ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 139

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 59
26 mai 2016


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/799 al Comisiei din 18 martie 2016 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 165/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a cerințelor pentru construirea, testarea, instalarea, operarea și repararea tahografelor și a componentelor acestora ( 1 )

1

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

26.5.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 139/1


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/799 AL COMISIEI

din 18 martie 2016

de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 165/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a cerințelor pentru construirea, testarea, instalarea, operarea și repararea tahografelor și a componentelor acestora

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 165/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 februarie 2014 privind tahografele în transportul rutier (1), în special articolul 11 și articolul 12 alineatul (7),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 165/2014 a introdus tahografele digitale de a doua generație, numite tahografe inteligente, care includ o legătură cu sistemul global de navigație prin satelit (GNSS), un echipament de comunicare în scopul detectării timpurii la distanță și o interfață cu sistemele de transport inteligente. Ar trebui să fie stabilite specificațiile pentru cerințele tehnice privind construcția tahografelor inteligente.

(2)

Echipamentul de detectare timpurie la distanță introdus prin articolul 9 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014 ar trebui să transmită unui agent de control în trafic datele din tahograful digital și informațiile referitoare la masele și la masa pe axe ale vehiculului complet (autotractor și remorci sau semiremorci), în conformitate cu Directiva 96/53/CE a Parlamentului European și a Consiliului (2). Aceasta ar trebui să permită un control eficace și rapid al vehiculelor de către autoritățile de control, cu mai puține dispozitive electronice în cabina vehiculului.

(3)

În conformitate cu Directiva 96/53/CE, echipamentul de detectare timpurie la distanță ar trebui să utilizeze standardele CEN DSRC (3) menționate în directiva respectivă, în banda de frecvențe de la 5 795 la 5 805 MHz. Deoarece această bandă de frecvențe este utilizată și pentru taxarea rutieră electronică, pentru a evita interferențele dintre aplicațiile de taxare rutieră și cele de control, agenții de control ar trebui să nu utilizeze echipamentul de detectare timpurie la o stație de taxare rutieră.

(4)

Odată cu tahograful inteligent, ar trebui introduse noi mecanisme de securitate pentru menținerea nivelului de securitate al tahografului digital, pentru a aborda aspectele vulnerabile actuale în materie de securitate. Unul dintre aceste aspecte vulnerabile este absența datelor de expirare a certificatelor digitale. Pentru a asigura conformitatea cu cele mai bune practici în materie de securitate, se recomandă evitarea utilizării certificatelor digitale fără date de expirare. Perioada de valabilitate în condiții normale de funcționare a unităților montate pe vehicule ar trebui să fie de 15 ani de la data eliberării certificatelor digitale pentru unitățile montate pe vehicul. Unitățile montate pe vehicule ar trebui să fie înlocuite după expirarea perioadei de valabilitate menționate.

(5)

Furnizarea de informații de poziționare securizate și fiabile reprezintă un element esențial al funcționării eficace a tahografelor inteligente. Prin urmare, este oportun să se asigure compatibilitatea acestora cu serviciile cu valoare adăugată furnizate de programul Galileo, astfel cum este prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 1285/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (4), în scopul îmbunătățirii securității tahografului inteligent.

(6)

În conformitate cu articolul 8 alineatul (1), articolul 9 alineatul (1) și articolul 10 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014, mecanismele de securitate introduse de regulamentul menționat ar trebui să se aplice la 36 de luni de la data intrării în vigoare a actelor de punere în aplicare necesare, pentru a permite producătorilor să dezvolte noua generație de tahografe inteligente și să obțină certificatele de omologare de tip aferente de la autoritățile competente.

(7)

În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 165/2014, vehiculele înmatriculate pentru prima dată într-un stat membru la 36 de luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament al Comisiei ar trebui să fie echipate cu un tahograf inteligent care respectă cerințele prezentului regulament al Comisiei. În orice caz, toate vehiculele care circulă într-un stat membru diferit de statul lor membru de înmatriculare ar trebui să fie echipate cu un tahograf inteligent conform la 15 ani de la data aplicării acestor cerințe.

(8)

Regulamentul (CE) nr. 68/2009 al Comisiei (5) a permis, în cursul unei perioade de tranziție care expiră la 31 decembrie 2013, utilizarea unui adaptor pentru a face posibilă instalarea tahografelor în vehiculele de tip M1 și N1. Din cauza dificultăților tehnice legate de găsirea unei alternative la utilizarea unui adaptor, experții din industria automobilelor și din industria tahografelor, împreună cu Comisia, au concluzionat că nu există o soluție alternativă la adaptor care să nu presupună costuri ridicate pentru industrie, disproporționate față de dimensiunea pieței. Prin urmare, utilizarea unui adaptor în cazul vehiculelor de tip M1 și N1 ar trebui să fie permisă pe o perioadă nedeterminată.

(9)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului menționat la articolul 42 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect și domeniu de aplicare

(1)   Prezentul regulament stabilește dispozițiile necesare pentru aplicarea uniformă a următoarelor aspecte referitoare la tahografe:

(a)

înregistrarea poziției vehiculului în anumite puncte în timpul zilei de lucru a conducătorului auto;

(b)

detectarea timpurie la distanță a posibilelor manipulări sau utilizări abuzive ale tahografelor inteligente;

(c)

interfața cu sistemele de transport inteligente;

(d)

cerințele administrative și tehnice pentru procedurile de omologare de tip a tahografelor, inclusiv a mecanismelor de securitate.

(2)   Construirea, testarea, instalarea, inspectarea, operarea și repararea tahografelor inteligente și a componentelor acestora trebuie să respecte cerințele tehnice stabilite în anexa 1C la prezentul regulament.

(3)   Celelalte tahografe, în afara tahografelor inteligente, trebuie să respecte în continuare, în ceea ce privește construirea, testarea, instalarea, inspectarea, operarea și repararea, cerințele din anexa 1 sau din anexa 1B la Regulamentul (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului (6), după caz.

(4)   În temeiul articolului 10d din Directiva 96/53/CE, echipamentul de detectare timpurie la distanță trebuie să transmită, de asemenea, datele referitoare la greutate furnizate de un sistem intern de cântărire la bord, în scopul detectării timpurii a fraudelor.

Articolul 2

Definiții

În scopul prezentului regulament, se aplică definițiile prevăzute la articolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 165/2014.

În plus, se aplică următoarele definiții:

1.

„tahograf digital” sau „tahograf de primă generație” înseamnă un tahograf digital care nu este un tahograf inteligent;

2.

„echipament GNSS extern” înseamnă un echipament care conține receptorul GNSS atunci când unitatea montată pe vehicul nu este o unitate compactă, precum și alte componente necesare pentru protecția comunicării datelor de poziționare către restul unității montate pe vehicul;

3.

„dosar informativ” înseamnă dosarul complet, în format electronic sau pe hârtie, care conține toate informațiile furnizate de producător sau de agentul său autorității de omologare de tip în scopul omologării de tip a unui tahograf sau a unei componente a acestuia, inclusiv certificatele menționate la articolul 12 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014, rezultatele testelor definite în anexa 1C la prezentul regulament, precum și schițe, fotografii și alte documente relevante;

4.

„dosar de omologare” înseamnă dosarul informativ, în format electronic sau pe hârtie, însoțit de orice alte documente adăugate de autoritatea de omologare de tip la dosarul informativ în cursul exercitării funcțiilor sale, inclusiv, la sfârșitul procesului de omologare de tip, certificatul de omologare CE de tip a tahografului sau a unei componente a acestuia;

5.

„opisul dosarului de omologare” înseamnă documentul care enumeră conținutul numerotat al dosarului de omologare, care identifică toate părțile relevante din acest dosar. Formatul acestui document evidențiază etapele succesive ale procesului de omologare CE de tip și include datele de revizuire și de actualizare a dosarului respectiv;

6.

„echipament de detectare timpurie la distanță” înseamnă aparatura unității montate pe vehicul care este folosită pentru efectuarea de controale selective în trafic;

7.

„tahograf inteligent” sau „tahograf de a doua generație” înseamnă un tahograf digital care este în conformitate cu articolele 8, 9 și 10 din Regulamentul (UE) nr. 165/2014, precum și cu anexa 1C la prezentul regulament;

8.

„componentă a tahografului” sau „componentă” înseamnă oricare dintre următoarele elemente: unitatea montată pe vehicul, senzorul de mișcare, cardul de tahograf, foaia de înregistrare, echipamentul GNSS extern și echipamentul de detectare timpurie la distanță;

9.

„autoritate de omologare de tip” înseamnă autoritatea unui stat membru care are competența de a efectua omologarea de tip a tahografului sau a componentelor sale și de a desfășura procesul de autorizare, precum și de a elibera și, dacă este cazul, de a retrage certificatele de omologare de tip, care acționează ca punct de contact cu autoritățile de omologare de tip ale altor state membre și care garantează că producătorii își îndeplinesc obligațiile în ceea ce privește conformitatea cu cerințele prezentului regulament.

Articolul 3

Servicii bazate pe localizare

(1)   Producătorii trebuie să se asigure că tahografele inteligente sunt compatibile cu serviciile de poziționare furnizate de sistemele Galileo și Serviciul european geostaționar mixt de navigare (EGNOS).

(2)   Pe lângă sistemele menționate la alineatul (1), producătorii pot alege, de asemenea, să asigure compatibilitatea cu alte sisteme de navigație prin satelit.

Articolul 4

Procedura de omologare de tip a unui tahograf și a componentelor tahografului

(1)   Un producător sau agentul său trebuie să depună o cerere pentru omologarea de tip a unui tahograf, a oricăreia dintre componentele acestuia sau a oricărui grup de componente, la autoritățile de omologare de tip desemnate de fiecare stat membru. Cererea constă într-un dosar informativ care conține informațiile referitoare la fiecare dintre componentele vizate, inclusiv, acolo unde este cazul, certificatele de omologare de tip ale celorlalte componente necesare pentru a completa tahograful, precum și orice alte documente relevante.

(2)   Un stat membru acordă omologarea de tip pentru orice tahograf, componentă sau grup de componente care respectă cerințele administrative și tehnice menționate la articolul 1 alineatul (2) sau (3), după caz. În acest caz, autoritatea de omologare de tip eliberează solicitantului un certificat de omologare de tip care respectă modelul stabilit în anexa II la prezentul regulament.

(3)   Autoritatea de omologare de tip poate solicita producătorului sau agentului acestuia să furnizeze orice informații suplimentare.

(4)   Producătorul sau agentul său pune la dispoziția autorităților de omologare de tip, precum și a entităților responsabile cu eliberarea certificatelor menționate la articolul 12 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014, numărul de tahografe sau de componente de tahograf care este necesar pentru a permite ca procedura de omologare de tip să se desfășoare în mod satisfăcător.

(5)   În cazul în care producătorul sau agentul său dorește să obțină o omologare de tip a anumitor componente sau grupuri de componente ale unui tahograf, acesta furnizează autorităților de omologare de tip celelalte componente deja omologate de tip, precum și alte piese necesare pentru construirea tahografului complet, pentru a permite autorităților respective să efectueze testele necesare.

Articolul 5

Modificarea omologărilor de tip

(1)   Producătorul sau agentul său informează fără întârziere autoritățile de omologare de tip care au acordat omologarea de tip inițială, în legătură cu orice modificare a software-ului sau a hardware-ului tahografului sau a naturii materialelor utilizate la fabricarea acestuia care sunt înregistrate în dosarul de omologare, și depune o cerere de modificare a omologării de tip.

(2)   Autoritățile de omologare de tip pot revizui sau extinde o omologare de tip existentă, sau pot acorda o nouă omologare de tip în funcție de natura și de caracteristicile modificărilor.

În cazul în care autoritatea de omologare de tip consideră că modificările software-ului, ale hardware-ului tahografului sau ale naturii materialelor utilizate la fabricarea acestuia sunt minore, are loc o „revizuire”. În astfel de cazuri, autoritatea de omologare de tip eliberează documentele revizuite din dosarul de omologare, indicând natura modificărilor realizate și data aprobării lor. O versiune actualizată a dosarului de omologare într-o formă consolidată, însoțită de o descriere detaliată a modificărilor aduse, este suficientă pentru a îndeplini această cerință.

În cazul în care autoritatea de omologare de tip consideră că modificările software-ului, ale hardware-ului tahografului sau ale naturii materialelor utilizate la fabricarea acestuia sunt substanțiale, are loc o „extindere”. În astfel de cazuri, autoritatea de omologare de tip poate solicita să se efectueze noi teste și informează în mod corespunzător producătorul sau agentul acestuia. Dacă aceste teste sunt satisfăcătoare, autoritatea de omologare de tip eliberează un certificat de omologare de tip ce conține un număr care se referă la extinderea acordată. Certificatul de omologare de tip precizează motivul extinderii și data eliberării.

(3)   În opisul dosarului de omologare se indică data celei mai recente extinderi sau revizuiri a omologării de tip sau data celei mai recente consolidări a versiunii actualizate a omologării de tip.

(4)   Este necesară o nouă omologare de tip atunci când modificările aduse tahografului omologat de tip sau componentelor sale omologate de tip ar conduce la eliberarea unui nou certificat de securitate sau a unui nou certificat de interoperabilitate.

Articolul 6

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 2 martie 2016.

Cu toate acestea, anexele se aplică de la 2 martie 2019, cu excepția apendicelui 16, care se aplică de la 2 martie 2016.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 martie 2016.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 60, 28.2.2014, p. 1.

(2)  Directiva 96/53/CE a Consiliului din 25 iulie 1996 de stabilire, pentru anumite vehicule rutiere care circulă în interiorul Comunității, a dimensiunilor maxime autorizate în traficul național și internațional și a greutății maxime autorizate în traficul internațional (JO L 235, 17.9.1996, p. 59).

(3)  Standardele privind comunicațiile specializate cu rază scurtă de acțiune (Dedicated Short Range Communications) ale Comitetului European de Standardizare (CEN) EN 12253, EN 12795, EN 12834, EN 13372 și ISO 14906.

(4)  Regulamentul (UE) nr. 1285/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind punerea în aplicare și exploatarea sistemelor europene de radionavigație prin satelit și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 876/2002 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 683/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 1).

(5)  Regulamentul (CE) nr. 68/2009 al Comisiei din 23 ianuarie 2009 de adaptare pentru a noua oară la progresul tehnic a Regulamentului (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului privind aparatura de înregistrare în transportul rutier (JO L 21, 24.1.2009, p. 3).

(6)  Regulamentul (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului din 20 decembrie 1985 privind aparatura de înregistrare în transportul rutier (JO L 370, 31.12.1985, p. 8).


ANEXA I C

Cerințe privind construcția, testarea, instalarea și inspecția

INTRODUCERE 12

1.

DEFINIȚII 13

2.

CARACTERISTICI ȘI FUNCȚII GENERALE ALE APARATURII DE ÎNREGISTRARE 19

2.1

Caracteristici generale 19

2.2

Funcții 20

2.3

Moduri de funcționare 21

2.4

Securitate 22

3.

CERINȚE DE CONSTRUCȚIE ȘI DE FUNCȚIONARE APLICABILE APARATURII DE ÎNREGISTRARE 22

3.1

Monitorizarea introducerii și retragerii cardurilor 22

3.2

Măsurarea vitezei, a poziției și a distanței 23

3.2.1

Măsurarea distanței parcurse 23

3.2.2

Măsurarea vitezei 23

3.2.3

Măsurarea poziției 24

3.3

Măsurarea timpului 24

3.4

Monitorizarea activităților conducătorului auto 24

3.5

Monitorizarea regimului de conducere 25

3.6

Înregistrări realizate de conducătorii auto 25

3.6.1

Înregistrarea locurilor în care încep și/sau se încheie zilele de lucru 25

3.6.2

Introducerea manuală a activităților conducătorului auto și acordul conducătorului auto pentru interfața ITS 25

3.6.3

Înregistrarea condițiilor specifice 27

3.7

Gestionarea blocărilor efectuate de societate 27

3.8

Monitorizarea activităților de control 28

3.9

Detectarea evenimentelor și/sau a anomaliilor 28

3.9.1

Evenimentul „Introducerea unui card nevalabil” 28

3.9.2

Evenimentul „Conflict de carduri” 28

3.9.3

Evenimentul „Suprapunere a timpului” 28

3.9.4

Evenimentul „Conducere fără un card adecvat” 29

3.9.5

Evenimentul „Introducerea cardului în timpul conducerii” 29

3.9.6

Evenimentul „Încheierea incorectă a ultimei sesiuni” 29

3.9.7

Evenimentul „Depășirea limitei de viteză” 29

3.9.8

Evenimentul „Întreruperea alimentării cu energie electrică” 29

3.9.9

Evenimentul „Eroare de comunicare cu echipamentul de comunicare la distanță” 29

3.9.10

Evenimentul „Absența informațiilor de poziționare de la receptorul GNSS” 29

3.9.11

Evenimentul „Eroare de comunicare cu echipamentul GNSS extern” 30

3.9.12

Evenimentul „Eroare privind datele de la senzorul de mișcare” 30

3.9.13

Evenimentul „Conflict privind deplasarea vehiculului” 30

3.9.14

Evenimentul „Tentativă de încălcare a securității” 30

3.9.15

Evenimentul „Conflict oră” 30

3.9.16

Anomalia „Card” 30

3.9.17

Anomalia „Aparatura de înregistrare” 30

3.10

Teste integrate și autoteste 31

3.11

Citirea din memoria de date 31

3.12

Înregistrarea și stocarea în memoria de date 31

3.12.1

Date de identificare a aparaturii 32

3.12.1.1

Date de identificare a unității montate pe vehicul 32

3.12.1.2

Date de identificare a senzorului de mișcare 32

3.12.1.3

Date de identificare a sistemului global de navigație prin satelit 33

3.12.2

Chei și certificate 33

3.12.3

Date privind introducerea și retragerea cardului de conducător auto sau ale cardului de atelier 33

3.12.4

Date privind activitatea conducătorului auto 34

3.12.5

Locuri și poziții în care încep și se încheie zilele de lucru și/sau în care se atinge timpul de conducere continuă de 3 ore 34

3.12.6

Date privind odometrul 35

3.12.7

Date privind viteza detaliată 35

3.12.8

Date privind evenimentele 35

3.12.9

Date privind anomaliile 37

3.12.10

Date privind etalonarea 38

3.12.11

Date privind reglarea orei 39

3.12.12

Date privind activitățile de control 39

3.12.13

Date privind blocările efectuate de societate 39

3.12.14

Date privind activitățile de descărcare 39

3.12.15

Date privind condițiile specifice 40

3.12.16

Date privind cardul de tahograf 40

3.13

Citirea de pe cardurile de tahograf 40

3.14

Înregistrarea și stocarea pe cardurile de tahograf 40

3.14.1

Înregistrarea și stocarea pe cardurile de tahograf de primă generație; 40

3.14.2

Înregistrarea și stocarea pe cardurile de tahograf de a doua generație 41

3.15

Afișare 41

3.15.1

Afișaj implicit 42

3.15.2

Afișaj de avertizare 43

3.15.3

Accesul la meniu 43

3.15.4

Alte afișaje 43

3.16

Imprimare 43

3.17

Avertismente 44

3.18

Descărcarea datelor pe suporturi externe 45

3.19

Comunicare la distanță pentru controalele selective în trafic 45

3.20

Date de ieșire transmise unor dispozitive externe suplimentare 46

3.21

Etalonare 47

3.22

Verificarea etalonării în trafic 47

3.23

Reglarea orei 48

3.24

Caracteristici de performanță 48

3.25

Materiale 48

3.26

Inscripții 49

4.

CERINȚE FUNCȚIONALE ȘI DE CONSTRUCȚIE PENTRU CARDURILE DE TAHOGRAF 49

4.1

Date vizibile 49

4.2

Securitate 52

4.3

Standarde 53

4.4

Specificații de mediu și electrice 53

4.5

Stocarea datelor 53

4.5.1

Fișierele elementare pentru identificare și pentru gestionarea cardului 54

4.5.2

Identificarea cardurilor cu circuite integrate (IC) 54

4.5.2.1

Identificarea cipului 54

4.5.2.2

DIR (prezent numai pe cardurile de tahograf de a doua generație) 54

4.5.2.3

Informații RLR (în anumite condiții, prezente numai pe cardurile de tahograf de a doua generație) 54

4.5.2.4

Informații privind lungimea extinsă (în anumite condiții, prezente numai pe cardurile de tahograf de a doua generație) 55

4.5.3

Cardul de conducător auto 55

4.5.3.1

Aplicație pentru tahograf (accesibilă pentru unitățile montate pe vehicul de prima și a doua generație) 55

4.5.3.1.1

Identificarea aplicației 55

4.5.3.1.2

Chei și certificate 55

4.5.3.1.3

Identificarea cardului 55

4.5.3.1.4

Identificarea titularului cardului 55

4.5.3.1.5

Descărcarea informațiilor de pe card 55

4.5.3.1.6

Informații privind permisul de conducere 55

4.5.3.1.7

Date privind evenimentele 56

4.5.3.1.8

Date privind anomaliile 56

4.5.3.1.9

Date privind activitatea conducătorului auto 57

4.5.3.1.10

Date privind vehiculele utilizate 57

4.5.3.1.11

Locurile în care încep și/sau se încheie zilele de lucru 58

4.5.3.1.12

Date privind sesiunile de utilizare a cardului 58

4.5.3.1.13

Date privind activitățile de control 58

4.5.3.1.14

Date privind condițiile specifice 58

4.5.3.2

Aplicație pentru tahograf de a 2-a generație (inaccesibilă unităților montate pe vehicul de primă generație) 59

4.5.3.2.1

Identificarea aplicației 59

4.5.3.2.2

Chei și certificate 59

4.5.3.2.3

Identificarea cardului 59

4.5.3.2.4

Identificarea titularului cardului 59

4.5.3.2.5

Descărcarea informațiilor de pe card 59

4.5.3.2.6

Informații privind permisul de conducere 59

4.5.3.2.7

Date privind evenimentele 59

4.5.3.2.8

Date privind anomaliile 60

4.5.3.2.9

Date privind activitatea conducătorului auto 61

4.5.3.2.10

Date privind vehiculele folosite 61

4.5.3.2.11

Locurile și pozițiile în care încep și/sau se încheie zilele de lucru 62

4.5.3.2.12

Date privind sesiunile de utilizare a cardului 62

4.5.3.2.13

Date privind activitățile de control 62

4.5.3.2.14

Date privind condițiile specifice 63

4.5.3.2.15

Date privind unitățile montate pe vehicul utilizate 63

4.5.3.2.16

Date privind locurile în care se încheie o perioadă de conducere continuă de trei ore 63

4.5.4

Cardul de atelier 63

4.5.4.1

Aplicație pentru tahograf (accesibilă pentru unitățile montate pe vehicul de prima și a doua generație) 63

4.5.4.1.1

Identificarea aplicației 63

4.5.4.1.2

Chei și certificate 63

4.5.4.1.3

Identificarea cardului 64

4.5.4.1.4

Identificarea titularului cardului 64

4.5.4.1.5

Descărcarea informațiilor de pe card 64

4.5.4.1.6

Date privind etalonarea și reglarea orei 64

4.5.4.1.7

Date privind evenimentele și anomaliile 65

4.5.4.1.8

Date privind activitatea conducătorului auto 65

4.5.4.1.9

Date privind vehiculele utilizate 65

4.5.4.1.10

Date privind începutul și/sau sfârșitul zilelor de lucru 65

4.5.4.1.11

Date privind sesiunile de utilizare a cardului 65

4.5.4.1.12

Date privind activitățile de control 65

4.5.4.1.13

Date privind condițiile specifice 65

4.5.4.2

Aplicația pentru tahograf de a 2-a generație (inaccesibilă unităților montate pe vehicul de primă generație) 65

4.5.4.2.1

Identificarea aplicației 65

4.5.4.2.2

Chei și certificate 66

4.5.4.2.3

Identificarea cardului 66

4.5.4.2.4

Identificarea titularului cardului 66

4.5.4.2.5

Descărcarea informațiilor de pe card 66

4.5.4.2.6

Date privind etalonarea și reglarea orei 66

4.5.4.2.7

Date privind evenimentele și anomaliile 67

4.5.4.2.8

Date privind activitatea conducătorului auto 67

4.5.4.2.9

Date privind vehiculele utilizate 67

4.5.4.2.10

Date privind începutul și/sau sfârșitul zilelor de lucru 67

4.5.4.2.11

Date privind sesiunile de utilizare a cardului 67

4.5.4.2.12

Date privind activitățile de control 67

4.5.4.2.13

Date privind unitățile montate pe vehicul utilizate 67

4.5.4.2.14

Date privind locurile în care se încheie o perioadă de conducere continuă de trei ore 68

4.5.4.2.15

Date privind condițiile specifice 68

4.5.5

Cardul de control 68

4.5.5.1

Aplicație pentru tahograf (accesibilă pentru unitățile montate pe vehicul de prima și a doua generație) 68

4.5.5.1.1

Identificarea aplicației 68

4.5.5.1.2

Chei și certificate 68

4.5.5.1.3

Identificarea cardului 68

4.5.5.1.4

Identificarea titularului cardului 68

4.5.5.1.5

Date privind activitățile de control 69

4.5.5.2

Aplicația pentru tahograf G2 (inaccesibilă unităților montate pe vehicul de primă generație) 69

4.5.5.2.1

Identificarea aplicației 69

4.5.5.2.2

Chei și certificate 69

4.5.5.2.3

Identificarea cardului 69

4.5.5.2.4

Identificarea titularului cardului 69

4.5.5.2.5

Date privind activitățile de control 70

4.5.6

Card de societate 70

4.5.6.1

Aplicație pentru tahograf (accesibilă pentru unitățile montate pe vehicul de prima și a doua generație) 70

4.5.6.1.1

Identificarea aplicației 70

4.5.6.1.2

Chei și certificate 70

4.5.6.1.3

Identificarea cardului 70

4.5.6.1.4

Identificarea titularului cardului 70

4.5.6.1.5

Date privind activitatea societății 70

4.5.6.2

Aplicația pentru tahograf G2 (inaccesibilă unităților montate pe vehicul de primă generație) 71

4.5.6.2.1

Identificarea aplicației 71

4.5.6.2.2

Chei și certificate 71

4.5.6.2.3

Identificarea cardului 71

4.5.6.2.4

Identificarea titularului cardului 71

4.5.6.2.5

Date privind activitatea societății 71

5.

INSTALAREA APARATURII DE ÎNREGISTRARE 72

5.1

Instalare 72

5.2

Plăcuța de instalare 73

5.3

Sigilarea 74

6.

CONTROALE, INSPECȚII ȘI REPARAȚII 74

6.1

Aprobarea montatorilor, a atelierelor și a producătorilor de vehicule 74

6.2

Verificarea instrumentelor noi și a celor reparate 75

6.3

Inspecția instalației 75

6.4

Inspecții periodice 75

6.5

Măsurarea erorilor 76

6.6

Reparații 76

7.

EMITEREA CARDURILOR 76

8.

OMOLOGAREA DE TIP A APARATURII DE ÎNREGISTRARE ȘI A CARDURILOR DE TAHOGRAF 77

8.1

Generalități 77

8.2

Certificatul de securitate 78

8.3

Certificatul de funcționare 78

8.4

Certificatul de interoperabilitate 78

8.5

Certificatul de omologare de tip 79

8.6

Procedură extraordinară: primele certificate de interoperabilitate pentru aparatura de înregistrare și cardurile de tahograf de a 2-a generație 80

INTRODUCERE

Sistemul tahografic digital de primă generație este în vigoare de la 1 mai 2006. Acesta poate fi utilizat până la finalul ciclului său de viață pentru transportul intern. În schimb, pentru transportul internațional, după 15 ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament al Comisiei, toate vehiculele trebuie să fie echipate cu un tahograf inteligent conform de a doua generație, introdus prin prezentul regulament.

Prezenta anexă conține cerințe privind aparatura de înregistrare și cardurile de tahograf de a doua generație. Începând de la data introducerii, se instalează aparatura de înregistrare de a doua generație pe vehiculele înmatriculate pentru prima dată și se emit carduri de tahograf de a doua generație.

Pentru a favoriza o introducere fără probleme a sistemului tahografic de a doua generație,

cardurile de tahograf de a doua generație trebuie concepute astfel încât să poată fi utilizate și în unitățile montate pe vehicule de primă generație;

nu este obligatorie înlocuirea cardurilor de tahograf de primă generație valabile la data introducerii.

Acest lucru le va permite conducătorilor auto să își păstreze cardul unic de conducător auto și să îl folosească pentru ambele sisteme.

Cu toate acestea, aparatura de înregistrare de a doua generație se etalonează numai utilizând carduri de atelier de a doua generație.

Prezenta anexă conține toate cerințele referitoare la interoperabilitatea dintre sistemele tahografice de prima și de a doua generație.

Apendicele 15 conține detalii suplimentare privind modul de gestionare a coexistenței celor două sisteme.

Lista apendicelor

Apendicele 1:

DICȚIONAR DE DATE

Apendicele 2:

SPECIFICAȚIE PRIVIND CARDURILE DE TAHOGRAF

Apendicele 3:

PICTOGRAME

Apendicele 4:

DOCUMENTE IMPRIMATE

Apendicele 5:

AFIȘAJUL

Apendicele 6:

CONECTOR FRONTAL PENTRU ETALONARE ȘI DESCĂRCARE

Apendicele 7:

PROTOCOALE DE DESCĂRCARE A DATELOR

Apendicele 8:

PROTOCOL DE ETALONARE

Apendicele 9:

OMOLOGAREA DE TIP ȘI LISTA TESTELOR MINIME OBLIGATORII

Apendicele 10:

CERINȚE DE SECURITATE

Apendicele 11:

MECANISME DE SECURITATE COMUNE

Apendicele 12:

POZIȚIONAREA BAZATĂ PE SISTEMUL GLOBAL DE NAVIGAȚIE PRIN SATELIT (GNSS)

Apendicele 13:

INTERFAȚA ITS

Apendicele 14:

FUNCȚIA DE COMUNICARE LA DISTANȚĂ

Apendicele 15:

MIGRAȚIE: GESTIONAREA COEXISTENȚEI MAI MULTOR GENERAȚII DE ECHIPAMENTE

Apendicele 16:

ADAPTOR PENTRU VEHICULELE DIN CATEGORIILE M1 ȘI N1

1.   DEFINIȚII

În prezenta anexă:

(a)

„activare” înseamnă:

etapa în care tahograful devine complet operațional și asigură toate funcțiile, inclusiv funcțiile de securitate, prin utilizarea unui card de atelier;

(b)

„autentificare” înseamnă:

o funcție destinată stabilirii și verificării unei identități declarate;

(c)

„autenticitate” înseamnă:

faptul că informațiile provin de la o sursă a cărei identitate poate fi verificată;

(d)

„test integrat (BIT)” înseamnă:

un test executat la comandă, declanșat de operator sau de dispozitive externe;

(e)

„zi calendaristică” înseamnă:

o zi cuprinsă între ora 00.00 și ora 24.00. Toate zilele calendaristice se raportează la ora UTC (ora universală coordonată);

(f)

„etalonarea” unui tahograf inteligent înseamnă:

actualizarea sau confirmarea parametrilor vehiculului care urmează să fie stocați în memoria de date. Parametrii vehiculului includ identificarea vehiculului (VIN, VRN și statul membru de înmatriculare) și caracteristicile vehiculului [w, k, l, dimensiunea pneurilor, reglajele limitatorului de viteză (dacă este cazul), ora UTC din momentul respectiv, valoarea înregistrată de odometru în momentul respectiv]; în cursul etalonării unei aparaturi de înregistrare, tipurile și identificatorii tuturor sigiliilor relevante de omologare de tip montate se stochează, de asemenea, în memoria de date;

orice actualizare sau confirmare exclusiv a orei UTC este considerată o reglare a orei și nu o etalonare, cu condiția ca aceasta să nu contravină cerinței 409;

pentru etalonarea unei aparaturi de înregistrare trebuie folosit un card de atelier;

(g)

„numărul cardului” înseamnă:

un cod format din 16 caractere alfanumerice, care reprezintă numărul unic de identificare al unui card de tahograf într-un stat membru. Numărul cardului conține un indice secvențial al cardului (dacă este cazul), un indice de înlocuire a cardului și un indice de reînnoire a cardului;

prin urmare, un card poate fi identificat exclusiv pe baza codului statului membru emitent și a numărului cardului;

(h)

„indice secvențial al cardului” înseamnă:

al 14-lea caracter alfanumeric din numărul unui card, folosit pentru a deosebi diferitele carduri emise unei societăți, unui atelier sau unei autorități de control care au dreptul de a li se emite mai multe carduri de tahograf. Societatea, atelierul sau autoritatea de control sunt identificate în mod unic pe baza primelor 13 caractere ale numărului cardului;

(i)

„indice de reînnoire a cardului” înseamnă:

al 16-lea caracter alfanumeric din numărul unui card, care este incrementat la fiecare reînnoire a cardului de tahograf;

(j)

„indice de înlocuire a cardului” înseamnă:

al 15-lea caracter alfanumeric din numărul unui card, care este incrementat la fiecare înlocuire a cardului de tahograf;

(k)

„coeficient caracteristic al vehiculului” înseamnă:

caracteristica numerică ce indică valoarea semnalului de ieșire emis de acel element al vehiculului care face legătura dintre acesta și aparatura de înregistrare (axul sau cilindrul de ieșire al cutiei de viteze), în timp ce vehiculul parcurge o distanță de un kilometru măsurată în condiții normale de testare, astfel cum sunt definite la cerința 414. Coeficientul caracteristic este exprimat în impulsuri pe kilometru (w = … imp/km);

(l)

„card de societate” înseamnă:

un card de tahograf emis de autoritățile unui stat membru unei întreprinderi de transport obligată să utilizeze vehicule echipate cu un tahograf, care identifică întreprinderea de transport și permite afișarea, descărcarea și imprimarea datelor, stocate în tahograf, care au fost blocate de respectiva întreprindere de transport;

(m)

„constanta aparaturii de înregistrare” înseamnă:

caracteristica numerică reprezentând valoarea semnalului de intrare necesar pentru a indica și a înregistra o distanță de un kilometru parcursă; această constantă este exprimată în impulsuri pe kilometru (k = … imp/km);

(n)

„timpul de conducere continuă” este calculat de aparatura de înregistrare astfel (1):

timpul de conducere continuă se calculează ca fiind timpii de conducere acumulați la un moment dat de un anumit conducător auto după încheierea ultimei sale perioade de minimum 45 de minute de DISPONIBILITATE sau de PAUZĂ/ODIHNĂ sau NECUNOSCUTĂ (2) [este posibil ca această perioadă să fi fost împărțită în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (3)]. Pentru calculele care trebuie efectuate se iau în considerare, după cum este necesar, activitățile anterioare stocate pe cardul de conducător auto. În cazul în care conducătorul auto nu și-a introdus cardul, calculele necesare se bazează pe înregistrările din memoria de date pentru perioada în curs în care niciun card nu a fost introdus și legate de slotul relevant;

(o)

„card de control” înseamnă:

un card de tahograf emis de autoritățile unui stat membru autorității naționale de control competente, care identifică organismul de control și, opțional, agentul de control și care permite accesul la datele stocate în memoria de date sau pe cardul de conducător auto și, opțional, pe cardul de atelier în vederea citirii, a imprimării și/sau a descărcării acestora;

Acest card permite, de asemenea, accesul la funcția de verificare a etalonării în trafic și la datele din cititorul pentru comunicarea în scopul detectării timpurii la distanță.

(p)

„durata cumulată a pauzelor” este calculată de aparatura de înregistrare astfel (1):

durata cumulată a pauzelor care întrerup timpul de conducere se calculează ca fiind perioadele de DISPONIBILITATE sau de PAUZĂ/ODIHNĂ sau NECUNOSCUTE (2) de minimum 15 minute pentru un anumit conducător auto, acumulate după încheierea ultimei sale perioade de DISPONIBILITATE sau de PAUZĂ/ODIHNĂ sau NECUNOSCUTE (2) de minimum 45 de minute [este posibil ca această perioadă să fi fost împărțită în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 561/2006].

Pentru calculele care trebuie efectuate se iau în considerare, după cum este necesar, activitățile anterioare stocate pe cardul de conducător auto. Perioadele necunoscute cu durată negativă (începutul perioadei necunoscute > sfârșitul perioadei necunoscute) cauzate de suprapunerile de timp dintre două aparate de înregistrare diferite nu sunt luate în considerare la realizarea acestor calcule.

În cazul în care conducătorul auto nu și-a introdus cardul, calculele necesare se bazează pe înregistrările din memoria de date pentru perioada în curs în care niciun card nu a fost introdus și legate de slotul relevant;

(q)

„memorie de date” înseamnă:

un dispozitiv de stocare a datelor electronice încorporat în aparatura de înregistrare;

(r)

„semnătură digitală” înseamnă:

datele atașate unui bloc de date sau o transformare criptografică a acestuia, care permite destinatarului blocului de date să dovedească autenticitatea și integritatea respectivului bloc de date;

(s)

„descărcare” înseamnă:

copierea, împreună cu semnătura digitală, a unei părți sau a unui set complet de fișiere de date înregistrate în memoria de date a unității montate pe vehicul sau în memoria cardului de tahograf, cu condiția ca acest proces să nu modifice sau să șteargă eventuale date stocate;

Producătorii de unități montate pe vehicul pentru tahografele inteligente și producătorii de dispozitive proiectate și concepute pentru a descărca fișiere de date trebuie să ia toate măsurile rezonabile pentru a se asigura că descărcarea acestor date poate fi efectuată cu o întârziere minimă de către întreprinderile de transport sau de către conducătorii auto.

Descărcarea fișierului care conține viteza detaliată nu este necesară pentru stabilirea conformității cu Regulamentul (CE) nr. 561/2006, dar poate fi folosită, printre altele, în anchetarea unui accident.

(t)

„card de conducător auto” înseamnă:

un card de tahograf emis de autoritățile unui stat membru unui anumit conducător auto, care identifică conducătorul auto și permite stocarea datelor privind activitatea acestuia;

(u)

„circumferință efectivă a roților” înseamnă:

media distanțelor parcurse de fiecare dintre roțile care acționează vehiculul (roți motoare) în cursul unei rotații complete. Măsurarea acestor distanțe trebuie efectuată în condiții normale de testare, astfel cum sunt definite la cerința 414 și se exprimă în format „l = … mm”. Producătorii de vehicule pot înlocui măsurarea acestor distanțe cu un calcul teoretic care ia în considerare distribuirea masei pe axe atunci când vehiculul este neîncărcat și în stare normală de funcționare (4). Metodele pe care se bazează aceste calcule teoretice trebuie aprobate de o autoritate competentă a statului membru și pot fi utilizate numai înainte de activarea tahografului;

(v)

„eveniment” înseamnă:

o operațiune anormală detectată de tahograful inteligent care poate decurge dintr-o tentativă de fraudă;

(w)

„echipament GNSS extern” înseamnă:

un echipament care conține receptorul GNSS atunci când unitatea montată pe vehicul nu este o unitate individuală, precum și alte componente necesare pentru protecția comunicării datelor de poziționare către restul unității montate pe vehicul;

(x)

„anomalie” înseamnă:

o operațiune anormală detectată de tahograful inteligent care poate decurge dintr-un deranjament sau o defecțiune a aparaturii;

(y)

„receptor GNSS” înseamnă:

un dispozitiv electronic care recepționează și prelucrează digital semnale de la unul sau mai multe sisteme globale de navigație prin satelit (GNSS), pentru a furniza informații privind poziția, viteza și timpul;

(z)

„instalare” înseamnă:

montarea unui tahograf într-un vehicul;

(aa)

„interoperabilitate” înseamnă:

capacitatea sistemelor și a proceselor de lucru care se află la baza acestora de a face schimb de date și de informații;

(bb)

„interfață” înseamnă:

un dispozitiv între sisteme care asigură mijlocul prin care acestea se pot conecta și pot interacționa;

(cc)

„poziție” înseamnă:

coordonatele geografice ale vehiculului la un moment dat;

(dd)

„senzor de mișcare” înseamnă:

o parte a tahografului care furnizează un semnal reprezentând viteza vehiculului și/sau distanța parcursă;

(ee)

„card nevalabil” înseamnă:

un card pentru care s-a detectat o anomalie sau a cărui autentificare inițială a eșuat sau a cărui dată de început al valabilității nu a fost încă atinsă sau a cărui dată de expirare a fost depășită;

(ff)

„standard deschis” înseamnă:

un standard prevăzut într-un document cu specificațiile standardului, disponibil gratuit sau contra unei taxe nominale, care poate fi copiat, distribuit sau utilizat fără taxă sau contra unei taxe nominale;

(gg)

„în afara zonei de aplicare a reglementărilor” înseamnă:

cazurile în care utilizarea aparatului de înregistrare nu este necesară în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (CEE) nr. 561/2006;

(hh)

„depășirea limitei de viteză” înseamnă:

depășirea vitezei autorizate a vehiculului, definită ca orice perioadă de peste 60 de secunde pe parcursul căreia viteza măsurată a vehiculului depășește limita stabilită pentru limitatorul de viteză prevăzută în Directiva 92/6/CEE a Consiliului (5), astfel cum a fost modificată ultima dată;

(ii)

„inspecție periodică” înseamnă:

un set de operațiuni realizate pentru a verifica dacă tahograful funcționează corespunzător, dacă reglajele acestuia corespund parametrilor vehiculului și dacă nu sunt atașate dispozitive de manipulare la tahograf;

(jj)

„imprimantă” înseamnă:

o componentă a aparaturii de înregistrare cu ajutorul căreia se pot imprima datele stocate;

(kk)

„comunicare în scopul detectării timpurii la distanță” înseamnă:

comunicarea între echipamentul de comunicare în scopul detectării timpurii la distanță și cititorul pentru comunicarea în scopul detectării timpurii la distanță în timpul controalelor selective în trafic, cu scopul de a detecta la distanță eventualele cazuri de manipulare sau de utilizare abuzivă a aparaturii de înregistrare;

(ll)

„echipament de comunicare la distanță” înseamnă:

echipamentul din cadrul unității montate pe vehicul utilizat pentru efectuarea controalelor selective în trafic;

(mm)

„cititor pentru comunicarea în scopul detectării timpurii la distanță” înseamnă:

sistemul utilizat de agenții de control pentru controalele selective în trafic;

(nn)

„reînnoire” înseamnă:

emiterea unui nou card de tahograf la data expirării cardului existent sau dacă acesta nu funcționează corect și a fost returnat autorității emitente. Reînnoirea implică întotdeauna certitudinea că nu coexistă două carduri valabile;

(oo)

„reparație” înseamnă:

orice reparație efectuată la un senzor de mișcare sau la o unitate montată pe vehicul sau la un cablu, care impune deconectarea de la sursa de alimentare cu electricitate sau deconectarea de la alte componente ale tahografului sau deschiderea senzorului de mișcare sau a unității montate pe vehicul;

(pp)

„înlocuire a cardului” înseamnă:

emiterea unui card de tahograf care să înlocuiască un card existent care a fost declarat pierdut, furat sau care nu funcționează corespunzător și care nu a fost returnat autorității emitente. Înlocuirea implică întotdeauna riscul ca două carduri valabile să coexiste;

(qq)

„certificare a securității” înseamnă:

proces prin care un organism de certificare pe baza criteriilor comune certifică faptul că aparatura de înregistrare (sau o componentă) sau cardul de tahograf investigat îndeplinesc cerințele de securitate definite în profilurile de protecție aferente;

(rr)

„autotest” înseamnă:

teste efectuate în mod ciclic și automat de către aparatura de înregistrare pentru a detecta anomalii;

(ss)

„măsurarea timpului” înseamnă:

o înregistrare digitală permanentă a datei și orei UTC (timpul universal coordonat);

(tt)

„reglarea orei” înseamnă:

o reglare automată a orei curente la intervale periodice și cu o toleranță maximă de un minut, sau o reglare efectuată în timpul etalonării;

(uu)

„dimensiunea pneurilor” înseamnă:

desemnarea dimensiunilor pneurilor (de la roțile motoare externe) în conformitate cu Directiva 92/23/CEE a Consiliului (6), astfel cum a fost modificată ultima dată;

(vv)

„identificarea vehiculului” înseamnă:

numerele de identificare ale vehiculului: numărul de înmatriculare al vehiculului (VRN), care indică și statul membru de înmatriculare, și numărul de identificare al vehiculului (VIN) (7);

(ww)

„săptămână” înseamnă, în scopul calculelor efectuate de aparatura de înregistrare:

perioada cuprinsă între ziua de luni, ora 00.00 UTC și duminica următoare, ora 24.00 UTC;

(xx)

„card de atelier” înseamnă:

un card de tahograf emis de autoritățile unui stat membru personalului desemnat al unui producător de tahografe, montator, producător de vehicule sau atelier aprobat de statul membru respectiv, care identifică titularul cardului și permite testarea, etalonarea și activarea tahografelor și/sau descărcarea din acestea;

(yy)

„adaptor” înseamnă:

un dispozitiv care emite în permanență un semnal reprezentativ pentru viteza vehiculului și/sau distanța parcursă de acesta, altul decât cel utilizat pentru detectarea independentă a deplasărilor, și care este:

instalat și utilizat numai pe vehiculele de tip M1 și N1 (conform definițiilor din anexa II la Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului (8), astfel cum a fost modificată ultima dată) puse în funcțiune începând de la data de 1 mai 2006;

instalat acolo unde este imposibil din punct de vedere mecanic să se instaleze orice alt tip de senzor de mișcare existent care respectă, în rest, dispozițiile prezentei anexe și ale apendicelor 1-15 la aceasta;

instalat între unitatea montată pe vehicul și locul unde impulsurile de viteză/distanță sunt generate de senzori integrați sau de interfețe alternative;

din perspectiva unității montate pe vehicul, comportamentul adaptorului este același ca în situația în care la unitatea montată pe vehicul ar fi conectat un senzor de mișcare care respectă dispozițiile prezentei anexe și ale apendicelor 1-16 la aceasta;

utilizarea unui astfel de adaptor în vehiculele menționate mai sus permite instalarea și utilizarea corectă a unei unități montate pe vehicul care respectă toate cerințele prezentei anexe;

în cazul vehiculelor respective, tahograful inteligent include cabluri, un adaptor și o unitate montată pe vehicul;

(zz)

„integritatea datelor” înseamnă:

precizia și compatibilitatea datelor stocate, indicate prin absența oricărei modificări a datelor între două actualizări ale unei înregistrări de date. Integritatea implică faptul că datele constituie o copie fidelă a versiunii originale, de exemplu faptul că datele nu au fost deteriorate în cursul procesului de scriere pe sau de citire dintr-un card de tahograf sau dintr-un dispozitiv corespunzător sau în cursul transmisiei prin intermediul oricărui canal de comunicare;

(aaa)

„confidențialitatea datelor” înseamnă:

măsurile tehnice generale luate cu scopul de a asigura punerea corespunzătoare în aplicare a principiilor prevăzute în Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului (9), precum și a principiilor prevăzute în Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului (10);

(bbb)

„sistem tahografic inteligent” înseamnă:

aparatura de înregistrare, cardurile de tahograf și ansamblul tuturor echipamentelor cu interacțiune directă sau indirectă în cursul etapelor de construcție, instalare, utilizare, testare și control ale acestora, precum cardurile, cititorul pentru comunicarea la distanță și orice alte echipamente pentru descărcarea datelor, analizarea datelor, etalonare, generarea, gestionarea sau introducerea elementelor de securitate etc.;

(ccc)

„data introducerii” înseamnă:

36 de luni de la intrarea în vigoare a dispozițiilor detaliate menționate la articolul 11 din Regulamentul (UE) nr. 165/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (11).

Este data începând de la care vehiculele înmatriculate pentru prima dată:

trebuie să fie echipate cu un tahograf conectat la un serviciu de poziționare bazat pe un sistem de navigație prin satelit;

trebuie să poată comunica autorităților de control competente date pentru controalele selective în trafic, în timp ce vehiculul se află în mișcare;

și pot fi echipate cu interfețe standardizate care să permită utilizarea în modul operațional, de către un dispozitiv extern, a datelor înregistrate sau produse de tahografe;

(ddd)

„profil de protecție” înseamnă:

un document utilizat ca parte a procesului de certificare în conformitate cu criteriile comune, care definește, independent de punerea în aplicare, cerințele de securitate pentru garantarea protecției informațiilor;

(eee)

„precizia GNSS” înseamnă:

în contextul înregistrării poziției de către un sistem global de navigație prin satelit (GNSS) cu ajutorul tahografelor, înseamnă valoarea scăderii preciziei în plan orizontal (HDOP – Horizontal Dilution of Precision), calculată ca cea mai mică dintre valorile HDOP colectate de la sistemele GNSS disponibile.

2.   CARACTERISTICI ȘI FUNCȚII GENERALE ALE APARATURII DE ÎNREGISTRARE

2.1   Caracteristici generale

Scopul aparaturii de înregistrare este de a înregistra, a stoca, a afișa, a imprima și a genera date privind activitatea șoferului.

Orice vehicul dotat cu aparatură de înregistrare conformă cu dispozițiile prezentei anexe trebuie să fie echipat, de asemenea, cu un vitezometru și cu un odometru. Aceste funcții pot fi incluse în aparatura de înregistrare.

(1)

Aparatura de înregistrare include cabluri, un senzor de mișcare și o unitate montată pe vehicul.

(2)

Interfața dintre senzorii de mișcare și unitățile montate pe vehicul respectă cerințele specificate în apendicele 11.

(3)

Unitatea montată pe vehicul este conectată la sistemul (sistemele) global(e) de navigație prin satelit, în conformitate cu apendicele 12.

(4)

Unitatea montată pe vehicul comunică cu cititoarele pentru comunicarea în scopul detectării timpurii la distanță, în conformitate cu apendicele 14.

(5)

Unitatea montată pe vehicul poate include o interfață ITS, specificată în apendicele 13.

Aparatura de înregistrare poate fi conectată la alte echipamente prin intermediul unor interfețe suplimentare și/sau prin interfața ITS opțională.

(6)

Includerea în sau conectarea la aparatura de înregistrare a oricărei funcții, dispozitiv sau dispozitive, omologate sau de alt tip, nu trebuie să interfereze sau să fie susceptibilă de a interfera cu funcționarea corespunzătoare și sigură a aparaturii de înregistrare, nici să încalce sau să fie susceptibilă de a încălca dispozițiile prezentului regulament.

Utilizatorii aparaturii de înregistrare se identifică prin intermediul cardurilor de tahograf.

(7)

Aparatura de înregistrare oferă drepturi selective de acces la date și la funcții, pe baza tipului și/sau a identității utilizatorului.

Aparatura de înregistrare înregistrează și stochează date în memoria sa de date, în echipamentul de comunicare la distanță și pe cardurile de tahograf.

Acest lucru se face în conformitate cu Directiva 95/46/CE din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (12), cu Directiva 2002/58/CE din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (13) și cu articolul 7 din Regulamentul (UE) nr. 165/2014.

2.2   Funcții

(8)

Aparatura de înregistrare asigură următoarele funcții:

monitorizarea introducerilor și a retragerilor cardurilor;

măsurarea vitezei, a distanței și a poziției;

măsurarea timpului;

monitorizarea activităților conducătorului auto;

monitorizarea regimului de conducere;

introducerea manuală a datelor de către conducătorul auto;

înregistrarea locurilor în care încep și/sau se încheie zilele de lucru;

introducerea manuală a activităților conducătorului auto;

înregistrarea condițiilor specifice;

gestionarea blocărilor efectuate de societate;

monitorizarea activităților de control;

detectarea evenimentelor și/sau a anomaliilor;

testele integrate și autotestele;

citirea din memoria de date;

înregistrarea și stocarea în memoria de date;

citirea de pe cardurile de tahograf;

înregistrarea și stocarea pe cardurile de tahograf;

afișarea;

imprimarea;

avertizarea;

descărcarea de date pe suporturi externe;

comunicarea la distanță pentru controalele selective în trafic;

date de ieșire transmise unor echipamente suplimentare;

etalonarea;

verificarea etalonării în trafic;

reglarea orei.

2.3   Moduri de funcționare

(9)

Aparatura de înregistrare are patru moduri de operare:

modul operațional;

modul control;

modul etalonare;

modul societate.

(10)

Aparatura de înregistrare este comutată la următoarele moduri de funcționare pe baza cardurilor de tahograf valabile introduse în dispozitivele de interfață pentru card. Generația cardului de tahograf nu este relevantă pentru determinarea modului de funcționare, cu condiția să fie introdus un card valabil. Un card de atelier de primă generație este întotdeauna considerat nevalabil atunci când este introdus într-o unitate montată pe vehicul (VU) de a doua generație.

Mod de funcționare

Slot pentru cardul de conducător auto

Niciun card

Card de conducător auto

Card de control

Card de atelier

Card de societate

Slot pentru cardul copilotului

Niciun card

Operațional

Operațional

Control

Etalonare

Societate

Card de conducător auto

Operațional

Operațional

Control

Etalonare

Societate

Card de control

Control

Control

Control (*)

Operațional

Operațional

Card de atelier

Etalonare

Etalonare

Operațional

Etalonare (*)

Operațional

Card de societate

Societate

Societate

Operațional

Operațional

Societate (*)

(11)

Aparatura de înregistrare refuză cardurile nevalabile introduse, permițând în astfel de cazuri numai afișarea, imprimarea sau descărcarea datelor stocate pe cardurile expirate.

(12)

Toate funcțiile enumerate la punctul 2.2 sunt disponibile în orice mod de funcționare, cu următoarele excepții:

funcția de etalonare este accesibilă numai în modul etalonare;

funcția de verificare a etalonării în trafic este accesibilă numai în modul etalonare;

funcția de gestionare a blocărilor efectuate de societate este accesibilă numai în modul societate;

funcția de monitorizare a activităților de control este accesibilă numai în modul control;

funcția de descărcare nu este accesibilă în modul operațional (cu excepția cazurilor prevăzute la cerința 193) și cu excepția descărcării de pe un card de conducător auto atunci când în unitatea montată pe vehicul nu este introdus niciun alt tip de card.

(13)

Aparatura de înregistrare poate extrage orice date în vederea afișării, imprimării sau descărcării pe suporturi externe, cu următoarele excepții:

în modul operațional, orice identificare personală (nume și prenume) care nu corespunde unui card de tahograf introdus este mascată și orice număr de card care nu corespunde unui card de tahograf introdus este mascat parțial (fiecare caracter de pe pozițiile cu număr impar – de la stânga la dreapta – este mascat);

în modul societate, datele privind conducătorul auto (cerințele 102, 105 și 108) pot fi extrase numai pentru perioadele în care nu există nicio blocare sau în care nicio o altă societate (astfel cum este identificată pe baza primelor 13 caractere din numărul cardului de societate) nu a activat vreo blocare;

dacă în aparatura de înregistrare nu a fost introdus niciun card, nu pot fi extrase date privind conducătorul auto decât pentru ziua respectivă și pentru cele opt zile calendaristice anterioare zilei respective;

datele cu caracter personal provenind din VU nu se extrag prin interfața ITS a VU, cu excepția cazului în care a fost verificat acordul conducătorului auto la care se referă datele respective;

unitățile montate pe vehicul au, în mod normal, o perioadă de funcționare de 15 ani, începând de la data eliberării certificatelor aferente unităților montate pe vehicul, însă ele pot fi utilizate încă trei luni după această perioadă numai pentru descărcarea de date.

2.4   Securitate

Scopul sistemului de securitate este de a proteja memoria de date astfel încât să împiedice accesul neautorizat la date și manipularea acestora și de a detecta orice astfel de tentative, protejând integritatea și autenticitatea datelor transmise între senzorul de mișcare și unitatea montată pe vehicul, integritatea și autenticitatea datelor transmise între aparatura de înregistrare și cardurile de tahograf, integritatea și autenticitatea datelor transmise între aparatura de înregistrare și echipamentul GNSS extern, precum și confidențialitatea, integritatea și autenticitatea datelor transmise, în scopuri de control, prin comunicarea la distanță în scopul detectării timpurii, precum și verificând integritatea și autenticitatea datelor descărcate.

(14)

Pentru a garanta securitatea sistemului, următoarele componente trebuie să îndeplinească cerințele de securitate specificate în profilurile de protecție, în conformitate cu apendicele 10:

unitatea montată pe vehicul;

cardul de tahograf;

senzorul de mișcare;

echipamentul GNSS extern (acest profil este necesar și aplicabil numai pentru varianta externă a GNSS).

3.   CERINȚE DE CONSTRUCȚIE ȘI DE FUNCȚIONARE APLICABILE APARATURII DE ÎNREGISTRARE

3.1   Monitorizarea introducerii și retragerii cardurilor

(15)

Aparatura de înregistrare monitorizează dispozitivele de interfață pentru card pentru a detecta introducerile și retragerile cardurilor.

(16)

La introducerea unui card, aparatura de înregistrare verifică valabilitatea cardului de tahograf introdus și, dacă acesta este valabil, identifică tipul și generația cardului.

Dacă în aparatura de înregistrare a fost deja introdus un card cu același număr și cu un indice de reînnoire mai mare, cardul în cauză este declarat nevalabil.

Dacă în aparatura de înregistrare a fost deja introdus un card cu același număr și cu același indice de reînnoire, dar cu un indice de înlocuire mai mare, cardul în cauză este declarat nevalabil.

(17)

Cardurile de tahograf de primă generație sunt considerate nevalabile de către aparatura de înregistrare după ce posibilitatea de a utiliza carduri de tahograf de primă generație a fost suprimată de un atelier, în conformitate cu apendicele 15 (cerința MIG003).

(18)

Cardurile de atelier de primă generație care sunt introduse într-o aparatură de înregistrare de a doua generație sunt considerate nevalabile.

(19)

Aparatura de înregistrare este proiectată astfel încât cardurile de tahograf să fie blocate în poziția corectă la introducerea lor în dispozitivul de interfață pentru card.

(20)

Retragerea cardurilor de tahograf este posibilă numai după oprirea vehiculului și după stocarea datelor relevante pe carduri. Retragerea cardului necesită o intervenție concretă a utilizatorului.

3.2   Măsurarea vitezei, a poziției și a distanței

(21)

Senzorul de mișcare (integrat eventual în adaptor) reprezintă principala sursă de măsurare a vitezei și a distanței.

(22)

Această funcție asigură măsurarea continuă și poate indica valoarea înregistrată de odometru care corespunde distanței totale parcurse de vehicul, pe baza impulsurilor emise de senzorul de mișcare.

(23)

Această funcție asigură măsurarea continuă și poate indica viteza vehiculului, pe baza impulsurilor emise de senzorul de mișcare.

(24)

Funcția de măsurare a vitezei indică, de asemenea, dacă vehiculul se deplasează sau este oprit. Se consideră că vehiculul se deplasează în momentul în care funcția detectează o valoare mai mare de 1 imp/sec de la senzorul de mișcare timp de cel puțin cinci secunde, în caz contrar vehiculul fiind considerat oprit.

(25)

Dispozitivele pentru afișarea vitezei (vitezometrul) și a distanței totale parcurse (odometrul) instalate în orice vehicul prevăzut cu o aparatură de înregistrare care respectă dispozițiile prezentului regulament trebuie să respecte cerințele privind toleranțele maxime (a se vedea punctele 3.2.1 și 3.2.2.) prevăzute în prezenta anexă.

(26)

Pentru detectarea manipulării datelor de la senzorul de mișcare, informațiile provenite de la senzorul de mișcare sunt coroborate cu informațiile privind deplasarea vehiculului derivate din receptorul GNSS și, în mod opțional, din altă (alte) sursă (surse) independentă (independente) de senzorul de mișcare.

(27)

Această funcție măsoară poziția vehiculului pentru a permite înregistrarea automată:

a pozițiilor în care conducătorul auto și/sau copilotul își încep(e) ziua de lucru;

a pozițiilor în care timpul de conducere continuă al conducătorului auto atinge un multiplu de trei ore;

a pozițiilor în care conducătorul auto și/sau copilotul își încheie ziua de lucru.

3.2.1   Măsurarea distanței parcurse

(28)

Distanța parcursă poate fi măsurată:

fie cumulând deplasările înainte și înapoi;

fie cumulând numai deplasările înainte.

(29)

Aparatura de înregistrare măsoară distanța parcursă între 0 și 9 999 999,9 km.

(30)

Distanța măsurată respectă următoarele limite de toleranță (distanțe de cel puțin 1 000 m):

± 1 % înainte de instalare;

± 2 % în cursul instalării și al inspecțiilor periodice;

± 4 % în timpul funcționării.

(31)

Distanța măsurată trebuie să aibă o rezoluție de 0,1 km sau mai bună.

3.2.2   Măsurarea vitezei

(32)

Aparatura de înregistrare măsoară viteza între 0 și 220 km/h.

(33)

Pentru a asigura o toleranță maximă de ± 6 km/h pentru viteza afișată în timpul funcționării și luând în considerare:

o toleranță de ± 2 km/h pentru variațiile semnalului de intrare (variații provocate de pneuri, …);

o toleranță de ± 1 km/h la măsurătorile efectuate în timpul instalării sau al inspecțiilor periodice;

aparatura de înregistrare trebuie să măsoare viteza cu o toleranță de ± 1 km/h (la viteză constantă) dacă vitezele se încadrează între 20 și 180 km/h, iar coeficienții caracteristici ai vehiculului între 4 000 și 25 000 imp/km.

Notă: Datorită rezoluției stocării de date, se adaugă o toleranță suplimentară de ± 0,5 km/h la viteza stocată de aparatura de înregistrare.

(34)

Viteza trebuie măsurată corect, în limitele normale de toleranță, în primele două secunde de după finalizarea unei modificări a vitezei, dacă viteza s-a modificat într-un ritm de până la 2 m/s2.

(35)

Măsurarea vitezei trebuie să aibă o rezoluție de 1 km/h sau mai bună.

3.2.3   Măsurarea poziției

(36)

Aparatura de înregistrare măsoară poziția absolută a vehiculului cu ajutorul receptorului GNSS.

(37)

Poziția absolută se măsoară în coordonate geografice de latitudine și longitudine, în grade și minute, cu o rezoluție de 1/10 de minut.

3.3   Măsurarea timpului

(38)

Funcția de măsurare a timpului măsoară în permanență data și ora UTC și le furnizează în format digital.

(39)

Data și ora UTC se utilizează pentru datarea datelor din aparatura de înregistrare (înregistrări, schimburi de date) și pentru toate materialele imprimate menționate la apendicele 4 „Materiale imprimate”.

(40)

Pentru afișarea orei locale este posibilă modificarea decalajului orar al orei afișate, în intervale de o jumătate de oră. Nu este admis niciun alt decalaj în afara celor care reprezintă multipli negativi sau pozitivi de jumătate de oră;

(41)

Abaterea de timp nu trebuie să depășească ± 2 secunde pe zi în condiții de omologare de tip, în absența oricărei reglări a orei.

(42)

Timpul se măsoară cu o rezoluție de o secundă sau mai bună.

(43)

Măsurarea timpului nu este afectată de întreruperile alimentării cu energie electrică din exterior care durează mai puțin de 12 luni în condiții de omologare de tip.

3.4   Monitorizarea activităților conducătorului auto

(44)

Această funcție monitorizează, în mod permanent și separat, activitățile unui conducător auto și ale unui copilot.

(45)

Activitățile conducătorului auto sunt CONDUCERE, MUNCĂ, DISPONIBILITATE sau PAUZĂ/ODIHNĂ.

(46)

Pilotul și/sau copilotul pot selecta manual MUNCĂ, DISPONIBILITATE sau PAUZĂ/ODIHNĂ.

(47)

Când vehiculul este în mișcare, se selectează automat activitatea CONDUCERE pentru conducătorul auto și DISPONIBILITATE pentru copilot.

(48)

Când vehiculul se oprește, pentru conducătorul auto se selectează automat MUNCĂ.

(49)

Se consideră că prima modificare a activității în ODIHNĂ sau DISPONIBILITATE în termen de 120 de secunde de la selectarea automată a activității MUNCĂ din cauza opririi vehiculului s-a produs în momentul în care vehiculul s-a oprit (fiind astfel posibilă anularea modificării în MUNCĂ).

(50)

Această funcție transmite modificările activităților către funcțiile de înregistrare cu o rezoluție de un minut.

(51)

Dacă o activitate de CONDUCERE este înregistrată ca activitate atât în minutul imediat anterior, cât și în minutul imediat ulterior unui minut calendaristic dat, minutul respectiv va fi considerat în întregime drept minut de CONDUCERE.

(52)

Dacă un minut calendaristic dat nu este considerat minut de CONDUCERE conform cerinței 051, întregul minut este considerat ca aparținând aceluiași tip de activitate ca cea mai lungă activitate continuă derulată în minutul respectiv (sau cea mai recentă activitate în cazul unor activități cu durată egală).

(53)

Această funcție permite, de asemenea, monitorizarea permanentă a timpului de conducere continuă și a duratei cumulate a pauzelor conducătorului auto.

3.5   Monitorizarea regimului de conducere

(54)

Această funcție monitorizează, în mod permanent și automat, regimul de conducere.

(55)

Când în aparat sunt introduse două carduri de conducător auto valabile, se selectează regimul de conducere ECHIPAJ, iar în toate celelalte cazuri se selectează regimul SINGUR.

3.6   Înregistrări realizate de conducătorii auto

3.6.1   Înregistrarea locurilor în care încep și/sau se încheie zilele de lucru

(56)

Această funcție permite înregistrarea locurilor în care, potrivit conducătorului auto și/sau copilotului, încep și/sau se încheie zilele sale (lor) de lucru.

(57)

Un loc înseamnă țara și, dacă este cazul, și regiunea care sunt înregistrate sau confirmate manual.

(58)

În momentul retragerii unui card de conducător auto, aparatura de înregistrare îi solicită conducătorului auto (copilotului) să introducă un „loc în care se încheie ziua de lucru”.

(59)

Conducătorul auto introduce atunci locul în care se află vehiculul în momentul respectiv, acest lucru fiind considerat o înregistrare temporară.

(60)

Înregistrarea locurilor în care încep și/sau se încheie zilele de lucru este posibilă prin intermediul comenzilor din meniuri. Dacă într-un minut calendaristic se efectuează mai multe astfel de înregistrări, nu vor rămâne înregistrate decât locul de începere cel mai recent introdus și locul de încheiere cel mai recent introdus.

3.6.2   Introducerea manuală a activităților conducătorului auto și acordul conducătorului auto pentru interfața ITS

(61)

Aparatura de înregistrare permite introducerea manuală a activităților numai în momentul introducerii cardului de conducător auto (sau de atelier). Introducerea manuală a activităților se efectuează utilizând valorile datei și orei locale corespunzătoare fusului orar (decalaj UTC) setat la momentul respectiv pentru unitatea montată pe vehicul.

La introducerea cardului de conducător auto sau de atelier, titularului cardului i se vor reaminti următoarele:

data și ora ultimei retrageri a cardului;

în mod opțional: decalajul orei locale setat la momentul respectiv pentru unitatea montată pe vehicul.

La prima introducere a unui card de conducător auto sau de atelier care nu este recunoscut, la momentul respectiv, de unitatea montată pe vehicul, titularul cardului este invitat să își exprime acordul privind extragerea datelor cu caracter personal din tahograf prin intermediul interfeței ITS opționale.

Acordul conducătorului auto (respectiv al atelierului) poate fi activat sau dezactivat în orice moment prin comenzile din meniu, cu condiția să fie introdus cardul de conducător auto (respectiv de atelier).

Este posibil să se introducă activități, cu următoarele restricții:

tipul de activitate trebuie să fie MUNCĂ, DISPONIBILITATE sau PAUZĂ/ODIHNĂ;

ora de începere și de încheiere ale fiecărei activități trebuie să se situeze numai între momentul ultimei retrageri a cardului și cel al introducerii sale curente;

activitățile nu trebuie să se suprapună în timp.

Este posibil să se introducă manual date, dacă este necesar, la prima introducere a unui card de conducător auto (sau de atelier) care nu a mai fost utilizat.

Procedura de introducere manuală a activităților include toate etapele consecutive necesare pentru stabilirea tipului, a orei de începere și a orei de încheiere a fiecărei activități. Pentru oricare subdiviziune a perioadei de timp dintre ultima retragere a cardului și inserarea curentă a acestuia, titularul cardului are opțiunea de a nu declara nicio activitate.

În timpul introducerii manuale a datelor asociate introducerii cardului, titularul cardului are posibilitatea de a introduce, dacă este cazul:

locul unde s-a încheiat o zi de lucru anterioară, asociat orei relevante (suprascriind astfel înregistrarea efectuată cu ocazia ultimei retrageri a cardului);

locul unde începe ziua de lucru curentă, asociată orei relevante.

Dacă titularul cardului nu înregistrează locul în care își începe sau își încheie ziua de lucru în cursul introducerii manuale a datelor asociate introducerii cardului, acest lucru se consideră drept o declarație a faptului că ziua sa de lucru nu s-a modificat de la ultima retragere a cardului. Următoarea înregistrare a unui loc în care se încheie o zi de lucru anterioară superscrie apoi înregistrarea temporară efectuată cu ocazia ultimei retrageri a cardului.

Dacă se introduce un loc, acesta se înregistrează pe cardul de tahograf relevant.

Introducerea manuală a datelor se întrerupe dacă:

cardul este retras; sau

vehiculul este în mișcare, iar cardul se află în slotul pentru cardul de conducător auto.

Sunt permise întreruperi suplimentare, de exemplu o pauză după o anumită perioadă de inactivitate a utilizatorului. Dacă introducerea manuală a datelor este întreruptă, aparatura de înregistrare validează orice date complete privind locul și activitatea (care indică, fără ambiguitate, fie locul și timpul, fie tipul de activitate, ora de începere și ora încheiere) care au fost deja înregistrate.

Dacă, în cursul introducerii manuale a datelor pentru un card introdus anterior, se introduce un al doilea card de conducător auto sau de atelier, introducerea manuală a datelor pentru primul card poate fi finalizată înainte de a începe introducerea manuală a datelor pentru cel de al doilea card.

Titularul cardului are opțiunea de a introduce manual date conform următoarei proceduri minime:

Se introduc activitățile manual, în ordine cronologică, pentru intervalul dintre ultima retragere a cardului și introducerea curentă a acestuia.

Ora începerii primei activități se setează la ora retragerii cardului. Pentru fiecare înregistrare ulterioară, ora începerii este presetată să urmeze imediat orei de încheiere a înregistrării anterioare. Pentru fiecare activitate se selectează tipul activității și ora încheierii.

Procedura se încheie în momentul în care ora de încheiere a unei activități introduse manual este aceeași cu ora inserării cardului. Aparatura de înregistrare poate apoi permite, opțional, titularului cardului să modifice orice activitate introdusă manual, până în momentul validării prin selectarea unei comenzi specifice. Ulterior, orice astfel de modificări sunt interzise.

3.6.3   Înregistrarea condițiilor specifice

(62)

Aparatura de înregistrare permite conducătorului auto să introducă, în timp real, următoarele două condiții specifice:

„ÎN AFARA ZONEI DE APLICARE A REGLEMENTĂRILOR” (început, sfârșit)

„TRASEU PARCURS PE FERIBOT/ÎN TREN” (început, sfârșit).

O condiție de tip „TRASEU PARCURS PE FERIBOT/ÎN TREN” nu se poate produce dacă este deschisă o condiție de tip „ÎN AFARA ZONEI DE APLICARE A REGLEMENTĂRILOR”.

O condiție deschisă de tip „ÎN AFARA ZONEI DE APLICARE A REGLEMENTĂRILOR” trebuie să fie închisă în mod automat de către aparatura de înregistrare dacă este introdus sau retras un card de conducător auto.

O condiție deschisă de tip „ÎN AFARA ZONEI DE APLICARE A REGLEMENTĂRILOR” împiedică apariția următoarelor evenimente și avertismente:

conducere fără un card adecvat;

avertismente asociate timpului de conducere continuă.

Indicatorul de început al condiției „TRASEU PARCURS PE FERIBOT/ÎN TREN” se setează înainte de oprirea motorului pe feribot/în tren.

O condiție deschisă de tip „TRASEU PARCURS PE FERIBOT/ÎN TREN” trebuie să se încheie atunci când se produce oricare dintre următoarele evenimente:

conducătorul auto încheie manual condiția „TRASEU PARCURS PE FERIBOT/ÎN TREN”;

conducătorul auto își retrage cardul;

O condiție deschisă de tip „TRASEU PARCURS PE FERIBOT/ÎN TREN” se încheie atunci când nu mai este valabilă în temeiul normelor prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 561/2006.

3.7   Gestionarea blocărilor efectuate de societate

(63)

Această funcție permite gestionarea blocărilor efectuate de o societate pentru a-și asigura accesul exclusiv la date în modul societate.

(64)

Blocările efectuate de societate constau într-o dată și o oră de începere (blocare) și într-o dată și o oră de sfârșit (deblocare) asociate identificării societății pe baza numărului cardului de societate (la blocare).

(65)

Blocările pot fi „activate” sau „dezactivate” numai în timp real.

(66)

Deblocarea poate fi efectuată numai de către societatea a cărei blocare este „activă” (conform identificării pe baza primelor 13 caractere din numărul cardului de societate) sau

(67)

Deblocarea este automată dacă o altă societate efectuează o blocare.

(68)

Dacă o societate efectuează o blocare și dacă blocarea anterioară a fost efectuată de aceeași societate, se consideră că blocarea anterioară nu a fost „dezactivată” și este încă „activă”.

3.8   Monitorizarea activităților de control

(69)

Această funcție monitorizează activitățile de AFIȘARE, IMPRIMARE, DESCĂRCARE din VU și de pe card și de verificare a ETALONĂRII ÎN TRAFIC, realizate în modul control.

(70)

Această funcție monitorizează, de asemenea, activitățile de CONTROL AL DEPĂȘIRII LIMITEI DE VITEZĂ în modul control. Se consideră că a avut loc un control al depășirii limitei de viteză dacă, în modul control, mesajul „depășirea limitei de viteză” a fost trimis spre imprimantă sau pe ecran sau dacă din memoria de date a VU au fost descărcate date privind „evenimente sau anomalii”.

3.9   Detectarea evenimentelor și/sau a anomaliilor

(71)

Această funcție detectează următoarele evenimente și/sau anomalii:

3.9.1   Evenimentul „Introducerea unui card nevalabil”

(72)

Acest eveniment este declanșat de introducerea oricărui card nevalabil, de introducerea unui card de conducător auto deja înlocuit și/sau la expirarea unui card valabil introdus.

3.9.2   Evenimentul „Conflict de carduri”

(73)

Acest eveniment este declanșat la producerea oricăreia dintre combinațiile de carduri valabile notate cu X din tabelul următor:

Conflict de carduri

Slot pentru cardul de conducător auto

Niciun card

Card de conducător auto

Card de control

Card de atelier

Card de societate

Slot pentru cardul copilotului

Niciun card

 

 

 

 

 

Card de conducător auto

 

 

 

X

 

Card de control

 

 

X

X

X

Card de atelier

 

X

X

X

X

Card de societate

 

 

X

X

X

3.9.3   Evenimentul „Suprapunere a timpului”

(74)

Acest eveniment este declanșat atunci când ora/data ultimei retrageri a unui card de conducător auto, așa cum este citită de pe card, sunt ulterioare datei/orei curente înregistrate de aparatura de înregistrare în care este introdus cardul respectiv.

3.9.4   Evenimentul „Conducere fără un card adecvat”

(75)

Acest eveniment este declanșat de oricare dintre combinațiile de carduri de tahograf valabile notate cu X din tabelul următor, atunci când activitatea conducătorului auto se modifică devenind CONDUCERE sau când intervine o schimbare a modului de funcționare în timp ce activitatea conducătorului auto este CONDUCERE:

Conducere fără un card adecvat

Slot pentru cardul de conducător auto

Niciun card (sau card nevalabil)

Card de conducător auto

Card de control

Card de atelier

Card de societate

Slot pentru cardul copilotului

Niciun card (sau card nevalabil)

X

 

X

 

X

Card de conducător auto

X

 

X

X

X

Card de control

X

X

X

X

X

Card de atelier

X

X

X

 

X

Card de societate

X

X

X

X

X

3.9.5   Evenimentul „Introducerea cardului în timpul conducerii”

(76)

Acest eveniment este declanșat la introducerea unui card de tahograf în orice slot în timp ce activitatea conducătorului auto este CONDUCERE.

3.9.6   Evenimentul „Încheierea incorectă a ultimei sesiuni”

(77)

Acest eveniment este declanșat atunci când, la introducerea unui card, aparatura de înregistrare detectează faptul că, în pofida dispozițiilor de la punctul 3.1, sesiunea anterioară de utilizare a cardului nu a fost încheiată corect (cardul a fost retras înainte ca toate datele relevante să fi fost stocate pe el). Acest eveniment este declanșat numai de cardul de conducător auto și de cardul de atelier.

3.9.7   Evenimentul „Depășirea limitei de viteză”

(78)

Acest eveniment este declanșat pentru fiecare depășire a limitei de viteză.

3.9.8   Evenimentul „Întreruperea alimentării cu energie electrică”

(79)

Acest eveniment este declanșat, în celelalte moduri decât modul etalonare sau control, în cazul oricărei întreruperi a alimentării cu energie electrică a senzorului de mișcare și/sau a unității montate pe vehicul, care durează mai mult de 200 de milisecunde. Pragul de întrerupere este stabilit de producător. Scăderea nivelului de alimentare cu energie datorată pornirii motorului nu declanșează acest eveniment.

3.9.9   Evenimentul „Eroare de comunicare cu echipamentul de comunicare la distanță”

(80)

Acest eveniment se declanșează, în celelalte moduri decât modul etalonare, dacă echipamentul de comunicare la distanță nu confirmă recepționarea cu succes a datelor de comunicare la distanță transmise de unitatea montată pe vehicul după mai mult de trei încercări.

3.9.10   Evenimentul „Absența informațiilor de poziționare de la receptorul GNSS”

(81)

Acest eveniment se declanșează, în celelalte moduri decât modul etalonare, în cazul absenței informațiilor de poziționare provenind de la receptorul GNSS (intern sau extern) timp de peste trei ore de timp de conducere acumulat.

3.9.11   Evenimentul „Eroare de comunicare cu echipamentul GNSS extern”

(82)

Acest eveniment se declanșează, în celelalte moduri decât modul etalonare, în cazul întreruperii comunicării între echipamentul GNSS extern și unitatea montată pe vehicul, timp de peste 20 de minute în continuu, atunci când vehiculul este în mișcare.

3.9.12   Evenimentul „Eroare privind datele de la senzorul de mișcare”

(83)

Acest eveniment este declanșat, în celelalte moduri decât modul etalonare, în cazul întreruperii fluxului normal de date dintre senzorul de mișcare și unitatea montată pe vehicul și/sau în cazul unor erori de integritate sau de autentificare a datelor survenite în timpul schimbului de date dintre senzorul de mișcare și unitatea montată pe vehicul.

3.9.13   Evenimentul „Conflict privind deplasarea vehiculului”

(84)

Acest eveniment se declanșează, în celelalte moduri decât modul etalonare, în cazul în care informațiile privind deplasarea calculate de senzorul de mișcare sunt contrazise de informațiile privind deplasarea calculate de receptorul GNSS intern sau de echipamentul GNSS extern și, opțional, de alte surse independente, după cum se specifică în apendicele 12. Acest eveniment nu se declanșează în timpul unui traseu parcurs pe feribot/în tren, în timpul afișării condiției „ÎN AFARA ZONEI DE APLICARE A REGLEMENTĂRILOR” sau atunci când informațiile de poziționare transmise de receptorul GNSS nu sunt disponibile.

3.9.14   Evenimentul „Tentativă de încălcare a securității”

(85)

Acest eveniment este declanșat, în celelalte moduri decât modul etalonare, în cazul survenirii oricărui alt eveniment care afectează securitatea senzorului de mișcare și/sau a unității montate pe vehicul și/sau a echipamentului GNSS extern, în conformitate cu apendicele 10.

3.9.15   Evenimentul „Conflict oră”

(86)

Acest eveniment este declanșat, în celelalte moduri decât modul etalonare, atunci când VU detectează o diferență de peste 1 minut între ora calculată de funcția de măsurare a timpului a VU și ora transmisă de receptorul GNSS. Acest eveniment este înregistrat împreună cu valoarea indicată de ceasul intern al unității montate pe vehicul și este însoțit de o reglare automată a orei. După declanșarea unui eveniment de tip „Conflict oră”, VU nu va mai genera alte evenimente de tip „Conflict oră” în următoarele 12 ore. Acest eveniment nu se declanșează în cazul în care receptorul GNSS nu a putut detecta niciun semnal GNSS valabil în cursul ultimelor 30 de zile. Cu toate acestea, de îndată ce informațiile de poziționare de la receptorul GNSS devin din nou disponibile, se efectuează reglarea automată a orei.

3.9.16   Anomalia „Card”

(87)

Această anomalie este declanșată în cazul unei disfuncții a unui card de tahograf în curs de funcționare.

3.9.17   Anomalia „Aparatura de înregistrare”

(88)

Această anomalie este declanșată în cazul survenirii oricăreia dintre următoarele defecțiuni, în celelalte moduri decât modul etalonare:

Anomalie internă a VU

Anomalie a imprimantei

Anomalie a afișajului

Anomalie la descărcare

Anomalie a senzorului

Anomalie a receptorului GNSS sau a echipamentului GNSS extern

Anomalie a echipamentului de comunicare la distanță

3.10   Teste integrate și autoteste

(89)

Aparatura de înregistrare detectează singură anomaliile prin autoteste și teste integrate, în conformitate cu tabelul următor:

Subansamblu de testat

Autotest

Test integrat

Software

 

Integritate

Memorie de date

Acces

Acces, integritatea datelor

Dispozitive de interfață pentru card

Acces

Acces

Tastatură

 

Verificare manuală

Imprimantă

(la latitudinea producătorului)

Imprimare

Afișaj

 

Verificare vizuală

Descărcare

(se efectuează numai în timpul descărcărilor)

Funcționare corespunzătoare

 

Senzor

Funcționare corespunzătoare

Funcționare corespunzătoare

Echipament de comunicare la distanță

Funcționare corespunzătoare

Funcționare corespunzătoare

Echipament GNSS

Funcționare corespunzătoare

Funcționare corespunzătoare

3.11   Citirea din memoria de date

(90)

Aparatura de înregistrare trebuie să poată citi orice date stocate în memoria sa de date.

3.12   Înregistrarea și stocarea în memoria de date

În sensul prezentului alineat,

„365 de zile” înseamnă 365 de zile calendaristice de activitate medie a conducătorilor auto într-un vehicul. Activitatea medie pe zi într-un vehicul implică cel puțin 6 conducători auto sau copiloți, 6 cicluri de introducere și retragere de carduri și 256 de schimbări de activitate. Prin urmare, „365 de zile” implică cel puțin 2 190 de conducători auto (copiloți), 2 190 de cicluri de introducere și retragere de carduri și 93 440 de schimbări de activitate;

numărul mediu de poziții pe zi înseamnă cel puțin 6 poziții în care începe ziua de lucru, 6 poziții în care timpul de conducere continuă al conducătorului auto atinge un multiplu de trei ore și 6 poziții în care se încheie ziua de lucru, astfel încât „365” de zile includ cel puțin 6 570 de poziții;

orele sunt înregistrate cu o rezoluție de un minut, cu excepția cazurilor în care se specifică altfel;

valorile odometrului sunt înregistrate cu o rezoluție de un kilometru;

vitezele sunt înregistrate cu o rezoluție de 1 km/h;

pozițiile (latitudinile și longitudinile) sunt înregistrate în grade și minute, cu o rezoluție de 1/10 de minut, cu precizia și cu timpul de achiziție ale GNSS aferente.

(91)

Datele stocate în memoria de date nu trebuie să fie afectate de o întrerupere a alimentării externe cu energie electrică cu durata mai scurtă de douăsprezece luni, în condiții de omologare de tip. În plus, datele stocate în echipamentul extern de comunicare la distanță, astfel cum este definit în apendicele 14, nu trebuie să fie afectate de întreruperi ale alimentării cu energie electrică cu durata mai scurtă de 28 de zile.

(92)

Aparatura de înregistrare poate înregistra și stoca implicit sau explicit în memoria sa de date următoarele detalii:

3.12.1   Date de identificare a aparaturii

3.12.1.1   Date de identificare a unității montate pe vehicul

(93)

Aparatura de înregistrare permite stocarea, în memoria sa de date, a următoarelor date de identificare a unității montate pe vehicul:

denumirea producătorului;

adresa producătorului;

numărul de componentă;

numărul de serie;

generația VU;

capacitatea de a utiliza carduri de tahograf de primă generație;

numărul versiunii de software;

data de instalare a versiunii de software;

anul fabricației aparaturii;

numărul de omologare;

(94)

Datele de identificare a unității montate pe vehicul sunt înregistrate și stocate definitiv de producătorul unității montate pe vehicul, cu excepția datelor legate de software și a numărului de omologare, care pot fi modificate în cazul modernizării software-ului, precum și al capacității de utilizare a cardurilor de tahograf de primă generație.

3.12.1.2   Date de identificare a senzorului de mișcare

(95)

Senzorul de mișcare trebuie să poată stoca în memoria sa următoarele date de identificare:

denumirea producătorului;

numărul de serie;

numărul de omologare;

identificatorul componentei integrate de securitate (de exemplu, numărul de componentă al cipului/procesorului intern);

identificatorul sistemului de operare (de exemplu, numărul versiunii de software).

(96)

Datele de identificare a senzorului de mișcare sunt înregistrate și stocate definitiv în senzorul de mișcare de producătorul acestuia.

(97)

Unitatea montată pe vehicul trebuie să poată înregistra și stoca în memoria sa de date următoarele date legate de cele mai recente 20 de asocieri ale senzorilor de mișcare (dacă, în cursul unei zile calendaristice, au loc mai multe asocieri, se stochează numai prima și ultima asociere din ziua respectivă):

Pentru fiecare dintre aceste asocieri se înregistrează următoarele date:

datele de identificare a senzorului de mișcare:

numărul de serie;

numărul de omologare;

datele privind asocierea senzorului de mișcare:

data asocierii.

3.12.1.3   Date de identificare a sistemului global de navigație prin satelit

(98)

Echipamentul GNSS extern trebuie să poată stoca în memoria sa următoarele date de identificare:

denumirea producătorului;

numărul de serie;

numărul de omologare;

identificatorul componentei integrate de securitate (de exemplu numărul de componentă al cipului/procesorului intern);

identificatorul sistemului de operare (de exemplu numărul versiunii de software).

(99)

Datele de identificare a echipamentului GNSS extern sunt înregistrate și stocate definitiv în echipamentul GNSS extern de producătorul acestuia.

(100)

Unitatea montată pe vehicul trebuie să poată înregistra și stoca în memoria sa de date următoarele date legate de cele mai recente 20 de cuplări ale echipamentelor GNSS externe (dacă, în cursul unei zile calendaristice, au loc mai multe cuplări, se stochează numai prima și ultima cuplare din ziua respectivă):

Pentru fiecare dintre aceste cuplări se înregistrează următoarele date:

datele de identificare a echipamentului GNSS extern:

numărul de serie;

numărul de omologare;

date privind cuplarea echipamentului GNSS extern:

data cuplării.

3.12.2   Chei și certificate

(101)

Aparatura de înregistrare poate stoca o serie de chei și certificate criptografice, în conformitate cu apendicele 11 părțile A și B.

3.12.3   Date privind introducerea și retragerea cardului de conducător auto sau ale cardului de atelier

(102)

Pentru fiecare ciclu de introducere și retragere a unui card de conducător auto sau a unui card de atelier, aparatura de înregistrare înregistrează și stochează în memoria sa de date următoarele detalii:

numele și prenumele titularului cardului, astfel cum sunt stocate pe card;

numărul cardului, statul membru emitent și data expirării, astfel cum sunt stocate pe card;

generația cardului;

ora și data introducerii cardului;

valoarea indicată de odometrul vehiculului în momentul introducerii cardului;

slotul în care este introdus cardul;

data și ora retragerii cardului;

valoarea indicată de odometrul vehiculului în momentul retragerii cardului;

următoarele informații privind vehiculul utilizat anterior de conducătorul auto, astfel cum sunt stocate pe card:

VRN și statul membru de înmatriculare;

generația VU (atunci când această informație este disponibilă);

data și ora retragerii cardului;

un indicator de stare care arată dacă, la introducerea cardului, titularul acestuia a introdus manual activități sau nu.

(103)

Memoria de date trebuie să poată stoca aceste date timp de cel puțin 365 de zile.

(104)

La epuizarea capacității de stocare, datele noi înlocuiesc datele cele mai vechi.

3.12.4   Date privind activitatea conducătorului auto

(105)

Aparatura de înregistrare înregistrează și stochează în memoria sa de date următoarele informații de fiecare dată când survine o modificare a activității conducătorului auto și/sau a copilotului și/sau de fiecare dată când se modifică regimul de conducere și/sau de fiecare dată când este introdus sau retras un card de conducător auto sau de atelier:

regimul de conducere (ECHIPAJ, SINGUR);

slotul (CONDUCĂTOR AUTO, COPILOT);

starea cardului în slotul relevant (INTRODUS, NEINTRODUS);

activitatea (CONDUCERE, DISPONIBILITATE, MUNCĂ, PAUZĂ/ODIHNĂ);

data și ora modificării.

INTRODUS înseamnă că în slot este introdus un card de conducător auto sau un card de atelier valabil. NEINTRODUS înseamnă starea opusă, și anume faptul că în slot nu este introdus un card de conducător auto sau de atelier valabil (de exemplu, este introdus un card de societate sau nu este introdus niciun card).

Datele privind activitatea introduse manual de un conducător auto nu sunt înregistrate în memoria de date.

(106)

Memoria de date trebuie să poată stoca datele privind activitatea conducătorului auto timp de cel puțin 365 de zile.

(107)

La epuizarea capacității de stocare, datele noi înlocuiesc datele cele mai vechi.

3.12.5   Locuri și poziții în care încep și se încheie zilele de lucru și/sau în care se atinge timpul de conducere continuă de 3 ore

(108)

Aparatura de înregistrare înregistrează și stochează în memoria sa de date:

locurile și pozițiile în care conducătorul auto și/sau copilotul își încep(e) ziua de lucru;

pozițiile în care timpul de conducere continuă al conducătorului auto atinge un multiplu de trei ore;

locurile și pozițiile în care conducătorul auto și/sau copilotul își încheie ziua de lucru.

(109)

Atunci când poziția vehiculului nu este disponibilă din receptorul GNSS în momentele respective, aparatura de înregistrare utilizează ultima poziție disponibilă, precum și data și ora aferente.

(110)

Aparatura de înregistrare înregistrează și stochează în memoria sa de date, împreună cu fiecare loc sau poziție, următoarele elemente:

numărul cardului conducătorului auto (copilotului) și statul membru emitent al cardului;

generația cardului;

data și ora introducerii;

tipul de introducere (început, încheiere sau timp de conducere continuă de 3 ore);

precizia GNSS, data și ora aferente, dacă este cazul;

valoarea indicată de odometrul vehiculului.

(111)

Memoria de date trebuie să poată păstra, timp de cel puțin 365 de zile, locurile și pozițiile în care încep și se încheie zilele de lucru și/sau în care se atinge timpul de conducere continuă de 3 ore.

(112)

La epuizarea capacității de stocare, datele noi înlocuiesc datele cele mai vechi.

3.12.6   Date privind odometrul

(113)

Aparatura de înregistrare înregistrează în memoria sa de date valoarea indicată de odometrul vehiculului și data respectivă la ora 00.00 a fiecărei zile calendaristice.

(114)

Memoria de date trebuie să poată stoca valorile indicate de odometru la ora 00.00 timp de cel puțin 365 de zile calendaristice.

(115)

La epuizarea capacității de stocare, datele noi înlocuiesc datele cele mai vechi.

3.12.7   Date privind viteza detaliată

(116)

Aparatura de înregistrare înregistrează și stochează în memoria sa de date viteza detaliată a vehiculului, precum și data și ora corespunzătoare în fiecare secundă, cel puțin pe parcursul ultimelor 24 de ore în care vehiculul a fost în mișcare.

3.12.8   Date privind evenimentele

În sensul prezentului paragraf, timpul se înregistrează cu o rezoluție de 1 secundă.

(117)

Aparatura de înregistrare înregistrează și stochează în memoria sa de date următoarele date pentru fiecare eveniment detectat, conform următoarelor reguli de stocare:

Eveniment

Reguli de stocare

Date de înregistrat pentru fiecare eveniment

Introducerea unui card nevalabil

cele mai recente 10 evenimente.

data și ora evenimentului;

tipul și numărul cardului (cardurilor), statul membru emitent și generația cardului care a creat evenimentul;

numărul de evenimente similare din ziua respectivă.

Conflict de carduri

cele mai recente 10 evenimente.

data și ora începerii evenimentului;

data și ora încheierii evenimentului;

tipul și numărul cardului (cardurilor), statul membru emitent și generația celor două carduri care au creat conflictul.

Conducere fără un card adecvat

evenimentul cel mai de durată survenit în fiecare din ultimele 10 zile de producere;

cele mai de durată 5 evenimente din ultimele 365 de zile;

data și ora începerii evenimentului;

data și ora încheierii evenimentului;

tipul și numărul cardului (cardurilor), statul membru emitent și generația oricărui card introdus la începutul și/sau la încheierea evenimentului;

numărul de evenimente similare din ziua respectivă.

Introducerea cardului în timpul conducerii

ultimul eveniment din fiecare dintre ultimele 10 zile de producere;

data și ora evenimentului;

tipul, numărul, statul membru emitent și generația cardului (cardurilor);

numărul de evenimente similare din ziua respectivă.

Încheiere incorectă a ultimei sesiuni

cele mai recente 10 evenimente.

data și ora introducerii cardului;

tipul, numărul, statul membru emitent și generația cardului (cardurilor);

datele privind ultima sesiune așa cum au fost citite de pe card:

data și ora introducerii cardului;

VRN, statul membru de înmatriculare și generația VU.

Depășirea limitei de viteză (1)

cel mai grav eveniment survenit în fiecare din ultimele 10 zile de producere (și anume, cea mai mare viteză medie înregistrată);

cele mai grave 5 evenimente survenite în ultimele 365 de zile;

primul eveniment survenit după ultima etalonare;

data și ora începerii evenimentului;

data și ora încheierii evenimentului;

viteza maximă măsurată în cursul evenimentului;

media aritmetică a vitezei măsurate în cursul evenimentului;

tipul și numărul cardului (cardurilor), statul membru emitent și generația cardului de conducător auto (dacă este cazul);

numărul de evenimente similare din ziua respectivă.

Întreruperea alimentării cu energie electrică (2)

evenimentul cel mai de durată din fiecare dintre ultimele 10 zile de producere;

cele mai de durată 5 evenimente din ultimele 365 de zile;

data și ora începerii evenimentului;

data și ora încheierii evenimentului;

tipul și numărul cardului (cardurilor), statul membru emitent și generația oricărui card introdus la începutul și/sau la încheierea evenimentului;

numărul de evenimente similare din ziua respectivă.

Eroare de comunicare cu echipamentul de comunicare la distanță

evenimentul cel mai de durată din fiecare dintre ultimele 10 zile de producere;

cele mai de durată 5 evenimente din ultimele 365 de zile;

data și ora începerii evenimentului;

data și ora încheierii evenimentului;

tipul și numărul cardului (cardurilor), statul membru emitent și generația oricărui card introdus la începutul și/sau la încheierea evenimentului;

numărul de evenimente similare din ziua respectivă.

Absența informațiilor de poziționare de la receptorul GNSS

evenimentul cel mai de durată din fiecare dintre ultimele 10 zile de producere;

cele mai de durată 5 evenimente din ultimele 365 de zile;

data și ora începerii evenimentului;

data și ora încheierii evenimentului;

tipul și numărul cardului (cardurilor), statul membru emitent și generația oricărui card introdus la începutul și/sau la încheierea evenimentului;

numărul de evenimente similare din ziua respectivă.

Eroare privind datele de la senzorul de mișcare

evenimentul cel mai de durată din fiecare dintre ultimele 10 zile de producere;

cele mai de durată 5 evenimente din ultimele 365 de zile;

data și ora începerii evenimentului;

data și ora încheierii evenimentului;

tipul și numărul cardului (cardurilor), statul membru emitent și generația oricărui card introdus la începutul și/sau la încheierea evenimentului;

numărul de evenimente similare din ziua respectivă.

Conflict privind deplasarea vehiculului

evenimentul cel mai de durată din fiecare dintre ultimele 10 zile de producere;

cele mai de durată 5 evenimente din ultimele 365 de zile;

data și ora începerii evenimentului;

data și ora încheierii evenimentului;

tipul și numărul cardului (cardurilor), statul membru emitent și generația oricărui card introdus la începutul și/sau la încheierea evenimentului;

numărul de evenimente similare din ziua respectivă.

Tentativă de încălcare a securității

cele mai recente 10 evenimente, per tip de eveniment.

data și ora începerii evenimentului;

data și ora sfârșitului evenimentului (dacă sunt relevante);

tipul și numărul cardului (cardurilor), statul membru emitent și generația oricărui card introdus la începutul și/sau la încheierea evenimentului;

tipul evenimentului.

Conflict oră

evenimentul cel mai de durată din fiecare dintre ultimele 10 zile de producere;

cele mai de durată 5 evenimente din ultimele 365 de zile;

data și ora indicate de aparatura de înregistrare;

data și ora GNSS;

tipul și numărul cardului (cardurilor), statul membru emitent și generația oricărui card introdus la începutul și/sau la încheierea evenimentului;

numărul de evenimente similare din ziua respectivă.

(1)

Aparatura de înregistrare înregistrează și stochează, de asemenea, în memoria sa de date:

data și ora ultimului CONTROL AL DEPĂȘIRII LIMITEI DE VITEZĂ;

data și ora primului eveniment de tip „Depășirea limitei de viteză”survenit după efectuarea respectivului CONTROL AL DEPĂȘIRII LIMITEI DE VITEZĂ.

numărul de evenimente de tip „Depășirea limitei de viteză” survenite de la ultimul CONTROL AL DEPĂȘIRII LIMITEI DE VITEZĂ.

(2)

Aceste date pot fi înregistrate numai în momentul reconectării la sursa de energie electrică, orele pot fi cunoscute cu o precizie de un minut.

3.12.9   Date privind anomaliile

În sensul prezentului paragraf, timpul se înregistrează cu o rezoluție de 1 secundă.

(118)

Aparatura de înregistrare încearcă să înregistreze și să stocheze în memoria sa de date următoarele date pentru fiecare anomalie detectată conform următoarelor reguli de stocare:

Anomalie

Reguli de stocare

Date care trebuie înregistrate pentru fiecare anomalie

Anomalie a cardului

cele mai recente 10 anomalii ale cardului de conducător auto.

data și ora începerii anomaliei;

data și ora încheierii anomaliei;

tipul, numărul, statul membru emitent și generația cardului (cardurilor).

Anomalii ale aparaturii de înregistrare

cele mai recente 10 anomalii pentru fiecare tip de anomalie;

prima anomalie survenită după ultima etalonare.

data și ora începerii anomaliei;

data și ora încheierii anomaliei;

tipul de anomalie;

tipul, numărul și statul membru emitent al cardului (cardurilor), precum și generația oricărui card introdus la începutul și/sau la încheierea anomaliei;

3.12.10   Date privind etalonarea

(119)

Aparatura de înregistrare înregistrează și stochează în memoria sa de date următoarele date relevante privind:

parametrii de etalonare cunoscuți în momentul activării;

prima sa etalonare după activare;

prima sa etalonare după instalarea în vehiculul respectiv (identificat pe baza VIN);

cele mai recente 20 de etalonări (dacă pe parcursul unei zile calendaristice se efectuează mai multe etalonări, nu este stocată decât ultima etalonare efectuată în ziua respectivă).

(120)

Pentru fiecare dintre aceste etalonări se înregistrează următoarele date:

scopul etalonării (activare, prima instalare, instalare, inspecție periodică);

denumirea și adresa atelierului;

numărul cardului de atelier, statul membru emitent al cardului și data expirării cardului;

identificarea vehiculului;

parametrii actualizați sau confirmați: w, k, l, dimensiunea pneurilor, reglajul limitatorului de viteză, odometrul (valorile vechi și cele noi), data și ora (valorile vechi și cele noi);

tipurile și identificatorii tuturor sigiliilor montate.

(121)

În plus, aparatura de înregistrare înregistrează și stochează în memoria sa de date capacitatea sa de a utiliza carduri de tahograf de primă generație (încă activate sau nu).

(122)

Senzorul de mișcare înregistrează și stochează în memoria sa următoarele date privind instalarea senzorului de mișcare:

prima asociere la o VU (data, ora, numărul de omologare al VU, numărul de serie al VU);

ultima asociere la o VU (data, ora, numărul de omologare al VU, numărul de serie al VU).

(123)

Echipamentul GNSS extern înregistrează și stochează în memoria sa următoarele date privind instalarea echipamentului GNSS extern:

prima cuplare la o VU (data, ora, numărul de omologare al VU, numărul de serie al VU);

prima cuplare la o VU (data, ora, numărul de omologare al VU, numărul de serie al VU).

3.12.11   Date privind reglarea orei

(124)

Aparatura de înregistrare înregistrează și stochează în memoria sa de date următoarele date legate de reglările orei efectuate în modul etalonare, în afara cadrului unei etalonări normale [a se vedea definiția de la litera (f)]:

cea mai recentă reglare a orei;

cele mai importante 5 reglări ale orei.

(125)

Pentru fiecare dintre aceste reglări ale orei se înregistrează următoarele date:

data și ora, valoarea veche;

data și ora, valoarea nouă;

denumirea și adresa atelierului;

numărul cardului de atelier, statul membru emitent al cardului și data expirării cardului.

3.12.12   Date privind activitățile de control

(126)

Aparatura de înregistrare înregistrează și stochează în memoria sa de date următoarele date privind cele mai recente 20 de activități de control:

data și ora controlului;

numărul cardului de control, statul membru emitent al cardului și generația cardului;

tipul de control (afișare și/sau imprimare și/sau descărcare din VU și/sau descărcare de pe card și/sau verificare a etalonării în trafic).

(127)

Pentru descărcări se înregistrează și datele descărcate privind ziua cea mai îndepărtată și ziua cea mai recentă.

3.12.13   Date privind blocările efectuate de societate

(128)

Aparatura de înregistrare înregistrează și stochează în memoria sa de date următoarele date privind cele mai recente 255 de blocări efectuate de societate:

data și ora blocării;

data și ora deblocării;

numărul cardului de societate, statul membru emitent al cardului și generația cardului;

denumirea și adresa societății.

Datele blocate anterior printr-un blocaj scos din memorie din cauza limitei de mai sus se consideră a nu fi blocate.

3.12.14   Date privind activitățile de descărcare

(129)

Aparatura de înregistrare înregistrează și stochează în memoria sa de date următoarele date privind ultima descărcare de date din memorie de date pe un suport extern efectuată în modul societate sau etalonare:

data și ora descărcării;

numărul cardului de societate sau al cardului de atelier, statul membru emitent al cardului și generația cardului;

denumirea societății sau a atelierului.

3.12.15   Date privind condițiile specifice

(130)

Aparatura de înregistrare înregistrează și stochează în memoria sa de date următoarele date privind situațiile speciale:

data și ora înregistrării;

tipul condiției speciale.

(131)

Memoria de date permite stocarea de date privind condițiile specifice timp de cel puțin 365 de zile (presupunând că pe zi se deschide și se închide în medie o condiție specifică). La epuizarea capacității de stocare, datele noi înlocuiesc datele cele mai vechi.

3.12.16   Date privind cardul de tahograf

(132)

Aparatura de înregistrare permite stocarea următoarelor date referitoare la diferitele carduri de tahograf care au fost utilizate în VU:

numărul și numărul de serie al cardului de tahograf;

producătorul cardului de tahograf;

tipul cardului de tahograf;

versiunea cardului de tahograf.

(133)

Aparatura de înregistrare permite stocarea a cel puțin 88 de astfel de înregistrări.

3.13   Citirea de pe cardurile de tahograf

(134)

Aparatura de înregistrare permite citirea de pe cardurile de tahograf de prima și a doua generație, dacă este cazul, a datelor necesare:

pentru a identifica tipul de card, titularul cardului, vehiculul utilizat anterior, data și ora ultimei retrageri a cardului și activitatea selectată în momentul respectiv;

pentru a verifica dacă ultima sesiune de utilizare a cardului a fost încheiată corect;

pentru a calcula timpul de conducere continuă, durata cumulată a pauzelor și durata cumulată a orelor de conducere ale conducătorului auto pentru săptămâna respectivă și pentru cea anterioară;

pentru a imprima documentele necesare referitoare la datele înregistrate pe un card de conducător auto;

pentru a descărca datele de pe un card de conducător auto pe un suport extern.

Această cerință se aplică numai cardurilor de tahograf de primă generație, dacă utilizarea acestora nu a fost invalidată de un atelier.

(135)

În cazul unei erori de citire, aparatura de înregistrare încearcă din nou, de maximum trei ori, să efectueze aceeași comandă de citire, iar dacă nu reușește declară cardul deficient și nevalabil.

3.14   Înregistrarea și stocarea pe cardurile de tahograf

3.14.1   Înregistrarea și stocarea pe cardurile de tahograf de primă generație;

(136)

În cazul în care utilizarea cardurilor de tahograf de primă generație nu a fost suprimată de un atelier, aparatura de înregistrare înregistrează și stochează date exact în același fel ca aparatura de înregistrare de primă generație.

(137)

Aparatura de înregistrare setează „datele privind sesiunea de utilizare a cardului” pe cardul de conducător auto sau de atelier imediat după introducerea cardului.

(138)

Aparatura de înregistrare actualizează datele stocate pe cardurile de conducător auto, de atelier, de societate și/sau de control valabile cu toate datele necesare relevante pentru perioada în care este introdus cardul și pentru titularul cardului. Datele stocate pe aceste carduri sunt specificate în capitolul 4.

(139)

Aparatura de înregistrare actualizează datele privind activitatea conducătorului auto și locurile (după cum se specifică la punctele 4.5.3.1.9 și 4.5.3.1.11) stocate pe cardurile de conducător auto și/sau de atelier valabile cu datele privind activitatea și locurile care au fost introduse manual de titularul cardului.

(140)

Toate evenimentele care nu sunt definite în aparatura de înregistrare de primă generație nu se stochează pe cardurile de conducător auto și de atelier.

(141)

Actualizarea datelor de pe cardurile de tahograf se face astfel încât, atunci când este necesar din punctul de vedere al capacității de stocare a cardului din momentul respectiv, datele cele mai recente să le înlocuiască pe cele mai vechi.

(142)

În cazul unei erori de scriere, aparatura de înregistrare încearcă din nou, de maximum trei ori, să efectueze aceeași comandă de scriere, iar dacă nu reușește declară cardul deficient și nevalabil.

(143)

Înainte de a elibera cardul de conducător auto și după ce toate datele relevante au fost stocate pe card, aparatura de înregistrare resetează „datele privind sesiunea de utilizare a cardului”.

3.14.2   Înregistrarea și stocarea pe cardurile de tahograf de a doua generație

(144)

Cardurile de tahograf de a doua generație conțin 2 aplicații de card diferite, dintre care prima este identică cu aplicația TACHO pentru cardurile de tahograf de primă generație, iar a doua este aplicația „TACHO_G2”, astfel cum este menționată la capitolul 4 și în apendicele 2.

(145)

Aparatura de înregistrare setează „datele privind sesiunea de utilizare a cardului” pe cardul de conducător auto sau de atelier imediat după introducerea cardului.

(146)

Aparatura de înregistrare actualizează datele stocate în cele 2 aplicații de card de pe cardurile de conducător auto, de atelier, de societate, și/sau de control valabile cu toate datele necesare relevante pentru perioada în care este introdus cardul și pentru titularul cardului. Datele stocate pe aceste carduri sunt specificate la capitolul 4.

(147)

Aparatura de înregistrare actualizează datele privind activitatea conducătorului auto și pozițiile (după cum se specifică la punctele 4.5.3.1.9, 4.5.3.1.11, 4.5.3.2.9 și 4.5.3.2.11) stocate pe cardurile de conducător auto și/sau de atelier valabile cu datele privind activitatea și locurile care au fost introduse manual de titularul cardului.

(148)

Actualizarea datelor de pe cardurile de tahograf se face astfel încât, dacă este necesar din punctul de vedere al capacității de stocare a cardului din momentul respectiv, datele cele mai recente să le înlocuiască pe cele mai vechi.

(149)

În cazul unei erori de scriere, aparatul de înregistrare încearcă, de maximum trei ori, să efectueze aceeași comandă de scriere, iar dacă nu reușește declară cardul deficient și nevalabil.

(150)

Înainte de a elibera cardul de conducător auto și după ce toate datele relevante au fost stocate în cele două aplicații de pe card, aparatura de înregistrare resetează „datele privind sesiunea de utilizare a cardului”.

3.15   Afișare

(151)

Afișajul include cel puțin 20 de caractere.

(152)

Dimensiunile minime ale caracterelor sunt de 5 mm înălțime și 3,5 mm lățime.

(153)

Afișajul trebuie să fie compatibil cu caracterele specificate în apendicele 1 capitolul 4 „Seturi de caractere”. Afișajul poate utiliza simboluri simplificate (de exemplu, caracterele cu accent pot fi afișate fără accent sau minusculele pot fi afișate ca majuscule).

(154)

Afișajul este prevăzut cu iluminare corespunzătoare, fără efect de orbire.

(155)

Indicațiile trebuie să fie vizibile din exteriorul aparaturii de înregistrare.

(156)

Aparatura de înregistrare trebuie să poată afișa:

date implicite;

date privind avertismentele;

date privind accesul la meniu;

alte date solicitate de utilizator.

Aparatura de înregistrare poate afișa și informații suplimentare, cu condiția ca acestea să poată fi distinse în mod clar de informațiile menționate anterior.

(157)

Afișajul aparaturii de înregistrare poate folosi pictogramele sau combinațiile de pictograme enumerate în apendicele 3. Aparatura de înregistrare poate afișa și pictograme sau combinații de pictograme suplimentare, cu condiția ca acestea să poată fi distinse în mod clar de pictogramele sau combinațiile de pictograme menționate anterior.

(158)

Afișajul trebuie să fie întotdeauna PORNIT atunci când vehiculul este în mișcare.

(159)

Aparatura de înregistrare poate include o funcție manuală sau automată care să treacă afișajul în poziția OPRIT atunci când vehiculul nu este în mișcare.

Formatul de afișare este descris în apendicele 5.

3.15.1   Afișaj implicit

(160)

Atunci când nu este necesar să se afișeze nicio altă informație, aparatura de înregistrare afișează, implicit, următoarele:

ora locală (ca rezultat al adunării: ora UTC + decalajul setat de conducătorul auto);

modul de funcționare;

activitatea conducătorului auto în momentul respectiv și activitatea copilotului în momentul respectiv,

informații privind conducătorul auto:

dacă activitatea curentă a acestuia este CONDUCERE, timpul de conducere continuă și durata cumulată a pauzelor în momentul respectiv;

dacă activitatea curentă a acestuia nu este CONDUCERE, durata activității curente în cauză (începând de la selectarea acesteia) și durata cumulată a pauzelor sale în momentul respectiv.

(161)

Afișarea datelor referitoare la fiecare conducător auto în parte trebuie să fie clară, simplă și lipsită de ambiguități. Dacă informațiile privind conducătorul auto și copilotul nu pot fi afișate în același timp, aparatura de înregistrare afișează implicit informațiile privind conducătorul auto și îi permite utilizatorului să afișeze informațiile privind copilotul.

(162)

Dacă lățimea afișajului nu permite afișarea implicită a modului de funcționare, aparatura de înregistrare afișează, pentru scurt timp, noul mod de funcționare, în momentul oricărei modificări a acestuia.

(163)

Aparatul de înregistrare afișează pentru scurt timp, la introducerea cardului, numele titularului acestuia.

(164)

La deschiderea unei condiții de tip „ÎN AFARA ZONEI DE APLICARE A REGLEMENTĂRILOR” sau „TRASEU PARCURS PE FERIBOT/ÎN TREN”, afișajul implicit trebuie să indice, prin intermediul pictogramei relevante, că respectiva condiție este deschisă (se acceptă posibilitatea ca activitatea curentă a conducătorului auto să nu fie indicată în același timp).

3.15.2   Afișaj de avertizare

(165)

Aparatura de înregistrare afișează informații de avertizare folosind în primul rând pictogramele din apendicele 3, completate dacă este necesar cu informații suplimentare codate numeric. Se poate adăuga de asemenea o descriere textuală a avertismentului, în limba selectată de conducătorul auto.

3.15.3   Accesul la meniu

(166)

Comenzile aparaturii de înregistrare sunt accesibile prin intermediul unui meniu cu structură adecvată.

3.15.4   Alte afișaje

(167)

Următoarele informații trebuie să poată fi afișate selectiv, la cerere:

data și ora UTC, precum și decalajul orar local;

conținutul oricăruia dintre cele șase documente imprimate, în format identic cu al acestora;

timpul de conducere continuă și durata cumulată a pauzelor conducătorului auto;

timpul de conducere continuă și durata cumulată a pauzelor copilotului;

timpul de conducere continuă al conducătorului auto pentru săptămâna în curs și pentru săptămâna anterioară;

timpul de conducere continuă al copilotului pentru săptămâna în curs și pentru săptămâna anterioară,

opțional:

durata activității copilotului în momentul respectiv (începând de la selectarea acesteia);

timpul de conducere continuă al conducătorului auto pentru săptămâna în curs;

timpul de conducere continuă al copilotului pentru programul zilnic de lucru în curs;

timpul de conducere continuă al conducătorului auto pentru ziua de lucru în curs.

(168)

Afișarea conținutului documentelor imprimate este secvențială, structurată pe rânduri. Dacă lățimea afișajului este mai mică de 24 de caractere, utilizatorul trebuie să aibă acces la informațiile complete printr-un mijloc adecvat (mai multe rânduri, derulare etc.).

Nu este obligatorie afișarea rândurilor rezervate pentru informațiile scrise de mână din documentele imprimate.

3.16   Imprimare

(169)

Aparatura de înregistrare permite imprimarea de informații din memoria sa de date și/sau de pe cardurile de tahograf, astfel încât să se obțină următoarele șapte tipuri de documente imprimate:

document imprimat zilnic privind activitățile conducătorului auto stocate pe card;

document imprimat zilnic privind activitățile zilnice ale conducătorului auto stocate în unitatea montată pe vehicul;

document imprimat privind evenimentele și anomaliile stocate pe card;

document imprimat privind evenimentele și anomaliile stocate în unitatea montată pe vehicul;

document imprimat privind datele tehnice;

document imprimat privind depășirea limitei de viteză;

istoricul datelor de pe cardul de tahograf pentru o anumită VU (a se vedea capitolul 3.12.16).

Formatul detaliat și conținutul acestor documente imprimate sunt descrise în apendicele 4.

La sfârșitul documentelor imprimate pot fi furnizate și date suplimentare.

Aparatura de înregistrare poate furniza și alte documente imprimate, cu condiția ca acestea să poată fi deosebite în mod clar de cele șapte tipuri menționate anterior.

(170)

„Documentul imprimat zilnic privind activitățile conducătorului auto stocate pe card” și „documentul imprimat privind evenimentele și anomaliile stocate pe card” trebuie să fie disponibile numai atunci când în aparatura de înregistrare este introdus un card de conducător auto sau de atelier. Aparatura de înregistrare actualizează datele stocate pe cardul relevant înainte de a iniția imprimarea.

(171)

Pentru a genera „documentul imprimat zilnic privind activitățile conducătorului auto stocate pe card” și „documentul imprimat privind evenimentele și anomaliile stocate pe card”, aparatura de înregistrare:

fie selectează automat cardul de conducător auto sau cardul de atelier dacă numai unul dintre acestea a fost introdus;

fie dispune de o comandă care permite selectarea cardului sursă sau a cardului din slotul pentru cardul de conducător auto dacă în aparatura de înregistrare au fost introduse două astfel de carduri.

(172)

Imprimanta permite imprimarea a 24 de caractere pe fiecare rând.

(173)

Dimensiunile minime ale caracterelor sunt de 2,1 mm înălțime și 1,5 mm lățime.

(174)

Imprimanta permite utilizarea caracterelor specificate în apendicele 1 capitolul 4 „Seturi de caractere”.

(175)

Imprimantele trebuie proiectate astfel încât să producă aceste documente imprimate cu o rezoluție care să elimine orice eventuală ambiguitate la citire.

(176)

Documentele imprimate trebuie să își păstreze dimensiunile și înregistrările în condiții normale de umiditate (10-90 %) și de temperatură.

(177)

Hârtia omologată de tip folosită de aparatura de înregistrare trebuie să fie prevăzută cu marca de omologare de tip adecvată și să conțină o indicație privind tipul sau tipurile de aparatură de înregistrare pentru care poate fi folosită.

(178)

Documentele imprimate trebuie să își păstreze lizibilitatea și să poată fi identificate în condiții normale de depozitare privind intensitatea luminii, umiditatea și temperatura, timp de cel puțin doi ani.

(179)

Documentele imprimate trebuie să respecte cel puțin specificațiile de testare definite în apendicele 9.

(180)

De asemenea, pe aceste documente trebuie să se poată adăuga și note scrise de mână, cum ar fi semnătura conducătorului auto

(181)

Aparatura de înregistrare gestionează întreruperile cauzate de terminarea hârtiei în timpul activității de imprimare, după realimentarea cu hârtie, fie reluând imprimarea de la început, fie continuând imprimarea și făcând clar referire la partea imprimată anterior.

3.17   Avertismente

(182)

Aparatura de înregistrare trebuie să avertizeze conducătorul auto atunci când detectează orice eveniment și/sau anomalie.

(183)

Este posibil ca avertismentul referitor la evenimentul „Întreruperea alimentării cu energie electrică” să fie amânat până la reconectarea la sursă de electricitate.

(184)

În ceea ce privește depășirea timpului de conducere continuă maxim autorizat, aparatura de înregistrare trebuie să avertizeze conducătorul auto cu 15 minute înainte de expirarea timpului respectiv și în momentul depășirii.

(185)

Avertismentele trebuie să fie vizuale. avertismentele vizuale pot fi însoțite și de avertismente sonore.

(186)

Avertismentele vizuale trebuie să poată fi recunoscute în mod clar de către utilizator, trebuie să se afle în câmpul vizual al conducătorului auto și trebuie să fie perfect lizibile atât ziua cât și noaptea.

(187)

Avertismentele vizuale pot fi integrate în aparatura de înregistrare și/sau pot fi externe.

(188)

În cel de-al doilea caz, avertismentele trebuie să fie marcate cu simbolul „T”.

(189)

Avertismentele trebuie să dureze cel puțin 30 de secunde, cu excepția cazurilor când șoferul confirmă luarea lor la cunoștință prin apăsarea uneia sau mai multor taste specifice ale aparatului de înregistrare. Această primă confirmare nu anulează afișarea cauzei avertismentului descrisă la punctul următor.

(190)

Cauza avertismentului trebuie afișată de aparatura de înregistrare și trebuie să rămână vizibilă până când utilizatorul confirmă luarea acesteia la cunoștință cu ajutorul unei anumite taste sau comenzi a aparaturii de înregistrare.

(191)

Pot fi prevăzute și avertismente suplimentare, cu condiția ca acestea să nu poată fi confundate de conducătorii auto cu cele descrise anterior.

3.18   Descărcarea datelor pe suporturi externe

(192)

Aparatura de înregistrare permite descărcarea la cerere a datelor din memoria sa de date sau de pe un card de conducător auto pe suporturi externe de stocare prin intermediul conectorului pentru etalonare/descărcare. Aparatura de înregistrare actualizează datele stocate pe cardul relevant înainte de a începe descărcarea.

(193)

În plus, ca o caracteristică opțională, aparatura de înregistrare poate, în orice mod de funcționare, să descarce date prin orice alt mijloc către o societate autentificată prin intermediul acestui canal. În acest caz, pentru astfel de descărcări se aplică drepturile de acces la date în modul societate.

(194)

Descărcarea nu modifică și nici nu șterge datele stocate.

(195)

Interfața electrică a conectorului pentru etalonare/descărcare este descrisă în apendicele 6.

(196)

Protocoalele de descărcare sunt descrise în apendicele 7.

3.19   Comunicare la distanță pentru controalele selective în trafic

(197)

Atunci când motorul vehiculului este pornit, unitatea montată pe vehicul stochează, la fiecare 60 de secunde, în echipamentul de comunicare la distanță, cele mai recente date necesare pentru controalele selective în trafic. Aceste date trebuie criptate și semnate în conformitate cu indicațiile din apendicele 11 și 14.

(198)

Datele de verificat de la distanță trebuie să poată fi accesate de cititoarele pentru comunicarea la distanță prin intermediul comunicării fără fir (wireless), în conformitate cu apendicele 14.

(199)

Datele necesare în scopul controalelor selective în trafic se referă la:

ultima tentativă de încălcare a securității;

cea mai lungă întrerupere a alimentării cu energie electrică;

anomalia senzorului;

eroare privind datele de la senzorul de mișcare;

conflict privind deplasarea vehiculului;

conducere fără un card valabil;

introducerea cardului în timpul conducerii;

date privind reglarea orei;

date de etalonare, inclusiv datele ultimelor două înregistrări de etalonare stocate;

numărul de înmatriculare al vehiculului;

viteza înregistrată de tahograf.

3.20   Date de ieșire transmise unor dispozitive externe suplimentare

(200)

Aparatura de înregistrare poate fi dotată și cu interfețe standardizate care permit utilizarea în modul operațional sau în modul etalonare, de către un dispozitiv extern, a datelor înregistrate sau produse de tahograf.

În apendicele 13 este specificată și standardizată o interfață ITS opțională. Alte interfețe similare pot coexista, cu condiția să respecte pe deplin cerințele din apendicele 13 în ceea ce privește lista minimă de date, securitatea și acordul conducătorului auto.

Cerințele următoare se aplică datelor ITS puse la dispoziție prin intermediul interfeței respective:

aceste date reprezintă un set de date existente selectate din dicționarul de date al tahografului (apendicele 1);

un subset al acestor date selectate constituie „date cu caracter personal”;

subsetul de „date cu caracter personal” este disponibil numai dacă este activat acordul verificabil al conducătorului auto, care acceptă ca datele sale cu caracter personal să părăsească rețeaua vehiculului.

Acordul conducătorului auto poate fi activat sau dezactivat în orice moment prin comenzile din meniu, cu condiția să fie introdus cardul de conducător auto;

setul și subsetul de date vor fi transmise prin protocolul fără fir Bluetooth pe raza cabinei vehiculului, cu o rată de reîmprospătare de un minut;

asocierea dispozitivului extern la interfața ITS va fi protejată cu ajutorul unui PIN special și aleatoriu de cel puțin patru cifre, înregistrat în fiecare unitate montată pe vehicul și disponibil prin intermediul afișajului acesteia;

prezența interfeței ITS nu poate, în nicio situație, să perturbe sau să influențeze funcționarea corectă și securitatea unității montate pe vehicul;

Pe lângă setul de date existente selectate, considerate drept lista minimă, pot fi extrase și alte date, cu condiția să nu poată fi considerate date cu caracter personal.

Aparatura de înregistrare notifică altor echipamente externe acordul conducătorului auto.

Atunci când motorul vehiculului este PORNIT, aceste date sunt transmise în mod permanent.

(201)

În scopul retrocompatibilității, tahografele pot rămâne în continuare echipate cu interfața de legătură serială menționată în anexa 1B la Regulamentul (CEE) 3821/85, astfel cum a fost modificat ultima dată. Oricum, acordul conducătorului auto este în continuare necesar în cazul în care sunt transmise date cu caracter personal.

3.21   Etalonare

(202)

Funcția de etalonare permite:

asocierea automată a senzorului de mișcare la VU;

cuplarea automată a echipamentului GNSS extern la VU, dacă este cazul;

adaptarea digitală a constantei aparaturii de înregistrare (k) la coeficientul caracteristic al vehiculului (w);

ajustarea orei curente în cadrul perioadei de valabilitate a cardului de atelier introdus;

ajustarea valorii curente a odometrului;

actualizarea datelor de identificare a senzorului de mișcare stocate în memoria de date;

actualizarea, dacă este cazul, a datelor de identificare a echipamentului GNSS extern stocate în memoria de date;

actualizarea tipurilor și a identificatorilor tuturor sigiliilor montate;

actualizarea sau confirmarea altor parametri cunoscuți de aparatura de înregistrare: identificarea vehiculului, w, l, dimensiunea pneurilor și reglajele limitatorului de viteză, dacă este cazul.

(203)

În plus, funcția de etalonare permite anularea utilizării cardurilor de tahograf de primă generație în aparatura de înregistrare, dacă sunt îndeplinite condițiile specificate în apendicele 15.

(204)

Asocierea senzorului de mișcare la VU implică cel puțin:

actualizarea datelor privind instalarea senzorului de mișcare reținute de senzorul de mișcare (după caz);

copierea, din senzorul de mișcare în memoria de date a VU, a datelor necesare pentru identificarea senzorului de mișcare.

(205)

Cuplarea echipamentului GNSS extern la VU implică cel puțin:

actualizarea datelor privind instalarea echipamentului GNSS extern reținute de echipamentul GNSS extern (după caz);

copierea, din echipamentul GNSS extern în memoria de date a VU, a datelor necesare pentru identificarea echipamentului GNSS extern, inclusiv a numărului de serie al echipamentului GNSS extern.

Cuplarea este urmată de verificarea informațiilor de poziționare de la GNSS.

(206)

Funcția de etalonare trebuie să permită înregistrarea datelor necesare prin intermediul conectorului pentru etalonare/descărcare, în conformitate cu protocolul de etalonare descris în apendicele 8. Funcția de etalonare permite înregistrarea datelor necesare și prin alte mijloace.

3.22   Verificarea etalonării în trafic

(207)

Funcția de verificare a etalonării în trafic permite citirea numărului de serie al senzorului de mișcare (eventual integrat în adaptor) și a numărului de serie al echipamentului GNSS extern (atunci când este cazul), care sunt conectate la unitatea montată pe vehicul, în momentul solicitării.

(208)

Această citire trebuie să fie posibilă cel puțin pe afișajul unității montate pe vehicul, prin intermediul unor comenzi aflate în meniuri.

(209)

Funcția de verificare a etalonării în trafic permite, de asemenea, controlarea selecției modulului de intrare/ieșire (I/O) al liniei de semnalizare I/O de etalonare, specificat în apendicele 6, prin interfața liniei K. Acest lucru se realizează prin intermediul sesiunii „ECUAdjustmentSession”, în conformitate cu apendicele 8 secțiunea 7 Controlul impulsurilor de test – Unitatea funcțională de control al intrărilor/ieșirilor.

3.23   Reglarea orei

(210)

Funcția de reglare a orei trebuie să permită reglarea automată a orei. În scopul reglării orei, aparatura de înregistrare utilizează două surse de măsurare a timpului: 1) ceasul intern al VU; 2) receptorul GNSS.

(211)

Setarea orei ceasului intern al VU se reajustează automat la intervale de maximum 12 ore. După expirarea acestui termen și atunci când semnalul GNSS nu este disponibil, reglarea orei se realizează de îndată ce VU poate avea acces la o oră valabilă furnizată de receptorul GNSS, în funcție de condițiile de pornire a motorului vehiculului. Referința temporală pentru setarea automată a orei ceasului intern al VU se determină pe baza orei furnizate de receptorul GNSS. Dacă ora curentă diferă cu mai mult de un (1) minut față de ora furnizată de receptorul GNSS, se declanșează un eveniment de tip „Conflict oră”.

(212)

Funcția de reglare a orei trebuie să permită, de asemenea, reglarea declanșată a orei curente, în modul etalonare.

3.24   Caracteristici de performanță

(213)

Unitatea montată pe vehicul este complet operațională în intervalul de temperatură cuprins între – 20 °C și 70 °C, echipamentul GNSS extern în intervalul de temperatură cuprins între – 20 °C și 70 C, iar senzorul de mișcare în intervalul de temperatură cuprins între – 40 °C și 135 °C. Conținutul memoriei de date se păstrează până la temperaturi de – 40 °C.

(214)

Tahograful trebuie să funcționeze corect într-un interval de umiditate de 10 % până la 90 %.

(215)

Sigiliile utilizate în tahograful inteligent trebuie să îndeplinească aceleași condiții ca cele aplicabile componentelor tahografului de care sunt atașate.

(216)

Aparatura de înregistrare trebuie protejată de supratensiune, de inversarea polarității sursei de alimentare și de scurt-circuite.

(217)

Senzorii de mișcare trebuie:

fie să reacționeze la un câmp magnetic care perturbă detectarea deplasării vehiculului. În acest caz, unitatea montată pe vehicul va înregistra și stoca o eroare a senzorului (cerința 88), fie

să aibă un element detector protejat împotriva câmpurilor magnetice sau imun la acestea.

(218)

Aparatura de înregistrare și echipamentul GNSS extern trebuie să fie conforme cu regulamentul internațional CEE-ONU R10 și protejate împotriva descărcărilor electrostatice și împotriva șocurilor de instalare.

3.25   Materiale

(219)

Toate părțile componente ale aparaturii de înregistrare trebuie să fie confecționate din materiale suficient de stabile și cu o rezistență mecanică suficientă și să aibă caracteristici electrice și magnetice stabile.

(220)

În condiții normale de utilizare, toate componentele interne al aparaturii trebuie să fie protejate de umezeală și de praf.

(221)

Unitatea montată pe vehicul și echipamentul GNSS extern trebuie să respecte nivelul de protecție IP 40, iar senzorul de mișcare trebuie să respecte nivelul de protecție IP 64, conform standardului IEC 60529:1989, inclusiv A1:1999 și A2:2013.

(222)

Aparatura de înregistrare trebuie să respecte specificațiile tehnice aplicabile în domeniul proiectării ergonomice.

(223)

Aparatura de înregistrare trebuie să fie protejată împotriva deteriorărilor accidentale.

3.26   Inscripții

(224)

Dacă aparatura de înregistrare afișează valoarea odometrului și viteza vehiculului, pe afișajul său apar următoarele detalii:

lângă cifra care indică distanța, unitatea de măsură a distanței, indicată prin abrevierea „km”;

lângă cifra care indică viteza, indicația „km/h”.

Aparatura de înregistrare poate fi comutată astfel încât să afișeze viteza în mile pe oră, în acest caz unitatea de măsură a vitezei fiind indicată prin abrevierea „mph”. Aparatura de înregistrare poate fi comutată astfel încât să afișeze distanța în mile, în acest caz unitatea de măsură a distanței fiind indicată prin abrevierea „mi”.

(225)

Pe fiecare componentă separată a aparaturii de înregistrare se atașează o plăcuță descriptivă care conține următoarele detalii:

numele și adresa producătorului aparaturii;

numărul de componentă furnizat de producător și anul de fabricație al aparaturii;

numărul de serie al aparaturii;

marca de omologare pentru tipul de aparatură.

(226)

Dacă spațiul fizic nu este suficient pentru afișarea tuturor detaliilor menționate anterior, plăcuța descriptivă trebuie să conțină cel puțin: numele și sigla producătorului și numărul de componentă al aparaturii.

4.   CERINȚE FUNCȚIONALE ȘI DE CONSTRUCȚIE PENTRU CARDURILE DE TAHOGRAF

4.1   Date vizibile

Pe recto figurează:

(227)

cuvintele „Card de conducător auto” sau „Card de control” sau „Card de atelier” sau „Card de societate”, tipărite cu majuscule în limba sau limbile oficiale ale statului membru emitent, în funcție de tipul cardului;

(228)

denumirea statului membru emitent al cardului (opțional);

(229)

indicativul statului membru emitent al cardului, tipărit în negativ într-un dreptunghi albastru și înconjurat de 12 stele galbene. Indicativele sunt următoarele:

B

BG

CZ

CY

Belgia

Bulgaria

Republica Cehă

Cipru

LV

L

LT

M

Letonia

Luxemburg

Lituania

Malta

DK

Danemarca

NL

Țările de Jos

D

EST

Germania

Estonia

A

PL

Austria

Polonia

GR

Grecia

P

RO

SK

SLO

Portugalia

România

Slovacia

Slovenia

E

Spania

FIN

Finlanda

F

HR

H

Franța

Croația

Ungaria

S

Suedia

IRL

Irlanda

UK

Regatul Unit

I

Italia

 

 

(230)

informații specifice pentru cardul emis, numerotate după cum urmează:

 

Card de conducător auto

Card de control

Card de societate sau card de atelier

1.

numele conducătorului auto

denumirea organismului de control

denumirea societății sau a atelierului.

2.

prenumele conducătorului auto

numele agentului de control

(dacă este cazul)

numele titularului cardului

(dacă este cazul)

3.

data nașterii conducătorului auto

prenumele agentului de control

(dacă este cazul)

prenumele titularului cardului

(dacă este cazul)

4.a

data de la care este valabil cardul

4.b

data expirării cardului

4.c

denumirea autorității emitente (poate fi imprimată pe verso)

4.d

un număr diferit de cel de la rubrica 5, în scop administrativ (opțional)

5. a

numărul permisului de conducere

(la data emiterii cardului de conducător auto)

5. b

numărul cardului

6.

fotografia conducătorului auto

fotografia agentului de control (opțional)

fotografia montatorului (opțional)-

7.

Semnătura titularului (opțional)

8.

Adresa oficială sau adresa poștală a titularului (opțional)

Adresa poștală a organismului de control

Adresa poștală a societății sau a atelierului

(231)

datele se scriu în format „zz/ll/aaaa” sau „zz.ll.aaaa” (zi, lună, an).

Pe verso figurează:

(232)

explicații pentru elementele numerotate de pe recto-ul cardului;

(233)

cu acordul special al titularului, exprimat în scris, pot fi adăugate informații care nu sunt legate de administrarea cardului, dar acestea nu trebuie să modifice în niciun fel utilizarea modelului drept card de tahograf.

(234)

Cardurile de tahograf se imprimă pe fonduri având următoarele culori predominante:

—   cardul de conducător auto: alb;

—   cardul de control: albastru;

—   cardul de atelier: roșu;

—   cardul de societate: galben.

(235)

Cardurile de tahograf trebuie să aibă cel puțin următoarele caracteristici pentru protecția corpului cardului împotriva falsificării și a manipulării neadecvate:

un fond de securitate cu ghioșe și irizat;

în zona fotografiei, fondul de securitate și fotografia se suprapun;

cel puțin o linie bicoloră microimprimată.

Image

(236)

După consultarea Comisiei, statele membre pot adăuga culori sau inscripții cum ar fi simboluri naționale sau caracteristici de securitate, fără a aduce atingere celorlalte dispoziții din prezenta anexă.

(237)

Cardurile temporare menționate la articolul 26 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr.165/2014 trebuie să respecte dispozițiile prezentei anexe.

4.2   Securitate

Scopul securității sistemului este de a proteja integritatea și autenticitatea datelor schimbate între carduri și aparatura de înregistrare, de a proteja integritatea și autenticitatea datelor descărcate de pe carduri, de a permite aparaturii de înregistrare să efectueze numai anumite operațiuni de scriere pe carduri, de a decripta anumite date, de a elimina orice posibilitate de falsificare a datelor stocate pe carduri, de a preveni manipulările neadecvate și de a detecta orice tentativă de acest gen.

(238)

Pentru a asigura securitatea sistemului, cardurile de tahograf trebuie să îndeplinească cerințele de securitate definite în apendicele 10 și 11.

(239)

Cardurile de tahograf trebuie să poată fi citite și de alte echipamente, cum ar fi computerele personale.

4.3   Standarde

(240)

Cardurile de tahograf trebuie să respecte următoarele standarde:

ISO/IEC 7810 Identification cards – Physical characteristics;

ISO/IEC 7816 Identification cards – Integrated circuit cards:

Part 1: Physical characteristics,

Part 2: Dimensions and position of the contacts (ISO/IEC 7816-2:2007),

Part 3: Electrical interface and transmission protocols (ISO/IEC 7816-3:2006),

Part 4: Organisation, security and commands for interchange (ISO/IEC 7816-4:2013 + Cor 1:2014),

Part 6: Interindustry data elements for interchange (ISO/IEC 7816-6:2004 + Cor 1:2006),

Part 8: Commands for security operations (ISO/IEC 7816-8:2004).

Cardurile de tahograf se testează în conformitate cu standardul ISO/IEC 10373-3:2010 Identification cards – Test methods – Part 3: Integrated circuit cards with contacts and related interface devices.

4.4   Specificații de mediu și electrice

(241)

Cardurile de tahograf pot funcționa corect în toate condițiile climatice întâlnite în mod normal pe teritoriul Uniunii și cel puțin în intervalul de temperatură cuprins între – 25 °C și + 70 °C, cu creșteri ocazionale ale temperaturii de până la + 85 °C; „ocazional” înseamnă timp de cel mult 4 ore o dată și de cel mult 100 de ori pe întreaga durată de viață a cardului.

(242)

Cardurile de tahograf pot funcționa corect în intervalul de umiditate cuprins între 10 % și 90 %.

(243)

Cardurile de tahograf pot funcționa corect timp de cinci ani dacă sunt folosite conform specificațiilor de mediu și electrice.

(244)

În cursul funcționării, cardurile de tahograf respectă Regulamentul CEE-ONU R10, referitor la compatibilitatea electromagnetică, și sunt protejate împotriva descărcărilor electrostatice.

4.5   Stocarea datelor

În sensul prezentului alineat,

orele sunt înregistrate cu o rezoluție de un minut, cu excepția cazurilor în care se specifică altfel;

valorile odometrului sunt înregistrate cu o rezoluție de un kilometru;

vitezele sunt înregistrate cu o rezoluție de 1 km/h;

pozițiile (latitudinile și longitudinile) sunt înregistrate în grade și minute, cu o rezoluție de 1/10 de minut.

Funcțiile, comenzile și structurile logice ale cardurilor de tahograf care îndeplinesc cerințele de stocare a datelor sunt menționate în apendicele 2.

În absența unor dispoziții contrare, stocarea datelor pe cardurile de tahograf trebuie organizată astfel încât datele noi să înlocuiască datele cele mai vechi în cazul epuizării capacității prevăzute a memoriei destinate anumitor înregistrări.

(245)

Prezentul paragraf stabilește capacitatea minimă de stocare pentru diversele fișiere de date pentru aplicații. Cardurile de tahograf trebuie să poată transmite aparaturii de înregistrare capacitatea de stocare din momentul respectiv a respectivelor fișiere de date.

(246)

Orice date suplimentare care pot fi stocate pe cardurile de tahograf, referitoare la alte eventuale aplicații existente pe card, se stochează în conformitate cu Directiva 95/46/CE, cu Directiva 2002/58/CE și cu articolul 7 din Regulamentul (UE) nr. 165/2014.

(247)

Fiecare fișier principal (MF – Master File) al unui card de tahograf conține până la cinci fișiere de bază (EF – Elementary Files) pentru gestionarea cardului și pentru identificarea aplicațiilor și a cipurilor, precum și două fișiere speciale (DF – Dedicated Files):

DF Tachograph, care conține aplicația accesibilă pentru unitățile montate pe vehicul de primă generație, prezentă și pe cardurile de tahograf de primă generație;

DF Tachograph_G2, care conține aplicația accesibilă numai pentru unitățile montate pe vehicul de a doua generație, prezentă numai pe cardurile de tahograf de a doua generație.

Detaliile complete ale structurii cardurilor de tahograf sunt specificate în apendicele 2.

4.5.1   Fișierele elementare pentru identificare și pentru gestionarea cardului

4.5.2   Identificarea cardurilor cu circuite integrate (IC)

(248)

Cardurile de tahograf permit stocarea următoarelor date de identificare a cardurilor inteligente:

clock stop;

numărul de serie al cardului (inclusiv referințele de fabricație);

numărul de omologare de tip al cardului;

ID-ul de personalizare a cardului;

ID-ul integratorului;

identificatorul circuitului integrat (IC).

4.5.2.1   Identificarea cipului

(249)

Cardurile de tahograf permit stocarea următoarelor date de identificare a circuitelor integrate (IC):

numărul de serie al IC;

referințele de fabricație ale IC.

4.5.2.2   DIR (prezent numai pe cardurile de tahograf de a doua generație)

(250)

Cardurile de tahograf permit stocarea obiectelor de date pentru identificarea aplicației, specificate în apendicele 2.

4.5.2.3   Informații RLR (în anumite condiții, prezente numai pe cardurile de tahograf de a doua generație)

(251)

Cardurile de tahograf permit stocarea următorului obiect de date informativ cu lungime extinsă:

în cazul în care cardul de tahograf utilizează câmpuri cu lungime extinsă, obiectul de date informativ cu lungime extinsă specificat în apendicele 2.

4.5.2.4   Informații privind lungimea extinsă (în anumite condiții, prezente numai pe cardurile de tahograf de a doua generație)

(252)

Cardurile de tahograf permit stocarea următoarelor obiecte de date informative cu lungime extinsă:

în cazul în care cardul de tahograf utilizează câmpuri cu lungime extinsă, obiectele de date informative cu lungime extinsă specificate în apendicele 2.

4.5.3   Cardul de conducător auto

4.5.3.1   Aplicație pentru tahograf (accesibilă pentru unitățile montate pe vehicul de prima și a doua generație)

4.5.3.1.1   Identificarea aplicației

(253)

Cardul de conducător auto permite stocarea următoarelor date de identificare a aplicației:

identificarea aplicației pentru tahograf;

identificarea tipului de card de tahograf.

4.5.3.1.2   Chei și certificate

(254)

Cardul de conducător auto permite stocarea unei serii de chei și certificate criptografice, în conformitate cu apendicele 11 partea A.

4.5.3.1.3   Identificarea cardului

(255)

Cardul de conducător auto permite stocarea următoarelor date de identificare a cardului:

numărul cardului;

statul membru emitent, denumirea autorității emitente, data emiterii;

data de la care este valabil cardul, data expirării cardului.

4.5.3.1.4   Identificarea titularului cardului

(256)

Cardul de conducător auto permite stocarea următoarelor date de identificare a titularului cardului:

numele titularului;

prenumele titularului;

data nașterii;

limba preferată de titular.

4.5.3.1.5   Descărcarea informațiilor de pe card

(257)

Cardul de conducător auto permite stocarea următoarelor date legate de descărcarea informațiilor de pe card:

data și ora la care s-a efectuat ultima descărcare a informațiilor de pe card (în alte scopuri decât în vederea unui control).

(258)

Cardul de conducător auto permite stocarea unei singure astfel de înregistrări.

4.5.3.1.6   Informații privind permisul de conducere

(259)

Cardul de conducător auto permite stocarea următoarelor date privind permisul de conducere:

statul membru emitent, denumirea autorității emitente;

numărul permisului de conducere (la data emiterii cardului).

4.5.3.1.7   Date privind evenimentele

În sensul prezentului paragraf, ora se înregistrează cu o rezoluție de 1 secundă.

(260)

Cardul de conducător auto permite stocarea de date legate de următoarele evenimente detectate de aparatura de înregistrare în perioada în care cardul este introdus:

suprapunere a timpului (dacă evenimentul este provocat de cardul respectiv);

introducerea cardului în timpul conducerii (dacă evenimentul afectează cardul respectiv);

încheierea incorectă a ultimei sesiuni de utilizare a cardului (dacă evenimentul afectează cardul respectiv);

întreruperea alimentării cu energie electrică;

eroare privind datele de la senzorul de mișcare;

tentative de încălcare a securității.

(261)

Cardul de conducător auto permite stocarea următoarelor date privind aceste evenimente:

codul evenimentului;

data și ora începerii evenimentului (sau a introducerii cardului dacă evenimentul era în curs la momentul respectiv);

data și ora încheierii evenimentului (sau a retragerii cardului dacă evenimentul era în curs la momentul respectiv);

VRN și statul membru de înmatriculare a vehiculului afectat de eveniment.

Notă: Pentru evenimentul „Suprapunere a timpului”:

data și ora începerii evenimentului trebuie să corespundă datei și orei retragerii cardului din vehiculul precedent;

data și ora încheierii evenimentului trebuie să corespundă datei și orei introducerii cardului în vehiculul folosit la momentul respectiv;

datele privind vehiculul trebuie să corespundă vehiculului din momentul respectiv (cel care a declanșat evenimentul).

Notă: Pentru evenimentul: „Încheiere incorectă a ultimei sesiuni de utilizare a cardului”:

data și ora începerii evenimentului trebuie să corespundă datei și orei de introducere a cardului pentru sesiunea care nu a fost încheiată corect;

data și ora încheierii evenimentului trebuie să corespundă datei și orei introducerii cardului pentru sesiunea în cursul căreia a fost detectat evenimentul (sesiunea din momentul respectiv);

datele privind vehiculul trebuie să corespundă vehiculului în care s-a desfășurat sesiunea care nu a fost încheiată corect.

(262)

Cardul de conducător auto permite stocarea de date privind cele mai recente șase evenimente din fiecare tip (și anume, 36 de evenimente).

4.5.3.1.8   Date privind anomaliile

În sensul prezentului paragraf, ora se înregistrează cu o rezoluție de 1 secundă.

(263)

Cardul de conducător auto permite stocarea de date privind următoarele anomalii detectate de aparatura de înregistrare în timp ce cardul este introdus:

anomalie a cardului (dacă anomalia afectează cardul);

anomalie a aparaturii de înregistrare.

(264)

Cardul de conducător auto permite stocarea următoarelor date privind aceste anomalii:

codul anomaliei;

data și ora începerii anomaliei (sau a introducerii cardului dacă anomalia era în curs la momentul respectiv);

data și ora încheierii anomaliei (sau a retragerii cardului dacă anomalia era în curs la momentul respectiv);

VRN și statul membru de înmatriculare a vehiculului afectat de anomalie.

(265)

Cardul de conducător auto permite stocarea de date privind cele mai recente douăsprezece anomalii din fiecare tip (și anume, 24 de anomalii).

4.5.3.1.9   Date privind activitatea conducătorului auto

(266)

Cardul de conducător auto permite stocarea, pentru fiecare zi calendaristică în care a fost folosit cardul sau pentru care conducătorul auto a introdus manual activități, următoarelor informații:

data;

un contor de prezență zilnică (a cărui valoare crește cu o unitate pentru fiecare dintre zilele calendaristice respective);

distanța totală parcursă de conducătorul auto în decursul zilei respective;

regimul de conducere la ora 00.00;

în cazul oricăror modificări ale activității conducătorului auto și/sau ale regimului de conducere și/sau ale oricărei introduceri sau retrageri a cardului de conducător auto:

regimul de conducere (ECHIPAJ, SINGUR);

slotul (CONDUCĂTOR AUTO, COPILOT);

starea cardului (INTRODUS, NEINTRODUS);

activitatea (CONDUCERE, DISPONIBILITATE, MUNCĂ, PAUZĂ/ODIHNĂ);

ora modificării.

(267)

Memoria cardului de conducător auto permite stocarea de date privind activitățile conducătorului auto timp de cel puțin 28 de zile (activitatea medie a unui conducător auto este definită ca incluzând 93 de schimbări de activitate pe zi).

(268)

Datele enumerate la cerințele 261, 264 și 266 se stochează astfel încât să permită extragerea activităților în ordinea desfășurării lor, chiar și în cazul unei suprapuneri a timpului.

4.5.3.1.10   Date privind vehiculele utilizate

(269)

Cardul de conducător auto permite stocarea, pentru fiecare zi calendaristică în care a fost utilizat cardul și pentru fiecare perioadă de utilizare a unui anumit vehicul din ziua respectivă (o perioadă de utilizare include toate ciclurile consecutive de introducere/retragere a cardului desfășurate în vehiculul respectiv, din punctul de vedere al cardului), a următoarelor date:

data și ora primei utilizări a vehiculului (și anume, prima introducere a cardului pentru respectiva perioadă de utilizare, sau ora 00.00 dacă perioada de utilizare este în curs la ora respectivă);

valoarea indicată de odometrul vehiculului în momentul respectiv;

data și ora ultimei utilizări a vehiculului (și anume,ultima retragere a cardului pentru respectiva perioadă de utilizare sau ora 23:59 dacă perioada de utilizare este în curs la ora respectivă);

valoarea indicată de odometrul vehiculului în momentul respectiv;

VRN și statul membru de înmatriculare a vehiculului.

(270)

Cardul de conducător auto permite stocarea a cel puțin 84 de astfel de înregistrări.

4.5.3.1.11   Locurile în care încep și/sau se încheie zilele de lucru

(271)

Cardul de conducător auto permite stocarea următoarelor date privind locurile în care încep și/sau se încheie zilele de lucru, introduse de conducătorul auto:

data și ora introducerii (sau data/ora legate de introducerea datelor, dacă aceasta se efectuează pe parcursul procedurii de introducere manuală);

tipul datelor introduse (început sau sfârșit, condiția introducerii);

țara și regiunea introduse;

valoarea indicată de odometrul vehiculului.

(272)

Memoria cardului de conducător auto permite stocarea a cel puțin 42 de perechi de astfel de înregistrări.

4.5.3.1.12   Date privind sesiunile de utilizare a cardului

(273)

Cardul de conducător auto permite stocarea următoarelor date privind vehiculul în care a fost deschisă sesiunea în curs:

data și ora deschiderii sesiunii (și anume, ale introducerii cardului), cu o rezoluție de o secundă;

VRN și statul membru de înmatriculare.

4.5.3.1.13   Date privind activitățile de control

(274)

Cardul de conducător auto permite stocarea următoarelor date privind activitățile de control:

data și ora controlului;

numărul cardului de control și statul membru emitent;

tipul controlului [afișare și/sau imprimare și/sau descărcare din VU și/sau de pe card (a se vedea nota)];

perioada descărcată, dacă a avut loc o descărcare;

VRN și statul membru de înmatriculare a vehiculului controlat.

Notă: descărcarea informațiilor de pe card va fi înregistrată numai dacă se realizează prin intermediul unei aparaturi de înregistrare.

(275)

Cardul de conducător auto permite stocarea unei singure astfel de înregistrări.

4.5.3.1.14   Date privind condițiile specifice

(276)

Cardul de conducător auto permite stocarea următoarelor date legate de condițiile specifice introduse în timp ce cardul este introdus (indiferent de slot):

data și ora introducerii;

tipul de condiție specifică.

(277)

Cardul de conducător auto permite stocarea a cel puțin 56 de astfel de înregistrări.

4.5.3.2   Aplicație pentru tahograf de a 2-a generație (inaccesibilă unităților montate pe vehicul de primă generație)

4.5.3.2.1   Identificarea aplicației

(278)

Cardul de conducător auto permite stocarea următoarelor date de identificare a aplicației:

identificarea aplicației pentru tahograf;

identificarea tipului de card de tahograf.

4.5.3.2.2   Chei și certificate

(279)

Cardul de conducător auto permite stocarea unei serii de chei și certificate criptografice, în conformitate cu apendicele 11 partea B.

4.5.3.2.3   Identificarea cardului

(280)

Cardul de conducător auto permit stocarea următoarelor date de identificare a cardului:

numărul cardului;

statul membru emitent, denumirea autorității emitente, data emiterii;

data de la care este valabil cardul, data expirării cardului.

4.5.3.2.4   Identificarea titularului cardului

(281)

Cardul de conducător auto permite stocarea următoarelor date de identificare a titularului cardului:

numele titularului;

prenumele titularului;

data nașterii;

limba preferată de titular.

4.5.3.2.5   Descărcarea informațiilor de pe card

(282)

Cardul de conducător auto permite stocarea următoarelor date legate de descărcarea informațiilor de pe card:

data și ora la care s-a efectuat ultima descărcare a informațiilor de pe card (în alte scopuri decât în vederea unui control).

(283)

Cardul de conducător auto permite stocarea unei singure astfel de înregistrări.

4.5.3.2.6   Informații privind permisul de conducere

(284)

Cardul de conducător auto permite stocarea următoarelor date privind permisul de conducere:

statul membru emitent, denumirea autorității emitente;

numărul permisului de conducere (la data emiterii cardului).

4.5.3.2.7   Date privind evenimentele

În sensul prezentului paragraf, ora se înregistrează cu o rezoluție de 1 secundă.

(285)

Cardul de conducător auto permite stocarea de date legate de următoarele evenimente detectate de aparatura de înregistrare în timp ce cardul este introdus:

suprapunere a timpului (dacă evenimentul este provocat de cardul respectiv);

introducerea cardului în timpul conducerii (dacă evenimentul afectează cardul respectiv);

încheierea incorectă a ultimei sesiuni de utilizare a cardului (dacă evenimentul afectează cardul respectiv);

întreruperea alimentării cu energie electrică;

eroare de comunicare cu echipamentul de comunicare la distanță;

evenimentul „Absența informațiilor de poziționare de la receptorul GNSS”;

eroare de comunicare cu echipamentul GNSS extern;

eroare privind datele de la senzorul de mișcare;

conflict privind deplasarea vehiculului;

tentative de încălcare a securității;

conflict de oră.

(286)

Cardul de conducător auto permite stocarea următoarelor date privind aceste evenimente:

codul evenimentului;

data și ora începerii evenimentului (sau a introducerii cardului dacă evenimentul era în curs la momentul respectiv);

data și ora încheierii evenimentului (sau a retragerii cardului dacă evenimentul era în curs la momentul respectiv);

VRN și statul membru de înmatriculare a vehiculului afectat de eveniment.

Notă: Pentru evenimentul „Suprapunere a timpului”:

data și ora începerii evenimentului trebuie să corespundă datei și orei retragerii cardului din vehiculul precedent;

data și ora încheierii evenimentului trebuie să corespundă datei și orei introducerii cardului în vehiculul utilizat la momentul respectiv;

datele privind vehiculul trebuie să corespundă vehiculului din momentul respectiv (cel care a declanșat evenimentul).

Notă: Pentru evenimentul: „Încheiere incorectă a ultimei sesiuni de utilizare a cardului”:

data și ora începerii evenimentului trebuie să corespundă datei și orei de introducere a cardului pentru sesiunea care nu a fost încheiată corect;

data și ora încheierii evenimentului trebuie să corespundă datei și orei introducerii cardului pentru sesiunea pe parcursul căreia a fost detectat evenimentul (sesiunea din momentul respectiv);

datele privind vehiculul trebuie să corespundă vehiculului în care s-a desfășurat sesiunea care nu a fost încheiată corect.

(287)

Cardul de conducător auto permite stocarea de date privind cele mai recente șase evenimente din fiecare tip (și anume, 66 de evenimente).

4.5.3.2.8   Date privind anomaliile

În sensul prezentului paragraf, ora se înregistrează cu o rezoluție de 1 secundă.

(288)

Cardul de conducător auto permite stocarea de date privind următoarele anomalii detectate de aparatura de înregistrare în timp ce cardul este introdus:

anomalie a cardului (dacă anomalia afectează cardul);

anomalie a aparaturii de înregistrare.

(289)

Cardul de conducător auto permite stocarea următoarelor date privind aceste anomalii:

codul anomaliei;

data și ora începerii anomaliei (sau a introducerii cardului dacă anomalia era în curs la momentul respectiv);

data și ora încheierii anomaliei (sau a retragerii cardului dacă anomalia era în curs la momentul respectiv);

VRN și statul membru de înmatriculare a vehiculului afectat de anomalie.

(290)

Cardul de conducător auto permite stocarea de date privind cele mai recente douăsprezece anomalii din fiecare tip (și anume, 24 de anomalii).

4.5.3.2.9   Date privind activitatea conducătorului auto

(291)

Cardul de conducător auto permite stocarea, pentru fiecare zi calendaristică în care a fost folosit cardul sau pentru care conducătorul auto a introdus manual activități, următoarelor informații:

data;

un contor de prezență zilnică (a cărui valoare crește cu o unitate pentru fiecare dintre zilele calendaristice respective);

distanța totală parcursă de conducătorul auto în cursul zilei respective;

regimul de conducere la ora 00.00;

în cazul oricăror modificări ale activității conducătorului auto și/sau ale regimului de conducere și/sau ale oricărei introduceri sau retrageri a cardului de conducător auto:

regimul de conducere (ECHIPAJ, SINGUR);

slotul (CONDUCĂTOR AUTO, COPILOT);

starea cardului (INTRODUS, NEINTRODUS);

activitatea (CONDUCERE, DISPONIBILITATE, MUNCĂ, PAUZĂ/ODIHNĂ);

ora modificării.

(292)

Memoria cardului de conducător auto permite stocarea de date privind activitățile conducătorului auto timp de cel puțin 28 de zile (activitatea medie a unui conducător auto este definită ca incluzând 93 de schimbări de activitate pe zi).

(293)

Datele enumerate la cerințele 286, 289 și 291 se stochează astfel să permită extragerea activităților în ordinea desfășurării lor, chiar și în cazul unei suprapuneri a timpului.

4.5.3.2.10   Date privind vehiculele folosite

(294)

Cardul de conducător auto permite stocarea, pentru fiecare zi calendaristică în care a fost utilizat cardul și pentru fiecare perioadă de utilizare a unui anumit vehicul din ziua respectivă (o perioadă de utilizare include toate ciclurile consecutive de introducere/retragere a cardului desfășurate în vehiculul respectiv, din punctul de vedere al cardului), a următoarelor date:

data și ora primei utilizări a vehiculului (și anume, prima introducere a cardului pentru respectiva perioadă de utilizare, sau ora 00.00 dacă perioada de utilizare este în curs la ora respectivă);

valoarea indicată de odometrul vehiculului la ora respectivă a primei utilizări;

data și ora ultimei utilizări a vehiculului (și anume, ultima retragere a cardului pentru respectiva perioadă de utilizare sau ora 23:59 dacă perioada de utilizare este în curs la ora respectivă);

valoarea indicată de odometrul vehiculului la ora respectivă a ultimei utilizări;

VRN și statul membru de înmatriculare a vehiculului;

VIN al vehiculului respectiv.

(295)

Cardul de conducător auto permite stocarea a cel puțin 84 de astfel de înregistrări.

4.5.3.2.11   Locurile și pozițiile în care încep și/sau se încheie zilele de lucru

(296)

Cardul de conducător auto permite stocarea următoarelor date privind locurile în care încep și/sau se încheie zilele de lucru, introduse de conducătorul auto:

data și ora introducerii (sau data/ora legate de introducerea datelor, dacă aceasta se efectuează pe parcursul procedurii de introducere manuală);

tipul introducerii (început sau sfârșit, condiția introducerii);

țara și regiunea introduse;

valoarea indicată de odometrul vehiculului;

poziția vehiculului;

precizia GNSS, data și ora determinării poziției.

(297)

Memoria cardului de conducător auto permite stocarea a cel puțin 84 de perechi de astfel de înregistrări.

4.5.3.2.12   Date privind sesiunile de utilizare a cardului

(298)

Cardul de conducător auto permite stocarea următoarelor date privind vehiculul în care a fost deschisă sesiunea în curs:

data și ora deschiderii sesiunii (și anume, a introducerii cardului), cu o rezoluție de o secundă;

VRN și statul membru de înmatriculare.

4.5.3.2.13   Date privind activitățile de control

(299)

Cardul de conducător auto permite stocarea următoarelor date privind activitățile de control:

data și ora controlului;

numărul cardului de control și statul membru emitent;

tipul controlului [afișare și/sau imprimare și/sau descărcare din VU și/sau de pe card (a se vedea nota)];

perioada descărcată, dacă a avut loc o descărcare;

VRN și statul membru de înmatriculare a vehiculului controlat.

Notă: cerințele de securitate impun ca descărcarea de pe card să poată fi înregistrată numai dacă se realizează prin intermediul unei aparaturi de înregistrare.

(300)

Cardul de conducător auto permite stocarea unei singure astfel de înregistrări.

4.5.3.2.14   Date privind condițiile specifice

(301)

Cardul de conducător auto permite stocarea următoarelor date legate de condițiile specifice introduse în timp ce cardul este introdus (indiferent de slot):

data și ora introducerii;

tipul de condiție specifică.

(302)

Cardul de conducător auto permite stocarea a cel puțin 56 de astfel de înregistrări.

4.5.3.2.15   Date privind unitățile montate pe vehicul utilizate

(303)

Cardul de conducător auto permite stocarea următoarelor date referitoare la diferitele unități montate pe vehicul în care a fost utilizat cardul:

data și ora începerii perioadei utilizare a unității montate pe vehicul (și anume, prima introducere a cardului în unitatea montată pe vehicul pentru perioada respectivă);

numele producătorului unității montate pe vehicul;

tipul de unitate montată pe vehicul;

numărul versiunii software-ului unității montate pe vehicul.

(304)

Cardul de conducător auto permite stocarea a cel puțin 84 de astfel de înregistrări.

4.5.3.2.16   Date privind locurile în care se încheie o perioadă de conducere continuă de trei ore

(305)

Cardul de conducător auto permite stocarea următoarelor date legate de poziția vehiculului atunci când timpul de conducere continuă al conducătorului auto atinge un multiplu de trei ore:

data și ora la care timpul de conducere continuă al titularului cardului atinge un multiplu de trei ore;

poziția vehiculului;

precizia GNSS, data și ora determinării poziției.

(306)

Cardul de conducător auto permite stocarea a cel puțin 252 de astfel de înregistrări.

4.5.4   Cardul de atelier

4.5.4.1   Aplicație pentru tahograf (accesibilă pentru unitățile montate pe vehicul de prima și a doua generație)

4.5.4.1.1   Identificarea aplicației

(307)

Cardul de atelier permite stocarea următoarelor date de identificare a aplicației:

identificarea aplicației pentru tahograf;

identificarea tipului de card de tahograf.

4.5.4.1.2   Chei și certificate

(308)

Cardul de atelier permite stocarea unei serii de chei și certificate criptografice, în conformitate cu apendicele 11 partea A.

(309)

Cardul de atelier permite stocarea unui număr de identificare personal (cod PIN).

4.5.4.1.3   Identificarea cardului

(310)

Cardul de atelier permite stocarea următoarelor date de identificare a cardului:

numărul cardului;

statul membru emitent, denumirea autorității emitente, data emiterii;

data de la care este valabil cardul, data expirării cardului.

4.5.4.1.4   Identificarea titularului cardului

(311)

Cardul de atelier permite stocarea următoarelor date de identificare a titularului cardului:

denumirea atelierului;

adresa atelierului;

numele titularului;

prenumele titularului;

limba preferată de titular.

4.5.4.1.5   Descărcarea informațiilor de pe card

(312)

Cardul de atelier permite stocarea unei înregistrări a datelor privind descărcarea informațiilor de pe card, în același mod ca un card de conducător auto.

4.5.4.1.6   Date privind etalonarea și reglarea orei

(313)

Cardul de atelier permite stocarea de înregistrări privind etalonările și/sau reglările orei realizate în timp ce cardul este introdus în aparatura de înregistrare.

(314)

Fiecare înregistrare de etalonare conține următoarele date:

scopul etalonării (activare, prima instalare, instalare, inspecție periodică);

identificarea vehiculului;

parametrii actualizați sau confirmați [w, k, l, dimensiunea pneurilor, reglajul limitatorului de viteză, odometrul (valorile vechi și cele noi), data și ora (valorile vechi și cele noi)];

identificarea aparaturii de înregistrare (numărul de componentă al VU, numărul de serie al VU, numărul de serie al senzorului de mișcare).

(315)

Cardul de atelier permite stocarea a cel puțin 88 de astfel de înregistrări.

(316)

Cardul de atelier este prevăzut cu un contor care indică numărul total de etalonări efectuate cu cardul respectiv.

(317)

Cardul de atelier este prevăzut cu un contor care indică numărul total de etalonări efectuate după ultima descărcare de date.

4.5.4.1.7   Date privind evenimentele și anomaliile

(318)

Cardul de atelier permite stocarea de înregistrări de date privind evenimentele și anomaliile, în același mod ca un card de conducător auto.

(319)

Cardul de atelier permite stocarea de date privind cele mai recente trei evenimente de fiecare tip (și anume, 18 evenimente) și cele mai recente șase erori de fiecare tip (și anume, 12 erori).

4.5.4.1.8   Date privind activitatea conducătorului auto

(320)

Cardul de atelier permite stocarea de date privind activitatea conducătorului auto, în același mod ca un card de conducător auto.

(321)

Cardul de atelier permite stocarea de date privind activitatea conducătorului auto pentru cel puțin o zi de activitate medie a conducătorului auto.

4.5.4.1.9   Date privind vehiculele utilizate

(322)

Cardul de atelier permite stocarea de înregistrări de date privind vehiculele utilizate, în același mod ca un card de conducător auto.

(323)

Cardul de atelier permite stocarea a cel puțin patru astfel de înregistrări.

4.5.4.1.10   Date privind începutul și/sau sfârșitul zilelor de lucru

(324)

Cardul de atelier permite stocarea de înregistrări de date privind începutul și/sau sfârșitu