ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 228

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 59
23 august 2016


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul delegat (UE) 2016/1400 al Comisiei din 10 mai 2016 de completare a Directivei 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care prevăd elementele minime din planul de reorganizare a activității și conținutul minim al raportului privind progresele înregistrate în aplicarea planului ( 1 )

1

 

*

Regulamentul delegat (UE) 2016/1401 al Comisiei din 23 mai 2016 de completare a Directivei 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a unui cadru pentru redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru metodologiile și principiile referitoare la evaluarea pasivelor care provin din instrumente financiare derivate ( 1 )

7

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1402 al Comisiei din 22 august 2016 de retragere a acceptării angajamentului pentru trei producători-exportatori în temeiul Deciziei de punere în aplicare 2013/707/UE de confirmare a acceptării unui angajament oferit în legătură cu procedurile antidumping și antisubvenție privind importurile de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin și componentele lor cheie (și anume celule) originare sau expediate din Republica Populară Chineză pentru perioada de aplicare a măsurilor definitive

16

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1403 al Comisiei din 22 august 2016 de excludere a subdiviziunilor ICES 27 și 28.2 de la aplicarea unei perioade de încetare a activităților de pescuit în 2016

30

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1404 al Comisiei din 22 august 2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

31

 

 

DECIZII

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/1405 a Comisiei din 22 august 2016 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre [notificată cu numărul C(2016) 5466]  ( 1 )

33

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/1406 a Comisiei din 22 august 2016 privind anumite măsuri de protecție vizând pesta porcină africană în Polonia și de abrogare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2016/1367 [notificată cu numărul C(2016) 5467]  ( 1 )

46

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

23.8.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 228/1


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2016/1400 AL COMISIEI

din 10 mai 2016

de completare a Directivei 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care prevăd elementele minime din planul de reorganizare a activității și conținutul minim al raportului privind progresele înregistrate în aplicarea planului

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 de instituire a unui cadru pentru redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții și de modificare a Directivei 82/891/CEE a Consiliului și a Directivelor 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE și 2013/36/UE, precum și a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010 și (UE) nr. 648/2012 ale Parlamentului European și ale Consiliului (1), în special articolul 52 alineatul (12) literele (a) și (b),

întrucât:

(1)

Este esențial să se emită norme detaliate privind elementele minime care ar trebui incluse în planul de reorganizare a activității pentru a fi aprobat și privind conținutul minim al rapoartelor întocmite în situația reorganizării instituțiilor și entităților cărora li se aplică dispozițiile Directivei 2014/59/UE.

(2)

Ghidurile și comunicările adoptate de Comisie cu privire la evaluarea conformării cu cadrul general al Uniunii privind ajutorul de stat pentru restructurarea entităților aflate în dificultate avansată în sectorul financiar, în temeiul articolului 107 alineatul (3) din Tratat, pot constitui o sursă de referință utilă pentru elaborarea planului de reorganizare a activității, chiar și în cazul în care nu s-a acordat niciun ajutor de stat, deoarece acestea și planul de reorganizare a activității au un obiectiv comun și anume, restabilirea funcționalității pe termen lung a instituției sau a entității.

(3)

Ar trebui să fie posibil ca în planul de reorganizare a activității să fie utilizate informații din planul de redresare și din planul de rezoluție, în măsura în care aceste informații sunt încă relevante pentru restabilirea funcționalității pe termen lung a instituției sau a entității menționate la articolul 1 alineatul (1) literele (b), (c) sau (d) din Directiva 2014/59/UE, și să se ia în considerare aplicarea mecanismului de recapitalizare internă.

(4)

Restructurarea instituției sau a entității menționate la articolul 1 alineatul (1) literele (b), (c) sau (d) din Directiva 2014/59/UE și a activităților desfășurate de aceasta, ulterior aplicării mecanismului de recapitalizare internă, ar trebui să analizeze motivele care au condus la crearea situației de dificultate avansată. Așadar, strategia de reorganizare ar trebui să se bazeze pe factorii care au determinat intrarea în rezoluție a instituției sau a entității. De asemenea, strategia respectivă poate ține seama și de măsurile de prevenire și gestionare a crizei, adoptate și aplicate de către autoritatea competentă, respectiv de către autoritatea de rezoluție. Sursa și amploarea dificultății avansate cu care se confruntă instituția sau entitatea pot fi demonstrate și prin informații privind respectarea cerințelor prudențiale și a altor reglementări relevante înainte de inițierea procedurii de rezoluție.

(5)

Deși este posibil ca intrarea în dificultate avansată a instituției sau a entității menționate la articolul 1 alineatul (1) literele (b), (c) sau (d) din Directiva 2014/59/UE să fi fost cauzată de o serie de aspecte specifice, aceasta este posibil să fi fost afectată și de deficiențe care nu au generat dificultatea avansată, dar au influențat funcționalitatea pe termen lung. Reorganizarea ar trebui să abordeze toate deficiențele. Eficiența strategiei de reorganizare ar trebui să se bazeze pe analizarea amănunțită a instituției sau a entității care face obiectul reorganizării, a punctelor forte și a punctelor slabe ale acesteia, a piețelor relevante în care își desfășoară activitatea și a riscurilor și oportunităților pe care piețele respective le prezintă. Pentru ca un plan de reorganizare a activității să fie considerat realist de către autoritatea de rezoluție și de către autoritatea competentă, acesta ar trebui să restabilească funcționalitatea pe termen lung a instituției pornind de la ipoteze prudente.

(6)

Restabilirea funcționalității pe termen lung a instituției sau a entității menționate la articolul 1 alineatul (1) literele (b), (c) și (d) din Directiva 2014/59/UE, după rezoluție, înseamnă ca, cel mai târziu până la sfârșitul perioadei de reorganizare, aceasta să aibă capacitatea de a realiza un proces complet de autoevaluare a adecvării capitalului, de a aplica prospectiv toate cerințele prudențiale și celelalte reglementări relevante și de a elabora un plan de afaceri realist, sustenabil pe termen lung.

(7)

Autoritatea de rezoluție și autoritatea competentă ar trebui să dispună de informații suficient de detaliate pentru a evalua planul de reorganizare a activității și a monitoriza aplicarea acestuia. Cerința privind disponibilitatea informațiilor ar trebui să ia în considerare relevanța acestora pentru structura corporativă și pentru reorganizarea instituției sau a entității menționate la articolul 1 alineatul (1) literele (b), (c) și (d) din Directiva 2014/59/UE și fiabilitatea acestora, în special în cazul unei crize sistemice.

(8)

Fluctuațiile sunt parte integrantă a ciclului economic. Prin urmare, un plan de afaceri ar trebui să facă obiectul unor analizări pe bază de scenarii alternative, prin modificarea corespunzătoare a principalelor ipoteze. Deși funcționalitatea pe termen lung ar trebui să fie restabilită în toate scenariile, elaborarea unor strategii alternative complete de reorganizare ar atrage costuri disproporționate pentru instituția sau entitatea menționată la articolul 1 alineatul (1) literele (b), (c) și (d) din Directiva 2014/59/UE, deoarece scenariile alternative ar trebui, în principiu, să aibă o probabilitate de materializare mai mică decât scenariul de referință.

(9)

Planul de reorganizare a activității ar trebui să permită autorității de rezoluție și autorității competente să evalueze impactul acestuia asupra realizării obiectivelor rezoluției, și în special, asupra asigurării continuității funcțiilor critice și a evitării efectelor negative semnificative asupra sistemului financiar.

(10)

Frecvența și detaliile privind monitorizarea aplicării planului de reorganizare a activității ar trebui să permită identificarea din timp a abaterilor sau a altor dificultăți. Raportarea trimestrială a datelor și a rezultatelor este o metodă comună sectorului financiar și permite observarea aspectelor respective în timp util. De asemenea, planul de reorganizare a activității ar trebui să permită ajustări ale măsurilor și obiectivelor stabilite inițial, atunci când acest lucru este justificat de circumstanțe.

(11)

Prezentul regulament se bazează pe proiectul de standarde tehnice de reglementare transmis Comisiei de către Autoritatea Bancară Europeană (EBA).

(12)

EBA a organizat consultări publice cu privire la proiectul de standarde tehnice de reglementare pe care se bazează prezentul regulament, a analizat potențialele costuri și beneficii aferente și a solicitat opinia Grupului părților interesate din domeniul bancar, instituit în conformitate cu articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (2),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1.

„perioada de reorganizare” înseamnă perioada rezonabilă în care sunt aplicate măsurile din planul de reorganizare a activității, între momentul aplicării mecanismului de recapitalizare internă și momentul în care se preconizează că instituția sau entitatea menționată la articolul 1 alineatul (1) literele (b), (c) sau (d) din Directiva 2014/59/UE, aflată în rezoluție, restabilește funcționalitatea pe termen lung;

2.

„scenariu de referință” înseamnă scenariul economic pe care organul de conducere, persoana sau persoanele desemnate să administreze instituția sau entitatea menționată la articolul 1 alineatul (1) literele (b), (c) sau (d) din Directiva 2014/59/UE îl consideră ca având cea mai mare probabilitate de materializare în procesul de restabilire a funcționalității pe termen lung a instituției sau a entității.

Articolul 2

Strategie și măsuri

(1)   Planul de reorganizare a activității include toate elementele următoare:

(a)

date istorice și financiare referitoare la factorii care au generat dificultățile pentru instituția sau entitatea menționată la articolul 1 alineatul (1) literele (b), (c) sau (d) din Directiva 2014/59/UE, inclusiv indicatorii de performanță relevanți care s-au deteriorat în perioada precedentă rezoluției și cauza deteriorării acestora;

(b)

descrierea succintă a măsurilor de prevenire și gestionare a crizei, în cazul în care au fost aplicate astfel de măsuri de către autoritatea competentă, autoritatea de rezoluție sau de instituția sau entitatea menționată articolul 1 alineatul (1) literele (b), (c) sau (d) din Directiva 2014/59/UE, înainte de transmiterea planului de reorganizare a activității;

(c)

descrierea strategiei de reorganizare a activității și a măsurilor pentru restabilirea, în cursul perioadei de reorganizare, a funcționalității pe termen lung a instituției sau a entității, inclusiv descrierea următoarelor elemente:

(i)

planul de afaceri actualizat;

(ii)

măsurile de aplicare a strategiei de reorganizare a activității la nivel de grup, la nivel de entitate și la nivel de linie de activitate;

(iii)

durata planificată a perioadei de reorganizare și principalele obiective;

(iv)

comunicarea cu autoritatea de rezoluție și cu autoritatea competentă;

(v)

strategia privind implicarea părților interesate externe relevante, cum ar fi sindicatele sau alte organizații;

(vi)

strategia de comunicare internă și externă pentru măsurile de reorganizare a activității.

(2)   În cazul în care anumite sectoare ale instituției sau entității menționate la articolul 1 alineatul (1) literele (b), (c) sau (d) din Directiva 2014/59/UE urmează să fie lichidate sau vândute, strategia de reorganizare menționată la alineatul (1) litera (c) prevede toate elementele următoare:

(a)

entitatea sau linia de activitate relevantă, metoda de lichidare sau de vânzare, inclusiv ipotezele stabilite și pierderile posibile estimate;

(b)

perioada preconizată;

(c)

finanțarea sau serviciile furnizate sau primite de partea rămasă din instituție sau din entitate.

(3)   Veniturile din vânzarea activelor, a entităților sau a liniilor de activitate prevăzute de planul de reorganizare a activității sunt calculate în mod prudent, prin raportare la o valoare de referință sau la o evaluare fiabilă, cum ar fi evaluarea unui expert sau un exercițiu de sondare a pieței, sau la valoarea unor linii de activitate sau entități similare. Metoda de calcul ține cont de probabilitatea înregistrării unor pierderi.

(4)   Pentru acele părți din instituția sau entitatea menționată la articolul 1 alineatul (1) literele (b), (c) sau (d) din Directiva 2014/59/UE care nu urmează să fie lichidate sau vândute, planul de reorganizare a activității prevede modalități de rezolvare a deficiențelor în funcționarea sau randamentul acestora, care pot afecta funcționalitatea pe termen lung, chiar dacă deficiențele respective nu sunt legate de cauza intrării în dificultate avansată a instituției sau entității respective.

(5)   Măsurile prevăzute în planul de reorganizare a activității țin cont de punctele forte și de punctele slabe ale instituției sau entității menționate la articolul 1 alineatul (1) literele (b), (c) sau (d) din Directiva 2014/59/UE și de planul de afaceri actualizat în funcție de mediul economic și de piața în care aceasta funcționează.

(6)   Strategia de reorganizare poate include măsuri prevăzute anterior în planul de redresare sau în planul de rezoluție, dacă acesta din urmă este accesibil instituției sau entității menționate la articolul 1 alineatul (1) literele (b), (c) sau (d) din Directiva 2014/59/UE și dacă măsurile respective sunt încă valabile în urma aplicării rezoluției. Această opțiune nu implică obligația autorității de rezoluție de a comunica planul de rezoluție organului de conducere sau persoanei sau persoanelor desemnate conform articolului 72 alineatul (1) din Directiva 2014/59/UE.

Articolul 3

Rezultatele financiare – cerințe normative

(1)   Planul de reorganizare a activității include rezultatele financiare ale instituției sau entității menționate la articolul 1 alineatul (1) literele (b), (c) sau (d) din Directiva 2014/59/UE, estimate pentru perioada de reorganizare, și documentează modul în care funcționalitatea urmează să fie restabilită pe termen lung. În special, planul prevede următoarele:

(a)

costurile și impactul reorganizării asupra contului de profit și pierdere și asupra bilanțului instituției sau al entității;

(b)

descrierea necesităților de finanțare în perioada de reorganizare și a surselor potențiale de finanțare;

(c)

modalitatea în care până la sfârșitul perioadei de reorganizare, instituția sau entitatea este în măsură să funcționeze acoperind toate costurile, inclusiv amortizarea și cheltuielile financiare, și să înregistreze venituri financiare la un nivel acceptabil;

(d)

bilanțul după perioada de rezoluție, care prezintă noua structură a datoriilor și a capitalului, inclusiv valoarea diminuată a activelor pe baza evaluării efectuate în conformitate cu articolul 36 alineatul (1) din Directiva 2014/59/UE sau a evaluării definitive ex post prevăzute la articolul 36 alineatul (10) din directiva menționată;

(e)

proiecții ale indicatorilor financiari principali la nivel de grup, de entitate și de linie de activitate, în special a celor referitori la lichiditate, randamentul creditelor, modalitatea de finanțare, profitabilitate și eficiență.

(2)   Planul de reorganizare a activității prevede acțiunile prin care instituția sau entitatea asigură respectarea în mod prospectiv și cât mai rapid posibil, cel puțin până la sfârșitul perioadei de reorganizare, a tuturor cerințelor prudențiale și a celorlalte reglementări aplicabile, inclusiv cerințele minime privind fondurile proprii și datoriile eligibile menționate la articolul 45 din Directiva 2014/59/UE.

Articolul 4

Evaluarea funcționalității

(1)   Planul de reorganizare a activității conține informații suficiente pentru a permite autorității de rezoluție și autorității competente să evalueze fezabilitatea măsurilor propuse. Planul de reorganizare a activității prevede cel puțin următoarele elemente:

(a)

ipoteze privind evoluția estimată a pieței și a perspectivei macroeconomice în scenariul de referință, comparativ cu indicatorii sectoriali de referință adecvați;

(b)

prezentarea succintă a strategiilor alternative de reorganizare sau a setului de măsuri alternative, inclusiv justificarea alegerii măsurilor din planul de reorganizare a activității pentru a restabili funcționalitatea pe termen lung a instituției sau entității menționate la articolul 1 alineatul (1) literele (b), (c) și (d) din Directiva 2014/59/UE, respectând în același timp principiile și obiectivele rezoluției.

(2)   Planul de reorganizare a activității include informațiile necesare pentru ca autoritatea de rezoluție sau autoritatea competentă să poată efectua o analiză detaliată a impactului reorganizării activității asupra funcțiilor critice ale instituției sau entității menționate la articolul 1 alineatul (1) literele (b), (c) sau (d) din Directiva 2014/59/UE și asupra stabilității financiare.

(3)   Planul de reorganizare a activității prevede analiza unui set alternativ de ipoteze-cheie atât pentru cel mai optimist scenariu, cât și pentru cel mai pesimist scenariu. Restabilirea funcționalității pe termen lung trebuie să fie posibilă în toate scenariile, chiar dacă diferă perioada, măsurile și rezultatele financiare.

(4)   În ceea ce privește cel mai optimist scenariu și cel mai pesimist scenariu, menționate la alineatul (3), planul de reorganizare a activității include un rezumat al principalelor informații utilizate la elaborarea fiecărui scenariu și al rezultatelor financiare ale instituției sau entității menționate la articolul 1 alineatul (1) literele (b), (c) sau (d) din Directiva 2014/59/UE, pentru fiecare scenariu. În special, rezumatul menționat include:

(a)

ipoteze, cum ar fi principalele variabile macroeconomice;

(b)

proiecția contului de profit și pierdere și a bilanțului;

(c)

indicatorii financiari principali la nivel de grup, de entitate și de linie de activitate.

Articolul 5

Aplicare și ajustări

(1)   Planul de reorganizare a activității prevede, cel puțin pentru fiecare trimestru, obiective privind aplicarea și indicatori de performanță, specifici și adecvați. Obiectivele și indicatorii respectivi pot fi ajustați, în conformitate cu procesul prevăzut la alineatului (2).

(2)   Planul de reorganizare a activității prevede posibilitatea ca organul de conducere sau persoana sau persoanele desemnate conform articolului 72 alineatul (1) din Directiva 2014/59/UE să ajusteze strategia de reorganizare sau unele măsuri individuale în cazul în care se estimează că aplicarea acestora nu mai contribuie la restabilirea, în perioada avută în vedere, a funcționalității pe termen lung. Ajustările respective sunt comunicate autorității de rezoluție și autorității competente prin raportul privind progresele înregistrate în aplicarea planului, menționat la articolul 6. Dacă este necesar, în situație de urgență, ajustările pot fi comunicate prin rapoarte ad-hoc.

(3)   Organul de conducere sau persoana sau persoanele desemnate conform articolului 72 alineatul (1) din Directiva 2014/59/UE continuă aplicarea planului de reorganizare a activității până când ajustările avute în vedere sunt aprobate conform procedurii prevăzute la articolul 52 alineatele (7), (8) și (9) din Directiva 2014/59/UE.

Articolul 6

Raportul privind progresele înregistrate în aplicarea planului

(1)   Raportul privind progresele înregistrate în aplicarea planului, transmis autorității de rezoluție în conformitate cu articolul 52 alineatul (10) din Directiva 2014/59/UE prezintă evaluarea și analiza progreselor înregistrate în aplicarea planului de reorganizare a activității, acoperind cel puțin următoarele:

(a)

obiectivele îndeplinite, măsurile aplicate efectiv și măsura în care impactul acestora este comparabil cu cel prevăzut de planul de reorganizare a activității;

(b)

rezultatele înregistrate de instituție sau de entitate, comparativ cu estimările din planul de reorganizare a activității și cu rapoartele precedente privind progresele înregistrate în aplicarea planului;

(c)

motivele pentru care obiectivele și indicatorii de performanță nu au fost îndepliniți și măsurile propuse pentru remedierea întârzierilor și a deficiențelor;

(d)

alte aspecte care pot apărea pe parcursul aplicării planului de reorganizare a activității și care pot întârzia restabilirea funcționalității pe termen lung a instituției sau a entității menționate la articolul 1 alineatul (1) literele (b), (c) și (d) din Directiva 2014/59/UE;

(e)

măsurile și obiectivele viitoare, inclusiv evaluarea probabilității de materializare a acestora;

(f)

estimări actualizate ale rezultatelor financiare;

(g)

în cazul în care este necesar și justificat, propuneri de ajustare a anumitor măsuri, a obiectivelor sau a indicatorilor de performanță, conform articolului 5 alineatul (2).

(2)   Autoritățile de rezoluție pot solicita organului de conducere sau persoanei sau persoanelor desemnate conform articolului 72 alineatul (1) din Directiva 2014/59/UE să furnizeze și alte informații privind aplicarea planului de reorganizare a activității.

Articolul 7

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 10 mai 2016.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 173, 12.6.2014, p. 190.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 12)


23.8.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 228/7


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2016/1401 AL COMISIEI

din 23 mai 2016

de completare a Directivei 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a unui cadru pentru redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru metodologiile și principiile referitoare la evaluarea pasivelor care provin din instrumente financiare derivate

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 de instituire a unui cadru pentru redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții și de modificare a Directivei 82/891/CEE a Consiliului și a Directivelor 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE și 2013/36/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010 și (UE) nr. 648/2012 ale Parlamentului European și ale Consiliului (1), în special articolul 49 alineatul (5),

întrucât:

(1)

Directiva 2014/59/UE conferă autorităților de rezoluție competența de a reduce valoarea contabilă a pasivelor unei instituții aflate în rezoluție și de a le converti.

(2)

Contractele derivate pot reprezenta o parte semnificativă din structura pasivului anumitor instituții de credit. Cu toate acestea, evaluarea contractelor de acest tip este un proces complex, dat fiind că valoarea lor este legată de valoarea instrumentelor, a activelor sau a entităților-suport, care evoluează în timp și se materializează doar la scadență sau la închidere.

(3)

Experiența din trecut indică faptul că, din cauza complexității procesului de evaluare a pasivelor care decurg din instrumente financiare derivate la intrarea în dificultate a uneia dintre contrapărți, procesul de evaluare poate să dureze mult timp, să presupună costuri enorme și să conducă la litigii.

(4)

Așa cum demonstrează practica, în plus, contractele derivate pot conține metodologii diferite de stabilire a valorii datorate între contrapărți la închidere, unele dintre acestea lăsând stabilirea valorii de închidere, a datei închiderii sau a ambelor elemente în totalitate la latitudinea contrapărții care nu se află în situație de neîndeplinire a obligațiilor.

(5)

În consecință, pentru a evita hazardul moral și a asigura eficiența măsurilor de rezoluție, autoritățile de rezoluție ar trebui să adopte și să pună în aplicare metodologii adecvate pentru evaluarea pasivelor care provin din contracte derivate într-un termen care să fie compatibil cu rapiditatea procesului de rezoluție și să se bazeze pe informații obiective și, pe cât posibil, ușor accesibile. Este important ca metodologia de evaluare să stabilească o serie de dispoziții procedurale privind comunicarea deciziilor de închidere de către autoritatea de rezoluție, precum și cu privire la modul în care se pot obține tranzacții de înlocuire de la contrapărțile închise.

(6)

Contractele derivate care fac obiectul unui acord de compensare dau naștere unei singure valori de închidere în eventualitatea unei rezilieri contractuale anticipate. Articolul 49 din Directiva 2014/59/UE prevede că valoarea unor astfel de contracte este determinată pe o bază netă, în conformitate cu dispozițiile acordului în cauză. Autoritatea de rezoluție sau evaluatorul independent ar trebui, prin urmare, să respecte seturile de compensare definite în acordurile de compensare, fără a fi în măsură să aleagă anumite contracte și să excepteze altele.

(7)

În conformitate cu articolul 49 din Directiva 2014/59/UE, valoarea contractelor derivate este determinată de autoritatea de rezoluție sau de un evaluator independent ca parte a procesului de evaluare desfășurat în temeiul articolului 36 din respectiva directivă. În ceea ce privește pasivele care provin din instrumente financiare derivate, procesul de evaluare ar trebui să urmărească să realizeze o evaluare ex ante promptă pentru recapitalizarea internă și, în același timp, să permită autorității de rezoluție suficientă flexibilitate pentru ajustarea ex post a valorilor creanțelor.

(8)

Evaluarea efectuată în scopul de a alege între recapitalizarea internă a pasivelor care provin din instrumente financiare derivate și excluderea acestora de la aplicarea recapitalizării interne, în conformitate cu articolul 44 alineatul (3) din Directiva 2014/59/UE, ar trebui să aibă loc înainte de a lua decizia de închidere în cadrul procesului de evaluare în temeiul articolului 36 din directiva respectivă.

(9)

Evaluarea pasivelor care provin din instrumente financiare derivate ar trebui să le permită autorităților de rezoluție să evalueze, înainte de a lua decizia de închidere, valoarea potențială cu care pasivele respective ar putea fi recapitalizate intern după închidere, precum și potențiala distrugere a valorii care ar putea apărea ca urmare a închiderii.

(10)

Închiderea contractelor derivate se poate materializa în pierderi suplimentare care nu sunt reflectate în evaluarea în condiții normale de activitate, care decurg, de exemplu, din costurile efective de înlocuire suportate de contraparte care ar conduce la creșterea costurilor de închidere datorate de instituția aflată în rezoluție sau din costurile suportate de instituția aflată în rezoluție pentru restabilirea tranzacțiilor având ca obiect expuneri supuse riscului de piață deschisă ce rezultă în urma închiderii. În cazul în care pierderile generate sau care se preconizează că vor fi generate în urma închiderii instrumentelor financiare derivate depășesc partea din pasivele corespunzătoare care ar fi efectiv disponibilă pentru recapitalizarea internă, excedentul de pierderi poate spori sarcina recapitalizării interne pentru alți creditori ai instituției aflate în rezoluție. În astfel de cazuri, valoarea pierderilor care ar fi suportate din pasive care nu provin din contracte derivate într-o recapitalizare internă ar fi mai mare decât în absența închiderii și a recapitalizării interne a contractelor derivate și, prin urmare, autoritatea de rezoluție poate să ia în considerare scutirea contractelor derivate de recapitalizarea internă în conformitate cu articolul 44 alineatul (3) litera (d) din Directiva 2014/59/UE și cu Regulamentul delegat (UE) 2016/860 al Comisiei (2) adoptat în temeiul articolului 44 alineatul (11) din directiva menționată. Exercitarea competenței de recapitalizare internă în legătură cu astfel de pasive ar trebui să facă obiectul scutirilor prevăzute la articolul 44 alineatul (2) din Directiva 2014/59/UE și al scutirilor discreționare prevăzute la articolul 44 alineatul (3) din directiva menționată, astfel cum se specifică în Regulamentul delegat (UE) 2016/860.

(11)

Dat fiind că este nevoie de o interpretare consecventă a articolului 49 alineatele (3) și (4) din Directiva 2014/59/UE, ar trebui să fie specificate metodologii și principii pentru evaluarea instrumentelor financiare derivate de către evaluatori independenți și autorități de rezoluție.

(12)

O metodologie de evaluare bazată pe costurile efective sau ipotetice de înlocuire a pasivelor închise ar permite obținerea de rezultate similare cu practica predominantă de pe piață și ar fi conformă cu principiile care reglementează evaluarea prevăzută la articolul 74 din Directiva 2014/59/UE, care urmărește să stabilească dacă acționarii și creditorii ar fi beneficiat de un tratament mai bun în cazul în care instituția aflată în rezoluție ar fi urmat o procedură obișnuită de insolvență (principiul potrivit căruia niciun creditor nu trebuie să fie dezavantajat).

(13)

La aplicarea metodologiei de evaluare, autoritatea de rezoluție ar trebui să poată recurge la diverse surse de date, inclusiv la surse de date puse la dispoziție de instituția aflată în rezoluție, de contrapărți sau de părți terțe. Cu toate acestea, este oportun să se stabilească principii cu privire la tipurile de date care trebuie să fie luate în considerare în decursul evaluării pentru a se asigura o stabilire obiectivă a valorii.

(14)

Contrapărțile la contractele derivate închise de autoritățile de rezoluție pot alege să încheie una sau mai multe tranzacții de înlocuire pentru a își substitui expunerea în momentul închiderii. Aceste tranzacții de înlocuire ar trebui să constituie o sursă de date privilegiată pentru evaluare, atât timp cât sunt încheiate în termeni rezonabili din punct de vedere comercial la data închiderii sau cât mai curând posibil după această dată. Prin urmare, ar trebui ca autoritățile de rezoluție, în momentul în care comunică decizia de închidere, să ofere contrapărților posibilitatea de a prezenta elemente de probă cu privire la efectuarea de tranzacții de înlocuire rezonabile din punct de vedere comercial, într-un termen conform cu momentul de referință preconizat pentru evaluare. În cazul în care contrapărțile au prezentat astfel de elemente de probă în termenul prevăzut, evaluatorul ar trebui să stabilească valoarea de închidere la prețul respectivelor tranzacții de înlocuire. În cazul în care contrapărțile nu au prezentat elemente de probă privind efectuarea de tranzacții de înlocuire rezonabile din punct de vedere comercial în termenul prevăzut, ar trebui ca autoritățile de rezoluție să poată efectua propria lor evaluare pe baza informațiilor de piață disponibile, cum ar fi prețurile medii ale pieței și marjele dintre prețurile de cumpărare și cele de vânzare, în vederea evaluării costurilor de înlocuire ipotetice, cu alte cuvinte, a pierderilor sau a costurilor care ar fi fost suportate ca urmare a restabilirii unei operațiuni de acoperire a riscurilor sau a unei poziții de tranzacționare conexe pe baza expunerii nete la risc.

(15)

Produsele și piețele derivate sunt foarte eterogene și nu este posibil să se identifice o practică de piață unică pentru încheierea de tranzacții de înlocuire. În consecință, noțiunea de „tranzacții de înlocuire rezonabile din punct de vedere comercial” trebuie definită în sens larg pentru a permite evaluatorului să efectueze evaluarea necesară în orice context al pieței. Această noțiune ar trebui să fie interpretată, prin urmare, în sensul unei tranzacții de înlocuire încheiate pe baza expunerii nete la risc, în termeni compatibili cu practicile comune de pe piață și cu eforturi rezonabile pentru a obține cel mai bun raport calitate-preț. În mod concret, evaluatorul ar putea avea în vedere, printre alte elemente, numărul de dealeri abordați de către contraparte, numărul de cotații ferme obținute și dacă a fost aleasă cotația care oferea cel mai bun preț. De asemenea, autoritatea de rezoluție ar trebui să fie în măsură să specifice în anunțul de închidere criteriile pe care le va aplica în evaluarea sa.

(16)

Legislația Uniunii adoptată în ultimii ani a urmărit, în concordanță cu standardele internaționale, să sporească transparența și gradul de atenuare a riscului pe piața contractelor derivate, prin impunerea compensării obligatorii prin contrapărți centrale („CPC”) pentru instrumentele financiare derivate standardizate extrabursiere („OTC”), a cerințelor de evaluare și de marjă pentru instrumentele financiare derivate compensate prin CPC și pentru o gamă largă de instrumente financiare derivate extrabursiere, precum și a raportării obligatorii către registrele centrale de tranzacții pentru toate instrumentele financiare derivate extrabursiere.

(17)

În cazul în care un membru compensator al unei CPC este supus procedurii de rezoluție, iar autoritatea de rezoluție a închis contracte derivate înainte de o recapitalizare internă, membrul compensator respectiv ar avea calitatea de membru compensator aflat în situație de neîndeplinire a obligațiilor de plată în raport cu CPC în ceea ce privește setul (seturile) de compensare în cauză. Procedurile și mecanismele interne care reglementează situația de neîndeplinire a obligațiilor de plată a unui membru compensator („procedurile CPC aplicabile în situațiile de neîndeplinire a obligațiilor de plată”) puse în aplicare de CPC luând în considerare cerințele din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (3) oferă o bază solidă pentru a stabili valoarea pasivelor derivate generate în cadrul setului de compensare în urma închiderii, inclusiv în contextul recapitalizării interne într-un proces de rezoluție.

(18)

Desfășurarea procedurilor CPC aplicabile în situațiile de neîndeplinire a obligațiilor de plată poate dura câteva zile sau mai mult după evenimentul declanșator. În cazul particular al rezoluției, o perioadă foarte lungă de așteptare a finalizării procedurilor aplicabile în situațiile de neîndeplinire a obligațiilor de plată pentru a stabili valoarea instrumentelor financiare derivate ar putea submina planificarea și obiectivele rezoluției și ar putea conduce la perturbări nejustificate pe piețele financiare. Prin urmare, este necesar ca autoritatea de rezoluție să convină împreună cu CPC și cu autoritatea competentă a CPC un termen până la care trebuie să fie stabilită valoarea de reziliere anticipată, ținând cont atât de constrângerile CPC, cât și de cele ale autorității de rezoluție.

(19)

Valoarea de reziliere anticipată stabilită de CPC în conformitate cu procedurile sale de gestionare a situațiilor de neîndeplinire a obligațiilor de plată în termenul convenit ar trebui să fie aprobată de evaluator. În cazul în care CPC nu stabilește valoarea de reziliere anticipată în termenul convenit sau nu dă curs procedurilor sale aplicabile în situațiile de neîndeplinire a obligațiilor de plată, autoritatea de rezoluție ar trebui să aibă posibilitatea de a se baza pe propriile estimări pentru a stabili valoarea de reziliere anticipată. De asemenea, autoritatea de rezoluție ar trebui să poată aplica o determinare provizorie bazată pe propriile estimări în cazul în care o astfel de acțiune este justificată de caracterul urgent al procesului de rezoluție și cu condiția să își actualizeze evaluarea în momentul finalizării procedurii CPC aplicabile în situațiile de neîndeplinire a obligațiilor de plată la expirarea termenului. Ar trebui ca autoritatea de rezoluție să poată să ia în considerare informațiile prezentate de CPC, după termenullimită, în evaluarea definitivă ex post, dacă este disponibilă la momentul respectiv și, în orice caz, atunci când efectuează evaluarea diferenței de tratament în temeiul articolului 74 din Directiva 2014/59/UE. Prezentul regulament nu ar trebui să aducă atingere procedurilor de gestionare a situațiilor de neîndeplinire a obligațiilor de plată desfășurate de CPC în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 648/2012.

(20)

Dispozițiile din prezentul regulament nu ar trebui să afecteze procedurile interne ale CPC pentru transferul activelor și al pozițiilor stabilite între un membru compensator aflat în situație de neîndeplinire a obligațiilor de plată și clienții acestuia, adoptate în conformitate cu articolul 48 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, și ar trebui să fie compatibile cu orice alte dispoziții sau condiții de autorizare pertinente care ar putea afecta închiderea contractelor derivate relevante.

(21)

Momentul evaluării contractelor derivate ar trebui să reflecte principiul de evaluare care ia în considerare costurile de înlocuire efective sau ipotetice suportate de contrapărți. Pentru a fi cât mai precisă cu putință, evaluarea ar trebui să fie efectuată la data închiderii sau, dacă acest lucru nu ar fi rezonabil din punct de vedere comercial, în prima zi și la prima oră în care este disponibil un preț de piață pentru activul-suport. În cazurile în care valoarea de reziliere anticipată este determinată de o CPC sau este stabilită la prețul tranzacțiilor de înlocuire, momentul de referință ar trebui să fie cel al determinării efectuate de CPC sau cel al tranzacțiilor de înlocuire.

(22)

În cazul în care autoritatea de rezoluție, din cauza caracterului urgent, decide să efectueze o evaluare provizorie în temeiul articolului 36 alineatul (9) din Directiva 2014/59/UE, ar trebui ca, în cadrul respectivei evaluări provizorii, autoritatea de rezoluție sau evaluatorul să poată să prezinte o determinare provizorie a valorii pasivelor care provin din instrumente financiare derivate înainte de acel moment de referință, bazată pe estimări ale valorii și pe datele disponibile la momentul respectiv. În cazul în care autoritatea de rezoluție ia o măsură de rezoluție pe baza evaluării provizorii în conformitate cu articolul 36 alineatul (12) din Directiva 2014/59/UE, evoluțiile relevante ale pieței observate sau elementele de probă cu privire la tranzacții de înlocuire efective la momentul de referință ar urma să fie prezentate fie într-o evaluare provizorie ulterioară, fie în evaluarea finală efectuată în temeiul articolului 36 alineatul (10) din directiva respectivă.

(23)

Prezentul regulament se bazează pe proiectele de standarde tehnice de reglementare transmise Comisiei de Autoritatea Bancară Europeană.

(24)

Autoritatea Bancară Europeană a efectuat consultări publice deschise cu privire la proiectele de standarde tehnice de reglementare pe care se bazează prezentul regulament, a consultat Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe, a analizat costurile și beneficiile potențiale aferente și a solicitat avizul Grupului părților interesate din domeniul bancar instituit în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (4),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1.

„set de compensare” înseamnă un grup de contracte care fac obiectul unui acord de compensare, astfel cum este definit la articolul 2 alineatul (1) punctul 98 din Directiva 2014/59/UE;

2.

„evaluator” înseamnă expertul independent desemnat să efectueze evaluarea în conformitate cu cerințele și criteriile stabilite în partea a patra din Regulamentul delegat (UE) 2016/1075 al Comisiei (5) sau autoritatea de rezoluție atunci când efectuează evaluarea în temeiul articolului 36 alineatele (2) și (9) din Directiva 2014/59/UE;

3.

„contraparte centrală” sau „CPC” înseamnă o CPC astfel cum este definită la articolul 2 punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, în măsura în care aceasta este fie:

(a)

stabilită în Uniune și autorizată în conformitate cu procedura prevăzută la articolele 14-21 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012; fie

(b)

stabilită într-o țară terță și recunoscută în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 25 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012;

4.

„membru compensator” înseamnă un membru compensator astfel cum este definit la articolul 2 punctul 14 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012;

5.

„dată de închidere” înseamnă ziua și ora de închidere menționate în comunicarea autorității de rezoluție cu privire la decizia de închidere;

6.

„tranzacție de înlocuire” înseamnă o tranzacție încheiată la sau după data închiderii unui contract derivat cu scopul de a restabili, pe baza expunerii nete la risc, orice operațiune de acoperire a riscurilor sau poziție de tranzacționare conexă care a fost reziliată în termeni economici echivalenți cu tranzacția închisă;

7.

„tranzacție de înlocuire rezonabilă din punct de vedere comercial” înseamnă o tranzacție de înlocuire încheiată pe baza expunerii nete la risc, în termeni compatibili cu practicile comune de pe piață și cu eforturi rezonabile pentru a obține cel mai bun raport calitate-preț.

Articolul 2

Comparație între distrugerea valorii care ar rezulta în urma închiderii și potențialul de recapitalizare internă al contractelor derivate

(1)   În sensul articolului 49 alineatul (4) litera (c) din Directiva 2014/59/UE, autoritatea de rezoluție compară:

(a)

valoarea pierderilor care ar fi suportate de contractele derivate într-o recapitalizare internă, obținută prin înmulțirea:

(i)

ponderii, în cadrul totalului pasivelor de rang egal, a pasivelor care provin din contracte derivate, determinate ca parte a evaluării efectuate în temeiul articolului 36 din Directiva 2014/59/UE, și care nu se încadrează în cazurile de excludere de la recapitalizarea internă prevăzute la articolul 44 alineatul (2) din directiva respectivă; cu

(ii)

pierderile totale preconizate a fi suportate de toate pasivele având rang egal cu instrumentele financiare derivate, inclusiv de pasivele care provin din instrumente financiare derivate care rezultă în urma închiderii;

cu

(b)

distrugerea valorii bazată pe o evaluare a cuantumului costurilor, al cheltuielilor sau al altor tipuri de depreciere a valorii care se preconizează că va fi suportată ca urmare a închiderii contractelor derivate și obținută prin însumarea următoarelor elemente:

(i)

riscul de apariție a unei creanțe mai mari a contrapărții la închidere din cauza costurilor de reacoperire a riscurilor care se preconizează că vor fi suportate de către contraparte, luând în considerare marjele dintre prețurile de cumpărare și cele de vânzare, dintre prețurile medii și cele de cumpărare sau dintre prețurile medii și cele de vânzare, în conformitate cu articolul 6 alineatul (2) litera (b);

(ii)

costul care se preconizează că va fi suportat de instituția aflată în rezoluție pentru încheierea eventualelor tranzacții cu instrumente financiare derivate comparabile, considerate necesare pentru a restabili o acoperire a riscurilor pentru orice expunere deschisă sau pentru a menține un profil de risc acceptabil în conformitate cu strategia de rezoluție. O tranzacție cu instrumente financiare derivate comparabilă se poate determina prin luarea în considerare a cerințelor de marjă inițială și a marjelor predominante dintre prețurile de cumpărare și cele de vânzare;

(iii)

orice reducere a valorii francizei generată de închiderea contractelor derivate, inclusiv orice depreciere a valorii altor active sau a activelor-suport care sunt legate de contractele derivate închise, precum și orice impact asupra costurilor de finanțare sau a nivelurilor veniturilor;

(iv)

orice rezervă de precauție împotriva posibilelor implicații adverse ale închiderii, cum ar fi erorile și litigiile cu privire la tranzacții sau la schimbul de garanții reale.

(2)   Comparația de la alineatul (1) se efectuează înainte de luarea deciziei de închidere, ca parte a evaluării care stă la baza deciziilor cu privire la măsurile de rezoluție necesare în conformitate cu articolul 36 din Directiva 2014/59/UE. După intrarea în vigoare a unui act delegat adoptat de Comisie în temeiul articolului 36 alineatul (15) din această directivă, comparația respectă cerințele stabilite în respectivul act delegat.

Articolul 3

Comunicarea deciziei de închidere

(1)   Înainte de exercitarea competențelor de reducere a valorii contabile și de conversie a pasivelor care provin din contracte derivate, autoritatea de rezoluție comunică decizia de închidere a contractelor în temeiul articolului 63 alineatul (1) litera (k) din Directiva 2014/59/UE contrapărților la contractele respective.

(2)   Decizia de închidere intră în vigoare imediat sau la o dată și oră de închidere ulterioare, astfel cum se precizează în comunicare.

(3)   În decizia menționată la alineatul (1), autoritatea de rezoluție precizează data și ora, ținând cont de cerințele prevăzute la articolul 8 alineatul (1) litera (c), până la care contrapărțile pot prezenta autorității de rezoluție elemente de probă cu privire la tranzacții de înlocuire rezonabile din punct de vedere comercial în vederea determinării valorii de închidere în temeiul articolului 6 alineatul (1). Contrapartea prezintă, de asemenea, autorității de rezoluție un rezumat al tuturor tranzacțiilor de înlocuire rezonabile din punct de vedere comercial.

(4)   Autoritatea de rezoluție poate modifica data și ora până la care contrapărțile pot prezenta elemente de probă cu privire la tranzacții de înlocuire rezonabile din punct de vedere comercial în cazul în care o astfel de modificare este conformă cu articolul 8 alineatul (1) litera (c).

Orice decizie de modificare a datei și orei până la care contrapărțile pot prezenta elemente de probă cu privire la tranzacții de înlocuire rezonabile din punct de vedere comercial este comunicată contrapărții.

(5)   În decizia menționată la alineatul (1), autoritatea de rezoluție poate să specifice criteriile pe care intenționează să le aplice atunci când evaluează dacă tranzacțiile de înlocuire sunt rezonabile din punct de vedere comercial.

(6)   Prezentul articol nu se aplică în cazul închiderii și evaluării contractelor derivate compensate central care au fost încheiate între instituția aflată în rezoluție, care acționează ca membru compensator, și o CPC.

Articolul 4

Rolul acordului de compensare

Pentru contractele care fac obiectul unui acord de compensare, evaluatorul determină, în conformitate cu articolele 2, 5, 6 și 7, o sumă unică pe care instituția aflată în rezoluție are dreptul legal de a o încasa sau obligația legală de a o plăti în urma închiderii tuturor contractelor derivate din setul de compensare, astfel cum sunt definite în acordul de compensare.

Articolul 5

Principiul de evaluare pentru valoarea de reziliere anticipată

(1)   Evaluatorul stabilește valoarea pasivelor care provin din contracte derivate la nivelul unei valori de reziliere anticipată, calculată ca sumă a următoarelor elemente:

(a)

sumele neachitate, garanțiile reale sau alte sume datorate contrapărții de instituția aflată în rezoluție, mai puțin sumele neachitate, garanțiile reale și alte sume datorate de contraparte instituției aflate în rezoluție la data închiderii;

(b)

o valoare de închidere care acoperă cuantumul pierderilor sau al costurilor suportate de către contrapărțile la contractele derivate sau al câștigurilor realizate de acestea prin înlocuirea sau obținerea echivalentului economic al principalelor condiții ale contractelor reziliate și al drepturilor de opțiune ale părților în ceea ce privește contractele respective.

(2)   În sensul alineatului (1), sumele neachitate înseamnă, în ceea ce privește contractele derivate închise, totalul următoarelor elemente:

(a)

sumele care au devenit exigibile la data închiderii sau anterior acesteia și care au rămas neachitate la data respectivă;

(b)

o sumă egală cu valoarea de piață justă a activului care trebuia să fie livrat pentru fiecare obligație decurgând din contractele derivate care trebuia să fie decontată prin livrare la data închiderii sau anterior acesteia și care nu a fost decontată la data închiderii;

(c)

sumele din dobânzi sau compensații acumulate în decursul perioadei cuprinse între data la care au devenit exigibile obligațiile de plată sau de livrare relevante și data închiderii.

Articolul 6

Stabilirea valorii de închidere

(1)   În cazul în care o contraparte a prezentat elemente de probă cu privire la tranzacții de înlocuire rezonabile din punct de vedere comercial în termenul prevăzut la articolul 3 alineatul (3), evaluatorul stabilește valoarea de închidere la nivelul prețului respectivelor tranzacții de înlocuire.

(2)   În cazul în care o contraparte nu a prezentat elemente de probă cu privire la nicio tranzacție de înlocuire în termenul stabilit la articolul 3 alineatul (3), în cazul în care evaluatorul concluzionează că tranzacțiile de înlocuire comunicate nu au fost încheiate în termeni rezonabili din punct de vedere comercial sau în cazul în care se aplică articolul 7 alineatul (7) sau articolul 8 alineatul (2), evaluatorul stabilește valoarea de închidere pe baza următoarelor elemente:

(a)

prețurile medii ale pieței la sfârșitul zilei în conformitate cu procesele obișnuite din cadrul instituției aflate în rezoluție la data stabilită în temeiul articolului 8;

(b)

marja dintre prețurile medii și cele de cumpărare sau marja dintre prețurile medii și cele de vânzare, în funcție de sensul poziției de risc compensate;

(c)

ajustările prețurilor și ale marjelor menționate la literele (a) și (b) în cazul în care acest lucru este necesar pentru a reflecta lichiditatea pieței pentru riscurile sau instrumentele-suport și dimensiunea expunerii în raport cu profunzimea pieței, precum și eventualul model de risc.

(3)   În ceea ce privește pasivele intragrup, evaluatorul poate stabili valoarea la nivelul prețurilor medii ale pieței la sfârșitul zilei, astfel cum sunt menționate la alineatul (2) litera (a), fără a ține seama de alineatul (2) literele (b) și (c), în cazul în care strategia de rezoluție ar implica reacoperirea riscurilor pentru tranzacțiile reziliate printr-o altă tranzacție sau alt grup de tranzacții intragrup cu instrumente financiare derivate.

(4)   Pentru a determina un nivel al valorii de închidere în conformitate cu alineatul (2), evaluatorul ia în considerare o întreagă gamă de surse de date fiabile și disponibile și se poate baza pe date observabile pe piață sau pe prețuri teoretice generate de modele de evaluare care vizează estimarea valorilor, inclusiv pe următoarele surse de date:

(a)

datele provenite de la terți, cum ar fi datele observabile pe piață, datele privind parametrii de evaluare și cotațiile de la formatorii de piață sau, în cazul unui contract compensat la nivel central, valorile sau estimările obținute de la CPC;

(b)

în cazul produselor standardizate, evaluările generate de sistemele proprii ale evaluatorului;

(c)

datele disponibile în cadrul instituției aflate în rezoluție, precum modelele și evaluările interne, inclusiv verificările independente ale prețurilor efectuate în temeiul articolului 105 alineatul (8) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (6);

(d)

datele prezentate de contrapărți, altele decât elementele de probă privind tranzacțiile de înlocuire transmise în conformitate cu articolul 3 alineatul (3), inclusiv datele privind litigiile actuale sau anterioare în materie de evaluare referitoare la tranzacții și cotații similare sau conexe;

(e)

orice alte date relevante.

(5)   În sensul alineatului (2) litera (b), autoritatea de rezoluție poate solicita instituției aflate în rezoluție să efectueze o verificare independentă a prețurilor actualizată la momentul de referință determinat în conformitate cu articolul 8, utilizând informațiile de la sfârșitul zilei care sunt disponibile la data închiderii.

(6)   Prezentul articol nu se aplică în ceea ce privește stabilirea unei valori de închidere pentru contractele derivate compensate încheiate între o instituție aflată în rezoluție și o CPC, cu excepția situațiilor excepționale prevăzute la articolul 7 alineatul (7).

Articolul 7

Evaluarea contractelor derivate compensate încheiate între o instituție aflată în rezoluție și o CPC

(1)   Evaluatorul stabilește valoarea pasivelor care provin din contracte derivate încheiate între o instituție aflată în rezoluție care acționează ca membru compensator, pe de o parte, și o CPC, pe de altă parte, pe baza principiului de evaluare prevăzut la articolul 5. Valoarea de reziliere anticipată este determinată de CPC, în termenul specificat la alineatul (5), în conformitate cu procedurile CPC aplicabile în situațiile de neîndeplinire a obligațiilor de plată, după deducerea garanțiilor reale prezentate de instituția aflată în rezoluție, inclusiv a marjei inițiale, a marjei de variație și a contribuțiilor instituției aflate în rezoluție la fondul de garantare al CPC.

(2)   Autoritatea de rezoluție comunică CPC și autorității competente a CPC decizia sa de a închide contractele derivate în temeiul articolului 63 alineatul (1) litera (k) din Directiva 2014/59/UE. Decizia de închidere intră în vigoare imediat sau la data și ora precizate în comunicare.

(3)   Autoritatea de rezoluție solicită CPC să își prezinte evaluarea valorii de reziliere anticipată pentru toate contractele derivate din setul de compensare relevant, în conformitate cu procedura CPC aplicabilă în situațiile de neîndeplinire a obligațiilor de plată.

(4)   CPC prezintă autorității de rezoluție documentele aferente procedurii CPC aplicabile în situațiile de neîndeplinire a obligațiilor de plată și raportează măsurile de gestionare a situațiilor de neîndeplinire a obligațiilor de plată pe care le-a luat.

(5)   Autoritatea de rezoluție stabilește, de comun acord cu CPC și cu autoritatea competentă a CPC, termenul până la care CPC trebuie să prezinte evaluarea valorii de reziliere anticipată. În acest scop, autoritatea de rezoluție, CPC și autoritatea competentă a CPC țin seama de următoarele două elemente:

(a)

procedura aplicabilă în situațiile de neîndeplinire a obligațiilor de plată, astfel cum este stabilită în normele de guvernanță ale CPC în conformitate cu articolul 48 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012;

(b)

calendarul de rezoluție.

(6)   Autoritatea de rezoluție poate modifica termenul-limită stabilit la alineatul (5) de comun acord cu CPC și cu autoritatea competentă a CPC.

(7)   Prin derogare de la alineatul (1), autoritatea de rezoluție poate decide să aplice metodologia prevăzută la articolul 6, după consultarea autorității competente a CPC, în oricare dintre următoarele cazuri:

(a)

CPC nu prezintă evaluarea valorii de reziliere anticipată în termenul stabilit de autoritatea de rezoluție în temeiul alineatului (5); sau

(b)

evaluarea valorii de reziliere anticipată realizată de CPC nu respectă procedurile CPC aplicabile în situațiile de neîndeplinire a obligațiilor de plată prevăzute la articolul 48 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012.

Articolul 8

Momentul în care se stabilește valoarea pasivelor care provin din instrumente financiare derivate și determinarea anticipată

(1)   Evaluatorul stabilește valoarea pasivelor care provin din instrumente financiare derivate în următorul moment:

(a)

în cazul în care evaluatorul stabilește valoarea de reziliere anticipată la nivelul prețurilor tranzacțiilor de înlocuire în temeiul articolului 6 alineatul (1), acest moment este ziua și ora încheierii tranzacțiilor de înlocuire;

(b)

în cazul în care evaluatorul stabilește valoarea de reziliere anticipată în conformitate cu procedurile CPC aplicabile în situațiile de neîndeplinire a obligațiilor de plată în temeiul articolului 7 alineatul (1), acest moment este ziua și ora la care valoarea de reziliere anticipată a fost determinată de către CPC;

(c)

în toate celelalte cazuri, acest moment este data închiderii sau, dacă acest lucru nu este rezonabil din punct de vedere comercial, ziua și ora la care este disponibil un preț de piață pentru activul-suport.

(2)   În cadrul unei evaluări provizorii efectuate în temeiul articolului 36 alineatul (9) din Directiva 2014/59/UE, evaluatorul poate să stabilească valoarea pasivelor care provin din instrumente financiare derivate mai devreme decât în momentul determinat în temeiul alineatului (1). O astfel de determinare anticipată se realizează pe bază de estimări, în conformitate cu principiile prevăzute la articolul 5 și la articolul 6 alineatele (2)-(5), precum și pe baza datelor disponibile la momentul determinării.

(3)   În cazul în care evaluatorul realizează o determinare anticipată în temeiul alineatului (2), autoritatea de rezoluție poate solicita, în orice moment, evaluatorului să actualizeze evaluarea provizorie pentru a ține seama de evoluțiile relevante observabile pe piață sau de elementele de probă privind tranzacțiile de înlocuire rezonabile din punct de vedere comercial încheiate în momentul stabilit în temeiul alineatului (1). În cazul în care sunt disponibile până la data și ora specificate în temeiul articolului 3 alineatul (2), aceste evoluții sau elemente de probă sunt luate în considerare în evaluarea definitivă ex post efectuată în temeiul articolului 36 alineatul (10) din Directiva 2014/59/UE.

(4)   În cazul în care evaluatorul realizează o determinare anticipată în temeiul alineatului (2) în ceea ce privește contractele derivate încheiate între o instituție aflată în rezoluție care acționează ca membru compensator și o CPC, evaluatorul ține seama în mod corespunzător de orice estimare a costurilor de închidere preconizate care este prezentată de CPC.

În cazul în care CPC prezintă o evaluare a valorii de reziliere anticipată în conformitate cu procedurile CPC aplicabile în situațiile de neîndeplinire a obligațiilor de plată în termenul stabilit în temeiul articolului 7 alineatele (5) și (6), această evaluare este luată în considerare în evaluarea definitivă ex post efectuată în temeiul articolului 36 alineatul (10) din Directiva 2014/59/UE.

Articolul 9

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 23 mai 2016.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 173, 12.6.2014, p. 190.

(2)  Regulamentul delegat (UE) 2016/860 al Comisiei din 4 februarie 2016 de specificare în detaliu a situațiilor în care excluderea de la aplicarea competențelor de reducere a valorii contabile sau de conversie este necesară în temeiul articolului 44 alineatul (3) din Directiva 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a unui cadru pentru redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții (JO L 144, 1.6.2016, p. 11).

(3)  Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (JO L 201, 27.7.2012, p. 1).

(4)  Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 12).

(5)  Regulamentul delegat (UE) 2016/1075 al Comisiei din 23 martie 2016 de completare a Directivei 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la standardele tehnice de reglementare care precizează conținutul planurilor de redresare, al planurilor de rezoluție și al planurilor de rezoluție a grupului, criteriile minime pe care autoritatea competentă trebuie să le examineze în ceea ce privește planurile de redresare și planurile de redresare a grupului, condițiile de acordare a sprijinului financiar intragrup, cerințele privind evaluatorii independenți, recunoașterea contractuală a competențelor de reducere a valorii contabile și de conversie, procedurile și conținutul cerințelor de notificare și ale avizului de suspendare și funcționarea operațională a colegiilor de rezoluție (JO L 184, 8.7.2016, p. 1).

(6)  Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 176, 27.6.2013, p. 1).


23.8.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 228/16


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/1402 AL COMISIEI

din 22 august 2016

de retragere a acceptării angajamentului pentru trei producători-exportatori în temeiul Deciziei de punere în aplicare 2013/707/UE de confirmare a acceptării unui angajament oferit în legătură cu procedurile antidumping și antisubvenție privind importurile de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin și componentele lor cheie (și anume celule) originare sau expediate din Republica Populară Chineză pentru perioada de aplicare a măsurilor definitive

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (denumit în continuare „tratatul”),

având în vedere Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene (denumit în continuare „regulamentul antidumping de bază”) (1), în special articolul 8,

având în vedere Regulamentul (UE) 2016/1037 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene (denumit în continuare „regulamentul antisubvenție de bază”) (2), în special articolul 13,

informând statele membre,

întrucât:

A.   ANGAJAMENTUL ȘI ALTE MĂSURI EXISTENTE

(1)

Prin Regulamentul (UE) nr. 513/2013 (3), Comisia Europeană (denumită în continuare „Comisia”) a instituit o taxă antidumping provizorie la importurile în Uniunea Europeană (denumită în continuare „Uniunea”) de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin (denumite în continuare „module”) și componentele lor cheie (și anume celule și plachete) originare sau expediate din Republica Populară Chineză (denumită în continuare „RPC”).

(2)

Un grup de producători-exportatori a mandatat Camera de Comerț a Chinei pentru Importul și Exportul de Mașini și Produse Electronice (denumită în continuare „CCCME”) să prezinte Comisiei un angajament de preț în numele lor, ceea ce CCCME a făcut. Din termenii respectivului angajament de preț reiese în mod clar că acesta constituie un pachet de angajamente de preț individuale pentru fiecare producător-exportator, care este, din motive practice de administrare, coordonat de CCCME.

(3)

Prin Decizia 2013/423/UE (4), Comisia a acceptat respectivul angajament de preț în ceea ce privește taxa antidumping provizorie. Prin Regulamentul (UE) nr. 748/2013 (5), Comisia a modificat Regulamentul (UE) nr. 513/2013 pentru a introduce modificările tehnice necesare ca urmare a acceptării angajamentului în ceea ce privește taxa antidumping provizorie.

(4)

Prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1238/2013 (6), Consiliul a instituit o taxă antidumping definitivă la importurile în Uniune de module și de celule originare sau expediate din RPC (denumite în continuare „produsele în cauză”). Prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1239/2013 (7), Consiliul a instituit, de asemenea, o taxă compensatorie definitivă la importurile în Uniune de produs în cauză.

(5)

În urma notificării unei versiuni modificate a angajamentului de preț de către un grup de producători-exportatori (denumiți în continuare „producătorii-exportatori”) și CCCME, Comisia a confirmat, prin Decizia de punere în aplicare 2013/707/UE (8), acceptarea angajamentului de preț astfel cum a fost modificat (denumit în continuare „angajamentul”) pentru perioada de aplicare a măsurilor definitive. Anexa la decizia menționată prezintă lista de producători-exportatori pentru care a fost acceptat angajamentul, printre altele:

(a)

Ningbo Osda Solar Co. Ltd, încadrată la codul adițional TARIC: B859 („Osda Solar”);

(b)

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd împreună cu societatea ei afiliată din Uniune, încadrate împreună la codul adițional TARIC B860: („Qixin Solar”);

(c)

SHANDONG LINUO PHOTOVOLTAIC HI-TECH CO. LTD împreună cu societatea ei afiliată din Uniune, încadrate împreună la codul adițional TARIC B869: („Linuo”).

(6)

Prin Decizia de punere în aplicare 2014/657/UE (9), Comisia a acceptat o propunere din partea producătorilor-exportatori, formulată împreună cu CCCME, pentru clarificări referitoare la punerea în aplicare a angajamentului în ceea ce privește produsul în cauză care face obiectul angajamentului, și anume module și celule originare sau expediate din RPC, încadrate în prezent la codurile NC ex 8541 40 90 (codurile TARIC 8541409021, 8541409029, 8541409031 și 8541409039) fabricate de către producătorii-exportatori (denumit în continuare „produsul vizat”). Taxele antidumping și taxele compensatorii menționate la considerentul 4 de mai sus, împreună cu angajamentul, sunt denumite în continuare „măsurile”.

(7)

Prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/866 (10), Comisia a retras acceptarea angajamentului pentru trei producători-exportatori.

(8)

Prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1403 (11), Comisia a retras acceptarea angajamentului pentru un alt producător-exportator.

(9)

Prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2018 (12), Comisia a retras acceptarea angajamentului pentru doi producători-exportatori.

(10)

Comisia a deschis o anchetă de reexaminare în perspectiva expirării măsurilor în temeiul articolului 11 alineatul (2) din regulamentul antidumping de bază, printr-un aviz de deschidere publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (13) la 5 decembrie 2015.

(11)

Comisia a deschis o anchetă de reexaminare în perspectiva expirării măsurilor în temeiul articolului 18 din regulamentul antisubvenție de bază, printr-un aviz de deschidere publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (14) la 5 decembrie 2015.

(12)

Comisia a deschis, de asemenea, o reexaminare intermediară parțială în temeiul articolului 11 alineatul (3) din regulamentul antidumping de bază și în temeiul articolului 19 din regulamentul antisubvenție de bază, printr-un aviz de deschidere publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (15) la 5 decembrie 2015.

(13)

Prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/115 (16), Comisia a retras acceptarea angajamentului pentru un alt producător-exportator.

(14)

Prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/185 (17), Comisia a extins taxa antidumping definitivă instituită prin Regulamentul (UE) nr. 1238/2013 la importurile de produse în cauză originare sau expediate din Republica Populară Chineză, la importurile de produs în cauză expediate din Malaysia și Taiwan, indiferent dacă au fost sau nu declarate ca fiind originare din Malaysia sau din Taiwan.

(15)

Prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/184 (18), Comisia a extins taxa compensatorie definitivă instituită prin Regulamentul (UE) nr. 1239/2013 al Consiliului la importurile de produse în cauză originare sau expediate din Republica Populară Chineză, la importurile de produs în cauză expediate din Malaysia și Taiwan, indiferent dacă au fost sau nu declarate ca fiind originare din Malaysia sau din Taiwan.

(16)

Prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1045 (19), Comisia a retras acceptarea angajamentului pentru un alt producător-exportator.

(17)

Prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1382 (20), Comisia a retras acceptarea angajamentului pentru alți cinci producători-exportatori.

B.   TERMENII ANGAJAMENTULUI

(18)

Producătorii-exportatori au convenit, printre altele, să nu vândă produsul vizat către primul client independent din Uniune sub un anumit preț minim de import (denumit în continuare „PMI”) în limita unui nivel anual al importurilor în Uniune asociat (denumit în continuare „nivel anual”) prevăzut în angajament.

(19)

De asemenea, producătorii-exportatori au convenit să vândă produsul vizat numai prin intermediul vânzărilor directe. În scopul angajamentului, vânzarea directă este definită ca o vânzare către primul client independent din Uniune sau ca o vânzare prin intermediul unei părți afiliate din Uniune enumerate în angajament.

(20)

De asemenea, angajamentul specifică, într-o listă neexhaustivă, încălcările angajamentului. Lista respectivă include, în special, eliberarea unei facturi comerciale („factură conformă cu angajamentul”, astfel cum este definită în regulamentele de punere în aplicare menționate în considerentul 4) sau a unei facturi de revânzare pentru care tranzacția financiară subiacentă (de exemplu, suma de bani primită efectiv de cumpărător după ajustările pentru notele de credit/debit și similare) nu este conformă cu valoarea nominală a facturii comerciale.

(21)

Lista încălcărilor include, de asemenea, vânzări indirecte către Uniune efectuate de alte societăți decât cele enumerate în angajament, care participă la un sistem de schimburi comerciale care antrenează un risc de eludare.

(22)

De asemenea, angajamentul obligă producătorii-exportatori să prezinte Comisiei, trimestrial, informații detaliate privind toate vânzările lor la export și revânzările lor în Uniune (denumite în continuare „rapoartele trimestriale”). Aceasta presupune că datele prezentate în aceste rapoarte trimestriale trebuie să fie complete și corecte, iar tranzacțiile raportate respectă în totalitate termenii angajamentului.

(23)

Producătorul-exportator este răspunzător de încălcările comise de oricare dintre părțile afiliate lui, indiferent dacă sunt sau nu definite în angajament.

C.   MONITORIZAREA PRODUCĂTORILOR-EXPORTATORI

(24)

În cadrul monitorizării respectării angajamentului, Comisia a verificat informațiile relevante pentru angajament transmise de Osda Solar, Qixin Solar și Linuo. Comisia a primit, de asemenea, elemente de probă din partea autorităților vamale ale unui stat membru în conformitate cu articolul 8 alineatul (9) din regulamentul antidumping de bază și cu articolul 13 alineatul (9) din regulamentul antisubvenție de bază.

(25)

Constatările menționate în considerentele 26-34 abordează problemele identificate în cazul societăților Osda Solar, Qixin Solar și Linuo, care obligă Comisia să retragă acceptarea angajamentului pentru acești producători-exportatori.

D.   MOTIVE PENTRU RETRAGEREA ACCEPTĂRII ANGAJAMENTULUI

(a)   Vânzările realizate de Osda Solar

(26)

În rapoartele sale trimestriale, Osda Solar a raportat o tranzacție de vânzare a produsului vizat către un importator din Uniune presupus a fi neafiliat și a emis o factură conformă cu angajamentul. Pe baza informațiilor de care dispune Comisia, importatorul implicat în tranzacția menționată anterior era afiliat societății Osda Solar. Întrucât acest importator nu este enumerat în angajament ca parte afiliată, Osda Solar a încălcat termenii angajamentului, astfel cum sunt descriși în considerentele 19 și 21.

(27)

În plus, acest importator afiliat a emis cel puțin o factură de revânzare către consumatorul final din Uniune, pentru care prețul minim de import nu a fost respectat. Prin urmare, Osda Solar a încălcat termenii angajamentului, astfel cum sunt descriși în considerentele 18 și 23.

(b)   Vânzările realizate de Qixin Solar

(28)

În rapoartele sale trimestriale, Qixin Solar a raportat o tranzacție de vânzare a produsului vizat către un importator din Uniune presupus a fi neafiliat și a emis o factură conformă cu angajamentul. Pe baza informațiilor de care dispune Comisia, importatorul implicat în tranzacția menționată anterior era afiliat societății Qixin Solar. Întrucât acest importator nu este enumerat în angajament ca parte afiliată, Qixin Solar a încălcat termenii angajamentului, astfel cum sunt descriși în considerentele 19 și 21.

(29)

În plus, importatorul afiliat a emis cel puțin o factură de revânzare către consumatorul final din Uniune, pentru care prețul minim de import nu a fost respectat. Prin urmare, Qixin Solar a încălcat termenii angajamentului, astfel cum sunt descriși în considerentele 18 și 23.

(30)

În plus, în luna în care a avut loc tranzacția menționată în considerentul 29, Qixin Solar a efectuat vânzări directe ale produsului vizat către același client, participând astfel la un sistem de schimburi comerciale care antrenează o compensare încrucișată. Prin urmare, Qixin Solar a încălcat termenii angajamentului, astfel cum sunt descriși în considerentul 21.

(c)   Vânzările realizate de Linuo

(31)

În rapoartele sale trimestriale, Linuo a raportat o tranzacție de vânzare a produsului vizat către un importator din Uniune presupus a fi neafiliat și a emis o factură conformă cu angajamentul. Pe baza informațiilor de care dispune Comisia, importatorul implicat în tranzacția menționată anterior era afiliat societății Linuo. Întrucât acest importator nu este enumerat în angajament ca parte afiliată, Linuo a încălcat termenii angajamentului, astfel cum sunt descriși în considerentele 19 și 21.

(32)

În plus, acest importator afiliat a emis cel puțin o factură de revânzare către consumatorul final din Uniune, pentru care prețul minim de import nu a fost respectat. Prin urmare, Linuo a încălcat termenii angajamentului, astfel cum sunt descriși în considerentele 18 și 23.

E.   INVALIDAREA FACTURILOR CONFORME CU ANGAJAMENTUL

(33)

Informațiile conținute în rapoartele trimestriale și dovezile primite demonstrează faptul că facturile de revânzare menționate în considerentele 27, 29 și 32 și facturile conforme cu angajamentul menționate în considerentul 30 sunt legate de următoarele tranzacții.

Numărul facturii comerciale de însoțire a mărfurilor care fac obiectul unui angajament

Data

Emisă de

Emisă către

ODAEU150006

23.12.2015

Ningbo Osda Solar Co. Ltd

Triple Shine B.V.

QXC150051

20.6.2015

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd

Energy Plus B.V

QXC150040

2.6.2015

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd

München Solarenergie GmbH

QXC150046

10.6.2015

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd

München Solarenergie GmbH

QXC150049

17.6.2015

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd

München Solarenergie GmbH

QXC150052

23.6.2015

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd

München Solarenergie GmbH

LNPV-058A-1502-017-1

6.2.2015

SHANDONG LINUO PHOTOVOLTAIC HI-TECH CO. LTD

Lion Sun B.V.

Prin urmare, în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1238/2013 al Consiliului și cu articolul 2 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1239/2013 al Consiliului, aceste facturi sunt declarate nevalabile. Datoria vamală care ia naștere în momentul acceptării declarației de punere în liberă circulație ar trebui să fie recuperată de autoritățile vamale naționale în conformitate cu articolul 105 alineatele (3)-(6) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (21) atunci când intră în vigoare retragerea angajamentului în ceea ce îi privește pe cei trei producători-exportatori, împreună cu societățile afiliate lor din Uniune. Autoritățile vamale naționale responsabile cu colectarea taxelor vor fi informate în consecință.

În acest context, Comisia reamintește că, în temeiul articolului 3 alineatul (1) litera (b) coroborat cu anexa III punctul 7 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1238/2013 și cu articolul 2 alineatul (1) litera (b), coroborat cu anexa 2 punctul 7 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1239/2013, importurile sunt scutite de taxe numai în cazul în care factura indică prețul și eventualele rabaturi. În cazul în care aceste condiții nu sunt respectate, taxele trebuie achitate, chiar și în cazul în care factura comercială care însoțește mărfurile nu a fost invalidată de către Comisie.

F.   EVALUAREA CARACTERULUI PRACTIC AL ANGAJAMENTULUI ÎN GENERAL

(34)

Angajamentul stipulează că o încălcare de către un producător-exportator individual nu conduce automat la retragerea acceptării angajamentului pentru toți producătorii-exportatori. Într-o astfel de situație, Comisia evaluează impactul respectivei încălcări asupra caracterului practic al angajamentului pentru toți producătorii-exportatori și CCCME.

(35)

În consecință, Comisia a examinat impactul încălcărilor comise de către Osda Solar, Qixin Solar și Linuo asupra caracterului practic al angajamentului pentru toți producătorii-exportatori și CCCME.

(36)

Deși încălcările comise de cei trei producători-exportatori urmează un model similar, Comisia consideră că responsabilitatea pentru încălcări le revine producătorilor-exportatori în cauză; până acum, monitorizarea nu a evidențiat încălcări sistematice, după acest model, comise de un număr mare de producători-exportatori sau de CCCME. În prezent, Comisia concluzionează că funcționarea angajamentului în ansamblu nu este afectată și că nu există motive pentru retragerea acceptării angajamentului pentru toți producătorii-exportatori și pentru CCCME.

(37)

Cu toate acestea, prin scrisoarea din 11 iulie 2016, Comisia a informat CCCME cu privire la încălcările descrise mai sus comise de cei trei producători-exportatori, care urmează un model similar; în același timp, Comisia a declarat că, în cazul în care vor continua să existe în viitor încălcări care urmează un model similar, ar putea reexamina caracterul practic al angajamentului, în ansamblu.

G.   OBSERVAȚII ÎN SCRIS ȘI AUDIERI

(38)

Părțile interesate au avut posibilitatea de a fi audiate și de a formula observații în conformitate cu articolul 8 alineatul (9) din regulamentul antidumping de bază și cu articolul 13 alineatul (9) din regulamentul antisubvenție de bază.

(39)

După informarea părților, doi producători-exportatori au trimis observații cu mențiunea „Limited” cu privire la canalele de vânzare sau cu privire la respectarea PMI. Cu toate acestea, observațiile aveau caracter confidențial și, în ciuda solicitării Comisiei, nu a fost furnizat niciun rezumat neconfidențial în termenul stabilit în acest scop. În temeiul articolului 19 alineatul (3) din regulamentul antidumping de bază și al articolului 29 alineatul (3) din regulamentul antisubvenție de bază, aceste observații pot, prin urmare, să nu fie luate în considerare. În orice caz, observațiile primite nu au fost de natură să modifice evaluarea Comisiei în ceea ce privește încălcările menționate în considerentele 26-32 și invalidarea facturilor conforme cu angajamentul menționată în considerentul 33.

H.   RETRAGEREA ACCEPTĂRII ANGAJAMENTULUI ȘI IMPUNEREA UNOR TAXE DEFINITIVE

(40)

Prin urmare, în conformitate cu articolul 8 alineatul (9) din regulamentul antidumping de bază și cu articolul 13 alineatul (9) din regulamentul antisubvenție de bază și, de asemenea, în conformitate cu termenii angajamentului, Comisia a concluzionat că acceptarea angajamentului în cazul societăților Osda Solar, Qixin Solar și Linuo împreună cu societățile afiliate acestora din Uniune trebuie să fie retrasă.

(41)

În consecință, în conformitate cu articolul 8 alineatul (9) din regulamentul antidumping de bază și cu articolul 13 alineatul (9) din regulamentul antisubvenție de bază, taxa antidumping definitivă instituită prin articolul 1 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1238/2013 și taxa compensatorie definitivă instituită prin articolul 1 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1239/2013 se aplică în mod automat importurilor originare sau expediate din RPC de produs în cauză fabricat de Osda Solar (cod adițional TARIC: B859), Qixin Solar (cod adițional TARIC: B860) și Linuo (cod adițional TARIC: B869) începând din ziua intrării în vigoare a prezentului regulament.

(42)

În scop informativ, tabelul din anexa la prezentul regulament enumeră producătorii-exportatori pentru care acceptarea angajamentului prin Decizia de punere în aplicare 2013/707/UE nu este afectată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se retrage acceptarea angajamentului în ceea ce privește Ningbo Osda Solar Co. Ltd, încadrată la codul adițional TARIC B859, Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd împreună cu societatea afiliată acesteia din Uniune, încadrate împreună la codul adițional TARIC B860 și SHANDONG LINUO PHOTOVOLTAIC HI-TECH CO. LTD, împreună cu societatea afiliată acesteia din Uniune, încadrate împreună la codul adițional TARIC B869.

Articolul 2

(1)   Următoarele facturi conforme cu angajamentul sunt declarate nevalabile:

Numărul facturii comerciale de însoțire a mărfurilor care fac obiectul unui angajament

Data

Emisă de

Emisă către

ODAEU150006

23.12.2015

Ningbo Osda Solar Co. Ltd

Triple Shine B.V.

QXC150051

20.6.2015

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd

Energy Plus B.V

QXC150040

2.6.2015

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd

München Solarenergie GmbH

QXC150046

10.6.2015

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd

München Solarenergie GmbH

QXC150049

17.6.2015

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd

München Solarenergie GmbH

QXC150052

23.6.2015

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd

München Solarenergie GmbH

LNPV-058A-1502-017-1

6.2.2015

SHANDONG LINUO PHOTOVOLTAIC HI-TECH CO. LTD

Lion Sun B.V.

(2)   Autoritățile vamale naționale sunt invitate să recupereze datoria vamală care a luat naștere în momentul acceptării declarației de punere în liberă circulație, în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1238/2013 și cu articolul 2 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1239/2013.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 august 2016.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176, 30.6.2016, p. 21.

(2)  JO L 176, 30.6.2016, p. 55.

(3)  JO L 152, 5.6.2013, p. 5.

(4)  JO L 209, 3.8.2013, p. 26.

(5)  JO L 209, 3.8.2013, p. 1.

(6)  JO L 325, 5.12.2013, p. 1.

(7)  JO L 325, 5.12.2013, p. 66.

(8)  JO L 325, 5.12.2013, p. 214.

(9)  JO L 270, 11.9.2014, p. 6.

(10)  JO L 139, 5.6.2015, p. 30.

(11)  JO L 218, 19.8.2015, p. 1.

(12)  JO L 295, 12.11.2015, p. 23.

(13)  JO C 405, 5.12.2015, p. 8.

(14)  JO C 405, 5.12.2015, p. 20.

(15)  JO C 405, 5.12.2015, p. 33.

(16)  JO L 23, 29.1.2016, p. 47.

(17)  JO L 37, 12.2.2016, p. 76.

(18)  JO L 37, 12.2.2016, p. 56.

(19)  JO L 170, 29.6.2016, p. 5.

(20)  JO L 222, 17.8.2016, p. 10.

(21)  JO L 269, 10.10.2013, p. 1.


ANEXĂ

Lista societăților

Denumirea societății

Cod adițional TARIC

Jiangsu Aide Solar Energy Technology Co. Ltd

B798

Alternative Energy (AE) Solar Co. Ltd

B799

Anhui Chaoqun Power Co. Ltd

B800

Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

B802

Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd

Quanjiao Jingkun Trade Co. Ltd

B801

Anhui Titan PV Co. Ltd

B803

Xi'an SunOasis (Prime) Company Limited

TBEA SOLAR CO. LTD

XINJIANG SANG'O SOLAR EQUIPMENT

B804

Changzhou NESL Solartech Co. Ltd

B806

Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co. Ltd

B807

CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD

B808

ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd

B811

CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD

ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. LTD

HUOSHAN KEBO ENERGY & TECHNOLOGY CO. LTD

B812

CSG PVtech Co. Ltd

B814

China Sunergy (Nanjing) Co. Ltd

CEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd

CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd

China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd

China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd

B809

Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co. Ltd

B816

EOPLLY New Energy Technology Co. Ltd

SHANGHAI EBEST SOLAR ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

JIANGSU EOPLLY IMPORT & EXPORT CO. LTD

B817

Era Solar Co. Ltd

B818

GD Solar Co. Ltd

B820

Greenway Solar-Tech (Shanghai) Co. Ltd

Greenway Solar-Tech (Huaian) Co. Ltd

B821

Konca Solar Cell Co. Ltd

Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd

Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd

GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited

GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd

GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED

B850

Guodian Jintech Solar Energy Co. Ltd

B822

Hangzhou Bluesun New Material Co. Ltd

B824

Hanwha SolarOne (Qidong) Co. Ltd

B826

Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd

B827

HENGJI PV-TECH ENERGY CO. LTD

B828

Himin Clean Energy Holdings Co. Ltd

B829

Jetion Solar (China) Co. Ltd

Junfeng Solar (Jiangsu) Co. Ltd

Jetion Solar (Jiangyin) Co. Ltd

B830

Jiangsu Green Power PV Co. Ltd

B831

Jiangsu Hosun Solar Power Co. Ltd

B832

Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B833

Jiangsu Runda PV Co. Ltd

B834

Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co. Ltd

Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp. Ltd

B835

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

B836

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd

B837

Jiangsu Sinski PV Co. Ltd

B838

Jiangsu Sunlink PV Technology Co. Ltd

B839

Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co. Ltd

B840

Jiangxi Risun Solar Energy Co. Ltd

B841

Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd

B793

Jiangyin Hareon Power Co. Ltd

Hareon Solar Technology Co. Ltd

Taicang Hareon Solar Co. Ltd

Hefei Hareon Solar Technology Co. Ltd

Jiangyin Xinhui Solar Energy Co. Ltd

Altusvia Energy (Taicang) Co. Ltd

B842

Jiangyin Shine Science and Technology Co. Ltd

B843

JingAo Solar Co. Ltd

Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd

JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd

Hefei JA Solar Technology Co. Ltd

Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd

B794

Jinko Solar Co. Ltd

Jinko Solar Import and Export Co. Ltd

ZHEJIANG JINKO SOLAR CO. LTD

ZHEJIANG JINKO SOLAR TRADING CO. LTD

B845

Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd

Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd

Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd

B795

Juli New Energy Co. Ltd

B846

Jumao Photonic (Xiamen) Co. Ltd

B847

King-PV Technology Co. Ltd

B848

Kinve Solar Power Co. Ltd (Maanshan)

B849

Lightway Green New Energy Co. Ltd

Lightway Green New Energy(Zhuozhou) Co. Ltd

B851

Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd

B853

NICE SUN PV CO. LTD

LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. LTD

B854

Ningbo Huashun Solar Energy Technology Co. Ltd

B856

Ningbo Jinshi Solar Electrical Science & Technology Co. Ltd

B857

Ningbo Komaes Solar Technology Co. Ltd

B858

Ningbo South New Energy Technology Co. Ltd

B861

Ningbo Sunbe Electric Ind Co. Ltd

B862

Ningbo Ulica Solar Science & Technology Co. Ltd

B863

Perfectenergy (Shanghai) Co. Ltd

B864

Perlight Solar Co. Ltd

B865

Phono Solar Technology Co. Ltd

Sumec Hardware & Tools Co. Ltd

B866

RISEN ENERGY CO. LTD

B868

SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LTD

SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. LTD

B870

Shanghai BYD Co. Ltd

BYD(Shangluo)Industrial Co. Ltd

B871

Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

Shanghai Chaori International Trading Co. Ltd

B872

Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co. Ltd

Shanghai Propsolar New Energy Co. Ltd

B873

SHANGHAI SHANGHONG ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

B874

SHANGHAI SOLAR ENERGY S&T CO. LTD

Shanghai Shenzhou New Energy Development Co. Ltd

Lianyungang Shenzhou New Energy Co. Ltd

B875

Shanghai ST Solar Co. Ltd

Jiangsu ST Solar Co. Ltd

B876

Shenzhen Sacred Industry Co. Ltd

B878

Shenzhen Topray Solar Co. Ltd

Shanxi Topray Solar Co. Ltd

Leshan Topray Cell Co. Ltd

B880

Sopray Energy Co. Ltd

Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd

B881

SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd

B882

SUZHOU SHENGLONG PV-TECH CO. LTD

B883

TDG Holding Co. Ltd

B884

Tianwei New Energy Holdings Co. Ltd

Tianwei New Energy (Chengdu) PV Module Co. Ltd

Tianwei New Energy (Yangzhou) Co. Ltd

B885

Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd

B886

Shanghai Topsolar Green Energy Co. Ltd

B877

Shenzhen Sungold Solar Co. Ltd

B879

Wuhu Zhongfu PV Co. Ltd

B889

Wuxi Saijing Solar Co. Ltd

B890

Wuxi Shangpin Solar Energy Science and Technology Co. Ltd

B891

Wuxi Solar Innova PV Co. Ltd

B892

Wuxi Suntech Power Co. Ltd

Suntech Power Co. Ltd

Wuxi Sunshine Power Co. Ltd

Luoyang Suntech Power Co. Ltd

Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd

Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd

B796

Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd

Wuxi Machinery & Equipment Import & Export Co. Ltd

Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co. Ltd

B893

Xi'an Huanghe Photovoltaic Technology Co. Ltd

State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation

Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd

B896

Yingli Energy (China) Co. Ltd

Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd

B797

Yuhuan BLD Solar Technology Co. Ltd

Zhejiang BLD Solar Technology Co. Ltd

B899

Yuhuan Sinosola Science & Technology Co. Ltd

B900

Zhangjiagang City SEG PV Co. Ltd

B902

Zhejiang Fengsheng Electrical Co. Ltd

B903

Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co. Ltd

B904

Zhejiang Heda Solar Technology Co. Ltd

B905

Zhejiang Jiutai New Energy Co. Ltd

Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd

B906

Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co. Ltd

B907

Zhejiang Koly Energy Co. Ltd

B908

Zhejiang Mega Solar Energy Co. Ltd

Zhejiang Fortune Photovoltaic Co. Ltd

B910

Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B911

Zhejiang Shinew Photoelectronic Technology Co. Ltd

B912

Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company

Zhejiang Yauchong Light Energy Science & Technology Co. Ltd

B914

Zhejiang Sunrupu New Energy Co. Ltd

B915

Zhejiang Tianming Solar Technology Co. Ltd

B916

Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd

Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd

B917

Zhejiang Wanxiang Solar Co. Ltd

WANXIANG IMPORT & EXPORT CO LTD

B918

ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. LTD

B920

Zhongli Talesun Solar Co. Ltd

B922


23.8.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 228/30


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/1403 AL COMISIEI

din 22 august 2016

de excludere a subdiviziunilor ICES 27 și 28.2 de la aplicarea unei perioade de încetare a activităților de pescuit în 2016

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1098/2007 al Consiliului din 18 septembrie 2007 de stabilire a unui plan multianual pentru rezervele de cod din Marea Baltică și pentru unitățile piscicole de exploatare a rezervelor respective, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2847/93 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 779/97 (1), în special articolul 29 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1098/2007 conține dispozițiile de stabilire a perioadelor de încetare a activităților de pescuit pentru stocurile de cod în Marea Baltică.

(2)

În temeiul articolului 29 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1098/2007, Comisia poate exclude subdiviziunile ICES 27 și 28.2 din sfera de aplicare a perioadei de încetare a activităților de pescuit, în cazul în care cantitatea de cod capturată în subdiviziunile ICES 27 și 28.2 pe durata ultimei perioade de raportare a fost inferioară unui anumit prag.

(3)

Ținând seama de rapoartele prezentate de statele membre relevante și de avizul Comitetului științific, tehnic și economic pentru pescuit, subdiviziunile ICES 27 și 28.2 ar trebui excluse, în anul 2016, din sfera de aplicare a respectivei perioade de încetare a activităților de pescuit.

(4)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru pescuit și acvacultură,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1098/2007 nu se aplică subdiviziunilor ICES 27 și 28.2 în anul 2016.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 august 2016.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 248, 22.9.2007, p. 1.


23.8.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 228/31


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/1404 AL COMISIEI

din 22 august 2016

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește sectorul fructelor și legumelor și sectorul fructelor și legumelor prelucrate (2), în special articolul 136 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din cadrul Rundei Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XVI la regulamentul respectiv.

(2)

Valoarea forfetară de import se calculează în fiecare zi lucrătoare, în conformitate cu articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011, ținând seama de datele zilnice variabile. Prin urmare, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 136 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 august 2016.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Jerzy PLEWA

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Codul NC

Codul țării terțe (1)

Valoarea forfetară de import

0702 00 00

MA

165,4

ZZ

165,4

0707 00 05

TR

137,2

ZZ

137,2

0709 93 10

TR

141,6

ZZ

141,6

0805 50 10

AR

151,1

CL

144,0

MA

95,0

TR

154,0

UY

194,6

ZA

173,8

ZZ

152,1

0806 10 10

EG

222,7

TR

135,0

ZZ

178,9

0808 10 80

AR

110,6

BR

102,1

CL

125,0

CN

160,3

NZ

137,6

US

141,5

ZA

97,0

ZZ

124,9

0808 30 90

AR

93,2

CL

123,4

TR

141,2

ZA

101,3

ZZ

114,8

0809 30 10 , 0809 30 90

TR

130,7

ZZ

130,7


(1)  Nomenclatura țărilor stabilită prin Regulamentul (UE) nr. 1106/2012 al Comisiei din 27 noiembrie 2012 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 471/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare privind comerțul exterior cu țările terțe, în ceea ce privește actualizarea nomenclatorului țărilor și teritoriilor (JO L 328, 28.11.2012, p. 7). Codul „ZZ” desemnează „alte origini”.


DECIZII

23.8.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 228/33


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/1405 A COMISIEI

din 22 august 2016

de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre

[notificată cu numărul C(2016) 5466]

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 89/662/CEE a Consiliului din 11 decembrie 1989 privind controlul veterinar în cadrul schimburilor intracomunitare în vederea realizării pieței interne (1), în special articolul 9 alineatul (4),

având în vedere Directiva 90/425/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind controalele veterinare și zootehnice aplicabile în schimburile intracomunitare cu anumite animale vii și produse în vederea realizării pieței interne (2), în special articolul 10 alineatul (4),

având în vedere Directiva 2002/99/CE a Consiliului din 16 decembrie 2002 de stabilire a normelor de sănătate animală care reglementează producția, transformarea, distribuția și introducerea produselor de origine animală destinate consumului uman (3), în special articolul 4 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE a Comisiei (4) stabilește măsuri zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre. În părțile I, II, III și IV ale anexei la decizia de punere în aplicare menționată sunt delimitate și enumerate anumite zone ale statelor membre respective, diferențiate în funcție de nivelul de risc pe baza situației epidemiologice. Lista respectivă include anumite zone din Polonia.

(2)

În august 2016 au apărut două focare epidemice de pestă porcină africană în districtul Biała Podlaska din Polonia, la porci domestici dintr-o zonă care este în prezent menționată în partea I a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE. Apariția acestor focare, împreună cu modificarea recentă a situației epidemiologice, constituie o creștere a nivelului de risc de care trebuie să se țină seama. În consecință, anumite zone din Polonia menționate în partea I a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE ar trebui să fie acum incluse în partea III a anexei respective.

(3)

Comisia remarcă faptul că există mai multe alte focare la porci domestici care ar putea, pe baza unor dovezi preliminare, să fie atribuite activității umane și nu porcilor sălbatici și care, prin urmare, sunt vizate de o decizie separată a Comisiei. După ce se vor obține de la Polonia dovezile de confirmare a acestor focare, măsurile prevăzute în prezenta decizie ar trebui să fie revizuite pentru a se exclude riscul de răspândire a bolii la porcii sălbatici.

(4)

În cadrul evaluării riscului pentru sănătatea animală determinat de situația bolii respective din Polonia ar trebui să fie luată în considerare evoluția situației epidemiologice actuale a pestei porcine africane la populațiile de porci sălbatici afectate din Uniune. Pentru a focaliza măsurile zoosanitare prevăzute în Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE și pentru a preveni răspândirea în continuare a pestei porcine africane, precum și pentru a preveni orice perturbare inutilă a comerțului în Uniune și pentru a evita instituirea de către țări terțe a unor bariere nejustificate în calea comerțului, lista Uniunii cu zonele care fac obiectul măsurilor zoosanitare prevăzută în anexa la decizia de punere în aplicare menționată ar trebui modificată astfel încât să țină seama de modificările survenite în situația epidemiologică actuală în ceea ce privește boala respectivă în Polonia.

(5)

Prin urmare, anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE ar trebui modificată în consecință.

(6)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE se înlocuiește cu textul anexei la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 22 august 2016.

Pentru Comisie

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 395, 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 224, 18.8.1990, p. 29.

(3)  JO L 18, 23.1.2003, p. 11.

(4)  Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE a Comisiei din 9 octombrie 2014 privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre și de abrogare a Deciziei de punere în aplicare 2014/178/UE (JO L 295, 11.10.2014, p. 63).


ANEXĂ

„ANEXĂ

PARTEA I

1.   Letonia

Următoarele zone din Letonia:

în județul (novads) Bauskas, localitățile (pagasti) Islīces, Gailīšu, Brunavas și Ceraukstes,

în județul Dobeles, localitățile Bikstu, Zebrenes, Annenieku, Naudītes, Penkules, Auru și Krimūnu, Dobeles, Berzes, partea din localitatea Jaunbērzes aflată la vest de drumul P98, precum și orașul (pilsēta) Dobele,

în județul Jelgavas, localitățile Glūdas, Svētes, Platones, Vircavas, Jaunsvirlaukas, Zaļenieku, Vilces, Lielplatones, Elejas și Sesavas,

în județul Kandavas, localitățile Vānes și Matkules,

în județul Talsu, localitățile Lubes, Īves, Valdgales, Ģibuļu, Lībagu, Laidzes, Ārlavas, Abavas, orașele Sabile, Talsi, Stende și Valdemārpils,

județul Brocēnu,

județul Dundagas,

județul Jaunpils,

județul Rojas,

județul Rundāles,

județul Stopiņu,

județul Tērvetes,

orașul Bauska,

orașul (republikas pilsēta) Jelgava,

orașul Jūrmala.

2.   Lituania

Următoarele zone din Lituania:

în municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Jurbarkas, comunele (seniūnijos) Raudonės, Veliuonos, Seredžiaus și Juodaičių,

în municipalitatea districtului Pakruojis, comunele Klovainių, Rozalimo și Pakruojo,

în municipalitatea districtului Panevežys, partea comunei Krekenavos aflată la vest de râul Nevėžis,

în municipalitatea districtului Raseiniai, comunele Ariogalos, Ariogalos miestas, Betygalos, Pagojukų și Šiluvos,

în municipalitatea districtului Šakiai, comunele Plokščių, Kriūkų, Lekėčių, Lukšių, Griškabūdžio, Barzdų, Žvirgždaičių, Sintautų, Kudirkos Naumiesčio, Slavikų și Šakių,

municipalitatea districtului Pasvalys,

municipalitatea districtului Vilkaviškis,

municipalitatea districtului Radviliškis,

municipalitatea Kalvarija,

municipalitatea Kazlų Rūda,

municipalitatea Marijampolė.

3.   Polonia

Următoarele zone din Polonia:

În voievodatul Podlaskie:

municipalitățile (gminy) Augustów cu orașul Augustów, Nowinka, Płaska, Sztabin și Bargłów Kościelny din districtul Augustów,

municipalitățile Brańsk cu orașul Brańsk, Boćki, Rudka, Wyszki, partea din municipalitatea Bielsk Podlaski aflată la vest de linia creată de drumul 19 (mergând spre nord din orașul Bielsk Podlaski) și prelungită până la limita de est a orașului Bielsk Podlaski și de drumul 66 (mergând spre sud din orașul Bielsk Podlaski), orașul Bielsk Podlaski, partea din municipalitatea Orla aflată la vest de drumul 66, în districtul (powiat) Bielsko,

municipalitățile Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Łapy, Poświętne, Zawady și Dobrzyniewo Duże din districtul Białystok,

municipalitățile Drohiczyn, Dziadkowice, Grodzisk, Milejczyce și Perlejewo din districtul Siemiatycze,

municipalitățile Rutka-Tartak, Szypliszki, Suwałki și Raczki din districtul Suwałki,

municipalitățile Suchowola și Korycin din districtul Sokólsk,

părțile din municipalitățile Kleszczele și Czeremcha aflate la vest de drumul 66, din districtul Hajnówka,

districtul Łomża,

capitala districtului (powiat M.) Białystok,

capitala districtului Łomża,

capitala districtului Suwałki,

districtul Mońki,

districtul Sejny,

districtul Wysokie Mazowieckie,

districtul Zambrów.

În voievodatul Mazovia:

municipalitățile Ceranów, Jabłonna Lacka, Sterdyń și Repki din districtul Sokołów,

municipalitățile Korczew, Przesmyki, Paprotnia, Suchożebry, Mordy, Siedlce și Zbuczyn din districtul Siedlce,

capitala districtului Siedlce,

municipalitățile Rzekuń, Troszyn, Czerwin și Goworowo din districtul Ostrołęka,

municipalitățile Olszanka, Łosice și Platerów din districtul Łosice,

districtul Ostrów.

În voievodatul Lublin:

municipalitatea Hanna din districtul Włodawa,

municipalitățile Miedzyrzec Podlaski cu orașul Miedzyrzec Podlaski, Drelów, Łomazy, Rossosz, Piszczac, Kodeń, Tuczna, Sławatycze, Wisznice și Sosnówka din districtul Biała Podlaska.

municipalitățile Kąkolewnica Wschodnia și Komarówka Podlaska din districtul Radzyń Podlaski.

PARTEA II

1.   Estonia

Următoarele zone din Estonia:

orașul (linn) Kallaste,

orașul Rakvere,

orașul Tartu,

orașul Viljandi,

județul (maakond) Harjumaa [excluzând partea comunei (vald) Kuusalu aflată la sud de drumul 1 (E20), comuna Aegviidu și comuna Anija],

județul Ida-Virumaa,

județul Läänemaa,

județul Pärnumaa,

județul Põlvamaa,

județul Raplamaa,

partea comunei Kuusalu aflată la nord de drumul 1 (E20),

partea comunei Pärsti aflată la vest de drumul 24126,

partea comunei Suure-Jaani aflată la vest de drumul 49,

partea comunei Tamsalu aflată la nord-est de calea ferată Tallinn-Tartu,

partea comunei Tartu aflată la est de calea ferată Tallinn-Tartu,

partea comunei Viiratsi aflată la vest de linia definită de partea de vest a drumului 92 până la intersecția cu drumul 155, apoi drumul 155 până la intersecția cu drumul 24156, apoi drumul 24156 până unde acesta trece peste râul Verilaske, apoi râul Verilaske până când acesta ajunge la limita de sud a comunei,

comuna Abja,

comuna Alatskivi,

comuna Avanduse,

comuna Haaslava,

comuna Haljala,

comuna Halliste,

comuna Kambja,

comuna Karksi,

comuna Koonga,

comuna Kõpu,

comuna Laekvere,

comuna Luunja,

comuna Mäksa,

comuna Märjamaa,

comuna Meeksi,

comuna Peipsiääre,

comuna Piirissaare,

comuna Rägavere,

comuna Rakvere,

comuna Saksi,

comuna Sõmeru,

comuna Vara,

comuna Vihula,

comuna Võnnu.

2.   Letonia

Următoarele zone din Letonia:

în județul Balvu, localitățile Vīksnas, Bērzkalnes, Vectilžas, Lazdulejas, Briežuciema, Tilžas, Bērzpils și Krišjāņu,

în județul Bauskas, localitățile Mežotnes, Codes, Dāviņu și Vecsaules,

în județul Dobeles, partea localității Jaunbērzes aflată la est de drumul P98,

în județul Gulbenes, localitățile Lejasciema, Lizuma, Rankas, Druvienas, Tirzas și Līgo,

în județul Jelgavas, localitățile Kalnciema, Līvbērzes și Valgundes,

în județul Kandavas, localitățile Cēres, Kandavas, Zemītes și Zantes, orașul Kandava,

în județul Limbažu, localitățile Skultes, Vidrižu, Limbažu și Umurgas,

în județul Rugāju, localitatea Lazdukalna,

în județul Salacgrīvas, localitatea Liepupes,

în județul Talsu, localitățile Ķūļciema, Balgales, Vandzenes, Laucienes, Virbu și Strazdes,

județul Ādažu,

județul Aizkraukles,

județul Aknīstes,

județul Alūksnes,

județul Amatas,

județul Apes,

județul Babītes,

județul Baldones,

județul Baltinavas,

județul Carnikavas,

județul Cēsu,

județul Cesvaines,

județul Engures,

județul Ērgļu,

județul Garkalnes,

județul Iecavas,

județul Ikšķiles,

județul Ilūkstes,

județul Inčukalna,

județul Jaunjelgavas,

județul Jaunpiebalgas,

județul Jēkabpils,

județul Ķeguma,

județul Ķekavas,

județul Kocēnu,

județul Kokneses,

județul Krimuldas,

județul Krustpils,

județul Lielvārdes,

județul Līgatnes,

județul Līvānu,

județul Lubānas,

județul Madonas,

județul Mālpils,

județul Mārupes,

județul Mērsraga,

județul Neretas,

județul Ogres,

județul Olaines,

județul Ozolnieki,

județul Pārgaujas,

județul Pļaviņu,

județul Priekuļu,

județul Raunas,

județul Ropažu,

județul Salas,

județul Salaspils,

județul Saulkrastu,

județul Sējas,

județul Siguldas,

județul Skrīveru,

județul Smiltenes,

județul Tukuma,

județul Varakļānu,

județul Vecpiebalgas,

județul Vecumnieku,

județul Viesītes,

județul Viļakas,

orașul Limbaži,

orașul Jēkabpils,

orașul Valmiera.

3.   Lituania

Următoarele zone din Lituania:

în municipalitatea districtului Anykščiai, comunele Kavarskas, Kurkliai și partea din Anykščiai aflată la sud-vest de drumurile 121 și 119,

în municipalitatea districtului Jonava, comunele Šilų și Bukonių, iar în comuna Žeimių, satele Biliuškiai, Drobiškiai, Normainiai II, Normainėliai, Juškonys, Pauliukai, Mitėniškiai, Zofijauka și Naujokai,

în municipalitatea districtului Kaunas, comunele Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Čekiškės, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Kulautuvos, Linksmakalnio, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vilkijos, Vilkijos apylinkių și Zapyškio,

în municipalitatea districtului Kėdainiai, comunele Josvainių, Pernaravos, Krakių, Dotnuvos, Gudžiūnų, Surviliškio, Vilainių, Truskavos, Šėtos și Kėdainių miesto,

în municipalitatea districtului Panevėžys, comunele Karsakiškio, Naujamiesčio, Paįstrio, Panevėžio, Ramygalos, Smilgių, Upytės, Vadoklių,Velžio și partea din comuna Krekenavos aflată la est de râul Nevėžis,

în municipalitatea districtului Prienai, comunele Veiverių, Šilavoto, Naujosios Ūtos, Balbieriškio, Ašmintos, Išlaužo, Pakuonių,

în municipalitatea districtului Šalčininkai, comunele Jašiūnų, Turgelių, Akmenynės, Šalčininkų, Gerviškių, Butrimonių, Eišiškių, Poškonių și Dieveniškių,

în municipalitatea districtului Varėna, comunele Kaniavos, Marcinkonių și Merkinės,

în municipalitatea districtului Vilnius, părțile din comunele Sudervė și Dūkštai situate la nord-est de drumul 171, comunele Maišiagala, Zujūnų, Avižienių, Riešės, Paberžės, Nemenčinės, Nemenčinės miesto, Sužionių, Buivydžių, Bezdonių, Lavoriškių, Mickūnų, Šatrininkų, Kalvelių, Nemėžių, Rudaminos, Rūkainių, Medininkų, Marijampolio, Pagirių și Juodšilių,

municipalitatea (miesto savivaldybė) Alytus,

în municipalitatea districtului Utena, comunele Sudeikių, Utenos, Utenos miesto, Kuktiškių, Daugailių, Tauragnų, Saldutiškio,

în municipalitatea Alytus, comunele Pivašiūnų, Punios, Daugų, Alovės, Nemunaičio, Raitininkų, Miroslavo, Krokialaukio, Simno, Alytaus,

municipalitatea Kaunas,

municipalitatea Panevėžys,

municipalitatea Prienai,

municipalitatea Vilnius,

municipalitatea districtului Biržai,

municipalitatea Druskininkai,

municipalitatea districtului Ignalina,

municipalitatea districtului Lazdijai,

municipalitatea districtului Molėtai,

municipalitatea districtului Rokiškis,

municipalitatea districtului Širvintos,

municipalitatea districtului Švenčionys,

municipalitatea districtului Ukmergė,

municipalitatea districtului Zarasai,

municipalitatea Birštonas,

municipalitatea Visaginas.

4.   Polonia

Următoarele zone din Polonia:

În voievodatul Podlaskie:

municipalitățile Czarna Białostocka, Gródek, Michałowo, Supraśl, Wasilków și Zabłudów din districtul Białystok,

municipalitățile Dąbrowa Białostocka, Janów, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka și Szudziałowo din districtul Sokółka,

municipalitatea Lipsk din districtul Augustów,

municipalitatea Dubicze Cerkiewne, părțile din municipalitățile Kleszczele și Czeremcha aflate la est de drumul 66, din districtul Hajnówka,

partea din municipalitatea Bielsk Podlaski aflată la est de linia creată de drumul 19 (mergând spre nord din orașul Bielsk Podlaski) și prelungită de limita de est a orașului Bielsk Podlaski și de drumul 66 (mergând spre sud din orașul Bielsk Podlaski), partea din municipalitatea Orla aflată la est de drumul 66, în districtul Bielsko.

PARTEA III

1.   Estonia

Următoarele zone din Estonia:

orașul Elva,

orașul Võhma,

județul Jõgevamaa,

județul Järvamaa,

județul Valgamaa,

județul Võrumaa,

partea comunei Kuusalu aflată la sud de drumul 1 (E20),

partea comunei Pärsti aflată la est de drumul 24126,

partea comunei Suure-Jaani aflată la est de drumul 49,

partea comunei Tamsalu aflată la sud-vest de calea ferată Tallinn-Tartu,

partea comunei Tartu aflată la vest de calea ferată Tallinn-Tartu,

partea comunei Viiratsi aflată la est de linia definită de partea de vest a drumului 92 până la intersecția cu drumul 155, apoi drumul 155 până la intersecția cu drumul 24156, apoi drumul 24156 până unde acesta trece peste râul Verilaske, apoi râul Verilaske până când acesta ajunge la limita de sud a comunei,

comuna Aegviidu,

comuna Anija,

comuna Kadrina,

comuna Kolga-Jaani,

comuna Konguta,

comuna Kõo,

comuna Laeva,

comuna Nõo,

comuna Paistu,

comuna Puhja,

comuna Rakke,

comuna Rannu,

comuna Rõngu,

comuna Saarepeedi,

comuna Tapa,

comuna Tähtvere,

comuna Tarvastu,

comuna Ülenurme,

comuna Väike-Maarja.

2.   Letonia

Următoarele zone din Letonia:

în județul Balvu, localitățile Kubuļu și Balvu,

în județul Gulbenes, localitățile Beļavas, Galgauskas, Jaungulbenes, Daukstu, Stradu, Litenes și Stāmerienas,

în județul Limbažu, localitățile Viļķenes, Pāles și Katvaru,

în județul Rugāju, localitatea Rugāju,

în județul Salacgrīvas, localitățile Ainažu și Salacgrīvas,

județul Aglonas,

județul Alojas,

județul Beverīnas,

județul Burtnieku,

județul Ciblas,

județul Dagdas,

județul Daugavpils,

județul Kārsavas,

județul Krāslavas,

județul Ludzas,

județul Mazsalacas,

județul Naukšēnu,

județul Preiļu,

județul Rēzeknes,

județul Riebiņu,

județul Rūjienas,

județul Strenču,

județul Valkas,

județul Vārkavas,

județul Viļānu,

județul Zilupes,

orașul Ainaži,

orașul Salacgrīva,

orașul Daugavpils,

orașul Rēzekne.

3.   Lituania

Următoarele zone din Lituania:

în municipalitatea districtului Anykščiai, comunele Debeikių, Skiemonių, Viešintų, Andrioniškio, Svėdasų, Troškūnų, Traupio și partea din comuna Anykščių aflată la nord-est de drumurile 121 și 119,

în municipalitatea districtului Alytus, comuna Butrimonių,

în municipalitatea districtului Jonava, comunele Upninkų, Ruklos, Dumsių, Užusalių, Kulvos și, în comuna Žeimiai, satele Akliai, Akmeniai, Barsukinė, Blauzdžiai, Gireliai, Jagėlava, Juljanava, Kuigaliai, Liepkalniai, Martyniškiai, Milašiškiai, Mimaliai, Naujasodis, Normainiai I, Paduobiai, Palankesiai, Pamelnytėlė, Pėdžiai, Skrynės, Svalkeniai, Terespolis, Varpėnai, Žeimių gst., Žieveliškiai și Žeimių miestelis,

municipalitatea districtului Kaišiadorys,

în municipalitatea districtului Kaunas, comunele Vandžiogalos, Lapių, Karmėlavos și Neveronių,

în municipalitatea districtului Kėdainiai, comuna Pelėdnagių,

în municipalitatea districtului Prienai, comunele Jiezno și Stakliškių,

în municipalitatea districtului Panevėžys, comunele Miežiškių și Raguvos,

în municipalitatea districtului Šalčininkai, comunele Baltosios Vokės, Pabarės, Dainavos și Kalesninkų,

în municipalitatea districtului Varėna, comunele Valkininkų, Jakėnų, Matuizų, Varėnos și Vydenių,

în municipalitatea districtului Vilnius, părțile din comunele Sudervė și Dūkštai aflate la sud-vest de drumul 171,

în municipalitatea districtului Utena, comunele Užpalių, Vyžuonų și Leliūnų,

municipalitatea Elektrėnai,

municipalitatea Jonava,

municipalitatea Kaišiadorys,

municipalitatea Kupiškis,

municipalitatea Trakai.

4.   Polonia

Următoarele zone din Polonia:

municipalitățile Czyże, Białowieża, Hajnówka cu orașul Hajnówka, Narew, Narewka din districtul Hajnówka,

municipalitățile Mielnik, Nurzec-Stacja, Siemiatycze cu orașul Siemiatycze din districtul Siemiatycze.

În voievodatul Mazovia:

municipalitățile Sarnaki, Stara Kornica și Huszlew din districtul Łosice.

În voievodatul Lublin:

municipalitățile Konstantynów, Janów Podlaski, Leśna Podlaska, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie și Terespol cu orașul Terespol din districtul Biała Podlaska,

capitala districtului Biała Podlaska.

PARTEA IV

Italia

Următoarele zone din Italia:

toate zonele din Sardinia.”


23.8.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 228/46


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/1406 A COMISIEI

din 22 august 2016

privind anumite măsuri de protecție vizând pesta porcină africană în Polonia și de abrogare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2016/1367

[notificată cu numărul C(2016) 5467]

(Numai textul în limba polonă este autentic)

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 89/662/CEE a Consiliului din 11 decembrie 1989 privind controlul veterinar în cadrul schimburilor intracomunitare în vederea realizării pieței interne (1), în special articolul 9 alineatul (4),

având în vedere Directiva 90/425/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind controalele veterinare și zootehnice aplicabile în schimburile intracomunitare cu anumite animale vii și produse în vederea realizării pieței interne (2), în special articolul 10 alineatul (4),

întrucât:

(1)

Pesta porcină africană este o boală infecțioasă virală care afectează populațiile de porci domestici și sălbatici și care poate avea un impact puternic asupra rentabilității creșterii porcinelor, cauzând perturbări ale comerțului în Uniune și ale exporturilor în țări terțe.

(2)

În cazul apariției unui focar epidemic de pestă porcină africană, există riscul ca agentul patogen să se răspândească la alte ferme de porcine și la porcii sălbatici. În consecință, acesta se poate răspândi de la un stat membru la altul și în țări terțe prin intermediul comerțului cu porcine vii sau cu produse provenite de la acestea.

(3)

Directiva 2002/60/CE a Consiliului (3) stabilește măsurile minime care trebuie aplicate în Uniune pentru combaterea pestei porcine africane. Articolul 9 din Directiva 2002/60/CE prevede stabilirea unor zone de protecție și de supraveghere în eventualitatea apariției unor focare ale bolii respective în care trebuie să se aplice măsurile prevăzute la articolele 10 și 11 din directiva menționată.

(4)

Polonia a informat Comisia cu privire la situația actuală a pestei porcine africane pe teritoriul ei și, în conformitate cu articolul 9 din Directiva 2002/60/CE, a instituit zone de protecție și de supraveghere în care se aplică măsurile menționate la articolele 10 și 11 din directiva menționată.

(5)

Pentru a preveni orice perturbări inutile ale comerțului în Uniune și pentru a evita instituirea de către țări terțe a unor bariere nejustificate în calea comerțului, este necesară descrierea la nivelul Uniunii a zonelor stabilite ca zone de protecție și de supraveghere pentru pesta porcină africană în Polonia, în colaborare cu statul membru respectiv.

(6)

Prin urmare, zonele identificate ca zone de protecție și de supraveghere în Polonia ar trebui să fie stabilite în anexa la prezenta decizie, iar durata menținerii lor ar trebui fixată.

(7)

În august 2016 au apărut șase focare epidemice la porcii domestici din districtele Wysokie Mazowieckie, Zambrów, Białystok și Bielsko. Având în vedere faptul că Polonia pune la dispoziție dovezi preliminare din care reiese că aceste focare sunt legate de activitatea umană și că există dovezi că pesta porcină africană nu afectează porcii sălbatici din zonele în cauză, sunt necesare măsuri specifice și proporționale, luând de asemenea în considerare faptul că Polonia se angajează să aplice măsuri naționale suplimentare pentru controlul circulației animalelor și al piețelor. Aceste măsuri ar trebui să fie reprezentate de aplicarea măsurilor prevăzute în Directiva 2002/60/CE, în special în ceea ce privește limitările stricte ale circulației și ale transportului porcilor, astfel cum se prevede la articolele 10 și 11 din directiva menționată, în zone care sunt grupate ca două zone coerente, astfel cum este descris în anexă.

(8)

Pentru a se ține seama de situația epidemiologică generală și pentru a se aplica măsuri adecvate, este necesar ca Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE a Comisiei (4) să fie, la rândul ei, revizuită. După ce se vor obține de la Polonia dovezile de confirmare a focarelor descrise mai sus, măsurile prevăzute în respectiva decizie de punere în aplicare ar trebui, de asemenea, să fie revizuite pentru a se exclude riscul de răspândire a bolii la porcii sălbatici.

(9)

Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/1367 a Comisiei (5) stabilește anumite măsuri de protecție vizând pesta porcină africană în Polonia. De la adoptarea ei, situația epidemiologică a acestei boli s-a schimbat, iar măsurile trebuie să fie adaptate. Prin urmare, din motive de claritate, Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/1367 ar trebui abrogată și înlocuită cu prezenta decizie.

(10)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Polonia se asigură că zonele de protecție și de supraveghere stabilite în conformitate cu articolul 9 din Directiva 2002/60/CE cuprind cel puțin zonele menționate ca zone de protecție și de supraveghere în anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie se aplică până la 15 octombrie 2016.

Articolul 3

Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/1367 se abrogă.

Articolul 4

Prezenta decizie se adresează Republicii Polone.

Adoptată la Bruxelles, 22 august 2016.

Pentru Comisie

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 395, 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 224, 18.8.1990, p. 29.

(3)  Directiva 2002/60/CE a Consiliului din 27 iunie 2002 de stabilire a dispozițiilor specifice de combatere a pestei porcine africane și de modificare a Directivei 92/119/CEE în ceea ce privește boala Teschen și pesta porcină africană (JO L 192, 20.7.2002, p. 27).

(4)  Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE a Comisiei din 9 octombrie 2014 privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre și de abrogare a Deciziei de punere în aplicare 2014/178/UE (JO L 295, 11.10.2014, p. 63).

(5)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/1367 a Comisiei din 10 august 2016 privind anumite măsuri de protecție cu privire la pesta porcină africană în Polonia (JO L 216, 11.8.2016, p. 26).


ANEXĂ

Polonia

Zonele menționate la articolul 1

Data până la care se aplică

Zonă de protecție

Limitele acestei zone de protecție sunt după cum urmează:

(a)

dinspre est – de la limita nordică a satului Sanie Dąb spre sud pe drumul care conectează satul Sanie Dąb cu satul Kołaki Kościelne până la intersecția cu râul Dąb, continuând de-a lungul râului Dąb spre sud-est, apoi de-a lungul marginii pădurii la limita vestică a satului Tybory-Olszewo, apoi de-a lungul drumului care conectează satul Tybory-Olszewo cu satul Tybory-Kamianka, apoi de-a lungul părții vestice a satului Tybory-Kamianka până la drumul care conectează satul Tybory-Kamianka cu satul Jabłonka Kościelna, apoi spre sud până la cursul de apă care conectează iazul Kamianka cu râul Jabłonka, apoi de-a lungul cursului de apă până la estuarul râului Jabłonka, apoi în linie dreaptă spre sud până la intersecția drumului 66 cu drumul care conectează satul Jabłonka Kościelna cu satul Miodusy-Litwa;

(b)

dinspre sud – de-a lungul drumului 66 spre vest până la intersecția râului Jabłonka cu drumul 66, apoi de-a lungul limitei sudice a satului Faszcze până la râul Jablonka, în continuare spre vest de-a lungul râului Jabłonka până la limita dintre satele Wdziękoń Pierwszy și Wdziękoń Drugi, iar apoi în linie dreaptă la nord de drumul 66, apoi de-a lungul drumului 66 spre vest până la intersecția cursului de apă cu drumul 66 în aliniament cu satul Wdziękoń Pierwszy;

(c)

dinspre vest – spre nord de-a lungul cursului de apă până la marginea pădurii, continuând de-a lungul limitei estice a rezervației „Grabówka”, iar apoi de-a lungul limitei estice a pădurii până la drumul care conectează satul Grabówka cu satul Wróble-Arciszewo;

(d)

dinspre nord – în linie dreaptă până la est de râul Dąb, la sud de satul Czarnowo Dąb, apoi în linie dreaptă spre est de-a lungul limitei nordice a satului Sanie Dąb până la drumul care conectează satul Sanie Dąb cu satul Kołaki Kościelne.

Limitele acestei zone de protecție sunt după cum urmează:

(a)

dinspre nord – de la satul Konowały de-a lungul drumului comunal până la intersecția cu drumul Szosa Kruszewska, apoi drumul Szosa Kruszewska de-a lungul marginii sudice a pădurii până la ieșirea spre satul Kruszewo;

(b)

dinspre vest – prin satul Kruszewo de-a lungul limitei estice a văii râului Narew în aliniament cu satul Waniewo până la limita cu districtul Wysokie Mazowieckie;

(c)

dinspre sud – de la limita cu districtul Wysokie Mazowieckie, de-a lungul malului vestic al văii râului Narew;

(d)

dinspre est – de la malul vestic a văii râului Narew în linie dreaptă până la Topilec-Kolonia, iar apoi în linie dreaptă până la satul Konowały.

Limitele acestei zone de protecție sunt după cum urmează:

(a)

dinspre nord – de la intersecția drumului 63 cu drumul care duce la închisoarea din Czerwony Bór, pe o curbă înspre satul Polki Teklin, apoi la nord de acest sat spre intersecția cu râul Gać până la limita estică a iazurilor de pescuit din jurul satului Poryte Jabłoń;

(b)

dinspre est – de-a lungul limitei estice a iazurilor de pescuit din jurul satului Poryte Jabłoń înspre drumul care conectează satul Poryte Jabłoń cu drumul 66, de-a lungul limitei vestice a acestui sat înspre drumul 63;

(c)

dinspre sud – de la drumul 63 la nord de satul Stare Zakrzewo, de-a lungul drumului care conectează acest sat cu satul Tabędz, apoi de-a lungul limitelor vestică și nordică a acestui sat;

(d)

dinspre vest – o linie dreaptă spre nord până la limita vestică a satului Bacze Mokre, apoi de la limita vestică a satului Bacze Mokre în linie dreaptă spre nord-est ajungând la drumul care duce la închisoarea din Czerwony Bór, apoi de-a lungul acestui drum până la drumul 63.

Limitele acestei zone de protecție sunt după cum urmează:

(a)

dinspre nord – de la limita districtului Wysokie Mazowieckie, de-a lungul cursului de apă Brok Mały până la satul Miodusy Litwa, de-a lungul părții sale sud-vestice; apoi de la limita districtului Zambrów înspre satul Krajewo Białe, de-a lungul limitei sudice a acestui sat, apoi de-a lungul drumului înspre satul Stary Skarżyn;

(b)

dinspre vest – de-a lungul limitei vestice a satului Stary Skarżyn până la intersecția cu cursul de apă Brok Mały, înspre sud-est, la sud de satul Zaręby Krztęki, până la limitele districtului Zambrów;

(c)

dinspre sud – de la limitele districtului Zambrów, de-a lungul cursului de apă care curge spre satul Kaczyn Herbasy;

(d)

dinspre est – de-a lungul drumului care trece de la satul Miodusy Litwa prin satul Święck Nowiny.

Limitele acestei zone de protecție sunt după cum urmează:

(a)

dinspre nord – de la partea sudică a satului Kierzki înspre est până la drumul 671 la nord de limita nordică a satului Czajki;

(b)

dinspre est – de la drumul 671 până la satul Jabłonowo Kąty, apoi spre sud de-a lungul malului vestic al râului Awissa; apoi până la drumul Idźki Średnie – Kruszewo Brodowo din partea vestică a satului Kruszewo Brodowo;

(c)

dinspre sud – de la drumul 671 în aliniament cu satul Idźki-Wykno de-a lungul drumului care conectează satul Sokoły cu satul Jamiołki-Godzieby;

(d)

dinspre vest – de la satul Jamiołki-Godzieby de-a lungul malului estic al râului Ślina până la satul Jamiołki Kowale, apoi spre nord prin satul Stypułki borki până la drumul Kierzki – Czajki pe partea estică a satului Kierzki.

Limitele acestei zone de protecție sunt după cum urmează:

(a)

dinspre est – de la limita orașului Bielsk Podlaski, strada Adam Mickiewicz, de-a lungul periferiei estice a orașului Bielsk Podlaski;

(b)

dinspre sud – de-a lungul periferiei sudice a orașului Bielsk Podlaski până la satul Piliki, incluzând satul Piliki și continuând în linie dreaptă până la drumul 66;

(c)

dinspre vest – de la drumul 66 înspre periferia vestică a satului Augustowo, incluzând satul Augustowo, de la satul Augustowo în linie dreaptă până la intersecția căii ferate cu drumul local 1575B;

(d)

dinspre nord – de la intersecția căii ferate cu drumul local 1575B de-a lungul periferiei nordice a orașului Bielsk Podlaski până la limita orașului Bielsk Podlaski, strada Adam Mickiewicz.

15 octombrie 2016

Zonă de supraveghere

Zona indicată mai jos, cu excepția zonei de protecție descrise mai sus:

districtul Łomża – comuna Łomża;

districtul Zambrowski – orașul Zambrów, comunele Zambrów și Kołaki Kościelne;

districtul Wysokomazowiecki – comunele Kulesze Kościelne, Wysokie Mazowieckie și orașele Wysokie Mazowieckie, Kobylin Borzymy, Sokoły și Czyżew;

districtul Białystok – comunele Choroszcz, Turośń Kościelna și Łapy;

districtul Bielski – orașul Bielsk Podlaski, comunele Bielsk Podlaski și Orla.

15 octombrie 2016