ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 161

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 59
18 iunie 2016


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

ACORDURI INTERNAŢIONALE

 

*

Informare privind semnarea Protocolului la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Libaneză, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană

1

 

*

Informare privind intrarea în vigoare a Acordului de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Georgia, pe de altă parte

1

 

*

Informare privind intrarea în vigoare a Acordului de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte

1

 

*

Decizia (UE) 2016/971 a Consiliului din 17 iunie 2016 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a unui acord sub forma unei declarații privind extinderea comerțului cu produse ale tehnologiei informației (ATI)

2

 

 

Declarație privind extinderea comerțului cu produse ale tehnologiei informației

4

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/972 al Comisiei din 17 iunie 2016 privind autorizarea L-argininei produse de Corynebacterium glutamicum KCTC 10423BP ca aditiv furajer pentru hrana tuturor speciilor de animale ( 1 )

18

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/973 al Comisiei din 17 iunie 2016 privind autorizarea bislizinatului de zinc ca aditiv furajer în hrana tuturor speciilor de animale ( 1 )

21

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/974 al Comisiei din 17 iunie 2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

25

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/975 al Comisiei din 17 iunie 2016 de stabilire a cantităților care urmează să fie adăugate la cantitatea fixată pentru subperioada 1 octombrie-31 decembrie 2016 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 539/2007 în sectorul ouălor și al ovalbuminelor

27

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/976 al Comisiei din 17 iunie 2016 de stabilire a cantităților care urmează să fie adăugate la cantitatea fixată pentru subperioada 1 octombrie-31 decembrie 2016 în cadrul contingentului tarifar deschis prin Regulamentul (CE) nr. 536/2007 pentru carnea de pasăre originară din Statele Unite ale Americii

29

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/977 al Comisiei din 17 iunie 2016 de stabilire a cantităților care urmează să fie adăugate la cantitatea fixată pentru subperioada 1 octombrie-31 decembrie 2016 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2077 pentru ouăle, produsele din ouă și albuminele originare din Ucraina

31

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/978 al Comisiei din 17 iunie 2016 de stabilire a cantităților care urmează să fie adăugate la cantitatea fixată pentru subperioada 1 octombrie-31 decembrie 2016 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 1384/2007 în sectorul cărnii de pasăre originare din Israel

33

 

 

DECIZII

 

*

Decizia (UE) 2016/979 a Consiliului din 20 mai 2016 privind aderarea Croației la Convenția elaborată în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, cu privire la asistența reciprocă și cooperarea între administrațiile vamale

35

 

*

Decizia (UE) 2016/980 a Consiliului din 14 iunie 2016 de numire a cinci membri și a șase supleanți propuși de Republica Bulgaria în cadrul Comitetului Regiunilor

37

 

*

Decizia (UE, Euratom) 2016/981 a Consiliului din 16 iunie 2016 de numire a unui membru în cadrul Curții de Conturi

39

 

*

Decizia (PESC) 2016/982 a Consiliului din 17 iunie 2016 de modificare a Deciziei 2014/386/PESC privind măsuri restrictive ca răspuns la anexarea ilegală a Crimeei și a Sevastopolului

40

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Regulamentul (UE) nr. 748/2012 al Comisiei din 3 august 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare privind certificarea pentru navigabilitate și mediu a aeronavelor și a produselor, pieselor și echipamentelor aferente, precum și certificarea organizațiilor de proiectare și producție ( JO L 224, 21.8.2012 )

41

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

ACORDURI INTERNAŢIONALE

18.6.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 161/1


Informare privind semnarea Protocolului la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Libaneză, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană

Protocolul sus-menționat dintre Uniunea Europeană și Republica Libaneză a fost semnat la Bruxelles la 28 aprilie 2016.


18.6.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 161/1


Informare privind intrarea în vigoare a Acordului de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Georgia, pe de altă parte

Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Georgia, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 27 iunie 2014 (1), intră în vigoare la data de 1 iulie 2016 în conformitate cu articolul 431 alineatul (2) al acordului, având în vedere faptul că ultimul instrument de ratificare sau aprobare a fost depus la data de 23 mai 2016.


(1)  JO L 261, 30.8.2014, p. 4.


18.6.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 161/1


Informare privind intrarea în vigoare a Acordului de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte

Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 27 iunie 2014 (1), intră în vigoare la data de 1 iulie 2016 în conformitate cu articolul 464 alineatul (2) al acordului, având în vedere faptul că ultimul instrument de ratificare sau aprobare a fost depus la data de 23 mai 2016.


(1)  JO L 260, 30.8.2014, p. 4.


18.6.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 161/2


DECIZIA (UE) 2016/971 A CONSILIULUI

din 17 iunie 2016

privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a unui acord sub forma unei declarații privind extinderea comerțului cu produse ale tehnologiei informației (ATI)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 207 alineatul (4) primul paragraf, coroborat cu articolul 218 alineatul (6) litera (a) punctul (v),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere aprobarea Parlamentului European (1),

întrucât:

(1)

Declarația ministerială privind comerțul cu produse ale tehnologiei informației, denumită în mod curent Acordul privind tehnologia informației („ATI”), a fost adoptată la Singapore, la 13 decembrie 1996. La punctul 3 din anexa la ATI se prevede că participanții se reunesc periodic sub egida Consiliului pentru comerțul cu mărfuri al Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) pentru a revizui gama de produse, pentru a stabili prin consens dacă, ținând seama de progresul tehnologic, de experiența acumulată prin aplicarea concesiilor tarifare sau de modificările aduse nomenclaturii SA, apendicele la anexa menționată ar trebui să fie modificate astfel încât să includă produse suplimentare.

(2)

La 8 iulie 2009, Consiliul a autorizat Comisia să negocieze o revizuire a ATI, în vederea extinderii gamei de produse vizate, cu scopul de a reflecta progresul tehnologic și convergența.

(3)

Negocierile privind extinderea ATI au fost purtate de către Comisie în consultare cu comitetul special instituit în temeiul articolului 207 alineatul (3) din tratat.

(4)

La 28 iulie 2015, participanții la negocieri au emis o declarație privind extinderea comerțului cu produse ale tehnologiei informației (denumită în continuare „declarația privind extinderea ATI”), care prezintă rezultatele negocierilor.

(5)

În cadrul celei de a 10-a Conferințe ministeriale a OMC, care s-a ținut la Nairobi, din 15 până în 18 decembrie 2015, participanții la negocieri au emis, la 16 decembrie 2015, o declarație ministerială privind extinderea comerțului cu produse ale tehnologiei informației (WT/MIN 15/25) (denumită în continuare „declarația ministerială”) prin care sprijină și deschid spre acceptare declarația privind extinderea ATI, în conformitate cu punctul 9 din declarația ministerială. De asemenea, declarația ministerială specifică faptul că participanții la negocieri sunt de acord cu proiectele de liste transmise de fiecare dintre ei, în conformitate cu punctul 5 din declarația privind extinderea ATI, și incluse în documentul OMC G/MA/W/117.

(6)

Acordul sub forma unei declarații privind extinderea ATI ar trebui să fie aprobat în numele Uniunii, împreună cu lista Uniunii și cu listele transmise de alți participanți la negocieri, care sunt incluse în documentul OMC G/MA/W/117.

(7)

În conformitate cu declarația privind extinderea ATI, Uniunea ar trebui să transmită OMC modificările necesare la lista sa anexată la Acordul General pentru Tarife și Comerț 1994 („GATT 1994”), așa cum apar în lista CLXXIII a Uniunii (G/MA/TAR/RS/357/corr.1),

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Prin prezenta decizie se aprobă, în numele Uniunii Europene, declarația privind extinderea ATI și listele transmise în conformitate cu punctul 5.

Textul declarației privind extinderea ATI și apendicele sale se anexează la prezenta decizie.

Articolul 2

Comisia este autorizată să transmită Organizației Mondiale a Comerțului modificările necesare la lista Uniunii anexată la GATT 1994, așa cum apar în lista CLXXIII a Uniunii (G/MA/TAR/RS/357/corr.1).

Articolul 3

Președintele Consiliului numește persoana sau persoanele împuternicite să depună, în numele Uniunii, instrumentul de acceptare, astfel cum se prevede la punctul 9 din declarația privind extinderea ATI (2).

Articolul 4

Declarația privind extinderea ATI nu se interpretează în sensul că ar conferi drepturi sau ar impune obligații care pot fi invocate direct în fața instanțelor judecătorești ale Uniunii sau ale statelor membre.

Articolul 5

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Luxemburg, 17 iunie 2016.

Pentru Consiliu

Președintele

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM


(1)  Aprobarea din 8 iunie 2016 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

(2)  Data intrării în vigoare a acordului se va publica în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene prin grija Secretariatului General al Consiliului.


18.6.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 161/4


DECLARAȚIE PRIVIND EXTINDEREA COMERȚULUI CU PRODUSE ALE TEHNOLOGIEI INFORMAȚIEI

Următorii membri ai Organizației Mondiale a Comerțului („OMC”), care au fost de acord cu extinderea comerțului cu produse ale tehnologiei informației (denumiți în continuare „părțile”)

 

Albania

 

Australia

 

Canada

 

China

 

Costa Rica

 

Uniunea Europeană

 

Guatemala

 

Hong Kong, China

 

Islanda

 

Israel

 

Japonia

 

Coreea

 

Malaysia

 

Muntenegru

 

Noua Zeelandă

 

Norvegia

 

Filipine

 

Singapore

 

Elveția (1)

 

Teritoriul vamal distinct Taiwan, Penghu, Kinmen și Matsu

 

Thailanda

 

Statele Unite

Declară următoarele:

1.

Fiecare parte consolidează și elimină taxele vamale și alte taxe și impuneri de orice natură, în sensul articolului II:1 litera (b) din Acordul General pentru Tarife și Comerț din 1994, după cum se specifică în continuare, pentru următoarele produse:

(a)

toate produsele clasificate la subpozițiile din Sistemul Armonizat (SA) 2007, enumerate în apendicele A la prezenta declarație; și

(b)

toate produsele menționate în apendicele B la prezenta declarație, indiferent dacă sunt sau nu incluse în apendicele A.

Eșalonare

2.

Părțile aplică patru reduceri anuale egale ale taxelor vamale, eșalonate pe o perioadă standard de trei ani, începând cu 2016 și încheindu-se în 2019, cu excepția cazurilor în care părțile convin altfel și recunoscând că, în circumstanțe limitate, poate fi necesară o extindere a perioadei de eșalonare a reducerilor. În fiecare tranșă, rata redusă ar trebui rotunjită la prima zecimală. Fiecare parte include angajamente cu privire la eșalonarea pentru fiecare produs în lista de concesii tarifare la Acordul General pentru Tarife și Comerț din 1994 („listă de concesii tarifare”).

Punere în aplicare

3.

Cu excepția cazurilor în care s-a convenit altfel și sub rezerva îndeplinirii cerințelor privind procedurile interne, fiecare parte elimină toate taxele vamale și alte taxe și impuneri de orice natură pentru produsele enumerate în apendice, după cum urmează:

(a)

eliminarea taxelor vamale în tranșe egale, prima astfel de reducere a ratei efectuându-se nu mai târziu de 1 iulie 2016, a doua nu mai târziu de 1 iulie 2017, a treia nu mai târziu de 1 iulie 2018, iar eliminarea taxelor vamale se realizează nu mai târziu de 1 iulie 2019; și

(b)

eliminarea unor astfel de taxe și impuneri de orice natură, în sensul articolului II:1 litera (b) din Acordul General pentru Tarife și Comerț din 1994, se realizează până la 1 iulie 2016.

Accelerarea punerii în aplicare

4.

Părțile încurajează eliminarea autonomă imediată a taxelor vamale sau punerea în aplicare accelerată înainte de datele stabilite la punctul 3 de mai sus, de exemplu, pentru produsele cu taxe vamale relativ reduse.

Calendarul stabilirii listelor

5.

Cât de curând posibil și nu mai târziu de 30 octombrie 2015, fiecare parte le oferă celorlalte părți un proiect de listă care să cuprindă: (a) detaliile cu privire la modul în care tratamentul tarifar adecvat este prevăzut în lista de concesiuni tarifare; și (b) o listă detaliată cu subpozițiile din SA vizate pentru produsele menționate în apendicele B, prevăzută și cu o notă preliminară care să indice faptul că astfel de produse beneficiază de scutirea de taxe vamale, indiferent de poziția la care sunt clasificate în SA. Fiecare proiect de listă este revizuit și aprobat de către părți prin consens, luând în considerare îngrijorările exprimate de părți în cadrul negocierilor. Acest proces de revizuire ar trebui să fie finalizat nu mai târziu de 4 decembrie 2015.

6.

După finalizarea acestui proces de revizuire pentru orice proiect de listă de acest fel, partea respectivă prezintă lista sa aprobată, sub rezerva îndeplinirii cerințelor privind procedurile interne, ca modificare a listei sale de concesiuni, în conformitate cu Decizia din 26 martie 1980 privind procedurile de modificare și rectificare a listelor de concesii tarifare (BISD 27S/25).

7.

Fiecare parte pune în aplicare punctele 3 și 6 din prezenta declarație, odată ce părțile revizuiesc și aprobă prin consens proiecte de liste care reprezintă aproximativ 90 % din comerțul mondial (2) cu produsele vizate de prezenta declarație.

Formatul proiectelor de liste de concesiuni

8.

Pentru a pune în aplicare consolidarea și eliminarea taxelor vamale și a altor taxe și impuneri de orice natură pentru produsele enumerate în apendice, modificările fiecărei părți la lista sa de concesiuni presupune:

(a)

în cazul produselor clasificate la subpozițiile din SA 2007 enumerate în apendicele A, crearea, după caz, de subdiviziuni în lista sa de concesiuni la nivelul liniei tarifare naționale; și

(b)

în cazul produselor menționate în apendicele B, atașarea unei anexe la lista sa de concesiuni cu toate produsele din apendicele B, care trebuie să specifice clasificarea tarifară detaliată pentru respectivele produse, fie la nivelul liniei tarifare naționale, fie la nivelul de șase cifre din SA.

Acceptare

9.

Declarația este deschisă spre acceptare de către toți membrii OMC. Acceptarea se notifică în scris Directorului General al OMC, care o comunică tuturor părților.

Bariere netarifare

10.

Părțile sunt de acord să-și intensifice consultările referitoare la barierele netarifare din sectorul tehnologiei informației. În acest scop, părțile încurajează posibilitatea de a dezvolta un program de lucru actualizat cu privire la barierele netarifare.

Considerații finale

11.

Părțile se reunesc periodic, cu cel puțin un an înainte de modificările regulate efectuate de Organizația Mondială a Vămilor asupra nomenclaturii din Sistemul Armonizat și nu mai târziu de ianuarie 2018, pentru a revizui produsele vizate, menționate în apendice, și pentru a analiza dacă, date fiind evoluțiile tehnologice, experiența dobândită prin aplicarea concesiilor tarifare sau schimbările aduse nomenclaturii din SA, apendicele ar trebui actualizate pentru a include produse suplimentare.

12.

Părțile admit că rezultatele acestor negocieri presupun concesiuni care ar trebui luate în considerare în negocierile multilaterale referitoare la accesul pe piață al produselor neagricole, care se desfășoară în prezent în cadrul Agendei de dezvoltare de la Doha.

Apendice la prezenta declarație:

Apendicele A cuprinde subpozițiile din SA 2007 sau părți din acestea care vor fi vizate de prezenta declarație.

Apendicele B cuprinde produsele specifice care vor fi vizate de prezenta declarație, indiferent de poziția la care sunt clasificate în SA 2007.


(1)  În numele uniunii vamale dintre Elveția și Liechtenstein.

(2)  Urmează a fi calculat de secretariatul OMC și comunicat părților pe baza celor mai recente date disponibile.


APENDICELE A

Poziție

SA 2007

ex  (*)

Descrierea produsului

001

350691

ex

Folii adezive transparente și adezivi lichizi transparenți care se întăresc de tipul celor utilizați exclusiv sau în principal pentru fabricarea dispozitivelor de afișare cu ecran plat sau a ecranelor tactile

002

370130

 

Alte filme și plăci a căror dimensiune este mai mare de 255 mm pe cel puțin una dintre laturi

003

370199

 

Altele

004

370590

 

Altele

005

370790

 

Altele

006

390799

ex

Copolimeri termoplastici de cristale lichide pe bază de poliester aromatic

007

841459

ex

Ventilatoare de tipul celor utilizate exclusiv sau în principal pentru răcirea microprocesoarelor, a aparatelor de telecomunicații, a mașinilor automate de prelucrare a datelor sau a unităților de mașini automate de prelucrare a datelor

008

841950

ex

Schimbătoare de căldură din polimeri fluorurați, cu diametrul interior al tubului la intrare și la ieșire de cel mult 3 cm

009

842010

ex

Laminatoare cu rolă de tipul celor utilizate exclusiv sau în principal pentru fabricarea substraturilor circuitelor imprimate sau a circuitelor imprimate

010

842129

ex

Aparate pentru filtrarea sau epurarea lichidelor din polimeri fluorurați, cu o grosime a membranei de filtrare sau de epurare de cel mult 140 de microni

011

842139

ex

Aparate pentru filtrarea sau epurarea gazelor, cu carcasă din oțel inoxidabil, cu diametrul interior al tubului la intrare și la ieșire de cel mult 1,3 cm

012

842199

ex

Părți de aparate pentru filtrarea sau epurarea lichidelor, din polimeri fluorurați, cu o grosime a membranei de filtrare sau de epurare de cel mult 140 microni; părți de aparate pentru filtrarea sau epurarea gazelor, cu carcasă din oțel inoxidabil, cu diametrul interior al tubului la intrare și la ieșire de cel mult 1,3 cm

013

842320

ex

Bascule pentru cântărire continuă a mărfurilor transportate pe bandă, utilizând metode electronice de cântărit

014

842330

ex

Bascule pentru cântăriri constante, balanțe și bascule de însăcuire sau de dozare, utilizând metode electronice de cântărit

015

842381

ex

Alte aparate și instrumente de cântărit, cu o capacitate de cântărit de maximum 30 kg, utilizând metode electronice de cântărit

016

842382

ex

Alte aparate și instrumente de cântărit, cu o capacitate de cântărit de peste 30 kg, dar de maximum 5 000 kg, utilizând metode electronice de cântărit, cu excepția aparatelor și instrumentelor de cântărit autovehicule

017

842389

ex

Alte aparate și instrumente de cântărit, cu o capacitate de cântărit de peste 5 000 kg, utilizând metode electronice de cântărit

018

842390

ex

Părți de aparate și instrumente de cântărit, utilizând metode electronice de cântărit, cu excepția părților de aparate și instrumente de cântărit autovehicule

019

842489

ex

Aparate mecanice pentru proiectat, dispersat sau pulverizat de tipul celor utilizate exclusiv sau în principal pentru fabricarea circuitelor imprimate sau a ansamblelor de circuite imprimate

020

842490

ex

Părți de aparate mecanice pentru proiectat, dispersat sau pulverizat de tipul celor utilizate exclusiv sau în principal pentru fabricarea circuitelor imprimate sau a ansamblelor de circuite imprimate

021

844230

 

Mașini, aparate și echipamente

022

844240

 

Părți ale acestor mașini, aparate sau echipamente

023

844250

 

Clișee, planșe, cilindri și alte componente imprimante; pietre litografice, cilindri, planșe și plăci pregătite pentru imprimare (de exemplu: șlefuite plan, granulate, lustruite)

024

844331

 

Mașini care asigură cel puțin două din funcțiile următoare: imprimare, copiere ori transmisie de telecopii, care pot fi conectate la o mașină automată de prelucrare a datelor sau la o rețea

025

844332

 

Altele, care pot fi conectate la o mașină automată de prelucrare a datelor sau la o rețea

026

844339

 

Altele

027

844391

 

Părți și accesorii ale mașinilor și aparatelor de imprimat utilizate la imprimarea cu ajutorul planșelor, cilindrilor și a altor organe de imprimare de la poziția 8442

028

844399

 

Altele

029

845610

ex

Mașini-unelte care acționează cu laser sau cu alt fascicul de lumină sau de fotoni de tipul celor utilizate exclusiv sau în principal pentru fabricarea circuitelor imprimate, a ansamblelor de circuite imprimate, a părților de aparate de la poziția 8517 sau a părților de mașini automate de prelucrare a datelor

030

846693

ex

Părți și accesorii de mașini-unelte care acționează cu laser sau cu alt fascicul de lumină sau de fotoni de tipul celor utilizate exclusiv sau în principal pentru fabricarea circuitelor imprimate, a ansamblelor de circuite imprimate, a părților de aparate de la poziția 8517 sau a părților de mașini automate de prelucrare a datelor; Părți și accesorii de mașini-unelte care acționează cu ultrasunete de tipul celor utilizate exclusiv sau în principal pentru fabricarea circuitelor imprimate, a ansamblelor de circuite imprimate, a părților de aparate de la poziția 8517 sau a părților de mașini automate de prelucrare a datelor; Părți și accesorii de centre de prelucrare de tipul celor utilizate exclusiv sau în principal pentru fabricarea părților de aparate de la poziția 8517 sau a părților de mașini automate de prelucrare a datelor; Părți și accesorii de (alte strunguri) cu comandă numerică de tipul celor utilizate exclusiv sau în principal pentru fabricarea părților de aparate de la poziția 8517 sau a părților de mașini automate de prelucrare a datelor; Părți și accesorii de (alte mașini de frezat) cu comandă numerică de tipul celor utilizate exclusiv sau în principal pentru fabricarea părților de aparate de la poziția 8517 sau a părților de mașini automate de prelucrare a datelor; Părți și accesorii de (alte mașini de găurit) cu comandă numerică de tipul celor utilizate exclusiv sau în principal pentru fabricarea părților de aparate de la poziția 8517 sau a părților de mașini automate de prelucrare a datelor; Părți și accesorii de mașini de tăiat cu ferăstrăul sau de debitat de tipul celor utilizate exclusiv sau în principal pentru fabricarea părților de aparate de la poziția 8517 sau a părților de mașini automate de prelucrare a datelor; Părți și accesorii de mașini-unelte care acționează prin electroeroziune de tipul celor utilizate exclusiv sau în principal pentru fabricarea circuitelor imprimate, a ansamblelor de circuite imprimate, a părților de aparate de la poziția 8517 sau a părților de mașini automate de prelucrare a datelor

031

847210

 

Duplicatoare

032

847290

 

Altele

033

847310

 

Părți și accesorii de mașini de la poziția 8469

034

847340

 

Părți și accesorii de mașini de la poziția 8472

035

847521

 

Mașini pentru fabricarea fibrelor optice și a eboșelor acestora

036

847590

ex

Pentru mașini de la subpoziția 8475 21

037

847689

ex

Mașini pentru schimbat monede

038

847690

ex

Părți de mașini pentru schimbat monede

039

847989

ex

Mașini automate de asamblare a componentelor electronice de tipul celor utilizate exclusiv sau în principal pentru fabricarea ansamblelor de circuite imprimate

040

847990

ex

Părți de mașini automate de asamblare a componentelor electronice de tipul celor utilizate exclusiv sau în principal pentru fabricarea ansamblelor de circuite imprimate

041

848610

 

Mașini și aparate pentru fabricarea lingourilor sau a discurilor (wafers)

042

848620

 

Mașini și aparate pentru fabricarea dispozitivelor cu semiconductori sau a circuitelor electronice integrate

043

848630

 

Mașini și aparate pentru fabricarea dispozitivelor de afișare cu ecran plat

044

848640

 

Mașini și aparate menționate la nota 9 (C) din prezentul capitol

045

848690

 

Părți și accesorii

046

850440

 

Convertizoare statice

047

850450

 

Alte bobine de reactanță și de inductanță

048

850490

 

Părți

049

850590

ex

Electromagneți de tipul celor utilizați exclusiv sau în principal pentru fabricarea aparatelor de diagnostic cu vizualizare prin rezonanță magnetică, alții decât cei de la poziția 9018

050

851430

ex

Alte furnale și cuptoare de tipul celor utilizate exclusiv sau în principal pentru fabricarea circuitelor imprimate sau a ansamblelor de circuite imprimate

051

851490

ex

Părți de alte furnale și cuptoare de tipul celor utilizate exclusiv sau în principal pentru fabricarea circuitelor imprimate sau a ansamblelor de circuite imprimate

052

851519

ex

Alte mașini pentru lipire în val de tipul celor utilizate exclusiv sau în principal pentru fabricarea ansamblelor de circuite imprimate

053

851590

ex

Părți de alte mașini pentru lipire în val de tipul celor utilizate exclusiv sau în principal pentru fabricarea ansamblelor de circuite imprimate

054

851761

 

Stații de bază

055

851762

 

Aparate pentru recepția, conversia și transmisia sau regenerarea vocii, a imaginii sau a altor date, inclusiv aparatele pentru comutare (switch) și rutare (router)

056

851769

 

Altele

057

851770

 

Părți

058

851810

 

Microfoane și suporturile lor

059

851821

 

Difuzoare individuale montate în carcasă

060

851822

 

Difuzoare multiple montate în aceeași carcasă

061

851829

 

Altele

062

851830

 

Căști de ascultare, care se pun pe cap sau care se introduc în ureche, chiar combinate cu un microfon, și seturi formate dintr-un microfon și unul sau mai multe difuzoare

063

851840

 

Amplificatoare electrice de audiofrecvență

064

851850

 

Aparate electrice de amplificare a sunetului

065

851890

 

Părți

066

851981

 

Care utilizează un suport magnetic, optic sau cu semiconductori

067

851989

 

Altele

068

852110

 

Cu bandă magnetică

069

852190

 

Altele

070

852290

 

Altele

071

852321

 

Cartele prevăzute cu o bandă magnetică

072

852329

 

Altele

073

852340

 

Suporturi optice

074

852351

 

Dispozitive de stocare remanentă a datelor pe bază de semiconductori

075

852352

 

„Cartele inteligente”

076

852359

 

Altele

077

852380

 

Altele

078

852550

 

Aparate de emisie

079

852560

 

Aparate de emisie care încorporează un aparat de recepție

080

852580

 

Camere de televiziune, aparate fotografice digitale și camere video cu înregistrare

081

852610

 

Aparate de radiodetecție și de radiosondaj (radar)

082

852691

 

Aparate de radionavigație

083

852692

 

Aparate de radiotelecomandă

084

852712

 

Radiocasetofoane de buzunar

085

852713

 

Alte aparate, combinate cu un aparat de înregistrare sau de reproducere a sunetului

086

852719

 

Altele

087

852721

ex

Aparate de recepție de radiodifuziune care nu pot funcționa decât cu o sursă de energie exterioară de tipul celor utilizate la autovehicule, combinate cu un aparat de înregistrare sau de reproducere a sunetului, capabile să recepționeze și să decodifice semnalele RDS (sistem de transmitere digitală a informațiilor prin intermediul undelor radio)

088

852729

 

Altele

089

852791

 

Combinate cu un aparat de înregistrare sau de reproducere a sunetului

090

852792

 

Necombinate cu un aparat de înregistrare sau de reproducere a sunetului, dar combinate cu un ceas

091

852799

 

Altele

092

852849

 

Altele

093

852871

 

Neconcepute pentru a încorpora un dispozitiv de afișare sau un ecran video

094

852910

 

Antene și reflectoare de antene de toate tipurile; părți care se utilizează împreună cu aceste articole

095

852990

ex

Altele, cu excepția modulelor de diode organice emițătoare de lumină și a panourilor de diode organice emițătoare de lumină, destinate aparatelor de la subpozițiile 852872 sau 852873

096

853180

ex

Alte aparate, cu excepția soneriilor, a mecanismelor de sonerie, a buzerelor și a aparatelor similare

097

853190

 

Părți

098

853630

 

Alte aparate pentru protecția circuitelor electrice

099

853650

 

Alte întrerupătoare, separatoare și comutatoare

100

853690

ex

Alte aparate, cu excepția clemelor de baterie de tipul celor utilizate pentru autovehiculele de la poziția 8702 , 8703 , 8704 sau 8711

101

853810

 

Tablouri, panouri, console, pupitre, dulapuri și alte suporturi de la poziția 8537 , neechipate cu aparatele lor

102

853939

ex

Lămpi fluorescente cu catod rece (CCFL) destinate iluminării de fundal a dispozitivelor de afișare cu ecran plat

103

854231

 

Procesoare și controlere, chiar combinate cu memorii, convertizoare, circuite logice, amplificatoare, circuite pentru impulsuri de tact, circuite de temporizare sau alte circuite

104

854232

 

Memorii

105

854233

 

Amplificatoare

106

854239

 

Altele

107

854290

 

Părți

108

854320

 

Generatoare de semnal

109

854330

ex

Mașini pentru galvanoplastie și electroliză de tipul celor utilizate exclusiv sau în principal pentru fabricarea circuitelor imprimate

110

854370

ex

Articole concepute special pentru conectarea la aparate sau instrumente telegrafice sau telefonice sau la rețele de telegrafie sau de telefonie

111

854370

ex

Amplificatoare pentru microunde

112

854370

ex

Dispozitive de telecomandă fără fir cu raze infraroșii, destinate consolelor de jocuri video

113

854370

ex

Înregistratoare numerice de date de zbor

114

854370

ex

Cititoare electronice portabile pe bază de baterie pentru înregistrarea și reproducerea de texte, imagini statice sau fișiere audio

115

854370

ex

Aparate de prelucrare digitală a semnalelor, care pot fi conectate la o rețea cu sau fără fir pentru mixajul sunetului

116

854390

 

Părți

117

880260

ex

Sateliți de telecomunicații

118

880390

ex

Părți de sateliți de telecomunicații

119

880521

 

Simulatoare pentru lupte aeriene și părți ale acestora

120

880529

 

Altele

121

900120

 

Materiale polarizante sub formă de foi sau de plăci

122

900190

 

Altele

123

900219

 

Altele

124

900220

 

Filtre

125

900290

 

Altele

126

901050

 

Alte aparate și dispozitive pentru laboratoare fotografice sau cinematografice; negatoscoape

127

901060

 

Ecrane pentru proiecții

128

901090

ex

Părți și accesorii ale articolelor de la subpozițiile 901050 și 901060

129

901110

 

Microscoape stereoscopice

130

901180

 

Alte microscoape

131

901190

 

Părți și accesorii

132

901210

 

Microscoape, altele decât microscoapele optice; difractografe

133

901290

 

Părți și accesorii

134

901310

ex

Lunete pentru mașini, aparate sau instrumente cuprinse în acest capitol sau în secțiunea XVI

135

901320

 

Lasere, altele decât diodele laser

136

901390

ex

Părți și accesorii, altele decât cele destinate lunetelor de ochire pentru arme sau periscoape

137

901410

 

Busole, inclusiv compasuri de navigație

138

901420

 

Instrumente și aparate pentru navigația aeriană sau spațială (altele decât busolele)

139

901480

 

Alte instrumente și aparate

140

901490

 

Părți și accesorii

141

901510

 

Telemetre

142

901520

 

Teodolite și tahometre

143

901540

 

Instrumente și aparate de fotogrametrie

144

901580

 

Alte instrumente și aparate

145

901590

 

Părți și accesorii

146

901811

 

Electrocardiografe

147

901812

 

Aparate pentru diagnostic prin scanare ultrasonică (scanners)

148

901813

 

Aparate de diagnostic cu vizualizare prin rezonanță magnetică

149

901819

 

Altele

150

901820

 

Aparate cu raze ultraviolete sau infraroșii

151

901850

 

Alte instrumente și aparate de oftalmologie

152

901890

ex

Instrumente și aparate de electrochirurgie sau electromedicale și părți și accesorii ale acestora

153

902150

 

Stimulatoare cardiace, cu excepția părților și accesoriilor

154

902190

 

Altele

155

902212

 

Aparate de tomografie computerizată

156

902213

 

Altele, pentru stomatologie

157

902214

 

Altele, de utilizare medicală, chirurgicală sau veterinară

158

902219

 

Pentru alte utilizări

159

902221

 

De utilizare medicală, chirurgicală, stomatologică sau veterinară

160

902229

 

Pentru alte utilizări

161

902230

 

Tuburi cu raze X

162

902290

ex

Părți și accesorii de aparate cu raze X

163

902300

 

Instrumente, aparate și modele destinate demonstrațiilor (de exemplu, în învățământ sau la expoziții), improprii altor utilizări

164

902410

 

Mașini și aparate pentru încercarea metalelor

165

902480

 

Alte mașini și aparate

166

902490

 

Părți și accesorii

167

902519

 

Altele

168

902590

 

Părți și accesorii

169

902710

 

Analizoare de gaze sau de gaze arse

170

902780

 

Alte instrumente și aparate

171

902790

 

Microtoame; părți și accesorii

172

902830

 

Contoare de electricitate

173

902890

 

Părți și accesorii

174

903010

 

Instrumente și aparate pentru măsurarea sau detectarea radiațiilor ionizante

175

903020

 

Osciloscoape și oscilografe

176

903031

 

Multimetre fără dispozitiv înregistrator

177

903032

 

Multimetre cu dispozitiv înregistrator

178

903033

ex

Altele, fără dispozitiv înregistrator, cu excepția instrumentelor de măsurare a rezistenței

179

903039

 

Altele, cu dispozitiv înregistrator

180

903084

 

Altele, cu dispozitiv înregistrator

181

903089

 

Altele

182

903090

 

Părți și accesorii

183

903110

 

Mașini de echilibrat piese mecanice

184

903149

 

Altele

185

903180

 

Alte instrumente, aparate și mașini

186

903190

 

Părți și accesorii

187

903220

 

Manostate (presostate)

188

903281

 

Hidraulice sau pneumatice

189

950410

 

Jocuri video de tipul celor utilizate cu un receptor de televiziune

190

950430

ex

Alte jocuri care funcționează prin introducerea unei monede, a unei bancnote, a unui card bancar, a unei fise sau a altor instrumente de plată, cu excepția jocurilor de popice automate (bowling) și a jocurilor de noroc care generează câștiguri imediate în bani

191

950490

ex

Console și mașini de jocuri video, altele decât cele de la subpoziția 950430


(*)  Subpozițiile vizate doar parțial sunt însoțite de simbolul „ex”.


APENDICELE B

192

Circuite integrate multicomponent (MCO): o combinație a unuia sau a mai multor circuite integrate monolitice, hibride sau multi-chip cu cel puțin una dintre următoarele componente: senzori, dispozitive de acționare, oscilatoare, rezonatoare pe bază de siliciu sau combinații ale acestora ori componente care îndeplinesc funcțiile articolelor ce pot fi clasificate la poziția 8532 , 8533 , 8541 sau inductoare ce pot fi clasificate la poziția 8504 , formate astfel încât să fie practic indivizibile, într-un singur corp ca un circuit integrat, drept componentă de tipul folosit pentru asamblarea pe o placă de circuite integrate (PCI) sau pe alt suport, prin conectarea de pini, de conductori, de sfere, de fațete, de ridicături sau de plăcuțe.

În scopul prezentei definiții, sensul următoarelor expresii este:

1.Componentele pot fi discrete, fabricate independent și apoi asamblate pe restul circuitelor integrate multicomponent sau integrate în alte componente.2.Pe bază de siliciu înseamnă construit pe un substrat de siliciu sau făcut din materiale de siliciu ori fabricat pe matriță de circuit integrat.

(a).

„Senzorii pe bază de siliciu” constau în structuri microelectronice sau mecanice care sunt create în masa sau pe suprafața unui semiconductor și care au funcția de a detecta cantități fizice sau chimice și de a le transforma în semnale electrice, cauzate de variațiile rezultante ale proprietăților electrice sau de deplasarea unei structuri mecanice.

„Cantități fizice sau chimice” se referă la fenomene ale lumii reale, cum ar fi presiunea, undele acustice, accelerația, vibrația, mișcarea, orientarea, tensiunea, intensitatea câmpului magnetic, intensitatea câmpului electric, lumina, radioactivitatea, umiditatea, debitul, concentrația substanțelor chimice etc.

3(b).

„Dispozitivele de acționare pe bază de siliciu” constau în structuri microelectronice și mecanice care sunt create în masa sau pe suprafața unui semiconductor și care au funcția de a transforma semnalele electrice în mișcare fizică.

3(c).

„Rezonatoarele pe bază de siliciu” sunt componente care constau în structuri microelectronice sau mecanice ce sunt create în masa sau pe suprafața unui semiconductor și au funcția de a genera o oscilație mecanică sau electrică cu o frecvență predefinită care depinde de geometria fizică a acestor structuri ca răspuns la un stimul extern.

3(d).

„Oscilatoarele pe bază de siliciu” sunt componente active care constau în structuri microelectronice sau mecanice ce sunt create în masa sau pe suprafața unui semiconductor și au funcția de a genera o oscilație mecanică sau electrică cu o frecvență predefinită care depinde de geometria fizică a acestor structuri.

193

Module pentru iluminatul de fundal cu diode electroluminiscente (LED), care sunt surse de iluminat formate dintr-unul sau mai multe LED-uri, unul sau mai mulți conectori și alte componente pasive și care sunt montate pe un circuit imprimat sau pe un alt substrat similar, chiar combinate cu diode de protecție sau componente optice, și care sunt utilizate pentru iluminatul de fundal al dispozitivelor de afișare cu cristale lichide (LCD-uri).

194

Dispozitive tactile pentru introducerea datelor (așa numitele ecrane tactile), fără capacitate de afișaj, destinate încorporării în aparate de afișaj și care funcționează prin detectarea prezenței și a poziției unei atingeri pe suprafața de afișaj. Detectarea atingerii se poate face prin rezistență, prin capacitate electrostatică, prin identificarea impulsului acustic, prin lumini infraroșii sau prin alte tipuri de tehnologie tactilă.

195

Cartușe de imprimantă (cu sau fără cap de imprimare) destinate inserției în aparatele de la subpozițiile din SA 844331 , 844332 sau 844339 și care au încorporate componente mecanice sau electrice; cartușe de toner termoplastice sau electrostatice (cu sau fără piese mobile) destinate inserției în aparatele de la subpozițiile 844331 , 844332 sau 844339 din SA; cerneală solidă în rezerve destinate inserției în aparatele de la subpozițiile 844331 , 844332 sau 844339 din SA

196

Materiale printate care acordă dreptul de a accesa, de a instala, de a reproduce sau de a utiliza în alt fel softuri (inclusiv jocuri), date, conținut sau servicii de pe internet (inclusiv conținut integrat în jocuri sau în aplicații) sau servicii de telecomunicații (inclusiv servicii mobile) (**)

197

Tampoane de lustruire autoadezive, în formă circulară de tipul celor utilizate pentru fabricarea discurilor (wafers) semiconductoare

198

Cutii, lăzi, stelaje și articole similare din plastic, concepute în mod special pentru transportul sau ambalarea discurilor (wafers) semiconductoare, a măștilor sau a reticulelor articolelor de la subpoziția 392310 sau 848690

199

Pompe de vid de tipul celor utilizate exclusiv sau în principal pentru fabricarea semiconductorilor sau a dispozitivelor de afișare cu ecran plat

200

Mașini de curățat cu plasmă care îndepărtează contaminanții organici din eșantioanele sau suporturile de eșantioane pentru microscoape electronice

201

Dispozitive electronice educative interactive portabile concepute în principal pentru copii


(**)  Eliminarea tarifelor pentru materiale printate afectează doar drepturile și obligațiile referitoare la comerțul cu mărfuri și, ca atare, nu afectează accesul pe piață al participanților, decât în privința tarifelor. Nicio dispoziție din acordul privind extinderea ATI nu împiedică un membru al ATI să reglementeze conținutul unor astfel de mărfuri, inclusiv conținutul de pe internet, printre altele. Nicio dispoziție din acordul privind extinderea ATI nu afectează drepturile și obligațiile unui membru cu privire la accesul pe piață în materie de comerț cu servicii, nici nu împiedică un membru să-și reglementeze piața serviciilor.


REGULAMENTE

18.6.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 161/18


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/972 AL COMISIEI

din 17 iunie 2016

privind autorizarea L-argininei produse de Corynebacterium glutamicum KCTC 10423BP ca aditiv furajer pentru hrana tuturor speciilor de animale

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor (1), în special articolul 9 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 prevede autorizarea aditivilor destinați utilizării în hrana animalelor și stabilește motivele și procedurile de acordare a unei astfel de autorizații.

(2)

În conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003, a fost depusă o cerere de autorizare pentru L-arginină ca aditiv furajer. Cererea respectivă a fost însoțită de informațiile și documentele necesare în temeiul articolului 7 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(3)

Cererea privește autorizarea L-argininei produse de Corynebacterium glutamicum KCTC 10423BP ca aditiv furajer pentru hrana tuturor speciilor de animale, în vederea clasificării în categoria „aditivi nutriționali”.

(4)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”) a concluzionat în avizul său din 1 decembrie 2015 (2) că, în condițiile de utilizare propuse, L-arginina produsă de Corynebacterium glutamicum KCTC 10423BP nu are efecte adverse asupra sănătății animalelor, a sănătății oamenilor sau asupra mediului și că reprezintă o sursă eficientă de aminoacid arginină pentru toate speciile de animale; pentru ca L-arginina administrată ca supliment să fie pe deplin eficace pentru rumegătoare, ar trebui să fie protejată contra degradării în rumen. Autoritatea nu consideră că sunt necesare cerințe specifice de monitorizare ulterioară introducerii pe piață. Aceasta a verificat, de asemenea, raportul referitor la metoda de analiză a aditivului în hrana pentru animale, prezentat de laboratorul de referință înființat în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1831/2003.

(5)

Evaluarea substanței respective arată că sunt îndeplinite condițiile de autorizare prevăzute la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. În consecință, utilizarea substanței în cauză ar trebui autorizată, în conformitate cu specificațiile din anexa la prezentul regulament.

(6)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Substanța specificată în anexă, aparținând categoriei „aditivi nutriționali” și grupului funcțional „aminoacizi, sărurile acestora și produsele analoage”, este autorizată ca aditiv pentru hrana animalelor în condițiile prevăzute în anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 17 iunie 2016.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 268, 18.10.2003, p. 29.

(2)  EFSA Journal 2016; 14(1):4345.


ANEXĂ

Numărul de identificare al aditivului

Numele titularului autorizației

Aditiv

Compoziție, formulă chimică, descriere, metodă analitică

Speciile sau categoriile de animale

Vârsta maximă

Conținut minim

Conținut maxim

Alte dispoziții

Sfârșitul perioadei de autorizare

mg/kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %

Categoria aditivilor nutriționali Grup funcțional: aminoacizi, sărurile acestora și produse analoage

3c361

L-arginină

Compoziția aditivului

Pudră cu un conținut minim de L-arginină de 98 % (raportat la substanța uscată) și un conținut maxim de umiditate de 10 %

Caracterizarea substanței active

L-arginină (acid (S)-2-amino-5-guanidinopentanoic) produsă prin fermentare cu Corynebacterium glutamicum KCTC 10423BP

Formula chimică: C6H14N4O2

Numărul CAS: 74-79-3

Metodă analitică  (1)

Pentru caracterizarea L-argininei în aditivul furajer:

Codexul substanțelor chimice din alimente (Food Chemical Codex) „L-arginine monograph”.

Pentru cuantificarea argininei în aditivul furajer:

cromatografie prin schimb ionic cuplată cu derivatizare post-coloană și detecție fotometrică (IEC-VIS).

Pentru determinarea argininei în preamestecuri, furajele combinate și materiile prime pentru furaje:

cromatografie cu schimb de ioni cuplată cu derivatizare post-coloană și cu detecție fotometrică (IEC-VIS) – Regulamentul (CE) nr. 152/2009 al Comisiei (2)

Toate speciile

 

 

 

1.

Conținutul de umiditate se indică pe eticheta aditivului.

2.

L-arginina poate fi introdusă pe piață și utilizată ca aditiv sub formă de preparat.

8 iulie 2026


(1)  Detalii ale metodelor analitice sunt disponibile la următoarea adresă a Laboratorului de referință: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 152/2009 al Comisiei din 27 ianuarie 2009 de stabilire a metodelor de eșantionare și analiză pentru controlul oficial al furajelor (JO L 54, 26.2.2009, p. 1)


18.6.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 161/21


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/973 AL COMISIEI

din 17 iunie 2016

privind autorizarea bislizinatului de zinc ca aditiv furajer în hrana tuturor speciilor de animale

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor (1), în special articolul 9 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 prevede autorizarea aditivilor destinați utilizării în hrana animalelor și stabilește motivele și procedurile de acordare a unei astfel de autorizații.

(2)

În conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003, a fost depusă o cerere pentru autorizarea chelatului de zinc al L-lizinei HCl, însoțită de informațiile și de documentele necesare în temeiul articolului 7 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(3)

Cererea respectivă se referă la autorizarea chelatului de zinc al L-lizinei HCl ca aditiv furajer în hrana tuturor speciilor de animale, urmând ca această substanță să fie clasificată în categoria „aditivi nutriționali”.

(4)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”) a concluzionat în avizul său din 20 octombrie 2015 (2) că, în condițiile de utilizare propuse, chelatul de zinc al L-lizinei HCl nu are un efect nociv asupra sănătății animale sau asupra sănătății consumatorilor și că nu vor apărea probleme de siguranță pentru utilizatori, cu condiția să se ia măsurile de protecție corespunzătoare.

(5)

În ceea ce privește impactul asupra mediului, în special scurgerile și infiltrațiile de zinc în apa de suprafață, autoritatea a recomandat în avizul său din 8 aprilie 2014 (3) să se reducă semnificativ conținutul maxim de zinc în furajele complete pentru mai multe specii țintă. Cu toate acestea, pentru a elimina riscul de a nu răspunde nevoilor fiziologice ale animalelor, mai ales în perioade speciale ale vieții acestora, sau orice alte efecte negative asupra sănătății animalelor, reducerea conținutului de zinc recomandată de autoritate nu ar trebui să fie introdusă într-o singură etapă. În vederea unor noi reduceri, operatorii din sectorul hranei pentru animale și institutele de cercetare ar trebui încurajate să colecteze date științifice noi referitoare la nevoile fiziologice ale diferitor specii de animale.

(6)

Autoritatea a concluzionat, de asemenea, că chelatul de zinc al L-lizinei HCl poate fi considerat o sursă eficace de zinc pentru toate speciile de animale și a recomandat ca substanța respectivă să fie denumită bislizinat de zinc. Autoritatea nu consideră că sunt necesare cerințe specifice de monitorizare ulterioară introducerii pe piață. Aceasta a verificat, de asemenea, raportul privind metoda de analiză a aditivului furajer în hrana animalelor, prezentat de laboratorul de referință înființat în temeiul articolului 21 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. Evaluarea bislizinatului de zinc arată că sunt îndeplinite condițiile de autorizare, astfel cum sunt prevăzute la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. În consecință, ar trebui autorizată utilizarea substanței respective în conformitate cu specificațiile din anexa la prezentul regulament.

(7)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Substanța menționată în anexă, aparținând categoriei „aditivi nutriționali” și grupei funcționale „compuși de oligoelemente”, este autorizată ca aditiv în hrana animalelor, în condițiile prevăzute în anexa respectivă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 17 iunie 2016.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 268, 18.10.2003, p. 29.

(2)  EFSA Journal 2015;13(11):4267.

(3)  EFSA Journal 2014;12(5):3668.


ANEXĂ

Numărul de identificare al aditivului

Numele deținătorului autorizației

Aditiv

Compoziție, formulă chimică, descriere, metodă analitică

Specie sau categorie de animale

Vârstă maximă

Conținut minim

Conținut maxim

Alte dispoziții

Sfârșitul perioadei de autorizare

Conținut de element (Zn) în mg/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %

Categoria aditivilor nutriționali. Grupa funcțională: compuși de oligoelemente.

3b613

Bislizinat de zinc

Caracteristicile aditivului

Pulbere sau granule cu un conținut minim de zinc de 13,5 % și un conținut minim de lizină de 85,0 %.

Zinc sub formă de chelat de zinc al bislizinei HCl: minimum 85 %.

Caracterizarea substanței active

Chelat de zinc al bislizinei HCl

Formula chimică:

Zn(C6H13N2O2)2 × 2HCl × 2H2O

Numărul CAS: 23333-98-4

Metode analitice  (1)

Pentru cuantificarea conținutului de lizină în aditivul furajer și în preamestecuri:

cromatografie prin schimb ionic cuplată cu derivatizare post-coloană și detecție fotometrică (IEC-UV/FD); sau

VDLUFA 4.11.6 ori EN ISO 17180.

Pentru cuantificarea conținutului total de zinc în aditivul furajer și în preamestecuri:

spectrometrie cu emisie atomică cu plasmă cuplată inductiv (ICP-AES) – EN 15510; sau

spectrometrie cu emisie atomică cu plasmă cuplată inductiv după digestia sub presiune (ICP-AES) – EN 15621.

Pentru cuantificarea zincului total din materiile prime furajere și hrana combinată pentru animale:

spectrometrie cu emisie atomică cu plasmă cuplată inductiv (ICP-AES) – EN 15510; sau

spectrometrie cu emisie atomică cu plasmă cuplată inductiv după digestia sub presiune (ICP-AES) – EN 15621; sau

spectrometrie de absorbție atomică (AAS) – Regulamentul (CE) nr. 152/2009 al Comisiei (2).

Toate speciile de animale

Câini și pisici: 200 (total)

Salmonide și înlocuitorii de lapte pentru viței: 180 (total)

Purcei, scroafe, iepuri și toți peștii în afară de salmonide: 150 (total)

Alte specii și categorii: 120 (total)

1.

Aditivul este încorporat în furaje sub formă de preamestec.

2.

Bislizinatul de zinc poate fi introdus pe piață și utilizat ca aditiv care constă într-un preparat.

3.

Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale stabilesc proceduri operaționale și măsuri organizatorice adecvate pentru a diminua riscurile în caz de inhalare, de contact cu pielea sau de contact cu ochii. În cazul în care riscurile nu pot fi reduse la un nivel acceptabil prin aceste proceduri și măsuri, aditivii și preamestecurile se utilizează cu echipament individual de protecție adecvat.

8 iulie 2026


(1)  Detaliile privind metodele analitice sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

(2)  Regulamentul (CE) nr. 152/2009 al Comisiei din 27 ianuarie 2009 de stabilire a metodelor de eșantionare și analiză pentru controlul oficial al furajelor (JO L 54, 26.2.2009, p. 1).


18.6.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 161/25


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/974 AL COMISIEI

din 17 iunie 2016

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește sectorul fructelor și legumelor și sectorul fructelor și legumelor prelucrate (2), în special articolul 136 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din cadrul Rundei Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XVI la regulamentul respectiv.

(2)

Valoarea forfetară de import se calculează în fiecare zi lucrătoare, în conformitate cu articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011, ținând seama de datele zilnice variabile. Prin urmare, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 136 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 17 iunie 2016.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Jerzy PLEWA

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Codul NC

Codul țării terțe (1)

Valoarea forfetară de import

0702 00 00

MA

134,8

ZZ

134,8

0709 93 10

TR

133,0

ZZ

133,0

0805 50 10

AR

169,6

BR

92,5

MA

179,9

TR

151,6

UY

147,6

ZA

163,6

ZZ

150,8

0808 10 80

AR

127,0

BR

97,3

CL

131,1

CN

66,5

NZ

157,2

US

120,4

ZA

116,2

ZZ

116,5

0809 10 00

TR

267,2

ZZ

267,2

0809 29 00

TR

397,4

ZZ

397,4

0809 30 10 , 0809 30 90

TR

174,9

ZZ

174,9


(1)  Nomenclatura țărilor stabilită prin Regulamentul (UE) nr. 1106/2012 al Comisiei din 27 noiembrie 2012 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 471/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare privind comerțul exterior cu țările terțe, în ceea ce privește actualizarea nomenclatorului țărilor și teritoriilor (JO L 328, 28.11.2012, p. 7). Codul „ZZ” desemnează „alte origini”.


18.6.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 161/27


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/975 AL COMISIEI

din 17 iunie 2016

de stabilire a cantităților care urmează să fie adăugate la cantitatea fixată pentru subperioada 1 octombrie-31 decembrie 2016 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 539/2007 în sectorul ouălor și al ovalbuminelor

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1), în special articolul 188 alineatele (2) și (3),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 539/2007 al Comisiei (2) a deschis contingente tarifare anuale pentru importul de produse din sectorul ouălor și al ovalbuminelor.

(2)

Cantitățile care fac obiectul cererilor de licențe de import introduse de la 1 la 7 iunie 2016 pentru subperioada cuprinsă între 1 iulie și 30 septembrie 2016 sunt mai mici decât cantitățile disponibile. Prin urmare, este oportun să se stabilească acele cantități pentru care nu au fost prezentate cereri și ca aceste cantități să fie adăugate la cantitatea fixată pentru subperioada contingentară următoare.

(3)

Pentru a se garanta eficiența măsurii, prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Cantitățile pentru care nu au fost prezentate cereri de licențe de import în temeiul Regulamentului (CE) nr. 539/2007, care urmează să fie adăugate la subperioada 1 octombrie-31 decembrie 2016, figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 17 iunie 2016.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Jerzy PLEWA

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 539/2007 al Comisiei din 15 mai 2007 privind deschiderea și modul de gestionare a contingentelor tarifare în sectorul ouălor și al ovalbuminelor (JO L 128, 16.5.2007, p. 19).


ANEXĂ

Nr. de ordine

Cantități nesolicitate care urmează să fie adăugate la cantitățile disponibile pentru subperioada 1 octombrie-31 decembrie 2016

(în kg echivalent ouă în coajă)

09.4015

27 000 000

09.4401

1 400 000

09.4402

3 875 000


18.6.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 161/29


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/976 AL COMISIEI

din 17 iunie 2016

de stabilire a cantităților care urmează să fie adăugate la cantitatea fixată pentru subperioada 1 octombrie-31 decembrie 2016 în cadrul contingentului tarifar deschis prin Regulamentul (CE) nr. 536/2007 pentru carnea de pasăre originară din Statele Unite ale Americii

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1), în special articolul 188 alineatele (2) și (3),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 536/2007 al Comisiei (2) a deschis un contingent tarifar anual pentru importul de produse din sectorul cărnii de pasăre originare din Statele Unite ale Americii.

(2)

Cantitățile care fac obiectul cererilor de licențe de import depuse de la 1 la 7 iunie 2016 pentru subperioada cuprinsă între 1 iulie și 30 septembrie 2016 sunt mai mici decât cantitățile disponibile. Prin urmare, este oportun să se stabilească acele cantități pentru care nu au fost prezentate cereri și ca aceste cantități să fie adăugate la cantitatea fixată pentru subperioada contingentară următoare.

(3)

Pentru a se garanta eficacitatea măsurii, este necesar ca prezentul regulament să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Cantitățile pentru care nu au fost prezentate cereri de licențe de import în temeiul Regulamentului (CE) nr. 536/2007, care urmează să fie adăugate la subperioada 1 octombrie-31 decembrie 2016, figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 17 iunie 2016.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Jerzy PLEWA

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 536/2007 al Comisiei din 15 mai 2007 privind deschiderea și modul de gestionare a unui contingent tarifar pentru carnea de pasăre, alocat Statelor Unite ale Americii (JO L 128, 16.5.2007, p. 6).


ANEXĂ

Număr de ordine

Cantități nesolicitate care urmează să fie adăugate la cantitățile disponibile pentru subperioada 1 octombrie-31 decembrie 2016

(în kg)

09.4169

5 336 250


18.6.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 161/31


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/977 AL COMISIEI

din 17 iunie 2016

de stabilire a cantităților care urmează să fie adăugate la cantitatea fixată pentru subperioada 1 octombrie-31 decembrie 2016 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2077 pentru ouăle, produsele din ouă și albuminele originare din Ucraina

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1), în special articolul 188 alineatele (2) și (3),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2077 al Comisiei (2) a deschis contingente tarifare anuale pentru importul de produse din sectorul ouălor și al albuminelor originare din Ucraina.

(2)

Cantitățile care fac obiectul cererilor de licențe de import depuse în perioada 1-7 iunie 2016 pentru subperioada 1 iulie-30 septembrie 2016 sunt mai mici decât cantitățile disponibile. Prin urmare, este oportun să se stabilească acele cantități pentru care nu au fost prezentate cereri și ca aceste cantități să fie adăugate la cantitatea fixată pentru subperioada contingentară următoare.

(3)

Pentru a se garanta eficacitatea măsurii, este necesar ca prezentul regulament să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Cantitățile pentru care nu au fost prezentate cereri de licențe de import în temeiul Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/2077, care urmează să fie adăugate la subperioada 1 octombrie-31 decembrie 2016, figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 17 iunie 2016.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Jerzy PLEWA

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2077 al Comisiei din 18 noiembrie 2015 privind deschiderea și modul de gestionare a contingentelor tarifare de import ale Uniunii pentru ouăle, produsele din ouă și albuminele originare din Ucraina (JO L 302, 19.11.2015, p. 57).


ANEXĂ

Nr. de ordine

Cantități nesolicitate care urmează să fie adăugate la cantitățile disponibile pentru subperioada 1 octombrie-31 decembrie 2016

(în kg echivalent ouă în coajă)

09.4275

1 012 500

09.4276

2 250 000


18.6.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 161/33


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/978 AL COMISIEI

din 17 iunie 2016

de stabilire a cantităților care urmează să fie adăugate la cantitatea fixată pentru subperioada 1 octombrie-31 decembrie 2016 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 1384/2007 în sectorul cărnii de pasăre originare din Israel

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1), în special articolul 188 alineatele (2) și (3),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1384/2007 al Comisiei (2) a deschis contingente tarifare anuale pentru importul de produse din sectorul cărnii de pasăre originare din Israel.

(2)

Cantitățile care fac obiectul cererilor de licențe de import depuse în perioada 1-7 iunie 2016 pentru subperioada 1 iulie-30 septembrie 2016 sunt mai mici decât cantitățile disponibile. Prin urmare, este oportun să se stabilească acele cantități pentru care nu au fost prezentate cereri și ca aceste cantități să fie adăugate la cantitatea fixată pentru subperioada contingentară următoare.

(3)

Pentru a se garanta eficacitatea măsurii, este necesar ca prezentul regulament să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Cantitățile pentru care nu au fost prezentate cereri de licențe de import în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1384/2007, care urmează să fie adăugate la subperioada 1 octombrie-31 decembrie 2016, figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 17 iunie 2016.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Jerzy PLEWA

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 1384/2007 al Comisiei din 26 noiembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2398/96 al Consiliului în ceea ce privește deschiderea și modul de gestionare a anumitor contingente pentru importul în cadrul Comunității a produselor din sectorul cărnii de pasăre originare din Israel (JO L 309, 27.11.2007, p. 40).


ANEXĂ

Număr de ordine

Cantități nesolicitate care urmează să fie adăugate la cantitățile disponibile pentru subperioada 1 octombrie-31 decembrie 2016

(în kg)

09.4091

420 000

09.4092

2 800 000


DECIZII

18.6.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 161/35


DECIZIA (UE) 2016/979 A CONSILIULUI

din 20 mai 2016

privind aderarea Croației la Convenția elaborată în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, cu privire la asistența reciprocă și cooperarea între administrațiile vamale

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană,

având în vedere Actul de aderare a Croației, în special articolul 3 alineatele (4) și (5),

având în vedere recomandarea Comisiei Europene,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

întrucât:

(1)

Convenția elaborată în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, cu privire la asistența reciprocă și cooperarea între administrațiile vamale (2) (denumită în continuare „convenția”) a fost semnată la Bruxelles la data de 18 decembrie 1997. Aceasta intră în vigoare după 90 de zile de la notificarea îndeplinirii procedurilor constituționale pentru adoptarea convenției de către statul care, fiind membru al Uniunii Europene în momentul adoptării de către Consiliu a actului de încheiere a convenției, este ultimul care îndeplinește această formalitate.

(2)

În conformitate cu articolul 32 alineatul (4) din convenție, până la intrarea în vigoare a convenției, orice stat membru poate, cu ocazia notificării menționate la articolul 32 alineatul (2) din convenție sau în orice alt moment ulterior, să declare că, în ceea ce îl privește, convenția se aplică relațiilor sale cu statele membre care au făcut aceeași declarație.

(3)

Articolul 3 alineatul (4) din Actul de aderare a Croației (denumit în continuare „Actul de aderare”) prevede că Croația aderă la convențiile și protocoalele enumerate în anexa I la Actul de aderare. Respectivele convenții și protocoale cuprind, între altele, convenția. Convenția urmează să intre în vigoare, în ceea ce privește Croația, la data stabilită de Consiliu.

(4)

În conformitate cu articolul 3 alineatul (5) din Actul de aderare, Consiliul urmează să decidă efectuarea ajustărilor necesare ca urmare a aderării Croației la convențiile și protocoalele enumerate în anexa I la Actul de aderare,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Convenția intră în vigoare, în ceea ce privește Croația, în prima zi din prima lună care urmează datei de publicare a prezentei decizii.

Articolul 2

Textul convenției (3) în limba croată este autentic în aceleași condiții ca și textul convenției în celelalte limbi.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 20 mai 2016.

Pentru Consiliu

Președintele

K.H.D.M. DIJKHOFF


(1)  Avizul din 28 aprilie 2016 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  JO C 24, 23.1.1998, p. 2.

(3)  Textul în limba croată a fost publicată într-o ediție specială a Jurnalului Oficial (capitolul 19, volumul 014, pagina 156).


18.6.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 161/37


DECIZIA (UE) 2016/980 A CONSILIULUI

din 14 iunie 2016

de numire a cinci membri și a șase supleanți propuși de Republica Bulgaria în cadrul Comitetului Regiunilor

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 305,

având în vedere propunerea guvernului bulgar,

întrucât:

(1)

La 26 ianuarie 2015, 5 februarie 2015 și 23 iunie 2015, Consiliul a adoptat Deciziile (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) și (UE) 2015/994 (3) de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada cuprinsă între 26 ianuarie 2015 și 25 ianuarie 2020.

(2)

Cinci locuri de membru în cadrul Comitetului Regiunilor au devenit vacante ca urmare a încheierii mandatelor domnului Vladimir KISSIOV, domnului Krassimir KOSTOV, domnului Madzhid MANDADZHA, domnului Krasimir MIREV și doamnei Detelina NIKOLOVA.

(3)

Cinci locuri de supleant în cadrul Comitetului Regiunilor au devenit vacante ca urmare a încheierii mandatelor domnului Stanislav BLAGOV, domnului Nikolay IVANOV, doamnei Dimitranka KAMENOVA, doamnei Anastasiya MLADENOVA și domnului Emil NAIDENOV.

(4)

Un loc de supleant a devenit vacant ca urmare a numirii doamnei Malina Edreva AUDOIN în calitatea de membru în cadrul Comitetului Regiunilor,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Sunt numiți în cadrul Comitetului Regiunilor pentru durata rămasă a mandatului actual, care se încheie la 25 ianuarie 2020:

(a)

în calitatea de membri:

doamna Malina Edreva AUDOIN, Councillor, Sofia Municipal Council;

domnul Rumen Iliev GUNINSKI, Mayor of Pravets Municipality;

doamna Diana Dimitrova OVCHAROVA, Mayor of Ivaylovgrad Municipality;

domnul Stefan Nikolov RADEV, Mayor of Sliven Municipality;

domnul Nikolay Jordanov ZAYCHEV, Mayor of Peshtera Municipality;

și

(b)

în calitatea de supleanți:

doamna Lyubka Veselinova ALEKSANDROVA, Mayor of Levski Municipality;

domnul Georgi Aleksandrov CHAKAROV, Mayor of Polski Trambesh Municipality;

domnul Dobromir Stoykov DOBREV, Mayor of Gorna Oryahovitsa Municipality;

domnul Emil Stanev KABAIVANOV, Mayor of Karlovo Municipality;

doamna Korneliya Dobreva MARINOVA, Mayor of Lovech Municipality;

domnul Georg Leonidov SPARTANSKI, Mayor of Pleven Municipality.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 14 iunie 2016.

Pentru Consiliu

Președintele

A.G. KOENDERS


(1)  Decizia (UE) 2015/116 a Consiliului din 26 ianuarie 2015 de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada 26 ianuarie 2015-25 ianuarie 2020 (JO L 20, 27.1.2015, p. 42).

(2)  Decizia (UE) 2015/190 a Consiliului din 5 februarie 2015 de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada 26 ianuarie 2015-25 ianuarie 2020 (JO L 31, 7.2.2015, p. 25).

(3)  Decizia (UE) 2015/994 a Consiliului din 23 iunie 2015 de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada 26 ianuarie 2015-25 ianuarie 2020 (JO L 159, 25.6.2015, p. 70).


18.6.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 161/39


DECIZIA (UE, Euratom) 2016/981 A CONSILIULUI

din 16 iunie 2016

de numire a unui membru în cadrul Curții de Conturi

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 286 alineatul (2),

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special articolul 106a,

având în vedere propunerea Republicii Lituania,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

întrucât:

(1)

Mandatul doamnei Rasa BUDBERGYTĖ s-a încheiat la 6 mai 2016.

(2)

Ar trebui, prin urmare, să fie numit un nou membru,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Domnul Rimantas ŠADŽIUS este numit în calitatea de membru în cadrul Curții de Conturi pentru perioada 16 iunie 2016-15 iunie 2022.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Luxemburg, 16 iunie 2016.

Pentru Consiliu

Președintele

L.F. ASSCHER


(1)  Avizul din 7 iunie 2016 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).


18.6.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 161/40


DECIZIA (PESC) 2016/982 A CONSILIULUI

din 17 iunie 2016

de modificare a Deciziei 2014/386/PESC privind măsuri restrictive ca răspuns la anexarea ilegală a Crimeei și a Sevastopolului

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29,

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 23 iunie 2014, Consiliul a adoptat Decizia 2014/386/PESC (1).

(2)

Consiliul nu recunoaște și condamnă în continuare anexarea ilegală a Crimeei și a Sevastopolului de către Federația Rusă și își va menține angajamentul de a pune în aplicare pe deplin politica sa de nerecunoaștere.

(3)

Pe baza unei reexaminări a Deciziei 2014/386/PESC, măsurile restrictive ar trebui reînnoite până la 23 iunie 2017.

(4)

Prin urmare, Decizia 2014/386/PESC ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

La articolul 5 din Decizia 2014/386/PESC, paragraful al doilea se înlocuiește cu următorul text:

„Prezenta decizie se aplică până la 23 iunie 2017.”.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 17 iunie 2016.

Pentru Consiliu

Președintele

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM


(1)  Decizia 2014/386/PESC a Consiliului din 23 iunie 2014 privind măsuri restrictive ca răspuns la anexarea ilegală a Crimeei și Sevastopolului (JO L 183, 24.6.2014, p. 70).


Rectificări

18.6.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 161/41


Rectificare la Regulamentul (UE) nr. 748/2012 al Comisiei din 3 august 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare privind certificarea pentru navigabilitate și mediu a aeronavelor și a produselor, pieselor și echipamentelor aferente, precum și certificarea organizațiilor de proiectare și producție

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 224 din 21 august 2012 )

La pagina 49, în anexa I, în partea 21, secțiunea A, capitolul P, punctul 21.A.701, litera (a):

în loc de:

„15.

pentru activități de zbor în scop recreativ cu aeronave simple sau cu tipuri de aeronave pentru care un certificat de navigabilitate sau un certificat de navigabilitate restrictiv nu este necesar.”,

se citește:

„15.

pentru activități de zbor în scop recreativ cu aeronave necomplexe sau cu tipuri de aeronave pentru care un certificat de navigabilitate sau un certificat de navigabilitate restrictiv nu este necesar.”

La pagina 83, în apendicele XI:

în loc de:

Scrisoare de aprobare – Formularul EASA 65 – menționat în capitolul F din anexa I (partea 21)”,

se citește:

Scrisoare de aprobare – Formularul EASA 65 – menționat în capitolul F din anexa I (partea 21)

Image Textul imaginii