ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 297

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 59
4 noiembrie 2016


Cuprins

 

I   Acte legislative

Pagina

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva (UE) 2016/1919 a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 2016 privind asistența juridică gratuită pentru persoanele suspectate și persoanele acuzate în cadrul procedurilor penale și pentru persoanele căutate în cadrul procedurilor privind mandatul european de arestare

1

 

 

II   Acte fără caracter legislativ

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1920 al Comisiei din 19 octombrie 2016 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Hånnlamb (DOP)]

9

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1921 al Comisiei din 20 octombrie 2016 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Štajersko prekmursko bučno olje (IGP)]

11

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1922 al Comisiei din 20 octombrie 2016 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Poularde du Périgord (IGP)]

12

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1923 al Comisiei din 24 octombrie 2016 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Karp zatorski (DOP)]

13

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1924 al Comisiei din 3 noiembrie 2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

14

 

 

DECIZII

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/1925 a Comisiei din 31 octombrie 2016 de abrogare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2016/17 de autorizare a Regatului Unit să interzică pe teritoriul său comercializarea unui soi de cânepă inclus în Catalogul comun al soiurilor de plante agricole, în conformitate cu Directiva 2002/53/CE a Consiliului [notificată cu numărul C(2016) 6860]

16

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/1926 a Comisiei din 3 noiembrie 2016 de aprobare a acoperișului fotovoltaic cu funcție de încărcător de baterii ca tehnologie inovatoare pentru reducerea emisiilor de CO2 generate de autoturisme, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European și al Consiliului ( 1 )

18

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte legislative

DIRECTIVE

4.11.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 297/1


DIRECTIVA (UE) 2016/1919 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 26 octombrie 2016

privind asistența juridică gratuită pentru persoanele suspectate și persoanele acuzate în cadrul procedurilor penale și pentru persoanele căutate în cadrul procedurilor privind mandatul european de arestare

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 82 alineatul (2) litera (b),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

întrucât:

(1)

Scopul prezentei directive este de a asigura eficacitatea dreptului de a avea acces la un avocat, prevăzut de Directiva 2013/48/UE a Parlamentului European și a Consiliului (3), prin punerea la dispoziție de asistență din partea unui avocat, finanțată de către statele membre, pentru persoanele suspectate și persoanele acuzate în procedurile penale și pentru persoanele căutate care intră sub incidența unor proceduri privind mandatul european de arestare în temeiul Deciziei-cadru 2002/584/JAI a Consiliului (4) („persoane căutate”).

(2)

Prin stabilirea unor norme minime comune privind dreptul la asistență juridică gratuită pentru persoanele suspectate, persoanele acuzate și persoanele căutate, prezenta directivă are ca obiectiv consolidarea încrederii statelor membre în sistemele de justiție penală ale celorlalte state membre, contribuind, astfel, la îmbunătățirea recunoașterii reciproce a hotărârilor în materie penală.

(3)

Articolul 47 al treilea paragraf din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (denumită în continuare „carta”), articolul 6 alineatul (3) litera (c) din Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (denumită în continuare „CEDO”) și articolul 14 alineatul (3) litera (d) din Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice (denumit în continuare „PIDCP”) consacră dreptul la asistență juridică gratuită în cadrul procedurilor penale în condițiile menționate în dispozițiile respective. Carta are aceeași valoare juridică ca și tratatele, iar statele membre sunt părți la CEDO și la PIDCP. Cu toate acestea, experiența a arătat că această calitate nu oferă întotdeauna, prin ea însăși, un grad suficient de încredere în sistemele de justiție penală ale altor state membre.

(4)

La 30 noiembrie 2009, Consiliul a adoptat o rezoluție privind Foaia de parcurs pentru consolidarea drepturilor procedurale ale persoanelor suspectate sau acuzate în cadrul procedurilor penale (5) (denumită în continuare „foaia de parcurs”). Pe baza unei abordări etapizate, foaia de parcurs prevede adoptarea unor măsuri privind dreptul la traducere și interpretare (măsura A), dreptul la informare cu privire la drepturi și informare privind capetele de acuzare (măsura B), dreptul la consiliere juridică și asistență juridică gratuită (măsura C), dreptul de a comunica cu rudele, angajatorii și autoritățile consulare (măsura D) și măsuri speciale de protecție pentru persoanele suspectate sau acuzate care sunt vulnerabile (măsura E).

(5)

La 11 decembrie 2009, Consiliul European a salutat foaia de parcurs și a inclus-o în Programul de la Stockholm – O Europă deschisă și sigură în serviciul cetățenilor și pentru protecția acestora (6) (punctul 2.4). Consiliul European a subliniat caracterul neexhaustiv al foii de parcurs, invitând Comisia să analizeze și alte elemente ale drepturilor procedurale minime ale persoanelor suspectate și ale celor acuzate și să evalueze necesitatea de a aborda și alte aspecte, cum ar fi prezumția de nevinovăție, în vederea promovării unei mai bune cooperări în acest domeniu.

(6)

Până în prezent au fost adoptate, în temeiul foii de parcurs, cinci măsuri privind drepturile procedurale în cadrul procedurilor penale, și anume Directivele 2010/64/UE (7), 2012/13/UE (8), 2013/48/UE, (UE) 2016/343 (9) și (UE) 2016/800 (10) ale Parlamentului European și ale Consiliului.

(7)

Prezenta directivă se referă la a doua parte din măsura C din foaia de parcurs, cu privire la consiliere și asistență juridică.

(8)

Asistența juridică gratuită ar trebui să acopere costurile apărării pentru persoanele suspectate sau acuzate și pentru persoanele căutate. Atunci când acordă asistență juridică gratuită, autoritățile competente din statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a solicita ca persoanele suspectate, cele acuzate sau cele căutate să suporte o parte din costurile respective, în funcție de resursele lor financiare.

(9)

Fără a aduce atingere articolului 6 din Directiva (UE) 2016/800, prezenta directivă nu ar trebui să se aplice atunci când persoanele suspectate, cele acuzate sau cele căutate au renunțat la dreptul lor de acces la un avocat, în conformitate cu articolul 9, respectiv articolul 10 alineatul (3) din Directiva 2013/48/UE și nu au revocat o asemenea renunțare, sau atunci când statele membre au aplicat derogările temporare prevăzute la articolul 3 alineatul (5) sau (6) din Directiva 2013/48/UE, pe durata respectivelor derogări.

(10)

Atunci când o persoană care nu a fost inițial o persoană suspectată sau acuzată, cum ar fi un martor, devine o persoană suspectată sau acuzată, această persoană ar trebui să aibă dreptul de a nu se autoincrimina și dreptul de a păstra tăcerea, în conformitate cu dreptul Uniunii și cu CEDO, astfel cum sunt interpretate în jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene („Curtea de Justiție”) și a Curții Europene a Drepturilor Omului. În consecință, prezenta directivă se referă în mod explicit la situația concretă în care o astfel de persoană devine o persoană suspectată sau acuzată în cursul interogării sale de către poliție sau de către o altă autoritate de aplicare a legii în contextul procedurilor penale. Atunci când, pe parcursul interogatoriului, o persoană care nu este suspectată sau acuzată dobândește o astfel de calitate, interogatoriul ar trebui suspendat imediat. Totuși, interogatoriul ar trebui să poată fi continuat dacă persoana în cauză a fost informată că a devenit o persoană suspectată sau acuzată și această persoană este în măsură să își exercite pe deplin drepturile din prezenta directivă.

(11)

În unele state membre, o altă autoritate decât o instanță competentă în materie penală este competentă să aplice sancțiuni, altele decât privarea de libertate, în cazul infracțiunilor relativ minore. Acestea pot include, de exemplu, încălcări minore ale normelor de trafic care sunt săvârșite la scară largă și care pot fi constatate în urma unui control în trafic. În astfel de situații, nu ar fi rezonabil să li se impună autorităților competente să asigure toate drepturile în temeiul prezentei directive. Prin urmare, atunci când dreptul unui stat membru prevede aplicarea unei sancțiuni pentru infracțiuni minore de către o astfel de autoritate și există fie dreptul la o cale de atac, fie posibilitatea ca respectiva cauză să fie deferită unei instanțe cu competențe în materie penală, prezenta directivă ar trebui să se aplice numai în cazul procedurilor desfășurate în fața respectivei instanțe ca urmare a exercitării unei astfel de căi de atac sau a înaintării cauzei la o astfel de instanță.

(12)

În unele state membre, anumite infracțiuni minore, în special încălcările minore ale normelor de trafic, infracțiunile minore legate de reglementările locale generale și infracțiunile minore contra ordinii publice sunt considerate infracțiuni. În astfel de situații, nu ar fi rezonabil să li se impună autorităților competente să asigure toate drepturile în temeiul prezentei directive. În cazul în care legislația unui stat membru prevede că privarea de libertate nu poate fi aplicată ca sancțiune pentru infracțiuni minore, prezenta directivă ar trebui să se aplice, prin urmare, numai procedurilor desfășurate în fața unei instanțe competente în materie penală.

(13)

Aplicarea prezentei directive la infracțiunile minore face obiectul condițiilor stabilite în prezenta directivă. Statele membre ar trebui să poată aplica criteriul stării materiale, criteriul temeiniciei sau ambele, pentru a stabili dacă se acordă asistență juridică gratuită. Cu condiția respectării dreptului la un proces echitabil, criteriul temeiniciei poate fi considerat a nu fi fost îndeplinit în cazul anumitor infracțiuni minore.

(14)

Domeniul de aplicare a prezentei directive în cazul anumitor infracțiuni minore nu ar trebui să aducă atingere obligațiilor care revin statelor membre în temeiul CEDO de a asigura dreptul la un proces echitabil, inclusiv obținerea de asistență din partea unui avocat.

(15)

Cu condiția respectării dreptului la un proces echitabil, situațiile următoare nu constituie privare de libertate în sensul prezentei directive: identificarea persoanei suspectate sau acuzate; stabilirea oportunității începerii anchetei; verificarea deținerii de arme sau alte aspecte similare legate de siguranță; desfășurarea de acte de cercetare sau de strângere de probe, diferite de cele menționate în mod explicit în prezenta directivă, cum ar fi perchezițiile corporale, examinările fizice, testele de sânge, testele de alcoolemie sau alte teste similare, sau fotografierea ori luarea amprentelor digitale; aducerea persoanei suspectate sau acuzate în fața unei autorități competente, în conformitate cu normele prevăzute de dreptul intern.

(16)

Prezenta directivă stabilește norme minime. Statele membre ar trebui să poată să acorde asistență juridică gratuită în situații care nu intră sub incidența prezentei directive, ca de exemplu în cazul efectuării unor acte de cercetare sau de strângere de probe, diferite de cele menționate în mod explicit în prezenta directivă.

(17)

În conformitate cu articolul 6 alineatul (3) litera (c) din CEDO, persoanele suspectate și cele acuzate care nu dispun de resurse suficiente pentru a achita asistența din partea unui avocat trebuie să aibă dreptul la asistență juridică gratuită atunci când acest lucru este în interesul actului de justiție. Această normă minimă le permite statelor membre să aplice criteriul stării materiale, criteriul temeiniciei sau ambele. Aplicarea acestor teste nu ar trebui să limiteze sau să constituie o derogare de la drepturile și garanțiile procedurale asigurate în temeiul cartei și al CEDO, în conformitate cu interpretarea Curții de Justiție și a Curții Europene a Drepturilor Omului.

(18)

Statele membre ar trebui să prevadă modalități practice de acordare a asistenței juridice gratuite. Aceste modalități ar putea stabili că asistența juridică gratuită se acordă în urma unei cereri a unei persoane suspectate sau acuzate ori a unei persoane căutate. Cu toate acestea, ținând seama în special de nevoile specifice ale persoanelor vulnerabile, o astfel de solicitare nu ar trebui să reprezinte o condiție determinantă pentru acordarea asistenței juridice gratuite.

(19)

Autoritățile competente ar trebui să acorde asistență juridică gratuită fără întârzieri nejustificate și cel târziu înainte de interogarea persoanei respective de către poliție, de către o altă autoritate de aplicare a legii sau de către o autoritate judiciară, sau înainte de desfășurarea actelor de cercetare sau de strângere de probe specifice menționate în prezenta directivă. În cazul în care autoritățile competente nu sunt în măsură să procedeze astfel, acestea ar trebui să acorde cel puțin asistență juridică gratuită de urgență sau provizorie înainte de un astfel de interogatoriu sau de desfășurarea unor astfel de acte de cercetare sau de strângere de probe.

(20)

Având în vedere caracterul specific al procedurilor privind mandatul european de arestare, interpretarea dispozițiilor din prezenta directivă care se referă exclusiv la persoanele căutate ar trebui să țină seama de această particularitate și să nu aducă atingere în niciun fel interpretării celorlalte dispoziții ale prezentei directive.

(21)

Persoanele căutate ar trebui să aibă dreptul la asistență juridică gratuită în statul membru de executare. În plus, persoanele căutate care intră sub incidența procedurilor privind mandatul european de arestare în scopul efectuării urmăririi penale și care își exercită dreptul de a numi un avocat în statul membru emitent în conformitate cu Directiva 2013/48/UE ar trebui să aibă dreptul la asistență juridică gratuită în statul membru respectiv în scopul unor astfel de proceduri în statul membru de executare, în măsura în care această asistență ar fi necesară pentru a garanta accesul efectiv la justiție, potrivit prevederilor articolului 47 din cartă. Acesta ar fi cazul atunci când avocatul din statul membru de executare nu poate să își îndeplinească în mod eficace și eficient atribuțiile în ceea ce privește executarea unui mandat european de arestare fără a fi asistat de un avocat din statul membru emitent. Orice decizie privind acordarea de asistență juridică gratuită în statul membru emitent ar trebui să fie adoptată de către o autoritate care are competența de a lua astfel de decizii în statul membru respectiv, pe baza criteriilor stabilite de către statul membru în cauză la punerea în aplicare a prezentei directive.

(22)

Pentru a asigura accesul efectiv al persoanelor căutate la un avocat, statele membre ar trebui să se asigure că aceste persoane au dreptul la asistență juridică gratuită până când acestea sunt predate sau până când decizia privind refuzul predării devine definitivă.

(23)

Atunci când pun în aplicare prezenta directivă, statele membre ar trebui să asigure respectarea dreptului fundamental de a beneficia de asistență juridică gratuită, astfel cum este prevăzut în cartă și în CEDO. În realizarea acestui obiectiv, statele membre ar trebui să respecte Principiile și Liniile directoare ale Organizației Națiunilor Unite privind accesul la asistență juridică în sistemele de justiție penală.

(24)

Fără a aduce atingere dispozițiilor din legislația națională privind prezența obligatorie a unui avocat, o autoritate competentă ar trebui să decidă, fără întârzieri nejustificate, privind acordarea sau nu a asistenței juridice gratuite. Autoritatea competentă ar trebui să fie o autoritate independentă care este competentă să ia decizii cu privire la acordarea de asistență juridică gratuită sau o instanță judecătorească, inclusiv în complet format dintr-un singur judecător. În situații de urgență, implicarea temporară a poliției și a parchetului ar trebui, totuși, să fie de asemenea posibilă în măsura în care acest lucru este necesar pentru acordarea asistenței juridice gratuite în timp util.

(25)

În cazul în care se acordă asistență juridică gratuită unei persoane suspectate, acuzate sau căutate, o modalitate de a asigura eficacitatea și calitatea acesteia este aceea de a facilita continuitatea reprezentării în justiție a respectivei persoane. În acest sens, statele membre ar trebui să faciliteze continuitatea reprezentării de către un avocat pe toată durata procedurilor penale, precum și – dacă este cazul – a procedurilor privind mandatul european de arestare.

(26)

Personalului implicat în luarea deciziilor cu privire la asistența juridică gratuită în cadrul procedurilor penale și al procedurilor privind mandatul european de arestare ar trebui să-i fie asigurată o formare corespunzătoare. Fără a aduce atingere independenței judecătorești și diferențelor de organizare dintre sistemele judiciare din statele membre, acestea din urmă ar trebui să solicite celor responsabili de formarea judecătorilor să asigure formarea corespunzătoare a instanțelor și judecătorilor care statuează cu privire la acordarea asistenței juridice gratuite.

(27)

Principiul eficacității dreptului Uniunii impune instituirea de către statele membre a unor căi de atac adecvate și eficiente în eventualitatea încălcării unui drept conferit persoanelor prin dreptul Uniunii. Ar trebuie să existe o cale de atac eficace atunci când dreptul la asistență juridică gratuită este subminat, sau acordarea asistenței juridice gratuite este întârziată sau refuzată, în întregime sau în parte.

(28)

Pentru a monitoriza și a evalua eficacitatea prezentei directive, se impune culegerea de date relevante, din cele disponibile, cu privire la punerea în aplicare a drepturilor prevăzute de prezenta directivă. Astfel de date includ, acolo unde este posibil, numărul de cereri de asistență juridică gratuită în cadrul procedurilor penale și, în cadrul procedurilor privind mandatul european de arestare în cadrul cărora statul membru în cauză acționează ca stat membru emitent sau stat membru de executare, numărul de cazuri în care a fost acordată asistență juridică gratuită, precum și numărul de cazuri în care o solicitare de asistență juridică gratuită a fost respinsă. În măsura posibilului, ar trebui colectate, de asemenea, și datele privind costurile aferente acordării de asistență juridică gratuită persoanelor suspectate sau acuzate, precum și celor și căutate.

(29)

Prezenta directivă ar trebui să se aplice persoanelor suspectate, celor acuzate și celor căutate indiferent de statutul lor juridic, de cetățenie sau de naționalitate. Statele membre ar trebui să respecte și să garanteze drepturile prevăzute în prezenta directivă, fără niciun fel de discriminare bazată pe motive precum rasa, culoarea, sexul, orientarea sexuală, limba, religia, opiniile politice sau de orice altă natură, naționalitatea, originea etnică sau socială, averea, un handicap sau nașterea. Prezenta directivă susține drepturile și principiile fundamentale recunoscute de cartă și de CEDO, inclusiv interzicerea torturii și a tratamentului inuman sau degradant, dreptul la libertate și securitate, respectarea vieții private și de familie, dreptul la integritatea persoanei, drepturile copilului, integrarea persoanelor cu dizabilități, dreptul la o cale de atac eficientă și la un proces echitabil, la prezumția de nevinovăție și dreptul la apărare. Prezenta directivă ar trebui să fie pusă în aplicare în conformitate cu aceste drepturi și principii.

(30)

Prezenta directivă stabilește norme minime. Statele membre pot extinde drepturile prevăzute în prezenta directivă pentru a asigura un nivel mai ridicat de protecție. Un astfel de nivel mai ridicat de protecție nu ar trebui să constituie un obstacol în calea recunoașterii reciproce a hotărârilor judecătorești pe care aceste norme minime vizează să o faciliteze. Nivelul de protecție stabilit de statele membre nu ar trebui niciodată să fie mai redus decât standardele prevăzute în cartă sau în CEDO, astfel cum sunt interpretate de Curtea de Justiție și de Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

(31)

Întrucât obiectivul prezentei directive, și anume stabilirea unor norme minime comune privind dreptul la asistență juridică gratuită pentru persoanele suspectate, cele acuzate și cele căutate, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre, dar, având în vedere amploarea acțiunii, poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE). În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat la respectivul articol, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestui obiectiv.

(32)

În conformitate cu articolele 1 și 2 din Protocolul nr. 21 privind poziția Regatului Unit și a Irlandei cu privire la spațiul de libertate, securitate și justiție, anexat la TUE și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), și fără a aduce atingere articolului 4 din protocolul respectiv, aceste state membre nu participă la adoptarea prezentei directive, nu au obligații în temeiul acesteia și aceasta nu li se aplică.

(33)

În conformitate cu articolele 1 și 2 ale Protocolului nr. 22 privind poziția Danemarcei, anexat la TUE și la TFUE, Danemarca nu ia parte la adoptarea prezentei directive, nu are obligații în temeiul acesteia și aceasta nu i se aplică,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Obiect

(1)   Prezenta directivă stabilește norme minime comune privind dreptul la asistență juridică gratuită pentru:

(a)

persoanele suspectate și persoanelor acuzate în cadrul procedurilor penale; și

(b)

persoanele care intră sub incidența unor proceduri privind mandatul european de arestare în temeiul Deciziei-cadru 2002/584/JAI („persoane căutate”).

(2)   Prezenta directivă completează Directivele 2013/48/UE și (UE) 2016/800. Nicio dispoziție a prezentei directive nu se interpretează în sensul limitării drepturilor prevăzute în directivele menționate.

Articolul 2

Domeniu de aplicare

(1)   Prezenta directivă se aplică persoanelor suspectate și persoanelor acuzate în cadrul procedurilor penale care au dreptul de a avea acces la un avocat în temeiul Directivei 2013/48/UE și care:

(a)

sunt private de libertate;

(b)

trebuie să fie asistate de un avocat în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern; sau

(c)

trebuie sau pot să fie prezente la un act de cercetare sau de strângere de probe, inclusiv, cel puțin, la următoarele:

(i)

recunoașterea dintr-un grup de persoane;

(ii)

confruntări;

(iii)

reconstituiri ale unei infracțiuni.

(2)   Prezenta directivă se aplică de asemenea, din momentul arestării în statul membru de executare, persoanelor căutate, care au dreptul de a avea acces la un avocat în temeiul Directivei 2013/48/UE.

(3)   Prezenta directivă se aplică de asemenea, în aceleași condiții ca cele prevăzute la alineatul (1), persoanelor care nu erau inițial persoane suspectate sau acuzate, dar care devin persoane suspectate sau acuzate în cursul interogării de către poliție sau de o altă autoritate de aplicare a legii.

(4)   Fără a aduce atingere dreptului la un proces echitabil, în ceea ce privește infracțiunile minore, prezenta directivă se aplică numai procedurilor desfășurate în fața unei instanțe competente în materie penală, în următoarele cazuri:

(a)

dreptul unui stat membru prevede aplicarea unei sancțiuni de către o altă autoritate decât o instanță competentă în materie penală, iar aplicarea unei astfel de sancțiuni poate fi atacată în fața unei astfel de instanțe sau deferită unei astfel de instanțe; sau

(b)

privarea de libertate nu poate fi impusă ca sancțiune.

În orice caz, prezenta directivă se aplică din momentul în care este luată o decizie privind detenția, precum și în timpul detenției, în orice etapă a procedurii, până la încheierea procedurilor respective.

Articolul 3

Definiție

În sensul prezentei directive, „asistență juridică gratuită” înseamnă finanțarea de către un stat membru a asistenței din partea unui avocat, prin intermediul căreia se permite exercitarea efectivă a dreptului de a avea acces la un avocat.

Articolul 4

Asistența juridică gratuită în cadrul procedurilor penale

(1)   Statele membre asigură că persoanele suspectate și persoanele acuzate care nu dispun de resurse suficiente pentru a acoperi costurile asistenței juridice din partea unui avocat au dreptul la asistență juridică gratuită atunci când acest lucru este în interesul actului de justiție.

(2)   Pentru a stabili dacă asistența juridică trebuie să fie acordată în conformitate cu alineatul (1), statele membre pot aplica criteriul stării materiale, criteriul temeiniciei sau ambele.

(3)   Atunci când un stat membru aplică criteriul stării materiale, acesta ia în considerare toți factorii relevanți și obiectivi, cum ar fi veniturile, capitalul, situația familială a persoanei în cauză, precum și costurile asistenței juridice din partea unui avocat și nivelul de trai din statul membru respectiv, pentru a stabili dacă, în conformitate cu criteriile aplicabile în acel stat membru, persoanele suspectate sau acuzate nu dispun de resurse suficiente pentru a beneficia de asistență juridică din partea unui avocat.

(4)   Atunci când statele membre aplică criteriul temeiniciei, se ia în considerare gravitatea infracțiunii, complexitatea cauzei, precum și gradul de severitate a sancțiunii în cauză, pentru a stabili dacă interesele justiției impun acordarea asistenței juridice gratuite. În orice caz, criteriul temeiniciei se consideră a fi îndeplinit în următoarele situații:

(a)

atunci când o persoană suspectată sau acuzată este adusă în fața unui judecător sau a unei instanțe competente pentru a se pronunța cu privire la detenție în orice fază a procedurilor în cadrul domeniului de aplicare a prezentei directive; și

(b)

pe durata detenției.

(5)   Statele membre se asigură că asistența juridică gratuită este acordată fără întârzieri nejustificate și cel târziu înainte de interogarea persoanei de către poliție, de către o altă autoritate de aplicare a legii sau de către o autoritate judiciară, sau înainte de efectuarea actelor de cercetare sau de strângere de probe menționate la articolul 2 alineatul (1) litera (c).

(6)   Asistența juridică gratuită se acordă numai în scopul procedurilor penale în care persoana în cauză este suspectată sau acuzată pentru săvârșirea unei infracțiuni.

Articolul 5

Asistența juridică gratuită în cadrul procedurilor privind mandatul european de arestare

(1)   Statul membru de executare se asigură că persoanele căutate au dreptul la asistență juridică gratuită din momentul arestării în temeiul unui mandat european de arestare, până când acestea sunt predate sau până când decizia de refuz al predării devine definitivă.

(2)   Statul membru emitent se asigură că persoanele căutate care intră sub incidența procedurilor privind mandatul european de arestare în scopul efectuării urmăririi penale și care își exercită dreptul de a numi un avocat în statul membru emitent pentru a asista avocatul din statul membru de executare, în conformitate cu articolul 10 alineatul (4) și alineatul (5) din Directiva 2013/48/UE, au dreptul la asistență juridică gratuită în statul membru emitent în scopul unor astfel de proceduri în statul membru de executare, în măsura în care asistența juridică gratuită este necesară pentru a garanta accesul efectiv la justiție.

(3)   Dreptului la asistență juridică gratuită menționat la alineatele (1) și (2) i se poate aplica criteriul stării materiale, în conformitate cu articolul 4 alineatul (3), care se aplică mutatis mutandis.

Articolul 6

Deciziile privind acordarea de asistență juridică gratuită

(1)   Deciziile privind acordarea sau neacordarea asistenței juridice gratuite și desemnarea avocaților se iau fără întârziere de către o autoritate competentă. Statele membre adoptă măsuri corespunzătoare pentru a se asigura că autoritatea competentă adoptă deciziile cu diligență și respectând dreptul la apărare.

(2)   Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că persoanele suspectate, persoanele acuzate și persoanele căutate sunt informate în scris în cazul în care cererea lor de asistență juridică gratuită este respinsă, integral sau parțial.

Articolul 7

Calitatea serviciilor și a formării privind asistența juridică gratuită

(1)   Statele membre adoptă măsurile necesare, inclusiv în ceea ce privește finanțarea, pentru a se asigura:

(a)

că există un sistem de asistență juridică gratuită eficace și de o calitate adecvată; și

(b)

că serviciile de asistență juridică gratuită sunt de o calitate suficientă să garanteze caracterul echitabil al procedurilor, cu respectarea corespunzătoare a independenței profesiei juridice.

(2)   Statele membre asigură o formare adecvată a personalului implicat în luarea deciziilor cu privire la asistența juridică gratuită în procedurile penale și în procedurile privind mandatul european de arestare.

(3)   Cu respectarea corespunzătoare a independenței profesiei juridice și a rolului persoanelor responsabile de formarea avocaților, statele membre iau măsurile adecvate pentru a promova asigurarea unei formări corespunzătoare avocaților care oferă servicii de asistență juridică gratuită.

(4)   Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că persoanele suspectate, persoanele acuzate și persoanele căutate au dreptul, la cerere, ca avocatul care oferă servicii de asistență juridică gratuită să fie înlocuit, în cazul în care circumstanțe specifice justifică acest lucru.

Articolul 8

Căi de atac

Statele membre garantează că persoanele suspectate, persoanele acuzate și persoanele căutate au o cale de atac efectivă potrivit dreptului intern, în cazul încălcării drepturilor lor prevăzute în prezenta directivă.

Articolul 9

Persoanele vulnerabile

Statele membre asigură că, în punerea în aplicare a prezentei directive, sunt luate în considerare necesitățile specifice ale persoanelor suspectate, persoanelor acuzate și persoanelor căutate care sunt vulnerabile.

Articolul 10

Furnizarea datelor și raportul privind punerea în aplicare

(1)   Până la 25 mai 2021, și, ulterior, la fiecare trei ani, statele membre transmit Comisiei datele disponibile care indică modul în care drepturile prevăzute de prezenta directivă au fost puse în aplicare.

(2)   Până la 25 mai 2022, și, ulterior, la fiecare trei ani, Comisia prezintă un raport privind punerea în aplicare a prezentei directive Parlamentului European și Consiliului. În raportul său, Comisia evaluează punerea în aplicare a prezentei directive în ceea ce privește dreptul la asistență juridică gratuită în cadrul procedurilor penale și al procedurilor privind mandatul european de arestare.

Articolul 11

Menținerea nivelului de protecție

Nicio dispoziție a prezentei directive nu se interpretează ca reprezentând o limitare sau o derogare de la oricare dintre drepturile și garanțiile procedurale asigurate în temeiul cartei, al CEDO, sau al altor dispoziții relevante de drept internațional sau de drept intern al oricărui stat membru care prevede un nivel mai ridicat de protecție.

Articolul 12

Transpunerea

(1)   Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 25 mai 2019. Acestea informează imediat Comisia în acest sens.

Atunci când statele membre adoptă aceste măsuri, acestea conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Metodele prin care se face o astfel de trimitere sunt stabilite de către statele membre.

(2)   Statele membre comunică Comisiei textul dispozițiilor de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 13

Intrarea în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 14

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre în conformitate cu tratatele.

Adoptată la Strasbourg, 26 octombrie 2016.

Pentru Parlamentul European

Președintele

M. SCHULZ

Pentru Consiliu

Președintele

I. LESAY


(1)  JO C 226, 16.7.2014, p. 63.

(2)  Poziția Parlamentului European din 4 octombrie 2016 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 13 octombrie 2016.

(3)  Directiva 2013/48/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2013 privind dreptul de a avea acces la un avocat în cadrul procedurilor penale și al procedurilor privind mandatul european de arestare, precum și dreptul ca o persoană terță să fie informată în urma privării de libertate și dreptul de a comunica cu persoane terțe și cu autorități consulare în timpul privării de libertate (JO L 294, 6.11.2013, p. 1).

(4)  Decizia-cadru 2002/584/JAI a Consiliului din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare și procedurile de predare între statele membre (JO L 190, 18.7.2002, p. 1).

(5)  JO C 295, 4.12.2009, p. 1.

(6)  JO C 115, 4.5.2010, p. 1.

(7)  Directiva 2010/64/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 octombrie 2010 privind dreptul la interpretare și traducere în cadrul procedurilor penale (JO L 280, 26.10.2010, p. 1).

(8)  Directiva 2012/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2012 privind dreptul la informare în cadrul procedurilor penale (JO L 142, 1.6.2012, p. 1).

(9)  Directiva (UE) 2016/343 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 2016 privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumției de nevinovăție și a dreptului de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale (JO L 65, 11.3.2016, p. 1).

(10)  Directiva (UE) 2016/800 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2016 privind garanțiile procedurale pentru copiii care sunt persoane suspectate sau acuzate în cadrul procedurilor penale (JO L 132, 21.5.2016, p. 1).


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

4.11.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 297/9


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/1920 AL COMISIEI

din 19 octombrie 2016

de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Hånnlamb (DOP)]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 52 alineatul (2),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 50 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, cererea de înregistrare a denumirii „Hånnlamb”, depusă de Suedia, a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (2).

(2)

Deoarece Comisiei nu i s-a comunicat nicio declarație de opoziție în conformitate cu articolul 51 din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, denumirea „Hånnlamb” trebuie, prin urmare, înregistrată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se înregistrează denumirea „Hånnlamb” (DOP).

Denumirea menționată la primul paragraf identifică un produs din Clasa 1.1. Carne (și organe comestibile) proaspete, din anexa XI la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 668/2014 al Comisiei (3).

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 19 octombrie 2016.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Phil HOGAN

Membru al Comisiei


(1)  JO L 343, 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 239, 1.7.2016, p. 22.

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 668/2014 al Comisiei din 13 iunie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (JO L 179, 19.6.2014, p. 36).


4.11.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 297/11


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/1921 AL COMISIEI

din 20 octombrie 2016

de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Štajersko prekmursko bučno olje (IGP)]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 52 alineatul (2),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 53 alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, Comisia a examinat cererea Sloveniei de aprobare a unei modificări a caietului de sarcini al indicației geografice protejate „Štajersko prekmursko bučno olje”, înregistrată în temeiul Regulamentului (UE) nr. 901/2012 al Comisiei (2).

(2)

Deoarece modificarea respectivă nu este minoră în sensul articolului 53 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, Comisia a publicat cererea de modificare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (3), în conformitate cu articolul 50 alineatul (2) litera (a) din regulamentul respectiv.

(3)

Deoarece Comisiei nu i s-a comunicat nicio declarație de opoziție în conformitate cu articolul 51 din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, modificarea caietului de sarcini trebuie aprobată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se aprobă modificarea caietului de sarcini publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu privire la denumirea „Štajersko prekmursko bučno olje” (IGP).

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 20 octombrie 2016.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Phil HOGAN

Membru al Comisiei


(1)  JO L 343, 14.12.2012, p. 1.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 901/2012 al Comisiei din 2 octombrie 2012 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Štajersko prekmursko bučno olje (IGP)] (JO L 268, 3.10.2012, p. 3).

(3)  JO C 225, 22.6.2016, p. 11.


4.11.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 297/12


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/1922 AL COMISIEI

din 20 octombrie 2016

de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Poularde du Périgord (IGP)]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 52 alineatul (2),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 50 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, cererea de înregistrare a denumirii „Poularde du Périgord”, depusă de Franța, a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (2).

(2)

Deoarece Comisiei nu i s-a comunicat nicio declarație de opoziție în conformitate cu articolul 51 din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, denumirea „Poularde du Périgord” trebuie, prin urmare, înregistrată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se înregistrează denumirea „Poularde du Périgord” (IGP).

Denumirea menționată la primul paragraf identifică un produs din Clasa 1.1. Carne (și organe comestibile) proaspete, din anexa XI la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 668/2014 al Comisiei (3).

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 20 octombrie 2016.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Phil HOGAN

Membru al Comisiei


(1)  JO L 343, 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 228, 24.6.2016, p. 3.

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 668/2014 al Comisiei din 13 iunie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (JO L 179, 19.6.2014, p. 36).


4.11.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 297/13


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/1923 AL COMISIEI

din 24 octombrie 2016

de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Karp zatorski (DOP)]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 52 alineatul (2),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 53 alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, Comisia a examinat cererea Poloniei de aprobare a unei modificări a caietului de sarcini al denumirii de origine protejate „Karp zatorski”, înregistrată în temeiul Regulamentului (UE) nr. 485/2011 al Comisiei (2).

(2)

Deoarece modificarea respectivă nu este minoră în sensul articolului 53 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, Comisia a publicat cererea de modificare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (3), în conformitate cu articolul 50 alineatul (2) litera (a) din regulamentul respectiv.

(3)

Deoarece Comisiei nu i s-a comunicat nicio declarație de opoziție în conformitate cu articolul 51 din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, modificarea caietului de sarcini trebuie aprobată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se aprobă modificarea caietului de sarcini publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu privire la denumirea „Karp zatorski” (DOP).

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 24 octombrie 2016.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Phil HOGAN

Membru al Comisiei


(1)  JO L 343, 14.12.2012, p. 1.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 485/2011 al Comisiei din 18 mai 2011 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Karp zatorski (DOP)] (JO L 133, 20.5.2011, p. 6).

(3)  JO C 225, 22.6.2016, p. 6.


4.11.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 297/14


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/1924 AL COMISIEI

din 3 noiembrie 2016

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește sectorul fructelor și legumelor și sectorul fructelor și legumelor prelucrate (2), în special articolul 136 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din cadrul Rundei Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XVI la regulamentul respectiv.

(2)

Valoarea forfetară de import se calculează în fiecare zi lucrătoare, în conformitate cu articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011, ținând seama de datele zilnice variabile. Prin urmare, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 136 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 3 noiembrie 2016.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Jerzy PLEWA

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Codul NC

Codul țării terțe (1)

Valoarea forfetară de import

0702 00 00

MA

104,9

ZZ

104,9

0707 00 05

TR

142,5

ZZ

142,5

0709 93 10

MA

91,2

TR

148,9

ZZ

120,1

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

PE

132,9

TR

74,7

ZZ

103,8

0805 50 10

AR

67,2

BR

79,0

CL

77,0

TR

87,7

ZA

65,7

ZZ

75,3

0806 10 10

BR

307,6

PE

304,9

TR

151,1

ZZ

254,5

0808 10 80

AR

260,6

AU

236,5

CL

139,2

NZ

145,3

ZA

126,7

ZZ

181,7

0808 30 90

TR

176,8

ZZ

176,8


(1)  Nomenclatura țărilor stabilită prin Regulamentul (UE) nr. 1106/2012 al Comisiei din 27 noiembrie 2012 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 471/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare privind comerțul exterior cu țările terțe, în ceea ce privește actualizarea nomenclatorului țărilor și teritoriilor (JO L 328, 28.11.2012, p. 7). Codul „ZZ” desemnează „alte origini”.


DECIZII

4.11.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 297/16


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/1925 A COMISIEI

din 31 octombrie 2016

de abrogare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2016/17 de autorizare a Regatului Unit să interzică pe teritoriul său comercializarea unui soi de cânepă inclus în Catalogul comun al soiurilor de plante agricole, în conformitate cu Directiva 2002/53/CE a Consiliului

[notificată cu numărul C(2016) 6860]

(Numai textul în limba engleză este autentic)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2002/53/CE a Consiliului din 13 iunie 2002 privind Catalogul comun al soiurilor de plante agricole (1), în special articolul 18,

întrucât:

(1)

Articolul 32 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (2) prevede că, pentru a preveni acordarea de sprijin pentru culturile ilegale, suprafețele utilizate pentru producția de cânepă pot fi eligibile doar în cazul în care conținutul de tetrahidrocanabinol (THC) din soiurile utilizate nu depășește 0,2 %.

(2)

Articolul 45 alineatul (3) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei (3) stabilește că, în cazul în care, în cel de al doilea an, media tuturor eșantioanelor dintr-un soi dat de cânepă depășește conținutul de THC prevăzut la articolul 32 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, statul membru trebuie să solicite autorizarea de a interzice comercializarea soiului respectiv în conformitate cu articolul 18 din Directiva 2002/53/CE.

(3)

La 28 aprilie 2015, Comisia a primit o cerere din partea Regatului Unit pentru autorizarea de a interzice comercializarea soiului de cânepă „Finola”, deoarece conținutul său de THC depășea conținutul autorizat de 0,2 % pentru al doilea an consecutiv.

(4)

În urma acestei cereri, Comisia a adoptat Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/17 a Comisiei (4) și a autorizat Regatul Unit să interzică pe teritoriul său comercializarea acestui soi de cânepă.

(5)

La 15 martie 2016, Regatul Unit a informat în mod oficial Comisia că, în urma unor testări suplimentare ale eșantioanelor din soiul de cânepă „Finola”, s-a descoperit că, în ceea ce privește anul 2014, conținutul de THC nu a depășit pragul de 0,2 % prevăzut la articolul 32 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

(6)

În acest sens, Regatul Unit a solicitat abrogarea Deciziei de punere în aplicare (UE) 2016/17.

(7)

Prin urmare, decizia de punere în aplicare respectivă ar trebui abrogată.

(8)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Abrogarea Deciziei de punere în aplicare (UE) 2016/17

Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/17 se abrogă.

Articolul 2

Destinatari

Prezenta decizie se adresează Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Adoptată la Bruxelles, 31 octombrie 2016.

Pentru Comisie

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 193, 20.7.2002, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 608).

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemul integrat de administrare și control, măsurile de dezvoltare rurală și ecocondiționalitatea (JO L 227, 31.7.2014, p. 69).

(4)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/17 a Comisiei din 7 ianuarie 2016 de autorizare a Regatului Unit să interzică pe teritoriul său comercializarea unui soi de cânepă inclus în Catalogul comun al soiurilor de plante agricole, în conformitate cu Directiva 2002/53/CE a Consiliului (JO L 5, 8.1.2016, p. 7).


4.11.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 297/18


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/1926 A COMISIEI

din 3 noiembrie 2016

de aprobare a acoperișului fotovoltaic cu funcție de încărcător de baterii ca tehnologie inovatoare pentru reducerea emisiilor de CO2 generate de autoturisme, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European și al Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2009 de stabilire a standardelor de performanță privind emisiile pentru autoturismele noi, ca parte a abordării integrate a Comunității de a reduce emisiile de CO2 generate de vehiculele ușoare (1), în special articolul 12 alineatul (4),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 725/2011 al Comisiei din 25 iulie 2011 de stabilire a unei proceduri de aprobare și de certificare a tehnologiilor inovatoare care contribuie la reducerea emisiilor de CO2 generate de automobile, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (2), în special articolul 10 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Cererea depusă de furnizorul a2solar Advanced and Automotive Solar Systems GmbH (denumit în continuare „solicitantul”) la 4 februarie 2016 pentru ca acoperișul fotovoltaic cu funcție de încărcător de baterii să fie aprobat ca ecoinovație a fost evaluată în conformitate cu articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 443/2009, cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 725/2011 și cu Orientările tehnice pentru elaborarea cererilor de aprobare a tehnologiilor inovatoare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 443/2009 (3).

(2)

Informațiile furnizate în cerere demonstrează că au fost îndeplinite condițiile și criteriile menționate la articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 443/2009 și la articolele 2 și 4 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 725/2011. În consecință, acoperișul fotovoltaic cu funcție de încărcător de baterii propus de solicitant ar trebui aprobat ca tehnologie inovatoare.

(3)

Prin Deciziile de punere în aplicare 2014/806/UE (4) și (UE) 2015/279 (5), Comisia a aprobat două cereri privind acoperișuri fotovoltaice cu funcție de încărcător de baterii. Pe baza experienței dobândite în urma evaluării cererilor respective, precum și a prezentei cereri, s-a demonstrat în mod satisfăcător și concludent că un acoperiș fotovoltaic cu funcție de încărcător de baterii îndeplinește criteriile de eligibilitate menționate la articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 443/2009 și în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 725/2011 și permite o reducere a emisiilor de CO2 cu cel puțin 1 g CO2/km față de un vehicul de referință. Prin urmare, este oportun să se recunoască în general și, în conformitate cu articolul 12 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 443/2009, să se ateste capacitatea acestei tehnologii inovatoare de a reduce emisiile de CO2 și să se prevadă o metodologie de testare generică pentru certificarea reducerilor emisiilor de CO2.

(4)

Astfel, este oportun să li se acorde producătorilor posibilitatea de a certifica reducerile de emisii de CO2 obținute prin utilizarea unor acoperișuri fotovoltaice cu funcție de încărcător de baterii care îndeplinesc condițiile respective. Pentru a garanta că nu se propun spre certificare decât acoperișuri fotovoltaice care îndeplinesc condițiile respective, producătorul ar trebui să furnizeze, împreună cu cererea de certificare transmisă autorității de omologare de tip, un raport de verificare întocmit de un organism independent și certificat care să confirme conformitatea componentului cu condițiile precizate în prezenta decizie.

(5)

În cazul în care autoritatea de omologare constată că acoperișul fotovoltaic cu funcție de încărcător de baterii nu îndeplinește condițiile pentru certificare, cererea de certificare a acestor reduceri ar trebui respinsă.

(6)

Este oportun să se aprobe metodologia de testare pentru determinarea reducerilor emisiilor de CO2 obținute prin utilizarea acoperișurilor fotovoltaice cu funcție de încărcător de baterii.

(7)

Pentru determinarea reducerii emisiilor de CO2 obținute datorită unui acoperiș fotovoltaic cu funcție de încărcător de baterii, este necesar să se stabilească vehiculul de referință cu care ar trebui comparat randamentul vehiculului echipat cu tehnologia inovatoare, în conformitate cu articolele 5 și 8 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 725/2011. Comisia consideră că vehiculul de referință ar trebui să fie o variantă identică în toate aspectele cu vehiculul ecoinovator cu excepția acoperișului fotovoltaic și, după caz, fără baterie suplimentară și alte dispozitive necesare în mod specific pentru conversia energiei solare în energie electrică și pentru depozitarea acesteia.

(8)

În conformitate cu articolul 2 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 725/2011, trebuie să se demonstreze faptul că acoperișul fotovoltaic cu funcție de încărcător de baterii este inerent funcționării eficiente a vehiculului. Aceasta înseamnă că energia generată de acoperișul fotovoltaic nu ar trebui, de exemplu, să servească în mod exclusiv la alimentarea unui dispozitiv de creștere a confortului.

(9)

Pentru a facilita utilizarea pe scară mai largă a acoperișurilor fotovoltaice cu funcție de încărcător de baterii la noile vehicule, producătorul trebuie să aibă, de asemenea, posibilitatea de a solicita certificarea reducerilor de emisii de CO2 obținute prin utilizarea mai multor sisteme de acoperișuri fotovoltaice depunând doar o singură cerere de certificare. Cu toate acestea, este necesar să se procedeze astfel încât, în cazul în care se recurge la această posibilitate, să fie utilizat un mecanism care să stimuleze numai implementarea acelor sisteme de acoperișuri fotovoltaice care oferă eficiența cea mai ridicată.

(10)

În scopul stabilirii codului general al ecoinovației care trebuie utilizat în documentația relevantă aferentă omologării de tip în conformitate cu anexele I, VIII și IX la Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului (6), ar trebui să se specifice codul individual care trebuie utilizat pentru tehnologia inovatoare,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Aprobare

Se aprobă ca tehnologie inovatoare, în sensul articolului 12 din Regulamentul (CE) nr. 443/2009, acoperișul fotovoltaic cu funcție de încărcător de baterii, astfel cum este descris în cererea depusă de a2solar Advanced and Automotive Solar Systems GmbH.

Articolul 2

Cererea de certificare a reducerilor emisiilor de CO2

(1)   Producătorul poate solicita certificarea reducerilor emisiilor de CO2 obținute prin utilizarea sistemului de acoperiș fotovoltaic cu funcție de încărcător de baterii care este destinat utilizării în vehicule convenționale din categoria M1 acționate de motoare cu ardere internă și care cuprinde toate elementele următoare:

(a)

un acoperiș fotovoltaic;

(b)

un aparat necesar pentru conversia energiei solare în energie electrică și pentru depozitarea acesteia;

(c)

o capacitate de stocare dedicată.

(2)   Masa totală a acestor componente este verificată și confirmată de un raport întocmit de un organism independent și certificat.

Articolul 3

Certificarea reducerilor de emisii de CO2

(1)   Reducerea emisiilor de CO2 obținută prin utilizarea sistemelor de acoperiș fotovoltaic cu funcție de încărcător de baterii menționate la articolul 2 alineatul (1) se determină în conformitate cu metodologia stabilită în anexă.

(2)   În cazul în care un producător solicită certificarea reducerilor de emisii de CO2 obținute prin utilizarea mai multor sisteme de acoperiș fotovoltaic cu funcție de încărcător de baterii pentru o singură versiune de vehicul, autoritatea de omologare de tip stabilește care dintre acoperișurile testate oferă cele mai scăzute reduceri ale emisiilor de CO2 și înregistrează valoarea cea mai scăzută în documentația de omologare de tip. Această valoare se indică în certificatul de conformitate, în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 725/2011.

Articolul 4

Codul ecoinovației

Atunci când se face trimitere la prezenta decizie, în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 725/2011, se înscrie în documentația de omologare de tip codul ecoinovației nr. 21.

Articolul 5

Intrarea în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 3 noiembrie 2016.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 140, 5.6.2009, p. 1.

(2)  JO L 194, 26.7.2011, p. 19.

(3)  https://circabc.europa.eu/w/browse/f3927eae-29f8-4950-b3b3-d2e700598b52

(4)  Decizia de punere în aplicare 2014/806/UE a Comisiei din 18 noiembrie 2014 de aprobare a acoperișului solar Webasto pentru încărcarea bateriilor ca tehnologie inovatoare pentru reducerea emisiilor de CO2 generate de autoturisme, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 332, 19.11.2014, p. 34).

(5)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/279 a Comisiei din 19 februarie 2015 de aprobare a acoperișului solar Asola pentru încărcarea bateriilor ca tehnologie inovatoare pentru reducerea emisiilor de CO2 generate de autoturisme, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 47, 20.2.2015, p. 26).

(6)  Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective (Directivă-cadru) (JO L 263, 9.10.2007, p. 1).


ANEXĂ

METODOLOGIE PENTRU DETERMINAREA REDUCERII EMISIILOR DE CO2 OBȚINUTE PRIN UTILIZAREA DE ACOPERIȘURI FOTOVOLTAICE CU FUNCȚIE DE ÎNCĂRCĂTOR DE BATERII

1.   INTRODUCERE

Pentru a se determina reducerile de emisii de CO2 care pot fi atribuite unui acoperiș fotovoltaic cu funcție de încărcător de baterii destinat utilizării într-un vehicul din categoria M1, este necesar să se stabilească următoarele:

1.

condițiile de testare;

2.

echipamentul de testare;

3.

determinarea puterii maxime de ieșire;

4.

calcularea reducerilor de emisii de CO2;

5.

calcularea marjei statistice a reducerilor de emisii de CO2.

2.   SIMBOLURI, PARAMETRI ȘI UNITĂȚI

Simboluri pentru care se utilizează litere din alfabetul latin

Formula

reducerile emisiilor de CO2 [g CO2/km]

CO2

dioxid de carbon

CF

factorul de conversie (l/100 km) – (g CO2/km) [gCO2/l], astfel cum este definit în tabelul 3

M

kilometrajul mediu anual [km/an], astfel cum este definit în tabelul 4

Formula

valoarea medie a puterii maxime de ieșire măsurate a acoperișului solar fotovoltaic [W]

n

numărul de măsurători ale puterii maxime de ieșire a acoperișului solar fotovoltaic, care este de cel puțin 5

SCC

coeficientul de corecție solară [-], astfel cum este definit în tabelul 1

Formula

marja statistică a reducerilor totale ale emisiilor de CO2 [g CO2/km]

SIR

iradierea solară anuală medie în Europa [W/m2], care este de 120 W/m2

SIR_STC

iradierea globală în condițiile de testare standard (STC) [W/m2], care este de 1 000 W/m2

Formula

abaterea standard a mediei aritmetice a puterii maxime de ieșire [W] a acoperișului solar fotovoltaic

UFIR

factorul de utilizare (efect de accentuare), care este de 0,51

VPe

puterea efectivă consumată [l/kWh], astfel cum este definită în tabelul 2

Image

sensibilitatea reducerilor calculate de emisii de CO2 în raport cu valoarea medie a puterii maxime de ieșire a acoperișului solar fotovoltaic

Simboluri pentru care se utilizează litere din alfabetul grec

ΔCO2m

coeficientul de corecție a emisiilor de CO2 datorate masei suplimentare a dispozitivului solar [g CO2/km] astfel cum este definit în tabelul 5

Δm

masa suplimentară rezultată în urma instalării dispozitivului solar [kg]

ηA

eficiența alternatorului [%], care este de 67 %

ηSS

randamentul dispozitivului solar [%], care este de 76 %

Φ

înclinarea longitudinală a panoului solar [°]

Indici

Indicele (i) se referă la măsurarea puterii maxime de ieșire a acoperișului solar fotovoltaic

3.   MĂSURĂTORI ȘI DETERMINAREA PUTERII MAXIME DE IEȘIRE

Valoarea medie a puterii maxime de ieșire măsurate Formula a acoperișului fotovoltaic trebuie să fie determinată experimental pentru fiecare variantă de vehicul. Stabilizarea inițială a dispozitivului testat trebuie realizată în conformitate cu metodologia specificată în standardul internațional IEC 612152:2016 (1). Măsurătorile puterii maxime de ieșire trebuie efectuate în condiții de testare standard, astfel cum sunt definite în standardul internațional IEC/TS 61836:2007 (2).

Se utilizează un acoperiș fotovoltaic complet și demontat. Cele patru colțuri ale panoului trebuie să fie în contact cu panoul de măsurare.

Măsurătorile puterii maxime de ieșire se realizează cel puțin de cinci ori, trebuind să se calculeze media aritmetică (Formula).

4.   CALCULAREA REDUCERILOR EMISIILOR DE CO2

Reducerile emisiilor de CO2 ale acoperișului fotovoltaic se calculează cu formula 1 (3).

Formula 1

Formula

unde:

Formula

:

reducerile emisiilor de CO2 [g CO2/km]

SIR

:

iradierea solară anuală medie în Europa [W/m2], care este de 120 W/m2

UFIR

:

factorul de utilizare (efect de accentuare)[-], care este de 0,51

ηSS

:

eficiența sistemului fotovoltaic [%], care este de 76 %

Formula

:

valoarea medie a puterii maxime de ieșire măsurate a acoperișului fotovoltaic [W]

SIR_STC

:

iradierea globală în condițiile de testare standard (STC) [W/m2], care este de 1 000 W/m2

SCC

:

coeficientul de corecție solară [-], astfel cum este definit în tabelul 1. Constructorul vehiculului trebuie să furnizeze capacitatea totală de stocare disponibilă a sistemului de baterii sau valoarea coeficientului de corecție solară (SCC).

Tabelul 1

Coeficientul de corecție solară

Capacitatea totală de stocare disponibilă (12 V) a sistemului de baterii/valoarea medie a puterii maxime de ieșire a acoperișului fotovoltaic [Ah/W] (4)

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

> 0,666

Coeficientul de corecție solară (SCC)

0,481

0,656

0,784

0,873

0,934

0,977

1

VPe

:

Puterea efectivă consumată [l/kWh], astfel cum este definită în tabelul 2

Tabelul 2

Puterea efectivă consumată

Tipul de motor

Puterea efectivă consumată (VPe)

[l/kwh]

Benzină

0,264

Turbo pe benzină

0,280

Motorină

0,220

ηA

:

eficiența alternatorului [%], care este de 67 %

CF

:

factorul de conversie (l/100 km) – (g CO2/km) [gCO2/l], astfel cum este definit în tabelul 3

Tabelul 3

Factorul de conversie pentru carburant

Tipul de carburant

Factorul de conversie (l/100 km) – (g CO2/km) (FC)

[gCO2/l]

Benzină

2 330

Motorină

2 640

M

:

kilometrajul mediu anual [km/an], astfel cum este definit în tabelul 4

Tabelul 4

Kilometrajul mediu anual pentru vehicule din categoria M1

Tipul de carburant

Kilometraj mediu anual (M) [km/an]

Benzină

12 700

Motorină

17 000

Φ

:

înclinarea longitudinală a panoului solar [°]. Această valoare trebuie să fie furnizată de către constructorul vehiculului

ΔCO2m

:

coeficientul de corecție a emisiilor de CO2 ca urmare a masei suplimentare a acoperișului solar și, după caz, a bateriei suplimentare și a altor dispozitive necesare în mod specific pentru conversia energiei solare în energie electrică și stocarea acesteia [g CO2/km], astfel cum este definit în tabelul 5.

Tabelul 5

Coeficientul de corecție a emisiilor de CO2 datorate masei suplimentare

Tipul de carburant

Coeficientul de corecție a emisiilor de CO2 datorate masei suplimentare (ΔCO2m)

[g CO2/km]

Benzină

0,0277 · Δm

Motorină

0,0383 · Δm

În tabelul 5, Δm reprezintă masa suplimentară rezultată în urma instalării sistemului fotovoltaic, alcătuit din acoperișul fotovoltaic și, după caz, bateria suplimentară și alte dispozitive necesare în mod specific pentru conversia energiei solare în energie electrică și stocarea acesteia.

Δm reprezintă în special diferența pozitivă dintre masa sistemului fotovoltaic și masa unui acoperiș standard din oțel. Se presupune că masa unui acoperiș standard din oțel este egală cu 12 kg. În cazul în care greutatea acoperișului solar este mai mică de 12 kg nu trebuie introdusă nicio corecție pentru variația masei.

5.   CALCULAREA MARJEI STATISTICE

Abaterea standard a mediei aritmetice a puterii maxime de ieșire trebuie calculată cu ajutorul formulei 2.

Formula 2

Formula

unde:

Formula

:

abaterea standard a mediei aritmetice a puterii maxime de ieșire [W]

Formula

:

valoarea de măsurare a puterii maxime de ieșire [W]

Formula

:

media aritmetică a puterii maxime de ieșire [W]

n

:

numărul de măsurători ale puterii maxime de ieșire, care este de cel puțin 5.

Abaterea standard a mediei aritmetice a puterii maxime de ieșire a acoperișului fotovoltaic conduce la o marjă statistică a reducerii emisiilor de CO2 Formula. Această valoare trebuie calculată în conformitate cu formula 3:

Formula 3

Image

6.   SEMNIFICAȚIA STATISTICĂ

Pentru fiecare tip, variantă și versiune a unui vehicul echipat cu acoperiș fotovoltaic cu funcție de încărcător de baterii, trebuie să se demonstreze că pragul minim de 1 g CO2/km este depășit într-un mod semnificativ din punct de vedere statistic, astfel cum se specifică la articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 725/2011. În consecință, trebuie utilizată formula 4.

Formula 4

Formula

unde:

MT

:

pragul minim [g CO2/km], care este de 1 g CO2/km;

Formula

:

marja statistică a reducerilor totale ale emisiilor de CO2 [g CO2/km]

În cazul în care reducerile de emisii de CO2, calculate folosindu-se formula 4, sunt inferioare pragului prevăzut la articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 725/2011, se aplică articolul 11 alineatul (2) al doilea paragraf din regulamentul menționat anterior.


(1)  Standardul IEC 61215-2:2016 pentru „Module fotovoltaice (PV) pentru aplicații terestre – Calificarea proiectului și omologarea de tip” al Comisiei Electrotehnice Internaționale (IEC).

(2)  Standardul IEC 61836-2007 pentru „Sisteme energetice solare fotovoltaice – Termeni, definiții și simboluri” al Comisiei Electrotehnice Internaționale.

(3)  Orientările tehnice pentru elaborarea cererilor de aprobare a tehnologiilor inovatoare în temeiul Regulamentului (CE) nr. 443/2009 și al Regulamentului (UE) nr. 510/2011.https://circabc.europa.eu/sd/a/bbf05038-a907-4298-83ee-3d6cce3b4231/Technical%20Guidelines%20October%202015.pdf

(4)  Capacitatea de stocare totală include capacitatea medie de stocare a acumulatorului de 10 Ah (12 V). Toate valorile se referă la o medie anuală a radiațiilor solare de 120 W/m2, o cotă de accentuare de 0,49, precum și un timp mediu de conducere a autovehiculului de 1 oră pe zi la o putere electrică necesară de 750 W.