ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 60

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 59
5 martie 2016


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/311 al Consiliului din 4 martie 2016 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 208/2014 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Ucraina

1

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/312 al Comisiei din 4 martie 2016 de rectificare a Regulamentului (UE) nr. 37/2010 în ceea ce privește substanța tilvalosin ( 1 )

3

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/313 al Comisiei din 1 martie 2016 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 în ceea ce privește indicatorii suplimentari de monitorizare pentru raportarea lichidităților ( 1 )

5

 

*

Regulamentul (UE) 2016/314 al Comisiei din 4 martie 2016 de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele cosmetice ( 1 )

59

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/315 al Comisiei din 4 martie 2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 329/2007 al Consiliului privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

62

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/316 al Comisiei din 4 martie 2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

70

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva de punere în aplicare (UE) 2016/317 a Comisiei din 3 martie 2016 de modificare a Directivelor 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE și 2002/57/CE privind eticheta oficială de pe ambalajele de semințe ( 1 )

72

 

 

DECIZII

 

*

Decizia (PESC) 2016/318 a Consiliului din 4 martie 2016 de modificare a Deciziei 2014/119/PESC privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Ucraina

76

 

*

Decizia (PESC) 2016/319 a Consiliului din 4 martie 2016 de modificare a Deciziei 2013/183/PESC privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

78

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/320 a Comisiei din 3 martie 2016 de modificare a Deciziei 2004/842/CE privind modalitățile de aplicare conform cărora statele membre pot autoriza comercializarea semințelor aparținând unor soiuri pentru care s-a depus o cerere de înscriere în catalogul național al soiurilor de plante agricole și de specii de legume [notificată cu numărul C(2016) 1221]  ( 1 )

88

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/321 a Comisiei din 3 martie 2016 de modificare a domeniului geografic de aplicare al autorizației de cultivare a porumbului modificat genetic (Zea mays L.) MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) [notificată cu numărul C(2016) 1231]  ( 1 )

90

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Regulamentul delegat (UE) 2015/2420 al Comisiei din 12 octombrie 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 428/2009 al Consiliului de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare ( JO L 340, 24.12.2015 )

93

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

5.3.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 60/1


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/311 AL CONSILIULUI

din 4 martie 2016

privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 208/2014 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Ucraina

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 208/2014 al Consiliului din 5 martie 2014 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Ucraina (1), în special articolul 14 alineatul (1),

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 5 martie 2014, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) nr. 208/2014.

(2)

Pe baza unei reexaminări realizate de Consiliu, ar trebui să fie eliminată rubrica referitoare la o persoană și ar trebui modificate rubricile referitoare la trei persoane.

(3)

Prin urmare, anexa I la Regulamentul (UE) nr. 208/2014 ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (UE) nr. 208/2014 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 4 martie 2016.

Pentru Consiliu

Președintele

S.A.M. DIJKSMA


(1)  JO L 66, 6.3.2014, p. 1.


ANEXĂ

I.

Rubrica referitoare la următoarea persoană se elimină de pe lista din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 208/2014:

„14.

Raisa Vasylivna Bohatyriova”

II.

Rubricile referitoare la următoarele persoane care figurează pe lista din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 208/2014 se înlocuiesc cu următorul text:

 

Nume

Informații de identificare

Expunere de motive

Data includerii pe listă

„2.

Vitalii Yuriyovych Zakharchenko

(Вiталiй Юрiйович Захарченко),

Vitaliy Yurievich Zakharchenko

(Виталий Юрьевич Захарченко)

născut la 20 ianuarie 1963 în Kostiantynivka (oblastul Donețk), fost ministru al internelor

Persoană care face obiectul unor proceduri penale declanșate de către autoritățile ucrainene pentru deturnarea de fonduri sau active publice și în legătură cu exercitarea defectuoasă a atribuțiilor de serviciu din partea unui titular al unei funcții publice pentru a procura un avantaj nejustificat pentru sine sau o parte terță, cauzând prin aceasta un prejudiciu bugetului ucrainean sau activelor publice ucrainene.

6.3.2014

4.

Olena Leonidivna Lukash

(Олена Леонiдiвна Лукаш),

Elena Leonidovna Lukash

(Елена Леонидовна Лукаш)

născută la 12 noiembrie 1976 în Rîbnița (Moldova), fost ministru al justiției

Persoană care face obiectul unor proceduri penale declanșate de către autoritățile ucrainene pentru implicare în deturnarea de fonduri sau active publice și în legătură cu exercitarea defectuoasă a atribuțiilor de serviciu din partea unui titular al unei funcții publice pentru a procura un avantaj nejustificat pentru sine sau o parte terță, cauzând prin aceasta un prejudiciu bugetului ucrainean sau activelor publice ucrainene.

6.3.2014

13.

Dmytro Volodymyrovych Tabachnyk

(Дмитро Володимирович Табачник)

născut la 28 noiembrie 1963 în Kiev, fost ministru al educației și științelor

Persoană care face obiectul unor proceduri penale declanșate de autoritățile ucrainene pentru implicarea în deturnarea de fonduri sau active publice.

6.3.2014”


5.3.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 60/3


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/312 AL COMISIEI

din 4 martie 2016

de rectificare a Regulamentului (UE) nr. 37/2010 în ceea ce privește substanța „tilvalosin”

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 470/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 mai 2009 de stabilire a procedurilor comunitare în vederea stabilirii limitelor de reziduuri ale substanțelor farmacologic active din alimentele de origine animală, de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului și de modificare a Directivei 2001/82/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (1), în special articolul 14 coroborat cu articolul 17,

având în vedere avizul Agenției Europene pentru Medicamente formulat de Comitetul pentru medicamente de uz veterinar,

întrucât:

(1)

Comisia a fost informată cu privire la faptul că, în anexa la Regulamentul (UE) nr. 37/2010 al Comisiei (2), astfel cum a fost modificat de Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1492 al Comisiei (3) în ceea ce privește substanța „tilvalosin”, reziduul marker „tilvalosin” a fost indicat în mod greșit drept reziduu marker pentru porcine.

(2)

Anexa la Regulamentul (UE) nr. 37/2010 ar trebui rectificată, pentru a reflecta faptul că reziduul marker pentru porcine și pentru pielea și țesutul adipos și ficatul păsărilor de curte este „Sumă de tilvalosin și 3-O-acetiltilozină” și că reziduul marker „tilvalosin” se aplică numai ouălor păsărilor de curte.

(3)

Regulamentul menționat ar trebui să se aplice retroactiv de la data punerii în aplicare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/1492, întrucât reziduul marker pentru porcine a fost indicat în mod greșit și ar trebui, prin urmare, corectat. Prin urmare, prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare în regim de urgență.

(4)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru medicamentele de uz veterinar,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În tabelul 1 din anexa la Regulamentul (UE) nr. 37/2010, rubrica corespunzătoare substanței „tilvalosin” se înlocuiește cu următorul text:

„Tilvalosin

Sumă de tilvalosin și 3-O-acetiltilozină

Porcine

50 μg/kg

Mușchi

NICIO MENȚIUNE

Agenți antiinfecțioși/Antibiotice”

50 μg/kg

Piele și țesut adipos

50 μg/kg

Ficat

50 μg/kg

Rinichi

Păsări de curte

50 μg/kg

Piele și țesut adipos

50 μg/kg

Ficat

Tilvalosin

Păsări de curte

200 μg/kg

Ouă

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 3 noiembrie 2015.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 4 martie 2016.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 152, 16.6.2009, p. 11.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 37/2010 al Comisiei din 22 decembrie 2009 privind substanțele active din punct de vedere farmacologic și clasificarea lor în funcție de limitele reziduale maxime din produsele alimentare de origine animală (JO L 15, 20.1.2010, p. 1).

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1492 al Comisiei din 3 septembrie 2015 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 37/2010 în ceea ce privește substanța „tilvalosin” (JO L 231, 4.9.2015, p. 10).


5.3.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 60/5


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/313 AL COMISIEI

din 1 martie 2016

de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 în ceea ce privește indicatorii suplimentari de monitorizare pentru raportarea lichidităților

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (1), în special articolul 415 alineatul (3) al patrulea paragraf,

întrucât:

(1)

Capitolul 7 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 al Comisiei (2) prevede raportarea lichidităților de către instituțiile de credit pe bază individuală și pe bază consolidată. Pentru a spori supravegherea efectivă a lichidităților, este adecvat să se impună raportarea indicatorilor suplimentari de monitorizare a lichidității, astfel cum se prevede la articolul 415 alineatul (3) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. Acest lucru ar trebui să ofere o imagine mai completă asupra poziției lichidității unei instituții, în mod proporțional cu natura, amploarea și complexitatea activităților instituției.

(2)

Indicatorii suplimentari de monitorizare a lichidității care trebuie raportați ar trebui să includă: indicatori bazați pe concentrarea finanțării în funcție de contraparte și de tip de produs, deoarece aceștia permit identificarea contrapărților și a instrumentelor care sunt suficient de relevante încât retragerea de fonduri sau scăderea lichidității pieței să poată determina probleme de lichiditate; indicatori bazați pe concentrarea capacității de compensare în funcție de emitent sau de contraparte, deoarece acești indicatori oferă informații privind concentrarea instituțiilor care efectuează raportarea pentru fiecare dintre cele mai mari 10 dețineri de active sau linii de lichidități acordate instituției, și indicatori bazați pe prețurile diverselor durate de finanțare și ale reînnoirii finanțării, acestea fiind informații valoroase în timp, întrucât modificările marjelor, volumelor și scadențelor finanțării sunt aduse la cunoștința autorităților de supraveghere.

(3)

Raportarea indicatorilor suplimentari de monitorizare a lichidității ar trebui utilizată de autoritățile competente ca parte a procesului de supraveghere și de evaluare pe care îl desfășoară, precum și în cadrul colegiilor de supraveghetori și ca instrument de avertizare timpurie pentru supravegherea de zi cu zi.

(4)

Raportarea indicatorilor suplimentari de monitorizare a lichidității ar trebui să fie aliniată cu nivelul de aplicare și raportare pentru cerința de acoperire a necesarului de lichiditate în conformitate cu articolele 6-10 și cu articolul 415 alineatul (3) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

(5)

Pentru a se asigura proporționalitatea, ar trebui să se permită ca raportarea să se efectueze trimestrial, și nu lunar în cazul în care o instituție nu face parte dintr-un grup cu filiale sau societăți-mamă situate în alte jurisdicții decât cea a autorității sale competente, totalul bilanțurilor instituției reprezintă doar o mică parte din suma totalurilor bilanțurilor individuale ale tuturor instituțiilor din statul membru respectiv și activele totale deținute de instituție nu sunt semnificative.

(6)

Având în vedere importanța raportării indicatorilor suplimentari de monitorizare a lichidității pentru o supraveghere adecvată, precum și ca instrument de avertizare timpurie pentru supravegherea de zi cu zi, prezentul regulament ar trebui să fie aplicat în mod prompt. Cu toate acestea, pentru a facilita punerea în aplicare inițială a prezentului regulament de către instituții și autoritățile competente, în cursul primelor șase luni de aplicare data de transmitere a raportării lunare a indicatorilor suplimentari de monitorizare a lichidității ar trebui să fie a treizecea, și nu a cincisprezecea zi calendaristică de la data de raportare de referință.

(7)

Prezentul regulament se bazează pe proiectul de standarde tehnice de punere în aplicare transmis Comisiei de Autoritatea Bancară Europeană (ABE).

(8)

ABE a organizat consultări publice deschise cu privire la proiectul de standarde tehnice de punere în aplicare pe care se bazează prezentul regulament, a analizat potențialele costuri și beneficii aferente și a solicitat avizul Grupului părților interesate din domeniul bancar, instituit în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (3).

(9)

În conformitate cu procedura prevăzută la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, Comisia a aprobat cu modificări proiectul de standard de punere în aplicare transmis de ABE, explicând motivele modificărilor. ABE a furnizat un aviz formal, prin care a acceptat modificările propuse, cu excepția celor referitoare la raportarea activelor lichide și a ieșirilor și intrărilor de numerar estimate (denumite în continuare „benzi de scadență”), oferind o serie de motive pentru abordarea sa.

(10)

Comisia a evaluat cu atenție motivele prezentate de ABE în favoarea adoptării unor norme de raportare pentru benzile de scadență pe baza metodei provizorii de raportare prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 575/2013. Totuși, această metodă va trebui modificată pentru a fi aliniată pe deplin la metoda definitivă prevăzută de Regulamentul delegat (UE) 2015/61 al Comisiei (4), care se aplică de la 1 octombrie 2015.

(11)

Comisia recunoaște pe deplin importanța benzilor de scadență ca instrument de supraveghere. Cu toate acestea, Comisia consideră că, în prezent, avantajele în materie de supraveghere oferite de raportarea obligatorie a unor benzi de scadență pe baza unei metode de raportare depășite sunt disproporționate în raport cu povara de raportare suplimentară și cu duplicarea costurilor de asigurare a conformității. ABE ar trebui să încerce să actualizeze, cât mai curând posibil, benzile de scadență pe baza unei raportări pe deplin aliniate la Regulamentul delegat (UE) 2015/61 și să prezinte Comisiei această actualizare în vederea adoptării. Până atunci și până la adoptarea raportării obligatorii pentru benzile de scadență, atunci când este necesar și justificat, autoritățile de supraveghere pot solicita raportări suplimentare care nu sunt prevăzute de prezentul regulament de punere în aplicare, inclusiv în temeiul articolului 412 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

(12)

Prin urmare, Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 1 se adaugă următoarea literă (g):

„(g)

indicatori suplimentari de monitorizare a lichidității în conformitate cu articolul 415 alineatul (3) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.”

2.

Se inserează următorul capitol 7b:

„CAPITOLUL 7b

FORMATUL ȘI FRECVENȚA RAPORTĂRII PE BAZĂ INDIVIDUALĂ ȘI CONSOLIDATĂ A INDICATORILOR SUPLIMENTARI DE MONITORIZARE A LICHIDITĂȚII

Articolul 16b

(1)   Pentru a raporta pe bază individuală și pe bază consolidată informațiile privind indicatorii suplimentari de monitorizare a lichidității în conformitate cu articolul 415 alineatul (3) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, instituțiile transmit cu o frecvență lunară toate informațiile următoare:

(a)

informațiile specificate în anexa XVIII, în conformitate cu instrucțiunile din anexa XIX;

(b)

informațiile specificate în anexa XX, în conformitate cu instrucțiunile din anexa XXI.

(2)   Prin derogare de la alineatul (1), o instituție poate raporta informațiile privind indicatorii suplimentari de monitorizare a lichidității cu o frecvență trimestrială dacă sunt îndeplinite toate condițiile următoare:

(a)

instituția nu face parte dintr-un grup cu filiale sau instituții-mamă situate în alte jurisdicții decât cea a autorității sale competente;

(b)

raportul dintre bilanțul individual total al instituției și suma bilanțurilor individuale totale ale tuturor instituțiilor din statul membru în cauză este mai mic de 1 % în cei doi ani consecutivi care precedă anul raportării;

(c)

activele totale ale instituției, calculate în conformitate cu Directiva 86/635/CEE a Consiliului (5), au o valoare mai mică de 30 de miliarde EUR.

În sensul literei (b), cifrele bilanțului total utilizate pentru calculul acestui raport se bazează pe cifrele auditate de la sfârșitului exercițiului financiar, corespunzătoare anului dinaintea anului care precedă data de raportare de referință.

(3)   În scopul îndeplinirii obligațiilor stabilite la alineatele (1) și (2), prima lună pentru care trebuie raportate informațiile privind indicatorii suplimentari de monitorizare a lichidității este apirlie 2016.

(5)  Directiva 86/635/CEE a Consiliului din 8 decembrie 1986 privind conturile anuale și conturile consolidate ale băncilor și ale altor instituții financiare (JO L 372, 31.12.1986, p. 1).”"

3.

La articolul 18 se adaugă următorul al șaselea paragraf:

„Prin derogare de la articolul 3 alineatul (1) litera (a), pentru lunile aprilie 2016-octombrie 2016, data de transmitere a raportării în ceea ce privește raportarea lunară a indicatorilor suplimentari de monitorizare a lichidității este a treizecea zi calendaristică de la data de raportare de referință.”

4.

Se adaugă anexele XVIII-XXI în conformitate cu textul prevăzut în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 1 martie 2016.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176, 27.6.2013, p. 1.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 al Comisiei din 16 aprilie 2014 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la raportarea în scopuri de supraveghere a instituțiilor în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 191, 28.6.2014, p. 1).

(3)  Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 12).

(4)  Regulamentul delegat (UE) 2015/61 al Comisiei din 10 octombrie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerința de acoperire a necesarului de lichiditate pentru instituțiile de credit (JO L 11, 17.1.2015, p. 1).


ANEXA

ANEXA XVIII

INDICATORI SUPLIMENTARI DE MONITORIZARE A LICHIDITĂȚII CONFORM ARTICOLULUI 415 ALINEATUL (3) LITERA (b) DIN REGULAMENTUL (UE) NR. 575/2013

FORMULARE PRIVIND ISML

Numărul formularului

Codul formularului

Denumirea formularului/grupului de formulare

FORMULARE PRIVIND INSTRUMENTELE DE MONITORIZARE SUPLIMENTARE

67

C 67.00

CONCENTRAREA FINANȚĂRII ÎN FUNCȚIE DE CONTRAPARTE

68

C 68.00

CONCENTRAREA FINANȚĂRII ÎN FUNCȚIE DE TIPUL DE PRODUS

69

C 69.00

PREȚURILE PENTRU DIVERSE DURATE DE FINANȚARE

70

C 70.00

REÎNNOIREA FINANȚĂRII


C 67.00 – CONCENTRAREA FINANȚĂRII ÎN FUNCȚIE DE CONTRAPARTE

axa z

Total și monede semnificative

Concentrarea finanțării în funcție de contraparte

 

Denumirea contrapărții

Codul LEI (identificator al entității juridice)

Sectorul contrapărții

Reședința contrapărții

Tipul de produs

Suma primită

Scadența inițială medie ponderată

Scadența reziduală medie ponderată

Rând

ID

010

020

030

040

050

060

070

080

010

1.

PRIMELE ZECE CONTRAPĂRȚI CARE REPREZINTĂ FIECARE PESTE 1 % DIN TOTALUL DATORIILOR

 

 

 

 

 

 

 

 

020

1,01

 

 

 

 

 

 

 

 

030

1,02

 

 

 

 

 

 

 

 

040

1,03

 

 

 

 

 

 

 

 

050

1,04

 

 

 

 

 

 

 

 

060

1,05

 

 

 

 

 

 

 

 

070

1,06

 

 

 

 

 

 

 

 

080

1,07

 

 

 

 

 

 

 

 

090

1,08

 

 

 

 

 

 

 

 

100

1,09

 

 

 

 

 

 

 

 

110

1,10

 

 

 

 

 

 

 

 

120

2.

TOATE CELELALTE DATORII

 

 

 

 

 

 

 

 


C 68.00 – CONCENTRAREA FINANȚĂRII ÎN FUNCȚIE DE TIPUL DE PRODUS

axa z

Total și monede semnificative

Concentrarea finanțării în funcție de tipul de produs

Rând

ID

Denumirea produsului

Suma totală primită

Suma acoperită de o schemă de garantare a depozitelor în conformitate cu Directiva 94/19/CE sau de o schemă echivalentă de garantare a depozitelor dintr-o țară terță

Suma care nu este acoperită de o schemă de garantare a depozitelor în conformitate cu Directiva 94/19/CE sau de o schemă echivalentă de garantare a depozitelor dintr-o țară terță

Scadența inițială medie ponderată

Scadența reziduală medie ponderată

 

 

 

010

020

030

040

050

PRODUSE CARE REPREZINTĂ PESTE 1 % DIN TOTALUL DATORIILOR

010

1

FINANȚARE PENTRU SECTORUL RETAIL

 

 

 

 

 

020

1,1

Depozite la vedere

 

 

 

 

 

030

1,2

Depozite la termen cu o scadență inițială mai mică de 30 de zile

 

 

 

 

 

040

1,3

Depozite la termen cu o scadență inițială mai mare de 30 de zile

 

 

 

 

 

050

1.3.1

cu o penalitate pentru retragerea anticipată care este semnificativ mai mare decât pierderea dobânzii care ar fi fost generată în perioada rămasă până la scadență

 

 

 

 

 

060

1.3.2

fără o penalitate pentru retragerea anticipată care este semnificativ mai mare decât pierderea dobânzii care ar fi fost generată în perioada rămasă până la scadență

 

 

 

 

 

070

1,4

Conturi de economii

 

 

 

 

 

080

1.4.1

cu o perioadă de preaviz pentru retrageri mai mare de 30 de zile

 

 

 

 

 

090

1.4.2

fără o perioadă de preaviz pentru retrageri mai mare de 30 de zile

 

 

 

 

 

100

2

FINANȚARE INTERBANCARĂ

 

 

 

 

 

110

2,1

Finanțare interbancară negarantată

 

 

 

 

 

120

2.1.1

din care clienți financiari

 

 

 

 

 

130

2.1.2

din care clienți nefinanciari

 

 

 

 

 

140

2.1.3

din care entități din același grup

 

 

 

 

 

150

2,2

Finanțare interbancară garantată

 

 

 

 

 

160

2.2.1

din care acorduri repo

 

 

 

 

 

170

2.2.2

din care emisiuni de obligațiuni garantate

 

 

 

 

 

180

2.2.3

din care emisiuni de titluri garantate cu active

 

 

 

 

 

190

2.2.4

din care entități din același grup

 

 

 

 

 


C 69.00 – PREȚURILE PENTRU DIVERSE DURATE DE FINANȚARE

axa z

Total și monede semnificative

Prețurile pentru diverse durate de finanțare

 

Overnight

1 săptămână

1 lună

3 luni

6 luni

1 an

2 ani

5 ani

10 ani

Marjă

Volum

Marjă

Volum

Marjă

Volum

Marjă

Volum

Marjă

Volum

Marjă

Volum

Marjă

Volum

Marjă

Volum

Marjă

Volum

Rând

ID

Element

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

010

1

Finanțare totală

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

1,1

din care: depozite retail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

1,2

din care: depozite interbancare negarantate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

1,3

din care: finanțare garantată

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

1,4

din care: titluri de valoare privilegiate negarantate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

1,5

din care: obligațiuni garantate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

1,6

din care: titluri de valoare garantate cu active, inclusiv ABCP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 70.00 - REÎNNOIREA FINANȚĂRII

axa z

Total și monede semnificative

Reînnoirea finanțării

 

Overnight

> 1 zi ≤ 7 zile

> 7 zile ≤ 14 zile

La scadență

Reînnoire

Noi fonduri

Net

La scadență

Reînnoire

Noi fonduri

Net

La scadență

Reînnoire

Noi fonduri

Net

Rând

ID

Ziua

Element

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

010

1.1

1

Finanțare totală

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

1.1.1

Depozite retail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

1.1.2

Depozite interbancare negarantate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

1.1.3

Finanțare garantată

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

1.2

2

Finanțare totală

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

1.2.1

Depozite retail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

1.2.2

Depozite interbancare negarantate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

1.2.3

Finanțare garantată

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Reînnoirea finanțării

 

> 14 zile ≤ 1 lună

> 1 lună ≤ 3 luni

> 3 luni ≤ 6 luni

La scadență

Reînnoire

Noi fonduri

Net

La scadență

Reînnoire

Noi fonduri

Net

La scadență

Reînnoire

Noi fonduri

Net

Rând

ID

Ziua

Element

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

010

1.1

1

Finanțare totală

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

1.1.1

Depozite retail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

1.1.2

Depozite interbancare negarantate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

1.1.3

Finanțare garantată

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

1.2

2

Finanțare totală

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

1.2.1

Depozite retail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

1.2.2

Depozite interbancare negarantate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

1.2.3

Finanțare garantată

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Reînnoirea finanțării

 

> 6 luni

Total fluxuri de numerar nete

Termen mediu (zile)

La scadență

Reînnoire

Noi fonduri

Net

Termen fonduri la scadență

Termen fonduri reînnoite

Termen noi fonduri

Profil de finanțare totală

Rând

ID

Ziua

Element

250

260

270

280

290

300

310

320

330

010

1.1

1

Finanțare totală

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

1.1.1

Depozite retail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

1.1.2

Depozite interbancare negarantate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

1.1.3

Finanțare garantată

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

1.2

2

Finanțare totală

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

1.2.1

Depozite retail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

1.2.2

Depozite interbancare negarantate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

1.2.3

Finanțare garantată

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Reînnoirea finanțării

 

Overnight

> 1 zi ≤ 7 zile

> 7 zile ≤ 14 zile

La scadență

Reînnoire

Noi fonduri

Net

La scadență

Reînnoire

Noi fonduri

Net

La scadență

Reînnoire

Noi fonduri

Net

Rând

ID

Ziua

Element

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

090

1.3

3

Finanțare totală

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

1.3.1

Depozite retail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

1.3.2

Depozite interbancare negarantate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

1.3.3

Finanțare garantată

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

1.4

4

Finanțare totală

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

1.4.1

Depozite retail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

1.4.2

Depozite interbancare negarantate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

1.4.3

Finanțare garantată

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

1.5

5

Element

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

1.5.1

Finanțare totală

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

1.5.2

Depozite retail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

1.5.3

Depozite interbancare negarantate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Reînnoirea finanțării

 

> 14 zile ≤ 1 lună

> 1 lună ≤ 3 luni

> 3 luni ≤ 6 luni

La scadență

Reînnoire

Noi fonduri

Net

La scadență

Reînnoire

Noi fonduri

Net

La scadență

Reînnoire

Noi fonduri

Net

Rând

ID

Ziua

Element

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

090

1.3

3

Finanțare totală

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

1.3.1

Depozite retail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

1.3.2

Depozite interbancare negarantate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

1.3.3

Finanțare garantată

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

1.4

4

Finanțare totală

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

1.4.1

Depozite retail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

1.4.2

Depozite interbancare negarantate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

1.4.3

Finanțare garantată

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

1.5

5

Element

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

1.5.1

Finanțare totală

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

1.5.2

Depozite retail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

1.5.3

Depozite interbancare negarantate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Reînnoirea finanțării

 

> 6 luni

Total fluxuri de numerar nete

Termen mediu (zile)

La scadență

Reînnoire

Noi fonduri

Net

Termen fonduri la scadență

Termen fonduri reînnoite

Termen noi fonduri

Profil de finanțare totală

Rând

ID

Ziua

Element

250

260

270

280

290

300

310

320

330

090

1.3

3

Finanțare totală

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

1.3.1

Depozite retail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

1.3.2

Depozite interbancare negarantate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

1.3.3

Finanțare garantată

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

1.4

4

Finanțare totală

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

1.4.1

Depozite retail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

1.4.2

Depozite interbancare negarantate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

1.4.3

Finanțare garantată

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

1.5

5

Element

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

1.5.1

Finanțare totală

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

1.5.2

Depozite retail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

1.5.3

Depozite interbancare negarantate

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Reînnoirea finanțării

 

Overnight

> 1 zi ≤ 7 zile

> 7 zile ≤ 14 zile

La scadență

Reînnoire

Noi fonduri

Net

La scadență

Reînnoire

Noi fonduri

Net

La scadență

Reînnoire

Noi fonduri

Net

Rând

ID

Ziua

Element

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

210

1.6

6

Finanțare totală

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

1.6.1

Depozite retail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

1.6.2

Depozite interbancare negarantate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

1.6.3

Finanțare garantată

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

1.7

7

Finanțare totală

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

1.7.1

Depozite retail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

1.7.2

Depozite interbancare negarantate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

1.7.3

Finanțare garantată

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290

1.8

8

Element

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

1.8.1

Finanțare totală

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

1.8.2

Depozite retail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

1.8.3

Depozite interbancare negarantate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Reînnoirea finanțării

 

> 14 zile ≤ 1 lună

> 1 lună ≤ 3 luni

> 3 luni ≤ 6 luni

La scadență

Reînnoire

Noi fonduri

Net

La scadență

Reînnoire

Noi fonduri

Net

La scadență

Reînnoire

Noi fonduri

Net

Rând

ID

Ziua

Element

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

210

1.6

6

Finanțare totală

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

1.6.1

Depozite retail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

1.6.2

Depozite interbancare negarantate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

1.6.3

Finanțare garantată

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

1.7

7

Finanțare totală

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

1.7.1

Depozite retail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

1.7.2

Depozite interbancare negarantate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

1.7.3

Finanțare garantată

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290

1.8

8

Element

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

1.8.1

Finanțare totală

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

1.8.2

Depozite retail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

1.8.3

Depozite interbancare negarantate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Reînnoirea finanțării

 

> 6 luni

Total fluxuri de numerar nete

Termen mediu (zile)

La scadență

Reînnoire

Noi fonduri

Net

Termen fonduri la scadență

Termen fonduri reînnoite

Termen noi fonduri

Profil de finanțare totală

Rând

ID

Ziua

Element

250

260

270

280

290

300

310

320

330

210

1.6

6

Finanțare totală

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

1.6.1

Depozite retail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

1.6.2

Depozite interbancare negarantate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

1.6.3

Finanțare garantată

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

1.7

7

Finanțare totală

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

1.7.1

Depozite retail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

1.7.2

Depozite interbancare negarantate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

1.7.3

Finanțare garantată

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290

1.8

8

Element

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

1.8.1

Finanțare totală

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

1.8.2

Depozite retail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

1.8.3

Depozite interbancare negarantate

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Reînnoirea finanțării

 

Overnight

> 1 zi ≤ 7 zile

> 7 zile ≤ 14 zile

La scadență

Reînnoire

Noi fonduri

Net

La scadență

Reînnoire

Noi fonduri

Net

La scadență

Reînnoire

Noi fonduri

Net

Rând

ID

Ziua

Element

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

330

1.9

9

Finanțare totală

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

1.9.1

Depozite retail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350

1.9.2

Depozite interbancare negarantate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360

1.9.3

Finanțare garantată

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370

1.10

10

Finanțare totală

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

1.10.1

Depozite retail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

390

1.10.2

Depozite interbancare negarantate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400

1.10.3

Finanțare garantată

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410

1.11

11

Element

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420

1.11.1

Finanțare totală

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

430

1.11.2

Depozite retail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

440

1.11.3

Depozite interbancare negarantate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Reînnoirea finanțării

 

> 14 zile ≤ 1 lună

> 1 lună ≤ 3 luni

> 3 luni ≤ 6 luni

La scadență

Reînnoire

Noi fonduri

Net

La scadență

Reînnoire

Noi fonduri

Net

La scadență

Reînnoire

Noi fonduri

Net

Rând

ID

Ziua

Element

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

330

1.9

9

Finanțare totală

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

1.9.1

Depozite retail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350

1.9.2

Depozite interbancare negarantate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360

1.9.3

Finanțare garantată

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370

1.10

10

Finanțare totală

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

1.10.1

Depozite retail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

390

1.10.2

Depozite interbancare negarantate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400

1.10.3

Finanțare garantată

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410

1.11

11

Element

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420

1.11.1

Finanțare totală

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

430

1.11.2

Depozite retail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

440

1.11.3

Depozite interbancare negarantate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Reînnoirea finanțării

 

> 6 luni

Total fluxuri de numerar nete

Termen mediu (zile)

La scadență

Reînnoire

Noi fonduri

Net

Termen fonduri la scadență

Termen fonduri reînnoite

Termen noi fonduri

Profil de finanțare totală

Rând

ID

Ziua

Element

250

260

270

280

290

300

310

320

330

330

1.9

9

Finanțare totală

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

1.9.1

Depozite retail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350

1.9.2

Depozite interbancare negarantate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360

1.9.3

Finanțare garantată

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370

1.10

10

Finanțare totală

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

1.10.1

Depozite retail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

390

1.10.2

Depozite interbancare negarantate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400

1.10.3

Finanțare garantată

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410

1.11

11

Element

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420

1.11.1

Finanțare totală

 

 

 

 

 

 

 

 

 

430

1.11.2

Depozite retail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

440

1.11.3

Depozite interbancare negarantate

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Reînnoirea finanțării

 

Overnight

> 1 zi ≤ 7 zile

> 7 zile ≤ 14 zile

La scadență

Reînnoire

Noi fonduri

Net

La scadență

Reînnoire

Noi fonduri

Net

La scadență

Reînnoire

Noi fonduri

Net

Rând

ID

Ziua

Element

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

450

1.12

12

Finanțare totală

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460

1.12.1

Depozite retail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470

1.12.2

Depozite interbancare negarantate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

480

1.12.3

Finanțare garantată

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

490

1.13

13

Finanțare totală

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500

1.13.1

Depozite retail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

510

1.13.2

Depozite interbancare negarantate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

520

1.13.3

Finanțare garantată

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

530

1.14

14

Element

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

540

1.14.1

Finanțare totală

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

550

1.14.2

Depozite retail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

560

1.14.3

Depozite interbancare negarantate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Reînnoirea finanțării

 

> 14 zile ≤ 1 lună

> 1 lună ≤ 3 luni

> 3 luni ≤ 6 luni

La scadență

Reînnoire

Noi fonduri

Net

La scadență

Reînnoire

Noi fonduri

Net

La scadență

Reînnoire

Noi fonduri

Net

Rând

ID

Ziua

Element

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

450

1.12

12

Finanțare totală

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460

1.12.1

Depozite retail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470

1.12.2

Depozite interbancare negarantate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

480

1.12.3

Finanțare garantată

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

490

1.13

13

Finanțare totală

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500

1.13.1

Depozite retail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

510

1.13.2

Depozite interbancare negarantate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

520

1.13.3

Finanțare garantată

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

530

1.14

14

Element

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

540

1.14.1

Finanțare totală

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

550

1.14.2

Depozite retail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

560

1.14.3

Depozite interbancare negarantate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Reînnoirea finanțării

 

> 6 luni

Total fluxuri de numerar nete

Termen mediu (zile)

La scadență

Reînnoire

Noi fonduri

Net

Termen fonduri la scadență

Termen fonduri reînnoite

Termen noi fonduri

Profil de finanțare totală

Rând

ID

Ziua

Element

250

260

270

280

290

300

310

320

330

450

1.12

12

Finanțare totală

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460

1.12.1

Depozite retail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470

1.12.2

Depozite interbancare negarantate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

480

1.12.3

Finanțare garantată

 

 

 

 

 

 

 

 

 

490

1.13

13

Finanțare totală

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500

1.13.1

Depozite retail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

510

1.13.2

Depozite interbancare negarantate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

520

1.13.3

Finanțare garantată

 

 

 

 

 

 

 

 

 

530

1.14

14

Element

 

 

 

 

 

 

 

 

 

540

1.14.1

Finanțare totală

 

 

 

 

 

 

 

 

 

550

1.14.2

Depozite retail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

560

1.14.3

Depozite interbancare negarantate

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Reînnoirea finanțării

 

Overnight

> 1 zi ≤ 7 zile

> 7 zile ≤ 14 zile

La scadență

Reînnoire

Noi fonduri

Net

La scadență

Reînnoire

Noi fonduri

Net

La scadență

Reînnoire

Noi fonduri

Net

Rând

ID

Ziua

Element

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

570

1.15

15

Finanțare totală

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

580

1.15.1

Depozite retail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

590

1.15.2

Depozite interbancare negarantate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600

1.15.3

Finanțare garantată

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

610

1.16

16

Finanțare totală

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

620

1.16.1

Depozite retail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

630

1.16.2

Depozite interbancare negarantate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

640

1.16.3

Finanțare garantată

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

650

1.17

17

Element

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

660

1.17.1

Finanțare totală

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

670

1.17.2

Depozite retail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

680

1.17.3

Depozite interbancare negarantate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Reînnoirea finanțării

 

> 14 zile ≤ 1 lună

> 1 lună ≤ 3 luni

> 3 luni ≤ 6 luni

La scadență

Reînnoire

Noi fonduri

Net

La scadență

Reînnoire

Noi fonduri

Net

La scadență

Reînnoire

Noi fonduri

Net

Rând

ID

Ziua

Element

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

570

1.15

15

Finanțare totală

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

580

1.15.1

Depozite retail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

590

1.15.2

Depozite interbancare negarantate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600

1.15.3

Finanțare garantată

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

610

1.16

16

Finanțare totală

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

620

1.16.1

Depozite retail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

630

1.16.2

Depozite interbancare negarantate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

640

1.16.3

Finanțare garantată

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

650

1.17

17

Element

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

660

1.17.1

Finanțare totală

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

670

1.17.2

Depozite retail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

680

1.17.3

Depozite interbancare negarantate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Reînnoirea finanțării

 

> 6 luni

Total fluxuri de numerar nete

Termen mediu (zile)

La scadență

Reînnoire

Noi fonduri

Net

Termen fonduri la scadență

Termen fonduri reînnoite

Termen noi fonduri

Profil de finanțare totală

Rând

ID

Ziua

Element

250

260

270

280

290

300

310

320

330

570

1.15

15

Finanțare totală

 

 

 

 

 

 

 

 

 

580

1.15.1

Depozite retail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

590

1.15.2

Depozite interbancare negarantate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600

1.15.3

Finanțare garantată

 

 

 

 

 

 

 

 

 

610

1.16

16

Finanțare totală

 

 

 

 

 

 

 

 

 

620

1.16.1

Depozite retail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

630

1.16.2

Depozite interbancare negarantate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

640

1.16.3

Finanțare garantată

 

 

 

 

 

 

 

 

 

650

1.17

17

Element

 

 

 

 

 

 

 

 

 

660

1.17.1

Finanțare totală

 

 

 

 

 

 

 

 

 

670

1.17.2

Depozite retail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

680

1.17.3

Depozite interbancare negarantate

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Reînnoirea finanțării

 

Overnight

> 1 zi ≤ 7 zile

> 7 zile ≤ 14 zile

La scadență

Reînnoire

Noi fonduri

Net

La scadență

Reînnoire

Noi fonduri

Net

La scadență

Reînnoire

Noi fonduri

Net

Rând

ID

Ziua

Element

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

690

1.18

18

Finanțare totală

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

700

1.18.1

Depozite retail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

710

1.18.2

Depozite interbancare negarantate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

720

1.18.3

Finanțare garantată

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

730

1.19

19

Finanțare totală

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

740

1.19.1

Depozite retail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

750

1.19.2

Depozite interbancare negarantate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

760

1.19.3

Finanțare garantată

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

770

1.20

20

Element

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

780

1.20.1

Finanțare totală

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

790

1.20.2

Depozite retail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

800

1.20.3

Depozite interbancare negarantate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Reînnoirea finanțării

 

> 14 zile ≤ 1 lună

> 1 lună ≤ 3 luni

> 3 luni ≤ 6 luni

La scadență

Reînnoire

Noi fonduri

Net

La scadență

Reînnoire

Noi fonduri

Net

La scadență

Reînnoire

Noi fonduri

Net

Rând

ID

Ziua

Element

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

690

1.18

18

Finanțare totală

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

700

1.18.1

Depozite retail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

710

1.18.2

Depozite interbancare negarantate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

720

1.18.3

Finanțare garantată

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

730

1.19

19

Finanțare totală

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

740

1.19.1

Depozite retail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

750

1.19.2

Depozite interbancare negarantate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

760

1.19.3

Finanțare garantată

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

770

1.20

20

Element

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

780

1.20.1

Finanțare totală

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

790

1.20.2

Depozite retail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

800

1.20.3

Depozite interbancare negarantate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Reînnoirea finanțării

 

> 6 luni

Total fluxuri de numerar nete

Termen mediu (zile)

La scadență

Reînnoire

Noi fonduri

Net

Termen fonduri la scadență

Termen fonduri reînnoite

Termen noi fonduri

Profil de finanțare totală

Rând

ID

Ziua

Element

250

260

270

280

290

300

310

320

330

690

1.18

18

Finanțare totală

 

 

 

 

 

 

 

 

 

700

1.18.1

Depozite retail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

710

1.18.2

Depozite interbancare negarantate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

720

1.18.3

Finanțare garantată

 

 

 

 

 

 

 

 

 

730

1.19

19

Finanțare totală

 

 

 

 

 

 

 

 

 

740

1.19.1

Depozite retail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

750

1.19.2

Depozite interbancare negarantate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

760

1.19.3

Finanțare garantată

 

 

 

 

 

 

 

 

 

770

1.20

20

Element

 

 

 

 

 

 

 

 

 

780

1.20.1

Finanțare totală

 

 

 

 

 

 

 

 

 

790

1.20.2

Depozite retail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

800

1.20.3

Depozite interbancare negarantate

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Reînnoirea finanțării

 

Overnight

> 1 zi ≤ 7 zile

> 7 zile ≤ 14 zile

La scadență

Reînnoire

Noi fonduri

Net

La scadență

Reînnoire

Noi fonduri

Net

La scadență

Reînnoire

Noi fonduri

Net

Rând

ID

Ziua

Element

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

810

1.21

21

Finanțare totală

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

820

1.21.1

Depozite retail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

830

1.21.2

Depozite interbancare negarantate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

840

1.21.3

Finanțare garantată

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

850

1.22

22

Finanțare totală

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

860

1.22.1

Depozite retail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

870

1.22.2

Depozite interbancare negarantate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

880

1.22.3

Finanțare garantată

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

890

1.23

23

Element

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900

1.23.1

Finanțare totală

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

910

1.23.2

Depozite retail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

920

1.23.3

Depozite interbancare negarantate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Reînnoirea finanțării

 

> 14 zile ≤ 1 lună

> 1 lună ≤ 3 luni

> 3 luni ≤ 6 luni

La scadență

Reînnoire

Noi fonduri

Net

La scadență

Reînnoire

Noi fonduri

Net

La scadență

Reînnoire

Noi fonduri

Net

Rând

ID

Ziua

Element

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

810

1.21

21

Finanțare totală

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

820

1.21.1

Depozite retail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

830

1.21.2

Depozite interbancare negarantate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

840

1.21.3

Finanțare garantată

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

850

1.22

22

Finanțare totală

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

860

1.22.1

Depozite retail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

870

1.22.2

Depozite interbancare negarantate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

880

1.22.3

Finanțare garantată

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

890

1.23

23

Element

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900

1.23.1

Finanțare totală

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

910

1.23.2

Depozite retail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

920

1.23.3

Depozite interbancare negarantate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Reînnoirea finanțării

 

> 6 luni

Total fluxuri de numerar nete

Termen mediu (zile)

La scadență

Reînnoire

Noi fonduri

Net

Termen fonduri la scadență

Termen fonduri reînnoite

Termen noi fonduri

Profil de finanțare totală

Rând

ID

Ziua

Element

250

260

270

280

290

300

310

320

330

810

1.21

21

Finanțare totală

 

 

 

 

 

 

 

 

 

820

1.21.1

Depozite retail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

830

1.21.2

Depozite interbancare negarantate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

840

1.21.3

Finanțare garantată

 

 

 

 

 

 

 

 

 

850

1.22

22

Finanțare totală

 

 

 

 

 

 

 

 

 

860

1.22.1

Depozite retail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

870

1.22.2

Depozite interbancare negarantate