ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 3

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 59
6 ianuarie 2016


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) 2016/4 al Comisiei din 5 ianuarie 2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele esențiale privind protecția mediului ( 1 )

1

 

*

Regulamentul (UE) 2016/5 al Comisiei din 5 ianuarie 2016 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 748/2012 în ceea ce privește punerea în aplicare a cerințelor esențiale privind protecția mediului ( 1 )

3

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/6 al Comisiei din 5 ianuarie 2016 de impunere a unor condiții speciale de reglementare a importurilor de hrană pentru animale și alimente originare sau expediate din Japonia, în urma accidentului de la centrala nucleară din Fukushima și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 322/2014 ( 1 )

5

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/7 al Comisiei din 5 ianuarie 2016 de stabilire a formularului standard pentru documentul european de achiziție unic ( 1 )

16

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/8 al Comisiei din 5 ianuarie 2016 de specificare a caracteristicilor tehnice ale modulului ad-hoc pentru 2017 privind activitatea independentă ( 1 )

35

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/9 al Comisiei din 5 ianuarie 2016 cu privire la transmiterea în comun a datelor și schimbul de date în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) ( 1 )

41

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/10 al Comisiei din 5 ianuarie 2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

46

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva de punere în aplicare (UE) 2016/11 a Comisiei din 5 ianuarie 2016 de modificare a anexei II la Directiva 2002/57/CE a Consiliului privind comercializarea semințelor de plante oleaginoase și pentru fibre ( 1 )

48

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

6.1.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 3/1


REGULAMENTUL (UE) 2016/4 AL COMISIEI

din 5 ianuarie 2016

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele esențiale privind protecția mediului

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviației civile și instituirea unei Agenții Europene de Siguranță a Aviației și de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1592/2002 și a Directivei 2004/36/CE (1), în special articolul 6 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008 prevede ca produsele, piesele și echipamentele să se conformeze cerințelor în materie de protecție a mediului prevăzute în volumele I și II din anexa 16 la Convenția privind aviația civilă internațională (denumită în continuare „Convenția de la Chicago”), astfel cum era în vigoare la 17 noiembrie 2011, cu excepția apendicelor la anexa respectivă.

(2)

Volumele I și II din anexa 16 la Convenția de la Chicago au fost modificate în 2014 prin introducerea unor noi standarde de zgomot.

(3)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 216/2008 ar trebui modificat în consecință.

(4)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament se bazează pe avizul emis de Agenția Europeană de Siguranță a Aviației în conformitate cu articolul 17 alineatul (2) litera (b) și cu articolul 19 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008.

(5)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 65 din Regulamentul (CE) nr. 216/2008,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

La articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 216/2008, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Produsele, piesele și echipamentele se conformează cerințelor în materie de protecția mediului prevăzute în amendamentul 11-B la volumul I și în amendamentul 8 la volumul II din anexa 16 la Convenția de la Chicago, astfel cum era în vigoare la 1 ianuarie 2015, cu excepția apendicelor la anexa 16.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 5 ianuarie 2016.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 79, 13.3.2008, p. 1.


6.1.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 3/3


REGULAMENTUL (UE) 2016/5 AL COMISIEI

din 5 ianuarie 2016

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 748/2012 în ceea ce privește punerea în aplicare a cerințelor esențiale privind protecția mediului

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviației civile și instituirea unei Agenții Europene de Siguranță a Aviației și de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1592/2002 și a Directivei 2004/36/CE (1), în special articolul 6 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008 prevede ca produsele, piesele și echipamentele să se conformeze cerințelor în materie de protecție a mediului prevăzute în volumele I și II din anexa 16 la Convenția privind aviația civilă internațională (denumită în continuare „Convenția de la Chicago”), astfel cum era în vigoare la 17 noiembrie 2011, cu excepția apendicelor la anexa respectivă. Aceste cerințe au fost puse în aplicare în legislația Uniunii prin Regulamentul (UE) nr. 748/2012 al Comisiei (2).

(2)

Volumele I și II din anexa 16 la Convenția de la Chicago au fost modificate în 2014 prin introducerea unor noi standarde de zgomot.

(3)

Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 748/2012 ar trebui modificat în consecință.

(4)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament se bazează pe avizul emis de Agenția Europeană de Siguranță a Aviației în conformitate cu articolul 17 alineatul (2) litera (b) și cu articolul 19 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008.

(5)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 65 din Regulamentul (CE) nr. 216/2008,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În anexa I (partea 21) la Regulamentul (UE) nr. 748/2012, punctul 21.A.18 litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

Cerințele privind nivelul de zgomot aplicabile pentru eliberarea unui certificat de tip pentru o aeronavă sunt prevăzute în conformitate cu dispozițiile capitolului 1 din anexa 16 volumul I partea a II-a la Convenția de la Chicago și:

1.

pentru avioane cu reacție subsonice, în volumul I partea a II-a, capitolele 2, 3, 4 și 14, după caz;

2.

pentru avioane cu elice, în volumul I partea a II-a, capitolele 3, 4, 5, 6, 10 și 14, după caz;

3.

pentru elicoptere, în volumul I partea a II-a, capitolele 8 și 11, după caz;

4.

pentru avioane supersonice, în volumul I partea a II-a capitolul 12, după caz; și

5.

pentru avioane cu rotor basculant, în volumul I partea a II-a capitolul 13, după caz.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 5 ianuarie 2016.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 79, 13.3.2008, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 748/2012 al Comisiei din 3 august 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare privind certificarea pentru navigabilitate și mediu a aeronavelor și a produselor, pieselor și echipamentelor aferente, precum și certificarea organizațiilor de proiectare și producție (JO L 224, 21.8.2012, p. 1).


6.1.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 3/5


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/6 AL COMISIEI

din 5 ianuarie 2016

de impunere a unor condiții speciale de reglementare a importurilor de hrană pentru animale și alimente originare sau expediate din Japonia, în urma accidentului de la centrala nucleară din Fukushima și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 322/2014

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare (1), în special articolul 53 alineatul (1) litera (b) punctul (ii),

întrucât:

(1)

Articolul 53 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 prevede posibilitatea adoptării de măsuri de urgență adecvate la nivelul Uniunii pentru alimentele și hrana pentru animale importate dintr-o țară terță, în scopul de a proteja sănătatea publică, sănătatea animală sau mediul, în cazul în care riscul nu poate fi limitat în mod satisfăcător prin măsurile luate individual de către statele membre.

(2)

În urma accidentului de la centrala nucleară de la Fukushima produs la 11 martie 2011, Comisia a fost informată că nivelurile de radionuclizi în anumite produse alimentare originare din Japonia depășesc nivelurile de acțiune pentru alimente aplicabile în Japonia. O astfel de contaminare poate constitui o amenințare la adresa sănătății publice și animale din interiorul Uniunii și, în consecință, a fost adoptat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 297/2011 al Comisiei (2). Regulamentul respectiv a fost înlocuit prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 961/2011 (3), care a fost ulterior înlocuit prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 284/2012 (4). Regulamentul respectiv a fost înlocuit prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 996/2012 (5), care a fost ulterior înlocuit prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 322/2014 (6).

(3)

Întrucât Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 322/2014 prevede ca măsurile stipulate în acesta să fie revizuite până la 31 martie 2015 și pentru a lua în considerare evoluția suplimentară a situației și datele pentru 2014 privind prezența radioactivității în hrana pentru animale și alimente, este corespunzător să se abroge Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 322/2014 și să se adopte un nou regulament.

(4)

Măsurile existente au fost examinate luând în considerare date privind peste 81 000 de incidente referitoare la prezența radioactivității în hrana pentru animale și în alimente, altele decât carnea de vită, și date privind peste 237 000 de incidente referitoare la prezența radioactivității în carnea de vită furnizate de autoritățile japoneze în ceea ce privește a patra perioadă de vegetație după accident.

(5)

Băuturile alcoolice care se încadrează la codurile NC 2203 până la 2208 nu mai sunt excluse în mod explicit din domeniul de aplicare, deoarece cerințele privind prelevarea de probe și analiza și declarația se aplică unei liste definite de hrană pentru animale și alimente.

(6)

Datele prezentate de autoritățile japoneze furnizează dovezi conform cărora nu mai este necesar să se solicite prelevarea de probe și analiza hranei pentru animale și a alimentelor originare din prefecturile Aomori și Saitama în ceea ce privește prezența radioactivității înainte de a fi exportate în Uniune.

(7)

Pentru hrana pentru animale și alimentele originare din prefectura Fukushima, criteriul de neconformitate constatat de autoritățile japoneze timp de doi ani consecutivi (2013 și 2014) a fost utilizat pentru actuala revizie pentru ridicarea cerinței privind prelevarea de probe și analiza înainte de exportul în Uniune pentru hrana pentru animale și alimentele respective. În ceea ce privește alte produse de hrană pentru animale și produse alimentare originare din prefectura respectivă, este oportun să se mențină cerința privind prelevarea de probe și analiza înainte de exportul în Uniunea Europeană.

(8)

Este oportun ca dispozițiile prezentului regulament să fie prezentate astfel încât prefecturile pentru care se impune prelevarea de probe și analiza hranei pentru animale și a alimentelor identice înainte de exportul în Uniune să fie reunite în același grup, pentru a facilita aplicarea prezentului regulament.

(9)

În ceea ce privește prefecturile Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Iwate și Chiba, acestora li se solicită în prezent prelevarea de probe și analiza, înainte de exportul în Uniune, pentru ciuperci, produse pescărești, orez, soia, hrișcă și anumite plante spontane comestibile, precum și pentru produse prelucrate și derivate din acestea. Aceleași cerințe se aplică produselor alimentare compuse care au în compoziție o proporție mai mare de 50 % din aceste produse. Datele privind prezența radioactivității pentru cea de a patra perioadă de vegetație prezintă dovada faptului că pentru un număr semnificativ de produse de bază pentru hrana pentru animale și alimente este oportun să nu se mai solicite prelevarea de probe și analiza înainte de exportul în Uniune.

(10)

În ceea ce privește prefecturile Akita, Yamagata și Nagano, acestora li se solicită în prezent prelevarea de probe și analiza, înainte de exportul în Uniune, pentru ciuperci și anumite plante spontane comestibile, precum și pentru produse prelucrate și derivate din acestea. Datele privind prezența radioactivității pentru cea de a patra perioadă de vegetație prezintă dovada faptului că pentru una dintre plantele spontane comestibile este oportun să nu se mai solicite prelevarea de probe și analiza înainte de exportul în Uniune. Pe de altă parte, ca o consecință a constatării de cazuri de neconformitate în ceea ce privește o plantă spontană comestibilă, este oportun să se solicite prelevarea de probe și analiza respectivei plante spontane comestibile originare din prefecturile respective.

(11)

Datele privind prezența radioactivității pentru cea de a patra perioadă de vegetație prezintă dovada faptului că este oportun să se mențină cerința privind prelevarea de probe și analiza, înainte de exportul în Uniune, pentru ciupercile originare din prefecturile Shizuoka, Yamanashi și Niigata. Ca o consecință a constatării de cazuri de neconformitate în ceea ce privește o plantă spontană comestibilă, este oportun să se solicite prelevarea de probe și analiza respectivei plante spontane comestibile originare din prefecturile respective.

(12)

Controalele efectuate la import arată că condițiile speciale prevăzute de dreptul Uniunii sunt puse în aplicare în mod corect de către autoritățile japoneze și nu a fost constatat niciun caz de neconformitate la controalele la import de mai mult de trei ani. Prin urmare, este oportun să se mențină frecvența scăzută a controalelor la import și să nu se mai solicite statelor membre să informeze Comisia o dată la trei luni prin intermediul Sistemului rapid de alertă pentru alimente și furaje (RASFF) cu privire la toate rezultatele analizelor obținute.

(13)

Măsurile tranzitorii prevăzute în legislația japoneză, stipulate în anexa III la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 322/2014, nu mai sunt relevante pentru hrana pentru animale și alimentele importate în prezent din Japonia și, prin urmare, nu ar mai trebui să fie menționate în prezentul regulament.

(14)

Este oportun să se prevadă o revizuire a dispozițiilor prezentului regulament atunci când vor fi disponibile rezultatele prelevării de probe și ale analizei privind prezența radioactivității în hrana pentru animale și în produsele alimentare aferente celei de a cincea perioade de vegetație (2015) după accident, și anume până la 30 iunie 2016. Criteriile pentru revizuire vor fi stabilite la data revizuirii.

(15)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Domeniu de aplicare

Prezentul regulament se aplică hranei pentru animale și produselor alimentare în sensul articolului 1 alineatul (2) din Regulamentul (Euratom) nr. 3954/87 al Consiliului (7) (denumite în continuare „produsele”) originare sau expediate din Japonia, cu excepția:

(a)

produselor care au fost recoltate și/sau prelucrate înainte de 11 martie 2011;

(b)

transporturilor personale de hrană pentru animale și produse alimentare de origine animală care sunt reglementate de articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 206/2009 al Comisiei (8);

(c)

transporturilor personale de hrană pentru animale și de produse alimentare, altele decât cele de origine animală, care au caracter necomercial și care sunt destinate unei persoane particulare, numai pentru consumul personal și uzul personal. În cazul în care există vreo îndoială, sarcina de a aduce dovezi îi revine destinatarului transportului.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, „transport” înseamnă:

în ceea ce privește produsele pentru care se solicită o prelevare de probe și analiză în conformitate cu articolul 5, o cantitate din orice produs de hrană pentru animale sau din orice produs alimentar care intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament, care face parte din aceeași clasă sau care are aceeași descriere, care face obiectul aceluiași document (acelorași documente), expediată cu același mijloc de transport și care provine din aceeași prefectură din Japonia;

în ceea ce privește alte produsele care intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament, o cantitate din orice produs de hrană pentru animale sau din orice produs alimentar care intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament, care fac obiectul aceluiași document (acelorași documente), expediată cu același mijloc de transport și care provine din una sau mai multe prefecturi din Japonia, în limitele prevăzute în declarația menționată la articolul 5.

Articolul 3

Importurile în Uniune

Produsele pot fi importate în Uniune numai dacă sunt în conformitate cu prezentul regulament.

Articolul 4

Limitele maxime de cesiu-134 și cesiu-137

Produsele respectă limita maximă stabilită pentru suma de cesiu-134 și cesiu-137 în anexa I.

Articolul 5

Declarația pentru anumite produse

(1)   Fiecare transport de ciuperci, pește și produse pescărești, cu excepția scoicilor St. Jacques, a orezului, a soiei, a fructului kaki japonez, a tulpinilor de brusture japonez sau a captalanului (fuki), a părților comestibile de Aralia spp., a mugurilor de bambus, a ferigilor, a ferigii regale japoneze, a plantei denumită spata-dracului și a plantei koshiabura sau a produselor derivate din acestea sau a produselor de hrană pentru animale și a produselor alimentare compuse care au în compoziție o proporție mai mare de 50 % din aceste produse, originare sau expediate din Japonia, este însoțit de o declarație valabilă întocmită și semnată în conformitate cu articolul 6.

(2)   Declarația menționată la alineatul (1) atestă că produsele respectă legislația în vigoare în Japonia.

(3)   Declarația menționată la alineatul (1) certifică, de asemenea, că:

(a)

produsul a fost recoltat și/sau prelucrat înainte de 11 martie 2011; sau

(b)

produsul nu este originar și nu este expediat din una dintre prefecturile enumerate în anexa II (9), pentru care se solicită prelevarea de probe și analiza; sau

(c)

produsul este expediat, dar nu este originar din una dintre prefecturile enumerate în anexa II, pentru care se solicită prelevarea de probe și analiza, și nu a fost expus radioactivității în cursul tranzitării; sau

(d)

produsul este originar din una dintre prefecturile enumerate în anexa II, pentru care se solicită prelevarea de probe și analiza, și este însoțit de un raport de analiză care conține rezultatele prelevării probelor și ale analizei; sau

(e)

în cazul în care originea produsului sau a ingredientelor prezente în proporție mai mare de 50 % este necunoscută, produsul este însoțit de un raport de analiză care conține rezultatele prelevării probelor și ale analizei.

(4)   Peștii și produsele pescărești capturate sau culese în apele costiere ale prefecturilor Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Chiba sau Iwate sunt însoțiți de o declarație menționată la alineatul (1) și de un raport de analiză care conține rezultatele prelevării probelor și ale analizelor efectuate, indiferent de locul în care aceste produse sunt debarcate.

Articolul 6

Întocmirea și semnarea declarației

(1)   Declarația menționată la articolul 5 se întocmește în conformitate cu modelul prevăzut în anexa III.

(2)   Pentru produsele la care se face trimitere la articolul 5 alineatul (3) literele (a), (b) și (c), declarația este semnată de către un reprezentant autorizat al autorității japoneze competente sau de către un reprezentant autorizat al unei instanțe autorizate de către autoritatea competentă din Japonia sub autoritatea și supravegherea autorității competente japoneze.

(3)   În cazul produselor menționate la articolul 5 alineatul (3) literele (d) și (e) și la articolul 5 alineatul (4), declarația este semnată de către un reprezentant autorizat al autorității competente din Japonia și este însoțită de un raport de analiză care conține rezultatele prelevării probelor și ale analizelor efectuate.

Articolul 7

Identificarea

Fiecare transport de produse menționate la articolul 5 alineatul (1) este identificat prin intermediul unui cod care figurează în declarația menționată la articolul 5, în raportul de analiză menționat la articolul 6 alineatul (3), în documentul comun de intrare sau în documentul veterinar comun de intrare menționat la articolul 9 alineatul (2) și în certificatul sanitar care însoțește transportul.

Articolul 8

Punctele de control la frontieră și punctul de intrare desemnat

(1)   Transporturile de produse menționate la articolul 5 alineatul (1) sunt introduse în Uniune printr-un punct de intrare desemnat în sensul articolului 3 litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 669/2009 al Comisiei (10) (denumit în continuare „punctul de intrare desemnat”).

(2)   Alineatul (1) nu se aplică transporturilor de produse menționate la articolul 5 alineatul (1) care se încadrează în domeniul de aplicare al Directivei 97/78/CE a Consiliului (11). Transporturile respective sunt introduse în Uniune printr-un punct de control la frontieră în sensul articolului 2 alineatul (2) litera (g) din directiva respectivă.

Articolul 9

Notificarea prealabilă

(1)   Operatorii din sectorul hranei pentru animale și din sectorul alimentar sau reprezentanții acestora notifică în prealabil sosirea fiecărui transport de produse menționate la articolul 5 alineatul (1).

(2)   În scopul notificării prealabile, operatorii din sectorul hranei pentru animale și al alimentelor sau reprezentanții acestora completează:

(a)

pentru produsele de origine neanimală: partea I din documentul comun de intrare (DCI) menționat la articolul 3 litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 669/2009, luând în considerare notele orientative privind documentul comun de intrare prevăzute în anexa II la regulamentul respectiv; în scopul prezentului regulament, rubrica I.13 din documentul comun de intrare poate conține mai mult decât un singur cod de produs.

(b)

pentru pești și produsele pescărești: documentul veterinar comun de intrare (DVCI) prevăzut în anexa III la Regulamentul (CE) nr. 136/2004 al Comisiei (12).

Documentul respectiv este transmis autorității competente de la punctul de intrare desemnat sau de la punctul de control la frontieră cu cel puțin două zile lucrătoare înainte de sosirea fizică a transportului.

Articolul 10

Controalele oficiale

(1)   Autoritățile competente de la punctul de control la frontieră sau de la punctul de intrare desemnat efectuează următoarele controale asupra produselor menționate la articolul 5 alineatul (1):

(a)

controale ale documentelor pentru toate transporturile;

(b)

controale aleatorii ale identității și controale fizice aleatorii, inclusiv analize de laborator pentru detectarea prezenței cesiului-134 și cesiului-137. Rezultatele analizelor sunt disponibil în termen de maximum cinci zile lucrătoare.

(2)   În cazul în care rezultatul analizei de laborator face dovada că garanțiile furnizate în declarația menționată la articolul 5 sunt false, se consideră că declarația nu este valabilă și transportul de hrană pentru animale și alimente nu este conform cu dispozițiile prezentului regulament.

Articolul 11

Costurile

Toate costurile care decurg din controalele oficiale menționate la articolul 10 și din orice măsură adoptată ca urmare a lipsei de conformitate sunt suportate de către operatorii din sectorul hranei pentru animale și din sectorul alimentar.

Articolul 12

Punerea în liberă circulație

(1)   Fiecare transport de produse menționate la articolul 5 alineatul (1) poate fi pus în liberă circulație numai în cazul în care operatorul din sectorul hranei pentru animale și din sectorul alimentar sau reprezentantul acestuia prezintă (fizic sau electronic) autorităților vamale un DCI completat în mod corespunzător de către autoritatea competentă după efectuarea tuturor controalelor oficiale. Autoritățile vamale pun în liberă circulație transportul numai dacă decizia favorabilă a autorității competente este indicată în caseta II.14 din DCI și semnată în caseta II.21 din DCI.

(2)   Alineatul (1) nu se aplică transporturilor de produse menționate la articolul 5 alineatul (1) care se încadrează în domeniul de aplicare al Directivei 97/78/CE. Punerea în liberă circulație a transporturilor respective face obiectul Regulamentului (CE) nr. 136/2004.

Articolul 13

Produsele care nu sunt conforme

Produsele care nu sunt în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament nu se introduc pe piață. Aceste produse sunt eliminate în condiții de siguranță sau sunt reexpediate în Japonia.

Articolul 14

Revizuire

Prezentul regulament se revizuiește înainte de 30 iunie 2016.

Articolul 15

Abrogare

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 322/2014 se abrogă.

Articolul 16

Dispoziție tranzitorie

Prin derogare de la articolul 3, produsele pot fi importate în Uniune în următoarele condiții:

(a)

produsele sunt în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 322/2014; și

(b)

produsele au părăsit Japonia înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament sau produsele au părăsit Japonia după intrarea în vigoare a prezentului regulament dar înainte de 1 februarie 2016 și sunt însoțite de o declarație în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 322/2014 care a fost eliberată înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament.

Articolul 17

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 5 ianuarie 2016.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 31, 1.2.2002, p. 1.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 297/2011 al Comisiei din 25 martie 2011 de impunere a unor condiții speciale de reglementare a importurilor de hrană pentru animale și alimente originare sau expediate din Japonia, în urma accidentului de la centrala nucleară Fukushima (JO L 80, 26.3.2011, p. 5).

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 961/2011 al Comisiei din 27 septembrie 2011 de impunere a unor condiții speciale de reglementare a importurilor de hrană pentru animale și alimente originare sau expediate din Japonia, în urma accidentului de la centrala nucleară din Fukushima și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 297/2011 (JO L 252, 28.9.2011, p. 10).

(4)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 284/2012 al Comisiei din 29 martie 2012 de impunere a unor condiții speciale de reglementare a importurilor de hrană pentru animale și alimente originare sau expediate din Japonia, în urma accidentului de la centrala nucleară din Fukushima, și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 961/2011 (JO L 92, 30.3.2012, p. 16).

(5)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 996/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de impunere a unor condiții speciale de reglementare a importurilor de hrană pentru animale și alimente originare sau expediate din Japonia, în urma accidentului de la centrala nucleară din Fukushima, și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 284/2012 (JO L 299, 27.10.2012, p. 31).

(6)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 322/2014 al Comisiei din 28 martie 2014 de impunere a unor condiții speciale de reglementare a importurilor de hrană pentru animale și alimente originare sau expediate din Japonia, în urma accidentului de la centrala nucleară Fukushima (JO L 95, 29.3.2014, p. 1).

(7)  Regulamentul (Euratom) nr. 3954/87 al Consiliului din 22 decembrie 1987 de stabilire a nivelurilor maxime permise de contaminare radioactivă a alimentelor și a furajelor după un accident nuclear sau altă situație de urgență radiologică (JO L 371, 30.12.1987, p. 11).

(8)  Regulamentul (CE) nr. 206/2009 al Comisiei din 5 martie 2009 privind introducerea în Comunitate a transporturilor personale cu produse de origine animală și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 136/2004 (JO L 77, 24.3.2009, p. 1).

(9)  Lista de produse cuprinsă în anexa II nu aduce atingere cerințelor Regulamentului (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 ianuarie 1997 privind alimentele și ingredientele alimentare noi (JO L 43, 14.2.1997, p. 1).

(10)  Regulamentul (CE) nr. 669/2009 al Comisiei din 24 iulie 2009 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește controalele oficiale consolidate efectuate asupra importurilor de anumite produse de hrană pentru animale și alimentare de origine neanimală și de modificare a Deciziei 2006/504/CE (JO L 194, 25.7.2009, p. 11).

(11)  Directiva 97/78/CE a Consiliului din 18 decembrie 1997 de stabilire a principiilor de bază ale organizării controalelor veterinare pentru produsele care provin din țări terțe și sunt introduse în Comunitate (JO L 24, 30.1.1998, p. 9).

(12)  Regulamentul (CE) nr. 136/2004 al Comisiei din 22 ianuarie 2004 de stabilire a procedurilor controalelor sanitar-veterinare la punctele de control la frontieră ale Comunității la importul produselor provenind din țări terțe (JO L 21, 28.1.2004, p. 11).


ANEXA I

Limitele maxime pentru alimente  (1) (Bq/kg) prevăzute în legislația japoneză

 

Alimente pentru sugari și copii de vârstă mică

Lapte și băuturi pe bază de lapte

Apă minerală și băuturi similare și ceai obținut din infuzia frunzelor nefermentate

Alte alimente

Sumă de cesiu-134 și cesiu-137

50 (2)

50 (2)

10 (2)

100 (2)


Limitele maxime pentru hrana pentru animale  (3) (Bq/kg) prevăzute în legislația japoneză

 

Hrană pentru bovine și cabaline

Hrană pentru porcine

Hrană pentru păsări de curte

Hrană pentru pești (5)

Sumă de cesiu-134 și cesiu-137

100 (4)

80 (4)

160 (4)

40 (4)


(1)  Pentru produsele uscate care sunt destinate a fi consumate sub formă reconstituită, limita maximă se aplică produsului reconstituit gata de consum.

Pentru ciupercile uscate se aplică un factor de reconstituire de 5.

Pentru ceai, limita maximă se aplică infuziei obținute din frunze de ceai nefermentate. Factorul de prelucrare pentru ceaiul uscat este de 50 și, prin urmare, o limită maximă de 500 Bq/kg aplicabilă frunzelor de ceai uscate garantează faptul că nivelul de radioactivitate al infuziei nu depășește limita maximă de 10 Bq/kg.

(2)  Pentru a se asigura coerența cu limitele maxime aplicate în prezent în Japonia, aceste valori înlocuiesc provizoriu valorile stabilite în Regulamentul (Euratom) nr. 3954/87.

(3)  Limita maximă se referă la o hrană pentru animale cu un conținut de apă de 12 %.

(4)  Pentru a se asigura coerența cu limitele maxime aplicate în prezent în Japonia, aceste valori înlocuiesc provizoriu valorile stabilite în Regulamentul (Euratom) nr. 770/90 al Comisiei din 29 martie 1990 de stabilire a nivelurilor maxime admisibile de contaminare radioactivă pentru hrana destinată animalelor după un accident nuclear sau în orice altă situație de urgență radiologică (JO L 83, 30.3.1990, p. 78).

(5)  Cu excepția hranei pentru peștii ornamentali.


ANEXA II

Hrană pentru animale și produse alimentare pentru care sunt necesare prelevarea de probe și analiza privind prezența de cesiu-134 și cesiu-137 înainte de a fi exportate în Uniune

(a)

produse originare din prefectura Fukushima:

ciuperci și produse derivate din acestea, care se încadrează la codurile NC 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 și 2005 99 80;

pește și produse pescărești, care se încadrează la codurile NC 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 1504 10, 1504 20, 1604 și 1605, cu excepția scoicilor St. Jacques care se încadrează la codurile NC 0307 21, 0307 29 și 1605 52 00;

orez și produse derivate din acesta, care se încadrează la codurile NC 1006, 1102 90 50, 1103 19 50, 1103 20 50, 1104 19 91, 1104 19 99, 1104 29 17, 1104 29 30, 1104 29 59, 1104 29 89, 1104 30 90, 1901, 1904 10 30, 1904 20 95, 1904 90 10 și 1905 90;

soia și produse derivate din aceasta, care se încadrează la codurile NC 1201 90, 1208 10 și 1507;

captalan sau tulpini de brusture japonez (fuki) (Petasites japonicus) și produse derivate din acestea, încadrate la codurile NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 și 0712 90;

părți comestibile de Aralia spp. și produse derivate din acestea, care se încadrează la codurile NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 și 0712 90;

muguri de bambus (Phyllostacys pubescens) și produse derivate din aceștia, care se încadrează la codurile NC 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90, 2004 90 și 2005 91;

ferigi (Pteridium aquilinum) și produse derivate din acestea, care se încadrează la codurile NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 și 0712 90;

koshiabura (muguri de Eleuterococcus sciadophylloides) și produse derivate din aceasta, care se încadrează la codurile NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 și 0712 90;

feriga regală japoneză (Osmunda japonica) și produse derivate din aceasta, care se încadrează la codurile NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 și 0712 90;

spata-dracului (Matteuccia struthioptheris) și produse derivate din aceasta, care se încadrează la codurile NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 și 0712 90;

kaki japonez (Diospyros sp.) și produse derivate din acesta, care se încadrează la codurile NC 0810 70 00, 0810 90, 0811 90, 0812 90 și 0813 50;

(b)

produse originare din prefecturile Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Chiba sau Iwate:

ciuperci și produse derivate din acestea, care se încadrează la codurile NC 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 și 2005 99 80;

pește și produse pescărești, care se încadrează la codurile NC 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 1504 10, 1504 20, 1604 și 1605, cu excepția scoicilor St. Jacques care se încadrează la codurile NC 0307 21, 0307 29 și 1605 52 00;

părți comestibile de Aralia spp. și produse derivate din acestea, care se încadrează la codurile NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 și 0712 90;

muguri de bambus (Phyllostacys pubescens) și produse derivate din aceștia, care se încadrează la codurile NC 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90, 2004 90 și 2005 91;

ferigi (Pteridium aquilinum) și produse derivate din acestea, care se încadrează la codurile NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 și 0712 90;

feriga regală japoneză (Osmunda japonica) și produse derivate din aceasta, care se încadrează la codurile NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 și 0712 90;

koshiabura (muguri de Eleuterococcus sciadophylloides) și produse derivate din aceasta, care se încadrează la codurile NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 și 0712 90;

spata-dracului (Matteuccia struthioptheris) și produse derivate din aceasta, care se încadrează la codurile NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 și 0712 90;

(c)

produse originare din prefecturile Akita, Yamagata sau Nagano:

ciuperci și produse derivate din acestea, care se încadrează la codurile NC 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 și 2005 99 80;

părți comestibile de Aralia spp. și produse derivate din acestea, care se încadrează la codurile NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 și 0712 90;

muguri de bambus (Phyllostacys pubescens) și produse derivate din aceștia, care se încadrează la codurile NC 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90, 2004 90 și 2005 91;

feriga regală japoneză (Osmunda japonica) și produse derivate din aceasta, care se încadrează la codurile NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 și 0712 90;

koshiabura (muguri de Eleuterococcus sciadophylloides) și produse derivate din aceasta, care se încadrează la codurile NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 și 0712 90;

(d)

produse originare din prefecturile Yamanashi, Shizuoka sau Niigata:

ciuperci și produse derivate din acestea, care se încadrează la codurile NC 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 și 2005 99 80;

koshiabura (muguri de Eleuterococcus sciadophylloides) și produse derivate din aceasta, care se încadrează la codurile NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 și 0712 90;

(e)

produse alimentare compuse care au în compoziție, în proporție mai mare de 50 %, produsele menționate la literele (a)-(d) din prezenta anexă.


ANEXA III

Declarație de import în Uniune al

…(Produsul și țara de origine)

Codul de identificare al lotuluiNumărul declarației

În conformitate cu dispozițiile din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/6 al Comisiei de impunere a unor condiții speciale de reglementare a importurilor de hrană pentru animale și alimente originare sau expediate din Japonia, în urma accidentului de la centrala nucleară Fukushima,

[reprezentantul autorizat precizat la articolul 6 alineatul (2) sau la articolul 6 alineatul (3) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/6]

DECLARĂ că … …[produsele menționate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/6] din prezentul transport compus din: … …(descrierea transportului, denumirea produsului, numărul și tipul coletelor, greutatea brută sau netă) încărcat la …(locul încărcării) la …(data încărcării) de …(identificarea transportatorului) cu destinația …(locul și țara de destinație) provenind de la unitatea … …(denumirea și adresa unității)

este în conformitate cu legislația în vigoare în Japonia în ceea ce privește limitele maxime stabilite pentru suma de cesiu-134 și cesiu-137.

DECLARĂ că transportul constă în:

ciuperci, pești și produsele pescărești, orez, soia, kaki japonez, tulpini de brusture japonez sau captalan (fuki), părți comestibile de Aralia spp., muguri de bambus, ferigi, ferigă regală japoneză, spata-dracului și koshiabura sau un produs derivat din acestea sau hrană combinată pentru animale sau un produs alimentar compus care are în compoziție aceste produse în proporție de peste 50 %, care au fost recoltate și/sau prelucrate înainte de 11 martie 2011;

ciuperci, pești și produsele pescărești, orez, soia, kaki japonez, tulpini de brusture japonez sau captalan (fuki), părți comestibile de Aralia spp., muguri de bambus, ferigi, ferigă regală japoneză, spata-dracului și koshiabura sau un produs derivat din acestea sau hrană combinată pentru animale sau un produs alimentar compus care are în compoziție aceste produse în proporție de peste 50 %, care nu sunt originare și nu sunt expediate din una dintre prefecturile enumerate în anexa II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/6, pentru care se solicită o prelevare de probe și analiză;

ciuperci, pești și produsele pescărești, orez, soia, kaki japonez, tulpini de brusture japonez sau captalan (fuki), părți comestibile de Aralia spp., muguri de bambus, ferigi, ferigă regală japoneză, spata-dracului și koshiabura sau un produs derivat din acestea sau hrană combinată pentru animale sau un produs alimentar compus care are în compoziție aceste produse în proporție de peste 50 %, care sunt expediate, dar nu sunt originare din una dintre prefecturile enumerate în anexa II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/6, pentru care se solicită o prelevare de probe și analiză și care nu au fost expuse radioactivității în cursul tranzitării;

ciuperci, pești și produsele pescărești, orez, soia, kaki japonez, tulpini de brusture japonez sau captalan (fuki), părți comestibile de Aralia spp., muguri de bambus, ferigi, ferigă regală japoneză, spata-dracului și koshiabura sau un produs derivat din acestea sau hrană combinată pentru animale sau un produs alimentar compus care are în compoziție aceste produse în proporție de peste 50 %, care sunt originare din una dintre prefecturile enumerate în anexa II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/6, pentru care se solicită o prelevare de probe și analiză și care au fost supuse unei prelevări de probe la …(data) și au fost supuse analizelor de laborator la …(data) …(numele laboratorului), în vederea stabilirii nivelurilor de radionuclizi, cesiu-134 și cesiu-137. Raportul de analiză este anexat;

ciuperci, pești și produsele pescărești, orez, soia, kaki japonez, tulpini de brusture japonez sau captalan (fuki), părți comestibile de Aralia spp., muguri de bambus, ferigi, ferigă regală japoneză, spata-dracului și koshiabura de origine necunoscută sau un produs derivat din acestea sau hrană combinată pentru animale sau un produs alimentar compus care are în compoziție aceste produse în proporție de peste 50 % ca ingredient (ingrediente) de origine necunoscută, care au fost supuse unei prelevări de probe la (data) …și au fost supuse analizelor de laborator la …(data) în …(numele laboratorului), în vederea stabilirii nivelurilor de radionuclizi, cesiu-134 și cesiu-137. Raportul de analiză este anexat.

Întocmită la …la data de …

Ștampila și semnătura reprezentantului autorizat precizat la articolul 6 alineatul (2) sau la articolul 6 alineatul (3) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/6


6.1.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 3/16


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/7 AL COMISIEI

din 5 ianuarie 2016

de stabilire a formularului standard pentru documentul european de achiziție unic

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE (1), în special articolul 59 alineatul (2), și Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale și de abrogare a Directivei 2004/17/CΕ (2), în special articolul 80 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Unul dintre principalele obiective ale Directivei 2014/24/UE și ale Directivei 2014/25/UE este reducerea sarcinii administrative pentru autoritățile contractante, entitățile contractante și operatorii economici, mai ales pentru întreprinderile mici și mijlocii. Un element-cheie al acestui efort este documentul european de achiziție unic (DEAU). Prin urmare, formularul standard pentru DEAU ar trebui să fie elaborat în așa fel încât să se evite necesitatea de a produce un număr semnificativ de certificate sau alte documente legate de criteriile de excludere și de selecție. Având în vedere același obiectiv, formularul standard ar trebui să furnizeze, totodată, informații relevante cu privire la entitățile pe ale căror capacități se bazează operatorul economic, astfel încât verificarea informațiilor respective să poată fi efectuată în același timp cu verificarea referitoare la principalul operator economic și în aceleași condiții.

(2)

DEAU ar trebui să poată fi utilizat, de asemenea, de către entitățile contractante care fac obiectul Directivei 2014/25/UE și care, atunci când aplică criteriile de excludere și de selecție prevăzute de Directiva 2014/24/UE, trebuie să procedeze în același mod și în aceleași condiții ca și autorități contractante.

(3)

Pentru a se evita sarcinile administrative pentru autoritățile contractante și entitățile contractante și, eventual, indicațiile contradictorii din diferitele documente ale achiziției, informațiile pe care operatorii economici trebuie să le prezinte în DEAU ar trebui să fie clar precizate în prealabil de către autoritățile contractante și entitățile contractante în invitația la procedura concurențială de ofertare sau prin trimiteri la alte părți ale documentelor achiziției, pe care operatorii economici trebuie, în orice caz, să le examineze cu atenție în vederea participării acestora și eventual a depunerii de oferte.

(4)

DEAU ar trebui să contribuie, de asemenea, la o mai mare simplificare, atât pentru operatorii economici, cât și pentru autoritățile contractante și entitățile contractante, prin înlocuirea diferitelor declarații naționale pe propria răspundere, divergente, cu un singur formular standard stabilit la nivel european. Acest lucru ar trebui să contribuie, de asemenea, la reducerea problemelor legate de redactarea precisă a declarațiilor oficiale și a declarațiilor de acordare a consimțământului, precum și de aspectele lingvistice, întrucât formularul standard va fi disponibil în toate limbile oficiale. Prin urmare, DEAU ar trebui să faciliteze creșterea participării transfrontaliere la procedurile de achiziții publice.

(5)

Orice prelucrare și orice schimb de date care urmează să fie efectuate în legătură cu DEAU ar trebui să fie efectuate în conformitate cu reglementările naționale de punere în aplicare a Directivei 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului (3) și, în special, cu normele naționale care se aplică prelucrării datelor referitoare la infracțiuni, condamnări penale sau măsuri de securitate în conformitate cu articolul 8 alineatul (5) din directiva menționată.

(6)

Ar trebui reamintit faptul că Comisia revizuiește aplicarea practică a DEAU, ținând seama de dezvoltarea tehnică a bazelor de date în statele membre, și prezintă un raport în acest sens Parlamentului European și Consiliului până la 18 aprilie 2017. În acest demers, Comisia poate lua în considerare, de asemenea, eventualele sugestii de îmbunătățire a funcționării acestuia în vederea sporirii posibilităților de participare transfrontalieră la procedurile de achiziții publice, nu în ultimul rând pentru IMM-uri, sau a eventualelor acțiuni de simplificare în cadrul stabilit de Directiva 2014/24/UE. Comisia poate lua în considerare, de asemenea, posibilele probleme legate de practicile de solicitare în mod sistematic a unor certificate sau a altor forme de documente justificative din partea tuturor participanților la o anumită procedură de achiziții publice sau de practicile care constau în identificarea în mod discriminatoriu a operatorilor economici cărora li se solicită astfel de documente.

(7)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului consultativ pentru achizițiile publice,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Din momentul în care măsurile naționale de punere în aplicare a Directivei 2014/24/UE vor intra în vigoare și cel târziu de la 18 aprilie 2016, formularul standard prevăzut în anexa 2 la prezentul regulament trebuie să fie utilizat în scopul întocmirii documentului european de achiziție unic, menționat la articolul 59 din Directiva 2014/24/UE. Instrucțiunile de utilizare a acestui formular sunt prezentate în anexa 1 la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 5 ianuarie 2016.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 94, 28.3.2014, p. 65.

(2)  JO L 94, 28.3.2014, p. 243.

(3)  Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (JO L 281, 23.11.1995, p. 31).


ANEXA 1

Instrucțiuni

DEAU constă într-o declarație pe propria răspundere a operatorilor economici, care prezintă dovezi preliminare și înlocuiește certificatele eliberate de autoritățile publice sau de părți terțe. În conformitate cu articolul 59 din Directiva 2014/24/UE, acest document este o declarație oficială a operatorului economic potrivit căreia nu se află într-una dintre situațiile în care operatorii economici sunt sau pot fi excluși, îndeplinește criteriile de selecție relevante și, dacă este cazul, respectă regulile și criteriile obiective care au fost stabilite în scopul limitării numărului de candidați calificați care urmează să fie invitați să participe. Obiectivul acestui document este de a reduce sarcinile administrative care decurg din necesitatea de a produce un număr semnificativ de certificate sau de alte documente legate de criteriile de excludere și de selecție.

Pentru a facilita sarcina operatorilor economici atunci când completează un DEAU, statele membre pot emite orientări privind utilizarea DEAU, prin care să explice, de exemplu, ce dispoziții din dreptul național sunt pertinente în legătură cu partea a III-a secțiunea A (1), faptul că s-ar putea ca într-un anumit stat membru să nu fie stabilite sau emise liste oficiale de operatori economici agreați sau certificate echivalente sau prin care să precizeze informațiile și referințele care trebuie furnizate pentru a le permite autorităților contractante să extragă un anumit certificat în format electronic.

Atunci când pregătesc documentele achiziției pentru o anumită procedură de achiziții publice, autoritățile contractante și entitățile contractante trebuie să indice în invitația la o procedură concurențială de ofertare, în documentele achiziției menționate în invitația la procedura concurențială de ofertare sau în invitațiile de confirmare a interesului informațiile pe care le vor solicita operatorilor economici, inclusiv o declarație explicită în care să precizeze dacă informațiile prevăzute în părțile II și III (2) ar trebui sau nu furnizate în ceea ce privește subcontractanții pe capacitățile cărora nu se bazează operatorul economic (3). De asemenea, acestea le pot facilita sarcina operatorilor economici, precizând informațiile respective direct într-o versiune electronică a DEAU, de exemplu prin utilizarea serviciului pentru DEAU (https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/growth/tools-databases/ecertis2/resources/espd/index.html (4)) pe care serviciile Comisiei îl vor pune, cu titlu gratuit, la dispoziția autorităților contractante, entităților contractante, operatorilor economici, furnizorilor de servicii electronice și altor părți interesate.

Ofertele din cadrul procedurilor deschise și cererile de participare din cadrul procedurilor restrânse, al procedurilor competitive cu negociere, al dialogurilor competitive sau al parteneriatelor pentru inovare trebuie să fie însoțite de un DEAU completat de operatorii economici pentru a furniza informațiile solicitate (5). Cu excepția anumitor contracte bazate pe acorduri-cadru, ofertantul căruia se intenționează să îi fie atribuit contractul va trebui să furnizeze certificate și documente justificative actualizate.

Statele membre pot reglementa sau pot lăsa la latitudinea autorităților contractante și entităților contractante să decidă dacă să utilizeze DEAU și în cadrul procedurilor de achiziții publice care nu fac obiectul sau fac doar parțial obiectul normelor procedurale detaliate stabilite în Directiva 2014/24/UE sau 2014/25/UE, de exemplu pentru achizițiile care nu depășesc pragurile relevante sau achizițiile care fac obiectul unor norme speciale aplicabile serviciilor sociale și altor servicii specifice („regimul moderat”) (6). În mod similar, statele membre pot reglementa sau pot lăsa la latitudinea autorităților contractante și entităților contractante să decidă dacă să utilizeze DEAU și în legătură cu atribuirea contractelor de concesiune, indiferent dacă acestea fac sau nu fac obiectul dispozițiilor Directivei 2014/23/UE (7).

Autoritatea contractantă sau entitatea contractantă poate cere oricărui ofertant, în orice moment în cursul procedurii, să depună toate sau o parte dintre certificatele și documentele justificative solicitate atunci când acest lucru este necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii.

Operatorii economici pot fi excluși din procedura de achiziții publice sau pot fi urmăriți în justiție în temeiul legislației naționale în cazuri grave de declarații false atunci când au completat DEAU sau, în general, atunci când au furnizat informațiile solicitate pentru verificarea absenței motivelor de excludere sau a îndeplinirii criteriilor de selecție ori în cazul în care nu au divulgat aceste informații sau nu au fost în măsură să prezinte documentele justificative.

Operatorii economici pot reutiliza informațiile care au fost furnizate într-un DEAU deja utilizat într-o procedură de achiziții publice precedentă, cu condiția ca informațiile să rămână corecte și să fie în continuare pertinente. Acest lucru se poate realiza cel mai ușor prin introducerea informațiilor în noul DEAU folosind funcționalitățile adecvate care sunt furnizate în acest sens în cadrul serviciului electronic pentru DEAU menționat anterior. Desigur, va fi posibilă și reutilizarea informațiilor prin intermediul altor forme de copiere a informațiilor, de exemplu a informațiilor stocate în echipamentul informatic al operatorului economic (calculatoare, tablete, servere etc.).

În conformitate cu articolul 59 alineatul (2) al doilea paragraf din Directiva 2014/24/UE, DEAU se eliberează exclusiv în format electronic; acest lucru poate fi totuși amânat până la 18 aprilie 2018 cel târziu (8). Aceasta înseamnă că atât versiunea pe deplin electronică, cât și versiunea pe suport de hârtie a DEAU pot să coexiste până la 18 aprilie 2018 cel târziu. Serviciul pentru DEAU menționat anterior va permite operatorilor economici să completeze DEAU în format electronic în toate cazurile, permițându-le astfel să se bucure pe deplin de avantajele funcționalităților oferite (nu în ultimul rând cea de reutilizare a informațiilor). Pentru utilizarea în cadrul procedurilor de achiziții publice în care utilizarea mijloacelor electronice de comunicare a fost amânată (ceea ce este posibil până la 18 aprilie 2018 cel târziu), serviciul pentru DEAU le permite operatorilor economici să imprime DEAU pe care l-au completat în format electronic sub forma unui document pe suport de hârtie care poate fi apoi transmis autorității contractante sau entității contractante prin alte mijloace de comunicare decât cele electronice (9).

Astfel cum s-a precizat anterior, DEAU constă într-o declarație oficială a operatorului economic, potrivit căreia nu se aplică motivele relevante de excludere, sunt îndeplinite criteriile de selecție relevante și vor fi furnizate informațiile relevante solicitate de către autoritatea contractantă sau entitatea contractantă.

Atunci când achizițiile publice sunt împărțite în loturi și criteriile de selecție (10) sunt diferite de la lot la lot, ar trebui completat un DEAU pentru fiecare lot (sau grup de loturi cu aceleași criterii de selecție).

Pe lângă acestea, DEAU identifică autoritatea publică sau partea terță responsabilă de întocmirea documentelor justificative (11) și conține o declarație oficială care atestă că operatorul economic va putea să furnizeze, la cerere și fără întârziere, documentele justificative respective.

Autoritățile contractante sau entitățile contractante pot alege sau statele membre le pot impune acestora (12) să limiteze informațiile solicitate cu privire la criteriile de selecție la o singură întrebare, și anume dacă, da sau nu, operatorii economici îndeplinesc toate criteriile de selecție impuse. Deși se pot solicita ulterior informații și/sau documente suplimentare, trebuie avut grijă să se evite impunerea unei sarcini administrative excesive asupra operatorilor economici prin solicitări sistematice de certificate sau alte forme de documente justificative din partea tuturor participanților la o anumită procedură de achiziții publice sau prin practici care constau în identificarea în mod discriminatoriu a operatorilor economici cărora li se solicită să furnizeze astfel de documente.

Obligațiile autorităților contractante și entităților contractante de a obține documentele în cauză direct prin accesarea unei baze de date naționale din orice stat membru, disponibilă în mod gratuit, se aplică și în cazul în care informațiile solicitate inițial cu privire la criteriile de selecție au fost limitate la un răspuns de tip da sau nu. Prin urmare, în cazul în care sunt solicitate astfel de documente electronice, operatorii economici vor furniza autorității contractante sau entității contractante informațiile necesare pentru a obține documentele în cauză în momentul verificării criteriilor de selecție, mai degrabă decât direct în DEAU.

În cazul în care un extras din registrul pertinent, cum ar fi cazierul judiciar, poate fi consultat de către autoritatea contractantă sau entitatea contractantă în format electronic, operatorul economic poate preciza unde pot fi găsite informațiile (și anume denumirea arhivei, adresa de internet, identificarea dosarului sau a registrului etc.), astfel încât autoritatea contractantă sau entitatea contractantă să poate extrage aceste informații. Prin indicarea acestor informații, operatorul economic își exprimă acordul că autoritatea contractantă sau entitatea contractantă poate obține documentele relevante în conformitate cu normele naționale de punere în aplicare a Directivei 95/46/CE  (13) privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în special a categoriilor speciale de date, cum ar fi cele privind infracțiunile, condamnările penale sau măsurile de securitate.

În conformitate cu articolul 64 din Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului, operatorii economici care sunt înscriși pe listele oficiale de operatori economici autorizați sau care dețin un certificat relevant eliberat de organisme de drept public sau privat pot, în ceea ce privește informațiile solicitate în părțile III-V, să transmită autorității contractante sau entității contractante certificatul de înscriere eliberat de autoritatea competentă sau certificatul eliberat de organismul de certificare competent.

Un operator economic care participă pe cont propriu și care nu se bazează pe capacitățile altor entități pentru a îndeplini criteriile de selecție, trebuie să completeze un singur DEAU.

Un operator economic care participă pe cont propriu, dar se bazează pe capacitățile uneia sau mai multor altor entități trebuie să se asigure că autoritatea contractantă sau entitatea contractantă primește propriul său DEAU împreună cu un DEAU separat care cuprinde informațiile relevante (14) pentru fiecare dintre entitățile pe care se bazează.

În sfârșit, în cazul în care grupurile de operatori economici, inclusiv asociațiile temporare, participă împreună la procedura de achiziții publice, trebuie prezentat un DEAU separat care să cuprindă informațiile solicitate în părțile II-V pentru fiecare dintre operatorii economici participanți.

În toate cazurile în care mai multe persoane sunt membri ai organismului de administrare, de conducere sau de control al operatorului economic sau au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, este posibil ca fiecare să trebuiască să semneze același DEAU, în funcție de normele naționale, inclusiv cele care reglementează protecția datelor.

În ceea ce privește semnătura (semnăturile) care figurează pe DEAU, vă rugăm să rețineți că s-ar putea să nu fie necesar să figureze o semnătură pe DEAU atunci când DEAU este transmis ca parte a unui set de documente a căror autenticitate și integritate este asigurată prin semnătura (semnăturile) solicitate pentru mijloacele de transmitere (15).

În cazul procedurilor de achiziții publice pentru care o invitație la procedura concurențială de ofertare a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, informațiile solicitate în partea I vor fi preluate automat, cu condiția ca serviciul electronic pentru DEAU menționat anterior să fie utilizat pentru generarea și completarea DEAU.
În cazul în care în JOUE nu se publică o invitație la procedura concurențială de ofertare în, atunci autoritatea contractantă sau entitatea contractantă trebuie să completeze informațiile care permit identificarea fără echivoc a procedurii de achiziții publice. Toate celelalte informații din toate secțiunile DEAU trebuie să fie completate de către operatorul economic

DEAU cuprinde următoarele părți și secțiuni:

Partea I. Informații referitoare la procedura de achiziții publice și la autoritatea contractantă sau la entitatea contractantă.

Partea II. Informații referitoare la operatorul economic.

Partea III. Criterii de excludere:

A: Motive legate de condamnările penale [aplicarea acestora este obligatorie în temeiul articolului 57 alineatul (1) din Directiva 2014/24/UE. Aplicarea lor este, de asemenea, obligatorie pentru autoritățile contractante în temeiul articolului 80 alineatul (1) al doilea paragraf din Directiva 2014/25/UE, în timp ce entitățile contractante, altele decât autoritățile contractante, pot decide să aplice aceste criterii de excludere].

B: Motive legate de plata impozitelor și a contribuțiilor la asigurările sociale [aplicarea acestora este obligatorie în temeiul articolului 57 alineatul (2) din Directiva 2014/24/UE, în cazul unei decizii definitive și obligatorii. În aceleași condiții, aplicarea lor este, de asemenea, obligatorie pentru autoritățile contractante în temeiul articolului 80 alineatul (1) al doilea paragraf din Directiva 2014/25/UE, în timp ce entitățile contractante, altele decât autoritățile contractante, pot decide să aplice aceste criterii de excludere. Vă atragem atenția asupra faptului că legislația națională din anumite state membre prevede că excluderea este obligatorie și în cazul în care hotărârea nu este definitivă și obligatorie.]

C: Motive legate de insolvență, conflicte de interese sau abateri profesionale [a se vedea articolul 57 alineatul (4) din Directiva 2014/24/UE] (cazuri în care operatorii economici pot fi excluși; statele membre pot impune aplicarea obligatorie a acestor motive de excludere pentru autoritățile contractante. În temeiul articolului 80 alineatul (1) din Directiva 2014/25/UE, toate entitățile contractante, indiferent dacă sunt sau nu autorități contractante, pot decide să aplice aceste motive de excludere sau pot fi obligate de statul lor membru să le aplice).

D: Alte motive de excludere care pot fi prevăzute în legislația națională din statul membru al autorității contractante sau al entității contractante.

Partea IV. Criterii de selecție  (16):

α: Indicație globală pentru toate criteriile de selecție

A: Capacitatea de a corespunde cerințelor

B: Situația economică și financiară

C: Capacitatea tehnică și profesională

D: Sisteme de asigurare a calității și standarde de management de mediu  (17)  (18)

Partea V. Reducerea numărului de candidați calificați  (19)

Partea VI. Declarații finale


(1)  De exemplu, faptul că operatorii economici care au fost condamnați în temeiul articolelor x, y și z din codul penal național trebuie să declare acest lucru atunci când completează informațiile privind condamnările pentru participarea la o organizație criminală sau pentru spălare de bani …

(2)  Informații privind motivele de excludere.

(3)  A se vedea articolul 71 alineatul (5) al treilea paragraf din Directiva 2014/24/UE, precum și articolul 88 alineatul (5) al treilea paragraf din Directiva 2014/25/UE.

(4)  Acesta este linkul către versiunea preliminară în curs de elaborare. Atunci când va fi disponibil, linkul către versiunea completă de producție va fi adăugat sau pus la dispoziție în alt mod.

(5)  Situația este mai complexă în ceea ce privește procedurile de negociere fără publicare prealabilă, prevăzute la articolul 32 din Directiva 2014/24/UE și la articolul 50 din Directiva 2014/25/UE, întrucât aceste dispoziții se aplică unor realități foarte diferite.

Solicitarea unui DEAU ar constitui o sarcină administrativă inutilă sau ar fi inadecvată din alte puncte de vedere 1) atunci când nu poate exista decât un singur participant prestabilit [în cazul celor două directive, articolul 32 alineatul (2) litera (b), alineatul (3) litera (b), alineatul (3) litera (d) și alineatul (5) din Directiva 2014/24/UE și, respectiv, articolul 50 literele (c), (e), (f) și (i) din Directiva 2014/25/UE] și 2) din motive de urgență [articolul 32 alineatul (2) litera (c) din Directiva 2014/24/UE și articolul 50 literele (d) și (h) din Directiva 2014/25/UE] sau din cauza caracteristicilor speciale ale tranzacției cu produse cotate și achiziționate pe o piață de mărfuri [articolul 32 alineatul (3) litera (c) din Directiva 2014/24/UE și articolul 50 litera (g) din Directiva 2014/25/UE].

Pe de altă parte, DEAU și-ar îndeplini rolul pe deplin și ar trebui solicitat în celelalte cazuri, caracterizate de posibilitatea de a exista mai mulți participanți și de absența stării de urgență sau a caracteristicilor specifice legate de tranzacție. Aceste cazuri sunt prevăzute la articolul 32 alineatul (2) litera (a), alineatul (3) litera (a) și alineatul (4) din Directiva 2014/24/UE și la articolul 50 literele (a), (b) și (j) din Directiva 2014/25/UE.

(6)  Articolele 74-77 din Directiva 2014/24/UE și, respectiv, articolele 91-94 din Directiva 2014/25/UE.

(7)  Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune, JO L 94, 28.3.2014, p. 1.

(8)  A se vedea articolul 90 alineatul (3) din Directiva 2014/24/UE.

(9)  De asemenea, aceștia vor putea să genereze DEAU pe care l-au completat ca fișier PDF care poate fi transmis pe cale electronică sub forma unui fișier atașat. Pentru a putea să reutilizeze ulterior informațiile, operatorii economici ar trebui să salveze DEAU completat într-un format electronic adecvat (de exemplu, în format.xml).

(10)  Acest lucru ar putea fi valabil pentru cifra de afaceri minimă solicitată, care în astfel de cazuri trebuie să fie determinată în funcție de valoarea maximă estimată a fiecărui lot.

(11)  Cu excepția cazului în care autoritățile contractante sau entitățile contractante au indicat că informațiile generale („da”/„nu”) cu privire la îndeplinirea cerințelor vor fi suficiente în primă instanță. A se vedea explicațiile de mai jos cu privire la această opțiune.

(12)  Astfel de cerințe pot fi generale sau pot fi limitate doar la anumite situații, de exemplu, numai în cazul procedurilor deschise sau, pentru procedurile în două etape, numai în cazul în care toți candidații care îndeplinesc cerințele minime vor fi invitați să participe.

(13)  Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, JO L 281, 23.11.1995, p. 31.

(14)  A se vedea partea II secțiunea C.

(15)  De exemplu, dacă oferta și DEAU care o însoțește în cadrul unei proceduri deschise sunt transmise printr-un e-mail care are tipul de semnătură electronică solicitat, s-ar putea ca o semnătură (semnături) suplimentară (suplimentare) pe DEAU să nu fie necesară (necesare). De asemenea, este posibil ca utilizarea unei semnături electronice în cadrul DEAU să nu fie necesară în cazul în care DEAU este integrat într-o platformă pentru achiziții publice electronice, iar utilizarea acestei platforme necesită o identificare electronică.

(16)  În temeiul articolului 80 alineatul (2) din Directiva 2014/25/UE, entitățile contractante, indiferent dacă sunt sau nu autorități contractante, pot decide să aplice criteriile de selecție prevăzute la articolul 58 din Directiva 2014/24/UE (partea IV secțiunile A, B și C).

(17)  Directiva 2014/25/UE nu prevede în mod explicit utilizarea DEAU de către entitățile contractante în ceea ce privește cerințele legate de sistemele de asigurare a calității și de standardele de management de mediu (partea IV secțiunea D), însă, din motive practice, ar trebui să fie totuși permisă, întrucât articolul 62 din Directiva 2014/24/UE și, respectiv, articolul 81 din Directiva 2014/25/UE sunt în mare parte identice.

(18)  În temeiul articolului 77 alineatul (2) și al articolului 78 alineatul (1) din Directiva 2014/25/UE, entitățile contractante selectează participanții pe baza unor reguli și criterii obiective. Astfel cum s-a descris mai sus, în unele cazuri aceste criterii pot fi cele prevăzute în Directiva 2014/24/UE sau pot presupune dispoziții aproape identice (a se vedea nota de subsol 16). Cu toate acestea, regulile și criteriile obiective pot, de asemenea, să fie specifice unei anumite entități contractante sau unei anumite proceduri de achiziții publice. S-ar putea, însă, ca astfel de situații să nu fie reglementate într-o formă standardizată.

(19)  Directiva 2014/25/UE nu prevede în mod explicit utilizarea DEAU de către entitățile contractante în ceea ce privește reducerea numărului de candidați calificați (partea V), însă, din motive practice, ar trebui să fie totuși permisă întrucât atât articolul 65 din Directiva 2014/24/UE, cât și articolul 78 alineatul (2) din Directiva 2014/25/UE prevăd că orice astfel de reducere a numărului de candidați se realizează în conformitate cu reguli sau criterii obiective și nediscriminatorii.


ANEXA 2

FORMULAR STANDARD PENTRU DOCUMENTUL EUROPEAN DE ACHIZIȚIE UNIC (DEAU)

Partea I: Informații privind procedura de achiziții publice și autoritatea contractantă sau entitatea contractantă

Image

Partea II: Informații referitoare la operatorul economic

Image

Image

Image

Partea III: Motive de excludere

Image

Image

Image

Image

Partea IV: Criterii de selecție

Image

Image

Image

Image

Partea V: Reducerea numărului de candidați calificați

Image

Partea VI: Declarații finale

Image


6.1.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 3/35


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/8 AL COMISIEI

din 5 ianuarie 2016

de specificare a caracteristicilor tehnice ale modulului ad-hoc pentru 2017 privind activitatea independentă

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 577/98 al Consiliului din 9 martie 1998 privind organizarea unei anchete prin sondaj asupra forței de muncă din Comunitate (1), în special articolul 7a alineatul (5),

întrucât:

(1)

În scopul monitorizării progreselor înregistrate în îndeplinirea obiectivelor comune stabilite în cadrul Strategiei Europa 2020, Comisia ar trebui să primească din partea statelor membre un set cuprinzător de date privind activitatea independentă care să permită efectuarea de comparații între statele membre.

(2)

Regulamentul (UE) nr. 318/2013 al Comisiei (2) stabilește un modul ad-hoc privind activitatea independentă.

(3)

Regulamentul delegat (UE) nr. 1397/2014 al Comisiei (3) specifică și prevede o descriere a domeniilor de informații specializate (denumite în continuare „submodule ad-hoc”) care trebuie incluse în modulul ad-hoc pentru 2017 privind activitatea independentă.

(4)

Comisia ar trebui să specifice caracteristicile tehnice, filtrele, codurile și termenul de transmitere a datelor din cadrul submodulului ad-hoc privind activitatea independentă.

(5)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Sistemului Statistic European,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Caracteristicile tehnice ale modulului ad-hoc privind activitatea independentă pentru 2017, filtrele și codurile care trebuie utilizate și termenul până la care trebuie transmise rezultatele către Comisie sunt prevăzute în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 5 ianuarie 2016.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 77, 14.3.1998, p. 3.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 318/2013 al Comisiei din 8 aprilie 2013 de adoptare a programului de module ad-hoc, care acoperă perioada 2016-2018, pentru ancheta prin sondaj asupra forței de muncă prevăzută prin Regulamentul (CE) nr. 577/98 al Consiliului (JO L 99, 9.4.2013, p. 11).

(3)  Regulamentul delegat (UE) nr. 1397/2014 al Comisiei din 22 octombrie 2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 318/2013 de adoptare a programului de module ad-hoc, care acoperă perioada 2016-2018, pentru ancheta prin sondaj asupra forței de muncă prevăzută prin Regulamentul (CE) nr. 577/98 al Consiliului (JO L 370, 30.12.2014, p. 42).


ANEXĂ

Prezenta anexă prevede caracteristicile tehnice, filtrele și codurile care trebuie utilizate în modulul ad-hoc privind activitatea independentă programat să fie efectuat în 2017. De asemenea, anexa stabilește termenele pentru transmiterea datelor către Comisie.

Termenul pentru transmiterea rezultatelor către Comisie:31 martie 2018.

Filtre și coduri care trebuie utilizate pentru trimiterea datelor: astfel cum se prevede în anexa III la Regulamentul (CE) nr. 377/2008 al Comisiei (1).

Coloane rezervate pentru factorii de ponderare opționali de utilizat în cazurile de subeșantionare sau non-răspuns: coloanele 222-225 conțin numerele întregi, iar coloanele 226-227 conțin zecimalele.

1.   Submodulul „activități independente, dependente din punct de vedere economic”

Nume/Coloană

Cod

Descriere

Filtru

MAINCLNT

 

Dependență economică

STAPRO = 1,2

211

 

Numărul și importanța clienților în ultimele 12 luni

 

 

1

Niciun client în ultimele 12 luni

 

2

Doar un client în ultimele 12 luni

3

Între doi și nouă clienți în ultimele 12 luni, însă unul a fost dominant

4

Între doi și nouă clienți în ultimele 12 luni, iar niciunul nu a fost dominant

5

Peste nouă clienți în ultimele 12 luni, însă unul a fost dominant

6

Peste nouă clienți în ultimele 12 luni, iar niciunul nu a fost dominant

9

Nu se aplică (nu este inclus în filtru)

Spațiu gol

Niciun răspuns/Nu știu

WORKORG

 

Dependența organizațională

STAPRO = 1,2 AND MAINCLNT ≠ 1

212

 

Influența asupra deciziei privind orarul de lucru

 

 

1

Respondentul decide

 

2

Clientul (clienții) respondentului decide (decid)

3

Orice altă parte decide

9

Nu se aplică (nu este inclus în filtru)

Spațiu gol

Niciun răspuns/Nu știu

2.   Submodulul „Condițiile de muncă ale lucrătorilor care desfășoară activități independente”

Nume/Coloană

Cod

Descriere

Filtru

REASSE

 

Principalul motiv pentru a deveni lucrător care desfășoară activități independente

STAPRO = 1,2

213

 

Principalul motiv pentru a deveni lucrător care desfășoară activități independente în momentul începerii activității independente la locul de muncă actual

 

 

1

Nu a putut găsi un loc de muncă ca salariat

 

2

Fostul angajator al respondentului i-a solicitat respondentului să devină lucrător care desfășoară activități independente

3

Este o practică obișnuită în domeniul respondentului

4

S-a ivit o ocazie potrivită

5

A continuat o afacere de familie

6

Nu a dorit sau nu a intenționat să devină lucrător care desfășoară activități independente, dar a început să lucreze ca lucrător care desfășoară activități independente din alt motiv decât cele enumerate anterior

7

A dorit să devină lucrător care desfășoară activități independente pentru orarul de lucru flexibil

8

A dorit să devină lucrător care desfășoară activități independente din alte motive

9

Nu se aplică (nu este inclus în filtru)

Spațiu gol

Niciun răspuns/Nu știu

SEDIFFIC

 

Principalele dificultăți întâmpinate ca lucrător care desfășoară activități independente

STAPRO = 1,2

214

 

Autoevaluarea principalelor dificultăți întâmpinate ca lucrător care desfășoară activități independente în ultimele 12 luni

 

 

0

Lipsa influenței asupra stabilirii prețului propriei activități

 

1

Lipsa accesului la finanțare pentru afacere

2

Plăți întârziate sau neplată

3

Niveluri inadecvate ale sarcinii administrative

4

Lipsa de venituri în caz de boală

5

Perioade de dificultăți financiare

6

Perioade de lipsă a clienților, a comenzilor sau a proiectelor

7

Alte dificultăți

8

Nu a întâmpinat dificultăți

9

Nu se aplică (nu este inclus în filtru)

Spațiu gol

Niciun răspuns/Nu știu

REASNOEM

 

Principalul motiv pentru care nu are angajați

STAPRO = 2

215

 

Autoevaluarea principalului motiv pentru care nu are angajați

 

 

0

Respondentul dorește, în principal, să fie propriul angajat

 

1

Activitate insuficientă

2

Dificultăți privind recrutarea de personal adecvat

3

Cadrul juridic este prea complicat

4

Cotizații sociale mari

5

Nu este posibil în ocupația respondentului

6

Respondentul preferă să lucreze cu subcontractanți sau asociați

7

Clientul (clienții) vor ca munca să fie prestată de respondent

8

Alte motive

9

Nu se aplică (nu este inclus în filtru)

Spațiu gol

Niciun răspuns/Nu știu

BPARTNER

 

Colaborarea cu parteneri de afaceri

STAPRO = 1,2

216

 

Colaborarea cu un asociat și/sau în cadrul unei rețele cu alți lucrători care desfășoară activități independente

 

 

1

Colaborează cu un asociat

 

2

Colaborează în cadrul unei rețele cu alți lucrători care desfășoară activități independente

3

Ambele

4

Niciuna dintre cele două alternative

9

Nu se aplică (nu este inclus în filtru)

Spațiu gol

Niciun răspuns/Nu știu

PLANEMPL

 

Angajarea planificată de lucrători sau colaborarea cu subcontractanți

STAPRO = 1,2

217

 

Intenționează să angajeze sau să subcontracteze în următoarele 12 luni

 

 

1

Intenționează să angajeze doar angajați permanenți

 

2

Intenționează să angajeze doar angajați temporari

3

Intenționează să angajeze atât angajați permanenți, cât și temporari

4

Intenționează să lucreze doar cu subcontractanți

5

Intenționează să lucreze cu subcontractanți și să angajeze angajați

6

Nu intenționează să angajeze angajați sau subcontractanți

9

Nu se aplică (nu este inclus în filtru)

Spațiu gol

Niciun răspuns/Nu știu

3.   Submodulul „Lucrătorul care desfășoară activități independente și angajații”

Nume/Coloană

Cod

Descriere

Filtru

JBSATISF

 

Satisfacție profesională

WSTATOR = 1,2

218

 

Nivelul de satisfacție profesională la locul de muncă principal

 

 

1

În mare măsură satisfăcut

 

2

Relativ satisfăcut

3

Nu prea satisfăcut

4

Total nesatisfăcut

9

Nu se aplică (nu este inclus în filtru)

Spațiu gol

Niciun răspuns/Nu știu

AUTONOMIE

 

Autonomia la locul de muncă

WSTATOR = 1,2

219

 

Nivelul de influență asupra conținutului și ordinii sarcinilor la locul de muncă principal

 

 

1

Posibilitatea de a influența atât conținutul, cât și ordinea sarcinilor

 

2

Posibilitatea de a influența conținutul, însă nu și ordinea sarcinilor

3

Posibilitatea de a influența ordinea, însă nu și conținutul sarcinilor

4

Imposibilitatea de a influența conținutul și ordinea sarcinilor

9

Nu se aplică (nu este inclus în filtru)

Spațiu gol

Niciun răspuns/Nu știu

PREFSTAP

 

Statutul profesional preferat la locul de muncă principal

WSTATOR = 1,2

220

 

Preferința de a lucra ca salariat dacă este în prezent lucrător care desfășoară activități independente, sau preferința de a lucra ca lucrător care desfășoară activități independente dacă este în prezent salariat

 

 

1

Nu dorește să își schimbe statutul profesional

 

2

Este lucrător care desfășoară activități independente, însă dorește să lucreze ca salariat

3

Lucrează ca salariat sau ca lucrător familial, însă dorește să fie lucrător care desfășoară activități independente

9

Nu se aplică (nu este inclus în filtru)

Spațiu gol

Niciun răspuns/Nu știu

OBSTACSE

 

Principalul motiv de a nu deveni lucrător care desfășoară activități independente la locul de muncă principal

PREFSTAP = 3

221

 

Principalul motiv pentru care salariații sau lucrătorii familiali din prezent care doresc să devină lucrători care desfășoară activități independente nu au trecut la statutul profesional preferat

 

 

1

Insecuritate financiară

 

2

Dificultăți la obținerea finanțării pentru afacere

3

Prea mult stres, responsabilități sau riscuri

4

Protecție socială mai redusă

5

Alte motive

9

Nu se aplică (nu este inclus în filtru)

Spațiu gol

Niciun răspuns/Nu știu


(1)  Regulamentul (CE) nr. 377/2008 al Comisiei din 25 aprilie 2008 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 577/98 al Consiliului privind organizarea unei anchete prin sondaj asupra forței de muncă din Comunitate, în ceea ce privește codificarea utilizată pentru transmiterea datelor începând cu anul 2009, utilizarea unui subeșantion pentru culegerea datelor referitoare la variabilele structurale și definirea trimestrelor de referință (JO L 114, 26.4.2008, p. 57).


6.1.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 3/41


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/9 AL COMISIEI

din 5 ianuarie 2016

cu privire la transmiterea în comun a datelor și schimbul de date în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH)

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei (1), în special articolul 132,

întrucât:

(1)

În scopul înregistrării substanțelor, titlurile II și III din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 includ prevederi care dispun ca producătorii și importatorii să facă schimb de date și să prezinte informații în comun agenției.

(2)

Experiența acumulată de către autorități ca urmare a termenelor de înregistrare din 2010 și 2013 stabilite la articolul 23 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 pentru substanțele care beneficiază de un regim tranzitoriu, împreună cu informațiile primite de la părțile interesate, direct și prin intermediul atelierului privind înregistrarea REACH, care a avut loc la Bruxelles între 10 și 11 decembrie 2013, subliniază faptul că dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 privind schimbul de date și transmiterea în comun a acestora nu au fost utilizate la potențialul lor maxim, iar punerea lor în aplicare este sub așteptări. Acest lucru a prejudiciat, în special, întreprinderile mici și mijlocii.

(3)

Pentru ca sistemul de schimb de date, instituit prin Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, să funcționeze în mod eficient, este necesar să se promoveze bunele practici de gestionare și să se asigure buna funcționare a acordurilor referitoare la schimbul de astfel de date. Prin urmare, ar trebui stabilite norme pentru o punere în aplicare eficientă a regulamentului respectiv în ceea ce privește schimbul de date.

(4)

Costurile legate de schimbul de informații și transmiterea lor în comun, în conformitate cu articolul 11 alineatul (1), articolul 19 alineatul (1), articolul 27 alineatul (3) și articolul 30 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, ar trebui să fie stabilite într-un mod echitabil, transparent și nediscriminatoriu.

(5)

Este necesar să se clarifice faptul că, în conformitate cu articolul 27 alineatul (3) și articolul 30 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, atât costurile administrative, cât și costurile legate de cerințele în materie de informare ar trebui să fie partajate numai atunci când aceste costuri sunt relevante pentru informațiile pe care o parte este obligată să le prezinte pentru înregistrare în temeiul regulamentului menționat. Costurile legate de cerințele în materie de informații includ orice costuri care au fost necesare pentru realizarea unui studiu existent sau care sunt necesare pentru realizarea unui nou studiu, în ceea ce privește pregătirea specificațiilor necesare, încheierea unui contract cu un laborator sau monitorizarea activității acestuia. Costurile legate de îndeplinirea unei cerințe în materie de informații prevăzute de REACH ar trebui, de asemenea, incluse.

(6)

Pentru a se asigura că se face schimb de date într-un mod transparent și eficient, toate acordurile privind schimbul de date în scopurile stabilite de Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 ar trebui să fie concepute în așa fel încât toate costurile relevante să fie descrise în mod clar și ușor de identificat. Cu toate acestea, în cazul în care părțile la acorduri privind schimbul de date care există deja la data intrării în vigoare a prezentului regulament sunt mulțumite de modul în care funcționează aceste acorduri, ar trebui să existe posibilitatea de a se renunța la obligația detalierii costurilor, dacă acest lucru este convenit de toate părțile.

(7)

Pentru a se asigura că toate costurile generate de schimbul de date sunt justificate și sunt distribuite în mod adecvat între părțile la un acord privind schimbul de date, părțile ar trebui să țină evidențe anuale ale costurilor suportate și ale compensațiilor primite. În conformitate cu articolul 27 alineatul (3) și articolul 30 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, părțile la acordurile existente privind schimbul de date ar trebui să depună toate eforturile pentru a stabili dovada costurilor suportate înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament.

(8)

Pentru a se asigura coerența cu articolul 25 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, precum și existența documentației referitoare la costul oricărui studiu care poate face obiectul unui acord privind schimbul de date, aceste registre anuale ar trebui să fie păstrate timp de cel puțin 12 ani de la prezentarea unui studiu în cadrul unei înregistrări efectuate în temeiul regulamentului respectiv.

(9)

Un acord privind schimbul de date ar trebui să includă un model pentru partajarea tuturor costurilor relevante. În fiecare model de partajare a costurilor ar trebui să fie avut în vedere un mecanism de rambursare, astfel încât să se poată efectua eventuale ajustări ale cotei din costurile pe care fiecare solicitant al înregistrării le plătește atunci când alți solicitanți aderă la acest acord într-o etapă ulterioară.

(10)

În scopul de a se asigura că nicio povară administrativă inutilă nu este impusă părților la acordurile privind schimbul de date care există deja la data intrării în vigoare a prezentului regulament, părțile în cauză ar trebui să aibă posibilitatea de a renunța la obligația de a introduce un mecanism de rambursare, dacă acest lucru este convenit de toate părțile la acord. În cazul unor astfel de acorduri, potențialii solicitanți ai înregistrării care intenționează să adere la acordul existent ar trebui să fie autorizați să solicite includerea unui mecanism de rambursare.

(11)

În scopul asigurării securității juridice, trebuie precizat faptul că, în conformitate cu articolul 50 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, costurile asociate unei decizii de evaluare a unei substanțe pot fi aplicate, de asemenea, solicitanților înregistrării care și-au încetat deja activitățile, în temeiul articolului 50 alineatul (2) sau (3) din acest regulament.

(12)

Principiul „o substanță, o înregistrare”, care stă la baza funcționării titlurilor II și III din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, ar trebui să fie consolidat prin sublinierea rolului agenției în ceea ce privește asigurarea faptului că toate prezentările de informații referitoare la aceeași substanță fac parte din aceeași înregistrare, în conformitate cu regulamentul menționat.

(13)

În cazul în care nu sunt necesare teste pe animale vertebrate în scopul înregistrării de către o parte în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, ar trebui să se clarifice faptul că partea în cauză nu este obligată să partajeze datele cu alte entități care solicită înregistrarea aceleiași substanțe și că partea în cauză are opțiunea de a prezenta separat informațiile menționate la articolul 10 litera (a), în conformitate cu articolul 11 alineatul (3) sau cu articolul 19 alineatul (2) din regulamentul respectiv.

(14)

Pentru a asigura coerența cu principiul „o substanță, o înregistrare”, agenția ar trebui să se asigure că o prezentare separată a informațiilor menționate la articolul 10 litera (a), justificată în temeiul articolului 11 alineatul (3) sau al articolului 19 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, face parte în continuare din procedura existentă de înregistrare a substanței respective.

(15)

În scopul de a se promova dezvoltarea și utilizarea unor metode alternative pentru evaluarea riscurilor pe care le prezintă substanțele, precum și pentru a se reduce la minimum testele pe animale, prezentul regulament încurajează partajarea studiilor relevante (pe animale sau nu) care sunt efectuate asupra unei substanțe care este similară din punct de vedere structural cu substanța care face obiectul înregistrării (grupare sau trimiteri încrucișate).

(16)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 133 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament stabilește sarcinile și obligațiile specifice ale părților la acorduri, atunci când este necesară partajarea informațiilor și a costurilor aferente, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006.

Articolul 2

Transparență

(1)   În cazul în care mai mulți solicitanți ai înregistrării aceleiași substanțe sau mai mulți participanți la un forum pentru schimbul de informații privind substanțele (Substance Information Exchange Forum – SIEF) sunt obligați să facă schimb de informații în conformitate cu atribuțiile care le revin în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, aceștia depun toate eforturile pentru a ajunge la un acord cu privire la schimbul de informații. Acest acord privind schimbul de date, care implică doar persoanele sau entitățile care intră sub incidența regulamentului respectiv, este clar și ușor de înțeles pentru toate părțile și cuprinde următoarele secțiuni:

(a)

prezentarea detaliată a datelor care urmează să fie partajate, inclusiv a costurilor pentru fiecare element de date, cu o descriere care să precizeze cerințele de informare prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 corespunzătoare fiecărui cost și o justificare a modului în care datele care urmează să fie partajate îndeplinesc cerința de informare;

(b)

detalierea și justificarea fiecărui cost aferent creării și gestionării acordului privind schimbul de date, precum și prezentarea în comun a informațiilor între solicitanți ai înregistrării aceleiași substanțe, astfel cum se prevede în Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (denumite în continuare „costuri administrative”), aplicabil pentru acordul privind schimbul de date;

(c)

un model de partajare a costurilor, care include un mecanism de rambursare.

(2)   În cazul în care la data intrării în vigoare a prezentului regulament există deja un acord privind schimbul de date, părțile la acest acord pot să renunțe, prin consens unanim, la obligația de a detalia datele, astfel cum se prevede la alineatul (1) literele (a) și (b).

Un potențial solicitant al înregistrării unei substanțe – pentru care s-a ajuns deja la un acord privind schimbul de date între solicitanți anteriori – care cere să i se furnizeze un studiu sau un set de studii care trebuie să fie partajate în conformitate cu articolele 27 și 30 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, nu face obiectul unei derogări existente, cu excepția cazului în care acesta prezintă solicitanților anteriori consimțământul său semnat, având dreptul de a solicita detalierea, astfel cum se prevede la alineatul (1) literele (a) și (b).

În cazul în care se formulează o astfel de cerere, solicitanții anteriori ai înregistrării:

(a)

prezintă detalierea tuturor costurilor relevante suportate după data intrării în vigoare a prezentului regulament, astfel cum se prevede la alineatul (1) literele (a) și (b);

(b)

furnizează dovada costului aferent oricărui studiu, finalizat înainte de data intrării în vigoare a prezentului regulament, solicitată în conformitate cu articolul 30 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006;

(c)

depune toate eforturile pentru a furniza detalierea tuturor celorlalte costuri relevante, inclusiv a costurilor administrative și a costurilor aferente studiilor care nu sunt menționate la litera (b), suportate înainte de data intrării în vigoare a prezentului regulament, astfel cum se precizează la alineatul (1) literele (a) și (b).

Detalierea costurilor se furnizează solicitantului potențial al înregistrării, fără întârzieri nejustificate.

(3)   În cazul în care solicitanții înregistrării aceleiași substanțe au făcut schimb de informații și le-au prezentat în comun, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, aceștia au documente anuale pentru orice costuri suplimentare suportate în legătură cu funcționarea acordului privind schimbul de date.

Documentele anuale conțin secțiunile indicate la alineatul (1) și includ, în sensul mecanismului de rambursare, o evidență a tuturor compensațiilor primite de la noii solicitanți ai înregistrării.

În absența unor documente detaliate referitoare la costurile suportate sau la compensațiile primite înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament, părțile la un acord depun toate eforturile pentru a colecta dovezi sau pentru a efectua cea mai bună aproximare a unor astfel de costuri și compensări pentru fiecare an, începând cu data intrării în vigoare a acordului respectiv.

Aceste documente anuale se păstrează de către solicitanții înregistrării pe o perioadă de cel puțin 12 ani de la depunerea ultimului studiu și se pun la dispoziție gratuit, la solicitarea oricărei părți la acordul privind schimbul de date în cauză într-un termen rezonabil și luând pe deplin în considerare cerințele legate de termenele de înregistrare aplicabile.

Articolul 3

O substanță, o înregistrare

(1)   Fără a aduce atingere articolului 11 alineatul (3) și articolului 19 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, agenția se asigură că toți solicitanții înregistrării aceleiași substanțe fac parte din același proces de înregistrare în temeiul regulamentului respectiv.

(2)   În cazul în care agenția permite unui potențial solicitant al înregistrării unei substanțe care a fost deja înregistrată să facă trimitere la informațiile solicitate în conformitate cu articolul 27 alineatul (6) și cu articolul 30 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, agenția se asigură că orice transmitere ulterioară de informații efectuată de solicitantul potențial face parte din transmiterea în comun de informații existentă la acel moment cu privire la substanța respectivă.

(3)   Atunci când un potențial solicitant al înregistrării a respectat obligațiile care îi revin în temeiul articolului 26 sau 29 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 și s-a asigurat că nu este obligat să partajeze testele pe animale vertebrate în scopul înregistrării sale, acesta poate decide să invoce articolul 11 alineatul (3) sau articolul 19 alineatul (2), în scopul de a prezenta separat toate sau o parte din informațiile relevante menționate la articolul 10 litera (a) din regulamentul respectiv.

În astfel de cazuri, solicitantul potențial al înregistrării îi informează cu privire la decizia sa pe solicitanții anteriori care au înregistrat deja substanța respectivă. Acesta informează, de asemenea, agenția, care se asigură că această prezentare separată, efectuată în conformitate cu articolul 11 alineatul (3) sau cu articolul 19 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, face parte în continuare din procesul de înregistrare existent cu privire la substanța respectivă, în conformitate cu alineatul (1).

Articolul 4

Echitate și nediscriminare

(1)   În conformitate cu articolul 27 alineatul (3) și cu articolul 30 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, unui solicitant al înregistrării unei substanțe i se cere doar partajarea costurilor aferente informațiilor pe care solicitantul este obligat să le prezinte agenției pentru a se conforma cerințelor de înregistrare, în temeiul regulamentului menționat. Această condiție se aplică, de asemenea, costurilor administrative.

(2)   Modelul privind partajarea costurilor menționat la articolul 2 alineatul (1) litera (c) se aplică tuturor celor care solicită înregistrarea substanței respective, avându-se în vedere inclusiv posibilitatea unor viitori solicitanți care aderă la acordul privind schimbul de date într-o etapă ulterioară.

Modelul de partajare a costurilor include, pentru toți solicitanții înregistrării unei anumite substanțe, dispoziții privind partajarea oricăror costuri care rezultă în urma unei eventuale decizii de evaluare a substanței.

De asemenea, se iau în considerare, atunci când se convine un anumit model de partajare a costurilor, următorii factori: numărul estimat al solicitanților potențiali care cer înregistrarea substanței respective; precum și posibilitatea unor viitoare cerințe suplimentare de informare cu privire la această substanță, altele decât cele rezultate dintr-o eventuală decizie privind evaluarea unei substanțe.

În cazul în care un model de partajare a costurilor include posibilitatea de a se acoperi costurile viitoarelor cerințe de informare suplimentare pentru substanța respectivă, altele decât cele rezultate dintr-o eventuală decizie privind evaluarea unei substanțe, această posibilitate se motivează și se prezintă separat de alte costuri în cadrul acordului privind schimbul de date.

Colectarea de informații în scopul de a se stabili similitudinea unei substanțe nu ar trebui să fie supusă niciunei partajări a costurilor între solicitanții anteriori și solicitanții potențiali ai înregistrării.

(3)   În conformitate cu articolele 27 și 30 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, în cazul în care participanții la un acord privind schimbul de date nu pot cădea de acord cu privire la un astfel de model de partajare a costurilor, fiecare participant plătește o cotă egală din costurile necesare pentru participarea lor. Totuși, rambursarea unei părți din aceste costuri plătite trebuie să aibă loc ca și cum s-ar fi convenit un mecanism de rambursare, sub rezerva alineatului (4) primul paragraf.

(4)   Mecanismul de rambursare menționat la articolul 2 alineatul (1) litera (c) este avut în vedere în fiecare model de partajare a costurilor și include o metodă de redistribuire proporțională, către fiecare participant, a cotei care îi revine din costurile suportate, în cazul în care un solicitant potențial al înregistrării aderă la acest acord în viitor.

Mecanismul de rambursare ia în considerare, de asemenea, următorii factori: posibilitatea adoptării în viitor a unor cerințe de înregistrare suplimentare pentru substanța respectivă, altele decât cele rezultate dintr-o eventuală decizie de evaluare a substanței; precum și viabilitatea economică a anumitor rambursări în cazul în care costurile de rambursare sunt mai mari decât suma care trebuie rambursată.

(5)   În cazul în care la data intrării în vigoare a prezentului regulament există deja un acord privind schimbul de date, părțile la acest acord pot să renunțe, prin consens unanim, la obligația de a include în modelul de partajare a costurilor un mecanism de rambursare.

Un solicitant potențial al înregistrării care intenționează să participe la un acord existent privind schimbul de date nu este obligat în temeiul unei derogări existente, cu excepția cazului în care acesta prezintă solicitanților anteriori consimțământul său semnat, având dreptul de a obține includerea unui mecanism de rambursare în modelul de partajare a costurilor, în conformitate cu prezentul regulament.

(6)   Cu toate acestea, oricărui solicitant al înregistrării care și-a încetat activitățile în temeiul articolului 50 alineatul (2) sau (3) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 i se poate cere să participe la costurile rezultate în urma unei decizii de evaluare a substanței, în conformitate cu articolul 50 alineatul (4) din respectivul regulament.

Articolul 5

Soluționarea litigiilor

(1)   Atunci când, în temeiul articolului 27 alineatul (5) și al articolului 30 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, agenția soluționează un litigiu privind schimbul de date, aceasta ia în considerare respectarea de către părți a obligațiilor prevăzute la articolele 2, 3 și 4 din prezentul regulament.

(2)   Prezentul regulament funcționează fără a aduce atingere aplicării depline și complete a legislației Uniunii Europene în materie de concurență.

Articolul 6

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în cea de a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 5 ianuarie 2016.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 396, 30.12.2006, p. 1.


6.1.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 3/46


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/10 AL COMISIEI

din 5 ianuarie 2016

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește sectorul fructelor și legumelor și sectorul fructelor și legumelor prelucrate (2), în special articolul 136 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din cadrul Rundei Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XVI la regulamentul respectiv.

(2)

Valoarea forfetară de import se calculează în fiecare zi lucrătoare, în conformitate cu articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011, ținând seama de datele zilnice variabile. Prin urmare, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 136 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 5 ianuarie 2016.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Jerzy PLEWA

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Codul NC

Codul țării terțe (1)

Valoarea forfetară de import

0702 00 00

IL

236,2

MA

77,5

TR

111,7

ZZ

141,8

0707 00 05

MA

88,9

TR

156,8

ZZ

122,9

0709 93 10

MA

43,8

TR

144,8

ZZ

94,3

0805 10 20

EG

53,0

MA

64,8

TR

70,6

ZA

74,1

ZZ

65,6

0805 20 10

IL

171,2

MA

67,7

ZZ

119,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

118,6

MA

86,7

TR

66,6

ZZ

90,6

0805 50 10

TR

96,5

ZZ

96,5

0808 10 80

CL

83,4

US

150,1

ZZ

116,8

0808 30 90

TR

130,5

ZZ

130,5


(1)  Nomenclatura țărilor stabilită prin Regulamentul (UE) nr. 1106/2012 al Comisiei din 27 noiembrie 2012 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 471/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare privind comerțul exterior cu țările terțe, în ceea ce privește actualizarea nomenclatorului țărilor și teritoriilor (JO L 328, 28.11.2012, p. 7). Codul „ZZ” desemnează „alte origini”.


DIRECTIVE

6.1.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 3/48


DIRECTIVA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/11 A COMISIEI

din 5 ianuarie 2016

de modificare a anexei II la Directiva 2002/57/CE a Consiliului privind comercializarea semințelor de plante oleaginoase și pentru fibre

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2002/57/CE a Consiliului din 13 iunie 2002 privind comercializarea semințelor de plante oleaginoase și pentru fibre (1), în special articolul 24,

întrucât:

(1)

Punctul 2 litera (b) din secțiunea I a anexei II la Directiva 2002/57/CE stabilește puritatea minimă de soi a semințelor de hibrizi de rapiță.

(2)

Actualul standard de puritate de 90 %, care este aplicabil atât pentru soiurile hibride de rapiță de primăvară, cât și pentru soiurile hibride de rapiță de iarnă, nu mai reflectă nici caracteristicile tehnice speciale, nici limitările producției de semințe de rapiță de primăvară.

(3)

Condițiile pentru producția de semințe prevăzute în Directiva 2002/57/CE se bazează pe standardele acceptate la nivel internațional ale sistemelor pentru semințe instituite de OCDE (Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică).

(4)

Standardul de puritate de soi pentru semințele de rapiță de primăvară ar trebui adaptat la standardul stabilit de OCDE.

(5)

Prin urmare, anexa II la Directiva 2002/57/CE ar trebui modificată în consecință.

(6)

Măsurile prevăzute în prezenta directivă sunt în conformitate cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Modificare a anexei II la Directiva 2002/57/CE

În secțiunea I a anexei II la Directiva 2002/57/CE, punctul 2 litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

Puritatea minimă de soi a semințelor este:

semințe de bază, componentă feminină: 99,0 %;

semințe de bază, componentă masculină: 99,9 %;

semințe certificate de soiuri de rapiță de iarnă: 90,0 %;

semințe certificate de soiuri de rapiță de primăvară: 85,0 %.”

Articolul 2

Transpunere

(1)   Statele membre adoptă și publică, până la 31 decembrie 2016 cel târziu, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul acestor acte.

Statele membre aplică aceste acte începând cu 1 ianuarie 2017.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Statele membre comunică Comisiei textul principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Intrare în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 5 ianuarie 2016.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 193, 20.7.2002, p. 74.