ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 254

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 59
20 septembrie 2016


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul delegat (UE) 2016/1675 al Comisiei din 14 iulie 2016 de completare a Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului prin identificarea țărilor terțe cu un grad ridicat de risc care au deficiențe strategice ( 1 )

1

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1676 al Comisiei din 7 septembrie 2016 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Saucisson sec d'Auvergne/Saucisse sèche d'Auvergne (IGP)]

5

 

*

Regulamentul (UE) 2016/1677 al Comisiei din 14 septembrie 2016 de interzicere a pescuitului de langustină în apele din zonele VIIIa, VIIIb, VIIId și VIIIe de către navele care arborează pavilionul Belgiei

6

 

*

Regulamentul (UE) 2016/1678 al Comisiei din 14 septembrie 2016 de interzicere a pescuitului de merluciu în zonele VIIIa, VIIIb, VIIId și VIIIe de către navele care arborează pavilionul Belgiei

8

 

*

Regulamentul (UE) 2016/1679 al Comisiei din 14 septembrie 2016 de interzicere a pescuitului de cambulă de Baltica în zonele VIII, IX și X; în apele Uniunii din zona CECAF 34.1.1 de către navele care arborează pavilionul Belgiei

10

 

*

Regulamentul (UE) 2016/1680 al Comisiei din 14 septembrie 2016 de interzicere a pescuitului de limbă-de-mare în zonele VIIIa și VIIIb de către navele care arborează pavilionul Belgiei

12

 

*

Regulamentul (UE) 2016/1681 al Comisiei din 14 septembrie 2016 de interzicere a pescuitului de specii de cardină în apele din zonele VIIIa, VIIIb, VIIId și VIIIe de către navele care arborează pavilionul Belgiei

14

 

*

Regulamentul (UE) 2016/1682 al Comisiei din 14 septembrie 2016 de interzicere a pescuitului de pește-pescar în zonele VIIIa, VIIIb, VIIId și VIIIe de către navele care arborează pavilionul Belgiei

16

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1683 al Comisiei din 19 septembrie 2016 de modificare pentru a 253-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu ISIL (Da'esh) și cu organizația Al-Qaida

18

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1684 al Comisiei din 19 septembrie 2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

20

 

 

DECIZII

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/1685 a Comisiei din 16 septembrie 2016 de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt compuse sau fabricate din porumb modificat genetic Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 și din soiuri de porumb modificat genetic obținut din combinarea a două sau trei dintre evenimentele Bt11, MIR162, MIR604 și GA21 și de abrogare a Deciziilor 2010/426/UE, 2011/892/UE, 2011/893/UE și 2011/894/UE [notificată cu numărul C(2016) 5746]  ( 1 )

22

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

20.9.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 254/1


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2016/1675 AL COMISIEI

din 14 iulie 2016

de completare a Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului prin identificarea țărilor terțe cu un grad ridicat de risc care au deficiențe strategice

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și Directiva 2006/70/CE a Comisiei (1) și, în special, articolul 9 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Uniunea trebuie să asigure mecanisme de protecție eficientă pentru întreaga piață internă, cu scopul de a spori securitatea juridică pentru operatorii economici și pentru părțile interesate, în general, în relațiile acestora cu țări terțe. Integritatea piețelor financiare și buna funcționare a pieței interne în ansamblul ei sunt grav amenințate de țările care au deficiențe strategice în cadrul lor național de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului. Țările care au instituit cadre juridice și instituționale deficitare, cu standarde necorespunzătoare pentru controlul fluxurilor de bani, prezintă pericole semnificative pentru sistemul financiar al Uniunii.

(2)

Toate entitățile Uniunii obligate în temeiul Directivei (UE) 2015/849 ar trebui să aplice măsuri de precauție sporită în relațiile lor cu persoane fizice sau entități juridice stabilite în țări terțe cu un grad ridicat de risc, asigurând astfel cerințe echivalente pentru participanții pe piață pe întreg teritoriul Uniunii.

(3)

Articolul 9 din Directiva (UE) 2015/849 stabilește criteriile pe care trebuie să se bazeze evaluarea Comisiei și împuternicește Comisia să identifice țările terțe cu un grad ridicat de risc, ținând seama de aceste criterii.

(4)

Identificarea țărilor terțe cu un grad ridicat de risc trebuie să se bazeze pe o evaluare clară și obiectivă, axată pe respectarea de către o anumită țară a criteriilor stabilite în Directiva (UE) 2015/849 în ceea ce privește cadrul său juridic și instituțional de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, competențele și procedurile de care dispun autoritățile naționale competente pentru combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului și eficacitatea sistemului de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului în ceea ce privește abordarea riscurilor pe care le prezintă țara respectivă în domeniul spălării banilor sau al finanțării terorismului.

(5)

Toate constatările pe care trebuie să se bazeze o decizie a Comisiei de a include o jurisdicție pe lista țărilor terțe cu un grad ridicat de risc ar trebui să fie documentate cu informații solide, verificabile și actualizate.

(6)

În ceea ce privește Comisia, este esențial ca aceasta să recunoască pe deplin activitățile relevante întreprinse deja la nivel internațional pentru identificarea țărilor terțe cu un grad ridicat de risc, în special cele ale Grupului de Acțiune Financiară Internațională („GAFI”). Pentru a se asigura integritatea sistemului financiar global, este extrem de important ca lista țărilor terțe stabilită la nivelul Uniunii să fie strâns corelată, după caz, cu listele respective convenite la nivel internațional. Prin promovarea unei abordări globale la nivel internațional, Uniunea contribuie la consolidarea integrității financiare la nivel mondial și la o mai bună protecție a sistemului financiar internațional față de țările cu un grad ridicat de risc. O astfel de abordare globală contribuie la îndeplinirea condițiilor echivalente pentru entitățile obligate și la evitarea oricărui efect perturbator asupra sistemului financiar internațional.

(7)

În conformitate cu criteriile prevăzute în Directiva (UE) 2015/849, Comisia a luat în considerare toate evaluările disponibile efectuate la nivel de experți cu privire la factorii care fac ca o țară sau o jurisdicție să fie vulnerabilă, în special, în ceea ce privește spălarea de bani, finanțarea terorismului sau alte activități financiare ilicite. În special, Comisia a luat în considerare, după caz, cea mai recentă declarație publică a GAFI, documentele GAFI („Improving global AML/CFT Compliance: ongoing process”), rapoartele GAFI privind examinarea cooperării internaționale, precum și raportul de evaluare reciprocă realizat de GAFI și de organismele regionale similare cu GAFI în ceea ce privește riscurile prezentate de anumite țări terțe, în conformitate cu articolul 9 alineatul (4) din Directiva (UE) 2015/849.

(8)

Prin urmare, având în vedere nivelul ridicat de integrare a sistemului financiar internațional, legătura strânsă dintre operatorii de pe piață, volumul mare al tranzacțiilor transfrontaliere către/dinspre UE, precum și gradul de deschidere a pieței, se consideră că orice pericol pentru sistemul financiar internațional în ceea ce privește spălarea banilor/finanțarea terorismului reprezintă, de asemenea, un pericol pentru sistemul financiar al UE.

(9)

În conformitate cu cele mai recente informații relevante, în analiza Comisiei se concluzionează că Afganistan, Bosnia și Herțegovina, Guyana, Irak, Republica Democrată Populară Laos, Siria, Uganda, Vanuatu și Yemen ar trebui considerate țări terțe care au deficiențe strategice în regimurile lor de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, care prezintă un pericol semnificativ pentru sistemul financiar al Uniunii. Aceste țări au furnizat în scris un angajament politic la nivel înalt de a remedia deficiențele identificate și au elaborat un plan de acțiune împreună cu GAFI, în vederea îndeplinirii cerințelor prevăzute în Directiva (UE) 2015/849.

(10)

În conformitate cu cele mai recente informații relevante, în analiza Comisiei se concluzionează, în mod similar, că Iran ar trebui considerată țară terță cu deficiențe strategice în regimurile de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, care prezintă un pericol semnificativ pentru sistemul financiar al Uniunii. Această țară, identificată în Declarația publică a GAFI, a prezentat un angajament politic la nivel înalt de a remedia deficiențele identificate și a decis să solicite asistență tehnică pentru punerea în aplicare a Planului de acțiune al GAFI, în vederea îndeplinirii cerințelor prevăzute în Directiva (UE) 2015/849.

(11)

În conformitate cu cele mai recente informații relevante, în analiza Comisiei se concluzionează, în mod similar, că Republica Populară Democrată Coreeană ar trebui considerată țară terță cu deficiențe strategice în regimul de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, care prezintă un pericol semnificativ pentru sistemul financiar al Uniunii. Această țară, identificată în Declarația publică a GAFI, prezintă riscuri constante și semnificative în ceea ce privește spălarea banilor și de finanțarea terorismului, întrucât nu a reușit, în mod repetat, să remedieze deficiențele identificate.

(12)

Este esențial să se trimită, de către Comisie, o invitație către toate jurisdicțiile țărilor terțe identificate cu un grad ridicat de risc de a coopera pe deplin cu Comisia și cu organisme internaționale în vederea stabilirii și a punerii în aplicare eficace a măsurilor de remediere a deficiențelor strategice din regimurile lor de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului.

(13)

Este deosebit de important să se asigure de către Comisie o monitorizare permanentă a evoluțiilor în materie de evaluare a cadrelor juridice și instituționale existente în țările terțe, a competențelor și a procedurilor de care dispun autoritățile competente, precum și a eficacității regimurilor lor de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, în vederea actualizării listei țărilor terțe cu un grad ridicat de risc care au deficiențe strategice,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa prevede lista țărilor terțe cu deficiențe strategice în ceea ce privește regimurile de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului și care prezintă pericole semnificative pentru sistemul financiar al Uniunii („țări terțe cu un grad ridicat de risc”).

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în statele membre în conformitate cu tratatele.

Adoptat la Bruxelles, 14 iulie 2016.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 141, 5.6.2015, p. 73.


ANEXĂ

Țări terțe cu un grad ridicat de risc

I.   Țări terțe cu un grad ridicat de risc care au formulat în scris un angajament politic la nivel înalt de a remedia deficiențele identificate și au elaborat un plan de acțiune cu GAFI.

Nr.

Țări terțe cu un grad ridicat de risc

1

Afganistan

2

Bosnia și Herțegovina

3

Guyana

4

Irak

5

Republica Populară Democrată Laos

6

Siria

7

Uganda

8

Vanuatu

9

Yemen

II.   Țări terțe cu un grad ridicat de risc care au formulat în scris un angajament politic la nivel înalt de a remedia deficiențele identificate și care au decis să solicite asistență tehnică pentru punerea în aplicare a Planului de acțiune al GAFI, care sunt menționate în Declarația publică a GAFI.

Nr.

Țări terțe cu un grad ridicat de risc

1

Iran

III.   Țări terțe cu un grad ridicat de risc care prezintă în continuare riscuri considerabile în ceea ce privește spălarea banilor și finanțarea terorismului, care nu au reușit, în repetate rânduri, să remedieze deficiențele identificate și care sunt menționate în Declarația publică a GAFI.

Nr.

Țări terțe cu un grad ridicat de risc

1

Republica Populară Democrată Coreeană (RPDC)


20.9.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 254/5


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/1676 AL COMISIEI

din 7 septembrie 2016

de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Saucisson sec d'Auvergne/Saucisse sèche d'Auvergne (IGP)]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 52 alineatul (2),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 50 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, cererea de înregistrare a denumirii „Saucisson sec d'Auvergne”/„Saucisse sèche d'Auvergne”, depusă de Franța, a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (2).

(2)

Deoarece Comisiei nu i s-a comunicat nicio declarație de opoziție în conformitate cu articolul 51 din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, denumirea „Saucisson sec d'Auvergne”/„Saucisse sèche d'Auvergne” ar trebui, prin urmare, înregistrată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se înregistrează denumirea „Saucisson sec d'Auvergne”/„Saucisse sèche d'Auvergne” (IGP).

Denumirea menționată la primul paragraf identifică un produs din clasa 1.2. Produse din carne (preparate, sărate, afumate etc.) din anexa XI la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 668/2014 al Comisiei (3).

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 7 septembrie 2016.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Phil HOGAN

Membru al Comisiei


(1)  JO L 343, 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 160, 4.5.2016, p. 14.

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 668/2014 al Comisiei din 13 iunie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (JO L 179, 19.6.2014, p. 36).


20.9.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 254/6


REGULAMENTUL (UE) 2016/1677 AL COMISIEI

din 14 septembrie 2016

de interzicere a pescuitului de langustină în apele din zonele VIIIa, VIIIb, VIIId și VIIIe de către navele care arborează pavilionul Belgiei

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului (1), în special articolul 36 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) 2016/72 al Consiliului (2) stabilește cotele pentru 2016.

(2)

Conform informațiilor primite de Comisie, pentru capturile din stocul menționat în anexa la prezentul regulament efectuate de nave care arborează pavilionul statului membru menționat în aceeași anexă sau care sunt înmatriculate în respectivul stat membru, cota alocată pentru 2016 a fost epuizată.

(3)

Prin urmare, este necesară interzicerea pescuitului din acest stoc,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Epuizarea cotei

Cota de pescuit alocată pentru 2016 statului membru menționat în anexa la prezentul regulament pentru stocul indicat în aceeași anexă se consideră epuizată de la data stabilită în respectiva anexă.

Articolul 2

Interdicții

Activitățile de pescuit din stocul menționat în anexa la prezentul regulament efectuate de nave care arborează pavilionul statului membru menționat în aceeași anexă sau care sunt înmatriculate în respectivul stat membru se interzic începând de la data stabilită în anexă. După această dată, se interzic, în particular, păstrarea la bord, transferul, transbordarea sau debarcarea peștelui din stocul respectiv, capturat de navele în cauză.

Articolul 3

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 14 septembrie 2016.

Pentru Comisie,

pentru președinte

João AGUIAR MACHADO

Director general pentru afaceri maritime și pescuit


(1)  JO L 343, 22.12.2009, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) 2016/72 al Consiliului din 22 ianuarie 2016 de stabilire, pentru anul 2016, a posibilităților de pescuit pentru anumite stocuri de pește și grupuri de stocuri de pește, aplicabile în apele Uniunii și, pentru navele de pescuit din Uniune, în anumite ape din afara Uniunii și de modificare a Regulamentului (UE) 2015/104 (JO L 22, 28.1.2016, p. 1).


ANEXĂ

Nr.

25/TQ72

Statul membru

Belgia

Stocul

NEP/8ABDE.

Specia

Langustină (Nephrops norvegicus)

Zona

VIIIa, VIIIb, VIIId și VIIIe

Data încetării activităților

20.8.2016


20.9.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 254/8


REGULAMENTUL (UE) 2016/1678 AL COMISIEI

din 14 septembrie 2016

de interzicere a pescuitului de merluciu în zonele VIIIa, VIIIb, VIIId și VIIIe de către navele care arborează pavilionul Belgiei

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului (1), în special articolul 36 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) 2016/72 al Consiliului (2) stabilește cotele pentru 2016.

(2)

Conform informațiilor primite de Comisie, pentru capturile din stocul menționat în anexa la prezentul regulament efectuate de nave care arborează pavilionul statului membru menționat în aceeași anexă sau care sunt înmatriculate în respectivul stat membru, cota alocată pentru 2016 a fost epuizată.

(3)

Prin urmare, este necesară interzicerea pescuitului din acest stoc,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Epuizarea cotei

Cota de pescuit alocată pentru 2016 statului membru menționat în anexa la prezentul regulament pentru stocul indicat în aceeași anexă se consideră epuizată de la data stabilită în respectiva anexă.

Articolul 2

Interdicții

Activitățile de pescuit din stocul menționat în anexa la prezentul regulament efectuate de nave care arborează pavilionul statului membru menționat în aceeași anexă sau care sunt înmatriculate în respectivul stat membru se interzic începând de la data stabilită în anexă. După această dată, se interzic, în particular, păstrarea la bord, transferul, transbordarea sau debarcarea peștelui din stocul respectiv, capturat de navele în cauză.

Articolul 3

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 14 septembrie 2016.

Pentru Comisie,

pentru președinte

João AGUIAR MACHADO

Director general pentru afaceri maritime și pescuit


(1)  JO L 343, 22.12.2009, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) 2016/72 al Consiliului din 22 ianuarie 2016 de stabilire, pentru anul 2016, a posibilităților de pescuit pentru anumite stocuri de pește și grupuri de stocuri de pește, aplicabile în apele Uniunii și, pentru navele de pescuit din Uniune, în anumite ape din afara Uniunii și de modificare a Regulamentului (UE) 2015/104 (JO L 22, 28.1.2016, p. 1).


ANEXĂ

Nr.

26/TQ72

Statul membru

Belgia

Stocul

HKE/8ABDE.

Specia

Merluciu (Merluccius merluccius)

Zona

VIIIa, VIIIb, VIIId și VIIIe

Data încetării activităților

20.8.2016


20.9.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 254/10


REGULAMENTUL (UE) 2016/1679 AL COMISIEI

din 14 septembrie 2016

de interzicere a pescuitului de cambulă de Baltica în zonele VIII, IX și X; în apele Uniunii din zona CECAF 34.1.1 de către navele care arborează pavilionul Belgiei

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem de control al Uniunii pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului (1), în special articolul 36 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) 2016/72 al Consiliului (2) stabilește cotele pentru 2016.

(2)

Conform informațiilor primite de Comisie, capturile din stocul menționat în anexa la prezentul regulament efectuate de nave care arborează pavilionul statului membru menționat în aceeași anexă sau care sunt înmatriculate în respectivul stat membru au epuizat cota alocată pentru 2016.

(3)

Prin urmare, este necesară interzicerea pescuitului din acest stoc,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Epuizarea cotei

Cota de pescuit alocată pentru 2016 statului membru menționat în anexa la prezentul regulament pentru stocul indicat în aceeași anexă se consideră epuizată de la data stabilită în respectiva anexă.

Articolul 2

Interdicții

Activitățile de pescuit din stocul menționat în anexa la prezentul regulament efectuate de nave care arborează pavilionul statului membru menționat în aceeași anexă sau care sunt înmatriculate în respectivul stat membru se interzic începând de la data stabilită în anexa respectivă. După această dată, se interzic, în particular, păstrarea la bord, transferul, transbordarea sau debarcarea peștelui din stocul respectiv, capturat de navele în cauză.

Articolul 3

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 14 septembrie 2016.

Pentru Comisie,

pentru președinte

João AGUIAR MACHADO

Director general pentru afaceri maritime și pescuit


(1)  JO L 343, 22.12.2009, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) 2016/72 al Consiliului din 22 ianuarie 2016 de stabilire, pentru anul 2016, a posibilităților de pescuit pentru anumite stocuri de pește și grupuri de stocuri de pește, aplicabile în apele Uniunii și, pentru navele de pescuit din Uniune, în anumite ape din afara Uniunii și de modificare a Regulamentului (UE) 2015/104 (JO L 22, 28.1.2016, p. 1).


ANEXĂ

Nr.

27/TQ72

Stat membru

Belgia

Stoc

PLE/8/3411

Specie

Cambulă de Baltica (Pleuronectes platessa)

Zonă

VIII, IX și X; apele Uniunii din subzona CECAF 34.1.1

Data încetării activităților

20.8.2016


20.9.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 254/12


REGULAMENTUL (UE) 2016/1680 AL COMISIEI

din 14 septembrie 2016

de interzicere a pescuitului de limbă-de-mare în zonele VIIIa și VIIIb de către navele care arborează pavilionul Belgiei

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului (1), în special articolul 36 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) 2016/72 al Consiliului (2) stabilește cotele pentru 2016.

(2)

Conform informațiilor primite de Comisie, capturile din stocul menționat în anexa la prezentul regulament efectuate de nave care arborează pavilionul statului membru menționat în aceeași anexă sau care sunt înmatriculate în respectivul stat membru au epuizat cota alocată pentru 2016.

(3)

Prin urmare, este necesară interzicerea pescuitului din acest stoc,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Epuizarea cotei

Cota de pescuit alocată pentru 2016 statului membru menționat în anexa la prezentul regulament pentru stocul indicat în aceeași anexă se consideră epuizată de la data stabilită în respectiva anexă.

Articolul 2

Interdicții

Activitățile de pescuit din stocul menționat în anexa la prezentul regulament efectuate de nave care arborează pavilionul statului membru menționat în aceeași anexă sau care sunt înmatriculate în respectivul stat membru se interzic începând de la data stabilită în anexa respectivă. După această dată, se interzic, în particular, păstrarea la bord, transferul, transbordarea sau debarcarea peștelui din stocul respectiv, capturat de navele în cauză.

Articolul 3

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 14 septembrie 2016.

Pentru Comisie,

pentru președinte

João AGUIAR MACHADO

Director general pentru afaceri maritime și pescuit


(1)  JO L 343, 22.12.2009, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) 2016/72 al Consiliului din 22 ianuarie 2016 de stabilire, pentru anul 2016, a posibilităților de pescuit pentru anumite stocuri de pește și grupuri de stocuri de pește, aplicabile în apele Uniunii și, pentru navele de pescuit din Uniune, în anumite ape din afara Uniunii și de modificare a Regulamentului (UE) 2015/104 (JO L 22, 28.1.2016, p. 1).


ANEXĂ

Nr.

28/TQ72

Stat membru

Belgia

Stoc

SOL/8AB.

Specie

Limbă-de-mare comună (Solea solea)

Zonă

VIIIa și VIIIb

Data încetării activităților

20.8.2016


20.9.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 254/14


REGULAMENTUL (UE) 2016/1681 AL COMISIEI

din 14 septembrie 2016

de interzicere a pescuitului de specii de cardină în apele din zonele VIIIa, VIIIb, VIIId și VIIIe de către navele care arborează pavilionul Belgiei

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului (1), în special articolul 36 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) 2016/72 al Consiliului (2) stabilește cotele pentru 2016.

(2)

Conform informațiilor primite de Comisie, capturile din stocul menționat în anexa la prezentul regulament efectuate de nave care arborează pavilionul statului membru menționat în aceeași anexă sau care sunt înmatriculate în respectivul stat membru au epuizat cota alocată pentru 2016.

(3)

Prin urmare, este necesară interzicerea pescuitului din acest stoc,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Epuizarea cotei

Cota de pescuit alocată pentru 2016 statului membru menționat în anexa la prezentul regulament pentru stocul indicat în aceeași anexă se consideră epuizată de la data stabilită în respectiva anexă.

Articolul 2

Interdicții

Activitățile de pescuit din stocul menționat în anexa la prezentul regulament efectuate de nave care arborează pavilionul statului membru menționat în aceeași anexă sau care sunt înmatriculate în respectivul stat membru se interzic începând de la data stabilită în anexă. După această dată, se interzic, în particular, păstrarea la bord, transferul, transbordarea sau debarcarea peștelui din stocul respectiv, capturat de navele în cauză.

Articolul 3

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 14 septembrie 2016.

Pentru Comisie,

pentru președinte

João AGUIAR MACHADO

Director general pentru afaceri maritime și pescuit


(1)  JO L 343, 22.12.2009, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) 2016/72 al Consiliului din 22 ianuarie 2016 de stabilire, pentru anul 2016, a posibilităților de pescuit pentru anumite stocuri de pește și grupuri de stocuri de pește, aplicabile în apele Uniunii și, pentru navele de pescuit din Uniune, în anumite ape din afara Uniunii și de modificare a Regulamentului (UE) 2015/104 (JO L 22, 28.1.2016, p. 1).


ANEXĂ

Nr.

29/TQ72

Stat membru

Belgia

Stoc

LEZ/*8ABDE

Specie

Specii de cardină (Lepidorhombus spp.)

Zonă

VIIIa, VIIIb, VIIId și VIIIe

Data încetării activităților

20.8.2016


20.9.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 254/16


REGULAMENTUL (UE) 2016/1682 AL COMISIEI

din 14 septembrie 2016

de interzicere a pescuitului de pește-pescar în zonele VIIIa, VIIIb, VIIId și VIIIe de către navele care arborează pavilionul Belgiei

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului (1), în special articolul 36 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) 2016/72 al Consiliului (2) stabilește cotele pentru 2016.

(2)

Conform informațiilor primite de Comisie, capturile din stocul menționat în anexa la prezentul regulament efectuate de nave care arborează pavilionul statului membru menționat în aceeași anexă sau care sunt înmatriculate în respectivul stat membru au epuizat cota alocată pentru 2016.

(3)

Prin urmare, este necesară interzicerea pescuitului din acest stoc,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Epuizarea cotei

Cota de pescuit alocată pentru 2016 statului membru menționat în anexa la prezentul regulament pentru stocul indicat în aceeași anexă se consideră epuizată de la data stabilită în respectiva anexă.

Articolul 2

Interdicții

Activitățile de pescuit din stocul menționat în anexa la prezentul regulament efectuate de nave care arborează pavilionul statului membru menționat în aceeași anexă sau care sunt înmatriculate în respectivul stat membru se interzic începând de la data stabilită în anexă. După această dată, se interzic, în particular, păstrarea la bord, transferul, transbordarea sau debarcarea peștelui din stocul respectiv, capturat de navele în cauză.

Articolul 3

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 14 septembrie 2016.

Pentru Comisie,

pentru președinte

João AGUIAR MACHADO

Director general pentru afaceri maritime și pescuit


(1)  JO L 343, 22.12.2009, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) 2016/72 al Consiliului din 22 ianuarie 2016 de stabilire, pentru anul 2016, a posibilităților de pescuit pentru anumite stocuri de pește și grupuri de stocuri de pește, aplicabile în apele Uniunii și, pentru navele de pescuit din Uniune, în anumite ape din afara Uniunii și de modificare a Regulamentului (UE) 2015/104 (JO L 22, 28.1.2016, p. 1).


ANEXĂ

Nr.

30/TQ72

Stat membru

Belgia

Stoc

ANF/*8ABDE

Specie

Pește-pescar (Lophiidae)

Zonă

VIIIa, VIIIb, VIIId și VIIIe

Data încetării activităților

20.8.2016


20.9.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 254/18


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/1683 AL COMISIEI

din 19 septembrie 2016

de modificare pentru a 253-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu ISIL (Da'esh) și cu organizația Al-Qaida

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 881/2002 al Consiliului din 27 mai 2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu ISIL (Da'esh) și cu organizația Al-Qaida (1), în special articolul 7 alineatul (1) litera (a) și articolul 7a alineatul (5),

întrucât:

(1)

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 enumeră persoanele, grupurile și entitățile cărora li se aplică înghețarea fondurilor și a resurselor economice în conformitate cu regulamentul menționat anterior.

(2)

La 14 septembrie 2016, Comitetul pentru sancțiuni al Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a decis să modifice două mențiuni de pe lista sa a persoanelor, grupurilor și entităților cărora li se aplică înghețarea fondurilor și a resurselor economice. Prin urmare, anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 ar trebui actualizată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 19 septembrie 2016.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Șeful Serviciului Instrumente de Politică Externă


(1)  JO L 139, 29.5.2002, p. 9.


ANEXĂ

La rubrica „Persoane fizice” din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002, următoarele mențiuni se modifică astfel:

(a)

„Ali Ben Taher Ben Faleh Ouni Harzi (alias: Abou Zoubair). Data nașterii: 9.3.1986. Locul nașterii: Ariana, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Pașaport nr.: W342058 (pașaport tunisian, eliberat la data de 14.3.2011, expiră la data de 13.3.2016). Număr național de identificare: 08705184 (numărul cărții naționale tunisiene de identitate, eliberată la data de 24.2.2011). Adresă: (a) 18 Mediterranean Street, Ariana, Tunisia; (b) Republica Arabă Siriană (unde a fost localizat din martie 2015); (c) Irak (posibilă localizare alternativă din martie 2015); (d) Libia (unde a fost localizat anterior). Alte informații: (a) descriere fizică: culoarea ochilor: căprui; înălțime: 171 cm; (b) fotografie disponibilă pentru a fi inclusă în notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU; (c) numele tatălui este Taher Ouni Harzi, numele mamei este Borkana Bedairia. Data desemnării menționate la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 10.4.2015.” se înlocuiește cu următorul text:

„Ali Ben Taher Ben Faleh Ouni Harzi (alias: Abou Zoubair). Data nașterii: 9.3.1986. Locul nașterii: Ariana, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Pașaport nr.: W342058 (pașaport tunisian, eliberat la data de 14.3.2011, expiră la data de 13.3.2016). Număr național de identificare: 08705184 (numărul cărții naționale tunisiene de identitate, eliberată la data de 24.2.2011). Adresă: (a) 18 Mediterranean Street, Ariana, Tunisia; (b) Republica Arabă Siriană (unde a fost localizat din martie 2015); (c) Irak (posibilă localizare alternativă din martie 2015); (d) Libia (unde a fost localizat anterior). Alte informații: (a) descriere fizică: culoarea ochilor: căprui; înălțime: 171 cm; (b) fotografie disponibilă pentru a fi inclusă în notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU; (c) numele tatălui este Taher Ouni Harzi, numele mamei este Borkana Bedairia. Se presupune că a fost ucis într-o campanie aeriană în Mosul, Irak, în iunie 2015. Data desemnării menționate la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 10.4.2015.”

(b)

„Tarak Ben Taher Ben Faleh Ouni Harzi (alias: Abou Omar Al Tounisi). Data nașterii: 3.5.1982. Locul nașterii: Tunis, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Pașaport nr.: Z050399 (pașaport tunisian, eliberat la data de 9.12.2003, expirat la data de 8.12.2008). Număr național de identificare: 04711809 (numărul cărții naționale tunisiene de identitate, eliberată la data de 13.11.2003). Adresă: (a) 18 Mediterranean Street, Ariana, Tunisia; (b) Republica Arabă Siriană (unde a fost localizat din martie 2015); (c) Irak (posibilă localizare alternativă din martie 2015); (d) Libia (unde a fost localizat anterior). Alte informații: (a) descriere fizică: culoarea ochilor: căprui; înălțime: 172 cm; (b) fotografie disponibilă pentru a fi inclusă în notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU; (c) numele tatălui este Taher Ouni Harzi, numele mamei este Borkana Bedairia. Data desemnării menționate la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 10.4.2015.” se înlocuiește cu următorul text:

„Tarak Ben Taher Ben Faleh Ouni Harzi (alias: Abou Omar Al Tounisi). Data nașterii: 3.5.1982. Locul nașterii: Tunis, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Pașaport nr.: Z050399 (pașaport tunisian, eliberat la data de 9.12.2003, expirat la data de 8.12.2008). Număr național de identificare: 04711809 (numărul cărții naționale tunisiene de identitate, eliberată la data de 13.11.2003). Adresă: (a) 18 Mediterranean Street, Ariana, Tunisia; (b) Republica Arabă Siriană (unde a fost localizat din martie 2015); (c) Irak (posibilă localizare alternativă din martie 2015); (d) Libia (unde a fost localizat anterior). Alte informații: (a) descriere fizică: culoarea ochilor: căprui; înălțime: 172 cm; (b) fotografie disponibilă pentru a fi inclusă în notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU; (c) numele tatălui este Taher Ouni Harzi, numele mamei este Borkana Bedairia. Se presupune că a fost ucis în Siria, în iunie 2015. Data desemnării menționate la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 10.4.2015.”


20.9.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 254/20


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/1684 AL COMISIEI

din 19 septembrie 2016

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește sectorul fructelor și legumelor și sectorul fructelor și legumelor prelucrate (2), în special articolul 136 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din cadrul Rundei Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XVI la regulamentul respectiv.

(2)

Valoarea forfetară de import se calculează în fiecare zi lucrătoare, în conformitate cu articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011, ținând seama de datele zilnice variabile. Prin urmare, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 136 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 19 septembrie 2016.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Jerzy PLEWA

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Codul NC

Codul țării terțe (1)

Valoarea forfetară de import

0702 00 00

MA

180,4

ZZ

180,4

0707 00 05

TR

116,3

ZZ

116,3

0709 93 10

TR

136,2

ZZ

136,2

0805 50 10

AR

105,8

CL

129,5

MA

81,7

TR

132,7

UY

87,3

ZA

119,5

ZZ

109,4

0806 10 10

EG

265,2

TR

132,3

ZZ

198,8

0808 10 80

AR

181,9

BR

97,9

CL

134,5

NZ

124,1

US

141,5

ZA

101,2

ZZ

130,2

0808 30 90

AR

168,5

CL

101,2

TR

135,7

ZA

126,0

ZZ

132,9

0809 30 10 , 0809 30 90

TR

134,2

ZZ

134,2


(1)  Nomenclatura țărilor stabilită prin Regulamentul (UE) nr. 1106/2012 al Comisiei din 27 noiembrie 2012 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 471/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare privind comerțul exterior cu țările terțe, în ceea ce privește actualizarea nomenclatorului țărilor și teritoriilor (JO L 328, 28.11.2012, p. 7). Codul „ZZ” desemnează „alte origini”.


DECIZII

20.9.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 254/22


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/1685 A COMISIEI

din 16 septembrie 2016

de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt compuse sau fabricate din porumb modificat genetic Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 și din soiuri de porumb modificat genetic obținut din combinarea a două sau trei dintre evenimentele Bt11, MIR162, MIR604 și GA21 și de abrogare a Deciziilor 2010/426/UE, 2011/892/UE, 2011/893/UE și 2011/894/UE

[notificată cu numărul C(2016) 5746]

(Numai textul în limba franceză este autentic)

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (1), în special articolul 7 alineatul (3), articolul 9 alineatul (2), articolul 19 alineatul (3) și articolul 21 alineatul (2),

întrucât:

(1)

La 9 februarie 2009, societatea Syngenta France SAS a prezentat autorității competente din Germania o cerere, în conformitate cu articolele 5 și 17 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, pentru introducerea pe piață a produselor alimentare, ingredientelor alimentare și furajelor care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 (denumită în continuare „cererea”).

(2)

Cererea se referă, de asemenea, la introducerea pe piață a porumbului modificat genetic Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 în produse care constau din acest porumb sau conțin acest porumb și care sunt destinate altor utilizări decât consumul uman și animal, ca orice alt porumb, cu excepția cultivării.

(3)

În conformitate cu articolul 5 alineatul (5) și cu articolul 17 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, cererea include datele și informațiile necesare în temeiul anexelor III și IV la Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului (2), precum și informații și concluzii privind evaluarea riscului efectuată în conformitate cu principiile din anexa II la directiva respectivă. Cererea cuprinde, de asemenea, un plan de monitorizare a efectelor asupra mediului, în conformitate cu anexa VII la Directiva 2001/18/CE.

(4)

La 5 iulie 2013, Syngenta a extins domeniul de aplicare al cererii la toate subcombinațiile evenimentelor unice modificate genetic care constituie porumbul Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 („subcombinații”), inclusiv porumbul Bt11 × GA21, porumbul MIR604 × GA21, porumbul Bt11 × porumb MIR604 și porumbul Bt11 × MIR604 × GA21 care sunt deja autorizate prin Deciziile Comisiei 2010/426/UE (3), 2011/892/UE (4), 2011/893/UE (5) și 2011/894/UE (6). Syngenta a solicitat Comisiei să abroge cele patru decizii odată ce este acordată autorizația pentru porumbul Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 și toate subcombinațiile.

(5)

La 7 decembrie 2015, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară („EFSA”) a emis un aviz favorabil în conformitate cu articolele 6 și 18 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 (7). Aceasta a concluzionat că porumbul modificat genetic Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, astfel cum este descris în cerere, este la fel de sigur și de nutritiv ca omologul său convențional și nu sunt identificate probleme de siguranță pentru niciuna dintre subcombinații.

(6)

În avizul său, EFSA a luat în considerare toate întrebările și preocupările specifice semnalate de statele membre în cadrul consultării autorităților naționale competente, astfel cum se prevede la articolul 6 alineatul (4) și la articolul 18 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003.

(7)

EFSA a concluzionat, de asemenea, că planul de monitorizare a efectelor asupra mediului, constând într-un plan general de supraveghere prezentat de solicitant, este în conformitate cu utilizările prevăzute ale produselor.

(8)

În avizul său, EFSA recomandă colectarea de informații relevante privind nivelurile expresiei proteinelor nou exprimate, dacă subcombinațiile Bt11 × MIR162 × MIR604, MIR162 × MIR604 × GA21, Bt11 × MIR162, MIR162 × MIR604 și/sau MIR162 × GA21 ar trebui create prin metode de ameliorare direcționată și comercializate. În conformitate cu această recomandare, ar trebui stabilite condiții specifice în acest sens.

(9)

Având în vedere considerațiile de mai sus, ar trebui acordată autorizația pentru produsele care conțin, sunt compuse sau sunt produse din soiurile de porumb modificat genetic Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, Bt11 × MIR162 × MIR604, Bt11 × MIR162 × GA21, Bt11 × MIR604 × GA21, MIR162 × MIR604 × GA21, Bt11 × MIR162, Bt11 × MIR604, Bt11 × GA21, MIR162 × MIR604, MIR162 × GA21 și MIR604 × GA21.

(10)

Deciziile 2010/426/UE, 2011/892/UE, 2011/893/UE și 2011/894/UE de autorizare a soiurilor de porumb Bt11 × GA21, MIR604 × GA21, Bt11 × MIR604 și Bt11 × GA21 × MIR604 ar trebui abrogate.

(11)

Ar trebui alocat un identificator unic fiecărui organism modificat genetic (denumit în continuare „OMG”), astfel cum se prevede în Regulamentul (CE) nr. 65/2004 al Comisiei (8).

(12)

Pe baza avizului emis de EFSA, pentru produsele alimentare, ingredientele alimentare și furajele care conțin, sunt compuse sau fabricate din porumb modificat genetic Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, inclusiv toate combinațiile posibile ale evenimentelor unice modificate genetic, nu sunt necesare alte cerințe specifice de etichetare decât cele prevăzute la articolul 13 alineatul (1) și la articolul 25 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003. Cu toate acestea, pentru a se asigura utilizarea respectivelor produse în limitele autorizației acordate prin prezenta decizie, etichetarea produselor care conțin sau constau din porumb Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 și subcombinațiile acestuia, cu excepția produselor alimentare, ar trebui completată cu o indicație clară care să precizeze că produsele în cauză nu sunt destinate cultivării.

(13)

Regulamentul (CE) nr. 1830/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (9) stabilește, la articolul 4 alineatul (6), cerințe privind etichetarea produselor care conțin sau constau din OMG-uri. Cerințele privind trasabilitatea acestor produse sunt stabilite la articolul 4 alineatele (1)-(5), iar cerințele privind trasabilitatea produselor alimentare și a hranei pentru animale fabricate din OMG-uri sunt stabilite la articolul 5 din regulamentul respectiv.

(14)

Titularul autorizației ar trebui să prezinte rapoarte anuale cu privire la punerea în aplicare și la rezultatele activităților stabilite în planul de monitorizare a efectelor asupra mediului. Rezultatele respective ar trebui să fie prezentate în conformitate cu Decizia 2009/770/CE a Comisiei (10). Avizul EFSA nu justifică impunerea unor condiții specifice pentru protejarea anumitor ecosisteme/a mediului și/sau a anumitor zone geografice, astfel cum se prevede la articolul 6 alineatul (5) litera (e) și la articolul 18 alineatul (5) litera (e) din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003.

(15)

Titularul autorizației ar trebui să prezinte, de asemenea, rapoarte anuale cu privire la rezultatele activităților prevăzute în condițiile specifice ale acestei autorizații.

(16)

Toate informațiile relevante privind autorizarea produselor ar trebui introduse în Registrul comunitar al produselor alimentare și al furajelor modificate genetic, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1829/2003.

(17)

Prezenta decizie se notifică prin intermediul Mecanismului internațional de schimb de informații în domeniul biosecurității părților semnatare ale Protocolului de la Cartagena privind biosecuritatea la Convenția privind diversitatea biologică, în temeiul articolului 9 alineatul (1) și al articolului 15 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 1946/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (11).

(18)

Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală nu a emis un aviz în termenul stabilit de președintele său. S-a considerat necesar un act de punere în aplicare, iar președintele a prezentat proiectul actului de punere în aplicare Comitetului de apel în vederea unor deliberări suplimentare. Comitetul de apel nu a emis niciun aviz,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Organism modificat genetic și identificator unic

(1)   Pentru organismele modificate genetic (OMG) sunt atribuiți următorii identificatori unici în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 65/2004:

(a)

identificatorul unic SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9 pentru porumbul modificat genetic (Zea mays L.) Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21;

(b)

identificatorul unic SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5 pentru porumbul modificat genetic (Zea mays L.) Bt11 × MIR162 × MIR604;

(c)

identificatorul unic SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 × MON-ØØØ21-9 pentru porumbul modificat genetic (Zea mays L.) Bt11 × MIR162 × GA21;

(d)

identificatorul unic SYN-BTØ11-1 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9 pentru porumbul modificat genetic (Zea mays L.) Bt11 × MIR604 × GA21;

(e)

identificatorul unic SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9 pentru porumbul modificat genetic (Zea mays L.) MIR162 × MIR604 × GA21;

(f)

identificatorul unic SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 pentru porumbul modificat genetic (Zea mays L.) Bt11 × MIR162;

(g)

identificatorul unic SYN-BTØ11-1 × SYN-IR6Ø4-5 pentru porumbul modificat genetic (Zea mays L.) Bt11 × MIR604;

(h)

identificatorul unic SYN-BTØ11-1 × MON-ØØØ21-9 pentru porumbul modificat genetic (Zea mays L.) Bt11 × GA21;

(i)

identificatorul unic SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5 pentru porumbul modificat genetic (Zea mays L.) MIR162 × MIR604;

(j)

identificatorul unic SYN-IR162-4 × MON-ØØØ21-9 pentru porumbul modificat genetic (Zea mays L.) MIR162 × GA21;

(k)

identificatorul unic SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9 pentru porumbul modificat genetic (Zea mays L.) MIR604 × GA21.

2.   Soiurile de porumb modificat genetic enumerate la punctul 1 sunt menționate la litera (b) din anexă.

Articolul 2

Autorizare

Următoarele produse sunt autorizate în sensul articolului 4 alineatul (2) și al articolului 16 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, în conformitate cu condițiile stabilite în prezenta decizie:

(a)

produse alimentare și ingrediente alimentare care conțin, sunt compuse sau fabricate din OMG-urile menționate la articolul 1;

(b)

produse alimentare și ingrediente alimentare care conțin, sunt compuse sau fabricate din OMG-urile menționate la articolul 1;

(c)

OMG-urile menționate la articolul 1 în produse care conțin acest porumb sau constau din acest porumb, destinate altor utilizări decât cele menționate la literele (a) și (b), cu excepția cultivării.

Articolul 3

Etichetare

(1)   În sensul cerințelor de etichetare stabilite la articolul 13 alineatul (1) și la articolul 25 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, precum și la articolul 4 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1830/2003, „denumirea organismului” este „porumb”.

(2)   Mențiunea „nu este destinat cultivării” figurează pe eticheta și în documentele însoțitoare ale produselor care conțin sau sunt compuse din OMG-urile menționate la articolul 1, cu excepția produselor menționate la articolul 2 litera (a).

Articolul 4

Monitorizarea efectelor asupra mediului

(1)   Titularul autorizației se asigură că planul de monitorizare a efectelor asupra mediului există și este pus în aplicare, astfel cum este stabilit la litera (h) din anexă.

(2)   Titularul autorizației transmite Comisiei rapoarte anuale cu privire la implementarea și la rezultatele activităților menționate în planul de monitorizare, în conformitate cu Decizia 2009/770/CE.

Articolul 5

Condiții specifice pentru introducerea pe piață

(1)   Titularul autorizației se asigură că condițiile specifice menționate la litera (g) din anexă, sunt puse în aplicare.

(2)   Titularul autorizației transmite Comisiei rapoarte anuale cu privire la rezultatele activităților menționate în condițiile specifice ale acestei autorizații pe durata autorizării.

Articolul 6

Registrul comunitar

Informațiile prezente în anexa la prezenta decizie se introduc în Registrul comunitar al produselor alimentare și al furajelor modificate genetic, în conformitate cu dispozițiile articolului 28 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003.

Articolul 7

Titularul autorizației

Titularul autorizației este Syngenta France SAS, Franța, reprezentând Syngenta Crop Protection AG, Elveția.

Articolul 8

Abrogare

Deciziile 2010/426/UE, 2011/892/UE, 2011/893/UE și 2011/894/UE se abrogă.

Articolul 9

Valabilitate

Prezenta decizie se aplică pe o perioadă de 10 ani de la data notificării sale.

Articolul 10

Destinatar

Prezenta decizie se adresează societății Syngenta France SAS, 12, Chemin de l'Hobit, 31790 Saint-Sauveur, Franța.

Adoptată la Bruxelles, 16 septembrie 2016.

Pentru Comisie

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 268, 18.10.2003, p. 1.

(2)  Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 martie 2001 privind diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic și de abrogare a Directivei 90/220/CEE a Consiliului (JO L 106, 17.4.2001, p. 1).

(3)  Decizia 2010/426/UE a Comisiei din 28 iulie 2010 de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt compuse sau fabricate din porumb modificat genetic Bt11 × GA21 (SYN-BTØ11-1 × MON-ØØØ21-9) în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 199, 31.7.2010, p. 36).

(4)  Decizia 2011/892/UE a Comisiei din 22 decembrie 2011 de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt compuse sau fabricate din porumb modificat genetic MIR604 × GA21 (SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9) în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 344, 28.12.2011, p. 55).

(5)  Decizia 2011/893/UE a Comisiei din 22 decembrie 2011 de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt compuse sau fabricate din porumb modificat genetic Bt11 × MIR604 (SYN-BTØ11-1 × SYN-IR6Ø4-5) în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 344, 28.12.2011, p. 59).

(6)  Decizia 2011/894/UE a Comisiei din 22 decembrie 2011 de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt compuse sau fabricate din porumb modificat genetic Bt11 × MIR604 × GA21 (SYN-BTØ11-1 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9) în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 344, 28.12.2011, p. 64).

(7)  Grupul științific pentru OMG din cadrul EFSA (Grupul științific pentru organisme modificate genetic din cadrul EFSA), 2015. Aviz științific privind o cerere din partea Syngenta (EFSA-GMO-DE-2009-66) pentru introducerea pe piață a porumbului rezistent la insecte și tolerant la erbicide Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 și subcombinațiile acestuia, indiferent de originea lor, pentru utilizare în produsele alimentare și hrana pentru animale, pentru import și pentru prelucrare în temeiul Regulamentul (CE) nr. 1829/2003. EFSA Journal 2015;13(12):4297, 34 pp. doi:10.2903/j.efsa.2015.4297

(8)  Regulamentul (CE) nr. 65/2004 al Comisiei din 14 ianuarie 2004 de stabilire a unui sistem de elaborare și alocare a unor identificatori unici pentru organismele modificate genetic (JO L 10, 16.1.2004, p. 5).

(9)  Regulamentul (CE) nr. 1830/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind trasabilitatea și etichetarea organismelor modificate genetic și trasabilitatea produselor destinate alimentației umane sau animale, produse din organisme modificate genetic, și de modificare a Directivei 2001/18/CE (JO L 268, 18.10.2003, p. 24).

(10)  Decizia 2009/770/CE a Comisiei din 13 octombrie 2009 de stabilire a formularelor standard de raportare pentru prezentarea rezultatelor monitorizării privind diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic, ca produse sau ca și componente ale produselor, în vederea introducerii pe piață, în temeiul Directivei 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 275, 21.10.2009, p. 9).

(11)  Regulamentul (CE) nr. 1946/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 iulie 2003 privind deplasările transfrontaliere de organisme modificate genetic (JO L 287, 5.11.2003, p. 1).


ANEXĂ

(a)

Solicitantul și titularul autorizației:

Denumire

:

Syngenta France SAS

Adresă

:

12, Chemin de l'Hobit, 31790 Saint-Sauveur, Franța.

În numele Syngenta Crop Protection AG, Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel, Elveția.

(b)

Denumirea și specificațiile produselor:

1.

produse alimentare și ingrediente alimentare care conțin, sunt compuse sau fabricate din porumb modificat genetic (Zea mays L.), astfel cum se specifică la litera (e);

2.

hrană pentru animale care conține, este compusă sau fabricată din porumb modificat genetic (Zea mays L.), astfel cum se specifică la litera (e);

3.

soiuri de porumb modificat genetic (Zea mays L.), astfel cum sunt menționate la litera (e), în produsele care conțin sau sunt compuse din acestea pentru orice alte utilizări decât cele prevăzute la punctele 1 și 2, cu excepția cultivării.

Porumb SYN-BTØ11-1 care exprimă proteina Cry1Ab care conferă protecție împotriva anumitor specii de dăunători din ordinul lepidopterelor, precum și proteina PAT, care conferă toleranță la erbicidul glufosinat de amoniu.

Porumb SYN-IR162-4 care exprimă proteina Vip3Aa20 care conferă protecție împotriva anumitor specii de dăunători din ordinul lepidopterelor, precum și proteina PMI, care a fost utilizată ca marcator de selecție.

Porumb SYN-IR6Ø4-5 care exprimă proteina Cry3A care conferă protecție împotriva anumitor specii de dăunători din ordinul coleopterelor, precum și proteina PMI, care a fost utilizată ca marcator de selecție.

Porumb MON-ØØØ21-9 care exprimă proteina mEPSPS, care conferă toleranță la erbicidele cu glifozat.

(c)

Etichetare:

1.

În sensul cerințelor de etichetare stabilite la articolul 13 alineatul (1) și la articolul 25 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, precum și la articolul 4 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1830/2003, „denumirea organismului” este „porumb”;

2.

Mențiunea „nu este destinat cultivării” trebuie să figureze pe eticheta și în documentele însoțitoare ale produselor care conțin sau sunt compuse din soiurile de porumb specificate la litera (e), cu excepția produselor menționate la articolul 2 litera (a).

(d)

Metodă de detecție:

1.

Metode bazate pe PCR cantitativă în timp real și specifică de eveniment pentru soiurile de porumb SYN-BTØ11-1, SYN-IR162-4, SYN-IR6Ø4-5 și MON-ØØØ21-9; metodele de detecție sunt validate pentru evenimente singulare și verificate pe ADN genomic extras din semințe de porumb SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9;

2.

Validate de către laboratorul de referință al UE, înființat în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003, publicate la adresa: http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdossiers.aspx;

3.

Materiale de referință: ERM®-BF412 (for SYN-BTØ11-1) și ERM®-BF423 (for SYN-IR6Ø4-5) disponibile prin intermediul Centrului Comun de Cercetare (JRC) al Comisiei Europene, Institutul pentru Materiale de Referință și Măsurători (IRMM) la adresa https://irmm.jrc.ec.europa.eu/rmcatalogue și AOCS 1208-A și AOCS 0407-A (pentru SYN-IR162-4), AOCS 0407-A și AOCS 0407-B (pentru MON-ØØØ21-9) disponibile prin intermediul Societății Americane a Petrochimiștilor (American Oil Chemists Society) la adresa http://www.aocs.org/LabServices/content.cfm?ItemNumber=19248.

(e)

Identificator unic:

 

SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9;

 

SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5;

 

SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 × MON-ØØØ21-9;

 

SYN-BTØ11-1 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9;

 

SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9;

 

SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4;

 

SYN-BTØ11-1 × SYN-IR6Ø4-5;

 

SYN-BTØ11-1 × MON-ØØØ21-9;

 

SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5;

 

SYN-IR162-4 × MON-ØØØ21-9;

 

SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9.

(f)

Informații necesare în temeiul anexei II la Protocolul de la Cartagena privind biosecuritatea la Convenția privind diversitatea biologică:

[Mecanismul internațional de schimb de informații în domeniul biosecurității, număr ID de înregistrare: publicat în Registrul comunitar al alimentelor și furajelor modificate genetic la momentul notificării].

(g)

Condiții sau restricții privind introducerea pe piață, utilizarea sau manipularea produselor:

Condiții specifice în conformitate cu articolul 6 alineatul (5) litera (e) și articolul 18 alineatul (5) litera (e) din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003:

1.

Titularul autorizației informează Comisia dacă subcombinațiile SYN-BTØ11-1, SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5, SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9, SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4, SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5 și/sau SYN-IR162-4 × MON-ØØØ21-9 ar trebui create prin metode de ameliorare direcționată și comercializate.

2.

Dacă este cazul, titularul autorizației trebuie să colecteze informații privind nivelurile expresiei proteinelor nou exprimate.

(h)

Planul de monitorizare a efectelor asupra mediului:

Planul de monitorizare a efectelor asupra mediului în conformitate cu anexa VII la Directiva 2001/18/CE.

[Link: planul publicat în Registrul comunitar al alimentelor și furajelor modificate genetic]

(i)

Cerințe de monitorizare după introducerea pe piață pentru utilizarea ca aliment destinat consumului uman

Nu sunt necesare.

Notă: este posibil ca linkurile către documentele relevante să necesite a fi modificate în timp. Aceste modificări vor fi puse la dispoziția publicului prin actualizarea Registrului comunitar al alimentelor și furajelor modificate genetic.