ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 337

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 59
13 decembrie 2016


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

ACORDURI INTERNAŢIONALE

 

*

Decizia (UE) 2016/2234 a Consiliului din 21 noiembrie 2016 privind semnarea, în numele Uniunii, a Acordului de cooperare dintre Uniunea Europeană și Agenția pentru Siguranța Navigației Aeriene în Africa și Madagascar (ASECNA) privind dezvoltarea sistemelor de radionavigație prin satelit și furnizarea de servicii conexe în zona de competență a ASECNA în beneficiul aviației civile

1

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) 2016/2235 al Comisiei din 12 decembrie 2016 de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), în ceea ce privește bisfenolul A ( 1 )

3

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2236 al Comisiei din 12 decembrie 2016 de specificare a caracteristicilor tehnice ale modulului ad-hoc pentru 2018 privind armonizarea vieții profesionale cu viața de familie ( 1 )

6

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2237 al Comisiei din 12 decembrie 2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

13

 

 

DECIZII

 

*

Decizia (PESC) 2016/2238 a Consiliului din 12 decembrie 2016 de modificare a Deciziei 2010/452/PESC privind misiunea de monitorizare a Uniunii Europene în Georgia, EUMM Georgia

15

 

*

Decizia (PESC) 2016/2239 a Consiliului din 12 decembrie 2016 de modificare și de prelungire a aplicării Deciziei 2010/96/PESC privind o misiune militară a Uniunii Europene pentru a contribui la instruirea forțelor de securitate somaleze

16

 

*

Decizia (PESC) 2016/2240 a Consiliului din 12 decembrie 2016 de modificare a Deciziei 2012/389/PESC privind misiunea Uniunii Europene referitoare la consolidarea capacităților maritime regionale în statele din Cornul Africii (EUCAP NESTOR)

18

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/2241 a Comisiei din 9 decembrie 2016 privind comercializarea temporară de semințe din anumite soiuri ale speciei Beta vulgaris L. care nu îndeplinesc cerințele Directivei 2002/54/CE a Consiliului [notificată cu numărul C(2016) 8105]  ( 1 )

20

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/2242 a Comisiei din 9 decembrie 2016 privind comercializarea temporară a semințelor din soiul Scrabble al speciei Hordeum vulgare L. care nu îndeplinesc cerințele Directivei 66/402/CEE a Consiliului [notificată cu numărul C(2016) 8106]  ( 1 )

22

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Decizia de punere în aplicare 2013/764/UE a Comisiei din 13 decembrie 2013 privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine clasice în anumite state membre ( JO L 338, 17.12.2013 )

24

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

ACORDURI INTERNAŢIONALE

13.12.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 337/1


DECIZIA (UE) 2016/2234 A CONSILIULUI

din 21 noiembrie 2016

privind semnarea, în numele Uniunii, a Acordului de cooperare dintre Uniunea Europeană și Agenția pentru Siguranța Navigației Aeriene în Africa și Madagascar (ASECNA) privind dezvoltarea sistemelor de radionavigație prin satelit și furnizarea de servicii conexe în zona de competență a ASECNA în beneficiul aviației civile

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 172 coroborat cu articolul 218 alineatul (5),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

La 25 septembrie 2014, Consiliul a autorizat Comisia să negocieze, în numele Uniunii, un acord internațional cu Agenția pentru Siguranța Navigației Aeriene în Africa și Madagascar de stabilire a condițiilor aplicabile furnizării serviciului de augmentare cu ajutorul sateliților (SBAS) în Africa, pe baza programului european de radionavigație prin satelit EGNOS.

(2)

În urma negocierilor, la 12 mai 2016, a fost parafat Acordul de cooperare dintre Uniunea Europeană și Agenția pentru Siguranța Navigației Aeriene în Africa și Madagascar (ASECNA) privind dezvoltarea sistemelor de radionavigație prin satelit și furnizarea de servicii conexe în zona de competență a ASECNA în beneficiul aviației civile (denumit în continuare „acordul”).

(3)

Acordul ar trebui semnat,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se autorizează semnarea, în numele Uniunii, a Acordului de cooperare dintre Uniunea Europeană și Agenția pentru Siguranța Navigației Aeriene în Africa și Madagascar (ASECNA) privind dezvoltarea sistemelor de radionavigație prin satelit și furnizarea de servicii conexe în zona de competență a ASECNA în beneficiul aviației civile.

Articolul 2

Președintele Consiliului este autorizat să desemneze persoana sau persoanele împuternicite să semneze acordul în numele Uniunii, sub rezerva încheierii acestuia.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 21 noiembrie 2016.

Pentru Consiliu

Președintele

P. PLAVČAN


REGULAMENTE

13.12.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 337/3


REGULAMENTUL (UE) 2016/2235 AL COMISIEI

din 12 decembrie 2016

de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), în ceea ce privește bisfenolul A

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE (1) ale Comisiei, în special articolul 68 alineatul (1),

întrucât:

(1)

La 6 mai 2014, Franța a transmis Agenției Europene pentru Produse Chimice (denumită în continuare „agenția”) un dosar [denumit în continuare „dosarul întocmit în temeiul anexei XV” (2)], în conformitate cu articolul 69 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, în vederea inițierii procedurii de restricționare prevăzute la articolele 69-73 din regulamentul menționat. Dosarul întocmit în temeiul anexei XV a indicat un risc pentru lucrătorii (în special casierii) și consumatorii expuși la bisfenolul A (BPA) prin manipularea chitanțelor din hârtie termică și a propus o restricție privind introducerea pe piață a BPA în hârtia termică în concentrații mai mari sau egale cu 0,02 % în greutate. Mai precis, populația expusă riscului se constituia din copiii nenăscuți ai lucrătoarelor gravide și consumatorii expuși la BPA conținută în hârtia termică pe care o manipulează.

(2)

Hârtia termică este compusă dintr-o hârtie suport cu cel puțin un strat care poate conține BPA. Stratul de acoperire își schimbă culoarea atunci când este expus la căldură, permițând apariția caracterelor scrise.

(3)

Franța și-a bazat evaluarea riscurilor asociate BPA pe efectele asupra mai multor parametri ai sănătății umane (sistemul reproducător la femei, creierul și comportamentul, glanda mamară, metabolismul și obezitatea). S-a considerat că efectele asupra glandei mamare reprezintă parametrul cel mai important, acesta primând față de celelalte. Acestea au fost utilizate pentru a calcula nivelul calculat fără efect (DNEL).

(4)

În cursul elaborării avizului agenției, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) a publicat un nou aviz științific privind BPA (3). Comitetul pentru evaluarea riscurilor (denumit în continuare „CER”) al agenției a dezbătut evaluarea BPA cu EFSA pentru a asigura coerența în ceea ce privește evaluarea științifică și pentru a o baza pe literatura de specialitate cea mai recentă și cea mai actualizată. Evaluarea riscurilor de către CER, astfel cum a fost prezentată în avizul său, este în conformitate cu abordarea adoptată de către EFSA.

(5)

CER a considerat că studiile critice selectate de Franța pentru a calcula DNEL nu au permis cuantificarea relației doză-răspuns și au prezentat incertitudini. Prin urmare, pentru a calcula un DNEL oral, CER a selectat efectele asupra rinichilor și, având în vedere că datele disponibile au indicat că acestea nu sunt efectele cele mai critice ale BPA, aceasta a aplicat un factor de evaluare suplimentar de 6, pentru a lua în considerare efectele asupra sistemului reproducător la femei, asupra creierului și comportamentului, asupra glandei mamare, asupra metabolismului și obezității și asupra sistemului imunitar. Întrucât propunerea de restricționare se referă la expunerea pe cale cutanată în urma manipulării hârtiei termale, a fost calculat și un DNEL pentru expunerea pe cale cutanată pentru lucrători și populația generală. În ceea ce privește expunerea, CER a îmbunătățit evaluarea și a completat-o cu informații noi de biomonitorizare în ceea ce privește expunerea casierilor la BPA. Aplicând această metodologie, CER a concluzionat că riscul pentru consumatori este controlat în mod corespunzător, dar a confirmat riscurile pentru lucrători.

(6)

La 5 iunie 2015, CER a adoptat avizul său și a concluzionat că restricția propusă este cea mai adecvată măsură la nivelul Uniunii pentru a aborda riscurile identificate în ceea ce privește eficacitatea pentru reducerea acestor riscuri.

(7)

Conform concluziei CER, conform căreia datele disponibile nu au permis o cuantificare a relației doză-răspuns în ceea ce privește efectele BPA asupra sănătății, Comitetul pentru analiză socio-economică (denumit în continuare „CASE”) al agenției nu a putut utiliza estimările beneficiului din dosarul francez și, prin urmare, a realizat o analiză a pragului de rentabilitate, pe baza căreia a concluzionat că, în general, costurile estimate depășesc potențialele beneficii pentru sănătate ale restricționării propuse. Cu toate acestea, CASE a observat că costul restricției corespunde unei proporții foarte reduse din costurile totale cu personalul sau cu excedentul brut de exploatare al sectoarelor afectate din Uniune și ar determina doar o creștere foarte mică a prețurilor, în cazul în care acesta este transferat consumatorilor prin creșterea prețurilor bunurilor de consum. În plus, CASE a observat că restricția ar putea conduce la o repartizare mai echitabilă a efectelor, având în vedere că subpopulația casierilor expuși unui potențial risc este afectată în mod disproporționat de efectele negative asupra sănătății, în timp ce impactul economic ar fi distribuit în mod egal la întreaga populație a Uniunii.

(8)

La 4 decembrie 2015, CASE a adoptat avizul său și a considerat că restricția propusă este puțin probabil să fie proporțională în ceea ce privește compararea beneficiilor sale socio-economice și costurile sale socio-economice, dar a evidențiat posibile efecte pozitive în ceea ce privește distribuția și accesibilitatea acestora. În plus, CASE a confirmat că este justificată o măsură la nivelul Uniunii și a concluzionat că restricția propusă este o măsură adecvată în vederea abordării riscurilor pentru sănătatea lucrătorilor.

(9)

CER și CASE au concluzionat, de asemenea, că restricția propusă poate fi aplicată, executată, gestionată și controlată.

(10)

În timpul procesului de restricționare, a fost consultat Forumul pentru schimbul de informații privind aplicarea legii al agenției, iar recomandările acestuia au fost luate în considerare.

(11)

La 29 ianuarie 2016, agenția a prezentat Comisiei avizele CER și CASE (4). Pe baza acestor avize, Comisia a concluzionat că există un risc inacceptabil pentru sănătatea lucrătorilor care manipulează hârtie termică care conține BPA în concentrații mai mari sau egale cu 0,02 % în greutate. Ținând seama de considerațiile CASE privind efectele legate de accesibilitate și distribuție, Comisia consideră că restricția propusă ar aborda riscurile identificate fără a impune o sarcină considerabilă pentru industrie, lanțul de aprovizionare sau consumatori. În consecință, Comisia a concluzionat că restricția propusă de Franța este o măsură adecvată la nivelul Uniunii pentru a aborda riscurile identificate pentru sănătatea lucrătorilor care manipulează hârtie termică care conține BPA. Prin reglementarea introducerii pe piață, restricția propusă ar oferi, de asemenea, o marjă mai mare de protecție a consumatorilor.

(12)

Deoarece metodele de testare pentru determinarea concentrației de BPA în hârtia termică sunt disponibile în prezent, restricția este executorie. Astfel cum a fost confirmat de CASE, aplicarea restricției ar trebui amânată pentru a permite respectarea acesteia de către industrie. O perioadă de 36 de luni este rezonabilă și suficientă în acest scop.

(13)

În avizul său, CER a precizat că bisfenolul S (BPS), înlocuitorul cel mai probabil, potrivit Franței, ar putea avea un profil toxicologic similar BPA și ar putea provoca efecte adverse similare asupra sănătății. Prin urmare, pentru a evita ca efectele negative ale BPA să fie pur și simplu înlocuite de efectele negative ale BPS, o atenție deosebită ar trebui acordată unei eventuale tendințe de substituire cu BPS. În acest scop, agenția ar trebui să monitorizeze utilizarea BPS în hârtia termală. Agenția ar trebui să comunice Comisiei orice informații suplimentare pentru ca aceasta să hotărască dacă propunerea de a restricționa BPS în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 este necesară, având în vedere că, spre deosebire de BPA, riscul pentru sănătate asociat BPS în hârtia termală nu a fost încă evaluat.

(14)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 ar trebui modificat în consecință.

(15)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 133 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 12 decembrie 2016.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 396, 30.12.2006, p. 1.

(2)  http://echa.europa.eu/documents/10162/c6a8003c-81f3-4df6-b7e8-15a3a36baf76

(3)  http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3978

(4)  http://echa.europa.eu/documents/10162/9ce0977b-3540-4de0-af6d-16ad6e78ff20


ANEXĂ

În anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, se adaugă următoarea nouă rubrică:

„66.

Bisfenol A

Nr. CAS 80-05-7

Nr. CE 201-245-8

Nu se introduce pe piață în hârtie termică în concentrații mai mari sau egale cu 0,02 % în greutate după 2 ianuarie 2020.”


13.12.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 337/6


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/2236 AL COMISIEI

din 12 decembrie 2016

de specificare a caracteristicilor tehnice ale modulului ad-hoc pentru 2018 privind armonizarea vieții profesionale cu viața de familie

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 577/98 al Consiliului din 9 martie 1998 privind organizarea unei anchete prin sondaj asupra forței de muncă din Comunitate (1), în special articolul 7a alineatul (5),

întrucât:

(1)

UE și-a asumat cu mult timp în urmă angajamentul de a încuraja echilibrul dintre viața profesională și cea privată. Standardele minime în acest domeniu sunt stabilite prin Directivele privind concediul de maternitate (2) și, respectiv, concediul pentru creșterea copilului (3). De asemenea, UE a stabilit obiective pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii de îngrijire a copiilor („Obiectivele de la Barcelona”), iar în cadrul semestrului european 2016 s-au emis recomandări specifice fiecărei țări privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată.

(2)

În Programul de lucru pentru 2016 (4), Comisia își prezintă planurile de a elabora o inițiativă vizând provocările cu care se confruntă părinții și îngrijitorii în ceea ce privește echilibrul dintre viața profesională și cea privată.

(3)

Prin urmare, este esențială monitorizarea provocărilor privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată, precum și a progresului din acest domeniu. La fel de importantă este și îmbunătățirea colectării datelor.

(4)

Regulamentul (UE) nr. 318/2013 al Comisiei (5) stabilește un modul ad-hoc privind armonizarea vieții profesionale cu viața de familie.

(5)

Regulamentul delegat (UE) nr. 1397/2014 al Comisiei (6) specifică și descrie domeniile de informații specializate („submodule ad-hoc”) care trebuie incluse în modulul ad-hoc pentru 2018 privind armonizarea vieții profesionale cu viața de familie.

(6)

Comisia ar trebui să specifice caracteristicile tehnice, filtrele și codurile care trebuie utilizate în modulul ad-hoc privind armonizarea vieții profesionale cu viața de familie, precum și termenul până la care trebuie transmise rezultatele.

(7)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Sistemului Statistic European,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Caracteristicile tehnice ale modulului ad-hoc pentru 2018 privind armonizarea vieții profesionale cu viața de familie, filtrele și codurile care trebuie utilizate și termenul până la care trebuie transmise rezultatele către Comisie sunt prevăzute în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 12 decembrie 2016.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 77, 14.3.1998, p. 3.

(2)  Directiva 92/85/CEE a Consiliului din 19 octombrie 1992 privind introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și a sănătății la locul de muncă în cazul lucrătoarelor gravide, care au născut de curând sau care alăptează [a zecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE] (JO L 348, 28.11.1992, p. 1).

(3)  Directiva 2010/18/UE a Consiliului din 8 martie 2010 de punere în aplicare a Acordului-cadru revizuit privind concediul pentru creșterea copilului încheiat de BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP și CES și de abrogare a Directivei 96/34/CE (JO L 68, 18.3.2010, p. 13).

(4)  COM(2015) 610 final.

(5)  Regulamentul (UE) nr. 318/2013 al Comisiei din 8 aprilie 2013 de adoptare a programului de module ad-hoc, care acoperă perioada 2016-2018, pentru ancheta prin sondaj asupra forței de muncă prevăzută prin Regulamentul (CE) nr. 577/98 al Consiliului (JO L 99, 9.4.2013, p. 11).

(6)  Regulamentul delegat (UE) nr. 1397/2014 al Comisiei din 22 octombrie 2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 318/2013 de adoptare a programului de module ad hoc, care acoperă perioada 2016-2018, pentru ancheta prin sondaj asupra forței de muncă prevăzută prin Regulamentul (CE) nr. 577/98 al Consiliului (JO L 370, 30.12.2014, p. 42).


ANEXĂ

Prezenta anexă prevede caracteristicile tehnice, filtrele și codurile care trebuie utilizate în modulul ad-hoc privind armonizarea vieții profesionale cu viața de familie programat să fie efectuat în 2018. De asemenea, anexa stabilește termenele pentru transmiterea datelor către Comisie.

Termenul pentru transmiterea rezultatelor către Comisie: 31 martie 2019.

Filtre și coduri care trebuie utilizate pentru trimiterea datelor: astfel cum se prevede în anexa III la Regulamentul (CE) nr. 377/2008 al Comisiei (1).

Coloane rezervate pentru factorii de ponderare opționali, de utilizat în cazurile de subeșantionare sau non-răspuns: coloanele 223-226, ce conțin numere întregi, și coloanele 227-228, ce conțin zecimale.

1.   Submodulul 1: Responsabilitățile de îngrijire

Nume/Coloană

Cod

Descriere

Filtru

CARERES

 

Existența responsabilităților de îngrijire

VÂRSTA = 18-64

211

 

Îngrijirea regulată a copiilor proprii sau ai partenerului (< 15 ani) sau a rudelor aflate în incapacitate (15 ani sau mai mult)

 

 

1

Fără responsabilități de îngrijire

 

 

2

Numai pentru copiii proprii sau ai partenerului domiciliați la adresa proprie

 

 

3

Numai pentru copiii proprii sau ai partenerului domiciliați la altă adresă

 

 

4

Pentru copiii proprii sau ai partenerului domiciliați la adresa proprie și la altă adresă

 

 

5

Numai pentru rude aflate în incapacitate

 

 

6

Pentru copiii proprii sau ai partenerului domiciliați la adresa proprie și pentru rude aflate în incapacitate

 

 

7

Pentru copiii proprii sau ai partenerului domiciliați la altă adresă și pentru rude aflate în incapacitate

 

 

8

Pentru copiii proprii sau ai partenerului domiciliați la adresa proprie și la altă adresă și pentru rude aflate în incapacitate

 

 

9

Nu se aplică (nu este inclus în filtru)

 

 

Spațiu gol

Niciun răspuns/Nu știu

 

 

 

 

 

CHCARUSE

 

Utilizarea serviciilor de îngrijire a copiilor

CARERES = 2-4,6-8

212

 

Utilizarea serviciilor profesionale de îngrijire a copiilor pentru toți sau o parte dintre copii

 

 

1

Nu

 

 

2

Da, pentru o parte dintre copii

 

 

3

Da, pentru toți copiii

 

 

9

Nu se aplică (nu este inclus în filtru)

 

 

Spațiu gol

Niciun răspuns/Nu știu

 

 

 

 

 

CHCAROBS

 

Factori care determină neutilizarea serviciilor de îngrijire a copiilor

CHCARUSE = 1,2

213/214

 

Principalul motiv de a nu utiliza (mai mult) serviciile de îngrijire a copiilor pentru copiii proprii sau ai partenerului

 

 

01

Lipsa unor servicii accesibile/disponibile

 

 

02

Costurile

 

 

03

Calitatea/tipul serviciilor

 

 

04

Alte impedimente legate de servicii

 

 

05

Îngrijirea este asigurată de către părinte/împreună cu partenerul

 

 

06

Îngrijirea este asigurată cu ajutorul unui sprijin exterior neoficial

 

 

07

Serviciile profesionale utilizate (numai pentru o parte dintre copii) sunt suficiente

 

 

08

Copiii se îngrijesc singuri

 

 

09

Alte motive personale

 

 

99

Nu se aplică (nu este inclus în filtru)

 

 

Spațiu gol

Niciun răspuns/Nu știu

 

 

 

 

 

CHCAREFF

 

Efectul responsabilităților de îngrijire a copiilor asupra locului de muncă

CARERES = 2-4,6-8 și WSTATOR = 1,2

215

 

Principalul mod în care salariații își adaptează programul de lucru pentru a facilita îngrijirea copiilor

 

 

1

Orice schimbare menită să crească veniturile

 

 

2

Reducerea programului de lucru

 

 

3

Reducerea dificultății sarcinilor

 

 

4

Și-a schimbat postul sau angajatorul pentru a facilita armonizarea

 

 

5

Se află în concediu pentru creșterea copilului

 

 

6

Altă situație

 

 

7

Niciun efect

 

 

9

Nu se aplică (nu este inclus în filtru)

 

 

Spațiu gol

Niciun răspuns/Nu știu

 

2.   Submodulul 2: Flexibilitatea organizării muncii

Nume/Coloană

Cod

Descriere

Filtru

POSSTEND

 

Flexibilitatea programului de lucru

STAPRO = 3 și CARERES = 2-8

216

 

Posibilitatea de a varia ora de început și/sau de sfârșit a programului de lucru la locul de muncă principal, pentru a facilita îndeplinirea responsabilităților de îngrijire

 

 

1

În general este posibil

 

 

2

Rareori este posibil

 

 

3

Imposibil

 

 

9

Nu se aplică (nu este inclus în filtru)

 

 

Spațiu gol

Niciun răspuns/Nu știu

 

 

 

 

 

POSORGWT

 

Flexibilitatea de a își lua zile libere pentru îndeplinirea responsabilităților de îngrijire

STAPRO = 3 și CARERES = 2-8

217

 

Posibilitatea de a își organiza timpul de lucru astfel încât să se poată lua zile libere la locul de muncă principal pentru a facilita îndeplinirea responsabilităților de îngrijire

 

 

1

În general este posibil

 

 

2

Rareori este posibil

 

 

3

Imposibil

 

 

9

Nu se aplică (nu este inclus în filtru)

 

 

Spațiu gol

Niciun răspuns/Nu știu

 

 

 

 

 

WORKOBS

 

Principalul impediment profesional în calea armonizării

WSTATOR = 1,2 și CARERES = 2-8

218

 

Caracteristicile postului principal care îngreunează cel mai mult armonizarea

 

 

1

Niciun impediment

 

 

2

Program de lucru prelungit

 

 

3

Program de lucru imprevizibil sau dificil

 

 

4

Distanță mare între domiciliu și locul de muncă

 

 

5

Sarcini dificile sau extenuante

 

 

6

Lipsă de sprijin din partea angajatorilor și a colegilor

 

 

7

Alte impedimente

 

 

9

Nu se aplică (nu este inclus în filtru)

 

 

Spațiu gol

Niciun răspuns/Nu știu

 

3.   Submodulul 3: Întreruperile de carieră și concediul pentru creșterea copilului

Nume/Coloană

Cod

Descriere

Filtru

STOPWORK

 

Întreruperea carierei pentru îngrijirea copiilor

VÂRSTA = 18-64

219

 

Și-a întrerupt lucrul cel puțin o lună, conform istoricului angajărilor, pentru a avea grijă de copiii proprii sau ai partenerului

 

 

1

Da

 

 

2

Nu a lucrat niciodată, din motive legate de îngrijirea copiilor

 

 

3

Nu (dar a fost/este angajat/ă și are copii)

 

 

4

Nu a lucrat niciodată, din alte motive

 

 

5

Nu a avut niciodată copii

 

 

9

Nu se aplică (nu este inclus în filtru)

 

 

Spațiu gol

Niciun răspuns/Nu știu

 

 

 

 

 

STOPLENG

 

Durata totală a întreruperilor de carieră pentru îngrijirea copiilor

STOPWORK = 1

220

 

Durata totală a întreruperilor de carieră de cel puțin o lună

 

 

1

Sub 6 luni

 

 

2

Între 6 luni și 1 an

 

 

3

Între 1 an și 2 ani

 

 

4

Între 2 ani și 3 ani

 

 

5

Între 3 ani și 5 ani

 

 

6

Peste 5 ani

 

 

9

Nu se aplică (nu este inclus în filtru)

 

 

Spațiu gol

Niciun răspuns/Nu știu

 

 

 

 

 

PARLEAV

 

Utilizarea concediului pentru creșterea copilului

STOPWORK = 1

221

 

Utilizarea concediului pentru creșterea copilului și/sau a concediului de maternitate/paternitate în cadrul întreruperilor de carieră pentru îngrijirea copiilor

 

 

1

A beneficiat doar de concediu pentru creșterea copilului

 

 

2

Combinație de concedii din motive familiale

 

 

3

A beneficiat doar de concediu de maternitate/paternitate

 

 

4

Nu a beneficiat de concedii din motive familiale

 

 

 

 

 

DEREDSTP

 

Întreruperea carierei pentru rudele aflate în incapacitate

VÂRSTA = 18-64 și (EXISTPR = 1 sau WSTATOR = 1,2)

222

 

Nu a lucrat sau și-a redus programul de lucru timp de cel puțin o lună, conform istoricului angajărilor, pentru a îngriji rudele aflate în incapacitate (în vârstă de cel puțin 15 ani)

 

 

1

Și-a întrerupt lucrul

 

 

2

Doar și-a redus programul de lucru

 

 

3

Nu a beneficiat de întreruperi sau reduceri ale programului de lucru

 

 

4

Nu a avut niciodată în îngrijire rude aflate în incapacitate

 

 

9

Nu se aplică (nu este inclus în filtru)

 

 

Spațiu gol

Niciun răspuns/Nu știu

 


(1)  Regulamentul (CE) nr. 377/2008 al Comisiei din 25 aprilie 2008 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 577/98 al Consiliului privind organizarea unei anchete prin sondaj asupra forței de muncă din Comunitate, în ceea ce privește codificarea utilizată pentru transmiterea datelor începând cu anul 2009, utilizarea unui subeșantion pentru culegerea datelor referitoare la variabilele structurale și definirea trimestrelor de referință (JO L 114, 26.4.2008, p. 57).


13.12.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 337/13


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/2237 AL COMISIEI

din 12 decembrie 2016

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește sectorul fructelor și legumelor și sectorul fructelor și legumelor prelucrate (2), în special articolul 136 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din cadrul Rundei Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XVI la regulamentul respectiv.

(2)

Valoarea forfetară de import se calculează în fiecare zi lucrătoare, în conformitate cu articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011, ținând seama de datele zilnice variabile. Prin urmare, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 136 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 12 decembrie 2016.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Jerzy PLEWA

Director general

Direcția Generală Agricultură și Dezvoltare Rurală


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Codul NC

Codul țării terțe (1)

Valoarea forfetară de import

0702 00 00

MA

106,0

TN

123,9

TR

109,6

ZZ

113,2

0707 00 05

MA

77,0

TR

166,4

ZZ

121,7

0709 93 10

MA

144,0

TR

161,6

ZZ

152,8

0805 10 20

TR

66,3

ZA

27,9

ZZ

47,1

0805 20 10

MA

68,8

ZZ

68,8

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

IL

112,8

JM

112,0

TR

81,5

ZZ

102,1

0805 50 10

TR

86,1

ZZ

86,1

0808 10 80

US

97,3

ZA

36,6

ZZ

67,0

0808 30 90

CN

89,2

ZZ

89,2


(1)  Nomenclatura țărilor stabilită prin Regulamentul (UE) nr. 1106/2012 al Comisiei din 27 noiembrie 2012 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 471/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare privind comerțul exterior cu țările terțe, în ceea ce privește actualizarea nomenclatorului țărilor și teritoriilor (JO L 328, 28.11.2012, p. 7). Codul „ZZ” desemnează „alte origini”.


DECIZII

13.12.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 337/15


DECIZIA (PESC) 2016/2238 A CONSILIULUI

din 12 decembrie 2016

de modificare a Deciziei 2010/452/PESC privind misiunea de monitorizare a Uniunii Europene în Georgia, EUMM Georgia

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 28, articolul 42 alineatul (4) și articolul 43 alineatul (2),

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 12 august 2010, Consiliul a adoptat Decizia 2010/452/PESC (1), care a prelungit misiunea de monitorizare a Uniunii Europene în Georgia („EUMM Georgia” sau „misiunea”), instituită prin Acțiunea comună 2008/736/PESC a Consiliului (2). Decizia 2010/452/PESC expiră la 14 decembrie 2016.

(2)

În urma revizuirii strategice din 2016, EUMM Georgia ar trebui să fie prelungită pentru o perioadă suplimentară de doi ani.

(3)

Decizia 2010/452/PESC ar trebui modificată în consecință.

(4)

Misiunea se va desfășura în contextul unei situații care s-ar putea deteriora și care ar putea aduce atingere realizării obiectivelor acțiunii externe a Uniunii prevăzute la articolul 21 din tratat,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia 2010/452/PESC se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 14 alineatul (1), se adaugă următorul paragraf:

„Valoarea de referință financiară destinată acoperirii cheltuielilor aferente misiunii în perioada 15 decembrie 2016-14 decembrie 2017 este de 18 000 000 EUR.”

2.

La articolul 18, al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Expiră la 14 decembrie 2018.”

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Se aplică de la 15 decembrie 2016.

Adoptată la Bruxelles, 12 decembrie 2016.

Pentru Consiliu

Președintele

F. MOGHERINI


(1)  Decizia 2010/452/PESC a Consiliului din 12 august 2010 privind misiunea de monitorizare a Uniunii Europene în Georgia, EUMM Georgia (JO L 213, 13.8.2010, p. 43).

(2)  Acțiunea comună 2008/736/PESC a Consiliului din 15 septembrie 2008 privind misiunea de monitorizare a Uniunii Europene în Georgia, EUMM Georgia (JO L 248, 17.9.2008, p. 26).


13.12.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 337/16


DECIZIA (PESC) 2016/2239 A CONSILIULUI

din 12 decembrie 2016

de modificare și de prelungire a aplicării Deciziei 2010/96/PESC privind o misiune militară a Uniunii Europene pentru a contribui la instruirea forțelor de securitate somaleze

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 42 alineatul (4) și articolul 43 alineatul (2),

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 15 februarie 2010, Consiliul a adoptat Decizia 2010/96/PESC (1) privind o misiune militară a UE pentru a contribui la instruirea forțelor de securitate somaleze.

(2)

La 16 martie 2015, prin Decizia (PESC) 2015/441 a Consiliului (2) a fost modificată Decizia 2010/96/PESC și a fost prelungită misiunea militară a UE până la 31 decembrie 2016.

(3)

Ca urmare a revizuirii strategice din 2016, mandatul misiunii militare a UE ar trebui să fie prelungit până la 31 decembrie 2018.

(4)

În conformitate cu articolul 5 din Protocolul nr. 22 privind poziția Danemarcei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Danemarca nu participă la elaborarea și la punerea în aplicare a deciziilor și acțiunilor Uniunii care au implicații în domeniul apărării. Danemarca nu participă la punerea în aplicare a prezentei decizii și, prin urmare, nu participă la finanțarea acestei misiuni.

(5)

Prin urmare, Decizia 2010/96/PESC ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia 2010/96/PESC se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 10 se adaugă următorul alineat:

„(6)   Valoarea de referință financiară pentru costurile comune ale misiunii militare a UE pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2017 și 31 decembrie 2018 este de 22 948 000 EUR. Procentul din valoarea de referință menționată la articolul 25 alineatul (1) din Decizia (PESC) 2015/528 (*1) este stabilit la 0 %.

(*1)  Decizia (PESC) 2015/528 a Consiliului din 27 martie 2015 de instituire a unui mecanism de gestionare a finanțării costurilor comune ale operațiilor Uniunii Europene care au implicații militare sau în domeniul apărării (Athena) și de abrogare a Deciziei 2011/871/PESC (JO L 84, 28.3.2015, p. 39).”"

2.

La articolul 12, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Mandatul misiunii militare a UE se încheie la 31 decembrie 2018.”

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 12 decembrie 2016.

Pentru Consiliu

Președintele

F. MOGHERINI


(1)  Decizia 2010/96/PESC a Consiliului din 15 februarie 2010 privind o misiune militară a Uniunii Europene pentru a contribui la instruirea forțelor de securitate somaleze (JO L 44, 19.2.2010, p. 16).

(2)  Decizia (PESC) 2015/441 a Consiliului din 16 martie 2015 de modificare și prelungire a Deciziei 2010/96/PESC privind o misiune militară a Uniunii Europene pentru a contribui la instruirea forțelor de securitate somaleze (JO L 72, 17.3.2015, p. 37).


13.12.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 337/18


DECIZIA (PESC) 2016/2240 A CONSILIULUI

din 12 decembrie 2016

de modificare a Deciziei 2012/389/PESC privind misiunea Uniunii Europene referitoare la consolidarea capacităților maritime regionale în statele din Cornul Africii (EUCAP NESTOR)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 28, articolul 42 alineatul (4) și articolul 43 alineatul (2),

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 16 iulie 2012, Consiliul a adoptat Decizia 2012/389/PESC (1) privind misiunea Uniunii Europene referitoare la consolidarea capacităților maritime regionale în statele din Cornul Africii (EUCAP NESTOR).

(2)

La 22 iulie 2014, Consiliul a adoptat Decizia 2014/485/PESC (2) de modificare a Deciziei 2012/389/PESC și de prelungire a EUCAP NESTOR până la 12 decembrie 2016.

(3)

Revizuirea strategică holistică și cuprinzătoare a angajamentului PSAC în Somalia și Cornul Africii a dus la concluzia că EUCAP NESTOR ar trebui să se concentreze pe Somalia, că în consecință denumirea sa ar trebui să fie schimbată în EUCAP Somalia, iar mandatul său ar trebui adaptat și extins până în decembrie 2018.

(4)

Decizia 2012/389/PESC, inclusiv, dacă este necesar, atribuțiile și obiectivele misiunii, ar trebui revizuite în cursul anului 2017.

(5)

Valoarea de referință prevăzută pentru a acoperi perioada până la 12 decembrie 2016 este suficientă pentru a acoperi perioada până la 28 februarie 2017, atunci când ar trebui să fie disponibile informații detaliate cu privire la nevoile financiare ale noii abordări pentru a stabili o valoare de referință pentru perioada următoare,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia 2012/389/PESC se modifică după cum urmează:

1.

În titlu și în întregul text al deciziei, denumirea „EUCAP NESTOR” se înlocuiește în toate cazurile cu „EUCAP Somalia”.

2.

Articolul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 1

Misiune

Uniunea instituie o misiune de consolidare a capacităților în Somalia (EUCAP Somalia).”

3.

Articolul 2 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 2

Mandat

EUCAP Somalia asistă Somalia în consolidarea capacității sale în materie de securitate maritimă pentru a îi permite să aplice mai eficient legislația maritimă.”

4.

Articolul 3 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 3

Obiective și atribuții

(1)   În vederea îndeplinirii mandatului prevăzut la articolul 2, EUCAP Somalia:

(a)

consolidează capacitatea somaleză, în materie de aplicare a legislației civile maritime, de a exercita o guvernanță maritimă eficace de-a lungul coastei sale, în apele interioare, în mările teritoriale și în zonele economice exclusive;

(b)

în special, consolidează capacitatea somaleză de a efectua activități de inspecție și de asigurare a respectării legii în domeniul pescuitului, de a asigura operațiuni maritime de căutare și salvare, de a combate contrabanda, de a combate pirateria și de a desfășura activități polițienești în zona costieră pe uscat și pe mare;

(c)

urmărește aceste obiective prin sprijinirea autorităților somaleze în elaborarea legislației necesare și constituirea autorităților judiciare și prin furnizarea de îndrumare, consiliere, formare și echipamente necesare pentru entitățile somaleze de aplicare a legislației civile maritime.

(2)   În vederea realizării acestor obiective, EUCAP Somalia își desfășoară acțiunile conform orientărilor de funcționare și atribuțiilor prevăzute în documentele de planificare operațională aprobate de Consiliu.

(3)   EUCAP Somalia nu îndeplinește nicio funcție executivă.”

5.

La articolul 13 alineatul (1), ultimul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Valoarea de referință financiară destinată acoperirii cheltuielilor legate de EUCAP Somalia pentru perioada 16 decembrie 2015-28 februarie 2017 este de 12 000 000 EUR.”

6.

La articolul 16, al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Se aplică până la 31 decembrie 2018.”

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 12 decembrie 2016.

Pentru Consiliu

Președintele

F. MOGHERINI


(1)  Decizia 2012/389/PESC a Consiliului din 16 iulie 2012 privind misiunea Uniunii Europene referitoare la consolidarea capacităților maritime regionale în statele din Cornul Africii (EUCAP NESTOR) (JO L 187, 17.7.2012, p. 40).

(2)  Decizia 2014/485/PESC a Consiliului din 22 iulie 2014 de modificare a Deciziei 2012/389/PESC și de prelungire a misiunii Uniunii Europene referitoare la consolidarea capacităților maritime regionale în statele din Cornul Africii (EUCAP NESTOR) (JO L 217, 23.7.2014, p. 39).


13.12.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 337/20


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/2241 A COMISIEI

din 9 decembrie 2016

privind comercializarea temporară de semințe din anumite soiuri ale speciei Beta vulgaris L. care nu îndeplinesc cerințele Directivei 2002/54/CE a Consiliului

[notificată cu numărul C(2016) 8105]

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2002/54/CE a Consiliului din 13 iunie 2002 privind comercializarea semințelor de sfeclă (1), în special articolul 24 alineatul (1),

întrucât:

(1)

În Danemarca, din cauza condițiilor de secetă înregistrate în perioada recoltării, cantitatea de semințe de bază din anumite soiuri ale speciei Beta vulgaris L. disponibile care îndeplinesc condițiile din partea B punctul 3 litera (b) din anexa I la Directiva 2002/54/CE în ceea ce privește greutatea maximă a materiilor inerte din semințele monogerme este insuficientă și, prin urmare, nu poate să acopere nevoile statului membru în cauză.

(2)

Cererea de semințe de acest tip nu poate fi satisfăcută utilizând semințe provenite din alte state membre sau din țări terțe, care îndeplinesc toate cerințele stabilite în Directiva 2002/54/CE.

(3)

Prin urmare, Danemarca ar trebui autorizată să permită comercializarea semințelor din soiurile respective în condiții mai puțin stricte.

(4)

În plus, alte state membre care sunt în măsură să aprovizioneze Danemarca cu semințe din aceste soiuri, indiferent dacă acestea au fost recoltate într-un stat membru sau într-o țară terță vizată de Decizia 2003/17/CE a Consiliului (2), ar trebui autorizate să permită comercializarea semințelor în cauză pentru a asigura funcționarea pieței interne și a evita perturbarea acesteia.

(5)

Deoarece prezenta decizie introduce o derogare de la standardele prevăzute de normele Uniunii, este necesar să se limiteze cantitatea de semințe care îndeplinesc cerințe mai puțin stricte la minimumul necesar pentru a răspunde nevoilor Danemarcei. Pentru a se garanta faptul că cantitatea totală de semințe autorizate pentru a fi introduse pe piață în conformitate cu prezenta decizie nu depășește cantitatea maximă vizată de prezenta decizie, este necesar ca Danemarca, care a depus cererea ce a condus la adoptarea prezentei decizii și este vizată în cea mai mare măsură de comercializarea soiului respectiv, să îndeplinească rolul de coordonator.

(6)

Prin derogare de la standardele prevăzute de normele Uniunii, comercializarea semințelor în condiții mai puțin stricte ar trebui să fie autorizată temporar, până la 31 decembrie 2017, deoarece această perioadă este necesară pentru a permite producția semințelor respective și a reexamina situația în ceea ce privește soiurile în cauză.

(7)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Comercializarea în Uniune a semințelor de Beta vulgaris L. (sfeclă) din categoria „semințe de bază”, din soiurile Enermax, Feldherr și Creta, care nu îndeplinesc condițiile stabilite în partea B punctul 3 litera (b) subpunctul (dd) din anexa I la Directiva 2002/54/CE în ceea ce privește materiile inerte este permisă pentru o cantitate totală maximă de 61 kg și o perioadă care expiră la 31 decembrie 2017, cu condiția ca procentul maxim de materii inerte din greutate să nu depășească 2,2.

Articolul 2

Orice furnizor de semințe care dorește să comercializeze semințele prevăzute la articolul 1 solicită autorizația statului membru în care este stabilit. În cerere se precizează cantitatea de semințe pe care furnizorul dorește să o comercializeze.

Statul membru în cauză autorizează furnizorul să comercializeze aceste semințe, cu excepția cazurilor în care:

(a)

există probe suficiente pentru a pune la îndoială capacitatea furnizorului de a comercializa cantitatea de semințe pentru care a solicitat autorizația; sau

(b)

acordarea autorizației ar putea determina depășirea cantității totale maxime de semințe menționate la articolul 1.

Articolul 3

Statele membre își acordă reciproc asistență administrativă pentru aplicarea prezentei decizii.

În calitate de stat membru coordonator, Danemarca se asigură că întreaga cantitate de semințe autorizate pentru comercializare în Uniune de către statele membre în conformitate cu prezenta decizie nu depășește cantitatea totală maximă menționată la articolul 1.

Orice stat membru care primește o cerere în temeiul articolului 2 notifică imediat statului membru coordonator cantitatea indicată în cerere. Acesta din urmă informează fără întârziere statul membru respectiv dacă autorizarea poate conduce la depășirea cantității totale maxime.

Articolul 4

Statele membre comunică fără întârziere Comisiei și celorlalte state membre cantitățile a căror comercializare au autorizat-o în conformitate cu prezenta decizie.

Articolul 5

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 9 decembrie 2016.

Pentru Comisie

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 193, 20.7.2002, p. 12.

(2)  Decizia 2003/17/CE a Consiliului din 16 decembrie 2002 privind echivalența inspecțiilor în câmp la culturile producătoare de semințe, efectuate în țări terțe, și echivalența semințelor produse în țări terțe (JO L 8, 14.1.2003, p. 10).


13.12.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 337/22


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/2242 A COMISIEI

din 9 decembrie 2016

privind comercializarea temporară a semințelor din soiul Scrabble al speciei Hordeum vulgare L. care nu îndeplinesc cerințele Directivei 66/402/CEE a Consiliului

[notificată cu numărul C(2016) 8106]

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 66/402/CEE a Consiliului din 14 iunie 1966 privind comercializarea semințelor de cereale (1), în special articolul 17 alineatul (1),

întrucât:

(1)

În Spania, din cauza problemelor survenite anul trecut în cursul procesului de producție, cantitatea de semințe certificate din a doua generație din specia Hordeum vulgare L. disponibile care îndeplinesc condiția de puritate minimă a semințelor prevăzută la punctul 1 litera A din anexa II la Directiva 66/402/CEE este insuficientă și, prin urmare, nu poate să acopere nevoile statului membru în cauză.

(2)

Cererea de semințe de acest tip nu poate fi satisfăcută utilizând semințe provenite din alte state membre sau din țări terțe, care îndeplinesc toate cerințele stabilite în Directiva 66/402/CEE.

(3)

Prin urmare, Spania ar trebui autorizată să permită comercializarea semințelor din soiul respectiv în condiții mai puțin stricte.

(4)

În plus, alte state membre care sunt în măsură să aprovizioneze Spania cu semințe din acest soi, indiferent dacă au fost recoltate într-un stat membru sau într-o țară terță vizată de Decizia 2003/17/CE a Consiliului (2), ar trebui autorizate să permită comercializarea semințelor în cauză pentru a asigura funcționarea pieței interne și a evita perturbarea acesteia.

(5)

Deoarece prezenta decizie introduce o derogare de la standardele prevăzute de normele Uniunii, este necesar să se limiteze cantitatea de semințe care îndeplinesc cerințe mai puțin stricte la minimumul necesar pentru a răspunde nevoilor Spaniei. Pentru a se garanta faptul că cantitatea totală de semințe autorizate pentru a fi introduse pe piață în conformitate cu prezenta decizie nu depășește cantitatea maximă vizată de prezenta decizie, este necesar ca Spania, care a depus cererea ce a condus la adoptarea prezentei decizii și este vizată în cea mai mare măsură de comercializarea soiului respectiv, să îndeplinească rolul de coordonator.

(6)

Prin derogare de la standardele prevăzute de normele Uniunii, comercializarea semințelor în condiții mai puțin stricte ar trebui să fie autorizată temporar, până la 31 decembrie 2018, deoarece această perioadă este necesară pentru a permite producția semințelor respective și a reexamina situația în ceea ce privește soiul în cauză.

(7)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Comercializarea în Uniune a semințelor de Hordeum vulgare L. (orz) din categoria „semințe certificate din a doua generație” din specia Scrabble care nu îndeplinesc cerințele de puritate a soiului prevăzute la punctul 1 litera A din anexa II la Directiva 66/402/CEE se autorizează pentru o cantitate maximă de 6 000 de tone și pentru o perioadă care expiră la 31 decembrie 2018, cu condiția ca puritatea minimă să nu fie mai mică de 97 %.

Articolul 2

Orice furnizor de semințe care dorește să comercializeze semințele prevăzute la articolul 1 solicită autorizația statului membru în care este stabilit. În cerere se precizează cantitatea de semințe pe care furnizorul dorește să o comercializeze.

Statul membru în cauză autorizează furnizorul să comercializeze aceste semințe, cu excepția cazurilor în care:

(a)

există probe suficiente pentru a pune la îndoială capacitatea furnizorului de a comercializa cantitatea de semințe pentru care a solicitat autorizația; sau

(b)

acordarea autorizației ar putea determina depășirea cantității maxime de semințe menționate la articolul 1.

Articolul 3

Statele membre își acordă reciproc asistență administrativă pentru aplicarea prezentei decizii.

În calitate de stat membru coordonator, Spania se asigură că întreaga cantitate de semințe autorizate pentru comercializare în Uniune de către statele membre în conformitate cu prezenta decizie nu depășește cantitatea maximă menționată la articolul 1.

Orice stat membru care primește o cerere în temeiul articolului 2 notifică imediat statului membru coordonator cantitatea indicată în cerere. Acesta din urmă informează fără întârziere statul membru respectiv dacă autorizarea poate conduce la depășirea cantității maxime.

Articolul 4

Statele membre comunică fără întârziere Comisiei și celorlalte state membre cantitățile a căror comercializare au autorizat-o în conformitate cu prezenta decizie.

Articolul 5

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 9 decembrie 2016.

Pentru Comisie

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membru al Comisiei


(1)  JO 125, 11.7.1966, p. 2309/66.

(2)  Decizia 2003/17/CE a Consiliului din 16 decembrie 2002 privind echivalența inspecțiilor în câmp la culturile producătoare de semințe, efectuate în țări terțe, și echivalența semințelor produse în țări terțe (JO L 8, 14.1.2003, p. 10).


Rectificări

13.12.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 337/24


Rectificare la Decizia de punere în aplicare 2013/764/UE a Comisiei din 13 decembrie 2013 privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine clasice în anumite state membre

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 338 din 17 decembrie 2013 )

La pagina 102, în considerentul 4:

în loc de:

„Este adecvat ca o singură listă să includă zonele din statele membre în care situația epidemiologică a pestei porcine clasice este, în general, favorabilă în crescătoriile de porcine, situația îmbunătățindu-se și în populația de porci sălbatici.”,

se citește:

„Este adecvat ca o singură listă să includă zonele din statele membre în care situația epidemiologică a pestei porcine clasice este, în general, favorabilă în exploatațiile de porcine, situația îmbunătățindu-se și în populația de porci sălbatici.”.

La pagina 102, în considerentul 5, ultima teză:

în loc de:

„Cu toate acestea, este adecvat să se prevadă condițiile în care, prin derogare, porcii vii pot fi expediați la abatoarele sau la crescătoriile situate în afara zonelor incluse în listă din același stat membru.”,

se citește:

„Cu toate acestea, este adecvat să se prevadă condițiile în care, prin derogare, porcii vii pot fi expediați la abatoarele sau la exploatațiile situate în afara zonelor incluse în listă din același stat membru.”.

La pagina 102, în considerentul 6:

în loc de:

„În plus, pentru a preveni răspândirea pestei porcine clasice în alte zone ale Uniunii, este adecvat să se prevadă faptul că transportul cărnii de porc proaspete, precum și al preparatelor și al produselor din carne care constau din sau care conțin carne provenind de la porci crescuți în crescătorii situate în zonele incluse în listă este supus anumitor condiții. În particular, carnea de porc, preparatele și produsele din carne care fie nu provin de la porci crescuți în crescătorii care îndeplinesc anumite condiții suplimentare referitoare la prevenirea pestei porcine clasice, fie nu sunt tratate într-un mod prin care riscul pestei porcine clasice se elimină, în conformitate cu articolul 4 din Directiva 2002/99/CE a Consiliului (5) ar trebui să fie obținute, manipulate, transportate și depozitate separat, sau în momente diferite, de produsele care nu îndeplinesc aceleași condiții, iar apoi ar trebui să fie marcate cu mărci speciale, care nu pot fi confundate cu marca de identificare prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliuluii (1) și cu marca de sănătate pentru carnea de porc proaspătă, prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European și al Consiliuluii (2).”,

se citește:

„În plus, pentru a preveni răspândirea pestei porcine clasice în alte zone ale Uniunii, este adecvat să se prevadă faptul că transportul cărnii de porc proaspete, precum și al preparatelor și al produselor din carne care constau din sau care conțin carne provenind de la porci crescuți în exploatații situate în zonele incluse în listă este supus anumitor condiții. În particular, carnea de porc, preparatele și produsele din carne care fie nu provin de la porci crescuți în exploatații care îndeplinesc anumite condiții suplimentare referitoare la prevenirea pestei porcine clasice, fie nu sunt tratate într-un mod prin care riscul pestei porcine clasice se elimină, în conformitate cu articolul 4 din Directiva 2002/99/CE a Consiliuluii (5) ar trebui să fie obținute, manipulate, transportate și depozitate separat, sau în momente diferite, de produsele care nu îndeplinesc aceleași condiții, iar apoi ar trebui să fie marcate cu mărci speciale, care nu pot fi confundate cu marca de identificare prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliuluii (1) și cu marca de sănătate pentru carnea de porc proaspătă, prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European și al Consiliuluii (2).”.

La pagina 103, în considerentul 7:

în loc de:

„În conformitate cu articolul 5 din Directiva 2002/99/CE, anumite cerințe de certificare ar trebui să fie, de asemenea, prevăzute pentru transportul cărnii de porc, precum și al preparatelor și al produselor din carne care constau din sau care conțin carne provenită de la porci crescuți în crescătorii situate în zonele incluse în listă, care au fost tratate în conformitate cu articolul 4 din Directiva 2002/99/CE.”,

se citește:

„În conformitate cu articolul 5 din Directiva 2002/99/CE, anumite cerințe de certificare ar trebui să fie, de asemenea, prevăzute pentru transportul cărnii de porc, precum și al preparatelor și al produselor din carne care constau din sau care conțin carne provenită de la porci crescuți în exploatații situate în zonele incluse în listă, care au fost tratate în conformitate cu articolul 4 din Directiva 2002/99/CE.”.

La pagina 103, la articolul 2 alineatul (2):

în loc de:

„Prin derogare de la alineatul (1), statele membre în cauză pot autoriza expedierea de porci vii din crescătoriile situate în interiorul zonelor precizate în anexă către alte zone din teritoriul aceluiași stat membru, cu condiția ca situația generală a pestei porcine clasice în zonele precizate în anexă să fie favorabilă și:”,

se citește:

„Prin derogare de la alineatul (1), statele membre în cauză pot autoriza expedierea de porci vii din exploatațiile situate în interiorul zonelor precizate în anexă către alte zone din teritoriul aceluiași stat membru, cu condiția ca situația generală a pestei porcine clasice în zonele precizate în anexă să fie favorabilă și:”.

La pagina 103, la articolul 2 alineatul (2) litera (b):

în loc de:

„porcii au fost crescuți în crescătorii care respectă condițiile de la articolul 4 litera (a).”,

se citește:

„porcii au fost crescuți în exploatații care respectă condițiile de la articolul 4 litera (a).”.

La pagina 103, la articolul 3 litera (b):

în loc de:

„ovule și embrioni de porcine, în afara cazului în care ovulele și embrionii provin de la porcine ținute în crescătorii situate în afara zonelor precizate în anexă.”,

se citește:

„ovule și embrioni de porcine, în afara cazului în care ovulele și embrionii provin de la porcine ținute în exploatații situate în afara zonelor precizate în anexă.”.

La pagina 103, la articolul 4 teza introductivă:

în loc de:

„Statele membre în cauză se asigură că transporturile de carne de porc proaspătă, de preparate și produse din carne care constau din sau care conțin carne de porc provenită de la porci crescuți în crescătorii situate în zonele precizate în anexă, sunt expediate în alte state membre doar dacă:”,

se citește:

„Statele membre în cauză se asigură că transporturile de carne de porc proaspătă, de preparate și produse din carne care constau din sau care conțin carne de porc provenită de la porci crescuți în exploatații situate în zonele precizate în anexă, sunt expediate în alte state membre doar dacă:”.

La pagina 103, la articolul 4 litera (a):

în loc de:

„porcii în cauză au fost crescuți în crescătorii:”,

se citește:

„porcii în cauză au fost crescuți în exploatații:”.

La pagina 103, la articolul 4 litera (a) prima liniuță:

în loc de:

„în care nu s-a înregistrat nicio dovadă de pestă porcină clasică în precedentele 12 luni, iar crescătoria este situată în afara unei zone de protecție sau de supraveghere stabilită în conformitate cu Directiva 2001/89/CE;”,

se citește:

„în care nu s-a înregistrat nicio dovadă de pestă porcină clasică în precedentele 12 luni, iar exploatația este situată în afara unei zone de protecție sau de supraveghere stabilită în conformitate cu Directiva 2001/89/CE;”.

La pagina 103, la articolul 4 litera (a) a doua liniuță:

în loc de:

„în care porcii au fost prezenți cel puțin 90 de zile în crescătorie și nu au fost introduși porci vii în crescătorie în timpul celor 30 de zile imediat precedente datei expedierii către abator;”,

se citește:

„în care porcii au fost prezenți cel puțin 90 de zile în exploatație și nu au fost introduși porci vii în exploatație în timpul celor 30 de zile imediat precedente datei expedierii către abator;”.

La pagina 104, la articolul 6 în titlu:

în loc de:

„Cerințe privind crescătoriile și vehiculele de transport din zonele precizate în anexă”,

se citește:

„Cerințe privind exploatațiile și vehiculele de transport din zonele precizate în anexă”.

La pagina 104, la articolul 6 litera (a):

în loc de:

„dispozițiile stabilite la articolul 15 alineatul (2) litera (b) liniuța a doua și liniuțele a patra până la a șaptea din Directiva 2001/89/CE sunt aplicate în crescătoriile de porci situate în zonele precizate în anexa la prezenta decizie;”,

se citește:

„dispozițiile stabilite la articolul 15 alineatul (2) litera (b) liniuța a doua și liniuțele a patra până la a șaptea din Directiva 2001/89/CE sunt aplicate în exploatațiile de porci situate în zonele precizate în anexa la prezenta decizie;”.

La pagina 104, la articolul 6 litera (b):

în loc de:

„vehiculele care au fost utilizate pentru a transporta porcii crescuți în crescătorii situate în zonele enumerate în anexă sunt curățate și dezinfectate imediat după fiecare operațiune, iar transportatorul furnizează dovada unei astfel de curățări și dezinfectări.”,

se citește:

„vehiculele care au fost utilizate pentru a transporta porcii crescuți în exploatații situate în zonele enumerate în anexă sunt curățate și dezinfectate imediat după fiecare operațiune, iar transportatorul furnizează dovada unei astfel de curățări și dezinfectări.”.