ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 99

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 59
15 aprilie 2016


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/576 al Comisiei din 14 aprilie 2016 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 37/2010 în ceea ce privește substanța rafoxanidă ( 1 )

1

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/577 al Comisiei din 14 aprilie 2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

4

 

 

DECIZII

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/578 a Comisiei din 11 aprilie 2016 de stabilire a programului de lucru referitor la dezvoltarea și instalarea sistemelor electronice prevăzute în Codul vamal al Uniunii

6

 

 

ORIENTĂRI

 

*

Orientarea (UE) 2016/579 a Băncii Centrale Europene din 16 martie 2016 de modificare a Orientării BCE/2012/27 privind sistemul transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET2) (BCE/2016/6)

21

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului din 27 noiembrie 2003 privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1347/2000 ( JO L 338, 23.12.2003 ) (Ediția specială în limba română, cap. 19, vol. 6, p. 183)

34

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

15.4.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 99/1


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/576 AL COMISIEI

din 14 aprilie 2016

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 37/2010 în ceea ce privește substanța „rafoxanidă”

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 470/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 mai 2009 de stabilire a procedurilor comunitare în vederea stabilirii limitelor de reziduuri ale substanțelor farmacologic active din alimentele de origine animală, de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului și de modificare a Directivei 2001/82/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (1), în special articolul 14 coroborat cu articolul 17,

având în vedere avizul Agenției Europene pentru Medicamente formulat de Comitetul pentru medicamente de uz veterinar,

întrucât:

(1)

Articolul 17 din Regulamentul (CE) nr. 470/2009 prevede ca limita maximă de reziduuri (denumită în continuare „LMR”) pentru substanțele farmacologic active destinate utilizării în Uniune în medicamentele de uz veterinar pentru animalele de la care se obțin produse alimentare sau în produsele biocide folosite în zootehnie să fie stabilită în cadrul unui regulament.

(2)

Tabelul 1 din anexa la Regulamentul (UE) nr. 37/2010 al Comisiei (2) stabilește substanțele farmacologic active și clasificarea acestora în ceea ce privește LMR în produsele alimentare de origine animală.

(3)

Rafoxanida este, în prezent, inclusă în tabelul respectiv ca substanță permisă pentru bovine și ovine în ceea ce privește mușchii, țesutul adipos, ficatul, rinichii și laptele. Limitele maxime de reziduuri provizorii pentru substanța respectivă aplicabile laptelui de bovine și ovine au expirat la data de 31 decembrie 2015.

(4)

O cerere pentru prelungirea perioadei de aplicare a LMR provizorii pentru rafoxanidă în laptele provenit de la bovine și ovine a fost înaintată Agenției Europene pentru Medicamente (denumită în continuare „EMA”).

(5)

Pe baza avizului emis de Comitetul pentru medicamente de uz veterinar, EMA a considerat că o extindere a LMR provizorii existente pentru rafoxanidă în laptele provenit de la bovine și ovine ar permite finalizarea cercetărilor științifice în curs și, în consecință, a recomandat extinderea LMR provizorii până la 31 decembrie 2017.

(6)

Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 37/2010 ar trebui modificat în consecință.

(7)

Întrucât LMR provizorie pentru rafoxanidă în laptele provenit de la bovine și ovine a expirat la 31 decembrie 2015 și pentru a proteja așteptările legitime ale operatorilor de pe piață în ceea ce privește utilizarea respectivei substanțe, extinderea LMR provizorii ar trebui să intre în vigoare în regim de urgență și să se aplice cu efect de la 1 ianuarie 2016.

(8)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru medicamentele de uz veterinar,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa la Regulamentul (UE) nr. 37/2010 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2016.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 14 aprilie 2016.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 152, 16.6.2009, p. 11.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 37/2010 al Comisiei din 22 decembrie 2009 privind substanțele active din punct de vedere farmacologic și clasificarea lor în funcție de limitele reziduale maxime din produsele alimentare de origine animală (JO L 15, 20.1.2010, p. 1).


ANEXĂ

În tabelul 1 din anexa la Regulamentul (UE) nr. 37/2010, rubrica corespunzătoare substanței „rafoxanidă” se înlocuiește cu următorul text:

Substanță farmacologic activă

Reziduu marker

Specie animală

LMR

Țesuturi țintă

Alte dispoziții [conform articolului 14 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. 470/2009]

Clasificare terapeutică

„Rafoxanidă

Rafoxanidă

Bovine

30 μg/kg

30 μg/kg

10 μg/kg

40 μg/kg

Mușchi

Țesut adipos

Ficat

Rinichi

NICIO MENȚIUNE

Agenți antiparazitari/Agenți cu acțiune împotriva endoparaziților”

Ovine

100 μg/kg

250 μg/kg

150 μg/kg

150 μg/kg

Mușchi

Țesut adipos

Ficat

Rinichi

Bovine, ovine

10 μg/kg

Lapte

LMR provizorie expiră la 31 decembrie 2017


15.4.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 99/4


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/577 AL COMISIEI

din 14 aprilie 2016

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește sectorul fructelor și legumelor și sectorul fructelor și legumelor prelucrate (2), în special articolul 136 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din cadrul Rundei Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XVI la regulamentul respectiv.

(2)

Valoarea forfetară de import se calculează în fiecare zi lucrătoare, în conformitate cu articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011, ținând seama de datele zilnice variabile. Prin urmare, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 136 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 14 aprilie 2016.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Jerzy PLEWA

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Codul NC

Codul țării terțe (1)

Valoarea forfetară de import

0702 00 00

IL

180,1

MA

94,9

SN

58,8

TR

96,3

ZZ

107,5

0707 00 05

MA

80,6

TR

114,2

ZZ

97,4

0709 93 10

MA

94,0

TR

138,8

ZZ

116,4

0805 10 20

EG

49,1

IL

76,7

MA

57,8

TR

40,8

ZZ

56,1

0808 10 80

AR

93,6

BR

99,0

CL

116,4

CN

102,3

US

148,8

ZA

84,6

ZZ

107,5

0808 30 90

AR

104,6

CL

108,5

CN

110,0

ZA

103,7

ZZ

106,7


(1)  Nomenclatura țărilor stabilită prin Regulamentul (UE) nr. 1106/2012 al Comisiei din 27 noiembrie 2012 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 471/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare privind comerțul exterior cu țările terțe, în ceea ce privește actualizarea nomenclatorului țărilor și teritoriilor (JO L 328, 28.11.2012, p. 7). Codul „ZZ” desemnează „alte origini”.


DECIZII

15.4.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 99/6


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/578 A COMISIEI

din 11 aprilie 2016

de stabilire a programului de lucru referitor la dezvoltarea și instalarea sistemelor electronice prevăzute în Codul vamal al Uniunii

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (1), în special articolul 281,

întrucât:

(1)

Articolul 280 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (denumit în continuare „codul”) prevede obligația Comisiei de a elabora un program de lucru referitor la dezvoltarea și instalarea sistemelor electronice (denumit în continuare „programul de lucru”). Primul program de lucru a fost adoptat prin Decizia de punere în aplicare 2014/255/UE a Comisiei (2). Este necesar ca acest program să fie actualizat. Având în vedere numărul de modificări care trebuie aduse Deciziei de punere în aplicare 2014/255/UE și din motive de claritate, este adecvat să se înlocuiască și să se abroge decizia respectivă.

(2)

Programul de lucru este important îndeosebi pentru stabilirea măsurilor tranzitorii legate de sistemele electronice și a termenelor pentru instalarea sistemelor care nu sunt încă operaționale până la data aplicării codului, și anume 1 mai 2016. Prin urmare, programul de lucru este necesar pentru a stabili perioadele tranzitorii legate de sistemele electronice prevăzute în Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 (3), în Regulamentul delegat (UE) 2016/341 (4) și în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 (5) ale Comisiei.

(3)

Codul prevede că toate schimburile de informații între autoritățile vamale și între operatorii economici și autoritățile vamale și stocarea acestor informații trebuie să se realizeze prin utilizarea tehnicilor electronice de prelucrare a datelor și că sistemele informatice și de comunicații trebuie să ofere operatorilor economici aceleași facilități în toate statele membre. Pentru a asigura aplicarea corectă a codului, programul de lucru ar trebui așadar să prevadă un plan amplu pentru implementarea sistemelor electronice.

(4)

În consecință, pentru ca acest cod să poată fi aplicat în practică, programul de lucru ar trebui să includă o listă a sistemelor electronice care trebuie pregătite și dezvoltate de statele membre (denumite „sisteme naționale”) sau de statele membre în colaborare cu Comisia (denumite „sisteme transeuropene”). Această listă ar trebui să se bazeze pe documentul de planificare existent, referitor la toate proiectele vamale legate de tehnologia informației, denumit „planul strategic multianual” (PSM), care este întocmit în conformitate cu Decizia nr. 70/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului (6), în special în conformitate cu articolul 4 și articolul 8 alineatul (2). Sistemele electronice menționate în programul de lucru ar trebui să facă obiectul aceleiași abordări în ceea ce privește managementul de proiect și să fie pregătite și dezvoltate așa cum se prevede în PSM.

(5)

Programul de lucru ar trebui să identifice sistemele electronice, temeiul juridic corespunzător, etapele-cheie și datele avute în vedere pentru începerea operațiunilor. Datele la care se face referire prin sintagma „date de începere a instalării” ar trebui să fie primele date posibile de la care statele membre sunt în măsură să demareze funcționarea noului sistem electronic. Totodată, programul de lucru ar trebui să definească „datele de încheiere a instalării” ca fiind datele limită până la care toate statele membre și toți operatorii economici demarează utilizarea sistemului electronic nou sau actualizat, în conformitate cu cerințele codului. Aceste perioade sunt necesare pentru implementarea instalării sistemului la nivelul Uniunii. Lungimea perioadelor ar trebui să țină seama de necesitățile în materie de instalare ale fiecărui sistem.

(6)

Termenele pentru instalarea sistemelor transeuropene ar trebui să fie stabilite fie prin intermediul unor date specifice, fie, dacă este necesar, prin intermediul unor perioade. Aceste perioade ar trebui să se limiteze la durata necesară pentru migrarea de la sistemul actual utilizat de statele membre și de operatorii economici la noul sistem. Statele membre ar trebui să fie autorizate să decidă în cadrul acestor perioade când începe și când se încheie migrarea sistemelor proprii, precum și utilizarea și conectarea operatorilor economici la noile sisteme. Data de încheiere stabilită de fiecare stat membru în parte ar trebui să constituie data de încheiere a valabilității perioadei legate de normele tranzitorii privind sistemele electronice relevante prevăzute în Regulamentul delegat (UE) 2015/2446, Regulamentul delegat (UE) 2016/341 și Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447.

(7)

Termenele pentru instalarea și migrarea sistemelor naționale ar trebui să fie stabilite în conformitate cu planurile naționale ale statelor membre referitoare la proiecte și la migrare, având în vedere că aceste sisteme aparțin unor medii și configurații informatice naționale specifice. Data de încheiere stabilită de fiecare stat membru în parte ar trebui să constituie data de încheiere a perioadei tranzitorii legate de sistemele electronice relevante prevăzute în Regulamentul delegat (UE) 2015/2446, Regulamentul delegat (UE) 2016/341 și Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447. Din motive de transparență și în conformitate cu articolul 56 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) 2016/341, statele membre ar trebui să prezinte Comisiei planurile naționale, iar Comisia ar trebui să le publice pe site-ul Europa. De asemenea, statele membre ar trebui să asigure, în timp util, transmiterea către operatorii economici a informațiilor tehnice necesare pentru a le permite acestora să-și actualizeze, dacă este necesar, propriile sisteme și să efectueze conectarea la sistemele noi sau modernizate și să aplice noile norme și cerințe în materie de date, aplicând totodată recomandările formulate de statele membre în ghidurile naționale de bune practici în domeniul IT.

(8)

Sistemele electronice menționate în programul de lucru ar trebui să fie selectate având în vedere impactul lor preconizat în raport cu prioritățile definite în cod. Una dintre principalele priorități în acest sens este de a oferi operatorilor economici o gamă largă de servicii vamale electronice pe întregul teritoriu vamal al Uniunii. Totodată, sistemele electronice ar trebui să aibă drept scop creșterea eficienței, a eficacității și a gradului de armonizare a procedurilor vamale din întreaga Uniune. Ordinea și calendarul instalării sistemelor incluse în programul de lucru ar trebui să se bazeze pe considerente practice și de management de proiect, precum repartizarea eforturilor și a resurselor, interconectarea proiectelor, condițiile prealabile specifice fiecărui sistem și maturitatea proiectului. Programul de lucru ar trebui să organizeze dezvoltarea sistemelor electronice în mai multe etape. Având în vedere numărul mare de sisteme și interfețe care trebuie dezvoltate, instalate și întreținute, precum și costurile ridicate necesare pentru implementarea integrală a programului de lucru până în anul 2020, ar trebui să se asigure o urmărire și o monitorizare atente.

(9)

Dat fiind că sistemele electronice menționate la articolul 16 alineatul (1) din cod trebuie dezvoltate, instalate și întreținute de statele membre, în cooperare cu Comisia, aceasta din urmă și statele membre ar trebui să colaboreze pentru a se asigura că pregătirea și implementarea sistemelor electronice sunt gestionate în conformitate cu programul de lucru și că sunt luate măsurile adecvate pentru a planifica, a proiecta, a dezvolta și a instala sistemele identificate în mod coordonat și în timp util.

(10)

Pentru a se asigura sincronizarea programului de lucru cu PSM, programul de lucru ar trebui să fie actualizat în același timp cu PSM și ar trebui să fie aliniat la acesta. Pentru stabilirea viitoarelor actualizări ale programului de lucru va fi necesar să se acorde o atenție deosebită progreselor înregistrate în fiecare an în îndeplinirea obiectivelor propuse, avându-se în vedere natura ambițioasă și dificilă a sistemelor electronice care urmează să fie finalizate în anii 2019 și 2020, precum și concentrarea planificată a activităților în anii 2019 și 2020.

(11)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului Codului vamal,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Programul de lucru

Se adoptă programul de lucru referitor la dezvoltarea și instalarea sistemelor electronice prevăzute de Codul vamal al Uniunii (denumit în continuare „programul de lucru”), în conformitate cu anexa.

Articolul 2

Implementare

(1)   Comisia și statele membre cooperează în vederea implementării programului de lucru.

(2)   Statele membre dezvoltă și instalează sistemele electronice relevante până la datele de încheiere ale perioadelor de instalare relevante stabilite în programul de lucru.

(3)   Proiectele menționate în programul de lucru, precum și pregătirea și implementarea sistemelor electronice aferente sunt gestionate în concordanță cu programul de lucru și cu planul strategic multianual (PSM).

(4)   Comisia se angajează să vizeze o înțelegere comună și un acord cu statele membre privind sfera de aplicare a proiectelor, proiectarea, cerințele și arhitectura sistemelor electronice pentru a iniția proiectele din cadrul programului de lucru. Dacă este cazul, Comisia se consultă cu operatorii economici și ține seama de punctele de vedere ale acestora.

Articolul 3

Actualizări

(1)   Programul de lucru face obiectul unor actualizări periodice pentru a se asigura alinierea și ajustarea acestuia în funcție de cele mai recente evoluții înregistrate în punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 și pentru a se lua în considerare progresele efective realizate în pregătirea și dezvoltarea sistemelor electronice, în special în ceea ce privește disponibilitatea unor specificații acceptate de comun acord și intrarea în funcțiune a sistemelor electronice.

(2)   Pentru a se asigura sincronizarea programului de lucru cu PSM, programul de lucru se actualizează cel puțin o dată pe an.

Articolul 4

Comunicare și guvernanță

(1)   Comisia și statele membre fac schimb de informații privind planificarea și progresele înregistrate în implementarea fiecărui sistem.

(2)   Cel târziu cu șase luni înainte de data planificată pentru instalarea unui anumit sistem IT, statele membre prezintă Comisiei planurile naționale referitoare la proiecte și la migrare. Aceste planuri includ următoarele informații:

data publicării specificațiilor tehnice pentru comunicarea externă aferente sistemului electronic;

perioada de testare a conformității în colaborare cu operatorii economici;

datele instalării sistemului electronic, inclusiv data de începere a operațiunilor, precum și, după caz, perioada pe parcursul căreia operatorii economici sunt autorizați să efectueze migrarea.

(3)   Statele membre informează Comisia cu privire la orice actualizări ale planurilor naționale referitoare la proiecte și la migrare.

(4)   Comisia publică pe site-ul său planurile naționale referitoare la proiecte și la migrare.

(5)   Statele membre pun la dispoziția operatorilor economici, în timp util, specificațiile tehnice referitoare la comunicarea externă aferente sistemului electronic național.

Articolul 5

Abrogare

(1)   Decizia de punere în aplicare 2014/255/UE se abrogă.

(2)   Trimiterile la decizia abrogată se interpretează ca trimiteri la prezenta decizie.

Articolul 6

Intrare în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 11 aprilie 2016.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 269, 10.10.2013, p. 1.

(2)  Decizia de punere în aplicare 2014/255/UE a Consiliului din 29 aprilie 2014 de stabilire a programului de lucru pentru Codul vamal al Uniunii (JO L 134, 7.5.2014, p. 46).

(3)  Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 al Comisiei din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele detaliate ale anumitor dispoziții ale Codului vamal al Uniunii (JO L 343, 29.12.2015, p. 1).

(4)  Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele tranzitorii pentru anumite dispoziții din Codul vamal al Uniunii, în cazul în care sistemele electronice relevante nu sunt încă operaționale, și de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2446 al Comisiei (JO L 69, 15.3.2016, p. 1).

(5)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii (JO L 343, 29.12.2015, p. 558).

(6)  Decizia nr. 70/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind crearea unui mediu informatizat pentru vamă și comerț (JO L 23, 26.1.2008, p. 21).


ANEXĂ

Programul de lucru referitor la dezvoltarea și instalarea sistemelor electronice prevăzute în Codul vamal al Uniunii

I.   INTRODUCERE LA PROGRAMUL DE LUCRU

1.

Programul de lucru furnizează un instrument care sprijină aplicarea codului în ceea ce privește dezvoltarea și instalarea sistemelor electronice prevăzute în acesta.

2.

Scopul programului de lucru este, totodată, să precizeze perioadele în care se aplică măsurile tranzitorii până la instalarea sistemelor electronice noi sau modernizate, astfel cum se menționează în Regulamentul (UE) 2015/2446, în Regulamentul delegat (UE) 2016/341 și în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447.

3.

Prin „etapa-cheie” în termeni de dată-țintă a specificațiilor tehnice se înțelege data la care se pune la dispoziție o versiune stabilă a specificațiilor tehnice. Pentru sistemele sau componentele naționale, această dată va fi comunicată în cadrul planificării naționale publicate în ceea ce privește proiectele.

4.

Programul de lucru stabilește următoarele „date de instalare” a sistemelor transeuropene și naționale:

(a)

data de începere a perioadei de instalare a sistemelor electronice, prin care se înțelege prima dată posibilă pentru punerea în funcțiune a sistemului electronic;

(b)

data de încheiere a perioadei de instalare a sistemelor electronice, prin care se înțelege:

data limită până la care sistemele trebuie să fie puse în funcțiune de către toate statele membre și utilizate de către toți operatorii economici; precum și

data de încheiere a valabilității perioadei tranzitorii.

În sensul literei (b), data va fi aceeași cu data de începere în cazul în care nu se are în vedere o perioadă efectivă (de instalare sau migrare).

5.

Pentru sistemele pur naționale sau pentru componentele naționale specifice ale unui proiect mai amplu la nivelul Uniunii, statele membre pot decide cu privire la „datele de instalare”, precum și cu privire la data de începere și data de încheiere a unei perioade de instalare, în conformitate cu planificarea națională în ceea ce privește proiectele.

Este vorba despre următoarele sisteme naționale sau componente naționale specifice:

(a)

sistemul automatizat de export în cadrul CVU – componenta 2 (modernizarea sistemelor naționale de export) (partea II, punctul 10);

(b)

regimuri speciale în cadrul CVU (RS IMP/RS EXP) (partea II, punctul 12);

(c)

notificarea sosirii, notificarea prezentării și depozitarea temporară în cadrul CVU (partea II, punctul 13);

(d)

modernizarea sistemelor naționale de import în cadrul CVU (partea II, punctul 14);

(e)

gestionarea garanțiilor în cadrul CVU – componenta 2 (partea II, punctul 16).

6.

Pentru sistemele transeuropene cu o perioadă efectivă de instalare, dar fără o dată unică de implementare, statele membre pot începe instalarea la o dată adecvată din cadrul acestei perioade și le pot acorda operatorilor economici un interval de timp suficient pentru a migra în cursul acestei perioade de instalare, dacă respectivul interval de timp este considerat adecvat. Datele de începere și de încheiere sunt comunicate Comisiei. Va fi necesar să se prevadă examinarea atentă a aspectelor care țin de domeniul comun.

Este vorba despre următoarele sisteme transeuropene:

(a)

dovada statutului unional în cadrul CVU (partea II, punctul 8);

(b)

modernizarea NCTS în cadrul CVU (partea II, punctul 9);

(c)

sistemul automatizat de export în cadrul CVU în (componenta 1) (partea II, punctul 10).

7.

În vederea implementării programului de lucru, Comisia și statele membre vor trebui să gestioneze cu precauție elementele complexe legate de dependențe, variabile și ipoteze. Principiile stabilite în PSM vor fi utilizate pentru gestionarea planificării.

Proiectele vor fi implementate în mai multe etape, de la elaborare, construcție, testare și migrare până la punerea în funcțiune finală. Rolul Comisiei și al statelor membre în aceste etape va depinde de natura și de arhitectura sistemelor și ale componentelor sau serviciilor acestora, așa cum sunt descrise în fișele de proiect detaliate din cadrul PSM. Atunci când este cazul, Comisia va defini, în strânsă cooperare cu statele membre, specificații tehnice comune care vor fi revizuite împreună cu acestea, pentru a fi prezentate cu 24 de luni înainte de data-țintă de instalare a sistemului electronic. Trebuie să fie puse la dispoziție, în timp util, specificații tehnice elaborate la nivel național pentru sistemele sau componentele naționale, cel puțin în ceea ce privește părțile referitoare la comunicarea externă cu operatorii economici, pentru a le permite operatorilor economici să își planifice și să își ajusteze în mod corespunzător sistemele și interfețele.

Statele membre și, după caz, Comisia vor participa la dezvoltarea și instalarea sistemelor, în conformitate cu arhitectura și specificațiile definite ale sistemului. Activitățile se vor desfășura respectându-se etapele și datele menționate în programul de lucru. Comisia și statele membre vor colabora, de asemenea, cu operatorii economici și cu alte părți interesate.

Operatorii economici vor avea obligația de a lua măsurile necesare pentru a fi în măsură să utilizeze sistemele după ce acestea vor fi puse în funcțiune și cel târziu până la datele de încheiere definite în prezentul program de lucru sau, dacă este cazul, definite de statele membre în cadrul planului lor național.

II.   LISTA PROIECTELOR LEGATE DE DEZVOLTAREA ȘI INSTALAREA SISTEMELOR ELECTRONICE

A.   Lista completă

„Proiecte legate de Codul vamal al Uniunii (CVU) și sisteme electronice aferente”

Lista proiectelor legate de dezvoltarea și instalarea sistemelor electronice necesare pentru aplicarea codului

Temeiul juridic

Etapă cheie

Datele de instalare a sistemelor electronice

 

 

 

Data de începere a perioadei de instalare a sistemului electronic (1)

Data de încheiere a perioadei de instalare a sistemului electronic (2)

=

Data de încheiere a perioadei tranzitorii

1.   Sistemul exportatorilor înregistrați (REX) în cadrul CVU

Proiectul urmărește să pună la dispoziție informații actualizate privind exportatorii înregistrați stabiliți în țări care beneficiază de SGP și care exportă mărfuri în Uniune. Sistemul va avea o dimensiune transeuropeană și va include, de asemenea, date cu privire la operatorii economici din UE, pentru a susține exporturile către țări care beneficiază de SGP. Datele necesare vor fi introduse în sistem în mod treptat până la 31 decembrie 2017.

Articolul 6 alineatul (1), articolele 16 și 64 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013

Data-țintă a specificațiilor tehnice

= T1 2015

1.1.2017

1.1.2017

2.   Informațiile tarifare obligatorii (ITO) în cadrul CVU

Proiectul are ca obiectiv modernizarea sistemelor transeuropene ITOE-3 și Supraveghere 2 existente, pentru a asigura următoarele:

(a)

alinierea sistemului ITOE-3 la cerințele CVU;

(b)

extinderea datelor declarației solicitate în temeiul supravegherii;

(c)

monitorizarea utilizării obligatorii a ITO;

(d)

monitorizarea și gestionarea utilizării extinse a ITO.

Proiectul va fi implementat în două etape.

Prima etapă va consta, în primul rând, în crearea treptată a funcționalității necesare pentru a primi setul de date ale declarației solicitat în cadrul CVU (pasul 1) începând cu 1 martie 2017 până la implementarea proiectelor enumerate la punctele 10 și 14 din prezentul document (și cel târziu la 31 decembrie 2020) și, în al doilea rând, în respectarea obligației de control al utilizării ITO pe baza noului set de date ale declarației solicitat și a alinierii procedurilor de adoptare a deciziilor vamale (pasul 2).

A doua etapă va implementa formularul electronic pentru cererile și deciziile ITO și va pune la dispoziția operatorilor economici o interfață armonizată pentru comercianți la nivelul UE pentru prezentarea cererii ITO și primirea deciziei ITO pe cale electronică.

Articolul 6 alineatul (1), articolele 16, 22, 23, 26, 27, 28, 33 și 34 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013

Data-țintă a specificațiilor tehnice

= T2 2016

(etapa 1)

1.3.2017

(etapa 1 – pasul 1)

1.3.2017

(etapa 1 – pasul 1)

1.10.2017

(etapa 1 – pasul 2)

1.10.2017

(etapa 1 – pasul 2)

Data-țintă a specificațiilor tehnice

= T3 2016

(etapa 2)

1.10.2018

(etapa 2)

1.10.2018

(etapa 2)

3.   Decizii vamale în cadrul CVU

Proiectul are ca obiectiv armonizarea procedurilor legate de cererile de decizii vamale, de luarea deciziilor și de gestionarea acestora prin standardizarea și gestionarea electronică a datelor din cereri și din decizii/autorizații în întreaga Uniune. Proiectul se referă la deciziile naționale și la cele care implică mai multe state membre definite în cod și include componente ale sistemelor dezvoltate în mod centralizat la nivelul Uniunii, precum și integrarea componentelor naționale, dacă statele membre își exprimă această opțiune. Acest sistem transeuropean va facilita consultările în perioada de luare a deciziilor și gestionarea procesului de autorizare.

El cuprinde un portal destinat comercianților din UE, un sistem de gestionare a deciziilor vamale și un sistem de referințe cu privire la clienți.

Articolul 6 alineatul (1), articolele 16, 22, 23, 26, 27 și 28 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013

Data-țintă a specificațiilor tehnice

= T4 2015

2.10.2017

2.10.2017

4.   Accesul direct al comercianților la sistemele europene de informații (gestionarea uniformă a utilizatorilor și semnătura digitală)

Obiectivul acestui proiect este de a furniza soluții practice pentru a le oferi comercianților acces direct și armonizat la nivelul UE, în cadrul unui serviciu destinat interfețelor utilizator-sistem care să fie integrat în sistemele vamale electronice, definite în contextul proiectelor specifice în cadrul CVU. Gestionarea uniformă a utilizatorilor și semnătura digitală vor fi integrate în portalurile sistemelor vizate și includ asistență pentru gestionarea identității, accesului și utilizatorilor în conformitate cu politicile de securitate necesare.

Prima instalare este prevăzută în paralel cu sistemul de decizii vamale în cadrul CVU.

Ulterior, acest mijloc tehnic de autentificare și gestionare a utilizatorilor va putea fi utilizat și în alte proiecte în cadrul CVU, cum ar fi modernizarea ITO în cadrul CVU, modernizarea AEO în cadrul CVU, sistemul privind dovada statutului unional în cadrul CVU și eventual sistemul de fișe de informații (INF) pentru regimuri speciale în cadrul CVU. A se consulta proiectele respective pentru datele de instalare.

Articolul 6 alineatul (1) și articolul 16 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013

Data-țintă a specificațiilor tehnice

= T4 2015

2.10.2017

2.10.2017

5.   Modernizare pentru operatorii economici autorizați (AEO) în cadrul CVU

Proiectul are ca obiectiv îmbunătățirea proceselor operaționale legate de cererile și autorizațiile AEO, ținând seama de modificările dispozițiilor legale din CVU.

În prima etapă, proiectul urmărește implementarea îmbunătățirilor majore aduse sistemului AEO în vederea armonizării cu procedura de luare a deciziilor vamale.

În a doua etapă, proiectul va implementa formularul electronic pentru cererile și deciziile AEO și va pune la dispoziția operatorilor economici o interfață armonizată la nivelul UE pentru prezentarea cererilor AEO și primirea deciziilor AEO pe cale electronică.

Articolul 6 alineatul (1), articolele 16, 22, 23, 26, 27, 28, 38 și 39 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013

Data-țintă a specificațiilor tehnice

= T1 2016

1.3.2018

(etapa 1)

1.3.2018

(etapa 1)

Data-țintă a specificațiilor tehnice

= T3 2017

1.10.2019

(etapa 2)

1.10.2019

(etapa 2)

6.   Modernizarea sistemului de înregistrare și identificare a operatorilor economici (EORI 2) în cadrul CVU

Acest proiect urmărește să realizeze o modernizare minoră a sistemului transeuropean EORI existent, care permite înregistrarea și identificarea operatorilor economici din Uniune, precum și a operatorilor și a altor persoane decât operatorii economici din țări terțe care sunt active în domeniul vamal în Uniune.

Articolul 6 alineatul (1) și articolul 9 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii

Data-țintă a specificațiilor tehnice

= T2 2016

1.3.2018

1.3.2018

7.   Supraveghere 3 în cadrul CVU

Acest proiect are ca obiectiv modernizarea sistemului Supraveghere 2+ pentru a asigura alinierea acestuia la cerințele CVU, cum ar fi schimbul de informații standard utilizând tehnici electronice de prelucrare a datelor și stabilirea unor funcții adecvate necesare pentru procesarea și analizarea întregului set de date de supraveghere obținut de la statele membre.

Prin urmare, el va include și alte capacități de extragere de date și funcții de raportare care urmează să fie puse la dispoziția Comisiei și a statelor membre.

Articolul 6 alineatul (1), articolul 16 și articolul 56 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013

Data-țintă a specificațiilor tehnice

= T3 2016

1.10.2018

1.10.2018

8.   Dovada statutului unional în cadrul CVU

Proiectul are ca obiectiv crearea unui nou sistem transeuropean pentru stocarea, gestionarea și recuperarea următoarelor dovezi electronice ale statutului unional: T2L/F și manifestul vamal al mărfurilor (emise de un emitent neautorizat).

Articolul 6 alineatul (1), articolele 16 și 153 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013

Data-țintă a specificațiilor tehnice

= T1 2017

1.3.2019

1.10.2019

9.   Modernizarea noului sistem computerizat de tranzit (NCTS) în cadrul CVU

Obiectivul acestui proiect este de a alinia sistemul transeuropean NCTS existent la noile cerințe ale CVU, cum ar fi înregistrarea incidentelor din timpul transportului și alinierea schimburilor de informații la cerințele în materie de date prevăzute în CVU și modernizarea și dezvoltarea interfețelor cu alte sisteme.

Articolul 6 alineatul (1), articolul 16 și articolele 226-236 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013

Data-țintă a specificațiilor tehnice

= T3 2017

1.10.2019

2.3.2020

10.   Sistemul automatizat de export (AES) în cadrul CVU

Acest proiect urmărește implementarea cerințelor CVU pentru export și ieșire.

 

Componenta 1 – „AES transeuropean”: Obiectivul proiectului este de a dezvolta în continuare sistemul transeuropean de control al exporturilor existent, pentru a implementa un AES complet care să răspundă cerințelor operaționale în materie de procese și date introduse prin CVU, printre altele domeniul de aplicare al regimurilor simplificate, divizarea loturilor de ieșire și vămuirea centralizată pentru export. De asemenea, se preconizează ca acesta să includă dezvoltarea unor interfețe armonizate cu sistemul pentru monitorizarea și circulația produselor supuse accizelor (EMCS) și cu NCTS. Ca atare, AES va permite automatizarea completă a procedurilor de export și a formalităților de ieșire. AES include elemente care trebuie să fie dezvoltate la nivel central și național.

 

Componenta 2 – „Modernizarea sistemelor naționale de export”: De asemenea, nefăcând parte din domeniul de aplicare al AES, dar fiind strâns legate de acesta, sistemele naționale separate trebuie să fie modernizate în ceea ce privește elementele naționale specifice legate de formalitățile de export și/sau de ieșire. În măsura în care aceste elemente nu au un impact asupra domeniului comun pentru AES, ele pot fi înglobate în cadrul acestei componente.

Articolul 6 alineatul (1), articolele 16, 179 și 263-276 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013

Data-țintă a specificațiilor tehnice

= T3 2017

(componenta 1)

1.10.2019

(componenta 1)

2.3.2020

(componenta 1)

Data-țintă a specificațiilor tehnice

= a se defini de către SM

(componenta 2)

1.3.2017

(componenta 2)

2.3.2020

(componenta 2)

11.   Fișe de informații (INF) pentru regimuri speciale în cadrul CVU

Obiectivul acestui proiect este de a dezvolta un nou sistem transeuropean pentru a sprijini și a optimiza procedurile de gestionare a datelor INF și prelucrarea electronică a datelor INF în cadrul regimurilor speciale.

Articolul 6 alineatul (1), articolele 16, 215, 237-242 și 250-262 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013

Data-țintă a specificațiilor tehnice

= T1 2018

2.3.2020

2.3.2020

12.   Regimuri speciale în cadrul CVU

Acest proiect are ca scop accelerarea, facilitarea și armonizarea regimurilor speciale în întreaga Uniune prin furnizarea unor modele comune de procese operaționale. Sistemele naționale vor implementa toate modificările introduse prin CVU pentru antrepozitul vamal, destinația finală, admiterea temporară, perfecționarea activă și perfecționarea pasivă.

Acest proiect va fi implementat în două etape.

 

Componenta 1 – „RS EXP naționale”: oferă soluțiile electronice necesare la nivel național pentru activitățile legate de regimurile speciale de export.

 

Componenta 2 – „RS IMP naționale”: oferă soluțiile electronice necesare la nivel național pentru activitățile legate de regimurile speciale de import.

Implementarea acestor proiecte se va realiza prin intermediul proiectelor enumerate la punctele 10 și 14 din prezentul program.

Articolul 6 alineatul (1), articolele 16, 215, 237-242 și 250-262 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013

Data-țintă a specificațiilor tehnice

= a se defini de către SM (pentru componentele 1 și 2)

1.3.2017

(componenta 1)

2.3.2020

(componenta 1)

A se defini de către SM ca parte a planului național

(componenta 2)

A se defini de către SM ca parte a planului național

(componenta 2)

13.   Notificarea sosirii, notificarea prezentării și depozitarea temporară în cadrul CVU

Obiectivul acestui proiect este de a defini procedurile pentru notificarea sosirii mijloacelor de transport, prezentarea mărfurilor (notificarea prezentării) și declarația de depozitare temporară, descrise în CVU, și de a susține armonizarea în acest sens în toate statele membre în ceea ce privește schimbul de date dintre operatori și vamă.

Proiectul vizează automatizarea procedurilor la nivel național.

Articolul 6 alineatul (1), articolul 16 și articolele 133-152 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013

Data-țintă a specificațiilor tehnice

= a se defini de către SM

A se defini de către SM ca parte a planului național

A se defini de către SM ca parte a planului național

14.   Modernizarea sistemelor naționale de import în cadrul CVU

Proiectul urmărește implementarea tuturor procedurilor și cerințelor în materie de date care decurg din CVU și care se referă la domeniul importului (și care nu fac obiectul niciunuia dintre celelalte proiecte definite în programul de lucru). El se referă în special la modificările pentru procedura de „punere în liberă circulație” (procedura standard + simplificări), dar include și efectele care rezultă din alte migrări de sisteme. Acest proiect se referă la domeniul importului la nivel național care include sistemele naționale de prelucrare a declarațiilor vamale, precum și alte sisteme, cum ar fi sistemele naționale de contabilitate și plată.

Articolul 6 alineatul (1), articolul 16 alineatul (1) și articolele 53, 56, 77-80, 83-87, 101-105, 108-109, 158-187, 194-195 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013

Data-țintă a specificațiilor tehnice

= a se defini de către SM

A se defini de către SM ca parte a planului național

A se defini de către SM ca parte a planului național

15.   Vămuirea centralizată pentru import în cadrul CVU

Scopul acestui proiect este ca mărfurile să poată fi plasate sub un regim vamal utilizând vămuirea centralizată, permițând operatorilor economici să își centralizeze activitățile din punct de vedere vamal. Prelucrarea declarației vamale și acordarea liberului de vamă pentru mărfuri ar trebui să fie coordonate între birourile vamale implicate. Este vorba despre un sistem transeuropean care conține componente dezvoltate la nivel central și național.

Articolul 6 alineatul (1), articolele 16 și 179 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013

Data-țintă a specificațiilor tehnice

= T2 2018

1.10.2020

Planul de implementare urmează să fie definit ca parte a documentației proiectelor referitoare la vămuirea centralizată pentru import

16.   Gestionarea garanțiilor în cadrul CVU

Obiectivul acestui proiect este de a asigura gestionarea eficace și eficientă a diverselor tipuri de garanții.

 

Componenta 1 – „Gestionarea garanțiilor”: Sistemul transeuropean va asigura gestionarea garanțiilor globale care pot fi utilizate în mai mult de un stat membru și monitorizarea sumei de referință pentru fiecare declarație vamală sau declarație suplimentară sau o informare adecvată privind datele necesare pentru înregistrarea în conturi a datoriilor vamale existente pentru toate regimurile vamale, așa cum se prevede în Codul vamal al Uniunii, cu excepția tranzitului, care este gestionat în cadrul proiectului NCTS.

 

Componenta 2 – „Gestionarea garanțiilor naționale”: De asemenea, sistemele electronice existente la nivel național pentru gestionarea garanțiilor valabile într-un stat membru trebuie să fie modernizate.

Articolul 6 alineatul (1), articolele 16 și 89-100 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013

Data-țintă a specificațiilor tehnice

= T2 2018

(componenta 1)

1.10.2020

(componenta 1)

1.10.2020

(componenta 1)

Data-țintă a specificațiilor tehnice

= a se defini de către SM

(componenta 2)

A se defini de către SM ca parte a planului național

(componenta 2)

A se defini de către SM ca parte a planului național

(componenta 2)

17.   Modernizarea sistemului de control al importurilor în cadrul CVU (ICS 2)

Obiectivul acestui proiect este să întărească siguranța și securitatea lanțului logistic pentru toate modurile de transport, în special pentru transportul aerian de mărfuri, prin îmbunătățirea calității datelor, a fișierelor de date, a disponibilității și a schimbului de date cu privire la informațiile care figurează în declarația sumară de intrare și cele referitoare la riscuri și controale (ciclu de viață ENS+).

Totodată, proiectul va facilita colaborarea dintre statele membre în cadrul procesului de analiză a riscurilor. El va conduce la o arhitectură complet nouă a sistemului ICS transeuropean existent.

Articolul 6 alineatul (1), articolele 16, 46 și 127-132 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013

Data-țintă a specificațiilor tehnice

= T2 2018

1.10.2020

Planul de implementare urmează să fie definit ca parte a documentației proiectelor referitoare la ICS2

B.   Prezentare generală a listei

Proiecte legate de sistemele electronice în cadrul Codului vamal al Uniunii

Date de instalare/Perioade de instalare

S1 2016

S2 2016

S1 2017

S2 2017

S1 2018

S2 2018

S1 2019

S2 2019

S1 2020

S2 2020

1.

Sistemul exportatorilor înregistrați (REX) în cadrul CVU

1.1.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Sistemului de informații tarifare obligatorii (ITO) în cadrul CVU

1.3.2017 (etapa 1 – pasul 1)

1.10.2017 (etapa 2 – pasul 2)

1.10.2018 (etapa 2)

 

 

Etapa 1 (pasul 1)

Etapa 1 (pasul 2)

 

Etapa 2

 

 

 

 

3.

Decizii vamale în cadrul CVU

2.10.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Accesul direct al comercianților la sistemele europene de informații (gestionarea uniformă a utilizatorilor și semnătura digitală)

2.10.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Modernizarea sistemului pentru operatorii economici autorizați (AEO) în cadrul CVU

1.3.2018 (etapa 1)

1.10.2019 (etapa 2)

 

 

 

 

Etapa 1

 

 

Etapa 2

 

 

6.

Modernizarea sistemului de înregistrare și identificare a operatorilor economici (EORI 2) în cadrul CVU

1.3.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Supraveghere 3 în cadrul CVU

1.10.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Dovada statutului unional în cadrul CVU

1.3.2019-1.10.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Modernizarea noului sistem computerizat de tranzit (NCTS) în cadrul CVU

1.10.2019-2.3.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Sistemul automatizat de export (AES) în cadrul CVU –

Componenta 1: AES transeuropean

1.10.2019-2.3.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Sistemul automatizat de export (AES) în cadrul CVU –

Componenta 2: Modernizarea sistemelor naționale de export

1.3.2017-2.3.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Fișe de informații (INF) pentru regimuri speciale în cadrul CVU

2.3.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Regimuri speciale în cadrul CVU –

Componenta 1: RS EXP naționale

planificare la nivel național

1.3.2017-2.3.2020 – a se vedea și proiectul 10

 

 

RS EXP

RS EXP

RS EXP

RS EXP

RS EXP

RS EXP

RS EXP

 

12.

Regimuri speciale în cadrul CVU –

Componenta 2: RS IMP naționale

planificarea la nivel național pentru RS IMP – a se vedea și proiectul 14

RS IMP

RS IMP

RS IMP

RS IMP

RS IMP

RS IMP

RS IMP

RS IMP

RS IMP

RS IMP

13.

Notificarea sosirii, notificarea prezentării și depozitarea temporară în cadrul CVU

planificare la nivel național

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

Modernizarea sistemelor naționale de import în cadrul CVU

planificare la nivel național

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

Vămuirea centralizată pentru import în cadrul CVU

1.10.2020 – plan de implementare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

Gestionarea garanțiilor în cadrul CVU –

Componenta 1: Gestionarea garanțiilor transeuropene

1.10.2020-1.10.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

Sistemul de gestionare a garanțiilor în cadrul CVU –

Componenta 2: Gestionarea garanțiilor naționale

planificare la nivel național

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

Modernizarea sistemului de control al importurilor în cadrul CVU (ICS 2)

1.10.2020 – plan de implementare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Această dată de începere a perioadei de instalare a sistemelor electronice este egală cu prima dată posibilă la care statele membre încep operațiunile.

(2)  Această dată de încheiere a perioadei de instalare a sistemelor electronice este egală cu data limită până la care sistemul ar trebui să fie complet instalat și cu data limită până la care ar trebui să migreze toți operatorii economici; după caz, data va fi stabilită de statele membre și este egală cu data de încheiere a valabilității perioadei tranzitorii. Această dată nu poate să depășească 31 decembrie 2020.


ORIENTĂRI

15.4.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 99/21


ORIENTAREA (UE) 2016/579 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 16 martie 2016

de modificare a Orientării BCE/2012/27 privind sistemul transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET2) (BCE/2016/6)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 127 alineatul (2),

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 3.1 și articolele 17, 18 și 22,

întrucât:

(1)

La 2 aprilie 2015, Consiliul guvernatorilor a adoptat Orientarea (UE) 2015/930 a Băncii Centrale Europene (BCE/2015/15) (1), care a modificat Orientarea BCE/2012/27 (2) pentru a reflecta faptul că băncile centrale naționale (BCN) din zona euro furnizează servicii de autocolateralizare și decontare în banii băncii centrale în TARGET2-Securities (T2S).

(2)

Experiența dobândită cu ocazia aplicării Orientării BCE/2012/27 a demonstrat existența unor aspecte a căror clarificare ar fi de dorit, în special în ceea ce privește serviciile de autocolateralizare și de decontarea în banii băncii centrale furnizate de către BCN.

(3)

Pe baza competențelor sale de Nivel 1, Consiliul guvernatorilor este proprietarul TARGET2 și poate institui organe consultative cu rolul de a sprijini Consiliul guvernatorilor în exercitarea atribuțiilor sale referitoare la administrarea și funcționarea TARGET2.

(4)

În plus, atribuțiile legate de administrarea tehnică și operațională a TARGET2 ar trebui să fie încredințate unui organ instituit de Consiliul guvernatorilor.

(5)

În consecință, Orientarea BCE/2012/27 ar trebui modificată în mod corespunzător,

ADOPTĂ PREZENTA ORIENTARE:

Articolul 1

Modificări

Orientarea BCE/2012/27 se modifică după cum urmează:

1.

se introduce următorul articol 1a:

„Articolul 1a

Tranzacții prin TARGET2

Băncile centrale naționale (BCN) utilizează întotdeauna conturile TARGET2 pentru următoarele tranzacții:

(a)

operațiuni de politică monetară pe piața monetară în sensul Orientării (UE) 2015/510 a Băncii Centrale Europene (BCE/2014/60) (*);

(b)

decontarea tranzacțiilor cu sisteme auxiliare;

(c)

plăți între instituțiile de credit.

(*)  Orientarea (UE) 2015/510 a Băncii Centrale Europene din 19 decembrie 2014 privind punerea în aplicare a cadrului de politică monetară a Eurosistemului (Orientarea privind documentația generală) (BCE/2014/60) (JO L 91, 2.4.2015, p. 3).”;"

2.

la articolul 2, punctul 25 se înlocuiește cu următorul text:

„25.

«lichiditate disponibilă» (available liquidity) înseamnă un sold creditor al contului unui participant și, dacă este cazul, orice linie de credit pe parcursul zilei acordată în contul PM de către BCN din zona euro relevantă în legătură cu un astfel de cont, dar încă neutilizată, sau, dacă este cazul, redus cu valoarea oricăror rezervări de lichiditate în contul PM sau blocări de fonduri în DCA procesate;”;

3.

articolul 7 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 7

Nivelurile de guvernanță

(1)   Fără a aduce atingere prevederilor articolului 8 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare «Statutul SEBC»), administrarea TARGET2 se bazează pe o schemă de guvernanță pe trei Niveluri. Misiunile atribuite Consiliului guvernatorilor (Nivelul 1), unui organ de Nivel 2 de administrare tehnică și operațională și băncilor centrale naționale care furnizează SSP (Nivelul 3) sunt stipulate în anexa I.

(2)   Consiliul guvernatorilor este responsabil cu conducerea, administrarea și controlul TARGET2. Misiunile atribuite Nivelului 1 sunt de competența exclusivă a Consiliului guvernatorilor. Comitetul pentru sisteme de plăți și de decontare [Payment and Settlement Systems Committee (PSSC)] al SEBC oferă asistență Nivelului 1 în ceea ce privește TARGET2.

(3)   În conformitate cu prevederile articolului 12.1 paragraful al treilea din Statutul SEBC, băncile centrale din Eurosistem sunt responsabile pentru misiunile atribuite Nivelului 2, în limitele cadrului general definit de Consiliul guvernatorilor. Consiliul guvernatorilor instituie un organ de Nivel 2 căruia băncile centrale din Eurosistem să îi atribuie anumite misiuni de administrare tehnică și operațională legate de TARGET2.

(4)   Băncile centrale din Eurosistem își stabilesc modul de organizare prin încheierea unor acorduri adecvate.

(5)   În conformitate cu prevederile articolului 12.1 paragraful al treilea din Statutul SEBC, băncile centrale naționale care furnizează SSP sunt responsabile pentru misiunile atribuite Nivelului 3, în limitele cadrului general definit de Consiliul guvernatorilor.

(6)   Băncile centrale naționale care furnizează SSP încheie un acord cu băncile centrale din Eurosistem care să guverneze serviciile prestate de băncile din prima categorie pentru băncile din a doua categorie. Acolo unde este cazul, un asemenea acord include și băncile centrale naționale conectate.

(7)   Eurosistemul, în calitate de furnizor de servicii T2S, și băncile centrale din Eurosistem, în calitate de operatori ai sistemelor naționale componente ale TARGET2 corespunzătoare acestora, încheie un acord care să guverneze serviciile prestate de primul celor din urmă în ceea ce privește funcționarea conturilor de fonduri dedicate. Acolo unde este cazul, un asemenea acord este încheiat și de BCN conectate.”;

4.

articolul 8 se modifică după cum urmează:

(a)

titlul se înlocuiește cu următorul text:

„Condiții armonizate pentru deschiderea și funcționarea unui cont PM sau a unui DCA în TARGET2”;

(b)

la alineatul (1), prima teză se înlocuiește cu următorul text:

„Fiecare bancă centrală națională din zona euro adoptă mecanisme de punere în aplicare a condițiilor armonizate pentru deschiderea și funcționarea unui cont PM în TARGET2, astfel cum se prevede în anexa II.”;

5.

la articolul 9 alineatul (1), literele (b) și (c) se elimină;

6.

anexele I, II, IIa, III, IIIa, IV și V se modifică în conformitate cu anexa la prezenta orientare.

Articolul 2

Producerea de efecte și punerea în aplicare

(1)   Prezenta orientare produce efecte de la data notificării sale către băncile centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro.

(2)   Băncile centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro iau măsurile necesare pentru respectarea prezentei orientări și le aplică de la 15 aprilie 2016. Acestea transmit Băncii Centrale Europene (BCE) textele și mijloacele referitoare la aceste măsuri până la 1 aprilie 2016 cel mai târziu.

Articolul 3

Destinatari

Prezenta orientare se aplică tuturor băncilor centrale din Eurosistem.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 16 martie 2016.

Pentru Consiliul Guvernatorilor BCE

Președintele BCE

Mario DRAGHI


(1)  Orientarea (UE) 2015/930 a Băncii Centrale Europene din 2 aprilie 2015 de modificare a Orientării BCE/2012/27 privind sistemul transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET2) (BCE/2015/15) (JO L 155, 19.6.2015, p. 38).

(2)  Orientarea BCE/2012/27 din 5 decembrie 2012 privind sistemul transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET2) (JO L 30, 30.1.2013, p. 1).


ANEXĂ

Anexele I, II, IIa, III, IIIa, IV și V la Orientarea BCE/2012/27 se modifică după cum urmează:

1.

Anexa I se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA I

MECANISMELE DE GUVERNANȚĂ ALE TARGET2

Nivelul 1 – Consiliul guvernatorilor

Nivelul 2 – Organul de administrare tehnică și operațională

Nivelul 3 – Băncile centrale naționale care furnizează SSP

0.   Dispoziții generale

Nivelul 1 are competență finală în ceea ce privește aspectele naționale și transfrontaliere legate de TARGET2 și este responsabil cu salvgardarea rolului public al TARGET2.

Nivelul 2 îndeplinește funcții de administrare tehnică și operațională legate de TARGET2.

Nivelul 3 ia decizii cu privire la funcționarea zilnică a platformei comune unice (SSP) pe baza nivelurilor de servicii prevăzute în acordul menționat în articolul 7 alineatul (6) al prezentei orientări.

1.   Politica privind costurile și comisionarea

Decide cu privire la metodologia comună de calcul a costurilor

Decide cu privire la structura unică a comisioanelor

Decide cu privire la comisionarea serviciilor și/sau a modulelor suplimentare

(Nu este cazul)

2.   Niveluri de servicii

Decide cu privire la serviciile principale

Decide cu privire la serviciile și/sau modulele suplimentare

Își aduce aportul în funcție de necesitățile Nivelului 1/Nivelului 2

3.   Managementul riscului

Decide cu privire la cadrul general pentru managementul riscului și acceptarea riscurilor rămase

Desfășoară efectiv activitatea de management al riscului

Desfășoară analiza de risc și monitorizarea riscurilor

Furnizează informațiile necesare pentru analiza de risc, în conformitate cu solicitările Nivelului 1/Nivelului 2

4.   Guvernanță și finanțare

Stabilește normele privind procesul decizional și finanțarea SSP

Stabilește și asigură punerea adecvată în aplicare a cadrului juridic al SEBC privind TARGET2

Elaborează normele privind guvernanța și finanțarea hotărâte de Nivelul 1

Elaborează bugetul, îl aprobă și îl execută

Deține controlul asupra aplicației

Colectează fonduri și remunerează servicii

Furnizează Nivelului 2 date cu privire la costurile pentru prestarea de servicii

5.   Dezvoltare

Este consultat de către Nivelul 2 cu privire la localizarea SSP

Aprobă planul general al proiectului

Decide cu privire la designul inițial și dezvoltarea SSP

Decide dacă realizarea va pleca de la zero sau va avea ca bază o platformă deja existentă

Decide cu privire la alegerea operatorului SSP

Stabilește, de comun acord cu Nivelul 3, nivelurile serviciilor SSP

Decide cu privire la localizarea SSP după consultarea Nivelului 1

Aprobă metodologia procesului de stabilire a specificațiilor și «rezultatele concrete», așteptate din partea Nivelului 3, considerate potrivite pentru a specifica și, ulterior, a testa și a accepta produsul (în special specificațiile generale și specificațiile detaliate pentru utilizatori)

Stabilește un plan de proiect pe etape

Evaluează și acceptă rezultatele concrete

Realizează scenarii de testare

Coordonează testele băncilor centrale și a utilizatorilor, în strânsă cooperare cu Nivelul 3

Propune designul inițial al SSP

Propune ca realizarea fie să plece de la zero, fie să aibă ca bază o platformă deja existentă

Face o propunere privind localizarea SSP

Redactează proiectul specificațiilor funcționale generale și de detaliu (specificații funcționale detaliate interne și specificații funcționale detaliate pentru utilizatori)

Redactează proiectul specificațiilor tehnice detaliate

Își aduce aportul (inițial și pe parcurs) pentru planificarea și controlul etapelor proiectului

Asigură suportul tehnic și operațional pentru teste (realizează testele pentru SSP, își aduce aportul la scenariile de testare în legătură cu SSP, asigură suportul pentru băncile centrale din Eurosistem în activitățile lor de testare a SSP)

6.   Punere în aplicare și migrare

Decide cu privire la strategia de migrare

Pregătește și coordonează migrarea către SSP, în strânsă cooperare cu Nivelul 3

Își aduce aportul în ceea ce privește aspectele legate de migrare, în conformitate cu cerințele Nivelului 2

Realizează activitățile în legătură cu SSP ocazionate de migrare; acordă sprijin suplimentar viitoarelor bănci centrale naționale care se vor conecta

7.   Funcționare

Gestionează situațiile grave de criză

Autorizează înființarea și funcționarea Simulatorului TARGET2

Desemnează autorități de certificare pentru accesul prin intermediul internetului

Precizează politicile, cerințele și măsurile de control privind securitatea pentru SSP

Precizează principiile aplicabile în ceea ce privește securitatea certificatelor folosite pentru accesul prin intermediul internetului

Menține legătura cu utilizatorii la nivel european (fără a aduce atingere responsabilității exclusive a băncilor centrale din Eurosistem pentru relațiile profesionale ale acestora cu clienții lor) și monitorizează activitatea zilnică a utilizatorilor din perspectivă comercială (atribuție ce revine băncilor centrale din Eurosistem)

Monitorizează evoluția activității

Desfășoară activități privind stabilirea bugetului, finanțarea, facturarea (atribuții ale băncilor centrale din Eurosistem) și alte sarcini administrative

Administrează sistemul pe baza acordului menționat la articolul 7 alineatul (6) din prezenta orientare”

2.

Anexa II se modifică după cum urmează:

(a)

la articolul 1, definiția termenului „autorizare de debitare directă” se înlocuiește cu următorul text:

„—

«autorizare de debitare directă» înseamnă o instrucțiune generală dată de un plătitor băncii sale centrale prin care această bancă centrală este abilitată și obligată să debiteze contul plătitorului în baza primirii unei instrucțiuni valide de debitare directă provenită de la un beneficiar;”;

(b)

articolul 7 se modifică după cum urmează:

(i)

alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Un titular de cont PM care acceptă desemnarea contului PM al acestuia drept contul PM principal definit în anexa IIa este obligat de orice facturi referitoare la deschiderea și funcționarea fiecărui cont de fonduri dedicate legat de acel cont PM, astfel cum se stabilește în apendicele VI la prezenta anexă, indiferent de conținutul sau orice nerespectare a acordurilor contractuale sau de altă natură dintre acel titular de cont PM și titularul de DCA.”;

(ii)

se introduce următorul alineat (5):

„(5)   Un titular de cont PM care deține și un DCA utilizat pentru autocolateralizare răspunde pentru orice penalizări aplicate în conformitate cu punctul 9 litera (d) din anexa IIIa.”;

(c)

articolul 34 se modifică după cum urmează:

(i)

la sfârșitul alineatului (1) se adaugă următoarea teză:

„În sensul prezentului alineat, adoptarea unei măsuri de rezoluție în sensul Directivei 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului (*) împotriva unui titular de cont PM nu constituie automat deschiderea unei proceduri de insolvență.

(*)  Directiva 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 de instituire a unui cadru pentru redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții și de modificare a Directivei 82/891/CEE a Consiliului și a Directivelor 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE și 2013/36/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010 și (UE) nr. 648/2012 ale Parlamentului European și ale Consiliului (JO L 173, 12.6.2014, p. 190).”;"

(ii)

alineatul (4) litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

În cazul în care [inserați denumirea băncii centrale] suspendă sau pune capăt participării unui titular de cont PM la TARGET2-[inserați referința băncii centrale/țării] conform alineatului (1) sau (2), [inserați denumirea băncii centrale] informează imediat, printr-un mesaj transmis prin intermediul ICM sau prin intermediul T2S, titularul de cont PM respectiv, alte bănci centrale, alți titulari de cont PM și alți titulari de DCA din toate sistemele componente ale TARGET2 despre această suspendare sau încetare. Se consideră că acest mesaj a fost transmis de către banca centrală a statului membru de origine a titularului de cont PM și a titularului de DCA care primește mesajul;”;

(iii)

alineatul (4) litera (b) se elimină;

(d)

la articolul 38, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   [Inserați denumirea băncii centrale] păstrează confidențialitatea tuturor informațiilor sensibile sau secrete, inclusiv când aceste informații se referă la plăți, a informațiilor tehnice sau organizaționale aparținând participantului, participanților din același grup sau clienților participantului, cu excepția situației în care participantul sau clientul său și-a dat consimțământul în scris pentru divulgarea informațiilor [inserați următoarea propoziție, dacă este cazul, în temeiul dreptului intern: sau această divulgare este permisă ori impusă de legea [inserați adjectivul referitor la numele țării]].”;

(e)

în apendicele II, punctul 3 litera (a) punctul (ii) se înlocuiește cu următorul text:

„(ii)

compensația pentru dobândă se determină prin aplicarea unei rate de referință ce se va stabili zilnic. Rata de referință menționată este cea mai mică dintre următoarele două rate: rata medie a dobânzii overnight în euro (euro overnight index average) (EONIA) și rata dobânzii pentru facilitatea de credit marginală. Rata de referință se aplică la valoarea ordinului de plată nedecontat ca urmare a disfuncționalității tehnice a TARGET2 pentru fiecare zi în perioada cuprinsă între data inițierii efective sau, în ceea ce privește ordinele de plată menționate la punctul 2 litera (b) punctul (ii), data la care s-a intenționat inițierea ordinului de plată și data la care ordinul de plată a fost sau ar fi putut fi decontat. Din valoarea oricărei compensații se deduc sau se comisionează, după caz, orice dobândă sau comisioane rezultate din plasarea oricăror ordine de plată nedecontate în depozite în cadrul Eurosistemului; și”;

(f)

în apendicele IV, punctul 4 se modifică după cum urmează:

(i)

litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

În situația în care activitatea SSP sau a platformei T2S este transferată dintr-o regiune (Regiunea 1) într-o altă regiune (Regiunea 2), participanții depun toate eforturile pentru a reconcilia pozițiile proprii până la momentul întreruperii funcționării sau până la momentul producerii evenimentelor externe anormale și furnizează [inserați denumirea băncii centrale] toate informațiile relevante în acest sens.”;

(ii)

se introduce următoarea literă (c):

„(c)

În cazul în care un ordin de transfer de lichiditate din PM în DCA este debitat din contul PM de pe SSP din Regiunea 1 al participantului însă, ulterior reconcilierii, nu apare ca fiind debitat pe SSP din Regiunea 2, banca centrală responsabilă de participantul respectiv debitează contul PM din Regiunea 2 al participantului pentru a readuce soldul contului PM al participantului la nivelul pe care îl avea anterior transferării.”;

(g)

în apendicele IV, punctul 6 litera (d) punctul (iii) se înlocuiește cu următorul text:

„(iii)

(nu se aplică versiunii în limba română);”;

(h)

în apendicele IV, punctul 8 litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c)

(nu se aplică versiunii în limba română).”

3.

Anexa IIa se modifică după cum urmează:

(a)

la articolul 1, definiția termenului „autocolateralizare” se modifică după cum urmează:

„—

«autocolateralizare» (auto-collateralisation) înseamnă creditul pe parcursul zilei acordat de banca centrală națională (BCN) din zona euro în banii băncii centrale care este declanșat atunci când un titular de DCA nu are fonduri suficiente pentru a deconta tranzacțiile cu instrumente financiare, acest credit pe parcursul zilei fiind colateralizat fie cu instrumentele financiare cumpărate (colateral asupra fluxului), fie cu instrumentele financiare deținute deja de titularul de DCA (colateral asupra stocului). O operațiune de autocolateralizare este compusă din două operațiuni distincte, una pentru acordarea autocolateralizării și una pentru rambursarea acesteia. Este posibil să includă și o a treia operațiune, pentru orice eventuală realocare a colateralului. În sensul articolului 16, se consideră că toate cele trei operațiuni sunt intrate în sistem și sunt irevocabile în același timp cu operațiunea pentru acordarea autocolateralizării.”;

(b)

la articolul 1, definiția termenului „cont PM principal” se modifică după cum urmează:

(nu se aplică versiunii în limba română);

(c)

la articolul 16 alineatul (3), paragraful introductiv se înlocuiește cu următorul text:

„Între băncile centrale din Eurosistem și BCN conectate, pe de o parte, și toate CSD participante în T2S, pe de altă parte, se va semna un acord privind schimbul de informații în cazul insolvenței unui participant și răspunderea fiecărui semnatar al acordului. În termen de două săptămâni după ce BCE a confirmat tuturor semnatarilor acordului că procedurile privind schimbul de informații menționate mai sus au fost stabilite și aprobate de toate părțile la acord, regulile prevăzute la alineatul (2) se înlocuiesc cu regulile de mai jos:”;

(d)

la finalul articolului 24 alineatul (1) se adaugă următoarea teză:

„În sensul prezentului alineat, adoptarea unei măsuri de rezoluție în sensul Directivei 2014/59/UE împotriva unui titular de DCA nu constituie automat deschiderea unei proceduri de insolvență.”;

(e)

articolul 24 alineatul (4) se modifică după cum urmează:

(i)

litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

În cazul în care [inserați denumirea băncii centrale] suspendă sau pune capăt participării unui titular de DCA la TARGET2-[inserați referința băncii centrale/țării] conform alineatului (1) sau (2), [inserați denumirea băncii centrale] informează imediat, printr-un mesaj transmis prin intermediul ICM sau prin intermediul T2S, titularul de DCA respectiv, alte bănci centrale, alți titulari de DCA și alți titulari de cont PM din toate sistemele componente ale TARGET2, despre această suspendare sau încetare. Se consideră că acest mesaj a fost transmis de către banca centrală a statului membru de origine a titularului de DCA și a titularului de cont PM care primește mesajul.”;

(ii)

litera (b) se elimină;

(f)

în apendicele II, punctul 3 litera (a) punctul (ii) se înlocuiește cu următorul text:

„(ii)

compensația pentru dobândă se determină prin aplicarea unei rate de referință ce se va stabili zilnic. Rata de referință menționată este cea mai mică dintre următoarele două rate: rata medie a dobânzii overnight în euro (euro overnight index average) (EONIA) și rata dobânzii pentru facilitatea de credit marginală. Rata de referință se aplică la valoarea ordinului de plată nedecontat ca urmare a disfuncționalității tehnice a TARGET2 pentru fiecare zi în perioada cuprinsă între data inițierii efective sau, în ceea ce privește ordinele de plată menționate la punctul 2 litera (b) punctul (ii), data la care s-a intenționat inițierea ordinului de plată și data la care ordinul de plată a fost sau ar fi putut fi decontat. Din valoarea oricărei compensații se deduc sau se comisionează, după caz, orice dobândă sau comisioane rezultate din plasarea oricăror ordine de plată nedecontate în depozite în cadrul Eurosistemului; și”;

(g)

în apendicele IV, punctul 7 litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

(nu se aplică versiunii în limba română);”

(h)

apendicele VI se înlocuiește cu următorul text:

„Apendicele VI

LISTA COMISIOANELOR

Comisioane pentru serviciile T2S

Următoarele comisioane pentru serviciile T2S referitoare la DCA se aplică titularilor de cont PM principal:

Elemente ale tarifului

Comision

Explicație

Servicii de decontare

Ordine de transfer de lichiditate din DCA în DCA

9 eurocenți

per transfer

Mișcări pe cont (respectiv, blocare, deblocare, rezervare de lichiditate etc.)

6 eurocenți

per tranzacție

Servicii informaționale

Rapoarte A2A

0,4 eurocenți

Per locație (business item) în orice raport A2A generat

Interogări A2A

0,7 eurocenți

Per locație (business item) interogată în orice interogare A2A generată

Interogări U2A

10 eurocenți

Per funcție de căutare executată

Interogări U2A descărcate

0,7 eurocenți

Per locație (business item) interogată în orice interogare U2A generată și descărcată

Mesaje grupate într-un fișier

0,4 eurocenți

Per mesaj într-un fișier

Transmiteri

1,2 eurocenți

Per transmitere”

4.

Anexa III se modifică după cum urmează:

(a)

punctul 7 din secțiunea „Definiții” se înlocuiește cu următorul text:

„7.

«legături strânse» (close links) înseamnă legături strânse în sensul articolului 138 din Orientarea (UE) 2015/510 (BCE/2014/60);”;

(b)

punctul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„1.

Fiecare BCN din zona euro acordă credit pe parcursul zilei instituțiilor de credit cu sediul în SEE care sunt contrapărți eligibile pentru operațiunile de politică monetară ale Eurosistemului, au acces la facilitatea de credit marginală și au un cont deschis la BCN din zona euro relevantă, inclusiv atunci când acele instituții de credit acționează printr-o sucursală înființată în SEE și incluzând sucursalele înființate în SEE ale instituțiilor de credit cu sediul în afara SEE, cu condiția ca aceste sucursale să fie înființate în aceeași țară ca BCN din zona euro relevantă. Nu poate fi acordat credit pe parcursul zilei entităților care fac obiectul unor măsuri restrictive adoptate de Consiliul Uniunii Europene sau de statele membre în temeiul articolului 65 alineatul (1) litera (b), articolului 75 sau articolului 215 din tratat, măsuri a căror punere în aplicare, din perspectiva [inserați referința băncii centrale/țării] după informarea BCE, este incompatibilă cu buna funcționare a TARGET2.”;

(c)

punctul 2 se înlocuiește cu următorul text:

„2.

Creditul pe parcursul zilei poate fi acordat și următoarelor entități:

(a)

eliminat;

(b)

instituțiilor de credit cu sediul în SEE care nu sunt contrapărți eligibile pentru operațiunile de politică monetară ale Eurosistemului și/sau nu au acces la facilitatea de credit marginală, inclusiv atunci când acestea acționează printr-o sucursală înființată în SEE și incluzând sucursalele înființate în SEE ale instituțiilor de credit cu sediul în afara SEE;

(c)

departamentelor de trezorerie ale administrațiilor centrale sau regionale ale statelor membre active pe piețele monetare și organismelor din sectorul public ale statelor membre autorizate să mențină conturi pentru clienți;

(d)

întreprinderilor de investiții (societăților de investiții) cu sediul în SEE, cu condiția să fi încheiat un acord cu o contraparte la politica monetară a Eurosistemului pentru a se asigura că orice poziție debitoare reziduală la închiderea zilei respective este acoperită; și

(e)

entităților, altele decât cele care se încadrează la litera (b), care administrează sistemele auxiliare și acționează în această calitate, cu condiția ca aranjamentele pentru acordarea creditului pe parcursul zilei unor astfel de entități să fi fost prezentate în prealabil Consiliului guvernatorilor și aprobate de acesta,

cu condiția ca, în cazurile menționate la literele (b)-(e), entitatea care primește creditul pe parcursul zilei să aibă sediul în aceeași jurisdicție cu BCN care acordă creditul pe parcursul zilei.

Toate creditele overnight acordate contrapărților centrale eligibile sunt supuse condițiilor prevăzute în prezenta anexă (inclusiv dispozițiile referitoare la colateralul eligibil).

Sancțiunile prevăzute la punctele 10 și 11 se aplică atunci când contrapărțile centrale eligibile nu rambursează creditul overnight care le-a fost acordat de către BCN a acestora.”;

(d)

punctul 3 se înlocuiește cu următorul text:

„3.

Pentru entitățile menționate la punctul 2 literele (b)-(e) și în conformitate cu articolul 19 din Orientarea (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), creditul pe parcursul zilei este limitat la ziua în cauză și nu este posibilă extinderea la creditul overnight.

Prin derogare, Consiliul guvernatorilor poate hotărî, printr-o decizie prealabilă motivată, să dea acces la facilitatea de credit marginală anumitor contrapărți centrale (CPC) eligibile, în sensul articolului 139 alineatul (2) litera (c) din tratat coroborat cu articolele 18 și 42 din Statutul SEBC și articolul 1 alineatul (1) din Orientarea (UE) 2015/510 (BCE/2014/60). Aceste CPC eligibile sunt cele care, în toate momentele relevante:

(a)

sunt entități eligibile în sensul punctului 2 litera (e), cu condiția ca aceste entități eligibile să fie autorizate ca CPC în conformitate cu legislația Uniunii sau cu legislația națională aplicabilă;

(b)

au sediul în zona euro;

(c)

sunt supuse supravegherii și/sau monitorizării de către autoritățile competente;

(d)

îndeplinesc cerințele de monitorizare cu privire la localizarea infrastructurilor care oferă servicii în euro, astfel cum sunt modificate periodic și publicate pe website-ul BCE (**);

(e)

au conturi în modulul de plăți (PM) din TARGET2;

(f)

au acces la credit pe parcursul zilei.

(**)  Politica actuală a Eurosistemului pentru localizarea infrastructurii este prevăzută în următoarele declarații, disponibile pe website-ul BCE la adresa www.ecb.europa.eu: (a) Policy statement on euro payment and settlements located outside the euro area din 3 noiembrie 1998; (b) The Eurosystem's policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing din 27 septembrie 2001; (c) The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling in euro-denominated payment transactions din 19 iulie 2007; (d) The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of legally and operationally located in the euro area din 20 noiembrie 2008; (e) The Eurosystem oversight policy framework din iulie 2011, cu rezerva hotărârii pronunțate la 4 martie 2015 în cauza T-496/11 Regatul Unit/Banca Centrală Europeană, ECLI:EU:T:2015:496.”;"

(e)

punctul 4 se înlocuiește cu următorul text:

„4.

Creditul pe parcursul zilei se garantează cu colateral eligibil și se acordă prin descoperiri de cont pe parcursul zilei (intraday overdraft) colateralizate și/sau prin tranzacții de report (repo) pe parcursul zilei în conformitate cu condițiile minime comune suplimentare (inclusiv situațiile de neîndeplinire a obligațiilor enumerate în cadrul acestor condiții, precum și consecințele corespunzătoare acestora) prevăzute de Consiliul guvernatorilor în ceea ce privește operațiunile de politică monetară ale Eurosistemului. Colateralul eligibil se compune din aceleași tipuri de active ca și activele eligibile pentru utilizare în operațiunile de politică monetară ale Eurosistemului și sunt supuse acelorași reguli de evaluare și de control al riscurilor ca cele prevăzute în partea a patra a Orientării (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).

Creditul pe parcursul zilei se acordă numai după ce activele eligibile oferite drept colateral au fost transferate sau constituite drept garanții reale mobiliare în mod definitiv. În acest sens, contrapărțile pre-depozitează activele eligibile sau le constituie drept garanții reale imobiliare la BCN relevantă sau decontează activele eligibile cu BCN relevantă pe bază livrare-contra-plată.”;

(f)

punctul 5 se înlocuiește cu următorul text:

„5.

Instrumentele de natura datoriei emise sau garantate de entitate sau de orice terț cu care entitatea are legături strânse pot fi acceptate ca active eligibile pentru garantare numai în cazurile prevăzute în partea a patra a Orientării (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).”;

(g)

la punctul 12, litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c)

În cazul în care Eurosistemul decide să suspende, să limiteze sau să excludă accesul contrapărților la instrumentele de politică monetară din motive de prudență sau de altă natură, în conformitate cu articolul 158 din Orientarea (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), băncile centrale naționale din zona euro pun în aplicare respectiva decizie în ceea ce privește accesul la creditul pe parcursul zilei (intraday credit), conform prevederilor contractului sau reglementărilor aplicate de băncile centrale naționale corespunzătoare.”

5.

Anexa IIIa se modifică după cum urmează:

(a)

punctul 1 din secțiunea „Definiții” se înlocuiește cu următorul text:

„(1)

«autocolateralizare» (auto-collateralisation) înseamnă creditul pe parcursul zilei acordat de BCN din zona euro în banii băncii centrale care este declanșat atunci când un titular de DCA nu are fonduri suficiente pentru a deconta tranzacțiile cu instrumente financiare, acest credit pe parcursul zilei fiind colateralizat fie cu instrumentele financiare cumpărate (colateral asupra fluxului), fie cu instrumentele financiare deja deținute de titularul de DCA (colateral asupra stocului). O operațiune de autocolateralizare este compusă din două operațiuni distincte, una pentru acordarea autocolateralizării și una pentru rambursarea acesteia. Este posibil să includă și o a treia operațiune, pentru orice eventuală realocare a colateralului. În sensul articolului 16 din anexa IIa, se consideră că toate cele trei operațiuni sunt intrate în sistem și sunt irevocabile în același timp cu operațiunea pentru acordarea autocolateralizării;”;

(b)

punctul 6 din secțiunea „Definiții” se înlocuiește cu următorul text:

„6.

«legături strânse» (close links) înseamnă legături strânse în sensul articolului 138 din Orientarea (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).”;

(c)

punctul 3 primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„3.

Autocolateralizarea se bazează pe colateral eligibil. Colateralul eligibil se compune din aceleași tipuri de active ca și activele eligibile pentru utilizare în operațiunile de politică monetară ale Eurosistemului și sunt supuse acelorași reguli de evaluare și de control al riscurilor ca cele prevăzute în partea a patra a Orientării (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).”;

(d)

punctul 4 se înlocuiește cu următorul text:

„4.

Instrumentele de natura datoriei emise sau garantate de entitate sau de orice terț cu care entitatea are legături strânse pot fi acceptate drept colateral eligibil numai în cazurile prevăzute în partea a patra a Orientării (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).”;

(e)

la punctul 9, litera (d) se înlocuiește cu următorul text:

„(d)

[Inserați denumirea băncii centrale] aplică un comision de penalizare de 1 000 EUR pentru fiecare zi de operare în care se recurge o dată sau de mai multe ori la transferul colateralului în conformitate cu litera (c). Comisionul de penalizare se debitează din contul PM relevant al titularului de DCA menționat la litera (c).”;

(f)

la punctul 10 litera (c), prima teză se înlocuiește cu următorul text:

„Eurosistemul poate decide să suspende, să limiteze sau să excludă accesul contrapărților la instrumentele de politică monetară din motive de prudență sau de altă natură, în conformitate cu articolul 158 din Orientarea (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).”;

(g)

la punctele 1 și 13 cuvintele „6 februarie” se înlocuiesc cu „18 septembrie”.

6.

Punctul 18 paragraful 1 din anexa IV se înlocuiește cu următorul text:

„18.   Lista comisioanelor și facturarea

1.

Unui sistem auxiliar care folosește ASI sau «interfața participantului», indiferent de numărul conturilor pe care le are deschise la banca centrală a sistemului auxiliar și/sau la banca centrală de decontare, i se aplică o listă de comisioane formată din următoarele elemente:

(a)

un comision lunar fix de 1 000 EUR pentru fiecare sistem auxiliar (comision fix I);

(b)

un al doilea comision lunar fix cuprins între 417 EUR și 8 334 EUR, proporțional cu valoarea brută subiacentă a tranzacțiilor sistemului auxiliar de decontare a fondurilor în euro (comision fix II):

Interval

De la (milioane EUR/zi)

La (milioane EUR/zi)

Comision anual

Comision lunar

1

0

sub 1 000

5 000 EUR

417 EUR

2

1 000

sub 2 500

10 000 EUR

833 EUR

3

2 500

sub 5 000

20 000 EUR

1 667 EUR

4

5 000

sub 10 000

30 000 EUR

2 500 EUR

5

10 000

sub 50 000

40 000 EUR

3 333 EUR

6

50 000

sub 500 000

50 000 EUR

4 167 EUR

7

Peste 500 000

100 000 EUR

8 334 EUR

Valoarea brută a tranzacțiilor sistemului auxiliar de decontare a fondurilor în euro este calculată de către banca centrală a sistemului auxiliar o dată pe an pe baza unei astfel de valori brute din anul anterior, iar valoarea brută calculată este aplicată pentru calcularea comisionului începând cu data de 1 ianuarie a fiecărui an calendaristic. Valoarea brută exclude tranzacțiile decontate în DCA;

(c)

un comision per tranzacție, calculat pe aceleași baze ca și cel calculat pentru titularii de cont PM conform apendicelui VI din anexa II. Sistemul auxiliar poate alege una dintre următoarele opțiuni: fie să plătească un comision fix de 0,80 EUR per instrucțiune de plată (opțiunea A), fie să plătească un comision calculat pe bază degresivă (opțiunea B), cu următoarele modificări:

(i)

pentru opțiunea B, limitele benzilor referitoare la volumul instrucțiunilor de plată sunt împărțite la 2; și

(ii)

un comision lunar fix de 150 EUR (conform opțiunii A) sau de 1 875 EUR (conform opțiunii B) se aplică în plus față de comisionul fix I și comisionul fix II;

(d)

în plus față de comisioanele stabilite la literele (a)-(c), unui sistem auxiliar care folosește ASI sau «interfața participantului» i se aplică și următoarele comisioane:

(i)

dacă sistemul auxiliar utilizează serviciile cu valoare adăugată TARGET2 pentru T2S, comisionul lunar pentru utilizarea serviciilor cu valoare adăugată este de 50 EUR pentru sistemele care au ales opțiunea A și de 625 EUR pentru sistemele care au ales opțiunea B. Acest comision este perceput pentru fiecare cont deținut de sistemul auxiliar care utilizează aceste servicii;

(ii)

dacă sistemul auxiliar deține un cont PM principal legat de unul sau mai multe DCA, comisionul lunar este de 250 EUR pentru fiecare DCA legat; și

(iii)

sistemului auxiliar, în calitate de titular de cont PM principal, i se aplică următoarele comisioane pentru serviciile T2S aferente DCA legate. Aceste elemente ale tarifului se facturează separat.

Elemente ale tarifului

Comision

Explicație

Servicii de decontare

Ordine de transfer de lichiditate din DCA în DCA

9 eurocenți

per transfer

Mișcări pe cont (respectiv, blocare, deblocare, rezervare de lichiditate etc.)

6 eurocenți

per tranzacție

Servicii informaționale

Rapoarte A2A

0,4 eurocenți

Per locație (business item) în orice raport A2A generat

Interogări A2A

0,7 eurocenți

Per locație (business item) interogată în orice interogare A2A generată

Interogări U2A

10 eurocenți

Per funcție de căutare executată

Interogări U2A descărcate

0,7 eurocenți

Per locație (business item) interogată în orice interogare U2A generată și descărcată.

Mesaje grupate într-un fișier

0,4 eurocenți

Per mesaj într-un fișier

Transmiteri

1,2 eurocenți

Per transmitere”

7.

În anexa V, punctul 3 din apendicele IIA se înlocuiește cu următorul text:

„3.

[Inserați denumirea băncii centrale] emite și menține în mod gratuit până la cinci certificate active per participant pentru fiecare cont PM. [Inserați denumirea băncii centrale] aplică un comision de 120 EUR pentru emiterea celui de-al șaselea certificat și pentru fiecare certificat activ ulterior. [Inserați denumirea băncii centrale] aplică un comision anual de întreținere de 30 EUR pentru al șaselea certificat și pentru fiecare certificat activ ulterior. Certificatele active sunt valabile cinci ani.”Rectificări

15.4.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 99/34


Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului din 27 noiembrie 2003 privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1347/2000

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 338 din 23 decembrie 2003 )

(Ediția specială în limba română, cap. 19, vol. 6, p. 183)

La pagina 207, anexa III, subpunctele 8.1 și 8.2:

în loc de:

„8.1.

Nu

8.2.

Da”,

se citește:

„8.1.

Da

8.2.

Nu”.