ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 103

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 59
19 aprilie 2016


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

ACORDURI INTERNAŢIONALE

 

*

Decizia (UE) 2016/590 a Consiliului din 11 aprilie 2016 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de la Paris adoptat în temeiul Convenției-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice

1

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) 2016/591 al Consiliului din 15 aprilie 2016 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1370/2013 privind măsuri pentru stabilirea anumitor ajutoare și restituții în legătură cu organizarea comună a piețelor produselor agricole, în ceea ce privește limitele cantitative aplicabile pentru achiziția de unt și lapte praf degresat

3

 

*

Regulamentul delegat (UE) 2016/592 al Comisiei din 1 martie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru obligația de compensare ( 1 )

5

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/593 al Comisiei din 5 aprilie 2016 de aprobare a unei modificări care nu este minoră din caietul de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Olive de Nîmes (DOP)]

12

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/594 al Comisiei din 18 aprilie 2016 de stabilire a unui model pentru studiul structurat privind destinatarii finali ai programelor operaționale de asistență alimentară și/sau asistență materială de bază din cadrul Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane în temeiul Regulamentului (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European și al Consiliului

13

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/595 al Comisiei din 18 aprilie 2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

22

 

 

DECIZII

 

*

Decizia (PESC) 2016/596 a Consiliului din 18 aprilie 2016 de prelungire a mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene pentru Asia Centrală

24

 

*

Decizia (PESC) 2016/597 a Consiliului din 18 aprilie 2016 de prelungire a mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene pentru procesul de pace din Orientul Mijlociu (PPOM)

29

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/598 a Comisiei din 14 aprilie 2016 de autorizare a extinderii domeniului de utilizare al extractului lipidic din krillul antarctic (Euphausia superba) ca ingredient alimentar nou în temeiul Regulamentului (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European și al Consiliului

34

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/599 a Comisiei din 15 aprilie 2016 privind coerența anumitor obiective incluse în planurile naționale sau în planurile blocurilor funcționale de spațiu aerian revizuite, prezentate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 549/2004 al Parlamentului European și al Consiliului, cu obiectivele de performanță la nivelul Uniunii pentru cea de a doua perioadă de referință [notificată cu numărul C(2016) 2140]  ( 1 )

37

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/600 a Comisiei din 15 aprilie 2016 de modificare a Deciziei 2007/453/CE în ceea ce privește statutul privind ESB al României [notificată cu numărul C(2016) 2186]  ( 1 )

41

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/601 a Comisiei din 15 aprilie 2016 de modificare a Deciziei 2011/163/UE privind aprobarea planurilor prezentate de țări terțe în conformitate cu articolul 29 din Directiva 96/23/CE a Consiliului [notificată cu numărul C(2016) 2187]  ( 1 )

43

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

ACORDURI INTERNAŢIONALE

19.4.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 103/1


DECIZIA (UE) 2016/590 A CONSILIULUI

din 11 aprilie 2016

privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de la Paris adoptat în temeiul Convenției-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 192 alineatul (1), coroborat cu articolul 218 alineatul (5),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

La cea de a 21-a Conferință a părților la Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (COP 21), care a avut loc la Paris în perioada 30 noiembrie-12 decembrie 2015, a fost adoptat textul unui acord privind consolidarea răspunsului global la amenințarea reprezentată de schimbările climatice. Acordul de la Paris va intra în vigoare în a treizecea zi de la data la care cel puțin 55 de părți la convenție, reprezentând în total cel puțin o proporție estimată de 55 % din totalul emisiilor de gaze cu efect de seră, și-au depus instrumentele de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare. Uniunea și statele sale membre se găsesc printre părțile la convenție.

(2)

Printre altele, acordul stabilește un obiectiv pe termen lung care corespunde obiectivului de menținere a creșterii temperaturii globale cu mult sub 2 °C peste nivelurile preindustriale și de continuare a eforturilor pentru a se menține această creștere la 1,5 °C peste nivelurile preindustriale. În vederea atingerii acestui obiectiv, părțile vor pregăti, vor comunica și vor menține contribuții succesive stabilite la nivel național.

(3)

La 6 martie 2015, Uniunea și statele sale membre au comunicat contribuțiile pe care le preconizează stabilite la nivel național, care prevăd un angajament de a îndeplini obiectivul obligatoriu de reducere la nivel intern cu cel puțin 40 % a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2030 în comparație cu 1990, astfel cum se prevede în concluziile Consiliului European din 23 octombrie 2014 referitoare la cadrul de politici privind clima și energia pentru 2030.

(4)

Acordul este deschis spre semnare la sediul ONU de la New York în perioada 22 aprilie 2016-21 aprilie 2017.

(5)

Acordul este conform cu obiectivele de mediu ale Uniunii, astfel cum sunt prevăzute la articolul 191 din tratat, și anume conservarea, protecția și îmbunătățirea calității mediului; protecția sănătății umane; precum și promovarea pe plan internațional a unor măsuri care vizează identificarea de soluții la problemele de mediu existente la scară regională sau mondială și, în special, combaterea schimbărilor climatice.

(6)

Există legislație în cadrul Uniunii pentru punerea în aplicare a unora dintre aceste obiective. O parte din această legislație existentă a Uniunii va trebui revizuită în vederea punerii în aplicare a anumitor dispoziții ale acordului.

(7)

Prin urmare, acordul ar trebui semnat în numele Uniunii, sub rezerva încheierii sale la o dată ulterioară,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Prin prezenta decizie, se aprobă semnarea, în numele Uniunii, a Acordului de la Paris în temeiul Convenției-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (1).

Semnarea va avea loc la New York la 22 aprilie 2016 sau la cea mai apropiată dată ulterioară acesteia.

Articolul 2

Președintele Consiliului este autorizat să desemneze persoana sau persoanele împuternicite să semneze acordul în numele Uniunii.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Luxemburg, 11 aprilie 2016.

Pentru Consiliu

Președintele

M.H.P. VAN DAM


(1)  Textul acordului va fi publicat împreună cu decizia privind încheierea acestuia.


REGULAMENTE

19.4.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 103/3


REGULAMENTUL (UE) 2016/591 AL CONSILIULUI

din 15 aprilie 2016

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1370/2013 privind măsuri pentru stabilirea anumitor ajutoare și restituții în legătură cu organizarea comună a piețelor produselor agricole, în ceea ce privește limitele cantitative aplicabile pentru achiziția de unt și lapte praf degresat

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 43 alineatul (3),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Sectorul laptelui și produselor lactate traversează o perioadă prelungită de dezechilibre grave ale pieței. În timp ce cererea de import la nivel mondial pentru lapte și produse lactate a rămas, în general, stabilă în 2015, comparativ cu 2014, producția a crescut semnificativ în Uniune și în alte regiuni exportatoare principale.

(2)

Producția de lapte din Uniunea Europeană este în continuă creștere datorită investițiilor în capacitatea de producție a laptelui efectuate în Uniune ca pregătire pentru expirarea cotelor de lapte și în vederea perspectivelor pozitive pe termen mediu de pe piața mondială. Cantitățile de lapte produs în exces sunt transformate în produse care pot fi stocate pe termen lung, precum untul și laptele praf degresat.

(3)

Prețurile untului și ale laptelui praf degresat au scăzut în Uniune în anii 2014 și 2015, atunci când prețurile laptelui praf degresat au atins nivelul prețului de intervenție publică. Prețurile untului se situează încă peste prețul de intervenție publică, dar sunt supuse unei presiuni descrescătoare.

(4)

Regulamentul (UE) nr. 1370/2013 al Consiliului (1) stabilește limite cantitative pentru achiziția de unt și de lapte praf degresat la prețul fix menționat în regulamentul respectiv. Odată ce aceste limite sunt atinse, achizițiile se fac prin intermediul unei proceduri de licitație pentru a se stabili prețul maxim de achiziție.

(5)

Ca măsură excepțională pentru a asigura disponibilitatea neîntreruptă a mecanismului de intervenție publică în cazul unei perturbări a pieței în sectorul laptelui și produselor lactate, Regulamentul delegat (UE) 2015/1549 al Comisiei (2) a devansat la 1 ianuarie începutul perioadei de intervenție publică pentru unt și pentru lapte praf degresat în anul 2016.

(6)

În perioada de intervenție publică suplimentară deschisă prin Regulamentul delegat (UE) nr. 2015/1549 pentru anul 2016, a fost atinsă jumătatea volumului limitei cantitative stabilite prin Regulamentul (UE) nr. 1370/2013 pentru achizițiile de lapte praf degresat la un preț fix.

(7)

Pentru a ajuta sectorul laptelui și produselor lactate să găsească un nou echilibru în situația gravă predominantă de pe piață și să mențină încrederea în eficacitatea mecanismelor de intervenție publică, este oportun să se majoreze limitele cantitative pentru achizițiile de unt și de lapte praf degresat la preț fix în 2016.

(8)

În cazul în care o procedură de licitație este declanșată înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament, volumele achiziționate în cadrul procedurii respective nu ar trebui să fie luate în considerare pentru determinarea volumelor disponibile pentru achiziționarea de unt și de lapte praf degresat la preț fix în 2016.

(9)

Pentru a se asigura faptul că măsurile temporare prevăzute în prezentul regulament au un impact imediat asupra pieței și contribuie la stabilizarea prețurilor, prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare în ziua următoare datei publicării sale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

La articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1370/2013 se adaugă următorul paragraf:

„Prin derogare de la primul paragraf, în anul 2016, limitele cantitative pentru achiziția de unt și de lapte praf degresat la preț fix sunt 100 000 de tone pentru unt și 218 000 de tone pentru lapte praf degresat. Volumele cumpărate în cadrul unei proceduri de licitație aflate în curs la 19 aprilie 2016 nu se deduc din limitele cantitative respective.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 15 aprilie 2016.

Pentru Consiliu

Președintele

A.G. KOENDERS


(1)  Regulamentul (UE) nr. 1370/2013 al Consiliului din 16 decembrie 2013 privind măsuri pentru stabilirea anumitor ajutoare și restituții în legătură cu organizarea comună a piețelor produselor agricole (JO L 346, 20.12.2013, p. 12).

(2)  Regulamentul delegat (UE) 2015/1549 al Comisiei din 17 septembrie 2015 de stabilire a unor măsuri excepționale cu caracter temporar pentru sectorul laptelui și al produselor lactate, sub forma prelungirii perioadei de intervenție publică pentru unt și pentru lapte praf degresat din 2015 și a devansării perioadei de intervenție publică pentru unt și pentru lapte praf degresat din 2016 (JO L 242, 18.9.2015, p. 28).


19.4.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 103/5


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2016/592 AL COMISIEI

din 1 martie 2016

de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru obligația de compensare

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (1), în special articolul 5 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe (ESMA) a fost informată cu privire la clasele de instrumente financiare derivate de credit extrabursiere pe care o contraparte centrală (CPC) a fost autorizată să le compenseze. Pentru fiecare dintre aceste clase, ESMA a evaluat criteriile care sunt esențiale pentru ca acestea să facă obiectul obligației de compensare, inclusiv nivelul de standardizare, volumul și lichiditatea, precum și disponibilitatea informațiilor privind prețurile. Urmărind obiectivul general de a reduce riscul sistemic, ESMA a stabilit clasele de instrumente financiare derivate de credit extrabursiere care ar trebui să facă obiectul obligației de compensare în conformitate cu procedura prevăzută în Regulamentul (UE) nr. 648/2012.

(2)

Scadența este o caracteristică esențială pe care o au în comun instrumentele financiare derivate de credit extrabursiere. Aceasta corespunde unei date fixe la care expiră contractul derivat de credit. Ar trebui să se țină seama de această caracteristică atunci când se stabilesc clasele de instrumente financiare derivate de credit extrabursiere care urmează să fie supuse obligației de compensare.

(3)

Diferitele contrapărți au nevoie de perioade de timp diferite pentru a introduce mecanismele necesare pentru a compensa instrumentele financiare derivate de credit extrabursiere care fac obiectul obligației de compensare. Pentru a se asigura punerea în aplicare rapidă și corectă a acestei obligații, contrapărțile ar trebui să fie clasificate în categorii astfel încât contrapărțile cu caracteristici suficient de asemănătoare sunt supuse obligației de compensare începând de la aceeași dată.

(4)

O primă categorie ar trebui să includă contrapărțile financiare și nefinanciare care, la data intrării în vigoare a prezentului regulament, sunt membri compensatori ai cel puțin uneia dintre CPC relevante, pentru cel puțin una dintre clasele de instrumente financiare derivate de credit extrabursiere care fac obiectul obligației de compensare, întrucât aceste contrapărți au deja experiență în ceea ce privește compensarea voluntară și au stabilit deja legături cu CPC respective pentru a compensa cel puțin una dintre aceste clase. Contrapărțile nefinanciare care sunt membri compensatori ar trebui să fie și ele incluse în această primă categorie întrucât experiența și pregătirea lor în vederea compensării centrale sunt comparabile cu cele ale contrapărților financiare incluse în această categorie.

(5)

A doua și a treia categorie ar trebui să cuprindă contrapărțile financiare care nu sunt incluse în prima categorie, grupate în funcție de nivelul lor de capacitate legală și operațională în ceea ce privește instrumentele financiare derivate extrabursiere. Nivelul de activitate cu instrumente financiare derivate extrabursiere ar trebui să reprezinte baza pentru stabilirea diferențelor în ceea ce privește gradul de capacitate legală și operațională a contrapărților financiare și, prin urmare, ar trebui să se definească un prag cantitativ care să separe categoria a doua de categoria a treia pe baza mediei de sfârșit de lună a valorii noționale agregate a instrumentelor financiare derivate care nu sunt compensate la nivel central. Pragul respectiv ar trebui să fie stabilit la un nivel adecvat pentru a distinge participanții mai mici de pe piață, reflectând totodată un nivel de risc semnificativ în a doua categorie. Ar trebui, de asemenea, ca pragul să fie aliniat cu pragul convenit la nivel internațional în ceea ce privește cerințele de marjă pentru instrumentele financiare derivate care nu sunt compensate la nivel central, pentru a spori convergența în materie de reglementare și pentru a limita costurile de conformitate pentru contrapărți. Ca și în standardele internaționale respective, pragul se aplică, în general, la nivel de grup, având în vedere riscurile potențiale comune în cadrul grupului, însă pentru fondurile de investiții acest prag ar trebui să se aplice separat pentru fiecare fond, întrucât pasivele unui fond nu sunt de obicei afectate de pasivele altor fonduri sau ale managerului lor de investiții. Prin urmare, acest prag ar trebui să se aplice separat pentru fiecare fond atât timp cât, în caz de insolvență sau faliment, fiecare fond de investiții reprezintă un grup de active complet separat și dedicat care nu este garantat sau sprijinit de alte fonduri de investiții sau de managerul de investiții.

(6)

Anumite fonduri de investiții alternative („FIA”) nu sunt incluse în definiția contrapărților financiare prevăzută în Regulamentul (UE) nr. 648/2012, deși acestea au un grad de capacitate operațională în ceea ce privește contractele derivate extrabursiere similar cu cel al FIA incluse în această definiție. Prin urmare, FIA clasificate drept contrapărți nefinanciare ar trebui să fie incluse în aceeași categorie de contrapărți ca și FIA clasificate drept contrapărți financiare.

(7)

O a patra categorie ar trebui să cuprindă contrapărțile nefinanciare care nu sunt incluse în alte categorii, dat fiind că experiența lor în ceea ce privește instrumentele financiare derivate extrabursiere și compensarea centrală și capacitatea lor operațională în acest domeniu sunt mai limitate decât ale celorlalte categorii de contrapărți.

(8)

La stabilirea datei de la care obligația de compensare produce efecte pentru contrapărțile din prima categorie ar trebui să se țină cont de faptul că s-ar putea ca acestea să nu dispună de legăturile preexistente necesare cu CPC pentru toate clasele care fac obiectul obligației de compensare. În plus, contrapărțile din această categorie constituie punctul de acces la compensare pentru contrapărțile care nu sunt membri compensatori și, ca urmare a intrării în vigoare a obligației de compensare, se preconizează creșterea substanțială a compensării din partea clienților și a clienților indirecți. În fine, această primă categorie de contrapărți reprezintă o parte importantă din volumul de instrumente financiare derivate de credit extrabursiere deja compensate, iar volumul de tranzacții care trebuie compensate va crește în mod semnificativ de la data de la care va produce efecte obligația de compensare stabilită prin prezentul regulament. Prin urmare, ar fi rezonabilă stabilirea unui termen de șase luni pentru a permite contrapărților din prima categorie să se pregătească pentru compensarea unor clase suplimentare, să facă față creșterii compensării de către clienți și de către clienții indirecți și să se adapteze la creșterea volumului de tranzacții care trebuie compensate. În plus, la stabilirea datei de la care obligația de compensare produce efecte pentru contrapărțile din prima categorie ar trebui să se analizeze dacă există clase de instrumente financiare derivate extrabursiere care sunt compensate de mai mult de o CPC la momentul intrării în vigoare a prezentului regulament. Mai concret, faptul că un număr important de contrapărți vizează instituirea în același timp a unor mecanisme de compensare cu aceeași CPC ar însemna că este nevoie de mai mult timp decât în cazul în care contrapărțile pot alege între mai multe CPC cu care să instituie mecanisme de compensare. Prin urmare, ar trebui acordată o perioadă suplimentară de trei luni pentru a asigura îndeplinirea în bune condiții a obligației de compensare.

(9)

La stabilirea datei de la care obligația de compensare produce efecte pentru contrapărțile din a doua și a treia categorie ar trebui să se țină cont de faptul că cele mai multe dintre acestea vor avea acces la o CPC prin faptul că devin clienți sau clienți indirecți ai unui membru compensator. Acest proces poate dura între 12 și 18 luni, în funcție de capacitatea legală și operațională a contrapărților și de nivelul lor de pregătire în ceea ce privește stabilirea acordurilor cu membrii compensatori care sunt necesare pentru compensarea contractelor. În plus, la stabilirea datei de la care obligația de compensare produce efecte pentru contrapărțile din a doua și a treia categorie ar trebui să se analizeze dacă există clase de instrumente financiare derivate extrabursiere care sunt compensate de mai mult de o CPC la momentul intrării în vigoare a prezentului regulament. Mai concret, faptul că un număr important de contrapărți vizează instituirea în același timp a unor mecanisme de compensare cu aceeași CPC ar însemna că este nevoie de mai mult timp decât în cazul în care contrapărțile pot alege între mai multe CPC cu care să instituie mecanisme de compensare. Prin urmare, ar trebui acordată o perioadă suplimentară de trei luni pentru a asigura îndeplinirea în bune condiții a obligației de compensare.

(10)

La stabilirea datei de la care obligația de compensare produce efecte pentru contrapărțile din a patra categorie, ar trebui să se țină cont de capacitatea lor legală și operațională, precum și de faptul că experiența acestora în ceea ce privește instrumentele financiare derivate extrabursiere și compensarea centrală este mai limitată decât cea a altor categorii de contrapărți.

(11)

Pentru contractele derivate extrabursiere încheiate între o contraparte stabilită într-o țară terță și o altă contraparte stabilită în Uniune care aparțin aceluiași grup, care sunt incluse integral în aceeași consolidare și care fac obiectul unor proceduri centralizate adecvate de evaluare, măsurare și control al riscurilor, ar trebui să se prevadă amânarea datei de la care se aplică obligația de compensare. Amânarea datei de aplicare ar trebui să asigure că aceste contracte nu fac obiectul obligației de compensare, pentru o perioadă de timp limitată, în absența unor acte de punere în aplicare adoptate în temeiul articolului 13 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 și referitoare la contractele derivate extrabursiere menționate în anexa la prezentul regulament și la jurisdicția în care este stabilită contrapartea din afara Uniunii. Autoritățile competente ar trebui să poată verifica în prealabil dacă contrapărțile care încheie aceste contracte aparțin aceluiași grup și îndeplinesc celelalte condiții aplicabile tranzacțiilor intragrup prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 648/2012.

(12)

Spre deosebire de situația instrumentelor financiare derivate extrabursiere ale căror contrapărți sunt contrapărți nefinanciare, în cazul în care contrapărțile la contractele derivate extrabursiere sunt contrapărți financiare, Regulamentul (UE) nr. 648/2012 impune aplicarea obligației de compensare pentru contractele încheiate ulterior datei notificării transmise către ESMA după ce o CPC a primit autorizarea de a compensa o anumită clasă de instrumente financiare derivate extrabursiere, dar înainte de data de la care obligația de compensare produce efecte, cu condiția ca acest lucru să fie justificat de scadența rămasă a acestor contracte de la data de la care obligația produce efecte. Aplicarea obligației de compensare pentru contractele respective ar trebui să urmărească obiectivul de a asigura aplicarea uniformă și coerentă a Regulamentului (UE) nr. 648/2012. Prin această obligație, se urmărește stabilitatea financiară și reducerea riscului sistemic, precum și asigurarea unor condiții de concurență echitabile pentru participanții de pe piață atunci când se stabilește că o clasă de contracte derivate extrabursiere face obiectul obligației de compensare. Prin urmare, scadența minimă rămasă ar trebui stabilită la un nivel care să asigure realizarea acestor obiective.

(13)

Înainte de intrarea în vigoare a standardelor tehnice de reglementare adoptate în temeiul articolului 5 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, contrapărțile nu pot anticipa dacă contractele derivate extrabursiere pe care le încheie ar face obiectul obligației de compensare la data la care această obligație produce efecte. Această incertitudine are un impact semnificativ asupra capacității participanților la piață de a stabili cu exactitate prețurile contractelor derivate extrabursiere pe care le încheie, întrucât contractele compensate la nivel central sunt supuse altui regim de garanție decât contractele care nu sunt compensate la nivel central. Impunerea compensării anticipate a contractelor derivate extrabursiere încheiate înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament, indiferent de scadența lor rămasă de la data de la care obligația de compensare produce efecte, ar putea limita capacitatea contrapărților de a-și acoperi riscurile de piață în mod adecvat, ceea ce ar afecta funcționarea pieței și stabilitatea financiară sau ar împiedica contrapărțile în cauză să își exercite activitățile obișnuite, întrucât acestea ar realiza acoperirea împotriva riscurilor prin alte mijloace adecvate.

(14)

În plus, contractele derivate extrabursiere încheiate după intrarea în vigoare a prezentului regulament și înainte de data de la care obligația de compensare produce efecte nu ar trebui să facă obiectul obligației de compensare până când contrapărțile la contractele respective nu pot determina categoria în care sunt incluse, ce CPC sunt disponibile pentru compensarea contractelor în cauză și dacă fac obiectul obligației de compensare pentru un anumit contract, inclusiv pentru tranzacțiile lor intragrup, și nici înainte ca acestea să poată pune în aplicare măsurile necesare pentru a încheia contractele respective ținând seama de obligația de compensare. Prin urmare, pentru a menține buna funcționare și stabilitatea pieței, precum și condiții de concurență echitabilă între contrapărți, este adecvat să se considere că aceste contracte nu ar trebui să facă obiectul obligației de compensare, indiferent de scadența lor rămasă.

(15)

Contractele derivate extrabursiere încheiate ulterior notificării transmise ESMA după ce o CPC a fost autorizată să compenseze o anumită clasă de instrumente financiare derivate extrabursiere, dar înainte de data de la care obligația de compensare produce efecte, nu ar trebui să facă obiectul obligației de compensare atunci când nu au o relevanță semnificativă pentru riscul sistemic sau atunci când includerea acestor contracte în obligația de compensare ar putea afecta în orice alt mod aplicarea uniformă și coerentă a Regulamentului (UE) nr. 648/2012. Riscul de credit al contrapărții asociat contractelor derivate de credit extrabursiere cu scadențe mai lungi persistă pe piață pentru o perioadă mai lungă decât riscul asociat instrumentelor financiare derivate de credit extrabursiere cu o scadență rămasă scurtă. Impunerea obligației de compensare pentru contractele cu scadențe rămase scurte ar impune contrapărților o sarcină disproporționată față de nivelul riscului diminuat. În plus, instrumentele financiare derivate de credit extrabursiere cu scadențe rămase scurte reprezintă o parte relativ mică din totalul pieței, având, astfel, o pondere relativ redusă în riscul sistemic total asociat acestei piețe. Prin urmare, scadențele rămase minime ar trebui să fie stabilite la un nivel care să garanteze că contractele cu scadențe rămase care nu depășesc câteva luni nu fac obiectul obligației de compensare.

(16)

Contrapărțile din a treia categorie suportă o parte relativ limitată din riscul sistemic global și dispun de un grad mai redus de capacitate legală și operațională în ceea ce privește instrumentele derivate extrabursiere decât contrapărțile din prima și a doua categorie. Elementele esențiale ale contractelor derivate extrabursiere, inclusiv stabilirea prețurilor instrumentelor financiare derivate de credit extrabursiere care fac obiectul obligației de compensare și care sunt încheiate înainte ca această obligație să producă efecte, vor trebui adaptate în scurt timp pentru a ține seama de compensarea care nu va avea loc decât după câteva luni de la încheierea contractului. Acest proces de compensare anticipată implică adaptări importante ale modelului de stabilire a prețurilor și modificări ale documentației aferente acestor contracte derivate extrabursiere. Contrapărțile din a treia categorie dispun de o capacitate foarte limitată de a încorpora compensarea anticipată în cadrul contractelor lor derivate extrabursiere. Astfel, impunerea obligației de compensare a contractelor derivate extrabursiere încheiate înainte de data de la care obligația de compensare produce efecte pentru contrapărțile respective ar putea limita capacitatea acestora de a-și acoperi riscurile în mod adecvat, fie afectând funcționarea și stabilitatea pieței, fie împiedicându-le să își exercite activitățile obișnuite, dacă nu pot continua să se acopere împotriva riscurilor. Prin urmare, contractele derivate extrabursiere încheiate de contrapărțile din a treia categorie înainte de data de la care obligația de compensare produce efecte nu ar trebui să fie supuse obligației de compensare.

(17)

În plus, contractele derivate extrabursiere încheiate între contrapărțile care aparțin aceluiași grup pot fi exceptate de la obligația de compensare dacă sunt îndeplinite anumite condiții, pentru a se evita limitarea eficienței proceselor de gestionare a riscurilor intragrup, ceea ce ar compromite realizarea obiectivului general al Regulamentului (UE) nr. 648/2012. Prin urmare, tranzacțiile intragrup care îndeplinesc anumite condiții și care sunt încheiate înainte de data de la care obligația de compensare produce efecte pentru tranzacțiile respective nu ar trebui să fie supuse obligației de compensare.

(18)

Prezentul regulament se bazează pe proiectele de standarde tehnice de reglementare transmise Comisiei de ESMA.

(19)

ESMA a efectuat consultări publice deschise cu privire la proiectele de standarde tehnice de reglementare pe care se bazează prezentul regulament, a analizat costurile și beneficiile potențiale aferente, a solicitat avizul Grupului părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor înființat în temeiul articolului 37 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (2) și a consultat Comitetul european pentru risc sistemic,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Clasele de instrumente financiare derivate extrabursiere care fac obiectul obligației de compensare

Clasele de instrumente financiare derivate extrabursiere care figurează în anexă fac obiectul obligației de compensare.

Articolul 2

Categorii de contrapărți

(1)   În sensul articolelor 3 și 4, contrapărțile care fac obiectul obligației de compensare se împart în următoarele categorii:

(a)

categoria 1, cuprinzând contrapărțile care, la data intrării în vigoare a prezentului regulament, sunt membri compensatori, în sensul articolului 2 punctul 14 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, pentru cel puțin una dintre clasele de instrumente financiare derivate extrabursiere care figurează în anexa la prezentul regulament, ai cel puțin uneia dintre CPC autorizate sau recunoscute înainte de data respectivă să compenseze cel puțin una din clasele respective;

(b)

categoria 2, cuprinzând contrapărțile care nu fac parte din categoria 1 și care aparțin unui grup a cărui medie agregată de sfârșit de lună a valorii noționale brute în circulație a instrumentelor financiare derivate care nu sunt compensate la nivel central pentru ianuarie, februarie și martie 2016 este de peste 8 miliarde EUR și care sunt:

(i)

contrapărți financiare;

(ii)

fonduri de investiții alternative, astfel cum sunt definite la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului (3), care sunt contrapărți nefinanciare;

(c)

categoria 3, cuprinzând contrapărțile care nu fac parte din categoria 1 sau din categoria 2 și care sunt:

(i)

contrapărți financiare;

(ii)

fonduri de investiții alternative, astfel cum sunt definite la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2011/61/UE, care sunt contrapărți nefinanciare;

(d)

categoria 4, cuprinzând contrapărțile nefinanciare care nu fac parte din categoria 1, 2 sau 3.

(2)   În scopul calculării mediei de sfârșit de lună agregate la nivelul grupului a valorii noționale brute în circulație menționate la alineatul (1) litera (b), sunt incluse toate instrumentele financiare derivate ale grupului care nu sunt compensate la nivel central, inclusiv contractele forward pe cursul de schimb valutar, swapurile și swapurile valutare.

(3)   În cazul în care contrapărțile sunt fonduri de investiții alternative, astfel cum sunt definite la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2011/61/UE, sau organisme de plasament colectiv în valori mobiliare, astfel cum sunt definite la articolul 1 alineatul (2) din Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului (4), pragul de 8 miliarde EUR menționat la alineatul (1) litera (b) din prezentul articol se aplică individual la nivel de fond.

Articolul 3

Datele de la care obligația de compensare produce efecte

(1)   În cazul contractelor care aparțin unei clase de instrumente financiare derivate extrabursiere care figurează în anexă, obligația de compensare produce efecte la:

(a)

9 februarie 2017 pentru contrapărțile din categoria 1;

(b)

9 august 2017 pentru contrapărțile din categoria 2;

(c)

9 februarie 2018 pentru contrapărțile din categoria 3;

(d)

9 mai 2019 pentru contrapărțile din categoria 4.

În cazul în care un contract este încheiat între două contrapărți incluse în categorii de contrapărți diferite, data de la care obligația de compensare produce efecte pentru contractul respectiv este data care survine mai târziu.

(2)   Prin derogare de la alineatul (1) literele (a), (b) și (c), în cazul contractelor care aparțin unei clase de instrumente financiare derivate extrabursiere enumerate în anexă și care sunt încheiate între alte contrapărți decât contrapărțile din categoria 4 ce fac parte din același grup, dintre care una este stabilită într-o țară terță și cealaltă este stabilită în Uniune, obligația de compensare produce efecte la:

(a)

9 mai 2019 în cazul în care nu a fost adoptată nicio decizie privind echivalența, în temeiul articolului 13 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 și în scopul articolului 4 din regulamentul menționat, referitoare la contractele derivate extrabursiere prevăzute în anexa la prezentul regulament în ceea ce privește țara terță în cauză; sau

(b)

cea mai îndepărtată dintre următoarele date, în cazul în care a fost adoptată o decizie privind echivalența, în temeiul articolului 13 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 și în scopul articolului 4 din regulamentul menționat, referitoare la contractele derivate extrabursiere prevăzute în anexa la prezentul regulament în ceea ce privește țara terță în cauză:

(i)

60 de zile de la data intrării în vigoare a deciziei privind echivalența, adoptată în temeiul articolului 13 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 și în scopul articolului 4 din regulamentul menționat, referitoare la contractele derivate extrabursiere prevăzute în anexa la prezentul regulament în ceea ce privește țara terță în cauză;

(ii)

data de la care obligația de compensare produce efecte în temeiul alineatului (1).

Această derogare se aplică numai în cazul în care contrapărțile îndeplinesc următoarele condiții:

(a)

contrapartea stabilită într-o țară terță este fie o contraparte financiară, fie o contraparte nefinanciară;

(b)

contrapartea stabilită în Uniune este:

(i)

o contraparte financiară, o contraparte nefinanciară, un holding financiar, o instituție financiară sau o întreprindere de servicii auxiliare care face obiectul unor cerințe prudențiale adecvate, în cazul în care contrapartea menționată la litera (a) este o contraparte financiară;

(ii)

fie o contraparte financiară, fie o contraparte nefinanciară, în cazul în care contrapartea menționată la litera (a) este o contraparte nefinanciară;

(c)

cele două contrapărți sunt incluse integral în aceeași consolidare în conformitate cu articolul 3 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012;

(d)

ambele contrapărți fac obiectul unor proceduri centralizate adecvate de evaluare, măsurare și control al riscurilor;

(e)

contrapartea stabilită în Uniune a notificat în scris autorității sale competente faptul că sunt îndeplinite condițiile stabilite la literele (a), (b), (c) și (d) și, în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea notificării, autoritatea competentă a confirmat că aceste condiții sunt îndeplinite.

Articolul 4

Scadența minimă rămasă

(1)   Pentru contrapărțile financiare din categoria 1, scadența minimă rămasă menționată la articolul 4 alineatul (1) litera (b) punctul (ii) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, la data de la care obligația de compensare produce efecte, este:

(a)

cinci ani și trei luni pentru contractele încheiate sau novate înainte de 9 octombrie 2016 care aparțin claselor enumerate în tabelul din anexă;

(b)

șase luni pentru contractele încheiate sau novate la data de 9 octombrie 2016 sau ulterior care aparțin claselor enumerate în tabelul din anexă.

(2)   Pentru contrapărțile financiare din categoria 2, scadența minimă rămasă menționată la articolul 4 alineatul (1) litera (b) punctul (ii) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, la data de la care obligația de compensare produce efecte, este:

(a)

cinci ani și trei luni pentru contractele încheiate sau novate înainte de 9 octombrie 2016 care aparțin claselor enumerate în tabelul din anexă;

(b)

șase luni pentru contractele încheiate sau novate la data de 9 octombrie 2016 sau ulterior care aparțin claselor enumerate în tabelul din anexă.

(3)   Pentru contrapărțile financiare din categoria 3 și pentru tranzacțiile menționate la articolul 3 alineatul (2) din prezentul regulament care sunt încheiate între contrapărți financiare, scadența minimă rămasă menționată la articolul 4 alineatul (1) litera (b) punctul (ii) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, la data de la care obligația de compensare produce efecte, este de cinci ani și trei luni.

(4)   În cazul în care un contract este încheiat între două contrapărți financiare care fac parte din categorii diferite sau între două contrapărți financiare implicate în tranzacțiile menționate la articolul 3 alineatul (2), scadența minimă rămasă care trebuie luată în considerare în scopul prezentului articol este scadența rămasă mai lungă aplicabilă.

Articolul 5

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 1 martie 2016.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 201, 27.7.2012, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 84).

(3)  Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind administratorii fondurilor de investiții alternative și de modificare a Directivelor 2003/41/CE și 2009/65/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr. 1095/2010 (JO L 174, 1.7.2011, p. 1).

(4)  Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) (JO L 302, 17.11.2009, p. 32).


ANEXĂ

Clase de instrumente financiare derivate pe riscul de credit extrabursiere care fac obiectul obligației de compensare

Clase de CDS bazate pe indici europeni fără tranșe

Nr.

Tip

Subtip

Zonă geografică

Indice de referință

Monedă de decontare

Serii

Scadență

B.1.1

CDS bazate pe indici

Indici fără tranșe

Europa

iTraxx Europe Main

EUR

începând cu 17

5 ani

B.1.2

CDS bazate pe indici

Indici fără tranșe

Europa

iTraxx Europe Crossover

EUR

începând cu 17

5 ani


19.4.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 103/12


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/593 AL COMISIEI

din 5 aprilie 2016

de aprobare a unei modificări care nu este minoră din caietul de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Olive de Nîmes (DOP)]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 52 alineatul (2),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 53 alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, Comisia a examinat cererea Franței de aprobare a unei modificări a caietului de sarcini al denumirii de origine protejate „Olive de Nîmes”, înregistrată în temeiul Regulamentului (UE) nr. 991/2010 al Comisiei (2).

(2)

Întrucât modificarea în cauză nu este minoră în sensul articolului 53 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, Comisia a publicat cererea de modificare, în conformitate cu articolul 50 alineatul (2) litera (a) din respectivul regulament, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (3).

(3)

Întrucât Comisiei nu i s-a comunicat nicio declarație de opoziție în conformitate cu articolul 51 din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, modificarea caietului de sarcini ar trebui aprobată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se aprobă modificarea caietului de sarcini publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu privire la denumirea „Olive de Nîmes” (DOP).

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 5 aprilie 2016.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Phil HOGAN

Membru al Comisiei


(1)  JO L 343, 14.12.2012, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 991/2010 al Comisiei din 4 noiembrie 2010 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Olive de Nîmes (DOP)] (JO L 288, 5.11.2010, p. 12).

(3)  JO C 358, 30.10.2015, p. 11.


19.4.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 103/13


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/594 AL COMISIEI

din 18 aprilie 2016

de stabilire a unui model pentru studiul structurat privind destinatarii finali ai programelor operaționale de asistență alimentară și/sau asistență materială de bază din cadrul Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane în temeiul Regulamentului (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European și al Consiliului

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (1), în special articolul 17 alineatul (4),

după consultarea Comitetului pentru Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane,

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 223/2014 prevede obligația autorității de management a unui program operațional de asistență alimentară și/sau asistență materială de bază (denumită în continuare „PO I”) de a efectua o anchetă structurată privind destinatarii finali în 2017 și în 2022.

(2)

Această anchetă structurată privind destinatarii finali reprezintă unul dintre instrumentele care trebuie utilizate pentru a evalua Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (denumit în continuare „FEAD”). Pentru a garanta că ancheta produce rezultate de calitate și aduce o contribuție utilă la evaluarea FEAD, este necesar să se stabilească un model care să permită agregarea datelor la nivelul Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Ancheta structurată privind destinatarii finali menționată la articolul 17 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 223/2014 se efectuează în conformitate cu modelul prevăzut în anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 aprilie 2016.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 72, 12.3.2014, p. 1.


ANEXĂ

ANCHETĂ STRUCTURATĂ FEAD – ÎNTREBĂRI

Numele persoanei care efectuează interviul :

[numele complet al persoanei care efectuează interviul. În cazul în care mai multe persoane efectuează interviul, toate acestea ar trebui menționate aici]

Locul :

[adresa la care se desfășoară ancheta]

Organizația :

[numele organizației partenere de la care destinatarul final a primit asistență]

Data :

[data anchetei în format zz/ll/aaaa]

Ora :

[ora anchetei în format hh:mm]

A.   ÎNTREBĂRI PRIVIND DOMENIUL DE INTERVENȚIE AL ASISTENȚEI ACORDATE DESTINATARILOR FINALI DE CĂTRE ORGANIZAȚIA PARTENERĂ (1)

A1.   Ce tip de asistență FEAD este distribuită destinatarilor finali și cât de des este distribuită?

 

Zilnic

Săptămânal

Lunar

Altele

Pachete de produse alimentare (2)

 

 

 

(precizați)

Mese

 

 

 

(precizați)

Bunuri distribuite copiilor

 

 

 

(precizați)

Bunuri distribuite persoanelor fără adăpost

 

 

 

(precizați)

Altele (de precizat)

[precizați tipul]

[precizați tipul]

[precizați tipul]

[precizați tipul și perioada]


A2.   Care sunt tipurile de măsuri de însoțire oferite destinatarilor finali atunci când primesc asistență FEAD?

Recomandări privind prepararea și depozitarea produselor alimentare, ateliere de gătit, activități educaționale care să promoveze alimentația sănătoasă sau consiliere cu privire la modalitățile de reducere a risipei de alimente

 

Consiliere privind igiena personală

 

Redirecționare către serviciile competente (de exemplu, sociale/administrative)

 

Pregătire individuală (coaching) și ateliere

 

Ajutor psihologic și terapeutic

 

Consiliere în materie de gestionare a bugetului familial

 

Altele (de precizat)

[Casetă de text care trebuie completată]

Nu există

 


A3.   Organizația parteneră oferă, de asemenea, asistență materială destinatarilor finali care nu este cofinanțată de FEAD?

Da

Nu

 

 


A3a.   Dacă da, ce tip de asistență este furnizat de organizația parteneră fără participarea FEAD?

Pachete de produse alimentare

 

Mese

 

Bunuri distribuite copiilor

 

Bunuri distribuite persoanelor fără adăpost

 

Alte mărfuri

[precizați tipul]

B.   ÎNTREBĂRI PENTRU DESTINATARUL FINAL

B1.   Sunteți bărbat sau femeie?

Bărbat

Femeie

 

 


B2.   Care este vârsta dumneavoastră?

15 sau mai puțin

16-24

25-49

50-64

65 sau mai mult

Nu dorește să răspundă

Nu știe sau nu înțelege întrebarea

 

 

 

 

 

 

 


B3.   Ați putea, vă rog, să îmi spuneți dacă sunteți un părinte singur?

Da

Nu

Nu dorește să răspundă

Nu știe sau nu înțelege întrebarea

 

 

 

 


B4.   Vă rog să îmi spuneți ce tip de asistență ați primit acum (sau veți primi acum)?

 

Da

Nu

Nu dorește să răspundă

Nu știe sau nu înțelege întrebarea

Pachete de produse alimentare

 

 

 

 

Mese

 

 

 

 

Trusou (de primă necesitate pentru copii)

 

 

 

 

Ghiozdane

 

 

 

 

Articole de papetărie, caiete, stilouri, articole pentru pictură și alte articole necesare în școli (nevestimentare)

 

 

 

 

Echipamente sportive (încălțăminte de sport, body-uri, costume de baie etc.)

 

 

 

 

Îmbrăcăminte (haine de iarnă, articole de încălțăminte, uniforme școlare etc.)

 

 

 

 

Saci de dormit/pături

 

 

 

 

Articole de bucătărie (cratițe, tigăi, tacâmuri etc.)

 

 

 

 

Lenjerie de casă (prosoape, lenjerie de pat)

 

 

 

 

Articole de igienă (truse de prim ajutor, săpunuri, periuțe de dinți, aparate de ras de unică folosință etc.)

 

 

 

 

Alte categorii de bunuri

[Casetă de text care trebuie completată]


B5.   Ați putea să-mi spuneți, vă rog, cine beneficiază de această asistență?

Dumneavoastră

Alte persoane din gospodăria dumneavoastră

Nu dorește să răspundă

Nu știe sau nu înțelege întrebarea

 

 

 

 

În cazul în care răspunsul la întrebarea B5 este numai „dumneavoastră”, nu răspundeți la întrebarea B6.

B6.   Ați putea, vă rog să îmi spuneți dacă și alte persoane vor beneficia de această asistență? În acest caz, ați putea preciza câte alte persoane (în afară de dumneavoastră), precum și care este vârsta și sexul acestora?

 

Bărbat

Femeie

5 sau mai puțin

 

 

6-15

 

 

16-24

 

 

25-49

 

 

50-64

 

 

65 sau mai mult

 

 

Nu dorește să răspundă

 

 

Nu știe sau nu înțelege întrebarea

 

 


B7.   Este prima dată când veniți să beneficiați de această asistență?

Da

Nu

Nu dorește să răspundă

Nu știe sau nu înțelege întrebarea

 

 

 

 

În cazul în care răspunsul la întrebarea B7 este „Da”, „Nu dorește să răspundă” sau „Nu știe sau nu înțelege întrebarea”, treceți direct la întrebarea B9.

B8.   Ați putea, vă rog, să îmi spuneți cât de des veniți să beneficiați de această asistență?

Zilnic

Săptămânal

Lunar

Altele

Nu dorește să răspundă

Nu știe sau nu înțelege întrebarea

 

 

 

 

 

 


B9.   Știți când veți mai avea nevoie de același tip de asistență în viitor?

Mâine

În cursul săptămânii următoare

În cursul lunii următoare

Altele

Nu dorește să răspundă

Nu știe sau nu înțelege întrebarea

 

 

 

 

 

 


B10.   Ați putea, vă rog, să îmi spuneți dacă v-ați confruntat cu orice fel de dificultăți atunci când ați obținut această asistență?

Da

Nu

Nu dorește să răspundă

Nu știe sau nu înțelege întrebarea

 

 

 

 


B10a.   În cazul unui răspuns afirmativ, vă rog să precizați cu ce fel de dificultăți v-ați confruntat?

Necesitatea de a obține anumite documente de la un birou local, regional sau național

 

Necesitatea de a parcurge o distanță lungă

 

Obstacole psihologice

 

Altele (de precizat)

[Casetă de text care trebuie completată]

Nu dorește să răspundă

 

Nu știe sau nu înțelege întrebarea

 


B11.   Puteți să îmi spuneți dacă asistența oferită de FEAD a produs schimbări reale pentru dumneavoastră sau pentru membrii gospodăriei dumneavoastră?

Da

Parțial

Nu

Nu dorește să răspundă

Nu știe sau nu înțelege întrebarea

 

 

 

 

 


B11a.   Dacă răspunsul este „Nu” sau „Parțial”, îmi puteți spune de ce?

Cantitate insuficientă de alimente/bunuri

 

Frecvență insuficientă a distribuirii de alimente/bunuri

 

Calitate insuficientă a alimentelor/bunurilor

 

Alt tip de asistență necesară (a se preciza)

[Casetă de text care trebuie completată]

Nu dorește să răspundă

 

Nu știe sau nu înțelege întrebarea

 


B12.   Cu un an în urmă, dumneavoastră sau gospodăria dumneavoastră aveați capacitatea financiară pentru a cumpăra alimentele sau bunurile pe care tocmai le-ați primit?

Da

Nu

Nu dorește să răspundă

Nu știe sau nu înțelege întrebarea

 

 

 

 


B13.   Ați putea, vă rog, să îmi spuneți dacă dumneavoastră și/sau alți membri din gospodăria dumneavoastră primiți asistență din partea altor organizații?

Da

Nu

Nu dorește să răspundă

Nu știe sau nu înțelege întrebarea

 

 

 

 


B13a.   Dacă da, vă rugăm să ne spuneți ce tip de asistență primiți din partea altor organizații?

 

Da

Nu dorește să răspundă

Nu știe sau nu înțelege întrebarea

Pachete de produse alimentare

 

 

 

Mese

 

 

 

Trusou (de primă necesitate pentru copii)

 

 

 

Ghiozdane

 

 

 

Articole de papetărie, caiete, stilouri, articole pentru pictură și alte articole necesare în școli (nevestimentare)

 

 

 

Echipamente sportive (încălțăminte de sport, body-uri, costume de baie etc.)

 

 

 

Îmbrăcăminte (haine de iarnă, articole de încălțăminte, uniforme școlare etc.)

 

 

 

Saci de dormit/pături

 

 

 

Articole de bucătărie (cratițe, tigăi, tacâmuri etc.)

 

 

 

Lenjerie de casă (prosoape, lenjerie de pat)

 

 

 

Articole de igienă (truse de prim ajutor, săpunuri, periuțe de dinți, aparate de ras de unică folosință etc.)

 

 

 

Altele

[Casetă de text care trebuie completată]


B14.   În cazul în care ați primit (în prezent sau în trecut) consiliere sau recomandări prin intermediul acestei organizații, îmi puteți spune pe ce temă au fost?

Recomandări privind prepararea și depozitarea produselor alimentare, ateliere de gătit, activități educaționale care să promoveze alimentația sănătoasă sau consiliere cu privire la modalitățile de reducere a risipei de alimente

 

Consiliere privind igiena personală

 

Redirecționare către serviciile competente (de exemplu, sociale/administrative)

 

Pregătire individuală (coaching) și ateliere

 

Ajutor psihologic și terapeutic

 

Consiliere în materie de gestionare a bugetului familial

 

Altele (de precizat)

[Casetă de text care trebuie completată]

Nu dorește să răspundă

 

Nu știe sau nu înțelege întrebarea

 


B15.   Vă rog să îmi spuneți dacă vi s-a părut utilă această consiliere sau îndrumare?

Foarte utilă

Parțial utilă

Nu foarte utilă

Absolut inutilă

Nu dorește să răspundă

Nu știe sau nu înțelege întrebarea

 

 

 

 

 

 


B16.   Ați putea, vă rog, să îmi spuneți dacă aveți venituri din activități profesionale?

Da

Nu

Nu dorește să răspundă

Nu știe sau nu înțelege întrebarea

 

 

 

 


B17.   Ați putea, vă rog, să îmi spuneți dacă beneficiați de alte venituri sau prestații?

Da

Nu

Nu dorește să răspundă

Nu știe sau nu înțelege întrebarea

 

 

 

 


B18.   Ați putea, vă rog, să îmi spuneți dacă vreunul dintre membrii gospodăriei dvs. are venituri din activități profesionale?

Da

Nu

Nu dorește să răspundă

Nu știe sau nu înțelege întrebarea

 

 

 

 


B19.   Ați putea, vă rog, să îmi spuneți dacă vreunul dintre membrii gospodăriei dvs. beneficiază de alte venituri sau prestații?

Da

Nu

Nu dorește să răspundă

Nu știe sau nu înțelege întrebarea

 

 

 

 


B20.   Ați putea, vă rog, să îmi spuneți dacă dețineți naționalitatea acestei țări?

Da

Nu

Nu dorește să răspundă

Nu știe sau nu înțelege întrebarea

 

 

 

 


B21.   Dacă nu o dețineți, ați putea, vă rog, să îmi spuneți dacă dețineți naționalitatea unei alte țări din UE?

Da

Nu

Nu dorește să răspundă

Nu știe sau nu înțelege întrebarea

 

 

 

 


B22.   Ați putea, vă rog, să îmi spuneți dacă sunteți solicitant de azil sau refugiat?

Da

Nu

Nu dorește să răspundă

Nu știe sau nu înțelege întrebarea

 

 

 

 


B23.   Ați putea, vă rog, să îmi spuneți dacă aveți o locuință?

Da

Nu

Nu dorește să răspundă

Nu știe sau nu înțelege întrebarea

 

 

 

 


B23a.   În cazul în care aveți o locuință, vă rog să îmi spuneți ce fel de locuință este aceasta?

Locuință sau casă în proprietate sau închiriată, singur sau cu familia

 

Locuință comună cu prieteni și alte persoane

 

Instituție de ședere pe termen lung (azil de bătrâni, adăpost pentru mame singure sau pentru solicitanții de azil)

 

Adăpost social

 

Casă în ruină sau cartier mărginaș

 

Locuință mobilă/rulotă

 

Tabără de refugiați

 

Altele (de precizat)

[Casetă de text care trebuie completată]

Nu dorește să răspundă

 

Nu știe sau nu înțelege întrebarea

 


(1)  Întrebările se referă la asistența oferită la punctul de distribuție în care se desfășoară interviurile.

(2)  Definiția a ceea ce trebuie înțeles prin termenul „pachet de produse alimentare” poate fi furnizată la nivelul organizației partenere/operațiunii/autorității de management. Dimensiunea și conținutul pachetelor nu trebuie să fie uniformizate.


19.4.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 103/22


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/595 AL COMISIEI

din 18 aprilie 2016

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește sectorul fructelor și legumelor și sectorul fructelor și legumelor prelucrate (2), în special articolul 136 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din cadrul Rundei Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XVI la regulamentul respectiv.

(2)

Valoarea forfetară de import se calculează în fiecare zi lucrătoare, în conformitate cu articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011, ținând seama de datele zilnice variabile. Prin urmare, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 136 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 aprilie 2016.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Jerzy PLEWA

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Codul NC

Codul țării terțe (1)

Valoarea forfetară de import

0702 00 00

IL

279,2

MA

98,8

SN

175,5

TR

108,9

ZZ

165,6

0707 00 05

MA

80,7

TR

115,3

ZZ

98,0

0709 93 10

MA

99,6

TR

137,2

ZZ

118,4

0805 10 20

CR

66,6

EG

46,5

IL

77,6

MA

56,9

TR

38,9

ZZ

57,3

0808 10 80

AR

107,0

BR

106,3

CL

120,8

CN

131,9

US

140,4

ZA

80,5

ZZ

114,5

0808 30 90

AR

104,9

CL

120,4

CN

77,1

ZA

111,1

ZZ

103,4


(1)  Nomenclatura țărilor stabilită prin Regulamentul (UE) nr. 1106/2012 al Comisiei din 27 noiembrie 2012 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 471/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare privind comerțul exterior cu țările terțe, în ceea ce privește actualizarea nomenclatorului țărilor și teritoriilor (JO L 328, 28.11.2012, p. 7). Codul „ZZ” desemnează „alte origini”.


DECIZII

19.4.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 103/24


DECIZIA (PESC) 2016/596 A CONSILIULUI

din 18 aprilie 2016

de prelungire a mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene pentru Asia Centrală

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 33 și articolul 31 alineatul (2),

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 15 aprilie 2015, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2015/598 (1) de numire a domnului Peter BURIAN în calitate de Reprezentant Special al Uniunii Europene (RSUE) pentru Asia Centrală. Mandatul RSUE urmează să expire la 30 aprilie 2016.

(2)

Mandatul RSUE ar trebui să fie prelungit pentru o perioadă suplimentară de 10 luni.

(3)

RSUE își va îndeplini mandatul în contextul unei situații care s-ar putea deteriora și ar putea împiedica realizarea obiectivelor acțiunii externe a Uniunii prevăzute la articolul 21 din tratat,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Reprezentantul Special al Uniunii Europene

Mandatul domnului Peter BURIAN în calitate de RSUE pentru Asia Centrală se prelungește până la 28 februarie 2017. Consiliul poate decide ca mandatul RSUE să se încheie mai devreme, pe baza unei evaluări din partea Comitetului politic și de securitate (COPS) și a unei propuneri din partea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (ÎR).

Articolul 2

Obiective de politică

Mandatul RSUE se întemeiază pe obiectivele de politică ale Uniunii în Asia Centrală. Aceste obiective includ:

(a)

promovarea unor relații bune și strânse între Uniune și țările din Asia Centrală pe baza unor valori și interese comune, astfel cum sunt formulate în acordurile relevante;

(b)

contribuția la întărirea stabilității și a cooperării între țările din regiune;

(c)

contribuția la consolidarea democrației, a statului de drept, a bunei guvernanțe și a respectării drepturilor omului și a libertăților fundamentale în Asia Centrală;

(d)

abordarea amenințărilor majore, în special a problemelor specifice cu implicații directe pentru Uniune;

(e)

sporirea eficienței și a vizibilității Uniunii în regiune, inclusiv printr-o cooperare mai strânsă cu alți parteneri și alte organizații internaționale relevante, precum Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) și Organizația Națiunilor Unite (ONU).

Articolul 3

Mandat

(1)   În vederea realizării obiectivelor de politică, mandatul RSUE constă în:

(a)

promovarea coordonării politice globale a Uniunii în Asia Centrală și contribuția la asigurarea coerenței acțiunilor externe ale Uniunii în regiune;

(b)

monitorizarea, în numele ÎR, împreună cu Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) și cu Comisia, a procesului de punere în aplicare a strategiei Uniunii pentru un nou parteneriat cu Asia Centrală, completată cu concluziile relevante ale Consiliului și cu rapoarte ulterioare referitoare la progresele înregistrate privind punerea în aplicare a strategiei Uniunii pentru Asia Centrală, formularea de recomandări și înaintarea de rapoarte periodice către organismele competente ale Consiliului;

(c)

sprijinirea Consiliului în vederea dezvoltării în continuare a unei politici cuprinzătoare privind Asia Centrală;

(d)

urmărirea îndeaproape a evoluțiilor politice din Asia Centrală prin dezvoltarea și menținerea unor contacte strânse cu guvernele, parlamentele, sistemele judiciare, societatea civilă și mass-media;

(e)

încurajarea Kazahstanului, a Kârgâzstanului, a Tadjikistanului, a Turkmenistanului și a Uzbekistanului în direcția cooperării în chestiuni regionale de interes comun;

(f)

dezvoltarea contactelor și a cooperării adecvate cu principalii actori interesați din regiune și cu toate organizațiile regionale și internaționale relevante;

(g)

contribuția la punerea în aplicare a politicii Uniunii privind drepturile omului în regiune în colaborare cu RSUE pentru drepturile omului, inclusiv a Orientărilor Uniunii cu privire la drepturile omului, în special a Orientărilor Uniunii privind copiii și conflictele armate, precum și cu privire la violența împotriva femeilor și fetelor și combaterea tuturor formelor de discriminare a acestora, și a politicii Uniunii privind Rezoluția 1325 (2000) a Consiliului de Securitate al ONU privind femeile, pacea și securitatea, inclusiv prin monitorizarea și raportarea evoluțiilor, precum și formularea de recomandări în acest sens;

(h)

contribuția, în strânsă cooperare cu ONU și cu OSCE, la prevenirea și rezolvarea conflictelor prin dezvoltarea de contacte cu autoritățile și alți actori locali, precum organizațiile neguvernamentale, partidele politice, minoritățile, grupurile religioase și liderii acestora;

(i)

furnizarea de contribuții la formularea aspectelor din cadrul politicii externe și de securitate comune în ceea ce privește Asia Centrală care privesc securitatea energetică, securitatea frontierelor, combaterea formelor grave de criminalitate, inclusiv lupta împotriva drogurilor și a traficului de ființe umane, precum și gestionarea resurselor de apă, mediul și schimbările climatice;

(j)

promovarea securității regionale în cadrul frontierelor Asiei Centrale în contextul reducerii prezenței internaționale în Afganistan.

(2)   RSUE sprijină activitatea ÎR și menține o privire de ansamblu asupra tuturor activităților Uniunii din regiune.

Articolul 4

Executarea mandatului

(1)   RSUE răspunde de executarea mandatului, acționând sub autoritatea ÎR.

(2)   COPS menține o legătură privilegiată cu RSUE și este principalul punct de contact al RSUE cu Consiliul. COPS furnizează RSUE orientări strategice și îndrumare politică în cadrul mandatului, fără a aduce atingere competențelor ÎR.

(3)   RSUE își desfășoară activitatea în strânsă coordonare cu SEAE și cu departamentele competente ale acestuia.

Articolul 5

Finanțare

(1)   Valoarea de referință financiară destinată acoperirii cheltuielilor aferente mandatului RSUE pentru perioada 1 mai 2016-28 februarie 2017 este de 800 000 EUR.

(2)   Cheltuielile sunt gestionate în conformitate cu procedurile și normele aplicabile bugetului general al Uniunii.

(3)   Gestionarea cheltuielilor face obiectul unui contract între RSUE și Comisie. RSUE răspunde în fața Comisiei pentru toate cheltuielile.

Articolul 6

Constituirea și componența echipei

(1)   În limitele mandatului RSUE și ale mijloacelor financiare aferente puse la dispoziție, RSUE răspunde de constituirea unei echipe. Echipa dispune de competențele necesare în chestiuni politice specifice, conform mandatului. RSUE informează în mod prompt Consiliul și Comisia cu privire la componența echipei.

(2)   Statele membre, instituțiile Uniunii și SEAE pot propune detașarea de personal pe lângă RSUE. Remunerarea personalului detașat este asigurată de statul membru, de instituția Uniunii în cauză ori de SEAE, după caz. Experții detașați de statele membre pe lângă instituțiile Uniunii sau SEAE pot, de asemenea, să fie repartizați pe lângă RSUE. Personalul internațional angajat este format din resortisanți ai statelor membre.

(3)   Toți membrii personalului detașat rămân sub autoritatea administrativă a statului membru sau a instituției Uniunii care i-a detașat ori a SEAE și își duc la îndeplinire sarcinile și acționează în interesul mandatului RSUE.

(4)   Personalul RSUE este amplasat în același loc cu departamentul relevant al SEAE, în vederea asigurării coerenței și consecvenței activităților lor respective.

Articolul 7

Privilegiile și imunitățile RSUE și ale personalului RSUE

Privilegiile, imunitățile și alte garanții necesare executării și bunei desfășurări ale misiunii RSUE, precum și cele aferente membrilor personalului RSUE sunt convenite împreună cu țările-gazdă, după caz. Statele membre și SEAE oferă tot sprijinul necesar în acest sens.

Articolul 8

Securitatea informațiilor UE clasificate

RSUE și membrii echipei sale respectă principiile și standardele minime de securitate stabilite prin Decizia 2013/488/UE a Consiliului (2).

Articolul 9

Accesul la informații și asistență logistică

(1)   Statele membre, Comisia, SEAE și Secretariatul General al Consiliului asigură accesul RSUE la toate informațiile relevante.

(2)   Delegațiile Uniunii în regiune și/sau statele membre, după caz, furnizează asistență logistică în regiune.

Articolul 10

Securitate

În conformitate cu politica Uniunii privind securitatea personalului cu atribuții operaționale desfășurat în afara Uniunii în temeiul titlului V din tratat, RSUE ia toate măsurile a căror aplicare este rezonabilă, în conformitate cu mandatul RSUE și cu condițiile de securitate din zona pentru care este responsabil, pentru a asigura securitatea întregului personal aflat sub directa autoritate a RSUE, în special prin:

(a)

elaborarea unui plan de securitate specific, pe baza orientărilor primite din partea SEAE, care să includă măsuri de securitate fizice, organizatorice și procedurale specifice, destinate gestionării deplasării personalului în condiții de siguranță către zona pentru care este responsabil RSUE și în interiorul acesteia și gestionării incidentelor de securitate, precum și a unui plan de urgență și de evacuare;

(b)

asigurarea faptului că întregul personal desfășurat în afara Uniunii beneficiază de asigurare pentru un grad înalt de risc, necesară în condițiile specifice zonei pentru care este responsabil RSUE;

(c)

asigurarea punerii în aplicare a tuturor recomandărilor formulate de comun acord ca urmare a evaluărilor periodice privind securitatea și transmiterea către Consiliu, ÎR și Comisie a unor rapoarte scrise cu privire la punerea în aplicare a acestora și la alte aspecte legate de securitate, în cadrul raportului privind progresele înregistrate și al raportului privind executarea mandatului.

Articolul 11

Informare

RSUE prezintă COPS și ÎR, periodic, rapoarte verbale și scrise. De asemenea, RSUE prezintă rapoarte grupurilor de lucru ale Consiliului, dacă este necesar. Rapoartele periodice sunt difuzate prin rețeaua COREU. RSUE poate prezenta rapoarte Consiliului Afaceri Externe. În conformitate cu articolul 36 din tratat, RSUE poate fi implicat în activitatea de informare a Parlamentului European.

Articolul 12

Coordonare

(1)   RSUE contribuie la unitatea, coerența și eficacitatea acțiunii Uniunii și la asigurarea faptului că toate instrumentele Uniunii și toate acțiunile statelor membre sunt angajate într-un mod coerent pentru a atinge obiectivele de politică ale Uniunii. Activitățile RSUE sunt coordonate cu cele ale departamentului geografic relevant din cadrul SEAE, precum și cu cele ale Comisiei, precum și cu cele ale RSUE pentru Afganistan. RSUE informează periodic misiunile statelor membre și delegațiile Uniunii.

(2)   Pe teren se menține o strânsă legătură cu șefii de misiune ai statelor membre și cu șefii delegațiilor Uniunii. Aceștia depun toate eforturile pentru a-l sprijini pe RSUE în executarea mandatului său. RSUE stabilește, de asemenea, contacte cu alți actori internaționali și regionali de pe teren.

Articolul 13

Reexaminare

Punerea în aplicare a prezentei decizii și coerența acesteia cu alte contribuții ale Uniunii în regiune sunt reexaminate în mod periodic. RSUE prezintă Consiliului, ÎR și Comisiei, până la sfârșitul lunii august 2016, un raport privind progresele înregistrate și, până la sfârșitul lunii noiembrie 2016, un raport cuprinzător privind executarea mandatului.

Articolul 14

Intrarea în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Luxemburg, 18 aprilie 2016.

Pentru Consiliu

Președintele

F. MOGHERINI


(1)  Decizia (PESC) 2015/598 a Consiliului din 15 aprilie 2015 de numire a Reprezentantului Special al Uniunii Europene pentru Asia Centrală (JO L 99, 16.4.2015, p. 25).

(2)  Decizia 2013/488/UE a Consiliului din 23 septembrie 2013 privind normele de securitate pentru protecția informațiilor UE clasificate (JO L 274, 15.10.2013, p. 1).


19.4.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 103/29


DECIZIA (PESC) 2016/597 A CONSILIULUI

din 18 aprilie 2016

de prelungire a mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene pentru procesul de pace din Orientul Mijlociu (PPOM)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 33 și articolul 31 alineatul (2),

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 15 aprilie 2015, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2015/599 (1) de numire a domnului Fernando GENTILINI în calitate de Reprezentant Special al Uniunii Europene (RSUE) pentru procesul de pace din Orientul Mijlociu (PPOM). Mandatul RSUE urmează să expire la 30 aprilie 2016.

(2)

Mandatul RSUE ar trebui să fie prelungit pentru o perioadă suplimentară de 10 luni.

(3)

RSUE își va îndeplini mandatul în contextul unei situații care s-ar putea deteriora și care ar putea împiedica realizarea obiectivelor acțiunii externe a Uniunii prevăzute la articolul 21 din tratat,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Reprezentantul Special al Uniunii Europene

Mandatul domnului Fernando GENTILINI, în calitate de RSUE pentru procesul de pace din Orientul Mijlociu (PPOM), se prelungește până la 28 februarie 2017. Consiliul poate decide ca mandatul RSUE să se încheie mai devreme, pe baza unei evaluări din partea Comitetului politic și de securitate (COPS) și a unei propuneri din partea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (ÎR).

Articolul 2

Obiective de politică

(1)   Mandatul RSUE se întemeiază pe obiectivele de politică ale Uniunii privind PPOM.

(2)   Obiectivul general este o pace globală care ar trebui realizată prin intermediul unei soluții bazate pe coexistența a două state, cu Israelul și un stat palestinian democratic, unit, viabil, pașnic și suveran coexistând în interiorul unor granițe sigure și recunoscute, beneficiind de relații normale cu vecinii lor, în conformitate cu rezoluțiile relevante ale Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (ONU), cu principiile de la Madrid, inclusiv acordarea unui teritoriu în schimbul păcii, cu foaia de parcurs, cu acordurile obținute anterior de părți și cu Inițiativa arabă pentru pace. Date fiind diferitele fațete ale relațiilor israeliano-arabe, dimensiunea regională reprezintă un element esențial pentru o pace globală.

(3)   În vederea atingerii acestui obiectiv, prioritățile de politică sunt menținerea soluției bazate pe coexistența a două state, precum și relansarea și sprijinirea procesului de pace. O serie de parametri clari care să definească baza pentru negocieri reprezintă elementele-cheie pentru obținerea unui rezultat pozitiv, iar Uniunea și-a stabilit poziția cu privire la astfel de parametri în concluziile Consiliului din decembrie 2009, decembrie 2010 și iulie 2014, poziție pe care va continua să o promoveze în mod activ.

(4)   Uniunea se angajează să conlucreze cu părțile și cu partenerii din comunitatea internațională, inclusiv prin participarea la Cvartetul pentru Orientul Mijlociu (denumit în continuare „cvartetul”) și urmărirea în mod activ a unor inițiative internaționale adecvate pentru a crea o nouă dinamică a negocierilor.

Articolul 3

Mandat

(1)   În vederea realizării obiectivelor de politică, mandatul RSUE constă în:

(a)

asigurarea unei contribuții active și eficiente din partea Uniunii la acțiuni și inițiative care să conducă la o soluționare finală a conflictului israeliano-palestinian prin intermediul unei soluții bazate pe coexistența a două state și în conformitate cu parametrii Uniunii;

(b)

facilitarea și menținerea unor legături strânse cu toate părțile la procesul de pace, cu actorii politici relevanți, cu alte țări din regiune, cu membrii cvartetului și alte țări relevante, precum și cu ONU și alte organizații internaționale relevante, precum Liga Statelor Arabe, în scopul de a conlucra cu acestea la consolidarea procesului de pace;

(c)

depunerea unor eforturi corespunzătoare pentru a promova și contribui la un eventual nou cadru de negocieri, cu consultarea tuturor părților interesate principale și a statelor membre;

(d)

acordarea de sprijin și contribuții active la negocierile de pace dintre părți, inclusiv prin înaintarea unor propuneri în numele Uniunii în contextul respectivelor negocieri;

(e)

asigurarea unei prezențe continue a Uniunii în forumurile internaționale relevante;

(f)

contribuția la gestionarea și prevenirea crizelor, inclusiv cu privire la Gaza;

(g)

contribuția, dacă este necesar, la punerea în aplicare a acordurilor internaționale încheiate între părți și stabilirea de contacte cu acestea pe cale diplomatică în eventualitatea nerespectării clauzelor acestor acorduri;

(h)

contribuția la eforturile politice în direcția producerii unor schimbări fundamentale, care să conducă la o soluție durabilă pentru Fâșia Gaza, care constituie o parte integrantă a unui viitor stat palestinian și care ar trebui abordată în cadrul negocierilor;

(i)

acordarea unei atenții deosebite factorilor care au implicații asupra dimensiunii regionale a procesului de pace, angajamentului față de partenerii arabi și punerii în aplicare a Inițiativei arabe pentru pace;

(j)

stabilirea unor contacte constructive cu semnatarii acordurilor din cadrul procesului de pace cu scopul de a promova respectarea normelor de bază ale democrației, inclusiv respectarea dreptului internațional umanitar, a drepturilor omului și a statului de drept;

(k)

prezentarea de propuneri cu privire la intervenția Uniunii în procesul de pace și cu privire la cea mai bună modalitate de continuare a inițiativelor Uniunii și a eforturilor în curs ale Uniunii legate de procesul de pace, cum ar fi contribuția Uniunii la reformele palestiniene și includerea aspectelor politice ale proiectelor de dezvoltare relevante ale Uniunii;

(l)

obținerea unui angajament al părților de a se abține de la acțiuni unilaterale care amenință viabilitatea soluției bazate pe coexistența a două state;

(m)

în calitate de atașat pe lângă cvartet, prezentarea unor rapoarte privind progresele și evoluția negocierilor și contribuția la pregătirea reuniunilor atașaților pe lângă cvartet pe baza pozițiilor Uniunii și în coordonare cu membrii cvartetului;

(n)

contribuția la punerea în aplicare a politicii Uniunii cu privire la drepturile omului în colaborare cu RSUE pentru drepturile omului, inclusiv a Orientărilor Uniunii cu privire la drepturile omului, în special a Orientărilor Uniunii privind copiii și conflictele armate, precum și cu privire la violența împotriva femeilor și fetelor și combaterea tuturor formelor de discriminare a acestora, și a politicii Uniunii în legătură cu Rezoluția 1325 (2000) a Consiliului de Securitate al ONU privind femeile, pacea și securitatea, inclusiv prin monitorizarea și raportarea evoluțiilor, precum și formularea de recomandări în acest sens;

(o)

contribuția la o mai bună înțelegere a rolului Uniunii de către liderii de opinie din regiune.

(2)   RSUE sprijină activitatea ÎR, menținând totodată o privire de ansamblu asupra tuturor activităților Uniunii în regiune referitoare la PPOM.

Articolul 4

Executarea mandatului

(1)   RSUE răspunde de executarea mandatului, acționând sub autoritatea ÎR.

(2)   COPS menține o legătură privilegiată cu RSUE și este principalul punct de contact al RSUE cu Consiliul. COPS furnizează RSUE orientări strategice și îndrumare politică în cadrul mandatului, fără a aduce atingere competențelor ÎR.

(3)   RSUE își desfășoară activitatea în strânsă coordonare cu Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) și cu departamentele relevante ale acestuia.

(4)   RSUE își desfășoară activitatea în strânsă coordonare cu reprezentanța Uniunii de la Ierusalim, cu delegația Uniunii de la Tel Aviv, precum și cu toate celelalte delegații relevante ale Uniunii din regiune.

(5)   RSUE își desfășoară activitatea în principal în regiune, dar în același timp se prezentă regulat la sediul SEAE.

Articolul 5

Finanțare

(1)   Valoarea de referință financiară destinată acoperirii cheltuielilor aferente mandatului RSUE pentru perioada 1 mai 2016-28 februarie 2017 este de 1 250 000 EUR.

(2)   Cheltuielile sunt gestionate în conformitate cu procedurile și normele aplicabile bugetului general al Uniunii.

(3)   Gestionarea cheltuielilor face obiectul unui contract între RSUE și Comisie. RSUE răspunde în fața Comisiei pentru toate cheltuielile.

Articolul 6

Constituirea și componența echipei

(1)   În limitele mandatului său și ale mijloacelor financiare aferente puse la dispoziție, RSUE răspunde de constituirea unei echipe. Echipa dispune de competențele necesare în chestiuni politice specifice, conform mandatului. RSUE informează în mod prompt Consiliul și Comisia cu privire la componența echipei sale.

(2)   Statele membre, instituțiile Uniunii și SEAE pot propune detașarea de personal pe lângă RSUE. Remunerarea personalului detașat este asigurată de statul membru, de instituția Uniunii în cauză ori de SEAE, după caz. Experții detașați de statele membre pe lângă instituțiile Uniunii sau SEAE pot, de asemenea, să fie repartizați pe lângă RSUE. Membrii personalului internațional contractat trebuie să fie resortisanți ai unui stat membru.

(3)   Toți membrii personalului detașat rămân sub autoritatea administrativă a statului membru sau a instituției Uniunii care i-a detașat ori a SEAE, își duc la îndeplinire sarcinile și acționează în interesul mandatului RSUE.

Articolul 7

Privilegiile și imunitățile RSUE și ale personalului RSUE

Privilegiile, imunitățile și alte garanții necesare îndeplinirii și bunei desfășurări a misiunii RSUE, precum și cele aferente membrilor personalului RSUE sunt convenite împreună cu țările gazdă, după caz. Statele membre și SEAE oferă tot sprijinul necesar în acest sens.

Articolul 8

Securitatea informațiilor UE clasificate

RSUE și membrii echipei RSUE respectă principiile și standardele minime de securitate stabilite prin Decizia 2013/488/UE a Consiliului (2).

Articolul 9

Accesul la informații și asistență logistică

(1)   Statele membre, Comisia, SEAE și Secretariatul General al Consiliului garantează accesul RSUE la toate informațiile relevante.

(2)   Delegațiile Uniunii în regiune și/sau statele membre, după caz, furnizează asistență logistică în regiune.

Articolul 10

Securitate

În conformitate cu politica Uniunii privind securitatea personalului cu atribuții operaționale desfășurat în afara Uniunii în temeiul titlului V din tratat, RSUE ia toate măsurile a căror aplicare este rezonabilă, în conformitate cu mandatul și cu condițiile de securitate din zona pentru care este responsabil, pentru a asigura securitatea întregului personal aflat sub directa autoritate a RSUE, în special prin:

(a)

elaborarea unui plan de securitate specific pe baza orientărilor primite din partea SEAE, care să includă măsuri de securitate fizice, organizatorice și procedurale specifice, destinate gestionării deplasării personalului în condiții de siguranță către zona pentru care este responsabil RSUE și în interiorul acesteia și gestionarea incidentelor de securitate, precum și un plan de urgență și un plan de evacuare;

(b)

asigurarea faptului că întreg personalul desfășurat în afara Uniunii beneficiază de asigurare pentru un grad înalt de risc, necesară în condițiile specifice zonei pentru care este responsabil RSUE;

(c)

asigurarea faptului că toți membrii echipei RSUE care urmează să fie desfășurați în afara Uniunii, inclusiv personalul contractat la nivel local, au participat, înainte de sosirea în zona pentru care este responsabil RSUE sau ulterior, la cursuri adecvate de instruire în domeniul securității, pe baza clasificărilor de risc atribuite zonei respective de către SEAE;

(d)

asigurarea punerii în aplicare a tuturor recomandărilor formulate de comun acord ca urmare a evaluărilor periodice privind securitatea și transmiterea către Consiliu, ÎR și Comisie a unor rapoarte scrise cu privire la punerea în aplicare a acestora și la alte aspecte legate de securitate, în cadrul raportului privind progresele înregistrate și al raportului privind executarea mandatului.

Articolul 11

Raportare

RSUE prezintă ÎR și SEAE, periodic, rapoarte verbale și scrise. RSUE va înainta rapoarte periodice către COPS, pe lângă cerințele minime privind raportarea și stabilirea obiectivelor astfel cum sunt prevăzute în orientările privind numirea, mandatul și finanțarea Reprezentanților Speciali ai Uniunii. De asemenea, RSUE prezintă rapoarte grupurilor de lucru ale Consiliului, dacă este necesar. Rapoartele periodice sunt difuzate prin rețeaua COREU. RSUE poate prezenta rapoarte Consiliului Afaceri Externe. În conformitate cu articolul 36 din tratat, RSUE poate fi implicat în activitatea de informare a Parlamentului European.

Articolul 12

Coordonare

(1)   RSUE contribuie la unitatea, coerența și eficacitatea acțiunii Uniunii și la asigurarea faptului că toate instrumentele Uniunii și acțiunile statelor membre sunt angajate în mod coerent în vederea realizării obiectivelor de politică ale Uniunii. Activitățile RSUE se coordonează cu cele ale Comisiei. RSUE informează periodic misiunile statelor membre și delegațiile Uniunii.

(2)   Pe teren, se menține o strânsă legătură cu șefii de misiune ai statelor membre, cu șefii delegațiilor Uniunii și cu șefii misiunilor PSAC. Aceștia depun toate eforturile pentru a-l sprijini pe RSUE în executarea mandatului. În strânsă coordonare cu șeful delegației Uniunii de la Tel Aviv și cu reprezentanța Uniunii de la Ierusalim, RSUE oferă îndrumare politică locală șefului Misiunii de Poliție a Uniunii Europene pentru teritoriile palestiniene (EUPOL COPPS) și șefului Misiunii de Asistență la Frontieră a Uniunii Europene pentru punctul de trecere Rafah (EU BAM Rafah). RSUE stabilește, de asemenea, contacte cu alți actori internaționali și regionali de pe teren.

Articolul 13

Reexaminare

Punerea în aplicare a prezentei decizii și coerența acesteia cu alte contribuții ale Uniunii în regiune se reexaminează în mod periodic. RSUE prezintă Consiliului, ÎR și Comisiei, până la sfârșitul lunii august 2016, un raport privind progresele înregistrate și, până la sfârșitul lunii noiembrie 2016, un raport cuprinzător privind executarea mandatului.

Articolul 14

Intrarea în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Luxemburg, 18 aprilie 2016.

Pentru Consiliu

Președintele

F. MOGHERINI


(1)  Decizia (PESC) 2015/599 a Consiliului din 15 aprilie 2015 de numire a Reprezentantului Special al Uniunii Europene pentru procesul de pace din Orientul Mijlociu (PPOM) (JO L 99, 16.4.2015, p. 29).

(2)  Decizia 2013/488/UE a Consiliului din 23 septembrie 2013 privind normele de securitate pentru protecția informațiilor UE clasificate (JO L 274, 15.10.2013, p. 1).


19.4.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 103/34


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/598 A COMISIEI

din 14 aprilie 2016

de autorizare a extinderii domeniului de utilizare al extractului lipidic din krillul antarctic (Euphausia superba) ca ingredient alimentar nou în temeiul Regulamentului (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European și al Consiliului

(Numai textul în limba engleză este autentic)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 ianuarie 1997 privind alimentele și ingredientele alimentare noi (1), în special articolul 7,

întrucât:

(1)

Prin Decizia 2009/752/CE a Comisiei (2) s-a autorizat, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 258/97, introducerea pe piață a unui extract lipidic obținut din krillul antarctic (Euphausia superba) ca ingredient alimentar nou pentru a fi utilizat în anumite alimente și produse alimentare.

(2)

La data de 11 decembrie 2009, societatea Aker BioMarine Antarctic AS a notificat Comisiei intenția de a introduce pe piață un extract lipidic obținut din krillul antarctic (Euphausia superba) pe baza unui aviz emis de către organismul competent de evaluare a produselor alimentare din Finlanda cu privire la echivalența lui substanțială cu un extract lipidic obținut din krillul antarctic (Euphausia superba) autorizat prin Decizia 2009/752/CE.

(3)

La data de 15 septembrie 2014, societatea Aker BioMarine Antarctic AS a solicitat autorităților competente din Irlanda să extindă domeniul de utilizare al extractului lipidic obținut din krillul antarctic (Euphausia superba) ca ingredient alimentar nou.

(4)

La data de 23 decembrie 2014, organismul competent de evaluare a produselor alimentare din Irlanda a emis raportul său privind evaluarea inițială. În raportul respectiv, s-a ajuns la concluzia că extinderea domeniului de utilizare al extractului lipidic obținut din krillul antarctic (Euphausia superba) îndeplinește criteriile pentru alimentele noi de la articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 258/97.

(5)

La data de 22 ianuarie 2015, Comisia a transmis celorlalte state membre raportul privind evaluarea inițială.

(6)

În termenul de 60 de zile prevăzut la articolul 6 alineatul (4) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 258/97 au fost prezentate obiecții justificate. În consecință, solicitantul a modificat cererea privind categoriile de produse alimentare propuse. Această modificare și explicațiile suplimentare oferite de solicitant au înlăturat preocupările într-un mod considerat satisfăcător de către statele membre și de către Comisie.

(7)

Directiva 2002/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului (3) stabilește cerințe privind suplimentele alimentare. Utilizarea extractului lipidic obținut din krillul antarctic (Euphausia superba) ar trebui să fie autorizată fără a aduce atingere cerințelor respectivului act legislativ.

(8)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Extractul lipidic obținut din krillul antarctic (Euphausia superba), cu specificațiile din anexa I, poate fi introdus pe piața Uniunii ca ingredient alimentar nou pentru utilizările definite și la nivelurile maxime stabilite în anexa II, fără a aduce atingere dispozițiilor specifice din Directiva 2002/46/CE.

Articolul 2

Desemnarea unui extract lipidic obținut din krillul antarctic (Euphausia superba), autorizat prin prezenta decizie, pe eticheta produselor alimentare care îl conțin este „extract lipidic din crustaceul krill antarctic (Euphausia superba)”.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează Aker BioMarine Antarctic AS, PO Box 496 NO-1327, Lysaker, Norvegia.

Adoptată la Bruxelles, 14 aprilie 2016.

Pentru Comisie

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 43, 14.2.1997, p. 1.

(2)  Decizia 2009/752/CE a Comisiei din 12 octombrie 2009 de autorizare a introducerii pe piață a unui extract lipidic obținut din krill antarctic Euphausia superba ca ingredient alimentar nou în temeiul Regulamentului (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 268, 13.10.2009, p. 33).

(3)  Directiva 2002/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 10 iunie 2002 referitoare la apropierea legislațiilor statelor membre privind suplimentele alimentare (JO L 183, 12.7.2002, p. 51).


ANEXA I

Specificațiile unui extract lipidic obținut din krillul antarctic (Euphausia superba)

Descriere: Pentru a se obține extractul lipidic din krillul antarctic (Euphausia superba), krillul antarctic măcinat se supune unei proceduri de extracție cu etanol. Proteinele și materiile provenite din krill se înlătură din extractul lipidic prin filtrare. Etanolul și apa reziduală se înlătură prin evaporare.

Test

Specificație

Indice de saponificare

Maximum 185 mg KOH/g

Indice de peroxid (IP)

Maximum 2 meq O2/kg ulei

Umiditate și substanțe volatile

Maximum 0,6 (1)

Fosfolipide

Minimum 35 % G/G

Acizi grași trans

Maximum 1 % G/G

EPA (acid eicosapentaenoic)

Minimum 15 % din totalul acizilor grași

DHA (acid docosahexaenoic)

Minimum 7 % din totalul acizilor grași


(1)  Exprimare ca activitate a apei la 25 °C.


ANEXA II

Utilizări autorizate ale unui extract lipidic obținut din krillul antarctic (Euphausia superba)

Categoria de alimente

Conținut maxim de DHA și EPA combinați

Suplimente alimentare astfel cum sunt definite în Directiva 2002/46/CE.

3 g per zi pentru populația generală

450 mg per zi pentru femeile însărcinate și care alăptează

Notă: Toate produsele alimentare care conțin ulei bogat în DHA și EPA din krillul antarctic trebuie să demonstreze stabilitate oxidativă prin metode de testare adecvate și recunoscute la nivel național/internațional (de exemplu, AOAC).


19.4.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 103/37


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/599 A COMISIEI

din 15 aprilie 2016

privind coerența anumitor obiective incluse în planurile naționale sau în planurile blocurilor funcționale de spațiu aerian revizuite, prezentate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 549/2004 al Parlamentului European și al Consiliului, cu obiectivele de performanță la nivelul Uniunii pentru cea de a doua perioadă de referință

[notificată cu numărul C(2016) 2140]

(Numai textele în limbile bulgară, cehă, croată, germană, italiană, maghiară, portugheză, română, slovacă, slovenă și spaniolă sunt autentice)

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 549/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 de stabilire a cadrului pentru crearea cerului unic European (regulamentul-cadru) (1), în special articolul 11 alineatul (3) litera (c),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 390/2013 al Comisiei din 3 mai 2013 de instituire a unui sistem de performanță pentru serviciile de navigație aeriană și pentru funcțiile de rețea (2), în special articolul 15 alineatul (2),

întrucât:

(1)

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 549/2004, statele membre trebuie să adopte planuri naționale sau planuri ale blocurilor funcționale de spațiu aerian, inclusiv obiective naționale obligatorii sau obiective la nivelul blocurilor funcționale de spațiu aerian, asigurând coerența cu obiectivele de performanță la nivelul Uniunii. Acest regulament prevede, totodată, obligația Comisiei de a evalua coerența obiectivelor respective pe baza criteriilor de evaluare menționate la articolul 11 alineatul (6) litera (d). Norme detaliate în acest sens au fost prevăzute în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 390/2013.

(2)

Prin Decizia de punere în aplicare 2014/132/UE a Comisiei (3) au fost adoptate obiective de performanță la nivelul Uniunii pentru cea de a doua perioadă de referință (2015-2019), în domeniile de performanță cheie ale siguranței, mediului, capacității și rentabilității.

(3)

La 2 martie 2015, Comisia a adoptat Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/347 (4) privind incoerența anumitor obiective incluse în planurile de performanță inițiale cu obiectivele de performanță la nivelul Uniunii și formularea de recomandări pentru revizuirea obiectivelor respective. Decizia era adresată Belgiei, Bulgariei, Republicii Cehe, Germaniei, Greciei, Spaniei, Franței, Croației, Italiei, Ciprului, Luxemburgului, Ungariei, Maltei, Țărilor de Jos, Austriei, Portugaliei, României, Sloveniei și Republicii Slovace și impunea revizuiri ale obiectivelor în domeniile de performanță cheie ale capacității și/sau rentabilității.

(4)

Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, Germania, Grecia, Spania, Franța, Croația, Italia, Ciprul, Luxemburgul, Ungaria, Malta, Țările de Jos, Austria, Portugalia, România, Slovenia și Republica Slovacă au prezentat, până la 2 iulie 2015, planuri naționale sau planuri ale blocurilor funcționale de spațiu aerian revizuite, incluzând obiective de performanță revizuite. Spania și Portugalia au prezentat, la 4 februarie 2016, modificări ale planurilor blocurilor funcționale de spațiu aerian, împreună cu noi obiective de performanță revizuite.

(5)

Organismul de evaluare a performanței, a cărui misiune este să asiste Comisia la implementarea sistemului de performanță în conformitate cu articolul 3 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 390/2013, a prezentat Comisiei raportul său de evaluare la 15 octombrie 2015.

(6)

Evaluarea obiectivelor de performanță revizuite în ceea ce privește coerența lor cu obiectivele de performanță la nivelul Uniunii s-a bazat pe aceleași criterii și metodologii de evaluare ca cele utilizate în evaluarea obiectivelor de performanță prezentate inițial.

(7)

În ceea ce privește domeniul de performanță cheie al capacității, coerența obiectivelor revizuite prezentate de statele membre vizate pentru întârzierea ATFM (managementul fluxului de trafic aerian) pe rută a fost evaluată pe baza principiului prevăzut la punctul 4 din anexa IV la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 390/2013, prin utilizarea acelor valori de referință pentru capacitate ale blocurilor funcționale de spațiu aerian care, atunci când sunt aplicate, asigură, la nivelul Uniunii, atingerea obiectivului de performanță stabilit la acest nivel, calculate de administratorul de rețea și prevăzute în planul de administrare a rețelei (2014-2018/2019), în versiunea sa cea mai recentă din iunie 2014 („planul de administrare a rețelei”). Această evaluare a demonstrat că obiectivele revizuite prezentate de Austria, Croația, Republica Cehă, Ungaria, Republica Slovacă și Slovenia, în ceea ce privește FABCE, de Portugalia și Spania, în ceea ce privește SW FAB, precum și de Bulgaria și România, în ceea ce privește Danube FAB, sunt coerente cu obiectivul de performanță relevant la nivelul Uniunii.

(8)

În ceea ce privește domeniul de performanță-cheie al rentabilității, obiectivele exprimate în costuri unitare determinate pentru serviciile de rută, prezentate de statele membre vizate, au fost evaluate în conformitate cu principiile prevăzute la punctul 5 coroborat cu punctul 1 din anexa IV la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 390/2013, luându-se în considerare evoluția costurilor unitare determinate pentru serviciile de rută, pe parcursul celei de a doua perioade de referință și al perioadei cumulate a primei și a celei de a doua perioade de referință (2012-2019), numărul de unități de servicii (previziune în materie de trafic) și nivelul costurilor unitare determinate pentru serviciile de rută în comparație cu statele membre care au un mediu economic și operațional similar. Această evaluare a demonstrat că obiectivele revizuite prezentate de Austria și de Republica Slovacă, prevăzute în planul de performanță revizuit privind FABCE, și de Italia, prevăzute în planul de performanță revizuit privind Blue Med FAB, sunt coerente cu obiectivul de performanță relevant la nivelul Uniunii.

(9)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului pentru cerul unic,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Obiectivele incluse în planurile de performanță revizuite prezentate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 549/2004, enumerate în anexă, sunt coerente cu obiectivele de performanță la nivelul Uniunii pentru cea de a doua perioadă de referință prevăzută în Decizia de punere în aplicare 2014/132/UE.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează Republicii Bulgaria, Republicii Cehe, Regatului Spaniei, Republicii Croația, Republicii Italiene, Ungariei, Republicii Austria, Republicii Portugheze, României, Republicii Slovenia și Republicii Slovace.

Adoptată la Bruxelles, 15 aprilie 2016.

Pentru Comisie

Violeta BULC

Membru al Comisiei


(1)  JO L 96, 31.3.2004, p. 1.

(2)  JO L 128, 9.5.2013, p. 1.

(3)  Decizia de punere în aplicare 2014/132/UE a Comisiei din 11 martie 2014 de stabilire a obiectivelor de performanță la nivelul Uniunii pentru rețeaua de management al traficului aerian și a pragurilor de alertă pentru a doua perioadă de referință 2015-2019 (JO L 71, 12.3.2014, p. 20).

(4)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/347 a Comisiei din 2 martie 2015 privind incoerența anumitor obiective incluse în planurile naționale sau în planurile blocurilor funcționale de spațiu aerian, prezentate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 549/2004 al Parlamentului European și al Consiliului, cu obiectivele de performanță la nivelul Uniunii pentru cea de-a doua perioadă de referință și formularea de recomandări pentru revizuirea obiectivelor respective (JO L 60, 4.3.2015, p. 48).


ANEXĂ

Obiective de performanță în domeniile de performanță cheie ale capacității și rentabilității incluse în planurile naționale sau în planurile blocurilor funcționale de spațiu aerian revizuite, prezentate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 549/2004, considerate coerente cu obiectivele de performanță la nivelul Uniunii pentru cea de a doua perioadă de referință

DOMENIUL DE PERFORMANȚĂ CHEIE AL CAPACITĂȚII

Întârziere în managementul fluxului de trafic aerian (ATFM) pe rută în min./zbor

STAT MEMBRU

FAB

OBIECTIV FAB DE CAPACITATE PE RUTĂ

2015

2016

2017

2018

2019

Republica Cehă

FAB-CE

0,29

0,29

0,28

0,28

0,27

Croația

Ungaria

Austria

Slovenia

Slovacia

Bulgaria

Danube

0,03

0,03

0,03

0,03

0,04

România

Portugalia

SW

0,30

0,31

0,31

0,30

0,30

Spania

DOMENIUL DE PERFORMANȚĂ CHEIE AL RENTABILITĂȚII

Legendă:

Cheie

Rubrică

Unități

(A)

Totalul costurilor determinate pentru serviciile de rută

(în termeni nominali și în moneda națională)

(B)

Rata inflației

(%)

(C)

Indicele inflației

(100 = 2009)

(D)

Totalul costurilor determinate pentru serviciile de rută

(în prețuri reale din 2009 și în moneda națională)

(E)

Totalul unităților de servicii de rută

(TSU)

(F)

Costul unitar determinat pentru serviciile de rută (DUC)

(în prețuri reale din 2009 și în moneda națională)

BLUE MED FAB

Zonă tarifară: Italia – Monedă: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

674 742 285

693 557 255

711 992 044

710 883 664

707 016 612

(B)

1,0 %

1,1 %

1,3 %

1,5 %

1,6 %

(C)

110,8

112,0

113,5

115,2

117,0

(D)

609 005 804

619 176 790

627 477 336

617 241 895

604 216 765

(E)

8 557 964

8 866 051

9 207 393

9 553 591

9 897 521

(F)

71,16

69,84

68,15

64,61

61,05

FAB CE

Zonă tarifară: Austria – Monedă: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

188 243 000

194 934 000

204 696 000

209 564 000

207 200 000

(B)

1,7 %

1,7 %

1,7 %

1,7 %

1,7 %

(C)

114,2

116,1

118,1

120,1

122,1

(D)

164 901 573

167 908 470

173 369 786

174 525 859

169 672 673

(E)

2 693 000

2 777 000

2 850 000

2 928 000

3 014 000

(F)

61,23

60,46

60,83

59,61

56,29


Zonă tarifară: Republica Slovacă – Monedă: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

59 272 906

61 912 217

62 981 088

66 300 093

67 598 994

(B)

0,0 %

1,4 %

1,7 %

1,8 %

2,0 %

(C)

110,3

111,8

113,7

115,7

118,1

(D)

53 754 368

55 355 807

55 381 628

57 279 434

57 253 112

(E)

1 078 000

1 126 000

1 186 000

1 250 000

1 312 000

(F)

49,86

49,16

46,70

45,82

43,64


19.4.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 103/41


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/600 A COMISIEI

din 15 aprilie 2016

de modificare a Deciziei 2007/453/CE în ceea ce privește statutul privind ESB al României

[notificată cu numărul C(2016) 2186]

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2001 de stabilire a unor reglementări pentru prevenirea, controlul și eradicarea anumitor forme transmisibile de encefalopatie spongiformă (1), în special articolul 5 alineatul (2) paragraful al treilea,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 999/2001 prevede că statele membre, țările terțe sau regiunile acestora (denumite în continuare „țări sau regiuni”) trebuie clasificate în funcție de statutul lor privind encefalopatia spongiformă bovină (ESB) în una dintre următoarele trei categorii: cu risc de ESB neglijabil, cu risc de ESB controlat și cu risc de ESB nedeterminat.

(2)

Anexa la Decizia 2007/453/CE a Comisiei (2) enumeră țările sau regiunile în funcție de statutul lor privind ESB.

(3)

Organizația Mondială pentru Sănătatea Animalelor (OIE) joacă un rol esențial în ceea ce privește încadrarea țărilor sau regiunilor în categorii în funcție de riscul de ESB.

(4)

În mai 2014, Adunarea generală a OIE a decis să acorde României statutul de „risc de ESB neglijabil” prin Rezoluția nr. 18 – Recunoașterea statutului țărilor membre privind riscul de encefalopatie spongiformă bovină (3). La 27 iunie 2014, Comisia științifică a OIE pentru bolile animalelor a suspendat statutul de risc de ESB neglijabil ca urmare a notificării primite din partea României, la 20 iunie 2014, cu privire la un caz de ESB atipică.

(5)

În mai 2015, Adunarea generală a OIE a modificat capitolul privind ESB din Codul sanitar pentru animale terestre al OIE („codul”), prin adăugarea următoarei fraze la articolul 11.4.1 din cod: „În scopul recunoașterii oficiale a statutului privind riscul de ESB, ESB exclude «ESB atipică» ca formă a bolii care se consideră că apare spontan la nivelul tuturor populațiilor bovine cu o frecvență foarte scăzută” (4).

(6)

Deoarece statutul de risc de ESB neglijabil al României a fost suspendat ca urmare a detectării unui caz de ESB atipică și pentru că noua versiune a codului exclude ESB atipică în scopul recunoașterii oficiale a statutului privind riscul de ESB, Comisia științifică a OIE pentru bolile animalelor a hotărât, cu efect de la 8 decembrie 2015, să restabilească statutul de risc de ESB neglijabil pentru România.

(7)

Pentru a reflecta această decizie, lista țărilor care figurează în anexa la Decizia 2007/453/CE ar trebui modificată în consecință.

(8)

Prin urmare, Decizia 2007/453/CE ar trebui modificată în consecință.

(9)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa la Decizia 2007/453/CE se modifică după cum urmează:

1.

rubrica „— România” este introdusă în partea „A. Țări sau regiuni cu risc de ESB neglijabil”, după „— Portugalia” și înainte de „— Slovenia”;

2.

rubrica „— România” este eliminată din partea „B. Țări sau regiuni cu risc de ESB controlat”.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 15 aprilie 2016.

Pentru Comisie

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 147, 31.5.2001, p. 1.

(2)  Decizia 2007/453/CE a Comisiei din 29 iunie 2007 de stabilire a statutului privind ESB al unui stat membru, al țărilor terțe sau al uneia dintre regiunile acestora în funcție de riscul de contaminare cu ESB (JO L 172, 30.6.2007, p. 84).

(3)  http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/2014_A_RESO-18_BSE.pdf

(4)  http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_bse.htm


19.4.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 103/43


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/601 A COMISIEI

din 15 aprilie 2016

de modificare a Deciziei 2011/163/UE privind aprobarea planurilor prezentate de țări terțe în conformitate cu articolul 29 din Directiva 96/23/CE a Consiliului

[notificată cu numărul C(2016) 2187]

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 96/23/CE a Consiliului din 29 aprilie 1996 privind măsurile de control care se aplică anumitor substanțe și reziduurilor acestora existente în animalele vii și în produsele obținute de la acestea și de abrogare a Directivelor 85/358/CEE și 86/469/CEE și a Deciziilor 89/187/CEE și 91/664/CEE (1), în special articolul 29 alineatul (1) al patrulea paragraf și articolul 29 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Directiva 96/23/CE stabilește măsuri de monitorizare a substanțelor și a grupelor de reziduuri prevăzute în anexa I la directiva respectivă. Directiva solicită ca țările terțe din care statele membre sunt autorizate să importe animale și produse de origine animală reglementate prin directiva respectivă să prezinte un plan de monitorizare a reziduurilor care să ofere garanțiile necesare. Planul respectiv ar trebui să includă cel puțin grupele de reziduuri și substanțele enumerate în anexa I.

(2)

Decizia 2011/163/UE a Comisiei (2) aprobă planurile prevăzute la articolul 29 din Directiva 96/23/CE (denumite în continuare „planurile”) prezentate de anumite țări terțe enumerate în anexa la decizia respectivă pentru animalele și produsele de origine animală menționate în lista din anexa I la directivă.

(3)

Având în vedere planurile recente prezentate de anumite țări terțe și informațiile suplimentare obținute de Comisie din țările terțe respective, este necesar să se actualizeze lista țărilor terțe din care statele membre sunt autorizate să importe anumite animale și produse de origine animală, enumerate în prezent în anexa la Decizia 2011/163/UE (denumită în continuare „lista”), astfel cum se prevede în Directiva 96/23/CE.

(4)

Republica Dominicană a prezentat Comisiei un plan pentru miere. Planul respectiv oferă garanții suficiente și ar trebui aprobat. Prin urmare, Republica Dominicană ar trebui inclusă pe listă pentru miere.

(5)

Insulele Falkland au prezentat Comisiei un plan pentru acvacultură. Planul respectiv oferă garanții suficiente și ar trebui aprobat. Prin urmare, Insulele Falkland ar trebui incluse pe listă pentru acvacultură.

(6)

Comisia a solicitat ca Polinezia Franceză să ofere informații cu privire la punerea în aplicare a planului său în ceea ce privește mierea. În răspunsul lor, autoritățile competente din Polinezia Franceză au declarat că programul de monitorizare a reziduurilor în ceea ce privește mierea nu a fost elaborat întrucât Polinezia Franceză nu intenționează să exporte miere în UE. Rubrica aferentă țării terțe respective, referitoare la miere, ar trebui eliminată din listă. Polinezia Franceză a fost informată în mod corespunzător.

(7)

Comisia a solicitat ca Namibia să ofere informații cu privire la punerea în aplicare a planurilor sale în ceea ce privește vânatul sălbatic. În răspunsul lor, autoritățile competente din Namibia au declarat că programul de monitorizare a reziduurilor în ceea ce privește vânatul sălbatic nu a fost elaborat întrucât Namibia nu intenționează să exporte vânat sălbatic în UE. Rubrica aferentă țării terțe respective, referitoare la vânat sălbatic, ar trebui eliminată din listă. Namibia a fost informată în mod corespunzător.

(8)

Republica Coreea a prezentat Comisiei un plan pentru păsări de curte. Planul respectiv oferă garanții suficiente și ar trebui aprobat. Prin urmare, Republica Coreea ar trebui inclusă în listă pentru produse obținute de la păsări de curte.

(9)

Saint-Pierre și Miquelon a prezentat Comisiei un plan pentru păsări de curte. Planul respectiv oferă garanții suficiente și ar trebui aprobat. Prin urmare, Saint-Pierre și Miquelon ar trebui inclusă în listă pentru produse obținute de la păsări de curte.

(10)

Regulamentul (UE) nr. 206/2010 al Comisiei (3) autorizează Singapore pentru introducerea în Uniune a transporturilor de carne proaspătă originare din Noua Zeelandă, eligibile pentru introducerea în Uniune și care sunt destinate Uniunii. Pentru a permite această activitate, rubrica pentru Singapore din listă ar trebui să includă ecvidee, vânat sălbatic și vânat de crescătorie, dar ar trebui limitată la produsele de carne proaspătă provenind din Noua Zeelandă, destinate Uniunii și care sunt descărcate, transbordate și tranzitate prin Singapore cu sau fără depozitare. Singapore și Noua Zeelandă au fost informate în mod corespunzător. O notă de subsol menționând această restricție ar trebui inclusă în listă în ceea ce privește Singapore.

(11)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa la Decizia 2011/163/UE se înlocuiește cu textul prevăzut în anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Pentru o perioadă de tranziție până la 15 mai 2016, statele membre acceptă transporturi de vânat sălbatic din Namibia și transporturi de miere din Polinezia Franceză, cu condiția ca importatorul să poată demonstra că aceste transporturi au fost certificate și expediate către Uniune înainte de 31 martie 2016, în conformitate cu Decizia 2011/163/UE.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 15 aprilie 2016.

Pentru Comisie

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 125, 23.5.1996, p. 10.

(2)  Decizia 2011/163/UE a Comisiei din 16 martie 2011 privind aprobarea planurilor prezentate de țări terțe în conformitate cu articolul 29 din Directiva 96/23/CE a Consiliului (JO L 70, 17.3.2011, p. 40).

(3)  Regulamentul (UE) nr. 206/2010 al Comisiei din 12 martie 2010 de stabilire a unor liste de țări terțe, teritorii sau părți ale acestora autorizate să introducă în Uniunea Europeană anumite animale și carne proaspătă, precum și a cerințelor de certificare sanitar-veterinară (JO L 73, 20.3.2010, p. 1).


ANEXĂ

„ANEXĂ

Cod ISO2

Țară

Bovine

Ovine/caprine

Porcine

Ecvidee

Păsări de curte

Acvacultură

Lapte

Ouă

Iepuri

Vânat sălbatic

Vânat de crescătorie

Miere

AD

Andora

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

AE

Emiratele Arabe Unite

 

 

 

 

 

 

X (1)

 

 

 

 

 

AL

Albania

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

AM

Armenia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

AR

Argentina

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

AU

Australia

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

BA

Bosnia și Herțegovina

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

BD

Bangladesh

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BN

Brunei

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BR

Brazilia

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

X

BW

Botswana

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

BY

Belarus

 

 

 

X (2)

 

X

X

X

 

 

 

 

BZ

Belize

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CA

Canada

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CH

Elveția

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CL

Chile

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

CM

Camerun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

CN

China

 

 

 

 

X

X

 

X

X

 

 

X

CO

Columbia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CR

Costa Rica

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CU

Cuba

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

DO

Republica Dominicană

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

EC

Ecuador

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ET

Etiopia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

FK

Insulele Falkland

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

FO

Insulele Feroe

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GH

Ghana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

GM

Gambia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GL

Groenlanda

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

GT

Guatemala

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

HN

Honduras

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ID

Indonezia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

IL

Israel (7)

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

IN

India

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

IR

Iran

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

JM

Jamaica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

JP

Japonia

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

KE

Kenia

 

 

 

 

 

X

X (1)

 

 

 

 

 

KG

Kârgâzstan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

KR

Coreea de Sud

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

LB

Liban

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

LK

Sri Lanka

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MA

Maroc

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

MD

Republica Moldova

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

X

ME

Muntenegru

X

X

X

 

X

X

 

X

 

 

 

X

MG

Madagascar

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

MK

fosta Republică iugoslavă a Macedoniei (4)

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

 

X

MM

Republica Uniunii Myanmar

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MU

Mauritius

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MX

Mexic

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

MY

Malaysia

 

 

 

 

X (3)

X

 

 

 

 

 

 

MZ

Mozambic

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

NA

Namibia

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NC

Noua Caledonie

X (3)

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

X

NI

Nicaragua

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

NZ

Noua Zeelandă

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

PA

Panama

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PE

Peru

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PH

Filipine

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PM

Saint-Pierre și Miquelon

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

PN

Insulele Pitcairn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PY

Paraguay

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS

Serbia (5)

X

X

X

X (2)

X

X

X

X

 

X

 

X

RU

Rusia

X

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X (6)

X

RW

Rwanda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SA

Arabia Saudită

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SG

Singapore

X (3)

X (3)

X (3)

X (8)

X (3)

X

X (3)

 

 

X (8)

X (8)

 

SM

San Marino

X

 

X (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SR

Surinam

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SV

El Salvador

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SZ

Swaziland

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TH

Thailanda

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

X

TN

Tunisia

 

 

 

 

X

X

 

 

 

X

 

 

TR

Turcia

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

TW

Taiwan

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

TZ

Tanzania

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

UA

Ucraina

X

 

X

 

X

X

X

X

 

 

 

X

UG

Uganda

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

US

Statele Unite

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

UY

Uruguay

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

 

X

VE

Venezuela

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

VN

Vietnam

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

ZA

Africa de Sud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

ZM

Zambia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

ZW

Zimbabwe

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 


(1)  Doar lapte de cămilă.

(2)  Export către Uniune de ecvidee vii destinate sacrificării (numai animale destinate producției de alimente).

(3)  Țări terțe care utilizează doar materii prime provenite fie din statele membre, fie din alte țări terțe din care sunt autorizate importurile de astfel de materii prime în Uniune, în conformitate cu articolul 2.

(4)  fosta Republică iugoslavă a Macedoniei; denumirea definitivă a acestei țări va fi adoptată în urma negocierilor care au loc în prezent la nivelul ONU.

(5)  Cu excepția Kosovo (această denumire nu aduce atingere pozițiilor privind statutul și este conformă cu Rezoluția 1244 a Consiliului de Securitate al ONU și cu Avizul Curții Internaționale de Justiție privind Declarația de independență a Kosovo).

(6)  Numai pentru reni provenind din regiunile Murmansk și Yamalo-Nenets.

(7)  Înțeles în continuare Statul Israel, cu excepția teritoriilor aflate sub administrația israeliană începând cu iunie 1967, și anume Înălțimile Golan, Fâșia Gaza, Ierusalimul de Est și restul Cisiordaniei.

(8)  Numai pentru produse din carne proaspătă provenind din Noua Zeelandă, destinate Uniunii și care sunt descărcate, transbordate sau tranzitate prin Singapore cu sau fără depozitare.”