ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 75

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 59
22 martie 2016


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

ACORDURI INTERNAŢIONALE

 

*

Decizia (UE) 2016/414 a Consiliului din 10 martie 2016 de autorizare a Republicii Austria să semneze și să ratifice și a Maltei să adere la Convenția de la Haga din 15 noiembrie 1965 privind notificarea și comunicarea în străinătate a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială, în interesul Uniunii Europene

1

 

 

Convenție privind notificarea și comunicarea în străinătate a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială

3

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/415 al Comisiei din 21 martie 2016 de retragere a acceptării angajamentului pentru doi producători-exportatori și de abrogare a Deciziei 2008/577/CE de acceptare a angajamentelor oferite în cadrul procedurii antidumping privind importurile de nitrat de amoniu originar din Rusia

10

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/416 al Comisiei din 21 martie 2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

14

 

 

DECIZII

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/417 a Comisiei din 17 martie 2016 de excludere de la finanțarea de către Uniunea Europeană a anumitor cheltuieli efectuate de statele membre din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) [notificată cu numărul C(2016) 1509]

16

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/418 a Comisiei din 18 martie 2016 privind conformitatea ratelor unitare pentru 2016 aplicate zonelor tarifare în temeiul articolului 17 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 391/2013 [notificată cu numărul C(2016) 1583]  ( 1 )

57

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/419 a Comisiei din 18 martie 2016 privind conformitatea ratelor unitare pentru 2016 aplicate zonelor tarifare în temeiul articolului 17 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 391/2013 [notificată cu numărul C(2016) 1588]  ( 1 )

60

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/420 a Comisiei din 18 martie 2016 privind neconformitatea ratelor unitare pentru 2015 aplicate zonelor tarifare în temeiul articolului 17 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 391/2013 [notificată cu numărul C(2016) 1592]  ( 1 )

63

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/421 a Comisiei din 18 martie 2016 privind neconformitatea ratelor unitare pentru 2015 și 2016 aplicate zonei tarifare a Elveției în temeiul articolului 17 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 391/2013 [notificată cu numărul C(2016) 1594]  ( 1 )

66

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/422 a Comisiei din 18 martie 2016 privind conformitatea ratelor unitare pentru 2015 aplicate zonelor tarifare în temeiul articolului 17 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 391/2013 [notificată cu numărul C(2016) 1595]  ( 1 )

68

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/423 a Comisiei din 18 martie 2016 de autorizare a unor laboratoare din Egipt, Emiratele Arabe Unite și Statele Unite ale Americii să efectueze teste serologice de control al eficacității vaccinurilor antirabice la câini, pisici și dihori domestici [notificată cu numărul C(2016) 1609]  ( 1 )

70

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Regulamentul (UE) 2016/113 al Comisiei din 28 ianuarie 2016 de instituire a unei taxe antidumping provizorii asupra importurilor de bare din oțel cu rezistență ridicată la oboseală pentru beton armat originare din Republica Populară Chineză ( JO L 23, 29.1.2016 )

72

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

ACORDURI INTERNAŢIONALE

22.3.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 75/1


DECIZIA (UE) 2016/414 A CONSILIULUI

din 10 martie 2016

de autorizare a Republicii Austria să semneze și să ratifice și a Maltei să adere la Convenția de la Haga din 15 noiembrie 1965 privind notificarea și comunicarea în străinătate a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială, în interesul Uniunii Europene

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 81 alineatul (2), coroborat cu articolul 218 alineatul (6) litera (a),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere aprobarea Parlamentului European (1),

întrucât:

(1)

Convenția de la Haga din 15 noiembrie 1965 privind notificarea și comunicarea în străinătate a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială (denumită în continuare „convenția”) simplifică metodele de transmitere a actelor judiciare și extrajudiciare între statele contractante. Aceasta facilitează astfel cooperarea judiciară privind litigiile transfrontaliere în materie civilă și comercială.

(2)

Multe țări, inclusiv statele membre, cu excepția Republicii Austria și a Maltei, sunt părți la convenție. Republica Austria și Malta și-au exprimat interesul de a deveni părți la convenție. Este în interesul Uniunii ca toate statele membre să fie părți la convenție. Mai mult, în cadrul politicii externe a Uniunii în domeniul justiției civile, Uniunea promovează aderarea la convenție și ratificarea acesteia de către state terțe.

(3)

Uniunea are competențe externe în ceea ce privește convenția, în măsura în care dispozițiile acesteia afectează normele conținute în anumite dispoziții ale legislației Uniunii sau în măsura în care aderarea unor alte state membre la convenție modifică domeniul de aplicare al anumitor dispoziții din legislația Uniunii, cum ar fi articolul 28 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (2).

(4)

Convenția nu permite participarea organizațiilor de integrare economică regională, cum este Uniunea. În consecință, Uniunea nu poate adera la convenție.

(5)

Prin urmare, Consiliul ar trebui să autorizeze Republica Austria să semneze și să ratifice și Malta să adere la convenție în interesul Uniunii. Statele membre își păstrează competența în domeniile vizate de convenție care nu afectează normele Uniunii sau nu modifică domeniul de aplicare al acestora, în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

(6)

Regatul Unit și Irlanda au obligații în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1393/2007 al Parlamentului European și al Consiliului (3) și, în consecință, participă la adoptarea și la aplicarea prezentei decizii.

(7)

În conformitate cu articolele 1 și 2 din Protocolul nr. 22 privind poziția Danemarcei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Danemarca nu participă la adoptarea prezentei decizii, nu are obligații în temeiul acesteia și nu i se aplică,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Consiliul autorizează Republica Austria să semneze și să ratifice și Malta să adere la Convenția de la Haga din 15 noiembrie 1965 privind notificarea și comunicarea în străinătate a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială, în interesul Uniunii.

Textul convenției este atașat la prezenta decizie.

Articolul 2

(1)   Republica Austria ia măsurile necesare pentru a-și depune instrumentul de ratificare a convenției la Ministerul Afacerilor Externe al Regatului Țărilor de Jos într-un termen rezonabil și cel târziu până la 31 decembrie 2017.

(2)   Republica Austria informează Consiliul și Comisia cu privire la data depunerii instrumentului său de ratificare.

Articolul 3

(1)   După intrarea în vigoare a prezentei decizii, Malta notifică Ministerului Afacerilor Externe al Regatului Țărilor de Jos data la care convenția se va aplica Maltei.

(2)   Malta informează, de asemenea, Consiliul și Comisia cu privire la data menționată la alineatul (1).

Articolul 4

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 5

Prezenta decizie se adresează Maltei și Republicii Austria.

Adoptată la Bruxelles, 10 martie 2016.

Pentru Consiliu

Președintele

K.H.D.M. DIJKHOFF


(1)  Nepublicată încă în Jurnalul Oficial.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2012 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială (JO L 351, 20.12.2012, p. 1).

(3)  Regulamentul (CE) nr. 1393/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială („notificarea sau comunicarea actelor”) și abrogarea Regulamentului (CE) nr. 1348/2000 al Consiliului (JO L 324, 10.12.2007, p. 79).


22.3.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 75/3


TRADUCERE

CONVENȚIE

privind notificarea și comunicarea în străinătate a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială

(adoptată la 15 noiembrie 1965)

STATELE SEMNATARE ALE PREZENTEI CONVENȚII,

DORIND să creeze mijloacele corespunzătoare pentru ca actele judiciare și extrajudiciare care trebuie notificate sau comunicate în străinătate să fie cunoscute de destinatarii lor în timp util,

PREOCUPATE să îmbunătățească în acest scop asistența judiciară reciprocă prin simplificarea și accelerarea procedurii,

AU HOTĂRÂT să încheie o convenție în aceste scopuri și au convenit asupra următoarelor dispoziții:

Articolul 1

Prezenta convenție se aplică, în materie civilă sau comercială, în toate cazurile în care un act judiciar ori extrajudiciar trebuie să fie transmis în vederea notificării sau comunicării în străinătate.

Convenția nu se aplică dacă adresa destinatarului actului nu este cunoscută.

CAPITOLUL I

ACTE JUDICIARE

Articolul 2

Fiecare stat contractant desemnează o autoritate centrală care își asumă sarcina de a primi cererile de notificare sau de comunicare provenind de la un alt stat contractant și de a le da curs în conformitate cu prevederile art. 3-6.

Autoritatea centrală este organizată potrivit normelor prevăzute de statul solicitat.

Articolul 3

Autoritatea sau funcționarul ministerial competent potrivit legilor statului de origine înaintează autorității centrale a statului solicitat o cerere conformă cu formularul-model anexat la prezenta convenție, fără să fie nevoie de supralegalizarea actelor și nici de o altă formalitate echivalentă.

Cererea trebuie să fie însoțită de actul judiciar sau de copia sa, ambele în câte două exemplare.

Articolul 4

Dacă autoritatea centrală apreciază că dispozițiile prezentei convenții nu au fost respectate, aceasta informează imediat solicitantul, precizând obiecțiile pe care le are cu privire la cerere.

Articolul 5

Autoritatea centrală a statului solicitat îndeplinește sau transmite spre îndeplinire actul de către o instituție competentă:

a)

fie potrivit modalităților prevăzute de legislația statului solicitat pentru notificarea sau comunicarea actelor întocmite în această țară și care sunt destinate persoanelor care se află pe teritoriul său;

b)

fie potrivit modalității speciale cerute de solicitant, cu condiția ca aceasta să nu contravină legii statului solicitat.

În afara cazului prevăzut la alin. 1 lit. b), actul poate fi oricând înmânat destinatarului care îl acceptă de bunăvoie.

Dacă actul trebuie să fie notificat sau comunicat conform alin. 1, autoritatea centrală poate solicita ca actul să fie redactat ori tradus în limba sau în una dintre limbile oficiale ale țării sale.

Partea cererii, conformă formularului-model anexat la prezenta convenție, care conține elementele esențiale ale actului este înmânată destinatarului.

Articolul 6

Autoritatea centrală a statului solicitat sau oricare autoritate pe care o va desemna în acest scop întocmește o dovadă potrivit formularului-model anexat la prezenta convenție.

Dovada menționează îndeplinirea cererii, indică forma, locul și data îndeplinirii, precum și persoana căreia i-a fost înmânat actul. După caz, aceasta precizează împrejurarea care ar fi împiedicat executarea.

Solicitantul poate cere ca dovada care nu este întocmită de către autoritatea centrală sau de către o autoritate judiciară să fie avizată de către una dintre aceste autorități.

Dovada este înaintată direct solicitantului.

Articolul 7

Mențiunile din formularul-model anexat la prezenta convenție sunt redactate în mod obligatoriu fie în limba franceză, fie în limba engleză. Ele pot fi redactate, în plus, în limba sau în una dintre limbile oficiale ale statului de origine.

Spațiile albe corespunzătoare acestor mențiuni sunt completate fie în limba statului solicitat, fie în limba franceză, fie în limba engleză.

Articolul 8

Fiecare stat contractant are facultatea să notifice sau să comunice acte judiciare fără constrângere, prin grija agenților săi diplomatici sau funcționarilor săi consulari, persoanelor care se află în străinătate.

Orice stat poate declara că se opune folosirii acestei facultăți pe teritoriul său, cu excepția cazului în care actul trebuie să fie notificat sau comunicat unui cetățean al statului de origine.

Articolul 9

Fiecare stat contractant are în plus facultatea de a folosi calea consulară pentru transmiterea, în vederea notificării sau comunicării, a actelor judiciare autorităților unui alt stat contractant pe care acesta l-a desemnat.

Dacă circumstanțe excepționale o cer, fiecare stat contractant are facultatea de a folosi în aceleași scopuri calea diplomatică.

Articolul 10

Prezenta convenție nu împiedică, cu condiția ca statul de destinație să nu declare că se opune la aceasta:

a)

libertatea de a transmite actele judiciare direct, prin poștă, persoanelor care se află în străinătate;

b)

libertatea, pentru funcționarii ministeriali, funcționari sau alte persoane competente ale statului de origine, de a proceda la notificarea sau comunicarea actelor judiciare direct prin grija funcționarilor ministeriali, funcționarilor sau altor persoane competente ale statului de destinație;

c)

libertatea, pentru orice persoană interesată într-o acțiune judiciară, de a îndeplini notificarea sau comunicarea de acte judiciare prin grija funcționarilor ministeriali, funcționarilor sau altor persoane competente ale statului de destinație.

Articolul 11

Prezenta convenție nu împiedică statele contractante să convină asupra acceptării, în scopul notificării sau comunicării actelor judiciare, a unor căi de transmitere, altele decât cele prevăzute de articolele precedente, și, în special, a comunicării directe dintre autoritățile din statele respective.

Articolul 12

Notificările și comunicările de acte judiciare care provin dintr-un stat contractant nu pot da loc la plăți sau rambursări de taxe ori cheltuieli pentru serviciile statului solicitat.

Solicitantul va plăti sau va rambursa cheltuielile prevăzute de:

a)

intervenția unui funcționar ministerial sau a unei persoane competente potrivit legii statului de destinație;

b)

folosirea unei forme speciale.

Articolul 13

Îndeplinirea unei cereri de notificare sau de comunicare, conform dispozițiilor prezentei convenții, nu poate fi refuzată decât dacă statul solicitat consideră că această executare este de natură să aducă atingere suveranității sau securității sale.

Îndeplinirea nu poate fi refuzată pentru singurul motiv că legea statului solicitat impune competența judiciară exclusivă în cauza în speță sau nu permite acțiune în justiție pentru obiectul pe care se întemeiază cererea.

În caz de refuz, autoritatea centrală îl informează imediat despre aceasta pe solicitant și indică motivele.

Articolul 14

Dificultățile care apar cu ocazia transmiterii, în vederea notificării sau comunicării, de acte judiciare vor fi reglementate pe cale diplomatică.

Articolul 15

Dacă un act de chemare în judecată sau un act echivalent a trebuit să fie transmis în străinătate în vederea notificării ori comunicării, potrivit dispozițiilor prezentei convenții, și când pârâtul nu se prezintă, judecătorul nu se va pronunța până când nu se stabilește că:

a)

actul a fost notificat sau comunicat potrivit formelor prevăzute de legislația statului solicitat pentru notificarea ori comunicarea de acte întocmite în această țară și care sunt destinate persoanelor care se află pe teritoriul său; sau

b)

actul a fost înmânat efectiv pârâtului ori la locuința acestuia, conform unei alte proceduri prevăzute de prezenta convenție,

și că, în fiecare dintre aceste cazuri, fie notificarea sau comunicarea, fie înmânarea a avut loc în timp util, pentru ca pârâtul să se poată apăra.

Fiecare stat contractant are facultatea să declare că judecătorii săi, cu toate dispozițiile alin. 1, pot hotărî, deși nu a fost primită nici o dovadă care să ateste fie notificarea, fie comunicarea, fie înmânarea, dacă următoarele condiții sunt întrunite:

a)

actul a fost transmis potrivit uneia dintre modalitățile prevăzute de prezenta convenție;

b)

un termen pe care judecătorul îl va aprecia în fiecare caz și care va fi de cel puțin 6 luni s-a scurs de la data transmiterii actului;

c)

deși s-au făcut toate demersurile necesare pe lângă autoritățile competente ale statului solicitat, nici o dovadă nu a putut fi obținută.

Prezentul articol nu se opune ca, în caz de urgență, judecătorul să dispună orice măsură provizorie sau de conservare.

Articolul 16

Dacă un act de chemare în judecată sau un act echivalent a trebuit să fie transmis în străinătate în scopul notificării ori comunicării, potrivit dispozițiilor prezentei convenții, și o hotărâre judecătorească a fost dată împotriva unui pârât care nu a fost prezent, judecătorul are facultatea de a pune în vedere pârâtului decăderea care rezultă din expirarea termenelor de exercitare a căilor de atac, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

a)

pârâtul, fără să aibă culpă, nu a luat cunoștință în timp util de actul respectiv pentru a se apăra de hotărâre prin exercitarea unei căi de atac;

b)

mijloacele de apărare ale pârâtului nu apar lipsite de orice temei.

Cererea vizând înlăturarea decăderii din termen este inadmisibilă dacă nu a fost formulată într-un termen rezonabil începând din momentul în care pârâtul a avut cunoștință de hotărâre.

Fiecare stat contractant are facultatea să declare că această cerere este inadmisibilă dacă este formulată după expirarea unui termen pe care acesta îl va preciza în declarația sa, cu condiția ca acest termen să nu fie mai mic de un an calculat de la pronunțarea hotărârii.

Prezentul articol nu se aplică hotărârilor privind statutul persoanelor.

CAPITOLUL II

ACTE EXTRAJUDICIARE

Articolul 17

Actele extrajudiciare emise de autoritățile și funcționarii ministeriali ai unui stat contractant pot fi transmise în scopurile notificării sau comunicării într-un alt stat contractant, potrivit modalităților și condițiilor prevăzute de prezenta convenție.

CAPITOLUL III

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 18

Orice stat contractant poate desemna, în afara autorității centrale, alte autorități, stabilind competențele acestora.

Cu toate acestea, solicitantul are întotdeauna dreptul să se adreseze direct autorității centrale.

Statele federale au facultatea să desemneze mai multe autorități centrale.

Articolul 19

Prezenta convenție nu se opune ca legea internă a unui stat contractant să permită alte forme de transmitere care nu sunt prevăzute în articolele precedente, în scopurile notificării sau comunicării pe teritoriul său a actelor provenind din străinătate.

Articolul 20

Prezenta convenție nu se opune ca statele contractante să convină pentru a deroga de la prevederile:

a)

art. 3 alin. 2, în ceea ce privește cerința dublului exemplar al documentelor transmise;

b)

art. 5 alin. 3 și art. 7, în ceea ce privește folosirea limbilor;

c)

art. 5 alin. 4;

d)

art. 12 alin. 2.

Articolul 21

Fiecare stat contractant va notifica Ministerului Afacerilor Externe al Olandei fie în momentul depunerii instrumentului său de ratificare sau de aderare, fie ulterior:

a)

desemnarea autorităților prevăzute la art. 2 și 18;

b)

desemnarea autorității competente pentru stabilirea dovezii prevăzute la art. 6;

c)

desemnarea autorității competente pentru primirea actelor transmise pe cale consulară, potrivit art. 9.

Acesta va notifica, după caz, în aceleași condiții:

a)

opunerea sa la folosirea căilor de transmitere prevăzute la art. 8 și 10;

b)

declarațiile prevăzute la art. 15 alin. 2 și la art. 16 alin. 3;

c)

orice modificare a desemnărilor, opunerilor și declarațiilor menționate mai sus.

Articolul 22

Prezenta convenție va înlocui în raporturile dintre statele care au ratificat-o art. 1-7 ale convențiilor privind procedura civilă, semnate la Haga la 17 iunie 1905 și, respectiv, la 1 martie 1954, în măsura în care statele menționate sunt părți la una sau la cealaltă dintre aceste convenții.

Articolul 23

Prezenta convenție nu aduce atingere aplicării art. 23 al Convenției privind procedura civilă, semnată la Haga la 17 iunie 1905, nici art. 24 al Convenției privind procedura civilă, semnată la Haga la 1 martie 1954.

Aceste articole nu sunt totuși aplicabile decât dacă se folosesc modalități de comunicare identice celor prevăzute de convențiile menționate.

Articolul 24

Acordurile adiționale la convențiile menționate din 1905 și, respectiv, din 1954, încheiate de statele contractante, sunt considerate, de asemenea, aplicabile la prezenta convenție numai dacă statele interesate nu convin altfel.

Articolul 25

Fără a se aduce atingere aplicării art. 22 și 24, prezenta convenție nu derogă de la convențiile la care statele contractante sunt sau vor fi părți și care conțin dispoziții în materiile reglementate de prezenta convenție.

Articolul 26

Prezenta convenție este deschisă spre semnare statelor reprezentate la a 10-a sesiune a Conferinței de la Haga de drept internațional privat.

Aceasta va fi ratificată și instrumentele de ratificare vor fi depuse la Ministerul Afacerilor Externe al Olandei.

Articolul 27

Prezenta convenție va intra în vigoare în a 60-a zi după depunerea celui de-al treilea instrument de ratificare prevăzut la art. 26 alin. 2.

Pentru fiecare stat semnatar care ratifică ulterior, prezenta convenție va intra în vigoare în a 60-a zi după depunerea instrumentului său de ratificare.

Articolul 28

Orice stat nereprezentat la cea de-a 10-a sesiune a Conferinței de la Haga de drept internațional privat va putea adera la prezenta convenție după intrarea sa în vigoare în baza art. 27 alin. 1. Instrumentul de aderare va fi depus la Ministerul Afacerilor Externe al Olandei.

Prezenta convenție va intra în vigoare pentru acel stat cu condiția ca un stat care a ratificat convenția înaintea acestei depuneri să nu se opună în termen de 6 luni începând de la data la care Ministerul Afacerilor Externe al Olandei îi va notifica această aderare.

În lipsa opunerii, prezenta convenție va intra în vigoare pentru statul care aderă în prima zi din luna care urmează expirării ultimului dintre termenele menționate la alin. 2.

Articolul 29

Orice stat, în momentul semnării, ratificării sau aderării, va putea declara că prezenta convenție se va extinde la ansamblul teritoriilor pe care le reprezintă pe plan internațional sau la unul ori mai multe dintre ele. Această declarație va avea efect din momentul intrării în vigoare a convenției pentru statul respectiv.

Ca urmare, orice extindere de această natură va fi notificată Ministerului Afacerilor Externe al Olandei.

Prezenta convenție va intra în vigoare pentru teritoriile la care se referă extinderea în a 60-a zi după notificarea menționată la alin. 2.

Articolul 30

Prezenta convenție va avea o durată de 5 ani începând de la data intrării sale în vigoare conform art. 27 alin. 1, chiar pentru statele care o vor ratifica sau care vor adera ulterior la aceasta.

Prezenta convenție va fi reînnoită în mod tacit din 5 în 5 ani, dacă nu există denunțare.

Denunțarea va fi notificată Ministerului Afacerilor Externe al Olandei cu cel puțin 6 luni înaintea expirării termenului de 5 ani.

Ea va putea să se limiteze la unele dintre teritoriile la care se aplică prezenta convenție.

Denunțarea nu va avea efect decât față de statul care a notificat-o. Prezenta convenție va rămâne în vigoare pentru celelalte state contractante.

Articolul 31

Ministerul Afacerilor Externe al Olandei va notifica statelor la care se referă art. 26, precum și statelor care vor adera conform dispozițiilor art. 28:

a)

semnăturile și ratificările prevăzute la art. 26;

b)

data la care prezenta convenție va intra în vigoare conform dispozițiilor art. 27 alin. 1;

c)

aderările vizate la art. 28 și data la care acestea vor avea efect;

d)

extinderile prevăzute la art. 29 și data la care acestea vor avea efect;

e)

desemnările, opunerile și declarațiile menționate la art. 21;

f)

denunțările vizate la art. 30 alin. 2.

Drept care subsemnații, legal împuterniciți, am semnat prezenta convenție.

Adoptată la Haga la 15 noiembrie 1965, în limbile franceză și engleză, cele două texte având aceeași valoare, într-un singur exemplar care va fi depus în arhivele Guvernului Olandei și a cărui copie certificată pentru conformitate va fi comunicată pe cale diplomatică fiecărui stat reprezentat la a 10-a sesiune a Conferinței de la Haga de drept internațional privat.

 


REGULAMENTE

22.3.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 75/10


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/415 AL COMISIEI

din 21 martie 2016

de retragere a acceptării angajamentului pentru doi producători-exportatori și de abrogare a Deciziei 2008/577/CE de acceptare a angajamentelor oferite în cadrul procedurii antidumping privind importurile de nitrat de amoniu originar din Rusia

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene (1) (denumit în continuare „regulamentul de bază”), în special articolul 8,

informând statele membre,

întrucât:

A.   MĂSURI EXISTENTE

(1)

Prin Regulamentul (CE) nr. 2022/95 (2), Consiliul a instituit o taxă antidumping definitivă asupra importurilor de nitrat de amoniu originar din Rusia. Ca urmare a unei reexaminări în perspectiva expirării măsurilor și a unei reexaminări intermediare, Consiliul a instituit, prin Regulamentul (CE) nr. 658/2002 (3), o taxă antidumping definitivă asupra importurilor de nitrat de amoniu originar din Rusia. Ca urmare a unei noi reexaminări în perspectiva expirării măsurilor și a unei noi reexaminări intermediare, Consiliul a instituit, prin Regulamentul (CE) nr. 661/2008 (4), o taxă antidumping definitivă asupra importurilor de nitrat de amoniu originar din Rusia. Ca urmare a unei noi reexaminări în perspectiva expirării măsurilor, Comisia a instituit, prin Regulamentul (UE) nr. 999/2014 (5), o taxă antidumping definitivă asupra importurilor de nitrat de amoniu originar din Rusia.

(2)

Prin Decizia 2008/577/CE (6) (denumită în continuare „decizia”), Comisia a acceptat un angajament de preț (denumit în continuare „angajamentul”), printre altele, din partea producătorilor ruși JSC Acron și JSC Dorogobuzh, membri ai societății holding Acron (desemnați în continuare prin denumirea comună „Acron”) cu privire la importurile de nitrat de amoniu produs de aceste societăți și vândut primului client independent din Uniune.

(3)

Prin aceeași decizie, Comisia a acceptat, de asemenea, un angajament din partea societății Open Joint Stock Company (OJSC) Azot Cherkassy, Ucraina. Măsurile aplicate importurilor de nitrat de amoniu originar din Ucraina au expirat la 17 iunie 2012 (7), astfel încât angajamentul aferent a expirat, la rândul său, în aceeași zi.

(4)

Prin aceeași decizie, Comisia a acceptat și un angajament din partea grupului EuroChem. Prin Decizia 2012/629/UE (8), Comisia și-a retras acceptarea angajamentului oferit de grupul EuroChem din cauza imposibilității realizării angajamentului.

(5)

Angajamentul acceptat din partea Acron se bazează pe trei elemente, și anume: (1) o indexare a prețurilor minime în conformitate cu cotațiile internaționale publice, (2) un plafon cantitativ și (3) un angajament de a nu vinde produsele vizate de angajament acelorași clienți din Uniunea Europeană cărora le vând alte produse, cu excepția anumitor alte produse pentru care Acron s-a angajat să respecte regimuri specifice de prețuri.

(6)

Astfel cum se menționează în considerentul 14 din Decizia 2008/577/CE, în momentul acceptării angajamentului, structura vânzărilor Acron era de așa natură încât Comisia a considerat că riscul de eludare a angajamentului era limitat.

B.   CIRCUMSTANȚE MODIFICATE

Relațiile de afaceri ale Acron

(7)

În mai 2012, Acron a informat Comisia cu privire la intenția sa de a achiziționa acțiuni la o societate din industria chimică cu sediul în Uniune. În luna august 2012, Acron a informat Comisia cu privire la o modificare a structurii societății sale, și anume achiziționarea unui pachet minoritar de acțiuni la respectiva societate din industria chimică cu sediul în Uniune, indicând că această modificare a structurii societății nu avea repercusiuni asupra implementării angajamentului. După evaluarea dovezilor furnizate de Acron, Comisia a considerat inițial că această modificare a structurii societății Acron nu are niciun impact asupra angajamentului. Cu toate acestea, Comisia dispune în prezent de noi dovezi care indică faptul că Acron a furnizat informații incomplete atunci când a informat pentru prima dată Comisia cu privire la modificarea structurii sale. În special, Comisia nu a fost informată de faptul că producătorul respectiv din Uniune produce și comercializează nu numai produse chimice, ci și îngrășăminte, inclusiv nitrat de amoniu. Mai mult decât atât, dovezile de care dispune în prezent Comisia indică, de asemenea, faptul că participarea Acron a mai crescut de când a fost notificată Comisiei în august 2012.

Evaluare preliminară

(8)

Comisia a analizat implicațiile dovezilor de care dispune și a considerat că există un risc major de compensare încrucișată. Într-adevăr, dacă unitatea de producție și comercializare de îngrășăminte din Uniune la care Acron deține acțiuni vinde oricare dintre produsele sale acelorași clienți ca Acron, prețurile acestor tranzacții ar putea fi stabilite astfel încât să se compenseze prețul minim la import care face obiectul angajamentului. Cu toate acestea, compensarea respectivă nu ar putea fi identificată prin intermediul unor activități de monitorizare, întrucât structura prețurilor pentru majoritatea produselor fabricate de unitatea de producție și comercializare de îngrășăminte la care Acron a achiziționat acțiuni nu figurează în nicio sursă accesibilă publicului. Prin urmare, nu se poate evalua dacă prețurile plătite de clienți corespund valorii produselor sau țin seama de un rabat potențial pentru a compensa tranzacțiile care fac obiectul angajamentului, pentru care trebuie respectat un preț minim la import. Prin urmare, monitorizarea angajamentului ar deveni imposibilă și infructuoasă.

(9)

Comisia a informat Acron în consecință și a anunțat că, având în vedere circumstanțele descrise în considerentele 7 și 8, consideră că angajamentul ar trebui retras. Acron a avut posibilitatea de a prezenta observații.

C.   OBSERVAȚII ÎN SCRIS ȘI AUDIERE

(10)

Acron a prezentat observații în scris și i s-a acordat posibilitatea de a fi audiat. Ca răspuns la documentul de informare, Acron a reiterat argumentele pe care le-a prezentat deja atunci când a fost informat prima dată cu privire la nerespectarea angajamentului din cauza deținerii de acțiuni la un producător de îngrășăminte din Uniune. Argumentele respective au fost abordate în documentul de informare și sunt abordate, de asemenea, în prezentul regulament.

(11)

Mai multe părți au trimis Comisiei observații scrise în sprijinul poziției Acron (totuși, acestea nu erau destinatarele documentului informativ și ale cererii de observații transmise de către Comisie). Aceste părți au declarat că nu au fost implicate în practici de compensare încrucișată cu Acron. Totuși, aceste declarații nu reduc, în sine, riscul de compensare încrucișată. În orice caz, neacceptarea angajamentelor de preț în cazul în care există un risc major de compensare încrucișată constituie o practică constantă a Comisiei, indiferent dacă a avut sau nu loc o compensare încrucișată efectivă.

(12)

Acron a declarat că a acționat cu bună credință atunci când a informat Comisia, în conformitate cu definiția părții afiliate și în temeiul clauzei 5.14 din angajament, cu privire la anumite modificări ale structurii societății sale.

(13)

În plus, Acron a declarat că ar trebui să fie considerat drept investitor financiar în societatea din Uniune și că participarea sa îi conferă Acron doar drepturi statutare limitate în cadrul procesului decizional, nu și controlul asupra societății din Uniune, în sensul dreptului concurenței din Uniune.

(14)

Acron a subliniat faptul că dreptul Uniunii și legislațiile naționale în domeniul concurenței nu permit schimbul de informații sensibile din punct de vedere comercial sau coordonarea vânzărilor cu concurenții din Uniune sau din alte părți, fără de care nu poate avea loc niciun fel de compensare încrucișată.

(15)

Comisia consideră că argumentele prezentate de Acron ar trebui respinse din motivele prezentate în continuare.

(16)

În primul rând, angajamentul oferit de Acron conține o definiție a părții afiliate. În conformitate cu clauza 1 din angajament, deținerea a cel puțin 5 % dintre acțiunile unei alte societăți este un motiv suficient pentru a considera titularul acestor acțiuni drept o parte afiliată; acesta este criteriul de referință care ar trebui luat în considerare la evaluarea posibilității de a monitoriza și de a realiza angajamentul.

(17)

Mai mult decât atât, Comisia reiterează problemele de compensare încrucișată menționate în considerentul 8. În plus, nu poate fi exclus faptul că unele dintre cotațiile de preț (care constituie baza mecanismului de indexare a prețurilor din cadrul angajamentului) ar putea fi influențate de vânzările producătorului afiliat din Uniune.

(18)

Acron însuși a admis că deținerea de acțiuni la producătorul din Uniune creează o prezumție a existenței unui risc de compensare încrucișată, deși este vorba despre o prezumție juris tantum. Considerațiile bazate pe dreptul concurenței, fie el național sau al Uniunii, potrivit cărora o astfel de conduită nu este, teoretic, în interesul Acron nu sunt relevante pentru evaluarea posibilității de a monitoriza și de a realiza angajamentul. Într-adevăr, astfel de considerații nu reduc, în sine, riscul de compensare încrucișată.

(19)

Potrivit declarațiilor Acron, compensarea încrucișată nu servește nici propriului său interes comercial, nici interesului comercial al producătorului afiliat din Uniune. Această declarație nu reduce, în sine, riscul de compensare încrucișată, mai ales pentru că noțiunea de interes comercial nu poate fi evaluată în termeni abstracți. În plus, în conformitate cu evaluarea Comisiei, stimulentele pentru compensarea încrucișată nu pot fi excluse, deoarece atât producătorul afiliat din Uniune, cât și Acron vând în Uniune și alte produse decât nitratul de amoniu, posibil acelorași clienți. Ar fi nepractic, dacă nu imposibil, să se urmărească aceste vânzări în Uniune. În acest sens, trebuie remarcată structura complexă a celor două grupuri de societăți, respectiv cea a Acron și cea a producătorului afiliat din Uniune. Prin urmare, din cauza vânzărilor de nitrat de amoniu și de alte produse acelorași clienți, există un risc major de compensare încrucișată.

(20)

În al doilea rând, producătorul cu sediul în Uniune nu poate face obiectul activităților de monitorizare, deoarece nu poate fi parte la un angajament pentru că, în conformitate cu articolul 8 din regulamentul de bază, angajamentele pot fi oferite doar de exportatori.

(21)

În al treilea rând, chiar dacă producătorul din Uniune ar putea fi parte la angajament, quod non, monitorizarea unui astfel de angajament ar fi imposibilă, după cum se precizează în considerentele 8 și 19 de mai sus.

(22)

Prin urmare, pe baza dovezilor de care dispune, Comisia a concluzionat că, în urma modificării structurii societății Acron, există un risc major de compensare încrucișată, iar angajamentul acceptat din partea Acron devine imposibil de realizat și, prin urmare, ar trebui să fie retras.

(23)

În fine, Acron a propus implementarea unui mecanism de monitorizare suplimentar în contextul angajamentului. În mod specific, Acron a propus să furnizeze periodic Comisiei un raport auditat cu privire la fluxurile de numerar dintre cele două grupuri de societăți. Cu toate acestea, acest nou mecanism ar face monitorizarea angajamentului și mai complicată și mai împovărătoare și nu ar reduce riscurile identificate și nici problemele legate de compensarea încrucișată.

(24)

Niciunul dintre argumentele prezentate de Acron nu este în măsură să modifice evaluarea Comisiei potrivit căreia monitorizarea angajamentului a devenit irealizabilă.

D.   ABROGAREA DECIZIEI 2008/577/CE

(25)

Prin urmare, în conformitate cu articolul 8 alineatul (9) din regulamentul de bază și, de asemenea, în conformitate cu clauzele relevante din angajament prin care Comisia este autorizată să retragă în mod unilateral angajamentul, Comisia a concluzionat că acceptarea angajamentului oferit de Acron ar trebui retrasă, iar Decizia 2008/577/CE a Comisiei ar trebui abrogată. În consecință, taxa antidumping definitivă instituită prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 999/2014 al Comisiei ar trebui să se aplice importurilor de produs în cauză fabricat de Acron (cod adițional TARIC A532),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se retrage acceptarea angajamentului oferit de societățile JSC Acron, Veliky Novgorod, Rusia și JSC Dorogobuzh, Dorogobuzh, Rusia, membre ale societății holding „Acron” cu privire la importurile de nitrat de amoniu produs de aceste societăți și vândut primului client independent din Uniune (cod adițional TARIC A532).

Articolul 2

Decizia 2008/577/CE se abrogă.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 21 martie 2016.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 343, 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO L 198, 23.8.1995, p. 1.

(3)  JO L 102, 18.4.2002, p. 1.

(4)  JO L 185, 12.7.2008, p. 1.

(5)  JO L 280, 24.9.2014, p. 19.

(6)  JO L 185, 12.7.2008, p. 43.

(7)  JO C 171, 16.6.2012, p. 25.

(8)  JO L 277, 11.10.2012, p. 8.


22.3.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 75/14


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/416 AL COMISIEI

din 21 martie 2016

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește sectorul fructelor și legumelor și sectorul fructelor și legumelor prelucrate (2), în special articolul 136 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din cadrul Rundei Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XVI la regulamentul respectiv.

(2)

Valoarea forfetară de import se calculează în fiecare zi lucrătoare, în conformitate cu articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011, ținând seama de datele zilnice variabile. Prin urmare, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 136 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 21 martie 2016.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Jerzy PLEWA

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Codul NC

Codul țării terțe (1)

Valoarea forfetară de import

0702 00 00

IL

125,9

MA

88,1

TR

110,3

ZZ

108,1

0707 00 05

MA

83,5

TR

140,8

ZZ

112,2

0709 93 10

MA

56,0

TR

162,4

ZZ

109,2

0805 10 20

EG

45,9

IL

76,9

MA

55,3

TN

69,6

TR

64,8

ZZ

62,5

0805 50 10

MA

138,5

TR

73,5

ZZ

106,0

0808 10 80

BR

87,2

US

133,3

ZA

110,3

ZZ

110,3

0808 30 90

AR

143,9

CL

163,8

CN

106,6

TR

153,6

ZA

99,9

ZZ

133,6


(1)  Nomenclatura țărilor stabilită prin Regulamentul (UE) nr. 1106/2012 al Comisiei din 27 noiembrie 2012 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 471/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare privind comerțul exterior cu țările terțe, în ceea ce privește actualizarea nomenclatorului țărilor și teritoriilor (JO L 328, 28.11.2012, p. 7). Codul „ZZ” desemnează „alte origini”.


DECIZII

22.3.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 75/16


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/417 A COMISIEI

din 17 martie 2016

de excludere de la finanțarea de către Uniunea Europeană a anumitor cheltuieli efectuate de statele membre din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR)

[notificată cu numărul C(2016) 1509]

(Numai textele în limbile daneză, engleză, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, lituaniană, neerlandeză, polonă, portugheză, română, spaniolă și suedeză sunt autentice)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului (1), în special articolul 52,

după consultarea Comitetului pentru fondurile agricole,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 31 din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului (2) și, începând cu 1 ianuarie 2015, în conformitate cu articolul 52 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, Comisia are obligația de a efectua verificările necesare, de a comunica statelor membre rezultatele verificărilor respective, de a lua în considerare observațiile statelor membre, de a iniția discuții bilaterale în vederea ajungerii la un acord cu statele membre în cauză și de a le comunica în mod oficial acestora concluziile sale.

(2)

Statele membre au avut posibilitatea de a solicita inițierea unei proceduri de conciliere. Această posibilitate a fost utilizată în unele cazuri, iar rapoartele emise în urma acestei proceduri au fost examinate de Comisie.

(3)

În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, pot fi finanțate numai cheltuielile agricole efectuate fără încălcarea legislației Uniunii.

(4)

Ținând cont de verificările efectuate, de rezultatele discuțiilor bilaterale și de procedurile de conciliere, o parte din cheltuielile declarate de statele membre nu îndeplinesc această cerință și, prin urmare, nu pot fi finanțate din FEGA și FEADR.

(5)

Sumele care nu sunt recunoscute ca fiind plătibile din FEGA și FEADR ar trebui indicate. Aceste sume nu privesc cheltuielile efectuate cu mai mult de douăzeci și patru de luni înainte de notificarea scrisă adresată de Comisie statelor membre referitoare la rezultatele verificărilor.

(6)

În ceea ce privește cazurile vizate de prezenta decizie, evaluarea sumelor care trebuie excluse din motive de neconformitate cu legislația Uniunii a fost notificată de Comisie statelor membre într-un raport de sinteză vizând subiectul în cauză.

(7)

Prezenta decizie nu aduce atingere niciunei concluzii de ordin financiar la care Comisia ar putea să ajungă în urma hotărârilor Curții de Justiție a Uniunii Europene în cauzele aflate pe rol la 31 decembrie 2015,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Sumele prezentate în anexă și care se referă la cheltuieli efectuate de agențiile de plăți acreditate ale statelor membre și declarate în cadrul FEGA sau al FEADR se exclud de la finanțare din partea Uniunii.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează Regatului Belgiei, Regatului Danemarcei, Republicii Federale Germania, Republicii Elene, Regatului Spaniei, Republicii Franceze, Republicii Italiene, Republicii Lituania, Regatului Țărilor de Jos, Republicii Austria, Republicii Polone, Republicii Portugheze, României, Republicii Finlanda, Regatului Suediei și Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Adoptată la Bruxelles, 17 martie 2016.

Pentru Comisie

Phil HOGAN

Membru al Comisiei


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 549.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finanțarea politicii agricole comune (JO L 209, 11.8.2005, p. 1).


ANEXĂ

Post bugetar: 05070107

Stat membru

Măsură

EF

Motiv

Tip

Corecție %

Monedă

Valoare

Deduceri

Impact financiar

DE

Amidon

2003

Rambursare ca urmare a hotărârii în cauza T-557/13

FORFETARĂ

10,00 %

EUR

1 901 395,66

0,00

1 901 395,66

 

Amidon

2004

Rambursare ca urmare a hotărârii în cauza T-557/13

FORFETARĂ

10,00 %

EUR

1 883 474,60

0,00

1 883 474,60

 

Amidon

2005

Rambursare ca urmare a hotărârii în cauza T-557/13

FORFETARĂ

10,00 %

EUR

2 408 081,08

0,00

2 408 081,08

 

 

 

 

 

Total DE:

EUR

6 192 951,34

0,00

6 192 951,34

Stat membru

Măsură

EF

Motiv

Tip

Corecție %

Monedă

Valoare

Deduceri

Impact financiar

GR

Ecocondiționalitate

2009

Rambursare ca urmare a hotărârii în cauza T-107/14

FORFETARĂ

2,00 %

EUR

4 936 572,90

55 807,14

4 880 765,76

 

Ecocondiționalitate

2010

Rambursare ca urmare a hotărârii în cauza T-107/14

FORFETARĂ

2,00 %

EUR

547,38

751,51

– 204,13

 

Alte ajutoare directe – articolul 69 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 – cu excepția ovinelor și bovinelor

2007

Rambursare ca urmare a hotărârii în cauza T-241/13

PUNCTUALĂ

 

EUR

358 518,51

0,00

358 518,51

 

Alte ajutoare directe – articolul 69 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 – cu excepția ovinelor și bovinelor

2008

Rambursare ca urmare a hotărârii în cauza T-241/13

PUNCTUALĂ

 

EUR

– 12,58

0,00

– 12,58

 

Alte ajutoare directe – articolul 69 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 – cu excepția ovinelor și bovinelor

2009

Rambursare ca urmare a hotărârii în cauza T-241/13

PUNCTUALĂ

 

EUR

1 066,26

0,00

1 066,26

 

 

 

 

 

Total GR:

EUR

5 296 692,47

56 558,65

5 240 133,82

Stat membru

Măsură

EF

Motiv

Tip

Corecție %

Monedă

Valoare

Deduceri

Impact financiar

NL

Nereguli

2007

Rambursare ca urmare a hotărârii în cauza T-126/14

PUNCTUALĂ

 

EUR

4 703 231,78

0,00

4 703 231,78

 

 

 

 

 

Total NL:

EUR

4 703 231,78

0,00

4 703 231,78


Monedă

Valoare

Deduceri

Impact financiar

EUR

16 192 875,59

56 558,65

16 136 316,94

Post bugetar: 05040501

Stat membru

Măsură

EF

Motiv

Tip

Corecție %

Monedă

Valoare

Deduceri

Impact financiar

FI

Dezvoltare rurală FEADR axele 1 + 3 – Măsuri orientate spre investiții (2007 – 2013)

2009

Rambursare ca urmare a hotărârii în cauza T-124/14

PUNCTUALĂ

 

EUR

32 799,76

0,00

32 799,76

 

Dezvoltare rurală FEADR axele 1 + 3 – Măsuri orientate spre investiții (2007 – 2013)

2010

Rambursare ca urmare a hotărârii în cauza T-124/14

PUNCTUALĂ

 

EUR

255 575,05

0,00

255 575,05

 

Dezvoltare rurală FEADR axele 1 + 3 – Măsuri orientate spre investiții (2007 – 2013)

2011

Rambursare ca urmare a hotărârii în cauza T-124/14

PUNCTUALĂ

 

EUR

301 891,12

0,00

301 891,12

 

Dezvoltare rurală FEADR axele 1 + 3 – Măsuri orientate spre investiții (2007 – 2013)

2012

Rambursare ca urmare a hotărârii în cauza T-124/14

PUNCTUALĂ

 

EUR

337 561,65

0,00

337 561,65

 

 

 

 

 

Total FI:

EUR

927 827,58

0,00

927 827,58

GR

Ecocondiționalitate

2010

Rambursare ca urmare a hotărârii în cauza T-107/14

FORFETARĂ

2,00 %

EUR

201 962,44

0,00

201 962,44

 

Dezvoltare rurală FEADR, axa 2 (2007 – 2013, măsuri pe suprafață)

2009

Rambursare ca urmare a hotărârii în cauza T-346/13

FORFETARĂ

2,00 %

EUR

959 020,82

0,00

959 020,82

 

Dezvoltare rurală FEADR, axa 2 (2007 – 2013, măsuri pe suprafață)

2010

Rambursare ca urmare a hotărârii în cauza T-346/13

FORFETARĂ

2,00 %

EUR

992 833,01

0,00

992 833,01

 

 

 

 

 

Total GR:

EUR

2 153 816,27

0,00

2 153 816,27


Monedă

Valoare

Deduceri

Impact financiar

EUR

3 081 643,85

0,00

3 081 643,85

Post bugetar: 6701

Stat membru

Măsură

EF

Motiv

Tip

Corecție %

Monedă

Valoare

Deduceri

Impact financiar

BE

Nereguli

2012

Verificarea conturilor

PUNCTUALĂ

 

EUR

– 9 601 619,00

0,00

– 9 601 619,00

 

Nereguli

2006

Neraportarea unor dobânzi (2006)

PUNCTUALĂ

0,00 %

EUR

– 3 717 323,80

0,00

– 3 717 323,80

 

Nereguli

2007

Neraportarea unor dobânzi (2007)

PUNCTUALĂ

0,00 %

EUR

– 1 331,61

0,00

– 1 331,61

 

 

 

 

 

Total BE:

EUR

– 13 320 274,41

0,00

– 13 320 274,41

Stat membru

Măsură

EF

Motiv

Tip

Corecție %

Monedă

Valoare

Deduceri

Impact financiar

DK

Fructe și legume – Programe operaționale

2011

Recunoaștere și programe operaționale: Verificări ale VPC și ale principalelor activități ale OP

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 153 323,91

– 7 977,91

– 145 346,00

 

Fructe și legume – Programe operaționale

2012

Recunoaștere și programe operaționale: Verificări ale VPC și ale principalelor activități ale OP

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 98 614,78

0,00

– 98 614,78

 

Fructe și legume – Programe operaționale

2013

Recunoaștere și programe operaționale: Verificări ale VPC și ale principalelor activități ale OP

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 1 638,51

0,00

– 1 638,51

 

Fructe și legume – Programe operaționale incluzând retrageri

2014

Recunoaștere și programe operaționale: Verificări ale VPC și ale principalelor activități ale OP

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 409,20

0,00

– 409,20

 

Fructe și legume – Programe operaționale

2011

Recunoașterea OP

PUNCTUALĂ

 

EUR

– 159 558,14

0,00

– 159 558,14

 

 

 

 

 

Total DK:

EUR

– 413 544,54

– 7 977,91

– 405 566,63

Stat membru

Măsură

EF

Motiv

Tip

Corecție %

Monedă

Valoare

Deduceri

Impact financiar

DE

Certificare

2010

Sume nerecuperate corespunzând unor erori financiare din anii anteriori

PUNCTUALĂ

 

EUR

– 7 427,16

0,00

– 7 427,16

 

Certificare

2011

Sume nerecuperate corespunzând unor erori financiare din anii anteriori

PUNCTUALĂ

 

EUR

– 84,61

0,00

– 84,61

 

Certificare

2012

Sume nerecuperate corespunzând unor erori financiare din anii anteriori

PUNCTUALĂ

 

EUR

– 363,89

0,00

– 363,89

 

 

 

 

 

Total DE:

EUR

– 7 875,66

0,00

– 7 875,66

Stat membru

Măsură

EF

Motiv

Tip

Corecție %

Monedă

Valoare

Deduceri

Impact financiar

ES

Nereguli

2007

Aplicarea noii PACA

PUNCTUALĂ

 

EUR

– 28 221,44

0,00

– 28 221,44

 

Nereguli

2008

Aplicarea noii PACA

PUNCTUALĂ

 

EUR

– 19 882,61

0,00

– 19 882,61

 

Nereguli

2009

Aplicarea noii PACA

PUNCTUALĂ

 

EUR

– 50 479,42

0,00

– 50 479,42

 

Nereguli

2010

Aplicarea noii PACA

PUNCTUALĂ

 

EUR

– 3 712,91

0,00

– 3 712,91

 

Certificare

2011

Corecții aferente EF 2009

PUNCTUALĂ

 

EUR

– 46 445,53

0,00

– 46 445,53

 

Nereguli

2007

Întârzieri în procesul de recuperare

PUNCTUALĂ

 

EUR

– 24 376,08

0,00

– 24 376,08

 

Nereguli

2008

Întârzieri în procesul de recuperare

PUNCTUALĂ

 

EUR

– 17 173,48

0,00

– 17 173,48

 

Nereguli

2009

Întârzieri în procesul de recuperare

PUNCTUALĂ

 

EUR

– 43 601,28

0,00

– 43 601,28

 

Nereguli

2010

Întârzieri în procesul de recuperare

PUNCTUALĂ

 

EUR

– 3 207,00

0,00

– 3 207,00

 

Nereguli

2007

Calcularea dobânzii pentru EF 2006 și EF 2007

PUNCTUALĂ

 

EUR

– 23 059,55

0,00

– 23 059,55

 

Ajutoare directe decuplate

2014

Deficiențe în cadrul controalelor la fața locului

PUNCTUALĂ

 

EUR

– 47 510,41

0,00

– 47 510,41

 

Vin – Restructurare

2009

Deficiențe în cadrul controalelor-cheie: supracompensare a ratelor forfetare

FORFETARĂ

10,00 %

EUR

– 59 660,14

0,00

– 59 660,14

 

Vin – Restructurare

2010

Deficiențe în cadrul controalelor-cheie: supracompensare a ratelor forfetare

FORFETARĂ

10,00 %

EUR

– 1 392 719,07

0,00

– 1 392 719,07

 

Vin – Restructurare

2011

Deficiențe în cadrul controalelor-cheie: supracompensare a ratelor forfetare

FORFETARĂ

10,00 %

EUR

– 2 440 054,08

– 5,65

– 2 440 048,43

 

Vin – Restructurare

2012

Deficiențe în cadrul controalelor-cheie: supracompensare a ratelor forfetare

FORFETARĂ

10,00 %

EUR

– 13 697 204,46

0,00

– 13 697 204,46

 

Vin – Restructurare

2013

Deficiențe în cadrul controalelor-cheie: supracompensare a ratelor forfetare

FORFETARĂ

10,00 %

EUR

– 16 379 396,64

– 2 665,74

– 16 376 730,90

 

 

 

 

 

Total ES:

EUR

– 34 276 704,10

– 2 671,39

– 34 274 032,71

Stat membru

Măsură

EF

Motiv

Tip

Corecție %

Monedă

Valoare

Deduceri

Impact financiar

FI

Certificare

2011

Corecție pentru neînceperea procedurilor de recuperare

PUNCTUALĂ

 

EUR

– 7 835,62

0,00

– 7 835,62

 

Certificare

2012

Corecție pentru neînceperea procedurilor de recuperare

PUNCTUALĂ

 

EUR

– 11 413,17

0,00

– 11 413,17

 

Certificare

2013

Corecție pentru neînceperea procedurilor de recuperare

PUNCTUALĂ

 

EUR

– 1 271,91

0,00

– 1 271,91

 

 

 

 

 

Total FI:

EUR

20 520,70

0,00

20 520,70

Stat membru

Măsură

EF

Motiv

Tip

Corecție %

Monedă

Valoare

Deduceri

Impact financiar

FR

Nereguli

2009

Sumă declarată nerecuperabilă ca urmare a falimentului beneficiarului. Totuși, AP nu a participat la procedura de faliment din cauza unui răspuns târziu

PUNCTUALĂ

 

EUR

– 40 352,24

0,00

– 40 352,24

 

Nereguli

2009

Datorii a căror valoare nu este specificată în tabelul din anexa III, care nu au fost recuperate în urma unei decizii din partea statului membru sau în cazul cărora întârzierile în procedura de recuperare sunt imputabile statului membru

PUNCTUALĂ

 

EUR

– 3 268 314,30

0,00

– 3 268 314,30

 

Nereguli

2010

Întârzieri în monitorizarea datoriilor potențiale

PUNCTUALĂ

 

EUR

– 4 375 725,65

0,00

– 4 375 725,65

 

Nereguli

2010

Sancțiuni FEADR calculate greșit sau neînregistrate în tabelul din anexa III

PUNCTUALĂ

 

EUR

– 794,08

0,00

– 794,08

 

Nereguli

2010

Corecții financiare aferente neregulilor din cadrul FEGA: oprire a procedurilor de recuperare nejustificată în mod corespunzător și datorii neînregistrate

PUNCTUALĂ

 

EUR

– 1 800,42

0,00

– 1 800,42

 

Nereguli

2009

FR19: Cauză în care nerecuperarea este imputabilă neglijenței statului membru (cauza nr. FR/1998/054); FR20: Cauză în care nu s-a aplicat regula 50/50 din cauza unei PACA greșit raportate în tabelul din anexa III (cauza nr. SHSP1999900001)

PUNCTUALĂ

 

EUR

– 1 904 968,31

0,00

– 1 904 968,31

 

Nereguli

2009

Dobânzi neraportate în tabelul din anexa III, cărora astfel nu li s-a aplicat regula 50/50

PUNCTUALĂ

 

EUR

– 6 370,48

0,00

– 6 370,48

 

Ecocondiționalitate

2011

Indulgența sistemului de sancționare, anul de cerere 2010

PUNCTUALĂ

 

EUR

– 13 900 346,00

– 27 800,69

– 13 872 545,31

 

Ecocondiționalitate

2012

Indulgența sistemului de sancționare, anul de cerere 2011

PUNCTUALĂ

 

EUR

– 5 015 760,00

– 22 903,73

– 4 992 856,27

 

Ecocondiționalitate

2013

Indulgența sistemului de sancționare, anul de cerere 2012

PUNCTUALĂ

 

EUR

– 5 883 866,00

– 26 488,62

– 5 857 377,38

 

Nereguli

2010

Neglijență în procedura de recuperare imputabilă autorităților statelor membre: agenția de plăți nu a participat la procedurile vizând falimentul debitorilor

PUNCTUALĂ

 

EUR

– 44 471,48

0,00

– 44 471,48

 

Nereguli

2009

Necalcularea dobânzilor pentru sumele recuperate (untul de patiserie)

PUNCTUALĂ

 

EUR

– 264 337,54

0,00

– 264 337,54

 

Nereguli

2010

Necalcularea dobânzilor pentru măsura vizând untul de patiserie

PUNCTUALĂ

 

EUR

– 96 600,46

0,00

– 96 600,46

 

Ecocondiționalitate

2011

Nedefinirea GAEC, controale inadecvate la fața locului pentru SMR 1, 2 și 5, anul de cerere 2010

FORFETARĂ

2,00 %

EUR

– 15 999 850,09

– 287 378,67

– 15 712 471,42

 

Ecocondiționalitate

2012

Nedefinirea GAEC, controale inadecvate la fața locului pentru SMR 1, 2 și 5, anul de cerere 2010

FORFETARĂ

2,00 %

EUR

2 342,47

0,00

2 342,47

 

Ecocondiționalitate

2013

Nedefinirea GAEC, controale inadecvate la fața locului pentru SMR 1, 2 și 5, anul de cerere 2010

FORFETARĂ

2,00 %

EUR

– 707,23

0,00

– 707,23

 

Ecocondiționalitate

2010

Nedefinirea GAEC, controale inadecvate la fața locului pentru SMR 1, 2 și 5, anul de cerere 2011

FORFETARĂ

2,00 %

EUR

– 167 635,51

– 8 744,49

– 158 891,02

 

Ecocondiționalitate

2011

Nedefinirea GAEC, controale inadecvate la fața locului pentru SMR 1, 2 și 5, anul de cerere 2011

FORFETARĂ

2,00 %

EUR

– 44 605,02

– 11 415,70

– 33 189,32

 

Ecocondiționalitate

2012

Nedefinirea GAEC, controale inadecvate la fața locului pentru SMR 1, 2 și 5, anul de cerere 2011

FORFETARĂ

2,00 %

EUR

– 15 835 116,53

– 136 742,25

– 15 698 374,28

 

Ecocondiționalitate

2013

Nedefinirea GAEC, controale inadecvate la fața locului pentru SMR 1, 2 și 5, anul de cerere 2011

FORFETARĂ

2,00 %

EUR

– 2 104,03

– 110,28

– 1 993,75

 

Ecocondiționalitate

2011

Nedefinirea GAEC, controale inadecvate la fața locului pentru SMR 1, 2 și 5, anul de cerere 2012

FORFETARĂ

2,00 %

EUR

– 253 702,72

– 11 415,70

– 242 287,02

 

Ecocondiționalitate

2012

Nedefinirea GAEC, controale inadecvate la fața locului pentru SMR 1, 2 și 5, anul de cerere 2012

FORFETARĂ

2,00 %

EUR

– 60 987,30

– 33,15

– 60 954,15

 

Ecocondiționalitate

2013

Nedefinirea GAEC, controale inadecvate la fața locului pentru SMR 1, 2 și 5, anul de cerere 2012

FORFETARĂ

2,00 %

EUR

– 15 882 638,43

– 346 705,47

– 15 535 932,96

 

Nereguli

2009

Proceduri de recuperare anulate din motive formale, cazuri în care neglijența este imputabilă statului membru.

PUNCTUALĂ

 

EUR

– 71 193,30

0,00

– 71 193,30

 

 

 

 

 

Total FR:

EUR

– 83 119 904,65

– 879 738,75

– 82 240 165,90

Stat membru

Măsură

EF

Motiv

Tip

Corecție %

Monedă

Valoare

Deduceri

Impact financiar

GB

Ajutoare directe decuplate

2013

Deficiențe ale LPIS și absența recuperărilor, anul de cerere 2012

FORFETARĂ

2,00 %

EUR

– 41 356 361,86

0,00

– 41 356 361,86

 

Ajutoare directe decuplate

2014

Deficiențe ale LPIS și absența recuperărilor, anul de cerere 2012

FORFETARĂ

2,00 %

EUR

– 37 543,55

0,00

– 37 543,55

 

Ajutoare directe decuplate

2014

Deficiențe ale LPIS și absența recuperărilor, anul de cerere 2013

FORFETARĂ

2,00 %

EUR

– 40 099 448,21

0,00

– 40 099 448,21

 

Ajutoare directe decuplate

2015

Deficiențe ale LPIS și absența recuperărilor, anul de cerere 2014

FORFETARĂ

2,00 %

EUR

– 38 524 608,30

0,00

– 38 524 608,30

 

 

 

 

 

Total GB:

EUR

– 120 017 961,92

0,00

– 120 017 961,92

Stat membru

Măsură

EF

Motiv

Tip

Corecție %

Monedă

Valoare

Deduceri

Impact financiar

GR

Ajutoare directe decuplate

2013

Absența extrapolării rezultatelor

PUNCTUALĂ

 

EUR

– 6 095,07

0,00

– 6 095,07

 

Nereguli

2013

Întârzieri în procedurile de recuperare și neglijență în monitorizarea datoriilor.

PUNCTUALĂ

 

EUR

– 203 932,27

0,00

– 203 932,27

 

Ajutoare directe decuplate

2013

Aplicare incorectă a unei erori evidente

PUNCTUALĂ

 

EUR

– 30 000,00

0,00

– 30 000,00

 

Ajutoare directe decuplate

2013

Aplicare incorectă a unor sancțiuni pentru cereri depuse târziu

PUNCTUALĂ

 

EUR

– 985,65

0,00

– 985,65

 

Fructe și legume – măsuri excepționale de sprijin

2011

Operațiuni de nerecoltare de la intrarea în vigoare a Regulamentului (UE) nr. 585/2011 – Obiectul controalelor la fața locului

FORFETARĂ

10,00 %

EUR

– 240 659,00

0,00

– 240 659,00

 

Ajutoare directe decuplate

2013

Deficiențe în definirea pășunilor permanente eligibile

FORFETARĂ

25,00 %

EUR

– 99 103 011,64

0,00

– 99 103 011,64

 

Ajutoare directe decuplate

2014

Deficiențe în definirea pășunilor permanente eligibile, erori evidente și deficiențe în controale la fața locului prin teledetecție

FORFETARĂ

10,00 %

EUR

– 30 531 692,80

0,00

– 30 531 692,80

 

Ajutoare directe decuplate

2014

Deficiențe în definirea pășunilor permanente eligibile, erori evidente și deficiențe în controale la fața locului prin teledetecție

PUNCTUALĂ

 

EUR

– 37 163 161,78

0,00

– 37 163 161,78

 

Ajutoare directe decuplate

2013

Deficiențe ale controalelor la fața locului prin teledetecție

PUNCTUALĂ

 

EUR

– 564 313,10

0,00

– 564 313,10

 

Fructe și legume – măsuri excepționale de sprijin

2011

Operațiuni de retragere de la intrarea în vigoare a Regulamentului (UE) nr. 585/2011

FORFETARĂ

10,00 %

EUR

– 84 786,51

0,00

– 84 786,51

 

Fructe și legume – măsuri excepționale de sprijin

2011

Operațiuni de retragere înainte de intrarea în vigoare a Regulamentului (UE) nr. 585/2011

FORFETARĂ

10,00 %

EUR

– 28 125,34

0,00

– 28 125,34

 

 

 

 

 

Total GR:

EUR

– 167 956 763,16

0,00

– 167 956 763,16

Stat membru

Măsură

EF

Motiv

Tip

Corecție %

Monedă

Valoare

Deduceri

Impact financiar

IT

Ecocondiționalitate

2010

Aplicarea unei toleranțe, fermieri cu animale, anul de cerere 2009

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 65 691,69

– 10,44

– 65 681,25

 

Ecocondiționalitate

2011

Aplicarea unei toleranțe, fermieri cu animale, anul de cerere 2010

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 88 702,46

– 11,88

– 88 690,58

 

Ecocondiționalitate

2009

Aplicarea unei toleranțe, deficiențe în raportarea controalelor veterinare și a controalelor vizând eligibilitatea, fermieri cu animale, anul de cerere 2008

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 2 884 942,56

– 3 768,57

– 2 881 173,99

 

Ecocondiționalitate

2010

Aplicarea unei toleranțe, deficiențe în raportarea controalelor veterinare și a controalelor vizând eligibilitatea, fermieri cu animale, anul de cerere 2009

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 1 389 806,32

– 3 342,68

– 1 386 463,64

 

Ecocondiționalitate

2011

Aplicarea unei toleranțe, deficiențe în raportarea controalelor veterinare și a controalelor vizând eligibilitatea, fermieri cu animale, anul de cerere 2010

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 1 243 958,54

– 3 694,76

– 1 240 263,78

 

Ecocondiționalitate

2010

Aplicarea unei toleranțe, deficiențe în raportarea controalelor vizând eligibilitatea, fermieri cu animale, anul de cerere 2009

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 591 374,91

– 397,18

– 590 977,73

 

Ecocondiționalitate

2011

Aplicarea unei toleranțe, deficiențe în raportarea controalelor vizând eligibilitatea, fermieri cu animale, anul de cerere 2010

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 649 949,87

– 218,52

– 649 731,35

 

Lapte – Cote

2012

Corecția taxei pentru lapte

PUNCTUALĂ

 

EUR

229 851,79

229 851,79

0,00

 

Nereguli

2011

Raportare incorectă în tabelul din anexa III și neglijență în procedura de recuperare.

PUNCTUALĂ

 

EUR

– 5 470 744,00

0,00

– 5 470 744,00

 

Audit financiar – Plăți și termene de plată târzii

2012

Plăți târzii

PUNCTUALĂ

 

EUR

– 6 172 870,18

– 6 305 956,88

133 086,70

 

Nereguli

2013

Neglijență în procedura de recuperare

PUNCTUALĂ

 

EUR

– 63 891 740,43

0,00

– 63 891 740,43

 

Ecocondiționalitate

2009

Corecții anterioare, anul de cerere 2008

FORFETARĂ

2,00 %

EUR

0,00

– 372,46

372,46

 

Ecocondiționalitate

2009

Corecții anterioare, anul de cerere 2008

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

0,00

– 6 991,99

6 991,99

 

Ecocondiționalitate

2010

Corecții anterioare, anul de cerere 2009

FORFETARĂ

2,00 %

EUR

0,00

– 67,76

67,76

 

Ecocondiționalitate

2010

Corecții anterioare, anul de cerere 2009

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

0,00

– 2 534,97

2 534,97

 

Ecocondiționalitate

2009

Deficiențe în raportarea controalelor veterinare și a controalelor vizând eligibilitatea, fermieri cu animale, anul de cerere 2008

FORFETARĂ

2,00 %

EUR

– 625 639,55

– 63,25

– 625 576,30

 

Ecocondiționalitate

2010

Deficiențe în raportarea controalelor veterinare și a controalelor vizând eligibilitatea, fermieri cu animale, anul de cerere 2009

FORFETARĂ

2,00 %

EUR

– 602 924,23

– 214,77

– 602 709,46

 

Ecocondiționalitate

2009

Deficiențe în raportarea controalelor vizând eligibilitatea, fermieri fără animale, anul de cerere 2008

FORFETARĂ

2,00 %

EUR

– 1 917 822,51

0,00

– 1 917 822,51

 

Ecocondiționalitate

2010

Deficiențe în raportarea controalelor vizând eligibilitatea, fermieri fără animale, anul de cerere 2009

FORFETARĂ

2,00 %

EUR

– 1 533 726,99

0,00

– 1 533 726,99

 

Ecocondiționalitate

2011

Deficiențe în raportarea controalelor vizând eligibilitatea, fermieri fără animale, anul de cerere 2010

FORFETARĂ

2,00 %

EUR

– 1 081 038,12

0,00

– 1 081 038,12

 

 

 

 

 

Total IT:

EUR

– 87 981 080,57

– 6 097 794,32

– 81 883 286,25

Stat membru

Măsură

EF

Motiv

Tip

Corecție %

Monedă

Valoare

Deduceri

Impact financiar

NL

Certificare

2013

Corecție financiară

PUNCTUALĂ

 

EUR

– 2 692 849,00

0,00

– 2 692 849,00

 

Fructe și legume – Programe operaționale

2010

Controale insuficiente vizând recunoașterea EF 2010 – 2013

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 1 267 405,71

– 13 670,46

– 1 253 735,25

 

Fructe și legume – Programe operaționale

2011

Controale insuficiente vizând recunoașterea EF 2010 – 2013

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 3 682 681,34

0,00

– 3 682 681,34

 

Fructe și legume – Programe operaționale

2012

Controale insuficiente vizând recunoașterea EF 2010 – 2013

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 2 608 143,33

0,00

– 2 608 143,33

 

Fructe și legume – Programe operaționale

2013

Controale insuficiente vizând recunoașterea EF 2010 – 2013

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 362 117,22

0,00

– 362 117,22

 

Fructe și legume – Programe operaționale incluzând retrageri

2014

Controale insuficiente vizând recunoașterea EF 2014

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 26 061,78

0,00

– 26 061,78

 

 

 

 

 

Total NL:

EUR

– 10 639 258,38

– 13 670,46

– 10 625 587,92

Stat membru

Măsură

EF

Motiv

Tip

Corecție %

Monedă

Valoare

Deduceri

Impact financiar

PT

Certificare

2009

Sume înregistrate în registrul datornicilor, dar nerecuperate

PUNCTUALĂ

 

EUR

– 101 980,26

0,00

– 101 980,26

 

Certificare

2012

Eroare cunoscută IACS FEGA

PUNCTUALĂ

 

EUR

– 343,56

0,00

– 343,56

 

Certificare

2012

Eroarea cea mai probabilă pentru non-IACS FEGA

PUNCTUALĂ

 

EUR

– 240 677,39

0,00

– 240 677,39

 

Alte ajutoare directe – Articolele 68 – 72 din Regulamentul 73/2009

2011

Neefectuarea controalelor la fața locului

FORFETARĂ

2,00 %

EUR

– 126 701,30

0,00

– 126 701,30

 

Alte ajutoare directe – Articolele 68 – 72 din Regulamentul 73/2009

2012

Neefectuarea controalelor la fața locului

FORFETARĂ

2,00 %

EUR

– 99 604,68

0,00

– 99 604,68

 

Alte ajutoare directe – Articolele 68 – 72 din Regulamentul 73/2009

2013

Neefectuarea controalelor la fața locului

FORFETARĂ

2,00 %

EUR

– 159 456,24

0,00

– 159 456,24

 

 

 

 

 

Total PT:

EUR

– 728 763,43

0,00

– 728 763,43

Stat membru

Măsură

EF

Motiv

Tip

Corecție %

Monedă

Valoare

Deduceri

Impact financiar

RO

Fructe și legume – Măsuri excepționale de sprijin

2011

Nerecoltare cauzată de EHEC

FORFETARĂ

10,00 %

EUR

– 260,03

0,00

– 260,03

 

Nereguli

2013

Procedura de recuperare neinițiată în termen de 1 an de la PACA

PUNCTUALĂ

 

EUR

– 5 758,63

0,00

– 5 758,63

 

Nereguli

2014

Procedura de recuperare neinițiată în termen de 1 an de la PACA

PUNCTUALĂ

 

EUR

– 12 741,33

0,00

– 12 741,33

 

Fructe și legume – Programe operaționale

2011

Deficiențe în recunoașterea PO

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 8 275,06

0,00

– 8 275,06

 

Fructe și legume – Programe operaționale

2012

Deficiențe în recunoașterea PO

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 56 494,53

0,00

– 56 494,53

 

 

 

 

 

Total RO:

EUR

– 83 529,58

0,00

– 83 529,58

Stat membru

Măsură

EF

Motiv

Tip

Corecție %

Monedă

Valoare

Deduceri

Impact financiar

SE

Ajutoare directe decuplate

2012

Anul de cerere 2011 – deficiențe în actualizarea LPIS în urma controalelor la fața locului, absența recuperărilor retroactive, deficiențe ale controalelor transversale, cereri pe suport hârtie neconforme

PUNCTUALĂ

 

EUR

– 851 382,71

0,00

– 851 382,71

 

Ajutoare directe decuplate

2013

Anul de cerere 2012 – deficiențe în actualizarea LPIS în urma controalelor la fața locului, absența recuperărilor retroactive

PUNCTUALĂ

 

EUR

– 831 883,84

0,00

– 831 883,84

 

Ajutoare directe decuplate

2014

Anul de cerere 2013 – absența recuperărilor retroactive

SUMĂ ESTIMATĂ

 

EUR

– 414 905,24

0,00

– 414 905,24

 

Ajutoare directe decuplate

2014

Anul de cerere 2013 – deficiențe în analiza de risc prin teledetecție + lipsa evaluării și actualizării acesteia

FORFETARĂ

2,00 %

EUR

– 8 811 286,44

0,00

– 8 811 286,44

 

 

 

 

 

Total SE:

EUR

– 10 909 458,23

0,00

– 10 909 458,23


Monedă

Valoare

Deduceri

Impact financiar

EUR

– 529 475 639,33

– 7 001 852,83

– 522 473 786,50

Post bugetar: 6711

Stat membru

Măsură

EF

Motiv

Tip

Corecție %

Monedă

Valoare

Deduceri

Impact financiar

AT

Dezvoltare rurală FEADR, axa 2 (2007 – 2013, măsuri care nu sunt legate de suprafață)

2012

Obiectul controalelor la fața locului

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 70 795,87

0,00

– 70 795,87

 

Dezvoltare rurală FEADR, axa 2 (2007 – 2013, măsuri care nu sunt legate de suprafață)

2013

Obiectul controalelor la fața locului

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 142 245,32

0,00

– 142 245,32

 

 

 

 

 

Total AT:

EUR

– 213 041,19

0,00

– 213 041,19

Stat membru

Măsură

EF

Motiv

Tip

Corecție %

Monedă

Valoare

Deduceri

Impact financiar

DE

Certificare

2011

Erori financiare în populația non-IACS FEADR

PUNCTUALĂ

 

EUR

– 232 843,16

0,00

– 232 843,16

 

Dezvoltare rurală FEADR axele 1 + 3 – Măsuri orientate spre investiții (2007 – 2013)

2013

Eroare cunoscută în administrarea măsurii 323-C

PUNCTUALĂ

 

EUR

– 24 474,17

0,00

– 24 474,17

 

Certificare

2013

Erori cunoscute rezultate din testarea de fond a populației non-IACS

PUNCTUALĂ

 

EUR

– 19 704,48

0,00

– 19 704,48

 

Certificare

2013

Eroarea cea mai probabilă rezultată din testarea de fond a populației IACS

PUNCTUALĂ

 

EUR

– 268 082,29

0,00

– 268 082,29

 

Investiții FEADR în dezvoltare rurală – beneficiari publici

2013

Absența unei proceduri de achiziții publice pentru achiziționarea de instrumente IT

PUNCTUALĂ

 

EUR

– 2 706 123,93

0,00

– 2 706 123,93

 

Certificare

2009

Erori financiare necorectate din anul anterior

PUNCTUALĂ

 

EUR

– 5 069,40

0,00

– 5 069,40

 

Certificare

2010

Erori financiare necorectate din anul anterior

PUNCTUALĂ

 

EUR

– 4 538,21

0,00

– 4 538,21

 

Certificare

2011

Erori financiare necorectate din anul anterior

PUNCTUALĂ

 

EUR

– 365,82

0,00

– 365,82

 

Certificare

2012

Erori financiare necorectate din anul anterior

PUNCTUALĂ

 

EUR

– 560,65

0,00

– 560,65

 

Dezvoltare rurală FEADR axele 1 + 3 – Măsuri orientate spre investiții (2007 – 2013)

2012

Proceduri de achiziții publice evaluate și verificate necorespunzător

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 841 263,73

0,00

– 841 263,73

 

Dezvoltare rurală FEADR axele 1 + 3 – Măsuri orientate spre investiții (2007 – 2013)

2013

Proceduri de achiziții publice evaluate și verificate necorespunzător

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 1 543 911,96

0,00

– 1 543 911,96

 

Investiții FEADR în dezvoltare rurală – beneficiari publici

2014

Proceduri de achiziții publice evaluate și verificate necorespunzător

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 1 441 912,56

0,00

– 1 441 912,56

 

Certificare

2012

Reexaminarea statisticilor de control

PUNCTUALĂ

 

EUR

– 69 518,37

0,00

– 69 518,37

 

 

 

 

 

Total DE:

EUR

– 7 158 368,73

0,00

– 7 158 368,73

Stat membru

Măsură

EF

Motiv

Tip

Corecție %

Monedă

Valoare

Deduceri

Impact financiar

ES

Certificare

2011

Corecție pentru eroarea cunoscută IACS FEADR

PUNCTUALĂ

 

EUR

– 2 916,99

0,00

– 2 916,99

 

Certificare

2011

Corecție pentru eroarea cunoscută non-IACS FEADR

PUNCTUALĂ

 

EUR

– 5 013,25

0,00

– 5 013,25

 

Certificare

2011

Corecție pentru eroarea cea mai probabilă IACS FEADR

PUNCTUALĂ

 

EUR

– 20 953,46

0,00

– 20 953,46

 

Dezvoltare rurală FEADR, axa 2 (2007 – 2013, măsuri pe suprafață)

2014

Plăți pentru submăsura AE – „Agricultură ecologică”

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 9 130,61

0,00

– 9 130,61

 

Dezvoltare rurală FEADR, axa 2 (2007 – 2013, măsuri pe suprafață)

2014

Plăți către beneficiari înainte de finalizarea controalelor la fața locului (măsuri de agromediu)

FORFETARĂ

2,00 %

EUR

– 106 066,65

0,00

– 106 066,65

 

 

 

 

 

Total ES:

EUR

– 144 080,96

0,00

– 144 080,96

Stat membru

Măsură

EF

Motiv

Tip

Corecție %

Monedă

Valoare

Deduceri

Impact financiar

FI

Certificare

2011

Corecție pentru neînceperea procedurilor de recuperare

PUNCTUALĂ

 

EUR

– 28 672,16

– 108,34

– 28 563,82

 

 

 

 

 

Total FI:

EUR

– 28 672,16

– 108,34

– 28 563,82

Stat membru

Măsură

EF

Motiv

Tip

Corecție %

Monedă

Valoare

Deduceri

Impact financiar

FR

Certificare

2010

Primă pentru iarbă plătită timp de 6 ani în loc de 5

PUNCTUALĂ

 

EUR

– 12 978,78

0,00

– 12 978,78

 

Certificare

2010

Corecție pentru eroarea cea mai probabilă în populația non-IACS FEADR

PUNCTUALĂ

 

EUR

– 1 270 251,62

0,00

– 1 270 251,62

 

Investiții FEADR în dezvoltare rurală – beneficiari privați

2010

Criterii de eligibilitate neverificate

FORFETARĂ

2,00 %

EUR

– 143 933,09

– 143 933,09

0,00

 

Investiții FEADR în dezvoltare rurală – beneficiari privați

2010

Criterii de eligibilitate neverificate

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 359 832,71

0,00

– 359 832,71

 

Dezvoltare rurală FEADR axele 1 + 3 – Măsuri orientate spre investiții (2007 – 2013)

2010

Criterii de eligibilitate neverificate

PUNCTUALĂ

 

EUR

– 20 653,38

0,00

– 20 653,38

 

Investiții FEADR în dezvoltare rurală – beneficiari privați

2011

Criterii de eligibilitate neverificate

FORFETARĂ

2,00 %

EUR

– 653 002,96

– 653 002,96

0,00

 

Investiții FEADR în dezvoltare rurală – beneficiari privați

2011

Criterii de eligibilitate neverificate

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 1 632 507,39

– 9 777,90

– 1 622 729,49

 

Dezvoltare rurală FEADR axele 1 + 3 – Măsuri orientate spre investiții (2007 – 2013)

2011

Criterii de eligibilitate neverificate

PUNCTUALĂ

 

EUR

– 131 070,04

0,00

– 131 070,04

 

Investiții FEADR în dezvoltare rurală – beneficiari privați

2012

Criterii de eligibilitate neverificate

FORFETARĂ

2,00 %

EUR

– 714 128,24

– 714 128,24

0,00

 

Investiții FEADR în dezvoltare rurală – beneficiari privați

2012

Criterii de eligibilitate neverificate

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 1 785 320,60

0,00

– 1 785 320,60

 

Dezvoltare rurală FEADR axele 1 + 3 – Măsuri orientate spre investiții (2007 – 2013)

2012

Criterii de eligibilitate neverificate

PUNCTUALĂ

 

EUR

– 149 439,53

0,00

– 149 439,53

 

Investiții FEADR în dezvoltare rurală – beneficiari privați

2013

Criterii de eligibilitate neverificate

FORFETARĂ

2,00 %

EUR

– 179 735,46

– 179 735,46

0,00

 

Investiții FEADR în dezvoltare rurală – beneficiari privați

2013

Criterii de eligibilitate neverificate

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 449 338,69

0,00

– 449 338,69

 

Dezvoltare rurală FEADR axele 1 + 3 – Măsuri orientate spre investiții (2007 – 2013)

2013

Criterii de eligibilitate neverificate

PUNCTUALĂ

 

EUR

– 44 643,36

0,00

– 44 643,36

 

Certificare

2010

Eroare cunoscută privind populația non-IACS FEADR TVA cofinanțat din fonduri UE pentru entități publice

PUNCTUALĂ

 

EUR

– 813 607,17

0,00

– 813 607,17

 

Ecocondiționalitate

2010

Nedefinirea GAEC, controale inadecvate la fața locului pentru SMR 1, 2 și 5, anul de cerere 2010

FORFETARĂ

2,00 %

EUR

– 728 973,79

– 87 084,56

– 641 889,23

 

Ecocondiționalitate

2011

Nedefinirea GAEC, controale inadecvate la fața locului pentru SMR 1, 2 și 5, anul de cerere 2010

FORFETARĂ

2,00 %

EUR

– 276 681,27

– 98 285,34

– 178 395,93

 

Ecocondiționalitate

2012

Nedefinirea GAEC, controale inadecvate la fața locului pentru SMR 1, 2 și 5, anul de cerere 2010

FORFETARĂ

2,00 %

EUR

– 20 437,53

0,00

– 20 437,53

 

Ecocondiționalitate

2013

Nedefinirea GAEC, controale inadecvate la fața locului pentru SMR 1, 2 și 5, anul de cerere 2010

FORFETARĂ

2,00 %

EUR

– 667,67

0,00

– 667,67

 

Ecocondiționalitate

2011

Nedefinirea GAEC, controale inadecvate la fața locului pentru SMR 1, 2 și 5, anul de cerere 2011

FORFETARĂ

2,00 %

EUR

– 729 955,39

0,00

– 729 955,39

 

Ecocondiționalitate

2012

Nedefinirea GAEC, controale inadecvate la fața locului pentru SMR 1, 2 și 5, anul de cerere 2011

FORFETARĂ

2,00 %

EUR

– 694 669,61

– 128 311,12

– 566 358,49

 

Ecocondiționalitate

2013

Nedefinirea GAEC, controale inadecvate la fața locului pentru SMR 1, 2 și 5, anul de cerere 2011

FORFETARĂ

2,00 %

EUR

– 2 004,69

0,00

– 2 004,69

 

Ecocondiționalitate

2012

Nedefinirea GAEC, controale inadecvate la fața locului pentru SMR 1, 2 și 5, anul de cerere 2012

FORFETARĂ

2,00 %

EUR

– 445 542,80

0,00

– 445 542,80

 

Ecocondiționalitate

2013

Nedefinirea GAEC, controale inadecvate la fața locului pentru SMR 1, 2 și 5, anul de cerere 2012

FORFETARĂ

2,00 %

EUR

– 618 564,62

– 95 434,72

– 523 129,90

 

Investiții FEADR în dezvoltare rurală – beneficiari privați

2010

Neverificarea caracterului rezonabil al costurilor

FORFETARĂ

2,00 %

EUR

– 466 051,99

– 466 051,99

0,00

 

Investiții FEADR în dezvoltare rurală – beneficiari privați

2010

Neverificarea caracterului rezonabil al costurilor

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 1 165 129,98

– 200 489,14

– 964 640,84

 

Investiții FEADR în dezvoltare rurală – beneficiari privați

2011

Neverificarea caracterului rezonabil al costurilor

FORFETARĂ

2,00 %

EUR

– 1 318 962,23

– 1 318 962,23

0,00

 

Investiții FEADR în dezvoltare rurală – beneficiari privați

2011

Neverificarea caracterului rezonabil al costurilor

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 3 297 405,58

– 67 253,62

– 3 230 151,96

 

Investiții FEADR în dezvoltare rurală – beneficiari privați

2012

Neverificarea caracterului rezonabil al costurilor

FORFETARĂ

2,00 %

EUR

– 1 646 751,71

– 1 646 751,71

0,00

 

Investiții FEADR în dezvoltare rurală – beneficiari privați

2012

Neverificarea caracterului rezonabil al costurilor

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 4 116 879,28

– 62 387,68

– 4 054 491,60

 

Investiții FEADR în dezvoltare rurală – beneficiari privați

2013

Neverificarea caracterului rezonabil al costurilor

FORFETARĂ

2,00 %

EUR

– 346 040,61

– 346 040,61

0,00

 

Investiții FEADR în dezvoltare rurală – beneficiari privați

2013

Neverificarea caracterului rezonabil al costurilor

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 865 101,55

– 58 386,10

– 806 715,45

 

 

 

 

 

Total FR:

EUR

– 25 100 263,32

– 6 276 016,47

– 18 824 246,85

Stat membru

Măsură

EF

Motiv

Tip

Corecție %

Monedă

Valoare

Deduceri

Impact financiar

GB

Dezvoltare rurală FEADR axa 4 LEADER (2007 – 2013)

2012

Măsura 413: corecție punctuală din cauza lipsei controalelor vizând caracterul rezonabil al costurilor și disponibilitatea a 3 cotații într-un proiect

PUNCTUALĂ

 

EUR

– 9 791,59

0,00

– 9 791,59

 

Dezvoltare rurală FEADR axa 4 LEADER (2007 – 2013)

2012

Măsura 411/413: deficiențe identificate în cadrul mai multor controale-cheie (selecția proiectelor, verificări vizând fiabilitatea solicitantului și dubla finanțare, controalele la fața locului)

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 116 143,13

– 489,58

– 115 653,55

 

Dezvoltare rurală FEADR axa 4 LEADER (2007 – 2013)

2013

Măsura 411/413: deficiențe identificate în cadrul mai multor controale-cheie (selecția proiectelor, verificări vizând fiabilitatea solicitantului și dubla finanțare, controalele la fața locului)

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 1 731 861,46

0,00

– 1 731 861,46

 

Dezvoltare rurală FEADR axa 4 LEADER (2007 – 2013)

2014

Măsura 411/413: deficiențe identificate în cadrul mai multor controale-cheie (selecția proiectelor, verificări vizând fiabilitatea solicitantului și dubla finanțare, controalele la fața locului)

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 748 948,33

0,00

– 748 948,33

 

Dezvoltare rurală FEADR, axa 2 (2007 – 2013, măsuri pe suprafață)

2012

Măsura 214: deficiențe ale controalelor administrative transversale privind densitatea șeptelului

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 3 121 252,71

0,00

– 3 121 252,71

 

Dezvoltare rurală FEADR, axa 2 (2007 – 2013, măsuri pe suprafață)

2013

Măsura 214: deficiențe ale controalelor administrative transversale privind densitatea șeptelului

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 3 258 827,27

0,00

– 3 258 827,27

 

Dezvoltare rurală FEADR, axa 2 (2007 – 2013, măsuri pe suprafață)

2014

Măsura 214: deficiențe ale controalelor administrative transversale privind densitatea șeptelului

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 1 291 507,12

0,00

– 1 291 507,12

 

Dezvoltare rurală FEADR, axa 2 (2007 – 2013, măsuri care nu sunt legate de suprafață)

2012

Măsura 216: deficiențe ale verificărilor vizând dubla finanțare, înregistrarea TVA, vizitele in situ, caracterul rezonabil al costurilor, realizarea efectivă a investițiilor și obiectul controalelor la fața locului

FORFETARĂ

2,00 %

EUR

– 70 521,65

0,00

– 70 521,65

 

Dezvoltare rurală FEADR, axa 2 (2007 – 2013, măsuri care nu sunt legate de suprafață)

2013

Măsura 216: deficiențe ale verificărilor vizând dubla finanțare, înregistrarea TVA, vizitele in situ, caracterul rezonabil al costurilor, realizarea efectivă a investițiilor și obiectul controalelor la fața locului

FORFETARĂ

2,00 %

EUR

– 761 093,10

0,00

– 761 093,10

 

Dezvoltare rurală FEADR, axa 2 (2007 – 2013, măsuri care nu sunt legate de suprafață)

2014

Măsura 216: deficiențe ale verificărilor vizând dubla finanțare, înregistrarea TVA, vizitele in situ, caracterul rezonabil al costurilor, realizarea efectivă a investițiilor și obiectul controalelor la fața locului

FORFETARĂ

2,00 %

EUR

– 733 293,71

0,00

– 733 293,71

 

Dezvoltare rurală FEADR, axa 2 (2007 – 2013, măsuri care nu sunt legate de suprafață)

2012

Măsura 227: deficiențe ale verificărilor vizând fiabilitatea solicitanților, vizitele in situ, realizarea efectivă a investițiilor și obiectul controalelor la fața locului

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 42 403,20

0,00

– 42 403,20

 

Dezvoltare rurală FEADR, axa 2 (2007 – 2013, măsuri care nu sunt legate de suprafață)

2013

Măsura 227: deficiențe ale verificărilor vizând fiabilitatea solicitanților, vizitele in situ, realizarea efectivă a investițiilor și obiectul controalelor la fața locului

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 364 039,25

0,00

– 364 039,25

 

Dezvoltare rurală FEADR, axa 2 (2007 – 2013, măsuri care nu sunt legate de suprafață)

2014

Măsura 227: deficiențe ale verificărilor vizând fiabilitatea solicitanților, vizitele in situ, realizarea efectivă a investițiilor și obiectul controalelor la fața locului

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 366 157,36

0,00

– 366 157,36

 

 

 

 

 

Total GB:

EUR

– 12 615 839,88

– 489,58

– 12 615 350,30

Stat membru

Măsură

EF

Motiv

Tip

Corecție %

Monedă

Valoare

Deduceri

Impact financiar

GR

Dezvoltare rurală FEADR axele 1 + 3 – Măsuri orientate spre investiții (2007 – 2013)

2010

Aplicare necorespunzătoare a criteriilor de selecție

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 506 480,19

0,00

– 506 480,19

 

Dezvoltare rurală FEADR axele 1 + 3 – Măsuri orientate spre investiții (2007 – 2013)

2011

Aplicare necorespunzătoare a criteriilor de selecție

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 699 174,68

0,00

– 699 174,68

 

Dezvoltare rurală FEADR axele 1 + 3 – Măsuri orientate spre investiții (2007 – 2013)

2012

Aplicare necorespunzătoare a criteriilor de selecție

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 1 002 840,61

0,00

– 1 002 840,61

 

Dezvoltare rurală FEADR axele 1 + 3 – Măsuri orientate spre investiții (2007 – 2013)

2013

Aplicare necorespunzătoare a criteriilor de selecție

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 899 008,70

0,00

– 899 008,70

 

Dezvoltare rurală FEADR axele 1 + 3 – Măsuri orientate spre investiții (2007 – 2013)

2011

Politica de sancțiuni nu este eficace, proporțională și disuasivă

PUNCTUALĂ

0,00 %

EUR

– 536 620,15

0,00

– 536 620,15

 

Dezvoltare rurală FEADR axele 1 + 3 – Măsuri orientate spre investiții (2007 – 2013)

2012

Politica de sancțiuni nu este eficace, proporțională și disuasivă

PUNCTUALĂ

0,00 %

EUR

– 100 072,61

0,00

– 100 072,61

 

Dezvoltare rurală FEADR axele 1 + 3 – Măsuri orientate spre investiții (2007 – 2013)

2013

Politica de sancțiuni nu este eficace, proporțională și disuasivă

PUNCTUALĂ

0,00 %

EUR

– 136 263,56

0,00

– 136 263,56

 

 

 

 

 

Total GR:

EUR

– 3 880 460,50

0,00

– 3 880 460,50

Stat membru

Măsură

EF

Motiv

Tip

Corecție %

Monedă

Valoare

Deduceri

Impact financiar

IT

Ecocondiționalitate

2010

Aplicarea unei toleranțe, fermieri cu animale, anul de cerere 2009

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 78 405,91

0,00

– 78 405,91

 

Ecocondiționalitate

2011

Aplicarea unei toleranțe, fermieri cu animale, anul de cerere 2010

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 38 637,69

0,00

– 38 637,69

 

Ecocondiționalitate

2009

Aplicarea unei toleranțe, deficiențe în raportarea controalelor veterinare și a controalelor vizând eligibilitatea, fermieri cu animale, anul de cerere 2008

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 143 572,52

0,00

– 143 572,52

 

Ecocondiționalitate

2010

Aplicarea unei toleranțe, deficiențe în raportarea controalelor veterinare și a controalelor vizând eligibilitatea, fermieri cu animale, anul de cerere 2009

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 100 094,63

0,00

– 100 094,63

 

Ecocondiționalitate

2011

Aplicarea unei toleranțe, deficiențe în raportarea controalelor veterinare și a controalelor vizând eligibilitatea, fermieri cu animale, anul de cerere 2010

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 134 296,47

– 3 255,87

– 131 040,60

 

Ecocondiționalitate

2010

Aplicarea unei toleranțe, deficiențe în raportarea controalelor vizând eligibilitatea, fermieri cu animale, anul de cerere 2009

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 42 005,10

0,00

– 42 005,10

 

Ecocondiționalitate

2011

Aplicarea unei toleranțe, deficiențe în raportarea controalelor vizând eligibilitatea, fermieri cu animale, anul de cerere 2010

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 43 429,85

0,00

– 43 429,85

 

Ecocondiționalitate

2009

Corecții anterioare, anul de cerere 2008

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

0,00

– 13 570,69

13 570,69

 

Ecocondiționalitate

2010

Corecții anterioare, anul de cerere 2009

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

0,00

– 12 124,12

12 124,12

 

Ecocondiționalitate

2009

Deficiențe în raportarea controalelor veterinare și a controalelor vizând eligibilitatea, fermieri cu animale, anul de cerere 2008

FORFETARĂ

2,00 %

EUR

– 19 365,24

0,00

– 19 365,24

 

Ecocondiționalitate

2010

Deficiențe în raportarea controalelor veterinare și a controalelor vizând eligibilitatea, fermieri cu animale, anul de cerere 2009

FORFETARĂ

2,00 %

EUR

– 23 218,80

0,00

– 23 218,80

 

Ecocondiționalitate

2009

Deficiențe în raportarea controalelor vizând eligibilitatea, fermieri fără animale, anul de cerere 2008

FORFETARĂ

2,00 %

EUR

– 90 181,34

0,00

– 90 181,34

 

Ecocondiționalitate

2010

Deficiențe în raportarea controalelor vizând eligibilitatea, fermieri fără animale, anul de cerere 2009

FORFETARĂ

2,00 %

EUR

– 96 173,02

0,00

– 96 173,02

 

Ecocondiționalitate

2011

Deficiențe în raportarea controalelor vizând eligibilitatea, fermieri fără animale, anul de cerere 2010

FORFETARĂ

2,00 %

EUR

– 104 882,23

0,00

– 104 882,23

 

Dezvoltare rurală FEADR, axa 2 (2007 – 2013, măsuri pe suprafață)

2011

Deficiențe ale controalelor la fața locului – Măsura 211

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

540,56

0,00

540,56

 

Dezvoltare rurală FEADR, axa 2 (2007 – 2013, măsuri pe suprafață)

2012

Deficiențe ale controalelor la fața locului – Măsura 211

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 248 449,43

0,00

– 248 449,43

 

Dezvoltare rurală FEADR, axa 2 (2007 – 2013, măsuri pe suprafață)

2013

Deficiențe ale controalelor la fața locului – Măsura 211

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 215 733,48

0,00

– 215 733,48

 

Dezvoltare rurală FEADR, axa 2 (2007 – 2013, măsuri pe suprafață)

2014

Deficiențe ale controalelor la fața locului – Măsura 211

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 175 805,33

0,00

– 175 805,33

 

Dezvoltare rurală FEADR, axa 2 (2007 – 2013, măsuri pe suprafață)

2011

Deficiențe ale controalelor la fața locului – Măsura 214

FORFETARĂ

2,00 %

EUR

193,13

0,00

193,13

 

Dezvoltare rurală FEADR, axa 2 (2007 – 2013, măsuri pe suprafață)

2012

Deficiențe ale controalelor la fața locului – Măsura 214

FORFETARĂ

2,00 %

EUR

– 341 406,39

0,00

– 341 406,39

 

Dezvoltare rurală FEADR, axa 2 (2007 – 2013, măsuri pe suprafață)

2013

Deficiențe ale controalelor la fața locului – Măsura 214

FORFETARĂ

2,00 %

EUR

– 416 214,54

0,00

– 416 214,54

 

Dezvoltare rurală FEADR, axa 2 (2007 – 2013, măsuri pe suprafață)

2014

Deficiențe ale controalelor la fața locului – Măsura 214

FORFETARĂ

2,00 %

EUR

– 454 241,45

0,00

– 454 241,45

 

 

 

 

 

Total IT:

EUR

– 2 765 379,73

– 28 950,68

– 2 736 429,05

Stat membru

Măsură

EF

Motiv

Tip

Corecție %

Monedă

Valoare

Deduceri

Impact financiar

LT

Dezvoltare rurală FEADR, axa 2 (2007 – 2013, măsuri pe suprafață)

2009

Deficiențe ale controalelor la fața locului – Măsura 214

FORFETARĂ

2,00 %

EUR

– 84 153,64

0,00

– 84 153,64

 

Dezvoltare rurală FEADR, axa 2 (2007 – 2013, măsuri pe suprafață)

2010

Deficiențe ale controalelor la fața locului – Măsura 214

FORFETARĂ

2,00 %

EUR

– 144 593,73

0,00

– 144 593,73

 

 

 

 

 

Total LT:

EUR

– 228 747,37

0,00

– 228 747,37

Stat membru

Măsură

EF

Motiv

Tip

Corecție %

Monedă

Valoare

Deduceri

Impact financiar

PL

Dezvoltare rurală FEADR axa 1 – Măsuri ce implică un sprijin forfetar

2010

Deficiențe în ceea ce privește plățile regimului de pensionare anticipată

FORFETARĂ

2,00 %

EUR

– 234 331,35

0,00

– 234 331,35

 

Dezvoltare rurală FEADR axa 1 – Măsuri ce implică un sprijin forfetar

2010

Deficiențe în ceea ce privește plățile regimului de pensionare anticipată

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 3 515 081,52

0,00

– 3 515 081,52

 

Dezvoltare rurală FEADR axa 1 – Măsuri ce implică un sprijin forfetar

2011

Deficiențe în ceea ce privește plățile regimului de pensionare anticipată

FORFETARĂ

2,00 %

EUR

– 675 353,06

0,00

– 675 353,06

 

Dezvoltare rurală FEADR axa 1 – Măsuri ce implică un sprijin forfetar

2011

Deficiențe în ceea ce privește plățile regimului de pensionare anticipată

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 10 229 852,44

0,00

– 10 229 852,44

 

Dezvoltare rurală FEADR axa 1 – Măsuri ce implică un sprijin forfetar

2012

Deficiențe în ceea ce privește plățile regimului de pensionare anticipată

FORFETARĂ

2,00 %

EUR

– 717 693,11

0,00

– 717 693,11

 

Dezvoltare rurală FEADR axa 1 – Măsuri ce implică un sprijin forfetar

2012

Deficiențe în ceea ce privește plățile regimului de pensionare anticipată

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 10 110 275,83

0,00

– 10 110 275,83

 

Dezvoltare rurală FEADR axa 1 – Măsuri ce implică un sprijin forfetar

2013

Deficiențe în ceea ce privește plățile regimului de pensionare anticipată

FORFETARĂ

2,00 %

EUR

– 758 347,29

0,00

– 758 347,29

 

Dezvoltare rurală FEADR axa 1 – Măsuri ce implică un sprijin forfetar

2013

Deficiențe în ceea ce privește plățile regimului de pensionare anticipată

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 11 230 876,11

0,00

– 11 230 876,11

 

Dezvoltare rurală FEADR axa 1 – Măsuri ce implică un sprijin forfetar

2011

Deficiențe ale regimului de agricultură de semisubzistență

FORFETARĂ

10,00 %

EUR

– 3 614 511,65

0,00

– 3 614 511,65

 

Dezvoltare rurală FEADR axa 1 – Măsuri ce implică un sprijin forfetar

2011

Deficiențe ale regimului de agricultură de semisubzistență

PUNCTUALĂ

11,00 %

EUR

– 4 467 373,95

0,00

– 4 467 373,95

 

Dezvoltare rurală FEADR axa 1 – Măsuri ce implică un sprijin forfetar

2012

Deficiențe ale regimului de agricultură de semisubzistență

FORFETARĂ

10,00 %

EUR

– 619,90

0,00

– 619,90

 

Dezvoltare rurală FEADR axa 1 – Măsuri ce implică un sprijin forfetar

2012

Deficiențe ale regimului de agricultură de semisubzistență

PUNCTUALĂ

11,00 %

EUR

– 766,17

0,00

– 766,17

 

Dezvoltare rurală FEADR axa 1 – Măsuri ce implică un sprijin forfetar

2013

Deficiențe ale regimului de agricultură de semisubzistență

FORFETARĂ

10,00 %

EUR

7 909,14

0,00

7 909,14

 

Dezvoltare rurală FEADR axa 1 – Măsuri ce implică un sprijin forfetar

2013

Deficiențe ale regimului de agricultură de semisubzistență

PUNCTUALĂ

11,00 %

EUR

9 775,34

0,00

9 775,34

 

Investiții FEADR în dezvoltare rurală – beneficiari privați

2011

Deficiențe ale verificării caracterului rezonabil al costurilor; verificarea criteriului privind IMM-urile și obiectul controalelor la fața locului

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 2 046 731,11

0,00

– 2 046 731,11

 

Investiții FEADR în dezvoltare rurală – beneficiari privați

2012

Deficiențe ale verificării caracterului rezonabil al costurilor; verificarea criteriului privind IMM-urile și obiectul controalelor la fața locului

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 5 369 057,29

0,00

– 5 369 057,29

 

Investiții FEADR în dezvoltare rurală – beneficiari privați

2013

Deficiențe ale verificării caracterului rezonabil al costurilor; verificarea criteriului privind IMM-urile și obiectul controalelor la fața locului

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 3 857 372,46

0,00

– 3 857 372,46

 

Investiții FEADR în dezvoltare rurală – beneficiari privați

2014

Deficiențe ale verificării caracterului rezonabil al costurilor; verificarea criteriului privind IMM-urile și obiectul controalelor la fața locului

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 437 316,75

0,00

– 437 316,75

 

 

 

 

 

Total PL:

EUR

– 57 247 875,51

0,00

– 57 247 875,51

Stat membru

Măsură

EF

Motiv

Tip

Corecție %

Monedă

Valoare

Deduceri

Impact financiar

PT

Certificare

2009

Eroare cunoscută vizând populația IACS FEADR

PUNCTUALĂ

 

EUR

– 74 565,74

– 5 457,44

– 69 108,30

 

Certificare

2009

Eroare cunoscută vizând populația non-IACS FEADR

PUNCTUALĂ

 

EUR

– 487,20

– 11,93

– 475,27

 

 

 

 

 

Total PT:

EUR

– 75 052,94

– 5 469,37

– 69 583,57

Stat membru

Măsură

EF

Motiv

Tip

Corecție %

Monedă

Valoare

Deduceri

Impact financiar

RO

Investiții FEADR în dezvoltare rurală – beneficiari publici

2010

Controale insuficiente vizând procedura de achiziții publice

FORFETARĂ

10,00 %

EUR

– 3 837 667,96

0,00

– 3 837 667,96

 

Dezvoltare rurală FEADR axele 1 + 3 – Măsuri orientate spre investiții (2007 – 2013)

2011

Controale insuficiente vizând procedura de achiziții publice

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 362 166,32

0,00

– 362 166,32

 

Investiții FEADR în dezvoltare rurală – beneficiari publici

2011

Controale insuficiente vizând procedura de achiziții publice

FORFETARĂ

10,00 %

EUR

– 30 088 395,70

0,00

– 30 088 395,70

 

Dezvoltare rurală FEADR axele 1 + 3 – Măsuri orientate spre investiții (2007 – 2013)

2012

Controale insuficiente vizând procedura de achiziții publice

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 4 835 357,49

0,00

– 4 835 357,49

 

Investiții FEADR în dezvoltare rurală – beneficiari publici

2012

Controale insuficiente vizând procedura de achiziții publice

FORFETARĂ

10,00 %

EUR

– 26 711 026,12

0,00

– 26 711 026,12

 

Dezvoltare rurală FEADR axele 1 + 3 – Măsuri orientate spre investiții (2007 – 2013)

2013

Controale insuficiente vizând procedura de achiziții publice

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 15 638 250,66

0,00

– 15 638 250,66

 

Investiții FEADR în dezvoltare rurală – beneficiari publici

2010

Lipsa aplicării de sancțiuni atunci când termenele de finalizare a lucrărilor sunt depășite

EXTRAPOLATĂ

2,44 %

EUR

– 959 810,35

0,00

– 959 810,35

 

Investiții FEADR în dezvoltare rurală – beneficiari publici

2011

Lipsa aplicării de sancțiuni atunci când termenele de finalizare a lucrărilor sunt depășite

EXTRAPOLATĂ

2,44 %

EUR

– 7 525 183,01

0,00

– 7 525 183,01

 

Investiții FEADR în dezvoltare rurală – beneficiari publici

2012

Lipsa aplicării de sancțiuni atunci când termenele de finalizare a lucrărilor sunt depășite

EXTRAPOLATĂ

2,44 %

EUR

– 8 104 689,34

0,00

– 8 104 689,34

 

Investiții FEADR în dezvoltare rurală – beneficiari publici

2013

Lipsa aplicării de sancțiuni atunci când termenele de finalizare a lucrărilor sunt depășite

EXTRAPOLATĂ

2,44 %

EUR

– 5 405 977,31

0,00

– 5 405 977,31

 

Certificare

2011

Începere târzie a procedurilor de recuperare în cadrul FEADR

PUNCTUALĂ

 

EUR

– 7 084,36

0,00

– 7 084,36

 

 

 

 

 

Total RO:

EUR

– 103 475 608,62

0,00

– 103 475 608,62


Monedă

Valoare

Deduceri

Impact financiar

EUR

– 212 933 390,91

– 6 311 034,44

– 206 622 356,47


22.3.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 75/57


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/418 A COMISIEI

din 18 martie 2016

privind conformitatea ratelor unitare pentru 2016 aplicate zonelor tarifare în temeiul articolului 17 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 391/2013

[notificată cu numărul C(2016) 1583]

(Numai textele în limbile bulgară, cehă, daneză, estonă, engleză, germană, greacă, italiană, portugheză, slovacă, suedeză, spaniolă, croată, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, polonă, română, slovenă și finlandeză sunt autentice)

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 550/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 privind prestarea de servicii de navigație aeriană în cerul unic European (regulament privind prestarea de servicii) (1), în special articolul 16 alineatul (1),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 391/2013 al Comisiei din 3 mai 2013 de stabilire a unei scheme comune de tarifare pentru serviciile de navigație aeriană (2), în special articolul 17 alineatul (1) litera (d),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 391/2013 stabilește o schemă comună de tarifare pentru serviciile de navigație aeriană. Schema comună de tarifare este un element esențial pentru atingerea obiectivelor incluse în sistemul de performanță instituit prin articolul 11 din Regulamentul (CE) nr. 549/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (3) și prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 390/2013 al Comisiei (4).

(2)

Decizia de punere în aplicare 2014/132/UE a Comisiei (5) stabilește obiective de performanță la nivelul Uniunii, inclusiv un obiectiv de rentabilitate pentru serviciile de navigație aeriană de rută, exprimat în costuri unitare determinate pentru furnizarea acestor servicii, pentru a doua perioadă de referință, care acoperă anii 2015-2019, inclusiv.

(3)

Conform articolului 17 alineatul (1) literele (b) și (c) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 391/2013, Comisia trebuie să evalueze ratele unitare pentru 2016 aplicate zonelor tarifare, transmise Comisiei de statele membre până la 1 iunie 2015, conform cerințelor de la articolul 9 alineatele (1) și (2) din respectivul regulament. Această evaluare privește conformitatea ratelor unitare respective cu Regulamentele de punere în aplicare (UE) nr. 390/2013 și (UE) nr. 391/2013.

(4)

Comisia a efectuat evaluarea ratelor unitare cu sprijinul Unității de evaluare a performanțelor și al Biroului central pentru tarife de rută din cadrul Eurocontrol, utilizând datele și informațiile suplimentare furnizate de statele membre până la 1 iunie 2015, precum și rapoartele autorităților naționale de supraveghere privind evaluarea costurilor scutite de mecanismul de repartizare a costurilor. De asemenea, evaluarea Comisiei a ținut seama de explicațiile oferite și de corecțiile efectuate înainte de reuniunea de consultare pe marginea ratelor unitare pentru 2016 aplicabile serviciilor de rută, care a avut loc la 24 și 25 iunie 2015, în aplicarea articolului 9 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 391/2013, precum și de corecțiile efectuate de statele membre asupra ratelor unitare în urma comunicărilor ulterioare cu Comisia.

(5)

Pe baza acestei evaluări, Comisia a constatat, în conformitate cu articolul 17 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 391/2013, că ratele unitare aplicate zonelor tarifare, pentru 2016, prezentate de Austria, de Bulgaria, de Croația, de Cipru, de Republica Cehă, de Danemarca, de Estonia, de Finlanda, de Grecia, de Ungaria, de Irlanda, de Italia, de Letonia, de Lituania, de Malta, de Polonia, de Portugalia, de România, de Slovacia, de Slovenia, de Spania, de Suedia și de Regatul Unit sunt conforme cu Regulamentele de punere în aplicare (UE) nr. 390/2013 și (UE) nr. 391/2013.

(6)

În conformitate cu articolul 17 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 391/2013, statele membre în cauză ar trebui notificate cu privire la această constatare,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Ratele unitare aplicate zonelor tarifare pentru 2016 stabilite în anexa la prezenta decizie sunt conforme cu Regulamentele de punere în aplicare (UE) nr. 390/2013 și (UE) nr. 391/2013.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează Republicii Austria, Republicii Bulgaria, Republicii Cehe, Regatului Danemarcei, Republicii Estonia, Republicii Finlanda, Irlandei, Republicii Italiene, Republicii Elene, Regatului Spaniei, Republicii Croația, Republicii Cipru, Republicii Letonia, Republicii Lituania, Ungariei, Republicii Malta, Republicii Polone, Republicii Portugheze, României, Republicii Slovace, Republicii Slovenia, Regatului Suediei și Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Adoptată la Bruxelles, 18 martie 2016.

Pentru Comisie

Violeta BULC

Membru al Comisiei


(1)  JO L 96, 31.3.2004, p. 10.

(2)  JO L 128, 9.5.2013, p. 31.

(3)  Regulamentul (CE) nr. 549/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 de stabilire a cadrului pentru crearea cerului unic European (regulament-cadru) (JO L 96, 31.3.2004, p. 1).

(4)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 390/2013 al Comisiei din 3 mai 2013 de instituire a unui sistem de performanță pentru serviciile de navigație aeriană și pentru funcțiile de rețea (JO L 128, 9.5.2013, p. 1).

(5)  Decizia de punere în aplicare 2014/132/UE a Comisiei din 11 martie 2014 de stabilire a obiectivelor de performanță la nivelul Uniunii pentru rețeaua de management al traficului aerian și a pragurilor de alertă pentru a doua perioadă de referință 2015-2019 (JO L 71, 12.3.2014, p. 20).


ANEXĂ

 

Zonă tarifară

Rată unitară de rută prezentată pentru 2016 în moneda națională (*) (Codul ISO)

1

Austria

73,63

2

Bulgaria

44,16

3

Croația

359,09

4

Cipru

33,57

5

Republica Cehă

1 160,75

6

Danemarca

460,05

7

Estonia

30,69

8

Finlanda

56,23

9

Grecia

36,02

10

Ungaria

10 872,57

11

Italia

80,08

12

Irlanda

29,67

13

Letonia

27,31

14

Lituania

44,90

15

Malta

25,79

16

Polonia

145,47

17

Portugalia

39,90

18

România

162,62

19

Republica Slovacă

52,54

20

Slovenia

65,38

21

Spania – Insulele Canare

58,36

22

Spania continentală

71,69

23

Suedia

579,36

24

Regatul Unit

72,89


(*)  Aceste rate unitare nu includ rata unitară administrativă menționată la articolul 18 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 391/2013, care se aplică statelor părți la Acordul multilateral al Eurocontrol privind tarifele de rută aeriană.


22.3.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 75/60


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/419 A COMISIEI

din 18 martie 2016

privind conformitatea ratelor unitare pentru 2016 aplicate zonelor tarifare în temeiul articolului 17 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 391/2013

[notificată cu numărul C(2016) 1588]

(Numai textele în limbile franceză, germană și neerlandeză sunt autentice)

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 550/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 privind prestarea de servicii de navigație aeriană în cerul unic European (regulamentul privind prestarea de servicii) (1), în special articolul 15 alineatul (4),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 391/2013 al Comisiei din 3 mai 2013 de stabilire a unei scheme comune de tarifare pentru serviciile de navigație aeriană (2), în special articolul 17 alineatul (1) litera (e),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 391/2013 stabilește o schemă comună de tarifare pentru serviciile de navigație aeriană. Schema comună de tarifare este un element esențial pentru atingerea obiectivelor incluse în sistemul de performanță instituit prin articolul 11 din Regulamentul (CE) nr. 549/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (3) și prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 390/2013 al Comisiei (4).

(2)

Decizia de punere în aplicare 2014/132/UE a Comisiei (5) stabilește obiective de performanță la nivelul Uniunii, inclusiv un obiectiv de rentabilitate pentru serviciile de navigație aeriană de rută, exprimat în costuri unitare determinate pentru furnizarea acestor servicii, pentru a doua perioadă de referință, care acoperă anii 2015-2019, inclusiv.

(3)

Conform articolului 17 alineatul (1) literele (b) și (c) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 391/2013, Comisia trebuie să evalueze ratele unitare pentru 2015 aplicate zonelor tarifare, transmise Comisiei de statele membre până la 1 iunie 2014, conform cerințelor de la articolul 9 alineatele (1) și (2) din regulamentul respectiv. Această evaluare privește conformitatea ratelor unitare respective cu Regulamentele de punere în aplicare (UE) nr. 390/2013 și (UE) nr. 391/2013.

(4)

Comisia a efectuat evaluarea ratelor unitare cu sprijinul Unității de evaluare a performanțelor din cadrul Eurocontrol și al Oficiului pentru tarifare centralizată a rutelor aeriene, utilizând datele și informațiile suplimentare furnizate de statele membre până la 1 iunie 2015, precum și a rapoartelor autorităților naționale de supraveghere privind evaluarea costurilor scutite de mecanismul de repartizare a costurilor prezentate în conformitate cu articolul 14 alineatul (2) litera (f) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 391/2013. De asemenea, evaluarea Comisiei a ținut seama de explicațiile oferite și de corecțiile efectuate înainte de reuniunea consultativă pe marginea ratelor unitare pentru 2016 aplicabile serviciilor de rută, care a avut loc la 25 și 26 iunie 2015, în aplicarea articolului 9 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 391/2013, precum și de corecțiile efectuate de statele membre asupra ratelor unitare ca urmare a comunicărilor ulterioare dintre Comisie și statele membre în cauză.

(5)

Pe baza acestei evaluări, având în vedere Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/670 a Comisiei (6) și Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/420 a Comisiei (7), Comisia a constatat, în conformitate cu articolul 17 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul (UE) nr. 391/2013, că ratele unitare pentru 2016 aplicate zonelor tarifare din Belgia, Luxemburg, Franța, Germania și Țările de Jos, nu sunt în conformitate cu Regulamentele de punere în aplicare (UE) nr. 390/2013 și (UE) nr. 391/2013.

(6)

Articolul 11 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 390/2013 prevede că autoritățile naționale de supervizare din statele membre elaborează planuri de performanță ale căror obiective sunt compatibile cu obiectivele de performanță la nivelul Uniunii. În temeiul articolului 11 alineatul (2) și al anexei IV la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 391/2013, ratele unitare se calculează pe baza costurilor determinate pentru serviciile de rută și a unităților de servicii preconizate în planul de performanță al unui stat membru, adică pe baza costurilor unitare determinate pentru serviciile de rută. Atât timp cât obiectivele de performanță din Belgia, Franța, Germania, Luxemburg și Țările de Jos nu sunt considerate compatibile cu obiectivele la nivelul Uniunii, ratele unitare calculate pe baza acestora nu pot fi considerate ca fiind conforme cu Regulamentele de punere în aplicare (UE) nr. 390/2013 și (UE) nr. 391/2013.

(7)

În conformitate cu articolul 17 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 391/2013, statele membre în cauză ar trebui notificate cu privire la constatările Comisiei.

(8)

În conformitate cu articolul 17 alineatul (1) litera (e), statele membre prezintă Comisiei ratele unitare revizuite în interval de o lună,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Ratele unitare pentru 2016 aplicate zonelor tarifare stabilite în anexa la prezenta decizie nu sunt conforme cu Regulamentele de punere în aplicare (UE) nr. 390/2013 și (UE) nr. 391/2013.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează Regatului Belgiei, Republicii Franceze, Republicii Federale Germania, Marelui Ducat al Luxemburgului și Regatului Țărilor de Jos.

Adoptată la Bruxelles, 18 martie 2016.

Pentru Comisie

Violeta BULC

Membru al Comisiei


(1)  JO L 96, 31.3.2004, p. 10.

(2)  JO L 128, 9.5.2013, p. 31.

(3)  Regulamentul (CE) nr. 549/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 de stabilire a cadrului pentru crearea cerului unic European (regulament-cadru) (JO L 96, 31.3.2004, p. 1).

(4)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 390/2013 al Comisiei din 3 mai 2013 de instituire a unui sistem de performanță pentru serviciile de navigație aeriană și pentru funcțiile de rețea (JO L 128, 9.5.2013, p. 1).

(5)  Decizia de punere în aplicare 2014/132/UE a Comisiei din 11 martie 2014 de stabilire a obiectivelor de performanță la nivelul Uniunii pentru rețeaua de management al traficului aerian și a pragurilor de alertă pentru a doua perioadă de referință 2015-2019 (JO L 71, 12.3.2014, p. 20).

(6)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/670 a Comisiei din 27 aprilie 2015 privind conformitatea ratelor unitare pentru 2015 aplicate zonelor tarifare în temeiul articolului 17 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 391/2013 (JO L 110, 29.4.2015, p. 25).

(7)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/420 a Comisiei din 18 martie 2016 privind neconformitatea ratelor unitare pentru 2015 aplicate zonelor tarifare în temeiul articolului 17 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 391/2013 (a se vedea pagina 63 din prezentul Jurnal Oficial).


ANEXĂ

Ratele unitare de rută pe 2016 prezentate pentru zonele tarifare găsite neconforme

 

Zona tarifară

Rata unitară de rută 2016 prezentată în moneda națională (*) (Cod ISO)

1

Belgia-Luxemburg

65,41

2

Franța

67,54

3

Germania

82,59

4

Țările de Jos

67,00


(*)  Aceste rate unitare nu includ rata unitară administrativă menționată la articolul 18 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 391/2013, care se aplică statelor părți la Acordul multilateral al Eurocontrol privind tarifele de rută aeriană.


22.3.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 75/63


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/420 A COMISIEI

din 18 martie 2016

privind neconformitatea ratelor unitare pentru 2015 aplicate zonelor tarifare în temeiul articolului 17 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 391/2013

[notificată cu numărul C(2016) 1592]

(Numai textele în limbile franceză, germană și neerlandeză sunt autentice)

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 550/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 privind prestarea de servicii de navigație aeriană în cerul unic european (regulament privind prestarea de servicii) (1), în special articolul 16 alineatul (1),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 391/2013 al Comisiei din 3 mai 2013 de stabilire a unei scheme comune de tarifare pentru serviciile de navigație aeriană (2), în special articolul 17 alineatul (1) litera (e),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 391/2013 stabilește o schemă comună de tarifare pentru serviciile de navigație aeriană. Schema comună de tarifare este un element esențial pentru atingerea obiectivelor incluse în sistemul de performanță instituit prin articolul 11 din Regulamentul (CE) nr. 549/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (3) și prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 390/2013 al Comisiei (4).

(2)

Decizia de punere în aplicare 2014/132/UE a Comisiei (5) stabilește obiective de performanță la nivelul Uniunii, inclusiv un obiectiv de rentabilitate pentru serviciile de navigație aeriană de rută, exprimat în costuri unitare determinate pentru furnizarea acestor servicii, pentru a doua perioadă de referință, care acoperă anii 2015-2019, inclusiv.

(3)

Conform articolului 17 alineatul (1) litera (c) și articolului 17 alineatul (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 391/2013, Comisia trebuie să evalueze ratele unitare pentru 2015 aplicate zonelor tarifare, transmise Comisiei de statele membre în urma revizuirii obiectivelor de performanță prevăzută de Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/347 a Comisiei (6). Evaluarea privește conformitatea ratelor unitare respective cu Regulamentele de punere în aplicare (UE) nr. 390/2013 și (UE) nr. 391/2013.

(4)

Comisia a realizat evaluarea ratelor unitare cu sprijinul organismului de evaluare a performanțelor, care este însărcinat să asiste Comisia în ceea ce privește implementarea sistemului de performanță în conformitate cu articolul 3 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 390/2013, și cu sprijinul Biroului central pentru tarife de rută al Eurocontrol (Central Route Charges Office), utilizând datele și informațiile suplimentare furnizate de statele membre până la 1 iunie 2015, precum și informațiile relevante prezentate în cadrul planurilor de performanță revizuite. De asemenea, evaluarea a ținut seama de corecțiile efectuate de statele membre asupra ratelor unitare în urma comunicărilor ulterioare dintre Comisie, organismul de evaluare a performanțelor și statele membre în cauză. În plus, evaluarea ratelor unitare pentru 2015 a ținut seama de raportul organismului de evaluare a performanțelor cu privire la planurile de performanță revizuite pentru a doua perioadă de referință, care a fost prezentat Comisiei la 15 octombrie 2015.

(5)

Pe baza acestei evaluări, Comisia a constatat, în conformitate cu articolul 17 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 391/2013, că ratele unitare pentru 2015 aplicate zonelor tarifare, prezentate de Belgia, de Franța, de Germania, de Luxemburg și de Țările de Jos, nu sunt conforme cu Regulamentele de punere în aplicare (UE) nr. 390/2013 și (UE) nr. 391/2013.

(6)

Articolul 11 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 390/2013 prevede că autoritățile naționale de supervizare din statele membre trebuie să elaboreze planuri de performanță care să stabilească obiective compatibile cu obiectivele de performanță la nivelul Uniunii. În temeiul articolului 11 alineatul (2) și al anexei IV la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 391/2013, ratele unitare se calculează pe baza costurilor determinate pentru serviciile de rută și a unităților de servicii preconizate prevăzute în planul de performanță al unui stat membru, adică a costurilor unitare determinate pentru serviciile de rută. Atât timp cât obiectivele de performanță ale Belgiei, Franței, Germaniei, Luxemburgului și Țărilor de Jos nu sunt considerate compatibile cu obiectivele la nivelul Uniunii, ratele unitare calculate pe baza acestora nu pot fi considerate ca fiind conforme cu Regulamentele de punere în aplicare (UE) nr. 390/2013 și (UE) nr. 391/2013.

(7)

În conformitate cu articolul 17 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 391/2013, statele membre în cauză ar trebui notificate cu privire la constatările Comisiei.

(8)

Având în vedere faptul că versiunile revizuite ale planurilor de performanță pentru a doua perioadă de referință nu au fost adoptate înainte de data de 1 noiembrie a anului care precedă a doua perioadă de referință, se reamintește că, în conformitate cu articolul 17 alineatul (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 391/2013, statele membre trebuie să recalculeze ratele unitare pentru 2015 aplicate zonelor tarifare, dacă este necesar, pe baza versiunilor finale ale planurilor de performanță adoptate și să reporteze orice diferență datorată aplicării temporare a ratelor unitare stabilite în prezenta decizie la calcularea ratelor unitare pentru anul următor,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Ratele unitare pentru 2015 aplicate zonelor tarifare stabilite în anexa la prezenta decizie nu sunt conforme cu Regulamentele de punere în aplicare (UE) nr. 390/2013 și (UE) nr. 391/2013.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează Regatului Belgiei, Republicii Federale Germania, Republicii Franceze, Marelui Ducat al Luxemburgului și Regatului Țărilor de Jos.

Adoptată la Bruxelles, 18 martie 2016.

Pentru Comisie

Violeta BULC

Membru al Comisiei


(1)  JO L 96, 31.3.2004, p. 10.

(2)  JO L 128, 9.5.2013, p. 31.

(3)  Regulamentul (CE) nr. 549/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 de stabilire a cadrului pentru crearea cerului unic european (regulament-cadru) (JO L 96, 31.3.2004, p. 1).

(4)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 390/2013 al Comisiei din 3 mai 2013 de instituire a unui sistem de performanță pentru serviciile de navigație aeriană și pentru funcțiile de rețea (JO L 128, 9.5.2013, p. 1).

(5)  Decizia de punere în aplicare 2014/132/UE a Comisiei din 11 martie 2014 de stabilire a obiectivelor de performanță la nivelul Uniunii pentru rețeaua de management al traficului aerian și a pragurilor de alertă pentru a doua perioadă de referință 2015-2019 (JO L 71, 12.3.2014, p. 20).

(6)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/347 a Comisiei din 2 martie 2015 privind incoerența anumitor obiective incluse în planurile naționale sau în planurile blocurilor funcționale de spațiu aerian, prezentate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 549/2004 al Parlamentului European și al Consiliului, cu obiectivele de performanță la nivelul Uniunii pentru cea de-a doua perioadă de referință și formularea de recomandări pentru revizuirea obiectivelor respective (JO L 60, 4.3.2015, p. 48).


ANEXĂ

Rate unitare de rută prezentate pentru zonele tarifare pentru anul 2015 și considerate ca nefiind conforme

 

Zonă tarifară

Rată unitară de rută prezentată pentru 2015 în moneda națională (*) (Codul ISO)

1

Belgia-Luxemburg

68,76

2

Franța

69,34

3

Germania

88,22

4

Țările de Jos

66,57


(*)  Aceste rate unitare nu includ rata unitară administrativă menționată la articolul 18 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 391/2013, care se aplică statelor părți la Acordul multilateral al Eurocontrol privind tarifele de rută aeriană.


22.3.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 75/66


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/421 A COMISIEI

din 18 martie 2016

privind neconformitatea ratelor unitare pentru 2015 și 2016 aplicate zonei tarifare a Elveției în temeiul articolului 17 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 391/2013

[notificată cu numărul C(2016) 1594]

(Numai textele în limbile franceză, germană și italiană sunt autentice)

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Acordul dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind transportul aerian (denumit în continuare „acordul”) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 550/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 privind prestarea de servicii de navigație aeriană în cerul unic European (regulament privind prestarea de servicii) (2), în special articolul 16 alineatul (1),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 391/2013 al Comisiei din 3 mai 2013 de stabilire a unei scheme comune de tarifare pentru serviciile de navigație aeriană (3), în special articolul 17 alineatul (1) litera (e),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 391/2013 al Comisiei stabilește o schemă comună de tarifare pentru serviciile de navigație aeriană. Schema comună de tarifare este un element esențial pentru atingerea obiectivelor incluse în sistemul de performanță instituit prin articolul 11 din Regulamentul (CE) nr. 549/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (4) și prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 390/2013 al Comisiei (5).

(2)

Decizia de punere în aplicare 2014/132/UE a Comisiei (6) stabilește obiective de performanță la nivelul Uniunii, inclusiv un obiectiv de rentabilitate pentru serviciile de navigație aeriană de rută, exprimat în costuri unitare determinate pentru furnizarea acestor servicii, pentru a doua perioadă de referință, care acoperă anii 2015-2019, inclusiv.

(3)

Conform articolului 17 alineatul (1) litera (c) și articolului 17 alineatul (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 391/2013, Comisia trebuie să evalueze ratele unitare pentru 2015 și 2016 aplicate zonelor tarifare, care i-au fost transmise de statele membre în urma revizuirii obiectivelor de performanță prevăzute de Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/347 a Comisiei (7). Evaluarea privește conformitatea ratelor unitare respective cu Regulamentele de punere în aplicare (UE) nr. 390/2013 și (UE) nr. 391/2013.

(4)

Comisia a realizat evaluarea ratelor unitare cu sprijinul organismului de evaluare a performanțelor, care este însărcinat să asiste Comisia în ceea ce privește implementarea sistemului de performanță în conformitate cu articolul 3 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 390/2013, și cu sprijinul Biroului central pentru tarife de rută al Eurocontrol (Central Route Charges Office), utilizând datele și informațiile suplimentare furnizate de Elveția până la 1 iunie 2015, precum și informațiile relevante prezentate în cadrul planului de performanță revizuit. Evaluarea ratelor unitare pentru 2015 și 2016 a ținut cont de raportul organismului de evaluare a performanțelor cu privire la planurile de performanță revizuite pentru a doua perioadă de referință, care a fost prezentat Comisiei la 15 octombrie 2015.

(5)

Pe baza acestei evaluări, Comisia a constatat că, în conformitate cu articolul 17 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul (UE) nr. 391/2013, ratele unitare aplicate zonelor tarifare pentru anii 2015 și 2016 transmise de Elveția nu sunt conforme cu Regulamentele de punere în aplicare (UE) nr. 390/2013 și (UE) nr. 391/2013.

(6)

Articolul 11 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 390/2013 prevede că autoritățile naționale de supervizare din statele membre elaborează planuri de performanță ale căror obiective sunt compatibile cu obiectivele de performanță la nivelul Uniunii. În temeiul articolului 11 alineatul (2) și al anexei IV la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 391/2013, ratele unitare se calculează pe baza costurilor determinate pentru serviciile de rută și a unităților de servicii preconizate în planul de performanță al unui stat membru, adică pe baza costurilor unitare determinate pentru serviciile de rută. Până la momentul în care obiectivele de performanță ale Elveției vor fi considerate compatibile cu obiectivele la nivelul Uniunii, ratele unitare calculate pe baza acestora nu pot fi considerate conforme cu Regulamentele de punere în aplicare (UE) nr. 390/2013 și (UE) nr. 391/2013.

(7)

În conformitate cu articolul 17 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 391/2013, statele membre în cauză ar trebui notificate cu privire la constatările Comisiei.

(8)

Având în vedere faptul că versiunile revizuite ale planurilor de performanță pentru a doua perioadă de referință nu au fost adoptate înaintea datei de 1 noiembrie a anului care precedă a doua perioadă de referință, se reamintește că, în conformitate cu articolul 17 alineatul (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 391/2013, statele membre trebuie să recalculeze ratele unitare aplicate zonelor tarifare, dacă este necesar, pe baza planurilor de performanță finale adoptate și să reporteze orice diferență datorată aplicării temporare a ratelor unitare stabilite în prezenta decizie la calcularea ratelor unitare pentru anul următor.

(9)

În conformitate cu articolul 17 alineatul (1) ultimul paragraf, ratele unitare se stabilesc în moneda națională. Ratele unitare cuprinse în prezenta decizie sunt, prin urmare, exprimate în franci elvețieni,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Ratele unitare pentru zona tarifară a Elveției în cuantum de 118,97 CHF pentru anul 2015 și de 113,69 CHF pentru anul 2016 nu sunt conforme cu Regulamentele de punere în aplicare (UE) nr. 390/2013 și (UE) nr. 391/2013.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează Confederației Elvețiene.

Adoptată la Bruxelles, 18 martie 2016.

Pentru Comisie

Violeta BULC

Membru al Comisiei


(1)  JO L 114, 30.4.2002, p. 73.

(2)  JO L 96, 31.3.2004, p. 10.

(3)  JO L 128, 9.5.2013, p. 31.

(4)  Regulamentul (CE) nr. 549/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 de stabilire a cadrului pentru crearea cerului unic European (regulament-cadru) (JO L 96, 31.3.2004, p. 1).

(5)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 390/2013 al Comisiei din 3 mai 2013 de instituire a unui sistem de performanță pentru serviciile de navigație aeriană și pentru funcțiile de rețea (JO L 128, 9.5.2013, p. 1).

(6)  Decizia de punere în aplicare 2014/132/UE a Comisiei din 11 martie 2014 de stabilire a obiectivelor de performanță la nivelul Uniunii pentru rețeaua de management al traficului aerian și a pragurilor de alertă pentru a doua perioadă de referință 2015-2019 (JO L 71, 12.3.2014, p. 20).

(7)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/347 a Comisiei din 2 martie 2015 privind incoerența anumitor obiective incluse în planurile naționale sau în planurile blocurilor funcționale de spațiu aerian, prezentate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 549/2004 al Parlamentului European și al Consiliului, cu obiectivele de performanță la nivelul Uniunii pentru cea de-a doua perioadă de referință și formularea de recomandări pentru revizuirea obiectivelor respective (JO L 60, 4.3.2015, p. 48).


22.3.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 75/68


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/422 A COMISIEI

din 18 martie 2016

privind conformitatea ratelor unitare pentru 2015 aplicate zonelor tarifare în temeiul articolului 17 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 391/2013

[notificată cu numărul C(2016) 1595]

(Numai textele în limbile germană, italiană și slovacă sunt autentice)

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 550/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 privind prestarea de servicii de navigație aeriană în cerul unic european (regulament privind prestarea de servicii) (1), în special articolul 16 alineatul (1),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 391/2013 al Comisiei din 3 mai 2013 de stabilire a unei scheme comune de tarifare pentru serviciile de navigație aeriană (2), în special articolul 17 alineatul (1) litera (d),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 391/2013 stabilește o schemă comună de tarifare pentru serviciile de navigație aeriană. Schema comună de tarifare este un element esențial pentru atingerea obiectivelor incluse în sistemul de performanță instituit prin articolul 11 din Regulamentul (CE) nr. 549/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (3) și prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 390/2013 al Comisiei (4).

(2)

Decizia de punere în aplicare 2014/132/UE a Comisiei (5) stabilește obiective de performanță la nivelul Uniunii, inclusiv un obiectiv de rentabilitate pentru serviciile de navigație aeriană de rută, exprimat în costuri unitare determinate pentru furnizarea acestor servicii, pentru a doua perioadă de referință, care acoperă anii 2015-2019, inclusiv.

(3)

Conform articolului 17 alineatul (1) litera (c) și articolului 17 alineatul (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 391/2013, Comisia trebuie să evalueze ratele unitare pentru 2015 aplicate zonelor tarifare, transmise Comisiei de statele membre în urma revizuirii obiectivelor de performanță prevăzută de Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/348 a Comisiei (6). Evaluarea privește conformitatea ratelor unitare respective cu Regulamentele de punere în aplicare (UE) nr. 390/2013 și (UE) nr. 391/2013.

(4)

Comisia a realizat evaluarea ratelor unitare cu sprijinul Unității de evaluare a performanțelor și al Biroului central pentru tarife de rută din cadrul Eurocontrol, utilizând datele și informațiile suplimentare furnizate de statele membre până la 1 iunie 2015, precum și informațiile relevante prezentate în cadrul planurilor de performanță revizuite. De asemenea, evaluarea a ținut seama de corecțiile efectuate de statele membre asupra ratelor unitare în urma comunicărilor ulterioare cu Comisia. În plus, evaluarea ratelor unitare pentru 2015 a ținut seama de raportul organismului de evaluare a performanțelor cu privire la planurile de performanță revizuite pentru a doua perioadă de referință, care a fost prezentat Comisiei la 15 octombrie 2015.

(5)

Pe baza acestei evaluări, Comisia a constatat, în conformitate cu articolul 17 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 391/2013, că ratele unitare pentru 2015 aplicate zonelor tarifare de rută din Austria, Italia și Republica Slovacă sunt conforme cu Regulamentele de punere în aplicare (UE) nr. 390/2013 și (UE) nr. 391/2013.

(6)

În conformitate cu articolul 17 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 391/2013, statele membre în cauză ar trebui notificate cu privire la această constatare.

(7)

Având în vedere faptul că ratele unitare în cauză pentru 2015 sunt bazate pe planurile de performanță adoptate după data de 1 noiembrie a anului care precedă a doua perioadă de referință, se reamintește că, în conformitate cu articolul 17 alineatul (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 391/2013, diferența de venituri datorată aplicării temporare a ratei unitare inițiale din 2015 ar trebui să fie reportată la calcularea ratei unitare pentru anul 2016,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Ratele unitare pentru 2015 aplicabile zonelor tarifare de rută stabilite în anexa la prezenta decizie sunt conforme cu Regulamentele de punere în aplicare (UE) nr. 390/2013 și (UE) nr. 391/2013.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează Republicii Italiene, Republicii Austria și Republicii Slovace.

Adoptată la Bruxelles, 18 martie 2016.

Pentru Comisie

Violeta BULC

Membru al Comisiei


(1)  JO L 96, 31.3.2004, p. 10.

(2)  JO L 128, 9.5.2013, p. 31.

(3)  Regulamentul (CE) nr. 549/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 de stabilire a cadrului pentru crearea cerului unic european (regulament-cadru) (JO L 96, 31.3.2004, p. 1).

(4)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 390/2013 al Comisiei din 3 mai 2013 de instituire a unui sistem de performanță pentru serviciile de navigație aeriană și pentru funcțiile de rețea (JO L 128, 9.5.2013, p. 1).

(5)  Decizia de punere în aplicare 2014/132/UE a Comisiei din 11 martie 2014 de stabilire a obiectivelor de performanță la nivelul Uniunii pentru rețeaua de management al traficului aerian și a pragurilor de alertă pentru a doua perioadă de referință 2015-2019 (JO L 71, 12.3.2014, p. 20).

(6)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/348 a Comisiei din 2 martie 2015 privind coerența anumitor obiective incluse în planurile naționale sau în planurile blocurilor funcționale de spațiu aerian, prezentate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 549/2004 al Parlamentului European și al Consiliului, cu obiectivele de performanță la nivelul Uniunii pentru cea de-a doua perioadă de referință (JO L 60, 4.3.2015, p. 55).


ANEXĂ

 

Zonă tarifară

Rată unitară de rută prezentată pentru 2015 în moneda națională (*) (Codul ISO)

1

Austria

73,34

2

Italia

80,49

3

Republica Slovacă

54,99


(*)  Aceste rate unitare nu includ rata unitară administrativă menționată la articolul 18 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 391/2013, care se aplică statelor părți la Acordul multilateral al Eurocontrol privind tarifele de rută aeriană.


22.3.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 75/70


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/423 A COMISIEI

din 18 martie 2016

de autorizare a unor laboratoare din Egipt, Emiratele Arabe Unite și Statele Unite ale Americii să efectueze teste serologice de control al eficacității vaccinurilor antirabice la câini, pisici și dihori domestici

[notificată cu numărul C(2016) 1609]

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Decizia 2000/258/CE a Consiliului din 20 martie 2000 privind desemnarea unui institut specific responsabil cu stabilirea criteriilor necesare pentru standardizarea testelor serologice de control al eficacității vaccinurilor antirabice (1), în special articolul 3 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Decizia 2000/258/CE desemnează „Agence française de sécurité sanitaire des aliments” (AFSSA) din Nancy, Franța ca fiind instituția specifică responsabilă cu stabilirea criteriilor necesare standardizării testelor serologice de control al eficacității vaccinurilor antirabice. AFSSA este în prezent integrată în cadrul Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) din Franța.

(2)

Decizia 2000/258/CE prevede, inter alia, că ANSES este însărcinată cu evaluarea laboratoarelor din țările terțe care au depus o cerere de autorizare pentru efectuarea de teste serologice de control al eficacității vaccinurilor antirabice.

(3)

Autoritatea competentă din Egipt a înaintat o cerere de aprobare a Animal Health Research Institute din Giza, iar ANSES a elaborat și a transmis Comisiei un raport de evaluare favorabil din data de 29 septembrie 2015 pentru acest laborator.

(4)

Autoritatea competentă din Emiratele Arabe Unite a înaintat o cerere de aprobare a Central Veterinary Research Laboratory din Dubai, iar ANSES a elaborat și a transmis Comisiei un raport de evaluare favorabil din data de 29 septembrie 2015 pentru acest laborator.

(5)

Autoritatea competentă din Statele Unite ale Americii a depus o cerere de aprobare a Atlanta Health Associates Rabies Laboratory din Cumming, Virology Laboratory of Auburn University College of Veterinary Medicine din Auburn și Rabies Laboratory of the Centers for Disease Control and Prevention din Atlanta (denumite în continuare „laboratoarele din SUA”), iar ANSES a elaborat și a transmis Comisiei un raport de evaluare favorabil, din 29 septembrie 2015, pentru aceste laboratoare din SUA.

(6)

Prin urmare, Animal Health Research Institute din Giza, Central Veterinary Research Laboratory din Dubai și laboratoarele din SUA ar trebui să fie autorizate să efectueze teste serologice de control al eficacității vaccinurilor antirabice la câini, pisici și dihori domestici.

(7)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Decizia 2000/258/CE, următoarele laboratoare sunt autorizate prin prezenta să efectueze teste serologice de control al eficacității vaccinurilor antirabice la câini, pisici și dihori domestici:

(a)

Animal Health Research Institute

7 Nadi El-Said Street

P.O. Box 12618

Dokki

Giza

Egipt

(b)

Central Veterinary Research Laboratory

P.O.Box 597

Dubai

Emiratele Arabe Unite

(c)

Atlanta Health Associates Rabies Laboratory

309 Pirkle Ferry Road, Suite D300,

Cumming, GA 30040,

Statele Unite ale Americii

(d)

Auburn University College of Veterinary Medicine

Department of Pathobiology, Virology Laboratory

261 Greene Hall

Auburn, AL 36849

Statele Unite ale Americii

(e)

Centers for Disease Control and Prevention

Rabies Laboratory

1600 Clifton Road, NE

Atlanta, GA 30333

Statele Unite ale Americii

Articolul 2

Prezenta decizie se aplică de la 15 aprilie 2016.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 18 martie 2016.

Pentru Comisie

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 79, 30.3.2000, p. 40.


Rectificări

22.3.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 75/72


Rectificare la Regulamentul (UE) 2016/113 al Comisiei din 28 ianuarie 2016 de instituire a unei taxe antidumping provizorii asupra importurilor de bare din oțel cu rezistență ridicată la oboseală pentru beton armat originare din Republica Populară Chineză

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 23 din 29 ianuarie 2016 )

La pagina 16, titlul:

în loc de:

„Regulamentul (UE) 2016/113 al Comisiei…”,

se citește:

„Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/113 al Comisiei…”.