ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 328

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 58
12 decembrie 2015


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

ACORDURI INTERNAŢIONALE

 

*

Decizia (UE) 2015/2312 a Consiliului din 30 noiembrie 2015 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, și aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil între Uniunea Europeană și Republica Liberia, precum și a protocolului de punere în aplicare a acestuia

1

 

 

Acord de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil între Uniunea Europeană și Republica Liberia

3

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) 2015/2313 al Consiliului din 30 noiembrie 2015 privind alocarea posibilităților de pescuit în temeiul Protocolului de punere în aplicare a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil încheiat între Uniunea Europeană și Republica Liberia

44

 

*

Regulamentul (UE) 2015/2314 al Comisiei din 7 decembrie 2015 de autorizare a unei mențiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare, alta decât cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire și la dezvoltarea și sănătatea copiilor, precum și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 432/2012 ( 1 )

46

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2315 al Comisiei din 8 decembrie 2015 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

50

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2316 al Comisiei din 8 decembrie 2015 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

52

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2317 al Comisiei din 8 decembrie 2015 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

55

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2318 al Comisiei din 8 decembrie 2015 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

57

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2319 al Comisiei din 8 decembrie 2015 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

60

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2320 al Comisiei din 8 decembrie 2015 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

62

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2321 al Comisiei din 8 decembrie 2015 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

65

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2322 al Comisiei din 10 decembrie 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 474/2006 de stabilire a listei comunitare a transportatorilor aerieni care fac obiectul unei interdicții de exploatare pe teritoriul Comunității ( 1 )

67

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2323 al Comisiei din 11 decembrie 2015 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/220 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1217/2009 al Consiliului

97

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2324 al Comisiei din 11 decembrie 2015 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1342/2008 al Consiliului în ceea ce privește definiția categoriilor de echipamente în anumite zone geografice

101

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2325 al Comisiei din 11 decembrie 2015 prin care se supun înregistrării importurile de anumite produse plate din oțel laminate la rece, originare din Republica Populară Chineză și din Federația Rusă

104

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2326 al Comisiei din 11 decembrie 2015 privind prelungirea perioadelor de tranziție referitoare la cerințele de fonduri proprii pentru expunerile față de o contraparte centrală prevăzute în Regulamentele (UE) nr. 575/2013 și (UE) nr. 648/2012 ale Parlamentului European și ale Consiliului ( 1 )

108

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2327 al Comisiei din 11 decembrie 2015 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

110

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2328 al Comisiei din 11 decembrie 2015 de stabilire a coeficientului de alocare care urmează să fie aplicat cantităților ce fac obiectul cererilor de licențe de import introduse în perioada 20 noiembrie 2015-30 noiembrie 2015 și de stabilire a cantităților care urmează să fie adăugate la cantitatea fixată pentru subperioada 1 iulie 2016-31 decembrie 2016 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 2535/2001 în sectorul laptelui și al produselor lactate

112

 

 

DECIZII

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/2329 a Comisiei din 11 decembrie 2015 de stabilire a faptului că suspendarea temporară a taxelor vamale preferențiale instituite în temeiul mecanismului de stabilizare pentru banane din Acordul comercial între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte, în temeiul mecanismului de stabilizare pentru banane din Acordul de instituire a unei asocieri între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și America Centrală, pe de altă parte, nu este adecvată pentru importurile de banane originare din Peru și Guatemala pentru anul 2015

116

 

*

Decizia (UE) 2015/2330 a Băncii Centrale Europene din 4 decembrie 2015 de modificare a Deciziei BCE/2014/53 privind aprobarea volumului emisiunii de monede metalice în 2015 (BCE/2015/41)

119

 

*

Decizia (UE) 2015/2331 a Băncii Centrale Europene din 4 decembrie 2015 privind aprobarea volumului emisiunii de monede metalice în 2016 (BCE/2015/42)

121

 

*

Decizia (UE) 2015/2332 a Băncii Centrale Europene din 4 decembrie 2015 privind cadrul procedural pentru aprobarea volumului emisiunii de monede metalice euro (BCE/2015/43)

123

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Decizia delegată (UE) 2015/2290 a Comisiei din 12 iunie 2015 privind echivalența temporară a regimurilor de solvabilitate în vigoare în Australia, Bermuda, Brazilia, Canada, Mexic și Statele Unite, aplicabile întreprinderilor de asigurare și reasigurare având sediul central în aceste țări ( JO L 323, 9.12.2015 )

126

 

*

Rectificare la Regulamentul (UE) nr. 652/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 de stabilire a unor dispoziții pentru gestionarea cheltuielilor privind lanțul alimentar, sănătatea și bunăstarea animalelor, precum și sănătatea plantelor și materialul de reproducere a plantelor, de modificare a Directivelor 98/56/CE, 2000/29/CE și 2008/90/CE ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 178/2002, (CE) nr. 882/2004 și (CE) nr. 396/2005 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Directivei 2009/128/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Deciziilor 66/399/CEE, 76/894/CEE și 2009/470/CE ale Consiliului ( JO L 189, 27.6.2014 )

126

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

ACORDURI INTERNAŢIONALE

12.12.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 328/1


DECIZIA (UE) 2015/2312 A CONSILIULUI

din 30 noiembrie 2015

privind semnarea, în numele Uniunii Europene, și aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil între Uniunea Europeană și Republica Liberia, precum și a protocolului de punere în aplicare a acestuia

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 43, coroborat cu articolul 218 alineatul (5),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Uniunea și Republica Liberia au negociat un acord de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil (denumit în continuare „acordul”) și un protocol de punere în aplicare a acestuia (denumit în continuare „protocolul”), care acordă navelor Uniunii posibilități de pescuit în apele care se află sub suveranitatea sau jurisdicția Republicii Liberia.

(2)

Negocierile s-au încheiat cu succes iar acordul și protocolul au fost parafate la 5 iunie 2015.

(3)

Articolul 15 din acord și, respectiv, articolul 12 din protocol prevăd aplicarea provizorie a acordului și a protocolului de la data semnării lor.

(4)

Acordul și protocolul ar trebui semnate și ar trebui să se aplice cu titlu provizoriu, până la finalizarea procedurilor necesare încheierii acestora,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Semnarea, în numele Uniunii, a acordului de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil între Uniunea Europeană și Republica Liberia și a protocolului de punere în aplicare a acestuia este autorizată, sub rezerva încheierii acordului și a protocolului în cauză.

Textul acordului și cel al protocolului sunt atașate la prezenta decizie.

Articolul 2

Președintele Consiliului este autorizat să desemneze persoana (persoanele) împuternicită (împuternicite) să semneze acordul și protocolul în numele Uniunii.

Articolul 3

Acordul și protocolul se aplică cu titlu provizoriu de la data semnării lor, până la finalizarea procedurilor necesare pentru încheierea lor.

Articolul 4

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 30 noiembrie 2015.

Pentru Consiliu

Președintele

É. SCHNEIDER


12.12.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 328/3


ACORD DE PARTENERIAT ÎN DOMENIUL PESCUITULUI SUSTENABIL

între Uniunea Europeană și Republica Liberia

UNIUNEA EUROPEANĂ, denumită în continuare „Uniunea”, și

REPUBLICA LIBERIA, denumită în continuare „Liberia”,

denumite în continuare „părțile”,

LUÂND ÎN CONSIDERARE relațiile strânse de cooperare dintre Uniune și Liberia, în special în contextul Acordului de parteneriat dintre membrii grupului statelor din Africa, Caraibe și Pacific, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de altă parte, semnat la Cotonou la 23 iunie 2000 (1), astfel cum a fost revizuit la Luxembourg la 25 iunie 2005 (2) și la Ouagadougou la 22 iunie 2010 (3) („Acordul de la Cotonou”), precum și dorința lor comună de intensificare a acestor relații,

AVÂND ÎN VEDERE Convenția Organizației Națiunilor Unite asupra dreptului mării din 10 decembrie 1982 (UNCLOS) și Acordul privind conservarea și gestionarea stocurilor de pești anadromi și a stocurilor de pești mari migratori din 1995,

HOTĂRÂTE să aplice deciziile și recomandările adoptate de Comisia Internațională pentru Conservarea Tonului din Oceanul Atlantic (ICCAT) și de alte organizații regionale de gestionare a pescuitului (ORGP-uri) competente în care părțile sunt membre,

CONȘTIENTE de importanța principiilor stabilite de Codul de conduită pentru un pescuit responsabil adoptat de Conferința Organizației pentru Alimentație și Agricultură (FAO) din 1995,

HOTĂRÂTE să coopereze, în interes comun, pentru promovarea introducerii pescuitului responsabil, cu scopul de a asigura conservarea pe termen lung și exploatarea sustenabilă a resurselor biologice marine,

CONVINSE că o astfel de cooperare trebuie să ia forma unor inițiative și măsuri care, adoptate fie în comun, fie separat, sunt complementare și asigură coerența politicilor și sinergia eforturilor,

INTENȚIONÂND, în acest scop, să inițieze un dialog cu privire la politica sectorială a Guvernului din Liberia în domeniul pescuitului și să identifice mijloacele corespunzătoare pentru a asigura punerea în aplicare eficientă a acestei politici, precum și implicarea în acest proces a operatorilor economici și a societății civile,

DORIND să stabilească termenii și condițiile care să reglementeze activitățile de pescuit ale navelor de pescuit ale Uniunii în zona de pescuit a Liberiei, precum și sprijinul Uniunii pentru dezvoltarea pescuitului responsabil în această zonă,

DORIND să încheie un acord în beneficiul comun al Uniunii și al Liberiei, care să includă dezvoltarea conținutului local al Liberiei,

DECISE să încurajeze o cooperare economică mai strânsă între cele două părți în domeniul industriei pescuitului și al activităților conexe,

CONVIN URMĂTOARELE:

Articolul 1

Definiții

În sensul prezentului acord:

(a)

„Autoritățile liberiene” înseamnă Ministerul Agriculturii din Liberia;

(b)

„autoritățile Uniunii” înseamnă Comisia Europeană;

(c)

„activitate de pescuit” înseamnă localizarea peștilor, lansarea, fixarea, remorcarea sau tractarea uneltelor de pescuit, ridicarea capturilor la bord, prelucrarea la bord, transferul, plasarea în cuști, îngrășarea și debarcarea peștilor și a produselor pescărești;

(d)

„navă de pescuit” înseamnă orice navă echipată pentru exploatarea comercială a resurselor biologice marine;

(e)

„navă auxiliară” înseamnă orice navă a Uniunii care oferă asistență navelor de pescuit;

(f)

„navă a Uniunii” înseamnă o navă de pescuit aflată sub pavilionul unui stat membru al Uniunii și care este înregistrată în Uniune;

(g)

„zona de pescuit liberiană” înseamnă partea din apele aflate sub suveranitatea sau sub jurisdicția Liberei în care Liberia autorizează navele Uniunii să desfășoare activități de pescuit;

(h)

„forță majoră” înseamnă orice eveniment neprevăzut, imprevizibil și inevitabil care periclitează sau împiedică desfășurarea normală a activităților de pescuit în zona de pescuit liberiană.

Articolul 2

Domeniul de aplicare

Prezentul acord stabilește principiile, normele și procedurile care reglementează:

(a)

condițiile în care navele Uniunii pot desfășura activități de pescuit în zona de pescuit liberiană;

(b)

cooperarea economică, financiară, tehnică și științifică în sectorul pescuitului, în vederea promovării pescuitului sustenabil în zonele de pescuit liberiene și a dezvoltării sectorului pescuitului din Liberia;

(c)

cooperarea în domeniul măsurilor de gestionare, de control și de supraveghere a pescuitului în zona de pescuit liberiană, cu scopul de a asigura respectarea normelor și a condițiilor menționate mai sus și eficacitatea măsurilor de conservare a stocurilor de pești și de gestionare a activităților de pescuit, în special, combaterea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat;

(d)

parteneriatele dintre operatori orientate către dezvoltarea, în interes comun, a activităților economice din sectorul pescuitului și a activităților conexe.

Articolul 3

Principii

(1)   Părțile se angajează să promoveze pescuitul responsabil în zona de pescuit liberiană, astfel cum este prevăzut de Codul de conduită pentru un pescuit responsabil al Organizației pentru Alimentație și Agricultură, pe baza principiului nediscriminării.

(2)   Autoritățile liberiene se angajează să nu acorde condiții mai favorabile decât cele acordate în temeiul prezentului acord altor flote de pescuit străine care desfășoară activități în zona de pescuit liberiană și care prezintă aceleași caracteristici și vizează aceleași specii ca cele care fac obiectul prezentului acord și protocolului său de punere în aplicare („protocolul”). Aceste condiții privesc conservarea, dezvoltarea și gestionarea resurselor, mecanisme financiare, taxe și drepturi legate de emiterea autorizațiilor de pescuit.

(3)   În interesul unei transparențe reciproce, Liberia se angajează să facă public orice acord prin care autorizează flotele de pescuit străine să desfășoare activități de pescuit în apele aflate sub jurisdicția sa.

(4)   Părțile se angajează să pună în aplicare prezentul acord în conformitate cu articolul 9 din Acordul de la Cotonou în ceea ce privește elementele esențiale referitoare la drepturile omului, la principiile democratice și la statul de drept, precum și elementul fundamental privind buna guvernare, în conformitate cu procedura stabilită la articolele 8 și 96 din Acordul de la Cotonou.

(5)   Părțile cooperează în vederea punerii în aplicare a unei politici sectoriale în domeniul pescuitului adoptate de Guvernul Liberiei și lansează în acest scop un dialog politic privind reformele necesare. Acestea se consultă pentru adoptarea unor posibile măsuri în acest sector.

(6)   Părțile se angajează să asigure punerea în aplicare a prezentului acord în conformitate cu principiile bunei guvernări economice și sociale și cu respectarea stării stocurilor de pești.

(7)   Declarația Organizației Internaționale a Muncii (OIM) privind principiile și drepturile fundamentale la locul de muncă se aplică în întregime în cazul marinarilor din țările din Africa, Caraibe și Pacific („ACP”) angajați la bordul navelor Uniunii, în special în ceea ce privește libertatea de asociere și dreptul la negociere colectivă ale lucrătorilor și eliminarea discriminării privind ocuparea forței de muncă și profesia.

(8)   Părțile se consultă înainte de a adopta orice decizie care poate afecta activitățile navelor Uniunii desfășurate în temeiul prezentului acord.

Articolul 4

Accesul în zona de pescuit liberiană

(1)   Navele Uniunii pot desfășura activități de pescuit în zona de pescuit liberiană numai dacă dețin o autorizație de pescuit emisă în temeiul prezentului acord. Orice activitate de pescuit comercial desfășurată în afara cadrului prezentului acord este interzisă.

(2)   Autoritățile liberiene nu emit, pentru navele Uniunii, alte autorizații de pescuit decât cele din cadrul prezentului acord. Emiterea oricărei autorizații de pescuit navelor Uniunii în afara cadrului prezentului acord, în special sub forma unor licențe private, este interzisă.

Articolul 5

Legislația aplicabilă și punerea în aplicare

(1)   Activitățile navelor de pescuit ale Uniunii care desfășoară activități în zona de pescuit liberiană se supun legilor și reglementărilor aplicabile în Liberia, cu excepția cazului în care acordul, protocolul sau anexa conțin dispoziții contrare. Liberia aduce la cunoștința autorităților Uniunii legile și reglementările sale aplicabile.

(2)   Liberia se angajează să întreprindă toate măsurile necesare pentru a asigura aplicarea efectivă a dispozițiilor privind monitorizarea, controlul și supravegherea activităților de pescuit prevăzute în prezentul acord. Navele Uniunii cooperează cu autoritățile liberiene responsabile cu efectuarea monitorizării, controlului și supravegherii.

(3)   Autoritățile liberiene notifică autorităților Uniunii orice modificare a legislației existente sau legislația nouă cu un potențial impact asupra activităților navelor Uniunii. Respectiva legislație se aplică în ceea ce privește navele Uniunii începând cu cea de-a șaizecea zi ulterioară datei primirii notificării de către autoritățile Uniunii.

(4)   Uniunea se angajează să întreprindă toate măsurile necesare pentru a asigura respectarea de către navele sale a prezentului acord și a legislației care reglementează activitățile de pescuit în apele aflate sub suveranitatea sau sub jurisdicția Republicii Liberia.

(5)   Autoritățile Uniunii notifică autorităților liberiene orice modificare a legislației Uniunii cu un potențial impact asupra activităților navelor Uniunii desfășurate în temeiul prezentului acord.

Articolul 6

Contribuția financiară

(1)   Uniunea acordă Liberiei o contribuție financiară în temeiul prezentului acord, cu scopul de:

(a)

a suporta o parte a costurilor de acces ale navelor Uniunii la zona de pescuit liberiană și la resursele piscicole ale Liberiei, independent de costurile de acces suportate de armatori;

(b)

a consolida capacitățile Liberiei în ceea ce privește dezvoltarea unei politici sustenabile în domeniul pescuitului, prin intermediul sprijinului sectorial.

(2)   Contribuția financiară destinată sprijinului sectorial este independentă de plățile legate de costurile de acces și este stabilită și condiționată de îndeplinirea obiectivelor privind sprijinul sectorial acordat Liberiei în conformitate cu protocolul și cu programele anuale și multianuale pentru punerea sa în aplicare.

(3)   Contribuția financiară acordată de Uniune se plătește anual în conformitate cu protocolul.

(a)

Valoarea contribuției menționate la alineatul (1) litera (a) din prezentul articol poate fi revizuită prin aplicarea articolului 8 din prezentul acord în ceea ce privește:

(i)

reducerea posibilităților de pescuit acordate navelor Uniunii în scopul gestionării stocurilor în cauză, atunci când reducerea respectivă este considerată necesară pentru conservarea și exploatarea sustenabilă a resurselor, pe baza celor mai bune avize științifice disponibile;

(ii)

creșterea posibilităților de pescuit acordate navelor Uniunii dacă, pe baza celor mai bune avize științifice disponibile, starea resurselor permite acest lucru;

(b)

Valoarea contribuției menționate la alineatul (1) litera (b) poate fi revizuită în urma rezultatului unei reevaluări a termenilor contribuției financiare pentru punerea în aplicare în Liberia a politicii sectoriale în domeniul pescuitului, dacă reevaluarea respectivă este justificată de rezultatele specifice ale programelor anuale și multianuale constatate de ambele părți;

(c)

Contribuția poate fi suspendată ca urmare a:

(i)

aplicării articolului 13 din prezentul acord;

(ii)

aplicării articolului 14 din prezentul acord.

Articolul 7

Promovarea cooperării între operatorii economici și societatea civilă

(1)   Părțile încurajează cooperarea economică, științifică și tehnică în sectorul pescuitului și în sectoarele conexe. Părțile se consultă reciproc în vederea coordonării diferitelor măsuri care pot fi întreprinse în acest scop.

(2)   Părțile se angajează să promoveze schimbul de informații cu privire la tehnicile și uneltele de pescuit, la metodele de conservare și la procedeele industriale de prelucrare a produselor pescărești.

(3)   Atunci când este cazul, părțile depun eforturi în vederea creării unor condiții favorabile pentru promovarea relațiilor dintre întreprinderile lor în domeniul tehnic, economic și comercial, prin încurajarea instaurării unui mediu favorabil dezvoltării afacerilor și investițiilor.

(4)   Părțile se pot angaja să pună în aplicare un plan de acțiune care să implice armatori din Liberia și din Uniune, pentru promovarea debarcării peștelui de pe navele Uniunii care desfășoară activități în Liberia.

(5)   Atunci când este cazul, părțile încurajează, în interes comun, înființarea de întreprinderi comune, care trebuie să respecte în mod sistematic legislația din Liberia și legislația Uniunii.

Articolul 8

Comitetul mixt

(1)   Se instituie un comitet mixt format din reprezentanți ai autorităților Uniunii și ai autorităților liberiene pentru monitorizarea punerii în aplicare a prezentului acord. Comitetul mixt poate adopta modificări ale protocolului și ale anexei la acesta și ale apendicelor sale.

(2)   Funcțiile comitetului mixt constau în special în:

(a)

monitorizarea executării, interpretării și aplicării prezentului acord și, în special, a definirii programelor anuale și multianuale menționate la articolul 6 alineatul (2) și evaluarea aplicării acestora;

(b)

asigurarea legăturii necesare în ceea ce privește chestiunile de interes comun în materie de pescuit, în special, analiza statistică a datelor privind capturile;

(c)

asumarea rolului de forum pentru soluționarea pe cale amiabilă a eventualelor diferende generate de interpretarea sau de aplicarea prezentului acord.

(3)   Funcția decizională a comitetului mixt constă în aprobarea modificărilor aduse protocolului și anexei la acesta și apendicelor sale cu privire la:

(a)

reevaluarea posibilităților de pescuit și, prin urmare, a contribuției financiare relevante;

(b)

modalitățile sprijinului sectorial;

(c)

condițiile și modalitățile tehnice prin care navele Uniunii își desfășoară activitățile de pescuit.

(4)   Comitetul mixt își exercită funcțiile în conformitate cu obiectivele prezentului acord și cu normele relevante adoptate de ICCAT și, dacă este cazul, de alte ORGP-uri.

(5)   Comitetul mixt se reunește cel puțin o dată pe an, alternativ în Liberia și în Uniune, sau în alt loc stabilit de comun acord, sub președinția părții care găzduiește reuniunea. Comitetul mixt se reunește în sesiune extraordinară la cererea oricăreia dintre părți. Deciziile sunt luate prin consens și anexate la procesul-verbal convenit al reuniunii. Deciziile intră în vigoare la data la care părțile își notifică reciproc îndeplinirea procedurilor necesare pentru adoptarea lor.

(6)   Comitetul mixt își poate adopta propriul regulament de procedură.

Articolul 9

Cooperarea în domeniul supravegherii și al combaterii pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat

Părțile se angajează să combată, în strânsă colaborare, pescuitul ilegal, nedeclarat și nereglementat (INN), în scopul instaurării unui pescuit responsabil și sustenabil.

Articolul 10

Cooperarea științifică

(1)   Părțile încurajează cooperarea științifică în vederea evaluării periodice a stării stocurilor de pești din apele Liberiei.

(2)   Părțile se angajează să se consulte reciproc, dacă este necesar, în cadrul unei reuniuni științifice comune și în cadrul ICCAT și al altor ORGP-uri, în vederea consolidării gestionării și conservării resurselor biologice marine din zona de pescuit liberiană, precum și în vederea cooperării în cadrul activităților relevante de cercetare științifică.

Articolul 11

Zona geografică în care se aplică prezentul acord

Prezentul acord se aplică, pe de o parte, teritoriilor în care se aplică Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în condițiile prevăzute de tratatul respectiv, și, pe de altă parte, teritoriului Liberiei și apelor aflate sub jurisdicția Liberiei.

Articolul 12

Durata și reînnoirea tacită

Prezentul acord se aplică timp de cinci ani începând de la data aplicării sale cu titlu provizoriu. Acesta poate fi reînnoit în mod tacit, cu excepția cazului în care este denunțat în conformitate cu articolul 14.

Protocolul, anexa la acesta și apendicele sale fac parte integrantă din prezentul acord.

Articolul 13

Suspendarea

(1)   Aplicarea prezentului acord poate fi suspendată la inițiativa oricăreia dintre părți în următoarele cazuri:

(a)

forță majoră;

(b)

apariția unui diferend între părți cu privire la interpretarea prezentului acord sau la punerea sa în aplicare; sau

(c)

nerespectarea, de către una dintre părți, a dispozițiilor prezentului acord, în special a dispozițiilor articolului 3 alineatul (4) cu privire la respectarea drepturilor omului.

(2)   Suspendarea aplicării prezentului acord se notifică în scris celeilalte părți de către partea interesată și produce efecte după trei luni de la primirea notificării. Din momentul notificării suspendării, părțile se consultă reciproc, în vederea găsirii unei soluții amiabile pentru diferend în termen de trei luni. Atunci când se ajunge la o astfel de soluție, se reia punerea în aplicare a prezentului acord, iar valoarea contribuției financiare menționate la articolul 6 se reduce proporțional și pro rata temporis, în funcție de durata suspendării.

Articolul 14

Denunțarea

(1)   Prezentul acord poate fi denunțat de oricare dintre părți în următoarele cazuri:

(a)

forță majoră;

(b)

o degradare a stocurilor în cauză, potrivit celui mai bun aviz științific independent și fiabil disponibil;

(c)

un nivel scăzut de exploatare a posibilităților de pescuit acordate navelor Uniunii;

(d)

încălcarea angajamentelor asumate de către părți în materie de combatere a pescuitului INN.

(2)   Denunțarea prezentului acord este notificată în scris celeilalte părți de către partea interesată și produce efecte după șase luni de la primirea notificării, cu excepția cazului în care părțile decid de comun acord să prelungească acest termen. Din momentul notificării denunțării, părțile se consultă reciproc, în vederea unei soluționări pe cale amiabilă a diferendului în termen de șase luni.

(3)   În cazul denunțării, plata valorii contribuției financiare menționate la articolul 6 pentru anul în care denunțarea produce efecte se reduce proporțional și pro rata temporis.

Articolul 15

Aplicarea provizorie

Semnarea prezentului acord de către părți atrage după sine aplicarea sa provizorie înainte de intrarea sa în vigoare.

Articolul 16

Limba și intrarea în vigoare

Prezentul acord se întocmește în dublu exemplar în limbile bulgară, cehă, croată, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, olandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă și suedeză, fiecare text fiind în egală măsură autentic.

Prezentul acord intră în vigoare la data la care părțile își notifică reciproc îndeplinirea procedurilor necesare.

Съставено в Брюксел на девети декември две хиляди и петнадесета година.

Hecho en Bruselas, el nueve de diciembre de dos mil quince.

V Bruselu dne devátého prosince dva tisíce patnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den niende december to tusind og femten.

Geschehen zu Brüssel am neunten Dezember zweitausendfünfzehn.

Kahe tuhande viieteistkümnenda aasta detsembrikuu üheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις εννέα Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δεκαπέντε.

Done at Brussels on the ninth day of December in the year two thousand and fifteen.

Fait à Bruxelles, le neuf décembre deux mille quinze.

Sastavljeno u Bruxellesu devetog prosinca dvije tisuće petnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì nove dicembre duemilaquindici.

Briselē, divi tūkstoši piecpadsmitā gada devītajā decembrī.

Priimta du tūkstančiai penkioliktų metų gruodžio devintą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenötödik év december havának kilencedik napján.

Magħmul fi Brussell, fid-disa’ jum ta’ Diċembru fis-sena elfejn u ħmistax.

Gedaan te Brussel, de negende december tweeduizend vijftien.

Sporządzono w Brukseli dnia dziewiątego grudnia roku dwa tysiące piętnastego.

Feito em Bruxelas, em nove de dezembro de dois mil e quinze.

Întocmit la Bruxelles la nouă decembrie două mii cincisprezece.

V Bruseli deviateho decembra dvetisícpätnásť.

V Bruslju, dne devetega decembra leta dva tisoč petnajst.

Tehty Brysselissä yhdeksäntenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattaviisitoista.

Som skedde i Bryssel den nionde december år tjugohundrafemton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Република Либерия

Por la República de Liberia

Za Liberijskou republiku

For Republikken Liberia

Für die Republik Liberia

Libeeria Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Λιβερίας

For the Republic of Liberia

Pour la République du Libéria

Za Republiku Liberiju

Per la Repubblica di Liberia

Libērijas Republikas vārdā –

Liberijos Respublikos vardu

A Libériai Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Liberja

Voor de Republiek Liberia

W imieniu Republiki Liberii

Pela República da Libéria

Pentru Republica Liberia

Za Libérijskú republiku

Za Republiko Liberijo

Liberian tasavallan puolesta

För Republiken Liberia

Image


(1)  JO L 317, 15.12.2000, p. 3.

(2)  Acordul de modificare a Acordului de parteneriat între membrii grupului statelor din Africa, zona Caraibelor și Pacific, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de altă parte, semnat la Cotonou la 23 iunie 2000 (JO L 209, 11.8.2005, p. 27).

(3)  Acordul de modificare pentru a doua oară a Acordului de parteneriat între membrii grupului statelor din Africa, zona Caraibelor și Pacific, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de altă parte, semnat la Cotonou la 23 iunie 2000, astfel cum a fost modificat pentru prima dată la Luxemburg la 25 iunie 2005 (JO L 287, 4.11.2010, p. 3).


PROTOCOL

de punere în aplicare a acordului de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil între Uniunea Europeană și Republica Liberia

Articolul 1

Domeniul de aplicare

(1)   Posibilitățile de pescuit acordate navelor Uniunii în temeiul articolului 4 din acord sunt următoarele:

 

Specii de pești mari migratori (speciile enumerate în anexa 1 la Convenția Organizației Națiunilor Unite privind dreptul mării din 1982).

(2)   Tipurile de nave ale Uniunii vizate de prezentul protocol sunt următoarele:

(a)

28 de nave de pescuit ton cu plasă-pungă; și

(b)

6 nave cu paragate plutitoare

(3)   Alineatul (1) din prezentul articol se aplică sub rezerva dispozițiilor de la articolele 6 și 7 din prezentul protocol.

(4)   În conformitate cu articolul 4 din acord, navele Uniunii pot desfășura activități de pescuit în zona de pescuit liberiană numai dacă dețin o autorizație de pescuit eliberată în temeiul prezentului protocol, în conformitate cu anexa la acesta.

Articolul 2

Durata

Prezentul protocol și anexa la acesta se aplică pe o perioadă de cinci ani începând de la data aplicării cu titlu provizoriu.

Articolul 3

Contribuția financiară

(1)   Pentru perioada menționată la articolul 2, contribuția financiară prevăzută la articolul 6 din acord este de 3 250 000 EUR.

(2)   Această contribuție financiară cuprinde:

(a)

o sumă anuală pentru accesul la resursele piscicole din zona de pescuit liberiană în valoare de 357 500 EUR pentru primul an, de 325 000 EUR pentru al doilea, al treilea și al patrulea an și de 292 500 EUR pentru al cincilea an, echivalentă unui tonaj de referință de 6 500 de tone pe an; și

(b)

o sumă specifică anuală pentru sprijinirea punerii în aplicare a politicii sectoriale în domeniul pescuitului din Republica Liberia în valoare de 357 500 EUR pentru primul an, de 325 000 EUR pentru al doilea, al treilea și al patrulea an și de 292 500 EUR pentru al cincilea an.

(3)   Alineatul (1) se aplică sub rezerva dispozițiilor articolelor 4, 5, 6, 7 și 8 din prezentul protocol și ale articolelor 13 și 14 din acord.

(4)   În cazul în care volumul anual al capturilor efectuate de navele Uniunii în zona de pescuit liberiană depășește tonajul de referință anual indicat la alineatul (2) litera (a), valoarea totală a contribuției financiare se va majora cu 55 EUR pentru primul an, cu 50 EUR pentru al doilea, al treilea și al patrulea an și cu 45 EUR pentru al cincilea an, pentru fiecare tonă suplimentară capturată.

(5)   Cu toate acestea, cuantumul anual total plătit de Uniune nu poate depăși dublul cuantumului prevăzut la alineatul (2) litera (a). Atunci când cantitățile capturate de navele Uniunii depășesc cantitățile corespunzătoare dublului cuantumului anual total, cuantumul datorat pentru cantitatea care depășește această limită se plătește în cursul anului următor.

(6)   Plata de către Uniune a contribuției financiare menționate la alineatul (2) litera (a) în ceea ce privește accesul navelor Uniunii Europene la resursele piscicole liberiene intervine cel târziu la trei luni de la data aplicării cu titlu provizoriu a prezentului protocol, pentru primul an, și cel târziu la data aniversară a aplicării provizorii a prezentului protocol, pentru anii următori.

(7)   Destinația contribuției financiare menționate la alineatul (2) litera (a) este de competența exclusivă a autorităților liberiene.

(8)   Contribuția financiară menționată la alineatul (2) se plătește într-un cont al Trezoreriei publice deschis la Banca Centrală din Liberia. Contribuția financiară menționată la alineatul (2) litera (b) este pusă la dispoziție Ministerului Agriculturii din Liberia. Detaliile referitoare la contul bancar sunt furnizate anual autorităților Uniunii de către autoritățile liberiene.

Articolul 4

Sprijinul sectorial

(1)   Comitetul mixt instituit prin articolul 8 din acord stabilește, cel târziu la trei luni de la data intrării în vigoare sau de la data aplicării cu titlu provizoriu a prezentului protocol, un program sectorial multianual, precum și modalitățile detaliate de aplicare acoperind, în special:

(a)

orientările anuale și multianuale pentru utilizarea părții speciale din contribuția financiară menționată la articolul 3 alineatul (2) litera (b);

(b)

obiectivele anuale și multianuale care trebuie îndeplinite, în timp, în scopul dezvoltării de activități de pescuit responsabil și sustenabil, ținând cont de prioritățile exprimate de Liberia în cadrul politicilor naționale în domeniul pescuitului care au legătură cu promovarea unui pescuit responsabil și sustenabil sau care au un impact asupra acesteia, în special în ceea ce privește sprijinirea pescuitului artizanal, monitorizarea, controlul și supravegherea și combaterea pescuitului INN, precum și prioritățile în materie de consolidare a capacităților științifice ale Liberiei în sectorul piscicol;

(c)

criteriile și procedurile de evaluare a rezultatelor obținute anual, inclusiv, acolo unde este cazul, indicatorii bugetari și financiari.

(2)   Utilizarea părții speciale din contribuția financiară menționată la articolul 3 alineatul (2) litera (b) se bazează pe identificarea de către comitetul mixt a obiectivelor care trebuie îndeplinite și pe programele anuale și multianuale pentru atingerea acestora.

(3)   Orice modificare propusă a programului sectorial multianual trebuie aprobată de comitetul mixt. Pot fi efectuate modificări urgente ale programului sectorial anual la solicitarea autorităților liberiene prin intermediul comitetului mixt, inclusiv prin intermediul unui schimb de corespondență.

(4)   În fiecare an, Liberia prezintă un raport privind progresele înregistrate în ceea ce privește măsurile adoptate și rezultatele obținute în ceea ce privește sprijinul sectorial, care va fi examinat de către comitetul mixt. De asemenea, Liberia va redacta un raport final înainte de expirarea prezentului protocol.

(5)   Plata părții speciale din contribuția financiară menționată la articolul 3 alineatul (2) litera (b) se efectuează în tranșe. Pentru primul an al prezentului protocol, tranșa se plătește pe baza nevoilor identificate în cadrul programelor convenite. Pentru anii de aplicare ulteriori, tranșele se plătesc pe baza nevoilor identificate în cadrul programelor convenite și pe baza unei analize a rezultatelor obținute în ceea ce privește punerea în aplicare a sprijinului sectorial.

(6)   Uniunea își rezervă dreptul de a revizui și/sau de a suspenda, parțial sau total, plata contribuției financiare specifice prevăzute la articolul 3 alineatul (2) litera (b) din prezentul protocol:

(a)

dacă rezultatele obținute nu sunt în concordanță cu programelea, în urma unei evaluări efectuate de comitetul mixt;

(b)

în cazul în care această contribuție financiară nu este utilizată astfel cum s-a stabilit de către comitetul mixt.

(7)   Plata contribuției financiare se reia după desfășurarea de consultări între părți și ajungerea la un consens cu comitetul mixt, atunci când acest lucru este justificat de rezultatele punerii în aplicare a programelor convenite menționate la alineatul (1). Cu toate acestea, plata contribuției financiare specifice prevăzute la articolul 3 alineatul (2) litera (b) nu se poate face după o perioadă mai mare de șase luni de la expirarea prezentului protocol.

(8)   Liberia poate aloca anual o sumă suplimentară, mai mare decât contribuția financiară menționată la articolul 3 alineatul (2) litera (b), în vederea punerii în aplicare a programului multianual. Această alocare trebuie notificată Uniunii în termen de cel mult două luni de la data aniversară a prezentului protocol.

(9)   Părțile se angajează să asigure vizibilitatea măsurilor întreprinse în ceea ce privește sprijinul sectorial.

Articolul 5

Cooperarea științifică pentru pescuitul responsabil

(1)   Părțile se angajează să promoveze pescuitul responsabil în zona de pescuit liberiană pe baza principiului nediscriminării între diferitele flote de pescuit care prezintă aceleași caracteristici și urmăresc aceleași specii ca cele care fac obiectul prezentului protocol.

(2)   Pe parcursul perioadei acoperite de prezentul protocol, părțile se angajează să coopereze pentru a monitoriza starea resurselor piscicole în zona de pescuit liberiană în vederea furnizării informațiilor necesare pentru gestionarea pescuitului sustenabil.

(3)   Părțile respectă recomandările și rezoluțiile Comisiei Internaționale pentru Conservarea Tonului din Oceanul Atlantic (ICCAT) și țin cont de avizele științifice ale altor organizații regionale competente.

(4)   Părțile se angajează să organizeze, dacă este necesar, reuniuni științifice mixte, în vederea examinării oricărei chestiuni de ordin științific legate de punerea în aplicare a prezentului protocol. Termenii de referință pentru astfel de reuniuni științifice pot fi stabiliți de către comitetul mixt.

(5)   Pe baza recomandărilor și a rezoluțiilor adoptate de ICCAT, precum și a celor mai bune avize științifice disponibile și, dacă este cazul, a concluziilor reuniunilor științifice mixte, comitetul mixt poate adopta o decizie privind măsurile de asigurare a gestionării sustenabile a resurselor piscicole reglementate de prezentul protocol în ceea ce privește activitățile navelor Uniunii.

Articolul 6

Revizuirea de comun acord a posibilităților de pescuit și a măsurilor tehnice

(1)   Comitetul mixt poate reevalua posibilitățile de pescuit menționate la articolul 1 și poate decide revizuirea acestora în măsura în care recomandările și rezoluțiile adoptate în cadrul ICCAT confirmă faptul că o astfel de revizuire va garanta gestionarea sustenabilă a resurselor piscicole care fac obiectul prezentului protocol. În acest caz, contribuția financiară prevăzută la articolul 3 alineatul (2) litera (a) se ajustează proporțional și pro rata temporis printr-o decizie a comitetului mixt. Cu toate acestea, suma totală anuală plătită de către Uniune nu poate depăși dublul sumei indicate la articolul 3 alineatul (2) litera (a).

(2)   Dacă este necesar, comitetul mixt poate, de asemenea, să examineze și să decidă adoptarea de comun acord a dispozițiilor tehnice ale prezentului protocol și ale anexei la acesta.

Articolul 7

Pescuitul experimental și noi posibilități de pescuit

(1)   La cererea uneia dintre părți, comitetul mixt poate lua în considerare posibilitatea unor campanii de pescuit experimental în zona de pescuit liberiană, cu scopul de a testa fezabilitatea tehnică și rentabilitatea economică a noilor activități de pescuit care nu sunt prevăzute la articolul 1. În acest scop, comitetul mixt stabilește, de la caz la caz, speciile, condițiile și orice alt parametru adecvat.

(2)   Ținând seama de cele mai bune avize științifice disponibile și pe baza rezultatelor campaniilor experimentale, în cazul în care Uniunea devine interesată de noi posibilități de pescuit, comitetul mixt convine să discute și să stabilească condițiile aplicabile unor astfel de activități noi de pescuit.

(3)   Pe baza autorizării de către Liberia a acestor activități noi de pescuit, comitetul mixt aduce modificări corespunzătoare prezentului protocol și anexei la acesta.

Articolul 8

Suspendarea

(1)   Punerea în aplicare a prezentului protocol, inclusiv plata contribuției financiare menționate la articolul 3 alineatul (2) literele (a) și (b) din prezentul protocol, poate fi suspendată la inițiativa oricăreia dintre părți în cazurile și în condițiile prevăzute la articolul 13 din acord.

(2)   Fără a aduce atingere articolului 4 din prezentul protocol, plata contribuției financiare se reia imediat după restabilirea situației existente anterior evenimentelor menționate la articolul 13 din acord.

Articolul 9

Denunțarea

Prezentul protocol poate fi denunțat la inițiativa oricăreia dintre părți în cazurile și în condițiile prevăzute la articolul 14 din acord.

Articolul 10

Schimburi electronice de date

(1)   Liberia și Uniunea se angajează să instituie sistemele necesare pentru schimbul electronic al tuturor informațiilor și documentelor legate de punerea în aplicare a acordului și a prezentului protocol.

(2)   Versiunea electronică a unui document va fi considerată în orice moment ca echivalentă versiunii în format tipărit.

(3)   În cazul oricărei întreruperi a sistemului informatic care împiedică astfel de schimburi de date, partea afectată informează imediat cealaltă parte. În astfel de circumstanțe, informațiile și documentele legate de punerea în aplicare a acordului și a prezentului protocol se înlocuiesc automat cu versiunile lor în format tipărit, astfel cum se indică în anexă.

Articolul 11

Confidențialitate

(1)   Liberia și Uniunea se angajează să asigure faptul că toate datele sensibile din punct de vedere comercial referitoare la navele Uniunii și la activitățile lor de pescuit obținute în cadrul acordului și al prezentului protocol sunt tratate întotdeauna în conformitate cu principiile lor de confidențialitate și de protecție a datelor.

(2)   Părțile se asigură să facă publice numai datele agregate referitoare la activitățile de pescuit desfășurate de flota de pescuit a UE în zona de pescuit liberiană, în conformitate cu dispozițiile corespunzătoare ale ICCAT și ale altor ORGP-uri. Datele care pot fi considerate confidențiale sunt utilizate exclusiv pentru punerea în aplicare a acordului și în scopul gestionării, monitorizării, controlului și supravegherii activităților de pescuit.

Articolul 12

Aplicarea provizorie

Semnarea prezentului acord de către părți atrage după sine aplicarea sa cu titlu provizoriu înainte de intrarea sa în vigoare.

Articolul 13

Intrarea în vigoare

Prezentul protocol intră în vigoare la data la care părțile își notifică reciproc îndeplinirea procedurilor necesare.


ANEXĂ

CONDIȚII DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚILOR DE PESCUIT ÎN ZONA DE PESCUIT LIBERIANĂ DE CĂTRE NAVELE UNIUNII

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Desemnarea autorității competente

(1)

În sensul prezentei anexe și în absența unor indicații contrare, toate trimiterile la Uniunea Europeană („Uniunea”) sau la Liberia ca autoritate competentă înseamnă:

pentru Uniune: Comisia Europeană, dacă este cazul prin intermediul Delegației Uniunii Europene în Liberia (Delegația UE);

pentru Liberia: Ministerul Agriculturii.

Zona de pescuit liberiană

(2)

Coordonatele geografice ale zonei de pescuit liberiene sunt definite la articolul 1 litera (g) din acord, iar liniile de bază sunt descrise în apendicele 5 la prezenta anexă.

(3)

Zonele interzise pescuitului, în conformitate cu legislația națională în vigoare, cum sunt parcurile naționale, zonele maritime protejate și zonele de reproducere a peștilor, precum și zonele interzise navigației sunt descrise în apendicele 5 la prezenta anexă.

(4)

Liberia comunică armatorilor coordonatele acestor zone în momentul eliberării autorizației de pescuit.

(5)

Liberia comunică Uniunii, cu cel puțin două luni înainte de aplicare, orice modificare privind zonele interzise navigației și pescuitului.

Plățile efectuate de armatori

(6)

Liberia comunică Uniunii, înainte de aplicarea cu titlu provizoriu a protocolului, coordonatele contului (conturilor) bancar(e) ale guvernului în care trebuie vărsate contribuțiile financiare datorate de navele Uniunii în temeiul acordului. Costurile inerente transferurilor bancare sunt suportate de armatori.

Date de contact

(7)

Datele de contact ale autorităților liberiene sunt incluse în apendicele 7 la prezenta anexă.

CAPITOLUL II

AUTORIZAȚII DE PESCUIT

SECȚIUNEA 1

Cererea și eliberarea de autorizații de pescuit

Condiții prealabile obținerii unei autorizații de pescuit

(1)

Numai navele eligibile pot obține o autorizație de pescuit în zona de pescuit liberiană.

(2)

Pentru ca o navă să fie eligibilă, armatorul, comandantul și nava în sine nu trebuie să aibă interdicție de a pescui în Liberia. Aceștia trebuie să aibă o situație legală față de autoritățile liberiene, în sensul că trebuie să fi îndeplinit toate obligațiile anterioare ce decurg din activitățile lor de pescuit desfășurate în Liberia în temeiul acordurilor de pescuit încheiate cu Uniunea. De asemenea, navele trebuie incluse în registrul UE al navelor de pescuit, registrul navelor de pescuit al ICCAT și nu trebuie să figureze pe lista activităților de pescuit INN a ICCAT sau a oricărei alte ORGP.

Cererea de acordare a unei autorizații de pescuit

(3)

Uniunea transmite, pe cale electronică, Liberiei câte o cerere pentru fiecare navă care dorește să pescuiască în temeiul acordului, cu cel puțin 15 zile calendaristice înainte de data începerii perioadei de valabilitate solicitate, transmițând totodată o copie Delegației UE în Liberia. Originalele trebuie trimise direct Liberiei de către Uniune, transmițând totodată o copie Delegației UE în Liberia.

(4)

Cererile se trimit utilizând modelul de formular care figurează în apendicele 1 la prezenta anexă și sunt însoțite de următoarele documente:

(i)

dovada plății taxei anticipate pentru perioada de valabilitatea a autorizației de pescuit solicitate, care nu se rambursează;

(ii)

pentru fiecare primă cerere înaintată în temeiul protocolului sau ca urmare a unei modificări tehnice a navei în cauză, o fotografie digitală color recentă (de 12 luni sau mai puțin) a navei la o rezoluție adecvată (cel puțin 15 × 10 cm ca dimensiune) pentru a arăta o vedere laterală detaliată a navei, inclusiv numele navei și numărul de identificare vizibile pe coca navei;

(iii)

certificatul de navigabilitate al navei;

(iv)

certificatul de înregistrare al navei;

(v)

certificatul de tonaj;

(vi)

certificatul de asigurare;

(vii)

o ilustrație și o descriere detaliată a uneltelor de pescuit utilizate.

(5)

Informațiile furnizate în formularul de cerere menționat la punctul 4 vor fi utilizate de către autoritățile liberiene competente pentru redactarea și eliberare unui certificat cu numărul de înregistrare la Autoritatea Maritimă din Liberia în perioada menționată la punctul 3. Certificatul cu numărul de înregistrare la Autoritatea Maritimă din Liberia ar trebui eliberat înainte de eliberarea autorizației de pescuit de către autoritățile liberiene competente.

(6)

În cadrul primei lor cereri de acordare a unei autorizații de pescuit în temeiul protocolului, toate navele Uniunii fac obiectul unei inspecții de preautorizare. Eliberarea primei autorizații de pescuit este condiționată de finalizarea cu succes a acestei inspecții, care se desfășoară în porturile desemnate din subregiune convenite de Uniune și de Liberia, sub rezerva unei autorizații din partea statului portului în cauză. Toate costurile aferente oricărei inspecții desfășurate în afara Portului Monrovia sunt suportate de armator.

(7)

La reînnoirea unei autorizații de pescuit în temeiul protocolului în vigoare, pentru o navă ale cărei caracteristici tehnice nu s-au modificat, cererea de reînnoire trebuie să fie însoțită numai de dovada plății taxelor nerambursabile. În cazul în care caracteristicile tehnice s-au modificat, cererea se retransmite împreună cu toate documentele relevante specificate la punctul 4, iar eliberarea autorizației de pescuit este condiționată de finalizarea cu succes a unei noi inspecții de preautorizare.

(8)

În cazul în care Liberia nu a obținut din partea statului portului în cauză autorizația de a efectua inspecția, armatorul este absolvit în mod automat de obligația de a se supune inspecțiilor de preautorizare menționate la punctele 6 și 7.

Eliberarea autorizației de pescuit

(9)

Liberia eliberează autorizațiile de pescuit armatorilor sau informează Uniunea cu privire la refuzul său în termen de 15 zile calendaristice de la primirea tuturor documentelor menționate la punctul 4 de mai sus. Autorizația de pescuit în original este transmisă armatorilor sau agenților acestora prin intermediul Uniunii. În cazul în care birourile Uniunii sunt închise, Liberia poate să furnizeze autorizația de pescuit direct armatorului sau agentului acestuia și să transmită Uniunii o copie a acesteia.

(10)

În același timp, pentru a nu întârzia posibilitatea de a pescui, se transmite Uniunii, pe cale electronică, o copie a autorizației de pescuit pentru a fi transmisă mai departe armatorului, precum și Delegației UE pentru informare. Această copie poate fi utilizată pe o perioadă de maximum 60 de zile calendaristice de la data eliberării autorizației de pescuit. În timpul acestei perioade, copia va fi considerată echivalentă cu originalul.

(11)

Autorizația de pescuit în original trebuie păstrată în permanență la bordul navei, fără a aduce atingere dispozițiilor de la punctul 10.

Lista navelor autorizate să pescuiască

(12)

După eliberarea autorizației de pescuit, Liberia include imediat nava Uniunii pe lista navelor autorizate să pescuiască în zona de pescuit liberiană. Această listă este transmisă imediat Unității de monitorizare, control și supraveghere, Centrului național de monitorizare a activităților de pescuit și Ministerului Agriculturii din Liberia, precum și Uniunii. Liberia actualizează periodic lista navelor autorizate să pescuiască. Liberia își actualizează în mod regulat lista vaselor autorizate să pescuiască. Noua listă este transmisă fără întârziere Unității de monitorizare, control și supraveghere, Centrului național de monitorizare a activităților de pescuit și Ministerului Agriculturii din Liberia, precum și Uniunii.

(13)

În cazul în care autorizația de pescuit nu este eliberată în termenul specificat la punctul 9 de mi sus, nava este inclusă cu titlu provizoriu pe listă, cu excepția cazului în care există dovezi clare conform cărora aceasta nu respectă cerințele de la punctul 2. În cursul acestei perioade, nava este autorizată să pescuiască.

Transferul autorizației de pescuit

(14)

Autorizațiile de pescuit se eliberează pentru fiecare navă în parte și nu sunt transferabile.

(15)

Cu toate acestea, la solicitarea Uniunii și în caz de forță majoră dovedită, în special în cazul pierderii sau a unei imobilizări prelungite a unei nave din cauza unei avarii tehnice grave, o autorizație de pescuit se înlocuiește cu o nouă autorizație, eliberată pe numele unei alte nave din aceeași categorie cu prima navă, sub rezerva transmiterii unei noi cereri de acordare a unei autorizații de pescuit, conform dispozițiilor de la punctul 4, și a finalizării cu succes a unei inspecții de preautorizare conform dispozițiilor de la punctul 6, fără a fi necesară plata unei noi redevențe. În acest caz, la calcularea nivelului capturilor efectuate, pentru stabilirea unei eventuale plăți suplimentare, se ia în considerare suma capturilor totale ale celor două nave.

(16)

Armatorul sau agentul acestuia returnează Liberiei autorizația de pescuit anulată prin intermediul Delegației UE în Liberia. Data intrării în vigoare a noii autorizații de pescuit este data la care autorizația anulată este returnată. Delegația UE în Liberia este informată în legătură cu transferul autorizației de pescuit.

(17)

Liberia actualizează lista navelor autorizate să pescuiască și o transmite fără întârziere Unității de monitorizare, control și supraveghere, Centrului național de monitorizare a activităților de pescuit și Ministerului Agriculturii din Liberia, precum și Uniunii.

Perioada de valabilitate a autorizației de pescuit

(18)

Autorizațiile de pescuit au o perioadă de valabilitate de un an și pot fi reînnoite.

(19)

Pentru stabilirea începutului perioadei de valabilitate, prin „perioadă de un an” se înțelege:

(i)

în cursul primului an de aplicare a protocolului, perioada cuprinsă între data la care începe aplicarea provizorie a acestuia și data de 31 decembrie a aceluiași an;

(ii)

ulterior, fiecare an calendaristic complet;

(iii)

în cursul ultimului an de aplicare a protocolului, perioada cuprinsă între 1 ianuarie și data expirării protocolului;

Pentru primul și pentru ultimul an de aplicare a protocolului, taxa anticipată menționată în secțiunea 2 se calculează pro rata temporis.

Documente care se păstrează la bord

(20)

Pe parcursul perioadei în care nava de pescuit se află în zona de pescuit liberiană sau într-un port desemnat convenit din subregiune, următoarele documente trebuie păstrate în permanență la bordul navei:

(i)

autorizația de pescuit;

(ii)

certificatul de înregistrare al navei;

(iii)

certificatul cu numărul de înregistrare la Autoritatea Maritimă din Liberia;

(iv)

scheme sau descrieri actualizate ale planului general al navelor de pescuit și, în special, numărul de cale de pește și capacitatea de depozitare a acestora exprimată în metri cubi;

(v)

dacă s-a efectuat vreo modificare a caracteristicilor navei de pescuit în ceea ce privește lungimea totală, tonajul registru brut, puterea motorului sau a motoarelor principale sau capacitatea calelor, un certificat, vizat de o autoritate competentă a statului de pavilion al navei de pescuit, care descrie natura modificării;

(vi)

dacă nava de pescuit este dotată cu rezervoare cu apă de mare răcită sau refrigerată, un document vizat de o autoritate competentă a statului de pavilion al navei de pescuit, care precizează capacitatea rezervoarelor exprimată în metri cubi;

(vii)

o copie a legislației aplicabile în domeniul pescuitului în Liberia, care trebuie pusă la dispoziție de Liberia; și

(viii)

documentele menționate la punctul 4.

SECȚIUNEA 2

Condiții de autorizare a pescuitului – taxe și plăți anticipate

(1)

Taxele care trebuie plătite de armatori se calculează pe baza următoarei rate per tonă de pește capturat în zona de pescuit liberiană;

55 EUR per tonă pentru primul an de aplicare;

60 EUR per tonă pentru al doilea și al treilea an de aplicare;

65 EUR per tonă pentru al patrulea an de aplicare;

70 EUR per tonă pentru al cincilea an de aplicare.

(2)

Autorizațiile de pescuit se eliberează după plata de către armatori la autoritățile naționale competente din Liberia a următoarelor taxe anticipate:

(a)

Pentru navele de pescuit ton cu plasă-pungă:

7 150 EUR per navă, sumă echivalentă cu taxele datorate pentru 130 de tone pe an pentru primul an de aplicare a protocolului;

7 150 EUR per navă, sumă echivalentă cu taxele datorate pentru 119,17 tone pe an pentru al doilea și al treilea an de aplicare a protocolului;

7 150 EUR per navă, sumă echivalentă cu taxele datorate pentru 110 tone pe an pentru al patrulea an de aplicare a protocolului;

7 150 EUR per navă, sumă echivalentă cu taxele datorate pentru 102,14 tone pe an pentru al cincilea an de aplicare a protocolului.

(b)

Pentru navele cu paragate plutitoare:

2 200 EUR per navă, sumă echivalentă cu taxele datorate pentru 40 de tone pe an pentru primul an de aplicare a protocolului;

2 200 EUR per navă, sumă echivalentă cu taxele datorate pentru 36,67 tone pe an pentru al doilea și al treilea an de aplicare a protocolului;

2 200 EUR per navă, sumă echivalentă cu taxele datorate pentru 33,85 tone pe an pentru al patrulea an de aplicare a protocolului;

2 200 EUR per navă, sumă echivalentă cu taxele datorate pentru 31,43 tone pe an pentru al cincilea an de aplicare a protocolului.

(3)

Taxa anticipată include toate taxele naționale și locale, cu excepția taxelor portuare și a taxelor pentru prestarea de servicii.

(4)

Dacă perioada de valabilitate a autorizației de pescuit este mai mică de un an, valoarea taxei anticipate se ajustează pro-rata temporis în funcție de perioada de valabilitate solicitată.

(5)

În cazul în care decontul final al taxelor este mai mare decât taxa anticipată plătită de armator pentru obținerea autorizația de pescuit, armatorul plătește Liberei diferența, până cel târziu la data de 30 septembrie a anului următor în care au fost efectuate capturile. Atunci când decontul final este mai mic decât taxa anticipată prevăzută la punctul 2, diferența nu poate fi recuperată de armator.

SECȚIUNEA 3

Nave auxiliare

(1)

Liberia autorizează navele Uniunii titulare ale unei autorizații de pescuit să beneficieze de asistență din partea unor nave auxiliare. Navele auxiliare arborează pavilionul unui stat membru al Uniunii și nu sunt echipate pentru captura de pește sau utilizate pentru transbordări.

(2)

Liberia definește activitățile de sprijin, precum și condițiile de obținere a autorizațiilor, și stabilește lista navelor auxiliare autorizate, pe care o comunică fără întârziere autorității naționale însărcinate cu controlul activităților de pescuit și Uniunii.

(3)

Taxa anuală de autorizare aplicabilă navelor auxiliare este de 3 000 EUR per navă.

CAPITOLUL III

MĂSURI TEHNICE DE CONSERVARE

(1)

Măsurile tehnice de conservare aplicabile navelor titulare ale unei autorizații de pescuit în ceea ce privește zona de pescuit, uneltele de pescuit și capturile suplimentare sunt definite pentru fiecare categorie de pescuit în fișele tehnice din apendicele 2 la prezenta anexă.

(2)

Navele trebuie să respecte toate recomandările adoptate de ICCAT și dispozițiile legislației liberiene în domeniu.

(3)

Utilizarea de dispozitive de atragere a peștilor (DAP) în zona de pescuit liberiană este limitată la instrumente auxiliare artificiale cu structuri de agățat subacvatice în care peștii nu se pot încurca. Implementarea și utilizarea acestor DAP flotante artificiale vor face obiectul adoptării de către Uniune a unui plan de gestionare conform dispozițiilor adoptate de ICCAT.

(4)

Navele Uniunii desfășoară toate activitățile de pescuit astfel încât să nu perturbe pescuitul local și tradițional și eliberează toate țestoasele, mamiferele marine, păsările marine și peștii de recif, într-un mod care să ofere acestei capturi mixte cele mai mari șanse de supraviețuire.

(5)

Navele Uniunii, comandanții și operatorii acestora desfășoară toate operațiunile de pescuit astfel încât să nu perturbe activitățile de pescuit ale altor nave de pescuit și să nu interfereze cu uneltele de pescuit ale altor nave de pescuit.

CAPITOLUL IV

CONTROLUL, MONITORIZAREA ȘI SUPRAVEGHEREA

SECȚIUNEA 1

Declararea capturilor

Jurnalul de pescuit

(1)

Comandantul unei nave a Uniunii care pescuiește în temeiul acordului trebuie să țină un jurnal de pescuit, al cărui model, pentru fiecare categorie de pescuit, figurează în apendicele 3 la prezenta anexă.

(2)

Jurnalul de pescuit este completat de comandant pentru fiecare zi de prezență a navei în zona de pescuit liberiană.

(3)

În fiecare zi, comandantul înscrie în jurnalul de pescuit cantitatea capturată și deținută la bord din fiecare specie, identificată prin codul alfa 3 corespunzător al FAO, exprimată în kilograme greutate în viu sau, după caz, în număr de indivizi. Pentru fiecare specie principală, comandantul menționează și capturile accidentale.

(4)

Dacă este cazul, comandantul înscrie, de asemenea, zilnic în jurnalul de pescuit:

(i)

cantitățile aruncate înapoi în mare din fiecare specie, exprimate în kilograme greutate în viu sau, după caz, în număr de indivizi;

(ii)

tipul uneltelor de pescuit utilizate;

(iii)

poziția la amiază a navei și, după caz, poziția stabilită a uneltelor de pescuit și timpul de imersie sau numărul de cârlige și temperatura de la suprafața mării;

(iv)

numărul total de capturi pe zi, timpul total pentru fiecare captură și numărul total de zile de pescuit pentru fiecare ieșire la pescuit; și

(v)

orice altă informație care poate fi decisă de comitetul mixt.

(5)

În cazul în care o navă nu a avut lansări într-o anumită zi sau în cazul în care se efectuează o lansare fără a fi capturat pește, comandantul navei înregistrează aceste informații în formularul de înregistrare zilnică al jurnalului de pescuit. În zilele în care nu se desfășoară operațiuni de pescuit, până la miezul nopții ora locală din ziua respectivă, nava trebuie să înregistreze în jurnalul de pescuit faptul că nu au fost desfășurate operațiuni.

(6)

Ora și data intrărilor și ieșirilor din zona de pescuit liberiană se înregistrează în jurnalul de pescuit imediat după intrarea și ieșirea din zona de pescuit liberiană.

(7)

Jurnalul de pescuit se completează în mod lizibil, cu litere majuscule și se semnează de către comandant.

(8)

Responsabilitatea pentru exactitatea datelor înregistrate în jurnalul de pescuit îi revine comandantului.

Declararea capturilor

(9)

Comandantul declară capturile navei prin transmiterea către Biroul pentru activitățile de pescuit de la nivel național (BNF) a jurnalelor de pescuit aferente perioadei de prezență în zona de pescuit a liberiană.

(10)

Jurnalele de pescuit sunt transmise într-unul din următoarele moduri:

(i)

în cazul intrării într-un port din Liberia, originalul fiecărui jurnal de pescuit se remite reprezentantului local al Republicii Liberia, care confirmă primirea în scris;

(ii)

în cazul ieșirii din zona de pescuit liberiană fără a se trece în prealabil printr-un port din Liberia, în termen de 14 zile calendaristice de la sosirea în oricare alt port și, în orice caz, în termen de 30 de zile calendaristice de la ieșirea din zona de pescuit liberiană;

(a)

preferabil prin e-mail sau sub forma unei copii scanate; sau

(b)

prin fax; sau

(c)

originalul prin poștă.

(11)

Părțile trebuie să depună toate eforturile necesare pentru a institui un sistem pentru schimbul electronic al tuturor datelor, în vederea accelerării transmiterii acestora.

(12)

Imediat ce este posibilă transmiterea prin e-mail a declarațiilor privind capturile, comandantul transmite Liberiei jurnalele de pescuit la adresa de poștă electronică furnizată de aceasta. Liberia confirmă fără întârziere primirea acestora prin e-mail.

(13)

Comandantul transmite Delegației UE în Liberia o copie a tuturor jurnalelor de pescuit. Pentru fiecare vas, comandantul trimite și o copie a tuturor jurnalelor de pescuit la BNF și unuia dintre următoarele institute de cercetări științifice:

(i)

IRD (Institut de recherche pour le développement);

(ii)

IEO (Instituto Español de Oceanografia);

(iii)

IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfèra).

(14)

În cazul întoarcerii navei în zona de pescuit liberiană în cursul perioadei de valabilitate a autorizației sale de pescuit, este necesară o nouă declarație privind capturile.

(15)

În caz de nerespectare a dispozițiilor privind declararea capturilor, Liberia poate suspenda autorizația de pescuit a navei în cauză până la obținerea declarațiilor lipsă privind capturile și îl poate sancționa pe armatorul navei în conformitate cu dispozițiile relevante ale legislației naționale în vigoare. În caz de recidivă, Liberia poate refuza reînnoirea autorizației de pescuit. Liberia informează fără întârziere Uniunea cu privire la orice sancțiune aplicată în acest context.

Tranziția către un sistem electronic

(16)

Părțile își exprimă voința comună de a asigura tranziția către un sistem de declarare electronică a capturilor pe baza specificațiilor tehnice definite în apendicele 6 la prezenta anexă. Părțile convin să definească împreună modalitățile de efectuare a transmiterii, cu obiectivul de a pune în funcțiune sistemul cât mai curând posibil. Liberia informează Uniunea de îndată ce sunt îndeplinite condițiile necesare pentru această tranziție. Începând cu data transmiterii acestei informații, părțile stabilesc de comun acord un termen de două luni pentru punerea completă în funcțiune a sistemului.

Declarații trimestriale de captură

(17)

Până la punerea în funcțiune a sistemului de declarare a capturilor menționat la punctul 16, statele membre ale Uniunii informează Comisia Europeană, în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la încheierea fiecărui trimestru, cu privire la tonajele capturate în cursul ultimului trimestru, astfel cum au fost validate de către administrațiile naționale ale acestora și confirmate de către institutele de cercetări științifice menționate la punctul 13. Institutele de cercetări științifice efectuează o analiză a datelor privind capturile printr-o verificare încrucișată a datelor disponibile în jurnalele de pescuit, în declarațiile privind acostările, în declarațiile privind vânzările și, după caz, în rapoartele de observare științifică. Pe această bază, pentru fiecare navă autorizată să pescuiască în zona de pescuit liberiană, Uniunea elaborează o declarație trimestrială de captură defalcată pe specii și pe luni, conform modelului din apendicele 8 la prezenta anexă.

(18)

Datele agregate provenite din jurnalele de pescuit sunt considerate provizorii până la notificarea de către Uniunii a decontului final al taxelor menționate la punctul 23.

Decontul final al taxelor

(19)

Până la punerea în funcțiune a sistemului de declarare a capturilor menționat la punctul 16, statele membre ale Uniunii informează Comisia Europeană, până cel târziu la data de 15 mai a fiecărui an, cu privire la tonajele capturate în cursul ultimului an, astfel cum au fost validate de către administrațiile naționale ale acestora și confirmate de către institutele de cercetări științifice menționate la punctul 13.

(20)

Institutele de cercetări științifice efectuează o analiză a datelor privind capturile printr-o verificare încrucișată a datelor disponibile în jurnalele de pescuit, în declarațiile privind acostările, în declarațiile privind vânzările și, după caz, în rapoartele de observare științifică.

(21)

Metodologia utilizată de institutele de cercetări științifice ale Uniunii pentru analizarea nivelului și a compoziției capturilor din zona de pescuit liberiană este comunicată BNF.

(22)

Pe baza declarațiilor de captură menționate la punctul 19, Uniunea elaborează, pentru fiecare navă autorizată să pescuiască în zona de pescuit liberiană în anul anterior, un decont final al taxelor datorate de navă în ceea ce privește campania sa anuală de pescuit pentru anul calendaristic anterior.

(23)

Uniunea transmite simultan acest decont final al taxelor Liberiei și armatorilor prin intermediul statelor membre ale Uniunii înainte de data de 30 iunie a anului în curs.

(24)

Liberia comunică Uniunii primirea decontului și poate solicita din partea Uniunii orice fel de clarificări pe care le consideră necesare. În acest caz, Uniunea consultă administrațiile naționale ale statelor de pavilion și institutele de cercetare științifică ale Uniunii și depune toate eforturile pentru a furniza Liberiei orice informație suplimentară necesară. Dacă este cazul, poate fi organizată o reuniune științifică mixtă specială în scopul de a examina datele privind capturile și metodologiile utilizate pentru verificarea încrucișată a informațiilor.

(25)

Liberia poate contesta declarația anuală finală privind capturile și decontul final al taxelor în termen de 30 de zile calendaristice de la data notificării menționate la punctul 24, pe baza unor elemente justificative. În caz de dezacord, părțile se consultă în cadrul comitetului mixt. Dacă Liberia nu prezintă obiecții în perioada menționată anterior, decontul final al taxelor se consideră adoptat.

SECȚIUNEA 2

Debarcări și transbordări

Procedura de debarcare

(1)

Comandantul unei nave a Uniunii care dorește să debarce capturile din zona de pescuit liberiană într-un port din Liberia comunică Liberiei, cu cel puțin 48 de ore înainte de debarcare până când digul devine operațional și, ulterior, cu cel puțin 24 de ore înainte de debarcare, următoarele:

(a)

numele și indicativul de apel radio internațional (IRCS) al navei de pescuit care urmează să debarce;

(b)

portul de debarcare;

(c)

data și ora prevăzute pentru debarcare;

(d)

cantitatea (exprimată în kilograme greutate în viu sau, după caz, în număr de indivizi) din fiecare specie care trebuie debarcată (identificată prin codul său alfa 3 al FAO);

(e)

prezentarea produselor.

(2)

Operațiunea de debarcare trebuie efectuată în zona de pescuit a unui port din Liberia autorizat în acest scop.

(3)

Nerespectarea acestor dispoziții privind procedura de debarcare atrage aplicarea sancțiunilor în materie prevăzute de legislația din Liberia.

Stimularea debarcărilor

(4)

Navele Uniunii depun toate eforturile pentru a furniza ton pentru industria locală la prețul pieței mondiale. Până în momentul în care digul din Liberia devine operațional, o navă a Uniunii, care deține o autorizație de pescuit în conformitate cu termenii prevăzuți în prezentul protocol și care își debarcă capturile de ton într-un port desemnat din Liberia, beneficiază de un stimulent financiar sub forma unei reduceri a taxei în valoare de 10 EUR per tonă de captură accidentală debarcată, în cazul vânzării capturii către o întreprindere de pescuit din Liberia în vederea aprovizionării pieței liberiene. Acest mecanism este limitat la un procent de maximum 50 % din capturile finale declarate.

(5)

Atunci când terminalul de pescuit devine operațional, navele Uniunii beneficiază de stimulentul financiar sub forma unei reduceri parțiale a taxei în valoare de 10 EUR per tonă debarcată. O reducere suplimentară a taxei în valoare de 10 EUR per tonă de captură debarcată se acordă în cazul vânzării către industria locală. În ceea ce privește capturile accidentale, se va acorda o reducere specială a taxei în valoare de 25 EUR per tonă de captură accidentală debarcată, atunci când captura respectivă este vândută pe piața locală. Acest mecanism este limitat la un procent de maximum 50 % din capturile finale de ton declarate.

Transbordarea

(6)

Comandantul unei nave a Uniunii care dorește să transbordeze capturile din zona de pescuit liberiană într-un port din Liberia comunică Liberiei, cu cel puțin 48 de ore înainte de transbordare până când digul devine operațional și, ulterior, cu cel puțin 24 de ore înainte de transbordare, următoarele:

(a)

denumirea și indicativul radio internațional (IRCS) al navei de pescuit donatoare;

(b)

denumirea și indicativul radio internațional (IRCS) al navei de pescuit primitoare;

(c)

portul de transbordare;

(d)

data și ora prevăzute pentru transbordare;

(e)

cantitatea (exprimată în kilograme greutate în viu sau, după caz, în număr de indivizi) din fiecare specie care trebuie transbordată (identificată prin codul său alfa 3 al FAO);

(f)

prezentarea produselor.

(7)

Operațiunea de transbordare se efectuează într-un port din Liberia autorizat în acest scop, în prezența unor inspectori liberieni. Pentru a evita întârzierile, în cazurile excepționale în care prezența unui inspector liberian nu este posibilă, comandantul este autorizat să înceapă operațiunea de transbordare după expirarea preavizului transmis în conformitate cu dispozițiile de la punctul 6. Transbordarea pe mare este interzisă.

(8)

Transbordarea este considerată o ieșire din zona de pescuit liberiană astfel cum este definită în secțiunea 3. În consecință, navele trebuie să transmită declarațiile privind capturile autorităților competente cu cel puțin 24 de ore de la finalizarea transbordării sau, în orice caz, cu cel puțin 6 ore înainte ca nava donatoare să părăsească portul, în funcție de care dintre situații intervine mai întâi, iar armatorul specifică dacă intenționează să continue activitatea de pescuit sau să părăsească zona de pescuit liberiană. În cazul navei primitoare, se aplică cerințele de declarare prevăzute de legislația aplicabilă în Liberia.

SECȚIUNEA 3

Controlul și inspecția

Intrarea și ieșirea din zonă

(1)

Toate intrările sau ieșirile din zona de pescuit liberiană ale oricărei nave a Uniunii titulare a unei autorizații de pescuit trebuie notificate Liberiei cu cel puțin șase ore înaintea intrării sau ieșirii.

(2)

La notificarea intrării sau ieșirii sale, nava Uniunii comunică în special:

(i)

data, ora și punctul de trecere prevăzute;

(ii)

cantitatea din toate speciile deținute la bord, identificate prin codul alfa 3 al FAO, exprimată în kilograme greutate în viu sau, după caz, prin numărul de indivizi;

(iii)

prezentarea produselor.

(3)

Notificarea se efectuează de preferință prin e-mail sau, în lipsa acestuia, prin fax sau radio, la o adresă electronică, un număr de apel sau pe o frecvență comunicată de Liberia, astfel cum se specifică în apendicele 7 la prezenta anexă. Liberia confirmă fără întârziere primirea acestora prin e-mail. Liberia notifică fără întârziere navelor în cauză și Uniunii orice modificare a adresei de e-mail, a numărului de telefon sau a frecvenței de transmisie.

(4)

Orice navă a Uniunii care este depistată în timp ce pescuiește în zona de pescuit liberiană fără a-și fi notificat prezența în prealabil este considerată a fi o navă care pescuiește ilegal.

Inspecția pe mare

(5)

Inspecția pe mare în zona de pescuit liberiană a navelor Uniunii titulare ale unei autorizații de pescuit se efectuează de către nave și inspectori din Liberia care pot fi identificați în mod clar ca fiind responsabili cu controlul activităților de pescuit.

(6)

Înainte de a urca la bord, inspectorii liberieni anunță nava Uniunii cu privire la decizia lor de a efectua o inspecție. Comandantul navei Uniunii trebuie să permită și să faciliteze urcarea la bord a inspectorilor liberieni și desfășurarea activității lor. Inspecția va fi efectuată de maximum cinci inspectori, care trebuie să își dovedească identitatea și calitatea oficială de inspectori înainte de efectuarea inspecției.

(7)

Comandantul se conformează imediat tuturor instrucțiunilor rezonabile date de funcționarii autorizați și facilitează îmbarcarea în condiții de siguranță și inspecția navei, a uneltelor de pescuit, a echipamentelor, a înregistrărilor, a peștelui și a produselor din pește, precum și a documentelor referitoare la echipaj.

(8)

Comandantul navei sau orice membru al echipajului nu agresează, nu obstrucționează, nu opune rezistență, nu întârzie, nu refuză îmbarcarea, nu intimidează sau deranjează un funcționar autorizat în cursul îndeplinirii sarcinilor acestuia.

(9)

Inspectorii liberieni vor petrece la bordul navei Uniunii numai timpul necesar pentru îndeplinirea sarcinilor legate de inspecție. Aceștia vor desfășura inspecția astfel încât impactul asupra navei, asupra activității de pescuit și asupra încărcăturii sale să fie redus la minimum.

(10)

Liberia poate autoriza Uniunea să participe la inspecții în calitate de observator.

(11)

La sfârșitul fiecărei inspecții, inspectorii liberieni întocmesc un raport de inspecție. Comandantul navei Uniunii are dreptul de a include observații în raportul de inspecție. Raportul de inspecție se semnează de către inspectorul care l-a întocmit și de către comandantul navei Uniunii.

(12)

Semnarea raportului de inspecție de către comandant nu aduce atingere dreptului de apărare al armatorului în cursul procedurii asociate unei încălcări. În cazul în care comandantul refuză să semneze documentul, acesta trebuie să precizeze motivele în scris, iar inspectorul adaugă mențiunea „refuz de a semna”. Înainte de părăsirea navei, inspectorii liberieni transmit o copie a raportului de inspecție comandantului navei Uniunii. Liberia transmite Uniunii o copie a raportului de inspecție în termen de opt zile calendaristice de la inspecție.

Inspecția în port

(13)

Inspecția în sau în afara portului a navelor Uniunii titulare ale unei autorizații de pescuit care debarcă captura provenită din zona de pescuit liberiană într-un port din subregiune, desemnat de comun acord de Uniune și de Liberia, se efectuează de către nave și inspectori din Liberia care pot fi identificați în mod clar ca fiind responsabili cu controlul activităților de pescuit, sub rezerva unei autorizații din partea statului portului în cauză.

(14)

Înainte de a urca la bord, inspectorii liberieni anunță nava Uniunii cu privire la decizia lor de a efectua o inspecție. Comandantul navei Uniunii trebuie să permită și să faciliteze urcarea la bord a inspectorilor liberieni și desfășurarea activității lor. Inspecția va fi efectuată de maximum cinci inspectori, care trebuie să își dovedească identitatea și calitatea oficială de inspectori înainte de efectuarea inspecției.

(15)

Comandantul se conformează imediat tuturor instrucțiunilor rezonabile date de funcționarii autorizați și facilitează îmbarcarea în condiții de siguranță și inspecția navei, a uneltelor de pescuit, a echipamentelor, a înregistrărilor, a peștelui și a produselor din pește, precum și a documentelor referitoare la echipaj.

(16)

Comandantul navei sau orice membru al echipajului nu agresează, nu obstrucționează, nu opune rezistență, nu întârzie, nu refuză îmbarcarea, nu intimidează sau deranjează un funcționar autorizat în cursul îndeplinirii sarcinilor acestuia.

(17)

Inspectorii liberieni vor petrece la bordul navei Uniunii numai timpul necesar pentru îndeplinirea sarcinilor legate de inspecție. Aceștia vor desfășura inspecția astfel încât impactul asupra navei, asupra activității de pescuit și asupra încărcăturii sale să fie redus la minimum.

(18)

Liberia poate autoriza Uniunea să participe la inspecții în calitate de observator.

(19)

La sfârșitul fiecărei inspecții, inspectorii liberieni întocmesc un raport de inspecție. Comandantul navei Uniunii are dreptul de a include observații în raportul de inspecție. Raportul de inspecție se semnează de către inspectorul care l-a întocmit și de către comandantul navei Uniunii.

(20)

Semnarea raportului de inspecție de către comandant nu aduce atingere dreptului de apărare al armatorului în cursul procedurii asociate unei încălcări. În cazul în care comandantul refuză să semneze documentul, acesta trebuie să precizeze motivele în scris, iar inspectorul adaugă mențiunea „refuz de a semna”. Înainte de părăsirea navei, inspectorii liberieni transmit o copie a raportului de inspecție comandantului navei Uniunii. Liberia transmite Uniunii o copie a raportului de inspecție în termen de opt zile calendaristice de la inspecție.

Monitorizarea participativă în domeniul combaterii pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat (INN)

(21)

În scopul consolidării luptei împotriva pescuitului INN, comandanții navelor Uniunii vor semnala prezența oricărei nave în zona de pescuit liberiană care practică activități susceptibile de a constitui activități de pescuit INN, strângând toate informațiile posibile în sprijinul constatărilor sale. Rapoartele de observare se trimit simultan, fără întârziere, Unității de monitorizare, control și supraveghere, Centrului național de monitorizare a activităților de pescuit și Ministerului Agriculturii din Liberia și autorității competente a statului membru al Uniunii de pavilion al navei care a efectuat activitatea de observare, iar aceasta din urmă le transmite Uniunii sau organismului desemnat de aceasta.

(22)

Liberia transmite Uniunii orice raport de observare aflat în posesia sa cu privire la navele de pescuit care practică în zona de pescuit liberiană activități susceptibile de a constitui activități de pescuit INN.

SECȚIUNEA 4

Sistemul de monitorizare prin satelit (VMS)

Mesajele de poziție ale navelor – Sistemul VMS

(1)

Atunci când se află în zona de pescuit liberiană, navele Uniunii titulare ale unei autorizații de pescuit trebuie să fie echipate în permanență cu un sistem de monitorizare prin satelit (Vessel Monitoring System – VMS), care asigură comunicarea automată și continuă a poziției lor, la fiecare două ore, către centrul de monitorizare a activităților de pescuit (Fisheries Monitoring Center – FMC) al statului lor de pavilion.

(2)

Fiecare mesaj de poziție trebuie să conțină:

(a)

datele de identificare a navei;

(b)

poziția geografică cea mai recentă a navei (longitudine, latitudine), cu o marjă de eroare mai mică de 100 de metri și cu un interval de încredere de 99 %;

(c)

data și ora înregistrării poziției;

(d)

viteza și cursul navei.

(3)

Fiecare mesaj de poziție trebuie să fie configurat conform formatul prevăzut în apendicele 4 la prezenta anexă.

(4)

Prima poziție înregistrată după intrarea în zona de pescuit liberiană va fi identificată prin codul „ENT”. Toate pozițiile ulterioare se identifică prin codul „POS”, cu excepția primei poziții înregistrate după ieșirea din zona de pescuit liberiene, care este identificată prin codul „EXI”.

(5)

FMC al statului de pavilion asigură procesarea automată și, dacă este cazul, transmiterea electronică a mesajelor de poziție. Mesajele de poziție se înregistrează în mod securizat și se păstrează timp de trei ani.

Efectuarea transmisiilor de către navă în caz de defecțiune a sistemului VMS

(6)

Comandantul trebuie să se asigure că sistemul VMS al navei sale este pe deplin operațional în orice moment și că mesajele de poziție sunt transmise în mod corect către FMC al statului de pavilion.

(7)

În caz de defecțiune, sistemul VMS al navei trebuie reparat sau înlocuit în termen de zece zile. După scurgerea acestui interval, nava respectivă nu va mai fi autorizată să pescuiască în zona de pescuit liberiană.

(8)

Navele care pescuiesc în zona de pescuit liberiană și al căror sistem VMS este defectuos vor trebui să își comunice mesajele de poziție prin e-mail, prin radio sau prin fax către FMC al statului de pavilion cel puțin la fiecare patru ore, transmițând toate informațiile obligatorii.

Comunicarea securizată a mesajelor de poziție către Liberia

(9)

FMC al statului de pavilion transmite automat mesajele de poziție ale navelor în cauză către FMC din Liberia. Centrele de monitorizare a activităților de pescuit din statul pavilion și din Liberia fac schimb de adrese electronice și se informează reciproc fără întârziere cu privire la orice modificare a acestor adrese.

(10)

Transmiterea mesajelor de poziție între FMC al statului de pavilion și cel al Liberiei se face pe cale electronică, printr-un sistem securizat de comunicare.

(11)

FMC al Liberiei informează fără întârziere FMC al statului de pavilion și Uniunea cu privire la orice întrerupere în recepționarea mesajelor de poziție consecutive ale unei nave titulare a unei autorizații de pescuit, câtă vreme nava respectivă nu și-a notificat ieșirea din zona de pescuit liberiană.

Disfuncții ale sistemului de comunicare

(12)

Liberia se asigură de compatibilitatea echipamentului său electronic cu cel al FMC al statului de pavilion și informează Uniunea fără întârziere cu privire la orice disfuncție în comunicarea și recepționarea mesajelor de poziție, în vederea găsirii unei soluții tehnice în cel mai scurt timp posibil. Comitetul mixt este sesizat în legătură cu orice eventual diferend

(13)

Comandantul va fi considerat responsabil de orice act de manipulare dovedită a sistemului VMS al navei de natură să perturbe funcționarea acestuia sau să falsifice mesajele de poziție. Toate încălcările fac obiectul sancțiunilor prevăzute de legislația în vigoare a Republicii Liberia.

Modificarea frecvenței mesajelor de poziție

(14)

Pe baza unor elemente justificative care dovedesc o infracțiune, Liberia poate solicita FMC al statului de pavilion, transmițând totodată o copie Uniunii, să reducă intervalul de transmitere a mesajelor de poziție ale unei nave la treizeci de minute, pentru o perioadă de anchetă determinată. Aceste elemente justificative trebuie transmise fără întârziere FMC al statului de pavilion și Uniunii de către Liberia. FMC al statului de pavilion trimite fără întârziere Liberiei mesajele de poziție pe noua frecvență.

(15)

La sfârșitul perioadei de anchetă determinate, Liberia informează imediat FMC al statului de pavilion și Uniunea în legătură cu acest lucru și ulterior cu privire la eventualele măsuri subsecvente luate.

SECȚIUNEA 5

Observatori

Observarea activităților de pescuit

(1)

Navele care dețin o autorizație de pescuit sunt supuse, în temeiul acordului, unui regim de observare a activităților lor de pescuit.

(2)

Acest regim de observare respectă recomandările adoptate de ICCAT.

(3)

Până în momentul când noul program regional de observare al ICCAT devine operațional, se aplică următoarele dispoziții privind observatorii.

Navele și observatorii desemnați

(4)

BNF desemnează navele Uniunii care trebuie să îmbarce un observator, precum și observatorul stabilit pentru acestea cu cel mult 15 zile calendaristice înainte de data prevăzută pentru îmbarcarea observatorului. La cererea autorităților liberiene, navele Uniunii iau la bord un observator pentru a atinge o rată de acoperire de 15 % din navele autorizate.

(5)

BNF întocmește o listă cu navele desemnate să ia un observator la bord, precum și o listă cu observatorii desemnați pentru îmbarcare. Aceste liste trebuie actualizate. Acestea trebuie transmise Uniunii de îndată ce au fost întocmite și apoi o dată la trei luni, atunci când sunt actualizate.

(6)

În momentul eliberării autorizației de pescuit, BNF informează Uniunea și armatorul sau agentul acestuia cu privire la navele desemnate și la observatorii care vor fi prezenți la bordul fiecărei nave. Data și portul de îmbarcare, care poate să nu fie un port din Liberia, sunt alese de armator; BNF trebuie să informeze fără întârziere Uniunea și armatorul sau agentul acestuia cu privire la toate modificările referitoare la navele și observatorii desemnați.

(7)

BNF trebuie să depună eforturi pentru a nu desemna observatori pentru navele care, în cadrul activităților lor în alte zone de pescuit decât zona de pescuit liberiană, au deja un observator la bord sau care au deja obligația oficială de a îmbarca un observator pe durata campaniei de pescuit în cauză.

(8)

Durata șederii la bord a observatorilor va fi echivalentă cu o ieșire la pescuit sau, la cererea expresă a armatorului, cu mai multe ieșiri la pescuit pentru o anumită navă.

(9)

Durata șederii la bord a observatorilor nu depășește intervalul necesar pentru îndeplinirea sarcinilor lor.

Contribuția financiară forfetară

(10)

În momentul plății taxei anuale anticipate, armatorul varsă în plus Liberiei, pentru fiecare navă, o sumă forfetară de 400 EUR pe an.

Salariul observatorului

(11)

Salariul și contribuțiile sociale ale observatorului sunt suportate de Liberia.

Condiții de îmbarcare

(12)

Condițiile de îmbarcare a observatorului, în special durata șederii la bord, sunt stabilite de comun acord între armator sau agentul acestuia și BNF.

(13)

La bord, observatorul trebuie tratat ca un ofițer. Cu toate acestea, cazarea la bord a observatorului ține seama de structura tehnică a navei.

(14)

Cheltuielile cu cazarea și masa pentru observatorul luat la bordul navei sunt suportate de armator, inclusiv accesul la grupurile sanitare, care trebuie să fie de o calitate cel puțin echivalentă cu cea asigurată ofițerilor de la bordul navei de pescuit.

(15)

Comandantul ia toate măsurile care țin de responsabilitatea sa pentru a asigura securitatea fizică și confortul general ale observatorului.

(16)

Comandantul se asigură ca observatorul să aibă acces la facilitățile, uneltele de pescuit și echipamentul de la bordul navei de care acesta are nevoie pentru a-și îndeplini sarcinile, inclusiv:

(i)

puntea, echipamentele de comunicații și de navigație ale navei;

(ii)

documentele și registrele, inclusiv toate jurnalele de bord ale navei, în cazul în care acestea trebuie întocmite și ținute conform Regulamentului privind activitățile de pescuit din Liberia sau în scopul inspectării și copierii registrelor;

(17)

Comandantul permite în orice moment observatorului:

(i)

să primească și să transmită mesaje și să comunice cu uscatul și cu alte nave prin intermediul echipamentului de comunicații al navei;

(ii)

să preleveze, să măsoare, să debarce de pe navă și să păstreze mostre sau specimene întregi din orice specie de pește;

(iii)

să depoziteze pe navă mostre sau specimene întregi, inclusiv mostre și specimene întregi depozitate în instalațiile de congelare ale navei;

(iv)

să fotografieze activitățile de pescuit, inclusiv peștii, uneltele de pescuit, echipamentele, documentele, diagramele și registrele și să debarce de pe navă astfel de fotografii sau înregistrări video pe care observatorul le-ar putea realiza sau utiliza la bordul navei.

Obligațiile observatorului

(18)

Pe toată durata șederii la bord, observatorii:

(a)

iau toate măsurile corespunzătoare pentru a nu întrerupe sau împiedica operațiunile de pescuit;

(b)

respectă bunurile și echipamentele aflate la bord;

(c)

respectă confidențialitatea tuturor documentelor aparținând navei.

Îmbarcarea și debarcarea observatorilor

(19)

Armatorul sau agentul acestuia comunică Liberiei, cu un preaviz de zece zile calendaristice înainte de îmbarcare, data, ora și portul de îmbarcare a observatorului. Atunci când observatorul este îmbarcat într-o țară străină, cheltuielile de călătorie ale acestuia până în portul de îmbarcare sunt suportate de armator.

(20)

În cazul în care observatorul nu se prezintă pentru îmbarcare în termen de 12 ore de la data și ora stabilite, armatorul este scutit în mod automat de obligația de a permite îmbarcarea observatorului respectiv. Armatorul este liber să părăsească portul și să înceapă operațiunile de pescuit.

(21)

Atunci când observatorul nu este debarcat într-un port din Liberia, armatorul suportă cheltuielile de repatriere a observatorului în Liberia în cel mai scurt timp posibil.

(22)

În cazul în care nava nu se prezintă la ora convenită într-un port stabilit în prealabil pentru îmbarcarea unui observator, armatorul este obligat să suporte cheltuielile legate de imposibilitatea observatorului de a se îmbarca în cursul așteptării în port (cazare, masă etc.), la o rată de subzistență zilnică de 80 EUR pentru toate zilele de așteptare.

(23)

În cazul în care nava nu se prezintă, fără să fi informat în prealabil BNF și NFMC în acest sens, Liberia poate lua măsurile necesare în conformitate cu legislația aplicabilă din Liberia.

Sarcinile observatorului

(24)

Observatorul îndeplinește următoarele sarcini:

(a)

observă activitățile de pescuit ale navei;

(b)

speciile, cantitatea, dimensiunea și starea peștilor capturați;

(c)

metodele prin care sunt capturați peștii, zonele în care sunt capturați și adâncimea la care sunt capturați;

(d)

efectele metodelor de pescuit asupra peștilor și mediului;

(e)

prelucrarea, transportul, transbordarea, depozitarea sau eliminarea oricărui pește;

(f)

verifică poziția navei în timpul operațiunilor de pescuit;

(g)

prelevează probe biologice în cadrul unui program științific;

(h)

consemnează uneltele de pescuit utilizate;

(i)

verifică datele privind capturile efectuate în zona de pescuit liberiană înregistrate în jurnalul de bord;

(j)

verifică procentajele capturilor accidentale și estimează volumul capturilor aruncate înapoi în mare;

(k)

își comunică observațiile prin radio, fax sau e-mail cel puțin o dată pe săptămână atunci când nava desfășoară activități de pescuit în zona de pescuit liberiană, inclusiv volumul la bord al capturilor principale și accidentale.

Raportul observatorului

(25)

Înainte de a părăsi nava, observatorul prezintă comandantului navei un raport succint cuprinzând observațiile sale, al cărui conținut trebuie aprobat de comitetul mixt. Comandantul navei are dreptul de a introduce observații în raportul observatorului. Raportul se semnează de către observator și de către comandant. Comandantul primește o copie a raportului observatorului.

(26)

Observatorul își transmite raportul BNF, care transmite o copie Uniunii în termen de 15 zile calendaristice de la debarcarea observatorului.

(27)

Informațiile conținute în raportul observatorului pot fi utilizate atât pentru știință, cât și pentru analiza conformității realizate de autoritățile competente din Liberia și din Uniune.

SECȚIUNEA 6

Infracțiuni

Regimul aplicabil infracțiunilor

(1)

Orice infracțiune comisă de o navă a Uniunii titulară a unei autorizații de pescuit în conformitate cu dispozițiile din prezenta anexă trebuie menționată într-un raport privind infracțiunile sau un raport de inspecție întocmit de autoritatea liberiană competentă. Notificarea infracțiunii și a sancțiunilor relevante aplicabile impuse căpitanului sau societății de pescuit se trimite direct armatorului conform procedurii prevăzute de legislația aplicabilă din Liberia. O copie a notificării se transmite statului de pavilion al navei și Uniunii în termen de 24 de ore.

(2)

Semnarea raportului de inspecție de către comandant nu aduce atingere dreptului de apărare al armatorului în cursul procedurii asociate unei încălcări. Comandantul navei cooperează pe parcursul derulării procedurii de inspecție.

Reținerea navei – Reuniunea de informare

(3)

Dacă, în cazul infracțiunii constatate, legislația liberiană în vigoare prevede aceasta, orice navă a Uniunii care a săvârșit infracțiunea poate fi obligată să își înceteze activitatea de pescuit și, în cazul în care nava se află pe mare, să revină într-un port din Liberia.

(4)

Liberia notifică Uniunii, în termen de 24 de ore, orice reținere a unei nave a Uniunii titulară a unei autorizații de pescuit. Respectiva notificare include elemente justificative care să motiveze reținerea navei.

(5)

Înainte de a lua orice măsură împotriva navei, a comandantului, a echipajului sau a încărcăturii, cu excepția măsurilor menite să conserve probele, Liberia organizează, la cererea Uniunii, în termen de o zi lucrătoare de la notificarea reținerii navei, o reuniune de informare pentru a clarifica faptele care au condus la reținerea navei și pentru a prezenta eventualele măsuri subsecvente. La această reuniune de informare poate asista un reprezentant al statului de pavilion al navei.

Sancțiuni aplicate în cazul infracțiunilor – Procedura de conciliere

(6)

Sancționarea infracțiunii este stabilită de Liberia în conformitate cu dispozițiile legislației naționale în vigoare.

(7)

În situația în care armatorul nu acceptă amenzile și cu condiția ca infracțiunea să nu reprezinte o faptă penală, înainte de lansarea procedurilor judiciare, se inițiază o procedură de conciliere între autoritățile liberiene și nava UE, în vederea soluționării diferendului pe cale amiabilă. La această procedură de conciliere pot participa reprezentanți ai statului de pavilion al navei și ai Uniunii. Procedura de conciliere se încheie în cel mult trei zile calendaristice de la notificarea reținerii navei.

Procedura judiciară – Cauțiunea bancară

(8)

În cazul în care procedura de conciliere eșuează și infracțiunea respectivă este adusă în fața instanței judecătorești competente, armatorul navei care a săvârșit infracțiunea depune o cauțiune bancară la o bancă desemnată de către Liberia, a cărei valoare, stabilită de Liberia, acoperă costurile legate de reținerea navei, amenda estimată și eventualele plăți compensatorii. Cauțiunea bancară rămâne blocată până la încheierea procedurii judiciare.

(9)

Cauțiunea bancară se deblochează și se rambursează armatorului fără întârziere după pronunțarea hotărârii:

(a)

integral, dacă nu s-a impus nicio sancțiune;

(b)

în limita soldului restant, dacă sancțiunea constă într-o amendă mai mică decât valoarea cauțiunii bancare.

(10)

Liberia informează Uniunea cu privire la rezultatele procedurii judiciare în termen de opt zile calendaristice de la pronunțarea hotărârii.

Eliberarea navei și a echipajului

(11)

Nava și echipajul acesteia sunt autorizate să părăsească portul imediat după soluționarea sancțiunii prin procedura de conciliere sau după depunerea cauțiunii bancare.

CAPITOLUL V

ÎMBARCAREA MARINARILOR

(1)

Armatorii navelor de pescuit ton cu plasă-pungă și ai navelor cu paragate plutitoare angajează resortisanți din țările din Africa, Caraibe și Pacific („ACP”), în condițiile și în limitele următoare:

pentru flota de nave de pescuit ton cu plasă-pungă, cel puțin 20 % dintre marinarii îmbarcați în cursul sezonului de pescuit ton în zona de pescuit a țărilor terțe provin din țările ACP;

pentru flota de nave cu paragate plutitoare, cel puțin 20 % dintre marinarii îmbarcați în cursul sezonului de pescuit ton în zona de pescuit a țărilor terțe provin din țările ACP.

(2)

Armatorul navei depune toate eforturile pentru a îmbarca trei marinari liberieni calificați pe fiecare vas. Armatorul are libertatea de a alege numele marinarilor care urmează să se îmbarce pe navele sale de pe o listă prezentată Uniunii de către BNF.

(3)

Declarația Organizației Internaționale a Muncii (OIM) privind principiile și drepturile fundamentale la locul de muncă se aplică de drept marinarilor îmbarcați pe navele Uniunii. Aceasta se referă în special la libertatea de asociere și la recunoașterea efectivă a dreptului la negociere colectivă al lucrătorilor, precum și la eliminarea discriminării privind ocuparea forței de muncă și profesia.

(4)

Contractele de muncă ale marinarilor din țările ACP se încheie între reprezentantul (reprezentanții) armatorilor și marinari și/sau sindicatele sau reprezentanții acestora. Câte un exemplar al contractelor de muncă este transmis semnatarilor, BNF, Autorități Maritime din Liberia (LiMA) și ministerului Muncii din Liberia. Aceste contracte le garantează marinarilor faptul că vor beneficia de asigurările sociale la care au dreptul, inclusiv de asigurarea de viață, de sănătate și în caz de accident.

(5)

Salariile marinarilor din țările ACP sunt plătite de către armatori. Acestea se stabilesc, înainte de eliberarea autorizațiilor de pescuit, de comun acord între armatori sau reprezentanții acestora și marinari sau sindicatele sau reprezentanții acestora. Cu toate acestea, condițiile de remunerare a marinarilor nu pot fi inferioare celor aplicabile țărilor lor respective și în niciun caz inferioare standardelor OIM.

(6)

Toți marinarii angajați la bordul navelor Uniunii trebuie să se prezinte la comandantul navei desemnate cu o zi înainte de data de îmbarcare propusă. În cazul în care un marinar nu se prezintă la data și la ora prevăzute pentru îmbarcare, armatorul este exonerat în mod automat de obligația de a-l lua la bord pe marinarul respectiv.

(7)

Atunci când marinarul liberian nu este debarcat într-un port din Liberia, armatorul suportă cheltuielile de repatriere a marinarului în Liberia în cel mai scurt timp posibil.

(8)

În cazul în care nava nu se prezintă la ora convenită într-un port stabilit în prealabil pentru îmbarcarea unui marinar liberian, armatorul este obligat să suporte cheltuielile legate de imposibilitatea observatorului de a se îmbarca în cursul așteptării în port (cazare, masă etc.), la o rată de subzistență zilnică de 80 EUR pentru toate zilele de așteptare.

(9)

Armatorii transmit anual informații cu privire la marinarii îmbarcați. Acestea informații includ numărul marinarilor resortisanți:

(a)

ai Uniunii;

(b)

ai unei țări ACP, menționând marinarii liberieni separat de marinarii resortisanți ai altor țări ACP; și

(c)

ai altor țări decât cele ACP și cele ale Uniunii.


Apendice la prezenta anexă

Apendicele 1 –

Formularul de cerere pentru acordarea unei autorizații de pescuit

Apendicele 2 –

Fișă tehnică

Apendicele 3 –

Jurnalul de pescuit

Apendicele 4 –

Transmiterea mesajelor VMS către Liberia

Apendicele 5 –

Limitele zonei de pescuit liberiene

Apendicele 6 –

Orientări cu privire la gestionarea și implementarea sistemului electronic de comunicare a datelor privind activitățile de pescuit (sistemul ERS)

Apendicele 7 –

Datele de contact ale autorităților liberiene

Apendicele 8 –

Formularul de declarare a capturilor

Apendicele 1

ACORD DE PESCUIT LIBERIA – UNIUNEA EUROPEANĂ

FORMULARUL DE CERERE PENTRU ACORDAREA UNEI AUTORIZAȚII DE PESCUIT

Image

Image


Apendicele 2

FIȘA TEHNICĂ

(1)   

Zona de pescuit:

Peste 12 mile marine de la linia de bază, cu excepția zonelor interzise navigației și pescuitului, conform apendicelui 5.

(2)   

Categorii autorizate:

 

Nave de pescuit ton cu plasă-pungă

 

Nave cu paragate plutitoare

(3)   

Capturi accidentale:

Respectarea recomandărilor ICCAT și FAO.

(4)   

Taxe și tonaj:

Taxa per tonă capturată

Nave de pescuit ton cu plasă-pungă și nave cu paragate plutitoare:

primul an: 55 EUR/tonă

al doilea și al treilea an: 60 EUR/tonă

al patrulea an: 65 EUR/tonă

al cincilea an: 70 EUR/tonă

Taxa anticipată anuală (inclusiv toate taxele naționale și locale, cu excepția taxelor portuare și a taxelor pentru prestarea de servicii):

Nave de pescuit ton cu plasă-pungă: 7 150 EUR pe an, pe durata protocolului

Nave cu paragate plutitoare: 2 200 EUR pe an, pe durata protocolului

Numărul de nave autorizate să pescuiască

 

28 de nave de pescuit ton cu plasă-pungă

 

6 nave cu paragate plutitoare

(5)   

Alte categorii:

 

Taxa pentru acordarea autorizației pentru navele auxiliare: 3 000 EUR pe navă și pe an;

 

Observatori la bordul a 15 % dintre navele autorizate să pescuiască;

 

Contribuția financiară forfetară pentru observator: 400 EUR pe navă și pe an;

 

Marinari: 20 % dintre marinarii îmbarcați sunt resortisanți ai țărilor ACP.


Apendicele 3

Image

Image


Apendicele 4

TRANSMITEREA MESAJELOR VMS CĂTRE LIBERIA

RAPORT DE POZIȚIE

Date

Codul

Obligatoriu sau facultativ

Observații

Începutul înregistrării

SR

O

Detaliu despre sistem care indică începutul înregistrării

Destinatar

AD

O

Detaliu despre mesaj – Destinatar codul alfa 3 al țării (ISO-3166)

Expeditor

FR

O

Detaliu despre mesaj – Expeditor codul alfa 3 al țării (ISO-3166)

Statul de pavilion

FS

O

Detaliu despre mesaj – Pavilionul statului codul alfa 3 (ISO-3166)

Tipul mesajului

TM

O

Detaliu despre mesaj – Tipul mesajului (ENT, POS, EXI)

Indicativ de apel radio (IRCS)

RC

O

Detaliu despre navă – Indicativul de apel radio internațional al navei (IRCS)

Numărul de referință intern al părții contractante

IR

F

Detaliu despre navă – Numărul unic al părții contractante cod alfa-3 (ISO-3166) urmat de număr

Numărul de înregistrare extern

XR

O

Detaliu despre navă – număr marcat pe partea laterală a navei (ISO 8859.1)

Latitudine

LT

O

Detaliu de poziție a navei – poziția în grade și grade decimale N/S DD.ddd (WGS84)

Longitudine

LG

O

Detaliu de poziție a navei – poziția în grade și grade decimale E/V DD.ddd (WGS84)

Curs

CO

O

Cursul navei pe scala de 360°

Viteză

SP

O

Viteza navei în zeci de noduri

Data

DA

O

Detaliu despre poziția navei – data de înregistrare a poziției UTC (AAAALLZZ)

Ora

TI

O

Detaliu despre poziția navei – ora de înregistrare a poziției UTC (OOMM)

Sfârșitul înregistrării

ER

O

Detaliu despre sistem care indică sfârșitul înregistrării

O

=

date obligatorii

F

=

date facultative

Fiecare transmisie de date este structurată după cum urmează:

(1)

Caracterele utilizate trebuie să fie conforme cu standardul ISO 8859.1

(2)

O bară oblică dublă (//) și codul „SR” marchează începutul mesajului.

(3)

Fiecare dată este identificată prin codul său și este separată de celelalte date printr-o bară oblică dublă (//).

(4)

O bară oblică simplă (/) marchează separarea între codul de câmp și date.

(5)

Codul „ER” urmat de o bară oblică dublă (//) indică sfârșitul mesajului.

(6)

Datele facultative trebuie introduse între începutul și sfârșitul mesajului.


Apendicele 5

LIMITELE ZONEI DE PESCUIT GABONEZE

COORDONATELE ZONEI DE PESCUIT

Autoritățile competente liberiene comunică serviciilor competente ale Uniunii, înainte de aplicarea provizorie a protocolului, coordonatele geografice ale liniei de bază liberiene, ale zonei de pescuit liberiene și ale zonelor interzise navigației și pescuitului. Autoritățile liberiene se angajează. de asemenea, să comunice cu cel puțin o lună în prealabil orice modificare referitoare la aceste coordonate.


Apendicele 6

ORIENTĂRI CU PRIVIRE LA GESTIONAREA ȘI IMPLEMENTAREA SISTEMULUI ELECTRONIC DE COMUNICARE A DATELOR PRIVIND ACTIVITĂȚILE DE PESCUIT (SISTEMUL ERS)

Dispoziții generale

(1)

Orice navă de pescuit a Uniunii trebuie să fie echipată cu un sistem electronic, denumit în continuare „sistem ERS”, capabil să înregistreze și să transmită date referitoare la activitățile de pescuit ale navei, denumite în continuare „date ERS”, atunci când nava desfășoară activități în zona de pescuit liberiană.

(2)

O navă a Uniunii care nu este echipată cu un sistem ERS sau al cărei sistem ERS nu este funcțional nu este autorizată să intre în zona de pescuit liberiană pentru a desfășura activități de pescuit.

(3)

Datele ERS sunt transmise în conformitate cu procedurile statului de pavilion al navei, și anume sunt transmise mai întâi Centrului de monitorizare a activităților de pescuit („FMC”) al statului de pavilion, care asigură transmiterea automată a acestora către FMC din Liberia

(4)

Statul de pavilion și Liberia se asigură că centrele lor de monitorizare a activităților de pescuit dispun de software-ul și de echipamentele informatice necesare transmiterii automate a datelor ERS în format XML, precum și de o procedură de rezervă capabilă să salveze și să stocheze datele ERS, într-un format care poate fi citit de un computer, pentru o perioadă de cel puțin trei ani.

(5)

Orice modificare sau actualizare a acestui format va fi identificată și datată și va trebui să fie operațională la șase (6) luni de la punerea sa în aplicare.

(6)

Datele ERS trebuie transmise cu ajutorul mijloacelor electronice de comunicare gestionate de Comisia Europeană în numele Uniunii, identificate ca DEH (Data Exchange Highway).

(7)

Statul de pavilion și Liberia desemnează fiecare câte un corespondent ERS ca punct de contact.

(a)

Corespondenții ERS sunt desemnați pentru o perioadă de cel puțin șase luni.

(b)

FMC al statului de pavilion și cel din Liberia își comunică reciproc, înainte de punerea în funcțiune a ERS de către furnizor, datele de contact ale corespondentului lor ERS (nume, adresă, telefon, fax, e-mail).

(c)

Orice modificare a datelor de contact ale corespondentului ERS respectiv trebuie comunicată fără întârziere.

Stabilirea și comunicarea datelor ERS

(8)

Navele Uniunii trebuie:

(a)

să comunice zilnic datele ERS pentru fiecare zi petrecută în zona de pescuit liberiană;

(b)

să înregistreze, pentru fiecare operațiune de pescuit, cantitățile din fiecare specie capturată și reținută la bord ca specie-țintă sau captură accidentală sau aruncată înapoi în mare;

(c)

să declare, pentru fiecare specie specificată în autorizația de pescuit eliberată de Liberia, capturile nule;

(d)

să identifice fiecare specie prin codul său alfa 3 al FAO;

(e)

să exprime cantitățile în kilograme greutate în viu sau, după caz, în număr de indivizi;

(f)

să înregistreze în datele ERS, pentru fiecare specie, cantitățile transbordate și/sau debarcate;

(g)

să înregistreze în datele ERS, pentru fiecare intrare (mesaj COE) sau ieșire (mesaj COX) în și din zona de pescuit liberiană, un mesaj specific care să conțină, pentru fiecare specie identificată în autorizația de pescuit eliberată de Liberia, cantitățile deținute la bord în momentul fiecărei treceri;

(h)

să transmită în fiecare zi datele ERS Centrului de control al activităților de pescuit al statului de pavilion, conform formatului menționat la punctul 3, cel târziu la ora 23:59 UTC.

(9)

Comandantul este responsabil pentru exactitatea datelor ERS înregistrate și transmise.

(10)

FMC al statului de pavilion transmite automat și fără întârziere datele ERS către FMC din Liberia.

(11)

FMC din Liberia confirmă primirea datelor ERS printr-un mesaj de răspuns și tratează toate datele ERS în regim de confidențialitate.

Defectarea sistemului ERS de la bordul navei sau a transmisiei de date ERS între navă și FMC al statului de pavilion

(12)

Statul de pavilion îl informează fără întârziere pe comandantul sau armatorul unei nave care arborează pavilionul său, sau pe agentul acestuia, în legătură cu orice defecțiune tehnică a sistemului ERS instalat la bordul navei sau în legătură cu nefuncționarea transmisiei de date ERS între navă și FMC al statului de pavilion.

(13)

Statul de pavilion informează Liberia în legătură cu defecțiunea detectată și cu măsurile corective care au fost luate.

(14)

În cazul unei defecțiuni a sistemului ERS de la bordul navei, comandantul și/sau armatorul asigură repararea sau înlocuirea sistemului ERS în termen de zece zile calendaristice. În cazul în care nava efectuează o escală într-un port în acest interval de zece zile, aceasta își va putea relua activitățile de pescuit în zona de pescuit liberiană doar în momentul în care sistemul său ERS va fi în perfectă stare de funcționare, cu excepția cazului în care primește o autorizație în acest sens din partea Liberiei.

(15)

O navă de pescuit nu poate părăsi un port ca urmare a unei defecțiuni tehnice a sistemului său ERS până când:

(a)

sistemul său ERS nu redevine funcțional, conform condițiilor impuse de statul de pavilion și Liberia sau

(b)

nu primește o autorizație în acest sens din partea statului de pavilion. În acest caz, statul de pavilion informează Liberia cu privire la decizia sa înainte de plecarea navei.

(16)

Orice navă a Uniunii care desfășoară activități în zona de pescuit liberiană cu un sistem ERS defect trebuie să transmită zilnic, cel târziu până la ora 23:59 UTC, toate datele ERS către FMC al statului de pavilion prin orice alt mijloc de comunicare electronică disponibil care poate fi accesat de către FMC din Liberia.

(17)

Datele ERS care nu au putut fi puse la dispoziția Liberiei prin sistemul ERS din cauza defecțiunii menționate la punctul 12 se transmit de către FMC al statului de pavilion către FMC din Liberia prin alt mijloc de comunicare electronică stabilit de comun acord. Această transmisie alternativă va fi considerată prioritară, subînțelegându-se că termenele de transmisie aplicabile în mod normal ar putea să nu fie respectate.

(18)

Dacă FMC din Liberia nu primește datele ERS ale unei nave timp de trei (3) zile consecutive, Liberia poate cere navei să se deplaseze imediat într-un port desemnat de Liberia pentru anchetă.

Defecțiuni la nivelul FMC – Nerecepționarea datelor ERS de către FMC din Liberia

(19)

Dacă un FMC nu primește date ERS, corespondentul ERS al acestuia informează imediat corespondentul ERS al celuilalt FMC în legătură cu acest lucru și, dacă este necesar, colaborează pentru rezolvarea problemei.

(20)

FMC al statului de pavilion și FMC din Liberia convin de comun acord, înainte ca sistemul ERS să devină operațional, cu privire la mijloacele alternative de comunicare electronică care ar trebui utilizate pentru transmiterea datelor ERS în cazul unei defecțiuni la nivelul FMC și se informează reciproc, fără întârziere, cu privire la orice modificare.

(21)

În cazul în care FMC din Liberia semnalează faptul că datele ERS nu au fost recepționate, FMC al statului de pavilion identifică cauzele problemei și ia măsurile corespunzătoare în vederea rezolvării acesteia. FMC al statului de pavilion informează FMC din Liberia și Uniunea cu privire la rezultatele măsurilor luate, în termen de douăzeci și patru (24) de ore de la semnalarea defecțiunii.

(22)

Dacă rezolvarea problemei necesită mai mult de douăzeci și patru (24) de ore, FMC al statului de pavilion transmite imediat către FMC din Liberia datele ERS care lipsesc, utilizând unul dintre mijloacele alternative de comunicare electronică menționate la punctul 20.

(23)

Liberia își informează serviciile de monitorizare competente (MCS) pentru ca navele Uniunii să nu fie trase la răspundere pentru netransmiterea datelor ERS de către FMC din Liberia ca urmare a unei defecțiuni intervenite la nivelul unuia dintre FMC.

Activitățile de întreținere din cadrul unui FMC

(24)

Activitățile de întreținere planificate în cadrul unui FMC (program de întreținere) și care ar putea afecta schimburile de date ERS trebuie notificate celuilalt FMC cu cel puțin 72 de ore în prealabil, indicându-se, dacă este posibil, data și durata activităților de întreținere. Informațiile cu privire la activitățile de întreținere neplanificate trebuie transmise celuilalt FMC cât mai curând posibil.

(25)

Pe durata activităților de întreținere, furnizarea datelor ERS poate fi amânată până la reluarea funcționării sistemului. Datele ERS în cauză sunt puse la dispoziție imediat după încheierea activităților de întreținere.

(26)

Dacă activitățile de întreținere durează mai mult de 24 de ore, datele ERS sunt transmise celuilalt FMC utilizându-se mijloacele alternative de comunicare electronică menționate la punctul 20.

(27)

Liberia își informează serviciile de monitorizare competente (MCS), pentru ca navele Uniunii să nu fie trase la răspundere de către FMC din Liberia pentru netransmiterea datelor ERS ca urmare a activităților de întreținere desfășurate în cadrul unui FMC.


Apendicele 7

DATELE DE CONTACT ALE AUTORITĂȚILOR LIBERIENE

1.

Ministerul Agriculturii:

Adresă: LIBSUCO Compound, LPRC Road, off Somalia Drive, Gardnersville, Liberia

Adresa poștală: CP 10-9010, 1000 Monrovia 10, Liberia

2.

Autoritatea pentru acordarea autorizațiilor de pescuit: Biroul pentru activitățile de pescuit de la nivel național

Adresă: UN Drive, opposite LBDI, Freepoint Branch, Bushrod Island, Monrovia, Liberia

Adresa poștală: destinatar intermediar Ministerul Agriculturii, CP 10-9010, 1000 Monrovia, Liberia

E-mail: bnf@liberiafisheries.net; williamyboeh@gmail.com

Telefon: +231-770-251-983; +231-888-198-006

3.

Centrul de monitorizare a activităților de pescuit:

Adresă: Liberia Coast Guard Base, Bong Mines Bridge, Bushrod Island

E-mail: fmc@liberiafisheries.net

Telefon: +231-880-431-581

4.

Notificarea intrării și a ieșirii:

E-mail: fmc@liberiafisheries.net


Apendicele 8

FORMULAR DE DECLARARE A CAPTURILOR

Image


REGULAMENTE

12.12.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 328/44


REGULAMENTUL (UE) 2015/2313 AL CONSILIULUI

din 30 noiembrie 2015

privind alocarea posibilităților de pescuit în temeiul Protocolului de punere în aplicare a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil încheiat între Uniunea Europeană și Republica Liberia

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 43 alineatul (3),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

La 5 iunie 2015, Uniunea Europeană și Republica Liberia au parafat un acord de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil (denumit în continuare „acordul”) și un protocol de punere în aplicare a acestuia (denumit în continuare „protocolul”), care acordă navelor Uniunii posibilități de pescuit în apele care se află sub suveranitatea sau jurisdicția în materie de pescuit a Republicii Liberia.

(2)

Consiliul a adoptat la 30 noiembrie 2015 Decizia (UE) 2015/2312 (1) privind semnarea și aplicarea cu titlu provizoriu a acordului și a protocolului.

(3)

Este necesar să se definească metoda de alocare a posibilităților de pescuit între statele membre, atât pentru perioada de aplicare provizorie, cât și pentru toată durata protocolului.

(4)

În temeiul articolului 10 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1006/2008 al Consiliului (2), dacă se constată că posibilitățile de pescuit alocate Uniunii în temeiul protocolului nu sunt utilizate integral, Comisia trebuie să informeze statele membre vizate. Absența unui răspuns într-un termen care urmează să fie stabilit de către Consiliu ar trebui să fie considerată ca o confirmare a faptului că navele statului membru vizat nu utilizează pe deplin posibilitățile de pescuit alocate în perioada respectivă.

(5)

Articolul 12 din protocol prevede aplicarea cu titlu provizoriu a protocolului de la data semnării sale. Prezentul regulament ar trebui să se aplice de la data semnării protocolului,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Posibilitățile de pescuit prevăzute în protocolul de punere în aplicare a acordului de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil între Uniunea Europeană și Republica Liberia se repartizează între statele membre după cum urmează:

(a)

nave de pescuit ton cu plasă-pungă:

Spania:

16 nave

Franța:

12 nave

(b)

nave cu paragate plutitoare:

Spania:

6 nave

(2)   Regulamentul (CE) nr. 1006/2008 se aplică fără a se aduce atingere acordului.

(3)   În cazul în care cererile de autorizații de pescuit din partea statelor membre menționate la alineatul (1) nu epuizează posibilitățile de pescuit stabilite prin protocol, Comisia ia în considerare cererile de autorizații de pescuit din partea oricărui alt stat membru, în conformitate cu articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 1006/2008.

(4)   Termenul în care statele membre trebuie să confirme că nu utilizează integral posibilitățile de pescuit care le-au fost alocate în temeiul protocolului, astfel cum se prevede la articolul 10 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1006/2008, se stabilește la zece zile lucrătoare de la data la care Comisia cere o astfel de confirmare.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la data semnării protocolului.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 30 noiembrie 2015.

Pentru Consiliu

Președintele

É. SCHNEIDER


(1)  Decizi (UE) 2015/2312 a Consiliului din 30 noiembrie 2015 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, și aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil între Uniunea Europeană și Republica Liberia, precum și a protocolului de punere în aplicare a acestuia (a se vedea pagina 1 din prezentul Jurnal Oficial).

(2)  Regulamentul (CE) nr. 1006/2008 al Consiliului din 29 septembrie 2008 privind autorizațiile pentru activitățile de pescuit ale navelor de pescuit comunitare în afara apelor comunitare și accesul navelor țărilor terțe în apele comunitare, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93 și (CE) nr. 1627/94 și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 3317/94 (JO L 286, 29.10.2008, p. 33).


12.12.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 328/46


REGULAMENTUL (UE) 2015/2314 AL COMISIEI

din 7 decembrie 2015

de autorizare a unei mențiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare, alta decât cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire și la dezvoltarea și sănătatea copiilor, precum și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 432/2012

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind mențiunile nutriționale și de sănătate înscrise pe produsele alimentare (1), în special articolul 18 alineatul (4),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 prevede că mențiunile de sănătate înscrise pe produsele alimentare sunt interzise, cu excepția cazului în care sunt autorizate de Comisie în conformitate cu regulamentul respectiv și incluse într-o listă de mențiuni permise.

(2)

În temeiul articolului 13 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006, s-a adoptat Regulamentul (UE) nr. 432/2012 al Comisiei (2), prin care se stabilește o listă de mențiuni de sănătate permise care pot fi înscrise pe produsele alimentare, altele decât cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire și la dezvoltarea și sănătatea copiilor.

(3)

Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 prevede obligația operatorilor din sectorul alimentar de a depune cererile de autorizare a mențiunilor de sănătate la autoritatea națională competentă a unui stat membru. Autoritatea națională competentă transmite cererile valabile Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA), denumită în continuare „autoritatea”, în vederea efectuării unei evaluări științifice, precum și Comisiei și statelor membre, în scop de informare.

(4)

Comisia trebuie să decidă cu privire la autorizarea mențiunilor de sănătate, ținând seama de avizul emis de autoritate.

(5)

Pentru a stimula inovarea, mențiunile de sănătate care se bazează pe dovezi științifice nou apărute și/sau care includ o cerere de protecție a datelor care fac obiectul unor drepturi de proprietate sunt supuse unei proceduri de autorizare accelerate.

(6)

Ca urmare a unei cereri din partea BENEO-Orafti S.A., transmisă în temeiul articolului 13 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 și incluzând o cerere de protecție a unor date care fac obiectul unor drepturi de proprietate, autorității i-a revenit sarcina de a emite un aviz cu privire la temeinicia științifică a unei mențiuni de sănătate referitoare la inulina nativă din andivă și la menținerea normală a funcției de defecare prin creșterea frecvenței defecărilor [Întrebarea nr. EFSA-Q-2014-00403 (3)]. Mențiunea de sănătate propusă de solicitant a fost formulată, printre altele, după cum urmează: „Orafti®Inulin ameliorează funcția intestinală”.

(7)

La data de 9 ianuarie 2015, Comisia și statele membre au primit de la autoritate avizul științific în care, pe baza datelor prezentate, se concluziona că a fost stabilită o relație cauză-efect între consumul de inulina nativă din andivă, un amestec nefracționat de monozaharide (< 10 %), dizaharide, fructani de tip inulină și inulină extrasă din andivă cu un grad mediu de polimerizare ≥ 9, și menținerea unei funcții de defecare normale prin creșterea frecvenței defecărilor. În consecință, o mențiune de sănătate care reflectă această concluzie ar trebui să fie considerată ca fiind conformă cerințelor Regulamentului (CE) nr. 1924/2006 și ar trebui să fie inclusă în lista Uniunii conținând mențiuni permise, stabilită prin Regulamentul (UE) nr. 432/2012.

(8)

Autoritatea a indicat în avizul ei că, pentru a stabili condițiile de utilizare ale acestei mențiuni specifice, a fost necesar un studiu despre care solicitantul pretinde că face obiectul unor drepturi de proprietate (4).

(9)

Toate informațiile justificabile furnizate de solicitant au fost evaluate de Comisie și se consideră că studiul despre care se pretinde că face obiectul unor drepturi de proprietate îndeplinește cerințele de la articolul 21 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006. În consecință, datele științifice și alte informații din studiul respectiv nu pot fi folosite în beneficiul unui alt solicitant timp de cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, în temeiul condițiilor menționate la articolul 21 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

(10)

Unul dintre obiectivele Regulamentului (CE) nr. 1924/2006 este acela de a asigura veridicitatea, claritatea, fiabilitatea și utilitatea mențiunilor de sănătate pentru consumatori și faptul că formularea și prezentarea lor sunt luate în considerare în mod corespunzător. Prin urmare, în situația în care formularea mențiunii utilizate de solicitant are același înțeles pentru consumatori ca și cea a unei mențiuni de sănătate autorizate, deoarece ele demonstrează că există aceeași relație între o categorie de alimente, un aliment sau unul dintre constituenții săi și sănătate, aceste mențiuni ar trebui să facă obiectul unor condiții de utilizare identice cu cele menționate în anexa la prezentul regulament.

(11)

În conformitate cu articolul 20 din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006, registrul cu mențiuni nutriționale și de sănătate care conține toate mențiunile de sănătate autorizate ar trebui să fie actualizat pentru a lua în considerare prezentul regulament.

(12)

Întrucât solicitantul solicită protecția datelor care fac obiectul unor drepturi de proprietate, se consideră adecvat ca această mențiune să nu poată fi utilizată decât în beneficiul solicitantului pe o perioadă de cinci ani. Cu toate acestea, autorizarea acestei mențiuni a cărei utilizare este restricționată la un operator individual nu trebuie să împiedice alți solicitanți să solicite autorizarea utilizării aceleiași mențiuni în cazul în care solicitarea se bazează pe date și studii diferite de cele protejate în temeiul articolului 21 din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

(13)

La stabilirea măsurilor prevăzute în prezentul regulament au fost luate în considerare observațiile solicitantului, primite de Comisie în temeiul articolului 16 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

(14)

Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 432/2012 ar trebui modificat în consecință.

(15)

Statele membre au fost consultate,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Mențiunea de sănătate prezentată în anexa la prezentul regulament se include în lista Uniunii conținând mențiunile permise, astfel cum se prevede la articolul 13 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

(2)   Mențiunea de sănătate citată la alineatul (1) poate fi utilizată exclusiv de către solicitant pe o perioadă de cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament. După expirarea acestei perioade, mențiunea de sănătate poate fi utilizată, în conformitate cu condițiile aplicabile acesteia, de către orice operator din sectorul alimentar.

Articolul 2

Datele științifice și alte informații cuprinse în cerere, despre care solicitantul afirmă că fac obiectul unor drepturi de proprietate și fără prezentarea cărora mențiunea de sănătate nu ar fi putut fi autorizată, nu pot fi utilizate decât în beneficiul solicitantului pe o perioadă de cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, în condițiile prevăzute la articolul 21 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

Articolul 3

Anexa la Regulamentul (UE) nr. 432/2012 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 4

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 7 decembrie 2015.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 404, 30.12.2006, p. 9.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 432/2012 al Comisiei din 16 mai 2012 de stabilire a unei liste de mențiuni de sănătate permise, înscrise pe produsele alimentare, altele decât cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire și la dezvoltarea și sănătatea copiilor (JO L 136, 25.5.2012, p. 1).

(3)  EFSA Journal 2015;13(1):3951.

(4)  Schulz A și Schön C, 2012. Efectul consumului de inulină asupra funcției motorii intestinale la subiecți cu constipație (raport nepublicat referitor la studiu).


ANEXĂ

În anexa la Regulamentul (UE) nr. 432/2012 se introduce următoarea rubrică, în ordine alfabetică:

Nutrient, substanță, produs alimentar sau categorie de produse alimentare

Mențiune

Condiții de utilizare a mențiunii

Condiții și/sau restricții de utilizare a produsului alimentar și/sau indicații sau avertizări suplimentare

Număr în Jurnalul EFSA

Numărul corespunzător înregistrării din lista consolidată prezentată spre a fi evaluată de către EFSA

„Inulină nativă din andivă

Inulina din andivă contribuie la funcționarea normală a intestinului prin creșterea frecvenței defecărilor (1)

Consumatorul trebuie să fie informat cu privire la faptul că efectul benefic se obține în condițiile unui consum zilnic de 12 g de inulină din andivă.

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care asigură un aport zilnic de cel puțin 12 g de inulină din andivă, un amestec nefracționat de monozaharide (< 10 %), dizaharide, fructani de tip inulină și inulină extrasă din andivă, cu un grad mediu de polimerizare ≥ 9.

 

2015;13(1):3951

 


(1)  Autorizație acordată la 1 ianuarie 2016, utilizarea fiind restricționată la BENEO-Orafti S.A., Rue L. Maréchal 1, B-4360 Oreye, Belgia, pentru o perioadă de cinci ani.”


12.12.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 328/50


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/2315 AL COMISIEI

din 8 decembrie 2015

privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun (1), în special articolul 9 alineatul (1) litera (a),

întrucât:

(1)

Pentru a asigura aplicarea uniformă a Nomenclaturii combinate anexate la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87, este necesar să se adopte măsuri privind clasificarea mărfurilor menționate în anexa la prezentul regulament.

(2)

Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 stabilește regulile generale pentru interpretarea Nomenclaturii combinate. Aceste reguli se aplică, de asemenea, oricăror alte nomenclaturi bazate integral sau parțial pe aceasta sau care îi adaugă acesteia subdiviziuni suplimentare și care sunt stabilite prin dispoziții specifice ale Uniunii, în vederea aplicării de măsuri tarifare sau de altă natură privind comerțul cu mărfuri.

(3)

În temeiul acestor reguli generale, mărfurile descrise în coloana (1) a tabelului din anexă trebuie clasificate la codul NC indicat în coloana (2), pe baza motivelor care figurează în coloana (3) a tabelului menționat.

(4)

Este necesar să se prevadă posibilitatea invocării în continuare de către titular, pentru o anumită perioadă de timp, în conformitate cu articolul 12 alineatul (6) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului, a informațiilor tarifare obligatorii care sunt emise în legătură cu mărfurile vizate de prezentul regulament, dar care nu sunt conforme cu acesta (2). Perioada respectivă ar trebui să fie de trei luni.

(5)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Codului vamal,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Mărfurile descrise în coloana (1) a tabelului din anexă se clasifică în Nomenclatura combinată la codul NC indicat în coloana (2) a tabelului menționat.

Articolul 2

Informațiile tarifare obligatorii care nu sunt conforme cu prezentul regulament pot fi în continuare invocate, în conformitate cu articolul 12 alineatul (6) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92, timp de trei luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 decembrie 2015.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Heinz ZOUREK

Director general pentru impozitare și uniune vamală


(1)  JO L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2)  Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar (JO L 302, 19.10.1992, p. 1).


ANEXĂ

Descrierea mărfurilor

Clasificare

(Cod-NC)

Motive

(1)

(2)

(3)

Un articol care constă într-o carcasă din material plastic conținând 4 borne din metal, diode și cabluri cu conectori [așa-numita „cutie de joncțiuni fotovoltaice (PV)”].

Cutia de joncțiuni fotovoltaice este un dispozitiv pentru transmiterea (prin cablu) a energiei electrice cu o tensiune de maximum 1 000 V, generată de un panou solar, către un alt modul fotovoltaic sau un invertor fotovoltaic. Diodele au doar funcția de a proteja articolul împotriva supratensiunii (așa-numitele „puncte fierbinți”).

A se vedea imaginea (1)

8544 42 90

Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, a notei 3 la secțiunea XVI, precum și pe baza textului codurilor NC 8544, 8544 42 și 8544 42 90.

Clasificarea la poziția 8541 ca diode este exclusă, deoarece diodele nu modifică în mod semnificativ caracteristicile și proprietățile articolului – o cutie de joncțiuni fotovoltaice. Funcția principală a articolului este considerată a fi conectarea circuitelor electrice.

Având în vedere că articolul este prevăzut cu cabluri, clasificarea la poziția 8536 ca aparatură pentru conectarea circuitelor electrice este de asemenea exclusă [a se vedea, de asemenea, notele explicative la Sistemul armonizat aferente poziției 8536, grupa (III) (A)].

În consecință, articolul trebuie clasificat la codul NC 8544 42 90, alți conductori electrici prevăzuți cu conectori.

Image

(1)  Imaginea are un caracter strict informativ.


12.12.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 328/52


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/2316 AL COMISIEI

din 8 decembrie 2015

privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun (1), în special articolul 9 alineatul (1) litera (a),

întrucât:

(1)

Pentru a asigura aplicarea uniformă a Nomenclaturii combinate anexate la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87, este necesar să se adopte măsuri privind clasificarea mărfurilor menționate în anexa la prezentul regulament.

(2)

Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 stabilește regulile generale pentru interpretarea Nomenclaturii combinate. Aceste reguli se aplică, de asemenea, oricăror alte nomenclaturi bazate integral sau parțial pe aceasta sau care îi adaugă acesteia subdiviziuni suplimentare și care sunt stabilite prin dispoziții specifice ale Uniunii, în vederea aplicării de măsuri tarifare sau de altă natură privind comerțul cu mărfuri.

(3)

În temeiul acestor reguli generale, mărfurile descrise în coloana (1) a tabelului din anexă trebuie clasificate la codul NC indicat în coloana (2), pe baza motivelor care figurează în coloana (3) a tabelului menționat.

(4)

Este necesar să se prevadă posibilitatea invocării în continuare de către titular, pentru o anumită perioadă de timp, în conformitate cu articolul 12 alineatul (6) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului (2), a informațiilor tarifare obligatorii care sunt emise în legătură cu mărfurile vizate de prezentul regulament, dar care nu sunt conforme cu acesta. Perioada respectivă ar trebui să fie de trei luni.

(5)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Codului vamal,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Mărfurile descrise în coloana (1) a tabelului din anexă se clasifică în Nomenclatura combinată la codul NC indicat în coloana (2) a tabelului menționat.

Articolul 2

Informațiile tarifare obligatorii care nu sunt conforme cu prezentul regulament pot fi în continuare invocate, în conformitate cu articolul 12 alineatul (6) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92, timp de trei luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 decembrie 2015.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Heinz ZOUREK

Director general pentru impozitare și uniune vamală


(1)  JO L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2)  Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar (JO L 302, 19.10.1992, p. 1).


ANEXĂ

Descrierea mărfurilor

Clasificare (Cod NC)

Motive

(1)

(2)

(3)

Un articol din materiale plastice, de formă cilindrică, alimentat cu baterie, dotat cu capac (o așa-numită „pușculiță electronică”), cu înălțimea de 17 cm și diametrul de 12 cm.

Capacul conține un mic afișaj LCD și o fantă pentru introducerea de monede (de exemplu, euro). În momentul introducerii manuale a unei monede prin fantă, un mecanism integrat în capac (dispozitivul de calcul) recunoaște diametrul monedei, iar valoarea sa este afișată.

Dacă se introduc mai multe monede, una câte una, valorile recunoscute sunt adăugate la suma existentă, iar afișajul LCD arată suma totală.

Dacă se scot bani din pușculiță, dispozitivul de calcul nu efectuează nicio scădere.

A se vedea imaginea (1).

8470 90 00

Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1, 3(b) și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate și a textului codurilor NC 8470, 8470 90 și 8470 90 00.

Este vorba despre un articol compozit, alcătuit dintr-un recipient din material plastic și un dispozitiv de calcul. În comparație cu pușculițele obișnuite, dispozitivul de calcul îi conferă articolului caracterul său esențial. Clasificarea în funcție de materialul constitutiv (capitolul 39) este, prin urmare, exclusă.

Dat fiind că articolul nu conține niciun dispozitiv manual de introducere a datelor (monedele nu sunt date), el nu este considerat o „mașină de calculat” [a se vedea, de asemenea, notele explicative la Sistemul armonizat (NESA) aferente poziției 8470 (A)(1)]. Deoarece dispozitivul de calcul face posibilă adunarea a cel puțin două numere, fiecare compus din mai multe cifre (de exemplu 0,02 EUR + 2,00 EUR = 2,02 EUR), el îndeplinește condițiile necesare pentru a fi clasificat ca „dispozitiv de calcul” (a se vedea, de asemenea, NESA aferente poziției 8470 primul alineat).

În consecință, întregul articol trebuie clasificat la codul NC 8470 90 00, ca „Alte mașini cu dispozitive de calcul”.

Image

(1)  Imaginea are caracter pur informativ.


12.12.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 328/55


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/2317 AL COMISIEI

din 8 decembrie 2015

privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun (1), în special articolul 9 alineatul (1) litera (a),

întrucât:

(1)

Pentru a asigura aplicarea uniformă a Nomenclaturii combinate anexate la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87, este necesar să se adopte măsuri privind clasificarea mărfurilor menționate în anexa la prezentul regulament.

(2)

Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 stabilește regulile generale pentru interpretarea Nomenclaturii combinate. Aceste reguli se aplică, de asemenea, oricăror alte nomenclaturi bazate integral sau parțial pe aceasta sau care îi adaugă acesteia subdiviziuni suplimentare și care sunt stabilite prin dispoziții specifice ale Uniunii, în vederea aplicării de măsuri tarifare sau de altă natură privind comerțul cu mărfuri.

(3)

În temeiul acestor reguli generale, mărfurile descrise în coloana (1) a tabelului din anexă trebuie clasificate la codul NC indicat în coloana (2), pe baza motivelor care figurează în coloana (3) a tabelului menționat.

(4)

Este necesar să se prevadă posibilitatea invocării în continuare de către titular, pentru o anumită perioadă de timp, în conformitate cu articolul 12 alineatul (6) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului (2), a informațiilor tarifare obligatorii care sunt emise în legătură cu mărfurile vizate de prezentul regulament, dar care nu sunt conforme cu acesta. Perioada respectivă ar trebui să fie de trei luni.

(5)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Codului vamal,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Mărfurile descrise în coloana (1) a tabelului din anexă se clasifică în Nomenclatura combinată la codul NC indicat în coloana (2) a tabelului menționat.

Articolul 2

Informațiile tarifare obligatorii care nu sunt conforme cu prezentul regulament pot fi în continuare invocate, în conformitate cu articolul 12 alineatul (6) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92, timp de trei luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 decembrie 2015.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Heinz ZOUREK

Director general pentru impozitare și uniune vamală


(1)  JO L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2)  Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar (JO L 302, 19.10.1992, p. 1).


ANEXĂ

Descrierea mărfurilor

Clasificare

(Cod NC)

Motive

(1)

(2)

(3)

O mașină de cusut cu braț liber, de tip menajer, având încorporat un motor electric cu o putere de 70 W, echipată, în esență, cu un mecanism de antrenare a acului, o talpă de apăsare, o carcasă a bobinei, butoane de comandă, o sursă de lumină încorporată, o pedală de picior conectată prin cablu și diverse accesorii (de exemplu, bobine, șine de ghidare, un set de ace, ace duble etc.). Mașina de cusut cântărește aproximativ 7 kg (inclusiv motorul) și oferă peste 24 de programe de cusut. Ea are o valoare mai mare de 65 EUR.

Mașina de cusut funcționează cu un fir superior și unul inferior. Unul dintre fire se introduce în ac, iar celălalt este legat de primul, sub material, cu ajutorul unei suveici mobile (tehnica punctului de suveică). Mașina de cusut poate realiza diverse tipuri de cusături, însă toate aceste cusături se bazează pe principiul descris mai sus. Ea poate doar să imite cusătura overlock, dar nu poate să taie resturile de material excedentar, în cadrul aceleiași operațiuni.

8452 10 11

Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, precum și pe baza textului codurilor NC 8452, 8452 10 și 8452 10 11.

Având în vedere funcția, caracteristicile fizice și modul său de funcționare, mașina de cusut trebuie considerată o mașină de cusut de tipul celor care realizează numai punct de suveică, de la subpoziția 8452 10, deoarece ea poate realiza numai cusături bazate pe principiul punctului de suveică [a se vedea, de asemenea, Notele explicative la Nomenclatura combinată aferente subpozițiilor 8452 10 11 și 8452 10 19, punctul 1(a)].

În consecință, produsul trebuie clasificat la codul NC 8452 10 11, ca „Mașini de cusut de tip menajer, care realizează numai punct de suveică, având o valoare unitară mai mare de 65 EUR”.


12.12.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 328/57


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/2318 AL COMISIEI

din 8 decembrie 2015

privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun (1), în special articolul 9 alineatul (1) litera (a),

întrucât:

(1)

Pentru a asigura aplicarea uniformă a Nomenclaturii combinate anexate la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87, este necesar să se adopte măsuri privind clasificarea mărfurilor menționate în anexa la prezentul regulament.

(2)

Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 stabilește regulile generale pentru interpretarea Nomenclaturii combinate. Aceste reguli se aplică, de asemenea, oricăror alte nomenclaturi bazate integral sau parțial pe aceasta sau care îi adaugă acesteia subdiviziuni suplimentare și care sunt stabilite prin dispoziții specifice ale Uniunii, în vederea aplicării de măsuri tarifare sau de altă natură privind comerțul cu mărfuri.

(3)

În temeiul acestor reguli generale, mărfurile descrise în coloana (1) a tabelului din anexă trebuie clasificate la codul NC indicat în coloana (2), pe baza motivelor care figurează în coloana (3) a tabelului menționat.

(4)

Este necesar să se prevadă posibilitatea invocării în continuare de către titular, pentru o anumită perioadă de timp, în conformitate cu articolul 12 alineatul (6) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului (2), a informațiilor tarifare obligatorii care sunt emise în legătură cu mărfurile vizate de prezentul regulament, dar care nu sunt conforme cu acesta. Perioada respectivă ar trebui să fie de trei luni.

(5)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Codului vamal.

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Mărfurile descrise în coloana (1) a tabelului din anexă se clasifică în Nomenclatura combinată la codul NC indicat în coloana (2) a tabelului menționat.

Articolul 2

Informațiile tarifare obligatorii care nu sunt conforme cu prezentul regulament pot fi în continuare invocate, în conformitate cu articolul 12 alineatul (6) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92, timp de trei luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 decembrie 2015.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Heinz ZOUREK

Director general pentru impozitare și uniune vamală


(1)  JO L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2)  Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar (JO L 302, 19.10.1992, p. 1).


ANEXĂ

Descrierea mărfurilor

Clasificare

(cod NC)

Motive

(1)

(2)

(3)

Un articol (așa-numit „manșon pentru smartphone”) compus în principal din materiale textile. El constă dintr-un toc pentru telefoane mobile, cu o centură elastică care servește la fixarea articolului pe braț.

Fața interioară a tocului prezintă o deschidere de tip fantă, prin care se poate introduce un telefon mobil. Pe fața exterioară a articolului se găsește un panou transparent, de formă dreptunghiulară, fabricat din foaie de material plastic. Panoul transparent este încadrat de o folie din material plastic alveolar, care acoperă și fața exterioară a capătului scurt al centurii. Fața interioară a articolului și centura fixă sunt alcătuite dintr-un material textil cauciucat (straturi exterioare din material textil, cu un strat de cauciuc alveolar între ele). Pe centură este atașată o fâșie de tip „velcro”, care trece prin două orificii situate la capătul scurt și poate fi astfel ajustată în funcție de grosimea brațului purtătorului.

(A se vedea imaginile A și B) (1)

4202 92 98

Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, a notei 1(l) la secțiunea XI, a notei complementare 1 la capitolul 42 și pe baza textului codurilor NC 4202, 4202 92 și 4202 92 98.

Articolul este conceput pentru a conține un obiect specific (telefon mobil, smartphone). Prin urmare, el are caracteristicile obiective ale unui toc similar tocurilor specificate în textul poziției 4202 (a se vedea, de asemenea, Notele explicative la Sistemul armonizat aferente poziției 4202).

În consecință, este exclusă clasificarea la poziția 6307, ca „Alte articole textile confecționate”.

Articolul trebuie clasificat, prin urmare, la codul NC 4202 92 98, ca „Tocuri cu suprafața exterioară din materiale textile”.


Image

Image

Imaginea A

Imaginea B


(1)  Imaginile au caracter pur informativ.


12.12.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 328/60


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/2319 AL COMISIEI

din 8 decembrie 2015

privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun (1), în special articolul 9 alineatul (1) litera (a),

întrucât:

(1)

Pentru a asigura aplicarea uniformă a Nomenclaturii combinate anexate la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87, este necesar să se adopte măsuri privind clasificarea mărfurilor menționate în anexa la prezentul regulament.

(2)

Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 stabilește regulile generale pentru interpretarea Nomenclaturii combinate. Aceste reguli se aplică, de asemenea, oricăror alte nomenclaturi bazate integral sau parțial pe aceasta sau care îi adaugă acesteia subdiviziuni suplimentare și care sunt stabilite prin dispoziții specifice ale Uniunii, în vederea aplicării de măsuri tarifare sau de altă natură privind comerțul cu mărfuri.

(3)

În temeiul acestor reguli generale, mărfurile descrise în coloana (1) a tabelului din anexă trebuie clasificate la codul NC indicat în coloana (2), pe baza motivelor care figurează în coloana (3) a tabelului menționat.

(4)

Este oportun să se prevadă posibilitatea invocării în continuare de către titular, pentru o anumită perioadă de timp, în conformitate cu articolul 12 alineatul (6) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului (2), a informațiilor tarifare obligatorii care sunt emise în legătură cu mărfurile vizate de prezentul regulament, dar care nu sunt conforme cu acesta. Perioada respectivă ar trebui să fie de trei luni.

(5)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Codului vamal,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Mărfurile descrise în coloana (1) a tabelului din anexă se clasifică în Nomenclatura combinată la codul NC indicat în coloana (2) a tabelului menționat.

Articolul 2

Informațiile tarifare obligatorii care nu sunt conforme cu prezentul regulament pot fi în continuare invocate, în conformitate cu articolul 12 alineatul (6) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92, timp de trei luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 decembrie 2015.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Heinz ZOUREK

Director general pentru impozitare și uniune vamală


(1)  JO L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2)  Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar (JO L 302, 19.10.1992, p. 1).


ANEXĂ

Descrierea mărfurilor

Clasificare

(cod-NC)

Motive

(1)

(2)

(3)

Un articol (așa-numitul „adaptor” sau „redresor”) conceput pentru a transforma curentul alternativ (100-220 V) în curent continuu (12 V, 3,7 A) într-o carcasă din plastic cu dimensiunile de aproximativ 14 × 6 × 5 cm.

Articolul poate fi conectat printr-un cablu prevăzut cu un conector la priza de alimentare cu curent alternativ și printr-un alt cablu prevăzut cu un conector specific la o consolă de jocuri de la subpoziția 9504.

8504 40 82

Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1, 3(a) și 6 pentru interpretarea Nomenclaturii combinate, precum și pe baza textului codurilor NC 8504, 8504 40 și 8504 40 82.

Având în vedere că subpoziția 8504 cuprinde convertizoare statice (de exemplu, redresoare), această subpoziție oferă descrierea cea mai specifică. În consecință, clasificarea la subpoziția 9504, ca accesoriu al unei console de jocuri video, se exclude.

Prin urmare, articolul trebuie clasificat la codul NC 8504 40 82, ca „redresoare”.


12.12.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 328/62


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/2320 AL COMISIEI

din 8 decembrie 2015

privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun (1), în special articolul 9 alineatul (1) litera (a),

întrucât:

(1)

Pentru a asigura aplicarea uniformă a Nomenclaturii combinate anexate la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87, este necesar să se adopte măsuri privind clasificarea mărfurilor menționate în anexa la prezentul regulament.

(2)

Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 stabilește regulile generale pentru interpretarea Nomenclaturii combinate. Aceste reguli se aplică, de asemenea, oricăror alte nomenclaturi bazate integral sau parțial pe aceasta sau care îi adaugă acesteia subdiviziuni suplimentare și care sunt stabilite prin dispoziții specifice ale Uniunii, în vederea aplicării de măsuri tarifare sau de altă natură privind comerțul cu mărfuri.

(3)

În temeiul acestor reguli generale, mărfurile descrise în coloana (1) a tabelului din anexă trebuie clasificate la codul NC indicat în coloana (2), pe baza motivelor care figurează în coloana (3) a tabelului menționat.

(4)

Este necesar să se prevadă posibilitatea invocării în continuare de către titular, pentru o anumită perioadă de timp, în conformitate cu articolul 12 alineatul (6) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului (2), a informațiilor tarifare obligatorii care sunt emise în legătură cu mărfurile vizate de prezentul regulament, dar care nu sunt conforme cu acesta. Perioada respectivă ar trebui să fie de trei luni.

(5)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Codului vamal,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Mărfurile descrise în coloana (1) a tabelului din anexă se clasifică în Nomenclatura combinată la codul NC indicat în coloana (2) a tabelului menționat.

Articolul 2

Informațiile tarifare obligatorii care nu sunt conforme cu prezentul regulament pot fi invocate în continuare, în conformitate cu articolul 12 alineatul (6) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92, timp de trei luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 decembrie 2015.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Heinz ZOUREK

Director general pentru impozitare și uniune vamală


(1)  JO L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2)  Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar (JO L 302, 19.10.1992, p. 1).


ANEXĂ

Descrierea mărfurilor

Clasificare

(Cod NC)

Motive

(1)

(2)

(3)

Un articol constând dintr-o țesătură transparentă lucioasă (100 % poliester), cu un ornament brodat la mașină, prezentat pe rulouri cu lungimea de 300 cm.

Una dintre cele două margini longitudinale ale articolului este finisată cu o cusătură interlock și prezintă un fir de plumb acoperit cu o țesătură, care este introdus în canalul cusăturii. Marginea opusă prezintă o lizieră cu țesătura deasă, care împiedică destrămarea țesăturii, iar capetele bătăturii depășesc marginea țesăturii, formând franjuri.

Lungimea țesăturii tăiate din rulou corespunde lățimii viitoarei perdele. Această țesătură este transformată într-o perdea prin simpla ei tăiere la lungimea dorită, de-a lungul marginii care prezintă liziera cu țesătură deasă și prin tivirea acestei părți și a celor două părți care au fost tăiate din rulou. Marginea finisată cu cusătura interlock constituie baza perdelei și rămâne așa cum se prezenta pe rulou.

(A se vedea imaginile) (1)

6303 92 90

Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1, 2(a) și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, a notei 7(d) la secțiunea XI și a textului codurilor NC 6303, 6303 92 și 6303 92 90.

Articolul are caracteristicile esențiale ale unei perdele finite de la poziția 6303, deoarece el este, în mod clar, adecvat pentru a fi transformat într-o perdea, prin câteva operațiuni minore. Odată ce țesătura este tăiată din rulou, este necesară doar operațiunea minoră constând în simpla ei tăiere la lungimea dorită și în executarea tivului (a se vedea, de asemenea, Notele explicative la Sistemul armonizat aferente poziției 6303, al doilea alineat).

Articolul nefinit este considerat confecționat, deoarece el prezintă deja o margine tivită (marginea finisată cu cusătura interlock).

Prin urmare, articolul trebuie clasificat la codul NC 6303 92 90, ca „Perdele din fibre sintetice”.


Image

Image

Image

1

2

3


(1)  Imaginile au caracter pur informativ.


12.12.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 328/65


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/2321 AL COMISIEI

din 8 decembrie 2015

privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun (1), în special articolul 9 alineatul (1) litera (a),

întrucât:

(1)

Pentru a asigura aplicarea uniformă a Nomenclaturii combinate anexate la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87, este necesar să se adopte măsuri privind clasificarea mărfurilor menționate în anexa la prezentul regulament.

(2)

Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 stabilește regulile generale pentru interpretarea Nomenclaturii combinate. Aceste reguli se aplică, de asemenea, oricăror alte nomenclaturi bazate integral sau parțial pe aceasta sau care îi adaugă acesteia subdiviziuni suplimentare și care sunt stabilite prin dispoziții specifice ale Uniunii, în vederea aplicării de măsuri tarifare sau de altă natură privind comerțul cu mărfuri.

(3)

În temeiul acestor reguli generale, mărfurile descrise în coloana (1) a tabelului din anexă trebuie clasificate la codul NC indicat în coloana (2), pe baza motivelor care figurează în coloana (3) a tabelului menționat.

(4)

Este necesar să se prevadă posibilitatea invocării în continuare de către titular, pentru o anumită perioadă de timp, în conformitate cu articolul 12 alineatul (6) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului (2), a informațiilor tarifare obligatorii care sunt emise în legătură cu mărfurile vizate de prezentul regulament, dar care nu sunt conforme cu acesta. Perioada respectivă ar trebui să fie de trei luni.

(5)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Codului vamal,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Mărfurile descrise în coloana (1) a tabelului din anexă se clasifică în Nomenclatura combinată la codul NC indicat în coloana (2) a tabelului menționat.

Articolul 2

Informațiile tarifare obligatorii care nu sunt conforme cu prezentul regulament pot fi în continuare invocate, în conformitate cu articolul 12 alineatul (6) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92, timp de trei luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 decembrie 2015.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Heinz ZOUREK

Director general pentru impozitare și uniune vamală


(1)  JO L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2)  Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar (JO L 302, 19.10.1992, p. 1).


ANEXĂ

Descrierea mărfurilor

Clasificare

(Cod NC)

Motive

(1)

(2)

(3)

O casetă cu pinioane din metal comun (așa-numita „casetă cu butuc liber”), fără mecanism cu roată liberă. Caseta cu butuc liber constă din șapte pinioane fixate împreună, două pinioane separate și un disc-garnitură. Cel mai mic pinion are 11 dinți, iar cel mai mare are 32 de dinți.

Caseta cu butuc liber este proiectată să fie plasată deasupra mecanismului cu roată liberă (integrat în corpul butucului). Ulterior, arborele de transmisie al roții din spate poate fi deconectat de corpul butucului (roată liberă). Acest lucru le permite bicicliștilor să păstreze pedalele fixe sau să pedaleze înapoi în timp ce bicicleta se deplasează înainte.

Mecanismul cu roată liberă nu este prezent.

A se vedea imaginea (1).

8714 93 00

Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, precum și pe baza textului codurilor NC 8714, 8714 93 00.

Deoarece articolul nu poate fi montat decât pe un mecanism cu roată liberă integrat în butuc pentru a obține o funcție de roată liberă, el este considerat pinion de roți libere.

Prin urmare, articolul trebuie clasificat la codul NC 8714 93 00 ca pinioane de roți libere.

Image

(1)  Imaginea are un caracter strict informativ.


12.12.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 328/67


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/2322 AL COMISIEI

din 10 decembrie 2015

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 474/2006 de stabilire a listei comunitare a transportatorilor aerieni care fac obiectul unei interdicții de exploatare pe teritoriul Comunității

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2111/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 decembrie 2005 de stabilire a unei liste comunitare a transportatorilor aerieni care se supun unei interdicții de exploatare pe teritoriul Comunității și de informare a pasagerilor transportului aerian cu privire la identitatea transportatorului aerian efectiv și de abrogare a articolului 9 din Directiva 2004/36/CE (1), în special articolul 4 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 474/2006 al Comisiei (2) a stabilit lista comunitară a transportatorilor aerieni care fac obiectul unei interdicții de exploatare pe teritoriul Uniunii, menționată la capitolul II din Regulamentul (CE) nr. 2111/2005.

(2)

În conformitate cu articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2111/2005, unele state membre și Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (denumită în continuare „AESA”) au comunicat Comisiei informații care sunt relevante în contextul actualizării listei respective. Câteva țări terțe au comunicat și ele informații relevante. În baza acestor informații, lista Uniunii ar trebui să fie actualizată.

(3)

Comisia a informat toți transportatorii aerieni în cauză, fie direct, fie prin intermediul autorităților responsabile cu supravegherea reglementară a acestora, cu privire la principalele fapte și considerente care vor sta la baza unei decizii de impunere, în ceea ce îi privește, a unei interdicții de exploatare pe teritoriul Uniunii sau a unei decizii de modificare a condițiilor unei interdicții de exploatare impuse unui transportator aerian inclus pe lista Uniunii.

(4)

Comisia a oferit transportatorilor aerieni în cauză posibilitatea să consulte documentele furnizate de statele membre, să prezinte comentarii scrise și să susțină o prezentare orală în fața Comisiei și a comitetului înființat prin Regulamentul (CEE) nr. 3922/1991 al Consiliului (3) (denumit în continuare „Comitetul pentru siguranță aeriană”).

(5)

În contextul Regulamentului (CE) nr. 2111/2005 și al Regulamentului (CE) nr. 473/2006 (4), Comisia a comunicat Comitetului pentru siguranță aeriană informații actualizate privind consultările comune aflate în curs de desfășurare cu autoritățile competente și cu transportatorii aerieni din Botswana, Republica Guineea, India, Indonezia, Iran, Irak, Kazahstan, Liban, Madagascar, Mozambic, Nepal, Filipine, Sudan, Taiwan, Thailanda și Zambia. De asemenea, Comisia a informat Comitetul pentru siguranță aeriană cu privire la situația siguranței aeriene în Georgia, Libia, São Tomé și Principe, Tadjikistan și Yemen, precum și cu privire la consultările tehnice cu Federația Rusă.

(6)

AESA a prezentat Comisiei și Comitetului pentru siguranță aeriană rezultatele analizei rapoartelor de audit efectuate de Organizația Aviației Civile Internaționale (denumită în continuare „OACI”), în cadrul programului său universal de auditare a supravegherii siguranței (Universal Safety Oversight Audit Programme, USOAP). În acest context, Statele membre au fost invitate să acorde prioritate inspecțiilor la platformă ale transportatorilor aerieni titulari ai unei licențe eliberate de statele în care OACI a identificat deficiențe semnificative în materie de siguranță (Significant Safety Concerns, „SSC”) sau de statele în care AESA a stabilit că există deficiențe semnificative ale sistemului de supraveghere a siguranței. Pe lângă consultările întreprinse de Comisie în temeiul Regulamentului (CE) nr. 2111/2005, acordarea de prioritate inspecțiilor la platformă va permite obținerea de informații suplimentare referitoare la performanțele în materie de siguranță ale transportatorilor aerieni titulari ai unei licențe eliberate de statele respective.

(7)

De asemenea, AESA a informat Comisia și Comitetul pentru siguranță aeriană cu privire la rezultatele analizei inspecțiilor la platformă efectuate în cadrul Programului de evaluare a siguranței aeronavelor străine (Safety Assessment of Foreign Aircraft, SAFA) în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 965/2012 al Comisiei (5).

(8)

Pe lângă aceasta, AESA a informat Comisia și Comitetul pentru siguranță aeriană cu privire la proiectele de asistență tehnică desfășurate în statele vizate de măsurile sau de activitatea de monitorizare prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 2111/2005. AESA a furnizat informații în legătură cu planurile și cu solicitările de continuare a asistenței tehnice și a cooperării în scopul creșterii capacității administrative și tehnice a autorităților aeronautice civile, pentru a contribui la soluționarea oricărei neconformități cu standardele internaționale aplicabile. În acest context, statele membre au fost invitate să răspundă la astfel de solicitări pe baze bilaterale, în coordonare cu Comisia și cu AESA. În această privință, Comisia a subliniat utilitatea informării comunității aeronautice internaționale – în special prin intermediul bazei de date a Rețelei de asistență colaborativă în materie de siguranță (Safety Collaborative Assistance Network, SCAN) a OACI – cu privire la asistența tehnică acordată de Uniune și de statele sale membre pentru îmbunătățirea siguranței aviației la nivel mondial.

(9)

Eurocontrol a furnizat Comisiei și Comitetului pentru siguranță aeriană informații actualizate privind statutul funcției de alertă a programului SAFA și statisticile actuale legate de mesajele de alertă aferente transportatorilor care fac obiectul unei interdicții.

Transportatori aerieni din Uniune

(10)

Ca urmare a analizării de către AESA a informațiilor obținute în urma inspecțiilor la platformă efectuate în ceea ce privește aeronavele transportatorilor aerieni din Uniune sau în urma inspecțiilor de standardizare efectuate de AESA, precum și a inspecțiilor și auditurilor pe domenii specifice efectuate de autoritățile aeronautice naționale, mai multe state membre au luat anumite măsuri pentru a asigura respectarea legislației și au informat Comisia și Comitetul pentru siguranță aeriană cu privire la măsurile respective. Malta a informat Comisia și Comitetul pentru siguranță aeriană cu privire la anumite acțiuni pe care le luase cu privire la un număr de transportatori aerieni din Malta, iar Estonia a raportat cu privire la situația transportatorului aerian AS Avies. Înainte de reuniunea Comitetului pentru siguranță aeriană, Grecia a furnizat informații cu privire la anumite acțiuni pe care le luase în ceea ce privește o serie de transportatori aerieni eleni.

(11)

Statele membre și-au reafirmat disponibilitatea de a acționa în mod corespunzător, în cazul în care informații relevante privind siguranța ar indica faptul că există riscuri iminente la adresa siguranței, ca urmare a nerespectării de către transportatorii aerieni din Uniune a standardelor de siguranță corespunzătoare

Transportatori aerieni din Botswana

(12)

Autoritatea aeronautică civilă din Botswana (Civil Aviation Authority of Botswana, „CAAB”) a furnizat informații cu privire la progresele înregistrate în soluționarea SSC-urilor și a altor constatări ale OACI, printr-o scrisoare datată 27 august 2015. CAAB a demonstrat că a înregistrat progrese în ceea ce privește punerea în aplicare a standardelor internaționale de siguranță. CAAB colaborează cu Biroul Regional al OACI pentru a primi asistență suplimentară în soluționarea SSC-urilor și a altor constatări. CAAB a invitat OACI să efectueze o misiune de validare coordonată (ICAO Coordinated Validation Mission, „ICVM”), înainte de sfârșitul anului 2015, pentru a verifica soluționarea SSC-urilor.

(13)

Îmbunătățirea punerii în aplicare a standardelor internaționale de siguranță și informațiile disponibile privind siguranța nu vin în sprijinul unei decizii de impunere a unei interdicții sau restricții de exploatare pentru transportatorii aerieni certificați în Botswana. Cu toate acestea, Comisia consideră că situația ar trebui să fie în continuare monitorizată îndeaproape.

(14)

Prin urmare, conform criteriilor comune prevăzute în anexa la Regulamentul (CE) nr. 2111/2005, se apreciază că, în această etapă, nu există motive de modificare a listei comunitare a transportatorilor aerieni care fac obiectul unei interdicții de exploatare pe teritoriul Uniunii, în sensul includerii unor transportatori aerieni din Botswana.

Transportatori aerieni din Republica Guineea

(15)

După cum s-a convenit în cadrul reuniunii tehnice cu Comisia, care a avut loc la Bruxelles, în ianuarie 2013, autoritățile competente din Republica Guineea (Direction nationale de l'aviation civile, „DNAC”) au furnizat în mod regulat informații cu privire la procesul, aflat în curs de desfășurare, de punere în aplicare a planului de acțiuni corective aprobat de OACI în decembrie 2012, precum și cu privire la toate activitățile conexe.

(16)

Ultimul raport al DNAC privind progresele înregistrate, primit de Comisie la 10 august 2015, prezintă cele mai recente activități și evoluții sub aspectul punerii în aplicare a planului de acțiuni corective, care se concentrează în momentul de față pe statutul procesului de certificare a transportatorilor aerieni și pe înmatricularea aeronavelor. Toate certificatele de transportator aerian (AOC) existente anterior au fost suspendate la sfârșitul lunii martie 2013. Certificarea transportatorilor aerieni Eagle Air și PROBIZ Guinée, pe deplin conformă cu standardele OACI (certificare în 5 faze), s-a încheiat, acești transportatori aerieni obținându-și AOC-urile la 10 aprilie 2015 (AOC nr. 1/DNAC/2015), respectiv 4 august 2015 (AOC nr. 2/DNAC/2015). Alți patru transportatori aerieni, și anume Konair, Sahel Aviation Guinée, Fly Nimba Airlines și Ijet Aviation au demarat, de asemenea, procesul de certificare.

(17)

Înmatricularea aeronavelor a înregistrat progrese, iar DNAC a raportat adăugarea a cinci noi aeronave în registrul aeronavelor.

(18)

Punerea în aplicare treptată a planului de măsuri corective, în conformitate cu documentele aprobate de OACI în decembrie 2012, precum și informațiile disponibile privind siguranța nu justifică în prezent o decizie de impunere a unei interdicții sau a unei restricții de exploatare pentru transportatorii aerieni certificați în Republica Guineea. Cu toate acestea, situația ar trebui să fie în continuare monitorizată îndeaproape.

(19)

Prin urmare, conform criteriilor comune prevăzute în anexa la Regulamentul (CE) nr. 2111/2005, se apreciază că, în această etapă, nu există motive de modificare a listei comunitare a transportatorilor aerieni care fac obiectul unei interdicții de exploatare pe teritoriul Uniunii, în sensul includerii unor transportatori aerieni din Republica Guineea.

(20)

Comisia ar putea fi nevoită să ia măsuri în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2111/2005, în cazul în care ar exista informații relevante privind siguranța care să indice prezența unor riscuri de siguranță iminente, ca o consecință a nerespectării standardelor internaționale de siguranță.

Transportatori aerieni din India

(21)

La 20 octombrie 2015, au avut loc consultări tehnice între Comisie, AESA, statele membre și reprezentanți ai Direcției Generale pentru Aviație Civilă din India (Directorate General of Civil Aviation of India, „DGCA India”), pe de o parte și transportatorul aerian Air India, pe de altă parte. DGCA India a oferit detalii cu privire la măsurile de sustenabilitate pe care le pune actualmente în aplicare în ceea ce privește capacitatea sa de supraveghere a siguranței. Consultările tehnice au reprezentat totodată o ocazie de a discuta cu DGCA India pe marginea interacțiunii dintre transportatorii aerieni din India și programul SAFA.

(22)

Din aceste consultări a rezultat cu claritate că, deși DGCA India a pus în aplicare anumite măsuri pentru a asigura sustenabilitatea îmbunătățirilor în materie de siguranță a aviației introduse până în prezent, o serie de domenii necesită în continuare măsuri suplimentare. Pe de altă parte, DGCA India utilizează baza de date SAFA pentru a monitoriza performanța transportatorilor aerieni din India, în cadrul programului SAFA. Acest lucru reiese, printre altele, din faptul că DGCA India a raportat că s-a întâlnit cu Air India în iunie 2015, pentru a discuta procesele instituite în cadrul Air India în vederea gestionării performanței în contextul programului SAFA.

(23)

Air India a oferit o imagine de ansamblu a sistemului său de management al siguranței, un rezumat al informațiilor statistice SAFA per flotă, exemple ale strategiei sale de comunicare din cadrul programului de management al siguranței și detalii privind procesul SAFA pe care l-a pus în aplicare în vederea unei îmbunătățiri continue.

(24)

Prin scrisorile din data de 29 octombrie 2015, ca urmare a consultărilor tehnice, Comisia a reamintit DGCA India o serie de mesaje, inclusiv faptul că performanța SAFA a transportatorilor aerieni din India ar trebui să fie mai atent monitorizată. Adresându-se Air India, Comisia a indicat, de asemenea, faptul că progresele realizate în managementul procesului SAFA trebuie să fie demonstrate prin performanța transportatorului aerian în cadrul programului SAFA. Atât DGCA India, cât și Air India au fost sensibilizați cu privire la faptul că, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 452/2014 al Comisiei (6) (partea TCO), AESA are responsabilitatea de a efectua evaluări ale siguranței în ceea ce privește operatorii din țări terțe și că performanța în cadrul programului SAFA reprezintă unul dintre elementele-cheie avute în vedere de AESA cu ocazia acestor evaluări.

(25)

Comisia a luat cunoștință de informațiile prezentate de DGCA India și Air India. S-a apreciat că, de data aceasta, nu se impune nicio interdicție sau restricție de exploatare pentru transportatorii aerieni certificați în India, dar că rămâne necesară continuarea consultărilor tehnice, pentru a garanta posibilitatea discutării în mod continuu a aspectelor legate de siguranță

(26)

Prin urmare, conform criteriilor comune prevăzute în anexa la Regulamentul (CE) nr. 2111/2005, se apreciază că, în această etapă, nu există motive de modificare a listei comunitare a transportatorilor aerieni care fac obiectul unei interdicții de exploatare pe teritoriul Uniunii, în sensul includerii unor transportatori aerieni din India.

(27)

Comisia intenționează să continue procesul de consultări oficiale cu DGCA India, în conformitate cu dispozițiile prevăzute la articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 473/2006.

(28)

Statele membre trebuie să continue să verifice respectarea efectivă a standardelor de siguranță relevante, acordând prioritate inspecțiilor la platformă care urmează să fie efectuate în ceea ce-i privește pe transportatorii aerieni din India, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 965/2012.

Transportatori aerieni din Indonezia

(29)

Consultările cu autoritățile competente din Indonezia (Directorate General of Civil Aviation of Indonesia, „DGCA Indonezia”) continuă, în vederea monitorizării progreselor realizate de DGCA Indonezia în asigurarea faptului că supravegherea în materie de siguranță a tuturor transportatorilor aerieni certificați în Indonezia este pusă în conformitate cu standardele internaționale de siguranță. În urma auditului efectuat de OACI în mai 2014, DGCA Indonezia și-a dus la îndeplinire planul de acțiuni corective și este în curs de finalizare a acțiunilor corective prevăzute în acesta. La 29 octombrie, a avut loc o reuniune tehnică, la cererea DGCA Indonezia, între Comisie, AESA, anumite state membre și DGCA Indonezia, pe de o parte și transportatorii aerieni Citilink, Lion Air și Batik Air, pe de altă parte. Din această reuniune a rezultat cu claritate că măsurile corective necesare pentru remedierea constatărilor rezultate în urma unor audituri anterioare sunt în curs de elaborare, însă că aceste acțiuni se află deocamdată în diferite stadii de punere în aplicare. Principalul punct slab identificat este modalitatea de efectuare a inspecțiilor în ceea ce privește transportatorii aerieni și aeronavele. Procedurile pentru efectuarea acestor lucrări sunt în vigoare, dar ele nu sunt întotdeauna respectate în practică. Numărul constatărilor făcute cu ocazia inspecțiilor rămâne scăzut, iar raportarea constatărilor către companiile inspectate nu are loc întotdeauna în conformitate cu procedurile aplicabile. Lipsesc proceduri adecvate de monitorizare a constatărilor, iar monitorizarea efectivă a constatărilor rămâne necorespunzătoare; termenele nu sunt respectate și nu sunt întotdeauna aplicate. DGCA Indonezia trebuie să se ocupe de aproximativ 59 de AOC-uri, iar unii dintre acești transportatori aerieni prezintă un ritm de creștere foarte ridicat. Este esențial ca DGCA Indonezia să țină pasul cu aceste evoluții.

(30)

Transportatorul aerian Citilink a oferit o prezentare a dezvoltării companiei și a managementului siguranței în cadrul companiei. Compania continuă să crească cu aproximativ opt aeronave noi pe an, în timp ce sistemele și procedurile par a se stabiliza, treptat. Analiza datelor de zbor s-a îmbunătățit, iar societatea este conștientă de riscurile operaționale. Sistemul de management al siguranței a fost instituit, însă trebuie să se dezvolte în continuare, inclusiv în ceea ce privește rata scăzută de raportare a incidentelor și a evenimentelor.

(31)

Lion Air și Batik Air s-au prezentat împreună, ambele fiind membre ale aceluiași grup, și anume Lion Air Group. Creșterea acestor două companii aeriene rămâne considerabilă, fiecare urmând să primească aproximativ 10 noi aeronave în 2016 și un număr de aeronave comparabil, în anii următori. Principalele provocări cu care se confruntă acești doi transportatori aerieni sunt recrutarea și formarea de personal suficient în toate domeniile. Ambii transportatori aerieni au prezentat planuri pentru formarea echipajelor de zbor și pentru recrutarea și formarea altor categorii de personal. Cerințele minime de calificare pentru piloții nou-recrutați și cerințele pentru promovarea la rangul de comandant aplicate de Lion Air sunt relativ scăzute, comparativ cu mediul operațional deseori dificil. Din acest motiv, dar și din cauza creșterii rapide a transportatorului, Lion Air deține un număr mare de piloți cu experiență relativ redusă. Această situație s-ar putea reflecta în numărul mare de apropieri nestabilizate și în riscul ridicat de incidente la aterizare (aterizări dure, ieșiri de pe pistă). Un exemplu în acest sens este ieșirea de pe pistă a transportatorului aerian Batik Air, înregistrată la 6 noiembrie 2015. Cu privire la acest incident, DGCA Indonezia și transportatorul aerian Batik Air au acționat imediat, investigând în mod corespunzător incidentul și luând măsuri de atenuare. Mai mult, sistemul de monitorizare a datelor de zbor s-a îmbunătățit, acest lucru conducând la rezultate semnificative și la progrese sub aspectul siguranței. Sistemul de management al siguranței pare a fi bine dezvoltat, iar, recent, raportarea incidentelor și a evenimentelor a început și ea să se amelioreze, cu toate că punerea în aplicare efectivă și identificarea pericolelor trebuie să se dezvolte în continuare. Ca urmare a reuniunii a reieșit în mod clar că amenințările la adresa Lion Air și a Batik Air sunt creșterea rapidă și lipsa relativă de experiență a echipajelor de zbor.

(32)

DGCA Indonezia a fost invitată la o audiere în fața Comitetului pentru siguranță aeriană, la 25 noiembrie 2015. DGCA Indonezia a reiterat punctele prezentate cu ocazia reuniunii tehnice din 29 octombrie 2015. Printre acestea se numără programul de supraveghere continuă și sistemul de management al constatărilor. Au fost prezentate rezultatele activităților de supraveghere în ceea ce-i privește pe cei patru transportatori aerieni indonezieni exceptați în prezent de la interdicția generală impusă transportatorilor aerieni indonezieni, precum și în ceea ce-i privește pe cei trei transportatori aerieni prezenți la audiere. DGCA Indonezia a prezentat, de asemenea, dezvoltarea sistemului de management al riscurilor de siguranță. DGCA Indonezia a invitat Comisia la o vizită de verificare la fața locului. Această misiune va oferi ocazia de a analiza progresele înregistrate și a determina nivelul punerii efective în aplicare a standardelor internaționale de siguranță de către autoritate și transportatorii aerieni.

(33)

Transportatorii aerieni Citilink, Lion Air și Batik Air au făcut prezentări privind propria dezvoltare și implementare a managementului siguranței, în general în conformitate cu prezentările făcute cu ocazia reuniunii tehnice de la 29 octombrie.

(34)

Printr-o scrisoare datată 22 octombrie 2015, DGCA Indonezia a informat Comisia că, de la ultima actualizare, fuseseră certificați doi noi transportatori aerieni, și anume Alda Trans Papua (AOC nr. 135-054) și pentru și Weststar Aviation Indonesia (AOC nr. 135-059). Cu toate acestea, DGCA Indonezia nu a furnizat dovezi din care să rezulte că supravegherea în materie de siguranță a respectivilor transportatori aerieni este asigurată în conformitate cu standardele internaționale de siguranță. În aceeași scrisoare, DGCA Indonezia a informat Comisia că fuseseră revocate certificatele de operator aerian ale transportatorilor aerieni Pacific Royale Airways (AOC 121-045), Air Maleo (AOC 121-041, exclusiv operațiuni interne de transport de marfă), Manunggal Air Service (AOC 121-020), Nusantara Buana Air (AOC 135-041), Survai Udara Penas (Persero, AOC 135-006) și Asconusa Air Transport (AOC 135-022).

(35)

Deși se poate observa că s-au făcut progrese după auditul OACI din mai 2014 și chiar după reuniunea tehnică din octombrie, verificarea îmbunătățirilor este o condiție prealabilă pentru a obține încrederea necesară din punctul de vedere al siguranței, care să permită o mai mare relaxare a interdicției de exploatare impuse transportatorilor aerieni din Indonezia. Prin urmare, în 2016 urmează să fie organizată o vizită a UE de evaluare la fața locului, cu scopul de a colecta informațiile necesare. La momentul de față, nu există însă suficiente dovezi pentru a susține o decizie privind o ulterioară reducere a severității interdicției de exploatare impuse transportatorilor aerieni din Indonezia, inclusiv în ceea ce privește Citilink, Lion Air și Batik Air.

(36)

Prin urmare, conform criteriilor comune prevăzute în anexa la Regulamentul (CE) nr. 2111/2005, se consideră că lista comunitară a transportatorilor aerieni care fac obiectul unei interdicții de exploatare pe teritoriul Uniunii ar trebui să fie modificată, pentru a include Alda Trans Papua și Weststar Aviation în anexa A la Regulamentul (CE) nr. 474/2006. Transportatorii aerieni Pacific Royale Airways, Manunggal Air Service, Nusantara Buana Air, Survai Udara Penas și Asconusa Air Transport trebuie eliminați din anexa A la Regulamentul (CE) nr. 474/2006.

Transportatori aerieni din Iran

(37)

Transportatorul aerian Iran Air, certificat de către Organizația pentru Aviație Civilă din Republica Islamică Iran (Civil Aviation Organisation of the Islamic Republic of Iran, „CAOIRI”), a fost inclus în anexa B la Regulamentul (CE) nr. 474/2006, la 30 martie 2010. După o vizită de evaluare la fața locului, restricțiile de exploatare impuse flotei Iran Air au fost specificate mai în detaliu, la 5 iulie 2010.

(38)

Iran Air a furnizat Comisiei informații privind flota sa actuală, susținute de documente relevante. Acesta a solicitat excluderea tuturor aeronavelor de tip A320 de la restricțiile de exploatare, astfel încât Iran Air să exploateze și noile aeronave de tip A320 pe teritoriul Uniunii. În conformitate cu informațiile furnizate de Iran Air, vârsta medie a parcului de aeronave A320 al Iran Air este inferioară vârstei medii a aeronavelor autorizate să opereze pe teritoriul Uniunii. Iran Air susține, de asemenea, că aeronavele pot fi exploatate în mod fiabil. Cu toate acestea, întrucât nu a fost posibil să se verifice probele furnizate, pe baza informațiilor de care dispune Comisia la ora actuală, nu este posibil să se adauge noi aeronave la lista aeronavelor pe care Iran Air le poate exploata pe teritoriul Uniunii.

(39)

În conformitate cu AOC-ul Iran Air, numărul aeronavelor de tipul celor autorizate să opereze pe teritoriul Uniunii a scăzut. Prin urmare, lista avioanelor exceptate incluse în anexa B la Regulamentul (CE) nr. 474/2006 ar trebui să fie modificată în consecință.

(40)

Conform criteriilor comune prevăzute în anexa la Regulamentul (CE) nr. 2111/2005, se apreciază deci că lista comunitară a transportatorilor aerieni care fac obiectul unei interdicții de exploatare pe teritoriul Uniunii ar trebui să fie modificată, în sensul includerii flotei deținute în prezent de transportatorul aerian Iran Air în anexa B la Regulamentul (CE) nr. 474/2006.

Transportatori aerieni din Irak

(41)

AESA a scris Autorității aviației civile irakiene (Iraqi Civil Aviation Authority, „ICAA”) în patru rânduri, între 13 iunie 2014 și 16 martie 2015, comunicându-i acesteia preocupările sale sub aspectul siguranței, legate de performanța Iraqi Airways în cadrul programului SAFA. În ceea ce privește respectivele preocupări, datele SAFA reflectă dovezi ale unei analize insuficiente a cauzelor primordiale din partea Iraqi Airways.

(42)

Iraqi Airways a solicitat din partea AESA o autorizație de operator dintr-o țară terță (Third Country Operator, „TCO”), la 20 august 2014. AESA a evaluat solicitarea de autorizație TCO a Iraqi Airways în conformitate cu cerințele părții TCO.

(43)

În activitatea sa de evaluare a siguranței Iraqi Airways, din cadrul procedurii de acordare a autorizației TCO, AESA a exprimat preocupări majore cu privire la inabilitatea Iraqi Airways de a soluționa problemele de siguranță constatate și de a prezenta o documentație referitoare la siguranță, în timp util. Prin urmare, AESA a concluzionat că o evaluare suplimentară nu va conduce la eliberarea unei autorizații pentru Iraqi Airways și că, în consecință, aceasta nu îndeplinea cerințele aplicabile ale Regulamentului (UE) nr. 452/2014 al Comisiei. Astfel, la 16 iulie 2015, AESA a respins solicitarea Iraqi Airways de acordare a autorizației TCO, din motivele clare de siguranță descrise anterior.

(44)

La 28 septembrie 2015, Comisia s-a adresat în scris către ICAA. Scrisoarea a constituit deschiderea consultărilor oficiale cu autoritățile responsabile cu supravegherea reglementară a transportatorilor aerieni certificați în Irak, în conformitate cu dispozițiile prevăzute la articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 473/2006. În această scrisoare, Comisia a explicat că la baza deschiderii acestor consultări oficiale stăteau performanța în materie de siguranță a Iraqi Airways, în cadrul programului SAFA, precum și decizia AESA de neacordare a autorizației TCO, solicitată de Iraqi Airways.

(45)

La 27 octombrie 2015, Comisia s-a adresat în scris către ICAA și Iraqi Airways, pentru a informa ambele părți că dosarul Iraqi Airways a fost pus pe ordinea de zi a reuniunii Comitetului pentru siguranță aeriană din 24-26 noiembrie 2015 și că atât ICAA, cât și Iraqi Airways vor avea ocazia de a-și prezenta punctele de vedere în fața Comitetului pentru siguranță aeriană, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2111/2005.

(46)

La data de 3 noiembrie 2015, a avut loc o videoconferință cu participarea Comisiei, a AESA și a statelor membre, pe de o parte și a reprezentanților ICAA și Iraqi Airways, pe de altă parte. În cursul acestei videoconferințe, ICAA a prezentat o imagine de ansamblu a atribuțiilor sale, inclusiv principiile de bază ale activității sale de supraveghere în materie de siguranță. Alte informații furnizate de ICAA au inclus o prezentare generală a supravegherii pe care o aplică în cazul Iraqi Airways, precum și modul în care ICAA monitorizează informațiile referitoare la programul SAFA. Prezentarea făcută pe parcursul videoconferinței de către Iraqi Airways a furnizat, printre alte elemente incluse, doar o imagine foarte generală alcătuită din informații referitoare la sistemele sale de management al siguranței și calității și la alte procese din sfera siguranței.

(47)

ICAA și Iraqi Airways au fost audiate de Comitetul pentru siguranță aeriană, la 25 noiembrie 2015. Printre alte elemente, ICAA a raportat că responsabilitățile sale de supraveghere acoperă șapte deținători de AOC, printre care și Iraqi Airways. ICAA a prezentat, de asemenea, un rezumat al acțiunilor planificate în vederea consolidării capacităților sale. AESA a furnizat informații cu privire la problemele de siguranță care au stat la baza deciziei de neacordare a autorizației TCO.

(48)

Iraqi Airways a prezentat diverse elemente, inclusiv informații referitoare la analiza și monitorizarea sa din cadrul SAFA. Prezentarea nu a oferit suficiente dovezi privind funcționarea detaliată a sistemului de management al siguranței și calității al Iraqi Airways. Informațiile furnizate de către Iraqi Airways nu au fost suficiente pentru a răspunde în totalitate preocupărilor în materie de siguranță, care au stat la baza deciziei AESA de a nu acorda Iraqi Airways autorizația TCO.

(49)

Prin urmare, conform criteriilor comune prevăzute în anexa la Regulamentul (CE) nr. 2111/2005, se apreciază că lista comunitară a transportatorilor aerieni care fac obiectul unei interdicții de exploatare pe teritoriul Uniunii ar trebui să fie modificată, în sensul includerii transportatorului aerian Iraqi Airways în anexa A la Regulamentul (CE) nr. 474/2006.

(50)

Deoarece această includere este o consecință directă a deciziei AESA de neacordare a autorizației TCO, Comisia intenționează să reexamineze includerea, însă doar atunci când AESA va informa Comisia că, în opinia sa, sunt îndeplinite condițiile pentru ca AESA să ia o decizie pozitivă în temeiul părții TCO, în ceea ce privește Iraqi Airways.

Transportatori aerieni din Kazahstan

(51)

Începând din iulie 2009, toți transportatorii aerieni certificați în Kazahstan, cu excepția unuia singur, sunt supuși unei interdicții totale de exploatare, cauzată în principal de incapacitatea autorității responsabile cu supravegherea siguranței transportatorilor aerieni certificați în Kazahstan – Comisia de aviație civilă din Kazahstan (Civil Aviation Committee of Kazakhstan, „CAC”) – de a pune în aplicare și a asigura aplicarea standardelor internaționale de siguranță relevante. În cazul transportatorului aerian Air Astana s-a făcut o excepție parțială. Air Astana a fost inclus în anexa B la Regulamentul (CE) nr. 474/2006 și a fost autorizat să opereze în Uniune cu o parte a flotei sale și în limita nivelului său operațional de la momentul respectiv.

(52)

În 2014, ca urmare a unor rezultate SAFA îmbunătățite, Air Astana a fost autorizat să-și mărească nivelul operațiunilor în Uniune, dar numai cu tipul de aeronavă pe care a fost autorizat să o exploateze în Uniune, începând cu 2009.

(53)

Air Astana a fost recertificat de CAC, în aprilie 2015 și apoi în cadrul auditului de siguranță operațională (Operational Safety Audit, IOSA) al Asociației Internaționale de Transport Aerian (International Air Transport Association, IATA), în mai 2015. Transportatorul aerian furnizează Comisiei informații actualizate în mod regulat privind operațiunile sale de zbor și activitățile sale de formare și de întreținere. Auditul Air Astana, efectuat de AESA în octombrie 2015, în cadrul părții TCO, nu a dezvăluit nicio dovadă de neconformitate cu standardele internaționale. Air Astana s-au dovedit a fi dotat cu personal suficient și gestionat în mod eficace, de către o echipă de management internațională competentă, alături de personal angajat pe plan local. Organizația a elaborat o cultură solidă și credibilă a siguranței. Prin urmare, echipa de audit a AESA a recomandat Air Astana pentru a o autorizație TCO, fără constatări.

(54)

Pentru a oferi informații actualizate cu privire la activitățile de supraveghere a siguranței din Kazahstan, CAC a fost invitată la o audiere, cu ocazia reuniunii Comitetului pentru siguranță aeriană, de la 24 noiembrie 2015. CAC a indicat faptul că sunt în curs de desfășurare o serie de acțiuni având ca obiectiv abordarea deficiențelor semnalate de OACI în 2014 în cadrul ICVM, inclusiv SSC-ul din domeniul operațiunilor aeriene. Aceste acțiuni includ instituirea unui program de formare pentru inspectorii din domeniul siguranței aviației și îmbunătățirea procedurilor legate de certificarea operatorilor aerieni și de eliberarea aprobărilor specifice. În ceea ce privește SSC-ul, CAC a indicat faptul că rezoluția sa este prevăzută cel mai devreme la sfârșitul anului 2015. În plus, în noiembrie 2015, autoritățile competente din Kazahstan au semnat un memorandum de înțelegere cu un furnizor de servicii de consultanță, pentru a crește nivelul de punere efectivă în aplicare a standardelor relevante de siguranță în Kazahstan. CAC a indicat de asemenea că un total de 12 operatori aflați sub supravegherea sa au fost recertificați în 2015 și că 5 AOC-uri au fost revocate. Deși acestea sunt evoluții pozitive, subzistă o incertitudine importantă în ceea ce privește nivelul de conformitate al proceselor de certificare și aprobare a operatorilor aerieni, precum și în ceea ce privește eficacitatea măsurilor de reglementare puse în aplicare pentru soluționarea SSC-ului.

(55)

Air Astana a fost și el invitat la o audiere în cadrul reuniunii Comitetului pentru siguranță aeriană de la 24 noiembrie 2015. Air Astana a furnizat dovezi care atestă faptul că a instituit un proces de management al siguranței eficace și stabil, pentru a aborda riscurile de siguranță, a efectua o analiză a cauzelor primordiale și a promova o cultură a siguranței în cadrul organizației sale. Transportatorul aerian și-a demonstrat capacitatea de a gestiona evoluțiile la nivelul amplorii și al volumului activităților sale, într-un mod sigur și eficient. În plus, Air Astana a oferit asigurări în legătură cu faptul că supravegherea flotei sale este efectuată în conformitate cu standardele internaționale de siguranță aplicabile.

(56)

Transportatorul aerian SCAT JSC, certificat în Kazahstan, a solicitat să fie audiat de Comitetul pentru siguranță aeriană, iar audierea a avut loc în data de 24 noiembrie 2015. Transportatorul aerian a finalizat cu succes certificarea IOSA. Potrivit informațiilor furnizate de SCAT JSC, mai multe dintre aeronavele sale de tip Boeing B-737 și B-757 sunt înmatriculate în Lituania. Deși Comisia recunoaște progresele înregistrate de SCAT JSC, transportatorul aerian nu a furnizat dovezi din care să rezulte că operațiunile sale de zbor, precum și continuitatea navigabilității și întreținerea aeronavelor sale, sunt efectuate în conformitate cu standardele de siguranță aplicabile.

(57)

Pe baza informațiilor aflate la dispoziția Comisiei, inclusiv a celor furnizate cu ocazia audierii din 24 noiembrie 2015, se concluzionează că proiectul de reformă legislativă al Kazahstanului în domeniul aviației civile progresează încet. Cu toate acestea, ca dovadă a unor progrese mai profunde, ar trebui soluționat SSC-ul restant din domeniul operațiunilor aeriene, pentru a se putea avea astfel în vedere o relaxare substanțială a restricțiilor aplicabile în prezent transportatorilor aerieni aflați sub supravegherea CAC, cu excepția Air Astana.

(58)

Pe baza informațiilor de care dispune Comisia, a rezultatelor pozitive ale auditului TCO desfășurat pe lângă Air Astana și a explicațiilor oferite de acesta din urmă cu ocazia audierii din fața Comitetului pentru siguranță aeriană, se consideră că nu mai există condițiile pentru menținerea unei interdicții parțiale în ceea ce privește Air Astana.

(59)

În ceea ce privește SCAT JSC, Comisia intenționează să analizeze în continuare acest caz, pentru a se asigura că orice eventuală relaxare viitoare a interdicției de exploatare impuse SCAT JSC nu va prezenta riscuri de siguranță pentru operațiunile din Uniune.

(60)

Prin urmare, conform criteriilor comune prevăzute în anexa la Regulamentul (CE) nr. 2111/2005, se apreciază că lista comunitară a transportatorilor aerieni care fac obiectul unei interdicții de exploatare pe teritoriul Uniunii ar trebui să fie modificată, în sensul eliminării Air Astana din anexa B la Regulamentul (CE) nr. 474/2006.

(61)

Statele membre trebuie să continue să verifice respectarea efectivă a standardelor de siguranță relevante, acordând prioritate inspecțiilor la platformă care urmează să fie efectuate în ceea ce privește aeronavele Air Astana în temeiul Regulamentului (UE) nr. 965/2012.

Transportatori aerieni din Liban

(62)

Consultările cu autoritățile competente din Liban, Autoritatea libaneză a aviației civile (Lebanese Civil Aviation Authority, „CAA Liban”), continuă, cu scopul de a avea confirmarea faptului că Libanul pune în aplicare planul de măsuri corective elaborat ca răspuns la constatările și SSC-ul identificate cu ocazia ICVM-ului din decembrie 2012.

(63)

La 4 noiembrie 2015, reprezentanți ai CAA Liban și ai transportatorilor aerieni Middle East Airlines și Wings of Lebanon au participat la o reuniune tehnică la Bruxelles cu Comisia și AESA, pentru a furniza informații actualizate privind progresele înregistrate de CAA Liban, în principal în ceea ce privește remedierea SSC-ului, instituirea unui Consiliu al Autorității aviației civile și separarea funcțiilor de supraveghere în materie de siguranță de funcțiile de furnizare de servicii, ambele aparținând în prezent CAA Liban.

(64)

CAA Liban furnizase OACI informații suplimentare cu privire la SSC și a prezentat aceste informații în cadrul reuniunii tehnice. CAA Liban a invitat recent OACI să verifice acțiunile corective, dar acest lucru nu a avut încă loc. S-a menționat că Direcția pentru siguranța zborului, direcția responsabilă cu certificarea și supravegherea transportatorilor aerieni, are o poziție mai independentă în cadrul CAA Liban, deși această afirmație nu a fost susținută de dovezi clare în cadrul reuniunii tehnice.

(65)

Transportatorul aerian Middle East Airlines a făcut o prezentare a operațiunilor și sistemelor sale de management al siguranței, din care a părut să rezulte că deține controlul asupra proceselor sale din domenii critice sub aspectul siguranței, cum ar fi operațiunile de zbor, formarea personalului, managementul navigabilității, precum și managementul calității și al siguranței. AESA a furnizat informații cu privire la faptul că o reuniune recentă cu Middle East Airlines, desfășurată în contextul solicitării unei autorizații TCO, condusese la rezultate pozitive. Transportatorul aerian organizează periodic audituri efectuate de terți, pentru a atenua lipsa de supraveghere în domeniul siguranței de către propria autoritate și pentru a ameliora în continuare punerea în aplicare a standardelor internaționale de siguranță.

(66)

Transportatorul aerian Wings of Lebanon și-a prezentat activitatea cu o singură aeronavă și procedurile de siguranță pe care le aplică acesteia. Recent, principalii deținători de posturi din cadrul acestui transportator aerian au fost înlocuiți, fapt care a condus la îmbunătățirea procedurilor operaționale ale transportatorului aerian și a oferit un bun punct de plecare pentru dezvoltarea unui sistem de management al siguranței.

(67)

Îmbunătățirile aduse sistemului de supraveghere a siguranței, cu toate că sunt marginale, combinate cu măsurile de atenuare luate de Middle East Airlines și informațiile disponibile privind siguranța, nu justifică, în acest stadiu, o decizie de impunere a unei interdicții sau a unor restricții de exploatare în ceea ce privește transportatorii aerieni certificați în Liban. Cu toate acestea, pentru a monitoriza îndeaproape situația, consultările cu autoritățile libaneze trebuie să continue în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 473/2006.

(68)

Conform criteriilor comune prevăzute în anexa la Regulamentul (CE) nr. 2111/2005, se apreciază că, în această etapă, nu există motive de modificare a listei comunitare a transportatorilor aerieni care fac obiectul unei interdicții de exploatare pe teritoriul Uniunii, în sensul includerii transportatorilor aerieni din Liban.

(69)

Comisia poate fi nevoită să ia măsuri suplimentare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2111/2005, în cazul în care ar exista informații relevante privind siguranța care să indice riscuri iminente la adresa siguranței, rezultând din nerespectarea standardelor internaționale de siguranță.

Transportatori aerieni din Madagascar

(70)

Comisia a continuat consultările cu Autoritatea Aeronautică Civilă din Madagascar (Aviation Civile de Madagascar, „ACM”). La cererea ACM, la 2 octombrie 2015 a avut loc la Bruxelles o reuniune între Comisie, AESA a un stat membru, pe de o parte, iar pe de altă parte, ACM și transportatorul aerian Air Madagascar.

(71)

În cursul acestei reuniuni, ACM și Air Madagascar au oferit informații privind progresele realizate de cele două organizații cu privire la planurile lor de acțiune preventive, respectiv corective, pe care le-au pus în aplicare pentru a aborda deficiențele de siguranță menționate la considerentele 66-74 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 390/2011. Atât ACM, cât și Air Madagascar consideră că deficiențele de siguranță au fost soluționate corespunzător; ACM a solicitat o reevaluare a restricțiilor de exploatare impuse Air Madagascar.

(72)

Comisia a luat notă de progresul raportat de ACM în rectificarea deficiențelor identificate de OACI, precum și de informațiile furnizate de ACM și de transportatorul aerian Air Madagascar privind planurile lor respective de acțiuni corective și preventive. Recunoscând progresele înregistrate de ACM și de transportatorul aerian Air Madagascar, și chiar având în vedere progresele ulterioare preconizate, condițiile pentru o relaxare a actualei interdicții parțiale impuse Air Madagascar nu sunt însă îndeplinite, în momentul de față. Verificarea punerii efective în aplicare a standardelor internaționale de siguranță rămâne în continuare necesară. ACM trebuie să își consolideze experiența în ceea ce privește noile procese pe care le-a pus în aplicare. În acest sens, poate fi avută în vedere o vizită a Uniunii în Madagascar, pentru o evaluare la fața locului, în primul trimestru al anului 2016. În plus, nu există în momentul de față suficiente dovezi pentru a justifica o relaxare a restricțiilor de exploatare impuse transportatorilor aerieni din Madagascar.

(73)

Prin urmare, conform criteriilor comune prevăzute în anexa la Regulamentul (CE) nr. 2111/2005, se apreciază că, în această etapă, nu există motive de modificare a listei comunitare a transportatorilor aerieni care fac obiectul unei interdicții de exploatare pe teritoriul Uniunii, în ceea ce privește transportatorii aerieni din Madagascar.

Transportatori aerieni din Mozambic

(74)

Misiunea de evaluare a UE, care a avut loc în aprilie 2015, i-a permis Comisiei să concluzioneze că, deși autoritățile competente în domeniul aviației civile din Mozambic (Instituto de Aviação Civil de Moçambique, „IACM”) au demonstrat progrese semnificative în ceea ce privește punerea în aplicare a standardelor internaționale de siguranță, sistemul de supraveghere a siguranței din Mozambic continuă să prezinte deficiențe importante. Prin urmare, s-a decis ca Comisia, cu sprijinul AESA, să furnizeze IACM asistență tehnică, cu scopul de a contribui la soluționarea deficiențelor restante și la finalizarea procesului de dezvoltare a capacităților interne necesare pentru a asigura sustenabilitatea necesară.

(75)

La 12 octombrie 2015 a fost lansat un proiect de asistență tehnică de lungă durată, care se va desfășura până la începutul lunii iunie 2016. Prima fază a proiectului a produs deja unele rezultate. O analiză aprofundată a cadrului juridic și a reglementărilor aeronautice aplicabile a condus la identificarea de corecții și îmbunătățiri, care urmează să fie adoptate ulterior. Sunt avute în vedere anumite acte din dreptul Uniunii în domeniul aviației civile, ale căror principii și structură pot fi adaptate la specificul sistemului aviatic din Mozambic. Este în curs de desfășurare un efort concentrat de abordare sistematică a tuturor constatărilor nesoluționate ale protocolului USOAP al OACI, cu scopul de a îmbunătăți în mod semnificativ rata efectivă de punere în aplicare. A avut loc o rundă de contacte cu toți transportatorii aerieni existenți și s-a efectuat o revizuire a statutului certificării acestora. Sunt avute în vedere o serie de protocoale de cooperare, pentru a consolida unele dintre cele mai vulnerabile domenii ale IACM. S-a demarat identificarea tuturor procedurilor și proceselor interne ale IACM, care necesită o revizuire semnificativă.

(76)

La 14 septembrie 2015 a fost lansat un proiect de asistență tehnică de scurtă durată, care s-a încheiat la 13 noiembrie 2015. Acesta a oferit formare și îndrumare la locul de muncă în ceea ce privește certificarea și supravegherea aerodromurilor, punându-se un accent special pe noul aeroport internațional Nacala și pe actualul aeroport internațional Beira.

(77)

Cu toate acestea, capacitatea IACM de a supraveghea activitățile în domeniul aviației civile din Mozambic nu este încă, în această etapă, la un nivel suficient în conformitate cu standardele internaționale de siguranță. Prin urmare, nu există suficiente dovezi pentru a justifica o decizie de relaxare a interdicției de exploatare impuse tuturor transportatorilor aerieni certificați în Mozambic.

(78)

Conform listei furnizate de IACM la 5 noiembrie 2015, în Mozambic au fost certificați trei noi transportatori aerieni, și anume Ambassador Lda (AOC MOZ-21), Everett Aviation Lda (AOC MOZ-18) și Inaer Aviation Mozambique Lda (AOC MOZ-19). Cu toate acestea, IACM nu a putut furniza dovezi din care să rezulte că supravegherea în materie de siguranță a respectivilor transportatori aerieni este asigurată în conformitate cu standardele internaționale de siguranță. Prin intermediul aceleiași liste, IACM a informat Comisia că AOC-urile transportatorilor aerieni Aero-Serviços Sarl (AOC MOZ-08), Emílio Air Charter Lda (AOC MOZ-05) și Unique Air Charter Lda (AOC MOZ-13), care fusese anterior suspendate în cursul procesului de recertificare, au fost revocate, din cauza nefinalizării procesului de către respectivii transportatori aerieni.

(79)

Prin urmare, conform criteriilor comune prevăzute în anexa la Regulamentul (CE) nr. 2111/2005, se apreciază că lista comunitară a transportatorilor aerieni care fac obiectul unei interdicții de exploatare pe teritoriul Uniunii ar trebui să fie modificată, în sensul includerii transportatorilor aerieni Ambassador Lda, Everett Aviation Lda și a Inaer Aviation Mozambique Lda. în anexa A la Regulamentul (CE) nr. 474/2006 și al eliminării transportatorilor aerieni Aero-Serviços Sarl, Emílio Air Charter Lda și Unique Air Charter Lda din anexa A la Regulamentul (CE) nr. 474/2006.

Transportatori aerieni din Nepal

(80)

Comisia a continuat consultările cu Autoritatea Aeronautică Civilă din Nepal (Civil Aviation Authority of Nepal, „CAAN”), pentru a stabili capacitățile CAAN de a pune în aplicare și a respecta în mod suficient standardele internaționale de siguranță relevante.

(81)

Comisia și AESA au vizitat CAAN în perioada 5-9 octombrie 2015. Scopul vizitei la fața locului a fost ca AESA să ofere asistență tehnică, sub forma unei evaluări a progreselor înregistrate de CAAN în ceea ce privește constatările auditului realizat de OACI și să revizuiască foaia de parcurs, pentru a include și a formula recomandări în vederea soluționării problemelor rămase. Comisia a participat la această vizită la fața locului pentru a examina progresele înregistrate de CAAN în ceea ce privește deficiențele care au condus la interdicția impusă transportatorilor aerieni din Nepal în decembrie 2013.

(82)

Vizita la fața locului a confirmat că CAAN a realizat progrese în punerea în aplicare a standardelor internaționale de siguranță. În opinia OACI, planul de măsuri corective elaborat de CAAN abordează în totalitate constatările, inclusiv constatările care au condus la SSC-ul OACI. Cu toate acestea, punerea în aplicare a acțiunilor nu a putut fi verificată în timpul vizitei la fața locului. SSC-ul referitor la operațiunile aeriene este încă în vigoare. CAAN prevede o misiune a Echipei pentru siguranță a Biroului regional al OACI, în decembrie 2015, pentru a dispune de o evaluare inițială a punerii în aplicare a acțiunilor corective, în vederea unei posibile ICVM în primul trimestru al anului 2016. Pe parcursul acestei ICVM, OACI urmează să verifice implementarea efectivă a acțiunilor corective. CAAN aplică un program de audit periodic tuturor transportatorilor aerieni și celorlalți furnizori de servicii aflați sub supravegherea sa. Cu toate acestea, programul de inspecții trebuie să fie dezvoltat în continuare.

(83)

În cursul unei reuniuni cu ministrul turismului, culturii și aviației civile din Nepal, s-a subliniat faptul că responsabilizarea deplină a CAAN – astfel încât aceasta să funcționeze independent, la nivel politic, în îndeplinirea funcțiilor sale legate de siguranță și să dispună de suficient personal calificat – reprezintă un element necesar pentru îmbunătățirea sistemului de supraveghere a aviației din Nepal. Ministrul a informat Comisia cu privire la faptul că sunt în curs de pregătire noi modificări ale Legii aviației civile din Nepal, pentru a aborda aspectele instituționale și independența funcției de supraveghere a siguranței față de furnizorii de servicii și că CAAN se bucură de sprijin deplin în soluționarea tuturor constatărilor.

(84)

În perioada 7-8 octombrie 2015, transportatorii aerieni Buddha Air, Yeti Airlines, Tara Air și Nepal Airlines Corporation, înregistrați în Nepal, au fost vizitați de Comisie și de AESA, pentru a se efectua o examinare a evoluțiilor care au avut loc de la precedenta vizită din februarie 2014. Toți cei patru transportatori aerieni au fost recertificați în conformitate cu abordarea în cinci faze, iar supravegherea regulată este asigurată de CAAN. În ceea ce-i privește pe acești transportatori, dezvoltarea sistemelor de management al siguranței și a culturii siguranței se află în diverse stadii de evoluție și, cu toate că unii sunt în mod clar mai avansați decât ceilalți, niciunul dintre cei patru transportatori aerieni nu respectă în prezent standardele internaționale de siguranță aplicabile.

(85)

CAAN a furnizat informații privind certificarea a doi transportatori aerieni noi. La 13 noiembrie 2014 s-a emis AOC-ul cu nr. 083/2014, pentru Saurya Airlines, iar la 9 martie 2015, s-a emis AOC-ul cu nr. 084/2015, pentru Himalaya Airlines. Cu toate acestea, CAAN nu a putut furniza dovezi din care să rezulte că supravegherea în materie de siguranță a acestor transportatori aerieni este asigurată în conformitate cu standardele de siguranță internaționale.

(86)

Prin urmare, conform criteriilor comune prevăzute în anexa la Regulamentul (CE) nr. 2111/2005, se consideră că lista comunitară a transportatorilor aerieni care fac obiectul unei interdicții de exploatare pe teritoriul Uniunii ar trebui să fie modificată, în sensul includerii Saurya Airlines și a Himalaya Airlines în anexa A la Regulamentul (CE) nr. 474/2006.

Transportatori aerieni din Filipine

(87)

Comisia, AESA și statele membre au monitorizat îndeaproape performanțele în materie de siguranță ale transportatorilor aerieni certificați în Filipine și care efectuează zboruri pe teritoriul Uniunii, inclusiv prin prioritizarea inspecțiilor la platformă efectuate în ceea ce privește transportatorii aerieni din Filipine în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 965/2012.

(88)

Înainte de reuniunea Comitetului pentru siguranță aeriană, Autoritatea aeronautică civilă din Filipine (Civil Aviation Authority of the Philippines, CAAP) a furnizat Comisiei anumite informații tehnice referitoare la supravegherea în materie de siguranță pe care o desfășoară în ceea ce privește transportatorii aerieni certificați în Filipine. Printre informațiile furnizate s-a menționat faptul că în prezent există 38 de deținători activi de AOC-uri în Filipine. Echipa de management a CAAP, care a contribuit până în prezent la îmbunătățirile aduse aviației civile din Filipine, rămâne în funcție și își menține angajamentul față de programul său de îmbunătățire continuă. În plus, informațiile furnizate de CAAP și analiza informațiilor disponibile privind accidentele și incidentele nu indică faptul că ar exista tendințe îngrijorătoare în ceea ce privește transportatorii aerieni certificați din Filipine.

(89)

Philippine Airlines, Air Philippines' Corporation și Cebu Pacific Air au făcut toți obiectul inspecțiilor la platformă din cadrul SAFA, în ultimii ani. Rapoartele indică faptul că nu există tendințe negative legate de aceste inspecții la platformă din cadrul SAFA.

(90)

Prin urmare, conform criteriilor comune prevăzute în anexa la Regulamentul (CE) nr. 2111/2005, se consideră că, în această etapă, nu există motive de modificare a listei comunitare a transportatorilor aerieni care fac obiectul unei interdicții de exploatare pe teritoriul Uniunii, în sensul includerii transportatorilor aerieni din Filipine.

(91)

Statele membre trebuie să verifice în continuare respectarea efectivă de către transportatorii aerieni din Filipine a standardelor internaționale de siguranță, acordând prioritate inspecțiilor la platformă în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 965/2012.

Transportatori aerieni din Federația Rusă

(92)

Comisia, AESA și statele membre au continuat să monitorizeze îndeaproape performanțele în materie de siguranță ale transportatorilor aerieni certificați în Federația Rusă, care efectuează zboruri pe teritoriul Uniunii, inclusiv prin prioritizarea inspecțiilor la platformă efectuate în ceea ce privește anumiți transportatori aerieni din Federația Rusă în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 965/2012.

(93)

La 23 octombrie 2015, Comisia, asistată de AESA și de un stat membru, s-a întâlnit cu reprezentanții Agenției de Transport Aerian a Federației Ruse („FATA”). Scopul acestei reuniuni a fost reexaminarea performanței în materie de siguranță a transportatorilor aerieni ruși pe baza rapoartelor inspecțiilor la platformă SAFA pentru perioada cuprinsă între 20 septembrie 2014 și 19 octombrie 2015, precum și identificarea cazurilor care necesită o atenție specială.

(94)

În cursul reuniunii, Comisia a subliniat absența unei veritabile analize a cauzelor primordiale în cazul anumitor operatori cu o rată a constatărilor SAFA de 2 sau mai mare. FATA a declarat că problemele constatate în timpul controalelor SAFA sunt analizate în mod regulat și că eficacitatea acțiunilor corective ale operatorilor este monitorizată în mod continuu. FATA s-a angajat să monitorizeze acele cazuri în care neconformitățile nu fuseseră încă remediate în mod corespunzător și să furnizeze Comisiei informații actualizate privind stadiul acestor cazuri. De asemenea, FATA a oferit Comisiei informații actualizate cu privire la ultimele suspendări și revocări ale AOC-urilor transportatorilor aerieni aflați sub supravegherea sa.

(95)

Pe baza informațiilor disponibile, s-a ajuns la concluzia că nu era necesară o audiere a autorităților aeronautice ruse sau a transportatorilor aerieni certificați în Federația Rusă, în fața Comitetului pentru siguranță aeriană. Cu toate acestea, s-a convenit că trebui continuate reuniunile periodice la nivel de experți în materie de siguranță dintre Comisie și autoritățile ruse, cel puțin o dată înaintea fiecărei reuniuni a Comitetului pentru siguranță aeriană.

(96)

Prin urmare, conform criteriilor comune prevăzute în anexa la Regulamentul (CE) nr. 2111/2005, se apreciază că, în această etapă, nu există motive de modificare a listei comunitare a transportatorilor aerieni care fac obiectul unei interdicții de exploatare pe teritoriul Uniunii, în sensul includerii transportatorilor aerieni din Federația Rusă.

(97)

Statele membre trebuie să continue să verifice respectarea efectivă de către transportatorii aerieni din Federația Rusă a standardelor internaționale relevante în materie de siguranță, acordând prioritate inspecțiilor la platformă în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 965/2012.

(98)

Comisia poate fi nevoită să ia măsuri împotriva transportatorilor aerieni din Federația Rusă în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2111/2005, în cazul în care respectivele inspecții ar indica existența unui risc iminent la adresa siguranței, ca o consecință a nerespectării standardelor relevante în materie de siguranță.

Transportatori aerieni din Sudan

(99)

Autoritatea Aeronautică Civilă din Sudan (Sudan Civil Aviation Authority, „SCAA”) a menținut contacte periodice cu Comisia, în special în ceea ce privește evaluarea transportatorilor aerieni înregistrați în Sudan. Activitățile de supraveghere ale SCAA s-au îmbunătățit în ceea ce privește o serie de transportatori aerieni. Deși SCAA confirmase disponibilitatea sa de a primi o vizită de evaluare la fața locului, în octombrie 2015, ea a solicitat ulterior ca această vizită să fie amânată până la începutul anului 2016, pentru ca atât SCAA, cât și transportatorii aerieni să dispună de mai mult timp pentru a pune în aplicare standardele internaționale de siguranță.

(100)

Urmează să fie efectuată o misiune a Uniunii de evaluare a siguranței, pentru a se stabili dacă SCAA și transportatorii aerieni certificați în Sudan respectă standardele internaționale de siguranță.

(101)

Prin urmare, conform criteriilor comune prevăzute în anexa la Regulamentul (CE) nr. 2111/2005, se apreciază că, în această etapă, nu există motive de modificare a listei comunitare a transportatorilor aerieni care fac obiectul unei interdicții de exploatare pe teritoriul Uniunii, în ceea ce privește transportatorii aerieni din Sudan.

Transportatori aerieni din Taiwan

(102)

Având în vedere cele două accidente mortale din ultimele 18 luni, în care a fost implicat transportatorul aerian TransAsia Airways („TNA”), Comisia a inițiat consultări oficiale cu Autoritatea Aeronautică Civilă din Taiwan (Civil Aviation Authority of Taiwan, „CAA”), în conformitate cu dispozițiile articolului 3 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 473/2006 al Comisiei. În acest context, CAA și transportatorul aerian TNA au fost invitați la o reuniune tehnică cu Comisia și cu AESA, la Bruxelles, în data de 19 octombrie 2015, pentru a discuta sistemul de supraveghere a siguranței pus în aplicare de CAA, precum și performanța în materie de siguranță a TNA.

(103)

În cursul reuniunii, CAA a notificat faptul că sistemul său de supraveghere a siguranței este construit pe standardele și practicile recomandate de OACI și a explicat, făcând referire la cele opt elemente critice semnalate de OACI, modul în care își îndeplinește responsabilitățile în materie de supraveghere a siguranței. CAA a prezentat mai în detaliu acțiunile lansate după incidentele și accidentele care au implicat transportatorul aerian TNA, în cursul ultimilor doi ani. În conformitate cu reglementările taiwaneze, CAA a blocat nivelul operațiunilor aeriene efectuate de transportatorul aerian TNA pe o perioadă de un an de la data celui de-al doilea accident. În cele din urmă, CAA și-a subliniat angajamentul de a pune în aplicare anexa 19 a OACI și a anunțat că va efectua o evaluare a sistemului de management al siguranței (SMS) al tuturor transportatorilor aerieni certificați în Taiwan, până la sfârșitul anului 2017.

(104)

În cursul aceleiași reuniuni, transportatorul aerian TNA a informat Comisia că, după accidentele mortale din 2014 și 2015, a elaborat și a pus în aplicare un Plan de acțiune pentru întărirea siguranței zborului, care acoperă următoarele domenii: consolidarea culturii corporative, ingineria organizațională, punerea în aplicare a SMS, formarea și efectuarea de măsurători. TNA a raportat că în anul 2015 au fost efectuate modificări semnificative în ceea ce privește organizarea transportatorului aerian, printre care se numără: angajarea unor noi persoane în rândul personalului de conducere de nivel superior al transportatorului aerian, crearea unui departament de asigurare a calității, instituirea unui comitet pentru siguranța zborului pentru elaborarea politicilor în materie de siguranță, precum și promovarea și reînnoirea flotei, astfel încât vârsta medie a flotei să fie de patru ani în 2016. De asemenea, au fost întreprinse acțiuni specifice de îmbunătățire a nivelului de formare al echipajelor de zbor. Pe lângă activitățile de supraveghere desfășurate de CAA, ATR și Fundația pentru siguranța zborului (Flight Safety Foundation) au efectuat vizite de evaluare, în anul 2015, cu sprijinul Airbus și Bureau Veritas. Ambele vizite de evaluare la fața locului au condus la o serie de recomandări, care au fost abordate printr-un plan de acțiuni corective, elaborat ulterior de transportatorul aerian TNA.

(105)

La sfârșitul reuniunii, CAA a reiterat faptul că toate aspectele legate de sectorul aviației din Taiwan sunt conforme cu standardele internaționale prevăzute de OACI și s-a angajat să continue monitorizarea îndeaproape a performanței în materie de siguranță a transportatorului aerian TNA și punerea în aplicare a planurilor de acțiuni corective și preventive.

(106)

Pe baza informațiilor aflate la dispoziția Comisiei, s-a apreciat că nu era necesar ca CAA și transportatorul aerian TNA să apară în fața Comitetului pentru siguranță aeriană și că nu se impunea nicio interdicție de exploatare în ceea ce-i privește pe transportatorii aerieni din Taiwan. Cu toate acestea, CAA și transportatorul aerian TNA au convenit să continue consultările tehnice, pentru a permite Comisiei să monitorizeze punerea în aplicare a respectivelor planuri de acțiune preventivă și corectivă și pentru a permite discutarea în mod continuu a aspectelor legate de siguranță.

(107)

Prin urmare, conform criteriilor comune prevăzute în anexa la Regulamentul (CE) nr. 2111/2005, se consideră că, în această etapă, nu există motive de modificare a listei comunitare a transportatorilor aerieni care fac obiectul unei interdicții de exploatare pe teritoriul Uniunii cu privire la transportatorii aerieni din Taiwan.

(108)

Statele membre trebuie să verifice în continuare respectarea efectivă a standardelor în materie de siguranță relevante, acordând prioritate inspecțiilor la platformă care urmează să fie efectuate în cazul transportatorilor aerieni certificați în Taiwan în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 965/2012

Transportatori aerieni din Thailanda

(109)

Prin scrisoarea din 14 octombrie 2015, Autoritatea Aviației Civile din Thailanda (Civil Aviation Authority of Thailand, „CAA Thailanda”) a furnizat Comisiei informații cu privire la progresele înregistrate în punerea în aplicare a acțiunilor corective vizând abordarea SSC-ului OACI și a altor constatări făcute de OACI și Administrația Federală a Aviației. S-a luat act de faptul că guvernul din Thailanda a reușit să reorganizeze fosta Direcție a Aviației Civile, transformând-o într-o autoritate autonomă a aviației civile din Thailanda, în doar câteva luni. CAA Thailanda a recrutat noi specialiști în domeniul tehnic și personal de inspecție suplimentar și se află în plin proces de consolidare a forței sale de muncă.

(110)

În perioada 9-12 noiembrie 2015, AESA a efectuat o vizită în Thailanda, inclusiv pe lângă CAA Thailanda, pentru a reexamina neconformitățile constatate de OACI, în lumina cererilor de acordare a autorizațiilor TCO depuse de doi transportatori aerieni thailandezi. Observațiile făcute de AESA sunt în concordanță cu constatările OACI. AESA a constatat relativa slăbiciune și gradul de încărcare ridicat al CAA Thailand, dar a observat și evoluții încurajatoare. Pentru a obține progrese ulterioare, este nevoie de sprijin politic și de un interval de timp suficient și realist, pentru a pune în aplicare acțiunile corective într-un mod sustenabil.

(111)

La cererea guvernului thailandez, la 23 noiembrie 2015 s-a organizat o reuniune tehnică la care au participat Comisia, AESA, înalți demnitari ai guvernului thailandez, funcționari ai CAA Thailanda și reprezentanți ai transportatorului aerian Thai Airways International. Informațiile furnizate în cursul acestei reuniuni cu privire la îmbunătățirile aduse sistemului aviației civile din Thailanda au fost considerate semnificative și pentru Comitetul pentru siguranță aeriană.

(112)

Prin urmare, delegația thailandeză a fost invitată la o audiere în fața Comitetului pentru siguranță aeriană, în data de 25 noiembrie. CAA Thailanda a prezentat îmbunătățirile la nivel organizatoric și planurile de acțiune pe termen scurt, mediu și lung care ar urma să remedieze constatările OACI și să soluționeze SSC-ul. În ceea ce privește termenele, CAA Thailanda a explicat că se consideră mai importantă asigurarea unui sistem de siguranță a aviației de înaltă calitate, decât stabilirea unor termene a căror respectare ar fi nerealistă. CAA Thailanda intenționează să pună în aplicare reglementările UE în materie de siguranță a aviației și este în curs de a încheia contracte cu AESA și alți parteneri europeni, în sprijinul punerii în aplicare a acestor măsuri. Thai Airways a prezentat dezvoltarea transportatorului aerian și punerea în aplicare a standardelor de siguranță internaționale și a managementului siguranței în cadrul operațiunilor sale.

(113)

Deși punerea efectivă în aplicare a standardelor internaționale de siguranță se află la un nivel scăzut, după cum arată rezultatele auditului OACI din februarie 2015, guvernul și CAA Thailanda demonstrează un angajament clar de a îmbunătăți sistemul de supraveghere a siguranței în Thailanda și au furnizat dovezi privind înregistrarea de progrese relevante, într-un interval scurt de timp. În plus, informațiile disponibile privind siguranța transportatorilor aerieni din Thailanda nu sprijină o decizie de impunere a unei interdicții sau a unor restricții de exploatare. Pentru monitorizarea îndeaproape a acestei situații, consultările cu autoritățile thailandeze trebuie să continue în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 473/2006.

(114)

Prin urmare, conform criteriilor comune prevăzute în anexa la Regulamentul (CE) nr. 2111/2005, se consideră că, în această etapă, nu există motive de modificare a listei comunitare a transportatorilor aerieni care fac obiectul unei interdicții de exploatare pe teritoriul Uniunii, în ceea ce privește transportatorii aerieni din Thailanda.

(115)

Statele membre trebuie să verifice în continuare respectarea efectivă a standardelor în materie de siguranță relevante, acordând prioritate inspecțiilor la platformă care urmează să fie efectuate în cazul transportatorilor aerieni certificați în Thailanda în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 965/2012.

(116)

Comisia poate fi nevoită să ia măsuri suplimentare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2111/2005, în cazul în care ar exista informații relevante privind siguranța care să indice riscuri iminente la adresa siguranței, rezultând din nerespectarea standardelor internaționale de siguranță.

Transportatori aerieni din Zambia

(117)

La 4 septembrie 2015, Autoritatea Aeronautică Civilă din Zambia (Zambia Civil Aviation Authority, „ZCAA”) a furnizat Comisiei informații actualizate privind lucrările la planul de acțiune pentru siguranță din Zambia. Actualizarea indică faptul că s-au realizat progrese importante. Cu toate acestea, anumite acțiuni nu au fost duse la bun sfârșit și se află încă în fază de finalizare. Comisia și ZCAA au decis, de comun acord, să amâne vizita de evaluare din partea UE până la începutul anului 2016.

(118)

Se preconizează că ZCAA va continua să lucreze la punerea în aplicare a standardelor internaționale de siguranță. Comisia intenționează să facă pregătiri suplimentare pentru organizarea unei vizite de evaluare la fața locului la începutul anului 2016, cu scopul de a verifica punerea în aplicare a respectivelor standarde în Zambia.

(119)

Prin urmare, conform criteriilor comune prevăzute în anexa la Regulamentul (CE) nr. 2111/2005, se apreciază că, în ceea ce privește transportatorii aerieni din Zambia, nu există la momentul de față motive de modificare a listei comunitare a transportatorilor aerieni care fac obiectul unei interdicții de exploatare pe teritoriul Uniunii.

(120)

Prin urmare, este necesară modificarea în mod corespunzător a Regulamentului (CE) nr. 474/2006.

(121)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru siguranță aeriană,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 474/2006 se modifică după cum urmează:

(1)

Anexa A se înlocuiește cu textul din anexa A la prezentul regulament.

(2)

Anexa B se înlocuiește cu textul din anexa B la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 10 decembrie 2015.

Pentru Comisie

pentru președinte,

Violeta BULC

Membru al Comisiei


(1)  JO L 344, 27.12.2005, p. 15.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 474/2006 al Comisiei din 22 martie 2006 de stabilire a listei comunitare a transportatorilor aerieni care fac obiectul unei interdicții de exploatare pe teritoriul Comunității menționate la capitolul II din Regulamentul (CE) nr. 2111/2005 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 84, 23.3.2006, p. 14).

(3)  Regulamentul (CEE) nr. 3922/1991 al Consiliului din 16 decembrie 1991 privind armonizarea cerințelor tehnice și a procedurilor administrative în domeniul aviației civile (JO L 373, 31.12.1991, p. 4).

(4)  Regulamentul (CE) nr. 473/2006 al Comisiei din 22 martie 2006 de stabilire a normelor de aplicare pentru lista comunitară a transportatorilor aerieni care se supun unei interdicții de exploatare pe teritoriul Comunității menționate la capitolul II din Regulamentul (CE) nr. 2111/2005 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 84, 23.3.2006, p. 8).

(5)  Regulamentul (UE) nr. 965/2012 al Comisiei din 5 octombrie 2012 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la operațiunile aeriene în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 296, 25.10.2012, p. 1).

(6)  Regulamentul (UE) nr. 452/2014 al Comisiei din 29 aprilie 2014 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la operațiunile aeriene ale operatorilor din țări terțe în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului, JO L 133, 6.5.2014, p. 12.


ANEXA A

LISTA TRANSPORTATORILOR AERIENI CARE FAC OBIECTUL UNEI INTERDICȚII DE EXPLOATARE PE TERITORIUL UNIUNII, CU EXCEPȚII  (1)

Denumirea persoanei juridice a transportatorului aerian, indicată pe AOC-ul acestuia (și denumirea comercială, dacă aceasta este diferită)

Numărul certificatului de operator aerian (AOC) sau numărul licenței de operare

Indicativul OACI de desemnare a companiei aeriene

Statul operatorului

BLUE WING AIRLINES

SRBWA-01/2002

BWI

Surinam

IRAQI AIRWAYS

001

IAW

Irak

Toți transportatorii aerieni certificați de autoritățile responsabile cu supravegherea reglementară din Afganistan, inclusiv

 

 

Republica Islamică Afganistan

ARIANA AFGHAN AIRLINES

AOC 009

AFG

Republica Islamică Afganistan

KAM AIR

AOC 001

KMF

Republica Islamică Afganistan

PAMIR AIRLINES

Necunoscut

PIR

Republica Islamică Afganistan

SAFI AIRWAYS

AOC 181

SFW

Republica Islamică Afganistan

Toți transportatorii aerieni certificați de autoritățile responsabile cu supravegherea reglementară din Angola, cu excepția TAAG Angola Airlines, care figurează în anexa B, inclusiv

 

 

Republica Angola

AEROJET

AO 008-01/11

TEJ

Republica Angola

AIR GICANGO

009

Necunoscut

Republica Angola

AIR JET

AO 006-01/11-MBC

MBC

Republica Angola

AIR NAVE

017

Necunoscut

Republica Angola

AIR26

AO 003-01/11-DCD

DCD

Republica Angola

ANGOLA AIR SERVICES

006

Necunoscut

Republica Angola

DIEXIM

007

Necunoscut

Republica Angola

FLY540

AO 004-01 FLYA

Necunoscut

Republica Angola

GIRA GLOBO

008

GGL

Republica Angola

HELIANG

010

Necunoscut

Republica Angola

HELIMALONGO

AO 005-01/11

Necunoscut

Republica Angola

MAVEWA

016

Necunoscut

Republica Angola

SONAIR

AO 002-01/10-SOR

SOR

Republica Angola

Toți transportatorii aerieni certificați de autoritățile responsabile cu supravegherea reglementară din Benin, inclusiv

 

 

Republica Benin

AERO BENIN

PEA nr. 014/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

AEB

Republica Benin

AFRICA AIRWAYS

Necunoscut

AFF

Republica Benin

ALAFIA JET

PEA nr. 014/ANAC/MDCTTTATP-PR/DEA/SCS

Necunoscut

Republica Benin

BENIN GOLF AIR

PEA nr. 012/MDCTTP-PR/ANAC/DEA/SCS.

BGL

Republica Benin

BENIN LITTORAL AIRWAYS

PEA nr. 013/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

LTL

Republica Benin

COTAIR

PEA nr. 015/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

COB

Republica Benin

ROYAL AIR

PEA nr. 11/ANAC/MDCTTP-PR/DEA/SCS

BNR

Republica Benin

TRANS AIR BENIN

PEA nr. 016/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

TNB

Republica Benin

Toți transportatorii aerieni certificați de autoritățile responsabile cu supravegherea reglementară din Republica Congo, inclusiv

 

 

Republica Congo

AERO SERVICE

RAC06-002

RSR

Republica Congo

CANADIAN AIRWAYS CONGO

RAC06-012

Necunoscut

Republica Congo

EMERAUDE

RAC06-008

Necunoscut

Republica Congo

EQUAFLIGHT SERVICES

RAC 06-003

EKA

Republica Congo

EQUAJET

RAC06-007

EKJ

Republica Congo

EQUATORIAL CONGO AIRLINES S.A.

RAC 06-014

Necunoscut

Republica Congo

MISTRAL AVIATION

RAC06-011

Necunoscut

Republica Congo

TRANS AIR CONGO

RAC 06-001

TSG

Republica Congo

Toți transportatorii aerieni certificați de autoritățile responsabile cu supravegherea reglementară din Republica Democratică Congo (RDC), inclusiv

 

 

Republica Democratică Congo (RDC)

AIR FAST CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0112/2011

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

AIR KASAI

409/CAB/MIN/TVC/0053/2012

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

AIR KATANGA

409/CAB/MIN/TVC/0056/2012

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

AIR TROPIQUES

409/CAB/MIN/TVC/00625/2011

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

BLUE AIRLINES

106/CAB/MIN/TVC/2012

BUL

Republica Democratică Congo (RDC)

BLUE SKY

409/CAB/MIN/TVC/0028/2012

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

BUSY BEE CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0064/2010

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

COMPAGNIE AFRICAINE D'AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/TVC/0050/2012

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

CONGO AIRWAYS

019/CAB/MIN/TVC/2015

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

DAKOTA SPRL

409/CAB/MIN/TVC/071/2011

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

DOREN AIR CONGO

102/CAB/MIN/TVC/2012

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

GOMAIR

409/CAB/MIN/TVC/011/2010

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

KIN AVIA

409/CAB/MIN/TVC/0059/2010

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

KORONGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/001/2011

KGO

Republica Democratică Congo (RDC)

MALU AVIATION

098/CAB/MIN/TVC/2012

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

MANGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/009/2011

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

SERVE AIR

004/CAB/MIN/TVC/2015

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

SERVICES AIR

103/CAB/MIN/TVC/2012

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

SWALA AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/0084/2010

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

TRANSAIR CARGO SERVICES

409/CAB/MIN/TVC/073/2011

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

WILL AIRLIFT

409/CAB/MIN/TVC/0247/2011

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

Toți transportatorii aerieni certificați de autoritățile responsabile cu supravegherea reglementară din Djibouti, inclusiv

 

 

Djibouti

DAALLO AIRLINES

Necunoscut

DAO

Djibouti

Toți transportatorii aerieni certificați de autoritățile responsabile cu supravegherea reglementară din Guineea Ecuatorială, inclusiv

 

 

Guineea Ecuatorială

CEIBA INTERCONTINENTAL

2011/0001/MTTCT/DGAC/SOPS

CEL

Guineea Ecuatorială

CRONOS AIRLINES

2011/0004/MTTCT/DGAC/SOPS

Necunoscut

Guineea Ecuatorială

PUNTO AZUL

2012/0006/MTTCT/DGAC/SOPS

Necunoscut

Guineea Ecuatorială

TANGO AIRWAYS

Necunoscut

Necunoscut

Guineea Ecuatorială

Toți transportatorii aerieni certificați de autoritățile responsabile cu supravegherea reglementară din Eritreea, inclusiv

 

 

Eritreea

ERITREAN AIRLINES

AOC 004

ERT

Eritreea

NASAIR ERITREA

AOC 005

NAS

Eritreea

Toți transportatorii aerieni certificați de autoritățile responsabile cu supravegherea reglementară din Republica Gabon, cu excepția Afrijet și SN2AG, care figurează în anexa B, inclusiv

 

 

Republica Gabon

AFRIC AVIATION

010/MTAC/ANAC-G/DSA

EKG

Republica Gabon

ALLEGIANCE AIR TOURIST

007/MTAC/ANAC-G/DSA

LGE

Republica Gabon

NATIONALE REGIONALE TRANSPORT (N.R.T)

008/MTAC/ANAC-G/DSA

NRG

Republica Gabon

SKY GABON

009/MTAC/ANAC-G/DSA

SKG

Republica Gabon

SOLENTA AVIATION GABON

006/MTAC/ANAC-G/DSA

SVG

Republica Gabon

TROPICAL AIR-GABON

011/MTAC/ANAC-G/DSA

Necunoscut

Republica Gabon

Toți transportatorii aerieni certificați de autoritățile responsabile cu supravegherea reglementară din Indonezia, cu excepția Garuda Indonesia, Airfast Indonesia, Ekspres Transportasi Antarbenua și Indonesia Air Asia, inclusiv

 

 

Republica Indonezia

AIR BORN INDONESIA

135-055

Necunoscut

Republica Indonezia

AIR PACIFIC UTAMA

135-020

Necunoscut

Republica Indonezia

ALDA TRANS PAPUA

135-056

Necunoscut

Republica Indonezia

ALFA TRANS DIRGANTATA

135-012

Necunoscut

Republica Indonezia

ANGKASA SUPER SERVICES

135-050

LBZ

Republica Indonezia

ASI PUDJIASTUTI

135-028

SQS

Republica Indonezia

AVIASTAR MANDIRI

121-043

Necunoscut

Republica Indonezia

AVIASTAR MANDIRI

135-029

VIT

Republica Indonezia

BATIK AIR

121-050

BTK

Republica Indonezia

CITILINK INDONESIA

121-046

CTV

Republica Indonezia

DABI AIR NUSANTARA

135-030

Necunoscut

Republica Indonezia

DERAYA AIR TAXI

135-013

DRY

Republica Indonezia

DERAZONA AIR SERVICE

135-010

DRZ

Republica Indonezia

DIRGANTARA AIR SERVICE

135-014

DIR

Republica Indonezia

EASTINDO

135-038

ESD

Republica Indonezia

ELANG LINTAS INDONESIA

135-052

Necunoscut

Republica Indonezia

ELANG NUSANTARA AIR

135-053

Necunoscut

Republica Indonezia

ENGGANG AIR SERVICE

135-045

Necunoscut

Republica Indonezia

ERSA EASTERN AVIATION

135-047

Necunoscut

Republica Indonezia

GATARI AIR SERVICE

135-018

GHS

Republica Indonezia

HEAVY LIFT

135-042

Necunoscut

Republica Indonezia

INDONESIA AIR ASIA EXTRA

121-054

Necunoscut

Republica Indonezia

INDONESIA AIR TRANSPORT

121-034

IDA

Republica Indonezia

INTAN ANGKASA AIR SERVICE

135-019

Necunoscut

Republica Indonezia

JAYAWIJAYA DIRGANTARA

121-044

JWD

Republica Indonezia

JOHNLIN AIR TRANSPORT

135-043

JLB

Republica Indonezia

KAL STAR

121-037

KLS

Republica Indonezia

KARTIKA AIRLINES

121-003

KAE

Republica Indonezia

KOMALA INDONESIA

135-051

Necunoscut

Republica Indonezia

KURA-KURA AVIATION

135-016

KUR

Republica Indonezia

LION MENTARI AIRLINES

121-010

LNI

Republica Indonezia

MARTABUANA ABADION

135-049

Necunoscut

Republica Indonezia

MATTHEW AIR NUSANTARA

135-048

Necunoscut

Republica Indonezia

MIMIKA AIR

135-007

Necunoscut

Republica Indonezia

MY INDO AIRLINES

121-042

Necunoscut

Republica Indonezia

NAM AIR

121-058

Necunoscut

Republica Indonezia

NATIONAL UTILITY HELICOPTER

135-011

Necunoscut

Republica Indonezia

NUSANTARA AIR CHARTER

121-022

SJK

Republica Indonezia

PEGASUS AIR SERVICES

135-036

Necunoscut

Republica Indonezia

PELITA AIR SERVICE

121-008

PAS

Republica Indonezia

PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA

135-026

Necunoscut

Republica Indonezia

PURA WISATA BARUNA

135-025

Necunoscut

Republica Indonezia

RIAU AIRLINES

121-016

RIU

Republica Indonezia

SAYAP GARUDA INDAH

135-004

Necunoscut

Republica Indonezia

SMAC

135-015

SMC

Republica Indonezia

SRIWIJAYA AIR

121-035

SJY

Republica Indonezia

SURYA AIR

135-046

Necunoscut

Republica Indonezia

TRANSNUSA AVIATION MANDIRI

121-048

TNU

Republica Indonezia

TRANSWISATA PRIMA AVIATION

135-021

TWT

Republica Indonezia

TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE

121-038

XAR

Republica Indonezia

TRAVIRA UTAMA

135-009

TVV

Republica Indonezia

TRI MG INTRA ASIA AIRLINES

121-018

TMG

Republica Indonezia

TRIGANA AIR SERVICE

121-006

TGN

Republica Indonezia

UNINDO

135-040

Necunoscut

Republica Indonezia

WESTSTAR AVIATION INDONESIA

135-059

Necunoscut

Republica Indonezia

WING ABADI AIRLINES

121-012

WON

Republica Indonezia

Toți transportatorii aerieni certificați de autoritățile responsabile cu supravegherea reglementară din Kazahstan, cu excepția Air Astana, inclusiv

 

 

Republica Kazahstan

AIR ALMATY

AK-0483-13

LMY

Republica Kazahstan

ATMA AIRLINES

AK-0469-12

AMA

Republica Kazahstan

AVIA-JAYNAR / AVIA-ZHAYNAR

AK-0467-12

SAP

Republica Kazahstan

BEK AIR

AK-0463-12

BEK

Republica Kazahstan

BEYBARS AIRCOMPANY

AK-0473-13

BBS

Republica Kazahstan

BURUNDAYAVIA AIRLINES

KZ-01/001

BRY

Republica Kazahstan

COMLUX-KZ

KZ-01/002

KAZ

Republica Kazahstan

EAST WING

KZ-01/007

EWZ

Republica Kazahstan

EURO-ASIA AIR

AK-0472-13

EAK

Republica Kazahstan

FLY JET KZ

AK-0477-13

FJK

Republica Kazahstan

INVESTAVIA

AK-0479-13

TLG

Republica Kazahstan

IRTYSH AIR

AK-0468-13

MZA

Republica Kazahstan

JET AIRLINES

KZ-01/003

SOZ

Republica Kazahstan

KAZAIR JET

AK-0474-13

KEJ

Republica Kazahstan

KAZAIRTRANS AIRLINE

AK-0466-12

KUY

Republica Kazahstan

KAZAVIASPAS

AK-0484-13

KZS

Republica Kazahstan

PRIME AVIATION

AK-0478-13

PKZ

Republica Kazahstan

SCAT

KZ-01/004

VSV

Republica Kazahstan

ZHETYSU AIRCOMPANY

AK-0470-12

JTU

Republica Kazahstan

Toți transportatorii aerieni certificați de autoritățile responsabile cu supravegherea reglementară din Republica Kârgâzstan, inclusiv

 

 

Republica Kârgâzstan

AIR BISHKEK (fosta EASTOK AVIA)

15

EAA

Republica Kârgâzstan

AIR MANAS

17

MBB

Republica Kârgâzstan

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Republica Kârgâzstan

CENTRAL ASIAN AVIATION SERVICES (CAAS)

13

CBK

Republica Kârgâzstan

HELI SKY

47

HAC

Republica Kârgâzstan

AIR KYRGYZSTAN

03

LYN

Republica Kârgâzstan

MANAS AIRWAYS

42

BAM

Republica Kârgâzstan

S GROUP INTERNATIONAL

(fosta S GROUP AVIATION)

45

IND

Republica Kârgâzstan

SKY BISHKEK

43

BIS

Republica Kârgâzstan

SKY KG AIRLINES

41

KGK

Republica Kârgâzstan

SKY WAY AIR

39

SAB

Republica Kârgâzstan

TEZ JET

46

TEZ

Republica Kârgâzstan

VALOR AIR

07

VAC

Republica Kârgâzstan

Toți transportatorii aerieni certificați de autoritățile responsabile cu supravegherea reglementară din Liberia.

 

 

Liberia

Toți transportatorii aerieni certificați de autoritățile responsabile cu supravegherea reglementară din Libia, inclusiv

 

 

Libia

AFRIQIYAH AIRWAYS

007/01

AAW

Libia

AIR LIBYA

004/01

TLR

Libia

BURAQ AIR

002/01

BRQ

Libia

GHADAMES AIR TRANSPORT

012/05

GHT

Libia

GLOBAL AVIATION AND SERVICES

008/05

GAK

Libia

LIBYAN AIRLINES

001/01

LAA

Libia

PETRO AIR

025/08

PEO

Libia

Toți transportatorii aerieni certificați de autoritățile responsabile cu supravegherea reglementară din Republica Mozambic, inclusiv

 

 

Republica Mozambic

AMBASSADOR LDA

MOZ-21

Necunoscut

Republica Mozambic

CFM – TRABALHOS E TRANSPORTES AÉREOS LDA

MOZ-07

Necunoscut

Republica Mozambic

COA – COASTAL AVIATION

MOZ-15

Necunoscut

Republica Mozambic

CPY – CROPSPRAYERS

MOZ-06

Necunoscut

Republica Mozambic

CRA – CR AVIATION LDA

MOZ-14

Necunoscut

Republica Mozambic

ETA – EMPRESA DE TRANSPORTES AÉREOS LDA

MOZ-04

Necunoscut

Republica Mozambic

EVERETT AVIATION LDA

MOZ-18

Necunoscut

Republica Mozambic

HCP – HELICÓPTEROS CAPITAL LDA

MOZ-11

Necunoscut

Republica Mozambic

INAER AVIATION MOZAMBIQUE LDA

MOZ-19

Necunoscut

Republica Mozambic

KAY – KAYA AIRLINES, LDA

MOZ-09

KYY

Republica Mozambic

LAM – LINHAS AÉREAS DE MOÇAMBIQUE S.A.

MOZ-01

LAM

Republica Mozambic

MAKOND, LDA

MOZ-20

Necunoscut

Republica Mozambic

MEX – MOÇAMBIQUE EXPRESSO, SARL MEX

MOZ-02

MXE

Republica Mozambic

OHI – OMNI HELICÓPTEROS INTERNATIONAL LDA

MOZ-17

Necunoscut

Republica Mozambic

SAF – SAFARI AIR LDA

MOZ-12

Necunoscut

Republica Mozambic

SAM – SOLENTA AVIATION MOZAMBIQUE, SA

MOZ-10

Necunoscut

Republica Mozambic

TTA – TRABALHOS E TRANSPORTES AÉREOS LDA

MOZ-16

TTA

Republica Mozambic

Toți transportatorii aerieni certificați de autoritățile responsabile cu supravegherea reglementară din Nepal, inclusiv

 

 

Nepal

AIR DYNASTY HELI. S.

035/2001

Necunoscut

Nepal

AIR KASTHAMANDAP

051/2009

Necunoscut

Nepal

BUDDHA AIR

014/1996

BHA

Nepal

FISHTAIL AIR

017/2001

Necunoscut

Nepal

GOMA AIR

064/2010

Necunoscut

Nepal

HIMALAYA AIRLINES

084/2015

Necunoscut

Nepal

MAKALU AIR

057A/2009

Necunoscut

Nepal

MANANG AIR PVT LTD

082/2014

Necunoscut

Nepal

MOUNTAIN HELICOPTERS

055/2009

Necunoscut

Nepal

MUKTINATH AIRLINES

081/2013

Necunoscut

Nepal

NEPAL AIRLINES CORPORATION

003/2000

RNA

Nepal

SAURYA AIRLINES

083/2014

Necunoscut

Nepal

SHREE AIRLINES

030/2002

SHA

Nepal

SIMRIK AIR

034/2000

Necunoscut

Nepal

SIMRIK AIRLINES

052/2009

RMK

Nepal

SITA AIR

033/2000

Necunoscut

Nepal

TARA AIR

053/2009

Necunoscut

Nepal

YETI AIRLINES DOMESTIC

037/2004

NYT

Nepal

Toți transportatorii aerieni certificați de autoritățile responsabile cu supravegherea reglementară din São Tomé și Principe, inclusiv

 

 

São Tomé și Principe

AFRICA'S CONNECTION

10/AOC/2008

ACH

São Tomé și Principe

STP AIRWAYS

03/AOC/2006

STP

São Tomé și Principe

Toți transportatorii aerieni certificați de autoritățile responsabile cu supravegherea reglementară din Sierra Leone, inclusiv

 

 

Sierra Leone

AIR RUM, LTD

NECUNOSCUT

RUM

Sierra Leone

DESTINY AIR SERVICES, LTD

NECUNOSCUT

DTY

Sierra Leone

HEAVYLIFT CARGO

NECUNOSCUT

Necunoscut

Sierra Leone

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

NECUNOSCUT

ORJ

Sierra Leone

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

NECUNOSCUT

PRR

Sierra Leone

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

NECUNOSCUT

SVT

Sierra Leone

TEEBAH AIRWAYS

NECUNOSCUT

Necunoscut

Sierra Leone

Toți transportatorii aerieni certificați de autoritățile responsabile cu supravegherea reglementară din Sudan, inclusiv

 

 

Republica Sudan

ALFA AIRLINES

54

AAJ

Republica Sudan

ALMAJAL AVIATION SERVICE

15

MGG

Republica Sudan

BADR AIRLINES

35

BDR

Republica Sudan

BENTIU AIR TRANSPORT

29

BNT

Republica Sudan

BLUE BIRD AVIATION

11

BLB

Republica Sudan

DOVE AIRLINES

52

DOV

Republica Sudan

ELIDINER AVIATION

8

DND

Republica Sudan

FOURTY EIGHT AVIATION

53

WHB

Republica Sudan

GREEN FLAG AVIATION

17

Necunoscut

Republica Sudan

HELEJETIC AIR

57

HJT

Republica Sudan

KATA AIR TRANSPORT

9

KTV

Republica Sudan

KUSH AVIATION

60

KUH

Republica Sudan

MARSLAND COMPANY

40

MSL

Republica Sudan

MID AIRLINES

25

NYL

Republica Sudan

NOVA AIRLINES

46

NOV

Republica Sudan

SUDAN AIRWAYS

1

SUD

Republica Sudan

SUN AIR COMPANY

51

SNR

Republica Sudan

TARCO AIRLINES

56

TRQ

Republica Sudan

Toți transportatorii aerieni certificați de autoritățile responsabile cu supravegherea reglementară din Zambia, inclusiv

 

 

Zambia

ZAMBEZI AIRLINES

Z/AOC/001/2009

ZMA

Zambia


(1)  Transportatorii aerieni enumerați în anexa A ar putea fi autorizați să exercite drepturi de trafic, dacă utilizează aeronave închiriate cu echipaj, aparținând unui transportator aerian care nu face obiectul unei interdicții de exploatare, cu condiția respectării standardelor de siguranță relevante.


ANEXA B

LISTA TRANSPORTATORILOR AERIENI CARE FAC OBIECTUL UNOR RESTRICȚII DE EXPLOATARE PE TERITORIUL UNIUNII  (1)

Denumirea persoanei juridice a transportatorului aerian, indicată pe AOC-ul acestuia (și denumirea comercială, dacă aceasta este diferită)

Numărul certificatului de operator aerian (AOC)

Indicativul OACI de desemnare a companiei aeriene

Statul operatorului

Tipurile de aeronave restricționate

Numărul sau numerele de înmatriculare și, dacă este (sunt) disponibil(e), numărul sau numerele de serie ale aeronavei care face obiectul restricției

Statul de înmatriculare

TAAG ANGOLA AIRLINES

001

DTA

Republica Angola

Toată flota, exceptând 6 aeronave de tip Boeing B777 și 4 aeronave de tip Boeing B737-700.

Toată flota, exceptând D2-TED, D2-TEE, D2-TEF, D2-TEG, D2-TEH, D2-TEI, D2-TBF, D2-TBG, D2-TBH, D2-TBJ.

Republica Angola

AIR SERVICE COMORES

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Comore

Toată flota, exceptând LET 410 UVP.

Toată flota, exceptând D6-CAM (851336).

Comore

AFRIJET BUSINESS SERVICE  (2)

002/MTAC/ANAC-G/DSA

ABS

Republica Gabon

Toată flota, exceptând 2 aeronave de tip Falcon 50 și 2 aeronave de tip Falcon 900.

Toată flota, exceptând TR-LGV; TR-LGY; TR-AFJ; TR-AFR.

Republica Gabon

NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON (SN2AG)

003/MTAC/ANAC-G/DSA

NVS

Republica Gabon

Toată flota, exceptând 1 aeronavă de tip Challenger CL-601 și 1 aeronavă de tip HS-125-800.

Toată flota, exceptând TR-AAG, ZS-AFG.

Republica Gabon; Republica Africa de Sud

IRAN AIR  (3)

FS100

IRA

Republica Islamică Iran

Toată flota, exceptând

10 aeronave de tip Airbus A300 și 2 aeronave de tip Airbus A310.

Toată flota, exceptând

 

EP-IBA,

 

EP-IBB,

 

EP-IBC,

 

EP-IBD,

 

EP-IBG,

 

EP-IBI,

 

EP-IBJ,

 

EP-IBS,

 

EP-ICE,

 

EP-ICF,

 

EP-IBK,

 

EP-IBL.

Republica Islamică Iran

AIR KORYO

GAC-AOC/KOR-01

KOR

Republica Populară Democrată Coreeană

Toată flota, exceptând 2 aeronave de tip TU-204.

Toată flota, exceptând P-632, P-633.

Republica Populară Democrată Coreeană

AIR MADAGASCAR

5R-M01/2009

MDG

Madagascar

Toată flota, exceptând aeronavele de tip Boeing B737, aeronavele de tip ATR 72/42 și 3 aeronave de tip DHC 6-300.

Toată flota, exceptând: aeronavele din flota Boeing B737, menționate în AOC, aeronavele din flota ATR 72/42, menționate în AOC; 5R-MGC, 5R-MGD, 5R-MGF.

Republica Madagascar


(1)  Transportatorii aerieni enumerați în anexa B ar putea fi autorizați să exercite drepturi de trafic, dacă utilizează aeronave închiriate cu echipaj, aparținând unui transportator aerian care nu face obiectul unei interdicții de exploatare, cu condiția respectării standardelor de siguranță aplicabile.

(2)  Afrijet este autorizat să utilizeze numai aeronavele specifice menționate pentru nivelul său actual de operațiuni în Uniune.

(3)  Iran Air este autorizat să efectueze zboruri către Uniune utilizând aeronavele specifice indicate în condițiile prevăzute la considerentul 69 din Regulamentul (UE) nr. 590/2010 (JO L 170, 6.7.2010, p. 15).


12.12.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 328/97


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/2323 AL COMISIEI

din 11 decembrie 2015

de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/220 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1217/2009 al Consiliului

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1217/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind crearea unei rețele de colectare de informații contabile privind veniturile și activitatea economică a exploatațiilor agricole în Uniunea Europeană (1), în special articolul 5a alineatele (2) și (4), articolul 8 alineatul (3) al treilea paragraf și articolul 19 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Anexa II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/220 al Comisiei (2) stabilește numărul exploatațiilor cu evidență contabilă proprie în funcție de statul membru și de diviziunea rețelei de informații contabile agricole (RICA). Având în vedere schimbarea structurală care a avut loc în sectorul agricol din Finlanda, care a dus la o scădere a numărului de exploatații, este oportun să se reducă în consecință numărul exploatațiilor cu evidență contabilă proprie prevăzute pentru Finlanda în anexa respectivă.

(2)

În conformitate cu anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1217/2009, Croația constituie o singură diviziune RICA timp de trei ani după aderarea sa la Uniune. Dat fiind că această perioadă este pe cale să expire, este necesar să se stabilească, în anexa II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/220, numărul de exploatații cu evidență contabilă proprie în funcție de diviziunea RICA pentru statul membru în cauză.

(3)

Având în vedere modificările prevăzute în prezentul regulament, Croația și Finlanda ar trebui autorizate să își revizuiască planurile lor de selecție pentru exercițiul financiar 2016.

(4)

Anexa VIII la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/220 stabilește forma și prezentarea fișei exploatației. Din motive de claritate, anexa respectivă ar trebui să furnizeze informații suplimentare referitoare la anumite instrucțiuni și definiții.

(5)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru Rețeaua de informații contabile agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/220 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 3 alineatul (2), se adaugă următorul paragraf:

„Finlanda și Croația pot revizui planurile de selecție pe care le-au notificat pentru exercițiul contabil 2016. Statele membre notifică Comisiei, până la 31 martie 2016, planurile lor de selecție revizuită pentru exercițiul contabil în cauză.”

2.

Anexele II și VIII se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică începând cu exercițiul financiar 2016.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 11 decembrie 2015.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 328, 15.12.2009, p. 27.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/220 al Comisiei din 3 februarie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1217/2009 al Consiliului privind crearea unei rețele de colectare de informații contabile privind veniturile și activitatea economică a exploatațiilor agricole în Uniunea Europeană (JO L 46, 19.2.2015, p. 1).


ANEXĂ

Anexele II și VIII la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2015/220 se modifică după cum urmează:

1.

Anexa II se modifică după cum urmează:

(a)

rândul referitor la Croația se înlocuiește cu următorul text:

„CROAȚIA

861

Jadranska Hrvatska

329

862

Kontinentalna Hrvatska

922

Total Croația

1 251”

(b)

rândurile referitoare la Finlanda se înlocuiesc cu următorul text:

„FINLANDA

670

Etelä-Suomi

403

680

Sisä-Suomi

229

690

Pohjanmaa

208

700

Pohjois-Suomi

110

Total Finlanda

950”

2.

Anexa VIII se modifică după cum urmează:

(a)

la al șaptelea paragraf, a treia liniuță referitoare la gradele de precizie a datelor din fișa exploatației se înlocuiește cu următorul text:

„—

suprafețele: în ari (1 a = 100 m2), cu excepția ciupercilor, pentru care se exprimă în metri pătrați de suprafață totală cultivată și cu excepția tabelului M «Subvenții», caz în care unitățile de bază trebuie înregistrate în ha.”;

(b)

sub tabelul A, în secțiunea „A.CL. Clase”, prima teză referitoare la categoria A.CL.180.C. se înlocuiește cu următorul text:

„A.CL.180.C. Zonă de fonduri structurale: trebuie să se indice în care dintre regiunile menționate la articolul 90 alineatul (2) litera (a), (b) sau (c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (1) este situată majoritatea suprafeței agricole utilizate a exploatației.

(1)  Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 320).”;"

(c)

sub tabelul B, în secțiunea „B.UT. SAU în regim de arendă”, primul paragraf de la categoria B.UT.20.A se înlocuiește cu următorul text:

„B.UT.20.A SAU (teren arabil, pășune permanentă, culturi permanente și grădini familiale) lucrată de altă persoană decât proprietarul, uzufructuarul sau arendașul pe termen lung, care ocupă temporar cu contract de arendare suprafața respectivă (renta este plătibilă în numerar și/sau în natură; aceasta este în general stabilită în avans și, de obicei, nu variază în funcție de rezultatele obținute din exploatarea agricolă) și/sau SAU exploatată în condiții similare de exploatare.”;

(d)

în tabelul H, rândul categoriei 5062 se înlocuiește cu următorul text:

„5062

FO

Impozite și alte taxe pe teren și clădiri

 

—”

(e)

sub tabelul H, prima teză de la primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Furnizarea datelor menționate la codurile 3031-3033 este opțională în anii financiari 2014-2016 pentru statele membre care au recurs în trecut la posibilitatea prevăzută la articolul 3 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 385/2012 al Comisiei (2).

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 385/2012 al Comisiei din 30 aprilie 2012 privind fișa exploatației care urmează a fi utilizată în scopul determinării veniturilor exploatațiilor agricole și analizării activității economice a acestor exploatații (JO L 127, 15.5.2012, p. 1).”;"

(f)

sub titlul „GRUPURI DE INFORMAȚII DIN TABELUL K”, după al treilea paragraf, sub termenul „Cantitatea (coloana Q)”, a doua teză se înlocuiește cu următorul text:

„În cazul produselor de apicultură altele decât mierea (codul 700), cantitatea se exprimă în chintale de «echivalente miere».”;

(g)

sub titlul „GRUPURI DE INFORMAȚII DIN TABELUL L”, în secțiunea „L.SA Vânzări”, ultimul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Granturile și subvențiile primite pentru produse pe parcursul exercițiului financiar nu se includ în totalul vânzărilor; acestea se înscriu în tabelul M «Subvenții», în categoria corespunzătoare (coduri între 2110 și 2900). Eventualele costuri de comercializare, atunci când se cunosc, nu se deduc din totalul vânzărilor, ci se menționează în tabelul H «Factori de producție», la categoria corespunzătoare a costurilor pentru AAL specifice (codurile 4010-4090).”12.12.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 328/101


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/2324 AL COMISIEI

din 11 decembrie 2015

de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1342/2008 al Consiliului în ceea ce privește definiția categoriilor de echipamente în anumite zone geografice

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1342/2008 al Consiliului din 18 decembrie 2008 de stabilire a unui plan pe termen lung pentru rezervele de cod și zonele piscicole care exploatează aceste rezerve și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 423/2004 (1), în special articolul 31,

întrucât:

(1)

Unul dintre principalele obiective ale politicii comune în domeniul pescuitului este acela de a elimina practica risipitoare a aruncării capturilor înapoi în mare. Obligația de debarcare va intra în vigoare treptat pentru anumite activități de pescuit de specii demersale, reglementate în prezent de regimul efortului de pescuit prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1342/2008, începând din 2016 și până în 2019, cel târziu.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 1342/2008 prevede că limitele efortului de pescuit sunt alocate grupurilor de efort definite prin categoriile de echipamente de pescuit și prin zonele geografice stabilite în anexa I la respectivul regulament.

(3)

Având în vedere punerea în aplicare a obligației de debarcare, este nevoie de mai multă flexibilitate în actualul regim de gestionare a efortului de pescuit, pentru a le permite pescarilor să utilizeze echipamente de pescuit mai selective, cu ochiuri de plasă de dimensiuni mai mari. În acest context, a părut necesar să se verifice dacă structura actuală a categoriilor de efort rămâne eficientă din punctul de vedere al costurilor, prin prisma sarcinii de gestionare aferente necesităților de conservare.

(4)

În consecință, Comitetul științific, tehnic și economic pentru pescuit (CSTEP) a fost invitat să emită un aviz cu privire la posibilitatea de a fuziona categoriile de echipamente TR1 și TR2 utilizate pentru a defini grupurile de efort. CSTEP concluzionează (2) că fuzionarea categoriilor de echipamente TR1 și TR2 ar putea determina o creștere a mortalității provocate de pescuit în cazul codului. În plus, dacă o astfel de fuziune este aplicată numai în Marea Nordului, Skagerrak și în estul Canalului Mânecii, ar rezulta inconsecvențe în raport cu alte zone de gestionare. CSTEP consideră că noua categorie ar fi mai eterogenă din punctul de vedere al rezervelor biologice capturate decât categoriile TR1 și TR2, luate separat, și că este puțin probabil ca luarea unor măsuri suplimentare de contracarare a unei eventuale creșteri a mortalității provocate de pescuit în cazul codului să determine o creștere a eficienței din punctul de vedere al costurilor. Cu toate acestea, CSTEP a concluzionat, de asemenea, că o astfel de fuziune ar permite pescarilor să pescuiască într-un mod mai selectiv.

(5)

În plus, într-o evaluare a Regulamentului (CE) nr. 1342/2008, realizată în 2011 (3), CSTEP a notat că mortalitatea provocată de pescuit în cazul codului din Marea Nordului a fost, în 2010, cu numai 3 procente mai mică față de 2008. CSTEP a concluzionat că, pentru stocurile de cod din Marea Nordului, gestionarea efortului de pescuit nu a reușit să limiteze capturile.

(6)

Efortul alocat categoriilor de echipamente TR1 și TR2 s-a redus în mod considerabil de la introducerea actualului regim de gestionare a efortului de pescuit, în 2008. Prin urmare, amploarea oricărui impact negativ potențial al fuziunii asupra mortalității provocate de pescuit în cazul codului este mult mai redusă decât cea care s-ar fi putut înregistra în trecut.

(7)

Fuziunea ar reduce în mod semnificativ costurile de gestionare. Micșorarea numărului de categorii de echipamente ar conduce la reducerea costurilor administrative pentru autoritățile naționale și pentru pescari, ținând cont mai cu seamă de faptul că numeroși pescari utilizează mai multe tipuri de echipamente și, prin urmare, aparțin mai multor grupuri de efort de pescuit. Acest lucru necesită calcule complexe la alocarea efortului de pescuit. În plus, pentru punerea în aplicare a recent introdusei obligații de a debarca toate capturile, vor trebui mobilizate resurse umane considerabile în administrațiile statelor membre. În același timp, Comisia consideră că, în eventualitatea unei creșteri a mortalității provocate de pescuit în cazul codului, măsurile de protecție suplimentare nu vor genera neapărat costuri administrative importante.

(8)

Potrivit avizului ICES (4), starea de conservare a stocului de cod din Marea Nordului în subzona ICES IV, diviziunea ICES VIId și zona vestică a diviziunii ICES IIIa (Skagerrak) s-a îmbunătățit în mod semnificativ.

(9)

Având în vedere considerațiile de mai sus, se poate concluziona că introducerea mai rapidă a obligației de debarcare pentru capturile de cod ar oferi mai multă valoare adăugată pentru reducerea mortalității provocate de capturile nedorite de cod decât păstrarea sistemului actual obligatoriu de gestionare a efortului de pescuit.

(10)

Prin urmare, nu este adecvat să se mențină categoriile separate de echipamente TR1 și TR2 în următoarele zone: Skagerrak, partea din zona ICES IIIa neinclusă în Skagerrak și Kattegat, zona ICES IV și apele CE din zona ICES IIa și zona ICES VIId. Având în vedere starea proastă a stocurilor de cod din Kattegat, zona ICES VIIa, zona ICES VIa și apele CE din zona ICES Vb, fuzionarea categoriilor de echipamente nu ar trebui să se aplice în zonele respective.

(11)

Comisia va monitoriza îndeaproape efectul asupra mortalității provocate de pescuit în cazul codului rezultat în urma fuzionării categoriilor de echipamente TR1 și TR2, astfel încât să adapteze corespunzător structura categoriilor de echipamente dacă mortalitatea codului crește din cauza aruncării capturilor înapoi în mare.

(12)

Pentru ca statele membre și Comisia să poată monitoriza evoluția situației fără costuri administrative suplimentare, este oportun ca actualul sistem de raportare să nu fie modificat.

(13)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1342/2008 ar trebui modificat în consecință.

(14)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comisiei pentru pescuit și acvacultură,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1342/2008 se adaugă următorul punct:

„3.

Prin derogare de la punctul 1, pentru gestionarea efortului de pescuit în zona menționată la punctul 2 litera (b), categoriile de echipamente TR2 și TR1 se consideră ca fiind o singură categorie de echipamente cu dimensiunea ochiurilor de plasă egală cu sau mai mare de 70 mm. Statele membre continuă să raporteze separat utilizarea efortului pentru categoriile de echipamente TR1 și TR2, în conformitate cu articolele 33 și 34 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului (5).

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2016.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 11 decembrie 2015.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 348, 24.12.2008, p. 20.

(2)  Comitetul științific, tehnic și economic pentru pescuit – Raportul celei de a 49-a reuniuni plenare (PLEN-15-02).

(3)  Evaluarea planurilor multianuale pentru cod în Marea Irlandei, Kattegat, Marea Nordului și vestul Scoției (CSTEP-11-07).

(4)  Avizul ICES privind posibilitățile, capturile și efortul de pescuit în ecoregiunile Marea Nordului în sens larg și Mările Celtice: 6.3.4 Cod (Gadus morhua) în subzona IV și diviziunile VIId și IIIa Vest (Marea Nordului, estul Canalului Mânecii, Skagerrak).


12.12.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 328/104


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/2325 AL COMISIEI

din 11 decembrie 2015

prin care se supun înregistrării importurile de anumite produse plate din oțel laminate la rece, originare din Republica Populară Chineză și din Federația Rusă

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene (1) (denumit în continuare „regulamentul de bază”), în special articolul 14 alineatul (5),

după informarea statelor membre,

întrucât:

(1)

La 14 mai 2015, Comisia Europeană (denumită în continuare „Comisia”) a anunțat, printr-un aviz publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (2), deschiderea unei proceduri antidumping privind importurile de anumite produse plate din oțel laminate la rece, originare din Republica Populară Chineză (denumită în continuare „China”) și din Federația Rusă (denumită în continuare „Rusia”), în urma unei plângeri depuse la 1 aprilie 2015 de EUROFER (denumit în continuare „reclamantul”) în numele unor producători care reprezintă peste 25 % din producția totală a Uniunii de anumite produse plate din oțel laminate la rece.

1.   PRODUSUL ÎN CAUZĂ

(2)

Produsul care face obiectul înregistrării (denumit în continuare „produsul în cauză”) este reprezentat de produsele laminate plate din fier sau din oțeluri nealiate sau din alte oțeluri aliate, cu excepția oțelurilor inoxidabile, de toate lățimile, laminate la rece, neplacate și neacoperite, simplu laminate la rece, cu excepția:

produselor laminate plate din fier sau din oțeluri nealiate, de toate lățimile, laminate la rece, neplacate și neacoperite, laminate simplu la rece, în rulouri sau nu, de orice grosime, electrice;

produselor laminate plate din fier sau din oțeluri nealiate, de toate lățimile, laminate la rece, neplacate și neacoperite, în rulouri, cu o grosime mai mică de 0,35 mm, recoapte (cunoscute sub denumirea de „plăcuțe negre”);

produselor laminate plate din alte oțeluri aliate, de toate lățimile, din oțeluri cu siliciu numite „magnetice”; și

produselor laminate plate din oțeluri inoxidabile, simplu laminate la rece, din oțeluri rapide,

originare din China și din Rusia (denumite în continuare „țările în cauză”), încadrate în prezent la codurile NC ex 7209 15 00, 7209 16 90, 7209 17 90, 7209 18 91, ex 7209 18 99, ex 7209 25 00, 7209 26 90, 7209 27 90, 7209 28 90, 7211 23 30, ex 7211 23 80, ex 7211 29 00, 7225 50 80, 7226 92 00. Aceste coduri NC sunt menționate doar cu titlu informativ.

2.   CEREREA

(3)

Cererea de înregistrare în temeiul articolului 14 alineatul (5) din regulamentul de bază a fost depusă de reclamant la 12 noiembrie 2015. Reclamantul a solicitat ca importurile de produs în cauză să fie supuse înregistrării, astfel încât ulterior să poată fi aplicate măsuri împotriva respectivelor importuri, începând cu data înregistrării lor.

3.   MOTIVE PENTRU ÎNREGISTRARE

(4)

În conformitate cu articolul 14 alineatul (5) din regulamentul de bază, Comisia poate să transmită instrucțiuni autorităților vamale în vederea adoptării măsurilor adecvate pentru a înregistra importurile, astfel încât ulterior să poată fi aplicate măsuri împotriva respectivelor importuri. Importurile pot fi supuse înregistrării în urma unei cereri din partea industriei din Uniune care conține dovezi suficiente pentru a justifica o astfel de acțiune.

(5)

Reclamantul susține că înregistrarea este justificată deoarece produsul în cauză continuă să facă obiectul unui dumping și că importatorii au fost conștienți de practicile de dumping care au continuat pe parcursul unei perioade extinse de timp și au generat un prejudiciu pentru industria din Uniune. Reclamantul afirmă, de asemenea, că importurile din Rusia și din China cauzează un prejudiciu industriei Uniunii și că s-a constatat o creștere substanțială a nivelului acestor importuri, chiar și după perioada de anchetă, ceea ce ar putea submina în mod grav efectul corectiv al taxei antidumping, în cazul în care o astfel de taxă urmează să fie aplicată.

(6)

Comisia consideră că importatorii au fost conștienți sau ar fi trebuit să fie conștienți de practicile de dumping ale exportatorilor. Plângerea a fost însoțită de suficiente dovezi prima facie în acest sens, iar acest lucru a fost precizat în avizul de deschidere pentru prezenta procedură (3). Versiunea neconfidențială a plângerii a estimat marjele de dumping la 28 % pentru importurile din China și la cel mult 20-25 % pentru importurile din Rusia. Dată fiind anvergura pe care ar putea să o aibă dumpingul, este rezonabil să se presupună că importatorii sunt conștienți sau ar fi trebuit să fie conștienți de această situație.

(7)

În ceea ce privește China, reclamantul a furnizat în plângere dovezi privind valoarea normală, pe baza informațiilor tarifare ale unui producător canadian, reclamantul alegând Canada drept țară analogă. În cazul Rusiei, reclamantul a furnizat dovezi privind o valoare normală construită (estimând costurile de producție, costurile de vânzare, cheltuielile administrative și alte costuri generale și profitul). Dovezile referitoare la dumping se bazează pe comparația dintre valoarea normală astfel stabilită și prețul de export (la nivel franco fabrică) al produsului în cauză în momentul vânzării acestuia pentru export către Uniune. Prețul de export din China a fost determinat pe baza a nouă facturi ale unor vânzări la export din China către Uniune, iar prețul de export din Rusia a fost stabilit pe baza datelor Eurostat.

(8)

De asemenea, reclamantul a furnizat atât în plângere, cât și în cererea de înregistrare dovezi suficiente sub formă de comunicate de presă în care sunt descrise practicile de dumping ale exportatorilor ruși și chinezi și care, la prima vedere, nu ar fi putut și nu ar fi trebuit să fie ignorate de către importatori.

(9)

De la deschiderea procedurii, în mai 2015, se constată o creștere suplimentară de aproximativ 33 % pentru China și de 45 % pentru Rusia atunci când se compară volumele la import ale țărilor în cauză în perioada mai 2014-septembrie 2014 cu volumele la import pentru aceeași perioadă din 2015 (și anume perioada de după deschidere). În cererea de înregistrare, reclamantul a comparat, de asemenea, volumul combinat al importurilor de produs în cauză din China și din Rusia în perioada ianuarie 2014-septembrie 2014 cu volumul combinat în perioada ianuarie 2015-septembrie 2015. Această comparație a evidențiat o creștere cu 24 % a volumului importurilor din cele două țări în cauză. Acest fapt demonstrează că a existat o creștere substanțială a importurilor de produs în cauză din China și din Rusia în prima jumătate a anului 2015 și cu atât mai mult după inițierea prezentei anchete.

(10)

De asemenea, reclamantul a inclus, în plângere și în cererea de înregistrare, dovezi prima facie cu privire la tendința de scădere a prețurilor de vânzare ale importurilor pentru țările în cauză. În plângere se menționează că prețurile de vânzare medii din China către Uniune au scăzut cu 16 %, iar prețurile de vânzare medii din Rusia către Uniune au scăzut cu 7 % între 2010 și septembrie 2014. În cererea de înregistrare au fost comparate prețurile de import pentru perioada cuprinsă între anul 2011 și primul semestru al anului 2015, înregistrându-se o scădere cu 21 % a prețului mediu al importurilor din China și o scădere cu 26 % a prețului mediu al importurilor din Rusia. În ansamblu și dată fiind proporția marjelor de dumping pretinse, aceste dovezi sunt suficiente în acest stadiu pentru a susține afirmația că exportatorii, atât cei din China, cât și cei din Rusia, practică dumpingul. În ceea ce privește evoluția prețurilor de import după deschiderea procedurii în mai 2015, pentru fiecare dintre țările în cauză s-a constatat o scădere suplimentară de 5 %, calculată pe baza datelor Eurostat din septembrie 2015.

(11)

În plus, în plângere există suficiente dovezi prima facie că este cauzat un prejudiciu, iar în observațiile formulate în cadrul anchetei, inclusiv în cererea de înregistrare, există dovezi că o creștere continuă a acestor importuri la prețuri care prezintă o tendință de scădere ar cauza un prejudiciu suplimentar. Având în vedere momentul efectuării importurilor care fac obiectul dumpingului, creșterea volumului importurilor, precum și alte împrejurări (cum ar fi capacitățile în exces din China și comportamentul în materie de prețuri al exportatorilor din China și din Rusia), aceste importuri ar putea submina în mod grav efectul corectiv al oricăror taxe antidumping definitive, cu excepția cazului în care astfel de taxe s-ar aplica retroactiv. În plus, având în vedere deschiderea actualei proceduri și ținând seama de evoluțiile importurilor din Rusia și din China în termeni de prețuri și de volume, este rezonabil să se presupună că nivelurile importurilor de produs în cauză ar putea crește în continuare înainte de adoptarea măsurilor provizorii, dacă este cazul, și că importatorii își pot mări rapid stocurile.

4.   PROCEDURA

(12)

Având în vedere cele de mai sus, Comisia a concluzionat că reclamantul a furnizat elemente de probă prima facie suficiente pentru a verifica înregistrarea importurilor produsului în cauză, în conformitate cu articolul 14 alineatul (5) din regulamentul de bază.

(13)

Toate părțile interesate sunt invitate să își prezinte în scris punctele de vedere și să furnizeze elemente justificative pentru susținerea lor. În plus, Comisia poate audia părțile interesate, cu condiția ca acestea să prezinte o cerere scrisă din care să reiasă că există motive speciale pentru care ar trebui să fie audiate.

5.   ÎNREGISTRAREA

(14)

În conformitate cu articolul 14 alineatul (5) din regulamentul de bază, importurile produsului în cauză ar trebui să facă obiectul unei înregistrări pentru a garanta că, în cazul în care ancheta ar avea ca rezultat constatări care ar conduce la instituirea unor taxe antidumping și în cazul în care sunt îndeplinite condițiile necesare, taxele respective pot fi percepute retroactiv pentru importurile înregistrate, în conformitate cu articolul 10 alineatul (4) din regulamentul de bază.

(15)

Reclamantul estimează în plângere existența unei marje de dumping medii de 28 % și a unei marje de subcotare medii de 19-22 % în ceea ce privește China pentru produsul în cauză. Pentru Rusia, reclamantul estimează că marjele de dumping medii sunt în jur de 15-20 % pentru produsul în cauză. Marja de subcotare medie pentru Rusia se situează între 23 % și 27 % pentru produsul în cauză. Valoarea estimativă a taxelor care ar putea fi achitate în viitor este stabilită pentru China la nivelul subcotării estimate pe baza plângerii, și anume la 19-22 % ad valorem din valoarea CIF la importul produsului în cauză. Pentru Rusia, valoarea estimativă a taxelor care ar putea fi achitate în viitor este stabilită la marja de dumping medie estimată pe baza plângerii, și anume la 15-20 % ad valorem din valoarea CIF la importul produsului în cauză.

6.   PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

(16)

Toate datele cu caracter personal colectate în contextul acestei înregistrări vor fi prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (4),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   În conformitate cu articolul 14 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009, autoritățile vamale sunt invitate să ia măsurile corespunzătoare pentru a înregistra importurile în Uniune de produse laminate plate din fier sau din oțeluri nealiate sau din alte oțeluri aliate, cu excepția oțelurilor inoxidabile, de toate lățimile, laminate la rece, neplacate și neacoperite, simplu laminate la rece, cu excepția:

produselor laminate plate din fier sau din oțeluri nealiate, de toate lățimile, laminate la rece, neplacate și neacoperite, laminate simplu la rece, în rulouri sau nu, de orice grosime, electrice;

produselor laminate plate din fier sau din oțeluri nealiate, de toate lățimile, laminate la rece, neplacate și neacoperite, în rulouri, cu o grosime mai mică de 0,35 mm, recoapte (cunoscute sub denumirea de „plăcuțe negre”);

produselor laminate plate din alte oțeluri aliate, de toate lățimile, din oțeluri cu siliciu numite „magnetice”; și

produselor laminate plate din oțeluri inoxidabile, simplu laminate la rece, din oțeluri rapide,

originare din Republica Populară Chineză și din Federația Rusă (denumite în continuare „țările în cauză”), încadrate în prezent la codurile NC ex 7209 15 00 (cod TARIC 7209150090), 7209 16 90, 7209 17 90, 7209 18 91, ex 7209 18 99 (cod TARIC 7209189990), ex 7209 25 00 (cod TARIC 7209250090), 7209 26 90, 7209 27 90, 7209 28 90, 7211 23 30, ex 7211 23 80 (coduri TARIC 7211238019, 7211238095 și 7211238099), ex 7211 29 00 (coduri TARIC 7211290019 și 7211290099), 7225 50 80 și 7226 92 00.

Înregistrarea expiră după nouă luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

(2)   Toate părțile interesate sunt invitate să își prezinte în scris punctele de vedere, să furnizeze dovezi pentru susținerea lor sau să solicite să fie audiate în termen de 20 de zile de la data publicării prezentului regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 11 decembrie 2015.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 343, 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO C 161, 14.5.2015, p. 9.

(3)  JO C 161, 14.5.2015, p. 9 (secțiunea 3 din avizul de deschidere).

(4)  Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1).


12.12.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 328/108


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/2326 AL COMISIEI

din 11 decembrie 2015

privind prelungirea perioadelor de tranziție referitoare la cerințele de fonduri proprii pentru expunerile față de o contraparte centrală prevăzute în Regulamentele (UE) nr. 575/2013 și (UE) nr. 648/2012 ale Parlamentului European și ale Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (1), în special articolul 497 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Pentru a evita perturbarea piețelor financiare internaționale și pentru a nu penaliza instituțiile impunându-le cerințe de fonduri proprii mai ridicate în cursul proceselor de autorizare și de recunoaștere a unei contrapărți centrale (CPC) existente, articolul 497 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 a instituit o perioadă de tranziție în cursul căreia toate CPC cu care instituțiile stabilite în Uniune compensează tranzacții sunt considerate drept contrapărți centrale calificate (CPCC).

(2)

Regulamentul (UE) nr. 575/2013 a modificat Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (2) în ceea ce privește anumite elemente utilizate la calcularea cerințelor de fonduri proprii ale instituțiilor pentru expunerile față de CPC. În consecință, articolul 89 alineatul (5a) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 impune anumitor CPC să raporteze, pentru o perioadă de timp limitată, cuantumul total al marjei inițiale primite de la membrii lor compensatori. Perioada de tranziție o reflectă pe cea prevăzută la articolul 497 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

(3)

Atât perioada de tranziție pentru cerințele de fonduri proprii prevăzută la articolul 497 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cât și perioada de tranziție pentru raportarea marjei inițiale stabilită la articolul 89 alineatul (5a) primul și al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 trebuiau să expire la 15 iunie 2014.

(4)

Articolul 497 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 împuternicește Comisia să adopte un act de punere în aplicare pentru a prelungi perioada de tranziție cu încă șase luni, în situații excepționale. Această prelungire ar trebui să se aplice, de asemenea, termenelor prevăzute la articolul 89 alineatul (5a) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012. Aceste perioade de tranziție au fost prelungite până la 15 decembrie 2015 prin Regulamentele de punere în aplicare (UE) nr. 591/2014 (3), (UE) nr. 1317/2014 (4) și (UE) 2015/880 (5).

(5)

Procesul de autorizare pentru CPC existente stabilite în Uniune este în desfășurare, dar nu va fi încheiat până la 15 decembrie 2015. În ceea ce privește CPC existente stabilite în țări terțe care au solicitat deja recunoaștere, mai multe CPC stabilite în țări terțe au fost deja recunoscute de către Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA), iar altele pot fi recunoscute pe baza deciziilor de echivalare în temeiul articolului 25 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, pe care Comisia le-a adoptat la 13 noiembrie 2015. Cu toate acestea, procesul de recunoaștere nu va fi finalizat până la 15 decembrie 2015. Necesitatea de a evita perturbarea piețelor financiare internaționale, care a condus anterior la prelungirea perioadei de tranziție prevăzute la articolul 497 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 cu privire la CPC stabilite în țări terțe, s-ar menține, prin urmare, și după expirarea perioadei de prelungire a perioadei de tranziție prevăzute în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/880. O nouă prelungire a perioadei de tranziție ar trebui să permită instituțiilor stabilite în Uniune (sau filialelor lor stabilite în afara Uniunii) să evite creșteri semnificative ale cerințelor de fonduri proprii ca urmare a lipsei de CPC recunoscute stabilite în fiecare țară terță relevantă care oferă, într-un mod viabil și accesibil, tipul specific de servicii de compensare de care au nevoie instituțiile stabilite în Uniune. Deși o astfel de creștere poate fi doar temporară, aceasta ar putea determina retragerea acelor instituții ca participanți direcți în CPC respective și ar putea provoca perturbări ale piețelor pe care operează aceste CPC. Este, prin urmare, oportună o prelungire cu încă șase luni a perioadelor de tranziție.

(6)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului bancar european,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Perioadele de 15 luni prevăzute la articolul 497 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și, respectiv, la articolul 89 alineatul (5a) primul și al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, astfel cum au fost prelungite în temeiul articolului 1 din Regulamentele de punere în aplicare (UE) nr. 591/2014, (UE) nr. 1317/2014 și (UE) 2015/880, se prelungesc cu încă șase luni, până la 15 iunie 2016.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 11 decembrie 2015

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176, 27.6.2013, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (JO L 201, 27.7.2012, p. 1).

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 591/2014 al Comisiei din 3 iunie 2014 privind prelungirea perioadelor de tranziție referitoare la cerințele de fonduri proprii pentru expunerile față de o contraparte centrală prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și în Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 165, 4.6.2014, p. 31).

(4)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1317/2014 al Comisiei din 11 decembrie 2014 privind prelungirea perioadelor de tranziție referitoare la cerințele de fonduri proprii pentru expunerile față de o contraparte centrală prevăzute în Regulamentele (UE) nr. 575/2013 și (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 355, 12.12.2014, p. 6).

(5)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/880 al Comisiei din 4 iunie 2015 privind prelungirea perioadelor de tranziție referitoare la cerințele de fonduri proprii pentru expunerile față de o contraparte centrală prevăzute în Regulamentele (UE) nr. 575/2013 și (UE) nr. 648/2012 ale Parlamentului European și ale Consiliului (JO L 143, 9.6.2015, p. 7).


12.12.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 328/110


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/2327 AL COMISIEI

din 11 decembrie 2015

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește sectorul fructelor și legumelor și sectorul fructelor și legumelor prelucrate (2), în special articolul 136 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din cadrul Rundei Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XVI la regulamentul respectiv.

(2)

Valoarea forfetară de import se calculează în fiecare zi lucrătoare, în conformitate cu articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011, ținând seama de datele zilnice variabile. Prin urmare, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 136 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 11 decembrie 2015.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Jerzy PLEWA

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Codul NC

Codul țării terțe (1)

Valoarea forfetară de import

0702 00 00

MA

90,2

TR

91,2

ZZ

90,7

0707 00 05

MA

90,5

TR

155,3

ZZ

122,9

0709 93 10

MA

64,5

TR

134,6

ZZ

99,6

0805 10 20

MA

71,7

TR

62,0

ZA

34,0

ZW

32,0

ZZ

49,9

0805 20 10

MA

70,6

ZZ

70,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

113,8

TR

85,4

ZZ

99,6

0805 50 10

TR

96,2

ZZ

96,2

0808 10 80

CL

81,9

US

110,2

ZA

187,8

ZZ

126,6

0808 30 90

CN

58,1

TR

130,9

ZZ

94,5


(1)  Nomenclatura țărilor stabilită prin Regulamentul (UE) nr. 1106/2012 al Comisiei din 27 noiembrie 2012 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 471/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare privind comerțul exterior cu țările terțe, în ceea ce privește actualizarea nomenclatorului țărilor și teritoriilor (JO L 328, 28.11.2012, p. 7). Codul „ZZ” desemnează „alte origini”.


12.12.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 328/112


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/2328 AL COMISIEI

din 11 decembrie 2015

de stabilire a coeficientului de alocare care urmează să fie aplicat cantităților ce fac obiectul cererilor de licențe de import introduse în perioada 20 noiembrie 2015-30 noiembrie 2015 și de stabilire a cantităților care urmează să fie adăugate la cantitatea fixată pentru subperioada 1 iulie 2016-31 decembrie 2016 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 2535/2001 în sectorul laptelui și al produselor lactate

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1), în special articolul 188,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 2535/2001 al Comisiei (2) a deschis contingente tarifare anuale pentru importul de produse din sectorul laptelui și al produselor lactate.

(2)

Cantitățile care fac obiectul cererilor de licențe de import introduse în perioada 20 noiembrie 2015-30 noiembrie 2015 pentru subperioada 1 ianuarie 2016-30 iunie 2016 sunt, pentru anumite contingente, mai mari decât cantitățile disponibile. Este necesar, prin urmare, să se stabilească în ce măsură se pot elibera licențele de import, stabilindu-se coeficientul de alocare care urmează să fie aplicat cantităților solicitate, calculat în conformitate cu articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 al Comisiei (3).

(3)

Cantitățile care fac obiectul cererilor de licențe de import introduse în perioada 20 noiembrie 2015-30 noiembrie 2015 pentru subperioada 1 ianuarie 2016-30 iunie 2016 sunt, pentru anumite contingente, mai mici decât cantitățile disponibile. Prin urmare, este oportun să se stabilească acele cantități pentru care nu au fost prezentate cereri și ca aceste cantități să fie adăugate la cantitatea fixată pentru subperioada contingentară următoare.

(4)

Pentru a se garanta eficacitatea măsurii, este necesar ca prezentul regulament să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Cantităților care fac obiectul cererilor de licențe de import introduse în temeiul Regulamentului (CE) nr. 2535/2001 pentru subperioada 1 ianuarie 2016-30 iunie 2016 li se aplică coeficientul de alocare care figurează în anexa la prezentul regulament.

(2)   Cantitățile pentru care nu au fost prezentate cereri de licențe de import în temeiul Regulamentului (CE) nr. 2535/2001 și care urmează să fie adăugate la subperioada 1 iulie 2016-31 decembrie 2016 figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 11 decembrie 2015.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Jerzy PLEWA

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 2535/2001 al Comisiei din 14 decembrie 2001 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului privind regimul importurilor de lapte și produse lactate și deschiderea unor contingente tarifare (JO L 341, 22.12.2001, p. 29).

(3)  Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 al Comisiei din 31 august 2006 de stabilire a normelor comune pentru administrarea contingentelor tarifare de import pentru produsele agricole gestionate printr-un sistem de licențe de import (JO L 238, 1.9.2006, p. 13).


ANEXĂ

I.A

Nr. de ordine

Coeficient de alocare – cereri introduse pentru subperioada 1.1.2016-30.6.2016

(în %)

Cantități nesolicitate care urmează să fie adăugate la cantitățile disponibile pentru subperioada 1.7.2016-31.12.2016

(în kg)

09.4590

09.4599

09.4591

09.4592

09.4593

09.4594

09.4595

09.4596

I.F

Produse originare din Elveția

Nr. de ordine

Coeficient de alocare – cereri introduse pentru subperioada 1.1.2016-30.6.2016

(în %)

Cantități nesolicitate care urmează să fie adăugate la cantitățile disponibile pentru subperioada 1.7.2016-31.12.2016

(în kg)

09.4155

9,899845

I.H

Produse originare din Norvegia

Nr. de ordine

Coeficient de alocare – cereri introduse pentru subperioada 1.1.2016-30.6.2016

(în %)

Cantități nesolicitate care urmează să fie adăugate la cantitățile disponibile pentru subperioada 1.7.2016-31.12.2016

(în kg)

09.4179

2 575 203

I.I

Produse originare din Islanda

Nr. de ordine

Coeficient de alocare – cereri introduse pentru subperioada 1.1.2016-30.6.2016

(în %)

Cantități nesolicitate care urmează să fie adăugate la cantitățile disponibile pentru subperioada 1.7.2016-31.12.2016

(în kg)

09.4205

09.4206

I.K

Produse originare din Noua Zeelandă

Nr. de ordine

Coeficient de alocare – cereri introduse pentru subperioada 1.1.2016-30.6.2016

(în %)

Cantități nesolicitate care urmează să fie adăugate la cantitățile disponibile pentru subperioada 1.7.2016-31.12.2016

(în kg)

09.4514

7 000 000

09.4515

4 000 000

09.4182

16 806 000

09.4195

20 540 500

I.L

Produse originare din Ucraina

Nr. de ordine

Coeficient de alocare – cereri introduse pentru subperioada 1.1.2016-30.6.2016

(în %)

Cantități nesolicitate care urmează să fie adăugate la cantitățile disponibile pentru subperioada 1.7.2016-31.12.2016

(în kg)

09.4600

4 000 000

09.4601

750 000

09.4602

750 000


DECIZII

12.12.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 328/116


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/2329 A COMISIEI

din 11 decembrie 2015

de stabilire a faptului că suspendarea temporară a taxelor vamale preferențiale instituite în temeiul mecanismului de stabilizare pentru banane din Acordul comercial între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte, în temeiul mecanismului de stabilizare pentru banane din Acordul de instituire a unei asocieri între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și America Centrală, pe de altă parte, nu este adecvată pentru importurile de banane originare din Peru și Guatemala pentru anul 2015

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană și Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 19/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2013 de aplicare a clauzei de salvgardare bilaterală și a mecanismului de stabilizare pentru banane din Acordul comercial între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte (1), în special articolul 15,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 20/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2013 de aplicare a clauzei de salvgardare bilaterală și a mecanismului de stabilizare pentru banane din Acordul de instituire a unei asocieri între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și America Centrală, pe de altă parte (2), în special articolul 15,

întrucât:

(1)

Un mecanism de stabilizare pentru banane a fost introdus prin Acordul comercial între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte, care a intrat în vigoare în mod provizoriu în ceea ce privește Columbia și Peru la 1 august 2013, respectiv 1 martie 2013.

(2)

Un mecanism similar pentru banane a fost introdus prin Acordul de instituire a unei asocieri între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și America Centrală, pe de altă parte, care a intrat în vigoare în mod provizoriu în țările din America Centrală în cursul anului 2013, ultima fiind Guatemala la 1 decembrie 2013.

(3)

Conform acestor mecanisme și în temeiul articolului 15 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 19/2013 și din Regulamentul (UE) nr. 20/2013, în cazul în care se depășește un anumit volum de declanșare stabilit pentru importurile de banane proaspete (rubrica 0803 90 10 din Nomenclatura combinată a Uniunii Europene din 1 ianuarie 2012) originare din una dintre țările implicate, Comisia adoptă un act de punere în aplicare prin care fie poate suspenda temporar taxa vamală preferențială aplicată importurilor de banane proaspete originare din țara respectivă, fie poate decide că o astfel de suspendare nu este adecvată.

(4)

Comisia adoptă o decizie în conformitate cu articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (3), coroborat cu articolul 4 din același regulament.

(5)

Importurile în Uniunea Europeană de banane proaspete originare din Guatemala au depășit pragul de 62 500 de tone metrice stabilit în acordul comercial menționat anterior în octombrie 2015. În noiembrie 2015, importurile în Uniunea Europeană de banane proaspete originare din Peru au depășit la rândul lor pragul de 86 250 de tone metrice.

(6)

În acest context, în conformitate cu articolul 15 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 19/2013 și din Regulamentul (UE) nr. 20/2013, Comisia a luat în considerare impactul importurilor în cauză asupra situației pieței bananelor din Uniune în scopul de a decide dacă ar trebui sau nu suspendate taxele vamale preferențiale. În acest scop, Comisia a examinat efectul importurilor respective asupra nivelului prețului din Uniune, evoluția importurilor din alte surse și stabilitatea generală a pieței Uniunii pentru bananele proaspete.

(7)

Importurile de banane proaspete originare din Peru au reprezentat doar puțin sub 2 % din totalul importurilor de banane proaspete în Uniunea Europeană atunci când ele au depășit pragul stabilit pentru 2015. Pe baza unei proiecții a importurilor până la sfârșitul anului 2015, având în vedere importurile lunare din 2015 și faptul că importurile din Peru au rămas în 2014 sub nivelul de 2 % din importurile totale pentru întregul an calendaristic, nu există niciun indiciu care să sugereze că nivelul importurilor din Peru raportat la totalul importurilor din întregul an 2015 va fi semnificativ diferit.

(8)

Importurile de banane proaspete originare din Guatemala au reprezentat doar puțin sub 1,5 % din totalul importurilor de banane proaspete în Uniunea Europeană atunci când ele au depășit pragul stabilit pentru 2015. Chiar dacă, în termeni absoluți, acest nivel reprezintă dublul volumului importurilor din 2014, pe baza unei proiecții a importurilor până la sfârșitul anului 2015, luându-se în considerare importurile lunare în 2015, importurile de banane din Guatemala nu riscă să depășească nivelul de 1,5 % din importurile totale pentru întregul an 2015.

(9)

În timp ce prețul de import peruan a fost în medie de 670 EUR/tonă în primele 9 luni din 2015, și anume cu 4 % mai mare decât prețul mediu al altor importuri, în aceeași perioadă, prețul de import din Guatemala a fost în medie de 621 EUR/tonă, ceea ce este cu 3,5 % mai puțin decât valoarea medie a prețurilor la alte importuri de banane proaspete în UE.

(10)

Este de așteptat ca importurile combinate din Peru și Guatemala să rămână sub 3,5 % din totalul importurilor pentru întregul an 2015, iar prețul mediu combinat al acestora să fie comparabil cu nivelul prețurilor altor importuri.

(11)

Importurile de banane proaspete din alte țări exportatoare tradiționale mari cu care UE are și un acord de liber schimb, în special din Columbia, Costa Rica și Panama, au rămas în mare parte sub pragurile stabilite prin alte mecanisme de stabilizare comparabile și au prezentat aceleași tendințe și valori unitare în cursul ultimilor trei ani. De exemplu, nivelul importurilor din Columbia și Costa Rica a fost cu 627 de mii de tone și, respectiv, cu 516 mii de tone sub pragurile stabilite în octombrie 2015, ceea ce reprezintă o valoare mult mai mare decât totalul importurilor provenind din Peru și Guatemala împreună pentru un an întreg.

(12)

În octombrie 2015, prețul mediu en gros pentru banane pe piața Uniunii (960 EUR/tonă) nu a înregistrat variații semnificative în comparație cu prețul mediu pentru banane din lunile anterioare.

(13)

Nu există astfel niciun indiciu că stabilitatea pieței Uniunii a fost perturbată de importurile de banane proaspete originare din Peru și Guatemala în plus față de volumul anual de declanșare stabilit și nici că acestea au avut un impact semnificativ asupra situației producătorilor din UE. De asemenea, nu se preconizează că această situație se va schimba în perioada rămasă din 2015.

(14)

În fine, astfel cum se prevede prin Regulamentul (UE) nr. 19/2013 și prin Regulamentul (UE) nr. 20/2013, nu există niciun indiciu al unei amenințări de deteriorare gravă sau al unei deteriorări grave a situației producătorilor din regiunile ultraperiferice ale UE în anul 2015.

(15)

Pe baza examinării menționate mai sus, Comisia a ajuns la concluzia că suspendarea taxelor vamale preferențiale la importurile de banane originare din Peru nu este adecvată. De asemenea, Comisia a ajuns la concluzia că suspendarea taxelor vamale preferențiale la importurile de banane originare din Guatemala nu este adecvată. Comisia