ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 116

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 59
30 aprilie 2016


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

ACORDURI INTERNAŢIONALE

 

*

Comunicare privind aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului de parteneriat și cooperare consolidat dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Kazahstan, pe de altă parte

1

 

*

Informare cu privire la intrarea în vigoare a Protocolului la Acordul de parteneriat și cooperare de instituire a unui parteneriat între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Federația Rusă, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană

2

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/672 al Comisiei din 29 aprilie 2016 de aprobare a acidului peracetic ca substanță activă existentă, destinată utilizării în produsele biocide pentru tipurile de produs 1, 2, 3, 4, 5 și 6 ( 1 )

3

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/673 al Comisiei din 29 aprilie 2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 889/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice în ceea ce privește producția ecologică, etichetarea și controlul ( 1 )

8

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/674 al Comisiei din 29 aprilie 2016 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 în ceea ce privește nivelurile de declanșare a taxelor suplimentare pentru anumite fructe și legume

23

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/675 al Comisiei din 29 aprilie 2016 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/1519 de instituire a unor taxe compensatorii definitive la importurile de biomotorină originare din Statele Unite ale Americii în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în temeiul articolului 18 din Regulamentul (CE) nr. 597/2009 al Consiliului

27

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/676 al Comisiei din 29 aprilie 2016 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/1518 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de biomotorină originare din Statele Unite ale Americii în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului

31

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/677 al Comisiei din 29 aprilie 2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

35

 

 

DECIZII

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/678 a Comisiei din 29 aprilie 2016 adoptată în temeiul articolului 3 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind un produs compus din flori de levănțică uscate conținute într-un săculeț, introdus pe piață ca repelent pentru molii ( 1 )

37

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Decizia (PESC) 2016/446 a Consiliului din 23 martie 2016 de modificare și de prelungire a Deciziei 2013/34/PESC a Consiliului privind o misiune militară a Uniunii Europene pentru a contribui la instruirea forțelor armate maliene (EUTM Mali) ( JO L 78, 24.3.2016 )

39

 

*

Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 21/2004 al Consiliului din 17 decembrie 2003 de stabilire a unui sistem de identificare și de înregistrare a animalelor din speciile ovină și caprină și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 și a Directivelor 92/102/CEE și 64/432/CEE ( JO L 5, 9.1.2004 ) (Ediția specială în limba română, cap. 03, vol. 52, p. 146)

39

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

ACORDURI INTERNAŢIONALE

30.4.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 116/1


Comunicare privind aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului de parteneriat și cooperare consolidat dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Kazahstan, pe de altă parte

Următoarele părți ale Acordului de parteneriat și cooperare consolidat dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Kazahstan, pe de altă parte, semnat la Astana, la 21 decembrie 2015, se vor aplica cu titlu provizoriu începând din 1 mai 2016, în temeiul articolului 3 din Decizia Consiliului privind semnarea și aplicarea cu titlu provizoriu a acordului (1), în măsura în care acestea se referă la aspecte care intră în sfera de competență a Uniunii:

 

titlul I;

 

titlul II: articolele 4, 5, 9 și 10;

 

titlul III (cu excepția articolelor 56 și 58, a articolului 62 în măsura în care privește sancționarea penală a încălcării drepturilor de proprietate intelectuală, și a articolului 147).

Aplicarea cu titlu provizoriu a articolului 141 nu aduce atingere drepturilor suverane ale statelor membre asupra resurselor proprii de hidrocarburi în conformitate cu dreptul internațional, inclusiv drepturilor și obligațiilor acestora în calitate de părți la Convenția Națiunilor Unite asupra dreptului mării din 1982;

 

titlul IV: capitolele 5, 6 și 7 [cu excepția articolului 210 litera (c) și a articolului 212 literele (b), (f), (g), (h) și (i)] și capitolele 12 și 15;

 

titlul V: articolul 235 și articolul 238 [cu excepția alineatelor (2) și (3)];

 

titlul VI: capitolele 5 și 9;

 

titlul VII;

 

titlul VIII (în măsura în care dispozițiile titlului respectiv sunt limitate la scopul asigurării aplicării cu titlu provizoriu a acordului);

 

titlul IX [cu excepția articolului 281 alineatul (7), în măsura în care dispozițiile titlului respectiv sunt limitate la scopul asigurării aplicării cu titlu provizoriu a acordului în conformitate cu prezentul articol];

 

anexele I-VII, precum și Protocolul privind asistența administrativă reciprocă în domeniul vamal.


(1)  JO L 29, 4.2.2016, p. 1.


30.4.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 116/2


Informare cu privire la intrarea în vigoare a Protocolului la Acordul de parteneriat și cooperare de instituire a unui parteneriat între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Federația Rusă, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană

Protocolul la Acordul de parteneriat și cooperare de instituire a unui parteneriat între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Federația Rusă, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană (1), pentru care au fost depuse instrumentele de aprobare la 23 iulie 2014 și, respectiv, la 23 martie 2016, a intrat în vigoare la 1 aprilie 2016, în conformitate cu articolul 4 alineatul (2).


(1)  JO L 373, 31.12.2014, p. 3.


REGULAMENTE

30.4.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 116/3


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/672 AL COMISIEI

din 29 aprilie 2016

de aprobare a acidului peracetic ca substanță activă existentă, destinată utilizării în produsele biocide pentru tipurile de produs 1, 2, 3, 4, 5 și 6

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide (1), în special articolul 89 alineatul (1) al treilea paragraf,

întrucât:

(1)

Regulamentul delegat (UE) nr. 1062/2014 al Comisiei (2) stabilește o listă de substanțe active existente care trebuie evaluate în vederea unei eventuale aprobări pentru utilizarea în produsele biocide. Lista respectivă include acidul peracetic.

(2)

Acidul peracetic a fost evaluat în conformitate cu articolul 16 alineatul (2) din Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului (3) în vederea utilizării în tipul de produs 1, produse biocide destinate igienei umane, în tipul de produs 2, dezinfectanți și alte produse biocide, de utilizat în domeniul privat și în domeniul sănătății publice, în tipul de produs 3, produse biocide destinate igienei veterinare, în tipul de produs 4, dezinfectanți pentru suprafețele în contact cu produsele alimentare sau hrana pentru animale, în tipul de produs 5, dezinfectanți pentru apa potabilă, și în tipul de produs 6, conservanți pentru produse în timpul depozitării, astfel cum sunt definite în anexa V la directiva respectivă și care corespund tipurilor de produse 1, 2, 3, 4, 5 și 6, astfel cum sunt definite în anexa V la Regulamentul (UE) nr. 528/2012.

(3)

Finlanda a fost desemnată autoritate competentă responsabilă de evaluare și, la 16 ianuarie 2013, a transmis Comisiei rapoartele de evaluare însoțite de recomandările sale.

(4)

În conformitate cu articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul delegat (UE) nr. 1062/2014, avizele Agenției Europene pentru Produse Chimice au fost formulate la 30 septembrie 2015 de către Comitetul pentru produse biocide, ținând seama de concluziile autorității competente responsabile de evaluare.

(5)

În conformitate cu aceste avize, este de așteptat ca produsele biocide utilizate pentru tipurile de produse 1, 2, 3, 4, 5 și 6 și care conțin acid peracetic să îndeplinească cerințele prevăzute la articolul 19 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012, sub rezerva respectării anumitor condiții privind utilizarea lor.

(6)

Prin urmare, este oportun să se aprobe utilizarea acidului peracetic în produsele biocide pentru tipurile de produs 1, 2, 3, 4, 5 și 6, sub rezerva respectării anumitor cerințe și condiții.

(7)

În ceea ce privește utilizarea în tipul de produs 4, evaluarea nu a abordat încorporarea produselor biocide care conțin acid peracetic în materialele și obiectele destinate să vină în contact, direct sau indirect, cu produsele alimentare, în sensul articolului 1 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (4). Pentru astfel de materiale poate fi necesară stabilirea unor limite specifice privind migrarea în produsele alimentare, după cum prevede articolul 5 alineatul (1) litera (e) din regulamentul menționat. Prin urmare, aprobarea nu ar trebui să includă această utilizare, cu excepția cazului în care Comisia a stabilit astfel de limite sau s-a stabilit în temeiul regulamentului respectiv că astfel de limite nu sunt necesare.

(8)

Acidul peracetic este o soluție apoasă care conține acid acetic și peroxid de hidrogen. Dată fiind prezența peroxidului de hidrogen, care poate fi utilizat la producția precursorilor de explozivi, Regulamentul (UE) nr. 98/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (5) ar trebui să se aplice în continuare peroxidului de hidrogen.

(9)

Ar trebui să se permită trecerea unei perioade de timp rezonabile până la aprobarea unei substanțe active, pentru a permite părților interesate să se pregătească în vederea îndeplinirii noilor cerințe.

(10)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru produse biocide,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se aprobă acidul peracetic ca substanță activă destinată utilizării în produsele biocide pentru tipurile de produs 1, 2, 3, 4, 5 și 6, sub rezerva respectării cerințelor și a condițiilor prevăzute în anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 aprilie 2016.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 167, 27.6.2012, p. 1.

(2)  Regulamentul delegat (UE) nr. 1062/2014 al Comisiei din 4 august 2014 privind programul de lucru pentru examinarea sistematică a tuturor substanțelor active existente conținute de produsele biocide, menționat în Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 294, 10.10.2014, p. 1).

(3)  Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 1998 privind comercializarea produselor biocide (JO L 123, 24.4.1998, p. 1).

(4)  Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 octombrie 2004 privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare și de abrogare a Directivelor 80/590/CEE și 89/109/CEE (JO L 338, 13.11.2004, p. 4).

(5)  Regulamentul (UE) nr. 98/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2013 privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi (JO L 39, 9.2.2013, p. 1).


ANEXĂ

Denumire comună

Denumire IUPAC

Numere de identificare

Gradul minim de puritate a substanței active (1)

Data aprobării

Data de expirare a aprobării

Tipul de produs

Condiții specifice

Acid peracetic

Denumire IUPAC:

Acid peroxietanoic

Nr. CE: 201-186-8

Nr. CAS: 79-21-0

Specificația se bazează pe materialele de start peroxid de hidrogen și acid acetic, care sunt utilizate pentru producția de acid peracetic.

Acid peracetic în soluție apoasă care conține acid acetic și peroxid de hidrogen.

1 octombrie 2017

30 septembrie 2027

1

La evaluarea produsului se acordă o atenție deosebită expunerii, riscurilor și eficacității aferente utilizărilor care fac obiectul unei cereri de autorizare, dar care nu sunt abordate în evaluarea efectuată la nivelul Uniunii cu privire la riscurile prezentate de substanța activă.

Autorizările produselor biocide sunt supuse următoarelor condiții:

1.

Dată fiind prezența peroxidului de hidrogen, autorizările pentru produsele biocide nu aduc atingere Regulamentului (UE) nr. 98/2013.

2.

Pentru utilizatorii profesionali se stabilesc proceduri operaționale sigure și măsuri organizatorice adecvate.

2

La evaluarea produsului se acordă o atenție deosebită expunerii, riscurilor și eficacității aferente utilizărilor care fac obiectul unei cereri de autorizare, dar care nu sunt abordate în evaluarea efectuată la nivelul Uniunii cu privire la riscurile prezentate de substanța activă.

Autorizările produselor biocide sunt supuse următoarelor condiții:

1.

Dată fiind prezența peroxidului de hidrogen, autorizările pentru produsele biocide nu aduc atingere Regulamentului (UE) nr. 98/2013.

2.

Pentru utilizatorii profesionali se stabilesc proceduri operaționale sigure și măsuri organizatorice adecvate. Produsele se utilizează cu echipament individual de protecție adecvat dacă expunerea nu poate fi redusă la un nivel acceptabil prin alte mijloace.

3.

Având în vedere riscurile identificate pentru apele de suprafață, nu se autorizează produsele pentru dezinfectarea apelor reziduale, cu excepția cazului în care se poate demonstra că riscurile pot fi reduse până la un nivel acceptabil.

3

La evaluarea produsului se acordă o atenție deosebită expunerii, riscurilor și eficacității aferente utilizărilor care fac obiectul unei cereri de autorizare, dar care nu sunt abordate în evaluarea efectuată la nivelul Uniunii cu privire la riscurile prezentate de substanța activă.

Autorizările produselor biocide sunt supuse următoarelor condiții:

1.

Dată fiind prezența peroxidului de hidrogen, autorizările pentru produsele biocide nu aduc atingere Regulamentului (UE) nr. 98/2013.

2.

Pentru utilizatorii profesionali se stabilesc proceduri operaționale sigure și măsuri organizatorice adecvate. Produsele se utilizează cu echipament individual de protecție adecvat dacă expunerea nu poate fi redusă la un nivel acceptabil prin alte mijloace.

4

La evaluarea produsului se acordă o atenție deosebită expunerii, riscurilor și eficacității aferente utilizărilor care fac obiectul unei cereri de autorizare, dar care nu sunt abordate în evaluarea efectuată la nivelul Uniunii cu privire la riscurile prezentate de substanța activă.

Autorizările produselor biocide sunt supuse următoarelor condiții:

1.

Dată fiind prezența peroxidului de hidrogen, autorizările pentru produsele biocide nu aduc atingere Regulamentului (UE) nr. 98/2013.

2.

Pentru utilizatorii profesionali se stabilesc proceduri operaționale sigure și măsuri organizatorice adecvate. Produsele se utilizează cu echipament individual de protecție adecvat dacă expunerea nu poate fi redusă la un nivel acceptabil prin alte mijloace.

3.

Produsele nu se încorporează în materialele și în obiectele destinate să vină în contact cu produse alimentare, în sensul articolului 1 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1935/2004, cu excepția cazului în care Comisia a stabilit limite specifice pentru migrarea acidului peracetic în produsele alimentare sau s-a stabilit, în temeiul regulamentul menționat, că nu sunt necesare astfel de limite.

5

La evaluarea produsului se acordă o atenție deosebită expunerii, riscurilor și eficacității aferente utilizărilor care fac obiectul unei cereri de autorizare, dar care nu sunt abordate în evaluarea efectuată la nivelul Uniunii cu privire la riscurile prezentate de substanța activă.

Autorizările produselor biocide sunt supuse următoarelor condiții:

1.

Dată fiind prezența peroxidului de hidrogen, autorizările pentru produsele biocide nu aduc atingere Regulamentului (UE) nr. 98/2013.

2.

Pentru utilizatorii profesionali se stabilesc proceduri operaționale sigure și măsuri organizatorice adecvate. Produsele se utilizează cu echipament individual de protecție adecvat dacă expunerea nu poate fi redusă la un nivel acceptabil prin alte mijloace.

6

La evaluarea produsului se acordă o atenție deosebită expunerii, riscurilor și eficacității aferente utilizărilor care fac obiectul unei cereri de autorizare, dar care nu sunt abordate în evaluarea efectuată la nivelul Uniunii cu privire la riscurile prezentate de substanța activă.

Autorizările produselor biocide sunt supuse următoarelor condiții:

1.

Dată fiind prezența peroxidului de hidrogen, autorizările pentru produsele biocide nu aduc atingere Regulamentului (UE) nr. 98/2013.

2.

Pentru utilizatorii profesionali se stabilesc proceduri operaționale sigure și măsuri organizatorice adecvate. Produsele se utilizează cu echipament individual de protecție adecvat dacă expunerea nu poate fi redusă la un nivel acceptabil prin alte mijloace.


(1)  Puritatea indicată în această coloană este gradul minim de puritate a substanței active utilizate pentru evaluarea efectuată în conformitate cu articolul 89 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012. Substanța activă din produsul introdus pe piață poate avea un grad de puritate egal sau diferit, dacă s-a dovedit că aceasta este echivalentă din punct de vedere tehnic cu substanța activă evaluată.


30.4.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 116/8


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/673 AL COMISIEI

din 29 aprilie 2016

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 889/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice în ceea ce privește producția ecologică, etichetarea și controlul

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91 (1), în special articolul 13 alineatul (3), articolul 16 alineatul (1), articolul 16 alineatul (3) litera (a), articolul 19 alineatul (3), articolul 20 alineatul (3), articolul 21 alineatul (2), articolul 22 alineatul (1) și articolul 38 litera (a),

întrucât:

(1)

Algele marine și alte alge sunt vizate de capitolul 12 din Nomenclatura de la Bruxelles, menționată în anexa I la tratat. Așadar, algele marine și alte alge sunt produse agricole încadrate la articolul 1 alineatul (2) primul paragraf litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007. Deoarece în „alte alge” sunt incluse „microalgele”, microalgele sunt cuprinse în domeniul de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007.

(2)

Deoarece până acum nu au fost prevăzute norme de producție detaliate pentru microalgele consumate ca alimente în Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei (2) și deoarece au apărut întrebări referitoare la normele pe care trebuie să le respecte operatorii care cultivă microalge destinate utilizării ca alimente, este necesar să se clarifice situația și să se prevadă norme de producție detaliate pentru astfel de produse.

(3)

Producția de microalge seamănă în multe privințe cu producția de alge marine, deși nu se desfășoară în mare. În plus, atunci când sunt utilizate ca hrană pentru animalele de acvacultură, microalgele, la fel ca algele marine pluricelulare și ca fitoplanctonul, fac deja obiectul normelor de producție detaliate referitoare la recoltarea și cultivarea algelor marine, în temeiul articolului 6a din Regulamentul (CE) nr. 889/2008. Așadar, este oportun să se precizeze faptul că normele de producție detaliate pentru algele marine ar trebui să se aplice și producției de microalge care urmează a fi utilizate ca alimente.

(4)

Măsurile tranzitorii referitoare la utilizarea puietului neecologic și a materialului de reproducere provenind de la instalațiile de reproducere artificială și de incubare pentru moluște bivalve neecologice, prevăzute la articolul 25e alineatul (3) și la articolul 25o alineatul (1) al treilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 889/2008, expiră la 31 decembrie 2015, după data respectivă tot puietul și tot materialul de reproducere pentru moluște care se utilizează în producția ecologică urmând a fi, în mod obligatoriu, ecologice. Deoarece este evident că puietul ecologic și materialul de reproducere pentru moluște nu sunt disponibile în cantități suficiente, data respectivă ar trebui amânată cu un an, pentru ca operatorii să aibă timp să producă puiet ecologic și material de reproducere pentru moluște ecologic în cantități suficiente.

(5)

În conformitate cu articolul 29d alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 889/2008, înainte de 1 august 2015, Comisia trebuie să reexamineze utilizarea anumitor practici, procese și tratamente oenologice în vederea eliminării lor treptate sau a impunerii unor restricții suplimentare cu privire la acestea.

(6)

Comisia a cerut Grupului de experți pentru consultanță tehnică în domeniul producției ecologice („EGTOP”) să evalueze efectul respectivelor practici, procese și tratamente oenologice asupra anumitor caracteristici esențiale ale vinului ecologic și să stabilească dacă sunt disponibile tehnici alternative care să înlocuiască respectivele practici, procese și tratamente. EGTOP a recomandat (3) utilizarea în continuare a practicilor, proceselor și tratamentelor în cauză în producția de vin ecologic, dată fiind lipsa, în prezent, a unor alternative viabile. De asemenea, EGTOP a recomandat reevaluarea tehnicilor respective după o anumită perioadă, în același scop, adică eliminarea lor treptată sau impunerea unor restricții suplimentare cu privire la acestea. Prin urmare, termenul-limită de 1 august 2015 ar trebui prelungit cu trei ani.

(7)

Autoritățile competente au posibilitatea de a autoriza excepții temporare de la normele de producție aplicabile animalelor, în cazul în care circumstanțe specifice ar împiedica operatorii să continue sau să reînceapă producția ecologică. În special, în cazul unei rate ridicate a mortalității animalelor cauzate de boli sau catastrofe, autoritățile competente pot permite reconstituirea sau reînnoirea unui șeptel sau a unui efectiv cu animale neecologice atunci când nu sunt disponibile animale crescute prin metode ecologice. Ar trebui să se clarifice că, în astfel de cazuri, trebuie respectată, totuși, perioada de conversie respectivă în ceea ce privește animalele neecologice introduse în șeptel sau efectiv.

(8)

În plus, deoarece posibilitățile de utilizare a puietului neecologic în producția ecologică au fost limitate în ultimii ani, este oportun să se prevadă norme de producție excepționale similare pentru cazurile de mortalitate ridicată a animalelor de acvacultură.

(9)

Anexa II la Regulamentul (CE) nr. 889/2008 enumeră produsele autorizate pentru a fi utilizate în producția ecologică în conformitate cu articolul 12 alineatul (1) litera (h) și cu articolul 16 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007. Respectivele produse au fost clasificate în 7 grupuri în funcție de criterii diferite, precum utilizarea sau originea. Ar fi utilă o simplificare a prezentării, astfel încât să se utilizeze pentru clasificare doar criteriile legate de origine.

(10)

Coloana din dreapta a tabelului din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 889/2008 specifică descrierea, cerințele de compoziție și condițiile de utilizare a produselor enumerate în anexa respectivă, care includ microorganisme și substanțe. Condițiile de utilizare a produselor respective în producția ecologică și, în special, categoria de utilizare corespunzătoare (de exemplu, insecticid, acaricid sau fungicid) trebuie însă să respecte condițiile de utilizare a substanțelor active prevăzute pentru agricultură în general în anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (4). Dacă regulamentul menționat restricționează utilizarea pentru agricultură în general, autorizațiile de utilizare sunt, de asemenea, restricționate pentru producția ecologică. În plus, experiența a arătat că condițiile de utilizare a produselor enumerate în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 889/2008 sunt foarte adesea aceleași în cazul agriculturii ecologice și în cazul agriculturii convenționale și că restricțiile privind utilizarea sunt limitate.

(11)

Așadar, sistemul ar trebui simplificat pentru a se evita ca anexa II la Regulamentul (CE) nr. 889/2008 să enumere utilizări care nu mai sunt aprobate în temeiul Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011. Totodată, ar trebui să se indice faptul că toate utilizările care sunt aprobate pentru agricultură în general de Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 sunt autorizate automat pentru utilizarea în producția ecologică, excepție făcând cazurile în care se indică în mod specific faptul că anumitor utilizări li se aplică condiții mai restrictive.

(12)

În conformitate cu procedura prevăzută la articolul 16 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007, statele membre au transmis celorlalte state membre și Comisiei dosare privind anumite substanțe, în scopul autorizării acestora și al includerii lor în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 889/2008. Dosarele respective au fost examinate de EGTOP și de Comisie.

(13)

În recomandările sale (5), EGTOP a concluzionat, printre altele, că substanțele dioxid de carbon și kieselgur (diatomit), acizii grași și bicarbonatul de potasiu respectă obiectivele și principiile ecologice. Prin urmare, substanțele menționate ar trebui incluse în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 889/2008. În plus, pentru ca denumirile substanțelor active să fie în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011, este oportun ca denumirea „sare de potasiu din acizi grași (săpun moale)” să fie schimbată în „acizi grași”.

(14)

Potrivit articolului 23 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (6), substanțele de bază sunt substanțe care sunt utile pentru protecția plantelor, dar nu sunt utilizate predominant în acest scop. Multe dintre substanțele de bază au fost utilizate în agricultura ecologică încă de dinainte de clasificarea lor ca substanțe de bază. Printre ele se numără multe alimente de origine vegetală sau animală. Este oportun ca respectivele substanțe de bază să fie autorizate pentru utilizarea în agricultura ecologică și deci incluse în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 889/2008 dacă îndeplinesc cele două criterii, și anume să fie cuprinse în definiția „produselor alimentare” de la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului (7) și să fie de origine vegetală sau animală.

(15)

Anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 889/2008 enumeră aditivii pentru hrana animalelor autorizați în produsele ecologice în conformitate cu articolul 14 alineatul (1) litera (d) și cu articolul 16 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007.

(16)

În scopul consecvenței cu abordarea din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (8), ar trebui modificată prezentarea anexei VI. Mai exact, coloana din stânga a tabelului din anexa VI ar trebui modificată pentru a indica numerele de identificare specifice ale aditivilor sau grupele funcționale, iar clasificarea în categoriile „aditivi tehnologici” și „aditivi nutriționali” ar trebui armonizată cu clasificarea utilizată în Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. De asemenea, denumirea substanțelor din categoria „aditivii zootehnici” din secțiunea 4 a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 889/2008 ar trebui armonizată cu formularea din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(17)

În conformitate cu procedura prevăzută la articolul 16 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007, statele membre au transmis celorlalte state membre și Comisiei dosare privind anumiți aditivi pentru hrana animalelor, în scopul autorizării acestora și al includerii lor în anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 889/2008. Dosarele respective au fost examinate de EGTOP și de Comisie. Pe baza recomandărilor EGTOP referitoare la materiile prime destinate hranei animalelor și la aditivii pentru hrana animalelor (9), ar trebui autorizată utilizarea următoarelor substanțe pe care EGTOP le-a considerat compatibile cu principiile și obiectivele ecologice: drojdie seleniată, trihidroxiclorură dicuprică și hidroxiclorură de zinc monohidrată.

(18)

Având în vedere modificările introduse de Regulamentele de punere în aplicare (UE) nr. 131/2014 (10), (UE) 2015/861 (11) și (UE) 2015/1152 (12) ale Comisiei, este necesară înlocuirea substanțelor „extrase de origine naturală bogate în tocoferol”, „E2 iod” și „E3 cobalt”, care nu mai există, cu substanțe noi din aceeași categorie. În plus, ar trebui corectate anumite inexactități referitoare la numerele de identificare ale bentonit-montmorillonitului și ale clinoptilolitului din grupa funcțională „(d) Lianți și agenți antiaglomeranți”.

(19)

Anexa VIII la Regulamentul (CE) nr. 889/2008 enumeră anumite substanțe autorizate în producția de alimente ecologice procesate, de drojdie și de produse pe bază de drojdie în conformitate cu articolul 19 alineatul (2) litera (b) și cu articolul 21 din Regulamentul (CE) nr. 834/2007.

(20)

În scopul armonizării cu Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (13), este necesară schimbarea condițiilor specifice de utilizare a silicagelului sau a soluției coloidale de dioxid de siliciu (E 551) și a criteriilor specifice de puritate pentru bentonită. Autorizația existentă pentru caolin (E 559) ar trebui retrasă, deoarece, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1333/2008, utilizarea respectivului aditiv a fost autorizată până la 31 ianuarie 2014.

(21)

În conformitate cu procedura prevăzută la articolul 21 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007, statele membre au transmis celorlalte state membre și Comisiei dosare privind aditivi alimentari, auxiliari tehnologici și anumite alte substanțe, în scopul autorizării acestora și al includerii lor în anexa VIII la Regulamentul (CE) nr. 889/2008. Dosarele respective au fost examinate de EGTOP și de Comisie.

(22)

Pe baza recomandărilor EGTOP referitoare la aditivii alimentari (14), ar trebui autorizată utilizarea următoarelor substanțe pe care EGTOP le-a considerat compatibile cu principiile și obiectivele ecologice: ceară de albine (E 901), ceară de Carnauba (E 903), gumă gellan (E 418) și eritritol (E 968).

(23)

În plus, în urma recomandării EGTOP, ar trebui modificate condițiile de utilizare a următorilor aditivi: anhidridă sulfuroasă, metabisulfit de potasiu, extract bogat în tocoferol, lecitine, acid citric, citrat de sodiu, acid tartric, glicerol, carbonat de sodiu, silicagel sau soluție coloidală de dioxid de siliciu și hidroxid de sodiu. Lecitina obținută din materii prime ecologice este disponibilă pe piață, dar pentru majoritatea utilizărilor în industria prelucrării alimentelor ecologice sunt necesare calități adecvate ale respectivei lecitine. În prezent, nu sunt disponibile în cantități suficiente calitățile adecvate pentru producția de alimente ecologice. Având în vedere lipsa temporară a diferitelor calități ale lecitinei ecologice necesare pentru producția ecologică de alimente, ar trebui să se prevadă că, pe parcursul unei perioade de tranziție de trei ani, lecitina care nu este obținută din materii prime ecologice poate fi utilizată în producția de alimente ecologice.

(24)

Pe baza recomandărilor EGTOP referitoare la auxiliarii tehnologici, ar trebui să se autorizeze acidul acetic/oțet, clorhidratul de tiamină, diamoniul fosfat, carbonatul de sodiu și fibra de lemn. În ceea ce privește carbonatul de sodiu, acidul citric, hidroxidul de sodiu, uleiurile vegetale, bentonita, ceara de albine și ceara de Carnauba, ar trebui modificate condițiile specifice.

(25)

În ceea ce privește auxiliarii tehnologici utilizați în producția de drojdie, ar trebui să se impună ca amidonul de cartofi și uleiurile vegetale să fie utilizate doar dacă sunt rezultate din producția ecologică, având în vedere că auxiliarii tehnologici respectivi sunt disponibili acum sub formă ecologică în cantități suficiente și la un nivel calitativ suficient.

(26)

În sfârșit, în anexele II, VI și VIII la Regulamentul (CE) nr. 889/2008, nu mai este relevant să se facă referire la regulamentul în temeiul căruia au fost autorizate produsele sau substanțele respective.

(27)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 889/2008 ar trebui modificat în consecință.

(28)

Pentru a se acorda operatorilor, autorităților de control și organismelor de control un interval rezonabil de timp pentru a se adapta la faptul că normele de producție detaliate pentru algele marine se aplică și producției de microalge destinate utilizării ca alimente, modificarea articolului 6a din Regulamentul (CE) nr. 889/2008 ar trebui să înceapă să se aplice la 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

(29)

Pentru a se permite continuitatea și prelungirea posibilității de utilizare a puietului neecologic și a materialului de reproducere provenind de la instalațiile de reproducere artificială și de incubare pentru moluște bivalve neecologice, modificarea articolului 25e alineatul (3) și a articolului 25o alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 889/2008 ar trebui să se aplice retroactiv de la 1 ianuarie 2016.

(30)

Pentru ca operatorii să aibă posibilitatea de a se adapta la modificările introduse în privința anumitor produse și substanțe destinate utilizării în producția de alimente ecologice procesate, de drojdie și de produse pe bază de drojdie, modificările anexei VIII la Regulamentul (CE) nr. 889/2008 ar trebui să înceapă să se aplice la 6 luni după data intrării în vigoare a prezentului regulament.

(31)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru producția ecologică,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificarea Regulamentului (CE) nr. 889/2008

Regulamentul (CE) nr. 889/2008 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 6a se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 6a

Domeniul de aplicare

Prezentul capitol stabilește norme de producție detaliate pentru algele marine.

În sensul prezentului capitol, termenul «alge marine» include algele marine pluricelulare, fitoplanctonul și microalgele.”

2.

La articolul 25e, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Procentajul maxim de animale de acvacultură tinere neecologice introduse în crescătorie este de: 80 % la 31 decembrie 2011 cel târziu, 50 % la 31 decembrie 2014 cel târziu și 0 % la 31 decembrie 2016 cel târziu.”

3.

La articolul 25o alineatul (1), al treilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Cu toate acestea, în unitățile de producție ecologice se poate introduce material de reproducere provenind de la instalațiile de reproducere artificială și de incubare pentru moluște bivalve neecologice, respectându-se următoarele procente maxime: 80 % la 31 decembrie 2011 cel târziu, 50 % la 31 decembrie 2014 cel târziu și 0 % la 31 decembrie 2016 cel târziu.”

4.

La articolul 29d alineatul (4), data „1 august 2015” se înlocuiește cu „1 august 2018”.

5.

La articolul 47, primul paragraf se modifică după cum urmează:

(a)

litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

în cazul unei mortalități ridicate a animalelor cauzate de boli sau catastrofe, reînnoirea sau reconstituirea unui șeptel sau a unui efectiv cu animale neecologice, dacă nu sunt disponibile animale crescute prin metode ecologice și cu condiția ca perioada de conversie aplicabilă animalelor neecologice să fie respectată;”;

(b)

se adaugă următoarea literă (f):

„(f)

în cazul unei mortalități ridicate a animalelor de acvacultură cauzate de circumstanțele enumerate la articolul 57 alineatul (1) literele (a)-(d) din Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (*), reînnoirea sau reconstituirea stocului din acvacultură cu animale de acvacultură neecologice atunci când nu sunt disponibile animale crescute prin metode ecologice și cu condiția ca cel puțin ultimele două treimi din durata ciclului de producție să fie gestionate în cadrul sistemului de gestiune ecologică.

(*)  Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 și (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 149, 20.5.2014, p. 1).”"

6.

Anexa II se înlocuiește cu textul din anexa I la prezentul regulament.

7.

Anexa VI se înlocuiește cu textul din anexa II la prezentul regulament.

8.

Anexa VIII se modifică în conformitate cu anexa III la prezentul regulament.

Articolul 2

Intrarea în vigoare și aplicarea

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Următoarele puncte de la articolul 1 se aplică de la data indicată pentru fiecare:

(a)

punctul 1 se aplică de la 7 mai 2017;

(b)

punctele 2 și 3 se aplică de la 1 ianuarie 2016;

(c)

punctul 8 se aplică de la 7 noiembrie 2016.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 aprilie 2016.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 189, 20.7.2007, p. 1.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice în ceea ce privește producția ecologică, etichetarea și controlul (JO L 250, 18.9.2008, p. 1).

(3)  Raport final:

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports/

(4)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei din 25 mai 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește lista substanțelor active aprobate (JO L 153, 11.6.2011, p. 1).

(5)  Raport final:

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports/egtop-final-report-on-ppp-ii_en.pdf

(6)  Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare (JO L 309, 24.11.2009, p. 1).

(7)  Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare (JO L 31, 1.2.2002, p. 1).

(8)  Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor (JO L 268, 18.10.2003, p. 29).

(9)  Raport final:

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports/egtop-final-report-feed-ii_en.pdf

(10)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 131/2014 al Comisiei din 11 februarie 2014 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 601/2013 privind autorizarea acetatului de cobalt(II) tetrahidrat, a carbonatului de cobalt(II), a hidroxidului (2:3) de carbonat de cobalt(II) monohidrat, a sulfatului de cobalt(II) heptahidrat și a hidroxidului (2:3) de carbonat de cobalt(II) monohidrat granulat învelit ca aditivi furajeri (JO L 41, 12.2.2014, p. 3).

(11)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/861 al Comisiei din 3 iunie 2015 privind autorizarea substanțelor iodură de potasiu, iodat de calciu anhidru și iodat de calciu anhidru granulat învelit ca aditivi furajeri pentru hrana tuturor speciilor de animale (JO L 137, 4.6.2015, p. 1).

(12)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1152 al Comisiei din 14 iulie 2015 privind autorizarea extractelor de tocoferol din uleiuri vegetale, a extractelor bogate în tocoferol din uleiuri vegetale (bogate în delta-tocoferol) și a alfa-tocoferolului ca aditivi furajeri pentru hrana tuturor speciilor de animale (JO L 187, 15.7.2015, p. 5).

(13)  Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind aditivii alimentari (JO L 354, 31.12.2008, p. 16).

(14)  Rapoarte finale:

 

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports/final_report_egtop_on_organic_food_en.pdf

 

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports/egtop-final-report-food-ii_en.pdf

 

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports/egtop-final-report-food-iii_en.pdf


ANEXA I

„ANEXA II

Pesticide – Produsele menționate la articolul 5 alineatul (1)

Toate substanțele enumerate în prezenta anexă trebuie să îndeplinească cel puțin condițiile de utilizate specificate în anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (1). Condiții mai restrictive pentru utilizarea în producția ecologică sunt specificate în a doua coloană a fiecărui tabel.

1.   Substanțe de origine vegetală sau animală

Denumirea

Descriere, cerințe de compoziție, condiții de utilizare

Azadiractina extrasă din Azadirachta indica (neem)

 

Substanțe de bază

Doar acele substanțe de bază care corespund sensului articolului 23 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (2), care sunt cuprinse în definiția «produselor alimentare» de la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului (3) și care sunt de origine vegetală sau animală.

Substanțe care nu trebuie utilizate drept erbicide, ci doar pentru combaterea dăunătorilor și a bolilor.

Ceară de albine

Doar ca agent de elagare/agent de protecție a rănilor provocate arborilor prin elagare.

Proteine hidrolizate, cu excepția gelatinei

 

Laminarin

Varecul trebuie fie cultivat ecologic în conformitate cu articolul 6d, fie recoltat în mod sustenabil în conformitate cu articolul 6c.

Feromoni

Numai în capcane și dozatoare.

Uleiuri vegetale

Toate utilizările autorizate, cu excepția utilizării ca erbicid.

Piretrine extrase din Chrysanthemum cinerariaefolium

 

Piretroizi (numai deltametrin sau lambda-cihalotrin)

Numai în capcane cu atractanți specifici; numai împotriva Bactrocera oleae și Ceratitis capitata Wied.

Lemn amar extras din Quassia amara

Numai ca insecticid, repelent.

Repelenți prin miros, de origine animală sau vegetală/grăsime de oaie

Doar pentru părțile necomestibile ale culturii și în cazul în care cultura nu este ingerată de oi sau capre.

2.   Microorganisme sau substanțe produse de microorganisme

Denumirea

Descriere, cerințe de compoziție, condiții de utilizare

Microorganisme

Neprovenite din OMG.

Spinosad

 

3.   Alte substanțe decât cele menționate în secțiunile 1 și 2

Denumirea

Descriere, cerințe de compoziție, condiții sau restricții de utilizare

Silicat de aluminiu (caolin)

 

Hidroxid de calciu

Când se utilizează ca fungicid, numai în pomii fructiferi, inclusiv pepiniere, pentru a controla Nectria galligena.

Dioxid de carbon

 

Compuși ai cuprului, sub formă de: hidroxid de cupru, oxiclorură de cupru, oxid de cupru, amestec de Bordeaux și sulfat tribazic de cupru

Până la 6 kg de cupru pe hectar pe an.

Pentru culturile perene, prin derogare de la paragraful precedent, statele membre pot să prevadă ca limita de 6 kg de cupru să poată fi depășită într-un an dat, cu condiția limitării la 6 kg a cantității medii utilizate efectiv pe o perioadă de 5 ani, constând în anul în cauză și cei patru ani precedenți.

Etilenă

 

Acizi grași

Toate utilizările autorizate, cu excepția utilizării ca erbicid.

Fosfat feric [fier (III) ortofosfat]

Preparate destinate a fi dispersate pe suprafață, între plantele cultivate.”

Kieselgur (diatomit)

 

Soluție sulfo-calică (polisulfură de calciu)

 

Ulei de parafină

 

Carbonat acid de potasiu (numit și bicarbonat de potasiu)

 

Nisip de cuarț

 

Sulf

 


(1)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei din 25 mai 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește lista substanțelor active aprobate (JO L 153, 11.6.2011, p. 1).

(2)  Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare (JO L 309, 24.11.2009, p. 1).

(3)  Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare (JO L 31, 1.2.2002, p. 1).


ANEXA II

„ANEXA VI

Aditivi pentru hrana animalelor utilizați în alimentația animalelor, prevăzuți la articolul 22 litera (g), la articolul 24 alineatul (2) și la articolul 25m alineatul (2)

Aditivii pentru hrana animalelor enumerați în prezenta anexă trebuie să fie autorizați în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (1).

1.   ADITIVI TEHNOLOGICI

(a)   Conservanți

Numerele de identificare sau grupele funcționale

Substanța

Descriere, condiții de utilizare

 

E 200

Acid sorbic

 

 

E 236

Acid formic

 

 

E 237

Formiat de sodiu

 

 

E 260

Acid acetic

 

 

E 270

Acid lactic

 

 

E 280

Acid propionic

 

 

E 330

Acid citric

 

(b)   Antioxidanți

Numărul de identificare sau grupele funcționale

Substanța

Descriere, condiții de utilizare

 

1b306(i)

Extracte de tocoferol din uleiuri vegetale

 

 

1b306(ii)

Extracte bogate în tocoferol din uleiuri vegetale (bogate în delta-tocoferol)

 

(c)   Emulgatori, stabilizatori, agenți de îngroșare și gelifianți

Numerele de identificare sau grupele funcționale

Substanța

Descriere, condiții de utilizare

 

E 322

Lecitine

Numai dacă provin din materii prime ecologice.

Utilizare limitată la hrana animalelor de acvacultură.

(d)   Lianți și agenți antiaglomeranți

Numărul de identificare sau grupele funcționale

Substanța

Descriere, condiții de utilizare

 

E 535

Ferocianură de sodiu

Doză maximă: 20 mg/kg NaCl, calculată ca anioni ferocianură.

 

E 551b

Silice coloidală

 

 

E 551c

Kieselgur (diatomit, purificat)

 

 

1m558i

Bentonită

 

 

E 559

Argile caolinitice fără azbest

 

 

E 560

Amestecuri naturale de stearite și clorit

 

 

E 561

Vermiculit

 

 

E 562

Sepiolit

 

 

E 566

Natrolit-fonolit

 

 

1g568

Clinoptilolit de origine sedimentară

 

 

E 599

Perlit

 

(e)   Aditivi pentru însilozare

Numărul de identificare sau grupele funcționale

Substanța

Descriere, condiții de utilizare

1k

Enzime și microorganisme

Utilizare limitată la producția de furaje însilozate în cazul în care condițiile meteorologice nu permit o fermentare corespunzătoare.

2.   ADITIVII SENZORIALI

Numărul de identificare sau grupele funcționale

Substanța

Descriere, condiții de utilizare

2b

Compușii aromatizanți

Numai extracte din produse agricole.

3.   ADITIVI NUTRIȚIONALI

(a)   Vitamine, provitamine și substanțe bine definite din punct de vedere chimic, cu efect similar

Numărul de identificare sau grupele funcționale

Substanța

Descriere, condiții de utilizare

3a

Vitamine și provitamine

Derivate din produse agricole.

Dacă sunt derivate sintetic, numai cele identice cu vitaminele derivate din produse agricole pot fi folosite pentru animale monogastrice și animale de acvacultură.

Dacă sunt derivate sintetic, numai vitaminele A, D și E identice cu vitaminele derivate din produse agricole pot fi folosite pentru rumegătoare; utilizarea este condiționată de o autorizare prealabilă acordată de statele membre, bazată pe evaluarea posibilității ca rumegătoarele ecologice să obțină cantitățile necesare din vitaminele respective din rațiile lor alimentare.

(b)   Compuși de oligoelemente

Numerele de identificare sau grupele funcționale

Substanța

Descriere, condiții de utilizare

 

E1 Fier

Oxid feric

Carbonat de fier

Sulfat de fier, heptahidrat

Sulfat de fier, monohidrat

 

 

3b201

Iodură de potasiu

 

3b202

Iodat de calciu, anhidru

3b203

Iodat de calciu anhidru granulat învelit

 

3b301

Acetat de cobalt(II) tetrahidrat

 

3b302

Carbonat de cobalt(II)

3b303

Hidroxid (2:3) de carbonat de cobalt(II) monohidrat

3b304

Carbonat de cobalt(II) granulat învelit

3b305

Sulfat de cobalt(II) heptahidrat

 

E4 Cupru:

Carbonat de cupru bazic, monohidrat

Oxid de cupru

Sulfat de cupru, pentahidrat

 

3b409

Trihidroxiclorură dicuprică

 

E5 Mangan

Oxid manganos

Sulfat manganos monohidrat

Carbonat manganos

 

 

E6 Zinc

Oxid de zinc

Sulfat de zinc monohidrat

Sulfat de zinc heptahidrat

 

3b609

Hidroxiclorură de zinc monohidrată

 

E7 Molibden

Molibdat de sodiu

 

 

E8 Seleniu

Selenit de sodiu

Selenat de sodiu

 

3b8.10, 3b8.11, 3b8.12, 3b813 și 3b817

Drojdie seleniată inactivată

4.   ADITIVII ZOOTEHNICI

Numărul de identificare sau grupele funcționale

Substanța

Descriere, condiții de utilizare

4a, 4b, 4c și 4d

Enzime și microorganisme din categoria «aditivi zootehnici»”

 


(1)  Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor (JO L 268, 18.10.2003, p. 29).


ANEXA III

Anexa VIII la Regulamentul (CE) nr. 889/2008 se modifică după cum urmează:

1.

Nota de deasupra titlului secțiunii A, nota de sub titlul secțiunii B și prima coloană a tabelelor din secțiunile A și B, intitulată „Autorizația”, se șterg.

2.

Secțiunea A se modifică după cum urmează:

(a)

rândurile referitoare la anhidrida sulfuroasă, metabisulfitul de potasiu, extractul bogat în tocoferol, lecitine, acidul citric, citratul de sodiu, acidul tartric, glicerol, carbonatul de sodiu, dioxidul de siliciu și hidroxidul de sodiu se înlocuiesc cu următoarele rânduri:

„E 220

Anhidridă sulfuroasă

X

X (Doar pentru hidromel)

În vinuri din fructe (*) și în hidromel, cu și fără adaos de zahăr: 100 mg (**)

E 224

Metabisulfit de potasiu

X

X (Doar pentru hidromel)

În vinuri din fructe (*) și în hidromel, cu și fără adaos de zahăr: 100 mg (**).

E 306 (*)

Extract bogat în tocoferol

X

X

Antioxidant

E 322 (*)

Lecitine

X

X

Produse lactate (2)

Numai dacă provin din materii prime ecologice (***)

E 330

Acid citric

X

X

 

E 331

Citrat de sodiu

X

X

 

E 334

Acid tartric (L(+)–)

X

X (Doar pentru hidromel)

 

E 422

Glicerol

X

 

De origine vegetală.

Pentru extracte și arome vegetale

E 500

Carbonat de sodiu

X

X

 

E 551

Silicagel sau soluție coloidală de dioxid de siliciu

X

X

Pentru plante și condimente sub formă de pudră uscată, arome și propolis

E 524

Hidroxid de sodiu

X

 

Tratament de suprafață pentru «Laugengebäck» și reglarea acidității în aromele ecologice

(b)

se introduc următoarele rânduri, în ordinea numerelor de cod:

„E 418

Gumă gellan

X

X

Doar forma bogată în acil

E 901

Ceară de albine

X

 

Doar ca agent de glazurare pentru produse de cofetărie.

Ceară de albine provenită din apicultura ecologică

E 903

Ceară de Carnauba

X

 

Doar ca agent de glazurare pentru produse de cofetărie.

Numai dacă provine din materii prime ecologice”

(c)

se adaugă următorul rând:

„E 968

Eritritol

X

X

Numai dacă provine din producția ecologică fără utilizarea tehnologiei cu schimb ionic”

3.

Secțiunea B se modifică după cum urmează:

(a)

rândurile referitoare la carbonatul de sodiu, acidul citric, hidroxidul de sodiu, uleiurile vegetale, bentonită, ceara de albine și ceara de Carnauba se înlocuiesc cu rândurile următoare:

„Carbonat de sodiu

X

X

 

Acid citric

X

X

 

Hidroxid de sodiu

X

 

Pentru producerea zahărului (zaharurilor).

Pentru producerea uleiului, cu excepția producerii uleiului de măsline

Uleiuri vegetale

X

X

Agent de lubrifiere, agent antiaderent sau antispumant.

Numai dacă provin din producția ecologică

Bentonită

X

X

Agent coloidal pentru hidromel (1)

Ceară de albine

X

 

Agent antiaderent.

Ceară de albine provenită din apicultura ecologică

Ceară de Carnauba

X

 

Agent antiaderent.

Numai dacă provine din materii prime ecologice”

(b)

rândul referitor la caolin se elimină;

(c)

se adaugă următoarele rânduri:

„Acid acetic/oțet

 

X

Numai dacă provine din producția ecologică.

Pentru prelucrarea peștelui, doar din sursă biotehnologică, numai dacă nu a fost obținut prin OMG-uri sau din OMG-uri

Clorhidrat de tiamină

X

X

Doar pentru utilizarea la prelucrarea vinurilor din fructe, inclusiv cidru de mere, cidru de pere și hidromel

Diamoniu fosfat

X

X

Doar pentru utilizarea la prelucrarea vinurilor din fructe, inclusiv cidru de mere, cidru de pere și hidromel

Fibră de lemn

X

X

Sursa lemnului ar trebui să fie limitată la lemn certificat, recoltat în mod sustenabil.

Lemnul utilizat nu trebuie să conțină componente toxice (tratament după recoltare, toxine prezente în mod natural sau toxine din microorganisme)”

4.

În secțiunea C, rândurile referitoare la amidonul din cartofi și la uleiurile vegetale se înlocuiesc cu rândurile următoare:

„Amidon din cartofi

X

X

Pentru filtrare

Numai dacă provine din producția ecologică

Uleiuri vegetale

X

X

Agent de lubrifiere, agent antiaderent sau antispumant

Numai dacă provin din producția ecologică”


(*)  În acest context, «vinul din fructe» este definit ca vin produs din alte fructe decât strugurii (inclusiv cidru de mere și cidru de pere).

(**)  Conținuturile maxime disponibile provenite din toate sursele, exprimate ca SO2 în mg/l.

(***)  De la 1 ianuarie 2019.”


30.4.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 116/23


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/674 AL COMISIEI

din 29 aprilie 2016

de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 în ceea ce privește nivelurile de declanșare a taxelor suplimentare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1), în special articolul 183 litera (b),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei (2) prevede monitorizarea importurilor produselor enumerate în anexa XVIII la acesta. Această monitorizare se efectuează conform normelor prevăzute la articolul 308d din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei (3).

(2)

În scopul aplicării articolului 5 alineatul (4) din Acordul privind agricultura (4) încheiat în cadrul negocierilor comerciale multilaterale din runda Uruguay și pe baza celor mai recente date disponibile pentru 2013, 2014 și 2015, ar trebui modificat nivelul de declanșare în vederea aplicării taxelor suplimentare pentru anumite fructe și legume începând de la 1 mai 2016.

(3)

Prin urmare, Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 ar trebui modificat în consecință. Din motive de claritate, ar trebui să se înlocuiască integral anexa XVIII la regulamentul menționat.

(4)

Deoarece este necesar să se asigure aplicarea măsurii respective cât mai rapid posibil după ce devin disponibile datele actualizate, ar trebui ca prezentul regulament să intre în vigoare la data publicării sale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa XVIII la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 se înlocuiește cu textul din anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 aprilie 2016.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește sectorul fructelor și legumelor și sectorul fructelor și legumelor prelucrate (JO L 157, 15.6.2011, p. 1).

(3)  Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar (JO L 253, 11.10.1993, p. 1).

(4)  JO L 336, 23.12.1994, p. 22.


ANEXĂ

„ANEXA XVIII

TAXE DE IMPORT SUPLIMENTARE: TITLUL IV CAPITOLUL I SECȚIUNEA 2

Fără a aduce atingere regulilor de interpretare a Nomenclaturii combinate, se consideră că denumirea mărfurilor are doar o valoare orientativă. Domeniul de aplicare a taxelor suplimentare este determinat, în cadrul prezentei anexe, de domeniul de aplicare a codurilor NC în vigoare la data adoptării prezentului regulament.

Număr de ordine

Codul NC

Descrierea mărfurilor

Perioada de aplicare

Niveluri de declanșare (în tone)

78.0015

0702 00 00

Tomate

De la 1 octombrie 2016 la 31 mai 2017

459 296

78.0020

De la 1 iunie 2016 la 30 septembrie 2016

33 923

78.0065

0707 00 05

Castraveți

De la 1 mai 2016 la 31 octombrie 2016

20 972

78.0075

De la 1 noiembrie 2016 la 30 aprilie 2017

15 253

78.0085

0709 91 00

Anghinare

De la 1 noiembrie 2015 la 30 iunie 2016

16 157

78.0100

0709 93 10

Dovlecei

De la 1 ianuarie 2016 la 31 decembrie 2016

258 846

78.0110

0805 10 20

Portocale

De la 1 decembrie 2015 la 31 mai 2016

713 508

78.0120

0805 20 10

Clementine

De la 1 noiembrie 2015 până la sfârșitul lunii februarie 2016

267 618

78.0130

0805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

Mandarine (inclusiv tangerine și satsumas); wilkings și hibrizi similari de citrice

De la 1 noiembrie 2015 până la sfârșitul lunii februarie 2016

105 541

78.0155

0805 50 10

Lămâi

De la 1 iunie 2016 la 31 decembrie 2016

293 087

78.0160

De la 1 ianuarie 2016 la 31 mai 2016

65 269

78.0170

0806 10 10

Struguri de masă

De la 21 iulie 2016 la 20 noiembrie 2016

70 580

78.0175

0808 10 80

Mere

De la 1 ianuarie 2016 la 31 august 2016

667 666

78.0180

De la 1 septembrie 2016 la 31 decembrie 2016

54 155

78.0220

0808 30 90

Pere

De la 1 ianuarie 2016 la 30 aprilie 2016

170 513

78.0235

De la 1 iulie 2016 la 31 decembrie 2016

118 018

78.0250

0809 10 00

Caise

De la 1 iunie 2016 la 31 iulie 2016

4 939

78.0265

0809 29 00

Cireșe, altele decât vișinele

De la 21 mai 2016 la 10 august 2016

29 166

78.0270

0809 30

Piersici, inclusiv piersici fără puf și nectarine

De la 11 iunie 2016 la 30 septembrie 2016

3 849

78.0280

0809 40 05

Prune

De la 11 iunie 2016 la 30 septembrie 2016

18 155 ”


30.4.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 116/27


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/675 AL COMISIEI

din 29 aprilie 2016

de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/1519 de instituire a unor taxe compensatorii definitive la importurile de biomotorină originare din Statele Unite ale Americii în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în temeiul articolului 18 din Regulamentul (CE) nr. 597/2009 al Consiliului

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 597/2009 al Consiliului din 11 iunie 2009 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene (1) (denumit în continuare „regulamentul de bază”), în special articolul 23 alineatul (4),

întrucât:

A.   PROCEDURA

1.   Măsuri în vigoare

(1)

Prin Regulamentul (CE) nr. 598/2009 (2), Consiliul a instituit o taxă compensatorie definitivă asupra importurilor de biomotorină, astfel cum este definită în considerentul 10 de mai jos, originare din Statele Unite ale Americii.

(2)

Prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 443/2011 (3), în urma unei anchete privind practicile de eludare, Consiliul a extins taxa compensatorie definitivă aplicată importurilor de biomotorină originare din Statele Unite ale Americii la importurile de biomotorină expediate din Canada, indiferent dacă sunt sau nu declarate ca fiind originare din Canada (denumite în continuare „măsuri extinse”).

(3)

Prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 391/2014 (4), în urma unei reexaminări intermediare parțiale referitoare la măsurile antisubvenție aplicate importurilor de biomotorină originare din Statele Unite ale Americii, extinse la importurile expediate din Canada, indiferent dacă sunt sau nu declarate ca fiind originare din Canada, Consiliul a încheiat reexaminarea intermediară parțială fără a modifica măsurile în vigoare, astfel cum au fost extinse.

(4)

Prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1519 (5), ca urmare a unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în conformitate cu articolul 18 alineatul (2) din regulamentul de bază, Comisia Europeană (denumită în continuare „Comisia”) a instituit taxe compensatorii definitive asupra importurilor de biomotorină originară din Statele Unite ale Americii (denumite în continuare „măsurile în vigoare”).

B.   CEREREA DE REEXAMINARE

(5)

Comisia a primit o cerere de reexaminare intermediară parțială (denumită în continuare „cererea de reexaminare”) în temeiul articolului 19 și al articolului 23 alineatul (6) din regulamentul de bază.

(6)

Cererea de reexaminare a fost depusă de DSM Nutritional Products Canada Inc. (denumită în continuare „solicitantul”), un producător-exportator din Canada, și avea un obiect limitat, și anume posibilitatea de a obține o scutire de la măsurile extinse.

(7)

În cererea de reexaminare, solicitantul a declarat că este într-adevăr producător al produsului care face obiectul reexaminării și că este în măsură să producă întreaga cantitate pe care a expediat-o către Uniune de la începutul perioadei de anchetă a anchetei privind practicile de eludare menționată în considerentul 2 care a condus la instituirea măsurilor existente.

(8)

În plus, solicitantul a susținut că nu a fost afiliat cu niciunul dintre producătorii-exportatori care fac obiectul măsurilor în vigoare și că nu a eludat măsurile în vigoare.

C.   DESCHIDEREA UNEI REEXAMINĂRI INTERMEDIARE PARȚIALE

(9)

Comisia a stabilit că cererea de reexaminare conținea suficiente elemente de probă prima facie pentru a justifica deschiderea unei reexaminări intermediare parțiale, în conformitate cu articolul 19 și cu articolul 23 alineatul (6) din regulamentul de bază. În consecință, Comisia a deschis o anchetă la 19 mai 2015, prin publicarea unui aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (6) (denumit în continuare „avizul de deschidere”).

D.   PRODUSUL CARE FACE OBIECTUL REEXAMINĂRII

(10)

Produsul care face obiectul reexaminării este esteri monoalchilici de acid gras și/sau motorină parafinică obținută prin sinteză și/sau hidro-tratament, de origine nonfosilă, cunoscut în general sub denumirea de „biomotorină”, sub formă pură sau în amestecuri cu un conținut în greutate de peste 20 % de esteri monoalchilici de acid gras și/sau motorină parafinică obținută prin sinteză și/sau hidro-tratament, de origine nonfosilă (denumit în continuare „produsul care face obiectul reexaminării” sau „biomotorină”), încadrat în prezent la codurile NC ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 99, ex 2710 19 43, ex 2710 19 46, ex 2710 19 47, ex 2710 20 11, ex 2710 20 15, ex 2710 20 17, ex 3824 90 92, ex 3826 00 10 și ex 3826 00 90 originar din Statele Unite ale Americii.

E.   PERIOADA DE ANCHETĂ

(11)

Perioada de raportare pentru prezenta anchetă a vizat perioada cuprinsă între 1 aprilie 2014 și 31 martie 2015 („perioada de raportare”). Au fost colectate date, de asemenea, de la 1 aprilie 2009 până la sfârșitul perioadei de raportare.

F.   PĂRȚILE INTERESATE

(12)

Comisia a informat oficial solicitantul, precum și reprezentanții Canadei cu privire la inițierea reexaminării intermediare parțiale. Părților interesate li s-a oferit posibilitatea de a-și face cunoscute în scris punctele de vedere și de a solicita o audiere în termenul stabilit în avizul de inițiere. Numai solicitantul s-a manifestat. Nu s-a solicitat nicio audiere.

(13)

Comisia a primit răspunsul la chestionar transmis de către solicitant, care a fost verificat la fața locului la sediul solicitantului în Canada.

G.   CONSTATĂRILE ANCHETEI

(14)

Solicitantul a fost înființat în 1997 ca un producător de suplimente nutritive Omega 3.

(15)

Ancheta a stabilit că solicitantul este într-adevăr producător de biomotorină, care este un subprodus rezultat din procesele sale de producție a concentratelor de ulei de pește Omega 3, activitatea sa principală.

(16)

Ancheta a confirmat, de asemenea, că solicitantul nu este afiliat cu niciun producător de biomotorină situat în Statele Unite ale Americii care face obiectul măsurilor.

(17)

Ancheta a confirmat în continuare că biomotorina exportată către piața Uniunii a fost, într-adevăr, fabricată de către solicitant.

(18)

În plus, ancheta nu a evidențiat nicio dovadă a faptului că solicitantul a achiziționat biomotorină din Statele Unite ale Americii sau că acesta a transbordat biomotorină fabricată în SUA în Uniune.

(19)

Având în vedere constatările din considerentele 14-18, Comisia a stabilit că solicitantul este într-adevăr un producător al produsului care face obiectul reexaminării și că, prin urmare, ar trebui să fie scutit de măsurile extinse.

(20)

Părțile interesate au fost informate cu privire la intenția de a acorda scutirea solicitantului și au avut posibilitatea de a prezenta observații. Nu s-au primit niciun fel de observații care ar putea influența decizia de a încheia ancheta de reexaminare.

(21)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 15 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului (7),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

La articolul 2 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1519, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Taxa compensatorie definitivă aplicabilă pentru «toate celelalte societăți», astfel cum este prevăzută la articolul 1 alineatul (2), se extinde la importurile în Uniune de esteri monoalchilici de acid gras și/sau motorină parafinică obținuți prin sinteză și/sau hidro-tratament, de origine nonfosilă, produse cunoscute în general sub denumirea de «biomotorină», sub formă pură sau în amestec cu un conținut în procente de greutate de peste 20 % de esteri monoalchilici de acid gras și/sau motorină parafinică obținuți prin sinteză și/sau hidro-tratament, de origine nonfosilă, expediate din Canada, indiferent dacă sunt sau nu declarate ca fiind originare din Canada, încadrate în prezent la codurile NC ex 1516 20 98 (cod TARIC 1516209821), ex 1518 00 91 (cod TARIC 1518009121), ex 1518 00 99 (cod TARIC 1518009921), ex 2710 19 43 (cod TARIC 2710194321), ex 2710 19 46 (cod TARIC 2710194621), ex 2710 19 47 (cod TARIC 2710194721), ex 2710 20 11 (cod TARIC 2710201121), ex 2710 20 15 (cod TARIC 2710201521), ex 2710 20 17 (cod TARIC 2710201721), ex 3824 90 92 (cod TARIC 3824909210), ex 3826 00 10 (coduri TARIC 3826001020, 3826001030, 3826001040, 3826001089) și ex 3826 00 90 (cod TARIC 3826009011), cu excepția celor fabricate de societățile enumerate mai jos:

Țara

Societatea

Cod adițional TARIC

Canada

BIOX Corporation, Oakville, Ontario, Canada

B107

DSM Nutritional Products Canada Inc, Dartmouth, Nova Scotia, Canada

C114

Rothsay Biodiesel, Guelph, Ontario, Canada

B108

Taxa a cărei aplicare urmează a fi extinsă este cea stabilită pentru «toate celelalte societăți» la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 598/2009 al Comisiei și este o taxă compensatorie definitivă de 237 EUR/tonă, net.

Taxa compensatorie asupra amestecurilor este aplicabilă proporțional cu conținutul total, în amestec (în procente de greutate), de esteri monoalchilici de acid gras și motorină parafinică obținuți prin sinteză și/sau hidro-tratament, de origine nonfosilă (conținut de biomotorină).”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 aprilie 2016.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 188, 18.7.2009, p. 93.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 598/2009 al Consiliului din 7 iulie 2009 de instituire a unei taxe compensatorii definitive și de percepere definitivă a taxei provizorii aplicate importurilor de biomotorină originară din Statele Unite ale Americii (JO L 179, 10.7.2009, p. 1).

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 443/2011 al Consiliului din 5 mai 2011 de extindere a aplicării taxei compensatorii definitive instituite de Regulamentul (CE) nr. 598/2009 asupra importurilor de biomotorină originare din Statele Unite ale Americii la importurile de biomotorină expediate din Canada, indiferent dacă au fost sau nu declarate ca fiind originare din Canada, și de extindere a aplicării taxei compensatorii definitive instituite de Regulamentul (CE) nr. 598/2009 la importurile de biomotorină în amestec cu un conținut în greutate de maximum 20 % de biomotorină originară din Statele Unite ale Americii și de încheiere a anchetei privind importurile expediate din Singapore (JO L 122, 11.5.2011, p. 1).

(4)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 391/2014 al Consiliului din 14 aprilie 2014 de încheiere a reexaminării intermediare parțiale referitoare la măsurile antisubvenție asupra importurilor de biomotorină originare din Statele Unite ale Americii, extinse la importurile expediate din Canada, indiferent dacă sunt sau nu declarate ca fiind originare din Canada (JO L 115, 17.4.2014, p. 14).

(5)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1519 al Comisiei din 14 septembrie 2015 de instituire a unor taxe compensatorii definitive la importurile de biomotorină originare din Statele Unite ale Americii în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în temeiul articolului 18 din Regulamentul (CE) nr. 597/2009 al Consiliului (JO L 239, 15.9.2015, p. 99).

(6)  Aviz de deschidere a unei reexaminări intermediare parțiale a măsurilor compensatorii care se aplică importurilor de biomotorină originare din Statele Unite ale Americii, extinse la importurile expediate din Canada, indiferent dacă au fost declarate sau nu ca fiind originare din Canada (JO C 162, 19.5.2015, p. 9).

(7)  Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europe (JO L 343, 22.12.2009, p. 51).


30.4.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 116/31


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/676 AL COMISIEI

din 29 aprilie 2016

de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/1518 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de biomotorină originare din Statele Unite ale Americii în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene (1) (denumit în continuare „regulamentul de bază”), în special articolul 11 alineatul (3) și articolul 13 alineatul (4),

întrucât:

A.   PROCEDURA

1.   Măsuri în vigoare

(1)

Prin Regulamentul (CE) nr. 599/2009 (2), Consiliul a instituit o taxă antidumping definitivă asupra importurilor de biomotorină, astfel cum este definită în considerentul 10 de mai jos, originare din Statele Unite ale Americii.

(2)

Prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 444/2011 (3), în urma unei anchete privind practicile de eludare, Consiliul a extins taxa antidumping definitivă aplicată importurilor de biomotorină originare din Statele Unite ale Americii la importurile de biomotorină expediată din Canada, indiferent dacă sunt sau nu declarate ca fiind originare din Canada („măsuri extinse”).

(3)

Prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 392/2014 (4), în urma unei reexaminări intermediare parțiale referitoare la măsurile antidumping aplicate importurilor de biomotorină originare din Statele Unite ale Americii, extinse la importurile expediate din Canada, indiferent dacă sunt sau nu declarate ca fiind originare din Canada, Consiliul a încheiat reexaminarea intermediară parțială fără a modifica măsurile în vigoare, astfel cum au fost extinse.

(4)

Prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1518 (5), ca urmare a unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din regulamentul de bază, Comisia Europeană („Comisia”) a instituit o taxă antidumping definitivă asupra importurilor de biomotorină originară din Statele Unite ale Americii (denumite în continuare „măsurile în vigoare”).

B.   CEREREA DE REEXAMINARE

(5)

Comisia a primit o cerere de reexaminare intermediară parțială (denumită în continuare „cererea de reexaminare”) în temeiul articolului 11 alineatul (3) și al articolului 13 alineatul (4) din regulamentul de bază.

(6)

Cererea de reexaminare a fost depusă de DSM Nutritional Products Canada Inc. (denumită în continuare „solicitantul”), un producător-exportator din Canada, și avea un obiect limitat, și anume posibilitatea de a obține o scutire de la măsurile extinse.

(7)

În cererea de reexaminare, solicitantul a declarat că este într-adevăr producător al produsului care face obiectul reexaminării și că este în măsură să producă întreaga cantitate pe care a expediat-o către Uniune de la momentul începerii anchetei referitoare la eludarea măsurilor antidumping care a condus la instituirea măsurilor extinse.

(8)

În plus, solicitantul a susținut că nu a fost afiliat cu niciunul dintre producătorii-exportatori care fac obiectul măsurilor în vigoare și că nu a eludat măsurile în vigoare.

C.   DESCHIDEREA UNEI REEXAMINĂRI INTERMEDIARE PARȚIALE

(9)

Comisia a stabilit că cererea de reexaminare conținea suficiente elemente de probă prima facie pentru a justifica deschiderea unei reexaminări intermediare parțiale, în conformitate cu articolele 11 alineatul (3) și 13 alineatul (4) din regulamentul de bază. În consecință, Comisia a deschis o anchetă la 19 mai 2015, prin publicarea unui aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (6) (denumit în continuare „avizul de deschidere”).

D.   PRODUSUL CARE FACE OBIECTUL REEXAMINĂRII

(10)

Produsul care face obiectul reexaminării este esteri monoalchilici de acid gras și/sau motorină parafinică obținută prin sinteză și/sau hidro-tratament, de origine nonfosilă, cunoscut în general sub denumirea de „biomotorină”, sub formă pură sau în amestecuri cu un conținut în procente de greutate de peste 20 % de esteri monoalchilici de acid gras și/sau motorină parafinică obținută prin sinteză și/sau hidro-tratament, de origine nonfosilă (denumit în continuare „produsul care face obiectul reexaminării” sau „biomotorină”), încadrat în prezent la codurile NC ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 99, ex 2710 19 43, ex 2710 19 46, ex 2710 19 47, ex 2710 20 11, ex 2710 20 15, ex 2710 20 17, ex 3824 90 92, ex 3826 00 10 și ex 3826 00 90 originar din Statele Unite ale Americii.

E.   PERIOADA DE ANCHETĂ

(11)

Perioada de raportare pentru prezenta anchetă a vizat perioada cuprinsă între 1 aprilie 2014 și 31 martie 2015 („perioada de raportare”). Au fost colectate date, de asemenea, de la 1 aprilie 2009 până la sfârșitul perioadei de raportare.

F.   PĂRȚILE INTERESATE

(12)

Comisia a informat oficial solicitantul, precum și reprezentanții Canadei cu privire la inițierea reexaminării intermediare parțiale. Părților interesate li s-a oferit posibilitatea de a-și face cunoscute în scris punctele de vedere și de a solicita o audiere în termenul stabilit în avizul de inițiere. Numai solicitantul s-a manifestat. Nu s-a solicitat nicio audiere.

(13)

Comisia a primit răspunsul la chestionar transmis de către solicitant, care a fost verificat la fața locului la sediul solicitantului în Canada.

G.   CONSTATĂRILE ANCHETEI

(14)

Solicitantul a fost înființat în 1997 ca producător de suplimente nutritive Omega 3.

(15)

Ancheta a stabilit că solicitantul este într-adevăr producător de biomotorină, care este un subprodus rezultat din procesele sale de producție a concentratelor de ulei de pește Omega 3, activitatea sa principală.

(16)

Ancheta a confirmat, de asemenea, că solicitantul nu este afiliat cu niciun producător de biomotorină situat în Statele Unite ale Americii care face obiectul măsurilor în vigoare.

(17)

În plus, ancheta a confirmat că biomotorina exportată către piața Uniunii a fost, într-adevăr, fabricată de către solicitant.

(18)

În plus, ancheta nu a evidențiat nicio dovadă a faptului că solicitantul a achiziționat biomotorină din Statele Unite ale Americii sau că acesta a transbordat în Uniune biomotorină fabricată în SUA.

(19)

Având în vedere constatările din considerentele 14-18, Comisia a stabilit că solicitantul este într-adevăr un producător al produsului care face obiectul reexaminării și că, prin urmare, ar trebui să fie scutit de măsurile extinse.

(20)

Părțile interesate au fost informate cu privire la intenția de a acorda scutirea solicitantului și au avut posibilitatea de a prezenta observații. Nu s-au primit niciun fel de observații care ar putea influența decizia de a încheia ancheta de reexaminare.

(21)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 15 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

La articolul 2 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1518, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Taxa antidumping definitivă aplicabilă pentru «toate celelalte societăți», astfel cum este prevăzută la articolul 1 alineatul (2), se extinde la importurile în Uniune de esteri monoalchilici de acid gras și/sau motorină parafinică obținuți prin sinteză și/sau hidro-tratament, de origine nonfosilă, produse cunoscute în general sub denumirea de «biomotorină», sub formă pură sau în amestec cu un conținut în procente de greutate de peste 20 % de esteri monoalchilici de acid gras și/sau motorină parafinică obținuți prin sinteză și/sau hidro-tratament, de origine nonfosilă, expediate din Canada, indiferent dacă sunt sau nu declarate ca fiind originare din Canada, încadrate în prezent la codurile NC ex 1516 20 98 (cod TARIC 1516209821), ex 1518 00 91 (cod TARIC 1518009121), ex 1518 00 99 (cod TARIC 1518009921), ex 2710 19 43 (cod TARIC 2710194321), ex 2710 19 46 (cod TARIC 2710194621), ex 2710 19 47 (cod TARIC 2710194721), ex 2710 20 11 (cod TARIC 2710201121), ex 2710 20 15 (cod TARIC 2710201521), ex 2710 20 17 (cod TARIC 2710201721), ex 3824 90 92 (cod TARIC 3824909210), ex 3826 00 10 (coduri TARIC 3826001020, 3826001030, 3826001040, 3826001089) și ex 3826 00 90 (cod TARIC 3826009011), cu excepția celor fabricate de societățile enumerate mai jos:

Țara

Societatea

Cod adițional TARIC

Canada

BIOX Corporation, Oakville, Ontario, Canada

B107

DSM Nutritional Products Canada Inc, Dartmouth, Nova Scotia, Canada

C114

Rothsay Biodiesel, Guelph, Ontario, Canada

B108

Taxa a cărei aplicare urmează a fi extinsă este cea stabilită pentru «toate celelalte societăți» la articolul 1 alineatul (2) și este o taxă antidumping definitivă de 172,2 EUR/tonă, net.

Taxa antidumping asupra amestecurilor este aplicabilă proporțional cu conținutul total, în amestec (în procente de greutate), de esteri monoalchilici de acid gras și motorină parafinică obținuți prin sinteză și/sau hidro-tratament, de origine nonfosilă (conținut de biomotorină).”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 aprilie 2016.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 343, 22.12.2009, p. 51.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 599/2009 al Consiliului din 7 iulie 2009 de instituire a unei taxe antidumping definitive și de percepere definitivă a taxei provizorii aplicate importurilor de biomotorină originară din Statele Unite ale Americii (JO L 179, 10.7.2009, p. 26).

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 444/2011 al Consiliului din 5 mai 2011 de extindere a aplicării taxei antidumping definitive instituite de Regulamentul (CE) nr. 599/2009 asupra importurilor de biomotorină originare din Statele Unite ale Americii la importurile de biomotorină expediate din Canada, indiferent dacă au fost sau nu declarate ca fiind originare din Canada, și de extindere a aplicării taxei antidumping definitive instituite de Regulamentul (CE) nr. 599/2009 la importurile de biomotorină în amestec cu un conținut în greutate de maximum 20 % de biomotorină originară din Statele Unite ale Americii și de încheiere a anchetei privind importurile expediate din Singapore (JO L 122, 11.5.2011, p. 12).

(4)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 392/2014 al Consiliului din 14 aprilie 2014 de încheiere a reexaminării intermediare parțiale referitoare la măsurile antidumping asupra importurilor de biomotorină originare din Statele Unite ale Americii, extinse la importurile expediate din Canada, indiferent dacă sunt sau nu declarate ca fiind originare din Canada (JO L 115, 17.4.2014, p. 17).

(5)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1518 al Comisiei din 14 septembrie 2015 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de biomotorină originare din Statele Unite ale Americii în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului (JO L 239, 15.9.2015, p. 69).

(6)  Aviz de deschidere a unei reexaminări intermediare parțiale a măsurilor antidumping care se aplică importurilor de biomotorină originare din Statele Unite ale Americii, extinse la importurile expediate din Canada, indiferent dacă au fost declarate sau nu ca fiind originare din Canada (JO C 162, 19.5.2015, p. 13).


30.4.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 116/35


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/677 AL COMISIEI

din 29 aprilie 2016

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește sectorul fructelor și legumelor și sectorul fructelor și legumelor prelucrate (2), în special articolul 136 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din cadrul Rundei Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XVI la regulamentul respectiv.

(2)

Valoarea forfetară de import se calculează în fiecare zi lucrătoare, în conformitate cu articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011, ținând seama de datele zilnice variabile. Prin urmare, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 136 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 aprilie 2016.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Jerzy PLEWA

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Codul NC

Codul țării terțe (1)

Valoarea forfetară de import

0702 00 00

IL

262,4

MA

90,3

ZZ

176,4

0707 00 05

MA

83,2

TR

118,9

ZZ

101,1

0709 93 10

MA

95,4

TR

124,4

ZZ

109,9

0805 10 20

AR

115,8

EG

50,9

IL

84,9

MA

55,5

TR

39,9

ZZ

69,4

0805 50 10

MA

147,0

TR

130,3

ZA

143,4

ZZ

140,2

0808 10 80

AR

110,2

BR

102,8

CL

111,7

CN

150,1

NZ

138,0

US

225,1

ZA

97,2

ZZ

133,6

0808 30 90

AR

126,7

CL

122,8

CN

73,7

ZA

118,8

ZZ

110,5


(1)  Nomenclatura țărilor stabilită prin Regulamentul (UE) nr. 1106/2012 al Comisiei din 27 noiembrie 2012 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 471/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare privind comerțul exterior cu țările terțe, în ceea ce privește actualizarea nomenclatorului țărilor și teritoriilor (JO L 328, 28.11.2012, p. 7). Codul „ZZ” desemnează „alte origini”.


DECIZII

30.4.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 116/37


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/678 A COMISIEI

din 29 aprilie 2016

adoptată în temeiul articolului 3 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind un produs compus din flori de levănțică uscate conținute într-un săculeț, introdus pe piață ca repelent pentru molii

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide (1), în special articolul 3 alineatul (3),

întrucât:

(1)

La 28 mai 2015, Germania a solicitat Comisiei să decidă, în temeiul articolului 3 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012, dacă un produs compus din flori de levănțică uscate conținute într-un săculeț, introdus pe piață ca repelent pentru molii, este un produs biocid sau un articol tratat în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (a) sau litera (l) din respectivul regulament.

(2)

În conformitate cu ghidul (2) aprobat de Uniune, organismele vii întregi sau organismele moarte neprelucrate (de exemplu, drojdie, bacterii liofilizate) ori părțile acestora (de exemplu, părți ale corpului, sânge, ramuri, frunze, flori etc.) nu sunt considerate substanțe, amestecuri sau articole în sensul definiției din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (3). În consecință, florile de levănțică uscate ar trebui să nu fie considerate o substanță, un amestec sau un articol în sensul regulamentului menționat și, prin urmare, acestea nu ar trebui să fie considerate nici un produs biocid, nici un articol tratat în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 528/2012.

(3)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru produse biocide,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Un produs compus din flori de levănțică uscate conținute într-un săculeț nu este nici un produs biocid, nici un articol tratat în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (a) și litera (l) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 29 aprilie 2016.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 167, 27.6.2012, p. 1.

(2)  Ghidul pentru anexa V – Exceptări de la obligația de înregistrare (pagina 19), disponibil la adresa: http://echa.europa.eu/documents/10162/13632/annex_v_ro.pdf

(3)  Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei (JO L 396, 30.12.2006, p. 1).


Rectificări

30.4.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 116/39


Rectificare la Decizia (PESC) 2016/446 a Consiliului din 23 martie 2016 de modificare și de prelungire a Deciziei 2013/34/PESC a Consiliului privind o misiune militară a Uniunii Europene pentru a contribui la instruirea forțelor armate maliene (EUTM Mali)

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 78 din 24 martie 2016 )

La pagina 75, la articolul 1, primul paragraf de la punctul 2:

în loc de:

„«(2)   Valoarea de referință financiară pentru costurile comune ale EUTM Mali pentru perioada 19 mai 2016-18 mai 2018 este de 33 400 000 EUR. Procentajul din valoarea de referință menționată la articolul 25 alineatul (1) din Decizia (PESC) 2015/528 a Consiliului (*) se stabilește la 60 %, iar procentajul pentru angajarea menționată la articolul 34 alineatul (3) din decizia menționată se stabilește la 10 %.»”,

se citește:

„«(2)   Valoarea de referință financiară pentru costurile comune ale EUTM Mali pentru perioada 19 mai 2016-18 mai 2018 este de 33 400 000 EUR. Procentajul din valoarea de referință menționată la articolul 25 alineatul (1) din Decizia (PESC) 2015/528 a Consiliului (*) se stabilește la 10 %, iar procentajul pentru angajarea menționată la articolul 34 alineatul (3) din decizia menționată se stabilește la 60 %.»”


30.4.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 116/39


Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 21/2004 al Consiliului din 17 decembrie 2003 de stabilire a unui sistem de identificare și de înregistrare a animalelor din speciile ovină și caprină și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 și a Directivelor 92/102/CEE și 64/432/CEE

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 5 din 9 ianuarie 2004 )

(Ediția specială în limba română, cap. 03, vol. 52, p. 146)

La pagina 152, articolul 16, referitor la articolul 3 alineatul (2) litera (d) din Directiva 64/432/CEE:

în loc de:

„Articolul 3 alineatul (2) litera (d) din Directiva 64/432/CEE se înlocuiește cu următorul text:

«(d)

să fie identificați …»”,

se citește:

„Articolul 3 alineatul (2) litera (c) din Directiva 64/432/CEE se înlocuiește cu următorul text:

«(c)

să fie identificați …»”.