ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 293

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 59
28 octombrie 2016


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

ACORDURI INTERNAŢIONALE

 

*

Informare cu privire la intrarea în vigoare a Protocolului privind preocupările poporului irlandez referitoare la Tratatul de la Lisabona

1

 

*

Decizia (UE) 2016/1892 a Consiliului din 10 octombrie 2016 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, și aplicarea provizorie a Acordului internațional din 2015 cu privire la uleiul de măsline și măslinele de masă

2

 

 

Acordul internațional din 2015 cu privire la uleiul de măsline și măslinele de masă

4

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1893 al Consiliului din 27 octombrie 2016 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 36/2012 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria

25

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1894 al Comisiei din 26 octombrie 2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95 în ceea ce privește stabilirea prețurilor reprezentative în sectorul cărnii de pasăre și în cel al ouălor, precum și pentru ovalbumină

28

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1895 al Comisiei din 27 octombrie 2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

30

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1896 al Comisiei din 27 octombrie 2016 privind eliberarea licențelor de import de orez în cadrul contingentelor tarifare deschise pentru subperioada octombrie 2016 prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1273/2011

32

 

 

DECIZII

 

*

Decizia de punere în aplicare (PESC) 2016/1897 a Consiliului din 27 octombrie 2016 privind punerea în aplicare a Deciziei 2013/255/PESC privind măsuri restrictive împotriva Siriei

36

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/1898 a Comisiei din 26 octombrie 2016 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2013/764/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine clasice în anumite state membre [notificată cu numărul C(2016) 6710]  ( 1 )

39

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/1899 a Comisiei din 26 octombrie 2016 de modificare a Deciziilor 92/260/CEE, 93/197/CEE și 2004/211/CE în ceea ce privește admiterea temporară și importurile de cai înregistrați provenind din anumite părți ale Egiptului [notificată cu numărul C(2016) 6791]  ( 1 )

42

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/1900 a Comisiei din 26 octombrie 2016 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre, în ceea ce privește rubricile pentru Estonia, Letonia și Polonia [notificată cu numărul C(2016) 6793]  ( 1 )

46

 

 

ACTE ADOPTATE DE ORGANISME CREATE PRIN ACORDURI INTERNAŢIONALE

 

*

Decizia nr. 1/2016 a Consiliului de stabilizare și de asociere UE-fosta Republică iugoslavă a Macedoniei din 20 ianuarie 2016 care înlocuiește Protocolul nr. 4 privind definirea conceptului de produse originare și metodele de cooperare administrativă la Acordul de stabilizare și de asociere dintre Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, pe de altă parte [2016/1901]

58

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

ACORDURI INTERNAŢIONALE

28.10.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 293/1


Informare cu privire la intrarea în vigoare a Protocolului privind preocupările poporului irlandez referitoare la Tratatul de la Lisabona

Protocolul privind preocupările poporului irlandez referitoare la Tratatul de la Lisabona, semnat la Bruxelles la 13 iunie 2012 (1), a intrat în vigoare la 1 decembrie 2014 în temeiul articolului 4 paragraful al treilea.


(1)  JO L 60, 2.3.2013, p. 131.


28.10.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 293/2


DECIZIA (UE) 2016/1892 A CONSILIULUI

din 10 octombrie 2016

privind semnarea, în numele Uniunii Europene, și aplicarea provizorie a Acordului internațional din 2015 cu privire la uleiul de măsline și măslinele de masă

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 207 alineatul (4) primul paragraf, coroborat cu articolul 218 alineatul (5),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

La 19 noiembrie 2013, Consiliul a autorizat Comisia să înceapă negocieri, în numele Uniunii, în vederea încheierii unui nou acord internațional privind uleiul de măsline și măslinele de masă.

(2)

Noul acord internațional privind uleiul de măsline și măslinele de masă („acordul”) a fost adoptat la 9 octombrie 2015 de reprezentanții celor 24 de state membre ale Conferinței Organizației Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare (UNCTAD) și a două organizații interguvernamentale, cu ocazia Conferinței Organizației Națiunilor Unite pentru negocierea unui acord destinat să înlocuiască Acordul internațional din 2005 cu privire la uleiul de măsline și măslinele de masă.

(3)

Acordul internațional din 2005 cu privire la uleiul de măsline și măslinele de masă (1), care urma să expire la 31 decembrie 2014, a fost prelungit până la 31 decembrie 2015 și va rămâne în vigoare, în conformitate cu articolul 47 alineatul (3) din respectivul acord, până la intrarea în vigoare a acordului, cu condiția ca durata acestei prelungiri să nu depășească 12 luni. Acordul este deschis spre semnare la sediul Organizației Națiunilor Unite de la New York până pe 31 decembrie 2016 inclusiv.

(4)

Articolul 31 alineatul (1) din acord stabilește condițiile necesare pentru intrarea sa în vigoare la 1 ianuarie 2017. Alineatele (2) și (3) din respectivul articol prevăd aplicarea cu titlu provizoriu a acordului, în anumite condiții, în cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alineatul (1) din respectivul articol.

(5)

În conformitate cu articolul 31 alineatul (2) din acord și pentru a se evita întreruperea aplicării normelor Acordului internațional din 2005 cu privire la uleiul de măsline și măslinele de masă, este necesar să se prevadă aplicarea cu titlu provizoriu a acordului de către Uniune dacă procedura de încheiere a acestuia de către Uniune nu s-a terminat înainte de 1 ianuarie 2017.

(6)

De asemenea, în conformitate cu articolul 31 alineatul (3), este necesar să se prevadă că Uniunea poate aplica cu titlu provizoriu acordul dacă la 31 decembrie 2016 nu sunt îndeplinite condițiile de intrare în vigoare definitivă sau provizorie, prevăzute la articolul 31 alineatele (1) și (2).

(7)

Prin urmare, este necesar să se semneze acordul în numele Uniunii, sub rezerva încheierii sale la o dată ulterioară, și să se notifice aplicarea sa provizorie în condițiile prevăzute la articolul 31 alineatele (2) și (3) din acesta,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Semnarea în numele Uniunii a Acordului internațional din 2015 cu privire la uleiul de măsline și măslinele de masă se autorizează sub rezerva încheierii sale.

Textul acordului este atașat la prezenta decizie.

Articolul 2

Președintele Consiliului este autorizat să desemneze persoana (persoanele) împuternicită (împuternicite) să semneze acordul în numele Uniunii.

Articolul 3

Uniunea aplică acordul cu titlu provizoriu de la data de 1 ianuarie 2017 dacă procedura necesară pentru încheierea sa de către Uniune nu s-a terminat și dacă sunt întrunite condițiile prevăzute la articolul 31 alineatele (2) și (3) din acord.

Aplicarea cu titlu provizoriu a acordului, în condițiile prevăzute la primul alineat al prezentului articol, este notificată, în conformitate cu articolul 31 alineatele (2) și (3) din acord, de către persoana autorizată sau persoanele autorizate să semneze acordul în temeiul articolului 2 din prezenta decizie.

Articolul 4

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Luxemburg, 10 octombrie 2016.

Pentru Consiliu

Președintele

G. MATEČNÁ


(1)  JO L 302, 19.11.2005, p. 47.


28.10.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 293/4


TRADUCERE

CONFERINȚA ORGANIZAȚIEI NAȚIUNILOR UNITE PENTRU COMERȚ ȘI DEZVOLTARE

ACORDUL INTERNAȚIONAL DIN 2015 CU PRIVIRE LA ULEIUL DE MĂSLINE ȘI MĂSLINELE DE MASĂ

Image

ORGANIZAȚIA NAȚIUNILOR UNITE

GENEVA, 5-9 OCTOMBRIE 2015

REZOLUȚIE ADOPTATĂ DE CONFERINȚA ORGANIZAȚIEI NAȚIUNILOR UNITE PENTRU NEGOCIEREA UNUI ACORD MENIT SĂ ÎNLOCUIASCĂ ACORDUL INTERNAȚIONAL DIN 2005 CU PRIVIRE LA ULEIUL DE MĂSLINE ȘI MĂSLINELE DE MASĂ

Conferința Organizației Națiunilor Unite pentru negocierea unui acord menit să înlocuiască Acordul internațional din 2005 cu privire la uleiul de măsline și măslinele de masă,

în urma reuniunii de la Geneva din perioada 5-9 octombrie 2015,

exprimându-și recunoștința către Secretarul General al Conferinței Organizației Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare pentru instalațiile și serviciile puse la dispoziție,

aducând mulțumiri Președintelui Conferinței, membrilor biroului și secretariatului pentru contribuția lor,

după stabilirea textului autentic al Acordului internațional din 2015 cu privire la uleiul de măsline și măslinele de masă în limbile engleză, arabă, spaniolă și franceză,

1.

solicită Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite să comunice textul acordului tuturor guvernelor și tuturor organismelor interguvernamentale invitate la Conferință în vederea analizării acestuia;

2.

solicită Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite să ia măsurile necesare pentru ca acordul să fie deschis spre semnare la sediul Organizației Națiunilor Unite de la New York, în perioada 1 ianuarie 2016-31 decembrie 2016 inclusiv.

A doua ședință plenară

9 octombrie 2015

LISTA STATELOR ȘI A ORGANIZAȚIILOR REPREZENTATE LA CONFERINȚA ORGANIZAȚIEI NAȚIUNILOR UNITE PENTRU NEGOCIEREA UNUI ACORD MENIT SĂ ÎNLOCUIASCĂ ACORDUL INTERNAȚIONAL DIN 2005 CU PRIVIRE LA ULEIUL DE MĂSLINE ȘI MĂSLINELE DE MASĂ (*)

1.

Au participat la sesiune reprezentanții următoarelor state membre ale Conferinței Organizației Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare:

Algeria

Letonia

Argentina

Libia

Belgia

Luxemburg

Cipru

Republica Arabă Siriană

Côte d'Ivoire

Republica Cehă

Egipt

Țările de Jos

Franța

Spania

Germania

Tunisia

Grecia

Turcia

Iordania

Ucraina

Iran (Republica Islamică Iran)

Uruguay

Italia

Venezuela (Republica Bolivariană a Venezuelei)

2.

În cadrul sesiunii au fost reprezentate următoarele organizații interguvernamentale:

 

Uniunea Europeană

 

Consiliul oleicol internațional

CAPITOLUL I

Obiective generale

Articolul 1

Obiectivele acordului

Luarea de măsuri în vederea uniformizării legislațiilor naționale și internaționale privind caracteristicile fizico-chimice și organoleptice ale uleiurilor de măsline, ale uleiurilor din resturi de măsline și ale măslinelor de masă, cu scopul de a elimina orice obstacole din calea schimburilor comerciale;

Desfășurarea de activități în materie de analiză fizico-chimică și organoleptică pentru a îmbunătăți cunoașterea caracteristicilor referitoare la compoziția și la calitatea produselor oleicole, cu scopul de a reuni norme internaționale care să permită:

controlul calității produselor;

schimburile comerciale internaționale și dezvoltarea acestora;

protecția drepturilor consumatorului;

prevenirea practicilor frauduloase și înșelătoare și a falsificării;

Consolidarea rolului Consiliului oleicol internațional în calitate de forum de excelență pentru comunitatea științifică internațională în materie de produse oleicole;

Coordonarea studiilor și a cercetărilor privind valorile nutriționale și alte proprietăți intrinseci ale uleiului de măsline și ale măslinelor de masă;

Facilitarea schimbului de informații privind schimburile comerciale internaționale.

Promovarea cooperării tehnice și a cercetării și dezvoltării în domeniul oleicol prin încurajarea colaborării între organisme și/sau entități publice sau private, la nivel național sau internațional;

Desfășurarea de activități destinate identificării, conservării și utilizării surselor genetice ale măslinului;

Studierea interacțiunii dintre oleicultură și mediu, în special cu scopul de a promova conservarea mediului și producția durabilă, precum și de a asigura dezvoltarea integrată și durabilă a sectorului;

Încurajarea transferului de tehnologii prin activități de formare în domenii conexe sectorului oleicol, organizându-se activități la nivel internațional, regional și național;

Promovarea protejării indicațiilor geografice ale produselor oleicole, conform regulamentelor internaționale relevante la care un membru poate fi parte;

Încurajarea schimbului de informații și de date provenite din experiența în domeniul fitosanitar în ceea ce privește oleicultura.

Consolidarea rolului Consiliului oleicol internațional în calitate de centru mondial de documentare și de diseminare a informațiilor privind măslinul și produsele sale și de forum de întrunire a operatorilor din acest sector;

Promovarea consumului de produse oleicole, a dezvoltării comerțului internațional cu ulei de măsline și măsline de masă și a informării cu privire la standardele comerciale ale Consiliului oleicol internațional;

Susținerea, la nivel internațional și regional, a activităților care favorizează diseminarea informațiilor științifice generice privind proprietățile nutritive, referitoare la sănătate, precum și de altă natură ale uleiului de măsline și ale măslinelor de masă, în vederea unei mai bune informări a consumatorilor;

Examinarea bilanțurilor realizate la nivel mondial cu privire la uleiul de măsline, uleiul din resturi de măsline și măslinele de masă, efectuarea de studii și propunerea de măsuri adecvate;

Diseminarea datelor și a analizelor economice referitoare la uleiul de măsline și la măslinele de masă și punerea la dispoziția membrilor a unor indicatori care să permită asigurarea funcționării normale a piețelor de produse oleicole;

Diseminarea și utilizarea rezultatelor programelor de cercetare-dezvoltare consacrate oleiculturii și studierea aplicabilității acestora în vederea îmbunătățirii eficacității producției.

CAPITOLUL II

Definiții

Articolul 2

Definiții în înțelesul prezentului acord

(1)

„Consiliul oleicol internațional” înseamnă organizația internațională menționată la articolul 3 alineatul (1), instituită pentru a aplica dispozițiile prezentului acord.

(2)

„Consiliul membrilor” înseamnă organul de decizie al Consiliului oleicol internațional.

(3)

„Parte contractantă” înseamnă un stat, un observator permanent în cadrul Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, Uniunea Europeană sau o organizație interguvernamentală, în înțelesul articolului 4 alineatul (3), care a acceptat să se angajeze prin prezentul acord.

(4)

„Membru” înseamnă o parte contractantă, astfel cum este definită mai sus.

(5)

„Ulei de măsline” înseamnă uleiul care provine numai din fructul măslinului (Olea europaea L.), excluzând uleiurile obținute cu ajutorul solvenților sau prin procedee de reesterificare și orice amestec cu uleiuri de altă natură. Aceasta face obiectul următoarelor denumiri: ulei de măsline extra virgin, ulei de măsline virgin, ulei de măsline virgin obișnuit, ulei de măsline virgin lampant, ulei de măsline rafinat și ulei de măsline constituit dintr-un amestec de ulei de măsline rafinat și uleiuri de măsline virgine.

(6)

„Ulei din resturi de măsline” înseamnă uleiul obținut prin tratarea cu solvenți sau prin alte procedee fizice, excluzând uleiurile obținute prin procedee de reesterificare și orice amestec cu uleiuri de altă natură. Aceasta face obiectul următoarelor denumiri: ulei din resturi de măsline brut, ulei din resturi de măsline rafinat și ulei din resturi de măsline constituit dintr-un amestec de ulei din resturi de măsline rafinat și uleiuri de măsline virgine.

(7)

„Măsline de masă” înseamnă produsul preparat din fructe sănătoase aparținând varietăților de măslin cultivat, alese pentru producerea de fructe apte în special pentru conservare, supuse unor tratamente sau operații corespunzătoare și oferite pentru comerț și consum final.

(8)

„Produse oleicole” înseamnă toate produsele oleicole comestibile, în special uleiurile de măsline, uleiurile din resturi de măsline și măslinele de masă.

(9)

„Subproduse oleicole” înseamnă, în special, produsele derivate din tăierea măslinului și din industria produselor oleicole, precum și pe cele care rezultă din alte utilizări ale produselor din acest sector.

(10)

„An de cultură oleicolă” înseamnă perioada cuprinsă între data de 1 septembrie a anului „n” și data de 31 august a anului „n + 1” pentru măslinele de masă și perioada cuprinsă între data de 1 octombrie a anului „n” și data de 30 septembrie a anului „n + 1” pentru uleiul de măsline. Pentru emisfera sudică, această perioadă corespunde anului calendaristic „n” pentru măslinele de masă și uleiul de măsline.

(11)

„Stardarde comerciale”înseamnă normele adoptate de către Consiliul oleicol internațional prin intermediul Consiliului membrilor, care se aplică uleiurilor de măsline, uleiurilor din resturi de măsline și măslinelor de masă.

CAPITOLUL III

Dispoziții instituționale

Secțiunea I

Instituție, organe, funcții, privilegii și imunități

Articolul 3

Structura și sediul Consiliului oleicol internațional

(1)   Consiliul oleicol internațional își exercită funcțiile prin intermediul următoarelor organe:

Consiliul membrilor;

președintele și vicepreședintele;

Comitetul afacerilor financiare și administrative și orice alte comitete și subcomitete; și

secretariatul executiv.

(2)   Consiliul oleicol internațional își are sediul la Madrid (Spania) pe durata prezentului acord, cu excepția cazului în care Consiliul membrilor decide altfel.

Articolul 4

Membrii Consiliului oleicol internațional

(1)   Fiecare parte contractantă care aderă este membră a Consiliului oleicol internațional prin faptul că a acceptat să se angajeze prin prezentul acord.

(2)   Fiecare membru contribuie la îndeplinirea obiectivelor menționate la articolul 1 din prezentul acord.

(3)   În prezentul acord, termenul de „guvern” se aplică, în egală măsură, reprezentanților oricărui stat, unui observator permanent în cadrul Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, Uniunii Europene și oricărei organizații interguvernamentale cu responsabilități comparabile în ceea ce privește negocierea, semnarea, încheierea, ratificarea și aplicarea acordurilor internaționale, în special a acordurilor privind produsele de bază.

Articolul 5

Privilegii și imunități

(1)   Consiliul oleicol internațional are personalitate juridică. Acesta are, în special, capacitatea de a contracta, a achiziționa și a înstrăina bunuri mobile și imobile și de a se constitui parte în proceduri judiciare. Acesta nu este abilitat să împrumute fonduri.

(2)   Statutul, privilegiile și imunitățile Consiliului oleicol internațional, ale directorului executiv, ale înalților funcționari și ale personalului acestuia, precum și ale experților și reprezentanților membrilor care se află pe teritoriul guvernului-gazdă cu scopul de a își exercita funcțiile, sunt reglementate prin acordul privind sediul încheiat între guvernul-gazdă și Consiliul oleicol internațional.

(3)   În măsura în care legislația proprie permite acest lucru, guvernul statului în care își are sediul Consiliul Oleicol Internațional scutește de impozit remunerațiile acordate de către Consiliul oleicol internațional angajaților săi, precum și activele, veniturile și alte bunuri ale sale.

(4)   Consiliul oleicol internațional poate încheia cu unul sau mai mulți membri acorduri cu privire la privilegiile și imunitățile ce pot fi necesare pentru buna aplicare a prezentului acord.

Articolul 6

Alcătuirea Consiliului oleicol internațional

(1)   Consiliul oleicol internațional este alcătuit din toți membrii săi.

(2)   Fiecare membru își desemnează reprezentantul în cadrul Consiliului oleicol internațional.

Articolul 7

Competențe și funcții ale organelor

(a)

Consiliul membrilor are în alcătuire un reprezentant al fiecărui membru. Fiecare membru poate, de asemenea, să afecteze reprezentantului său unul sau mai mulți supleanți și unul sau mai mulți consilieri.

Consiliul membrilor este autoritatea supremă și organul decizional al Consiliului oleicol internațional. Acesta exercită toate competențele și îndeplinește toate funcțiile necesare pentru realizarea obiectivelor prezentului acord.

(b)

Consiliul membrilor are misiunea de a aplica dispozițiile prezentului acord. În acest scop, Consiliul membrilor ia decizii și adoptă recomandări, cu excepția cazului în care competențele și funcțiile în materie sunt acordate în mod explicit directorului executiv.

Orice decizie sau recomandare care a fost adoptată în temeiul acordului internațional anterior prezentului acord și care se aplică încă în momentul intrării în vigoare a prezentului acord se aplică în continuare, cu excepția cazului în care este contrară dispozițiilor prezentului acord sau este abrogată de Consiliul membrilor.

(c)

În vederea aplicării prezentului acord, Consiliul membrilor adoptă, în conformitate cu dispozițiile acestui acord:

(i)

un regulament de procedură;

(ii)

un regulament financiar;

(iii)

un statut al personalului, ținând seama de dispozițiile aplicabile funcționarilor organizațiilor interguvernamentale similare;

(iv)

o organigramă și fișe ale posturilor;

(v)

orice altă procedură necesară în vederea funcționării Consiliului oleicol internațional.

(d)

Consiliul membrilor adoptă și publică un raport anual privind activitățile sale și funcționarea prezentului acord, precum și orice rapoarte, studii și documente de altă natură pe care le consideră utile și necesare.

(a)

Consiliul membrilor numește, pe termen de un an, un președinte și un vicepreședinte care fac parte din delegațiile membrilor. În cazul în care președintele sau vicepreședintele este șef de delegație atunci când prezidează reuniunile, dreptul său de a participa la deciziile Consiliului membrilor este exercitat de un alt membru al delegației sale.

(b)

Fără a aduce atingere competențelor sau funcțiilor acordate directorului executiv prin prezentul acord sau în conformitate cu acesta, președintele prezidează sesiunile Consiliului membrilor, conduce discuțiile cu scopul de a facilita procesul de luare a deciziilor și exercită toate celelalte responsabilități și funcții corespunzătoare definite în prezentul acord și/sau precizate în regulamentul de procedură.

(c)

În exercitarea funcțiilor sale, președintele este răspunzător în fața Consiliului Membrilor.

(d)

Vicepreședintele înlocuiește președintele în absența sa și, în acest caz, are aceleași competențe și îndatoriri ca acesta.

(e)

Președintele și vicepreședintele nu primesc retribuție. În cazul absenței temporare simultane a președintelui și a vicepreședintelui, sau în caz de absență permanentă a unuia dintre ei sau a amândurora, Consiliul membrilor numește, din cadrul delegațiilor membrilor, noi titulari temporari sau permanenți, după caz.

Pentru a facilita activitatea Consiliului membrilor, Consiliul are competența de a constitui, pe lângă Comitetul afacerilor financiare și administrative menționat la articolul 13 din prezentul acord, comitetele și subcomitetele pe care le consideră utile pentru a îl asista în exercitarea funcțiilor care îi sunt conferite prin acordul menționat.

(a)

Consiliul oleicol internațional dispune de un secretariat executiv compus dintr-un director executiv, din înalți funcționari și din personalul necesar îndeplinirii sarcinilor care decurg din prezentul acord. Atribuțiile directorului executiv și ale înalților funcționari sunt reglementate de regulamentul de procedură care stabilește, în special, sarcinile care le revin.

(b)

Criteriul cel mai important pentru recrutarea personalului secretariatului executiv îl constituie necesitatea ca serviciile acestuia să fie realizate de persoane cu cele mai înalte calități în materie de muncă, competență și integritate. Personalul secretariatului executiv, în special directorul executiv, înalții funcționari și funcționarii intermediari, sunt recrutați pe baza principiului alternanței proporționale între membri și al echilibrului geografic.

(c)

Consiliul membrilor numește directorul executiv și înalții funcționari pentru un mandat cu durata de patru ani. Acesta poate decide, în conformitate cu dispozițiile articolului 10 alineatul (4) litera (b), să reînnoiască sau să prelungească orice numire pentru maxim încă un mandat cu durata maximă de patru ani.

Consiliul membrilor stabilește condițiile angajării acestora, ținând seama de condițiile aplicabile funcționarilor omologi din organizații internaționale asemănătoare.

(d)

Directorul executiv numește personalul conform dispozițiilor enunțate în prezentul acord și în statutul personalului. Acesta se asigură că toate numirile respectă principiile menționate la alineatul (4) litera (b) din prezentul articol și prezintă un raport în acest sens Comitetului administrativ și financiar.

(e)

Directorul executiv este cel mai înalt funcționar al Consiliului oleicol internațional și răspunde în fața Consiliului membrilor de exercitarea funcțiilor care îi revin în ceea ce privește administrarea și funcționarea acordului. Acesta își exercită funcțiile și ia decizii de administrare în mod colegial, împreună cu înalții funcționari, în conformitate cu dispozițiile regulamentului de procedură.

(f)

Directorului executiv, înalților funcționari și celorlalți membri ai personalului nu le este permis să exercite nicio activitate lucrativă în niciuna din diversele ramuri ale sectorului oleicol, oricare ar fi aceasta.

(g)

În îndeplinirea atribuțiilor care le sunt conferite prin prezentul acord, directorul executiv, înalții funcționari și personalul nu solicită și nici nu acceptă instrucțiuni de la niciun membru și de la nicio autoritate din afara Consiliului oleicol internațional. Aceștia se abțin de la orice act incompatibil cu statutul lor de funcționari internaționali care răspund numai în fața Consiliului membrilor. Membrii trebuie să respecte caracterul exclusiv internațional al funcțiilor directorului executiv, ale înalților funcționari și ale personalului și să evite să îi influențeze pe aceștia în îndeplinirea atribuțiilor lor.

Secțiunea 2

Funcționarea Consiliului Membrilor

Articolul 8

Sesiunile Consiliului membrilor

(1)   Consiliul membrilor se reunește la sediul Consiliului oleicol internațional, cu excepția cazului în care decide altfel. În cazul în care, la invitația unui membru, Consiliul membrilor decide să se reunească în altă parte decât la sediu, acest membru își asumă cheltuielile suplimentare ocazionate astfel bugetului Consiliului oleicol internațional, în plus față de cele pe care le-ar presupune o sesiune la sediu.

(2)   Consiliul membrilor se reunește în sesiune ordinară de două ori pe an.

(3)   Consiliul membrilor se reunește în sesiune extraordinară în orice moment la solicitarea:

(a)

președintelui său;

(b)

unui număr de cel puțin trei membri.

(4)   Sesiunile sunt anunțate cu cel puțin 60 de zile înainte de data primei ședințe în cazul sesiunilor ordinare și, dacă este posibil, cu 30 de zile, însă nu mai puțin de 21 de zile, înainte de data primei ședințe în cazul sesiunilor extraordinare. Cheltuielile delegațiilor la Consiliul membrilor le revin membrilor respectivi.

(5)   Orice membru poate să delege, printr-o notificare scrisă adresată secretariatului executiv înaintea sau în timpul unei sesiuni ordinare sau extraordinare, un alt membru care să îi reprezinte interesele și să exercite dreptul său de a participa la luarea deciziilor pe parcursul sesiunii respective a Consiliului membrilor. Un membru nu poate reprezenta mai mult de un alt membru în cadrul unei sesiuni a Consiliului membrilor.

(6)   Orice parte terță sau orice entitate care are intenția de a adera la prezentul acord și/sau care are un interes direct pentru activitățile Consiliului oleicol internațional poate să asiste în calitate de observator, din proprie inițiativă sau la invitația Consiliului membrilor, cu acordul prealabil al acestuia, la o sesiune integrală sau la o parte dintr-o sesiune sau din mai multe sesiuni ale Consiliului membrilor.

(7)   Observatorii nu au calitate de membri, nu au putere de decizie și nici drept de vot.

Articolul 9

Cvorumul sesiunilor

(1)   Cvorumul necesar pentru orice sesiune ordinară sau extraordinară a Consiliului membrilor este verificat o dată, în ziua deschiderii sesiunii. Acesta este constituit din prezența membrilor sau a reprezentanților membrilor, în conformitate cu articolul 8 alineatul (5), în proporție de cel puțin trei sferturi din numărul total al acestora.

(2)   În cazul în care cvorumul menționat la alineatul anterior nu este întrunit la ședința de deschidere a sesiunii, președintele amână începerea sesiunii cu 24 de ore. Cvorumul necesar pentru a deschide sesiunea la noul termen indicat de președinte este constituit din prezența membrilor sau a reprezentanților membrilor în proporție de cel puțin două treimi din numărul total al acestora.

(3)   Numărul efectiv de membri necesar pentru întrunirea cvorumului este numărul întreg, fără zecimale, care rezultă din aplicarea proporțiilor menționate anterior la numărul total al membrilor.

Articolul 10

Deciziile Consiliului membrilor

(1)   Deciziile Consiliului membrilor se iau prin consens. Toate deciziile adoptate în temeiul prezentului articol se iau de către membrii prezenți sau reprezentanții acestora autorizați să voteze, în conformitate cu articolul 16 alineatul (6). Membrii se angajează să facă toate eforturile pentru a soluționa prin consens orice chestiune pendinte.

(2)   Pentru adoptarea unei decizii a Consiliului membrilor, este necesară, ca o condiție minimă, prezența majorității membrilor sau a reprezentanților membrilor autorizați să voteze, în conformitate cu articolul 16 alineatul (6).

(3)   Se adoptă prin consens toate deciziile privind:

(a)

excluderea membrilor, în conformitate cu articolul 34;

(b)

articolul 16 alineatele (6) și (10);

(c)

amendamentele la prezentul acord sau încetarea acordului, în conformitate cu articolul 32 și, respectiv, articolul 36;

(d)

cooperarea cu celelalte organizații, în conformitate cu articolul 12 alineatul (2).

(4)   Pentru celelalte decizii, dacă nu se ajunge la consens în termenul fixat de președinte, se aplică procedura prezentată mai jos:

(a)

Adoptarea deciziilor privind standardele comerciale și normele de punere în aplicare menționate la articolul 7 alineatul (1) litera (c) din prezentul acord:

 

Ca regulă generală, numai deciziile pentru care s-a ajuns la consens la nivelul dorit, astfel cum este stabilit de către Consiliul oleicol internațional în regulamentul său de procedură, sunt prezentate Consiliului membrilor în vederea adoptării.

 

În cazul în care nu s-a ajuns la consens la nivelul dorit, în conformitate cu procedura aplicabilă, decizia se înaintează Consiliului membrilor, însoțită de un raport care prezintă dificultățile întâmpinate în cadrul procesului și de recomandări adecvate.

 

Consiliul membrilor face toate eforturile pentru a adopta decizia în cauză prin consensul membrilor prezenți sau al reprezentanților acestora autorizați să voteze, în conformitate cu articolul 16 alineatul (6).

 

Dacă nu se poate ajunge la consens, se amână adoptarea deciziei respective până în sesiunea ordinară sau extraordinară următoare.

 

În cazul în care nu se ajunge la consens nici în cadrul sesiunii următoare, se amână adoptarea deciziei, dacă este posibil, cu cel puțin 24 de ore.

 

Dacă nu se ajunge la consens în acest termen, decizia se consideră adoptată, cu excepția cazului în care aceasta este respinsă de cel puțin un sfert din membri sau de unul sau mai mulți membri care dețin în total cel puțin 100 de cote-părți de participare.

(b)

Orice altă decizie care nu intră sub incidența alineatului (4) litera (a) de mai sus:

 

În cazul în care nu se ajunge la consens în termenul stabilit de către președinte, se solicită membrilor să voteze în conformitate cu următoarele dispoziții:

 

Orice decizie este considerată adoptată dacă a fost votată cel puțin de o majoritate a membrilor reprezentând minim 86 % din cotele-părți de participare ale membrilor, în conformitate cu alineatul (1) al prezentului articol.

(5)   Procedurile de votare și de reprezentare menționate la prezentul articol nu sunt aplicabile membrilor care nu îndeplinesc condițiile specificate la articolul 16 din prezentul acord, cu excepția cazului în care Consiliul decide altfel, în conformitate cu prevederile aceluiași articol.

(6)   Consiliul membrilor poate să adopte decizii fără să se reunească într-o sesiune, printr-un schimb de corespondență între președinte și membri, cu condiția ca nici un membru, cu excepția celor care datorează arierate, să nu formuleze obiecții cu privire la această procedură. Normele de aplicare a acestei proceduri de consultare sunt stabilite de către Consiliul membrilor în regulamentul său de procedură. Orice decizie luată astfel este comunicată în cel mai scurt timp tuturor membrilor de către secretariatul executiv și este consemnată în raportul final al următoarei sesiuni a Consiliului membrilor.

Articolul 11

Cote-părți de participare

(1)   Membrii dețin împreună 1 000 de cote-părți de participare. Cotele de participare sunt egale cu contribuțiile financiare și cu drepturile de vot ale membrilor.

(2)   Cotele-părți de participare sunt repartizate între membri proporțional cu datele de bază ale fiecărui membru, calculate cu ajutorul următoarei formule:

 

q = 1/3 (p1 + p2) + 1/3 (e1 + e2) + 1/3 (i1 + i2)

În această formulă, parametrii sunt medii exprimate în mii de tone metrice, fracțiunea de mii de tone metrice peste numărul întreg nefiind luată în considerare. Nu poate exista o fracțiune a cotei-părți.

q: dată de bază utilizată pentru calculul proporțional al cotelor-părți;

p1: producția medie de ulei de măsline din ultimii șase ani de cultură oleicolă;

p2: producția medie de măsline de masă din ultimii șase ani de cultură oleicolă, convertită în echivalent ulei de măsline prin aplicarea unui coeficient de conversie de 16 %;

e1: media exporturilor (conform datelor vamale) de ulei de măsline din ultimii șase ani calendaristici corespunzători anilor indicați ca sfârșit al anilor de cultură oleicolă reținuți pentru calculul lui p1;

e2: media exporturilor (conform datelor vamale) de măsline de masă din ultimii șase ani calendaristici corespunzători anilor indicați ca sfârșit al anilor de cultură oleicolă reținuți pentru calculul lui p2, convertită în echivalent ulei de măsline prin aplicarea unui coeficient de conversie de 16 %;

i1: media importurilor (conform datelor vamale) de ulei de măsline din ultimii șase ani calendaristici corespunzători anilor indicați ca sfârșit al anilor de cultură oleicolă reținuți pentru calculul lui p1;

i2: media importurilor (conform datelor vamale) de măsline de masă din ultimii șase ani calendaristici corespunzători anilor indicați ca sfârșit al anilor de cultură oleicolă reținuți pentru calculul lui p2, convertită în echivalent ulei de măsline prin aplicarea unui coeficient de conversie de 16 %.

(3)   Cotele-părți inițiale figurează în anexa A la prezentul acord. Acestea sunt stabilite pe baza mediei datelor corespunzătoare ultimilor șase ani de cultură oleicolă și ani calendaristici pentru care sunt disponibile informații definitive.

(4)   Niciun membru nu poate să dețină mai puțin de cinci cote-părți de participare. În cazul în care rezultatul calculului efectuat este mai mic de cinci cote-părți de participare pentru un membru, cota-parte de participare a acestui membru este mărită la cinci, iar cele ale celorlalți membri sunt reduse proporțional.

(5)   În cadrul celei de a doua sesiuni ordinare din fiecare an calendaristic, Consiliul membrilor adoptă cotele-părți de participare calculate conform dispozițiilor prezentului articol. Fără a aduce atingere dispozițiilor de la alineatul (6) al prezentului articol, această repartiție este în vigoare pentru anul următor.

(6)   În cazul în care un guvern, în sensul articolului 4 alineatul (2), devine sau încetează să mai fie parte la prezentul acord sau în cazul în care un membru își modifică statutul în sensul articolului 16 alineatul (8), Consiliul membrilor redistribuie, pentru anul următor, cotele-părți de participare în mod proporțional cu numărul de cote-părți de participare deținute de fiecare membru, sub rezerva condițiilor stabilite la prezentul articol. În cazul în care aderarea la prezentul acord sau retragerea de la acest acord are loc în timpului anului în curs, redistribuirea se face numai în scopul votului.

Articolul 12

Cooperarea cu alte organizații

(1)   Consiliul oleicol internațional poate adopta dispoziții pentru a proceda la consultări și pentru a colabora cu Organizația Națiunilor Unite și organismele specializate ale acesteia, în special Conferința Organizației Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare, alte organizații interguvernamentale adecvate și organizații internaționale și regionale competente. Aceste dispoziții pot cuprinde acorduri de colaborare cu instituții cu caracter financiar care pot contribui la îndeplinirea obiectivelor menționate la articolul 1 din prezentul acord.

(2)   Orice acord de colaborare încheiat între Consiliul oleicol internațional și organizațiile și/sau instituțiile internaționale menționate anterior, care implică obligații importante pentru Consiliul oleicol internațional, este aprobat în prealabil de Consiliul membrilor, în conformitate cu articolul 10 alineatul (3).

(3)   Aplicarea prezentului articol este reglementată de dispozițiile regulamentului de procedură al Consiliului oleicol internațional.

CAPITOLUL IV

Comitetul afacerilor administrative și financiare

Articolul 13

Comitetul afacerilor administrative și financiare

(1)   Consiliul membrilor instituie un Comitet al afacerilor administrative și financiare compus din cel puțin un reprezentant al fiecărui membru. Comitetul afacerilor administrative și financiare se reunește cel puțin de două ori pe an, înainte de fiecare sesiune a Consiliului membrilor.

(2)   Comitetul afacerilor administrative și financiare este însărcinat cu funcțiile descrise în prezentul acord și în regulamentul de procedură. Atribuțiile sale sunt, în special, următoarele:

analiza programului de lucru anual al secretariatului executiv în ceea ce privește funcționarea instituției, în special cu privire la buget, normele financiare, normele interne și statutare, înainte de prezentarea acestuia spre adoptare Consiliului membrilor, în cadrul celei de a doua sesiuni ordinare a acestuia dintr-un an calendaristic;

supravegherea punerii în aplicare a normelor de control intern stabilite în regulamentul de procedură al Consiliului oleicol internațional și a controlului modului de aplicare a dispozițiilor financiare menționate în prezentul acord;

examinarea proiectului de buget anual al Consiliului oleicol internațional propus de către directorul executiv. Numai proiectul de buget propus de către Comitetul afacerilor administrative și financiare este supus Consiliului membrilor în vederea adoptării;

analiza anuală a conturilor pentru exercițiul financiar precedent și prezentarea acestora Consiliului membrilor spre adoptare în cadrul primei sesiuni ordinare din anul calendaristic, precum și a oricăror alte dispoziții privind aspecte financiare și administrative;

formularea de avize și recomandări cu privire la aspecte legate de aplicarea prezentului acord;

examinarea cererilor de aderare ale noilor membri sau de retragere a unui membru din Consiliul oleicol internațional și prezentarea de rapoarte în acest sens Consiliului membrilor;

monitorizarea respectării principiilor menționate la articolul 7 privind numirea personalului din cadrul secretariatului executiv și a altor chestiuni de natură administrativă sau organizatorică.

(3)   Pe lângă funcțiile enumerate la prezentul articol, Comitetul afacerilor administrative și financiare exercită orice altă funcție care îi este delegată de către Consiliu în regulamentul său de procedură și/sau în regulamentul său financiar.

(4)   Consiliul membrilor stabilește și adoptă norme detaliate în regulamentul său de procedură pentru aplicarea acestor dispoziții.

CAPITOLUL V

Dispoziții financiare

Articolul 14

Buget

(1)   Exercițiul financiar corespunde anului calendaristic.

(2)   Există un singur buget alcătuit din două capitole:

Capitolul I: Administrație;

Capitolul II: Activități, incluzând, în special, standardizarea, cooperarea tehnică și promovarea.

Consiliul membrilor decide, la nevoie, subdivizarea capitolelor în părți, ținând seama de obiectivele Consiliului oleicol internațional.

(3)   Bugetul este alimentat din:

(a)

cotizația fiecărui membru, a cărei valoare este stabilită proporțional cu cotele-părți fixate conform articolului 11 din prezentul acord;

(b)

subvențiile și contribuțiile voluntare ale membrilor, care sunt reglementate prin dispoziții cuprinse într-o convenție încheiată între Consiliul oleicol internațional și membrul donator;

(c)

donații din partea guvernelor și/sau din alte surse;

(d)

contribuții suplimentare sub alte forme, inclusiv sub formă de servicii, material și/sau personal științific și tehnic, care pot răspunde necesităților programelor aprobate;

(e)

orice alte venituri.

(4)   În cadrul dezvoltării cooperării internaționale, Consiliul oleicol internațional depune eforturi pentru a obține asistența financiară și/sau tehnică indispensabilă, de care pot dispune organismele internaționale, regionale sau naționale competente, financiare sau de altă natură.

Sumele menționate anterior sunt alocate de către Consiliul membrilor bugetului său.

(5)   Sumele din buget neangajate în cursul unui an calendaristic pot fi reportate în anii calendaristici următori cu titlu de prefinanțare a bugetului, astfel cum se precizează în regulamentul financiar.

Articolul 15

Alte fonduri

Pe lângă bugetul menționat la articolul 14, Consiliul oleicol internațional poate primi alte fonduri; obiectul, funcționarea și utilizarea acestora sunt reglementate în regulamentul de procedură.

Consiliul membrilor poate, de asemenea, să autorizeze secretariatul executiv să gestioneze fondurile unor părți terțe. Condițiile și sfera de aplicare a unei astfel de autorizații, precum și obligațiile care decurg din gestionarea unor astfel de fonduri, sunt stabilite în regulamentul financiar.

Articolul 16

Plata cotizațiilor

(1)   În cadrul celei de a doua sesiuni dintr-un an calendaristic, Consiliul membrilor stabilește suma globală a bugetului menționat la articolul 14 din prezentul acord, precum și cotizația care trebuie să fie achitată de fiecare membru pentru anul calendaristic următor. Cotizația este calculată în funcție de cotele-parte de participare ale fiecărui membru, astfel cum au fost stabilite la articolul 11 din prezentul acord.

(2)   Consiliul membrilor stabilește cotizația inițială a oricărui membru care devine parte la prezentul acord după intrarea în vigoare a acestuia. Această cotizație este calculată în funcție de cotele-părți de participare atribuite membrului respectiv, în conformitate cu articolul 11 din prezentul acord și de perioada rămasă din an în acel moment. Valoarea cotizațiilor datorate de ceilalți membri pentru exercițiul financiar în curs nu se modifică.

(3)   Cotizațiile se plătesc în euro și sunt exigibile în prima zi a exercițiului financiar, mai precis la data de 1 ianuarie a fiecărui an.

Contribuțiile membrilor pentru exercițiul financiar în cursul căruia aderă la Consiliul oleicol internațional sunt exigibile la data la care devin membri.

(4)   În cazul în care, după patru luni de la data scadenței cotizațiilor, un membru nu și-a achitat integral cotizația, secretariatul executiv se adresează în scris membrului respectiv în termen de șapte zile, pentru a îi cere să efectueze plata.

(5)   În cazul în care, în termen de două luni de la data solicitării transmise de secretariatul executiv, membrul în cauză tot nu și-a plătit cotizația, dreptul său de vot în cadrul Consiliului membrilor se suspendă până la achitarea integrală a acesteia.

Se suspendă, de asemenea, pentru anul următor, funcțiile elective ale reprezentanților membrului respectiv în cadrul Consiliului membrilor, al comitetelor și al subcomitetelor, precum și participarea acestora la activitățile finanțate de Consiliul oleicol internațional.

(6)   Cu ocazia primei sesiuni ordinare dintr-un an calendaristic sau a sesiunii extraordinare imediat următoare datei limită stabilite pentru achitarea cotizațiilor, Consiliul membrilor este informat cu privire la neplata cotizației de către un membru. Consiliul membrilor, excluzând membrul care datorează arierate, după audierea acestuia din urmă, poate să adopte o altă decizie prin consens, ținând seama de situația deosebită a membrului respectiv, de exemplu o situație de conflict, o catastrofă naturală sau dificultăți de acces la serviciile financiare internaționale. Consiliul membrilor poate să adapteze programul de lucru al secretariatului executiv în funcție de cotizațiile achitate efectiv de către membri.

(7)   Dispozițiile de la alineatele (5) și (6) ale prezentului articol se aplică până la achitarea integrală a cotizației de către statul membru în cauză.

(8)   În cazul în care un membru nu-și plătește cotizația timp de doi ani consecutivi, Consiliul membrilor poate să hotărască, după audierea membrului respectiv, că acesta nu se mai poate bucura de drepturile pe care i le conferă calitatea de membru, însă poate participa la sesiuni în calitate de observator, în sensul articolului 8 alineatul (7).

(9)   Orice membru care se retrage din prezentul acord trebuie să se achite de toate obligațiile financiare impuse de acord și nu are dreptul la rambursarea cotizațiilor financiare plătite.

(10)   Consiliul membrilor nu poate în niciun caz să scutească un membru de obligațiile financiare care îi revin în temeiul prezentului acord. Acesta poate decide prin consens reeșalonarea obligațiilor financiare ale membrilor actuali și ale foștilor membri.

Articolul 17

Control

(1)   Controlul financiar al Consiliului oleicol internațional este asigurat de către Comitetul afacerilor administrative și financiare.

(2)   Situațiile financiare ale Consiliului oleicol internațional privind anul calendaristic precedent, certificate de un auditor independent, sunt prezentate Comitetului afacerilor administrative și financiare care, după analizarea acestor situații, emite un aviz și îl supune Consiliului membrilor spre aprobare și publicare în cadrul primei sale sesiuni ordinare din anul calendaristic.

În cadrul activității de audit menționate anterior, auditorul independent verifică respectarea regulamentului financiar aflat în vigoare, precum și funcționarea și eficacitatea mecanismelor interne de control existente; acesta consemnează operațiunile efectuate și incidentele identificate într-un raport anual prezentat Comitetului afacerilor administrative și financiare.

Raportul auditorului independent este prezentat Consiliului membrilor în cadrul primei sesiuni ordinare a acestuia.

Consiliul membrilor desemnează auditorul independent însărcinat cu analiza situației financiare anuale a Consiliului oleicol internațional și cu redactarea raportului menționat mai sus, în conformitate cu dispozițiile regulamentului financiar și cu modalitățile de aplicare a acestuia.

(3)   În plus, în cadrul primei sale sesiuni ordinare din anul calendaristic, Consiliul membrilor analizează și adoptă raportul financiar pentru anul calendaristic precedent, care privește:

verificarea gestionării fondurilor, a activelor și a trezoreriei Consiliului oleicol internațional;

regularitatea operațiunilor financiare și conformitatea acestora cu dispozițiile cu putere de lege, statutare și bugetare in vigoare.

(4)   Verificările ex post ale operațiunilor sunt asigurate de auditorul independent în conformitate cu dispozițiile regulamentului financiar.

(5)   Pe baza unei analize a riscului, un grup de minim trei membri poate solicita Consiliului autorizația de a efectua controale cu privire la activitățile Consiliului oleicol internațional, cu scopul de a garanta respectarea normelor în vigoare, precum și a principiului bunei gestiuni financiare și al transparenței.

Controalele sunt efectuate în strânsă colaborare cu membrii secretariatului executiv al Consiliului oleicol internațional, în conformitate cu normele și procedurile stabilite în regulamentul de procedură și în regulamentul financiar al Consiliului oleicol internațional.

Raportul aferent este prezentat Consiliului membrilor în cadrul primei sesiuni ordinare organizate după finalizarea raportului.

Articolul 18

Lichidare

(1)   În caz de dizolvare și înainte ca aceasta să aibă loc, Consiliul membrilor ia măsurile stipulate la articolul 35 alineatul (1).

(2)   La expirarea prezentului acord, activele Consiliului oleicol internațional și toate sumele neangajate care provin din fondurile prevăzute la articolul 14 sunt rambursate membrilor proporțional cu totalul cotelor-părți de participare ale acestora aflate în vigoare la acel moment.

Contribuțiile voluntare și donațiile prevăzute la articolul 14, precum și toate sumele neangajate prevăzute la articolul 15, sunt rambursate membrilor, donatorilor sau părților terțe în cauză.

CAPITOLUL VI

Dispoziții privind standardizarea

Articolul 19

Denumiri și definiții ale uleiurilor de măsline, ale uleiurilor din resturi de măsline și ale măslinelor de masă

(1)   Denumirile și definițiile uleiurilor de măsline, ale uleiurilor din resturi de măsline și ale măslinelor de masă sunt descrise în anexele B și C la prezentul acord.

(2)   Consiliul membrilor poate decide să aducă orice modificare pe care o consideră necesară sau oportună denumirilor și definițiilor uleiurilor, ale uleiurilor din resturi de măsline și ale măslinelor de masă prezentate în anexele B și C la prezentul acord.

Articolul 20

Angajamentele membrilor

(1)   Membrii Consiliului oleicol internațional se angajează să aplice în comerțul lor internațional denumirile stabilite în anexele B și C și încurajează aplicarea acestora în comerțul lor intern.

(2)   Membrii se angajează să elimine, în comerțul lor intern și internațional, orice utilizare a denumirii „ulei de măsline”, singură sau combinată cu alți termeni, care nu este conformă cu dispozițiile prezentului acord. Denumirea „ulei de măsline”, folosită singură, nu poate în niciun caz să se aplice uleiurilor din resturi de măsline.

(3)   Consiliul membrilor stabilește normele privind criteriile de calitate și puritate aplicabile comerțului internațional desfășurat de membri.

(4)   Membrii se angajează să protejeze, pe teritoriul lor, indicațiile geografice în sensul articolului 22 alineatul (1) din Acordul privind aspectele legate de comerț ale drepturilor de proprietate intelectuală (acordul TRIPS), în ceea ce privește produsele vizate de prezentul acord, în conformitate cu normele, procedurile și angajamentele internaționale aplicabile, în special articolul 1 din acordul TRIPS.

(5)   Membrii efectuează, la cerere, schimb de informații cu privire la indicațiile geografice protejate pe teritoriul lor, în special în vederea consolidării protecției juridice a acestor indicații împotriva oricărei practici susceptibile de a le afecta autenticitatea sau de a le știrbi reputația.

(6)   Membrii sunt abilitați să adopte inițiative concepute pentru a informa consumatorii cu privire la caracteristicile specifice ale indicațiilor geografice protejate pe teritoriul lor și să asigure valorificarea acestora, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile.

Articolul 21

Eticheta de garanție internațională a Consiliului oleicol internațional

Consiliul membrilor poate să prevadă dispoziții pentru aplicarea etichetei de garanție internațională care garantează respectarea normelor internaționale ale Consiliului oleicol internațional. Aplicarea prezentului articol și dispozițiile referitoare la control sunt stabilite în regulamentul de procedură.

CAPITOLUL VII

Dispoziții generale

Articolul 22

Obligații generale

Membrii nu adoptă nicio măsură contrară obligațiilor care le revin în temeiul prezentului acord și obiectivelor generale definite la articolul 1.

Articolul 23

Obligațiile financiare ale membrilor

Obligațiile financiare ale unui membru față de Consiliul oleicol internațional și de ceilalți membri se limitează la obligațiile care decurg din articolul 16 privind cotizațiile la bugetul prevăzut la același articol.

Articolul 24

Aspecte ecologice și de mediu

Membrii țin cont în mod corespunzător de îmbunătățirea practicilor în toate stadiile procesului de producere a uleiului de măsline și a măslinelor de masă cu scopul de a asigura dezvoltarea unei oleiculturi durabile și se angajează să întreprindă acțiunile considerate necesare de către Consiliul membrilor pentru a ameliora sau a rezolva eventualele probleme identificate în acest domeniu.

Articolul 25

Informare

Membrii se angajează să facă disponibile și să furnizeze Consiliului oleicol internațional toate statisticile, informațiile și documentația necesare pentru a îi permite acestuia să își îndeplinească atribuțiile conferite prin prezentul acord și, în special, toate informațiile de care are nevoie pentru a întocmi bilanțuri privind uleiurile de măsline, uleiurile din resturi de măsline și măslinele de masă și pentru a cunoaște politica națională a membrilor din sectorul oleicol.

Articolul 26

Diferende și plângeri

(1)   Orice diferend privind interpretarea sau aplicarea prezentului acord, care nu este soluționat pe calea negocierilor, este înaintat Consiliului membrilor, la cererea unui membru sau a mai multor membri care sunt părți la diferend. Consiliul membrilor ia o decizie în absența membrului vizat sau a membrilor vizați, după obținerea unui aviz, dacă este necesar, din partea unei comisii consultative a cărei structură și norme de funcționare sunt stabilite în regulamentul de procedură.

(2)   Avizul motivat al comisiei consultative este înaintat Consiliului membrilor, care soluționează în toate cazurile diferendul după ce a luat în considerare toate informațiile utile.

(3)   Orice plângere care semnalează că un membru, președintele sau vicepreședintele care acționează în calitate de președinte nu și-a îndeplinit obligațiile impuse de prezentul acord este înaintată Consiliului membrilor, la cererea membrului care a formulat plângerea. Consiliul membrilor ia o decizie în absența părții sau a părților în cauză, după consultarea părților vizate și, dacă este cazul, după obținerea unui aviz din partea comisiei consultative menționate la alineatul (1) din prezentul articol. Condițiile de aplicare a prezentului alineat sunt precizate în regulamentul de procedură.

(4)   În cazul în care Consiliul membrilor constată că un membru nu și-a respectat obligațiile care decurg din prezentul acord, acesta poate fie să îi aplice sancțiuni care pot merge de la un simplu avertisment până la suspendarea dreptului de a participa la deciziile Consiliului membrilor până când membrul respectiv își îndeplinește obligațiile, fie să îl excludă din acord, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 34. Membrul respectiv are dreptul de a recurge, în ultimă instanță, la Curtea Internațională de Justiție.

(5)   În cazul în care Consiliul membrilor consideră că președintele sau vicepreședintele care acționează în calitate de președinte nu și-a îndeplinit obligațiile în conformitate cu prezentul acord sau cu regulamentul de procedură, acesta poate decide, la cererea a cel puțin 50 % din membrii prezenți, să suspende temporar, fie pe durata unei sesiuni, fie pentru o perioadă mai lungă, competențele și funcțiile conferite președintelui sau vicepreședintelui prin prezentul acord sau prin regulamentul de procedură, și să numească un înlocuitor dintre membrii Consiliului. Modul de punere în aplicare a prezentului alineat este precizat în regulamentul de procedură.

(6)   În cazul unor diferende referitoare la tranzacții cu uleiuri de măsline, uleiuri din resturi de măsline sau măsline de masă, Consiliul oleicol internațional poate formula recomandări adecvate adresate membrilor în ceea ce privește instituirea și funcționarea unui birou de conciliere și de arbitraj internațional însărcinat cu soluționarea diferendelor de acest tip.

Articolul 27

Depozitar

Secretarul General al Organizației Națiunilor Unite este desemnat ca depozitar al prezentului acord.

Articolul 28

Semnarea, ratificarea, acceptarea și aprobarea

(1)   Prezentul acord poate fi semnat la sediul Organizației Națiunilor Unite, în perioada 1 ianuarie 2016-31 decembrie 2016, de către părțile la Acordul internațional din 2005 cu privire la uleiul de măsline și măslinele de masă și de către guvernele invitate la Conferința Organizației Națiunilor Unite pentru negocierea unui acord destinat să înlocuiască Acordul internațional din 2005 cu privire la uleiul de măsline și măslinele de masă.

(2)   Prezentul acord este supus ratificării, acceptării sau aprobării de către guvernele semnatare, în conformitate cu procedurile lor constituționale respective.

(3)   Orice guvern menționat la articolul 4 alineatul (3) poate:

(a)

să declare în scris, cu ocazia semnării prezentului acord, că prin această semnătură își exprimă consimțământul de a își asuma obligații în temeiul acordului (semnare definitivă); sau

(b)

după semnarea prezentului acord, să îl ratifice, să îl accepte sau să îl aprobe prin depunerea, în acest scop, a unui instrument la depozitar.

(4)   Instrumentele de ratificare, acceptare sau aprobare se depun la depozitar.

Articolul 29

Aderare

(1)   Prezentul acord este deschis aderării oricărui guvern, astfel cum este definit la articolul 4 alineatul (3), care poate să adere în condițiile stabilite de Consiliul membrilor, care se referă, în special, la numărul de cote-părți de participare și la un termen pentru depunerea instrumentelor de aderare. Aceste condiții sunt transmise depozitarului de către Consiliul membrilor. Procedura de deschidere a procesului de aderare, negocierile de aderare și dispozițiile corespunzătoare sunt stabilite de către Consiliul membrilor în regulamentul de procedură.

(2)   La încheierea negocierilor de aderare prevăzute în regulamentul de procedură, Consiliul membrilor ia o decizie cu privire la aderare în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 10.

(3)   La aderare, partea contractantă este inclusă în anexa A la prezentul acord, cu indicația cotelor-părți de participare de care dispune, astfel cum sunt definite în condițiile de aderare.

(4)   Aderarea are loc prin depunerea unui instrument de aderare la depozitar. Instrumentele de aderare trebuie să indice faptul că guvernul acceptă toate condițiile stabilite de Consiliul oleicol internațional.

Articolul 30

Notificare de aplicare provizorie

(1)   Un guvern semnatar care are intenția să ratifice, să accepte sau să aprobe prezentul acord sau un guvern pentru care Consiliul membrilor a fixat condiții de aderare, dar care nu a depus încă instrumentul, poate în orice moment să notifice depozitarul cu privire la faptul că va aplica prezentul acord cu titlu provizoriu, fie când acesta va intra în vigoare în conformitate cu articolul 31, fie, în cazul în care este deja în vigoare, la o dată specificată.

(2)   Un guvern care a notificat, în conformitate cu alineatul (1) din prezentul articol, că va aplica cu titlu provizoriu prezentul acord atunci când acesta va intra în vigoare sau, dacă este deja în vigoare, la o dată specificată, este, din acel moment, parte contractantă. Guvernul respectiv rămâne parte contractantă până la data depunerii instrumentului său de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare.

Articolul 31

Intrarea în vigoare

(1)   Prezentul acord intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2017, cu condiția ca cel puțin cinci părți contractante, incluse în lista din anexa A la prezentul acord și reprezentând cel puțin 80 % din totalul de 1 000 de cote-părți de participare, să îl semneze definitiv sau să îl ratifice, să îl accepte, să îl aprobe ori să adere la acesta până la acea dată.

(2)   În cazul în care, la 1 ianuarie 2017, prezentul acord nu a intrat în vigoare în conformitate cu alineatul (1) din prezentul articol, acesta va intra în vigoare cu titlu provizoriu dacă, la acea dată, părți contractante care îndeplinesc condițiile de procentaj indicate la alineatul (1) din prezentul articol l-au semnat definitiv sau l-au ratificat, acceptat sau aprobat, sau au comunicat depozitarului că îl vor aplica cu titlu provizoriu.

(3)   În cazul în care, la 31 decembrie 2016, condițiile de intrare în vigoare prevăzute la alineatul (1) sau la alineatul (2) din prezentul articol nu sunt îndeplinite, depozitarul invită părțile contractante care au semnat definitiv prezentul acord sau care l-au ratificat, acceptat sau aprobat, sau care au comunicat depozitarului că îl vor aplica cu titlu provizoriu, să decidă dacă prezentul acord va intra în vigoare între părțile respective cu titlu provizoriu sau definitiv, integral sau parțial, și de la ce dată.

(4)   Pentru orice parte contractantă care depune un instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare după intrarea în vigoare a acordului, prezentul acord va intra în vigoare la data depunerii instrumentului respectiv.

Articolul 32

Modificări

(1)   Consiliul oleicol internațional, prin intermediul Consiliului membrilor, poate să modifice prezentul acord prin consens.

(2)   Consiliul membrilor stabilește data până la care membrii trebuie să notifice depozitarului căacceptă modificarea în cauză.

(3)   Modificarea intră în vigoare la 90 de zile după ce depozitarul primește notificări de acceptare din partea tuturor membrilor. Dacă această condiție nu este îndeplinită la data stabilită de Consiliul membrilor în conformitate cu alineatul (2) din prezentul articol, modificarea este considerată retrasă.

(4)   Actualizările listei din anexa A, în conformitate cu articolul 11 alineatul (5), nu sunt considerate modificări în sensul prezentului articol.

Articolul 33

Retragerea

(1)   Orice membru se poate retrage din prezentul acord în orice moment după intrarea în vigoare a acestuia, prin notificare scrisă adresată depozitarului cu privire la retragerea sa. Membrul informează în același timp, în scris, Consiliul oleicol internațional cu privire la decizia sa.

(2)   Retragerea efectuată în conformitate cu prezentul articol produce efecte la 90 de zile de la primirea notificării de către depozitar.

Articolul 34

Excluderea

Fără a aduce atingere articolului 26, în cazul în care Consiliul membrilor decide că un membru nu și-a îndeplinit obligațiile impuse de prezentul acord și, mai mult, că această neîndeplinire afectează semnificativ funcționarea acordului, acesta poate, printr-o decizie motivată a celorlalți membri, adoptată prin consens și în absența membrului în cauză, să îl excludă pe membrul în cauză din prezentul acord. Consiliul oleicol internațional trimite depozitarului, în cel mai scurt timp, o notificare în acest sens. Membrul în cauză încetează să fie parte la prezentul acord la 30 de zile de la data deciziei Consiliului membrilor. După data deciziei de excludere a membrului respectiv nu mai poate surveni nicio obligație financiară.

Articolul 35

Lichidarea conturilor

(1)   Consiliul membrilor procedează la lichidarea conturilor în condițiile pe care le consideră echitabile, ținând seama de toate angajamentele care comportă consecințe juridice pentru Consiliul oleicol internațional și care ar avea repercusiuni asupra cotizațiilor unui membru care s-a retras din prezentul acord, care a fost exclus din Consiliul oleicol internațional sau care, în orice alt mod, a încetat să mai fie parte la prezentul acord, precum și de timpul necesar pentru a permite o tranziție corespunzătoare, în special atunci când trebuie să se pună capăt acestor angajamente.

În pofida dispozițiilor de la alineatul precedent, acest membru este obligat să achite orice sumă pe care o datorează Consiliului oleicol internațional pentru perioada în care a fost membru al acestuia.

(2)   La încetarea prezentului acord, un membru care se găsește în situația menționată la alineatul (1) nu are dreptul la nicio parte din rezultatul procesului de lichidare, nici la alte active ale Consiliului oleicol internațional; în același timp, nu i se poate imputa nicio parte din eventualul deficit al Consiliului oleicol internațional.

Articolul 36

Durata, prelungirea și încetarea

(1)   Prezentul acord rămâne în vigoare până la data de 31 decembrie 2026.

(2)   Consiliul membrilor poate prelungi aplicarea prezentului acord. Consiliul membrilor notifică depozitarul cu privire la această prelungire. Orice membru care nu acceptă o astfel de prelungire a prezentului acord aduce acest lucru la cunoștința Consiliului oleicol internațional și încetează să mai fie parte la acord la începerea perioadei de prelungire.

(3)   În cazul în care, înainte de 31 decembrie 2026 sau înainte de expirarea unei perioade de prelungire stabilite de Consiliul membrilor, acesta din urmă a negociat un nou acord, însă noul acord nu a intrat încă în vigoare cu titlu provizoriu sau definitiv, prezentul acord rămâne în vigoare timp de maxim 12 luni începând de la data sa de expirare, până la intrarea în vigoare a noului acord.

(4)   Consiliul membrilor poate decide să denunțet prezentul acord prin consens. Obligațiile membrilor se mențin până la data denunțării, stabilită de Consiliul membrilor.

(5)   În pofida expirării sau denunțării prezentului acord, Consiliul oleicol internațional continuă să existe atât timp cât este necesar pentru a proceda la lichidarea sa, inclusiv la lichidarea conturilor, și exercită, pe perioada respectivă, competențele și funcțiile necesare pentru îndeplinirea acestor obiective.

(6)   Consiliul oleicol internațional notifică depozitarului orice decizie adoptată în temeiul prezentului articol.

Articolul 37

Rezerve

Niciuna dintre dispozițiile prezentului acord nu poate face obiectul unor rezerve.

DREPT PENTRU CARE subsemnații, autorizați în mod corespunzător în acest scop, au semnat prezentul acord la datele menționate.

ADOPTAT la Geneva, la 9 octombrie 2015, în limbile arabă, engleză, franceză și spaniolă, textele redactate în fiecare dintre aceste limbi fiind autentice.


(*)  Pentru lista participanților, a se vedea TD/OLIVE OIL.11/INF.1.


ANEXA A

COTE-PĂRȚI DE PARTICIPARE LA BUGETUL ORGANIZAȚIEI, STABILITE ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 11

Albania

5

Algeria

19

Argentina

18

Egipt

23

Iordania

8

Irak

5

Iran (Republica Islamică Iran)

5

Israel

5

Liban

6

Libia

5

Maroc

41

Muntenegru

5

Tunisia

67

Turcia

66

Uniunea Europeană

717

Uruguay

5

Total:

1 000


ANEXA B

DENUMIRI ȘI DEFINIȚII ALE ULEIURILOR DE MĂSLINE ȘI ALE ULEIURILOR DIN RESTURI DE MĂSLINE

Denumirile uleiurilor de măsline și ale uleiurilor din resturi de măsline sunt prezentate în continuare, cu definiția corespunzătoare pentru fiecare denumire:

I.   Uleiuri de măsline

A.   Uleiuri de măsline virgine: uleiuri care au fost obținute din fructul măslinului (Olea europaea L.) exclusiv prin procedee mecanice sau prin alte procedee fizice în condiții, în special termice, care nu duc la alterarea uleiului, și care nu au fost prelucrate altfel decât prin spălare, decantare, centrifugare și filtrare. Acestea se clasifică și se denumesc după cum urmează:

(a)

uleiuri de măsline virgine pentru consum ca atare:

(i)   ulei de măsline extravirgin: ulei de măsline virgin ale cărui caracteristici fizico-chimice și organoleptice corespund standardului comercial al Consiliului oleicol internațional prevăzut pentru această categorie;

(ii)   ulei de măsline virgin: ulei de măsline virgin ale cărui caracteristici fizico-chimice și organoleptice corespund standardului comercial al Consiliului oleicol internațional prevăzut pentru această categorie;

(iii)   ulei de măsline virgin obișnuit: ulei de măsline virgin ale cărui caracteristici fizico-chimice și organoleptice corespund standardului comercial al Consiliului oleicol internațional prevăzut pentru această categorie (1);

(b)

uleiuri de măsline virgine care necesită prelucrare înainte de consum:

(i)   ulei de măsline virgin lampant: ulei de măsline virgin ale cărui caracteristici fizico-chimice și organoleptice corespund standardului comercial al Consiliului oleicol internațional prevăzut pentru această categorie. Este destinat rafinării în vederea folosirii pentru consumul uman sau este destinat utilizărilor tehnice.

B.   Ulei de măsline rafinat: ulei de măsline obținut prin rafinarea uleiurilor de măsline virgine, ale cărui caracteristici fizico-chimice și organoleptice corespund standardului comercial al Consiliului oleicol internațional prevăzut pentru această categorie (2).

C.   Ulei de măsline constituit dintr-un amestec de ulei de măsline rafinat și de uleiuri de măsline virgine: ulei constituit dintr-un amestec de ulei de măsline rafinat și uleiuri de măsline virgine proprii consumului ca atare, ale cărui caracteristici fizico-chimice corespund standardului comercial al Consiliului oleicol internațional prevăzut pentru această categorie.

II.   Uleiul din resturi de măsline  (3)

Este uleiul obținut prin tratarea resturilor de măsline cu solvenți sau prin alte procedee fizice, excluzând uleiurile obținute prin procedee de reesterificare și orice amestec cu uleiuri de altă natură. Acesta face obiectul denumirilor de mai jos:

A.   Ulei din resturi de măsline brut: ulei din resturi de măsline ale cărui caracteristici fizico-chimice corespund standardului comercial al Consiliului oleicol internațional prevăzut pentru această categorie. Este destinat rafinării în vederea utilizării pentru consumul uman sau este destinat utilizărilor tehnice.

B.   Ulei din resturi de măsline rafinat: ulei obținut prin rafinarea uleiului din resturi de măsline brut, ale cărui caracteristici fizico-chimice corespund standardului comercial al Consiliului oleicol internațional prevăzut pentru această categorie (4).

C.   Ulei din resturi de măsline constituit dintr-un amestec de ulei din resturi de măsline rafinat și de uleiuri de măsline virgine: ulei constituit dintr-un amestec de ulei din resturi de măsline rafinat și uleiuri de măsline virgine proprii consumului ca atare, ale cărui caracteristici fizico-chimice corespund standardului comercial al Consiliului oleicol internațional prevăzut pentru această categorie. Acesta nu poate, în nici un caz, să fie denumit „ulei de măsline”.


(1)  Acest produs nu poate fi vândut direct consumatorilor decât în cazul în care țara în care se vinde cu amănuntul autorizează acest lucru. În caz contrar, denumirea acestui produs va trebui să fie conformă cu dispozițiile legale din țara respectivă.

(2)  Acest produs nu poate fi vândut direct consumatorilor decât în cazul în care țara în care se vinde cu amănuntul autorizează acest lucru.

(3)  Uleiul din resturi de măsline nu poate fi vândut sub denumirea sau definiția de „ulei de măsline”.

(4)  Acest produs nu poate fi vândut direct consumatorilor decât în cazul în care țara în care se vinde cu amănuntul autorizează acest lucru.


ANEXA C

TIPURI ȘI DEFINIȚII ALE MĂSLINELOR DE MASĂ

Măslinele de masă sunt clasificate într-unul din tipurile de mai jos:

(i)   măsline verzi: fructe recoltate în cursul ciclului de maturare, înainte de pârguială, în momentul în care au atins dimensiunea normală. Culoarea acestora poate varia de la verde la galben pai;

(ii)   măsline cu culoare schimbătoare: fructe recoltate înainte de maturitatea deplină, în momentul pârguielii. Culoarea lor poate varia de la roz la roz de culoarea vinului sau brun;

(iii)   măsline negre: fructe recoltate în momentul în care au atins maturitatea deplină sau cu puțin înainte de aceasta. Culoarea lor poate varia de la negru roșiatic la castaniu închis, trecând prin negru violaceu, violet închis și negru măsliniu.

Modurile de preparare comerciale ale măslinelor de masă, inclusiv anumite tipuri de transformări, sunt reglementate de standardele comerciale în vigoare ale Consiliului oleicol internațional.


REGULAMENTE

28.10.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 293/25


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/1893 AL CONSILIULUI

din 27 octombrie 2016

privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 36/2012 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 36/2012 al Consiliului din 18 ianuarie 2012 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 442/2011 (1), în special articolul 32 alineatul (1),

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 18 ianuarie 2012, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) nr. 36/2012.

(2)

Dată fiind gravitatea situației din Siria, zece persoane ar trebui adăugate pe lista persoanelor fizice și juridice, entităților sau organismelor care fac obiectul măsurilor restrictive, prevăzută în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 36/2012.

(3)

Prin urmare, anexa II la Regulamentul (UE) nr. 36/2012 ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa II la Regulamentul (UE) nr. 36/2012 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 27 octombrie 2016.

Pentru Consiliu

Președintele

M. LAJČÁK


(1)  JO L 16, 19.1.2012, p. 1.


ANEXĂ

Persoanele enumerate în continuare se adaugă pe lista persoanelor fizice și juridice, entităților sau organismelor prevăzută în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 36/2012:

Lista persoanelor fizice și juridice, entităților sau organismelor menționate la articolul 14, la articolul 15 alineatul (1) litera (a) și la articolul 15 alineatul (1a)

A.

Persoane

 

Nume

Informații de identificare

Motive

Data includerii pe listă

„207.

Adib Salameh

(alias Adib Salamah; Adib Salama; Adib Salame; Mohammed Adib Salameh; Adib Nimr Salameh)

(Image)

Funcție: general-maior, director adjunct al Direcției de Informații a Forțelor Armate Aeriene de la Damasc

Membru al serviciilor de securitate și de informații siriene, aflat în funcție după mai 2011; director adjunct al Direcției de Informații a Forțelor Armate Aeriene de la Damasc; anterior, șef al Serviciului de Informații al Forțelor Armate Aeriene de la Alep.

Membru al forțelor armate siriene cu grad de «colonel» și alt grad echivalent sau mai înalt, aflat în funcție după mai 2011; deține gradul de general-maior.

Responsabil de represiunea violentă împotriva populației civile din Siria, prin planificarea de atacuri militare la Alep și implicarea în acestea, precum și prin autoritatea deținută asupra arestării și a detenției civililor.

28.10.2016

208.

Adnan Aboud Hilweh

(alias Adnan Aboud Helweh; Adnan Aboud)

(Image)

Funcție: general de brigadă

Deține gradul de general de brigadă al Brigăzilor 155 și 157 ale armatei siriene, aflat în funcție după mai 2011.

În calitatea sa de general de brigadă al Brigăzilor 155 și 157, este răspunzător de represiunea violentă împotriva populației civile din Siria, inclusiv prin desfășurarea și utilizarea de rachete și arme chimice în zone civile în 2013 și prin implicarea sa în detențiile pe scară largă.

28.10.2016

209.

Jawdat Salbi Mawas

(alias Jawdat Salibi Mawwas; Jawdat Salibi Mawwaz)

(Image)

Funcție: general-maior

Deține gradul de general-maior, fiind ofițer superior în cadrul Direcției Siriene de Artilerie și Rachete a Forțelor Armate Siriene, aflat în funcție după mai 2011.

În calitatea sa de ofițer superior în cadrul Direcției Siriene de Artilerie și Rachete, este răspunzător de represiunea violentă împotriva populației civile, inclusiv de utilizarea de rachete și arme chimice de către brigăzile aflate sub comanda sa în zone civile foarte populate din regiunea Ghouta, în 2013.

28.10.2016

210.

Tahir Hamid Khalil

(alias Tahir Hamid Khali; Khalil Tahir Hamid)

(Image)

Funcție: general-maior

Deține gradul de general-maior și funcția de șef al Direcției Siriene de Artilerie și Rachete în cadrul Forțelor Armate Siriene, aflat în funcție după mai 2011.

În calitatea sa de ofițer superior în cadrul Direcției Siriene de Artilerie și Rachete, este răspunzător de reprimarea violentă a populației civile, inclusiv de desfășurarea de rachete și arme chimice de către brigăzile aflate sub comanda sa în zone civile foarte populate din regiunea Ghouta, în 2013.

28.10.2016

211.

Hilal Hilal

(alias Hilal al-Hilal)

(Image)

Data nașterii: 1966

Membru al milițiilor afiliate regimului cunoscute sub numele de «Kataeb al-Baath» (miliția partidului Baas). Susținător al regimului prin rolul său în procesul de recrutare și organizare a miliției partidului Baas.

28.10.2016

212.

Ammar Al-Sharif

(alias Amar Al-Sharif; Amar Al-Charif; Ammar Sharif; Ammar Charif; Ammar al Shareef; Ammar Sherif; Ammar Medhat Sherif)

(Image)

 

Om de afaceri sirian important care își desfășoară activitatea în Siria, în sectorul bancar, în cel al asigurărilor și în sectorul hotelier. Partener fondator al Byblos Bank Syria, acționar majoritar al Unlimited Hospitality Ltd și membru în consiliul de administrație al Solidarity Alliance Insurance Company și al Al-Aqueelah Takaful Insurance Company.

28.10.2016

213.

Bishr al-Sabban

(alias Mohammed Bishr Al-Sabban; Bishr Mazin Al-Sabban)

(Image)

 

Guvernator al Damascului, care este numit de către Bashar Al-Assad și asociat cu acesta. Susținător al regimului și responsabil de represiunea violentă împotriva populației civile din Siria, inclusiv de aplicarea unor practici discriminatorii față de comunitățile de sunniți din capitală.

28.10.2016

214.

Ahmad Sheik Abdul-Qader

(alias Ahmad Sheikh Abdul Qadir; Ahmad al-Sheik Abdulquader)

(Image)

 

Guvernator al provinciei Quneitra, asociat cu Bashar Al-Assad și numit de către acesta. A fost anterior guvernator al provinciei Latakia. Sprijină regimul și beneficiază de pe urma acestuia, inclusiv prin sprijinul public acordat forțelor armate siriene și miliției favorabile regimului.

28.10.2016

215.

Dr. Ghassan Omar Khalaf

(Image)

 

Guvernator al provinciei Hama, care este numit de către Bashar Al-Assad și asociat cu acesta. Sprijină regimul și beneficiază de pe urma acestuia. Ghassan Omar Khalaf este în strânsă legătură cu membri ai unei miliții afiliate regimului din provincia Hama, cunoscută sub numele de Brigada Hama.

28.10.2016

216.

Khayr al-Din al-Sayyed

(alias Khayr al-Din Abdul-Sattar al-Sayyed; Mohamed Khair al-Sayyed; Kheredden al-Sayyed; Khairuddin as-Sayyed; Khaireddin al-Sayyed; Kheir Eddin al-Sayyed; Kheir Eddib Asayed)

(Image)

 

Guvernator al provinciei Idlib, asociat cu Bashar Al-Assad și numit de către acesta. Beneficiază de pe urma regimului și oferă susținere acestuia, inclusiv prin sprijinul acordat forțelor armate siriene și miliției favorabile regimului. Asociat cu ministrul dotărilor religioase («Awqaf») al regimului, Mohammad Abdul-Sattar al-Sayyed, care este fratele său.

28.10.2016”


28.10.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 293/28


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/1894 AL COMISIEI

din 26 octombrie 2016

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95 în ceea ce privește stabilirea prețurilor reprezentative în sectorul cărnii de pasăre și în cel al ouălor, precum și pentru ovalbumină

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1), în special articolul 183 litera (b),

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 510/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 de stabilire a regimului comercial aplicabil anumitor mărfuri rezultate din transformarea produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1216/2009 și (CE) nr. 614/2009 ale Consiliului (2), în special articolul 5 alineatul (6) litera (a),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1484/95 al Comisiei (3) a stabilit normele de aplicare a sistemului de taxe la import suplimentare și a fixat prețurile reprezentative în sectorul cărnii de pasăre și în cel al ouălor, precum și pentru ovalbumină.

(2)

Din controlul regulat al datelor pe baza cărora se stabilesc prețurile reprezentative pentru produsele din sectorul cărnii de pasăre și din cel al ouălor, precum și pentru ovalbumină, rezultă că este necesară modificarea prețurilor reprezentative pentru importurile de anumite produse, ținând cont de variațiile prețurilor în funcție de origine.

(3)

Este necesar ca Regulamentul (CE) nr. 1484/95 să fie modificat în consecință.

(4)

Deoarece este necesar să se asigure aplicarea măsurii respective cât mai rapid posibil după ce devin disponibile datele actualizate, prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare la data publicării sale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1484/95 se înlocuiește cu textul din anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 26 octombrie 2016.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Jerzy PLEWA

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 150, 20.5.2014, p. 1.

(3)  Regulamentul (CE) nr. 1484/95 al Comisiei din 28 iunie 1995 de stabilire a normelor de aplicare a sistemului de drepturi de import suplimentare și de fixare a prețurilor reprezentative în sectoarele cărnii de pasăre și ouălor și pentru albumina din ouă, și de abrogare a Regulamentului nr. 163/67/CEE (JO L 145, 29.6.1995, p. 47).


ANEXĂ

„ANEXA I

Codul NC

Denumirea mărfurilor

Prețul reprezentativ

(în EUR/100 kg)

Garanția menționată la articolul 3

(în EUR/100 kg)

Originea (1)

0207 12 10

Carcase de pui congelate, denumite «pui 70 %»

108,4

0

AR

0207 12 90

Carcase de pui congelate, denumite «pui 65 %»

119,8

0

AR

169,7

0

BR

0207 14 10

Bucăți dezosate, congelate, de cocoși sau de găini

271,7

9

AR

177,2

41

BR

273,5

8

CL

226,4

22

TH

0207 27 10

Bucăți dezosate, congelate, de curcani și de curci

353,7

0

BR

345,9

0

CL

0408 91 80

Ouă fără coajă, uscate

350,0

0

AR

1602 32 11

Preparate nefierte din cocoși sau din găini

197,9

27

BR


(1)  Nomenclatorul țărilor stabilit prin Regulamentul (UE) nr. 1106/2012 al Comisiei din 27 noiembrie 2012 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 471/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare privind comerțul exterior cu țările terțe, în ceea ce privește actualizarea nomenclatorului țărilor și teritoriilor (JO L 328, 28.11.2012, p. 7). Codul «ZZ» reprezintă «alte origini».”


28.10.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 293/30


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/1895 AL COMISIEI

din 27 octombrie 2016

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește sectorul fructelor și legumelor și sectorul fructelor și legumelor prelucrate (2), în special articolul 136 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din cadrul Rundei Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XVI la regulamentul respectiv.

(2)

Valoarea forfetară de import se calculează în fiecare zi lucrătoare, în conformitate cu articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011, ținând seama de datele zilnice variabile. Prin urmare, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 136 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 27 octombrie 2016.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Jerzy PLEWA

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Codul NC

Codul țării terțe (1)

Valoarea forfetară de import

0702 00 00

MA

112,8

ZZ

112,8

0707 00 05

TR

156,4

ZZ

156,4

0709 93 10

TR

153,4

ZZ

153,4

0805 50 10

AR

55,1

CL

67,0

IL

44,6

TR

76,1

UY

84,6

ZA

65,7

ZZ

65,5

0806 10 10

BR

290,7

PE

322,9

TR

145,0

ZA

228,5

ZZ

246,8

0808 10 80

AR

260,6

AU

218,6

BR

119,9

CL

139,2

NZ

134,9

ZA

121,3

ZZ

165,8

0808 30 90

CN

58,1

TR

167,5

ZA

164,5

ZZ

130,0


(1)  Nomenclatura țărilor stabilită prin Regulamentul (UE) nr. 1106/2012 al Comisiei din 27 noiembrie 2012 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 471/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare privind comerțul exterior cu țările terțe, în ceea ce privește actualizarea nomenclatorului țărilor și teritoriilor (JO L 328, 28.11.2012, p. 7). Codul „ZZ” desemnează „alte origini”.


28.10.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 293/32


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/1896 AL COMISIEI

din 27 octombrie 2016

privind eliberarea licențelor de import de orez în cadrul contingentelor tarifare deschise pentru subperioada octombrie 2016 prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1273/2011

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1), în special articolul 188,

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1273/2011 al Comisiei (2) a deschis și a stabilit modul de gestionare a anumitor contingente tarifare pentru importurile de orez și de brizură de orez, defalcate în funcție de țara de origine și eșalonate pe mai multe subperioade, în conformitate cu anexa I la regulamentul respectiv.

(2)

Luna octombrie este singura subperioadă pentru contingentul cu numărul de ordine 09.4138 prevăzut la articolul 1 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1273/2011. Acest contingent cuprinde excedentul cantităților neutilizate din contingentele cu numerele 09.4127, 09.4128, 09.4129 și 09.4130 din subperioada precedentă. Luna octombrie este ultima subperioadă pentru contingentele prevăzute la articolul 1 alineatul (1) literele (b) și (e) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1273/2011, cuprinzând excedentul cantităților neutilizate din subperioada precedentă.

(3)

Din notificările efectuate în conformitate cu articolul 8 litera (a) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1273/2011 reiese că, pentru contingentul cu numărul de ordine 09.4138, cererile depuse în cursul primelor 10 zile lucrătoare ale lunii octombrie 2016, în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din regulamentul de punere în aplicare respectiv, au ca obiect o cantitate mai mare decât cea disponibilă. Prin urmare, este necesar să se determine în ce măsură se pot elibera licențele de import, stabilindu-se coeficientul de atribuire care urmează să fie aplicat cantității solicitate pentru contingentul vizat, calculat în conformitate cu articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 al Comisiei (3).

(4)

Notificările indică de asemenea că, pentru contingentul cu numărul de ordine 09.4148, cererile depuse în cursul primelor 10 zile lucrătoare ale lunii octombrie 2016, în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1273/2011, au ca obiect o cantitate mai mică decât cea disponibilă.

(5)

Este necesar, de asemenea, să se comunice procentajul final de utilizare a fiecărui contingent prevăzut de Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1273/2011 în cursul anului 2016.

(6)

Pentru a se asigura o gestionare eficace a procedurii de eliberare a licențelor de import, prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare imediat după publicare,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Pentru cererile de licență de import de orez din cadrul contingentului cu numărul de ordine 09.4138 prevăzut în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1273/2011, depuse în cursul primelor 10 zile lucrătoare ale lunii octombrie 2016, se eliberează licențe pentru cantitatea solicitată, căreia i se aplică coeficientul de atribuire stabilit în anexa la prezentul regulament.

(2)   Procentajul final de utilizare, în cursul anului 2016, a fiecărui contingent prevăzut de Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1273/2011 se regăsește în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 27 octombrie 2016.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Jerzy PLEWA

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1273/2011 al Comisiei din 7 decembrie 2011 privind deschiderea și modul de gestionare a anumitor contingente tarifare pentru importurile de orez și de brizură de orez (JO L 325, 8.12.2011, p. 6).

(3)  Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 al Comisiei din 31 august 2006 de stabilire a normelor comune pentru administrarea contingentelor tarifare de import pentru produsele agricole gestionate printr-un sistem de licențe de import (JO L 238, 1.9.2006, p. 13).


ANEXĂ

Cantități de atribuit pentru subperioada octombrie 2016 în temeiul Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1273/2011 și procentajele finale de utilizare pentru anul 2016

(a)

Contingentul de orez albit sau semialbit încadrat la codul NC 1006 30, prevăzut la articolul 1 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1273/2011:

Origine

Număr de ordine

Coeficient de atribuire pentru subperioada octombrie 2016

Procentajul final de utilizare a contingentului pentru anul 2016

Statele Unite

09.4127

 

94,85 %

Thailanda

09.4128

 

99,27 %

Australia

09.4129

 

99,21 %

Alte origini

09.4130

 

100,00 %

Toate țările

09.4138

0,990060 %

100,00 %

(b)

Contingentul de orez decorticat încadrat la codul NC 1006 20, prevăzut la articolul 1 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1273/2011:

Origine

Număr de ordine

Coeficient de atribuire pentru subperioada octombrie 2016

Procentajul final de utilizare a contingentului pentru anul 2016

Toate țările

09.4148

 (1)

64,63 %

(c)

Contingentul de brizură de orez încadrată la codul NC 1006 40 00, prevăzut la articolul 1 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1273/2011:

Origine

Număr de ordine

Procentajul final de utilizare a contingentului pentru anul 2016

Thailanda

09.4149

7,55 %

Australia

09.4150

0,00 %

Guyana Franceză

09.4152

0,00 %

Statele Unite

09.4153

17,96 %

Alte origini

09.4154

100,00 %

(d)

Contingentul de orez albit sau semialbit încadrat la codul NC 1006 30, prevăzut la articolul 1 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1273/2011:

Origine

Număr de ordine

Procentajul final de utilizare a contingentului pentru anul 2016

Thailanda

09.4112

100,00 %

Statele Unite

09.4116

100,00 %

India

09.4117

100,00 %

Pakistan

09.4118

100,00 %

Alte origini

09.4119

100,00 %

Toate țările

09.4166

100,00 %

(e)

Contingentul de brizură de orez încadrată la codul NC 1006 40 00, prevăzut la articolul 1 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1273/2011:

Origine

Număr de ordine

Coeficient de atribuire pentru subperioada octombrie 2016

Procentajul final de utilizare a contingentului pentru anul 2016

Toate țările

09.4168

 (2)

100 %


(1)  Pentru această subperioadă nu se aplică niciun coeficient de atribuire: nicio cerere de licență nu a fost comunicată Comisiei.

(2)  Nu există cantități disponibile pentru această subperioadă.


DECIZII

28.10.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 293/36


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (PESC) 2016/1897 A CONSILIULUI

din 27 octombrie 2016

privind punerea în aplicare a Deciziei 2013/255/PESC privind măsuri restrictive împotriva Siriei

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 31 alineatul (2),

având în vedere Decizia 2013/255/PESC a Consiliului din 31 mai 2013 privind măsuri restrictive împotriva Siriei (1), în special articolul 30 alineatul (1),

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 31 mai 2013, Consiliul a adoptat Decizia 2013/255/PESC.

(2)

Dată fiind gravitatea situației din Siria, zece persoane ar trebui adăugate pe lista persoanelor fizice și juridice, entităților sau organismelor care fac obiectul măsurilor restrictive, prevăzută în anexa I la Decizia 2013/255/PESC.

(3)

Prin urmare, Decizia 2013/255/PESC ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa I la Decizia 2013/255/PESC se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 27 octombrie 2016.

Pentru Consiliu

Președintele

M. LAJČÁK


(1)  JO L 147, 1.6.2013, p. 14.


ANEXĂ

Persoanele enumerate în continuare se adaugă pe lista persoanelor fizice și juridice, entităților sau organismelor prevăzută în anexa I la Decizia 2013/255/PESC:

Lista persoanelor fizice și juridice, entităților sau organismelor menționate la articolele 27 și 28

A.   Persoane

 

Nume

Informații de identificare

Motive

Data includerii pe listă

„207.

Adib Salameh

(alias Adib Salamah; Adib Salama; Adib Salame; Mohammed Adib Salameh; Adib Nimr Salameh)

(Image)

Funcție: general-maior, director adjunct al Direcției de Informații a Forțelor Armate Aeriene de la Damasc

Membru al serviciilor de securitate și de informații siriene, aflat în funcție după mai 2011; director adjunct al Direcției de Informații a Forțelor Armate Aeriene de la Damasc; anterior, șef al Serviciului de Informații al Forțelor Armate Aeriene de la Alep.

Membru al forțelor armate siriene cu grad de «colonel» și alt grad echivalent sau mai înalt, aflat în funcție după mai 2011; deține gradul de general-maior.

Responsabil de represiunea violentă împotriva populației civile din Siria, prin planificarea de atacuri militare la Alep și implicarea în acestea, precum și prin autoritatea deținută asupra arestării și a detenției civililor.

28.10.2016

208.

Adnan Aboud Hilweh

(alias Adnan Aboud Helweh; Adnan Aboud)

(Image)

Funcție: general de brigadă

Deține gradul de general de brigadă al Brigăzilor 155 și 157 ale armatei siriene, aflat în funcție după mai 2011.

În calitatea sa de general de brigadă al Brigăzilor 155 și 157, este răspunzător de represiunea violentă împotriva populației civile din Siria, inclusiv prin desfășurarea și utilizarea de rachete și arme chimice în zone civile în 2013 și prin implicarea sa în detențiile pe scară largă.

28.10.2016

209.

Jawdat Salbi Mawas

(alias Jawdat Salibi Mawwas; Jawdat Salibi Mawwaz)

(Image)

Funcție: general-maior

Deține gradul de general-maior, fiind ofițer superior în cadrul Direcției Siriene de Artilerie și Rachete a Forțelor Armate Siriene, aflat în funcție după mai 2011.

În calitatea sa de ofițer superior în cadrul Direcției Siriene de Artilerie și Rachete, este răspunzător de represiunea violentă împotriva populației civile, inclusiv de utilizarea de rachete și arme chimice de către brigăzile aflate sub comanda sa în zone civile foarte populate din regiunea Ghouta, în 2013.

28.10.2016

210.

Tahir Hamid Khalil

(alias Tahir Hamid Khali; Khalil Tahir Hamid)

(Image)

Funcție: general-maior

Deține gradul de general-maior și funcția de șef al Direcției Siriene de Artilerie și Rachete în cadrul Forțelor Armate Siriene, aflat în funcție după mai 2011. În calitatea sa de ofițer superior în cadrul Direcției Siriene de Artilerie și Rachete, este răspunzător de reprimarea violentă a populației civile, inclusiv de desfășurarea de rachete și arme chimice de către brigăzile aflate sub comanda sa în zone civile foarte populate din regiunea Ghouta, în 2013.

28.10.2016

211.

Hilal Hilal

(alias Hilal al-Hilal)

(Image)

Data nașterii: 1966

Membru al milițiilor afiliate regimului cunoscute sub numele de «Kataeb al-Baath» (miliția partidului Baas). Susținător al regimului prin rolul său în procesul de recrutare și organizare a miliției partidului Baas.

28.10.2016

212.

Ammar Al-Sharif

(alias Amar Al-Sharif; Amar Al-Charif; Ammar Sharif; Ammar Charif; Ammar al Shareef; Ammar Sherif; Ammar Medhat Sherif)

(Image)

 

Om de afaceri sirian important care își desfășoară activitatea în Siria, în sectorul bancar, în cel al asigurărilor și în sectorul hotelier. Partener fondator al Byblos Bank Syria, acționar majoritar al Unlimited Hospitality Ltd și membru în consiliul de administrație al Solidarity Alliance Insurance Company și al Al-Aqueelah Takaful Insurance Company.

28.10.2016

213.

Bishr al-Sabban

(alias Mohammed Bishr Al-Sabban; Bishr Mazin Al-Sabban)

(Image)

 

Guvernator al Damascului, care este numit de către Bashar Al-Assad și asociat cu acesta. Susținător al regimului și responsabil de represiunea violentă împotriva populației civile din Siria, inclusiv de aplicarea unor practici discriminatorii față de comunitățile de sunniți din capitală.

28.10.2016

214.

Ahmad Sheik Abdul-Qader

(alias Ahmad Sheikh Abdul Qadir; Ahmad al-Sheik Abdulquader)

(Image)

 

Guvernator al provinciei Quneitra, asociat cu Bashar Al-Assad și numit de către acesta. A fost anterior guvernator al provinciei Latakia. Sprijină regimul și beneficiază de pe urma acestuia, inclusiv prin sprijinul public acordat forțelor armate siriene și miliției favorabile regimului.

28.10.2016

215.

Dr. Ghassan Omar Khalaf

(Image)

 

Guvernator al provinciei Hama, care este numit de către Bashar Al-Assad și asociat cu acesta. Sprijină regimul și beneficiază de pe urma acestuia. Ghassan Omar Khalaf este în strânsă legătură cu membri ai unei miliții afiliate regimului din provincia Hama, cunoscută sub numele de Brigada Hama.

28.10.2016

216.

Khayr al-Din al-Sayyed

(alias Khayr al-Din Abdul-Sattar al-Sayyed; Mohamed Khair al-Sayyed; Kheredden al-Sayyed; Khairuddin as-Sayyed; Khaireddin al-Sayyed; Kheir Eddin al-Sayyed; Kheir Eddib Asayed)

(Image)

 

Guvernator al provinciei Idlib, asociat cu Bashar Al-Assad și numit de către acesta. Beneficiază de pe urma regimului și oferă susținere acestuia, inclusiv prin sprijinul acordat forțelor armate siriene și miliției favorabile regimului. Asociat cu ministrul dotărilor religioase («Awqaf») al regimului, Mohammad Abdul-Sattar al-Sayyed, care este fratele său.

28.10.2016”


28.10.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 293/39


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/1898 A COMISIEI

din 26 octombrie 2016

de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2013/764/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine clasice în anumite state membre

[notificată cu numărul C(2016) 6710]

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 89/662/CEE a Consiliului din 11 decembrie 1989 privind controlul veterinar în cadrul schimburilor intracomunitare în vederea realizării pieței interne (1), în special articolul 9 alineatul (4),

având în vedere Directiva 90/425/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind controalele veterinare și zootehnice aplicabile în schimburile intracomunitare cu anumite animale vii și produse în vederea realizării pieței interne (2), în special articolul 10 alineatul (4),

întrucât:

(1)

Decizia de punere în aplicare 2013/764/UE a Comisiei (3) stabilește măsurile zoosanitare vizând pesta porcină clasică în statele membre sau în zone ale acestora enumerate în anexa la decizia menționată. Măsurile respective includ interdicții referitoare la expedierea porcilor vii, a materialului seminal, a ovulelor și a embrionilor de porcine, a cărnii de porc, precum și a preparatelor din carne și a produselor din carne care constau în carne de porc sau conțin carne de porc din anumite zone ale statelor membre în cauză.

(2)

La evaluarea riscului reprezentat de starea sănătății animalelor în ceea ce privește pesta porcină clasică ar trebui să se ia în considerare evoluția situației epidemiologice actuale din Uniune în ceea ce privește boala respectivă. Este necesar să se prevadă anumite derogări pentru expedierea porcilor vii, a cărnii de porc proaspete și a anumitor preparate și produse din carne din zonele enumerate în anexa la Decizia de punere în aplicare 2013/764/UE. Cerințele suplimentare în materie de sănătate animală aplicabile în cazul în care se acordă astfel de derogări ar trebui, de asemenea, descrise în decizia de punere în aplicare respectivă.

(3)

Directiva 64/432/CEE a Consiliului (4) prevede că deplasările de animale vii trebuie să fie însoțite de certificate de sănătate. În cazul în care derogările de la interdicția de expediere a porcilor vii din zonele enumerate în anexa la Decizia de punere în aplicare 2013/764/UE se aplică porcilor vii destinați comerțului în interiorul Uniunii, certificatele de sănătate respective ar trebui să includă o trimitere la decizia respectivă de punere în aplicare, astfel încât să se asigure faptul că certificatele relevante conțin informații adecvate și exacte privind sănătatea.

(4)

Articolul 6 din Directiva 2001/89/CE a Consiliului (5) recunoaște existența unor exploatații alcătuite din unități de producție diferite și permite aplicarea unor derogări în funcție de diferite niveluri de risc ce pot fi recunoscute de autoritatea competentă. Acest aspect ar trebui să se reflecte în derogările prevăzute la articolul 4 litera (a) din Decizia de punere în aplicare 2013/764/UE.

(5)

Anexa la Decizia 2002/106/CE a Comisiei (6) prezintă în detaliu monitorizarea serologică și procedurile de prelevare de probe și furnizează detalii despre testele indicate. Dacă trebuie introduse derogări de la cerințele prevăzute în Decizia de punere în aplicare 2013/764/UE în decizia de punere în aplicare respectivă, aceste măsuri ar trebui să facă trimitere la părțile corespunzătoare din anexa la Decizia 2002/106/CE.

(6)

Prin urmare, Decizia de punere în aplicare 2013/764/UE ar trebui modificată în consecință.

(7)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia de punere în aplicare 2013/764/UE se modifică după cum urmează:

1.

Se introduce următorul articol 2a:

„Articolul 2a

Derogare de la expedierea porcilor vii către alte state membre în anumite cazuri

(1)   Prin derogare de la articolul 2 alineatul (1), statele membre în cauză pot autoriza expedierea de porci vii din exploatații situate în zonele enumerate în anexă către alte state membre, cu condiția ca situația generală a pestei porcine clasice în zonele enumerate în anexă să fie favorabilă, iar porcii respectivi să fi fost ținuți în exploatații:

în care nu s-a înregistrat nicio dovadă de pestă porcină clasică în cele 12 luni anterioare în exploatația în cauză, iar exploatația este situată în afara unei zone de protecție sau de supraveghere stabilită în conformitate cu Directiva 2001/89/CE;

în care porcii au fost prezenți cel puțin 90 de zile sau de la naștere în exploatație și nu au fost introduși porci vii în exploatație în timpul celor de 30 de zile imediat precedente datei expedierii;

în care se implementează un plan de biosecuritate aprobat de autoritatea competentă;

care au fost supuse în mod regulat și cel puțin o dată la patru luni inspecțiilor efectuate de către autoritatea competentă, care trebuie:

(i)

să urmeze orientările stabilite în capitolul III din anexa la Decizia 2002/106/CE a Comisiei (*);

(ii)

să includă un examen clinic în conformitate cu procedurile de control și de prelevare de probe stabilite în capitolul IV partea A din anexa la Decizia 2002/106/CE;

(iii)

să verifice aplicarea efectivă a măsurilor prevăzute la articolul 15 alineatul (2) litera (b) liniuța a doua și liniuțele a patra până la a șaptea din Directiva 2001/89/CE; și

care fac obiectul unui plan de supraveghere a pestei porcine clasice, implementat de autoritatea competentă în conformitate cu procedurile de prelevare de probe prevăzute în capitolul IV partea F punctul 2 din anexa la Decizia 2002/106/CE, și al unor teste de laborator, rezultatele fiind negative, în decursul unei perioade de o lună înainte de deplasare.

(2)   În cazul porcilor vii care îndeplinesc cerințele de la alineatul (1), se adaugă următoarea mențiune suplimentară la certificatele de sănătate corespunzătoare pentru porcine, menționate la articolul 5 alineatul (1) din Directiva 64/432/CEE a Consiliului (**):

„Porci în conformitate cu articolul 2a din Decizia de punere în aplicare 2013/764/UE a Comisiei”.

(*)  Decizia 2002/106/CE a Comisiei din 1 februarie 2002 de aprobare a unui manual de diagnosticare care stabilește proceduri de diagnosticare, metode de prelevare de probe și criterii de evaluare a testelor de laborator pentru confirmarea pestei porcine clasice (JO L 39, 9.2.2002, p. 71)."

(**)  Directiva 64/432/CEE a Consiliului din 26 iunie 1964 privind problemele de inspecție veterinară care afectează schimburile intracomunitare cu bovine și porcine (JO 121, 29.7.1964, p. 1977).”"

2.

Articolul 4 se modifică după cum urmează:

(a)

la litera (a), a doua liniuță se înlocuiește cu următorul text:

„—

în care porcii au fost prezenți cel puțin 90 de zile sau de la naștere în exploatație și nu au fost introduși porci vii în exploatație sau într-o unitate separată de producție în timpul celor de 30 de zile imediat precedente datei expedierii către abator; această cerință se aplică numai unităților de producție separate pentru care medicul veterinar oficial a confirmat că structura, dimensiunea și distanța dintre unitățile de producție și operațiunile desfășurate în acestea sunt de așa natură încât unitățile de producție asigură structuri complet separate pentru adăpostire, întreținere și hrănire, astfel încât virusul să nu se poată transmite de la o unitate de producție la alta;”;

(b)

la litera (a), punctul (iii) de la a patra liniuță se înlocuiește cu următorul text:

„(iii)

să îndeplinească cel puțin una dintre condițiile următoare:

1.

verifică aplicarea efectivă a măsurilor prevăzute la articolul 15 alineatul (2) litera (b) liniuța a doua și liniuțele a patra până la a șaptea din Directiva 2001/89/CE; sau

2.

pe o rază de 40 km de la exploatație se realizează o supraveghere regulată a porcilor sălbatici, cel puțin o dată la patru luni, rezultatele fiind negative, în conformitate cu capitolul IV partea H din anexa la Decizia 2002/106/CE, iar toți porcii sacrificați din transport au fost supuși unor teste de depistare a pestei porcine clasice ale căror rezultate au fost negative, în conformitate cu procedurile de diagnosticare stabilite în capitolul VI partea C din anexa la Decizia 2002/106/CE;”;

(c)

la litera (a), se adaugă următoarea a șaptea liniuță:

„—

în care carnea de porc, preparatele și produsele din carne provenite din exploatații de porcine care sunt în conformitate cu prezenta literă sunt însoțite de certificatul de sănătate pentru comerț în interiorul Uniunii corespunzător, astfel cum este stabilit în Regulamentul (CE) nr. 599/2004 al Comisiei (***) a cărui parte II se completează cu următorul text:

„Produs în conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2013/764/UE a Comisiei din 13 decembrie 2013 privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine clasice în anumite state membre.”.

(***)  Regulamentul (CE) nr. 599/2004 al Comisiei din 30 martie 2004 de adoptare a unui model armonizat de certificat și de proces-verbal al inspecției, referitoare la schimburile intracomunitare cu animale și cu produse de origine animală (JO L 94, 31.3.2004, p. 44).”;"

(d)

la litera (b), a treia liniuță se înlocuiește cu următorul text:

„—

sunt însoțite de certificatul de sănătate pentru comerț în interiorul Uniunii corespunzător, astfel cum este stabilit în Regulamentul (CE) nr. 599/2004 a cărui parte II se completează cu următorul text:

„Produs în conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2013/764/UE a Comisiei din 13 decembrie 2013 privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine clasice în anumite state membre.””

3.

La articolul 10, data „31 decembrie 2017” se înlocuiește cu data „31 decembrie 2019”.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 26 octombrie 2016.

Pentru Comisie

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 395, 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 224, 18.8.1990, p. 29.

(3)  Decizia de punere în aplicare 2013/764/UE a Comisiei din 13 decembrie 2013 privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine clasice în anumite state membre (JO L 338, 17.12.2013, p. 102).

(4)  Directiva 64/432/CEE a Consiliului din 26 iunie 1964 privind problemele de inspecție veterinară care afectează schimburile intracomunitare cu bovine și porcine (JO 121, 29.7.1964, p. 1977).

(5)  Directiva 2001/89/CE a Consiliului din 23 octombrie 2001 privind măsurile comunitare pentru controlul pestei porcine clasice (JO L 316, 1.12.2001, p. 5).

(6)  Decizia 2002/106/CE a Comisiei din 1 februarie 2002 de aprobare a unui manual de diagnosticare care stabilește proceduri de diagnosticare, metode de prelevare de probe și criterii de evaluare a testelor de laborator pentru confirmarea pestei porcine clasice (JO L 39, 9.2.2002, p. 71).


28.10.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 293/42


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/1899 A COMISIEI

din 26 octombrie 2016

de modificare a Deciziilor 92/260/CEE, 93/197/CEE și 2004/211/CE în ceea ce privește admiterea temporară și importurile de cai înregistrați provenind din anumite părți ale Egiptului

[notificată cu numărul C(2016) 6791]

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2009/156/CE a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind condițiile de sănătate animală care reglementează circulația și importul de ecvidee provenind din țări terțe (1), în special articolul 12 alineatele (1) și (4), articolul 15 litera (a) și articolul 19 teza introductivă și literele (a) și (b),

întrucât:

(1)

Directiva 2009/156/CE stabilește condițiile de sănătate animală pentru importul în Uniune al ecvideelor vii. Ea abilitează Comisia să stabilească, printre altele, condițiile speciale pentru admiterea temporară și pentru importurile în Uniune de ecvidee înregistrate.

(2)

Decizia 92/260/CEE a Comisiei (2) prevede că statele membre trebuie să autorizeze admiterea temporară în Uniune a cailor înregistrați provenind din țările terțe enumerate în anexa sa I. Respectiva anexă conține liste cu țări terțe în care se aplică regionalizarea oficială și clasifică respectivele țări terțe în grupe sanitare specifice, în funcție de situația lor în ceea ce privește sănătatea.

(3)

Decizia 93/197/CEE a Comisiei (3) prevede că statele membre trebuie să autorizeze importurile în Uniune de ecvidee înregistrate și de ecvidee pentru reproducere și pentru producție provenind din țările terțe cuprinse în lista din anexa sa I. Respectiva anexă conține liste cu țări terțe în care se aplică regionalizarea oficială și clasifică respectivele țări terțe în grupe sanitare specifice, în funcție de situația lor în ceea ce privește sănătatea.

(4)

Decizia 2004/211/CE a Comisiei (4) stabilește o listă cu țări terțe sau părți ale acestora în care se aplică regionalizarea, din care statele membre autorizează importurile de ecvidee și de material seminal, de ovule și de embrioni de ecvidee. Anexa I la decizia respectivă stabilește lista respectivă și, de asemenea, clasifică țările terțe sau părți ale acestora în grupe sanitare specifice.

(5)

Deciziile 92/260/CEE, 93/197/CEE și 2004/211/CE au clasificat deja Egiptul în grupa sanitară E. Cu toate acestea, în urma unei inspecții veterinare efectuate în Egipt în iunie 2010, s-a decis că situația din țara terță respectivă ar putea constitui un risc grav pentru sănătatea animalelor ecvine din Uniune. În consecință, a fost adoptată Decizia 2010/463/UE a Comisiei (5) pentru a elimina rubrica referitoare la Egipt din grupa sanitară E, astfel cum se menționează în anexa I la Deciziile 92/260/CEE, 93/195/CEE și 93/197/CEE, precum și pentru a modifica rubrica referitoare la Egipt din anexa I la Decizia 2004/211/CE.

(6)

Noțiunea de „zonă indemnă de boli ecvine” (Equine Disease Free Zone – EDFZ) creată de Organizația Mondială pentru Sănătatea Animalelor (OIE) (6) reflectă principiile regionalizării prevăzute în Directiva 2009/156/CE. Prin urmare, o EDFZ este o parte a teritoriului unei țări aflată sub supraveghere veterinară specifică care este indemnă de multe boli ecvine specificate și, de obicei, este stabilită acolo unde controlul și eradicarea tuturor bolilor ecvine în întregul teritoriu al unei țări nu este fezabilă sau realizabilă. Separarea ecvideelor în interiorul EDFZ de alte ecvidee se realizează prin punerea în aplicare a unei bune gestionări în materie de biosecuritate, a standardelor și procedurilor de certificare, a planificării pentru situații de urgență, precum și a identificării tuturor cailor situați în EDFZ și a capacității de a le trasa deplasările.

(7)

În iunie 2016, Egiptul a solicitat Comisiei să reconsidere statutul exporturilor respectivei țări terțe și a transmis documentație privind stabilirea unei EDFZ în jurul spitalului veterinar al forțelor armate ale Egiptului, situat în periferia de est a orașului Cairo. EDFZ este conectată printr-o autostradă cu aeroportul internațional Cairo, care se află la mai puțin de 10 km.

(8)

Din documentația transmisă de Egipt reiese că garanțiile oferite de Egipt sunt suficiente pentru a reclasifica Egiptul în grupa sanitară E și pentru a autoriza admiterea temporară și importurile de cai înregistrați din EDFZ din Egipt.

(9)

Prin urmare, deciziile 92/260/CEE, 93/197/CEE și 2004/211/CE ar trebui modificate în consecință.

(10)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa I la Decizia 92/260/CEE se modifică în conformitate cu anexa I la prezenta decizie.

Articolul 2

Anexa I la Decizia 93/197/CEE se modifică în conformitate cu anexa II la prezenta decizie.

Articolul 3

Anexa I la Decizia 2004/211/CE se modifică în conformitate cu anexa III la prezenta decizie.

Articolul 4

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 26 octombrie 2016.

Pentru Comisie

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 192, 23.7.2010, p. 1.

(2)  Decizia 92/260/CEE a Comisiei din 10 aprilie 1992 privind măsurile sanitare și certificarea veterinară pentru admiterea temporară a cailor înregistrați (JO L 130, 15.5.1992, p. 67).

(3)  Decizia 93/197/CEE a Comisiei din 5 februarie 1993 privind condițiile de sănătate animală și certificarea veterinară la importul de ecvidee înregistrate și ecvidee pentru reproducție și producție (JO L 86, 6.4.1993, p. 16).

(4)  Decizia 2004/211/CE a Comisiei din 6 ianuarie 2004 de elaborare a listei țărilor terțe și a părților din teritoriile acestor țări din care statele membre autorizează importurile de ecvidee vii și de material seminal, de ovule și embrioni din specia ecvină și de modificare a Deciziilor 93/195/CEE și 94/63/CE (JO L 73, 11.3.2004, p. 1).

(5)  Decizia 2010/463/UE a Comisiei din 20 august 2010 de modificare a Deciziilor 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/197/CEE și 2004/211/CE privind admiterea temporară, reintroducerea după exportul temporar și importurile de cai înregistrați, precum și importurile de material seminal de la specia ecvină provenind din anumite părți ale Egiptului (JO L 220, 21.8.2010, p. 74).

(6)  http://www.oie.int/en/our-scientific-expertise/specific-information-and-recommendations/international-competition-horse-movement/equine-disease-free-zones/


ANEXA I

În anexa I la Decizia 92/260/CEE, lista cu țări terțe din grupa sanitară E se înlocuiește cu următorul text:

„Emiratele Arabe Unite (AE), Bahrain (BH), Algeria (DZ), Egipt (3) (EG), Israel (4) (IL), Iordania (JO), Kuweit (KW), Liban (LB), Maroc (MA), Oman (OM), Qatar (QA), Arabia Saudită (3) (SA), Tunisia (TN), Turcia (3) (TR)”.


ANEXA II

În anexa I la Decizia 93/197/CEE, lista cu țări terțe din grupa sanitară E se înlocuiește cu următorul text:

„Emiratele Arabe Unite (3) (AE), Bahrain (3) (BH), Algeria (DZ), Egipt (2) (3) (EG), Israel (5) (IL), Iordania (3) (JO), Kuweit (3) (KW), Liban (3) (LB), Maroc (MA), Mauritius (3) (MU), Oman (3) (OM), Qatar (3) (QA), Arabia Saudită (2) (3) (SA), Tunisia (TN), Turcia (2) (3) (TR)”.


ANEXA III

Anexa I la Decizia 2004/211/CE se modifică după cum urmează:

1.

rubrica referitoare la Egipt se înlocuiește cu următorul text:

„EG

Egipt

EG-0

Întreaga țară

E

EG-1

Zona indemnă de boli ale ecvinelor stabilită la spitalul veterinar al forțelor armate egiptene la drumul El Nasr, peste drum de clubul Al Ahly Cairo, și conexiunea autostradală cu aeroportul internațional Cairo (a se vedea caseta 7 pentru detalii)

E

X

X

—”

2.

se adaugă următoarea casetă 7:

„Caseta 7

EG

Egipt

EG-1

Zona indemnă de boli ecvine (EDFZ) de aproximativ 0,1 km2 stabilită în jurul spitalului veterinar al forțelor armate egiptene la drumul El-Nasr, peste drum de clubul Al Ahly, în periferia estică a orașului Cairo (localizată la 30°04′19,6″N 31°21′16,5″E) și conexiunea autostradală de 10 km pe drumul El-Nasr și drumul spre aeroport cu aeroportul internațional Cairo.

(a)

Delimitarea EDFZ:

De la intersecția drumului El Nasr cu drumul El-Shaheed Ibrahim El-Shaikh (la 30°04′13,6″N 31°21′04,3″E) de-a lungul drumului El-Shaheed Ibrahim El-Shaikh pe o lungime de aproximativ 500 m spre nord până la prima joncțiune cu „Passage Inside Armed Forces” („pasajul”), spre dreapta și urmând pasajul pe o lungime de aproximativ 100 m spre est, din nou spre dreapta și urmând pasajul pe o lungime de 150 m spre sud, spre stânga și urmând pasajul pe o lungime de 300 m spre est, spre dreapta și urmând pasajul pe o lungime de 100 m spre sud până la drumul El-Nasr, spre dreapta și urmând drumul El-Nasr pe o lungime de 300 m spre sud-vest până în partea opusă joncțiunii drumului El-Nasr cu drumul Hassan Ma'moon, apoi spre dreapta și urmând pasajul pe o lungime de 100 m spre nord, spre stânga și urmând pasajul pe o lungime de 120 m spre vest, spre stânga și urmând pasajul pe o lungime de 200 m spre sud, spre dreapta și urmând drumul El-Nasr pe o lungime de 100 m spre vest până la intersecția drumului El Nasr cu drumul El-Shaheed Ibrahim El-Shaikh.

(b)

Delimitarea zonei de carantină înaintea exportării în EDFZ:

Din punctul opus joncțiunii drumului El-Nasr cu drumul Hassan Ma'moon urmând pasajul pe o lungime de 100 m spre nord, spre dreapta și urmând pasajul pe o lungime de 250 m spre est, spre dreapta și urmând pasajul pe o lungime de 50 m spre sud până la drumul El-Nasr, spre dreapta și urmând drumul El-Nasr pe o lungime de 300 m spre sud-vest până în partea opusă joncțiunii drumului El-Nasr cu drumul Hassan Ma'moon.”.


28.10.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 293/46


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/1900 A COMISIEI

din 26 octombrie 2016

de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre, în ceea ce privește rubricile pentru Estonia, Letonia și Polonia

[notificată cu numărul C(2016) 6793]

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 89/662/CEE a Consiliului din 11 decembrie 1989 privind controlul veterinar în cadrul schimburilor intracomunitare în vederea realizării pieței interne (1), în special articolul 9 alineatul (4),

având în vedere Directiva 90/425/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind controalele veterinare și zootehnice aplicabile în schimburile intracomunitare cu anumite animale vii și produse în vederea realizării pieței interne (2), în special articolul 10 alineatul (4),

având în vedere Directiva 2002/99/CE a Consiliului din 16 decembrie 2002 de stabilire a normelor de sănătate animală care reglementează producția, transformarea, distribuția și introducerea produselor de origine animală destinate consumului uman (3), în special articolul 4 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE a Comisiei (4) stabilește măsuri zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre. În părțile I, II, III și IV ale anexei la decizia de punere în aplicare menționată sunt delimitate și enumerate anumite zone ale statelor membre respective, diferențiate în funcție de nivelul de risc pe baza situației epidemiologice. Lista include anumite zone din Estonia, Letonia și Polonia.

(2)

În august 2016, în districtul Mońki din Polonia a apărut un focar individual de pestă porcină africană la porci domestici, într-o zonă enumerată în prezent în partea I a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE; în septembrie 2016 a apărut un alt caz individual de pestă porcină africană la porcii mistreți din aceeași zonă. În septembrie 2016, a fost constatat un mic număr de focare de pestă porcină africană la porcii domestici din districtul Łosice și în districtul Siemiatycze din Polonia, într-o zonă enumerată în prezent în partea III din anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE, în imediata apropiere a zonelor enumerate în părțile I și II ale anexei respective. Apariția acestei boli în zonele respective, împreună cu modificarea recentă a situației epidemiologice, constituie o creștere a nivelului de risc de care trebuie să se țină seama. În consecință, anumite zone din Polonia enumerate în partea I a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE ar trebui să fie incluse în prezent în partea III a anexei respective.

(3)

Începând din octombrie 2015, nu au fost notificate focare de pestă porcină africană la porcii domestici din acele zone din Estonia enumerate în partea III a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE și aflate la sud de drumul 92. În plus, în zonele respective a fost pusă în aplicare supravegherea măsurilor de biosecuritate, pe baza programului național pentru biosecuritate destinat să prevină răspândirea pestei porcine africane. Aceste elemente indică o îmbunătățire a situației epidemiologice. În consecință, ar trebui ca acele zone din statul membru respectiv să fie enumerate în prezent în partea II, și nu în partea III a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE.

(4)

În septembrie 2016, în municipalitatea Gulbenes din Letonia a apărut un focar individual de pestă porcină africană la porci domestici, într-o zonă enumerată în prezent în partea II a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE. Apariția acestui focar, împreună cu modificarea recentă a situației epidemiologice, constituie o creștere a nivelului de risc de care trebuie să se țină seama. În consecință, anumite zone din Letonia ar trebui să fie enumerate în prezent în partea III, și nu în partea II a anexei respective.

(5)

În cadrul evaluării riscului pentru sănătatea animală determinat de situația bolii respective în Estonia, Letonia și Polonia, ar trebui să fie luată în considerare evoluția situației epidemiologice actuale a pestei porcine africane la populațiile de porci domestici și sălbatici afectate din Uniune. Pentru a focaliza măsurile zoosanitare prevăzute în Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE și pentru a preveni răspândirea în continuare a pestei porcine africane, prevenind totodată orice perturbare inutilă a comerțului în Uniune și evitând instituirea de către țări terțe a unor bariere nejustificate în calea comerțului, lista Uniunii cu zonele care fac obiectul unor măsuri zoosanitare prevăzută în anexa la Decizia de punere în aplicare menționată ar trebui modificată astfel încât să țină seama de modificările survenite în situația epidemiologică actuală în ceea ce privește boala respectivă în Estonia, Letonia și Polonia.

(6)

Prin urmare, anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE ar trebui modificată în consecință.

(7)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE se înlocuiește cu textul anexei la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 26 octombrie 2016.

Pentru Comisie

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 395, 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 224, 18.8.1990, p. 29.

(3)  JO L 18, 23.1.2003, p. 11.

(4)  Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE a Comisiei din 9 octombrie 2014 privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre și de abrogare a Deciziei de punere în aplicare 2014/178/UE (JO L 295, 11.10.2014, p. 63).


ANEXĂ

Anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXĂ

PARTEA I

1.   Estonia

Următoarele zone din Estonia:

comitatul (maakond) Hiiumaa.

2.   Letonia

Următoarele zone din Letonia:

în municipalitatea (novads) Bauskas, localitățile (pagasti) IĪslīces, Gailīšu, Brunavas și Ceraukstes;

în municipalitatea (novads) Dobeles, localitățile (pagasti) Bikstu, Zebrenes, Annenieku, Naudītes, Penkules, Auru și Krimūnu, Dobeles, Berzes, partea din localitatea (pagasts) Jaunbērzes aflată la vest de drumul P98, precum și orașul (pilsēta) Dobele;

în municipalitatea (novads) Jelgavas, localitățile (pagasti) Glūdas, Svētes, Platones, Vircavas, Jaunsvirlaukas, Zaļenieku, Vilces, Lielplatones, Elejas și Sesavas;

în municipalitatea (novads) Kandavas, localitățile (pagasti) Vānes și Matkules;

în municipalitatea (novads) Talsu, localitățile (pagasti) Lubes, Īves, Valdgales, Ģibuļu, Lībagu, Laidzes, Ārlavas, Abavas și orașele (pilsētas) Sabile, Talsi, Stende și Valdemārpils;

municipalitatea (novads) Brocēnu;

municipalitatea (novads) Dundagas;

municipalitatea (novads) Jaunpils;

municipalitatea (novads) Rojas;

municipalitatea (novads) Rundāles;

municipalitatea (novads) Stopiņu;

municipalitatea (novads) Tērvetes;

orașul (pilsēta) Bauska;

orașul (republikas pilsēta) Jelgava;

orașul (republikas pilsēta) Jūrmala.

3.   Lituania

Următoarele zone din Lituania:

în municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Jurbarkas, comunele (seniūnijos) Raudonės, Veliuonos, Seredžiaus și Juodaičių;

în municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Pakruojis, comunele (seniūnijos) Klovainių, Rozalimo și Pakruojo;

în municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Panevežys, partea comunei (seniūnija) Krekenavos aflată la vest de râul Nevėžis;

în municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Raseiniai, comunele (seniūnijos) Ariogalos, Ariogalos miestas, Betygalos, Pagojukų și Šiluvos;

în municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Šakiai, comunele (seniūnijos) Plokščių, Kriūkų, Lekėčių, Lukšių, Griškabūdžio, Barzdų, Žvirgždaičių, Sintautų, Kudirkos Naumiesčio, Slavikų și Šakių;

municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Pasvalys;

municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Vilkaviškis;

municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Radviliškis;

municipalitatea (savivaldybė) Kalvarija;

municipalitatea (savivaldybė) Kazlų Rūda;

municipalitatea (savivaldybė) Marijampolė.

4.   Polonia

Următoarele zone din Polonia:

 

în voievodatul (województwo) Warmińsko-Mazurskie:

municipalitățile (gminy) Kalinowo și Prostki din districtul (powiat) Ełcki;

municipalitatea (gmina) Biała Piska din districtul (powiat) Piski.

 

În voievodatul (województwo) Podlaskie:

districtul (powiat) Augustów;

municipalitățile (gminy) Brańsk cu orașul Brańsk, Boćki, Rudka, Wyszki, partea din municipalitatea (gmina) Bielsk Podlaski aflată la vest de linia creată de drumul 19 (mergând spre nord din orașul Bielsk Podlaski) și prelungită până la limita de est a orașului Bielsk Podlaski și de drumul 66 (mergând spre sud din orașul Bielsk Podlaski), orașul Bielsk Podlaski, partea din municipalitatea (gmina) Orla aflată la vest de drumul 66, în districtul (powiat) Bielsko;

municipalitățile (gminy) Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Łapy și Poświętne din districtul (powiat) Białystok;

municipalitățile (gminy) Drohiczyn, Dziadkowice, Grodzisk și Perlejewo din districtul (powiat) Siemiatycze;

municipalitățile (gminy) Rutka-Tartak, Szypliszki, Suwałki și Raczki din districtul (powiat) Suwałki;

municipalitățile (gminy) Grabowo și Stawiski din districtul (powiat) Kolneński;

districtul (powiat) Łomża;

capitala districtului (powiat M.) Białystok;

capitala districtului (powiat M.) Łomża;

capitala districtului (powiat M.) Suwałki;

districtul (powiat) Sejny;

districtul (powiat) Wysokie Mazowieckie;

districtul (powiat) Zambrów.

 

În voievodatul (województwo) Mazovia:

municipalitățile (gminy) Ceranów, Jabłonna Lacka, Sterdyń și Repki din districtul (powiat) Sokołów;

municipalitățile (gminy) Korczew, Przesmyki, Paprotnia, Suchożebry, Mordy, Siedlce și Zbuczyn din districtul (powiat) Siedlce;

capitala districtului (powiat M.) Siedlce;

municipalitățile (gminy) Rzekuń, Troszyn, Czerwin și Goworowo din districtul (powiat) Ostrołęka;

municipalitățile (gminy) Olszanka, Łosice și Platerów din districtul (powiat) Łosice;

districtul (powiat) Ostrów.

 

În voievodatul (województwo) Lublin:

municipalitatea (gmina) Hanna din districtul (powiat) Włodawa;

municipalitățile (gminy) Miedzyrzec Podlaski cu orașul Miedzyrzec Podlaski, Drelów, Łomazy, Rossosz, Piszczac, Kodeń, Tuczna, Sławatycze, Wisznice și Sosnówka din districtul (powiat) Biała Podlaska;

municipalitățile (gminy) Kąkolewnica Wschodnia și Komarówka Podlaska din districtul (powiat) Radzyń Podlaski.

PARTEA II

1.   Estonia

Următoarele zone din Estonia:

orașul (linn) Elva;

orașul (linn) Võhma;

orașul (linn) Kuressaare;

orașul (linn) Rakvere;

orașul (linn) Tartu;

orașul (linn) Viljandi;

comitatul (maakond) Harjumaa [excluzând partea comunei (vald) Kuusalu aflată la sud de drumul 1 (E20), comuna (vald) Aegviidu și comuna (vald) Anija];

comitatul (maakond) Ida-Virumaa;

comitatul (maakond) Läänemaa;

comitatul (maakond) Pärnumaa;

comitatul (maakond) Põlvamaa;

comitatul (maakond) Võrumaa;

comitatul (maakond) Valgamaa;

comitatul (maakond) Raplamaa;

comuna (vald) Suure-Jaani;

partea comunei (vald) Tamsalu aflată la nord-est de calea ferată Tallinn-Tartu;

comuna (vald) Tartu;

comuna (vald) Abja;

comuna (vald) Alatskivi;

comuna (vald) Haaslava;

comuna (vald) Haljala;

comuna (vald) Tarvastu;

comuna (vald) Nõo;

comuna (vald) Ülenurme;

comuna (vald) Tähtvere;

comuna (vald) Rõngu;

comuna (vald) Rannu;

comuna (vald) Konguta;

comuna (vald) Puhja;

comuna (vald) Halliste;

comuna (vald) Kambja;

comuna (vald) Karksi;

comuna (vald) Kihelkonna;

comuna (vald) Kõpu;

comuna (vald) Lääne-Saare;

comuna (vald) Laekvere;

comuna (vald) Leisi;

comuna (vald) Luunja;

comuna (vald) Mäksa;

comuna (vald) Meeksi;

comuna (vald) Muhu;

comuna (vald) Mustjala;

comuna (vald) Orissaare;

comuna (vald) Peipsiääre;

comuna (vald) Piirissaare;

comuna (vald) Pöide;

comuna (vald) Rägavere;

comuna (vald) Rakvere;

comuna (vald) Ruhnu;

comuna (vald) Salme;

comuna (vald) Sõmeru;

comuna (vald) Torgu;

comuna (vald) Vara;

comuna (vald) Vihula;

comuna (vald) Viljandi;

comuna (vald) Vinni;

comuna (vald) Viru-Nigula;

comuna (vald) Võnnu.

2.   Letonia

Următoarele zone din Letonia:

în municipalitatea (novads) Balvu, localitățile (pagasti) Vīksnas, Bērzkalnes, Vectilžas, Lazdulejas, Briežuciema, Tilžas, Bērzpils și Krišjāņu;

în municipalitatea (novads) Bauskas, localitățile (pagasti) Mežotnes, Codes, Dāviņu și Vecsaules;

în municipalitatea (novads) Dobeles, partea localității (pagasts) Jaunbērzes aflată la est de drumul P98;

în municipalitatea (novads) Gulbenes, localitatea (pagasts) Līgo;

în municipalitatea (novads) Jelgavas, localitățile (pagasti) Kalnciema, Līvbērzes și Valgundes;

în municipalitatea (novads) Kandavas, localitățile (pagasti) Cēres, Kandavas, Zemītes și Zantes și orașul Kandava;

în municipalitatea (novads) Limbažu, localitățile (pagasti) Skultes, Vidrižu, Limbažu și Umurgas;

în municipalitatea (novads) Rugāju, localitatea (pagasts) Lazdukalna;

în municipalitatea (novads) Salacgrīvas, localitatea (pagasts) Liepupes;

în municipalitatea (novads) Talsu, localitățile (pagasti) Ķūļciema, Balgales, Vandzenes, Laucienes, Virbu și Strazdes;

municipalitatea (novads) Ādažu;

municipalitatea (novads) Aizkraukles;

municipalitatea (novads) Aknīstes;

municipalitatea (novads) Alūksnes;

municipalitatea (novads) Amatas;

în municipalitatea (novads) Apes, localitățile (pagasti) Trapenes, Gaujienas și Apes și orașul (pilsēta) Ape;

municipalitatea (novads) Babītes;

municipalitatea (novads) Baldones;

municipalitatea (novads) Baltinavas;

municipalitatea (novads) Carnikavas;

municipalitatea (novads) Cēsu;

municipalitatea (novads) Cesvaines;

municipalitatea (novads) Engures;

municipalitatea (novads) Ērgļu;

municipalitatea (novads) Garkalnes;

municipalitatea (novads) Iecavas;

municipalitatea (novads) Ikšķiles;

municipalitatea (novads) Ilūkstes;

municipalitatea (novads) Inčukalna;

municipalitatea (novads) Jaunjelgavas;

municipalitatea (novads) Jēkabpils;

municipalitatea (novads) Ķeguma;

municipalitatea (novads) Ķekavas;

municipalitatea (novads) Kocēnu;

municipalitatea (novads) Kokneses;

municipalitatea (novads) Krimuldas;

municipalitatea (novads) Krustpils;

municipalitatea (novads) Lielvārdes;

municipalitatea (novads) Līgatnes;

municipalitatea (novads) Līvānu;

municipalitatea (novads) Lubānas;

municipalitatea (novads) Madonas;

municipalitatea (novads) Mālpils;

municipalitatea (novads) Mārupes;

municipalitatea (novads) Mērsraga;

municipalitatea (novads) Neretas;

municipalitatea (novads) Ogres;

municipalitatea (novads) Olaines;

municipalitatea (novads) Ozolnieki;

municipalitatea (novads) Pārgaujas;

municipalitatea (novads) Pļaviņu;

municipalitatea (novads) Priekuļu;

în municipalitatea (novads) Raunas, localitatea (pagasts) Raunas;

municipalitatea (novads) Ropažu;

municipalitatea (novads) Salas;

municipalitatea (novads) Salaspils;

municipalitatea (novads) Saulkrastu;

municipalitatea (novads) Sējas;

municipalitatea (novads) Siguldas;

municipalitatea (novads) Skrīveru;

în municipalitatea (novads) Smiltenes, localitățile (pagasti) Brantu, Blomes, Smiltenes, Bilskas și Grundzāles și orașul (pilsēta) Smiltene;

municipalitatea (novads) Tukuma;

municipalitatea (novads) Varakļānu;

municipalitatea (novads) Vecpiebalgas;

municipalitatea (novads) Vecumnieku;

municipalitatea (novads) Viesītes;

municipalitatea (novads) Viļakas;

orașul (pilsēta) Limbaži;

orașul (republikas pilsēta) Jēkabpils;

orașul (republikas pilsēta) Valmiera.

3.   Lituania

Următoarele zone din Lituania:

în municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Anykščiai, comunele (seniūnijos) Kavarskas, Kurkliai și partea din Anykščiai aflată la sud-vest de drumurile 121 și 119;

în municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Jonava, comunele (seniūnijos) Šilų și Bukonių, iar în comuna (seniūnija) Žeimių, satele Biliuškiai, Drobiškiai, Normainiai II, Normainėliai, Juškonys, Pauliukai, Mitėniškiai, Zofijauka și Naujokai;

în municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Kaunas, comunele (seniūnijos) Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Čekiškės, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Kulautuvos, Linksmakalnio, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vilkijos, Vilkijos apylinkių și Zapyškio;

în municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Kėdainiai, comunele (seniūnijos) Josvainių și Pernaravos;

în municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Panevėžys, comunele (seniūnijos) Karsakiškio, Naujamiesčio, Paįstrio, Panevėžio, Ramygalos, Smilgių, Upytės, Vadoklių,Velžio și partea din comuna (seniūnija) Krekenavos aflată la est de râul Nevėžis;

în municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Prienai, comunele (seniūnijos) Veiverių, Šilavoto, Naujosios Ūtos, Balbieriškio, Ašmintos, Išlaužo, Pakuonių;

în municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Šalčininkai, comunele (seniūnijos) Jašiūnų, Turgelių, Akmenynės, Šalčininkų, Gerviškių, Butrimonių, Eišiškių, Poškonių, Dieveniškių;

în municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Varėna, comunele (seniūnijos) Kaniavos, Marcinkonių și Merkinės;

în municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Vilnius, părțile din comunele (seniūnijos) Sudervė și Dūkštai situate la nord-est de drumul 171, comunele (seniūnijos) Maišiagala, Zujūnų, Avižienių, Riešės, Paberžės, Nemenčinės, Nemenčinės miesto, Sužionių, Buivydžių, Bezdonių, Lavoriškių, Mickūnų, Šatrininkų, Kalvelių, Nemėžių, Rudaminos, Rūkainių, Medininkų, Marijampolio, Pagirių și Juodšilių;

municipalitatea (miesto savivaldybė) Alytus;

în municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Utena, comunele (seniūnijos) Sudeikių, Utenos, Utenos miesto, Kuktiškių, Daugailių, Tauragnų, Saldutiškio;

în municipalitatea (miesto savivaldybė) Alytus, comunele (seniūnijos) Pivašiūnų, Punios, Daugų, Alovės, Nemunaičio, Raitininkų, Miroslavo, Krokialaukio, Simno și Alytaus;

municipalitatea (miesto savivaldybė) Kaunas;

municipalitatea (miesto savivaldybė) Panevėžys;

municipalitatea (miesto savivaldybė) Prienai;

municipalitatea (miesto savivaldybė) Vilnius;

municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Biržai;

municipalitatea (savivaldybė) Druskininkai;

municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Ignalina;

municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Lazdijai;

municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Molėtai;

municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Rokiškis;

municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Širvintos;

municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Švenčionys;

municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Ukmergė;

municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Zarasai;

municipalitatea (savivaldybė) Birštonas;

municipalitatea (savivaldybė) Visaginas.

4.   Polonia

Următoarele zone din Polonia:

În voievodatul (województwo) Podlaskie:

municipalitățile (gminy) Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Michałowo, Supraśl, Tykocin, Wasilków, Zabłudów și Zawady din districtul (powiat) Białystok;

districtul (powiat) Sokółka;

municipalitatea (gmina) Dubicze Cerkiewne, părțile din municipalitățile (gminy) Kleszczele și Czeremcha aflate la est de drumul 66, în districtul (powiat) Hajnówka;

partea din municipalitatea (gmina) Bielsk Podlaski aflată la est de linia creată de drumul 19 (mergând spre nord din orașul Bielsk Podlaski) și prelungită de limita de est a orașului Bielsk Podlaski și de drumul 66 (mergând spre sud din orașul Bielsk Podlaski), partea din municipalitatea (gmina) Orla aflată la est de drumul 66, în districtul (powiat) Bielsko.

PARTEA III

1.   Estonia

Următoarele zone din Estonia:

comitatul (maakond) Jõgevamaa;

comitatul (maakond) Järvamaa;

partea comunei (vald) Kuusalu aflată la sud de drumul 1 (E20);

partea comunei (vald) Tamsalu aflată la sud-vest de calea ferată Tallinn-Tartu;

comuna (vald) Aegviidu;

comuna (vald) Anija;

comuna (vald) Kadrina;

comuna (vald) Kolga-Jaani;

comuna (vald) Kõo;

comuna (vald) Laeva;

comuna (vald) Laimjala;

comuna (vald) Pihtla;

comuna (vald) Rakke;

comuna (vald) Tapa;

comuna (vald) Väike-Maarja;

comuna (vald) Valjala.

2.   Letonia

Următoarele zone din Letonia:

în municipalitatea (novads) Balvu, localitățile (pagasti) Kubuļu și Balvu și orașul (pilsēta) Balvi;

în municipalitatea (novads) Gulbenes, localitățile (pagasti) Beļavas, Galgauskas, Jaungulbenes, Daukstu, Stradu, Litenes, Stāmerienas, Tirzas, Druvienas, Rankas, Lizuma și Lejasciema și orașul (pilsēta) Gulbene;

municipalitatea (novads) Jaunpiebalgas;

în municipalitatea (novads) Rauna, localitatea (pagasts) Drustu;

în municipalitatea (novads) Smiltenes, localitățile (pagasti) Launkalnes, Variņu și Palsmanes;

în municipalitatea (novads) Apes, localitatea (pagasts) Virešu;

în municipalitatea (novads) Limbažu, localitățile (pagasti) Viļķenes, Pāles și Katvaru;

în municipalitatea (novads) Rugāju, localitatea (pagasts) Rugāju;

în municipalitatea (novads) Salacgrīvas, localitățile (pagasti) Ainažu și Salacgrīvas;

municipalitatea (novads) Aglonas;

municipalitatea (novads) Alojas;

municipalitatea (novads) Beverīnas;

municipalitatea (novads) Burtnieku;

municipalitatea (novads) Ciblas;

municipalitatea (novads) Dagdas;

municipalitatea (novads) Daugavpils;

municipalitatea (novads) Kārsavas;

municipalitatea (novads) Krāslavas;

municipalitatea (novads) Ludzas;

municipalitatea (novads) Mazsalacas;

municipalitatea (novads) Naukšēnu;

municipalitatea (novads) Preiļu;

municipalitatea (novads) Rēzeknes;

municipalitatea (novads) Riebiņu;

municipalitatea (novads) Rūjienas;

municipalitatea (novads) Strenču;

municipalitatea (novads) Valkas;

municipalitatea (novads) Vārkavas;

municipalitatea (novads) Viļānu;

municipalitatea (novads) Zilupes;

orașul (pilsēta) Ainaži;

orașul (pilsēta) Salacgrīva;

orașul (republikas pilsēta) Daugavpils;

orașul (republikas pilsēta) Rēzekne.

3.   Lituania

Următoarele zone din Lituania:

în municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Anykščiai, comunele (seniūnijos) Debeikių, Skiemonių, Viešintų, Andrioniškio, Svėdasų, Troškūnų, Traupio și partea din comuna (seniūnija) Anykščių aflată la nord-est de drumurile 121 și 119;

în municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Alytus, comuna (seniūnija) Butrimonių;

în municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Jonava, comunele (seniūnijos) Upninkų, Ruklos, Dumsių, Užusalių, Kulvos și, în comuna (seniūnija) Žeimiai, satele Akliai, Akmeniai, Barsukinė, Blauzdžiai, Gireliai, Jagėlava, Juljanava, Kuigaliai, Liepkalniai, Martyniškiai, Milašiškiai, Mimaliai, Naujasodis, Normainiai I, Paduobiai, Palankesiai, Pamelnytėlė, Pėdžiai, Skrynės, Svalkeniai, Terespolis, Varpėnai, Žeimių gst., Žieveliškiai și Žeimių miestelis;

municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Kaišiadorys;

în municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Kaunas, comunele (seniūnijos) Vandžiogalos, Lapių, Karmėlavos și Neveronių;

în municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Kėdainiai, comunele (seniūnijos) Pelėdnagių, Krakių, Dotnuvos, Gudžiūnų, Surviliškio, Vilainių, Truskavos, Šėtos și Kėdainių miesto;

în municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Prienai, comunele (seniūnijos) Jiezno și Stakliškių;

în municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Panevėžys, comunele (seniūnijos) Miežiškių și Raguvos;

în municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Šalčininkai, comunele (seniūnijos) Baltosios Vokės, Pabarės, Dainavos și Kalesninkų;

în municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Varėna, comunele (seniūnijos) Valkininkų, Jakėnų, Matuizų, Varėnos și Vydenių;

în municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Vilnius, părțile din comunele (seniūnijos) Sudervė și Dūkštai aflate la sud-vest de drumul 171;

în municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Utena, comunele (seniūnijos) Užpalių, Vyžuonų și Leliūnų;

municipalitatea (savivaldybė) Elektrėnai;

municipalitatea (miesto savivaldybė) Jonava;

municipalitatea (miesto savivaldybė) Kaišiadorys;

municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Kupiškis;

municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Trakai.

4.   Polonia

Următoarele zone din Polonia:

 

În voievodatul (województwo) Podlaskie:

districtul (powiat) Grajewski;

districtul (powiat) Mońki;

municipalitățile (gminy) Czyże, Białowieża și Hajnówka cu orașul Hajnówka, Narew, Narewka și părțile din municipalitățile (gminy) Czeremcha și Kleszczele aflate la vest de drumul 66 din districtul (powiat) Hajnówka;

municipalitățile (gminy) Mielnik, Milejczyce, Nurzec-Stacja, Siemiatycze cu orașul Siemiatycze, din districtul (powiat) Siemiatycze.

 

În voievodatul (województwo) Mazovia:

municipalitățile (gminy) Sarnaki, Stara Kornica și Huszlew din districtul (powiat) Łosice.

 

În voievodatul (województwo) Lublin:

municipalitățile (gminy) Konstantynów, Janów Podlaski, Leśna Podlaska, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie și Terespol cu orașul Terespol din districtul (powiat) Biała Podlaska;

capitala districtului (powiat M.) Biała Podlaska.

PARTEA IV

Italia

Următoarele zone din Italia:

toate zonele din Sardinia.”


ACTE ADOPTATE DE ORGANISME CREATE PRIN ACORDURI INTERNAŢIONALE

28.10.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 293/58


DECIZIA NR. 1/2016 A CONSILIULUI DE STABILIZARE ȘI DE ASOCIERE UE-FOSTA REPUBLICĂ IUGOSLAVĂ A MACEDONIEI

din 20 ianuarie 2016

care înlocuiește Protocolul nr. 4 privind definirea conceptului de „produse originare” și metodele de cooperare administrativă la Acordul de stabilizare și de asociere dintre Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, pe de altă parte [2016/1901]

CONSILIUL DE STABILIZARE ȘI DE ASOCIERE UE-FOSTA REPUBLICĂ IUGOSLAVĂ A MACEDONIEI,

având în vedere Acordul de stabilizare și de asociere dintre Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, pe de altă parte (1), în special articolul 40,

având în vedere Protocolul nr. 4 la Acordul de stabilizare și de asociere dintre Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, pe de altă parte, privind definirea conceptului de „produse originare” și metodele de cooperare administrativă,

întrucât:

(1)

Articolul 40 din Acordul de stabilizare și de asociere dintre Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, pe de altă parte (denumit în continuare „acordul”) face trimitere la Protocolul nr. 4 la acord (denumit în continuare „Protocolul nr. 4”), care stabilește regulile de origine și prevede cumulul de origine între Uniunea Europeană, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, Turcia și orice țară sau teritoriu care participă la procesul de stabilizare și de asociere al Uniunii.

(2)

Conform articolului 39 din Protocolul nr. 4, Consiliul de stabilizare și de asociere prevăzut la articolul 108 din acord poate decide să modifice dispozițiile Protocolului nr. 4.

(3)

Convenția regională cu privire la regulile de origine preferențiale pan-euro-mediteraneene (2) (denumită în continuare „convenția”), urmărește să înlocuiască protocoalele privind regulile de origine aflate în prezent în vigoare în țările din zona pan-euro-mediteraneeană cu un act juridic unic. Fosta Republică iugoslavă a Macedoniei și alți participanți la procesul de stabilizare și de asociere din Balcanii de Vest au fost invitați să se alăture sistemului de cumul de origine diagonal paneuropean în cadrul Agendei de la Salonic, aprobată de Consiliul European din iunie 2003. Aceștia au fost invitați să se alăture convenției printr-o decizie a Conferinței ministeriale euro-mediteraneene din octombrie 2007.

(4)

Uniunea și fosta Republică iugoslavă a Macedoniei au semnat convenția la 15 iunie 2011.

(5)

Uniunea și fosta Republică iugoslavă a Macedoniei și-au depus instrumentele de acceptare pe lângă depozitarul convenției la 26 martie 2012, respectiv la 14 iunie 2012. În consecință, în aplicarea articolului 10 alineatul (3) din convenție, aceasta a intrat în vigoare pentru Uniune și pentru fosta Republică iugoslavă a Macedoniei la 1 mai 2012, respectiv la 1 august 2012.

(6)

Protocolul nr. 4 ar trebui, prin urmare, să fie înlocuit printr-un nou protocol care să facă trimitere la convenție,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Protocolul nr. 4 la Acordul de stabilizare și de asociere dintre Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, pe de altă parte, privind definirea conceptului de „produse originare” și metodele de cooperare administrativă, se înlocuiește cu textul prevăzut în anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Prezenta decizie se aplică de la 1 mai 2015.

Adoptată la Bruxelles, 20 ianuarie 2016.

Pentru Consiliul de stabilizare și de asociere UE-fosta Republică iugoslavă a Macedoniei

Președintele


(1)  JO L 84, 20.3.2004, p. 13.

(2)  JO L 54, 26.2.2013, p. 4.


 

Image Image Image

ANEXĂ

Protocolul nr. 4

privind definirea conceptului de „produse originare” și metodele de cooperare administrativă

Articolul 1

Regulile de origine aplicabile

(1)   În sensul aplicării prezentului acord, se aplică apendicele I și dispozițiile pertinente prevăzute în apendicele II la Convenția regională cu privire la regulile de origine preferențiale pan-euro-mediteraneene (1) (denumită în continuare „convenția”).

(2)   Toate trimiterile la „acordul relevant” din apendicele I și din dispozițiile pertinente prevăzute în apendicele II la Convenția regională cu privire la regulile de origine preferențiale pan-euro-mediteraneene se interpretează ca fiind trimiteri la prezentul acord.

Articolul 2

Soluționarea litigiilor

(1)   În cazul în care litigiile survenite în urma procedurilor de verificare prevăzute la articolul 32 din apendicele I la convenție nu pot fi soluționate între autoritățile vamale care solicită verificarea și autoritățile vamale responsabile cu efectuarea verificării respective, acestea sunt înaintate Consiliului de stabilizare și de asociere.

(2)   În toate cazurile, soluționarea litigiilor dintre importator și autoritățile vamale din țara importatoare se efectuează în conformitate cu legislația țării respective.

Articolul 3

Modificări ale protocolului

Consiliul de stabilizare și de asociere poate decide modificarea dispozițiilor prezentului protocol.

Articolul 4

Denunțarea convenției

(1)   Dacă fie Uniunea Europeană, fie fosta Republică iugoslavă a Macedoniei notifică în scris depozitarului convenției intenția lor de a denunța convenția în conformitate cu articolul 9 din convenție, Uniunea Europeană și fosta Republică iugoslavă a Macedoniei inițiază imediat negocieri cu privire la regulile de origine în scopul punerii în aplicare a prezentului acord.

(2)   Până la intrarea în vigoare a noilor reguli de origine negociate, prezentului acord i se aplică în continuare regulile de origine incluse în apendicele I și, după caz, dispozițiile pertinente prevăzute în apendicele II la convenție, aplicabile la data denunțării. Cu toate acestea, de la data denunțării, regulile de origine incluse în apendicele I și, după caz, dispozițiile pertinente prevăzute în apendicele II la convenție se interpretează astfel încât să permită cumulul bilateral numai între Uniunea Europeană și fosta Republică iugoslavă a Macedoniei.

Articolul 5

Dispoziții tranzitorii – cumulul

Fără a aduce atingere articolului 16 alineatul (5) și articolului 21 alineatul (3) din apendicele I la convenție, în cazul în care cumulul implică numai statele AELS, Insulele Feroe, Uniunea Europeană, Turcia și participanții la procesul de stabilizare și de asociere, dovada originii poate fi constituită de un certificat de circulație a mărfurilor EUR.1 sau de o declarație de origine.


(1)  JO L 54, 26.2.2013, p. 4.