ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 326

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 58
11 decembrie 2015


Cuprins

 

I   Acte legislative

Pagina

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva (UE) 2015/2302 a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2011/83/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivei 90/314/CEE a Consiliului

1

 

 

II   Acte fără caracter legislativ

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul delegat (UE) 2015/2303 al Comisiei din 28 iulie 2015 de completare a Directivei 2002/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care specifică definițiile și coordonarea supravegherii suplimentare a concentrării riscurilor și a tranzacțiilor în interiorul grupului ( 1 )

34

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2304 al Comisiei din 10 decembrie 2015 privind autorizarea preparatului de endo-1,4-beta-xilanază și de endo-1,3(4)-beta-glucanază produse de Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 și de Talaromyces versatilis sp. nov DSM 26702 ca aditiv pentru hrana curcanilor pentru îngrășare și pentru reproducție (titularul autorizației: Adisseo France S.A.S.) ( 1 )

39

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2305 al Comisiei din 10 decembrie 2015 privind autorizarea unui preparat de endo-1,4-beta-glucanază (EC 3.2.1.4) produsă de Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD142) ca aditiv destinat hranei pentru animale pentru puii pentru îngrășare, speciile minore de păsări de curte pentru îngrășare și purceii înțărcați și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2148/2004 și (CE) nr. 1520/2007 (titularul autorizației: Huvepharma NV) ( 1 )

43

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2306 al Comisiei din 10 decembrie 2015 privind autorizarea clorhidratului de L-cisteină monohidrat ca aditiv destinat hranei pentru animale pentru pisici și câini ( 1 )

46

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2307 al Comisiei din 10 decembrie 2015 privind autorizarea substanțelor bisulfit sodic de menadionă și bisulfit de menadionă-nicotinamidă, ca aditivi destinați hranei pentru animale, pentru toate speciile de animale ( 1 )

49

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2308 al Comisiei din 10 decembrie 2015 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

54

 

 

DECIZII

 

*

Decizia (PESC) 2015/2309 a Consiliului din 10 decembrie 2015 privind promovarea controlului eficace al exporturilor de arme

56

 

*

Decizia (PESC) 2015/2310 a Consiliului din 10 decembrie 2015 de modificare a Deciziei 2013/189/PESC de instituire a Colegiului European de Securitate și Apărare

64

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/2311 a Comisiei din 9 decembrie 2015 de modificare a Deciziilor de punere în aplicare (UE) 2015/1500 și (UE) 2015/2055 privind măsurile de protecție împotriva dermatozei nodulare contagioase în Grecia [notificată cu numărul C(2015) 8585]  ( 1 )

65

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/608 al Comisiei din 14 aprilie 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 798/2008 în ceea ce privește rubricile referitoare la Ucraina și la Israel din lista țărilor terțe, aprobarea programului de control al salmonelei la găinile ouătoare prezentat de Ucraina, cerințele de certificare sanitar-veterinară în ceea ce privește boala de Newcastle și cerințele privind prelucrarea produselor din ouă ( JO L 101, 18.4.2015 )

68

 

*

Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1884 al Comisiei din 20 octombrie 2015 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 798/2008 în ceea ce privește rubricile referitoare la Canada și Statele Unite din lista cu țări terțe, teritorii, zone sau compartimente din care păsările de curte și produsele obținute de la păsări de curte pot fi importate în Uniune sau pot tranzita Uniunea în contextul apariției unor focare de gripă aviară înalt patogenă în țările respective ( JO L 276, 21.10.2015 )

69

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte legislative

DIRECTIVE

11.12.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 326/1


DIRECTIVA (UE) 2015/2302 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 25 noiembrie 2015

privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2011/83/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivei 90/314/CEE a Consiliului

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

întrucât:

(1)

Directiva 90/314/CEE a Consiliului (3) stabilește o serie de drepturi importante ale consumatorilor în legătură cu pachetele de servicii de călătorie, în special în ceea ce privește cerințele în materie de informare, răspunderea comercianților pentru executarea serviciilor incluse în pachet și protecția în caz de insolvență a organizatorului sau a comerciantului cu amănuntul. Cu toate acestea, este necesară adaptarea cadrului legislativ la evoluțiile pieței pentru a asigura adecvarea acestuia la specificul pieței interne, pentru a elimina ambiguitățile și pentru a remedia lacunele legislative.

(2)

Turismul joacă un rol important în economia Uniunii, iar pachetele de servicii de călătorie, pachetele de vacanțe și pachetele de circuite (denumite în continuare „pachete”) reprezintă o proporție semnificativă din piața serviciilor de călătorie. Piața respectivă a suferit transformări majore de la adoptarea Directivei 90/314/CEE. Pe lângă lanțurile de distribuție tradiționale, internetul a devenit un mediu din ce în ce mai important prin intermediul căruia sunt oferite sau vândute servicii de călătorie. În prezent, serviciile de călătorie sunt combinate nu numai sub forma pachetelor prestabilite tradiționale, ci și, adesea, într-un mod personalizat. Multe dintre respectivele combinații de servicii de călătorie se încadrează într-o „zonă juridică neclară” sau nu fac, în mod evident, obiectul Directivei 90/314/CEE. Prezenta directivă își propune să adapteze domeniul de aplicare al protecției ținând cont de aceste evoluții, să sporească transparența și să îmbunătățească nivelul de securitate juridică în beneficiul călătorilor și al comercianților.

(3)

În conformitate cu articolul 169 alineatul (1) și alineatul (2) litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), Uniunea contribuie la atingerea unui nivel ridicat de protecție a consumatorilor prin măsurile pe care le adoptă în temeiul articolului 114 din TFUE.

(4)

Directiva 90/314/CEE lasă statelor membre o marjă largă de apreciere în ceea ce privește transpunerea. Prin urmare, persistă divergențe importante între legislațiile statelor membre. Fragmentarea juridică presupune costuri mai mari pentru întreprinderi și constituie un obstacol pentru cei care vor să își desfășoare activitatea la nivel transfrontalier, limitând astfel opțiunile consumatorilor.

(5)

În conformitate cu articolul 26 alineatul (2) și cu articolul 49 din TFUE, piața internă urmează să cuprindă un spațiu fără frontiere interne, în care sunt asigurate libera circulație a mărfurilor și a serviciilor, precum și libertatea de stabilire. Armonizarea drepturilor și a obligațiilor care derivă din contractele referitoare la pachetele de servicii de călătorie și la serviciile de călătorie asociate este necesară pentru crearea unei veritabile piețe interne a consumatorilor în domeniul respectiv, prin identificarea unui echilibru corect între un nivel ridicat de protecție a consumatorilor și competitivitatea întreprinderilor.

(6)

În prezent, potențialul transfrontalier al pieței pachetelor de servicii de călătorie din Uniune nu este valorificat la maximum. Disparitățile dintre normele care îi protejează pe călători existente în diferite state membre reprezintă un factor care îi descurajează pe călătorii dintr-un stat membru să achiziționeze pachete de servicii de călătorie și servicii de călătorie asociate dintr-un alt stat membru și, în mod similar, pe organizatorii și comercianții cu amănuntul dintr-un stat membru să vândă serviciile respective într-un alt stat membru. Pentru a permite călătorilor și comercianților să beneficieze pe deplin de avantajele pieței interne, asigurând în același timp un nivel ridicat de protecție a consumatorilor în întreaga Uniune, este necesară o apropiere mai accentuată a legislațiilor statelor membre în ceea ce privește pachetele de călătorie și serviciile de călătorie asociate.

(7)

Majoritatea călătorilor care achiziționează pachete sau servicii de călătorie asociate sunt consumatori în înțelesul dreptului Uniunii privind consumatorii. În același timp, nu este întotdeauna ușor să se facă deosebirea între consumatori și reprezentanții întreprinderilor mici sau profesioniștii care rezervă călătorii în legătură cu activitatea lor comercială sau profesională, prin aceleași canale de rezervare ca și consumatorii. Astfel de călători necesită adesea un nivel similar de protecție. Spre deosebire de aceștia, există societăți sau organizații care fac rezervări de călătorie pe baza unui acord general, încheiat adesea pentru numeroase servicii de călătorie pentru o perioadă specificată, de exemplu cu o agenție de voiaj. Acest din urmă tip de servicii de călătorie nu necesită nivelul de protecție prevăzut pentru consumatori. În consecință, prezenta directivă ar trebui să se aplice persoanelor care călătoresc în scop profesional, inclusiv membrilor profesiilor liberale, sau lucrătorilor care desfășoară o activitate independentă sau altor persoane fizice, atunci când acestea nu fac rezervări de călătorie în baza unui acord general. Pentru a evita confuzia cu privire la definiția termenului „consumator” utilizată în alte elemente ale legislației Uniunii, persoanele protejate în temeiul prezentei directive ar trebui denumite „călători”.

(8)

Întrucât serviciile de călătorie pot fi combinate în multe moduri diferite, este oportun să fie considerate drept pachete toate combinațiile de servicii de călătorie care prezintă caracteristicile pe care călătorii le asociază în mod tipic pachetelor, mai ales în cazul în care servicii de călătorie distincte sunt combinate într-un singur produs de călătorie pentru care organizatorul își asumă răspunderea pentru executarea corespunzătoare a acestuia. În conformitate cu jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene (4), nu ar trebui să aibă importanță dacă serviciile de călătorie sunt combinate înainte de orice contact cu respectivul călător sau la cererea acestuia ori conform selecției sale. Aceleași principii ar trebui să se aplice indiferent dacă rezervarea este făcută prin intermediul unui comerciant tradițional sau online.

(9)

Din rațiuni de transparență, ar trebui să se facă deosebirea între pachete și serviciile de călătorie asociate, în cazul în care comercianții online sau tradiționali facilitează achiziționarea de servicii de călătorie de către călători, ducând la încheierea de contracte între călător și diferiți furnizori de servicii de călătorie, inclusiv prin procese de rezervare asociate, care nu prezintă caracteristicile unui pachet și în legătură cu care nu ar fi adecvat să se aplice toate obligațiile aplicabile pachetelor.

(10)

În lumina evoluțiilor pieței, este oportun ca pachetele să fie definite în continuare pe baza unor criterii obiective alternative care să se refere în principal la modul în care serviciile de călătorie sunt prezentate sau achiziționate și la aspectele cu privire la care călătorii se pot aștepta în mod rezonabil să fie protejați de prezenta directivă. Această situație se întâlnește, de exemplu, atunci când sunt achiziționate diferite tipuri de servicii de călătorie în scopul aceleiași călătorii sau vacanțe de la un singur punct de vânzare, iar respectivele servicii au fost selectate înainte de acceptarea efectuării plății de către călător, respectiv în cadrul aceluiași proces de rezervare, sau atunci când astfel de servicii sunt oferite, vândute sau facturate la un preț forfetar ori total, precum și atunci când aceste servicii sunt promovate sau vândute sub denumirea de „pachet” sau sub o denumire similară care indică o legătură strânsă între serviciile de călătorie vizate. Astfel de denumiri similare ar putea fi, de exemplu, „ofertă combinată”, „regim forfetar (all inclusive)” sau „servicii all-in”.

(11)

Ar trebui să se clarifice faptul că serviciile de călătorie combinate după încheierea unui contract prin care comerciantul îi permite călătorului să aleagă dintr-o selecție de diferite tipuri de servicii de călătorie, cum ar fi cazul unui bon-cadou constând într-un pachet de servicii de călătorie, constituie un pachet. Mai mult, o combinație de servicii de călătorie ar trebui considerată drept un pachet atunci când numele călătorului, detaliile de plată și adresa de e-mail se transmit între comercianți și atunci când un alt contract se încheie cel târziu la 24 de ore după confirmarea rezervării pentru primul serviciu de călătorie.

(12)

Totodată, serviciile de călătorie asociate ar trebui deosebite de serviciile de călătorie pe care călătorii le rezervă în mod independent și adesea în momente diferite, chiar dacă rezervările respective sunt pentru aceeași călătorie sau vacanță. Serviciile online de călătorie asociate ar trebui, de asemenea, deosebite de site-urile asociate care nu au obiectivul încheierii unui contract cu călătorul și de linkurile prin care călătorii sunt doar informați, la modul general, cu privire la servicii de călătorie suplimentare, de exemplu atunci când un hotel sau organizatorul unui eveniment include pe site-ul său o listă a tuturor operatorilor care oferă servicii de transport către locul unde este situat, independent de orice rezervare, sau în cazul în care sunt folosite fișiere de tip cookie sau metadate pentru a plasa reclame pe site-uri.

(13)

Ar trebui stabilite norme specifice atât pentru comercianții tradiționali, cât și pentru cei online care îi ajută pe călători, cu ocazia unei singure vizite sau a unui singur contact cu punctul lor de vânzare, să încheie contracte separate cu furnizori de servicii individuali, și pentru comercianții online care, de exemplu, prin procese de rezervare online asociate, facilitează, într-un mod personalizat, achiziționarea a cel puțin unui serviciu de călătorie suplimentar de la un alt comerciant, în cazul în care un contract este încheiat cel târziu în termen de 24 de ore de la confirmarea rezervării primului serviciu de călătorie. O astfel de facilitare se bazează adesea pe o legătură comercială care implică o remunerare între comerciantul care facilitează achiziționarea serviciilor de călătorie suplimentare și celălalt comerciant, indiferent de metoda de calcul a unei astfel de remunerări care ar putea fi, de exemplu, bazată pe numărul de accesări sau pe cifra de afaceri. Respectivele norme s-ar aplica, de exemplu, în situațiile în care, pe lângă confirmarea rezervării unui prim serviciu de călătorie, cum ar fi un zbor sau o călătorie cu trenul, un călător primește o invitație de a rezerva un serviciu de călătorie suplimentar disponibil la destinația de călătorie aleasă, de exemplu cazare la hotel, cu un link către site-ul de rezervări al unui alt furnizor de servicii sau al unui intermediar. Cu toate că astfel de servicii nu ar trebui să constituie pachete în sensul prezentei directive, în care un organizator își asumă răspunderea pentru executarea corespunzătoare a tuturor serviciilor de călătorie, astfel de servicii de călătorie asociate constituie un model de afaceri alternativ care adesea se află într-o concurență strânsă cu pachetele.

(14)

Pentru a asigura o concurență loială și pentru a-i proteja pe călători, obligația de a oferi dovezi suficiente de securitate cu privire la rambursarea plăților și la repatrierea călătorilor în caz de insolvență ar trebui să se aplice și în cazul serviciilor de călătorie asociate.

(15)

Achiziționarea unui serviciu de călătorie de sine stătător, cu titlul de serviciu de călătorie unic, nu ar trebui să constituie nici pachet, nici serviciu de călătorie asociat.

(16)

Pentru a fi mai clar pentru călători și pentru a le da posibilitatea să ia decizii în cunoștință de cauză cu privire la diferitele tipuri de servicii de călătorie disponibile, comercianții ar trebui să fie obligați să indice clar și ferm dacă oferă un pachet sau un serviciu de călătorie asociat și să furnizeze informații privind nivelul de protecție corespunzător, înainte de acceptarea efectuării plății de către călător. Declarația unui comerciant cu privire la natura juridică a produsului de călătorie comercializat ar trebui să corespundă cu adevărata natură juridică a produsului respectiv. Autoritățile relevante responsabile de aplicarea legii ar trebui să intervină în cazurile în care comercianții nu furnizează informații exacte călătorilor.

(17)

În scopul identificării unui pachet de servicii sau a unor servicii de călătorie asociate ar trebui să se țină seama numai de combinația dintre diferite tipuri de servicii de călătorie, cum ar fi cazarea, transportul călătorilor rutier, feroviar, naval sau aerian, precum și închirierea de autovehicule sau de anumite motociclete. Cazarea în scop rezidențial, inclusiv pentru cursuri de limbi străine de lungă durată, nu ar trebui considerată drept cazare în sensul prezentei directive. Serviciile financiare, precum asigurările de călătorie, nu ar trebui să fie considerate servicii de călătorie. În plus, serviciile care fac parte intrinsecă dintr-un alt serviciu de călătorie nu ar trebui să fie considerate servicii de călătorie de sine stătătoare. Între acestea se numără, de exemplu, transportul bagajelor oferit ca parte a transportului de călători, servicii minore de transport, precum transportul călătorilor în cadrul unei vizite cu ghid sau transferurile între un hotel și un aeroport sau o gară feroviară, mesele, băuturile și serviciile de curățenie oferite ca parte a cazării sau accesul la facilități locale precum piscină, saună, tratamente balneare sau gimnastică inclus pentru oaspeții hotelului. Aceasta mai înseamnă că, în cazurile în care, spre deosebire de cazul unei croaziere, cazarea peste noapte este oferită ca parte a transportului de pasageri rutier, feroviar, naval sau aerian, cazarea nu ar trebui considerată un serviciu de călătorie de sine stătător dacă principala componentă este în mod evident transportul.

(18)

Alte servicii turistice care nu fac parte intrinsecă din transportul călătorilor, din cazare sau din închirierea de autovehicule sau de anumite motociclete pot fi, de exemplu, vânzarea de bilete pentru concerte, evenimente sportive, excursii sau parcuri tematice, vizite cu ghid, abonamente de schi și închirierea de echipament sportiv precum echipamentul de schi, sau tratamente balneare. Cu toate acestea, dacă aceste servicii se combină doar cu un alt tip de serviciu de călătorie, de exemplu cazare, aceasta ar trebui să ducă la crearea unui pachet de servicii sau a unor servicii de călătorie asociate doar dacă serviciile respective reprezintă o parte semnificativă din valoarea pachetului de servicii sau a serviciului de călătorie asociat sau sunt promovate sau reprezintă în alt fel o caracteristică esențială a călătoriei sau a vacanței. Dacă alte servicii turistice reprezintă cel puțin 25 % din valoarea combinației, serviciile respective ar trebui să fie considerate ca reprezentând o parte semnificativă a valorii pachetului sau a serviciului de călătorie asociat. Ar trebui clarificat faptul că, în cazul în care se adaugă alte servicii turistice, de exemplu, la cazarea într-un hotel, rezervate ca serviciu de sine stătător după sosirea călătorului la hotel, aceasta nu ar trebui să constituie un pachet. Aceasta nu ar trebui să conducă la eludarea prezentei directive prin oferirea de către organizatori sau comercianții cu amănuntul a posibilității călătorului de a selecta în avans servicii turistice suplimentare, oferind apoi încheierea contractului pentru aceste servicii doar după începerea executării primului serviciu de călătorie.

(19)

Întrucât nevoia de a proteja călătorii este mai redusă în cazul călătoriilor de scurtă durată și în scopul de a evita o sarcină inutilă pentru comercianți, călătoriile care durează mai puțin de 24 de ore și care nu includ cazare, precum și pachetele sau serviciile de călătorie asociate oferite sau facilitate ocazional și pe o bază nonprofit și numai unui grup limitat de călători ar trebui excluse din domeniul de aplicare al prezentei directive. Acestea din urmă pot include, de exemplu, călătorii organizate doar de câteva ori pe an de către organizații caritabile, cluburi sportive sau școli pentru membrii acestora, fără a fi oferite publicului larg. Ar trebui ca, în legătură cu această excludere, să se pună la dispoziția publicului informații adecvate pentru a se asigura informarea corespunzătoare a comercianților și călătorilor cu privire la faptul că pachetele sau serviciile de călătorie asociate respective nu fac obiectul prezentei directive.

(20)

Prezenta directivă nu ar trebui să aducă atingere dreptului intern al contractelor cu privire la acele aspecte pe care nu le reglementează.

(21)

Statele membre ar trebui să își mențină competența, în conformitate cu dreptul Uniunii, de a aplica dispozițiile prezentei directive în domenii care nu intră în domeniul de aplicare al acesteia. Prin urmare, statele membre pot menține sau introduce dispoziții de drept intern care să corespundă celor din prezenta directivă, sau unei părți a acesteia, privind contractele care nu intră în domeniul de aplicare al prezentei directive. De exemplu, statele membre pot menține sau introduce dispoziții corespunzătoare pentru anumite contracte de sine stătătoare privind servicii unice de călătorie (cum ar fi închirierea reședințelor de vacanță) sau pentru pachetele și serviciile de călătorie asociate care sunt oferite sau facilitate pe o bază nonprofit unui grup limitat de călători și numai ocazional sau pentru pachetele și serviciile de călătorie asociate care se desfășoară pe o perioadă mai mică de 24 de ore și nu includ cazare.

(22)

Caracteristica principală a pachetului este aceea că un comerciant răspunde, în calitate de organizator, de executarea corespunzătoare a întregului pachet. Doar în situațiile în care un alt comerciant acționează ca organizator al unui pachet ar trebui să se considere că un comerciant, de regulă o agenție de turism tradițională sau online, poate acționa ca simplu comerciant cu amănuntul sau intermediar și nu răspunde ca organizator. Faptul că un comerciant acționează sau nu în calitate de organizator pentru un anumit pachet ar trebui să depindă de implicarea respectivului comerciant în crearea pachetului, și nu de modul în care comerciantul își descrie activitatea. Atunci când se analizează dacă un comerciant este organizator sau comerciant cu amănuntul, ar trebui să nu existe nicio diferență între situația în care comerciantul acționează în sensul ofertei și cea în care acesta se prezintă ca agent acționând în numele călătorului.

(23)

Directiva 90/314/CEE a acordat statelor membre puterea discreționară de a stabili în ce măsură comercianții cu amănuntul, organizatorii sau atât comercianții cu amănuntul, cât și organizatorii răspund pentru executarea corespunzătoare a unui pachet. Această flexibilitate a dus la o situație ambiguă în unele state membre în privința comerciantului răspunzător pentru executarea serviciilor de călătorie relevante. Prin urmare, ar trebui să se clarifice în prezenta directivă faptul că organizatorii răspund pentru executarea serviciilor de călătorie incluse în contractul privind pachetul de servicii de călătorie, cu excepția cazului în care dreptul intern prevede că atât organizatorul, cât și comerciantul cu amănuntul sunt răspunzători.

(24)

În privința pachetelor, comercianții cu amănuntul ar trebui să răspundă, împreună cu organizatorul, de furnizarea informațiilor precontractuale. Pentru a facilita comunicarea, cu precădere în cazurile transfrontaliere, călătorii ar trebui să aibă posibilitatea de a contacta organizatorul și prin intermediul comerciantului cu amănuntul prin care au achiziționat pachetul.

(25)

Călătorul ar trebui să primească toate informațiile necesare înainte de achiziționarea unui pachet, indiferent dacă acesta este vândut prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, în agenție sau prin alte tipuri de distribuție. Atunci când furnizează informațiile respective, comerciantul ar trebui să țină seama de nevoile specifice pe care le-ar putea anticipa în mod rezonabil în ceea ce-i privește pe călătorii care sunt în mod special vulnerabili din cauza vârstei sau a unei infirmități fizice.

(26)

Informațiile esențiale, de exemplu cele referitoare la caracteristicile principale ale serviciilor de călătorie sau la prețuri, furnizate în materialele publicitare, pe site-ul organizatorului sau în broșuri, ca parte a informațiilor precontractuale, ar trebui să aibă caracter obligatoriu, cu excepția cazului în care organizatorul își rezervă dreptul de a aduce modificări acestor elemente, iar modificările respective sunt comunicate clar, inteligibil și vizibil călătorului înainte de încheierea contractului privind pachetul de servicii de călătorie. Cu toate acestea, având în vedere noile tehnologii ale comunicațiilor care permit actualizarea cu ușurință, nu mai este necesar să se prevadă dispoziții speciale privind broșurile, însă este oportun să se asigure faptul că modificările aduse informațiilor precontractuale sunt comunicate călătorului. Ar trebui să fie întotdeauna posibil să se aducă modificări informațiilor precontractuale în cazul în care ambele părți la contractul privind pachetul de servicii de călătorie convin în mod explicit asupra acestui lucru.

(27)

Cerințele în materie de informare prevăzute de prezenta directivă sunt exhaustive, însă nu ar trebui să aducă atingere cerințelor în materie de informare stabilite în alte acte legislative aplicabile ale Uniunii (5).

(28)

Organizatorii ar trebui să ofere informații generale privind cerințele legate de viză ale țării de destinație. Informațiile privind termenele aproximative de obținere a vizelor pot fi oferite ca trimitere la informațiile oficiale ale țării de destinație.

(29)

Ținând seama de specificul contractelor privind pachetul de servicii de călătorie, ar trebui prevăzute drepturile și obligațiile părților contractante pentru perioada anterioară și cea ulterioară începerii executării pachetului, mai ales dacă pachetul nu este executat în mod corespunzător sau dacă se modifică anumite circumstanțe.

(30)

Având în vedere că pachetele sunt adesea achiziționate cu mult timp înaintea executării lor, pot apărea evenimente neprevăzute. De aceea, călătorul ar trebui ca, în anumite condiții, să aibă dreptul de a transfera contractul privind pachetul de servicii de călătorie către un alt călător. În aceste situații, organizatorul ar trebui să aibă posibilitatea de a-și recupera cheltuielile, de exemplu în cazul în care un subcontractant cere un comision pentru schimbarea numelui călătorului sau pentru anularea unui bilet de transport și emiterea unuia nou.

(31)

De asemenea, călătorii ar trebui să aibă posibilitatea de a rezilia contractul privind pachetul de servicii de călătorie în orice moment înainte de începerea executării pachetului, în schimbul plății unui comision de reziliere adecvat și justificabil, ținând cont de economiile de costuri previzibile și de venitul din desfășurarea alternativă a serviciilor de călătorie. De asemenea, călătorii ar trebui să aibă dreptul de a rezilia contractul privind pachetul de servicii de călătorie fără plata unui comision de reziliere, în cazul în care circumstanțe inevitabile și extraordinare afectează în mod semnificativ executarea pachetului. Acestea pot include, de exemplu, războaie, alte probleme grave de securitate precum terorismul, riscuri semnificative pentru sănătatea umană precum epidemia unei boli grave în locul de destinație al călătoriei sau dezastre naturale precum inundațiile, cutremurele sau condițiile meteorologice care fac imposibilă deplasarea în condiții de siguranță către destinație, astfel cum s-a convenit în contractul privind pachetul de servicii de călătorie.

(32)

În cazuri specifice, organizatorul ar trebui să aibă, de asemenea, dreptul de a rezilia contractul privind pachetul de servicii de călătorie înainte de începerea executării pachetului, fără plata unei despăgubiri, de exemplu atunci când nu se atinge numărul minim de participanți și cu condiția ca această posibilitate să fi fost prevăzută în contract. În acest caz, organizatorul ar trebui să ramburseze toate plățile achitate în legătură cu pachetul.

(33)

În anumite cazuri, organizatorilor ar trebui să li se permită să aducă modificări în mod unilateral contractului privind pachetul de servicii de călătorie. Cu toate acestea, călătorii ar trebui să aibă dreptul de a rezilia contractul privind pachetul de servicii de călătorie dacă modificările alterează în mod semnificativ oricare dintre caracteristicile principale ale serviciilor de călătorie. Aceasta poate fi situația, de exemplu, în cazul în care calitatea sau valoarea serviciilor de călătorie scade. Modificările în ceea ce privește momentul plecării sau al sosirii indicat în contractul privind pachetul de servicii de călătorie ar trebui să fie considerate semnificative, de exemplu, atunci când ar impune călătorului inconveniente considerabile sau costuri suplimentare, de exemplu reorganizarea transportului sau a cazării. Creșterile de preț ar trebui să fie posibile numai dacă au intervenit schimbări ale prețurilor carburantului sau ale altor surse de energie pentru transportul de pasageri, ale taxelor sau comisioanelor impuse de un terț neimplicat direct în executarea serviciilor de călătorie incluse în contractul privind pachetul de servicii de călătorie sau ale cursului de schimb relevant pentru pachetul respectiv și doar dacă în contract se prevede în mod explicit posibilitatea unei astfel de creșteri de preț și dreptul călătorului la o reducere de preț corespunzătoare unei reduceri a acestor costuri. În cazul în care organizatorul propune o creștere a prețului cu peste 8 % din prețul total, călătorul ar trebui să aibă dreptul să rezilieze contractul privind pachetul de servicii de călătorie fără plata unui comision de reziliere.

(34)

Este oportun să se stabilească norme specifice cu privire la măsurile reparatorii în cazul neconformității în executarea contractului privind pachetul de servicii de călătorie. Călătorul ar trebui să aibă dreptul de a primi soluții la problemele cu care se confruntă, iar atunci când o parte semnificativă a serviciilor de călătorie incluse în contractul privind pachetul de servicii de călătorie nu poate fi furnizată, călătorului ar trebui să i se propună servicii alternative corespunzătoare. În cazul în care organizatorul nu remediază neconformitatea într-un termen rezonabil stabilit de către călător, călătorul ar trebui să o poată face el însuși și să ceară rambursarea cheltuielilor necesare. În anumite cazuri, nu ar trebui să existe necesitatea de a se preciza un termen, mai ales în cazul în care este necesară o remediere imediată. Acest lucru s-ar aplica, de exemplu, atunci când, din cauza întârzierii unui autobuz furnizat de către organizator, călătorul trebuie să ia un taxi ca să ajungă la zborul său la timp. Călătorii ar trebui, de asemenea, să aibă dreptul la reducerea prețului, rezilierea contractului privind pachetul de servicii de călătorie și/sau despăgubiri pentru daunele suferite. De asemenea, despăgubirile ar trebui să acopere și daunele imateriale, de exemplu despăgubiri pentru pierderea posibilității de a se bucura de călătorie sau de vacanță din cauza unor probleme grave în executarea serviciilor de călătorie relevante. Călătorul ar trebui să fie obligat să informeze organizatorul fără întârziere, ținând cont de circumstanțele cazului, în legătură cu orice neconformitate pe care o constată pe parcursul executării unui serviciu de călătorie inclus în contractul privind pachetul de servicii de călătorie. Nerespectarea acestei obligații poate fi luată în considerare atunci când se stabilește reducerea adecvată a prețului sau despăgubirea daunelor, în cazul în care o astfel de notificare ar fi evitat sau redus daunele.

(35)

Pentru a asigura coerența, este oportun să se alinieze dispozițiile prezentei directive la convențiile internaționale care reglementează serviciile de călătorie și la legislația Uniunii privind drepturile pasagerilor. Atunci când este responsabil de neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a serviciilor de călătorie incluse în contractul privind pachetul de servicii de călătorie, organizatorul ar trebui să poată invoca limitările răspunderii furnizorilor de servicii prevăzute în convențiile internaționale în materie, cum ar fi Convenția de la Montreal din 1999 pentru unificarea anumitor norme referitoare la transportul aerian internațional (6), Convenția din 1980 privind transporturile internaționale feroviare (COTIF) (7) și Convenția de la Atena din 1974 privind transportul pe mare al pasagerilor și al bagajelor lor (8). Atunci când este imposibil, din cauza unor circumstanțe inevitabile și extraordinare, să se asigure revenirea la timp a călătorului la locul de plecare, organizatorul ar trebui să suporte costurile cazării necesare călătorului pentru o perioadă care nu depășește trei nopți pe călător, cu excepția cazului în care legislația prezentă sau viitoare a Uniunii privind drepturile pasagerilor prevede perioade mai lungi.

(36)

Prezenta directivă nu ar trebui să aducă atingere drepturilor călătorilor de a formula cereri atât în temeiul prezentei directive, cât și în temeiul altor acte legislative relevante ale Uniunii sau în temeiul unor convenții internaționale relevante, astfel încât călătorii să poată avea în continuare posibilitatea de a adresa cereri organizatorului, transportatorului sau oricărei alte părți responsabile ori, după caz, mai multor părți. Ar trebui să se clarifice faptul că, în scopul de a se evita supracompensarea, despăgubirile sau reducerile de preț acordate în temeiul prezentei directive și despăgubirile sau reducerile de preț acordate în temeiul altor acte legislative relevante ale Uniunii sau în temeiul unor convenții internaționale relevante ar trebui să fie deduse unele din altele. Răspunderea organizatorului nu ar trebui să afecteze dreptul de a pretinde reparații de la terțe părți, inclusiv de la furnizorii de servicii.

(37)

În cazul în care călătorul întâmpină dificultăți în timpul călătoriei sau al vacanței, organizatorul ar trebui să aibă obligația de a acorda asistență corespunzătoare fără întârzieri nejustificate. Asistența respectivă ar trebui să constea în principal în furnizarea, dacă este cazul, de informații cu privire la aspecte precum serviciile de sănătate, autoritățile locale și asistența consulară, precum și asistență practică, de exemplu pentru comunicarea la distanță și oferirea unor servicii de călătorie alternative.

(38)

În Comunicarea sa din 18 martie 2013 intitulată „Protecția pasagerilor în caz de insolvență a companiilor aeriene”, Comisia a prevăzut măsuri pentru îmbunătățirea protecției călătorilor în cazul insolvenței unei companii aeriene, inclusiv o mai bună asigurare a respectării Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (9) și a Regulamentului (CE) nr. 1008/2008, precum și angajarea unui dialog cu părțile interesate din industrie, în lipsa cărora ar putea fi avută în vedere o măsură legislativă. Comunicarea respectivă se referă la achiziționarea unui singur element, respectiv serviciile de transport aerian, și prin urmare nu abordează măsuri de protecție în caz de insolvență pentru pachete și pentru alte servicii de călătorie asociate.

(39)

Statele membre ar trebui să se asigure că acei călători care achiziționează un pachet sunt pe deplin protejați în cazul insolvenței organizatorului. Statele membre în care sunt stabiliți organizatorii ar trebui să se asigure că aceștia oferă garanții privind rambursarea tuturor sumelor achitate de către sau în numele călătorilor și, în măsura în care pachetul include transportul călătorilor, privind repatrierea acestora în cazul insolvenței organizatorului. Cu toate acestea, ar trebui să fie posibil să se ofere călătorilor continuarea pachetului. Deși sunt libere să decidă asupra modului în care se va organiza protecția în caz de insolvență, statele membre ar trebui să se asigure că protecția este efectivă. Protecția efectivă implică disponibilitatea acesteia de îndată ce, drept consecință a problemelor de lichiditate ale organizatorului, serviciile de călătorie nu sunt efectuate, nu vor fi efectuate sau vor fi efectuate numai parțial sau în cazul în care furnizorii de servicii solicită călătorilor să plătească pentru acestea. Statele membre ar trebui să fie în măsură să solicite ca organizatorii să furnizeze călătorilor un certificat care atestă un drept direct față de furnizorul de protecție în caz de insolvență.

(40)

Pentru ca protecția în caz de insolvență să fie efectivă, aceasta ar trebui să acopere cuantumurile previzibile ale plăților afectate de insolvența organizatorului și, după caz, costurile previzibile ale repatrierii. Acest lucru înseamnă că protecția ar trebui să fie suficientă pentru a acoperi toate plățile previzibile efectuate de către sau în numele călătorilor în legătură cu pachetele în sezonul de vârf, ținând seama de perioada dintre primirea acestor plăți și încheierea călătoriei sau a vacanței, precum și, după caz, costurile previzibile pentru repatriere. În general, acest lucru va însemna că garanția trebuie să acopere un procent suficient de ridicat din cifra de afaceri a organizatorului în cazul pachetelor și poate depinde de factori precum tipul de pachete vândute, inclusiv modul de transport, destinația călătoriei, precum și orice restricții juridice sau angajamente ale organizatorului privind cuantumurile plăților anticipate pe care le poate accepta, precum și calendarul acestora înainte de începerea executării pachetului. Întrucât acoperirea necesară poate fi calculată pe baza celor mai recente date comerciale, de exemplu cifra de afaceri realizată în ultimul exercițiu financiar, organizatorii ar trebui să aibă obligația de a adapta protecția în caz de insolvență în cazul unor riscuri ridicate, inclusiv o creștere semnificativă a vânzării de pachete. Cu toate acestea, o protecție eficace în caz de insolvență nu ar trebui să ia în considerare riscuri foarte reduse, de exemplu insolvența simultană a mai multora dintre principalii organizatori, în cazul în care acest lucru ar afecta în mod disproporționat costul protecției, împiedicând astfel eficiența acesteia. În astfel de cazuri, garanția pentru rambursare poate fi limitată.

(41)

Având în vedere diferențele dintre legislațiile și practicile naționale în ceea ce privește părțile la un contract privind pachetul de servicii de călătorie și primirea plăților efectuate de către sau în numele călătorilor, statele membre ar trebui să fie autorizate să solicite comercianților cu amănuntul să prevadă și protecția în caz de insolvență.

(42)

În concordanță cu Directiva 2006/123/CE, este oportun să se stabilească norme pentru a împiedica situația ca obligațiile de protecție în caz de insolvență să acționeze ca un obstacol în calea liberei circulații a serviciilor și a libertății de stabilire. Prin urmare, statele membre ar trebui să fie obligate să recunoască protecția în caz de insolvență în temeiul legislației statului membru de stabilire. În scopul de a facilita cooperarea administrativă și supravegherea organizatorilor și, după caz, a comercianților cu amănuntul care desfășoară activități în mai multe state membre în ceea ce privește protecția în caz de insolvență,statelor membre ar trebui să le revină obligația de a desemna puncte de contact centrale.

(43)

Comercianților care facilitează servicii de călătorie asociate ar trebui să le revină obligația de a informa călătorii asupra faptului că nu cumpără un pachet și că fiecare furnizor de servicii de călătorie individuale este unicul răspunzător pentru executarea corespunzătoare a contractului referitor la serviciile sale. Comercianțiilor care facilitează achiziționarea serviciilor de călătorie asociate ar trebui, în plus, să le revină obligația să ofere protecție în caz de insolvență pentru rambursarea plăților pe care le primesc și, în măsura în care sunt responsabili pentru transportul pasagerilor, pentru repatrierea călătorilor și ar trebui să informeze călătorii în acest sens. Comercianții responsabili pentru executarea contractelor individuale care fac parte dintr-o formulă de călătorie asociată se supun dispozițiilor legislației generale a Uniunii în materie de protecție a consumatorilor și ale legislației sectoriale specifice a Uniunii.

(44)

Atunci când stabilesc norme privind sistemele de protecție în caz de insolvență legate de pachetele de călătorie și serviciile de călătorie asociate, statele membre nu ar trebui să fie împiedicate să ia în considerare situația specială a societăților mai mici, asigurând, simultan, același nivel de protecție pentru călători.

(45)

Călătorii ar trebui protejați în legătură cu erorile care au loc în cadrul procesului de rezervare a pachetelor și a serviciilor de călătorie asociate.

(46)

Ar trebui să se confirme faptul că nu le este permis călătorilor să renunțe la drepturile care le revin în temeiul prezentei directive și că organizatorii sau comercianții care facilitează achiziționarea de servicii de călătorie asociate nu se pot sustrage de la obligațiile care le revin sub pretextul că acționează în simpla calitate de furnizor de servicii de călătorie, de intermediar sau în orice altă calitate.

(47)

Statele membre ar trebui să stabilească regimul sancțiunilor aplicabile pentru încălcarea dispozițiilor naționale care transpun prezenta directivă și să asigure punerea în aplicare a acestora. Sancțiunile respective ar trebui să fie efective, proporționale și disuasive.

(48)

Adoptarea prezentei directive face necesară adaptarea anumitor acte legislative ale Uniunii în materie de protecție a consumatorilor. În special, ar trebui să se clarifice faptul că Regulamentul (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (10) se aplică încălcărilor prezentei directive. De asemenea, ținând cont de faptul că Directiva 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului (11) nu se aplică, în forma sa actuală, contractelor reglementate de Directiva 90/314/CEE, este necesar să se modifice Directiva 2011/83/UE pentru a se asigura faptul că se aplică în continuare serviciilor de călătorie individuale care fac parte dintr-un serviciu de călătorie asociat, în măsura în care respectivele servicii individuale nu sunt excluse, din alte motive, din domeniul de aplicare al Directivei 2011/83/UE, și că anumite drepturi ale consumatorilor prevăzute în respectiva directivă se aplică și în cazul pachetelor.

(49)

Prezenta directivă nu aduce atingere normelor privind protecția datelor cu caracter personal prevăzute de Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului (12) și normelor Uniunii privind dreptul internațional privat, inclusiv Regulamentului (CE) nr. 593/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (13).

(50)

Ar trebui să se clarifice faptul că cerințele de reglementare ale prezentei directive privind protecția în caz de insolvență și informarea în legătură cu serviciile de călătorie asociate ar trebui să se aplice, de asemenea, comercianților care nu sunt stabiliți într-un stat membru și care, prin orice mijloace, își direcționează activitățile, în înțelesul Regulamentului (CE) nr. 593/2008 și al Regulamentului (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (14), către unul sau mai multe state membre.

(51)

Deoarece obiectivul prezentei directive, și anume de a contribui la funcționarea corespunzătoare a pieței interne și la atingerea unui nivel ridicat și cât se poate de uniform de protecție a consumatorilor, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre, dar, având în vedere amploarea acestuia, poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității astfel cum este definit la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este definit la articolul menționat, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivului menționat.

(52)

Prezenta directivă respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute prin Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Prezenta directivă respectă în special libertatea de a desfășura o activitate comercială, prevăzută la articolul 16 din cartă, asigurând în același timp un nivel ridicat de protecție a consumatorilor în cadrul Uniunii, în conformitate cu articolul 38 din cartă.

(53)

În conformitate cu Declarația politică comună a statelor membre și a Comisiei din 28 septembrie 2011 privind documentele explicative (15), statele membre s-au angajat ca, în cazuri justificate, să anexeze la notificarea măsurilor lor de transpunere unul sau mai multe documente care să explice relația dintre componentele unei directive și părțile corespunzătoare ale instrumentelor naționale de transpunere. În ceea ce privește prezenta directivă, legiuitorul consideră că transmiterea unor astfel de documente este justificată.

(54)

Prin urmare, Directiva 90/314/CEE ar trebui abrogată,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

CAPITOLUL I

OBIECT, DOMENIU DE APLICARE, DEFINIȚII ȘI NIVELUL DE ARMONIZARE

Articolul 1

Obiect

Scopul prezentei directive este de a contribui la funcționarea corespunzătoare a pieței interne și la asigurarea unui nivel ridicat și cât se poate de uniform de protecție a consumatorilor prin apropierea anumitor aspecte ale actelor cu putere de lege și ale actelor administrative ale statelor membre referitoare la contractele încheiate între călători și comercianți privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate.

Articolul 2

Domeniu de aplicare

(1)   Prezenta directivă se aplică pachetelor oferite spre vânzare sau vândute călătorilor de către comercianți și serviciilor de călătorie asociate facilitate călătorilor de către comercianți.

(2)   Prezenta directivă nu se aplică:

(a)

pachetelor și serviciilor de călătorie asociate care durează mai puțin de 24 de ore, cu excepția situației în care acestea includ cazare peste noapte;

(b)

pachetelor oferite și serviciilor de călătorie asociate facilitate ocazional și pe o bază nonprofit și numai unui grup restrâns de călători;

(c)

pachetelor și serviciilor de călătorie asociate achiziționate în temeiul unui acord general pentru organizarea unei călătorii de afaceri, încheiat între un comerciant și o altă persoană fizică sau juridică acționând din motive legate de activitatea sa comercială, afacerea, meseria sau profesia sa.

(3)   Prezenta directivă nu afectează dreptul intern general al contractelor precum normele privind valabilitatea, formarea sau efectele unui contract, în măsura în care aspectele dreptului general al contractelor nu sunt reglementate de prezenta directivă.

Articolul 3

Definiții

În sensul prezentei directive, se aplică următoarele definiții:

1.

„serviciu de călătorie” înseamnă:

(a)

transportul de pasageri;

(b)

cazarea care nu face parte intrinsecă din transportul de pasageri și care este realizată în alt scop decât cel rezidențial;

(c)

închirierea de autoturisme, de alte autovehicule în înțelesul articolului 3 punctul 11 din Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului (16) sau de motociclete care necesită un permis de conducere de categoria A în conformitate cu articolul 4 alineatul (3) litera (c) din Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului (17);

(d)

orice alt serviciu turistic care nu este parte intrinsecă a unui serviciu de călătorie în înțelesul literei (a), (b) sau (c);

2.

„pachet” înseamnă o combinație a cel puțin două tipuri diferite de servicii de călătorie destinate aceleiași călătorii sau vacanțe, cu condiția ca:

(a)

serviciile respective să fie combinate de un singur comerciant, inclusiv la cererea călătorului sau în conformitate cu selecția acestuia, înainte de a se încheia un contract unic cu privire la toate serviciile; sau

(b)

indiferent dacă se încheie contracte separate cu furnizori individuali de servicii de călătorie, serviciile respective să fie:

(i)

achiziționate de la un singur punct de vânzare și serviciile respective să fi fost selectate înainte de acceptarea efectuării plății de către călător;

(ii)

oferite, vândute sau facturate la un preț forfetar sau total;

(iii)

promovate sau vândute sub denumirea de „pachet” sau sub o denumire similară;

(iv)

combinate după încheierea unui contract prin care un comerciant acordă călătorului dreptul să aleagă dintr-o selecție de diferite tipuri de servicii de călătorie; sau

(v)

achiziționate de la comercianți diferiți prin procese de rezervare online asociate în care numele călătorului, detaliile de plată și adresa de e-mail se transmit de la comerciantul cu care se încheie primul contract către un alt comerciant sau alți comercianți, iar contractul se încheie cu acest din urmă comerciant sau cu acești comercianți în cel târziu 24 de ore după confirmarea rezervării primului serviciu de călătorie.

O combinație de servicii de călătorie în care nu mai mult decât unul dintre serviciile de călătorie menționate la punctul 1 litera (a), (b) sau (c) este combinat cu unul sau mai multe servicii turistice menționate la punctul 1 litera (d) nu este un pachet dacă aceste din urmă servicii:

(a)

nu reprezintă o proporție semnificativă a valorii combinației și nu sunt prezentate ca fiind și nu reprezintă în alt fel o caracteristică esențială a combinației; sau

(b)

sunt selectate și achiziționate doar după începerea executării unui serviciu de călătorie menționat la punctul 1 litera (a), (b) sau (c);

3.

„contract privind pachetul de servicii de călătorie” înseamnă un contract referitor la un pachet în ansamblul său sau, în cazul în care pachetul este executat în temeiul unor contracte separate, toate contractele aplicabile serviciilor de călătorie cuprinse în pachet;

4.

„începerea executării pachetului” înseamnă începerea executării serviciilor de călătorie incluse în pachet;

5.

„serviciu de călătorie asociat” înseamnă cel puțin două tipuri diferite de servicii de călătorie achiziționate în scopul aceleiași călătorii sau vacanțe, care nu constituie un pachet și care duc la încheierea unor contracte separate cu furnizorii individuali de servicii de călătorie, dacă un comerciant facilitează:

(a)

cu ocazia unei singure vizite sau a unui singur contact cu punctul său de vânzare, selectarea separată și plata separată a fiecărui serviciu de călătorie de către călători; sau

(b)

într-un mod personalizat, achiziționarea a cel puțin un serviciu de călătorie suplimentar de la un alt comerciant, în cazul în care se încheie un contract cu acest alt comerciant cel târziu în 24 de ore de la confirmarea rezervării primului serviciu de călătorie.

În cazul în care se achiziționează nu mai mult decât un tip de servicii de călătorie menționate la punctul 1 litera (a), (b) sau (c) și unul sau mai multe servicii turistice menționate la punctul 1 litera (d), acestea nu constituie un serviciu de călătorie asociat dacă aceste din urmă servicii nu reprezintă o parte semnificativă a valorii combinate a serviciilor și nu sunt prezentate ca fiind și nu reprezintă în alt fel o caracteristică esențială a călătoriei sau a vacanței.

6.

„călător” înseamnă orice persoană care dorește să încheie un contract sau care are dreptul să călătorească pe baza unui contract încheiat, în cadrul prezentei directive;

7.

„comerciant” înseamnă orice persoană fizică sau orice persoană juridică, indiferent dacă este publică sau privată, care acționează, inclusiv prin intermediul unei alte persoane care acționează în numele său sau pe seama sa, în scopuri ce țin de activitatea sa comercială, de afaceri, meșteșugărească sau profesională în legătură cu contractele care fac obiectul prezentei directive, acționând în calitate de organizator, comerciant cu amănuntul, comerciant care facilitează un serviciu de călătorie asociat sau ca furnizor de servicii de călătorie;

8.

„organizator” înseamnă un comerciant care combină și vinde sau oferă spre vânzare pachete fie direct, fie prin intermediul unui alt comerciant sau împreună cu un alt comerciant, sau comerciantul care transmite datele călătorului unui alt comerciant în conformitate cu punctul 2 litera (b) punctul (v);

9.

„comerciant cu amănuntul” înseamnă un alt comerciant decât organizatorul care vinde sau oferă spre vânzare pachete combinate de către un organizator;

10.

„stabilire” înseamnă stabilire astfel cum este definită în articolul 4 punctul 5 din Directiva 2006/123/CE;

11.

„suport durabil” înseamnă orice instrument care permite călătorului sau comerciantului să stocheze informații care îi sunt adresate personal, într-un mod accesibil, în vederea unor referințe ulterioare în scopuri informative pentru o perioadă de timp adecvată și care permite reproducerea fără modificări a informațiilor stocate;

12.

„circumstanțe inevitabile și extraordinare” înseamnă o situație care nu poate fi controlată de partea care invocă o astfel de situație și ale cărei consecințe nu ar fi putut fi evitate chiar dacă s-ar fi luat toate măsurile rezonabile;

13.

„neconformitate” înseamnă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a serviciilor de călătorie incluse într-un pachet;

14.

„minor” înseamnă orice persoană cu vârsta sub 18 ani;

15.

„punct de vânzare” înseamnă orice spațiu mobil sau imobil în care se desfășoară o activitate comercială cu amănuntul sau un site de vânzare cu amănuntul sau un alt instrument similar de vânzare online, inclusiv atunci când site-urile de vânzare cu amănuntul sau instrumentele de vânzare online sunt prezentate călătorilor sub forma unui instrument unic, inclusiv un serviciu prin telefon;

16.

„repatriere” înseamnă întoarcerea călătorului la locul de plecare sau într-un alt loc convenit de părțile contractante.

Articolul 4

Nivelul de armonizare

Dacă nu se prevede altfel în prezenta directivă, statele membre nu pot menține sau introduce în dreptul intern dispoziții diferite de cele stabilite în prezenta directivă, inclusiv dispoziții mai stricte sau mai puțin stricte, care ar asigura un nivel diferit de protecție a călătorilor.

CAPITOLUL II

OBLIGAȚIILE DE INFORMARE ȘI CONȚINUTUL CONTRACTULUI PRIVIND PACHETUL DE SERVICII DE CĂLĂTORIE

Articolul 5

Informații precontractuale

(1)   Statele membre se asigură că, înainte de asumarea de către călător a unui contract privind pachetul de servicii de călătorie sau a oricărei oferte corespunzătoare, organizatorul și comerciantul cu amănuntul, atunci când pachetul este vândut prin intermediul unui astfel de comerciant, furnizează călătorului informațiile standard prin intermediul formularului relevant care figurează în partea A sau B din anexa I, precum și următoarele informații, dacă acestea sunt aplicabile pachetului:

(a)

principalele caracteristici ale serviciilor de călătorie:

(i)

destinația (destinațiile) călătoriei, itinerariul și perioadele sejurului, cu datele corespunzătoare și, în cazul în care cazarea este inclusă, numărul de nopți incluse;

(ii)

mijloacele de transport, caracteristicile și categoriile acestora, locurile, datele și orele de plecare și de întoarcere, duratele și locurile opririlor intermediare și ale legăturilor de transport.

În cazul în care nu este încă stabilită ora exactă, organizatorul și, după caz, comerciantul cu amănuntul informează călătorul cu privire la ora aproximativă de plecare și de întoarcere;

(iii)

locația, principalele caracteristici și, după caz, categoria turistică a unităților de cazare în temeiul normelor din țara de destinație;

(iv)

serviciile de masă oferite;

(v)

vizitele, excursiile sau alte servicii incluse în prețul total convenit al pachetului;

(vi)

dacă nu este clar din context, faptul că oricare dintre serviciile de călătorie vor fi furnizate călătorului ca parte a unui grup și, în acest caz, în măsura posibilului, dimensiunea aproximativă a grupului;

(vii)

dacă posibilitatea călătorului de a beneficia de alte servicii turistice depinde de comunicarea orală efectivă, limba în care vor fi furnizate serviciile respective; și

(viii)

dacă călătoria sau vacanța este adaptată în general pentru persoanele cu mobilitate redusă și, la cererea călătorului, informații precise privind gradul de adecvare a călătoriei sau vacanței luând în considerare nevoile călătorului;

(b)

denumirea comercială și adresa geografică a organizatorului și, dacă este cazul, ale comerciantului cu amănuntul, precum și numerele de telefon și, după caz, adresele de e-mail ale acestora;

(c)

prețul total al pachetului, inclusiv taxele și, dacă este cazul, toate comisioanele, tarifele și alte costuri suplimentare sau, atunci când aceste costuri nu pot fi calculate în mod rezonabil anterior încheierii contractului, o indicație cu privire la tipul de costuri suplimentare pe care călătorul ar putea să fie obligat să le suporte în continuare;

(d)

modalitățile de plată, inclusiv orice sumă sau procentaj din preț care urmează să fie achitate sub formă de avans și calendarul pentru achitarea soldului sau garanțiile financiare care urmează să fie achitate sau furnizate de călător;

(e)

numărul minim de persoane necesar pentru ca serviciile din pachet să poată fi executate și termenul menționat la articolul 12 alineatul (3) litera (a) înainte de începerea executării pachetului până la care este posibilă rezilierea contractului dacă nu se întrunește acest număr;

(f)

informații generale despre cerințele legate de pașaport și vize, inclusiv termenele aproximative de obținere a vizelor și informații referitoare la formalitățile legate de sănătate în țara de destinație;

(g)

informații privind posibilitatea călătorului de a rezilia contractul oricând înainte de începerea executării pachetului, cu plata unui comision de reziliere corespunzător sau, după caz, a comisioanelor de reziliere standardizate solicitate de organizator, în conformitate cu articolul 12 alineatul (1);

(h)

informații privind asigurarea facultativă sau obligatorie care să acopere costurile rezilierii contractului de către călător sau costurile de asistență, inclusiv taxele de repatriere, în caz de accident, de boală sau de deces.

Pentru contractele privind pachetele de servicii de călătorie încheiate prin telefon, organizatorul și, după caz, comerciantul cu amănuntul furnizează călătorului informațiile standard prevăzute în partea B din anexa I și informațiile prevăzute la primul paragraf literele (a)-(h).

(2)   În ceea ce privește pachetele definite la articolul 3 punctul 2 litera (b) punctul (v), organizatorul și comerciantul cărora li se transmit datele se asigură că fiecare dintre ei furnizează înainte de asumarea de către călător a unui contract sau a oricărei oferte corespunzătoare informațiile prevăzute la alineatul (1) primul paragraf literele (a)-(h) din prezentul articol, în măsura în care acestea sunt relevante pentru serviciile de călătorie pe care le oferă fiecare. De asemenea, organizatorul furnizează în același timp informațiile standard prin intermediul formularului prevăzut în partea C din anexa I.

(3)   Informațiile menționate la alineatele (1) și (2) sunt furnizate într-un mod clar, inteligibil și bine evidențiat. În cazul în care aceste informații sunt furnizate în scris, ele trebuie să fie lizibile.

Articolul 6

Caracterul obligatoriu al informațiilor precontractuale și încheierea contractului privind pachetul de servicii de călătorie

(1)   Statele membre se asigură că informațiile furnizate călătorului în temeiul articolului 5 alineatul (1) primul paragraf literele (a), (c), (d), (e) și (g) formează o parte integrantă a contractului privind pachetul de servicii de călătorie și nu pot fi modificate decât prin acordul explicit al părților contractante. Înainte de încheierea contractului privind pachetul de servicii de călătorie, organizatorul și, după caz, comerciantul cu amănuntul transmite călătorului toate modificările cu privire la informațiile precontractuale într-un mod clar, inteligibil și bine evidențiat.

(2)   Dacă organizatorul și, după caz, comerciantul cu amănuntul nu a îndeplinit cerințele în materie de informare cu privire la comisioanele, tarifele sau alte costuri suplimentare astfel cum sunt menționate la articolul 5 alineatul (1) primul paragraf litera (c) înainte de încheierea contractului privind pachetul de servicii de călătorie, călătorul nu suportă respectivele comisioane, tarife sau alte costuri.

Articolul 7

Conținutul contractului privind pachetul de servicii de călătorie și documentele care trebuie furnizate înainte de începerea executării pachetului

(1)   Statele membre se asigură că limbajul folosit în contractele privind pachetele de servicii de călătorie este simplu și inteligibil și, în cazul contractelor scrise, că textul este lizibil. La încheierea contractului privind pachetul de servicii de călătorie sau ulterior, fără întârzieri nejustificate, organizatorul sau comerciantul cu amănuntul pune la dispoziția călătorului un exemplar sau o confirmare a contractului pe un suport durabil. Călătorul are dreptul de a solicita o copie pe suport de hârtie în cazul în care contractul privind pachetul de servicii de călătorie a fost încheiat în prezența fizică simultană a părților.

În cazul contractelor negociate în afara spațiului comercial astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul 8 din Directiva 2011/83/UE, se furnizează călătorului un exemplar sau confirmarea contractului privind pachetul de servicii de călătorie pe suport de hârtie sau, în cazul în care călătorul este de acord, pe un alt suport durabil.

(2)   Contractul privind pachetul de servicii de călătorie sau confirmarea contractului prezintă întregul conținut al acordului care include toate informațiile menționate la articolul 5 alineatul (1) primul paragraf literele (a)-(h) și următoarele informații:

(a)

cerințele speciale ale călătorului pe care organizatorul le-a acceptat;

(b)

informații cu privire la faptul că organizatorul:

(i)

este răspunzător pentru executarea corespunzătoare a tuturor serviciilor de călătorie incluse în contract în conformitate cu articolul 13; și

(ii)

este obligat să acorde asistență în cazul în care călătorul se află în dificultate în conformitate cu articolul 16;

(c)

denumirea entității responsabile de protecția în caz de insolvență și datele de contact ale acestuia, inclusiv adresa sa geografică, și, după caz, denumirea autorității competente desemnate de statul membru în cauză în scopul respectiv și datele de contact ale acesteia;

(d)

numele, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail și, dacă este cazul, numărul de fax ale reprezentantului local al organizatorului, ale unui punct de contact sau ale altui serviciu care permite călătorului să contacteze rapid organizatorul și să comunice eficient cu acesta, să solicite asistență atunci când călătorul se află în dificultate sau să reclame orice neconformitate sesizată în timpul executării pachetului;

(e)

informații privind obligația călătorului de a comunica orice neconformitate pe care o constată pe parcursul executării pachetului în conformitate cu articolul 13 alineatul (2);

(f)

în cazul minorilor neînsoțiți de un părinte sau de o altă persoană autorizată, care călătoresc pe baza unui contract privind pachetul de servicii de călătorie care include cazare, informații care să permită contactul direct cu minorul sau cu persoana responsabilă de acesta în locul în care minorul este cazat;

(g)

informații privind procedurile interne de soluționare a reclamațiilor disponibile și privind mecanismele de soluționare alternativă a litigiilor („SAL”) în conformitate cu Directiva 2013/11/UE a Parlamentului European și a Consiliului (18) și, după caz, privind entitatea SAL la care este afiliat comerciantul și privind platforma de soluționare online a litigiilor în temeiul Regulamentului (UE) nr. 524/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (19);

(h)

informații privind dreptul călătorului la transferul contractului către un alt călător în conformitate cu articolul 9.

(3)   În ceea ce privește pachetele definite la articolul 3 punctul 2 litera (b) punctul (v), comerciantul căruia i se transmit datele informează organizatorul cu privire la încheierea unui contract care conduce la crearea unui pachet. Comerciantul furnizează organizatorului informațiile necesare pentru a se conforma obligațiilor care îi revin în calitate de organizator.

Imediat ce organizatorul este informat cu privire la crearea unui pachet, organizatorul furnizează călătorului pe un suport durabil informațiile menționate la alineatul (2) literele (a)-(h).

(4)   Informațiile menționate la alineatele (2) și (3) se furnizează într-un mod clar, inteligibil și bine evidențiat.

(5)   Cu suficient timp înainte de începerea executării pachetului, organizatorul pune la dispoziția călătorului toate chitanțele, bonurile și biletele necesare, informații privind ora programată a plecării și, după caz, termenul-limită pentru înregistrare, precum și orele programate ale opririlor intermediare, ale legăturilor de transport și ale sosirii.

Articolul 8

Sarcina probei

Sarcina probei în ceea ce privește îndeplinirea cerințelor în materie de informare stabilite în prezentul capitol revine comerciantului.

CAPITOLUL III

MODIFICAREA CONTRACTULUI PRIVIND PACHETUL DE SERVICII DE CĂLĂTORIE ÎNAINTE DE ÎNCEPEREA EXECUTĂRII PACHETULUI

Articolul 9

Transferul contractului privind pachetul de servicii de călătorie către un alt călător

(1)   Statele membre asigură călătorului posibilitatea ca un călător să transfere contractul privind pachetul de servicii de călătorie unei persoane care satisface toate condițiile aplicabile contractului respectiv, după ce îl înștiințează pe organizator în mod rezonabil înainte de începerea executării pachetului, pe un suport durabil. Înștiințarea cu cel puțin șapte zile înainte de începerea executării pachetului este considerată, în orice caz, rezonabilă.

(2)   Persoana care transferă contractul privind pachetul de servicii de călătorie și persoana căreia îi este transferat contractul răspund în solidar pentru achitarea soldului și a tuturor comisioanelor, tarifelor și altor costuri suplimentare generate de acest transfer. Organizatorul informează persoana care transferă contractul cu privire la costurile efective ale transferului. Aceste costuri nu sunt nerezonabile și nu depășesc costurile suportate efectiv de organizator ca urmare a transferului contractului privind pachetul de servicii de călătorie.

(3)   Organizatorul prezintă persoanei care transferă contractul dovezi cu privire la costurile suplimentare, comisioanele sau alte costuri generate de transferarea contractului privind pachetul de servicii de călătorie.

Articolul 10

Modificarea prețului

(1)   Statele membre se asigură că, după încheierea contractului privind pachetul de servicii de călătorie, prețurile pot fi mărite numai în cazul în care contractul rezervă în mod explicit această posibilitate și stipulează dreptul călătorului la reducerea prețului în temeiul alineatului (4). În acest caz, în contractul privind pachetul de servicii de călătorie se precizează modul în care urmează să fie calculate prețurile revizuite. Creșterile de prețuri sunt posibile numai ca o consecință directă a schimbărilor legate de:

(a)

prețul transportului de pasageri care rezultă din costul carburanților sau al altor surse de energie;

(b)

nivelul taxelor sau al comisioanelor aplicabile serviciilor de călătorie incluse în contract, impuse de părți terțe care nu sunt direct implicate în executarea pachetului, inclusiv taxele turistice, taxele de aterizare sau comisioanele de îmbarcare sau debarcare în porturi și aeroporturi; sau

(c)

cursul de schimb relevant pentru pachetul respectiv.

(2)   Dacă creșterea prețului menționată la alineatul (1) din prezentul articol depășește 8 % din prețul total al pachetului, se aplică articolul 11 alineatele (2)-(5).

(3)   Indiferent de valoarea sa, o creștere de preț nu este posibilă decât dacă organizatorul trimite călătorului o notificare clară și inteligibilă privind această creștere, însoțită de o justificare a creșterii respective și de un calcul, pe un suport durabil, cu cel puțin 20 de zile înainte de începerea executării pachetului.

(4)   În cazul în care contractul privind pachetul de servicii de călătorie prevede posibilitatea creșterii prețurilor, călătorul are dreptul la o reducere de preț care corespunde unei scăderi a costurilor menționate la alineatul (1) literele (a), (b) și (c) care are loc după încheierea contractului și înainte de începerea executării pachetului.

(5)   În cazul unei reduceri de preț, organizatorul are dreptul să deducă cheltuielile administrative efective din rambursarea datorată călătorului. La cererea călătorului, organizatorul prezintă dovezi ale cheltuielilor administrative respective.

Articolul 11

Modificarea altor clauze ale contractului privind pachetul de servicii de călătorie

(1)   Statele membre se asigură că, înainte de începerea executării pachetului, organizatorul nu poate modifica în mod unilateral alte clauze ale contractului privind pachetul de servicii de călătorie decât cele legate de preț în conformitate cu articolul 10, cu excepția cazului în care:

(a)

organizatorul și-a rezervat acest drept în contract;

(b)

modificarea este nesemnificativă; și

(c)

organizatorul îl informează pe călător cu privire la modificare într-un mod clar, inteligibil și bine evidențiat, pe un suport durabil.

(2)   În cazul în care, înainte de începerea executării pachetului, organizatorul este constrâns să modifice semnificativ oricare dintre principalele caracteristici ale serviciilor de călătorie menționate la articolul 5 alineatul (1) primul paragraf litera (a) sau nu poate îndeplini cerințele speciale menționate la articolul 7 alineatul (2) litera (a) sau propune să mărească prețul pachetului cu mai mult de 8 % în conformitate cu articolul 10 alineatul (2), călătorul are posibilitatea ca, într-un termen rezonabil specificat de organizator:

(a)

să accepte modificarea propusă; sau

(b)

să rezilieze contractul fără a plăti vreun comision de reziliere.

În cazul în care reziliază contractul privind pachetul de servicii de călătorie, călătorul poate accepta un pachet de substituție, atunci când acesta este oferit de organizator, dacă este posibil, de o calitate echivalentă sau superioară.

(3)   Organizatorul informează călătorul, fără întârzieri nejustificate și într-un mod clar, inteligibil și bine evidențiat, pe un suport durabil, cu privire la:

(a)

modificările propuse menționate la alineatul (2) și, după caz și în conformitate cu alineatul (4), impactul acestora asupra prețului pachetului;

(b)

un termen rezonabil în care călătorul trebuie să informeze organizatorul cu privire la decizia sa în temeiul alineatului (2);

(c)

consecințele lipsei reacției călătorului în termenul menționat la litera (b), în conformitate cu dreptul intern aplicabil; și

(d)

după caz, pachetul de substituție oferit și prețul acestuia.

(4)   În cazul în care modificările aduse contractului privind pachetul de servicii de călătorie menționate la alineatul (2) primul paragraf sau pachetului de substituție menționat la alineatul (2) al doilea paragraf au drept consecință scăderea calității sau a costului pachetului, călătorul are dreptul la o reducere corespunzătoare a prețului.

(5)   În cazul în care contractul privind pachetul de servicii de călătorie este reziliat în temeiul alineatului (2) primul paragraf litera (b) de la prezentul articol și călătorul nu acceptă un pachet de substituție, organizatorul rambursează toate plățile efectuate de către sau pe seama călătorului, fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data rezilierii contractului. Articolul 14 alineatele (2), (3), (4), (5) și (6) se aplică mutatis mutandis.

Articolul 12

Rezilierea contractului privind pachetul de servicii de călătorie și dreptul de retragere înainte de începerea executării pachetului

(1)   Statele membre asigură călătorului posibilitatea de a rezilia contractul privind pachetul de servicii de călătorie în orice moment înainte de începerea executării pachetului. În cazul în care călătorul reziliază contractul privind pachetul de servicii de călătorie în temeiul prezentului alineat, călătorul poate fi obligat să plătească organizatorului un comision de reziliere adecvat și justificabil. În contractul privind pachetul de servicii de călătorie pot fi prevăzute comisioane de reziliere standardizate rezonabile, în funcție de momentul rezilierii contractului înainte de începerea executării pachetului, precum și de economiile de costuri și de veniturile prevăzute, generate de executarea alternativă a serviciilor de călătorie. În absența unor comisioane de reziliere standardizate, valoarea comisionului de reziliere corespunde prețului pachetului din care se scad economiile de costuri și veniturile generate de executarea alternativă a serviciilor de călătorie. La cererea călătorului, organizatorul prezintă o justificare pentru cuantumul comisioanelor de reziliere.

(2)   În pofida alineatului (1), călătorul are dreptul să rezilieze contractul privind pachetul de servicii de călătorie înainte de începerea executării pachetului fără a plăti vreun comision de reziliere în cazul unor circumstanțe inevitabile și extraordinare care se produc la locul de destinație sau în vecinătatea imediată a acestuia și care afectează în mod semnificativ executarea pachetului sau care afectează semnificativ transportul pasagerilor la destinație. În cazul rezilierii contractului privind pachetul de servicii de călătorie în temeiul prezentului alineat, călătorul are dreptul la o rambursare completă a oricărei plăți efectuate pentru pachet, dar nu are dreptul la vreo despăgubire suplimentară.

(3)   Organizatorul poate rezilia contractul privind pachetul de servicii de călătorie și poate oferi călătorului rambursarea completă a tuturor plăților efectuate pentru pachet, dar nu este răspunzător pentru plata unor despăgubiri suplimentare, în cazul în care:

(a)

numărul de persoane înscrise pentru participarea la pachetul respectiv este mai mic decât numărul minim stabilit în contract, iar organizatorul îl înștiințează pe călător cu privire la rezilierea contractului în termenul stabilit în contract, dar nu mai târziu de:

(i)

20 de zile înainte de începerea executării pachetului, în cazul călătoriilor care durează mai mult de șase zile;

(ii)

șapte zile înainte de începerea executării pachetului, în cazul călătoriilor care durează între două și șase zile;

(iii)

48 de ore înainte de începerea executării pachetului, în cazul călătoriilor care durează mai puțin de două zile;

sau

(b)

organizatorul nu poate executa contractul din cauza unor circumstanțe inevitabile și extraordinare și îl înștiințează pe călător cu privire la rezilierea contractului, fără întârziere și înainte de începerea executării pachetului.

(4)   Organizatorul efectuează orice rambursare necesară în temeiul alineatelor (2) și (3) sau, în ceea ce privește alineatul (1), rambursează orice plăți efectuate de către sau pe seama călătorului pentru pachetul respectiv, din care se scade comisionul de reziliere corespunzător. Aceste restituiri sau rambursări se efectuează către călător fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la rezilierea contractului privind pachetul de servicii de călătorie.

(5)   În ceea ce privește contractele negociate în afara spațiilor comerciale, statele membre pot să prevadă în dreptul intern dreptul călătorului de a se retrage din contractul privind pachetul de servicii de călătorie în termen de 14 zile, fără a preciza motivul.

CAPITOLUL IV

EXECUTAREA PACHETULUI

Articolul 13

Răspunderea pentru executarea pachetului

(1)   Statele membre se asigură că organizatorul este răspunzător de executarea serviciilor de călătorie incluse în contractul privind pachetul de servicii de călătorie, indiferent dacă aceste servicii urmează să fie furnizate de organizator sau de un alt furnizor de servicii de călătorie.

Statele membre pot menține sau introduce în dreptul lor intern dispoziții în temeiul cărora comerciantul cu amănuntul este responsabil de executarea pachetului. În această situație, dispozițiile articolului 7 și ale capitolului III, ale prezentului capitol și ale capitolului V care se aplică organizatorului se aplică, de asemenea, mutatis mutandis, comerciantului cu amănuntul.

(2)   Călătorul îl informează fără întârzieri nejustificate pe organizator, ținând cont de circumstanțele cazului, în legătură cu orice neconformitate pe care o constată pe parcursul executării unui serviciu de călătorie inclus în contractul privind pachetul de servicii de călătorie.

(3)   Dacă oricare dintre serviciile de călătorie nu se execută în conformitate cu contractul privind pachetul de servicii de călătorie, organizatorul remediază neconformitatea, cu excepția cazului în care:

(a)

este imposibil; sau

(b)

implică cheltuieli disproporționate, ținând cont de anvergura neconformității și de valoarea serviciilor de călătorie afectate.

Dacă organizatorul, în conformitate cu primul paragraf litera (a) sau (b) din prezentul alineat, nu remediază neconformitatea, se aplică articolul 14.

(4)   Fără a aduce atingere excepțiilor prevăzute la alineatul (3), în cazul în care organizatorul nu remediază neconformitatea într-un termen rezonabil stabilit de călător, călătorul poate face el însuși acest lucru și poate solicita rambursarea cheltuielilor necesare. Nu este necesar să se specifice un termen de către călător dacă organizatorul refuză să remedieze neconformitatea sau dacă este necesară o remediere imediată.

(5)   Atunci când o parte semnificativă din serviciile de călătorie nu poate fi executată astfel cum s-a convenit în contractul privind pachetul de servicii de călătorie, organizatorul oferă, fără costuri suplimentare pentru călător, servicii alternative corespunzătoare pentru continuarea derulării pachetului, pe cât posibil echivalente sau de mai bună calitate decât cele specificate în contract, inclusiv în cazul în care întoarcerea călătorului la locul de plecare nu este asigurată astfel cum s-a convenit.

În cazul în care serviciile alternative propuse au drept consecință un pachet de o calitate mai scăzută decât cea specificată în contractul privind pachetul de servicii de călătorie, organizatorul acordă călătorului o reducere adecvată a prețului.

Călătorul poate respinge serviciile alternative propuse doar în cazul în care acestea nu sunt comparabile cu ceea ce s-a convenit în contractul privind pachetul de servicii de călătorie sau reducerea de preț acordată este inadecvată.

(6)   În cazul în care neconformitatea afectează în mod substanțial executarea pachetului, iar organizatorul a omis să o remedieze într-un termen rezonabil stabilit de către călător, călătorul poate rezilia contractul privind pachetul de servicii de călătorie fără plata unui comision de reziliere și, după caz, poate să ceară, în conformitate cu articolul 14, reducerea prețului și/sau despăgubiri.

Dacă este imposibil să se furnizeze servicii alternative sau călătorul respinge serviciile alternative propuse în conformitate cu alineatul (5) al treilea paragraf din prezentul articol, călătorul are dreptul, după caz, la reducerea prețului și/sau la despăgubiri în conformitate cu articolul 14 fără a rezilia contractul de servicii privind pachetul de călătorie.

Dacă pachetul include transportul de pasageri, organizatorul asigură de asemenea, în cazurile menționate la primul și al doilea paragraf, repatrierea călătorului cu transport echivalent fără întârzieri nejustificate și fără costuri suplimentare pentru călător.

(7)   În măsura în care este imposibil să se asigure întoarcerea călătorului astfel cum s-a convenit în contractul privind pachetul de servicii de călătorie din cauza unor circumstanțe inevitabile și extraordinare, organizatorul suportă costul cazării necesare, pe cât posibil de categorie echivalentă, pentru o perioadă care nu depășește trei nopți pe călător. Dacă în legislația Uniunii privind drepturile pasagerilor sunt prevăzute perioade mai lungi aplicabile mijloacelor de transport relevante pentru întoarcerea călătorului, se aplică perioadele respective.

(8)   Limitarea costurilor menționată la alineatul (7) din prezentul articol nu se aplică persoanelor cu mobilitate redusă, astfel cum sunt definite la articolul 2 litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2006, și însoțitorilor acestora, femeilor însărcinate și minorilor neînsoțiți și nici persoanelor care au nevoie de asistență medicală specială, cu condiția ca organizatorul să fi fost informat cu privire la nevoile speciale ale acestora cu cel puțin 48 de ore înainte de începerea executării pachetului. Organizatorul nu are dreptul de a invoca circumstanțe inevitabile și extraordinare pentru a limita răspunderea în temeiul alineatului (7) din prezentul articol dacă furnizorul de transport în cauză nu poate invoca astfel de circumstanțe în temeiul legislației aplicabile a Uniunii.

Articolul 14

Reducerea prețului și despăgubiri

(1)   Statele membre asigură dreptul călătorului de a beneficia de o reducere corespunzătoare a prețului pentru orice perioadă în care a existat o neconformitate, cu excepția cazului în care organizatorul dovedește că neconformitatea este imputabilă călătorului.

(2)   Călătorul are dreptul de a primi despăgubiri adecvate din partea organizatorului pentru orice daune pe care le suferă ca urmare a unei neconformități. Despăgubirea se acordă fără întârzieri nejustificate.

(3)   Călătorul nu are dreptul la despăgubiri pentru daune în cazul în care organizatorul dovedește că neconformitatea este:

(a)

imputabilă călătorului;

(b)

imputabilă unei părți terțe care nu are legătură cu furnizarea serviciilor de călătorie incluse în contractul privind pachetul de servicii de călătorie și este imprevizibilă sau inevitabilă; sau

(c)

cauzată de circumstanțe inevitabile și extraordinare.

(4)   În măsura în care convențiile internaționale cu caracter obligatoriu pentru Uniune limitează valoarea despăgubirii sau condițiile în care este plătită despăgubirea de către furnizorul unui serviciu de călătorie care face parte dintr-un pachet, aceleași limitări sunt aplicabile și pentru organizator. În măsura în care convențiile internaționale fără caracter obligatoriu pentru Uniune limitează despăgubirea care trebuie plătită de furnizorul unui serviciu, statele membre pot limita în mod corespunzător despăgubirea care trebuie plătită de organizator. În alte cazuri, contractul privind pachetul de servicii de călătorie poate limita despăgubirea care trebuie plătită de organizator, atât timp cât o astfel de limitare nu se aplică vătămărilor corporale sau daunelor provocate intenționat sau din neglijență și nu se ridică la mai puțin de triplul prețului total al pachetului.

(5)   Drepturile la despăgubiri sau la reducerea prețului în temeiul prezentei directive nu aduc atingere drepturilor călătorilor în temeiul Regulamentului (CE) nr. 261/2004, al Regulamentului (CE) nr. 1371/2007, al Regulamentului (CE) nr. 392/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (20), al Regulamentului (UE) nr. 1177/2010 și al Regulamentului (UE) nr. 181/2011 și în temeiul convențiilor internaționale. Călătorii au dreptul de a introduce cereri în temeiul prezentei directive și al respectivelor regulamente și convenții internaționale. Despăgubirile sau reducerile prețului acordate în temeiul prezentei directive și despăgubirile sau reducerile de preț acordate în temeiul respectivelor regulamente și convenții internaționale se deduc unele din altele pentru a evita supracompensarea.

(6)   Termenul de prescripție pentru introducerea cererilor în temeiul prezentului articol nu poate fi mai mic de doi ani.

Articolul 15

Posibilitatea de a contacta organizatorul prin intermediul comerciantului cu amănuntul

Fără a aduce atingere articolului 13 alineatul (1) al doilea paragraf, statele membre asigură posibilitatea călătorului de a adresa mesaje, cereri sau plângeri în legătură cu executarea pachetului în mod direct comerciantului cu amănuntul prin intermediul căruia a fost achiziționat pachetul respectiv. Comerciantul cu amănuntul transmite organizatorului, fără întârzieri nejustificate, aceste mesaje, cereri sau plângeri.

În scopul respectării termenelor sau a termenelor de prescripție, data primirii mesajelor, a cererilor sau a plângerilor menționate la primul paragraf, de către comerciantul cu amănuntul, este considerată drept data primirii de către organizator.

Articolul 16

Obligația de a acorda asistență

Statele membre se asigură că organizatorul acordă asistență adecvată fără întârzieri nejustificate călătorului aflat în dificultate, inclusiv în circumstanțele menționate la articolul 13 alineatul (7), în special prin:

(a)

furnizarea de informații corespunzătoare privind serviciile de sănătate, autoritățile locale și asistența consulară; și

(b)

acordarea de asistență călătorului în ceea ce privește efectuarea comunicărilor la distanță și sprijinirea acestuia în găsirea unor servicii de călătorie alternative.

Organizatorul are posibilitatea de a pretinde un comision rezonabil pentru o astfel de asistență în cazul în care călătorul este cel care a provocat situația de dificultate în mod intenționat sau din propria neglijență. Comisionul nu depășește în niciun caz costurile efective suportate de organizator.

CAPITOLUL V

PROTECȚIA ÎN CAZ DE INSOLVENȚĂ

Articolul 17

Eficacitatea și domeniul de aplicare al protecției în caz de insolvență

(1)   Statele membre se asigură că organizatorii stabiliți pe teritoriul lor oferă garanții privind rambursarea tuturor plăților efectuate de către sau pe seama călătorilor, în măsura în care serviciile relevante nu sunt furnizate ca urmare a insolvenței organizatorului. În cazul în care în contractul privind pachetul de servicii de călătorie este inclus transportul de pasageri, organizatorii asigură și garanții pentru repatrierea călătorilor. Se poate oferi continuarea pachetului.

Organizatorii care nu sunt stabiliți într-un stat membru și care vând sau oferă spre vânzare pachete într-un stat membru sau care, prin orice mijloace, își direcționează activitățile către un stat membru au obligația de a furniza garanția în conformitate cu dreptul statului membru respectiv.

(2)   Garanția prevăzută la alineatul (1) este efectivă și acoperă costurile previzibile în mod rezonabil. Aceasta se referă la valorile plăților efectuate de către sau pe seama călătorilor în legătură cu pachetele, ținând cont de perioada scursă între avansurile plătite și plățile finale și finalizarea pachetelor, precum și de costurile estimate ale repatrierii în caz de insolvență a organizatorului.

(3)   Călătorii beneficiază de protecția împotriva insolvenței organizatorului indiferent de locul lor de reședință, de locul de plecare sau de locul în care se efectuează vânzarea pachetului și indiferent de statul membru în care este situată entitatea responsabilă pentru protecția în caz de insolvență.

(4)   Atunci când executarea pachetului este afectată de insolvența organizatorului, garanția este disponibilă gratuit pentru a asigura repatrierile și, în cazul în care este necesar, plata cazării înainte de repatriere.

(5)   Pentru serviciile de călătorie care nu au fost efectuate, rambursările se acordă fără întârzieri nejustificate după solicitarea călătorului.

Articolul 18

Recunoașterea reciprocă a protecției în caz de insolvență și cooperarea administrativă

(1)   Statele membre recunosc ca îndeplinind cerințele măsurilor naționale de transpunere a articolului 17 orice protecție în caz de insolvență acordată de un organizator în temeiul măsurilor respective din statul membru în care acesta este stabilit.

(2)   Statele membre desemnează puncte de contact centrale care să faciliteze cooperarea administrativă și supravegherea organizatorilor care desfășoară activități în mai multe state membre. Acestea notifică tuturor celorlalte state membre și Comisiei datele de contact ale respectivelor puncte de contact.

(3)   Punctele de contact centrale își pun reciproc la dispoziție toate informațiile necesare privind cerințele lor naționale de protecție în caz de insolvență și identitatea entității sau a entităților responsabile pentru protecția în caz de insolvență pentru anumiți organizatori stabiliți pe teritoriul lor. Punctele de contact respective își acordă reciproc accesul la toate listele disponibile în care sunt prezentați organizatorii care își respectă obligațiile de protecție în caz de insolvență. Orice astfel de listă este accesibilă publicului, inclusiv online.

(4)   Dacă au îndoieli cu privire la protecția în caz de insolvență a unui organizator, statele membre solicită clarificări din partea statului membru în care este stabilit organizatorul. Statele membre răspund solicitărilor din partea altor state membre cât mai curând posibil, ținând seama de urgența și de complexitatea problemei. În orice caz, un prim răspuns se transmite în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la primirea solicitării.

CAPITOLUL VI

SERVICII DE CĂLĂTORIE ASOCIATE

Articolul 19

Protecția în caz de insolvență și cerințele în materie de informare în ceea ce privește serviciile de călătorie asociate

(1)   Statele membre se asigură că comercianții care facilitează servicii de călătorie asociate oferă garanții privind rambursarea tuturor plăților pe care le primesc de la călători, în măsura în care un serviciu de călătorie care face parte dintr-un serviciu de călătorie asociat nu este efectuat ca urmare a insolvenței lor. În cazul în care astfel de comercianți sunt partea responsabilă pentru transportul de pasageri, garanția acoperă, de asemenea, repatrierea călătorului. Articolul 17 alineatul (1) al doilea paragraf, articolul 17 alineatele (2)-(5) și articolul 18 se aplică mutatis mutandis.

(2)   Înainte de asumarea de către călător a oricărui contract care duce la crearea unor servicii de călătorie asociate sau a oricărei oferte corespunzătoare, comerciantul care a facilitat serviciile de călătorie asociate, inclusiv în cazul în care comerciantul nu este stabilit într-un stat membru, dar, prin orice mijloace, direcționează astfel de activități către un stat membru, stipulează într-un mod clar, inteligibil și bine evidențiat următoarele:

(a)

călătorul nu va beneficia de niciunul dintre drepturile care se aplică exclusiv pachetelor în temeiul prezentei directive și fiecare furnizor de servicii este unicul răspunzător pentru executarea corespunzătoare a contractului referitor la serviciile sale; și

(b)

călătorul va beneficia de protecție în caz de insolvență în conformitate cu alineatul (1).

Pentru a se conforma prezentului alineat, comerciantul care facilitează un serviciu de călătorie asociat furnizează călătorului informațiile respective prin intermediul formularului standard relevant care figurează în anexa II sau, dacă tipul specific de serviciu de călătorie asociat nu face obiectul niciunui formular prevăzut în anexa respectivă, furnizează informațiile incluse în aceasta.

(3)   În cazul în care comerciantul care facilitează servicii de călătorie asociate nu a respectat cerințele prevăzute la alineatele (1) și (2) din prezentul articol, se aplică drepturile și obligațiile prevăzute la articolele 9 și 12 și în capitolul IV în raport cu serviciile de călătorie incluse în serviciul de călătorie asociat.

(4)   În cazul în care un serviciu de călătorie asociat este rezultatul încheierii unui contract între un călător și un comerciant care nu facilitează serviciul de călătorie asociat, comerciantul respectiv informează comerciantul care facilitează serviciul de călătorie asociat cu privire la încheierea contractului relevant.

CAPITOLUL VII

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 20

Obligații specifice ale comerciantului cu amănuntul în cazul în care organizatorul este stabilit în afara Spațiului Economic European

Fără a aduce atingere articolului 13 alineatul (1) al doilea paragraf, atunci când organizatorul este stabilit în afara Spațiului Economic European, comerciantul cu amănuntul stabilit într-un stat membru este supus obligațiilor prevăzute pentru organizatori în capitolele IV și V, cu excepția cazului în care comerciantul cu amănuntul furnizează dovezi conform cărora organizatorul respectă dispozițiile respectivelor capitole.

Articolul 21

Răspunderea pentru erorile de rezervare

Statele membre se asigură că comerciantul este răspunzător pentru orice erori cauzate de defecțiuni tehnice din sistemul de rezervare care îi sunt imputabile și, în cazul în care a fost de acord să organizeze rezervarea unui pachet sau a serviciilor de călătorie care fac parte din serviciile de călătorie asociate, pentru erorile comise în timpul procesului de rezervare.

Comerciantul nu este răspunzător pentru erorile de rezervare imputabile călătorului sau cauzate de circumstanțe inevitabile și extraordinare.

Articolul 22

Dreptul la despăgubiri

În cazurile în care un organizator sau, în conformitate cu articolul 13 alineatul (1) al doilea paragraf sau cu articolul 20, un comerciant cu amănuntul plătește o despăgubire, acordă o reducere de preț sau îndeplinește alte obligații care îi revin în temeiul prezentei directive, statele membre se asigură că organizatorul sau comerciantul cu amănuntul are dreptul de a pretinde reparații de la orice terț care a contribuit la evenimentul care a generat despăgubirea, reducerea prețului sau alte obligații.

Articolul 23

Caracterul imperativ al directivei

(1)   Declarația unui organizator al unui pachet sau a unui comerciant care facilitează un serviciu de călătorie asociat care afirmă că acționează exclusiv ca furnizor al unui serviciu de călătorie, ca intermediar ori în orice altă capacitate, sau că un pachet ori un serviciu de călătorie asociat nu constituie un pachet ori un serviciu de călătorie asociat nu exonerează organizatorul sau comerciantul respectiv de obligațiile care le revin în temeiul prezentei directive.

(2)   Călătorii nu pot renunța la drepturile care le sunt conferite prin măsurile naționale de transpunere a prezentei directive.

(3)   Dispozițiile contractuale sau declarațiile efectuate de un călător prin care, în mod direct sau indirect, se renunță la drepturile acordate călătorilor în temeiul prezentei directive sau se restrâng aceste drepturi sau care au drept obiectiv eludarea aplicării prezentei directive nu sunt obligatorii pentru călător.

Articolul 24

Asigurarea respectării

Statele membre se asigură că există mijloace adecvate și eficace pentru a asigura respectarea prezentei directive.

Articolul 25

Sancțiuni

Statele membre stabilesc normele privind sancțiunile aplicabile încălcărilor dispozițiilor de drept intern adoptate în temeiul prezentei directive și întreprind toate măsurile necesare pentru a asigura punerea în aplicare a acestora. Sancțiunile prevăzute sunt eficace, proporționale și disuasive.

Articolul 26

Raportul Comisiei și revizuirea

Până la 1 ianuarie 2019, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport referitor la dispozițiile prezentei directive care se aplică rezervărilor online efectuate la diferite puncte de vânzare și calificării acestor rezervări drept pachete, servicii de călătorie asociate sau servicii de călătorie de sine stătătoare, în special referitor la definiția pachetului prevăzută la articolul 3 punctul 2 litera (b) punctul (v), precum și la stabilirea necesității de a ajusta ori extinde această definiție.

Până la 1 ianuarie 2021, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport general privind aplicarea prezentei directive.

Rapoartele menționate la primul și al doilea paragraf sunt însoțite, după caz, de propuneri legislative.

Articolul 27

Modificarea Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2011/83/UE

(1)   Punctul 5 din anexa la Regulamentul (CE) nr. 2006/2004 se înlocuiește cu următorul text:

„5.

Directiva (UE) 2015/2302 a Parlamentului European și a Consiliului (21)

(2)   Articolul 3 alineatul (3) litera (g) din Directiva 2011/83/UE se înlocuiește cu următorul text:

„(g)

având ca obiect pachetele, astfel cum sunt definite la articolul 3 punctul 2 din Directiva (UE) 2015/2302 a Parlamentului European și a Consiliului (22).

Articolul 6 alineatul (7), articolul 8 alineatele (2) și (6) și articolele 19, 21 și 22 din prezenta directivă se aplică mutatis mutandis pachetelor, astfel cum sunt definite la articolul 3 punctul 2 din Directiva (UE) 2015/2302 în legătură cu călătorii astfel cum sunt definiți la articolul 3 punctul 6 din respectiva directivă;

CAPITOLUL VIII

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 28

Transpunere

(1)   Statele membre adoptă și publică până la 1 ianuarie 2018 actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul acestor dispoziții.

(2)   Statele membre aplică dispozițiile respective de la 1 iulie 2018.

(3)   Atunci când statele membre adoptă dispozițiile respective, acestea cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(4)   Statele membre comunică Comisiei textul principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 29

Abrogare

Directiva 90/314/CEE se abrogă cu efect de la 1 iulie 2018.

Trimiterile la directiva abrogată sunt considerate trimiteri la prezenta directivă și se interpretează în conformitate cu tabelul de corespondență care figurează în anexa III.

Articolul 30

Intrarea în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 31

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Strasbourg, 25 noiembrie 2015.

Pentru Parlamentul European

Președintele

M. SCHULZ

Pentru Consiliu

Președintele

N. SCHMIT


(1)  JO C 170, 5.6.2014, p. 73.

(2)  Poziția Parlamentului European din 12 martie 2014 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și poziția Consiliului în primă lectură din 18 septembrie 2015 (JO C 360, 30.10.2015, p. 1). Poziția Parlamentului European din 27 octombrie 2015 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

(3)  Directiva 90/314/CEE a Consiliului din 13 iunie 1990 privind pachetele de servicii pentru călătorii, vacanțe și circuite (JO L 158, 23.6.1990, p. 59).

(4)  A se vedea Hotărârea Curții de Justiție din 30 aprilie 2002, Club Tour, Viagens e Turismo SA/Alberto Carlos Lobo Gonçalves Garrido și Club Med Viagens Ld.a, C-400/00, ECLI:EU:C:2002:272.

(5)  A se vedea Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societății informaționale, în special ale comerțului electronic, pe piața internă (Directiva privind comerțul electronic) (JO L 178, 17.7.2000, p. 1) și Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieței interne (JO L 376, 27.12.2006, p. 36), precum și Regulamentul (CE) nr. 2111/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 decembrie 2005 de stabilire a unei liste comunitare a transportatorilor aerieni care se supun unei interdicții de exploatare pe teritoriul Comunității și de informare a pasagerilor transportului aerian cu privire la identitatea transportatorului aerian efectiv și de abrogare a articolului 9 din Directiva 2004/36/CE (JO L 344, 27.12.2005, p. 15), Regulamentul (CE) nr. 1107/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iulie 2006 privind drepturile persoanelor cu handicap și ale persoanelor cu mobilitate redusă pe durata călătoriei pe calea aerului (JO L 204, 26.7.2006, p. 1), Regulamentul (CE) nr. 1371/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar (JO L 315, 3.12.2007, p. 14), Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 septembrie 2008 privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate (JO L 293, 31.10.2008, p. 3), Regulamentul (UE) nr. 1177/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind drepturile pasagerilor care călătoresc pe mare și pe căi navigabile interioare și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 (JO L 334, 17.12.2010, p. 1) și Regulamentul (UE) nr. 181/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 privind drepturile pasagerilor care călătoresc cu autobuzul și autocarul și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 (JO L 55, 28.2.2011, p. 1).

(6)  Decizia 2001/539/CE a Consiliului din 5 aprilie 2001 privind încheierea de către Comunitatea Europeană a Convenției pentru unificarea anumitor reguli referitoare la transportul aerian internațional (Convenția de la Montreal) (JO L 194, 18.7.2001, p. 38).

(7)  Decizia 2013/103/UE a Consiliului din 16 iunie 2011 privind semnarea și încheierea Acordului între Uniunea Europeană și Organizația Interguvernamentală pentru Transporturile Internaționale Feroviare privind aderarea Uniunii Europene la Convenția privind transporturile internaționale feroviare (COTIF) din 9 mai 1980, astfel cum a fost modificată prin Protocolul de la Vilnius din 3 iunie 1999 (JO L 51, 23.2.2013, p. 1).

(8)  Decizia 2012/22/UE a Consiliului din 12 decembrie 2011 cu privire la aderarea Uniunii Europene la Protocolul din 2002 la Convenția de la Atena din 1974 privind transportul pe mare al pasagerilor și al bagajelor lor, cu excepția articolelor 10 și 11 (JO L 8, 12.1.2012, p. 1).

(9)  Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91 (JO L 46, 17.2.2004, p. 1).

(10)  Regulamentul (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 octombrie 2004 privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure aplicarea legislației în materie de protecție a consumatorului („Regulamentul privind cooperarea în materie de protecție a consumatorului”) (JO L 364, 9.12.2004, p. 1).

(11)  Directiva 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2011 privind drepturile consumatorilor, de modificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului și a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 85/577/CEE a Consiliului și a Directivei 97/7/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 304, 22.11.2011, p. 64).

(12)  Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (JO L 281, 23.11.1995, p. 31).

(13)  Regulamentul (CE) nr. 593/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 iunie 2008 privind legea aplicabilă obligațiilor contractuale (Roma I) (JO L 177, 4.7.2008, p. 6).

(14)  Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2012 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială (JO L 351, 20.12.2012, p. 1).

(15)  JO C 369, 17.12.2011, p. 14.

(16)  Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective (Directivă-cadru) (JO L 263, 9.10.2007, p. 1).

(17)  Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere (JO L 403, 30.12.2006, p. 18).

(18)  Directiva 2013/11/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2013 privind soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE (Directiva privind SAL în materie de consum) (JO L 165, 18.6.2013, p. 63).

(19)  Regulamentul (UE) nr. 524/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind soluționarea online a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE (Regulamentul privind SOL în materie de consum) (JO L 165, 18.6.2013, p. 1).

(20)  Regulamentul (CE) nr. 392/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2009 privind răspunderea în caz de accident a transportatorilor de persoane pe mare (JO L 131, 28.5.2009, p. 24).


ANEXA I

Partea A

Formular cu informații standard pentru contractele privind pachete de servicii de călătorie atunci când este posibilă utilizarea de hyperlinkuri

Combinația de servicii de călătorie pusă la dispoziția dvs. este un pachet în înțelesul Directivei (UE) 2015/2302.

Prin urmare, veți beneficia de toate drepturile UE care se aplică pachetelor. Societatea (societățile) XY va (vor) fi pe deplin responsabilă (responsabile) pentru executarea corespunzătoare a pachetului în ansamblu.

În plus, conform legislației, societatea (societățile) XY deține (dețin) protecție pentru a vă rambursa plățile și, în cazul în care transportul este inclus în pachet, pentru a asigura repatrierea dvs. în cazul în care devine (devin) insolventă (insolvente).

Informații suplimentare referitoare la principalele drepturi în temeiul Directivei (UE) 2015/2302 [a se furniza sub forma unui hyperlink].

Urmărind hyperlinkul, călătorul va primi următoarele informații:

 

Drepturi principale în temeiul Directivei (UE) 2015/2302.

Călătorii vor primi toate informațiile esențiale privind pachetul anterior încheierii contractului privind pachetul de servicii de călătorie.

Există întotdeauna cel puțin un comerciant care răspunde pentru executarea corespunzătoare a tuturor serviciilor de călătorie incluse în contract.

Călătorilor li se pune la dispoziție un număr de telefon de urgență sau detaliile unui punct de contact unde pot lua legătura cu organizatorul sau cu agentul de turism.

Călătorii pot transfera pachetul unei alte persoane, în urma unei înștiințări efectuate în mod rezonabil și eventual a plății unor costuri suplimentare.

Prețul pachetului poate fi mărit numai dacă cresc costurile specifice (de exemplu, prețurile carburanților) și dacă acest lucru este prevăzut în mod expres în contract, și în orice caz nu mai târziu de 20 de zile înainte de începerea executării pachetului. În cazul în care creșterea prețului este mai mare de 8 % din prețul pachetului, călătorul poate rezilia contractul. În cazul în care organizatorul își rezervă dreptul de a crește prețul, călătorul are dreptul la o reducere de preț dacă apare o scădere a costurilor relevante.

Călătorii pot rezilia contractul fără plata unui comision de reziliere și pot obține rambursarea integrală a oricăror plăți în cazul în care oricare dintre elementele esențiale ale pachetului, altul decât prețul, s-a modificat în mod semnificativ. În cazul în care, înainte de începerea executării pachetului, comerciantul răspunzător de pachet anulează pachetul, călătorii au dreptul la rambursare și, după caz, la o despăgubire.

Călătorii pot rezilia contractul fără plata unui comision de reziliere, înainte de începerea executării pachetului, în circumstanțe excepționale, de exemplu în cazul unor probleme grave de securitate la destinație care sunt susceptibile de a afecta pachetul.

În plus, călătorii au posibilitatea de a rezilia contractul în orice moment înainte de începerea executării pachetului, în schimbul achitării unui comision de reziliere adecvat și justificabil.

În cazul în care, după începerea executării pachetului, elemente importante ale pachetului nu pot fi executate astfel cum s-a convenit, vor trebui oferite călătorului servicii alternative corespunzătoare, fără a implica plata unor costuri suplimentare. Călătorii pot rezilia contractul fără plata de reziliere, în cazul în care serviciile nu sunt executate în conformitate cu contractul și acest fapt afectează în mod substanțial executarea pachetului, iar organizatorul nu remediază problema.

Călătorii au de asemenea dreptul la o reducere a prețului și/sau la plata unor despăgubiri pentru daune în cazul în care serviciile de călătorie nu sunt executate sau sunt executate în mod necorespunzător.

Organizatorul trebuie să ofere asistență în cazul în care călătorul se află în dificultate.

În cazul în care organizatorul sau, în unele state membre, comerciantul cu amănuntul devine insolvabil, plățile vor fi rambursate. În cazul în care organizatorul sau, după caz, comerciantul cu amănuntul devine insolvabil după începerea executării pachetului, iar transportul este inclus în pachet, repatrierea călătorilor este garantată. XY a contractat protecția în caz de insolvență cu YZ [entitatea responsabilă pentru protecția în caz de insolvență, de exemplu un fond de garantare sau o societate de asigurări]. Călătorii pot contacta această entitate sau, după caz, autoritatea competentă (datele de contact, inclusiv numele, adresa geografică, adresa de e-mail și numărul de telefon) în cazul în care serviciile sunt refuzate din cauza insolvenței XY.

 

Directiva (UE) 2015/2302, astfel cum a fost transpusă în dreptul intern [hyperlink]

Partea B

Formular cu informații standard pentru contractele privind pachete de servicii de călătorie în alte situații decât cele care fac obiectul părții A

Combinația de servicii de călătorie pusă la dispoziția dvs. este un pachet în înțelesul Directivei (UE) 2015/2302.

Prin urmare, veți beneficia de toate drepturile UE care se aplică pachetelor. Societatea (societățile) XY va (vor) fi pe deplin responsabilă (responsabile) pentru executarea corespunzătoare a pachetului în ansamblu.

În plus, conform legislației, societatea (societățile) XY deține (dețin) protecție pentru a vă rambursa plățile și, în cazul în care transportul este inclus în pachet, pentru a asigura repatrierea dvs. în cazul în care devine (devin) insolventă (insolvente).

Drepturi principale în temeiul Directivei (UE) 2015/2302

Călătorii primesc toate informațiile esențiale privind pachetul anterior încheierii contractului privind pachetul de servicii de călătorie.

Există întotdeauna cel puțin un comerciant care răspunde pentru executarea corespunzătoare a tuturor serviciilor de călătorie incluse în contract.

Călătorilor li se pune la dispoziție un număr de telefon de urgență sau detaliile unui punct de contact unde pot lua legătura cu organizatorul sau cu agentul de turism.

Călătorii pot transfera pachetul unei alte persoane, în urma unei înștiințări efectuate în mod rezonabil și eventual a plății unor costuri suplimentare.

Prețul pachetului poate fi mărit numai dacă cresc costurile specifice (de exemplu, prețurile carburanților) și dacă acest lucru este prevăzut în mod expres în contract, și în orice caz nu mai târziu de 20 de zile înainte de începerea executării pachetului. În cazul în care creșterea prețului este mai mare de 8 % din prețul pachetului, călătorul poate rezilia contractul. În cazul în care organizatorul își rezervă dreptul de a crește prețul, călătorul are dreptul la o reducere de preț dacă apare o scădere a costurilor relevante.

Călătorii pot rezilia contractul fără plata unui comision de reziliere și pot obține rambursarea completă a oricăror plăți în cazul în care oricare dintre elementele esențiale ale pachetului, altul decât prețul, s-a modificat în mod semnificativ. În cazul în care, înainte de începerea executării pachetului, comerciantul răspunzător de pachet anulează pachetul, călătorii au dreptul la rambursare și, după caz, la o despăgubire.

Călătorii pot rezilia contractul fără plata unui comision de reziliere, înainte de începerea executării pachetului, în circumstanțe excepționale, de exemplu în cazul unor probleme grave de securitate la destinație care sunt susceptibile de a afecta pachetul.

În plus, călătorii au posibilitatea de a rezilia contractul în orice moment înainte de începerea executării pachetului, în schimbul achitării unui comision de reziliere adecvat și justificabil.

În cazul în care, după începerea executării pachetului, elemente importante ale pachetului nu pot fi executate astfel cum s-a convenit, vor trebui oferite călătorului servicii alternative corespunzătoare, fără a implica plata unor costuri suplimentare. Călătorii pot rezilia contractul fără plata de reziliere, în cazul în care serviciile nu sunt executate în conformitate cu contractul și acest fapt afectează în mod substanțial executarea pachetului, iar organizatorul nu remediază problema.

Călătorii au de asemenea dreptul la o reducere a prețului și/sau la plata unor despăgubiri pentru daune în cazul în care serviciile de călătorie nu sunt executate sau sunt executate în mod necorespunzător.

Organizatorul trebuie să ofere asistență în cazul în care călătorul se află în dificultate.

În cazul în care organizatorul sau, în unele state membre, comerciantul cu amănuntul devine insolvabil, plățile vor fi rambursate. În cazul în care organizatorul sau, după caz, comerciantul cu amănuntul devine insolvabil după începerea executării pachetului, iar transportul este inclus în pachet, repatrierea călătorilor este garantată. XY a contractat protecția în caz de insolvență cu YZ [entitatea responsabilă pentru protecția în caz de insolvență, de exemplu un fond de garantare sau o societate de asigurări]. Călătorii pot contacta această entitate sau, după caz, autoritatea competentă (datele de contact, inclusiv numele, adresa geografică, adresa de e-mail și numărul de telefon) în cazul în care anumite serviciile sunt refuzate din cauza insolvenței XY.

[Site-ul internet pe care este accesibilă Directiva (UE) 2015/2302, astfel cum a fost transpusă în dreptul intern]

Partea C

Formular cu informații standard în cazul în care organizatorul transmite date unui alt comerciant în conformitate cu articolul 3 punctul 2 litera (b) punctul (v)

Dacă încheiați un contract cu societatea AB în termen de maximum 24 de ore de la primirea confirmării de rezervare din partea societății XY, serviciul de călătorie prestat de XY și AB va constitui un pachet în înțelesul Directivei (UE) 2015/2302.

Prin urmare, veți beneficia de toate drepturile UE care se aplică pachetelor. Societatea XY va fi pe deplin responsabilă pentru executarea corespunzătoare a pachetului în ansamblu.

În plus, conform legislației, societatea XY deține protecție pentru a vă rambursa plățile și, în cazul în care transportul este inclus în pachet, pentru a asigura repatrierea dvs. în cazul în care devine insolventă.

Informații suplimentare referitoare la principalele drepturi în temeiul Directivei (UE) 2015/2302 [a se furniza sub forma unui hyperlink].

Urmărind hyperlinkul, călătorul va primi următoarele informații:

 

Drepturi principale în temeiul Directivei (UE) 2015/2302

Călătorii primesc toate informațiile esențiale cu privire la serviciile de călătorie înainte de încheierea contractului privind pachetul de călătorie.

Există întotdeauna cel puțin un comerciant care răspunde pentru executarea corespunzătoare a tuturor serviciilor de călătorie incluse în contract.

Călătorilor li se pune la dispoziție un număr de telefon de urgență sau detaliile unui punct de contact unde pot lua legătura cu organizatorul sau cu agentul de turism.

Călătorii pot transfera pachetul unei alte persoane, în urma unei înștiințări efectuate în mod rezonabil și eventual a plății unor costuri suplimentare.

Prețul pachetului poate fi mărit numai dacă cresc costurile specifice (de exemplu, prețurile carburanților) și dacă acest lucru este prevăzut în mod expres în contract, și în orice caz nu mai târziu de 20 de zile înainte de începerea executării pachetului. În cazul în care creșterea prețului este mai mare de 8 % din prețul pachetului, călătorul poate rezilia contractul. În cazul în care organizatorul își rezervă dreptul de a crește prețul, călătorul are dreptul la o reducere de preț dacă apare o scădere a costurilor relevante.

Călătorii pot rezilia contractul fără plata unui comision de reziliere și pot obține rambursarea completă a oricăror plăți în cazul în care oricare dintre elementele esențiale ale pachetului, altul decât prețul, s-a modificat în mod semnificativ. În cazul în care, înainte de începerea executării pachetului, comerciantul răspunzător de pachet anulează pachetul, călătorii au dreptul la rambursare și, după caz, la o despăgubire.

Călătorii pot rezilia contractul fără plata unui comision de reziliere, înainte de începerea executării pachetului, în circumstanțe excepționale, de exemplu în cazul unor probleme grave de securitate la destinație care sunt susceptibile de a afecta pachetul.

În plus, călătorii au posibilitatea de a rezilia contractul în orice moment înainte de începerea executării pachetului, în schimbul achitării unui comision de reziliere adecvat și justificabil.

În cazul în care, după începerea executării pachetului, elemente importante ale pachetului nu pot fi executate astfel cum s-a convenit, vor trebui oferite călătorului servicii alternative corespunzătoare, fără a implica plata unor costuri suplimentare. Călătorii pot rezilia contractul fără plata de reziliere, în cazul în care serviciile nu sunt executate în conformitate cu contractul și acest fapt afectează în mod substanțial executarea pachetului, iar organizatorul nu remediază problema.

Călătorii au de asemenea dreptul la reducerea prețului și/sau la plata unor despăgubiri pentru daune în cazul în care serviciile de călătorie nu sunt executate sau sunt executate în mod necorespunzător.

Organizatorul trebuie să ofere asistență în cazul în care un călător se află în dificultate.

În cazul în care organizatorul sau, în unele state membre, comerciantul cu amănuntul devine insolvabil, plățile vor fi rambursate. În cazul în care organizatorul sau, după caz, comerciantul cu amănuntul devine insolvabil după începerea executării pachetului, iar transportul este inclus în pachet, repatrierea călătorilor este garantată. XY a contractat protecție în caz de insolvență cu YZ [entitatea responsabilă pentru protecție în caz de insolvență, de exemplu un fond de garantare sau o societate de asigurări]. Călătorii pot contacta această entitate sau, după caz, autoritatea competentă (datele de contact, inclusiv numele, adresa geografică, adresa de e-mail și numărul de telefon) în cazul în care serviciile sunt refuzate din cauza insolvenței XY.

 

Directiva (UE) 2015/2302, astfel cum a fost transpusă în dreptul intern [hyperlink]


ANEXA II

Partea A

Formular cu informații standard în cazul în care comerciantul care facilitează online un serviciu de călătorie asociat în înțelesul articolului 3 punctul 5 litera (a) este un transportator care vinde un bilet dus-întors

Dacă, după alegerea și efectuarea plății pentru un serviciu de călătorie, rezervați servicii de călătorie suplimentare pentru călătoria sau vacanța dvs. prin intermediul societății noastre/XY, NU veți beneficia de drepturile care se aplică pachetelor în temeiul Directivei (UE) 2015/2302.

Prin urmare, societatea noastră/XY nu va fi răspunzătoare pentru executarea corespunzătoare a acestor servicii de călătorie suplimentare. În cazul unor probleme, vă rugăm să contactați furnizorul de servicii relevant.

Totuși, dacă rezervați orice servicii de călătorie suplimentare în cadrul aceleiași vizite pe site-ul de rezervare al societății noastre/site-ul de rezervare al XY, serviciile de călătorie vor deveni parte a unui serviciu de călătorie asociat. În acest caz, conform dreptului UE, XY deține protecție pentru a restitui plățile dvs. către XY pentru servicii neprestate din cauza insolvenței XY și, după caz, pentru repatrierea dvs. Vă rugăm să rețineți că acest lucru nu înseamnă furnizarea unei rambursări în cazul insolvenței furnizorului de servicii relevant.

Informații suplimentare privind protecția în caz de insolvență [a se furniza sub forma unui hyperlink].

Urmărind hyperlinkul, călătorul va primi următoarele informații:

XY a contractat protecție în caz de insolvență cu YZ [entitatea responsabilă pentru protecție în caz de insolvență, de exemplu un fond de garantare sau o societate de asigurări].

Călătorii pot contacta această entitate sau, după caz, autoritatea competentă (datele de contact, inclusiv numele, adresa geografică, adresa de e-mail și numărul de telefon) în cazul în care serviciile sunt refuzate din cauza insolvenței XY.

Notă: Această protecție în caz de insolvență nu acoperă contractele cu alte părți decât XY, care pot fi executate în ciuda insolvenței XY.

Directiva (UE) 2015/2302, astfel cum a fost transpusă în dreptul intern [hyperlink]

Partea B

Formular cu informații standard în cazul în care comerciantul care facilitează online un serviciu de călătorie asociat în înțelesul articolului 3 punctul 5 litera (a) este un comerciant altul decât un transportator care vinde un bilet dus-întors

Dacă, după alegerea și efectuarea plății pentru un serviciu de călătorie, rezervați servicii de călătorie suplimentare pentru călătoria sau vacanța dvs. prin intermediul societății noastre/XY, NU veți beneficia de drepturile care se aplică pachetelor în temeiul Directivei (UE) 2015/2302.

Prin urmare, societatea noastră/XY nu va fi răspunzătoare pentru executarea corespunzătoare a acestor servicii de călătorie individuale. În cazul unor probleme, vă rugăm să contactați furnizorul de servicii relevant.

Totuși, dacă rezervați orice servicii de călătorie suplimentare în cadrul aceleiași vizite pe site-ul de rezervare al societății noastre/site-ul de rezervare al XY, serviciile de călătorie vor deveni parte a unui serviciu de călătorie asociat. În acest caz, conform dreptului UE, XY deține protecție pentru a restitui plățile dvs. către XY pentru servicii neprestate din cauza insolvenței XY. Vă rugăm să rețineți că acest lucru nu înseamnă restituirea în cazul insolvenței furnizorului de servicii relevant.

Informații suplimentare privind protecția în caz de insolvență [a se furniza sub forma unui hyperlink].

Urmărind hyperlinkul, călătorul va primi următoarele informații:

XY a contractat protecție în caz de insolvență cu YZ [entitatea responsabilă pentru protecție în caz de insolvență, de exemplu un fond de garantare sau o societate de asigurări].

Călătorii pot contacta această entitate sau, după caz, autoritatea competentă (datele de contact, inclusiv numele, adresa geografică, adresa de e-mail și numărul de telefon) în cazul în care serviciile sunt refuzate din cauza insolvenței XY.

Notă: Această protecție în caz de insolvență nu acoperă contractele cu alte părți decât XY, care pot fi executate în ciuda insolvenței XY.

Directiva (UE) 2015/2302, astfel cum a fost transpusă în dreptul intern [hyperlink]

Partea C

Formular cu informații standard în cazul serviciilor de călătorie asociate în înțelesul articolului 3 punctul 5 litera (a) în cazul în care contractele sunt încheiate în prezența fizică simultană a comerciantului (altul decât un transportator care vinde un bilet dus-întors) și a călătorului

Dacă, după alegerea și efectuarea plății pentru un serviciu de călătorie, rezervați servicii de călătorie suplimentare pentru călătoria sau vacanța dvs. prin intermediul societății noastre/XY, NU veți beneficia de drepturile care se aplică pachetelor în temeiul Directivei (UE) 2015/2302.

Prin urmare, societatea noastră/XY nu va fi răspunzătoare pentru executarea corespunzătoare a acestor servicii de călătorie individuale. În cazul unor probleme, vă rugăm să contactați furnizorul de servicii relevant.

Totuși, dacă rezervați orice servicii de călătorie suplimentare în cadrul aceleiași vizite sau al aceluiași contact cu societatea noastră/societatea XY, serviciile de călătorie vor deveni parte a unui serviciu de călătorie asociate. În acest caz, conform dreptului UE, XY deține protecție pentru a restitui plățile dvs. către XY pentru servicii neprestate din cauza insolvenței XY. Vă rugăm să rețineți că acest lucru nu înseamnă restituirea în cazul insolvenței furnizorului de servicii relevant.

XY a contractat protecție în caz de insolvență cu YZ [entitatea responsabilă pentru protecția în caz de insolvență, de exemplu un fond de garantare sau o societate de asigurări].

Călătorii pot contacta această entitate sau, după caz, autoritatea competentă (datele de contact, inclusiv numele, adresa geografică, adresa de e-mail și numărul de telefon) în cazul în care serviciile sunt refuzate din cauza insolvenței XY.

Notă: Această protecție în caz de insolvență nu acoperă contractele cu alte părți decât XY, care pot fi executate în ciuda insolvenței XY.

[Site-ul internet pe care este accesibilă Directiva (UE) 2015/2302, astfel cum a fost transpusă în dreptul intern.]

Partea D

Formular cu informații standard în cazul în care comerciantul care facilitează online un serviciu de călătorie asociat în înțelesul articolului 3 punctul 5 litera (b) este un transportator care vinde un bilet dus-întors

Dacă rezervați servicii de călătorie suplimentare pentru călătoria sau vacanța dvs. prin intermediul acestui link/acestor linkuri, NU veți beneficia de drepturile care se aplică pachetelor în temeiul Directivei (UE) 2015/2302.

Prin urmare, societatea noastră/societatea XY nu va fi răspunzătoare pentru executarea corespunzătoare a serviciilor de călătorie suplimentare respective. În caz de probleme, vă rugăm să contactați furnizorul de servicii competent.

Totuși, dacă rezervați servicii de călătorie suplimentare prin intermediul acestui link/acestor linkuri în termen de maximum 24 de ore de la primirea confirmării rezervării de către societatea noastră/societatea XY, serviciile de călătorie respective vor deveni parte dintr-un serviciu de călătorie asociat. În acest caz, conform dreptului UE, XY deține protecție pentru a restitui plățile dvs. către XY pentru servicii neprestate din cauza insolvenței XY și, după caz, pentru repatrierea dvs. Vă rugăm să rețineți că acest lucru nu înseamnă restituirea în cazul insolvenței furnizorului de servicii relevant.

Informații suplimentare privind protecția în caz de insolvență [a se furniza sub forma unui hyperlink].

Urmărind hyperlinkul, călătorul va primi următoarele informații:

XY a contractat protecție în caz de insolvență cu YZ [entitatea responsabilă pentru protecția în caz de insolvență, de exemplu un fond de garantare sau o societate de asigurări].

Călătorii pot contacta această entitate sau, după caz, autoritatea competentă (datele de contact, inclusiv numele, adresa geografică, adresa de e-mail și numărul de telefon) în cazul în care serviciile sunt refuzate din cauza insolvenței XY.

Notă: Această protecție în caz de insolvență nu acoperă contractele cu alte părți decât XY, care pot fi executate în ciuda insolvenței XY.

Directiva (UE) 2015/2302, astfel cum a fost transpusă în dreptul intern [hyperlink]

Partea E

Formular cu informații standard în cazul în care comerciantul care facilitează online un serviciu de călătorie asociat în înțelesul articolului 3 punctul 5 litera (b) este un comerciant altul decât un transportator care vinde un bilet dus-întors

Dacă rezervați servicii de călătorie suplimentare pentru călătoria sau vacanța dvs. prin intermediul acestui link/acestor linkuri, NU veți beneficia de drepturile care se aplică pachetelor în temeiul Directivei (UE) 2015/2302.

Prin urmare, societatea noastră/societatea XY nu va fi răspunzătoare pentru executarea corespunzătoare a respectivelor serviciilor de călătorie suplimentare. În caz de probleme, vă rugăm să contactați furnizorul de servicii competent.

Totuși, dacă rezervați servicii de călătorie suplimentare prin intermediul acestui link/acestor linkuri în termen de maximum 24 de ore de la primirea confirmării rezervării de către societatea noastră/societatea XY, serviciile de călătorie respective vor deveni parte dintr-un serviciu de călătorie asociat. În acest caz, conform dreptului UE, XY deține protecție pentru a restitui plățile dvs. către XY pentru servicii neprestate din cauza insolvenței XY. Vă rugăm să rețineți că acest lucru nu înseamnă restituirea în cazul insolvenței furnizorului de servicii relevant.

Informații suplimentare privind protecția în caz de insolvență [a se furniza sub forma unui hyperlink].

Urmărind hyperlinkul, călătorul va primi următoarele informații:

XY a contractat protecție în caz de insolvență cu YZ [entitatea responsabilă pentru protecția în caz de insolvență, de exemplu un fond de garantare sau o societate de asigurări].

Călătorii pot contacta această entitate sau, după caz, autoritatea competentă (datele de contact, inclusiv numele, adresa geografică, adresa de e-mail și numărul de telefon) în cazul în care serviciile sunt refuzate din cauza insolvenței XY.

Notă: Această protecție în caz de insolvență nu acoperă contractele cu alte părți decât XY, care pot fi executate în ciuda insolvenței XY.

Directiva (UE) 2015/2302, astfel cum a fost transpusă în dreptul intern [hyperlink]


ANEXA III

Tabel de corespondență

Directiva 90/314/CEE

Prezenta directivă

Articolul 1

Articolul 1

Articolul 2 punctul 1

Articolul 3 punctul 2 și articolul 2 alineatul (2) litera (a)

Articolul 2 punctul 2

Articolul 3 punctul 8

Articolul 2 punctul 3

Articolul 3 punctul 9

Articolul 2 punctul 4

Articolul 3 punctul 6

Articolul 2 punctul 5

Articolul 3 punctul 3

Articolul 3 alineatul (1)

Eliminat

Articolul 3 alineatul (2)

Eliminat, dar principalele elemente au fost incluse în articolele 5 și 6

Articolul 4 alineatul (1) litera (a)

Articolul 5 alineatul (1) litera (f)

Articolul 4 alineatul (1) litera (b)

Articolul 5 alineatul (1) litera (h), articolul 7 alineatul (2) literele (d) și (f) și articolul 7 alineatul (4)

Articolul 4 alineatul (2) litera (a)

Articolul 7 alineatul (2)

Articolul 4 alineatul (2) litera (b)

Articolul 5 alineatul (3) și articolul 7 alineatele (1) și (4)

Articolul 4 alineatul (2) litera (c)

Eliminat

Articolul 4 alineatul (3)

Articolul 9

Articolul 4 alineatul (4)

Articolul 10

Articolul 4 alineatul (5)

Articolul 11 alineatele (2) și (3)

Articolul 4 alineatul (6)

Articolul 11 alineatele (2), (3) și (4) și articolul 12 alineatele (3) și (4)

Articolul 4 alineatul (7)

Articolul 13 alineatele (5), (6) și (7)

Articolul 5 alineatul (1)

Articolul 13 alineatul (1)

Articolul 5 alineatul (2)

Articolul 14 alineatele (2), (3) și (4) și articolul 16

Articolul 5 alineatul (3)

Articolul 23 alineatul (3)

Articolul 5 alineatul (4)

Articolul 7 alineatul (2) litera (e) și articolul 13 alineatul (2)

Articolul 6

Articolul 13 alineatul (3)

Articolul 7

Articolul 17 și articolul 18

Articolul 8

Articolul 4

Articolul 9 alineatul (1)

Articolul 28 alineatul (1)

Articolul 9 alineatul (2)

Articolul 28 alineatul (4)

Articolul 10

Articolul 31

Anexă, litera (a)

Articolul 5 alineatul (1) litera (a) punctul (i)

Anexă, litera (b)

Articolul 5 alineatul (1) litera (a) punctul (ii)

Anexă, litera (c)

Articolul 5 alineatul (1) litera (a) punctul (iii)

Anexă, litera (d)

Articolul 5 alineatul (1) litera (e)

Anexă, litera (e)

Articolul 5 alineatul (1) litera (a) punctul (i)

Anexă, litera (f)

Articolul 5 alineatul (1) litera (a) punctul (v)

Anexă, litera (g)

Articolul 5 alineatul (1) litera (b)

Anexă, litera (h)

Articolul 5 alineatul (1) litera (c) și articolul 10 alineatul (1)

Anexă, litera (i)

Articolul 5 alineatul (1) litera (d)

Anexă, litera (j)

Articolul 7 alineatul (2) litera (a)

Anexă, litera (k)

Articolul 13 alineatul (2)


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

11.12.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 326/34


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2015/2303 AL COMISIEI

din 28 iulie 2015

de completare a Directivei 2002/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care specifică definițiile și coordonarea supravegherii suplimentare a concentrării riscurilor și a tranzacțiilor în interiorul grupului

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2002/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2002 privind supravegherea suplimentară a instituțiilor de credit, a întreprinderilor de asigurare și a întreprinderilor de investiții care aparțin unui conglomerat financiar și de modificare a Directivelor 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE și 93/22/CEE ale Consiliului și a Directivelor 98/78/CE și 2000/12/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului (1), în special articolul 21a alineatul (1a),

întrucât:

(1)

Ar trebui să fie adoptate standarde tehnice de reglementare care să stabilească o formulare mai precisă a definițiilor prevăzute la articolul 2 din Directiva 2002/87/CE și să asigure coordonarea adecvată a dispozițiilor privind supravegherea suplimentară adoptate în temeiul articolelor 7 și 8 și al anexei II din respectiva directivă.

(2)

Este important să se ofere mai multe detalii în ceea ce privește elementele care trebuie luate în considerare în scopul raportării tranzacțiilor semnificative în interiorul grupului și a concentrărilor semnificative ale riscurilor.

(3)

Articolele 7 și 8 din Directiva 2002/87/CE impun statelor membre să prevadă anumite obligații de raportare pentru entitățile reglementate sau holdingurile financiare mixte. Aceste raportări ar trebui să aibă loc în mod coordonat, astfel încât să ajute coordonatorii și celelalte autorități competente relevante la identificarea aspectelor pertinente, precum și să faciliteze un schimb de informații mai eficient. Pentru a realiza o coerență sporită în cadrul rapoartelor privind concentrările semnificative ale riscurilor și tranzacțiile semnificative în interiorul grupului, entitățile reglementate și holdingurile financiare mixte ar trebui să raporteze cel puțin anumite informații minime standard către coordonatori.

(4)

Articolele 7 și 8 din Directiva 2002/87/CE îi împuternicesc, de asemenea, pe coordonatori să monitorizeze concentrările semnificative ale riscurilor și tranzacțiile semnificative din interiorul grupului, precum și să identifice tipurile de riscuri și de tranzacții pe care trebuie să le raporteze entitățile reglementate care aparțin unui conglomerat financiar. Coordonatorii sunt, de asemenea, împuterniciți să definească praguri. În vederea coordonării acestor dispoziții, ar trebui stabilită o metodologie care să ajute coordonatorii și pe celelalte autorități competente relevante să își exercite funcțiile lor.

(5)

În Uniune, măsurile existente de supraveghere suplimentară a concentrării riscurilor și a tranzacțiilor în interiorul grupului variază. Ținând seama de cadrele juridice existente la nivelul Uniunii și la nivel național, ar trebui să fie stabilite o serie de măsuri de supraveghere minime cu privire la supravegherea suplimentară a concentrării riscurilor și a tranzacțiilor din interiorul grupului. Prin respectarea acestor măsuri minime, autoritățile competente vor asigura condiții de concurență echitabile și vor facilita coordonarea practicilor de supraveghere pe întreg teritoriul Uniunii.

(6)

Cerințele stabilite în ceea ce privește entitățile reglementate sau holdingurile financiare mixte se bazează pe actualele cerințe sectoriale privind concentrarea riscurilor și tranzacțiile din interiorul grupului și nu ar trebui să se considere că se suprapun peste cerințele respective.

(7)

Prezentul regulament are la bază proiectele de standarde tehnice de reglementare prezentate Comisiei de către autoritățile europene de supraveghere (Autoritatea Bancară Europeană, Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale, Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe).

(8)

Autoritățile europene de supraveghere au efectuat consultări publice deschise cu privire la proiectele de standarde tehnice de reglementare pe care se bazează prezentul regulament, au analizat costurile și beneficiile potențiale aferente și au solicitat avizul grupurilor lor de părți interesate în conformitate cu articolul 37 din Regulamentele (UE) nr. 1093/2010 (2), (UE) nr. 1094/2010 (3) și, respectiv, (UE) nr. 1095/2010 (4) ale Parlamentului European și ale Consiliului,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiectul

Prezentul regulament prevede norme privind:

(a)

stabilirea unei formulări mai precise a definițiilor noțiunilor de „tranzacție în interiorul grupului” și de „concentrare a riscurilor” prevăzute la articolul 2 alineatele (18) și (19) din Directiva 2002/87/CE, prin enunțarea unor criterii pe baza cărora să se determine caracterul semnificativ al acestora

(b)

coordonarea dispozițiilor adoptate în temeiul articolelor 7 și 8 și al anexei II din Directiva 2002/87/CE în ceea ce privește:

(i)

informațiile care trebuie furnizate de entitățile reglementate sau de holdingurile financiare mixte către coordonator și celelalte autorități competente relevante în scopul controlului prudențial al concentrării riscurilor și al tranzacțiilor în interiorul grupului;

(ii)

metodologia care urmează să fie aplicată de către coordonator și celelalte autorități competente relevante pentru a identifica tipurile de concentrări semnificative ale riscurilor și de tranzacții în interiorul grupului;

(iii)

măsurile de supraveghere care trebuie aplicate de către autoritățile competente, astfel cum sunt prevăzute la articolul 7 alineatul (3) și la articolul 8 alineatul (3) din Directiva 2002/87/CE.

Articolul 2

Tranzacțiile semnificative în interiorul grupului

(1)   Tranzacțiile semnificative în interiorul grupului pot include următoarele tranzacții din cadrul unui conglomerat financiar:

(a)

investițiile și soldurile între companii, inclusiv bunurile imobiliare, obligațiunile, capitalurile proprii, împrumuturile, instrumentele hibride și subordonate, obligațiunile garantate cu active, mecanismele de centralizare a gestionării activelor sau a numerarului sau de partajare a costurilor, sistemele de pensii, furnizarea de servicii de administrare, de servicii de tip back office sau de alte servicii, dividendele, dobânzile și alte creanțe;

(b)

garanțiile, angajamentele, acreditivele și alte tranzacții în afara bilanțului;

(c)

tranzacțiile cu instrumente financiare derivate;

(d)

achiziționarea, vânzarea sau închirierea de active și pasive;

(e)

comisioanele intragrup legate de contracte de distribuție;

(f)

tranzacțiile cu scopul de a transfera expunerile la risc între entitățile din cadrul conglomeratului financiar, inclusiv tranzacțiile cu vehicule cu scop special sau entități auxiliare;

(g)

operațiunile de asigurare, de reasigurare sau de retrocedare;

(h)

tranzacțiile care constau în mai multe tranzacții legate în cadrul cărora activele sau pasivele sunt transferate către entități din afara conglomeratului financiar, dar expunerea la risc este readusă, în ultimă instanță, în cadrul conglomeratului financiar.

(2)   În ceea ce privește entitățile reglementate și holdingurile financiare mixte, atunci când identifică tipurile de tranzacții semnificative în interiorul grupului, când definesc pragurile adecvate, perioadele de raportare și de control al tranzacțiilor semnificative din interiorul grupului, coordonatorul și celelalte autorități competente relevante iau în considerare, în special:

(a)

structura specifică a conglomeratului financiar, complexitatea tranzacțiilor în interiorul grupului, amplasarea geografică specifică a contrapărții și dacă această contraparte este o entitate reglementată sau nu;

(b)

eventualele efecte de contagiune din cadrul conglomeratului financiar;

(c)

eventualele cazuri de eludare a normelor sectoriale;

(d)

eventualele conflicte de interese;

(e)

solvabilitatea și poziția de lichiditate ale contrapărții;

(f)

tranzacțiile între entități aparținând unor sectoare diferite ale unui conglomerat financiar, dacă nu au fost raportate deja la nivel sectorial;

(g)

tranzacțiile din cadrul unui sector financiar, care nu au fost raportate deja în conformitate cu dispozițiile normelor sectoriale.

(3)   Coordonatorul și celelalte autorități competente relevante convin cu privire la forma și conținutul raportului privind tranzacțiile semnificative în interiorul grupului, inclusiv asupra limbii, a datelor de transmitere și a canalelor de comunicare.

(4)   Coordonatorul și celelalte autorități competente relevante trebuie să impună entităților reglementate sau holdingurilor financiare mixte să notifice cel puțin următoarele:

(a)

datele și valorile tranzacțiilor semnificative, denumirile și numerele de înregistrare sau alte numere de identificare ale entităților din grup și ale contrapărților relevante, inclusiv identificatorul entității juridice (LEI), dacă este cazul;

(b)

o descriere succintă a tranzacțiilor semnificative în interiorul grupului, în funcție de tipurile de tranzacții prevăzute la alineatul (1);

(c)

volumul total al tuturor tranzacțiilor semnificative în interiorul grupului aferente unui anumit conglomerat financiar într-o anumită perioadă de raportare;

(d)

informații privind modul în care sunt administrate conflictele de interese și riscurile de contagiune la nivelul conglomeratului financiar în ceea ce privește tranzacțiile semnificative în interiorul grupului, luând în considerare strategia conglomeratului financiar de combinare a activităților în sectorul bancar, în cel al asigurărilor și în sectorul serviciilor de investiții, sau o autoevaluare sectorială a riscurilor proprii care să includă o analiză privind gestionarea conflictelor de interese și a riscurilor de contagiune legate de tranzacțiile semnificative în interiorul grupului.

(5)   Tranzacțiile care sunt efectuate ca parte dintr-o operațiune economică unică sunt agregate în scopul de a calcula pragurile în temeiul articolului 8 alineatul (2) din Directiva 2002/87/CE.

Articolul 3

Concentrarea semnificativă a riscurilor

(1)   Se consideră că o concentrare semnificativă a riscurilor în cazul entităților reglementate și al holdingurilor financiare mixte decurge din expunerile la risc față de contrapărțile care nu fac parte din conglomeratul financiar, indiferent dacă expunerile la risc respective:

(a)

sunt directe sau indirecte;

(b)

sunt elemente bilanțiere sau extrabilanțiere;

(c)

se referă la entități reglementate și nereglementate, la aceleași sectoare financiare dintr-un conglomerat financiar sau la sectoare financiare diferite;

(d)

constau în orice combinație sau interacțiune a expunerilor prevăzute la literele (a), (b) sau (c).

(2)   Se consideră că riscul de contraparte sau riscul de credit include, în special, riscurile legate de contrapărțile interconectate din grupuri, care nu fac parte din conglomeratul financiar, inclusiv o acumulare a expunerilor față de respectivele contrapărți.

(3)   În ceea ce privește entitățile reglementate și holdingurile financiare mixte, atunci când identifică tipurile de concentrări semnificative ale riscurilor, când definesc pragurile adecvate, perioadele de raportare și de control al concentrărilor semnificative ale riscurilor, coordonatorul și celelalte autorități competente relevante iau în considerare, în special:

(a)

solvabilitatea și poziția de lichiditate la nivelul conglomeratului financiar și al diferitelor entități din cadrul conglomeratului financiar;

(b)

dimensiunile, complexitatea și structura specifică a conglomeratului financiar, inclusiv existența unor vehicule cu scop special, entități auxiliare, entități din țări terțe;

(c)

structura specifică de gestionare a riscurilor a conglomeratului financiar și caracteristicile sistemului de guvernanță;

(d)

diversificarea expunerilor conglomeratului financiar și a portofoliului său de investiții;

(e)

diversificarea activităților financiare ale conglomeratului financiar în ceea ce privește zonele geografice și liniile de activitate;

(f)

relația, corelația și interacțiunea dintre factorii de risc în diferitele entități din cadrul conglomeratului financiar;

(g)

eventualele efecte de contagiune din cadrul conglomeratului financiar;

(h)

eventualele cazuri de eludare a normelor sectoriale;

(i)

eventualele conflicte de interese;

(j)

nivelul sau volumul riscurilor;

(k)

eventuala acumulare și interacțiune a expunerilor suportate de entități aparținând diferitelor sectoare financiare din cadrul conglomeratului financiar, dacă nu sunt raportate deja la nivel sectorial;

(l)

expunerile din cadrul unui sector financiar al conglomeratului financiar, care nu sunt raportate în conformitate cu dispozițiile normelor sectoriale.

(4)   Coordonatorul și celelalte autorități competente relevante convin cu privire la forma și conținutul raportului privind concentrările semnificative ale riscurilor în interiorul grupului, inclusiv asupra limbii, a datelor de transmitere și a canalelor de comunicare.

(5)   Coordonatorul și celelalte autorități competente relevante trebuie să impună entităților reglementate sau holdingurilor financiare mixte să notifice cel puțin următoarele:

(a)

o descriere a concentrărilor semnificative ale riscurilor, în funcție de tipurile de riscuri prevăzute la alineatul (1);

(b)

defalcarea concentrării semnificative a riscurilor pe contrapărți sau grupuri de contrapărți interconectate, pe zone geografice, sectoare economice, monede, identificând denumirile, numerele de înregistrare sau alte numere de identificare a societăților relevante din grup din cadrul conglomeratului financiar și ale contrapărților acestora, inclusiv LEI, dacă este cazul;

(c)

valoarea totală a fiecărei concentrări semnificative a riscurilor la sfârșitul unei perioade de raportare specifice, evaluată în conformitate cu normele sectoriale aplicabile;

(d)

dacă este cazul, valoarea concentrării semnificative a riscurilor, ținând seama de tehnicile de reducere a riscului și de factorii de ponderare a riscului;

(e)

informații privind modul în care sunt administrate conflictele de interese și riscurile de contagiune la nivelul conglomeratului financiar în ceea ce privește concentrările semnificative ale riscurilor, luând în considerare strategia conglomeratului financiar de combinare a activităților în sectorul bancar, în cel al asigurărilor și în sectorul serviciilor de investiții, sau o autoevaluare sectorială a riscurilor proprii sectoriale care să includă o analiză privind gestionarea conflictelor de interese și a riscurilor de contagiune legate de concentrările semnificative ale riscurilor.

Articolul 4

Măsuri de supraveghere

Fără a aduce atingere oricăror alte competențe de supraveghere care le sunt conferite, autoritățile competente, în special:

1.

Trebuie să impună, după caz, entităților reglementate sau holdingurilor financiare mixte:

(a)

să efectueze tranzacțiile în interiorul grupului aferente conglomeratului financiar pe baza principiului deplinei concurențe sau să notifice tranzacțiile în interiorul grupului care nu sunt realizate pe baza acestui principiu;

(b)

să aprobe tranzacțiile în interiorul grupului aferente conglomeratului financiar prin procedurile interne specificate, cu implicarea organului său de conducere, astfel cum se prevede la articolul 3 alineatul (1) din Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului (5), sau a organelor sale administrative, de conducere sau de supraveghere, astfel cum se prevede la articolul 40 din Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului (6);

(c)

să raporteze mai frecvent decât este prevăzut la articolul 7 alineatul (2) și la articolul 8 alineatul (2) din Directiva 2002/87/CE cu privire la concentrarea semnificativă a riscurilor și la tranzacțiile semnificative în interiorul grupului;

(d)

să realizeze raportări suplimentare în ceea ce privește concentrarea riscurilor și tranzacțiile semnificative în interiorul grupului din cadrul conglomeratului financiar;

(e)

să consolideze procesele de gestionare a riscurilor și mecanismele de control intern ale conglomeratului financiar;

(f)

să prezinte sau să îmbunătățească planurile de restabilire a conformității cu cerințele de supraveghere și să stabilească un termen pentru punerea în aplicare a acestora.

2.

Trebuie să definească praguri adecvate pentru identificarea și controlul concentrărilor semnificative ale riscurilor și al tranzacțiilor semnificative în interiorul grupului;

Articolul 5

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 28 iulie 2015.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 35, 11.2.2003, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 12).

(3)  Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană de asigurări și pensii ocupaționale), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/79/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 48).

(4)  Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 84).

(5)  Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE (JO L 176, 27.6.2013, p. 338).

(6)  Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) (JO L 335, 17.12.2009, p. 1).


11.12.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 326/39


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/2304 AL COMISIEI

din 10 decembrie 2015

privind autorizarea preparatului de endo-1,4-beta-xilanază și de endo-1,3(4)-beta-glucanază produse de Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 și de Talaromyces versatilis sp. nov DSM 26702 ca aditiv pentru hrana curcanilor pentru îngrășare și pentru reproducție (titularul autorizației: Adisseo France S.A.S.)

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii pentru hrana animalelor (1), în special articolul 9 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 prevede autorizarea aditivilor pentru hrana animalelor, precum și motivele și procedurile de acordare a unei astfel de autorizații.

(2)

În conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003, s-a depus o cerere de autorizare pentru preparatul de endo-1,4-beta-xilanază EC 3.2.1.8 și de endo-1,3(4)-beta-glucanază EC 3.2.1.6 produse de Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 și de Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702. Această cerere a fost însoțită de detaliile și documentele necesare conform dispozițiilor articolului 7 alineatul (3) din regulamentul respectiv.

(3)

Cererea respectivă se referă la autorizarea preparatului de endo-1,4-beta-xilanază EC 3.2.1.8 și de endo-1,3(4)-beta-glucanază EC 3.2.1.6 produse de Talaromyces versatilis IMI CC 378536 și de Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702 ca aditiv pentru hrana tuturor speciilor majore și minore de păsări de curte pentru îngrășare, crescute pentru ouat și pentru reproducție, în vederea clasificării în categoria „aditivi zootehnici”.

(4)

Utilizarea acestui preparat a fost autorizată pentru o perioadă de 10 ani, pentru puii pentru îngrășare, pentru puicuțelor crescute pentru ouat și pentru speciile minore de păsări de curte pentru îngrășare și reproducere, prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/661 al Comisiei (2).

(5)

În avizul său din 28 aprilie 2015 (3), Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”) a concluzionat că, în condițiile de utilizare propuse, preparatul de endo-1,4-beta-xilanază EC 3.2.1.8 și de endo-1,3(4)-beta-glucanază EC 3.2.1.6 produse de Talaromyces versatilis IMI CC 378536 și de Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702 nu are un efect advers asupra sănătății animale, a sănătății umane sau asupra mediului și că îmbunătățește semnificativ indicele de conversie alimentară la curcanii pentru îngrășare. Această concluzie este extinsă la curcanii pentru reproducție. Autoritatea nu consideră că sunt necesare cerințe specifice pentru monitorizarea ulterioară introducerii pe piață. În plus, autoritatea a verificat raportul privind metoda analitică a aditivului pentru hrana animalelor, raport prezentat de laboratorul de referință înființat în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1831/2003.

(6)

Evaluarea preparatului de endo-1,4-beta-xilanază și endo-1,3(4)-beta-glucanază arată că sunt îndeplinite condițiile de autorizare prevăzute la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. În consecință, utilizarea preparatului respectiv ar trebui autorizată, în condițiile specificate în anexa la prezentul regulament.

(7)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Preparatul indicat în anexă, aparținând categoriei „aditivi zootehnici” și grupului funcțional „promotori de digestibilitate”, este autorizat ca aditiv pentru hrana animalelor în condițiile prevăzute în anexa respectivă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 10 decembrie 2015.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 268, 18.10.2003, p. 29.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/661 al Comisiei din 28 aprilie 2015 privind autorizarea preparatului de endo-1,4-beta-xilanază și de endo-1,3(4)-beta-glucanază produse de Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 și de Talaromyces versatilis sp. nov DSM 26702 ca aditiv pentru hrana puilor pentru îngrășare, a puicuțelor pentru ouat și a speciilor minore de păsări de curte pentru îngrășare și pentru ouat (titularul autorizației: Adisseo France S.A.S.) (JO L 110, 29.4.2015, p. 1.)

(3)  EFSA Journal 2014; 13(5):4106.


ANEXĂ

Numărul de identificare al aditivului

Numele titularului autorizației

Aditiv

Compoziție, formulă chimică, descriere, metodă analitică

Specie sau categorie de animale

Vârstă maximă

Conținut minim

Conținut maxim

Alte dispoziții

Sfârșitul perioadei de autorizare

Unități de activitate/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %

Categoria aditivilor zootehnici. Grupa funcțională: promotori de digestibilitate

4a22

Adisseo France S.A.S.

Endo-1,4-beta-xilanază EC 3.2.1.8

și

Endo-1,3(4)-beta-glucanază EC 3.2.1.6

Compoziția aditivului

Preparat de endo-1,4-beta-xilanază (EC 3.2.1.8) și de endo-1,3(4)-beta-glucanază (EC 3.2.1.6) produse de Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 și de Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702, cu o activitate minimă de:

în stare solidă: endo-1,4-beta-xilanază: 22 000 UV/g și endo-1,3(4)-beta-glucanază: 15 200 UV (1)/g;

în stare lichidă: endo-1,4-beta-xilanază: 5 500 UV/ml și endo-1,3(4)-beta-glucanază: 3 800 UV/ml.

Caracterizarea substanței active

Endo-1,4-beta-xilanază (EC 3.2.1.8) și endo-1,3(4)-beta-glucanază (EC 3.2.1.6) produse de Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 și de Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702.

Metoda analitică  (2)

Pentru cuantificarea activității endo-1,4-beta-xilanazei:

metodă viscozimetrică bazată pe reducerea viscozității produse de acțiunea endo-1,4-beta-xilanazei asupra substratului cu conținut de xilan (arabinoxilan din grâu).

Pentru cuantificarea activității endo-1,3(4)-beta-glucanazei:

metodă viscozimetrică bazată pe reducerea viscozității produse de acțiunea endo-1,3(4)-beta-glucanazei asupra substratului cu conținut de glucan (betaglucan din orz) la pH = 5,5 și 30 °C.

Curcani pentru îngrășare

Curcani crescuți pentru reproducție

endo-1,4-beta-xilanază: 1 100 UV

endo-1,3(4)-beta-glucanază: 760 UV

1.

În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecului se indică condițiile de depozitare și stabilitatea la granulare.

2.

Pentru siguranță: în timpul manipulării trebuie utilizate măști de protecție respiratorie, ochelari și mănuși.

31 decembrie 2025


(1)  1 UV (unitate viscozimetrică) reprezintă cantitatea de enzimă care hidrolizează substratul (betaglucan din orz și, respectiv, arabinoxilan din grâu), reducând viscozitatea soluției, care produce o schimbare a fluidității relative de 1 (unitate adimensională)/min, la 30 °C și pH 5,5.

(2)  Detaliile privind metodele analitice sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


11.12.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 326/43


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/2305 AL COMISIEI

din 10 decembrie 2015

privind autorizarea unui preparat de endo-1,4-beta-glucanază (EC 3.2.1.4) produsă de Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD142) ca aditiv destinat hranei pentru animale pentru puii pentru îngrășare, speciile minore de păsări de curte pentru îngrășare și purceii înțărcați și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2148/2004 și (CE) nr. 1520/2007 (titularul autorizației: Huvepharma NV)

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor (1), în special articolul 9 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 prevede autorizarea aditivilor destinați hranei pentru animale, precum și motivele și procedurile de acordare a unei astfel de autorizații. Articolul 10 din regulamentul respectiv prevede reevaluarea aditivilor autorizați în temeiul Directivei 70/524/CEE a Consiliului (2).

(2)

Preparatul de endo-1,4-beta-glucanază (EC 3.2.1.4) produsă de Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD142) (denumită anterior Trichoderma longibrachiatum), denumit în continuare „preparatul menționat în anexă”, a fost autorizat, fără limită de timp, în conformitate cu Directiva 70/524/CEE, ca aditiv destinat hranei pentru animale pentru puii pentru îngrășare, prin Regulamentul (CE) nr. 2148/2004 al Comisiei (3) și pentru purceii înțărcați, prin Regulamentul (CE) nr. 1520/2007 al Comisiei (4). Preparatul respectiv a fost ulterior înscris în Registrul aditivilor pentru hrana animalelor ca produs existent, în conformitate cu articolul 10 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(3)

În conformitate cu articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003, coroborat cu articolul 7 din respectivul regulament, s-a depus o cerere pentru reevaluarea preparatului de endo-1,4-beta-glucanază (EC 3.2.1.4) produsă de Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD142) (denumită anterior Trichoderma longibrachiatum) ca aditiv destinat hranei pentru animale pentru puii pentru îngrășare, pentru speciile minore de păsări de curte pentru îngrășare și pentru purceii înțărcați. Solicitantul a cerut ca aditivul respectiv să fie clasificat în categoria de aditivi „aditivi zootehnici”. Cererea a fost însoțită de detaliile și de documentele necesare în temeiul articolului 7 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(4)

În avizele sale din 17 aprilie 2013 (5) și din 10 martie 2015 (6), Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”) a concluzionat că, în condițiile de utilizare propuse, preparatul de endo-1,4-beta-glucanază (EC 3.2.1.4) produsă de Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD142) (denumită anterior Trichoderma longibrachiatum) nu are efecte nocive asupra sănătății animale, a sănătății umane sau asupra mediului. De asemenea, autoritatea a concluzionat că utilizarea preparatului are potențialul de a fi eficace în cazul puilor pentru îngrășare și al purceilor înțărcați. Autoritatea a considerat, de asemenea, că concluziile referitoare la eficacitate pot fi extrapolate la speciile minore de păsări de curte pentru îngrășare. Autoritatea nu consideră că sunt necesare cerințe specifice de monitorizare ulterioară introducerii pe piață. În plus, autoritatea a verificat raportul privind aplicată în cazul aditivului destinat hranei pentru animale, raport prezentat de laboratorul de referință înființat prin Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(5)

Evaluarea preparatului de endo-1,4-beta-glucanază (EC 3.2.1.4) produsă de Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD142) (denumită anterior Trichoderma longibrachiatum) arată că sunt îndeplinite condițiile de autorizare prevăzute la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. În consecință, utilizarea preparatului respectiv ar trebui autorizată, în condițiile specificate la anexa la prezentul regulament.

(6)

Prin urmare, Regulamentele (CE) nr. 2148/2004 și (CE) nr. 1520/2007 ar trebui modificate în consecință.

(7)

Deoarece niciun motiv de siguranță nu impune aplicarea imediată a modificărilor condițiilor de autorizare, este adecvat să se prevadă o perioadă de tranziție pentru a permite părților interesate să se pregătească pentru a îndeplini noile cerințe care decurg din autorizare.

(8)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Autorizare

Preparatul indicat în anexă, aparținând categoriei de aditivi „aditivi zootehnici” și grupului funcțional „promotori de digestibilitate”, se autorizează ca aditiv pentru hrana pentru animale în condițiile prevăzute în anexa respectivă.

Articolul 2

Modificare adusă Regulamentului (CE) nr. 2148/2004

În anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 2148/2004, se elimină rubrica referitoare la E 1616, endo-1,4-beta-glucanază.

Articolul 3

Modificări aduse Regulamentului (CE) nr. 1520/2007

Regulamentul (CE) nr. 1520/2007 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 5 se elimină;

2.

Anexa V se elimină.

Articolul 4

Măsuri tranzitorii

Preparatul specificat în anexă și hrana pentru animale care conține acest preparat, care sunt produse și etichetate înainte de 30 iunie 2016 în conformitate cu normele aplicabile înainte de 31 decembrie 2015, pot continua să fie introduse pe piață și utilizate până la epuizarea stocurilor existente.

Articolul 5

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 10 decembrie 2015.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 268, 18.10.2003, p. 29.

(2)  Directiva 70/524/CEE a Consiliului din 23 noiembrie 1970 privind aditivii din hrana animalelor (JO L 270, 14.12.1970, p. 1).

(3)  Regulamentul (CE) nr. 2148/2004 al Comisiei din 16 decembrie 2004 privind autorizarea permanentă sau provizorie a unor aditivi și autorizarea unor noi utilizări în hrana animalelor ale unui aditiv deja autorizat (JO L 370, 17.12.2004, p. 24).

(4)  Regulamentul (CE) nr. 1520/2007 al Comisiei din 19 decembrie 2007 privind autorizarea permanentă a anumitor aditivi din hrana animalelor (JO L 335, 20.12.2007, p. 17).

(5)  EFSA Journal 2013; 11(7):3207.

(6)  EFSA Journal 2015; 13(3):4054.


ANEXĂ

Numărul de identificare al aditivului

Numele titularului autorizației

Aditiv

Compoziție, formulă chimică, descriere, metodă analitică

Specie sau categorie de animale

Vârstă maximă

Conținut minim

Conținut maxim

Alte dispoziții

Sfârșitul perioadei de autorizare

Unități de activitate/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %

Categoria aditivilor zootehnici. Grupa funcțională: promotori de digestibilitate

4a1616

Huvepharma NV

Endo-1,4-beta-glucanază

EC 3.2.1.4

Compoziția aditivului

Preparat de endo-1,4-beta-glucanază (EC 3.2.1.4) produsă de Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD142), cu o activitate minimă de 2 000 CU (1)/g (în stare solidă și în stare lichidă)

Caracterizarea substanței active

Endo-1,4-beta-glucanază (EC 3.2.1.4) produsă de Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD142)

Metoda analitică  (2)

Pentru determinarea endo-1,4-beta-glucanazei în aditivii destinați hranei pentru animale, în preamestecuri și în hrana pentru animale:

metoda colorimetrică bazată pe cuantificarea fragmentelor colorate hidrosolubile (azurină) produse prin acțiunea endo-1,4-beta-glucanazei asupra celulozei reticulate cu azurină.

Pui pentru îngrășare și specii minore de păsări de curte pentru îngrășare

500 CU

1.

În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecului, se indică condițiile de depozitare și stabilitatea la granulare.

2.

Pentru siguranță: în timpul manipulării, trebuie utilizate măști de protecție respiratorie, ochelari și mănuși.

3.

Se utilizează la purceii înțărcați de până la aproximativ 35 kg.

31 decembrie 2025

Purcei înțărcați

350 CU


(1)  1 CU reprezintă cantitatea de enzimă care eliberează 0,128 micromoli de zaharuri reducătoare (măsurate în echivalenți glucoză) pe minut din beta-glucan de orz, cu un pH de 4,5 și la 30 °C.

(2)  (Detaliile privind metodele analitice sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


11.12.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 326/46


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/2306 AL COMISIEI

din 10 decembrie 2015

privind autorizarea clorhidratului de L-cisteină monohidrat ca aditiv destinat hranei pentru animale pentru pisici și câini

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor (1), în special articolul 9 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 prevede autorizarea aditivilor destinați hranei pentru animale, precum și motivele și procedurile de acordare a unei astfel de autorizații. Articolul 10 din regulamentul respectiv prevede reevaluarea aditivilor autorizați în temeiul Directivei 70/524/CEE a Consiliului (2).

(2)

În conformitate cu Directiva 70/524/CEE, clorhidratul de L-cisteină monohidrat a fost autorizat, fără limită de timp, ca aditiv destinat hranei pentru animale pentru toate speciile de animale. Acest produs a fost ulterior înscris în Registrul aditivilor pentru hrana animalelor ca produs existent, în conformitate cu articolul 10 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(3)

În conformitate cu articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003, coroborat cu articolul 7 din respectivul regulament, s-a depus o cerere pentru reevaluarea clorhidratului de L-cisteină monohidrat ca aditiv destinat hranei pentru animale pentru pisici și câini. Solicitantul a cerut ca aditivul respectiv să fie clasificat în categoria de aditivi „aditivi senzoriali”. Cererea a fost însoțită de informațiile și de documentele necesare în temeiul articolului 7 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(4)

În avizul său din 10 octombrie 2013 (3), Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”) a concluzionat că, în condițiile propuse de utilizare în hrana pentru animale, clorhidratul de L-cisteină monohidrat nu are efecte adverse asupra sănătății animale, a sănătății umane sau asupra mediului. Autoritatea a adăugat, de asemenea, faptul că L-cisteina și clorhidratul de L-cisteină sunt agenți aromatizanți autorizați în alimente, a căror eficacitate este demonstrată, deși nu este clar dacă clorhidratul de L-cisteină monohidrat este folosit ca aromatizant în hrana pentru animale de companie în același mod în care este folosit în alimente. Având în vedere dovezile furnizate de către solicitant, autoritatea a concluzionat, totodată, că eficacitatea clorhidratului de L-cisteină monohidrat cu privire la concentrația finală din hrana pentru animale nu poate fi evaluată. Totuși, autoritatea a precizat, de asemenea, că acest aditiv este autorizat în alimente și, în cazul în care funcția îndeplinită în hrana pentru animale este în esență aceeași ca în cazul alimentelor, nu mai este necesară demonstrarea suplimentară a eficacității. Având în vedere dovezile suplimentare aduse de către solicitant, Comisia a concluzionat totodată că, deși clorhidratul de L-cisteină monohidrat are o structură chimică diferită de cea a L-cisteinei și a clorhidratului de L-cisteină, eficacitatea aditivului nu este modificată de faptul că acesta este monohidrat. Comisia a concluzionat, de asemenea, că nivelurile de utilizare pentru acest aditiv sunt mai mari decât nivelurile de utilizare normale și maxime declarate în alimente pentru diferite tipuri de produse, și, prin urmare, există suficiente dovezi care arată eficacitatea acestei substanțe.

(5)

Autoritatea a concluzionat că, în cazul în care se iau măsuri de protecție corespunzătoare, nu vor apărea probleme de siguranță pentru utilizatori. Autoritatea nu consideră că sunt necesare cerințe specifice pentru monitorizarea ulterioară introducerii pe piață. Aceasta a verificat, de asemenea, raportul privind metoda de analiză a aditivilor destinați hranei pentru animale din hrana pentru animale, prezentat de laboratorul de referință înființat prin Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(6)

Evaluarea clorhidratului de L-cisteină monohidrat arată că sunt îndeplinite condițiile de autorizare prevăzute la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. În consecință, utilizarea clorhidratului de L-cisteină monohidrat ar trebui autorizată, în condițiile specificate la anexa la prezentul regulament.

(7)

Deoarece niciun motiv de siguranță nu impune aplicarea imediată a modificărilor condițiilor de autorizare a clorhidratului de L-cisteină monohidrat, este adecvat să se prevadă o perioadă de tranziție pentru a permite părților interesate să se pregătească pentru a îndeplini noile cerințe care decurg din autorizare.

(8)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Autorizare

Substanța menționată în anexă, aparținând categoriei de aditivi „aditivi senzoriali” și grupei funcționale „compuși aromatizanți”, este autorizată ca aditiv destinat hranei pentru animale în hrana animalelor, în condițiile stabilite în anexa respectivă.

Articolul 2

Măsuri tranzitorii

(1)   Substanța menționată în anexă și preamestecurile care conțin substanța respectivă și care sunt produse și etichetate înainte de 30 iunie 2016 în conformitate cu normele aplicabile înainte de 31 decembrie 2015 pot fi, în continuare, introduse pe piață și utilizate până la epuizarea stocurilor existente.

(2)   Hrana combinată pentru animale și materiile prime destinate hranei pentru animale care conțin substanța menționată în anexă, produse și etichetate înainte de 31 decembrie 2017 în conformitate cu normele aplicabile înainte de 31 decembrie 2015 pot fi, în continuare, introduse pe piață și utilizate până la epuizarea stocurilor existente.

Articolul 3

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 10 decembrie 2015.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 268, 18.10.2003, p. 29.

(2)  Directiva 70/524/CEE a Consiliului din 23 noiembrie 1970 privind aditivii din hrana animalelor (JO L 270, 14.12.1970, p. 1.)

(3)  EFSA Journal 2013;11(10):3437


ANEXĂ

Numărul de identificare al aditivului

Numele titularului autorizației

Aditiv

Compoziție, formulă chimică, descriere, metodă analitică

Specie sau categorie de animale

Vârsta maximă

Conținut minim

Conținut maxim

Alte dispoziții

Sfârșitul perioadei de autorizare

mg de substanță activă/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %

Categorie: Aditivi senzoriali. Grupa funcțională: Compuși aromatizanți

2b920

clorhidrat de L-cisteină monohidrat

Compoziția aditivului

clorhidrat de L-cisteină monohidrat.

Caracterizarea substanței active

clorhidrat de L-cisteină monohidrat

C3H7NO2S·HClH2O

Nr. CAS: 7048-04-6

clorhidrat de L-cisteină monohidrat în stare solidă, obținut prin hidroliza keratinei din pene de păsări.

Puritate: min. 98,5 % din compoziție.

Metoda analitică  (1)

Pentru cuantificarea clorhidratului de L-cisteină monohidrat în aditivul destinat hranei pentru animale: titrimetrie, Farmacopeea Europeană (Ph. Eur. 6.0, metoda 01/2008:0895).

Pentru cuantificarea cist(e)inei (inclusiv a clorhidratului de L-cisteină monohidrat) în preamestecuri și în hrana pentru animale: metoda cromatografiei prin schimb ionic cu derivatizare post-coloană și detecție fotometrică: Regulamentul (CE) nr. 152/2009 al Comisiei (2) (anexa III, F).

Pisici și câini

1.

A se indica în instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor:

condițiile de depozitare;

suplimentarea cu clorhidrat de L-cisteină monohidrat se face în funcție de nevoile pisicilor și câinilor de aminoacizi cu conținut de sulf și de nivelul altor aminoacizi cu conținut de sulf din rație.

2.

Pentru siguranță: în timpul manipulării, utilizatorii trebuie să poarte mască de protecție respiratorie, ochelari și mănuși.

31 decembrie 2025


(1)  Detaliile privind metodele analitice sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 152/2009 al Comisiei din 27 ianuarie 2009 de stabilire a metodelor de eșantionare și analiză pentru controlul oficial al furajelor (JO L 54, 26.2.2009, p. 1).


11.12.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 326/49


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/2307 AL COMISIEI

din 10 decembrie 2015

privind autorizarea substanțelor bisulfit sodic de menadionă și bisulfit de menadionă-nicotinamidă, ca aditivi destinați hranei pentru animale, pentru toate speciile de animale

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor (1), în special articolul 9 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 prevede autorizarea aditivilor destinați hranei pentru animale, precum și motivele și procedurile de acordare a unei astfel de autorizații. Articolul 10 din regulamentul respectiv prevede reevaluarea aditivilor autorizați în temeiul Directivei 70/524/CEE a Consiliului (2).

(2)

În conformitate cu Directiva 70/524/CEE, vitamina K a fost autorizată, fără limită de timp, ca aditiv destinat hranei pentru animale, pentru toate speciile de animale. Acest produs a fost ulterior înscris în Registrul aditivilor pentru hrana animalelor ca produs existent, în conformitate cu articolul 10 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(3)

În conformitate cu articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003, coroborat cu articolul 7 din respectivul regulament, s-a depus o cerere pentru reevaluarea utilizării vitaminei K3, sub formă de bisulfit sodic de menadionă și de bisulfit de menadionă-nicotinamidă, ca aditivi destinați hranei pentru animale, pentru toate speciile de animale. Solicitantul a cerut ca aditivii respectivi să fie clasificați în categoria de aditivi „aditivi nutriționali”. Cererea a fost însoțită de informațiile și de documentele necesare în temeiul articolului 7 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(4)

În avizul său din 16 ianuarie 2014 (3), Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”) a concluzionat că, în condițiile propuse de utilizare, în hrana pentru animale, bisulfitul sodic de menadionă și bisulfitul de menadionă-nicotinamidă nu au efecte adverse asupra sănătății animale, a sănătății umane sau asupra mediului.

(5)

Autoritatea a concluzionat, de asemenea, că bisulfitul sodic de menadionă și bisulfitul de menadionă-nicotinamidă reprezintă surse eficace de vitamina K și că,nu vor apărea probleme de siguranță pentru utilizatori cu condiția să se ia măsuri de protecție corespunzătoare. Autoritatea nu consideră că sunt necesare cerințe specifice pentru monitorizarea ulterioară introducerii pe piață. Aceasta a verificat, de asemenea, raportul privind metoda analitică a aditivilor destinați hranei pentru animale în hrana pentru animale, prezentat de laboratorul de referință înființat prin Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(6)

Evaluarea bisulfitului sodic de menadionă și a bisulfitului de menadionă-nicotinamidă arată că sunt îndeplinite condițiile de autorizare prevăzute la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. În consecință, utilizarea bisulfitului sodic de menadionă și a bisulfitului de menadionă-nicotinamidă ar trebui autorizată, în condițiile specificate în anexa la prezentul regulament.

(7)

Deși solicitantul a retras cererea pentru utilizarea bisulfitului sodic de menadionă în apa de băut, acest aditiv poate fi folosit în hrana combinată pentru animale, administrată ulterior prin intermediul apei.

(8)

Deoarece niciun motiv de siguranță nu impune aplicarea imediată a modificărilor condițiilor de autorizare a bisulfitului sodic de menadionă și a bisulfitului de menadionă-nicotinamidă, este adecvat să se prevadă o perioadă de tranziție pentru a permite părților interesate să se pregătească pentru a îndeplini noile cerințe care decurg din autorizare.

(9)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Autorizare

Substanțele menționate în anexă, aparținând categoriei de aditivi „aditivi nutriționali” și grupei funcționale „vitamine, provitamine și substanțe bine definite din punct de vedere chimic, cu efect similar”, sunt autorizate ca aditivi destinați hranei pentru animale, în hrana pentru animale, în condițiile prevăzute în anexa menționată.

Articolul 2

Măsuri tranzitorii

(1)   Substanțele menționate în anexă și preamestecurile care conțin substanțele respective și care sunt produse și etichetate înainte de 30 iunie 2016 în conformitate cu normele aplicabile înainte de 31 decembrie 2015 pot fi, în continuare, introduse pe piață și utilizate până la epuizarea stocurilor existente.

(2)   Hrana combinată pentru animale și materiile prime destinate hranei pentru animale care conțin substanțele menționate în anexă, produse și etichetate înainte de 31 decembrie 2016 în conformitate cu normele aplicabile înainte de 31 decembrie 2015 pot fi, în continuare, introduse pe piață și utilizate până la epuizarea stocurilor existente, în cazul în care sunt destinate animalelor de la care se obțin produse alimentare.

(3)   Hrana combinată pentru animale și materiile prime destinate hranei pentru animale care conțin substanțele menționate în anexă, produse și etichetate înainte de 31 decembrie 2017 în conformitate cu normele aplicabile înainte de 31 decembrie 2015 pot fi, în continuare, introduse pe piață și utilizate până la epuizarea stocurilor existente, în cazul în care sunt destinate animalelor de la care nu se obțin produse alimentare.

Articolul 3

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 10 decembrie 2015.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 268, 18.10.2003, p. 29.

(2)  Directiva 70/524/CEE a Consiliului din 23 noiembrie 1970 privind aditivii din hrana animalelor (JO L 270, 14.12.1970, p. 1).

(3)  EFSA Journal 2014;12(1):3532.


ANEXĂ

Numărul de identificare al aditivului

Numele titularului autorizației

Aditiv

Compoziție, formulă chimică, descriere, metodă analitică

Specie sau categorie de animale

Vârsta maximă

Conținut minim

Conținut maxim

Alte dispoziții

Sfârșitul perioadei de autorizare

mg de substanță activă/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %

Categoria aditivilor nutriționali. Grupa funcțională: vitamine, provitamine și substanțe bine definite din punct de vedere chimic, cu efect similar

3a710

„bisulfit sodic de menadionă” sau „vitamina K3

Compoziția aditivului

bisulfit sodic de menadionă

crom ≤ 45 mg/kg

Caracterizarea substanței active

bisulfit sodic de menadionă

C11H9NaO5S · 3H2O

Nr. CAS: 6147-37-1

Produs prin sinteză chimică

Puritate: min. 96 % complex de bisulfit sodic de menadionă, care corespunde unui procent de min. 50 % menadionă.

Metoda analitică  (1)

Pentru determinarea bisulfitului sodic de menadionă în aditivul destinat hranei pentru animale: o metodă spectrofotometrică, cu un detector vizibil la 635 nm (VDLUFA -Bd.III 13.7.1).

Pentru determinarea bisulfitului sodic de menadionă în preamestecuri și în hrana pentru animale: cromatografie de înaltă performanță în mediu lichid în fază normală, utilizând un detector UV – decretul din 29.04.2010, Jurnalul Oficial al Republicii Italiene nr. 120 25.05.2010.

Toate speciile de animale

1.

Aditivul se adaugă în hrana pentru animale sub formă de preamestec.

2.

În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor, se precizează condițiile de depozitare și de stabilitate.

3.

Dacă pe etichetă este menționată cantitatea de aditiv, se folosesc următoarele echivalențe: 1 mg de vitamina K3 = 1 mg de menadionă = 2 mg de bisulfit sodic de menadionă.

4.

Se aplică măsuri adecvate pentru evitarea emisiilor de crom în aer și pentru prevenirea expunerii prin inhalare sau pe cale cutanată. Dacă astfel de măsuri nu sunt fezabile din punct de vedere tehnic sau nu sunt suficiente, se iau măsuri de protecție în conformitate cu reglementările naționale de punere în aplicare a legislației UE în domeniul sănătății și siguranței la locul de muncă, inclusiv Directivele 89/391/CEE (2), 89/656/CEE (3), 92/85/CEE (4) și 98/24/CE (5) ale Consiliului și Directiva 2004/37/CE a Parlamentului European și a Consiliului (6).

5.

În timpul manipulării se poartă mănuși de protecție și mijloace de protecție a ochilor și a căilor respiratorii adecvate, în conformitate cu Directiva 89/686/CEE a Consiliului (7).

31 decembrie 2025

3a711

„bisulfit de menadionă-nicotinamidă” sau „vitamina K3

Compoziția aditivului

bisulfit de menadionă-nicotinamidă

crom ≤ 142 mg/kg

Caracterizarea substanței active

bisulfit de menadionă-nicotinamidă

C11H9O5S · C6H7N2O

Nr. CAS: 73581-79-0

Produs prin sinteză chimică

Puritate: min. 96 % complex de bisulfit de menadionă-nicotinamidă, care corespunde unui procent de min. 43,9 % menadionă și min. 31,2 % nicotinamidă.

Metoda analitică  (1)

Pentru determinarea bisulfitului de menadionă-nicotinamidă în aditivul destinat hranei pentru animale: o metodă spectrofotometrică, cu un detector vizibil la 635 nm (VDLUFA – Bd.III 13.7.1).

Pentru determinarea bisulfitului de menadionă-nicotinamidă în preamestecuri și în hrana pentru animale: cromatografie de înaltă performanță în mediu lichid în fază normală – decretul din 29.4.2010, Jurnalul Oficial al Republicii Italiene nr. 120 25.5.2010.

Toate speciile de animale

1.

Aditivul se adaugă în hrana pentru animale sub formă de preamestec.

2.

În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor, se precizează condițiile de depozitare și de stabilitate.

3.

Dacă pe etichetă este menționată cantitatea de aditiv, se folosesc următoarele echivalențe: 1 mg de vitamina K3 = 1 mg de menadionă = 2,27 mg de bisulfit de menadionă-nicotinamidă.

4.

Se aplică măsuri adecvate pentru evitarea emisiilor de crom în aer și pentru prevenirea expunerii prin inhalare sau pe cale cutanată. Dacă astfel de măsuri nu sunt fezabile din punct de vedere tehnic sau nu sunt suficiente, se iau măsuri de protecție în conformitate cu reglementările naționale de punere în aplicare a legislației UE în domeniul sănătății și siguranței la locul de muncă, inclusiv Directivele 89/391/CEE, 89/656/CEE, 92/85/CEE, 98/24/CE și 2004/37/CE.

5.

În timpul manipulării se poartă mănuși de protecție și mijloace de protecție a ochilor și a căilor respiratorii adecvate, în conformitate cu Directiva 89/686/CEE.

31 decembrie 2025


(1)  Detaliile privind metodele de analiză sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință al Uniunii Europene pentru aditivi destinați hranei animalelor: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

(2)  Directiva 89/391/CEE a Consiliului din 12 iunie 1989 privind punerea în aplicare de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă (JO L 183, 29.6.1989, p. 1).

(3)  Directiva 89/656/CEE a Consiliului din 30 noiembrie 1989 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă (JO L 393, 30.12.1989, p. 18).

(4)  Directiva 92/85/CEE a Consiliului din 19 octombrie 1992 privind introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și a sănătății la locul de muncă în cazul lucrătoarelor gravide, care au născut de curând sau care alăptează (JO L 348, 28.11.1992, p. 1).

(5)  Directiva 98/24/CE a Consiliului din 7 aprilie 1998 privind protecția sănătății și securității lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici la locul de muncă (JO L 131, 5.5.1998, p. 11).

(6)  Directiva 2004/37/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă, (JO L 158, 30.4.2004, p. 50).

(7)  Directiva 89/686/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1989 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la echipamentul individual de protecție (JO L 399, 30.12.1989, p. 18).


11.12.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 326/54


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/2308 AL COMISIEI

din 10 decembrie 2015

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește sectorul fructelor și legumelor și sectorul fructelor și legumelor prelucrate (2), în special articolul 136 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din cadrul Rundei Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XVI la regulamentul respectiv.

(2)

Valoarea forfetară de import se calculează în fiecare zi lucrătoare, în conformitate cu articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011, ținând seama de datele zilnice variabile. Prin urmare, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 136 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 10 decembrie 2015.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Jerzy PLEWA

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Codul NC

Codul țării terțe (1)

Valoarea forfetară de import

0702 00 00

MA

94,8

TR

83,5

ZZ

89,2

0707 00 05

MA

90,3

TR

152,1

ZZ

121,2

0709 93 10

MA

61,3

TR

151,4

ZZ

106,4

0805 10 20

MA

71,7

TR

62,0

ZA

67,0

ZW

32,0

ZZ

58,2

0805 20 10

MA

73,5

ZZ

73,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

TR

83,1

ZA

96,8

ZZ

90,0

0805 50 10

TR

94,3

ZZ

94,3

0808 10 80

AU

155,4

CL

80,0

NZ

213,1

US

119,6

ZA

187,3

ZZ

151,1

0808 30 90

CN

58,1

TR

130,9

ZZ

94,5


(1)  Nomenclatura țărilor stabilită prin Regulamentul (UE) nr. 1106/2012 al Comisiei din 27 noiembrie 2012 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 471/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare privind comerțul exterior cu țările terțe, în ceea ce privește actualizarea nomenclatorului țărilor și teritoriilor (JO L 328, 28.11.2012, p. 7). Codul „ZZ” desemnează „alte origini”.


DECIZII

11.12.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 326/56


DECIZIA (PESC) 2015/2309 A CONSILIULUI

din 10 decembrie 2015

privind promovarea controlului eficace al exporturilor de arme

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 26 alineatul (2) și articolul 31 alineatul (1),

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

Strategia europeană de securitate adoptată de șefii de stat și de guvern la 12 decembrie 2003 subliniază cinci provocări fundamentale cu care Uniunea se confruntă: terorismul, proliferarea armelor de distrugere în masă, conflictele regionale, eșecul statal și criminalitatea organizată. Consecințele circulației necontrolate a armelor convenționale se află în centrul a patru dintre aceste cinci provocări. Strategia respectivă subliniază importanța controlului exporturilor în limitarea proliferării armelor.

(2)

La 5 iunie 1998, Uniunea a adoptat Codul de conduită privind exporturile de arme, obligatoriu din punct de vedere politic, care stabilește criterii comune de reglementare a comerțului legal cu arme convenționale.

(3)

Strategia UE de combatere a acumulării ilicite și a traficului ilicit de arme de calibru mic și armament ușor (SALW), precum și de muniție aferentă, adoptată de Consiliul European din 15-16 decembrie 2005, prevede că Uniunea ar trebui să sprijine, la nivel regional și internațional, întărirea controalelor exporturilor și promovarea criteriilor Codului de conduită privind exporturile de arme, printre altele, prin acordarea de asistență țărilor din afara UE la elaborarea legislației interne în acest domeniu și prin promovarea măsurilor pentru îmbunătățirea transparenței.

(4)

Codul de conduită privind exporturile de arme a fost înlocuit la 8 decembrie 2008 de Poziția comună 2008/944/PESC a Consiliului (1), care are forță juridică obligatorie și care stabilește opt criterii în raport cu care se evaluează cererile privind exportul de arme convenționale. Aceasta include de asemenea un mecanism de notificare și consultare pentru refuzurile exporturilor de arme și măsuri în materie de transparență, precum publicarea în fiecare an a unui raport anual al UE privind exporturile de arme. O serie de țări din afara UE s-au aliniat la Poziția comună 2008/944/PESC.

(5)

Articolul 11 din Poziția comună 2008/944/PESC prevede că statele membre depun toate eforturile pentru a încuraja alte state care exportă tehnologie sau echipament militar să aplice criteriile din respectiva poziție comună.

(6)

Tratatul privind comerțul cu arme (TCA) a fost adoptat de Adunarea Generală a ONU la 2 aprilie 2013 și a intrat în vigoare la 24 decembrie 2014. TCA vizează consolidarea transparenței și a responsabilității în comerțul cu arme. Ca și Poziția comună 2008/944/PESC, TCA stabilește o serie de criterii de evaluare a riscurilor în raport cu care trebuie să fie evaluate exporturile de arme. Uniunea sprijină în mod concret punerea în aplicare și universalizarea efectivă a TCA prin intermediul programului său dedicat, adoptat în temeiul Deciziei 2013/768/PESC a Consiliului (2). Programul respectiv sprijină o serie de țări din afara UE, la cererea acestora, în ceea ce privește consolidarea sistemelor lor de control al transferurilor de arme în concordanță cu cerințele TCA.

(7)

În consecință, este important să se asigure complementaritatea dintre activitățile de informare și de asistență prevăzute de prezenta decizie și cele prevăzute în Decizia 2013/768/PESC. Albania, Bosnia și Herțegovina, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, Serbia, Muntenegru, Kosovo (3), Algeria, Egipt, Libia, Maroc, Tunisia, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova, Ucraina, Benin, Burkina Faso, Capul Verde, Côte d'Ivoire, Gambia, Ghana, Guineea, Guineea-Bissau, Liberia, Mali, Niger, Senegal, Sierra Leone, Togo, Mauritania, Camerun, Ciad și China au fost identificate ca beneficiare în baza prezentei decizii. După caz, beneficiarele identificate de prezenta decizie, care nu au luat măsuri în vederea semnării și aderării la TCA, ar trebui să fie încurajate în acest sens prin intermediul activităților desfășurate în temeiul prezentei decizii. De asemenea, dacă este cazul, beneficiarele care au semnat TCA, dar încă nu l-au ratificat, ar trebui încurajate să îl ratifice. Dacă se pune în aplicare cu succes, prezenta decizie ar putea, în consecință, să reprezinte totodată o cale către asistența consolidată legată de TCA în temeiul Deciziei 2013/768/PESC.

(8)

Activități ale Uniunii de promovare a controlului eficace și transparent al exporturilor de arme au fost desfășurate începând cu 2008 în temeiul Acțiunii comune 2008/230/PESC a Consiliului (4) și al Deciziilor 2009/1012/PESC (5) și 2012/711/PESC (6) ale Consiliului. Activitățile respective au sprijinit în special continuarea cooperării regionale, sporirea transparenței și creșterea gradului de responsabilitate, în concordanță cu principiile Poziției comune 2008/944/PESC și cu criteriile de evaluare a riscurilor prevăzute în aceasta. Activitățile în cauză s-au referit, în mod tradițional, la țări terțe din vecinătatea estică și sudică a Uniunii.

(9)

În ultimii ani, Uniunea a furnizat de asemenea asistență pentru îmbunătățirea controalelor exporturilor de produse cu dublă utilizare în țările din afara UE, în cadrul proiectelor întreprinse prin intermediul instrumentelor financiare ale Uniunii, altele decât bugetul politicii externe și de securitate comună (PESC). Aceste eforturi au fost continuate în cadrul inițiativei privind centrele de excelență. Ar trebui asigurată coordonarea cu acele activități relevante pentru controlul exporturilor de produse cu dublă utilizare.

(10)

Consiliul a încredințat Oficiului Federal german pentru Economie și Controlul Exporturilor (denumit în continuare „BAFA”) punerea în aplicare din punct de vedere tehnic a Deciziilor 2009/1012/PESC și 2012/711/PESC. Acesta a încheiat cu succes organizarea tuturor activităților prevăzute în deciziile menționate. BAFA este totodată agenția de punere în aplicare a proiectelor de susținere a punerii în aplicare efective a Tratatului privind comerțul cu arme în temeiul Deciziei 2013/768/PESC. În acest context, selectarea BAFA drept agenție de punere în aplicare a activităților Uniunii din prezenta decizie este justificată de experiența sa dovedită, calificările și expertiza necesară referitoare la întreaga gamă de activități relevante ale Uniunii privind controlul exporturilor de arme. Selectarea BAFA va facilita identificarea sinergiilor dintre programul de promovare a TCA și activitățile din prezenta decizie,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1)   În scopul promovării păcii și securității și în conformitate cu Strategia europeană de securitate, Uniunea urmărește atingerea următoarelor obiective:

(a)

promovarea unor controale eficace ale exporturilor de arme în rândul țărilor din afara UE, în conformitate cu principiile stabilite în Poziția comună 2008/944/PESC și în Tratatul privind comerțul cu arme, urmărind, după caz, complementaritatea și sinergiile cu proiectele de asistență ale Uniunii în domeniul controlului exporturilor de produse cu dublă utilizare;

(b)

sprijinirea eforturilor țărilor din afara UE la nivel intern și regional de a face mai responsabil și mai transparent comerțul cu arme convenționale.

(2)   Uniunea urmărește atingerea obiectivelor menționate la alineatul (1) prin intermediul următoarelor activități de proiect:

(a)

continuarea promovării, în rândul țărilor din afara UE, a criteriilor și principiilor prevăzute în Poziția comună 2008/944/PESC și în Tratatul privind comerțul cu arme, pe baza realizărilor obținute prin intermediul punerii în aplicare a Deciziilor 2012/711/PESC și 2009/1012/PESC și a Acțiunii comune 2008/230/PESC;

(b)

furnizarea de asistență pentru țări din afara UE în elaborarea, actualizarea și punerea în aplicare, după caz, a măsurilor legislative și administrative relevante care vizează instituirea unui sistem eficace de control al exporturilor de arme convenționale;

(c)

furnizarea de asistență pentru beneficiare în formarea ofițerilor însărcinați cu eliberarea licențelor și cu aplicarea legii, în vederea asigurării punerii în aplicare și a executării adecvate a controalelor exporturilor de arme;

(d)

promovarea transparenței și a responsabilității în comerțul internațional cu arme, inclusiv prin sprijinirea măsurilor naționale și regionale care promovează transparența și evaluarea corespunzătoare în exporturile de arme convenționale;

(e)

încurajarea respectivelor beneficiare care nu au luat măsuri în vederea semnării și aderării la TCA să adere la acesta și încurajarea semnatarilor să îl ratifice;

(f)

promovarea continuării evaluării riscului de deturnare a armelor și a reducerii acestuia, atât din perspectiva importului, cât și din perspectiva exportului.

O descriere detaliată a activităților de proiect menționate în prezentul alineat figurează în anexă.

Articolul 2

(1)   Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru politica externă și de securitate (denumit în continuare „Înaltul Reprezentant”) îi revine responsabilitatea punerii în aplicare a prezentei decizii.

(2)   Punerea în aplicare din punct de vedere tehnic a activităților de proiect menționate la articolul 1 alineatul (2) se realizează de către BAFA.

(3)   BAFA își îndeplinește sarcinile sub responsabilitatea Înaltului Reprezentant. În acest scop, Înaltul Reprezentant încheie acordurile necesare cu BAFA.

Articolul 3

(1)   Valoarea de referință financiară pentru punerea în aplicare a activităților de proiect menționate la articolul 1 alineatul (2) este de 999 000 EUR.

(2)   Cheltuielile finanțate din valoarea de referință financiară prevăzută la alineatul (1) sunt gestionate în conformitate cu procedurile și normele aplicabile bugetului Uniunii.

(3)   Comisia supraveghează gestionarea corectă a valorii de referință financiară menționate la alineatul (1). În acest scop, aceasta încheie un acord de finanțare cu BAFA. Acordul respectiv stipulează că BAFA trebuie să asigure vizibilitatea contribuției Uniunii, corespunzător dimensiunii acesteia.

(4)   Comisia depune eforturi în vederea încheierii acordului de finanțare menționat la alineatul (3) cât mai curând posibil după intrarea în vigoare a prezentei decizii. Aceasta informează Consiliul cu privire la eventuale dificultăți întâmpinate și la data încheierii acordului de finanțare.

Articolul 4

Înaltul Reprezentant raportează Consiliului cu privire la punerea în aplicare a prezentei decizii pe baza rapoartelor periodice pregătite de BAFA. Aceste rapoarte stau la baza evaluării efectuate de Consiliu. Comisia raportează cu privire la aspectele financiare ale punerii în aplicare a activităților de proiect menționate la articolul 1 alineatul (2).

Articolul 5

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Expiră la 30 de luni de la data încheierii acordului de finanțare menționat la articolul 3 alineatul (3) sau la șase luni de la data adoptării sale, în cazul în care până atunci nu se încheie niciun acord de finanțare.

Adoptată la Bruxelles, 10 decembrie 2015.

Pentru Consiliu

Președintele

F. BAUSCH


(1)  Poziția comună 2008/944/PESC a Consiliului din 8 decembrie 2008 de definire a normelor comune care reglementează controlul exporturilor de tehnologie și echipament militar (JO L 335, 13.12.2008, p. 99).

(2)  Decizia 2013/768/PESC a Consiliului din 16 decembrie 2013 privind activitățile UE de susținere a punerii în aplicare a Tratatului privind comerțul cu arme, în cadrul Strategiei europene de securitate (JO L 341, 18.12.2013, p. 56).

(3)  Această denumire nu aduce atingere pozițiilor privind statutul și este conformă cu RCSONU 1244, precum și cu Avizul CIJ privind Declarația de independență a Kosovo.

(4)  Acțiunea comună 2008/230/PESC a Consiliului din 17 martie 2008 privind sprijinirea activităților UE pentru promovarea în rândul țărilor terțe a controlului exporturilor de arme și a principiilor și criteriilor Codului de conduită al Uniunii Europene privind exporturile de arme (JO L 75, 18.3.2008, p. 81).

(5)  Decizia 2009/1012/PESC a Consiliului din 22 decembrie 2009 privind sprijinirea activităților UE pentru promovarea în rândul țărilor terțe a controlului exporturilor de arme și a principiilor și criteriilor prevăzute în Poziția comună 2008/944/PESC (JO L 348, 29.12.2009, p. 16).

(6)  Decizia 2012/711/PESC a Consiliului din 19 noiembrie 2012 privind sprijinirea activităților Uniunii pentru promovarea în rândul țărilor terțe a controlului exporturilor de arme și a principiilor și criteriilor prevăzute în Poziția comună 2008/944/PESC (JO L 321, 20.11.2012, p. 62).


ANEXĂ

ACTIVITĂȚILE DE PROIECT MENȚIONATE LA ARTICOLUL 1 ALINEATUL (2)

1.   OBIECTIVE

Obiectivele prezentei decizii constau în promovarea unor controale îmbunătățite ale transferurilor de arme și în sprijinirea eforturilor la nivel intern și regional pentru a face mai responsabil și mai transparent comerțul internațional cu arme convenționale. După caz, acestea ar trebui să includă promovarea principiilor și criteriilor stabilite în Poziția comună 2008/944/PESC și în Tratatul privind comerțul cu arme. Aceste obiective ar trebui urmărite pentru a căuta, după caz, complementaritatea și sinergiile adecvate cu proiectele de asistență ale Uniunii în domeniul controlului exporturilor de produse cu dublă utilizare.

În vederea realizării obiectivelor menționate anterior, Uniunea ar trebui să promoveze în continuare standardele Poziției comune 2008/944/PESC, valorificând realizările obținute prin intermediul punerii în aplicare a Deciziilor 2012/711/PESC, 2009/1012/PESC și a Acțiunii comune 2008/230/PESC. În acest scop, ar trebui să se ofere asistență beneficiarelor în elaborarea, actualizarea și punerea în aplicare, după caz, a măsurilor administrative și legislative relevante de sprijinire a unui sistem eficace de control al transferurilor de arme convenționale. De asemenea, ar trebui oferit sprijin în ceea ce privește evaluarea și atenuarea riscului de deturnare a armelor.

Ar trebui de asemenea să se acorde sprijin pentru formarea ofițerilor însărcinați cu eliberarea licențelor și cu aplicarea legii responsabili cu punerea în aplicare și cu executarea controlului transferurilor de arme, precum și pentru măsurile naționale și regionale care promovează transparența și evaluarea corespunzătoare a exporturilor de arme convenționale. În plus, ar trebui promovate contactele cu sectorul privat și conformarea cu dispozițiile legale și administrative naționale relevante care reglementează transferul de arme.

2.   SELECTAREA AGENȚIEI DE PUNERE ÎN APLICARE

Punerea în aplicare a prezentei decizii este încredințată BAFA. BAFA se va asocia, după caz, cu agenții pentru controlul exporturilor ale statelor membre, cu organizații regionale și internaționale relevante, cu grupuri de reflecție, cu institute de cercetare și cu ONG-uri.

BAFA are experiență de top în ceea ce privește furnizarea de asistență privind controlul exporturilor și activitățile de informare. A acumulat această experiență în toate domeniile relevante ale controlului exporturilor strategice, abordând domeniile produselor cu dublă utilizare și legate de CBRN, precum și domeniul armelor. Prin intermediul acestor programe și activități, BAFA a ajuns la un grad de cunoaștere aprofundată a sistemelor de control al exporturilor din majoritatea beneficiarelor care fac obiectul prezentei decizii.

În ceea ce privește asistența și activitățile de informare privind controlul exporturilor de arme, BAFA a finalizat cu succes punerea în aplicare a Deciziilor 2009/1012/PESC și 2012/711/PESC. De asemenea, BAFA este responsabilă de punerea în aplicare din punct de vedere tehnic a programului de susținere a punerii în aplicare a TCA instituit prin Decizia 2013/768/PESC.

Efectul global este faptul că BAFA se află într-o poziție unică pentru a identifica punctele forte și punctele slabe ale sistemelor de control al exporturilor ale beneficiarelor activităților prevăzute prin prezenta decizie. Prin urmare, BAFA este indubitabil în măsură să faciliteze sinergiile dintre diferitele programe de informare și de asistență privind controlul exporturilor de arme și să evite suprapuneri inutile.

3.   COORDONAREA CU ALTE PROIECTE DE ASISTENȚĂ ALE UNIUNII ÎN DOMENIUL CONTROLULUI EXPORTURILOR

Pe baza experienței dobândite din activități de informare anterioare ale Uniunii în domeniul controlului exporturilor referitoare atât la produsele cu dublă utilizare, cât și la armele convenționale, ar trebui urmărite sinergia și complementaritatea. În acest scop, activitățile menționate la punctele 4.2.1-4.2.3 ar trebui desfășurate, după caz, în coroborare cu alte activități privind controlul exporturilor de produse cu dublă utilizare, finanțate prin intermediul instrumentelor financiare ale Uniunii, altele decât bugetul PESC. Ar trebui explorate în special evenimentele succesive (back-to-back). Acest lucru ar trebui realizat cu deplina respectare a limitărilor juridice și financiare prevăzute pentru utilizarea instrumentelor financiare relevante ale Uniunii.

4.   DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR DE PROIECT

4.1.   Obiectivele proiectului

Principalul obiectiv este furnizarea de asistență tehnică unui număr de beneficiare care și-au demonstrat dorința de a dezvolta standarde și practici proprii în domeniul controlului exporturilor de arme. În acest sens, activitățile care vor fi desfășurate vor ține cont de statutul beneficiarelor, în special în ceea ce privește:

posibila aderare sau cererea de aderare la regimurile internaționale de control al exporturilor referitoare la transferul de arme convenționale și de produse și de tehnologii cu dublă utilizare;

candidaturile la aderarea la Uniune și dacă beneficiarele sunt candidate oficiale sau potențiale;

poziția față de TCA.

În cazul în care beneficiarele sunt doar semnatare ale TCA, activitățile ar trebui – pe cât posibil – să aibă ca scop identificarea cât mai corectă a obstacolelor în calea ratificării, în special atunci când respectivele obstacole sunt de natură tehnică și se referă la discrepanțe sau la necesități privind capacitățile de punere în aplicare. După caz, ar trebui promovată posibila susținere din partea Uniunii în temeiul Deciziei 2013/768/PESC. În cazul în care beneficiarele nu au luat măsuri în vederea semnării și aderării la TCA, activitățile ar trebui să promoveze aderarea la TCA, eventual cu sprijinul altor beneficiare care au ratificat TCA.

Un alt obiectiv complementar este de a sensibiliza o serie de beneficiare în ceea ce privește evaluarea riscurilor de deturnare a armelor și atenuarea deturnării armelor, atât din perspectiva exportului, cât și din perspectiva importului. Activitățile determinate de acest obiectiv complementar vor facilita cu precădere corelarea controlului transferurilor de arme cu alte proiecte care vizează prevenirea deturnării armelor, precum activitățile de securitate fizică și de gestionare a stocurilor (PSSM) și activitățile de sprijinire a trasabilității armelor și munițiilor.

4.2.   Descrierea proiectului

4.2.1.   Ateliere regionale

Proiectul va consta în maximum șase ateliere cu o durată de două zile, oferind formare în sectoare relevante ale controlului exporturilor de arme convenționale.

Participanții la atelier (maximum 30) ar include funcționari guvernamentali și funcționari însărcinați cu eliberarea licențelor și cu aplicarea legii din cadrul beneficiarelor vizate. Pot fi invitați, de asemenea, reprezentanți din partea parlamentelor naționale și reprezentanți ai industriei și ai societății civile, după caz.

Formarea va fi asigurată de experți din cadrul administrațiilor naționale ale statelor membre, inclusiv de foști funcționari, reprezentanți ai țărilor care s-au aliniat la Poziția comună 2008/944/PESC, reprezentanți ai sectorului privat și ai societății civile.

Atelierele pot avea loc într-o locație care urmează să fie stabilită de Înaltul Reprezentant în consultare cu Grupul de lucru pentru exportul de arme convenționale (COARM) al Consiliului.

Atelierele regionale se vor organiza pentru următoarele:

(a)

până la două ateliere pentru Europa de Sud-Est;

(b)

până la două ateliere pentru țările din Europa de Est și din regiunea Caucazului din cadrul politicii europene de vecinătate;

(c)

până la două ateliere pentru țările mediteraneene ale Africii de Nord din cadrul politicii europene de vecinătate.

Este posibil ca această repartizare regională de două ateliere per regiune să nu fie realizată dacă circumstanțele nu sunt propice, de exemplu, dacă numărul de participanți este neașteptat de mic, dacă nu există o ofertă serioasă de găzduire a atelierelor din partea niciunei beneficiare din regiune sau dacă există o duplicare cu alte activități din partea altor furnizori de informații. Într-un astfel de caz în care nu se pot desfășura atelierele într-una sau două regiuni, numărul atelierelor în cealaltă (celelalte) regiune (regiuni) ar putea fi sporit, ținând cont de plafonul global de șase ateliere.

4.2.2.   Vizite de studiu

Proiectul va consta într-un număr de maximum șase vizite de studiu de câte două zile la autoritățile relevante din statele membre, la care participă funcționari guvernamentali și funcționari însărcinați cu eliberarea licențelor și aplicarea legii. Vizitele de studiu ar trebui să acopere cel puțin trei beneficiare și să includă cel puțin o beneficiară care nu a ratificat TCA.

4.2.3.   Asistența individuală pentru beneficiare

Proiectul va consta în maximum 30 de zile de ateliere, de preferință in situ, pentru fiecare beneficiară în parte, la care vor participa funcționari guvernamentali și funcționari însărcinați cu eliberarea licențelor și cu aplicarea legii. În funcție de nevoile precise și de disponibilitatea experților din cadrul beneficiarelor și din statele membre UE, cele 30 de zile disponibile per total vor fi alocate într-un format care variază de la minimum două zile la maximum cinci zile.

Know-how-ul va fi transmis de experți din cadrul administrațiilor naționale ale statelor membre (inclusiv foști funcționari), reprezentanți ai țărilor care s-au aliniat la Poziția comună 2008/944/PESC, reprezentanți ai sectorului privat și ai societății civile.

Aceste ateliere de asistență individuală vor fi organizate în principal la cererea beneficiarelor. Acestea vizează abordarea unei chestiuni sau a unei nevoi specifice identificate de beneficiară, de exemplu în marja unui atelier regional sau în timpul desfășurării contactelor periodice cu experții UE și cu agenția de punere în aplicare.

4.2.4.   Aplicarea listelor de control

Agenția de punere în aplicare înființează un corp de experți tehnici în vederea aplicării listelor de control al exporturilor. Experții sunt selectați din cât mai multe state membre cu putință.

Un volum de 100 de ore de lucru (pe baza onorariilor standard ale experților, prevăzut la punctul 5) va fi disponibil pentru a repartiza experților (în funcție de disponibilitatea acestora) cererile privind aplicarea listelor de control înaintate de autoritățile relevante din cadrul beneficiarelor. Agenția de punere în aplicare va crea un formular-tip pentru respectivele cereri, ținând cont de caracterul informal al evaluării și de aspectul confidențialității.

4.2.5.   Evenimentul privind evaluarea finală

Pentru a asigura o evaluare finală a activităților desfășurate în temeiul prezentei decizii, cu participarea comună a beneficiarelor și a statelor membre, se va organiza la Bruxelles un eveniment cu o durată de două zile, dacă este posibil imediat după o reuniune COARM.

Vor fi invitați maximum doi reprezentanți (funcționari guvernamentali, funcționari însărcinați cu eliberarea licențelor și cu aplicarea legii) din fiecare beneficiară menționată la punctul 6.1.

4.2.6.   Activități referitoare la deturnare

Acest proiect se va desfășura sub forma a două ateliere pentru țările din Africa de Vest și din regiunea Sahel, precum și pentru China, după cum urmează:

un atelier inițial de „lansare” (kick-off) pe o durată de două zile, la care să participe maximum doi reprezentanți din cadrul beneficiarelor;

un atelier final pe o durată de două zile, la care să participe maximum trei reprezentanți din cadrul beneficiarelor.

Atelierele ar trebui să aibă loc în țările din Africa de Vest și din regiunea Sahel.

5.   ONORARIILE EXPERȚILOR

Onorariile experților sunt puse la dispoziție pentru activitățile de la punctele 4.2.2-4.2.4. În ceea ce privește activitățile de la punctul 4.2.4, onorariile experților vor fi defalcate pe ore, în funcție de perioada reală (măsurată în ore) dedicată cererilor de identificare a mărfurilor. Se estimează o valoare maximă de 100 de onorarii pentru experți (800 de ore).

6.   BENEFICIARE

6.1.   Beneficiare ale activităților de la punctele 4.2.1-4.2.5

(i)

Europa de Sud-Est (Albania, Bosnia și Herțegovina, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, Muntenegru, Serbia și Kosovo*);

(ii)

țări mediteraneene din Africa de Nord din cadrul politicii europene de vecinătate (Algeria, Egipt, Libia, Maroc și Tunisia);

(iii)

țări din Europa de Est și din regiunea Caucazului din cadrul politicii europene de vecinătate (Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina).

6.2.   Beneficiare ale activităților de la punctul 4.2.6

Țările ECOWAS (Benin, Burkina Faso, Capul Verde, Côte d'Ivoire, Gambia, Ghana, Guineea, Guineea-Bissau, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Togo); Mauritania, Camerun, Ciad, China.

6.3.   Modificarea listei beneficiarelor

Grupul de lucru COARM poate, la propunerea Înaltului Reprezentant, să decidă să modifice lista beneficiarilor pe baza unei justificări corespunzătoare.

7.   REZULTATELE PROIECTULUI ȘI INDICATORI DE PUNERE ÎN APLICARE

În afară de evenimentul privind evaluarea finală menționat la punctul 4.2.5, evaluarea rezultatelor proiectului va ține cont de următoarele:

7.1.   Evaluarea individuală a beneficiarelor

La finalizarea activităților, agenția de punere în aplicare furnizează SEAE și Comisiei un raport intermediar privind fiecare dintre beneficiarele menționate la punctul 6.1. Respectivul raport va fi întocmit în colaborare cu delegațiile UE și va trece în revistă activitățile care au avut loc pe durata prezentei decizii. Raportul va evalua totodată capacitățile beneficiarei dedicate controlului transferurilor de arme. În cazul în care beneficiara este parte la TCA, evaluarea va viza modul în care capacitățile existente permit punerea în aplicare a TCA.

7.2.   Evaluarea impactului și indicatorii de punere în aplicare

Impactul activităților prevăzute prin prezenta decizie ar trebui să fie evaluat din punct de vedere tehnic la finalizarea acestora pentru beneficiarele menționate la punctul 6.1. Evaluarea impactului va fi efectuată de către Înaltul Reprezentant, în cooperare cu COARM și, după caz, cu delegațiile UE vizate, precum și cu alte părți interesate relevante.

În acest scop, vor fi utilizați următorii indicatori:

dacă există reglementări interne relevante în domeniul controlului transferului de arme și dacă/în ce măsură acestea sunt conforme cu Poziția comună 2008/944/PESC, printre altele, punerea în aplicare a criteriilor de evaluare, punerea în aplicare a Listei comune a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare, raportare;

după caz, informații privind cazurile de aplicare a legii;

dacă beneficiarele au capacitatea de a raporta exporturile și/sau importurile de arme, luând în considerare, între altele, registrul ONU, raportarea anuală TCA, rapoartele naționale;

dacă beneficiara s-a aliniat oficial la Poziția comună 2008/944/PESC sau intenționează să o facă.

Rapoartele individuale de evaluare menționate la punctul 7.1 ar trebui să se refere la respectivii indicatori de punere în aplicare, după caz.

8.   PROMOVAREA UTILIZĂRII PORTALULUI WEB DE INFORMARE AL UE

Portalul web prevăzut în Decizia 2012/711/PESC a fost dezvoltat ca resursă proprie a UE (https://export-control.jrc.ec.europa.eu). Acesta funcționează ca o platformă comună pentru toate programele de informare ale UE (produsele cu dublă utilizare, arme, TCA). Activitățile enumerate la punctele 4.2.1-4.2.5 sporesc gradul de sensibilizare cu privire la portalul web de informare al UE și promovează utilizarea acestuia. Participanții la activitățile de informare ar trebui să fie informați prin intermediul secțiunii private a portalului web care oferă acces permanent la resurse, documente și contacte. De asemenea, utilizarea portalului web ar trebui să fie promovată în rândul altor funcționari care nu au putut participa direct la activitățile de asistență și de informare.

9.   VIZIBILITATEA UE

Agenția de punere în aplicare ia toate măsurile adecvate pentru a aduce în atenția publicului faptul că Uniunea Europeană finanțează acțiunea. Astfel de măsuri vor fi puse în aplicare în conformitate cu manualul privind comunicarea și vizibilitatea pentru acțiunile externe ale UE, publicat de Comisia Europeană. Prin urmare, agenția va asigura vizibilitatea contribuției Uniunii printr-o strategie de marcă (branding) și publicitate adecvate, evidențiind rolul Uniunii și sensibilizând publicul cu privire la motivele deciziei, precum și cu privire la sprijinul acordat de Uniune pentru decizie și rezultatele acestui sprijin. Materialele produse în cadrul proiectului vor afișa în mod clar drapelul Uniunii, în conformitate cu orientările relevante ale Uniunii.

Dat fiind faptul că gama și natura activităților planificate variază în mod semnificativ, se vor utiliza o serie de instrumente de promovare, printre care: mass-media tradiționale, site-uri web, platforme de comunicare socială, materiale informative și de promovare inclusiv grafică pe calculator, broșuri, buletine informative, comunicate de presă și altele, după caz. Publicațiile și evenimentele publice achiziționate în cadrul proiectului vor purta marca corespunzătoare.

10.   DURATĂ

Durata totală estimată a proiectelor va fi de 24 de luni.

11.   RAPORTARE

Agenția de punere în aplicare pregătește rapoarte trimestriale periodice, inclusiv după finalizarea fiecăreia dintre activități. Rapoartele se transmit către Înaltul Reprezentant în termen de șase săptămâni de la finalizarea activităților respective.

12.   COSTUL TOTAL ESTIMAT AL PROIECTULUI ȘI CONTRIBUȚIA FINANCIARĂ A UNIUNII

Costul total estimat al proiectului este de 1 110 000 EUR, cu co-finanțare din partea Germaniei. Costul total estimat al proiectului finanțat de UE este de 999 000 EUR.


11.12.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 326/64


DECIZIA (PESC) 2015/2310 A CONSILIULUI

din 10 decembrie 2015

de modificare a Deciziei 2013/189/PESC de instituire a Colegiului European de Securitate și Apărare

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 42 alineatul (4),

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 22 aprilie 2013, Consiliul a adoptat Decizia 2013/189/PESC de instituire a Colegiului European de Securitate și Apărare (1).

(2)

La 22 iulie 2014, Consiliul a adoptat Decizia 2014/491/PESC de modificare a Deciziei 2013/189/PESC (2).

(3)

Decizia 2013/189/PESC, astfel cum a fost modificată de Decizia 2014/491/PESC, prevede o valoare de referință financiară pentru primele 12 luni în perioada 1 august 2013-31 iulie 2014, precum și pentru perioada următoare, 1 august 2014-31 decembrie 2015.

(4)

La 25 martie 2014, Comitetul director instituit prin Decizia 2013/189/PESC a convenit că perioada acordului de finanțare ar trebui aliniată la perioada contabilă anuală, și anume 1 ianuarie-31 decembrie, pentru a fi nevoie doar de un set de conturi începând cu 2016.

(5)

În consecință, ar trebui stabilită o nouă valoare de referință financiară pentru perioada 1 ianuarie 2016-31 decembrie 2016.

(6)

Decizia 2013/189/PESC ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Articolul 16 alineatul (2) din Decizia 2013/189/PESC se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Suma de referință financiară destinată acoperirii cheltuielilor CESA pe perioada primelor 12 luni ulterioare încheierii acordului de finanțare menționat la alineatul (3) este de 535 000 EUR.

Valoarea de referință financiară destinată acoperirii cheltuielilor CESA în perioada 1 august 2014-31 decembrie 2015 este de 756 000 EUR.

Valoarea de referință financiară destinată acoperirii cheltuielilor CESA în perioada 1 ianuarie 2016-31 decembrie 2016 este de 630 000 EUR.

Valorile de referință financiară destinate acoperirii cheltuielilor CESA pentru perioade ulterioare se decid de către Consiliu.”

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 10 decembrie 2015.

Pentru Consiliu

Președintele

F. BAUSCH


(1)  Decizia 2013/189/PESC a Consiliului din 22 aprilie 2013 de instituire a Colegiului European de Securitate și Apărare (CESA) și de abrogare a Acțiunii comune 2008/550/PESC (JO L 112, 24.4.2013, p. 22).

(2)  Decizia 2014/491/PESC a Consiliului din 22 iulie 2014 de modificare a Deciziei 2013/189/PESC de instituire a Colegiului European de Securitate și Apărare (CESA) (JO L 218, 24.7.2014, p. 6).


11.12.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 326/65


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/2311 A COMISIEI

din 9 decembrie 2015

de modificare a Deciziilor de punere în aplicare (UE) 2015/1500 și (UE) 2015/2055 privind măsurile de protecție împotriva dermatozei nodulare contagioase în Grecia

[notificată cu numărul C(2015) 8585]

(Numai textul în limba greacă este autentic)

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 89/662/CEE a Consiliului din 11 decembrie 1989 privind controalele veterinare aplicabile în schimburile intracomunitare în vederea realizării pieței interne (1), în special articolul 9 alineatul (4),

având în vedere Directiva 90/425/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind controalele veterinare și zootehnice aplicabile în schimburile intracomunitare cu anumite animale vii și produse în vederea realizării pieței interne (2), în special articolul 10 alineatul (4),

având în vedere Directiva 92/119/CEE a Consiliului din 17 decembrie 1992 de stabilire a măsurilor comunitare generale de combatere a unor boli la animale, precum și a măsurilor specifice împotriva bolii veziculoase a porcului (3), în special articolul 19 alineatul (1) litera (a), alineatul (3) litera (a) și alineatul (6),

având în vedere Directiva 2002/99/CE a Consiliului din 16 decembrie 2002 de stabilire a normelor de sănătate animală care reglementează producția, transformarea, distribuția și introducerea produselor de origine animală destinate consumului uman (4), în special articolul 4 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Directiva 92/119/CEE stabilește măsuri generale pentru controlul anumitor boli ale animalelor. Printre acestea se numără măsurile care trebuie adoptate în cazul suspectării și confirmării dermatozei nodulare contagioase (DNC) într-o exploatație, măsurile care trebuie luate în zonele de restricție și alte măsuri suplimentare pentru controlul bolii. De asemenea, măsurile respective prevăd, pe lângă alte măsuri de control, vaccinarea de urgență în cazul apariției unui focar de DNC.

(2)

Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/1500 a Comisiei (5) stabilește măsuri de protecție cuprinzătoare și restricții privind circulația și expedierea de animale din specia bovină și de material seminal, precum și introducerea pe piață a anumitor produse de origine animală provenind din anumite zone din Grecia afectate de dermatoza nodulară contagioasă.

(3)

Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/2055 a Comisiei (6) stabilește condițiile pentru punerea în aplicare a programului de vaccinare de urgență a bovinelor împotriva dermatozei nodulare contagioase în Grecia. În plus, Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/2055 a modificat anumite dispoziții din Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/1500 și a extins zona de restricție, astfel încât să includă nu numai unitatea regională Evros, ci și unitățile regionale Rodopi, Xanthi, Kavala și Limnos.

(4)

La 19 octombrie 2015, autoritățile elene au notificat Comisiei focare suplimentare în unitatea regională Halkidiki, după care au informat Comisia, la 21 octombrie 2015, cu privire la intenția lor de a aplica vaccinarea împotriva dermatozei nodulare contagioase în unitățile regionale Halkidiki, Salonic și Kilkis, iar la 11 noiembrie, cu privire la intenția lor de a aplica vaccinarea în unitățile regionale Drama și Serres. Aceasta necesită extinderea zonei de restricție stabilite în anexa la Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/1500, precum și a zonei în care se poate efectua vaccinarea, astfel cum figurează în anexa I la Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/2055.

(5)

Prin urmare, Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/1500 și Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/2055 ar trebui modificate în consecință.

(6)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt în conformitate cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa la Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/1500 se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXĂ

ZONELE DE RESTRICȚIE MENȚIONATE LA ARTICOLUL 2 ALINEATUL (b)

Următoarele unități regionale din Grecia

Unitatea regională Evros

Unitatea regională Rodopi

Unitatea regională Xanthi

Unitatea regională Kavala

Unitatea regională Halkidiki

Unitatea regională Salonic

Unitatea regională Kilkis

Unitatea regională Limnos

Unitatea regională Drama

Unitatea regională Serres.”

Articolul 2

Anexa I la Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/2055 se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA I

Următoarele unități regionale din Grecia:

Unitatea regională Evros

Unitatea regională Rodopi

Unitatea regională Xanthi

Unitatea regională Kavala

Unitatea regională Halkidiki

Unitatea regională Salonic

Unitatea regională Kilkis

Unitatea regională Limnos

Unitatea regională Drama

Unitatea regională Serres.”

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează Republicii Elene.

Adoptată la Bruxelles, 9 decembrie 2015.

Pentru Comisie

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 395, 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 224, 18.8.1990, p. 29.

(3)  JO L 62, 15.3.1993, p. 69.

(4)  JO L 18, 23.1.2003, p. 11.

(5)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/1500 a Comisiei din 7 septembrie 2015 privind anumite măsuri de protecție împotriva dermatozei nodulare contagioase din Grecia și de abrogare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2015/1423 (JO L 234, 8.9.2015, p. 19).

(6)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/2055 a Comisiei din 10 noiembrie 2015 de stabilire a condițiilor pentru punerea în aplicare a programului de vaccinare de urgență a bovinelor împotriva dermatozei nodulare contagioase în Grecia și de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2015/1500 (JO L 300, 17.11.2015, p. 31).


Rectificări

11.12.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 326/68


Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/608 al Comisiei din 14 aprilie 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 798/2008 în ceea ce privește rubricile referitoare la Ucraina și la Israel din lista țărilor terțe, aprobarea programului de control al salmonelei la găinile ouătoare prezentat de Ucraina, cerințele de certificare sanitar-veterinară în ceea ce privește boala de Newcastle și cerințele privind prelucrarea produselor din ouă

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 101 din 18 aprilie 2015 )

La pagina 4, la articolul 2:

în loc de:

„Partea 1 a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 798/2008 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.”,

se va citi:

„Anexele I și III la Regulamentul (CE) nr. 798/2008 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.”


11.12.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 326/69


Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1884 al Comisiei din 20 octombrie 2015 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 798/2008 în ceea ce privește rubricile referitoare la Canada și Statele Unite din lista cu țări terțe, teritorii, zone sau compartimente din care păsările de curte și produsele obținute de la păsări de curte pot fi importate în Uniune sau pot tranzita Uniunea în contextul apariției unor focare de gripă aviară înalt patogenă în țările respective

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 276 din 21 octombrie 2015 )

La pagina 32, în anexă, privind modificările care trebuie aduse părții 1 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 798/2008, în ceea ce privește înlocuirea rubricii referitoare la „CA – Canada”, în rândul referitor la codul CA-2.2:

în loc de:

„CA – Canada

CA-2.2

Zona din provincia Ontario delimitată de următoarele limite:

de la intersecția County Road 119 cu drumurile County Road 64 și 25th Line;

înspre nord pe 25th Line până la intersecția cu Road 68, mergând spre est pe Road 68 până ce se intersectează din nou cu 25th Line și în continuare înspre nord pe 25th Line până la 74 Road;

înspre est pe 74 Road, de la 25th Line la 31st Line;

înspre nord pe 31st Line, de la 74 Road la 78 Road;

înspre est pe 78 Road, de la 31st Line la 33rd Line;

înspre nord pe 33rd Line, de la 78 Road la 84 Road;

înspre est pe 84 Road, de la 33rd Line la autostrada 59;

înspre sud pe autostrada 59, de la 84 Road la Road 78;

înspre est pe Road 78, de la autostrada 59 la 13th Line;

înspre sud pe 13 Line, de la 78 Road la Oxford Road 17;

înspre est pe Oxford Road 17, de la 13 Line la Oxford Road 4;

înspre sud pe Oxford Road 4, de la Oxford Road 17 la County Road 15;

înspre est pe County Road 15, traversând autostrada 401, de la Oxford Road 4 la Middletown Line;

înspre sud pe Middletown Line, traversând autostrada 403, de la County Road 15 la Old Stage Road;

înspre vest pe Old Stage Road, de la Middletown Line la County Road 59;

înspre sud pe County Road 59, de la Old Stage Road la Curries Road;

înspre vest pe Curries Road, de la County Road 59 la Cedar Line;

înspre sud pe Cedar Line, de la Curries Road la Rivers Road;

înspre sud-vest pe Rivers Road, de la Cedar Line la Foldens Line;

înspre nord-vest pe Foldens Line, de la Rivers Road la Sweaburg Road;

înspre sud-vest pe Sweaburg Road, de la Foldens Line la Harris Street;

înspre nord-vest pe Harris Street, de la Sweaburg Road la autostrada 401;

înspre vest pe autostrada 401, de la Harris Street la Ingersoll Street, (County Road 10);

înspre nord pe Ingersoll Street (County Road 10), de la autostrada 401 la County Road 119;

pe County Road 119, de la Ingersoll Street (County Road 10) la punctul de intersecție dintre County Road 119 și 25 Line.

WGM

VIII

P2

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N, P2

8.4.2015

8.10.2015

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER,

SRP, SRA

 

 

S1, ST1”,

se va citi:

„CA – Canada

«CA-2.2

Zona din provincia Ontario delimitată de următoarele limite:

de la intersecția County Road 119 cu drumurile County Road 64 și 25th Line;

înspre nord pe 25th Line până la intersecția cu Road 68, mergând spre est pe Road 68 până ce se intersectează din nou cu 25th Line și în continuare înspre nord pe 25th Line până la 74 Road;

înspre est pe 74 Road, de la 25th Line la 31st Line;

înspre nord pe 31st Line, de la 74 Road la 78 Road;

înspre est pe 78 Road, de la 31st Line la 33rd Line;

înspre nord pe 33rd Line, de la 78 Road la 84 Road;

înspre est pe 84 Road, de la 33rd Line la autostrada 59;

înspre sud pe autostrada 59, de la 84 Road la Road 78;

înspre est pe Road 78, de la autostrada 59 la 13th Line;

înspre sud pe 13 Line, de la 78 Road la Oxford Road 17;

înspre est pe Oxford Road 17, de la 13 Line la Oxford Road 4;

înspre sud pe Oxford Road 4, de la Oxford Road 17 la County Road 15;

înspre est pe County Road 15, traversând autostrada 401, de la Oxford Road 4 la Middletown Line;

înspre sud pe Middletown Line, traversând autostrada 403, de la County Road 15 la Old Stage Road;

înspre vest pe Old Stage Road, de la Middletown Line la County Road 59;

înspre sud pe County Road 59, de la Old Stage Road la Curries Road;

înspre vest pe Curries Road, de la County Road 59 la Cedar Line;

înspre sud pe Cedar Line, de la Curries Road la Rivers Road;

înspre sud-vest pe Rivers Road, de la Cedar Line la Foldens Line;

înspre nord-vest pe Foldens Line, de la Rivers Road la Sweaburg Road;

înspre sud-vest pe Sweaburg Road, de la Foldens Line la Harris Street;

înspre nord-vest pe Harris Street, de la Sweaburg Road la autostrada 401;

înspre vest pe autostrada 401, de la Harris Street la Ingersoll Street, (County Road 10);

înspre nord pe Ingersoll Street (County Road 10), de la autostrada 401 la County Road 119;

pe County Road 119, de la Ingersoll Street (County Road 10) la origine, în punctul de intersecție dintre County Road 119 și 25 Line.

WGM

VIII

P2

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N, P2

8.4.2015

8.10.2015

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER,

SRP, SRA

A

 

S1, ST1”.