ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 141

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 59
28 mai 2016


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

ACORDURI INTERNAŢIONALE

 

*

Decizia (UE) 2016/837 a Consiliului din 21 aprilie 2016 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, și aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului între Uniunea Europeană, Islanda, Principatul Liechtenstein și Regatul Norvegiei cu privire la un mecanism financiar al SEE pentru perioada 2014-2021, a Acordului între Regatul Norvegiei și Uniunea Europeană cu privire la un mecanism financiar norvegian pentru perioada 2014-2021, a Protocolului adițional la Acordul între Comunitatea Economică Europeană și Regatul Norvegiei și a Protocolului adițional la Acordul între Comunitatea Economică Europeană și Islanda

1

 

 

Acord între Uniunea Europeană, Islanda, Principatul Liechtenstein și Regatul Norvegiei cu privire la un mecanism financiar al SEE pentru perioada 2014-2021

3

 

 

Acord între Regatul Norvegiei și Uniunea Europeană cu privire la un mecanism financiar norvegian pentru perioada 2014-2021

11

 

 

Protocol adițional la Acordul între Comunitatea Economică Europeană și Republica Islanda

18

 

 

Protocol adițional la Acordul între Comunitatea Economică Europeană și Regatul Norvegiei

22

 

*

Decizia (UE) 2016/838 a Consiliului din 23 mai 2016 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Georgia, pe de altă parte

26

 

*

Decizia (UE) 2016/839 a Consiliului din 23 mai 2016 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte

28

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/840 al Consiliului din 27 mai 2016 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 36/2012 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria

30

 

*

Regulamentul (UE) 2016/841 al Consiliului din 27 mai 2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 329/2007 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

36

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/842 al Comisiei din 27 mai 2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 167/2008 în ceea ce privește numele titularului autorizației și denumirea comercială a unui coccidiostatic ( 1 )

47

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/843 al Comisiei din 27 mai 2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

49

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva (UE) 2016/844 a Comisiei din 27 mai 2016 de modificare a Directivei 2009/45/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind normele și standardele de siguranță pentru navele de pasageri ( 1 )

51

 

 

DECIZII

 

*

Decizia (UE) 2016/845 a Consiliului din 23 mai 2016 privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Comitetului mixt instituit prin Acordul-cadru dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Coreea, pe de altă parte, în legătură cu adoptarea regulamentului de procedură al Comitetului mixt, precum și cu instituirea unor grupuri de lucru specializate și adoptarea mandatului acestora

66

 

*

Decizia (UE, Euratom) 2016/846 a reprezentanților guvernelor statelor membre din 24 mai 2016 privind numirea unor judecători în cadrul Tribunalului

76

 

*

Decizia (UE, Euratom) 2016/847 a reprezentanților guvernelor statelor membre din 24 mai 2016 privind numirea unui judecător în cadrul Tribunalului

77

 

*

Decizia (UE, Euratom) 2016/848 a Consiliului din 25 mai 2016 de numire a unui membru, propus de Regatul Danemarcei, în cadrul Comitetului Economic și Social European

78

 

*

Decizia (PESC) 2016/849 a Consiliului din 27 mai 2016 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene și de abrogare a Deciziei 2013/183/PESC

79

 

*

Decizia (PESC) 2016/850 a Consiliului din 27 mai 2016 de modificare a Deciziei 2013/255/PESC privind măsuri restrictive împotriva Siriei

125

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/851 a Comisiei din 26 mai 2016 de modificare a anexei la Decizia 2009/719/CE în ceea ce privește autorizarea Croației să își revizuiască programul anual de monitorizare a ESB [notificată cu numărul C(2016) 3097]  ( 1 )

131

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

ACORDURI INTERNAŢIONALE

28.5.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 141/1


DECIZIA (UE) 2016/837 A CONSILIULUI

din 21 aprilie 2016

privind semnarea, în numele Uniunii Europene, și aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului între Uniunea Europeană, Islanda, Principatul Liechtenstein și Regatul Norvegiei cu privire la un mecanism financiar al SEE pentru perioada 2014-2021, a Acordului între Regatul Norvegiei și Uniunea Europeană cu privire la un mecanism financiar norvegian pentru perioada 2014-2021, a Protocolului adițional la Acordul între Comunitatea Economică Europeană și Regatul Norvegiei și a Protocolului adițional la Acordul între Comunitatea Economică Europeană și Islanda

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 217, coroborat cu articolul 218 alineatul (5),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Se menține necesitatea reducerii discrepanțelor economice și sociale în Spațiul Economic European (SEE). Având în vedere acest lucru, ar trebui să se instituie un nou mecanism privind contribuțiile financiare ale statelor AELS care fac parte din SEE, precum și un nou mecanism financiar norvegian.

(2)

La 7 octombrie 2013, Consiliul a autorizat Comisia să deschidă negocierile cu Islanda, cu Principatul Liechtenstein și cu Regatul Norvegiei referitoare la un acord privind viitoarele contribuții financiare ale statelor AELS care fac parte din SEE la coeziunea economică și socială în SEE. Comisia a negociat, în numele Uniunii, un acord între Uniune, Islanda, Principatul Liechtenstein și Regatul Norvegiei cu privire la un mecanism financiar al SEE pentru perioada 2014-2021. Acesta va fi întocmit sub forma unui protocol având numărul 38c la Acordul privind SEE. De asemenea, Comisia a negociat, în numele Uniunii, un acord între Regatul Norvegiei și Uniunea Europeană cu privire la un mecanism financiar norvegian pentru perioada 2014-2021.

(3)

Dispozițiile speciale aplicabile importurilor în Uniune de anumite specii de pești și produse pescărești originare din Islanda și Norvegia, prevăzute în protocoalele adiționale la respectivele lor acorduri de liber schimb cu Comunitatea Economică Europeană, au expirat la 30 aprilie 2014 și ar trebui revizuite în conformitate cu articolul 1 din respectivele protocoale. Prin urmare, Comisia a negociat noi protocoale adiționale la Acordul dintre Comunitatea Economică Europeană și Regatul Norvegiei și la Acordul dintre Comunitatea Economică Europeană și Islanda.

(4)

Înlocuirea mecanismelor financiare existente cu noi mecanisme, care privesc perioade diferite, cuantumuri diferite ale fondurilor și dispoziții diferite de punere în aplicare, precum și reînnoirea și prelungirea aplicării concesiilor privind anumiți pești și produse pescărești, toate acestea privite împreună reprezintă o dezvoltare importantă a asocierii cu statele SEE AELS care justifică recurgerea la articolul 217 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

(5)

Fiecare dintre respectivele acorduri și protocoale adiționale prevăd aplicarea cu titlu provizoriu a acestora înainte de intrarea lor în vigoare.

(6)

Acordurile și protocoalele adiționale ar trebui semnate si aplicate cu titlu provizoriu până la finalizarea procedurilor necesare pentru încheierea lor,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Prin prezenta decizie se autorizează, în numele Uniunii, semnarea Acordului între Uniunea Europeană, Islanda, Principatul Liechtenstein și Regatul Norvegiei cu privire la un mecanism financiar al SEE pentru perioada 2014-2021, a Acordului între Regatul Norvegiei și Uniunea Europeană cu privire la un mecanism financiar norvegian pentru perioada 2014-2021, a Protocolului adițional la Acordul între Comunitatea Economică Europeană și Regatul Norvegiei și a Protocolului adițional la Acordul între Comunitatea Economică Europeană și Islanda, sub rezerva încheierii acordurilor și a protocoalelor adiționale respective.

Textele acordurilor și ale protocoalelor adiționale se atașează la prezenta decizie.

Articolul 2

Președintele Consiliului este autorizat să desemneze persoana (persoanele) împuternicită (împuternicite) să semneze acordurile și protocoalele adiționale în numele Uniunii.

Articolul 3

Acordul dintre Uniunea Europeană, Islanda, Principatul Liechtenstein și Regatul Norvegiei cu privire la un mecanism financiar al SEE pentru perioada 2014-2021 și Acordul dintre Regatul Norvegiei și Uniunea Europeană cu privire la un mecanism financiar norvegian pentru perioada 2014-2021 se aplică cu titlu provizoriu, în conformitate cu articolul 3 și, respectiv, cu articolul 11 alineatul (3) din acorduri, începând cu prima zi a primei luni care urmează depunerii ultimei notificări în acest scop, până la finalizarea procedurilor necesare pentru încheierea respectivelor acorduri.

Protocolul adițional la Acordul dintre Comunitatea Economică Europeană și Regatul Norvegiei se aplică cu titlu provizoriu începând cu prima zi a celei de a treia luni care urmează depunerii ultimei notificări în acest scop, în conformitate cu articolul 5 alineatul (3) din respectivul protocol.

Protocolul adițional la Acordul dintre Comunitatea Economică Europeană și Islanda se aplică cu titlu provizoriu începând cu prima zi a celei de a treia luni care urmează depunerii ultimei notificări în acest scop, în conformitate cu articolul 4 alineatul (3) din respectivul protocol.

Articolul 4

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Luxemburg, 21 aprilie 2016.

Pentru Consiliu

Președintele

G.A. VAN DER STEUR


28.5.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 141/3


ACORD

între Uniunea Europeană, Islanda, Principatul Liechtenstein și Regatul Norvegiei cu privire la un mecanism financiar al SEE pentru perioada 2014-2021

UNIUNEA EUROPEANĂ,

ISLANDA,

PRINCIPATUL LIECHTENSTEIN,

REGATUL NORVEGIEI,

ÎNTRUCÂT părțile la Acordul privind Spațiul Economic European (denumit în continuare „Acordul privind SEE”) au convenit cu privire la necesitatea de a reduce discrepanțele economice și sociale dintre regiunile lor în vederea promovării unei consolidări continue și echilibrate a relațiilor comerciale și economice dintre ele,

ÎNTRUCÂT, pentru a contribui la atingerea acestui obiectiv, statele AELS au instituit un mecanism financiar în contextul Spațiului Economic European,

ÎNTRUCÂT dispozițiile care reglementează mecanismul financiar al SEE pentru perioada 2004-2009 au fost prevăzute în Protocolul 38a și în Addendumul la Protocolul 38a la Acordul privind SEE,

ÎNTRUCÂT dispozițiile care reglementează mecanismul financiar al SEE pentru perioada 2009-2014 au fost prevăzute în Protocolul 38b și în Addendumul la Protocolul 38b la Acordul privind SEE,

ÎNTRUCÂT se menține necesitatea reducerii discrepanțelor economice și sociale în cadrul Spațiului Economic European și, prin urmare, ar trebui să fie instituit un nou mecanism privind contribuțiile financiare ale statelor AELS care fac parte din SEE pentru perioada 2014-2021,

DECID SĂ ÎNCHEIE PREZENTUL ACORD:

Articolul 1

Textul articolului 117 din Acordul privind SEE se înlocuiește cu următorul text:

„Dispozițiile care reglementează mecanismele financiare sunt prevăzute în Protocolul 38, în Protocolul 38a, în Addendumul la Protocolul 38a, în Protocolul 38b, în Addendumul la Protocolul 38b și în Protocolul 38c.”.

Articolul 2

Se adaugă un nou Protocol 38c după Protocolul 38b la Acordul privind SEE. Textul Protocolului 38c este prevăzut în anexa la prezentul acord.

Articolul 3

Prezentul acord se ratifică sau se aprobă de către părți în conformitate cu procedurile proprii. Instrumentele de ratificare sau de aprobare se depun la Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene.

Prezentul acord intră în vigoare în prima zi a celei de a doua luni de la data depunerii ultimului instrument de ratificare sau de aprobare.

Până la încheierea procedurilor menționate la paragrafele anterioare, prezentul acord se aplică cu titlu provizoriu începând cu prima zi a primei luni care urmează depunerii ultimei notificări în acest scop.

Articolul 4

Prezentul acord, redactat într-un singur exemplar original în limbile bulgară, cehă, croată, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, olandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă, suedeză, islandeză și norvegiană, textele redactate în fiecare dintre aceste limbi fiind autentice în egală măsură, se depune la Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene, care va transmite o copie certificată fiecărei părți la prezentul acord.

Съставено в Брюксел на трети май две хиляди и шестнадесета година.

Hecho en Bruselas, el tres de mayo de dos mil dieciséis.

V Bruselu dne třetího května dva tisíce šestnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den tredje maj to tusind og seksten.

Geschehen zu Brüssel am dritten Mai zweitausendsechzehn.

Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta maikuu kolmandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τρεις Μαΐου δύο χιλιάδες δεκαέξι.

Done at Brussels on the third day of May in the year two thousand and sixteen.

Fait à Bruxelles, le trois mai deux mille seize.

Sastavljeno u Bruxellesu trećeg svibnja godine dvije tisuće šesnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì tre maggio duemilasedici.

Briselē, divi tūkstoši sešpadsmitā gada trešajā maijā.

Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų gegužės trečią dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhatodik év május havának harmadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tielet jum ta' Mejju fis-sena elfejn u sittax.

Gedaan te Brussel, drie mei tweeduizend zestien.

Sporządzono w Brukseli dnia trzeciego maja roku dwa tysiące szesnastego.

Feito em Bruxelas, em três de maio de dois mil e dezasseis.

Întocmit la Bruxelles la trei mai două mii șaisprezece.

V Bruseli tretieho mája dvetisícšestnásť.

V Bruslju, dne tretjega maja leta dva tisoč šestnajst.

Tehty Brysselissä kolmantena päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.

Som skedde i Bryssel den tredje maj år tjugohundrasexton.

Gjört í Brussel þriðja dag maímánaðar árið tvö þúsund og sextán.

Utferdiget i Brussel den tredje mai to tusen og seksten.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Fyrir Ísland

Image

Für das Fürstentum Liechtenstein

Image

For Kongeriket Norge

Image


ANEXĂ

PROTOCOLUL 38C

privind mecanismul financiar al SEE (2014-2021)

Articolul 1

(1)   Islanda, Liechtenstein și Norvegia (denumite în continuare „statele AELS”) contribuie la reducerea discrepanțelor economice și sociale din Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor lor cu statele beneficiare, prin contribuții financiare în sectoarele prioritare menționate la articolul 3.

(2)   Toate programele și activitățile finanțate prin mecanismul financiar al SEE pentru perioada 2014-2021 se bazează pe valorile comune de respectare a demnității umane, a libertății, a democrației, a egalității, a statului de drept, precum și pe respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparțin minorităților.

Articolul 2

(1)   Cuantumul total al contribuției financiare prevăzute la articolul 1 este de 1 548,1 milioane EUR, sub formă de angajamente puse la dispoziție în tranșe anuale de 221,16 milioane EUR pe parcursul perioadei cuprinse între 1 mai 2014 și 30 aprilie 2021 inclusiv.

(2)   Cuantumul total este alcătuit din alocări specifice fiecărei țări, astfel cum se prevede la articolul 6, precum și dintr-un fond global pentru cooperare regională, astfel cum se prevede la articolul 7.

Articolul 3

(1)   Alocările specifice fiecărei țări se pun la dispoziția următoarelor sectoare prioritare:

(a)

inovare, cercetare, educație și competitivitate;

(b)

incluziunea socială, ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor și reducerea sărăciei;

(c)

mediu, energie, schimbări climatice și economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon;

(d)

cultură, societatea civilă, buna guvernanță, drepturi și libertăți fundamentale;

(e)

justiție și afaceri interne.

Domeniile vizate de programe în sectoarele prioritare care definesc obiectivele și domeniile de sprijin sunt prevăzute în anexa la prezentul protocol.

(2)

(a)

În conformitate cu procedura menționată la articolul 10 punctul 3, sectoarele prioritare sunt selectate, concentrate și adaptate, în funcție de diversele necesități ale fiecărui stat beneficiar, ținând seama de dimensiunea sa și de cuantumul contribuției.

(b)

O proporție de 10 % din totalul alocărilor specifice fiecărei țări este rezervată pentru un fond destinat societății civile, care este pus la dispoziție în conformitate cu cheia de distribuție menționată la articolul 6.

Articolul 4

(1)   Pentru a se putea concentra pe sectoarele prioritare și pentru a asigura punerea în aplicare eficientă, în conformitate cu obiectivele generale prevăzute la articolul 1 și ținând seama de Strategia Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, inclusiv focalizarea asupra ocupării forței de muncă, a priorităților naționale, a recomandărilor specifice fiecărei țări și a acordurilor de parteneriat din cadrul politicii de coeziune a UE, încheiate cu Comisia Europeană, statele AELS încheie cu fiecare stat beneficiar un memorandum de înțelegere, în conformitate cu articolul 10 punctul 3.

(2)   Consultările cu Comisia Europeană se desfășoară la un nivel strategic și au loc pe parcursul negocierilor privind memorandumurile de înțelegere, astfel cum se prevede la articolul 10 punctul 3, în vederea promovării complementarității și a sinergiilor cu politica de coeziune a UE, precum și a examinării posibilităților de aplicare a instrumentelor financiare pentru a spori impactul contribuțiilor financiare.

Articolul 5

(1)   În ceea ce privește aceste programe din cadrul alocărilor specifice fiecărei țări, de a căror implementare sunt responsabile statele beneficiare, contribuția AELS nu trebuie să depășească 85 % din costul programului, cu excepția cazului în care statele AELS au decis altfel.

(2)   Normele aplicabile cu privire la ajutoarele de stat trebuie respectate.

(3)   Responsabilitatea statelor AELS pentru proiecte se limitează la alocarea de fonduri în conformitate cu planul convenit. Nu se va asuma nicio răspundere față de terți.

Articolul 6

Alocările specifice fiecărei țări sunt puse la dispoziția următoarelor state beneficiare: Bulgaria, Cipru, Croația, Estonia, Grecia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, Republica Cehă, România, Slovacia, Slovenia și Ungaria, în conformitate cu următoarea cheie de distribuție:

Stat beneficiar

Fonduri (în milioane EUR)

Bulgaria

115,0

Croația

56,8

Cipru

6,4

Republica Cehă

95,5

Estonia

32,3

Grecia

116,7

Ungaria

108,9

Letonia

50,2

Lituania

56,2

Malta

4,4

Polonia

397,8

Portugalia

102,7

România

275,2

Slovacia

54,9

Slovenia

19,9

Articolul 7

(1)   Fondul global pentru cooperare regională este pus la dispoziție cu un cuantum de 55,25 milioane EUR. Acesta contribuie la realizarea obiectivelor mecanismului financiar al SEE, astfel cum este definit la articolul 1.

(2)   O proporție de 70 % din fond este pusă la dispoziție pentru promovarea ocupării durabile și de calitate a forței de muncă în rândul tinerilor, cu un accent deosebit pe următoarele aspecte:

(a)

programe de mobilitate în domeniul încadrării în muncă și al formării profesionale destinate tinerilor, concentrându-se în special asupra tinerilor care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare;

(b)

programe de învățare de tip dual, ucenicii, includerea tinerilor;

(c)

schimbul de cunoștințe, schimbul de cele mai bune practici în materie de politici și învățarea reciprocă între organizații/instituții care oferă servicii de ocupare a forței de muncă în rândul tinerilor.

Această parte a fondului este destinată proiectelor la care participă statele beneficiare și alte state membre ale UE cu o rată a șomajului în rândul tinerilor de peste 25 % (anul de referință 2013, conform Eurostat), precum și cel puțin două țări, printre care se numără cel puțin un stat beneficiar. Statele AELS pot participa în calitate de parteneri.

(3)   O proporție de 30 % din fond este pusă la dispoziție pentru cooperarea regională în sectoarele prioritare enumerate la articolul 3, fiind destinată, în special, schimburilor de cunoștințe, schimbului de cele mai bune practici în materie de politici și consolidării instituționale.

Această parte a fondului este pusă la dispoziția proiectelor la care participă state beneficiare și țări terțe învecinate. La proiecte participă cel puțin trei țări, dintre care cel puțin două state beneficiare. Statele AELS pot participa în calitate de parteneri.

Articolul 8

Statele AELS efectuează, până în 2020, o evaluare la jumătatea perioadei în vederea redistribuirii eventualelor fonduri disponibile care nu au fost angajate, în cadrul alocărilor acordate fiecărui stat beneficiar în cauză.

Articolul 9

(1)   Contribuția financiară prevăzută de prezentul protocol este strâns coordonată cu contribuția bilaterală a Norvegiei prevăzută de mecanismul financiar norvegian.

(2)   În special, statele AELS se asigură că procedurile de prezentare a cererilor și modalitățile de punere în aplicare sunt identice, în esență, în cazul ambelor mecanisme financiare menționate la alineatul anterior.

(3)   Se iau în considerare, după caz, toate schimbările relevante în politicile de coeziune ale Uniunii Europene.

Articolul 10

La punerea în aplicare a mecanismului financiar al SEE se aplică următoarele:

1.

În toate etapele de punere în aplicare a mecanismului se aplică cel mai înalt nivel de transparență, răspundere și eficiență a costurilor, precum și principiile privind buna guvernanță, parteneriatul și guvernanța pe mai multe niveluri, dezvoltarea durabilă, egalitatea între femei și bărbați și nediscriminarea.

Obiectivele mecanismului financiar al SEE se urmăresc în cadrul unei cooperări strânse între statele beneficiare și statele AELS.

2.

(a)

Statele administrează fondul global pentru cooperare regională și sunt responsabile de implementarea sa, inclusiv de gestionarea și controlul acestui fond, astfel cum se prevede la articolul 7 alineatul (1).

(b)

Statele AELS administrează fondul pentru societatea civilă și sunt responsabile de implementarea sa, inclusiv de gestionarea și controlul acestui fond, astfel cum se prevede la articolul 3 alineatul (2) litera (b), cu excepția cazului în care s-a convenit altfel în cadrul memorandumului de înțelegere definit la articolul 10 punctul 3.

3.

Statele AELS încheie cu fiecare stat beneficiar un memorandum de înțelegere privind alocarea specifică țării respective, cu excepția fondului la care se face referire la punctul 2 litera (a), care prevede cadrul multianual de programare și structurile în materie de gestionare și control.

(a)

Pe baza acestor memorandumuri de înțelegere, statele beneficiare prezintă propuneri de programe specifice statelor AELS care evaluează și aprobă aceste propuneri și, ulterior, încheie acorduri privind granturile cu statele beneficiare pentru fiecare program în parte. La cererea explicită a statelor AELS sau a statului beneficiar în cauză, Comisia Europeană efectuează o examinare minuțioasă a unei propuneri de program specific înainte de adoptarea acesteia, pentru a asigura compatibilitatea sa cu politica de coeziune a Uniunii Europene.

(b)

Responsabilitatea pentru implementarea programelor convenite le revine statelor beneficiare, care prevăd un sistem corespunzător de gestionare și control pentru a asigura buna implementare și gestionare a acestora.

(c)

Statele AELS pot efectua controale în conformitate cu propriile cerințe interne. Statele beneficiare oferă toată asistența, toate informațiile și documentația necesare în acest scop.

(d)

Statele AELS pot suspenda finanțarea și pot solicita recuperarea fondurilor în caz de nereguli.

(e)

Dacă este cazul, se formează parteneriate pentru pregătirea, implementarea, monitorizarea și evaluarea contribuției financiare, astfel încât să se asigure o largă participare. Partenerii pot fi, inter alia, autoritățile locale, regionale și naționale, precum și din sectorul privat, din societatea civilă și dintre partenerii sociali din statele beneficiare și din statele AELS.

(f)

Orice proiect prevăzut în cadrul multianual de programare din statele beneficiare poate fi implementat printr-o cooperare desfășurată, inter alia, între entități cu sediul în statele beneficiare și în statele AELS, în conformitate cu normele aplicabile în domeniul achizițiilor publice.

4.

Costurile de gestionare aferente statelor AELS sunt acoperite de cuantumul total prevăzut la articolul 2 alineatul (1) și sunt precizate în dispozițiile de punere în aplicare menționate la punctul 5 din prezentul articol.

5.

Statele AELS înființează un comitet de gestionare globală a mecanismului financiar al SEE. Statele AELS prevăd dispoziții suplimentare pentru punerea în aplicare a mecanismului financiar al SEE, după consultări cu statele beneficiare, care pot beneficia de asistență din partea Comisiei Europene. Statele AELS depun eforturi pentru a stabili aceste dispoziții înainte de semnarea memorandumurilor de înțelegere.

6.

Statele AELS raportează cu privire la contribuția lor la obiectivele mecanismului financiar al SEE și, după caz, la cele unsprezece obiective tematice ale fondurilor structurale și de investiții europene pentru perioada 2014-2020 (1).

Articolul 11

La sfârșitul perioadei prevăzute la articolul 2 și fără a aduce atingere drepturilor și obligațiilor care decurg din prezentul acord, părțile contractante examinează, prin prisma articolului 115 din acord, necesitatea eliminării disparităților economice și sociale din cadrul Spațiului Economic European.

ANEXĂ LA PROTOCOLUL 38C

Inovare, cercetare, educație și competitivitate

1.

Dezvoltarea întreprinderilor, inovare și IMM-uri

2.

Cercetare

3.

Educație, burse de studii, ucenicii și antreprenoriatul în rândul tinerilor

4.

Echilibrul dintre viața profesională și cea privată

Incluziunea socială, ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor și reducerea sărăciei

5.

Provocări în domeniul sănătății publice europene

6.

Incluziunea romilor și autonomizarea acestora

7.

Copiii și tinerii expuși riscurilor

8.

Participarea tinerilor la piața muncii

9.

Dezvoltarea locală și reducerea sărăciei

Mediu, energie, schimbări climatice și economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon

10.

Mediul înconjurător și ecosistemele

11.

Energia din surse regenerabile, eficiența energetică, securitatea energetică

12.

Atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea

Cultură, societatea civilă, buna guvernanță, drepturile și libertățile fundamentale

13.

Antreprenoriatul cultural, patrimoniul cultural și cooperarea culturală

14.

Societatea civilă

15.

Buna guvernanță, instituții responsabile, transparența

16.

Drepturile omului – punerea în aplicare la nivel național

Justiție și afaceri interne

17.

Azil și migrație

18.

Servicii corecționale și măsuri de restrângere a libertății înainte de proces

19.

Cooperarea polițienească internațională și combaterea criminalității

20.

Eficacitatea și eficiența sistemului judiciar, consolidarea statului de drept

21.

Violența domestică și violența de gen

22.

Prevenirea dezastrelor și pregătirea pentru intervenție în caz de dezastre


(1)  1. Consolidarea cercetării, a dezvoltării tehnologice și a inovării; 2. Îmbunătățirea accesului și a utilizării tehnologiilor informației și comunicațiilor, precum și sporirea calității acestora; 3. Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii („IMM-uri”), a sectorului agricol și a sectorului pescuitului și acvaculturii; 4. Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate sectoarele; 5. Promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii și a gestionării riscurilor; 6. Conservarea și protecția mediului înconjurător și promovarea utilizării eficiente a resurselor; 7. Promovarea sistemelor de transport durabile și eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor rețelelor-cheie; 8. Promovarea unei ocupări durabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă; 9. Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare; 10. Investițiile în educație, calificare și formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții; 11. Consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și a părților interesate și o administrație publică eficientă.


28.5.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 141/11


ACORD

între Regatul Norvegiei și Uniunea Europeană cu privire la un mecanism financiar norvegian pentru perioada 2014-2021

Articolul 1

(1)   Regatul Norvegiei se angajează să contribuie la reducerea discrepanțelor economice și sociale din Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor sale cu statele beneficiare, printr-un mecanism financiar norvegian distinct care vizează sectoarele prioritare menționate la articolul 3.

(2)   Toate programele și activitățile finanțate prin mecanismul financiar norvegian pentru perioada 2014-2021 se bazează pe valorile comune de respectare a demnității umane, a libertății, a democrației, a egalității, a statului de drept, precum și pe respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparțin minorităților.

Articolul 2

(1)   Cuantumul total al contribuției financiare prevăzut la articolul 1 este de 1 253,7 milioane EUR, sub formă de angajamente puse la dispoziție în tranșe anuale de 179,1 milioane EUR pe parcursul perioadei cuprinse între 1 mai 2014 și 30 aprilie 2021 inclusiv.

(2)   Cuantumul total este alcătuit din alocări specifice fiecărei țări, astfel cum se prevede la articolul 6, precum și dintr-un fond global pentru cooperare regională, astfel cum se prevede la articolul 7.

Articolul 3

(1)   Alocările specifice fiecărei țări se pun la dispoziția următoarelor sectoare prioritare:

(a)

inovare, cercetare, educație și competitivitate;

(b)

incluziunea socială, ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor și reducerea sărăciei;

(c)

mediu, energie, schimbări climatice și economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon;

(d)

cultură, societatea civilă, buna guvernanță, drepturile și libertățile fundamentale;

(e)

justiție și afaceri interne.

Domeniile vizate de programe în sectoarele prioritare care definesc obiectivele și domeniile de sprijin sunt prevăzute în anexa la prezentul acord.

(2)

(a)

În conformitate cu procedura menționată la articolul 10 alineatul (3), sectoarele prioritare sunt selectate, concentrate și adaptate, în funcție de diversele necesități ale fiecărui stat beneficiar, ținând seama de dimensiunea sa și de cuantumul contribuției.

(b)

O proporție de 1 % din totalul alocărilor specifice fiecărei țări este rezervată pentru un fond de promovare a muncii decente și a dialogului tripartit, care este pus la dispoziție în conformitate cu cheia de distribuție menționată la articolul 6.

(c)

Cooperarea cu societatea civilă, cooperarea transfrontalieră și cooperarea cu țările terțe învecinate sunt, de asemenea, încurajate.

Articolul 4

(1)   Pentru a se putea concentra pe sectoarele prioritare și pentru a asigura implementarea eficientă, în conformitate cu obiectivele generale prevăzute la articolul 1 și ținând seama de Strategia Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, inclusiv focalizarea asupra ocupării forței de muncă, a priorităților naționale, a recomandărilor specifice fiecărei țări și a acordurilor de parteneriat din cadrul politicii de coeziune a UE, încheiate cu Comisia Europeană, Regatul Norvegiei încheie cu fiecare stat beneficiar un memorandum de înțelegere în conformitate cu articolul 10 alineatul (3).

(2)   Consultările cu Comisia Europeană se desfășoară la un nivel strategic și au loc pe parcursul negocierilor privind memorandumurile de înțelegere, astfel cum se prevede la articolul 10 alineatul (3), în vederea promovării complementarității și a sinergiilor cu politica de coeziune a UE, precum și a examinării posibilităților de aplicare a instrumentelor financiare pentru a spori impactul contribuțiilor financiare.

Articolul 5

(1)   În ceea ce privește acele programe din cadrul alocărilor specifice fiecărei țări, de a căror implementare sunt responsabile statele beneficiare, contribuția aferentă Regatului Norvegiei nu poate să depășească 85 % din costul programului, cu excepția cazului în care Regatul Norvegiei a decis altfel.

(2)   Normele aplicabile cu privire la ajutoarele de stat trebuie respectate.

(3)   Responsabilitatea Regatului Norvegiei privind proiectele se limitează la alocarea de fonduri în conformitate cu planul convenit. Nu se va asuma nicio răspundere față de terți.

Articolul 6

Alocările specifice fiecărei țări sunt puse la dispoziția următoarelor state beneficiare: Bulgaria, Cipru, Croația, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Republica Cehă, România, Slovacia, Slovenia și Ungaria, în conformitate cu următoarea cheie de distribuție:

Stat beneficiar

Fonduri (în milioane EUR)

Bulgaria

95,1

Croația

46,6

Cipru

5,1

Republica Cehă

89,0

Estonia

35,7

Ungaria

105,7

Letonia

51,9

Lituania

61,4

Malta

3,6

Polonia

411,5

România

227,3

Slovacia

58,2

Slovenia

17,8

Articolul 7

(1)   Fondul global pentru cooperare regională este pus la dispoziție cu un cuantum de 44,75 milioane EUR. Acesta contribuie la realizarea obiectivelor mecanismului financiar norvegian, astfel cum este definit la articolul 1.

(2)   O proporție de 60 % din fond este pusă la dispoziție pentru promovarea ocupării durabile și de calitate a forței de muncă în rândul tinerilor, cu un accent deosebit pe următoarele aspecte:

(a)

programe de mobilitate în domeniul încadrării în muncă și al formării profesionale destinate tinerilor, concentrându-se în special asupra tinerilor care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare;

(b)

programe de învățare de tip dual, ucenicii, includerea tinerilor;

(c)

schimbul de cunoștințe, schimbul de cele mai bune practici în materie de politici și învățarea reciprocă între organizații/instituții care oferă servicii de ocupare a forței de muncă în rândul tinerilor.

Această parte a fondului este destinată proiectelor la care participă statele beneficiare și alte state membre ale UE cu o rată a șomajului în rândul tinerilor de peste 25 % (anul de referință 2013, conform Eurostat), precum și cel puțin două țări, printre care se numără cel puțin un stat beneficiar. Entitățile norvegiene pot participa în calitate de parteneri.

(3)   O proporție de 40 % din fond este pusă la dispoziție pentru cooperarea regională în sectoarele prioritare enumerate la articolul 3, fiind destinată, în special, schimburilor de cunoștințe, schimbului de cele mai bune practici în materie de politici și consolidării instituționale.

Această parte a fondului este pusă la dispoziția proiectelor la care participă state beneficiare și țări terțe învecinate. La proiecte participă cel puțin trei țări, dintre care cel puțin două state beneficiare. Entitățile norvegiene pot participa în calitate de parteneri.

Articolul 8

Regatul Norvegiei efectuează, până în 2020, o evaluare la jumătatea perioadei în vederea redistribuirii eventualelor fonduri disponibile care nu au fost angajate,în cadrul alocărilor acordate fiecărui stat beneficiar în cauză.

Articolul 9

(1)   Contribuția financiară prevăzută la articolul 1 este strâns coordonată cu contribuția statelor AELS prevăzută de mecanismul financiar al SEE.

(2)   În special, Regatul Norvegiei se asigură că procedurile de prezentare a cererilor și modalitățile de punere în aplicare sunt identice, în esență, în cazul ambelor mecanisme financiare menționate la alineatul anterior.

(3)   Se iau în considerare, după caz, toate schimbările relevante în politicile de coeziune ale Uniunii Europene.

Articolul 10

La punerea în aplicare a mecanismului financiar norvegian se aplică următoarele:

(1)

În toate etapele de punere în aplicare a mecanismului se aplică cel mai înalt nivel de transparență, răspundere și eficiență a costurilor, precum și principiile privind buna guvernanță, parteneriatul și guvernanța pe mai multe niveluri, dezvoltarea durabilă, egalitatea între femei și bărbați și nediscriminarea.

Obiectivele mecanismului financiar norvegian se urmăresc în cadrul unei cooperări strânse între statele beneficiare și Regatul Norvegiei.

(2)

Regatul Norvegiei administrează următoarele fonduri și este responsabil de implementarea lor, inclusiv de gestionarea și controlul lor:

(a)

fondul global pentru cooperare regională, astfel cum este prevăzut la articolul 7 alineatul (1);

(b)

un fond de promovare a muncii decente și a dialogului tripartit, astfel cum este prevăzut la articolul 3 alineatul (2) litera (b).

(3)

Regatul Norvegiei încheie cu fiecare stat beneficiar un memorandum de înțelegere privind alocarea specifică țării respective, cu excepția acelor fonduri la care se face referire la alineatul (2), care prevede cadrul multianual de programare și structurile în materie de gestionare și control.

(a)

Pe baza acestor memorandumuri de înțelegere, statele beneficiare prezintă propuneri de programe specifice Regatului Norvegiei, care evaluează și aprobă aceste propuneri și, ulterior, încheie acorduri privind granturile cu statele beneficiare pentru fiecare program în parte. La cererea explicită a Regatului Norvegiei sau a statului beneficiar în cauză, Comisia Europeană efectuează o examinare minuțioasă a unei propuneri de program specific înainte de adoptarea acesteia, pentru a asigura compatibilitatea sa cu politica de coeziune a Uniunii Europene.

(b)

Responsabilitatea pentru implementarea programelor convenite le revine statelor beneficiare, care prevăd un sistem corespunzător de gestionare și control pentru a asigura buna implementare și gestionare a acestora.

(c)

Regatul Norvegiei poate efectua controale în conformitate cu propriile cerințe interne. Statele beneficiare oferă toată asistența, toate informațiile și documentația necesare în acest scop.

(d)

Regatul Norvegiei poate suspenda finanțarea și poate solicita recuperarea fondurilor în caz de nereguli.

(e)

Dacă este cazul, se formează parteneriate pentru pregătirea, implementarea, monitorizarea și evaluarea contribuției financiare, astfel încât să se asigure o largă participare. Partenerii pot fi, inter alia, autoritățile locale, regionale și naționale, precum și din sectorul privat, din societatea civilă și dintre partenerii sociali din statele beneficiare și din Regatul Norvegiei.

(f)

Orice proiect prevăzut în cadrul multianual de programare din statele beneficiare poate fi implementat printr-o cooperare desfășurată, inter alia, între entități cu sediul în statele beneficiare și în Regatul Norvegiei, în conformitate cu normele aplicabile în domeniul achizițiilor publice.

(4)

Costurile de gestionare aferente Regatului Norvegiei sunt acoperite de cuantumul total prevăzut la articolul 2 alineatul (1) și sunt precizate în dispozițiile de punere în aplicare menționate la alineatul (5) din prezentul articol.

(5)

Regatul Norvegiei sau orice entitate pe care acesta a desemnat-o are responsabilitatea gestionării globale a mecanismului financiar norvegian. Regatul Norvegiei prevede dispoziții suplimentare pentru punerea în aplicare a mecanismului financiar norvegian, după consultarea cu statele beneficiare, care pot beneficia de asistență din partea Comisiei Europene. Regatul Norvegiei depune eforturi pentru a stabili aceste dispoziții înainte de semnarea memorandumurilor de înțelegere.

(6)

Regatul Norvegiei raportează cu privire la contribuția sa la obiectivele mecanismului financiar norvegian și, după caz, la cele unsprezece obiective tematice ale fondurilor structurale și de investiții europene pentru perioada 2014-2020 (1).

Articolul 11

(1)   Prezentul acord se ratifică sau se aprobă de către părți în conformitate cu procedurile proprii. Instrumentele de ratificare sau de aprobare se depun la Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene.

(2)   Prezentul acord intră în vigoare în prima zi a celei de a doua luni de la data depunerii ultimului instrument de ratificare sau de aprobare.

(3)   Până la încheierea procedurilor menționate la alineatele (1) și (2), prezentul acord se aplică cu titlu provizoriu începând cu prima zi a primei luni care urmează depunerii ultimei notificări în acest scop.

Articolul 12

Prezentul acord, redactat într-un singur exemplar original în limbile bulgară, cehă, croată, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, olandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă, suedeză și norvegiană, textele redactate în fiecare dintre aceste limbi fiind egal autentice, se depune la Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene, care va transmite o copie certificată fiecărei părți la prezentul acord.

Съставено в Брюксел на трети май две хиляди и шестнадесета година.

Hecho en Bruselas, el tres de mayo de dos mil dieciséis.

V Bruselu dne třetího května dva tisíce šestnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den tredje maj to tusind og seksten.

Geschehen zu Brüssel am dritten Mai zweitausendsechzehn.

Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta maikuu kolmandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τρεις Μαΐου δύο χιλιάδες δεκαέξι.

Done at Brussels on the third day of May in the year two thousand and sixteen.

Fait à Bruxelles, le trois mai deux mille seize.

Sastavljeno u Bruxellesu trećeg svibnja godine dvije tisuće šesnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì tre maggio duemilasedici.

Briselē, divi tūkstoši sešpadsmitā gada trešajā maijā.

Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų gegužės trečią dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhatodik év május havának harmadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tielet jum ta' Mejju fis-sena elfejn u sittax.

Gedaan te Brussel, drie mei tweeduizend zestien.

Sporządzono w Brukseli dnia trzeciego maja roku dwa tysiące szesnastego.

Feito em Bruxelas, em três de maio de dois mil e dezasseis.

Întocmit la Bruxelles la trei mai două mii șaisprezece.

V Bruseli tretieho mája dvetisícšestnásť.

V Bruslju, dne tretjega maja leta dva tisoč šestnajst.

Tehty Brysselissä kolmantena päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.

Som skedde i Bryssel den tredje maj år tjugohundrasexton.

Utferdiget i Brussel den tredje mai to tusen og seksten.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

For Kongeriket Norge

Image


(1)  1. Consolidarea cercetării, a dezvoltării tehnologice și a inovării; 2. Îmbunătățirea accesului și a utilizării tehnologiilor informației și comunicațiilor, precum și sporirea calității acestora; 3. Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii („IMM-uri”), a sectorului agricol și a sectorului pescuitului și acvaculturii; 4. Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate sectoarele; 5. Promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii și a gestionării riscurilor; 6. Conservarea și protecția mediului înconjurător și promovarea utilizării eficiente a resurselor; 7. Promovarea sistemelor de transport durabile și eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor rețelelor-cheie; 8. Promovarea unei ocupări durabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă; 9. Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare; 10. Investițiile în educație, calificare și formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții; 11. Consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și a părților interesate și o administrație publică eficientă.


ANEXĂ

LA ACORDUL ÎNTRE REGATUL NORVEGIEI ȘI UNIUNEA EUROPEANĂ CU PRIVIRE LA UN MECANISM FINANCIAR NORVEGIAN PENTRU PERIOADA 2014-2021

Inovare, cercetare, educație și competitivitate

1.

Dezvoltarea întreprinderilor, inovare și IMM-uri

2.

Cercetare

3.

Educație, burse de studii, ucenicii și antreprenoriatul în rândul tinerilor

4.

Echilibrul dintre viața profesională și cea privată

5.

Dialogul social – Munca decentă

Incluziunea socială, ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor și reducerea sărăciei

6.

Provocări în domeniul sănătății publice europene

7.

Incluziunea romilor și autonomizarea acestora

8.

Copiii și tinerii expuși riscurilor

9.

Participarea tinerilor la piața muncii

10.

Dezvoltarea locală și reducerea sărăciei

Mediu, energie, schimbări climatice și economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon

11.

Mediul înconjurător și ecosistemele

12.

Energia din surse regenerabile, eficiența energetică, securitatea energetică

13.

Atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea

Cultură, societatea civilă, buna guvernanță, drepturile și libertățile fundamentale

14.

Antreprenoriatul cultural, patrimoniul cultural și cooperarea culturală

15.

Societatea civilă

16.

Buna guvernanță, instituții responsabile, transparența

17.

Drepturile omului – punerea în aplicare la nivel național

Justiție și afaceri interne

18.

Azil și migrație

19.

Servicii corecționale și măsuri de restrângere a libertății înainte de proces

20.

Cooperarea polițienească internațională și combaterea criminalității

21.

Eficacitatea și eficiența sistemului judiciar, consolidarea statului de drept

22.

Violența domestică și violența de gen

23.

Prevenirea dezastrelor și pregătirea pentru intervenție în caz de dezastre


28.5.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 141/18


PROTOCOL ADIȚIONAL

la Acordul între Comunitatea Economică Europeană și Republica Islanda

UNIUNEA EUROPEANĂ

și

ISLANDA,

AVÂND ÎN VEDERE Acordul între Comunitatea Economică Europeană și Republica Islanda, semnat la 22 iulie 1972, precum și regimul actual aplicabil comerțului cu pește și produse pescărești dintre Islanda și Comunitate,

AVÂND ÎN VEDERE Protocolul adițional la Acordul între Comunitatea Economică Europeană și Islanda privind dispozițiile speciale aplicabile importurilor în Uniune de anumite specii de pești și produse pescărești în perioada 2009-2014, în special articolul 1,

AVÂND ÎN VEDERE Protocolul adițional la Acordul între Comunitatea Economică Europeană și Islanda ca urmare a aderării Republicii Croația la Uniunea Europeană, în special articolul 2,

DECID SĂ ÎNCHEIE PREZENTUL PROTOCOL:

Articolul 1

(1)   Dispozițiile speciale aplicabile importurilor în Uniunea Europeană de anumite specii de pești și produse pescărești originare din Islanda sunt prevăzute în prezentul protocol și în anexa la acesta. Contingentele tarifare anuale scutite de taxe vamale sunt prevăzute în anexa la prezentul protocol. Aceste contingente tarifare sunt aplicabile de la data la care se aplică cu titlu provizoriu prezentul protocol, conform procedurilor prevăzute la articolul 4 alineatul (3), până la data de 30 aprilie 2021.

(2)   La sfârșitul acestei perioade, părțile contractante vor evalua necesitatea de a păstra dispozițiile speciale menționate la alineatul (1) și, dacă este necesar, de a reexamina nivelurile contingentelor, ținând totodată seama de toate interesele relevante.

Articolul 2

(1)   Contingentele tarifare sunt deschise de la data aplicării cu titlu provizoriu a prezentului protocol, conform procedurilor prevăzute la articolul 4 alineatul (3).

(2)   Volumele contingentelor tarifare sunt prevăzute în anexa la prezentul protocol. Primul contingent tarifar este pus la dispoziție începând de la data aplicării cu titlu provizoriu a prezentului protocol până la 30 aprilie 2017. Începând cu data de 1 mai 2017, următoarele contingente tarifare sunt alocate anual de la 1 mai la 30 aprilie, până la sfârșitul perioadei menționate la articolul 1 din prezentul protocol.

(3)   Volumele contingentelor tarifare care acoperă perioada cuprinsă între 1 mai 2014 și data aplicării cu titlu provizoriu a prezentului protocol sunt alocate în mod proporțional și puse la dispoziție pentru restul perioadei menționate la articolul 1 din prezentul protocol.

Articolul 3

Regulile de origine aplicabile contingentelor tarifare enumerate în anexa la prezentul protocol sunt cele prevăzute în Protocolul 3 la Acordul dintre Comunitatea Economică Europeană și Islanda, semnat la 22 iulie 1972.

Articolul 4

(1)   Prezentul protocol se ratifică ori se aprobă de către părți în conformitate cu procedurile proprii. Instrumentele de ratificare sau de aprobare se depun la Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene.

(2)   Protocolul intră în vigoare în prima zi a celei de a doua luni de la data depunerii ultimului instrument de ratificare sau de aprobare.

(3)   Până la finalizarea procedurilor menționate la alineatele (1) și (2), prezentul protocol se aplică cu titlu provizoriu începând din prima zi a celei de a treia luni de la depunerea ultimei notificări în acest scop.

Articolul 5

Prezentul protocol, redactat într-un singur exemplar original în limbile bulgară, cehă, croată, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, olandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă, suedeză și islandeză, textele redactate în fiecare dintre aceste limbi fiind autentice în egală măsură, se depune la Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene, care va transmite o copie certificată fiecărei părți.

Съставено в Брюксел на трети май през две хиляди и шестнадесета година.

Hecho en Bruselas, el tres de mayo de dos mil dieciséis.

V Bruselu dne třetího května dva tisíce šestnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den tredje maj to tusind og seksten.

Geschehen zu Brüssel am dritten Mai zweitausendsechzehn.

Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta maikuu kolmandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τρεις Μαΐου δύο χιλιάδες δεκαέξι.

Done at Brussels on the third day of May in the year two thousand and sixteen.

Fait à Bruxelles, le trois mai deux mille seize.

Sastavljeno u Bruxellesu trećeg svibnja godine dvije tisuće šesnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì tre maggio duemilasedici.

Briselē, divi tūkstoši sešpadsmitā gada trešajā maijā.

Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų gegužės trečią dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhatodik év május havának harmadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tielet jum ta' Mejju fis-sena elfejn u sittax.

Gedaan te Brussel, drie mei tweeduizend zestien.

Sporządzono w Brukseli dnia trzeciego maja roku dwa tysiące szesnastego.

Feito em Bruxelas, em três de maio de dois mil e dezasseis.

Întocmit la Bruxelles la trei mai două mii șaisprezece.

V Bruseli tretieho mája dvetisícšestnásť.

V Bruslju, dne tretjega maja leta dva tisoč šestnajst.

Tehty Brysselissä kolmantena päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.

Som skedde i Bryssel den tredje maj år tjugohundrasexton.

Gjört í Brussel þriðja dag maímánaðar árið tvö þúsund og sextán.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Fyrir Ísland

Image


ANEXĂ

DISPOZIȚII SPECIALE MENȚIONATE LA ARTICOLUL 1 DIN PROTOCOL

Pe lângă actualele contingente tarifare permanente scutite de taxe vamale, Uniunea Europeană deschide următoarele contingente tarifare anuale scutite de taxe vamale pentru produsele originare din Islanda:

Cod NC

Descrierea produselor

Volumul contingentelor tarifare anuale (1.5-30.4) exprimat în greutate netă, cu excepția cazului în care se prevede altfel (*)

0303 51 00

Heringi din speciile Clupea harengus și Clupea pallasii, congelați, cu excepția ficatului, a icrelor și a lapților (1)

950 de tone

0306 15 90

Homari norvegieni congelați (Nephrops norvegicus)

1 000 de tone

0304 49 50

Fileuri de sebastă (Sebastes spp.), proaspete sau refrigerate

2 000 de tone

1604 20 90

Alte preparate din pește

2 500 de tone


(1)  Beneficiul contingentului tarifar nu se acordă în cazul mărfurilor declarate pentru punere în liberă circulație în perioada 15 februarie-15 iunie.

(*)  Se adaugă anumite cantități în conformitate cu articolul 2 alineatul (3) din Protocolul adițional.


28.5.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 141/22


PROTOCOL ADIȚIONAL

la Acordul între Comunitatea Economică Europeană și Regatul Norvegiei

UNIUNEA EUROPEANĂ

și

REGATUL NORVEGIEI,

AVÂND ÎN VEDERE Acordul între Comunitatea Economică Europeană și Regatul Norvegiei, semnat la data de 14 mai 1973, denumit în continuare „acordul”, și regimul în vigoare în ceea ce privește comerțul cu pește și produse pescărești dintre Norvegia și Comunitate,

AVÂND ÎN VEDERE Protocolul adițional la Acordul între Comunitatea Economică Europeană și Regatul Norvegiei privind dispozițiile speciale aplicabile importurilor în Uniune de anumite specii de pești și produse pescărești în perioada 2009-2014, în special articolul 1,

AVÂND ÎN VEDERE Protocolul adițional la Acordul între Comunitatea Economică Europeană și Regatul Norvegiei ca urmare a aderării Republicii Croația la Uniunea Europeană, în special articolele 2 și 3,

DECID SĂ ÎNCHEIE PREZENTUL PROTOCOL:

Articolul 1

(1)   Dispozițiile speciale aplicabile importurilor în Uniunea Europeană de anumite specii de pești și produse pescărești originare din Norvegia sunt prevăzute în prezentul protocol și în anexa la acesta.

(2)   Contingentele tarifare anuale scutite de taxe vamale sunt prevăzute în anexa la prezentul protocol. Aceste contingente acoperă perioada cuprinsă între 1 mai 2014 și 30 aprilie 2021. Nivelul contingentelor face obiectul unei reexaminări la sfârșitul respectivei perioade, ținând seama de toate interesele relevante.

Articolul 2

(1)   Contingentele tarifare sunt deschise la data de la care se aplică cu titlu provizoriu prezentul protocol, conform procedurilor prevăzute la articolul 5 alineatul (3).

(2)   Primul contingent tarifar este pus la dispoziție de la data aplicării cu titlu provizoriu a prezentului protocol până la 30 aprilie 2017. Începând cu 1 mai 2017, următoarele contingente tarifare sunt alocate anual de la 1 mai la 30 aprilie, până la sfârșitul perioadei menționate la articolul 1 din prezentul protocol.

(3)   Volumele contingentelor tarifare care acoperă perioada cuprinsă între 1 mai 2014 și data aplicării cu titlu provizoriu a prezentului protocol sunt alocate în mod proporțional și puse la dispoziție pentru restul perioadei menționate la articolul 1 din prezentul protocol.

Articolul 3

Norvegia adoptă măsurile necesare pentru a asigura aplicarea în continuare a regimului care permite tranzitul liber al peștelui și al produselor pescărești descărcate în Norvegia de pe vasele aflate sub pavilionul unui stat membru al Uniunii Europene.

Ținând seama de perioada cuprinsă între 1 mai 2014 și data aplicării cu titlu provizoriu a prezentului protocol, perioadă în care regimul de tranzit nu fusese introdus, regimul se aplică pe o durată de șapte ani începând de la data aplicării cu titlu provizoriu a prezentului protocol.

Articolul 4

Regulile de origine aplicabile contingentelor tarifare menționate în anexa la prezentul protocol sunt cele prevăzute în Protocolul 3 la Acordul dintre Comunitatea Economică Europeană și Regatul Norvegiei, semnat la 14 mai 1973.

Articolul 5

(1)   Prezentul protocol se ratifică ori se aprobă de către părți în conformitate cu procedurile proprii. Instrumentele de ratificare sau de aprobare se depun la Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene.

(2)   Protocolul intră în vigoare în prima zi a celei de a doua luni care urmează depunerii ultimului instrument de ratificare sau de aprobare.

(3)   Până la finalizarea procedurilor menționate la alineatele (1) și (2), prezentul protocol se aplică cu titlu provizoriu începând cu prima zi a celei de a treia luni de la depunerea ultimei notificări în acest scop.

Articolul 6

Prezentul protocol, redactat într-un singur exemplar original în limbile bulgară, cehă, croată, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, olandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă, suedeză și norvegiană, textele redactate în fiecare limbă fiind autentice în egală măsură, se depune la Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene, care va transmite o copie certificată fiecărei părți.

Съставено в Брюксел на трети май през две хиляди и шестнадесета година.

Hecho en Bruselas, el tres de mayo de dos mil dieciséis.

V Bruselu dne třetího května dva tisíce šestnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den tredje maj to tusind og seksten.

Geschehen zu Brüssel am dritten Mai zweitausendsechzehn.

Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta maikuu kolmandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τρεις Μαΐου δύο χιλιάδες δεκαέξι.

Done at Brussels on the third day of May in the year two thousand and sixteen.

Fait à Bruxelles, le trois mai deux mille seize.

Sastavljeno u Bruxellesu trećeg svibnja godine dvije tisuće šesnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì tre maggio duemilasedici.

Briselē, divi tūkstoši sešpadsmitā gada trešajā maijā.

Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų gegužės trečią dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhatodik év május havának harmadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tielet jum ta’ Mejju fis-sena elfejn u sittax.

Gedaan te Brussel, drie mei tweeduizend zestien.

Sporządzono w Brukseli dnia trzeciego maja roku dwa tysiące szesnastego.

Feito em Bruxelas, em três de maio de dois mil e dezasseis.

Întocmit la Bruxelles la trei mai două mii șaisprezece.

V Bruseli tretieho mája dvetisícšestnásť.

V Bruslju, dne tretjega maja leta dva tisoč šestnajst.

Tehty Brysselissä kolmantena päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.

Som skedde i Bryssel den tredje maj år tjugohundrasexton.

Gjört í Brussel þriðja dag maímánaðar árið tvö þúsund og sextán.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

For Kongeriket Norge

Image


ANEXĂ

DISPOZIȚII SPECIALE MENȚIONATE LA ARTICOLUL 1 DIN PROTOCOL

Pe lângă actualele contingente tarifare permanente scutite de taxe vamale, Uniunea Europeană deschide următoarele contingente tarifare anuale scutite de taxe vamale pentru produsele originare din Norvegia:

Codul NC

Denumirea produselor

Volumul contingentelor tarifare anuale (01.05-30.04) exprimat în greutate netă, cu excepția cazului în care se prevede altfel (*)

0303 19 00

Alte salmonide congelate

2 000 de tone

0303 51 00

Heringi din speciile Clupea harengus și Clupea pallasii, congelați, cu excepția ficatului, a icrelor și a lapților (1)

26 500 de tone

0303 54 10

Macrou din speciile Scomber scombrus și Scomber japonicus, congelat, netranșat, cu excepția ficatului, a icrelor și a lapților (1)

25 000 de tone

ex 0304 89 49

ex 0304 99 99

Macrou, fileuri congelate și flancuri congelate

11 300 de tone

0303 55 30

Stavrid chilian (Trachurus murphyi), congelat

2 200 de tone

ex 0303 55 90

Alte specii de pește, congelate, altele decât stavridul (Caranx trachurus)

0303 56 00

Cobie (Rachycentron canadum)

0303 69 90

Alte specii de pește, congelate

0303 82 00

Pisici și vulpi-de-mare (Rajidae)

0303 89 55

Dorade regale (Sparus aurata)

0303 89 90

Alte specii de pește, congelate

Toate produsele, cu excepția ficatului, a icrelor și a lapților

0304 86 00

Fileuri congelate de hering din speciile Clupea harengus și Clupea pallasii

55 600 de tone

ex 0304 99 23

Flancuri congelate de hering din speciile Clupea harengus și Clupea pallasii (fluture) (1)

ex 0304 49 90

Fileuri proaspete de hering din speciile Clupea harengus și Clupea pallasii

9 000 de tone

ex 0304 59 50

Flancuri proaspete de hering din speciile Clupea harengus și Clupea pallasii (fluture)

ex 1605 21 10

ex 1605 21 90

ex 1605 29 00

Preparate sau conserve din creveți decorticați și congelați

7 000 de tone

ex 1604 12 91

ex 1604 12 99

Hering, preparat cu condimente și/sau maturat cu oțet, în saramură

11 400 de tone greutate netă după scurgere

0305 10 00

Făină, pudră și aglomerate sub formă de pelete de pește, proprii alimentației umane

1 000 de tone


(1)  Beneficiul contingentului tarifar nu se acordă în cazul mărfurilor declarate pentru punere în liberă circulație în perioada 15 februarie-15 iunie.

(*)  Se adaugă anumite cantități în conformitate cu articolul 2 alineatul (3) din Protocolul adițional.


28.5.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 141/26


DECIZIA (UE) 2016/838 A CONSILIULUI

din 23 mai 2016

privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Georgia, pe de altă parte

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 217, coroborat cu articolul 218 alineatul (6) litera (a) și cu articolul 218 alineatul (8) al doilea paragraf, precum și cu articolul 218 alineatul (7),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere aprobarea Parlamentului European (1),

întrucât:

(1)

La 10 mai 2010, Consiliul a autorizat Comisia să înceapă negocieri cu Georgia în vederea încheierii unui nou acord între Uniune și Georgia care să înlocuiască Acordul de parteneriat și cooperare. (2)

(2)

Negocierile respective s-au încheiat cu succes, iar Acordul de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Georgia, pe de altă parte (denumit în continuare „acordul”), a fost parafat la 29 noiembrie 2013.

(3)

În conformitate cu Decizia nr. 2014/494/UE a Consiliului (3), acordul a fost semnat la 27 iunie 2014, sub rezerva încheierii sale la o dată ulterioară.

(4)

În temeiul articolului 218 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, revine Consiliului să autorizeze Comisia să aprobe modificările aduse acordului, care urmează să fie adoptate de Comitetul de asociere în configurația „Comerț”, astfel cum se prevede la articolul 408 alineatul (4) din acord, astfel cum sunt propuse de Subcomitetul privind indicațiile geografice în temeiul articolului 179 din acord.

(5)

Ar trebui să se definească procedurile relevante pentru protejarea indicațiilor geografice cărora li se acordă protecție în temeiul acordului.

(6)

Acordul nu ar trebui interpretat drept un acord care conferă drepturi sau impune obligații care pot fi invocate direct în fața instanțelor judecătorești ale Uniunii sau ale statelor membre.

(7)

Acordul ar trebui să fie aprobat,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se aprobă în numele Uniunii Acordul de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Georgia, pe de altă parte (denumit în continuare „acordul”) (4).

Articolul 2

Președintele Consiliului realizează, în numele Uniunii, notificarea prevăzută la articolul 431 alineatul (1) din acord (5).

Articolul 3

În sensul articolului 179 din acord, modificările aduse acordului prin deciziile Subcomitetului privind indicațiile geografice se aprobă de către Comisie în numele Uniunii. În cazul în care părțile interesate nu pot ajunge la un acord în urma obiecțiilor referitoare la o indicație geografică, Comisia adoptă o poziție în baza procedurii prevăzute la articolul 57 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (6).

Articolul 4

(1)   O denumire protejată în conformitate titlul IV capitolul 9 subsecțiunea 3 „Indicații geografice” din acord poate fi folosită de orice operator care comercializează produse agricole, produse alimentare, vinuri, vinuri aromatizate sau băuturi spirtoase care respectă specificațiile corespunzătoare.

(2)   În conformitate cu articolul 175 din acord, statele membre și instituțiile Uniunii asigură respectarea protecției prevăzute la articolele 170-174 din acord, inclusiv la cererea unei părți interesate.

Articolul 5

Acordul nu poate fi interpretat în sensul în care conferă drepturi sau impune obligații care pot fi invocate direct în fața instanțelor judecătorești ale Uniunii sau ale statelor membre.

Articolul 6

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 23 mai 2016.

Pentru Consiliu

Președintele

F. MOGHERINI


(1)  Aprobarea din 18 decembrie 2014 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

(2)  Acord de parteneriat și cooperare de instituire a unui parteneriat între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Georgia, pe de altă parte (JO L 205, 4.8.1999, p. 3).

(3)  Decizia nr. 2014/494/UE a Consiliului din 16 iunie 2014 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, și aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Georgia, pe de altă parte (JO L 261, 30.8.2014, p. 1).

(4)  Acordul a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JO L 261, 30.8.2014, p. 4) împreună cu decizia privind semnarea sa.

(5)  Data intrării în vigoare a acordului se va publica în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene de către Secretariatul General al Consiliului.

(6)  Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (JO L 343, 14.12.2012, p. 1).


28.5.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 141/28


DECIZIA (UE) 2016/839 A CONSILIULUI

din 23 mai 2016

privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 217, coroborat cu articolul 218 alineatul (6) litera (a) și cu articolul 218 alineatul (8) al doilea paragraf, precum și cu articolul 218 alineatul (7),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere aprobarea Parlamentului European (1),

întrucât:

(1)

La 15 iunie 2009, Consiliul a autorizat Comisia să deschidă negocieri cu Republica Moldova în vederea încheierii unui nou acord între Uniune și Republica Moldova care să înlocuiască Acordul de parteneriat și cooperare (2).

(2)

Respectivele negocieri s-au încheiat cu succes și Acordul de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte, („acordul”) a fost parafat la 29 noiembrie 2013.

(3)

În conformitate cu Decizia 2014/492/UE a Consiliului (3), acordul a fost semnat la 27 iunie 2014, cu condiția încheierii sale la o dată ulterioară.

(4)

În temeiul articolului 218 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, este necesar ca Consiliul să autorizeze Comisia să aprobe modificările aduse acordului, care urmează să fie adoptate de Comitetul de asociere reunit în configurația comerț, astfel cum se prevede la articolului 438 alineatul (4) din acord, astfel cum sunt propuse de Subcomitetul pentru indicații geografice în temeiul articolului 306 din acord.

(5)

Este necesar să se definească procedurile relevante pentru protejarea indicațiilor geografice cărora li se acordă protecție în temeiul acordului.

(6)

Acordul nu ar trebui interpretat drept un acord care conferă drepturi sau impune obligații care pot fi invocate direct în fața instanțelor judecătorești ale Uniunii sau ale statelor membre.

(7)

Acordul ar trebui aprobat,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Prin prezenta decizie se aprobă în numele Uniunii Acordul de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte („acordul”) (4).

Articolul 2

Președintele Consiliului, în numele Uniunii, procedează la notificarea prevăzută la articolul 464 alineatul (1) din acord. (5)

Articolul 3

În sensul articolului 306 din acord, modificările aduse acordului prin deciziile Subcomitetului pentru indicații geografice se aprobă de către Comisie în numele Uniunii. În cazul în care părțile interesate nu pot ajunge la un acord în urma obiecțiilor referitoare la o indicație geografică, Comisia adoptă o poziție urmând procedura prevăzută la articolul 57 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (6).

Articolul 4

(1)   O denumire protejată în conformitate cu titlul V capitolul 9 subsecțiunea 3 „Indicații geografice” din acord poate fi folosită de orice operator care comercializează produse agricole, produse alimentare, vinuri, vinuri aromatizate sau băuturi spirtoase care respectă specificațiile corespunzătoare.

(2)   În conformitate cu articolul 301 din acord, statele membre și instituțiile Uniunii asigură respectarea protecției prevăzute la articolele 297-300 din acord, inclusiv la cererea unei părți interesate.

Articolul 5

Acordul nu se interpretează în sensul în care conferă drepturi sau impune obligații care pot fi invocate direct în fața instanțelor judecătorești ale Uniunii sau ale statelor membre.

Articolul 6

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 23 mai 2016.

Pentru Consiliu

Președintele

F. MOGHERINI


(1)  Aprobarea din 13 noiembrie 2014 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

(2)  Acord de parteneriat și cooperare între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora și Republica Moldova (JO L 181, 24.6.1998, p. 3).

(3)  Decizia 2014/492/UE a Consiliului din 16 iunie 2014 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, și aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte (JO L 260, 30.8.2014, p. 1).

(4)  Acordul a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JO L 260, 30.8.2014, p. 3) împreună cu decizia de semnare.

(5)  Data intrării în vigoare a acordului se va publica în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene de către Secretariatul General al Consiliului.

(6)  Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (JO L 343, 14.12.2012, p. 1).


REGULAMENTE

28.5.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 141/30


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/840 AL CONSILIULUI

din 27 mai 2016

privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 36/2012 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 36/2012 al Consiliului din 18 ianuarie 2012 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria (1), în special articolul 32 alineatul (1),

întrucât:

(1)

La 18 ianuarie 2012, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) nr. 36/2012.

(2)

Două persoane nu ar trebui să mai fie menținute pe lista persoanelor fizice și juridice, a entităților sau organismelor cărora li se aplică măsuri restrictive, prevăzute în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 36/2012.

(3)

Informațiile referitoare la anumite persoane care figurează în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 36/2012 ar trebui să fie actualizate.

(4)

Prin urmare, anexa II la Regulamentul (UE) nr. 36/2012 ar trebui să fie modificată în mod corespunzător,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa II la Regulamentul (UE) nr. 36/2012 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 27 mai 2016.

Pentru Consiliu

Președintele

A.G. KOENDERS


(1)  JO L 16, 19.1.2012, p. 1.


ANEXĂ

I.

Rubricile referitoare la persoanele indicate mai jos se elimină de pe lista prevăzută în secțiunea A din anexa II la Regulamentul (UE) nr. 36/2012:

 

Nr. 15. Mohamed Farahat (alias Muhammad Farahat)

 

Nr. 17. Muhammad (Image) Nasif (Image) (alias Naseef, Nassif, Nasseef) Khayrbik (Image)

II.

Rubricile aferente persoanelor menționate mai jos, prevăzute în secțiunea A din anexa II la Regulamentul (UE) nr. 36/2012 se înlocuiesc cu următoarele rubrici:

 

Nume

Informații de identificare

Motive

Data includerii pe listă

8.

Rami (

Image

) Makhlouf (

Image

)

Data nașterii: 10 iulie 1969;

Locul nașterii: Damasc;

Pașaport nr. 454224

Important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria, cu interese în sectorul telecomunicațiilor, al serviciilor financiare, al transporturilor și cel imobiliar; deține interese financiare și/sau funcții de conducere și executive în cadrul Syriatel, principalul operator de telefonie mobilă din Siria, al fondurilor de investiții Al Mashreq, Bena Properties și Cham Holding.

Acordă finanțări și sprijin regimului sirian, prin intermediul intereselor sale de afaceri.

Este un membru influent al familiei Makhlouf și se află în legătură strânsă cu familia Assad; văr al președintelui Bashar al-Assad.

9.5.2011

18.

Mohammed (

Image

) Hamcho (

Image

)

Data nașterii: 20 mai 1966

Pașaport nr. 002954347

Important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria, cu interese în sectorul ingineriei și al construcțiilor, în mass-media, în sectorul hotelier și în cel al sănătății. Deține interese financiare și/sau funcții de conducere și executive într-o serie de societăți din Siria, în special Hamsho International, Hamsho Communication, Mhg International, Jupiter for Investment and Tourism project și Syria Metal Industries.

Deține un rol important în cadrul comunității de afaceri din Siria în calitate de secretar general al Camerei de Comerț din Damasc (numit de către fostul ministru al economiei, Khodr Orfali, în decembrie 2014), președinte al Consiliilor de afaceri bilaterale China-Siria (din martie 2014) și președinte al Consiliului sirian pentru metal și oțel (din decembrie 2015).

Are relații strânse de afaceri cu personalități-cheie ale regimului sirian, printre care Maher Al-Assad.

Mohammed Hamcho beneficiază de pe urma regimului sirian și îi acordă sprijin acestuia prin intermediul intereselor sale de afaceri și este asociat cu persoane care beneficiază de pe urma regimului respectiv și îi acordă sprijin acestuia.

27.1.2015

22.

Ihab (

Image

) (alias Ehab, Iehab) Makhlouf (

Image

)

Data nașterii: 21 ianuarie 1973;

Locul nașterii: Damasc;

Pașaport nr. N002848852

Important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria. Ihab Makhlouf este vicepreședinte și acționar la Syriatel, principalul operator de telefonie mobilă din Siria. De asemenea, deține interese de afaceri în alte câteva societăți și entități siriene, printre care Ramak Construction Co și Syrian International Private University for Science and Technology (SIUST).

În calitate de vicepreședinte al Syriatel, care transferă o parte semnificativă din profiturile sale către guvernul sirian prin intermediul contractului său de licență, Ihab Makhlouf acordă, în același timp, sprijin direct regimului sirian.

Este un membru influent al familiei Makhlouf și se află în legătură strânsă cu familia Assad; văr al președintelui Bashar al-Assad.

23.5.2011

28.

Khalid (

Image

) (alias Khaled) Qaddur (

Image

) (alias Qadour, Qaddour, Kaddour)

 

Important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria, cu interese și/sau activități în sectorul telecomunicațiilor, cel petrolier și cel al industriei produselor din plastic și cu relații strânse de afaceri cu Maher Al-Assad.

Beneficiază de pe urma regimului și îi acordă sprijin acestuia, prin intermediul activităților sale în domeniul afacerilor.

Asociat al lui Maher al-Assad, inclusiv prin intermediul activităților sale de afaceri.

27.1.2015

29.

Ra'if (

Image

) Al-Quwatly (

Image

) (a.k.a. Ri'af Al-Quwatli alias Raeef Al-Kouatly)

Data nașterii: 03.02.1967;

Locul nașterii: Damascus

Asociat în afaceri al lui Maher Al-Assad și responsabil pentru administrarea unora dintre afacerile acestuia, furnizează finanțare regimului.

23.6.2011

32

Mr Mohammed (

Image

) Makhlouf (

Image

) (alias Abu Rami)

Data nașterii: 19.10.1932;

Locul nașterii: Latakia, Siria

Membru influent al familiei Makhlouf, asociat în afaceri și tatăl lui Rami, Ihab și Iyad Makhlouf. Deține legături apropiate cu familia Assad și este unchiul matern al lui Bashar și Mahir al-Assad. Cunoscut și sub numele de Abu Rami.

Important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria, cu interese și/sau activități în multiple sectoare ale economiei siriene, inclusiv interese și/sau influență semnificativă în cadrul General Organisation of Tobacco și în sectorul petrolier și al gazelor naturale, în sectorul armelor și în cel bancar.

Implicat în tranzacții de afaceri desfășurate în beneficiul regimului Assad în domeniul achiziționării de arme și în domeniul bancar. Având în vedere amploarea legăturilor sale politice și de afaceri cu regimul, acordă sprijin regimului sirian și beneficiază de pe urma acestuia.

1.8.2011

33.

Ayman (

Image

) Jabir (

Image

) (alias Aiman Jaber)

Locul nașterii: Latakia

Important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria, implicat în sectorul siderurgic, al mass-mediei, al bunurilor de consum și în cel petrolier, inclusiv în comercializarea produselor aferente. Deține interese financiare și/sau poziții de conducere și executive într-o serie de societăți și entități din Siria, în special Al Jazira (alias Al Jazerra; El Jazireh), Dunia TV, și Sama Satellite Channel.

Prin intermediul societății sale Al Jazira, Ayman Jaber facilitează importul de petrol de la Overseas Petroleum Trading către Siria.

Ayman Jaber beneficiază de pe urma regimului și îi acordă sprijin acestuia, prin intermediul intereselor sale de afaceri.

Acordă sprijin direct și deține un rol important în activitățile milițiilor afiliate regimului, cunoscute ca Shabiha și/sau Suqur as-Sahraa.

Asociat al lui Rami Makhlouf, prin activitățile sale de afaceri și asociat al lui Maher Al-Assad prin rolul său în cadrul milițiilor afiliate regimului.

27.1.2015

41.

Ali (

Image

) Douba (

Image

)

Anul nașterii: 1933

Locul nașterii: Karfis, Siria

Responsabil pentru crime la Hama în 1980, a fost rechemat la Damasc în calitate de consilier special al președintelui Bashar Al-Assad.

23.8.2011

48.

Samir (

Image

) Hassan (

Image

)

 

Important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria, cu interese și/sau activități în multiple sectoare din economia Siriei. Deține interese și/sau exercită o influență semnificativă în cadrul Amir Group și Cham Holdings, două conglomerate cu interese în sectorul imobiliar, al turismului, al transportului și al finanțelor. Din martie 2014, deține funcția de președinte pentru Rusia al consiliilor bilaterale de afaceri, în urma numirii sale de către ministrul economiei, Khodr Orfali.

Samir Hassan susține efortul de război al regimului cu donații în numerar.

Samir Hassan este asociat cu persoane care beneficiază de pe urma regimului sau care îi acordă sprijin acestuia. În special, este asociat cu Rami Makhlouf și Issam Anbouba, care au fost desemnați de către Consiliu și beneficiază de pe urma regimului sirian.

27.9.2014

108.

Mohammad (

Image

) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al-Jleilati (

Image

)

Data nașterii: 1945;

Locul nașterii: Damasc

Fost ministru de finanțe, în funcție până la 9 februarie 2013. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru represiunea violentă a populației civile.

1.12.2011

111.

Joseph (

Image

) Suwaid (

Image

)

Data nașterii: 1958;

Locul nașterii: Damasc

Fost ministru de stat, în funcție cel puțin până la 21 ianuarie 2014. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru represiunea violentă a populației civile.

23.3.2012

112.

Hussein (

Image

) (alias Hussain) Mahmoud (

Image

) Farzat (

Image

) (alias.: Hussein Mahmud Farzat)

Data nașterii: 1957;

Locul nașterii: Hama

Fost ministru de stat, în funcție cel puțin până în 2014. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru represiunea violentă împotriva populației civile.

23.3.2012

114.

Emad (

Image

) Abdul-Ghani (

Image

) Sabouni (

Image

) (alias: Imad Abdul Ghani Al Sabuni)

Data nașterii: 1964;

Locul nașterii: Damasc

Fost ministru al telecomunicațiilor și tehnologiei, în funcție cel puțin până în aprilie 2014. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru represiunea violentă împotriva populației civile.

27.2.2012

117.

Adnan (

Image

) Hassan (

Image

) Mahmoud (

Image

)

Data nașterii: 1966;

Locul nașterii: Tartus

Fost ministru al informațiilor. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru represiunea violentă împotriva populației civile.

23.9.2011

192.

Hashim Anwar al-Aqqad alias Hashem Aqqad, Hashem Akkad, Hashim Akkad

Data nașterii: 1961

Locul nașterii: Mohagirine, Siria.

Important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria, cu interese și/sau activități în multiple sectoare din economia Siriei. Deține interese și/sau are o influență semnificativă în cadrul Anwar Akkad Sons Group (AASG) și filiala sa, United Oil. AASG este un conglomerat cu interese în sectoare precum cel petrolier, al gazelor naturale, al produselor chimice, al asigurărilor, al utilajelor industriale, al serviciilor imobiliare, al turismului, al expozițiilor, al construcțiilor și al echipamentelor medicale.

Hashim Anwar al-Aqqad a activat, de asemenea, în calitate de membru al parlamentului sirian, în 2012.

Al-Aqqad nu ar fi putut rămâne o persoană de succes fără asistență din partea regimului. Având în vedere amploarea legăturilor sale politice și de afaceri cu regimul, acordă sprijin regimului sirian și beneficiază de pe urma acestuia.

23.7.2014

201.

Wael Abdulkarim

(alias Wael Al Karim)

Al Karim for Trade and Industry, PO Box 111, 5797 Damasc, Siria

Important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria în industria petrolieră, a produselor chimice și în industria prelucrătoare. Mai exact, reprezintă Abdulkarim Group, alias Al Karim Group/Alkarim for Trade and Industry/Al Karim Trading and Industry/Al Karim for Trade and Industry. Abdulkarim Group este un important producător de lubrifianți, grăsimi și produse chimice industriale din Siria.

7.3.2015

203.

George Haswani

(alias Heswani; Hasawani; Al Hasawani)

Adresă: Provincia Damasc, Yabroud, Al Jalaa St, Siria

Important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria, cu interese și/sau activități în sectorul ingineriei, al construcțiilor, cel petrolier și al gazelor naturale. Deține interese și/sau are o influență semnificativă într-o serie de societăți și entități din Siria, în special HESCO Engineering and Construction Company, o importantă societate de inginerie civilă și construcții.

George Haswani are legături strânse cu regimul sirian. Acordă sprijin regimului și beneficiază de pe urma acestuia prin rolul său de intermediar în tranzacțiile de achiziții de petrol de proveniență ISIL ale regimului sirian. De asemenea, beneficiază de pe urma regimului sub forma unui tratament favorabil care include atribuirea unui contract (în calitate de subcontractant) cu Stroytransgaz, o importantă societate petrolieră din Rusia.

7.3.2015


28.5.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 141/36


REGULAMENTUL (UE) 2016/841 AL CONSILIULUI

din 27 mai 2016

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 329/2007 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 215,

având în vedere Decizia (PESC) 2016/849 a Consiliului din 27 mai 2016 privind măsuri restrictive împotriva Coreei de Nord și de abrogare a Deciziei 2013/183/PESC (1),

având în vedere propunerea comună a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și a Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

La 27 mai 2016, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2016/849.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 329/2007 al Consiliului (2) pune în aplicare măsurile prevăzute în Decizia (PESC) 2016/849.

(3)

Decizia (PESC) 2016/849 interzice furnizarea, vânzarea sau transferul către Republica Populară Democrată Coreeană („Coreea de Nord”) al altor articole, materiale și echipamente având legătură cu produse și tehnologii cu dublă utilizare. De asemenea, aceasta interzice transferurile de fonduri către și din Coreea de Nord în absența unei autorizații prealabile specifice, investițiile efectuate de Coreea de Nord și de resortisanții acesteia în teritorii aflate sub jurisdicția statelor membre și investițiile efectuate de resortisanți sau entități ale Uniunii în Coreea de Nord. În plus, decizia interzice oricărei aeronave operate de transportatori aerieni din Coreea de Nord sau provenită din Coreea de Nord aterizarea pe teritoriul statelor membre, decolarea de pe un astfel de teritoriu sau survolarea unui astfel de teritoriu, precum și intrarea în porturi ale statelor membre a oricărei nave deținute sau operate de Coreea de Nord ori al cărei echipaj provine din Coreea de Nord. Decizia introduce o interdicție privind importul de produse de lux din Coreea de Nord, precum și interdicții privind furnizarea de sprijin financiar pentru schimburile comerciale cu Coreea de Nord. Se introduce, de asemenea, o derogare precontractuală de la obligația de a îngheța fondurile și resursele economice ale unor persoane și entități din Coreea de Nord.

(4)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 329/2007 ar trebui modificat în mod corespunzător,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 329/2007 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 1 se adaugă următoarele puncte:

„10.

«servicii de investiții» înseamnă următoarele servicii și activități:

(a)

primirea și transmiterea de ordine privind unul sau mai multe instrumente financiare;

(b)

executarea ordinelor în numele clienților;

(c)

tranzacționarea în cont propriu;

(d)

administrarea de portofolii;

(e)

acordarea de consultanță în domeniul investițiilor;

(f)

subscrierea de instrumente financiare și/sau plasarea de instrumente financiare în baza unui angajament ferm;

(g)

plasarea de instrumente financiare fără angajament ferm;

(h)

orice serviciu legat de admiterea la tranzacționare pe o piață reglementată sau de tranzacționarea în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare.

11.

«transfer de fonduri» înseamnă:

(a)

orice operațiune efectuată în numele unui plătitor prin intermediul unui prestator de servicii de plată, pe cale electronică, pentru a pune fonduri la dispoziția unui beneficiar, la un prestator de servicii de plată, indiferent dacă plătitorul și beneficiarul sunt aceeași persoană;

(b)

orice operațiune efectuată sau prin alte mijloace decât cele electronice, cum ar fi numerar, cecuri sau ordine contabile, pentru a pune fonduri la dispoziția unui beneficiar, la un prestator de servicii de plată, indiferent dacă plătitorul și beneficiarul sunt aceeași persoană;

12.

„beneficiar al plății” înseamnă o persoană fizică sau juridică care este destinatarul intenționat al transferurilor de fonduri;

13.

„plătitor” înseamnă o persoană care este titularul unui cont de plăți și care autorizează un transfer de fonduri din acel cont de plăți sau, în cazul în care nu este vorba de un cont de plăți, care dă un ordin de transfer de fonduri;

14.

„prestator de servicii de plată” înseamnă categoriile de prestatori de servicii de plată menționate la articolul 1 alineatul (1) din Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European și a Consiliului (*), persoanele fizice sau juridice care beneficiază de o derogare în temeiul articolului 26 din Directiva 2007/64/CE și persoanele juridice care beneficiază de o derogare în temeiul articolului 9 din Directiva 2009/110/CE a Parlamentului European și a Consiliului (**), care prestează servicii de transfer de fonduri.

(*)  Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind serviciile de plată în cadrul pieței interne, de modificare a Directivelor 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE și 2006/48/CE și de abrogare a Directivei 97/5/CE (JO L 319, 5.12.2007, p. 1)."

(**)  Directiva 2009/110/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 septembrie 2009 privind accesul la activitate, desfășurarea și supravegherea prudențială a activității instituțiilor emitente de monedă electronică, de modificare a Directivelor 2005/60/CE și 2006/48/CE și de abrogare a Directivei 2000/46/CE (JO L 267, 10.10.2009, p. 7).”."

2.

La articolul 2, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   Se interzice:

(a)

importul, achiziționarea sau transferul de aur, minereu de titan, minereu de vanadiu și pământuri rare care figurează în anexa Ic sau de cărbune, fier și minereu de fier care figurează în anexa Id din Coreea de Nord, indiferent dacă acestea provin sau nu din Coreea de Nord;

(b)

importul, achiziționarea sau transferul de produse petroliere care figurează în anexa If din Coreea de Nord, indiferent dacă acestea provin sau nu din Coreea de Nord;

(c)

participarea voluntară și deliberată la activități care au drept scop sau efect eludarea interdicțiilor prevăzute la literele (a) și (b).

Anexa Ic include aurul, minereul de titan, minereul de vanadiu și pământurile rare menționate la alineatul (4) litera (a).

Anexa Id include cărbunele, fierul și minereul de fier menționate la alineatul (4) litera (a).

Anexa If include produsele petroliere menționate la alineatul (4) litera (b).”.

3.

Articolul 3a se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 3a

(1)   Prin derogare de la articolul 2 alineatul (1) și de la articolul 3 alineatul (1), autoritățile competente relevante ale unui stat membru, astfel cum sunt indicate pe paginile de internet enumerate în lista din anexa II, pot autoriza, cu clauzele și în condițiile pe care le consideră adecvate, furnizarea, vânzarea, transferul sau exportul, în mod direct sau indirect, de produse și tehnologii menționate la articolul 2 alineatul (1), inclusiv de programe de calculator, sau asistența ori serviciile de intermediere menționate la articolul 3 alineatul (1), cu condiția ca produsele și tehnologia, asistența sau serviciile de intermediere în cauză să fie destinate unor scopuri alimentare, agricole sau medicale ori altor scopuri umanitare.

(2)   Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia, în termen de patru săptămâni, cu privire la autorizațiile acordate în temeiul prezentului articol.

(3)   Prin derogare de la articolul 2 alineatul (1) litera (a) și de la articolul 3 alineatul (1) literele (a) și (b), autoritățile competente relevante ale unui stat membru, astfel cum sunt indicate pe paginile de internet enumerate în lista din anexa II, pot autoriza tranzacțiile respective, în condițiile pe care le consideră adecvate și sub rezerva aprobării cererii de către Consiliul de securitate al ONU.

(4)   Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia cu privire la orice cerere transmisă spre aprobare Consiliului de securitate al ONU în temeiul alineatului (3).”.

4.

Articolul 3b se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 3b

(1)   În plus față de obligația de a se furniza informații autorităților vamale competente înainte de intrarea sau ieșirea produselor în cauză, astfel cum se prevede în dispozițiile relevante privind declarațiile sumare de intrare și de ieșire, precum și în declarațiile vamale prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (***), Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 al Comisiei (****) și Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei (*****), persoana care furnizează informațiile menționate la alineatul (2) din prezentul articol declară dacă produsele sunt menționate în Lista comună a UE cuprinzând produsele militare sau în prezentul regulament și, în cazul în care exportul acestora este supus autorizării, precizează produsele și tehnologiile care fac obiectul licenței de export acordate.

(2)   Elementele suplimentare necesare prevăzute la prezentul articol se prezintă fie prin intermediul unei declarații vamale, fie – în absența acesteia – în altă formă scrisă, după caz.

(***)  Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (JO L 269, 10.10.2013, p. 1)."

(****)  Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 al Comisiei din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele detaliate ale anumitor dispoziții ale Codului vamal al Uniunii (JO L 343, 29.12.2015, p. 1)."

(*****)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii (JO L 343, 29.12.2015, p. 558).”."

5.

Articolul 3c se elimină.

6.

Articolul 4 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 4

(1)   Se interzice:

(a)

vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul, în mod direct sau indirect, al produselor de lux care figurează în anexa III către Coreea de Nord;

(b)

achiziționarea, importul sau transferul, în mod direct sau indirect, al produselor de lux care figurează în anexa III din Coreea de Nord, indiferent dacă acestea provin sau nu din Coreea de Nord;

(c)

participarea voluntară și deliberată la activități care au drept scop sau efect eludarea interdicțiilor prevăzute la literele (a) și (b).

(2)   Prin derogare de la alineatul (1) litera (b), interdicția menționată de dispoziția respectivă nu se aplică bunurilor personale ale celor care călătoresc sau produselor de natură necomercială, care sunt destinate uzului personal și care se află în bagajele celor care călătoresc.

(3)   Intedicțiile menționate la alineatul (1) literele (a) și (b) nu se aplică pentru bunurile necesare unor scopuri oficiale ale misiunilor diplomatice sau consulare ale statelor membre în Coreea de Nord sau ale organizațiilor internaționale care se bucură de imunitate în conformitate cu dreptul internațional, ori pentru bunurilor personale ale personalului acestora.

(4)   Autoritățile competente relevante ale unui stat membru, astfel cum sunt indicate pe paginile de internet enumerate în lista din anexa II, pot autoriza, în condițiile pe care le consideră adecvate, tranzacțiile referitoare la bunurile menționate în anexa III punctul 17, cu condiția ca bunurile să fie destinate unor scopuri umanitare.”.

7.

Articolul 5 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 5

(1)   Încărcătura aflată în interiorul Uniunii sau care tranzitează Uniunea, inclusiv în aeroporturi, porturi maritime și zone libere astfel cum se prevede la articolele 243-249 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013, este supusă inspecției în scopul asigurării faptului că nu conține articole interzise de rezoluțiile 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) sau 2270 (2016) ale Consiliului de Securitate al ONU sau de prezentul regulament atunci când:

(a)

încărcătura provine din Coreea de Nord;

(b)

încărcătura are ca destinație Coreea de Nord;

(c)

încărcătura a fost intermediată sau facilitată de Coreea de Nord sau de resortisanți ai acestei țări ori de persoane sau entități care acționează în numele sau la ordinul acestora ori de entități deținute sau controlate de acestea;

(d)

dacă încărcătura a fost intermediată sau facilitată de persoane, entități sau organisme care figurează în anexa IV;

(e)

dacă încărcătura este transportată pe nave care arborează pavilionul Coreei de Nord sau în aeronave înregistrate în Coreea de Nord ori pe nave sau în aeronave apatride.

(2)   Încărcătura care nu intră sub incidența alineatului (1), dar aflată în interiorul Uniunii sau care tranzitează Uniunea, inclusiv în aeroporturi, porturi și zone libere, este supusă inspecției dacă există motive rezonabile pentru a crede că aceasta poate conține articole a căror vânzare, a căror furnizare, al căror transfer sau al căror export este interzis de prezentul regulament în următoarele situații:

(a)

încărcătura provine din Coreea de Nord;

(b)

încărcătura are ca destinație Coreea de Nord; sau

(c)

încărcătura a fost intermediată sau facilitată de Coreea de Nord sau de resortisanți ai acestei țări ori de persoane sau entități care acționează în numele acestora.

(3)   Alineatele (1) și (2) nu aduc atingere inviolabilității și protecției bagajelor diplomatice și consulare prevăzute în Convenția de la Viena privind relațiile diplomatice din 1961 și în Convenția de la Viena privind relațiile consulare din 1963.

(4)   Furnizarea serviciilor de buncherare sau de aprovizionare a navelor ori a altor servicii de întreținere a navelor nord-coreene este interzisă în cazul în care prestatorii de servicii dețin informații, inclusiv din partea autorităților vamale competente, obținute pe baza informațiilor furnizate înainte de sosirea sau de plecarea navelor, menționate la articolul 3a alineatul (1), care oferă motive rezonabile pentru a crede că la bordul acestor nave se află articole a căror furnizare, a căror vânzare, al căror transfer sau al căror export este interzis de către prezentul regulament, cu excepția cazului în care furnizarea acestor servicii este necesară în scopuri umanitare.”.

8.

Se introduc următoarele articole:

„Articolul 5b

(1)   Se interzice, pe teritoriul Uniunii, să se accepte sau să se aprobe investiții în orice activități economice, dacă aceste investiții sunt efectuate de:

(a)

persoane, entități sau organisme ale Guvernului Coreei de Nord;

(b)

Partidul Muncitorilor din Coreea de Nord;

(c)

resortisanți ai Coreei de Nord;

(d)

persoane juridice, entități sau organisme înregistrate sau constituite în conformitate cu legislația Coreei de Nord;

(e)

persoane, entități sau organisme care acționează în numele ori la ordinele acestora;

(f)

persoane juridice, entități sau organisme deținute ori controlate de acestea.

(2)   Se interzice:

(a)

constituirea unei întreprinderi comune cu orice persoană juridică, entitate sau organism menționat la alineatul (1) literele (a)-(f) ori dobândirea sau extinderea unei participații în acestea, inclusiv prin achiziția integrală sau prin achiziția de acțiuni sau părți sociale și alte titluri de participare, implicată în activitățile sau programele Coreei de Nord care vizează armele nucleare, rachetele balistice sau alte arme de distrugere în masă, ori în activități din sectoarele industriilor miniere, de rafinare sau chimice;

(b)

acordarea de finanțare sau asistență financiară oricărei persoane juridice, oricărei entități sau oricărui organism menționat la alineatul (1) literele (d)-(f) ori pentru scopul documentat de finanțare a unor astfel de persoane juridice, entități sau organisme;

(c)

furnizarea de servicii de investiții direct legate de activitățile menționate la prezentul alineat literele (a) și (b).

Articolul 5c

(1)   Se interzic transferurile de fonduri spre și din Coreea de Nord, cu excepția celor care privesc o tranzacție menționată la alineatul (3).

(2)   Se interzice instituțiilor de credit și financiare aflate sub incidența articolului 16 să se implice în orice tranzacții cu entitățile următoare sau să continue să participe la astfel de tranzacții:

(a)

instituțiile de credit și financiare cu sediul în Coreea de Nord;

(b)

sucursalele sau filialele care intră sub incidența articolului 16 ale instituțiilor de credit și financiare cu sediul în Coreea de Nord care figurează în anexa VI;

(c)

sucursalele sau filialele care nu intră sub incidența articolului 16 ale instituțiilor de credit și financiare cu sediul în Coreea de Nord care figurează în anexa VI;

(d)

instituțiile de credit și financiare care nu își au sediul în Coreea de Nord și nu intră sub incidența articolului 16, dar sunt controlate de persoane cu domiciliul în Coreea de Nord sau de entități ori organisme cu sediul în Coreea de Nord care figurează în anexa VI,

cu excepția cazului în care astfel de tranzacții intră sub incidența alineatului (3) și au fost autorizate în conformitate cu alineatul (4) litera (a) sau nu necesită autorizație în conformitate cu alineatul (4) litera (b).

(3)   Următoarele tranzacții pot fi autorizate în conformitate cu alineatul (4) litera (a):

(a)

tranzacțiile privind alimentele, asistența medicală ori echipamentele medicale, sau tranzacțiile efectuate în scopuri agricole ori umanitare;

(b)

tranzacțiile privind transferuri care privesc sume personale;

(c)

tranzacțiile privind executarea excepțiilor prevăzute în prezentul regulament;

(d)

tranzacțiile având legătură cu un anumit contract comercial care nu este interzis în temeiul prezentului regulament;

(e)

tranzacțiile privind o misiune diplomatică sau consulară ori o organizație internațională care se bucură de imunitate în conformitate cu prevederile dreptului internațional, în măsura în care scopul acestor tranzacții este acela de a deservi interese oficiale ale misiunii diplomatice sau consulare ori ale organizației internaționale;

(f)

tranzacțiile care sunt necesare exclusiv pentru punerea în aplicare a unor proiecte finanțate de Uniune sau de statele sale membre în scopuri de dezvoltare și care vizează nemijlocit nevoile populației civile sau promovarea denuclearizării;

(g)

tranzacțiile referitoare la plăți aferente creanțelor asupra Coreei de Nord, a resortisanților acesteia sau a persoanelor juridice, a entităților ori a organismelor înregistrate sau constituite în conformitate cu legislația Coreei de Nord, precum și tranzacțiile similare ca natură care nu contribuie la activități interzise prin prezentul regulament, de la caz la caz și dacă statul membru în cauză a notificat celorlalte state membre și Comisiei, cu cel puțin 10 zile în avans, acordarea unei autorizații.

(4)   Tranzacțiile menționate la alineatul (3) care implică transferuri de fonduri spre și din Coreea de Nord a căror valoare:

(a)

este egală sau mai mare de 15 000 EUR, necesită autorizație prealabilă din partea autorității competente a statului membru indicată pe paginile de internet enumerate în lista din anexa II la prezentul regulament;

(b)

este mai mică sau egală cu 15 000 EUR sau echivalentă cu această sumă nu necesită autorizație prealabilă.

(5)   Nu este necesară autorizație prealabilă pentru nicio tranzacție sau transfer de fonduri necesare unor scopuri oficiale ale misiunilor diplomatice sau consulare ale statelor membre în Coreea de Nord sau ale organizațiilor internaționale care se bucură de imunitate în Coreea de Nord în conformitate cu dreptul internațional,

(6)   Statele membre se informează reciproc și informează Comisia în privința oricărei autorizații acordate în temeiul alineatului (4) litera (a).

(7)   Pentru tranzacțiile care intră sub incidența alineatului (3), instituțiile de credit și financiare menționate la articolul 16, în cadrul activităților lor care implică instituțiile de credit și financiare menționate la alineatul (2) literele (a)-(d):

(a)

aplică măsurile de precauție privind clientela stabilite în temeiul articolelor 8 și 9 din Directiva 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului (******);

(b)

asigură respectarea procedurilor de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului stabilite în temeiul Directivei 2005/60/CE și al Regulamentului (CE) nr. 1781/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (*******);

(c)

solicită ca transferurile de fonduri să fie însoțite de informații privind plătitorii, conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1781/2006, precum și de informații privind destinatarul plăților și anume, numele destinatarului plăților și numărul contului destinatarului plăților și, după caz, codul unic de identificare a tranzacției și refuză să prelucreze tranzacția dacă vreuna dintre aceste informații lipsește sau este incompletă;

(d)

păstrează evidențe privind tranzacțiile, în conformitate cu articolul 30 litera (b) din Directiva 2005/60/CE;

(e)

dacă există motive rezonabile pentru a suspecta că fondurile ar putea contribui la programele sau activitățile nord-coreene legate de arme nucleare, arme de distrugere în masă și rachete balistice (denumite în continuare „finanțarea proliferării”), informează cu promptitudine Unitatea de Informații Financiare (UIF), definită în Directiva 2005/60/CE, sau orice altă autoritate competentă desemnată de statul membru în cauză, identificată pe paginile de internet prevăzute în lista din anexa II, fără a se aduce atingere articolului 3 alineatul (1) sau articolului 6;

(f)

raportează cu promptitudine orice tranzacție suspectă, inclusiv tentativele de efectuare a unei astfel de tranzacții;

(g)

nu efectuează tranzacțiile în privința cărora au suspiciunea rezonabilă că ar putea avea legătură cu finanțarea proliferării, până nu au întreprins acțiunile necesare în conformitate cu litera (e) și nu s-au conformat instrucțiunilor primite din partea UIF sau a autorității competente relevante.

În sensul prezentului alineat, UIF sau orice altă autoritate competentă care servește drept centru național pentru primirea și analizarea tranzacțiilor suspecte primește rapoarte privind potențiala finanțare a proliferării și are acces, în mod direct sau indirect, în timp util, la informațiile financiare, administrative și de asigurare a respectării legii de care are nevoie pentru a-și îndeplini în mod corespunzător această atribuție, inclusiv analiza rapoartelor de tranzacții suspecte.

(8)   Obligația autorizării prealabile prevăzută la alineatul (3) se aplică indiferent dacă transferul de fonduri este efectuat printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni care par să aibă legătură între ele. În sensul prezentului regulament, „operațiunile care par să aibă legătură între ele” includ:

(a)

o serie de transferuri consecutive de la sau către aceeași instituție de credit ori financiară care intră sub incidența alineatului (2) sau de la ori către aceeași persoană, aceeași entitate sau același organism din Coreea de Nord, în legătură cu o obligație unică de transfer de fonduri, în cazul în care fiecare transfer individual se situează sub valoarea de 15 000 EUR, dar, luate împreună, transferurile respective îndeplinesc criteriile pentru autorizare;

(b)

un lanț de transferuri care implică diferiți prestatori de servicii de plată sau persoane fizice ori juridice și care privesc o obligație unică de a realiza un transfer de fonduri.

(9)   Este interzisă participarea, conștientă și intenționată, la activități al căror obiect sau al căror efect este de a eluda interdicțiile prevăzute la prezentul articol.

(******)  Directiva 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului (JO L 309, 25.11.2005, p. 15)."

(*******)  Regulamentul (CE) nr. 1781/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 noiembrie 2006 cu privire la informațiile privind plătitorul care însoțesc transferurile de fonduri (JO L 345, 8.12.2006, p. 1).”."

9.

Articolul 8 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 8

(1)   Prin derogare de la articolul 6, autoritățile competente ale statelor membre, identificate pe paginile de internet prevăzute în lista din anexa II, pot autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)

fondurile sau resursele economice fac obiectul unei decizii judiciare, administrative sau arbitrale adoptate înainte de data desemnării persoanei, a entității sau a organismului menționat la articolul 6 sau al unei hotărâri judecătorești, administrative sau arbitrale pronunțate înaintea datei respective;

(b)

fondurile sau resursele economice vor fi utilizate exclusiv pentru plata creanțelor recunoscute printr-o astfel de decizie sau a căror valabilitate este recunoscută printr-o asemenea hotărâre, în limitele stabilite de actele cu putere de lege și normele administrative aplicabile care reglementează drepturile creditorilor;

(c)

decizia sau hotărârea nu este în favoarea unei persoane, a unei entități sau a unui organism prevăzut în listele din anexele IV, V sau Va;

(d)

recunoașterea faptului că decizia sau hotărârea nu contravine politicii publice a statului membru interesat; și

(e)

decizia sau hotărârea privind persoanele, entitățile și organismele prevăzute în lista din anexa IV a fost notificată de către statul membru în cauză Comitetului de sancțiuni.

(2)   Prin derogare de la articolul 6 și numai în cazul în care o persoană, o entitate sau un organism prevăzute în lista din anexa V trebuie să efectueze o plată în temeiul unui contract sau al unui acord încheiat de persoana, entitatea sau organismul în cauză ori în temeiul unei obligații care a apărut în sarcina sa înainte de data la care persoana, entitatea sau organismul în cauză a fost desemnat, autoritățile competente ale statelor membre, identificate pe paginile de internet prevăzute în lista din anexa II, pot autoriza, în condițiile pe care le consideră adecvate, deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate, cu condiția ca autoritatea competentă în cauză să fi stabilit că:

(a)

contractul nu se referă la articolele, operațiunile, serviciile sau tranzacțiile prevăzute la articolul 2 alineatul (1) litera (a), la articolul 2 alineatul (3) și la articolul 3; și

(b)

plata nu este primită în mod direct sau indirect de către o persoană, o entitate sau un organism indicat în anexa V.

(3)   Statul membru în cauză notifică celorlalte state membre și Comisiei, cu cel puțin 10 zile înainte de acordarea fiecărei autorizații în temeiul alineatului (2), decizia și intenția sa de a acorda autorizația.”.

10.

Articolul 9b se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 9b

(1)   Se interzice furnizarea de finanțare sau de asistență financiară pentru schimburile comerciale cu Coreea de Nord, inclusiv acordarea de credite la export, de garanții sau de asigurări pentru persoanele sau entitățile implicate în astfel de schimburi comerciale, în cazul în care un astfel de sprijin financiar ar putea contribui la:

(a)

programele nucleare sau privind rachetele balistice ale Coreei de Nord ori la alte activități interzise prin prezentul regulament;

(b)

eludarea interdicției de la litera (a).

(2)   Interdicția prevăzută la alineatul (1) nu se aplică în cazul contractelor sau al acordurilor pentru furnizarea de sprijin financiar încheiate înainte de 29 mai 2016.

(3)   Interdicția prevăzută la alineatul (1) din prezentul articol nu se aplică furnizării de sprijin financiar pentru schimburi comerciale destinate unor scopuri alimentare, agricole sau medicale ori altor scopuri umanitare.”.

11.

Se adaugă următorul articol:

„Articolul 9c

(1)   Nu se dă curs niciunei cereri în legătură cu orice contract sau tranzacție a cărei executare a fost afectată, în mod direct sau indirect, în totalitate sau parțial, de măsurile impuse prin prezentul regulament, inclusiv cererilor de despăgubire sau oricărei alte cereri de acest tip, cum ar fi cererile de compensare sau cele de chemare în garanție, mai ales cererilor de prelungire sau de plată a unei obligațiuni, a unei garanții sau a unei indemnizații, în special a unei garanții financiare sau a unei indemnizații financiare, indiferent de formă, în cazul în care sunt formulate de:

(a)

persoanele, entitățile sau organismele desemnate indicate în anexa IV sau V;

(b)

orice altă persoană, entitate sau organism din Coreea de Nord, inclusiv Guvernul Coreei de Nord, precum și organismele, societățile și agențiile sale publice; sau

(c)

orice persoană, entitate sau organism care acționează prin intermediul sau în numele uneia dintre persoanele, entitățile sau organismele menționate la literele (a) și (b).

(2)   Executarea unui contract sau a unei tranzacții se consideră ca fiind afectată de măsurile impuse prin prezentul regulament în cazul în care existența sau conținutul cererii rezultă în mod direct sau indirect din respectivele măsuri.

(3)   În cadrul oricărei proceduri de executare a unei cereri, sarcina de a dovedi că satisfacerea cererii nu este interzisă de alineatul (1) revine persoanei care solicită executarea respectivei cereri.

(4)   Prezentul articol nu aduce atingere dreptului persoanelor, al entităților și al organismelor menționate la alineatul (1) la controlul jurisdicțional al legalității neexecutării obligațiilor contractuale, în conformitate cu prezentul regulament.”.

12.

Articolul 11 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 11

(1)   Înghețarea fondurilor și a resurselor economice sau refuzul de a pune la dispoziție fonduri ori resurse economice, efectuat cu bună-credință, pe motiv că o astfel de acțiune este în conformitate cu prezentul regulament, nu angajează în niciun fel răspunderea persoanei fizice sau juridice, a entității ori a organismului care pune în aplicare măsura, a personalului său de conducere ori a angajaților săi, cu excepția cazului în care se dovedește că fondurile și resursele economice au fost înghețate sau reținute din neglijență.

(2)   Acțiunile desfășurate de persoane fizice sau juridice, de entități sau de organisme nu angajează în niciun fel răspunderea acestora, în cazul în care acestea nu au știut și nu au avut niciun motiv întemeiat pentru a suspecta că acțiunile lor vor încălca măsurile prevăzute în prezentul regulament.”.

13.

Articolul 11a se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 11a

(1)   Se interzice permiterea accesului în porturile situate pe teritoriul Uniunii oricărei nave:

(a)

care este deținută sau operată de Coreea de Nord ori al cărei echipaj provine din Coreea de Nord;

(b)

în cazul în care există motive rezonabile pentru a crede că aceasta este deținută sau controlată, în mod direct ori indirect, de o persoană sau entitate enumerată în anexa IV;

(c)

dacă există motive rezonabile pentru a crede că aceasta poate conține articole a căror furnizare, a căror vânzare, al căror transfer sau al căror export este interzis de prezentul regulament;

(d)

care a refuzat să se supună inspecției după ce aceasta a fost autorizată de statul de pavilion al navei sau de statul de înregistrare; sau

(e)

care este apatridă și a refuzat să fie inspectată în conformitate cu articolul 5 alineatul (1).

(2)   Alineatul (1) nu se aplică:

(a)

în caz de urgență;

(b)

în cazul unei nave maritime care intră într-un port pentru inspecție; sau

(c)

în cazul în care nava se întoarce în portul de origine.

(3)   Prin derogare de la interdicția prevăzută la alineatul (1), autoritatea competentă relevantă a statului membru în cauză, indicată pe paginile de internet prevăzute în lista din anexa II, poate autoriza intrarea unei nave maritime într-un port dacă:

(a)

Comitetul de sancțiuni a stabilit în prealabil că acest lucru este necesar în scopuri umanitare sau în orice alt scop care se încadrează în obiectivele Rezoluției 2270 (2016) a Consiliului de Securitate ONU; sau

(b)

statul membru a stabilit în prealabil că acest lucru este necesar în scopuri umanitare sau în orice alt scop care se încadrează în obiectivele prezentului regulament.

(4)   Se interzice oricărei aeronave operate de transportatori aerieni din Coreea de Nord sau provenite din Coreea de Nord să decoleze de pe un teritoriu al Uniunii, să aterizeze pe un astfel de teritoriu sau să îl survoleze.

(5)   Alineatul (4) nu se aplică:

(a)

dacă aeronava aterizează pentru inspecție;

(b)

în situația unei aterizări de urgență.

(6)   Prin derogare de la alineatul (4), autoritatea competentă relevantă a statului membru, indicată pe paginile de internet prevăzute în lista din anexa II, poate autoriza o aeronavă să decoleze de pe un teritoriu al Uniunii, să aterizeze pe un astfel de teritoriu sau să îl survoleze dacă respectiva autoritate competentă a stabilit în prealabil că acest lucru este necesar în scopuri umanitare sau în orice alt scop care se încadrează în obiectivele prezentului regulament.”.

14.

Articolul 11c se elimină.

15.

Textul prevăzut în anexa la prezentul regulament se adaugă drept anexa If.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 27 mai 2016.

Pentru Consiliu

Președintele

A.G. KOENDERS


(1)  A se vedea pagina 79 din prezentul Jurnal Oficial.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 329/2007 al Consiliului din 27 martie 2007 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene (JO L 88, 29.3.2007, p. 1).


ANEXĂ

„ANEXA IF

PRODUSELE PETROLIERE MENȚIONATE LA ARTICOLUL 2 ALINEATUL (4)

 

2707

Uleiuri și alte produse obținute din distilarea la temperatură înaltă a gudronului de cărbune; produse similare în care conținutul de constituenți aromatici îl depășește pe cel al constituenților nearomatici.

 

2709

Uleiuri brute din petrol sau din minerale bituminoase

 

2710

Uleiuri din petrol sau uleiuri din minerale bituminoase, altele decât uleiurile brute; preparatele nedenumite și necuprinse în altă parte, care conțin uleiuri din petrol sau din minerale bituminoase în proporție de minimum 70 % din greutate și pentru care aceste uleiuri constituie elementele de bază; deșeuri de uleiuri

 

2711

Gaze de sondă și alte hidrocarburi gazoase

 

2712 10

Vaselină

 

2712 20

Ceară de parafină care are un conținut de ulei mai mic de 0,75 % din greutate

Ex

2712 90

Altele

 

2713

Cocs de petrol, bitum de petrol și alte reziduuri de uleiuri din petrol sau din minerale bituminoase

Ex

2714

Bitumuri și asfalturi, naturale; șisturi și nisipuri bituminoase; asfaltiți și roci asfaltice

Ex

2715

Amestecuri bituminoase pe bază de asfalt natural sau de bitum natural, de bitum de petrol, de gudron mineral sau de smoală de gudron mineral (de exemplu mastic bituminos sau cut-backs)

 

 

Care conțin uleiuri din petrol sau din minerale bituminoase

 

3403 11

– –

Preparate pentru tratarea materialelor textile, a pieilor, a blănurilor sau a altor materiale

 

3403 19

– –

Altele

 

 

Altele

Ex

3403 91

– –

Preparate pentru tratarea materialelor textile, a pieilor, a blănurilor sau a altor materiale

Ex

3403 99

– –

Altele

 

 

– – – –

Produse chimice sau preparate, compuse predominant din compuși organici, nedenumite și necuprinse în altă parte

Ex

3824 90 92

– – – – –

În formă lichidă la 20 °C

Ex

3824 90 93

– – – – –

Altele

Ex

3824 90 96

– – – –

Altele

 

3826 00 10

Esteri monoalchilici de acid gras, cu un conținut de esteri de minimum 96,5 % din volum

 

3826 00 90

Altele”.


28.5.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 141/47


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/842 AL COMISIEI

din 27 mai 2016

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 167/2008 în ceea ce privește numele titularului autorizației și denumirea comercială a unui coccidiostatic

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor (1), în special articolul 13 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Societatea KRKA d.d. a depus o cerere în conformitate cu articolul 13 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003, în care propune modificarea numelui titularului autorizației acordate prin Regulamentul (CE) nr. 167/2008 al Comisiei (2) privind autorizarea unui coccidiostatic (Kokcisan 120G).

(2)

Solicitantul afirmă că, începând cu data de 5 februarie 2016, a transferat drepturile de comercializare a aditivului furajer Kokcisan 120G către Huvepharma EOOD. În plus, Huvepharma EOOD, noul proprietar al drepturilor de comercializare a aditivului furajer, solicită schimbarea denumirii comerciale a acestuia din urmă. Solicitantul a prezentat date relevante în sprijinul cererii sale.

(3)

Modificările propuse ale condițiilor autorizației sunt de natură pur administrativă și nu implică necesitatea unei noi evaluări a aditivului în cauză. Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a fost informată cu privire la cerere.

(4)

Pentru a permite ca acest aditiv pentru hrana animalelor să fie comercializat cu numele de Huvepharma EOOD și sub noua denumire comercială, este necesar să se modifice condițiile de autorizare.

(5)

Regulamentul (CE) nr. 167/2008 ar trebui, prin urmare, modificat în consecință.

(6)

Deoarece niciun motiv de siguranță nu impune aplicarea imediată a modificărilor aduse prin prezentul regulament Regulamentului (CE) nr. 167/2008, este oportun să se prevadă o perioadă de tranziție pe parcursul căreia stocurile existente de aditivi, de preamestecuri și de hrană combinată pentru animale care conțin aditivul să poată fi epuizate.

(7)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa la Regulamentul (CE) nr. 167/2008 al Comisiei se modifică după cum urmează:

1.

în a doua coloană, cuvintele „KRKA, d.d. Novo mesto, Slovenia” se înlocuiesc cu „Huvepharma EOOD, Bulgaria”;

2.

în a treia coloană, cuvântul „Kokcisan 120G” se înlocuiește cu „Huvesal 120 G”.

Articolul 2

Stocurile existente de aditivi, de preamestecuri și de hrană combinată pentru animale care conțin aditivul respectiv și care sunt în conformitate cu dispozițiile aplicabile înainte de data intrării în vigoare a prezentului regulament pot continua să fie introduse pe piață și pot fi utilizate până la epuizare.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 27 mai 2016.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 268, 18.10.2003, p. 29.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 167/2008 al Comisiei din 22 februarie 2008 privind o nouă autorizare pe o perioadă de zece ani a unui coccidiostatic ca aditiv în hrana animalelor (JO L 50, 23.2.2008, p. 14).


28.5.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 141/49


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/843 AL COMISIEI

din 27 mai 2016

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește sectorul fructelor și legumelor și sectorul fructelor și legumelor prelucrate (2), în special articolul 136 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din cadrul Rundei Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XVI la regulamentul respectiv.

(2)

Valoarea forfetară de import se calculează în fiecare zi lucrătoare, în conformitate cu articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011, ținând seama de datele zilnice variabile. Prin urmare, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 136 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 27 mai 2016.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Jerzy PLEWA

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Codul NC

Codul țării terțe (1)

Valoarea forfetară de import

0702 00 00

IL

428,2

MA

117,9

TR

60,8

ZZ

202,3

0707 00 05

TR

99,6

ZZ

99,6

0709 93 10

TR

99,6

ZZ

99,6

0805 10 20

EG

47,2

IL

42,6

MA

59,4

TR

68,5

ZA

77,6

ZZ

59,1

0805 50 10

AR

171,6

TR

143,1

ZA

177,5

ZZ

164,1

0808 10 80

AR

109,4

BR

107,5

CL

126,5

CN

102,3

NZ

149,7

US

192,9

ZA

112,3

ZZ

128,7

0809 29 00

TR

531,7

US

855,4

ZZ

693,6


(1)  Nomenclatura țărilor stabilită prin Regulamentul (UE) nr. 1106/2012 al Comisiei din 27 noiembrie 2012 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 471/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare privind comerțul exterior cu țările terțe, în ceea ce privește actualizarea nomenclatorului țărilor și teritoriilor (JO L 328, 28.11.2012, p. 7). Codul „ZZ” desemnează „alte origini”.


DIRECTIVE

28.5.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 141/51


DIRECTIVA (UE) 2016/844 A COMISIEI

din 27 mai 2016

de modificare a Directivei 2009/45/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind normele și standardele de siguranță pentru navele de pasageri

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 100 alineatul (2),

având în vedere Directiva 2009/45/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 mai 2009 privind normele și standardele de siguranță pentru navele de pasageri (1), în special articolul 10 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Unele dintre convențiile internaționale, astfel cum sunt definite la articolul 2 litera (a) din Directiva 2009/45/CE, au fost modificate.

(2)

În conformitate cu articolul 10 alineatul (2) din Directiva 2009/45/CE, se pot modifica anexele la directiva menționată pentru a se aplica modificările aduse convențiilor internaționale.

(3)

Prin urmare, Directiva 2009/45/CE ar trebui modificată în consecință.

(4)

Măsurile prevăzute în prezenta directivă sunt în conformitate cu avizul Comitetului pentru siguranța maritimă și prevenirea poluării de către nave (COSS), instituit în temeiul Regulamentului (CE) nr. 2099/2002 al Parlamentului European și al Consiliului (2),

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Anexa I la Directiva 2009/45/CE se modifică în conformitate cu anexa la prezenta directivă.

Articolul 2

(1)   Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 1 iulie 2017. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul acestor acte.

Atunci când statele membre adoptă actele în cauză, acestea cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Statele membre comunică Comisiei textul principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 27 mai 2016.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 163, 25.6.2009, p. 1.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 2099/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 noiembrie 2002 de instituire a unui Comitet pentru siguranța maritimă și prevenirea poluării de către nave (COSS) și de modificare a regulamentelor privind siguranța maritimă și prevenirea poluării de către nave (JO L 324, 29.11.2002, p. 1).


ANEXĂ

Anexa I la Directiva 2009/45/CE se modifică după cum urmează:

1.

În capitolul II-1:

(a)

se adaugă regula II-1/A-1/4.

„4   Protecția împotriva zgomotului

NAVE DIN CLASELE B, C ȘI D, CONSTRUITE LA 1 IANUARIE 2018 SAU DUPĂ ACEASTĂ DATĂ

.1

Navele cu un tonaj brut de minimum 1 600 de tone sunt construite astfel încât să se reducă zgomotul la bord, iar personalul să fie protejat de zgomot, în conformitate cu Codul OMI privind nivelurile de zgomot la bordul navelor, adoptat de Comitetul pentru Siguranța Maritimă prin rezoluția MSC.337(91), astfel cum ar putea fi modificată de OMI.”;

(b)

regula II-1/C/6.2.2.2 se înlocuiește cu următorul text:

„.2.2

să fie capabile să aducă cârma de la 35 ° pe o latură la 35 ° pe cealaltă latură cu nava în pescaj maxim și în marș înainte cu viteza maximă de exploatare de marș înainte și, în aceleași condiții, de la 35 ° pe oricare dintre laturi până la 30 ° pe cealaltă latură în maximum 28 de secunde. Atunci când este prea dificil să se demonstreze conformitatea cu această cerință în timpul probelor de mare cu nava în pescaj maxim și în marș înainte cu viteza corespunzătoare numărului de turații continue maxime ale motorului principal și la pasul maxim prin construcție, navele, indiferent de data construcției lor, pot demonstra conformitatea cu această cerință prin una dintre metodele următoare:

.1

în timpul probelor de mare, nava se află pe chilă dreaptă, iar cârma este complet scufundată în timpul marșului înainte cu viteza corespunzătoare numărului de turații continue maxime ale motorului principal și la pasul maxim prin construcție; sau

.2

dacă, în timpul probelor de mare, nu se poate ajunge la imersiunea completă a cârmei, se calculează o viteză de marș înainte corespunzătoare utilizând zona scufundată a penei cârmei în starea de încărcare propusă pentru proba de mare. Viteza de marș înainte calculată duce la aplicarea unei forțe și a unui cuplu de torsiune mașinii de cârmă principale care sunt cel puțin la fel de mari ca și în cazul în care încercarea s-ar fi efectuat cu nava în pescaj maxim și în marș înainte cu viteza corespunzătoare numărului de turații continue maxime ale motorului principal și la pasul maxim prin construcție; sau

.3

forța și cuplul de torsiune ale cârmei în starea de încărcare pentru proba de mare au fost prevăzute în mod fiabil și extrapolate la starea de încărcare maximă. Viteza navei corespunde numărului de turații continue maxime ale motorului principal și pasului maxim prin construcție al elicei;”

(c)

regula II-1/C/6.3.2 se înlocuiește cu următorul text:

„.2

să fie capabilă să aducă cârma de la 15 ° pe o latură la 15 ° pe cealaltă latură în maximum 60 de secunde cu nava în pescaj maxim și în marș înainte cu jumătate din viteza maximă de exploatare de marș înainte sau cu 7 noduri (se reține valoarea cea mai mare). Atunci când este prea dificil să se demonstreze conformitatea cu această cerință în timpul probelor de mare cu nava în pescaj maxim și în marș înainte cu jumătate din viteza corespunzătoare numărului de turații continue maxime ale motorului principal și la pasul maxim prin construcție sau cu 7 noduri (se reține valoarea cea mai mare), navele, indiferent de data construcției lor, pot demonstra conformitatea cu această cerință prin una dintre metodele următoare:

.1

în timpul probelor de mare, nava se află pe chilă dreaptă, iar cârma este complet scufundată în timpul marșului înainte cu jumătate din viteza corespunzătoare numărului de turații continue maxime ale motorului principal și la pasul maxim prin construcție sau cu 7 noduri (se reține valoarea cea mai mare); sau

.2

dacă, în timpul probelor de mare, nu se poate ajunge la imersiunea completă a cârmei, se calculează o viteză de marș înainte corespunzătoare utilizând zona scufundată a penei cârmei în starea de încărcare propusă pentru proba de mare. Viteza de marș înainte calculată duce la aplicarea unei forțe și a unui cuplu de torsiune mașinii de cârmă auxiliare care sunt cel puțin la fel de mari ca și în cazul în care încercarea s-ar fi efectuat cu nava în pescaj maxim și în marș înainte cu jumătate din viteza corespunzătoare numărului de turații continue maxime ale motorului principal și la pasul maxim prin construcție sau cu 7 noduri (se reține valoarea cea mai mare); sau

.3

forța și cuplul de torsiune ale cârmei în starea de încărcare pentru proba de mare au fost prevăzute în mod fiabil și extrapolate la starea de încărcare maximă;”;

(d)

în regula II-1/C/15, subtitlul se înlocuiește cu următorul text:

„NAVE NOI DIN CLASELE B, C ȘI D NAVE NECUPRINSE ÎN REGULA II-1/A-1/4;”.

2.

În capitolul II-2:

(a)

se adaugă următoarele reguli II-2/A/2.28 și II-2/A/2.29:

„.28

Clapetă antifoc înseamnă, în scopul punerii în aplicare a regulii II-2/B/9a, un dispozitiv instalat într-o conductă de ventilație care rămâne deschis în condiții normale, permițând fluxul în conductă, și este închis în timpul unui incendiu, împiedicând fluxul în conductă pentru a limita trecerea focului. Atunci când se utilizează definiția de mai sus pot fi asociați următorii termeni:

.1

clapetă antifoc automată înseamnă o clapetă antifoc care se închide în mod independent ca reacție la expunerea la produse de combustie;

.2

clapetă antifoc manuală înseamnă o clapetă antifoc care trebuie deschisă sau închisă manual de echipaj direct la clapetă; și

.3

clapetă antifoc acționată de la distanță înseamnă o clapetă antifoc închisă de echipaj prin intermediul unui post de comandă situat la distanță de clapeta controlată.

.29

Clapetă de protecție împotriva fumului înseamnă, în scopul punerii în aplicare a regulii II-2/B/9a, un dispozitiv instalat într-o conductă de ventilație care rămâne deschis în condiții normale, permițând fluxul în conductă, și este închis în timpul unui incendiu, împiedicând fluxul în conductă pentru a limita trecerea fumului și a gazelor fierbinți. Nu se preconizează că o clapetă de protecție împotriva fumului va contribui la integritatea unui compartiment cu rezistență la foc perforat de o conductă de ventilație. Atunci când este utilizată definiția de mai sus ar putea fi asociați următorii termeni:

.1

clapetă automată de protecție împotriva fumului înseamnă o clapetă de protecție împotriva fumului care se închide în mod independent ca reacție la expunerea la fum sau gaze fierbinți;

.2

clapetă manuală de protecție împotriva fumului înseamnă o clapetă de protecție împotriva fumului care trebuie deschisă sau închisă manual de echipaj direct la clapetă; și

.3

clapetă de protecție împotriva fumului acționată de la distanță înseamnă o clapetă de protecție împotriva fumului închisă de echipaj prin intermediul unui post de comandă situat la distanță de clapeta controlată.”;

(b)

regula II-2/A/6.8.2.1 se înlocuiește cu următorul text:

„.1

porțiunile cu risc de incendiu ale mașinilor cu ardere internă folosite la propulsia principală a navei și generarea energiei, iar pentru navele construite la 1 ianuarie 2018 sau după această dată, porțiunile cu risc de incendiu ale tuturor mașinilor cu ardere internă,”;

(c)

formula introductivă din regula II-2/A/11.1 se înlocuiește cu următorul text:

„.1

Pentru navele construite înainte de 1 iulie 2019, un echipament al pompierului trebuie să fie alcătuit din:”;

(d)

se adaugă următoarele reguli II-2/A/11.1.1.3 și II-2/A/11.1a:

„.1.3

Aparatul de respirație autonom cu aer comprimat care face parte din echipamentele pompierului trebuie să se conformeze, până la 1 iulie 2019, paragrafului 2.1.2.2 din capitolul 3 din Codul de sisteme de rezistență la incendiu.

.1a

Pentru navele construite la 1 iulie 2019 sau după această dată, echipamentele pompierului trebuie să fie conforme cu Codul de sisteme de rezistență la incendiu;”;

(e)

se introduce următoarea regulă II-2/A/11.4a:

„4a

Aparate pentru comunicarea dintre pompieri:

Pentru navele în cazul cărora există obligația de a avea la bord cel puțin un echipament de pompier și construite la 1 ianuarie 2018 sau după această dată, trebuie să existe la bord minimum două aparate duplex de radiotelefonie portabile pentru fiecare parte participantă la combaterea incendiilor, pentru comunicarea dintre pompieri. Pentru navele propulsate cu GNL sau navele de pasageri ro-ro cu spații ro-ro închise ori spații de categorie specială, aceste aparate duplex de radiotelefonie portabile trebuie să fie din categoria antideflagrante sau caracterizate de securitate intrinsecă. Navele construite înainte de 1 ianuarie 2018 trebuie să respecte cerințele prezentei reguli cel târziu în momentul primei inspecții după 1 iulie 2019.”;

(f)

se adaugă următoarea regulă II-2/A/15.2.6:

„.6

La navele care fac obiectul regulii II-2/A/11, cilindrii aparatelor de respirație utilizate în timpul exercițiilor sunt încărcați sau înlocuiți înainte de plecare.”;

(g)

regula II-2/B/5.1 se înlocuiește cu următorul text:

„.1

Pe lângă respectarea dispozițiilor specifice pentru integritatea la foc a pereților etanși și a punților menționate în alt loc din prezenta parte, integritatea minimă la foc a pereților etanși și a punților trebuie să fie cea prevăzută în tabelele 5.1 sau 5.1(a), respectiv 5.2 sau 5.2(a), după caz.

Atunci când se aprobă elemente structurale de protecție contra incendiilor la navele noi, se ține seama de riscul transferului căldurii între punțile termice la punctele de intersecție și locul unde se termină dispozitivele de barieră termică.”;

(h)

se introduce următorul tabel 5.1(a) după tabelul 5.1 în regula II-2/B/5.4:

„Următorul tabel se aplică TUTUROR NAVELOR DIN CLASELE B, C și D CONSTRUITE LA 1 IANUARIE 2018 SAU DUPĂ ACEASTĂ DATĂ:

Tabelul 5.1(a)

Integritatea la foc a pereților etanși care separă spații adiacente

Spații

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Posturi de comandă

(1)

A-0e

A-0

60

A-0

A-15

A-60

A-15

A-60

A-60

*

A-60

Coridoare

(2)

 

Ce

B-0e

A-0e

B-0e

B-0e

A-60

A-15

A-60

A-15

A-0d

*

A-30

Spații de cazare

(3)

 

 

Ce

A-0e

B-0e

B-0e

A-60

A-0

A-0

A-15

A-0d

*

A-30

A-0d

Scări

(4)

 

 

 

A-0e

B-0e

A-0e

B-0e

A-60

A-0

A-0

A-15

A-0d

*

A-30

Spații de serviciu (risc scăzut)

(5)

 

 

 

 

Ce

A-60

A-0

A-0

A-0

*

A-0

Spații ocupate de mașini, de categoria A

(6)

 

 

 

 

 

*

A-0

A-0

A-60

*

A-60

Alte spații ocupate de mașini

(7)

 

 

 

 

 

 

A-0b

A-0

A-0

*

A-0

Spații de marfă

(8)

 

 

 

 

 

 

 

*

A-0

*

A-0

Spații de serviciu (risc mare)

(9)

 

 

 

 

 

 

 

 

A-0b

*

A-30

Punți deschise

(10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-0

Spații de categorie specială și spații ro-ro

(11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-30”;

(i)

se introduce următorul tabel 5.2(a) după tabelul 5.2 în regula II-2/B/5.4:

„Următorul tabel se aplică TUTUROR NAVELOR DIN CLASELE B, C și D CONSTRUITE LA 1 IANUARIE 2018 SAU DUPĂ ACEASTĂ DATĂ:

Tabelul 5.2(a)

Integritatea la foc a punților care separă spații adiacente

Spații dedesubt↓

Spații → deasupra

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Posturi de comandă

(1)

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-60

A-0

A-0

A-0

*

A-60

Coridoare

(2)

A-0

*

*

A-0

*

A-60

A-0

A-0

A-0

*

A-30

Spații de cazare

(3)

A-60

A-0

*

A-0

*

A-60

A-0

A-0

A-0

*

A-30

A-0d

Scări

(4)

A-0

A-0

A-0

*

A-0

A-60

A-0

A-0

A-0

*

A-30

Spații de serviciu (risc scăzut)

(5)

A-15

A-0

A-0

A-0

*

A-60

A-0

A-0

A-0

*

A-0

Spații ocupate de mașini, de categoria A

(6)

A-60

A-60

A-60

A-60

A-60

*

A-60

A-30

A-60

*

A-60

Alte spații ocupate de mașini

(7)

A-15

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

*

A-0

A-0

*

A-0

Spații de marfă

(8)

A-60

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

*

A-0

*

A-0

Spații de serviciu (risc mare)

(9)

A-60

A-30

A-0d

A-30

A-0d

A-30

A-0d

A-0

A-60

A-0

A-0

A-0

*

A-30

Punți deschise

(10)

*

*

*

*

*

*

*

*

*

A-0

Spații de categorie specială și spații ro-ro

(11)

A-60

A-30

A-30

A-0d

A-30

A-0

A-60

A-0

A-0

A-30

A-0

A-30

Note care se aplică tabelelor 5.1, 5.1(a), 5.2 și 5.2(a), după caz

(a)

Pentru a stabili dispozițiile aplicabile, a se vedea regulile II-2/B/3 și 8.

(b)

Dacă spațiile sunt din aceeași categorie numerică și apare indicele «b», este nevoie de un perete etanș sau de o punte de valoarea precizată în tabele numai dacă spațiile adiacente sunt destinate unor scopuri diferite, de exemplu, de categoria (9). O bucătărie în vecinătatea altei bucătării nu are nevoie de un perete etanș de separație, dar o bucătărie vecină cu o cameră pentru vopsele are nevoie de un perete etanș «A-0».

(c)

Pereții etanși care separă cabina timonei de camera hărților pot fi de valoarea «B-0».

(d)

A se vedea punctele .2.3 și .2.4 din prezenta regulă.

(e)

Pentru aplicarea regulii 2.1.2, «B-0» și «C», acolo unde apar în tabelele 5.1 și 5.1a, se citesc «A-0».

(f)

Izolarea împotriva incendiilor nu trebuie neapărat instalată dacă sala mașinilor de categoria (7) prezintă risc de incendiu scăzut sau nul.

(*)

Dacă apare un asterisc în tabele, compartimentarea trebuie să se facă din oțel sau alt material echivalent, dar nu trebuie să fie obligatoriu de standard clasa «A». La navele construite la 1 ianuarie 2003 sau după această dată, dacă o punte, cu excepția celor din spațiile de categoria (10), este perforată pentru trecerea cablurilor electrice, a țevilor și a conductelor de ventilație, respectiva perforare trebuie însă să fie etanșă pentru a împiedica trecerea flăcării și a fumului. Compartimentările dintre posturile de comandă (generatoarele de rezervă) și punțile deschise pot avea deschideri pentru prizele de aer fără mijloace de închidere, cu excepția cazului în care se montează un sistem fix de stingere a incendiului pe bază de gaz. Pentru aplicarea regulii II-2/B/2.1.2., asteriscul, acolo unde apare în tabelele 5.2 și 5.2(a), cu excepția categoriilor (8) și (10), se citește «A-0».”;

(j)

se adaugă următoarea regulă II-2/B/6.3.4:

„NAVE DIN CLASELE B, C ȘI D, CONSTRUITE LA 1 IANUARIE 2018 SAU DUPĂ ACEASTĂ DATĂ

.3.4

Trebuie prevăzute două mijloace de evacuare din atelierul principal din interiorul unei săli a mașinilor. Cel puțin una dintre respectivele rute de evacuare asigură un adăpost permanent împotriva incendiului până la un post sigur din afara sălii mașinilor.”;

(k)

titlul regulii II-2/B/9 se înlocuiește cu următorul text:

„9   Sisteme de ventilație pentru nave construite înainte de 1 ianuarie 2018 (R 32)”;

(l)

se introduce următoarea regulă II-2/B/9a:

9a   Sisteme de ventilație pe nave

NAVE DIN CLASELE B, C și D, construite la 1 ianuarie 2018 sau după această dată

.1   Generalități

.1

Conductele de ventilație, incluzând conductele cu perete simplu și dublu, trebuie să fie din oțel sau dintr-un material echivalent, cu excepția racordurilor flexibile de lungime redusă, ce nu depășesc 600 mm, utilizate pentru racordarea ventilatoarelor la conducte în camerele de climatizare. Cu excepția cazului în care există dispoziții contrare exprese la punctul .1.6, oricare alte materiale folosite la construcția conductelor, inclusiv la izolare, trebuie să fie din material neinflamabil. Conductele scurte ce nu depășesc 2 m în lungime și au o arie a secțiunii transversale libere (termenul arie a secțiunii transversale libere înseamnă, chiar și în cazul unei conducte preizolate, aria calculată pe baza dimensiunilor interioare ale conductei propriu-zise și nu a izolației) de maximum 0,02 m2, nu trebuie însă să fie din oțel sau dintr-un material echivalent, sub rezerva îndeplinirii următoarelor condiții:

.1

conductele trebuie să fie făcute dintr-un material neinflamabil care poate fi îmbrăcat pe interior și exterior cu membrane având proprietăți de propagare redusă a flăcării și, în orice caz, cu o valoare calorifică de maximum 45 MJ/m2 din aria suprafeței lor pentru grosimea utilizată. Valoarea calorifică se calculează în conformitate cu recomandările publicate de Organizația Internațională de Standardizare, în special standardul ISO 1716:2002, «Reacție la testele pentru incendiu a materialelor de construcție – Determinarea puterii calorifice».;

.2

conductele se folosesc numai la capătul dispozitivului de ventilație; și

.3

conductele nu sunt amplasate la o distanță mai mică de 600 mm, măsurată de-a lungul conductei, de o deschidere într-o compartimentare clasa «A» sau «B», inclusiv un tavan continuu clasa «B».

.2

Următoarele sisteme trebuie testate în conformitate cu Codul de procedură pentru determinarea rezistenței la incendiu:

.1

clapetele antifoc, inclusiv mijloacele lor de acționare relevante, deși încercarea nu este necesară pentru clapete localizate în capătul din partea inferioară a conductei în conductele de evacuare pentru zonele bucătăriilor, care trebuie să fie din oțel și să poată opri tirajul în conductă; și

.2

perforările pentru conducte prin compartimentările clasa «A», deși nu sunt necesare încercări dacă manșoanele de oțel sunt legate direct la conductele de ventilație prin flanșe nituite sau înșurubate ori prin sudare;

.3

Clapetele antifoc trebuie să fie ușor accesibile. Atunci când sunt amplasate în spatele tavanelor sau căptușelilor, respectivele tavane sau căptușeli trebuie prevăzute cu un tambuchi de inspecție pe care se marchează numărul de identificare al clapetei antifoc. Numărul de identificare al clapetei antifoc se marchează și pe toate comenzile de la distanță prevăzute.

.4

Conductele de ventilație trebuie prevăzute cu tambuchiuri de inspecție și curățare. Tambuchiurile trebuie amplasate lângă clapetele antifoc.

.5

Principalele guri de admisie și de evacuare ale sistemelor de ventilație trebuie să poată fi închise din afara spațiilor ventilate. Mijloacele de închidere trebuie să fie ușor accesibile, marcate vizibil și permanent și trebuie să indice poziția de acționare a dispozitivului de închidere.

.6

Nu sunt permise garnituri combustibile în racordurile cu flanșă ale conductelor de ventilație la o distanță de 600 mm de deschideri într-o compartimentare clasa «A» sau «B» și în conducte care este obligatoriu să fie de construcție clasa «A».

.7

Nu se utilizează deschideri de ventilație sau conducte de aer între două spații închise, cu excepția cazului în care acest lucru este permis prin regula II-2/B/7.7.

.2   Dispunerea conductelor

.1

Sistemele de ventilație pentru spațiile ocupate de mașini de categoria A, spațiile pentru vehicule, spațiile ro-ro, bucătăriile, spațiile de categorie specială și spațiile de marfă trebuie separate unul de altul și de sistemele de ventilație care deservesc alte spații. Sistemele de ventilație a bucătăriilor de pe navele de pasageri care transportă maximum 36 de pasageri nu trebuie însă neapărat să fie complet separate de alte sisteme de ventilație, ci pot fi deservite de conducte separate de la o altă unitate de ventilație care deservește alte spații. Într-un astfel de caz, trebuie montată o clapetă antifoc automată în conducta pentru ventilarea bucătăriei de lângă unitatea de ventilație.

.2

Conductele prevăzute pentru ventilația spațiilor ocupate de mașini de categoria A, bucătăriilor, spațiilor pentru vehicule, spațiilor ro-ro sau spațiilor de categorie specială nu trebuie să treacă prin spații de cazare, spații de serviciu sau posturi de comandă, cu excepția cazului în care sunt în conformitate cu punctul .2.4.

.3

Conductele prevăzute pentru ventilația spațiilor de cazare, a spațiilor de serviciu sau a posturilor de comandă nu trebuie să treacă prin spațiile ocupate de mașini de categoria A, bucătării, spații pentru vehicule, spații ro-ro sau spații de categorie specială, cu excepția cazului în care sunt în conformitate cu punctul .2.4.

.4

În măsura în care este permis în temeiul punctelor .2.2 și .2.3, conductele sunt fie:

.1.1

construite din oțel cu o grosime de cel puțin 3 mm pentru conducte cu o arie a secțiunii transversale libere de mai puțin de 0,075 m2, cel puțin 4 mm pentru conductele cu o arie a secțiunii transversale libere cuprinsă între 0,075 m2 și 0,45 m2 și cel puțin 5 mm pentru conductele cu o arie a secțiunii transversale libere mai mare de 0,45 m2;

.1.2

susținute și consolidate în mod corespunzător;

.1.3

prevăzute cu clapete antifoc automate aproape de limitele traversate; și

.1.4

izolate conform standardului clasa «A-60» de la limitele spațiilor pe care le deservesc până la un punct aflat la cel puțin 5 m dincolo de fiecare clapetă antifoc;

fie

.2.1

construite din oțel în conformitate cu punctele .2.4.1.1 și .2.4.1.2; și

.2.2

izolate conform standardului clasa «A-60» prin toate spațiile prin care trec, cu excepția conductelor care trec prin spații de categoria (9) sau (10) conform definiției de la regula II-2/B/4.2.2.

.5

În sensul punctelor .2.4.1.4 și .2.4.2.2, conductele trebuie izolate pe întreaga suprafață externă a secțiunii transversale. Conductele aflate în exterior, dar în vecinătatea spațiului specificat și care au una sau mai multe suprafețe comune cu acesta sunt considerate ca trecând prin spațiul specificat și trebuie izolate pe întreaga suprafață pe care o au comună cu spațiul pe o distanță de 450 mm dincolo de conductă [schițe ale acestor dispuneri sunt incluse în Interpretările uniforme ale SOLAS capitolul II-2 (MSC.1/Circ.1276)].

.6

Dacă este necesar ca o conductă de ventilație să treacă printr-o compartimentare a unei zone principale verticale, trebuie montată o clapetă antifoc automată adiacentă zonei respective. Clapeta trebuie să se poată închide și manual de pe fiecare latură a compartimentării. Postul de comandă trebuie să fie ușor accesibil și marcat clar și vizibil. Conducta dintre compartimentare și clapetă trebuie să fie construită din oțel în conformitate cu punctele .2.4.1.1 și .2.4.1.2 și să fie izolată la cel puțin același nivel de integritate la foc ca și compartimentarea perforată. Clapeta trebuie montată, cel puțin pe o latură a compartimentării, cu un indicator vizibil care să arate poziția de acționare a clapetei.

.3   Detalii ale clapetelor antifoc și ale perforărilor pentru conducte

.1

Conductele care trec prin compartimentările clasa «A» trebuie să respecte următoarele cerințe:

.1

atunci când o conductă din tablă subțire cu o arie a secțiunii transversale libere mai mică de sau egală cu 0,02 m2 trece prin compartimentări clasa «A», deschiderea trebuie prevăzută cu un manșon de tablă de oțel cu o grosime de cel puțin 3 mm și o lungime de cel puțin 200 mm, împărțită, de preferință, în câte 100 mm de fiecare latură a unui perete etanș, sau, în cazul unei punți, în întregime dispusă pe partea inferioară a punților perforate;

.2

atunci când conductele de ventilație cu o arie a secțiunii transversale libere mai mare de 0,02 m2, dar nu mai mică de 0,075 m2, trec prin compartimentări clasa «A», deschiderile trebuie căptușite cu un manșon de tablă de oțel. Conductele și manșoanele trebuie să aibă o grosime de cel puțin 3 mm și o lungime de cel puțin 900 mm. La trecerea prin pereți etanși, respectiva lungime trebuie să fie împărțită preferabil în câte 450 mm de fiecare latură a peretelui etanș. Conductele respective sau manșoanele care căptușesc conductele trebuie prevăzute cu izolație contra incendiului. Izolația trebuie să aibă cel puțin aceeași integritate la foc ca și compartimentarea prin care trece conducta; și

.3

în toate conductele cu o arie a secțiunii transversale libere mai mare de 0,075 m2 care trec prin compartimentări clasa «A» trebuie montate clapete antifoc automate. Fiecare clapetă trebuie montată lângă compartimentarea perforată, iar conducta dintre clapetă și compartimentarea perforată trebuie să fie construită din oțel, în conformitate cu punctele .2.4.2.1 și .2.4.2.2. Clapeta antifoc trebuie să funcționeze automat, dar să poată fi închisă și manual de pe ambele laturi ale compartimentării. Clapeta trebuie prevăzută cu un indicator vizibil care arată poziția de acționare a clapetei. Clapetele antifoc nu sunt, totuși, necesare în cazul în care conductele trec prin spații înconjurate de compartimentări clasa «A», fără a deservi aceste spații, dacă respectivele conducte au aceeași integritate la foc ca și compartimentările pe care le perforează. O conductă cu aria secțiunii transversale libere mai mare de 0,075 m2 nu trebuie împărțită, în scopul de a se evita instalarea clapetei prevăzute de prezenta dispoziție, în locul în care perforează o compartimentare clasa «A», în conducte mai mici care să se recombine apoi în conducta inițială după ce au traversat compartimentarea.

.2

Conductele de ventilație cu o arie a secțiunii transversale libere mai mare de 0,02 m2 care traversează pereți etanși clasa «B», trebuie căptușite cu manșoane de tablă de oțel cu o lungime de 900 mm, împărțite de preferință în câte 450 mm pe fiecare latură a pereților etanși, cu excepția cazului în care conducta este din oțel pe respectiva lungime.

.3

Toate clapetele antifoc trebuie să poată fi acționate manual. Clapetele trebuie să fie prevăzute cu un mijloc mecanic direct de declanșare sau, alternativ, să fie închise prin acționare electrică, hidraulică sau pneumatică. Toate clapetele trebuie să poată fi acționate manual de pe ambele laturi ale compartimentării. Clapetele antifoc automate, inclusiv cele ce pot fi acționate de la distanță, trebuie să aibă un mecanism de securitate antipană care va închide clapeta în caz de incendiu, chiar și atunci când are loc întreruperea alimentării cu energie electrică sau pierderea de presiune hidraulică ori pneumatică. Clapetele antifoc acționate de la distanță trebuie să poată fi redeschise manual la clapetă.

.4   Sistemele de ventilație pentru navele de pasageri care transportă mai mult de 36 de pasageri

.1

În plus față de cerințele din secțiunile .1,.2 și .3, sistemul de ventilație al unei nave de pasageri care transportă mai mult de 36 de pasageri trebuie să respecte și următoarele cerințe:

.1

în general, ventilatoarele trebuie astfel aranjate încât conductele care ajung în diferite spații să rămână într-o zonă verticală principală;

.2

scările închise trebuie să fie deservite de un ventilator independent și de un sistem de conducte (de evacuare și alimentare) care nu trebuie să deservească niciun alt spațiu din sistemele de ventilație;

.3

o conductă, indiferent de secțiunea sa transversală, care deservește mai mult de un spațiu de cazare, un spațiu de serviciu sau un post de comandă de pe interpunte trebuie să fie prevăzută, lângă locul unde perforează fiecare punte a acestor spații, cu o clapetă automată de protecție împotriva fumului care să poată și să fie închisă manual de pe puntea protejată de deasupra clapetei. Dacă un ventilator deservește mai mult de un spațiu de pe interpunte prin conducte separate în cadrul unei zone verticale principale, fiecare fiind destinată unui singur spațiu de pe interpunte, fiecare conductă trebuie prevăzută cu o clapetă de protecție împotriva fumului acționată manual, montată aproape de ventilator;

.4

conductele verticale trebuie izolate, dacă este necesar, conform dispozițiilor cuprinse în tabelele 4.1 și 4.2. Conductele trebuie izolate astfel cum se impune pentru punți între spațiul pe care îl deservesc și spațiul în discuție, după caz.

.5   Conductele de evacuare de la zonele bucătăriilor

.1   Cerințe privind navele de pasageri care transportă mai mult de 36 de pasageri

.1

În plus față de cerințele din secțiunile .1,.2 și .3, conductele de evacuare din zonele bucătăriilor trebuie să fie construite în conformitate cu punctele .2.4.2.1 și .2.4.2.2 și izolate conform standardului clasa «A-60» în toate spațiile de cazare, spațiile de serviciu și posturile de comandă prin care trec. Acestea trebuie, de asemenea, prevăzute cu:

.1

un colector de grăsimi ușor de îndepărtat pentru a fi curățat, dacă nu se montează un sistem alternativ omologat pentru eliminarea grăsimilor;

.2

o clapetă antifoc amplasată la capătul din partea inferioară a conductei, în punctul de joncțiune a conductei cu hota din zona bucătăriilor, acționată automat și de la distanță și, suplimentar, o clapetă antifoc acționată de la distanță amplasată la capătul din partea superioară a conductei, aproape de ieșirea conductei;

.3

un mijloc fix de stingere a incendiilor în interiorul conductei. Sistemele de stingere a incendiilor trebuie să respecte recomandările publicate de Organizația Internațională de Standardizare, în special standardul ISO 15371:2009 «Nave și tehnologie marină – Sisteme de stingere a incendiilor pentru protecția aparatelor de gătit din bucătăriile navelor»;

.4

sisteme comandate de la distanță pentru închiderea ventilatoarelor de evacuare și alimentare, de acționare a clapetelor antifoc menționate la punctul .5.1.1.2 și de acționare a sistemului de stingere a incendiului, care se amplasează într-o poziție în afara bucătăriei, în apropiere de intrarea în bucătărie. Dacă se instalează un sistem ramificat, trebuie prevăzut un mijloc de închidere de la distanță, amplasat în același loc ca și sistemele menționate mai sus, a tuturor ramificațiilor care evacuează prin aceeași conductă principală înainte ca mediul de stingere să fie eliberat în sistem; și

.5

tambuchiuri de inspecție și curățare amplasate în mod corespunzător, inclusiv unul care să fie instalat lângă ventilatorul de evacuare și unul care să fie amplasat la capătul din partea inferioară, acolo unde se acumulează grăsimea.

.2

Conductele de evacuare de la mașini de gătit instalate pe punți deschise trebuie să respecte punctul .5.1.1, după caz, atunci când trec prin spații de cazare sau spații ce conțin materiale combustibile.

.2   Cerințe privind navele de pasageri care transportă maximum 36 de pasageri

Dacă trec prin spații de cazare sau spații care conțin materiale combustibile, conductele de evacuare din zonele bucătăriilor trebuie construite în conformitate cu punctele .2.4.1.1 și .2.4.1.2. Fiecare conductă de evacuare trebuie prevăzută cu:

.1

un colector de grăsimi ușor de îndepărtat pentru a fi curățat;

.2

o clapetă antifoc acționată automat și de la distanță amplasată la capătul din partea inferioară a conductei, în punctul de joncțiune a conductei cu hota din zona bucătăriilor și, suplimentar, o clapetă antifoc acționată de la distanță în capătul din partea superioară a conductei, aproape de ieșirea conductei;

.3

sisteme comandate din bucătărie pentru închiderea ventilatoarelor de evacuare și de alimentare și

.4

mijloace fixe de stingere a incendiului în interiorul conductei.

.6   Camere de ventilație care deservesc spații ocupate de mașini de categoria A ce conțin mașini cu ardere internă

.1

Dacă o cameră de ventilație deservește numai un astfel de spațiu adiacent sălii mașinilor și nu există niciun compartiment cu rezistență la foc între camera de ventilație și sala mașinilor, mijloacele de închidere a conductei sau conductelor de ventilație ce deservește/deservesc sala mașinilor trebuie amplasate în afara camerei de ventilație și a sălii mașinilor.

.2

Dacă o cameră de ventilație deservește o astfel de sală a mașinilor, precum și alte spații și este separată de sala mașinilor printr-o compartimentare clasa «A-60», inclusiv perforări, mijloacele de închidere a conductei sau conductelor de ventilație pentru sala mașinilor pot fi amplasate în camera de ventilație.

.7   Sistemele de ventilație pentru spălătorii de pe navele de pasageri care transportă mai mult de 36 de pasageri

Conductele de evacuare de la spălătorii și uscătoare din spații de categoria (13), astfel cum sunt definite în regula II-2/B/.2.2, trebuie prevăzute cu:

.1

filtre ușor de îndepărtat pentru a fi curățate;

.2

o clapetă antifoc amplasată la capătul din partea inferioară a conductei, acționată automat și de la distanță;

.3

sisteme comandate de la distanță pentru închiderea ventilatoarelor de evacuare și alimentare din spațiul respectiv și de acționare a clapetei antifoc menționate la punctul .7.2 și

.4

tambuchiuri localizate corespunzător pentru inspecție și curățare.”;

(m)

se adaugă următoarele reguli II-2/B/13.4, II-2/B/13.5 și II-2/B/13.6:

„NAVE DIN CLASELE B, C ȘI D, CONSTRUITE LA 1 IANUARIE 2018 SAU DUPĂ ACEASTĂ DATĂ

.4

Un sistem fix de detectare a incendiului și de alarmă de incendiu de tip omologat și care să respecte cerințele din regula II-2/A/9 trebuie instalat în spațiile ocupate de mașini în cazul în care:

.4.1

instalarea unor sisteme și echipamente de comandă automată și de la distanță a fost aprobată în locul prezenței permanente din partea echipajului în acest spațiu; și

.4.2

mașinile pentru propulsie principală și asociate, inclusiv sursele principale de energie electrică, sunt prevăzute cu grade diferite de control automat sau de la distanță și se află sub control permanent din partea echipajului dintr-o cameră de control.

.5

Un sistem fix de detectare a incendiului și de alarmă de incendiu de tip omologat și care să respecte cerințele din regula II-2/A/9 trebuie instalat în spații închise care conțin incineratoare.

.6

În ceea ce privește un sistem fix de detectare a incendiului și de alarmă de incendiu astfel cum este prevăzut în regulile II-2/B/13.4 și 13.5, se aplică următoarele:

 

Sistemul de detectare a incendiului trebuie proiectat și detectoarele trebuie poziționate astfel încât să detecteze rapid izbucnirea incendiului în orice parte din spațiile respective și în orice condiții normale de funcționare a mașinilor și de variații ale ventilației care pot fi impuse de intervalul posibil al temperaturilor ambiante. Sistemele de detectare care folosesc exclusiv detectoare termice sunt autorizate doar în spațiile de înălțime limitată și acolo unde folosirea lor este în mod deosebit adecvată. Sistemul de detectare trebuie să lanseze atât semnale sonore, cât și vizuale, ambele distincte de alarmele de la oricare alt sistem care nu indică incendiu, în suficient de multe locuri pentru a garanta că alarmele sunt auzite și observate pe puntea de comandă și de către ofițerul mecanic responsabil.

 

Când puntea de comandă este fără echipaj la bord, alarma trebuie să sune în locul în care este de cart un membru responsabil al echipajului.

 

După instalare, sistemul se testează în diverse condiții de funcționare a motorului și de ventilație.”;

(n)

Regula II-2/B/14.1.1.2 se înlocuiește cu următorul text:

„.2

Cerințele din regulile II-2/A/12, II-2/B/7, II-2/B/9 și II-2/B/9a de menținere a integrității zonelor verticale trebuie aplicate și punților și pereților etanși reprezentând limitele ce separă zonele orizontale una de alta și de restul navei.”;

(o)

Regula II-2/B/14.1.2.2 se înlocuiește cu următorul text:

„.2

La navele noi construite înainte de 1 ianuarie 2018 care transportă maximum 36 de pasageri și la navele existente din clasa B care transportă peste 36 de pasageri, pereții etanși ce delimitează spațiile de categorie specială trebuie izolați conform cerințelor pentru spațiile de categoria (11) din tabelul 5.1 din regula II-2/B/5, iar limitele orizontale conform cerințelor pentru categoria (11) din tabelul 5.2 din regula II-2/B/5. La navele construite la 1 ianuarie 2018 sau după această dată care transportă maximum 36 de pasageri, pereții etanși ce delimitează spațiile de categorie specială trebuie izolați conform cerințelor pentru spațiile de categoria (11) din tabelul 5.1a din regula II-2/B/5, iar limitele orizontale conform cerințelor pentru categoria (11) din tabelul 5.2a din regula II-2/B/5.”

3.

În capitolul III:

(a)

tabelul din regula III/2.6 se înlocuiește cu următorul text:

„Spații

B

C

D

Număr de persoane (N)

Număr de pasageri (P)

> 250

≤ 250

> 250

≤ 250

> 250

≤ 250

Capacitatea ambarcațiunilor de salvare (1)  (2)  (3)  (4):

 

 

 

 

 

 

nave existente

1,10 N

1,10 N

1,10 N

1,10 N

1,10 N

1,10 N

nave noi

1,25 N

1,25 N

1,25 N

1,25 N

1,25 N

1,25 N

Bărci de urgență (4)  (5)

1

1

1

1

1

1

Colaci de salvare (6)

8

8

8

4

8

4

Veste de salvare (8)  (9)  (12)  (13)

1,05 N

1,05 N

1,05 N

1,05 N

1,05 N

1,05 N

Veste de salvare pentru copii (9)  (13)

0,10 P

0,10 P

0,10 P

0,10 P

0,10 P

0,10 P

Veste de salvare pentru copii sub 2 ani (10)  (13)

0,025 P

0,025 P

0,025 P

0,025 P

0,025 P

0,025 P

Facle de semnalizare a sinistrului (7)

12

12

12

12

6

6

Aparate de lansare a bandulei (14)

1

1

1

1

Transpondere radar

1

1

1

1

1

1

Aparate duplex de radiotelefonie VHF

3

3

3

3

3

2

(b)

se introduce următoarea regulă III/9/2a:

„.2a

Cel târziu la data primei intrări programate în doc uscat de după 1 ianuarie 2018, dar cel târziu la 1 iulie 2019, mecanismele de decuplare în sarcină a bărcilor de salvare ce nu respectă paragrafele de la 4.4.7.6.4 până la 4.4.7.6.6 din Codul LSA se înlocuiesc cu echipamente care sunt conforme codului (*).

(*)  A se vedea Liniile directoare pentru evaluarea și înlocuirea sistemelor de decuplare și recuperare a bărcilor de salvare (MSC.1/Circ.1392)”;"

(c)

se introduce următoarea regulă III/10a:

10a   Recuperarea persoanelor din apă

NAVE DIN CLASELE B, C ȘI D, CONSTRUITE LA 1 IANUARIE 2018 SAU DUPĂ ACEASTĂ DATĂ

.1

Toate navele trebuie să aibă planuri și proceduri specifice navei respective pentru recuperarea persoanelor din apă, ținându-se seama de liniile directoare elaborate de OMI (**). Planurile și procedurile trebuie să identifice echipamentul destinat a fi utilizat în scopul recuperării și măsurile care trebuie luate pentru reducerea la minimum a riscului pentru personalul de la bordul navei implicat în operațiuni de recuperare. Navele construite înainte de 1 ianuarie 2018 trebuie să se conformeze acestei cerințe până la data primei inspecții periodice sau de reînnoire a echipamentului de siguranță.

.2

Navele de pasageri ro-ro care sunt în conformitate cu regula III/5-1.4 sunt considerate ca fiind conforme cu prezenta regulă.

(**)  Liniile directoare pentru elaborarea de planuri și proceduri de recuperare a persoanelor din apă (MSC.1/Circ.1447).”;"

(d)

se introduce următoarea regulă III/13.9:

„.9

Membrii echipajului care dețin responsabilități în ceea ce privește pătrunderea în spații închise sau salvarea participă la un exercițiu având ca obiect spațiile închise și salvarea, care trebuie să aibă loc la bordul navei la intervale ce urmează a fi stabilite de administrație, dar cu o frecvență de minimum o dată pe an:

.1   Exerciții ce au ca obiect accesul în spații închise și salvarea

.1

Exercițiile ce au ca obiect accesul în spații închise și salvarea trebuie planificate și conduse în condiții de siguranță, ținând seama, după caz, de liniile directoare furnizate în cadrul recomandărilor elaborate de OMI (***).

.2

Fiecare exercițiu ce are ca obiect accesul în spații închise și salvarea include:

.1

verificarea și utilizarea echipamentului de protecție personal necesar pentru acces;

.2

verificarea și utilizarea echipamentului și procedurilor de comunicare;

.3

verificarea și utilizarea instrumentelor de măsurare a atmosferei din spații închise;

.4

verificarea și utilizarea echipamentului și procedurilor de salvare; și

.5

instrucțiuni referitoare la tehnici de prim-ajutor și resuscitare.

(***)  A se vedea Recomandările revizuite privind accesul în spațiile închise la bordul navelor, adoptate de OMI prin rezoluția A.1050(27).”"

(e)

se introduce următoarea regulă III/14:

14   Înregistrări (R 19.5)

NAVE NOI ȘI EXISTENTE DIN CLASELE B, C ȘI D:

.1

Data la care au loc adunările, detaliile exercițiilor de abandonare a navei și de incendiu, ale exercițiilor ce au ca obiect accesul în spații închise și salvarea, ale exercițiilor pentru alte dispozitive de salvare și ale instruirii la bord se înregistrează în jurnalul de bord prevăzut, eventual, de administrație. Dacă nu are loc o adunare, un exercițiu sau o sesiune de instruire complet(ă) la momentul stabilit, se face o înregistrare în jurnalul de bord prin care se precizează circumstanțele și amploarea adunării, a exercițiului sau a sesiunii de instruire desfășurat(e).”


(1)  Ambarcațiunile de salvare pot fi bărci de salvare sau plute de salvare ori o combinație a acestora, în conformitate cu dispozițiile regulii III/2.2 Atunci când se justifică prin caracterul sigur al călătoriilor și/sau prin condițiile climatice favorabile din zona de exploatare, având în vedere recomandările din OMI MSC/Circ.1046, administrația statului de pavilion poate accepta, dacă acest lucru nu este respins de statul membru gazdă:

(a)

plute de salvare deschise gonflabile reversibile care nu respectă secțiunea 4.2 sau 4.3 din Codul LSA, cu condiția ca respectivele plute de salvare să respecte integral cerințele din anexa 10 la Codul din 1994 pentru siguranța navelor de mare viteză și, pentru navele construite la 1 ianuarie 2012 sau după această dată, anexa 11 la Codul din 2000 pentru siguranța navelor de mare viteză;

(b)

plute de salvare care nu respectă cerințele de la paragrafele 4.2.2.2.1. și 4.2.2.2.2. din Codul LSA privind izolarea împotriva frigului a podelei plutei de salvare.

Ambarcațiunile de salvare pentru navele existente din clasele B, C și D trebuie să respecte regulile aplicabile din Convenția SOLAS 74 pentru navele existente, astfel cum a fost modificată la 17 martie 1998. Toate navele de pasageri ro-ro trebuie să respecte cerințele regulii III/5-1, după caz.

O instalație sau instalațiile de evacuare în mare care este/sunt conformă/conforme cu secțiunea 6.2 din Codul LSA poate/pot înlocui capacitatea echivalentă a plutelor de salvare astfel cum este prevăzută în tabel, inclusiv aparatura de lansare a acestora, dacă este cazul.

(2)  Ambarcațiunile de salvare trebuie, pe cât posibil, să fie distribuite egal pe fiecare latură a navei.

(3)  Capacitatea totală a ambarcațiunilor de salvare, inclusiv plute de salvare suplimentare, trebuie să fie în conformitate cu cerințele din tabelul de mai sus, adică 1,10N = 110 % și 1,25N = 125 % din numărul total de persoane (N) pe care nava este autorizată să le transporte. Trebuie transportat un număr suficient de ambarcațiuni de salvare pentru a garanta că, dacă oricare dintre ambarcațiunile de salvare este pierdută sau iese din funcțiune, ambarcațiunile de salvare rămase pot primi numărul total de persoane pe care nava este autorizată să le transporte. Dacă cerințele privind arimarea pentru plutele de salvare din regula III/7.5 nu sunt respectate, pot fi solicitate plute de salvare suplimentare.

(4)  Numărul total de bărci de salvare și/sau bărci de urgență trebuie să fie suficient pentru a garanta că, în caz de abandonare a navei de către numărul total de persoane pe care nava este autorizată să le transporte, fiecare barcă de salvare sau barcă de urgență trebuie să adune maximum nouă plute de salvare.

(5)  Aparatura de lansare pentru bărcile de salvare trebuie să respecte cerințele regulii III/10.

Dacă o barcă de urgență respectă cerințele secțiunii 4.5 sau 4.6 din Codul LSA, aceasta poate fi inclusă în capacitatea ambarcațiunilor de salvare precizată în tabelul de mai sus.

O barcă de salvare poate fi acceptată ca barcă de urgență cu condiția ca aceasta și sistemele sale de lansare și recuperare să respecte, de asemenea, cerințele aplicabile unei bărci de urgență.

Cel puțin una dintre bărcile de urgență, dacă există obligația să fie purtată o astfel de barcă, de pe navele de pasageri ro-ro trebuie să fie o barcă de urgență rapidă care să respecte cerințele regulii III/5-1.3.

Atunci când administrația statului de pavilion consideră că instalarea unei bărci de urgență sau a unei bărci de urgență rapide la bordul unei nave este fizic imposibilă, nava respectivă poate fi scutită de obligația de a purta o barcă de urgență, cu condiția ca nava să respecte toate cerințele următoare:

(a)

nava este construită astfel încât să permită recuperarea din apă a unei persoane în dificultate;

(b)

recuperarea persoanei în dificultate poate fi urmărită de pe puntea de comandă; și

(c)

nava este suficient de manevrabilă pentru a se apropia și a recupera persoane în cele mai nefavorabile situații previzibile.

(6)  Trebuie să existe cel puțin un colac de salvare pe fiecare latură a navei care să fie echipat cu o parâmă plutitoare egală ca lungime cu cel puțin dublul înălțimii la care este arimat deasupra liniei de plutire în condiții de pescaj minim sau cu 30 de metri (se reține valoarea cea mai mare).

Doi colaci de salvare trebuie să fie echipați cu semnale fumigene cu autodeclanșare și cu lumină cu autodeclanșare; aceștia trebuie să poată fi decuplați ușor de pe puntea de comandă. Restul colacilor de salvare trebuie să fie echipați cu lumini cu autoaprindere, în conformitate cu dispozițiile paragrafului 2.1.2 din Codul LSA.

(7)  Facle de semnalizare a sinistrului, care respectă cerințele secțiunii 3.1 din Codul LSA, trebuie depozitate pe puntea de comandă sau în postul de manevră.

(8)  Pentru fiecare persoană care trebuie să lucreze în zone expuse de pe navă trebuie prevăzută o vestă de salvare gonflabilă. Respectivele veste de salvare gonflabile pot fi cuprinse în numărul total de veste de salvare prevăzut în prezenta directivă.

(9)  Trebuie să se asigure un număr de veste de salvare pentru copii egal cu cel puțin 10 % din numărul pasagerilor de la bord sau un număr mai mare, dacă este necesar, astfel încât fiecărui copil să i se furnizeze o vestă de salvare.

(10)  Trebuie să se asigure un număr de veste de salvare pentru copii sub 2 ani egal cu cel puțin 2,5 % din numărul pasagerilor de la bord sau un număr mai mare, dacă este necesar, astfel încât fiecărui copil sub 2 ani să i se furnizeze o vestă de salvare.

(11)

Toate navele trebuie să dețină un număr suficient de veste de salvare pentru ofițerii de cart și destinate utilizării în cadrul unor stații îndepărtate de ambarcațiuni de salvare. Vestele de salvare destinate ofițerilor de cart trebuie să fie depozitate pe punte, în postul de comandă a mașinilor și în orice alt post de supraveghere unde este necesară prezența membrilor echipajului.

Cel târziu la data primei inspecții periodice efectuate după 1 ianuarie 2012, toate navele de pasageri trebuie să respecte dispozițiile de la notele de subsol 12 și 13.

(12)  Dacă vestele de salvare pentru adulți furnizate nu sunt adecvate, ca mărime, pentru persoanele cântărind până la 140 kg și cu o lățime a pieptului de până la 1 750 mm, trebuie să existe la bord un număr suficient de accesorii pentru ca aceste veste de salvare să fie atașate în mod corespunzător de persoanele respective.

(13)  Pe toate navele de pasageri, fiecare vestă de salvare trebuie să fie prevăzută cu o lumină, în conformitate cu cerințele paragrafului 2.2.3 din Codul LSA. Toate navele de pasageri ro-ro trebuie să respecte dispozițiile regulii III/5.5.2.

(14)  Pentru navele cu o lungime mai mică de 24 m nu există obligativitatea de a transporta la bord aparate de lansare a bandulei.”


DECIZII

28.5.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 141/66


DECIZIA (UE) 2016/845 A CONSILIULUI

din 23 mai 2016

privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Comitetului mixt instituit prin Acordul-cadru dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Coreea, pe de altă parte, în legătură cu adoptarea regulamentului de procedură al Comitetului mixt, precum și cu instituirea unor grupuri de lucru specializate și adoptarea mandatului acestora

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolele 207 și 212 coroborate cu articolul 218 alineatul (9),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Acordul-cadru între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Coreea, pe de altă parte (1) (denumit în continuare „acordul”) a intrat în vigoare la 1 iunie 2014.

(2)

Pentru a contribui la punerea în aplicare efectivă a acordului, cadrul său instituțional ar trebui să fie finalizat cât mai curând posibil prin adoptarea de către Comitetul mixt a regulamentului său de procedură.

(3)

În conformitate cu articolul 44 din acord, a fost instituit un comitet mixt pentru a asigura, printre altele, funcționarea și punerea în aplicare corespunzătoare a acordului (denumit în continuare „Comitetul mixt”).

(4)

Pentru a contribui la punerea în aplicare efectivă a acordului, ar trebui adoptat regulamentul de procedură al Comitetului mixt.

(5)

Pentru a permite desfășurarea de dezbateri la nivel de experți cu privire la domeniile-cheie care intră în domeniul de aplicare al acordului, ar trebui instituite grupuri de lucru specializate.

(6)

Prin urmare, poziția Uniunii în cadrul Comitetului mixt în ceea ce privește adoptarea regulamentului de procedură al Comitetului mixt și instituirea unor grupuri de lucru specializate ar trebui să se bazeze pe proiectele de decizii ale Comitetului mixt atașate,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1)   Poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Comitetului mixt instituit prin articolul 44 din acord, în ceea ce privește:

(a)

adoptarea regulamentului de procedură al Comitetului mixt; și

(b)

instituirea unor grupuri de lucru specializate și adoptarea mandatului acestora,

se bazează pe proiectele de decizii ale Comitetului mixt atașate la prezenta decizie.

(2)   Reprezentanții Uniunii în cadrul Comitetului mixt pot conveni asupra unor modificări minore ale proiectelor de decizii fără a mai fi necesară o nouă decizie a Consiliului.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 23 mai 2016.

Pentru Consiliu

Președintele

F. MOGHERINI


(1)  Decizia 2014/278/UE a Consiliului din 12 mai 2014 privind încheierea Acordului-cadru dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Coreea, pe de altă parte, cu excepția chestiunilor legate de readmisie (JO L 145, 16.5.2014, p. 1).


PROIECT

DECIZIA NR. 1/2016 A COMITETULUI MIXT UE-REPUBLICA COREEA

din …

de adoptare a propriului regulament de procedură

COMITETUL MIXT UE-REPUBLICA COREEA,

având în vedere Acordul-cadru între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Coreea, pe de altă parte (denumit în continuare „acordul”), în special articolul 44,

întrucât:

(1)

Acordul a intrat în vigoare la 1 iunie 2014.

(2)

Pentru a contribui la punerea în aplicare efectivă a acordului, ar trebui adoptat regulamentul de procedură al Comitetului mixt,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articol unic

Se adoptă regulamentul de procedură al Comitetului mixt, astfel cum este prevăzut în anexa la prezenta decizie.

Adoptată la …,

Pentru Comitetul mixt UE-Republica Coreea

Președintele

ANEXĂ

REGULAMENTUL DE PROCEDURĂ AL COMITETULUI MIXT

Articolul 1

Componență și președinție

(1)   Comitetul mixt, instituit în conformitate cu articolul 44 din Acordul-cadru între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Coreea, pe de altă parte (denumit în continuare „acordul”), își îndeplinește sarcinile astfel cum se prevede la articolul 44 din acord.

(2)   Comitetul mixt este alcătuit din reprezentanți ai ambelor părți, la nivelul corespunzător.

(3)   Președinția comitetului mixt este asigurată în mod alternativ de fiecare dintre părți, pentru o perioadă de un an calendaristic. Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate sau ministrul afacerilor externe al Republicii Coreea prezidează Comitetul mixt. Președintele își poate delega competențele.

(4)   Prima perioadă începe la data primei reuniuni a Comitetului mixt și se încheie la data de 31 decembrie a aceluiași an.

Articolul 2

Reuniuni

(1)   Comitetul mixt se reunește în mod normal o dată pe an. Reuniunile Comitetului mixt sunt convocate de președinte și au loc în mod alternativ la Bruxelles și la Seul, la o dată stabilită de comun acord. Sesiuni extraordinare ale Comitetului mixt pot avea loc la cererea oricăreia dintre părți, dacă părțile convin astfel.

(2)   Comitetul mixt se întrunește în mod normal la nivel de înalți funcționari, cu excepția cazului în care părțile convin altfel.

Articolul 3

Publicitate

Reuniunile Comitetului mixt nu sunt publice, cu excepția cazului în care se decide altfel.

Articolul 4

Participanți

(1)   Înaintea fiecărei reuniuni, președintele este informat, prin intermediul secretariatului, cu privire la componența prevăzută a delegației fiecărei părți.

(2)   Atunci când este cazul și cu acordul ambelor părți, pot fi invitați să participe la reuniunile Comitetului mixt experți sau reprezentanți ai altor organisme, în calitate de observatori sau pentru a oferi informații referitoare la un anumit subiect.

Articolul 5

Secretariatul

Un reprezentant al Serviciului European de Acțiune Externă și un reprezentant al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Coreea exercită în comun funcțiile de secretari ai Comitetului mixt. Toate comunicările către și din partea președintelui Comitetului mixt sunt transmise secretarilor. Corespondența către sau din partea președintelui Comitetului mixt se poate face prin orice mijloc scris, inclusiv prin mesagerie electronică.

Articolul 6

Ordinea de zi a reuniunilor

(1)   Președintele stabilește ordinea de zi provizorie a fiecărei reuniuni. Ordinea de zi provisorie este transmisă celeilalte părți, împreună cu documentele relevante, cel târziu cu 15 zile înainte de începerea reuniunii.

(2)   Ordinea de zi provizorie cuprinde punctele prezentate președintelui cel mai târziu cu 21 de zile înainte de începerea reuniunii.

(3)   Comitetul mixt adoptă ordinea de zi la începutul fiecărei reuniuni. Pe ordinea de zi pot fi înscrise puncte care nu figurează pe ordinea de zi provizorie, dacă ambele părți convin astfel.

(4)   Președintele poate, cu acordul celor două părți, să reducă termenele menționate la alineatul (1) pentru a ține seama de cerințele unui caz particular.

Articolul 7

Proces-verbal

(1)   Cei doi secretari redactează împreună un proiect de proces-verbal al fiecărei reuniuni, în mod normal în termen de 30 de zile calendaristice de la data reuniunii. Proiectul de proces-verbal se bazează pe un rezumat al concluziilor la care a ajuns Comitetul mixt, stabilit de către președinte.

(2)   Procesul-verbal se aprobă de ambele părți în termen de 45 de zile calendaristice de la data reuniunii sau până la o altă dată convenită de părți. Odată ce se ajunge la un acord privind proiectul de proces-verbal, două exemplare originale sunt semnate de către președinte și de către cei doi secretari. Fiecare parte primește un exemplar original.

Articolul 8

Deliberări

(1)   Atunci când Comitetul mixt adoptă decizii sau recomandări, actele respective se intitulează „Decizia” sau „Recomandarea”, urmată de un număr de ordine, de data adoptării și de o descriere a obiectului. Fiecare decizie prevede data intrării sale în vigoare. Deciziile și recomandările Comitetului mixt se adoptă de comun acord între părți.

(2)   Comitetul mixt poate să adopte decizii sau recomandări prin procedură scrisă, dacă ambele părți convin astfel. Prin acordul comun al părților, se poate prevedea un termen limită pentru finalizarea procedurii scrise, la sfârșitul căruia președintele Comitetului mixt poate declara că s-a ajuns la un acord comun al părților, cu excepția cazului în care oricare dintre părți a comunicat contrariul.

(3)   Deciziile și recomandările adoptate de Comitetul mixt se autentifică prin două exemplare originale semnate de către președintele Comitetului mixt.

(4)   Fiecare parte poate hotărî în legătură cu publicarea deciziilor și a recomandărilor Comitetului mixt în propria publicație oficială.

Articolul 9

Corespondență

(1)   Corespondența adresată Comitetului mixt se trimite unuia dintre secretari, care, la rândul său, îl informează pe celălalt secretar.

(2)   Secretariatul asigură transmiterea corespondenței adresate Comitetului mixt către președintele comitetului și difuzarea sa, atunci când este cazul, ca documente menționate la articolul 10 din prezentul regulament de procedură.

(3)   Secretariatul trimite părților corespondența din partea președintelui și, dacă este cazul, o difuzează ca documente menționate la articolul 10 din prezentul regulament de procedură.

Articolul 10

Documente

(1)   Atunci când dezbaterile Comitetului mixt se bazează pe documente scrise, acestea sunt numerotate și transmise membrilor de către secretariat.

(2)   Fiecare secretar este responsabil pentru transmiterea documentelor către membrii corespunzători din partea Comitetului mixt aflată în atribuțiile sale, transmițând sistematic o copie a corespondenței către celălalt secretar.

Articolul 11

Cheltuieli

(1)   Fiecare parte suportă cheltuielile rezultate în urma participării la reuniunile Comitetului mixt, în ceea ce privește cheltuielile cu personalul, cheltuielile de deplasare și diurnele, precum și cheltuielile poștale și de telecomunicații.

(2)   Cheltuielile legate de organizarea reuniunilor și reproducerea documentelor sunt suportate de partea care găzduiește reuniunea.

Articolul 12

Modificarea regulamentului de procedură

Regulamentul de procedură poate fi modificat prin acordul comun al părților, în conformitate cu articolul 8.

Articolul 13

Grupuri de lucru specializate

(1)   Comitetul mixt poate decide să înființeze alte grupuri de lucru specializate, care să îl asiste în îndeplinirea sarcinilor sale.

(2)   Comitetul mixt poate decide desființarea unui grup de lucru specializat, poate defini sau modifica mandatul acestuia sau poate institui alte grupuri de lucru specializate.

(3)   Grupurile de lucru specializate prezintă un raport Comitetului mixt după fiecare reuniune.

(4)   Grupurile de lucru specializate nu au putere de decizie, dar pot prezenta recomandări Comitetului mixt.


PROIECT

DECIZIA NR. 2/2016 A COMITETULUI MIXT UE-REPUBLICA COREEA

din ….

privind instituirea unor grupuri de lucru specializate și adoptarea mandatului acestora

COMITETUL MIXT UE-REPUBLICA COREEA,

având în vedere Acordul-cadru între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Coreea, pe de altă parte (denumit în continuare „acordul”), în special articolul 44, precum și având în vedere articolul 13 din Regulamentul de procedură al Comitetului mixt,

întrucât:

(1)

Pentru a permite desfășurarea de discuții la nivel de experți cu privire la domeniile-cheie care intră în sfera de aplicare a acordului, ar trebui instituite grupuri de lucru specializate. Atât lista grupurilor de lucru specializate, cât și domeniul de activitate al fiecărui grup de lucru specializat pot fi modificate, cu acordul părților.

(2)

În temeiul articolului 13 din Regulamentul de procedură al Comitetului mixt, Comitetul mixt poate institui grupuri de lucru specializate care să îi acorde asistență în îndeplinirea sarcinilor sale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articol unic

Se instituie grupurile de lucru specializate enumerate în anexa I la prezenta decizie. Se stabilește mandatul grupurilor de lucru specializate în conformitate cu anexa II la prezenta decizie.

Adoptată la,

Pentru Comitetul mixt UE-Republica Coreea

Președintele

ANEXA I

COMITETUL MIXT UE-REPUBLICA COREEA GRUPURI DE LUCRU SPECIALIZATE

(1)

Grupul de lucru specializat privind energia, mediul, schimbările climatice.

(2)

Grupul de lucru specializat privind contraterorismul.

ANEXA II

MANDATUL GRUPURILOR DE LUCRU SPECIALIZATE INSTITUITE ÎN TEMEIUL ACORDULUI-CADRU DINTRE UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI STATELE SALE MEMBRE, PE DE O PARTE, ȘI REPUBLICA COREEA, PE DE ALTĂ PARTE

Articolul 1

(1)   În cadrul reuniunilor sale, fiecare grup de lucru specializat poate aborda punerea în aplicare a acordului în domeniile acoperite de grupul respectiv.

(2)   Grupurile de lucru specializate pot discuta, de asemenea, subiecte sau proiecte specifice legate de domeniul de colaborare bilaterală relevant.

(3)   La solicitarea oricăreia dintre părți pot fi, de asemenea, aduse în discuție cazuri individuale.

Articolul 2

Grupurile de lucru specializate își desfășoară activitatea sub autoritatea Comitetului mixt. Acestea raportează și transmit procesul-verbal și concluziile lor președintelui Comitetului mixt în termen de 30 de zile calendaristice de la fiecare reuniune.

Articolul 3

Grupurile de lucru specializate sunt formate din reprezentanți ai părților.

Cu acordul părților, grupurile de lucru specializate pot invita experți la reuniunile lor și îi pot consulta în ceea ce privește anumite puncte specifice de pe ordinea de zi, după caz.

Articolul 4

Grupurile de lucru specializate sunt prezidate de către părți prin alternanță, în conformitate cu regulile de procedură ale Comitetului mixt.

Articolul 5

Un reprezentant al Serviciului European de Acțiune Externă și un reprezentant al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Coreea exercită în comun funcțiile de secretari ai grupurilor de lucru specializate. Toate comunicările destinate grupurilor de lucru specializate se transmit celor doi secretari.

Articolul 6

(1)   Grupurile de lucru specializate se reunesc ori de câte ori circumstanțele impun acest lucru, cu acordul părților, la cererea scrisă a oricăreia dintre acestea. Locul și data fiecărei reuniuni se stabilesc de comun acord de către ambele părți.

(2)   La primirea unei cereri din partea uneia dintre părți privind convocarea unei reuniuni a unui grup de lucru specializat, secretarul celeilalte părți are la dispoziție 15 zile lucrătoare pentru a răspunde.

(3)   În cazuri de urgență deosebită, reuniunile grupurilor de lucru specializate pot fi convocate într-un termen mai scurt, cu acordul ambelor părți.

(4)   Înaintea fiecărei reuniuni, președintele este informat în legătură cu componența prevăzută a delegațiilor ambelor părți.

(5)   Reuniunile grupurilor de lucru specializate sunt convocate în comun de către cei doi secretari.

Articolul 7

Punctele de inclus pe ordinea de zi sunt prezentate secretarilor cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de data reuniunii grupului de lucru specializat în cauză. Documentația aferentă este pusă la dispoziția secretarilor cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de reuniune. Secretarii vor comunica proiectul de ordine de zi cel târziu cu cinci zile lucrătoare înainte de reuniune. Ordinea de zi se finalizează cu acordul ambelor părți. În cazuri excepționale, pot fi înscrise puncte pe ordinea de zi într-un termen mai scurt, dacă părțile sunt de acord.

Articolul 8

Pentru fiecare reuniune se întocmește un proces-verbal.

Sub rezerva adoptării unei decizii contrare, reuniunile grupurilor de lucru specializate nu sunt publice.


28.5.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 141/76


DECIZIA (UE, Euratom) 2016/846 A REPREZENTANȚILOR GUVERNELOR STATELOR MEMBRE

din 24 mai 2016

privind numirea unor judecători în cadrul Tribunalului

REPREZENTANȚII GUVERNELOR STATELOR MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 19,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolele 254 și 255,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special articolul 106a alineatul (1),

întrucât:

(1)

Articolul 48 din Protocolul nr. 3 privind Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europe, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE, Euratom) 2015/2422 al Parlamentului European și al Consiliului (1), prevede că Tribunalul este compus din 40 de judecători începând cu 25 decembrie 2015. Articolul 2 litera (a) din regulamentul respectiv definește durata mandatului celor doisprezece judecători suplimentari astfel încât sfârșitul acestui mandat să corespundă reînnoirii parțiale a Tribunalului care are loc la 1 septembrie 2016 și 1 septembrie 2019.

(2)

Candidatura doamnei Inga REINE, a domnului Fredrik SCHALIN și a domnului Peter George XUEREB au fost propuse pentru posturile de judecători suplimentari în cadrul Tribunalului.

(3)

Comitetul instituit în temeiul articolului 255 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene a emis un aviz cu privire la capacitatea doamnei Inga REINE, a domnului Fredrik SCHALIN și a domnului Peter George XUEREB de a exercita funcția de judecător în cadrul Tribunalului,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Sunt numiți judecători în cadrul Tribunalului, pentru perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentei decizii și 31 august 2019:

Doamna Inga REINE;

Domnul Fredrik SCHALIN;

Domnul Peter George XUEREB.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 24 mai 2016.

Președintele

P. DE GOOIJER


(1)  Regulamentul (UE, Euratom) 2015/2422 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2015 de modificare a Protocolului (nr. 3) privind Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europe (JO L 341, 24.12.2015, p. 14).


28.5.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 141/77


DECIZIA (UE, Euratom) 2016/847 A REPREZENTANȚILOR GUVERNELOR STATELOR MEMBRE

din 24 mai 2016

privind numirea unui judecător în cadrul Tribunalului

REPREZENTANȚII GUVERNELOR STATELOR MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 19,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolele 254 și 255,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special articolul 106a alineatul (1),

întrucât:

(1)

Mandatele a paisprezece judecători ai Tribunalului urmează să expire la 31 august 2016. Este oportună efectuarea unor numiri pentru perioada cuprinsă între 1 septembrie 2016 și 31 august 2022.

(2)

Domnul Lauri MADISE a fost propus pentru reînnoirea mandatului său.

(3)

Comitetul instituit în temeiul articolului 255 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene a emis un aviz cu privire la capacitatea domnului Lauri MADISE de a exercita funcția de judecător în cadrul Tribunalului,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Domnul Lauri MADISE este numit judecător în cadrul Tribunalului, pentru perioada cuprinsă între 1 septembrie 2016 și 31 august 2022.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 24 mai 2016.

Președintele

P. DE GOOIJER


28.5.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 141/78


DECIZIA (UE, Euratom) 2016/848 A CONSILIULUI

din 25 mai 2016

de numire a unui membru, propus de Regatul Danemarcei, în cadrul Comitetului Economic și Social European

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 302,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special articolul 106a,

având în vedere propunerea guvernului danez,

având în vedere avizul Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

La 18 septembrie 2015 și la 1 octombrie 2015, Consiliul a adoptat Deciziile (UE, Euratom) 2015/1600 (1) și (UE, Euratom) 2015/1790 (2) de numire a membrilor în cadrul Comitetului Economic și Social European pentru perioada 21 septembrie 2015-20 septembrie 2020.

(2)

Un loc de membru în cadrul Comitetului Economic și Social European a devenit vacant ca urmare a încheierii mandatului domnului Mikkel DALSGAARD,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Domnul Klaus MATTHIESEN, Head of Negotiations, Confederation of Professionals in Denmark (FTF), este numit în calitatea de membru în cadrul Comitetului Economic și Social European pentru durata rămasă a mandatului actual, care se încheie la 20 septembrie 2020.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 25 mai 2016.

Pentru Consiliu

Președintele

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM


(1)  Decizia (UE, Euratom) 2015/1600 a Consiliului din 18 septembrie 2015 de numire a membrilor în cadrul Comitetului Economic și Social European pentru perioada 21 septembrie 2015-20 septembrie 2020 (JO L 248, 24.9.2015, p. 53).

(2)  Decizia (UE, Euratom) 2015/1790 a Consiliului din 1 octombrie 2015 de numire a membrilor în cadrul Comitetului Economic și Social European pentru perioada 21 septembrie 2015-20 septembrie 2020 (JO L 260, 7.10.2015, p. 23).


28.5.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 141/79


DECIZIA (PESC) 2016/849 A CONSILIULUI

din 27 mai 2016

privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene și de abrogare a Deciziei 2013/183/PESC

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29,

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 22 decembrie 2010, Consiliul a adoptat Decizia 2010/800/PESC (1) privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene („RPDC”) care, printre altele, pune în aplicare Rezoluțiile („RCSONU”) 1718 (2006) și 1874 (2009) ale Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite.

(2)

La 7 martie 2013, Consiliul de Securitate al ONU a adoptat RCSONU 2094 (2013) care condamnă cu maximă fermitate testul nuclear efectuat de RPDC la 12 februarie 2013 prin care se încalcă și se desconsideră în mod flagrant RCSONU relevante.

(3)

La 22 aprilie 2013, Consiliul a adoptat Decizia 2013/183/PESC (2), care a înlocuit Decizia 2010/800/PESC și, printre altele, a pus în aplicare RCSONU 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) și 2094 (2013).

(4)

La 2 martie 2016, Consiliul de Securitate al ONU a adoptat RCSONU 2270 (2016) în care își exprimă profunda îngrijorare cu privire la testul nuclear efectuat de RPDC la 6 ianuarie 2016, prin care se încalcă RCSONU relevante, condamnă în continuare lansarea efectuată de RPDC la 7 februarie 2016, pentru care a fost utilizată tehnologia rachetelor balistice și care a reprezentat o încălcare gravă a RCSONU relevante, și stabilește că există în continuare o amenințare clară la adresa păcii și securității internaționale în regiune și în afara ei.

(5)

La 31 martie 2016, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2016/476 (3) care a modificat Decizia 2013/183/PESC și a pus în aplicare RCSONU 2270 (2016).

(6)

Având în vedere acțiunile RPDC de la începutul acestui an, considerate a fi o amenințare gravă la adresa păcii și securității internaționale în regiune și în afara acesteia, Consiliul a decis să impună măsuri restrictive suplimentare.

(7)

Exprimând profundă îngrijorare cu privire la faptul că vânzările de arme ale RPDC au generat venituri care sunt deturnate către dezvoltarea armelor nucleare și a rachetelor balistice, RCSONU 2270 (2016) dispune că restricțiile privind armele ar trebui să se aplice tuturor armelor și materialelor conexe, inclusiv armelor de calibru mic și armamentului ușor și materialelor conexe acestora. De asemenea, se extind interdicțiile privind transferul și achiziționarea oricărui articol care ar putea contribui la dezvoltarea capacităților operaționale ale forțelor armate ale RPDC sau la exporturile care sprijină sau consolidează capacitățile operaționale ale forțelor armate ale unui alt stat membru al ONU în afara RPDC.

(8)

RCSONU 2270 (2016) precizează că interdicția privind achiziționarea de asistență tehnică pentru arme nu permite statelor membre ale ONU să se implice în găzduirea de formatori, consilieri și alți funcționari în scopuri de formare în domeniul militar, paramilitar sau polițienesc.

(9)

RCSONU 2270 (2016) prevede că interdicțiile privind transferul, achiziționarea și furnizarea de asistență tehnică în legătură cu anumite bunuri se aplică și în ceea ce privește expedierea articolelor către și dinspre RPDC pentru reparare, întreținere, recondiționare, testare, inginerie inversă și comercializare, indiferent dacă dreptul de proprietate sau de control este transferat, și subliniază faptul că măsurile de interdicție de acordare a vizelor se aplică, de asemenea, oricărei persoane fizice care călătorește în scopurile menționate mai sus.

(10)

Consiliul consideră că este oportun să se interzică furnizarea, vânzarea sau transferul către RPDC de articole, materiale și echipamente suplimentare referitoare la produsele și tehnologiile cu dublă utilizare.

(11)

RCSONU 2270 (2016) extinde lista persoanelor și entităților cărora li se aplică măsurile de înghețare a activelor și de interdicție de acordare a vizelor și dispune că măsurile de înghețare a activelor se aplică cu privire la entități ale Guvernului RPDC sau la Partidul Muncitorilor din Coreea, în cazul în care statul membru al ONU stabilește că acestea sunt asociate cu programul nuclear sau cu cel de rachete balistice al RPDC sau cu alte activități interzise prin RCSONU relevante.

(12)

Exprimând îngrijorare cu privire la faptul că RPDC abuzează de privilegiile și imunitățile acordate în conformitate cu Convențiile de la Viena cu privire la relațiile diplomatice și cu privire la relațiile consulare, RCSONU 2270 (2016) dispune, de asemenea, adoptarea unor măsuri suplimentare care vizează să împiedice diplomați sau reprezentanți guvernamentali ai RPDC sau persoane fizice din state terțe să acționeze în numele sau conform instrucțiunilor unor persoane sau entități desemnate ori să participe la activități interzise.

(13)

RCSONU 2270 (2016) clarifică în continuare domeniul de aplicare al obligației statelor membre ale ONU de a preveni formarea specializată a resortisanților RPDC în anumite discipline sensibile.

(14)

RCSONU 2270 (2016) extinde, de asemenea, domeniul de aplicare al măsurilor aplicabile în sectorul transporturilor și în sectorul financiar.

(15)

În contextul măsurilor aplicabile sectorului financiar, Consiliul consideră că este oportun să se interzică transferurile de fonduri către și dinspre RPDC, cu excepția cazului în care astfel de transferuri sunt autorizate în prealabil, și investițiile efectuate de RPDC în teritoriile aflate sub jurisdicția statelor membre, precum și investițiile efectuate de resortisanți sau entități ale statelor membre în RPDC.

(16)

În plus față de măsurile prevăzute de RCSONU pertinente, statele membre ar trebui să refuze permisiunea de a ateriza pe teritoriul lor, de a decola de pe teritoriul lor sau de a-l survola pentru orice aeronavă, exploatată de operatori din RPDC sau care provin din RPDC. De asemenea, statele membre ar trebui să interzică intrarea în porturile lor a oricărei nave care este deținută, exploatată sau dotată cu echipaj de către RPDC.

(17)

RCSONU 2270 (2016) interzice achiziționarea anumitor minerale și exportul de carburant de aviație.

(18)

Consiliul consideră că interdicția privind exportul de bunuri de lux ar trebui extinsă pentru a include importul de astfel de bunuri din RPDC.

(19)

RCSONU 2270 (2016) extinde în continuare interdicțiile privind furnizarea de sprijin financiar pentru comerțul cu RPDC.

(20)

De asemenea, Consiliul consideră că este oportun să extindă interdicțiile privind sprijinul financiar public pentru comerțul cu RPDC, în special pentru a evita orice sprijin financiar care ar contribui la activități nucleare cu risc de proliferare sau la dezvoltarea vectorilor purtători de arme nucleare.

(21)

RCSONU 2270 (2016) reamintește faptul că Grupul de Acțiune Financiară Internațională (GAFI) a solicitat țărilor să aplice măsuri sporite de precauție și contramăsuri eficace pentru a-și proteja jurisdicțiile de activitatea financiară ilicită a RPDC și invită statele membre ale ONU să aplice Recomandarea 7 a GAFI, nota sa interpretativă și orientările aferente pentru a pune în aplicare în mod eficace sancțiuni financiare punctuale legate de proliferare.

(22)

RCSONU 2270 (2016) subliniază, de asemenea, că măsurile impuse nu sunt menite să aibă consecințe umanitare defavorabile pentru populația civilă din RPDC sau să afecteze în mod negativ activitățile care nu sunt interzise prin RCSONU relevante și nici activitatea organizațiilor internaționale și a organizațiilor neguvernamentale care desfășoară activități de asistență și ajutor în RPDC în beneficiul populației civile.

(23)

RCSONU 2270 (2016) exprimă angajamentul cu privire la o soluționare pașnică, pe cale diplomatică și politică, a acestei situații și reafirmă sprijinul pentru negocierile celor șase părți și solicită reluarea acestora.

(24)

RCSONU 2270 (2016) afirmă că acțiunile RPDC sunt evaluate în permanență iar Consiliul de Securitate al ONU este pregătit să consolideze, să modifice, să suspende sau să elimine măsurile, după cum ar putea fi necesar în funcție de respectarea obligațiilor de către RPDC, și este hotărât să ia măsuri suplimentare importante în eventualitatea unui alt test nuclear sau a unei alte lansări efectuate de RPDC.

(25)

În februarie 2016, Consiliul a efectuat o reexaminare în conformitate cu articolul 22 alineatul (2) din Decizia 2013/183/PESC și cu articolul 6 alineatele (2) și (2a) din Regulamentul (CE) nr. 329/2007 (4) și a confirmat că persoanele și entitățile care figurează în anexa II la decizia menționată și, respectiv, în anexa V la regulamentul menționat ar trebui să figureze în continuare pe listele din anexele respective.

(26)

Prezenta decizie respectă drepturile fundamentale și principiile consacrate în special în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special dreptul la o cale de atac eficientă și la un proces echitabil, dreptul de proprietate și dreptul la protecția datelor cu caracter personal. Prezenta decizie ar trebui aplicată în conformitate cu aceste drepturi și principii.

(27)

Prezenta decizie respectă de asemenea pe deplin obligațiile care le revin statelor membre în temeiul Cartei Organizației Națiunilor Unite și caracterul obligatoriu din punct de vedere juridic al RCSONU.

(28)

Din motive de claritate, Decizia 2013/183/PESC ar trebui să fie abrogată și înlocuită cu o nouă decizie.

(29)

Este necesar ca Uniunea să continue să acționeze pentru a pune în aplicare anumite măsuri,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

CAPITOLUL I

RESCTRICȚII PRIVIND EXPORTURILE ȘI IMPORTURILE

Articolul 1

(1)   Se interzice furnizarea, vânzarea, transferul sau exportul, în mod direct sau indirect, cu destinația RPDC, de către resortisanții statelor membre sau prin tranzitarea sau de pe teritoriul statelor membre, sau prin intermediul navelor sau aeronavelor care arborează pavilionul statelor membre, indiferent dacă provin sau nu de pe teritoriul statelor membre, a următoarelor articole și tehnologii, inclusiv a programelor de calculator:

(a)

armament și materiale conexe de orice fel, inclusiv armele și muniția, vehiculele și echipamentele militare, echipamentele paramilitare și piesele de schimb pentru cele menționate anterior, cu excepția vehiculelor nedestinate pentru luptă care au fost concepute pentru a oferi o protecție balistică sau echipate cu materiale antibalistice, care au scopul unic de a proteja personalul Uniunii și al statelor sale membre în RPDC;

(b)

toate articolele, materialele, echipamentele, bunurile și tehnologiile stabilite de Consiliul de Securitate al ONU sau comitetul instituit în temeiul punctului 12 din RSCONU 1718 (2006) (denumit în continuare „Comitetul de sancțiuni”), în conformitate cu punctul 8 litera (a) subpunctul (ii) din RCSONU 1718 (2006), punctul 5 litera (b) RCSONU 2087 (2013) și punctul 20 din RCSONU 2094 (2013), și care ar putea să contribuie la programele RPDC din domeniul nuclear sau legate de rachete balistice sau alte programe legate de arme de distrugere în masă;

(c)

anumite alte articole, materiale, echipamente, bunuri și tehnologii care ar putea să contribuie la programele RPDC din domeniul nuclear sau legate de rachete balistice sau alte programe legate de arme de distrugere în masă sau care ar putea să contribuie la activitățile sale militare, inclusiv toate produsele și tehnologiile cu dublă utilizare prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului (5);

(d)

orice alte articole, materiale și echipamente în legătură cu produsele și tehnologiile cu dublă utilizare. Uniunea ia măsurile necesare în vederea stabilirii articolelor relevante care intră sub incidența prezentei dispoziții;

(e)

anumite componente-cheie pentru sectorul rachetelor balistice, precum anumite tipuri de aluminiu utilizate la sistemele privind rachetele balistice; Uniunea ia măsurile necesare în vederea stabilirii articolelor relevante care intră sub incidența prezentei dispoziții;

(f)

orice alt articol care ar putea să contribuie la programul nuclear, la programul de rachete balistice sau la alte programe de arme de distrugere în masă ale RPDC, la activități interzise prin RCSONU 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) sau 2270 (2016) sau prin prezenta decizie, sau la eludarea măsurilor impuse prin rezoluțiile CSONU respective sau prin prezenta decizie; Uniunea ia măsurile necesare în vederea stabilirii articolelor relevante care intră sub incidența prezentei dispoziții.

(g)

orice alt articol, cu excepția alimentelor și a medicamentelor, în cazul în care statul membru stabilește că un astfel de articol ar putea contribui în mod direct la dezvoltarea capacităților operaționale ale forțelor armate ale RPDC sau la exporturi care sprijină sau consolidează capacitățile operaționale ale forțelor armate ale unui alt stat în afara RPDC.

(2)   De asemenea, se interzice:

(a)

furnizarea de formare tehnică, de consiliere, de servicii, de asistență, servicii de brokeraj sau alte servicii de intermediere, în ceea ce privește articolele și tehnologiile prevăzute la alineatul (1), sau care au legătură cu furnizarea, fabricarea, întreținerea sau utilizarea acestor articole, în mod direct sau indirect, oricărei persoane, entități sau organism din RPDC, sau în scopul unei utilizări în acest stat;

(b)

finanțarea sau acordarea de asistență financiară în ceea ce privește articolele sau tehnologiile menționate la alineatul (1), inclusiv, în special, de subvenții, împrumuturi sau de asigurare a creditelor de export, precum și de asigurare și reasigurare, pentru orice vânzare, furnizare, transfer sau export al unor astfel de articole sau tehnologii, sau în scopul furnizării unei formări tehnice, a consilierii, a serviciilor, a asistenței sau a serviciilor de brokeraj aferente, în mod direct sau indirect, oricărei persoane, entități sau organism care se găsește pe teritoriul RPDC, sau în scopul unei utilizări în acest stat;

(c)

participarea, în mod voluntar sau deliberat, la activități care au drept scop sau efect eludarea interzicerii menționate la literele (a) și (b).

(3)   Achiziționarea din RPDC, de către resortisanți ai statelor membre, sau prin intermediul navelor și aeronavelor care arborează pavilionul statelor membre, de articole sau tehnologii prevăzute la alineatul (1), precum și furnizarea de către RPDC a unei formări tehnice, a consilierii, a serviciilor, a asistenței, a finanțării și a asistenței financiare menționate la alineatul (2) către resortisanți ai statelor membre sunt de asemenea interzise, indiferent dacă acestea provin sau nu de pe teritoriul RPDC.

Articolul 2

Măsurile prevăzute la articolul 1 alineatul (1) litera (g) nu se aplică furnizării, vânzării sau transferului unui articol ori achiziționării sale atunci când:

(a)

statul membru stabilește că această activitate este destinată exclusiv unor scopuri umanitare sau exclusiv unor scopuri de subzistență care nu vor fi utilizate de persoane sau entități din RPDC pentru a genera venituri și, de asemenea, că nu are legătură cu nicio activitate interzisă prin RCSONU 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) sau 2270 (2016) ori prin prezenta decizie, cu condiția ca statul membru să notifice în prealabil Comitetului de sancțiuni o astfel de constatare și, de asemenea, să informeze Comitetul de sancțiuni cu privire la măsurile luate pentru a preveni deturnarea articolului în aceste alte scopuri; sau

(b)

Comitetul de sancțiuni stabilește, de la caz la caz, că o anumită furnizare, vânzare sau transfer nu ar fi contrar obiectivelor RCSONU 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) sau 2270 (2016).

Articolul 3

(1)   Se interzice vânzarea, cumpărarea, transportul sau intermedierea, în mod direct sau indirect, a aurului și a metalelor prețioase, precum și a diamantelor către, de la sau pentru guvernul RPDC, organismele publice, corporațiile sau agențiile acestuia ori Banca Centrală a RPDC, precum și persoanele sau entitățile care acționează în numele acestora sau în conformitate cu instrucțiunile lor, sau entitățile aflate în proprietatea lor sau controlate de către acestea.

(2)   Uniunea ia măsurile necesare în vederea stabilirii articolelor relevante care intră sub incidența prezentului articol.

Articolul 4

(1)   Achiziționarea de aur, minereu de titan, minereu de vanadiu și minerale din pământuri rare din RPDC de către resortisanți ai statelor membre sau prin intermediul navelor sau aeronavelor care arborează pavilionul statelor membre este interzisă, indiferent dacă articolele achiziționate provin sau nu de pe teritoriul RPDC.

(2)   Uniunea ia măsurile necesare în vederea stabilirii articolelor relevante care intră sub incidența prezentului articol.

Articolul 5

Se interzice livrarea de bancnote și monede din RPDC nou tipărite sau bătute sau neemise către Banca Centrală a RPDC sau în beneficiul acesteia.

Articolul 6

(1)   Se interzice furnizarea, vânzarea sau transferul, în mod direct sau indirect, de bunuri de lux cu destinația RPDC, de către resortisanți ai statelor membre sau prin intermediul navelor și aeronavelor care arborează pavilionul statelor membre, indiferent dacă provin sau nu de pe teritoriul statelor membre.

(2)   Se interzice importul, achiziționarea sau transferul de bunuri de lux din RPDC.

(3)   Uniunea ia măsurile necesare în vederea stabilirii articolelor relevante care intră sub incidența alineatelor (1) și (2).

Articolul 7

(1)   Achiziționarea de cărbune, fier și minereu de fier din RPDC de către resortisanți ai statelor membre sau prin intermediul navelor sau aeronavelor care arborează pavilionul statelor membre este interzisă, indiferent dacă articolele achiziționate provin sau nu de pe teritoriul RPDC. Uniunea ia măsurile necesare în vederea stabilirii articolelor relevante care intră sub incidența prezentului alineat.

(2)   Alineatul (1) nu se aplică în cazul cărbunelui despre care statul membru care face achiziția confirmă, pe baza unor informații credibile, că provine din afara RPDC și că a fost transportat prin RPDC exclusiv în vederea exportului din portul Rajin (Rason), cu condiția ca statul membru să notifice în prealabil acest lucru Comitetului de sancțiuni și ca aceste tranzacții să nu aibă legătură cu generarea de venituri pentru programul nuclear sau cel de rachete balistice al RPDC sau pentru alte activități interzise prin RCSONU 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) sau 2270 (2016) sau prin prezenta decizie.

(3)   Alineatul (1) nu se aplică în cazul tranzacțiilor despre care se stabilește că sunt destinate exclusiv unor scopuri de subzistență și că nu au legătură cu generarea de venituri pentru programul nuclear sau cel de rachete balistice al RPDC sau pentru alte activități interzise prin RCSONU 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) sau 2270 (2016) sau prin prezenta decizie.

Articolul 8

(1)   Se interzice vânzarea sau furnizarea către RPDC de carburant de aviație, inclusiv benzină de aviație, carburant de tip nafta pentru turboreactoare, carburant de tip kerosen pentru turboreactoare și carburant de tip kerosen pentru rachete, de către resortisanți ai statelor membre sau de pe teritoriul statelor membre sau prin intermediul navelor sau aeronavelor care arborează pavilionul statelor membre, indiferent dacă carburantul provine sau nu de pe teritoriul statelor membre.

(2)   Alineatul (1) nu se aplică în cazul în care Comitetul de sancțiuni a aprobat în prealabil, în mod excepțional și de la caz la caz, transferul către RPDC a unor astfel de produse pentru necesități umanitare esențiale verificate și sub rezerva adoptării unor măsuri specifice de monitorizare efectivă a livrării și a utilizării.

(3)   Alineatul (1) nu se aplică în ceea ce privește vânzarea sau furnizarea de carburant de aviație unor aeronave civile de pasageri în afara RPDC exclusiv pentru consum în timpul zborului către RPDC și al zborului de întoarcere.

Articolul 9

Se interzice importul, achiziționarea sau transferul de produse petroliere din RPDC care nu intră sub incidența RCSONU 2270 (2016). Uniunea ia măsurile necesare în vederea stabilirii articolelor relevante care intră sub incidența prezentului articol.

CAPITOLUL II

RESTRICȚII PRIVIND SPRIJINUL FINANCIAR PENTRU COMERȚ

Articolul 10

(1)   Statele membre nu oferă sprijin financiar public pentru comerțul cu RPDC, inclusiv acordarea de credite la export, garanții sau asigurări, resortisanților sau entităților lor implicați (implicate) în comerțul cu RPDC. Prezenta dispoziție nu privește angajamentele asumate anterior intrării în vigoare a prezentei decizii, cu condiția ca respectivul sprijin financiar nu contribuie la programele sau activitățile RPDC care vizează armele nucleare, rachetele balistice sau alte arme de distrugere în masă sau la alte activități interzise prin RCSONU 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) sau 2270 (2016) ori prin prezenta decizie.

(2)   Se interzice sprijinul financiar privat pentru comerțul cu RPDC, inclusiv acordarea de credite la export, garanții sau asigurări resortisanților statelor membre sau entităților lor implicați (implicate) în comerțul cu RPDC, în cazul în care un astfel de sprijin financiar ar putea să contribuie la programele sau activitățile RPDC din domeniul nuclear sau la cele legate de rachete balistice sau la alte programe sau activități legate de arme de distrugere în masă sau la alte activități interzise prin RCSONU 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) sau 2270 (2016) ori prin prezenta decizie, sau la eludarea măsurilor impuse prin respectivele RCSONU sau prin prezenta decizie.

(3)   Alineatele (1) și (2) nu vizează comerțul în scopuri alimentare, agricole, medicale sau umanitare.

CAPITOLUL III

RESTRICȚII PRIVIND INVESTIȚIILE

Articolul 11

(1)   Se interzic investițiile pe teritoriile aflate sub jurisdicția statelor membre de către RPDC, resortisanți ai RPDC sau entități constituite în RPDC sau supuse jurisdicției sale sau de către persoane sau entități care acționează în numele acestora sau în conformitate cu instrucțiunile acestora ori de către entități aflate în proprietatea lor sau controlate de acestea.

(2)   Se interzic următoarele:

(a)

achiziționarea sau extinderea unei participații la entități din RPDC, la entități din RPDC sau la entități deținute de RPDC în afara RPDC, care sunt implicate în activități care implică programe sau activități ale RPDC din domeniul nuclear sau legate de rachete balistice sau alte activități sau programe legate de arme de distrugere în masă ori în activități din sectoare ale industriei mineritului, de rafinare sau chimice, inclusiv achiziționarea acestor entități în totalitate și achiziționarea unor acțiuni sau a altor titluri cu caracter participativ;

(b)

acordarea de finanțare sau de asistență financiară pentru entități din RPDC sau pentru entități din RPDC sau entități deținute de RPDC în afara RPDC, care sunt implicate în activitățile prevăzute la litera (a) sau în scopul documentat de finanțare a unei astfel de entități din RPDC;

(c)

constituirea unei asocieri în participațiune cu entități din RPDC care sunt implicate în activitățile prevăzute la litera (a) sau cu orice sucursale sau filiale controlate de acestea;

(d)

furnizarea de servicii de investiții direct legate de activitățile prevăzute la literele (a)-(c).

CAPITOLUL IV

SECTORUL FINANCIAR

Articolul 12

Statele membre nu își asumă noi angajamente de acordare de subvenții, asistență financiară sau credite concesionale RPDC, inclusiv prin participarea lor la instituții financiare internaționale, cu excepția celor cu scop umanitar și de dezvoltare care vizează nemijlocit nevoile populației civile sau promovarea denuclearizării. Statele membre manifestă vigilență în vederea reducerii angajamentelor actuale și, în cazul în care este posibil, a încetării acestora.

Articolul 13

Pentru a împiedica furnizarea de servicii financiare sau transferul către, dinspre sau cu tranzitarea teritoriului statelor membre, sau către resortisanți ai statelor membre sau entități constituite conform dreptului acestora sau de către aceștia sau de către persoane sau instituții financiare aflate sub jurisdicția statelor membre, a oricăror active sau resurse financiare sau de altă natură, inclusiv volume mari de numerar, care ar putea să contribuie la programele sau activitățile RPDC din domeniul nuclear sau la cele legate de rachete balistice sau la alte programe sau activități legate de arme de distrugere în masă sau la alte activități interzise prin RCSONU 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) sau 2270 (2016) ori prin prezenta decizie, sau la eludarea măsurilor impuse prin respectivele rezoluții ale CSONU sau prin prezenta decizie, se aplică următoarele dispoziții:

1.

Cu excepția tranzacțiilor care intră sub incidența punctului 3 și care au fost autorizate în conformitate cu punctul 4, nu poate avea loc nici un transfer de fonduri către sau din RPDC.

2.

Cu excepția cazului în care astfel de tranzacții intră sub incidența punctului 3 și au fost autorizate în conformitate cu punctul 4, instituțiile financiare aflate sub jurisdicția statelor membre nu participă sau nu continuă să participe în nicio tranzacție cu:

(a)

bănci cu sediul în RPDC, inclusiv cu Banca Centrală a RPDC;

(b)

sucursalele sau filialele, aflate sub jurisdicția statelor membre, ale băncilor cu sediul în RPDC;

(c)

sucursalele sau filialele, aflate în afara jurisdicției statelor membre, ale băncilor cu sediul în RPDC; sau

(d)

entități financiare care nu au sediul în RPDC și nu se află sub jurisdicția statelor membre,

dar care sunt controlate de persoane sau de entități rezidente în RPDC.

3.

Cu condiția autorizării prealabile menționate la punctul 4, pot fi desfășurate următoarele tranzacții:

(a)

tranzacții privind alimente, asistență medicală, echipamente medicale sau în scopuri agricole sau umanitare;

(b)

tranzacții privind transferuri care privesc sume personale;

(c)

tranzacții privind executarea excepțiilor menționate în prezenta decizie;

(d)

tranzacții în legătură cu un contract comercial specific care nu intră sub incidența unei interdicții în temeiul prezentei decizii;

(e)

tranzacții privind o misiune diplomatică sau consulară sau o organizație internațională care se bucură de imunitate în conformitate cu prevederile dreptului internațional, în măsura în care scopul acestor plăți este acela de a deservi interese oficiale ale misiunii diplomatice sau consulare sau ale organizației internaționale;

(f)

tranzacții necesare exclusiv pentru punerea în aplicare a proiectelor de dezvoltare finanțate de Uniune sau statele sale membre care vizează nemijlocit nevoile populației civile sau promovarea denuclearizării;

(g)

tranzacții privind plăți pentru satisfacerea creanțelor împotriva RPDC, a unor persoane sau entități din RPDC, în fiecare caz în parte și sub rezerva notificării cu zece zile înaintea autorizării, și tranzacții de natură similară care nu contribuie la activități interzise în temeiul prezentei decizii.

4.

Pentru orice transfer de fonduri mai mare de 15 000 EUR, către sau din RPDC, pentru tranzacțiile menționate la punctul 3, este necesară o autorizație prealabilă din partea autorității competente a statului membru în cauză. Statul membru în cauză informează celelalte state membre cu privire la orice autorizație acordată.

5.

Autorizația prealabilă menționată la punctul 4 nu este necesară pentru orice transfer de fonduri sau tranzacție care sunt necesare în scopurile oficiale ale unei misiuni diplomatice sau consulare a unui stat membru în RPDC.

6.

Instituțiilor financiare li se solicită, în cadrul activităților lor desfășurate cu băncile și instituțiile financiare prevăzute la punctul 2:

(a)

să manifeste permanent vigilență în ceea ce privește tranzacțiile în conturi prin intermediul programelor lor de precauție privind clientela și în conformitate cu obligațiile lor referitoare la spălarea banilor și la finanțarea terorismului;

(b)

să solicite ca toate câmpurile de informații aferente instrucțiunilor de plată care se referă la ordonatorul și beneficiarul tranzacției în cauză să fie completate și să refuze tranzacția în cazul în care respectivele informații nu sunt furnizate;

(c)

să păstreze toate înregistrările tranzacțiilor efectuate pentru o perioadă de cinci ani și să le pună la dispoziția autorităților naționale, la cerere;

(d)

în cazul în care suspectează sau au motive întemeiate de a suspecta că fondurile contribuie la programele sau activitățile RPDC din domeniul nuclear sau legate de rachete balistice sau de alte arme de distrugere în masă, să transmită imediat aceste suspiciuni către unitatea de informații financiare (FIU) sau către orice altă autoritate competentă desemnată de statul membru vizat; FIU sau o altă astfel de autoritate competentă are acces, în mod direct sau indirect, în timp util, la informațiile financiare, administrative și de aplicare a legii de care are nevoie pentru a-și îndeplini în mod adecvat această sarcină, inclusiv analiza informărilor privind tranzacțiile suspecte.

Articolul 14

(1)   Se interzice deschiderea pe teritoriul statelor membre a unor sucursale, filiale sau reprezentanțe ale băncilor din RPDC, inclusiv ale Băncii Centrale din RPDC, ale sucursalelor și filialelor acesteia, precum și ale altor entități financiare prevăzute la articolul 13 punctul 2.

(2)   Sucursalele, filialele și reprezentanțele existente se închid în termen de 90 de zile de la adoptarea RCSONU 2270 (2016).

(3)   În absența unei aprobări prealabile de către Comitetul de sancțiuni, se interzice băncilor din RPDC, inclusiv Băncii Centrale din RPDC, sucursalelor și filialelor acesteia, precum și altor entități financiare prevăzute la articolul 13 punctul 2:

(a)

constituirea unor noi asocieri în participațiune cu bănci aflate sub jurisdicția statelor membre;

(b)

achiziționarea de participații în bănci aflate sub jurisdicția statelor membre;

(c)

instituirea sau menținerea unor relații de corespondență bancară cu bănci aflate sub jurisdicția statelor membre.

(4)   Asocierile în participațiune, participațiile în capitalurile proprii și relațiile de corespondență bancară existente cu bănci din RPDC încetează în termen de 90 de zile de la adoptarea RCSONU 2270 (2016).

(5)   Se interzice instituțiilor financiare aflate pe teritoriul statelor membre sau sub jurisdicția acestora să deschidă reprezentanțe, filiale, sucursale sau conturi bancare în RPDC.

(6)   Reprezentanțele, filialele sau conturile bancare existente în RPDC se închid în termen de 90 de zile de la adoptarea RCSONU 2270 (2016) dacă statul membru relevant deține informații credibile care oferă motive întemeiate pentru a presupune că astfel de servicii financiare ar putea contribui la programul nuclear sau la cel de rachete balistice al RPDC sau la alte activități interzise prin RCSONU 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) sau 2270 (2016).

(7)   Alineatul (6) nu se aplică în cazul în care Comitetul de sancțiuni stabilește, de la caz la caz, că reprezentanțele, filialele sau conturile respective sunt necesare pentru furnizarea de asistență umanitară sau pentru activitățile misiunilor diplomatice în RPDC în temeiul Convențiilor de la Viena cu privire la relațiile diplomatice și cu privire la relațiile consulare sau pentru activitățile ONU, ale agențiilor specializate sau ale organizațiilor conexe ale acesteia sau pentru orice alte scopuri conforme cu RCSONU 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) sau 2270 (2016).

(8)   Reprezentanțele, filialele sau conturile bancare existente în RPDC se închid dacă statul membru relevant deține informații credibile care oferă motive întemeiate pentru a presupune că astfel de servicii financiare ar putea contribui la programul nuclear sau la cel de rachete balistice al RPDC sau la alte activități interzise prin prezenta decizie.

(9)   Un stat membru poate acorda derogări de la alineatul (8) în cazul în care stabilește, de la caz la caz, că reprezentanțele, filialele sau conturile respective sunt necesare pentru furnizarea de asistență umanitară sau pentru activitățile misiunilor diplomatice în RPDC în temeiul Convențiilor de la Viena cu privire la relațiile diplomatice și cu privire la relațiile consulare sau pentru activitățile ONU, ale agențiilor specializate sau ale organizațiilor conexe ale acesteia sau pentru orice alte scopuri conforme prezentei decizii. Statul membru în cauză informează în prealabil celelalte state membre cu privire la intenția sa de a acorda o derogare.

Articolul 15

Se interzice vânzarea, cumpărarea, intermedierea sau asistența, în mod direct sau indirect, în emiterea de obligațiuni ale RPDC publice sau garantate de stat emise după 18 februarie 2013, către sau de la Guvernul RPDC, organismele publice, corporațiile, agențiile, Banca Centrală a RPDC sau băncile cu sediul în RPDC, sau sucursale și filiale din cadrul sau din afara jurisdicției statelor membre ale băncilor cu sediul în RPDC, sau entități financiare care nu au sediul în RPDC și nu se află sub jurisdicția statelor membre, dar sunt controlate de persoane cu domiciliul în RPDC sau de entități cu sediul în RPDC, precum și orice persoană sau entitate care acționează în numele sau în conformitate cu instrucțiunile acestora, sau entități aflate în proprietatea lor sau controlate de acestea.

CAPITOLUL V

SECTORUL TRANSPORTURILOR

Articolul 16

(1)   Statele membre, în acord cu autoritățile naționale și în conformitate cu legislația națională și cu dreptul internațional, inclusiv Convențiile de la Viena cu privire la relațiile diplomatice și cu privire la relațiile consulare, controlează toate încărcăturile aeronavelor sau ale navelor cu destinația RPDC, provenind din această țară sau care le tranzitează teritoriul, inclusiv pe aeroporturile, în porturile și în zonele lor de liber schimb, sau încărcăturile intermediate sau facilitate de RPDC sau de resortisanți ai RPDC sau de persoane sau entități care acționează în numele acestora sau conform instrucțiunilor acestora sau de entități aflate în proprietatea lor sau controlate de aceștia sau de persoane sau entități enumerate în anexa I, sau încărcăturile transportate de aeronave sau nave maritime care arborează pavilionul RPDC, pentru a se asigura că nu are loc niciun transfer de mărfuri care să încalce dispozițiile RCSONU 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) sau 2270 (2016).

(2)   Statele membre, în acord cu autoritățile naționale și în conformitate cu legislația internă și cu dreptul internațional, inclusiv Convențiile de la Viena cu privire la relațiile diplomatice și cu privire la relațiile consulare, controlează toate încărcăturile aeronavelor sau ale navelor cu destinația RPDC, provenind din această țară sau care le tranzitează teritoriul, sau încărcăturile intermediate sau facilitate de RPDC sau de resortisanți ai RPDC sau de persoane sau entități care acționează în numele acestora, inclusiv pe aeroporturile și în porturile proprii, dacă dețin informații care oferă motive întemeiate pentru a presupune că încărcătura respectivă conține articole a căror furnizare, vânzare, transfer sau export este interzisă în temeiul prezentei decizii.

(3)   Statele membre controlează navele aflate în marea liberă, cu consimțământul statului de pavilion, dacă dețin informații care oferă motive întemeiate pentru a presupune că încărcătura respectivă conține articole a căror furnizare, vânzare, transfer sau export se interzice în temeiul prezentei decizii.

(4)   Statele membre cooperează, în conformitate cu legislația lor internă, în cazul inspecțiilor efectuate în temeiul alineatelor (1)-(3).

(5)   Aeronavele și navele care transportă încărcături către și dinspre RPDC sunt supuse obligației suplimentare de raportare înainte de sosire sau înainte de plecare cu privire la toate bunurile transferate în interiorul sau în afara unui stat membru.

(6)   În cazul în care se efectuează inspecția menționată la alineatele (1)-(3), statele membre confiscă și înlătură articolele a căror furnizare, vânzare, transfer sau export se interzice conform prezentei decizii, în conformitate cu punctul 14 din RCSONU 1874 (2009) și cu punctul 8 din RCSONU 2087 (2013).

(7)   Statele membre interzic intrarea în porturile lor navelor care au refuzat să permită efectuarea unei inspecții, după ce o astfel de inspecție fusese autorizată de către statul de pavilion al navei, sau dacă o navă care arborează pavilionul RPDC a refuzat să fie supusă inspecției în conformitate cu punctul 12 din RCSONU 1874 (2009).

(8)   Alineatul (7) nu se aplică în cazul în care este necesară intrarea în scopul inspecției, în cazul unei urgențe sau în cazul revenirii navei la portul de origine.

Articolul 17

(1)   Statele membre refuză să acorde permisiunea să aterizeze, să decoleze sau să survoleze teritoriul lor pentru orice aeronavă, exploatată de operatori din RPDC sau care provin din RPDC, în acord cu autoritățile lor naționale și în conformitate cu legislația lor națională și în concordanță cu dreptul internațional, în special cu acordurile relevante privind aviația civilă internațională.

(2)   Alineatul (1) nu se aplică în cazul aterizărilor de urgență sau al aterizărilor în scopuri de inspecție.

(3)   Alineatul (1) nu se aplică în cazul în care statul membru relevant stabilește, în prealabil, că o astfel de intrare este necesară în scopuri umanitare sau în orice alt scop conform cu obiectivele prezentei decizii.

Articolul 18

(1)   Statele membre interzic intrarea în porturile lor a oricărei nave care este deținută, exploatată sau dotată cu echipaj de către RPDC.

(2)   Statele membre interzic intrarea oricărei nave în porturile lor dacă dețin informații care oferă motive întemeiate pentru a presupune că nava este aflată în proprietatea sau controlată, direct sau indirect, de o persoană sau o entitate prevăzută în lista din anexa I, II sau III, ori că nava are o încărcătură a cărei furnizare, vânzare, transfer sau export este interzisă în temeiul RCSONU 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) sau 2270 (2016) ori în temeiul prezentei decizii.

(3)   Alineatul (1) nu se aplică în cazul unei urgențe sau în cazul revenirii navei la portul de origine sau în cazul în care intrarea este necesară în scopul inspecției ori în cazul în care statul membru în cauză stabilește în prealabil că intrarea este necesară în scopuri umanitare sau în orice alt scop conform cu obiectivele prezentei decizii.

(4)   Alineatul (2) nu se aplică în cazul unei urgențe sau în cazul revenirii navei la portul de origine sau în cazul în care intrarea este necesară în scopul de inspecției ori în cazul în care Comitetul de sancțiuni stabilește în prealabil că intrarea este necesară în scopuri umanitare sau în orice alt scop conform cu obiectivele RCSONU 2270 (2016) ori în cazul în care statul membru în cauză stabilește în prealabil că intrarea este necesară în scopuri umanitare sau în orice alt scop conform cu obiectivele prezentei decizii. Statul membru în cauză informează celelalte state membre cu privire la orice autorizare de intrare acordată.

Articolul 19

Furnizarea către nave RPDC, de către resortisanți ai statelor membre sau de pe teritoriul statelor membre, a unor servicii de încărcare în buncăre sau de aprovizionare a navelor sau a altor servicii de întreținere a navelor, se interzice în condițiile în care există informații care oferă motive întemeiate pentru a presupune că la bordul navelor respective se află articole a căror furnizare, vânzare, transfer sau export se interzice în temeiul prezentei decizii, cu excepția cazului în care este necesară furnizarea unor astfel de servicii în scopuri umanitare sau până la inspectarea încărcăturii și, după caz, până la confiscarea și înlăturarea acesteia, în conformitate cu articolul 16 alineatele (1), (2),(3) și (6).

Articolul 20

(1)   Este interzisă închirierea sau navlosirea navelor sau aeronavelor aflate sub pavilioanele statelor membre sau furnizarea de servicii de echipaj către RPDC, către orice persoane sau entități prevăzute în listele din anexa I, II sau III, către orice alte entități din RPDC, către orice altă persoană sau entitate care, potrivit constatărilor statului membru, a contribuit la eludarea sancțiunilor sau la încălcarea dispozițiilor RCSONU 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) sau 2270 (2016) ori ale prezentei decizii, către orice persoană sau entitate care acționează în numele sau conform instrucțiunilor celor sus-menționate și către orice entitate aflată în proprietatea sau controlată de oricare dintre persoanele sau entitățile sus-menționate.

(2)   Alineatul (1) nu se aplică închirierii, navlosirii sau furnizării de servicii de echipaj dacă statul membru relevant a transmis în prealabil Comitetului de sancțiuni o notificare, de la caz la caz, și i-a furnizat informații care demonstrează că astfel de activități sunt exclusiv în scopuri de subzistență care nu vor fi utilizate de către persoane sau entități din RPDC pentru a genera venituri, precum și informații privind măsurile întreprinse pentru a evita ca activitățile respective să contribuie la încălcarea dispozițiilor RCSONU 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) sau 2270 (2016).

(3)   Un stat membru poate acorda o derogare de la alineatul (1) în cazul în care stabilește, de la caz la caz, că astfel de activități sunt exclusiv în scopuri de subzistență care nu vor fi utilizate de către persoane sau entități din RPDC pentru a genera venituri, și dacă are informații privind măsurile întreprinse pentru a evita ca activitățile respective să contribuie la încălcarea dispozițiilor prezentei decizii. Statul membru în cauză informează în prealabil celelalte state membre cu privire la intenția sa de a acorda o derogare.

Articolul 21

Statele membre radiază orice navă care este deținută, exploatată sau dotată cu echipaj de către RPDC și nu înregistrează nicio astfel de navă care a fost radiată de un alt stat în temeiul punctului 19 din RCSONU 2270 (2016).

Articolul 22

(1)   Este interzisă înregistrarea de nave în RPDC, obținerea autorizației pentru o navă de a arbora pavilionul RPDC sau deținerea, închirierea, exploatarea sau furnizarea de clasificări, certificări sau alte servicii conexe pentru nave sau încheierea de asigurări pentru nave aflate sub pavilionul RPDC.

(2)   Alineatul (1) nu se aplică activităților notificate în prealabil Comitetului de sancțiuni de la caz la caz, cu condiția ca statul membru în cauză să furnizeze Comitetului de sancțiuni informații detaliate privind activitățile, inclusiv numele persoanelor și entităților implicate în acestea, informații care demonstrează că astfel de activități sunt exclusiv în scopuri de subzistență care nu vor fi utilizate de către persoane sau entități din RPDC pentru a genera venituri, precum și informații privind măsurile întreprinse pentru a evita ca activitățile respective să contribuie la încălcarea RCSONU 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) și 2270 (2016).

CAPITOLUL VI

RESTRICȚII PRIVIND ADMISIA ȘI ȘEDEREA

Articolul 23

(1)   Statele membre iau măsurile necesare pentru a împiedica intrarea sau trecerea în tranzit pe teritoriul lor a:

(a)

persoanelor desemnate de Comitetul de sancțiuni sau de Consiliul de Securitate al ONU ca fiind responsabile, inclusiv sub formă de sprijin sau încurajare, de politicile RPDC în legătură cu programele sale din domeniul nuclear sau legate de rachete balistice sau alte programe legate de arme de distrugere în masă, precum și a membrilor lor de familie sau a persoanelor care acționează în numele acestora sau în conformitate cu instrucțiunile lor, prevăzute în lista din anexa I;

(b)

persoanelor care nu sunt prevăzute în lista din anexa I, astfel cum sunt enumerate în anexa II:

(i)

care sunt responsabile, inclusiv sub formă de sprijin sau încurajare, de programele RPDC din domeniul nuclear sau legate de rachete balistice sau de alte programe legate arme de distrugere în masă, sau persoane care acționează în numele acestora sau în conformitate cu instrucțiunile lor;

(ii)

care furnizează servicii financiare sau transferul către, dinspre sau cu tranzitarea teritoriului statelor membre, sau cu implicarea resortisanților statelor membre sau a entităților constituite în temeiul dreptului acestora, sau a oricăror persoane sau instituții financiare de pe teritoriul lor, ale oricăror active sau resurse financiare sau de altă natură care ar putea să contribuie la programele RPDC din domeniul nuclear sau legate de rachete balistice sau alte programe legate de arme de distrugere în masă;

(iii)

care sunt implicate, inclusiv prin furnizarea de servicii financiare, în furnizarea către și dinspre RPDC de arme și de materiale conexe de toate tipurile, sau în furnizarea către RPDC de articole, materiale, echipamente, bunuri și tehnologii care ar putea să contribuie la programele RPDC din domeniul nuclear sau legate de rachete balistice sau la alte programe legate de arme de distrugere în masă;

(c)

persoanelor care nu sunt prevăzute în anexa I sau în anexa II care desfășoară activități în numele sau conform instrucțiunilor unei persoane sau entități prevăzute în anexa I sau în anexa II sau persoanele care contribuie la eludarea sancțiunilor sau la încălcarea dispozițiile RCSONU 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) sau 2270 (2016) sau ale prezentei decizii, astfel cum sunt prevăzute în lista din anexa III la prezenta decizie.

(2)   Alineatul (1) litera (a) nu se aplică în cazul în care Comitetul de sancțiuni stabilește, de la caz la caz, că o călătorie este justificată din motive umanitare, inclusiv pentru a îndeplini o datorie religioasă, sau în cazul în care Comitetul de sancțiuni consideră că o derogare ar favoriza realizarea obiectivelor RCSONU 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) sau 2270 (2016).

(3)   Alineatul (1) nu obligă un stat membru să refuze intrarea pe teritoriul său a propriilor resortisanți.

(4)   Alineatul (1) se aplică fără a aduce atingere cazurilor în care un stat membru și-a asumat o obligație în temeiul dreptului internațional, și anume:

(a)

în calitate de țară-gazdă a unei organizații internaționale interguvernamentale;

(b)

în calitate de țară-gazdă a unei conferințe internaționale convocate de ONU sau ținute sub auspiciile sale;

(c)

în temeiul unui acord multilateral care conferă privilegii și imunități;

(d)

în temeiul Tratatului de conciliere din 1929 (Tratatul de la Lateran) încheiat de Sfântul Scaun (Statul Vatican) și Italia.

(5)   Alineatul (4) se aplică, de asemenea, cazurilor în care un stat membru este gazdă a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE).

(6)   Consiliul este informat în mod corespunzător de toate cazurile în care un stat membru acordă o derogare în temeiul alineatului (4) sau (5).

(7)   Statele membre pot face derogări de la măsurile impuse la alineatul (1) litera (b), atunci când călătoria unei persoane se justifică din motive umanitare urgente sau atunci când persoana respectivă se deplasează pentru a asista la reuniuni interguvernamentale și la cele reuniuni inițiate sau găzduite de Uniune ori la reuniuni găzduite de un stat membru care asigură președinția OSCE, în cadrul cărora se desfășoară un dialog politic vizând în mod direct obiectivele politice ale măsurilor restrictive, inclusiv democrația, drepturile omului și statul de drept în RPDC.

(8)   Un stat membru care dorește să acorde derogările prevăzute la alineatul (7) informează în scris Consiliul în acest sens. Derogarea se consideră acordată, cu excepția cazului în care unul sau mai mulți membri ai Consiliului ridică obiecții în scris, în termen de două zile lucrătoare de la primirea notificării privind derogarea propusă. În cazul în care unul sau mai mulți membri ai Consiliului ridică o obiecție, Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, poate decide să acorde derogarea propusă.

(9)   Alineatul (1) litera (c) nu se aplică în cazul tranzitării de către reprezentanți ai guvernului RPDC către sediul ONU, în vederea desfășurării unor activități în cadrul ONU.

(10)   În cazul în care, în conformitate cu alineatele (4), (5), (7) și (9), un stat membru autorizează persoane prevăzute în listele din anexa I, II sau III să intre pe teritoriul său sau să îl tranziteze, această autorizație se limitează la scopul pentru care este acordată și la persoanele vizate.

(11)   Statele membre dau dovadă de vigilență și de reținere în ceea ce privește intrarea pe teritoriile lor sau tranzitarea acestora de către persoane care lucrează în numele sau în conformitate cu instrucțiunile unei persoane sau entități desemnate prevăzute în lista din anexa I.

Articolul 24

(1)   În conformitate cu dreptul național și internațional aplicabil, statele membre expulzează de pe teritoriile lor, în scopul repatrierii către RPDC, resortisanți ai RPDC cu privire la care stabilesc că activează în numele sau în conformitate cu instrucțiunile unei persoane sau entități prevăzute în listele din anexa I sau anexa II sau cu privire la care stabilesc că contribuie la eludarea sancțiunilor sau că încalcă dispozițiile RCSONU 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) sau 2270 (2016) ori ale prezentei directive.

(2)   Alineatul (1) nu se aplică în cazurile în care este necesară prezența unei persoane pentru desfășurarea unor proceduri judiciare sau exclusiv în scopuri medicale, de siguranță sau în alte scopuri umanitare.

Articolul 25

(1)   În conformitate cu dreptul intern și internațional aplicabil, statele membre expulzează de pe teritoriile lor, în scopul repatrierii către RPDC, diplomați sau reprezentanți guvernamentali ai RPDC sau alți resortisanți ai RPDC care acționează în calitate guvernamentală, în cazul în care stabilesc că aceștia activează în numele sau conform instrucțiunilor unei persoane sau entități prevăzute în listele din anexa I, II sau III, ori ale unei persoane sau entități care contribuie la eludarea sancțiunilor sau care încalcă dispozițiile RCSONU 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) sau 2270 (2016) ori ale prezentei decizii.

(2)   Alineatul (1) nu se aplică în cazul tranzitării de către reprezentanți ai Guvernului RPDC către sediul ONU sau către alte clădiri ale ONU în vederea desfășurării unor activități în cadrul ONU.

(3)   Alineatul (1) nu se aplică în cazul în care prezența unei persoane este necesară pentru îndeplinirea unor proceduri judiciare sau exclusiv în scopuri medicale, de siguranță sau în alte scopuri umanitare sau în cazul în care Comitetul de sancțiuni a stabilit, de la caz la caz, că expulzarea persoanei ar fi contrară obiectivelor RCSONU 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) și 2270 (2016), ori statul membru în cauză a stabilit, de la caz la caz, că expulzarea persoanei ar fi contrară obiectivelor prezentei decizii. Statul membru în cauză informează celelalte state membre cu privire la orice decizie de a nu expulza o persoană dintre cele menționate la alineatul (1).

Articolul 26

(1)   În conformitate cu dreptul național și internațional aplicabil, statele membre expulzează de pe teritoriile lor orice resortisant al unei țări terțe, în scopul repatrierii acestuia către statul a cărui cetățenie o deține, în cazul în care statele membre stabilesc că aceștia activează în numele sau conform instrucțiunilor unei persoane sau entități prevăzute în listele din anexa I sau II, sau că contribuie la eludarea sancțiunilor sau că încalcă dispozițiile RCSONU 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) sau 2270 (2016) ori ale prezentei decizii.

(2)   Alineatul (1) nu se aplică în cazul în care prezența unei persoane este necesară pentru îndeplinirea unor proceduri judiciare sau exclusiv în scopuri medicale, de siguranță sau în alte scopuri umanitare sau în cazul în care Comitetul de sancțiuni stabilește, de la caz la caz, că expulzarea persoanei ar fi contrară obiectivelor RCSONU 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) și 2270 (2016), ori statul membru în cauză a stabilit, de la caz la caz, că expulzarea persoanei ar fi contrară obiectivelor prezentei decizii. Statul membru în cauză informează celelalte state membre cu privire la orice decizie de a nu expulza o persoană dintre cele menționate la alineatul (1).

(3)   Alineatul (1) nu se aplică în cazul tranzitării de către reprezentanți ai Guvernului RPDC către sediul ONU sau către alte clădiri ale ONU în vederea desfășurării unor activități în cadrul ONU.

CAPITOLUL VII

ÎNGHEȚAREA FONDURILOR ȘI A RESURSELOR ECONOMICE

Articolul 27

(1)   Se îngheață toate fondurile și resursele economice care aparțin, se află în proprietatea, sunt deținute sau controlate, în mod direct sau indirect, de următoarele persoane sau entități:

(a)

persoanele și entitățile desemnate de Comitetul de sancțiuni sau de Consiliul de Securitate al ONU ca participând în cadrul, sau oferind sprijin, inclusiv prin mijloace ilicite, programelor RPDC din domeniul nuclear sau legate de rachete balistice sau altor programe legate de arme de distrugere în masă, ori persoanele sau entitățile care acționează în numele acestora sau în conformitate cu instrucțiunile lor, ori entitățile aflate în proprietatea lor sau controlate de acestea, inclusiv prin mijloace ilicite, astfel cum sunt incluse pe lista din anexa I;

(b)

persoanele și entitățile care nu sunt prevăzute în anexa I, astfel cum sunt prevăzute în lista din anexa II și care:

(i)

sunt responsabile, inclusiv prin sprijinirea sau promovarea acestora, de programele RPDC din domeniul nuclear sau legate de rachete balistice sau alte programe legate de arme de distrugere în masă, ori persoane sau entități care acționează în numele lor sau în conformitate cu instrucțiunile lor, ori entități aflate în proprietatea lor sau controlate de acestea, inclusiv prin mijloace ilicite,

(ii)

furnizează servicii financiare sau transferul către, dinspre sau cu tranzitarea teritoriului statelor membre, sau cu implicarea unor resortisanți ai statelor membre sau a unor entități constituite conform legislației lor, sau a unor persoane sau instituții financiare de pe teritoriul lor, a oricăror active sau resurse financiare sau de altă natură care ar putea să contribuie la programele RPDC din domeniul nuclear sau legate de rachete balistice sau alte programe legate de arme de distrugere în masă, ori persoane sau entități acționând în numele lor sau în conformitate cu instrucțiunile lor, ori entități aflate în proprietatea lor sau controlate de acestea,

(iii)

sunt implicate, inclusiv prin furnizarea de servicii financiare, în furnizarea către și dinspre RPDC de arme și de materiale conexe de toate tipurile, sau în furnizarea către RPDC de articole, materiale, echipamente, bunuri și tehnologii care ar putea să contribuie la programele RPDC din domeniul nuclear sau legate de rachete balistice sau alte programe legate de arme de distrugere în masă;

(c)

persoanele și entitățile care nu sunt prevăzute în anexa I sau în anexa II, care acționează în numele sau conform instrucțiunilor unei persoane sau entități prevăzute în listele din anexa I sau anexa II, sau persoanele care contribuie la eludarea sancțiunilor sau care încalcă dispozițiile RCSONU 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) sau ale prezentei decizii, astfel cum sunt prevăzute în lista din anexa III la prezenta decizie;

(d)

entități ale guvernului RPDC sau Partidul Muncitorilor din Coreea, persoane sau entități care acționează în numele sau conform instrucțiunilor acestora, entități aflate în proprietatea lor sau controlate de acestea, în cazul în care statul membru stabilește că sunt asociate la programul nuclear sau la cel de rachete balistice al RPDC sau la alte activități interzise prin RCSONU 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) sau 2270 (2016).

(2)   Niciun fond sau nicio resursă economică nu se pune, în mod direct sau indirect, la dispoziția persoanelor sau entităților prevăzute la alineatul (1) și nici nu se utilizează în beneficiul acestora.

(3)   Pot fi acordate derogări pentru fondurile sau resursele economice care sunt:

(a)

necesare pentru satisfacerea necesităților de bază, inclusiv pentru plata alimentelor, a chiriei sau a ipotecii, a medicamentelor sau a tratamentelor medicale, a impozitelor, a primelor de asigurare și a facturilor de servicii publice;

(b)

destinate exclusiv plății de onorarii profesionale rezonabile sau rambursării de cheltuieli legate de furnizarea unor servicii juridice; sau

(c)

destinate exclusiv plății de taxe sau comisioane de mentenanță, în conformitate cu legislația națională, în vederea păstrării ori administrării curente a fondurilor și a resurselor economice înghețate,

după notificarea Comitetului de sancțiuni de către statul membru în cauză, după caz, cu privire la intenția sa de a autoriza accesul la astfel de fonduri și resurse economice și în lipsa unei decizii defavorabile din partea Comitetului de sancțiuni în termen de cinci zile lucrătoare de la această notificare.

(4)   De asemenea, pot fi acordate derogări pentru fondurile sau resursele economice care:

(a)

sunt necesare pentru a efectua cheltuieli extraordinare. După caz, statul membru în cauză informează mai întâi Comitetul de sancțiuni și solicită aprobarea din partea acestuia; sau

(b)

fac obiectul unei garanții sau al unei hotărâri judecătorești, administrative sau arbitrale, caz în care fondurile și resursele economice pot fi utilizate în acest scop, cu condiția ca garanția să fie constituită sau hotărârea să fie pronunțată anterior datei la care persoana sau entitatea menționată la alineatul (1) a fost desemnată de Comitetul de sancțiuni, de Consiliul de Securitate al ONU sau de Consiliu și să nu fie în beneficiul unei persoane sau al unei entități prevăzute la alineatul (1). Acolo unde este cazul, statul membru în cauză informează mai întâi Comitetul de sancțiuni.

(5)   Alineatul (2) nu se aplică sumelor vărsate în conturile înghețate sub formă de:

(a)

dobânzi sau alte venituri generate de conturile respective; sau

(b)

plăți datorate în temeiul contractelor, acordurilor sau obligațiilor care au fost încheiate sau contractate înainte de data la care respectivele conturi intră sub incidența măsurilor restrictive,

în măsura în care aceste dobânzi, alte venituri sau plăți continuă să intre sub incidența alineatului (1).

(6)   Alineatul (1) nu interzice unei persoane sau entități desemnate prevăzute în lista din anexa II să efectueze o plată datorată în temeiul unui contract încheiat anterior înscrierii pe listă a persoanei sau a entității respective, cu condiția ca statul membru în cauză să fi stabilit că:

(a)

contractul nu are legătură cu niciunul dintre articolele, materialele, echipamentele, bunurile, tehnologiile, asistența, instruirea, ajutorul financiar, investițiile, serviciile de intermediere sau serviciile interzise menționate la articolul 1;

(b)

plata nu este primită în mod direct sau indirect de către o persoană sau entitate menționată la alineatul (1);

după ce statul membru în cauză a notificat intenția sa de a efectua sau primi astfel de plăți sau de a autoriza, atunci când este necesar, deblocarea în acest scop a fondurilor sau a resurselor economice cu zece zile lucrătoare înainte de această autorizare.

(7)   În ceea ce privește Korea National Insurance Corporation (KNIC):

(a)

Statele membre în cauză pot să autorizeze primirea de către persoane și entități din Uniune a plăților efectuate de către KNIC cu condiția ca:

(i)

plata să fie datorată:

(a)

în conformitate cu dispozițiile unui contract de servicii de asigurare furnizate de către KNIC, necesare pentru activitățile persoanei sau entității din Uniune în RPDC; sau

(b)

în conformitate cu dispozițiile unui contract de servicii de asigurare furnizate de către KNIC, în legătură cu daune cauzate pe teritoriul Uniunii de către orice parte la un astfel de contract;

(ii)

plata să nu fie primită în mod direct sau indirect de către o persoană sau entitate menționată la alineatul (1); și

(iii)

plata să nu fie legată, în mod direct sau indirect, de activități interzise în temeiul prezentei decizii.

(b)

Statul membru în cauză poate să autorizeze persoane și entități din Uniune să efectueze plăți către KNIC exclusiv în scopul obținerii de servicii de asigurare necesare pentru activitățile respectivelor persoane sau entități în RPDC, cu condiția ca activitățile respective să nu fie interzise în temeiul prezentei decizii.

(c)

Nicio astfel de autorizare nu este necesară în cazul plăților efectuate de către KNIC sau în favoarea acesteia care sunt necesare în scopurile oficiale ale unei misiuni diplomatice sau consulare a unui stat membru în RPDC.

(d)

Alineatul (1) nu împiedică KNIC să efectueze plăți datorate în temeiul unui contract încheiat înainte de desemnarea sa, cu condiția ca statul membru în cauză să fi stabilit că:

(i)

contractul nu are legătură cu niciunul dintre articolele, materialele, echipamentele, bunurile, tehnologiile, asistența, instruirea, ajutorul financiar, investițiile, serviciile de intermediere sau serviciile interzise menționate în prezenta decizie;

(ii)

plata nu este primită în mod direct sau indirect de către o persoană sau entitate menționată la alineatul (1).

Un stat membru informează celelalte state membre cu privire la orice autorizație acordată în temeiul prezentului alineat.

Articolul 28

Articolul 27 alineatul (1) litera (d) nu se aplică în ceea ce privește fondurile, alte active financiare sau resurse economice care sunt necesare pentru a efectua activitățile misiunilor RPDC pe lângă ONU, agențiile specializate și organizațiile conexe ale acesteia sau activitățile altor misiuni diplomatice și consulare ale RPDC, sau în ceea ce privește fondurile, alte active financiare sau resurse economice pe care Comitetul de sancțiuni le stabilește în prealabil, de la caz la caz, ca fiind necesare pentru furnizarea de asistență umanitară, pentru denuclearizare sau pentru orice alt scop care este conform cu obiectivele RCSONU 2270 (2016).

Articolul 29

(1)   Reprezentanțele entităților prevăzute în lista din anexa I se închid.

(2)   Se interzice participarea directă sau indirectă la asocieri în participațiune sau la orice alte activități comerciale ale entităților enumerate în anexa I și ale persoanelor sau entităților care acționează pentru acestea sau în numele acestora.

CAPITOLUL VIII

ALTE MĂSURI RESTRICTIVE

Articolul 30

Statele membre iau măsurile necesare pentru a manifesta vigilență și a preveni predarea sau formarea specializată a resortisanților RPDC pe teritoriul lor sau de către resortisanții lor în discipline care ar contribui la activitățile nucleare cu risc de proliferare ale RPDC și la dezvoltarea vectorilor purtători de arme nucleare, inclusiv predarea sau formarea în fizică avansată, simulare pe calculator avansată și alte științe informatice conexe, navigație geospațială, inginerie nucleară, inginerie aerospațială, inginerie aeronautică și în discipline conexe.

Articolul 31

Statele membre, în conformitate cu dreptul internațional, manifestă o vigilență sporită față de personalul diplomatic al RPDC, pentru a împiedica astfel de persoane să contribuie la programul nuclear sau la cel de rachete balistice al RPDC sau la alte activități interzise prin Rezoluțiile CSONU 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) sau 2270 (2016) sau prin prezenta decizie, sau la eludarea măsurilor impuse prin respectivele rezoluții ale CSONU sau prin prezenta decizie.

CAPITOLUL IX

DISPOZIȚII GENERALE ȘI FINALE

Articolul 32

Nu se dă curs niciunei cereri în legătură cu orice contract sau tranzacție a cărei executare a fost afectată, în mod direct sau indirect, integral sau parțial, de măsurile stabilite în temeiul RCSONU 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) sau 2270 (2016), inclusiv de măsurile luate de Uniune sau de orice stat membru în conformitate cu deciziile relevante ale Consiliului de Securitate al ONU, măsuri necesare pentru punerea în aplicare a deciziilor respective sau în legătură cu aceasta, sau de măsurile care intră sub incidența prezentei decizii, inclusiv cererilor de despăgubire sau oricărei alte cereri de acest tip, cum ar fi cererile de compensare sau cele de chemare în garanție, în mod deosebit cererilor de prelungire sau de plată a unei obligațiuni, a unei garanții sau a unei indemnizații, în special a unei garanții financiare sau a unei indemnizații financiare, indiferent de formă, în cazul în care sunt formulate de:

(a)

persoanele sau entitățile desemnate prevăzute în listele din anexa I, II sau III;

(b)

orice alte persoane sau entități din RPDC, inclusiv guvernul RPDC, organismele publice, societățile sau agențiile acestuia; sau

(c)

orice persoană sau entitate care acționează prin intermediul sau în numele unei persoane sau entități dintre cele menționate la litera (a) sau (b).

Articolul 33

(1)   Consiliul adoptă modificările la anexa I pe baza hotărârilor luate de către Consiliul de Securitate al ONU sau de către Comitetul de sancțiuni.

(2)   Consiliul, hotărând în unanimitate la propunerea statelor membre sau a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, stabilește listele prevăzute în anexa II sau III și adoptă modificările la acestea.

Articolul 34

(1)   În cazul în care Consiliul de Securitate al ONU sau Comitetul de sancțiuni include pe listă o persoană sau o entitate, Consiliul include respectiva persoană sau entitate în anexa I.

(2)   În cazul în care Consiliul decide să aplice unei persoane sau entități măsurilor prevăzute la articolul 23 alineatul (1) literele (b) și (c) și la articolul 27 alineatul (1) litera (b), acesta modifică anexa II sau III în consecință.

(3)   Consiliul comunică decizia sa persoanei sau entității prevăzute la alineatele (1) și (2), inclusiv motivele pentru includerea pe listă, fie direct, dacă dispune de adresa acesteia, fie prin publicarea unui anunț care oferă persoanei sau entității în cauză posibilitatea de a prezenta observații.

(4)   În cazul în care se transmit observații sau se prezintă dovezi substanțiale noi, Consiliul își reexaminează decizia și informează în consecință persoana sau entitatea în cauză.

Articolul 35

(1)   Anexele I, II și III cuprind motivele pentru includerea pe listă a persoanelor și a entităților, astfel cum sunt furnizate de Consiliul de Securitate al ONU sau de Comitetul de sancțiuni cu privire la anexa I.

(2)   Anexele I, II și III includ, de asemenea, în cazul în care acestea sunt disponibile, informațiile necesare pentru identificarea persoanelor sau entităților vizate, astfel cum sunt furnizate de Consiliul de Securitate al ONU sau de Comitetul de sancțiuni pentru anexa I. În ceea ce privește persoanele, aceste informații pot cuprinde numele, inclusiv pseudonimele, data și locul nașterii, cetățenia, numărul de pașaport și numărul cărții de identitate, genul, adresa, dacă este cunoscută, și funcția sau profesia. În ceea ce privește entitățile, astfel de informații pot cuprinde denumirea, locul și data înregistrării, numărul de înregistrare și sediul. De asemenea, în anexa I se menționează data desemnării de către Consiliul de Securitate al ONU sau de către Comitetul de sancțiuni.

Articolul 36

(1)   Prezenta decizie se reexaminează și, dacă este necesar, se modifică, în special în ceea ce privește categoriile de persoane, entități sau articole sau persoanele, entitățile sau articolele suplimentare cărora urmează să li se aplice măsuri restrictive, sau în conformitate cu RCSONU relevante.

(2)   Măsurile menționate la articolul 23 alineatul (1) literele (b) și (c) și la articolul 27 alineatul (1) literele (b) și (c) se reexaminează periodic și cel puțin la fiecare 12 luni. Acestea încetează să se aplice persoanelor și entităților în cauză în cazul în care Consiliul stabilește, în conformitate cu procedura menționată la articolul 33 alineatul (2), că nu mai sunt îndeplinite condițiile pentru aplicarea lor.

Articolul 37

Decizia 2013/183/PESC se abrogă.

Articolul 38

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 27 mai 2016.

Pentru Consiliu

Președintele

A.G. KOENDERS


(1)  Decizia 2010/800/PESC a Consiliului din 22 decembrie 2010 privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene și de abrogare a Poziției comune 2006/795/PESC (JO L 341, 23.12.2010, p. 32).

(2)  Decizia 2013/183/PESC a Consiliului din 22 aprilie 2013 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene și de abrogare a Deciziei 2010/800/PESC (JO L 111, 23.4.2013, p. 52).

(3)  Decizia (PESC) 2016/476 a Consiliului din 31 martie 2016 de modificare a Deciziei 2013/183/PESC privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene (JO L 85, 1.4.2016, p. 38).

(4)  Regulamentul (CE) nr. 329/2007 al Consiliului din 27 martie 2007 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene (JO L 88 29.3.2007, p. 1).

(5)  Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare (JO L 134, 29.5.2009, p.1).


ANEXA I

Lista persoanelor menționate la articolul 23 alineatul (1) litera (a) și a persoanelor și a entităților menționate la articolul 27 alineatul (1) litera (a)

A.   Persoane

 

Nume

Pseudonim

Data nașterii

Data desemnării de ONU

Motive

1.

Yun Ho-jin

cunoscut și sub numele Yun Ho-chin

13.10.1944

16.7.2009

Director al Namchongang Trading Corporation; supraveghează importul de articole necesare pentru programul de îmbogățire a uraniului.

2.

Re Je-Son

Nume coreean:

Image;

Nume chinezesc:

Image

cunoscut și sub numele Ri Che Son

1938

16.7.2009

Ministrul industriei energiei atomice din aprilie 2014. Fost director al Biroului General pentru Energie Atomică (BGEA), principala agenție care conduce programul nuclear al RPDC; a facilitat o serie de inițiative nucleare, printre care gestionarea de către BGEA a Centrului de Cercetare Nucleară de la Yongbyon și a Namchongang Trading Corporation.

3.

Hwang Sok-hwa

 

 

16.7.2009

Director al Biroului General pentru Energie Atomică (BGEA), implicat în programul nuclear al Republicii Populare Democrate Coreene; în calitate de șef al Biroului pentru orientare științifică din cadrul BGEA, a făcut parte din Comitetul științific din cadrul Institutului Comun pentru Cercetare Nucleară.

4.

Ri Hong-sop

 

1940

16.7.2009

Fost director al Centrului de Cercetare Nucleară de la Yongbyon, a supravegheat trei instalații majore care contribuie la producția de plutoniu de uz militar: instalația de fabricare a combustibilului, reactorul nuclear și uzina de reprelucrare

5.

Han Yu-ro

 

 

16.7.2009

Director al Korea Ryongaksan General Trading Corporation; implicat în programul privind rachetele balistice al Republicii Populare Democrate Coreene.

6.

Paek Chang-Ho

Pak Chang-Ho;

Paek Ch'ang-Ho

Pașaport: 381420754

Data eliberării pașaportului: 7.12.2011;

Data expirării pașaportului: 7.12.2016

Data nașterii: 18.6.1964; Locul nașterii: Kaesong, RPDC

22.1.2013

Funcționar de rang înalt și șeful centrului de control al sateliților din cadrul Comitetului coreean pentru tehnologie spațială.

7.

Chang Myong- Chin

Jang Myong-Jin

19.2.1968;

Alternativ data nașterii: 1965 sau 1966

22.1.2013

Director general al Stației de lansare a sateliților Sohae și șeful centrului de lansare la care au avut loc lansările din 13 aprilie și 12 decembrie 2012.

8.

Ra Ky'ong-Su

Ra Kyung-Su

Chang, Myong Ho

4.6.1954;

Pașaport: 645120196

22.1.2013

Ra Ky'ong-Su este funcționar al Tanchon Commercial Bank (TCB). În această calitate, a facilitat tranzacții pentru TCB. Tanchon a fost desemnată de către Comitetul de sancțiuni în aprilie 2009 ca fiind principala entitate financiară din RPDC responsabilă de vânzarea de arme convenționale, rachete balistice și produse aferente asamblării și fabricării unor astfel de arme.

9.

Kim Kwang-il

 

1.9.1969;

Pașaport: PS381420397

22.1.2013

Kim Kwang-il este funcționar al Tanchon Commercial Bank (TCB). În această calitate, a facilitat tranzacții pentru TCB și pentru Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). Tanchon a fost desemnată de către Comitetul de sancțiuni în aprilie 2009 ca fiind principala entitate financiară din RPDC responsabilă de vânzarea de arme convenționale, rachete balistice și produse aferente asamblării și fabricării unor astfel de arme. KOMID a fost desemnată de către Comitetul de sancțiuni în aprilie 2009 și este principalul comerciant de armament și exportator de produse și echipamente aferente rachetelor balistice și armelor convenționale din RPDC.

10.

Yo'n Cho'ng Nam

 

 

7.3.2013

Reprezentant-șef al Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). KOMID a fost desemnată de către Comitetul de sancțiuni în aprilie 2009 și este principalul comerciant de armament și exportator de produse și echipamente aferente rachetelor balistice și armelor convenționale din RPDC.

11.

Ko Ch'o'l-Chae

 

 

7.3.2013

Reprezentant-șef adjunct al Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). KOMID a fost desemnată de către Comitetul de sancțiuni în aprilie 2009 și este principalul comerciant de armament și exportator de produse și echipamente aferente rachetelor balistice și armelor convenționale din RPDC.

12.

Mun Cho'ng- Ch'o'l

 

 

7.3.2013

Mun Cho'ng-Ch'o'l este funcționar al TCB. În această calitate, a facilitat tranzacții pentru TCB. Tanchon a fost desemnată de Comitetul pentru sancțiuni în aprilie 2009 și este principala entitate financiară din RPDC responsabilă de vânzarea de arme convenționale, rachete balistice și produse aferente asamblării și fabricării unor astfel de arme.

13.

Choe Chun-Sik

Choe Chun Sik;

Ch'oe Ch'un Sik

Data nașterii: 12.10.1954;

Cetățenia: RPDC

2.3.2016

Choe Chun-sik a fost directorul Celei de a doua Academii de Științe Naturale (SANS) și a fost șeful programului de rachete cu rază lungă de acțiune al RPDC.

14.

Choe Song Il

 

Pașaport: 472320665

Data expirării: 26.9.2017;

Pașaport: 563120356

Cetățenia: RPDC

2.3.2016

Reprezentant al Tanchon Commercial Bank în Vietnam.

15.

Hyon Kwang II

Hyon Gwang Il

Data nașterii: 27.5.1961;

Cetățenia: RPDC

2.3.2016

Hyon Kwang II este directorul Departamentului pentru dezvoltare științifică în cadrul Administrației Naționale pentru Dezvoltare Aerospațială.

16.

Jang Bom Su

Jang Pom Su

Data nașterii: 15.4.1957;

Cetățenia: RPDC

2.3.2016

Reprezentant al Tanchon Commercial Bank în Siria.

17.

Jang Yong Son

 

Data nașterii: 20.2.1957;

Cetățenia: RPDC

2.3.2016

Reprezentant al Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) în Iran.

18.

Jon Myong Guk

Cho 'n Myo 'ng-kuk

Pașaport: 4721202031;

Data expirării pașaportului: 21.2.2017;

Cetățenia: RPDC;

Data nașterii: 18.10.1976

2.3.2016

Reprezentant al Tanchon Commercial Bank în Siria.

19.

Kang Mun Kil

Jiang Wen-ji

Pașaport: PS472330208;

Data expirări pașaportului: 4.7.2017;

Cetățenia: RPDC;

2.3.2016

Kang Mun Kil a desfășurat activități de achiziții nucleare în calitate de reprezentant al Namchongang, cunoscută și sub numele de Namhung.

20.

Kang Ryong

 

Data nașterii: 21.8.1969;

Cetățenia: RPDC

2.3.2016

Reprezentant al Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) în Siria.

21.

Kim Jung Jong

Kim Chung Chong

Pașaport: 199421147 Data expirării pașaportului: 29.12.2014;

Pașaport: 381110042, Data expirării pașaportului: 25.1.2016;

Pașaport: 563210184, Data expirării pașaportului: 18.6.2018;

Data nașterii: 7.11.1966,

Cetățenia: RPDC

2.3.2016

Reprezentant al Tanchon Commercial Bank în Vietnam.

22.

Kim Kyu

 

Data nașterii: 30.7.1968,

Cetățenia: RPDC

2.3.2016

Consilier pe probleme de afaceri externe al Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID).

23.

Kim Tong My'ong

Kim Chin-So'k; Kim Tong-Myong; Kim Jin-Sok; Kim, Hyok-Chol

Data nașterii: 1964;

Cetățenia: RPDC

2.3.2016

Kim Tong My'ong este președintele Tanchon Commercial Bank și a deținut diverse poziții în cadrul Tanchon Commercial Bank, începând cel puțin din 2002. De asemenea, a jucat un rol în gestionarea afacerilor Amroggang.

24.

Kim Yong Chol

 

Data nașterii: 18.2.1962;

Cetățenia: RPDC

2.3.2016

Reprezentantul KOMID în Iran.

25.

Ko Tae Hun

Kim Myong Gi

Pașaport: 563120630;

Data expirării pașaportului: 20.3.2018,

Data nașterii: 25.5.1972;

Cetățenia: RPDC

2.3.2016

Reprezentant al Tanchon Commercial Bank.

26.

Ri Man Gon

 

Data nașterii: 29.10.1945;

Pașaport nr.: P0381230469;

Data expirării pașaportului: 6.4.2016;

Cetățenia: RPDC

2.3.2016

Ri Man Gon este ministrul Departamentului pentru industria munițiilor.

27.

Ryu Jin

 

Data nașterii: 7.8.1965;

Pașaport nr.: 563410081;

Cetățenia: RPDC

2.3.2016

Reprezentantul KOMID în Siria.

28.

Yu Chol U

 

Cetățenia: RPDC

 

Yu Chol U este directorul Administrației Naționale pentru Dezvoltare Aerospațială.

B.   Entități

 

Denumire

Pseudonim

Amplasament

Data desemnării de ONU

Alte informații

1.

Korea Mining Development Trading Corporation

cunoscută și sub denumirea CHANGGWANG SINYONG CORPORATION; cunoscută și sub denumirea EXTERNAL TECHNOLOGY GENERAL CORPORATION; cunoscută și sub denumirea RPDCN MINING DEVELOPMENT TRADING COOPERATION; cunoscută și sub denumirea KOMID

Central District, Phenian, RPDC

24.4.2009

Cel mai important comerciant de armament și exportator principal al produselor și echipamentelor aferente rachetelor balistice și armelor convenționale.

2.

Korea Ryonbong General Corporation

cunoscută și sub denumirea KOREA YONBONG GENERAL CORPORATION;

cunoscută anterior drept LYON-GAKSAN GENERAL TRADING CORPORATION

Pot'onggang District, Phenian, RPDC; Rakwon- dong,

Pothonggang District, Phenian, RPDC

24.4.2009

Concern în domeniul apărării, specializat în achiziții pentru industria de apărare a RPDC și asistență în vânzările cu caracter militar ale acestei țări.

3.

Tanchon Commercial Bank

cunoscută anterior drept CHANGGWANG CREDIT BANK; cunoscută anterior drept KOREA CHANGGWANG CREDIT BANK

Saemul 1- Dong

Pyongchon District, Phenian, RPDC

24.4.2009

Principala entitate financiară din RPDC pentru vânzarea de armament convențional, rachete balistice și produse aferente asamblării și fabricării unor astfel de arme.

4.

Namchongang Trading Corporation

NCG; NAMCHONGANG TRADING;NAM CHON GANG CORPORATION; NOMCHONGANG TRADING CO.; NAM CHONG GAN TRADING CORPORATION; Namhung Trading Corporation

Phenian, RPDC

16.7.2009

Namchongang este o societate comercială din RPDC subordonată Biroului General pentru Energie Atomică (BGEA). Namchongang a fost implicată în achiziția pompelor de vid de origine japoneză care au fost identificate într-o instalație nucleară din RPDC, precum și în achiziții cu caracter nuclear asociate cu un cetățean german. A fost de asemenea implicată în achiziția de tuburi de aluminiu și alte echipamente destinate în mod special unui program de îmbogățire a uraniului începând din a doua jumătate a anilor '90. Reprezentantul său este un fost diplomat care a activat ca reprezentant al RPDC pentru inspecția instalațiilor nucleare de la Yongbyon de către Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) din 2007. Activitățile de proliferare ale Namchongang constituie un motiv serios de îngrijorare, având în vedere activitățile de proliferare din trecut ale RPDC.

5.

Hong Kong Electronics

cunoscută și sub denumirea HONG KONG ELECTRONICS KISH CO

Sanaee St., Kish Island, Iran.

16.7.2009

Aflată în proprietatea Tanchon Commercial Bank și KOMID sau controlată de acestea, sau acționează sau urmărește să acționeze pentru acestea sau în numele lor. Hong Kong Electronics a transferat milioane de dolari din fonduri legate de proliferare în numele Tanchon Commercial Bank și KOMID (ambele desemnate de Comitetul de sancțiuni în aprilie 2009) începând din anul 2007. Hong Kong Electronics a facilitat transferul banilor din Iran spre RPDC în numele KOMID.

6.

Korea Hyoksin Trading Corporation

cunoscută și sub denumirea KOREA HYOKSIN EXPORT AND IMPORT CORPORATION

Rakwon-dong, Pothonggang District, Phenian, RPDC.

16.7.2009

Societate din RPDC cu sediul la Phenian, subordonată Korea Ryonbong General Corporation (desemnată de Comitetul de sancțiuni în aprilie 2009) și implicată în dezvoltarea armelor de distrugere în masă.

7.

Biroul General pentru Energie Atomică (BGEA)

cunoscut și sub denumirea Departamentul General pentru Energie Atomică (DGEA)

Haeudong, Pyongchen District, Phenian, RPDC.

16.7.2009

BGEA răspunde de programul nuclear al RPDC, incluzând Centrul de Cercetare Nucleară de la Yongbyon și reactorul său de cercetare privind producția de plutoniu cu o putere de 5 MWe (25 MWt), precum și instalațiile de fabricare a combustibilului și de reprelucrare.

BGEA a organizat reuniuni și discuții pe teme nucleare cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică. BGEA este principala agenție guvernamentală a RPDC care supraveghează programe nucleare, inclusiv funcționarea Centrului de Cercetare Nucleară de la Yongbyon.

8.

Korean Tangun Trading Corporation

 

Phenian, RPDC.

16.7.2009

Korea Tangun Trading Corporation este subordonată Celei de a doua Academii de Științe Naturale a RPDC și răspunde în principal de achiziția de produse de bază și tehnologii în sprijinul programelor de cercetare și dezvoltare în domeniul apărării ale RPDC, inclusiv – dar nu limitate la – programele privind armele de distrugere în masă și vectorii lor și achiziția acestora, incluzând materiale controlate sau interzise în cadrul regimurilor de control multilateral relevante.

9.

Comitetul coreean pentru tehnologie spațială

Comitetul pentru tehnologie spațială al RPDC;

Departamentul pentru tehnologie spațială al RPDC; Comitetul pentru tehnologie spațială; CCTS

Phenian, RPDC

22.1.2013

Comitetul coreean pentru tehnologie spațială (CCTS) a coordonat lansările RPDC din 13 aprilie 2012 și 12 decembrie 2012 prin intermediul centrului de control al sateliților și al zonei de lansare Sohae.

10.

Bank of East Land

Dongbang Bank;

Tongbang U'Nhaeng;

Tongbang Bank

P.O.32, BEL Building, Jonseung-Dung, Moranbong District, Phenian, RPDC.

22.1.2013

Instituția financiară Bank of East Land din RPDC facilitează tranzacții legate de armament și alte tipuri de asistență pentru fabricantul și exportatorul de armament Green Pine Associated Corporation (Green Pine). Bank of East Land a colaborat activ cu Green Pine pentru a transfera fonduri, într-un mod care a permis eludarea sancțiunilor. În 2007 și 2008, Bank of East Land a facilitat tranzacții în care au fost implicate Green Pine și instituții financiare iraniene, inclusiv Bank Melli și Bank Sepah. Consiliul de Securitate a desemnat Bank Sepah în Rezoluția 1747 (2007) datorită faptului că aceasta a furnizat sprijin pentru programul de rachete balistice al Iranului. Green Pine a fost desemnată de Comitetul de sancțiuni în aprilie 2012.

11.

Korea Kumryong Trading Corporation

 

 

22.1.2013

Denumire folosită drept pseudonim de către Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) în vederea derulării de activități de achiziții. KOMID a fost desemnată de către Comitetul de sancțiuni în aprilie 2009 și este principalul comerciant de armament și exportator de produse și echipamente aferente rachetelor balistice și armelor convenționale din RPDC.

12.

Tosong Technology Trading Corporation

 

Phenian, RPDC

22.1.2013

Korea Mining Development Corporation (KOMID) este societatea-mamă a Tosong Technology Trading Corporation. KOMID a fost desemnată de către Comitetul de sancțiuni în aprilie 2009 și este principalul comerciant de armament și exportator de produse și echipamente aferente rachetelor balistice și armelor convenționale din RPDC.

13.

Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation

Chosun Yunha Machinery Joint Operation Company; Korea Ryenha Machinery J/V Corporation; Ryonha Machinery Joint Venture Corporation; Ryonha Machinery Corporation; Ryonha Machinery;

Ryonha Machine Tool; Ryonha Machine Tool Corporation; Ryonha Machinery Corp; Ryonhwa Machinery Joint Venture Corporation; Ryonhwa Machinery JV; Huichon Ryonha Machinery General Plant; Unsan; Unsan Solid Tools; și Millim Technology Company

Tongan-dong, Central District, Phenian, RPDC; Mangungdae- gu, Phenian, RPDC; Mangyongdae District, Phenian, RPDC.

Adrese de e-mail: ryonha@silibank.com; sjc117@hotmail.com; și millim@silibank.com

Numere de telefon: 8502-18111; 8502-18111-8642; și 850 2 181113818642

Număr de fax: 8502-381-4410

22.1.2013

Korea Ryonbong General Corporation este societatea-mamă a Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation. Korea Ryonbong General Corporation a fost desemnată de către Comitetul de sancțiuni în aprilie 2009 și este un concern în domeniul apărării, specializat în achiziții pentru industria de apărare a RPDC și asistență în vânzările cu caracter militar ale acestei țări.

14.

Leader (Hong Kong) International

Leader International Trading Limited; Leader (Hong Kong) International Trading Limited

LM-873, RM B, 14/F, Wah Hen Commercial Centre, 383 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong, China.

22.1.2013

Leader International (numărul de înregistrare al societății în Hong Kong 1177053) facilitează operațiuni de transport în numele Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). KOMID a fost desemnată de comitet în aprilie 2009 și este principalul comerciant de armament și exportator de produse și echipamente aferente rachetelor balistice și armelor convenționale din RPDC.

15.

Green Pine Associated Corporation

Cho'ngsong United Trading Company; Chongsong Yonhap; Ch'o'ngsong Yo'nhap; Chosun Chawo'n Kaebal T'uja Hoesa; Jindallae; Ku'm- haeryong Company LTD; Natural Resources Development and Investment Corporation; Saeingp'il Company

c/o Sediul central al biroului de informații (Reconnaissance General Bureau Headquarters), HyongjesanGuyok, Phenian, RPDC;

Nungrado, Phenian, RPDC

2.5.2015

Green Pine Associated Corporation („Green Pine”) a preluat un număr important de activități ale Korea Mining Development Trading

Corporation (KOMID). KOMID a fost desemnată de Comitetul de sancțiuni în aprilie 2009 și este principalul comerciant de armament și exportator de produse și echipamente aferente rachetelor balistice și armelor convenționale din RPDC.

Green Pine este responsabilă, de asemenea, de aproximativ jumătate din armele și materialul aferent exportate de RPDC.

Green Pine a fost identificată pentru sancționare pentru exportul de arme sau material aferent din Coreea de Nord. Green Pine este specializată în producția de construcții navale și armament militar maritim, cum ar fi submarine, ambarcațiuni militare și sisteme de rachete; de asemenea, a exportat torpile și asistență tehnică unor societăți iraniene din domenii conexe apărării.

16.

Amroggang Development Banking Corporation

Amroggang Development Bank;

Amnokkang Development Bank

Tongan-dong, Phenian, RPDC

2.5.2012

Amroggang, înființată în 2006, este o societate afiliată Tanchon Commercial Bank, gestionată de responsabili ai Tanchon. Tanchon este implicată în finanțarea vânzărilor de rachete balistice de către KOMID, fiind, de asemenea, implicată în tranzacțiile cu rachete balistice ale KOMID către grupul iranian Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). Tanchon Commercial Bank a fost desemnată de Comitetul de sancțiuni în aprilie 2009 și este principala entitate financiară din RPDC pentru vânzarea de armament convențional, rachete balistice și produse aferente asamblării și fabricării unor astfel de arme. KOMID a fost desemnată de către Comitetul de sancțiuni în aprilie 2009 și este principalul comerciant de armament și exportator de produse și echipamente aferente rachetelor balistice și armelor convenționale din RPDC. Consiliul de Securitate a desemnat SHIG în Rezoluția 1737 (2006) ca entitate implicată în programul de rachete balistice iranian.

17.

Korea Heungjin Trading Company

Hunjin Trading Co.; Korea Henjin Trading Co.; Korea Hengjin Trading Company

Phenian, RPDC.

2.5.2012

Korea Heungjin Trading Company este utilizată de KOMID în scopuri comerciale. Este suspectată de implicare în furnizarea de bunuri aferente rachetelor către Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) din Iran. Heungjin a fost asociată cu KOMID, mai precis cu biroul de achiziții al KOMID. Heungjin a fost utilizată pentru achiziționarea unui controler digital avansat cu aplicații în proiectarea de rachete. KOMID a fost desemnată de către Comitetul de sancțiuni în aprilie 2009 și este principalul comerciant de armament și exportator de produse și echipamente aferente rachetelor balistice și armelor convenționale din RPDC. Consiliul de Securitate a desemnat SHIG în Rezoluția 1737 (2006) ca entitate implicată în programul de rachete balistice iranian.

18.

Cea de a doua Academie de Științe Naturale (Second Academy of Natural Sciences)

Cea de a doua Academie de Științe Naturale; Che 2 Chayon Kwahakwon; Academia de Științe Naturale; Chayon Kwahak-Won; Academia Națională de Apărare;

Kukpang Kwahak-Won; Institutul de Cercetare al Celei de a doua Academii de Științe Naturale; Sansri

Phenian, RPDC

7.3.2013

Cea de a doua Academie de Științe Naturale este o organizație națională responsabilă de cercetarea și dezvoltarea sistemelor avansate de armament ale Coreei de Nord, inclusiv rachete și probabil arme nucleare. Cea de a doua Academie de Științe Naturale utilizează o serie de organizații subordonate pentru a obține tehnologie, echipamente și informații din alte țări, inclusiv Tangun Trading Corporation, pentru programele de rachete și probabil de arme nucleare ale RPDC. Tangun Trading Corporation a fost desemnată de Comitetul de sancțiuni în iunie 2009 și răspunde în principal de achiziția de produse de bază și tehnologii în sprijinul programelor de cercetare și dezvoltare în domeniul apărării ale RPDC, inclusiv – dar nu limitate la – programele privind armele de distrugere în masă și vectorii lor și achiziția acestora, incluzând materiale controlate sau interzise în cadrul regimurilor de control multilateral relevante.

19.

Korea Complex Equipment Import Corporation

 

Rakwon-dong, Pothonggang District, Phenian, RPDC.

7.3.2013

Korea Ryonbong General Corporation este societatea-mamă a Korea Complex Equipment Import Corporation. Korea Ryonbong General Corporation a fost desemnată de către Comitetul de sancțiuni în aprilie 2009 și este un concern în domeniul apărării, specializat în achiziții pentru industria de apărare a RPDC și asistență în vânzările cu caracter militar ale acestei țări.

20.

Ocean Maritime Management Company, Limited (OMM)

 

Donghung Dong, Central District. PO BOX 120. Phenian, RPDC;

Dongheung-dong Changwang Street, Chung-Ku, PO Box 125, Phenian.

28.7.2014

Ocean Maritime Management Company, Limited (numărul OMI: 1790183) este operatorul/administratorul navei Chong Chon Gang. A jucat un rol-cheie în organizarea transportului secret de arme și materiale conexe din Cuba în RPDC în iulie 2013. Prin urmare, Ocean Maritime Management Company, Limited a contribuit la activități interzise prin rezoluții, și anume embargoul asupra armelor impus prin Rezoluția 1718 (2006), așa cum a fost modificată prin Rezoluția 1874 (2009), și a contribuit la eludarea măsurilor impuse de aceste rezoluții.

Nave cu numărul OMI:

 

 

 

 

(a)

Chol Ryong (Ryong Gun Bong)

8606173

 

 

2.3.2016

 

(b)

Chong Bong (Greenlight) (Blue Nouvelle)

8909575

 

 

2.3.2016

 

(c)

Chong Rim 2

8916293

 

 

2.3.2016

 

(d)

Dawnlight

9110236

 

 

2.3.2016

 

(e)

Ever Bright 88 (J Star)

8914934

 

 

2.3.2016

 

(f)

Gold Star 3 (benevolence)

8405402

 

 

2.3.2016

 

(g)

Hoe Ryong

9041552

 

 

2.3.2016

 

(h)

Hu Chang (O Un Chong Nyon)

8330815

 

 

2.3.2016

 

(i)

Hui Chon (Hwang Gum San 2)

8405270

 

 

2.3.2016

 

(j)

Ji Hye San (Hyok Sin 2)

8018900

 

 

2.3.2016

 

(k)

Kang Gye (Pi Ryu Gang)

8829593

 

 

2.3.2016

 

(l)

Mi Rim

8713471

 

 

2.3.2016

 

(m)

Mi Rim 2

9361407

 

 

2.3.2016

 

(n)

O Rang (Po Thong Gang)

8829555

 

 

2.3.2016

 

(o)

Orion Star (Richocean)

9333589

 

 

2.3.2016

 

(p)

Ra Nam 2

8625545

 

 

2.3.2016

 

(q)

RaNam 3

9314650

 

 

2.3.2016

 

(r)

Ryo Myong

8987333

 

 

2.3.2016

 

(s)

Ryong Rim (Jon Jin 2)

8018912