ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 87

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 59
2 aprilie 2016


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) 2016/479 al Comisiei din 1 aprilie 2016 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește utilizarea glicozidelor derivate din steviol (E 960) ca îndulcitor în anumite băuturi cu valoare energetică redusă sau fără adaos de zahăr ( 1 )

1

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/480 al Comisiei din 1 aprilie 2016 de stabilire a unor norme comune privind interconectarea registrelor electronice naționale ale întreprinderilor de transport rutier și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1213/2010 ( 1 )

4

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/481 al Comisiei din 1 aprilie 2016 de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2454/93 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar

24

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/482 al Comisiei din 1 aprilie 2016 de suspendare a achiziției pentru intervenție la preț fix a laptelui praf degresat pentru perioada de intervenție care se încheie la 30 septembrie 2016 și de deschidere a procedurii de licitație pentru achiziționare

26

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/483 al Comisiei din 1 aprilie 2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

29

 

 

DECIZII

 

*

Decizia (UE, Euratom) 2016/484 a reprezentanților guvernelor statelor membre din 23 martie 2016 privind numirea unor judecători în cadrul Tribunalului

31

 

*

Decizia (UE, Euratom) 2016/485 a reprezentanților guvernelor statelor membre din 23 martie 2016 privind numirea unor judecători în cadrul Tribunalului

33

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2446 din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele detaliate ale anumitor dispoziții ale Codului vamal al Uniunii ( JO L 343, 29.12.2015 )

35

 

*

Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii ( JO L 343, 29.12.2015 )

40

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

2.4.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 87/1


REGULAMENTUL (UE) 2016/479 AL COMISIEI

din 1 aprilie 2016

de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește utilizarea glicozidelor derivate din steviol (E 960) ca îndulcitor în anumite băuturi cu valoare energetică redusă sau fără adaos de zahăr

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind aditivii alimentari (1), în special articolul 10 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 prevede o listă a Uniunii de aditivi alimentari autorizați pentru utilizare în produsele alimentare și condițiile de utilizare a acestor aditivi.

(2)

Această listă poate fi actualizată în conformitate cu procedura comună menționată la articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1331/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (2), fie la inițiativa Comisiei, fie în urma unei cereri.

(3)

La data de 25 martie 2013, a fost depusă o cerere de autorizare pentru utilizarea glicozidelor derivate din steviol (E 960) ca îndulcitor în anumite băuturi cu valoare energetică redusă sau fără adaos de zahăr, încadrate la subcategoria de produse alimentare 14.1.5.2. „Altele” din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008. Cererea a fost ulterior pusă la dispoziția statelor membre în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1331/2008.

(4)

Glicozidele derivate din steviol sunt constituente non-calorice cu gust dulce și pot fi utilizate pentru a înlocui zaharurile calorice în anumite băuturi, reducând astfel conținutul caloric al acestor produse. Prin urmare, glicozidele derivate din steviol îndulcesc aceste băuturi, fără a mări numărul de calorii în produsul final, oferindu-le consumatorilor produse cu valoare energetică redusă sau fără adaos de zahăr, în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1333/2008.

(5)

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1331/2008, Comisia trebuie să solicite avizul Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”) pentru a actualiza lista de aditivi alimentari a Uniunii prevăzută în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008.

(6)

În 2010, autoritatea a adoptat un aviz științific (3) privind siguranța glicozidelor derivate din steviol în cazul utilizărilor propuse ca aditiv alimentar (E 960) și a stabilit o doză zilnică acceptabilă (DZA) de 4 mg/kg greutate corporală/zi, exprimată ca echivalenți de steviol. Având în vedere propunerea de extindere a utilizărilor ca aditiv alimentar, autoritatea a revizuit evaluarea expunerii la glicozidele derivate din steviol și și-a exprimat avizul la 2 mai 2014 (4) și la 30 iunie 2015 (5). În ceea ce privește respectivele extinderi ale utilizărilor, autoritatea a concluzionat că estimările expunerii sunt inferioare DZA pentru toate grupele de vârstă, cu excepția celor pentru toate grupele de vârstă, cu excepția estimărilor referitoare la copii de vârstă mică, situate în partea superioară a intervalului de expunere ridicată (a 95-a percentilă), într-o singură țară. Calculul expunerii realizat de Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu a arătat că extinderea propusă a utilizării nu afectează a 95-a percentilă a expunerii la copii în vârstă de doi până la șase ani în Țările de Jos și că băuturile nealcoolice și produsele lactate fermentate aromatizate rămân factorii principali care contribuie la expunerea la glucozidele derivate din steviol în grupa de vârstă respectivă.

(7)

Având în vedere că subcategoria de produse alimentare 14.1.5.2 cuprinde produse care nu sunt destinate a fi consumate de către copii de vârstă mică (12-35 de luni), utilizările și nivelurile de utilizare ca îndulcitor propuse pentru glicozidele derivate din steviol (E 960) nu reprezintă o problemă de siguranță.

(8)

Prin urmare, este oportun să se autorizeze utilizarea glicozidelor derivate din steviol (E 960) ca îndulcitor adăugat în băuturile cu valoare energetică redusă sau fără adaos de zahăr, încadrate la subcategoria de produse alimentare 14.1.5.2. „Altele”: băuturi pe bază de cafea, ceai și infuzii de plante (la nivelul maxim de 30 mg/l), produse aromatizate pe bază de cafea solubilă și de cappuccino solubil (la nivelul maxim de 30 mg/l) și băuturi pe bază de malț și băuturi cu aromă de ciocolată/cappuccino (la nivelul maxim de 20 mg/l).

(9)

Prin urmare, anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 ar trebui modificată în consecință.

(10)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 1 aprilie 2016.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 354, 31.12.2008, p. 16.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 1331/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 de instituire a unei proceduri comune de autorizare pentru aditivii alimentari, enzimele alimentare și aromele alimentare (JO L 354, 31.12.2008, p. 1).

(3)  EFSA Journal 2010; 8(4):1537.

(4)  EFSA Journal 2014; 12(5):3639.

(5)  EFSA Journal 2015; 13(6):4146.


ANEXĂ

Partea E din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 se modifică după cum urmează:

1.

În subcategoria de produse alimentare 14.1.5.2. „Altele”, după rubrica E 491-495: Esteri de sorbitan, se introduc următoarele rubrici pentru E 960:

 

„E 960

Glicozide derivate din steviol

30

(60) (93)

numai băuturi pe bază de cafea, ceai și infuzii de plante, cu valoare energetică redusă sau fără adaos de zahăr

 

E 960

Glicozide derivate din steviol

30

(60) (93)

numai produse aromatizate pe bază de cafea solubilă și de cappuccino solubil, cu valoare energetică redusă sau fără adaos de zahăr

 

E 960

Glicozide derivate din steviol

20

(60) (93)

numai băuturi pe bază de malț și băuturi cu aromă de ciocolată/cappuccino, cu valoare energetică redusă sau fără adaos de zahăr”

2.

În subcategoria de produse alimentare 14.1.5.2. „Altele”, se adaugă următoarele note de subsol:

„(60):

Exprimată ca echivalenți de steviol.

(93):

Nivelul maxim se aplică produselor gata de băut (de exemplu, sub formă de conserve), precum și amestecurilor si concentratelor de astfel de produse gata de consum, după preparare.”


2.4.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 87/4


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/480 AL COMISIEI

din 1 aprilie 2016

de stabilire a unor norme comune privind interconectarea registrelor electronice naționale ale întreprinderilor de transport rutier și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1213/2010

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier și de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului (1), în special articolul 16 alineatul (5),

întrucât:

(1)

Articolul 16 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 prevede obligația statelor membre de a păstra un registru electronic național al întreprinderilor de transport rutier care au primit din partea unei autorități competente autorizația de exercitare a ocupației de operator de transport rutier. Datele relevante conținute de registrele electronice naționale ar trebui să fie accesibile tuturor autorităților competente ale celorlalte state membre. Articolul 16 alineatele (5) și (6) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 prevede interconectarea registrelor electronice naționale până la 31 decembrie 2012, mandatând Comisia să adopte norme comune referitor la această interconectare. Pe baza respectivului mandat, Comisia a adoptat Regulamentul (UE) nr. 1213/2010 (2), pentru a facilita interconectarea registrelor electronice naționale prin intermediul unui sistem de schimb de informații denumit ERRU (European Registers of Road Transport Undertakings, Registrul european al întreprinderilor de transport rutier). Acesta a devenit operațional la 31 decembrie 2012.

(2)

În cursul ultimilor trei ani de funcționare a ERRU, Comisia, împreună cu experți din statele membre, a identificat anumite aspecte legate de utilizarea practică a ERRU care nu corespund în totalitate proceselor administrative instituite în statele membre.

(3)

Prin urmare, este necesar să se remedieze deficiențele identificate în funcționarea zilnică a ERRU, astfel încât sistemul să funcționeze conform dispozițiilor relevante din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009, Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (3) și Regulamentul (CE) nr. 1073/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (4) și să se garanteze o utilizare uniformă a ERRU de către autoritățile competente de pe întregul teritoriu al UE. În plus, este necesar să se adapteze normele existente la progresul tehnic și științific.

(4)

Regulamentul (UE) 2016/403 al Comisiei (5) referitor la clasificarea încălcărilor grave ale normelor Uniunii stabilește o nouă listă a categoriilor, tipurilor și gradelor de gravitate ale încălcărilor grave ale normelor Uniunii, care, pe lângă cele prevăzute în anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1071/2009, pot conduce la pierderea bunei reputații a întreprinderii de transport rutier sau a managerului de transport. Prin urmare, este necesar să se permită transmiterea de către ERRU a informațiilor referitoare la noua listă a încălcărilor.

(5)

Dispozițiile privind protecția datelor cu caracter personal, stabilite în special de Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului (6), se aplică prelucrării oricăror date cu caracter personal în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1071/2009. În mod particular, statele membre trebuie să implementeze măsuri de securitate corespunzătoare, pentru a preveni utilizarea abuzivă a datelor cu caracter personal.

(6)

După caz, dispozițiile privind protecția datelor cu caracter personal, stabilite de Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (7), se aplică prelucrării oricăror date cu caracter personal în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1071/2009;

(7)

Având în vedere numărul substanțial al modificărilor care ar trebui aduse normelor comune privind implementarea interconectării registrelor electronice naționale, este necesară înlocuirea Regulamentului (UE) nr. 1213/2010 cu un nou act. Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 1213/2010 ar trebui să fie abrogat.

(8)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului menționat la articolul 42 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (8),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament stabilește cerințele referitoare la conectarea registrelor electronice naționale ale întreprinderilor de transport rutier la sistemul de mesagerie ERRU, conform prevederilor articolului 16 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament și pe lângă definițiile stabilite la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009, se aplică următoarele definiții:

(a)

„ERRU (European Registers of Road Transport Undertakings, Registrul european al întreprinderilor de transport rutier)” înseamnă un sistem de interconectare a registrelor electronice naționale, instituit în conformitate cu articolul 16 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009;

(b)

„interfață asincronă” înseamnă un proces prin care un mesaj de răspuns la o solicitare este transmis printr-o nouă conexiune HTTP;

(c)

„căutare pluridirecțională” înseamnă un mesaj de solicitare din partea unui stat membru, adresat tuturor celorlalte state membre;

(d)

„hub central” înseamnă sistemul informatic care permite direcționarea mesajelor ERRU între statele membre;

(e)

„CCP” înseamnă certificatul de competență profesională menționat la articolul 8 alineatul (8) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009;

(f)

„stat membru al încălcării” înseamnă statul membru în care o întreprindere de transport a comis o încălcare;

(g)

„stat membru de stabilire” înseamnă statul membru în care este stabilită o întreprindere;

(h)

„sistem național” înseamnă sistemul informatic instituit în fiecare stat membru în scopul de a emite, a prelucra și a răspunde la mesaje ERRU;

(i)

„interfață sincronă” înseamnă un proces prin care un mesaj de răspuns la o solicitare este transmis prin aceeași conexiune HTTP utilizată pentru solicitare;

(j)

„stat membru solicitant” înseamnă statul membru care emite o solicitare sau o notificare care este apoi direcționată către statele membre respondente;

(k)

„stat membru respondent” înseamnă statul membru către care este direcționată solicitarea sau notificarea ERRU.

Articolul 3

Obligația de a se conecta la ERRU

Statele membre realizează interconectarea la ERRU a registrelor electronice naționale menționate la articolul 16 din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 în conformitate cu procedurile și cu cerințele tehnice stabilite de prezentul regulament.

Articolul 4

Specificații tehnice

ERRU îndeplinește specificațiile tehnice prevăzute în anexele I-VII la prezentul regulament.

Articolul 5

Utilizarea ERRU

(1)   Atunci când fac schimb de informații prin intermediul ERRU, autoritățile competente urmează procedurile stabilite în anexa VIII la prezentul regulament.

(2)   Statele membre acordă propriilor organisme de control responsabile cu controalele în trafic acces la funcția Check Community Licence („Verificarea licenței comunitare”) a ERRU.

(3)   Atunci când la controalele în trafic participă mai multe organisme naționale de control, statul membru decide cărora dintre organismele respective li se acordă accesul menționat la alineatul (2).

Articolul 6

Abrogare

Regulamentul (UE) nr. 1213/2010 se abrogă de la data aplicării prezentului regulament. Trimiterile la regulamentul abrogat se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament.

Articolul 7

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 30 ianuarie 2019.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 1 aprilie 2016.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 300, 14.11.2009, p. 51.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 1213/2010 al Comisiei din 16 decembrie 2010 de stabilire a normelor comune privind interconectarea registrelor electronice naționale ale întreprinderilor de transport rutier (JO L 335, 18.12.2010, p. 21).

(3)  Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piața transportului rutier internațional de mărfuri (JO L 300, 14.11.2009, p. 72).

(4)  Regulamentul (CE) nr. 1073/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piața internațională a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 (JO L 300, 14.11.2009, p. 88).

(5)  Regulamentul (UE) 2016/403 al Comisiei din 18 martie 2016 de completare a Regulamentului (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește clasificarea încălcărilor grave ale normelor Uniunii, care pot determina pierderea de către un operator de transport rutier a bunei reputații și de modificare a anexei III la Directiva 2006/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 74, 19.3.2016, p. 8).

(6)  Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (JO L 281, 23.11.1995, p. 31).

(7)  Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1).

(8)  Regulamentul (UE) nr. 165/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 februarie 2014 privind tahografele în transportul rutier, de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului privind aparatura de înregistrare în transportul rutier și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere (JO L 60, 28.2.2014, p. 1).


ANEXA I

ASPECTE GENERALE ALE ERRU

1.   ARHITECTURĂ

ERRU este compus din următoarele părți:

1.1.

Un hub central, capabil să primească o solicitare din partea statului membru solicitant, să o valideze și să o prelucreze prin transmiterea ei către statele membre respondente. Hubul central va aștepta ca fiecare stat membru respondent să răspundă, va consolida toate răspunsurile și va transmite răspunsul consolidat statului membru solicitant.

1.2.

Un sistem național per stat membru, care este echipat cu o interfață capabilă să transmită solicitări către hubul central și să primească răspunsurile corespunzătoare. Pentru a transmite și a recepționa mesaje de la hubul central, sistemele naționale pot utiliza software brevetat sau software comercial.

1.3.

Ca alternativă la punctul 1.1, statele membre pot decide să utilizeze o rețea comercială compatibilă pentru efectuarea schimbului de mesaje. În acest caz, fiecare autoritate competentă va furniza hubului central statistici privind mesajele schimbate prin intermediul rețelei în cauză.

2.   GESTIONARE

2.1.   Hubul central este administrat de Comisie, care este responsabilă cu funcționarea tehnică și cu întreținerea hubului central.

2.2.   Hubul central nu stochează date pentru perioade de peste șase luni, cu excepția datelor de logare și a datelor statistice prevăzute în anexa VII.

2.3.   Hubul central nu oferă acces la datele cu caracter personal decât personalului autorizat al Comisiei, atunci când acest lucru este necesar în scopul întreținerii și al depanării.

2.4.   Statele membre sunt responsabile pentru:

2.4.1.

Crearea și administrarea propriilor sisteme naționale, inclusiv a interfeței cu hubul central.

2.4.2.

Instalarea și întreținerea propriilor sisteme naționale, atât în materie de hardware, cât și de software, indiferent dacă acestea sunt brevetate sau comerciale.

2.4.3.

Interoperabilitatea corectă a propriului sistem național cu hubul central, inclusiv administrarea mesajelor de eroare primite de la hubul central.

2.4.4.

Luarea tuturor măsurilor pentru a asigura confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea informațiilor.

2.4.5.

Operarea sistemelor naționale în conformitate cu nivelurile de servicii prevăzute în anexa VI.

2.5.   Portalul web MOVEHUB

Comisia furnizează o aplicație web cu acces securizat, denumită „portalul web MOVEHUB”, care asigură cel puțin următoarele servicii:

(a)

statistici cu privire la disponibilitate, per stat membru;

(b)

notificarea intervențiilor de întreținere la hubul central și la sistemele naționale ale statelor membre;

(c)

rapoarte agregate;

(d)

administrarea datelor de contact;

(e)

schemele XSD.

2.6.   Administrarea datelor de contact

Funcția de administrare a datelor de contact va asigura fiecărui stat membru posibilitatea de a administra datele de contact ale propriilor săi utilizatori din punct de vedere politic, economic, operativ și tehnic, autoritatea competentă a fiecărui stat membru fiind responsabilă cu întreținerea propriilor date de contact. Datele de contact ale celorlalte state membre vor putea fi vizualizate, dar nu vor putea fi modificate.


ANEXA II

FUNCȚIILE ERRU

1.

Prin intermediul ERRU se asigură următoarele funcții:

1.1.

Check Good Repute (CGR) (verificarea bunei reputații): permite statului membru solicitant să transmită o interogare către unul sau către toate statele membre respondente, pentru a stabili adecvarea unui manager de transport și, prin urmare, autorizația de a exploata o întreprindere de transport.

1.2.

Infringement Notification (INF) (notificarea încălcării): permite statului membru al încălcării să notifice statului membru de stabilire faptul că întreprinderea de transport a comis o încălcare gravă, astfel cum se menționează la articolul 6 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009. Această funcție permite, de asemenea, statului membru al încălcării să solicite aplicarea de sancțiuni întreprinderii de transport, în statul membru de stabilire.

1.3.

Check Community Licence (CCL) (verificarea licenței comunitare): permite statului membru solicitant să transmită o interogare statului membru respondent (adică statului membru de stabilire), pentru a stabili dacă o întreprindere de transport funcționează cu o licență comunitară valabilă.

2.

Se includ și alte tipuri de mesaje considerate adecvate pentru funcționarea eficientă a sistemului ERRU, de exemplu notificările de eroare.


ANEXA III

DISPOZIȚII REFERITOARE LA MESAJELE ERRU

1.   CERINȚE TEHNICE GENERALE

1.1.   Pentru schimbul de mesaje, hubul central va asigura atât interfețe sincrone, cât și interfețe asincrone. Statele membre pot alege tehnologia cea mai adecvată pentru interfața cu propriile aplicații.

1.2.   Toate mesajele schimbate între hubul central și sistemele naționale trebuie să fie codificate UTF-8.

1.3.   Statele membre se asigură că sistemele lor naționale pot primi și prelucra mesajele care conțin caractere grecești sau chirilice.

2.   STRUCTURA MESAJELOR XML ȘI DEFINIȚIA SCHEMEI (XSD)

2.1.   Structura generală a mesajelor XML respectă formatul definit de schemele XSD instalate în hubul central.

2.2.   Hubul central și sistemele naționale transmit și recepționează mesaje care sunt conforme cu schema XSD a mesajelor.

2.3.   Sistemele naționale vor avea capacitatea de a transmite, de a recepționa și de a prelucra toate mesajele care corespund oricăreia dintre funcțiile prevăzute în anexa II.

2.4.   Mesajele XML includ cel puțin cerințele minime prevăzute în apendicele la prezenta anexă.

Apendice

Cerințe minime privind conținutul mesajelor XML

Antet comun

Obligatoriu

Version (Versiune)

Versiunea oficială a specificațiilor XML va fi specificată prin namespace (spațiul de nume) definit în XSD a mesajului și în atributul version (versiune) din elementul antet al oricărui mesaj XML. Numărul versiunii („n.m”) va fi definit ca valoare fixă la fiecare lansare a fișierului de definiție a schemei XML (xsd).

Da

Test Identifier (Identificator testare)

ID opțional pentru testare. Inițiatorul testului va completa ID-ul, iar toți ceilalți participanți la fluxul de lucru vor redirecționa/returna același ID. În producție, el trebuie ignorat și nu va fi folosit dacă este furnizat.

Nu

Technical Identifier (Identificator tehnic)

Un UUID care identifică în mod unic fiecare mesaj. Expeditorul generează un UUID și completează acest atribut. Această informație nu se utilizează în niciun scop legat de activități economice.

Da

Workflow Identifier (Identificator al fluxului de lucru)

Identificatorul fluxului de lucru este un UUID și trebuie să fie generat de statul membru solicitant. Acest ID este apoi utilizat în toate mesajele pentru a corela fluxul de lucru.

Da

Sent At (Transmis la)

Data și ora (UTC) la care a fost transmis mesajul.

Da

Timeout (Timpul a expirat)

Acesta este un atribut opțional în ceea ce privește data și ora (în format UTC). Această valoare va fi stabilită doar de hub pentru solicitările redirecționate. Aceasta va informa statul membru respondent cu privire la ora la care expiră solicitarea. Această valoare nu este necesară nici în MS2TCN_< x >_Req, nici în toate mesajele de răspuns. Ea este facultativă, pentru a permite utilizarea aceleiași definiții de antet pentru toate tipurile de mesaje, indiferent dacă atributul timeoutValue este necesar sau nu.

Nu

From (De la)

Codul ISO 3166-1 alfa 2 al statului membru care transmite mesajul sau „UE”.

Da

To (Către)

Codul ISO 3166-1 alfa 2 al statului membru căruia i se transmite mesajul sau „UE”.

Da

Check Good Repute (Verificarea bunei reputații)

Check Good Repute Request (Solicitare de verificare a bunei reputații)

Obligatoriu

Business Case Identifier (Identificator de dosar)

Este vorba despre un număr de serie sau de referință care identifică fiecare solicitare în parte.

Da

Requesting Competent Authority (Autoritatea competentă solicitantă)

Autoritatea competentă care a emis solicitarea de căutare.

Da

Informații privind managerul de transport

Da, dacă nu există informații privind CCP

Family Name (Nume de familie)

Numele de familie al managerului de transport, așa cum apare în CCP.

Da

First Name (Prenume)

Prenumele complet al managerului de transport, așa cum apare în certificatul de competență profesională.

Da

Date of Birth (Data nașterii)

Data nașterii managerului de transport, în format ISO 8601 (AAAA-LL-ZZ).

Da

Place of Birth (Locul nașterii)

Locul nașterii managerului de transport.

Nu

Informații privind CCP

Da, dacă nu există informații privind managerul de transport

CPC Number (Numărul CCP)

Numărul certificatului de competență profesională.

Da

CPC Issue Date (Data eliberării CCP)

Data eliberării CCP, în format ISO 8601 (AAAA-LL-ZZ).

Da

CPC Issue Country (Țara care a eliberat CCP)

Țara care a eliberat CCP, în format ISO 3166-1 alfa 2.

Da


Check Good Repute Response (Răspuns la solicitarea de verificare a bunei reputații)

Obligatoriu

Business Case Identifier (Identificatorul dosarului)

Este vorba despre un număr de serie sau de referință care corespunde identificatorului de dosar al solicitării.

Da

Requesting Competent Authority (Autoritatea competentă solicitantă)

Autoritatea competentă care emite solicitarea de căutare.

Da

Responding Competent Authority (Autoritatea competentă respondentă)

Autoritatea competentă care a răspuns solicitării de căutare.

Da

Status Code (Cod de stare)

Codul de stare al căutării [de ex. found (găsit), not found (nu a fost găsit), error (eroare) etc.].

Da

Status Message (Mesaj de stare)

O descriere explicativă a stării (dacă este necesară).

Nu

Informații găsite privind managerul de transport

Da, în cazul în care codul de stare este „Găsit”

Family Name (Nume de familie)

Numele de familie al managerului de transport, așa cum a fost înregistrat în registru.

Da

First Name (Prenume)

Prenumele complet al managerului de transport, așa cum a fost înregistrat în registru.

Da

Date of Birth (Data nașterii)

Data nașterii managerului de transport, în format ISO 8601 (AAAA-LL-ZZ), așa cum a fost înregistrată în registru.

Da

Place of Birth (Locul nașterii)

Locul nașterii managerului de transport, așa cum a fost înregistrat în registru.

Da

CPC Number (Numărul CCP)

Numărul certificatului de competență profesională, așa cum a fost înregistrat în registru.

Da

CPC Issue Date (Data eliberării CCP)

Data eliberării CCP, în format ISO 8601 (AAAA-LL-ZZ), așa cum a fost înregistrată în registru.

Da

CPC Issue Country (Țara care a eliberat CCP)

Țara care a eliberat CCP, în format ISO 3166-1 alfa 2, așa cum a fost înregistrată în registru.

Da

Total Managed Undertakings (Total întreprinderi administrate)

Numărul întreprinderilor de transport cu care este asociat managerul de transport.

Da

Total Managed Vehicles (Total vehicule administrate)

Numărul total al vehiculelor cu care este asociat managerul de transport.

Da

Fitness (Adecvare)

Se menționează „Adecvat” sau „Neadecvat”.

Da

End Date of Unfitness (Data de încheiere a neadecvării)

Data de încheiere a neadecvării managerului de transport, în format ISO 8601 (AAAA-LL-ZZ). Aplicabil dacă la rubrica „Adecvare” se menționează „Neadecvat”.

Nu

Search Method (Metoda de căutare)

Metoda utilizată pentru găsirea managerului de transport: NYSIIS, CCP, personalizată.

Da

Întreprinderea de transport (pentru fiecare manager de transport găsit)

Da, dacă numărul întreprinderilor administrate > 0

Transport Undertaking Name (Denumirea întreprinderii de transport)

Denumirea întreprinderii de transport (denumire și forma juridică), așa cum a fost înregistrată în registru.

Da

Transport Undertaking Address (Adresa întreprinderii de transport)

Adresa întreprinderii de transport (adresa, codul poștal, orașul, țara), așa cum a fost înregistrată în registru.

Da

Community Licence Number (Numărul licenței comunitare)

Numărul de serie al licenței comunitare a întreprinderii de transport, așa cum a fost înregistrat în registru.

Da

Community Licence Status (Starea licenței comunitare)

Starea licenței comunitare a întreprinderii de transport, așa cum a fost înregistrată în registru.

Da

Managed Vehicles (Vehicule administrate)

Numărul de vehicule administrate, așa cum a fost înregistrat în registru.

Da

Infringement Notification (Notificarea încălcării)

Infringement Notification Request (Solicitare de notificare a încălcării)

Obligatoriu

Business Case Identifier (Identificator de dosar)

Este vorba despre un număr de serie sau de referință care identifică fiecare solicitare în parte.

Da

Notifying Authority (Autoritatea notificatoare)

Autoritatea competentă care emite notificarea încălcării.

Da

Întreprinderea de transport

Da

Transport Undertaking Name (Denumirea întreprinderii de transport)

Denumirea întreprinderii de transport împotriva căreia se înregistrează încălcarea.

Da

Community Licence Number (Numărul licenței comunitare)

Numărul de serie al copiei legalizate a licenței comunitare a întreprinderii de transport.

Da

Vehicle Registration Number (Numărul de înmatriculare al vehiculului)

Numărul de înmatriculare al vehiculului cu care s-a comis încălcarea.

Da

Vehicle Registration Country (Țara de înmatriculare a vehiculului)

Țara în care este înmatriculat vehiculul.

Da

Încălcare gravă

Da

Date of Infringement (Data încălcării)

Data încălcării, în format ISO 8601. (AAAA-LL-ZZ)

Da

Category (Categoria)

Categoria încălcării:

MSI (most serious infringement) – încălcare extrem de gravă

VSI (very serious infringement) – încălcare foarte gravă

SI (serious infringement) – încălcare gravă

Da

Infringement Type (Tip de încălcare)

În conformitate cu clasificarea prevăzută în anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 și în anexa I la Regulamentul (UE) 2016/403.

Da

Date of Check (Data verificării)

Data la care s-a efectuat verificarea care a confirmat încălcarea, în formatul ISO 8601 (AAAA-LL-ZZ).

Da

Sancțiune impusă (pentru fiecare încălcare gravă)

Da

Penalty Imposed Identifier (Identificatorul sancțiunii impuse)

Numărul de serie al sancțiunii individuale impuse.

Da

Final Decision Date (Data deciziei finale)

Data deciziei finale referitoare la sancțiunea impusă, în formatul ISO 8601 (AAAA-LL-ZZ).

Da

Penalty Type Imposed (Tipul de sancțiune impusă)

Se menționează:

101 – „Warning” („Avertisment”)

201 – „Temporary ban on cabotage operations” („Interzicere temporară a operațiunilor de cabotaj”)

202 – „Fine” („Amendă”)

203 – „Prohibition” („Interdicție”)

204 – „Immobilisation” („Imobilizare”)

102 – „Other” („Altele”)

Da

Start Date (Data de începere)

Data de începere a sancțiunii impuse, în formatul ISO 8601 (AAAA-LL-ZZ).

Nu

End Date (Data de încetare)

Data de încetare a sancțiunii impuse, în formatul ISO 8601 (AAAA-LL-ZZ).

Nu

Este executată

Yes/No (Da/Nu)

Da

Sancțiune solicitată (pentru fiecare încălcare gravă)

Nu

Penalty Requested Identifier (Identificatorul sancțiunii solicitate)

Numărul de serie al sancțiunii individuale solicitate.

Da

Penalty Type Requested (Tipul de sancțiune solicitată)

Se menționează:

101 – „Warning” („Avertisment”)

301 – „Temporary withdrawal of some or all of the certified true copies of the Community licence” („Retragerea temporară a unora sau a tuturor copiilor legalizate ale licenței comunitare”)

302 – „Permanent withdrawal of some or all of the certified true copies of the Community licence” („Retragerea permanentă a unora sau a tuturor copiilor legalizate ale licenței comunitare”)

303 – „Temporary withdrawal of the Community licence” („Retragerea temporară a licenței comunitare”)

304 – „Permanent withdrawal of the Community licence” („Retragerea permanentă a licenței comunitare”)

305 – „Suspension of the issue of driver attestations” („Suspendarea eliberării de atestate de conducător auto”)

306 – „Withdrawal of driver attestations” („Retragerea atestatelor de conducător auto”)

307 – „Issue of driver attestations subject to additional conditions in order to prevent misuse” („Eliberare a atestatelor de conducător auto supusă unor condiții suplimentare, pentru a preveni utilizarea abuzivă”)

Da

Duration (Durată)

Durata sancțiunii solicitate (zile calendaristice).

Nu


Infringement Notification Response (Răspuns la solicitarea de notificare a încălcării)

Obligatoriu

Business Case Identifier (Identificator de dosar)

Este vorba despre un număr de serie sau de referință care corespunde identificatorului de dosar al solicitării.

Da

Originating Authority (Autoritatea emitentă)

Autoritatea competentă care a emis notificarea inițială a încălcării.

Da

Licensing Authority (Autoritatea care acordă licența)

Autoritatea competentă care răspunde la notificarea încălcării.

Da

Status Code (Cod de stare)

Codul de stare al răspunsului la solicitarea de notificare a încălcării [de exemplu, found (găsit), not found (nu a fost găsit), error (eroare) etc.].

Da

Status Message (Mesaj de stare)

O descriere explicativă a stării (dacă este necesară).

Nu

Întreprinderea de transport

Da

Transport Undertaking Name (Denumirea întreprinderii de transport)

Denumirea întreprinderii de transport, așa cum a fost înregistrată în registru.

Da

Sancțiune impusă

Nu

Penalty Imposed Identifier (Identificatorul sancțiunii impuse)

Numărul de serie al sancțiunii individuale impuse [menționat în Penalty Requested Identifier (Identificatorul sancțiunii solicitate) al Infringement Notification (Notificării încălcării)].

Da

Authority Imposing Penalty (Autoritatea care impune sancțiunea)

Denumirea autorității care impune sancțiunea.

Da

Este impusă

Yes/No (Da/Nu)

Da

Penalty Type Imposed (Tipul de sancțiune impusă)

Se menționează:

101 – „Warning” („Avertisment”)

301 – „Temporary withdrawal of some or all of the certified true copies of the Community licence” („Retragerea temporară a unora sau a tuturor copiilor legalizate ale licenței comunitare”)

302 – „Permanent withdrawal of some or all of the certified true copies of the Community licence” („Retragerea permanentă a unora sau a tuturor copiilor legalizate ale licenței comunitare”)

303 – „Temporary withdrawal of the Community licence” („Retragerea temporară a licenței comunitare”)

304 – „Permanent withdrawal of the Community licence” („Retragerea permanentă a licenței comunitare”)

305 – „Suspension of the issue of driver attestations” („Suspendarea eliberării de atestate de conducător auto”)

306 – „Withdrawal of driver attestations” („Retragerea atestatelor de conducător auto”)

307 – „Issue of driver attestations subject to additional conditions in order to prevent misuse” („Eliberare a atestatelor de conducător auto supusă unor condiții suplimentare, pentru a preveni utilizarea abuzivă”)

102 – „Other” („Altele”)

Da

Start Date (Data de începere)

Data de începere a sancțiunii impuse, în format ISO 8601 (AAAA-LL-ZZ).

Nu

End Date (Data de încetare)

Data de încetare a sancțiunii impuse, în format ISO 8601 (AAAA-LL-ZZ).

Nu

Motiv

Motivul neimpunerii sancțiunii.

Nu


Infringement Notification Acknowledgement (Confirmare de primire a notificării încălcării)

Obligatoriu

Business Case Identifier (Identificator de dosar)

Este vorba despre un număr de serie sau de referință care corespunde identificatorului de dosar al notificării sau al răspunsului.

Da

Status Code (Cod de stare)

Codul de stare al confirmării de primire.

Da

Status Message (Mesaj de stare)

Șirul mesajului de stare.

Nu

Originating Authority (Autoritatea emitentă)

Pentru o confirmare de primire a notificării încălcării (IN_Ack): în legislație, acest câmp este reprezentat ca „Identificatorul autorității competente destinatare”.

Pentru o confirmare de primire a răspunsului la notificarea încălcării (IR_Ack): în legislație, acest câmp este reprezentat ca „Identificatorul autorității competente care confirmă primirea”.

Da

Licensing Authority (Autoritatea care acordă licența)

Pentru o confirmare de primire a notificării încălcării (IN_Ack): în legislație, acest câmp este reprezentat ca „Identificatorul autorității competente care confirmă primirea”.

Pentru o confirmare de primire a răspunsului la notificarea încălcării (IR_Ack): în legislație, acest câmp este reprezentat ca „Identificatorul autorității competente destinatare”.

Da

Acknowledgement type (Tipul de confirmare)

Definirea tipului de confirmare.

Coduri posibile:

„IN_Ack”

„IR_Ack”

Da

Check Community Licence (Verificarea licenței comunitare)

Check Community Licence Request (Solicitare de verificare a licenței comunitare)

Obligatoriu

Business Case Identifier (Identificator de dosar)

Este vorba despre un număr de serie sau de referință care identifică fiecare solicitare în parte.

Da

Originating Authority (Autoritatea emitentă)

Autoritatea care emite solicitarea de căutare.

Nu

Întreprinderea de transport

Da

Transport Undertaking Name (Denumirea întreprinderii de transport)

Denumirea întreprinderii de transport în legătură cu care se solicită informațiile privind licența comunitară.

Da

Community Licence Number (Numărul licenței comunitare)

Numărul de serie al copiei legalizate a licenței comunitare în legătură cu care se solicită informații.

Da

Vehicle Registration Number (Numărul de înmatriculare al vehiculului)

Numărul de înmatriculare al vehiculului pentru care se emite copia legalizată a licenței comunitare.

Nu


Check Community Licence Response (Răspuns la solicitarea de verificare a licenței comunitare)

Obligatoriu

Business Case Identifier (Identificator de dosar)

Este vorba despre un număr de serie sau de referință care identifică fiecare solicitare în parte.

Da

Originating Authority (Autoritatea emitentă)

Autoritatea care a emis solicitarea de căutare.

Nu

Întreprinderea de transport

Da

Transport Undertaking Name (Denumirea întreprinderii de transport)

Denumirea întreprinderii de transport (denumire și forma juridică), așa cum a fost înregistrată în registru.

Da

Transport Undertaking Address (Adresa întreprinderii de transport)

Adresa întreprinderii de transport (adresa, codul poștal, orașul, țara), așa cum a fost înregistrată în registru.

Da

Informații privind licența comunitară

Da

Licence Number (Numărul licenței)

Numărul de serie al licenței comunitare a întreprinderii de transport, așa cum a fost înregistrat în registru.

Da

Licence Status (Starea licenței)

Starea licenței comunitare a întreprinderii de transport, așa cum a fost înregistrată în registru:

Active” (Activă)

Suspended” („Suspendată”)

Withdrawn” („Retrasă”)

Expired” („Expirată”)

Lost/stolen” („Pierdută/furată”)

Annulled” („Anulată”)

Returned” („Returnată”)

Da

Licence Type (Tipul de licență)

Tipul de licență comunitară, așa cum a fost înregistrat în registru. O declarație privind:

Community licence for passenger transport” („Licența comunitară pentru transportul de pasageri”)

National licence for passenger transport” („Licența națională pentru transportul de pasageri”)

Community licence for goods transport” („Licența comunitară pentru transportul de mărfuri”)

National licence for goods transport” („Licența națională pentru transportul de mărfuri”)

Da

Start Date (Data de începere)

Data de începere a valabilității licenței comunitare.

Da

Expiry Date (Data de expirare)

Data de expirare a valabilității licenței comunitare.

Da

Withdrawal Date (Data retragerii)

Data retragerii licenței comunitare.

Nu

Suspension Date (Data suspendării)

Data suspendării licenței comunitare.

Nu

Suspension Expiry Date (Data de expirare a suspendării)

Data la care expiră suspendarea licenței comunitare.

Nu

Managed Vehicles (Vehicule administrate)

Numărul de vehicule administrate, așa cum a fost înregistrat în registru.

Da

Certified True Copy Details (Informații privind copia legalizată)

Da

Licence Number (Numărul licenței)

Numărul de serie al copiei legalizate a licenței comunitare a întreprinderii de transport, așa cum este înregistrat în registru (este vorba despre numărul licenței care a fost primit odată cu solicitarea).

Da

Licence Status (Starea licenței)

Starea copiei legalizate a licenței comunitare a întreprinderii de transport, așa cum a fost înregistrată în registru:

Active” („Activă”)

Suspended” („Suspendată”)

Withdrawn” („Retrasă”)

Expired” (Expirată)

Lost/stolen” („Pierdută/furată”)

Annulled” (Anulată)

Returned” („Returnată”)

Da

Licence Type (Tipul de licență)

Tipul de copie legalizată a licenței comunitare, așa cum a fost înregistrat în registru. O declarație privind:

Community licence for passenger transport” („Licența comunitară pentru transportul de pasageri”)

National licence for passenger transport” („Licența națională pentru transportul de pasageri”)

Community licence for goods transport” („Licența comunitară pentru transportul de mărfuri”)

National licence for goods transport” („Licența națională pentru transportul de mărfuri”)

Da

Start Date (Data de începere)

Data de începere a valabilității copiei legalizate a licenței comunitare.

Da

Expiry Date (Data de expirare)

Data de expirare a valabilității copiei legalizate a licenței comunitare.

Da

Withdrawal Date (Data retragerii)

Data retragerii copiei legalizate a licenței comunitare.

Nu

Suspension Date (Data suspendării)

Data suspendării copiei legalizate a licenței comunitare.

Nu

Suspension Expiry Date (Data de expirare a suspendării)

Data la care expiră suspendarea copiei legalizate a licenței comunitare.

Nu


ANEXA IV

SERVICII DE TRANSLITERARE ȘI SERVICII NYSIIS

1.   Pentru a codifica numele tuturor managerilor de transport în registrul național se utilizează algoritmul NYSIIS, implementat în hubul central.

2.   Atunci când caută numele unui manager de transport în registru prin intermediul funcției CGR, statele membre trebuie să utilizeze întotdeauna cheia NYSIIS, ca mecanism de căutare principal.

3.   În plus, statele membre pot utiliza un algoritm personalizat, pentru a obține rezultate suplimentare.

4.   Rezultatele căutării vor indica mecanismul de căutare prin intermediul căruia a fost găsită înregistrarea: NYSIIS, CCP sau personalizat.


ANEXA V

CERINȚE DE SECURITATE

1.   Pentru schimbul de mesaje între hubul central și sistemele naționale trebuie utilizat întotdeauna protocolul HTTPS.

2.   Sistemele naționale vor utiliza certificatele PKI furnizate de Comisie, pentru a securiza transmisia mesajelor între sistemul național și hub.

3.   Sistemele naționale implementează cel puțin certificate care utilizează algoritmul hash semnătură SHA-2 (SHA-256) și o lungime a cheilor publice de 2 048 de biți.


ANEXA VI

NIVELURILE SERVICIULUI

1.   Sistemele naționale asigură următorul nivel minim al serviciului:

1.1.

Sunt disponibile 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână.

1.2.

Disponibilitatea lor este monitorizată prin intermediul unui mesaj heartbeat emis de hubul central.

1.3.

Rata lor de disponibilitate este de 98 %, în conformitate cu tabelul următor (cifrele au fost rotunjite la cea mai apropiată unitate):

O disponibilitate de

înseamnă o indisponibilitate de

Zilnică

Lunară

Anuală

98 %

0,5 ore

15 ore

7,5 zile

Statele membre sunt încurajate să respecte rata de disponibilitate zilnică; este recunoscut, însă, faptul că anumite activități necesare, cum ar fi întreținerea sistemului, vor necesita o perioadă de indisponibilitate de peste 30 de minute. Cu toate acestea, ratele de disponibilitate lunare și anuale rămân obligatorii.

1.4.

Statele membre răspund la minimum 98 % din solicitările redirecționate către ele într-o lună calendaristică.

1.5.

Atunci când transmit răspunsuri la solicitările de verificare a bunei reputații, confirmări de primire a notificării încălcării și răspunsuri la solicitările de verificare a licenței comunitare în conformitate cu anexa VIII.

1.5.1.

Ele răspund solicitărilor în cel mult 10 secunde.

1.5.2.

Durata globală de așteptare a solicitării (timpul în care solicitantul poate să aștepte un răspuns) nu depășește 20 de secunde.

1.5.3.

Ele sunt capabile să proceseze solicitări la o rată de șase mesaje pe secundă.

1.6.

Sistemele naționale nu vor transmite solicitări către hubul ERRU la o rată care depășește 2 solicitări pe secundă.

1.7.

Fiecare sistem național trebuie să fie capabil să facă față eventualelor probleme tehnice ale hubului central sau ale sistemelor naționale din alte state membre. Acestea includ, dar nu se limitează la:

(a)

pierderea legăturii cu hubul central;

(b)

neprimirea unui răspuns la o solicitare;

(c)

primirea răspunsurilor după ce durata de așteptare a mesajului a expirat;

(d)

primirea de mesaje nesolicitate;

(e)

primirea de mesaje incorecte.

2.   Hubul central:

2.1.

Prezintă o rată de disponibilitate de 98 %.

2.2.

Transmite sistemelor naționale notificări ale oricăror erori, fie prin intermediul mesajului de răspuns, fie prin intermediul unui mesaj de eroare specific. La rândul lor, sistemele naționale primesc aceste mesaje de eroare specifice și dispun de un flux de lucru progresiv (escalation workflow) pentru a lua toate măsurile adecvate în vederea remedierii erorii notificate.

3.   Întreținere

Statele membre notifică celorlalte state membre și Comisiei, prin intermediul aplicației web, orice activități de întreținere de rutină, cu cel puțin o săptămână înainte de începerea respectivelor activități, dacă acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.


ANEXA VII

REGISTRE ȘI STATISTICI

1.   Prezenta anexă prevede detalii privind datele din registre și datele statistice culese la nivelul hubului central, nu la cel al statelor membre.

2.   Pentru a se asigura confidențialitatea, datele în scopuri statistice trebuie să fie anonimizate. Datele de identificare a unui anumit manager de transport, a unei anumite întreprinderi de transport sau a unui anumit CCP nu vor fi disponibile în scopuri statistice.

3.   Informațiile din registre trebuie să țină evidența tuturor tranzacțiilor, în scopul monitorizării și al corectării erorilor de sistem și trebuie să permită generarea de statistici referitoare la respectivele tranzacții.

4.   Datele cu caracter personal nu sunt păstrate în registre mai mult de șase luni. Informațiile statistice vor fi păstrate pe o perioadă nedeterminată.

5.   Datele statistice utilizate pentru raportare vor include:

(a)

statul membru solicitant;

(b)

statul membru respondent;

(c)

tipul mesajului;

(d)

codul de stare al răspunsului;

(e)

data și ora mesajelor;

(f)

timpul de răspuns.


ANEXA VIII

UTILIZAREA ERRU

1.   VERIFICAREA BUNEI REPUTAȚII A MANAGERILOR DE TRANSPORT

Atunci când verifică prin intermediul ERRU în conformitate cu articolul 11 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 dacă un manager de transport a fost declarat într-un stat membru drept neadecvat pentru administrarea activităților de transport ale unei întreprinderi, statele membre efectuează o căutare pluridirecțională CGR, prin transmiterea unei solicitări de verificare a bunei reputații (Check Good Repute Request). Statele membre respondente răspund solicitării prin transmiterea unui răspuns la solicitarea de verificare a bunei reputații (Check Good Repute Response).

2.   SCHIMBUL DE INFORMAȚII CU PRIVIRE LA ÎNCĂLCĂRI

2.1.   Cu ocazia schimbului de informații privind încălcările grave, efectuat prin intermediul ERRU în conformitate cu articolul 13 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 sau cu articolul 23 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1073/2009, statul membru al încălcării notifică statului membru de stabilire cazul sau cazurile în care o întreprindere de transport comite o încălcare, în temeiul articolului 16 din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009. Notificarea se realizează prin transmiterea unei solicitări de notificare a încălcării (Infringement Notification Request).

2.2.   Solicitarea de notificare a încălcării (Infringement Notification Request) trebuie transmisă cât mai curând posibil și cel mai târziu în termen de șase săptămâni de la adoptarea deciziei finale în materie. Ea va oferi informații referitoare la încălcări, la statutul sancțiunilor impuse și, dacă este cazul, la sancțiunile solicitate în statul membru de stabilire.

2.3.   Statul membru de stabilire răspunde solicitării de notificare a încălcării (Infringement Notification Request) prin transmiterea unui răspuns la solicitarea de notificare a încălcării (Infringement Notification Response), cât mai curând posibil și cel mai târziu în termen de șase săptămâni de la adoptarea deciziei finale în materie, informând dacă sancțiunile solicitate de statul membru de încălcare au fost impuse și care sunt acestea. Dacă aceste sancțiuni nu sunt impuse, răspunsul la solicitarea de notificare a încălcării (Infringement Notification Response) furnizează o justificare.

2.4.   În toate cazurile, o notificare a încălcării (Infringement Notification) trebuie confirmată întotdeauna printr-o confirmare de primire a notificării încălcării (Infringement Notification Acknowledgment).

3.   VERIFICAREA LICENȚEI COMUNITARE

3.1.   Atunci când verifică disponibilitatea licenței comunitare prevăzute la articolul 4 din Regulamentele (CE) nr. 1072/2009 și (CE) nr. 1073/2009, un stat membru poate solicita, prin intermediul unei solicitări de verificare a licenței comunitare (Check Community Licence Request) transmise statului membru de stabilire, informațiile referitoare la licența comunitară menționate la articolul 16 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009.

3.2.   Statul membru de stabilire răspunde prin transmiterea unui răspuns la solicitarea de verificare a licenței comunitare (Check Community Licence Response).


2.4.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 87/24


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/481 AL COMISIEI

din 1 aprilie 2016

de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2454/93 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar (1), în special articolele 247-249,

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (2) stabilește Codul vamal al Uniunii și se aplică de la 1 mai 2016. Acest regulament înlocuiește Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 cu efect de la 1 mai 2016. De asemenea, acesta conferă Comisiei competențe de a adopta acte delegate pentru a completa anumite elemente neesențiale din Codul vamal al Uniunii și de a adopta acte de punere în aplicare pentru a asigura condiții uniforme pentru punerea sa în aplicare.

(2)

Comisia și-a exercitat competențele delegate prin adoptarea Regulamentului delegat (UE) 2015/2446 (3). Comisia și-a exercitat competențele de punere în aplicare prin adoptarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/2447 (4). Aceste două regulamente sunt, de asemenea, aplicabile de la 1 mai 2016.

(3)

Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei (5), care stabilește dispozițiile de punere în aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92, devine redundant la data de la care se aplică Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 și Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 și, prin urmare, ar trebui abrogat cu efect de la data respectivă.

(4)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Codului vamal,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 se abrogă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 mai 2016.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 1 aprilie 2016.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 302, 19.10.1992, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (JO L 269, 10.10.2013, p. 1).

(3)  Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 al Comisiei din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele detaliate ale anumitor dispoziții ale Codului vamal al Uniunii (JO L 343, 29.12.2015, p. 1).

(4)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii (JO L 343, 29.12.2015, p. 558).

(5)  Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a dispozițiilor de punere în aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de stabilire a Codului vamal comunitar (JO L 253, 11.10.1993, p. 1).


2.4.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 87/26


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/482 AL COMISIEI

din 1 aprilie 2016

de suspendare a achiziției pentru intervenție la preț fix a laptelui praf degresat pentru perioada de intervenție care se încheie la 30 septembrie 2016 și de deschidere a procedurii de licitație pentru achiziționare

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1),

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1370/2013 al Consiliului din 16 decembrie 2013 privind măsuri pentru stabilirea anumitor ajutoare și restituții în legătură cu organizarea comună a piețelor produselor agricole (2), în special articolul 3 alineatul (6),

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1272/2009 al Comisiei din 11 decembrie 2009 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului cu privire la achiziționarea și vânzarea produselor agricole în cadrul schemei de intervenție publică (3), în special articolul 14 și articolul 16 alineatul (2) litera (a),

întrucât:

(1)

În temeiul Regulamentului delegat (UE) 2015/1549 al Comisiei (4), intervenția publică pe piața laptelui praf degresat este disponibilă până la 30 septembrie 2016.

(2)

Potrivit notificărilor transmise de statele membre la 1 aprilie 2016 în conformitate cu articolul 13 alineatele (1) și (3) din Regulamentul (UE) nr. 1272/2009, cantitatea totală de lapte praf degresat oferită spre intervenție la preț fix începând cu 1 ianuarie 2016 pare a fi depășit limita de 109 000 de tone fixată la articolul 3 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1370/2013. Prin urmare, achiziția pentru intervenție la preț fix a laptelui praf degresat ar trebui suspendată pentru perioada de intervenție care se încheie la 30 septembrie 2016, ar trebui stabilit un coeficient de atribuire pentru cantitățile oferite de agențiile de intervenție ale statelor membre la 31 martie 2016, iar ofertele primite de agențiile de intervenție ale statelor membre începând de la data de 1 aprilie 2016 ar trebui respinse.

(3)

În conformitate cu articolul 28 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1272/2009, laptele praf degresat oferit pentru intervenție trebuie pus în saci cu o greutate netă de 25 de kilograme. Prin urmare, cantitățile de lapte praf degresat oferite cărora li s-a aplicat un coeficient de atribuire ar trebui rotunjite în minus la cel mai apropiat multiplu de 25 kg.

(4)

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1370/2013, trebuie deschisă o procedură de licitație pentru lapte praf degresat pentru a se stabili prețul maxim de achiziție.

(5)

Titlul II capitolul I secțiunea III din Regulamentul (UE) nr. 1272/2009 stabilește normele de urmat atunci când Comisia deschide o procedură de licitație pentru achiziționarea pentru intervenție a produselor menționate la articolul 11 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013.

(6)

Conform articolului 16 alineatul (3) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1272/2009, ar trebui stabilite perioadele de depunere a ofertelor de participare la licitație.

(7)

În conformitate cu articolul 18 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1272/2009, ar trebui stabilit termenul până la care agențiile de intervenție pot să notifice Comisiei toate ofertele de participare la licitație admisibile.

(8)

În scopul unei administrări eficiente, statele membre ar trebui să utilizeze, pentru notificările transmise Comisiei, sistemele informatizate prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 792/2009 al Comisiei (5).

(9)

Întrucât agențiile de intervenție trebuie să îi informeze pe ofertanți imediat după publicarea prezentului regulament cu privire la suspendarea achiziției pentru intervenție la preț fix și la coeficientul de atribuire, prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Suspendarea achiziției pentru intervenție la preț fix

(1)   Achiziția pentru intervenție la preț fix a laptelui praf degresat se suspendă pentru perioada de intervenție care se încheie la 30 septembrie 2016.

Cantitatea totală de lapte praf degresat vizată de ofertele pentru intervenție primite de agențiile de intervenție ale statelor membre de la fiecare ofertant la 31 martie 2016 se acceptă după ce se înmulțește cu un coeficient de atribuire de 60,09 % și apoi se rotunjește în minus la cel mai apropiat multiplu de 25 kg.

(2)   Ofertele la preț fix primite de agențiile de intervenție ale statelor membre începând de la data de 1 aprilie 2016 până la 30 septembrie 2016 se resping.

Articolul 2

Deschiderea procedurii de licitație

Achiziția pentru intervenție, printr-o procedură de licitație, a laptelui praf degresat peste limita prevăzută la articolul 3 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1370/2013 este deschisă până la 30 septembrie 2016, în condițiile prevăzute la titlul II capitolul I secțiunea III din Regulamentul (UE) nr. 1272/2009 și în prezentul regulament.

Articolul 3

Depunerea ofertelor de participare la licitație

(1)   Termenul de depunere a ofertelor de participare la prima licitație individuală este 19 aprilie 2016, ora 12.00 (ora Bruxelles-ului).

Data-limită de depunere a ofertelor de participare la următoarele licitații individuale este prima și a treia zi de marți a fiecărei luni, ora 12.00 (ora Bruxelles-ului).

În cazul în care respectiva zi de marți coincide cu o zi nelucrătoare, termenul expiră în ziua lucrătoare precedentă, la ora 12.00 (ora Bruxelles-ului).

(2)   Ofertele se depun la agențiile de intervenție aprobate de statele membre (6).

Articolul 4

Notificarea transmisă Comisiei

Notificarea prevăzută la articolul 18 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1272/2009 se efectuează până la ora 16.00 (ora Bruxelles-ului), în datele-limită de depunere a ofertelor de participare la licitație prevăzute la articolul 3 din prezentul regulament, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 792/2009.

Prin derogare de la articolul 18 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1272/2009, în cazul în care un stat membru nu notifică Comisiei o ofertă de participare la licitație admisibilă în termenele prevăzute la primul paragraf, se consideră că aceasta a notificat Comisiei o declarație nulă.

Articolul 5

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 1 aprilie 2016.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Jerzy PLEWA

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 346, 20.12.2013, p. 12.

(3)  JO L 349, 29.12.2009, p. 1.

(4)  Regulamentul delegat (UE) 2015/1549 al Comisiei din 17 septembrie 2015 de stabilire a unor măsuri excepționale cu caracter temporar pentru sectorul laptelui și al produselor lactate, sub forma prelungirii perioadei de intervenție publică pentru unt și pentru lapte praf degresat din 2015 și a devansării perioadei de intervenție publică pentru unt și pentru lapte praf degresat din 2016 (JO L 242, 18.9.2015, p. 28).

(5)  Regulamentul (CE) nr. 792/2009 al Comisiei din 31 august 2009 de stabilire a normelor detaliate pentru comunicarea Comisiei de către statele membre a informațiilor și documentelor cu privire la implementarea organizării comune a piețelor, la sistemul de plăți directe, la promovarea produselor agricole și la regimul aplicabil regiunilor ultraperiferice și insulelor mici din Marea Egee (JO L 228, 1.9.2009, p. 3).

(6)  Adresele agențiilor de intervenție sunt disponibile pe site-ul web al Comisiei Europene http://ec.europa.eu/agriculture/milk/policy-instruments/index_en.htm


2.4.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 87/29


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/483 AL COMISIEI

din 1 aprilie 2016

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește sectorul fructelor și legumelor și sectorul fructelor și legumelor prelucrate (2), în special articolul 136 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din cadrul Rundei Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XVI la regulamentul respectiv.

(2)

Valoarea forfetară de import se calculează în fiecare zi lucrătoare, în conformitate cu articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011, ținând seama de datele zilnice variabile. Prin urmare, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 136 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 1 aprilie 2016.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Jerzy PLEWA

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Codul NC

Codul țării terțe (1)

Valoarea forfetară de import

0702 00 00

IL

268,0

MA

91,6

TR

105,4

ZZ

155,0

0707 00 05

MA

83,3

TR

141,1

ZZ

112,2

0709 93 10

EG

44,3

MA

93,7

TR

124,9

ZZ

87,6

0805 10 20

EG

47,4

IL

76,6

MA

61,5

TN

70,5

TR

72,9

ZA

47,6

ZZ

62,8

0805 50 10

MA

85,6

TR

61,0

ZZ

73,3

0808 10 80

BR

98,1

CL

113,6

CN

124,1

US

141,2

ZA

71,2

ZZ

109,6

0808 30 90

AR

101,9

CL

122,1

ZA

106,1

ZZ

110,0


(1)  Nomenclatura țărilor stabilită prin Regulamentul (UE) nr. 1106/2012 al Comisiei din 27 noiembrie 2012 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 471/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare privind comerțul exterior cu țările terțe, în ceea ce privește actualizarea nomenclatorului țărilor și teritoriilor (JO L 328, 28.11.2012, p. 7). Codul „ZZ” desemnează „alte origini”.


DECIZII

2.4.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 87/31


DECIZIA (UE, Euratom) 2016/484 A REPREZENTANȚILOR GUVERNELOR STATELOR MEMBRE

din 23 martie 2016

privind numirea unor judecători în cadrul Tribunalului

REPREZENTANȚII GUVERNELOR STATELOR MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 19,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolele 254 și 255,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special articolul 106a alineatul (1),

întrucât:

(1)

Articolul 48 din Protocolul nr. 3 privind Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europe, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE, Euratom) 2015/2422 al Parlamentului European și al Consiliului (1), prevede că Tribunalul este compus din 40 de judecători începând cu 25 decembrie 2015. Articolul 2 litera (a) din regulamentul respectiv definește durata mandatului celor 12 judecători suplimentari astfel încât sfârșitul acestui mandat să corespundă reînnoirii parțiale a Tribunalului care are loc la 1 septembrie 2016 și 1 septembrie 2019.

(2)

Candidaturile domnului Leopoldo CALVO-SOTELO IBÁÑEZ-MARTÍN, a domnului Zoltán CSEHI, a domnului Constantinos ILIOPOULOS, a doamnei Anna MARCOULLI, a doamnei Nina PÓŁTORAK, a domnului Dean SPIELMANN și a domnului Virgilijus VALANÈIUS au fost propuse pentru posturile de judecători suplimentari în cadrul Tribunalului.

(3)

Comitetul instituit în temeiul articolului 255 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene a emis un aviz cu privire la capacitatea domnului Leopoldo CALVO-SOTELO IBÁÑEZ-MARTÍN, a domnului Zoltán CSEHI, a domnului Constantinos ILIOPOULOS, a doamnei Anna MARCOULLI, a doamnei Nina PÓŁTORAK, a domnului Dean SPIELMANN și a domnului Virgilijus VALANÈIUS de a exercita funcția de judecător în cadrul Tribunalului,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Sunt numiți judecători în cadrul Tribunalului, pentru perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentei decizii și 31 august 2016:

domnul Zoltán CSEHI;

domnul Constantinos ILIOPOULOS;

doamna Anna MARCOULLI;

doamna Nina PÓŁTORAK;

domnul Dean SPIELMANN.

Articolul 2

Sunt numiți judecători în cadrul Tribunalului, pentru perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentei decizii și 31 august 2019:

domnul Leopoldo CALVO-SOTELO IBÁÑEZ-MARTÍN;

domnul Virgilijus VALANČIUS.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 23 martie 2016.

Președintele

P. DE GOOIJER


(1)  Regulamentul (UE, Euratom) 2015/2422 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2015 de modificare a Protocolului nr. 3 privind Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europe (JO L 341, 24.12. 2015, p. 14).


2.4.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 87/33


DECIZIA (UE, Euratom) 2016/485 A REPREZENTANȚILOR GUVERNELOR STATELOR MEMBRE

din 23 martie 2016

privind numirea unor judecători în cadrul Tribunalului

REPREZENTANȚII GUVERNELOR STATELOR MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 19,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolele 254 și 255,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special articolul 106a alineatul (1),

întrucât:

(1)

Mandatele a paisprezece judecători ai Tribunalului urmează să expire la 31 august 2016. Este oportună efectuarea unor numiri pentru perioada cuprinsă între 1 septembrie 2016 și 31 august 2022.

(2)

Domnul Sten FRIMODT NIELSEN, domnul Dimitrios GRATSIAS, domnul Marc JAEGER, domnul Viktor KREUSCHITZ, domnul Savvas S. PAPASAVVAS și domnul Marc VAN DER WOUDE au fost propuși pentru reînnoirea mandatelor lor.

(3)

În plus, candidaturile doamnei Krystyna KOWALIK-BAŃCZYK și domnului Paul NIHOUL au fost propuse pentru posturile de judecători în cadrul Tribunalului.

(4)

Comitetul instituit în temeiul articolului 255 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene a emis un aviz cu privire la capacitatea domnului Sten FRIMODT NIELSEN, a domnului Dimitrios GRATSIAS, a domnului Marc JAEGER, a doamnei Krystyna KOWALIK-BAŃCZYK, a domnului Viktor KREUSCHITZ, a domnului Paul NIHOUL, a domnului Savvas S. PAPASAVVAS și a domnului Marc VAN DER WOUDE de a exercita funcțiile de judecători în cadrul Tribunalului,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Sunt numiți judecători ai Tribunalului pentru perioada 1 septembrie 2016-31 august 2022:

domnul Sten FRIMODT NIELSEN,

domnul Dimitrios GRATSIAS,

domnul Marc JAEGER,

doamna Krystyna KOWALIK-BAŃCZYK,

domnul Viktor KREUSCHITZ,

domnul Paul NIHOUL,

domnul Savvas S. PAPASAVVAS,

domnul Marc VAN DER WOUDE.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 23 martie 2016.

Președintele

P. DE GOOIJER


Rectificări

2.4.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 87/35


Rectificare la Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2446 din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele detaliate ale anumitor dispoziții ale Codului vamal al Uniunii

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 343 din 29 decembrie 2015 )

1.

Pe copertă și la pagina 1, titlul:

în loc de:

Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2446 din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele detaliate ale anumitor dispoziții ale Codului vamal al Uniunii”,

se citește:

Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 al Comisiei din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele detaliate ale anumitor dispoziții ale Codului vamal al Uniunii”.

2.

La pagina 4, considerentul 31 se citește:

„(31)

În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a codului și pentru a oferi clarificări cu privire la normele detaliate pe baza cărora dispozițiile CVU pot fi puse în practică, inclusiv specificațiile și procedurile care trebuie îndeplinite, ar trebui să fie incluse cerințe și clarificări privind condițiile pentru cererea de rambursare sau de remitere, notificarea unei decizii privind rambursarea sau remiterea, formalitățile și termenul pentru adoptarea unei decizii privind rambursarea sau remiterea. Dispozițiile generale ar trebui să fie aplicabile atunci când deciziile se iau de către autoritățile vamale ale statelor membre, în timp ce este necesar să se stabilească o procedură specifică pentru cazurile în care se ia o decizie de către Comisie. Prezentul regulament reglementează procedura privind decizia de rambursare sau de remitere care urmează a fi luată de către Comisie, în special în ceea ce privește transmiterea dosarului către Comisie, notificarea deciziei și aplicarea dreptului de a fi audiat, luând în considerare interesul Uniunii pentru a se garanta că sunt respectate dispozițiile vamale și interesele operatorilor economici care acționează cu bună-credință.”

3.

La pagina 11, titlul articolului 2 se citește:

„Cerințele comune în materie de date”.

4.

La pagina 11, titlul articolului 3 se citește:

„Conținutul datelor din înregistrarea EORI”.

5.

La pagina 11, titlul articolului 4 se citește:

„Prezentarea de date în vederea înregistrării în EORI”.

6.

La pagina 11, titlul articolului 5 se citește:

„Operatori economici stabiliți în afara teritoriului vamal al Uniunii”.

7.

La pagina 48, articolul 88, alineatul (3) se citește:

„(3)   Limita de 10 EUR menționată la alineatele (1) și (2) se aplică pentru fiecare acțiune de recuperare.”

8.

La pagina 63, articolul 131 se citește:

„Articolul 131

Transbordarea

[Articolul 6 alineatul (3) din cod]

(1)   În caz de transbordare a produselor și a mărfurilor menționate la articolul 119 alineatul (1) literele (d) și (e) pe alte nave receptoare decât navele de pescuit ale Uniunii sau navele-fabrică ale Uniunii, dovada statutului vamal de mărfuri unionale se face printr-un exemplar tipărit al declarației de transbordare a navei receptoare, însoțit de un exemplar tipărit al jurnalului de pescuit, al declarației de transbordare și al datelor din sistemul de monitorizare a navelor, după caz, ale navei de pescuit a Uniunii sau ale navei-fabrică a Uniunii de pe care produsele sau mărfurile au fost transbordate.

(2)   În cazul mai multor transbordări se prezintă, de asemenea, un exemplar tipărit al tuturor declarațiilor de transbordare.”

9.

La pagina 96, articolul 217 se citește:

„Articolul 217

Termenele pentru încheierea regimului de admitere temporară, în cazul mijloacelor de transport și al containerelor

[Articolul 215 alineatul (4) din cod]

Încheierea regimului de admitere temporară în cazul mijloacelor de transport și al containerelor trebuie să aibă loc în următoarele termene, calculate de la data la care mărfurile sunt plasate sub regim:

(a)

pentru mijloace de transport feroviar: 12 luni;

(b)

pentru mijloace de transport neferoviar utilizate în scop comercial: intervalul de timp necesar pentru efectuarea operațiunilor de transport;

(c)

pentru mijloacele de transport rutier utilizate în scop privat:

(i)

de către studenți: durata șederii lor pe teritoriul vamal al Uniunii în scopul unic de a-și urma studiile;

(ii)

de către persoane care duc la îndeplinire misiuni cu o durată specificată: durata șederii lor pe teritoriul vamal al Uniunii în scopul unic de a-și îndeplini misiunea;

(iii)

în alte cazuri, inclusiv animale înșeuate sau de tractare și vehiculele tractate de acestea: 6 luni;

(d)

pentru mijloacele de transport aerian utilizate în scop privat: 6 luni;

(e)

pentru mijloacele de transport maritim și fluvial utilizate în scop privat: 18 luni;

(f)

pentru containere, echipamentul și accesoriile lor: 12 luni.”

10.

La pagina 109, în cuprins, se elimină rândul privind anexa 22-13 – Declarația pe factură.

11.

La pagina 111, în anexa A, titlul se citește:

„CERINȚE COMUNE ÎN MATERIE DE DATE PENTRU CERERI ȘI DECIZII

Note introductive la tabelele cerințelor în materie de date pentru cereri și decizii

Dispoziții generale

12.

La pagina 142, titlul II, titlul se citește:

„Cererea și decizia cu privire la informațiile tarifare obligatorii”.

13.

La pagina 143, titlul III, titlul se citește:

„Cererea și decizia cu privire la informațiile de origine obligatorii”.

14.

La pagina 145, titlul IV, titlul se citește:

„Cererea și autorizația pentru statutul de operator economic autorizat”.

15.

La pagina 147, titlul V, titlul se citește:

„Cererea și autorizația pentru simplificarea determinării sumelor care fac parte din valoarea în vamă a mărfurilor”.

16.

La pagina 148, titlul VI, titlul se citește:

„Cererea și autorizația pentru furnizarea unei garanții globale, inclusiv a unei posibile reduceri sau scutiri”.

17.

La pagina 149, titlul VII, titlul se citește:

„Cererea și autorizația de amânare a plății taxelor vamale datorate, în măsura în care permisiunea nu este acordată în legătură cu o singură operațiune”.

18.

La pagina 150, titlul VIII, titlul se citește:

„Cererea și decizia privind rambursarea sau remiterea taxelor la import sau la export”.

19.

La pagina 152, titlul IX, titlul se citește:

„Cererea și autorizația pentru exploatarea spațiilor de depozitare temporară”.

20.

La pagina 153, titlul X, titlul se citește:

„Cererea și autorizația de serviciu de transport maritim regulat”.

21.

La pagina 153, titlul XI, titlul se citește:

„Cererea și autorizația pentru statutul de emitent agreat”.

22.

La pagina 154, titlul XII, titlul se citește:

„Cererea și autorizația de utilizare a declarației simplificate”.

23.

La pagina 155, titlul XIII, titlul se citește:

„Cererea și autorizația pentru vămuire centralizată”.

24.

La pagina 156, titlul XIV, titlul se citește:

„Cererea și autorizația de efectuare a unei declarații vamale prin introducerea de date în evidențele declarantului, inclusiv pentru regimul de export”.

25.

La pagina 157, titlul XV, titlul se citește:

„Cererea și autorizația pentru autoevaluare”.

26.

La pagina 158, titlul XVI, titlul se citește:

„Cererea și autorizația pentru statutul de cântăritor agreat de banane”.

27.

La pagina 159, titlul XVII, titlul se citește:

„Cererea și autorizația pentru utilizarea regimului de perfecționare activă”.

28.

La pagina 159, titlul XVIII, titlul se citește:

„Cererea și autorizația pentru utilizarea regimului de perfecționare pasivă”.

29.

La pagina 160, titlul XIX, titlul se citește:

„Cererea și autorizația pentru exploatarea spațiilor de depozitare pentru antrepozitarea vamală a mărfurilor”.

30.

La pagina 161, titlul XX, titlul se citește:

„Cererea și autorizația pentru statutul de expeditor agreat pentru tranzitul unional”.

31.

La pagina 162, titlul XXI, titlul se citește:

„Cererea și autorizația de a utiliza sigilii speciale”.

32.

La pagina 190, titlul II, titlul se citește:

„Note referitoare la cerințele în materie de date”.

33.

La pagina 266, în anexa B-02, titlul se citește:

„DOCUMENTUL DE ÎNSOȚIRE A TRANZITULUI”.

34.

La pagina 271, în anexa B-04, titlul se citește:

„DOCUMENT DE ÎNSOȚIRE TRANZIT/SECURITATE («TSAD»)”.

35.

La pagina 279, în anexa 22-01, titlul se citește:

„Note introductive și lista operațiunilor de prelucrare sau transformare substanțială care conferă originea nepreferențială”.

36.

La pagina 300, în anexa 22-01, în tabel, coloana a treia, rândul corespunzător poziției 5511 se citește:

„Fabricare din:

fibre naturale necardate, nepieptănate sau pregătite în alt mod pentru filare;

grej sau deșeuri de mătase;

materiale chimice sau din paste textile; sau

fibre sintetice sau artificiale discontinue, necardate, nepieptănate și nepregătite în alt mod pentru filare

sau

Imprimare sau vopsire a firelor sau a monofilamentelor, nealbite sau prealbite, însoțită de operațiuni pregătitoare sau de finisare (răsucirea sau texturarea nefiind considerate ca făcând parte din aceste operațiuni), valoarea materialelor neoriginare (inclusiv firele) nedepășind 48 % din prețul franco fabrică al produsului”.

37.

La pagina 338, în anexa 22-02, titlul se citește:

„Cerere pentru un certificat de informații INF 4 și certificatul de informații INF 4”.

38.

La pagina 395, în anexa 22-03, în tabel, notele de final de la 1 la 12 se citesc:

„(1)

A se vedea nota introductivă 4.2.

(2)

Pentru condițiile speciale legate de „tratamente specifice”, a se vedea notele introductive 8.1 și 8.3.

(3)

Pentru condițiile speciale legate de „tratamente specifice”, a se vedea nota introductivă 8.2.

(4)

„Grupă” înseamnă orice parte a textului de la o poziție, separată de restul textului prin punct și virgulă.

(5)

În cazul produselor compuse din materiale clasificate la pozițiile 3901-3906, pe de o parte, și la pozițiile 3907-3911, pe de altă parte, prezenta restricție se aplică numai acelui grup de materiale care este predominant din punctul de vedere al greutății în produs.

(6)

Următoarele benzi trebuie considerate ca fiind foarte transparente: benzile a căror opacitate optică, măsurată conform ASTM-D 1003-16 cu instrumentul Gardner de măsurat opacitatea (factor de opacitate) este sub 2 %.

(7)

Pentru condițiile speciale legate de produsele confecționate dintr-un amestec de materiale textile, a se vedea nota introductivă 6.

(8)

Utilizarea acestui material este limitată la fabricarea țesăturilor de tipul celor utilizate la mașinile de fabricare a hârtiei.

(9)

A se vedea nota introductivă 7.

(10)

A se vedea nota introductivă 6.

(11)

Pentru articolele tricotate sau croșetate, neelastice sau necauciucate, obținute prin coaserea sau asamblarea unor bucăți de țesături tricotate sau croșetate (croite), a se vedea nota introductivă 7.

(12)

SEMII – Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated (Institutul de Echipamente și Materiale Semiconductoare).”

39.

La pagina 400, în anexa 22-05, titlul se citește:

„Prelucrările excluse din cumulul regional al sistemului generalizat de preferințe (produse textile).”

40.

La pagina 401, în anexa 22-11, titlul se citește:

„Note introductive și lista prelucrărilor sau a transformărilor care trebuie efectuate asupra materialelor neoriginare pentru ca produsul fabricat să poată dobândi caracterul de produs originar.”

41.

La pagina 463, în anexa 22-11:

în loc de:

„ex 6202 , ex 6204 , ex 6206 , ex 6209 and ex 6211

Îmbrăcăminte pentru femei, fete și copii, și alte accesorii confecționate de îmbrăcăminte pentru copii, brodate

Fabricare din fire (10)

sau

Fabricare din țesături nebrodate, cu condiția ca valoarea acestora să nu depășească 40 % din prețul franco fabrică al produsului (10)”,

 

se citește:

„ex 6202 , ex 6204 , ex 6206 , ex 6209 and ex 6211

Îmbrăcăminte pentru femei, fete și copii, și alte accesorii confecționate de îmbrăcăminte pentru copii, brodate

Fabricare din fire (10)

sau

Fabricare din țesături nebrodate, cu condiția ca valoarea acestora să nu depășească 40 % din prețul franco fabrică al produsului (10)”.

 

42.

La pagina 479, în tabel, a doua coloană, rândul corespunzător ex capitolului 83 se citește:

„Articole diverse din metale comune; cu excepția:”.

43.

La pagina 514, se elimină anexa 22-13 – Declarația pe factură.

44.

La pagina 532, în anexa 62-01, titlul se citește:

„B.   

PARTE REZERVATĂ AUTORITĂȚILOR VAMALE”.


2.4.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 87/40


Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 343 din 29 decembrie 2015 )

La pagina 565, articolul 2, alineatul (3) se citește:

„(3)   Prin derogare de la alineatul (1) din prezentul articol, până la data introducerii primei etape a modernizării sistemului ITO și a sistemului Supraveghere 2, codurile și formatele din anexa A nu se aplică, iar codurile și formatele respective sunt cele prevăzute în anexele 2-5 la Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei (1).

Prin derogare de la alineatul (1) din prezentul articol, până la data modernizării sistemului AEO, codurile și formatele din anexa A nu se aplică, iar codurile și formatele respective sunt cele prevăzute în anexele 6-7 la Regulamentul delegat (UE) 2016/341.

Prin derogare de la alineatul (2) din prezentul articol, până la datele introducerii sau modernizării sistemelor informatice relevante, astfel cum sunt prevăzute în anexa 1 la Regulamentul delegat (UE) 2016/341, formatele și codurile prevăzute în anexa B sunt opționale pentru statele membre.

Până la datele introducerii sau modernizării sistemelor informatice relevante, astfel cum sunt prevăzute în anexa 1 la Regulamentul delegat (UE) 2016/341, formatele și codurile necesare pentru declarații, notificări și dovada statutului vamal fac obiectul cerințelor în materie de date prevăzute în anexa 9 la Regulamentul delegat (UE) 2016/341.

Până la data introducerii sistemului automatizat de export în cadrul CVU și respectiv până la data modernizării sistemelor naționale pentru import, astfel cum sunt menționate în anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/255/UE a Comisiei (2), statele membre se asigură că formatele și codurile pentru notificarea prezentării permit prezentarea mărfurilor în conformitate cu articolul 139 din cod.