ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 294

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 58
11 noiembrie 2015


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) 2015/2002 al Comisiei din 10 noiembrie 2015 de modificare a anexelor IC și V la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind transferurile de deșeuri ( 1 )

1

 

*

Regulamentul (UE) 2015/2003 al Comisiei din 10 noiembrie 2015 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 808/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare referitoare la societatea informațională ( 1 )

32

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2004 al Comisiei din 10 noiembrie 2015 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

50

 

 

DECIZII

 

*

Decizia (PESC) 2015/2005 a Consiliului din 10 noiembrie 2015 de prelungire a mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene în Afganistan

53

 

*

Decizia (PESC) 2015/2006 a Consiliului din 10 noiembrie 2015 de prelungire a mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene pentru Cornul Africii

58

 

*

Decizia (PESC) 2015/2007 a Consiliului din 10 noiembrie 2015 de prelungire a mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene în Bosnia și Herțegovina

64

 

*

Decizia (PESC) 2015/2008 a Consiliului din 10 noiembrie 2015 de modificare a Deciziei 2010/452/PESC privind misiunea de monitorizare a Uniunii Europene în Georgia, EUMM Georgia

69

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/2009 a Consiliului din 10 noiembrie 2015 privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Polonia

70

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

11.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 294/1


REGULAMENTUL (UE) 2015/2002 AL COMISIEI

din 10 noiembrie 2015

de modificare a anexelor IC și V la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind transferurile de deșeuri

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deșeuri (1), în special articolul 58 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 1357/2014 al Comisiei (2) de înlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului (3) modifică proprietățile periculoase ale deșeurilor în vederea alinierii acestuia la modificările introduse prin Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (4). Prin respectiva modificare, proprietățile periculoase H1-H15 sunt redenumite HP1-HP15 pentru a se evita eventualele confuzii între acestea și codurile frazelor de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008. Regulamentul în cauză se aplică de la 1 iunie 2015.

(2)

Anexa IC la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 care prevede dispoziții specifice pentru completarea documentelor de notificare și de circulație face trimitere la vechea denumire a proprietăților periculoase și, prin urmare, ar trebui actualizată în consecință.

(3)

Decizia 2014/955/UE a Comisiei (5) înlocuiește deșeurile enumerate în anexa la Decizia 2000/532/CE a Comisiei (6) pentru a reflecta progresul tehnic și științific. Decizia 2014/955/UE se aplică de la 1 iunie 2015.

(4)

Partea 2 a anexei V la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 enumeră deșeurile menționate în anexa la Decizia 2000/532/CE. Ca urmare a modificării Deciziei 2000/532/CE, anexa V la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 ar trebui să fie adaptat la aceste modificări. Prin urmare, prezentul regulament ar trebui să se aplice de la aceeași dată ca și Regulamentul (UE) nr. 1357/2014 și Decizia 2014/955/UE.

(5)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 ar trebui modificat în consecință.

(6)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului instituit prin articolul 39 din Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexele IC și V la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 iunie 2015.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 10 noiembrie 2015.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 190, 12.7.2006, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 1357/2014 al Comisiei din 18 decembrie 2014 de înlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive (JO L 365, 19.12.2014, p. 89).

(3)  Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive (JO L 312, 22.11.2008, p. 3).

(4)  Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (JO L 353, 31.12.2008, p. 1).

(5)  Decizia 2014/955/UE a Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 370, 30.12.2014, p. 44).

(6)  Decizia 2000/532/CE a Comisiei din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul articolului 1 litera (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și Decizia 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în temeiul articolului 1 alineatul (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase (JO L 226, 6.9.2000, p. 3).


ANEXĂ

Anexele IC și V la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 se modifică după cum urmează:

1.

La secțiunea IV punctul 25 din anexa IC, litera (g) se înlocuiește cu următorul text:

„(g)

Subrubrica (viii): Dacă este cazul, indicați aici codul sau codurile H, adică acele coduri care se referă la caracteristicile privind periculozitatea deșeurilor (a se vedea lista de abrevieri și coduri anexată la documentul de notificare). În cazul în care nu există caracteristici privind periculozitatea deșeurilor conform Convenției de la Basel, însă deșeurile prezintă caracteristici de periculozitate astfel cum sunt menționate în anexa III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului, precizați codul sau codurile HP în conformitate cu anexa III menționată anterior și adăugați «UE» după codul HP (de exemplu HP14 UE).”.

2.

În anexa V, partea 2 se înlocuiește cu următorul text:

„Partea 2

Deșeuri menționate în anexa la Decizia 2000/532/CE  (1)

01

DEȘEURI REZULTATE DIN EXPLORAREA ȘI EXPLOATAREA MINELOR ȘI CARIERELOR, PRECUM ȘI DIN TRATAREA FIZICĂ ȘI CHIMICĂ A MINERALELOR

01 01

deșeuri din extracția mineralelor

01 01 01

deșeuri rezultate din extracția minereurilor metalifere

01 01 02

deșeuri rezultate din extracția minereurilor nemetalifere

01 03

deșeuri rezultate din prelucrarea fizică și chimică a mineralelor metalifere

01 03 04*

reziduuri acide rezultate din procesarea minereurilor cu sulfuri

01 03 05*

alte reziduuri cu conținut de substanțe periculoase

01 03 06

reziduuri, altele decât cele specificate la 01 03 04 și 01 03 05

01 03 07*

alte deșeuri care conțin substanțe periculoase, rezultate din procesarea fizică și chimică a minereurilor metalifere

01 03 08

deșeuri sub formă de praf și pulberi, altele decât cele specificate la 01 03 07

01 03 09

nămoluri roșii rezultate din producerea aluminei, altele decât deșeurile menționate la 01 03 10

01 03 10*

nămoluri roșii rezultate din producerea aluminei, care conțin substanțe periculoase, altele decât deșeurile menționate la 01 03 07

01 03 99

deșeuri nespecificate

01 04

deșeuri rezultate din prelucrarea fizică și chimică a mineralelor nemetalifere

01 04 07*

deșeuri cu conținut de substanțe periculoase rezultate din procesarea fizică și chimică a mineralelor nemetalifere

01 04 08

deșeuri de pietriș și spărturi de piatră, altele decât cele menționate la 01 04 07

01 04 09

deșeuri de nisip și argilă

01 04 10

deșeuri sub formă de praf și pulberi, altele decât cele menționate la 01 04 07

01 04 11

deșeuri rezultate din prelucrarea potasei și a sărurilor minerale, altele decât cele menționate la 01 04 07

01 04 12

reziduuri și alte deșeuri rezultate din spălarea și purificarea mineralelor, altele decât cele specificate la 01 04 07 și 01 04 11

01 04 13

deșeuri de la tăierea și șlefuirea pietrei, altele decât cele specificate la 01 04 07

01 04 99

deșeuri nespecificate

01 05

nămoluri de foraj și alte deșeuri de foraj

01 05 04

nămoluri și deșeuri de foraj pe bază de apă dulce

01 05 05*

deșeuri și nămoluri de foraj cu conținut de ulei

01 05 06*

nămoluri de foraj și alte deșeuri de foraj cu conținut de substanțe periculoase

01 05 07

nămoluri de foraj și deșeuri cu conținut de baritină, altele decât cele specificate la 01 05 05 și 01 05 06

01 05 08

nămoluri de foraj și deșeuri cu conținut de cloruri, altele decât cele specificate la 01 05 05 și 01 05 06

01 05 99

deșeuri nespecificate

02

DEȘEURI PROVENITE DIN AGRICULTURĂ, HORTICULTURĂ, ACVACULTURĂ, SILVICULTURĂ, VÂNĂTOARE ȘI PESCUIT, PRECUM ȘI DIN PREPARAREA ȘI PRELUCRAREA ALIMENTELOR

02 01

deșeuri provenite din agricultură, horticultură, acvacultură, silvicultură, vânătoare și pescuit

02 01 01

nămoluri de la spălare și curățare

02 01 02

deșeuri de țesuturi animale

02 01 03

deșeuri de țesuturi vegetale

02 01 04

deșeuri de materiale plastice (cu excepția ambalajelor)

02 01 06

materii fecale, urină și gunoi de grajd de la animale (inclusiv resturi de paie), efluente, colectate separat și tratate în afara incintei

02 01 07

deșeuri din exploatarea forestieră

02 01 08*

deșeuri agrochimice cu conținut de substanțe periculoase

02 01 09

deșeuri agrochimice, altele decât cele specificate la 02 01 08

02 01 10

deșeuri de metal

02 01 99

deșeuri nespecificate

02 02

deșeuri rezultate din prepararea și prelucrarea cărnii, a peștelui și a altor alimente de origine animală

02 02 01

nămoluri de la spălare și curățare

02 02 02

deșeuri de țesuturi animale

02 02 03

materii care sunt improprii pentru consum ori procesare

02 02 04

nămoluri de la epurarea efluenților în incintă

02 02 99

deșeuri nespecificate

02 03

deșeuri din prepararea și prelucrarea fructelor, legumelor, cerealelor, uleiurilor alimentare, a pudrei de cacao, a cafelei, ceaiului și tutunului; producția de conserve; producția de drojdii și extracte de drojdii, prepararea și fermentarea melaselor

02 03 01

nămoluri de la spălare, curățare, decojire, centrifugare și separare

02 03 02

deșeuri de agenți de conservare

02 03 03

deșeuri de la extracția cu solvenți

02 03 04

materii care sunt improprii pentru consum ori procesare

02 03 05

nămoluri de la epurarea efluenților în incintă

02 03 99

deșeuri nespecificate

02 04

deșeuri rezultate din prelucrarea zahărului

02 04 01

pământ rezultat din curățarea și spălarea sfeclei de zahăr

02 04 02

carbonat de calciu fără altă specificație

02 04 03

nămoluri de la epurarea efluenților în incintă

02 04 99

deșeuri nespecificate

02 05

deșeuri provenite din industria produselor lactate

02 05 01

materii care sunt improprii pentru consum ori procesare

02 05 02

nămoluri de la epurarea efluenților în incintă

02 05 99

deșeuri nespecificate

02 06

deșeuri provenite din industria de panificație, patiserie și cofetărie

02 06 01

materii care sunt improprii pentru consum ori procesare

02 06 02

deșeuri de agenți de conservare

02 06 03

nămoluri de la epurarea efluenților în incintă

02 06 99

deșeuri nespecificate

02 07

deșeuri rezultate din producția de băuturi alcoolice și nealcoolice (cu excepția cafelei, a ceaiului și a pudrei de cacao)

02 07 01

deșeuri de la spălarea, curățarea și prelucrarea mecanică a materiei prime

02 07 02

deșeuri de la distilarea băuturilor alcoolice

02 07 03

deșeuri de la tratamente chimice

02 07 04

materii care sunt improprii pentru consum ori procesare

02 07 05

nămoluri de la epurarea efluenților în incintă

02 07 99

deșeuri nespecificate

03

DEȘEURI REZULTATE DIN PRELUCRAREA LEMNULUI ȘI FABRICAREA DE PANOURI ȘI MOBILĂ, CELULOZĂ, HÂRTIE ȘI CARTON

03 01

deșeuri rezultate din prelucrarea lemnului și din fabricarea panourilor și a mobilei

03 01 01

deșeuri de scoarță și de plută

03 01 04*

rumeguș, așchii, resturi, lemn, plăci din așchii de lemn și furnir cu conținut de substanțe periculoase

03 01 05

rumeguș, talaș, așchii, resturi de placă aglomerată din lemn și furnir, altele decât cele specificate la 03 01 04

03 01 99

deșeuri nespecificate

03 02

deșeuri rezultate din produsele de protecție a lemnului

03 02 01*

agenți de conservare organici nehalogenați pentru lemn

03 02 02*

agenți de conservare organoclorurați pentru lemn

03 02 03*

agenți de conservare organometalici pentru lemn

03 02 04*

agenți de conservare anorganici pentru lemn

03 02 05*

alți agenți de conservare pentru lemn cu conținut de substanțe periculoase

03 02 99

alți agenți de conservare pentru lemn nespecificați

03 03

deșeuri rezultate din fabricarea și prelucrarea hârtiei, a cartonului și a pastei de hârtie

03 03 01

deșeuri de scoarță și de lemn

03 03 02

nămoluri de leșie verde (de la recuperarea soluțiilor de fierbere)

03 03 05

nămoluri de la eliminarea cernelii din procesul de reciclare a hârtiei

03 03 07

deșeuri mecanice de la fierberea hârtiei și cartonului reciclate

03 03 08

deșeuri de la sortarea hârtiei și cartonului destinate reciclării

03 03 09

deșeuri de nămol de caustificare

03 03 10

rebuturi de fibre, nămoluri de fibre, materiale de etanșare și de acoperire rezultate din separare mecanică

03 03 11

nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, altele decât cele specificate la 03 03 10

03 03 99

deșeuri nespecificate

04

DEȘEURI PROVENITE DIN INDUSTRIA PIELĂRIEI, A BLĂNĂRIEI ȘI DIN INDUSTRIA TEXTILĂ

04 01

deșeuri provenite din industria pielăriei și a blănăriei

04 01 01

deșeuri de la șeruire

04 01 02

deșeuri de la cenușărit

04 01 03*

deșeuri de la degresare cu conținut de solvenți fără fază lichidă

04 01 04

flotă de tăbăcire cu conținut de crom

04 01 05

flotă de tăbăcire fără crom

04 01 06

nămoluri, în special de la epurarea efluenților în incintă cu conținut de crom

04 01 07

nămoluri, în special de la epurarea efluenților în incintă fără crom

04 01 08

deșeuri de piele tăbăcită (ștuțuri, răzături, tăieturi, praf de lustruit) cu conținut de crom

04 01 09

deșeuri de la apretare și finisare

04 01 99

deșeuri nespecificate

04 02

deșeuri din industria textilă

04 02 09

deșeuri de la materialele compozite (textile impregnate, elastomeri, plastomeri)

04 02 10

materii organice provenite din produse naturale (de exemplu, grăsime, ceară)

04 02 14*

deșeuri de la finisare, cu conținut de solvenți organici

04 02 15

deșeuri de la finisare, altele decât cele specificate la 04 02 14

04 02 16*

coloranți și pigmenți cu conținut de substanțe periculoase

04 02 17

coloranți și pigmenți, alții decât cei specificați la 04 02 16

04 02 19*

nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, cu conținut de substanțe periculoase

04 02 20

nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, altele decât cele specificate la 04 02 19

04 02 21

deșeuri de fibre textile neprocesate

04 02 22

deșeuri de fibre textile procesate

04 02 99

deșeuri nespecificate

05

DEȘEURI REZULTATE DIN RAFINAREA PETROLULUI, PURIFICAREA GAZULUI NATURAL ȘI TRATAREA PIROLITICĂ A CĂRBUNELUI

05 01

deșeuri rezultate din rafinarea petrolului

05 01 02*

nămoluri rezultate din desalinizare

05 01 03*

nămoluri provenite din rezervor

05 01 04*

nămoluri acide alchilice

05 01 05*

scurgeri de petrol

05 01 06*

nămoluri conținând hidrocarburi, provenite de la operațiunile de întreținere a instalațiilor și echipamentelor

05 01 07*

gudroane acide

05 01 08*

alte gudroane

05 01 09*

nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, cu conținut de substanțe periculoase

05 01 10

nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, altele decât cele specificate la 05 01 09

05 01 11*

deșeuri de la spălarea combustibililor cu baze

05 01 12*

acizi cu conținut de uleiuri

05 01 13

nămoluri de la apa de alimentare a cazanului

05 01 14

deșeuri de la coloanele de răcire

05 01 15*

argile de filtrare uzate

05 01 16

deșeuri cu conținut de sulf de la desulfurarea petrolului

05 01 17

bitum

05 01 99

deșeuri nespecificate

05 06

deșeuri care provin de la tratarea pirolitică a cărbunelui

05 06 01*

gudroane acide

05 06 03*

alte gudroane

05 06 04

deșeuri de la coloanele de răcire

05 06 99

deșeuri nespecificate

05 07

deșeuri provenite din purificarea și transportul gazului natural

05 07 01*

deșeuri cu conținut de mercur

05 07 02

deșeuri cu conținut de sulf

05 07 99

deșeuri nespecificate

06

DEȘEURI REZULTATE DIN PROCESELE CHIMIEI ANORGANICE

06 01

deșeuri provenite de la fabricarea, formularea, distribuirea și utilizarea (FFDU) acizilor

06 01 01*

acid sulfuric și acid sulfuros

06 01 02*

acid clorhidric

06 01 03*

acid fluorhidric

06 01 04*

acid fosforic și acid fosforos

06 01 05*

acid azotic și acid azotos

06 01 06*

alți acizi

06 01 99

deșeuri nespecificate

06 02

deșeuri care provin de la fabricarea, formularea, distribuirea și utilizarea (FFDU) bazelor

06 02 01*

hidroxid de calciu

06 02 03*

hidroxid de amoniu

06 02 04*

hidroxid de sodiu și de potasiu

06 02 05*

alte baze

06 02 99

deșeuri nespecificate

06 03

deșeuri care provin de la FFDU a sărurilor și a soluțiilor acestora și a oxizilor metalici

06 03 11*

săruri solide și soluții cu conținut de cianuri

06 03 13*

săruri solide și soluții cu conținut de metale grele

06 03 14

săruri solide și soluții, altele decât cele specificate la 06 03 11 și 06 03 13

06 03 15*

oxizi metalici cu conținut de metale grele

06 03 16

oxizi metalici, alții decât cei specificați la 06 03 15

06 03 99

deșeuri nespecificate

06 04

deșeuri cu conținut de metale, altele decât cele menționate la 06 03

06 04 03*

deșeuri cu conținut de arsen

06 04 04*

deșeuri cu conținut de mercur

06 04 05*

deșeuri cu conținut de alte metale grele

06 04 99

deșeuri nespecificate

06 05

nămoluri de la epurarea efluenților în incintă

06 05 02*

nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, cu conținut de substanțe periculoase

06 05 03

nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, altele decât cele specificate la 06 05 02

06 06

deșeuri provenite din FFDU a produselor chimice cu conținut de sulf, din procesele chimice cu sulf și din procesele de desulfurare

06 06 02*

deșeuri cu conținut de sulfuri periculoase

06 06 03

deșeuri cu conținut de sulfuri, altele decât cele specificate la 06 06 02

06 06 99

deșeuri nespecificate

06 07

deșeuri provenite de la FFDU a halogenilor și din procese chimice cu halogeni

06 07 01*

deșeuri cu conținut de azbest de la electroliză

06 07 02*

cărbune activ de la producerea clorului

06 07 03*

nămol de sulfat de bariu cu conținut de mercur

06 07 04*

soluții și acizi, de exemplu acid de contact

06 07 99

deșeuri nespecificate

06 08

deșeuri provenite de la FFDU a siliciului și a derivaților siliciului

06 08 02*

deșeuri cu conținut de clorosilani periculoși

06 08 99

deșeuri nespecificate

06 09

deșeuri provenite de la FFDU a produselor chimice conținând fosfor și din procesele chimice cu fosfor

06 09 02

zgură fosforoasă

06 09 03*

deșeuri de reacții pe bază de calciu care conțin sau sunt contaminate cu substanțe periculoase

06 09 04

deșeuri de reacții pe bază de calciu, altele decât cele specificate la 06 09 03

06 09 99

deșeuri nespecificate

06 10

deșeuri provenite de la FFDU a produselor chimice cu conținut de azot, din procese chimice cu azot și din producția de îngrășăminte

06 10 02*

deșeuri cu conținut de substanțe periculoase

06 10 99

deșeuri nespecificate

06 11

deșeuri provenite din fabricarea pigmenților anorganici și a opacizanților

06 11 01

deșeuri de reacții pe bază de calciu de la producerea bioxidului de titan

06 11 99

deșeuri nespecificate

06 13

deșeuri din procese chimice anorganice nespecificate în altă parte

06 13 01*

produse fitosanitare anorganice, agenți de conservare a lemnului și alte biocide

06 13 02*

cărbune activ uzat (cu excepția 06 07 02)

06 13 03

negru de fum

06 13 04*

deșeuri de la procesele cu azbest

06 13 05*

funingine

06 13 99

deșeuri nespecificate

07

DEȘEURI DIN PROCESELE CHIMICE ORGANICE

07 01

deșeuri provenite de la fabricarea, formularea, distribuirea și utilizarea (FFDU) produselor organice de bază

07 01 01*

lichide apoase de spălare și soluții-mamă

07 01 03*

solvenți, soluții de spălare și soluții-mamă organice halogenate

07 01 04*

alți solvenți, soluții de spălare și soluții-mamă organice

07 01 07*

reziduuri halogenate din blazul coloanelor de distilare și reacție

07 01 08*

alte reziduuri din blazul coloanelor de distilare și reacție

07 01 09*

turte de filtrare halogenate și absorbanți uzați halogenați

07 01 10*

alte turte de filtrare și absorbanți uzați

07 01 11*

nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, cu conținut de substanțe periculoase

07 01 12

nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, altele decât cele specificate la 07 01 11

07 01 99

deșeuri nespecificate

07 02

deșeuri care provin de la FFDU a materialelor plastice, a cauciucului și a fibrelor sintetice

07 02 01*

lichide apoase de spălare și soluții-mamă

07 02 03*

solvenți, soluții de spălare și soluții-mamă organice halogenate

07 02 04*

alți solvenți, soluții de spălare și soluții-mamă organice

07 02 07*

reziduuri halogenate din blazul coloanelor de distilare și reacție

07 02 08*

alte reziduuri din blazul coloanelor de distilare și reacție

07 02 09*

turte de filtrare halogenate și absorbanți uzați halogenați

07 02 10*

alte turte de filtrare și absorbanți uzați

07 02 11*

nămoluri rezultate din epurarea efluenților în incintă, cu conținut de substanțe periculoase

07 02 12

nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, altele decât cele specificate la 07 02 11

07 02 13

deșeuri de materiale plastice

07 02 14*

deșeuri de aditivi cu conținut de substanțe periculoase

07 02 15

deșeuri de aditivi, altele decât cele specificate la 07 02 14

07 02 16*

deșeuri cu conținut de siliconi periculoși

07 02 17

deșeuri cu conținut de siliconi, altele decât cele specificate la 07 02 16

07 02 99

deșeuri nespecificate

07 03

deșeuri care provin de la FFDU a vopselelor și pigmenților organici (cu excepția secțiunii 06 11)

07 03 01*

lichide apoase de spălare și soluții-mamă

07 03 03*

solvenți, soluții de spălare și soluții-mamă organice halogenate

07 03 04*

alți solvenți, soluții de spălare și soluții-mamă organice

07 03 07*

reziduuri halogenate din blazul coloanelor de distilare și reacție

07 03 08*

alte reziduuri din blazul coloanelor de distilare și reacție

07 03 09*

turte de filtrare halogenate și absorbanți uzați halogenați

07 03 10*

alte turte de filtrare și absorbanți uzați

07 03 11*

nămoluri rezultate din epurarea efluenților în incintă, cu conținut de substanțe periculoase

07 03 12

nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, altele decât cele specificate la 07 03 11

07 03 99

deșeuri nespecificate

07 04

deșeuri care provin de la FFDU a produselor fitosanitare organice (cu excepția rubricilor 02 01 08 și 02 01 09), a conservanților pentru lemn (cu excepția secțiunii 03 02) și a altor biocide

07 04 01*

lichide apoase de spălare și soluții-mamă

07 04 03*

solvenți, soluții de spălare și soluții-mamă organice halogenate

07 04 04*

alți solvenți, soluții de spălare și soluții-mamă organice

07 04 07*

reziduuri halogenate din blazul coloanelor de distilare și reacție

07 04 08*

alte reziduuri din blazul coloanelor de distilare și reacție

07 04 09*

turte de filtrare halogenate și absorbanți uzați halogenați

07 04 10*

alte turte de filtrare și absorbanți uzați

07 04 11*

nămoluri rezultate din epurarea efluenților în incintă, cu conținut de substanțe periculoase

07 04 12

nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, altele decât cele specificate la 07 04 11

07 04 13*

deșeuri solide cu conținut de substanțe periculoase

07 04 99

deșeuri nespecificate

07 05

deșeuri care provin de la FFDU a produselor farmaceutice

07 05 01*

lichide apoase de spălare și soluții-mamă

07 05 03*

solvenți, soluții de spălare și soluții-mamă organice halogenate

07 05 04*

alți solvenți, soluții de spălare și soluții-mamă organice

07 05 07*

reziduuri halogenate din blazul coloanelor de distilare și reacție

07 05 08*

alte reziduuri din blazul coloanelor de distilare și reacție

07 05 09*

turte de filtrare halogenate și absorbanți uzați halogenați

07 05 10*

alte turte de filtrare și absorbanți uzați

07 05 11*

nămoluri rezultate din epurarea efluenților în incintă, cu conținut de substanțe periculoase

07 05 12

nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, altele decât cele specificate la 07 05 11

07 05 13*

deșeuri solide cu conținut de substanțe periculoase

07 05 14

deșeuri solide, altele decât cele specificate la 07 05 13

07 05 99

deșeuri nespecificate

07 06

deșeuri care provin de la FFDU a grăsimilor, săpunurilor, detergenților, dezinfectanților și cosmeticelor

07 06 01*

lichide apoase de spălare și soluții-mamă

07 06 03*

solvenți, soluții de spălare și soluții-mamă organice halogenate

07 06 04*

alți solvenți, soluții de spălare și soluții-mamă organice

07 06 07*

reziduuri halogenate din blazul coloanelor de distilare și reacție

07 06 08*

alte reziduuri din blazul coloanelor de distilare și reacție

07 06 09*

turte de filtrare halogenate și absorbanți uzați halogenați

07 06 10*

alte turte de filtrare și absorbanți uzați

07 06 11*

nămoluri rezultate din epurarea efluenților în incintă, cu conținut de substanțe periculoase

07 06 12

nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, altele decât cele specificate la 07 06 11

07 06 99

deșeuri nespecificate

07 07

deșeuri care provin de la FFDU a produselor chimice rezultate din chimia fină și a produselor chimice nespecificate în altă parte

07 07 01*

lichide apoase de spălare și soluții-mamă

07 07 03*

solvenți, soluții de spălare și soluții-mamă organice halogenate

07 07 04*

alți solvenți, soluții de spălare și soluții-mamă organice

07 07 07*

reziduuri halogenate din blazul coloanelor de distilare și reacție

07 07 08*

alte reziduuri din blazul coloanelor de distilare și reacție

07 07 09*

turte de filtrare halogenate și absorbanți uzați halogenați

07 07 10*

alte turte de filtrare și absorbanți uzați

07 07 11*

nămoluri rezultate din epurarea efluenților în incintă, cu conținut de substanțe periculoase

07 07 12

nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, altele decât cele specificate la 07 07 11

07 07 99

deșeuri nespecificate

08

DEȘEURI PROVENIND DE LA FABRICAREA, FORMULAREA, DISTRIBUȚIA ȘI UTILIZAREA (FFDU) PRODUSELOR DE ACOPERIRE (VOPSELURI, LACURI ȘI EMAILURI VITRIFIATE), ADEZIVILOR, MASTICURILOR ȘI CERNELURILOR TIPOGRAFICE

08 01

deșeuri care provin de la FFDU și din decaparea vopselelor și a lacurilor

08 01 11*

deșeuri de vopsele și lacuri cu conținut de solvenți organici sau alte substanțe periculoase

08 01 12

deșeuri de vopsele și lacuri, altele decât cele specificate la 08 01 11

08 01 13*

nămoluri care provin din vopsele sau lacuri Cu conținut de solvenți organici sau alte substanțe periculoase

08 01 14

nămoluri de la vopsele sau lacuri, altele decât cele specificate la 08 01 13

08 01 15*

nămoluri apoase cu conținut de vopsele sau lacuri care conțin solvenți organici sau alte substanțe periculoase

08 01 16

nămoluri apoase cu conținut de vopsele sau lacuri, altele decât cele specificate la 08 01 15

08 01 17*

deșeuri care provin din decaparea vopselelor sau lacurilor cu conținut de solvenți organici sau alte substanțe periculoase

08 01 18

deșeuri de la îndepărtarea vopselelor sau lacurilor, altele decât cele specificate la 08 01 17

08 01 19*

suspensii apoase cu conținut de vopsele sau lacuri care conțin solvenți organici sau alte substanțe periculoase

08 01 20

suspensii apoase cu conținut de lacuri sau vopsele, altele decât cele specificate la 08 01 19

08 01 21*

deșeuri de la îndepărtarea vopselelor și lacurilor

08 01 99

deșeuri nespecificate

08 02

deșeuri care provin de la FFDU a altor produse de acoperire (inclusiv materiale ceramice)

08 02 01

deșeuri de pulberi de acoperire

08 02 02

nămoluri apoase cu conținut de materiale ceramice

08 02 03

suspensii apoase cu conținut de materiale ceramice

08 02 99

deșeuri nespecificate

08 03

deșeuri care provin de la FFDU a cernelurilor tipografice

08 03 07

nămoluri apoase cu conținut de cerneluri

08 03 08

deșeuri lichide apoase cu conținut de cerneluri

08 03 12*

deșeuri de cerneluri cu conținut de substanțe periculoase

08 03 13

deșeuri de cerneluri, altele decât cele specificate la 08 03 12

08 03 14*

nămoluri de cerneluri cu conținut de substanțe periculoase

08 03 15

nămoluri de cerneluri, altele decât cele specificate la 08 03 14

08 03 16*

deșeuri de soluții de gravare

08 03 17*

deșeuri de tonere de imprimare cu conținut de substanțe periculoase

08 03 18

deșeuri de tonere de imprimante, altele decât cele specificate la 08 03 17

08 03 19*

ulei de dispersie

08 03 99

deșeuri nespecificate

08 04

deșeuri care provin de la FFDU a adezivilor și chiturilor (inclusiv a produselor de impermeabilizare)

08 04 09*

deșeuri de adezivi și de masticuri care conțin solvenți organici sau alte substanțe periculoase

08 04 10

deșeuri de adezivi și cleiuri, altele decât cele specificate la 08 04 09

08 04 11*

nămoluri de adezivi și masticuri care conțin solvenți organici sau alte substanțe periculoase

08 04 12

nămoluri de adezivi și cleiuri, altele decât cele specificate la 08 04 11

08 04 13*

nămoluri apoase cu conținut de adezivi sau masticuri care conțin solvenți organici sau alte substanțe periculoase

08 04 14

nămoluri apoase cu conținut de adezivi și cleiuri, altele decât cele specificate la 08 04 13

08 04 15*

deșeuri lichide apoase cu conținut de adezivi și cleiuri care conțin solvenți organici sau alte substanțe periculoase

08 04 16

deșeuri lichide apoase cu conținut de adezivi și cleiuri, altele decât cele specificate la 08 04 15

08 04 17*

ulei de colofoniu

08 04 99

deșeuri nespecificate

08 05

deșeuri nespecificate în altă parte în capitolul 08

08 05 01*

deșeuri de izocianați

09

DEȘEURI PROVENIND DIN INDUSTRIA FOTOGRAFICĂ

09 01

deșeuri din industria fotografică

09 01 01*

developanți pe bază de apă și soluții de activare

09 01 02*

soluții de developare pe bază de apă pentru plăcile offset

09 01 03*

soluții de developare pe bază de solvenți

09 01 04*

soluții de fixare

09 01 05*

soluții de albire și soluții de albire fixatoare

09 01 06*

deșeuri cu conținut de argint de la tratarea în incintă a deșeurilor fotografice

09 01 07

film și hârtie fotografică cu conținut de argint sau compuși de argint

09 01 08

film și hârtie fotografică fără argint sau compuși de argint

09 01 10

aparate fotografice de unică folosință fără baterii

09 01 11*

aparate fotografice de unică folosință cu baterii, incluse la 16 06 01, 16 06 02 sau 16 06 03

09 01 12

aparate fotografice de unică folosință cu baterii, altele decât cele specificate la 09 01 11

09 01 13*

deșeuri apoase lichide de la recuperarea în incintă a argintului, altele decât cele specificate la 09 01 06

09 01 99

deșeuri nespecificate

10

DEȘEURI PROVENITE DIN PROCESELE TERMICE

10 01

deșeuri provenite din centrale electrice și alte instalații de combustie (cu excepția capitolului 19)

10 01 01

cenușă de vatră, zgură și praf de cazan (exclusiv praful de cazan specificat la 10 01 04)

10 01 02

cenușă zburătoare de la arderea cărbunelui

10 01 03

cenușă zburătoare de la arderea turbei și a lemnului netratat

10 01 04*

cenuși zburătoare și praf de cazan de hidrocarburi

10 01 05

deșeuri solide pe bază de calciu de la desulfurarea gazelor de ardere

10 01 07

nămoluri pe bază de calciu de la desulfurarea gazelor de ardere

10 01 09*

acid sulfuric

10 01 13*

cenușă zburătoare de la hidrocarburile emulsionate utilizate drept combustibil

10 01 14*

cenușă de vatră, zgură și praf de cazan de la coincinerare cu conținut de substanțe periculoase

10 01 15

cenușă de vatră, zgură și praf de cazan de la coincinerare, altele decât cele specificate la 10 01 14

10 01 16*

cenușă zburătoare de la coincinerare cu conținut de substanțe periculoase

10 01 17

cenușă zburătoare de la coincinerare, alta decât cea specificată la 10 01 16

10 01 18*

deșeuri de la spălarea gazelor care conțin substanțe periculoase

10 01 19

deșeuri de la spălarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 01 05, 10 01 07 și 10 01 18

10 01 20*

nămoluri rezultate din epurarea efluenților în incintă, cu conținut de substanțe periculoase

10 01 21

nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, altele decât cele specificate la 10 01 20

10 01 22*

nămoluri apoase provenite din spălarea cazanelor de ardere, cu conținut de substanțe periculoase

10 01 23

nămoluri apoase de la spălarea cazanului de ardere, altele decât cele specificate la 10 01 22

10 01 24

nisipuri de la paturile fluidizate

10 01 25

deșeuri de la depozitarea combustibilului și de la pregătirea cărbunelui de ardere pentru instalațiile termice

10 01 26

deșeuri de la epurarea apelor de răcire

10 01 99

deșeuri nespecificate

10 02

deșeuri provenite din industria fierului și oțelului

10 02 01

deșeuri de la procesarea zgurii

10 02 02

zgură neprocesată

10 02 07*

deșeuri solide rezultate din epurarea gazelor cu conținut de substanțe periculoase

10 02 08

deșeuri solide de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 02 07

10 02 10

cruste de țunder

10 02 11*

deșeuri de la epurarea apei de răcire cu conținut de ulei

10 02 12

deșeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 02 11

10 02 13*

nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor cu conținut de substanțe periculoase

10 02 14

nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 02 13

10 02 15

alte nămoluri și turte de filtrare

10 02 99

deșeuri nespecificate

10 03

deșeuri din pirometalurgia aluminiului

10 03 02

resturi de anozi

10 03 04*

zguri de la topirea primară

10 03 05

deșeuri de alumină

10 03 08*

zguri saline de la topirea secundară

10 03 09*

scorii negre de la topirea secundară

10 03 15*

cruste care sunt inflamabile sau emit, în contact cu apa, gaze inflamabile în cantități periculoase

10 03 16

cruste, altele decât cele specificate la 10 03 15

10 03 17*

deșeuri cu conținut de gudroane de la producerea anozilor

10 03 18

deșeuri cu conținut de carbon de la producerea anozilor, altele decât cele specificate la 10 03 17

10 03 19*

praf din gazele de ardere cu conținut de substanțe periculoase

10 03 20

praf din gaze de ardere, altul decât cel specificat la 10 03 19

10 03 21*

alte particule și praf (inclusiv praf de la morile cu bile) cu conținut de substanțe periculoase

10 03 22

alte particule și praf (inclusiv praful de la morile cu bile), altele decât cele specificate la 10 03 21

10 03 23*

deșeuri solide rezultate din epurarea gazelor cu conținut de substanțe periculoase

10 03 24

deșeuri solide de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 03 23

10 03 25*

nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor cu conținut de substanțe periculoase

10 03 26

nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 03 25

10 03 27*

deșeuri de la epurarea apei de răcire cu conținut de ulei

10 03 28

deșeuri de la epurarea apei de răcire, altele decât cele specificate la 10 03 27

10 03 29*

deșeuri de la epurarea zgurilor saline și a scoriilor negre, cu conținut de substanțe periculoase

10 03 30

deșeuri de la epurarea zgurilor saline și a scoriilor negre, altele decât cele specificate la 10 03 29

10 03 99

deșeuri nespecificate

10 04

deșeuri din pirometalurgia plumbului

10 04 01*

zguri de la topirea primară și secundară

10 04 02*

scorii și cruste de la topirea primară și secundară

10 04 03*

arseniat de calciu

10 04 04*

praf din gazele de ardere

10 04 05*

alte particule și praf

10 04 06*

deșeuri solide de la epurarea gazelor

10 04 07*

nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor

10 04 09*

deșeuri de la epurarea apei de răcire cu conținut de ulei

10 04 10

deșeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 04 09

10 04 99

deșeuri nespecificate

10 05

deșeuri din pirometalurgia zincului

10 05 01

zguri de la topirea primară și secundară

10 05 03*

praf din gazele de ardere

10 05 04

alte particule și praf

10 05 05*

deșeuri solide de la epurarea gazelor

10 05 06*

nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor

10 05 08*

deșeuri de la epurarea apei de răcire cu conținut de ulei

10 05 09

deșeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 05 08

10 05 10*

scorii și cruste care sunt inflamabile sau emit, în contact cu apa, gaze inflamabile în cantități periculoase

10 05 11

scorii și cruste, altele decât cele specificate la 10 05 10

10 05 99

deșeuri nespecificate

10 06

deșeuri din pirometalurgia cuprului

10 06 01

zguri de la topirea primară și secundară

10 06 02

scorii și cruste de la topirea primară și secundară

10 06 03*

praf din gazele de ardere

10 06 04

alte particule și praf

10 06 06*

deșeuri solide de la epurarea gazelor

10 06 07*

nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor

10 06 09*

deșeuri de la epurarea apei de răcire cu conținut de ulei

10 06 10

deșeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 06 09

10 06 99

deșeuri nespecificate

10 07

deșeuri din pirometalurgia argintului, aurului și a platinei

10 07 01

zguri de la topirea primară și secundară

10 07 02

scorii și cruste de la topirea primară și secundară

10 07 03

deșeuri solide de la epurarea gazelor

10 07 04

alte particule și praf

10 07 05

nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor

10 07 07*

deșeuri de la epurarea apei de răcire cu conținut de ulei

10 07 08

deșeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 07 07

10 07 99

deșeuri nespecificate

10 08

deșeuri din pirometalurgia altor metale neferoase

10 08 04

particule și praf

10 08 08*

zgură salină de la topirea primară și secundară

10 08 09

alte zguri

10 08 10*

scorii și cruste care sunt inflamabile sau emit, în contact cu apa, gaze inflamabile în cantități periculoase

10 08 11

scorii și cruste, altele decât cele specificate la 10 08 10

10 08 12*

deșeuri cu conținut de gudroane de la producerea anozilor

10 08 13

deșeuri cu conținut de carbon de la producerea anozilor, altele decât cele specificate la 10 08 12

10 08 14

resturi de anozi

10 08 15*

praf din gazele de ardere cu conținut de substanțe periculoase

10 08 16

praf din gazele de ardere, altul decât cel specificat la 10 08 15

10 08 17*

nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere cu conținut de substanțe periculoase

10 08 18

nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere, altele decât cele specificate la 10 08 17

10 08 19*

deșeuri de la epurarea apei de răcire cu conținut de ulei

10 08 20

deșeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 08 19

10 08 99

deșeuri nespecificate

10 09

deșeuri din turnarea metalelor feroase

10 09 03

zgură de topitorie

10 09 05*

miezuri și forme de turnare care nu au fost folosite la turnare cu conținut de substanțe periculoase

10 09 06

miezuri și forme de turnare care nu au fost folosite la turnare, altele decât cele specificate la 10 09 05

10 09 07*

miezuri și forme de turnare care au fost folosite la turnare cu conținut de substanțe periculoase

10 09 08

miezuri și forme de turnare care au fost folosite la turnare, altele decât cele specificate la 10 09 07

10 09 09*

praf din gazele de ardere cu conținut de substanțe periculoase

10 09 10

praf din gazele de ardere, altul decât cel specificat la 10 09 09

10 09 11*

alte reziduuri cu conținut de substanțe periculoase

10 09 12

alte particule decât cele specificate la 10 09 11

10 09 13*

deșeuri de lianți cu conținut de substanțe periculoase

10 09 14

deșeuri de lianți, altele decât cele specificate la 10 09 13

10 09 15*

deșeuri de agenți pentru detectarea fisurilor, cu conținut de substanțe periculoase

10 09 16

deșeuri de agenți pentru detectarea fisurilor, altele decât cele specificate la 10 09 15

10 09 99

deșeuri nespecificate

10 10

deșeuri din turnarea metalelor neferoase

10 10 03

zgură de topitorie

10 10 05*

miezuri și forme de turnare care nu au fost folosite la turnare cu conținut de substanțe periculoase

10 10 06

miezuri și forme de turnare care nu au fost folosite la turnare, altele decât cele specificate la 10 10 05

10 10 07*

miezuri și forme de turnare care au fost folosite la turnare cu conținut de substanțe periculoase

10 10 08

miezuri și forme de turnare care au fost folosite la turnare, altele decât cele menționate la rubrica 10 10 07

10 10 09*

praf din gazele de ardere cu conținut de substanțe periculoase

10 10 10

praf din gazele de ardere, altul decât cel specificat la 10 10 09

10 10 11*

alte reziduuri cu conținut de substanțe periculoase

10 10 12

alte particule decât cele specificate la 10 10 11

10 10 13*

deșeuri de lianți cu conținut de substanțe periculoase

10 10 14

deșeuri de lianți, altele decât cele specificate la 10 10 13

10 10 15*

deșeuri de agenți pentru detectarea fisurilor, cu conținut de substanțe periculoase

10 10 16

deșeuri de agenți pentru detectarea fisurilor, altele decât cele specificate la 10 10 15

10 10 99

deșeuri nespecificate

10 11

deșeuri de la fabricarea sticlei și a produselor din sticlă

10 11 03

deșeuri din fibre de sticlă

10 11 05

particule și praf

10 11 09*

deșeuri de la prepararea amestecurilor, anterior procesării termice, cu conținut de substanțe periculoase

10 11 10

deșeuri de la prepararea amestecurilor, anterior procesării termice, altele decât cele menționate la rubrica 10 11 09

10 11 11*

deșeuri de sticlă sub formă de particule fine și pudră de sticlă cu conținut de metale grele (de exemplu, de la tuburile catodice)

10 11 12

deșeuri de sticlă, altele decât cele specificate la 10 11 11

10 11 13*

nămoluri de la șlefuirea și polizarea sticlei cu conținut de substanțe periculoase

10 11 14

nămoluri de la șlefuirea și polizarea sticlei, altele decât cele specificate la 10 11 13

10 11 15*

deșeuri solide de la epurarea gazelor de ardere, cu conținut de substanțe periculoase

10 11 16

deșeuri solide de la epurarea gazelor de ardere, altele decât cele specificate la 10 11 15

10 11 17*

nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere cu conținut de substanțe periculoase

10 11 18

nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere, altele decât cele specificate la 10 11 17

10 11 19*

deșeuri solide de la epurarea efluenților în incintă, cu conținut de substanțe periculoase

10 11 20

deșeuri solide de la epurarea efluenților în incintă, altele decât cele specificate la 10 11 19

10 11 99

deșeuri nespecificate

10 12

deșeuri de la fabricarea produselor de ceramică, a cărămizilor, a țiglelor și a materialelor de construcții

10 12 01

deșeuri de la prepararea amestecurilor, anterior procesării termice

10 12 03

particule și praf

10 12 05

nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor

10 12 06

forme declasate

10 12 08

deșeuri ceramice, de cărămizi, țigle și materiale de construcție (după procesarea termică)

10 12 09*

deșeuri solide rezultate din epurarea gazelor, cu conținut de substanțe periculoase

10 12 10

deșeuri solide de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 12 09

10 12 11*

deșeuri de la smălțuire cu conținut de metale grele

10 12 12

deșeuri de la smălțuire, altele decât cele specificate la 10 12 11

10 12 13

nămoluri de la epurarea efluenților în incintă

10 12 99

deșeuri nespecificate

10 13

deșeuri de la fabricarea cimentului, a varului și ghipsului și a articolelor și produselor derivate

10 13 01

deșeuri de la prepararea amestecurilor, anterior procesării termice

10 13 04

deșeuri de la calcinarea și hidratarea varului

10 13 06

particule și praf (cu excepția 10 13 12 și 10 13 13)

10 13 07

nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor

10 13 09*

deșeuri de la fabricarea azbocimenturilor, cu conținut de azbest

10 13 10

deșeuri de la producerea azbocimenturilor, altele decât cele specificate la 10 13 09

10 13 11

deșeuri de materiale compozite pe bază de ciment, altele decât cele specificate la 10 13 09 și 10 13 10

10 13 12*

deșeuri solide rezultate din epurarea gazelor, cu conținut de substanțe periculoase

10 13 13

deșeuri solide de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 13 12

10 13 14

deșeuri de beton și nămoluri cu beton

10 13 99

deșeuri nespecificate

10 14

deșeuri din crematorii

10 14 01*

deșeuri de la spălarea gazelor cu conținut de mercur

11

DEȘEURI REZULTATE DIN TRATAREA CHIMICĂ A SUPRAFEȚELOR ȘI DIN ACOPERIRI ALE METALELOR ȘI ALE ALTOR MATERIALE; HIDROMETALURGIA NEFEROASĂ

11 01

deșeuri provenite din tratarea chimică a suprafețelor și din acoperirea metalelor și a altor materiale (de exemplu, procese galvanice, de zincare, de decapare, de gravare, de fosfatare, de degresare alcalină și de fabricare a anozilor)

11 01 05*

acizi de decapare

11 01 06*

acizi nespecificați

11 01 07*

baze de decapare

11 01 08*

nămoluri cu conținut de fosfați

11 01 09*

nămoluri și turte de filtrare cu conținut de substanțe periculoase

11 01 10

nămoluri și turte de filtrare, altele decât cele specificate la 11 01 09

11 01 11*

lichide apoase de clătire cu conținut de substanțe periculoase

11 01 12

lichide apoase de clătire, altele decât cele specificate la 11 01 11

11 01 13*

deșeuri de degresare cu conținut de substanțe periculoase

11 01 14

deșeuri de degresare, altele decât cele specificate la 11 01 13

11 01 15*

eluați și nămoluri de la sisteme de membrane sau de la schimbători de ioni, cu conținut de substanțe periculoase

11 01 16*

rășini schimbătoare de ioni saturate sau uzate

11 01 98*

alte deșeuri cu conținut de substanțe periculoase

11 01 99

deșeuri nespecificate

11 02

deșeuri provenite din procesele hidrometalurgice ale metalelor neferoase

11 02 02*

nămoluri provenite din hidrometalurgia zincului (inclusiv jarosit și goethit)

11 02 03

deșeuri de la producerea anozilor pentru procesele de electroliză în soluție

11 02 05*

deșeuri provenite din procesele de hidrometalurgie a cuprului, cu conținut de substanțe periculoase

11 02 06

deșeuri de la procesele de hidrometalurgie a cuprului, altele decât cele specificate la 11 02 05

11 02 07*

alte deșeuri cu conținut de substanțe periculoase

11 02 99

deșeuri nespecificate

11 03

nămoluri și solide provenite din procesele de călire

11 03 01*

deșeuri cu conținut de cianuri

11 03 02*

alte deșeuri

11 05

deșeuri provenite din procesele de galvanizare la cald

11 05 01

zinc dur

11 05 02

cenușă de zinc

11 05 03*

deșeuri solide de la epurarea gazelor

11 05 04*

baie uzată

11 05 99

deșeuri nespecificate

12

DEȘEURI PROVENITE DE LA MODELAREA ȘI TRATAREA FIZICĂ ȘI MECANICĂ DE SUPRAFAȚĂ A METALELOR ȘI A MATERIALELOR PLASTICE

12 01

deșeuri provenite de la modelarea și tratarea mecanică și fizică de suprafață a metalelor și a materialelor plastice

12 01 01

pilitură și șpan feros

12 01 02

praf și suspensii de metale feroase

12 01 03

pilitură și șpan neferos

12 01 04

praf și suspensii de metale neferoase

12 01 05

pilitură și șpan de materiale plastice

12 01 06*

uleiuri minerale de ungere uzate cu conținut de halogeni (cu excepția emulsiilor și soluțiilor)

12 01 07*

uleiuri minerale de ungere uzate fără halogeni (cu excepția emulsiilor și soluțiilor)

12 01 08*

emulsii și soluții de ungere uzate cu conținut de halogeni

12 01 09*

emulsii și soluții de ungere uzate fără halogeni

12 01 10*

uleiuri sintetice de ungere uzate

12 01 12*

ceruri și grăsimi uzate

12 01 13

deșeuri de la sudură

12 01 14*

nămoluri de la mașini-unelte, cu conținut de substanțe periculoase

12 01 15

nămoluri de la mașini-unelte, altele decât cele specificate la 12 01 14

12 01 16*

deșeuri de material de sablare, cu conținut de substanțe periculoase

12 01 17

deșeuri de material de sablare, altele decât cele specificate la 12 01 16

12 01 18*

nămoluri metalice (de la mărunțire, honuire și lepuire) cu conținut de ulei

12 01 19*

uleiuri de ungere ușor biodegradabile

12 01 20*

piese de polizare uzate, mărunțite, precum și materiale de polizare mărunțite, cu conținut de substanțe periculoase

12 01 21

piese de polizare uzate și materiale de polizare, altele decât cele specificate la 12 01 20

12 01 99

deșeuri nespecificate

12 03

deșeuri provenite din degresarea cu apă și cu abur (cu excepția celor din capitolul 11)

12 03 01*

lichide apoase de spălare

12 03 02*

deșeuri de la degresarea cu abur

13

ULEIURI ȘI COMBUSTIBILI LICHIZI UZAȚI (CU EXCEPȚIA ULEIURILOR COMESTIBILE ȘI A CELOR MENȚIONATE LA CAPITOLELE 05, 12 ȘI 19)

13 01

uleiuri hidraulice uzate

13 01 01*

uleiuri hidraulice cu conținut de PCB

13 01 04*

emulsii clorurate

13 01 05*

emulsii neclorurate

13 01 09*

uleiuri hidraulice minerale clorurate

13 01 10*

uleiuri hidraulice minerale neclorurate

13 01 11*

uleiuri hidraulice sintetice

13 01 12*

uleiuri hidraulice ușor biodegradabile

13 01 13*

alte uleiuri hidraulice

13 02

uleiuri uzate de motor, de transmisie și de ungere

13 02 04*

uleiuri minerale clorurate de motor, de transmisie și de ungere

13 02 05*

uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie și de ungere

13 02 06*

uleiuri sintetice de motor, de transmisie și de ungere

13 02 07*

uleiuri de motor, de transmisie și de ungere ușor biodegradabile

13 02 08*

alte uleiuri de motor, de transmisie și de ungere

13 03

uleiuri izolante și de transmitere a căldurii uzate

13 03 01*

uleiuri izolante și de transmitere a căldurii cu conținut de PCB

13 03 06*

uleiuri minerale clorurate izolante și de transmitere a căldurii, altele decât cele specificate la 13 03 01

13 03 07*

uleiuri minerale neclorurate izolante și de transmitere a căldurii

13 03 08*

uleiuri sintetice izolante și de transmitere a căldurii

13 03 09*

uleiuri izolante și de transmitere a căldurii ușor biodegradabile

13 03 10*

alte uleiuri izolante și de transmitere a căldurii

13 04

uleiuri de santină

13 04 01*

uleiuri de santină din navigația pe apele interioare

13 04 02*

uleiuri de santină din colectoarele de debarcader

13 04 03*

uleiuri de santină din alte tipuri de navigație

13 05

conținutul separatoarelor apă/ulei

13 05 01*

solide din paturile de nisip și separatoarele ulei/apă

13 05 02*

nămoluri de la separatoarele ulei/apă

13 05 03*

nămoluri de intercepție

13 05 06*

ulei de la separatoarele ulei/apă

13 05 07*

ape uleioase de la separatoarele ulei/apă

13 05 08*

amestecuri de deșeuri de la paturile de nisip și separatoarele ulei/apă

13 07

combustibili lichizi uzați

13 07 01*

ulei combustibil și combustibil diesel

13 07 02*

Benzină

13 07 03*

alți combustibili (inclusiv amestecuri)

13 08

uleiuri uzate, nespecificate în altă parte

13 08 01*

nămoluri sau emulsii de la desalinizare

13 08 02*

alte emulsii

13 08 99*

deșeuri nespecificate

14

DEȘEURI DE SOLVENȚI ORGANICI, AGENȚI DE RĂCIRE ȘI AGENȚI DE PROPULSARE (CU EXCEPȚIA CAPITOLELOR 07 ȘI 08)

14 06

deșeuri de solvenți organici, agenți de răcire și agenți de propulsare pentru formarea spumei și a aerosolilor

14 06 01*

clorofluorocarburi, HCFC, HFC

14 06 02*

alți solvenți și amestecuri de solvenți halogenați

14 06 03*

alți solvenți și amestecuri de solvenți

14 06 04*

nămoluri sau deșeuri solide cu conținut de solvenți halogenați

14 06 05*

nămoluri sau deșeuri solide conținând alți solvenți

15

AMBALAJE ȘI DEȘEURI DE AMBALAJE; MATERIALE ABSORBANTE, MATERIALE DE LUSTRUIRE, MATERIALE FILTRANTE ȘI ÎMBRĂCĂMINTE DE PROTECȚIE, NESPECIFICATE ÎN ALTĂ PARTE

15 01

ambalaje și deșeuri de ambalaje (inclusiv deșeuri municipale de ambalaje colectate separat)

15 01 01

ambalaje de hârtie și carton

15 01 02

ambalaje de materiale plastice

15 01 03

ambalaje de lemn

15 01 04

ambalaje metalice

15 01 05

ambalaje de materiale compozite

15 01 06

ambalaje amestecate

15 01 07

ambalaje de sticlă

15 01 09

ambalaje din materiale textile

15 01 10*

ambalaje care conțin reziduuri de substanțe periculoase sau sunt contaminate cu substanțe periculoase

15 01 11*

ambalaje metalice care conțin o matriță poroasă solidă formată din materiale periculoase (de exemplu, azbest), inclusiv containere goale pentru stocarea sub presiune

15 02

absorbanți, materiale filtrante, materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecție

15 02 02*

absorbanți, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei nespecificate în altă parte), materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecție contaminate cu substanțe periculoase

15 02 03

absorbanți, materiale filtrante, materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecție, altele decât cele specificate la 15 02 02

16

DEȘEURI NESPECIFICATE ÎN ALTĂ PARTE ÎN LISTĂ

16 01

vehicule scoase din uz de la diverse mijloace de transport (inclusiv mașini de teren) și deșeuri de la dezmembrarea vehiculelor casate și de la întreținerea vehiculelor (cu excepția celor de la capitolele 13, 14 și secțiunile 16 06 și 16 08)

16 01 03

anvelope scoase din uz

16 01 04*

vehicule scoase din uz

16 01 06

vehicule scoase din uz fără lichide sau alte componente periculoase

16 01 07*

filtre de ulei

16 01 08*

componente cu conținut de mercur

16 01 09*

componente cu conținut de PCB

16 01 10*

componente explozive (de exemplu, airbaguri)

16 01 11*

plăcuțe de frână cu conținut de azbest

16 01 12

plăcuțe de frână, altele decât cele specificate la 16 01 11

16 01 13*

lichide de frână

16 01 14*

fluide antigel cu conținut de substanțe periculoase

16 01 15

lichide antigel, altele decât cele specificate la 16 01 14

16 01 16

rezervoare pentru gaz lichefiat

16 01 17

metale feroase

16 01 18

metale neferoase

16 01 19

materiale plastice

16 01 20

sticlă

16 01 21*

componente periculoase, altele decât cele specificate la 16 01 07-16 01 11, 16 01 13 și 16 01 14

16 01 22

alte componente nespecificate

16 01 99

deșeuri nespecificate

16 02

deșeuri din echipamente electrice și electronice

16 02 09*

transformatoare și condensatoare cu conținut de PCB

16 02 10*

echipamente casate cu conținut de PCB sau contaminate cu PCB, altele decât cele specificate la 16 02 09

16 02 11*

echipamente casate cu conținut de clorofluorocarburi, HCFC și HFC

16 02 12*

echipamente casate cu conținut de azbest liber

16 02 13*

echipamente casate cu conținut de componente periculoase (2), altele decât cele specificate la 16 02 09-16 02 12

16 02 14

echipamente casate, altele decât cele specificate la 16 02 09-16 02 13

16 02 15*

componente periculoase demontate din echipamente casate

16 02 16

componente demontate din echipamente casate, altele decât cele specificate la 16 02 15

16 03

loturi declasate și produse nefolosite

16 03 03*

deșeuri anorganice cu conținut de substanțe periculoase

16 03 04

deșeuri anorganice, altele decât cele specificate la 16 03 03

16 03 05*

deșeuri organice cu conținut de substanțe periculoase

16 03 06

deșeuri organice, altele decât cele specificate la16 03 05

16 03 07*

mercur metalic

16 04

deșeuri de explozivi

16 04 01*

deșeuri de muniție

16 04 02*

deșeuri de artificii

16 04 03*

alte deșeuri de explozivi

16 05

butelii de gaze sub presiune și produse chimice expirate

16 05 04*

butelii de gaze sub presiune (inclusiv haloni), cu conținut de substanțe periculoase

16 05 05

butelii de gaze sub presiune cu conținut de alte substanțe decât cele specificate la 16 05 04

16 05 06*

substanțe chimice de laborator constând din substanțe periculoase sau conținând substanțe periculoase, inclusiv amestecurile de substanțe chimice de laborator

16 05 07*

substanțe chimice anorganice de laborator expirate, constând din sau conținând substanțe periculoase

16 05 08*

substanțe chimice organice de laborator expirate, constând din sau conținând substanțe periculoase

16 05 09

substanțe chimice expirate, altele decât cele specificate la 16 05 06, 16 05 07 sau 16 05 08

16 06

baterii și acumulatori

16 06 01*

baterii cu plumb

16 06 02*

baterii cu Ni-Cd

16 06 03*

baterii cu conținut de mercur

16 06 04

baterii alcaline (cu excepția 16 06 03)

16 06 05

alte baterii și acumulatoare

16 06 06*

electroliți colectați separat din baterii și acumulatoare

16 07

deșeuri provenite de la curățarea cisternelor și butoaielor de depozitare și transport (cu excepția capitolelor 05 și 13)

16 07 08*

deșeuri cu conținut de țiței

16 07 09*

deșeuri cu conținut de alte substanțe periculoase

16 07 99

deșeuri nespecificate

16 08

catalizatori uzați

16 08 01

catalizatori uzați cu conținut de aur, argint, reniu, rodiu, paladiu, iridiu sau platină (cu excepția 16 08 07)

16 08 02*

catalizatori uzați cu conținut de metale tranziționale periculoase ori compuși ai metalelor tranziționale periculoase

16 08 03

catalizatori uzați cu conținut de metale tranziționale sau compuși ai metalelor tranziționale, nespecificați

16 08 04

catalizatori uzați de la cracare catalitică (cu excepția 16 08 07)

16 08 05*

catalizatori uzați cu conținut de acid fosforic

16 08 06*

lichide uzate folosite drept catalizatori

16 08 07*

catalizatori uzați contaminați cu substanțe periculoase

16 09

substanțe oxidante

16 09 01*

permanganați, de exemplu permanganat de potasiu

16 09 02*

cromați, de exemplu cromat de potasiu, bicromat de potasiu sau de sodiu

16 09 03*

peroxizi, de exemplu peroxidul de hidrogen

16 09 04*

alte substanțe oxidante nespecificate

16 10

deșeuri lichide apoase care urmează să fie tratate ex situ

16 10 01*

deșeuri lichide apoase cu conținut de substanțe periculoase

16 10 02

deșeuri lichide apoase, altele decât cele specificate la 16 10 01

16 10 03*

concentrate apoase cu conținut de substanțe periculoase

16 10 04

concentrate apoase, altele decât cele specificate la 16 10 03

16 11

deșeuri din materiale de căptușire și refractare

16 11 01*

materiale de căptușire și refractare pe bază de carbon rezultate din procesele metalurgice, cu conținut de substanțe periculoase

16 11 02

materiale de căptușire și refractare pe bază de carbon din procesele metalurgice, altele decât cele specificate la 16 11 01

16 11 03*

alte materiale de căptușire și refractare rezultate din procesele metalurgice, cu conținut de substanțe periculoase

16 11 04

alte materiale de căptușire și refractare din procesele metalurgice, altele decât cele specificate la 16 11 03

16 11 05*

materiale de căptușire și refractare provenite din procesele nemetalurgice, cu conținut de substanțe periculoase

16 11 06

materiale de căptușire și refractare din procesele nemetalurgice, altele decât cele specificate la 16 11 05

17

DEȘEURI DIN CONSTRUCȚII ȘI DEMOLĂRI (INCLUSIV PĂMÂNT EXCAVAT DIN SITURI CONTAMINATE)

17 01

beton, cărămizi, țigle și materiale ceramice

17 01 01

beton

17 01 02

cărămizi

17 01 03

țigle și produse ceramice

17 01 06*

amestecuri de beton, cărămizi, țigle sau materiale ceramice cu conținut de substanțe periculoase sau fracții separate din acestea

17 01 07

amestecuri de beton, cărămizi, țigle și produse ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06

17 02

lemn, sticlă și materiale plastice

17 02 01

lemn

17 02 02

sticlă

17 02 03

materiale plastice

17 02 04*

sticlă, materiale plastice și lemn cu conținut de sau contaminate cu substanțe periculoase

17 03

amestecuri bituminoase, gudron de huilă și produse gudronate

17 03 01*

asfalturi cu conținut de gudron de huilă

17 03 02

asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01

17 03 03*

gudron de huilă și produse gudronate

17 04

metale (inclusiv aliajele lor)

17 04 01

cupru, bronz, alamă

17 04 02

aluminiu

17 04 03

plumb

17 04 04

zinc

17 04 05

fier și oțel

17 04 06

staniu

17 04 07

amestecuri metalice

17 04 09*

deșeuri metalice contaminate cu substanțe periculoase

17 04 10*

cabluri cu conținut de ulei, gudron și alte substanțe periculoase

17 04 11

cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10

17 05

pământ (inclusiv pământ excavat din situri contaminate), pietriș și nămoluri de dragare

17 05 03*

pământ și pietre cu conținut de substanțe periculoase

17 05 04

pământ și pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03

17 05 05*

nămoluri de la dragare cu conținut de substanțe periculoase

17 05 06

nămoluri de la dragare, altele decât cele specificate la 17 05 05

17 05 07*

resturi de balast cu conținut de substanțe periculoase

17 05 08

resturi de balast, altele decât cele specificate la 17 05 07

17 06

materiale izolante și materiale de construcții cu conținut de azbest

17 06 01*

materiale izolante cu conținut de azbest

17 06 03*

alte materiale izolante constând din sau cu conținut de substanțe periculoase

17 06 04

materiale izolante, altele decât cele specificate la 17 06 01 și 17 06 03

17 06 05*

materiale de construcție cu conținut de azbest

17 08

materiale de construcții pe bază de ghips

17 08 01*

materiale de construcții pe bază de ghips, contaminate cu substanțe periculoase

17 08 02

materiale de construcții pe bază de gips, altele decât cele specificate la 17 08 01

17 09

alte deșeuri de la construcții și demolări

17 09 01*

deșeuri de la construcții și demolări cu conținut de mercur

17 09 02*

deșeuri de la construcții și demolări cu conținut de PCB (de exemplu, masticuri cu conținut de PCB, dușumele pe bază de rășini cu conținut de PCB, elemente cu cleiuri de glazură cu conținut de PCB, condensatori cu conținut de PCB)

17 09 03*

alte deșeuri de la construcții și demolări (inclusiv amestecuri de deșeuri) cu conținut de substanțe periculoase

17 09 04

deșeuri amestecate de la construcții și demolări, altele decât cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 și 17 09 03

18

DEȘEURI PROVENITE DIN ACTIVITĂȚI DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ SAU VETERINARĂ ȘI/SAU DIN CERCETĂRI CONEXE (CU EXCEPȚIA DEȘEURILOR DE LA PREPARAREA HRANEI ÎN BUCĂTĂRII SAU RESTAURANTE, CARE NU PROVIN DIRECT DIN ACTIVITĂȚILE DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ)

18 01

deșeuri provenite din maternități, de diagnostic, tratament sau prevenire a bolilor la om

18 01 01

obiecte ascuțite (cu excepția 18 01 03)

18 01 02

fragmente și organe umane, inclusiv recipiente de sânge și sânge conservat (cu excepția 18 01 03)

18 01 03*

deșeuri a căror colectare și eliminare fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecțiilor

18 01 04

deșeuri a căror colectare și eliminare nu fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecțiilor (de exemplu, îmbrăcăminte, mulaje de ghips, lenjerie, îmbrăcăminte de unică folosință, scutece)

18 01 06*

chimicale constând din sau conținând substanțe periculoase

18 01 07

chimicale, altele decât cele specificate la 18 01 06

18 01 08*

medicamente citotoxice și citostatice

18 01 09

medicamente, altele decât cele specificate la 18 01 08

18 01 10*

deșeuri de amalgam de la tratamentele stomatologice

18 02

deșeuri provenite din cercetarea, diagnosticarea, tratamentul sau prevenirea bolilor la animale

18 02 01

obiecte ascuțite (cu excepția 18 02 02)

18 02 02*

deșeuri a căror colectare și eliminare fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecțiilor

18 02 03

deșeuri a căror colectare și eliminare nu fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecțiilor

18 02 05*

chimicale constând din sau conținând substanțe periculoase

18 02 06

chimicale, altele decât cele specificate la 18 02 05

18 02 07*

medicamente citotoxice și citostatice

18 02 08

medicamente, altele decât cele specificate la 18 02 07

19

DEȘEURI PROVENITE DE LA INSTALAȚII DE TRATARE A REZIDUURILOR, DE LA STAȚIILE EX-SITU DE EPURARE A APELOR REZIDUALE ȘI DE LA PREPARAREA APEI PENTRU CONSUMUL UMAN ȘI A APEI PENTRU UZ INDUSTRIAL

19 01

deșeuri de la incinerarea sau piroliza deșeurilor

19 01 02

materiale feroase din cenușile de ardere

19 01 05*

turte de filtrare de la epurarea gazelor

19 01 06*

deșeuri lichide apoase de la epurarea gazelor și alte deșeuri lichide apoase

19 01 07*

deșeuri solide de la epurarea gazelor

19 01 10*

cărbune activ uzat de la epurarea gazelor de ardere

19 01 11*

cenușă de vatră și zgură cu conținut de substanțe periculoase

19 01 12

cenușă de vatră și zgură, alta decât cea specificată la 19 01 11

19 01 13*

cenuși zburătoare cu conținut de substanțe periculoase

19 01 14

cenușă zburătoare, alta decât cea specificată la19 01 13

19 01 15*

praf de cazan cu conținut de substanțe periculoase

19 01 16

praf de cazan, altul decât cel specificat la 19 01 15

19 01 17*

deșeuri de piroliză cu conținut de substanțe periculoase

19 01 18

deșeuri de piroliză, altele decât cele specificate la 19 01 17

19 01 19

nisipuri de la paturile fluidizate

19 01 99

deșeuri nespecificate

19 02

deșeuri provenite din tratamentele fizico–chimice ale deșeurilor (în special decromatare, decianurare, neutralizare)

19 02 03

deșeuri preamestecate conținând numai deșeuri nepericuloase

19 02 04*

deșeuri preamestecate conținând cel puțin un deșeu periculos

19 02 05*

nămoluri rezultate din tratarea fizico-chimică, cu conținut de substanțe periculoase

19 02 06

nămoluri de la tratarea fizico-chimică, altele decât cele specificate la 19 02 05

19 02 07*

ulei și concentrate de la separare

19 02 08*

deșeuri lichide combustibile cu conținut de substanțe periculoase

19 02 09*

deșeuri solide combustibile cu conținut de substanțe periculoase

19 02 10

deșeuri combustibile, altele decât cele specificate la 19 02 08 și 19 02 09

19 02 11*

alte deșeuri cu conținut de substanțe periculoase

19 02 99

deșeuri nespecificate

19 03

deșeuri stabilizate/solidificate

19 03 04*

deșeuri marcate ca periculoase, parțial stabilizate, altele decât cele menționate la 19 03 08

19 03 05

deșeuri stabilizate, altele decât cele specificate la 19 03 04

19 03 06*

deșeuri încadrate ca periculoase, solidificate

19 03 07

deșeuri solidificate, altele decât cele specificate la 19 03 06

19 03 08*

mercur parțial stabilizat

19 04

deșeuri vitrificate și deșeuri provenite din vitrificare

19 04 01

deșeuri vitrificate

19 04 02*

cenușă zburătoare și alte deșeuri de la epurarea gazelor de ardere

19 04 03*

fază solidă nevitrificată

19 04 04

deșeuri lichide apoase de la vitrificarea deșeurilor

19 05

deșeuri de la tratarea aerobă a deșeurilor solide

19 05 01

fracția necompostată din deșeurile municipale și similare

19 05 02

fracția necompostată din deșeurile animale și vegetale

19 05 03

compost fără specificarea provenienței

19 05 99

deșeuri nespecificate

19 06

deșeuri de la tratarea anaerobă a deșeurilor

19 06 03

faza lichidă de la epurarea anaerobă a deșeurilor municipale

19 06 04

faza fermentată de la epurarea anaerobă a deșeurilor municipale

19 06 05

faza lichidă de la epurarea anaerobă a deșeurilor animale și vegetale

19 06 06

faza fermentată de la epurarea anaerobă a deșeurilor animale și vegetale

19 06 99

deșeuri nespecificate

19 07

levigate din depozitele de deșeuri

19 07 02*

levigate din depozitele de deșeuri cu conținut de substanțe periculoase

19 07 03

levigate din depozite de deșeuri, altele decât cele specificate la 19 07 02

19 08

deșeuri de la instalațiile de epurare a apelor reziduale, nespecificate în altă parte

19 08 01

Reziduuri de cernere

19 08 02

deșeuri de la deznisipatoare

19 08 05

nămoluri de la epurarea apelor uzate orășenești

19 08 06*

rășini schimbătoare de ioni saturate sau uzate

19 08 07*

soluții și nămoluri de la regenerarea schimbătorilor de ioni

19 08 08*

deșeuri de la sistemele cu membrană cu conținut de metale grele

19 08 09

amestec de grăsimi și uleiuri de la separarea amestecurilor ulei/apă conținând numai uleiuri și grăsimi comestibile

19 08 10*

amestecuri de grăsimi și uleiuri de la separarea ulei/apă, altele decât cele specificate la 19 08 09

19 08 11*

nămoluri cu conținut de substanțe periculoase rezultate din epurarea biologică a apelor reziduale industriale

19 08 12

nămoluri rezultate din epurarea biologică a apelor reziduale industriale, altele decât cele specificate la 19 08 11

19 08 13*

nămoluri cu conținut de substanțe periculoase rezultate din alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale

19 08 14

nămoluri de la alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale, altele decât cele specificate la 19 08 13

19 08 99

deșeuri nespecificate

19 09

deșeuri provenite din prepararea apei pentru consumul uman sau a apei de uz industrial

19 09 01

deșeuri solide de primă filtrare și de declorurare

19 09 02

nămoluri de la limpezirea apei

19 09 03

nămoluri de la decarbonatare

19 09 04

cărbune activ uzat

19 09 05

rășini schimbătoare de ioni saturate sau uzate

19 09 06

soluții și nămoluri de la regenerarea schimbătorilor de ioni

19 09 99

deșeuri nespecificate

19 10

deșeuri provenite din sfărâmarea deșeurilor cu conținut de metale

19 10 01

deșeuri de fier și oțel

19 10 02

deșeuri neferoase

19 10 03*

fracții de șpan ușor și praf cu conținut de substanțe periculoase

19 10 04

fracții de șpan ușor și praf, altele decât cele specificate la 19 10 03

19 10 05*

alte fracții cu conținut de substanțe periculoase

19 10 06

alte fracții decât cele specificate la 19 10 05

19 11

deșeuri de la regenerarea hidrocarburilor

19 11 01*

argile de filtrare uzate

19 11 02*

gudroane acide

19 11 03*

deșeuri lichide apoase

19 11 04*

deșeuri de la spălarea combustibililor cu baze

19 11 05*

nămoluri rezultate din epurarea efluenților în incintă, cu conținut de substanțe periculoase

19 11 06

nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, altele decât cele specificate la 19 11 05

19 11 07*

deșeuri de la spălarea gazelor de ardere

19 11 99

deșeuri nespecificate

19 12

deșeuri provenite din tratarea mecanică a deșeurilor (de exemplu, sortare, sfărâmare, compactare, peletizare), nespecificate în altă parte

19 12 01

hârtie și carton

19 12 02

metale feroase

19 12 03

metale neferoase

19 12 04

materiale plastice și de cauciuc

19 12 05

sticlă

19 12 06*

deșeuri din lemn cu conținut de substanțe periculoase

19 12 07

lemn, altul decât cel specificat la 19 12 06

19 12 08

materiale textile

19 12 09

minerale (de exemplu nisip, pietre)

19 12 10

deșeuri combustibile (combustibili derivați din rebuturi)

19 12 11*

alte deșeuri (inclusiv amestecuri de materiale) rezultate din tratarea mecanică a deșeurilor cu conținut de substanțe periculoase

19 12 12

alte deșeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanică a deșeurilor, altele decât cele specificate la 19 12 11

19 13

deșeuri provenite de la decontaminarea solurilor și a apelor subterane

19 13 01*

deșeuri solide rezultate în urma remedierii solului, cu conținut de substanțe periculoase

19 13 02

deșeuri solide de la remedierea solului, altele decât cele specificate la 19 13 01

19 13 03*

nămoluri rezultate în urma decontaminării solului, cu conținut de substanțe periculoase

19 13 04

nămoluri de la remedierea solului, altele decât cele specificate la 19 13 03

19 13 05*

nămoluri rezultate din remedierea apelor subterane, cu conținut de substanțe periculoase

19 13 06

nămoluri de la remedierea apelor subterane, altele decât cele specificate la 19 13 05

19 13 07*

deșeuri lichide apoase și concentrate apoase provenite de la decontaminarea apelor subterane, cu conținut de substanțe periculoase

19 13 08

deșeuri lichide apoase și concentrate apoase de la remedierea apelor subterane, altele decât cele specificate la 19 13 07

20

DEȘEURI MUNICIPALE (DEȘEURI MENAJERE ȘI DEȘEURI ASIMILABILE, PROVENITE DIN COMERȚ, INDUSTRIE ȘI INSTITUȚII), INCLUSIV FRACȚIUNI COLECTATE SEPARAT

20 01

fracțiuni colectate separat (cu excepția celor de la secțiunea 15 01)

20 01 01

hârtie și carton

20 01 02

sticlă

20 01 08

deșeuri biodegradabile de la bucătării și cantine

20 01 10

îmbrăcăminte

20 01 11

materiale textile

20 01 13*

solvenți

20 01 14*

acizi

20 01 15*

alcali

20 01 17*

substanțe chimice fotografice

20 01 19*

pesticide

20 01 21*

tuburi fluorescente și alte deșeuri cu conținut de mercur

20 01 23*

echipamente casate cu conținut de clorofluorocarburi

20 01 25

uleiuri și grăsimi comestibile

20 01 26*

uleiuri și grăsimi, altele decât cele specificate la 20 01 25

20 01 27*

vopsele, cerneluri, adezivi și rășini cu conținut de substanțe periculoase

20 01 28

vopsele, cerneluri, adezivi și rășini, altele decât cele specificate la 20 01 27

20 01 29*

detergenți cu conținut de substanțe periculoase

20 01 30

detergenți, alții decât cei specificați la 20 01 29

20 01 31*

medicamente citotoxice și citostatice

20 01 32

medicamente, altele decât cele specificate la 20 01 31

20 01 33*

baterii și acumulatoare incluse la 16 06 01, 16 06 02 sau 16 06 03 și baterii și acumulatoare nesortate conținând aceste baterii

20 01 34

baterii și acumulatoare, altele decât cele specificate la 20 01 33

20 01 35*

echipamente electrice și electronice casate, altele decât cele menționate la 20 01 21 și 20 01 23, cu conținut de componente periculoase (3)

20 01 36

echipamente electrice și electronice casate, altele decât cele specificate la 20 01 21, 20 01 23 și 20 01 35

20 01 37*

deșeuri din lemn cu conținut de substanțe periculoase

20 01 38

lemn, altul decât cel specificat la 20 01 37

20 01 39

materiale plastice

20 01 40

metale

20 01 41

deșeuri de la curățatul coșurilor

20 01 99

alte fracții nespecificate

20 02

deșeuri din grădini și parcuri (inclusiv deșeurile din cimitire)

20 02 01

deșeuri biodegradabile

20 02 02

pământ și pietre

20 02 03

alte deșeuri nebiodegradabile

20 03

alte deșeuri municipale

20 03 01

deșeuri municipale amestecate

20 03 02

deșeuri din piețe

20 03 03

reziduuri stradale

20 03 04

nămolul din fosele septice

20 03 06

deșeuri de la curățarea canalizării

20 03 07

deșeuri voluminoase

20 03 99

alte deșeuri municipale nespecificate”.


(1)  Deșeurile marcate cu un asterisc sunt considerate deșeuri periculoase în conformitate cu Directiva 2008/98/CE. Atunci când se identifică un deșeu în lista de mai jos, sunt considerate relevante secțiunile din cadrul rubricilor «definiții» și «evaluare și clasificare», precum și «lista deșeurilor» din anexa la Decizia 2000/532/CE.

(2)  Componentele periculoase provenite din echipamentele electrice și electronice pot include acumulatori și baterii, conform mențiunii de la 16 06, fiind marcate ca periculoase; comutatoarele cu mercur, sticla de la tuburile catodice și alte tipuri de sticlă activată etc.

(3)  Componentele periculoase provenite din echipamentele electrice și electronice pot include acumulatori și baterii, conform mențiunii de la 16 06 și marcate ca periculoase; comutatoarele cu mercur, sticla de la tuburile catodice și alte tipuri de sticlă activată etc.


11.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 294/32


REGULAMENTUL (UE) 2015/2003 AL COMISIEI

din 10 noiembrie 2015

de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 808/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare referitoare la societatea informațională

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 808/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 aprilie 2004 privind statisticile comunitare referitoare la societatea informațională (1), în special articolul 8 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 808/2004 stabilește un cadru comun pentru producerea sistematică a statisticilor europene referitoare la societatea informațională.

(2)

Sunt necesare măsuri de punere în aplicare pentru stabilirea datelor care trebuie să fie furnizate pentru elaborarea statisticilor în cadrul modulului 1: „Întreprinderile și societatea informațională” și al modulului 2: „Persoanele fizice, gospodăriile și societatea informațională”, precum și a termenelor de transmitere a datelor.

(3)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Sistemului Statistic European,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Datele care trebuie să fie transmise pentru elaborarea statisticilor europene referitoare la societatea informațională, în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) și cu articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 808/2004, sunt cele specificate în modulul 1: „Întreprinderile și societatea informațională” din anexa I și în modulul 2: „Persoanele fizice, gospodăriile și societatea informațională” din anexa II la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 10 noiembrie 2015.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 143, 30.4.2004, p. 49.


ANEXA I

Modulul 1: Întreprinderile și societatea informațională

A.   Tematicile și caracteristicile lor

1.

Tematicile care trebuie incluse pentru anul de referință 2016, extrase din lista din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 808/2004, sunt următoarele:

(a)

sistemele TIC și folosirea lor în întreprinderi;

(b)

utilizarea internetului și a altor rețele electronice de către întreprinderi;

(c)

comerțul electronic;

(d)

procesele din sfera activităților economice electronice și aspectele organizaționale;

(e)

competențele în domeniul TIC în întreprinderi și necesarul de competențe în domeniul TIC;

(f)

obstacole în calea utilizării TIC, a internetului și a altor rețele electronice, a comerțului electronic și a proceselor din sfera activităților economice electronice;

(g)

accesul la tehnologii care oferă posibilitatea conectării la internet sau la alte rețele din orice loc și în orice moment (conectivitate ubicuitară) și utilizarea acestor tehnologii.

2.

Se colectează următoarele caracteristici ale întreprinderilor:

(a)

Sistemele TIC și utilizarea lor în întreprinderi

(i)

pentru toate întreprinderile:

utilizarea computerelor;

(ii)

pentru întreprinderile care utilizează computere:

(opțional) numărul de persoane angajate sau procentul din numărul total de persoane angajate care utilizează computere în interes de serviciu.

(b)

Utilizarea internetului și a altor rețele electronice de către întreprinderi

(i)

pentru întreprinderile care utilizează computere:

accesul la internet;

emiterea sau transmiterea de facturi;

(ii)

pentru întreprinderile care au acces la internet:

numărul de persoane angajate sau procentul din numărul total de persoane angajate care utilizează computere cu acces la internet în interes de serviciu;

conexiune la internet: DSL sau orice alt tip de conexiune fixă în bandă largă;

conexiune la internet: conexiune mobilă în bandă largă prin intermediul unui dispozitiv portabil utilizând rețele de telefonie mobilă („3G” sau „4G”);

(opțional) conexiune la internet: conexiune mobilă în bandă largă prin intermediul unui computer portabil utilizând rețele de telefonie mobilă („3G” sau „4G”);

(opțional) conexiune la internet: conexiune mobilă în bandă largă prin intermediul altor dispozitive portabile precum telefoanele inteligente, utilizând rețele de telefonie mobilă („3G” sau „4G”);

numărul de persoane angajate sau procentul din numărul total de persoane angajate care utilizează un dispozitiv portabil pus la dispoziție de întreprindere, care permite conectarea la internet prin rețele de telefonie mobilă, în interes de serviciu;

punerea la dispoziție a unor dispozitive portabile care permit conectarea mobilă la internet a persoanelor angajate în interes de serviciu;

deținerea unui site de internet;

utilizarea rețelelor de socializare, nu doar pentru postarea de reclame plătite;

utilizarea blog-urilor sau a microblog-urilor întreprinderii, nu doar pentru postarea de reclame plătite;

utilizarea site-urilor de internet de partajare a conținuturilor multimedia, nu doar pentru postarea de reclame plătite;

utilizarea instrumentelor de tip wiki de partajare a cunoștințelor, nu doar pentru postarea de reclame plătite;

(iii)

pentru întreprinderile care au conexiune la internet de tip DSL sau orice alt tip de conexiune fixă în bandă largă:

viteza maximă de descărcare contractată a celei mai rapide conexiuni fixe la internet în Mbit/s în intervalele: [0, < 2], [2, < 10], [10, < 30], [30, < 100], [≥ 100];

(iv)

pentru întreprinderile care au un site de internet, informații despre prestarea următoarele facilități:

descrierea mărfurilor sau a serviciilor, liste de prețuri;

efectuarea online a unei comenzi sau a unei rezervări;

posibilitatea vizitatorilor de a personaliza sau de a crea online produse sau servicii;

urmărirea sau situația comenzilor efectuate;

conținut personalizat pe site-ul de internet pentru vizitatorii obișnuiți/frecvenți;

linkuri sau trimiteri la profilurile întreprinderii de pe platformele sociale de comunicare;

(opțional) publicarea posturilor vacante sau candidatura online pentru un post;

(v)

pentru întreprinderile care oferă angajaților lor dispozitive portabile care permit conexiunea mobilă la internet în interes de serviciu:

furnizarea de dispozitive portabile pentru acces la sistemul de poștă electronică al întreprinderii;

furnizarea de dispozitive portabile pentru acces la documentele întreprinderii și pentru modificarea acestora;

furnizarea de dispozitive portabile pentru utilizarea aplicațiilor programelor informatice dedicate întreprinderilor.

(c)

Comerțul electronic

(i)

pentru întreprinderile care utilizează computere:

primirea de comenzi pentru mărfuri sau servicii prin intermediul unui site de internet sau al unei aplicații (vânzări prin internet), în cursul anului calendaristic precedent;

primirea de comenzi pentru mărfuri sau servicii prin intermediul unor mesaje de tip EDI (vânzări de tip EDI), în cursul anului calendaristic precedent;

(opțional) plasarea de comenzi pentru mărfuri sau servicii prin intermediul unui site de internet, al unei aplicații sau al unui mesaj de tip EDI, în cursul anului calendaristic precedent;

(ii)

pentru întreprinderile care au primit comenzi plasate prin intermediul unui site de internet sau al unei aplicații în cursul anului calendaristic precedent:

valoarea, sau procentul din cifra de afaceri totală, a vânzărilor efectuate prin comerț electronic care rezultă din comenzi plasate prin intermediul unui site de internet sau al unei aplicații, în cursul anului calendaristic precedent;

procentul de vânzări efectuate prin comerț electronic (cifra de afaceri) la consumatori privați (întreprindere la consumatori – Business to Consumers: B2C) care rezultă din comenzi plasate prin intermediul unui site de internet sau al unei aplicații, în cursul anului calendaristic precedent;

procentul de vânzări efectuate prin comerț electronic (cifra de afaceri) la alte întreprinderi (întreprindere la întreprindere –Business to Business: B2B) și vânzări efectuate prin comerț electronic la autorități publice (întreprindere la guvern – Business to Government: B2G) care rezultă din comenzi plasate prin intermediul unui site de internet sau al unei aplicații, în cursul anului calendaristic precedent;

(opțional) utilizarea unor sisteme de plată online pentru vânzările efectuate prin intermediul unui site de internet sau al unei aplicații și anume, plata integrată în tranzacția de plasare a comenzii;

(opțional) utilizarea unor sistemelor de plată offline pentru vânzările realizate prin intermediul unui site de internet sau al unei aplicații și anume, plata neintegrată în tranzacția de plasare a comenzii;

(iii)

pentru întreprinderile care au primit comenzi de produse sau servicii prin intermediul unor mesaje de tip EDI:

valoarea sau procentul din cifra de afaceri totală a vânzărilor efectuate prin comerț electronic care rezultă din comenzi primite prin intermediul unor mesaje de tip EDI, în cursul anului calendaristic precedent;

(iv)

pentru întreprinderile care au plasat comenzi prin intermediul unui site de internet, al unei aplicații sau al unui mesaj de tip EDI, următoarele informații sunt opționale:

plasarea de comenzi pentru mărfuri sau servicii prin intermediul unui site de internet sau al unei aplicații, în cursul anului calendaristic precedent;

plasarea de comenzi pentru mărfuri sau servicii prin intermediul unor mesaje de tip EDI, în cursul anului calendaristic precedent;

plasarea de comenzi prin intermediul unui site de internet, al unei aplicații sau al unui mesaj de tip EDI pentru mărfuri sau servicii în valoare de cel puțin 1 % din valoarea totală a achizițiilor, în cursul anului calendaristic precedent.

(d)

Procesele din sfera activităților economice electronice și aspectele organizaționale

(i)

pentru întreprinderile care utilizează computere:

(opțional) analiza volumelor mari de date utilizând datele proprii întreprinderii colectate din dispozitivele inteligente sau prin intermediul unor senzori ca sursă de date, în cursul anului calendaristic precedent;

(opțional) analiza volumelor mari de date utilizând datele de geolocalizare ca sursă de date, în cursul anului calendaristic precedent;

(opțional) analiza volumelor mari de date utilizând datele generate de platformele sociale ca sursă de date, în cursul anului calendaristic precedent;

(opțional) analiza volumelor mari de date utilizând alte surse de date nespecificate la prezenta literă, în cursul anului calendaristic precedent;

(ii)

pentru întreprinderile care analizează volume mari de date:

(opțional) utilizarea propriilor angajați ai întreprinderii pentru analiza volumelor mari de date;

(opțional) utilizarea furnizorilor externi de servicii pentru analiza volumelor mari de date;

(iii)

pentru întreprinderile care utilizează computere:

Emiterea/transmiterea oricărui tip de factură indiferent dacă în format electronic sau pe suport de hârtie la întreprinderi, în cursul anului calendaristic precedent;

Emiterea/transmiterea oricărui tip de factură indiferent dacă în format electronic sau pe suport de hârtie la autorități publice, în cursul anului calendaristic precedent;

Emiterea/transmiterea oricărui tip de factură indiferent dacă în format electronic sau pe suport de hârtie la consumatori privați, în cursul anului calendaristic precedent;

procentul din numărul total de facturi primite ca facturi electronice, având o structură standard adecvată pentru prelucrarea automată (e-Invoices), în cursul anului calendaristic precedent;

procentul din numărul total de facturi primite ca facturi pe suport de hârtie sau în format electronic neadecvate pentru prelucrarea automată, în cursul anului calendaristic precedent;

(iv)

pentru întreprinderile care au emis/transmis facturi la alte întreprinderi sau la autorități publice, în cursul anului calendaristic precedent:

procentul din numărul total de facturi emise/transmise ca facturi electronice, având o structură standard adecvată pentru prelucrarea automată (e-Invoices), la alte întreprinderi sau la autorități publice, în cursul anului calendaristic precedent;

procentul din numărul total de facturi emise/transmise în format electronic neadecvat pentru prelucrarea automată, la alte întreprinderi sau la autorități publice, în cursul anului calendaristic precedent;

procentul din numărul total de facturi emise/transmise numai pe suport de hârtie la alte întreprinderi sau la autorități publice, în cursul anului calendaristic precedent.

(e)

Competențe în domeniul TIC în întreprindere și necesarul de competențe în domeniul TIC

(i)

pentru întreprinderile care utilizează computere:

angajarea specialiștilor în TIC;

furnizarea de orice tip de formare pentru dezvoltarea competențelor în domeniul TIC pentru specialiștii în TIC, în cursul anului calendaristic precedent;

furnizarea de orice tip de formare pentru dezvoltarea competențelor în domeniul TIC pentru alte persoane angajate, în cursul anului calendaristic precedent;

recrutarea sau încercări de recrutare a unor specialiști în TIC, în cursul anului calendaristic precedent;

îndeplinirea următoarelor funcții TIC în cursul anului calendaristic precedent defalcate în „în principal de angajații proprii, inclusiv cei angajați în întreprinderi-mamă sau în cele afiliate”, „în principal de furnizori externi” sau „nu se aplică”):

întreținerea infrastructurii TIC (servere, computere, imprimante, rețele);

sprijin pentru programe informatice birotice;

dezvoltarea de programe informatice/sisteme de administrare a întreprinderilor;

sprijin pentru programe informatice/sisteme de administrare a întreprinderilor;

dezvoltarea de aplicații pentru internet;

sprijin pentru aplicații pentru internet;

securitatea și protecția datelor;

(ii)

pentru întreprinderile care utilizează computere și care au recrutat sau au încercat să recruteze specialiști în TIC în cursul anului calendaristic precedent:

posturile vacante pentru specialiști în TIC care au fost dificil de ocupat.

(f)

Obstacole în calea utilizării TIC, a internetului și a altor rețele electronice, a comerțului electronic și a proceselor din sfera activităților economice electronice

(i)

pentru întreprinderile care utilizează computere:

(opțional) obstacole care limitează sau împiedică vânzările prin intermediul unui site de internet sau al unei aplicații din cauza faptului că produsele sau serviciile nu sunt adecvate pentru vânzare prin internet;

(opțional) obstacole care limitează sau împiedică vânzările prin intermediul unui site de internet sau al unei aplicații din cauza unor probleme logistice;

(opțional) obstacole care limitează sau împiedică vânzările prin intermediul unui site de internet sau al unei aplicații din cauza unor probleme de plată;

(opțional) obstacole care limitează sau împiedică vânzările prin intermediul unui site de internet sau al unei aplicații din cauza unor probleme de siguranță a TIC sau de protecție a datelor;

(opțional) obstacole care limitează sau împiedică vânzările prin intermediul unui site de internet sau al unei aplicații din cauza unor probleme de cadru juridic;

(opțional) obstacole care limitează sau împiedică vânzările prin intermediul unui site internet sau al unei aplicații din cauza unor costuri cu investițiile excesiv de mari în raport cu beneficiile preconizate.

(g)

Accesul la tehnologii care oferă posibilitatea conectării la internet sau la alte rețele din orice loc și în orice moment (conectivitate ubicuitară) și utilizarea acestor tehnologii

(i)

pentru întreprinderile care au acces la internet:

furnizarea de acces de la distanță la sistemul de poștă electronică, la documentele sau la aplicațiile întreprinderii;

plata reclamelor pe internet;

utilizarea serviciilor de cloud computing, cu excepția serviciilor gratuite;

(ii)

pentru întreprinderile care plătesc pentru reclame pe internet utilizând oricare dintre următoarele metode publicitare țintite:

metodă de publicitate pe conținutului paginilor de internet sau a unor cuvinte-cheie din acestea căutate de utilizatori;

metodă de publicitate bazată pe urmărirea activităților din trecut a utilizatorilor de internet sau pe profilul acestora

metodă de publicitate bazată pe geolocalizarea utilizatorilor de internet;

orice altă metodă de publicitatea țintită pe internet care nu este specificată mai sus;

(iii)

pentru întreprinderile care au acces la internet și cumpără servicii de cloud computing:

utilizarea poștei electronice ca serviciu de cloud computing;

utilizarea de softuri birotice ca serviciu de cloud computing;

găzduirea bazei sau a bazelor de date ale întreprinderii ca serviciu de cloud computing;

stocarea de fișiere ca serviciu de cloud computing;

utilizarea aplicațiilor computerizate financiare sau contabile ca serviciu de cloud computing;

utilizarea gestionării relației cu clienții (Customer Relationship Management – CRM) ca serviciu de cloud computing;

utilizarea capacității de procesare pentru operarea programelor informatice ale întreprinderii ca serviciu de cloud computing;

utilizarea serviciilor de cloud computing prestate de pe servere partajate ale furnizorilor de servicii;

utilizarea serviciilor de cloud computing prestate de pe servere ale furnizorilor de servicii rezervate exclusiv pentru întreprindere.

3.

Pentru toate întreprinderile se colectează sau se obțin din surse alternative următoarele caracteristici generale ale unei întreprinderi:

principala activitate economică a întreprinderii, în anul calendaristic precedent;

numărul mediu de angajați, în anul calendaristic precedent;

cifra de afaceri totală exclusiv TVA, în anul calendaristic precedent.

B.   Domeniul de cuprindere

Caracteristicile specificate la rubricile A.2 și A.3 se colectează pentru următoarele categorii de întreprinderi:

1.

Activitate economică: întreprinderi clasificate în următoarele categorii NACE Rev. 2:

Categoria NACE

Descriere

Secțiunea C

„Industria prelucrătoare”

Secțiunea D, E

„Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, distribuția apei, salubritate și gestionarea deșeurilor”

Secțiunea F

„Construcții”

Secțiunea G

„Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor”

Secțiunea H

„Transport și depozitare”

Secțiunea I

„Servicii de cazare și alimentație”

Secțiunea J

„Informații și comunicații”

Secțiunea L

„Activități imobiliare”

Diviziunile 69-74

„Activități profesionale, științifice și tehnice”

Secțiunea N

„Activități administrative și activități de suport”

Grupa 95.1

„Repararea computerelor și a echipamentelor de comunicație”;

2.

Mărimea întreprinderii: întreprinderile cu 10 sau mai mulți angajați. Întreprinderile cu mai puțin de 10 angajați sunt vizate în mod opțional;

3.

Acoperire geografică: întreprinderile situate în orice parte a teritoriului statului membru.

C.   Perioadele de referință

Perioada de referință este anul 2015 pentru caracteristicile referitoare la anul calendaristic precedent. Perioada de referință pentru celelalte caracteristici este anul 2016.

D.   Defalcarea datelor

Următoarele caracteristici generale sunt furnizate cu privire la tematicile și caracteristicile acestora enumerate la punctul 2. din Partea A:

1.

Defalcare după activitatea economică: în conformitate cu următoarele agregate NACE Rev. 2:

Agregare NACE Rev. 2

pentru eventuala calculare a agregatelor naționale

 

10-18

 

19-23

 

24-25

 

26-33

 

35-39

 

41-43

 

45-47

 

47

 

49-53

 

55

 

58-63

 

68

 

69-74

 

77-82

 

26.1-26.4, 26.8, 46.5, 58.2, 61, 62, 63.1, 95.1

Agregare NACE Rev. 2

pentru posibila calculare a agregatelor europene

 

10-12

 

13-15

 

16-18

 

26

 

27-28

 

29-30

 

31-33

 

45

 

46

 

55-56

 

58-60

 

61

 

62-63

 

77-78 + 80-82

 

79

 

95.1

2.

Defalcare pe clase de mărime: datele trebuie defalcate pe următoarele clase de mărime în funcție de numărul de persoane angajate:

Clasa de mărime

 

10 sau mai multe persoane angajate

 

10-49 persoane angajate

 

50-249 persoane angajate

 

250 sau mai multe persoane angajate

Dacă sunt incluse, se pune la dispoziție o defalcare a datelor conform următorului tabel:

Clasa de mărime

 

Mai puțin de 10 persoane angajate (opțional)

 

Mai puțin de 5 persoane angajate (opțional)

 

5-9 persoane angajate (opțional)

E.   Periodicitate

Datele solicitate prin prezenta anexă se pun la dispoziție o singură dată pentru anul 2016.

F.   Termenele pentru transmiterea rezultatelor

1.

Datele agregate menționate la articolul 6 și în anexa I (6) din Regulamentul (CE) nr. 808/2004, dacă este necesar marcate pentru confidențialitate sau lipsa de fiabilitate, se transmit la Eurostat înainte de 5 octombrie 2016. Până la acea dată, setul de date trebuie să fie finalizat, validat și acceptat.

2.

Metadatele menționate la articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 808/2004 se transmit la Eurostat înainte de 31 mai 2016.

3.

Raportul privind calitatea menționat la articolul 7 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 808/2004 se transmite la Eurostat până la 5 noiembrie 2016.

4.

Datele și metadatele se transmit la Eurostat în conformitate cu standardul de schimb specificat de Eurostat utilizând serviciile ghișeului unic. Metadatele și raportul privind calitatea se pun la dispoziție în structura standard pentru metadate definită de Eurostat.


ANEXA II

Modulul 2: Persoanele fizice, gospodăriile populației și societatea informațională

A.   Tematicile și caracteristicile lor

1.

Tematicile care trebuie incluse pentru anul de referință 2016, extrase din lista din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 808/2004, sunt următoarele:

(a)

accesul la TIC, și utilizarea acestora, de către persoane fizice și/sau în gospodării;

(b)

utilizarea, în diverse scopuri, a internetului și a altor rețele electronice de către persoane fizice și/sau în gospodării;

(c)

siguranța TIC și încrederea în TIC;

(d)

competențe și calificări în domeniul TIC;

(e)

obstacole în calea utilizării TIC și a internetului;

(f)

utilizarea TIC de către persoane fizice pentru schimb de informații și servicii cu instituții guvernamentale și administrații publice (e-guvernare);

(g)

acces la tehnologii, și utilizarea acestora, care oferă posibilitatea conectării la internet sau la alte rețele din orice loc și în orice moment (conectivitate ubicuitară).

2.

Se colectează următoarele caracteristici:

(a)

Accesul la TIC, și utilizarea acestora, de către persoane fizice și/sau în gospodăriile populației

(i)

pentru toate gospodăriile:

acces la internet la domiciliu (prin orice dispozitiv);

(ii)

pentru gospodăriile care au acces la internet:

conexiune la internet: conexiune fixă în bandă largă, de exemplu DSL, ADSL, VDSL, cablu, cablu cu fibră optică, satelit, conexiuni WiFi publice;

conexiune la internet: conexiune mobilă în bandă largă [prin intermediul unei rețele de telefonie mobilă de tip cel puțin 3G, de exemplu UMTS, utilizând ca modem un card (SIM) sau un dispozitiv USB, un telefon mobil sau un telefon inteligent];

(opțional) conexiune la internet: acces prin formarea unui număr de telefon pe o linie de telefon normală sau ISDN;

(opțional) conexiune la internet: conexiune mobilă în bandă îngustă [prin intermediul unei rețele de telefonie mobilă de tip sub 3G, de exemplu 2G+/GPRS, utilizând ca modem un card (SIM) sau un dispozitiv USB, un telefon mobil sau un telefon inteligent].

(b)

Utilizarea internetului în diverse scopuri de către persoane fizice și/sau în gospodării ale populației

(i)

pentru toate persoanele fizice:

utilizarea cea mai recentă a internetului (în precedentele trei luni; între cu trei luni și cu un an în urmă; cu mai mult de un an în urmă; nu a utilizat niciodată internetul);

(ii)

pentru persoanele fizice care au utilizat internetul:

cea mai recentă activitate comercială prin internet în scop personal (în precedentele trei luni; între cu trei luni și cu un an în urmă; cu mai mult de un an în urmă; niciodată nu au cumpărat sau comandat prin internet);

(iii)

pentru persoanele fizice care au utilizat internetul în precedentele trei luni:

frecvența medie a utilizării internetului în precedentele trei luni [zilnic sau aproape zilnic; cel puțin o dată pe săptămână (dar nu zilnic); mai puțin decât o dată pe săptămână];

utilizarea unui computer de birou pentru accesarea internetului în precedentele trei luni;

utilizarea unui computer portabil sau a unui netbook pentru accesarea internetului în precedentele trei luni;

utilizarea unei tablete pentru accesarea internetului în precedentele trei luni;

utilizarea unui telefon mobil sau a unui telefon inteligent pentru accesarea internetului în precedentele trei luni;

utilizarea altor dispozitive mobile (de exemplu dispozitive de redare media sau pentru jocuri electronice, de citit cărți electronice, ceasuri inteligente) pentru accesarea internetului în precedentele trei luni;

utilizarea unor televizoare inteligente (conectate direct la internet, de exemplu prin WiFi, nu prin intermediul unui dispozitiv separat, televizorul fiind utilizat pe post de ecran mare) pentru accesarea internetului în precedentele trei luni;

utilizarea internetului în precedentele trei luni în scopuri personale pentru trimiterea și primirea de mesaje prin poșta electronică;

utilizarea internetului în precedentele trei luni în scopuri personale pentru apeluri telefonice prin intermediul internetului, apeluri video (cu ajutorul unei camere web) prin intermediul internetului (folosind aplicații);

utilizarea internetului în precedentele trei luni în scopuri personale pentru a activa în rețele de socializare (crearea unui profil de utilizator, postarea de mesaje sau alte contribuții);

utilizarea internetului în precedentele trei luni în scopuri personale pentru a citi știri, ziare sau reviste online;

utilizarea internetului în precedentele trei luni în scopuri personale pentru a găsi informații despre produse sau servicii;

utilizarea internetului în precedentele trei luni în scopuri personale pentru a juca sau a descărca jocuri;

utilizarea internetului în precedentele trei luni în scopuri personale pentru a asculta muzică (de exemplu radio pe internet, muzică online);

utilizarea internetului în precedentele trei luni în scopuri personale pentru a viziona emisiuni de televiziune online (în direct sau înregistrate) de la difuzori de emisiuni TV;

utilizarea internetului în precedentele trei luni în scopuri personale pentru a viziona materiale video la cerere difuzate de furnizori de servicii comerciale;

utilizarea internetului în precedentele trei luni în scopuri personale pentru a viziona materiale video la cerere difuzate de furnizori de servicii de partajare;

utilizarea internetului în precedentele trei luni în scopuri personale pentru a încărca conținut de creație proprie (text, fotografii, materiale video, muzică, software-uri etc.) pe oricare site de internet în scop de partajare;

utilizarea internetului în precedentele trei luni în scopuri personale pentru a crea site-uri de internet sau blog-uri;

utilizarea internetului în precedentele trei luni în scopuri personale pentru căutarea de informații referitoare la sănătate;

utilizarea internetului în precedentele trei luni în scopuri personale pentru programarea unei consultații la medic prin intermediul unui site de internet (de exemplu, al unui spital sau al unui centru medical);

utilizarea internetului în precedentele trei luni în scopuri personale pentru a recurge la servicii de călătorii sau de cazare;

utilizarea internetului în precedentele trei luni în scopuri personale pentru a vinde produse sau servicii (de exemplu prin intermediul licitațiilor online);

utilizarea internetului în precedentele trei luni în scopuri personale pentru operațiuni bancare prin internet;

utilizarea internetului în precedentele trei luni în scopuri personale pentru a utiliza conturi de plăți pentru a plăti pentru bunuri sau servicii cumpărate prin internet;

utilizarea de spațiu de stocare pe internet în precedentele trei luni în scopuri personale pentru a salva documente, fotografii, muzică, materiale video sau alte fișiere [de exemplu, Google Drive, Dropbox, Windows OneDrive, iCloud, Amazon Cloud Drive];

utilizarea internetului în precedentele trei luni pentru desfășurarea de activități de învățare în scop de învățământ, profesional sau personal sub forma urmării unui curs online;

utilizarea internetului în precedentele trei luni pentru desfășurarea de activități de învățare în scop de învățământ, profesional sau personal sub forma utilizării unui material online altul decât un curs complet (de exemplu, materiale audio-video, software online pentru învățare, tratate electronice);

utilizarea internetului în precedentele trei luni pentru desfășurarea de activități de învățare în scop de învățământ, profesional sau personal sub forma comunicării cu instructorii sau cu studenții utilizând site-uri de internet/portaluri de învățământ;

(opțional) utilizarea internetului în precedentele trei luni pentru desfășurarea de alte activități de învățare în scop de învățământ, profesional sau personal;

(iv)

pentru persoanele fizice care au utilizat un televizor inteligent pentru accesarea internetului în precedentele trei luni:

utilizarea unui TV inteligent pentru a viziona emisiuni TV transmise prin internet (în direct sau înregistrate) în precedentele trei luni;

utilizarea unui TV inteligent pentru a viziona alt conținut video (la cerere sau de la servicii de partajare) în precedentele trei luni;

utilizarea unui TV inteligent pentru a naviga pe internet prin intermediul unei aplicații browser în precedentele trei luni;

utilizarea unui TV inteligent pentru a utiliza alte aplicații (de exemplu Skype, Facebook, jocuri, cumpărare online) în precedentele trei luni;

(v)

pentru persoanele fizice care au utilizat în scop personal internetul în precedentele douăsprezece luni:

utilizarea internetului pentru a cumpăra sau a vinde acțiuni, obligațiuni, fonduri sau alte servicii financiare în precedentele douăsprezece luni;

utilizarea internetului pentru a cumpăra sau a reînnoi polițe de asigurare existente, inclusiv pe cele oferite la pachet împreună cu un alt serviciu (de exemplu asigurare de călătorie oferită împreună cu un bilet de avion) în precedentele douăsprezece luni;

utilizarea internetului pentru a obține un împrumut sau pentru a facilita un credit de la bănci sau de la alți furnizori financiari în precedentele douăsprezece luni;

(vi)

pentru persoanele fizice care au utilizat internetul pentru activități comerciale pe internet în scopuri personale în precedentele douăsprezece luni:

utilizarea internetului pentru a comanda alimente sau articole de băcănie în precedentele douăsprezece luni;

utilizarea internetului pentru a comanda produse de uz casnic în precedentele douăsprezece luni;

utilizarea internetului pentru a comanda medicamente în cursul precedentelor douăsprezece luni;

utilizarea internetului pentru a comanda produse vestimentare sau articole sportive în precedentele douăsprezece luni;

utilizarea internetului pentru a comanda echipamente pentru computere în precedentele douăsprezece luni;

utilizarea internetului pentru a comanda echipamente electronice (inclusiv aparate foto) în precedentele douăsprezece luni;

utilizarea internetului pentru a comanda servicii de telecomunicații (de exemplu TV, abonamente la servicii în bandă largă, abonamente de telefonie fixă sau mobilă, alimentarea cartelelor telefonice preplătite) în precedentele douăsprezece luni;

utilizarea internetului pentru a comanda servicii de cazare pentru perioada concediului (în hoteluri, etc.) în precedentele douăsprezece luni;

utilizarea internetului pentru a comanda alte servicii de călătorie (bilete de transport, închirierea unui autovehicul, etc.) în precedentele douăsprezece luni;

utilizarea internetului pentru a comanda bilete pentru diverse evenimente în precedentele douăsprezece luni;

utilizarea internetului pentru a comanda filme sau muzică în precedentele douăsprezece luni;

utilizarea internetului pentru a comanda cărți, reviste sau ziare (inclusiv cărți electronice) în precedentele douăsprezece luni;

utilizarea internetului pentru a comanda materiale de studiu în format electronic în precedentele douăsprezece luni;

utilizarea internetului pentru a comanda software-uri reprezentând jocuri video, alte software-uri pentru computere și actualizări pentru software-uri, în precedentele douăsprezece luni;

utilizarea internetului pentru a comanda alte produse sau servicii în precedentele douăsprezece luni;

produse sau servicii cumpărate sau comandate în precedentele douăsprezece luni de la vânzători naționali;

produse sau servicii cumpărate sau comandate în precedentele douăsprezece luni de la vânzători din alte state membre ale UE;

produse sau servicii cumpărate sau comandate în precedentele douăsprezece luni de la vânzători din restul lumii;

produse sau servicii cumpărate sau comandate în precedentele douăsprezece luni, țara de origine a vânzătorilor fiind necunoscută;

numărul de comenzi sau de produse sau servicii cumpărate prin internet în precedentele trei luni (numărul de comenzi/cumpărări sau în clase: 1-2 comenzi/cumpărări; între > 2 și 5 comenzi/cumpărări; între > 5 și 10 comenzi/cumpărări, > 10 comenzi/cumpărări);

valoarea totală a produselor sau a serviciilor (excluzând acțiunile sau alte servicii financiare) cumpărate prin internet în precedentele trei luni (sumă în euro sau în clase: mai mică de 50 EUR, 50 EUR până la mai mică de 100 EUR, 100 EUR până la mai mică de 500 EUR, 500 EUR până la mai mică de 1 000 EUR, 1 000 EUR sau mai mare; necunoscută);

(opțional) probleme întâlnite în comerțul prin internet sub forma unor deficiențe tehnice ale site-ului de internet în cursul efectuării comenzii sau a plății;

(opțional) probleme întâlnite în comerțul prin internet sub forma unor dificultăți în a găsi informații privind garanții și alte drepturi legale;

(opțional) probleme întâlnite în comerțul prin internet sub forma unei viteze de livrare mai mică decât cea indicată;

(opțional) probleme întâlnite în comerțul prin internet sub forma unor costuri finale mai mari decât cele indicate (de exemplu, costuri de livrare mai mari, comision de tranzacție neașteptat);

(opțional) probleme întâlnite în comerțul prin internet sub forma livrării unor produse deteriorate sau care nu au fost comandate;

(opțional) probleme întâlnite în comerțul prin internet sub forma unor probleme din categoria fraudelor (de exemplu, nu a fost livrat niciun bun sau serviciu, utilizarea abuzivă a datelor cărții de credit);

(opțional) probleme întâlnite în comerțul prin internet sub forma unor dificultăți legate de reclamații și despăgubiri, sau răspuns nesatisfăcător după o reclamație;

(opțional) probleme întâlnite în comerțul prin internet sub forma lipsei vânzărilor de către comerciantul cu amănuntul din străinătate în țara respondentului;

(opțional) alte probleme întâlnite în comerțul prin internet;

(opțional) nicio problemă întâlnită în comerțul prin internet;

frecvența utilizării unor informații provenite de la mai multe site-uri de internet ale unui comerciant cu amănuntul, producător sau furnizor de servicii înainte de a cumpăra online în cursul precedentelor douăsprezece luni, specificând dacă ele au fost folosite întotdeauna sau aproape întotdeauna, uneori, rareori sau niciodată;

frecvența utilizării unor informații provenite de la site-urile de internet sau din aplicațiile de comparare a prețurilor sau a produselor înainte de a cumpăra online în cursul precedentelor douăsprezece luni, specificând dacă ele au fost folosite întotdeauna sau aproape întotdeauna, uneori, rareori sau niciodată;

frecvența utilizării unor informații provenite de la aprecierile consumatorilor de pe site-uri de internet sau bloguri înainte a cumpăra online în cursul precedentelor douăsprezece luni, specificând dacă ele au fost folosite întotdeauna sau aproape întotdeauna, uneori, rareori sau niciodată;

bunuri sau servicii cumpărate sau comandate în precedentele douăsprezece luni, prin clicare/cumpărare direct prin intermediul unei reclame de pe un site de internet sau dintr-o aplicație de socializare.

(c)

Siguranța TIC și încrederea în TIC

(i)

pentru persoanele fizice care au utilizat internetul în precedentele douăsprezece luni:

informații cu caracter personal furnizate prin internet în cursul precedentelor douăsprezece luni sub formă de date cu caracter personal (de exemplu, nume, data nașterii, numărul cărții de identitate);

informații cu caracter personal furnizate prin internet în cursul precedentelor douăsprezece luni sub formă de date de contact (de exemplu, adresa de domiciliu, numărul de telefon, adresa de poștă electronică);

informații cu caracter personal furnizate prin internet în cursul precedentelor douăsprezece luni sub formă de date de plată (de exemplu, numărul cărții de credit sau de debit, numărul contului bancar);

alte informații cu caracter personal furnizate prin internet în cursul precedentelor douăsprezece luni, de exemplu fotografii, informații despre localizarea actuală în scop de sănătate, situație profesională, venituri;

nicio informație cu caracter personal nu a fost furnizată prin internet în cursul precedentelor douăsprezece luni;

citirea declarațiilor privind politica de confidențialitate înainte de a furniza informații cu caracter personal în cursul precedentelor douăsprezece luni;

acces restricționat la localizarea geografică în cursul precedentelor douăsprezece luni;

acces limitat la profilul sau la conținutul din site-urile de socializare în rețea în precedentele douăsprezece luni;

refuzarea autorizării utilizării informațiilor cu caracter personal în scopuri publicitare în cursul precedentelor douăsprezece luni;

s-a verificat dacă site-ul de internet căruia informațiile cu caracter personal era necesar să fie comunicate era sigur în cursul precedentelor douăsprezece luni (de exemplu, site-uri https, logo sau certificat de siguranță);

s-a solicitat site-urilor de internet sau motoarelor de căutare să acceseze informațiile pe care le dețin cu privire la respondent în scop de actualizare sau eliminare în cursul precedentelor douăsprezece luni;

conștientizarea faptului că cookie-urile pot fi utilizate pentru a reconstitui site-urile de internet vizitate de persoane, pentru a crea un profil al fiecărui utilizator și pentru a adresa reclame personalizate;

(opțional) îngrijorare cu privire la înregistrarea activităților online pentru a adresa reclame personalizate, precizând gradul de îngrijorare ca foarte îngrijorat, mediu îngrijorat sau deloc îngrijorat;

modificarea, oricând în trecut, a configurărilor de securitate ale browser-ului de internet pentru a preveni sau a limita cantitatea de cookie-uri plasate pe computerul unui utilizator;

utilizarea de software anti-urmărire.

(d)

Competențe și calificări în domeniul TIC

(i)

pentru persoanele fizice care au utilizat internetul în precedentele douăsprezece luni:

competențe în transferarea de fișiere de la computere la alte dispozitive;

competențe în instalarea de software-uri sau aplicații (apps);

competențe în modificarea configurărilor oricărui software, inclusiv ale sistemelor de operare sau ale programelor de securitate;

competențe în copierea sau transferarea fișierelor sau a dosarelor;

competențe în utilizarea software-urilor de prelucrare a textelor;

competențe în crearea de prezentări sau documente care integrează text, fotografii, tabele sau grafice;

competențe în utilizarea software-urilor care conțin foi de calcul;

competențe în editarea fotografiilor, a fișierelor video sau audio;

competențe în scrierea unor coduri într-un limbaj de programare.

(ii)

pentru persoanele fizice care au utilizat internetul și software-uri care conțin foi de calcul în precedentele douăsprezece luni:

competențe în utilizarea funcțiilor avansate ale software-urilor care conțin foi de calcul pentru a organiza și a analiza date, cum ar fi sortarea, filtrarea, utilizarea unor formule, crearea de grafice.

(e)

Obstacole în calea utilizării TIC și a internetului

(i)

pentru gospodăriile fără acces la internet la domiciliu, specificând motivul pentru care nu are acces la internet la domiciliu:

au acces la internet în altă parte;

nu au nevoie de internet, de exemplu pentru că nu este util sau interesant;

costul echipamentului este prea mare;

costul accesului este prea mare (de exemplu abonament prin telefon sau DSL);

lipsă de competențe;

îngrijorări legate de confidențialitate sau siguranță;

internetul în bandă largă nu este disponibil în zona respectivă;

alt motiv sau alte motive.

(f)

Utilizarea TIC de către persoane fizice pentru schimb de informații și servicii cu instituții guvernamentale și administrații publice (e-guvernare)

(i)

pentru persoanele fizice care au utilizat internetul în precedentele douăsprezece luni:

utilizarea internetului în precedentele douăsprezece luni în scopuri personale pentru a obține informații de pe site-urile de internet ale autorităților publice sau ale serviciilor publice;

utilizarea internetului în precedentele douăsprezece luni în scopuri personale pentru a descărca formulare oficiale de pe site-urile de internet ale autorităților publice sau ale serviciilor publice;

utilizarea internetului în precedentele douăsprezece luni în scopuri personale pentru transmiterea de formulare completate prin internet la autorități publice sau la servicii publice;

(ii)

pentru persoanele fizice care nu au transmis, în scopuri personale, formulare completate la site-urile internet ale autorităților publice în precedentele douăsprezece luni din următoarele motive:

transmiterea de formulare oficiale nu este necesară;

(iii)

pentru persoanele fizice care, deși era necesar, nu au transmis, în scopuri personale, formulare completate la site-urile internet ale autorităților publice în precedentele douăsprezece luni din următoarele motive:

nu a fost disponibil un astfel de serviciu prin internet;

lipsa de competențe sau de cunoștințe (de exemplu, nu s-a știut cum să se utilizeze site-ul de internet sau utilizarea a fost prea complicată);

îngrijorări privind protecția și siguranța datelor cu caracter personal;

(opțional) lipsa unei semnături electronice sau probleme cu aceasta, lipsa unui identificator/certificat electronic sau probleme cu acesta, care sunt necesare pentru autentificare sau pentru utilizarea serviciului;

o altă persoană fizică a transmis un formular în numele respondentului (de exemplu un consultant, un consilier fiscal, o rudă sau un membru al familiei);

alt motiv sau alte motive pentru care persoana nu a transmis formulare completate prin internet la autorități publice.

(g)

Acces la tehnologii, și utilizarea acestora, care oferă posibilitatea conectării la internet sau la alte rețele din orice loc și în orice moment (conectivitate ubicuitară)

(i)

pentru persoanele fizice care au utilizat internetul în precedentele trei luni:

utilizarea unui telefon mobil sau a unui telefon inteligent pentru a accesa internetul în afara domiciliului sau a locului de muncă în precedentele trei luni;

utilizarea unui telefon mobil sau a unui telefon inteligent prin intermediul unei rețele de telefonie mobilă pentru a accesa internetul în afara domiciliului sau a locului de muncă în precedentele trei luni;

utilizarea unui telefon mobil sau a unui telefon inteligent prin intermediul unei rețele fără fir (de exemplu WiFi) pentru a accesa internetul în afara domiciliului sau a locului de muncă în precedentele trei luni;

utilizarea unui computer portabil (de exemplu un laptop sau o tabletă) pentru a accesa internetul în afara domiciliului sau a locului de muncă în precedentele trei luni;

utilizarea unui computer portabil (de exemplu un laptop sau o tabletă) prin intermediul unei rețele de telefonie mobilă, utilizând un dispozitiv USB sau un card SIM sau un telefon mobil sau un telefon inteligent pe post de modem pentru a accesa internetul în afara locuinței sau a locului de muncă în precedentele trei luni;

utilizarea unui computer portabil (de exemplu un laptop sau o tabletă) prin intermediul unei rețele fără fir (de exemplu WiFi) pentru a accesa internetul în afara domiciliului sau a locului de muncă în precedentele trei luni;

utilizarea altor dispozitive mobile (de exemplu dispozitive de redare media sau pentru jocuri electronice, de citit cărți sau ceasuri inteligente) pentru a accesa internetul în afara domiciliului sau a locului de muncă în precedentele trei luni;

nu s-au utilizat dispozitive mobile pentru a accesa internetul în afara domiciliului sau a locului de muncă în precedentele trei luni.

B.   Domeniul de cuprindere

1.

Unitățile statistice pentru caracteristicile enumerate la rubrica A.2 din prezenta anexă referitoare la gospodăriile populației sunt gospodăriile cu cel puțin un membru în grupul de vârstă 16-74 de ani.

2.

Unitățile statistice pentru caracteristicile enumerate la rubrica A.2 din prezenta anexă referitoare la persoanele fizice sunt persoanele din grupul de vârstă 16-74 de ani.

3.

Acoperirea geografică cuprinde gospodăriile populației sau persoanele fizice sau ambele, situate în orice parte a teritoriului statului membru în cauză.

C.   Perioada de referință

Principala perioadă de referință pentru colectarea statisticilor este primul trimestru al anului 2016.

D.   Caracteristicile socio-economice generale

1.

Pentru tematicile și caracteristicile lor, enumerate la rubrica A.2 din prezenta anexă, care se referă la gospodăriile populației, se colectează următoarele caracteristici generale:

(a)

regiunea de reședință, specificată conform clasificării NUTS1 a regiunilor;

(b)

(opțional) regiunea de reședință specificată conform clasificării NUTS2;

(c)

poziția geografică, adică dacă se află în regiuni mai puțin dezvoltate, în regiuni în tranziție sau în regiuni mai dezvoltate;

(d)

gradul de urbanizare, adică dacă se află în zone dens populate, în zone cu densitate intermediară sau în zone slab populate;

(e)

tipul de gospodărie specificând numărul membrilor gospodăriei, (opțional) numărul de persoane cu vârsta de la 16 la 24 de ani, (opțional) numărul de studenți cu vârsta de la 16 la 24 de ani, (opțional) numărul de persoane cu vârsta de la 25 la 64 de ani, (opțional) numărul de persoane în vârstă de 65 de ani sau peste și, de colectat separat, numărul de copii cu vârsta sub 16 ani, (opțional) numărul de copii cu vârsta de la 14 la 15 ani, (opțional) numărul de copii cu vârsta de la 5 la 13 ani, (opțional) numărul de copii cu vârsta de cel mult 4 ani;

(f)

(opțional) venitul lunar net al gospodăriei, care se colectează valoric sau în intervale de valori compatibile cu cvartilele de venit;

(g)

(opțional) venitul lunar net total echivalat al gospodăriei, transmis sub formă de cvintile.

2.

Pentru tematicile și caracteristicile lor, enumerate la rubrica A.2 din prezenta anexă, care se referă la persoane fizice, se colectează următoarele caracteristici generale:

(a)

sexul;

(b)

țara nașterii, specificând dacă persoana este nativă sau născută în străinătate, caz în care se specifică și dacă persoana s-a născut într-un alt stat membru al UE sau într-o țară din afara UE;

(c)

țara cetățeniei, indiferent dacă persoana este resortisant sau nu, specificând dacă persoana este resortisant al unui alt stat membru al UE sau al unei țări din afara UE;

(d)

vârstă în ani împliniți; (opțional) sub 16 ani sau peste 74 de ani, sau ambele;

(e)

(opțional) starea civilă de facto, indiferent dacă trăiesc în parteneriat consensual sau nu;

(f)

nivelul de studii absolvit, specificând cel mai înalt nivel de educație finalizat cu succes conform Clasificării Internaționale Standard a Educației (ISCED 2011) indiferent dacă este cel mult învățământ secundar inferior (ISCED 0, 1 sau 2) sau învățământ secundar superior și învățământ postsecundar neterțiar (ISCED 3 sau 4) sau învățământ terțiar (ISCED 5, 6, 7 sau 8) sau nivel mai mic decât învățământul primar (ISCED 0) sau învățământ primar (ISCED 1) sau învățământ secundar inferior (ISCED 2) sau învățământ secundar superior (ISCED 3) sau învățământ postsecundar neterțiar (ISCED 4) sau învățământ terțiar cu ciclu scurt (ISCED 5) sau diplomă de licență sau echivalent (ISCED 6) sau masterat sau echivalent (ISCED 7) sau doctorat sau echivalent (ISCED 8);

(g)

statutul ocupațional specificând dacă persoana este angajată sau desfășoară o activitate independentă, incluzând lucrătorii familiali (opțional: angajat cu normă întreagă sau lucrător care desfășoară o activitate independentă cu normă întreagă, angajat cu fracțiune de normă sau lucrător care desfășoară o activitate independentă cu fracțiune de normă, angajat cu loc de muncă permanent sau cu un loc de muncă cu durată nedeterminată, angajat cu loc de muncă temporar sau cu contract de muncă cu durată determinată, lucrător care desfășoară o activitate independentă, incluzând lucrători familiali);

(h)

(opțional) se specifică sectorul economic al locului de muncă:

Secțiuni NACE Rev. 2

Descriere

A

Agricultură, silvicultură și pescuit

B, C, D și E

Industria prelucrătoare, extractivă și alte industrii

F

Construcții

G, H și I

Comerțul cu ridicata și cu amănuntul, transport, hoteluri și restaurante

J

Informații și comunicații

K

Activități financiare și de asigurări

L

Activități imobiliare

M și N

Servicii pentru întreprinderi

O, P și Q

Administrație publică, apărare, învățământ, sănătate umană și asistență socială

R, S, T și U

Alte servicii

(i)

situația ocupării forței de muncă, specificând dacă persoana este în șomaj sau studiază nefăcând parte din forța de muncă sau în afara forței de muncă în oricare alt mod specificând opțional dacă persoana este în pensie sau în pensie anticipată sau a renunțat să mai lucreze, cu invaliditate permanentă, în serviciu militar sau civil obligatoriu, efectuează activități casnice sau este inactivă din oricare alt motiv;

(j)

ocupație în conformitate cu Clasificarea Internațională Standard a Ocupațiilor (ISCO-08) specificând dacă persoana este clasificată ca lucrător manual, lucrător nemanual, lucrător TIC, lucrător ne-TIC și, opțional, toate ocupațiile în conformitate cu ISCO-08 codificate la nivel de 2 caractere.

E.   Periodicitate

Datele se furnizează o singură dată pentru anul 2016.

F.   Termenele pentru transmiterea rezultatelor

1.

Înregistrările datelor individuale, care nu permit identificarea directă a unităților statistice în cauză menționate la articolul 6 și în anexa II punctul (6) la Regulamentul (CE) nr. 808/2004 se transmit la Eurostat înainte de 5 octombrie 2016. Până la acea dată, setul de date trebuie să fie finalizat, validat și acceptat.

2.

Metadatele menționate la articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 808/2004 se transmit la Eurostat înainte de 31 mai 2016.

3.

Raportul privind calitatea menționat la articolul 7 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 808/2004 se transmite la Eurostat până la 5 noiembrie 2016.

4.

Datele și metadatele se transmit la Eurostat în conformitate cu standardul de schimb specificat de Eurostat utilizând serviciile ghișeului unic. Metadatele și raportul privind calitatea se pun la dispoziție în structura standard pentru metadate definită de Eurostat.


11.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 294/50


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/2004 AL COMISIEI

din 10 noiembrie 2015

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește sectorul fructelor și legumelor și sectorul fructelor și legumelor prelucrate (2), în special articolul 136 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din cadrul Rundei Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XVI la regulamentul respectiv.

(2)

Valoarea forfetară de import se calculează în fiecare zi lucrătoare, în conformitate cu articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011, ținând seama de datele zilnice variabile. Prin urmare, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 136 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 10 noiembrie 2015.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Jerzy PLEWA

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Codul NC

Codul țării terțe (1)

Valoarea forfetară de import

0702 00 00

AL

49,2

MA

75,6

MK

50,7

TR

74,5

ZZ

62,5

0707 00 05

AL

80,9

JO

229,9

MA

183,4

TR

156,7

ZZ

162,7

0709 93 10

MA

131,4

TR

177,9

ZZ

154,7

0805 20 10

CL

170,3

MA

81,7

PE

166,7

TR

83,5

ZA

150,6

ZZ

130,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CL

184,7

PE

147,1

TR

73,1

ZA

95,1

ZZ

125,0

0805 50 10

TR

105,6

ZZ

105,6

0806 10 10

BR

311,3

EG

226,4

PE

251,0

TR

169,1

ZZ

239,5

0808 10 80

AR

145,7

CA

163,3

CL

84,4

MK

29,8

NZ

142,2

US

146,9

ZA

223,1

ZZ

133,6

0808 30 90

BA

73,9

CN

83,9

TR

135,2

XS

80,0

ZZ

93,3


(1)  Nomenclatura țărilor stabilită prin Regulamentul (UE) nr. 1106/2012 al Comisiei din 27 noiembrie 2012 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 471/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare privind comerțul exterior cu țările terțe, în ceea ce privește actualizarea nomenclatorului țărilor și teritoriilor (JO L 328, 28.11.2012, p. 7). Codul „ZZ” desemnează „alte origini”.


DECIZII

11.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 294/53


DECIZIA (PESC) 2015/2005 A CONSILIULUI

din 10 noiembrie 2015

de prelungire a mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene în Afganistan

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 33 și articolul 31 alineatul (2),

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 22 iulie 2013, Consiliul a adoptat Decizia 2013/393/PESC (1) de numire a domnului Franz-Michael SKJOLD MELLBIN în calitate de Reprezentant Special al Uniunii Europene (RSUE) în Afganistan. Mandatul RSUE urmează să expire la 31 octombrie 2015.

(2)

Mandatul RSUE ar trebui prelungit pentru o perioadă suplimentară de 16 luni.

(3)

RSUE își va executa mandatul în contextul unei situații care s-ar putea deteriora și care ar putea împiedica atingerea obiectivelor acțiunii externe a Uniunii prevăzute la articolul 21 din tratat,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Reprezentantul Special al Uniunii Europene

Mandatul domnului Franz-Michael SKJOLD MELLBIN în calitate de RSUE în Afganistan se prelungește până la 28 februarie 2017. Consiliul poate decide cu privire la încheierea anticipată a mandatului RSUE, pe baza unei evaluări a Comitetului politic și de securitate (COPS) și a unei propuneri din partea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (ÎR).

Articolul 2

Obiective de politică

RSUE reprezintă Uniunea și promovează obiectivele de politică ale Uniunii în Afganistan, în strânsă cooperare cu reprezentanții statelor membre în Afganistan. Mai precis, RSUE:

(a)

contribuie la punerea în aplicare a Declarației comune UE-Afganistan, a strategiei UE în Afganistan pentru perioada 2014-2016 și, după caz a Acordului de cooperare UE-Afganistan privind parteneriatul și dezvoltarea (CAPD);

(b)

sprijină dialogul politic dintre Uniune și Afganistan;

(c)

sprijină rolul central jucat de Organizația Națiunilor Unite (ONU) în Afganistan, cu accent deosebit pe contribuția la o mai bună coordonare a asistenței internaționale, promovând astfel punerea în aplicare a comunicatelor conferințelor de la Bonn, Chicago, Tokio și Londra, precum și a rezoluțiilor ONU relevante.

Articolul 3

Mandat

Pentru îndeplinirea mandatului său, în strânsă cooperare cu reprezentanții statelor membre în Afganistan, RSUE:

(a)

promovează perspectiva Uniunii asupra procesului politic și a evoluțiilor din Afganistan;

(b)

menține o legătură strânsă cu instituțiile afgane relevante și sprijină dezvoltarea acestora, în special guvernul și parlamentul, precum și autoritățile locale. De asemenea, ar trebui să se mențină contactul cu alte grupuri politice afgane și cu alți actori relevanți din Afganistan, în special cu cei relevanți din sfera societății civile;

(c)

menține o legătură strânsă cu părțile interesate relevante, internaționale și regionale, din Afganistan, în special cu reprezentantul special al Secretarului General al ONU și cu reprezentantul civil superior al Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), precum și cu alte organizații și parteneri-cheie;

(d)

oferă consiliere cu privire la progresele înregistrate în atingerea obiectivelor Declarației comune UE-Afganistan, ale strategiei UE în Afganistan pentru perioada 2014-2016, ale Acordului de cooperare UE-Afganistan privind parteneriatul și dezvoltarea (CAPD), precum și ale comunicatelor conferințelor de la Bonn, Chicago, Tokio și Londra, în special în următoarele domenii:

(i)

consolidarea capacităților civile, în special la nivel subnațional;

(ii)

buna guvernanță și crearea instituțiilor necesare existenței statului de drept, în special a unui sistem judiciar independent;

(iii)

reformele electorale și constituționale;

(iv)

reformele sectorului de securitate, inclusiv consolidarea instituțiilor judiciare și a statului de drept, a armatei naționale și a forțelor de poliție și, în special, dezvoltarea serviciului civil de poliție;

(v)

promovarea creșterii economice, în special a agriculturii și a dezvoltării rurale;

(vi)

respectarea obligațiilor internaționale ale Afganistanului cu privire la drepturile omului, inclusiv respectarea drepturilor persoanelor care aparțin minorităților și a drepturilor femeilor și ale copiilor;

(vii)

respectarea principiilor democratice și a statului de drept;

(viii)

promovarea participării femeilor în administrația publică, în societatea civilă și, în conformitate cu Rezoluția 1325(2000) a Consiliului de Securitate al ONU, în cadrul procesului de pace;

(ix)

respectarea obligațiilor internaționale ale Afganistanului, inclusiv cooperarea în cadrul eforturilor internaționale de combatere a terorismului, a traficului ilicit de stupefiante și a traficului de ființe umane, a proliferării armelor de distrugere în masă și a materialelor aferente;

(x)

facilitarea asistenței umanitare și returnarea organizată a refugiaților și a persoanelor strămutate în interiorul țării; și

(xi)

consolidarea eficienței prezenței și a activităților Uniunii în Afganistan și contribuția la elaborarea rapoartelor periodice de punere în aplicare privind noua strategie a UE în Afganistan pentru perioada 2014-2016, solicitate de Consiliu;

(e)

participă activ la forumurile locale de coordonare, precum Consiliul mixt de coordonare și monitorizare, și informează permanent și pe deplin statele membre neparticipante cu privire la deciziile luate la aceste niveluri;

(f)

oferă consiliere cu privire la participarea și la pozițiile Uniunii în cadrul conferințelor internaționale privind Afganistanul și în special în cadrul următoarei conferințe ministeriale internaționale privind Afganistanul, care urmează să fie co-găzduită de Uniune la Bruxelles, în strânsă colaborare cu autoritățile afgane și cu principalii parteneri internaționali;

(g)

joacă un rol activ în promovarea cooperării regionale prin intermediul inițiativelor relevante, inclusiv procesul de la Istanbul și Conferința economică regională privind Afganistanul (RECCA);

(h)

contribuie la punerea în aplicare a politicii Uniunii în domeniul drepturilor omului și a orientărilor UE privind drepturile omului, în special în ceea ce privește femeile și copiii din zonele afectate de conflicte, mai ales prin monitorizarea și abordarea evoluțiilor în acest domeniu;

(i)

furnizează, după caz, sprijin pentru un proces de pace favorabil incluziunii și condus de partenerii afgani, care să conducă la un acord politic conform cu „punctele esențiale” convenite la Conferința de la Bonn.

Articolul 4

Executarea mandatului

(1)   RSUE răspunde de executarea mandatului, acționând sub autoritatea ÎR.

(2)   COPS menține o legătură privilegiată cu RSUE și este principalul punct de contact al RSUE cu Consiliul. COPS furnizează RSUE orientări strategice și îndrumare politică în cadrul mandatului său, fără a aduce atingere competențelor ÎR.

(3)   RSUE își desfășoară activitatea în strânsă coordonare cu Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) și cu departamentele relevante ale acestuia.

Articolul 5

Finanțare

(1)   Valoarea de referință financiară destinată să acopere cheltuielile aferente mandatului RSUE în perioada 1 noiembrie 2015-28 februarie 2017 este de 7 625 000 EUR.

(2)   Cheltuielile sunt gestionate în conformitate cu procedurile și normele aplicabile bugetului general al Uniunii.

(3)   Gestionarea cheltuielilor face obiectul unui contract între RSUE și Comisie. RSUE răspunde în fața Comisiei pentru toate cheltuielile.

Articolul 6

Constituirea și componența echipei

(1)   În limitele mandatului RSUE și ale mijloacelor financiare aferente puse la dispoziție, RSUE răspunde de constituirea unei echipe. Echipa este formată din experți în chestiuni politice specifice, conform mandatului. RSUE informează în mod prompt și regulat Consiliul și Comisia cu privire la componența echipei.

(2)   Statele membre, instituțiile Uniunii și SEAE pot propune detașarea de personal care să lucreze cu RSUE. Remunerarea personalului detașat respectiv este asigurată de statul membru, de instituția Uniunii în cauză ori de SEAE, după caz. Experții detașați de statele membre pe lângă instituțiile Uniunii sau SEAE pot, de asemenea, să fie afectați să lucreze cu RSUE. Membrii personalului internațional contractual trebuie să fie resortisanți ai unui stat membru.

(3)   Toți membrii personalului detașat rămân sub autoritatea administrativă a statului membru sau a instituției Uniunii care i-a detașat ori a SEAE și își duc la îndeplinire sarcinile și acționează în interesul mandatului RSUE.

Articolul 7

Privilegiile și imunitățile RSUE și ale personalului RSUE

Privilegiile, imunitățile și alte garanții necesare îndeplinirii și bunei desfășurări a misiunii RSUE și ale membrilor personalului RSUE se stabilesc împreună cu țara-gazdă, după caz. Statele membre și SEAE oferă tot sprijinul necesar în acest sens.

Articolul 8

Securitatea informațiilor UE clasificate

RSUE și membrii echipei acestuia respectă principiile și standardele minime de securitate stabilite prin Decizia 2013/488/UE a Consiliului (2).

Articolul 9

Accesul la informații și asistență logistică

(1)   Statele membre, Comisia și Secretariatul General al Consiliului garantează accesul RSUE la toate informațiile relevante.

(2)   Delegațiile Uniunii și/sau statele membre, după caz, furnizează asistență logistică în regiune.

Articolul 10

Securitate

În conformitate cu politica Uniunii privind securitatea personalului cu atribuții operaționale desfășurat în afara Uniunii în temeiul titlului V din tratat, RSUE ia toate măsurile a căror aplicare este rezonabilă, conform mandatului său și condițiilor de securitate din zona pentru care este responsabil, pentru a asigura securitatea întregului personal aflat sub directa sa autoritate, în special prin:

(a)

elaborarea unui plan de securitate specific, pe baza orientărilor primite din partea SEAE, care să includă măsuri de securitate fizice, organizatorice și procedurale specifice, destinate gestionării deplasării personalului în condiții de siguranță către zona pentru care este responsabil RSUE și în interiorul acesteia și gestionării incidentelor de securitate, precum și a unui plan de urgență și de evacuare a birourilor;

(b)

asigurarea faptului că întregul personal desfășurat în afara Uniunii beneficiază de asigurare pentru un grad înalt de risc, necesară în condițiile specifice zonei pentru care este responsabil RSUE;

(c)

asigurarea faptului că toți membrii echipei RSUE care urmează să fie desfășurați în afara Uniunii, inclusiv membrii personalului contractat la nivel local, au participat, înainte de sosirea în zona pentru care este responsabil RSUE sau imediat după sosire, la cursuri adecvate de instruire în domeniul securității, pe baza clasificărilor de risc atribuite zonei respective de SEAE;

(d)

asigurarea punerii în aplicare a tuturor recomandărilor formulate de comun acord ca urmare a evaluărilor periodice privind securitatea și transmiterea către Consiliu, ÎR, și Comisie de rapoarte scrise cu privire la punerea în aplicare a acestora și la alte aspecte legate de securitate, în cadrul raportului privind progresele înregistrate și al raportului de executare a mandatului.

Articolul 11

Raportare

RSUE transmite periodic rapoarte către ÎR și COPS. De asemenea, RSUE prezintă rapoarte grupurilor de lucru ale Consiliului, dacă este necesar. Rapoartele periodice sunt difuzate prin rețeaua COREU. RSUE poate prezenta rapoarte Consiliului Afaceri Externe. În conformitate cu articolul 36 din tratat, RSUE poate fi implicat în activitatea de informare a Parlamentului European.

Articolul 12

Coordonare

(1)   RSUE contribuie la unitatea, coerența și eficacitatea acțiunii Uniunii și la asigurarea faptului că toate instrumentele Uniunii și toate acțiunile statelor membre sunt angajate într-un mod consecvent pentru a atinge obiectivele de politică ale Uniunii. Activitățile RSUE sunt coordonate cu cele ale Comisiei, precum și cu cele ale delegației Uniunii în Pakistan. RSUE informează periodic misiunile statelor membre și delegațiile Uniunii.

(2)   Pe teren, se menține o strânsă legătură cu șefii de misiune ai statelor membre și cu șefii delegațiilor Uniunii. Aceștia depun toate eforturile pentru a susține RSUE în executarea mandatului său. RSUE furnizează orientări politice la nivel local șefului Misiunii de poliție a Uniunii Europene în Afganistan (EUPOL AFGHANISTAN). RSUE și comandantul operațiilor civile se consultă reciproc în funcție de necesități. RSUE stabilește, de asemenea, contacte strânse cu alți actori internaționali și regionali de pe teren.

Articolul 13

Asistență în ceea ce privește plângerile

RSUE și personalul acestuia oferă asistență pentru furnizarea elementelor necesare pentru a răspunde oricăror plângeri sau obligații în legătură cu mandatele precedenților RSUE în Afganistan și oferă, în acest scop, asistență administrativă și acces la dosarele relevante.

Articolul 14

Reexaminare

Punerea în aplicare a prezentei decizii și coerența acesteia în raport cu alte contribuții ale Uniunii în regiune se reexaminează periodic. RSUE prezintă Consiliului, ÎR, și Comisiei un raport privind progresele înregistrate până la sfârșitul lunii iunie 2016 și un raport cuprinzător privind executarea mandatului până la sfârșitul lunii noiembrie 2016.

Articolul 15

Intrarea în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Se aplică de la 1 noiembrie 2015.

Adoptată la Bruxelles, 10 noiembrie 2015.

Pentru Consiliu

Președintele

P. GRAMEGNA


(1)  Decizia 2013/393/PESC a Consiliului din 22 iulie 2013 de modificare a Deciziei 2013/382/PESC de prelungire a mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene în Afganistan (JO L 198, 23.7.2013, p. 47).

(2)  Decizia 2013/488/UE a Consiliului din 23 septembrie 2013 privind normele de securitate pentru protecția informațiilor UE clasificate (JO L 274, 15.10.2013, p. 1).


11.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 294/58


DECIZIA (PESC) 2015/2006 A CONSILIULUI

din 10 noiembrie 2015

de prelungire a mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene pentru Cornul Africii

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 33 și articolul 31 alineatul (2),

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 8 decembrie 2011, Consiliul a adoptat Decizia 2011/819/PESC (1) de numire a domnului Alexander RONDOS în calitate de Reprezentant Special al Uniunii Europene (RSUE) pentru Cornul Africii. Mandatul RSUE urmează să expire la 31 octombrie 2015.

(2)

Mandatul RSUE ar trebui să fie prelungit pentru o perioadă suplimentară de 16 luni.

(3)

RSUE își va executa mandatul în contextul unei situații care s-ar putea deteriora și care ar putea aduce atingere realizării obiectivelor acțiunii externe a Uniunii prevăzute la articolul 21 din tratat,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Reprezentantul Special al Uniunii Europene

Mandatul dlui Alexander RONDOS în calitate de RSUE pentru Cornul Africii se prelungește până la 28 februarie 2017. Consiliul poate decide ca mandatul RSUE să se încheie mai devreme, pe baza unei evaluări din partea Comitetului politic și de securitate (COPS) și a unei propuneri din partea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (ÎR).

În sensul mandatului RSUE, Cornul Africii cuprinde Republica Djibouti, Statul Eritreea, Republica Federală Democrată Etiopia, Republica Kenya, Republica Federală Somalia, Republica Sudan, Republica Sudanul de Sud și Republica Uganda. În ceea ce privește aspectele cu implicații regionale mai extinse, RSUE întreține contacte cu țări și entități regionale din afara Cornului Africii, după caz.

Articolul 2

Obiective de politică

(1)   Mandatul RSUE se întemeiază pe obiectivele de politică ale Uniunii în ceea ce privește Cornul Africii, astfel cum au fost stabilite în cadrul strategic dedicat acestuia adoptat la 14 noiembrie 2011, în Planul regional de acțiune privind Cornul Africii 2015-2020 adoptat la 26 octombrie 2015 și în concluziile relevante ale Consiliului, și anume de a contribui în mod activ la eforturile regionale și internaționale în vederea realizării coexistenței pașnice și a păcii, securității și dezvoltării durabile în interiorul și în rândul țărilor din regiune. RSUE contribuie la sporirea calității, a intensității, a impactului și a vizibilității angajamentului pluridimensional al Uniunii în Cornul Africii.

(2)   Obiectivele de politică la care contribuie RSUE includ, printre altele:

(a)

continuarea stabilizării situației din Cornul Africii, ținând seama de dinamica regională mai amplă;

(b)

soluționarea conflictelor, în special a celor din Somalia, Sudanul de Sud și Sudan, și prevenirea și avertizarea timpurie privind conflictele potențiale dintre țările din regiune sau în interiorul acestora;

(c)

sprijinirea cooperării regionale la nivel politic, de securitate și economic;

(d)

îmbunătățirea gestionării fluxurilor de migrație mixtă dinspre și în Cornul Africii, abordându-se și cauzele care stau la baza fluxurilor respective.

Articolul 3

Mandat

(1)   În vederea realizării obiectivelor de politică ale UE în ceea ce privește Cornul Africii, mandatul RSUE constă în:

(a)

în baza cadrului strategic și a planului regional de acțiune aferent, implicarea, împreună cu toate părțile interesate relevante din regiune, guverne, autorități regionale, organizații internaționale și regionale, societatea civilă și diaspora, în vederea urmăririi obiectivelor Uniunii și a contribuției la o mai bună înțelegere a rolului pe care Uniunea îl are în regiune;

(b)

colaborarea cu actori importanți din afara regiunii cu influență în Cornul Africii, în vederea abordării problemelor legate de stabilitatea regională mai extinsă, inclusiv în ceea ce privește Marea Roșie și Oceanul Indian de Vest. Aceste contacte includ colaborarea bilaterală cu SUA, țările din Golf, Egiptul, Turcia și China, contacte regionale cu Consiliul de cooperare al Golfului (GCC) și interacțiunea cu alți actori relevanți, pe măsură ce apar;

(c)

reprezentarea Uniunii în forurile internaționale relevante, după caz, și asigurarea vizibilității sprijinului acordat de Uniune în vederea gestionării crizelor, precum și a soluționării și a prevenirii conflictelor;

(d)

încurajarea și sprijinirea cooperării politice și de securitate eficace și a integrării economice în regiune prin parteneriatul Uniunii cu Uniunea Africană (UA), precum și cu organizațiile regionale, în special cu Autoritatea Interguvernamentală pentru Dezvoltare (IGAD);

(e)

urmărirea evoluțiilor politice din regiune și contribuția la dezvoltarea politicii Uniunii cu privire la regiune, inclusiv în ceea ce privește Somalia, Sudan, Sudanul de Sud și Eritreea, diferendul privind granițele dintre Etiopia și Eritreea și punerea în aplicare a Acordului de la Alger, diferendul privind granițele dintre Djibouti și Eritreea, Inițiativa bazinului Nilului și alte aspecte din regiune care au impact asupra securității, stabilității și prosperității sale;

(f)

analizarea provocărilor transfrontaliere, în special în ceea ce privește migrația și, la cerere, participarea la dialoguri privind migrația cu părți interesate relevante și contribuția mai amplă la politica Uniunii în domeniul migrației și al refugiaților în ceea ce privește regiunea, în concordanță cu prioritățile politice ale Uniunii, în vederea îmbunătățirii cooperării, inclusiv în ceea ce privește returnarea și readmisia;

(g)

în ceea ce privește Somalia, și acționând în strânsă coordonare cu șeful delegației Uniunii în Somalia și cu partenerii regionali și internaționali relevanți, inclusiv cu Reprezentantul Special al Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite (ONU) pentru Somalia, cu UA și cu IGAD, continuarea contribuției active la acțiuni și inițiative care duc la stabilizarea suplimentară și la acorduri post-tranziție pentru Somalia, valorificând noul pact (New Deal Compact) din 2013 și progresele înregistrate în ceea ce privește formarea statului federal și în vederea obținerii unui proces electoral credibil și reprezentativ în Somalia în 2016. În plus, RSUE continuă sprijinirea dezvoltării sectorului de securitate în Somalia, inclusiv prin intermediul misiunilor PSAC ale Uniunii desfășurate în regiune;

(h)

în ceea ce privește Sudanul, și acționând în strânsă cooperare cu șefii delegațiilor Uniunii de la Khartoum și de pe lângă UA de la Addis Abeba, contribuția la coerența și la eficacitatea politicii Uniunii cu privire la Sudan și sprijinirea soluțiilor politice la conflictele în desfășurare din Darfur, Kordofanul de Sud și Nilul Albastru și a reconcilierii naționale prin intermediul unui proces politic global. În această privință, RSUE contribuie la o abordare internațională coerentă cu UA și în special cu Grupul la nivel înalt de punere în aplicare al UA pentru Sudan și Sudanul de Sud (AUHIP), cu ONU și cu alte părți interesate importante regionale și internaționale, ținând cont, de asemenea, de necesitatea de a sprijini coexistența pașnică a Sudanului și a Sudanului de Sud, în special prin intermediul punerii în aplicare a Acordurilor de la Addis Abeba și al soluționării chestiunilor încă nerezolvate în urma Acordului global de pace;

(i)

în ceea ce privește Sudanul de Sud, pe baza acordului semnat recent privind soluționarea conflictului (ARC) în Sudanul de Sud, continuarea implicării la nivel regional, în special cu IGAD, UA, ONU, cu vecinătatea Sudanului de Sud și cu alți parteneri internaționali importanți, pentru a asigura punerea în aplicare a acordului. În acest sens, RSUE acționează în strânsă cooperare cu șefii delegațiilor UE la Juba și de pe lângă UA la Addis Abeba;

(j)

urmărirea îndeaproape a altor provocări transfrontaliere care afectează Cornul Africii, punându-se accentul pe radicalizare și terorism, dar acordând atenție și securității maritime și pirateriei, criminalității organizate, contrabandei și traficului de arme, de produse derivate din fauna și flora sălbatică, de droguri și altor tipuri de contrabandă, precum și eventualelor consecințe politice și de securitate ale crizelor umanitare;

(k)

promovarea accesului umanitar în întreaga regiune;

(l)

contribuția la punerea în aplicare a Deciziei 2011/168/PESC a Consiliului (2) și a politicii Uniunii în domeniul drepturilor omului, în cooperare cu RSUE pentru drepturile omului, inclusiv a orientărilor UE cu privire la drepturile omului, în special a orientărilor UE privind copiii și conflictele armate, precum și a orientărilor UE privind violența împotriva femeilor și fetelor și combaterea tuturor formelor de discriminare la adresa femeilor, și a politicii Uniunii referitoare la Rezoluția 1325 (2000) a Consiliului de Securitate al ONU, inclusiv prin monitorizarea și raportarea evoluțiilor, precum și formularea de recomandări în acest scop.

(2)   În scopul îndeplinirii mandatului, RSUE, printre altele:

(a)

consiliază și raportează în ceea ce privește definirea pozițiilor Uniunii în forurile internaționale, după caz, în scopul promovării proactive a abordării politice globale a Uniunii în privința Cornului Africii;

(b)

păstrează o viziune de ansamblu asupra tuturor activităților Uniunii.

Articolul 4

Executarea mandatului

(1)   RSUE răspunde de executarea mandatului, acționând sub autoritatea ÎR.

(2)   COPS menține o legătură privilegiată cu RSUE și reprezintă principalul punct de contact al RSUE cu Consiliul. COPS furnizează RSUE orientări strategice și îndrumare politică în cadrul mandatului său, fără a aduce atingere competențelor ÎR.

(3)   RSUE își desfășoară activitatea în strânsă coordonare cu Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) și cu departamentele relevante ale acestuia, cu delegațiile Uniunii din regiune și cu Comisia.

Articolul 5

Finanțare

(1)   Valoarea de referință financiară destinată acoperirii cheltuielilor aferente mandatului RSUE pentru perioada 1 noiembrie 2015-28 februarie 2017 este de 3 500 000 EUR.

(2)   Cheltuielile sunt gestionate în conformitate cu procedurile și normele aplicabile bugetului general al Uniunii.

(3)   Gestionarea cheltuielilor face obiectul unui contract între RSUE și Comisie. RSUE răspunde în fața Comisiei pentru toate cheltuielile.

Articolul 6

Constituirea și componența echipei

(1)   În limitele mandatului său și ale mijloacelor financiare aferente puse la dispoziție, RSUE răspunde de constituirea echipei sale. Echipa dispune de competențele necesare în chestiuni politice și de securitate specifice, conform mandatului. RSUE informează în mod prompt și regulat Consiliul și Comisia cu privire la componența echipei sale.

(2)   Statele membre, instituțiile Uniunii și SEAE pot propune detașarea de personal care să lucreze cu RSUE. Remunerarea personalului detașat este asigurată de statul membru, de instituția Uniunii în cauză ori de SEAE, după caz. Experții detașați de statele membre pe lângă instituțiile Uniunii sau SEAE pot, de asemenea, să fie repartizați pe lângă RSUE. Membrii personalului internațional contractual trebuie să fie resortisanți ai unui stat membru.

(3)   Toți membrii personalului detașat rămân sub autoritatea administrativă a statului membru sau a instituției Uniunii care i-a detașat ori a SEAE, își duc la îndeplinire sarcinile și acționează în interesul mandatului RSUE.

(4)   Personalul RSUE este amplasat în același loc cu departamentele relevante ale SEAE sau cu delegațiile relevante ale Uniunii, pentru a contribui la coerența și consecvența activităților lor respective.

Articolul 7

Privilegiile și imunitățile RSUE și ale personalului RSUE

Privilegiile, imunitățile și alte garanții necesare îndeplinirii și bunei desfășurări a misiunii RSUE, precum și ale membrilor personalului RSUE se stabilesc împreună cu țările-gazdă, după caz. Statele membre și SEAE oferă tot sprijinul necesar în acest scop.

Articolul 8

Securitatea informațiilor UE clasificate

RSUE și membrii echipei sale respectă principiile și standardele minime de securitate stabilite prin Decizia 2013/488/UE a Consiliului (3).

Articolul 9

Accesul la informații și asistență logistică

(1)   Statele membre, Comisia, SEAE și Secretariatul General al Consiliului garantează accesul RSUE la toate informațiile relevante.

(2)   Delegațiile Uniunii în regiune și statele membre, după caz, furnizează asistență logistică în regiune.

Articolul 10

Securitate

În conformitate cu politica Uniunii privind securitatea personalului cu atribuții operaționale desfășurat în afara Uniunii în temeiul titlului V din tratat, RSUE ia toate măsurile a căror aplicare este rezonabilă, în conformitate cu mandatul RSUE și cu condițiile de securitate din zona pentru care este responsabil, pentru a asigura securitatea întregului personal aflat sub directa autoritate a RSUE, în special prin:

(a)

elaborarea unui plan de securitate specific, pe baza îndrumărilor SEAE, care să includă măsuri de securitate fizice, organizatorice și procedurale specifice, prin care să se reglementeze gestionarea deplasării personalului în condiții de siguranță către zona pentru care este responsabil RSUE și în interiorul acesteia și gestionarea incidentelor de securitate, precum și un plan de urgență și un plan de evacuare;

(b)

asigurarea faptului că întregul personal desfășurat în afara Uniunii beneficiază de asigurare pentru un grad înalt de risc, necesară în condițiile specifice zonei pentru care este responsabil;

(c)

asigurarea faptului că toți membrii echipei RSUE care urmează să fie desfășurați în afara Uniunii, inclusiv personalul contractat la nivel local, au participat, înainte de sosire sau la sosirea în zona pentru care este responsabil, la cursuri adecvate de instruire în domeniul securității, pe baza clasificărilor de risc atribuite zonei respective de către SEAE;

(d)

asigurarea punerii în aplicare a tuturor recomandărilor formulate de comun acord ca urmare a evaluărilor periodice privind securitatea și transmiterea către Consiliu, ÎR și Comisie a unor rapoarte scrise cu privire la punerea în aplicare a acestora și la alte aspecte legate de securitate, în cadrul rapoartelor privind progresele înregistrate și privind executarea mandatului.

Articolul 11

Raportare

(1)   RSUE prezintă ÎR și COPS, periodic, rapoarte verbale și scrise. De asemenea, RSUE prezintă rapoarte grupurilor de lucru ale Consiliului, dacă este necesar. Rapoartele periodice sunt difuzate prin rețeaua COREU. RSUE poate prezenta rapoarte Consiliului Afaceri Externe. În conformitate cu articolul 36 din tratat, RSUE poate fi implicat în activitatea de informare a Parlamentului European.

(2)   RSUE raportează cu privire la cea mai bună modalitate de a da curs inițiativelor Uniunii, cum ar fi contribuția Uniunii la reforme și includerea aspectelor politice ale proiectelor de dezvoltare relevante ale Uniunii, în coordonare cu delegațiile Uniunii din regiune.

Articolul 12

Coordonare

(1)   RSUE contribuie la unitatea, coerența și eficacitatea acțiunilor Uniunii și la asigurarea faptului că toate instrumentele Uniunii și acțiunile statelor membre sunt angajate într-un mod coerent pentru a atinge obiectivele de politică ale Uniunii. Activitățile RSUE se coordonează cu cele ale delegațiilor Uniunii și ale Comisiei. RSUE furnizează periodic informări misiunilor statelor membre și delegațiilor Uniunii din regiune.

(2)   Pe teren, se menține o strânsă legătură cu șefii delegațiilor Uniunii și cu șefii de misiune ai statelor membre. Aceștia depun toate eforturile pentru a susține RSUE în executarea mandatului său. RSUE, în strânsă cooperare cu delegațiile relevante ale Uniunii, oferă orientări politice la nivel local comandantului forței EUNAVFOR Atalanta, comandantului misiunii UE EUTM Somalia și șefului misiunii EUCAP Nestor. RSUE, comandanții operațiilor UE și comandantul operațiilor civile se consultă reciproc în funcție de necesități.

(3)   RSUE colaborează îndeaproape cu autoritățile din țările în cauză, cu ONU, UA, IGAD, cu alte părți interesate de pe plan național, regional și internațional, precum și cu societatea civilă din regiune.

Articolul 13

Reexaminare

Punerea în aplicare a prezentei decizii și coerența acesteia cu alte contribuții ale Uniunii în regiune se reexaminează în mod periodic. RSUE prezintă Consiliului, ÎR și Comisiei un raport privind progresele înregistrate până la sfârșitul lunii iunie 2016, precum și un raport cuprinzător privind executarea mandatului până la sfârșitul lunii noiembrie 2016.

Articolul 14

Intrarea în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Se aplică de la 1 noiembrie 2015.

Adoptată la Bruxelles, 10 noiembrie 2015.

Pentru Consiliu

Președintele

P. GRAMEGNA


(1)  Decizia 2011/819/PESC a Consiliului din 8 decembrie 2011 de numire a Reprezentantului Special al Uniunii Europene pentru Cornul Africii (JO L 327, 9.12.2011, p. 62).

(2)  Decizia 2011/168/PESC a Consiliului din 21 martie 2011 privind Curtea Penală Internațională și de abrogare a Poziției comune 2003/444/PESC (JO L 76, 22.3.2011, p. 56).

(3)  Decizia 2013/488/UE a Consiliului din 23 septembrie 2013 privind normele de securitate pentru protecția informațiilor UE clasificate (JO L 274, 15.10.2013, p. 1).


11.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 294/64


DECIZIA (PESC) 2015/2007 A CONSILIULUI

din 10 noiembrie 2015

de prelungire a mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene în Bosnia și Herțegovina

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 33 și articolul 31 alineatul (2),

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 19 ianuarie 2015, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2015/77 (1) de numire a domnului Lars-Gunnar WIGEMARK în calitate de Reprezentant Special al Uniunii Europene (RSUE) în Bosnia și Herțegovina. Mandatul RSUE urmează să expire la 31 octombrie 2015.

(2)

Mandatul RSUE ar trebui să fie prelungit pentru o perioadă suplimentară de 16 luni.

(3)

RSUE își va executa mandatul în contextul unei situații care s-ar putea deteriora și care ar putea aduce atingere realizării obiectivelor acțiunii externe a Uniunii prevăzute la articolul 21 din tratat,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Reprezentantul Special al Uniunii Europene

Mandatul domnului Lars-Gunnar WIGEMARK în calitate de Reprezentant Special al Uniunii Europene (RSUE) în Bosnia și Herțegovina se prelungește până la 28 februarie 2017. Consiliul poate decide ca mandatul RSUE să se încheie mai devreme, pe baza unei evaluări din partea Comitetului politic și de securitate (COPS) și a unei propuneri din partea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (ÎR).

Articolul 2

Obiective de politică

Mandatul RSUE se bazează pe următoarele obiective ale politicii Uniunii în Bosnia și Herțegovina (BiH): progresul continuu în ceea ce privește procesul de stabilizare și de asociere, pentru a transforma BiH într-un stat stabil, viabil, pașnic, multietnic și unitar, care cooperează pașnic cu vecinii și este angajat în mod ireversibil pe calea aderării la Uniune. Uniunea va continua, de asemenea, să sprijine punerea în aplicare a Acordului-cadru general pentru pace (ACGP) în BiH.

Articolul 3

Mandat

În vederea realizării obiectivelor de politică, mandatul RSUE constă în:

(a)

oferirea de consiliere din partea Uniunii și facilitarea procesului politic;

(b)

asigurarea consecvenței și coerenței acțiunilor Uniunii;

(c)

facilitarea progreselor cu privire la prioritățile politice, economice și europene;

(d)

monitorizarea și consilierea autorităților executive și legislative la toate nivelurile din BiH și menținerea unor contacte strânse cu autoritățile și cu partidele politice din BiH;

(e)

asigurarea punerii în aplicare a eforturilor Uniunii în toate activitățile din domeniul statului de drept și al reformei sectorului de securitate, promovarea unei coordonări generale a eforturilor Uniunii și orientarea acestora la nivelul politicii locale pentru combaterea criminalității organizate și a corupției și, în acest context, oferirea de evaluări și consultanță ÎR și Comisiei, după caz;

(f)

oferirea de susținere în vederea consolidării și sporirii eficacității interfeței dintre justiția penală și poliția din BiH;

(g)

fără a aduce atingere lanțului de comandă militară, oferirea de consiliere politică comandantului forței UE privind aspectele militare cu dimensiune politică locală, în special operațiunile sensibile, relațiile cu autoritățile locale și cu mass-media locale; consultarea comandantului forțelor UE înaintea oricărei acțiuni politice care poate avea un impact asupra securității;

(h)

coordonarea și punerea în aplicare a eforturilor de comunicare ale Uniunii privind chestiunile referitoare la Uniune, în relațiile cu publicul din BiH;

(i)

promovarea procesului de integrare în UE prin intermediul diplomației publice orientate și prin activități desfășurate de Uniune în scopul asigurării unei înțelegeri și unui sprijin mai ample din partea publicului din BiH cu privire la chestiuni referitoare la Uniune, inclusiv prin intermediul implicării actorilor din societatea civilă locală;

(j)

contribuții la dezvoltarea și consolidarea respectării drepturilor omului și a libertăților fundamentale în BiH, în conformitate cu politica Uniunii în domeniul drepturilor omului și cu orientările Uniunii privind drepturile omului;

(k)

îndemnarea autorităților competente ale BiH să coopereze pe deplin cu Tribunalul Penal Internațional pentru Fosta Iugoslavie (TPII);

(l)

în conformitate cu procesul de integrare în Uniune, activități de consiliere, sprijin, facilitare și monitorizare a dialogului politic cu privire la schimbările constituționale necesare;

(m)

menținerea unor contacte și consultări strânse cu Înaltul Reprezentant în BiH și cu alte organizații internaționale relevante active pe teritoriul acestei țări;

(n)

consilierea ÎR, după caz, cu privire la persoanele fizice sau juridice împotriva cărora s-ar putea lua măsuri restrictive având în vedere situația din BiH;

(o)

fără a aduce atingere lanțurilor de comandă aplicabile, oferirea de sprijin pentru a asigura o aplicare coerentă a tuturor instrumentelor Uniunii de pe teren în vederea atingerii obiectivelor politicii Uniunii.

Articolul 4

Executarea mandatului

(1)   RSUE răspunde de executarea mandatului, acționând sub autoritatea ÎR.

(2)   COPS menține o legătură privilegiată cu RSUE și este principalul punct de contact al RSUE cu Consiliul. COPS furnizează RSUE orientări strategice și îndrumare politică în cadrul mandatului său, fără a aduce atingere competențelor ÎR.

(3)   RSUE își desfășoară activitatea în strânsă coordonare cu Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) și cu departamentele relevante ale acestuia.

Articolul 5

Finanțare

(1)   Valoarea de referință financiară destinată să acopere cheltuielile aferente mandatului RSUE pentru perioada 1 noiembrie 2015-28 februarie 2017 este de 7 600 000 EUR.

(2)   Cheltuielile sunt gestionate în conformitate cu procedurile și normele aplicabile bugetului general al Uniunii. Participarea persoanelor fizice și juridice în atribuirea unor contracte de achiziții de către RSUE este deschisă fără restricții. În plus, bunurilor achiziționate de către RSUE nu li se aplică nicio regulă de origine.

(3)   Gestionarea cheltuielilor face obiectul unui contract între RSUE și Comisie. RSUE răspunde în fața Comisiei pentru toate cheltuielile.

Articolul 6

Constituirea și componența echipei

(1)   RSUE este asistat de personal specializat în vederea executării mandatului și pentru a contribui la coerența, vizibilitatea și eficacitatea acțiunii globale a Uniunii în BiH. În limitele mandatului și ale mijloacelor financiare puse la dispoziție, RSUE răspunde de constituirea echipei sale. Membrii echipei posedă competențele necesare în chestiuni politice specifice, conform mandatului. RSUE informează în mod prompt Consiliul și Comisia cu privire la componența echipei sale.

(2)   Statele membre, instituțiile Uniunii și SEAE pot propune detașarea de personal care să lucreze cu RSUE. Remunerarea personalului detașat respectiv este asigurată de statul membru, de instituția Uniunii în cauză ori de SEAE, după caz. Experții detașați de statele membre pe lângă instituțiile Uniunii sau SEAE pot, de asemenea, să fie afectați pe lângă RSUE. Membrii personalului internațional contractual trebuie să fie resortisanți ai unui stat membru.

(3)   Toți membrii personalului detașat rămân sub autoritatea administrativă a statului membru sau a instituției Uniunii care i-a detașat ori a SEAE și își duc la îndeplinire sarcinile și acționează în interesul mandatului RSUE.

Articolul 7

Privilegiile și imunitățile RSUE și ale personalului său

Privilegiile, imunitățile și alte garanții necesare îndeplinirii și bunei desfășurări a misiunii RSUE și a membrilor personalului acestuia se stabilesc de comun acord cu părțile-gazdă, după caz. Statele membre și SEAE oferă tot sprijinul necesar în acest sens.

Articolul 8

Securitatea informațiilor UE clasificate

RSUE și membrii echipei acestuia respectă principiile și standardele minime de securitate stabilite prin Decizia 2013/488/UE a Consiliului (2).

Articolul 9

Accesul la informații și asistență logistică

(1)   Statele membre, Comisia și Secretariatul General al Consiliului garantează accesul RSUE la toate informațiile relevante.

(2)   Delegația Uniunii și/sau statele membre, după caz, furnizează asistență logistică în regiune.

Articolul 10

Securitate

În conformitate cu politica Uniunii privind securitatea personalului cu atribuții operaționale desfășurat în afara Uniunii în temeiul titlului V din tratat, RSUE ia toate măsurile a căror aplicare este rezonabilă, conform mandatului său și condițiilor de securitate din zona pentru care este responsabil, pentru a asigura securitatea întregului personal aflat sub directa autoritate a RSUE, în special prin:

(a)

elaborarea unui plan de securitate specific, pe baza orientărilor primite din partea SEAE, care să includă măsuri de securitate fizice, organizatorice și procedurale specifice, prin care să se reglementeze gestionarea deplasării personalului în condiții de siguranță către zona pentru care este responsabil RSUE și în interiorul acesteia și gestionarea incidentelor de securitate, precum și un plan de urgență și de evacuare;

(b)

asigurarea faptului că întreg personalul desfășurat în afara Uniunii beneficiază de asigurare pentru un grad înalt de risc, necesară în condițiile specifice zonei pentru care este responsabil RSUE;

(c)

asigurarea faptului că toți membrii echipei RSUE care urmează să fie desfășurați în afara Uniunii, inclusiv personalul contractat la nivel local, au participat, înainte de sosirea în zona pentru care este responsabil RSUE sau imediat după sosire, la cursuri adecvate de instruire în domeniul securității, pe baza clasificărilor de risc atribuite zonei respective de către SEAE;

(d)

asigurarea punerii în aplicare a tuturor recomandărilor formulate de comun acord ca urmare a evaluărilor periodice privind securitatea și transmiterea unor rapoarte scrise către Consiliu, ÎR și Comisie, cu privire la punerea în aplicare a acestora și la alte aspecte legate de securitate, în cadrul raportului privind progresele înregistrate și al raportului de executare a mandatului.

Articolul 11

Raportare

RSUE prezintă ÎR și COPS, periodic, rapoarte verbale și scrise. De asemenea, RSUE prezintă rapoarte grupurilor de lucru ale Consiliului, dacă este necesar. Rapoartele periodice sunt difuzate prin rețeaua COREU. RSUE poate prezenta rapoarte Consiliului Afaceri Externe. În conformitate cu articolul 36 din tratat, RSUE poate fi implicat în activitatea de informare a Parlamentului European.

Articolul 12

Coordonare

(1)   RSUE contribuie la unitatea, consecvența și eficacitatea acțiunii Uniunii și la asigurarea faptului că toate instrumentele Uniunii și toate acțiunile statelor membre sunt angajate într-un mod consecvent pentru a atinge obiectivele de politică ale Uniunii. Activitățile RSUE se coordonează cu cele ale Comisiei, precum și cu cele ale altor RSUE activi în regiune, dacă este cazul. RSUE furnizează scurte informări periodice misiunilor statelor membre și delegațiilor Uniunii.

(2)   Pe teren, se menține o strânsă legătură cu șefii delegațiilor Uniunii în regiune și cu șefii de misiune ai statelor membre. Aceștia depun toate eforturile pentru a-l sprijini pe RSUE în executarea mandatului. RSUE stabilește, de asemenea, contacte strânse cu alți actori internaționali și regionali de pe teren și, în special, menține o coordonare strânsă cu Înaltul Reprezentant în BiH.

(3)   Pentru a sprijini operațiunile Uniunii de gestionare a crizei, RSUE, împreună cu alte entități ale Uniunii prezente în zonă, îmbunătățește diseminarea și punerea în comun a informațiilor de către entitățile respective ale Uniunii, urmărind atingerea unui înalt nivel de înțelegere și apreciere comună a situației.

Articolul 13

Asistență în ceea ce privește plângerile

RSUE și personalul acestuia oferă asistență pentru furnizarea elementelor necesare pentru a răspunde oricăror plângeri sau obligații în legătură cu mandatele precedenților RSUE în BiH și oferă, în acest scop, asistență administrativă și acces la dosarele relevante.

Articolul 14

Reexaminare

Punerea în aplicare a prezentei decizii și corelarea acesteia cu alte contribuții ale Uniunii în regiune se reexaminează periodic. RSUE prezintă Consiliului, ÎR și Comisiei, până la sfârșitul lunii iunie 2016, un raport privind progresele înregistrate și până la sfârșitul lunii noiembrie 2016, un raport cuprinzător privind executarea mandatului.

Articolul 15

Intrarea în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Prezenta decizie se aplică de la 1 noiembrie 2015.

Adoptată la Bruxelles, 10 noiembrie 2015.

Pentru Consiliu

Președintele

P. GRAMEGNA


(1)  Decizia (PESC) 2015/77 a Consiliului din 19 ianuarie 2015 de numire a Reprezentantului Special al Uniunii Europene în Bosnia și Herțegovina (JO L 13, 20.1.2015, p. 7).

(2)  Decizia 2013/488/UE a Consiliului din 23 septembrie 2013 privind normele de securitate pentru protecția informațiilor UE clasificate (JO L 274, 15.10.2013, p. 1).


11.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 294/69


DECIZIA (PESC) 2015/2008 A CONSILIULUI

din 10 noiembrie 2015

de modificare a Deciziei 2010/452/PESC privind misiunea de monitorizare a Uniunii Europene în Georgia, EUMM Georgia

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 28, articolul 42 alineatul (4) și articolul 43 alineatul (2),

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 12 august 2010, Consiliul a adoptat Decizia 2010/452/PESC (1), care a extins misiunea de monitorizare a Uniunii Europene în Georgia („EUMM Georgia” sau „misiunea”), instituită prin Acțiunea comună 2008/736/PESC a Consiliului (2).

(2)

La 16 decembrie 2014, Consiliul a adoptat Decizia 2014/915/PESC (3) de modificare a Deciziei 2010/452/PESC care a prelungit misiunea până la 14 decembrie 2016 și a stabilit valoarea de referință financiară pentru perioada care se încheie la 14 decembrie 2015.

(3)

Ar trebui stabilită o nouă valoare de referință financiară pentru perioada 15 decembrie 2015-14 decembrie 2016.

(4)

Prin urmare, Decizia 2010/452/PESC ar trebui să fie modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia 2010/452/PESC se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 14 alineatul (1), se adaugă următorul paragraf:

„Valoarea de referință financiară destinată acoperirii cheltuielilor aferente misiunii în perioada 15 decembrie 2015-14 decembrie 2016 este de 17 640 000 EUR.”

2.

La articolul 14, alineatele (2) și (3) se înlocuiesc cu următorul alineat:

„(2)   Toate cheltuielile sunt gestionate în conformitate cu normele și procedurile aplicabile bugetului general al Uniunii. Participarea persoanelor fizice și juridice în atribuirea unor contracte de achiziții de către EUMM Georgia este deschisă fără restricții. În plus, bunurilor achiziționate de către EUMM Georgia nu li se aplică nicio regulă de origine.”

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Se aplică de la 15 decembrie 2015.

Adoptată la Bruxelles, 10 noiembrie 2015.