ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 223

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 59
18 august 2016


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul delegat (UE) 2016/1387 al Comisiei din 9 iunie 2016 de modificare a anexelor I și III la Regulamentul (CE) nr. 2173/2005 al Consiliului în urma unui acord de parteneriat voluntar cu Indonezia privind un regim de licențe FLEGT pentru importurile de lemn în Uniunea Europeană

1

 

*

Regulamentul (UE) 2016/1388 al Comisiei din 17 august 2016 de stabilire a unui cod de rețea privind racordarea consumatorilor ( 1 )

10

 

*

Regulamentul (UE) 2016/1389 al Comisiei din 17 august 2016 de autorizare a unei mențiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare, care se referă la dezvoltarea și sănătatea copiilor ( 1 )

55

 

*

Regulamentul (UE) 2016/1390 al Comisiei din 17 august 2016 de refuzare a autorizării unei mențiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare, care se referă la dezvoltarea și sănătatea copiilor ( 1 )

58

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1391 al Comisiei din 17 august 2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

60

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

18.8.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 223/1


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2016/1387 AL COMISIEI

din 9 iunie 2016

de modificare a anexelor I și III la Regulamentul (CE) nr. 2173/2005 al Consiliului în urma unui acord de parteneriat voluntar cu Indonezia privind un regim de licențe FLEGT pentru importurile de lemn în Uniunea Europeană

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2173/2005 al Consiliului din 20 decembrie 2005 privind instituirea unui regim de licențe FLEGT pentru importurile de lemn în Comunitatea Europeană (1), în special articolul 10 alineatele (1) și (3),

întrucât:

(1)

Acordul de parteneriat voluntar (APV) între Uniunea Europeană și Republica Indonezia (denumit în continuare „acordul”) a fost ratificat de către părți și a intrat în vigoare la 1 mai 2014.

(2)

La articolul 14 alineatul (5) litera (e) din acord se prevede că Comitetul mixt de implementare (CMI), instituit prin acord, trebuie să convină cu privire la data de la care va începe să funcționeze regimul de licențe FLEGT, după o evaluare a funcționării sistemului indonezian de asigurare a legalității lemnului (SALL) pe baza criteriilor stabilite în anexa VIII la acord.

(3)

În urma unei evaluări independente a SALL indonezian, s-a ajuns la concluzia că acesta este un sistem robust și îndeplinește criteriile pentru evaluarea bunei sale funcționări stabilite în anexa VIII la acord.

(4)

Cele două părți sunt acum în măsură să ia o decizie cu privire la data începerii regimului de licențe FLEGT pentru Indonezia.

(5)

În vederea începerii regimului de licențe FLEGT pentru Indonezia, anexele I și III la Regulamentul (CE) nr. 2173/2005 trebuie mai întâi modificate pentru a include Republica Indonezia și unitățile sale de informare pentru licențe în lista „Țări partenere și autoritățile de emitere de licențe desemnate ale acestora” prevăzută în anexa I și în lista de produse cărora li se aplică regimul de licențe FLEGT, prevăzută în anexa III – „Produse din lemn cărora li se aplică regimul de licențe FLEGT numai în cazul țărilor partenere corespondente”.

(6)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 2173/2005 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 2173/2005 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Anexa III la Regulamentul (CE) nr. 2173/2005 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică începând cu 15 noiembrie 2016.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptată la Bruxelles, 9 iunie 2016.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347, 30.12.2005, p. 1.


ANEXĂ

Anexa I și anexa III la Regulamentul (CE) nr. 2173/2005 se modifică după cum urmează:

1.

La anexa I se inserează următorul tabel:

„Țară parteneră

Autoritățile emitente desemnate

REPUBLICA INDONEZIA

Unitatea de informare pentru licențe (1)

Ministerul Mediului și Silviculturii

Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 2

Jln. Gatot Subroto — Senayan

Jakarta — Pusat — INDONESIA — 10270

Tel. +62 215730268/269

Fax +62 215737093

E-mail: subditivlk@gmail.commarianalubis1962@gmail.com

2.

La anexa III se inserează următorul tabel:

„Țară parteneră

Poziția din SA

Descriere

REPUBLICA INDONEZIA

CAPITOLUL 44

 

Lemn de foc, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare; lemn sub formă de așchii sau particule; rumeguș, deșeuri și resturi de lemn, chiar aglomerate, sub formă de butuci, brichete, pelete sau forme similare.

4401 21

Lemn sub formă de așchii sau particule -- conifere

ex 4401 22

Lemn sub formă de așchii sau particule -- altele decât coniferele (nu din bambus sau din ratan)

4403

Lemn brut, chiar cojit, curățat de ramuri sau ecarisat. [Interzis pentru export în temeiul legislației indoneziene. În conformitate cu articolul 3 alineatul (3) din Acordul de parteneriat voluntar între Uniunea Europeană și Republica Indonezia cu privire la aplicarea legislației în domeniul forestier, guvernanța și schimburile comerciale cu produse din lemn care intră în Uniunea Europeană (denumit în continuare „APV între UE și Indonezia”) (2), produsele reglementate de prezentul cod SA nu pot face obiectul unor licențe FLEGT și, prin urmare, nu pot fi importate în Uniune.]

ex 4404 10

Lemn sub formă de eclise, lame, benzi și articole similare – – conifere

ex 4404 20

Lemn sub formă de eclise, lame, benzi și articole similare – altele decât coniferele – – Lemn sub formă de eclise, lame și benzi

ex 4404

Lemn pentru dogărie; prăjini despicate; țăruși și pari din lemn, ascuțiți, nedespicați longitudinal; lemn simplu degroșat sau rotunjit, dar nestrunjit, necurbat sau altfel prelucrat, pentru bastoane, umbrele, mânere de scule sau similare. [Interzis pentru export în temeiul legislației indoneziene. În conformitate cu articolul 3 alineatul (3) din APV între UE și Indonezia, produsele reglementate de prezentul cod SA nu pot face obiectul unor licențe FLEGT și, prin urmare, nu pot fi importate în Uniune.]

4406

Traverse din lemn pentru căi ferate sau similare. [Interzis pentru export în temeiul legislației indoneziene. În conformitate cu articolul 3 alineatul (3) din APV între UE și Indonezia, produsele reglementate de prezentul cod SA nu pot face obiectul unor licențe FLEGT și, prin urmare, nu pot fi importate în Uniune.]

ex 4407

Lemn tăiat sau despicat longitudinal, tranșat sau derulat, geluit, șlefuit sau lipit prin îmbinare cap la cap, cu o grosime de peste 6 mm.

ex 4407

Lemn tăiat sau despicat longitudinal, tranșat sau derulat, negeluit, neșlefuit sau nelipit prin îmbinare cap la cap, cu o grosime de peste 6 mm. [Interzis pentru export în temeiul legislației indoneziene. În conformitate cu articolul 3 alineatul (3) din APV între UE și Indonezia, produsele reglementate de prezentul cod SA nu pot face obiectul unor licențe FLEGT și, prin urmare, nu pot fi importate în Uniune.]

 

Foi pentru furnir (inclusiv cele obținute prin tranșarea lemnului stratificat), foi pentru placaj sau pentru alt lemn stratificat similar și alt lemn tăiat longitudinal, tranșat sau derulat, chiar geluit, șlefuit, îmbinat lateral sau cap la cap, cu o grosime de maximum 6 mm.

4408 10

De conifere

4408 31

Dark Red Meranti, Light Red Meranti și Meranti Bakau

4408 39

Altele, cu excepția coniferelor, Dark Red Meranti, Light Red Meranti și Meranti Bakau

ex 4408 90

Altele, cu excepția coniferelor și a lemnului tropical din tipurile menționate la nota de subpoziție 2 la acest capitol (nu din bambus sau din ratan)

 

Lemn (inclusiv lamele și frizele de parchet, neasamblate), profilat (sub formă de lambă, de uluc, fălțuit, șanfrenat, îmbinat în V, mulurat, rotunjit sau similare), în lungul unuia sau al mai multor canturi, fețe sau capete, chiar geluit, șlefuit sau lipit prin îmbinare cap la cap.

4409 10

De conifere

ex 4409 29

Altele decât coniferele -- altele (nu din ratan)

 

Plăci aglomerate, panouri numite „oriented strand board” (OSB) și panouri similare (de exemplu, panourile numite „waferboard”), din lemn sau din alte materiale lemnoase, chiar aglomerate cu rășini sau cu alți lianți organici

ex 4410 11

Din lemn – – plăci aglomerate (nu din bambus sau din ratan)

ex 4410 12

Din lemn – – panouri numite „oriented strand board” (OSB) (nu din bambus sau din ratan)

ex 4410 19

Din lemn – – altele (nu din bambus sau din ratan)

ex 4411

Panouri fibrolemnoase sau din alte materiale lemnoase, chiar aglomerate cu rășini sau cu alți lianți organici (nu din bambus sau din ratan)

 

Placaj, lemn furniruit și lemn stratificat similar

4412 31

Alt placaj constituit exclusiv din foi de lemn (altele decât bambus), cu grosimea maximă a fiecărei foi de 6 mm: – – Cu cel puțin o față exterioară din lemn tropical menționat la nota 2 de subpoziție la acest capitol

4412 32

Alt placaj constituit exclusiv din foi de lemn (altele decât bambus), cu grosimea maximă a fiecărei foi de 6 mm: – – Altele, cu cel puțin o față exterioară din lemn, altul decât de conifere

4412 39

Alt placaj constituit exclusiv din foi de lemn (altele decât bambus), cu grosimea maximă a fiecărei foi de 6 mm: – – Altele

ex 4412 94

Altele: – – Având la mijloc plăcuțe, șipci sau lamele (nu din ratan)

ex 4412 99

Altele: – – Altele: – – – Barecore (deșeuri de lemn lipite între ele) (nu din ratan) și – – – Altele (nu din ratan)

ex 4413

Lemn „densificat”, în blocuri, scânduri, lame sau sub formă de profile (nu din bambus sau din ratan)

ex 4414

Rame din lemn pentru tablouri, fotografii, oglinzi sau obiecte similare (nu din bambus sau din ratan)

ex 4415

Lăzi, lădițe, coșuri, cilindri și ambalaje similare, din lemn; tambure pentru cabluri, din lemn; paleți simpli, boxpaleți și alte platforme de încărcare, din lemn; grilaje pentru paleți, din lemn (nu din bambus sau din ratan)

ex 4416

Butoaie, cuve, putini și alte produse de dogărie și părțile lor, din lemn, inclusiv doagele (nu din bambus sau din ratan)

ex 4417

Unelte, suporturi și mânere de unelte, monturi de perii, cozi de mături sau de perii, din lemn; forme, calapoade și șanuri pentru încălțăminte, din lemn (nu din bambus sau din ratan)

ex 4418

Lucrări de tâmplărie și piese de dulgherie pentru construcții, inclusiv panouri celulare, panouri asamblate pentru acoperit podeaua și șindrile („shingles” și „shakes”), din lemn (nu din bambus sau din ratan)

ex 4419

Articole de masă sau de bucătărie, din lemn (nu din bambus sau din ratan)

 

Lemn marchetat și lemn încrustat; sipete, casete și cutii pentru bijuterii sau argintărie și articole similare, din lemn.

ex 4420 90

Altele – – Lemn sub formă de bușteni sau bușteni ecarisați cu proces simplu la suprafață, sculptați, filetați fin sau pictați, fără o valoare adăugată semnificativă și fără nicio modificare semnificativă a formei (cod SA ex 4420909000 în Indonezia) [Interzis pentru export în temeiul legislației indoneziene. În conformitate cu articolul 3 alineatul (3) din APV între UE și Indonezia, produsele reglementate de prezentul cod SA nu pot face obiectul unor licențe FLEGT și, prin urmare, nu pot fi importate în Uniune].

 

Alte articole din lemn

ex 4421 90

Altele – – Lemn prelucrat pentru chibrituri (nu din bambus sau din ratan) și – – Altele – – – Pavele din lemn (nu din bambus sau din ratan)

ex 4421 90

Altele – – Altele – – – Lemn sub formă de bușteni sau bușteni ecarisați cu proces simplu la suprafață, sculptați, filetați fin sau pictați, fără o valoare adăugată semnificativă și fără nicio modificare semnificativă a formei (cod SA ex 4421909900 în Indonezia). [Interzis pentru export în temeiul legislației indoneziene. În conformitate cu articolul 3 alineatul (3) din APV între UE și Indonezia, produsele reglementate de prezentul cod SA nu pot face obiectul unor licențe FLEGT și, prin urmare, nu pot fi importate în Uniune.]

CAPITOLUL 47

 

Pastă din lemn sau din alte materiale fibroase celulozice; hârtie sau carton reciclabile (deșeuri și maculatură):

4701

Paste mecanice din lemn

4702

Paste chimice din lemn, de dizolvare

4703

Paste chimice din lemn, cu sodă sau sulfat, altele decât pastele de dizolvare.

4704

Paste chimice din lemn, cu bisulfit, altele decât pastele de dizolvare

4705

Paste din lemn obținute prin combinarea unei prelucrări mecanice și a unei prelucrări chimice

CAPITOLUL 48 (3)

ex 4802

Hârtii și cartoane necretate, de tipul celor utilizate pentru scris, tipărit sau în alte scopuri grafice, și hârtii și cartoane pentru cartele sau benzi de perforat, neperforate, în rulouri sau foi de formă pătrată sau dreptunghiulară, de orice dimensiuni, altele decât hârtia de la poziția 4801 sau 4803 ; hârtii și cartoane fabricate manual (altele decât cele din materiale nelemnoase sau reciclate)

ex 4803

Hârtii de tipul celor utilizate ca hârtie igienică, șervețele de demachiat, pentru șters mâinile, ca șervețele sau hârtii similare pentru uz casnic, de igienă sau de toaletă, vată de celuloză și straturi subțiri din fibre celulozice, chiar creponate, încrețite, gofrate, ștanțate, perforate, colorate la suprafață, decorate la suprafață sau imprimate, în rulouri sau foi (altele decât cele din materiale nelemnoase sau reciclate)

ex 4804

Hârtii și cartoane kraft necretate, în rulouri sau foi, altele decât cele de la poziția 4802 sau 4803 (altele decât cele din materiale nelemnoase sau reciclate)

ex 4805

Alte hârtii și cartoane necretate, în rulouri sau foi, care nu au fost supuse unei prelucrări suplimentare sau unor tratamente, altele decât cele stipulate la nota 3 la acest capitol (altele decât cele din materiale nelemnoase sau reciclate)

ex 4806

Hârtii și cartoane sulfurizate, hârtii rezistente la grăsimi, hârtii calc, hârtii pergament și alte hârtii glazurate, transparente sau translucide, în rulouri sau foi (altele decât cele din materiale nelemnoase sau reciclate)

ex 4807

Hârtii și cartoane asamblate plan prin lipire, necretate la suprafață și neimpregnate, chiar întărite în interior, în rulouri sau coli (altele decât cele din materiale nelemnoase sau reciclate)

ex 4808

Hârtii și cartoane ondulate (chiar acoperite prin lipire), creponate, încrețite, gofrate, ștanțate sau perforate, în rulouri sau foi, altele decât cele descrise la poziția 4803 (altele decât cele din materiale nelemnoase sau reciclate)

ex 4809

Hârtii carbon, hârtii denumite „autocopiante” și alte hârtii pentru copii (inclusiv hârtii cretate, acoperite sau impregnate, pentru hârtii stencil sau plăci offset), chiar imprimate, în rulouri sau foi (altele decât cele din materiale nelemnoase sau reciclate)

ex 4810

Hârtii și cartoane cretate cu caolin sau cu alte substanțe anorganice pe una sau pe ambele fețe, cu sau fără lianți, fără alte stratificări sau aplicări la suprafață, chiar colorate la suprafață, decorate la suprafață sau imprimate, în rulouri sau în foi de formă pătrată sau dreptunghiulară, de orice dimensiuni (altele decât cele din materiale nelemnoase sau reciclate)

ex 4811

Hârtii, cartoane, vată de celuloză și straturi subțiri din fibre celulozice, cretate, impregnate, acoperite, colorate la suprafață, decorate la suprafață sau imprimate, în rulouri sau în foi de formă pătrată sau dreptunghiulară, având orice dimensiuni, altele decât produsele de tipul celor descrise la pozițiile 4803 , 4809 sau 4810 (altele decât cele din materiale nelemnoase sau reciclate)

ex 4812

Blocuri filtrante și plăci filtrante, din pastă de hârtie (altele decât cele din materiale nelemnoase sau reciclate)

ex 4813

Hârtie pentru țigări, chiar tăiată la dimensiune, sub formă de colițe sau sub formă tubulară (altele decât cele din materiale nelemnoase sau reciclate)

ex 4814

Hârtii tapet și hârtii similare pentru acoperit pereții; hârtii transparente autocolante (altele decât cele din materiale nelemnoase sau reciclate)

ex 4816

Hârtii carbon, hârtii denumite „autocopiante” și alte hârtii copiative (altele decât cele de la poziția 4809 ), hârtii stencil și plăci offset, din hârtie, chiar ambalate în cutii (altele decât cele din materiale nelemnoase sau reciclate)

ex 4817

Plicuri, hârtie în formă de plicuri, cărți poștale neilustrate și cărți poștale pentru corespondență, din hârtie sau carton; cutii, mape și articole similare, din hârtie sau carton, care conțin un set de articole pentru corespondență (altele decât cele din materiale nelemnoase sau reciclate)

ex 4818

Hârtii de tipul celor utilizate pentru hârtie igienică și pentru hârtii similare, vată de celuloză sau straturi subțiri din fibre celulozice, de tipul celor de uz casnic sau sanitar, în rulouri cu o lățime de maximum 36 cm, sau tăiate la dimensiune; batiste, șervețele demachiante, hârtie pentru șters mâinile, fețe de masă, șervețele, scutece, tampoane igienice, lenjerie de pat și articole similare pentru uz casnic, igienic sau spitalicesc, îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte, din pastă de hârtie, hârtie, vată de celuloză sau straturi subțiri din fibre celulozice (altele decât cele din materiale nelemnoase sau reciclate)

ex 4821

Etichete de toate genurile, din hârtie sau carton, imprimate sau nu (altele decât cele din materiale nelemnoase sau reciclate)

ex 4822

Tambure, bobine, fuzete, canete, mosoare și suporturi similare din pastă de hârtie, hârtie sau carton, chiar perforate sau întărite (altele decât cele din materiale nelemnoase sau reciclate)

ex 4823

Alte hârtii, cartoane, vată de celuloză și straturi subțiri din fibre celulozice, decupate la dimensiune; alte articole din pastă de hârtie, din hârtie, din carton, din vată de celuloză sau din straturi subțiri din fibre celulozice (altele decât cele din materiale nelemnoase sau reciclate)

CAPITOLUL 94

 

Scaune (cu excepția celor de la poziția 9402 ), chiar transformabile în paturi, și părțile lor

9401 61

Alte scaune cu cadru de lemn: -- Tapițate

9401 69

Alte scaune cu cadru de lemn: -- Altele

 

Alt mobilier și părți ale acestuia

9403 30

Mobilier din lemn de tipul celui utilizat în birouri

9403 40

Mobilier din lemn de tipul celui utilizat în bucătării

9403 50

Mobilier din lemn de tipul celui utilizat în dormitoare

9403 60

Alt mobilier din lemn

ex 9403 90

Părți: – – Altele (cod SA 9403 90 90 în Indonezia)

 

Construcții prefabricate

ex 9406 00

Alte construcții prefabricate: – – Din lemn (cod SA 9406 00 92 în Indonezia)

CAPITOLUL 97

 

Gravuri, stampe și litografii originale.

ex 9702 00

Lemn sub formă de bușteni sau bușteni ecarisați cu proces simplu la suprafață, sculptați, filetați fin sau pictați, fără o valoare adăugată semnificativă și fără nicio modificare semnificativă a formei (cod SA ex 9702000000 în Indonezia). [Interzis pentru export în temeiul legislației indoneziene. În conformitate cu articolul 3 alineatul (3) din APV între UE și Indonezia, produsele reglementate de prezentul cod SA nu pot face obiectul unor licențe FLEGT și, prin urmare, nu pot fi importate în Uniune.]


(1)  În conformitate cu articolul 4 alineatul (4) din APV, Indonezia a înființat o unitate de informare pentru licențe care va servi drept punct de contact pentru comunicările dintre autoritățile competente ale statelor membre ale UE și autoritățile emitente indoneziene. Unitatea de informare pentru licențe este o unitate de gestionare a informațiilor care validează informațiile privind emiterea unui document V-Legal/unei licențe FLEGT. Unitatea de informare pentru licențe este, de asemenea, responsabilă cu schimbul de informații generale privind SALL și recepționează și stochează date și informații pertinente referitoare la eliberarea certificatelor de legalitate și a licențelor FLEGT. De asemenea, aceasta răspunde la întrebările adresate de autoritățile competente ale partenerilor comerciali sau de părțile interesate. Unele organisme de verificare, care sunt organisme de evaluare a conformității acreditate de Organismul național de acreditare indonezian (KAN), sunt autorizate de Ministerul Mediului și Silviculturii din Indonezia să acționeze ca autorități emitente și își desfășoară activitatea sub supravegherea acestuia. O listă actualizată a autorităților emitente autorizate este disponibilă prin intermediul unității de informare pentru licențe, precum și la adresa: http://silk.dephut.go.id/index.php/info/lvlk”

(2)  JO L 150, 20.5.2014, p. 252.

(3)  Produsele din hârtie din materiale nelemnoase sau reciclate sunt însoțite de o scrisoare oficială din partea Ministerului indonezian al Industriei care validează utilizarea materialelor nelemnoase sau reciclate. Astfel de produse nu vor face obiectul unor licențe FLEGT.”


18.8.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 223/10


REGULAMENTUL (UE) 2016/1388 AL COMISIEI

din 17 august 2016

de stabilire a unui cod de rețea privind racordarea consumatorilor

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 714/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condițiile de acces la rețea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1228/2003 (1), în special articolul 6 alineatul (11),

întrucât:

(1)

Realizarea rapidă a unei piețe interne a energiei pe deplin funcționale și interconectate este crucială pentru menținerea securității alimentării cu energie, pentru creșterea competitivității și pentru asigurarea faptului că toți consumatorii pot achiziționa energie la prețuri accesibile.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 714/2009 stabilește norme nediscriminatorii privind accesul la rețea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică, în vederea asigurării unei funcționări corespunzătoare a pieței interne a energiei electrice. În plus, articolul 5 din Directiva 2009/72/CE a Parlamentului European și a Consiliului (2) prevede că statele membre sau, în cazul în care acestea au decis astfel, autoritățile de reglementare se asigură, printre altele, că se elaborează norme tehnice obiective și nediscriminatorii care stabilesc cerințele tehnice minime de proiectare și de exploatare pentru racordarea la sistem. În cazul în care cerințele constituie termeni și condiții pentru racordarea la rețelele naționale, articolul 37 alineatul (6) din aceeași directivă prevede că autoritățile de reglementare sunt responsabile cu stabilirea și aprobarea cel puțin a metodologiilor utilizate pentru calcularea sau stabilirea lor. Pentru a se asigura siguranța în funcționare a sistemelor în cadrul sistemului de transport interconectat, este esențial să se stabilească o înțelegere comună a cerințelor privind racordarea la rețea, aplicabile locurilor de consum și sistemelor de distribuție, inclusiv sistemelor de distribuție închise. Aceste cerințe, care contribuie la menținerea, la conservarea și la restabilirea siguranței în funcționare a sistemului pentru facilitarea bunei funcționări a pieței interne de energie electrică intra- și inter- zone sincrone și pentru realizarea eficienței din perspectiva costurilor, ar trebui să fie privite ca aspecte de rețea având caracter transfrontalier și ca aspecte legate de integrarea pieței.

(3)

Ar trebui stabilite norme armonizate pentru racordarea la rețea a locurilor de consum și a sistemelor de distribuție, pentru a furniza un cadru legal clar pentru racordările la rețea, pentru a facilita comerțul cu energie electrică la nivelul întregii Uniuni, pentru a asigura siguranța în funcționare a sistemului, pentru a facilita integrarea surselor de energie regenerabile, pentru a crește concurența și a permite o utilizare mai rațională a rețelei și a resurselor, în beneficiul consumatorilor.

(4)

Siguranța în funcționare a sistemului nu poate fi asigurată independent de capacitățile tehnice ale tuturor utilizatorilor. În trecut, instalațiile de producere constituiau elementul esențial al furnizării de capacități tehnice. În această privință, se preconizează însă că locurile de consum vor avea un rol mai pregnant în viitor. Coordonarea periodică la nivelul rețelelor de transport și de distribuție și performanța corespunzătoare a echipamentelor conectate la rețelele de transport și distribuție, care să fie suficient de solide pentru a face față perturbațiilor și pentru a contribui la prevenirea perturbațiilor majore sau pentru a facilita restaurarea sistemului după un colaps, reprezintă condiții esențiale.

(5)

Autoritățile de reglementare ar trebui să ia în considerare costurile rezonabile pe care operatorii de rețea le suportă efectiv la punerea în aplicare a prezentului regulament, atunci când stabilesc sau aprobă tarifele de transport sau de distribuție ori metodologiile aferente sau atunci când aprobă termenii și condițiile de racordare și de acces la rețelele naționale, în conformitate cu articolul 37 alineatele (1) și (6) din Directiva 2009/72/CE și cu articolul 14 din Regulamentul (CE) nr. 714/2009.

(6)

Diversele sisteme electrice sincron din Uniune au caracteristici diferite care trebuie să fie luate în considerare la stabilirea cerințelor pentru racordarea consumatorilor. Prin urmare, este necesar să se ia în considerare specificul regional atunci când se stabilesc normele de racordare la rețea, astfel cum se prevede la articolul 8 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 714/2009.

(7)

Având în vedere necesitatea de a oferi siguranță în materie de reglementare, cerințele prevăzute de prezentul regulament ar trebui să se aplice noilor locuri de consum racordate la sistemul de transport, noilor instalații de distribuție racordate la sistemul de transport, noilor sisteme de distribuție și noilor unități consumatoare utilizate de un loc de consum sau de un sistem de distribuție închis pentru a furniza servicii de consum comandabil operatorilor de rețea relevanți și operatorilor de transport și de sistem („OTS”) relevanți. Cerințele prevăzute de prezentul regulament nu ar trebui să se aplice locurilor de consum existente racordate la sistemul de transport, instalațiilor de distribuție existente racordate la sistemele de transport, sistemelor de distribuție existente și unităților consumatoare existente care sunt sau pot fi utilizate de un loc de consum sau de un sistem de distribuție închis pentru a furniza servicii de consum comandabil operatorilor de rețea relevanți și OTS relevanți. De asemenea, cerințele prezentului regulament nu ar trebui să se aplice locurilor de consum noi sau existente racordate la nivelul distribuției decât dacă acestea furnizează servicii de consum comandabil operatorilor de rețea relevanți și OTS relevanți. Totuși, cerințele prevăzute de prezentul regulament ar trebui să se aplice în cazul în care autoritatea de reglementare sau statul membru în cauză decide altfel, pe baza evoluției cerințelor rețelei și a unei analize complete a costurilor și beneficiilor sau în cazul în care a fost efectuată o retehnologizare importantă sau în cazul înlocuirii echipamentelor, având ca rezultat modificarea capacităților tehnice ale unui loc de consum existent racordat la sistemul de transport, ale unei instalații de distribuție existente racordate la sistemul de transport, ale unui sistem de distribuție existent sau ale unei unități consumatoare existente din cadrul unui loc de consum sau al unui sistem de distribuție închis racordat la un nivel de tensiune de peste 1 000 V.

(8)

Consumul comandabil este un instrument important pentru creșterea flexibilității pieței interne a energiei și pentru a se permite utilizarea optimă a rețelelor. Consumul comandabil ar trebui să se bazeze pe acțiunile utilizatorilor sau pe acordul acestora ca un terț să acționeze în locul lor. Un gestionar de loc de consum sau un operator de sistem de distribuție închis („ODI”) poate oferi servicii de consum comandabil pieței, precum și operatorilor de rețea pentru securitatea rețelei. În acest din urmă caz, gestionarul de loc de consum sau operatorul de sistem de distribuție închis ar trebui să se asigure că noile unități consumatoare utilizate pentru furnizarea unor astfel de servicii îndeplinesc cerințele prevăzute de prezentul regulament, fie individual, fie în comun, ca parte a agregării locurilor de consum prin intermediul unui terț. În acest sens, terții au un rol cheie în cumularea capacităților de consum comandabil și pot avea responsabilitatea și obligația de a asigura rentabilitatea serviciilor respective, caz în care responsabilitățile respective sunt delegate de gestionarul de loc de consum și de operatorul de sistem de distribuție închis.

(9)

Cerințele ar trebui să se bazeze pe principiul nediscriminării, pe cel al transparenței și pe cel al optimizării între eficiența generală maximă și costul total minim pentru toate părțile implicate. „OTS” și operatorii de sistem de distribuție („OD”), inclusiv operatorii de sistem de distribuție închis, pot lua în considerare aceste elemente atunci când definesc cerințele în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament, recunoscând totodată că pragurile care determină dacă un sistem este un sistem de distribuție sau un sistem de transport se stabilesc la nivel național.

(10)

Cerințele aplicabile unui loc de consum racordat la un sistem de transport ar trebui să stabilească atât capacitățile la interfețele lor, cât și răspunsurile automate necesare și schimbul de date necesar. Scopul acestor cerințe este să asigure operabilitatea sistemului de transport și capacitatea de a se utiliza producerea și consumul comandabil integrate în aceste rețele în domeniul de operare al sistemului și în situațiile critice.

(11)

Cerințele aplicabile unui sistem de distribuție racordat la un sistem de transport sau la un alt sistem de distribuție ar trebui să stabilească atât domeniul de operare al acestor sisteme, cât și răspunsurile automate și schimbul de date necesare. Aceste cerințe ar trebui să asigure dezvoltarea eficace și operabilitatea sistemului de transport și capacitatea de a se utiliza producerea și consumul comandabil integrate în aceste rețele în domeniul de operare al sistemului și în situațiile critice.

(12)

Cerințele aplicabile unei unități consumatoare utilizate de un loc de consum sau de un sistem de distribuție închis pentru a furniza servicii de consum comandabil către operatorii de rețea relevanți și OTS relevanți ar trebui să asigure capacitatea de utilizare a consumului comandabil în domeniul de operare al sistemului, reducând astfel la minimum situațiile critice.

(13)

Sarcinile administrative și costurile aferente furnizării de consum comandabil ar trebui menținute în limite rezonabile, mai ales în ceea ce privește consumatorii casnici, care vor avea un rol tot mai important în tranziția spre o societate cu emisii scăzute de carbon, iar adoptarea de către aceștia a consumului comandabil nu ar trebui îngreunată inutil cu sarcini administrative.

(14)

Având în vedere impactul său transfrontalier, prezentul regulament ar trebui să vizeze aceleași cerințe de frecvență pentru toate nivelurile de tensiune, cel puțin într-o zonă sincronă. Acest lucru este necesar pentru că, într-o zonă sincronă, o schimbare a frecvenței într-un stat membru ar afecta imediat frecvența din toate celelalte state membre și ar putea avaria echipamentele acestora.

(15)

Între sistemele interconectate ar trebui coordonate domeniile de tensiune, deoarece ele sunt esențiale pentru planificarea și operarea în condiții de siguranță a unui sistem energetic într-o zonă sincronă. Deconectările din cauza fluctuațiilor de tensiune afectează sistemele vecine. Nestabilirea domeniilor de tensiune ar putea duce la o incertitudine larg răspândită în planificarea și operarea sistemului în ceea ce privește operarea în condiții care nu se înscriu în condițiile normale de funcționare.

(16)

Ar trebui introduse teste de conformitate adecvate și proporționate, pentru ca operatorii de rețea să poată asigura siguranța în funcționare. În conformitate cu articolul 37 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2009/72/CE, autorităților de reglementare le revine responsabilitatea de a se asigura că operatorii de rețea respectă dispozițiile prezentului regulament.

(17)

Autoritățile de reglementare, statele membre și operatorii de rețea ar trebui să se asigure, pe parcursul procesului de elaborare și aprobare a cerințelor pentru racordarea la rețea, că acestea sunt armonizate în măsura posibilului, în scopul de a se asigura integrarea completă a pieței. Ar trebui să se țină cont în special de standardele tehnice specifice la elaborarea cerințelor pentru racordare.

(18)

Operatorii de rețea nu ar trebui să specifice cerințe tehnice pentru echipamente care împiedică libera circulație a mărfurilor pe piața internă. În cazul în care operatorii de rețea elaborează specificații tehnice din care rezultă cerințe privind introducerea pe piață a echipamentelor, statul membru în cauză ar trebui să urmeze procedura menționată la articolele 8 și 9 din Directiva 98/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului (3).

(19)

În prezentul regulament ar trebui stabilit un proces de derogare de la aceste norme, pentru a se ține cont de circumstanțele locale în care, în mod excepțional, de exemplu, respectarea acestor norme ar putea pune în pericol stabilitatea rețelei locale sau în care funcționarea în siguranță a unui loc de consum racordat la sistemul de transport, a unei instalații de distribuție racordate la sistemul de transport, a unui sistem de distribuție sau a unei unități consumatoare utilizate de un loc de consum sau de un sistem de distribuție închis pentru a furniza servicii de consum comandabil către operatorii de rețea relevanți și OTS relevanți ar putea necesita condiții de funcționare care contravin prezentului regulament.

(20)

Sub rezerva aprobării de către autoritatea de reglementare relevantă sau de către o altă autoritate a unui stat membru, după caz, ar trebui să li se permită gestionarilor de loc de consum și operatorilor de rețea relevanți să propună derogări pentru anumite clase de locuri de consum racordate la sistemul de transport, instalații de distribuție racordate la sistemul de transport, sisteme de distribuție și unități consumatoare utilizate de un loc de consum sau de un sistem de distribuție închis pentru a furniza servicii de consum comandabil către operatorii de rețea relevanți și OTS relevanți.

(21)

În conformitate cu articolul 28 din Directiva 2009/72/CE, statele membre pot prevedea o clasificare a unui sistem care distribuie energie electrică drept sistem de distribuție închis, în anumite circumstanțe. Dispozițiile prezentului regulament ar trebui să se aplice sistemelor de distribuție închise doar în cazul în care statele membre au prevăzut astfel în conformitate cu articolul 28 din Directiva 2009/72/CE.

(22)

Prezentul regulament a fost adoptat pe baza Regulamentului (CE) nr. 714/2009, pe care îl completează și din care face parte integrantă. Trimiterile din alte acte juridice la Regulamentul (CE) nr. 714/2009 ar trebui înțelese, de asemenea, ca trimiteri la prezentul regulament.

(23)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului menționat la articolul 23 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 714/2009,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

TITLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Obiect

(1)   Prezentul regulament instituie un cod de rețea care stabilește cerințele pentru racordarea la rețea a:

(a)

locurilor de consum racordate la sistemul de transport;

(b)

instalațiilor de distribuție racordate la sistemul de transport;

(c)

sistemelor de distribuție, inclusiv a sistemelor de distribuție închise;

(d)

unităților consumatoare utilizate de un loc de consum sau de un sistem de distribuție închis pentru a furniza servicii de consum comandabil către operatorii de rețea relevanți și OTS relevanți.

(2)   În consecință, prezentul regulament contribuie la asigurarea unor condiții echitabile de concurență în cadrul pieței interne a energiei electrice, a siguranței în funcționare a sistemului și a integrării surselor de energie regenerabile, precum și la facilitarea comerțului cu energie electrică la nivelul întregii Uniuni.

(3)   Prezentul regulament stabilește, de asemenea, obligații pentru asigurarea faptului că operatorii de rețea utilizează adecvat capacitățile locurilor de consum și ale sistemelor de distribuție, într-un mod transparent și nediscriminatoriu care să asigure condiții de concurență echitabile pe întregul teritoriu al Uniunii.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică definițiile de la articolul 2 din Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului (4), de la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 714/2009, de la articolul 2 din Regulamentul (UE) 2015/1222 al Comisiei (5), de la articolul 2 din Regulamentul (UE) 2016/631 al Comisiei (6), de la articolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 543/2013 al Comisiei (7), precum și de la articolul 2 din Directiva 2009/72/CE.

În plus, se aplică următoarele definiții:

1.

„loc de consum” înseamnă un loc în care se consumă energie electrică și care este racordat în unul sau mai multe puncte de racordare la sistemul de transport sau de distribuție. Un sistem de distribuție și/sau serviciile proprii ale unei unități generatoare nu constituie un loc de consum;

2.

„loc de consum racordat la sistemul de transport” înseamnă un loc de consum care are un punct de racordare la un sistem de transport;

3.

„instalație de distribuție racordată la sistemul de transport” înseamnă un racord la sistemul de distribuție sau instalația și echipamentele electrice utilizate la racordarea la sistemul de transport;

4.

„unitate consumatoare” înseamnă un set indivizibil de instalații care conțin echipamente care pot fi controlate în mod activ de un gestionar de loc de consum sau de un operator de sistem de distribuție închis, fie individual, fie în comun, ca parte a agregării locurilor de consum prin intermediul unui terț;

5.

„sistem de distribuție închis” înseamnă un sistem de distribuție clasificat în temeiul articolului 28 din Directiva 2009/72/CE de autoritățile de reglementare naționale sau de alte autorități competente, în cazul în care statul membru prevede astfel, drept sistem de distribuție închis care distribuie energie electrică într-o zonă industrială, comercială sau de servicii comune, limitată din punct de vedere geografic și care, fără a se aduce atingere utilizării incidentale de către un număr mic de gospodării aflate în zona deservită de sistem și angajate sau în asocieri similare cu gestionarul sistemului, nu alimentează clienții casnici;

6.

„echipamentele principale ale locului de consum” înseamnă cel puțin unul dintre următoarele echipamente: motoare, transformatoare, echipamente de înaltă tensiune de la punctul de racordare și de la instalațiile de consum ale utilizatorului racordate direct la rețeaua de transport;

7.

„sistem de distribuție racordat la sistemul de transport” înseamnă un sistem de distribuție racordat la un sistem de transport, cu includerea instalațiilor de distribuție racordate la sistemul de transport;

8.

„capacitate maximă de import” înseamnă puterea activă maximă de durată pe care un loc de consum racordat la sistemul de transport sau o instalație de distribuție racordată la sistemul de transport o poate consuma din rețea la punctul de racordare, astfel cum se specifică în contractul de racordare sau astfel cum s-a convenit între operatorul de rețea relevant și gestionarul de loc de consum racordat la sistemul de transport sau, respectiv, operatorul de distribuție racordat la sistemul de transport;

9.

„capacitate maximă de export” înseamnă puterea activă maximă de durată pe care un loc de consum racordată la sistemul de transport sau o instalație de distribuție racordat la sistemul de transport o poate introduce în rețea la punctul de racordare, astfel cum se specifică în contractul de racordare sau astfel cum s-a convenit între operatorul de rețea relevant și gestionarul de loc de consum racordat la sistemul de transport sau, respectiv, operatorul de distribuție racordat la sistemul de transport;

10.

„deconectarea consumului la scăderea frecvenței” înseamnă o acțiune prin care consumul este deconectat în cazul scăderii frecvenței pentru a se reface echilibrul dintre consum și producție și pentru a se restabili frecvența sistemului în limite acceptabile;

11.

„deconectarea consumului la tensiune scăzută” înseamnă o acțiune de restaurare prin care consumul este deconectat în cazul scăderii tensiunii, pentru a se restabili tensiunea la limite acceptabile;

12.

„comutator de ploturi sub sarcină” înseamnă un dispozitiv de selectare a prizei de reglaj a unei înfășurări, adecvat pentru funcționare în timp ce transformatorul este sub tensiune sau sub sarcină;

13.

„blocarea comutatorului de ploturi sub sarcină” înseamnă o acțiune care blochează comutatorul de ploturi în cazul scăderii tensiunii, pentru a opri acțiunile în același sens și a opri scăderea tensiunii dintr-o zonă;

14.

„cameră de comandă” înseamnă centrul de operare al unui operator de rețea relevant;

15.

„sincronizarea și încărcarea automată a sarcinii” înseamnă nivelul maxim de putere activă conectată în timpul restaurării sistemului după ce unitățile consumatoare au fost deconectate ca urmare a unui colaps de tensiune;

16.

„reglaj de putere activă al consumului comandabil” înseamnă consumul aparținând unui loc de consum sau unui sistem de distribuție închis care este disponibil pentru reglare la comanda operatorului de rețea relevant sau OTS relevant, rezultând o variație a puterii active;

17.

„reglaj de putere reactivă al consumului comandabil” înseamnă puterea reactivă asigurată prin mijloace de compensare ale unui loc de consum sau sistem de distribuție închis care sunt disponibile pentru reglare la comanda operatorului de rețea relevant sau a OTS relevant;

18.

„managementul congestiilor de rețea cu ajutorul consumului comandabil” înseamnă consumul aparținând unui loc de consum sau unui sistem de distribuție închis care este disponibilă pentru reglare la comanda operatorului de rețea relevant sau a OTS relevant, în scopul gestionării congestiilor de transport dintr-un sistem;

19.

„agregarea locurilor de consum” înseamnă un set de locuri de consum sau de sisteme de distribuție închise, care poate funcționa ca un singur loc de consum sau ca un singur sistem de distribuție închis, cu scopul de a furniza unul sau mai multe servicii de consum comandabil;

20.

„răspunsul consumului la abaterile de frecvență” înseamnă consumul aparținând unui loc de consum sau unui sistem de distribuție închis care este disponibil pentru o reducere sau o creștere ca reacție la abaterile de frecvență, realizat ca răspuns autonom al locului de consum sau al sistemului de distribuție închis în sensul reducerii acestor abateri;

21.

„reglajul foarte rapid al puterii active al consumului” înseamnă consumul aparținând unui loc de consum sau unui sistem de distribuție închis care poate fi reglat foarte rapid ca reacție la o abatere a frecvenței, rezultând o variație foarte rapidă a puterii active;

22.

„documentul consumatorului comandabil” (DCC) înseamnă un document care este emis fie de gestionarul de loc de consum, fie de operatorul de sistem de distribuție închis operatorului de rețea relevant pentru unitățile consumatoare cu consum comandabil și racordate la un nivel de tensiune de peste 1 000 V, care confirmă respectarea de către unitatea consumatoare a cerințelor tehnice prevăzute de prezentul regulament și care furnizează datele și rapoartele necesare, inclusiv o declarație de conformitate.

Articolul 3

Domeniu de aplicare

(1)   Cerințele privind racordarea prevăzute de prezentul regulament se aplică:

(a)

locurilor de consum noi racordate la sistemul de transport;

(b)

instalațiilor de distribuție noi racordate la sistemul de transport;

(c)

sistemelor de distribuție noi, inclusiv sistemelor de distribuție închise noi;

(d)

unităților consumatoare noi utilizate de un loc de consum sau de un sistem de distribuție închis pentru a furniza servicii de consum comandabil către operatorii de rețea relevanți și OTS relevanți.

Operatorul de rețea relevant refuză să permită racordarea unui nou loc de consum racordat la sistemul de transport, a unei noi instalații de distribuție racordate la sistemul de transport sau a unui nou sistem de distribuție care nu respectă cerințele prevăzute în prezentul regulament și care nu sunt acoperite de o derogare acordată de către autoritatea de reglementare sau de o altă autoritate, dacă este aplicabil într-un stat membru, în temeiul articolului 50. Operatorul de rețea relevant comunică în scris acest refuz, prin intermediul unei adrese motivate, gestionarului de loc de consum, OD sau operatorului de sistem de distribuție închis și, dacă autoritatea de reglementare nu prevede altfel, autorității de reglementare.

Pe baza monitorizării conformității în conformitate cu titlul III, OTS relevant refuză serviciile de consum comandabil care fac obiectul articolelor 27-30 de la unitățile consumatoare noi care nu îndeplinesc cerințele prevăzute de prezentul regulament.

(2)   Prezentul regulament nu se aplică:

(a)

locurilor de consum și sistemelor de distribuție racordate la sistemul de transport și la cel de distribuție, integral sau parțial, al unor insule ale statelor membre ale căror sisteme nu funcționează în sincronism cu zona sincronă Europa Continentală, Regatul Unit, Europa de Nord, Irlanda și Irlanda de Nord sau zona baltică;

(b)

dispozitivelor de stocare, cu excepția unităților generatoare cu acumulare prin pompare, în conformitate cu articolul 5 alineatul (2).

(3)   În cazul locurilor de consum sau al sistemelor de distribuție închise cu mai mult de o unitate consumatoare, aceste unități consumatoare sunt considerate, împreună, o singură unitate consumatoare dacă nu pot fi operate independent una de cealaltă sau pot fi considerate combinate în mod rezonabil.

Articolul 4

Aplicarea în cazul locurilor de consum existente racordate la sistemul de transport, al instalațiilor de distribuție existente racordate la sistemul de transport, al sistemelor de distribuție existente și al unităților consumatoare existente utilizate pentru a furniza servicii de consum comandabil

(1)   Locurile de consum existente racordate la sistemul de transport, instalațiile de distribuție existente racordate la sistemul de transport, sistemele de distribuție existente și unitățile consumatoare existente care sunt sau pot fi utilizate de un loc de consum sau de un sistem de distribuție închis pentru a furniza servicii de consum comandabil unui operator de rețea relevant sau unui OTS relevant nu fac obiectul cerințelor prevăzute de prezentul regulament, cu excepția cazurilor în care:

(a)

un loc de consum existent racordat la sistemul de transport, o instalație de distribuție existentă racordată la sistemul de transport, un sistem de distribuție existent sau o unitate consumatoare existentă din cadrul unui loc de consum la un nivel de tensiune de peste 1 000 V sau un sistem de distribuție închis racordat la un nivel de tensiune de peste 1 000 V a fost modificat într-o asemenea măsură încât contractul său de racordare trebuie să fie revizuit substanțial în conformitate cu procedura următoare:

(i)

gestionarii de loc de consum, OD sau operatorii de sistem de distribuție închis care intenționează să efectueze modernizarea unei instalații sau înlocuirea echipamentelor, având ca rezultat modificarea capacităților tehnice ale locului de consum racordat la sistemul de transport, ale instalației de distribuție racordate la sistemul de transport, ale sistemului de distribuție sau ale unității consumatoare, trebuie să transmită în prealabil proiectele operatorului de rețea relevant;

(ii)

dacă consideră că modernizarea sau înlocuirea echipamentelor este de natură să necesite un nou contract de racordare, operatorul de rețea relevant notifică autoritatea de reglementare relevantă sau, după caz, statul membru; și

(iii)

autoritatea de reglementare relevantă sau, dacă este cazul, statul membru decide dacă trebuie revizuit contractul de racordare existent sau dacă este necesară întocmirea unui nou contract de racordare, precum și care sunt cerințele aplicabile din prezentul regulament; sau

(b)

o autoritate de reglementare sau, dacă este cazul, un stat membru decide să supună un loc de consum existent racordat la sistemul de transport, o instalație de distribuție existentă racordată la sistemul de transport, un sistem de distribuție existent sau o unitate consumatoare existentă tuturor sau unora dintre cerințele prevăzute de prezentul regulament, în urma unei propuneri prezentate de OTS relevant în conformitate cu alineatele (3)-(5).

(2)   În sensul prezentului regulament, un loc de consum racordat la sistemul de transport, o instalație de distribuție racordată la sistemul de transport, un sistem de distribuție sau o unitate consumatoare care este sau poate fi utilizată de un loc de consum sau de un sistem de distribuție închis pentru a furniza servicii de consum comandabil unui operator de rețea relevant sau unui OTS relevant este considerat(ă) existent(ă) dacă:

(a)

este deja racordat(ă) la rețea la data intrării în vigoare a prezentului regulament sau

(b)

gestionarul de loc de consum, OD sau operatorul de sistem de distribuție închis a încheiat un contract definitiv și obligatoriu pentru achiziționarea echipamentului principal al locului de consum sau a unității consumatoare în cel mult doi ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament. Gestionarul de loc de consum, OD sau operatorul de sistem de distribuție închis trebuie să notifice operatorului de rețea relevant și OTS relevant încheierea contractului, în termen de 30 de luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Notificarea prezentată de gestionarul de loc de consum, de OD sau de operatorul de sistem de distribuție închis operatorului de rețea relevant și OTS relevant conține cel puțin titlul contractului, data semnării și data intrării în vigoare, precum și specificațiile echipamentului principal al locului de consum sau al unității consumatoare care urmează a se construi, asambla sau achiziționa.

Un stat membru poate prevedea că, în anumite circumstanțe, autoritatea de reglementare poate stabili dacă locul de consum racordat la sistemul de transport, instalația de distribuție racordată la sistemul de transport, sistemul de distribuție sau unitatea consumatoare trebuie considerat(ă) existent(ă) sau nou(ă).

(3)   În urma unei consultări publice desfășurate în conformitate cu articolul 9 și pentru a lua în considerare schimbări importante și concrete ale circumstanțelor, cum ar fi evoluția cerințelor sistemului, inclusiv penetrarea surselor de energie regenerabile, rețelele inteligente, producerea distribuită sau consumul comandabil, OTS relevant poate propune autorității de reglementare în cauză sau, dacă este cazul, statului membru să extindă aplicarea prezentului regulament la locurile de consum existente racordate la sistemul de transport, la instalațiile de distribuție existente racordate la sistemul de transport, la sistemele de distribuție existente sau la unitățile consumatoare existente utilizate de un loc de consum sau de un sistem de distribuție închis pentru a furniza servicii de consum comandabil unui operator de rețea relevant sau unui OTS relevant.

În acest scop, se efectuează o analiză cantitativă solidă și transparentă a raportului cost-beneficiu, în conformitate cu articolele 48 și 49. Analiza trebuie să indice:

(a)

în ceea ce privește locurile de consum existente racordate la sistemul de transport, instalațiile de distribuție existente racordate la sistemul de transport, sistemele de distribuție existente și unitățile consumatoare existente, costurile punerii în conformitate cu prezentul regulament;

(b)

beneficiile socio-economice care rezultă din aplicarea cerințelor prevăzute în prezentul regulament; și

(c)

posibilitatea unor măsuri alternative prin care să se atingă performanțele necesare.

(4)   Înainte de a efectua analiza cantitativă cost-beneficiu menționată la alineatul (3), OTS relevant:

(a)

efectuează o comparație calitativă preliminară a costurilor și beneficiilor;

(b)

obține aprobarea autorității de reglementare relevante sau, după caz, a statului membru.

(5)   Autoritatea de reglementare relevantă sau, după caz, statul membru decide cu privire la extinderea aplicabilității prezentului regulament la locurile de consum existente racordate la sistemul de transport, instalațiile de distribuție existente racordate la sistemul de transport, la sistemele de distribuție existente și la unitățile consumatoare existente, în termen de șase luni de la primirea raportului și a recomandării OTS relevant în conformitate cu articolul 48 alineatul (4). Decizia autorității de reglementare sau, dacă este cazul, decizia statului membru se publică.

(6)   OTS relevant ține seama de așteptările legitime ale gestionarilor de loc de consum și ale OD și ale operatorilor de sistem de distribuție închis, ca parte a evaluării oportunității ca prezentul regulament să se aplice locurilor de consum existente racordate la sistemul de transport, instalațiilor de distribuție existente racordate la sistemul de transport, sistemelor de distribuție existente sau unităților consumatoare existente.

(7)   OTS relevant poate evalua, o dată la trei ani, în conformitate cu criteriile și procedurile prevăzute la alineatele (3)-(5), aplicarea unora sau a tuturor dispozițiilor din prezentul regulament locurilor de consum existente racordate la sistemul de transport, instalațiilor de distribuție existente racordate la sistemul de transport, sistemelor de distribuție existente sau unităților consumatoare existente.

Articolul 5

Aplicarea în cazul unităților generatoare cu acumulare prin pompare și în cel al platformelor industriale

(1)   Prezentul regulament nu se aplică unităților generatoare cu acumulare prin pompare care au un regim de funcționare atât de generare, cât și de pompare.

(2)   Orice unitate de pompare cu stație de acumulare prin pompare care funcționează doar în regim de pompare face obiectul cerințelor prezentului regulament și este tratată ca un loc de consum.

(3)   În cazul platformelor industriale cu o unitate generatoare integrată, operatorul de rețea al unei platforme industriale, gestionarul de loc de consum, gestionarul de loc de generare și operatorul de rețea relevant la rețeaua căruia este racordată platforma industrială pot stabili, de comun acord, în coordonare cu OTS relevant, condițiile de deconectare a consumului critic de la rețeaua relevantă. Obiectivul acordului este asigurarea proceselor de producție ale platformei industriale în cazul unor condiții de perturbații în rețeaua relevantă.

Articolul 6

Aspecte de reglementare

(1)   Cerințele cu aplicabilitate generală care urmează a fi stabilite de operatorii de rețea relevanți sau de OTS relevanți în temeiul prezentului regulament fac obiectul aprobării de către entitatea desemnată de statul membru și se publică. Entitatea desemnată este autoritatea de reglementare, cu excepția cazului în care statul membru prevede dispoziții contrare.

(2)   În ceea ce privește cerințele specifice pentru un anumit loc care urmează a fi stabilite de operatorii de rețea relevanți sau de OTS relevanți în temeiul prezentului regulament, statele membre pot solicita aprobarea de către o entitate desemnată.

(3)   Atunci când aplică prezentul regulament, statele membre, entitățile competente și operatorii de rețea au următoarele obligații:

(a)

să aplice principiile proporționalității și nediscriminării;

(b)

să asigure transparența;

(c)

să aplice principiul optimizării între eficiența generală maximă și cele mai scăzute costuri totale pentru toate părțile implicate;

(d)

să respecte responsabilitatea atribuită OTS relevant, în scopul asigurării siguranței în funcționare a sistemului, inclusiv în conformitate cu legislația națională;

(e)

să se consulte cu OD relevanți și să țină cont de impactul potențial asupra sistemului lor;

(f)

să țină seama de standardele și specificațiile tehnice convenite la nivel european.

(4)   Operatorul de rețea relevant sau OTS relevant prezintă o propunere pentru cerințele cu aplicabilitate generală sau metodologia utilizată la calculul și elaborarea acestora spre aprobarea entității competente în termen de doi ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

(5)   Atunci când prezentul regulament prevede că operatorul de rețea relevant, OTS relevant, gestionarul de loc de consum, gestionarul de loc de generare, OD și/sau operatorul de sistem de distribuție închis trebuie să cadă de acord, toate părțile menționate încearcă să facă acest lucru în termen de șase luni de la data la care o parte prezintă propunerea inițială celorlalte părți. În cazul în care nu se ajunge la un acord în acest termen, fiecare parte poate solicita autorității de reglementare relevante să ia o decizie în termen de șase luni.

(6)   Entitățile competente iau decizii privind propunerile pentru cerințe sau metodologii în termen de la șase luni de la primirea lor.

(7)   În cazul în care operatorul de rețea sau OTS relevant consideră că este necesară modificarea cerințelor sau metodologiilor prevăzute și aprobate în temeiul alineatelor (1) și (2), cerințele prevăzute la alineatele (3)-(8) se aplică modificării propuse. Operatorii de rețea și OTS care propun modificarea iau în considerare așteptările legitime, dacă acestea există, ale gestionarilor de loc de consum, ale OD, ale operatorilor de sistem de distribuție închis, ale producătorilor de echipamente și ale altor părți interesate, pe baza termenilor și cerințelor sau metodologiilor specificate sau convenite inițial.

(8)   Orice parte care are o plângere la adresa unui operator de rețea sau OTS relevant cu privire la obligațiile care îi revin acestuia în temeiul prezentului regulament poate să depună plângerea la autoritatea de reglementare care, în calitate de autoritate de soluționare a litigiilor, emite o decizie în termen de două luni de la primirea plângerii. Această perioadă poate fi prelungită cu două luni dacă autoritatea de reglementare solicită informații suplimentare. Această prelungire poate fi extinsă cu acordul reclamantului. Decizia autorității de reglementare are efect obligatoriu până la anularea sa în caz de contestație.

(9)   În cazul în care cerințele în temeiul prezentului regulament urmează a fi stabilite de un operator de rețea relevant care nu este un OTS, statele membre pot să prevadă în schimb ca OTS să fie responsabil cu stabilirea cerințelor respective.

Articolul 7

OTS multipli

(1)   În cazul în care există mai mult de un OTS într-un stat membru, prezentul regulament se aplică tuturor OST.

(2)   În temeiul regimurilor naționale de reglementare, statele membre pot să prevadă că responsabilitatea unui OTS de a respecta una, mai multe sau toate obligațiile ce îi revin în temeiul prezentului regulament este atribuită unuia sau mai multor OTS specifici.

Articolul 8

Recuperarea costurilor

(1)   Costurile care sunt suportate de operatorii de rețea care se supun tarifelor de rețea reglementate și care decurg din obligațiile prevăzute în prezentul regulament se evaluează de către autoritățile de reglementare relevante. Costurile evaluate ca fiind rezonabile, eficiente și proporționate se recuperează prin tarife de rețea sau alte mecanisme adecvate.

(2)   La cererea autorităților de reglementare relevante, operatorii de rețea menționați la alineatul (1) furnizează, în termen de trei luni de la data depunerii cererii, informațiile necesare pentru a facilita evaluarea costurilor suportate.

Articolul 9

Consultarea publică

(1)   Operatorii de rețea relevanți și OTS relevanți se consultă cu părțile interesate, inclusiv cu autoritățile competente ale fiecărui stat membru, privind:

(a)

propunerile de a extinde aplicarea prezentului regulament la locurile de consum existente racordate la sistemul de transport, la instalațiile de distribuție existente racordate la sistemul de transport, la sistemele de distribuție existente și la unitățile consumatoare existente, în conformitate cu articolul 4 alineatul (3);

(b)

raportul elaborat în conformitate cu articolul 48 alineatul (3);

(c)

analiza cost-beneficiu efectuată în conformitate cu articolul 53 alineatul (2);

(d)

cerințele pentru unitățile consumatoare, specificate în conformitate cu articolul 28 alineatul (2) literele (c), (e), (f), (k) și (l) și cu articolul 29 alineatul (2) literele (c)-(e).

Consultarea se întinde pe o perioadă de cel puțin o lună.

(2)   Operatorii de rețea relevanți sau OTS relevanți țin seama în mod corespunzător de opiniile părților interesate care rezultă în urma consultărilor, înainte de prezentarea proiectului de propunere, a raportului, a analizei cost-beneficiu sau a cerințelor pentru unitățile consumatoare spre aprobarea autorității de reglementare, a entității competente sau, dacă este cazul, a statului membru. În orice situație, trebuie să se elaboreze o justificare solidă a includerii sau a neincluderii opiniei părților interesate, care să fie publicată în timp util, înainte de publicarea propunerii, a raportului, a analizei cost-beneficiu sau a cerințelor pentru unitățile consumatoare, specificate în conformitate cu articolele 28 și 29, sau simultan cu această publicare.

Articolul 10

Implicarea părților interesate

Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (agenția), în strânsă cooperare cu Rețeaua europeană a operatorilor de sisteme de transport de energie electrică (ENTSO-E), organizează implicarea părților interesate în ceea ce privește cerințele pentru racordarea la rețea a locurilor de consum racordate la sistemul de transport, a instalațiilor de distribuție racordate la sistemul de transport, a sistemelor de distribuție și a unităților consumatoare utilizate de un loc de consum sau de un sistem de distribuție închis pentru a furniza servicii de consum comandabil unui operator de rețea relevant sau unui OTS relevant, precum și în ceea ce privește alte aspecte ale punerii în aplicare a prezentului regulament. Acțiunile organizate includ reuniuni periodice cu părțile interesate, pentru a se identifica problemele și pentru a se propune îmbunătățiri legate în special de cerințele pentru racordarea la rețea a locurilor de consum racordate la sistemul de transport, a instalațiilor de distribuție racordate la sistemul de transport, a sistemelor de distribuție și a unităților consumatoare utilizate de un loc de consum sau de un sistem de distribuție închis pentru a furniza servicii de consum comandabil unor operatori de rețea relevanți sau unor OTS relevanți.

Articolul 11

Obligații în materie de confidențialitate

(1)   Orice informații confidențiale primite, schimbate sau transmise în temeiul prezentului regulament fac obiectul condițiilor de respectare a secretului profesional prevăzute la alineatele (2), (3) și (4).

(2)   Obligația secretului profesional se aplică oricăror persoane, autorități de reglementare sau entități care intră sub incidența prezentului regulament.

(3)   Informațiile confidențiale primite de persoanele, autoritățile de reglementare sau entitățile menționate la alineatul (2) în timpul exercitării atribuțiilor lor nu pot fi divulgate niciunei alte persoane sau autorități, fără a aduce atingere cazurilor reglementate de dreptul intern, celorlalte dispoziții ale prezentului regulament sau altor texte de lege relevante ale Uniunii.

(4)   Fără a aduce atingere cazurilor reglementate de dreptul intern sau al Uniunii, autoritățile de reglementare, entitățile sau persoanele care primesc informații confidențiale în temeiul prezentului regulament le pot utiliza numai în scopul exercitării funcțiilor lor în temeiul prezentului regulament.

TITLUL II

RACORDAREA LOCURILOR DE CONSUM RACORDATE LA SISTEMUL DE TRANSPORT, A INSTALAȚIILOR DE DISTRIBUȚIE RACORDATE LA SISTEMUL DE TRANSPORT ȘI A SISTEMELOR DE DISTRIBUȚIE

CAPITOLUL 1

Cerințe generale

Articolul 12

Cerințe generale privind frecvența

(1)   Locurile de consum racordate la sistemul de transport, instalațiile de distribuție racordate la sistemul de transport și sistemele de distribuție trebuie să poată rămâne racordate la rețea și să funcționeze în domeniile de frecvență și pentru perioadele de timp specificate în anexa I.

(2)   Gestionarul de loc de consum racordat la sistemul de transport sau OD poate conveni cu OTS relevant asupra unor domenii de frecvență mai extinse sau asupra unor durate de funcționare minime mai mari. Dacă, din punct de vedere tehnic, este fezabil să se utilizeze domenii de frecvență mai extinse sau durate de funcționare minime mai mari, nu se refuză în mod nerezonabil consimțământul gestionarului de loc de consum racordat la sistemul de transport sau al OD.

Articolul 13

Cerințe generale privind tensiunea

(1)   Locurile de consum racordate la sistemul de transport, instalațiile de distribuție racordate la sistemul de transport și sistemele de distribuție racordate la sistemul de transport trebuie să poată rămâne racordate la rețea și să funcționeze în domeniile de tensiune și pentru perioadele de timp specificate în anexa II.

(2)   Echipamentele sistemelor de distribuție racordate la aceeași tensiune ca tensiunea punctului de racordare la sistemul de transport sunt capabile să rămână racordate la rețea și să funcționeze în domeniile de tensiune și pentru perioadele de timp specificate în anexa II.

(3)   Domeniul de tensiune la punctul de racordare se exprimă ca tensiunea la punctul de racordare față de valoarea de referință a tensiunii de 1 per unitate (unități relative). Pentru nivelul de tensiune de rețea de 400 kV (denumit și nivelul de 380 kV), valoarea de referință 1ur în unități relative este de 400 kV, iar, pentru alte niveluri de tensiune de rețea, referința 1ur poate fi diferită pentru fiecare operator de rețea din aceeași zonă sincronă;

(4)   Dacă tensiunea considerată pentru valorile unitare pu este de la 300 kV la 400 kV inclusiv, OTS relevant din Spania poate solicita locurilor de consum racordate la sistemul de transport, instalațiilor de distribuție racordate la sistemul de transport și sistemelor de distribuție racordate la sistemul de transport să rămână racordate în domeniul de tensiune 1,05 pu-1,0875 pu pentru o perioadă nelimitată.

(5)   Dacă tensiunea considerată pentru valorile unitare pu este de 400 kV, OTS relevanți din zona baltică sincronă pot solicita locurilor de consum racordate la sistemul de transport, instalațiilor de distribuție racordate la sistemul de transport și sistemelor de distribuție racordate la sistemul de transport să rămână racordate la rețeaua de 400 kV în domeniile de tensiune și pentru perioadele de timp care se aplică în zona sincronă Europa continentală.

(6)   Dacă OTS relevant solicită acest lucru, un loc de consum racordat la sistemul de transport, o instalație de distribuție racordată la sistemul de transport sau un sistem de distribuție racordat la sistemul de transport trebuie să fie capabil să se deconecteze automat la tensiunile specificate. Condițiile și parametrii pentru deconectarea automată se convin între OTS relevant și gestionarul de loc de consum racordat la sistemul de transport sau OD.

(7)   În ceea ce privește sistemele de distribuție racordate la sistemul de transport cu o tensiune sub 110 kV la punctul de racordare, OTS relevant specifică domeniul de tensiune la punctul de racordare pe care sistemele de distribuție racordate la respectivul sistem de transport trebuie să îl suporte din proiectare. OTS proiectează capacitatea propriului echipament, racordat la aceeași tensiune ca cea a punctului de racordare la sistemul de transport, astfel încât să se conformeze acestui domeniu de tensiune.

Articolul 14

Cerințe privind curenții de scurtcircuit

(1)   Pe baza capacității nominale a elementelor rețelei sale de transport de a suporta scurtcircuitele, OTS relevant precizează curentul maxim de scurtcircuit în punctul de racordare pe care trebuie să îl poată suporta locul de consum racordat la sistemul de transport sau sistemul de distribuție racordat la sistemul de transport.

(2)   OTS relevant furnizează gestionarului de loc de consum racordat la sistemul de transport sau operatorului de distribuție racordat la sistemul de transport o estimare a curentului minim și a celui maxim de scurtcircuit care se pot preconiza la punctul de racordare ca echivalent al rețelei.

(3)   Fără întârziere și cel târziu la o săptămână după producerea unui eveniment neplanificat, OTS relevant informează gestionarul de loc de consum racordat la sistemul de transport afectat sau operatorul de distribuție racordat la sistemul de transport afectat în legătură cu schimbările peste limita curentului maxim de scurtcircuit pe care locul de consum racordat la sistemul de transport afectat sau sistemul de distribuție racordat la sistemul de transport afectat trebuie să îl poată suporta de la rețeaua OTS relevant, în conformitate cu alineatul (1).

(4)   Limita stabilită la alineatul (3) se specifică fie de către gestionarul de loc de consum racordat la sistemul de transport, pentru locul său, fie de către operatorul de distribuție racordat la sistemul de transport, pentru rețeaua sa.

(5)   Înaintea unui eveniment planificat, cât se poate de curând și nu mai târziu de o săptămână înaintea evenimentului planificat, OTS relevant informează gestionarul de loc de consum racordat la sistemul de transport afectat sau operatorul de distribuție racordat la sistemul de transport afectat în legătură cu schimbările peste limita curentului maxim de scurtcircuit pe care locul de consum racordat la sistemul de transport afectat sau sistemul de distribuție racordat la sistemul de transport afectat trebuie să îl poată suporta de la rețeaua OTS relevant, în conformitate cu alineatul (1).

(6)   Limita stabilită la alineatul (5) se specifică fie de către gestionarul de loc de consum racordat la sistemul de transport, pentru locul său, fie de către operatorul de distribuție racordat la sistemul de transport, pentru rețeaua sa.

(7)   OTS relevant solicită informații de la un gestionar de loc de consum racordat la sistemul de transport sau de la un operator de distribuție racordat la sistemul de transport, în ceea ce privește contribuția în materie de curent de scurtcircuit din partea respectivului loc sau a respectivei rețele. Ca măsură minimă, se pun la dispoziție și se dovedesc echivalenții de succesiune zero, pozitivă și negativă ai rețelei.

(8)   Fără întârziere și cel târziu la o săptămână după producerea unui eveniment neplanificat, gestionarul de loc de consum racordat la sistemul de transport sau operatorul de distribuție racordat la sistemul de transport informează OTS în legătură cu schimbările contribuției la curentul de scurtcircuit ce depășește limita stabilită de OTS relevant.

(9)   Înaintea unui eveniment planificat, cât se poate de curând și nu mai târziu de o săptămână înaintea evenimentului planificat, gestionarul de loc de consum racordat la sistemul de transport sau operatorul de distribuție racordat la sistemul de transport informează OTS în legătură cu modificările contribuției la scurtcircuit peste limita stabilită de OTS relevant.

Articolul 15

Cerințe privind puterea reactivă

(1)   Locurile de consum racordate la sistemul de transport și sistemele de distribuție racordate la sistemul de transport trebuie să poată rămâne în stare normală de funcționare în punctul lor de racordare într-un interval de putere reactivă specificat de OTS relevant, în conformitate cu următoarele condiții:

(a)

în cazul locurilor de consum racordate la sistemul de transport, intervalul real al puterii reactive specificat de OTS relevant pentru importul și exportul de putere reactivă nu trebuie să depășească 48 la sută din cea mai mare dintre capacitățile maxime de import sau de export (corespunzător unui factor de putere 0,9 pentru importul sau exportul de putere activă), cu excepția situațiilor în care beneficiile tehnice sau financiare pentru sistem sunt demonstrate, pentru locurile de consum racordate la sistemul de transport, de gestionarul de loc de consum racordat la sistemul de transport și acceptate de OTS relevant;

(b)

în cazul sistemelor de distribuție racordate la sistemul de transport, intervalul real al puterii reactive specificat de OTS relevant pentru importul și exportul de putere reactivă nu trebuie să depășească:

(i)

48 la sută (adică factorul de putere 0,9) din cea mai mare dintre capacitățile maxime de import sau de export în timpul importului de putere reactivă (consum); și

(ii)

48 la sută (adică factorul de putere 0,9) din cea mai mare dintre capacitățile maxime de import sau de export în timpul exportului de putere reactivă (producție),

cu excepția situațiilor în care beneficiile tehnice sau financiare pentru sistem sunt demonstrate de OTS relevant și de operatorul de distribuție racordat la sistemul de transport prin analiză comună;

(c)

OTS relevant și operatorul de distribuție racordat la sistemul de transport convin asupra sferei de cuprindere a analizei, care abordează soluțiile posibile și stabilește soluția optimă pentru schimbul de putere reactivă dintre sistemele lor, ținând seama în mod adecvat de caracteristicile specifice ale sistemelor, de structura variabilă a schimbului de putere, de circulațiile bidirecționale și de capacitățile de producere de putere reactivă din sistemul de distribuție;

(d)

OTS relevant poate stabili utilizarea unor sisteme de măsurare diferite de factorul de putere pentru a stabili intervale echivalente pentru capacitatea de producere de putere reactivă;

(e)

valorile din cerința privind intervalul de furnizare a puterii reactive se ating la punctul de racordare;

(f)

prin derogare de la litera (e), atunci când un punct de racordare este partajat de o unitate generatoare și un loc de consum, trebuie îndeplinite cerințe echivalente la punctul definit în contractele relevante sau în dreptul național.

(2)   OTS relevant poate solicita ca sistemele de distribuție racordate la sistemul de transport să aibă, în punctul de racordare, capacitatea de a nu exporta putere reactivă (la tensiunea de referință 1ur) pentru o circulație de putere activă mai mică de 25 % din capacitatea maximă de import. După caz, statele membre pot cere OTS relevant să își justifice solicitarea printr-o analiză în comun cu operatorul de distribuție racordat la sistemul de transport. Dacă aceste cerințe nu sunt justificate pe baza analizei comune, OTS relevant și operatorul de distribuție racordat la sistemul de transport convin asupra unor cerințe necesare în conformitate cu rezultatele unei analize comune.

(3)   Fără a se aduce atingere alineatului (1) litera (b), OTS relevant pot solicita ca sistemul de distribuție racordat la sistemul de transport să controleze în mod activ schimbul de putere reactivă la punctul de racordare, în beneficiul întregului sistem. OTS relevant și operatorul de distribuție racordat la sistemul de transport convin asupra unei metode de efectuare a acestui control, pentru a asigura nivelul justificat al siguranței în alimentare pentru ambele părți. Justificarea include o foaie de parcurs în care se specifică etapele și calendarul de îndeplinire a cerinței.

(4)   În conformitate cu alineatul (3), operatorul de distribuție racordat la sistemul de transport poate solicita OTS relevant să aibă în vedere sistemul său de distribuție racordat la sistemul de transport în ceea ce privește gestionarea puterii reactive.

Articolul 16

Cerințe privind sistemele de protecție

(1)   OTS relevant specifică dispozitivele și setările necesare pentru protecția rețelei de transport în conformitate cu caracteristicile locului de consum racordat la sistemul de transport sau ale sistemului de distribuție racordat la sistemul de transport. OTS relevant și gestionarul de loc de consum racordat la sistemul de transport sau operatorul de distribuție racordat la sistemul de transport convin asupra sistemelor de protecție și asupra setărilor relevante pentru locul de consum racordat la sistemul de transport sau pentru sistemul de distribuție racordat la sistemul de transport.

(2)   Protecția electrică a locului de consum racordat la sistemul de transport sau a sistemului de distribuție racordat la sistemul de transport este prioritară în raport cu reglajele operaționale, respectându-se totodată siguranța în funcționare a sistemului, sănătatea și siguranța personalului și a publicului.

(3)   Dispozitivele sistemelor de protecție pot să se aplice următoarelor elemente:

(a)

scurtcircuite interne și externe;

(b)

creșterile și scăderile de tensiune în punctul de racordare la sistemul de transport;

(c)

creșterile și scăderile de frecvență;

(d)

protecția circuitului de consum;

(e)

protecția transformatorului de evacuare a unității generatoare;

(f)

protecția de rezervă a celulei de racord la refuz de protecție și la refuz de declanșare întreruptor (DRRI).

(4)   OTS relevant și gestionarul de loc de consum racordat la sistemul de transport sau operatorul de distribuție racordat la sistemul de transport convin asupra oricăror schimbări ale sistemelor de protecție relevante pentru locul de consum racordat la sistemul de transport sau pentru sistemul de distribuție racordat la sistemul de transport și asupra măsurilor pentru sistemele de protecție a locului de consum racordat la sistemul de transport sau a sistemului de distribuție racordat la sistemul de transport.

Articolul 17

Cerințe privind controlul

(1)   OTS relevant și gestionarul de loc de consum racordat la sistemul de transport sau operatorul de distribuție racordat la sistemul de transport convin asupra sistemelor și asupra setărilor diferitelor dispozitive de comandă-control ale locului de consum racordat la sistemul de transport sau asupra sistemului de distribuție racordat la sistemul de transport relevant pentru siguranța în funcționare a sistemului.

(2)   Acordul se aplică cel puțin următoarelor elemente:

(a)

funcționarea insularizată a rețelei;

(b)

amortizarea oscilațiilor;

(c)

perturbațiile în rețeaua de transport;

(d)

anclașarea automată a rezervei (AAR);

(e)

reanclașarea automată rapidă (RAR) (în cazul defectelor monofazate).

(3)   OTS relevant și gestionarul de loc de consum racordat la sistemul de transport sau operatorul de distribuție racordat la sistemul de transport convin asupra eventualelor schimbări aduse sistemelor și setărilor diferitelor dispozitive de control ale locului de consum racordat la sistemul de transport sau ale sistemului de distribuție racordat la sistemul de transport relevant pentru siguranța în funcționare a sistemului.

(4)   În ceea ce privește ordinea de prioritate pentru protecție și comandă-control, gestionarul de loc de consum racordat la sistemul de transport sau operatorul de distribuție racordat la sistemul de transport stabilesc dispozitivele de protecție și comandă-control ale propriului loc de consum racordat la sistemul de transport sau, respectiv, ale propriului sistem de distribuție racordat la sistemul de transport, cu următoarea ierarhizare, organizate în ordinea descrescătoare a importanței:

(a)

protecția rețelei de transport;

(b)

protecția locului de consum racordat la sistemul de transport sau a sistemului de distribuție racordat la sistemul de transport;

(c)

reglajul de frecvență (în cadrul reglajului puterii active);

(d)

restricții de putere.

Articolul 18

Schimb de informații

(1)   Locurile de consum racordate la sistemul de transport sunt echipate în conformitate cu standardele specificate de OTS relevant, pentru a se realiza schimburi de informații între OTS relevant și locul de consum racordat la sistemul de transport cu marcarea timpului specificată. OTS relevant pune standardele specificate la dispoziția publicului.

(2)   Sistemele de distribuție racordate la sistemul de transport sunt echipate în conformitate cu standardele specificate de OTS relevant, pentru a se realiza schimburi de informații între OTS relevant și sistemul de distribuție racordat la sistemul de transport cu marcarea timpului specificată. OTS relevant pune standardele specificate la dispoziția publicului.

(3)   OTS relevant specifică standardele pentru schimbul de informații. OTS relevant pune la dispoziția publicului lista exactă cu datele necesare.

Articolul 19

Deconectarea consumului și reconectarea consumului

(1)   Toate locurile de consum racordate la sistemul de transport și sistemele de distribuție racordate la sistemul de transport trebuie să îndeplinească următoarele cerințe legate de capabilitatea de deconectare a consumului la scăderea frecvenței:

(a)

fiecare operator de distribuție racordat la sistemul de transport și, dacă OTS specifică astfel, fiecare gestionar de loc de consum racordat la sistemul de transport furnizează capacități care permit deconectarea automată a unei ponderi specificate a propriului consum la scăderea frecvenței. OTS relevant poate specifica un criteriu de deconectare bazat pe o combinație de prag de frecvență scăzută și o viteză de variație a frecvenței;

(b)

capabilitatea de deconectare a consumului la scăderea frecvenței trebuie să permită deconectarea consumului în trepte, pentru un domeniu de frecvențe operaționale;

(c)

capabilitatea de deconectare a consumului la scăderea frecvenței trebuie să permită funcționarea la o tensiune nominală de curent alternativ („c.a.”) care urmează a fi specificată de operatorul de rețea relevant și trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

(i)

domeniul de frecvență: cel puțin între 47 și 50 Hz, ajustabil în trepte de câte 0,05 Hz;

(ii)

timp de acționare: maximum 150 ms de la depășirea valorii de consemn reglate a frecvenței;

(iii)

blocarea pe criteriul de tensiune: trebuie să fie reglabilă în domeniul 30-90 % din tensiunea de referință 1ur;

(iv)

trebuie să permită identificarea sensului circulației de putere activă la punctul de deconectare;

(d)

alimentarea cu tensiune c.a. utilizată pentru furnizarea semnalului de măsurare a frecvenței de deconectare a consumului la scăderea frecvenței este furnizată din rețea în punctul de măsurare a frecvenței, așa cum este utilizată pentru furnizarea semnalului în conformitate cu alineatul (1) litera (c), astfel încât frecvența corespunzătoare tensiunii de alimentare a dispozitivului de deconectare a consumului la scăderea frecvenței să fie aceeași cu cea din rețea.

(2)   În ceea ce privește dispozitivul de deconectare a consumului la tensiune scăzută, se aplică următoarele cerințe:

(a)

în coordonare cu operatorii de distribuție racordați la sistemul de transport, OTS relevant poate să specifice cerințe pentru dispozitivele de deconectare a consumului la tensiune scăzută pentru instalațiile de distribuție racordate la sistemul de transport;

(b)

în coordonare cu gestionarii de loc de consum racordat la sistemul de transport, OTS relevant poate să specifice cerințe pentru dispozitivele de deconectare a consumului la tensiune scăzută pentru locurile de consum racordate la sistemul de transport;

(c)

pe baza evaluării OTS în ceea ce privește siguranța în funcționare a sistemului, pentru operatorii de distribuție racordați la sistemul de transport trebuie să fie obligatorie implementarea blocării comutatorului de ploturi sub sarcină și implementarea blocării deconectării consumului la tensiune scăzută;

(d)

dacă OTS relevant decide să implementeze un dispozitiv de deconectare a consumului la tensiune scăzută, atât echipamentul pentru blocarea comutatorului de ploturi sub sarcină, cât și cel pentru deconectarea consumului la tensiune scăzută se instalează în coordonare cu OTS relevant;

(e)

metoda de deconectare a consumului la tensiune scăzută se implementează fie prin relee, fie prin sistemul de control din camera de comandă;

(f)

dispozitivele de deconectare a consumului la tensiune scăzută prezintă următoarele caracteristici;

(i)

dispozitivele de deconectare a consumului la tensiune scăzută monitorizează tensiunea tuturor celor trei faze;

(ii)

blocarea funcționării releelor se bazează fie pe sensul de circulație de putere activă, fie pe sensul de circulație de putere reactivă.

(3)   În ceea ce privește blocarea comutatorului de ploturi sub sarcină, se aplică următoarele cerințe:

(a)

dacă OTS relevant solicită acest lucru, comutatorul de ploturi sub sarcină al transformatorului de la instalația de distribuție racordată la sistemul de transport trebuie să poată fi blocat în mod automat sau manual;

(b)

OTS relevant specifică cerințele tehnice de blocare automată a comutatorului de ploturi sub sarcină.

(4)   Toate locurile de consum racordate la sistemul de transport și sistemele de distribuție racordate la sistemul de transport trebuie să îndeplinească următoarele cerințe legate de deconectarea sau reconectarea unui loc de consum racordat la sistemul de transport sau a unui sistem de distribuție racordat la sistemul de transport:

(a)

în ceea ce privește capacitatea de reconectare în urma unei deconectări, OTS relevant specifică condițiile în care un loc de consum racordat la sistemul de transport sau un sistem de distribuție racordat la sistemul de transport are dreptul de a se reconecta la sistemul de transport. Instalarea unor sisteme de reconectare automată face obiectul unei aprobări prealabile de către OTS relevant;

(b)

în ceea ce privește reconectarea unui loc de consum racordat la sistemul de transport sau a unui sistem de distribuție racordat la sistemul de transport, locul de consum racordat la sistemul de transport sau sistemul de distribuție racordat la sistemul de transport trebuie să fie capabil de sincronizare pentru frecvențe cuprinse în domeniul prevăzut la articolul 12. OTS relevant și gestionarul de loc de consum racordat la sistemul de transport sau operatorul de distribuție racordat la sistemul de transport convin asupra setărilor dispozitivelor de sincronizare înaintea racordării locului de consum racordat la sistemul de transport sau a racordării sistemului de distribuție racordat la sistemul de transport, inclusiv asupra tensiunii, a frecvenței, a domeniului unghiului fazorilor de tensiune și a diferențelor de tensiune și frecvență;

(c)

un loc de consum racordat la sistemul de transport sau o instalație de distribuție racordată la sistemul de transport trebuie să poată fi deconectate de la distanță de la sistemul de transport atunci când OTS relevant solicită acest lucru. Dacă este necesar, echipamentul de deconectare automatizat pentru reconfigurarea sistemului în scopul pregătirii reconectării consumatorilor se specifică de către OTS relevant. OTS relevant specifică timpul necesar pentru deconectarea de la distanță.

Articolul 20

Calitatea energiei electrice

Gestionarii de loc de consum racordat la sistemul de transport și operatorii de distribuție racordați la sistemul de transport se asigură că propriile instalații conectate la rețea nu generează un nivel determinat de perturbații sau fluctuație a tensiunii de alimentare în punctul de racordare la rețea. Nivelul de perturbații nu depășește nivelul alocat lor de către OTS relevant. OTS își coordonează cerințele referitoare la calitatea energiei electrice cu cerințele OTS adiacenți.

Articolul 21

Modele de simulare

(1)   Locurile de consum racordate la sistemul de transport și sistemele de distribuție racordate la sistemul de transport îndeplinesc cerințele prevăzute la alineatele (3) și 4 legate de modelele matematice utilizate în simulare sau de informațiile echivalente.

(2)   Fiecare OTS poate solicita modele matematice utilizate în simulare sau informații echivalente care să arate comportamentul locului de consum racordat la sistemul de transport sau al sistemului de distribuție racordat la sistemul de transport sau al ambelor, în condiții staționare și dinamice.

(3)   Fiecare OTS specifică conținutul și formatul modelelor matematice utilizate în simulare sau ale informațiilor echivalente respective. Conținutul și formatul includ:

(a)

condițiile pentru regimurile permanente și dinamice, inclusiv componenta de 50 Hz;

(b)

simulări electromagnetice tranzitorii în punctul de racordare;

(c)

topologia și schema electrică.

(4)   În scopul simulărilor dinamice, modelul matematic utilizat în simulare sau informațiile echivalente menționate la alineatul (3) litera (a) conțin următoarele sub-modele sau informații echivalente:

(a)

reglajul puterii;

(b)

reglajul tensiunii;

(c)

modelele de protecție a locului de consum racordat la sistemul de transport și a sistemului de distribuție racordate la sistemul de transport;

(d)

diferitele tipuri de consum, mai exact caracteristicile electrotehnice ale consumului; și

(e)

modelele convertorului.

(5)   Fiecare operator de rețea relevant sau OTS relevant specifică cerințele referitoare la performanța înregistrărilor locurilor de consum racordate la sistemul de transport sau ale instalațiilor de distribuție racordate la sistemul de transport sau ale ambelor, pentru a compara răspunsul modelului cu aceste înregistrări.

CAPITOLUL 2

Procedura de notificare

Articolul 22

Dispoziții generale

(1)   Procedura de notificare pentru conectarea fiecărui nou loc de consum racordat la sistemul de transport, a fiecărei noi instalații de distribuție racordate la sistemul de transport și a fiecărui nou sistem de distribuție racordat la sistemul de transport cuprinde:

(a)

o notificare de punere sub tensiune (NPT);

(b)

o notificare de funcționare provizorie (NFP);

(c)

o notificare de funcționare finală (NFF).

(2)   Fiecare gestionar de loc de consum racordat la sistemul de transport sau fiecare operator de distribuție racordat la sistemul de transport căruia i se aplică una sau mai multe dintre cerințele titlului II demonstrează OTS relevant că a îndeplinit cerințele prevăzute în titlul II din prezentul regulament, încheind cu succes procedura de notificare pentru racordarea fiecărui loc de consum racordat la sistemul de transport, a fiecărei instalații de distribuție racordate la sistemul de transport și a fiecărui sistem de distribuție racordat la sistemul de transport descris la articolele 23-26.

(3)   OTS relevant trebuie să specifice și să pună la dispoziția publicului detalii suplimentare privind procedura de notificare.

Articolul 23

Notificarea de punere sub tensiune (NPT)

(1)   O NPT conferă gestionarului de loc de consum racordat la sistemul de transport sau operatorului de distribuție racordat la sistemul de transport dreptul de a pune sub tensiune rețeaua internă și dispozitivele auxiliare, prin utilizarea racordului la rețea care este stabilit pentru punctul de racordare.

(2)   OTS relevant emite o NPT sub rezerva îndeplinirii lucrărilor pregătitoare, printre care se numără și acordul privind protecția și parametrii de reglaj aplicabili la punctul de racordare dintre OTS relevant și gestionarul de loc de consum racordat la sistemul de transport sau operatorul de distribuție racordat la sistemul de transport.

Articolul 24

Notificarea de funcționare provizorie

(1)   O NFP conferă gestionarului de loc de consum racordat la sistemul de transport sau operatorului de distribuție racordat la sistemul de transport dreptul de a opera locul de consum racordat la sistemul de transport, instalația de distribuție racordată la sistemul de transport sau sistemul de distribuție racordat la sistemul de transport utilizând racordul la rețea pentru o perioadă limitată de timp.

(2)   OTS relevant emite o NFP aferentă finalizării procesului de analiză a datelor și a studiilor, în conformitate cu prezentul articol.

(3)   În ceea ce privește analiza datelor și studiilor, OTS relevant are dreptul de a solicita gestionarului de loc de consum racordat la sistemul de transport sau operatorului de distribuție racordat la sistemul de transport să-i furnizeze următoarele:

(a)

o declarație de conformitate defalcată pe puncte;

(b)

datele tehnice detaliate ale locului de consum racordat la sistemul de transport, ale instalației de distribuție racordate la sistemul de transport sau ale sistemului de distribuție racordat la sistemul de transport cu relevanță pentru racordarea la rețea, așa cum se prevede de către OTS relevant;

(c)

certificatele pentru echipamente eliberate de un organism de certificare autorizat în ceea ce privește locurile de consum racordate la sistemul de transport, instalațiile de distribuție racordate la sistemul de transport și sistemele de distribuție racordate la sistemul de transport, în cazul în care aceste certificate sunt invocate ca parte a dovezilor de conformitate;

(d)

modelele matematice utilizate în simulare, astfel cum se specifică la articolul 21 și conform solicitării OTS;

(e)

studii care demonstrează performanțele preconizate în regim permanent și dinamic, astfel cum se prevede la articolele 43, 46 și 47;

(f)

detalii ale metodei practice preconizate de realizare a testelor de conformitate în temeiul titlului IV capitolul 2.

(4)   Perioada maximă pe parcursul căreia gestionarul de loc de consum racordat la sistemul de transport sau operatorul de distribuție racordat la sistemul de transport poate menține statutul de NFP este de 24 de luni. OTS relevant este abilitat să stabilească o perioadă de valabilitate mai scurtă a NFP. O prelungire a NFP se acordă numai în cazul în care gestionarul de loc de consum racordat la sistemul de transport sau operatorul de distribuție racordat la sistemul de transport a înregistrat progrese semnificative în direcția realizării conformității integrale. Chestiunile nesoluționate trebuie să fie clar identificate în momentul depunerii cererii de prelungire.

(5)   O prelungire a perioadei în care gestionarul de loc de consum racordat la sistemul de transport sau operatorul de distribuție racordat la sistemul de transport poate menține statutul de NFP, dincolo de perioada stabilită la alineatul (4), poate fi acordată în cazul în care OTS relevant i se adresează o cerere de derogare înainte de expirarea perioadei respective, în conformitate cu procedura de derogare prevăzută la articolul 50.

Articolul 25

Notificarea de funcționare finală

(1)   O NFF conferă gestionarului de loc de consum racordat la sistemul de transport sau operatorului de distribuție racordat la sistemul de transport dreptul de a opera locul de consum racordat la sistemul de transport, instalația de distribuție racordată la sistemul de transport sau sistemul de distribuție racordat la sistemul de transport utilizând racordul la rețea.

(2)   OTS relevant emite o NFF după eliminarea prealabilă a tuturor incompatibilităților identificate în timpul statutului NFP și condiționat de finalizarea procesului de analiză a datelor și studiilor, în conformitate cu prezentul articol.

(3)   În scopul analizei datelor și studiilor, gestionarul de loc de consum racordat la sistemul de transport sau operatorul de distribuție racordat la sistemul de transport trebuie să transmită OTS relevant următoarele:

(a)

o declarație de conformitate defalcată pe puncte; și

(b)

o actualizare a datelor tehnice aplicabile, a modelelor matematice utilizate în simulare și a studiilor menționate la articolul 24 alineatul (3) literele (b), (d) și (e), inclusiv utilizarea valorilor reale măsurate în timpul testelor.

(4)   Dacă se identifică o incompatibilitate în legătură cu emiterea NFF, poate fi acordată o derogare, în urma unei cereri adresate OTS relevant, în conformitate cu procedura de derogare descrisă în titlul V capitolul 2. NFF se emite de către OTS relevant dacă locul de consum racordat la sistemul de transport, instalația de distribuție racordată la sistemul de transport sau sistemul de distribuție racordat la sistemul de transport respectă dispozițiile derogării.

În cazul în care o cerere de derogare este respinsă, OTS relevant are dreptul de a refuza să permită funcționarea locului de consum racordat la sistemul de transport, a instalației de distribuție racordate la sistemul de transport sau a sistemului de distribuție racordat la sistemul de transport până în momentul în care gestionarul de loc de consum racordat la sistemul de transport sau operatorul de distribuție racordat la sistemul de transport și OTS relevant remediază incompatibilitatea și OTS relevant consideră că locul de consum racordat la sistemul de transport, instalația de distribuție racordată la sistemul de transport sau sistemul de distribuție racordat la sistemul de transport este în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament.

Dacă OTS relevant și gestionarul de loc de consum racordat la sistemul de transport sau operatorul de distribuție racordat la sistemul de transport nu rezolvă incompatibilitatea într-un interval de timp rezonabil, dar în niciun caz mai târziu de șase luni de la notificarea deciziei de respingere a cererii de derogare, fiecare parte poate prezenta problema spre soluționare autorității de reglementare.

Articolul 26

Notificarea de funcționare limitată

(1)   Gestionarii instalației de distribuție racordate la sistemul de transport sau operatorii de distribuție racordați la sistemul de transport cărora li s-a acordat o NFF informează imediat OTS relevant, cel târziu la 24 de ore după apariția incidentului, dacă apar următoarele situații:

(a)

instalația face temporar obiectul unei modificări semnificative sau al unei pierderi de capacitate care îi afectează performanța; sau

(b)

există o defecțiune a echipamentelor care conduce la nerespectarea unor cerințe relevante.

În funcție de natura schimbărilor, poate fi stabilită, prin acord cu gestionarul de loc de consum racordat la sistemul de transport sau cu operatorul de distribuție racordat la sistemul de transport, o perioadă de timp mai lungă pentru informarea OTS relevant.

(2)   Gestionarul de loc de consum racordat la sistemul de transport sau operatorul de distribuție racordat la sistemul de transport solicită OTS relevant o notificare de funcționare limitată (NFL) dacă gestionarul de loc de consum racordat la sistemul de transport sau operatorul de distribuție racordat la sistemul de transport preconizează că situațiile descrise la alineatul (1) vor dura mai mult de trei luni.

(3)   OTS relevant emite o NFL care conține următoarele informații, clar identificabile:

(a)

problemele neremediate care justifică acordarea NFL;

(b)

responsabilitățile și calendarul pentru soluționarea avută în vedere; și

(c)

o perioadă maximă de valabilitate care nu trebuie să depășească 12 luni. Perioada inițială acordată poate fi mai scurtă, cu posibilitate de prelungire dacă se prezintă dovezi considerate satisfăcătoare de către OTS relevant care demonstrează că au fost înregistrate progrese substanțiale în vederea realizării conformității integrale.

(4)   NFF se suspendă în perioada de valabilitate a NFL referitor la aspectele pentru care a fost emisă NFL.

(5)   O nouă prelungire a perioadei de valabilitate a NOL poate fi acordată în urma unei cereri de derogare adresate OTS relevant înainte de expirarea perioadei respective, în conformitate cu procedura de derogare descrisă la titlul V capitolul 2.

(6)   La încetarea valabilității NFL, OTS relevant are dreptul de a refuza să permită funcționarea locului de consum racordat la sistemul de transport, a instalației de distribuție racordate la sistemul de transport sau a sistemului de distribuție racordat la sistemul de transport. În astfel de cazuri, NFF se anulează automat.

(7)   În cazul în care OTS relevant nu acordă o prelungire a perioadei de valabilitate a NFL în conformitate cu alineatul (5) sau în cazul în care acesta refuză să permită funcționarea locului de consum racordat la sistemul de transport, a instalației de distribuție racordate la sistemul de transport sau a sistemului de distribuție racordat la sistemul de transport după ce NFL își încetează valabilitatea în conformitate cu alineatul (6), gestionarul de loc de consum racordat la sistemul de transport sau operatorul de distribuție racordat la sistemul de transport poate înainta problema spre soluționare autorității de reglementare în termen de șase luni de la notificarea deciziei către OTS relevant.

TITLUL III

RACORDAREA UNITĂȚILOR CONSUMATOARE UTILIZATE DE UN LOC DE CONSUM SAU DE UN SISTEM DE DISTRIBUȚIE ÎNCHIS PENTRU A FURNIZA SERVICII DE CONSUM COMANDABIL CĂTRE OPERATORII DE REȚEA

CAPITOLUL 1

Cerințe generale

Articolul 27

Dispoziții generale

(1)   Serviciile de consum comandabil furnizate operatorilor de rețea se diferențiază pe baza următoarelor categorii:

(a)

comandate de la distanță pentru:

(i)

reglajul de putere activă al consumului comandabil;

(ii)

reglajul de putere reactivă al consumului comandabil;

(iii)

managementul congestiilor de rețea cu ajutorul consumului comandabil;

(b)

comandate autonom:

(i)

răspunsul consumului la abaterile de frecvență;

(ii)

reglajul foarte rapid al puterii active al consumului.

(2)   Locurile de consum și sistemele de distribuție închise pot furniza servicii de consum comandabil către operatorii de rețea relevanți și OTS relevanți. Serviciile de consum comandabil pot include, împreună sau separat, modificarea consumului în sensul creșterii sau al scăderii lui.

(3)   Categoriile menționate la alineatul (1) nu sunt exclusive, iar prezentul regulament nu împiedică dezvoltarea altor categorii. Prezentul regulament nu se aplică serviciilor de consum comandabil furnizate altor entități decât operatorii de rețea relevanți sau OTS relevanți.

Articolul 28

Dispoziții specifice privind unitățile consumatoare cu reglaj de putere activă al consumului comandabil, cu reglaj de putere reactivă al consumului comandabil și cu management al congestiilor de rețea cu ajutorul consumului comandabil

(1)   Locurile de consum și sistemele de distribuție închise ar putea oferi operatorilor de rețea relevanți și OTS relevanți reglaj de putere activă al consumului comandabil, reglaj de putere reactivă al consumului comandabil sau management al congestiilor de rețea cu ajutorul consumului comandabil.

(2)   Unitățile consumatoare cu reglaj de putere activă al consumului comandabil, cu reglaj de putere reactivă al consumului comandabil sau cu management al congestiilor de rețea cu ajutorul consumului comandabil trebuie să îndeplinească cerințele următoare, fie individual, fie, dacă nu fac parte dintr-un loc de consum racordat la sistemul de transport, împreună, ca parte a agregării locurilor de consum prin intermediul unui terț:

(a)

să poată funcționa în domeniile de frecvență specificate la articolul 12 alineatul (1) și în domeniul extins specificat la articolul 12 alineatul (2);

(b)

să poată funcționa în domeniile de tensiune specificate la articolul 13, dacă sunt racordate la un nivel de tensiune de 110 kV sau mai mare;

(c)

să poată funcționa în domeniul de tensiune al funcționării normale a sistemului la punctul de racordare, specificat de operatorul de rețea relevant, dacă este racordat la un nivel de tensiune mai mic de 110 kV. Acest domeniu trebuie să țină seama de standardele existente și, înaintea aprobării în conformitate cu articolul 6, trebuie să facă obiectul unei consultări cu părțile interesate relevante, în conformitate cu articolul 9 alineatul (1);

(d)

să poată regla consumul de putere din rețea într-un domeniu egal cu domeniul contractat, direct sau indirect, printr-un terț, de OTS relevant;

(e)

să fie echipate pentru a primi dispoziții, direct sau indirect, printr-un terț, de la operatorul de rețea relevant sau de la OTS relevant, pentru a-și modifica cererea și pentru a transfera informațiile necesare. Operatorul de rețea relevant pune la dispoziția publicului specificațiile tehnice aprobate pentru a permite acest transfer de informații. În cazul unităților consumatoare racordate la un nivel de tensiune mai mic de 110 kV, aceste specificații, înaintea aprobării în conformitate cu articolul 6, trebuie să facă obiectul unei consultări cu părțile interesate relevante, în conformitate cu articolul 9 alineatul (1);

(f)

să își poată ajusta consumul de putere într-un interval de timp specificat de operatorul de rețea relevant sau de OTS relevant. În cazul unităților consumatoare racordate la un nivel de tensiune mai mic de 110 kV, aceste specificații, înaintea aprobării în conformitate cu articolul 6, trebuie să facă obiectul unei consultări cu părțile interesate relevante, în conformitate cu articolul 9 alineatul (1);

(g)

să poată executa în întregime o dispoziție emisă de operatorul de rețea relevant sau de OTS relevant de a-și modifica consumul de putere până la limitele de siguranță ale protecției electrice, cu excepția cazului în care există o metodă convenită prin contractul cu operatorul de rețea relevant sau cu OTS relevant pentru înlocuirea participării lor (inclusiv a contribuției locurilor de consum agregate, prin intermediul unui terț);

(h)

după ce a avut loc modificarea consumului de putere și pe durata modificării solicitate, să modifice numai solicitarea utilizată pentru a furniza serviciul, dacă acest lucru este solicitat de operatorul de rețea relevant sau de OTS relevant, până la limitele de siguranță ale protecției electrice, cu excepția cazului în care există o metodă convenită prin contractul cu operatorul de rețea relevant sau cu OTS relevant pentru înlocuirea participării lor (inclusiv a locurilor de consum agregate, prin intermediul unui terț). Dispozițiile de modificare a consumului de putere pot avea efecte imediate sau întârziate;

(i)

să notifice operatorului de rețea relevant sau OTS relevant modificarea capacității de consum comandabil. Operatorul de rețea relevant sau OTS relevant specifică modalitățile notificării;

(j)

să permită modificarea unei părți a propriei cereri ca răspuns la o dispoziție emisă de operatorul de rețea relevant sau de OTS relevant, în limitele convenite cu gestionarul de loc de consum sau cu operatorul de sistem distribuție închis și în conformitate cu setările unității consumatoare, în cazul în care operatorul de rețea relevant sau OTS relevant comandă, direct sau indirect, printr-un terț, modificarea consumului de putere;

(k)

să aibă capacitatea de a nu se deconecta de la sistem din cauza vitezei de variație a frecvenței până la o valoare specificată de OTS relevant. În ceea ce privește această capacitate de a rămâne racordat la sistem, valoarea vitezei de variație a frecvenței se calculează pentru un interval de timp de 500 ms. În cazul unităților consumatoare racordate la un nivel de tensiune mai mic de 110 kV, aceste specificații, înaintea aprobării în conformitate cu articolul 6, trebuie să facă obiectul unei consultări cu părțile interesate relevante, în conformitate cu articolul 9 alineatul (1);

(l)

să fie echipate să primească, direct sau indirect, printr-un terț, dispozițiile emise de operatorul de rețea relevant sau de OTS relevant, de a măsura valoarea frecvenței sau a tensiunii sau ambele, de a comanda deconectarea și de a transfera informațiile, în cazul în care modificarea consumului de putere este specificată prin reglarea frecvenței sau a tensiunii sau a amândurora și printr-un semnal de preavertizare trimis de operatorul de rețea relevant sau de OTS relevant. Operatorul de rețea relevant precizează și publică specificațiile tehnice ale echipamentului aprobate pentru a permite acest transfer de informații. În cazul unităților consumatoare racordate la un nivel de tensiune mai mic de 110 kV, aceste specificații, înaintea aprobării în conformitate cu articolul 6, trebuie să facă obiectul unei consultări cu părțile interesate relevante, în conformitate cu articolul 9 alineatul (1).

(3)   În ceea ce privește reglajul tensiunii cu deconectarea și reconectarea echipamentelor de compensare statice, fiecare loc de consum racordat la sistemul de transport sau fiecare sistem de distribuție închis racordat la sistemul de transport trebuie să își poată conecta sau deconecta echipamentele de compensare statice, direct sau indirect, fie individual, fie în comun, ca parte a agregării locurilor de consum prin intermediul unui terț, ca răspuns la o dispoziție transmisă de OTS relevant, sau în condițiile prevăzute în contractul dintre OTS relevant și gestionarul de loc de consum sau operatorul de sistem de distribuție închis.

Articolul 29

Dispoziții specifice privind unitățile consumatoare care asigură răspunsul consumului la abaterile de frecvență

(1)   Locurile de consum și sistemele de distribuție închise le pot asigura operatorilor de rețea relevanți și OTS relevanți răspunsul consumului la abaterile de frecvență.

(2)   Fie individual, fie, dacă nu fac parte dintr-un loc de consum racordat la sistemul de transport, împreună, ca parte a agregării locurilor de consum prin intermediul unui terț, unitățile consumatoare care asigură răspunsul consumului la abaterile de frecvență îndeplinesc următoarele cerințe:

(a)

pot funcționa în domeniile de frecvență specificate la articolul 12 alineatul (1) și în domeniul extins specificat la articolul 12 alineatul (2);

(b)

pot funcționa în domeniile de tensiune specificate la articolul 13, dacă sunt racordate la un nivel de tensiune de 110 kV sau mai mare;

(c)

pot funcționa în domeniul de tensiune al funcționării normale a sistemului în punctul de racordare, specificat de operatorul de rețea relevant, dacă este racordat la un nivel de tensiune mai mic de 110 kV. Acest domeniu trebuie să țină seama de standardele existente și, înaintea aprobării în conformitate cu articolul 6, trebuie să facă obiectul unei consultări cu părțile interesate relevante, în conformitate cu articolul 9 alineatul (1);

(d)

să fie echipate cu un sistem de reglaj care să fie insensibil într-o bandă moartă în jurul frecvenței nominale a sistemului de 50,00 Hz, cu o lățime care urmează a fi specificată de OTS relevant în consultare cu OTS din zona sincronă. În cazul unităților consumatoare racordate la un nivel de tensiune mai mic de 110 kV, aceste specificații, înaintea aprobării în conformitate cu articolul 6, trebuie să facă obiectul unei consultări cu părțile interesate relevante, în conformitate cu articolul 9 alineatul (1);

(e)

la revenirea la o frecvență din interiorul benzii moarte specificate la alineatul (2) litera (d), să poată iniția o întârziere cu o durată aleatorie de până la cinci minute înainte de a se relua funcționarea normală.

Abaterea maximă a frecvenței de la valoarea normală de 50,00 Hz față de care trebuie să reacționeze se specifică de către OTS relevant în coordonare cu OTS din zona sincronă. În cazul unităților consumatoare racordate la un nivel de tensiune mai mic de 110 kV, aceste specificații, înaintea aprobării în conformitate cu articolul 6, trebuie să facă obiectul unei consultări cu părțile interesate relevante, în conformitate cu articolul 9 alineatul (1).

Consumul crește sau descrește pentru o frecvență a sistemului peste sau, respectiv, sub banda moartă cu frecvență nominală de 50,00 Hz;

(f)

sunt echipate cu un regulator care măsoară frecvența reală a sistemului. Măsurătorile se actualizează cel puțin o dată la 0,2 secunde;

(g)

pot detecta o abatere a frecvenței sistemului de 0,01 Hz, pentru a oferi un răspuns general liniar și proporțional în sistem, în ceea ce privește sensibilitatea răspunsului consumului la abaterile de frecvență și acuratețea măsurării frecvenței și în ceea ce privește modificarea în consecință a consumului. Unitatea consumatoare trebuie să poată detecta și răspunde rapid la abaterile de frecvență ale sistemului, conform specificațiilor OTS relevant în coordonare cu OTS din zona sincronă. Este acceptabilă o compensare a frecvenței în cazul măsurătorii în condiții staționare de până la 0,05 Hz.

Articolul 30

Dispoziții specifice privind unitățile consumatoare cu reglaj foarte rapid al puterii active al consumului

(1)   OTS relevant, în coordonare cu operatorul de rețea relevant, poate conveni cu un gestionar de loc de consum sau cu un operator de sistem de distribuție închis (inclusiv printr-un terț, dar nu cu restricție la un terț), asupra unui contract pentru livrarea de reglaj foarte rapid al puterii active al consumului.

(2)   Dacă se ajunge la acordul menționat la alineatul (1), contractul menționat la alineatul respectiv trebuie să specifice:

(a)

o modificare a puterii active legate de o măsură precum viteza de variație a frecvenței pentru respectiva porțiune a cererii sale;

(b)

principiul de funcționare a acestui sistem de reglaj și parametrii de performanță aferenți;

(c)

timpul de reacție pentru reglajul foarte rapid al puterii active, care nu trebuie să depășească două secunde.

CAPITOLUL 2

Procedura de notificare

Articolul 31

Dispoziții generale

(1)   Procedura de notificare pentru unitățile consumatoare utilizate de un loc de consum sau de un sistem de distribuție închis pentru a furniza servicii de consum comandabil către operatorii de rețea diferă pentru:

(a)

unitățile consumatoare dintr-un loc de consum sau un sistem de distribuție închis racordat la un nivel de tensiune de 1 000 V sau mai mic;

(b)

unitățile consumatoare dintr-un loc de consum sau un sistem de distribuție închis racordat la un nivel de tensiune de peste 1 000 V;

(2)   Fiecare gestionar de loc de consum sau fiecare operator de sistem de distribuție închis care furnizează servicii de consum comandabil unui operator de rețea relevant sau unui OTS relevant confirmă operatorului de rețea relevant sau OTS relevant, direct sau indirect, printr-un terț, capacitatea sa de a îndeplini cerințele tehnice de proiectare și de funcționare menționate în titlul III capitolul 1 din prezentul regulament.

(3)   Gestionarul de loc de consum sau operatorul de sistem de distribuție închis notifică în prealabil operatorului de rețea relevant sau OTS relevant, direct sau indirect, printr-un terț, orice decizie de încetare a furnizării de servicii de consum comandabil și/sau renunțarea permanentă la unitatea consumatoare cu consum comandabil. Aceste informații pot fi agregate conform specificațiilor operatorului de rețea relevant sau OTS relevant.

(4)   Operatorul de rețea relevant trebuie să specifice și să pună la dispoziția publicului detalii suplimentare privind procedura de notificare.

Articolul 32

Proceduri pentru unitățile consumatoare dintr-un loc de consum sau un sistem de distribuție închis racordat la un nivel de tensiune de cel mult 1 000 V

(1)   Procedura de notificare pentru o unitate consumatoare dintr-un loc de consum sau un sistem de distribuție închis racordat la un nivel de tensiune de 1 000 V sau mai mic cuprinde un document al instalației;

(2)   Operatorul de rețea relevant furnizează modelul de document al instalației, conținutul acestuia fiind convenit cu OTS relevant, fie în mod direct, fie în mod indirect, printr-un terț.

(3)   Pe baza unui document al instalației, gestionarul de loc de consum sau operatorul de sistem de distribuție închis transmit informații, direct sau indirect, printr-un terț, operatorului de rețea relevant sau OTS relevant. Data acestei transmiteri trebuie să fie anterioară ofertei făcute pe piață de către unitatea consumatoare în ceea ce privește capacitatea de consum comandabil. Cerințele prevăzute în documentul instalației diferențiază între tipuri de racordări diferite și între diferitele categorii de servicii de consum comandabil.

(4)   Pentru unitățile consumatoare cu consum comandabil succesive, se furnizează documente separate ale instalației.

(5)   Conținutul documentului instalației al fiecărei unități consumatoare poate fi agregat de operatorul de rețea relevant sau de OTS relevant.

(6)   Documentul instalației conține următoarele informații:

(a)

locul în care este racordat la rețea locul de consum cu consum comandabil;

(b)

capacitatea maximă a instalației cu consum comandabil în kW;

(c)

tipul serviciilor de consum comandabil;

(d)

certificatul unității consumatoare și certificatul echipamentului relevant pentru serviciul de consum comandabil sau, dacă acestea nu sunt disponibile, informații echivalente;

(e)

datele de contact ale gestionarului de loc de consum, ale operatorului de sistem de distribuție închis sau ale terțului care agregă unitățile consumatoare din locul de consum sau din sistemul de distribuție închis.

Articolul 33

Proceduri pentru unitățile consumatoare dintr-un loc de consum sau un sistem de distribuție închis racordat la un nivel de tensiune mai mare de 1 000 V

(1)   Procedura de notificare pentru o unitate consumatoare dintr-un loc de consum sau un sistem de distribuție închis racordat la un nivel de tensiune de peste 1 000 V cuprinde un DCC. Operatorul de rețea relevant, în coordonare cu OTS relevant, specifică conținutul solicitat pentru DCC. Conținutul DCC impune o declarație de conformitate care să conțină informațiile prevăzute la articolele 36-47 în ceea ce privește unitățile consumatoare și sistemele de distribuție închise, dar cerințele referitoare la conformitate pentru locurile de consum și sistemele de distribuție închise, prevăzute la articolele 36-47, pot fi simplificate la o singură etapă de notificare și pot fi reduse. Gestionarul de loc de consum sau operatorul de sistem de distribuție închis furnizează informațiile necesare și le transmite operatorului de rețea relevant. Unitățile consumatoare cu consum comandabil succesive furnizează DCC separate.

(2)   Pe baza DRUD, operatorul de rețea relevant emite o NFF către gestionarul de loc de consum sau operatorul de sistem de distribuție închis.

TITLUL IV

CONFORMITATE

CAPITOLUL 1

Dispoziții generale

Articolul 34

Responsabilitatea gestionarului de loc de consum, a operatorului de sistem de distribuție și a operatorului de sistem de distribuție închis

(1)   Gestionarii de loc de consum racordat la sistemul de transport și OD se asigură că locurile lor de consum racordate la sistemul de transport, instalațiile de distribuție racordate la sistemul de transport sau sistemele de distribuție îndeplinesc cerințele prevăzute în prezentul regulament. Un gestionar de loc de consum sau un operator de sistem de distribuție închis care furnizează servicii de consum comandabil operatorilor de rețea relevanți și OTS relevanți se asigură că unitatea consumatoare este în conformitate cu cerințele prevăzute de prezentul regulament.

(2)   În cazurile în care cerințele prezentului regulament sunt aplicabile unităților consumatoare utilizate de un loc de consum sau de un sistem de distribuție închis pentru a furniza servicii de consum comandabil operatorilor de rețea relevanți și OTS relevanți, gestionarul de loc de consum sau operatorul de sistem de distribuție închis poate delega unor terți, în totalitate sau parțial, sarcini precum comunicarea cu operatorul de rețea relevant sau cu OTS relevant și obținerea documentației care demonstrează conformitatea de la gestionarul de loc de consum, de la OD sau de la operatorul de sistem de distribuție închis.

Terții sunt tratați drept utilizatori unici, cu dreptul de a compila documentația relevantă și de a demonstra conformitatea cu dispozițiile prezentului regulament a locurilor lor de consum agregate sau a sistemelor lor de distribuție închise agregate. Locurile de consum și sistemele de distribuție închise care furnizează servicii de consum comandabil către operatorii de rețea relevanți și OTS relevanți pot acționa în mod colectiv prin terți.

(3)   În cazul în care obligațiile sunt îndeplinite prin terți, aceștia trebuie doar să informeze operatorul de rețea relevant în legătură cu modificări ale totalității serviciilor oferite, ținând seama de serviciile specifice fiecărei locații.

(4)   Dacă cerințele sunt specificate de OTS relevant sau sunt concepute în scopul funcționării sistemului OTS relevant, se pot stabili, împreună cu OTS relevant, teste sau cerințe alternative pentru acceptarea rezultatelor testelor pentru aceste cerințe.

(5)   Orice intenție de modificare a capacităților tehnice ale locului de consum racordat la sistemul de transport, ale instalației de distribuție racordate la sistemul de transport, ale sistemului de distribuție sau ale unității consumatoare, care are un impact asupra îndeplinirii cerințelor prevăzute în titlul IV capitolele 2-4, este notificată operatorului de rețea relevant, direct sau indirect, printr-un terț, înaintea punerii în aplicare a respectivei modificări, în termenul prevăzut de operatorul de rețea relevant.

(6)   Eventualele incidente sau deficiențe ale locului de consum racordat la sistemul de transport, ale instalației de distribuție racordate la sistemul de transport, ale sistemului de distribuție sau ale unității consumatoare, care au un impact asupra îndeplinirii cerințelor prevăzute în titlul IV capitolele 2-4, sunt notificate operatorului de rețea relevant, direct sau indirect, în cel mai scurt timp posibil de la înregistrarea incidentului respectiv.

(7)   Orice planificare a testelor și procedurilor pentru verificarea conformității cu cerințele prezentului regulament a locului de consum racordat la sistemul de transport, a instalației de distribuție racordate la sistemul de transport, a sistemului de distribuție sau a unității consumatoare sunt notificate operatorului de rețea relevant în termenul specificat de operatorul de rețea relevant și sunt aprobate de operatorul de rețea relevant înainte de fi puse în aplicare.

(8)   Operatorul de rețea relevant poate participa la testele respective și poate înregistra performanța locului de consum racordat la sistemul de transport, a instalației de distribuție racordate la sistemul de transport, a sistemului de distribuție și a unității consumatoare.

Articolul 35

Sarcinile operatorului de rețea relevant

(1)   Operatorul de rețea relevant evaluează conformitatea cu cerințele prezentului regulament a unui loc de consum racordat la sistemul de transport, a unei instalații de distribuție racordate la sistemul de transport, a unui sistem de distribuție sau a unei unități consumatoare, de-a lungul întregii durate de viață a locului de consum racordat la sistemul de transport, a instalației de distribuție racordate la sistemul de transport, a sistemului de distribuție sau a unității consumatoare. Gestionarul de loc de consum, OD sau operatorul de sistem de distribuție închis este informat în privința rezultatului acestei evaluări.

Conformitatea unei unități consumatoare utilizate de un loc de consum sau de un sistem de distribuție închis pentru a furniza servicii de consum comandabil către OTS relevanți se evaluează de către OTS relevant împreună cu operatorul de rețea relevant și, dacă este cazul, în coordonare cu terțul implicat în agregarea locurilor de consum.

(2)   Operatorul de rețea relevant are dreptul de a solicita gestionarului de loc de consum, OD sau operatorului de sistem de distribuție închis să efectueze teste de conformitate și simulări în conformitate cu un plan iterativ sau cu un program general sau în urma unei eventuale deficiențe, modificări sau înlocuiri a oricărui echipament ce ar putea avea un impact asupra conformității cu cerințele prezentului regulament a locului de consum racordat la sistemul de transport, a instalației de distribuție racordate la sistemul de transport, a sistemului de distribuție sau a unității consumatoare.

Gestionarul de loc de consum, OD sau operatorul de sistem de distribuție închis este informat în privința rezultatului acestor teste de conformitate și simulări.

(3)   Operatorul de rețea relevant pune la dispoziția publicului lista cu informațiile și documentele care urmează a fi furnizate, precum și cu cerințele care trebuie îndeplinite de gestionarul de loc de consum, de OD sau de operatorul de sistem de distribuție închis în cadrul procesului de conformitate. Lista conține cel puțin următoarele informații, documente și cerințe:

(a)

toate documentele și certificatele care trebuie furnizate de gestionarul de loc de consum, de OD sau de operatorul de sistem de distribuție închis;

(b)

detalii referitoare la datele tehnice solicitate locului de consum racordat la sistemul de transport, instalației de distribuție racordate la sistemul de transport, sistemului de distribuție sau unității consumatoare, cu relevanță pentru racordarea la rețea sau pentru funcționarea rețelei;

(c)

cerințe pentru modele de studii ale sistemelor staționare și dinamice;

(d)

calendarul pentru furnizarea unor informații de sistem necesare pentru efectuarea studiilor;

(e)

studiile realizate de gestionarul de loc de consum, de OD sau de operatorul de sistem de distribuție închis pentru a demonstra performanțele preconizate în regim permanent și dinamic în legătură cu cerințele prevăzute la articolele 43, 44 și 45;

(f)

condițiile și procedurile, inclusiv domeniul de aplicare, pentru înregistrarea certificatelor pentru echipamente;

(g)

condiții și proceduri pentru utilizarea de către gestionarul de loc de consum, de către OD sau de către operatorul de sistem de distribuție închis a certificatelor echipamentelor relevante eliberate de un organism de certificare autorizat.

(4)   Operatorul de rețea relevant publică alocarea responsabilităților către gestionarul de loc de consum, către OD sau către operatorul de sistem de distribuție închis și operatorul de rețea în ceea ce privește testele de conformitate, simulările și monitorizarea.

(5)   Operatorul de rețea relevant poate delega unor terți, total sau parțial, exercitarea activității sale de monitorizare a conformității. În astfel de cazuri, operatorul de rețea relevant trebuie să continue să asigure conformitatea cu articolul 11, inclusiv prin angajamente de confidențialitate încheiate cu cesionarul.

(6)   Dacă testele de conformitate sau simulările nu pot fi executate astfel cum s-a convenit între operatorul de rețea relevant și gestionarul de loc de consum, OD sau operatorul de sistem de distribuție închis din motive ce pot fi atribuite operatorului de rețea relevant, atunci acesta din urmă nu va refuza în mod nerezonabil notificarea menționată în titlurile II și III.

CAPITOLUL 2

Testele de conformitate

Articolul 36

Dispoziții comune pentru testele de conformitate

(1)   Testarea performanței unui loc de consum racordat la sistemul de transport, a unei instalații de distribuție racordate la sistemul de transport sau a unei unități consumatoare cu reglaj de putere activă al consumului comandabil, cu reglaj de putere reactivă al consumului comandabil sau cu management al congestiilor de rețea cu ajutorul consumului comandabil vizează să demonstreze că sunt îndeplinite cerințele prevăzute de prezentul regulament.

(2)   Fără a se aduce atingere cerințelor minime pentru efectuarea testelor de conformitate stabilite în prezentul regulament, operatorul de rețea relevant are următoarele drepturi:

(a)

să permită gestionarului de loc de consum, OD sau operatorului de sistem de distribuție închis să efectueze o serie de teste alternative, cu condiția ca acestea să fie eficiente și să demonstreze îndeajuns că un loc de consum sau un sistem de distribuție este în conformitate cu cerințele prezentului regulament; și

(b)

să solicite gestionarului de loc de consum, OD sau operatorului de sistem de distribuție închis să efectueze teste suplimentare sau alternative în cazurile în care informațiile furnizate operatorului de rețea relevant în ceea ce privește testele de conformitate în temeiul dispozițiilor de la articolele 37-41 nu sunt suficiente pentru a demonstra conformitatea cu cerințele prezentului regulament.

(3)   Gestionarul de loc de consum, OD sau operatorul de sistem de distribuție închis este responsabil de efectuarea testelor în conformitate cu condițiile prevăzute în titlul IV capitolul 2. Operatorul de rețea relevant cooperează și nu întârzie nejustificat efectuarea testelor.

(4)   Operatorul de rețea relevant poate participa la verificarea conformității fie la fața locului, fie de la distanță, de la camera de comandă a operatorului de rețea. În acest scop, gestionarul de loc de consum, OD sau operatorul de sistem de distribuție închis trebuie să furnizeze echipamentele de monitorizare necesare pentru a înregistra toate semnalele și măsurătorile relevante, precum și să se asigure că reprezentanții gestionarului de loc de consum, ai OD sau ai operatorului de sistem de distribuție închis sunt disponibili la fața locului pe parcursul întregii perioade de testare. Semnalele specificate de operatorul de rețea relevant trebuie să fie furnizate dacă, pentru anumite teste, operatorul de rețea dorește să utilizeze propriile echipamente pentru înregistrarea performanțelor. Operatorul de rețea relevant este singurul în măsură să decidă cu privire la participarea sa.

Articolul 37

Testele de conformitate pentru deconectarea și reconectarea instalațiilor de distribuție racordate la sistemul de transport

(1)   Instalațiile de distribuție racordate la sistemul de transport trebuie să îndeplinească cerințele pentru deconectare și reconectare menționate la articolul 19 și trebuie să fie supuse testelor de conformitate de mai jos.

(2)   În ceea ce privește testarea capacității de reconectare după o deconectare accidentală cauzată de o perturbație în rețea, reconectarea se realizează printr-o procedură de reconectare, preferabil prin automatizare, autorizată de OTS relevant.

(3)   În ceea ce privește testul de sincronizare, trebuie demonstrate capacitățile tehnice de sincronizare ale instalației de distribuție racordate la sistemul de transport. Acest test va verifica setările dispozitivelor de sincronizare. Acest test vizează următoarele aspecte: tensiunea, frecvența, domeniul de defazaj și deviațiile tensiunii și frecvenței.

(4)   În ceea ce privește testul deconectării de la distanță, trebuie să se demonstreze că instalația de distribuție racordată la sistemul de transport are capacitatea tehnică de a se deconecta de la distanță de la sistemul de transport la punctul sau punctele de racordare atunci când OTS relevant solicită acest lucru și în intervalul de timp specificat de OTS relevant.

(5)   În ceea ce privește testul deconectării consumului la scăderea frecvenței, trebuie să se demonstreze că instalația de distribuție racordată la sistemul de transport are capacitatea tehnică de deconectare a consumului la scăderea frecvenței pentru un procentaj din consum care urmează a fi specificat de OTS relevant în coordonare cu OTS adiacenți, dacă este echipat astfel cum se prevede la articolul 19.

(6)   În ceea ce privește testul releelor de deconectare a consumului la scăderea frecvenței, trebuie să se demonstreze, în conformitate cu articolul 19 alineatele (1) și (2), că instalația de distribuție racordată la sistemul de transport are capacitatea tehnică de a funcționa prin alimentare cu o tensiune nominală de c.a. OTS relevant specifică această valoare a tensiunii de c.a.

(7)   În ceea ce privește testul de deconectare a consumului la tensiune scăzută, trebuie să se demonstreze, în conformitate cu articolul 19 alineatul (2), că instalația de distribuție racordată la sistemul de transport are capacitatea tehnică de a bloca într-o singură acțiune comutatorul de ploturi sub sarcină prevăzut la articolul 19 alineatul (3).

(8)   În locul unei părți a testelor prevăzute la alineatul (1) poate fi utilizat un certificat al echipamentului, cu condiția ca certificatul respectiv să fie furnizat OTS relevant.

Articolul 38

Testele de conformitate pentru schimbul de informații cu instalațiile de distribuție racordate la sistemul de transport

(1)   În ceea ce privește schimbul de informații dintre OTS relevant și operatorul de distribuție racordat la sistemul de transport, în timp real sau periodic, trebuie să se demonstreze că instalația de distribuție racordată la sistemul de transport are capacitatea tehnică de a se conforma standardului privind schimbul de informații instituit în temeiul articolului 18 alineatul (3).

(2)   În locul unei părți a testelor prevăzute la alineatul (1) poate fi utilizat un certificat al echipamentului, cu condiția ca certificatul respectiv să fie furnizat OTS relevant.

Articolul 39

Testele de conformitate pentru deconectarea consumului și reconectarea locurilor de consum racordate la sistemul de transport

(1)   Locurile de consum racordate la sistemul de transport trebuie să îndeplinească cerințele pentru deconectare și reconectare menționate la articolul 19 și trebuie să fie supuse testelor de conformitate de mai jos.

(2)   În ceea ce privește testarea capacității de reconectare după o deconectare accidentală cauzată de o perturbație în rețea, reconectarea se realizează printr-o procedură de reconectare, preferabil prin automatizare, autorizată de OTS relevant.

(3)   În ceea ce privește testul de sincronizare, trebuie demonstrate capacitățile tehnice de sincronizare ale locului de consum racordat la sistemul de transport. Acest test va verifica setările dispozitivelor de sincronizare. Acest test vizează următoarele aspecte: tensiunea, frecvența, domeniul de defazaj și deviațiile tensiunii și frecvenței.

(4)   În ceea ce privește testul deconectării de la distanță, trebuie să se demonstreze că locul de consum racordat la sistemul de transport are capacitatea tehnică de a se deconecta de la distanță de la sistemul de transport la punctul sau punctele de racordare atunci când OTS relevant solicită acest lucru și în intervalul de timp specificat de OTS relevant.

(5)   În ceea ce privește testul releelor de deconectare a consumului la scăderea frecvenței, trebuie să se demonstreze, în conformitate cu articolul 19 alineatele (1) și (2), că locul de consum racordat la sistemul de transport are capacitatea tehnică de a funcționa în condițiile alimentării cu o tensiune nominală de c.a. OTS relevant specifică această valoare a tensiunii de c.a.

(6)   În ceea ce privește testul de deconectare a consumului la tensiune scăzută, trebuie să se demonstreze, în conformitate cu articolul 19 alineatul (2), că locul de consum racordat la sistemul de transport are capacitatea tehnică de a bloca într-o singură acțiune comutatorul de ploturi sub sarcină prevăzut la articolul 19 alineatul (3).

(7)   În locul unei părți a testelor prevăzute la alineatul (1) poate fi utilizat un certificat al echipamentului, cu condiția ca certificatul respectiv să fie furnizat OTS relevant.

Articolul 40

Testele de conformitate pentru schimbul de informații cu locurile de consum racordate la sistemul de transport

(1)   În ceea ce privește schimbul de informații dintre OTS relevant și gestionarul de loc de consum racordat la sistemul de transport, în timp real sau periodic, trebuie să se demonstreze că locul de consum racordat la sistemul de transport are capacitatea tehnică de a se conforma standardului privind schimbul de informații instituit în temeiul articolului 18 alineatul (3).

(2)   În locul unei părți a testelor prevăzute la alineatul (1) poate fi utilizat un certificat al echipamentului, cu condiția ca certificatul respectiv să fie furnizat OTS relevant.

Articolul 41

Testarea conformității în cazul unităților consumatoare cu reglaj al puterii active al consumului comandabil, cu reglaj al puterii reactive al consumului comandabil și cu management al congestiilor de rețea cu ajutorul consumului comandabil

(1)   În ceea ce privește testul de modificare a consumului de putere:

(a)

fie individual, fie colectiv, ca parte a agregării locurilor de consum prin intermediul unui terț, trebuie să se demonstreze că unitatea consumatoare utilizată de un loc de consum sau de un sistem de distribuție închis pentru a furniza reglaj de putere activă al consumului comandabil, reglaj de putere reactivă al consumului comandabil sau management al congestiilor de rețea cu ajutorul consumului comandabil are capacitatea tehnică de a își schimba consumul de putere, după primirea unei dispoziții din partea operatorului de rețea relevant sau a OTS relevant, în domeniul, pentru durata și conform planificării convenite în prealabil și stabilite în conformitate cu articolul 28;

(b)

testul se efectuează fie în urma unei dispoziții, fie în urma simulării primirii unei dispoziții de la operatorul de rețea relevant sau OTS relevant, prin modificarea consumului de putere a locului de consum sau a sistemului de distribuție închis;

(c)

testul este considerat efectuat cu succes dacă sunt îndeplinite condițiile specificate de operatorul de rețea relevant sau de OTS relevant în temeiul articolului 28 alineatul (2) literele (d), (f), (g), (h), (k) și (l);

(d)

în locul unei părți a testelor prevăzute la alineatul (1) litera (b) poate fi utilizat un certificat al echipamentului, cu condiția ca certificatul respectiv să fie furnizat operatorului de rețea relevant sau OTS relevant.

(2)   În ceea ce privește testul de deconectare sau reconectare a instalațiilor de compensare statică:

(a)

fie individual, fie colectiv, ca parte a agregării locurilor de consum prin intermediul unui terț, trebuie să se demonstreze că unitatea consumatoare utilizată de un gestionar de loc de consum sau de un operator de sistem de distribuție închis pentru a furniza reglaj de putere activă al consumului comandabil, reglaj de putere reactivă al consumului comandabil sau management al congestiilor de rețea cu ajutorul consumului comandabil are capacitatea tehnică de a-și deconecta sau reconecta (sau ambele) instalația de compensare statică atunci când primește o dispoziție de la operatorul de rețea relevant sau de la OTS relevant, în termenul prevăzut în conformitate cu articolul 28;

(b)

testul se efectuează prin simularea primirii unei dispoziții de la operatorul de rețea relevant sau de la OTS relevant, urmată de deconectarea instalației de compensare statică, de simularea primirii unei dispoziții de la operatorul de rețea relevant sau de la OTS relevant și apoi de reconectarea locului respectiv;

(c)

testul este considerat efectuat cu succes dacă sunt îndeplinite condițiile specificate de operatorul de rețea relevant sau de OTS relevant în temeiul articolului 28 alineatul (2) literele (d), (f), (g), (h), (k) și (l).

CAPITOLUL 3

Simularea conformității

Articolul 42

Dispoziții comune pentru simulările de conformitate

(1)   Simularea performanței tehnice a unui loc de consum racordat la sistemul de transport, a unei instalații de distribuție racordate la sistemul de transport sau a unei unități consumatoare cu reglaj foarte rapid al puterii active al consumului în interiorul unui loc de consum sau al unui sistem de distribuție închis demonstrează dacă sunt sau nu îndeplinite cerințele prevăzute de prezentul regulament.

(2)   Simulările se efectuează în următoarele circumstanțe:

(a)

este necesară o nouă racordare la sistemul de transport;

(b)

în conformitate cu articolul 30, a fost contractată o nouă unitate consumatoare utilizată de un loc de consum sau de un sistem de distribuție închis pentru a furniza unui OTS relevant reglaj foarte rapid al puterii active al consumului;

(c)

are loc o dezvoltare suplimentară, o înlocuire sau o modernizare a echipamentului;

(d)

o presupusă neconformitate a operatorului de rețea relevant cu cerințele prezentului regulament.

(3)   Fără a aduce atingere cerințelor minime pentru efectuarea simulării de conformitate stabilite în prezentul regulament, operatorul de rețea relevant are următoarele drepturi:

(a)

să permită gestionarului de loc de consum, OD sau operatorului de sistem de distribuție închis să efectueze o serie de simulări alternative, cu condiția ca acestea să fie eficiente și să demonstreze îndeajuns că un loc de consum sau un sistem de distribuție este în conformitate cu cerințele prezentului regulament sau cu legislația națională; și

(b)

să solicite gestionarului de loc de consum, OD sau operatorului de sistem de distribuție închis sau să efectueze serii de simulări suplimentare sau alternative în cazurile în care informațiile furnizate operatorului de rețea relevant în ceea ce privește simularea conformității în temeiul dispozițiilor de la articolele 43, 44 și 45 nu sunt suficiente pentru a demonstra conformitatea cu cerințele prezentului regulament.

(4)   Gestionarul de loc de consum racordat la sistemul de transport sau operatorul de distribuție racordat la sistemul de transport furnizează un raport cu rezultatele simulării pentru fiecare loc de consum racordat la sistemul de transport în parte sau pentru fiecare instalație de distribuție racordată la sistemul de transport în parte. Gestionarul de loc de consum racordat la sistemul de transport sau operatorul de distribuție racordat la sistemul de transport produce și furnizează un model matematic utilizat în simulare validat pentru un anumit loc de consum racordat la sistemul de transport sau pentru o anumită instalație de distribuție racordată la sistemul de transport. Tipul modelelor de simulare este prevăzut la articolul 21 alineatele (1) și (2).

(5)   Operatorul de rețea relevant are dreptul de a verifica dacă un loc de consum sau un sistem de distribuție respectă cerințele prezentului regulament, prin efectuarea propriilor simulări de conformitate pe baza rapoartelor de simulare furnizate, a modelelor utilizate în simulare și a măsurătorilor de la testele de conformitate.

(6)   Operatorul de rețea relevant furnizează gestionarului de loc de consum, OD sau operatorului de sistem de distribuție închis datele tehnice și un model de simulare a rețelei, în măsura în care acest lucru este necesar pentru a efectua simulările necesare în conformitate cu articolele 43, 44 și 45.

Articolul 43

Simulări de conformitate în cazul instalațiilor de distribuție racordate la sistemul de transport

(1)   În ceea ce privește simularea capacității de putere reactivă a unei instalații de distribuție racordate la sistemul de transport:

(a)

pentru calcularea consumului de putere reactivă în condiții de sarcină și de producere diferite, se utilizează un model de simulare a circulației de putere în regim permanent a rețelei sistemului de distribuție racordat la sistemul de transport;

(b)

din simulări face parte o combinație de condiții de sarcină minimă și maximă în regim permanent și de producere care determină cel mai redus și cel mai ridicat consum de putere reactivă;

(c)

în conformitate cu articolul 15, din simulări face parte calcularea exportului de putere reactivă la o circulație de putere activă de mai puțin de 25 % din capacitatea de import maximă la punctul de racordare.

(2)   OTS relevant poate specifica metoda pentru simularea conformității reglajului activ al puterii reactive prevăzute la articolul 15 alineatul (3).

(3)   se consideră că simularea a fost efectuată cu succes dacă rezultatele demonstrează respectarea cerințelor prevăzute la articolul 15.

Articolul 44

Simulări de conformitate în cazul locurilor de consum racordate la sistemul de transport

(1)   În ceea ce privește simularea capacității de putere reactivă a unui loc de consum racordat la sistemul de transport fără producere distribuită:

(a)

trebuie să se demonstreze că locul de consum racordat la sistemul de transport fără producere distribuită are capacitatea de a produce putere reactivă în punctul de racordare;

(b)

pentru calcularea consumului de putere reactivă în condiții de sarcină diferite, se utilizează un model de simulare a circulației de putere a locului de consum racordat la sistemul de transport. Din simulări fac parte condițiile de putere minimă și maximă care determină cel mai redus și cel mai ridicat consum de putere reactivă în punctul de racordare;

(c)

se consideră că simularea a fost efectuată cu succes dacă rezultatele demonstrează respectarea cerințelor prevăzute la articolul 15 alineatele (1) și (2).

(2)   În ceea ce privește simularea capacității de putere reactivă a unui loc de consum racordat la sistemul de transport cu producere distribuită:

(a)

pentru calcularea consumului de putere reactivă în condiții de sarcină și de producere diferite, se utilizează un model de simulare a circulației de putere a locului de consum racordat la sistemul de transport;

(b)

din simulări face parte o combinație de condiții de sarcină minimă și maximă și de generare care determină cea mai redusă și cea mai ridicată capacitate de putere reactivă la punctul de racordare;

(c)

se consideră că simularea a fost efectuată cu succes dacă rezultatele demonstrează respectarea cerințelor prevăzute la articolul 15 alineatele (1) și (2).

Articolul 45

Simulări de conformitate privind unitățile consumatoare cu reglaj foarte rapid al puterii active al consumului

(1)   Modelul unității consumatoare utilizate de un gestionar de loc de consum sau de un operator de sistem de distribuție închis pentru a furniza reglaj foarte rapid al puterii active al consumului demonstrează capacitatea tehnică a unității consumatoare de a furniza reglaj foarte rapid al puterii active al consumului în cazul scăderii frecvenței în condițiile prevăzute la articolul 30.

(2)   Se consideră că simularea a fost efectuată cu succes dacă modelul demonstrează respectarea condițiilor prevăzute la articolul 30.

CAPITOLUL 4

Monitorizarea conformității

Articolul 46

Monitorizarea conformității în cazul instalațiilor de distribuție racordate la sistemul de transport

În ceea ce privește monitorizarea conformității în cazul cerințelor privind puterea reactivă aplicabile instalațiilor de distribuție racordate la sistemul de transport:

(a)

instalația de distribuție racordată la sistemul de transport trebuie să fie dotat cu echipamentele necesare pentru măsurarea puterii active și a puterii reactive, în conformitate cu articolul 15; și

(b)

operatorul de rețea relevant stabilește programul de monitorizare a conformității.

Articolul 47

Monitorizarea conformității în cazul locurilor de consum racordate la sistemul de transport

În ceea ce privește monitorizarea conformității în cazul cerințelor privind puterea reactivă aplicabile locurilor de consum racordate la sistemul de transport:

(a)

locul de consum racordat la sistemul de transport trebuie să fie dotat cu echipamentele necesare pentru măsurarea puterii active și a puterii reactive, în conformitate cu articolul 15; și

(b)

operatorul de rețea relevant stabilește programul de monitorizare a conformității.

TITLUL V

APLICĂRI ȘI DEROGĂRI

CAPITOLUL 1

Analiza cost-beneficiu

Articolul 48

Identificarea costurilor și beneficiilor generate de aplicarea unor cerințe locurilor de consum existente racordate la sistemul de transport, instalațiilor de distribuție existente racordate la sistemul de transport, sistemelor de distribuție existente și unităților consumatoare existente

(1)   Înainte de aplicarea oricărei cerințe prevăzute în prezentul regulament în cazul locurilor de consum existente racordate la sistemul de transport, al instalațiilor de distribuție existente racordate la sistemul de transport, al sistemelor de distribuție existente și al unităților consumatoare existente în conformitate cu articolul 4 alineatul (3), OTS relevant realizează o comparație calitativă a costurilor și beneficiilor legate de cerința avută în vedere. Această comparație trebuie să țină seama de alternativele disponibile în rețea sau pe piață. OTS relevant poate să întreprindă o analiză cantitativă cost-beneficiu, în conformitate cu alineatele (2)-(5), numai în cazul în care comparația calitativă indică faptul că potențialele beneficii depășesc costurile probabile. În cazul în care costul este considerat mare sau beneficiul este considerat mic, OTS relevant nu poate continua.

(2)   În urma unei evaluări pregătitoare efectuate conform alineatului (1), OTS relevant trebuie să efectueze o analiză cantitativă cost-beneficiu a oricărei cerințe care este avută în vedere pentru aplicarea în cazul locurilor de consum existente racordate la sistemul de transport, al instalațiilor de distribuție existente racordate la sistemul de transport, al sistemelor de distribuție existente și al unităților consumatoare existente care au demonstrat potențiale beneficii în urma etapei pregătitoare în conformitate cu alineatul (1).

(3)   În termen de trei luni de la finalizarea analizei cost-beneficiu, OTS relevant rezumă constatările într-un raport care:

(a)

include analiza cost-beneficiu și o recomandare cu privire la metoda care trebuie abordată;

(b)

include o propunere de perioadă de tranziție pentru aplicarea cerinței în cazul locurilor de consum existente racordate la sistemul de transport, al instalațiilor de distribuție existente racordate la sistemul de transport, al sistemelor de distribuție existente și al unităților consumatoare existente. Această perioadă de tranziție nu trebuie să fie mai mare de doi ani, cu începere de la data deciziei autorității de reglementare sau, după caz, a statului membru cu privire la aplicabilitatea cerinței;

(c)

este supus consultării publice în conformitate cu articolul 9.

(4)   Nu mai târziu de șase luni după terminarea consultării publice, OTS relevant pregătește un raport în care explică rezultatele consultării și face o propunere privind aplicabilitatea cerinței avute în vedere pentru locurile de consum existente racordate la sistemul de transport, instalațiile de distribuție existente racordate la sistemul de transport, sistemele de distribuție existente și unitățile consumatoare existente. Raportul și propunerea se transmit autorității de reglementare sau, după caz, statului membru, iar gestionarul de loc de consum, OD, operatorul de sistem de distribuție închis sau, după caz, terțul este informat cu privire la cuprinsul acestora.

(5)   Propunerea făcută de către OTS relevant autorității de reglementare sau, după caz, statului membru în temeiul alineatului (4) include următoarele elemente:

(a)

o procedură de notificare pentru a demonstra implementarea acestor cerințe de către locurile de consum existente racordate la sistemul de transport, instalațiile de distribuție existente racordate la sistemul de transport, sistemele de distribuție existente și unitățile consumatoare existente utilizate de un loc de consum sau de un sistem de distribuție închis pentru a furniza servicii de consum comandabil operatorilor de rețea relevanți sau OTS relevanți;

(b)

o perioadă de tranziție pentru implementarea cerințelor care va ține seama de clasele de locuri de consum racordate la sistemul de transport, de instalațiile de distribuție racordate la sistemul de transport, de sistemele de distribuție și de unitățile consumatoare utilizate de un loc de consum sau de un sistem de distribuție închis pentru a furniza servicii de consum comandabil operatorilor de rețea relevanți sau OTS relevanți, precum și de eventualele obstacole subiacente în calea implementării eficiente a modificării/modernizării echipamentelor.

Articolul 49

Principiile analizei cost-beneficiu

(1)   Gestionarii de loc de consum, OD și operatorii de sistem de distribuție închis sprijină și contribuie la analiza cost-beneficiu efectuată în conformitate cu articolele 48 și 53 și furnizează datele necesare, solicitate de către operatorul de rețea relevant sau OTS relevant, în termen de trei luni de la primirea solicitării, cu excepția cazului în care se convine altfel de către OTS relevant. Pentru pregătirea unei analize cost-beneficiu de către un gestionar sau un potențial gestionar de loc de consum sau de către un OD/operator de sistem de distribuție închis sau un potențial operator care evaluează o posibilă derogare în temeiul articolului 52, OTS relevant și OD sprijină și contribuie la analiza cost-beneficiu și furnizează datele necesare, solicitate de gestionarul sau de potențialul gestionar de loc de consum sau de OD/operatorul de sistem de distribuție închis sau de potențialul operator, în termen de trei luni de la primirea solicitării, cu excepția cazului în care se convine altfel de către gestionarul sau de potențialul gestionar de loc de consum sau de către OD/operatorul de sistem de distribuție închis sau de potențialul operator.

(2)   Analiza cost-beneficiu se face în conformitate cu următoarele principii:

(a)

OTS relevant, gestionarul sau potențialul gestionar de loc de consum sau OD/operatorul de sistem de distribuție închis sau potențialul operator trebuie să își întemeieze analiza cost-beneficiu pe unul sau mai multe dintre următoarele principii de calcul:

(i)

valoarea actuală netă;

(ii)

rentabilitatea investiției;

(iii)

rata rentabilității;

(iv)

durata de recuperare a investiției;

(b)

OTS relevant, gestionarul sau potențialul gestionar de loc de consum, OD/operatorul de sistem de distribuție închis sau potențialul operator trebuie, de asemenea, să cuantifice beneficiile socio-economice în ceea ce privește îmbunătățirea siguranței în alimentare și include cel puțin:

(i)

reducerea aferentă a probabilității de întrerupere în alimentarea cu energie electrică de-a lungul duratei de viață a modificării;

(ii)

amploarea și durata probabilă a unor astfel de întreruperi în alimentarea cu energie electrică;

(iii)

costul societal al fiecărei ore în care se produc astfel de întreruperi în alimentarea cu energie electrică;

(c)

OTS relevant, gestionarul sau potențialul gestionar de loc de consum, OD/operatorul de sistem de distribuție închis sau potențialul operator trebuie să cuantifice beneficiile pentru piața internă a energiei electrice, pentru comerțul transfrontalier și pentru integrarea energiilor din surse regenerabile, inclusiv, cel puțin:

(i)

răspunsul la abaterile de frecvență;

(ii)

rezervele de echilibrare;

(iii)

furnizarea de putere reactivă;

(iv)

managementul congestiilor;

(v)

măsuri din planul de apărare;

(d)

OTS relevant trebuie să cuantifice costurile aplicării normelor necesare în cazul locurilor de consum existente racordate la sistemul de transport, al instalațiilor de distribuție existente racordate la sistemul de transport, al sistemelor de distribuție existente sau al unităților consumatoare existente, inclusiv, cel puțin:

(i)

costurile directe ocazionate de implementarea unei cerințe;

(ii)

costurile asociate atribuite pierderii oportunității; și

(iii)

costurile aferente modificărilor în operare și mentenanță.

CAPITOLUL 2

Derogări

Articolul 50

Competența de a acorda derogări

(1)   Autoritățile de reglementare pot, la solicitarea unui gestionar sau a unui potențial gestionar de loc de consum, a unui OD/operator de sistem de distribuție închis sau potențial operator, a unui operator de rețea relevant sau a unui OTS relevant, să acorde gestionarilor sau potențialilor gestionari de loc de consum, OD/operatorilor de sistem de distribuție închis sau potențialilor operatori, operatorilor de rețea relevanți sau OTS relevanți derogări de la una sau mai multe dispoziții ale prezentului regulament pentru locurile de consum racordate la sistemul de transport, instalațiile de distribuție racordate la sistemul de transport, sistemele de distribuție și unitățile consumatoare, atât pentru cele noi, cât și pentru cele existente, în conformitate cu articolele 51-53.

(2)   În cazul în care este aplicabil într-un stat membru, derogările pot fi acordate și revocate în conformitate cu articolele 51-53 de către alte autorități decât autoritatea de reglementare.

Articolul 51

Dispoziții generale

(1)   Fiecare autoritate de reglementare stabilește, după consultarea operatorilor de rețea relevanți, a gestionarilor de locuri de consum, a OD, a operatorilor de sistem de distribuție închis și a altor părți interesate care, în opinia autorității de reglementare, sunt afectate de prezentul regulament, criteriile pentru acordarea derogărilor în temeiul articolelor 52 și 53. Autoritatea de reglementare publică criteriile respective pe site-ul său și le transmite Comisiei în termen de nouă luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament. Comisia poate solicita autorității de reglementare să modifice criteriile în cazul în care consideră că acestea nu sunt conforme cu prezentul regulament. Această posibilitate de revizuire și modificare a criteriilor pentru acordarea de derogări nu trebuie să afecteze derogările deja acordate, care se vor aplica în continuare până la data expirării, potrivit deciziei de acordare a derogării.

(2)   În cazul în care consideră că acest lucru este necesar din cauza unei modificări a circumstanțelor referitoare la evoluția cerințelor pentru sistem, autoritatea de reglementare poate revizui și modifica, cel mult o dată pe an, criteriile pentru acordarea de derogări în conformitate cu alineatul (1). Modificarea criteriilor nu se aplică derogărilor pentru care s-a făcut deja o solicitare.

(3)   Autoritatea de reglementare poate decide că locurile de consum racordate la sistemul de transport, instalațiile de distribuție racordate la sistemul de transport, sistemele de distribuție și unitățile consumatoare pentru care a fost prezentată o cerere de derogare în temeiul articolului 52 sau 53 nu trebuie să respecte cerințele prezentului regulament de la care s-a cerut derogarea, de la data depunerii cererii și până la emiterea deciziei autorității de reglementare.

Articolul 52

Cererea de derogare a unui gestionar de loc de consum, a unui operator de sistem de distribuție sau a unui operator de sistem de distribuție închis

(1)   Gestionarii sau potențialii gestionari de loc de consum și OD/operatorii de sistem de distribuție închis sau potențialii operatori pot solicita o derogare de la una sau mai multe dintre cerințele prezentului regulament pentru locuri de consum racordate la sistemul de transport, instalații de distribuție racordate la sistemul de transport, sisteme de distribuție sau unități consumatoare utilizate de un loc de consum sau de un sistem de distribuție închis pentru a furniza servicii de consum comandabil unui operator de rețea relevant sau unui OTS relevant.

(2)   O cerere de derogare se depune la operatorul de rețea relevant și trebuie să includă:

(a)

o identificare a gestionarului sau a potențialului gestionar de loc de consum, a OD/operatorului de sistem de distribuție închis sau a potențialului operator, precum și o persoană de contact pentru toate comunicările;

(b)

o descriere a locului de consum racordat la sistemul de transport, a instalației de distribuție racordate la sistemul de transport, a sistemului de distribuție sau a unității consumatoare pentru care se solicită derogarea;

(c)

o trimitere la dispozițiile prezentului regulament de la care se solicită derogarea și o descriere detaliată a derogării solicitate;

(d)

o motivare detaliată, însoțită de documente justificative și o analiză cost-beneficiu în conformitate cu cerințele de la articolul 49;

(e)

demonstrarea faptului că derogarea solicitată nu ar avea niciun efect advers asupra comerțului transfrontalier.

(3)   În termen de două săptămâni de la primirea unei cereri de derogare, operatorul de rețea relevant îi confirmă gestionarului sau potențialului gestionar de loc de consum, OD/operatorului de sistem de distribuție închis sau potențialului operator dacă cererea este completă. În cazul în care operatorul de rețea relevant consideră că cererea este incompletă, gestionarul sau potențialul gestionar de loc de consum, OD/operatorul de sistem de distribuție închis sau potențialul operator trebuie să prezinte informațiile suplimentare solicitate în termen de o lună de la primirea cererii de informații suplimentare. Dacă gestionarul sau potențialul gestionar de loc de consum, OD/operatorul de sistem de distribuție închis sau potențialul operator nu furnizează informațiile solicitate în acest termen, se consideră că cererea de derogare a fost retrasă.

(4)   Operatorul de rețea relevant, în cooperare cu OTS relevant și orice OD adiacent afectat, evaluează cererea de derogare și analiza cost-beneficiu furnizată, luând în considerare criteriile stabilite de autoritatea de reglementare în temeiul articolului 51.

(5)   În termen de șase luni de la primirea unei cereri de derogare, operatorul de rețea relevant înaintează cererea către autoritatea de reglementare și prezintă respectiva evaluare sau respectivele evaluări elaborate în conformitate cu alineatul (4). Acest termen poate fi prelungit cu o lună dacă operatorul de rețea relevant solicită informații suplimentare din partea gestionarului sau a potențialului gestionar de loc de consum, a OD/operatorului de sistem de distribuție închis sau a potențialului operator, și cu două luni dacă operatorul de rețea relevant solicită OTS relevant să prezinte o evaluare a cererii de derogare.

(6)   Autoritatea de reglementare adoptă o decizie cu privire la orice cerere de derogare în termen de șase luni din ziua următoare primirii cererii. Acest termen poate fi prelungit cu trei luni înainte de expirarea sa dacă autoritatea de reglementare solicită informații suplimentare din partea gestionarului sau a potențialului gestionar de loc de consum, a OD/operatorului de sistem de distribuție închis sau a potențialului operator sau a oricărei alte părți interesate. Perioada suplimentară începe în momentul în care au fost primite informațiile complete.

(7)   Gestionarul sau potențialul gestionar de loc de consum, OD/operatorul de sistem de distribuție închis sau potențialul operator trebuie să prezinte orice alte informații suplimentare solicitate de autoritatea de reglementare în termen de două luni de la depunerea cererii. Dacă gestionarul sau potențialul gestionar de loc de consum, OD/operatorul de sistem de distribuție închis sau potențialul operator nu furnizează informațiile solicitate în acest termen, se consideră că cererea de derogare a fost retrasă, cu excepția cazurilor în care, înainte de expirarea acesteia:

(a)

autoritatea de reglementare decide să ofere o prelungire; sau

(b)

gestionarul sau potențialul gestionar de loc de consum, OD/operatorul de sistem de distribuție închis sau potențialul operator informează autoritatea de reglementare, printr-o cerere motivată, că cererea de derogare este completă.

(8)   Autoritatea de reglementare emite o decizie motivată cu privire la cererea de derogare. În cazul în care autoritatea de reglementare acordă derogarea, aceasta trebuie să specifice durata sa.

(9)   Autoritatea de reglementare notifică decizia sa gestionarului sau potențialului gestionar de loc de consum în cauză, OD/operatorului de sistem de distribuție închis sau potențialului operator, operatorului de rețea relevant și OTS relevant.

(10)   O autoritate de reglementare poate revoca o decizie de acordare a unei derogări în cazul în care circumstanțele și motivele care stau la baza derogării nu se mai aplică sau la recomandarea motivată a Comisiei sau la recomandarea motivată a agenției, în conformitate cu articolul 55 alineatul (2).

(11)   În cazul unităților consumatoare din cadrul unui loc de consum sau al unui sistem de distribuție închis racordat la un nivel de tensiune de 1 000 V sau mai mic, se poate depune o cerere de derogare în temeiul prezentului articol de către un terț, în numele gestionarului sau al potențialului gestionar de loc de consum sau în numele operatorului de sistem de distribuție închis sau al potențialului operator. O astfel de cerere poate fi pentru o singură unitate consumatoare sau pentru mai multe unități consumatoare din cadrul aceluiași loc de consum sau al aceluiași sistem de distribuție închis. În cazul din urmă și cu condiția să se specifice capacitatea maximă cumulată, terțul poate substitui detaliile solicitate la alineatul (2) litera (a) cu propriile date de identificare.

Articolul 53

Cererea de derogare a unui operator de rețea relevant sau a unui OTS relevant

(1)   Operatorii de rețea relevanți sau OTS relevanți pot solicita derogări pentru locuri de consum racordate la sistemul de transport, instalații de distribuție racordate la sistemul de transport, sisteme de distribuție sau unități consumatoare din cadrul unui loc de consum sau al unui sistem de distribuție închis care sunt racordate sau care urmează a fi racordate la rețeaua lor.

(2)   Operatorii de rețea relevanți sau OTS relevanți depun cererile de derogare la autoritatea de reglementare. Fiecare cerere de derogare trebuie să includă:

(a)

identificarea operatorului de rețea relevant sau a OTS relevant, precum și o persoană de contact pentru toate comunicările;

(b)

descrierea locului de consum racordat la sistemul de transport, a instalației de distribuție racordate la sistemul de transport, a sistemului de distribuție sau unității consumatoare pentru care se solicită derogarea, puterea totală instalată și numărul locurilor de consum racordate la sistemul de transport, al instalațiilor de distribuție racordate la sistemul de transport, al sistemelor de distribuție sau al unităților consumatoare;

(c)

cerința sau cerințele prezentului regulament pentru care se solicită o derogare, precum și o descriere detaliată a derogării solicitate;

(d)

motivarea detaliată, însoțită de toate documentele justificative relevante;

(e)

demonstrarea faptului că derogarea solicitată nu ar avea niciun efect advers asupra comerțului transfrontalier;

(f)

o analiză cost-beneficiu în conformitate cu cerințele de la articolul 49. Dacă este cazul, analiza cost-beneficiu se efectuează în coordonare cu OTS relevant și orice OD adiacent.

(3)   În cazul în care cererea de derogare este prezentată de către un OD relevant, autoritatea de reglementare, în termen de două săptămâni din ziua următoare primirii respectivei cereri, solicită OTS relevant să evalueze cererea de derogare din perspectiva criteriilor stabilite de autoritatea de reglementare, în conformitate cu articolul 51.

(4)   În termen de două săptămâni din ziua următoare primirii respectivei cereri de evaluare, OTS relevant confirmă OD relevant dacă cererea de derogare este completă. În cazul în care OTS relevant consideră că cererea este incompletă, OD relevant trebuie să prezinte informațiile suplimentare solicitate în termen de o lună de la primirea cererii de informații suplimentare.

(5)   În termen de șase luni de la primirea unei cereri de derogare, OTS relevant înaintează evaluarea către autoritatea de reglementare, inclusiv documentația pertinentă. Termenul de șase luni poate fi prelungit cu o lună în cazul în care OTS relevant dorește să obțină informații suplimentare din partea OD relevant.

(6)   Autoritatea de reglementare adoptă o decizie cu privire la o cerere de derogare în termen de șase luni din ziua următoare primirii cererii. Atunci când cererea de derogare se depune de către OD relevant, termenul de șase luni începe din ziua următoare datei primirii evaluării OTS relevant în conformitate cu alineatul (5).

(7)   Termenul de șase luni menționat la alineatul (6) poate fi prelungit înainte de expirare cu o perioadă suplimentară de trei luni în cazul în care autoritatea de reglementare solicită informații suplimentare din partea operatorului de rețea relevant care solicită derogarea sau a oricărei alte părți interesate. Termenul suplimentar începe în ziua următoare datei primirii informațiilor complete.

Operatorul de rețea relevant trebuie să prezinte orice informații suplimentare solicitate de autoritatea de reglementare în termen de două luni de la data depunerii cererii. În cazul în care operatorul de rețea relevant nu furnizează informațiile suplimentare solicitate în termenul respectiv, cererea de derogare se consideră retrasă cu excepția cazurilor în care, înainte de expirarea acesteia:

(a)

autoritatea de reglementare decide să ofere o prelungire; sau

(b)

operatorul de rețea relevant informează autoritatea de reglementare, printr-o cerere motivată, că cererea de derogare este completă.

(8)   Autoritatea de reglementare emite o decizie motivată cu privire la cererea de derogare. În cazul în care autoritatea de reglementare acordă derogarea, aceasta trebuie să specifice durata sa.

(9)   Autoritatea de reglementare notifică decizia sa operatorului de rețea relevant care solicită derogarea, OTS relevant și agenției.

(10)   Autoritățile de reglementare pot stabili cerințe suplimentare privind pregătirea cererilor de derogare de către operatorii de rețea relevanți. În acest sens, autoritățile de reglementare iau în considerare delimitarea dintre sistemul de transport și sistemul de distribuție la nivel național și se consultă cu operatorii de rețea, cu gestionarii de loc de consum și cu părțile interesate, inclusiv cu fabricanții.

(11)   O autoritate de reglementare poate revoca o decizie de acordare a unei derogări în cazul în care circumstanțele și motivele care stau la baza derogării nu se mai aplică sau la recomandarea motivată a Comisiei sau la recomandarea motivată a agenției, în conformitate cu articolul 55 alineatul (2).

Articolul 54

Registrul derogărilor de la cerințele prezentului regulament

(1)   Autoritatea de reglementare menține un registru cu toate derogările pe care le-a acordat sau refuzat și prezintă agenției un registru consolidat și actualizat cel puțin o dată la șase luni, a cărui copie se transmite ENTSO-E.

(2)   Registrul conține, în special:

(a)

cerința sau cerințele pentru care este acordată sau refuzată derogarea;

(b)

conținutul derogării;

(c)

motivele acordării sau neacordării derogării;

(d)

consecințele acordării derogării.

Articolul 55

Monitorizarea derogărilor

(1)   Agenția monitorizează procedura de acordare a derogărilor, în cooperare cu autoritățile de reglementare sau cu autoritățile relevante ale statului membru. Autoritățile respective sau autoritățile relevante ale statului membru furnizează agenției toate informațiile necesare în acest scop.

(2)   Agenția poate emite o recomandare motivată adresată unei autorități de reglementare pentru revocarea unei derogări pe motivul lipsei justificării. Comisia poate emite o recomandare motivată adresată unei autorități de reglementare sau unei autorități relevante a statului membru pentru revocarea unei derogări pe motivul lipsei justificării.

(3)   Comisia poate solicita agenției să prezinte un raport privind punerea în aplicare a alineatelor (1) și (2) și să ofere motive pentru solicitarea sau nesolicitarea revocării derogării.

TITLUL VI

ORIENTĂRI FĂRĂ CARACTER OBLIGATORIU ȘI MONITORIZAREA PUNERII ÎN APLICARE

Articolul 56

Recomandări fără caracter obligatoriu în ceea ce privește punerea în aplicare

(1)   Până cel târziu la șase luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, ENTSO-E întocmește și furnizează ulterior, o dată la doi ani, recomandări scrise fără caracter obligatoriu pentru membrii săi și alți operatori de rețea în ceea ce privește elementele prezentului regulament care necesită decizii naționale. ENTSO-E trebuie să publice aceste recomandări pe site-ul său de internet.

(2)   ENTSO-E trebuie să consulte părțile interesate atunci când emite recomandări fără caracter obligatoriu.

(3)   Recomandările fără caracter obligatoriu trebuie să explice aspectele tehnice, condițiile și relațiile de interdependență care trebuie luate în considerare la aplicarea cerințelor prezentului regulament la nivel național.

Articolul 57

Monitorizare

(1)   ENTSO-E monitorizează punerea în aplicare a prezentului regulament, în conformitate cu articolul 8 alineatul (8) din Regulamentul (CE) nr. 714/2009. Monitorizarea va include, în special, următoarele aspecte:

(a)

identificarea oricăror divergențe în ceea ce privește punerea în aplicare la nivel național a prezentului regulament;

(b)

evaluarea păstrării valabilității valorilor și domeniilor menționate în cerințele aplicabile locurilor de consum racordate la sistemul de transport, instalațiilor de distribuție racordate la sistemul de transport, sistemelor de distribuție și unităților consumatoare în temeiul prezentului regulament.

(2)   Agenția, în cooperare cu ENTSO-E, elaborează în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament o listă a informațiilor relevante care trebuie comunicate agenției de către ENTSO-E, în conformitate cu articolul 8 alineatul (9) și cu articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 714/2009. Lista informațiilor relevante poate face obiectul unor actualizări. ENTSO-E menține o arhivă de date electronice cuprinzătoare și într-un format standardizat, cu informațiile solicitate de către agenție.

(3)   OTS relevanți prezintă ENTSO-E informațiile necesare pentru îndeplinirea sarcinilor menționate la alineatele (1) și (2).

Pe baza unei solicitări a autorității de reglementare, OD furnizează OTS informațiile menționate la alineatul (2), cu excepția cazului în care informațiile sunt obținute deja de autoritățile de reglementare, de agenție sau de ENTSO-E în legătură cu sarcinile lor de monitorizare a punerii în aplicare, cu obiectivul de a se evita dublarea informației.

(4)   Dacă stabilește că există domenii aflate sub incidența prezentului regulament în care, pe baza evoluției pieței sau pe baza experienței dobândite în aplicarea prezentului regulament, este recomandabilă o armonizare suplimentară a cerințelor din prezentul regulament, ENTSO-E sau agenția propune proiecte de modificare a prezentului regulament, în conformitate cu articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 714/2009.

TITLUL VII

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 58

Modificarea contractelor și a termenilor și condițiilor generale

(1)   Autoritățile de reglementare se asigură că toate clauzele contractuale, termenii și condițiile generale pertinente privind racordarea la rețea a noilor locuri de consum racordate la sistemul de transport, a noilor instalații de distribuție racordate la sistemul de transport, a noilor sisteme de distribuție și a noilor unități consumatoare sunt puse în conformitate cu cerințele prezentului regulament.

(2)   Toate clauzele contractuale și termenii și condițiile generale pertinente privind racordarea la rețea a locurilor de consum existente racordate la sistemul de transport, a instalațiilor de distribuție existente racordate la sistemul de transport, a sistemelor de distribuție existente și a unităților consumatoare existente care fac obiectul unor cerințe sau al tuturor cerințelor prezentului regulament în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) se modifică pentru a se conforma cerințelor din prezentul regulament. Clauzele pertinente se modifică în termen de trei ani de la decizia autorității de reglementare sau a statului membru, potrivit articolului 4 alineatul (1).

(3)   Autoritățile de reglementare se asigură că acordurile dintre operatorii de rețea și gestionarii de locuri de consum noi sau existente sau operatorii de sisteme de distribuție noi sau existente care fac obiectul prezentului regulament și care se referă la cerințele pentru racordarea la rețea a locurilor de consum racordate la sistemul de transport, a instalațiilor de distribuție racordate la sistemul de transport, a sistemelor de distribuție și a unităților consumatoare utilizate de un loc de consum sau de un sistem de distribuție închis pentru a furniza servicii de consum comandabil unui operator de rețea relevant și unui OTS relevant, în special în codurile naționale de rețea, reflectă cerințele prevăzute în prezentul regulament.

Articolul 59

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Fără a aduce atingere articolului 4 alineatul (2) litera (b) și articolelor 6, 51, 56 și 57, cerințele prezentului regulament se aplică după trei ani de la data publicării.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 17 august 2016.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 211, 14.8.2009, p. 15.

(2)  Directiva 2009/72/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piața internă a energiei electrice și de abrogare a Directivei 2003/54/CE (JO L 211, 14.8.2009, p. 55).

(3)  Directiva 98/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iunie 1998 referitoare la procedura de furnizare de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice (JO L 204, 21.7.1998, p. 37).

(4)  Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficiența energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE și 2010/30/UE și de abrogare a Directivelor 2004/8/CE și 2006/32/CE (JO L 315, 14.11.2012, p. 1).

(5)  Regulamentul (UE) 2015/1222 al Comisiei din 24 iulie 2015 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacităților și gestionarea congestiilor (JO L 197, 25.7.2015, p. 24).

(6)  Regulamentul (UE) 2016/631 al Comisiei din 14 aprilie 2016 de instituire a unui cod de rețea privind cerințele pentru racordarea la rețea a instalațiilor de generare (JO L 112, 27.4.2016, p. 1).

(7)  Regulamentul (UE) nr. 543/2013 al Comisiei din 14 iunie 2013 privind transmiterea și publicarea datelor pe piețele energiei electrice și de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 714/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 163, 15.6.2013, p. 1).


ANEXA I

Domeniile de frecvență și perioadele de timp menționate la articolul 12 alineatul (1)

Zonă sincronă

Domeniul de frecvență

Perioadă de funcționare

Europa continentală

47,5 Hz-48,5 Hz

A se preciza de către fiecare OTS, dar nu mai puțin de 30 de minute

48,5 Hz-49,0 Hz

A se preciza de către fiecare OTS, dar nu mai mică de perioada pentru 47,5 Hz-48,5 Hz.

49,0 Hz-51,0 Hz

Nelimitată

51,0 Hz-51,5 Hz

30 de minute

Europa de Nord

47,5 Hz-48,5 Hz

30 de minute

48,5 Hz-49,0 Hz

A se preciza de către fiecare OTS, dar nu mai puțin de 30 de minute

49,0 Hz-51,0 Hz

Nelimitată

51,0 Hz-51,5 Hz

30 de minute

Regatul Unit

47,0 Hz-47,5 Hz

20 de secunde

47,5 Hz-48,5 Hz

90 de minute

48,5 Hz-49,0 Hz

A se preciza de către fiecare OTS, dar nu mai puțin de 90 de minute

49,0 Hz-51,0 Hz

Nelimitată

51,0 Hz-51,5 Hz

90 de minute

51,5 Hz-52,0 Hz

15 minute

Irlanda și Irlanda de Nord

47,5 Hz-48,5 Hz

90 de minute

48,5 Hz-49,0 Hz

A se preciza de către fiecare OTS, dar nu mai puțin de 90 de minute

49,0 Hz-51,0 Hz

Nelimitată

51,0 Hz-51,5 Hz

90 de minute

Zona baltică

47,5 Hz-48,5 Hz

A se preciza de către fiecare OTS, dar nu mai puțin de 30 de minute

48,5 Hz-49,0 Hz

A se preciza de către fiecare OTS, dar nu mai mică de perioada pentru 47,5 Hz-48,5 Hz.

49,0 Hz-51,0 Hz

Nelimitată

51,0 Hz-51,5 Hz

A se preciza de către fiecare OTS, dar nu mai puțin de 30 de minute

Tabelul arată perioadele minime pentru care un loc de consum racordat la sistemul de transport, un loc de distribuție racordat la sistemul de transport sau un sistem de distribuție trebuie să fie capabil să funcționeze la frecvențe diferite, care se abat de la o valoare nominală, fără deconectare de la rețea.


ANEXA II

Domeniile de tensiune și perioadele de timp menționate la articolul 13 alineatul (1)

Zonă sincronă

Domeniu de tensiune

Perioadă de funcționare

Europa continentală

0,90 pu-1,118 pu

Nelimitată

1,118 pu-1,15 pu

A se preciza de către fiecare OTS, dar nu mai puțin de 20 de minute și nu mai mult de 60 de minute

Europa de Nord

0,90 pu-1,05 pu

Nelimitată

1,05 pu-1,10 pu

60 de minute

Regatul Unit

0,90 pu-1,10 pu

Nelimitată

Irlanda și Irlanda de Nord

0,90 pu-1,118 pu

Nelimitată

Zona baltică

0,90 pu-1,118 pu

Nelimitată

1,118 pu-1,15 pu

20 de minute

Tabelul arată perioadele minime pentru care un loc de consum racordat la sistemul de transport, un loc de distribuție racordat la sistemul de transport sau un sistem de distribuție racordat la sistemul de transport trebuie să fie capabil să funcționeze fără deconectare la tensiuni de rețea care se abat de la valoarea de referință 1 pu în punctul de racordare, în cazul în care tensiunea considerată pentru valorile unitare pu este egală cu sau mai mare de 110 kV și de până la 300 kV (exclusiv).

Zonă sincronă

Domeniu de tensiune

Perioadă de funcționare

Europa continentală

0,90 pu-1,05 pu

Nelimitată

1,05 pu-1,10 pu

A se preciza de către fiecare OTS, dar nu mai puțin de 20 de minute și nu mai mult de 60 de minute

Europa de Nord

0,90 pu-1,05 pu

Nelimitată

1,05 pu-1,10 pu

A se preciza de către fiecare OTS, dar nu mai mult de 60 de minute

Regatul Unit

0,90 pu-1,05 pu

Nelimitată

1,05 pu-1,10 pu

15 minute

Irlanda și Irlanda de Nord

0,90 pu-1,05 pu

Nelimitată

Zona baltică

0,90 pu-1,097 pu

Nelimitată

1,097 pu-1,15 pu

20 de minute

Tabelul arată perioadele minime pentru care un loc de consum racordat la sistemul de transport, un loc de distribuție racordat la sistemul de transport sau un sistem de distribuție racordat la sistemul de transport trebuie să fie capabil să funcționeze fără deconectare la tensiuni de rețea care se abat de la valoarea de referință 1 pu în punctul de racordare, în cazul în care tensiunea considerată pentru valorile unitare pu este între 300 kV și 400 kV (inclusiv).


18.8.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 223/55


REGULAMENTUL (UE) 2016/1389 AL COMISIEI

din 17 august 2016

de autorizare a unei mențiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare, care se referă la dezvoltarea și sănătatea copiilor

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind mențiunile nutriționale și de sănătate înscrise pe produsele alimentare (1), în special articolul 17 alineatul (3),

întrucât:

(1)

În temeiul Regulamentului (CE) nr. 1924/2006, mențiunile de sănătate înscrise pe produsele alimentare sunt interzise, cu excepția situațiilor în care ele sunt autorizate de Comisie în conformitate cu regulamentul respectiv și incluse într-o listă cu mențiuni permise.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 prevede, de asemenea, că cererile de autorizare a mențiunilor de sănătate pot fi trimise de către operatorii economici din sectorul alimentar autorității naționale competente a unui stat membru. Autoritatea națională competentă trebuie să trimită cererile valabile Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA), denumită în continuare „autoritatea”.

(3)

După primirea unei cereri, autoritatea trebuie să informeze fără întârziere celelalte state membre și Comisia cu privire la cerere și să emită un aviz cu privire la mențiunea de sănătate în cauză.

(4)

Comisia trebuie să decidă cu privire la autorizarea mențiunilor de sănătate, ținând seama de avizul emis de autoritate.

(5)

Ca urmare a unei cereri din partea VAB-nutrition, transmisă în temeiul articolului 14 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006, autorității i s-a solicitat să emită un aviz cu privire la o mențiune de sănătate referitoare la vitamina D și contribuția acesteia la funcționarea normală a sistemului imunitar [Întrebarea nr. EFSA-Q-2014-00826 (2)]. Mențiunea propusă de solicitant a fost formulată după cum urmează: „Vitamina D contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar”.

(6)

La data de 13 mai 2015, Comisia și statele membre au primit avizul științific din partea autorității, care a concluzionat că a fost stabilită existența unei relații cauză-efect între consumul de vitamina D și contribuția la funcționarea normală a sistemului imunitar al copiilor. În consecință, o mențiune de sănătate care reflectă această concluzie ar trebui considerată conformă cu cerințele Regulamentului (CE) nr. 1924/2006 și ar trebui inclusă pe lista Uniunii cu mențiunile permise.

(7)

Articolul 16 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 prevede că un aviz în favoarea autorizării unei mențiuni de sănătate trebuie să includă anumite informații. În consecință, informațiile respective ar trebui să fie indicate în anexa la prezentul regulament în ceea ce privește mențiunile autorizate și să includă, după caz, formularea revizuită a mențiunilor, condițiile specifice de utilizare a mențiunilor, precum și, dacă este cazul, condițiile sau restricțiile de utilizare a produsului alimentar și/sau o indicație sau o avertizare suplimentară, în conformitate cu normele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 și cu avizele autorității.

(8)

Unul dintre obiectivele Regulamentului (CE) nr. 1924/2006 este acela de a asigura veridicitatea, claritatea, fiabilitatea și utilitatea mențiunilor de sănătate pentru consumator și faptul că formularea și prezentarea sunt luate în considerare în acest sens. Prin urmare, atunci când formularea mențiunilor are același înțeles pentru consumatori cu cel al unei mențiuni de sănătate autorizate, deoarece demonstrează aceeași relație care există între o categorie de produse alimentare, un produs alimentar sau unul dintre constituenții acestuia și sănătate, acestea ar trebui să facă obiectul acelorași condiții de utilizare indicate în anexa la prezentul regulament.

(9)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt în conformitate cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Mențiunea de sănătate cuprinsă în anexa la prezentul regulament poate fi înscrisă pe produsele alimentare comercializate pe piața Uniunii în conformitate cu condițiile prevăzute în anexa respectivă.

(2)   Mențiunea de sănătate menționată la alineatul (1) se include pe lista Uniunii cu mențiunile permise, prevăzută la articolul 14 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 17 august 2016.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 404, 30.12.2006, p. 9.

(2)  EFSA Journal 2015; 13(5):4096.


ANEXĂ

Mențiune de sănătate permisă

Cerere – Dispoziții relevante din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006

Solicitant – Adresă

Nutrient, substanță, produs alimentar sau categorie de produse alimentare

Mențiune

Condiții de utilizare a mențiunii

Condiții și/sau restricții de utilizare a produsului alimentar și/sau indicații sau avertizări suplimentare

Trimitere la avizul EFSA

Articolul 14 alineatul (1) litera (b) – mențiune de sănătate referitoare la dezvoltarea și sănătatea copiilor

VAB-nutrition, 1 rue Claude Danziger, 63100 Clermont-Ferrand, Franța.

Vitamina D

Vitamina D contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar al copiilor.

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de vitamina D, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

Q- 2014-00826


18.8.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 223/58


REGULAMENTUL (UE) 2016/1390 AL COMISIEI

din 17 august 2016

de refuzare a autorizării unei mențiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare, care se referă la dezvoltarea și sănătatea copiilor

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind mențiunile nutriționale și de sănătate înscrise pe produsele alimentare (1), în special articolul 17 alineatul (3),

întrucât:

(1)

În temeiul Regulamentului (CE) nr. 1924/2006, mențiunile de sănătate înscrise pe produsele alimentare sunt interzise, cu excepția cazului în care sunt autorizate de Comisie în conformitate cu regulamentul respectiv și sunt incluse într-o listă cu mențiuni permise.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 prevede, de asemenea, că cererile de autorizare a mențiunilor de sănătate pot fi trimise de către operatorii din sectorul alimentar autorității naționale competente a unui stat membru. Autoritatea națională competentă trebuie să trimită cererile valabile Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA), denumită în continuare „autoritatea”.

(3)

După primirea unei cereri, autoritatea trebuie să informeze fără întârziere celelalte state membre și Comisia cu privire la cerere și să emită un aviz cu privire la mențiunea de sănătate în cauză.

(4)

Comisia trebuie să decidă cu privire la autorizarea mențiunilor de sănătate, ținând cont de avizul emis de autoritate.

(5)

În urma unei cereri din partea Vifor Ltd, prezentată în temeiul articolului 14 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006, autorității i s-a solicitat să emită un aviz cu privire la o mențiune de sănătate referitoare la relația dintre Equazen eye q® și îmbunătățirea capacității de a citi [Întrebarea nr. EFSA-Q-2014-00462 (2)]. Mențiunea propusă de solicitant a fost formulată după cum urmează: „Equazen eye q® (compoziție de EPA:DHA:GLA în raport de 9:3:1) îmbunătățește capacitatea de a citi și funcțiile cognitive conexe la copii.”

(6)

La data de 13 octombrie 2015, Comisia și statele membre au primit avizul științific al autorității, care a concluzionat că nu s-a stabilit o relație cauză-efect între consumul de Equazen eye q®, o combinație de EPA, DHA și GLA (în raport masic de 9:3:1), și îmbunătățirea capacității de a citi la copii. În consecință, având în vedere că mențiunea nu îndeplinește cerințele Regulamentului (CE) nr. 1924/2006, ea ar trebui să nu fie autorizată.

(7)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt în conformitate cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Mențiunea de sănătate prezentată în anexa la prezentul regulament nu se include în lista Uniunii cu mențiuni permise, astfel cum se prevede la articolul 14 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 17 august 2016.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 404, 30.12.2006, p. 9.

(2)  EFSA Journal 2015;13(10):4251.


ANEXĂ

Mențiune de sănătate respinsă

Cerere – Dispoziții relevante din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006

Nutrient, substanță, produs alimentar sau categorie de produse alimentare

Mențiune

Trimitere la avizul EFSA

Articolul 14 alineatul (1) litera (b): mențiune de sănătate referitoare la dezvoltarea și sănătatea copiilor

Equazen eye q®

Equazen eye q® (compoziție de EPA:DHA:GLA în raport de 9:3:1) îmbunătățește capacitatea de a citi și funcțiile cognitive conexe la copii.

Q-2014-00462


18.8.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 223/60


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/1391 AL COMISIEI

din 17 august 2016

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește sectorul fructelor și legumelor și sectorul fructelor și legumelor prelucrate (2), în special articolul 136 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din cadrul Rundei Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XVI la regulamentul respectiv.

(2)

Valoarea forfetară de import se calculează în fiecare zi lucrătoare, în conformitate cu articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011, ținând seama de datele zilnice variabile. Prin urmare, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 136 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 17 august 2016.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Jerzy PLEWA

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Codul NC

Codul țării terțe (1)

Valoarea forfetară de import

0702 00 00

MA

153,9

ZZ

153,9

0707 00 05

TR

116,3

ZZ

116,3

0709 93 10

TR

137,2

ZZ

137,2

0805 50 10

AR

189,9

CL

133,5

MA

99,8

TR

156,0

UY

201,5

ZA

170,1

ZZ

158,5

0806 10 10

EG

224,7

TR

150,9

ZZ

187,8

0808 10 80

AR

106,2

BR

102,1

CL

114,8

CN

125,7

NZ

129,4

US

141,5

UY

93,8

ZA

91,2

ZZ

113,1

0808 30 90

AR

118,0

CL

142,9

TR

145,3

ZA

118,7

ZZ

131,2

0809 30 10 , 0809 30 90

TR

122,9

ZZ

122,9


(1)  Nomenclatura țărilor stabilită prin Regulamentul (UE) nr. 1106/2012 al Comisiei din 27 noiembrie 2012 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 471/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare privind comerțul exterior cu țările terțe, în ceea ce privește actualizarea nomenclatorului țărilor și teritoriilor (JO L 328, 28.11.2012, p. 7). Codul „ZZ” desemnează „alte origini”.