ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 74

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 59
19 martie 2016


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

ACORDURI INTERNAŢIONALE

 

*

Decizia (UE) 2016/402 a Consiliului din 15 ianuarie 2016 privind semnarea și încheierea Acordului dintre Consiliul de Miniștri al Republicii Albania și Uniunea Europeană privind procedurile de securitate pentru schimbul și protecția informațiilor clasificate

1

 

 

Acord între Consiliul de Miniștri al Republicii Albania și Uniunea Europeană privind procedurile de securitate pentru schimbul și protecția informațiilor clasificate

3

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) 2016/403 al Comisiei din 18 martie 2016 de completare a Regulamentului (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește clasificarea încălcărilor grave ale normelor Uniunii, care pot determina pierderea de către un operator de transport rutier a bunei reputații și de modificare a anexei III la Directiva 2006/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului ( 1 )

8

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/404 al Comisiei din 18 martie 2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

28

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/405 al Comisiei din 18 martie 2016 de stabilire a cantităților care urmează să fie adăugate la cantitatea fixată pentru subperioada 1 iulie-30 septembrie 2016 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2077 pentru ouăle, produsele din ouă și albuminele originare din Ucraina

30

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/406 al Comisiei din 18 martie 2016 de stabilire a cantităților care urmează să fie adăugate la cantitatea fixată pentru subperioada 1 iulie-30 septembrie 2016 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 1384/2007 în sectorul cărnii de pasăre originare din Israel

32

 

 

DECIZII

 

*

Decizia (UE) 2016/407 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 2016 privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cerere din partea Belgiei EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass)

34

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/408 a Consiliului din 10 martie 2016 privind suspendarea temporară a transferului a 30 % din numărul de solicitanți care i-a fost alocat Austriei în temeiul Deciziei (UE) 2015/1601 de instituire a unor măsuri provizorii în domeniul protecției internaționale în beneficiul Italiei și al Greciei

36

 

*

Decizia (UE) 2016/409 a Consiliului din 14 martie 2016 de numire a unui membru și a unui supleant propuși de Regatul Spaniei în cadrul Comitetului Regiunilor

38

 

*

Decizia (UE) 2016/410 a Consiliului din 14 martie 2016 de numire a unui supleant propus de Regatul Spaniei în cadrul Comitetului Regiunilor

39

 

*

Decizia (PESC) 2016/411 a Consiliului din 18 martie 2016 de modificare a Deciziei 2011/172/PESC privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Egipt

40

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/412 a Comisiei din 17 martie 2016 de autorizare a statelor membre să prevadă o derogare temporară de la anumite dispoziții ale Directivei 2000/29/CE în ceea ce privește lemnul de frasin originar din sau prelucrat în Canada [notificată cu numărul C(2016) 1635]

41

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/413 a Comisiei din 18 martie 2016 de stabilire a poziționării infrastructurii terestre a sistemului constituit în cadrul programului Galileo și de prevedere a măsurilor necesare pentru a asigura funcționarea acestuia, și de abrogare a Deciziei de punere în aplicare 2012/117/UE ( 1 )

45

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

ACORDURI INTERNAŢIONALE

19.3.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 74/1


DECIZIA (UE) 2016/402 A CONSILIULUI

din 15 ianuarie 2016

privind semnarea și încheierea Acordului dintre Consiliul de Miniștri al Republicii Albania și Uniunea Europeană privind procedurile de securitate pentru schimbul și protecția informațiilor clasificate

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 37, și Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 218 alineatul (5) și articolul 218 alineatul (6) primul paragraf,

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

Cu ocazia reuniunii sale din 20 ianuarie 2014, Consiliul a decis să autorizeze Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (ÎR) să inițieze negocieri, în temeiul articolului 37 din Tratatul privind Uniunea Europeană și în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 218 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în vederea încheierii unui acord privind securitatea informațiilor între Consiliul de Miniștri al Republicii Albania și Uniunea Europeană.

(2)

Ca urmare a respectivei autorizări, ÎR a negociat un acord cu Consiliul de Miniștri al Republicii Albania privind procedurile de securitate pentru schimbul și protecția informațiilor clasificate.

(3)

Acordul respectiv ar trebui să fie aprobat,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Prin prezenta decizie se aprobă, în numele Uniunii, Acordul dintre Consiliul de Miniștri al Republicii Albania și Uniunea Europeană privind procedurile de securitate pentru schimbul și protecția informațiilor clasificate.

Textul acordului este atașat la prezenta decizie.

Articolul 2

Președintele Consiliului este autorizat să numească persoana sau persoanele împuternicite să semneze acordul prin care Uniunea își asumă obligații.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 15 ianuarie 2016.

Pentru Consiliu

Președintele

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM


19.3.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 74/3


TRADUCERE

ACORD

între Consiliul de Miniștri al Republicii Albania și Uniunea Europeană privind procedurile de securitate pentru schimbul și protecția informațiilor clasificate

CONSILIUL DE MINIȘTRI AL REPUBLICII ALBANIA, denumită în continuare „Albania”;

și

UNIUNEA EUROPEANĂ, denumită în continuare „UE”;

denumite în continuare „părțile”;

AVÂND ÎN VEDERE că părțile au în comun obiectivul de consolidare a securității prin orice mijloace;

AVÂND ÎN VEDERE că părțile sunt de acord că ar trebui să își dezvolte cooperarea în domenii de interes comun legate de securitate;

AVÂND ÎN VEDERE că, în acest context, există o necesitate permanentă de a realiza schimburi de informații clasificate între părți;

RECUNOSCÂND că pentru o cooperare și o consultare depline și eficiente poate fi necesar accesul la informații clasificate și materiale aferente ale părților, precum și schimbul de informații clasificate și materiale aferente între părți;

FIIND CONȘTIENTE că accesul la informații clasificate și la materialele aferente și schimbul acestora necesită măsuri de securitate corespunzătoare,

CONVIN CU PRIVIRE LA URMĂTOARELE DISPOZIȚII:

Articolul 1

(1)   În scopul îndeplinirii obiectivelor de consolidare a securității fiecăreia dintre părți prin orice mijloace, prezentul acord dintre Albania și Uniunea Europeană privind procedurile de securitate pentru schimbul și protecția informațiilor clasificate (denumit în continuare „acordul”) se aplică informațiilor sau materialelor clasificate sub orice formă, furnizate sau schimbate între părți.

(2)   Fiecare parte protejează informațiile clasificate primite de la cealaltă parte împotriva pierderii sau divulgării neautorizate a acestora, în conformitate cu condițiile prevăzute în prezentul acord și în conformitate cu actele cu putere de lege și normele administrative ale părților.

Articolul 2

În sensul prezentului acord, „informații clasificate” înseamnă informații sau materiale, sub orice formă, care:

(a)

sunt considerate de către oricare dintre părți ca necesitând protecție, deoarece pierderea sau divulgarea neautorizată a acestora ar putea cauza prejudicii mai mult sau mai puțin grave intereselor Albaniei sau ale UE sau intereselor unora sau mai multora dintre statele membre ale UE; și

(b)

poartă un marcaj al clasificării de securitate, astfel cum este prevăzut la articolul 7.

Articolul 3

(1)   Instituțiile și entitățile UE cărora li se aplică prezentul acord sunt: Consiliul European, Consiliul Uniunii Europene (denumit în continuare „Consiliul”), Secretariatul General al Consiliului, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Serviciul European de Acțiune Externă („SEAE”) și Comisia Europeană. În sensul prezentului acord, respectivele instituții și entități sunt denumite în continuare „UE”.

(2)   Respectivele instituții și entități ale UE pot face schimb de informații clasificate, primite în temeiul prezentului acord, cu alte instituții și entități ale UE, sub rezerva acordului scris prealabil din partea părții care furnizează informațiile și a garanțiilor corespunzătoare că entitatea destinatară va proteja informațiile în mod adecvat.

Articolul 4

Fiecare dintre părți se asigură că dispune de sisteme și măsuri de securitate corespunzătoare, întemeiate pe principiile de bază și standardele minime de securitate stabilite în actele lor cu putere de lege sau în normele lor administrative și reflectate în mecanismele de securitate care urmează să fie instituite în temeiul articolului 12, în scopul asigurării aplicării unui nivel de protecție echivalent informațiilor clasificate care fac obiectul prezentului acord.

Articolul 5

Fiecare dintre părți:

(a)

protejează informațiile clasificate furnizate sau schimbate cu cealaltă parte în temeiul prezentului acord într-un mod cel puțin echivalent cu nivelul de protecție asigurat de partea care furnizează informațiile;

(b)

se asigură că informațiile clasificate furnizate sau schimbate în temeiul prezentului acord își păstrează clasificarea de securitate atribuită de către partea care furnizează informațiile și că informațiile nu fac obiectul unei scăderi a nivelului de securitate sau nu sunt declasificate fără acordul prealabil în scris al părții care furnizează informațiile. Partea destinatară asigură protecția informațiilor clasificate în conformitate cu dispozițiile propriilor sale reglementări în materie de securitate cu privire la informațiile care dețin o clasificare de securitate echivalentă, astfel cum se precizează la articolul 7;

(c)

nu folosește aceste informații clasificate în alte scopuri decât cele stabilite de partea emitentă sau cele pentru care sunt furnizate sau schimbate respectivele informații;

(d)

nu dezvăluie aceste informații clasificate terților fără acordul prealabil în scris al părții care furnizează informațiile;

(e)

nu permite accesul persoanelor la astfel de informații clasificate decât dacă acestea au o necesitate de a le cunoaște și dacă persoanele respective au primit autorizarea de securitate corespunzătoare, în conformitate cu actele cu putere de lege și normele administrative aplicabile ale părții destinatare;

(f)

se asigură că spațiile în care se păstrează și se manipulează informațiile clasificate sunt certificate în mod corespunzător din punct de vedere al securității; și

(g)

se asigură că toate persoanele care au acces la informații clasificate sunt informate cu privire la responsabilitatea ce le revine de a le proteja în conformitate cu actele cu putere de lege și normele administrative aplicabile.

Articolul 6

(1)   Informațiile clasificate pot fi divulgate sau comunicate în conformitate cu principiul acordului emitentului.

(2)   În ceea ce privește comunicarea către alți destinatari decât părțile, partea care primește informațiile va decide cu privire la divulgarea sau comunicarea informațiilor clasificate de la caz la caz, sub rezerva acordului prealabil în scris al părții care furnizează informațiile și în conformitate cu principiul acordului emitentului.

(3)   Comunicarea automată este posibilă numai dacă părțile au convenit asupra unor proceduri cu privire la anumite categorii de informații, care sunt relevante pentru cerințele lor specifice.

(4)   Nicio dispoziție a prezentului acord nu este considerată drept bază pentru comunicarea obligatorie între părți de informații clasificate.

(5)   Informațiile clasificate care fac obiectul prezentului acord pot fi furnizate unui contractant sau unui potențial contractant numai cu acordul prealabil în scris al părții care furnizează informațiile. Înaintea difuzării, partea care primește informația se asigură că respectivul contractant sau contractant potențial, precum și sediul acestuia, au capacitatea de a asigura protecția informațiilor și dețin autorizarea de securitate potrivită.

Articolul 7

În scopul asigurării unui nivel de protecție echivalent informațiilor clasificate comunicate sau schimbate între părți, clasificarea de securitate corespunde celor ce urmează:

UE

Albania

TRES SECRET UE/EU TOP SECRET

TEPËR SEKRET

SECRET UE/EU SECRET

SEKRET

CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL

KONFIDENCIAL

RESTREINT UE/EU RESTRICTED

I KUFIZUAR

Articolul 8

(1)   Părțile se asigură că toate persoanele care, în exercitarea atribuțiilor lor oficiale, necesită un drept de acces la informațiile clasificate CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL sau KONFIDENCIAL sau la un nivel superior, furnizate sau schimbate în baza prezentului acord, sau ale căror atribuții sau funcții le dau dreptul de a avea acces la respectivele informații clasificate, au primit autorizarea de securitate corespunzătoare înainte de a le fi fost permis accesul la respectivele informații, pe lângă cerința necesității de a cunoaște prevăzută la articolul 5 litera (e).

(2)   Procedurile de autorizare de securitate sunt menite să stabilească dacă o persoană fizică poate avea acces la informații clasificate, având în vedere loialitatea și onestitatea acesteia și încrederea pe care o inspiră.

Articolul 9

Părțile își oferă asistență reciprocă în ceea ce privește securitatea informațiilor clasificate care fac obiectul prezentului acord și chestiunile de securitate de interes comun. Autoritățile menționate la articolul 12 efectuează consultări și vizite de evaluare reciproce în domeniul securității pentru a evalua eficiența mecanismelor de securitate care țin de competența lor și care urmează a fi stabilite în temeiul articolului respectiv.

Articolul 10

(1)   În sensul prezentului acord:

(a)

în ceea ce privește UE, întreaga corespondență se transmite prin intermediul șefului Biroului Registratură al Consiliului și se transmite de către acesta statelor membre și instituțiilor sau entităților menționate la articolul 3, sub rezerva alineatului (2) din prezentul articol;

(b)

în ceea ce privește Albania, întreaga corespondență se transmite Registraturii centrale a Direcției pentru securitatea informațiilor clasificate, prin intermediul Delegației UE în Albania.

(2)   În mod excepțional, corespondența trimisă de către una dintre părți, care este accesibilă numai anumitor funcționari, organe sau servicii cu competențe specifice aparținând părții respective, poate fi adresată și poate fi accesibilă, din motive operaționale, numai anumitor funcționari, organe sau servicii cu competențe specifice aparținând celeilalte părți, desemnați în mod specific ca destinatari, ținând seama de competențele acestora și în conformitate cu principiul necesității de a cunoaște. În ceea ce privește UE, această corespondență este transmisă prin intermediul șefului Biroului Registratură al Consiliului, al șefului Biroului Registratură al SEAE sau prin intermediul șefului Biroului Registratură al Comisiei Europene, după caz. În ceea ce privește Albania, această corespondență se transmite prin intermediul Registraturii centrale a Direcției pentru securitatea informațiilor clasificate.

Articolul 11

Direcția pentru securitatea informațiilor clasificate, secretarul general al Consiliului, membrul Comisiei Europene responsabil cu chestiunile de securitate și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate supraveghează punerea în aplicare a prezentului acord.

Articolul 12

(1)   În scopul punerii în aplicare a prezentului acord, se instituie mecanisme de securitate între autoritățile de securitate competente desemnate mai jos, fiecare acționând sub direcția și în numele superiorilor săi ierarhici, în vederea stabilirii standardelor de protecție reciprocă a informațiilor clasificate în temeiul prezentului acord:

pe de o parte, Direcția pentru securitatea informațiilor clasificate din Albania;

pe de altă parte:

(i)

Oficiul de securitate al Secretariatului General al Consiliului;

(ii)

Direcția HR.DS – Direcția Securitate a Comisiei Europene; și

(iii)

Departamentul de securitate al SEAE.

(2)   Înaintea furnizării sau schimbului de informații clasificate între părți în temeiul prezentului acord, autoritățile de securitate competente menționate la alineatul (1) convin cu privire la faptul că partea care primește informațiile poate să asigure protecția informațiilor într-o manieră coerentă cu mecanismele de securitate care urmează să fie instituite în temeiul respectivului alineat.

Articolul 13

(1)   Autoritatea competentă a oricăreia dintre părțile menționate la articolul 12 informează imediat autoritatea competentă a celeilalte părți cu privire la orice caz dovedit sau suspectat de divulgare neautorizată sau de pierdere de informații clasificate furnizate de partea respectivă. Autoritatea competentă efectuează o investigație, cu asistență din partea celeilalte părți, dacă este necesar, și raportează rezultatele celeilalte părți.

(2)   Autoritățile menționate la articolul 12 stabilesc procedurile de urmat în astfel de cazuri.

Articolul 14

Fiecare parte suportă costurile proprii generate de punerea în aplicare a prezentului acord.

Articolul 15

Nimic din conținutul prezentului acord nu modifică măsurile sau acordurile existente între părți sau acordurile dintre Albania și statele membre ale UE. Prezentul acord nu împiedică părțile să încheie alte acorduri în legătură cu furnizarea sau schimbul informațiilor clasificate care fac obiectul prezentului acord, sub rezerva compatibilității acestora cu obligațiile prevăzute de prezentul acord.

Articolul 16

Orice diferend între părți care decurge din interpretarea sau aplicarea prezentului acord se soluționează prin negociere între părți. În timpul negocierilor, ambele părți continuă să își îndeplinească obligațiile care le revin în temeiul prezentului acord.

Articolul 17

(1)   Prezentul acord intră în vigoare în prima zi a primei luni după ce părțile și-au notificat reciproc îndeplinirea formalităților interne necesare în acest scop.

(2)   Fiecare parte notifică cealaltă parte cu privire la orice modificare a actelor lor cu putere de lege sau a normelor lor administrative care ar putea aduce atingere protecției informațiilor clasificate care fac obiectul prezentului acord.

(3)   Prezentul acord poate fi reexaminat la cererea oricărei dintre părți în vederea unei eventuale modificări.

(4)   Orice modificare a prezentului acord se face numai în scris și cu acordul comun al părților. Aceasta intră în vigoare prin notificare reciprocă, în conformitate cu alineatul (1).

Articolul 18

Prezentul acord poate fi denunțat de către una dintre părți printr-o notificare scrisă de denunțare adresată celeilalte părți. Denunțarea produce efecte la șase luni după primirea notificării de către cealaltă parte, dar nu afectează obligațiile deja asumate în temeiul prezentului acord. În special, toate informațiile clasificate comunicate sau schimbate în temeiul prezentului acord continuă să fie protejate în conformitate cu dispozițiile prevăzute în acesta.

DREPT CARE subsemnații, pe deplin autorizați în acest scop, au semnat prezentul acord.

Întocmit la Tirana, la data de trei martie a anului două mii șaisprezece, în două exemplare: una în limba engleză și una în limba albaneză. În caz de litigiu, textul în limba engleză prevalează.

Pentru Uniunea Europeană

Pentru Consiliul de Miniștri al Republicii Albania


REGULAMENTE

19.3.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 74/8


REGULAMENTUL (UE) 2016/403 AL COMISIEI

din 18 martie 2016

de completare a Regulamentului (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește clasificarea încălcărilor grave ale normelor Uniunii, care pot determina pierderea de către un operator de transport rutier a bunei reputații și de modificare a anexei III la Directiva 2006/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier și de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului (1), în special articolul 6 alineatul (2),

având în vedere Directiva 2006/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2006 privind condițiile minime pentru punerea în aplicare a Regulamentelor (CEE) nr. 3820/85 și (CEE) nr. 3821/85 ale Consiliului privind legislația socială referitoare la activitățile de transport rutier și de abrogare a Directivei 88/599/CEE a Consiliului (2), în special articolul 9 alineatul (3),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 6 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009, Comisia trebuie să întocmească o listă a categoriilor, a tipurilor și a gradelor de gravitate ale încălcărilor grave ale normelor Uniunii care, în plus față de cele prevăzute în anexa IV la respectivul regulament, pot determina pierderea bunei reputații a întreprinderii de transport rutier sau a managerului de transport.

(2)

În acest scop, Comisia ar trebui să definească gradul de gravitate a încălcărilor referindu-se la riscul de pericol de moarte sau de vătămări grave și ar trebui să prevadă frecvența de producere începând de la care încălcările repetate sunt considerate ca fiind mai grave.

(3)

Lista categoriilor, a tipurilor și a gradelor de gravitate ale încălcărilor grave care urmează să fie stabilită ar trebui să conțină încălcările normelor Uniunii care se referă la aspectele enumerate la articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009.

(4)

Statele membre ar trebui să ia în considerare informațiile privind aceste încălcări atunci când își stabilesc prioritățile pentru controalele care vizează întreprinderile clasificate ca prezentând riscuri crescute, după cum se prevede la articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009.

(5)

Măsurile care trebuie adoptate sunt necesare pentru asigurarea transparenței, corectitudinii și securității juridice la evaluarea gravității încălcărilor și a implicațiilor acestora pentru buna reputație a întreprinderii de transport sau a managerului de transport.

(6)

Cu toate acestea, este de responsabilitatea autorității competente a statului membru să aplice o procedură administrativă națională completă pentru a stabili dacă pierderea bunei reputații ar constitui un răspuns proporțional într-un caz individual. O astfel de procedură de examinare ar trebui să includă, atunci când este adecvat, un control efectuat la sediul întreprinderii vizate. Atunci când evaluează buna reputație, statele membre ar trebui să ia în considerare conduita întreprinderii, a managerilor acesteia și a oricărei alte persoane relevante.

(7)

Clasificarea armonizată a încălcărilor grave ar trebui să ofere baza pentru extinderea sistemului național de clasificare în funcție de gradul de risc stabilit de fiecare stat membru în conformitate cu articolul 9 din Directiva 2006/22/CE, pentru a acoperi toate încălcările grave ale normelor Uniunii în materie de transport rutier menționate la articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 și care pot afecta buna reputație a întreprinderii de transport sau a managerului de transport.

(8)

Articolul 16 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 prevede, de asemenea, că statele membre trebuie să includă aceste încălcări grave în registrul electronic național al întreprinderilor de transport rutier cel târziu până la 1 ianuarie 2016. Clasificarea armonizată a încălcărilor este, prin urmare, un pas important pentru a asigura o concurență loială între întreprinderi, o aplicare mai armonizată și o funcționare eficace a sistemului de schimb de informații din cadrul registrului european al întreprinderilor de transport rutier.

(9)

În interesul transparenței și al concurenței loiale, ar trebui să se stabilească o metodă comună de calculare a frecvenței de producere începând de la care încălcările repetate sunt considerate ca fiind mai grave de către autoritatea competentă a statului membru de stabilire. Aceste încălcări repetate pot duce la demararea procedurii administrative naționale care, sub rezerva deciziei autorității competente, poate avea drept rezultat pierderea bunei reputații a unui operator de transport.

(10)

Ca regulă generală, frecvența ar trebui să fie stabilită luând în considerare gravitatea încălcării, perioada și numărul mediu de conducători auto. Aceasta ar trebui să fie considerată ca fiind un prag maxim, lăsând în același timp statelor membre posibilitatea să aplice praguri inferioare, în funcție de prevederile procedurilor administrative naționale de evaluare a bunei reputații.

(11)

Pentru a asigura consecvența juridică și transparența, este, de asemenea, necesar să se modifice anexa III la Directiva 2006/22/CE prin modificarea nivelului de gravitate a anumitor infracțiuni stabilit în conformitate cu lista celor mai grave încălcări prevăzută în anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1071/2009.

(12)

Lista categoriilor, a tipurilor și a gradelor de gravitate ale încălcărilor grave a fost stabilită în urma consultării statelor membre și a părților interesate din Uniune, iar evaluarea nivelului de gravitate a avut la bază cele mai bune practici și experiența statelor membre în materie de aplicare a dispozițiilor legislative aferente. Cele mai grave încălcări incluse în anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 au constituit pragul superior de referință la evaluarea nivelului de gravitate a altor încălcări semnificative.

(13)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului pentru transportul rutier, instituit prin articolul 18 alineatul (1) din Regulamentul (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului (3),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Prezentul regulament stabilește în anexa I o listă comună a categoriilor, a tipurilor și a gradelor de gravitate ale încălcărilor grave ale normelor Uniunii în materie de transport rutier comercial, care, în plus față de încălcările prevăzute în anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1071/2009, pot determina pierderea bunei reputații a unui operator de transport rutier.

(2)   Prezentul regulament prevede în anexa II frecvența maximă de producere începând de la care încălcările grave repetate sunt considerate ca fiind mai grave, luând în considerare numărul de conducători auto implicați în cadrul activităților de transport coordonate de managerul de transport.

(3)   Atunci când aplică procedurile administrative naționale de evaluare a bunei reputații, statele membre țin seama de informațiile privind încălcările grave menționate la alineatele (1) și (2).

Articolul 2

Anexa III la Directiva 2006/22/CE se modifică în conformitate cu anexa III la prezentul regulament.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2017.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 martie 2016.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 300, 14.11.2009, p. 51.

(2)  JO L 102, 11.4.2006, p. 35.

(3)  Regulamentul (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului din 20 decembrie 1985 privind aparatura de înregistrare în transportul rutier (JO L 370, 31.12.1985, p. 8).


ANEXA I

Categorii de încălcări grave

(menționate la articolul 1)

Tabelul următor prezintă categoriile și tipurile de încălcări grave ale normelor Uniunii în materie de transport rutier comercial, împărțite în trei categorii de gravitate, în funcție de potențialul acestora de a genera un pericol de moarte sau de vătămări grave.

1.   Grupe de încălcări ale Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului  (1) (Durata de conducere și perioada de repaus)

Nr.

TEMEIUL JURIDIC

TIP DE ÎNCĂLCARE

GRAVITATE (2)

CMGI

IFG

IG

Echipaj

1.

Articolul 5 alineatul (1)

Nerespectarea vârstei minime a conducătorilor auto

 

 

X

Perioadele de conducere

2.

Articolul 6 alineatul (1)

Depășirea duratei de conducere zilnice de 9h dacă posibilitatea de prelungire la 10h nu este permisă

10h ≤ … < 11h

 

 

X

3.

11h ≤ …

 

X

 

4.

Depășirea duratei de conducere zilnice de 9h cu 50 % sau mai mult fără a face pauză sau fără un repaus de cel puțin 4,5 ore

13h30 ≤ …

și fără pauză/odihnă

X

 

 

5.

Depășirea duratei prelungite de conducere zilnice de 10h, dacă este permisă prelungirea

11h ≤ … < 12h

 

 

X

6.

12h ≤ …

 

X

 

7.

Depășirea duratei de conducere zilnice de 10h cu 50 % sau mai mult fără a face pauză sau fără un repaus de cel puțin 4,5 ore

15h ≤ …

și fără pauză/odihnă

X

 

 

8.

Articolul 6 alineatul (2)

Depășirea duratei de conducere săptămânale

60h ≤ … < 65h

 

 

X

9.

65h ≤ … < 70

 

X

 

10.

Depășirea duratei de conducere săptămânale cu 25 % sau mai mult

70h ≤ …

X

 

 

11.

Articolul 6 alineatul (3)

Depășirea duratei maxime totale de conducere în 2 săptămâni consecutive

100h ≤ … < 105h

 

 

X

12.

105h ≤ … < 112h30

 

X

 

13.

Depășirea duratei maxime totale de conducere în 2 săptămâni consecutive cu 25 % sau mai mult

112h30 ≤ …

X

 

 

Pauze

14.

Articolul 7

Depășirea duratei neîntrerupte de conducere de 4,5 ore înainte de a face pauză

5h ≤ …< 6h

 

 

X

15.

6h ≤ …

 

X

 

Perioade de repaus

16.

Articolul 8 alineatul (2)

Perioadă insuficientă de repaus zilnic de mai puțin de 11h, dacă perioada redusă de repaus zilnic nu este permisă

8h30 ≤ … < 10h

 

 

X

17.

… < 8h30

 

X

 

18.

Perioadă redusă de repaus zilnic insuficientă de mai puțin de 9h, dacă reducerea este permisă

7h ≤ … < 8h

 

 

X

19.

… < 7h

 

X

 

20.

Perioadă de repaus zilnic împărțită, insuficientă de mai puțin de 3h+9h

3h + [7h ≤ … < 8h]

 

 

X

21.

3h + [… < 7h]

 

X

 

22.

Articolul 8 alineatul (5)

Perioadă de repaus zilnic insuficientă de mai puțin de 9h pentru conducere în echipaj

7h ≤ … < 8h

 

 

X

23.

… < 7h

 

X

 

24.

Articolul 8 alineatul (6)

Perioadă redusă de repaus săptămânal insuficientă de mai puțin de 24 h

20h ≤ …< 22h

 

 

X

25.

… < 20h

 

X

 

26.

Perioadă de repaus săptămânal insuficientă, de mai puțin de 45 h, dacă perioada redusă de repaus săptămânal nu este permisă

36h ≤ … < 42h

 

 

X

27.

… < 36h

 

X

 

28

Articolul 8 alineatul (6)

Depășirea a 6 perioade consecutive de 24 de ore după perioada precedentă de repaus săptămânal

3h ≤ … < 12h

 

 

X

12h ≤ …

 

X

 

Derogarea privind regula celor 12 zile

29.

Articolul 8 alineatul (6a)

Depășirea a 12 perioade consecutive de 24 de ore după perioada precedentă de repaus săptămânal normală

3h ≤ … < 12h

 

 

X

12h ≤ …

 

X

 

30.

Articolul 8 alineatul (6a) litera (b) punctul (ii)

Perioadă de repaus săptămânal luată după 12 perioade consecutive de 24 de ore

65h < … ≤ 67h

 

 

X

… ≤ 65h

 

X

 

31.

Articolul 8 alineatul (6a) (d)

Perioadă de conducere între orele 22.00 și 6.00 mai mare de 3 de ore înainte de pauză, dacă vehiculul nu este condus de mai mulți conducători auto

3h < … < 4,5h

 

 

X

4,5h ≤ …

 

X

 

Organizarea activității

32.

Articolul 10 alineatul (1)

Legătură între remunerație și distanța parcursă sau cantitatea de mărfuri transportată

 

X

 

33.

Articolul 10 alineatul (2)

Lipsește organizarea activității conducătorului auto sau aceasta este deficientă, conducătorul auto nu a primit instrucțiuni care să îi permită să respecte legislația sau acestea sunt inadecvate

 

X

 

2.   Grupe de încălcări ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014 al Parlamentului European și al Consiliului  (3) (Tahograf)

Nr.

TEMEIUL JURIDIC

TIP DE ÎNCĂLCARE

GRAVITATE

CMGI

IFG

IG

Instalarea tahografului

1.

Articolul 3 alineatul (1) și articolul 22

Lipsa unui tahograf cu omologare de tip care să fie instalat și utilizat (de exemplu: neinstalarea unui tahograf de către de montatori, ateliere sau producători de vehicule aprobați în acest scop de autoritățile competente ale statelor membre, utilizarea unui tahograf fără sigiliile necesare atașate sau înlocuite de către un montator aprobat, un atelier aprobat sau un producător de vehicule aprobat sau utilizarea unui tahograf fără plăcuța de instalare)

X

 

 

Utilizarea tahografului, a cardului de conducător auto sau a foii de înregistrare

2.

Articolul 23 alineatul (1)

Utilizarea unui tahograf care nu a fost inspectat de un atelier aprobat

 

X

 

3.

Articolul 27

Deținerea și/sau utilizarea de către conducătorul auto a mai mult de un singur card de conducător auto propriu

 

X

 

4.

Conducerea cu un card de conducător auto care a fost falsificat (considerată a fi conducere fără card de conducător auto)

X

 

 

5.

Conducerea cu un card de conducător auto fără a fi titularul acestuia (considerată a fi conducere fără card de conducător auto)

X

 

 

6.

Conducerea cu un card de conducător auto care a fost obținut pe baza unor declarații false și/sau documente falsificate (considerată a fi conducere fără card de conducător auto)

X

 

 

7.

Articolul 32 alineatul (1)

Funcționarea necorespunzătoare a tahografului (de exemplu: tahograful nu a fost controlat, calibrat și sigilat corespunzător)

 

X

 

8.

Articolul 32 alineatul (1) și articolul 33 alineatul (1)

Utilizarea necorespunzătoare a tahografului (de exemplu: utilizare abuzivă deliberată, voluntară sau impusă, lipsa instrucțiunilor privind utilizarea corectă etc.)

 

X

 

9.

Articolul 32 alineatul (3)

Utilizarea unui echipament fraudulos capabil să modifice înregistrările tahografului

X

 

 

10.

Falsificarea, ascunderea, suprimarea sau distrugerea datelor înregistrate pe foile de înregistrare sau stocate pe tahograf și/sau pe cardul conducătorului auto și descărcate de pe acestea

X

 

 

11.

Articolul 33 alineatul (2)

Întreprinderea nu ține evidența foilor de înregistrare, a documentelor imprimate și a datelor descărcate

 

X

 

12.

Datele înregistrate și stocate nu sunt disponibile timp de cel puțin un an

 

X

 

13.

Articolul 34 alineatul (1)

Utilizarea incorectă a foilor de înregistrare/cardului de conducător auto

 

X

 

14.

Retragerea neautorizată a foilor de înregistrare sau a cardului de conducător auto, care are un impact asupra înregistrării datelor relevante

 

X

 

15.

Foaie de înregistrare sau card de conducător auto folosite pentru acoperirea unei perioade mai lungi decât cea prevăzută, cu pierderea datelor

 

X

 

16.

Articolul 34 alineatul (2)

Utilizarea unor foi de înregistrare sau a unui card de conducător auto murdare ori deteriorate, cu datele ilizibile

 

X

 

17.

Articolul 34 alineatul (3)

Neutilizarea introducerii manuale când acest lucru este necesar

 

X

 

18.

Articolul 34 alineatul (4)

Nu se utilizează foaia de înregistrare corectă sau cardul de conducător auto se află în dispozitivul de citire necorespunzător (conducere în echipaj)

 

 

X

19.

Articolul 34 alineatul (5)

Utilizarea incorectă a mecanismului de schimbare

 

X

 

Punerea la dispoziție a informațiilor

20.

Articolul 36

Refuză controlul

 

X

 

21.

Articolul 36

Nu poate prezenta înregistrările din ziua curentă și din ultimele 28 de zile

 

X

 

22.

Nu poate prezenta înregistrările de pe cardul de conducător auto, dacă conducătorul auto deține unul

 

X

 

23.

Articolul 36

Nu poate prezenta înregistrările manuale și documentele imprimate din ziua curentă și din ultimele 28 de zile

 

X

 

24.

Articolul 36

Nu poate prezenta cardul de conducător auto, dacă conducătorul auto deține unul

 

X

 

Funcționarea necorespunzătoare

25.

Articolul 37 alineatul (1) și articolul 22 alineatul (1)

Reparația tahografului nu este efectuată de un montator sau atelier aprobat

 

X

 

26.

Articolul 37 alineatul (2)

Conducătorul auto nu marchează toate informațiile necesare pentru intervalele de timp care nu mai sunt înregistrate atunci când tahograful este în pană sau funcționează defectuos

 

X

 

3.   Grupe de încălcări ale Directivei 2002/15/CE a Parlamentului European și a Consiliului  (4) (Norme privind timpul de lucru)

Nr.

TEMEIUL JURIDIC

TIP DE ÎNCĂLCARE

GRAVITATE

CMGI

IFG

IG

Timpul de lucru maxim săptămânal

1.

Articolul 4

Depășirea timpului de lucru maxim săptămânal de 48h, dacă posibilitățile de prelungire la 60h sunt deja epuizate

56h ≤ … 60h

 

 

X

2.

60h ≤ …

 

X

 

3.

Depășirea timpului de lucru maxim săptămânal de 60 ore, dacă nu s-a acordat nicio derogare în temeiul articolului 8

65 ≤ … < 70h

 

 

X

4.

70h ≤ …

 

X

 

Pauze

5.

Articolul 5 alineatul (1)

Pauze obligatorii insuficiente făcute atunci când timpul de lucru este de 6-9 ore

10 < … ≤ 20 min

 

 

X

6.

… ≤ 10 min

 

X

 

7.

Pauze obligatorii insuficiente făcute atunci când timpul de lucru este de peste 9 ore

20 < … ≤ 30min

 

 

X

8.

… ≤ 20 min

 

X

 

Munca pe timp de noapte

9.

Articolul 7 alineatul (1)

Timpul de lucru zilnic pentru fiecare 24 de ore, atunci când se prestează muncă pe timp de noapte, dacă nu s-a acordat nicio derogare în temeiul articolului 8

11h ≤ …< 13h

 

 

X

10.

13h ≤ …

 

X

 

Evidențe

11.

Articolul 9

Falsificarea de către angajatori a înregistrărilor privind timpul de lucru sau refuzul de a prezenta înregistrările agentului de control

 

X

 

12.

Falsificarea înregistrărilor de către conducătorii auto angajați sau care desfășoară o activitate independentă sau refuzul de a prezenta înregistrările agentului de control

 

X

 

4.   Grupe de încălcări ale Directivei 96/53/CE a Consiliului  (5) (Norme privind greutatea și dimensiunile)

Nr.

TEMEIUL JURIDIC

TIP DE ÎNCĂLCARE

GRAVITATE

CMGI

IFG

IG

Greutate

1.

Articolul 1

Depășirea masei maxime admisibile în cazul vehiculelor din categoria N3

5 % ≤ … < 10 %

 

 

X

2.

10 % ≤ … < 20 %

 

X

 

3.

20 % ≤ …

X

 

 

4.

Depășirea masei maxime admisibile în cazul vehiculelor din categoria N2

5 % ≤ … < 15 %

 

 

X

5.

15 % ≤ … < 25 %

 

X

 

6.

25 % ≤ …

X

 

 

Lungime

7.

Articolul 1

Depășirea lungimii maxime admisibile

2 % < … < 20 %

 

 

X

8.

20 % ≤ …

 

X

 

Lățime

9.

Articolul 1

Depășirea lățimii maxime admisibile

2,65 ≤ … < 3,10 metri

 

 

X

10.

3,10 metri ≤ …

 

X

 

5.   Grupe de încălcări ale Directivei 2014/45/UE a Parlamentului European și a Consiliului  (6) (Inspecția tehnică periodică) și Directiva 2014/47/UE a Parlamentului European și a Consiliului  (7) (Controlul tehnic în trafic)

Nr.

TEMEIUL JURIDIC

TIP DE ÎNCĂLCARE

GRAVITATE

CMGI

IFG

IG

Inspecția tehnică

1.

Articolele 8 și 10 din Directiva 2014/45/UE și articolul 7 alineatul (1) din Directiva 2014/47/UE

Conducere fără dovada valabilă a efectuării inspecției tehnice prevăzute de legislația UE

X

 

 

2.

Articolul 12 alineatul (2) din Directiva 2014/47/UE

Nemenținerea unui vehicul într-o stare de siguranță și de conformitate cu normele tehnice aferente circulației pe drumurile publice, conducând la deficiențe foarte grave ale sistemului de frânare, ale sistemului de direcție, ale jantelor/anvelopelor, ale suspensiilor sau ale șasiului sau ale altor echipamente, care ar crea un risc atât de imediat pentru siguranța rutieră încât determină o decizie de imobilizare a vehiculului

X

 

 

Directiva 2014/47/UE privind controlul tehnic în trafic al vehiculelor comerciale include în anexa II o clasificare detaliată a deficiențelor tehnice împărțite, în funcție de nivelul lor de gravitate, în deficiențe minore, majore și periculoase. Articolul 12 alineatul (2) din respectiva directivă furnizează următoarele definiții:

(a)

deficiențe minore care nu au un efect semnificativ asupra siguranței vehiculului sau nu au impact asupra mediului și alte neconformități minore;

(b)

deficiențe majore susceptibile să compromită siguranța vehiculului, să aibă impact asupra mediului, să-i pună în pericol pe ceilalți participanți la trafic sau alte neconformități mai importante;

(c)

deficiențe periculoase care constituie un risc direct și imediat la adresa siguranței rutiere sau au un impact asupra mediului.

Nivelul încălcărilor în raport cu prevederile directivelor privind controlul tehnic reflectă clasificarea deficiențelor inclusă în anexa II la Directiva 2014/47/UE, și anume: IG = deficiențe majore, IFG = deficiențe periculoase, CMGI = conducerea cu deficiențe care creează un risc imediat pentru siguranța rutieră; deficiențele minore ar fi egale cu nivelul încălcărilor minore.

6.   Grupe de încălcări ale Directivei 92/6/CEE a Consiliului  (8) (Dispozitive limitatoare de viteză)

Nr.

TEMEIUL JURIDIC

TIP DE ÎNCĂLCARE

GRAVITATE

CMGI

IFG

IG

1.

Articolele 2 și 3

Dispozitivul limitator de viteză nu este montat

X

 

 

2.

Articolul 5

Dispozitivul limitator de viteză nu corespunde cerințelor tehnice aplicabile

 

X

 

3.

Articolul 5

Limitatorul de viteză nu este montat de un atelier autorizat

 

 

X

4.

 

Utilizarea unui echipament fraudulos capabil să falsifice datele dispozitivului limitator de viteză sau utilizarea unui limitator de viteză fraudulos

X

 

 

7.   Grupe de încălcări ale Directivei 2003/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului  (9) (Calificarea inițială și formarea periodică a conducătorilor auto)

Nr.

TEMEIUL JURIDIC

TIP DE ÎNCĂLCARE

GRAVITATE

CMGI

IFG

IG

Formarea profesională și permisul de conducere

1.

Articolul 3

Transportul de mărfuri sau de pasageri fără calificarea inițială obligatorie și/sau fără formarea periodică obligatorie

 

X

 

2.

Articolul 10 și anexa II

Conducătorul auto nu poate să prezinte o carte de calificare sau un permis de conducere cu marcajul prevăzut de legislația națională (de exemplu: pierdut, uitat, deteriorat, ilizibil)

 

 

X

8.   Grupe de încălcări ale Directivei 2006/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului  (10) (Cerințe privind permisele de conducere)

Nr.

TEMEIUL JURIDIC

TIP DE ÎNCĂLCARE

GRAVITATE

CMGI

IFG

IG

1.

Articolele 1 și 4 din Directiva 2006/126/CE

Transportul de pasageri sau de mărfuri fără a deține un permis de conducere valabil

X

 

 

2.

Articolul 1

Anexa I

Utilizarea unui permis de conducere deteriorat sau ilizibil sau care nu respectă modelul comun

 

 

X

9.   Grupe de încălcări ale Directivei 2008/68/CE a Parlamentului European și a Consiliului  (11) (Transportul rutier de mărfuri periculoase)

Nr.

TEMEIUL JURIDIC

TIP DE ÎNCĂLCARE

GRAVITATE

CMGI

IFG

IG

1.

Anexa I secțiunea I.1 la Directiva 2008/68/CE

Transportul mărfurilor periculoase interzise la transport

X

 

 

2.

Transportul mărfurilor periculoase în condiții de izolare interzise sau neaprobate, punând astfel în pericol viețile sau mediul într-o asemenea măsură încât acest fapt determină o decizie de imobilizare a vehiculului

X

 

 

3.

Transportul mărfurilor periculoase fără identificarea acestora ca mărfuri periculoase marcată pe vehicul, punând astfel în pericol viețile sau mediul într-o asemenea măsură încât acest fapt determină o decizie de imobilizare a vehiculului

X

 

 

4.

Scurgerea de substanțe periculoase

 

X

 

5.

Transportul în vrac într-un container care nu este în bună stare din punct de vedere structural

 

X

 

6.

Transportul cu un vehicul fără certificat de omologare adecvat

 

X

 

7.

Vehiculul nu mai corespunde normelor de omologare și prezintă un pericol imediat

 

X

 

8.

Nerespectarea normelor care reglementează fixarea și stivuirea încărcăturii

 

X

 

9.

Nerespectarea normelor care reglementează încărcarea mixtă a ambalajelor

 

X

 

10.

Nerespectarea dispozițiilor care limitează cantitățile transportate cu o unitate de transport, inclusiv limitele admise de umplere a cisternelor sau a ambalajelor;

 

X

 

11.

Absența informațiilor referitoare la substanța transportată care să permită determinarea nivelului de gravitate a încălcării (ex. numărul ONU, denumirea corespunzătoare a încărcăturii, grupa de ambalare)

 

X

 

12.

Conducătorul auto nu deține un certificat de formare profesională valabil

 

X

 

13.

Utilizarea focului sau a unei lămpi neprotejate

 

X

 

14.

Nerespectarea interdicției de a fuma

 

X

 

15.

Supravegherea sau parcarea necorespunzătoare a vehiculului

 

 

X

16.

Unitatea de transport include mai mult de o remorcă/semiremorcă

 

 

X

17.

Vehiculul nu mai corespunde normelor de omologare, dar nu prezintă un pericol imediat

 

 

X

18.

La bordul vehiculului nu există extinctoare funcționale conform cerințelor

 

 

X

19.

La bordul vehiculului nu există echipamentele prevăzute în ADR sau în instrucțiunile scrise

 

 

X

20.

Transportul de mărfuri în ambalaje, IBC-uri sau ambalaje mari deteriorate sau de ambalaje goale, necurățate și deteriorate

 

 

X

21.

Transportul de mărfuri ambalate într-un container care nu este în bună stare din punct de vedere structural

 

 

X

22.

Cisternele/containerele cisternă (inclusiv cele goale și necurățate) nu au fost închise în mod corespunzător

 

 

X

23.

Etichetarea, marcarea sau placardarea incorectă a vehiculului și/sau a containerului

 

 

X

24.

Lipsa instrucțiunilor scrise în conformitate cu ADR sau instrucțiuni scrise care nu corespund mărfurilor transportate

 

 

X

Directiva 2004/112/CE a Comisiei (12) de adaptare la progresul tehnic a Directivei 95/50/CE a Consiliului (13) privind procedurile unitare de control în transportul rutier de mărfuri periculoase include în anexa II o clasificare detaliată a încălcărilor dispozițiilor pertinente, împărțite, în funcție de nivelul lor de gravitate, în trei categorii de risc: categoria I de risc, categoria II de risc, categoria III de risc.

Nivelul încălcării dispozițiilor reflectă categoriile de risc prevăzute în anexa II la Directiva 2004/112/CE, astfel încât categoria I de risc = IFG [cu excepția încălcărilor care sunt deja definite ca fiind CMGI în anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1071/2009], categoria II de risc = IG. Categoria III de risc este egală cu nivelul încălcărilor minore.

Acest tabel acoperă doar infracțiunile pentru care un transportator este considerat integral sau parțial responsabil. Nivelul responsabilității unui transportator în ceea ce privește infracțiunea trebuie să fie evaluat în conformitate cu procedura națională de aplicare a legislației din statul membru.

10.   Grupe de încălcări ale Regulamentului (CE) nr. 1072/2009 al Parlamentului European și al Consiliului  (14) (Accesul pe piața transportului rutier internațional de mărfuri)

Nr.

TEMEIUL JURIDIC

TIP DE ÎNCĂLCARE

GRAVITATE

CMGI

IFG

IG

Licența comunitară

1.

Articolul 3

Transportul de mărfuri fără a deține o licență comunitară valabilă (de exemplu: licență inexistentă, falsificată, retrasă, expirată etc.)

X

 

 

2.

Articolul 4

Întreprinderea de transport rutier sau conducătorul auto nu pot să prezinte agentului de control o licență comunitară valabilă sau o copie conformă valabilă a licenței comunitare (de exemplu: licența comunitară sau copia conformă a licenței comunitare sunt pierdute, uitate, deteriorate etc.)

 

X

 

Atestatul de conducător auto

3.

Articolele 3

și 5

Transportul de mărfuri fără deținerea unui atestat de conducător auto valabil (de exemplu, atestatul de conducător auto este inexistent, falsificat, retras, expirat etc.)

 

X

 

4.

Conducătorul auto sau întreprinderea de transport rutier nu pot să prezinte agentului de control un atestat de conducător auto valabil sau o copie conformă valabilă a atestatului de conducător auto (de exemplu, atestatul de conducător auto sau copia conformă a atestatului de conducător auto sunt pierdute, uitate, deteriorate etc.)

 

 

X

11.   Grupe de încălcări ale Regulamentului (CE) nr. 1073/2009 al Parlamentului European și al Consiliului  (15) (Accesul la piața serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul)

Nr.

TEMEIUL JURIDIC

TIP DE ÎNCĂLCARE

GRAVITATE

CMGI

IFG

IG

Licența comunitară

1.

Articolul 4

Transportul de pasageri fără a deține o licență comunitară valabilă (de exemplu: licență inexistentă, falsificată, retrasă, expirată etc.)

X

 

 

2.

Articolul 4 alineatul (3)

Întreprinderea de transport sau conducătorul auto nu pot să prezinte agentului de control o licență comunitară valabilă sau o copie conformă valabilă a licenței comunitare (de exemplu, licența sau copia conformă sunt pierdute, uitate, deteriorate etc.)

 

X

 

Autorizații pentru servicii regulate

3.

Articolele 5 și 6

Servicii regulate fără autorizație valabilă (de exemplu: autorizația este inexistentă, falsificată, retrasă, expirată, utilizată în mod abuziv etc.)

 

X

 

4.

Articolul 19

Conducătorul auto nu poate să prezinte autorizația agentului de control (de exemplu, autorizația este pierdută, uitată, deteriorată etc.)

 

 

X

5.

Articolele 5 și 6

Stațiile din cadrul serviciilor regulate dintr-un stat membru nu corespund autorizației eliberate

 

 

X

Foaia de parcurs pentru servicii ocazionale și alte servicii exceptate de la autorizare

6.

Articolul 12

Conducerea fără a deține o foaie de parcurs obligatorie (de exemplu, foaia de parcurs este inexistentă, falsificată, nu conține informațiile necesare, etc.)

 

 

X

12.   Grupe de încălcări ale Regulamentului (CE) nr. 1/2005 al Consiliului  (16) (Transportul animalelor)

Nr.

TEMEIUL JURIDIC

TIP DE ÎNCĂLCARE

GRAVITATE

CMGI

IFG

IG

1.

Capitolul II din Anexa I

Pereții despărțitori nu sunt suficient de solizi pentru a suporta greutatea animalelor

 

X

 

2.

Capitolul III din Anexa I

Utilizarea de rampe de încărcare sau de descărcare care au suprafețe alunecoase, care nu au protecții laterale sau care sunt prea înclinate

 

 

X

3.

Utilizarea de platforme-ascensor sau de pardoseli superioare care nu sunt dotate cu bariere de siguranță pentru a preveni căderea sau evadarea animalelor în timpul operațiunilor de încărcare și descărcare

 

 

X

4.

Articolul 7

Mijloace de transport care nu sunt aprobate pentru distanțe lungi sau care nu sunt aprobate pentru tipul de animale transportate

 

 

X

5.

Articolele 4, 5 și 6

Transportul fără documentația necesară, fără jurnalul de călătorie sau fără autorizația transportatorului sau fără certificatul de competență profesională valabile

 

 

X


(1)  Regulamentul (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2006 privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 3821/85 și (CE) nr. 2135/98 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3820/85 al Consiliului (JO L 102, 11.4.2006, p. 1).

(2)  CMGI = cea mai gravă încălcare/IFG = încălcare foarte gravă/IG = încălcare gravă.

(3)  Regulamentul (UE) nr. 165/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 februarie 2014 privind tahografele în transportul rutier, de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului privind aparatura de înregistrare în transportul rutier (JO L 60, 28.2.2014, p. 1).

(4)  Directiva 2002/15/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2002 privind organizarea timpului de lucru al persoanelor care efectuează activități mobile de transport rutier (JO L 80, 23.3.2002, p. 35).

(5)  Directiva 96/53/CE a Consiliului din 25 iulie 1996 de stabilire, pentru anumite vehicule rutiere care circulă în interiorul Comunității, a dimensiunilor maxime autorizate în traficul național și internațional și a greutății maxime autorizate în traficul internațional (JO L 235, 17.9.1996, p. 59). Această directivă a fost modificată prin Directiva (UE) 2015/719 a Parlamentului European și a Consiliului din (JO L 115, 6.5.2015, p. 1), care trebuie să fie transpusă de statele membre până la 7 mai 2017.

(6)  Directiva 2014/45/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind inspecția tehnică periodică a autovehiculelor și remorcilor și de abrogare a Directivei 2009/40/CE (JO L 127, 29.4.2014, p. 51).

(7)  Directiva 2014/47/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind controlul tehnic în trafic al vehiculelor comerciale care circulă în Uniune și de abrogare a Directivei 2000/30/CE (JO L 127, 29.4.2014, p. 134).

(8)  Directiva 92/6/CEE a Consiliului din 10 februarie 1992 privind instalarea și utilizarea dispozitivelor limitatoare de viteză pentru anumite categorii de vehicule din cadrul Comunității (JO L 57, 2.3.1992, p. 27).

(9)  Directiva 2003/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 iulie 2003 privind calificarea inițială și formarea periodică a conducătorilor auto ai anumitor vehicule rutiere destinate transportului de mărfuri sau de pasageri, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3820/85 al Consiliului și a Directivei 91/439/CEE a Consiliului și de abrogare a Directivei 76/914/CEE a Consiliului (JO L 226, 10.9.2003, p. 4).

(10)  Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere (JO L 403, 30.12.2006, p. 18).

(11)  Directiva 2008/68/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 septembrie 2008 privind transportul interior de mărfuri periculoase (JO L 260, 30.9.2008, p. 13).

(12)  Directiva 2004/112/CE a Comisiei din 13 decembrie 2004 de adaptare la progresul tehnic a Directivei 95/50/CE a Consiliului privind procedurile unitare de control în transportul rutier de mărfuri periculoase (JO L 367, 14.12.2004, p. 23).

(13)  Directiva 95/50/CE a Consiliului din 6 octombrie 1995 privind procedurile unitare de control în transportul rutier de mărfuri periculoase (JO L 249, 17.10.1995, p. 35).

(14)  Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piața transportului rutier internațional de mărfuri (JO L 300, 14.11.2009, p. 72).

(15)  Regulamentul (CE) nr. 1073/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piața internațională a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 (JO L 300, 14.11.2009, p. 88).

(16)  Regulamentul (CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protecția animalelor în timpul transportului și al operațiunilor conexe și de modificare a Directivelor 64/432/CEE și 93/119/CE și a Regulamentului (CE) nr. 1255/97 (JO L 3, 5.1.2005, p. 1).


ANEXA II

Frecvența de repetare a încălcărilor grave

1.

Încălcările grave (IG) și încălcările foarte grave (IFG) enumerate în anexa I, atunci când sunt comise în mod repetat, sunt considerate ca fiind mai grave de către autoritatea competentă a statului membru de stabilire. Pentru a calcula frecvența cu care se produc încălcările repetate, statele membre țin seama de următoarele elemente:

(a)

gravitatea încălcării (IG sau IFG);

(b)

perioada (cel puțin un an de la data unui control);

(c)

numărul de conducători auto implicați în cadrul activităților de transport coordonate de managerul de transport (în medie pe an).

2.

Luând în considerare potențialul de creare a unui risc pentru siguranța rutieră, frecvența maximă a încălcărilor grave, dincolo de care acestea sunt considerate ca fiind mai grave, se stabilește după cum urmează:

3 IG/pe conducător auto/pe an

=

1 IFG;

3 IFG/pe conducător auto/pe an

=

lansarea procedurii naționale privind buna reputație.

3.

Numărul de încălcări pe conducător auto și pe an este o cifră medie calculată prin împărțirea numărului total de încălcări cu același nivel de gravitate (IG sau IFG) la numărul mediu de conducători auto angajați în cursul anului. Formula pentru determinarea frecvenței prevede un prag maxim pentru producerea de încălcări grave, dincolo de care acestea sunt considerate mai grave. Statele membre pot stabili praguri mai stricte dacă acest lucru este avut în vedere în cadrul procedurilor administrative naționale de evaluare a bunei reputații.


ANEXA III

Anexa III la Directiva 2006/22/CE se înlocuiește cu textul următor:

„ANEXA III

1.   Grupe de încălcări ale Regulamentului (CE) nr. 561/2006

Nr.

TEMEIUL JURIDIC

TIP DE ÎNCĂLCARE

GRAVITATE (1)

CMGI

IFG

IG

IM

A

Echipaj

A1

Articolul 5 alineatul (1)

Nerespectarea vârstei minime a conducătorilor auto

 

 

X

 

B

Perioadele de conducere

B1

Articolul 6 alineatul (1)

Depășirea duratei de conducere zilnice de 9h dacă posibilitatea de prelungire la 10h nu este permisă

9h < … < 10h

 

 

 

X

B2

10h ≤ … < 11h

 

 

X

 

B3

11h≤…

 

X

 

 

B4

Depășirea duratei de conducere zilnice de 9h cu 50 % sau mai mult fără a face pauză sau fără un repaus de cel puțin 4,5 ore

13h30 ≤ …

și fără pauză/odihnă

X

 

 

 

B5

Depășirea duratei prelungite de conducere zilnice de 10h, dacă este permisă prelungirea

10h < … < 11h

 

 

 

X

B6

11h ≤ … < 12h

 

 

X

 

B7

12h ≤ …

 

X

 

 

B8

Depășirea duratei de conducere zilnice de 10h cu 50 % sau mai mult fără a face pauză sau fără un repaus de cel puțin 4,5 ore

15h ≤ …

și fără pauză/odihnă

X

 

 

 

B9

Articolul 6 alineatul (2)

Depășirea duratei de conducere săptămânale

56h < … < 60h

 

 

 

X

B10

60h ≤ … < 65h

 

 

X

 

B11

65h ≤ … < 70h

 

X

 

 

B12

Depășirea duratei de conducere săptămânale cu 25 % sau mai mult

70h ≤ …

X

 

 

 

B13

Articolul 6 alineatul (3)

Depășirea duratei maxime totale de conducere în 2 săptămâni consecutive

90h < … < 100h

 

 

 

X

B14

100h ≤ … < 105h

 

 

X

 

B15

105h ≤ … < 112h30

 

X

 

 

B16

Depășirea duratei maxime totale de conducere în 2 săptămâni consecutive cu 25 % sau mai mult

112h30 ≤ …

X

 

 

 

C

Pauze

C1

Articolul 7

Depășirea duratei neîntrerupte de conducere de 4,5 ore înainte de a face pauză

4h30 < … < 5h

 

 

 

X

C2

5h ≤ … < 6h

 

 

X

 

C3

6h ≤ …

 

X

 

 

D

Perioade de repaus

D1

Articolul 8 alineatul (2)

Perioadă de repaus zilnic insuficientă, de mai puțin de 11h, dacă perioada redusă de repaus zilnic nu este permisă

10h ≤ … < 11h

 

 

 

X

D2

8h30 ≤ … < 10h

 

 

X

 

D3

…< 8h30

 

X

 

 

D4

Perioadă redusă de repaus zilnic insuficientă de mai puțin de 9h, dacă reducerea este permisă

8h ≤ … < 9h

 

 

 

X

D5

7h ≤ … < 8h

 

 

X

 

D6

… < 7h

 

X

 

 

D7

Perioadă de repaus zilnic împărțită, insuficientă de mai puțin de 3h + 9h

3h + [8h ≤ … < 9h]

 

 

 

X

D8

3h + [7h ≤ … < 8h]

 

 

X

 

D9

3h + [… < 7h]

 

X

 

 

D10

Articolul 8 alineatul (5)

Perioadă de repaus zilnic insuficientă, de mai puțin de 9h, pentru conducere în echipaj

8h ≤ … < 9h

 

 

 

X

D11

7h ≤ … < 8h

 

 

X

 

D12

… < 7h

 

X

 

 

D13

Articolul 8 alineatul (6)

Perioadă redusă de repaus săptămânal insuficientă de mai puțin de 24 h

22h ≤ … < 24h

 

 

 

X

D14

20h ≤ … < 22h

 

 

X

 

D15

… < 20h

 

X

 

 

D16

Perioadă de repaus săptămânal insuficientă, de mai puțin de 45 h, dacă perioada redusă de repaus săptămânal nu este permisă

42h ≤ … < 45h

 

 

 

X

D17

36h ≤ … < 42h

 

 

X

 

D18

… < 36h

 

X

 

 

D19

Articolul 8 alineatul (6)

Depășirea a 6 perioade consecutive de 24 de ore după perioada precedentă de repaus săptămânal

…< 3h

 

 

 

X

D20

3h ≤ … < 12h

 

 

X

 

D21

12h ≤ …

 

X

 

 

E

Derogarea privind regula celor 12 zile

E1

Articolul 8 alineatul (6a)

Depășirea a 12 perioade consecutive de 24 de ore după perioada precedentă de repaus săptămânal normală

… < 3h

 

 

 

X

E2

3h ≤ … < 12h

 

 

X

 

E3

12h ≤ …

 

X

 

 

E4

Articolul 8 alineatul (6a) litera (b) punctul (ii)

Perioadă de repaus săptămânal luată după 12 perioade consecutive de 24 de ore

65h < … ≤ 67h

 

 

X

 

E5

… ≤ 65h

 

X

 

 

E6

Articolul 8 alineatul (6a) (d)

Perioadă de conducere între orele 22.00 și 6.00 mai mare de 3 de ore înainte de pauză, dacă vehiculul nu este condus de mai mulți conducători auto

3h < … < 4,5h

 

 

X

 

E7

4,5h ≤ …

 

X

 

 

F

Organizarea activității

F1

Articolul 10 alineatul (1)

Legătură între remunerație și distanța parcursă sau cantitatea de mărfuri transportată

 

X

 

 

F2

Articolul 10 alineatul (2)

Lipsește organizarea activității conducătorului auto sau aceasta este deficientă, conducătorul auto nu a primit instrucțiuni care să îi permită să respecte legislația sau acestea sunt inadecvate

 

X

 

 

2.   Grupe de încălcări ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014 al Parlamentului European și al Consiliului  (2) (Tahograf)

Nr.

TEMEIUL JURIDIC

TIP DE ÎNCĂLCARE

GRAVITATE

CMGI

IFG

IG

IM

G

Instalarea tahografului

G1

Articolul 3 alineatul (1) și articolul 22 alineatul (2)

Lipsa unui tahograf cu omologare de tip care să fie instalat și utilizat (de exemplu: neinstalarea unui tahograf de către de montatori, ateliere sau producători de vehicule aprobați în acest scop de autoritățile competente ale statelor membre, utilizarea unui tahograf fără sigiliile necesare atașate sau înlocuite de către un montator aprobat, un atelier aprobat sau un producător de vehicule aprobat sau utilizarea unui tahograf fără plăcuța de instalare)

X

 

 

 

H

Utilizarea tahografului, a cardului de conducător auto sau a foii de înregistrare

H1

Articolul 23 alineatul (1)

Utilizarea unui tahograf care nu a fost inspectat de un atelier aprobat

 

X

 

 

H2

Articolul 27

Deținerea și/sau utilizarea de către conducătorul auto a mai mult de un singur card de conducător auto propriu

 

X

 

 

H3

Conducerea cu un card de conducător auto care a fost falsificat (considerată a fi conducere fără card de conducător auto)

X

 

 

 

H4

Conducerea cu un card de conducător auto fără a fi titularul acestuia (considerată a fi conducere fără card de conducător auto)

X

 

 

 

H5

Conducerea cu un card de conducător auto care a fost obținut pe baza unor declarații false și/sau documente falsificate (considerată a fi conducere fără card de conducător auto)

X

 

 

 

H6

Articolul 32 alineatul (1)

Funcționarea necorespunzătoare a tahografului (de exemplu: tahograful nu a fost controlat, calibrat și sigilat corespunzător)

 

X

 

 

H7

Articolul 32 alineatul (1) și articolul 33 alineatul (1)

Utilizarea necorespunzătoare a tahografului (de exemplu: utilizare abuzivă deliberată, voluntară sau impusă, lipsa instrucțiunilor privind utilizarea corectă etc.)

 

X

 

 

H8

Articolul 32 alineatul (3)

Utilizarea unui echipament fraudulos capabil să modifice înregistrările tahografului

X

 

 

 

H9

Falsificarea, ascunderea, suprimarea sau distrugerea datelor înregistrate pe foile de înregistrare sau stocate pe tahograf și/sau pe cardul conducătorului auto și descărcate de pe acestea

X

 

 

 

H10

Articolul 33 alineatul (2)

Întreprinderea nu ține evidența foilor de înregistrare, a documentelor imprimate și a datelor descărcate

 

X

 

 

H11

Datele înregistrate și stocate nu sunt disponibile timp de cel puțin un an

 

X

 

 

H12

Articolul 34 alineatul (1)

Utilizarea incorectă a foilor de înregistrare/cardului de conducător auto

 

X

 

 

H13

Retragerea neautorizată a foilor de înregistrare sau a cardului de conducător auto, care are un impact asupra înregistrării datelor relevante

 

X

 

 

H14

Foaie de înregistrare sau card de conducător auto folosite pentru acoperirea unei perioade mai lungi decât cea prevăzută, cu pierderea datelor

 

X

 

 

H15

Articolul 34 alineatul (2)

Utilizarea unor foi de înregistrare sau a unui card de conducător auto murdare ori deteriorate, cu datele ilizibile

 

X

 

 

H16

Articolul 34 alineatul (3)

Neutilizarea introducerii manuale când acest lucru este necesar

 

X

 

 

H17

Articolul 34 alineatul (4)

Nu se utilizează foaia de înregistrare corectă sau cardul de conducător auto se află în dispozitivul de citire necorespunzător (conducere în echipaj)

 

 

X

 

H18

Articolul 34 alineatul (5)

Utilizarea incorectă a mecanismului de schimbare

 

X

 

 

I

Punerea la dispoziție a informațiilor

I1

Articolul 36

Refuză controlul

 

X

 

 

I2

Articolul 36

Nu poate prezenta înregistrările din ziua curentă și din ultimele 28 de zile

 

X

 

 

I3

Nu poate prezenta înregistrările de pe cardul de conducător auto, dacă conducătorul auto deține unul

 

X

 

 

I4

Articolul 36

Nu poate prezenta înregistrările manuale și documentele imprimate din ziua curentă și din ultimele 28 de zile

 

X

 

 

I5

Articolul 36

Nu poate prezenta cardul de conducător auto, dacă conducătorul auto deține unul

 

X

 

 

J

Funcționarea necorespunzătoare

J1

Articolul 37 alineatul (1) și articolul 22 alineatul (1)

Reparația tahografului nu este efectuată de un montator sau atelier aprobat

 

X

 

 

J2

Articolul 37 alineatul (2)

Conducătorul auto nu marchează toate informațiile necesare pentru intervalele de timp care nu mai sunt înregistrate atunci când tahograful este în pană sau funcționează defectuos

 

X”

 

 


(1)  CMGI = cea mai gravă încălcare; IFG = încălcare foarte gravă; IG = încălcare gravă; IM = încălcare minoră.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 165/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 februarie 2014 privind tahografele în transportul rutier, de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului privind aparatura de înregistrare în transportul rutier și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere (JO L 60, 28.2.2014, p. 1).


19.3.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 74/28


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/404 AL COMISIEI

din 18 martie 2016

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește sectorul fructelor și legumelor și sectorul fructelor și legumelor prelucrate (2), în special articolul 136 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din cadrul Rundei Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XVI la regulamentul respectiv.

(2)

Valoarea forfetară de import se calculează în fiecare zi lucrătoare, în conformitate cu articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011, ținând seama de datele zilnice variabile. Prin urmare, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 136 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 martie 2016.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Jerzy PLEWA

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Codul NC

Codul țării terțe (1)

Valoarea forfetară de import

0702 00 00

IL

171,7

MA

92,1

TN

107,9

TR

107,6

ZZ

119,8

0707 00 05

MA

83,0

TR

143,5

ZZ

113,3

0709 93 10

MA

58,5

TR

160,0

ZZ

109,3

0805 10 20

EG

45,8

IL

77,4

MA

53,7

TN

67,6

TR

65,5

ZZ

62,0

0805 50 10

MA

141,2

TR

96,8

ZZ

119,0

0808 10 80

BR

75,2

US

145,5

ZZ

110,4

0808 30 90

AR

99,6

CL

151,6

CN

72,0

TR

153,6

ZA

106,7

ZZ

116,7


(1)  Nomenclatura țărilor stabilită prin Regulamentul (UE) nr. 1106/2012 al Comisiei din 27 noiembrie 2012 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 471/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare privind comerțul exterior cu țările terțe, în ceea ce privește actualizarea nomenclatorului țărilor și teritoriilor (JO L 328, 28.11.2012, p. 7). Codul „ZZ” desemnează „alte origini”.


19.3.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 74/30


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/405 AL COMISIEI

din 18 martie 2016

de stabilire a cantităților care urmează să fie adăugate la cantitatea fixată pentru subperioada 1 iulie-30 septembrie 2016 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2077 pentru ouăle, produsele din ouă și albuminele originare din Ucraina

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1), în special articolul 188 alineatele (2) și (3),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2077 al Comisiei (2) a deschis contingente tarifare anuale pentru importul de produse din sectorul ouălor și al albuminelor originare din Ucraina.

(2)

Cantitățile care fac obiectul cererilor de licențe de import depuse în perioada 1-7 martie 2016 pentru subperioada 1 aprilie-30 iunie 2016 sunt mai mici decât cantitățile disponibile. Prin urmare, este oportun să se stabilească acele cantități pentru care nu au fost prezentate cereri și ca aceste cantități să fie adăugate la cantitatea fixată pentru subperioada contingentară următoare.

(3)

Pentru a se garanta eficacitatea măsurii, este necesar ca prezentul regulament să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Cantitățile pentru care nu au fost prezentate cereri de licențe de import în temeiul Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/2077, care urmează să fie adăugate la subperioada 1 iulie-30 septembrie 2016, figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 martie 2016.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Jerzy PLEWA

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2077 al Comisiei din 18 noiembrie 2015 privind deschiderea și modul de gestionare a contingentelor tarifare de import ale Uniunii pentru ouăle, produsele din ouă și albuminele originare din Ucraina (JO L 302, 19.11.2015, p. 57).


ANEXĂ

Nr. de ordine

Cantități nesolicitate care urmează să fie adăugate la cantitățile disponibile pentru subperioada 1 iulie-30 septembrie 2016

(în kg echivalent ouă în coajă)

09.4275

750 000

09.4276

1 500 000


19.3.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 74/32


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/406 AL COMISIEI

din 18 martie 2016

de stabilire a cantităților care urmează să fie adăugate la cantitatea fixată pentru subperioada 1 iulie-30 septembrie 2016 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 1384/2007 în sectorul cărnii de pasăre originare din Israel

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1), în special articolul 188 alineatele (2) și (3),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1384/2007 al Comisiei (2) a deschis contingente tarifare anuale pentru importul de produse din sectorul cărnii de pasăre originare din Israel.

(2)

Cantitățile care fac obiectul cererilor de licențe de import depuse în perioada 1-7 martie 2016 pentru subperioada 1 aprilie-30 iunie 2016 sunt mai mici decât cantitățile disponibile. Prin urmare, este oportun să se stabilească acele cantități pentru care nu au fost prezentate cereri și ca aceste cantități să fie adăugate la cantitatea fixată pentru subperioada contingentară următoare.

(3)

Pentru a se garanta eficacitatea măsurii, este necesar ca prezentul regulament să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Cantitățile pentru care nu au fost prezentate cereri de licențe de import în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1384/2007, care urmează să fie adăugate la subperioada 1 iulie-30 septembrie 2016, figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 martie 2016.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Jerzy PLEWA

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 1384/2007 al Comisiei din 26 noiembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2398/96 al Consiliului în ceea ce privește deschiderea și modul de gestionare a anumitor contingente pentru importul în cadrul Comunității a produselor din sectorul cărnii de pasăre originare din Israel (JO L 309, 27.11.2007, p. 40).


ANEXĂ

Număr de ordine

Cantități nesolicitate care urmează să fie adăugate la cantitățile disponibile pentru subperioada 1 iulie-30 septembrie 2016

(în kg)

09.4091

280 000

09.4092

1 800 000


DECIZII

19.3.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 74/34


DECIZIA (UE) 2016/407 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 9 martie 2016

privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cerere din partea Belgiei EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006 (1), în special articolul 15 alineatul (4),

având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (2), în special punctul 13,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) urmărește să ofere sprijin lucrătorilor disponibilizați și persoanelor care desfășoară activități independente a căror activitate a încetat în urma schimbărilor structurale majore intervenite în practicile comerciale mondiale generate de globalizare, ca urmare a continuării crizei economice și financiare mondiale sau ca urmare a unei noi crize economice și financiare mondiale, precum și să le acorde asistență în procesul de reintegrare pe piața muncii.

(2)

FEG nu trebuie să depășească o sumă anuală maximă de 150 milioane EUR (la prețurile din 2011), astfel cum se prevede la articolul 12 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului (3).

(3)

La 19 August 2015, Belgia a depus o cerere de mobilizare a FEG în ceea ce privește disponibilizările și încetările de activitate care au avut loc în sectorul economic încadrat la diviziunea 23 a NACE Rev. 2 (Fabricarea altor produse din minerale nemetalice) în regiunile de nivel NUTS 2 Hainaut (BE32) și Namur (BE35) din Belgia. Cererea a fost completată cu informații suplimentare care au fost transmise în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013. Cererea respectivă îndeplinește cerințele necesare pentru acordarea unei contribuții financiare din FEG, astfel cum se prevede la articolul 13 din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013.

(4)

În conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013, Belgia a decis să furnizeze servicii personalizate cofinanțate prin FEG și unui număr de 100 de tineri care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET).

(5)

În conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013, cererea din partea Belgiei este considerată admisibilă, deoarece disponibilizările au un impact grav asupra ocupării forței de muncă și asupra economiei locale, regionale și naționale.

(6)

Prin urmare, FEG ar trebui mobilizat pentru a se furniza o contribuție financiară în valoare de 1 095 544 EUR ca urmare a cererii depuse de Belgia.

(7)

În scopul de a reduce la minimum timpul necesar pentru mobilizarea FEG, prezenta decizie ar trebui să se aplice de la data adoptării sale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În cadrul bugetului general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016, se mobilizează din Fondul european de ajustare la globalizare suma de 1 095 544 EUR sub formă de credite de angajament și credite de plată.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Se aplică de la 9 martie 2016.

Adoptată la Strasbourg, 9 martie 2016.

Pentru Parlamentul European

Președintele

M. SCHULZ

Pentru Consiliu

Președintele

J.A. HENNIS-PLASSCHAERT


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 855.

(2)  JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

(3)  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (JO L 347, 20.12.2013, p. 884).


19.3.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 74/36


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/408 A CONSILIULUI

din 10 martie 2016

privind suspendarea temporară a transferului a 30 % din numărul de solicitanți care i-a fost alocat Austriei în temeiul Deciziei (UE) 2015/1601 de instituire a unor măsuri provizorii în domeniul protecției internaționale în beneficiul Italiei și al Greciei

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Decizia (UE) 2015/1601 a Consiliului din 22 septembrie 2015 de instituire a unor măsuri provizorii în domeniul protecției internaționale în beneficiul Italiei și al Greciei (1), în special articolul 4 alineatele (5) și (7),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

În temeiul articolului 78 alineatul (3) din Tratul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), Consiliul a adoptat două decizii de instituire a unor măsuri provizorii în domeniul protecției internaționale în beneficiul Italiei și al Greciei. În Decizia (UE) 2015/1523 a Consiliului (2) se prevede că 40 000 de solicitanți de protecție internațională urmează să fie transferați din Italia și Grecia către celelalte state membre. În Decizia (UE) 2015/1601 se prevede că 120 000 de solicitanți de protecție internațională urmează să fie transferați din Italia și Grecia către alte state membre.

(2)

Decizia (UE) 2015/1601 a fost adoptată din cauza unei situații de urgență caracterizate de un aflux brusc de resortisanți ai țărilor terțe către Italia și Grecia și a necesității urgente de a acorda acestor state membre un ajutor rapid, în conformitate cu principiul solidarității și al împărțirii echitabile a răspunderii între statele membre. În decizia menționată se prevede că fiecare stat membru ar trebui să se asigure că transferul are loc cu regularitate, fără întârziere și la un nivel suficient.

(3)

Articolul 4 alineatul (5) din Decizia (UE) 2015/1601 prevede că, în circumstanțe excepționale, până la 26 decembrie 2015, un stat membru poate să notifice Consiliului și Comisiei faptul că, temporar, nu este în măsură să participe la procesul de transfer a până la 30 % din numărul solicitanților care i-a fost alocat în conformitate cu alineatul (1) din respectivul articol, prezentând motive justificate în mod corespunzător compatibile cu valorile fundamentale ale Uniunii consacrate la articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE). Comisia ar trebui să evalueze motivele invocate și să prezinte propuneri Consiliului în ceea ce privește suspendarea temporară a transferului a până la 30 % din numărul solicitanților care i-a fost alocat statului membru respectiv în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din respectiva decizie. Atunci când se justifică, Comisia poate propune prelungirea termenului pentru transferul numărului de solicitanți alocat rămas cu până la 12 luni peste data menționată la articolul 13 alineatul (2) din respectiva decizie.

(4)

Austria se confruntă cu circumstanțe excepționale, aflându-se într-o situație de urgență caracterizată de un aflux brusc de resortisanți ai țărilor terțe pe teritoriul său.

(5)

Creșterea considerabilă a cazurilor de trecere neregulamentară a frontierei în Uniune și a deplasărilor secundare în întreaga Uniune a condus la o creștere importantă a numărului de solicitanți de protecție internațională în Austria.

(6)

Cifrele Eurostat confirmă faptul că există o creștere importantă a numărului de solicitanți de protecție internațională în Austria. Numărul de solicitanți de protecție internațională a crescut cu peste 230 %, de la 23 835 de solicitanți în perioada 1 ianuarie-30 noiembrie 2014, la 80 880 de solicitanți în perioada 1 ianuarie-30 noiembrie 2015, cu mai mult de 10 000 de solicitanți de protecție internațională pe lună începând din luna septembrie 2015. Cu toate că datele furnizate de Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO) arată o scădere a numărului de solicitanți în decembrie 2015 și ianuarie 2016 în comparație cu lunile anterioare, numărul solicitanților rămâne ridicat.

(7)

În 2015, Austria a înregistrat, după Suedia, al doilea cel mai mare număr de solicitanți de protecție internațională pe cap de locuitor din Uniune (9 421 de solicitanți la un milion de locuitori, pe baza datelor disponibile din partea Eurostat).

(8)

Situația actuală a pus o presiune semnificativă asupra sistemului de azil austriac, cu grave consecințe de ordin practic pe teren în ceea ce privește condițiile de primire și capacitatea sistemului de azil de a soluționa cererile.

(9)

Actuala situație în materie de migrație din Austria și presiunea asupra capacității acesteia de a procesa cererile de protecție internațională și de a oferi condiții de primire adecvate persoanelor care au o nevoie clară de protecție internațională justifică, prin urmare, suspendarea temporară, pentru o perioadă de un an, a transferului a 30 % din numărul de solicitanți alocat Austriei în temeiul Deciziei (UE) 2015/1601, ceea ce înseamnă 1 065 de solicitanți.

(10)

În cursul perioadei în care se aplică suspendarea temporară, Austria are în continuare obligația de a transfera cu rapiditate și cu regularitate numărul de solicitanți alocat rămas.

(11)

Suspendarea pentru un an a transferului a 30 % din numărul de solicitanți constituie o măsură suficientă și proporționată ca reacție la situația din Austria. Prelungirea termenului pentru transferul numărului de solicitanți alocat rămas dincolo de data prevăzută la articolul 13 alineatul (2) din Decizia (UE) 2015/1601 nu ar fi justificată. Este esențial ca transferul din Italia și Grecia să aibă loc cu rapiditate și cu regularitate până la 26 septembrie 2017, pentru a sprijini în mod efectiv Italia și Grecia cu privire la situația de urgență actuală.

(12)

Deoarece obiectivele prezentei decizii nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre, dar, având în vedere amploarea și efectele acțiunii, pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este definit la articolul 5 din TUE. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este definit la articolul menționat, prezenta decizie nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivelor menționate.

(13)

Prezenta decizie respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

(14)

Regatul Unit nu participă la Decizia (UE) 2015/1601. Prin urmare, Regatul Unit nu participă la adoptarea prezentei decizii, nu are obligații în temeiul acesteia și nu face obiectul aplicării sale.

(15)

Irlandei îi revin obligații în temeiul Deciziei (UE) 2015/1601 și, prin urmare, aceasta participă la adoptarea și aplicarea prezentei decizii, care pune în aplicare Decizia (UE) 2015/1601.

(16)

În conformitate cu articolele 1 și 2 din Protocolul nr. 22 privind poziția Danemarcei, anexat la TUE și la TFUE, Danemarca nu participă la adoptarea prezentei decizii, nu are obligații în temeiul acesteia și nu face obiectul aplicării sale.

(17)

Având în vedere caracterul urgent al situației, prezenta decizie ar trebui să intre în vigoare în ziua următoare datei publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Transferul către Austria a unui număr de 1 065 de solicitanți, care i-a fost alocat în temeiul Deciziei (UE) 2015/1601, se suspendă până la 11 martie 2017.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 10 martie 2016.

Pentru Consiliu

Președintele

K.H.D.M. DIJKHOFF


(1)  JO L 248, 24.9.2015, p. 80.

(2)  Decizia (UE) 2015/1523 a Consiliului din 14 septembrie 2015 de instituire a unor măsuri provizorii în domeniul protecției internaționale în beneficiul Italiei și al Greciei (JO L 239, 15.9.2015, p. 146).


19.3.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 74/38


DECIZIA (UE) 2016/409 A CONSILIULUI

din 14 martie 2016

de numire a unui membru și a unui supleant propuși de Regatul Spaniei în cadrul Comitetului Regiunilor

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 305,

având în vedere propunerea guvernului spaniol,

întrucât:

(1)

La 26 ianuarie 2015, 5 februarie 2015 și 23 iunie 2015, Consiliul a adoptat Deciziile (UE) 2015/116 (1), 2015/190 (2) și 2015/994 (3) de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada cuprinsă între 26 ianuarie 2015 și 25 ianuarie 2020.

(2)

Un loc de membru în cadrul Comitetului Regiunilor a devenit vacant ca urmare a încheierii mandatului doamnei Luisa Fernanda RUDÍ ÚBEDA.

(3)

Un loc de supleant în cadrul Comitetului Regiunilor a devenit vacant ca urmare a încheierii mandatului domnului Roberto Pablo BERMÚDEZ DE CASTRO Y MUR,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Sunt numiți în cadrul Comitetului Regiunilor pentru durata rămasă a mandatului actual, care se încheie la 25 ianuarie 2020:

(a)

în calitatea de membru:

domnul Francisco Javier LAMBÁN MONTAÑÉS, Presidente de Aragón

și

(b)

în calitatea de supleant:

domnul Vicente GUILLÉN IZQUIERDO, Consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 14 martie 2016.

Pentru Consiliu

Președintele

M.H.P. VAN DAM


(1)  Decizia (UE) 2015/116 a Consiliului din 26 ianuarie 2015 de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada 26 ianuarie 2015-25 ianuarie 2020 (JO L 20, 27.1.2015, p. 42).

(2)  Decizia (UE) 2015/190 a Consiliului din 5 februarie 2015 de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada 26 ianuarie 2015-25 ianuarie 2020 (JO L 31, 7.2.2015, p. 25).

(3)  Decizia (UE) 2015/994 a Consiliului din 23 iunie 2015 de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada 26 ianuarie 2015-25 ianuarie 2020 (JO L 159, 25.6.2015, p. 70).


19.3.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 74/39


DECIZIA (UE) 2016/410 A CONSILIULUI

din 14 martie 2016

de numire a unui supleant propus de Regatul Spaniei în cadrul Comitetului Regiunilor

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 305,

având în vedere propunerea guvernului spaniol,

întrucât:

(1)

La 26 ianuarie 2015, 5 februarie 2015 și 23 iunie 2015, Consiliul a adoptat Deciziile (UE) 2015/116 (1), 2015/190 (2) și 2015/994 (3) de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada cuprinsă între 26 ianuarie 2015 și 25 ianuarie 2020. La 5 octombrie 2015, prin Decizia (UE) 2015/1792 a Consiliului (4), domnul Juan Luís SÁNCHEZ DE MUNIÁIN LACASA a fost înlocuit de doamna Ana OLLO HUALDE, în calitatea de supleant.

(2)

Un loc de supleant în cadrul Comitetului Regiunilor a devenit vacant ca urmare a încheierii mandatului doamnei Ana OLLO HUALDE,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Este numit în calitatea de supleant în cadrul Comitetului Regiunilor pentru durata rămasă a mandatului actual, care se încheie la 25 ianuarie 2020:

Dl Mikel IRUJO AMEZAGA, Delegado del Gobierno de Navarra en Bruselas.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 14 martie 2016.

Pentru Consiliu

Președintele

M.H.P. VAN DAM


(1)  Decizia (UE) 2015/116 a Consiliului din 26 ianuarie 2015 de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada 26 ianuarie 2015-25 ianuarie 2020 (JO L 20, 27.1.2015, p. 42).

(2)  Decizia (UE) 2015/190 a Consiliului din 5 februarie 2015 de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada 26 ianuarie 2015-25 ianuarie 2020 (JO L 31, 7.2.2015, p. 25).

(3)  Decizia (UE) 2015/994 a Consiliului din 23 iunie 2015 de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada 26 ianuarie 2015-25 ianuarie 2020 (JO L 159, 25.6.2015, p. 70).

(4)  Decizia (UE) 2015/1792 a Consiliului din 5 octombrie 2015 de numire a cinci membri spanioli și a cinci supleanți spanioli în cadrul Comitetului Regiunilor (JO L 260, 7.10.2015, p. 28).


19.3.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 74/40


DECIZIA (PESC) 2016/411 A CONSILIULUI

din 18 martie 2016

de modificare a Deciziei 2011/172/PESC privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Egipt

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29,

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 21 martie 2011, Consiliul a adoptat Decizia 2011/172/PESC (1) privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Egipt.

(2)

Pe baza unei reexaminări a Deciziei 2011/172/PESC, măsurile restrictive ar trebui reînnoite până la 22 martie 2017.

(3)

Prin urmare, Decizia 2011/172/PESC ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

La articolul 5 din Decizia 2011/172/PESC, al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Prezenta decizie se aplică până la 22 martie 2017.”

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 18 martie 2016.

Pentru Consiliu

Președintele

A.G. KOENDERS


(1)  Decizia 2011/172/PESC a Consiliului din 21 martie 2011 privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Egipt (JO L 76, 22.3.2011, p. 63).


19.3.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 74/41


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/412 A COMISIEI

din 17 martie 2016

de autorizare a statelor membre să prevadă o derogare temporară de la anumite dispoziții ale Directivei 2000/29/CE în ceea ce privește lemnul de frasin originar din sau prelucrat în Canada

[notificată cu numărul C(2016) 1635]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2000/29/CE a Consiliului din 8 mai 2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale și împotriva răspândirii lor în Comunitate (1), în special articolul 15 alineatul (1) prima liniuță,

întrucât:

(1)

Articolul 5 alineatul (1) din Directiva 2000/29/CE, coroborat cu punctul 2.3 din secțiunea I partea A din anexa IV la directiva respectivă, prevede cerințe speciale privind introducerea în Uniune a lemnului de frasin (Fraxinus L.) originar din Canada.

(2)

Canada a solicitat recunoașterea unei combinații de proceduri care permit împreună atingerea aceleiași robusteți fitosanitare ca aceea asigurată în conformitate cu punctul 2.3 din secțiunea I partea A din anexa IV la Directiva 2000/29/CE.

(3)

Potrivit informațiilor oficiale prezentate de Canada, prin abordarea sistemelor integrate aplicată în timpul prelucrării lemnului, este eliminat riscul de infestare cu Agrilus planipennis Fairmaire.

(4)

Această abordare ar trebui să fie completată cu anumite cerințe referitoare la instalații, controale anterioare exportului și etichetare pentru a asigura eliminarea acestor riscuri.

(5)

Prin urmare, aceste proceduri ar trebui să fie recunoscute ca fiind o opțiune alternativă la punctul 2.3 din secțiunea I partea A din anexa IV la Directiva 2000/29/CE pentru importurile provenite din Canada.

(6)

Pentru a se garanta eficacitatea controalelor, precum și o imagine de ansamblu a importurilor de lemn de frasin și a cazurilor de neconformitate legate de importurile respective, ar trebui să se stabilească cerințe privind certificatele fitosanitare, raportarea importurilor și notificarea cazurilor de neconformitate.

(7)

Ținând seama de răspândirea organismelor dăunătoare Agrilus planipennis Fairmaire în America de Nord, este oportun să se limiteze durata derogării până la data de 31 decembrie 2017.

(8)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Autorizație de derogare

Prin derogare de la articolul 5 alineatul (1) din Directiva 2000/29/CE, coroborat cu punctul 2.3 din secțiunea I partea A din anexa IV la directiva respectivă, statele membre pot autoriza introducerea pe teritoriul lor a lemnului de frasin (Fraxinus L.) originar din sau prelucrat în Canada (denumit în continuare „lemnul specificat”) care, anterior ieșirii sale din Canada, satisface condițiile prevăzute în anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Certificat fitosanitar

(1)   Lemnul specificat este însoțit de un certificat fitosanitar eliberat în Canada, în conformitate cu articolul 13a alineatele (3) și (4) din Directiva 2000/29/CE, care atestă că este liber de organisme dăunătoare în urma inspecției.

(2)   Certificatul fitosanitar include la rubrica „Declarație suplimentară” următoarele mențiuni:

(a)

formularea „În conformitate cu cerințele Uniunii Europene stabilite în Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/412 a Comisiei”;

(b)

număr (numere) de balot;

(c)

numele fabricii (fabricilor) autorizate din Canada.

Articolul 3

Raportarea importurilor

Statele membre importatoare furnizează Comisiei și celorlalte state membre, până la data de 31 decembrie a fiecărui an, informații privind numărul transporturilor de lemn specificat importate în cursul celor 12 luni anterioare, în conformitate cu dispozițiile prezentei decizii.

Articolul 4

Notificarea neconformității

Statele membre notifică Comisiei și celorlalte state membre fiecare transport care nu este în conformitate cu prezenta decizie. Notificarea respectivă se efectuează în termen de cel mult trei zile lucrătoare de la data interceptării unui astfel de transport.

Articolul 5

Data expirării

Prezenta decizie expiră la 31 decembrie 2017.

Articolul 6

Destinatari

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 17 martie 2016.

Pentru Comisie

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 169, 10.7.2000, p. 1.


ANEXĂ

1.   Cerințe în materie de prelucrare

Prelucrarea lemnului specificat, astfel cum se menționează la articolul 1, trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

(a)   Decojire

Lemnul specificat este decojit, cu excepția unui număr de bucăți mici de scoarță separate vizual și clar distincte care îndeplinesc una dintre următoarele condiții:

(a)

sunt mai mici de 3 centimetri în lățime (indiferent de lungime); sau

(b)

dacă sunt mai mari de 3 centimetri în lățime, suprafața totală a fiecărei bucăți de scoarță este mai mică de 50 cm2.

(b)   Debitare

Lemnul specificat tăiat este fabricat din lemn rotund decojit.

(c)   Tratament termic

Lemnul specificat este încălzit de-a lungul profilului său la cel puțin 71 °C timp de 1 200 de minute într-o cameră de încălzire aprobată de către Canadian Food Inspection Agency (Agenția canadiană de inspecție alimentară) (CFIA) sau de către o agenție autorizată de CFIA.

(d)   Uscare

Lemnul specificat este uscat conform unui proces de uscare industrială cu o durată de cel puțin două săptămâni, recunoscut de CFIA.

Conținutul final de umiditate al lemnului nu trebuie să fie mai mare de 10 %, exprimat ca procent de substanță uscată.

2.   Cerințe privind instalațiile

Lemnul specificat trebuie produs, manipulat și depozitat într-o instalație care îndeplinește toate cerințele următoare:

(a)

este aprobată oficial de către CFIA în conformitate cu programul său de certificare privind organismul dăunător Agrilus planipennis Fairmaire;

(b)

este înregistrată într-o bază de date publică pe site-ul internet CFIA;

(c)

este auditată de CFIA sau de o agenție autorizată de CFIA cel puțin o dată pe lună și se concluzionează că este conformă cu cerințele din prezenta anexă;

(d)

utilizează echipamente de tratare a lemnului care au fost calibrate în conformitate cu manualul de operare al echipamentelor;

(e)

ține o evidență a procedurilor sale de verificare de către CFIA sau de către o agenție autorizată de CFIA, care include durata tratamentului, temperatura în timpul tratamentului și conținutul final de umiditate pentru fiecare balot specific care urmează să fie exportat.

3.   Etichetare

Fiecare balot de lemn specificat trebuie să afișeze în mod vizibil un număr de balot și o etichetă cu mențiunea „HT-KD” sau „Heat Treated-Kiln Dried” (tratat termic – uscat în cuptor). Această etichetă trebuie să fie emisă de către sau sub supravegherea unui agent desemnat de la instalația aprobată după verificarea faptului că cerințele în materie de prelucrare prevăzute la punctul 1 și cerințele privind instalațiile prevăzute la punctul 2 sunt respectate.

4.   Inspecții anterioare exportului

Lemnul specificat destinat Uniunii trebuie să fie inspectat de către CFIA sau de către o agenție aprobată oficial de CFIA pentru a verifica dacă, înainte de export, acesta a fost supus tuturor procedurilor și măsurilor fitosanitare care să permită să se concluzioneze că este indemn de organismul dăunător Agrilus planipennis Fairmaire.


19.3.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 74/45


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/413 A COMISIEI

din 18 martie 2016

de stabilire a poziționării infrastructurii terestre a sistemului constituit în cadrul programului Galileo și de prevedere a măsurilor necesare pentru a asigura funcționarea acestuia, și de abrogare a Deciziei de punere în aplicare 2012/117/UE

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1285/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind punerea în aplicare și exploatarea sistemelor europene de radionavigație prin satelit și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 876/2002 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 683/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (1), în special articolul 12 alineatul (3) litera (c),

întrucât:

(1)

Articolul 12 din Regulamentul (UE) nr. 1285/2013 prevede asumarea de către Comisie a responsabilității generale pentru programul Galileo și îi conferă acesteia competențe de executare pentru a stabili poziționarea infrastructurii terestre a sistemului constituit în cadrul acestui program și pentru a asigura funcționarea acestuia. Această infrastructură este alcătuită din centre și stații terestre.

(2)

Comisia, prin Decizia de punere în aplicare 2012/117/UE (2), a stabilit deja în mare parte poziționarea infrastructurii terestre a sistemului constituit în cadrul programului Galileo.

(3)

Decizia de punere în aplicare 2012/117/UE a fost luată pe baza dispozițiilor de la articolul 12 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 683/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (3) care a fost abrogat și care a fost înlocuit prin Regulamentul (UE) nr. 1285/2013. Pentru a asigura continuitatea programului și pentru a ține cont de constrângerile și de noile nevoi apărute odată cu evoluția sa, trebuie să se stabilească din nou poziționarea infrastructurii terestre a sistemului constituit în cadrul programului Galileo și să se prevadă măsurile necesare în vederea bunei funcționări a acestuia. Este important de reamintit faptul că numărul și amplasamentul centrelor și stațiilor vizate în Decizia de punere în aplicare 2012/117/UE țin cont de constrângerile geografice și tehnice asociate unei repartizări optime pe întreaga planetă, de eventuala prezență a instalațiilor și echipamentelor preexistente adaptate sarcinilor alocate, de respectarea cerințelor de securitate proprii fiecărui centru și fiecărei stații, precum și de cerințele în materie de securitate națională ale fiecărui stat membru.

(4)

Se cuvine totodată să se ia în considerare constrângerile și noile nevoi apărute odată cu evoluția programului în ceea ce privește anumite elemente referitoare la centrele și stațiile care figurează în Decizia de punere în aplicare 2012/117/UE.

(5)

Prin urmare, fiind vorba în primul rând de centre și pentru a permite o mai bună exploatare a sistemului, a apărut necesitatea de a institui un al șaptelea centru, centrul de suport logistic integrat (denumit în continuare „centru ILS”), a cărui funcție este aceea de a stoca în mod centralizat diversele echipamente și piese de schimb ale infrastructurii.

(6)

Alegerea poziționării centrului ILS a făcut obiectul unei proceduri deschise și transparente în două etape. În primul rând, Comisia a trimis statelor membre o cerere de exprimare a interesului și au fost reținute candidaturile din partea Belgiei și a Republicii Cehe. Într-o a doua etapă, pentru a departaja cele două candidaturi, cele două state membre au fost invitate să prezinte propuneri detaliate. După evaluarea acestor propuneri pe baza unor criterii precum securitatea, riscurile, calendarul și costurile, de către un comitet alcătuit din reprezentanți ai Comisiei Europene, ai Agenției Spațiale Europene și ai Agenției GNSS European, propunerea formulată de Belgia s-a dovedit a fi cea mai adecvată, arhitectura și proiectarea clădirii de la Transinne fiind într-adevăr complet optimizate pentru a asigura logistica sistemului constituit în cadrul programului Galileo. Centrul ar trebui instituit în 2016 și el ar trebui să facă obiectul unui acord cu Belgia.

(7)

În plus, instituirea celor două centre de control (GCC) s-a încheiat în 2014, iar aceste centre ar trebui să facă obiectul unor acorduri cu Germania și Italia; instituirea Centrului de securitate Galileo (GSMC) a demarat în 2013 și a făcut obiectul unor acorduri semnate în 2013 cu Franța și Regatul Unit, dar se preconizează că ea se va încheia în 2017, și nu în 2015; instituirea Centrului de servicii GNSS (GSC) a făcut obiectul unui acord semnat cu Spania la 30 iunie 2014, și nu în 2013; instituirea Centrului de servicii SAR a avut loc în perioada 2012-2014 și ea ar trebui să facă obiectul unui contract-cadru de prestări de servicii cu Centrul național de studii spațiale (CNES), și nu al unui acord cu Franța; instituirea Centrului de referințe Galileo (GRC), situat la Noordwijk (Țările de Jos), în apropierea ESTEC, dar nu în incinta ESTEC, ar trebui să se deruleze în perioada 2015-2017, și nu în perioada 2013-2016, și ar trebui să facă obiectul unui acord cu Țările de Jos în 2016; instituirea Stației de testare pe orbită la Redu nu a făcut obiectul contractului încheiat cu societatea Spaceopal.

(8)

În al doilea rând, în ceea ce privește stațiile, instituirea stațiilor TTC de la La Réunion și de la Nouméa s-a derulat în perioada 2012-2014, însă cea a stației TTC de la Papeete (Tahiti) ar trebui să aibă loc în perioada 2016-2017. În plus, dacă stațiile GSS de la Kiruna, Jan Mayen, din Açores, Kerguelen, Saint-Pierre și Miquelon, Ascension și Insulele Falkland au fost puse în funcțiune în perioada 2012-2014, instituirea stațiilor GSS din Insulele Canare și din Madeira este anulată, instituirea stației GSS de la Wallis este amânată până în 2016-2017, iar cea, eventuală, a stațiilor GSS de la Tokyo, Terre Adélie și Diego Garcia este în curs de examinare; totodată, la Redu a fost instituită o stație GSS.

(9)

În fine, dacă instituirea stațiilor SAR a avut loc, așa cum s-a prevăzut, și dacă ea a făcut obiectul contractelor și al protocolului de acord, este util să se precizeze că aceste stații sunt de două tipuri: pe de o parte, așa-numitele stații „Meolut” (Medium Earth Orbit Local User terminal), care primesc semnalele de avarie transmise de sateliți și care sunt amplasate la Makarios, Maspalomas și în arhipelagul Svalbard; și, pe de altă parte, stațiile alcătuite dintr-o baliză de referință SAR, care emit semnale de avarie de referință ce permit calibrarea sistemului și măsurarea performanței acestuia și care sunt amplasate, de asemenea, la Makarios, Maspalomas și în arhipelagul Svalbard, dar și la Toulouse și Santa Maria (Azore).

(10)

În plus, deoarece prezenta decizie înlocuiește Decizia de punere în aplicare 2012/117/UE, este oportună abrogarea respectivei decizii. Din motive de claritate juridică și de bună administrare, elementele incluse în anexa la Decizia de punere în aplicare 2012/117/UE, precum și noile elemente stabilite de prezenta decizie sunt consolidate în anexă.

(11)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 36 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1285/2013,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Poziționarea infrastructurii terestre a sistemului constituit în cadrul programului Galileo și măsurile necesare pentru a asigura funcționarea acestuia figurează în anexă.

Articolul 2

Decizia de punere în aplicare 2012/117/UE se abrogă.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 18 martie 2016.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 1.

(2)  Decizia de punere în aplicare 2012/117/UE a Comisiei din 23 februarie 2012 de stabilire a unei liste a punctelor de decizie determinante pentru evaluarea punerii în aplicare a programului Galileo în ceea ce privește centrele și stațiile terestre care urmează a fi realizate în cadrul etapelor de dezvoltare și desfășurare a programului (JO L 52, 24.2.2012, p. 28).

(3)  Regulamentul (CE) nr. 683/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 privind punerea în aplicare în continuare a programelor europene de radionavigație prin satelit (EGNOS și Galileo) (JO L 196, 24.7.2008, p. 1).


ANEXĂ

Denumire

Poziționarea și măsurile de instituire pentru a asigura funcționarea

Centre terestre

Două centre de control Galileo (GCC)

Cele două centre de control au fost instituite, în perioada 2009-2014, la Oberpfaffenhofen (Germania) și, respectiv, la Fucino (Italia). Acestea ar trebui să facă obiectul a două acorduri cu Germania și, respectiv, cu Italia.

Centrul de monitorizare a securității Galileo (GSMC)

Centrul de securitate Galileo, împărțit în două locații, ar trebui să fie instituit în mod progresiv în Franța și în Regatul Unit. Instituirea centrului respectiv a început în 2013 și ar trebui să se încheie în 2017. Ea a făcut obiectul acordurilor semnate în 2013 cu Franța și Regatul Unit.

Centrul de servicii GNSS (GSC)

Centrul de servicii GNSS este în curs de instituire progresivă la Madrid (Spania). Instituirea a început în 2011 și ar trebui să se încheie în 2016. Ea a făcut obiectul unui acord semnat cu Spania în 2014.

Centrul de servicii SAR

Centrul de servicii SAR a fost instituit la Toulouse (Franța) în perioada 2012-2014. El ar trebui să facă obiectul unui contract-cadru de prestări de servicii cu Centrul național de studii spațiale (CNES).

Centrul de referințe Galileo (GRC)

Centrul de referințe Galileo este în curs de instituire progresivă la Noordwijk (Țările de Jos). Instituirea centrului respectiv a început în 2015 și ar trebui să se încheie în 2017. Ea ar trebui să facă obiectul unui acord semnat cu Țările de Jos în 2016.

Centrul ILS

Centrul de suport logistic integrat (centrul ILS) ar trebui instituit la Transinne (Belgia) în cursul anului 2016 și el ar trebui să facă obiectul unui acord cu Belgia.

Stație de testare pe orbită

Stația de testare pe orbită a fost instituită în 2010 la Redu (Belgia).

 

Stații terestre distante

Stații TTC

În perioada 2010-2014, au fost instituite stații TTC la Kiruna (Suedia), Kourou (Franța), Réunion (Franța) și Nouméa (Noua Caledonie).

O stație TTC ar trebui să fie instituită la Papeete (Polinezia Franceză) în perioada 2016-2017.

Instituirea acestor stații TTC face obiectul unor contracte încheiate între Agenția Spațială Europeană și prestatori de servicii.

Stații GSS

În perioada 2009-2014, au fost instituite stații GSS în Açores (Portugalia), la Ascension, Fucino (Italia), Jan Mayen (Norvegia), Kerguelen, Kiruna (Suedia), Kourou (Franța), Réunion (Franța), Insulele Falkland, Nouméa (Noua Caledonie), Papeete (Polinezia Franceză), Redu (Belgia), Saint-Pierre și Miquelon, în arhipelagul Svalbard (Norvegia), la Troll (Norvegia).

O stație GSS ar trebui să fie instituită la Wallis în perioada 2016-2017.

Instituirea acestor stații GSS face obiectul unor contracte încheiate între Agenția Spațială Europeană și prestatori de servicii.

Stații ULS

În perioada 2009-2011, au fost instituite stații ULS în Tahiti (Polinezia Franceză), la Kourou (Franța), Réunion (Franța), în Noua Caledonie, în arhipelagul Svalbard (Norvegia).

Instituirea acestor stații ULS face obiectul unor contracte încheiate între Agenția Spațială Europeană și prestatori de servicii.

Stații SAR

În perioada 2012-2013, au fost instituite stații SAR, așa-numitele „Meolut”, la Makarios (Cipru), Maspalomas (Spania) și în arhipelagul Svalbard (Norvegia). Stații SAR alcătuite dintr-o baliză de referință SAR au fost instituite la Makarios (Cipru), Maspalomas (Spania), Santa Maria (Portugalia), Toulouse (Franța) și în arhipelagul Svalbard (Norvegia).

Instituirea acestor stații SAR a făcut obiectul unor contracte încheiate între Agenția Spațială Europeană și prestatori de servicii pentru stațiile de la Maspalomas, Santa Maria și din arhipelagul Svalbard, al unui protocol de acord încheiat între Comisie și Cipru pentru stația de la Makarios și al unui contract între Comisie și un prestator de servicii pentru stația de la Toulouse.