ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 126

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 59
14 mai 2016


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul delegat (UE) 2016/757 al Comisiei din 3 februarie 2016 de stabilire a operațiunilor legate de aplicarea reglementărilor agricole, pentru care trebuie introduse informații în Sistemul de informare vamală

1

 

*

Regulamentul delegat (UE) 2016/758 al Comisiei din 4 februarie 2016 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1315/2013 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la adaptarea anexei III ( 1)

3

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/759 al Comisiei din 28 aprilie 2016 de stabilire a listelor țărilor terțe, ale părților țărilor terțe și ale teritoriilor din care statele membre trebuie să autorizeze introducerea în Uniune a anumitor produse de origine animală destinate consumului uman, de stabilire a cerințelor de certificare, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2074/2005 și de abrogare a Deciziei 2003/812/CE ( 1)

13

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/760 al Comisiei din 13 mai 2016 privind măsurile excepționale de sprijin pentru sectorul ouălor și cărnii de pasăre în Italia

63

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/761 al Comisiei din 13 mai 2016 de derogare de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 în ceea ce privește data finală pentru depunerea cererii unice, a cererilor de ajutor sau a cererilor de plată, data finală pentru notificarea modificărilor aduse cererii unice sau cererii de plată și data finală pentru cererile de alocare a drepturilor la plată sau de creștere a valorii drepturilor la plată în cadrul schemei de plată de bază pentru anul 2016

67

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/762 al Comisiei din 13 mai 2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

69

 

 

DECIZII

 

*

Decizia (UE) 2016/763 a Consiliului din 13 mai 2016 de stabilire a poziției care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului privind achizițiile publice, cu privire la proiectul de decizie privind procedurile de arbitraj în temeiul articolului XIX alineatul (8) din Acordul revizuit privind achizițiile publice

71

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/764 a Comisiei din 12 mai 2016 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2015/789 privind măsuri de prevenire a introducerii în Uniune și a răspândirii în interiorul acesteia a Xylella fastidiosa (Wells et al.) [notificată cu numărul C(2016) 2731]

77

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Directiva 2004/80/CE a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind despăgubirea victimelor infracționalității ( JO L 261, 6.8.2004 ) (Ediția specială în limba română a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, cap. 19, vol. 7, p. 31)

85

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

14.5.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 126/1


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2016/757 AL COMISIEI

din 3 februarie 2016

de stabilire a operațiunilor legate de aplicarea reglementărilor agricole, pentru care trebuie introduse informații în Sistemul de informare vamală

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 515/97 al Consiliului din 13 martie 1997 privind asistența reciprocă între autoritățile administrative ale statelor membre și cooperarea dintre acestea și Comisie în vederea asigurării aplicării corespunzătoare a legislației din domeniile vamal și agricol (1), în special articolul 23 alineatul (4),

întrucât:

(1)

Obiectivul Sistemului de informare vamală (SIV) este de a sprijini autoritățile competente în prevenirea, investigarea și urmărirea penală a operațiunilor care încalcă legislația vamală și cea agricolă. Pentru ca SIV să răspundă în continuare nevoilor autorităților competente, este necesar să se actualizeze lista operațiunilor referitoare la aplicarea legislației agricole, care ar trebui incluse în SIV.

(2)

Introducerea în SIV a informațiilor referitoare la operațiunile legate de aplicarea legislației agricole ar trebui să fie limitată la produsele care intră sub incidența capitolelor 1-24 din Nomenclatura combinată.

(3)

Urmărirea și trasabilitatea circulației produselor supuse legislației agricole sunt extrem de importante pentru asigurarea capacității autorităților competente de a reacționa rapid la situațiile de urgență sanitară. Pentru asigurarea urmăririi și trasabilității mărfurilor respective în toate etapele circulației, ar trebui să se furnizeze informații privind importul, exportul, tranzitul, depozitarea temporară și circulația în interiorul UE a acestor mărfuri,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Operațiunile legate de aplicarea legislației agricole, pentru care, în temeiul articolului 23 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 515/97, trebuie introduse informații în SIV, sunt cele referitoare la:

(a)

importurile din țări terțe de produse supuse dispozițiilor adoptate în temeiul politicii agricole comune și al normelor speciale privind mărfurile rezultate din transformarea produselor agricole;

(b)

exporturile către țări terțe de produse supuse dispozițiilor adoptate în temeiul politicii agricole comune și al normelor speciale privind mărfurile rezultate din transformarea produselor agricole;

(c)

circulația produselor supuse dispozițiilor adoptate în temeiul politicii agricole comune și al normelor speciale privind mărfurile rezultate din transformarea produselor agricole, în regim de tranzit comun sau extern, și operațiunile care implică depozitarea temporară în Uniune a unor astfel de produse atunci când sunt reexportate din Uniune către o țară terță;

(d)

circulația în interiorul UE a produselor supuse unor restricții sau interdicții pe baza dispozițiilor adoptate în temeiul politicii agricole comune și al normelor speciale privind mărfurile rezultate din transformarea produselor agricole sau care beneficiază de asistență din partea UE.

Articolul 2

Regulamentul (CE) nr. 696/98 al Comisiei (2) se abrogă.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la data de 1 septembrie 2016.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 3 februarie 2016.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 82, 22.3.1997, p. 1.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 696/98 al Comisiei din 27 martie 1998 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 515/97 al Consiliului privind asistența reciprocă între autoritățile administrative ale statelor membre și cooperarea dintre acestea și Comisie în vederea asigurării aplicării corespunzătoare a legislației din domeniile vamal și agricol (JO L 96, 28.3.1998, p. 22).


14.5.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 126/3


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2016/758 AL COMISIEI

din 4 februarie 2016

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1315/2013 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la adaptarea anexei III

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1315/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind orientările Uniunii pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport și de abrogare a Deciziei nr. 661/2010/UE (1), în special articolul 49 alineatul (6),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 1315/2013 prevede posibilitatea de a adapta hărțile orientative ale rețelei transeuropene de transport (TEN-T) extinse la anumite țări învecinate, pe baza acordurilor la nivel înalt privind rețelele de infrastructură de transport încheiate între Uniune și țările învecinate în cauză.

(2)

La 27 august 2015, în cadrul reuniunii la nivel înalt de la Viena a Grupului celor șase din Balcanii de Vest, a fost aprobat un acord la nivel înalt între Uniune și următoarele țări din Balcanii de Vest: Albania, Bosnia și Herțegovina, Kosovo, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, Muntenegru și Serbia, referitor la extinderea orientativă a hărților TEN-T globale, precum și la identificarea conexiunilor din cadrul rețelei centrale pe hărțile rețelei globale. Acordul vizează rețelele feroviare și rutiere, dar și porturile și aeroporturile. Adaptarea hărților orientative ale rețelei globale și, în special, identificarea rețelei centrale orientative ar trebui să-i permită Uniunii să-și orienteze mai bine acțiunile de cooperare cu Balcanii de Vest, inclusiv în ceea ce privește sprijinul financiar oferit.

(3)

La 30 octombrie 2015, în cadrul Comitetului mixt stabilit prin Acordul privind Spațiul Economic European, a fost aprobat un acord la nivel înalt între Uniune și Islanda și Norvegia, referitor la adaptarea extinderii orientative a hărților TEN-T globale în țările respective. Adaptarea se referă la un număr redus de ajustări cu privire la hărțile rețelei de drumuri, porturi și aeroporturi, pentru ca acestea să reflecte mai exact alinierea rețelelor TEN-T orientative în conformitate cu metodologia TEN-T (2).

(4)

Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 1315/2013 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa III la Regulamentul (UE) nr. 1315/2013 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 4 februarie 2016.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 348, 20.12.2013, p. 1.

(2)  SWD (2013) 542 final.


ANEXĂ

Anexa III la Regulamentul (UE) nr. 1315/2013 se modifică după cum urmează:

1.

Punctul 11.1 se înlocuiește cu următorul text:

Image

2.

Punctul 11.2 se înlocuiește cu următorul text:

Image

3.

Punctul 11.3 se înlocuiește cu următorul text:

Image

4.

Punctul 11.4 se înlocuiește cu următorul text:

Image

5.

Punctul 13.1 se înlocuiește cu următorul text:

Image

6.

Punctul 13.2 se înlocuiește cu următorul text:

Image

7.

Punctul 13.3 se înlocuiește cu următorul text:

Image

8.

Punctul 13.4 se înlocuiește cu următorul text:

Image

14.5.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 126/13


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/759 AL COMISIEI

din 28 aprilie 2016

de stabilire a listelor țărilor terțe, ale părților țărilor terțe și ale teritoriilor din care statele membre trebuie să autorizeze introducerea în Uniune a anumitor produse de origine animală destinate consumului uman, de stabilire a cerințelor de certificare, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2074/2005 și de abrogare a Deciziei 2003/812/CE

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2002/99/CE a Consiliului din 16 decembrie 2002 de stabilire a normelor de sănătate animală care reglementează producția, transformarea, distribuția și introducerea produselor de origine animală destinate consumului uman (1), în special articolul 8 alineatul (1) și articolul 9 alineatul (4),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman (2), în special articolul 11 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 854/2004 prevede că produsele de origine animală trebuie să fie importate numai dintr-o țară terță sau dintr-o parte a unei țări terțe înscrisă pe o listă întocmită în conformitate cu regulamentul menționat anterior.

(2)

Decizia 2003/812/CE a Comisiei (3) stabilește lista țărilor terțe din care statele membre trebuie să autorizeze importul anumitor produse destinate consumului uman prevăzute de Directiva 92/118/CEE a Consiliului (4). Listele respective cuprind o listă cu țările terțe sau părțile țărilor terțe din care sunt autorizate importurile de gelatină destinată consumului uman. Cu toate acestea, nu există nicio listă care să includă colagenul sau materiile prime pentru producția de gelatină și colagen destinate consumului uman. Stabilirea unor astfel de liste este necesară.

(3)

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (5), operatorii din sectorul alimentar care importă produse de origine animală trebuie să se asigure că documentele de însoțire a transportului respectă cerințele prevăzute la articolul 14 din Regulamentul (CE) nr. 854/2004. Regulamentul (CE) nr. 2074/2005 al Comisiei (6) stabilește modele de certificat pentru importurile anumitor produse de origine animală destinate consumului uman. Aceste modele de certificat includ trimiteri caduce la legislația anterioară care trebuie să fie actualizate.

(4)

Țările terțe, părțile țărilor terțe și teritoriile enumerate în anexa II la Decizia Comisiei 2006/766/CE (7), în partea 1 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 798/2008 al Comisiei (8), în partea 1 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 119/2009 al Comisiei (9) sau în partea 1 din anexa II la Regulamentul (UE) nr. 206/2010 al Comisiei (10) îndeplinesc cerințele Uniunii cu privire la importurile de carne proaspătă și anumite produse pescărești. Listele respective ar putea să fie, de asemenea, utilizate pentru importurile de materii prime pentru producția de gelatină și de colagen. Cu toate acestea, în cazul în care materiile prime respective au fost supuse anumitor tratamente, în conformitate cu dispozițiile din secțiunile XIV și XV din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004, ar trebui aplicate cerințe mai puțin stricte.

(5)

Materiile prime pentru producția de gelatină și colagen, indiferent dacă sunt tratate sau nu, introduse în Uniune pentru tranzit către o țară terță, prezintă un risc neglijabil pentru sănătatea publică. Aceste materii prime, chiar și în cazul în care sunt tratate, ar trebui totuși să respecte cerințele relevante privind sănătatea animală. În consecință, ar trebui stabilită o listă a țărilor terțe, a părților țărilor terțe și a teritoriilor și ar trebui elaborate modele de certificat pentru tranzitul și antrepozitarea înainte de tranzit a materiilor prime și a materiilor prime tratate pentru producția de gelatină și colagen.

(6)

Având în vedere situația geografică a Kaliningradului, ar trebui stabilite condiții specifice de sănătate animală pentru tranzitul prin Uniune al transporturilor de materii prime și de materii prime tratate pentru producția de gelatină sau colagen către și din Rusia, care vizează numai tranzitul prin Letonia, Lituania și Polonia.

(7)

Din motive de claritate și simplificare a legislației Uniunii, fără a aduce atingere Deciziei 2003/863/CE a Comisiei (11), listele țărilor terțe, a părților țărilor terțe și a teritoriilor din care statele membre trebuie să autorizeze introducerea de pulpe de broască, melci, gelatină, colagen, materii prime și materii prime tratate pentru producția de gelatină și colagen, de miere, lăptișor de matcă și alte produse apicole destinate consumului uman, precum și modelele de certificat pentru aceste produse ar trebui să fie stabilite într-o anexă la prezentul regulament. Prin urmare, certificatele corespunzătoare existente ar trebui șterse din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 2074/2005.

(8)

În anexa III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004, au fost introduse cerințe specifice cu scopul de a garanta siguranța anumitor produse de origine animală înalt rafinate. Prin urmare, este necesară stabilirea listei țărilor din care aceste produse pot fi importate și elaborarea unui model de certificat pentru produsele respective.

(9)

Întrucât listele țărilor terțe, a părților țărilor terțe și a teritoriilor din care statele membre trebuie să autorizeze importurile de produse din carne de vânat de crescătorie cu blană și produse din carne de vânat de crescătorie cu pene, precum și de carne și produse din carne de leporide (iepure de crescătorie și iepure de câmp) au fost stabilite în Decizia 2007/777/CE a Comisiei (12) și, respectiv, în Regulamentul (CE) nr. 119/2009, Decizia 2003/812/CE devine redundantă și ar trebui să fie abrogată.

(10)

Este oportun să se introducă o perioadă de tranziție pentru a permite statelor membre și operatorilor din sectorul alimentar să se adapteze noilor cerințe prevăzute în prezentul regulament.

(11)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL 1

IMPORTURILE ANUMITOR PRODUSE DE ORIGINE ANIMALĂ

Articolul 1

Listele țărilor terțe, a părților țărilor terțe și a teritoriilor

Țările terțe, părțile țărilor terțe și teritoriile din care statele membre trebuie să autorizeze importurile următoarelor produse de origine animală destinate consumului uman sunt stabilite în părțile relevante din anexa I:

(a)

pulpe de broască, partea I;

(b)

melci, partea II;

(c)

gelatină și colagen, partea III

(d)

materii prime pentru producția de gelatină și colagen, partea IV;

(e)

materii prime tratate pentru producția de gelatină și colagen, partea V;

(f)

miere, lăptișor de matcă și alte produse apicole, partea VI;

(g)

următoarele produse înalt rafinate, partea VII:

(i)

sulfat de condroitină;

(ii)

acid hialuronic;

(iii)

alte produse pe bază de cartilagii hidrolizate;

(iv)

chitosan;

(v)

glucozamină;

(vi)

cheag;

(vii)

ihtiocol;

(viii)

aminoacizi autorizați ca aditivi alimentari în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (13).

Articolul 2

Modele de certificat

(1)   Modelele de certificat pentru importurile în Uniune ale produselor prevăzute la articolul 1 sunt stabilite în anexa II, după cum urmează:

(a)

pulpe de broască, partea I;

(b)

melci, partea II;

(c)

gelatină, partea III;

(d)

colagen, partea IV;

(e)

materii prime pentru producția de gelatină și colagen, partea V;

(f)

materii prime tratate pentru producția de gelatină și colagen, partea VI;

(g)

miere, lăptișor de matcă și alte produse apicole, partea VII;

(h)

următoarele produse înalt rafinate, partea VIII:

(i)

sulfat de condroitină;

(ii)

acid hialuronic;

(iii)

alte produse pe bază de cartilagii hidrolizate;

(iv)

chitosan;

(v)

glucozamină;

(vi)

cheag;

(vii)

ihtiocol;

(viii)

aminoacizi autorizați ca aditivi alimentari în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1333/2008.

Aceste certificate trebuie să fie completate în conformitate cu notele explicative stabilite în anexa IV și cu notele din certificatul relevant.

(2)   Se permite utilizarea certificării electronice și a altor sisteme agreate de Uniune și de țara terță în cauză.

CAPITOLUL 2

TRANZITUL ANUMITOR PRODUSE DE ORIGINE ANIMALĂ

Articolul 3

Listele țărilor terțe, ale părților țărilor terțe și ale teritoriilor

Țările terțe, părțile țărilor terțe și teritoriile din care statele membre trebuie să autorizeze tranzitul prin Uniune de materii prime și materii prime tratate pentru producția de gelatină și colagen destinate consumului uman având ca destinație o țară terță, fie prin tranzit imediat, fie după depozitare în Uniune, în conformitate cu articolul 12 alineatul (4) și articolul 13 din Directiva 97/78/CE a Consiliului (14), sunt stabilite în părțile IV și, respectiv, V din anexa I la prezentul regulament.

Articolul 4

Model de certificat

(1)   Modelul de certificat pentru tranzitul prin Uniune al materiilor prime și al materiilor prime tratate prevăzute la articolul 3 este stabilit în anexa III.

Acest certificat trebuie să fie completat în conformitate cu notele stabilite în anexa IV și în modelul de certificat relevant.

(2)   Se permite utilizarea certificărilor electronice și a altor sisteme armonizate la nivelul Uniunii.

Articolul 5

Derogare pentru tranzitul prin Letonia, Lituania și Polonia

(1)   Prin derogare de la articolul 3, tranzitul rutier sau feroviar între punctele de control la frontieră special desemnate din Letonia, Lituania și Polonia, enumerate și marcate cu observația specială 13 din anexa I la Decizia 2009/821/CE a Comisiei (15), al transporturilor de materii prime sau de materii prime tratate prevăzute la articolul 3 din prezentul regulament care provin din Rusia și au ca destinație Rusia, în mod direct sau printr-o altă țară terță, se autorizează în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)

transportul este sigilat de către medicul veterinar oficial cu un sigiliu numerotat în serie, la punctul de control la frontieră de intrare;

(b)

pe fiecare pagină a documentelor care însoțesc transportul, conform dispozițiilor de la articolul 7 din Directiva 97/78/CE, se aplică ștampila cu mențiunea „Exclusiv pentru tranzitul prin UE cu destinația Rusia” de către medicul veterinar oficial la punctul de control la frontieră de intrare;

(c)

sunt respectate cerințele procedurale prevăzute la articolul 11 din Directiva 97/78/CE;

(d)

transportul este certificat ca fiind acceptabil pentru tranzit în documentul veterinar comun de intrare emis de către medicul veterinar oficial la punctul de control la frontieră de intrare.

(2)   În conformitate cu articolul 12 alineatul (4) sau articolul 13 din Directiva 97/78/CE, transporturile menționate la alineatul (1) nu pot fi descărcate sau depozitate pe teritoriul Uniunii.

(3)   Se organizează audituri periodice de către autoritatea competentă pentru a se asigura că numărul de transporturi, astfel cum se menționează la alineatul (1), și cantitățile corespunzătoare de produse care părăsesc Uniunea corespund numărului și cantităților care au fost introduse în Uniune.

CAPITOLUL 3

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 6

Modificări

Anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 2074/2005 se modifică după cum urmează:

1.

la secțiunea I, capitolele I, II, III și VI se elimină;

2.

apendicele I, II, III și VI se elimină.

Articolul 7

Abrogare

Decizia 2003/812/CE se abrogă.

Articolul 8

Dispoziții tranzitorii

Transporturile de produse de origine animală pentru care au fost eliberate certificatele relevante în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2074/2005 pot continua să fie introduse în Uniune, cu condiția ca certificatul să fi fost semnat înainte de 3 decembrie 2016.

Articolul 9

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 28 aprilie 2016.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 18, 23.1.2003, p. 11.

(2)  JO L 139, 30.4.2004, p. 206.

(3)  Decizia 2003/812/CE a Comisiei din 17 noiembrie 2003 de stabilire a listelor țărilor terțe din care statele membre trebuie să autorizeze importul anumitor produse destinate consumului uman, prevăzute de Directiva 92/118/CEE a Consiliului (JO L 305, 22.11.2003, p. 17).

(4)  Directiva 92/118/CEE a Consiliului din 17 decembrie 1992 de stabilire a condițiilor de sănătate publică și animală care reglementează schimburile și importurile în Comunitate de produse care nu intră sub incidența condițiilor menționate, stabilite de reglementările comunitare specifice prevăzute de anexa A capitolul 1 la Directiva 89/662/CEE și, în ceea ce privește agenții patogeni, la Directiva 90/425/CEE (JO L 62, 15.3.1993, p. 49).

(5)  Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală (JO L 139, 30.4.2004, p. 55).

(6)  Regulamentul (CE) nr. 2074/2005 al Comisiei din 5 decembrie 2005 de stabilire a măsurilor de aplicare privind anumite produse reglementate de Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului și organizarea unor controale oficiale prevăzute de Regulamentele (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European și al Consiliului și (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului, de derogare de la Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 853/2004 și (CE) nr. 854/2004 (JO L 338, 22.12.2005, p. 27).

(7)  Decizia 2006/766/CE a Comisiei din 6 noiembrie 2006 de stabilire a listelor țărilor terțe și a teritoriilor din care se autorizează importurile de moluște bivalve, echinoderme, tunicieri, gasteropode marine și produse pescărești (JO L 320, 18.11.2006, p. 53).

(8)  Regulamentul (CE) nr. 798/2008 al Comisiei din 8 august 2008 de stabilire a unei liste a țărilor terțe, teritoriilor, zonelor sau compartimentelor din care pot fi importate în Comunitate și pot tranzita Comunitatea păsările de curte și produsele de pasăre, precum și a cerințelor de certificare sanitar-veterinară (JO L 226, 23.8.2008, p. 1).

(9)  Regulamentul (CE) nr. 119/2009 al Comisiei din 9 februarie 2009 de stabilire a listei țărilor terțe și a părților acestora pentru importul sau tranzitul în Comunitate al cărnii de leporide sălbatice, de anumite mamifere terestre sălbatice și al cărnii de iepuri de crescătorie, precum și cerințele de certificare veterinară (JO L 39, 10.2.2009, p. 12).

(10)  Regulamentul (UE) nr. 206/2010 al Comisiei din 12 martie 2010 de stabilire a unor liste de țări terțe, teritorii sau părți ale acestora autorizate să introducă în Uniunea Europeană anumite animale și carne proaspătă, precum și a cerințelor de certificare sanitar-veterinară (JO L 73, 20.3.2010, p. 1).

(11)  Decizia 2003/863/CE a Comisiei din 2 decembrie 2003 privind certificatele sanitar-veterinare pentru importul de produse animale din Statele Unite ale Americii (JO L 325, 12.12.2003, p. 46).

(12)  Decizia 2007/777/CE a Comisiei din 29 noiembrie 2007 de stabilire a condițiilor de sănătate animală și publică precum și a modelelor de certificate pentru importul anumitor produse din carne și stomacuri, vezici și intestine tratate destinate consumului uman, provenind din țări terțe și de abrogare a Deciziei 2005/432/CE (JO L 312, 30.11.2007, p. 49).

(13)  Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind aditivii alimentari (JO L 354, 31.12.2008, p. 16).

(14)  Directiva 97/78/CE a Consiliului din 18 decembrie 1997 de stabilire a principiilor de bază ale organizării controalelor veterinare pentru produsele care provin din țări terțe și sunt introduse în Comunitate (JO L 24, 30.1.1998, p. 9).

(15)  Decizia 2009/821/CE a Comisiei din 28 septembrie 2009 de stabilire a unei liste de puncte de control la frontieră, de fixare a anumitor reguli privind controalele efectuate de către experții veterinari ai Comisiei și de determinare a unităților veterinare în cadrul sistemului TRACES (JO L 296, 12.11.2009, p. 1).


ANEXA I

Listele țărilor terțe, ale părților țărilor terțe și ale teritoriilor menționate la articolul 1

PARTEA I

PULPE DE BROASCĂ

Țările terțe și teritoriile enumerate în coloana intitulată „Țări” din anexa II la Decizia 2006/766/CE, cu excepția celor pentru care, în coloana intitulată „Restricții” din anexa respectivă, este menționată o restricție, și următoarele țări sau teritorii:

CODUL ISO AL ȚĂRII

ȚARĂ/TERITORIU

FYROM (*1)

fosta Republică iugoslavă a Macedoniei

PARTEA II

MELCI

Țările terțe și teritoriile enumerate în coloana intitulată „Țări” din anexa II la Decizia 2006/766/CE, cu excepția celor pentru care, în coloana intitulată „Restricții” din anexa respectivă, este menționată o restricție, și următoarele țări sau teritorii:

CODUL ISO AL ȚĂRII

ȚARĂ/TERITORIU

MD

Republica Moldova

FYROM (*2)

fosta Republică iugoslavă a Macedoniei

SY

Siria

PARTEA III

GELATINĂ ȘI COLAGEN DESTINATE CONSUMULUI UMAN

SECȚIUNEA A

Gelatină și colagen obținute de la animale din speciile bovină, ovină, caprină, porcină și cabalină, inclusiv animale sălbatice și de crescătorie

Țările terțe și teritoriile enumerate în partea 1 coloana 1 din anexa II la Regulamentul (UE) nr. 206/2010 și următoarele țări sau teritorii:

CODUL ISO AL ȚĂRII

ȚARĂ/TERITORIU

KR

Republica Coreea

MY

Malaysia

PK

Pakistan

TW

Taiwan

SECȚIUNEA B

Gelatină și colagen obținute de la păsări de curte, inclusiv ratite și vânat cu pene

Țările terțe și teritoriile enumerate în partea 1 coloana 1 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 798/2008.

SECȚIUNEA C

Gelatină și colagen obținute de la produse pescărești

Toate țările terțe și teritoriile enumerate în coloana intitulată „Țări” din anexa II la Decizia 2006/766/CE, indiferent dacă, în coloana intitulată „Restricții” din anexa respectivă, este menționată sau nu o restricție.

SECȚIUNEA D

Gelatină și colagen obținute de la leporide și de la mamifere sălbatice terestre care nu sunt menționate în secțiunea A

Țările terțe enumerate în partea 1 coloana 1 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 119/2009.

PARTEA IV

MATERII PRIME PENTRU PRODUCȚIA DE GELATINĂ ȘI COLAGEN DESTINATE CONSUMULUI UMAN

SECȚIUNEA A

Materii prime obținute de la animale din speciile bovină, ovină, caprină, porcină și cabalină, inclusiv animale sălbatice și de crescătorie

Țările terțe, teritoriile și părțile acestora enumerate în partea 1 din anexa II la Regulamentul (UE) nr. 206/2010 din care se autorizează introducerea în Uniune a categoriei respective de carne proaspătă provenită de la speciile menționate, astfel cum se specifică în partea respectivă a anexei respective, cu excepția situației în care această introducere este limitată de garanții suplimentare de tipul A sau F, astfel cum figurează în coloana 5.

SECȚIUNEA B

Materii prime obținute de la păsări de curte, inclusiv ratite și vânat cu pene

Țările terțe, părțile țărilor terțe și teritoriile enumerate în partea 1 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 798/2008 din care se autorizează importuri de carne proaspătă de pasăre de curte provenită de la speciile respective, astfel cum se specifică în partea respectivă a anexei respective.

SECȚIUNEA C

Materii prime obținute de la produse pescărești

Țările terțe și teritoriile enumerate în coloana intitulată „Țări” din anexa II la Decizia 2006/766/CE care intră sub incidența restricțiilor menționate în coloana intitulată „Restricții” din anexa respectivă.

SECȚIUNEA D

Materii prime obținute de la leporide și mamifere sălbatice terestre care nu sunt menționate în secțiunea A

Țările terțe enumerate în partea 1 coloana 1 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 119/2009 din care se autorizează importuri de carne proaspătă provenită de la speciile respective, astfel cum se specifică în partea respectivă a anexei respective.

PARTEA V

MATERII PRIME TRATATE PENTRU PRODUCȚIA DE GELATINĂ ȘI COLAGEN DESTINATE CONSUMULUI UMAN

SECȚIUNEA A

Materii prime tratate obținute de la animale din speciile bovină, ovină, caprină, porcină și cabalină, inclusiv animale sălbatice și de crescătorie

Țările terțe, teritoriile și părțile acestora enumerate în partea 1 coloana 1 din anexa II la Regulamentul (UE) nr. 206/2010 și următoarele țări sau teritorii:

CODUL ISO AL ȚĂRII

ȚARĂ/TERITORIU

KR

Republica Coreea

MY

Malaysia

PK

Pakistan

TW

Taiwan

SECȚIUNEA B

Materii prime tratate obținute de la păsări de curte, inclusiv ratite și vânat cu pene

Țările terțe și teritoriile enumerate în partea 1 coloana 1 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 798/2008.

SECȚIUNEA C

Materii prime tratate obținute de la produse pescărești

Toate țările terțe și teritoriile enumerate în coloana intitulată „Țări” din anexa II la Decizia 2006/766/CE, indiferent dacă, în coloana intitulată „Restricții” din anexa respectivă, este menționată sau nu o restricție.

SECȚIUNEA D

Materii prime tratate obținute de la leporide și mamifere sălbatice terestre care nu sunt menționate în secțiunea A

Țările terțe enumerate în partea 1 coloana 1 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 119/2009.

SECȚIUNEA E

Materii prime tratate menționate în secțiunea XIV capitolul I punctul 4 litera (b) punctul (iii) și în secțiunea XV capitolul I punctul 4 litera (b) punctul (iii) din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004

Țările terțe, părțile țărilor terțe și teritoriile menționate în lista din partea IV din prezenta anexă.

PARTEA VI

MIERE, LĂPTIȘOR DE MATCĂ ȘI ALTE PRODUSE APICOLE DESTINATE CONSUMULUI UMAN

Țările terțe și teritoriile enumerate în coloana intitulată „Țară” din anexa la Decizia 2011/163/CE a Comisiei (1) și care sunt marcate cu „X” în coloana intitulată „Miere” din anexa respectivă.

PARTEA VII

SULFAT DE CONDROITINĂ, ACID HIALURONIC, ALTE PRODUSE OBȚINUTE DIN CARTILAJ HIDROLIZATE, CHITOSAN, GLUCOZAMINĂ, CHEAG, IHTIOCOL ȘI AMINOACIZI ÎNALT RAFINAȚI DESTINAȚI CONSUMULUI UMAN

(a)

În cazul materiilor prime provenite de la ungulate, inclusiv ecvidee, țările terțe și teritoriile enumerate în partea 1 coloana 1 din anexa II la Regulamentul (UE) nr. 206/2010 și următoarele țări sau teritorii:

CODUL ISO AL ȚĂRII

ȚARĂ/TERITORIU

KR

Republica Coreea

MY

Malaysia

PK

Pakistan

TW

Taiwan

(b)

În cazul materiilor prime provenite de la produse pescărești, toate țările terțe și teritoriile enumerate în coloana intitulată „Țări” din anexa II la Decizia 2006/766/CE, indiferent dacă, în coloana intitulată „Restricții” din anexa respectivă, este menționată sau nu o restricție.

(c)

În cazul materiilor prime provenite de la păsări de curte, țările terțe și teritoriile enumerate în partea 1 coloana 1 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 798/2008.


(*1)  Fosta Republică iugoslavă a Macedoniei; cod provizoriu care nu aduce atingere în niciun fel nomenclaturii definitive pentru această țară, care va fi convenită după încheierea negocierilor ce au loc în prezent pe această temă în cadrul Organizației Națiunilor Unite.

(*2)  Fosta Republică iugoslavă a Macedoniei; cod provizoriu care nu aduce atingere în niciun fel nomenclaturii definitive pentru această țară, care va fi convenită după încheierea negocierilor ce au loc în prezent pe această temă în cadrul Organizației Națiunilor Unite.

(1)  Decizia 2011/163/UE a Comisiei din 16 martie 2011 privind aprobarea planurilor prezentate de țări terțe în conformitate cu articolul 29 din Directiva 96/23/CE a Consiliului (JO L 70, 17.3.2011, p. 40).


ANEXA II

Modele de certificat conform trimiterii de la articolul 2

PARTEA I

MODEL DE CERTIFICAT PENTRU IMPORTUL DE PULPE DE BROASCĂ REFRIGERATE, CONGELATE SAU PREPARATE DESTINATE CONSUMULUI UMAN

Image

Textul imaginii

ȚARA:

Certificat sanitar-veterinar către UE

Partea I: Detalii privind transportul expediat

I.1. Transportator

Denumire

Adresă

Tel.

I.2. Număr de referință al certificatului

I.2.a.

I.3. Autoritatea competentă centrală

I.4. Autoritatea competentă locală

I.5. Destinatar

Denumire

Adresă

Codul poștal

Tel.

I.6.

I.7. Țara de origine

Cod ISO

I.8.

I.9. Țara de destinație

Cod ISO

I.10.

I.11. Locul de origine

Denumire Numărul de autorizare

Adresă

I.12.

I.13. Locul de încărcare

I.14. Data plecării

I.15. Mijloace de transport

Avion Vapor Vagon de tren

Vehicul rutier Altele

Identificare

Referințe documentare

I.16. PIF de intrare în UE

I.17.

I.18. Vapor

I.19. Codul mărfii (codul SA)

02.08.90

I.20. Cantitatea

I.21. Temperatura produsului

Ambiantă De refrigerare De congelare

I.22. Numărul de pachete

I.23. Numărul sigiliului/containerului

I.24. Tipul ambalajului

Image

Textul imaginii

I.25. Mărfuri certificate pentru:

Consum uman

I.26.

I.27. Pentru import sau admitere pe teritoriul UE

I.28. Identificarea mărfurilor

Specii

(denumire științifică)

Tip de tratament

Numărul de autorizare al unităților

Unitate producătoare

Numărul de pachete

Greutatea netă

Image

Textul imaginii

ȚARA

Model FRG Pulpe de broască

II. Informații privind sănătatea

II.a. Număr de referință al certificatului

II.b.

II.1. Atestarea de sănătate publică

Subsemnatul declar că am luat cunoștință de dispozițiile relevante din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare (JO L 31, 1.2.2002, p. 1), din Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare (JO L 139, 30.4.2004, p. 1) și din Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală (JO L 139, 30.4.2004, p. 55) și certific faptul că pulpele de broască descrise mai sus au fost produse în conformitate cu cerințele respective, în special faptul că:

— provin dintr-o unitate (din unități) care aplică un program întemeiat pe principiile HACCP, în conformitate cu articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 852/2004;

precum și că:

— provin de la broaște care au fost sângerate, preparate și, după caz, refrigerate, congelate sau prelucrate, ambalate și antrepozitate în condiții igienice în conformitate cu cerințele din anexa III secțiunea XI din Regulamentul (CE) nr. 853/2004.

Note

Partea I:

— Căsuța I.11: Locul de origine: numele și adresa unității de expediere.

— Căsuța I.15: Numărul de înregistrare (vagoane de tren sau containere și camioane), numărul zborului (avion) sau denumire (vapor). Se vor furniza informații separate în caz de descărcare și reîncărcare.

— Căsuța I.20: Indicați greutatea brută și netă totală.

— Căsuța I.23: Identificarea containerului/numărul sigiliului: numai dacă este cazul.

— Căsuța I.28: Tipul de tratament: proaspăt, tratat.

Partea II:

— Culoarea ștampilei și a semnăturii trebuie să fie diferită de cea a altor mențiuni din certificat.

Partea II: Certificare

Inspector oficial

Numele (cu majuscule): Funcție și titlu:

Data: Semnătura:

Ștampila:

PARTEA II

MODEL DE CERTIFICAT PENTRU IMPORTUL DE MELCI REFRIGERAȚI, CONGELAȚI, DECOCHILIAȚI, GĂTIȚI, PREPARAȚI SAU CONSERVAȚI, DESTINAȚI CONSUMULUI UMAN

Image

Textul imaginii

ȚARA:

Certificat sanitar-veterinar către UE

Partea I: Detalii privind transportul expediat

I.1. Transportator

Denumire

Adresă

Tel.

I.2. Număr de referință al certificatului

I.2.a.

I.3. Autoritatea competentă centrală

I.4. Autoritatea competentă locală

I.5. Destinatar

Denumire

Adresă

Codul poștal

Tel.

I.6.

I.7. Țara de origine

Cod ISO

I.8.

I.9. Țara de destinație

Cod ISO

I.10.

I.11. Locul de origine

Denumire Numărul de autorizare

Adresă

I.12.

I.13. Locul de încărcare

I.14. Data plecării

I.15. Mijloace de transport

Avion Vapor Vagon de tren

Vehicul rutier Altele

Identificare

Referințe documentare

I.16. PIF de intrare în UE

I.17.

I.18. Descrierea mărfii

I.19. Codul mărfii (codul SA)

I.20. Cantitatea

I.21. Temperatura produsului

Ambiantă De refrigerare De congelare

I.22. Numărul de pachete

I.23. Numărul sigiliului/containerului

I.24. Tipul ambalajului

Image

Textul imaginii

I.25. Mărfuri certificate pentru:

Consum uman

I.26.

I.27. Pentru import sau admitere pe teritoriul UE

I.28. Identificarea mărfurilor

Specie (denumire științifică)

Tip de tratament

Numărul de autorizare al unităților

Numărul de pachete

Greutatea netă

Unitate producătoare

Image

Textul imaginii

ȚARA

Model SNS Melci

II. Informații privind sănătatea

II.a. Număr de referință al certificatului

II.b.

II.1. Atestarea de sănătate publică

Subsemnatul declar că am luat cunoștință de dispozițiile relevante din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare (JO L 31, 1.2.2002, p. 1), din Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare (JO L 139, 30.4.2004, p. 1) și din Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală (JO L 139, 30.4.2004, p. 55) și certific faptul că melcii descriși mai sus au fost produși în conformitate cu cerințele respective, în special faptul că:

— provin dintr-o unitate (din unități) care aplică un program întemeiat pe principiile HACCP, în conformitate cu articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 852/2004;

precum și că:

— au fost manipulați și, după caz, decochiliați, gătiți, preparați, conservați, congelați, ambalați și antrepozitați în condiții igienice în conformitate cu cerințele din anexa III secțiunea XI din Regulamentul (CE) nr. 853/2004.

Note

Partea I:

— Căsuța I.11: Locul de origine: numele și adresa unității de expediere.

— Căsuța I.15: Numărul de înregistrare (vagoane de tren sau containere și camioane), numărul zborului (avion) sau denumire (vapor). În caz de descărcare și reîncărcare, se furnizează informații separate.

— Căsuța I.19: Se utilizează codul corespunzător din Sistemul armonizat (SA) de la următoarele rubrici: 03.07, 16.05.

— Căsuța I.20: Indicați greutatea brută și netă totală.

— Căsuța I.23: Identificarea containerului/numărul sigiliului: numai dacă este cazul.

— Căsuța I.28: Tipul de tratament: proaspăt, tratat.

Partea II:

— Culoarea ștampilei și a semnăturii trebuie să fie diferită de cea a altor mențiuni din certificat.

Partea II: Certificare

Inspector oficial

Numele (cu majuscule): Funcție și titlu:

Data: Semnătura:

Ștampila:

PARTEA III

MODEL DE CERTIFICAT PENTRU IMPORTUL DE GELATINĂ DESTINATĂ CONSUMULUI UMAN

Image

Textul imaginii

ȚARA:

Certificat sanitar-veterinar către UE

Partea I: Detalii privind transportul expediat

I.1. Transportator

Denumire

Adresă

Tel.

I.2. Număr de referință al certificatului

I.2.a.

I.3. Autoritatea competentă centrală

I.4. Autoritatea competentă locală

I.5. Destinatar

Denumire

Adresă

Codul poștal

Tel.

I.6.

I.7. Țara de origine

Cod ISO

I.8.

I.9. Țara de destinație

Cod ISO

I.10.

I.11. Locul de origine

Denumire Numărul de autorizare

Adresă

I.12.

I.13. Locul de încărcare

I.14. Data plecării

I.15. Mijloace de transport

Avion Vapor Vagon de tren

Vehicul rutier Altele

Identificare

Referințe documentare

I.16. PIF de intrare în UE

I.17.

I.18. Descrierea mărfii

I.19. Codul mărfii (codul SA)

I.20. Cantitatea

I.21. Temperatura produsului

Ambiantă De refrigerare De congelare

I.22. Numărul de pachete

I.23. Numărul sigiliului/containerului

I.24. Tipul ambalajului

Image

Textul imaginii

I.25. Mărfuri certificate pentru:

Consum uman

I.26.

I.27. Pentru import sau admitere pe teritoriul UE

I.28. Identificarea mărfurilor

Specii

(denumire științifică)

Data de fabricare

(zi/lună/an)

Numărul de autorizare al unităților

Unitate producătoare

Numărul de pachete

Greutatea netă

Image

Textul imaginii

ȚARA

Model GEL Gelatină destinată consumului uman

II. Informații privind sănătatea

II.a. Număr de referință al certificatului

II.b.

II.1. Atestarea de sănătate publică

Subsemnatul declar că am luat cunoștință de dispozițiile relevante din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare (JO L 31, 1.2.2002, p. 1), din Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare (JO L 139, 30.4.2004, p. 1) și din Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală (JO L 139, 30.4.2004, p. 55) și certific faptul că gelatina descrisă mai sus a fost produsă în conformitate cu cerințele respective, în special faptul că:

— provine dintr-o unitate (din unități) care aplică un program întemeiat pe principiile HACCP, în conformitate cu articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 852/2004;

— a fost produsă din materii prime conforme cu cerințele din anexa III secțiunea XIV capitolele I și II din Regulamentul (CE) nr. 853/2004;

— a fost fabricată în conformitate cu condițiile stabilite în anexa III secțiunea XIV capitolul III din Regulamentul (CE) nr. 853/2004;

— îndeplinește criteriile prevăzute în anexa III secțiunea XIV capitolul IV din Regulamentul (CE) nr. 853/2004 și din Regulamentul (CE) nr. 2073/2005 din 15 noiembrie 2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare (JO L 338, 22.12.2005, p. 1);

și în cazul în care provine de la rumegătoare, cu excepția gelatinei provenite din piei brute și prelucrate de rumegătoare,

(1) fie

— [provine dintr-o țară sau dintr-o regiune clasificată, în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2001 de stabilire a unor reglementări pentru prevenirea, controlul și eradicarea anumitor forme transmisibile de encefalopatie spongiformă (JO L 147, 31.5.2001, p. 1), ca o țară sau regiune cu un risc neglijabil de ESB;

— animalele de la care provine gelatina s-au născut, au fost crescute în permanență și sacrificate în țara cu risc de contaminare cu ESB neglijabil și au fost supuse inspecțiilor ante-mortem și post-mortem;

— dacă în țara sau regiunea respectivă au existat cazuri indigene de ESB:

(i) provine de la animalele care s-au născut după data aplicării interdicției de hrănire a rumegătoarelor cu făină de carne și oase și cu jumări de seu provenite de la rumegătoare; sau

(ii) produsele de origine animală din bovine, ovine și caprine nu conțin și nu provin din materiale cu riscuri specificate, astfel cum sunt definite în anexa V la Regulamentul (CE) nr. 999/2001, sau din carnea separată mecanic obținută de pe oasele de bovine, ovine sau caprine.]

(1) fie

— [provine dintr-o țară sau regiune care este clasificată, în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 999/2001, ca o țară sau regiune cu un risc controlat de ESB;

— animalele de la care provine gelatina au fost supuse inspecțiilor ante-mortem și post-mortem;

— animalele de la care provine gelatina pentru export nu au fost sacrificate, după asomare, prin injectarea de gaz în cavitatea craniană sau ucise prin aceeași metodă sau sacrificate, după asomare, prin lacerarea țesutului nervos central cu ajutorul unui instrument alungit în formă de tijă introdus în cavitatea craniană;

— gelatina nu conține și nu provine din materiale cu risc specificat, astfel cum sunt definite în anexa V la Regulamentul (CE) nr. 999/2001, sau din carne separată mecanic de pe oasele de bovine, ovine sau caprine.]

Partea II: Certificare

Image

Textul imaginii

ȚARA

Model GEL Gelatină destinată consumului uman

II. Informații privind sănătatea

II.a. Număr de referință al certificatului

II.b.

(1) fie

— [provine dintr-o țară sau regiune care este clasificată, în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 999/2001, ca o țară sau regiune cu un risc neglijabil de ESB;

— gelatina provine de la animale care au fost supuse inspecțiilor ante-mortem și post-mortem;

— gelatina provine atât de la animale care s-au născut, au fost crescute în permanență și sacrificate într-o țară sau regiune cu un risc neglijabil de ESB, în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 999/2001, și, în cazul în care au existat cazuri indigene de ESB în țara sau în regiunea respectivă, s-au născut după data aplicării interdicției de hrănire a rumegătoarelor cu făină de carne și oase și cu jumări de seu provenite de la rumegătoare, cât și de la animale care s-au născut într-o țară sau regiune care este clasificată, în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 999/2001, ca o țară sau regiune cu un risc controlat de ESB și care nu au fost sacrificate, după asomare, prin injectarea de gaz în cavitatea craniană sau ucise prin aceeași metodă sau sacrificate, după asomare, prin lacerarea țesutului nervos central cu ajutorul unui instrument alungit în formă de tijă introdus în cavitatea craniană;

— gelatina nu conține și nu provine din materiale cu risc specificat, astfel cum sunt definite în anexa V la Regulamentul (CE) nr. 999/2001, sau din carne separată mecanic de pe oasele de bovine, ovine sau caprine.]

(1) fie

— [provine dintr-o țară sau regiune care este clasificată, în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 999/2001, ca o țară sau regiune cu un risc nedeterminat de ESB;

— animalele de la care provine gelatina nu au fost hrănite cu făină de carne și oase sau cu jumări de seu provenite de la rumegătoare și au fost supuse inspecțiilor ante-mortem și post-mortem;

— animalele de la care provine gelatina nu au fost sacrificate, după asomare, prin injectarea de gaz în cavitatea craniană sau ucise prin aceeași metodă sau sacrificate, după asomare, prin lacerarea țesutului nervos central cu ajutorul unui instrument alungit în formă de tijă introdus în cavitatea craniană;

— gelatina nu provine din:

(i) materiale cu risc specificat, astfel cum sunt definite în anexa V la Regulamentul (CE) nr. 999/2001;

(ii) țesuturi nervoase și limfatice expuse în timpul procesului de dezosare;

(iii) carne separată mecanic obținută de pe oasele de bovine, ovine sau caprine.]

Note

Partea I:

— Căsuța I.11: Locul de origine: numele și adresa unității de expediere.

— Căsuța I.15: Numărul de înregistrare (vagoane de tren sau containere și camioane), numărul zborului (avion) sau denumire (vapor). În caz de descărcare și reîncărcare, se furnizează informații separate.

— Căsuța I.19: Se utilizează codul corespunzător din Sistemul armonizat (SA) de la rubrica 35.03.

— Căsuța I.20: Indicați greutatea brută și netă totală

— Căsuța I.23: Identificarea containerului/numărul sigiliului: numai dacă este cazul.

Image

Textul imaginii

ȚARA

Model GEL Gelatină destinată consumului uman

II. Informații privind sănătatea

II.a. Număr de referință al certificatului

II.b.

Partea II:

(1) Se elimină, după caz.

— Culoarea ștampilei și a semnăturii trebuie să fie diferită de cea a altor mențiuni din certificat.

Medic veterinar oficial Numele (cu majuscule):

Funcție și titlu:

Data: Semnătura:

Ștampila:

PARTEA IV

MODEL DE CERTIFICAT PENTRU IMPORTUL DE COLAGEN DESTINAT CONSUMULUI UMAN

Image

Textul imaginii

ȚARA:

Certificat sanitar-veterinar către UE

Partea I: Detalii privind transportul expediat

I.1. Transportator

Denumire

Adresă

Tel.

I.2. Număr de referință al certificatului

I.2.a.

I.3. Autoritatea competentă centrală

I.4. Autoritatea competentă locală

I.5. Destinatar

Denumire

Adresă

Codul poștal

Tel.

I.6.

I.7. Țara de origine

Cod ISO

I.8.

I.9. Țara de destinație

Cod ISO

I.10.

I.11. Locul de origine

Denumire Numărul de autorizare

Adresă

I.12.

I.13. Locul de încărcare

I.14. Data plecării

I.15. Mijloace de transport

Avion Vapor Vagon de tren

Vehicul rutier Altele

Identificare

Referințe documentare

I.16. PIF de intrare în UE

I.17.

I.18. Descrierea mărfii

I.19. Codul mărfii (codul SA)

I.20. Cantitatea

I.21. Temperatura produsului

Ambiantă De refrigerare De congelare

I.22. Numărul de pachete

I.23. Numărul sigiliului/containerului

I.24. Tipul ambalajului

Image

Textul imaginii

I.25. Mărfuri certificate pentru:

Consum uman

I.26.

I.27. Pentru import sau admitere pe teritoriul UE

I.28. Identificarea mărfurilor

Specii

(denumire științifică)

Data de fabricare

(zi/lună/an)

Numărul de autorizare al unităților

Unitate producătoare

Numărul de pachete

Greutatea netă

Image

Textul imaginii

ȚARA

Model COL Colagen destinat consumului uman

II. Informații privind sănătatea

II.a. Număr de referință al certificatului

II.b.

II.1. Atestarea de sănătate publică

Subsemnatul declar că am luat cunoștință de dispozițiile relevante din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare (JO L 31, 1.2.2002, p. 1), din Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare (JO L 139, 30.4.2004, p. 1) și din Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală (JO L 139, 30.4.2004, p. 55) și certific faptul că colagenul descris mai sus a fost produs în conformitate cu cerințele respective, în special faptul că:

— provine dintr-o unitate (din unități) care aplică un program întemeiat pe principiile HACCP, în conformitate cu articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 852/2004;

— a fost produs din materii prime conforme cu cerințele din anexa III secțiunea XV capitolele I și II din Regulamentul (CE) nr. 853/2004;

— a fost fabricat în conformitate cu condițiile stabilite în anexa III secțiunea XV capitolul III din Regulamentul (CE) nr. 853/2004;

— îndeplinește criteriile prevăzute în anexa III secțiunea XV capitolul IV din Regulamentul (CE) nr. 853/2004 și din Regulamentul (CE) nr. 2073/2005 al Comisiei din 15 noiembrie 2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare (JO L 338, 22.12.2005, p. 1);

și în cazul în care provine de la rumegătoare, cu excepția colagenului provenit din piei brute și prelucrate de rumegătoare,

(1) fie

— [provine dintr-o țară sau dintr-o regiune clasificată, în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2001 de stabilire a unor reglementări pentru prevenirea, controlul și eradicarea anumitor forme transmisibile de encefalopatie spongiformă (JO L 147, 31.5.2001, p. 1), ca o țară sau regiune cu un risc neglijabil de ESB;

— animalele de la care provine colagenul s-au născut, au fost crescute în permanență și sacrificate în țara cu risc neglijabil de ESB și au fost supuse inspecțiilor ante-mortem și post-mortem;

— dacă în țara sau regiunea respectivă au existat cazuri indigene de ESB:

(i) provine de la animalele care s-au născut după data aplicării interdicției de hrănire a rumegătoarelor cu făină de carne și oase și cu jumări de seu provenite de la rumegătoare; sau

(ii) produsele de origine animală din bovine, ovine și caprine nu conțin și nu provin din materiale cu riscuri specificate, astfel cum sunt definite în anexa V la Regulamentul (CE) nr. 999/2001, sau din carnea separată mecanic obținută de pe oasele de bovine, ovine sau caprine.]

(1) fie

— [provine dintr-o țară sau regiune care este clasificată, în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 999/2001, ca o țară sau regiune cu un risc controlat de ESB;

— animalele de la care provine colagenul au fost supuse inspecțiilor ante-mortem și post-mortem;

— animalele de la care provine colagenul pentru export nu au fost sacrificate, după asomare, prin injectarea de gaz în cavitatea craniană sau ucise prin aceeași metodă sau sacrificate, după asomare, prin lacerarea țesutului nervos central cu ajutorul unui instrument alungit în formă de tijă introdus în cavitatea craniană;

— colagenul nu conține și nu provine din materiale cu risc specificat, astfel cum sunt definite în anexa V la Regulamentul (CE) nr. 999/2001, sau din carne separată mecanic de pe oasele de bovine, ovine sau caprine.]

Partea II: Certificare

Image

Textul imaginii

ȚARA

Model COL Colagen destinat consumului uman

II. Informații privind sănătatea

II.a. Număr de referință al certificatului

II.b.

(1) fie

— [provine dintr-o țară sau regiune care este clasificată, în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 999/2001, ca o țară sau regiune cu un risc neglijabil de ESB;

— colagenul provine de la animale care au fost supuse inspecțiilor ante-mortem și post-mortem;

— colagenul provine atât de la animale care s-au născut, au fost crescute în permanență și sacrificate într-o țară sau regiune cu un risc neglijabil de ESB, în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 999/2001, și, în cazul în care au existat cazuri indigene de ESB în țara sau regiunea respectivă, s-au născut după data aplicării interdicției de hrănire a rumegătoarelor cu făină de carne și oase și cu jumări de seu provenite de la rumegătoare, cât și de la animale care s-au născut într-o țară sau regiune care este clasificată, în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 999/2001, ca o țară sau regiune cu un risc controlat de ESB, și care nu au fost sacrificate, după asomare, prin injectarea de gaz în cavitatea craniană sau ucise prin aceeași metodă sau sacrificate, după asomare, prin lacerarea țesutului nervos central cu ajutorul unui instrument alungit în formă de tijă introdus în cavitatea craniană;

— colagenul nu conține și nu provine din materiale cu risc specificat, astfel cum sunt definite în anexa V la Regulamentul (CE) nr. 999/2001, sau din carne separată mecanic de pe oasele de bovine, ovine sau caprine.]

(1) fie

— [provine dintr-o țară sau regiune care este clasificată, în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 999/2001, ca o țară sau regiune cu un risc nedeterminat de ESB;

— animalele de la care provine colagenul nu au fost hrănite cu făină de carne și oase sau cu jumări de seu provenite de la rumegătoare și au fost supuse inspecțiilor ante-mortem și post-mortem;

— animalele de la care provine colagenul nu au fost sacrificate, după asomare, prin injectarea de gaz în cavitatea craniană sau ucise prin aceeași metodă sau sacrificate, după asomare, prin lacerarea țesutului nervos central cu ajutorul unui instrument alungit în formă de tijă introdus în cavitatea craniană;

— colagenul nu provine de la:

(i) materiale cu risc specificat, astfel cum sunt definite în anexa V la Regulamentul (CE) nr. 999/2001;

(ii) țesuturi nervoase și limfatice expuse în timpul procesului de dezosare;

(iii) carne separată mecanic obținută de pe oasele de bovine, ovine sau caprine.]

Note

Partea I:

— Căsuța I.11: Locul de origine: numele și adresa unității de expediere.

— Căsuța I.15: Numărul de înregistrare (vagoane de tren sau containere și camioane), numărul zborului (avion) sau denumire (vapor). În caz de descărcare și reîncărcare, se furnizează informații separate.

— Căsuța I.18: Acest certificat poate fi, se asemenea, utilizat pentru importul intestinelor din colagen.

— Căsuța I.19: Se utilizează codul corespunzător din Sistemul armonizat (SA) de la rubrica 35.04 sau 39.17.

— Căsuța I.20: Indicați greutatea brută și netă totală.

— Căsuța I.23: Identificarea containerului/numărul sigiliului: numai dacă este cazul.

Image

Textul imaginii

ȚARA

Model COL Colagen destinat consumului uman

II. Informații privind sănătatea

II.a. Număr de referință al certificatului

II.b.

Partea II:

(1) Se elimină, după caz.

— Culoarea ștampilei și a semnăturii trebuie să fie diferită de cea a altor mențiuni din certificat.

Medic veterinar oficial

Numele (cu majuscule): Funcție și titlu:

Data: Semnătura:

Ștampila:

PARTEA V

MODEL DE CERTIFICAT PENTRU IMPORTUL DE MATERII PRIME PENTRU PRODUCȚIA DE GELATINĂ/COLAGEN DESTINATE CONSUMULUI UMAN (1)

Image

Textul imaginii

ȚARA:

Certificat sanitar-veterinar către UE

Partea I: Detalii privind transportul expediat

I.1. Transportator

Denumire

Adresă

Tel.

I.2. Număr de referință al certificatului

I.2.a.

I.3. Autoritatea competentă centrală

I.4. Autoritatea competentă locală

I.5. Destinatar

Denumire

Adresă

Codul poștal

Tel.

I.6.

I.7. Țara de origine

Cod ISO

I.8. Regiu-nea de origine

Codul

I.9. Țara de destinație

Cod ISO

I.10.

I.11. Locul de origine

Denumire Numărul de autorizare

Adresă

I.12.

I.13. Locul de încărcare

I.14. Data plecării

I.15. Mijloace de transport

Avion Vapor Vagon de tren

Vehicul rutier Altele

Identificare

Referințe documentare

I.16. PIF de intrare în UE

I.17.

I.18. Descrierea mărfii

I.19. Codul mărfii (codul SA)

I.20. Cantitatea

I.21. Temperatura produsului

Ambiantă De refrigerare De congelare

I.22. Numărul de pachete

I.23. Numărul sigiliului/containerului

I.24. Tipul ambalajului

Image

Textul imaginii

I.25. Mărfuri certificate pentru:

Producția de gelatină/colagen destinate consumului uman

I.26.

I.27. Pentru import sau admitere pe teritoriul UE

I.28. Identificarea mărfurilor

Specii

(denumire științifică)

Natura mărfurilor

Numărul de autorizare al unităților

Unitate producătoare

Numărul de pachete

Greutatea netă

Image

Textul imaginii

ȚARA

Model RCG Materii prime pentru producția de gelatină/ colagen destinate consumului uman

II. Informații privind sănătatea

II.a. Număr de referință al certificatului

II.b.

II.1. Atestarea de sănătate publică

Subsemnatul declar că am luat cunoștință de dispozițiile relevante din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare (JO L 31, 1.2.2002, p. 1), din Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare (JO L 139, 30.4.2004, p. 1), din Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală (JO L 139, 30.4.2004, p. 55) și din Regulamentul (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman (JO L 139, 30.4.2004, p. 206) și certific faptul că materiile prime descrise mai sus sunt conforme cerințelor respective, în special faptul că:

— (1) [oasele, pieile brute și prelucrate de rumegătoare, porcine și păsări de curte domestice și de crescătorie, precum și tendoanele descrise mai sus provin de la animale care au fost sacrificate într-un abator și ale căror carcase au fost considerate adecvate pentru consumul uman în urma inspecțiilor ante-mortem și post-mortem;]

și/sau

— (1) [pieile brute și prelucrate, precum și oasele de vânat sălbatic descrise mai sus provin de la animale ucise, ale căror carcase au fost considerate adecvate pentru consumul uman în urma inspecției post-mortem;]

și/sau

— (1) [pieile și oasele de pește descrise mai sus provin de la uzine care fabrică produse pescărești destinate consumului uman și care sunt autorizate pentru export;]

(1) și

[în cazul în care provin de la rumegătoare, cu excepția pieilor brute și prelucrate de rumegătoare,

(1) fie:

— [provin dintr-o țară sau dintr-o regiune clasificată, în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2001 de stabilire a unor reglementări pentru prevenirea, controlul și eradicarea anumitor forme transmisibile de encefalopatie spongiformă (JO L 147, 31.5.2001, p. 1), ca o țară sau regiune cu un risc neglijabil de ESB;

— animalele de la care provin materiile prime de origine animală din bovine, ovine și caprine s-au născut, au fost crescute în permanență și sacrificate în țara cu risc de contaminare cu ESB neglijabil și au fost supuse inspecțiilor ante-mortem și post-mort

— dacă în țara sau regiunea respectivă au existat cazuri indigene de ESB:

(i) animalele s-au născut după data aplicării interdicției de hrănire a rumegătoarelor cu făină de carne și oase și cu jumări de seu provenite de la rumegătoare; sau

(ii) materiile prime de origine animală din bovine, ovine și caprine nu conțin și nu provin din materiale cu riscuri specificate, astfel cum sunt definite în anexa V la Regulamentul (CE) nr. 999/2001, sau din carnea separată mecanic obținută de pe oasele de bovine, ovine sau caprine.]

(1) fie:

— [provin dintr-o țară sau regiune care este clasificată, în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 999/2001, ca țară sau regiune cu un risc controlat de ESB;

— animalele de la care provin materiile prime de origine animală din bovine, ovine și caprine au fost supuse inspecțiilor ante-mortem și post-mortem;

Partea II: Certificare

Image

Textul imaginii

ȚARA

Model RCG Materii prime pentru producția de gelatină/ colagen destinate consumului uman

II. Informații privind sănătatea

II.a. Număr de referință al certificatului

II.b.

— animalele de la care provin materiile prime de origine animală din bovine, ovine și caprine destinate exportului nu au fost sacrificate, după asomare, prin injectarea de gaz în cavitatea craniană sau ucise prin aceeași metodă, sau sacrificate, după asomare, prin lacerarea țesutului nervos central cu ajutorul unui instrument alungit în formă de tijă introdus în cavitatea craniană;

— materiile prime de origine animală din bovine, ovine și caprine nu conțin și nu provin din materiale cu riscuri specificate, astfel cum sunt definite în anexa V la Regulamentul (CE) nr. 999/2001, sau din carnea separată mecanic obținută de pe oasele de bovine, ovine sau caprine.]

(1) fie

— [provin dintr-o țară sau regiune care este clasificată, în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 999/2001, ca o țară sau regiune cu un risc neglijabil de ESB;

— animalele de la care provin materiile prime de origine animală din bovine, ovine și caprine au fost supuse inspecțiilor ante-mortem și post-mortem;

— materiile prime de origine animală din bovine, ovine și caprine destinate exportului provin atât de la animale care s-au născut, au fost crescute în permanență și sacrificate într-o țară sau regiune cu un risc neglijabil de ESB, în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 999/2001, și, în cazul în care au existat cazuri indigene de ESB în țara sau regiunea respectivă, s-au născut după data aplicării interdicției de hrănire a rumegătoarelor cu făină de carne și oase și cu jumări de seu provenite de la rumegătoare, cât și de la animale care s-au născut într-o țară sau regiune care este clasificată, în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 999/2001, ca o țară sau regiune cu un risc controlat de ESB, și care nu au fost sacrificate, după asomare, prin injectarea de gaz în cavitatea craniană sau ucise prin aceeași metodă sau sacrificate, după asomare, prin lacerarea țesutului nervos central cu ajutorul unui instrument alungit în formă de tijă introdus în cavitatea craniană;

— materiile prime de origine animală din bovine, ovine și caprine nu conțin și nu provin din materiale cu riscuri specificate, astfel cum sunt definite în anexa V la Regulamentul (CE) nr. 999/2001, sau din carnea separată mecanic obținută de pe oasele de bovine, ovine sau caprine.]

(1) fie

— [provin dintr-o țară sau regiune care este clasificată, în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 999/2001, ca o țară sau regiune cu un risc nedeterminat de ESB;

— animalele de la care provin materiile prime de origine animală din bovine, ovine și caprine nu au fost hrănite cu făină de carne și oase sau cu jumări de seu provenite de la rumegătoare și au fost supuse inspecțiilor ante-mortem și post-mortem;

— animalele de la care provin produsele de origine animală din bovine, ovine și caprine nu au fost sacrificate, după asomare, prin injectarea de gaz în cavitatea craniană sau ucise prin aceeași metodă sau sacrificate, după asomare, prin lacerarea țesutului nervos central cu ajutorul unui instrument alungit în formă de tijă introdus în cavitatea craniană;

— materiile prime de origine animală din bovine, ovine și caprine nu provin din:

(i) materiale cu risc specificat, astfel cum sunt definite în anexa V la Regulamentul (CE) nr. 999/2001;

(ii) țesuturi nervoase și limfatice expuse în timpul procesului de dezosare;

(iii) carne separată mecanic obținută de pe oasele de bovine, ovine sau caprine.]]

Image

Textul imaginii

ȚARA

Model RCG Materii prime pentru producția de gelatină/ colagen destinate consumului uman

II. Informații privind sănătatea

II.a. Număr de referință al certificatului

II.b.

(1) [II.2. Atestare de sănătate animală

Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific că materiile prime descrise mai sus:

II.2.1. constau în produse de origine animală care sunt în conformitate cu cerințele în materie de sănătate animală de mai jos;

II.2.2. au fost obținute pe teritoriul (1) fie [: ], (1) fie [ ](2)(3)(4) de la:

(1) fie [II.2.2.1 animale care provin din exploatații și care au rămas pe acest teritoriu de la naștere sau cel puțin pe parcursul ultimelor trei luni înaintea sacrificării; și

(1) fie [(i) din speciile menționate în Regulamentul (UE) nr. 206/2010 din 12 martie 2010 de stabilire a unor liste de țări terțe, teritorii sau părți ale acestora autorizate să introducă în Uniunea Europeană anumite animale și carne proaspătă, precum și a cerințelor de certificare sanitar-veterinară (JO L 73, 20.3.2010, p. 1), care îndeplinesc toate cerințele de import relevante în materie de sănătate animală stabilite în respectivul regulament și care au fost sacrificate în vederea consumului uman la o dată pentru care a fost autorizat importul în Uniunea Europeană de carne proaspătă provenită de la animalele din speciile respective din țara sau din teritoriul acestora, în conformitate cu partea 1 coloana 8 din anexa II la respectivul regulament;]

(1) fie [(ii) din speciile menționate în Regulamentul (CE) nr. 119/2009 din 9 februarie 2009 de stabilire a listei țărilor terțe și a părților acestora pentru importul sau tranzitul în Comunitate al cărnii de leporide sălbatice, de anumite mamifere terestre sălbatice și al cărnii de iepuri de crescătorie, precum și cerințele de certificare veterinară (JO L 39, 10.2.2009, p. 12), care îndeplinesc toate cerințele de import relevante în materie de sănătate animală stabilite în respectivul regulament.]]

(1) fie [II.2.2.1 păsări de curte care au rămas pe respectivul teritoriu din perioada incubației sau au fost importate ca pui de o zi sau ca păsări destinate sacrificării originare dintr-o țară sau țări terțe de unde provine produsul respectiv enumerate în partea 1 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 798/2008 al Comisiei din 8 august 2008 de stabilire a unei liste a țărilor terțe, teritoriilor, zonelor sau compartimentelor din care pot fi importate în Comunitate și pot tranzita Comunitatea păsările de curte și produsele obținute de la păsări de curte, precum și a cerințelor de certificare sanitar-veterinară (JO L 226, 23.8.2008, p. 1), în condiții cel puțin echivalente cu cele din regulamentul respectiv, și constau în speciile menționate în regulamentul respectiv, care îndeplinesc toate cerințele de import relevante în materie de sănătate animală stabilite în regulamentul menționat și au fost sacrificate în vederea consumului uman la o dată pentru care a fost autorizat importul în Uniunea Europeană de carne provenită de la animalele din speciile respective din țara sau din teritoriul acestora, în conformitate cu partea 1 coloana 6 B din anexa I la respectivul regulament.]

(1) fie [II.2.2.1 animale care au fost ucise în mediul sălbatic pe teritoriul respectiv (5) și au fost capturate și ucise într-o zonă:

(i) în care, pe o rază de 25 km, nu s-a constatat niciun caz/focar al niciuneia dintre bolile următoare la care animalele sunt receptive: febră aftoasă, pestă bovină, boală Newcastle sau gripă aviară cu patogenitate ridicată în cursul celor 30 de zile precedente și nici pestă porcină clasică sau pestă porcină africană în cursul celor 40 de zile precedente; și

(ii) care este situată la o distanță mai mare de 20 km de la frontierele unui teritoriu dintr-o țară sau o parte a acesteia care nu este autorizată la data respectivă să exporte aceste materii prime către Uniunea Europeană; precum și

(iii) care, după ce au fost ucise, au fost transportate în decurs de 12 ore pentru refrigerare fie la un centru de recoltare, după care imediat la o unitate de prelucrare a vânatului, fie direct la o unitate de prelucrare a vânatului;]

Image

Textul imaginii

ȚARA

Model RCG Materii prime pentru producția de gelatină/ colagen destinate consumului uman

II. Informații privind sănătatea

II.a. Număr de referință al certificatului

II.b.

II.2.3. au fost obținute într-o unitate în jurul căreia, pe o rază de 10 km, nu s-a constatat niciun caz/focar al niciuneia dintre bolile următoare la care animalele sunt receptive: febră aftoasă, pestă bovină, boală Newcastle sau gripă aviară cu patogenitate ridicată, pestă porcină clasică sau pestă porcină africană în cursul celor 30 de zile precedente sau, în eventualitatea survenirii unui astfel de caz, prepararea materiei prime pentru export către Uniunea Europeană a fost autorizată doar după înlăturarea tuturor produselor din carne și după curățarea și dezinfectarea completă a unității sub supravegherea unui medic veterinar oficial; și:

II.2.4. au fost obținute și preparate fără a veni în contact cu alte materiale care nu corespund condițiilor cerute mai sus și au fost manipulate astfel încât să se evite contaminarea cu agenți patogeni; precum și că

II.2.5. au fost transportate în containere sigilate ermetic sau în camioane.]

Note

Partea I:

— Căsuța I.8: Se menționează codul teritoriului, astfel cum figurează în anexa II la Decizia 2006/766/CE a Comisiei din 6 noiembrie 2006 de stabilire a listelor țărilor terțe și a teritoriilor din care se autorizează importurile de moluște bivalve, echinoderme, tunicieri, gasteropode marine și produse pescărești (JO L 320, 18.11.2006, p. 53) și/sau în partea 1 din anexa I la Regulamentul (CE) 798/2008 și/sau în partea 1 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 119/2009 și/sau în partea 1 din anexa II la Regulamentul (UE) nr. 206/2010.

— Căsuța I.11: Locul de origine: numele și adresa unității de expediere; numărul de înregistrare sau de autorizare corespunzător.

— Căsuța I.15: Numărul de înregistrare (vagoane de tren sau containere și camioane), numărul zborului (avion) sau denumire (vapor). În caz de descărcare și reîncărcare, se furnizează informații separate.

— Căsuța I.19: Se utilizează codul corespunzător din Sistemul armonizat (SA) de la următoarele ru- brici: 02.08, 03.05, 05.05, 05.06, 05.11.91, 05.11.99, 41.01, 41.02, 41.03.

— Căsuța I.20: Indicați greutatea brută și netă totală.

— Căsuța I.23: Identificarea containerului/numărul sigiliului: numai dacă este cazul.

— Căsuța I.28: Natura mărfurilor: piei brute, piei prelucrate, oase și tendoane;

Numărul de autorizare al unităților: numărul de înregistrare sau de autorizare corespunzător;

Unitate producătoare: inclusiv abatoare, nave fabrică, secții de tranșare, unități de prelucrare a vânatului și întreprinderi de prelucrare.

Partea II:

(1) Se elimină, după caz. În cazul în care produsele provin de la produse pescărești, întreaga secțiune II.2 ar trebui eliminată.

(2) Denumirea și codul ISO ale țării, ale teritoriului sau ale regiunii exportatoare, astfel cum se prevede în:

— anexele la Decizia 2006/766/CE;

— anexa I la Regulamentul (CE) nr. 798/2008;

Image

Textul imaginii

ȚARA

Model RCG Materii prime pentru producția de gelatină/ colagen destinate consumului uman

II. Informații privind sănătatea

II.a. Număr de referință al certificatului

II.b.

— partea 1 din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 119/2009;

— partea 1 din anexa II la Regulamentul (UE) nr. 206/2010.

(3) În cazul în care părți din materiale au fost obținute de la animale originare dintr-o țară sau din țări terțe enumerate în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 206/2010 pentru importul mărfii respective în Uniune, se indică codul țării sau al teritoriului sau codurile țărilor sau ale teritoriilor și codul țării terțe în care s-au sacrificat animalele (materialul nu poate proveni dintr-o țară sau dintr-un teritoriu care deține garanții suplimentare A sau F, astfel cum se menționează în coloana 5 din anexa respectivă).

(4) În cazul în care materialele au fost obținute de la păsări de curte destinate sacrificării, originare dintr-o țară sau din țări terțe enumerate în partea 1 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 798/2008 pentru importul mărfii respective în Uniune, se indică codul țării sau al teritoriului sau codurile țărilor sau ale teritoriilor și codul țării terțe în care s-au sacrificat păsările de curte.

(5) Doar pentru țările din care carnea de vânat de la aceeași specie de animale destinată consumului uman este autorizată pentru import în Uniunea Europeană.

— Semnătura și ștampila trebuie să fie de culoare diferită de cea a textului tipărit.

NB: Notă pentru persoana responsabilă de transport în UE: prezentul certificat servește exclusiv în scopuri sanitar-veterinare și trebuie să însoțească transportul până când acesta ajunge la punctul de control la frontieră. Marfa trebuie să fie transportată direct către unitatea producătoare de destinație.

Medic veterinar oficial

Numele (cu majuscule): Funcție și titlu:

Data: Semnătura:

Ștampila:

PARTEA VI

MODEL DE CERTIFICAT PENTRU IMPORTUL DE MATERII PRIME TRATATE PENTRU PRODUCȚIA DE GELATINĂ/COLAGEN DESTINATE CONSUMULUI UMAN

Image

Textul imaginii

ȚARA:

Certificat sanitar-veterinar către UE

Partea I: Detalii privind transportul expediat

I.1. Transportator

Denumire

Adresă

Tel.

I.2. Număr de referință al certificatului

I.2.a.

I.3. Autoritatea competentă centrală

I.4. Autoritatea competentă locală

I.5. Destinatar

Denumire

Adresă

Codul poștal

Tel.

I.6.

I.7. Țara de origine

Cod ISO

I.8. Regiu-nea de origine

Codul

I.9. Țara de destinație

Cod ISO

I.10.

I.11. Locul de origine

Denumire Numărul de autorizare

Adresă

I.12.

I.13. Locul de încărcare

I.14. Data plecării

I.15. Mijloace de transport

Avion Vapor Vagon de tren

Vehicul rutier Altele

Identificare

Referințe documentare

I.16. PIF de intrare în UE

I.17.

I.18. Descrierea mărfii

I.19. Codul mărfii (codul SA)

I.20. Cantitatea

I.21. Temperatura produsului

Ambiantă De refrigerare De congelare

I.22. Numărul de pachete

I.23. Numărul sigiliului/containerului

I.24. Tipul ambalajului

Image

Textul imaginii

I.25. Mărfuri certificate pentru:

Producția de gelatină/colagen destinate consumului uman

I.26.

I.27. Pentru import sau admitere pe teritoriul UE

I.28. Identificarea mărfurilor

Specii

(denumire științifică)

Natura mărfurilor

Numărul de autorizare al unităților

Unitate producătoare

Numărul de pachete

Greutatea netă

Image

Textul imaginii

ȚARA

Model TCG Materii prime tratate pentru producția de gelatină și colagen

II. Informații privind sănătatea

II.a. Număr de referință al certificatului

II.b.

II.1. Atestarea de sănătate publică

Subsemnatul certific faptul că materiile prime tratate descrise mai sus respectă următoarele cerințe:

— provin din unități controlate și aflate în evidența autorității competente;

precum și că

— (1) [oasele, pieile brute și prelucrate de rumegătoare, porcine și păsări de curte domestice și de crescătorie descrise mai sus provin de la animale care au fost sacrificate într-un abator și ale căror carcase au fost considerate adecvate pentru consumul uman în urma inspecțiilor ante-mortem și post-mortem;]

(1) și/sau

— [pieile brute și prelucrate, precum și oasele de vânat sălbatic descrise mai sus provin de la animale ucise ale căror carcase au fost considerate adecvate pentru consumul uman în urma inspecției post-mortem;]

(1) și/sau

— [pieile și oasele de pește descrise mai sus provin de la uzine care fabrică produse pescărești destinate consumului uman și care sunt autorizate pentru export;]

precum și că

(1) fie [sunt oase uscate ale unor specii de animale bovine, ovine, caprine, porcine și cabaline, inclusiv animale sălbatice și de crescătorie, păsări de curte, inclusiv ratite și vânat cu pene, destinate producției de colagen sau gelatină; ele provin de la animale sănătoase sacrificate într-un abator și au fost tratate după cum urmează:

(1) fie [zdrobite în bucăți de aproximativ 15 mm și degresate cu apă fierbinte la o temperatură de minimum 70 °C timp de cel puțin 30 de minute, de minimum 80 °C timp de cel puțin 15 minute sau de minimum 90 °C timp de cel puțin 10 minute și apoi separate, spălate și uscate ulterior timp de cel puțin 20 de minute într-un curent de aer fierbinte cu o temperatură inițială de minimum 350 °C sau timp de 15 minute într-un curent de aer fierbinte cu o temperatură inițială de peste 700 °C.]

(1) fie [uscate la soare timp de minimum 42 de zile la o temperatură medie de cel puțin 20 °C.]

(1) fie [prin tratament cu acid, astfel încât pH-ul nucleului să fie menținut la o valoare mai mică de 6 timp de cel puțin o oră înainte de uscare.]]

(1) fie [acestea sunt piei brute și prelucrate de animale rumegătoare de crescătorie, piei de porcine, piei de păsări de curte sau piei brute și prelucrate de vânat sălbatic; ele provin de la animale sănătoase și:

(1) fie [au fost supuse unui tratament cu alcaline care asigură un pH al nucleului cu o valoare mai mare de 12, urmat de o sărare timp de cel puțin șapte zile.]

(1) fie [au fost uscate timp de cel puțin 42 de zile la o temperatură de cel puțin 20 °C.]

(1) fie [au fost supuse unui tratament cu acid care stabilește un pH al nucleului cu o valoare mai mică de 5 timp de cel puțin o oră.]

(1) fie [au fost supuse unui tratament cu alcaline care asigură un pH al nucleului cu o valoare mai mare de 12 timp de cel puțin opt ore.]]

(1) fie [acestea sunt oase, piei brute sau prelucrate de animale rumegătoare de crescătorie, piei de porcine, piei de păsări de curte, piei de pește și piei brute și prelucrate de vânat sălbatic provenite din țări terțe, din părți ale țărilor terțe și teritorii menționate în partea IV din anexa I la prezentul regulament, care au fost supuse oricărui alt tratament decât cele enumerate mai sus și care provin din unități înregistrate sau autorizate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 852/2004 sau în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 853/2004

precum și că

(1) [dacă materialele provin de la rumegătoare, cu excepția pieilor brute și prelucrate de rumegătoare,

Partea II: Certificare

Image

Textul imaginii

ȚARA

Model TCG Materii prime tratate pentru producția de gelatină și colagen

II. Informații privind sănătatea

II.a. Număr de referință al certificatului

II.b.

(1) fie:

— [provin dintr-o țară sau regiune care este clasificată, în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2001 de stabilire a regulilor privind prevenirea, controlul și eradicarea anumitor forme transmisibile de encefalopatie spongiformă (JO L 147, 31.5.2001, p. 1), ca o țară sau regiune cu un risc neglijabil de ESB;

— animalele de la care provin materiile prime tratate de origine animală din bovine, ovine și caprine s-au născut, au fost crescute în permanență și sacrificate în țara cu risc de contaminare cu ESB neglijabil și au fost supuse inspecțiilor ante-mortem și post-mortem;

— dacă în țara sau regiunea respectivă au existat cazuri indigene de ESB:

(i) animalele s-au născut după data aplicării interdicției de hrănire a rumegătoarelor cu făină de carne și oase și cu jumări de seu provenite de la rumegătoare; sau

(ii) materiile prime tratate de origine animală din bovine, ovine și caprine nu conțin și nu sunt derivate din materiale cu riscuri specificate, astfel cum sunt definite în anexa V la Regulamentul (CE) nr. 999/2001, sau din carnea separată mecanic obținută de pe oasele de bovine, ovine sau caprine;]

(1) fie:

— [provin dintr-o țară sau regiune care este clasificată, în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 999/2001, ca o țară sau regiune cu un risc controlat de ESB;

— animalele de la care provin materiile prime tratate de origine animală din bovine, ovine și caprine au fost supuse inspecțiilor ante-mortem și post-mortem;

— animalele de la care provin materiile prime tratate de origine animală din bovine, ovine și caprine destinate exportului nu au fost sacrificate, după asomare, prin injectarea de gaz în cavitatea craniană sau ucise prin aceeași metodă sau sacrificate, după asomare, prin lacerarea țesutului nervos central cu ajutorul unui instrument alungit în formă de tijă introdus în cavitatea craniană;

— materiile prime tratate de origine animală din bovine, ovine și caprine nu conțin și nu provin din materiale cu riscuri specificate, astfel cum sunt definite în anexa V la Regulamentul (CE) nr. 999/2001, sau din carnea separată mecanic obținută de pe oasele de bovine, ovine sau caprine;]

(1) fie

— [provin dintr-o țară sau regiune care este clasificată, în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 999/2001, ca o țară sau regiune cu un risc neglijabil de ESB;

— animalele de la care provin materiile prime tratate de origine animală din bovine, ovine și caprine au fost supuse inspecțiilor ante-mortem și post-mortem;

— materiile prime tratate de origine animală din bovine, ovine și caprine destinate exportului provin atât de la animale care s-au născut, au fost crescute în permanență și sacrificate într-o țară sau regiune cu un risc neglijabil de ESB, în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 999/2001, și, în cazul în care au existat cazuri indigene de ESB în țara sau regiunea respectivă, s-au născut după data aplicării interdicției de hrănire a rumegătoarelor cu făină de carne și oase și cu jumări de seu provenite de la rumegătoare, cât și de la animale care s-au născut într-o țară sau regiune care este clasificată, în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 999/2001, ca o țară sau regiune cu un risc controlat de ESB, și care nu au fost sacrificate, după asomare, prin injectarea de gaz în cavitatea craniană sau ucise prin aceeași metodă sau sacrificate, după asomare, prin lacerarea țesutului nervos central cu ajutorul unui instrument alungit în formă de tijă introdus în cavitatea craniană;

Image

Textul imaginii

ȚARA

Model TCG Materii prime tratate pentru producția de gelatină și colagen

II. Informații privind sănătatea

II.a. Număr de referință al certificatului

II.b.

— materiile prime tratate de origine animală din bovine, ovine și caprine nu conțin și nu provin din materiale cu riscuri specificate, astfel cum sunt definite în anexa V la Regulamentul (CE) nr. 999/2001, sau din carnea separată mecanic obținută de pe oasele de bovine, ovine sau caprine;]

(1) fie

— [provin dintr-o țară sau regiune care este clasificată, în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 999/2001, ca o țară sau regiune cu un risc nedeterminat de ESB;

— animalele de la care provin materiile prime tratate de origine animală din bovine, ovine și caprine nu au fost hrănite cu făină de carne și oase sau cu jumări de seu provenite de la rumegătoare și au fost supuse inspecțiilor ante-mortem și post-mortem;

— animalele de la care provin materiile prime tratate de origine animală din bovine, ovine și caprine nu au fost sacrificate, după asomare, prin injectarea de gaz în cavitatea craniană sau ucise prin aceeași metodă sau sacrificate, după asomare, prin lacerarea țesutului nervos central cu ajutorul unui instrument alungit în formă de tijă introdus în cavitatea craniană;

— materiile prime tratate de origine animală din bovine, ovine și caprine nu provin din:

(i) materiale cu risc specificat, astfel cum sunt definite în anexa V la Regulamentul (CE) nr. 999/2001;

(ii) țesuturi nervoase și limfatice expuse în timpul procesului de dezosare;

(iii) carne separată mecanic obținută de pe oasele de bovine, ovine sau caprine.]]]

(1) [II.2. Atestare de sănătate animală

Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific că materiile prime tratate descrise mai sus:

II.2.1. constau în produse de origine animală care sunt în conformitate cu cerințele în materie de sănătate animală de mai jos;

II.2.2. au fost obținute pe teritoriul (teritoriile): (1) [ ] (1) sau [ ] (2)(3)

II.2.3. au fost obținute și preparate fără a veni în contact cu alte materiale care nu corespund condițiilor cerute mai sus și au fost manipulate astfel încât să se evite contaminarea cu agenți patogeni;

II.2.4. au fost transportate în containere sau în camioane curate și sigilate ermetic.]

Note

Partea I:

— Căsuța I.8: Se menționează codul teritoriului, astfel cum figurează în anexa II la Decizia 2006/766/CE a Comisiei din 6 noiembrie 2006 de stabilire a listelor țărilor terțe și a teritoriilor din care se autorizează importurile de moluște bivalve, echinoderme, tunicieri, gasteropode marine și produse pescărești (JO L 320, 18.11.2006, p. 53) sau în partea 1 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 798/2008 al Comisiei din 8 august 2008 de stabilire a unei liste a țărilor terțe, teritoriilor, zonelor sau compartimentelor din care pot fi importate în Comunitate și pot tranzita Comunitatea păsările de curte și produsele de pasăre, precum și a cerințelor de certificare sanitar-veterinară (JO L 226, 23.8.2008, p. 1) sau în partea 1 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 119/2009 al Comisiei din 9 februarie 2009 de stabilire a listei țărilor terțe și a părților acestora pentru importul sau tranzitul în Comunitate al cărnii de leporide sălbatice, de anumite mamifere terestre sălbatice și al cărnii de iepuri de crescătorie, precum și cerințele de certificare veterinară (JO L 39, 10.2.2009, p. 12) sau în partea 1 din anexa II la Regulamentul (UE) nr. 206/2010 al Comisiei din 12 martie 2010 de stabilire a unor liste de țări terțe, teritorii sau părți ale acestora autorizate să introducă în Uniunea Europeană anumite animale și carne proaspătă, precum și a cerințelor de certificare sanitar-veterinară (JO L 73, 20.3.2010, p. 1).

— Căsuța I.11: Locul de origine: numele și adresa unității de expediere și numărul de autorizare sau, după caz, numărul de identificare al autorității competente.

— Căsuța I.15: Numărul de înregistrare (vagoane de tren sau containere și camioane), numărul zborului (avion) sau denumire (vapor). În caz de descărcare și reîncărcare, se furnizează informații separate.

Image

Textul imaginii

ȚARA

Model TCG Materii prime tratate pentru producția de gelatină și colagen

II. Informații privind sănătatea

II.a. Număr de referință al certificatului

II.b.

— Căsuța I.19: Se utilizează codul corespunzător din Sistemul armonizat (SA) de la următoarele rubrici: 03.05, 05.05, 05.06, 05.11.91, 05.11.99, 41.01, 41.02, 41.03.

— Căsuța I.20: Indicați greutatea brută și netă totală.

— Căsuța I.23: Identificarea containerului/numărul sigiliului: numai dacă este cazul.

— Căsuța I.28: Natura mărfurilor: piei brute, piei prelucrate, oase și tendoane;

Numărul de autorizare al unităților: numărul de autorizare sau, după caz, numărul de identificare al autorității competente;

Unitate producătoare: inclusiv abatoare, vase-fabrică, secții de tranșare, unități de prelucrare a vânatului și întreprinderi de prelucrare;

Numărul de autorizare: dacă este cazul.

Partea II:

(1) Se elimină, după caz. În cazul în care produsele provin de la produse pescărești, întreaga secțiune II.2 ar trebui eliminată.

(2) Denumirea și codul ISO ale țării, ale teritoriului sau ale regiunii exportatoare, astfel cum se prevede în:

— partea 1 din anexa II la Regulamentul (UE) nr. 206/2010;

— anexa I la Regulamentul (CE) nr. 798/2008;

— partea 1 din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 119/2009.

(3) În cazul în care părți de materiale provin de la animale originare dintr-o țară sau din țări terțe enumerate în anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/759 al Comisiei din 28 aprilie 2016 de stabilire a listelor țărilor terțe, ale părților țărilor terțe și ale teritoriilor din care statele membre trebuie să autorizeze introducerea în Uniune a anumitor produse de origine animală destinate consumului uman, de stabilire a cerințelor de certificare, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2074/2005 și de abrogare a Deciziei 2003/812/CE (JO L 126, 14.5.2016, p. 13), se menționează codul țării sau teritoriului sau codurile țărilor sau teritoriilor respective.

— Semnătura și ștampila trebuie să fie de culoare diferită de cea a textului tipărit.

NB: Notă pentru persoana responsabilă de transport în UE: prezentul certificat servește exclusiv în scopuri sanitar-veterinare și trebuie să însoțească transportul până când acesta ajunge la punctul de control la frontieră. Marfa trebuie să fie transportată direct către unitatea producătoare de destinație.

— Timpul necesar transportului poate fi inclus în durata tratamentului.

Medic veterinar oficial

Numele (cu majuscule): Funcție și titlu:

Data: Semnătura:

Ștampila:

PARTEA VII

MODEL DE CERTIFICAT PENTRU IMPORTUL DE MIERE, DE LĂPTIȘOR DE MATCĂ ȘI DE ALTE PRODUSE APICOLE DESTINATE CONSUMULUI UMAN

Image

Textul imaginii

ȚARA:

Certificat sanitar-veterinar către UE

Partea I: Detalii privind transportul expediat

I.1. Transportator

Denumire

Adresă

Tel.

I.2. Număr de referință al certificatului

I.2.a.

I.3. Autoritatea competentă centrală

I.4. Autoritatea competentă locală

I.5. Destinatar

Denumire

Adresă

Codul poștal

Tel.

I.6.

I.7. Țara de origine

Cod ISO

I.8.

I.9. Țara de destinație

Cod ISO

I.10.

I.11. Locul de origine

Denumire Numărul de autorizare

Adresă

I.12.

I.13. Locul de încărcare

I.14. Data plecării

I.15. Mijloace de transport

Avion Vapor Vagon de tren

Vehicul rutier Altele

Identificare

Referințe documentare

I.16. PIF de intrare în UE

I.17.

I.18. Descrierea mărfii

I.19. Codul mărfii (codul SA)

I.20. Cantitatea

I.21. Temperatura produsului

Ambiantă De refrigerare De congelare

I.22. Numărul de pachete

I.23. Numărul sigiliului/containerului

I.24. Tipul ambalajului

Image

Textul imaginii

I.25. Mărfuri certificate pentru:

Consum uman

I.26.

I.27. Pentru import sau admitere pe teritoriul UE

I.28. Identificarea mărfurilor

Specii

(denumire științifică)

Tip de tratament

Numărul de autorizare al unităților

Unitate producătoare

Numărul de pachete

Greutatea netă

Image

Textul imaginii

ȚARA

Model HON Miere, lăptișor de matcă și alte produse apicole

II. Informații privind sănătatea

II.a. Număr de referință al certificatului

II.b.

II.1. Atestarea de sănătate publică

Subsemnatul declar că am luat cunoștință de dispozițiile relevante din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare (JO L 31, 1.2.2002, p. 1), din Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare (JO L 139, 30.4.2004, p. 1) și din Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală (JO L 139, 30.4.2004, p. 55) și certific faptul că mierea, lăptișorul de matcă și alte produse apicole descrise mai sus au fost produse în conformitate cu cerințele respective, în special faptul că:

— provin dintr-o unitate (din unități) care aplică un program întemeiat pe principiile HACCP, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 852/2004;

— au fost manipulate și, după caz, preparate, ambalate și antrepozitate în condiții igienice, în conformitate cu cerințele din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 852/2004;

precum și că:

— sunt respectate garanțiile pentru animalele vii și pentru produsele obținute de la acestea prevăzute de planurile privind reziduurile, prezentate în conformitate cu Directiva 96/23/CE a Consiliului din 29 aprilie 1996 privind măsurile de control care se aplică anumitor substanțe și reziduurilor acestora existente în animalele vii și în produsele obținute de la acestea și de abrogare a Directivelor 85/358/CEE și 86/469/CEE și a Deciziilor 89/187/CEE și 91/664/CEE (JO L 125, 23.5.1996, p. 10), în special cu articolul 29 din directiva respectivă.

Note

Partea I:

— Căsuța I.11: Locul de origine: numele și adresa unității de expediere. Numărul de autorizare se referă la numărul de înregistrare.

— Căsuța I.15: Numărul de înregistrare (vagoane de tren sau containere și camioane), numărul zborului (avion) sau denumire (vapor). În caz de descărcare și reîncărcare, se furnizează informații separate.

— Căsuța I.19: Se utilizează codul corespunzător din Sistemul armonizat (SA) de la următoarele rubrici: 04.09, 04.10.

— Căsuța I.20: Indicați greutatea brută și netă totală.

— Căsuța I.23: Identificarea containerului/numărul sigiliului: numai dacă este cazul.

— Căsuța I.28: Tipul de tratament: Se indică „curățare prin ultrasunete”, „omogenizare”, „ultrafiltrare”, „pasteurizare”, „niciun tratament termic”.

Numărul de autorizare al unităților: numărul de autorizare sau, după caz, numărul de identificare al autorității competente.

Partea II:

— Culoarea ștampilei și a semnăturii trebuie să fie diferită de cea a altor mențiuni din certificat.

Partea II: Certificare

Inspector oficial

Numele (cu majuscule): Funcție și titlu:

Data: Semnătura:

Ștampila:

PARTEA VIII

MODEL DE CERTIFICAT PENTRU IMPORTUL DE SULFAT DE CONDROITINĂ, ACID HIALURONIC, ALTE PRODUSE PE BAZĂ DE CARTILAGII HIDROLIZATE, CHITOSAN, GLUCOZAMINĂ, CHEAG, IHTIOCOL ȘI AMINOACIZI ÎNALT RAFINAȚI DESTINAȚI CONSUMULUI UMAN

Image

Textul imaginii

ȚARA:

Certificat sanitar-veterinar către UE

Partea I: Detalii privind transportul expediat

I.1. Transportator

Denumire

Adresă

Tel.

I.2. Număr de referință al certificatului

I.2.a.

I.3. Autoritatea competentă centrală

I.4. Autoritatea competentă locală

I.5. Destinatar

Denumire

Adresă

Codul poștal

Tel.

I.6.

I.7. Țara de origine

Cod ISO

I.8.

I.9. Țara de destinație

Cod ISO

I.10.

I.11. Locul de origine

Denumire Numărul de autorizare

Adresă

I.12.

I.13. Locul de încărcare

I.14. Data plecării

I.15. Mijloace de transport

Avion Vapor Vagon de tren

Vehicul rutier Altele

Identificare

Referințe documentare

I.16. PIF de intrare în UE

I.17.

I.18. Descrierea mărfii

I.19. Codul mărfii (codul SA)

I.20. Cantitatea

I.21. Temperatura produsului

Ambiantă De refrigerare De congelare

I.22. Numărul de pachete

I.23. Numărul sigiliului/containerului

I.24. Tipul ambalajului

Image

Textul imaginii

I.25. Mărfuri certificate pentru:

Consum uman

I.26.

I.27. Pentru import sau admitere pe teritoriul UE

I.28. Identificarea mărfurilor

Specii

(denumire științifică)

Data de fabricare

(zi/lună/an)

Numărul de autorizare al unităților

Unitate producătoare

Numărul de pachete

Greutatea netă

Image

Textul imaginii

ȚARA

Model HRP Sulfat de condroitină, acid hialuronic, alte produse pe bază de cartilagii hidrolizate, chitosan, glucozamină, cheag, ihtiocol și aminoacizi înalt rafinați destinați consumului uman

II. Informații privind sănătatea

II.a. Număr de referință al certificatului

II.b.

II.1. Atestarea de sănătate publică

Subsemnatul declar că am luat cunoștință de dispozițiile relevante din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare (JO L 31, 1.2.2002, p. 1), din Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare (JO L 139, 30.4.2004, p. 1) și din Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală (JO L 139, 30.4.2004, p. 55) și certific faptul că produsele înalt rafinate descrise mai sus au fost produse în conformitate cu cerințele respective, în special faptul că:

— provin dintr-o unitate (din unități) care aplică un program întemeiat pe principiile HACCP, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 852/2004;

— au fost manipulate și, după caz, preparate, ambalate și antrepozitate în condiții igienice, în conformitate cu cerințele din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 852/2004;

— respectă cerințele din anexa III secțiunea XVI din Regulamentul (CE) nr. 853/2004;

precum și că:

— (1) [în cazul aminoacizilor, faptul că:

(i) nu se utilizează păr uman ca materie primă pentru fabricarea lor; precum și că:

(ii) respectă dispozițiile din Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind aditivii alimentari (JO L 354, 31.12.2008, p. 16)].

Note

Partea I:

— Căsuța I.11: Locul de origine: numele și adresa unității de expediere.

— Căsuța I.15: Numărul de înregistrare (vagoane de tren sau containere și camioane), numărul zborului (avion) sau denumire (vapor). În caz de descărcare și reîncărcare, se furnizează informații separate.

— Căsuța I.19: Se utilizează codul corespunzător din Sistemul armonizat (SA) de la rubrica: 21.06.90, 29.22, 29.30, 29.32, 35.07, 35.03 sau 39.13.

— Căsuța I.20: Indicați greutatea brută și netă totală.

— Căsuța I.23: Identificarea containerului/numărul sigiliului: numai dacă este cazul.

Partea II:

(1) Se elimină, după caz.

— Culoarea ștampilei și a semnăturii trebuie să fie diferită de cea a altor mențiuni din certificat.

Partea II: Certificare

Medic veterinar oficial Numele (cu majuscule):

Funcție și titlu:

Data: Semnătura:

Ștampila:


(1)  În cazul în care nu este prevăzut în partea IV.


ANEXA III

MODEL DE CERTIFICAT PENTRU TRANZITUL PRIN UNIUNE, TRANZITUL IMEDIAT SAU TRANZITUL DUPĂ ANTREPOZITARE AL MATERIILOR PRIME SAU AL MATERIILOR PRIME TRATATE PENTRU PRODUCȚIA DE GELATINĂ/COLAGEN DESTINATE CONSUMULUI UMAN

Image

Textul imaginii

ȚARA:

Certificat sanitar-veterinar către UE

Partea I: Detalii privind transportul expediat

I.1. Transportator

Denumire

Adresă

Tel.

I.2. Număr de referință al certificatului

I.2.a.

I.3. Autoritatea competentă centrală

I.4. Autoritatea competentă locală

I.5. Destinatar

Denumire

Adresă

Codul poștal

Tel.

I.6. Persoana responsabilă de transport în UE

Denumire

Adresă

Codul poștal

Tel.

I.7. Țara de origine

Cod ISO

I.8. Regiu-nea de origine

Codul

I.9. Țara de destinație

Cod ISO

I.10.

I.11. Locul de origine

Denumire

Adresă

I.12. Locul de destinație

Antrepozit vamal Furnizor maritim

Denumire Numărul de autorizare

Adresă

Cod poștal

I.13. Locul de încărcare

I.14. Data plecării

I.15. Mijloace de transport

Avion Vapor Vagon de tren

Vehicul rutier Altele

Identificare

Referințe documentare

I.16. PIF de intrare în UE

I.17.

I.18. Descrierea mărfii

I.19. Codul mărfii (codul SA)

I.20. Cantitatea

I.21. Temperatura produsului

Ambiantă De refrigerare De congelare

I.22. Numărul de pachete

I.23. Numărul sigiliului/containerului

I.24. Tipul ambalajului

Image

Textul imaginii

I.25. Mărfuri certificate pentru:

Producția de gelatină/colagen destinate consumului uman

I.26. Pentru tranzit prin UE către o țară terță

Țara terță Cod ISO

I.27.

I.28. Identificarea mărfurilor

Specii

(denumire științifică)

Unitate producătoare

Numărul de pachete

Greutatea netă

Image

Textul imaginii

ȚARA

Model TRANZIT/ANTREPOZITARE

II. Informații privind sănătatea

II.a. Numărul de referință al certificatului

II.b.

II.1. Atestare de sănătate animală

Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific faptul că materiile prime sau materiile prime tratate descrise în partea I:

II.1.1. provin dintr-o țară sau regiune autorizată pentru a efectua importuri în UE, astfel cum se prevede în partea 1 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 798/2008 al Comisiei din 8 august 2008 de stabilire a unei liste a țărilor terțe, teritoriilor, zonelor sau compartimentelor din care pot fi importate în Comunitate și pot tranzita Comunitatea păsările de curte și produsele de pasăre, precum și a cerințelor de certificare sanitar-veterinară (JO L 226, 23.8.2008, p. 1) sau în Regulamentul (CE) nr. 119/2009 al Comisiei din 9 februarie 2009 de stabilire a listei țărilor terțe și a părților acestora pentru importul sau tranzitul în Comunitate al cărnii de leporide sălbatice, de anumite mamifere terestre sălbatice și al cărnii de iepuri de crescătorie, precum și cerințele de certificare veterinară (JO L 9, 10.2.2009, p. 12) sau în partea 1 din anexa II la Regulamentul (UE) nr. 206/2010 al Comisiei din 12 martie 2010 de stabilire a unor liste de țări terțe, teritorii sau părți ale acestora autorizate să introducă în Uniunea Europeană anumite animale și carne proaspătă, precum și a cerințelor de certificare sanitar-veterinară (JO L 73, 20.3.2010, p. 1); și că

II.1.2. acestea respectă condițiile de sănătate animală relevante prevăzute în atestarea de sănătate animală din modelul de certificat din partea V sau VI din anexa II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/759 al Comisiei din 28 aprilie 2016 de stabilire a listelor țărilor terțe, ale părților țărilor terțe și ale teritoriilor din care statele membre trebuie să autorizeze introducerea în Uniune a anumitor produse de origine animală destinate consumului uman, de stabilire a cerințelor de certificare, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2074/2005 și de abrogare a Deciziei 2003/812/CE (JO L 126, 14.5.2016, p. 13).

Note

Acest certificat este destinat tranzitului și antrepozitării, în conformitate cu articolul 12 alineatul (4) sau cu arti- colul 13 din Directiva 97/78/CE a Consiliului din 18 decembrie 1997 de stabilire a principiilor de bază ale organizării controalelor veterinare pentru produsele care provin din țări terțe și sunt introduse în Comunitate (JO L 24, 30.1.1998, p. 9), a materiilor prime sau a materiilor prime tratate pentru producerea de gelatină/colagen destinat consumului uman obținut de la:

1. bovine domestice (inclusiv speciile Bubalus și Bison și hibrizii acestora);

2. ovine domestice (Ovis aries) sau caprine domestice (Capra hircus);

3. porcine domestice (Sus scrofa);

4. solipede domestice (Equus caballus, Equus asinus și hibrizii acestora);

5. animale nedomestice de crescătorie din ordinul Artiodactyla [altele decât bovinele (inclusiv speciile Bison și Bubalus și hibrizii acestora), Ovis aries, Capra hircus, Suidae și Tayassuidae] și din familiile Rhinocerotidae și Elephantidae;

6. animale nedomestice sălbatice din ordinul Artiodactyla [altele decât bovinele (inclusiv speciile Bison și Bubalus și hibrizii acestora), Ovis aries, Capra hircus, Suidae și Tayassuidae] și din familiile Rhinocerotidae și Elephantidae;

7. animale nedomestice de crescătorie aparținând familiei Suidae, Tayassuidae sau Tapiridae;

8. animale nedomestice sălbatice aparținând familiei Suidae, Tayassuidae sau Tapiridae;

9. solipede sălbatice aparținând subgenului Hippotigris (zebra);

10. leporide sălbatice (iepuri de casă și iepuri de câmp);

11. mamifere terestre sălbatice, altele decât ungulatele și leporidele;

12. iepuri de crescătorie;

13. păsări de curte;

14. ratite de crescătorie;

15. vânat sălbatic;

16. pește.

Partea II: Certificare

Image

Textul imaginii

ȚARA

Model TRANZIT/ANTREPOZITARE

II. Informații privind sănătatea

II.a. Numărul de referință al certificatului

II.b.

Partea I:

— Căsuța I.8: Se menționează codul teritoriului, astfel cum figurează în partea 1 din anexa II la Regulamentul (UE) nr. 206/2010 sau în partea 1 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 119/2009 sau în partea 1 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 798/2008 sau în anexa II la Decizia 2006/766/CE a Comisiei din 6 noiembrie 2006 de stabilire a listelor țărilor terțe și a teritoriilor din care se autorizează importurile de moluște bivalve, echinoderme, tunicieri, gasteropode marine și produse pescărești (JO L 320, 18.11.2006, p. 53).

— Căsuța I.11: Locul de origine: numele și adresa unității de expediere.

— Căsuța I.12: A se include adresa (și numărul autorizației, dacă se cunoaște) a(le) antrepozitului dintr-o zonă liberă, antrepozitului liber, antrepozitului vamal sau furnizorului maritim.

— Căsuța I.15: Trebuie menționat numărul de înregistrare (vagoane de tren sau containere și camioane), numărul zborului (avion) sau denumirea (vapor). În cazul descărcării și reîncărcării, transportatorul trebuie să informeze punctele de control la frontieră de intrare în UE.

— Căsuța I.19: Se utilizează codul corespunzător din Sistemul armonizat (SA) de la următoarele rubrici: 02.08, 03.05, 05.04, 05.05, 05.06, 05.11.91, 05.11.99, 41.01, 41.02, 41.03.

— Căsuța I.20: Indicați greutatea brută și netă totală.

— Căsuța I.23: Pentru containere sau cutii, ar trebui să fie inclus numărul containerului și numărul sigiliului (dacă este cazul).

— Căsuța I.28: Unitate producătoare: se menționează, după caz, numărul de înregistrare, numărul de autorizare sau numărul de identificare al unității autorității competente, inclusiv abatoare, nave-fabrică, secții de tranșare, unități de prelucrare a vânatului și întreprinderi de prelucrare.

Medic veterinar oficial sau inspector oficial

Numele (cu majuscule): Funcție și titlu:

Data: Semnătura:

Ștampila:


ANEXA IV

NOTE EXPLICATIVE PENTRU COMPLETAREA CERTIFICATELOR

[menționate la articolul 2 alineatul (1) și la articolul 4 alineatul (1)]

(a)

Certificatele sunt emise de țara terță exportatoare pe baza modelelor prevăzute în anexele II și III, în conformitate cu modelul corespunzător produselor de origine animală în cauză.

Ele conțin, numerotate în ordinea indicată în model, certificatele necesare pentru orice țară terță și, dacă este cazul, garanțiile suplimentare cerute pentru țara terță exportatoare sau pentru o parte a acesteia.

În cazul în care statul membru de destinație impune cerințe suplimentare de certificare în cazul produselor de origine animală în cauză, se adaugă la formularul original al certificatului sanitar-veterinar certificate care să ateste faptul că respectivele cerințe sunt îndeplinite.

(b)

În cazul în care modelul de certificat prevede că anumite mențiuni se păstrează după caz, mențiunile care nu sunt relevante pot fi tăiate de către medicul veterinar oficial responsabil cu certificarea, acesta marcându-le cu inițialele și ștampila sa, sau pot fi eliminate complet din certificat.

(c)

Trebuie să se furnizeze un certificat individual și unic pentru produsele de origine animală exportate dintr-un singur teritoriu sau din mai multe teritorii sau dintr-o zonă sau din zone din aceeași țară exportatoare enumerată sau menționată în anexa I, care se expediază spre aceeași destinație și se transportă în același vagon de tren, camion, avion sau vapor.

(d)

Originalul fiecărui certificat este compus dintr-o singură foaie de hârtie sau, în cazul în care nu este suficient, trebuie prezentat astfel încât toate foile de hârtie necesare să facă parte dintr-un tot unitar și indivizibil.

(e)

Certificatul se întocmește în cel puțin una dintre limbile oficiale ale statului membru în care se situează punctul de control la frontieră de intrare a transportului în Uniune și ale statului membru de destinație. Cu toate acestea, statele membre în cauză pot să autorizeze redactarea certificatului în limba oficială a unui alt stat membru, certificatul fiind însoțit, dacă este necesar, de o traducere oficială.

(f)

În cazul în care se anexează foi suplimentare la certificat, din motive care țin de identificarea diferitelor elemente ale transportului (tabelul de la punctul I.28 din modelul de certificat sanitar-veterinar), aceste foi se consideră, de asemenea, ca făcând parte din originalul certificatului prin aplicarea, pe fiecare foaie, a semnăturii și a ștampilei medicului veterinar oficial responsabil cu certificarea.

(g)

În cazul în care certificatul, inclusiv foile suplimentare prevăzute la litera (f), este compus din mai multe pagini, fiecare pagină se numerotează în partea de jos cu (numărul paginii) din (numărul total de pagini) și este prevăzută, în partea de sus, cu numărul de referință al certificatului atribuit de autoritatea competentă.

(h)

Originalul certificatului trebuie completat și semnat de către un medic veterinar oficial sau de un alt inspector oficial numit, în cazul în care acest fapt este prevăzut în modelul de certificat. Autoritățile competente din țara terță exportatoare asigură respectarea unor norme de certificare echivalente cu cele stabilite în Directiva 96/93/CE (1).

Culoarea semnăturii va fi diferită de cea a textului tipărit. Această cerință se aplică, de asemenea, ștampilelor, cu excepția timbrelor seci sau a securizării cu filigran.

(i)

Numărul de referință al certificatului menționat în rubricile I.2 și II.a trebuie emis de autoritatea competentă.


(1)  Directiva 96/93/CE a Consiliului din 17 decembrie 1996 privind certificarea animalelor și a produselor animaliere (JO L 13, 16.1.1997, p. 28).


14.5.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 126/63


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/760 AL COMISIEI

din 13 mai 2016

privind măsurile excepționale de sprijin pentru sectorul ouălor și cărnii de pasăre în Italia

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1), în special articolul 220 alineatul (1) litera (a),

întrucât:

(1)

În data de 15 decembrie 2014, Italia a confirmat și notificat prezența gripei aviare înalt patogene de subtipul H5N8. Apariția unui focar al acestei boli a fost confirmată într-o exploatație comercială de curcani masculi pentru îngrășare localizată în municipalitatea Porto Viro, provincia Rovigo, regiunea Veneto din Italia.

(2)

Italia a luat imediat și în mod eficient toate măsurile veterinare și de sănătate animală necesare care se impun în conformitate cu Directiva 2005/94/CE a Consiliului (2).

(3)

În special, autoritățile italiene au luat măsurile preventive, de control și de monitorizare și au stabilit zone de protecție și de supraveghere în conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/936/UE a Comisiei (3). Procedând astfel, acestea au fost în măsură să elimine rapid amenințarea. La nivelul Uniunii și la nivel național, până la 16 februarie 2015, s-au aplicat măsuri veterinare și de sănătate animală în toate exploatațiile, cu excepția exploatației de curcani masculi pentru îngrășare, în care măsurile au fost aplicate până la 25 februarie 2015.

(4)

La 23 iunie 2015, autoritățile italiene au informat Comisia că măsurile veterinare și de sănătate animală necesare care fuseseră aplicate pentru limitarea și eradicarea răspândirii virusului au afectat anumiți operatori și că respectivii operatori au suferit pierderi de venituri care nu sunt eligibile pentru (a beneficia de) contribuția financiară a Uniunii în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 652/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (4).

(5)

La 23 iunie 2015, Comisia a primit o cerere oficială de la autoritățile italiene pentru cofinanțarea anumitor măsuri excepționale de sprijin în conformitate cu articolul 220 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013. Autoritățile italiene au adus clarificări cu privire la cerere la 11 și 27 ianuarie 2016.

(6)

Ca urmare a măsurilor veterinare și de sănătate animală aplicate, introducerea de păsări în exploatațiile de îngrășare de claponi, pui Golden, pui standard și curcani situate în zonele de protecție și de supraveghere a fost întârziată și o exploatație de curci de reproducție situată în aceste zone nu a putut produce ouă pentru incubație. Aceasta a dus la o pierdere a producției de carne de claponi, pui Golden, pui standard și curcani pentru îngrășare și la o pierdere a producției de ouă pentru incubație provenite de la curci de reproducție în perioada în care măsurile veterinare și de sănătate animală erau în vigoare. Este necesar, prin urmare, să se compenseze aceste pierderi.

(7)

Ca urmare a măsurilor veterinare și de sănătate animală aplicate, puii care proveneau din mai multe exploatații situate în zona de protecție au fost sacrificați imediat și carnea obținută de la acești pui a fost fie tratată termic, în conformitate cu articolul 23 din Directiva 2005/94/CE, fie congelată în scopul de a facilita vânzarea treptată a cărnii de pasăre congelate în zona de protecție. Pierderile provocate de diferențele de valori dintre carnea de pasăre proaspătă și carnea de pasăre tratată termic sau congelată ar trebui, prin urmare, să fie compensate.

(8)

În conformitate cu articolul 220 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, cofinanțarea din partea Uniunii este echivalentă cu 50 % din cheltuielile suportate de Italia pentru măsurile de sprijin excepționale. Cantitățile maxime eligibile pentru finanțare în cadrul fiecărei măsuri excepționale de sprijin al pieței ar trebui să fie stabilite de Comisie după examinarea cererii primite din partea Italiei.

(9)

Pentru a evita orice risc de supracompensare, ar trebui să se stabilească o sumă forfetară de cofinanțare, la un nivel adecvat pentru fiecare produs.

(10)

Speciile afectate sunt puii (claponii, puii Golden și puii standard) și curcanii (masculi și femele) crescuți pentru carne, ouăle de curci pentru incubație și carnea de pasăre tratată termic sau congelată.

(11)

Pentru a evita orice risc de dublă finanțare, pierderile suferite nu ar fi trebuit să fie compensate prin ajutor de stat sau asigurări, iar cofinanțarea din partea Uniunii în temeiul prezentului regulament ar trebui să se limiteze la produsele eligibile pentru care nu s-a primit nicio contribuție financiară din partea Uniunii în temeiul Regulamentului (UE) nr. 652/2014.

(12)

Amploarea și durata măsurilor excepționale de sprijin prevăzute în prezentul regulament ar trebui să se limiteze la ceea ce este strict necesar pentru sprijinirea pieței în cauză.

(13)

Pentru a asigura o bună gestiune financiară a acestor măsuri de sprijin excepționale, doar plățile efectuate de Italia către beneficiari până la 30 septembrie 2016 cel târziu vor fi eligibile pentru cofinanțare din partea Uniunii. Articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei (5) nu ar trebui să se aplice.

(14)

Pentru a asigura eligibilitatea și corectitudinea plăților, autoritățile italiene ar trebui să efectueze verificări ex ante.

(15)

Pentru a permite Uniunii să își exercite controlul financiar, autoritățile italiene ar trebui să comunice Comisiei rezultatele verificării plăților.

(16)

Pentru a asigura o punere în aplicare imediată a acestor măsuri de către Italia, prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare în ziua următoare datei publicării sale.

(17)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Uniunea asigură o cofinanțare echivalentă cu 50 % din cheltuielile suportate de Italia pentru susținerea pieței ouălor pentru incubație și a cărnii de pasăre, grav afectată de apariția unui focar de gripă aviară înalt patogenă de subtipul H5N8, care a fost identificat și notificat de Italia la 15 decembrie 2014 și pentru care, până la 16 februarie 2015, au fost aplicabile măsuri veterinare și de sănătate animală la nivel național și la nivelul Uniunii în toate exploatațiile, cu excepția exploatației de curcani masculi pentru îngrășare, în care măsurile au fost aplicate până la 25 februarie 2015.

Cheltuielile sunt eligibile pentru cofinanțare din partea Uniunii numai dacă au fost plătite de Italia beneficiarului până la data de 30 septembrie 2016 cel târziu. Articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014 nu se aplică.

Articolul 2

Nivelul maxim al cofinanțării din partea Uniunii se stabilește după cum urmează:

(a)

pentru pierderile de producție de ouă pentru incubație provenite de la curcile de reproducție aflate în zona de supraveghere, se acordă un ajutor forfetar de 0,42 EUR per ou de curcă pentru incubație încadrat la codul NC 0407 19 11 pentru o cantitate maximă de 313 560 de bucăți;

(b)

pentru pierderile de producție de carne de pasăre din cauza întârzierilor legate de măsurile veterinare și de sănătate animală în ceea ce privește claponii, puii Golden, puii standard și curcanii și curcile pentru îngrășare din exploatațiile situate în zonele de protecție și de supraveghere, se acordă un ajutor forfetar de:

(i)

0,022 EUR pe săptămână pentru fiecare clapon care se încadrează la codul NC 0105 94 00 până la maximum 262 400 de capete și pentru o sumă maximă de 42 146,98 EUR;

(ii)

0,0244 EUR pe săptămână pentru fiecare pui Golden care se încadrează la codul NC 0105 94 00 până la maximum 7 500 de capete și pentru o sumă maximă de 1 620,86 EUR;

(iii)

0,0136 EUR pe săptămână pentru fiecare pui standard care se încadrează la codul NC 0105 94 00 până la maximum 1 271 908 capete și pentru o sumă maximă de 83 715,00 EUR;

(iv)

0,0636 EUR pe săptămână pentru fiecare curcă pentru îngrășare care se încadrează la codul NC 0105 99 30 până la maximum 35 040 de capete și pentru o sumă maximă de 23 240,53 EUR;

(v)

0,0722 EUR pe săptămână pentru fiecare curcan mascul pentru îngrășare care se încadrează la codul NC 0105 99 30 până la maximum 34 000 de capete și pentru o sumă maximă de 15 387,43 EUR;

(c)

pentru pierderea de valoare între carnea de pui proaspătă și carnea de pui tratată termic obținute de la pui standard care au fost sacrificați imediat în zona de protecție, suma forfetară este de 0,3761 EUR/kg viu, până la o sumă totală de 98 297,50 EUR;

(d)

pentru pierderea de valoare între carnea de pui proaspătă și carnea de pui congelată obținute de la pui standard care au fost sacrificați imediat în zona de protecție, suma forfetară este de 0,04 EUR/kg de carne de pui, până la o sumă totală de 3 402,44 EUR.

Articolul 3

Cofinanțarea din partea Uniunii în temeiul prezentului regulament se limitează la produse necompensate prin intermediul unui ajutor de stat sau al asigurărilor și pentru care nu s-a primit nicio contribuție financiară a Uniunii în temeiul Regulamentului (UE) nr. 652/2014.

Articolul 4

Înaintea efectuării oricărei plăți, Italia efectuează controale administrative și fizice exhaustive, pentru a asigura respectarea prezentului regulament.

Autoritățile italiene verifică în special:

(a)

eligibilitatea beneficiarului care depune cererea de sprijin;

(b)

pentru fiecare operator eligibil: eligibilitatea, cantitatea și pierderea reală de producție de ouă pentru incubație provenite de la curci de reproducție;

(c)

pentru fiecare operator eligibil: eligibilitatea, cantitatea și pierderea reală de producție de carne de pui și de curcan, ca urmare a întârzierilor în introducerea claponilor, puilor Golden, puilor standard și curcanilor pentru îngrășare în exploatațiile situate în zonele de protecție și de supraveghere în timpul aplicării măsurilor veterinare și de sănătate animală;

(d)

pentru fiecare operator eligibil: eligibilitatea, cantitatea și pierderea reală de valoare între carnea de pui proaspătă și carnea de pui tratată termic obținute de la pui standard care au fost sacrificați imediat în zona de protecție în timpul aplicării măsurilor veterinare și de sănătate animală;

(e)

pentru fiecare operator eligibil: eligibilitatea, cantitatea și pierderea reală de valoare între carnea de pui proaspătă și carnea de pui congelată obținute de la pui standard care au fost sacrificați imediat în zona de protecție în timpul aplicării măsurilor veterinare și de sănătate animală;

(f)

faptul că niciun operator eligibil nu a primit finanțare din nicio altă sursă pentru a compensa pierderile menționate la articolul 2.

Articolul 5

Autoritățile italiene informează Comisia în legătură cu rezultatele verificării plăților.

Articolul 6

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 13 mai 2016.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  Directiva 2005/94/CE a Consiliului din 20 decembrie 2005 privind măsurile comunitare de combatere a influenței aviare și de abrogare a Directivei 92/40/CEE (JO L 10, 14.1.2006, p. 16).

(3)  Decizia de punere în aplicare 2014/936/UE a Comisiei din 17 decembrie 2014 privind anumite măsuri de protecție referitoare la gripa aviară înalt patogenă de subtipul H5N8 în Italia (JO L 365, 19.12.2014, p. 160).

(4)  Regulamentul (UE) nr. 652/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 de stabilire a unor dispoziții pentru gestionarea cheltuielilor privind lanțul alimentar, sănătatea și bunăstarea animalelor, precum și sănătatea plantelor și materialul de reproducere a plantelor, de modificare a Directivelor 98/56/CE, 2000/29/CE și 2008/90/CE ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 178/2002, (CE) nr. 882/2004 și (CE) nr. 396/2005 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Directivei 2009/128/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Deciziilor 66/399/CEE, 76/894/CEE și 2009/470/CE ale Consiliului (JO L 189, 27.6.2014, p. 1).

(5)  Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește agențiile de plăți și alte organisme, gestiunea financiară, verificarea și închiderea conturilor, garanțiile și utilizarea monedei euro (JO L 255, 28.8.2014, p. 18).


14.5.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 126/67


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/761 AL COMISIEI

din 13 mai 2016

de derogare de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 în ceea ce privește data finală pentru depunerea cererii unice, a cererilor de ajutor sau a cererilor de plată, data finală pentru notificarea modificărilor aduse cererii unice sau cererii de plată și data finală pentru cererile de alocare a drepturilor la plată sau de creștere a valorii drepturilor la plată în cadrul schemei de plată de bază pentru anul 2016

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului (1), în special articolul 78 primul paragraf litera (b) și articolul 78 al doilea paragraf,

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 a Comisiei (2) prevede data finală pentru depunerea cererii unice, a cererilor de ajutor sau a cererilor de plată, data finală pentru notificarea modificărilor aduse cererii unice sau cererii de plată și data finală pentru depunerea cererilor de alocare a drepturilor la plată sau de creștere a valorii drepturilor la plată în cadrul schemei de plată de bază.

(2)

Date fiind dificultățile administrative întâlnite în primul an de punere în aplicare a noului cadru juridic în ceea ce privește schemele de plăți directe și măsurile de dezvoltare rurală, dificultăți ce persistă în unele state membre, precum și elementele noi legate de pregătirea procesului de depunere a cererilor pentru anul de cerere 2016, administrarea cererii unice, a cererilor de ajutor și a cererilor de plată, a cererilor pentru alocarea drepturilor la plată sau de creștere a valorii drepturilor la plată în cadrul schemei de plată de bază înregistrează întârzieri în unele state membre. Aceste dificultăți apar în general în contextul situației economice grave din anumite sectoare agricole.

(3)

Această situație a afectat posibilitatea beneficiarilor de a depune cererea unică, cererile de ajutor sau cererile de plată și cererile de alocare a drepturilor la plată sau de creștere a valorii drepturilor la plată în cadrul schemei de plată de bază în termenele prevăzute la articolul 13 alineatul (1) și la articolul 22 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014.

(4)

Având în vedere această situație, este necesar să se prevadă o derogare de la articolul 13 alineatul (1) și de la articolul 22 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014, derogare care să permită statelor membre să fixeze, pentru anul 2016, o dată finală pentru depunerea cererii unice, a cererilor de ajutor sau a cererilor de plată, precum și o dată finală pentru depunerea cererilor de alocare a drepturilor la plată sau de creștere a valorii drepturilor la plată în cadrul schemei de plată de bază, date care să fie ulterioare celor prevăzute la respectivele articole. Dat fiind că datele și perioadele menționate la articolul 11 alineatul (4) și la articolul 15 alineatele (2) și (2a) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 sunt legate de data finală prevăzută la articolul 13 alineatul (1) din respectivul regulament, ar trebui să se prevadă o derogare similară pentru notificarea modificărilor aduse cererii unice sau cererii de plată și controalele preliminare.

(5)

Întrucât aceste derogări ar trebui să se refere la cererea unică, la cererile de ajutor și la cererile de plată, la modificările aduse cererii unice sau cererii de plată și la cererile de alocare a drepturilor la plată pentru anul 2016, este oportun ca prezentul regulament să se aplice cererilor și cererilor de plată aferente anului 2016.

(6)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului privind plățile directe și al Comitetului privind dezvoltarea rurală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Prin derogare de la articolul 13 alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014, pentru anul 2016, datele finale care urmează să fie stabilite de statele membre și până la care trebuie depuse cererea unică, cererile de ajutor sau cererile de plată nu sunt ulterioare datei de 15 iunie.

Articolul 2

Prin derogare de la articolul 15 alineatul (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 și în cazul în care statele membre utilizează derogarea prevăzută la articolele 1 și 3 din prezentul regulament, pentru anul 2016, modificările aduse cererii unice sau cererii de plată în conformitate cu articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 trebuie notificate autorității competente până la data de 15 iunie.

Derogarea prevăzută la articolul 1 din prezentul regulament și la primul paragraf din prezentul articol se aplică, de asemenea, în scopul calculării perioadelor de 26, 35 și, respectiv, 10 zile calendaristice după data finală de depunere a cererii unice, a cererii de ajutor sau a cererilor de plată și după data finală pentru notificarea modificărilor menționate la articolul 11 alineatul (4) și la articolul 15 alineatul (2a) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014.

Articolul 3

Prin derogare de la articolul 22 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014, pentru anul 2016, data care urmează să fie stabilită de statele membre pentru depunerea cererilor de alocare a drepturilor la plată sau de creștere a valorii drepturilor la plată în cadrul schemei de plată de bază nu este ulterioară datei de 15 iunie.

Articolul 4

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică cererilor și cererilor de plată aferente anului 2016.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 13 mai 2016.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 549.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemul integrat de administrare și control, măsurile de dezvoltare rurală și ecocondiționalitatea (JO L 227, 31.7.2014, p. 69).


14.5.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 126/69


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/762 AL COMISIEI

din 13 mai 2016

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește sectorul fructelor și legumelor și sectorul fructelor și legumelor prelucrate (2), în special articolul 136 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din cadrul Rundei Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XVI la regulamentul respectiv.

(2)

Valoarea forfetară de import se calculează în fiecare zi lucrătoare, în conformitate cu articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011, ținând seama de datele zilnice variabile. Prin urmare, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 136 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 13 mai 2016.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Jerzy PLEWA

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Codul NC

Codul țării terțe (1)

Valoarea forfetară de import

0702 00 00

MA

95,5

TR

75,0

ZZ

85,3

0707 00 05

TR

116,3

ZZ

116,3

0709 93 10

TR

137,6

ZZ

137,6

0805 10 20

EG

45,4

IL

88,6

MA

55,4

TR

31,5

ZA

78,5

ZZ

59,9

0805 50 10

ZA

168,2

ZZ

168,2

0808 10 80

AR

111,7

BR

98,2

CL

123,9

CN

61,7

NZ

155,0

US

162,5

ZA

95,9

ZZ

115,6


(1)  Nomenclatura țărilor stabilită prin Regulamentul (UE) nr. 1106/2012 al Comisiei din 27 noiembrie 2012 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 471/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare privind comerțul exterior cu țările terțe, în ceea ce privește actualizarea nomenclatorului țărilor și teritoriilor (JO L 328, 28.11.2012, p. 7). Codul „ZZ” desemnează „alte origini”.


DECIZII

14.5.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 126/71


DECIZIA (UE) 2016/763 A CONSILIULUI

din 13 mai 2016

de stabilire a poziției care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului privind achizițiile publice, cu privire la proiectul de decizie privind procedurile de arbitraj în temeiul articolului XIX alineatul (8) din Acordul revizuit privind achizițiile publice

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 207 alineatul (4) primul paragraf, coroborat cu articolul 218 alineatul (9),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Acordul revizuit privind achizițiile publice (denumit în continuare „AAP revizuit”), care a intrat în vigoare la 6 aprilie 2014, stabilește un cadru juridic reînnoit aplicabil de către părțile la AAP revizuit achizițiilor publice vizate. AAP revizuit prevede posibilitatea ca părțile la AAP revizuit să utilizeze proceduri de arbitraj în cazurile în care se ridică obiecții referitoare la o propunere de rectificare, de transfer al unei entități dintr-o anexă în alta, de retragere a unei entități sau de orice altă modificare a anexelor la apendicele I aferente unei părți, dar obiecțiile respective nu au putut fi soluționate prin intermediul unor consultări.

(2)

În temeiul articolului XIX alineatul (8) din AAP revizuit, Comitetul privind achizițiile publice are obligația de a adopta proceduri de arbitraj pentru a facilita soluționarea acestor obiecții.

(3)

Părțile la AAP revizuit au dezbătut pe larg conținutul posibil al unor astfel de proceduri de arbitraj în ceea ce privește diferitele opțiuni care ar putea fi aplicate în caz de obiecții la o propunere de modificare a achizițiilor publice vizate ale unei părți. Părțile la AAP revizuit au fost în măsură să ajungă la un consens cu privire la această chestiune.

(4)

Procedurile de arbitraj convenite sunt stabilite într-un proiect de decizie privind procedurile de arbitraj în temeiul articolului XIX alineatul (8) din AAP revizuit.

(5)

Proiectul de decizie privind procedurile de arbitraj prevede condițiile care trebuie să fie îndeplinite pentru a recurge la procedurile de arbitraj și stabilește normele care reglementează numirea arbitrilor, participarea părților terțe la procedurile de arbitraj, desfășurarea procedurilor și hotărârea arbitrilor.

(6)

Adoptarea proiectului de decizie privind procedurile de arbitraj ar trebui să contribuie în mod pozitiv la cadrul juridic existent al AAP revizuit, deoarece scopul acestei decizii este de a facilita soluționarea obiecțiilor ridicate în ceea ce privește o propunere de rectificare, de transfer al unei entități dintr-o anexă în alta, de retragere a unei entități sau de orice altă modificare a anexelor unei părți la apendicele I la AAP revizuit.

(7)

În consecință, este necesar să se stabilească poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii, în cadrul Comitetului privind achizițiile publice, cu privire la proiectul de decizie privind procedurile de arbitraj,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii, în cadrul Comitetului privind achizițiile publice, este în favoarea adoptării proiectului de decizie privind procedurile de arbitraj în temeiul articolului XIX alineatul (8) din Acordul revizuit privind achizițiile publice.

Textul proiectului de decizie privind procedurile de arbitraj se atașează la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 13 mai 2016.

Pentru Consiliu

Președintele

E.M.J. PLOUMEN


PROIECT DE DECIZIE PRIVIND PROCEDURILE DE ARBITRAJ ÎN TEMEIUL ARTICOLULUI XIX ALINEATUL (8) DIN AAP REVIZUIT

Comitetul privind achizițiile publice (denumit în continuare „comitetul”),

luând notă de faptul că articolul XIX alineatul (8) din Acordul revizuit privind achizițiile publice (denumit în continuare „acordul”) impune comitetului să elaboreze proceduri de arbitraj pentru a facilita soluționarea obiecțiilor în temeiul articolului XIX alineatul (2) din acord și

confirmând importanța articolului XIX alineatul (8) literele (b) și (c) din acord pentru aceste proceduri de arbitraj și reiterând angajamentul părților de a adopta decizii în temeiul articolului XIX alineatul (8) literele (b) și (c) din acord,

adoptă următoarele proceduri de arbitraj pentru a facilita soluționarea obiecțiilor în temeiul articolului XIX alineatul (2) din acord:

Invocarea procedurilor de arbitraj

1.

În temeiul articolului XIX alineatul (7) din acord, în cazul în care partea care propune modificarea și o parte care formulează o obiecție nu reușesc să soluționeze o obiecție la o propunere de modificare în temeiul articolului XIX alineatul (1) din acord, partea care propune modificarea sau orice parte care formulează o obiecție poate supune arbitrajului propunerea de modificare, precizând motivele care stau la baza solicitării sale, prin notificarea comitetului nu mai devreme de 45 de zile de la data difuzării notificării referitoare la propunerea de modificare, conform articolului XIX alineatul (1) din acord.

2.

În cazul în care două sau mai multe părți supun arbitrajului aceeași propunere de modificare înainte de numirea tuturor arbitrilor, partea care propune modificarea și toate părțile care formulează o obiecție convin asupra unui singur arbitraj pentru abordarea tuturor obiecțiilor la aceeași propunere de modificare. Dacă sunt prezentate cereri de arbitraj suplimentare cu privire la aceeași propunere de modificare după numirea tuturor arbitrilor, partea care propune modificarea și toate părțile care formulează o obiecție convin asupra unui singur arbitraj ori de câte ori este posibil.

Numirea arbitrilor

3.

Arbitrajul este efectuat de arbitri. Cu excepția cazului în care părțile la arbitraj convin altfel, se numesc trei arbitri. Arbitrii trebuie să îndeplinească cerințele stabilite pentru membrii grupurilor speciale la articolul 8 alineatele (1), (2) și (9) din Înțelegerea privind regulile și procedurile de soluționare a litigiilor.

4.

La cererea unei părți la arbitraj, secretariatul comitetului propune nominalizări pentru arbitri. Părțile la arbitraj nu se vor opune la aceste numiri decât pentru motive întemeiate. Cetățenii părților la arbitraj și funcționarii guvernamentali ai părților terțe nu trebuie să fie numiți ca arbitri, cu excepția cazului în care părțile la arbitraj convin altfel.

5.

În cazul în care părțile la arbitraj nu pot ajunge la un acord cu privire la persoanele care ar trebui să fie numite ca arbitri în termen de 20 de zile după ce propunerea de modificare a fost supusă arbitrajului, Directorul general, la cererea unei părți la arbitraj, numește arbitrii în termen de 10 zile, după consultarea părților la arbitraj și a președintelui comitetului.

Participarea părților terțe

6.

Orice parte la acord care are un interes substanțial într-o propunere de modificare supusă arbitrajului și care și-a notificat interesul comitetului (denumită în continuare „parte terță”), în termen de 10 de zile după ce propunerea de modificare a fost supusă arbitrajului este invitată să prezinte o comunicare scrisă, să asiste la reuniunile de fond ale arbitrilor cu părțile la arbitraj și să facă declarații verbale, și are dreptul să răspundă la întrebările adresate de arbitri.

Proceduri

7.

În cadrul procedurilor lor de lucru, arbitrii aplică dispozițiile relevante din acord și se orientează în funcție de decizia adoptată de comitet în conformitate cu articolul XIX alineatul (8) litera (b) din acord, după adoptarea acesteia. În plus, se aplică procedurile de lucru de mai jos:

(a)

Secretariatul comitetului transmite în cel mai scurt timp arbitrilor notificarea și obiecția aplicabile în temeiul articolului XIX alineatul (1) sau (2) din acord. În termen de 10 zile de la numirea arbitrilor și după consultarea părților la arbitraj, arbitrii adoptă un calendar pentru desfășurarea procedurii de arbitraj. Acest calendar ar trebui să se bazeze pe calendarul care figurează în anexa la prezenta decizie.

(b)

Arbitrii organizează o reuniune de fond cu părțile la arbitraj, cu excepția cazului în care părțile la arbitraj convin că aceasta nu este necesară. Înainte de reuniunea de fond, părțile la arbitraj transmit arbitrilor comunicări scrise în care prezintă faptele cazului și argumentele lor.

(c)

În cazul în care o parte la arbitraj transmite arbitrilor informații pe care le-a desemnat drept confidențiale, arbitrii, celelalte părți la arbitraj și părțile terțe tratează aceste informații ca fiind confidențiale. La cererea unei părți la arbitraj, arbitrii stabilesc procedurile suplimentare necesare pentru a păstra confidențialitatea acestor informații.

(d)

În cazul în care o parte la arbitraj desemnează drept confidențiale informațiile care figurează în comunicările sale scrise, această parte furnizează, la cererea unei alte părți la arbitraj sau a unei părți terțe, un rezumat neconfidențial al informațiilor conținute în comunicările sale care poate fi făcut public.

(e)

La reuniunea de fond, arbitrii invită partea care a solicitat arbitrajul să-și prezinte cazul prin intermediul unei comunicări orale. Partea împotriva căreia a fost introdus arbitrajul este invitată să își prezinte punctul de vedere prin intermediul unei comunicări orale.

(f)

Reuniunile de fond ale arbitrilor sunt deschise publicului, cu excepția cazului în care o parte la arbitraj solicită ca reuniunea să se desfășoare cu ușile închise pentru a proteja informațiile desemnate ca fiind confidențiale.

(g)

În orice moment, arbitrii pot adresa întrebări părților la arbitraj și părților terțe și le pot cere explicații, fie în cursul reuniunii, fie în scris.

(h)

Comunicările scrise ale părților la arbitraj, inclusiv răspunsurile la întrebările puse de arbitri, sunt puse la dispoziția celeilalte sau a celorlalte părți la arbitraj, precum și la dispoziția părților terțe. Părțile la arbitraj prezintă o versiune scrisă a declarațiilor lor orale exprimate în cadrul reuniunii cu arbitrii arbitrilor, celeilalte sau celorlalte părți la arbitraj și părților terțe.

(i)

Comunicările scrise, răspunsurile la întrebări și versiunile scrise ale declarațiilor orale ale părților terțe sunt puse la dispoziția arbitrilor, a părților la arbitraj și a altor părți terțe și se reflectă în raportul arbitrilor.

(j)

Deliberările arbitrilor rămân confidențiale.

(k)

Arbitrii pot solicita informații de la orice sursă relevantă și pot consulta experți. Arbitrii transmit părților la arbitraj și părților terțe orice informații furnizate experților sau primite de la aceștia din urmă. Părțile la arbitraj trebuie să aibă posibilitatea de a prezenta observații cu privire la orice contribuții primite de la experți.

(l)

Orice procedură suplimentară specifică arbitrajului este stabilită de arbitri în consultare cu părțile la arbitraj.

(m)

Sub rezerva punctului 7 litera (c), nicio dispoziție din cadrul prezentelor proceduri nu împiedică o parte la arbitraj sau o parte terță să facă declarații publice privind propriile sale poziții.

8.

Normele de conduită referitoare la Înțelegerea privind regulile și procedurile de soluționare a litigiilor se aplică oricărei persoane care îndeplinește rolul de arbitru în temeiul prezentelor proceduri, precum și, după cum se specifică în normele de conduită și în dispozițiile relevante din Statutul funcționarilor, membrilor secretariatului cărora li s-a solicitat să-i asiste pe arbitri.

9.

În cazul în care părțile la arbitraj ajung la o soluție reciproc acceptată în ceea ce privește obiecțiile la propunerea de modificare, ele adresează o notificare arbitrilor în cel mai scurt timp. La primirea notificării, arbitrii închid procedura pentru părțile respective. Detaliile referitoare la orice soluție reciproc acceptată sunt notificate comitetului, în cadrul căruia orice parte la acord poate formula observații.

Hotărârea arbitrilor

10.

Mandatul arbitrilor le impune acestora să hotărască:

(a)

în cazul unei propuneri de retragere în temeiul articolului XIX alineatul (1) litera (a) din acord, dacă au fost eliminate efectiv influența sau controlul guvernamental asupra achizițiilor publice vizate ale entității a cărei retragere este propusă; sau

(b)

în cazul oricărei alte propuneri de modificare în temeiul articolului XIX alineatul (1) litera (b), dacă propunerea de modificare păstrează un echilibru între drepturi și obligații și menține un nivel comparabil al domeniului de aplicare reciproc acceptat al acordului și, după caz, nivelul ajustărilor compensatorii.

11.

Arbitrii transmit părților la arbitraj un raport care conține hotărârea lor motivată în termen de 90 de zile sau, în cazul în care calendarul este modificat de arbitri, în cel mult 120 de zile de la:

(a)

numirea arbitrilor, în cazul în care arbitrajul se desfășoară în temeiul punctului 1; sau de la

(b)

cerere, în cazul în care arbitrajul se desfășoară în temeiul punctului 12.

Termenul stabilit la prezentul punct poate fi prelungit prin acordul reciproc al părților la arbitraj. Secretariatul comitetului distribuie raportul părților la acord în cel mai scurt timp, în urma traducerii acestuia.

12.

În cazul în care arbitrii pronunță o hotărâre negativă în temeiul punctului 10 litera (a) și în care aceștia nu au stabilit ajustările compensatorii în temeiul puctului 10 litera (b), orice parte la arbitraj poate solicita, după 30 de zile și în cel mult 60 de zile de la difuzarea raportului arbitrilor, ca aceiași arbitri, dacă sunt disponibili, să stabilească nivelul ajustărilor compensatorii care ar permite obținerea unui nivel comparabil al domeniului de aplicare și ar menține echilibrul între drepturile și obligațiile în temeiul acordului. În acest sens, arbitrii se orientează în funcție de decizia adoptată de comitet în conformitate cu articolul XIX alineatul (8) litera (c) din acord, în urma adoptării acesteia. În cazul în care unul dintre arbitrii inițiali nu este disponibil, se numește un înlocuitor în conformitate cu punctele 3-5.

Punere în aplicare

13.

Părțile la arbitraj acceptă ca definitivă hotărârea arbitrilor.

14.

În sensul articolului XIX alineatul (7) litera (b) punctul (i) din acord, procedurile de arbitraj sunt finalizate:

(a)

atunci când se distribuie părților la acord un raport în temeiul punctului 11, care nu conferă dreptul la proceduri ulterioare în temeiul punctului 12; sau

(b)

în cazul în care părțile la arbitraj nu exercită un drept pe care îl pot invoca în temeiul punctului 12 la expirarea termenului menționat la punctul respectiv.

ANEXĂ

CALENDAR PROPUS PENTRU ARBITRAJ

Arbitrii stabilesc calendarul adoptat în temeiul punctului 7 litera (a) pe baza următoarelor elemente:

(a)

Primirea comunicărilor scrise ale părților la arbitraj:

 

(1)

Partea solicitantă:

- - - - - - - - - - 2 săptămâni

(2)

Partea solicitată:

- - - - - - - - - - 2 săptămâni

(b)

Primirea comunicărilor părților terțe:

- - - - - - - - - - 1 săptămână

(c)

Reuniune de fond cu arbitrii

- - - - - - - - - - 1-2 săptămâni

(d)

Răspunsuri la întrebările adresate părților și părților terțe la arbitraj:

- - - - - - - - - - 1-2 săptămâni

(e)

Publicarea și difuzarea raportului arbitrilor referitor la hotărârea acestora:

- - - - - - - - - - 4 săptămâni

În conformitate cu dispozițiile punctului 11, arbitrii pot modifica acest calendar și pot programa reuniuni suplimentare cu părțile la arbitraj, după consultarea acestora din urmă.


14.5.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 126/77


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/764 A COMISIEI

din 12 mai 2016

de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2015/789 privind măsuri de prevenire a introducerii în Uniune și a răspândirii în interiorul acesteia a Xylella fastidiosa (Wells et al.)

[notificată cu numărul C(2016) 2731]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2000/29/CE a Consiliului din 8 mai 2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale și împotriva răspândirii lor în Comunitate (1), în special articolul 16 alineatul (3) teza a patra,

întrucât:

(1)

De la adoptarea Deciziei de punere în aplicare (UE) 2015/789 a Comisiei (2) și până în februarie 2016, autoritățile italiene au notificat Comisiei mai multe focare de Xylella fastidiosa (Wells et al.) (denumit în continuare „organismul specificat”) în diferite părți ale zonei din jurul provinciei Lecce. Aceste focare au izbucnit în mai multe localități situate în provinciile Taranto și Brindisi. În plus, ultimul audit efectuat de către Comisie în noiembrie 2015 a confirmat faptul că anchetele prevăzute în Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/789 au fost efectuate numai într-o foarte mică măsură în zona din jurul provinciei Lecce (regiunea Apulia, Italia). Auditul a confirmat, de asemenea, că actualul program de anchete încă nu reușește să asigure depistarea în timp util a noilor epidemii sau determinarea exactă a amplorii reale a răspândirii organismului specificat în zona respectivă.

(2)

Ultimul audit a confirmat riscul de răspândire rapidă a organismului specificat în restul zonei în cauză. Din acest motiv și având în vedere dimensiunea zonei respective, este adecvat să se extindă zona în care se înregistrează infecții și se pot aplica măsuri de izolare în afara limitelor provinciei Lecce și să fie permisă deplasarea plantelor specificate din zona respectivă numai în condiții foarte stricte. Această extindere trebuie să aibă loc fără întârziere, ținând seama de faptul că riscul de răspândire a organismului specificat în restul teritoriului Uniunii crește odată cu începutul sezonului de zbor al insectelor vectori la începutul primăverii. Prin urmare, zona în care se înregistrează infecții ar trebui extinsă pentru a cuprinde localitățile respective sau părți din anumite localități ale provinciilor Brindisi și Taranto, în care au izbucnit focare ale organismului specificat sau în care este probabil ca respectivul organism să se fi răspândit și stabilit deja. Zona respectivă în care se înregistrează infecții nu ar trebui să includă, cu toate acestea, zona care a fost declarată de Italia ca fiind neafectată de organismul specificat înainte ca actuala decizie să fie adoptată.

(3)

În scopuri de securitate juridică, formularea literei (c) de la articolul 7 alineatul (2) ar trebui modificată pentru a clarifica faptul că măsurile care trebuie adoptate în conformitate cu articolul respectiv se vor aplica în zona în care se înregistrează infecții și nu în afara acesteia.

(4)

Pentru a asigura protecția eficientă a restului teritoriului Uniunii de organismul specificat și în vederea extinderii zonei de izolare, este adecvat ca zona de supraveghere să fie înlocuită cu noi cerințe privind anchetele în zona de izolare respectivă. Cerințele respective ar trebui să se aplice la o zonă cu o lățime de 20 km de la limitele zonei tampon, care se întinde până în zona de izolare și în zona tampon de 10 km care o înconjoară.

(5)

De la adoptarea Deciziei de punere în aplicare (UE) 2015/789, experiența a demonstrat că este disproporționat să se aplice aceleași cerințe pentru deplasarea plantelor specificate în cadrul zonelor în care se înregistrează infecții și din zonele în care se înregistrează infecții în zonele tampon, deoarece organismul specificat este deja stabilit în acele zone în care se înregistrează infecții.

(6)

De la adoptarea Deciziei de punere în aplicare (UE) 2015/789, experiența a confirmat faptul că plantele specificate, cultivate pe toată durata ciclului de fertilizare in vitro, într-un mediu steril, nu prezintă un risc de răspândire a organismului specificat, deoarece această modalitate de cultivare elimină riscul de infecție, prin excluderea posibilității contactului cu vectorii organismului specificat. Prin urmare, este adecvat ca în anumite condiții să se permită circulația în interiorul Uniunii și introducerea în Uniune a acelor plante specificate.

(7)

De la adoptarea Deciziei de punere în aplicare (UE) 2015/789, experiența dobândită în urma controalelor oficiale a demonstrat că plantele specificate, care provin din zonele neafectate de organismul specificat, ar trebui să se supună, în ceea ce privește controalele oficiale la introducerea în Uniune, acelorași cerințe ca și plantele specificate care provin din țări terțe în care organismul specificat este absent.

(8)

Anexa I ar trebui modificată pentru a include toate speciile vegetale care, după adoptarea Deciziei de punere în aplicare (UE) 2015/2417 a Comisiei (3), au fost identificate de Comisie ca fiind plante specificate.

(9)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE

Articolul 1

Modificări la Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/789

Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/789 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 4 alineatul (2), al treilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„În ceea ce privește prezența organismului specificat în provincia Lecce și în localitățile enumerate în anexa II, zona în care se înregistrează infecții trebuie să includă cel puțin provincia și localitățile respective sau, după caz, parcelele cadastrale («Fogli») ale acelor localități.”

2.

Articolul 7 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Prin derogare de la articolul 6, numai în zonele în care se înregistrează infecții, menționate în articolul 4 alineatul (2) al treilea paragraf, organismul oficial responsabil din statul membru în cauză poate să decidă aplicarea măsurilor de izolare prevăzute la alineatele (2)-(7) (denumită în continuare: «zonă de izolare»).”;

(b)

la alineatul (2), litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c)

un perimetru din cadrul zonei în care se înregistrează infecții, la care se face referire în articolul 4 alineatul (2) al treilea paragraf, situat la o distanță de 20 km de limitele zonei în care se înregistrează infecții cu restul teritoriului Uniunii.”;

(c)

se adaugă următorul alineat (7):

„(7)   Statul membru în cauză trebuie să monitorizeze prezența organismului specificat prin anchete anuale efectuate la momentele oportune din cursul anului și în zonele situate la o distanță de 20 km, astfel cum se prevede la alineatul (2) litera (c).

Anchetele respective trebuie să fie efectuate în conformitate cu dispozițiile articolului 6 alineatul (7).”

3.

Articolul 8 se elimină.

4.

La articolul 9, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Prezentul articol se aplică plantelor specificate, altele decât cele care au fost cultivate pe durata întregului ciclu de fertilizare in vitro.

Deplasarea, în afara zonelor delimitate și din zonele în care se înregistrează infecții în zonele tampon, a plantelor specificate, care au fost crescute cel puțin o perioadă din viața lor într-o zonă delimitată stabilită în conformitate cu articolul 4, este interzisă.”

5.

Se introduce următorul articol 9a:

„Articolul 9a

Circulația, în interiorul Uniunii, a plantelor specificate care au fost cultivate in vitro

(1)   Plantele specificate, care au fost cultivate pe durata întregului ciclu de fertilizare in vitro și crescute cel puțin o perioadă din viața lor într-o zonă delimitată, stabilită în conformitate cu articolul 4, pot fi deplasate în afara zonelor delimitate și din zone în care se înregistrează infecții în zone tampon numai în cazul în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alineatele (2)-(5).

(2)   Plantele specificate la care se face referire la alineatul (1) au fost cultivate într-un loc care îndeplinește toate condițiile următoare:

(a)

este înregistrat în conformitate cu Directiva 92/90/CEE;

(b)

este certificat de organismul oficial responsabil ca fiind neafectat de organismul specificat și de vectorii săi, ținând cont de Standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare;

(c)

este protejat fizic împotriva introducerii organismului specificat de vectorii săi;

(d)

este supus anual la cel puțin două inspecții oficiale efectuate la momente corespunzătoare;

(e)

pe parcursul perioadei de cultivare a plantelor specificate, în locul respectiv nu au fost constatate simptome determinate de organismul specificat și nu au fost găsiți vectori ai acestuia sau, dacă au fost observate simptome suspecte, au fost efectuate teste care au confirmat absența organismului specificat.

(3)   Plantele specificate la care se face referire la alineatul (1) au fost cultivate într-un container transparent, în condiții de sterilitate, și îndeplinesc una dintre următoarele condiții:

(a)

provin din semințe;

(b)

au fost sădite, în condiții de sterilitate, de la plantele-mamă care și-au petrecut toată viața într-o zonă din teritoriul Uniunii neafectată de organismul specificat și care au fost testate și considerate neafectate de prezența organismului specificat;

(c)

au fost sădite, în condiții de sterilitate, de la plantele-mamă care au fost cultivate într-un loc care îndeplinește condițiile prevăzute la alineatul (2) și care au fost testate și considerate neafectate de prezența organismului specificat.

(4)   Plantele specificate, menționate la alineatul (1), trebuie să fie transportate în containere transparente, în condiții de sterilitate care exclud posibilitatea de infecție cu organismul specificat prin vectorii săi.

(5)   Trebuie să fie însoțite de un pașaport fitosanitar întocmit și emis în conformitate cu Directiva 92/105/CEE.”

6.

Articolul 17 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (3), teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„În cazul în care plantele specificate, altele decât cele care au fost cultivate pe durata întregului ciclu de fertilizare in vitro, provin dintr-o zonă cu prezență cunoscută a organismului specificat, certificatul fitosanitar trebuie să conțină la rubrica «Declarație suplimentară» următoarele:”;

(b)

se introduce următorul alineat (3a):

„(3a)   În cazul în care plantele specificate, care au fost cultivate pe durata întregului ciclu de fertilizare in vitro, provin dintr-o zonă cu prezență cunoscută a organismului specificat, certificatul fitosanitar trebuie să conțină la rubrica «Declarație suplimentară» următoarele:

(a)

plantele specificate au fost cultivate într-unul sau mai multe locuri care îndeplinesc condițiile de la alineatul (4a);

(b)

organizația națională pentru protecția plantelor din țara terță în cauză a comunicat în scris Comisiei lista cu locurile respective, inclusiv localizarea lor în țară;

(c)

plantele specificate au fost transportate în condiții de sterilitate într-un container transparent care exclude posibilitatea de infecție cu organismul specificat prin vectorii săi;

(d)

plantele specificate îndeplinesc una dintre următoarele condiții:

(i)

provin din semințe;

(ii)

au fost sădite, în condiții de sterilitate, de la plantele-mamă care și-au petrecut toată viața într-o zonă neafectată de organismul specificat și care au fost testate și considerate neafectate de prezența organismului specificat;

(iii)

au fost sădite, în condiții de sterilitate, de la plantele-mamă care au fost cultivate într-un loc care îndeplinește condițiile de la alineatul (4) și care au fost testate și considerate neafectate de prezența organismului specificat.

Certificatul fitosanitar, menționat la alineatul (1) litera (a), indică la rubrica «loc de origine» locul menționat la litera (a) din prezentul alineat.”;

(c)

se adaugă următorul alineat (4a):

„(4a)   Locul menționat la alineatul (3a) litera (a) îndeplinește toate condițiile următoare:

(a)

este certificat de organizația națională pentru protecția plantelor ca fiind neafectat de organismul specificat și de vectorii săi, în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare;

(b)

este protejat fizic împotriva introducerii organismului specificat de vectorii săi;

(c)

este supus anual la cel puțin două inspecții oficiale efectuate la momente corespunzătoare;

(d)

pe parcursul întregii perioade de fertilizare a plantelor specificate, în locul respectiv nu au fost constatate simptome determinate de organismul specificat sau de vectorii săi sau, dacă au fost observate simptome suspecte, a fost efectuată testarea și s-a confirmat absența organismului specificat.”

7.

La articolul 18, alineatele (2), (3) și (4) se înlocuiesc cu următorul text:

„(2)   În cazul plantelor specificate originare dintr-o țară terță în care organismul specificat nu este prezent sau într-o zonă menționată în articolul 17 alineatul (2), organismul oficial responsabil trebuie să efectueze următoarele controale:

(a)

o inspecție vizuală; precum și

(b)

în cazul suspectării prezenței organismului specificat, prelevare de eșantioane și testarea lotului de plante specificate, pentru a se confirma absența organismului specificat sau a simptomelor pe care le determină.

(3)   În cazul plantelor specificate, care provin dintr-o zonă unde se știe că este prezent organismul specificat, organismul oficial responsabil efectuează următoarele controale:

(a)

o inspecție vizuală; precum și

(b)

prelevare de eșantioane și testarea lotului de plante specificate, pentru a se confirma absența organismului specificat sau a simptomelor pe care le determină.

(4)   Eșantioanele menționate la alineatul (2) litera (b) și la alineatul (3) litera (b) au o dimensiune care să permită identificarea cu o fiabilitate de 99 % a unui nivel de plante infectate de 1 % sau mai mare, ținând seama de ISPM nr. 31.

Primul paragraf nu se aplică plantelor specificate care au fost cultivate pe durata întregului ciclu de fertilizare in vitro și sunt transportate în containere transparente în condiții de sterilitate.”

8.

Anexa I se modifică în conformitate cu anexa I la prezenta decizie.

9.

Se introduce anexa prevăzută în anexa II la prezenta decizie ca anexa II.

Articolul 2

Destinatari

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 12 mai 2016.

Pentru Comisie

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 169, 10.7.2000, p. 1.

(2)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/789 a Comisiei din 18 mai 2015 privind măsuri de prevenire a introducerii în Uniune și a răspândirii în interiorul acesteia a Xylella fastidiosa (Wells et al.) (JO L 125, 21.5.2015, p. 36).

(3)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/2417 a Comisiei din 17 decembrie 2015 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2015/789 privind măsuri de prevenire a introducerii în Uniune și a răspândirii în interiorul acesteia a Xylella fastidiosa (Wells et al.) (JO L 333, 19.12.2015, p. 143).


ANEXA I

Anexa I la Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/789 se modifică după cum urmează:

1.

Se introduc următoarele mențiuni, în ordine alfabetică:

 

Ambrosia

 

Artemisia arborescens L.

 

Coelorachis cylindrica (Michx.) Nash

 

Coprosma repens A. Rich.

 

Coronilla valentina L.

 

Cyperus eragrostis Lam.

 

Fagopyrum esculentum Moench

 

Lavandula stoechas L.

 

Solanum lycopersicum L.

 

Metrosideros excelsa Sol. ex Gaertn

 

Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.

 

Polygala x grandiflora nana

 

Rhus

 

Rosa x floribunda

 

Salvia apiana Jeps.

 

Solanum melongena L.

 

Solidago fistulosa Mill.

 

Ulmus

 

Vicia sativa L.

2.

Următoarele rubrici se elimină:

 

Ambrosia acanthicarpa Hook.

 

Ambrosia artemisiifolia L.

 

Ambrosia trifida L.

 

Rhus diversiloba Torr. & A. Gray

 

Ulmus americana L.

 

Ulmus crassifolia Nutt.

3.

Mențiunea „Cytisus racemosus Broom” se înlocuiește cu următorul text:

„Genista x spachiana (syn. Cytisus racemosus Broom)”.


ANEXA II

Se adaugă următoarea anexă II la Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/789:

„ANEXA II

LISTA LOCALITĂȚILOR MENȚIONATE LA ARTICOLUL 4 ALINEATUL (2)

1.

Localități situate în provincia Brindisi:

Brindisi

 

Carovigno

 

Ceglie Messapica

Numai parcelele cadastrale (Fogli) 11, 20 până la 24, 32 până la 43, 47 până la 62, 66 până la 135

Cellino San Marco

 

Erchie

 

Francavilla Fontana

 

Latiano

 

Mesagne

 

Oria

 

Ostuni

Numai parcelele cadastrale (Fogli) 34 până la 38, 48 până la 52, 60 până la 67, 74, 87 până la 99, 111 până la 118, 141 până la 154, 175 până la 222

San Donaci

 

San Michele Salentino

 

San Pancrazio Salentino

 

San Pietro Vernotico

 

San Vito dei Normanni

 

Torchiarolo

 

Torre Santa Susanna

 

Villa Castelli

 

2.

Localități situate în provincia Taranto:

Avetrana

 

Carosino

 

Faggiano

 

Fragagnano

 

Grottaglie

Numai parcelele cadastrale (Fogli) 5, 8, 11 până la 14, 17 până la 41, 43 până la 47, 49 până la 89

Leporano

Numai parcelele cadastrale (Fogli) 2 până la 6, 9 până la 16

Lizzano

 

Manduria

 

Martina Franca

Numai parcelele cadastrale (Fogli) 246 până la 260

Maruggio

 

Monteiasi

 

Monteparano

 

Pulsano

 

Roccaforzata

 

San Giorgio Ionico

 

San Marzano di San Giuseppe

 

Sava

 

Taranto

Numai: [Secțiunea A, parcelele cadastrale (Fogli) 49, 50, 220, 233, 234, 250 până la 252, 262, 275 până la 278, 287 până la 293, 312 până la 318]

[Secțiunea B, parcelele cadastrale (Fogli) 1 până la 27]

[Secțiunea C, parcelele cadastrale (Fogli) 1 până la 11]

Torricella

 


Rectificări

14.5.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 126/85


Rectificare la Directiva 2004/80/CE a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind despăgubirea victimelor infracționalității

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 261 din 6 august 2004 )

(Ediția specială în limba română a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, cap. 19, vol. 7, p. 31)

1.

La pagina 31, considerentul 7:

în loc de:

„(7)

Prezenta directivă stabilește un sistem de cooperare în vederea facilitării accesului victimelor infracționalității la despăgubire, în situații transfrontaliere; acest sistem trebuie să funcționeze pe baza unor mecanisme, în vigoare în statele membre, de despăgubire a victimelor infracționalității premeditate săvârșite prin violență pe teritoriile respective. Este necesar, așadar, să fie creat un mecanism de despăgubire în toate statele membre.”,

se citește:

„(7)

Prezenta directivă stabilește un sistem de cooperare în vederea facilitării accesului la despăgubire pentru victimele infracțiunilor, în situații transfrontaliere; acest sistem trebuie să funcționeze pe baza mecanismelor în vigoare în statele membre de despăgubire a victimelor infracțiunilor intenționate săvârșite prin violență pe teritoriile acestora. Este necesară, așadar, instituirea unui mecanism de despăgubire în toate statele membre.”

2.

La pagina 32, articolul 1:

în loc de:

„În cazul în care infracțiunea premeditată a fost săvârșită prin violență într-un stat membru altul decât cel în care își are reședința în mod obișnuit solicitantul, statele membre asigură ca acesta să aibă dreptul să înainteze cererea unei autorități sau oricărui alt organism al statului membru respectiv.”,

se citește:

„În cazul în care infracțiunea intenționată a fost săvârșită prin violență într-un stat membru altul decât cel în care își are reședința în mod obișnuit solicitantul, statele membre asigură ca acesta să aibă dreptul să înainteze cererea unei autorități sau oricărui alt organism al statului membru respectiv.”

3.

La pagina 33, articolul 12 alineatul (1):

în loc de:

„(1)   Dispozițiile privind accesul la despăgubire în situațiile transfrontaliere stabilite prin prezenta directivă funcționează în temeiul sistemelor în vigoare în statele membre de despăgubire a victimelor infracțiunilor premeditate săvârșite prin violență pe teritoriile lor respective.”,

se citește:

„(1)   Dispozițiile privind accesul la despăgubire în situațiile transfrontaliere stabilite prin prezenta directivă funcționează în temeiul sistemelor în vigoare în statele membre de despăgubire a victimelor infracțiunilor intenționate săvârșite prin violență pe teritoriile lor respective.”

4.

La pagina 33, articolul 12 alineatul (2):

în loc de:

„(2)   Toate statele membre asigură ca dispozițiile de drept intern prevăd existența unui sistem de despăgubire a victimelor infracțiunilor premeditate săvârșite prin violență pe teritoriile lor respective care să garanteze o despăgubire echitabilă și corespunzătoare a victimelor.”,

se citește:

„(2)   Toate statele membre asigură că dispozițiile de drept intern prevăd existența unui sistem de despăgubire a victimelor infracțiunilor intenționate săvârșite prin violență pe teritoriile lor respective care să garanteze o despăgubire echitabilă și corespunzătoare a victimelor.”