele privind cumpărarea de monedă străină prevăzute la articolul 16 alineatul (3) litera (e);

(e)

pozițiile forward se evaluează separat, la prețul forward de pe piață pentru durata rămasă a tranzacției. O pierdere din reevaluare la sfârșitul anului se debitează în contul de profit și pierdere, iar un profit din reevaluare se creditează în contul de reevaluare. Pierderile nerealizate recunoscute în contul de profit și pierdere la sfârșitul anului nu sunt reluate în anii următori, în contrapartidă cu câștigurile nerealizate, cu excepția cazului în care instrumentul este lichidat sau a ajuns la scadență.

2.

Metoda B:

(a)

tranzacțiile forward cu titluri de valoare se înregistrează în conturi în afara bilanțului de la data încheierii tranzacției până la data decontării, la prețul forward al tranzacției forward. La data decontării, conturile în afara bilanțului sunt reluate;

(b)

la sfârșitul trimestrului, reevaluarea titlului se efectuează pe baza poziției nete rezultate din bilanț și din vânzările aceluiași titlu înregistrate în conturile în afara bilanțului. Rezultatul reevaluării este egal cu diferența dintre această poziție netă evaluată la prețul de reevaluare și aceeași poziție evaluată la costul mediu al poziției din bilanț. La sfârșitul trimestrului, cumpărările forward sunt supuse procedurii de reevaluare descrise la articolul 9. Rezultatul reevaluării este egal cu diferența dintre prețul spot și costul mediu al angajamentelor de cumpărare;

(c)

rezultatul unei vânzări forward se înregistrează în exercițiul financiar în cursul căruia a fost contractat angajamentul. Acest rezultat este egal cu diferența dintre prețul inițial forward și costul mediu al poziției din bilanț sau costul mediu al angajamentelor de cumpărare în afara bilanțului, în cazul în care poziția din bilanț este insuficientă, la momentul vânzării.

Articolul 24

Opțiuni

(1)   Opțiunile se recunosc în conturile în afara bilanțului de la data tranzacției până la data exercitării sau la data expirării, la prețul de exercitare al instrumentului-suport.

(2)   Primele exprimate în monedă străină se convertesc în euro la cursul de schimb valabil fie la data contractului, fie la data decontării. Prima plătită se recunoaște ca activ separat, în timp ce prima încasată se recunoaște ca pasiv separat.

(3)   În cazul în care opțiunea este exercitată, instrumentul-suport se înregistrează în bilanț la prețul de exercitare, plus sau minus valoarea inițială a primei. Valoarea inițială a primei opțiunii se ajustează pe baza pierderilor nerealizate înregistrate în contul de profit și pierdere la sfârșitul anului.

(4)   În cazul în care opțiunea nu este exercitată, valoarea primei opțiunii, ajustată pe baza pierderilor nerealizate de la sfârșitul anului precedent, se înregistrează în contul de profit și pierdere, convertită la cursul de schimb valabil la data expirării.

(5)   Poziția valutară este afectată de marja de variație zilnică pentru opțiunile de tip futures, de reducerile primei opțiunii de la sfârșitul anului, de tranzacția-suport la data exercitării sau de prima opțiunii la data expirării. Fluctuațiile zilnice ale marjelor de variație se înregistrează în contul de profit și pierdere.

(6)   Cu excepția opțiunilor incluse în titlurile de valoare, fiecare contract de opțiune se reevaluează individual. Pierderile nerealizate înregistrate în contul de profit și pierdere nu sunt reluate în anii ulteriori în contrapartidă cu câștigurile nerealizate. Câștigurile nerealizate din reevaluare se creditează într-un cont de reevaluare. Pierderile nerealizate la o anumită opțiune nu se compensează cu câștigurile nerealizate la o altă opțiune.

(7)   În sensul aplicării alineatului (6), valorile de piață sunt prețurile cotate, în cazul în care respectivele prețuri pot fi obținute de la o bursă, un dealer, un broker sau de la o entitate similară. În cazul în care nu sunt disponibile prețuri cotate, valoarea de piață se determină cu ajutorul unei tehnici de evaluare. Tehnica de evaluare respectivă se folosește în mod constant în timp și va fi posibil să se demonstreze că metoda oferă estimări credibile ale prețurilor care ar fi obținute în cadrul unor tranzacții reale de pe piață.

(8)   Comisioanele se înregistrează în contul de profit și pierdere.

CAPITOLUL V

OBLIGAȚII DE RAPORTARE

Articolul 25

Modele de raportare

(1)   BCN raportează la BCE date în scopul raportării financiare din cadrul Eurosistemului, în conformitate cu prezenta orientare.

(2)   Modelele de raportare ale Eurosistemului cuprind toate elementele prevăzute în anexa IV. Conținutul elementelor care trebuie incluse în diferitele modele de bilanț este descris, de asemenea, în anexa IV.

(3)   Modelele diferitelor situații financiare publicate sunt conforme cu următoarele anexe:

(a)

anexa V: situația financiară săptămânală consolidată a Eurosistemului publicată după sfârșitul trimestrului;

(b)

anexa VI: situația financiară săptămânală consolidată a Eurosistemului publicată în cursul trimestrului;

(c)

anexa VII: bilanțul anual consolidat al Eurosistemului.

CAPITOLUL VI

BILANȚUL ANUAL PUBLICAT ȘI CONTUL ANUAL DE PROFIT ȘI PIERDERE PUBLICAT

Articolul 26

Bilanțurile publicate și conturile de profit și pierdere publicate

Se recomandă ca BCN să își adapteze bilanțurile anuale publicate și conturile de profit și pierdere anuale publicate în conformitate cu anexele VIII și IX.

CAPITOLUL VII

NORME REFERITOARE LA CONSOLIDARE

Articolul 27

Norme generale referitoare la consolidare

(1)   Bilanțurile consolidate ale Eurosistemului cuprind toate posturile din bilanțurile BCE și BCN.

(2)   În cadrul procesului de consolidare există consecvență între rapoarte. Toate situațiile financiare ale Eurosistemului sunt întocmite în mod similar, prin aplicarea acelorași tehnici și proceduri de consolidare.

(3)   BCE întocmește bilanțurile consolidate ale Eurosistemului. Respectivele bilanțuri respectă necesitatea unor principii și tehnici contabile uniforme, a unor exerciții financiare care coincid în cadrul Eurosistemului, a ajustărilor din consolidare aferente operațiunilor și pozițiilor intra-Eurosistem și țin seama de orice modificări intervenite în componența Eurosistemului.

(4)   Elementele individuale din bilanț, altele decât soldurile intra-Eurosistem ale BCN și BCE, sunt agregate în vederea consolidării.

(5)   Soldurile BCN și BCE în raport cu terții se înregistrează la valoarea lor brută în procesul de consolidare.

(6)   Soldurile intra-Eurosistem sunt prezentate în bilanțurile BCE și BCN în conformitate cu anexa IV.

CAPITOLUL VIII

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 28

Dezvoltarea, aplicarea și interpretarea normelor

(1)   Comitetul pentru contabilitate și venituri monetare al SEBC prezintă Consiliului guvernatorilor, prin intermediul Comitetului executiv, rapoarte cu privire la evoluția, introducerea și aplicarea normelor contabile și de raportare financiară ale SEBC.

(2)   La interpretarea prezentei orientări, se ține seama de lucrările pregătitoare, de principiile contabile armonizate de dreptul Uniunii și de principiile contabile general acceptate.

Articolul 29

Norme tranzitorii

(1)   BCN reevaluează toate activele și pasivele financiare la data la care devin membre ale Eurosistemului. Câștigurile nerealizate produse înainte de sau la data respectivă se separă de câștigurile nerealizate din reevaluare care pot apărea ulterior și rămân la BCN. Prețurile și cursurile pieței aplicate de BCN în bilanțul de deschidere la data integrării în Eurosistem se consideră ca fiind costul mediu al activelor și pasivelor BCN în cauză.

(2)   Se recomandă ca acele câștiguri nerealizate din reevaluare înregistrate înainte ca o BCN să devină membră a Eurosistemului sau la acel moment să nu fie considerate distribuibile la momentul tranziției și să fie tratate ca realizabile sau distribuibile numai în contextul tranzacțiilor realizate ulterior intrării în Eurosistem.

(3)   Pierderile și câștigurile din monedă străină, aur sau preț, apărute ca rezultat al transferului de active de la BCN către BCE, se consideră ca fiind realizate.

(4)   Prezentul articol nu aduce atingere unei eventuale decizii adoptate în temeiul articolului 30 din Statutul SEBC.

Articolul 30

Abrogare

(1)   Orientarea BCE/2010/20 se abrogă de la 31 decembrie 2016.

(2)   Trimiterile la orientarea abrogată se interpretează ca trimiteri la prezenta orientare și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa XI.

Articolul 31

Producerea de efecte și punerea în aplicare

(1)   Prezenta orientare produce efecte de la data notificării sale către băncile centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro.

(2)   Băncile centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro respectă prezenta orientare de la 31 decembrie 2016.

Articolul 32

Destinatari

Prezenta orientare se adresează tuturor băncilor centrale din Eurosistem.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 3 noiembrie 2016.

Pentru Consiliul guvernatorilor BCE

Președintele BCE

Mario DRAGHI


(1)  Orientarea BCE/2010/20 din 11 noiembrie 2010 privind cadrul juridic al procedurilor contabile și al raportării financiare din Sistemul European al Băncilor Centrale (JO L 35, 9.2.2011, p. 31).

(2)  Decizia BCE/2010/29 din 13 decembrie 2010 privind emisiunea de bancnote euro (JO L 35, 9.2.2011, p. 26).

(3)  Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 176, 27.6.2013, p. 1).


ANEXA I

SITUAȚII FINANCIARE ALE EUROSISTEMULUI

Tip de raport

Intern/publicat

Temei legal

Scopul raportului

1

Situația financiară zilnică a Eurosistemului

Intern

Niciunul

În principal în scopul gestionării lichidităților pentru punerea în aplicare a articolului 12.1 din Statutul SEBC. O parte din datele din situația financiară zilnică se utilizează pentru calcularea venitului monetar

2

Situația financiară săptămânală defalcată

Intern

Niciunul

Bază pentru elaborarea situației financiare săptămânale consolidate a Eurosistemului

3

Situația financiară săptămânală consolidată a Eurosistemului

Publicat

Articolul 15.2 din Statutul SEBC

Situația financiară consolidată pentru analiza monetară și economică. Situația financiară săptămânală consolidată a Eurosistemului derivă din situația financiară zilnică din ziua raportării

4

Situația financiară lunară defalcată a Eurosistemului

Publicat

Niciunul

Consolidarea asumării răspunderii și a transparenței Eurosistemului prin facilitarea accesului la informații privind activele și pasivele băncilor centrale individuale din Eurosistem. Furnizarea armonizată de informații privind punerea descentralizată în aplicare a politicii monetare unice a BCE, precum și privind activitățile financiare, altele decât cele de politică monetară, ale băncilor centrale din Eurosistem

5

Informarea financiară lunară și trimestrială a Eurosistemului

Publicat și intern (1)

Reglementări statistice, în conformitate cu care IFM trebuie să furnizeze date

Analiză statistică

6

Bilanțul anual consolidat al Eurosistemului

Publicat

Articolul 26.3 din Statutul SEBC

Bilanț consolidat în scopuri analitice și operaționale


(1)  Datele lunare sunt integrate în datele statistice agregate publicate, care sunt solicitate instituțiilor financiare monetare (IFM) din Uniune. De asemenea, în calitate de IFM, băncile centrale trebuie să furnizeze trimestrial informații mai detaliate decât cele furnizate lunar.


ANEXA II

GLOSAR

—    Acoperire („hedging”) : înseamnă procesul de compensare reciprocă a riscurilor activelor sau pasivelor financiare sau de altă natură, pentru a reduce consecințele de ansamblu ale evoluțiilor nefavorabile ale prețurilor, dobânzilor sau cursurilor de schimb.

—    Activ („asset”) : înseamnă o resursă controlată de o entitate raportoare ca rezultat al unor evenimente trecute și de la care se așteaptă ca entitatea raportoare să obțină beneficii economice în viitor.

—    Activ financiar („financial asset”) : înseamnă orice activ care este: (a) numerar; (b) un drept contractual de a încasa numerar sau de a primi un alt instrument financiar de la o altă întreprindere; (c) un drept contractual de a face schimb de instrumente financiare cu o altă întreprindere în condiții potențial favorabile; sau (d) un instrument de capital al unei alte întreprinderi.

—    Amortizare („amortisation”) : înseamnă reducerea sistematică în conturi a unei prime/unui discont sau a valorii activelor de-a lungul unei perioade de timp.

—    Asistență privind lichiditatea în situații de urgență (ALU) [„Emergency liquidity assistance (ELA)”] : asistență acordată către o instituție financiară solvabilă sau un grup de instituții financiare solvabile, care se confruntă temporar cu probleme de lichidități. ALU este acordată de BCN, cu aprobarea Consiliului guvernatorilor.

—    Câștiguri/pierderi nerealizate („unrealised gains/losses”) : înseamnă câștigurile/pierderile rezultate din reevaluarea activelor în comparație cu costul lor de achiziție ajustat.

—    Câștiguri/pierderi realizate („realised gains/losses”) : înseamnă câștigurile/pierderile rezultate din diferența dintre prețul de vânzare al unui element din bilanț și costul său ajustat.

—    Contract de deport [„reverse repurchase agreement (reverse repo)”] : înseamnă un contract în temeiul căruia deținătorul unei sume în numerar este de acord să achiziționeze un activ și, simultan, este de acord să revândă activul respectiv la un preț convenit la cerere, după o perioadă de timp prestabilită, sau în urma producerii unui anumit eveniment. Uneori tranzacția de report este încheiată prin intermediul unui terț (tranzacție de report tripartită – „triparty repo”).

—    Contract de report [„repurchase agreement (repo)”] : un acord cu scopul economic de a lua bani cu împrumut prin care un activ, de obicei un titlu de valoare cu venit fix, este vândut unui cumpărător fără păstrarea proprietății de către vânzător, vânzătorul obținând simultan dreptul și obligația de a răscumpăra un activ echivalent la un anumit preț la o dată ulterioară sau la cerere.

—    Contract forward pe cursul de schimb („foreign exchange forward”) : înseamnă un contract prin care se decide, la o anumită dată, achiziționarea sau vânzarea simplă a unei anumite sume exprimate într-o monedă străină contra altei monede, în general contra monedei naționale, suma urmând a fi livrată la o dată viitoare prestabilită, la mai mult de două zile lucrătoare de la data contractului, la un preț prestabilit. Acest curs de schimb forward constă în cursul spot care prevalează în acel moment plus/minus o primă/un discont convenit(ă).

—    Contract forward pe rata dobânzii („forward rate agreement”) : înseamnă un contract prin care două părți convin asupra ratei dobânzii de plătit pentru un depozit fictiv cu o scadență stabilită la o dată viitoare specificată. La data decontării, una dintre părți face o plată compensatorie în favoarea celeilalte, în funcție de diferența dintre rata dobânzii contractate și rata dobânzii pe piață la data decontării.

—    Contract futures („futures contract”) : înseamnă un contract forward negociat la bursă. Într-un asemenea contract, se convine, la data contractului, asupra achiziționării sau vânzării unui instrument-suport, livrarea urmând să aibă loc la o dată viitoare, la un preț prestabilit. De obicei, livrarea nu mai are loc, contractul încetând înainte de scadența convenită.

—    Contraparte centrală de compensare („central clearing counterparty”) : înseamnă o persoană juridică ce se interpune între contrapărți în contractele tranzacționate pe una sau mai multe piețe financiare, devenind cumpărătorul pentru orice vânzător și vânzătorul pentru orice cumpărător.

—    Conturi de reevaluare („revaluation accounts”) : înseamnă conturi de bilanț destinate înregistrării diferenței de valoare a unui element de activ sau de pasiv pe baza costului de achiziție ajustat și a prețului pieței de la sfârșitul perioadei de raportare, atunci când acesta din urmă este mai mare decât primul, în cazul activelor, și atunci când acesta din urmă este mai mic decât primul, în cazul pasivelor. Conturile de reevaluare includ diferențele provenind din evoluția prețurilor și/sau din cea a cursurilor de schimb de pe piață.

—    Cost mediu („average cost”) : înseamnă costul determinat prin metoda mediei ponderate, prin care costul fiecărei achiziții se adaugă la valoarea contabilă existentă în vederea obținerii unui nou cost mediu ponderat pentru o poziție valutară, aur sau un instrument de capital sau de natura datoriei.

—    Costurile tranzacției („transaction costs”) : înseamnă costurile care pot fi identificate ca având legătură cu o anumită tranzacție.

—    Curs de schimb („exchange rate”) : înseamnă valoarea unei monede în scopul convertirii într-o altă monedă.

—    Curs de schimb spot („spot rate”) : înseamnă cursul la care o tranzacție se decontează la data decontării spot. În ceea ce privește tranzacțiile forward pe cursul de schimb, cursul de schimb spot este cursul de schimb la care primele sau disconturile forward se aplică pentru a obține cursul forward.

—    Data decontării („settlement date”) : înseamnă data la care s-a înregistrat transferul final și irevocabil de valoare în registrele instituției care a efectuat decontarea. Decontarea poate avea loc imediat (în timp real), în aceeași zi (la închiderea zilei) sau la o dată convenită, ulterioară datei la care a fost asumat angajamentul.

—    Data decontării spot („spot settlement date”) : înseamnă data la care o tranzacție spot cu un instrument financiar se decontează în conformitate cu convențiile aplicabile ale pieței în cazul respectivului instrument financiar.

—    Data scadenței („maturity date”) : înseamnă data la care valoarea nominală/a principalului devine exigibilă și poate fi plătită integral deținătorului.

—    Data tranzacției [„trade date (also known as transaction date)”] : data la care se încheie o tranzacție.

—    Decontare („settlement”) : înseamnă un act care eliberează două sau mai multe părți de obligațiile lor privind transferul de fonduri sau de active. În cadrul tranzacțiilor intra-Eurosistem, decontarea înseamnă eliminarea soldurilor nete rezultate din tranzacțiile intra-Eurosistem și impune transferul de active.

—    Depreciere („impairment”) : înseamnă reducerea sumei recuperabile sub valoarea contabilă.

—    Dețineri de monedă străină („foreign currency holding”) : înseamnă poziția netă în moneda respectivă. În sensul acestei definiții, drepturile speciale de tragere (DST) sunt considerate o monedă distinctă; tranzacțiile care generează o schimbare a poziției nete în DST sunt fie tranzacții exprimate în DST, fie tranzacții în monedă străină care sunt o replică a compoziției coșului DST (având în vedere definiția coșului și cu ponderările respective).

—    Discont („discount”) : înseamnă diferența dintre valoarea nominală a unui titlu de valoare și prețul său, în cazul în care acest preț este mai mic decât valoarea nominală.

—    Dobândire („appropriation”) : înseamnă dobândirea dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, creditelor sau oricăror active care au fost primite de o entitate raportoare drept garanție, ca o modalitate de executare a creanței principale.

—    Grila de repartiție pentru capital („capital key”) : cotele procentuale ale deținerilor fiecărei bănci centrale naționale (BCN) la Banca Centrală Europeană.

—    Instrumente de capital („equity instruments”) : înseamnă titluri purtătoare de dividende, respectiv acțiuni la societăți comerciale, și titluri care evidențiază o investiție într-un fond de investiții în acțiuni.

—    Instrument sintetic („synthetic instrument”) : înseamnă un instrument financiar creat în mod artificial prin combinarea a două sau mai multe instrumente în scopul replicării fluxului de numerar și a modalităților de evaluare ale unui alt instrument. Aceasta are loc în mod normal printr-un intermediar financiar.

—    Mecanismul cursului de schimb II (MCS II) [„exchange rate mechanism II (ERM II)”] : înseamnă procedurile de funcționare ale unui mecanism al cursului de schimb în etapa a treia a uniunii economice și monetare (UEM).

—    Metoda amortizării liniare („straight-line method”) : înseamnă că amortizarea sau deprecierea se determină pe parcursul unei anumite perioade prin împărțirea costului unui activ, exclusiv valoarea sa reziduală estimată, la durata de viață utilă estimată a activului, pe măsura acumulării.

—    Metoda de înregistrare economică („economic approach”) : înseamnă o metodă contabilă în cadrul căreia tranzacțiile sunt înregistrate la data tranzacției.

—    Metoda de înregistrare la data decontării („cash/settlement approach”) : înseamnă o metodă contabilă conform căreia evenimentele contabile se înregistrează la data decontării.

—    Numărul internațional de identificare a titlurilor de valoare (ISIN) [„International securities identification number (ISIN)”] : înseamnă numărul emis de autoritatea emitentă competentă relevantă.

—    Operațiune principală de refinanțare [„Main refinancing operation (MRO)”] : înseamnă o operațiune periodică de piață monetară executată de Eurosistem sub forma unei tranzacții reversibile. MRO sunt desfășurate prin licitații standard săptămânale și în mod normal au o scadență de o săptămână.

—    Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung („Longer term refinancing operations”) : înseamnă operațiuni periodice de piață monetară care sunt executate de Eurosistem sub forma unor tranzacții reversibile care urmăresc să furnizeze lichiditate sectorului financiar cu o scadență pe termen mai lung decât cea a operațiunilor principale de refinanțare către sectorul financiar.

—    Opțiune („option”) : înseamnă un contract care oferă deținătorului dreptul, dar nu și obligația, de a cumpăra sau de a vinde o anumită cantitate dintr-o acțiune, marfă, monedă, indice sau datorie, la un anumit preț, în cursul unei anumite perioade specificate sau la data expirării.

—    Opțiune de tip futures („futures-style option”) : înseamnă o opțiune cotată la bursă pentru care se plătește sau se primește zilnic o marjă de variație.

—    Pasiv („liability”) : înseamnă o obligație curentă a unei întreprinderi rezultată din evenimente din trecut, a cărei decontare presupune ieșirea din întreprindere a unor resurse care reprezintă avantaje economice.

—    Pasiv financiar („financial liability”) : înseamnă orice pasiv care reprezintă o obligație legală de a furniza numerar sau un alt instrument financiar unei alte întreprinderi sau de a face schimb de instrumente financiare cu o altă întreprindere în condiții potențial nefavorabile.

—    Portofoliu separat („earmarked portfolio”) : înseamnă investițiile separate, deținute în activul bilanțului în contrapartidă față de fonduri, constând în titluri de natura datoriei, instrumente de capital, depozite la termen și conturi curente, drepturi de participare și/sau investiții în filiale. Acesta corespunde unui element identificabil din pasivul bilanțului, indiferent de orice constrângeri legale, statutare sau de altă natură.

—    Preț de exercitare („strike price”) : înseamnă prețul specificat într-un contract de opțiune, la care poate fi executat contractul.

—    Preț exclusiv dobândă („clean price”) : înseamnă prețul tranzacției, excluzând disconturile/dobânzile acumulate, dar incluzând costurile tranzacției care fac parte din preț.

—    Preț mediu al pieței („mid-market price”) : înseamnă punctul de mijloc dintre cursul de cumpărare și cursul de vânzare pentru un anumit titlu, pe baza cotațiilor aplicate tranzacțiilor cu o valoare normală de piață de către formatori de piață recunoscuți sau în cadrul burselor de valori recunoscute, care este utilizat în cadrul procedurii de reevaluare trimestrială.

—    Prețul pieței („market price”) : înseamnă prețul cotat pentru un instrument pe aur, monedă străină sau titluri de valoare, în general excluzând dobânzile acumulate sau reducerile de dobânzi, fie pe o piață organizată, de exemplu o bursă de valori, fie pe o piață neorganizată, de exemplu o piață nereglementată.

—    Prețul tranzacției („transaction price”) : înseamnă prețul convenit între părți la încheierea unui contract.

—    Primă („premium”) : înseamnă diferența dintre valoarea nominală a unui titlu de valoare și prețul său, în cazul în care acest preț este mai mare decât valoarea nominală.

—    Principii contabile general acceptate (GAAP) [„Generally accepted accounting principles (GAAP)”] : înseamnă un set comun de principii, standarde și proceduri contabile pe care entitățile le utilizează pentru elaborarea situațiilor financiare ale acestora. GAAP reprezintă o combinație de standarde recunoscute (stabilite de autorități de reglementare) și modalități general acceptate de înregistrare și raportare a informațiilor contabile.

—    Program automat de împrumut de titluri de valoare (PAIT) [„Automated security lending programme (ASLP)”] : înseamnă un program oferit de o instituție specializată, de exemplu, o bancă ce aranjează și gestionează împrumutul de titluri de valoare între participanții programului, sub formă de contracte de report, contracte combinate de report și deport sau operațiuni de împrumut de titluri de valoare. În cazul unui program pe bază de principal, instituția specializată care oferă acest program este considerată contrapartea finală, în timp ce, în cadrul unui program pe bază de mandat, instituția care îl oferă acționează doar ca mandatar, iar contrapartea finală este entitatea cu care sunt realizate efectiv operațiunile de împrumut de titluri.

—    Programul Extended Custodial Inventory (ECI) [„Extended Custodial Inventory (ECI) programme”] : înseamnă un program care constituie un depozit în afara zonei euro, gestionat de o bancă comercială, în care bancnotele euro sunt păstrate în custodie în numele Eurosistemului pentru furnizarea și primirea de bancnote euro.

—    Provizioane („provisions”) : înseamnă sumele rezervate înainte de calcularea cifrei profitului sau pierderilor, în vederea acoperirii oricăror angajamente sau riscuri cunoscute sau prevăzute, al căror cost nu poate fi determinat cu precizie (a se vedea „Rezerve”). Provizioanele pentru obligații și cheltuieli viitoare nu pot fi folosite la ajustarea valorii activelor.

—    Rată internă de rentabilitate („internal rate of return”) : înseamnă rata de discont la care valoarea contabilă a unui titlu de valoare este egală cu valoarea actualizată a fluxului viitor de numerar.

—    Ratele medii ale pieței („mid-market rates”) : înseamnă ratele de referință ale cursului de schimb al monedei euro, bazate în general pe procedura periodică de concertare dintre băncile centrale din cadrul și din exteriorul Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC) care are loc, de obicei, la ora 14.15 (CET), care sunt utilizate în cadrul procedurii de reevaluare trimestrială.

—    Rezerve („reserves”) : înseamnă o sumă separată constituită din profiturile distribuibile, care nu este destinată acoperirii unui pasiv specific, a unui risc eventual sau a unei diminuări prevăzute a valorii unor active, cunoscute la data închiderii bilanțului.

—    Standarde internaționale de raportare financiară („International Financial Reporting Standards”) : înseamnă standardele internaționale de raportare financiară, standardele internaționale de contabilitate și interpretările asociate, de exemplu, cele ale Comitetului permanent pentru interpretări și ale Comitetului pentru interpretarea standardelor internaționale de raportare financiară, care sunt adoptate de Uniunea Europeană.

—    Sumă compensatorie („compensatory amount”) : înseamnă o ajustare efectuată la calcularea venitului monetar în conformitate cu Decizia (UE) 2016/2248 a Băncii Centrale Europene (BCE/2016/36) (1).

—    Swap pe rata dobânzii („interest rate swap”) : înseamnă un acord contractual de a face schimb de fluxuri de numerar reprezentând serii de plăți periodice de dobândă cu o contraparte, fie într-o singură monedă, fie, în cazul tranzacțiilor pe valute diferite, în două monede diferite.

—    Swap valutar („foreign exchange swap”) : înseamnă achiziționarea sau vânzarea spot a unei monede contra altei monede (componentă scurtă) simultan cu vânzarea sau achiziționarea forward a aceleiași sume în aceeași monedă contra celeilalte monede (componentă lungă).

—    TARGET2 („TARGET2”) : înseamnă sistemul transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real, în conformitate cu Orientarea BCE/2012/27 (2).

—    Titlu cu discont („discount security”) : înseamnă un activ pentru care nu se plătesc cupoane și a cărui rentabilitate rezultă din aprecierea capitalului, deoarece activul este emis sau cumpărat sub valoarea nominală.

—    Titluri de valoare păstrate până la scadență („held-to-maturity securities”) : înseamnă titluri de valoare cu plăți fixe sau determinabile și cu o scadență stabilită, pe care entitatea raportoare intenționează să le păstreze până la scadență.

—    Tranzacție reversibilă („reverse transaction”) : înseamnă o operațiune prin care o entitate raportoare achiziționează (contract de deport) sau vinde (contract de report) active în cadrul unui acord de report sau acordă credite pe bază de garanții.

—    Tranzacții forward cu titluri („forward transactions in securities”) : înseamnă contracte pe piața nereglementată („over-the-counter”) prin care se convine, la data contractului, asupra achiziționării sau vânzării unui instrument pe rata dobânzii, în general o obligațiune sau un bilet la ordin, livrarea urmând să aibă loc la o dată viitoare, la un preț prestabilit.

—    Venit monetar („monetary income”) : înseamnă venitul acumulat de BCN ca urmare a exercitării funcției de politică monetară a SEBC. Venitul monetar este cumulat și alocat între BCN la sfârșitul fiecărui exercițiu financiar.


(1)  Decizia (UE) 2016/2248 a Băncii Centrale Europene din 3 noiembrie 2016 privind repartizarea venitului monetar al băncilor centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro (BCE/2016/16) (a se vedea pagina 26 din prezentul Jurnal Oficial).

(2)  Orientarea BCE/2012/27 din 5 decembrie 2012 privind sistemul transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET2) (JO L 30, 30.1.2013, p. 1).


ANEXA III

DESCRIEREA METODEI DE ÎNREGISTRARE ECONOMICĂ

(inclusiv metoda „standard” și metoda „alternativă” menționate la articolul 5)

1.   Înregistrarea la data tranzacției

1.1.

Înregistrarea la data tranzacției poate fi efectuată fie prin „metoda standard”, fie prin „metoda alternativă”.

1.2.

Articolul 5 alineatul (1) litera (a) face referire la „metoda standard”.

1.2.1.

Operațiunile sunt înregistrate în conturi în afara bilanțului la data tranzacției.

La data decontării, înregistrările contabile în afara bilanțului sunt reluate, iar operațiunile se contabilizează în conturi din bilanț.

1.2.2.

Pozițiile valutare sunt afectate la data tranzacției.

În consecință, câștigurile și pierderile realizate, rezultate din vânzările nete, se calculează, de asemenea, la data tranzacției. Achizițiile nete de monedă străină influențează costul mediu al deținerilor de monedă străină la data tranzacției.

1.3.

Articolul 5 alineatul (1) litera (b) face referire la „metoda alternativă”.

1.3.1.

Spre deosebire de „metoda standard”, metoda alternativă se caracterizează prin faptul că nu se efectuează o contabilizare zilnică în afara bilanțului a tranzacțiilor convenite care sunt decontate la o dată ulterioară. Recunoașterea veniturilor realizate și calcularea noilor costuri medii se efectuează la data decontării (1).

1.3.2.

În cazul tranzacțiilor convenite într-un an, dar care ajung la scadență într-un an ulterior, recunoașterea veniturilor se tratează în conformitate cu „metoda standard”. Acest lucru înseamnă că efectele realizate ale vânzărilor influențează conturile de profit și pierdere ale anului în care a fost convenită tranzacția și că achizițiile modifică costul mediu al deținerilor în anul în care a fost convenită tranzacția.

1.4.

Tabelul următor prezintă principalele caracteristici ale celor două tehnici dezvoltate pentru diferite instrumente valutare și pentru titluri de valoare.

ÎNREGISTRAREA LA DATA TRANZACȚIEI

„Metoda standard”

„Metoda alternativă”

Tranzacții valutare spot – tratament în cursul anului

Achizițiile de monedă străină se înregistrează în afara bilanțului la data tranzacției și afectează costul mediu al poziției valutare de la această dată.

Câștigurile și pierderile rezultate din vânzări sunt considerate ca fiind realizate la data tranzacției. La data decontării, înregistrările în afara bilanțului sunt reluate și se efectuează înregistrări în bilanț.

Achizițiile de monedă străină se înregistrează în bilanț la data decontării și afectează costul mediu al poziției valutare de la această dată.

Câștigurile și pierderile rezultate din vânzări sunt considerate ca fiind realizate la data decontării. La data tranzacției, nu se efectuează nicio înregistrare în bilanț.

Tranzacții forward pe cursul de schimb – tratament în cursul anului

Sunt tratate în același mod ca și operațiunile spot descrise mai sus, fiind înregistrate la cursul spot al operațiunii

Achizițiile de monedă străină se înregistrează în afara bilanțului la data decontării spot a tranzacției, afectând costul mediu al poziției valutare de la această dată, și la cursul spot al tranzacției.

Vânzările de monedă străină se înregistrează în afara bilanțului la data decontării spot a tranzacției. Câștigurile și pierderile sunt considerate realizate la data decontării spot a tranzacției.

La data decontării, înregistrările în afara bilanțului sunt reluate și se efectuează înregistrări în bilanț.

Pentru tratamentul la sfârșitul exercițiului financiar, a se vedea mai jos.

Tranzacții spot și forward pe cursul de schimb inițiate în anul 1 și cu data decontării spot a tranzacției în anul 2

Nu este necesară nicio regulă specială, deoarece operațiunile se înregistrează la data tranzacției, iar câștigurile și pierderile sunt recunoscute la data respectivă.

Trebuie tratate conform „metodei standard” (*1):

Vânzările de monedă străină se înregistrează în afara bilanțului în anul 1 pentru a raporta câștigurile/pierderile realizate din diferențe de curs de schimb în exercițiul financiar în care a fost încheiată tranzacția.

Achizițiile de monedă străină se înregistrează în afara bilanțului în anul 1 și afectează costul mediu al poziției valutare de la această dată.

Reevaluarea la sfârșit de an a unei dețineri de monedă străină trebuie să țină seama de achizițiile/vânzările nete cu o dată a decontării spot în exercițiul financiar următor.

Tranzacții cu titluri de valoare – tratament în cursul anului

Achizițiile și vânzările sunt recunoscute în afara bilanțului la data tranzacției. De asemenea, câștigurile și pierderile sunt recunoscute la această dată. La data decontării, înregistrările în afara bilanțului sunt reluate și se efectuează înregistrări în bilanț, respectiv același tratament ca pentru tranzacțiile spot pe cursul de schimb.

Toate tranzacțiile se înregistrează la data decontării; a se vedea totuși mai jos pentru tratamentul la sfârșitul exercițiului financiar. Prin urmare, influența asupra costului mediu, în cazul achizițiilor, și asupra câștigurilor/pierderilor, în cazul vânzărilor, este recunoscută la data decontării.

Tranzacții cu titluri de valoare inițiate în anul 1 și având data decontării spot a tranzacției în anul 2

Nu este necesar niciun tratament special, deoarece tranzacțiile și consecințele lor sunt deja înregistrate la data tranzacției.

Câștigurile și pierderile realizate sunt recunoscute în anul 1 la sfârșitul exercițiului financiar, respectiv același tratament ca pentru tranzacțiile spot pe cursul de schimb, iar achizițiile sunt incluse în procesul de reevaluare de la sfârșitul anului (*1).

2.   Înregistrarea zilnică a dobânzilor acumulate, inclusiv a primelor sau disconturilor

2.1.

Dobânzile, primele sau disconturile acumulate aferente instrumentelor financiare exprimate în monedă străină se calculează și se înregistrează zilnic, indiferent de fluxul real de numerar. Aceasta înseamnă că poziția valutară este afectată de înregistrarea acestor dobânzi acumulate, spre deosebire de cazul în care poziția valutară este influențată numai la încasarea sau plata dobânzii (2).

2.2.

Cupoanele acumulate și amortizarea primei sau discontului se calculează și se înregistrează de la data decontării achiziției titlului până la data decontării vânzării sau până la scadența contractuală.

2.3.

Tabelul următor prezintă influența asupra deținerilor de monedă străină a înregistrării zilnice a dobânzilor acumulate, de exemplu dobânzi de plătit și prime/disconturi amortizate:

Înregistrarea zilnică a dobânzilor acumulate în cadrul metodei economice de înregistrare

Dobânzile acumulate pentru instrumentele exprimate în monedă străină se calculează și se înregistrează zilnic la cursul de schimb valabil în data înregistrării.

Influența asupra deținerilor de monedă străină

Dobânzile acumulate influențează poziția valutară în momentul înregistrării lor, nefiind reluate ulterior. Dobânzile acumulate se soldează atunci când suma efectivă este încasată sau plătită. Astfel, la data decontării, nu există niciun efect asupra poziției valutare, deoarece dobânzile acumulate sunt incluse în poziția reevaluată cu ocazia reevaluării periodice.


(1)  În cazul tranzacțiilor forward pe cursul de schimb, deținerile de monedă străină sunt afectate la data decontării spot, ceea ce înseamnă, de obicei, data tranzacției plus două zile.

(*1)  Principiul pragului de semnificație se poate aplica în cazul în care aceste tranzacții nu au niciun impact semnificativ asupra poziției valutare și/sau asupra contului de profit și pierdere.

(2)  Au fost identificate două metode posibile pentru recunoașterea dobânzilor acumulate. Prima metodă este „metoda bazată pe zilele calendaristice”, în care dobânzile acumulate sunt înregistrate în fiecare zi calendaristică, indiferent dacă este vorba de o zi de la sfârșitul săptămânii, de o sărbătoare legală sau de o zi lucrătoare. A doua metodă este „metoda bazată pe zilele lucrătoare”, în care dobânzile acumulate sunt înregistrate doar în zilele lucrătoare. Nu există o preferință în ceea ce privește alegerea metodei. Cu toate acestea, în cazul în care ultima zi a anului nu este o zi lucrătoare, aceasta trebuie să fie inclusă în calcularea dobânzilor acumulate în cadrul ambelor metode.


ANEXA IV

STRUCTURA BILANȚULUI ȘI NORMELE DE EVALUARE A ELEMENTELOR DIN BILANȚ  (1)

ACTIVE

Post din bilanț (2)

Clasificarea conținutului posturilor din bilanț

Principiu de evaluare

Domeniul de aplicare (3)

1

1

Aur și creanțe în aur

Aur fizic, respectiv lingouri, monede, plăcuțe, pepite, în stoc sau „în curs de transport”. Aur scriptic, precum soldurile conturilor la vedere în aur (conturi nealocate), depozite la termen și creanțe în aur rezultate din următoarele tranzacții: (a) tranzacții de revalorizare sau de devalorizare; și (b) swapuri cu aur cu localizări diferite sau swapuri cu aur cu purități diferite (gold location or purity swaps), în cazul în care intervalul dintre transfer și primire depășește o zi lucrătoare

Valoare de piață

Obligatoriu

2

2

Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro

Creanțe exprimate în monedă străină asupra contrapărților rezidente în afara zonei euro, inclusiv instituții internaționale și supranaționale și bănci centrale din afara zonei euro

 

 

2.1

2.1

Creanțe asupra Fondului Monetar Internațional (FMI)

(a)

Drepturi de tragere în cadrul tranșei de rezervă (net)

Cotele naționale minus soldurile în euro aflate la dispoziția FMI. Contul nr. 2 al FMI (cont în euro pentru cheltuieli administrative) poate fi inclus la acest post sau la postul „Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro”

(a)

Drepturi de tragere în cadrul tranșei de rezervă (net)

Valoare nominală, convertită la cursul de schimb al pieței

Obligatoriu

(b)

Drepturi speciale de tragere (DST)

Dețineri de DST (brut)

(b)

DST

Valoare nominală, convertită la cursul de schimb al pieței

Obligatoriu

(c)

Alte creanțe

Acorduri generale de împrumut, împrumuturi în cadrul acordurilor speciale de împrumut, depozite la fonduri aflate în gestiunea FMI

(c)

Alte creanțe

Valoare nominală, convertită la cursul de schimb al pieței

Obligatoriu

2.2

2.2

Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe

(a)

Conturi la bănci din afara zonei euro, altele decât cele din postul de activ 11.3 „Alte active financiare”

Conturi curente, depozite la termen, depozite cu scadență de o zi (day-to-day money), tranzacții de deport

(a)

Conturi la bănci din afara zonei euro

Valoare nominală, convertită la cursul de schimb al pieței

Obligatoriu

(b)

Plasamente în titluri de valoare din afara zonei euro, altele decât cele din postul de activ 11.3 „Alte active financiare”

Obligațiuni pe termen mediu și pe termen lung, bonuri, obligațiuni cu cupon zero, titluri de pe piața monetară, instrumente de capital deținute ca parte din rezervele valutare, toate emise de rezidenți din afara zonei euro

(b)

(i)

Titluri de natura datoriei tranzacționabile, altele decât cele deținute până la scadență

Prețul pieței și cursul de schimb al pieței

Toate primele sau disconturile sunt amortizate

Obligatoriu

(ii)

Titluri de natura datoriei tranzacționabile, clasificate ca păstrate până la scadență

Cost ce poate face obiectul deprecierii și cursul de schimb al pieței

Toate primele sau disconturile sunt amortizate

Obligatoriu

(iii)

Titluri de natura datoriei netranzacționabile

Cost ce poate face obiectul deprecierii și cursul de schimb al pieței

Toate primele sau disconturile sunt amortizate

Obligatoriu

(iv)

Instrumente de capital tranzacționabile

Prețul pieței și cursul de schimb al pieței

Obligatoriu

(c)

Împrumuturi externe (depozite) din afara zonei euro, altele decât cele din postul de activ 11.3 „Alte active financiare”

(c)

Împrumuturi externe

Depozite la valoare nominală convertite la cursul de schimb al pieței

Obligatoriu

(d)

Alte active externe

Bancnote și monede din afara zonei euro

(d)

Alte active externe

Valoare nominală, convertită la cursul de schimb al pieței

Obligatoriu

3

3

Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro

(a)

Plasamente în titluri de valoare din zona euro, altele decât cele din postul de activ 11.3 „Alte active financiare”

Obligațiuni pe termen mediu și pe termen lung, bonuri, obligațiuni cu cupon zero, titluri de pe piața monetară, instrumente de capital deținute ca parte din rezervele valutare, toate emise de rezidenți din zona euro

(a)

(i)

Titluri de natura datoriei tranzacționabile, altele decât cele deținute până la scadență

Prețul pieței și cursul de schimb al pieței

Toate primele sau disconturile sunt amortizate

Obligatoriu

(ii)

Titluri de natura datoriei tranzacționabile, clasificate ca păstrate până la scadență

Cost ce poate face obiectul deprecierii și cursul de schimb al pieței

Toate primele sau disconturile sunt amortizate

Obligatoriu

(iii)

Titluri de natura datoriei netranzacționabile

Cost ce poate face obiectul deprecierii și cursul de schimb al pieței

Toate primele sau disconturile sunt amortizate

Obligatoriu

(iv)

Instrumente de capital tranzacționabile

Prețul pieței și cursul de schimb al pieței

Obligatoriu

(b)

Alte creanțe asupra rezidenților din zona euro, altele decât cele din postul de activ 11.3 „Alte active financiare”

Împrumuturi, depozite, tranzacții de deport, împrumuturi diverse

(b)

Alte creanțe

Depozite și alte împrumuturi la valoarea nominală convertite la cursul de schimb al pieței

Obligatoriu

4

4

Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro

 

 

 

4.1

4.1

Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi

(a)

Conturi la bănci din afara zonei euro, altele decât cele din postul de activ 11.3 „Alte active financiare”

Conturi curente, depozite la termen, depozite cu scadență de o zi (day-to-day money). Tranzacții de deport legate de gestionarea titlurilor de valoare exprimate în euro

(a)

Conturi la bănci din afara zonei euro

Valoare nominală

Obligatoriu

(b)

Plasamente în titluri de valoare din afara zonei euro, altele decât cele din postul de activ 11.3 „Alte active financiare”

Instrumente de capital, obligațiuni pe termen mediu și pe termen lung, bonuri, obligațiuni cu cupon zero, titluri de pe piața monetară, toate emise de rezidenți din afara zonei euro

(b)

(i)

Titluri de natura datoriei tranzacționabile, altele decât cele deținute până la scadență

Prețul pieței

Toate primele sau disconturile sunt amortizate

Obligatoriu

(ii)

Titluri de natura datoriei tranzacționabile, clasificate ca păstrate până la scadență

Cost ce poate face obiectul deprecierii

Toate primele sau disconturile sunt amortizate

Obligatoriu

(iii)

Titluri de natura datoriei netranzacționabile

Cost ce poate face obiectul deprecierii

Toate primele sau disconturile sunt amortizate

Obligatoriu

(iv)

Instrumente de capital tranzacționabile

Prețul pieței

Obligatoriu

(c)

Împrumuturi acordate în afara zonei euro, altele decât cele din postul de activ 11.3 „Alte active financiare”

(c)

Împrumuturi acordate în afara zonei euro

Depozite la valoare nominală

Obligatoriu

(d)

Titluri de valoare emise de entități din afara zonei euro, altele decât cele din postul de activ 11.3 „Alte active financiare” și postul de activ 7.1 „Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară”

Titluri de valoare emise de organizații internaționale sau supranaționale, de exemplu Banca Europeană de Investiții, indiferent de localizarea geografică, și care nu au fost achiziționate în scopuri de politică monetară

(d)

(i)

Titluri de natura datoriei tranzacționabile, altele decât cele deținute până la scadență

Prețul pieței

Toate primele sau disconturile sunt amortizate

Obligatoriu

(ii)

Titluri de natura datoriei tranzacționabile, clasificate ca păstrate până la scadență

Cost ce poate face obiectul deprecierii

Toate primele sau disconturile sunt amortizate

Obligatoriu

(iii)

Titluri de natura datoriei netranzacționabile

Cost ce poate face obiectul deprecierii

Toate primele sau disconturile sunt amortizate

Obligatoriu

4.2

4.2

Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul mecanismului cursului de schimb (MCS) II

Împrumuturi acordate conform condițiilor MCS II

Valoare nominală

Obligatoriu

5

5

Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară

Posturile 5.1-5.5: tranzacții în funcție de instrumentele de politică monetară respective descrise în Orientarea (UE) 2015/510 a Băncii Centrale Europene (BCE/2014/60) (4)

 

 

5.1

5.1

Operațiuni principale de refinanțare

Tranzacții reversibile regulate, în vederea furnizării de lichidități, cu frecvență săptămânală și, în mod obișnuit, o scadență de o săptămână

Valoare nominală sau costul contractului de report

Obligatoriu

5.2

5.2

Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung

Tranzacții reversibile de furnizare de lichiditate periodice, de obicei cu o frecvență lunară, cu o scadență mai mare decât cea a operațiunilor principale de refinanțare

Valoare nominală sau costul contractului de report

Obligatoriu

5.3

5.3

Operațiuni reversibile de reglaj fin

Tranzacții reversibile, executate ca tranzacții ad-hoc în scopuri de reglaj fin

Valoare nominală sau costul contractului de report

Obligatoriu

5.4

5.4

Operațiuni reversibile structurale

Tranzacții reversibile de ajustare a poziției structurale a Eurosistemului în raport cu sectorul financiar

Valoare nominală sau costul contractului de report

Obligatoriu

5.5

5.5

Facilitatea de creditare marginală

Facilitate pentru obținerea de lichidități overnight, la o rată prestabilită a dobânzii contra unor active eligibile (facilitate permanentă)

Valoare nominală sau costul contractului de report

Obligatoriu

5.6

5.6

Credite legate de apeluri în marjă

Credite suplimentare acordate instituțiilor de credit, provenite din creșteri ale valorii activelor-suport aferente altor credite acordate acestor instituții de credit

Valoare nominală sau cost

Obligatoriu

6

6

Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro

Conturi curente, depozite la termen, depozite cu scadența de o zi (day-to-day money), tranzacții de deport în legătură cu gestionarea portofoliilor de titluri de valoare din postul de activ 7 „Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro”, inclusiv tranzacțiile rezultate din transformarea fostelor rezerve în monedă străină ale zonei euro și alte creanțe. Conturi de corespondent cu instituțiile de credit străine din zona euro. Alte creanțe și operațiuni fără legătură cu operațiunile de politică monetară ale Eurosistemului, inclusiv asistența privind lichiditatea în situații de urgență. Toate creanțele provenite din operațiuni de politică monetară inițiate de o bancă centrală națională (BCN) înainte de participarea la Eurosistem

Valoare nominală sau cost

Obligatoriu

7

7

Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro

 

 

 

7.1

7.1

Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară

Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară (inclusiv titluri de valoare achiziționate în scopuri de politică monetară emise de organizații internaționale sau supranaționale sau bănci de dezvoltare multilaterală, indiferent de localizarea geografică a acestora). Certificate de creanță emise de Banca Centrală Europeană (BCE) cumpărate în scopuri de reglaj fin

(a)

Titluri de natura datoriei tranzacționabile

Contabilizate în funcție de considerentele de politică monetară:

(i)

Prețul pieței

Toate primele sau disconturile sunt amortizate

(ii)

Cost ce poate face obiectul deprecierii [cost atunci când deprecierea este acoperită de un provizion în cadrul postului de pasiv 13(b) „Provizioane”]

Toate primele sau disconturile sunt amortizate

Obligatoriu

(b)

Titluri de natura datoriei netranzacționabile

Cost ce poate face obiectul deprecierii

Toate primele sau disconturile sunt amortizate

Obligatoriu

7.2

7.2

Alte titluri de valoare

Titluri de valoare, altele decât cele din postul de activ 7.1 „Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară” și din postul de activ 11.3 „Alte active financiare”; obligațiuni pe termen lung și pe termen mediu, bonuri, obligațiuni cu cupon zero, titluri de pe piața monetară deținute direct, inclusiv titluri de stat provenite din perioada anterioară creării uniunii economice și monetare (UEM), exprimate în euro. Instrumente de capital

(a)

Titluri de natura datoriei tranzacționabile, altele decât cele deținute până la scadență

Prețul pieței

Toate primele sau disconturile sunt amortizate

Obligatoriu

(b)

Titluri de natura datoriei tranzacționabile clasificate ca păstrate până la scadență

Cost ce poate face obiectul deprecierii

Toate primele sau disconturile sunt amortizate

Obligatoriu

(c)

Titluri de natura datoriei netranzacționabile

Cost ce poate face obiectul deprecierii

Toate primele sau disconturile sunt amortizate

Obligatoriu

(d)

Instrumente de capital tranzacționabile

Prețul pieței

Obligatoriu

8

8

Datorii exprimate în euro ale administrației publice

Creanțe asupra administrației publice provenite din perioada anterioară creării UEM (titluri de valoare netranzacționabile, împrumuturi)

Depozite/împrumuturi la valoarea nominală, titluri de valoare netranzacționabile înregistrate la cost

Obligatoriu

9

Creanțe intra-Eurosistem +)

 

 

 

9.1

Participații în BCE +)

Post numai în bilanțul unei BCN

Cota de subscriere la capitalul BCE a fiecărei BCN în conformitate cu tratatul și cu grila de repartiție pentru capital și contribuțiile respective, în conformitate cu articolul 48.2 din Statutul SEBC

Cost

Obligatoriu

9.2

Creanțe echivalente transferului de rezerve valutare +)

Post numai în bilanțul unei BCN

Creanțe exprimate în euro asupra BCE în ceea ce privește transferurile inițiale și suplimentare de rezerve valutare în conformitate cu articolul 30 din Statutul SEBC

Valoare nominală

Obligatoriu

9.3

Creanțe legate de emisiunea de certificate de creanță ale BCE +)

Post numai în bilanțul BCE

Creanțe intra-Eurosistem asupra BCN, rezultate din emisiunea de certificate de creanță ale BCE

Cost

Obligatoriu

9.4

Creanțe nete legate de alocarea bancnotelor euro în cadrul Eurosistemului +)  (*1)

Pentru BCN: creanță netă legată de aplicarea grilei de alocare a bancnotelor, și anume incluzând soldurile intra-Eurosistem privind emisiunea de bancnote a BCE, suma compensatorie și înregistrarea ei contabilă de echilibrare, astfel cum a fost definită în Decizia (UE) 2016/2248 (BCE/2016/36) (5)

Pentru BCE: creanțe legate de emisiunile de bancnote de către BCE, în conformitate cu Decizia BCE/2010/29

Valoare nominală

Obligatoriu

9.5

Alte creanțe în cadrul Eurosistemului (net) +)

Poziția netă a următoarelor subposturi:

 

 

(a)

creanțe nete provenite din soldurile conturilor TARGET2 și ale conturilor de corespondent ale BCN, respectiv cifra netă a creanțelor și angajamentelor – a se vedea, de asemenea, postul de pasiv 10.4 „Alte pasive în cadrul Eurosistemului (net)”

(a)

Valoare nominală

Obligatoriu

(b)

creanțe datorate diferențelor dintre venitul monetar de cumulat și cel redistribuit. Relevant numai pentru perioada dintre înregistrarea venitului monetar ca parte a procedurilor de la sfârșitul anului și decontarea acestuia în ultima zi lucrătoare din luna ianuarie a fiecărui an

(b)

Valoare nominală

Obligatoriu

(c)

alte creanțe intra-Eurosistem exprimate în euro care pot apărea, inclusiv distribuirea provizorie a veniturilor BCE (*1)

(c)

Valoare nominală

Obligatoriu

9

10

Elemente în curs de decontare

Soldurile conturilor de decontare (creanțe), inclusiv cecurile în curs de încasare

Valoare nominală

Obligatoriu

9

11

Alte active

 

 

 

9

11.1

Monede din zona euro

Monede euro, în cazul în care emitentul lor legal nu este o BCN

Valoare nominală

Obligatoriu

9

11.2

Imobilizări corporale și necorporale

Teren și clădiri, mobilier și echipamente, inclusiv echipamente informatice, software

Cost minus amortizarea

Rate de amortizare:

computere și echipamente/programe informatice conexe și autovehicule: 4 ani

echipamente, mobilier și instalații în clădiri: 10 ani

clădiri și cheltuieli majore de amenajare capitalizate: 25 ani

Capitalizarea cheltuielilor: limitată (cheltuieli mai mici de 10 000 EUR fără TVA: nu se capitalizează)

Recomandat

9

11.3

Alte active financiare

Participații și investiții în filiale; instrumente de capital deținute din motive strategice/de politică

Titluri de valoare, inclusiv instrumente de capital și alte instrumente financiare și solduri, de exemplu, depozite la termen și conturi curente, deținute ca un portofoliu separat

Tranzacții de deport cu instituții de credit privind gestionarea portofoliilor de titluri de valoare din acest post

(a)

Instrumente de capital tranzacționabile

Prețul pieței

Recomandat

(b)

Participații și acțiuni nelichide și orice alte instrumente de capital deținute ca investiții permanente

Cost ce poate face obiectul deprecierii

Recomandat

(c)

Investiții în filiale sau interese semnificative

Valoare netă a activului

Recomandat

(d)

Titluri de natura datoriei tranzacționabile, altele decât cele deținute până la scadență

Prețul pieței

Toate primele sau disconturile sunt amortizate

Recomandat

(e)

Titluri de natura datoriei tranzacționabile clasificate ca păstrate până la scadență sau deținute ca investiții permanente

Cost ce poate face obiectul deprecierii

Toate primele sau disconturile sunt amortizate

Recomandat

(f)

Titluri de natura datoriei netranzacționabile

Cost ce poate face obiectul deprecierii

Toate primele sau disconturile sunt amortizate

Recomandat

(g)

Conturi la bănci și împrumuturi

Valoarea nominală convertită la cursul de schimb al pieței dacă soldurile sau depozitele sunt exprimate în monedă străină

Recomandat

9

11.4

Diferențe din reevaluarea instrumentelor din afara bilanțului

Rezultatele evaluării contractelor forward pe cursul de schimb, a swapurilor valutare, a swapurilor pe rata dobânzii (cu excepția cazului în care se aplică o marjă de variație zilnică), a contractelor forward pe rata dobânzii, a tranzacțiilor forward cu titluri de valoare, a tranzacțiilor spot pe cursul de schimb, de la data tranzacției la data decontării

Poziția netă între tranzacția forward și tranzacția spot, la cursul de schimb al pieței

Obligatoriu

9

11.5

Cheltuieli înregistrate în avans și venituri angajate

Venituri neexigibile, dar care se atribuie perioadei de raportare. Cheltuieli înregistrate în avans și dobânzi acumulate plătite, respectiv dobânzi acumulate achiziționate cu un titlu de valoare

Valoare nominală, monedă străină convertită la cursul pieței

Obligatoriu

9

11.6

Diverse

(a)

Avansuri, împrumuturi și alte elemente minore. Împrumuturi în contul unor terți. Monede exprimate în unități monetare naționale din zona euro. Cheltuieli curente (pierderi acumulate nete), pierderi din anul precedent înainte de acoperire.

(a)

Valoare nominală sau cost

Recomandat

(b)

Conturi tranzitorii de reevaluare (element în bilanț numai în cursul anului: pierderi nerealizate la datele reevaluării în decursul anului, care nu sunt acoperite de conturile de reevaluare corespunzătoare din postul de pasiv „Conturi de reevaluare”).

(b)

Diferența din reevaluare între costul mediu și valoarea de piață, monedă străină convertită la cursul pieței

Obligatoriu

(c)

Investiții legate de depozitele în aur ale clienților

(c)

Valoare de piață

Obligatoriu

(d)

Active nete cu titlu de pensii.

(d)

În conformitate cu articolul 28 alineatul (2)

Recomandat

(e)

Creanțe exigibile care rezultă din neîndeplinirea obligațiilor de către contrapărțile Eurosistemului în contextul operațiunilor de creditare ale Eurosistemului.

(e)

Valoare nominală/recuperabilă (înainte/după decontarea pierderilor)

Obligatoriu

(f)

Active sau creanțe (în raport cu terții) alocate și/sau dobândite în contextul valorificării garanțiilor oferite de contrapărțile Eurosistemului care nu și-au îndeplinit obligațiile

(f)

Cost (convertit la cursul de schimb al pieței la momentul achiziționării în cazul în care activele financiare sunt exprimate în monede străine)

Obligatoriu

12

Pierderea exercițiului financiar

 

Valoare nominală

Obligatoriu


PASIVE

Post din bilanț (6)

Clasificarea conținutului posturilor din bilanț

Principiu de evaluare

Domeniul de aplicare (7)

1

1

Bancnote în circulație  (*2)

(a)

Bancnote euro, plus/minus ajustările legate de aplicarea grilei pentru alocarea bancnotelor, în conformitate cu Decizia (UE) 2016/2248 (BCE/2016/36) și Decizia BCE/2010/29

(a)

Valoare nominală

Obligatoriu

(b)

Bancnote exprimate în unitățile monetare naționale din zona euro în decursul anului substituirii monedei fiduciare cu moneda euro

(b)

Valoare nominală

Obligatoriu

2

2

Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară

Posturile 2.1, 2.2, 2.3 și 2.5: depozite în euro, astfel cum sunt descrise în Orientarea (UE) 2015/510 (BCE/2014/60)

 

 

2.1

2.1

Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii)

Conturi în euro ale instituțiilor de credit incluse în lista instituțiilor financiare care au obligația de a constitui rezerve minime obligatorii în conformitate cu Statutul SEBC. Acest post conține în principal conturile utilizate pentru deținerea rezervelor minime obligatorii

Valoare nominală

Obligatoriu

2.2

2.2

Facilitatea de depozit

Depozite overnight la o rată predeterminată a dobânzii (facilitate permanentă)

Valoare nominală

Obligatoriu

2.3

2.3

Depozite la termen

Fond pentru absorbția de lichiditate în cadrul operațiunilor de reglaj fin

Valoare nominală

Obligatoriu

2.4

2.4

Operațiuni reversibile de reglaj fin

Tranzacții în scopuri de politică monetară destinate absorbției de lichiditate

Valoare nominală sau costul contractului de report

Obligatoriu

2.5

2.5

Depozite legate de apeluri în marjă

Depozite ale instituțiilor de credit, rezultate din devalorizarea activelor-suport aferente creditelor acordate acestor instituții de credit

Valoare nominală

Obligatoriu

3

3

Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro

Tranzacții de report legate de tranzacții simultane de deport pentru gestionarea portofoliilor de titluri de valoare din postul de activ 7 „Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro”. Alte operațiuni care nu sunt legate de operațiunile de politică monetară ale Eurosistemului. Nu se includ conturile curente ale instituțiilor de credit. Toate angajamentele/depozitele provenite din operațiuni de politică monetară inițiate de o bancă centrală înainte de aderarea la Eurosistem

Valoare nominală sau costul contractului de report

Obligatoriu

4

4

Certificate de creanță emise

Post numai în bilanțul BCE – un post tranzitoriu în bilanțul BCN.

Certificate de creanță, astfel cum sunt descrise în Orientarea (UE) 2015/510 (BCE/2014/60). Titluri cu discont, emise în scopul absorbției de lichiditate

Cost

Toate disconturile sunt amortizate

Obligatoriu

5

5

Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro

 

 

 

5.1

5.1

Administrație publică

Conturi curente, depozite la termen, depozite la vedere

Valoare nominală

Obligatoriu

5.2

5.2

Alte pasive

Conturile curente ale personalului, societăților comerciale și clienților, inclusiv ale instituțiilor financiare care figurează pe lista instituțiilor scutite de obligația constituirii rezervelor minime obligatorii (a se vedea postul de pasiv 2.1 „Conturi curente”); depozite la termen, depozite la vedere

Valoare nominală

Obligatoriu

6

6

Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro

Conturi curente, depozite la termen, depozite la vedere, inclusiv conturile constituite în vederea efectuării de plăți și conturile constituite pentru gestionarea rezervelor: ale altor bănci, ale băncilor centrale, ale instituțiilor internaționale/supranaționale, inclusiv Comisia Europeană; conturi curente ale altor deponenți. Tranzacții de report legate de tranzacții simultane de deport pentru gestionarea titlurilor de valoare exprimate în euro.

Soldurile conturilor TARGET2 ale băncilor centrale ale statelor membre a căror monedă nu este euro

Valoare nominală sau costul contractului de report

Obligatoriu

7

7

Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro

Conturi curente. Angajamente în cadrul tranzacțiilor de report; de obicei, tranzacții de investiții cu active exprimate în monedă străină sau aur

Valoare nominală, convertită la cursul de schimb al pieței

Obligatoriu

8

8

Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro

 

 

 

8.1

8.1

Depozite, solduri și alte angajamente

Conturi curente. Angajamente în cadrul tranzacțiilor de report; de obicei, tranzacții de investiții cu active exprimate în monedă străină sau aur

Valoare nominală, convertită la cursul de schimb al pieței

Obligatoriu

8.2

8.2

Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II

Împrumuturi în condițiile MCS II

Valoare nominală, convertită la cursul de schimb al pieței

Obligatoriu

9

9

Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI

Post exprimat în DST care indică valoarea DST alocate inițial țării/BCN respective

Valoare nominală, convertită la cursul pieței

Obligatoriu

10

Angajamente intra-Eurosistem +)

 

 

 

10.1

Angajamente echivalente transferului de rezerve valutare +)

Post numai în bilanțul BCE, exprimat în euro

Valoare nominală

Obligatoriu

10.2

Creanțe legate de emisiunea de certificate de creanță ale BCE +)

Post numai în bilanțul unei BCN

Angajamente intra-Eurosistem față de BCE, rezultate din emisiunea de certificate de creanță ale BCE

Cost

Obligatoriu

10.3

Angajamente nete legate de alocarea bancnotelor euro în cadrul Eurosistemului +)  (*2)

Post numai în bilanțul unei BCN.

Pentru BCN: angajament net legat de aplicarea grilei pentru alocarea bancnotelor, și anume incluzând soldurile intra-Eurosistem privind emisiunea de bancnote a BCE, suma compensatorie și înregistrarea ei contabilă de echilibrare, astfel cum sunt definite în Decizia (UE) 2016/2248 (BCE/2016/36)

Valoare nominală

Obligatoriu

10.4

Alte angajamente în cadrul Eurosistemului (net) +)

Poziția netă a următoarelor subposturi:

 

 

(a)

angajamente nete provenite din soldurile conturilor TARGET2 și ale conturilor de corespondent ale BCN, respectiv cifra netă a creanțelor și a angajamentelor – a se vedea, de asemenea, postul de activ 9.5 „Alte creanțe în cadrul Eurosistemului (net)”

(a)

Valoare nominală

Obligatoriu

(b)

angajamente rezultate din diferența dintre venitul monetar de cumulat și cel de redistribuit. Se referă numai la perioada cuprinsă între înregistrarea venitului monetar ca parte a procedurilor de la sfârșitul anului și decontarea acestuia în ultima zi lucrătoare din luna ianuarie a fiecărui an

(b)

Valoare nominală

Obligatoriu

(c)

alte angajamente intra-Eurosistem exprimate în euro care pot apărea, inclusiv distribuirea provizorie a veniturilor BCE (*2)

(c)

Valoare nominală

Obligatoriu

10

11

Elemente în curs de decontare

Soldurile conturilor de decontare (pasive), inclusiv transferurile în curs

Valoare nominală

Obligatoriu

10

12

Alte pasive

 

 

 

10

12.1

Diferențe din reevaluarea instrumentelor din afara bilanțului

Rezultatele evaluării contractelor forward pe cursul de schimb, a swapurilor valutare, a swapurilor pe rata dobânzii (cu excepția cazului în care se aplică o marjă de variație zilnică), a contractelor forward pe rata dobânzii, a tranzacțiilor forward cu titluri de valoare, a tranzacțiilor spot pe cursul de schimb de la data tranzacției la data decontării

Poziția netă între tranzacția forward și tranzacția spot, la cursul de schimb al pieței

Obligatoriu

10

12.2

Venituri înregistrate în avans și datorii angajate

Cheltuieli care ajung la scadență în viitor, dar sunt aferente perioadei de raportare. Venituri încasate în perioada de raportare, dar care privesc o perioadă viitoare

Valoare nominală, monedă străină convertită la cursul pieței

Obligatoriu

10

12.3

Diverse

(a)

Impozite de plătit (conturi tranzitorii). Conturi de acoperire a creditului sau garanției, în monedă străină. Tranzacții de report cu instituții de credit în legătură cu tranzacții simultane de deport pentru gestionarea portofoliilor de titluri de valoare din postul de activ 11.3 „Alte active financiare”. Depozite obligatorii, altele decât depozitele de rezerve. Alte elemente minore. Venituri curente (profit net acumulat), profitul anului precedent înainte de repartizare. Angajamente în contul unor terți. Monede în circulație, în cazul în care emitentul lor legal este o BCN. Bancnote în circulație exprimate în unități monetare naționale din zona euro care nu mai au calitatea de mijloc legal de plată, dar care se află încă în circulație după anul substituirii monedei fiduciare cu moneda euro, în cazul în care acestea nu apar în cadrul postului de pasiv „Provizioane”

(a)

Valoare nominală sau costul (contractului de report)

Recomandat

(b)

Depozite în aur ale clienților

(b)

Valoare de piață

Obligatoriu

(c)

Angajamente nete privind pensiile

(c)

În conformitate cu articolul 28 alineatul (2)

Recomandat

10

13

Provizioane

(a)

Pentru pensii, pentru riscul valutar, riscul ratei dobânzii, riscul de credit și riscul privind prețul aurului și în alte scopuri, de exemplu, cheltuieli viitoare estimate, provizioane pentru unitățile monetare naționale din zona euro care nu mai au calitatea de mijloc legal de plată, dar care se află încă în circulație după anul substituirii monedei fiduciare cu moneda euro, în cazul în care aceste bancnote nu apar în cadrul postului de pasiv 12.3 „Alte pasive/Diverse”

Contribuțiile BCN către BCE în conformitate cu articolul 48.2 din Statutul SEBC sunt consolidate cu sumele respective care figurează la postul de activ 9.1 „Participații în BCE” +)

(a)

Cost/valoare nominală

Recomandat

(b)

Pentru riscurile de contraparte sau de credit care rezultă din operațiunile de politică monetară

(b)

Valoare nominală

Obligatoriu

11

14

Conturi de reevaluare

Conturi de reevaluare legate de fluctuații de preț pentru aur, pentru fiecare tip de titlu de valoare exprimat în euro, pentru fiecare tip de titlu de valoare exprimat în monedă străină, pentru opțiuni; diferențele din evaluarea de piață legate de instrumentele derivate pe riscul ratei dobânzii; conturi de reevaluare legate de fluctuații ale cursului de schimb pentru fiecare poziție valutară netă deținută, inclusiv swapurile valutare/contractele forward pe cursul de schimb și DST

Contribuțiile BCN către BCE în conformitate cu articolul 48.2 din Statutul SEBC sunt consolidate cu sumele respective care figurează la postul de activ 9.1 „Participații în BCE” +)

Diferența din reevaluare între costul mediu și valoarea de piață, monedă străină convertită la cursul pieței

Obligatoriu

12

15

Capital și rezerve

 

 

 

12

15.1

Capital

Capital vărsat – capitalul BCE este consolidat cu cotele de capital ale BCN

Valoare nominală

Obligatoriu

12

15.2

Rezerve

Rezerve legale și alte rezerve. Rezultat reportat

Contribuțiile BCN către BCE în conformitate cu articolul 48.2 din Statutul SEBC sunt consolidate cu sumele respective care figurează la postul de activ 9.1 „Participații în BCE” +)

Valoare nominală

Obligatoriu

10

16

Profitul exercițiului financiar

 

Valoare nominală

Obligatoriu


(*1)  Elemente care trebuie armonizate.

(1)  Este necesară armonizarea datelor referitoare la bancnotele euro aflate în circulație, la remunerarea creanțelor/angajamentelor nete intra-Eurosistem care rezultă din alocarea bancnotelor euro în cadrul Eurosistemului și la venitul monetar prezentate în situațiile financiare anuale publicate ale BCN. Elementele care trebuie armonizate sunt indicate cu un asterisc în anexele IV, VIII și IX.

(2)  Numerotarea din prima coloană se referă la modelele de bilanț prezentate în anexele V, VI și VII (situații financiare săptămânale și bilanț anual consolidat ale Eurosistemului). Numerotarea din a doua coloană se referă la modelul bilanțului prezentat în anexa VIII (bilanțul anual al unei bănci centrale). Elementele marcate cu „+)” sunt consolidate în situațiile financiare săptămânale ale Eurosistemului.

(3)  Structura și normele de evaluare enumerate în prezenta anexă sunt considerate obligatorii pentru conturile BCE și pentru toate activele și pasivele din conturile BCN semnificative pentru scopurile Eurosistemului, respectiv semnificative pentru funcționarea Eurosistemului.

(4)  Orientarea (UE) 2015/510 a Băncii Centrale Europene din 19 decembrie 2014 privind punerea în aplicare a cadrului de politică monetară a Eurosistemului (BCE/2014/60) (JO L 91, 2.4.2015, p. 3).

(5)  Decizia (UE) 2016/2248 (BCE/2016/36).

(*2)  Elemente care trebuie armonizate. A se vedea considerentul 5.

(6)  Numerotarea din prima coloană se referă la modelele de bilanț prezentate în anexele V, VI și VII (situații financiare săptămânale și bilanț anual consolidat ale Eurosistemului). Numerotarea din a doua coloană se referă la modelul bilanțului prezentat în anexa VIII (bilanțul anual al unei bănci centrale). Elementele marcate cu „+)” sunt consolidate în situațiile financiare săptămânale ale Eurosistemului.

(7)  Structura și normele de evaluare enumerate în prezenta anexă sunt considerate obligatorii pentru conturile BCE și pentru toate activele și pasivele din conturile BCN semnificative pentru scopurile Eurosistemului, respectiv semnificative pentru funcționarea Eurosistemului.


ANEXA V

Situația financiară săptămânală consolidată a Eurosistemului: Model utilizat pentru publicarea după sfârșitul trimestrului

(milioane EUR)

Active (1)

Sold la …

Diferența în comparație cu ultima săptămână datorită

Pasive

Sold la …

Diferența în comparație cu ultima săptămână datorită

tranzacțiilor

ajustărilor la sfârșitul trimestrului

tranzacțiilor

ajustărilor la sfârșitul trimestrului

1.

Aur și creanțe în aur

2.

Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro

2.1.

Creanțe asupra FMI

2.2.

Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe

3.

Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro

4.

Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro

4.1.

Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi

4.2.

Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II

5.

Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară

5.1.

Operațiuni principale de refinanțare

5.2.

Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung

5.3.

Operațiuni reversibile de reglaj fin

5.4.

Operațiuni reversibile structurale

5.5.

Facilitatea de creditare marginală

5.6.

Credite legate de apeluri în marjă

6.

Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro

7.

Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro

7.1.

Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară

7.2.

Alte titluri de valoare

8.

Datorii exprimate în euro ale administrației publice

9.

Alte active

 

 

 

1.

Bancnote în circulație

2.

Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară

2.1.

Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii)

2.2.

Facilitatea de depozit

2.3.

Depozite la termen

2.4.

Operațiuni reversibile de reglaj fin

2.5.

Depozite legate de apeluri în marjă

3.

Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro

4.

Certificate de creanță emise

5.

Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro

5.1.

Administrație publică

5.2.

Alte pasive

6.

Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro

7.

Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro

8.

Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro

8.1.

Depozite, solduri și alte angajamente

8.2.

Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II

9.

Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI

10.

Alte pasive

11.

Conturi de reevaluare

12.

Capital și rezerve

 

 

 

Total active

 

 

 

Total pasive

 

 

 

Totalurile/subtotalurile pot diferi de suma componentelor datorită rotunjirilor.


(1)  Tabelul activelor poate fi publicat și deasupra tabelului pasivelor.


ANEXA VI

Situația financiară săptămânală consolidată a Eurosistemului: model utilizat pentru publicarea în cursul trimestrului

(milioane EUR)

Active (1)

Sold la …

Diferența în comparație cu ultima săptămână datorită tranzacțiilor

Pasive

Sold la …

Diferența în comparație cu ultima săptămână datorită tranzacțiilor

1.

Aur și creanțe în aur

2.

Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro

2.1.

Creanțe asupra FMI

2.2.

Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe

3.

Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro

4.

Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro

4.1.

Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi

4.2.

Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II

5.

Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară

5.1.

Operațiuni principale de refinanțare

5.2.

Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung

5.3.

Operațiuni reversibile de reglaj fin

5.4.

Operațiuni reversibile structurale

5.5.

Facilitatea de creditare marginală

5.6.

Credite legate de apeluri în marjă

6.

Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro

7.

Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro

7.1.

Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară

7.2.

Alte titluri de valoare

8.

Datorii exprimate în euro ale administrației publice

9.

Alte active

 

 

1.

Bancnote în circulație

2.

Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară

2.1.

Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii)

2.2.

Facilitatea de depozit

2.3.

Depozite la termen

2.4.

Operațiuni reversibile de reglaj fin

2.5.

Depozite legate de apeluri în marjă

3.

Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro

4.

Certificate de creanță emise

5.

Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro

5.1.

Administrație publică

5.2.

Alte pasive

6.

Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro

7.

Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro

8.

Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro

8.1.

Depozite, solduri și alte angajamente

8.2.

Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II

9.

Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI

10.

Alte pasive

11.

Conturi de reevaluare

12.

Capital și rezerve

 

 

Total active

 

 

Total pasive

 

 

Totalurile/subtotalurile pot diferi de suma componentelor datorită rotunjirilor.


(1)  Tabelul activelor poate fi publicat și deasupra tabelului pasivelor.


ANEXA VII

Bilanțul anual consolidat al Eurosistemului

(milioane EUR)

Active (1)

Anul de raportare

Anul precedent

Pasive

Anul de raportare

Anul precedent

1.

Aur și creanțe în aur

2.

Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro

2.1.

Creanțe asupra FMI

2.2.

Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe

3.

Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro

4.

Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro

4.1.

Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi

4.2.

Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II

5.

Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară

5.1.

Operațiuni principale de refinanțare

5.2.

Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung

5.3.

Operațiuni reversibile de reglaj fin

5.4.

Operațiuni reversibile structurale

5.5.

Facilitatea de creditare marginală

5.6.

Credite legate de apeluri în marjă

6.

Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro

7.

Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro

7.1.

Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară

7.2.

Alte titluri de valoare

8.

Datorii exprimate în euro ale administrației publice

9.

Alte active

 

 

1.

Bancnote în circulație

2.

Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară

2.1.

Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii)

2.2.

Facilitatea de depozit

2.3.

Depozite la termen

2.4.

Operațiuni reversibile de reglaj fin

2.5.

Depozite legate de apeluri în marjă

3.

Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro

4.

Certificate de creanță emise

5.

Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro

5.1.

Administrație publică

5.2.

Alte pasive

6.

Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro

7.

Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro

8.

Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro

8.1.

Depozite, solduri și alte angajamente

8.2.

Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II

9.

Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI

10.

Alte pasive

11.

Conturi de reevaluare

12.

Capital și rezerve

 

 

Total active

 

 

Total pasive

 

 

Totalurile/subtotalurile pot diferi de suma componentelor datorită rotunjirilor.


(1)  Tabelul activelor poate fi publicat și deasupra tabelului pasivelor.


ANEXA VIII

Bilanțul anual al unei bănci centrale  (1)

(milioane EUR)

Active (3)

Anul de raportare

Anul precedent

Pasive

Anul de raportare

Anul precedent

1.

Aur și creanțe în aur

2.

Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro

2.1.

Creanțe asupra FMI

2.2.

Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe

3.

Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro

4.

Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro

4.1.

Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi

4.2.

Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II

5.

Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară

5.1.

Operațiuni principale de refinanțare

5.2.

Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung

5.3.

Operațiuni reversibile de reglaj fin

5.4.

Operațiuni reversibile structurale

5.5.

Facilitatea de creditare marginală

5.6.

Credite legate de apeluri în marjă

6.

Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro

7.

Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro

7.1.

Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară

7.2.

Alte titluri de valoare

8.

Datorii exprimate în euro ale administrației publice

9.

Creanțe intra-Eurosistem

9.1.

Participații în BCE

9.2.

Creanțe echivalente transferului de rezerve valutare

9.3.

Creanțe legate de emisiunea de certificate de creanță ale BCE

9.4.

Creanțe nete legate de alocarea bancnotelor euro în cadrul Eurosistemului (*1)

9.5.

Alte creanțe în cadrul Eurosistemului (net) (*1)

10.

Elemente în curs de decontare

11.

Alte active

11.1.

Monede din zona euro

11.2.

Imobilizări corporale și necorporale

11.3.

Alte active financiare

11.4.

Diferențe din reevaluarea instrumentelor din afara bilanțului

11.5.

Cheltuieli înregistrate în avans și venituri angajate (*1)

11.6.

Diverse

12.

Pierderea exercițiului financiar

 

 

1.

Bancnote în circulație (*1)

2.

Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară

2.1.

Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii)

2.2.

Facilitatea de depozit

2.3.

Depozite la termen

2.4.

Operațiuni reversibile de reglaj fin

2.5.

Depozite legate de apeluri în marjă

3.

Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro

4.

Certificate de creanță emise

5.

Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro

5.1.

Administrație publică

5.2.

Alte pasive

6.

Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro

7.

Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro

8.

Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro

8.1.

Depozite, solduri și alte angajamente

8.2.

Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II

9.

Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI

10.

Angajamente intra-Eurosistem

10.1.

Angajamente echivalente transferului de rezerve valutare

10.2.

Creanțe legate de emisiunea de certificate de creanță ale BCE

10.3.

Angajamente nete legate de alocarea bancnotelor euro în cadrul Eurosistemului (*1)

10.4.

Alte angajamente în cadrul Eurosistemului (net) (*1)

11.

Elemente în curs de decontare

12.

Alte pasive

12.1.

Diferențe din reevaluarea instrumentelor din afara bilanțului

12.2.

Venituri înregistrate în avans și datorii angajate (*1)

12.3.

Diverse

13.

Provizioane

14.

Conturi de reevaluare

15.

Capital și rezerve

15.1.

Capital

15.2.

Rezerve

16.

Profitul exercițiului financiar

 

 

Total active

 

 

Total pasive

 

 

Totalurile/subtotalurile pot diferi de suma componentelor datorită rotunjirilor.


(*1)  Elemente care trebuie armonizate. A se vedea considerentul 5.

(1)  Este necesară armonizarea datelor referitoare la bancnotele euro aflate în circulație, la remunerarea creanțelor/angajamentelor nete intra-Eurosistem care rezultă din alocarea bancnotelor euro în cadrul Eurosistemului și la venitul monetar prezentate în situațiile financiare anuale publicate ale BCN. Elementele care trebuie armonizate sunt indicate cu un asterisc în anexele IV, VIII și IX.

(2)  Ca alternativă, băncile centrale pot publica sumele exacte în euro sau rotunjite în alt mod.

(3)  Tabelul activelor poate fi publicat și deasupra tabelului pasivelor.


ANEXA IX

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE PUBLICAT AL UNEI BĂNCI CENTRALE  (1)  (2)

(milioane EUR)

Contul de profit și pierdere pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie …

Anul de raportare

Anul precedent

1.1.

Venituri din dobânzi  (*1)

 

 

1.2.

Cheltuieli privind dobânzile  (*1)

 

 

1.

Venituri nete din dobânzi

 

 

2.1.

Câștiguri/pierderi realizate care rezultă din operațiuni financiare

 

 

2.2.

Reduceri ale valorii activelor și pozițiilor financiare

 

 

2.3.

Transfer către/de la provizioane pentru riscul valutar, riscul ratei dobânzii, riscul de credit și riscul privind prețul aurului

 

 

2.

Rezultatul net al operațiunilor financiare, al reducerilor de valoare și al provizioanelor pentru riscuri

 

 

3.1.

Venituri din taxe și comisioane

 

 

3.2.

Cheltuieli cu taxe și comisioane

 

 

3.

Venituri/cheltuieli nete din taxe și comisioane

 

 

4.

Venituri din acțiuni și participații (*1)

 

 

5.

Rezultatul net al cumulării veniturilor monetare (*1)

 

 

6.

Alte venituri

 

 

Venit net total

 

 

7.

Cheltuieli de personal (4)

 

 

8.

Cheltuieli administrative (4)

 

 

9.

Amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

 

 

10.

Servicii de producere a bancnotelor (5)

 

 

11.

Alte cheltuieli

 

 

12.

Impozit pe profit și alte taxe ale administrației publice

 

 

(Pierderea)/Profitul exercițiului financiar

 

 


(*1)  Elemente care trebuie armonizate. A se vedea considerentul 5.

(1)  Contul de profit și pierdere al BCE are un model ușor diferit. A se vedea anexa III la Decizia (UE) 2016/2247 a Băncii Centrale Europene din 3 noiembrie 2016 privind conturile anuale ale Băncii Centrale Europene (BCE/2016/35) (a se vedea pagina 1 din prezentul Jurnal Oficial).

(2)  Este necesară armonizarea datelor referitoare la bancnotele euro aflate în circulație, la remunerarea creanțelor/angajamentelor nete intra-Eurosistem care rezultă din alocarea bancnotelor euro în cadrul Eurosistemului și la venitul monetar prezentate în situațiile financiare anuale publicate ale BCN. Elementele care trebuie armonizate sunt indicate cu un asterisc în anexele IV, VIII și IX.

(3)  Ca alternativă, băncile centrale pot publica sumele exacte în euro sau rotunjite în alt mod.

(4)  Inclusiv provizioanele administrative.

(5)  Acest post se utilizează în cazul în care producția de bancnote este încredințată unui terț (pentru costul serviciilor oferite de societăți externe care produc bancnote în numele băncilor centrale). Se recomandă să se înregistreze costurile apărute în legătură cu emisiunea atât de bancnote naționale, cât și de bancnote euro în contul de profit și pierdere, pe măsură ce acestea sunt facturate sau efectuate în alt mod.


ANEXA X

Orientarea abrogată cu lista modificărilor succesive ale acesteia

Orientarea BCE/2010/20

JO L 35, 9.2.2011, p. 31

Orientarea BCE/2011/27

JO L 19, 24.1.2012, p. 37

Orientarea BCE/2012/29

JO L 356, 22.12.2012, p. 94

Orientarea BCE/2014/54

JO L 68, 13.3.2015, p. 69

Orientarea BCE/2015/24

JO L 193, 21.7.2015, p. 147


ANEXA XI

TABEL DE CORESPONDENȚĂ

Orientarea BCE/2010/20

Prezenta orientare

Articolul 3

Articolul 4

Articolul 4

Articolul 6

Articolul 6

Articolul 7

Articolul 8

Articolul 7

Articolul 9

Articolul 8

Articolul 10

Articolul 9

Articolul 11

Articolul 10

Articolul 12

Articolul 11

Articolul 13

Articolul 12

Articolul 14

Articolul 13

Articolul 15

Articolul 14

Articolul 16

Articolul 15

Articolul 17

Articolul 16

Articolul 18

Articolul 17

Articolul 19

Articolul 18

Articolul 20

Articolul 19

Articolul 21

Articolul 20

Articolul 22

Articolul 21

Articolul 23

Articolul 22

Articolul 24

Articolul 23

Articolul 25

Articolul 24

Articolul 26

Articolul 25

Articolul 27

Articolul 26

Articolul 28

Articolul 27

Articolul 29

Articolul 28

Articolul 30

Articolul 29

Articolul 31

Articolul 30

Articolul 32