ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 308

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 59
16 noiembrie 2016


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

ACORDURI INTERNAŢIONALE

 

*

Decizia (UE) 2016/1995 a Consiliului din 11 noiembrie 2016 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Republica Federativă a Braziliei în temeiul articolului XXIV alineatul (6) și al articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) 1994, referitor la modificarea concesiilor din lista de angajamente a Republicii Croația în cursul procesului său de aderare la Uniunea Europeană

1

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1996 al Consiliului din 15 noiembrie 2016 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 36/2012 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria

3

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1997 al Comisiei din 15 noiembrie 2016 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 în ceea ce privește modificarea programelor de dezvoltare rurală și monitorizarea acțiunilor de sprijinire a integrării resortisanților țărilor terțe, precum și de rectificare a regulamentului respectiv

5

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1998 al Comisiei din 15 noiembrie 2016 de retragere a acceptării angajamentului pentru cinci producători-exportatori în temeiul Deciziei de punere în aplicare 2013/707/UE de confirmare a acceptării unui angajament oferit în legătură cu procedurile antidumping și antisubvenție privind importurile de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin și componentele lor cheie (și anume celule) originare sau expediate din Republica Populară Chineză pentru perioada de aplicare a măsurilor definitive

8

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1999 al Comisiei din 15 noiembrie 2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

18

 

 

DECIZII

 

*

Decizia de punere în aplicare (PESC) 2016/2000 a Consiliului din 15 noiembrie 2016 privind punerea în aplicare a Deciziei 2013/255/PESC privind măsuri restrictive împotriva Siriei

20

 

*

Decizia (PESC) 2016/2001 a Consiliului din 15 noiembrie 2016 privind contribuția Uniunii la înființarea și la gestionarea în condiții de siguranță a unei bănci de uraniu slab îmbogățit (LEU) sub controlul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA) în cadrul Strategiei UE împotriva proliferării armelor de distrugere în masă

22

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/2002 a Comisiei din 8 noiembrie 2016 de modificare a anexei E la Directiva 91/68/CEE a Consiliului, a anexei III la Decizia 2010/470/UE a Comisiei și a anexei II la Decizia 2010/472/UE a Comisiei privind comerțul în cadrul Uniunii și importurile în Uniune de ovine și caprine, precum și de material seminal provenit de la animale din speciile ovină și caprină, în ceea ce privește normele pentru prevenirea, controlul și eradicarea anumitor encefalopatii spongiforme transmisibile [notificată cu numărul C(2016) 7026]  ( 1 )

29

 

*

Decizia (UE) 2016/2003 a Comisiei din 14 noiembrie 2016 de modificare a Deciziilor 2009/300/CE, 2011/263/UE, 2011/264/UE, 2011/382/UE, 2011/383/UE, 2012/720/UE și 2012/721/UE în vederea prelungirii perioadei de valabilitate a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru anumite produse [notificată cu numărul C(2016) 7218]  ( 1 )

59

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/2004 a Comisiei din 14 noiembrie 2016 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2013/780/UE de prevedere a unei derogări de la articolul 13 alineatul (1) punctul (ii) din Directiva 2000/29/CE a Consiliului în ceea ce privește lemnul tăiat decojit de Quercus L., Platanus L. și Acer saccharum Marsh. provenind din Statele Unite ale Americii [notificată cu numărul C(2016) 7181]

62

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Decizia 2014/512/PESC a Consiliului din 31 iulie 2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina ( JO L 229, 31.7.2014 )

64

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

ACORDURI INTERNAŢIONALE

16.11.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 308/1


DECIZIA (UE) 2016/1995 A CONSILIULUI

din 11 noiembrie 2016

privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Republica Federativă a Braziliei în temeiul articolului XXIV alineatul (6) și al articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) 1994, referitor la modificarea concesiilor din lista de angajamente a Republicii Croația în cursul procesului său de aderare la Uniunea Europeană

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 207 alineatul (4) primul paragraf, coroborat cu articolul 218 alineatul (5),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

La 15 iulie 2013, Consiliul a autorizat Comisia să deschidă negocieri cu anumite alte state membre ale Organizației Mondiale a Comerțului în temeiul articolului XXIV alineatul (6) din Acordul General pentru Tarife și Comerț („GATT”) 1994, în cursul procesului de aderare la Uniune a Republicii Croația.

(2)

Negocierile au fost conduse de Comisie în conformitate cu directivele de negociere adoptate de Consiliu.

(3)

Respectivele negocieri s-au încheiat și, la 12 iulie 2016, a fost parafat un Acord sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Republica Federativă a Braziliei în temeiul articolului XXIV alineatul (6) și al articolului XXVIII din GATT 1994, referitor la modificarea concesiilor din lista de angajamente a Republicii Croația în cursul procesului său de aderare la Uniunea Europeană (denumit în continuare „acordul”).

(4)

Acordul ar trebui să fie semnat,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Semnarea, în numele Uniunii, a Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Republica Federativă a Braziliei în temeiul articolului XXIV alineatul (6) și al articolului XXVIII din GATT 1994, referitor la modificarea concesiilor din lista de angajamente a Republicii Croația în cursul procesului său de aderare la Uniunea Europeană, se autorizează sub rezerva încheierii acordului respectiv (1).

Articolul 2

Președintele Consiliului este autorizat să desemneze persoana împuternicită (persoanele împuternicite) să semneze acordul în numele Uniunii.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 11 noiembrie 2016.

Pentru Consiliu

Președintele

P. ŽIGA


(1)  Textul acordului se va publica împreună cu decizia privind încheierea acestuia.


REGULAMENTE

16.11.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 308/3


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/1996 AL CONSILIULUI

din 15 noiembrie 2016

privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 36/2012 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 36/2012 al Consiliului din 18 ianuarie 2012 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 442/2011 (1), în special articolul 32 alineatul (1),

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 18 ianuarie 2012, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) nr. 36/2012 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria.

(2)

Două entități ar trebui eliminate de pe lista entităților care fac obiectul unor măsuri restrictive, care figurează la secțiunea B din anexa II la Regulamentul (UE) nr. 36/2012.

(3)

Prin urmare, anexa II la Regulamentul (UE) nr. 36/2012 ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa II la Regulamentul (UE) nr. 36/2012 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 15 noiembrie 2016.

Pentru Consiliu

Președintele

I. KORČOK


(1)  JO L 16, 19.1.2012, p. 1.


ANEXĂ

I.

Următoarele entități, precum și rubricile aferente acestora se elimină din lista prevăzută în secțiunea B din anexa II la Regulamentul (UE) nr. 36/2012:

55.

Tri-Ocean Trading

55a.

Tri-Ocean Energy


16.11.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 308/5


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/1997 AL COMISIEI

din 15 noiembrie 2016

de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 în ceea ce privește modificarea programelor de dezvoltare rurală și monitorizarea acțiunilor de sprijinire a integrării resortisanților țărilor terțe, precum și de rectificare a regulamentului respectiv

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului (1), în special articolul 12, articolul 66 alineatul (5), articolul 67 și articolul 75 alineatul (5),

întrucât:

(1)

Articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei (2) prevede numărul maxim de modificări ale programelor de dezvoltare rurală pe care statele membre le pot transmite Comisiei. Experiența a arătat că numărul maxim de modificări ale programelor ar trebui majorat pentru a permite statelor membre să depună un număr limitat de modificări suplimentare pe parcursul perioadei de programare. Ar trebui să se precizeze cazurile în care nu se aplică numărul maxim de modificări ale programelor, precum și faptul că respectivele cazuri includ modificări legate de luarea anumitor măsuri de urgență sau de noua delimitare a zonelor care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative menționată la articolul 32 alineatul (5) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013.

(2)

Succesul programelor de dezvoltare rurală depinde nu doar de buna guvernanță și de implementarea lor integrală, ci și de gradul de pregătire pentru adaptarea la noi provocări și la circumstanțele în schimbare, precum criza migrației. Pentru a se asigura buna coordonare a tuturor mecanismelor de intervenție, sprijinul din FEADR pentru acțiunile care vizează integrarea resortisanților țărilor terțe ar trebui monitorizat la nivelul Uniunii.

(3)

La punctul 1 din partea 2 a anexei III la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014, inserarea logoului LEADER a fost omisă din greșeală. Această omisiune ar trebui rectificată. La punctul 1 din anexa IV, ar trebui rectificată referirea la zonele defavorizate. Aceasta ar trebui înlocuită cu o referire la zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice.

(4)

Prin urmare, Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 ar trebui modificat în consecință.

(5)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru dezvoltare rurală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 4, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Modificările de program de tipul menționat la articolul 11 litera (a) punctul (i) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 pot fi propuse de cel mult trei ori pe parcursul perioadei de programare.

Pentru toate celelalte tipuri de modificări combinate:

(a)

se poate depune o singură propunere de modificare per an calendaristic și per program, cu excepția anului 2023, în care pot fi prezentate mai multe propuneri de modificare, pentru modificări referitoare doar la adaptarea planului de finanțare, inclusiv pentru eventuale modificări ale planului indicatorilor;

(b)

pe durata perioadei de programare pot fi depuse trei propuneri de modificare suplimentare.

Numărul maxim de modificări menționat la primul și la al doilea paragraf nu se aplică:

(a)

în cazul în care trebuie luate măsuri de urgență ca urmare a unor dezastre naturale, a unor evenimente catastrofale sau a unor fenomene climatice nefavorabile recunoscute în mod oficial de autoritatea publică națională competentă sau ca urmare a unei schimbări semnificative și subite a condițiilor socioeconomice din statul membru sau din regiunea în cauză, inclusiv schimbări demografice semnificative și subite generate de migrație sau de primirea unor refugiați;

(b)

în cazul în care este necesară o modificare ca urmare a unei modificări a cadrului juridic al Uniunii;

(c)

în urma examinării performanțelor menționate la articolul 21 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;

(d)

în cazul unei modificări a contribuției FEADR planificate pentru fiecare an menționate la articolul 8 alineatul (1) litera (h) punctul (i) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, ca urmare a evoluțiilor referitoare la defalcarea anuală pe stat membru menționate la articolul 58 alineatul (7) din regulamentul respectiv; modificările propuse pot include modificări în consecință ale descrierii măsurilor;

(e)

în cazul unor schimbări legate de introducerea instrumentelor financiare menționate la articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013; sau

(f)

în cazul unor schimbări legate de introducerea noii delimitări menționate la articolul 32 alineatul (5) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013.”

2.

La articolul 5, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   Cu excepția cazurilor unor măsuri de urgență adoptate ca urmare a unor dezastre naturale, a unor evenimente catastrofale sau a unor fenomene climatice nefavorabile recunoscute în mod oficial de autoritatea publică națională competentă sau ca urmare a unei schimbări semnificative și subite a condițiilor socioeconomice din statul membru sau din regiunea în cauză, inclusiv schimbări demografice semnificative și subite generate de migrație sau de primirea unor refugiați, cu excepția cazurilor de schimbări ale cadrului juridic sau cu excepția cazurilor de schimbări care rezultă din examinarea performanțelor menționată la articolul 21 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, cererile de modificare a cadrului național menționat la alineatul (2) pot fi prezentate numai o singură dată per an calendaristic, înainte de 1 aprilie. Prin derogare de la articolul 4 alineatul (2) al doilea paragraf, se pot face modificări ale programelor care rezultă dintr-o astfel de revizuire, în plus față de propunerile de modificare depuse în conformitate cu paragraful menționat.”

3.

La articolul 14, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   Pentru tipurile de operațiuni în cazul cărora se identifică o potențială contribuție la ariile de intervenție menționate la articolul 5 primul paragraf punctul 2 litera (a), la articolul 5 primul paragraf punctul 5 literele (a)-(d) și la articolul 5 primul paragraf punctul 6 litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 sau pentru tipurile de operațiuni în cazul cărora se identifică o potențială contribuție la integrarea resortisanților țărilor terțe, înregistrarea electronică a operațiunilor menționate la articolul 70 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 include un steguleț/stegulețe pentru identificarea acelor cazuri în care operațiunea are o componentă care contribuie la una/unul sau mai multe dintre respectivele arii de intervenție sau obiective.”

4.

Anexele III, IV și VII se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 15 noiembrie 2016.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 487.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) (JO L 227, 31.7.2014, p. 18).


ANEXĂ

Anexele III, IV și VII ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 se modifică după cum urmează:

1.

La punctul 1 din partea 2 a anexei III, litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

în cazul acțiunilor și al măsurilor finanțate de LEADER, logoul LEADER:

Image

2.

La punctul 1 din anexa IV, indicatorul C32 se înlocuiește cu următorul text:

„C32.

Zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice”.

3.

La punctul 1 litera (b) din anexa VII, intrarea „Tabelul C” se înlocuiește cu următorul text:

„—

Tabelul C: Defalcare pentru rezultatele și măsurile relevante per tip de zonă, sex și/sau vârstă și per operațiuni care contribuie la integrarea resortisanților țărilor terțe.”


16.11.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 308/8


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/1998 AL COMISIEI

din 15 noiembrie 2016

de retragere a acceptării angajamentului pentru cinci producători-exportatori în temeiul Deciziei de punere în aplicare 2013/707/UE de confirmare a acceptării unui angajament oferit în legătură cu procedurile antidumping și antisubvenție privind importurile de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin și componentele lor cheie (și anume celule) originare sau expediate din Republica Populară Chineză pentru perioada de aplicare a măsurilor definitive

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene (1) (denumit în continuare „regulamentul antidumping de bază”), în special articolul 8,

având în vedere Regulamentul (UE) 2016/1037 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene (2) (denumit în continuare „regulamentul antisubvenție de bază”), în special articolul 13,

informând statele membre,

întrucât:

A.   ANGAJAMENTUL ȘI ALTE MĂSURI EXISTENTE

(1)

Prin Regulamentul (UE) nr. 513/2013 (3), Comisia Europeană (denumită în continuare „Comisia”) a instituit o taxă antidumping provizorie la importurile în Uniunea Europeană (denumită în continuare „Uniunea”) de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin (denumite în continuare „module”) și componentele lor cheie (și anume celule și plachete) originare sau expediate din Republica Populară Chineză (denumită în continuare „RPC”).

(2)

Un grup de producători-exportatori a mandatat Camera de Comerț a Chinei pentru Importul și Exportul de Mașini și Produse Electronice (denumită în continuare „CCCME”) să prezinte Comisiei un angajament de preț în numele lor, ceea ce CCCME a făcut. Din termenii respectivului angajament de preț reiese în mod clar că acesta constituie un pachet de angajamente de preț individuale pentru fiecare producător-exportator, care este, din motive practice de administrare, coordonat de CCCME.

(3)

Prin Decizia 2013/423/UE (4), Comisia a acceptat respectivul angajament de preț în ceea ce privește taxa antidumping provizorie. Prin Regulamentul (UE) nr. 748/2013 (5), Comisia a modificat Regulamentul (UE) nr. 513/2013 pentru a introduce modificările tehnice necesare ca urmare a acceptării angajamentului în ceea ce privește taxa antidumping provizorie.

(4)

Prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1238/2013 (6), Consiliul a instituit o taxă antidumping definitivă la importurile în Uniune de module și de celule originare sau expediate din RPC (denumite în continuare „produsele în cauză”). Prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1239/2013 (7), Consiliul a instituit, de asemenea, o taxă compensatorie definitivă la importurile în Uniune de produse în cauză.

(5)

În urma notificării unei versiuni modificate a angajamentului de preț de către un grup de producători-exportatori (denumiți în continuare „producătorii-exportatori”) împreună cu CCCME, Comisia a confirmat, prin Decizia de punere în aplicare 2013/707/UE (8), acceptarea angajamentului de preț astfel cum a fost modificat (denumit în continuare „angajamentul”) pentru perioada de aplicare a măsurilor definitive. Anexa la decizia menționată prezintă lista de producători-exportatori pentru care a fost acceptat angajamentul, printre altele:

(a)

Wuxi Suntech Power Co. Ltd, Suntech Power Co. Ltd, Wuxi Sunshine Power Co. Ltd, Luoyang Suntech Power Co. Ltd, Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd și Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd, împreună cu societățile lor afiliate din Uniune, încadrate împreună la codul adițional TARIC: B796 („Wuxi Suntech”);

(b)

Jinko Solar Co. Ltd, Jinko Solar Import and Export Co. Ltd, ZHEJIANG JINKO SOLAR CO. LTD și ZHEJIANG JINKO SOLAR TRADING CO. LTD, împreună cu societățile lor afiliate din Uniune, încadrate împreună la codul adițional TARIC: B845 („Jinko Solar”);

(c)

Risen Energy Co. Ltd, împreună cu societatea ei afiliată din Uniune, încadrate împreună la codul adițional TARIC: B868 („Risen Energy”);

(d)

JingAo Solar Co. Ltd, Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd, JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd, Hefei JA Solar Technology Co. Ltd și Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd, împreună cu societatea lor afiliată din Uniune, încadrate împreună la codul adițional TARIC: B794 („JA Solar”); și

(e)

Sumec Hardware & Tools Co. Ltd și Phono Solar Technology Co. Ltd, împreună cu societățile lor afiliate din Uniune, încadrate împreună la codul adițional TARIC: B866 („Sumec”).

(6)

Prin Decizia de punere în aplicare 2014/657/UE (9), Comisia a acceptat o propunere din partea producătorilor-exportatori, formulată împreună cu CCCME, pentru clarificări referitoare la punerea în aplicare a angajamentului în ceea ce privește produsele în cauză care fac obiectul angajamentului, și anume module și celule originare sau expediate din RPC, încadrate în prezent la codurile NC ex 8541 40 90 (codurile TARIC 8541409021, 8541409029, 8541409031 și 8541409039), fabricate de către producătorii-exportatori (denumite în continuare „produsul vizat”). Taxele antidumping și taxele compensatorii menționate în considerentul 4 de mai sus, împreună cu angajamentul, sunt denumite în continuare „măsurile”.

(7)

Prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/866 (10), Comisia a retras acceptarea angajamentului pentru trei producători-exportatori.

(8)

Prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1403 (11), Comisia a retras acceptarea angajamentului pentru un alt producător-exportator.

(9)

Prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2018 (12), Comisia a retras acceptarea angajamentului pentru doi producători-exportatori.

(10)

Comisia a deschis o anchetă de reexaminare în perspectiva expirării măsurilor antidumping printr-un aviz de deschidere publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (13) la 5 decembrie 2015.

(11)

Comisia a deschis o anchetă de reexaminare în perspectiva expirării măsurilor compensatorii printr-un aviz de deschidere publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (14) la 5 decembrie 2015.

(12)

De asemenea, Comisia a deschis o reexaminare intermediară parțială a măsurilor antidumping și a măsurilor compensatorii printr-un aviz de deschidere publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (15) la 5 decembrie 2015.

(13)

Prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/115 (16), Comisia a retras acceptarea angajamentului pentru un alt producător-exportator.

(14)

Prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/185 (17), Comisia a extins taxa antidumping definitivă instituită prin Regulamentul (UE) nr. 1238/2013 al Consiliului asupra importurilor de produse în cauză originare sau expediate din Republica Populară Chineză la importurile de produs în cauză expediate din Malaysia și Taiwan, indiferent dacă au fost sau nu declarate ca fiind originare din Malaysia sau din Taiwan.

(15)

Prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/184 (18), Comisia a extins taxa compensatorie definitivă instituită prin Regulamentul (UE) nr. 1239/2013 asupra importurilor de produse în cauză originare sau expediate din Republica Populară Chineză la importurile de produs în cauză expediate din Malaysia și Taiwan, indiferent dacă au fost sau nu declarate ca fiind originare din Malaysia sau din Taiwan.

(16)

Prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1045 (19), Comisia a retras acceptarea angajamentului pentru un alt producător-exportator.

(17)

Prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1382 (20), Comisia a retras acceptarea angajamentului pentru alți cinci producători-exportatori.

(18)

Prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1402 (21), Comisia a retras acceptarea angajamentului pentru alți trei producători-exportatori.

B.   TERMENII ANGAJAMENTULUI ȘI RETRAGERILE VOLUNTARE

(19)

Conform angajamentului, orice producător-exportator își poate retrage angajamentul în mod voluntar în orice moment, în cursul aplicării sale.

(20)

În august 2016, Wuxi Suntech a înștiințat Comisia că dorește să își retragă angajamentul.

(21)

În septembrie 2016, Jinko Solar, Risen Energy, JA Solar și Sumec au înștiințat Comisia că doresc să își retragă angajamentul.

C.   RETRAGEREA ACCEPTĂRII ANGAJAMENTULUI ȘI IMPUNEREA UNOR TAXE DEFINITIVE

(22)

Prin urmare, în conformitate cu articolul 8 alineatul (9) din regulamentul antidumping de bază, cu articolul 13 alineatul (9) din regulamentul antisubvenție de bază și, de asemenea, în conformitate cu termenii angajamentului, Comisia a concluzionat că acceptul pentru angajament în cazul societăților Wuxi Suntech, Jinko Solar, Risen Energy, JA Solar și Sumec trebuie să fie retras.

(23)

În consecință, în conformitate cu articolul 8 alineatul (9) din regulamentul antidumping de bază și cu articolul 13 alineatul (9) din regulamentul antisubvenție de bază, taxa antidumping definitivă instituită prin articolul 1 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1238/2013 și taxa compensatorie definitivă instituită prin articolul 1 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1239/2013 se aplică în mod automat importurilor originare sau expediate din RPC ale produsului în cauză fabricat de Wuxi Suntech (cod adițional TARIC: B796), Jinko Solar (cod adițional TARIC: B845), Risen Energy (cod adițional TARIC: B868), JA Solar (cod adițional TARIC: B794) și Sumec (cod adițional TARIC: B866) începând cu data intrării în vigoare a prezentului regulament.

(24)

În scop informativ, tabelul din anexa la prezentul regulament enumeră producătorii-exportatori pentru care acceptarea angajamentului prin Decizia de punere în aplicare 2013/707/UE nu este afectată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Acceptarea angajamentului cu privire la:

(a)

Wuxi Suntech Power Co. Ltd, Suntech Power Co. Ltd, Wuxi Sunshine Power Co. Ltd, Luoyang Suntech Power Co. Ltd, Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd și Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd, împreună cu societățile lor afiliate din Uniune, încadrate împreună la codul adițional TARIC: B796 („Wuxi Suntech”);

(b)

Jinko Solar Co. Ltd, Jinko Solar Import and Export Co. Ltd, ZHEJIANG JINKO SOLAR CO. LTD și ZHEJIANG JINKO SOLAR TRADING CO. LTD, împreună cu societățile lor afiliate din RPC și din Uniune, încadrate împreună la codul adițional TARIC: B845 („Jinko Solar”);

(c)

Risen Energy Co. Ltd, împreună cu societatea ei afiliată din Uniune, încadrate împreună la codul adițional TARIC: B868 („Risen Energy”);

(d)

JingAo Solar Co. Ltd, Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd, JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd, Hefei JA Solar Technology Co. Ltd și Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd, împreună cu societatea lor afiliată din Uniune, încadrate împreună la codul adițional TARIC: B794 („JA Solar”); și

(e)

Sumec Hardware & Tools Co. Ltd și Phono Solar Technology Co. Ltd, împreună cu societățile lor afiliate din Uniune, încadrate împreună la codul adițional TARIC: B866 („Sumec”)

este retrasă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 15 noiembrie 2016.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176, 30.6.2016, p. 21.

(2)  JO L 176, 30.6.2016, p. 55.

(3)  JO L 152, 5.6.2013, p. 5.

(4)  JO L 209, 3.8.2013, p. 26.

(5)  JO L 209, 3.8.2013, p. 1.

(6)  JO L 325, 5.12.2013, p. 1.

(7)  JO L 325, 5.12.2013, p. 66.

(8)  JO L 325, 5.12.2013, p. 214.

(9)  JO L 270, 11.9.2014, p. 6.

(10)  JO L 139, 5.6.2015, p. 30.

(11)  JO L 218, 19.8.2015, p. 1.

(12)  JO L 295, 12.11.2015, p. 23.

(13)  JO C 405, 5.12.2015, p. 8.

(14)  JO C 405, 5.12.2015, p. 20.

(15)  JO C 405, 5.12.2015, p. 33.

(16)  JO L 23, 29.1.2016, p. 47.

(17)  JO L 37, 12.2.2016, p. 76.

(18)  JO L 37, 12.2.2016, p. 56.

(19)  JO L 170, 29.6.2016, p. 5.

(20)  JO L 222, 17.8.2016, p. 10.

(21)  JO L 228, 23.8.2016, p. 16.


ANEXĂ

Lista societăților

Numele societății

Codul adițional TARIC

Jiangsu Aide Solar Energy Technology Co. Ltd

B798

Alternative Energy (AE) Solar Co. Ltd

B799

Anhui Chaoqun Power Co. Ltd

B800

Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

B802

Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd

Quanjiao Jingkun Trade Co. Ltd

B801

Anhui Titan PV Co. Ltd

B803

Xi'an SunOasis (Prime) Company Limited

TBEA SOLAR CO. LTD

XINJIANG SANG'O SOLAR EQUIPMENT

B804

Changzhou NESL Solartech Co. Ltd

B806

Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co. Ltd

B807

CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD

B808

ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd

B811

CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD

ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. LTD

HUOSHAN KEBO ENERGY & TECHNOLOGY CO. LTD

B812

CSG Pvtech Co. Ltd

B814

China Sunergy (Nanjing) Co. Ltd

CEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd

CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd

China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd.

China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd.

B809

Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co. Ltd

B816

EOPLLY New Energy Technology Co. Ltd

SHANGHAI EBEST SOLAR ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

JIANGSU EOPLLY IMPORT & EXPORT CO. LTD

B817

Zhejiang Era Solar Technology Co. Ltd

B818

GD Solar Co. Ltd

B820

Greenway Solar-Tech (Shanghai) Co. Ltd

Greenway Solar-Tech (Huaian) Co. Ltd

B821

Konca Solar Cell Co. Ltd

Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd

Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd

GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited

GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd

GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED

GCL Solar System (Shuzhou) Limited

GCL System Integration Technology Co. Ltd

B850

Guodian Jintech Solar Energy Co. Ltd

B822

Hangzhou Bluesun New Material Co. Ltd

B824

Hanwha SolarOne (Qidong) Co. Ltd

B826

Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd

B827

HENGJI PV-TECH ENERGY CO. LTD

B828

Himin Clean Energy Holdings Co. Ltd

B829

Jetion Solar (China) Co. Ltd

Junfeng Solar (Jiangsu) Co. Ltd

Jetion Solar (Jiangyin) Co. Ltd

B830

Jiangsu Green Power PV Co. Ltd

B831

Jiangsu Hosun Solar Power Co. Ltd

B832

Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B833

Jiangsu Runda PV Co. Ltd

B834

Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co. Ltd

Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp. Ltd

B835

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

B836

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd

B837

Jiangsu Sinski PV Co. Ltd

B838

Jiangsu Sunlink PV Technology Co. Ltd

B839

Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co. Ltd

B840

Jiangxi Risun Solar Energy Co. Ltd

B841

Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd

B793

Jiangyin Hareon Power Co. Ltd

Hareon Solar Technology Co. Ltd

Taicang Hareon Solar Co. Ltd

Hefei Hareon Solar Technology Co. Ltd

Jiangyin Xinhui Solar Energy Co. Ltd

Altusvia Energy (Taicang) Co. Ltd

B842

Jiangyin Shine Science and Technology Co. Ltd

B843

Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd

Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd

Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd

B795

Juli New Energy Co. Ltd

B846

Jumao Photonic (Xiamen) Co. Ltd

B847

King-PV Technology Co. Ltd

B848

Kinve Solar Power Co. Ltd (Maanshan)

B849

Lightway Green New Energy Co. Ltd

Lightway Green New Energy (Zhuozhou) Co. Ltd

B851

Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd

B853

NICE SUN PV CO. LTD

LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. LTD

B854

Ningbo Huashun Solar Energy Technology Co. Ltd

B856

Ningbo Jinshi Solar Electrical Science & Technology Co. Ltd

B857

Ningbo Komaes Solar Technology Co. Ltd

B858

Ningbo South New Energy Technology Co. Ltd

B861

Ningbo Sunbe Electric Ind Co. Ltd

B862

Ningbo Ulica Solar Science & Technology Co. Ltd

B863

Perfectenergy (Shanghai) Co. Ltd

B864

Perlight Solar Co. Ltd

B865

SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LTD

SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. LTD

B870

Shanghai BYD Co. Ltd

BYD (Shangluo) Industrial Co. Ltd

B871

Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

B872

Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co. Ltd

Shanghai Propsolar New Energy Co. Ltd

B873

SHANGHAI SHANGHONG ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

B874

SHANGHAI SOLAR ENERGY S&T CO. LTD

Shanghai Shenzhou New Energy Development Co. Ltd

Lianyungang Shenzhou New Energy Co. Ltd

B875

Shanghai ST Solar Co. Ltd

Jiangsu ST Solar Co. Ltd

B876

Shenzhen Sacred Industry Co. Ltd

B878

Shenzhen Topray Solar Co. Ltd

Shanxi Topray Solar Co. Ltd

Leshan Topray Cell Co. Ltd

B880

Sopray Energy Co. Ltd

Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd

B881

SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd

B882

SUZHOU SHENGLONG PV-TECH CO. LTD

B883

TDG Holding Co. Ltd

B884

Tianwei New Energy Holdings Co. Ltd

Tianwei New Energy (Chengdu) PV Module Co. Ltd

Tianwei New Energy (Yangzhou) Co. Ltd

B885

Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd

B886

Shanghai Topsolar Green Energy Co. Ltd

B877

Shenzhen Sungold Solar Co. Ltd

B879

Wuhu Zhongfu PV Co. Ltd

B889

Wuxi Saijing Solar Co. Ltd

B890

Wuxi Shangpin Solar Energy Science and Technology Co. Ltd

B891

Wuxi Solar Innova PV Co. Ltd

B892

Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd

China Machinery Engineering Wuxi Co. Ltd

Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co. Ltd

B893

Xi'an Huanghe Photovoltaic Technology Co. Ltd

State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation

Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd

B896

Yingli Energy (China) Co. Ltd

Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd

B797

Yuhuan BLD Solar Technology Co. Ltd

Zhejiang BLD Solar Technology Co. Ltd

B899

Yuhuan Sinosola Science & Technology Co. Ltd

B900

Zhangjiagang City SEG PV Co. Ltd

B902

Zhejiang Fengsheng Electrical Co. Ltd

B903

Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co. Ltd

B904

Zhejiang Heda Solar Technology Co. Ltd

B905

Zhejiang Jiutai New Energy Co. Ltd

Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd

B906

Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co. Ltd

B907

Zhejiang Koly Energy Co. Ltd

B908

Zhejiang Mega Solar Energy Co. Ltd

Zhejiang Fortune Photovoltaic Co. Ltd

B910

Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B911

Zhejiang Shinew Photoelectronic Technology Co. Ltd

B912

Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company

Zhejiang Yauchong Light Energy Science & Technology Co. Ltd

B914

Zhejiang Sunrupu New Energy Co. Ltd

B915

Zhejiang Tianming Solar Technology Co. Ltd

B916

Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd

Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd

B917

Zhejiang Wanxiang Solar Co. Ltd

WANXIANG IMPORT & EXPORT CO LTD

B918

ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. LTD

B920

Zhongli Talesun Solar Co. Ltd

B922


16.11.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 308/18


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/1999 AL COMISIEI

din 15 noiembrie 2016

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește sectorul fructelor și legumelor și sectorul fructelor și legumelor prelucrate (2), în special articolul 136 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din cadrul Rundei Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XVI la regulamentul respectiv.

(2)

Valoarea forfetară de import se calculează în fiecare zi lucrătoare, în conformitate cu articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011, ținând seama de datele zilnice variabile. Prin urmare, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 136 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 15 noiembrie 2016.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Jerzy PLEWA

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Codul NC

Codul țării terțe (1)

Valoarea forfetară de import

0702 00 00

MA

92,9

ZZ

92,9

0707 00 05

TR

141,4

ZZ

141,4

0709 93 10

MA

105,4

TR

102,4

ZZ

103,9

0805 20 10

MA

88,2

ZZ

88,2

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

PE

122,6

TR

67,3

ZZ

95,0

0805 50 10

AR

67,2

CL

69,9

TR

83,0

ZZ

73,4

0806 10 10

BR

293,4

IN

166,9

PE

319,6

TR

136,7

US

353,3

ZA

345,1

ZZ

269,2

0808 10 80

CL

174,1

NZ

139,2

ZA

122,8

ZZ

145,4

0808 30 90

CN

44,3

TR

168,6

ZZ

106,5


(1)  Nomenclatura țărilor stabilită prin Regulamentul (UE) nr. 1106/2012 al Comisiei din 27 noiembrie 2012 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 471/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare privind comerțul exterior cu țările terțe, în ceea ce privește actualizarea nomenclatorului țărilor și teritoriilor (JO L 328, 28.11.2012, p. 7). Codul „ZZ” desemnează „alte origini”.


DECIZII

16.11.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 308/20


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (PESC) 2016/2000 A CONSILIULUI

din 15 noiembrie 2016

privind punerea în aplicare a Deciziei 2013/255/PESC privind măsuri restrictive împotriva Siriei

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 31 alineatul (2),

având în vedere Decizia 2013/255/PESC a Consiliului din 31 mai 2013 privind măsuri restrictive împotriva Siriei (1), în special articolul 30 alineatul (1),

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 31 mai 2013, Consiliul a adoptat Decizia 2013/255/PESC privind măsuri restrictive împotriva Siriei.

(2)

Două entități ar trebui eliminate din lista entităților care fac obiectul unor măsuri restrictive, prevăzută în secțiunea B din anexa I la Decizia 2013/255/PESC.

(3)

Prin urmare, anexa I la Decizia 2013/255/PESC ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa I la Decizia 2013/255/PESC se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 15 noiembrie 2016.

Pentru Consiliu

Președintele

I. KORČOK


(1)  JO L 147, 1.6.2013, p. 14.


ANEXĂ

I.

Următoarele entități, precum și rubricile aferente acestora se elimină din lista prevăzută în secțiunea B din anexa I la Decizia 2013/255/PESC:

55.

Tri-Ocean Trading

55a.

Tri-Ocean Energy


16.11.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 308/22


DECIZIA (PESC) 2016/2001 A CONSILIULUI

din 15 noiembrie 2016

privind contribuția Uniunii la înființarea și la gestionarea în condiții de siguranță a unei bănci de uraniu slab îmbogățit (LEU) sub controlul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA) în cadrul Strategiei UE împotriva proliferării armelor de distrugere în masă

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 28,

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 12 decembrie 2003, Consiliul European a adoptat Strategia UE împotriva proliferării armelor de distrugere în masă (denumită în continuare „strategia”), al cărei capitol III cuprinde o listă de măsuri destinate combaterii acestei proliferări și care trebuie întreprinse atât în Uniune, cât și în țări terțe.

(2)

Uniunea acționează în prezent în mod activ pentru punerea în aplicare a strategiei și dă curs măsurilor enumerate în capitolul III, în special prin furnizarea de resurse financiare destinate sprijinirii unor proiecte specifice desfășurate de instituții multilaterale, precum Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA).

(3)

Articolul IV din Tratatul cu privire la neproliferarea armelor nucleare (TNP) prevede dreptul inalienabil al tuturor părților la TNP de a dezvolta cercetarea, producția și utilizarea energiei nucleare în scopuri pașnice, fără discriminare și în conformitate cu articolele I și II din TNP. De asemenea, prevede că toate părțile la TNP se obligă să „coopereze, prin contribuții individuale sau împreună cu alte state sau organizații internaționale, la dezvoltarea continuă a aplicațiilor energiei nucleare în scopuri pașnice, în special pe teritoriile statelor care nu dețin arme nucleare și care sunt părți la tratat, acordând atenția cuvenită nevoilor zonelor în curs de dezvoltare ale lumii”.

(4)

Abordările multilaterale în ceea ce privește ciclul combustibilului nuclear au potențialul de a furniza țărilor care au decis să recurgă la energia nucleară în scopuri pașnice o alternativă la dezvoltarea de cicluri naționale ale combustibilului nuclear, evitând în același timp riscurile de proliferare.

(5)

Conform articolului III din statutul său, AIEA este autorizată să desfășoare orice operațiune, inclusiv achiziția de combustibil nuclear și de servicii și echipamente în domeniul nuclear și instituirea propriilor infrastructuri și instalații, pentru facilitarea aplicației practice a energiei nucleare în scopuri pașnice.

(6)

În septembrie 2006, Inițiativa privind amenințările nucleare (Nuclear Threat Initiative – NTI), o organizație neguvernamentală independentă cu sediul în Statele Unite, a oferit AIEA un grant în valoare de 50 000 000 USD pentru a contribui la crearea unui stoc de uraniu slab îmbogățit deținut și gestionat de AIEA, cu condiția ca agenția să poată atrage o sumă suplimentară de 100 000 000 USD, inclusiv granturi din partea altor state membre ale AIEA și a altor donatori, și crea o rezervă de combustibil nuclear.

(7)

La 8 decembrie 2008, Consiliul a adoptat concluzii în sprijinul înființării și al gestionării în condiții de siguranță a unei bănci de combustibil nuclear aflate sub controlul AIEA. De asemenea, în concluzii se afirma că Uniunea intenționa să contribuie la proiectul respectiv cu până la 25 000 000 EUR, odată ce condițiile și modalitățile de funcționare a băncii vor fi fost definite și aprobate de Consiliul guvernatorilor AIEA. Comisia Europeană a furnizat deja 20 000 000 EUR pentru achiziția uraniului slab îmbogățit.

(8)

La 3 decembrie 2010, Consiliul guvernatorilor AIEA a adoptat Rezoluția GOV/2010/70 de aprobare a înființării unei bănci de uraniu slab îmbogățit (LEU – low-enriched uranium) a AIEA și a afirmat că operațiunile băncii de LEU a AIEA vor fi finanțate exclusiv prin contribuții extrabugetare.

(9)

Punctul 15 din documentul GOV/2010/67, intitulat „Asigurarea aprovizionării”: Înființarea unei bănci de uraniu slab îmbogățit (LEU) a AIEA pentru furnizarea de uraniu slab îmbogățit către statele membre [Assurance of Supply: Establishment of an IAEA Low Enriched Uranium (LEU) Bank for the Supply of LEU to Member States]prevede că „agenția este deținătorul LEU din banca de LEU a AIEA, LEU aflându-se sub controlul său, precum și în posesia sa din punct de vedere juridic oficial. Tot la acest punct, se prevede că agenția este responsabilă de păstrarea și de protecția materialelor aflate în posesia sa, asigurându-se, prin intermediul oricărui acord de găzduire, că LEU este protejat de pericole naturale sau de altă natură, de sustragerea sau deturnarea neautorizată, de stricăciuni sau distrugere, inclusiv de sabotaj, și de capturarea cu forța. În plus, punctul l5 prevede că agenția, prin intermediul oricărui acord de găzduire, asigură aplicarea garanțiilor AIEA în ceea ce privește LEU din banca de LEU a AIEA și aplicarea standardelor și măsurilor de securitate, precum și a măsurilor de protecție fizică de către statul sau statele gazdă”. Punctul 16 din documentul GOV/2010/67 prevede, în plus, că „agenția, cu aprobarea Consiliului guvernatorilor, încheie cu toate statele gazdă un acord de găzduire, similar acordului actual privind sediul AIEA, ce conține dispoziții privind securitatea și siguranța și acoperirea de răspundere corespunzătoare pentru instalația de stocare și conferă agenției privilegiile și imunitățile necesare pentru funcționarea independentă a băncii de LEU a AIEA, inclusiv dreptul de a transporta LEU către și dinspre banca de LEU a AIEA, conform deciziilor luate de agenție în conformitate cu statutul și cu acordul cu statul sau statele gazdă. La același punct 16, se prevede că, dacă este necesar, se convin modalități de garantare a tranzitului cu statele vecine statului gazdă”.

(10)

Banca de LEU a AIEA va consta într-un stoc de până la 60 de cilindri tip 30B ce conțin hexafluorură de uraniu slab îmbogățit comercială standard. Banca de LEU a AIEA va fi situată în cadrul Instalației de stocare de LEU a AIEA, iar funcționarea sa va fi asigurată de Uzina Metalurgică Ulba, sub supravegherea Comitetului pentru Supraveghere și Control în domeniul Atomic și al Energiei al Republicii Kazahstan.

(11)

Cadrul juridic de bază dintre AIEA și statul gazdă, Kazahstan, a fost încheiat. Acordul de tranzit cu Federația Rusă, aprobat de Consiliul guvernatorilor AIEA (GOV/2015/36), a fost semnat. Proiectarea unei noi instalații de stocare a LEU a AIEA a fost finalizată, iar AIEA a determinat că această instalație corespunde dispozițiilor aplicabile referitoare la standardele de securitate și orientările de siguranță ale AIEA. S-a procedat la o estimare detaliată a costurilor pentru noua instalație de stocare a LEU a AIEA, această estimare fiind validată în mod independent. A fost finalizat un Acord de parteneriat între AIEA și operatorul instalației, acord ce stabilește termenii și condițiile de cooperare pentru construcția instalației de stocare a LEU a AIEA. AIEA planifică în prezent activități în cadrul pregătirii pentru achiziția LEU.

(12)

Conform Planului financiar al proiectului, astfel cum este descris în raportul actualizat al directorului general al AIEA (GOV/INF/2016/8) „Asigurarea aprovizionării: Înființarea unei bănci de uraniu slab îmbogățit (LEU) a AIEA pentru furnizarea de uraniu slab îmbogățit către statele membref” [Assurance of Supply: Establishment of an IAEA Low Enriched Uranium (LEU) Bank for the Supply of LEU to Member States], costul total al proiectului LEU este estimat la 118 863 000 EUR,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1)   În scopul punerii imediate și concrete în aplicare a anumitor elemente ale Strategiei UE împotriva proliferării armelor de distrugere în masă, Uniunea contribuie la înființarea și la gestionarea în condiții de siguranță a unei bănci de uraniu slab îmbogățit (LEU) plasate sub controlul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA sau „agenția”), pentru a reduce riscurile crescânde de proliferare generate de răspândirea tehnologiilor sensibile privind ciclul combustibilului nuclear. Uniunea întreprinde activități în sprijinul băncii de LEU a AIEA, sub forma unei rezerve de LEU cu următoarele obiective:

(a)

să permită statelor să își exercite drepturile în temeiul articolului IV din TNP, evitându-se în același timp riscurile de proliferare; și

(b)

să servească drept mecanism de ultimă instanță pentru sprijinirea pieței comerciale, fără a o denatura, în cazul în care aprovizionarea cu LEU a unui stat membru al AIEA este perturbată și nu poate fi restabilită prin mijloace comerciale, iar respectivul stat membru al AIEA îndeplinește criteriile de eligibilitate.

(2)   Pentru îndeplinirea obiectivelor menționate la alineatul (1), Uniunea contribuie la înființarea și la gestionarea în condiții de siguranță a băncii de LEU, plasate sub controlul AIEA, prin finanțarea de activități legate de siguranță, inclusiv protecție fizică, transport, păstrarea în condiții de siguranță, precum și contribuții la gestionarea în condiții de siguranță a băncii de LEU. Proiectul este desfășurat în beneficiul tuturor țărilor care au hotărât să recurgă la energia nucleară în scopuri pașnice.

O descriere detaliată a proiectului este prevăzută în anexă.

Articolul 2

(1)   Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (denumit în continuare „ÎR”) este responsabil cu punerea în aplicare a prezentei decizii.

(2)   Proiectul menționat la articolul 1 alineatul (2) este pus în aplicare din punct de vedere tehnic de către AIEA. Aceasta îndeplinește atribuția respectivă sub controlul ÎR. În acest scop, ÎR încheie acordurile necesare cu AIEA.

Articolul 3

(1)   Valoarea de referință financiară pentru punerea în aplicare a activităților menționate la articolul 1 alineatul (2) este de 4 362 200 EUR.

(2)   Gestionarea cheltuielilor finanțate din suma prevăzută la alineatul (1) se face în conformitate cu normele și procedurile aplicabile bugetului Uniunii.

(3)   Comisia supraveghează gestionarea corectă a cheltuielilor menționate la alineatul (1). În acest scop, Comisia încheie un acord de finanțare cu AIEA. Acordul prevede obligația AIEA de a asigura vizibilitate contribuției Uniunii proporțional cu dimensiunea acesteia.

(4)   Comisia depune eforturile necesare pentru a încheia acordul de finanțare menționat la alineatul (3) cât mai curând posibil după intrarea în vigoare a prezentei decizii. Comisia informează Consiliul cu privire la orice dificultăți întâmpinate în cadrul respectivului proces și cu privire la data încheierii acordului de finanțare.

Articolul 4

(1)   ÎR raportează Consiliului cu privire la punerea în aplicare a prezentei decizii pe baza rapoartelor periodice pregătite de AIEA. Respectivele rapoarte ale AIEA stau la baza evaluării realizate de către Consiliu.

(2)   Comisia furnizează informații cu privire la aspectele financiare ale punerii în aplicare a proiectului menționat la articolul 1 alineatul (2).

Articolul 5

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Prezenta decizie expiră la 60 de luni de la data încheierii acordului de finanțare menționat la articolul 3 alineatul (3). Cu toate acestea, prezenta decizie expiră la șase luni de la intrarea sa în vigoare în cazul în care niciun acord de finanțare nu a fost încheiat în intervalul respectiv.

Articolul 6

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 15 noiembrie 2016.

Pentru Consiliu

Președintele

I. KORČOK


ANEXĂ

Contribuția Uniunii la înființarea și la gestionarea în condiții de siguranță a unei bănci de uraniu slab îmbogățit (LEU) sub controlul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA) în cadrul Strategiei UE împotriva proliferării armelor de distrugere în masă

I.   INTRODUCERE

Context

În decembrie 2010, directorului general al AIEA i s-a acordat, de către Consiliul guvernatorilor, mandatul de a lansa înființarea unei bănci de uraniu slab îmbogățit (LEU), directorul general prezentând un plan detaliat pentru înființarea băncii respective și pentru gestionarea în condiții de siguranță a acesteia.

La 20 decembrie 2011, AIEA a confirmat Misiunii Permanente a Kazahstanului pe lângă AIEA faptul că, pe baza informațiilor furnizate agenției Kazahstan în „exprimarea interesului” prezentată de aceasta și în conformitate cu cerințele prevăzute în documentul GOV/INF/2011/7, Uzina Metalurgică Ulba (Ulba Metallurgical Plant – UMP) este adecvată pentru a găzdui banca de LEU a AIEA.

AIEA a efectuat mai multe misiuni în Kazahstan în perioada 2011-2016, aceste misiuni vizând evaluarea uzinei metalurgice sus-menționate și a cadrului național de reglementare, pentru a garanta că banca LEU va putea să îndeplinească dispozițiile aplicabile din standardele de securitate și orientările de siguranță ale AIEA. Evaluările au fost efectuate în ceea ce privește securitatea instalației, siguranța seismică, pregătirea și intervenția în situații de urgență, siguranța și securitatea transportului, precum și protecția fizică.

La 27 august 2015, a fost semnat un acord de găzduire între AIEA și Kazahstan. Respectivul acord stabilește Kazahstanul ca stat gazdă pentru banca de LEU a AIEA și furnizează cadrul juridic necesar pentru ca Republica Kazahstan să garanteze că banca de LEU a AIEA va fi gestionată și reglementată în conformitate cu legislația și cu reglementările din Kazahstan și cu dispozițiile aplicabile din standardele de securitate și orientările în materie de siguranță ale AIEA.

La 27 august 2015, între AIEA și UMP a fost semnat un acord privind operatorul instalației. Respectivul acord stabilește UMP ca fiind instalația în care va fi situată banca de LEU a AIEA și stabilește cadrul juridic pentru operarea și gestionarea de către UMP a băncii de LEU a AIEA, în conformitate cu licența sa, cadrul național de reglementare, precum și dispozițiile aplicabile ale standardelor de securitate și orientărilor de siguranță ale AIEA.

În plus, AIEA și Ministerul Energiei din Kazahstan au semnat un Acord tehnic cu privire la acordurile specifice care urmează a fi puse în aplicare pentru înființarea băncii de LEU a AIEA în Kazahstan (denumit în continuare „acordul tehnic”). Acordul tehnic asigură faptul că fiecare parte furnizează resursele necesare pentru punerea în aplicare a activităților sale respective în vederea înființării la timp a băncii de LEU a AIEA, inclusiv activități în conformitate cu dispozițiile aplicabile din standardele de securitate și orientările de siguranță ale AIEA. În temeiul acordului tehnic, părțile au instituit un comitet mixt de coordonare (CMC) pentru a facilita punerea în aplicare a acordului tehnic și au aprobat un plan de activități specifice (PAS), pentru a asigura înființarea și funcționarea băncii de LEU a AIEA în conformitate cu dispozițiile aplicabile din standardele de securitate și orientările de siguranță ale AIEA. Acordul tehnic prevede ca activitățile să fie finalizate în doi ani de la semnarea acordurilor juridice, sau până în septembrie 2017.

În noiembrie 2015, UMP a început proiectarea unei noi instalații de depozitare a LEU a AIEA, care să găzduiască banca de LEU a AIEA. O misiune a AIEA a vizitat UMP din 29 februarie până la 4 martie 2016 pentru a evalua progresele proiectării. Misiunea AIEA a examinat dacă dispozițiile aplicabile din standardele de securitate și orientările de siguranță ale AIEA au fost luate în considerare în mod corespunzător în procesul de proiectare. Evaluarea misiunii AIEA s-a concentrat pe cinci domenii tehnice: structura construcției, analiza securității, protecție radiologică, pregătire și intervenție în situații de urgență și siguranță nucleară. Evaluarea proiectării propuse și documentația justificativă relevantă au dus la concluzia generală că proiectarea prevede măsuri adecvate pentru a garanta securitatea nucleară și orientările de siguranță.

În urma finalizării proiectării și a evaluării acesteia de către AIEA, în mai 2016 a fost semnat un acord de parteneriat între AIEA și UMP. Respectivul acord prevede condițiile tehnice și financiare privind înființarea instalației de depozitare a LEU a AIEA. Acest fapt marchează o etapă importantă în înființarea băncii de LEU a AIEA.

În mai 2016, raportul GOV/INF/2016/8 al Consiliului guvernatorilor a evidențiat progresele semnificative înregistrate. Acesta oferă, de asemenea, primul proiect și plan financiar cuprinzător și de referință.

Documentul GOV/2010/67 al Consiliului guvernatorilor a autorizat directorul general să înființeze banca de LEU a AIEA și totodată a prevăzut ca costurile (inclusiv costurile aferente resurselor umane) legate de înființarea și operarea băncii de LEU a AIEA să fie exclusiv acoperite prin contribuții voluntare extrabugetare, fără vreun impact asupra bugetului propriu-zis al AIEA. În acest scop, proiectul privind banca de LEU a AIEA rambursează diversele divizii ale AIEA pentru contribuțiile și sprijinul tehnic acordate experților și specialiștilor proiectului prin utilizarea de acorduri privind nivelul serviciilor (SLA). Aceste acorduri, care definesc serviciile ce trebuie furnizate de divizii proiectului pentru executarea planului de proiect (inclusiv PAS), precum și costurile pentru nivelul de sprijin furnizat de fiecare divizie, au fost finalizate și convenite în martie 2016.

De la 1 aprilie 2016, o serie de state membre, Comisia, Nuclear Threat Initiative (NTI) și World Nuclear Transport Institute [Institutul Mondial de Transport Nuclear] (WNTI) s-au angajat să pună la dispoziție fonduri care se ridică la un total de aproximativ 124 900 000 USD și 25 000 000 EUR, iar contribuțiile primite de agenție până la această dată sunt de 124 900 000 USD și 20 000 000 EUR. Contribuții financiare au fost oferite de Nuclear Threat Initiative (50 000 000 USD), SUA (50 000 000 USD), EAU (10 000 000 USD), Norvegia (5 000 000 USD), Kuweit (10 000 000 USD), WNTI (10 000 EUR) și Kazahstan (400 000 USD). 20 000 000 EUR donate de către Comisie sunt dedicate achiziționării de LEU pentru banca de LEU a AIEA și până la 5 000 000 EUR au fost angajate pentru îmbunătățiri legate de siguranță. Fondurile pentru îmbunătățiri legate de siguranță (până la 5 000 000 EUR) sunt cele care fac obiectul prezentei anexe.

Următoarele etape cheie pentru banca de LEU a AIEA sunt:

(a)

Finalizarea înființării instalației de depozitare a LEU a AIEA, inclusiv finalizarea construcției; confirmarea că clădirea și echipamentul corespund proiectării preconizate și dispozițiilor aplicabile în materie de securitate și siguranță;

(b)

Convenirea cu UMP a unui program de gestionare a cilindrilor pentru a asigura securitatea și siguranța pe termen lung a cilindrilor și disponibilitatea acestora pentru transport;

(c)

Darea în exploatare a instalației;

(d)

Achiziționarea LEU al AIEA și transportul acestuia la instalația de depozitare;

(e)

Începerea activității.

Obiectivele proiectului

Contribuirea la înființarea și la gestionarea în condiții de siguranță a băncii de LEU a AIEA, în special prin asigurarea unui nivel înalt de siguranță și securitate în timpul transportului și depozitării, în conformitate cu standardele de securitate și orientările de siguranță ale AIEA.

Avantaje

Se vor obține următoarele avantaje:

(a)

o mai bună asigurare a aprovizionării cu combustibil nuclear în condiții de siguranță și securitate; și

(b)

sprijinirea AIEA în ceea ce privește asigurarea siguranței și securității transporturilor de LEU, de la achiziționare la aprovizionare, precum și în timpul depozitării la locul în care este amplasată banca de LEU.

II.   DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR

Banca de LEU

Banca de LEU a AIEA va consta într-un stoc fizic de aproximativ 90 de tone de LEU, cantitatea necesară pentru o sarcină inițială pentru un reactor cu apă ușoară modern (echivalentul a aproximativ trei reîncărcări ale miezului) pentru producerea de energie electrică, precum și echipamentul și serviciile aferente. Stocul va fi deținut de către AIEA. Banca de LEU a AIEA va funcționa în conformitate cu unele criterii nediscriminatorii pentru eliberarea de LEU către o țară beneficiară. Respectivele criterii sunt pe deplin compatibile cu Statutul AIEA și au fost aprobate de Consiliul guvernatorilor. Instalația nucleară care utilizează LEU trebuie să facă obiectul unui acord de garanții cu AIEA și să fie în deplină conformitate cu respectivul acord.

Sprijinul Uniunii

Uniunea va sprijini banca de LEU a AIEA în mod complementar prin intermediul diferitor instrumente. În 2011 a fost deja făcută o contribuție financiară în valoare de 20 000 000 EUR pentru achiziționarea de LEU din Instrumentul de stabilitate.

Prezenta decizie va contribui la operarea și gestionarea în condiții de securitate și siguranță a băncii de LEU a AIEA. Activitățile relevante prevăzute de AIEA, la care prezenta decizie va contribui financiar, pot include:

1.   Sprijinirea înființării unei stocări în condiții de securitate și siguranță pentru cele 90 de tone de LEU

Acest punct acoperă costurile legate de punerea în aplicare a activităților planului de proiect, inclusiv a planului de activități specifice (PAS) pentru anul 2017 și a activităților ulterioare din 2018. PAS, convenit între AIEA, UMP și Comitetul pentru Supraveghere și Control în domeniul Atomic și al Energiei al Kazahstan, reprezintă o listă de activități considerate necesare pentru modernizarea instalațiilor, echipamentului, procedurilor și practicilor pentru a se asigura că banca de LEU a AIEA va fi înființată, depozitată, operată și protejată în conformitate cu dispozițiile relevante din standardele de securitate și orientările de siguranță ale AIEA. Aceste activități au fost elaborate pe baza mai multor evaluări, desfășurate între 2012 și 2016. În special, o misiune a agenției din ianuarie 2016 a identificat, de asemenea, anumite echipamente extrinseci suplimentare care vor fi necesare pentru a permite instalației de depozitare să fie operată în conformitate cu standardele AIEA pentru pregătire și intervenție în situații de urgență.

Activitățile includ dezvoltarea de proceduri pentru securitatea și siguranța operațiunilor, achiziționarea de echipament de pregătire și intervenție în situații de urgență, precum și de protecție împotriva radiațiilor și furnizarea de formare conexă; desfășurarea de ateliere pe teme de siguranță relevante pentru banca de LEU a AIEA (de exemplu, cultura siguranței nucleare); observarea exercițiilor pentru situații de urgență desfășurate la instalație; și activități de evaluare ulterioară pentru a valida conformitatea modernizărilor cu standardele de securitate și orientările de siguranță relevante ale AIEA înainte de darea în exploatare.

LEU va fi introdus în instalația de depozitare a LEU a AIEA numai atunci când AIEA este convinsă că banca de LEU a AIEA a fost înființată și respectă dispozițiile aplicabile din standardele de securitate și orientările de siguranță ale AIEA. Prin urmare, AIEA va efectua o misiune de confirmare planificată pentru vara anului 2017, pentru a confirma că clădirea finalizată și echipamentul său cheie corespund proiectării preconizate și că întreaga infrastructură necesară pentru respectarea dispozițiilor aplicabile în materie de securitate și siguranță este implementată.

Pe o perioadă de doi ani, bugetul va include costurile de planificare, executare, sprijinire și raportare a planului de proiect și a activităților PAS, incluzând costurile care acoperă resursele umane ale AIEA pentru a garanta că, în conformitate cu mandatul proiectului băncii de LEU a AIEA, nu se utilizează fonduri bugetare propriu-zise.

2.   Asigurarea transportului în condiții de siguranță a celor 90 de tone de LEU

Se preconizează că 90 de tone de LEU va fi transportat de la instalația vânzătorului sau vânzătorilor, către Uzina Metalurgică Ulba, în Oskemen, Kazahstan, unde va fi situată banca de LEU a AIEA. Transferurile de LEU care trec prin diferite jurisdicții trebuie să respecte toate cerințele în materie de documentație, asigurare, aprobare de tranzit și marcare, inclusiv cerințele statelor referitoare la protecția fizică, care sunt cuprinse în convențiile relevante și recomandările elaborate sub auspiciile AIEA, precum și cerințele de securitate ale Organizației Maritime Internaționale (OMI). Cheltuielile aferente transportului de LEU vor depinde de amplasarea geografică a vânzătorului de LEU și de distanțele de transport maritim și terestru dintre vânzător și Uzina Metalurgică Ulba (UMP), în Kazahstan, și numărul de porturi de escală și treceri de frontieră necesare pentru finalizarea livrării. Acest punct include elaborarea unor specificații tehnice cu contribuția de specialitate a funcționarilor AIEA și a experților externi; planificarea și supravegherea transportului; asigurarea; navlosirea unui vas de transport maritim, pentru îmbunătățirea securității; consultarea cu privire la evaluarea riscurilor aferente rutei de transport și planificarea conexă; precum și paza pe durata transportului maritim, în porturile de escală și în locurile de tranzit.

3.   Asigurarea depozitării pe termen lung a celor 90 de tone de LEU

LEU va fi situat într-o instalație de depozitare dedicată aflată pe teritoriul UMP, situată în Oskemen, Kazahstan. LEU al AIEA va fi depozitat în cilindri 30B. Operatorul instalației, în numele AIEA, va fi responsabil de păstrarea și protecția LEU, în conformitate cu standardele de securitate și orientările de siguranță ale AIEA. Aceasta include achiziționarea de cilindri 30B, care vor asigura depozitarea în condiții de securitate și siguranță fizică a LEU. Studii de siguranță indică faptul că aceste containere oferă o depozitare rezistentă și sigură pentru o perioadă de până la 50 de ani. În plus față de furnizarea de siguranță, grosimea pereților cilindrilor și proiectarea generală a cilindrilor contribuie la protecția fizică împotriva sabotajului și furtului.

O activitate esențială în a asigura depozitarea pe termen lung a LEU este punerea în aplicare a unui program de gestionare a cilindrilor, care să includă inspecții de rutină și recertificarea cilindrilor 30B în depozit, în vederea conformității cu standardul ISO 7195, precum și a asigurării disponibilității pentru transport către statele membre. Acest lucru necesită achiziționarea de servicii pentru recertificarea cilindrilor de către inspectori autorizați, precum și servicii ale personalului UMP pentru a sprijini efectuarea acestei testări.

În plus, în timpul depozitării pe termen lung a LEU al AIEA, aceasta va întreprinde activități de monitorizare de rutină și ad-hoc, incluzând primirea, evaluarea și verificarea rapoartelor anuale din partea UMP. Aceasta va include reuniuni anuale cu UMP pentru a evalua activitățile în materie de siguranță și securitate legate de banca de LEU a AIEA, precum și alte tipuri de misiuni la UMP pentru a se asigura că prevederile relevante din standardele de securitate și orientările de siguranță ale AIEA continuă să se aplice în ceea ce privește banca de LEU a AIEA.

Acest punct va acoperi o perioadă de cinci ani.

III.   DURATĂ

Durata estimată a perioadei de punere în aplicare a proiectului este de 60 de luni, începând de la semnarea acordului de finanțare menționat la articolul 3.

IV.   BENEFICIARI

Beneficiarii proiectului din prezenta decizie sunt toate statele eligibile să beneficieze de servicii din partea băncii de LEU a AIEA, care îndeplinesc condițiile de acces la banca de LEU, astfel cum a fost stabilit de către Consiliul guvernatorilor AIEA.

V.   ENTITATE DE PUNERE ÎN APLICARE

Punerea în aplicare la nivel tehnic a proiectului, conform celor descrise anterior, va fi încredințată AIEA, sub controlul ÎR. Proiectul va fi pus în aplicare direct de către personalul AIEA, experți din cadrul altor autorități nucleare naționale și contractanți. În cazul contractanților, achiziționarea bunurilor, lucrărilor sau serviciilor de către AIEA în temeiul prezentei decizii va fi efectuată în conformitate cu prevederile acordului de finanțare care urmează a fi încheiat între Comisie și AIEA.

VI.   RAPORTARE

Entitatea de punere în aplicare va pregăti:

(a)

rapoarte periodice cu privire la punerea în aplicare a proiectului;

(b)

un raport final la cel mult două luni după finalizarea punerii în aplicare a proiectului.

Rapoartele se trimit ÎR.


16.11.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 308/29


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/2002 A COMISIEI

din 8 noiembrie 2016

de modificare a anexei E la Directiva 91/68/CEE a Consiliului, a anexei III la Decizia 2010/470/UE a Comisiei și a anexei II la Decizia 2010/472/UE a Comisiei privind comerțul în cadrul Uniunii și importurile în Uniune de ovine și caprine, precum și de material seminal provenit de la animale din speciile ovină și caprină, în ceea ce privește normele pentru prevenirea, controlul și eradicarea anumitor encefalopatii spongiforme transmisibile

[notificată cu numărul C(2016) 7026]

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 91/68/CEE a Consiliului din 28 ianuarie 1991 privind condițiile de sănătate animală care reglementează schimburile intracomunitare de ovine și caprine (1), în special articolul 14 alineatul (2),

având în vedere Directiva 92/65/CEE a Consiliului din 13 iulie 1992 de definire a cerințelor de sănătate animală care reglementează schimburile și importurile în Comunitate de animale, material seminal, ovule și embrioni care nu se supun, în ceea ce privește cerințele de sănătate animală, reglementărilor comunitare speciale prevăzute în anexa A punctul I la Directiva 90/425/CEE (2), în special articolul 11 alineatul (2) a patra liniuță, articolul 17 alineatul (2) litera (b), articolul 18 alineatul (1) prima liniuță și articolul 19 teza introductivă și litera (b),

întrucât:

(1)

Directiva 91/68/CEE stabilește condițiile de sănătate animală care reglementează comerțul în interiorul Uniunii cu ovine și caprine. Directiva menționată stabilește, printre altele, că ovinele și caprinele trebuie să fie însoțite pe durata transportului către locul de destinație de un certificat de sănătate care respectă modelul I, II sau III din anexa E.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (3) stabilește reglementări pentru prevenirea, controlul și eradicarea anumitor encefalopatii spongiforme transmisibile (EST) la bovine, ovine și caprine. Anexa VII la regulamentul respectiv stabilește măsurile de control și de eradicare a EST. În plus, capitolul A din anexa VIII la regulamentul menționat stabilește, printre altele, condițiile pentru comerțul în interiorul Uniunii cu animale vii.

(3)

Regulamentul (CE) nr. 999/2001 a fost modificat recent prin Regulamentul (UE) 2016/1396 al Comisiei (4). Modificările includ, printre altele, o derogare de la condițiile prevăzute la punctul 4.1 din capitolul A secțiunea A din anexa VIII la Regulamentul (CE) nr. 999/2001, care vizează prevenirea răspândirii scrapiei clasice în rândul animalelor de fermă ținute în exploatații, în cazul ovinelor și al caprinelor deplasate exclusiv între organismele, institutele sau centrele aprobate, astfel cum sunt definite la articolul 2 alineatul (1) litera (c) din Directiva 92/65/CEE.

(4)

Regulamentul (UE) 2016/1396 introduce, de asemenea, condiții specifice pentru comerțul în interiorul Uniunii cu ovine și caprine din rase rare care nu respectă cerințele de la punctul 4.1 din capitolul A secțiunea A din anexa VIII la Regulamentul (CE) nr. 999/2001. Aceste condiții specifice au fost introduse pentru a menține posibilitatea unui schimb regulat de astfel de animale între statele membre, cu scopul de a evita consangvinizarea și de a conserva diversitatea genetică a populațiilor de rase rare.

(5)

Prin urmare, ar trebui modificate certificatele de sănătate care respectă modelele II și III prevăzute în anexa E la Directiva 91/68/CEE, pentru a reflecta cerințele referitoare la comerțul în interiorul Uniunii cu ovine și caprine din rase rare sau cu cele deplasate între organismele, institutele sau centrele aprobate prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 999/2001, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. 2016/1396.

(6)

În plus, unele state membre au notificat Comisiei probleme legate de sarcina administrativă suplimentară cauzată de obligația de a furniza, la punctul I.31 din certificatele de sănătate care respectă modelele I, II și III prevăzute în anexa E la Directiva 91/68/CEE, detalii precum rasa și cantitatea de animale care alcătuiesc lotul. Pentru a reduce sarcina administrativă a medicilor veterinari oficiali, este oportun să se elimine de la punctul I.31 din modelele de certificate de sănătate menționate informațiile referitoare la rasă, întrucât astfel de informații nu sunt necesare în raport cu starea de sănătate a animalelor din lot, precum și informațiile referitoare la cantitatea acestor animale, întrucât aceste informații sunt deja menționate la punctul I.20, iar la punctul I.31 trebuie furnizat un număr oficial de identificare al fiecărui animal.

(7)

În plus, pentru a indica mai precis condițiile de identificare individuală a animalelor la punctele II.5 și II.6 din certificatele de sănătate care respectă modelele II și III din anexa E la Directiva 91/68/CEE, este necesar să se introducă la punctele respective o trimitere la Regulamentul (CE) nr. 21/2004 al Consiliului (5).

(8)

Prin urmare, Directiva 91/68/CEE ar trebui modificată în consecință.

(9)

Directiva 92/65/CEE stabilește condițiile aplicabile comerțului în cadrul Uniunii și importurilor în Uniune, printre altele, de material seminal de animale din speciile ovină și caprină.

(10)

Anexa III la Decizia 2010/470/UE a Comisiei (6) stabilește modelele de certificate de sănătate pentru comerțul în interiorul Uniunii cu transporturi de material seminal provenit de la animale din speciile ovină și caprină. Partea A a anexei respective stabilește modelul de certificat de sănătate pentru materialul seminal colectat după 31 august 2010 și expediat de la un centru de colectare a materialului seminal autorizat care este locul de origine al materialului seminal.

(11)

Anexa II la Decizia 2010/472/UE a Comisiei (7) stabilește, printre altele, modelele de certificate de sănătate pentru importurile în Uniune de transporturi de material seminal provenit de la animale din speciile ovină și caprină. Secțiunea A a părții 2 din anexa respectivă stabilește modelul de certificat de sănătate pentru materialul seminal expediat de la un centru de colectare a materialului seminal autorizat care este locul de origine al materialului seminal.

(12)

Punctul 4.2 din capitolul A secțiunea A din anexa VIII la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 stabilește condițiile referitoare la scrapie ce trebuie îndeplinite pentru comerțul în cadrul Uniunii cu material seminal provenit de la animale din speciile ovină și caprină. Capitolul H din anexa IX la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 stabilește condițiile referitoare la scrapie ce trebuie îndeplinite pentru importurile în Uniune de material seminal provenit de la animale din speciile ovină și caprină.

(13)

Regulamentul (UE) 2016/1396 introduce, la punctele 1.2 și 1.3 din capitolul A secțiunea A din anexa VIII la Regulamentul (CE) nr. 999/2001, condiții specifice pentru centrele de colectare a materialului seminal, printre condițiile necesare pentru ca o exploatație să fie recunoscută ca prezentând un risc neglijabil sau un risc controlat de scrapie clasică, având în vedere că riscul transmiterii scrapiei de către masculii de ovine și caprine ținuți în centre de colectare a materialului seminal aprobate și supravegheate în conformitate cu condițiile prevăzute în anexa D la Directiva 92/65/CEE este limitat. O trimitere la aceste condiții specifice este introdusă, de asemenea, în condițiile pentru comerțul și importul de material seminal provenit de la animale din speciile ovină și caprină, stabilite în anexele VIII și, respectiv, IX la Regulamentul (CE) nr. 999/2001.

(14)

Prin urmare, modelul de certificat de sănătate pentru comerțul în interiorul Uniunii cu transporturi de material seminal provenit de la animale din speciile ovină și caprină, stabilit în partea A a anexei III la Decizia 2010/470/UE, și modelul de certificat de sănătate pentru importurile în Uniune de transporturi de material seminal provenit de la animale din speciile ovină și caprină, stabilit în partea 2 secțiunea A din anexa II la Decizia 2010/472/UE, ar trebui modificate pentru a reflecta cerințele referitoare la centrele de colectare a materialului seminal stabilite în Regulamentul (CE) nr. 999/2001, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2016/1396.

(15)

În plus, capitolul H din anexa IX la Regulamentul (CE) nr. 999/2001, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2016/1396, prevede că făina de carne și oase ar trebui înțeleasă astfel cum este definită în Codul sanitar pentru animale terestre al Organizației Mondiale pentru Sănătatea Animalelor (OIE) (8), și nu conform definiției de la punctul 27 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 142/2011 al Comisiei (9).

(16)

Prin urmare, punctul II.4.10.4 din modelul de certificat de sănătate pentru importurile în Uniune de transporturi de material seminal provenit de la animale din speciile ovină și caprină, stabilit în partea 2 secțiunea A din anexa II la Decizia 2010/472/UE, ar trebui modificat în conformitate cu dispozițiile modificate ale capitolului H din anexa IX la Regulamentul (CE) nr. 999/2001.

(17)

Prin urmare, Deciziile 2010/470/UE și 2010/472/UE ar trebui modificate în consecință.

(18)

Regulamentul (UE) 2016/1396 prevede că modificările aduse anexei IX la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 și referitoare la importurile de anumite mărfuri urmează să se aplice de la 1 iulie 2017. În plus, pentru a evita perturbarea importurilor în Uniune de transporturi de material seminal provenit de la ovine și caprine, ar trebui să fie autorizată, pentru o perioadă de tranziție și cu anumite condiții, utilizarea certificatelor emise în conformitate cu Decizia 2010/472/UE, în versiunea aplicabilă înainte de modificările introduse prin prezenta decizie.

(19)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa E la Directiva 91/68/CEE se modifică în conformitate cu anexa I la prezenta decizie.

Articolul 2

Anexa III la Decizia 2010/470/UE se modifică în conformitate cu anexa II la prezenta decizie.

Articolul 3

Anexa II la Decizia 2010/472/UE se modifică în conformitate cu anexa III la prezenta decizie.

Articolul 4

Articolul 3 al prezentei decizii se aplică de la 1 iulie 2017.

Pentru o perioadă de tranziție până la 31 decembrie 2017, transporturile de material seminal provenit de la animale din speciile ovină și caprină, însoțite de un certificat de sănătate emis în conformitate cu modelul prevăzut în partea 2 secțiunea A din anexa II la Decizia 2010/472/UE, în versiunea aplicabilă înainte de modificările introduse prin prezenta decizie, sunt autorizate pentru importul în Uniune cu condiția ca certificatul să fi fost emis până la data de 30 noiembrie 2017, cel târziu.

Articolul 5

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 8 noiembrie 2016.

Pentru Comisie

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 46, 19.2.1991, p. 19.

(2)  JO L 268, 14.9.1992, p. 54.

(3)  Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2001 de stabilire a unor reglementări pentru prevenirea, controlul și eradicarea anumitor forme transmisibile de encefalopatie spongiformă (JO L 147, 31.5.2001, p. 1).

(4)  Regulamentul (UE) 2016/1396 al Comisiei din 18 august 2016 de modificare a anumitor anexe la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor reglementări pentru prevenirea, controlul și eradicarea anumitor forme transmisibile de encefalopatie spongiformă (JO L 225, 19.8.2016, p. 76).

(5)  Regulamentul (CE) nr. 21/2004 al Consiliului din 17 decembrie 2003 de stabilire a unui sistem de identificare și de înregistrare a animalelor din speciile ovină și caprină și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 și a Directivelor 92/102/CEE și 64/432/CEE (JO L 5, 9.1.2004, p. 8).

(6)  Decizia 2010/470/UE a Comisiei din 26 august 2010 de stabilire a unor modele de certificate de sănătate aplicabile comerțului în interiorul Uniunii cu material seminal, ovule și embrioni de animale din speciile ecvină, ovină și caprină, precum și cu ovule și embrioni de animale din specia porcină (JO L 228, 31.8.2010, p. 15).

(7)  Decizia 2010/472/UE a Comisiei din 26 august 2010 privind importurile de material seminal, ovule și embrioni de animale din speciile ovină și caprină în Uniune (JO L 228, 31.8.2010, p. 74).

(8)  http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm

(9)  Regulamentul (UE) nr. 142/2011 al Comisiei din 25 februarie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de punere în aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului în ceea ce privește anumite probe și produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontieră în conformitate cu directiva menționată (JO L 54, 26.2.2011, p. 1).


ANEXA I

Anexa E la Directiva 91/68/CEE se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA E

MODELUL I

Image

Textul imaginii

Image

Textul imaginii

Image

Textul imaginii

Image

Textul imaginii

MODELUL II

Image

Textul imaginii

Image

Textul imaginii

Image

Textul imaginii

Image

Textul imaginii

Image

Textul imaginii

MODELUL III

Image

Textul imaginii

Image

Textul imaginii

Image

Textul imaginii

Image

Textul imaginii

Image

Textul imaginii Image Textul imaginii

ANEXA II

În anexa III la Decizia 2010/470/UE, partea A se înlocuiește cu următorul text:

„Partea A

Model de certificat de sănătate IIIA pentru comerțul în interiorul Uniunii cu transporturi de material seminal de la animale din speciile ovină și caprină recoltat în conformitate cu Directiva 92/65/CEE a Consiliului după 31 august 2010 și expediat de la un centru de colectare a materialului seminal autorizat care este locul de origine al materialului seminal

Image

Textul imaginii

Image

Textul imaginii

Image

Textul imaginii Image Textul imaginii

ANEXA III

În partea 2 a anexei II la Decizia 2010/472/UE, secțiunea A se înlocuiește cu următorul text:

„Secțiunea A

MODELUL 1 – Certificat de sănătate pentru materialul seminal expediat dintr-un centru autorizat de colectare a materialului seminal care este locul de origine a materialului seminal

Image

Textul imaginii

Image

Textul imaginii

Image

Textul imaginii

Image

Textul imaginii

Image

Textul imaginii

Image

Textul imaginii Image Textul imaginii

16.11.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 308/59


DECIZIA (UE) 2016/2003 A COMISIEI

din 14 noiembrie 2016

de modificare a Deciziilor 2009/300/CE, 2011/263/UE, 2011/264/UE, 2011/382/UE, 2011/383/UE, 2012/720/UE și 2012/721/UE în vederea prelungirii perioadei de valabilitate a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru anumite produse

[notificată cu numărul C(2016) 7218]

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind eticheta UE ecologică (1), în special articolul 8 alineatul (3) litera (c),

după consultarea Comitetului pentru etichetare ecologică al Uniunii Europene,

întrucât:

(1)

Decizia 2009/300/CE a Comisiei (2) expiră la 31 decembrie 2016.

(2)

Decizia 2011/263/UE a Comisiei (3) expiră la 31 decembrie 2016.

(3)

Decizia 2011/264/UE a Comisiei (4) expiră la 31 decembrie 2016.

(4)

Decizia 2011/382/UE a Comisiei (5) expiră la 31 decembrie 2016.

(5)

Decizia 2011/383/UE a Comisiei (6) expiră la 31 decembrie 2016.

(6)

Decizia 2012/720/UE a Comisiei (7) expiră la 14 noiembrie 2016.

(7)

Decizia 2012/721/UE a Comisiei (8) expiră la 14 noiembrie 2016.

(8)

S-a realizat o evaluare care a confirmat faptul că actualele criterii ecologice, precum și cerințele de evaluare și de verificare aferente, stabilite prin Deciziile 2009/300/CE, 2011/263/UE, 2011/264/UE, 2011/382/UE, 2011/383/UE, 2012/720/UE și 2012/721/UE, sunt relevante și adecvate. Întrucât încă nu s-a finalizat noua revizuire a actualelor criterii ecologice și a cerințelor de evaluare și de verificare aferente prevăzute în deciziile menționate, este oportun ca perioadele de valabilitate ale criteriilor ecologice respective și ale cerințelor de evaluare și de verificare aferente să fie prelungite până la 31 decembrie 2017. Prin urmare, Deciziile 2009/300/CE, 2011/263/UE, 2011/264/UE, 2011/382/UE, 2011/383/UE, 2012/720/UE și 2012/721/UE ar trebui modificate în consecință.

(9)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 16 din Regulamentul (CE) nr. 66/2010,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Articolul 3 din Decizia 2009/300/CE se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 3

Criteriile ecologice pentru categoria de produse «televizoare» și cerințele de evaluare și de verificare aferente sunt valabile până la 31 decembrie 2017.”

Articolul 2

Articolul 4 din Decizia 2011/263/UE se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 4

Criteriile ecologice pentru categoria de produse «detergenți pentru mașini de spălat vase» și cerințele de evaluare și de verificare aferente sunt valabile până la 31 decembrie 2017.”

Articolul 3

Articolul 4 din Decizia 2011/264/UE se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 4

Criteriile ecologice pentru categoria de produse «detergenți de rufe» și cerințele de evaluare și de verificare aferente sunt valabile până la 31 decembrie 2017.”

Articolul 4

Articolul 4 din Decizia 2011/382/UE se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 4

Criteriile ecologice pentru categoria de produse «detergenți pentru spălarea manuală a vaselor» și cerințele de evaluare și de verificare aferente sunt valabile până la 31 decembrie 2017.”

Articolul 5

Articolul 4 din Decizia 2011/383/UE se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 4

Criteriile ecologice pentru categoria de produse «detergenți universali și detergenți pentru instalații sanitare» și cerințele de evaluare și de verificare aferente sunt valabile până la 31 decembrie 2017.”

Articolul 6

Articolul 3 din Decizia 2012/720/UE se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 3

Criteriile ecologice pentru categoria de produse «detergenți de uz industrial și instituțional pentru mașinile de spălat vase automate» și cerințele de evaluare și de verificare aferente sunt valabile până la 31 decembrie 2017.”

Articolul 7

Articolul 3 din Decizia 2012/721/UE se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 3

Criteriile ecologice pentru categoria de produse «detergenți de rufe de uz industrial și instituțional» și cerințele de evaluare și de verificare aferente sunt valabile până la 31 decembrie 2017.”

Articolul 8

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 14 noiembrie 2016.

Pentru Comisie

Karmenu VELLA

Membru al Comisiei


(1)  JO L 27, 30.1.2010, p. 1.

(2)  Decizia 2009/300/CE a Comisiei din 12 martie 2009 de stabilire a criteriilor ecologice revizuite de acordare a etichetei ecologice comunitare pentru televizoare (JO L 82, 28.3.2009, p. 3).

(3)  Decizia 2011/263/UE a Comisiei din 28 aprilie 2011 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru detergenți pentru mașini de spălat vase (JO L 111, 30.4.2011, p. 22).

(4)  Decizia 2011/264/UE a Comisiei din 28 aprilie 2011 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru detergenți de rufe (JO L 111, 30.4.2011, p. 34).

(5)  Decizia 2011/382/UE a Comisiei din 24 iunie 2011 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru detergenții pentru spălarea manuală a vaselor (JO L 169, 29.6.2011, p. 40).

(6)  Decizia 2011/383/UE a Comisiei din 28 iunie 2011 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru detergenții universali și detergenții pentru instalații sanitare (JO L 169, 29.6.2011, p. 52).

(7)  Decizia 2012/720/UE a Comisiei din 14 noiembrie 2012 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru detergenții de uz industrial și instituțional pentru mașinile de spălat vase automate (JO L 326, 24.11.2012, p. 25).

(8)  Decizia 2012/721/UE a Comisiei din 14 noiembrie 2012 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru detergenții de rufe de uz industrial și instituțional (JO L 326, 24.11.2012, p. 38).


16.11.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 308/62


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/2004 A COMISIEI

din 14 noiembrie 2016

de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2013/780/UE de prevedere a unei derogări de la articolul 13 alineatul (1) punctul (ii) din Directiva 2000/29/CE a Consiliului în ceea ce privește lemnul tăiat decojit de Quercus L., Platanus L. și Acer saccharum Marsh. provenind din Statele Unite ale Americii

[notificată cu numărul C(2016) 7181]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2000/29/CE a Consiliului din 8 mai 2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale și împotriva răspândirii lor în Comunitate (1), în special articolul 15 alineatul (1) a doua liniuță,

întrucât:

(1)

Directiva 2000/29/CE prevede măsuri de protecție împotriva introducerii în Uniune din țări terțe a organismelor dăunătoare plantelor sau produselor vegetale. Articolul 1 al Deciziei de punere în aplicare 2013/780/UE a Comisiei (2) prevede o derogare de la măsurile de protecție stabilite în Directiva 2000/29/CE și autorizează statele membre să permită introducerea pe teritoriul lor a lemnului tăiat decojit de Quercus L., Platanus L. și Acer saccharum Marsh. provenind din Statele Unite ale Americii, fără a fi însoțit de un certificat fitosanitar, până la 30 noiembrie 2016, cu condiția ca lemnul respectiv să îndeplinească condițiile stabilite în anexa la decizia menționată.

(2)

Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/893 a Comisiei (3) stabilește cerințele pentru introducerea în Uniune a lemnului tăiat decojit de Platanus L. și de Acer spp. provenind din țări terțe. Aceste cerințe sunt considerate necesare pentru protecția fitosanitară a teritoriului Uniunii împotriva Anoplophora glabripennis (Motschulsky) și nicio derogare de la acestea nu ar trebui să fie considerată justificată. Prin urmare, lemnul tăiat decojit din respectivele specii nu ar trebui să mai facă obiectul derogării prevăzute în Decizia de punere în aplicare 2013/780/UE.

(3)

Ținând seama de informațiile transmise periodic Comisiei de către statele membre, se poate concluziona că aplicarea condițiilor specifice prevăzute în Anexa la Decizia de punere în aplicare 2013/780/UE este suficientă pentru a preveni introducerea în Uniune a organismelor dăunătoare. Statele membre ar trebui să aplice în continuare aceste condiții în ceea ce privește lemnul tăiat decojit de Quercus L. provenind din Statele Unite ale Americii. Analiza informațiilor tehnice furnizate de Statele Unite ale Americii arată că Programul de certificare a uscării în cuptor a lemnului tăiat de esență tare pentru construcții, menționat la articolul 2 alineatul (3) al Deciziei de punere în aplicare 2013/780/UE, funcționează eficient.

(4)

Astfel, autorizația de derogare în ceea ce privește lemnul tăiat decojit de Quercus L. provenind din Statele Unite ale Americii ar trebui prelungită până la 31 decembrie 2026 pentru a se evita orice perturbări inutile ale comerțului cu acest tip de lemn.

(5)

Prin urmare, Decizia de punere în aplicare 2013/780/UE ar trebui modificată în consecință.

(6)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Modificare a Deciziei de punere în aplicare 2013/780/UE

Decizia de punere în aplicare 2013/780/UE se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„Prin derogare de la articolul 13 alineatul (1) punctul (ii) din Directiva 2000/29/CE, statele membre sunt autorizate să permită introducerea pe teritoriul lor a lemnului tăiat decojit de Quercus L. provenind din Statele Unite ale Americii care se încadrează la unul dintre codurile NC și într-una dintre descrierile din Nomenclatura combinată stabilite în partea B secțiunea I punctul 6 din anexa V la directiva menționată, fără a fi însoțit de un certificat fitosanitar, cu condiția ca lemnul respectiv să îndeplinească condițiile stabilite în anexa la prezenta decizie.”

2.

La articolul 3, data de „30 noiembrie 2016” se înlocuiește cu data de „31 decembrie 2026”.

Articolul 2

Destinatari

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 14 noiembrie 2016.

Pentru Comisie

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 169, 10.7.2000, p. 1.

(2)  Decizia de punere în aplicare 2013/780/UE a Comisiei din 18 decembrie 2013 de prevedere a unei derogări de la articolul 13 alineatul (1) punctul (ii) din Directiva 2000/29/CE a Consiliului în ceea ce privește lemnul tăiat decojit de Quercus L., Platanus L. și Acer saccharum Marsh. provenind din Statele Unite ale Americii (JO L 346, 20.12.2013, p. 61).

(3)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/893 a Comisiei din 9 iunie 2015 privind măsurile pentru prevenirea introducerii și răspândirii în Uniune a Anoplophora glabripennis (Motschulsky) (JO L 146, 11.6.2015, p. 16).


Rectificări

16.11.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 308/64


Rectificare la Decizia 2014/512/PESC a Consiliului din 31 iulie 2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 229 din 31 iulie 2014 )

La pagina 14, articolul 2 alineatul (2) litera (a):

în loc de:

„(a)

furnizarea, în mod direct sau indirect, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Rusia sau în scopul utilizării în Rusia, de asistență tehnică, de servicii de intermediere sau de alte servicii legate de produsele menționate la alineatul (1) sau legate de furnizarea, fabricarea, întreținerea și utilizarea de armament și de materiale conexe de orice tip, inclusiv arme și muniții, vehicule și echipamente militare, echipamente paramilitare și piese de schimb pentru acestea;”,

se citește:

„(a)

furnizarea, în mod direct sau indirect, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Rusia sau în scopul utilizării în Rusia, de asistență tehnică, de servicii de intermediere sau de alte servicii legate de activități militare sau legate de furnizarea, fabricarea, întreținerea și utilizarea de armament și de materiale conexe de orice tip, inclusiv arme și muniții, vehicule și echipamente militare, echipamente paramilitare și piese de schimb pentru acestea;”.