ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 264

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 58
9 octombrie 2015


Cuprins

 

I   Acte legislative

Pagina

 

 

DECIZII

 

*

Decizia (UE) 2015/1814 a Parlamentului European și a Consiliului din 6 octombrie 2015 privind înființarea și funcționarea unei rezerve pentru stabilitatea pieței aferentă schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră și de modificare a Directivei 2003/87/CE ( 1 )

1

 

 

II   Acte fără caracter legislativ

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1815 al Comisiei din 8 octombrie 2015 de modificare pentru a 238-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu rețeaua Al-Qaida

6

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1816 al Comisiei din 8 octombrie 2015 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

11

 

 

DECIZII

 

*

Decizia (UE) 2015/1817 a Consiliului din 6 octombrie 2015 privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul celei de a șaizeci și șasea sesiuni a Comitetului executiv al Programului Înaltului Comisariat al Organizației Națiunilor Unite pentru Refugiați

13

 

 

ACTE ADOPTATE DE ORGANISME CREATE PRIN ACORDURI INTERNAŢIONALE

 

*

Decizia nr. 1/2015 a Subcomitetului UE-Republica Moldova pentru comerț și dezvoltare durabilă din 7 iulie 2015 de adoptare a regulamentului de procedură al Subcomitetului pentru comerț și dezvoltare durabilă [2015/1818]

15

 

*

Decizia nr. 2/2015 a Subcomitetului UE-Republica Moldova pentru comerț și dezvoltare durabilă din 7 iulie 2015 de adoptare a listei de experți în domeniul comerțului și al dezvoltării durabile în conformitate cu articolul 379 alineatul (3) din Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte [2015/1819]

17

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte legislative

DECIZII

9.10.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 264/1


DECIZIA (UE) 2015/1814 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 6 octombrie 2015

privind înființarea și funcționarea unei rezerve pentru stabilitatea pieței aferentă schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră și de modificare a Directivei 2003/87/CE

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 192 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

întrucât:

(1)

Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului (3) a instituit un sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Uniunii (EU ETS) cu scopul de a promova reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră de o manieră rentabilă și eficientă din punct de vedere economic.

(2)

Potrivit concluziilor Consiliului European din 23 și 24 octombrie 2014 referitoare la cadrul de politici privind energia și schimbările climatice aferent anului 2030, principalul instrument european pentru îndeplinirea obiectivului Uniunii de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră va fi un EU ETS reformat și funcțional, însoțit de un instrument de stabilizare a pieței.

(3)

Articolul 10 alineatul (5) din Directiva 2003/87/CE prevede obligația Comisiei de a prezenta în fiecare an Parlamentului European și Consiliului un raport privind funcționarea pieței europene a carbonului.

(4)

Raportul Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind situația pieței europene a carbonului în 2012 a identificat necesitatea de a lua măsuri pentru a corecta dezechilibrele structurale dintre cerere și ofertă. Evaluarea impactului privind cadrul de politici privind energia și schimbările climatice aferent anului 2030 indică faptul că aceste dezechilibre ar urma să continue și nu s-ar corecta în mod suficient prin adaptarea traiectoriei liniare către o țintă mai strictă în respectivul cadru de politici. O modificare a factorului liniar nu face decât să modifice treptat cantitatea de certificate alocate la nivelul Uniunii (plafonul EU ETS). În consecință, excedentul ar scădea și el doar treptat, astfel încât piața ar trebui să continue să funcționeze timp de peste un deceniu cu un excedent de aproximativ două miliarde de certificate sau mai mult, ceea ce ar împiedica, prin urmare, EU ETS să transmită semnalul necesar privind investițiile pentru a reduce emisiile de CO2 într-un mod eficient din punctul de vedere al costurilor și să devină un factor de stimulare a inovației în domeniul emisiilor reduse de carbon, care să contribuie la creșterea economică și la crearea de locuri de muncă.

(5)

Pentru a răspunde acestei probleme și a spori rezistența EU ETS în raport cu dezechilibrele dintre cerere și ofertă, fiind astfel posibil pentru EU ETS să funcționeze într-o piață bine organizată, ar trebui instituită în 2018 o rezervă pentru stabilitatea pieței (denumită în continuare „rezerva”), care ar trebui să devină operațională începând din 2019. Rezerva respectivă ar consolida totodată sinergia cu alte politici în domeniul energiei și schimbărilor climatice. Pentru a menține un grad maxim de previzibilitate, ar trebui să se stabilească reguli clare privind plasarea certificatelor în rezervă și scoaterea acestora din rezervă. Rezerva ar trebui să funcționeze prin declanșarea automată a unor ajustări ale volumului de certificate de emisii scoase anual la licitație. În cazul în care condițiile sunt îndeplinite, începând din 2019, certificatele corespunzând unui procent de 12 % din numărul de certificate aflate în circulație, stabilit în cea mai recentă publicare, ar trebui, în fiecare an, să fie deduse din volumul certificatelor scoase la licitație și să fie plasate în rezervă. Anual, un număr corespunzător de certificate ar trebui să fie scoase din rezervă și acordate statelor membre în aceleași proporții și în aceeași ordine ca și cea folosită atunci când sunt plasate în rezervă și ar trebui să fie adăugate la volumul de certificate scoase la licitație dacă numărul total de certificate aflate în circulație este mai mic de 400 de milioane.

(6)

În acest scop, Comisia și statele membre ar trebui, fără întârzieri nejustificate după publicarea de către Comisie a numărului total de certificate aflate în circulație până la data de 15 mai a unui an dat, să garanteze că calendarele de licitație ale platformei comune de licitație și, dacă este cazul, ale platformelor separate de licitație sunt ajustate pentru a ține seama de certificatele plasate în rezervă sau care urmează să fie scoase din rezervă. Ajustarea volumului de certificate care urmează să fie scoase la licitație ar trebui să fie repartizate în mod eșalonat pe o perioadă de 12 luni după modificarea calendarului de licitație aplicabil. Ținând seama de necesitatea ca licitația să decurgă în bune condiții, ar trebui ca în Regulamentul (UE) nr. 1031/2010 al Comisiei (4) să se stabilească detalii suplimentare cu privire la ajustare, acolo unde este necesar.

(7)

În plus, pe lângă instituirea rezervei, ar trebui aduse câteva modificări subsecvente Directivei 2003/87/CE pentru a se asigura coerența și buna funcționare a EU ETS. Mai precis, punerea în aplicare a Directivei 2003/87/CE poate duce la scoaterea la licitație a unor volume mari de certificate la sfârșitul fiecărei perioade de comercializare, ceea ce poate submina stabilitatea pieței. În consecință, pentru a se evita o situație de dezechilibru al pieței în ceea ce privește oferta de certificate la sfârșitul unei perioade de comercializare și la începutul următoarei perioade, situație care ar putea perturba piața, ar trebui să se prevadă dispoziții privind scoaterea la licitație a unei părți din orice creștere mare a ofertei de la sfârșitul unei perioade de comercializare în primii doi ani din perioada următoare. Pentru a consolida și mai mult stabilitatea pieței europene a carbonului și pentru a evita creșterea artificială a ofertei spre sfârșitul perioadei de comercializare care a început în 2013, certificatele care nu au fost alocate instalațiilor în temeiul articolului 10a alineatul (7) din Directiva 2003/87/CE și certificatele care nu au fost alocate instalațiilor ca urmare a aplicării articolului 10a alineatele (19) și (20) din directiva respectivă („certificatele nealocate”) ar trebui plasate în rezervă în 2020. Comisia ar trebui să revizuiască Directiva 2003/87/CE în ceea ce privește certificatele respective nealocate și, dacă este cazul, ar trebui să transmită Parlamentului European și Consiliului o propunere cu privire la măsurile care ar putea fi luate în viitor.

(8)

Reintroducerea planificată a 300 de milioane de certificate în 2019 și a 600 de milioane de certificate în 2020, stabilită în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 176/2014 al Comisiei (5), ar submina obiectivul rezervei de a corecta dezechilibrele structurale dintre cerere și ofertă. În consecință, cele 900 de milioane de certificate nu ar trebui comercializate în 2019 și în 2020, ci ar trebui plasate în rezervă.

(9)

Este important ca EU ETS să stimuleze o creștere economică cu emisii reduse de dioxid de carbon și ca nivelul de competitivitate al industriilor Uniunii care sunt supuse unui risc real de relocare a emisiilor de carbon să fie protejat. Concluziile Consiliului European menționate anterior, referitoare la cadrul de politici privind energia și schimbările climatice aferent anului 2030, oferă orientări clare în ceea ce privește continuarea după 2020 a dispozițiilor privind alocarea cu titlu gratuit și relocarea emisiilor de carbon. Bazându-se pe aceste orientări strategice, Comisia ar trebui să revizuiască Directiva 2003/87/CE, în special articolul 10a al acesteia, și să transmită o propunere de revizuire a directivei respective în termen de șase luni de la adoptarea prezentei decizii. În vederea realizării obiectivului de a asigura condiții de concurență echitabile, revizuirea respectivă ar trebui să analizeze și posibilitatea de a introduce măsuri armonizate de compensare a costurilor indirecte la nivelul Uniunii. Revizuirea respectivă ar trebui să analizeze și dacă un număr de până la 50 de milioane de certificate nealocate ar trebui folosite pentru a suplimenta resursele existente pentru a promova proiectele menționate la articolul 10a alineatul (8) din directiva respectivă și proiecte de inovare industrială cu emisii reduse de carbon, cu proiecte în toate statele membre, inclusiv proiecte la scară mică, înainte de 2021.

(10)

Comisia ar trebui să monitorizeze funcționarea rezervei în contextul raportului său anual privind piața carbonului. Raportul respectiv ar trebui să analizeze efectele relevante asupra competitivității, în special în sectorul industrial, inclusiv asupra PIB-ului, a ocupării forței de muncă și a indicatorilor privind investițiile. În plus, Comisia ar trebui, în termen de trei ani de la data începerii funcționării rezervei și în mod periodic după acea dată, să revizuiască funcționarea rezervei din perspectiva experienței dobândite în urma aplicării sale. Revizuirea funcționării rezervei ar trebui, în special, să analizeze dacă regulile privind plasarea certificatelor în rezervă și scoaterea acestora din rezervă sunt adecvate în ceea ce privește obiectivul urmărit, și anume corectarea dezechilibrelor structurale dintre cerere și ofertă. Revizuirea respectivă ar trebui să includă o analiză a echilibrului pieței, inclusiv a tuturor factorilor relevanți care influențează cererea și oferta, examinându-se și dacă sunt adecvate limitele predefinite care determină automat ajustarea volumului de certificate scoase anual la licitație, precum și procentajul aplicat numărului total de certificate aflate în circulație. În cazul în care analiza indică faptul că limitele nu mai sunt adecvate în lumina noilor evoluții ale pieței și a unor noi informații disponibile în momentul revizuirii, Comisia ar trebui să prezinte urgent o propunere de remediere a situației. Revizuirea ar trebui să analizeze și impactul rezervei asupra creșterii economice, a locurilor de muncă, a competitivității industriale a Uniunii și a riscului relocării emisiilor de carbon. Revizuirea modalității de funcționare a rezervei ar trebui să fie obiectivă și să țină seama de necesitatea de a menține stabilitatea mediului de reglementare, precum și de a asigura previzibilitatea pe termen lung în cadrul tranziției spre o economie cu emisii reduse de carbon.

(11)

Deoarece obiectivele prezentei decizii și anume, instituirea unei rezerve pentru stabilitatea pieței și asigurarea funcționării acesteia, nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre dar, având în vedere amploarea și efectele acestora, pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este definit la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat în respectivul articol, prezenta decizie nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivelor respective.

(12)

Directiva 2003/87/CE ar trebui, prin urmare, modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Rezerva pentru stabilitatea pieței

(1)   Rezerva pentru stabilitatea pieței se instituie în 2018, iar plasarea certificatelor în rezervă se poate efectua de la 1 ianuarie 2019.

(2)   Cantitatea de 900 de milioane de certificate scăzută din volumul de certificate licitate în perioada 2014-2016, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 176/2014 adoptat în temeiul articolului 10 alineatul (4) din Directiva 2003/87/CE, nu se adaugă la volumele de certificate care urmează să fie licitate în 2019 și 2020, ci se plasează în rezervă.

(3)   Certificatele care nu au fost alocate instalațiilor în temeiul articolului 10a alineatul (7) din Directiva 2003/87/CE și certificatele care nu au fost alocate instalațiilor ca urmare a aplicării articolului 10a alineatele (19) și (20) din directiva respectivă sunt plasate în rezervă în 2020. Comisia revizuiește Directiva 2003/87/CE în ceea ce privește certificatele care nu au fost alocate și, dacă este cazul, transmite o propunere Parlamentului European și Consiliului.

(4)   Comisia publică numărul total de certificate aflate în circulație în fiecare an până la data de 15 mai a exercițiului următor. Numărul total de certificate aflate în circulație într-un an dat este numărul cumulat de certificate emise în perioada de după 1 ianuarie 2008, inclusiv numărul de certificate emise în temeiul articolului 13 alineatul (2) din Directiva 2003/87/CE în perioada respectivă și numărul drepturilor de utilizare a creditelor internaționale exercitate de către instalațiile industriale în temeiul schemei EU ETS în ceea ce privește emisiile de până la data de 31 decembrie a anului respectiv, minus numărul cumulat de tone de emisii verificate generate de instalațiile industriale în cadrul schemei EU ETS între data de 1 ianuarie 2008 și data de 31 decembrie a aceluiași an, numărul oricăror certificate anulate în conformitate cu articolul 12 alineatul (4) din Directiva 2003/87/CE și numărul de certificate aflate în rezervă. Nu se ține seama de emisiile produse în cursul perioadei de trei ani care începe în 2005 și se încheie în 2007 și nici de certificatele eliberate în ceea ce privește emisiile respective. Prima publicare are loc până la 15 mai 2017.

(5)   În fiecare an, un număr de certificate egal cu 12 % din numărul total de certificate aflate în circulație, stabilit în cea mai recentă publicare menționată la alineatul (4) din prezentul articol, se deduce din volumul certificatelor de emisii care urmează să fie scoase la licitație de statele membre în temeiul articolului 10 alineatul (2) din Directiva 2003/87/CE și este plasat în rezervă în cursul unei perioade de 12 luni începând cu 1 septembrie a anului respectiv, cu excepția cazului în care acest număr de certificate care urmează să fie plasate în rezervă este mai mic de 100 de milioane. În primul an de funcționare a rezervei, plasările au loc și între 1 ianuarie și 1 septembrie a anului respectiv pentru 8 % din numărul total de certificate aflate în circulație stabilit în cea mai recentă publicare (ceea ce reprezintă 1 % pentru fiecare lună calendaristică).

Fără a aduce atingere numărului total de certificate deduse în temeiul prezentului alineat, până la 31 decembrie 2025, certificatele menționate la articolul 10 alineatul (2) primul paragraf litera (b) din Directiva 2003/87/CE nu se vor lua în considerare la determinarea cotelor-părți cu care statele membre contribuie la acel număr total de certificate.

(6)   În orice an, în cazul în care numărul total de certificate aflate în circulație este mai mic de 400 de milioane, 100 de milioane de certificate sunt scoase din rezervă și sunt adăugate la volumul certificatelor care vor fi scoase la licitație de statele membre în temeiul articolului 10 alineatul (2) din Directiva 2003/87/CE. În cazul în care în rezervă se află mai puțin de 100 de milioane de certificate, toate certificatele se scot din rezervă în conformitate cu prezentul alineat.

(7)   În orice an, în cazul în care alineatul (6) din prezentul articol nu este aplicabil și sunt adoptate măsuri în temeiul articolului 29a din Directiva 2003/87/CE, 100 de milioane de certificate sunt scoase din rezervă și sunt adăugate la volumul certificatelor care vor fi scoase la licitație de statele membre în temeiul articolului 10 alineatul (2) din Directiva 2003/87/CE. În cazul în care în rezervă se află mai puțin de 100 de milioane de certificate, toate certificatele din rezervă se scot în conformitate cu prezentul alineat.

(8)   În cazul în care, după publicarea numărului total de certificate aflate în circulație, se iau măsuri în conformitate cu alineatul (5), (6) sau (7), calendarele de licitație țin seama de certificatele plasate în rezervă sau care urmează să fie scoase din rezervă. Certificatele sunt plasate în rezervă sau scoase din aceasta în cursul unei perioade de 12 luni. În cazul în care se scot certificate din rezervă în temeiul alineatului (6) sau (7), indiferent de perioada în cursul căreia are loc această acțiune, scoaterea se efectuează în funcție de cotele-părți ale statelor membre aplicabile în momentul plasării certificatelor în rezervă și, de asemenea, în ordinea în care certificatele au fost plasate în rezervă.

Articolul 2

Modificarea Directivei 2003/87/CE

Directiva 2003/87/CE se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 10 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Începând din 2019, statele membre scot la licitație toate certificatele care nu sunt alocate cu titlu gratuit în conformitate cu articolele 10a și 10c și care nu sunt plasate în rezerva pentru stabilitatea pieței instituită prin Decizia (UE) 2015/1814 a Parlamentului European și a Consiliului (6).

(6)  Decizia (UE) 2015/1814 a Parlamentului European și a Consiliului din 6 octombrie 2015 privind înființarea și funcționarea unei rezerve de stabilitate a pieței pentru schema UE de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră și de modificare a Directivei 2003/87/CE (JO L 264, 9.10.2015, p. 1).”;"

(b)

după alineatul (1) se introduce următorul alineat:

„(1a)   În cazul în care volumul de certificate de emisii care urmează să fie scoase la licitație de statele membre în ultimul an al fiecărei perioade menționate la articolul 13 alineatul (1) din prezenta directivă depășește cu mai mult de 30 % media preconizată a volumului de certificate scoase la licitație pentru primii doi ani din perioada următoare înainte de aplicarea articolului 1 alineatul (5) din Decizia (UE) 2015/1814, două treimi din diferența dintre aceste volume se scad din volumul de certificate scoase la licitație în ultimul an al perioadei și se adăugă în tranșe egale volumelor care urmează să fie scoase la licitație de statele membre în primii doi ani ai perioadei următoare.”

2.

La articolul 13 alineatul (2), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Statele membre eliberează persoanelor certificate pentru perioada curentă care să înlocuiască orice certificate deținute de acestea care sunt anulate în conformitate cu primul paragraf. În mod similar, certificatele păstrate în rezerva pentru stabilitatea pieței care nu mai sunt valabile se înlocuiesc cu certificate care sunt valabile pentru perioada curentă.”

Articolul 3

Revizuire

Comisia monitorizează funcționarea rezervei în cadrul raportului menționat la articolul 10 alineatul (5) din Directiva 2003/87/CE. Acest raport ar trebui să analizeze efectele relevante asupra competitivității, în special în sectorul industrial, inclusiv asupra PIB-ului, a ocupării forței de muncă și a indicatorilor privind investițiile. În termen de trei ani de la data începerii funcționării rezervei și ulterior la intervale de cinci ani, Comisia revizuiește rezerva, pe baza analizei funcționării corecte a pieței europene a carbonului, și prezintă o propunere, dacă este cazul, Parlamentului European și Consiliului. Fiecare revizuire acordă o atenție deosebită procentajului utilizat pentru stabilirea numărului de certificate care urmează să fie plasate în rezervă în temeiul articolului 1 alineatul (5) din prezenta decizie, precum și valorii numerice a pragului numărului total de certificate aflate în circulație și numărului certificatelor care urmează să fie scoase din rezervă în temeiul articolului 1 alineatul (6) sau (7) din prezenta decizie. În cadrul acestei revizuiri, Comisia analizează și impactul rezervei asupra creșterii economice, a locurilor de muncă, a competitivității industriale a Uniunii și a riscului relocării emisiilor de carbon.

Articolul 4

Dispoziție tranzitorie

Articolul 10 alineatul (1) din Directiva 2003/87/CE, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2009/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului (7), se aplică în continuare până la 31 decembrie 2018.

Articolul 5

Intrarea în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Strasbourg, 6 octombrie 2015.

Pentru Parlamentul European

Președintele

M. SCHULZ

Pentru Consiliu

Președintele

N. SCHMIT


(1)  JO C 424, 26.11.2014, p. 46.

(2)  Poziția Parlamentului European din 8 iulie 2015 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 18 septembrie 2015.

(3)  Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității și de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului (JO L 275, 25.10.2003, p. 32).

(4)  Regulamentul (UE) nr. 1031/2010 al Comisiei din 12 noiembrie 2010 privind calendarul, administrarea și alte aspecte ale licitării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității (JO L 302, 18.11.2010, p. 1).

(5)  Regulamentul (UE) nr. 176/2014 al Comisiei din 25 februarie 2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1031/2010 în special pentru a determina volumele de certificate de emisii de gaze cu efect de seră care urmează să fie scoase la licitație în perioada 2013-2020 (JO L 56, 26.2.2014, p. 11).

(7)  Directiva 2009/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea îmbunătățirii și extinderii sistemului comunitar de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră (JO L 140, 5.6.2009, p. 63).


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

9.10.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 264/6


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1815 AL COMISIEI

din 8 octombrie 2015

de modificare pentru a 238-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu rețeaua Al-Qaida

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 881/2002 al Consiliului din 27 mai 2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu rețeaua Al-Qaida (1), în special articolul 7 alineatul (1) litera (a) și articolul 7a alineatele (1) și (5),

întrucât:

(1)

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 conține lista persoanelor, grupurilor și entităților cărora li se aplică înghețarea fondurilor și a resurselor economice în temeiul regulamentului respectiv.

(2)

La 28, 29 și 30 septembrie și la 2 octombrie 2015, prin intermediul a cinci decizii adoptate la 28, 29 și 30 septembrie și la 2 octombrie 2015, Comitetul de sancțiuni al Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (CSONU) a decis să adauge 18 persoane și două entități pe lista persoanelor fizice, a grupurilor și a entităților cărora ar trebui să li se aplice înghețarea fondurilor și a resurselor economice. La 28 septembrie 2015, Comitetul de sancțiuni a decis să elimine două persoane din lista respectivă.

(3)

Prin urmare, anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 ar trebui actualizată în consecință.

(4)

Pentru a asigura eficacitatea măsurilor prevăzute în prezentul regulament, acesta ar trebui să intre în vigoare imediat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 octombrie 2015.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Șef al Serviciului Instrumente de Politică Externă


(1)  JO L 139, 29.5.2002, p. 9.


ANEXĂ

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică după cum urmează:

1.

La rubrica „Persoane fizice” se adaugă următoarele mențiuni:

(a)

„Aqsa Mahmood (alias Umm Layth). Data nașterii: 11.5.1994. Locul nașterii: Glasgow, Scoția, Regatul Unit. Adresă: (a) Republica Arabă Siriană (în luna noiembrie 2013); (b) Regatul Unit (fosta adresă). Cetățenie: britanică. Pașaport nr.: 720134834 (pașaport britanic, eliberat la 27.6.2012, valabil până la 27.6.2022). Alte informații: (a) sex: feminin; (b) fotografie disponibilă pentru a fi inclusă în notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 28.9.2015.”

(b)

„Nasser Ahmed Muthana [alias (a) Nasir Muthana; (b) Abdul Muthana; (c) Abu Muthana; (d) Abu Al-Yemeni Muthana; (e) Abu Muthanna]. Data nașterii: 29.4.1994. Locul nașterii: Heath, Cardiff, Regatul Unit. Adresă: (a) Republica Arabă Siriană (în luna noiembrie 2013); (b) Regatul Unit (fosta adresă, până în luna noiembrie 2013). Cetățenie: britanică. Pașaport nr.: 210804241 (pașaport britanic, eliberat la 27.7.2010, valabil până la 27.7.2020). Alte informații: (a) descriere fizică: culoarea părului: șatenă/neagră; (b) fotografie disponibilă pentru a fi inclusă în notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 28.9.2015.”

(c)

„Omar Ali Hussain (alias Abu- Sa'id Al Britani). Data nașterii: 21.3.1987. Locul nașterii: High Wycombe, Buckinghamshire, Regatul Unit. Adresă: (a) Republica Arabă Siriană (adresă valabilă în luna ianuarie 2014); (b) Regatul Unit (fosta adresă, până în luna ianuarie 2014). Cetățenie: britanică. Pașaport nr.: 205939411 (pașaport britanic, eliberat la 21.7.2004, valabil până la 21.4.2015). Alte informații: (a) descriere fizică: culoarea ochilor: căprui; culoarea părului: șatenă/neagră; (b) fotografie disponibilă pentru a fi inclusă în notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 28.9.2015.”

(d)

„Sally-Anne Frances Jones [alias (a) Umm Hussain al-Britani; (b) Sakinah Hussain]. Data nașterii: 17.11.1968. Locul nașterii: Greenwich, Londra Mare, Regatul Unit. Adresă: (a) Republica Arabă Siriană (în 2013); (b) Regatul Unit (fosta adresă, până în 2013). Cetățenie: britanică. Pașaport nr.: 519408086 (pașaport britanic, eliberat la 23.9.2013, valabil până la 23.9.2023). Alte informații: (a) sex: feminin; (b) numele soțului: Junaid Hussain; (c) fotografie disponibilă pentru a fi inclusă în notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 28.9.2015.”

(e)

„Boubaker Ben Habib Ben Al-Hakim [alias (a) Boubakeur el-Hakim; (b) Boubaker el Hakim; (c) Abou al Moukatel; (d) Abou Mouqatel; (e) Abu-Muqatil al-Tunisi]. Data nașterii: 1.8.1983. Locul nașterii: Paris, Franța. Adresă: Republica Arabă Siriană (în septembrie 2015). Cetățenie: (a) franceză; (b) tunisiană. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 29.9.2015.”

(f)

„Peter Cherif. Data nașterii: 26.8.1982. Locul nașterii: Paris, Franța. Adresă: Al Mukalla, provincia Hadramawt, Yemen. Cetățenie: franceză. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 29.9.2015.”

(g)

„Maxime Hauchard (alias Abou Abdallah al Faransi). Data nașterii: 13.3.1992. Locul nașterii: Normandia, Franța. Adresă: Republica Arabă Siriană (în septembrie 2015). Cetățenie: franceză. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 29.9.2015.”

(h)

„Amru Al-Absi [alias (a) Amr al Absi; (b) Abu al Athir Amr al Absi; (c) Abu al-Athir, (d) Abu al-Asir; (e) Abu Asir; (f) Abu Amr al Shami; (g) Abu al-Athir al-Shami; (h) Abu-Umar al-Absi]. Data nașterii: aproximativ 1979. Locul nașterii: Arabia Saudită. Adresă: Homs, Republica Arabă Siriană (în septembrie 2015). Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 29.9.2015.”

(i)

„Mu'tassim Yahya 'Ali Al-Rumaysh [alias (a) Rayhanah; (b) Abu-Rayhanah; (c) Handalah; (d) Abu-Rayhanah al-'Ansari al-Jeddawi]. Data nașterii: 4.1.1973. Locul nașterii: Jeddah, Arabia Saudită. Cetățenie: yemenită. Pașaport nr.: 01055336 (pașaport yemenit). Număr național de identificare: număr de înregistrare pentru străini în Arabia Saudită, eliberat la 22.7.1998: 2054275397. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 29.9.2015.”

(j)

„Tarad Mohammad Aljarba [alias (a) Tarad Aljarba; (b) Abu-Muhammad al-Shimali]. Data nașterii: 20.11.1979. Locul nașterii: Irak. Cetățenie: saudită. Pașaport nr.: E704088 (pașaport saudit, eliberat la 26.8.2003, expirat la 2.7.2008). Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 29.9.2015.”

(k)

„Lavdrim Muhaxheri [alias (a) Abu Abdullah al Kosova; (b) Abu Abdallah al-Kosovi; (c) Abu Abdallah al-Kosovo]. Data nașterii: (a) 3.12.1989; (b) aproximativ 1987. Locul nașterii: Kaqanik/Kacanik. Adresă: Republica Arabă Siriană (în septembrie 2015). Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 29.9.2015.”

(l)

„Aseel Muthana. Data nașterii: 22.11.1996. Locul nașterii: Cardiff, Regatul Unit. Adresă: (a) Republica Arabă Siriană (în februarie 2014). Cetățenie: britanică. Pașaport nr.: 516088643 (pașaport britanic, eliberat la 7.1.2014, valabil până la 7.1.2024). Alte informații: descriere fizică: culoarea părului: șatenă/neagră. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 30.9.2015.”

(m)

„Maghomed Maghomedzakirovich Abdurakhmanov [alias (a) Abu Banat; (b) Abu al Banat]. Data nașterii: 24.11.1974. Locul nașterii: satul Khadzhalmahi, districtul Levashinskiy, Republica Daghestan, Federația Rusă. Cetățenie: rusă. Pașaport nr.: 515458008 (număr de pașaport rusesc pentru deplasări în străinătate, expiră la 30.5.2017). Număr național de identificare: 8200203535 (număr de pașaport rusesc național). Adresă: (a) Turcia (locație posibilă); (b) Republica Arabă Siriană (locație anterioară confirmată în septembrie 2012). Alte informații: (a) descriere fizică: ochi căprui; culoarea părului: neagră; constituție: solidă; nas drept; înălțime: 180-185 cm, vorbește rusă, engleză și arabă; (b) fotografie disponibilă pentru a fi inclusă în notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 2.10.2015.”

(n)

„Islam Seit-Umarovich Atabiev (alias Abu Jihad). Data nașterii: 29.9.1983. Locul nașterii: Ust-Dzheguta, Republica Karaciai-Cerchezia, Federația Rusă. Cetățenie: rusă. Pașaport nr.: 620169661 (număr de pașaport rusesc pentru deplasări în străinătate). Număr național de identificare: 9103314932 (numărul de pașaport național rusesc eliberat la 15.8.2003 de către Departamentul Serviciului federal de migrație al Federației Ruse pentru Republica Karaciai-Cerchezia). Adresă: (a) Moscovskiy Microrayon 6, Ap. 96, Ust-Dzheguta, Republica Karaciai-Cerchezia, Federația Rusă; (b) Republica Arabă Siriană (localizat aici în august 2015). Alte informații: fotografie disponibilă pentru a fi inclusă în notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 2.10.2015.”

(o)

„Akhmed Rajapovich Chataev [alias (a) Akhmad Shishani; (b) David Mayer; (c) Elmir Sene; (d) Odnorukiy]. Data nașterii: 14.7.1980. Locul nașterii: satul Vedeno, districtul Vedenskiy, Republica Cecenia, Federația Rusă. Adresă: (a) Republica Arabă Siriană (localizat aici în august 2015); (b) Irak (posibilă locație alternativă în august 2015). Număr național de identificare: 9600133195 (număr de pașaport rusesc național eliberat de districtul Vedensiky, Republica Cecenia, Federația Rusă, de către Ministerul Afacerilor Interne). Alte informații: (a) descriere fizică: culoarea ochilor: căprui; culoarea părului: neagră, constituție: solidă; semne distinctive: față ovală, barbă, nu are mâna dreaptă și piciorul stâng, vorbește limba rusă și cecenă și posibil germană și arabă; (b) fotografie disponibilă pentru a fi inclusă în notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 2.10.2015.”

(p)

„Tarkhan Ismailovich Gaziev [alias (a) Ramzan Oduev; (b) Tarkhan Isaevich Gaziev; (c) Husan Isaevich Gaziev; (d) Umar Sulimov; (e) Wainakh; (f) Sever; (g) Abu Bilalal; (h) Abu Yasir; (i) Abu Asim; (j) Husan]. Data nașterii: 11.11.1965. Locul nașterii: satul Bugaroy, districtul Itum-Kalinskiy, Republica Cecenia, Federația Rusă. Adresă: (a) Republica Arabă Siriană (localizat aici în august 2015); (b) Irak (posibilă locație alternativă în august 2015). Cetățenie: (nu este înregistrat ca cetățean al Federației Ruse). Pașaport nr.: 620169661 (număr de pașaport rusesc pentru deplasări în străinătate). Alte informații: fotografie disponibilă pentru a fi inclusă în notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 2.10.2015.”

(q)

„Zaurbek Salimovich Guchaev [alias (a) Bach; (b) Fackih; (c) Vostochniy; (d) Muslim; (e) Aziz; (f) Abdul Aziz]. Data nașterii: 7.9.1975. Locul nașterii: satul Chegem-1, districtul Chegemskiy, Republica Kabardino-Balkaria, Federația Rusă. Adresă: a) Republica Arabă Siriană (localizat aici în august 2015); (b) Irak (posibilă locație alternativă în august 2015). Cetățenie: rusă. Pașaport nr.: 622641887 (număr de pașaport rusesc pentru deplasări în străinătate). Număr național de identificare: 8304661431 (număr de pașaport rusesc național). Alte informații: fotografie disponibilă pentru a fi inclusă în notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 2.10.2015.”

(r)

„Shamil Magomedovich Ismailov [alias (a) Shamil Magomedovich Aliev; (b) Abu Hanifa]. Data nașterii: 29.10.1980. Locul nașterii: Astrakhan, Federația Rusă. Adresă: (a) Republica Arabă Siriană (localizare în august 2015); (b) Irak (posibilă localizare alternativă în august 2015). Cetățenie: rusă. Pașaport nr.: 514448632 (număr de pașaport rusesc pentru deplasări în străinătate eliberat la 8.9.2010 la Alexandria, Egipt, de către Consulatul General al Federației Ruse). Număr național de identificare: 1200075689 (număr de pașaport rusesc național eliberat la 15 decembrie 2000 de către Federația Rusă). Alte informații: (a) descriere fizică: culoarea ochilor: căprui; culoarea părului: neagră, constituție: slabă; înălțime: 175-180 cm. Semne distinctive: față alungită, defect de vorbire; (b) fotografie disponibilă pentru a fi inclusă în notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 2.10.2015.”

2.

La rubrica „Persoane juridice, grupuri și entități” se adaugă următoarele mențiuni:

(a)

„Mujahidin Indonesian Timur (MIT) [alias (a) Mujahidin of Eastern Indonesia; (b) East Indonesia Mujahideen; (c) Mujahidin Indonesia Timor; (d) Mujahidin Indonesia Barat (MIB); (e) Mujahidin of Western Indonesia]. Adresă: Indonezia. Alte informații: își desfășoară activitatea în Java și Sulawesi (Indonezia) și în provinciile din partea de est a Indoneziei. Liderul său este Abu Wardah, alias Santoso (care nu este inclus în listă). Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 29.9.2015.”

(b)

„Jund Al-Khilafah In Algeria (JAK-A) [alias (a) Jund al Khalifa; (b) Jund al-Khilafah fi Ard al-Jaza'ir; (c) Jund al-Khalifa fi Ard al-Jazayer; (d) Soldiers of the Caliphate in Algeria, (e) Soldiers of the Caliphate of Algeria; (f) Soldiers of the Caliphate in the Land of Algeria]. Adresă: regiunea Kabylie, Algeria. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 29.9.2015.”

3.

Se elimină următoarele mențiuni de la rubrica „Persoane fizice”:

(a)

„Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi [alias (a) Ismain Shalabe; (b) Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi]. Adresă: Germania. Data nașterii: 30.4.1973. Locul nașterii: Beckum, Germania. Cetățenie: iordanian de origine palestiniană. Pașaport nr.: (a) E778675 (pașaport eliberat de Regatul Hașemit al Iordaniei, în Rusaifah, la 23.6.1996, valabil până la 23.6.2001); (b) H401056, JOR 9731050433 (pașaport eliberat de Regatul Hașemit al Iordaniei la 11.4.2001, valabil până la 10.4.2006). Observație: alte informații: (a) numele tatălui este Abdullah Shalabi; (b) numele mamei este Ammnih Shalabi; (c) are legături cu Djamel Moustfa, Mohamed Abu Dhess și Aschraf Al-Dagma. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 23.9.2003.”

(b)

„Mohamed Ghassan Ali Abu Dhess [alias (a) Yaser Hassan; (b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees; (c) Mohamed Abu Dhess]. Adresă: Germania. Data nașterii: (a) 22.6.1966; (b) 1.2.1966. Locul nașterii: (a) Irbid, Iordania; (b) Hasmija; (c) Hashmija, Irak. Cetățenie: iordaniană. Pașaport nr.: (a) document de călătorie internațional german nr. 0695982, expirat; (b) document de călătorie internațional german nr. 0785146, valabil până la 8.4.2004. Alte informații: (a) numele tatălui este Mouhemad Saleh Hassan; (b) numele mamei este Mariam Hassan, născută Chalabia; (c) are legături cu Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi, Djamel Moustfa și Aschraf Al-Dagma. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 23.9.2003.”


9.10.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 264/11


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1816 AL COMISIEI

din 8 octombrie 2015

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește sectorul fructelor și legumelor și sectorul fructelor și legumelor prelucrate (2), în special articolul 136 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din cadrul Rundei Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XVI la regulamentul respectiv.

(2)

Valoarea forfetară de import se calculează în fiecare zi lucrătoare, în conformitate cu articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011, ținând seama de datele zilnice variabile. Prin urmare, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 136 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 octombrie 2015.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Jerzy PLEWA

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Codul NC

Codul țării terțe (1)

Valoarea forfetară de import

0702 00 00

AL

51,8

MA

163,0

MK

31,3

TR

81,7

ZZ

82,0

0707 00 05

AL

34,9

TR

107,9

ZZ

71,4

0709 93 10

TR

147,7

ZZ

147,7

0805 50 10

AR

126,9

BO

160,8

CL

149,1

TR

112,3

UY

86,6

ZA

130,7

ZZ

127,7

0806 10 10

BR

257,8

EG

184,4

MK

96,2

TR

159,9

ZZ

174,6

0808 10 80

CL

130,0

MK

23,1

NZ

171,1

US

137,2

ZA

120,7

ZZ

116,4

0808 30 90

AR

131,8

TR

133,2

XS

87,9

ZA

149,1

ZZ

125,5


(1)  Nomenclatura țărilor stabilită prin Regulamentul (UE) nr. 1106/2012 al Comisiei din 27 noiembrie 2012 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 471/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare privind comerțul exterior cu țările terțe, în ceea ce privește actualizarea nomenclatorului țărilor și teritoriilor (JO L 328, 28.11.2012, p. 7). Codul „ZZ” desemnează „alte origini”.


DECIZII

9.10.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 264/13


DECIZIA (UE) 2015/1817 A CONSILIULUI

din 6 octombrie 2015

privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul celei de a șaizeci și șasea sesiuni a Comitetului executiv al Programului Înaltului Comisariat al Organizației Națiunilor Unite pentru Refugiați

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 78 alineatul (2) coroborat cu articolul 218 alineatul (9),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Uniunea este un actor-cheie în domenii cuprinse în mandatul Înaltului Comisariat al Organizației Națiunilor Unite pentru Refugiați („UNHCR”), atât prin intermediul activităților sale privind protecția internațională, inclusiv prin politica Uniunii în materie de relocare și înființarea sistemului european comun de azil, cât și în calitate de donator major de ajutoare umanitare și de asistență pentru dezvoltare. Cu toate acestea, dispozițiile în vigoare în prezent privind participarea Uniunii în cadrul Comitetului executiv al Programului Înaltului Comisariat („Comitetul executiv al UNHCR”) nu corespund rolului semnificativ al Uniunii în aceste domenii.

(2)

Toate statele membre, cu excepția Lituaniei și a Maltei, sunt membre în Comitetul executiv al UNHCR.

(3)

La 25 și 26 septembrie 2014, Consiliul a convenit asupra unei poziții (1) privind măsurile vizând obținerea unor drepturi suplimentare de participare a Uniunii în cadrul organelor oficiale și neoficiale ale UNHCR, invitând Comisia, în strânsă coordonare cu Înaltul Reprezentant, să contacteze UNHCR și statele membre, în calitate de membri sau observatori în cadrul Comitetului executiv al UNHCR, în vederea sprijinirii acestei inițiative.

(4)

În consecință, prin scrisoarea din 7 septembrie 2015 adresată președintelui Comitetului executiv al UNHCR, șeful Delegației Uniunii Europene pe lângă Organizația Națiunilor Unite din Geneva a solicitat să se examineze căile și mijloacele de actualizare a dispozițiilor relevante privind participarea Uniunii în cadrul organelor de conducere ale UNHCR, în vederea potențialei participări a Uniunii la consultările pregătitoare neoficiale ale UNHCR.

(5)

Prin scrisoarea din 11 septembrie 2015 adresată membrilor Comitetului executiv al UNHCR, președintele Comitetului executiv al UNHCR a propus, la solicitarea Biroului Comitetului executiv al UNHCR, modificarea regulamentului de procedură al Comitetului executiv al Programului Înaltului Comisariat („regulamentul de procedură al UNHCR”) pentru a răspunde solicitării Uniunii.

(6)

Regula nr. 46 din regulamentul de procedură al UNHCR prevede că oricare dintre regulile sale poate fi modificată de către Comitetul executiv al UNHCR.

(7)

Se preconizează că se va solicita Comitetului executiv al UNHCR să adopte modificarea propusă în cadrul celei de a șaizeci și șasea sesiuni, care se va desfășura în perioada 5-9 octombrie 2015.

(8)

Prin urmare, este oportun să se stabilească poziția Uniunii cu privire la această modificare a regulamentului de procedură al UNHCR.

(9)

În conformitate cu articolele 1 și 2 din Protocolul nr. 21 privind poziția Regatului Unit și a Irlandei cu privire la spațiul de libertate, securitate și justiție, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, și fără a aduce atingere articolului 4 din protocolul menționat, statele membre respective nu participă la adoptarea prezentei decizii, nu au obligații în temeiul acesteia și nu fac obiectul aplicării sale.

(10)

În conformitate cu articolele 1 și 2 din Protocolul nr. 22 privind poziția Danemarcei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Danemarca nu participă la adoptarea prezentei decizii, nu are obligații în temeiul acesteia și nu face obiectul aplicării sale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1)   Poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii cu privire la modificarea regulamentului de procedură al Comitetului executiv al Programului Înaltului Comisariat al Organizației Națiunilor Unite pentru Refugiați, și care va fi exprimată de către statele membre, acționând împreună în interesul Uniunii Europene, figurează în anexa la prezenta decizie.

(2)   Se pot conveni modificări minore la modificarea anexată, fără a fi necesară o nouă decizie a Consiliului.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Luxemburg, 6 octombrie 2015.

Pentru Consiliu

Președintele

P. GRAMEGNA


(1)  Documentul ST 13046/1/14 REV 1, disponibil la: http://www.consilium.europa.eu/register/en/content/int/?lang=EN&typ=ADV


ANEXĂ

Statele membre sprijină adoptarea următoarei modificări la Regulamentul de procedură al Comitetului executiv al Înaltului Comisariat al Organizației Națiunilor Unite pentru Refugiați:

„Regula nr. 33 din Regulamentul de procedură al Comitetului executiv al Programului Înaltului Comisariat al Organizației Națiunilor Unite pentru Refugiați (A/AC.96/187/Rev.7) se modifică după cum urmează:

«Reuniunile comitetului sunt publice, cu excepția cazului în care comitetul hotărăște altfel. Președintele, în consultare cu comitetul, poate invita agenții specializate, fonduri și programe ale Organizației Națiunilor Unite și organizații interguvernamentale să participe la reuniuni private, în funcție de expertiza și de contribuțiile lor la lucrările comitetului.»”


ACTE ADOPTATE DE ORGANISME CREATE PRIN ACORDURI INTERNAŢIONALE

9.10.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 264/15


DECIZIA NR. 1/2015 A SUBCOMITETULUI UE-REPUBLICA MOLDOVA PENTRU COMERȚ ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ

din 7 iulie 2015

de adoptare a regulamentului de procedură al Subcomitetului pentru comerț și dezvoltare durabilă [2015/1818]

SUBCOMITETUL UE-REPUBLICA MOLDOVA PENTRU COMERȚ ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ,

având în vedere Acordul de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte (1) (denumit în continuare „acordul”), în special articolul 376,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 464 din acord, anumite părți ale acestuia se aplică cu titlu provizoriu de la 1 septembrie 2014.

(2)

În temeiul articolului 376 alineatul (3) din acord, Subcomitetul pentru comerț și dezvoltare durabilă urmează să se întrunească pentru a supraveghea punerea în aplicare a capitolului 13 (Comerț și dezvoltare durabilă) din titlul V (Comerț și aspecte legate de comerț) din acord.

(3)

De asemenea, articolul 376 alineatul (3) din acord prevede că Subcomitetul pentru comerț și dezvoltare durabilă urmează să își stabilească propriul regulament de procedură,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se adoptă regulamentul de procedură al Subcomitetului pentru comerț și dezvoltare durabilă, astfel cum este prevăzut în anexă.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Chișinău, 7 iulie 2015.

Pentru Subcomitetul pentru comerț și dezvoltare durabilă

Președinte

Octavian CALMÎC

Viceministru al Economiei din Republica Moldova

Secretari

Mihaela GORBAN

Șef al Direcției coordonarea politicilor economice europene și DCFTA, Ministerul Economiei din RM

Dániel KRÁMER

Coordonator de politici, Unitatea Dl. Comerț și dezvoltare durabilă, DG TRADE, Comisia Europeană


(1)  JO L 260, 30.8.2014, p. 4.


ANEXĂ

REGULAMENTUL DE PROCEDURĂ AL SUBCOMITETULUI UE-REPUBLICA MOLDOVA PENTRU COMERȚ ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ

Articolul 1

Dispoziții generale

(1)   Subcomitetul pentru comerț și dezvoltare durabilă instituit în conformitate cu articolul 376 din Acordul de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte (denumit în continuare „acordul”) asistă Comitetul de asociere reunit în configurația comerț, astfel cum este stabilit la articolul 438 alineatul (4) din acord, în exercitarea funcțiilor sale.

(2)   Subcomitetul pentru comerț și dezvoltare durabilă își îndeplinește funcțiile prevăzute în capitolul 13 (Comerț și dezvoltare durabilă) din titlul V (Comerț și aspecte legate de comerț) din acord.

(3)   Subcomitetul pentru comerț și dezvoltare durabilă este alcătuit din reprezentanți ai Comisiei Europene și ai Republicii Moldova responsabili pentru comerț și dezvoltare durabilă.

(4)   Un reprezentant al Comisiei Europene sau al Republicii Moldova responsabil în pentru comerț și dezvoltare durabilă exercită funcția de președinte al Subcomitetului pentru comerț și dezvoltare durabilă în conformitate cu articolul 2.

(5)   Termenul „părțile” din prezentul regulament de procedură este definit în conformitate cu articolul 461 din acord.

Articolul 2

Dispoziții specifice

(1)   Se aplică articolele 2-14 din Regulamentul de procedură al Comitetului de asociere UE-Republica Moldova, cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentul regulament de procedură.

(2)   Trimiterile la Consiliul de asociere se interpretează ca trimiteri la Comitetul de asociere reunit în configurația comerț. Trimiterile la Comitetul de asociere sau la Comitetul de asociere reunit în configurația comerț se interpretează ca trimiteri la Subcomitetul pentru comerț și dezvoltare durabilă.

Articolul 3

Reuniuni

Subcomitetul pentru comerț și dezvoltare durabilă se reunește ori de câte ori este necesar. Părțile depun eforturi pentru a se reuni o dată pe an.

Articolul 4

Modificarea regulamentului de procedură

Prezentul regulament de procedură poate fi modificat printr-o decizie a Subcomitetului UE-Republica Moldova pentru comerț și dezvoltare durabilă, în conformitate cu articolul 376 din acord.


9.10.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 264/17


DECIZIA NR. 2/2015 A SUBCOMITETULUI UE-REPUBLICA MOLDOVA PENTRU COMERȚ ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ

din 7 iulie 2015

de adoptare a listei de experți în domeniul comerțului și al dezvoltării durabile în conformitate cu articolul 379 alineatul (3) din Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte [2015/1819]

SUBCOMITETUL UE-REPUBLICA MOLDOVA PENTRU COMERȚ ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ,

având în vedere Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte (1) (denumit în continuare „acordul”), în special articolul 379,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 464 din acord, anumite părți ale acestuia se aplică cu titlu provizoriu de la 1 septembrie 2014.

(2)

În temeiul articolului 379 alineatul (3) din acord, Subcomitetul pentru comerț și dezvoltare durabilă urmează să întocmească o listă cu cel puțin 15 persoane care doresc și sunt în măsură să ocupe poziția de expert în cadrul procedurilor grupului,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Lista de persoane care doresc și sunt în măsură să ocupe poziția de expert în cadrul procedurilor grupului în sensul articolului 379 din acord este stabilită în anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Chișinău, 7 iulie 2015.

Pentru Subcomitetul pentru comerț și dezvoltare durabilă

Președinte

Domnul Octavian CALMÎC

Viceministru al Economiei din Republica Moldova

Secretari

Doamna Mihaela GORBAN

Șef al Direcției coordonarea politicilor economice europene și DCFTA, Ministerul Economiei din RM

Domnul Dániel KRÁMER

Coordonator de politici, Unitatea Dl Comerț și dezvoltare durabilă, DG TRADE, Comisia Europeană


(1)  JO L 260, 30.8.2014, p. 4.


ANEXĂ

LISTA DE EXPERȚI ÎN DOMENIUL COMERȚULUI ȘI AL DEZVOLTĂRII DURABILE

Experți propuși de Republica Moldova

1.

Iurie BEJAN

2.

Maria Ion NEDEALCOV

3.

Alexandru STRATAN

4.

Dorin JOSANU

5.

Nicolae SADOVEI

Experți propuși de UE

1.

Eddy LAURIJSSEN

2.

Jorge CARDONA

3.

Karin LUKAS

4.

Hélène RUIZ FABRI

5.

Laurence BOISSON DE CHAZOURNES

6.

Geert VAN CALSTER

7.

Joost PAUWELYN

Președinți

1.

Jill MURRAY (Australia)

2.

Janice BELLACE (Statele Unite)

3.

Ross WILSON (Noua Zeelandă)

4.

Arthur APPLETON (Statele Unite)

5.

Nathalie BERNASCONI (Elveția)