ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 324

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 59
30 noiembrie 2016


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

ACORDURI INTERNAŢIONALE

 

*

Decizia (UE) 2016/2087 a Consiliului din 14 noiembrie 2016 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Islanda privind preferințele comerciale suplimentare pentru produsele agricole

1

 

 

REGULAMENTE

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2088 al Comisiei din 29 noiembrie 2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

3

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2089 al Comisiei din 29 noiembrie 2016 de stabilire a coeficientului de atribuire care urmează să se aplice licențelor de export pentru anumite produse lactate care urmează să fie exportate către Republica Dominicană în cadrul contingentului menționat în Regulamentul (CE) nr. 1187/2009

5

 

 

DECIZII

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/2090 a Consiliului din 21 noiembrie 2016 de modificare a Deciziei 2009/790/CE de autorizare a Republicii Polone de a aplica o măsură derogatorie de la dispozițiile articolului 287 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

7

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/2091 a Comisiei din 28 noiembrie 2016 de a nu identifica diacrilatul de hexametilen (hexan-1,6-diol diacrilat) (HDDA) drept substanță care prezintă motive de îngrijorare deosebită în conformitate cu articolul 57 litera (f) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului [notificată cu numărul C(2016) 7524]  ( 1 )

9

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/2092 a Comisiei din 28 noiembrie 2016 de modificare a Deciziei 2011/163/UE privind aprobarea planurilor prezentate de țări terțe în conformitate cu articolul 29 din Directiva 96/23/CE a Consiliului [notificată cu numărul C(2016) 7569]  ( 1 )

11

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/2093 a Comisiei din 29 noiembrie 2016 privind o derogare referitoare la data aplicării sistemului exportatorilor înregistrați în cazul exporturilor din țările și teritoriile de peste mări

18

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

ACORDURI INTERNAŢIONALE

30.11.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 324/1


DECIZIA (UE) 2016/2087 A CONSILIULUI

din 14 noiembrie 2016

privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Islanda privind preferințele comerciale suplimentare pentru produsele agricole

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 207 alineatul (4) primul paragraf, coroborat cu articolul 218 alineatul (5),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Articolul 19 din Acordul privind Spațiul Economic European prevede că părțile contractante se angajează să își continue eforturile pentru a realiza o liberalizare progresivă a schimburilor comerciale cu produse agricole dintre ele.

(2)

La 24 aprilie 2012, Consiliul a autorizat Comisia să deschidă negocierile cu Islanda pentru a spori liberalizarea comerțului bilateral cu produse agricole în temeiul articolului 19 din Acordul privind Spațiul Economic European. Negocierile s-au încheiat cu succes la 17 septembrie 2015 și a fost parafat un Acord sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Islanda privind preferințele comerciale suplimentare pentru produsele agricole („acordul”).

(3)

Prin urmare, acordul ar trebui semnat în numele Uniunii, sub rezerva încheierii sale la o dată ulterioară,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Semnarea, în numele Uniunii, a Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Islanda privind preferințele comerciale suplimentare pentru produsele agricole se autorizează sub rezerva încheierii acestuia (1).

Articolul 2

Președintele Consiliului este autorizat să desemneze persoana (persoanele) împuternicită (împuternicite) să semneze acordul în numele Uniunii.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 14 noiembrie 2016.

Pentru Consiliu

Președintele

G. MATEČNÁ


(1)  Textul acordului se va publica în Jurnalul Oficial împreună cu decizia privind încheierea acestuia.


REGULAMENTE

30.11.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 324/3


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/2088 AL COMISIEI

din 29 noiembrie 2016

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește sectorul fructelor și legumelor și sectorul fructelor și legumelor prelucrate (2), în special articolul 136 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din cadrul Rundei Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XVI la regulamentul respectiv.

(2)

Valoarea forfetară de import se calculează în fiecare zi lucrătoare, în conformitate cu articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011, ținând seama de datele zilnice variabile. Prin urmare, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 136 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 noiembrie 2016.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Jerzy PLEWA

Director general

Direcția Generală Agricultură și Dezvoltare Rurală


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Codul NC

Codul țării terțe (1)

Valoarea forfetară de import

0702 00 00

MA

91,6

TR

95,4

ZZ

93,5

0707 00 05

MA

63,2

TR

163,4

ZZ

113,3

0709 93 10

MA

93,9

TR

150,6

ZZ

122,3

0805 20 10

MA

71,6

ZA

138,5

ZZ

105,1

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

JM

110,2

MA

63,3

PE

95,4

TR

83,1

ZZ

88,0

0805 50 10

CL

90,0

TR

84,2

ZZ

87,1

0808 10 80

CL

185,9

NZ

177,5

US

100,7

ZA

181,0

ZZ

161,3

0808 30 90

CN

85,2

TR

133,1

ZZ

109,2


(1)  Nomenclatura țărilor stabilită prin Regulamentul (UE) nr. 1106/2012 al Comisiei din 27 noiembrie 2012 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 471/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare privind comerțul exterior cu țările terțe, în ceea ce privește actualizarea nomenclatorului țărilor și teritoriilor (JO L 328, 28.11.2012, p. 7). Codul „ZZ” desemnează „alte origini”.


30.11.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 324/5


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/2089 AL COMISIEI

din 29 noiembrie 2016

de stabilire a coeficientului de atribuire care urmează să se aplice licențelor de export pentru anumite produse lactate care urmează să fie exportate către Republica Dominicană în cadrul contingentului menționat în Regulamentul (CE) nr. 1187/2009

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1), în special articolul 188,

întrucât:

(1)

Secțiunea 3 din capitolul III din Regulamentul (CE) nr. 1187/2009 al Comisiei (2) stabilește procedura de alocare a licențelor de export pentru anumite produse lactate care urmează să fie exportate către Republica Dominicană în temeiul unui contingent deschis pentru țara respectivă.

(2)

Articolul 29 din Regulamentul de punere în aplicare (CE) nr. 1187/2009 prevede posibilitatea ca agenții economici să depună cereri de licențe de export de la 1 la 10 noiembrie dacă rămâne vreo cantitate disponibilă în cadrul contingentului după perioada de depunere a cererilor de licență prevăzută la articolul 29 primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1187/2009.

(3)

Articolul 1 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1027 al Comisiei (3) stipulează că pentru anul contingentar 2016/2017 cantitatea totală rămasă este de 8 095 de tone.

(4)

Cererile depuse între 1 și 10 noiembrie 2016 pentru perioada rămasă din anul contingentar în curs 2016/2017 au ca obiect cantități mai mici decât cele disponibile. Ca urmare, este necesar ca, în temeiul articolului 31 alineatul (3) al patrulea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1187/2009, să se prevadă alocarea cantității rămase. Licențele de export pentru aceste cantități rămase ar trebui eliberate numai dacă se comunică autorității competente cantitățile suplimentare acceptate de agentul economic respectiv și dacă agenții economici interesați constituie o garanție,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se acceptă cererile de licențe de export depuse între 1 și 10 noiembrie 2016 pentru perioada rămasă din anul contingentar în curs 2016/2017.

Cantitățile care fac obiectul cererilor de licențe de export menționate la primul paragraf pentru produsele menționate la articolul 27 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1187/2009 se multiplică cu un coeficient de atribuire de 3,113461.

Licențele de export pentru cantitățile care depășesc cantitățile pentru care s-au depus cereri și care sunt alocate în conformitate cu coeficientul stabilit la al doilea paragraf se eliberează după primirea acordului din partea agentului economic în termen de o săptămână de la data publicării prezentului regulament și sub rezerva constituirii garanției corespunzătoare.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 noiembrie 2016.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Jerzy PLEWA

Director general

Direcția Generală Agricultură și Dezvoltare Rurală


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 1187/2009 al Comisiei din 27 noiembrie 2009 de stabilire a normelor speciale de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește licențele de export și restituirile la export în sectorul laptelui și produselor lactate (JO L 318, 4.12.2009, p. 1).

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1027 al Comisiei din 24 iunie 2016 de stabilire a coeficientului de atribuire care urmează să se aplice licențelor de export pentru anumite produse lactate care urmează să fie exportate către Republica Dominicană în cadrul contingentului menționat în Regulamentul (CE) nr. 1187/2009 (JO L 168, 25.6.2016, p. 11).


DECIZII

30.11.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 324/7


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/2090 A CONSILIULUI

din 21 noiembrie 2016

de modificare a Deciziei 2009/790/CE de autorizare a Republicii Polone de a aplica o măsură derogatorie de la dispozițiile articolului 287 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (1), în special articolul 395,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Articolul 287 punctul 14 din Directiva 2006/112/CE autorizează Republica Polonă („Polonia”) să acorde o scutire de la plata taxei pe valoare adăugată (TVA) persoanelor impozabile a căror cifră de afaceri anuală nu depășește echivalentul în monedă națională a 10 000 EUR, la cursul de schimb din ziua aderării acestei țări.

(2)

În temeiul Deciziei 2009/790/CE a Consiliului (2), Polonia a fost autorizată să acorde, până la 31 decembrie 2012 și prin derogare, o scutire de la plata TVA persoanelor impozabile a căror cifră de afaceri anuală nu depășește echivalentul în moneda națională a 30 000 EUR, la cursul de schimb din ziua aderării acestei țări („măsura de derogare”). Aplicarea măsurii de derogare a fost ulterior prelungită până la 31 decembrie 2015 prin Decizia de punere în aplicare 2012/769/UE a Consiliului (3) și, până la 31 decembrie 2018 prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/1173 a Consiliului (4).

(3)

Printr-o scrisoare înregistrată de Comisie la 1 iunie 2016, Polonia a solicitat autorizarea pentru ridicarea acestui prag de la 30 000 EUR la 40 000 EUR. Prin intermediul acestei ridicări a pragului, un număr suplimentar de întreprinderi foarte mici ar putea să fie scutite parțial sau total de obligațiile privind TVA prevăzute în titlul XI capitolele 2-6 din Directiva 2006/112/CE. În consecință, sarcina autorităților fiscale în ceea ce privește auditarea întreprinderile foarte mici ar fi, de asemenea, diminuată.

(4)

În conformitate cu articolul 395 alineatul (2) al doilea paragraf din Directiva 2006/112/CE, Comisia a informat celelalte state membre, prin scrisorile din data de 22 septembrie 2016, cu privire la cererea depusă de Polonia. Prin scrisoarea datată 23 septembrie 2016, Comisia a notificat Poloniei faptul că dispune de toate informațiile necesare pentru a analiza solicitarea.

(5)

Informațiile furnizate de Polonia indică faptul că, un număr potențial suplimentar de 24 000 de persoane impozabile ar putea beneficia de măsura de derogare pentru a-și reduce obligațiile în materie de TVA. Impactul bugetar în termeni de venituri din TVA a fost estimat de Polonia la 300 de milioane PLN.

(6)

Dat fiind faptul că un prag mai ridicat va reduce și mai mult obligațiile în materie de TVA ale întreprinderilor foarte mici și că respectivele întreprinderi pot opta în continuare pentru regimul normal de aplicare a TVA în conformitate cu articolul 290 din Directiva 2006/112/CE, Polonia ar trebui să fie autorizată să aplice pragul mărit pentru restul perioadei de aplicare a Deciziei 2009/790/CE, care se încheie la 31 decembrie 2018. Cu toate acestea, articolele 281-294 din Directiva 2006/112/CE referitoare la un regim special pentru întreprinderile mici fac obiectul unei revizuiri și se preconizează intrarea în vigoare, înainte de data respectivă, a unei directive care va modifica respectivele articole.

(7)

Derogarea nu va avea impact asupra resurselor proprii ale Uniunii provenind din TVA, deoarece Polonia va efectua un calcul de compensare în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (CEE, Euratom) nr. 1553/89 al Consiliului (5).

(8)

Prin urmare, Decizia 2009/790/CE ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Articolele 1 și 2 din Decizia 2009/790/CE se înlocuiesc cu următorul text:

„Articolul 1

Prin derogare de la articolul 287 din Directiva 2006/112/CE, Republica Polonă este autorizată să acorde o scutire de la plata TVA persoanelor impozabile a căror cifră de afaceri anuală este de cel mult echivalentul în monedă națională a 40 000 EUR, la cursul de schimb din ziua aderării ei.

Articolul 2

Prezenta decizie se aplică până la data intrării în vigoare a unei directive care modifică articolele 281-294 din Directiva 2006/112/CE în ceea ce privește regimul special pentru întreprinderile mici, sau până la 31 decembrie 2018, dacă această dată este anterioară.”

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează Republicii Polone.

Adoptată la Bruxelles, 21 noiembrie 2016.

Pentru Consiliu

Președintele

P. PLAVČAN


(1)  JO L 347, 11.12.2006, p. 1.

(2)  Decizia 2009/790/CE a Consiliului din 20 octombrie 2009 de autorizare a Republicii Polone de a aplica o măsură derogatorie de la dispozițiile articolului 287 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO L 283, 30.10.2009, p. 53).

(3)  Decizia de punere în aplicare 2012/769/UE a Consiliului din 4 decembrie 2012 de modificare a Deciziei 2009/790/CE de autorizare a Republicii Polone de a aplica o măsură derogatorie de la dispozițiile articolului 287 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO L 338, 12.12.2012, p. 27).

(4)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/1173 a Consiliului din 14 iulie 2015 de modificare a Deciziei 2009/790/CE de autorizare a Republicii Polone de a aplica o măsură derogatorie de la dispozițiile articolului 287 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO L 189, 17.7.2015, p. 36).

(5)  Regulamentul (CEE, Euratom) nr. 1553/89 al Consiliului din 29 mai 1989 privind regimul unitar definitiv de colectare a resurselor proprii provenite din taxa pe valoarea adăugată (JO L 155, 7.6.1989, p. 9).


30.11.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 324/9


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/2091 A COMISIEI

din 28 noiembrie 2016

de a nu identifica diacrilatul de hexametilen (hexan-1,6-diol diacrilat) (HDDA) drept substanță care prezintă motive de îngrijorare deosebită în conformitate cu articolul 57 litera (f) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului

[notificată cu numărul C(2016) 7524]

(Numai textul în limba engleză este autentic)

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei (1), în special articolul 59 alineatul (9),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 59 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, la 24 august 2015, Suedia a depus la Agenția Europeană pentru Produse Chimice (denumită în continuare „agenția”) un dosar în conformitate cu anexa XV la regulamentul menționat (denumit în continuare „dosarul în conformitate cu anexa XV”), pentru identificarea substanței diacrilat de hexametilen (hexan-1,6-diol diacrilat) (HDDA) (nr. CE 235-921-9, nr. CAS 13048-33-4) drept substanță care prezintă motive de îngrijorare deosebită în temeiul articolului 57 litera (f) din regulamentul respectiv. Deponentul dosarului consideră că există probe științifice ale probabilității unor efecte grave asupra sănătății umane, având în vedere proprietățile de sensibilizare a pielii ale HDDA care suscită un nivel de îngrijorare echivalent cu cel pentru alte substanțe enumerate la literele (a)-(c) de la articolul 57, și anume, cu substanțele care îndeplinesc criteriile pentru a fi clasificate drept carcinogene (categoria 1A sau 1B), mutagene pentru celulele germinative (categoria 1A sau 1B) sau toxice pentru reproducere (categoria 1A sau 1B).

(2)

La 10 decembrie 2015, Comitetul statelor membre (CSM) al agenției a adoptat avizul său (2) privind dosarul în conformitate cu anexa XV, urmând abordarea generală a agenției pentru identificarea substanțelor care prezintă motive de îngrijorare deosebită în temeiul articolului 57 litera (f) (3). În avizul său, CSM a recunoscut în unanimitate că există dovezi științifice care sugerează că HDDA este un puternic sensibilizant pentru piele. Cu toate că majoritatea membrilor CSM au considerat că HDDA ar trebui identificat drept substanță care prezintă motive de îngrijorare deosebită în conformitate cu articolul 57 litera (f) din respectivul regulament, CSM nu a ajuns la un acord unanim. Trei membri s-au abținut de la vot, în timp ce nouă membri nu au fost de acord cu faptul că informațiile furnizate în dosarul în conformitate cu anexa XV erau suficiente pentru a constitui un nivel de îngrijorare echivalent cu cel pentru alte substanțe enumerate la articolul 57 literele (a)-(e). Cei nouă membri au semnalat în opinie minoritară că efectele HDDA asupra sănătății umane nu pot fi considerate ca fiind comparabile cu cele ale substanțelor care sunt cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere, atât în ceea ce privește gravitatea, cât și ireversibilitatea.

(3)

La 15 ianuarie 2016, în conformitate cu articolul 59 alineatul (9) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, CSM a comunicat Comisiei avizul său în vederea unei decizii privind identificarea HDDA ca o substanță cu privire la care există probe științifice ale unor efecte grave probabile pentru sănătatea umană, suscitând un nivel de îngrijorare echivalent cu cel pentru substanțele CMR (categoria 1A sau 1B), în conformitate cu articolul 57 litera (f) din regulamentul menționat.

(4)

Comisia observă faptul că clasificarea HDDA ca sensibilizant pentru piele din categoria 1 în anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (4) presupune că HDDA și acrilații care prezintă o reacție încrucișată au potențialul de a cauza efecte adverse grave asupra pielii. Comisia observă, de asemenea, că sensibilizarea pielii cauzate de HDDA este ireversibilă. Cu toate acestea, deși în cazurile documentate în dosarul în conformitate cu anexa XV, au fost raportate efecte secundare moderare și ocazional grave asupra pielii, în toate cazurile documentate leziunile pielii au dispărut complet după încetarea expunerii și acest lucru s-a întâmplat în majoritatea cazurilor într-un interval de timp relativ scurt. Prin urmare, Comisia consideră că dovezile științifice prezentate în dosarul în conformitate cu anexa XV nu demonstrează că efectele probabile grave asupra sănătății ale HDDA constituie un nivel de îngrijorare echivalent cu cel pentru alte substanțe care sunt clasificate drept cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere.

(5)

Prezenta decizie nu aduce atingere rezultatului oricărei evaluări în curs sau viitoare efectuate de agenție sau de Comisie a substanțelor sensibilizante în contextul articolului 57 litera (f) și nu aduce atingere potențialei identificări ca substanță care prezintă motive de îngrijorare deosebită.

(6)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 133 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Substanța diacrilat de hexametilen (hexan-1,6-diol diacrilat) (HDDA) (nr. CE 235-921-9, nr. CAS 13048-33-4) nu este identificată ca o substanță ale cărei proprietăți de sensibilizare a pielii cauzează efecte pentru sănătatea umană care suscită un nivel echivalent de îngrijorare în conformitate cu articolul 57 litera (f) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează Agenției Europene pentru Produse Chimice.

Adoptată la Bruxelles, 28 noiembrie 2016.

Pentru Comisie

Elżbieta BIEŃKOWSKA

Membru al Comisiei


(1)  JO L 396, 30.12.2006, p. 1.

(2)  http://echa.europa.eu/role-of-the-member-state-committee-in-the-authorisation-process/svhc-opinions-of-the-member-state-committee/-/substance-rev/12301/term

(3)  Identificarea substanțelor care prezintă motive de îngrijorare deosebită din cauza unui nivel de îngrijorare echivalent cu cel pentru CMR [articolul 57 litera (f)] — exemplul sensibilizanților

(4)  Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (JO L 353, 31.12.2008, p. 1).


30.11.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 324/11


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/2092 A COMISIEI

din 28 noiembrie 2016

de modificare a Deciziei 2011/163/UE privind aprobarea planurilor prezentate de țări terțe în conformitate cu articolul 29 din Directiva 96/23/CE a Consiliului

[notificată cu numărul C(2016) 7569]

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 96/23/CE a Consiliului din 29 aprilie 1996 privind măsurile de control care se aplică anumitor substanțe și reziduurilor acestora existente în animalele vii și în produsele obținute de la acestea și de abrogare a Directivelor 85/358/CEE și 86/469/CEE și a Deciziilor 89/187/CEE și 91/664/CEE (1), în special articolul 29 alineatul (1) al patrulea paragraf și articolul 29 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Directiva 96/23/CE stabilește măsuri de monitorizare a substanțelor și a grupelor de reziduuri prevăzute în anexa I la directiva respectivă. Articolul 29 din directiva respectivă prevede ca țările terțe din care statele membre sunt autorizate să importe animale și produse de origine animală reglementate prin directiva respectivă să prezinte un plan de monitorizare a reziduurilor care să ofere garanțiile necesare (denumit în continuare „planul”). Planul ar trebui să se aplice cel puțin în cazul grupelor de reziduuri și substanțe enumerate în anexa I.

(2)

Decizia 2011/163/UE a Comisiei (2) aprobă planurile prezentate de anumite țări terțe pentru animalele și produsele de origine animală enumerate în lista din anexa la decizia respectivă.

(3)

Având în vedere planurile recente prezentate de anumite țări terțe și informațiile suplimentare obținute de Comisie din țările terțe respective, este necesar să se actualizeze lista țărilor terțe din care statele membre sunt autorizate să importe anumite animale și produse de origine animală, enumerate în prezent în anexa la Decizia 2011/163/UE (denumită în continuare „lista”), astfel cum se prevede în Directiva 96/23/CE.

(4)

Cu toate că Emiratele Arabe Unite nu au furnizat un plan de monitorizare a reziduurilor pentru acvacultură produse pe plan intern, Emiratele Arabe Unite au furnizat garanții în ceea ce privește materiile prime pentru acvacultură provenite fie din statele membre, fie din țări terțe care sunt autorizate să exporte astfel de materii prime în Uniunea Europeană. Prin urmare, acvacultura ar trebui inclusă în listă la rubrica aferentă Emiratelor Arabe Unite, însoțită de o notă de subsol corespunzătoare.

(5)

Gambia este inclusă, în prezent, pe listă pentru acvacultură. Cu toate acestea, Gambia nu a furnizat un plan în conformitate cu articolul 29 din Directiva 96/23/CE și a declarat că exportul în UE nu mai este în curs de desfășurare. Prin urmare, rubrica aferentă țării terțe respective, referitoare la acvacultură, ar trebui eliminată din listă. Gambia a fost informată în mod corespunzător.

(6)

Georgia a prezentat Comisiei un plan pentru miere. Planul respectiv oferă garanții suficiente și ar trebui aprobat. Prin urmare, Georgia ar trebui inclusă în listă pentru miere.

(7)

Kenya este inclusă, în prezent, pe listă pentru lapte. Cu toate acestea, Kenya nu a furnizat un plan în conformitate cu articolul 29 din Directiva 96/23/CE și a declarat că testarea reziduurilor nu este, în prezent, în curs de desfășurare și nu se așteaptă ca aceasta să fie pusă în aplicare în 2016, precum și că exportul în UE nu ar mai putea să aibă loc. Prin urmare, rubrica aferentă țării terțe respective, referitoare la lapte, ar trebui eliminată din listă. Kenya a fost informată în mod corespunzător.

(8)

Libanul este inclus, în prezent, pe listă pentru miere. Cu toate acestea, Libanul nu a furnizat un plan în conformitate cu articolul 29 din Directiva 96/23/CE. Prin urmare, rubrica aferentă țării terțe respective, referitoare la miere, ar trebui eliminată din listă. Libanul a fost informat în mod corespunzător.

(9)

Pentru a se evita perturbarea comerțului, ar trebui prevăzută o perioadă tranzitorie pentru transporturile relevante provenite din Liban, care au fost certificate și expediate către Uniune înainte de data aplicării prezentei decizii.

(10)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa la Decizia 2011/163/UE se înlocuiește cu textul prevăzut în anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Pentru o perioadă de tranziție până la 1 februarie 2017, statele membre acceptă transporturi de miere din Liban, cu condiția ca importatorul să poată demonstra că aceste transporturi au fost certificate și expediate către Uniune înainte de 15 decembrie 2016, în conformitate cu Decizia 2011/163/UE.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 28 noiembrie 2016.

Pentru Comisie

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 125, 23.5.1996, p. 10.

(2)  Decizia 2011/163/UE a Comisiei din 16 martie 2011 privind aprobarea planurilor prezentate de țări terțe în conformitate cu articolul 29 din Directiva 96/23/CE a Consiliului (JO L 70, 17.3.2011, p. 40).


ANEXĂ

„ANEXĂ

Cod ISO2

Țară

Bovine

Ovine/ caprine

Porcine

Ecvidee

Păsări de curte

Acvacultură

Lapte

Ouă

Iepuri

Vânat sălbatic

Vânat de crescătorie

Miere

AD

Andorra

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

AE

Emiratele Arabe Unite

 

 

 

 

 

X (3)

X (1)

 

 

 

 

 

AL

Albania

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

AM

Armenia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

AR

Argentina

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

AU

Australia

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

BA

Bosnia și Herțegovina

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

BD

Bangladesh

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BN

Brunei

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BR

Brazilia

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

X

BW

Botswana

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

BY

Belarus

 

 

 

X (2)

 

X

X

X

 

 

 

 

BZ

Belize

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CA

Canada

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CH

Elveția

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CL

Chile

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

CM

Camerun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

CN

China

 

 

 

 

X

X

 

X

X

 

 

X

CO

Columbia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CR

Costa Rica

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CU

Cuba

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

DO

Republica Dominicană

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

EC

Ecuador

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ET

Etiopia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

FK

Insulele Falkland

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

FO

Insulele Feroe

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GE

Georgia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

GH

Ghana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

GL

Groenlanda

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

GT

Guatemala

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

HN

Honduras

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ID

Indonezia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

IL

Israel (7)

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

IN

India

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

IR

Iran

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

JM

Jamaica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

JP

Japonia

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

KE

Kenya

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

KG

Kârgâzstan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

KR

Coreea de Sud

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

LK

Sri Lanka

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MA

Maroc

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

MD

Republica Moldova

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

X

ME

Muntenegru

X

X

X

 

X

X

 

X

 

 

 

X

MG

Madagascar

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

MK

fosta Republică iugoslavă a Macedoniei (4)

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

 

X

MM

Republica Uniunii Myanmar

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MU

Mauritius

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MX

Mexic

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

MY

Malaysia

 

 

 

 

X (3)

X

 

 

 

 

 

 

MZ

Mozambic

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

NA

Namibia

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NC

Noua Caledonie

X (3)

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

X

NI

Nicaragua

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

NZ

Noua Zeelandă

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

PA

Panama

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PE

Peru

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PH

Filipine

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PM

Saint-Pierre și Miquelon

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

PN

Insulele Pitcairn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PY

Paraguay

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS

Serbia (5)

X

X

X

X (2)

X

X

X

X

 

X

 

X

RU

Rusia

X

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X (6)

X

RW

Rwanda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SA

Arabia Saudită

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SG

Singapore

X (3)

X (3)

X (3)

X (8)

X (3)

X

X (3)

 

 

X (8)

X (8)

 

SM

San Marino

X

 

X (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SR

Surinam

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SV

El Salvador

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SZ

Swaziland

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TH

Thailanda

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

X

TN

Tunisia

 

 

 

 

X

X

 

 

 

X

 

 

TR

Turcia

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

TW

Taiwan

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

TZ

Tanzania

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

UA

Ucraina

X

 

X

 

X

X

X

X

 

 

 

X

UG

Uganda

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

US

Statele Unite

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

UY

Uruguay

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

 

X

VE

Venezuela

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

VN

Vietnam

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

ZA

Africa de Sud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

ZM

Zambia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

ZW

Zimbabwe

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 


(1)  Doar lapte de cămilă.

(2)  Export către Uniune de ecvidee vii destinate sacrificării (numai animale destinate producției de alimente).

(3)  Țări terțe care utilizează doar materii prime provenite fie din statele membre, fie din alte țări terțe din care sunt autorizate importurile de astfel de materii prime în Uniune, în conformitate cu articolul 2.

(4)  Fosta Republică iugoslavă a Macedoniei; denumirea definitivă a acestei țări va fi adoptată în urma negocierilor care au loc în prezent la nivelul ONU.

(5)  Cu excepția Kosovo (această denumire nu aduce atingere pozițiilor privind statutul și este conformă cu Rezoluția 1244 a Consiliului de Securitate al ONU și cu Avizul Curții Internaționale de Justiție privind Declarația de independență a Kosovo).

(6)  Numai pentru reni provenind din regiunile Murmansk și Yamalo-Nenets.

(7)  Înțeles în continuare Statul Israel, cu excepția teritoriilor aflate sub administrația israeliană începând cu iunie 1967, și anume Înălțimile Golan, Fâșia Gaza, Ierusalimul de Est și restul Cisiordaniei.

(8)  Numai pentru produse din carne proaspătă provenind din Noua Zeelandă, destinate Uniunii și care sunt descărcate, reîncărcate și tranzitate prin Singapore cu sau fără depozitare.”


30.11.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 324/18


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/2093 A COMISIEI

din 29 noiembrie 2016

privind o derogare referitoare la data aplicării sistemului exportatorilor înregistrați în cazul exporturilor din țările și teritoriile de peste mări

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Decizia 2013/755/UE a Consiliului din 25 noiembrie 2013 privind asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Uniunea Europeană („Decizia de asociere peste mări”) (1), în special articolul 63 din anexa VI la aceasta,

întrucât:

(1)

În conformitate cu anexa VI la Decizia 2013/755/UE, noua procedură de certificare a originii și metodele de cooperare administrativă, sistemul exportatorilor înregistrați (REX), se va aplica de la 1 ianuarie 2017. Actualul sistem de certificare și cooperare administrativă se aplică până la 31 decembrie 2016.

(2)

Țările și teritoriile de peste mări (TTPM) enumerate în anexa II la tratat au adresat, fiecare, Comisiei o scrisoare în care afirmau că nu sunt pregătite să aplice REX începând de la 1 ianuarie 2017 și solicitau ca sistemul să se aplice de la o dată ulterioară. În toate scrisorile se indica faptul că țările și teritoriile de peste mări vor fi în măsură să aplice sistemul REX începând cu 1 ianuarie 2020.

(3)

Ținând seama de aceste solicitări și pentru a oferi TTPM timpul necesar pregătirii pentru aplicarea sistemului REX, este adecvat să li se acorde o derogare de la sistemul exportatorilor înregistrați și să li se permită să aplice articolele 21-35 și articolele 54, 55 și 56 din anexa VI la Decizia 2013/755/UE după 1 ianuarie 2017.

(4)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului Codului Vamal,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Prin derogare de la sistemul exportatorilor înregistrați, TTPM menționate în anexa II la tratat pot continua să aplice articolele 21-35 și articolele 54, 55 și 56 din anexa VI la Decizia 2013/755/UE până la 31 decembrie 2019.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 29 noiembrie 2016.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 344, 19.12.2013, p. 1.