ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 327

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 59
2 decembrie 2016


Cuprins

 

I   Acte legislative

Pagina

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva (UE) 2016/2102 a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 2016 privind accesibilitatea site-urilor web și a aplicațiilor mobile ale organismelor din sectorul public ( 1 )

1

 

 

II   Acte fără caracter legislativ

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2103 al Comisiei din 21 noiembrie 2016 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Burrata di Andria (IGP)]

16

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2104 al Comisiei din 21 noiembrie 2016 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Vale of Evesham Asparagus (IGP)]

18

 

*

Regulamentul (UE) 2016/2105 al Comisiei din 1 decembrie 2016 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 794/2004 în ceea ce privește formularul care trebuie utilizat pentru notificarea ajutoarelor de stat în sectorul pescuitului și acvaculturii

19

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2106 al Comisiei din 1 decembrie 2016 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 884/2014 de impunere a unor condiții speciale aplicabile importurilor de mirodenii din Etiopia, importurilor de arahide din Argentina și importurilor de alune din Azerbaidjan și de modificare a condițiilor speciale aplicabile importurilor de smochine uscate și de alune din Turcia și importurilor de arahide din India ( 1 )

44

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2107 al Comisiei din 1 decembrie 2016 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 669/2009 cu privire la lista de produse de hrană pentru animale și produse alimentare de origine neanimală supuse unor controale oficiale consolidate efectuate asupra importurilor ( 1 )

50

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2108 al Comisiei din 1 decembrie 2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

57

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva de punere în aplicare (UE) 2016/2109 a Comisiei din 1 decembrie 2016 de modificare a Directivei 66/401/CEE a Consiliului în ceea ce privește includerea unor noi specii și denumirea botanică a speciei Lolium x boucheanum Kunth ( 1 )

59

 

 

DECIZII

 

*

Decizia (UE, Euratom) 2016/2110 a Consiliului din 28 noiembrie 2016 de numire a unui membru, propus de Republica Elenă, în cadrul Comitetului Economic și Social European

76

 

*

Decizia (UE) 2016/2111 a Consiliului din 28 noiembrie 2016 de numire a unui membru în cadrul Comitetului consultativ pentru libera circulație a lucrătorilor pentru Belgia

77

 

*

Decizia (PESC) 2016/2112 a Consiliului din 1 decembrie 2016 de modificare a Deciziei 2014/401/PESC privind Centrul Satelitar al Uniunii Europene

78

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/2113 a Comisiei din 30 noiembrie 2016 privind verificarea conturilor agențiilor de plăți ale statelor membre în ceea ce privește cheltuielile finanțate de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) în cursul ultimului an de execuție din perioada de programare 2007-2013 a FEADR (16 octombrie 2014-31 decembrie 2015) [notificată cu numărul C(2016) 7690]

79

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/2114 a Comisiei din 30 noiembrie 2016 de determinare a limitelor cantitative și de alocare a cotelor, aferente perioadei 1 ianuarie-31 decembrie 2017, pentru substanțele reglementate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind substanțele care diminuează stratul de ozon [notificată cu numărul C(2016) 7715]

92

 

 

RECOMANDĂRI

 

*

Recomandarea (UE) 2016/2115 a Comisiei din 1 decembrie 2016 privind monitorizarea prezenței Δ9-tetrahidrocanabinolului, a precursorilor săi și a altor canabinoide în produsele alimentare ( 1 )

103

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte legislative

DIRECTIVE

2.12.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 327/1


DIRECTIVA (UE) 2016/2102 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 26 octombrie 2016

privind accesibilitatea site-urilor web și a aplicațiilor mobile ale organismelor din sectorul public

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

întrucât:

(1)

Orientarea spre o societate digitală oferă utilizatorilor noi posibilități de accesare a informațiilor și a serviciilor. Furnizorii de informații și servicii, cum ar fi organismele din sectorul public, se bazează din ce în ce mai mult pe internet pentru producerea, colectarea și furnizarea unei game variate de informații și servicii online, care sunt esențiale pentru public.

(2)

În contextul prezentei directive, accesibilitatea ar trebui să fie înțeleasă ca principii și tehnici care trebuie respectate la proiectarea, construirea, întreținerea și actualizarea site-urilor web și a aplicațiilor mobile pentru a le face mai accesibile pentru utilizatori, în special pentru persoanele cu dizabilități.

(3)

Piața facilitării accesului la produse și servicii digitale, care cunoaște o creștere rapidă, cuprinde o serie de operatori economici, cum ar fi dezvoltatorii de site-uri web sau de instrumente software necesare pentru crearea, gestionarea și testarea paginilor web sau a aplicațiilor mobile, dezvoltatorii de agenți utilizator, cum ar fi browsere web și tehnologii conexe de asistare, cei care pun în aplicare serviciile de certificare și formatorii.

(4)

Astfel cum se subliniază în Comunicarea Comisiei din 19 mai 2010 intitulată „Agenda digitală pentru Europa”, autoritățile publice ar trebui să își aducă propria contribuție la promovarea piețelor de conținut online. Guvernele pot stimula piețele de conținut prin punerea la dispoziție a informațiilor din sectorul public în temeiul unor condiții transparente, eficace și nediscriminatorii. Aceasta reprezintă o importantă sursă de creștere potențială pentru serviciile online inovatoare.

(5)

Mai multe state membre au adoptat o serie de măsuri bazate pe orientările utilizate la nivel internațional în ceea ce privește proiectarea de site-uri web accesibile, însă măsurile respective fac deseori trimitere la versiuni sau niveluri diferite de respectare a orientărilor respective, sau au introdus diferențe tehnice cu privire la site-uri web accesibile la nivel național.

(6)

Furnizorii de site-uri web, de aplicații mobile, de produse software și tehnologii conexe accesibile includ numeroase întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri). Astfel de furnizori, în special IMM-urile, sunt descurajați să caute oportunități de afaceri în afara piețelor naționale. Din cauza diferențelor dintre statele membre referitoare la specificațiile și reglementările privind accesibilitatea, competitivitatea și creșterea furnizorilor sunt împiedicate de costurile suplimentare pe care ar trebui să le suporte pentru dezvoltarea și comercializarea produselor și serviciilor legate de accesibilitatea web transfrontalieră.

(7)

Din cauza concurenței limitate, cumpărătorii de site-uri web, de aplicații mobile și de produse și servicii conexe se confruntă cu prețuri ridicate în ceea ce privește furnizarea de servicii sau cu dependența de un singur furnizor. De multe ori, furnizorii favorizează variații ale „standardelor” brevetate, limitând astfel posibilitățile ulterioare de interoperabilitate a agenților utilizator, precum și accesul universal la conținutul site-urilor web și al aplicațiilor mobile pe întreg teritoriul Uniunii. Fragmentarea reglementărilor naționale reduce beneficiile care ar putea rezulta în urma împărtășirii experiențelor cu omologii de la nivel național și internațional ca răspuns la progresele societale și tehnologice.

(8)

Într-un cadru armonizat, sectorul conceperii și dezvoltării de site-uri web și de aplicații mobile ar trebui să întâmpine mai puține piedici în funcționarea pe piața internă, în timp ce costurile suportate de organismele din sectorul public și de alte entități în achiziționarea de produse și servicii legate de accesibilitatea site-urilor web și a aplicațiilor mobile ar trebui să fie reduse.

(9)

Prezenta directivă vizează asigurarea unei accesibilități sporite a site-urilor web și a aplicațiilor mobile ale organismelor din sectorul public pe baza unor cerințe comune privind accesibilitatea. Pentru a pune capăt fragmentării pieței interne, este necesară apropierea măsurilor naționale la nivelul Uniunii, pe baza cerințelor convenite privind accesibilitatea care vizează site-urile web și aplicațiile mobile ale organismelor din sectorul public. Aceasta ar reduce incertitudinea pentru dezvoltatori și ar stimula interoperabilitatea. Utilizarea cerințelor privind accesibilitatea care sunt neutre din punct de vedere tehnologic nu va ridica piedici în calea inovării, putând chiar să o stimuleze.

(10)

De asemenea, apropierea măsurilor naționale ar trebui să permită organismelor din sectorul public și întreprinderilor din cadrul Uniunii să obțină beneficii economice și sociale de pe urma extinderii furnizării serviciilor online sau mobile în vederea includerii mai multor cetățeni și clienți. Aceasta ar crește potențialul pieței interne pentru produsele și serviciile legate de accesibilitatea site-urilor web și a aplicațiilor mobile. Creșterea implicită a pieței ar trebui să le permită întreprinderilor să contribuie la creșterea economică și la crearea de locuri de muncă în cadrul Uniunii. Consolidarea pieței interne ar trebui să sporească atractivitatea investițiilor în Uniune. Organismele din sectorul public ar trebui să beneficieze de pe urma unei furnizări mai puțin costisitoare a produselor și serviciilor legate de accesibilitatea site-urilor web.

(11)

Cetățenii ar putea beneficia de un acces mai extins la serviciile sectorului public prin intermediul site-urilor web și al aplicațiilor mobile și ar putea primi servicii și informații care să le ușureze viața de zi cu zi și să le faciliteze exercitarea drepturilor pe teritoriul Uniunii, în special dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul Uniunii, precum și dreptul de stabilire și de furnizare de servicii.

(12)

Majoritatea statelor membre și Uniunea, prin ratificarea și, respectiv, încheierea Convenției Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități, adoptată la 13 decembrie 2006 (denumită în continuare „Convenția ONU”), s-au angajat să adopte măsuri corespunzătoare pentru a asigura accesul persoanelor cu dizabilități, în condiții de egalitate cu celelalte persoane, între altele la tehnologiile și sistemele informației și comunicațiilor, pentru a elabora, a promova și a monitoriza punerea în aplicare a unor standarde minime și a unor orientări privind accesibilitatea resurselor și a serviciilor deschise sau furnizate publicului și pentru a promova accesul persoanelor cu dizabilități la noile tehnologii și sisteme ale informației și comunicațiilor, inclusiv la internet, și s-au angajat să se abțină de la orice act sau practică incompatibilă cu convenția respectivă și să garanteze că autoritățile și instituțiile publice acționează în conformitate cu aceasta. Convenția ONU prevede, de asemenea, că proiectarea produselor, a mediilor, a programelor și a serviciilor ar trebui să permită utilizarea lor de către toți, în cea mai mare măsură posibilă, fără să fie nevoie de adaptare sau de o proiectare specializată. O astfel de „proiectare universală” nu ar trebui să excludă dispozitivele de asistare pentru grupuri specifice de persoane cu dizabilități, dacă acestea sunt necesare. În conformitate cu Convenția ONU, persoanele cu dizabilități sunt acele persoane care au deficiențe fizice, mentale, intelectuale sau senzoriale pe termen lung care, coroborate cu alte obstacole, pot împiedica participarea lor deplină și efectivă la viața socială în condiții de egalitate cu ceilalți.

(13)

Comunicarea Comisiei din 15 noiembrie 2010 intitulată Strategia europeană 2010-2020 pentru persoanele cu dizabilități: un angajament reînnoit pentru o Europă fără bariere are la bază Convenția ONU și urmărește să înlăture barierele care împiedică persoanele cu dizabilități să participe la viața socială în condiții de egalitate. Aceasta prevede luarea de măsuri în diferite domenii prioritare, inclusiv accesibilitatea tehnologiilor și a sistemelor informației și comunicațiilor, cu scopul de „a asigura accesibilitatea persoanelor cu dizabilități la bunuri și servicii, inclusiv la servicii publice și la dispozitive de asistare”.

(14)

Regulamentele (UE) nr. 1303/2013 (3) și (UE) nr. 1304/2013 (4) ale Parlamentului European și ale Consiliului conțin dispoziții referitoare la accesibilitate, inclusiv în ceea ce privește tehnologia informațiilor și a comunicațiilor (TIC). Acestea nu abordează însă aspecte specifice privind accesibilitatea site-urilor web sau a aplicațiilor mobile.

(15)

Orizont 2020 – Programul-cadru pentru cercetare și inovare, instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (5), sprijină cercetarea referitoare la problemele legate de accesibilitate, precum și găsirea unor soluții tehnologice la acestea.

(16)

În comunicarea sa din 15 decembrie 2010 intitulată „Planul european de acțiune privind guvernarea electronică 2011-2015 – Exploatarea TIC pentru promovarea unei guvernări inteligente, sustenabile și inovatoare”, Comisia a solicitat să se ia măsuri de dezvoltare a serviciilor de guvernare electronică care să garanteze incluziunea și accesibilitatea. Aceste măsuri vizează, printre altele, reducerea decalajului în materie de utilizare a tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) și promovarea utilizării TIC pentru eliminarea excluziunii, asigurându-se astfel că toți utilizatorii sunt capabili să beneficieze la maximum de oportunitățile oferite. În comunicarea sa din 19 aprilie 2016 intitulată „Planul de acțiune al UE privind guvernarea electronică 2016-2020 – Accelerarea transformării digitale a guvernării”, Comisia reiterează importanța incluziunii și a accesibilității.

(17)

În Agenda digitală pentru Europa, Comisia a anunțat că site-urile web aparținând sectorului public ar trebui să fie complet accesibile până în 2015, reflectând astfel Declarația ministerială de la Riga din 11 iunie 2006.

(18)

În Agenda digitală pentru Europa, Comisia a subliniat faptul că sunt necesare acțiuni concertate pentru a se garanta că noul conținut electronic este complet accesibil pentru persoanele cu dizabilități, cu scopul de a le oferi europenilor o mai bună calitate a vieții, de exemplu prin intermediul unui acces mai ușor la serviciile publice și la conținutul cultural. De asemenea, aceasta a încurajat facilitarea memorandumului de înțelegere privind accesul digital pentru persoanele cu dizabilități.

(19)

Conținutul site-urilor web și al aplicațiilor mobile include atât informații sub formă de text, cât și informații sub alte forme, documente și formulare care pot fi descărcate, precum și interacțiunea bidirecțională, de exemplu prelucrarea formularelor digitale și efectuarea proceselor de autentificare, identificare și plată.

(20)

Cerințele privind accesibilitatea prevăzute în prezenta directivă nu se aplică conținutului care se găsește exclusiv pe dispozitive mobile sau agenților utilizator pentru dispozitive mobile care sunt concepute pentru grupuri închise de utilizatori sau pentru utilizări specifice în anumite medii și care nu sunt disponibile pentru segmente largi ale populației sau utilizate de către acestea.

(21)

Prezenta directivă nu aduce atingere Directivei 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului (6), în special articolului 42 din aceasta, și nici Directivei 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului (7), în special articolului 60 din aceasta, care prevăd că specificațiile tehnice pentru toate achizițiile destinate utilizării de către persoane fizice, indiferent dacă este vorba de publicul larg sau de personalul autorității contractante, sunt redactate, cu excepția cazurilor bine justificate, astfel încât să ia în considerare criteriile de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități sau proiectarea pentru toate categoriile de utilizatori.

(22)

Având în vedere lipsa unor mijloace automatizate sau eficiente și ușor de pus în aplicare pentru a facilita accesul la unele tipuri de conținut publicat și pentru a limita domeniul de aplicare al prezentei directive la conținutul, la site-urile web și la aplicațiile mobile care se află efectiv sub controlul organismelor din sectorul public, prezenta directivă prevede excluderea temporară sau permanentă din domeniul său de aplicare a anumitor tipuri de conținut, de site-uri web sau de aplicații mobile. Respectivele scutiri ar trebui să fie reanalizate în contextul examinării prezentei directive, prin prisma evoluțiilor tehnologice viitoare.

(23)

Dreptul persoanelor cu dizabilități și al persoanelor în vârstă de a participa și de a fi integrate în viața socială și culturală a Uniunii este legat în mod indisolubil de furnizarea de servicii media audiovizuale accesibile. Cu toate acestea, acest drept poate fi mai bine dezvoltat în contextul legislației sectoriale sau al legislației referitoare la accesibilitate a Uniunii care se aplică, de asemenea, organismelor private de radiodifuziune, pentru a garanta condiții de concurență loială, fără a aduce atingere rolului de interes public jucat de serviciile mass-media audiovizuale. Prin urmare, prezenta directivă nu ar trebui să se aplice site-urilor web și aplicațiilor mobile ale serviciilor publice de radiodifuziune.

(24)

Nicio dispoziție din prezenta directivă nu este destinată să restrângă libertatea de exprimare sau libertatea și pluralismul mijloacelor de informare în masă, astfel cum sunt garantate la nivelul Uniunii și în statele membre, în special în temeiul articolului 11 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (denumită în continuare „carta”).

(25)

Unele organizații neguvernamentale (ONG-uri), care sunt organisme autonome voluntare înființate cu scopul de a urmări obiective în esență nelucrative, prestează servicii care nu sunt esențiale pentru public, cum ar fi servicii care nu sunt mandatate în mod direct de autoritățile de stat, de autoritățile regionale sau de cele locale sau servicii care nu se adresează concret nevoilor persoanelor cu dizabilități în mod special, și ar putea intra sub incidența prezentei directive. Pentru a evita impunerea unei sarcini disproporționate asupra acestor ONG-uri, prezenta directivă nu ar trebui să li se aplice acestora.

(26)

Formatele de fișiere asociate activităților de birou ar trebui să fie înțelese ca fiind documentele care nu sunt destinate în principal utilizării pe internet și care sunt incluse în paginile web, precum Adobe Portable Document Format (PDF), documentele din gama Microsoft Office sau echivalentele acestora (cu sursă deschisă).

(27)

Conținutul media cu dimensiune temporală în direct care este păstrat online sau republicat după transmisiunea în direct ar trebui să fie considerat drept conținut media cu dimensiune temporală preînregistrat, în cel mai scurt timp de la data transmisiunii inițiale sau de la data republicării conținutului media cu dimensiune temporală, fără a depăși timpul strict necesar pentru a face accesibil conținutul media cu dimensiune temporală, acordându-se prioritate informațiilor esențiale referitoare la sănătatea, la bunăstarea și la siguranța publicului. În principiu, această perioadă necesară ar trebui să nu depășească 14 zile. În cazuri justificate, de exemplu atunci când este imposibilă achiziționarea serviciilor relevante în timp util, această perioadă ar putea fi prelungită, în mod excepțional, cu durata minimă necesară pentru a face conținutul accesibil.

(28)

Deși încurajează organismele din sectorul public să facă accesibil întregul conținut, prezenta directivă nu este menită să restrângă conținutul pe care organismele din sectorul public îl publică pe site-urile lor web sau în aplicațiile lor mobile exclusiv la conținutul accesibil. Ori de câte ori se adaugă conținut inaccesibil, organismele din sectorul public ar trebui, în măsura în care este posibil, să adauge alternative accesibile pe site-urile lor web sau în aplicațiile lor mobile.

(29)

Atunci când hărțile sunt destinate navigării, și nu descrierii geografice, ar putea fi necesare informații accesibile pentru a veni în sprijinul persoanelor care nu pot folosi informațiile vizuale sau funcțiile de navigare complexe în mod corespunzător, de exemplu pentru localizarea sediului sau a zonelor în care sunt prestate serviciile. Prin urmare, ar trebui oferită o alternativă accesibilă, cum ar fi adresele poștale și stațiile de transport public din apropiere sau denumirile locurilor sau ale regiunilor care sunt, în multe cazuri, deja disponibile pentru organismul din sectorul public, într-o formă simplă și lizibilă pentru majoritatea utilizatorilor.

(30)

Conținutul integrat, cum ar fi imaginile sau materialele video integrate, ar trebui să facă obiectul prezentei directive. Cu toate acestea, uneori sunt create site-uri web și aplicații mobile în care ulterior poate fi adăugat conținut suplimentar, ca de exemplu un program de e-mail, un blog, un articol care permite utilizatorilor să adauge comentarii sau aplicații care permit adăugarea de conținut de către utilizatori. Un alt exemplu ar fi o pagină, precum un portal sau un site de știri, compusă din conținut colectat de la mai mulți contribuitori, sau site-uri care în timp introduc în mod automat conținut din alte surse, cum ar fi în cazurile în care reclamele sunt inserate în mod dinamic. Un astfel de conținut provenit de la terți ar trebui să fie exclus din domeniul de aplicare al prezentei directive, în măsura în care conținutul respectiv nu este finanțat sau realizat de organismul din sectorul public și nici nu se află sub controlul acestuia. În principiu, un astfel de conținut nu ar trebui să fie utilizat dacă obstrucționează sau diminuează funcționalitatea serviciilor publice oferite pe site-ul web sau în cadrul aplicației mobile în cauză. În cazul în care scopul conținutului site-urilor web sau al aplicațiilor mobile ale organismelor din sectorul public este de a organiza consultări sau un forum de discuții, conținutul respectiv nu poate fi considerat drept conținut al terților și, prin urmare, ar trebui să fie accesibil, cu excepția conținutului adăugat de utilizatori care nu se află sub controlul organismului din sectorul public în cauză.

(31)

Unele cerințe privind accesibilitatea care vizează site-urile web sau aplicațiile mobile ar trebui în continuare respectate în ceea ce privește metadatele legate de reproducerea unor elemente din colecțiile de patrimoniu.

(32)

Prezenta directivă ar trebui să nu impună statelor membre obligația de a face accesibil conținutul site-urilor web sau al aplicațiilor mobile arhivate în cazul în care acesta nu mai este actualizat sau modificat și dacă acesta nu este necesar pentru îndeplinirea procedurilor administrative. În sensul prezentei directive, întreținerea pur tehnică a unui site web sau a unei aplicații mobile nu ar trebui să fie considerată o actualizare sau o modificare a acestora.

(33)

Ar trebui asigurat accesul la funcțiile administrative online esențiale ale școlilor, ale grădinițelor sau ale creșelor. În cazul în care conținutul esențial este furnizat de o manieră accesibilă pe un alt site web, ar trebui să nu mai fie necesar ca acest conținut să fie accesibil și pe site-ul web al instituției respective.

(34)

Statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a extinde aplicarea prezentei directive la alte tipuri de site-uri web și de aplicații mobile, în special la site-uri web de tip intranet sau extranet și la aplicații mobile care nu intră sub incidența prezentei directive și care sunt concepute pentru a fi utilizate de către un număr limitat de persoane la locul de muncă sau în domeniul educației, precum și de a menține sau de a introduce măsuri conforme cu dreptul Uniunii care depășesc cerințele minime privind accesibilitatea pentru site-uri web și aplicații mobile. De asemenea, statele membre ar trebui încurajate să extindă aplicarea prezentei directive la entitățile private care oferă resurse și servicii deschise sau furnizate publicului, inclusiv în domeniile sănătății, îngrijirii copiilor, incluziunii sociale și securității sociale și în sectorul transporturilor, precum și al utilităților, cum ar fi energia electrică, gazul, căldura, apa, comunicațiile electronice și serviciile poștale, acordând o atenție deosebită serviciilor menționate la articolele 8-13 din Directiva 2014/25/UE.

(35)

Deși prezenta directivă nu se aplică site-urilor web și aplicațiilor mobile ale instituțiilor Uniunii, acestea din urmă sunt încurajate să respecte cerințele privind accesibilitatea prevăzute în prezenta directivă.

(36)

Cerințele privind accesibilitatea prevăzute în prezenta directivă sunt destinate a fi neutre din punct de vedere tehnologic. Acestea descriu ceea ce trebuie realizat, astfel încât utilizatorul să poată percepe, opera, interpreta și înțelege un site web, o aplicație mobilă și conținutul conex. Ele nu precizează tehnologiile care ar trebui alese pentru un site web, o informație sau o aplicație mobilă online anume. Prin urmare, ele nu împiedică inovarea.

(37)

Cele patru principii ale accesibilității sunt: perceptibilitatea, ceea ce înseamnă că informațiile și componentele interfeței de utilizare trebuie să poată fi prezentate utilizatorilor în moduri pe care aceștia le pot percepe; operabilitatea, ceea ce înseamnă că componentele interfeței de utilizare și navigarea trebuie să fie utilizabile; inteligibilitatea, ceea ce înseamnă că informațiile și exploatarea interfeței de utilizare trebuie să poată fi înțelese; și robustețea, ceea ce înseamnă că conținutul trebuie să fie suficient de robust, încât să poată fi interpretat în mod fiabil de o gamă largă de agenți utilizatori, inclusiv de tehnologiile de asistare. Aceste principii ale accesibilității sunt traduse în criterii de succes verificabile, precum cele care stau la baza standardului european EN 301 549 V1.1.2 „Cerințele privind accesibilitatea pentru achizițiile publice de produse și servicii TIC în Europa” (2015-04) [denumit în continuare „standardul european EN 301 549 V1.1.2 (2015-04)”], prin intermediul unor standarde armonizate și al unei metodologii comune pentru testarea conformității cu aceste principii a conținutului care figurează pe site-urile web și în aplicațiile mobile. Respectivul standard european a fost adoptat în temeiul mandatului M/376 emis de Comisie organismelor europene de standardizare. Până la publicarea referințelor standardelor armonizate sau a unor părți ale acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, clauzele relevante din standardul european EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) ar trebui considerate drept mijloacele minime pentru punerea în practică a acestor principii.

(38)

În cazul în care cerințele privind accesibilitatea din prezenta directivă nu sunt aplicabile, atunci, în conformitate cu Directiva 2000/78/CE a Consiliului (8), cu Convenția ONU și cu alte acte legislative relevante, cerințele de „amenajare corespunzătoare” se aplică în continuare și ar trebui să fie prevăzute acolo unde este nevoie, în special la locul de muncă și în educație.

(39)

Organismele din sectorul public ar trebui să aplice cerințele privind accesibilitatea prevăzute în prezenta directivă în măsura în care acestea din urmă nu le impun o sarcină disproporționată. Aceasta înseamnă că, în cazuri justificate, un organism din sectorul public s-ar putea afla în imposibilitatea de a face un anumit conținut pe deplin accesibil. Cu toate acestea, organismul din sectorul public respectiv ar trebui să facă acest conținut cât mai accesibil și să facă alte conținuturi pe deplin accesibile. Excepțiile de la respectarea cerințelor privind accesibilitatea din cauza sarcinii disproporționate pe care o impun nu ar trebui să depășească ceea ce este strict necesar pentru a limita sarcina respectivă în ceea ce privește conținutul specific din fiecare caz în parte. Măsurile care ar impune o sarcină disproporționată ar trebui înțelese ca fiind măsuri care ar impune o sarcină organizatorică sau financiară excesivă pentru un organism din sectorul public sau care ar pune în pericol capacitatea organismului de a-și îndeplini obiectivul sau de a publica informațiile necesare sau relevante pentru sarcinile și serviciile sale, luând în același timp în considerare posibilele beneficii rezultate sau prejudiciul care riscă să fie adus cetățenilor, în special persoanelor cu dizabilități. Ar trebui luate în considerare numai motivele legitime în orice evaluare a măsurilor în care cerințele privind accesibilitatea nu pot fi îndeplinite din cauza faptului că acestea ar impune o sarcină disproporționată. Lipsa priorității, a timpului sau a cunoștințelor nu ar trebui să constituie motive legitime. De asemenea, nu ar trebui să existe motive legitime pentru a nu achiziționa sau a nu dezvolta sisteme software de administrare a conținutului site-urilor web și al aplicațiilor mobile într-un mod accesibil, întrucât există tehnici suficiente și consultative pentru a face ca respectivele sisteme să respecte cerințele privind accesibilitatea prevăzute în prezenta directivă.

(40)

Interoperabilitatea legată de accesibilitate ar trebui să maximizeze compatibilitatea conținutului cu actualii și viitorii agenți utilizator și cu tehnologiile de asistare. Mai exact, conținutul site-urilor web și al aplicațiilor mobile ar trebui să ofere agenților utilizator un cod intern comun de limbaj natural, structuri, relații și secvențe, precum și date ale oricărei componente integrate ale interfeței de utilizare. Prin urmare, interoperabilitatea avantajează utilizatorii, permițându-le să recurgă oriunde la agenții utilizator pentru a accesa site-uri web și aplicații mobile; aceștia pot beneficia, de asemenea, de mai multe oportunități de selecție și de prețuri mai mici pe teritoriul Uniunii. Interoperabilitatea ar avantaja, în egală măsură, furnizorii și cumpărătorii de produse și servicii legate de accesibilitatea site-urilor web și a aplicațiilor mobile.

(41)

Prezenta directivă stabilește cerințele privind accesibilitatea site-urilor web și a aplicațiilor mobile ale organismelor din sectorul public. Pentru a facilita conformitatea cu aceste cerințe a unor astfel de site-uri web și aplicații mobile, este necesar să se ofere prezumția de conformitate pentru site-urile web și aplicații mobile vizate care respectă standardele armonizate sau părți ale acestora, elaborate și publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (9), cu scopul de a formula specificații tehnice detaliate în legătură cu cerințele respective. În temeiul regulamentului menționat, statele membre și Parlamentul European ar trebui să poată formula obiecții la orice standard armonizat despre care consideră că nu satisface în întregime cerințele privind accesibilitatea prevăzute în prezenta directivă.

(42)

Organizațiile europene de standardizare au adoptat standardul european EN 301 549 V1.1.2 (2015-04), care specifică cerințele funcționale privind accesibilitatea produselor și serviciilor TIC, inclusiv a conținutului web, care pot fi utilizate în cadrul achizițiilor publice sau pentru a sprijini alte politici și acte legislative. Prezumția de conformitate cu cerințele privind accesibilitatea prevăzute în prezenta directivă ar trebui să se bazeze pe clauzele 9, 10 și 11 din standardul european EN 301 549 V1.1.2 (2015-04). Specificațiile tehnice adoptate în temeiul prezentei directive ar trebui să detalieze mai mult standardul european EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) în ceea ce privește aplicațiile mobile.

(43)

Mai mult, specificațiile tehnice și standardele elaborate în legătură cu cerințele privind accesibilitatea prevăzute în prezenta directivă ar trebui să țină seama de caracteristicile specifice conceptuale și tehnice ale dispozitivelor mobile.

(44)

Organismele din sectorul public ar trebui să dea o declarație privind accesibilitatea referitoare la conformitatea site-urilor lor web și a aplicațiilor lor mobile cu cerințele privind accesibilitatea prevăzute în prezenta directivă. Respectiva declarație privind accesibilitatea ar trebui să includă, după caz, alternativele accesibile prevăzute.

(45)

Aplicațiile mobile sunt disponibile din diverse surse, inclusiv în magazine private de aplicații. Informațiile referitoare la accesibilitatea aplicațiilor mobile ale organismelor din sectorul public descărcate din surse terțe ar trebui să fie furnizate împreună cu descrierea aplicației mobile oferită utilizatorilor înaintea descărcării aplicației mobile. Aceasta nu necesită ca marii furnizori de platforme să își schimbe mecanismele de distribuție a aplicațiilor, ci impune obligația ca organismul din sectorul public să facă declarația privind accesibilitatea disponibilă cu ajutorul tehnologiilor existente sau viitoare.

(46)

Ar trebui stabilit un mecanism de feedback pentru a permite oricărei persoane să informeze organismul din sectorul public în cauză cu privire la orice neconformitate a site-ului web sau a aplicației mobile cu cerințele privind accesibilitatea prevăzute în prezenta directivă și să solicite informațiile excluse. Astfel de solicitări de informații ar putea viza tipuri de conținut care sunt excluse din domeniul de aplicare al prezentei directive sau care sunt scutite de obligația respectării cerințelor privind accesibilitatea prevăzute în prezenta directivă, cum ar fi formatele de fișiere asociate activităților de birou, conținutul media cu dimensiune temporală preînregistrat sau conținutul site-urilor web arhivate. Utilizând mecanismul de feedback legat de procedura de asigurare a punerii în aplicare, utilizatorii site-urilor web sau ai aplicațiilor mobile ale organismelor din sectorul public ar trebui să aibă posibilitatea de a solicita informațiile necesare, inclusiv servicii și documente. Răspunzând unei cereri legitime și rezonabile, organismul din sectorul public în cauză ar trebui să furnizeze informațiile într-o manieră adecvată și corespunzătoare, într-un termen rezonabil.

(47)

Statele membre ar trebui să adopte măsurile necesare pentru a spori nivelul de informare și a promova programe de formare cu privire la accesibilitatea site-urilor web și a aplicațiilor mobile pentru părțile interesate relevante și, în special, pentru personalul responsabil de accesibilitatea site-urilor web sau a aplicațiilor mobile. Părțile interesate relevante ar trebui consultate sau implicate în pregătirea conținutului cursurilor de formare și al programelor de sporire a nivelului de informare cu privire la accesibilitate.

(48)

Este important ca statele membre, în strânsă cooperare cu Comisia, să promoveze utilizarea unor instrumente de creare de conținut care să permită o mai bună punere în aplicare a cerințelor privind accesibilitatea prevăzute în prezenta directivă. O astfel de promovare ar putea îmbrăca forme pasive, cum ar fi publicarea unei liste de instrumente de creare de conținut compatibile fără obligația de a apela la aceste instrumente, sau forme active, cum ar fi obligația de a utiliza instrumente de creare de conținut compatibile sau de a finanța dezvoltarea acestora.

(49)

Pentru a asigura punerea în aplicare corespunzătoare a prezentei directive și, în special, punerea în aplicare a normelor privind respectarea cerințelor privind accesibilitatea, este extrem de important ca statele membre și Comisia să se consulte cu părțile interesate relevante în mod regulat. În sensul prezentei directive, părțile interesate relevante ar trebui înțelese ca fiind inclusiv organizațiile care reprezintă interesele persoanelor cu dizabilități și ale persoanelor în vârstă, partenerii sociali, sectorul implicat în crearea de sisteme software privind accesibilitatea site-urilor web și a aplicațiilor mobile, precum și societatea civilă.

(50)

Conformitatea cu cerințele privind accesibilitatea prevăzute în prezenta directivă ar trebui să fie monitorizată periodic. O metodologie armonizată de monitorizare ar asigura o descriere a modalității de verificare, în mod uniform la nivelul tuturor statelor membre, a gradului de respectare a cerințelor privind accesibilitatea, incluzând totodată colectarea eșantioanelor reprezentative și periodicitatea monitorizării. Statele membre ar trebui să furnizeze rapoarte periodice privind rezultatele monitorizării și cel puțin un raport privind lista cu măsurile adoptate în vederea aplicării prezentei directive.

(51)

Metodologia de monitorizare care urmează să fie elaborată de Comisie ar trebui să fie transparentă, transferabilă, comparabilă și reproductibilă. Reproductibilitatea metodei de monitorizare ar trebui să fie sporită la maximum, ținând totodată cont de faptul că factorii umani, cum ar fi testarea de către utilizatori, ar putea avea un impact asupra reproductibilității. Pentru a îmbunătăți comparabilitatea datelor între statele membre, metodologia de monitorizare ar trebui să descrie modul în care rezultatele diferitelor teste trebuie sau pot să fie prezentate. Pentru a nu deturna resurse de la sarcinile de sporire a accesibilității conținutului, metodologia de monitorizare ar trebui să fie ușor de utilizat.

(52)

Pentru a nu împiedica inovarea privind modalitățile de măsurare a accesibilității site-urilor web și a aplicațiilor mobile și atât timp cât acest lucru nu afectează comparabilitatea datelor la nivelul Uniunii, statele membre ar trebui să poată utiliza tehnologii de monitorizare mai avansate, pe baza metodologiei de monitorizare stabilite de Comisie.

(53)

Pentru a evita utilizarea sistematică a acțiunilor în justiție, ar trebui prevăzut dreptul de a recurge la o procedură adecvată și eficace pentru a garanta respectarea prezentei directive. Acest lucru nu aduce atingere dreptului la o cale de atac eficientă prevăzut la articolul 47 din cartă. Procedura respectivă ar trebui înțeleasă ca incluzând dreptul de a depune plângeri la orice autoritate națională existentă care are competența de a se pronunța cu privire la respectivele plângeri.

(54)

Pentru a asigura aplicarea corespunzătoare a prezumției de conformitate cu cerințele privind accesibilitatea din prezenta directivă, ar trebui să i se delege Comisiei competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în ceea ce privește modificarea prezentei directive prin actualizarea trimiterilor la standardul european EN 301 549 V1.1.2 (2015-04). Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare (10). În special, pentru a se asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

(55)

Pentru a asigura condiții uniforme de punere în aplicare a dispozițiilor relevante ale prezentei directive, Comisiei ar trebui să i se confere competențe de executare. Procedura de examinare ar trebui utilizată pentru a stabili specificațiile tehnice pentru cerințele privind accesibilitatea, metodologia pe care statele membre ar trebui să o utilizeze în vederea monitorizării conformității site-urilor web și a aplicațiilor mobile în cauză cu cerințele respective, precum și modalitățile prin care statele membre transmit Comisiei rapoarte cu privire la rezultatele monitorizării. Procedura de consultare ar trebui utilizată pentru adoptarea actelor de punere în aplicare privind stabilirea unui model de declarație privind accesibilitatea, care nu are niciun impact asupra naturii și a sferei de aplicare a obligațiilor care decurg din prezenta directivă, ci are rolul de a facilita punerea în aplicare a normelor stabilite de aceasta. Competențele respective ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (11).

(56)

Întrucât obiectivul prezentei directive, și anume crearea unei piețe armonizate pentru accesibilitatea site-urilor web și a aplicațiilor mobile ale organismelor din sectorul public, nu poate fi atins în mod satisfăcător de către statele membre, deoarece necesită armonizarea diferitelor norme prevăzute în prezent în sistemele lor juridice respective, dar poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat la articolul respectiv, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea acestui obiectiv,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Obiect și domeniu de aplicare

(1)   Pentru a îmbunătăți funcționarea pieței interne, prezenta directivă are drept obiectiv apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la cerințele privind accesibilitatea site-urilor web și ale aplicațiilor mobile ale organismelor din sectorul public, permițând astfel site-urilor web și aplicațiilor mobile respective să fie mai accesibile utilizatorilor, în special persoanelor cu dizabilități.

(2)   Prezenta directivă stabilește normele care impun statelor membre să se asigure că site-urile web, indiferent de dispozitivul utilizat pentru acces, precum și aplicațiile mobile ale organismelor din sectorul public îndeplinesc cerințele privind accesibilitatea prevăzute la articolul 4.

(3)   Prezenta directivă nu se aplică următoarelor site-uri web și aplicații mobile:

(a)

site-urile web și aplicațiile mobile ale serviciilor publice de radiodifuziune și ale filialelor acestora, precum și ale altor organisme sau filiale ale acestora care îndeplinesc o misiune de serviciu public de radiodifuziune;

(b)

site-urile web și aplicațiile mobile ale ONG care nu prestează servicii esențiale pentru public sau servicii care vizează în mod specific nevoile persoanelor cu dizabilități sau care le sunt destinate acestora.

(4)   Prezenta directivă nu se aplică următoarelor tipuri de conținut al site-urilor web și al aplicațiilor mobile:

(a)

formatele de fișiere asociate activităților de birou, publicate înainte de 23 septembrie 2018, cu excepția cazului în care un astfel de conținut este necesar pentru procesele administrative active aferente atribuțiilor exercitate de organismul din sectorul public în cauză;

(b)

conținutul media cu dimensiune temporală preînregistrat, publicat înainte de 23 septembrie 2020;

(c)

conținutul media cu dimensiune temporală în direct;

(d)

hărți și servicii de cartografiere online, atât timp cât informațiile esențiale sunt furnizate într-un format digital accesibil pentru hărțile destinate navigației;

(e)

conținutul terților care nu este nici finanțat, nici elaborat ori aflat sub controlul organismului din sectorul public în cauză;

(f)

reproduceri ale unor elemente din colecțiile de patrimoniu care nu pot fi făcute accesibile integral, fie:

(i)

ca urmare a incompatibilității cerințelor privind accesibilitatea cu conservarea elementului în cauză sau cu autenticitatea reproducerii (de exemplu, contrastul); fie

(ii)

ca urmare a indisponibilității unor soluții automatizate și eficiente din punct de vedere al costurilor, care să extragă cu ușurință textul manuscriselor sau alte elemente ale colecțiilor de patrimoniu și să le transforme în conținut compatibil cu cerințele privind accesibilitatea;

(g)

conținutul site-urilor de tip extranet și intranet, și anume al site-urilor web disponibile numai pentru un grup restrâns de persoane, și nu publicului larg ca atare, publicat înainte de 23 septembrie 2019, până în momentul în care astfel de site-uri web fac obiectul unei revizuiri substanțiale;

(h)

conținutul site-urilor web și al aplicațiilor mobile clasificate drept arhive, ceea ce înseamnă că acestea au un conținut care nu este nici necesar proceselor administrative active, nici actualizat sau editat după 23 septembrie 2019.

(5)   Statele membre pot exclude din domeniul de aplicare al prezentei directive site-urile web și aplicațiile mobile ale școlilor, ale grădinițelor sau ale creșelor, cu excepția conținutului privind funcțiile administrative online esențiale.

Articolul 2

Armonizare minimă

Statele membre pot menține sau introduce măsuri conforme cu dreptul Uniunii care depășesc cerințele minime privind accesibilitatea pentru site-uri web și aplicații mobile, stabilite prin prezenta directivă.

Articolul 3

Definiții

În sensul prezentei directive, se aplică următoarele definiții:

1.

„organism din sectorul public” înseamnă statul, autoritățile regionale sau locale, organismele de drept public, astfel cum sunt definite la articolul 2 alineatul (1) punctul 4 din Directiva 2014/24/UE, sau asociațiile formate din una sau mai multe astfel de autorități sau din unul sau mai multe astfel de organisme de drept public, dacă respectivele asociații sunt instituite cu scopul explicit de a răspunde nevoilor de interes general, neavând un caracter industrial sau comercial;

2.

„aplicație mobilă” înseamnă software-ul pentru aplicații conceput și dezvoltat de către sau în numele organismelor din sectorul public, în vederea utilizării de către publicul larg, pe dispozitive mobile, cum ar fi telefoanele inteligente și tabletele. Aceasta nu include software-ul care controlează respectivele dispozitive (sisteme de operare pentru dispozitivele mobile) sau echipamente hardware;

3.

„standard” înseamnă un standard astfel cum este definit la articolul 2 punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 1025/2012;

4.

„standard european” înseamnă un standard european astfel cum este definit la articolul 2 punctul 1 litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1025/2012;

5.

„standard armonizat” înseamnă un standard armonizat astfel cum este definit la articolul 2 punctul 1 litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1025/2012;

6.

„conținut media cu dimensiune temporală” înseamnă conținutul media de următoarele tipuri: numai audio, numai video, audio-video, audio și/sau video combinat cu interacțiune;

7.

„elemente ale colecțiilor de patrimoniu” înseamnă bunuri aflate în proprietate privată sau publică, care prezintă un interes istoric, artistic, arheologic, estetic, științific sau tehnic și care fac parte din colecții conservate de instituții culturale, cum ar fi bibliotecile, arhivele și muzeele;

8.

„datele privind măsurătorile” înseamnă rezultatele cuantificate ale activității de monitorizare desfășurate pentru a verifica respectarea de către site-urile web și aplicațiile mobile ale organismelor din sectorul public a cerințelor privind accesibilitatea menționate la articolul 4. Datele privind măsurătorile acoperă atât informații cantitative cu privire la eșantionul de site-uri web și de aplicații mobile testate (numărul de site-uri web și aplicații, eventual cu numărul lor de vizitatori sau utilizatori etc.), cât și informații cantitative cu privire la nivelul de accesibilitate.

Articolul 4

Cerințe privind accesibilitatea site-urilor web și a aplicațiilor mobile

Statele membre se asigură că organismele din sectorul public iau măsurile necesare pentru ca site-urile web și aplicațiile lor mobile să devină mai accesibile, făcându-le ușor de identificat, funcționale, ușor de înțeles și stabile.

Articolul 5

Sarcina disproporționată

(1)   Statele membre se asigură că organismele din sectorul public aplică cerințele privind accesibilitatea de la articolul 4, în măsura în care cerințele respective nu impun o povară disproporționată pentru organismele din sectorul public în sensul respectivului articol.

(2)   Pentru a evalua măsura în care conformitatea cu cerințele privind accesibilitatea de la articolul 4 impune o sarcină disproporționată, statele membre se asigură că organismul din sectorul public vizat ține seama de circumstanțe relevante, inclusiv de următoarele:

(a)

dimensiunea, resursele și natura organismului din sectorul public vizat; și

(b)

costurile și beneficiile estimate pentru organismul din sectorul public vizat în raport cu beneficiile estimate pentru persoanele cu dizabilități, luând în considerare frecvența și durata de utilizare a site-ului web sau a aplicației mobile specifice.

(3)   Fără a aduce atingere alineatului (1) de la prezentul articol, organismul din sectorul public vizat efectuează evaluarea inițială a măsurii în care conformitatea cu cerințele privind accesibilitatea de la articolul 4 impune o sarcină disproporționată.

(4)   Atunci când utilizează derogarea prevăzută la alineatul (1) de la prezentul articol pentru un anumit site web sau pentru o aplicație mobilă, după efectuarea evaluării menționate la alineatul (2) de la prezentul articol, un organism din sectorul public explică, în declarația privind accesibilitatea menționată la articolul 7, acele părți din cerințele privind accesibilitatea care nu au putut fi respectate și, după caz, oferă alternative accesibile.

Articolul 6

Prezumția de conformitate cu cerințele privind accesibilitatea

(1)   Conținutul site-urilor web și al aplicațiilor mobile care respectă standardele armonizate sau părți ale acestora, ale căror referințe au fost publicate de Comisie în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1025/2012, este considerat a fi în conformitate cu cerințele privind accesibilitatea de la articolul 4 care sunt cuprinse în standardele respective sau în părți ale acestora.

(2)   În cazul în care nu a fost publicată nicio referință a standardelor armonizate menționate la alineatul (1) de la prezentul articol, conținutul aplicațiilor mobile care respectă specificațiile tehnice sau părți ale acestora este considerat a fi în conformitate cu cerințele privind accesibilitatea prevăzute la articolul 4, care fac obiectul respectivelor specificații tehnice sau al unor părți ale acestora.

Comisia adoptă acte de punere în aplicare care stabilesc specificațiile tehnice menționate la primul paragraf al prezentului alineat. Specificațiile tehnice respective respectă cerințele privind accesibilitatea prevăzute la articolul 4 și asigură cel puțin un nivel de accesibilitate echivalent celui asigurat prin standardul european EN 301 549 V1.1.2 (2015-04).

Actele de punere în aplicare menționate la al doilea paragraf de la prezentul alineat se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 11 alineatul (3). Primul astfel de act de punere în aplicare se adoptă, în cazul în care nu au fost publicate referințele standardelor armonizate menționate la alineatul (1) de la prezentul articol, până la 23 decembrie 2018.

(3)   În cazul în care nu au fost publicate referințele standardelor armonizate menționate la alineatul (1) din prezentul articol, conținutul site-urilor web care îndeplinește cerințele relevante din standardul european EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) sau din părți ale acestuia este considerat a fi în conformitate cu cerințele privind accesibilitatea prevăzute la articolul 4 care fac obiectul cerințelor relevante respective sau al unor părți ale acestora.

În cazul în care nu au fost publicate referințele standardelor armonizate menționate la alineatul (1) de la prezentul articol și în lipsa specificațiilor tehnice menționate la alineatul (2) de la prezentul articol, conținutul aplicațiilor mobile care îndeplinește cerințele relevante din standardul european EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) sau din părți ale acestuia este considerat a fi în conformitate cu cerințele privind accesibilitatea prevăzute la articolul 4 care fac obiectul cerințelor relevante respective sau al unor părți ale acestora.

(4)   Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 10 pentru a modifica alineatul (3) de la prezentul articol prin actualizarea referințelor la standardul european EN 301 549 V1.1.2 (2015-04), astfel încât să menționeze referințe ale unei versiuni mai recente a acestui standard sau ale unui standard european care îl înlocuiește, în cazul în care versiunea sau standardul respectiv îndeplinește cerințele privind accesibilitatea stabilite la articolul 4 și asigură cel puțin un nivel de accesibilitate echivalent celui asigurat prin standardul european EN 301 549 V1.1.2 (2015-04).

Articolul 7

Măsuri suplimentare

(1)   Statele membre se asigură că organismele din sectorul public oferă și actualizează periodic o declarație privind accesibilitatea detaliată, cuprinzătoare și clară cu privire la conformitatea cu prezenta directivă a site-urilor lor web și a aplicațiilor lor mobile.

Pentru site-urile web, declarația privind accesibilitatea este furnizată într-un format accesibil, utilizând modelul de declarație privind accesibilitatea menționat la alineatul (2), și se publică pe site-ul web relevant.

Pentru aplicațiile mobile, declarația privind accesibilitatea este furnizată într-un format accesibil, utilizând modelul de declarație privind accesabilitatea menționat la alineatul (2), și este disponibilă pe site-ul web al organismului din sectorul public care a dezvoltat aplicația mobilă în cauză sau împreună cu alte informații disponibile în momentul descărcării aplicației.

Declarația include:

(a)

o explicație cu privire la părțile din conținut care nu sunt accesibile, precum și motivele care au stat la baza inaccesibilității și, după caz, alternativele accesibile prevăzute;

(b)

o descriere a unui mecanism de feedback și un link către acesta, pentru a permite oricărei persoane să informeze organismul din sectorul public vizat asupra oricăror neconformități ale site-ului său web sau ale aplicației mobile cu cerințele privind accesibilitatea prevăzute la articolul 4 și să solicite informațiile excluse în temeiul articolului 1 alineatul (4) și al articolului 5; și

(c)

un link către procedura de asigurare a punerii în aplicare prevăzută la articolul 9, la care se poate recurge în cazul unui răspuns nesatisfăcător la informare sau solicitare.

Statele membre se asigură că organismele din sectorul public oferă un răspuns adecvat la informare sau la solicitare, într-o perioadă de timp rezonabilă.

(2)   Comisia adoptă acte de punere în aplicare de stabilire a unui model de declarație privind accesibilitatea. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 11 alineatul (2). Până la 23 decembrie 2018, Comisia adoptă primul astfel de act de punere în aplicare.

(3)   Statele membre iau măsuri pentru a facilita aplicarea cerințelor privind accesibilitatea prevăzute la articolul 4 în cazul altor tipuri de site-uri web sau de aplicații mobile decât cele menționate la articolul 1 alineatul (2), în special în cazul site-urilor web sau al aplicațiilor mobile reglementate prin legislația națională în materie de accesibilitate.

(4)   Statele membre promovează și facilitează organizarea de programe de formare privind accesibilitatea site-urilor web și a aplicațiilor mobile destinate părților interesate relevante și personalului organismelor din sectorul public, destinate învățării modului de a crea, a administra și a actualiza conținutul accesibil al site-urilor web și al aplicațiilor mobile.

(5)   Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a spori gradul de informare cu privire la cerințele privind accesibilitatea prevăzute la articolul 4, cu privire la avantajele acestora pentru utilizatori și pentru proprietarii de site-uri web și de aplicații mobile și cu privire la posibilitatea de a furniza feedback în cazul nerespectării cerințelor din prezenta directivă, conform dispozițiilor din prezentul articol.

(6)   În scopul monitorizării și raportării menționate la articolul 8, Comisia facilitează cooperarea la nivelul Uniunii între statele membre, precum și între statele membre și părțile interesate relevante, în vederea schimbului de cele mai bune practici între acestea și pentru a revizui metodologia de monitorizare menționată la articolul 8 alineatul (2), evoluția pieței și a tehnologiei, precum și progresele în materie de accesibilitate a site-urilor web și a aplicațiilor mobile.

Articolul 8

Monitorizare și raportare

(1)   Statele membre monitorizează periodic conformitatea site-urilor web și a aplicațiilor mobile ale organismelor din sectorul public cu cerințele privind accesibilitatea prevăzute la articolul 4, pe baza metodologiei de monitorizare prevăzute la alineatul (2) de la prezentul articol.

(2)   Comisia adoptă acte de punere în aplicare privind stabilirea unei metodologii de monitorizare a conformității site-urilor web și a aplicațiilor mobile cu cerințele privind accesibilitatea de la articolul 4. Metodologia este transparentă, transferabilă, comparabilă, reproductibilă și ușor de utilizat. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 11 alineatul (3). Până la 23 decembrie 2018, Comisia adoptă primul astfel de act de punere în aplicare.

(3)   Metodologia de monitorizare menționată la alineatul (2) poate lua în considerare expertiza și include:

(a)

periodicitatea monitorizării și eșantionarea site-urilor web și a aplicațiilor mobile care fac obiectul monitorizării;

(b)

la nivelul site-urilor web, eșantionarea paginilor web și a conținutului paginilor respective;

(c)

la nivelul aplicațiilor mobile, conținutul care urmează să fie testat, luând în considerare momentul lansării inițiale a aplicației și al actualizărilor ulterioare ale funcționalităților;

(d)

o descriere a modului în care conformitatea sau neconformitatea cu cerințele privind accesibilitatea prevăzute la articolul 4 trebuie suficient demonstrată, cu trimiteri directe, atunci când este cazul, la descrierile relevante care figurează în standardul armonizat sau, în absența acestuia, la cele care figurează în specificațiile tehnice menționate la articolul 6 alineatul (2), ori în standardul european menționat la articolul 6 alineatul (3);

(e)

în cazul în care sunt identificate deficiențe, un mecanism pentru furnizarea de date și informații cu privire la conformitatea cu cerințele privind accesibilitatea prevăzute la articolul 4 într-un format care să poată fi utilizat de organismele din sectorul public în vederea corectării deficiențelor; și

(f)

măsuri adecvate, inclusiv, dacă este necesar, exemple și orientări, pentru testări automate, manuale și privind posibilitățile de utilizare, în combinație cu parametrii de eșantionare, într-un mod care să fie compatibil cu periodicitatea monitorizării și a raportării.

(4)   Până la 23 decembrie 2021 și, ulterior, din trei în trei ani, statele membre înaintează Comisiei un raport privind rezultatele monitorizării, inclusiv datele privind măsurătorile. Raportul respectiv se redactează pe baza modalităților de raportare menționate la alineatul (6) din prezentul articol. Raportul cuprinde, de asemenea, informații privind utilizarea procedurii de asigurare a punerii în aplicare prevăzute la articolul 9.

(5)   În plus față de măsurile adoptate în conformitate cu articolul 7, primul raport acoperă, de asemenea, următoarele:

(a)

o descriere a mecanismelor instituite de statele membre pentru consultarea părților interesate relevante cu privire la accesibilitatea site-urilor web și a aplicațiilor mobile;

(b)

proceduri pentru a face publice eventualele evoluții ale politicii privind accesibilitatea site-urilor web și a aplicațiilor mobile;

(c)

experiențele și constatările rezultate în urma punerii în aplicare a normelor privind respectarea cerințelor privind accesibilitatea prevăzute la articolul 4; și

(d)

informații cu privire la activitățile de formare și de sporire a gradului de informare.

În cazul în care au fost aduse modificări semnificative în legătură cu elementele menționate la primul paragraf, statele membre includ în rapoartele lor ulterioare informații privind respectivele modificări.

(6)   Conținutul tuturor rapoartelor, care nu trebuie neapărat să includă lista site-urilor web, a aplicațiilor mobile sau a organismelor din sectorul public examinate, se publică într-un format accesibil. Comisia adoptă acte de punere în aplicare de stabilire a modalităților prin care statele membre transmit rapoarte Comisiei. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 11 alineatul (3). Până la 23 decembrie 2018, Comisia adoptă primul astfel de act de punere în aplicare.

(7)   Până la 23 septembrie 2018, statele membre informează Comisia cu privire la organismul desemnat să efectueze funcțiile de monitorizare și raportare.

Articolul 9

Procedura de asigurare a punerii în aplicare

(1)   Statele membre asigură disponibilitatea unei proceduri adecvate și eficace de asigurare a punerii în aplicare, pentru a garanta conformitatea cu prezenta directivă, în ceea ce privește cerințele prevăzute la articolele 4 și 5 și la articolul 7 alineatul (1). În special, statele membre asigură adoptarea unei proceduri de asigurare a punerii în aplicare, cum ar fi posibilitatea de a contacta un ombudsman, pentru a garanta tratarea eficientă a informărilor și solicitărilor primite astfel cum se prevede la articolul 7 alineatul (1) litera (b), și pentru a examina evaluarea menționată la articolul 5.

(2)   Până la 23 septembrie 2018, statele membre informează Comisia cu privire la organismul responsabil de asigurarea punerii în aplicare a prezentei directive.

Articolul 10

Exercitarea delegării

(1)   Competența de a adopta actele delegate îi este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)   Competența de a adopta actele delegate menționată la articolul 4 alineatul (4) se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată de la 23 iunie 2017.

(3)   Delegarea competenței menționată la articolul 6 alineatul (4) poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

(4)   Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare.

(5)   De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)   Un act delegat adoptat în temeiul articolului 6 alineatul (4) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu a formulat nicio obiecție în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 11

Procedura comitetului

(1)   Comisia este asistată de un comitet. Comitetul respectiv este un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

(2)   În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

(3)   În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Articolul 12

Transpunere

(1)   Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 23 septembrie 2018. Statele membre informează de îndată Comisia în legătură cu acestea.

Atunci când statele membre adoptă respectivele măsuri, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Statele membre transmit Comisiei textul principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat prin prezenta directivă.

(3)   Statele membre aplică respectivele măsuri după cum urmează:

(a)

site-urilor web ale organismelor din sectorul public care nu au fost publicate înainte de 23 septembrie 2018: începând cu 23 septembrie 2019;

(b)

site-urilor web ale organismelor din sectorul public care nu sunt vizate la litera (a): începând cu 23 septembrie 2020;

(c)

aplicațiilor mobile ale organismelor din sectorul public: începând cu 23 iunie 2021.

Articolul 13

Examinare

Comisia examinează punerea în aplicare a prezentei directive până la 23 iunie 2022. Această examinare ia în considerare rapoartele statelor membre cu privire la rezultatele monitorizării prevăzute la articolul 8 și la utilizarea procedurii de asigurare a punerii în aplicare prevăzute la articolul 9. Examinarea include, de asemenea, o trecere în revistă a progreselor tehnologice care ar putea facilita accesibilitatea pentru anumite tipuri de conținut excluse din domeniul de aplicare al prezentei directive. Rezultatele acestei treceri în revistă se publică într-un format accesibil.

Articolul 14

Intrare în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 15

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Strasbourg, 26 octombrie 2016.

Pentru Parlamentul European

Președintele

M. SCHULZ

Pentru Consiliu

Președintele

I. LESAY


(1)  JO C 271, 19.9.2013, p. 116.

(2)  Poziția Parlamentului European din 26 februarie 2014 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Poziția în primă lectură a Consiliului din 18 iulie 2016 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial). Poziția Parlamentului European din 26 octombrie 2016 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

(3)  Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 320).

(4)  Regulamentul (UE) nr. 1304/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul social european și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 470).

(5)  Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a Programului-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) – Orizont 2020 și de abrogare a Deciziei nr. 1982/2006/CE (JO L 347, 20.12.2013, p. 104).

(6)  Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE (JO L 94, 28.3.2014, p. 65).

(7)  Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale și de abrogare a Directivei 2004/17/CΕ (JO L 94, 28.3.2014, p. 243).

(8)  Directiva 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă (JO L 303, 2.12.2000, p. 16).

(9)  Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE și 93/15/CEE ale Consiliului și a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE și 2009/105/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului și a Deciziei nr. 1673/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 316, 14.11.2012, p. 12).

(10)  JO L 123, 12.5.2016, p. 1.

(11)  Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

2.12.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 327/16


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/2103 AL COMISIEI

din 21 noiembrie 2016

de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Burrata di Andria (IGP)]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 52 alineatul (2),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 50 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, cererea de înregistrare a denumirii „Burrata di Andria”, depusă de Italia, a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (2).

(2)

Deoarece Comisiei nu i s-a comunicat nicio declarație de opoziție în conformitate cu articolul 51 din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, denumirea „Burrata di Andria” ar trebui, prin urmare, înregistrată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se înregistrează denumirea „Burrata di Andria” (IGP).

Denumirea menționată la primul paragraf identifică un produs din clasa 1.3. Brânzeturi din anexa XI la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 668/2014 al Comisiei (3).

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 21 noiembrie 2016.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Phil HOGAN

Membru al Comisiei


(1)  JO L 343, 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 263, 20.7.2016, p. 7.

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 668/2014 al Comisiei din 13 iunie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (JO L 179, 19.6.2014, p. 36).


2.12.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 327/18


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/2104 AL COMISIEI

din 21 noiembrie 2016

de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Vale of Evesham Asparagus (IGP)]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 52 alineatul (2),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 50 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, cererea de înregistrare a denumirii „Vale of Evesham Asparagus”, depusă de Regatul Unit, a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (2).

(2)

Deoarece Comisiei nu i s-a comunicat nicio declarație de opoziție în conformitate cu articolul 51 din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, denumirea „Vale of Evesham Asparagus” ar trebui, prin urmare, înregistrată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se înregistrează denumirea „Vale of Evesham Asparagus” (IGP).

Denumirea menționată la primul paragraf identifică un produs din clasa 1.6. Fructe, legume și cereale, proaspete sau prelucrate, din anexa XI la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 668/2014 al Comisiei (3).

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 21 noiembrie 2016.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Phil HOGAN

Membru al Comisiei


(1)  JO L 343, 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 257, 15.7.2016, p. 16.

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 668/2014 al Comisiei din 13 iunie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (JO L 179, 19.6.2014, p. 36).


2.12.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 327/19


REGULAMENTUL (UE) 2016/2105 AL COMISIEI

din 1 decembrie 2016

de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 794/2004 în ceea ce privește formularul care trebuie utilizat pentru notificarea ajutoarelor de stat în sectorul pescuitului și acvaculturii

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2015/1589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (1), în special articolul 33,

după consultarea Comitetului consultativ privind ajutoarele de stat,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei (2) stabilește dispoziții detaliate privind forma, conținutul și alte detalii referitoare la notificarea ajutoarelor de stat. Regulamentul menționat prevede că informațiile suplimentare necesare pentru evaluarea măsurilor de ajutor în conformitate cu reglementările, orientările, cadrele și alte texte aplicabile ajutoarelor de stat trebuie furnizate în fișele de informații suplimentare cuprinse în partea III a anexei I la respectivul regulament.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 794/2004 prevede, de asemenea, că, ori de câte ori se modifică sau se înlocuiesc orientările sau cadrele relevante, Comisia trebuie să adapteze formularele și fișele de informații corespondente.

(3)

În urma adoptării de către Comisie a Orientărilor privind ajutoarele de stat în sectorul pescuitului și acvaculturii (3), s-au schimbat normele aplicate de Comisie la evaluarea compatibilității măsurilor de ajutor de stat cu piața internă. Prin urmare, este necesară înlocuirea fișei de informații suplimentare pentru notificarea ajutoarelor de stat în sectorul pescuitului și acvaculturii cuprinse în partea III a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 794/2004.

(4)

Așadar, Regulamentul (CE) nr. 794/2004 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 794/2004 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 1 decembrie 2016.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 248, 24.9.2015, p. 9.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/1589 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (JO L 140, 30.4.2004, p. 1).

(3)  Comunicarea Comisiei – Orientări pentru examinarea ajutoarelor de stat în sectorul pescuitului și acvaculturii (JO C 217, 2.7.2015, p. 1).


ANEXĂ

În anexa I la Regulamentul (CE) nr. 794/2004, partea III.14 se înlocuiește cu următorul text:

„PARTEA III.14

FIȘĂ DE INFORMAȚII SUPLIMENTARE PRIVIND AJUTORUL DE STAT PENTRU SECTORUL PESCUITULUI ȘI ACVACULTURII

Această fișă de informații suplimentare trebuie utilizată în cazul notificării unei măsuri de ajutor vizate de Orientările pentru examinarea ajutoarelor de stat în sectorul pescuitului și acvaculturii  (1) (denumite în continuare «Orientările»).

1.   Principii comune de evaluare

1.1.   Respectă măsura de ajutor următoarele principii de evaluare comune? În cazul unui răspuns afirmativ sau dacă măsura de ajutor nu trebuie să respecte principiul efectului stimulativ prevăzut la secțiunea 3.6 din Orientări, vă rugăm să bifați căsuța corespunzătoare:

măsura de ajutor contribuie la îndeplinirea unui obiectiv bine definit de interes comun;

necesitatea intervenției statului: măsura de ajutor de stat vizează o situație în care ajutorul poate aduce o îmbunătățire semnificativă pe care piața nu o poate realiza, de exemplu prin remedierea unei disfuncționalități a pieței;

caracterul adecvat al măsurii de ajutor: măsura de ajutor este un instrument corespunzător de politică pentru abordarea obiectivului de interes comun;

efectul stimulativ: ajutoarele modifică comportamentul întreprinderii (întreprinderilor) în cauză astfel încât aceasta (acestea) desfășoară activități suplimentare pe care nu le-ar iniția în absența ajutoarelor sau le-ar desfășura prin mijloace sau în locații limitate sau diferite; sau ajutoarele nu trebuie să aibă un efect stimulativ, în conformitate cu punctul 52 din Orientări;

proporționalitatea ajutoarelor (ajutoare limitate la minimul necesar): valoarea ajutorului se limitează la minimul necesar pentru a stimula investiția sau activitatea suplimentară în domeniul vizat;

evitarea efectelor negative nejustificate asupra concurenței și schimburilor comerciale dintre statele membre: efectele negative ale ajutorului sunt suficient de limitate, astfel încât bilanțul global al măsurii să fie pozitiv;

transparența ajutoarelor: statele membre, Comisia, operatorii economici și opinia publică au acces ușor la toate actele relevante și la toate informațiile pertinente cu privire la ajutorul acordat.

1.2.   Măsura de ajutor sau orice condiție asociată acesteia, inclusiv metoda ei de finanțare, dacă aceasta face parte integrantă din măsura respectivă, presupune o încălcare a legislației Uniunii?

☐ Da

☐ Nu

1.3.   Ajutoarele pentru activități legate de exporturi spre țări terțe sau state membre, adică ajutoarele direct legate de cantitățile exportate, de înființarea și funcționarea unei rețele de distribuție sau de alte cheltuieli sunt legate de activitățile de export sau sunt ajutoarele subordonate utilizării preferențiale a produselor naționale față de produsele importate?

☐ Da

☐ Nu

Vă atragem atenția asupra faptului că, dacă răspunsul la întrebările prevăzute la punctele 1.2 și 1.3 este afirmativ, ajutorul este incompatibil cu piața internă, astfel cum se prevede la punctele 26 și 27 din Orientări.

1.4.   Este ajutorul acordat unei întreprinderi care face obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a Comisiei prin care un ajutor este declarat ilegal și incompatibil cu piața internă?

Vă atragem atenția asupra faptului că această dispoziție nu se aplică ajutoarelor pentru repararea pagubelor provocate de dezastre naturale prevăzute la articolul 107 alineatul (2) litera (b) din tratat.

☐ Da

☐ Nu

Dacă răspunsul este afirmativ, vă rugăm să precizați decizia relevantă a Comisiei:

 

2.   Principii specifice pentru sectorul pescuitului și al acvaculturii

2.1.   În cazul unei scheme de ajutoare, sunt cererile inadmisibile dacă provin de la operatori care au comis una sau mai multe dintre încălcările sau infracțiunile prevăzute la articolul 10 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (2) sau o fraudă prevăzută la articolul 10 alineatul (3) din respectivul regulament în timpul perioadei stabilite în actele delegate adoptate în temeiul articolului 10 alineatul (4) din regulamentul menționat?

Vă atragem atenția asupra faptului că acest principiu nu se aplică în cazul ajutoarelor care îndeplinesc condițiile specifice prevăzute în secțiunile 4, 5.3 și 5.4 din Orientări.

☐ Da

☐ Nu

Dacă răspunsul este afirmativ, vă rugăm să precizați dispozițiile specifice de inadmisibilitate:

 

 

2.2.   În cazul unui ajutor individual, vă rugăm să confirmați că operatorul în cauză nu a comis una sau mai multe dintre încălcările sau infracțiunile prevăzute la articolul 10 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 508/2014 sau o fraudă prevăzută la articolul 10 alineatul (3) din respectivul regulament în timpul perioadei stabilite în actele delegate adoptate în temeiul articolului 10 alineatul (4) din regulamentul menționat.

Vă atragem atenția asupra faptului că acest principiu nu se aplică în cazul ajutoarelor care îndeplinesc condițiile specifice prevăzute în secțiunile 4, 5.3 și 5.4 din Orientări.

☐ Da

☐ Nu

2.3.   Prevede măsura de ajutor, în mod explicit, că fiecare întreprindere trebuie să respecte normele politicii comune în domeniul pescuitului (PCP) pe toată durata implementării proiectului și timp de cinci ani după efectuarea plății finale către beneficiar?

☐ Da

☐ Nu

2.4.   Vă rugăm să confirmați că un beneficiar care a comis una sau mai multe dintre încălcările prevăzute la articolul 10 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 508/2014 în perioada implementării proiectului și în perioada de cinci ani de la efectuarea plății finale către beneficiar trebuie să ramburseze ajutorul.

☐ Da

☐ Nu

2.5.   Vă rugăm să confirmați că nu se acordă ajutoare pentru activități care corespund unor operațiuni neeligibile în temeiul articolului 11 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014.

☐ Da

☐ Nu

2.6.   Dacă răspunsul la întrebările din secțiunile 2.3, 2.4 și 2.5 din prezenta fișă de informații suplimentare este afirmativ, vă rugăm să precizați dispozițiile specifice din legislația națională relevantă care stabilesc condițiile menționate la aceste întrebări:

 

 

 

2.7.   Dacă măsura de ajutor este de aceeași natură ca o operațiune eligibilă pentru finanțare în temeiul Regulamentului (UE) nr. 508/2014, este ea conformă cu dispozițiile relevante din regulamentul respectiv aplicabile acelui tip de operațiune, în special cu dispozițiile privind intensitatea ajutoarelor publice?

☐ Da

☐ Nu

Dacă nu, vă rugăm să demonstrați justificarea și caracterul indispensabil al ajutorului:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   Contribuția la un obiectiv de interes comun

3.1.   Intră măsura de ajutor în sfera de aplicare a secțiunilor 4, 5.1, 5.3 sau 5.4 din Orientări și îndeplinește condițiile specifice prevăzute în secțiunea relevantă?

☐ Da

☐ Nu

Dacă răspunsul este afirmativ, vă atragem atenția asupra faptului că Comisia consideră că măsura de ajutor contribuie la atingerea unui obiectiv de interes comun și nu luați în considerare secțiunile 3.2 și 3.3.

3.2.   Vă rugăm să identificați obiectivul sau obiectivele de interes comun prevăzute la articolul 107 alineatul (3) din tratat la realizarea cărora contribuie măsura de ajutor:

 

 

3.3.   Vă rugăm să identificați obiectivul sau obiectivele PCP la realizarea cărora contribuie măsura de ajutor și să demonstrați în mod clar modul în care măsura de ajutor contribuie la atingerea acestui obiectiv sau acestor obiective, fără a avea un efect negativ asupra altor obiective ale PCP (3):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   Necesitatea intervenției statului:

4.1.   Intră măsura de ajutor în sfera de aplicare a secțiunilor 4, 5.1, 5.3 sau 5.4 din Orientări și îndeplinește condițiile specifice prevăzute în secțiunea relevantă?

☐ Da

☐ Nu

Dacă răspunsul este afirmativ, vă atragem atenția asupra faptului că Comisia consideră că este necesară o intervenție a statului și nu luați în considerare secțiunile 4.2, 4.3 și 4.4.

4.2.   Vă rugăm să descrieți problema care ar urma să fie remediată prin măsura de ajutor și să explicați modul în care ajutorul este direcționat către situații în care poate aduce o îmbunătățire substanțială pe care piața nu o poate oferi pe cont propriu:

 

 

 

 

 

4.3.   Vă rugăm să explicați dacă și cum corectează măsura de ajutor disfuncționalitățile pieței, contribuind astfel la funcționarea eficientă a piețelor și la creșterea competitivității sau dacă și cum este utilizat ajutorul pentru a obține rezultate de piață mai atractive și echitabile în cazul unor rezultate nesatisfăcătoare ale pieței din punctul de vedere al echității sau al coeziunii:

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.   Vă rugăm să explicați dacă și cum promovează ajutorul raționalizarea și eficiența sectorului pescuitului și al acvaculturii și dacă și cum vizează ajutorul îmbunătățiri permanente pentru ca acest sector să poată funcționa pe baza factorilor de piață:

 

 

 

 

 

5.   Caracterul adecvat al ajutorului

5.1.   Intră ajutorul în sfera de aplicare a secțiunilor 4, 5.1, 5.3 sau 5.4 din Orientări și îndeplinește condițiile specifice prevăzute în secțiunea relevantă?

☐ Da

☐ Nu

Dacă răspunsul este afirmativ, vă atragem atenția asupra faptului că Comisia consideră că măsura de ajutor este un instrument de politică adecvat și nu luați în considerare secțiunile 5.2-5.5.

5.2.   Vă rugăm să demonstrați de ce alte instrumente de politică cu efecte de denaturare mai reduse nu ar putea contribui pozitiv la fel de mult la realizarea obiectivelor PCP și de ce s-a renunțat la alte opțiuni de politică:

 

 

 

 

 

5.3.   S-a făcut o evaluare de impact privind măsura de ajutor notificată?

☐ Da

☐ Nu

Dacă răspunsul este afirmativ, vă rugăm să rezumați concluziile principale ale acesteia:

 

 

 

 

 

5.4.   Vă rugăm să precizați tipul ajutorului și să explicați de ce acest tip este susceptibil să genereze cele mai puține denaturări ale concurenței și comerțului?

 

 

 

5.5.   Dacă ajutorul este acordat sub forme care dau naștere unor beneficii pecuniare directe (de exemplu granturi directe, scutiri sau reduceri ale impozitelor, ale contribuțiilor la asigurările sociale sau ale altor taxe obligatorii), vă rugăm să demonstrați motivul pentru care sunt mai puțin adecvate alte forme de ajutor cu un potențial mai redus de denaturare, cum ar fi avansurile rambursabile sau tipurile de ajutoare bazate pe instrumente de datorii sau de capital (de exemplu împrumuturi cu dobândă mică sau subvenționări ale ratei dobânzii, garanții de stat sau alte aporturi de capital în condiții avantajoase):

 

 

 

 

 

 

 

6.   Efectul stimulativ

6.1.   Are ajutorul de stat un caracter compensatoriu, cum ar fi ajutoarele care intră sub incidența secțiunii 4, 5.3 sau 5.4, și îndeplinește el condițiile specifice stabilite în secțiunea relevantă sau intră ajutorul în sfera de aplicare a secțiunii 5.6 din Orientări și îndeplinește condițiile stabilite în această secțiune?

☐ Da

☐ Nu

Dacă răspunsul este afirmativ, vă atragem atenția asupra faptului că nu este necesar ca ajutorul să aibă efect stimulativ și nu luați în considerare secțiunile 6.2-6.6.

6.2.   Vă rugăm să demonstrați modul în care ajutorul schimbă comportamentul întreprinderii în așa fel încât aceasta se implică într-o activitate suplimentară pe care nu ar fi desfășurat-o în absența ajutorului sau pe care ar fi desfășurat-o într-un mod limitat sau diferit:

 

 

 

 

 

6.3.   Subvenționează ajutorul costurile unei activități pe care beneficiarul le-ar fi suportat în orice caz sau compensează el riscul comercial normal al unei activități economice?

☐ Da

☐ Nu

Dacă răspunsul este afirmativ, vă atragem atenția asupra faptului că ajutorul nu poate fi considerat ca având efect stimulativ (punctul 49 din Orientări).

6.4.   Este ajutorul acordat pentru o operațiune pe care beneficiarul a început deja s-o implementeze înainte ca el să înainteze autorităților naționale cererea de acordare a ajutorului?

☐ Da

☐ Nu

Dacă răspunsul este afirmativ, vă atragem atenția că, în conformitate cu punctul 51 din Orientări, ajutorul nu poate fi considerat ca având efect stimulativ.

6.5.   Ajutorul este ajutor de funcționare (4) sau ajutor destinat să faciliteze respectarea standardelor obligatorii?

☐ Da

☐ Nu

Dacă răspunsul este afirmativ, vă atragem atenția asupra faptului că, în conformitate cu punctul 50 din Orientări, un astfel de ajutor este în principiu incompatibil cu piața internă, cu excepția cazurilor în care se prevăd în mod expres derogări în legislația Uniunii sau în Orientări, precum și în alte cazuri justificate în mod corespunzător.

Dacă răspunsul este afirmativ, vă rugăm să precizați dispozițiile care autorizează în mod expres un astfel de ajutor sau să dați justificări detaliate pentru un astfel de ajutor:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6.   Dacă ajutorul este sub formă de avantaje fiscale, instituie măsura de ajutor un drept la ajutor conform unor criterii obiective și fără ca statul membru să-și mai exercite puterea discreționară?

Vă atragem atenția asupra faptului că ultima cerință nu se aplică în cazul versiunilor ulterioare ale schemelor fiscale, dacă măsura a făcut deja obiectul schemelor anterioare sub formă de avantaje fiscale.

☐ Da

☐ Nu

7.   Proporționalitatea ajutorului

7.1.   Are ajutorul de stat un caracter compensatoriu, cum ar fi ajutoarele care intră sub incidența secțiunii 4, 5.3 sau 5.4, și îndeplinește el condițiile specifice stabilite în secțiunea relevantă sau intră ajutorul în sfera de aplicare a secțiunii 5.6 din Orientări și îndeplinește el condițiile stabilite în această secțiune?

☐ Da

☐ Nu

Dacă răspunsul este afirmativ, vă atragem atenția asupra faptului că ajutorul este considerat ca fiind proporțional și nu luați în considerare secțiunile 7.2-7.4.

7.2.   Vă rugăm să demonstrați dacă și cum suma ajutorului corespunde costurilor suplimentare nete aferente implementării investiției în zona în cauză, în comparație cu scenariul contrafactual în absența ajutorului:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.   Dacă măsura de ajutor este de aceeași natură ca o operațiune eligibilă pentru finanțare în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 508/2014, cuantumul ajutorului depășește intensitatea maximă aplicabilă a ajutorului public prevăzută la articolul 95 și în anexa I la regulamentul respectiv?

☐ Da

☐ Nu

Dacă răspunsul este afirmativ, vă rugăm să demonstrați justificarea și caracterul indispensabil al ajutorului:

 

 

 

 

 

7.4.   Va fi ajutorul acordat în același timp în cadrul mai multor scheme sau va fi cumulat cu ajutorul ad-hoc?

☐ Da

☐ Nu

Dacă răspunsul este afirmativ, cuantumul total al fondurilor publice pentru o activitate depășește el intensitățile maxime relevante ale ajutorului menționate în Orientări?

☐ Da

☐ Nu

8.   Efectele asupra concurenței și comerțului

8.1.   Intră ajutorul în sfera de aplicare a secțiunii 4, 5.1, 5.3 sau 5.4 din Orientări și îndeplinește el condițiile prevăzute în secțiunea relevantă?

☐ Da

☐ Nu

Dacă răspunsul este afirmativ, vă atragem atenția asupra faptului că Comisia consideră că efectele negative asupra concurenței și comerțului sunt limitate la minimum și nu luați în considerare secțiunile 8.2 și 8.3.

8.2.   Vă rugăm să demonstrați modul în care efectele negative ale măsurii de ajutor în ceea ce privește denaturarea concurenței și impactul asupra comerțului dintre statele membre sunt limitate la minimum și modul în care sunt contrabalansate de efectele pozitive în ceea ce privește contribuția la obiectivul de interes comun. În cazul unei scheme de ajutoare, vă rugăm să țineți seama de nivelurile de denaturare cumulate, mai degrabă decât doar luate individual, precum și de amploarea proiectelor în cauză, de valorile individuale și cumulate ale ajutorului, de beneficiarii preconizați, precum și de caracteristicile sectorului vizat. În cazul unui ajutor individual, vă rugăm să abordați problema efectelor negative legate de evitarea ieșirii de pe piață și de putere de piață substanțială și să furnizați dovezi care să permită identificarea pieței relevante a produsului, a pieței geografice, a concurenților, precum și a clienților și consumatorilor în cauză:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.   S-a făcut o evaluare de impact privind măsura de ajutor notificată?

☐ Da

☐ Nu

Dacă răspunsul este afirmativ, vă rugăm să rezumați concluziile principale ale acesteia:

 

 

 

 

 

9.   Transparență

9.1.   Va publica statul membru următoarele informații cel puțin pe un site cuprinzător dedicat ajutoarelor de stat, la nivel național sau regional?

(a)

textul integral al schemei de ajutoare și al dispozițiilor sale de punere în aplicare sau temeiul juridic pentru ajutorul individual ori un link către acesta;

(b)

autoritatea sau autoritățile care acordă ajutorul;

(c)

identitatea beneficiarilor individuali, forma și cuantumul ajutorului acordat fiecărui beneficiar, data acordării ajutorului, tipul de întreprindere (IMM/întreprindere mare), regiunea în care este situat beneficiarul (la nivelul NUTS II) și sectorul economic principal în care beneficiarul își desfășoară activitățile (la nivelul grupei NACE). [Această cerință de publicare poate fi eliminată în ceea ce privește acordarea de ajutoare individuale care nu depășesc 30 000 EUR. În cazul schemelor de ajutoare sub forma unor avantaje fiscale, informațiile pot fi furnizate în următoarele intervale (în milioane EUR): 0,03-0,5; peste 0,5 până la 1; peste 1 până la 2; peste 2.]

☐ Da

☐ Nu

9.2.   Vă rugăm să confirmați faptul că informațiile respective:

(a)

vor fi publicate după luarea deciziei de acordare a ajutorului;

(b)

vor fi păstrate timp de cel puțin 10 ani;

(c)

vor fi disponibile pentru publicul larg fără restricții (5).

☐ Da

☐ Nu

Vă atragem atenția asupra faptului că nu este necesar ca statele membre să publice informațiile înainte de 1 iulie 2017  (6).

10.   Categoriile de ajutoare

10.1.   Vă rugăm să alegeți secțiunea din Orientări în temeiul căreia ajutorul ar trebui evaluat și să furnizați informații detaliate cu privire la opțiunea aleasă în secțiunile 11-18 din prezenta fișă de informații suplimentare:

Secțiunea 4.1 din Orientări: Ajutor pentru repararea pagubelor provocate de dezastre naturale și de evenimente extraordinare

Secțiunea 5.1 din Orientări: Ajutor pentru categoriile de măsuri vizate de un regulament de exceptare pe categorii

Secțiunea 5.2 din Orientări: Ajutor care intră sub incidența anumitor orientări orizontale

Secțiunea 5.3 din Orientări: Ajutor destinat reparării pagubelor provocate de fenomene climatice nefavorabile

Secțiunea 5.4 din Orientări: Ajutor pentru acoperirea costurilor aferente prevenirii, controlului și eradicării bolilor animalelor în acvacultură

Secțiunea 5.5 din Orientări: Ajutor finanțat prin taxe parafiscale

Secțiunea 5.6 din Orientări: Ajutor pentru funcționare în regiunile ultraperiferice

Secțiunea 5.7 din Orientări: Ajutor pentru alte măsuri

11.   Ajutor pentru repararea pagubelor provocate de dezastre naturale și de evenimente extraordinare

Prezenta secțiune trebuie să fie completată în cazul notificării unei măsuri de ajutor destinate reparării pagubelor provocate de dezastre naturale sau de alte evenimente extraordinare, astfel cum se prevede în secțiunea 4.1 din Orientări.

11.1.   Este măsura de ajutor o schemă-cadru ex ante pentru compensarea pagubelor provocate de cutremure, avalanșe, alunecări de teren, inundații, tornade, uragane, erupții vulcanice și incendii necontrolate de origine naturală?

☐ Da

☐ Nu

(Dacă răspunsul este afirmativ, vă rugăm să nu țineți seama de secțiunile 11.3, 11.4, 11.5, 11.7 și 11.8.)

11.2.   Ce tip de dezastru natural sau de eveniment excepțional a provocat (sau, în cazul unei scheme-cadru de ajutoare ex ante, ar putea provoca) pagubele pentru care este prevăzută compensarea?

 

11.3.   Când a avut loc evenimentul specificat la secțiunea 11.1?

 

11.4.   Vă rugăm să menționați ultima dată la care poate fi plătit ajutorul.

 

11.5.   A recunoscut autoritatea competentă a statului membru în mod oficial evenimentul ca fiind un dezastru natural sau un eveniment extraordinar?

☐ Da

☐ Nu

11.6.   Ajutorul se plătește direct întreprinderii în cauză?

☐ Da

☐ Nu

11.7.   Vă rugăm să demonstrați legătura de cauzalitate directă între dezastrul natural sau evenimentul excepțional și pagubele suferite de întreprindere:

 

 

 

11.8.   Vă rugăm să prezentați o evaluare cât mai precisă posibil a pagubelor suferite de întreprindere:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.9.   Vă rugăm să precizați ce tip de pagubă este compensată (de exemplu, pagube materiale asupra bunurilor, pierderea de venituri):

 

 

 

 

 

11.10.   Sunt eligibile pentru ajutor doar acele costuri aferente pagubelor suferite ca o consecință directă a dezastrului natural sau a evenimentului excepțional?

☐ Da

☐ Nu

11.11.   Sunt costurile aferente pagubelor evaluate de o autoritate publică, de un expert independent recunoscut de autoritatea care acordă ajutoarele sau de o societate de asigurare?

☐ Da

☐ Nu

Dacă răspunsul este afirmativ, vă rugăm să specificați ce organism evaluează costurile.

 

11.12.   Vă rugăm să descrieți modul în care se calculează pagubele:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.13.   În caz de pagube materiale asupra bunurilor, pagubele respective sunt calculate în funcție de costurile reparațiilor sau în funcție de valoarea economică pe care o avea bunul afectat înainte de dezastrul natural sau de evenimentul excepțional?

☐ Da

☐ Nu

11.14.   În caz de pagube materiale asupra bunurilor, pagubele respective acoperă costurile reparațiilor sau scăderea valorii economice juste cauzate de dezastrul natural sau de evenimentul excepțional?

☐ Da

☐ Nu

11.15.   În caz de pierdere a veniturilor, se calculează această pierdere prin scăderea:

(a)

rezultatului înmulțirii cantității de produse obținute din pescuit și acvacultură în anul în care s-a produs dezastrul natural sau evenimentul extraordinar sau în fiecare an următor afectat de distrugerea totală sau parțială a mijloacelor de producție cu prețul de vânzare mediu obținut în cursul anului respectiv, din

(b)

rezultatul înmulțirii cantității anuale medii de produse obținute din pescuit și acvacultură în perioada de trei ani care precedă dezastrul natural sau evenimentul extraordinar sau o medie pe trei ani bazată pe o perioadă de cinci ani anteriori dezastrului natural sau evenimentului extraordinar, cu excepția celei mai mari și a celei mai mici dintre valori, cu prețul de vânzare mediu obținut?

☐ Da

☐ Nu

11.16.   Pagubele sunt calculate la nivelul fiecărui beneficiar?

☐ Da

☐ Nu

11.17.   Este ajutorul, luat împreună cu oricare alte plăți primite în scopul compensării pagubelor, inclusiv plățile efectuate în cadrul polițelor de asigurare, limitat la 100 % din costurile eligibile?

☐ Da

☐ Nu

11.18.   În cazul schemelor-cadru ex ante, vă rugăm să confirmați faptul că statul membru respectiv va respecta obligația de raportare prevăzută la punctul 130 din Orientări.

☐ Da

☐ Nu

11.19.   Vă rugăm să furnizați alte informații considerate relevante pentru evaluarea măsurii de ajutor în temeiul prezentei secțiuni:

 

 

 

 

 

12.   Ajutor pentru categoriile de măsuri vizate de un regulament de exceptare pe categorii

Prezenta secțiune trebuie să fie completată în cazul notificării unei măsuri de ajutor care este de același tip ca cele care intră într-o categorie de ajutoare care pot fi considerate compatibile cu piața internă în temeiul unuia dintre regulamentele privind exceptările pe categorii menționate la punctul 19 litera (a) din Orientări, astfel cum s-a stabilit în secțiunea 5.1 din Orientări. În cazul unei măsuri de ajutor care este de același tip ca cele care intră în categoria ajutoarelor destinate reparării pagubelor provocate de dezastre naturale menționate la articolul 44 din Regulamentul (UE) nr. 1388/2014 al Comisiei  (7) , completați secțiunea 11.

12.1.   Este ajutorul de același tip ca cele care intră într-o categorie de ajutoare care pot fi considerate compatibile cu piața internă în temeiul unuia dintre regulamentele privind exceptările pe categorii menționate la punctul 19 litera (a) din Orientări?

☐ Da

☐ Nu

Vă rugăm să precizați regulamentul aplicabil și articolele relevante din regulamentul respectiv:

 

 

 

12.2.   Îndeplinește ajutorul toate criteriile stabilite la articolele relevante din regulamentul aplicabil?

☐ Da

☐ Nu

Dacă răspunsul este negativ, vă rugăm să demonstrați justificarea și caracterul indispensabil al ajutorului:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.3.   Vă rugăm să furnizați alte informații considerate relevante pentru evaluarea măsurii de ajutor în temeiul prezentei secțiuni:

 

 

 

 

 

13.   Ajutor care intră sub incidența anumitor orientări orizontale

Prezenta secțiune trebuie să fie completată în cazul notificării unei măsuri de ajutor care intră sub incidența anumitor orientări orizontale sau a altor instrumente adoptate de către Comisie, astfel cum se prevede în secțiunea 5.2 din Orientări.

13.1.   Intră ajutorul sub incidența anumitor orientări orizontale sau a altor instrumente adoptate de către Comisie (8)?

☐ Da

☐ Nu

Dacă răspunsul este afirmativ, vă rugăm să precizați orientările orizontale sau instrumentele și dispozițiile pertinente din aceste acte și să demonstrați că ajutorul îndeplinește toate criteriile enunțate în dispozițiile relevante din actele respective.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.2.   Vă rugăm să furnizați alte informații considerate relevante pentru evaluarea măsurii de ajutor în temeiul prezentei secțiuni:

 

 

 

 

 

14.   Ajutor destinat reparării pagubelor provocate de fenomene climatice nefavorabile

Prezenta secțiune trebuie să fie completată în cazul notificării unei măsuri de ajutor destinate reparării pagubelor provocate de fenomene climatice nefavorabile, astfel cum se prevede în secțiunea 5.3 din Orientări. În cazul unui ajutor care este de același tip ca cele care intră în categoria ajutoarelor destinate unor fonduri mutuale pentru fenomene climatice nefavorabile menționate la articolul 20 din Regulamentul (UE) nr. 1388/2014, completați secțiunea 12.

14.1.   Este măsura de ajutor o schemă-cadru ex ante pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomene climatice nefavorabile?

☐ Da

☐ Nu

(Dacă răspunsul este afirmativ, vă rugăm să nu țineți seama de secțiunile 14.3-14.6 și 14.9.)

14.2.   Ce tip de fenomen climatic nefavorabil a provocat (sau, în cazul unei scheme-cadru de ajutoare ex ante, ar putea provoca) pagubele pentru care este prevăzută compensarea?

 

14.3.   Când a avut loc evenimentul specificat la secțiunea 14.1?

 

14.4.   Vă rugăm să menționați ultima dată la care poate fi plătit ajutorul.

 

14.5.   Reprezintă pagubele cauzate de fenomenul climatic nefavorabil peste 30 % din cifra de afaceri medie anuală, calculată pe baza celor trei ani calendaristici precedenți sau a unei medii pe trei ani bazate pe cei cinci ani care precedă fenomenul climatic nefavorabil, cu excepția celei mai mari și a celei mai mici dintre valori?

☐ Da

☐ Nu

Dacă răspunsul este afirmativ, vă rugăm să oferiți informații detaliate care să demonstreze că este îndeplinită condiția prevăzută la secțiunea 14.5:

 

 

 

 

14.6.   Vă rugăm să demonstrați legătura de cauzalitate directă între fenomenul climatic nefavorabil și pagubele suferite de întreprindere:

 

 

 

14.7.   În cazul de pierderi cauzate de fenomene climatice nefavorabile menționate la articolul 35 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 508/2014, vă rugăm să justificați de ce statul membru intenționează să acorde un ajutor mai degrabă decât compensații financiare plătite prin intermediul unor fonduri mutuale pentru fenomene climatice nefavorabile, în conformitate cu articolul 35 din respectivul regulament:

 

 

 

 

 

14.8.   Ajutorul se plătește direct întreprinderii în cauză?

☐ Da

☐ Nu

14.9.   Vă rugăm să prezentați o evaluare cât mai precisă posibil a pagubelor suferite de potențialii beneficiari:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.10.   Vă rugăm să precizați ce tip de pagubă este compensată (de exemplu, pagube materiale asupra bunurilor, pierderea de venituri):

 

 

 

 

 

14.11.   Sunt eligibile pentru ajutor doar acele costuri aferente pagubelor suferite ca o consecință directă a fenomenului climatic nefavorabil?

☐ Da

☐ Nu

14.12.   Sunt pagubele evaluate de o autoritate publică, de un expert independent recunoscut de autoritatea care acordă ajutoarele sau de o societate de asigurare?

☐ Da

☐ Nu

Dacă răspunsul este afirmativ, vă rugăm să specificați ce organism evaluează costurile:

 

14.13.   Vă rugăm să descrieți modul în care se calculează pagubele:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.14.   În caz de pagube materiale asupra bunurilor, pagubele respective sunt calculate în funcție de costurile reparațiilor sau în funcție de valoarea economică pe care o avea bunul afectat înainte de fenomenul climatic nefavorabil?

☐ Da

☐ Nu

14.15.   În caz de pagube materiale asupra bunurilor, pagubele respective depășesc costurile reparațiilor sau scăderea valorii economice juste cauzate de fenomenul climatic nefavorabil?

☐ Da

☐ Nu

14.16.   În caz de pagube materiale asupra bunurilor, au avut pagubele ca rezultat o pierdere de producție reprezentând peste 30 % din cifra de afaceri medie, calculată pe baza celor trei ani calendaristici precedenți sau a unei medii pe trei ani bazate pe cei cinci ani care precedă fenomenul climatic nefavorabil, cu excepția celei mai mari și a celei mai mici dintre valori?

☐ Da

☐ Nu

Dacă răspunsul este afirmativ, vă rugăm să oferiți informații detaliate care să demonstreze că este îndeplinită condiția prevăzută la punctul 14.15:

 

 

 

 

14.17.   În caz de pierdere a veniturilor, se calculează această pierdere prin scăderea:

(a)

rezultatului înmulțirii cantității de produse obținute din pescuit și acvacultură în anul în care s-a produs fenomenul climatic nefavorabil sau în fiecare an următor afectat de distrugerea totală sau parțială a mijloacelor de producție cu prețul de vânzare mediu obținut în cursul anului respectiv, din

(b)

rezultatul înmulțirii cantității anuale medii de produse obținute din pescuit și acvacultură în perioada de trei ani care precedă fenomenul climatic nefavorabil sau o medie pe trei ani bazată pe o perioadă de cinci ani anteriori fenomenului climatic nefavorabil, cu excepția celei mai mari și a celei mai mici dintre valori, cu prețul de vânzare mediu obținut?

☐ Da

☐ Nu

14.18.   Pagubele sunt calculate la nivelul fiecărui beneficiar?

☐ Da

☐ Nu

14.19.   Este ajutorul, luat împreună cu oricare alte plăți primite în scopul compensării pagubelor, inclusiv plățile efectuate în cadrul polițelor de asigurare, limitat la 100 % din costurile eligibile?

☐ Da

☐ Nu

14.20.   În cazul schemelor-cadru ex ante, vă rugăm să confirmați faptul că statul membru respectiv va respecta obligația de raportare prevăzută la punctul 130 din Orientări.

☐ Da

☐ Nu

14.21.   Vă rugăm să furnizați alte informații considerate relevante pentru evaluarea măsurii de ajutor în temeiul prezentei secțiuni:

 

 

 

 

 

15.   Ajutor pentru acoperirea costurilor aferente prevenirii, controlului și eradicării bolilor animalelor în acvacultură

Prezenta secțiune trebuie să fie completată în cazul notificării unei măsuri de ajutor destinate să ofere sprijin pentru costurile legate de prevenirea, controlul și eradicarea bolilor animalelor în sectorul acvaculturii, astfel cum se prevede în secțiunea 5.4 din Orientări. În cazul unui ajutor care este de același tip ca cele care intră în categoria ajutoarelor destinate unor măsuri privind sănătatea și bunăstarea animalelor menționate la articolul 39 din Regulamentul (UE) nr. 1388/2014, vă rugăm să completați secțiunea 12.

15.1.   Este măsura de ajutor o schemă-cadru ex ante menită să ofere sprijin pentru costurile legate de prevenirea, controlul și eradicarea bolilor animalelor în sectorul acvaculturii?

☐ Da

☐ Nu

(Dacă răspunsul este afirmativ, vă rugăm să nu țineți seama de secțiunile 15.5, 15.6 și 15.9.)

15.2.   Vă rugăm să precizați pentru care boală (boli) de pe lista bolilor animalelor a Organizației Mondiale pentru Sănătatea Animalelor, din anexa II la Regulamentul (UE) nr. 652/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (9) sau din partea II din anexa IV la Directiva 2006/88/CE a Consiliului (10) se acordă ajutorul:

Vă atragem atenția asupra faptului că, în cazul apariției unei boli sau a anumitor boli care figurează pe lista bolilor animalelor a Organizației Mondiale pentru Sănătatea Animalelor, se aplică versiunea listei în vigoare la momentul notificării măsurii de ajutor. În cazul în care ajutorul a fost deja acordat sau plătit, în cazul unui ajutor individual, se aplică versiunea listei publicate în momentul acordării sau plății ajutorului, iar în cazul unei scheme de ajutoare, lista publicată la momentul începerii schemei.

 

 

 

15.3.   Este ajutorul acordat în cadrul unui program la nivelul Uniunii, la nivel național sau la nivel regional pentru prevenirea, controlul sau eradicarea bolilor animalelor?

☐ Da

☐ Nu

Dacă răspunsul este afirmativ, vă rugăm să precizați programul respectiv și dispozițiile specifice:

 

 

15.4.   Este ajutorul acordat în cadrul măsurilor de urgență impuse de autoritatea națională competentă?

☐ Da

☐ Nu

Dacă răspunsul este afirmativ, vă rugăm să precizați măsura respectivă și dispozițiile specifice:

 

 

15.5.   Când au intervenit costurile legate de prevenirea, controlul și eradicarea bolilor animalelor în acvacultură?

 

15.6.   Vă rugăm să menționați ultima dată la care poate fi plătit ajutorul.

 

15.7.   Ajutorul se plătește direct întreprinderii în cauză?

☐ Da

☐ Nu

15.8.   Vă rugăm să confirmați că nu se va acorda niciun ajutor dacă se stabilește că beneficiarul a cauzat boala, în mod deliberat sau din neglijență:

☐ Da

☐ Nu

Dacă răspunsul este afirmativ, vă rugăm să precizați dispozițiile care stabilesc condiția menționată la secțiunea 15.8:

 

15.9.   Vă rugăm să prezentați o evaluare cât mai precisă posibil a pagubelor suferite de potențialii beneficiari:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.10.   Vă rugăm să precizați care dintre următoarele costuri sunt eligibile pentru compensare. Costurile legate de:

☐ (a)

controale sanitare, analize, teste și alte măsuri de depistare;

☐ (b)

cumpărarea, depozitarea, administrarea sau distribuirea de vaccinuri, medicamente și substanțe pentru tratarea animalelor;

☐ (c)

sacrificarea, reformarea și distrugerea animalelor;

☐ (d)

distrugerea produselor de origine animală și a produselor legate de acestea;

☐ (e)

curățarea și dezinfectarea exploatației și a echipamentelor;

☐ (f)

pagubele suferite ca urmare a sacrificării, reformării sau distrugerii animalelor sau a distrugerii produselor de origine animală și a produselor asociate acestora, în limita valorii de piață a acestor animale și produse în cazul în care nu ar fi fost afectate de boală;

☐ (g)

pierderea de venit cauzată de dificultățile de reconstituire a efectivelor;

☐ (h)

alte costuri suportate ca urmare a bolilor animalelor în sectorul acvaculturii.

În cazul prevăzut la litera (h), vă rugăm să precizați costurile și să justificați motivul pentru care aceste costuri ar trebui să fie eligibile.

Vă atragem atenția asupra faptului că, în conformitate cu punctul 110 litera (h) din Orientări, costurile, altele decât cele prevăzute la literele (a)-(g), sunt eligibile doar în cazuri excepționale și justificate în mod corespunzător.

 

 

 

 

 

15.11.   Este ajutorul, luat împreună cu oricare alte plăți primite în scopul compensării pagubelor, inclusiv plățile efectuate în cadrul polițelor de asigurare, limitat la 100 % din costurile eligibile?

☐ Da

☐ Nu

15.12.   În cazul schemelor-cadru ex ante, vă rugăm să confirmați faptul că statul membru respectiv va respecta obligația de raportare prevăzută la punctul 130 din Orientări.

☐ Da

☐ Nu

15.13.   Vă rugăm să furnizați alte informații considerate relevante pentru evaluarea măsurii de ajutor în temeiul prezentei secțiuni:

 

 

 

 

 

16.   Ajutor finanțat prin taxe parafiscale

Prezenta secțiune trebuie să fie completată în cazul notificării unei măsuri de ajutor care este finanțată prin taxe speciale impuse asupra anumitor produse obținute din pescuit sau acvacultură, indiferent de originea lor, în special taxe parafiscale, astfel cum se prevede în secțiunea 5.5 din Orientări.

16.1.   Este schema de ajutoare finanțată prin taxe speciale impuse asupra anumitor produse obținute din pescuit sau acvacultură, indiferent de originea lor, în special taxe parafiscale?

☐ Da

☐ Nu

Dacă răspunsul este afirmativ, vă rugăm să furnizați detalii cu privire la modul în care este finanțată schema de ajutoare:

 

 

 

 

 

16.2.   Ajutorul avantajează în egală măsură produsele naționale și pe cele importate?

☐ Da

☐ Nu

Dacă răspunsul este afirmativ, vă rugăm să precizați modul în care schema avantajează atât produsele interne, cât și pe cele importate:

 

 

 

 

16.3.   Vă rugăm să precizați modul în care sunt utilizate fondurile obținute din taxe parafiscale:

 

 

 

 

 

16.4.   Vă rugăm să furnizați alte informații considerate relevante pentru evaluarea măsurii de ajutor în temeiul prezentei secțiuni:

 

 

 

 

 

17.   Ajutor pentru funcționare în regiunile ultraperiferice

Prezenta secțiune trebuie să fie completată în cazul notificării unei măsuri de ajutor care constituie un ajutor pentru funcționare acordat în regiunile ultraperiferice în vederea diminuării constrângerilor specifice din regiunile respective ca urmare a izolării, a insularității și a caracterului lor îndepărtat extrem, astfel cum se prevede în secțiunea 5.6 din Orientări.

17.1.   Ajutorul constituie un ajutor pentru funcționare acordat în regiunile ultraperiferice, în vederea diminuării constrângerilor specifice din regiunile respective ca urmare a izolării, a insularității și a caracterului lor îndepărtat extrem?

☐ Da

☐ Nu

Dacă răspunsul este afirmativ, descrieți ce tip de ajutor de funcționare este acordat și precizați regiunea sau regiunile vizate:

 

 

 

17.2.   Vă rugăm să precizați constrângerile specifice din regiune sau regiuni pe care ajutorul vizează să le diminueze și descrieți modul în care ajutorul intenționează să atingă acest obiectiv.

Vă atragem atenția asupra faptului că, în conformitate cu punctul 113 din Orientări, numai constrângerile ivite ca urmare a izolării, a insularității și a caracterului îndepărtat extrem al regiunilor ultraperiferice pot fi luate în considerare.

 

 

 

 

 

 

17.3.   Vă rugăm să determinați costurile suplimentare care decurg din constrângerile specifice și metoda de calcul al acestora și să demonstrați că ajutorul nu depășește ceea ce este necesar pentru a diminua constrângerile specifice din regiunile ultraperiferice.

 

 

 

 

 

 

17.4.   Pentru a se evita supracompensarea, ia statul membru în considerare alte tipuri de intervenții publice, inclusiv, dacă este cazul, compensarea costurilor suplimentare în regiunile ultraperiferice pentru produsele obținute din pescuit și acvacultură, în conformitate cu articolele 70, 71 și 72 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014, și ajutorul pentru punerea în aplicare a planurilor de compensare menționate la articolul 73 din regulamentul respectiv?

☐ Da

☐ Nu

Dacă răspunsul este afirmativ, vă rugăm să precizați cum este evitată supracompensarea:

 

 

 

 

 

 

17.5.   Vă rugăm să furnizați alte informații considerate relevante pentru evaluarea măsurii de ajutor în temeiul prezentei secțiuni:

 

 

 

 

 

 

 

 

18.   Ajutor pentru alte măsuri

Prezenta secțiune trebuie să fie completată în cazul notificării unei măsuri de ajutor care nu corespunde unuia dintre tipurile de ajutoare menționate în secțiunile 4 sau 5.1-5.6 din Orientări, dar pe care statul membru intenționează totuși să le furnizeze sau le furnizează, astfel cum se prevede în secțiunea 5.7 din Orientări.

18.1.   Intenționează statul membru să furnizeze sau furnizează un ajutor care nu corespunde unuia dintre tipurile de ajutoare menționate în secțiunile 4 sau 5.1-5.6 din Orientări?

☐ Da

☐ Nu

18.2.   Vă rugăm să descrieți în detaliu măsura de ajutor și obiectivele acesteia:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.3.   În plus față de informațiile prevăzute la secțiunile 1-9, vă rugăm să furnizați orice alte informații care demonstrează în mod clar că ajutorul respectă principiile prevăzute în secțiunea 3 din Orientări:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.12.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 327/44


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/2106 AL COMISIEI

din 1 decembrie 2016

de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 884/2014 de impunere a unor condiții speciale aplicabile importurilor de mirodenii din Etiopia, importurilor de arahide din Argentina și importurilor de alune din Azerbaidjan și de modificare a condițiilor speciale aplicabile importurilor de smochine uscate și de alune din Turcia și importurilor de arahide din India

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare (1), în special articolul 53 alineatul (1) litera (b) punctul (ii),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 884/2014 al Comisiei (2) impune condiții speciale aplicabile importurilor din anumite țări terțe de anumite produse de hrană pentru animale și alimente din cauza riscului de contaminare cu aflatoxine.

(2)

Din 2015, au existat mai multe notificări în Sistemul de alertă rapidă pentru alimente și furaje (RASFF) care au raportat niveluri ridicate de aflatoxine și de ochratoxină A în (amestecuri de) mirodenii din Etiopia. Pentru a proteja sănătatea umană și animală în Uniune, este necesar să se ofere garanții suplimentare în ceea ce privește mirodeniile din Etiopia.

(3)

O creștere a constatărilor de neconformitate cu legislația Uniunii privind aflatoxinele a fost raportată recent de către RASFF în ceea ce privește arahidele din Argentina și alunele din Azerbaidjan. În trecut, ambele mărfuri au fost trecute pe lista pentru controale oficiale consolidate asupra importurilor în cadrul stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 669/2009 al Comisiei (3) și au fost scoase de pe listă în urma rezultatelor favorabile ale controalelor oficiale. Având în vedere creșterea recentă a constatărilor de neconformitate, este necesar să se ofere garanții suplimentare și să se asigure că autoritatea competentă din țara de origine efectuează controalele necesare înainte de exportul în Uniune. Prin urmare, pentru a proteja sănătatea umană și animală în Uniune, este necesar să se prevadă cerința ca un certificat de sănătate să însoțească fiecare transport de arahide din Argentina și de alune din Azerbaidjan pentru importul în Uniune.

(4)

Ar trebui remarcat faptul că hrana pentru animale și alimentele combinate care conțin orice hrană pentru animale sau alimente care intră sub incidența condițiilor speciale prevăzute în prezentul regulament într-o cantitate depășind 20 % fac, de asemenea, obiectul condițiilor speciale prevăzute în prezentul regulament. Ar trebui remarcat, de asemenea, că procentul de 20 % se referă la suma produselor care intră sub incidența condițiilor speciale prevăzute în prezentul regulament.

(5)

Având în vedere că, în anumite situații, loturile au ajuns la punctul de import desemnat (PID) fără ca rubricile relevante din documentul comun de intrare (DCI) să fie completate pentru controlul documentelor, este oportun să se prevadă în mod explicit faptul că transferul transportului către PID poate fi autorizat numai după prezentarea unui DCI completat pentru controlul documentelor.

(6)

Pe baza rezultatelor testelor de control oficiale, este adecvată realizarea următoarelor modificări ale unor produse care fac obiectul unor condiții și/sau al unor frecvențe specifice ale controalelor: reducerea frecvenței eșantionării pentru smochinele uscate provenite din Turcia, având în vedere rezultatele favorabile ale testelor, reducerea frecvenței eșantionării arahidelor din India, având în vedere rezultatele favorabile ale testelor, creșterea frecvenței eșantionării alunelor provenite din Turcia, având în vedere creșterea numărului de constatări de neconformitate prin intermediul RASFF.

(7)

Pe de altă parte, codul NC pentru fructe uscate din genul Capsicum, întregi, altele decât ardeiul dulce (Capsicum annuum) trebuie să fie actualizat pentru a alinia sfera sa de aplicare cu rubrica Capsicum annuum, sfărâmat sau măcinat, astfel încât să nu includă genul Pimenta.

(8)

Prin urmare, Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 884/2014 ar trebui modificat în consecință.

(9)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 884/2014 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 1 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (1) se adaugă literele (l), (m) și (n), după cum urmează:

„(l)

mirodenii originare sau expediate din Etiopia;

(m)

arahide în coajă sau decojite, unt de arahide, arahide altfel preparate sau conservate (hrană pentru animale și alimente) originare sau expediate din Argentina;

(n)

alune în coajă și decojite, amestecuri de fructe cu coajă lemnoasă sau fructe uscate conținând alune, pastă de alune, alune preparate sau conservate, inclusiv amestecuri, făină, pulbere și pudră de alune, alune tăiate, feliate și rupte și ulei de alune originare sau expediate din Azerbaidjan;”

(b)

alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Prezentul regulament se aplică și hranei pentru animale și alimentelor prelucrate din hrana pentru animale și alimentele menționate la alineatul (1), precum și hranei pentru animale și alimentelor combinate care conțin oricare dintre produsele de hrană pentru animale sau alimentele menționate la alineatul (1) într-o proporție mai mare de 20 % dintr-un singur produs sau din suma produselor menționate la alineatul (1).”

2.

La articolul 5 alineatul (2), se adaugă următoarele litere (j), (k) și (l):

„(j)

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru alimente din Etiopia;

(k)

Serviciul național de sănătate și calitate agroalimentară (SENASA) pentru hrană pentru animale și alimente din Argentina;

(l)

Centrul de expertiză a mărfurilor de consum (CCEC) al Serviciului de stat pentru politica antimonopol și protecția drepturilor consumatorilor (SSAPPCR) care este subordonat Ministerului Dezvoltării Economice (MED) pentru alimente din Azerbaidjan.”

3.

La articolul 9 alineatul (4), prima teză se înlocuiește cu următorul text:

„Autoritățile vamale autorizează transferul transportului către un punct de import desemnat după finalizarea favorabilă a controalelor menționate la alineatul (2) și după completarea rubricilor relevante din partea II a DCI (II.3, II.5, II.8 și II.9) și sub rezerva prezentării fizice sau electronice, la autoritățile vamale, a unui DCI completat de către operatorul economic din sectorul hranei pentru animale sau din sectorul alimentar sau de către reprezentantul său.”

4.

Anexa I se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Transporturile de hrană pentru animale și de alimente menționate la articolul 1 alineatul (1) literele (l), (m) și (n), care au părăsit țara de origine înainte de data intrării în vigoare a prezentului regulament, pot fi importate în Uniune fără a fi însoțite de un certificat sanitar și de rezultatele eșantionării și ale analizei.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 1 decembrie 2016.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 31, 1.2.2002, p. 1.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 884/2014 al Comisiei din 13 august 2014 de impunere a unor condiții speciale aplicabile importurilor din anumite țări terțe de anumite produse de hrană pentru animale și alimente din cauza riscului de contaminare cu aflatoxine și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1152/2009 (JO L 242, 14.8.2014, p. 4).

(3)  Regulamentul (CE) nr. 669/2009 al Comisiei din 24 iulie 2009 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește controalele oficiale consolidate efectuate asupra importurilor de anumite produse de hrană pentru animale și alimentare de origine neanimală și de modificare a Deciziei 2006/504/CE (JO L 194, 25.7.2009, p. 11).


ANEXĂ

Anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 884/2014 se modifică după cum urmează:

1.

Se adaugă următoarele rubrici:

Hrană pentru animale și alimente

(utilizare prevăzută)

Cod NC (1)

Subdiviziune TARIC

Țara de origine sau țara de expediere

Frecvența verificărilor fizice și de identitate (%) la import

„—

Piper din genul Piper; ardei din genul Capsicum sau din genul Pimenta, uscat sau sfărâmat sau măcinat

0904

 

Etiopia (ET)

50

Ghimbir, șofran, curcumă, cimbru, frunze de dafin, curry și alte mirodenii

0910

(Alimente – mirodenii uscate)

 

Arahide, în coajă

1202 41 00

 

Argentina (AR)

5

Arahide, decojite

1202 42 00

Unt de arahide

2008 11 10

Arahide, altfel preparate sau conservate

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

(Hrană pentru animale și alimente)

 

Alune (Corylus sp.), în coajă

0802 21 00

 

Azerbaidjan (AZ)

20”

Alune (Corylus sp.), decojite

0802 22 00

Amestecuri de fructe cu coajă lemnoasă sau fructe uscate conținând alune

ex 0813 50

Pastă de alune

ex 2007 10 sau ex 2007 99

Alune, altfel preparate sau conservate, inclusiv amestecuri

ex 2008 19

Făină, pulbere sau pudră de alune

ex 1106 30 90

Alune tăiate, feliate sau rupte

ex 0802 22 00

Alune tăiate, feliate sau rupte, altfel preparate sau conservate

ex 2008 19

Ulei de alune

ex 1515 90 99

(Alimente)

 

2.

Cea de a cincea rubrică, în ceea ce privește smochinele uscate, amestecurile de fructe cu coajă lemnoasă sau fructe uscate conținând smochine, pasta de smochine și smochinele, preparate sau conservate, inclusiv amestecuri din Turcia, se înlocuiește cu următorul text:

„—

Smochine uscate

0804 20 90

 

Turcia (TR)

10”

Amestecuri de fructe cu coajă lemnoasă sau fructe uscate conținând smochine

ex 0813 50

Pastă de smochine

ex 2007 10 sau ex 2007 99

Smochine preparate sau conservate, inclusiv amestecuri

ex 2008 99 sau ex 2008 97

(Alimente)

 

3.

Cea de a șasea rubrică, în ceea ce privește alunele, amestecurile de fructe cu coajă lemnoasă sau fructe uscate conținând alune, alune, preparate sau conservate, inclusiv amestecuri, făina, pulberea sau pudra de alune, alunele tăiate, feliate sau rupte și uleiul de alune din Turcia, se înlocuiește cu următorul text:

„—

Alune (Corylus sp.), în coajă

0802 21 00

 

Turcia (TR)

5”

Alune (Corylus sp.), decojite

0802 22 00

Amestecuri de fructe cu coajă lemnoasă sau fructe uscate conținând alune

ex 0813 50

Pastă de alune

ex 2007 10 sau ex 2007 99

Alune, altfel preparate sau conservate, inclusiv amestecuri

ex 2008 19

Făină, pulbere sau pudră de alune

ex 1106 30 90

Alune tăiate, feliate sau rupte

ex 0802 22 00

Alune tăiate, feliate sau rupte, altfel preparate sau conservate

ex 2008 19

Ulei de alune

ex 1515 90 99

(Alimente)

 

4.

Cea de a nouă rubrică, în ceea ce privește arahidele în coajă și decojite, untul de arahide, arahidele altfel preparate sau conservate, din India, se înlocuiește cu următorul text:

„—

Arahide, în coajă

1202 41 00

 

India (IN)

10”

Arahide, decojite

1202 42 00

Unt de arahide

2008 11 10

Arahide, altfel preparate sau conservate

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

(Hrană pentru animale și alimente)

 

5.

Cea de a douăsprezecea rubrică, în ceea ce privește Capsicum annuum, întreg, sfărâmat sau măcinat, fructele uscate din genul Capsicum, întregi, altele decât ardeiul dulce (Capsicum annuum) și nucșoara (Myristica fragrans), din India, se înlocuiește cu următorul text:

„—

Capsicum annuum, întreg

0904 21 10

 

India (IN)

20”

Capsicum annuum, sfărâmat sau măcinat

ex 0904 22 00

10

Fructe uscate din genul Capsicum, întregi, altele decât ardeiul dulce (Capsicum annuum)

ex 0904 21 90

 

Nucșoară (Myristica fragrans)

0908 11 00 ;

0908 12 00

 

(Alimente – mirodenii uscate)

 

 


2.12.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 327/50


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/2107 AL COMISIEI

din 1 decembrie 2016

de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 669/2009 cu privire la lista de produse de hrană pentru animale și produse alimentare de origine neanimală supuse unor controale oficiale consolidate efectuate asupra importurilor

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor (1), în special articolul 15 alineatul (5),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 669/2009 al Comisiei (2) stabilește norme privind controalele oficiale consolidate care trebuie efectuate asupra importurilor de hrană pentru animale și de produse alimentare de origine neanimală enumerate în anexa I la regulamentul menționat („lista”), la punctele de intrare pe teritoriile menționate în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 882/2004.

(2)

Articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 669/2009 prevede că lista trebuie să fie revizuită periodic, cel puțin de două ori pe an, ținând seama cel puțin de sursele de informare menționate la articolul respectiv.

(3)

Apariția și relevanța unor incidente recente implicând produse alimentare, notificate prin Sistemul de alertă rapidă pentru alimente și furaje, constatările auditurilor efectuate în țări terțe de către Direcția pentru audituri și analize în materie de sănătate și alimentație din cadrul Direcției Generale Sănătate și Siguranță Alimentară a Comisiei, precum și rapoartele privind transporturile de hrană pentru animale și de produse alimentare de origine neanimală transmise Comisiei de către statele membre în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (CE) nr. 669/2009 indică faptul că lista ar trebui modificată.

(4)

În particular, pentru transporturile de arahide și de produse derivate originare din Bolivia, de ulei de susan și de vinete din Uganda, de ananas din Benin, de struguri de masă din Egipt și de rodii din Turcia, sursele relevante de informații indică apariția unor riscuri noi care justifică introducerea unor controale oficiale consolidate. Prin urmare, în listă ar trebui să fie incluse rubrici referitoare la respectivele transporturi.

(5)

De asemenea, lista ar trebui modificată pentru a crește frecvența controalelor oficiale asupra mărfurilor pentru care informațiile disponibile arată un grad mai mare de neconformitate cu legislația relevantă a Uniunii, justificând astfel introducerea unor controale oficiale consolidate. Prin urmare, rubrica din lista referitoare la lămâi originare din Turcia ar trebui modificată în consecință.

(6)

În plus, lista ar trebui modificată prin reducerea frecvenței controalelor oficiale asupra mărfurilor pentru care sursele de informare indică o ameliorare generală a conformității cu cerințele relevante prevăzute în legislația Uniunii și pentru care nu se mai justifică nivelul actual de controale oficiale. Rubricile din lista privind fisticul originar din Statele Unite și pitahaya (fructul dragonului) din Vietnam ar trebui modificate în consecință.

(7)

Pentru a se asigura consecvența și claritatea, este adecvat să se înlocuiască anexa I la Regulamentul (CE) nr. 669/2009 cu textul din anexa la prezentul regulament.

(8)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 669/2009 ar trebui modificat în consecință.

(9)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 669/2009 se înlocuiește cu textul din anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 1 ianuarie 2017.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 1 decembrie 2016.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 165, 30.4.2004, p. 1.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 669/2009 al Comisiei din 24 iulie 2009 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește controalele oficiale consolidate efectuate asupra importurilor de anumite produse de hrană pentru animale și alimentare de origine neanimală și de modificare a Deciziei 2006/504/CE (JO L 194, 25.7.2009, p. 11).


ANEXĂ

„ANEXA I

Produse de hrană pentru animale și alimentare de origine neanimală supuse unor controale oficiale consolidate la punctul de intrare desemnat

Hrană pentru animale și produse alimentare

(utilizare preconizată)

Cod NC (1)

Subdiviziunea TARIC

Țara de origine

Risc

Frecvența controalelor fizice și ale identității (%)

Ananas

(Produse alimentare – proaspete sau refrigerate)

0804 30 00

 

Benin (BJ)

Reziduuri de pesticide (2)  (3)

20

Arahide, în coajă

1202 41 00

 

Bolivia (BO)

Aflatoxine

50

Arahide, decorticate

1202 42 00

 

Unt de arahide

2008 11 10

 

Arahide, altfel preparate sau conservate

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

(Hrană pentru animale și produse alimentare)

 

 

Fasole verde lungă

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00 ;

ex 0710 22 00

10

10

Cambodgia (KH)

Reziduuri de pesticide (2)  (4)

50

Vinete (Solanum melongena)

0709 30 00 ;

ex 0710 80 95

72

(Produse alimentare – legume proaspete, refrigerate sau congelate)

 

 

Țelină chinezească (Apium graveolens)

(Produse alimentare – plante aromatice proaspete sau refrigerate)

ex 0709 40 00

20

Cambodgia (KH)

Reziduuri de pesticide (2)  (5)

50

Brassica oleracea

(alte legume comestibile din familia Brassicaceae, «broccoli chinezesc») (6)

(Produse alimentare – proaspete sau refrigerate)

ex 0704 90 90

40

China (CN)

Reziduuri de pesticide (2)

50

Ceai, chiar aromatizat

(Produse alimentare)

0902

 

China (CN)

Reziduuri de pesticide (2)  (7)

10

Fasole verde lungă

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00 ;

ex 0710 22 00

10

10

Republica Dominicană (DO)

Reziduuri de pesticide (2)  (8)

20

Ardei grași (Capsicum annuum)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Ardei (altul decât ardeiul dulce) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

(Produse alimentare – proaspete, refrigerate sau congelate)

 

 

Căpșuni, fragi

(Produse alimentare – proaspete sau refrigerate)

0810 10 00

 

Egipt (EG)

Reziduuri de pesticide (2)  (9)

10

Ardei grași (Capsicum annuum)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Egipt (EG)

Reziduuri de pesticide (2)  (10)

10

Ardei (altul decât ardeiul dulce) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

(Produse alimentare – proaspete, refrigerate sau congelate)

 

 

Struguri de masă

(Produse alimentare – proaspete sau refrigerate)

0806 10 10

 

Egipt (EG)

Reziduuri de pesticide (2)  (3)

20

Arahide, în coajă

1202 41 00

 

Gambia (GM)

Aflatoxine

50

Arahide, decorticate

1202 42 00

 

Unt de arahide

2008 11 10

 

Arahide, altfel preparate sau conservate

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

(Hrană pentru animale și produse alimentare)

 

 

Alune, în coajă

0802 21 00

 

Georgia (GE)

Aflatoxine

20

Alune, decojite

0802 22 00

 

(Produse alimentare)

 

 

Ulei de palmier

(Produse alimentare)

1511 10 90 ;

1511 90 11 ;

 

Ghana (GH)

Coloranți Sudan (11)

50

ex 1511 90 19 ;

1511 90 99

90

Semințe de susan

(Produse alimentare – proaspete sau refrigerate)

1207 40 90

 

India (IN)

Salmonella  (12)

20

Enzime; enzime preparate

(Hrană pentru animale și produse alimentare)

3507

 

India (IN)

Cloramfenicol

50

Mazăre păstăi (necurățată de păstăi)

(Produse alimentare – proaspete sau refrigerate)

ex 0708 10 00

40

Kenya (KE)

Reziduuri de pesticide (2)  (13)

10

Arahide, în coajă

1202 41 00

 

Madagascar (MG)

Aflatoxine

50

Arahide, decorticate

1202 42 00

 

Unt de arahide

2008 11 10

 

Arahide, altfel preparate sau conservate

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

(Hrană pentru animale și produse alimentare)

 

 

Zmeură

0811 20 31 ;

 

Serbia (RS)

Norovirus

10

(Produse alimentare – congelate)

ex 0811 20 11 ;

ex 0811 20 19

10

10

Semințe de pepene verde (Egusi, Citrullus spp.) și produse derivate

(Produse alimentare)

ex 1207 70 00 ;

ex 1106 30 90 ;

ex 2008 99 99

10

30

50

Sierra Leone (SL)

Aflatoxine

50

Arahide, în coajă

1202 41 00

 

Sudan (SD)

Aflatoxine

50

Arahide, decorticate

1202 42 00

 

Unt de arahide

2008 11 10

 

Arahide, altfel preparate sau conservate

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

(Hrană pentru animale și produse alimentare)

 

 

Ardei (altul decât ardeiul dulce) (Capsicum spp.)

(Produse alimentare – proaspete sau refrigerate)

ex 0709 60 99

20

Thailanda (TH)

Reziduuri de pesticide (2)  (14)

10

Fasole verde lungă

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00 ;

ex 0710 22 00

10

10

Thailanda (TH)

Reziduuri de pesticide (2)  (15)

20

Vinete (Solanum melongena)

0709 30 00 ;

ex 0710 80 95

72

(Produse alimentare – legume proaspete, refrigerate sau congelate)

 

 

Caise uscate

0813 10 00

 

Turcia (TR)

Sulfiți (16)

10

Caise, altfel preparate sau conservate

2008 50 61

 

(Produse alimentare)

 

 

Lămâi (Citrus limon, Citrus limonum)

(Produse alimentare – proaspete, refrigerate sau uscate)

0805 50 10

 

Turcia (TR)

Reziduuri de pesticide (2)

20

Ardei grași (Capsicum annuum)

(Produse alimentare –proaspete, refrigerate sau congelate)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Turcia (TR)

Reziduuri de pesticide (2)  (17)

10

Frunze de viță-de-vie

(Produse alimentare)

ex 2008 99 99

11; 19

Turcia (TR)

Reziduuri de pesticide (2)  (18)

50

Rodii

(Produse alimentare – proaspete sau refrigerate)

ex 0810 90 75

30

Turcia (TR)

Reziduuri de pesticide (2)  (19)

20

Vinete (Solanum melongena)

0709 30 00 ;

ex 0710 80 95

72

Uganda (UG)

Reziduuri de pesticide (2)

20

Vânătă africană (Solanum aethiopicum)

ex 0709 99 90 ;

ex 0710 80 95

80

72

(Produse alimentare – legume proaspete, refrigerate sau congelate)

 

 

Semințe de susan

(Produse alimentare – proaspete sau refrigerate)

1207 40 90

 

Uganda (UG)

Salmonella  (12)

50

Fistic, în coajă

0802 51 00

 

Statele Unite ale Americii (US)

Aflatoxine

10

Fistic, decojit

0802 52 00

 

(Produse alimentare)

 

 

Caise uscate

0813 10 00

 

Uzbekistan (UZ)

Sulfiți (16)

50

Caise, altfel preparate sau conservate

2008 50 61

 

(Produse alimentare)

 

 

Frunze de coriandru

ex 0709 99 90

72

Vietnam (VN)

Reziduuri de pesticide (2)  (20)

50

Busuioc (sfânt, dulce)

ex 1211 90 86

20

Mentă

ex 1211 90 86

30

Pătrunjel

ex 0709 99 90

40

(Produse alimentare – plante aromatice proaspete sau refrigerate)

 

 

Bame

ex 0709 99 90

20

Vietnam (VN)

Reziduuri de pesticide (2)  (20)

50

Ardei (altul decât ardeiul dulce) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

20

(Produse alimentare – proaspete sau refrigerate)

 

 

Pitahaya (fructul dragonului)

(Produse alimentare – proaspete sau refrigerate)

ex 0810 90 20

10

Vietnam (VN)

Reziduuri de pesticide (2)  (20)

10


(1)  În cazul în care trebuie examinate numai anumite produse de la orice cod NC și nu există nicio subdiviziune specifică a codului respectiv, codul NC este marcat cu «ex».

(2)  Reziduurile cel puțin ale pesticidelor menționate în programul de control adoptat în conformitate cu articolul 29 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 februarie 2005 privind conținuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din sau de pe produse alimentare și hrana de origine vegetală și animală pentru animale și de modificare a Directivei 91/414/CEE (JO L 70, 16.3.2005, p. 1) care pot fi analizate prin metode pentru mai multe reziduuri bazate pe GC-MS și LC-MS (pesticide care trebuie să fie monitorizate doar în/pe produsele de origine vegetală).

(3)  Reziduuri de etefon.

(4)  Reziduuri de clorbufam.

(5)  Reziduuri de fentoat.

(6)  Specii de Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L) Alef var. Italica Plenck, cultivar alboglabra. Cunoscute, de asemenea, sub denumirile de «Kai Lan», «Gai Lan», «Gailan», «Kailan», «varză creață chinezească», «Jie Lan».

(7)  Reziduuri de trifluralin.

(8)  Reziduuri de acefat, aldicarb (sumă de aldicarb, sulfoxidul și sulfona acestuia, exprimată ca aldicarb), amitraz (amitraz, inclusiv metaboliții care conțin fracțiunea 2,4-dimetilanilină, exprimați ca amitraz), diafentiuron, dicofol (sumă de izomeri p, p′ și o, p′), ditiocarbamați (ditiocarbamați exprimați ca CS2, inclusiv maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram și ziram) și metiocarb (sumă de metiocarb și sulfoxid și sulfonă de metiocarb, exprimată ca metiocarb).

(9)  Reziduuri de hexaflumuron, metiocarb (sumă de metiocarb și sulfoxid și sulfonă de metiocarb, exprimată ca metiocarb), fentoat și tiofanat-metil.

(10)  Reziduuri de dicofol (sumă de izomeri p, p′ și o, p′), dinotefuran, folpet, procloraz (sumă de procloraz și metaboliții acestuia care conțin fracțiunea 2,4,6-triclorfenol, exprimată ca procloraz), tiofanat-metil și triforin.

(11)  În sensul prezentei anexe, «coloranți Sudan» se referă la următoarele substanțe chimice: (i) Sudan I (număr CAS 842-07-9); (ii) Sudan II (număr CAS 3118-97-6); (iii) Sudan III (număr CAS 85-86-9); (iv) Scarlet Red; sau Sudan IV (număr CAS 85-83-6).

(12)  Metoda de referință EN/ISO 6579 (cea mai recentă versiune actualizată a metodei de detectare) sau o metodă validată în raport cu aceasta în conformitate cu versiunea cea mai recentă a standardului EN/ISO 16140 sau cu alte protocoale similare recunoscute la nivel internațional.

(13)  Reziduuri de acefat și diafentiuron.

(14)  Reziduuri de formetanat [sumă de formetanat și sărurile sale exprimată ca formetanat (clorhidrat)], protiofos și triforin.

(15)  Reziduuri de acefat, dicrotofos, protiofos, quinalfos și triforin.

(16)  Metode de referință: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 sau ISO 5522:1981.

(17)  Reziduuri de diafentiuron, formetanat [sumă de formetanat și sărurile sale exprimată ca formetanat (clorhidrat)] și tiofanat-metil.

(18)  Reziduuri de ditiocarbamați (ditiocarbamați exprimați în CS2, inclusiv maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram și ziram) și metrafenon.

(19)  Reziduuri de procloraz.

(20)  Reziduuri de ditiocarbamați (ditiocarbamați exprimați ca CS2, inclusiv maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram și ziram), fentoat și quinalfos.”


2.12.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 327/57


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/2108 AL COMISIEI

din 1 decembrie 2016

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește sectorul fructelor și legumelor și sectorul fructelor și legumelor prelucrate (2), în special articolul 136 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din cadrul Rundei Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XVI la regulamentul respectiv.

(2)

Valoarea forfetară de import se calculează în fiecare zi lucrătoare, în conformitate cu articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011, ținând seama de datele zilnice variabile. Prin urmare, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 136 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 1 decembrie 2016.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Jerzy PLEWA

Director general

Direcția Generală Agricultură și Dezvoltare Rurală


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Codul NC

Codul țării terțe (1)

Valoarea forfetară de import

0702 00 00

CL

115,2

MA

90,5

TR

95,4

ZZ

100,4

0707 00 05

MA

68,5

TR

144,7

ZZ

106,6

0709 93 10

MA

95,3

TR

147,3

ZZ

121,3

0805 20 10

MA

70,1

TR

71,7

ZA

138,5

ZZ

93,4

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

JM

114,6

MA

63,3

PE

95,4

TR

79,2

ZZ

88,1

0805 50 10

CL

90,0

TR

90,5

ZZ

90,3

0808 10 80

US

100,7

ZA

155,4

ZZ

128,1

0808 30 90

CN

87,5

TR

126,8

ZZ

107,2


(1)  Nomenclatura țărilor stabilită prin Regulamentul (UE) nr. 1106/2012 al Comisiei din 27 noiembrie 2012 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 471/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare privind comerțul exterior cu țările terțe, în ceea ce privește actualizarea nomenclatorului țărilor și teritoriilor (JO L 328, 28.11.2012, p. 7). Codul „ZZ” desemnează „alte origini”.


DIRECTIVE

2.12.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 327/59


DIRECTIVA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/2109 A COMISIEI

din 1 decembrie 2016

de modificare a Directivei 66/401/CEE a Consiliului în ceea ce privește includerea unor noi specii și denumirea botanică a speciei Lolium x boucheanum Kunth

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 66/401/CEE a Consiliului din 14 iunie 1966 privind comercializarea semințelor de plante furajere (1), în special articolul 2 alineatul (1) punctul (a),

întrucât:

(1)

Articolul 2 alineatul (1) litera (A) punctul (a) din Directiva 66/401/CEE menționează specia Lolium x boucheanum Kunth. Asociația internațională pentru testarea semințelor a modificat recent denumirea botanică a Lolium x boucheanum Kunth în Lolium x hybridum Hausskn. Prin urmare, este necesar să se modifice denumirea speciei respective în Directiva 66/401/CEE.

(2)

Decizia 2009/109/CE a Comisiei (2) prevede organizarea unui experiment temporar pentru a evalua dacă anumite specii care nu sunt reglementate prin Directiva 66/401/CEE pot fi comercializate ca amestecuri de semințe sau în astfel de amestecuri. Experiența dobândită în cursul respectivului experiment temporar a demonstrat că speciile Biserrula pelecinus, Lathyrus cicera, Medicago doliata, Medicago italica, Medicago littoralis, Medicago murex, Medicago polymorpha, Medicago rugosa, Medicago scutellata, Medicago truncatula, Ornithopus compressus, Ornithopus sativus, Plantago lanceolata, Trifolium fragiferum, Trifolium glanduliferum, Trifolium hirtum, Trifolium isthmocarpum, Trifolium michelianum, Trifolium squarrosum, Trifolium subterraneum, Trifolium vesiculosum și Vicia benghalensis contribuie la crearea unor amestecuri de semințe de plante furajere care oferă soluții pentru existența unor pășuni și plante furajere persistente, productive și favorabile biodiversității. Prin urmare, respectivele specii ar trebui incluse în lista speciilor reglementate prin articolul 2 alineatul (1) litera (A) punctul (b) din Directiva 66/401/CEE.

(3)

Pe baza experienței tehnice acumulate în cursul experimentului temporar menționat mai sus, este adecvat să se stabilească anumite cerințe pentru fiecare dintre respectivele specii în ceea ce privește germinația minimă, puritatea analitică minimă, conținutul maxim de semințe de alte specii de plante, conținutul maxim de semințe de alte specii de plante într-un eșantion de greutate și marcarea.

(4)

Prin urmare, Directiva 66/401/CEE ar trebui modificată în consecință.

(5)

Măsurile prevăzute în prezenta directivă sunt în conformitate cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Modificări ale Directivei 66/401/CEE

Directiva 66/401/CEE se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 2 alineatul (1) litera (A) se modifică după cum urmează:

(a)

la punctul (a), textul „Lolium x boucheanum Kunth” se înlocuiește cu textul „Lolium x hybridum Hausskn”;

(b)

punctul (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

Fabaceae (Leguminosae)

Leguminoase

Biserrula pelecinus L.

Biserrula pelecinus

Galega orientalis Lam.

Galega furajeră

Hedysarum coronarium L.

Sparcetă spaniolă

Lathyrus cicera L.

Latir/latir pitic

Lotus corniculatus L.

Ghizdei

Lupinus albus L.

Lupin alb

Lupinus angustifolius L.

Lupin albastru cu frunze înguste

Lupinus luteus L.

Lupin galben

Medicago doliata Carmign.

Medicago doliata

Medicago italica (Mill.) Fiori

Medicago italica

Medicago littoralis Rohde ex Loisel.

Medicago littoralis

Medicago lupulina L.

Trifoi mărunt

Medicago murex Willd.

Medicago murex

Medicago polymorpha L.

Medicago polymorpha

Medicago rugosa Desr.

Medicago rugosa

Medicago sativa L.

Lucernă

Medicago scutellata (L.) Mill.

Medicago scutellata

Medicago truncatula Gaertn.

Medicago truncatula

Medicago × varia T. Martyn Sand

Lucernă de nisip

Onobrychis viciifolia Scop.

Sparcetă

Ornithopus compressus L.

Seradelă galbenă

Ornithopus sativus Brot.

Seradelă

Pisum sativum L.(partim)

Mazăre furajeră

Trifolium alexandrinum L.

Trifoi de Alexandria

Trifolium fragiferum L.

Trifoi fragiferum

Trifolium glanduliferum Boiss.

Trifoi glanduliferum

Trifolium hirtum All.

Trifoi hirtum

Trifolium hybridum L.

Trifoi hibrid

Trifolium incarnatum L.

Trifoi încarnat

Trifolium isthmocarpum Brot.

Trifoi isthmocarpum

Trifolium michelianum Savi

Trifoi michelianum

Trifolium pratense L.

Trifoi roșu

Trifolium repens L.

Trifoi alb

Trifolium resupinatum L.

Trifoi persan

Trifolium squarrosum L.

Trifoi squarrosum

Trifolium subterraneum L.

Trifoi subteran

Trifolium vesiculosum Savi

Trifoi vesiculosum

Trigonella foenum-graecum L.

Schinduf

Vicia benghalensis L.

Vicia benghalensis

Vicia faba L.

Bob

Vicia pannonica Crantz

Măzăriche de toamnă

Vicia sativa L.

Măzăriche

Vicia villosa Roth

Măzăriche păroasă”;

(c)

la punctul (c), se inserează următoarea rubrică după textul „Phacelia tanacetifolia Benth. Floarea albinelor”:

Plantago lanceolata L.

Pătlagină îngustă”.

2.

La articolul 3 alineatul (1), textul „Lolium x boucheanum Kunth” se înlocuiește cu textul „Lolium x hybridum Hausskn”.

3.

Anexele II și III se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Transpunere

(1)   Statele membre adoptă și publică, până la 31 decembrie 2017 cel târziu, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul acestor acte.

Statele membre aplică aceste acte de la 1 ianuarie 2018.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Statele membre comunică Comisiei textul principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Intrarea în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 1 decembrie 2016.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO 125, 11.7.1966, p. 2298/66.

(2)  Decizia 2009/109/CE a Comisiei din 9 februarie 2009 privind organizarea unui experiment temporar privind aplicarea anumitor derogări în vederea comercializării amestecurilor de semințe destinate folosirii ca plante furajere în conformitate cu Directiva 66/401/CEE a Consiliului, pentru a determina dacă anumite specii care nu sunt enumerate în Directivele 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE sau 2002/57/CE ale Consiliului îndeplinesc condițiile pentru a fi incluse în articolul 2 alineatul (1) litera (A) din Directiva 66/401/CEE (JO L 40, 11.2.2009, p. 26).


ANEXĂ

Anexele II și III la Directiva 66/401/CEE se modifică după cum urmează:

1.

Anexa II se modifică după cum urmează:

(a)

următorul paragraf se adaugă la secțiunea I punctul 1 după rubrica referitoare la Pisum sativum, Vicia faba:

„—

Trifolium subterraneum, Medicago spp., cu excepția M. lupulina, M. sativa, M. × varia:

pentru producția de semințe de bază: 99,5 %;

pentru producția de semințe certificate destinate reproducerii: 98 %;

pentru producția de semințe certificate: 95 %.”;

(b)

tabelul din secțiunea I punctul 2 partea A se înlocuiește cu următorul text:

„Specie

Germinație

Puritate specifică

Conținut maxim de semințe din alte specii de plante într-un eșantion cu greutatea specificată în coloana 4 din anexa III (total per coloană)

Condiții cu privire la conținutul de semințe de Lupinus spp. de altă culoare și de semințe de lupin amar

Germinație minimă

(% din semințele pure)

Conținut maxim de semințe dure

(% din semințele pure)

Puritatea specifică minimă

(% din greutate)

Conținut maxim de semințe din alte specii de plante

(% din greutate)

Avena fatua, Avena sterilis

Cuscuta spp.

Rumex spp. altele decât Rumex acetosella și Rumex maritimus

Total

O singură specie

Elytrigia repens

Alopecurus myosuroides

Melilotus spp.

Raphanus raphanistrum

Sinapis arvensis

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Poaceae (Gramineae)

Agrostis canina

75 (a)

 

90

2,0

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

2 (n)

 

Agrostis capillaris

75 (a)

 

90

2,0

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

2 (n)

 

Agrostis gigantea

80 (a)

 

90

2,0

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

2 (n)

 

Agrostis stolonifera

75 (a)

 

90

2,0

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

2 (n)

 

Alopecurus pratensis

70 (a)

 

75

2,5

1,0 (f)

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Arrhenatherum elatius

75 (a)

 

90

3,0

1,0 (f)

0,5

0,3

 

 

 

0 (g)

0 (j) (k)

5 (n)

 

Bromus catharticus

75 (a)

 

97

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0 (g)

0 (j) (k)

10 (n)

 

Bromus sitchensis

75 (a)

 

97

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0 (g)

0 (j) (k)

10 (n)

 

Cynodon dactylon

70 (a)

 

90

2,0

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

2

 

Dactylis glomerata

80 (a)

 

90

1,5

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Festuca arundinacea

80 (a)

 

95

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Festuca filiformis

75 (a)

 

85

2,0

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Festuca ovina

75 (a)

 

85

2,0

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Festuca pratensis

80 (a)

 

95

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Festuca rubra

75 (a)

 

90

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Festuca trachyphylla

75 (a)

 

85

2,0

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

× Festulolium

75 (a)

 

96

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Lolium multiflorum

75 (a)

 

96

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Lolium perenne

80 (a)

 

96

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Lolium ×hybridum

75 (a)

 

96

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Phalaris aquatica

75 (a)

 

96

1,5

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5

 

Phleum nodosum

80 (a)

 

96

1,5

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (k)

5

 

Phleum pratense

80 (a)

 

96

1,5

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (k)

5

 

Poa annua

75 (a)

 

85

2,0 (c)

1,0 (c)

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Poa nemoralis

75 (a)

 

85

2,0 (c)

1,0 (c)

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

2 (n)

 

Poa palustris

75 (a)

 

85

2,0 (c)

1,0 (c)

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

2 (n)

 

Poa pratensis

75 (a)

 

85

2,0 (c)

1,0 (c)

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

2 (n)

 

Poa trivialis

75 (a)

 

85

2,0 (c)

1,0 (c)

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

2 (n)

 

Trisetum flavescens

70 (a)

 

75

3,0

1,0 (f)

0,3

0,3

 

 

 

0 (h)

0 (j) (k)

2 (n)

 

Fabaceae (Leguminosae)

Biserrula pelecinus

70

 

98

0,5

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Galega orientalis

60 (a) (b)

40

97

2,0

1,5

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10 (n)

 

Hedysarum coronarium

75 (a) (b)

30

95

2,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (k)

5

 

Lathyrus cicera

80

 

95

1

0,5

 

 

0,3

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

20

 

Lotus corniculatus

75 (a) (b)

40

95

1,8 (d)

1,0 (d)

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10

 

Lupinus albus

80 (a) (b)

20

98

0,5 (e)

0,3 (e)

 

 

0,3

 

 

0 (i)

0 (j)

5 (n)

(o) (p)

Lupinus angustifolius

75 (a) (b)

20

98

0,5 (e)

0,3 (e)

 

 

0,3

 

 

0 (i)

0 (j)

5 (n)

(o) (p)

Lupinus luteus

80 (a) (b)

20

98

0,5 (e)

0,3 (e)

 

 

0,3

 

 

0 (i)

0 (j)

5 (n)

(o) (p)”

Medicago doliata

70

 

98

2

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Medicago italica

70 (b)

20

98

2

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Medicago littoralis

70

 

98

2

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Medicago lupulina

80 (a) (b)

20

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10

 

Medicago murex

70 (b)

30

98

2

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Medicago polymorpha

70 (b)

30

98

2

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Medicago rugosa

70 (b)

20

98

2

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Medicago sativa

80 (a) (b)

40

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10

 

Medicago scutellata

70

 

98

2

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j)(k)

10

 

Medicago truncatula

70 (b)

20

98

2

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Medicago × varia

80 (a) (b)

40

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10

 

Onobrychis viciifolia

75 (a) (b)

20

95

2,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (j)

5

 

Ornithopus compressus

75

 

90

1

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Ornithopus sativus

75

 

90

1

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Pisum sativum

80 (a)

 

98

0,5

0,3

 

 

0,3

 

 

0

0 (j)

5 (n)

 

Trifolium alexandrinum

80 (a) (b)

20

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10

 

Trifolium fragiferum

70

 

98

1

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Trifolium glanduliferum

70 (b)

30

98

1

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Trifolium hirtum

70

 

98

1

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Trifolium hybridum

80 (a) (b)

20

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10

 

Trifolium incarnatum

75 (a) (b)

20

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10

 

Trifolium isthmocarpum

70

 

98

1

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Trifolium michelianum

75 (b)

30

98

1

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Trifolium pratense

80 (a) (b)

20

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10

 

Trifolium repens

80 (a) (b)

40

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10

 

Trifolium resupinatum

80 (a) (b)

20

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10

 

Trifolium squarrosum

75 (b)

20

97

1,5

 

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10

 

Trifolium subterraneum

80 (b)

40

97

0,5

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Trifolium vesiculosum

70

 

98

1

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Trigonella foenum-graecum

80 (a)

 

95

1,0

0,5

 

 

0,3

 

 

0

0 (j)

5

 

Vicia benghalensis

80 (b)

20

97 (e)

1

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Vicia faba

80 (a) (b)

5

98

0,5

0,3

 

 

0,3

 

 

0

0 (j)

5 (n)

 

Vicia pannonica

85 (a) (b)

20

98

1,0 (e)

0,5 (e)

 

 

0,3

 

 

0 (i)

0 (j)

5 (n)

 

Vicia sativa

85 (a) (b)

20

98

1,0 (e)

0,5 (e)

 

 

0,3

 

 

0 (i)

0 (j)

5 (n)

 

Vicia villosa

85 (a) (b)

20

98

1,0 (e)

0,5 (e)

 

 

0,3

 

 

0 (i)

0 (j)

5 (n)

 

Alte specii

Brassica napus var. napobrassica

80 (a)

 

98

1,0

0,5

 

 

 

0,3

0,3

0

0 (j) (k)

5

 

Brassica oleracea convar. acephala (acephala var. medullosa + var. viridis)

75 (a)

 

98

1,0

0,5

 

 

 

0,3

0,3

0

0 (j) (k)

10

 

Phacelia tanacetifolia

80 (a)

 

96

1,0

0,5

 

 

 

 

 

0

0 (j) (k)

 

 

Plantago lanceolata

75

 

85

1,5

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Raphanus sativus var. oleiformis

80 (a)

 

97

1,0

0,5

 

 

 

0,3

0,3

0

0 (j)

5

 

(c)

în secțiunea I punctul 2 partea B, litera (e) se înlocuiește cu următorul text:

„(e)

Nu se consideră impuritate un conținut maxim total de 0,5 % în greutate de semințe de Lupinus albus, Lupinus angustifolius, Lupinus luteus, Pisum sativum, Vicia faba, Vicia spp. într-o altă specie relevantă.”;

(d)

tabelul din secțiunea II punctul 2 partea A se înlocuiește cu următorul text:

„Specie

Conținut maxim de semințe din alte specii de plante

Alte standarde sau condiții

Total

(% din greutate)

Conținut în număr într-un eșantion cu greutatea specificată în anexa III coloana 4

(total per coloană)

O singură specie

Rumex spp. altele decât Rumex acetosella și Rumex maritimus

Elytrigia repens

Alopecurus myosuroides

Melilotus spp.

1

2

3

4

5

6

7

8

Poaceae (Gramineae)

Agrostis canina

0,3

20

1

1

1

 

(j)

Agrostis capillaris

0,3

20

1

1

1

 

(j)

Agrostis gigantea

0,3

20

1

1

1

 

(j)

Agrostis stolonifera

0,3

20

1

1

1

 

(j)

Alopecurus pratensis

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Arrhenatherum elatius

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(i) (j)

Bromus catharticus

0,4

20

5

5

5

 

(j)

Bromus sitchensis

0,4

20

5

5

5

 

(j)

Cynodon dactylon

0,3

20 (a)

1

1

1

 

(j)

Dactylis glomerata

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Festuca arundinacea

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Festuca filiformis

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Festuca ovina

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Festuca pratensis

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Festuca rubra

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Festuca trachyphylla

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

× Festulolium

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Lolium multiflorum

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Lolium perenne

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Lolium × hybridum

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Phalaris aquatica

0,3

20

2

5

5

 

(j)

Phleum nodosum

0,3

20

2

1

1

 

(j)

Phleum pratense

0,3

20

2

1

1

 

(j)

Poa annua

0,3

20 (b)

1

1

1

 

(f) (j)

Poa nemoralis

0,3

20 (b)

1

1

1

 

(f) (j)

Poa palustris

0,3

20 (b)

1

1

1

 

(f) (j)

Poa pratensis

0,3

20 (b)

1

1

1

 

(f) (j)

Poa trivialis

0,3

20 (b)

1

1

1

 

(f) (j)

Trisetum flavescens

0,3

20 (c)

1

1

1

 

(i) (j)

Fabaceae (Leguminosae)

Biserrula pelecinus

0,3

20

5

 

 

 

 

Galega orientalis

0,3

20

2

 

 

0 (e)

(j)

Hedysarum coronarium

0,3

20

2

 

 

0 (e)

(j)

Lathyrus cicera

0,3

20

5

0 (d)

 

Lotus corniculatus

0,3

20

3

 

 

0 (e)

(g) (j)

Lupinus albus

0,3

20

2

 

 

0 (d)

(h) (k)

Lupinus angustifolius

0,3

20

2

 

 

0 (d)

(h) (k)

Lupinus luteus

0,3

20

2

 

 

0 (d)

(h) (k)

Medicago doliata

0,3

20

5

0 (e)

 

Medicago italica

0,3

20

5

0 (e)

 

Medicago littoralis

0,3

20

5

0 (e)

 

Medicago lupulina

0,3

20

5

0 (e)

(j)

Medicago murex

0,3

20

5

0 (e)

 

Medicago polymorpha

0,3

20

5

 

Medicago rugosa

0,3

20

5

 

Medicago sativa

0,3

20

3

 

 

0 (e)

(j)

Medicago scutellata

0,3

20

5

 

 

 

 

Medicago truncatula

0,3

20

5

 

 

 

 

Medicago × varia

0,3

20

3

 

 

0 (e)

(j)

Onobrychis viciifolia

0,3

20

2

 

 

0 (d)

 

Ornithopus compressus

0,3

20

5

 

 

 

 

Ornithopus sativus

0,3

20

5

 

 

 

 

Pisum sativum

0,3

20

2

 

 

0 (d)

 

Trifolium alexandrinum

0,3

20

3

 

 

0 (e)

(j)

Trifolium fragiferum

0,3

20

5

 

 

 

 

Trifolium glanduliferum

0,3

20

5

 

 

 

 

Trifolium hirtum

0,3

20

5

 

 

 

 

Trifolium hybridum

0,3

20

3

 

 

0 (e)

(j)

Trifolium incarnatum

0,3

20

3

 

 

0 (e)

(j)

Trifolium isthmocarpum

0,3

20

5

(j)

Trifolium michelianum

0,3

20

5

Trifolium pratense

0,3

20

5

 

 

0 (e)

(j)

Trifolium repens

0,3

20

5

 

 

0 (e)

(j)

Trifolium resupinatum

0,3

20

3

 

 

0 (e)

(j)

Trifolium squarrosum

0,3

20

5

Trifolium subterraneum

0,3

20

5

(j)

Trifolium vesiculosum

0,3

20

5

(j)

Trigonella foenum-graecum

0,3

20

2

 

 

0 (d)

 

Vicia benghalensis

0,3

20

5

0 (d)

Vicia faba

0,3

20

2

 

 

0 (d)

 

Vicia pannonica

0,3

20

2

 

 

0 (d)

(h)

Vicia sativa

0,3

20

2

 

 

0 (d)

(h)

Vicia villosa

0,3

20

2

 

 

0 (d)

(h)

Alte specii

Brassica napus var. napobrassica

0,3

20

2

 

 

 

(j)

Brassica oleracea convar. acephala (acephala var. medullosa + var. viridis)

0,3

20

3

 

 

 

(j)2”

Phacelia tanacetifolia

0,3

20

 

 

 

 

 

Plantago lanceolata

0,3

20

3

 

 

 

 

Raphanus sativus var. oleiformis

0,3

20

2

 

 

 

 

(e)

în secțiunea III, punctul 7 se înlocuiește cu următorul text:

„7.

Pentru Vicia spp., nu se consideră impuritate un conținut total maxim de 6 % în greutate de semințe de Vicia pannonica, Vicia villosa, Vicia benghalensis sau de specii cultivate înrudite aflat într-o altă specie relevantă.”;

(f)

în secțiunea III, punctul 8 se înlocuiește cu următorul text:

„8.

Pentru Vicia pannonica, Vicia sativa, Vicia villosa, Vicia benghalensis puritatea specifică minimă este de 97,0 % în greutate.”;

(g)

în secțiunea III, se adaugă următorul punct 9:

„9.

Pentru Lathyrus cicera, puritatea analitică minimă este de 90 % în greutate. Nu se consideră impuritate un conținut maxim total de 5 % în greutate de semințe de specii cultivate similare.”

2.

Anexa III se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA III

GREUTATEA LOTURILOR ȘI A EȘANTIOANELOR

Specie

Greutatea maximă a unui lot

(tone)

Greutatea minimă a unui eșantion de prelevat dintr-un lot

(grame)

Greutatea eșantionului utilizat pentru determinarea numărului prevăzută în coloanele 12-14 din anexa II secțiunea I punctul 2 partea A și coloanele 3-7 din anexa II secțiunea II punctul 2 partea A

(grame)

1

2

3

4

Poaceae (Gramineae)

Agrostis canina

10