ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 110

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 59
26 aprilie 2016


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

DECIZII

 

*

Decizia (UE) 2016/630 a Consiliului din 11 aprilie 2016 privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Comitetului mixt privind readmisia instituit în temeiul acordului dintre Comunitatea Europeană și Federația Rusă privind readmisia, în ceea ce privește o recomandare privind cererile de readmisie care necesită organizarea de audieri

1

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Regulamentul (UE) 2015/2424 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 207/2009 privind marca comunitară și a Regulamentului (CE) nr. 2868/95 al Comisiei de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 40/94 al Consiliului privind marca comunitară și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2869/95 al Comisiei privind taxele care trebuie plătite Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) ( JO L 341, 24.12.2015 )

4

 

*

Rectificare la Directiva (UE) 2015/2436 a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2015 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci ( JO L 336, 23.12.2015 )

5

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

DECIZII

26.4.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 110/1


DECIZIA (UE) 2016/630 A CONSILIULUI

din 11 aprilie 2016

privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Comitetului mixt privind readmisia instituit în temeiul acordului dintre Comunitatea Europeană și Federația Rusă privind readmisia, în ceea ce privește o recomandare privind cererile de readmisie care necesită organizarea de audieri

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 79 coroborat cu articolul 218 alineatul (9),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Acordul dintre Comunitatea Europeană și Federația Rusă privind readmisia (1) din 25 mai 2006 (denumit în continuare „acordul privind readmisia”) a intrat în vigoare la 1 iunie 2007.

(2)

Articolul 19 din acordul privind readmisia instituie Comitetul mixt privind readmisia cu atribuții specificate în acesta.

(3)

În temeiul articolului 19 alineatul (1) litera (b) din acordul privind readmisia, Comitetul mixt privind readmisia are sarcina de a decide cu privire la modalitățile necesare pentru o aplicare uniformă a acordului privind readmisia.

(4)

Audierea este unul dintre elementele din procedura de readmisie prevăzute în acordul privind readmisia. În conformitate cu articolul 9 alineatul (4) din acordul privind readmisia, audierea urmează să fie organizată în cazul în care partea solicitantă nu poate atașa la cererea de readmisie niciunul dintre documentele enumerate în anexele 2 și 3 la acordul privind readmisia.

(5)

O primă recomandare privind cererile de readmisie care necesită organizarea de audieri a fost adoptată de Comitetul mixt privind readmisia la 2 iunie 2009. Această recomandare ar trebui să fie clarificată printr-o a doua recomandare, care să furnizeze orientări pentru situațiile în care termenul pentru organizarea audierii nu poate fi respectat și audierea trebuie reprogramată.

(6)

Prin urmare, este oportun să se stabilească care este poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în ceea ce privește recomandarea privind cererile de readmisie ce necesită organizarea de audieri.

(7)

Regatului Unit îi revin obligații în temeiul acordului privind readmisia și, prin urmare, participă la adoptarea prezentei decizii.

(8)

Irlandei îi revin obligații în temeiul acordului privind readmisia și, prin urmare, participă la adoptarea prezentei decizii.

(9)

Danemarcei nu îi revin obligații în temeiul acordului privind readmisia, acesta nu aplică și prin urmare nu participă la adoptarea prezentei decizii,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articol unic

(1)   Poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Comitetului mixt privind readmisia, instituit prin articolul 19 din Acordul dintre Comunitatea Europeană și Federația Rusă privind readmisia, în ceea ce privește adoptarea recomandării privind cererile de readmisie care necesită organizarea de audieri se bazează pe proiectul de recomandare a Comitetului mixt privind readmisia, atașat la prezenta decizie.

(2)   Reprezentanții Uniunii în cadrul Comitetului mixt pot aduce modificări tehnice minore proiectului de recomandare a Comitetului mixt privind readmisia, fără să fie necesară o altă decizie a Consiliului.

Adoptată la Luxemburg, 11 aprilie 2016.

Pentru Consiliu

Președintele

M.H.P. VAN DAM


(1)  JO L 129, 17.5.2007, p. 40.


PROIECT

RECOMANDAREA NR. 2 A COMITETULUI MIXT PRIVIND READMISIA INSTITUIT PRIN ACORDUL DINTRE COMUNITATEA EUROPEANĂ șI FEDERAțIA RUSĂ PRIVIND READMISIA DIN 25 MAI 2006

din …

în ceea ce privește cererile de readmisie care necesită organizarea de audieri

COMITETUL,

Făcând referire la acordul dintre Comunitatea Europeană și Federația Rusă privind readmisia din 25 mai 2006 (denumit în continuare „acordul privind readmisia”), în special la articolul 19 alineatul (1) și la articolul 6 alineatul (3) din Regulamentul de procedură al Comitetului mixt privind readmisia din 25 iulie 2007,

întrucât:

(1)

Audierea este unul dintre elementele din procedura de readmisie prevăzute în acordul privind readmisia și, în conformitate cu articolul 9 alineatul (4), ar trebui să fie organizată în cazul în care partea solicitantă nu poate atașa la cererea de readmisie niciunul dintre documentele enumerate în anexele 2 și 3 la acordul privind readmisia.

(2)

Recomandarea nr. 1 a Comitetului mixt privind readmisia în ceea ce privește cererile de readmisie care necesită organizarea de audieri a fost adoptată la 2 iunie 2009 de către Comitet (denumită în continuare „Recomandarea nr. 1”).

(3)

În conformitate cu articolul 20 alineatul (1) litera (f) din acordul privind readmisia, modalitățile specifice privind termenele de gestionare a cererilor de readmisie pot face obiectul unor protocoale bilaterale de punere în aplicare,

RECOMANDĂ:

1.

În conformitate cu punctul 2 din Recomandarea nr. 1, în cazul în care protocoalele de punere în aplicare încheiate între Federația Rusă și statele membre ale Uniunii Europene nu prevăd un termen pentru organizarea de audieri, audierea ar trebui să aibă loc în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii cererii de readmisie menționată la punctul 1 din Recomandarea nr. 1.

2.

În cazul în care nu s-a organizat o audiere în termenul menționat la punctul 1 din prezenta recomandare sau în cazul neprezentării persoanei la audiere, statul solicitant și statul solicitat ar trebui să stabilească un contact și să ia măsurile necesare pentru a organiza o audiere fără întârziere.

3.

În cazul în care, în termenul stabilit pentru organizarea audierii, statul solicitant informează statul solicitat cu privire la amânarea datei la care se prezintă persoana respectivă pentru audiere, termenul menționat la punctul 1 din prezenta recomandare sau, după caz, termenul prevăzut în respectivul protocol de punere în aplicare ar trebui să fie prelungit până la data menționată în notificare.

4.

Termenele pentru organizarea audierii, ținând seama de circumstanțele menționate la punctul 3 din prezenta recomandare, nu ar trebui să depășească 60 de zile calendaristice de la data primirii cererii de readmisie, cu excepția situației în care circumstanțele specifice ale cazului justifică organizarea audierii după acea dată.

Pentru Federația Rusă

Pentru Uniunea Europeană


Rectificări

26.4.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 110/4


Rectificare la Regulamentul (UE) 2015/2424 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 207/2009 privind marca comunitară și a Regulamentului (CE) nr. 2868/95 al Comisiei de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 40/94 al Consiliului privind marca comunitară și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2869/95 al Comisiei privind taxele care trebuie plătite Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 341 din 24 decembrie 2015 )

La pagina 63, la articolul 1, la punctul 97 referitor la articolul 113 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009, trimiterea la „articolul 84 alineatul (2)” se înlocuiește cu o trimitere la „articolul 87 alineatul (2)”.

La pagina 88, la articolul 2, se introduc următoarele dispoziții:

„(6a)

În norma 10 alineatul (1) trimiterea la «norma 4 litera (c)» se înlocuiește cu o trimitere la «articolul 38 alineatul (2) din regulament»;”;

„(8a)

Norma 23 se elimină;

(8b)

În norma 24 alineatul (1) trimiterea la «alineatul (2) din norma 84» se înlocuiește cu o trimitere la «articolul 87 alineatul (2) din regulament»;”;

„(9a)

În norma 47 trimiterea la «norma 84 alineatul (2)» se înlocuiește cu o trimitere la «articolul 87 alineatul (2) din regulament»;”;

„(16a)

În norma 93 alineatul (1), cuvintele «în celelalte cazuri, norma 89 nu se aplică» se elimină;

(16b)

În norma 93 alineatul (3), cuvintele «și normei 88» se elimină;”;

„(17a)

În norma 115 alineatul (6), trimiterea la alineatul (2) din norma 112 se elimină;

(17b)

În norma 121 alineatul (3) al doilea paragraf, trimiterea la alineatul (2) din norma 112 se elimină.”


26.4.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 110/5


Rectificare la Directiva (UE) 2015/2436 a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2015 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 336 din 23 decembrie 2015 )

La pagina 23, la articolul 54 alineatul (1), la primul paragraf:

în loc de:

„articolului 41, articolelor 43-50”,

se citește:

„articolului 41, articolelor 43 și 44 și articolelor 46-50”.

La pagina 24, la articolul 56 al doilea paragraf:

în loc de:

„Articolele 1, 7, 15, 19, 20 și 21, precum și articolele 54-57 se aplică de la 15 ianuarie 2019.”,

se citește:

„Articolele 1, 7, 15, 19, 20 și 21 se aplică de la 15 ianuarie 2019.”