ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 242

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 59
9 septembrie 2016


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul delegat (UE) 2016/1611 al Comisiei din 7 iulie 2016 privind revizuirea baremului aplicabil delegațiilor efectuate de funcționari și de ceilalți agenți ai Uniunii Europene în statele membre

1

 

*

Regulamentul delegat (UE) 2016/1612 al Comisiei din 8 septembrie 2016 de acordare a unor ajutoare pentru reducerea producției de lapte

4

 

*

Regulamentul delegat (UE) 2016/1613 al Comisiei din 8 septembrie 2016 de prevedere a unor ajutoare de adaptare excepționale destinate producătorilor de lapte și fermierilor din alte sectoare de creștere a animalelor

10

 

*

Regulamentul delegat (UE) 2016/1614 al Comisiei din 8 septembrie 2016 de stabilire a unor măsuri excepționale cu caracter temporar pentru sectorul laptelui și produselor lactate, sub forma prelungirii perioadei de intervenție publică pentru lapte praf degresat din 2016 și a devansării perioadei de intervenție publică pentru laptele praf degresat din 2017, și de derogare de la Regulamentul delegat (UE) 2016/1238 în ceea ce privește aplicarea în continuare a Regulamentului (CE) nr. 826/2008 în ceea ce privește ajutoarele pentru depozitarea privată în temeiul Regulamentului (UE) nr. 948/2014 și a Regulamentului (UE) nr. 1272/2009 în ceea ce privește intervenția publică în temeiul prezentului regulament

15

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1615 al Comisiei din 8 septembrie 2016 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/559 în ceea ce privește perioada în cursul căreia sunt autorizate acordurile și deciziile privind planificarea producției în sectorul laptelui și produselor lactate

17

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1616 al Comisiei din 8 septembrie 2016 de derogare de la Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește o posibilă revizuire a măsurilor de sprijin cuplat facultativ în sectorul laptelui și produselor lactate pentru anul de cerere 2017

19

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1617 al Comisiei din 8 septembrie 2016 de derogare, pentru anul de cerere 2016, de la articolul 75 alineatul (1) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește nivelul avansurilor pentru plățile directe și pentru măsurile de dezvoltare rurală pe suprafață și legate de animale, precum și de derogare de la articolul 75 alineatul (2) primul paragraf din respectivul regulament în ceea ce privește plățile directe

22

 

*

Regulamentul (UE) 2016/1618 al Comisiei din 8 septembrie 2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2003/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind îngrășămintele, în scopul adaptării anexelor I și IV ( 1 )

24

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1619 al Comisiei din 8 septembrie 2016 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 948/2014 în ceea ce privește ultima zi de depunere a cererilor de ajutor pentru depozitarea privată a laptelui praf degresat

28

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1620 al Comisiei din 8 septembrie 2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

30

 

 

DECIZII

 

*

Decizia (UE) 2016/1621 a Comisiei din 7 septembrie 2016 de adoptare a unui document de orientare privind notificările transmise organismelor de acreditare și de autorizare de către verificatorii de mediu care își desfășoară activitatea într-un alt stat membru decât cel în care li s-a acordat acreditarea sau autorizația în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1221/2009 al Parlamentului European și al Consiliului [notificată cu numărul C(2016) 5648]  ( 1 )

32

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

9.9.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 242/1


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2016/1611 AL COMISIEI

din 7 iulie 2016

privind revizuirea baremului aplicabil delegațiilor efectuate de funcționari și de ceilalți agenți ai Uniunii Europene în statele membre

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Statutul funcționarilor Uniunii Europene și Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene, prevăzute prin Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 259/68 al Consiliului (1), în special articolul 112 alineatul (2) din Statutul funcționarilor și articolul 13 din anexa VII la Statutul funcționarilor,

după consultarea Comitetului pentru Statutul funcționarilor,

după consultarea reprezentanților personalului din instituțiile și celelalte organisme ale Uniunii Europene,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 13 alineatul (3) din anexa VII la Statutul funcționarilor, Eurostat a prezentat un raport (2) privind evoluția prețurilor practicate de hoteluri, de restaurante și de serviciile de catering.

(2)

Acest raport arată că diurnele și plafoanele cheltuielilor de cazare la hotel ar trebui să fie revizuite, pentru a se ține seama de evoluția prețurilor practicate de hoteluri, de restaurante și de serviciile de catering.

(3)

Revizuirea baremului diurnelor și plafoanelor cheltuielilor de cazare la hotel presupune o evaluare a unor situații economice și/sau sociale complexe, în care legiuitorul dispune de o marjă largă de apreciere.

(4)

Ultima reformă a Statutului funcționarilor și a Regimului aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene a evidențiat faptul că este nevoie de un efort deosebit din partea fiecărei administrații publice și a fiecărui membru al personalului său în vederea îmbunătățirii eficienței și a adaptării la contextul economic și social în schimbare din Europa.

(5)

În urma aderării Republicii Croația la Uniunea Europeană la 1 iulie 2013, rambursarea cheltuielilor suportate de funcționari și de ceilalți agenți aflați în delegație în această țară ar trebui să facă obiectul normelor prevăzute la articolul 13 alineatul (2) litera (a) din anexa VII la Statutul funcționarilor,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Baremul diurnelor pentru delegații de la articolul 13 alineatul (2) litera (a) din anexa VII la Statutul funcționarilor se înlocuiește cu următorul tabel:

Destinație

Plafonul pentru cheltuielile de cazare la hotel

Diurnă

Belgia

148

102

Bulgaria

135

57

Republica Cehă

124

70

Danemarca

173

124

Germania

128

97

Estonia

105

80

Irlanda

159

108

Grecia

112

82

Spania

128

88

Franța

180

102

Croația

110

75

Italia

148

98

Cipru

140

88

Letonia

116

73

Lituania

117

69

Luxemburg

148

98

Ungaria

120

64

Malta

138

88

Țările de Jos

166

103

Austria

132

102

Polonia

116

67

Portugalia

101

83

România

136

62

Slovenia

117

84

Slovacia

100

74

Finlanda

142

113

Suedia

187

117

Regatul Unit

209

125

Articolul 2

Prezentul regulament delegat intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 7 iulie 2016.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 56, 4.3.1968, p. 1, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1023/2013 (JO L 287, 29.10.2013, p. 15).

(2)  DOCUMENT DE LUCRU AL SERVICIILOR COMISIEI – Raportul Eurostat privind actualizarea în 2015 a cheltuielilor aferente delegațiilor (diurnele și plafoanele cheltuielilor de cazare la hotel) – Ref. Ares(2015)6009670 – 22/12/2015. Disponibil la: https://circabc.europa.eu/sd/a/0bbefcd7-ef76-4825-812d-dc78be24b36b/Ares_2015_6009670_UpdateMissionExpenses.7z


9.9.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 242/4


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2016/1612 AL COMISIEI

din 8 septembrie 2016

de acordare a unor ajutoare pentru reducerea producției de lapte

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1), în special articolul 219 alineatul (1) coroborat cu articolul 228,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European Și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului (2), în special articolul 106 alineatul (5),

întrucât:

(1)

Sectorul produselor lactate se confruntă cu o perturbare a pieței cauzată de un dezechilibru între cerere și ofertă la nivel mondial, la care contribuie prelungirea până la sfârșitul anului 2017 a interdicției impuse de Rusia asupra importului de produse agricole și alimentare originare din Uniune.

(2)

Cererea de lapte și produse lactate la nivel mondial a crescut ușor în 2015 și în primele luni ale anului 2016, dar într-un ritm mult mai scăzut decât producția.

(3)

Oferta de lapte la nivel mondial a crescut, în general, de-a lungul anului 2015, cu o creștere combinată a producției în Uniune, în Statele Unite și în Noua Zeelandă care se ridică la aproximativ 4,5 milioane de tone, în timp ce totalul exporturilor din Uniune și din cele două țări terțe în echivalent lapte au scăzut cu aproximativ 200 000 de tone.

(4)

În primele patru luni ale anului 2016, producția de lapte în Uniune, în Statele Unite și în Noua Zeelandă a crescut cu aproximativ 3,6 milioane de tone, mai puțin de 1 % din acest volum fiind absorbit de exporturi suplimentare.

(5)

Acordurile voluntare și deciziile privind planificarea producției în sectorul laptelui și produselor lactate au fost autorizate pentru organizațiile de producători recunoscute, asociațiile acestora și organizațiile interprofesionale recunoscute, prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/559 al Comisiei (3), și pentru cooperative și alte forme de organizații de producători din sectorul laptelui și produselor lactate, prin Regulamentul delegat (UE) 2016/558 al Comisiei (4), pentru o perioadă de șase luni începând cu 13 aprilie 2016. Perioada în cauză a fost prelungită prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1615 al Comisiei (5).

(6)

Instrumentele de intervenție pe piață sub forma intervenției publice și a depozitării private pentru unt și lapte praf degresat au rămas disponibile fără întrerupere din septembrie 2014.

(7)

Aceste instrumente au atenuat impactul crizei și au stabilit o limită minimă pentru scăderea continuă a prețurilor produselor lactate, dar dezechilibrul la nivel mondial persistă.

(8)

Pentru a ajuta sectorul laptelui și produselor lactate să găsească un nou echilibru în situația gravă predominantă pe piață și dat fiind că, pe baza analizelor de piață disponibile, nu se preconizează nicio scădere semnificativă a volumelor de producție până la sfârșitul anului 2017, este oportun să se acorde ajutoare producătorilor de lapte din Uniune care își iau în mod voluntar angajamentul să reducă producția de lapte.

(9)

Având în vedere că producția de lapte din Uniune este caracterizată în mare parte de livrările de lapte de vacă, în timp ce vânzările directe și laptele de la alte specii reprezintă doar o mică parte a producției de lapte din Uniune, este oportun ca ajutoarele să fie disponibile doar pentru reducerea livrărilor de lapte de vacă.

(10)

Pentru a obține o reducere efectivă a livrărilor de lapte de vacă, eligibilitatea solicitanților ar trebui să se limiteze la cei care livrau lapte de vacă primilor cumpărători în iulie 2016, perioada cea mai recentă pentru care solicitanții pot furniza dovada unei astfel de livrări.

(11)

În același scop de eficacitate, ajutoarele din partea Uniunii nu ar trebui să acopere mai mult de o reducere de 50 % a livrărilor de lapte de vacă în comparație cu perioada de referință relevantă.

(12)

Ajutoarele prevăzute în prezentul regulament ar trebui să fie acordate ca o măsură de sprijinire a piețelor agricole în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013.

(13)

Ar trebui să se permită cumularea ajutoarelor respective cu alte măsuri de sprijin finanțate din Fondul european de garantare agricolă și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală.

(14)

Întrucât grantul financiar este stabilit în euro, este necesar, pentru a se asigura o aplicare uniformă și simultană, să se stabilească o dată pentru conversia cuantumurilor alocate statelor membre care nu au adoptat euro. Prin urmare, este necesar să se determine faptul generator al cursului de schimb, în conformitate cu articolul 106 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013. Având în vedere principiul menționat la alineatul (2) litera (b) din articolul respectiv și criteriile prevăzute la alineatul (5) litera (c) din articolul respectiv, faptul generator ar trebui să fie data intrării în vigoare a prezentului regulament.

(15)

Pentru ca sistemul să funcționeze în mod eficace fără a se depăși volumul total maxim al reducerii livrărilor de lapte de vacă care fac obiectul ajutoarelor, ar trebui să fie prevăzute notificări în ceea ce privește cererile de ajutor și cererile de plată.

(16)

Pentru a se maximiza utilizarea sistemului, ar trebui prevăzute mai multe perioade de depunere a cererilor, până când volumul total al reducerii livrărilor de lapte de vacă corespunzător bugetului disponibil este epuizat de cererile de ajutor. Pentru a se asigura că cererile sunt tratate în mod eficient, acestea ar trebui să fie depuse de preferință prin mijloace electronice.

(17)

Pentru ca cererile să implice o reducere semnificativă a livrărilor de lapte de vacă și pentru a se evita o sarcină administrativă disproporționată, ar trebui stabilită o cantitate minimă a reducerii livrărilor de lapte de vacă pentru fiecare cerere.

(18)

Pentru a se asigura tratamentul uniform al cererilor de pe întreg teritoriul Uniunii, ar trebui stabilit un factor de conversie standard pentru transformarea litrilor în kilograme.

(19)

Statele membre ar trebui să verifice nu doar admisibilitatea cererilor de ajutor, ci și caracterul plauzibil al acestora. De exemplu, o cerere de ajutor în cazul căreia volumul total de lapte de vacă ce ar urma să fie livrat către primii cumpărători în perioada de reducere este mai mare decât volumul total livrat în perioada de referință nu ar trebui să fie considerată plauzibilă.

(20)

Pentru a se garanta că beneficiarii primesc ajutorul în cel mai scurt timp posibil și că reducerea producției poate să înceapă fără întârziere, prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare în ziua următoare datei publicării,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Uniunea acordă ajutoare solicitanților eligibili care își reduc livrările de lapte de vacă pentru o perioadă de trei luni, denumită în continuare „perioada de reducere”, în comparație cu aceeași perioadă din anul precedent, denumită în continuare „perioada de referință”, în conformitate cu condițiile prevăzute în prezentul regulament.

Ajutoarele din partea Uniunii sunt stabilite la 14 EUR/100 kg de lapte de vacă pentru volumul care corespunde diferenței dintre laptele de vacă livrat în cursul perioadei de referință și laptele de vacă livrat în cursul perioadei de reducere. Ajutoarele din partea Uniunii sunt limitate la un volum total de reducere a livrărilor de lapte de vacă care corespunde sumei de 150 000 000 EUR.

Pentru fiecare solicitant eligibil, ajutorul din partea Uniunii acoperă o cantitate de reducere a livrărilor de lapte de vacă ce nu depășește 50 % din cantitatea totală de lapte de vacă livrată către primii cumpărători în perioada de referință.

(2)   În sensul prezentului regulament, „solicitanți eligibili” înseamnă producătorii de lapte care au livrat lapte de vacă primilor cumpărători în iulie 2016.

(3)   În ceea ce privește solicitanții eligibili stabiliți în Bulgaria, Republica Cehă, Danemarca, Croația, Ungaria, Polonia, România, Suedia și Regatul Unit, faptul generator al cursului de schimb pentru sumele plătite în temeiul prezentului regulament este data intrării în vigoare a prezentului regulament.

(4)   Ajutoarele prevăzute în prezentul regulament pot fi cumulate cu alte măsuri de sprijin finanțate din Fondul european de garantare agricolă și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală.

Articolul 2

(1)   Ajutoarele se acordă pe baza cererilor.

Cantitatea minimă de reducere a livrărilor de lapte de vacă ce face obiectul unei cereri de ajutor este de 1 500 kg

În cazul în care este exprimată în litri, cantitatea de reducere a livrărilor de lapte de vacă se înmulțește cu coeficientul 1,03 pentru a o transforma în kilograme.

(2)   Solicitanții eligibili depun cererile de ajutor în statul membru în care sunt stabiliți, utilizând metoda stabilită de statul membru în cauză. Cererile de ajutor sunt depuse astfel încât să fie primite de statul membru până la termenele-limită pentru primire prevăzute la al treilea paragraf.

Statele membre pot decide că cererile de ajutor pot fi depuse în numele candidaților eligibili de către organizațiile de producători recunoscute sau de către cooperative. În acest caz, statele membre se asigură că ajutorul este transferat în întregime solicitanților eligibili care și-au redus efectiv livrările de lapte de vacă în conformitate cu condițiile prevăzute în prezentul regulament.

Termenele-limită pentru primirea cererilor complete sunt:

(a)

data de 21 septembrie 2016 la ora 12.00 (ora Bruxelles-ului) pentru prima perioadă de reducere, care acoperă lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2016;

(b)

data de 12 octombrie 2016 la ora 12.00 (ora Bruxelles-ului) pentru a doua perioadă de reducere, care acoperă lunile noiembrie și decembrie 2016 și ianuarie 2017;

(c)

data de 9 noiembrie 2016 la ora 12.00 (ora Bruxelles-ului) pentru a treia perioadă de reducere, care acoperă lunile decembrie 2016 și ianuarie și februarie 2017;

(d)

data de 7 decembrie 2016 la ora 12.00 (ora Bruxelles-ului) pentru a patra perioadă de reducere, care acoperă lunile ianuarie, februarie și martie 2017.

Solicitanții de ajutor nu pot să depună decât o singură cerere de ajutor în temeiul prezentului regulament. În cazul în care un solicitant prezintă mai multe cereri, toate cererile sunt inadmisibile. Cu toate acestea, solicitanții care au depus o cerere pentru prima perioadă de reducere pot, de asemenea, depune o cerere pentru cea de a patra perioadă de reducere.

(3)   Pentru a fi admisibilă, o cerere de ajutor include:

(a)

următoarele informații menționate într-un formular pus la dispoziție de statul membru:

(i)

numele și adresa solicitantului eligibil;

(ii)

cantitatea totală de lapte de vacă livrată către primii cumpărători în perioada de referință;

(iii)

cantitatea totală de lapte de vacă pe care intenționează să o livreze primilor cumpărători în perioada de reducere;

(iv)

cantitatea planificată de reducere a livrărilor de lapte de vacă pentru care se solicită un ajutor și care nu trebuie să fie mai mare de 50 % din cantitatea totală menționată la punctul (ii) și mai mică de 1 500 kg;

(b)

documente care să indice cantitatea totală de lapte de vacă menționată la litera (a) punctul (ii);

(c)

documente care să indice că cererea se referă la un producător de lapte care a livrat lapte de vacă primilor cumpărători în iulie 2016.

(4)   Cererile de ajutor care acoperă o cantitate de reducere a livrărilor de lapte de vacă mai mică de 1 500 kg se resping.

Cererile de ajutor care vizează o cantitate de reducere a livrărilor de lapte de vacă mai mare de 50 % din cantitatea totală menționată la alineatul (3) litera (a) punctul (ii) sunt considerate a fi fost depuse pentru o cantitate de reducere a livrărilor de lapte de vacă egală cu 50 % din cantitatea totală menționată la punctul respectiv.

Articolul 3

După verificarea plauzibilității și a admisibilității, statele membre notifică Comisiei, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 792/2009 al Comisiei (6), toate cererile de ajutor admisibile și plauzibile, până la ora 16.00 (ora Bruxelles-ului) în a treia zi lucrătoare după termenul-limită relevant de primire a cererilor menționat la articolul 2 alineatul (2).

Articolul 4

(1)   Pe baza notificărilor menționate la articolul 3, Comisia informează statele membre cu privire la măsura în care, în funcție de volumul total maxim menționat la articolul 1 alineatul (1), se pot acorda autorizații pentru cantitățile solicitate.

Statele membre înștiințează solicitanții în privința autorizațiilor în termen de șapte zile lucrătoare de la termenul-limită de primire a cererilor menționat la articolul 2 alineatul (2), sub rezerva dispozițiilor alineatului (2) din prezentul articol.

Se eliberează autorizații pentru toate cererile admisibile și plauzibile care au fost notificate Comisiei în conformitate cu articolul 3.

(2)   În cazul în care volumul agregat care face obiectul cererilor de ajutor notificate în temeiul articolului 3 depășește volumul total maxim prevăzut la articolul 1 alineatul (1), Comisia stabilește, prin intermediul unui act de punere în aplicare care urmează a fi adoptat fără aplicarea procedurii menționate la articolul 229 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, un coeficient de atribuire pe care statele membre trebuie să îl aplice cantității la care se referă fiecare cerere de ajutor.

În cazul în care se stabilește un coeficient de atribuire pentru perioada de reducere în cauză, cererile de ajutor depuse pentru perioadele de reducere ulterioare prevăzute la articolul 2 alineatul (2) se resping și nu va mai fi posibil să se prezinte cereri pentru următoarele perioade de reducere.

Autorizațiile sunt eliberate pentru cantitățile la care se referă cererile de ajutor, înmulțite cu coeficientul de atribuire.

Articolul 5

(1)   Ajutorul este plătit pe baza unei cereri de plată.

(2)   Cererile de plată sunt depuse de către solicitanții eligibili cărora li s-au acordat autorizațiile menționate la articolul 4 în statul membru în care este sunt stabiliți solicitanții, utilizând metoda stabilită de statul membru în cauză. Cererile de plată se depun în așa fel încât să fie primite de către statul membru în termen de 45 de zile de la încheierea perioadei de reducere.

Statele membre pot decide că cererile de plată pot fi depuse în numele candidaților eligibili de către organizațiile de producători recunoscute sau de către cooperative. În acest caz, statele membre se asigură că plata este transferată în întregime solicitanților eligibili care și-au redus efectiv livrările de lapte de vacă în conformitate cu condițiile prevăzute în prezentul regulament.

(3)   Pentru a fi admisibilă, o cerere de plată include:

(a)

următoarele informații menționate într-un formular pus la dispoziție de statul membru:

(i)

numele și adresa solicitantului eligibil;

(ii)

cantitatea totală de lapte de vacă livrată efectiv către primii cumpărători în perioada de reducere;

(iii)

cantitatea reală de reducere a livrărilor de lapte de vacă pentru care este depusă o cerere de plată a ajutorului și care nu depășește 50 % din cantitatea totală de lapte de vacă livrată către primii cumpărători în perioada de referință și, dacă este cazul, nu depășește cantitatea care rezultă din aplicarea coeficientului de atribuire menționat la articolul 4 alineatul (2).

(b)

documente care precizează cantitatea totală menționată la litera (a) punctul (ii);

(4)   Plata ajutoarelor se efectuează de îndată ce statele membre au verificat, în conformitate cu articolele 58 și 59 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, dacă reducerea livrărilor de lapte de vacă pentru care sunt plătite ajutoarele din partea Uniunii a fost în conformitate cu condițiile prevăzute în prezentul regulament. Plata se efectuează cel târziu în a 90-a zi după data încheierii perioadei de reducere, cu excepția cazului în care o anchetă administrativă este în curs de desfășurare.

(5)   Cuantumul ajutorului trebuie să acopere reducerea efectivă a livrărilor de lapte de vacă menționată la alineatul (3) litera (a) punctul (iii) pentru fiecare solicitant eligibil.

În cazul în care reducerea efectivă a livrărilor de lapte de vacă este mai mare decât cantitatea care rezultă din aplicarea articolului 4, cuantumul ajutorului corespunde cantității din urmă (denumită în continuare „cantitatea autorizată”). În cazul în care reducerea efectivă a livrărilor de lapte de vacă reprezintă 80 % sau mai mult din cantitatea autorizată, cuantumul ajutorului corespunde reducerii efective a livrărilor de lapte de vacă menționate la alineatul (3) litera (a) punctul (iii), cu condiția să nu fie depășită cantitatea autorizată. În cazul în care reducerea efectivă a livrărilor de lapte de vacă reprezintă 50 % sau mai mult, dar mai puțin de 80 % din cantitatea autorizată, cuantumul ajutorului se înmulțește cu un coeficient de 0,8. În cazul în care reducerea efectivă a livrărilor de lapte de vacă reprezintă 20 % sau mai mult, dar mai puțin de 50 % din cantitatea autorizată, cuantumul ajutorului se înmulțește cu un coeficient de 0,5. În cazul în care reducerea efectivă a livrărilor de lapte de vacă reprezintă mai puțin de 20 % din cantitatea autorizată, nu se plătește niciun ajutor.

(6)   Cheltuielile suportate de statele membre în legătură cu plățile în temeiul prezentului regulament sunt eligibile pentru ajutor din partea Uniunii numai dacă plățile relevante au fost efectuate până cel târziu la 30 septembrie 2017.

Articolul 6

Până la 8 martie, 5 aprilie, 3 mai și 7 iunie 2017, la ora 16.00 (ora Bruxelles-ului), statele membre notifică Comisiei, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 792/2009, toate cererile de ajutor admisibile primite pentru prima, a doua, a treia și, respectiv, a patra perioadă de reducere.

Articolul 7

Statele membre notifică Comisiei până la 30 iunie 2017:

(a)

numărul de solicitanți eligibili și volumul total real de reducere a livrărilor de lapte de vacă ce face obiectul cererilor de ajutor și al cererilor de plată primite de statele membre;

(b)

cuantumul agregat al ajutoarelor din partea Uniunii care ar trebui să fie plătit.

Articolul 8

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 septembrie 2016.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 347, 20.12.2013, p. 549.

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/559 al Comisiei din 11 aprilie 2016 de autorizare a acordurilor și deciziilor privind planificarea producției în sectorul laptelui și produselor lactate (JO L 96, 12.4.2016, p. 20).

(4)  Regulamentul delegat (UE) 2016/558 al Comisiei din 11 aprilie 2016 de autorizare a acordurilor și deciziilor cooperativelor și ale altor forme de organizații de producători din sectorul laptelui și produselor lactate în ceea ce privește planificarea producției (JO L 96, 12.4.2016, p. 18).

(5)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1615 al Comisiei din 8 septembrie 2016 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/559 în ceea ce privește perioada în cursul căreia sunt autorizate acordurile și deciziile privind planificarea producției în sectorul laptelui și produselor lactate (a se vedea pagina 17 din prezentul Jurnal Oficial).

(6)  Regulamentul (CE) nr. 792/2009 al Comisiei din 31 august 2009 de stabilire a normelor detaliate pentru comunicarea Comisiei de către statele membre a informațiilor și documentelor cu privire la implementarea organizării comune a piețelor, la sistemul de plăți directe, la promovarea produselor agricole și la regimul aplicabil regiunilor ultraperiferice și insulelor mici din Marea Egee (JO L 228, 1.9.2009, p. 3).


9.9.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 242/10


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2016/1613 AL COMISIEI

din 8 septembrie 2016

de prevedere a unor ajutoare de adaptare excepționale destinate producătorilor de lapte și fermierilor din alte sectoare de creștere a animalelor

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1), în special articolul 219 alineatul (1) coroborat cu articolul 228,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European Și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului (2), în special articolul 106 alineatul (5),

întrucât:

(1)

Sectorul produselor lactate se confruntă cu o perturbare a pieței cauzată de un dezechilibru între cerere și ofertă la nivel mondial, la care contribuie prelungirea până la sfârșitul anului 2017 a interdicției impuse de Rusia asupra importului de produse agricole și alimentare originare din Uniune.

(2)

Cererea de lapte și produse lactate la nivel mondial a crescut ușor în 2015 și în primele luni ale anului 2016, dar într-un ritm mult mai scăzut decât producția.

(3)

Oferta de lapte la nivel mondial a crescut, în general, de-a lungul anului 2015, cu o creștere combinată a producției în Uniune, în Statele Unite și în Noua Zeelandă care se ridică la aproximativ 4,5 milioane de tone, în timp ce totalul exporturilor din Uniune și din cele două țări terțe în echivalent lapte au scăzut cu aproximativ 200 000 de tone.

(4)

În primele patru luni ale anului 2016, producția de lapte în Uniune, în Statele Unite și în Noua Zeelandă a crescut cu aproximativ 3,6 milioane de tone, mai puțin de 1 % din acest volum fiind absorbit de exporturi suplimentare.

(5)

În consecință, prețul laptelui crud a scăzut în continuare în Uniune, și se preconizează că presiunea exercitată asupra sa va continua, atingând niveluri nesustenabile pentru producătorii de lapte. În mai 2016, prețul mediu în Uniune al laptelui la producător a fost cu 22 % mai mic decât prețul mediu din luna mai a anilor 2011-2015.

(6)

În paralel, diferențele dintre prețurile laptelui în statele membre s-au mărit din nou. Micii fermieri sunt deosebit de afectați, ceea ce pune în pericol structura socială a zonelor rurale.

(7)

Alte sectoare de creștere a animalelor, în special sectorul cărnii de porc, cel al cărnii de vită și mânzat și cel al cărnii de oaie și de capră, se confruntă, de asemenea, cu dificultăți pe piață. În ceea ce privește carnea de porc, aceste dificultăți sunt legate, în principal, de interdicția la import impusă de Rusia legată în special de apariția pestei porcine africane în anumite state membre, în timp ce pentru sectorul cărnii de vită și mânzat dificultățile sunt un efect colateral al perturbării pieței laptelui.

(8)

Instrumentele de intervenție pe piață sub forma intervenției publice și a depozitării private pentru unt și lapte praf degresat au rămas disponibile fără întrerupere din septembrie 2014. Aceste instrumente au atenuat impactul crizei și au stabilit o limită minimă pentru scăderea continuă a prețurilor produselor lactate, dar dezechilibrul la nivel mondial persistă.

(9)

Deoarece măsurile normale disponibile în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 par a fi insuficiente și pentru a gestiona o situație în care prețurile ar continua să scadă și să agraveze perturbările pieței, este esențial să se acorde asistență financiară producătorilor de lapte și agricultorilor din alte sectoare de creștere a animalelor din UE afectați de perturbări ale pieței care le-au scăzut drastic profitabilitatea și lichiditatea. Statele membre ar trebui să aleagă unul sau mai multe dintre sectoarele vizate, sau părți ale acestora, pentru a sprijini producătorii și fermierii care sunt cei mai afectați de perturbările pieței.

(10)

Pentru a îmbunătăți reziliența agricultorilor, ajutoarele respective ar trebui să fie rezervate metodelor de exploatare agricolă mai sustenabile. Ar trebui să se acorde o atenție deosebită exploatațiilor mici, care reprezintă coloana vertebrală a economiei rurale.

(11)

Pentru a atenua efectele crizei actuale, este oportun să se acorde statelor membre un grant financiar unic, pentru a sprijini producătorii de lapte și/sau fermierii din alte sectoare de creștere a animalelor care se angajează în activități care să favorizeze sustenabilitatea economică și stabilizarea pieței.

(12)

Grantul financiar disponibil pentru fiecare stat membru ar trebui să țină cont de caracteristicile principale ale sectoarelor acestuia, inclusiv de producție, de prețurile de pe piață și de ponderea micilor fermieri.

(13)

Statele membre ar trebui să elaboreze măsuri bazate pe una sau mai multe dintre următoarele activități care favorizează sustenabilitatea economică și stabilizarea pieței: înghețarea sau reducerea producției, agricultura la scară mică, producția extensivă, producția care nu dăunează mediului și climei, cooperarea între fermieri, îmbunătățirea calității și a valorii adăugate, precum și formarea în domeniul metodelor de bună gestiune.

(14)

Ținând cont de situația specială a producătorilor de lapte și a fermierilor din alte sectoare de creștere a animalelor, care variază în întreaga Uniune, statele membre ar trebui să aleagă măsurile cele mai potrivite, în special în ceea ce privește stabilizarea piețelor și sustenabilitatea economică, și ar trebui să furnizeze o descriere a măsurilor concrete care trebuie luate.

(15)

Având în vedere că suma alocată fiecărui stat membru va compensa doar o parte limitată din pierderile reale suferite de producătorii de lapte și de fermierii din alte sectoare de creștere a animalelor, ar trebui să se permită statelor membre în cauză să ofere sprijin suplimentar fermierilor respectivi, în aceleași condiții de obiectivitate, nediscriminare și evitare a denaturării concurenței.

(16)

Ajutoarele prevăzute în prezentul regulament ar trebui să fie acordate ca o măsură de sprijinire a piețelor agricole în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013.

(17)

Pentru a dispune de flexibilitatea de a distribui ajutorul în funcție de circumstanțe pentru a aborda dificultățile, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a cumula această asistență cu alte tipuri de sprijin finanțate din Fondul european de garantare agricolă și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală.

(18)

Întrucât grantul financiar este stabilit în euro, este necesar, pentru a se asigura o aplicare uniformă și simultană, să se stabilească o dată pentru conversia în monedele naționale a cuantumurilor alocate statelor membre care nu au adoptat euro. Prin urmare, este necesar să se determine faptul generator al cursului de schimb, în conformitate cu articolul 106 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013. Având în vedere principiul menționat la alineatul (2) litera (b) din articolul respectiv și criteriile prevăzute la alineatul (5) litera (c) din articolul respectiv, faptul generator ar trebui să fie data intrării în vigoare a prezentului regulament.

(19)

Din motive bugetare, Uniunea ar trebui să finanțeze cheltuielile suportate de statele membre în legătură cu producătorii de lapte și fermierii din alte sectoare de creștere a animalelor doar dacă cheltuielile respective sunt efectuate până la un anumit termen-limită.

(20)

Pentru a asigura atât transparența, cât și monitorizarea și administrarea corespunzătoare a sumelor puse la dispoziția lor, statele membre ar trebui să informeze Comisia cu privire la măsurile concrete care trebuie adoptate, criteriile obiective utilizate, justificarea pentru sprijinirea sectoarelor de creștere a animalelor, altele decât sectorul laptelui, măsurile luate pentru a se evita denaturarea pieței, impactul preconizat al măsurilor și metodele pentru a verifica dacă acesta este obținut.

(21)

Pentru a se garanta că producătorii de lapte și fermierii din alte sectoare de creștere a animalelor primesc ajutorul în cel mai scurt timp posibil, trebuie să se permită statelor membre să pună în aplicare fără întârziere prezentul regulament. Prin urmare, prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare în ziua următoare datei publicării,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Se pune la dispoziția statelor membre un ajutor din partea Uniunii în cuantum total de 350 000 000 EUR, în scopul furnizării unui ajutor de adaptare excepțional destinat producătorilor de lapte și/sau fermierilor din sectorul cărnii de vită și mânzat, din cel al cărnii de porc, din cel al cărnii de oaie și din cel al cărnii de capră (denumiți în continuare „fermieri din alte sectoare de creștere a animalelor”).

Statele membre utilizează cuantumurile pe care le au la dispoziție, indicate în anexă, pentru măsuri luate pe baza unor criterii obiective și nediscriminatorii, cu condiția ca plățile care rezultă să nu provoace denaturarea concurenței.

Măsurile luate de statele membre sprijină producătorii de lapte și/sau fermierii din alte sectoare de creștere a animalelor care se angajează în una sau mai multe dintre următoarele activități, cu scopul de a spori sustenabilitatea economică a exploatațiilor lor și de a contribui la stabilizarea pieței:

(a)

reducerea producției peste nivelul prevăzut de Regulamentul delegat (UE) 2016/1612 al Comisiei (3) sau menținerea nivelului producției;

(b)

agricultură la scară mică;

(c)

aplicarea metodelor de producție extensivă;

(d)

aplicarea unor metode de producție care nu dăunează mediului și climei;

(e)

punerea în aplicare a unor proiecte de cooperare;

(f)

punerea în aplicare a unor sisteme de calitate sau a unor proiecte care vizează promovarea calității și a valorii adăugate;

(g)

formarea în domeniul instrumentelor financiare și al instrumentelor de gestionare a riscurilor.

Statele membre se asigură că, în cazurile în care producătorii de lapte și fermierii din alte sectoare de creștere a animalelor nu sunt beneficiarii direcți ai plăților, beneficiul economic al ajutorului le este transferat în totalitate.

Cheltuielile suportate de statele membre în legătură cu plățile în temeiul prezentului regulament sunt eligibile pentru ajutor din partea Uniunii numai dacă plățile în cauză au fost efectuate până cel târziu la 30 septembrie 2017.

(2)   În ceea ce privește Bulgaria, Republica Cehă, Danemarca, Croația, Ungaria, Polonia, România, Suedia și Regatul Unit, faptul generator al cursului de schimb pentru sumele prevăzute în anexă este data intrării în vigoare a prezentului regulament.

(3)   Măsurile în temeiul prezentului regulament pot fi cumulate cu alte măsuri de sprijin finanțate din Fondul european de garantare agricolă și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală.

Articolul 2

Statele membre pot acorda sprijin suplimentar pentru măsurile luate în temeiul articolului 1, până la un nivel maxim de 100 % din cuantumul corespunzător, prevăzut în anexă, în aceleași condiții de obiectivitate, nediscriminare și evitare a denaturării concurențe, astfel cum se prevede la articolul 1.

Statele membre plătesc sprijinul suplimentar până cel târziu la data de 30 septembrie 2017.

Articolul 3

Statele membre comunică Comisiei:

(a)

cât mai curând posibil și cel târziu până la 30 noiembrie 2016:

(i)

o descriere a măsurilor concrete care urmează să fie luate;

(ii)

criteriile obiective utilizate pentru determinarea metodelor de acordare a ajutorului și, dacă este cazul, motivele utilizării ajutorului pentru alte sectoare ale creșterii animalelor decât sectorul laptelui;

(iii)

impactul preconizat al măsurilor în ceea ce privește stabilizarea pieței;

(iv)

măsurile luate pentru a se verifica dacă impactul preconizat este obținut;

(v)

măsurile luate pentru evitarea denaturării concurenței;

(vi)

nivelul sprijinului suplimentar acordat în temeiul articolului 2;

(b)

cel târziu până la 15 octombrie 2017, sumele totale plătite pentru fiecare măsură, numărul și tipul beneficiarilor și evaluarea eficacității măsurii.

Articolul 4

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 septembrie 2016.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 347, 20.12.2013, p. 549.

(3)  Regulamentul delegat (UE) 2016/1612 al Comisiei din 8 septembrie 2016 de furnizare a unui ajutor pentru reducerea producției de lapte (a se vedea pagina 4 din prezentul Jurnal Oficial).


ANEXĂ

Stat membru

EUR

Belgia

10 979 636

Bulgaria

5 809 941

Republica Cehă

10 346 106

Danemarca

9 294 305

Germania

57 955 101

Estonia

8 081 123

Irlanda

11 086 327

Grecia

1 683 910

Spania

14 665 678

Franța

49 900 853

Croația

1 517 133

Italia

20 942 300

Cipru

297 165

Letonia

9 760 362

Lituania

13 298 661

Luxemburg

560 115

Ungaria

9 543 566

Malta

100 092

Țările de Jos

22 952 419

Austria

5 863 491

Polonia

22 670 129

Portugalia

3 988 059

România

10 896 083

Slovenia

1 145 506

Slovacia

2 062 803

Finlanda

7 521 715

Suedia

6 881 425

Regatul Unit

30 195 996


9.9.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 242/15


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2016/1614 AL COMISIEI

din 8 septembrie 2016

de stabilire a unor măsuri excepționale cu caracter temporar pentru sectorul laptelui și produselor lactate, sub forma prelungirii perioadei de intervenție publică pentru lapte praf degresat din 2016 și a devansării perioadei de intervenție publică pentru laptele praf degresat din 2017, și de derogare de la Regulamentul delegat (UE) 2016/1238 în ceea ce privește aplicarea în continuare a Regulamentului (CE) nr. 826/2008 în ceea ce privește ajutoarele pentru depozitarea privată în temeiul Regulamentului (UE) nr. 948/2014 și a Regulamentului (UE) nr. 1272/2009 în ceea ce privește intervenția publică în temeiul prezentului regulament

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 (1) ale Consiliului, în special articolul 219 alineatul (1) coroborat cu articolul 228,

întrucât:

(1)

Sectorul produselor lactate se confruntă cu o situație de perturbare a pieței cauzată de un dezechilibru puternic între cerere și ofertă.

(2)

Producția de lapte praf degresat din Uniune a crescut cu 18 % în perioada ianuarie-aprilie 2016, ca rezultat al creșterii producției de lapte, în timp ce exporturile au scăzut cu 8 % în aceeași perioadă. Exporturile de lapte praf degresat reprezintă în mod tradițional aproximativ 40 %-50 % din producția totală de lapte praf degresat din Uniune.

(3)

În consecință, prețurile laptelui praf degresat în Uniune se află sub presiune descendentă.

(4)

Articolul 12 litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 prevede disponibilitatea intervenției publice pentru lapte praf degresat în perioada 1 martie-30 septembrie. În conformitate cu Regulamentul delegat (UE) 2015/1549 al Comisiei (2), intervenția publică pentru lapte praf degresat din 2016 este disponibilă de la 1 ianuarie până la 30 septembrie.

(5)

Pentru a oferi posibilitatea de a utiliza cât mai rapid toate măsurile de piață posibile și de a avea soluții pentru situația în care prețurile pentru lapte praf degresat ar continua să scadă, iar perturbările pieței s-ar agrava, este esențial ca intervenția publică să rămână disponibilă pentru laptele praf degresat fără întrerupere până la începutul următoarei perioade de intervenție, la 1 martie 2017.

(6)

Prin urmare, este oportun să se prelungească perioada de achiziție de intervenție pentru lapte praf degresat din 2016 până la 31 decembrie 2016 și să se fixeze începutul perioadei de achiziție de intervenție din 2017 la data de 1 ianuarie.

(7)

Prelungirea perioadei de achiziție de intervenție de la 30 septembrie 2016 la 31 decembrie 2016 coincide cu data aplicării Regulamentului delegat (UE) 2016/1238 al Comisiei (3) și a Regulamentului delegat (UE) 2016/1240 al Comisiei (4), care înlocuiesc Regulamentul (CE) nr. 826/2008 al Comisiei (5) și Regulamentul (UE) nr. 1272/2009 al Comisiei (6) începând cu 1 octombrie 2016. Din motive de continuitate și securitate juridică, este oportun să se prevadă o derogare astfel încât Regulamentul (CE) nr. 826/2008 să continue să se aplice cererilor de ajutor pentru depozitarea privată a laptelui praf degresat prezentate în temeiul Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 948/2014 al Comisiei (7), iar Regulamentul (UE) nr. 1272/2009 să continue să se aplice în cazul ofertelor pentru achiziție la preț fix sau al ofertelor în cadrul unei licitații depuse în temeiul prezentului regulament.

(8)

Pentru a se asigura faptul că măsurile temporare prevăzute în prezentul regulament au un impact imediat asupra pieței și contribuie la stabilizarea prețurilor, prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare în ziua următoare datei publicării sale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Derogare de la Regulamentul (UE) nr. 1308/2013

Prin derogare de la articolul 12 litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, perioada în care este disponibilă intervenția publică pentru lapte praf degresat din 2016 se prelungește până la 31 decembrie 2016.

Prin derogare de la articolul 12 litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, intervenția publică pentru lapte praf degresat din 2017 este disponibilă de la 1 ianuarie până la 30 septembrie.

Articolul 2

Derogare de la Regulamentul delegat (UE) 2016/1238

Prin derogare de la articolele 10 și 11 din Regulamentul delegat (UE) 2016/1238, Regulamentul (CE) nr. 826/2008 continuă să se aplice în ceea ce privește cererile de ajutor pentru depozitarea privată a laptelui praf degresat depuse înainte de 1 martie 2017 în temeiul Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 948/2014.

Prin derogare de la articolele 10 și 11 din Regulamentul delegat (UE) 2016/1238, Regulamentul (UE) nr. 1272/2009 continuă să se aplice în ceea ce privește ofertele pentru achiziție la preț fix sau ofertele în cadrul unei licitații pentru lapte praf degresat depuse înainte de 1 ianuarie 2017 în temeiul articolului 1 primul paragraf din prezentul regulament.

Articolul 3

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 septembrie 2016.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  Regulamentul delegat (UE) 2015/1549 al Comisiei din 17 septembrie 2015 de stabilire a unor măsuri excepționale cu caracter temporar pentru sectorul laptelui și al produselor lactate, sub forma prelungirii perioadei de intervenție publică pentru unt și pentru lapte praf degresat din 2015 și a devansării perioadei de intervenție publică pentru unt și pentru lapte praf degresat din 2016 (JO L 242, 18.9.2015, p. 28).

(3)  Regulamentul delegat (UE) 2016/1238 al Comisiei din 18 mai 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește intervenția publică și ajutoarele pentru depozitarea privată (JO L 206, 30.7.2016, p. 15).

(4)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1240 al Comisiei din 18 mai 2016 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește intervenția publică și ajutoarele pentru depozitarea privată (JO L 206, 30.7.2016, p. 71).

(5)  Regulamentul (CE) nr. 826/2008 al Comisiei din 20 august 2008 de stabilire a normelor comune de acordare a ajutorului pentru depozitarea privată a anumitor produse agricole (JO L 223, 21.8.2008, p. 3).

(6)  Regulamentul (UE) nr. 1272/2009 al Comisiei din 11 decembrie 2009 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului cu privire la achiziționarea și vânzarea produselor agricole în cadrul schemei de intervenție publică (JO L 349, 29.12.2009, p. 1).

(7)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 948/2014 al Comisiei din 4 septembrie 2014 de deschidere a depozitării private pentru laptele praf degresat și de stabilire în avans a cuantumului ajutorului (JO L 265, 5.9.2014, p. 18).


9.9.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 242/17


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/1615 AL COMISIEI

din 8 septembrie 2016

de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/559 în ceea ce privește perioada în cursul căreia sunt autorizate acordurile și deciziile privind planificarea producției în sectorul laptelui și produselor lactate

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1), în special articolul 222 alineatul (3) al doilea paragraf,

întrucât:

(1)

Pe lângă o serie de măsuri excepționale pentru a face față situației dificile de pe piață în sectorul laptelui și produselor lactate în temeiul articolului 219 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, Comisia a autorizat acorduri și decizii voluntare privind planificarea producției în sectorul laptelui și produselor lactate pentru organizațiile de producători recunoscute, asociațiile acestora și organizațiile interprofesionale recunoscute, prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/559 al Comisiei (2), și pentru cooperative și alte forme de organizații de producători din sectorul laptelui și produselor lactate, prin Regulamentul delegat (UE) 2016/558 al Comisiei (3), pentru o perioadă de șase luni începând cu 13 aprilie 2016.

(2)

Până în prezent nu s-a raportat niciun acord comun/nicio decizie comună, având în vedere că sectorul are nevoie de timp pentru a se organiza în vederea utilizării acestui nou instrument, în timp ce sectorul produselor lactate se confruntă în continuare cu dezechilibre grave ale pieței din cauza unui dezechilibru între cerere și ofertă la nivel mondial, la care contribuie prelungirea până la sfârșitul anului 2017 a interdicției impuse de Rusia asupra importului de produse agricole și alimentare originare din Uniune.

(3)

Prețurile laptelui la producător au scăzut în 2015 cu 8 % și cu încă 15 % în primele cinci luni ale anului 2016. În luna mai 2016, prețul mediu al laptelui în UE a fost cu 22 % mai mic decât media din ultimii cinci ani. În paralel, decalajul dintre statele membre s-a mărit în continuare, unele state membre raportând prețuri cu 30 % mai mici decât media Uniunii. Pe baza analizelor de piață disponibile, nu se așteaptă nicio scădere semnificativă a volumelor de producție până la sfârșitul anului 2017.

(4)

Pentru a ajuta sectorul laptelui și produselor lactate să găsească un nou echilibru în condițiile predominante de dezechilibru grav al pieței și pentru a însoți ajustările necesare după expirarea sistemului de cote pentru lapte, este oportun să se autorizeze acordurile și deciziile voluntare la care se face referire în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/559 și în Regulamentul delegat (UE) 2016/558 pentru o perioadă suplimentară de șase luni. Deoarece condițiile, precum și domeniul de aplicare material și geografic menționate la articolul 222 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 și obligațiile de notificare relevante au fost deja specificate în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/559, este necesar să se modifice Regulamentul de punere în aplicare respectiv.

(5)

Prin urmare, Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/559 ar trebui modificat în consecință.

(6)

Având în vedere dezechilibrele grave de pe piață și necesitatea de a se asigura continuitatea și securitatea juridică, prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare în ziua următoare datei publicării sale.

(7)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru organizarea comună a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/559 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 1

Fără a se aduce atingere articolului 152 alineatul (3) litera (b) punctul (i) și articolului 209 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, organizațiile de producători recunoscute, asociațiile acestora și organizațiile interprofesionale recunoscute în sectorul laptelui și produselor lactate sunt autorizate:

(a)

în cursul unei perioade de șase luni începând cu 13 aprilie 2016 sau 13 octombrie 2016, să încheie acorduri comune voluntare și să ia decizii comune cu o valabilitate care se termină la 12 octombrie 2016 sau, respectiv, cel târziu la 12 aprilie 2017, cu privire la planificarea volumului de lapte ce urmează să fie produs; sau

(b)

să prelungească valabilitatea unor astfel de acorduri încheiate sau decizii luate în perioada începând cu 13 aprilie 2016, pentru o perioadă care nu depășește data de 12 aprilie 2017.”

2.

Articolul 4 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Cel târziu la 25 de zile după sfârșitul fiecărei perioade de șase luni la care se face referire la articolul 1, organizațiile de producători, asociațiile sau organizațiile interprofesionale în cauză comunică autorității competente menționate la alineatul (1) din prezentul articol volumul de producție efectiv vizat de acorduri sau decizii.”;

(b)

la alineatul (3), litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

cel târziu la 30 de zile după sfârșitul fiecărei perioade de șase luni la care se face referire la articolul 1, o prezentare generală a acordurilor și deciziilor puse în aplicare în cursul respectivei perioade.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 septembrie 2016.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/559 al Comisiei din 11 aprilie 2016 de autorizare a acordurilor și deciziilor privind planificarea producției în sectorul laptelui și produselor lactate (JO L 96, 12.4.2016, p. 20).

(3)  Regulamentul delegat (UE) 2016/558 al Comisiei din 11 aprilie 2016 de autorizare a acordurilor și deciziilor cooperativelor și ale altor forme de organizații de producători din sectorul laptelui și produselor lactate în ceea ce privește planificarea producției (JO L 96, 12.4.2016, p. 18).


9.9.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 242/19


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/1616 AL COMISIEI

din 8 septembrie 2016

de derogare de la Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește o posibilă revizuire a măsurilor de sprijin cuplat facultativ în sectorul laptelui și produselor lactate pentru anul de cerere 2017

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului (1), în special articolul 69 alineatul (1),

întrucât:

(1)

În temeiul articolului 52 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, statele membre pot acorda, în anumite condiții, sprijin cuplat fermierilor din anumite sectoare agricole sau care practică anumite tipuri de agricultură, în măsura în care este necesar pentru crearea unui stimulent în vederea menținerii nivelurilor actuale de producție în sectoarele sau regiunile în cauză.

(2)

Având în vedere nivelurile relativ ridicate ale producției și, prin urmare, prețurile scăzute de pe piața Uniunii pentru lapte și produse lactate și, în special, dificultățile temporare cu care se confruntă în prezent sectorul produselor lactate, statele membre ar trebui să poată decide să își revizuiască măsurile de sprijin cuplat facultativ care vizează sectorul laptelui și produselor lactate pentru anul de cerere 2017, pentru a permite plata în continuare a sprijinului cuplat facultativ pe baza numărului de animale pentru care a fost aprobat sprijinul respectiv în 2016. Deși, pe termen scurt, o astfel de revizuire ar putea da impresia că periclitează unul dintre obiectivele sprijinului cuplat facultativ, și anume menținerea nivelurilor actuale de producție, aceste măsuri ar putea contribui la realizarea obiectivelor sprijinului cuplat facultativ pe termen lung.

(3)

Având în vedere gravitatea dificultăților financiare întâmpinate în prezent de beneficiari, este adecvat să se utilizeze articolul 69 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 pentru a se acorda o derogare de la titlul IV capitolul 1 din regulamentul în cauză.

(4)

Pentru a permite Comisiei să monitorizeze punerea corectă în aplicare a normelor și impactul unei astfel de revizuiri, statele membre ar trebui să notifice Comisia cu privire la decizia lor în termen de 14 de zile de la data la care a fost luată decizia.

(5)

Pentru a se asigura că sectorul laptelui și produselor lactate poate beneficia cât de curând posibil de derogarea prevăzută de prezentul regulament, acesta ar trebui să intre în vigoare în ziua următoare datei publicării sale și statele membre ar trebui să ia decizia în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

(6)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului privind plățile directe,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Revizuirea măsurilor care vizează sectorul laptelui și produselor lactate

(1)   Pentru anul de cerere 2017, statele membre pot decide să revizuiască toate măsurile pe care le-au adoptat în temeiul articolului 52 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 care vizează sectorul laptelui și produselor lactate.

Această revizuire constă în:

(a)

prevederea faptului că, pentru anul de cerere 2017, plata către fermierul care are dreptul să primească plăți în conformitate cu articolul 9 și cu articolul 10 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 se efectuează pe baza numărului de animale pentru care fermierul avea dreptul la sprijin în temeiul măsurilor respective pentru anul de cerere 2016; și

(b)

neaplicarea tuturor celorlalte condiții de eligibilitate aplicabile în cazul măsurilor care fac obiectul revizuirii.

Decizia menționată la primul paragraf înlocuiește orice decizie de revizuire a măsurilor de sprijin cuplat facultativ care vizează sectorul laptelui și produselor lactate în temeiul articolului 53 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

(2)   Pentru fiecare măsură de sprijin cuplat facultativ revizuită, statele membre calculează cuantumul unitar egal cu raportul dintre cuantumul fixat pentru finanțarea măsurii care vizează sectorul laptelui și produselor lactate, astfel cum a fost notificat în conformitate cu punctul (3) litera (i) din anexa I la Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei (2), și numărul total de animale pentru respectiva măsură de sprijin cuplat facultativ.

Numărul total de animale menționat la primul paragraf corespunde:

(a)

numărului total de animale pentru care a fost acceptată plata în ceea ce privește anul de cerere 2016; sau

(b)

numărului de animale menționat la litera (a) pentru fermierii eligibili în 2017.

(3)   Plata anuală care se acordă fermierului corespunde cuantumului unitar calculat în conformitate cu alineatul (2), de înmulțit cu numărul de animale pentru care fermierul în cauză a avut dreptul la sprijin pentru anul de cerere 2016.

Articolul 2

Termen

Decizia la care se face referire la articolul 1 se adoptă în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Articolul 3

Notificare

Statele membre notifică Comisia cu privire la decizia menționată la articolul 1 în termen de 14 de zile de la data la care a fost luată decizia.

Articolul 4

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 septembrie 2016.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 608.

(2)  Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat (JO L 181, 20.6.2014, p. 1).


9.9.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 242/22


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/1617 AL COMISIEI

din 8 septembrie 2016

de derogare, pentru anul de cerere 2016, de la articolul 75 alineatul (1) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește nivelul avansurilor pentru plățile directe și pentru măsurile de dezvoltare rurală pe suprafață și legate de animale, precum și de derogare de la articolul 75 alineatul (2) primul paragraf din respectivul regulament în ceea ce privește plățile directe

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului (1), în special articolul 75 alineatul (3),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 75 alineatul (1) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, între 16 octombrie și 30 noiembrie, statele membre pot plăti avansuri de până la 50 % în cazul plăților directe, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (2), și de până la 75 % în cazul măsurilor de sprijin pe suprafață și legate de animale, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (3).

(2)

La articolul 75 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 se prevede că plățile menționate la alineatul (1) al articolului respectiv, inclusiv avansurile pentru plățile directe, nu se efectuează înainte de finalizarea controalelor administrative și la fața locului care trebuie efectuate în temeiul articolului 74 din regulamentul menționat. Cu toate acestea, în ceea ce privește măsurile de sprijin legate de suprafață și de animale din cadrul dezvoltării rurale, articolul 75 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 permite plata avansurilor după finalizarea controalelor administrative în conformitate cu articolul 59 alineatul (1) din regulamentul respectiv.

(3)

Gravitatea continuă a situației economice din anumite sectoare agricole, în special de pe piața produselor lactate, generează în continuare dificultăți financiare grave și probleme de flux de numerar pentru beneficiari.

(4)

În plus, dificultățile administrative întâmpinate în primul an de punere în aplicare a noului cadru juridic pentru schemele de plăți directe și măsurile de dezvoltare rurală continuă să existe în unele state membre și au întârziat executarea plăților către beneficiari pentru anul de cerere 2015 în unele state membre.

(5)

Având în vedere caracterul excepțional al acestor circumstanțe luate împreună și dificultățile financiare pe care le provoacă beneficiarilor, este necesar să se atenueze respectivele dificultăți, prin derogarea de la articolul 75 alineatul (1) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 pentru a permite statelor membre să acorde un nivel mai ridicat de avansuri către beneficiari pentru anul de cerere 2016.

(6)

În plus, din cauza noilor cerințe legate de pregătirea procesului de depunere a cererilor pentru anul de cerere 2016, s-au înregistrat întârzieri în ceea ce privește administrarea cererii unice, a cererilor de ajutor, a cererilor de plată și a cererilor de alocare a drepturilor la plată sau de creștere a valorii drepturilor la plată în cadrul schemei de plată de bază. În consecință, este posibil ca controalele necesare să se încheie mai târziu decât de obicei.

(7)

Este necesar, prin urmare, să se deroge de la articolul 75 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 pentru a permite efectuarea avansurilor pentru plățile directe după finalizarea controalelor administrative indicate la articolele 28 și 29 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei (4). Este însă esențial ca o astfel de derogare să nu afecteze buna gestiune financiară și nici cerința unui nivel suficient de asigurare. În consecință, statelor membre care recurg la derogarea în cauză le revine răspunderea de a lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că se evită plățile în exces și că orice sumă plătită necuvenit se recuperează în mod real și cu rapiditate. În plus, recurgerea la derogare ar trebui să fie inclusă în declarația de gestiune menționată la articolul 7 alineatul (3) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 pentru exercițiul financiar 2017.

(8)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru fondurile agricole, al Comitetului de gestionare privind plățile directe și al Comitetului privind dezvoltarea rurală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Prin derogare de la articolul 75 alineatul (1) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, pentru anul de cerere 2016, statele membre pot plăti avansuri de până la 70 % în cazul plăților directe indicate în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 și de până la 85 % în cazul sprijinului acordat în cadrul dezvoltării rurale menționat la articolul 67 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013.

Articolul 2

Prin derogare de la articolul 75 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, pentru anul de cerere 2016, statele membre pot plăti avansuri pentru plățile directe indicate în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 după finalizarea controalelor administrative menționate la articolul 74 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013.

Articolul 3

În cazul statelor membre care aplică articolul 2 din prezentul regulament, declarația de gestiune în temeiul articolului 7 alineatul (3) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 pentru exercițiul financiar 2017 include o confirmare a faptului că s-au împiedicat plățile în exces către beneficiari și că sumele plătite necuvenit au fost recuperate în mod real și cu rapiditate pe baza verificării tuturor informațiilor necesare.

Articolul 4

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 septembrie 2016.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 549.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 608).

(3)  Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 487).

(4)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemul integrat de administrare și control, măsurile de dezvoltare rurală și ecocondiționalitatea (JO L 227, 31.7.2014, p. 69).


9.9.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 242/24


REGULAMENTUL (UE) 2016/1618 AL COMISIEI

din 8 septembrie 2016

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2003/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind îngrășămintele, în scopul adaptării anexelor I și IV

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2003/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 octombrie 2003 privind îngrășămintele (1), în special articolul 31 alineatele (1) și (3) și articolul 29 alineatul (4),

întrucât:

(1)

Au fost depuse solicitări de includere în anexa I a mai multe îngrășăminte, în temeiul articolului 31 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 2003/2003.

(2)

Acidul [S,S]-etilendiamino disuccinic (denumit în continuare „[S,S]-EDDS”) este un agent de chelare organic pentru oligoelemente. Fierul chelat cu [S,S]-EDDS este utilizat pentru corectarea deficitului de fier și eliminarea clorozei ferice pentru culturi și peluze ornamentale. Acesta se degradează rapid, prezentând astfel un risc redus de levigare din straturile superioare ale solului spre pânza freatică, și este complet mineralizat, nepunând probleme de toxicitate pentru mamifere sau pentru mediul acvatic.

(3)

Acidul heptagluconic (denumit în continuare „HGA”) este un agent de complexare organic pentru îngrășămintele cu oligoelemente. HGA este eficace, biodegradabil și prezintă o bună stabilitate pentru o gamă largă de valori ale pH-ului, precum și o solubilitate ridicată în apă. În Spania, HGA este autorizat de mai mulți ani și nu au fost raportate niciun fel de daune aduse mediului sau sănătății umane.

(4)

Producătorii de [S,S]-EDDS și HGA au transmis Comisiei cereri, prin intermediul autorităților din Germania și din Spania, de includere a substanțelor respective în lista agenților de chelare și de complexare organici din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 2003/2003, pentru a putea pune substanțele [S,S]-EDDS și HGA la dispoziția fermierilor în întreaga Uniune. Substanțele [S,S]-EDDS și HGA, astfel cum sunt specificate în anexa I la regulamentul menționat, îndeplinesc cerințele prevăzute în articolul 14 din Regulamentul (CE) nr. 2003/2003. Prin urmare, ele ar trebui adăugate la lista de agenți de chelare și de complexare organici din anexa I la regulamentul respectiv.

(5)

Întrucât sunt disponibile metode de analiză pentru determinarea [S,S]-EDDS și a HGA, metodele respective ar trebui specificate în anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 2003/2003, în vederea facilitării controalelor efectuate de statele membre în temeiul articolului 29 din regulamentul respectiv. Subtitlul care descrie metoda 11 ar trebui să reflecte faptul că HGA este un agent de complexare.

(6)

Amestecul de reacție între N-butil-triamidă tiofosforică și N-propil-triamidă tiofosforică a fost introdus în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 2003/2003 de Regulamentul (UE) nr. 1257/2014 al Comisiei (2). Cercetările recente au demonstrat că nu se pot aștepta diferențe semnificative în ceea ce privește reducerea emisiilor de amoniac prin utilizarea amestecului de reacție sau a amestecului simplu dintre cele două substanțe. Prin urmare, rubrica respectivă ar trebui modificată pentru a li se permite producătorilor amestecului respectiv să opteze pentru una dintre cele două căi de producție.

(7)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 2003/2003 ar trebui modificat în consecință.

(8)

Pentru a putea asigura publicarea de către Comitetul European de Standardizare a metodei de analiză pentru [S,S]-EDDS, care este în prezent în curs de validare, ar trebui prevăzută o perioadă de timp rezonabilă până la aplicarea includerii [S,S]-EDDS în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 2003/2003 și a noii metode de analiză pentru acest tip de îngrășământ în anexa IV la același regulament.

(9)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 32 din Regulamentul (CE) nr. 2003/2003,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificări

Regulamentul (CE) nr. 2003/2003 se modifică după cum urmează:

1.

Anexa I se modifică în conformitate cu anexa I la prezentul regulament.

2.

Anexa IV se modifică în conformitate cu anexa II la prezentul regulament.

Articolul 2

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Cu toate acestea, punctul 1 din anexa I și punctul 2 din anexa II se aplică de la 1 iulie 2017.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 septembrie 2016.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 304, 21.11.2003, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 1257/2014 al Comisiei din 24 noiembrie 2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2003/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind îngrășămintele, în scopul adaptării anexelor I și IV (JO L 337, 25.11.2014, p. 53).


ANEXA I

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 2003/2003 se modifică după cum urmează:

1.

În tabelul din secțiunea E.3.1, se adaugă rubrica următoare:

„12

Acid [S,S]-etilendiamino disuccinic

[S,S]-EDDS

C10H16O8N2

20846-91-7”.

2.

În tabelul din secțiunea E.3.2, se adaugă rubrica următoare:

„2

Acid heptagluconic

HGA

C7H14O8

23351-51-1”.

3.

În Tabelul din secțiunea F.2, rubrica 3 se înlocuiește se înlocuiește cu următorul text:

„3

Amestec între N-butil-triamidă tiofosforică (NBPT) și N-propil-triamidă tiofosforică (NPPT) [(raport 3:1 (1)]

Acestea de reacție:

Nr. CE 700-457-2

Amestec de NBPT/NPPT:

 

NBPT: Nr. ELINCS 435-740-7

 

NPPT: Nr. CAS 916809-14-8

Minim: 0,02

Maxim: 0,3

 

 


(1)  Toleranță pentru partea de NPPT: 20 %.”


ANEXA II

Anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 2003/2003 se modifică după cum urmează:

1.

În secțiunea B, la rubrica „Metodele 11”, subtitlul „Agenți de chelare” se înlocuiește cu textul „Agenți de chelare și de complexare”.

2.

În secțiunea B, se adaugă următoarea metodă 11.9:

„Determinarea [S,S]-EDDS

EN 13368-3 partea 3: Îngrășăminte – Determinarea agenților de chelare din îngrășăminte prin cromatografie: Determinarea [S,S]-EDDS prin cromatografie ionică.

Această metodă de analiză a fost supusă testului circular.”

3.

În secțiunea B, se adaugă următoarea metodă 11.10:

„Determinarea HGA

EN 16847: Îngrășăminte – Determinarea agenților de complexare din îngrășăminte – Identificarea acidului heptagluconic prin cromatografie

Această metodă de analiză a fost supusă testului circular.”


9.9.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 242/28


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/1619 AL COMISIEI

din 8 septembrie 2016

de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 948/2014 în ceea ce privește ultima zi de depunere a cererilor de ajutor pentru depozitarea privată a laptelui praf degresat

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1), în special articolul 18 alineatul (2), articolul 20 literele (c), (f), (l), (m) și (n) și articolul 223 alineatul (3) litera (c),

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1370/2013 al Consiliului din 16 decembrie 2013 privind măsuri pentru stabilirea anumitor ajutoare și restituții în legătură cu organizarea comună a piețelor produselor agricole (2), în special articolul 4,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului (3), în special articolul 62 alineatul (2) litera (b),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 948/2014 al Comisiei (4) a deschis depozitarea privată pentru lapte praf degresat, având în vedere situația deosebit de dificilă de pe piață, rezultată în special în urma interdicției introduse de Rusia asupra importurilor sale de produse lactate din Uniune.

(2)

Schema de depozitare privată în cauză a fost extinsă prin Regulamentele de punere în aplicare (UE) nr. 1337/2014 (5), (UE) 2015/303 (6), (UE) 2015/1548 (7) și (UE) 2016/224 (8) ale Comisiei. Ca urmare, cererile de ajutor pot fi depuse până la 30 septembrie 2016.

(3)

La 29 iunie 2016, Rusia a prelungit interdicția asupra importului de produse agricole și alimentare originare din Uniune până la sfârșitul anului 2017.

(4)

Producția de lapte praf degresat din Uniune a crescut cu 18 % în perioada ianuarie-aprilie 2016, ca rezultat al creșterii producției de lapte, în timp ce exporturile au scăzut cu 8 % în aceeași perioadă. Exporturile de lapte praf degresat reprezintă în mod tradițional aproximativ 40 până la 50 % din totalul producției de lapte praf degresat din Uniune.

(5)

În consecință, prețurile pentru laptele praf degresat din Uniune rămân în continuare sub presiune descendentă.

(6)

Având în vedere actuala situație a pieței, este oportun să se asigure disponibilitatea neîntreruptă a schemei de ajutoare pentru depozitarea privată a laptelui praf degresat și să se prelungească schema în cauză până la începutul perioadei de intervenție din 2017, la 1 martie 2017.

(7)

Pentru a se evita orice întrerupere a posibilității de depunere a cererilor în cadrul schemei, prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare în ziua următoare datei publicării sale.

(8)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru organizarea comună a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

La articolul 5 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 948/2014, „30 septembrie 2016” se înlocuiește cu „28 februarie 2017”.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 septembrie 2016.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 346, 20.12.2013, p. 12.

(3)  JO L 347, 20.12.2013, p. 549.

(4)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 948/2014 al Comisiei din 4 septembrie 2014 de deschidere a depozitării private pentru laptele praf degresat și de stabilire în avans a cuantumului ajutorului (JO L 265, 5.9.2014, p. 18).

(5)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1337/2014 al Comisiei din 16 decembrie 2014 de modificare a Regulamentelor de punere în aplicare (UE) nr. 947/2014 și (UE) nr. 948/2014 în ceea ce privește ultima zi de depunere a cererilor de ajutor pentru depozitarea privată a untului și a laptelui praf degresat (JO L 360, 17.12.2014, p. 15).

(6)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/303 al Comisiei din 25 februarie 2015 de modificare a Regulamentelor de punere în aplicare (UE) nr. 947/2014 și (UE) nr. 948/2014 în ceea ce privește ultima zi de depunere a cererilor de ajutor pentru depozitarea privată a untului și a laptelui praf degresat (JO L 55, 26.2.2015, p. 4).

(7)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1548 al Comisiei din 17 septembrie 2015 de modificare a Regulamentelor de punere în aplicare (UE) nr. 947/2014 și (UE) nr. 948/2014 în ceea ce privește ultima zi de depunere a cererilor de ajutor pentru depozitarea privată a untului și a laptelui praf degresat (JO L 242, 18.9.2015, p. 26).

(8)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/224 al Comisiei din 17 februarie 2016 de modificare a Regulamentelor de punere în aplicare (UE) nr. 947/2014 și (UE) nr. 948/2014 în ceea ce privește ultima zi de depunere a cererilor de ajutor pentru depozitarea privată a untului și a laptelui praf degresat (JO L 41, 18.2.2016, p. 8).


9.9.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 242/30


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/1620 AL COMISIEI

din 8 septembrie 2016

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește sectorul fructelor și legumelor și sectorul fructelor și legumelor prelucrate (2), în special articolul 136 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din cadrul Rundei Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XVI la regulamentul respectiv.

(2)

Valoarea forfetară de import se calculează în fiecare zi lucrătoare, în conformitate cu articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011, ținând seama de datele zilnice variabile. Prin urmare, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 136 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 septembrie 2016.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Jerzy PLEWA

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Codul NC

Codul țării terțe (1)

Valoarea forfetară de import

0702 00 00

MA

158,1

ZZ

158,1

0707 00 05

TR

132,9

ZZ

132,9

0709 93 10

TR

137,2

ZZ

137,2

0805 50 10

AR

172,7

CL

178,9

EG

94,4

TR

143,8

UY

143,7

ZA

159,0

ZZ

148,8

0806 10 10

TR

137,5

ZZ

137,5

0808 10 80

AR

110,7

BR

102,8

CL

125,4

CN

98,0

NZ

125,0

US

179,7

ZA

88,4

ZZ

118,6

0808 30 90

AR

93,2

CL

120,3

TR

142,8

ZA

115,3

ZZ

117,9

0809 30 10 , 0809 30 90

TR

138,9

ZA

88,8

ZZ

113,9

0809 40 05

TR

216,0

ZZ

216,0


(1)  Nomenclatura țărilor stabilită prin Regulamentul (UE) nr. 1106/2012 al Comisiei din 27 noiembrie 2012 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 471/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare privind comerțul exterior cu țările terțe, în ceea ce privește actualizarea nomenclatorului țărilor și teritoriilor (JO L 328, 28.11.2012, p. 7). Codul „ZZ” desemnează „alte origini”.


DECIZII

9.9.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 242/32


DECIZIA (UE) 2016/1621 A COMISIEI

din 7 septembrie 2016

de adoptare a unui document de orientare privind notificările transmise organismelor de acreditare și de autorizare de către verificatorii de mediu care își desfășoară activitatea într-un alt stat membru decât cel în care li s-a acordat acreditarea sau autorizația în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1221/2009 al Parlamentului European și al Consiliului

[notificată cu numărul C(2016) 5648]

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1221/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind participarea voluntară a organizațiilor la un sistem comunitar de management de mediu și audit (EMAS) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 761/2001 și a Deciziilor 2001/681/CE și 2006/193/CE ale Comisiei (1), în special articolul 30 alineatul (6),

întrucât:

(1)

Articolul 30 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1221/2009 prevede posibilitatea ca forumul organismelor de acreditare și de autorizare să elaboreze orientări privind aspecte care țin de domeniul de competență al organismelor de acreditare și de autorizare, în vederea armonizării procedurilor aplicate de respectivele organisme pentru acreditarea sau autorizarea și supravegherea verificatorilor de mediu.

(2)

Verificatorii de mediu care își desfășoară activitatea în diverse state membre au obligația de a-și notifica activitățile organismelor de acreditare și de autorizare relevante, în conformitate cu articolul 24 din Regulamentul (CE) nr. 1221/2009.

(3)

În urma experienței concrete în materie de aplicare a procedurii de notificare respective, s-au constatat diferențe în ceea ce privește răspunsurile transmise de diversele organisme de acreditare și de autorizare verificatorilor de mediu care nu își respectă obligațiile de notificare. În consecință, este nevoie de orientări suplimentare, prin care să se asigure aplicarea consecventă a procedurilor de notificare în ceea ce privește verificatorii de mediu acreditați sau autorizați într-un stat membru care desfășoară activități de verificare și validare în alt stat membru.

(4)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit în conformitate cu articolul 49 din Regulamentul (CE) nr. 1221/2009,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se adoptă „Documentul de orientare privind notificările transmise organismelor de acreditare și de autorizare de către verificatorii de mediu în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1221/2009” care figurează în anexă.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 7 septembrie 2016.

Pentru Comisie

Karmenu VELLA

Membru al Comisiei


(1)  JO L 342, 22.12.2009, p. 1.


ANEXĂ

Document de orientare privind notificările transmise organismelor de acreditare și de autorizare de către verificatorii de mediu care își desfășoară activitatea într-un alt stat membru decât cel în care li s-a acordat acreditarea sau autorizația în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1221/2009

INTRODUCERE

Prezentul document de orientare armonizează procedurile de notificare aplicabile verificatorilor de mediu care își desfășoară activitatea într-un alt stat membru decât cel în care li s-a acordat acreditarea sau autorizația.

1.   Obligații care trebuie respectate înaintea notificării

1.1.   Organismul de acreditare sau de autorizare face publice procedurile sale privind notificarea destinate verificatorilor de mediu acreditați în alt stat membru și asigură accesul facil la aceste proceduri. Informațiile făcute publice referitoare la procedurile respective precizează și eventualele taxe (fără a include cheltuielile de călătorie) pe care organismul de acreditare sau de autorizare le percepe pentru notificare și supraveghere.

1.2.   Organismul de acreditare sau de autorizare impune verificatorilor de mediu pe care i-a acreditat sau autorizat să aplice procedura de notificare prevăzută la articolul 24 alineatul (1) înainte de a întreprinde activitățile de verificare sau de validare într-un alt stat membru decât cel în care a fost acordată acreditarea sau autorizația. În cadrul activității de supraveghere a verificatorilor pe care i-a acreditat sau i-a autorizat, organismul de acreditare sau de autorizare verifică, de asemenea, că cerințele în materie de notificare prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1221/2009 au fost îndeplinite atunci când verificatorul de mediu și-a desfășurat activitatea într-un alt stat membru.

1.3.   Organismul de acreditare sau de autorizare recomandă verificatorilor de mediu pe care i-a acreditat sau i-a autorizat să își informeze organizațiile client că au obligația de a permite supravegherea în conformitate cu articolul 23 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1221/2009 și că refuzul de a permite această supraveghere poate conduce la neînregistrarea organizațiilor respective.

2.   Conținutul notificării

2.1.   Cerințele în materie de notificare prevăzute la articolul 24 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1221/2009 sunt considerate îndeplinite atunci când au fost transmise toate informațiile următoare:

(a)

informații privind acreditarea sau autorizația, incluzând dovada că acreditarea sau autorizația sunt în continuare valabile și nu au făcut obiectul unei suspendări sau a unei retrageri, precum și că acestea sunt adecvate pentru activitățile concrete desfășurate de organizația care face obiectul verificării sau al validării;

(b)

componența și competențele echipei, în special privind cunoașterea cerințelor legale referitoare la mediu și a limbii oficiale a statului membru în care ar trebui să se desfășoare verificarea sau validarea;

(c)

documente referitoare la personal, dacă este necesar, cum ar fi evidențe privind calificările, formarea și experiența relevante pentru sectorul economic care face obiectul verificării;

(d)

momentul și locul verificării și validării, inclusiv ale vizitei verificatorilor de mediu la sediul organizației și ale tuturor etapelor anterioare și ulterioare vizitei, în conformitate cu dispozițiile articolului 25 din Regulamentul (CE) nr. 1221/2009;

(e)

adresa și informațiile de contact ale organizației care face obiectul verificării sau al validării, inclusiv toate amplasamentele și activitățile care intră sub incidența verificării sau a validării și numărul de angajați.

Solicitările suplimentare prevăzute la litera (c) trebuie să fie justificate având în vedere situația concretă și nu pot aduce atingere dreptului verificatorului de mediu de a furniza servicii în alt stat decât cel în care a fost acordată acreditarea sau autorizația.

2.2.   Dacă notificarea îndeplinește cerințele în materie de notificare prevăzute la articolul 24 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1221/2009, organismul de acreditare sau de autorizare informează verificatorul de mediu în această privință înainte de începerea activităților de verificare sau de validare descrise la articolul 25 din Regulamentul (CE) nr. 1221/2009. Dacă este posibil, informațiile respective sunt transmise cu două săptămâni înainte de începerea activităților de verificare sau de validare. În același timp, organismul de acreditare sau de autorizare informează verificatorul de mediu în privința domeniului și a conținutului supravegherii pe care intenționează să o efectueze, precum și în privința costurilor aferente.

2.3.   Dacă un organism de acreditare sau de autorizare ia cunoștință de faptul că activități de verificare sau de validare urmează să aibă loc sau au avut deja loc în lipsa unei notificări, acesta reamintește verificatorului de mediu cerințele în materie de notificare aplicabile în țara respectivă prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1221/2009 (a se vedea punctul 2.1).

Dacă informațiile menționate la articolul 24 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1221/2009 nu sunt furnizate la timp sau dacă notificarea nu îndeplinește cerințele în materie de notificare prevăzute la articolul respectiv, se aplică punctul 3.1 din prezentul document de orientare.

2.4.   Întrucât rezultatul notificării ar putea influența procesele de verificare și de validare, organismul de acreditare sau de autorizare trebuie să recomande verificatorului să comunice clientului său rezultatul notificării.

3.   Consecințele nerespectării procedurii de notificare

3.1.   În cazul în care notificarea nu îndeplinește cerințele în materie de notificare prevăzute la articolul 24 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1221/2009, organismul de acreditare și autorizare aplică procedura prevăzută la punctele 3.1.13.1.4.

3.1.1.   Dacă nu sunt furnizate sau nu sunt furnizate la timp informațiile privind acreditarea sau autorizația ori privind competențele, momentul și locul verificării și al validării, adresa și informațiile de contact ale organizației, cunoașterea cerințelor legale în materie de mediu și a limbii oficiale a statului membru în care ar trebui să aibă loc verificarea sau validarea ori, după caz, componența echipei, atunci verificatorul de mediu este informat cât mai curând posibil în privința informațiilor lipsă și a nerespectării termenului de notificare.

3.1.2.   Dacă organismul de acreditare sau de autorizare consideră că informațiile lipsă nu împiedică supravegherea în condiții satisfăcătoare a verificatorului de mediu, organismul de acreditare sau de autorizare consideră că notificarea este suficientă pentru efectuarea activităților de supraveghere și solicită verificatorului de mediu să furnizeze informațiile lipsă într-o etapă ulterioară. Verificatorul de mediu este informat în timp util în privința acestei decizii, înaintea verificării sau a validării.

3.1.3.   Dacă organismul de acreditare sau de autorizare consideră că nu au fost primite informații esențiale pentru efectuarea unei supravegheri în condiții satisfăcătoare a activității de verificare sau de validare (de exemplu, momentul și locul verificării sau al validării, adresa și informațiile de contact ale organizației, informațiile privind acreditarea sau autorizația verificatorului de mediu, componența ori competențele echipei, în special cunoașterea cerințelor legale și cunoașterea limbii oficiale a statului membru în care ar trebui să aibă loc verificarea sau validarea), atunci organismul de acreditare sau de autorizare informează verificatorul de mediu că notificarea este considerată nesatisfăcătoare, că, în consecință, supravegherea în condiții satisfăcătoare nu este posibilă și că dacă verificarea sau validarea are loc înainte de completarea informațiilor lipsă va recomanda organismului competent să nu înregistreze organizația respectivă.

3.1.4.   Dacă organismul de acreditare sau de autorizare decide să recomande organismului competent să nu înregistreze organizația, acest lucru este comunicat verificatorului de mediu, organismului de acreditare sau de autorizare care a acordat acreditarea sau autorizația, organizației – în măsura posibilului – și organismului competent.