ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 263

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 58
8 octombrie 2015


Cuprins

 

I   Acte legislative

Pagina

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva (UE) 2015/1794 a Parlamentului European și a Consiliului din 6 octombrie 2015 de modificare a Directivelor 2008/94/CE, 2009/38/CE și 2002/14/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 98/59/CE și 2001/23/CE ale Consiliului, în ceea ce privește navigatorii ( 1 )

1

 

 

II   Acte fără caracter legislativ

 

 

ACORDURI INTERNAŢIONALE

 

*

Decizia (UE) 2015/1795 a Consiliului din 1 octombrie 2015 privind încheierea Acordului de cooperare științifică și tehnologică dintre Uniunea Europeană și Insulele Feroe de asociere a Insulelor Feroe la Programul-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) – Orizont 2020

6

 

*

Decizia (UE) 2015/1796 a Consiliului din 1 octombrie 2015 privind încheierea Acordului de cooperare științifică și tehnologică între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și Confederația Elvețiană, prin care Confederația Elvețiană se asociază la Programul-cadru pentru cercetare și inovare – Orizont 2020 și la Programul pentru cercetare și formare al Comunității Europene a Energiei Atomice de completare a programului Orizont 2020, și care reglementează participarea Confederației Elvețiene la activitățile ITER desfășurate de întreprinderea comună Fusion for Energy

8

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) 2015/1797 al Consiliului din 7 octombrie 2015 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 833/2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina

10

 

*

Regulamentul delegat (UE) 2015/1798 al Comisiei din 2 iulie 2015 de rectificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 625/2014 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului prin intermediul unor standarde tehnice de reglementare care specifică cerințele aplicabile instituțiilor care acționează în calitate de investitori, sponsori, creditori inițiali și inițiatori în ceea ce privește expunerile la riscul de credit transferat ( 1 )

12

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1799 al Comisiei din 5 octombrie 2015 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

14

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1800 al Comisiei din 6 octombrie 2015 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

16

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1801 al Comisiei din 7 octombrie 2015 privind operarea de deduceri din cotele de pescuit disponibile pentru anumite stocuri în 2015 din cauza depășirii cotelor de pescuit din anii precedenți

19

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1802 al Comisiei din 7 octombrie 2015 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

29

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1803 al Comisiei din 7 octombrie 2015 de stabilire a unui procentaj unic de acceptare pentru eliberarea de licențe de export, de respingere a cererilor de licențe de export și de suspendare a depunerii de cereri de licențe de export pentru zahăr peste cotă

31

 

 

III   Alte acte

 

 

SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN

 

*

Decizia nr. 245/2014 a Comitetului mixt al SEE din 13 noiembrie 2014 de modificare a anexei XXI (Statistică) la Acordul privind SEE [2015/1804]

33

 

*

Decizia nr. 246/2014 a Comitetului mixt al SEE din 13 noiembrie 2014 de modificare a anexei XXI (Statistică) la Acordul privind SEE [2015/1805]

35

 

*

Decizia nr. 247/2014 a Comitetului mixt al SEE din 13 noiembrie 2014 de modificare a Protocolului 31 la Acordul privind SEE în ceea ce privește cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăți [2015/1806]

36

 

*

Decizia nr. 248/2014 a Comitetului mixt al SEE din 13 noiembrie 2014 de modificare a Protocolului 31 la Acordul privind SEE privind cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăți [2015/1807]

38

 

*

Decizia nr. 249/2014 a Comitetului mixt al SEE din 13 noiembrie 2014 de modificare a Protocolului 31 la Acordul privind SEE privind cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăți [2015/1808]

40

 

*

Decizia nr. 250/2014 a Comitetului mixt al SEE din 13 noiembrie 2014 de modificare a Protocolului 31 la Acordul privind SEE în ceea ce privește cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăți [2015/1809]

42

 

*

Decizia nr. 251/2014 a Comitetului mixt al SEE din 13 noiembrie 2014 de modificare a Protocolului 31 la Acordul privind SEE în ceea ce privește cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăți [2015/1810]

44

 

*

Decizia nr. 252/2014 a Comitetului mixt al SEE din 13 noiembrie 2014 de modificare a Protocolului 31 la Acordul privind SEE privind cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăți [2015/1811]

46

 

*

Decizia nr. 253/2014 a Comitetului mixt al SEE din 13 noiembrie 2014 de modificare a Protocolului 31 la Acordul privind SEE în ceea ce privește cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăți [2015/1812]

47

 

*

Decizia nr. 30/15/COL a Autorității AELS de Supraveghere din 27 ianuarie 2015 de a acorda trei derogări solicitate de Principatul Liechtenstein privind articolul 30, articolul 36 alineatul (2) și punctul 1.1.3.6.3 litera (b) din anexa 5 la Ordonanța din Liechtenstein din 3 martie 1998 cu referire la transportul rutier al mărfurilor periculoase (Verordnung über den Transport gefährlicher Güter auf der Strasse – VTGGS), în temeiul articolului 6 alineatul (2) litera (a) din actul menționat la punctul 13c din capitolul I din anexa XIII la Acordul privind Spațiul Economic European (Directiva 2008/68/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 septembrie 2008 privind transportul interior de mărfuri periculoase) [2015/1813]

49

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Directiva 2014/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la echipamentele și sistemele de protecție destinate utilizării în atmosfere potențial explozive ( JO L 96, 29.3.2014 )

53

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte legislative

DIRECTIVE

8.10.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 263/1


DIRECTIVA (UE) 2015/1794 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 6 octombrie 2015

de modificare a Directivelor 2008/94/CE, 2009/38/CE și 2002/14/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 98/59/CE și 2001/23/CE ale Consiliului, în ceea ce privește navigatorii

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 153 alineatul (2) litera (b), coroborat cu articolul 153 alineatul (1) literele (b) și (e),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor (2),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (3),

întrucât:

(1)

În temeiul articolului 153 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), Parlamentul European și Consiliul pot adopta, în conformitate cu procedura legislativă ordinară, prin intermediul unor directive, cerințe minime pentru punerea în aplicare treptată care vizează îmbunătățirea condițiilor de muncă, precum și informarea și consultarea lucrătorilor. Astfel de directive trebuie să evite impunerea de costuri disproporționate sau de constrângeri administrative, financiare și juridice care ar putea frâna înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii, care sunt vectorii creșterii economice durabile și ai creării de locuri de muncă.

(2)

Directivele 2008/94/CE (4), 2009/38/CE (5) și 2002/14/CE (6) ale Parlamentului European și ale Consiliului și Directivele 98/59/CE (7) și 2001/23/CE (8) ale Consiliului fie exclud anumiți navigatori din domeniul lor de aplicare, fie le permit statelor membre să îi excludă.

(3)

În comunicarea sa din 21 ianuarie 2009 intitulată „Obiective strategice și recomandări pentru politica UE în domeniul transportului maritim până în 2018”, Comisia a subliniat importanța instituirii unui cadru juridic integrat pentru a îmbunătăți competitivitatea sectorului maritim.

(4)

Existența și/sau posibilitatea de a introduce excluderi pot împiedica navigatorii de a se bucura pe deplin de dreptul lor la condiții de muncă corecte și echitabile și de dreptul la informare și consultare, sau pot limita exercitarea pe deplin a acestor drepturi. În măsura în care existența unor excluderi și/sau posibilitatea de a introduce excluderi nu sunt justificate de motive obiective, iar navigatorii nu sunt tratați în mod egal, dispozițiile care permit astfel de excluderi ar trebui să fie eliminate.

(5)

Situația juridică actuală, care se datorează în parte naturii specifice a profesiei de navigator, generează un tratament inegal al aceleiași categorii de lucrători de către state membre diferite, în funcție de decizia acestora de a aplica sau nu excluderile și excluderile opționale permise de legislația în vigoare. Un număr semnificativ de state membre nu au utilizat sau au utilizat numai în mod limitat respectivele excluderi opționale.

(6)

În comunicarea sa din 10 octombrie 2007 intitulată „O politică maritimă integrată pentru Uniunea Europeană”, Comisia a afirmat că această politică se bazează pe recunoașterea clară a faptului că toate aspectele legate de mările și oceanele Europei sunt interconectate și că politicile maritime trebuie elaborate în comun pentru a obține rezultatele dorite. Comisia a evidențiat, de asemenea, necesitatea de a crește numărul și calitatea locurilor de muncă din sectorul maritim pentru cetățenii Uniunii, precum și importanța de a îmbunătăți condițiile de muncă de la bordul navelor, printre altele, prin intermediul unor investiții în cercetare, educație, formare, sănătate și securitate.

(7)

Prezenta directivă este în conformitate cu Strategia Europa 2020 și cu obiectivele acesteia privind ocuparea forței de muncă, precum și cu strategia prezentată de Comisie în comunicarea sa din 23 noiembrie 2010 intitulată „O agendă pentru noi competențe și locuri de muncă: o contribuție europeană la ocuparea integrală a forței de muncă”.

(8)

Așa-numita economie albastră reprezintă o parte importantă a economiei Uniunii în ceea ce privește locurile de muncă și valoarea adăugată brută.

(9)

În conformitate cu articolul 154 alineatul (2) din TFUE, Comisia a consultat partenerii sociali la nivelul Uniunii cu privire la posibila orientare a acțiunii Uniunii în acest domeniu.

(10)

În cadrul dialogului social, partenerii sociali din sectorul maritim au ajuns la o înțelegere comună, care are o importanță majoră pentru prezenta directivă. Respectiva înțelegere comună asigură un echilibru adecvat între necesitatea de a îmbunătăți condițiile de muncă ale navigatorilor și nevoia de a ține seama, în mod corespunzător, de caracteristicile specifice ale sectorului vizat.

(11)

Ținând seama de caracterul special al sectorului maritim și de condițiile de muncă specifice ale lucrătorilor afectați de excluderile eliminate prin prezenta directivă, este necesar ca unele dintre dispozițiile directivelor, care sunt modificate prin prezenta directivă, să fie adaptate astfel încât să reflecte particularitățile sectorului vizat.

(12)

Având în vedere evoluțiile tehnologice din ultimii ani, în special în ceea ce privește tehnologia comunicațiilor, cerințele în materie de informare și consultare ar trebui actualizate și aplicate în modul cel mai adecvat, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii de comunicare la distanță și prin îmbunătățirea disponibilității internetului și asigurarea unei utilizări rezonabile a acestuia la bord, în scopul îmbunătățirii punerii în aplicare a prezentei directive.

(13)

Nu ar trebui să se aducă atingere drepturilor navigatorilor reglementate prin prezenta directivă, acordate de statele membre în legislația națională de punere în aplicare a Directivelor 2008/94/CE, 2009/38/CE, 2002/14/CE, 98/59/CE și 2001/23/CE. Punerea în aplicare a prezentei directive nu ar trebui să justifice un regres în raport cu situația deja existentă în fiecare stat membru.

(14)

Convenția privind munca din domeniul maritim a Organizației Internaționale a Muncii, adoptată în 2006, vizează să asigure condiții decente atât de muncă, cât și de viață, pentru navigatori, prevăzând standarde de sănătate și de siguranță, condiții echitabile de încadrare în muncă și de formare profesională, și să asigure o concurență loială pentru proprietarii de nave prin aplicarea sa la nivel mondial, precum și să garanteze condiții de concurență echitabile la nivel internațional în ceea ce privește unele drepturi ale lucrătorilor, dar nu toate, indiferent de cetățenia lucrătorilor sau de pavilionul navei. Această convenție, Directiva 2009/13/CE a Consiliului (9), precum și Directivele 2009/16/CE (10) și 2013/54/UE (11) ale Parlamentului European și ale Consiliului stabilesc dreptul navigatorilor la condiții decente de muncă într-o arie largă de domenii, prevăd drepturi coerente și protecție la locul de muncă pentru navigatori și contribuie la asigurarea unor condiții de concurență echitabile, inclusiv în cadrul Uniunii.

(15)

Uniunea ar trebui să depună eforturi pentru a îmbunătăți condițiile de muncă și de viață la bordul navelor și pentru a exploata potențialul de inovare, astfel încât sectorul maritim să devină mai atractiv pentru navigatorii din Uniune, inclusiv pentru lucrătorii tineri.

(16)

Deoarece obiectivul prezentei directive, și anume îmbunătățirea condițiilor de muncă ale navigatorilor, precum și a informării și consultării acestora, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre dar, având în vedere amploarea sau efectele acțiunii, poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității astfel cum este definit la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este definit la articolul menționat, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivului menționat.

(17)

Prezenta directivă respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special dreptul la condiții de muncă corecte și echitabile și dreptul la informare și consultare în cadrul întreprinderii. Prezenta directivă ar trebui să fie pusă în aplicare în conformitate cu respectivele drepturi și principii.

(18)

Prin urmare, Directivele 2008/94/CE, 2009/38/CE, 2002/14/CE, 98/59/CE și 2001/23/CE ar trebui modificate în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Modificare adusă Directivei 2008/94/CE

Articolul 1 alineatul (3) din Directiva 2008/94/CE se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Dacă o astfel de dispoziție se aplică deja în dreptul lor național, statele membre pot exclude în continuare personalul de serviciu casnic încadrat de o persoană fizică din domeniul de aplicare al prezentei directive.”

Articolul 2

Modificări aduse Directivei 2009/38/CE

Directiva 2009/38/CE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 1, alineatul (7) se elimină.

2.

La articolul 10 alineatul (3), se adaugă următoarele paragrafe:

„Un membru al unui organism special de negociere sau al unui comitet european de întreprindere, ori supleantul unui astfel de membru, care este membru al echipajului unei nave maritime, are dreptul de a participa la o reuniune a organismului special de negociere, sau a comitetului european de întreprindere, sau la orice altă reuniune desfășurată conformoricăror proceduri instituite în temeiul articolului 6 alineatul (3) în cazul în care, la data desfășurării reuniunii, respectivul membru sau supleant nu se află pe mare sau într-un port al altei țări decât cea în care își are sediul societatea de transport maritim.

În cazul în care este posibil, reuniunile sunt programate astfel încât să se faciliteze participarea membrilor, sau a supleanților acestora, care fac parte din echipaje ale navelor maritime.

În cazul în care un membru al unui organism special de negociere sau al unui comitet european de întreprindere, ori supleantul unui astfel de membru, care este membru al echipajului unei nave maritime, nu poate participa la o reuniune, se ia în considerare posibilitatea de a utiliza noile tehnologii ale informației și comunicațiilor, dacă acest lucru este posibil.”

Articolul 3

Modificare adusă Directivei 2002/14/CE

Articolul 3 alineatul (3) din Directiva 2002/14/CE se elimină.

Articolul 4

Modificări aduse Directivei 98/59/CE

Directiva 98/59/CE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 1 alineatul (2), litera (c) se elimină.

2.

La articolul 3 alineatul (1), după paragraful al doilea se introduce următorul paragraf:

„În cazul în care concedierea colectivă preconizată vizează membri ai echipajului unei nave maritime, angajatorul notifică autoritatea competentă a statului sub al cărui pavilion navighează nava.”

Articolul 5

Modificare adusă Directivei 2001/23/CE

Articolul 1 alineatul (3) din Directiva 2001/23/CE se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Prezenta directivă se aplică în cazul unui transfer al unei nave maritime care face parte din transferul unei întreprinderi, unități sau al unei părți de întreprindere sau de unitate în sensul alineatelor (1) și (2), cu condiția ca cesionarul să fie situat sau ca întreprinderea, unitatea sau partea de întreprindere transferată să rămână în cadrul domeniului de aplicare teritorial al tratatului.

Prezenta directivă nu se aplică în cazul în care obiectul transferului constă exclusiv din una sau mai multe nave maritime.”

Articolul 6

Nivelul de protecție

Punerea în aplicare a prezentei directive nu poate, în niciun caz, să constituie un motiv de reducere a nivelului general de protecție a persoanelor vizate de prezenta directivă deja acordat de statele membre în domeniile reglementate prin Directivele 2008/94/CE, 2009/38/CE, 2002/14/CE, 98/59/CE și 2001/23/CE.

Articolul 7

Raportarea de către Comisie

Comisia, după consultarea cu statele membre și cu partenerii sociali de la nivelul Uniunii, prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind punerea în aplicare și executarea articolelor 4 și 5 până la 10 octombrie 2019.

Articolul 8

Transpunere

(1)   Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 10 octombrie 2017. Acestea informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

Atunci când statele membre adoptă respectivele măsuri, acestea conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Statele membre comunică Comisiei textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 9

Intrarea în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în ziua următoare publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 10

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Strasbourg, 6 octombrie 2015.

Pentru Parlamentul European

Președintele

M. SCHULZ

Pentru Consiliu

Președintele

N. SCHMIT


(1)  JO C 226, 16.7.2014, p. 35.

(2)  JO C 174, 7.6.2014, p. 50.

(3)  Poziția Parlamentului European din 8 iulie 2015 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 18 septembrie 2015.

(4)  Directiva 2008/94/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2008 privind protecția lucrătorilor salariați în cazul insolvenței angajatorului (JO L 283, 28.10.2008, p. 36).

(5)  Directiva 2009/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 mai 2009 privind instituirea unui comitet european de întreprindere sau a unei proceduri de informare și consultare a lucrătorilor în întreprinderile și grupurile de întreprinderi de dimensiune comunitară (JO L 122, 16.5.2009, p. 28).

(6)  Directiva 2002/14/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2002 de stabilire a unui cadru general de informare și consultare a lucrătorilor din Comunitatea Europeană (JO L 80, 23.3.2002, p. 29).

(7)  Directiva 98/59/CE a Consiliului din 20 iulie 1998 privind apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la concedierile colective (JO L 225, 12.8.1998, p. 16).

(8)  Directiva 2001/23/CE a Consiliului din 12 martie 2001 privind apropierea legislației statelor membre referitoare la menținerea drepturilor lucrătorilor în cazul transferului de întreprinderi, unități sau părți de întreprinderi sau unități (JO L 82, 22.3.2001, p. 16).

(9)  Directiva 2009/13/CE a Consiliului din 16 februarie 2009 de punere în aplicare a acordului încheiat între Asociația Armatorilor din Comunitatea Europeană (ECSA) și Federația Europeană a Lucrătorilor din Transporturi (ETF) cu privire la Convenția din 2006 privind munca în domeniul maritim și de modificare a Directivei 1999/63/CE (JO L 124, 20.5.2009, p. 30).

(10)  Directiva 2009/16/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind controlul statului portului (JO L 131, 28.5.2009, p. 57).

(11)  Directiva 2013/54/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 noiembrie 2013 privind anumite responsabilități ale statului de pavilion referitoare la respectarea și asigurarea aplicării Convenției din 2006 privind munca în domeniul maritim (JO L 329, 10.12.2013, p. 1).


II Acte fără caracter legislativ

ACORDURI INTERNAŢIONALE

8.10.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 263/6


DECIZIA (UE) 2015/1795 A CONSILIULUI

din 1 octombrie 2015

privind încheierea Acordului de cooperare științifică și tehnologică dintre Uniunea Europeană și Insulele Feroe de asociere a Insulelor Feroe la Programul-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) – Orizont 2020

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 186, coroborat cu articolul 218 alineatul (6) litera (a) și cu articolul 218 alineatul (8) primul paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere aprobarea Parlamentului European,

întrucât:

(1)

Acordul de cooperare științifică și tehnologică dintre Uniunea Europeană și Insulele Feroe de asociere a Insulelor Feroe la Programul-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) – Orizont 2020 (denumit în continuare „acordul”) a fost semnat în numele Uniunii la data de 17 decembrie 2014, în conformitate cu Decizia (UE) 2015/209 a Consiliului (1), sub rezerva încheierii sale la o dată ulterioară.

(2)

Acordul ar trebui să fie aprobat,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Acordul de cooperare științifică și tehnologică dintre Uniunea Europeană și Insulele Feroe de asociere a Insulelor Feroe la Programul-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) – Orizont 2020 se aprobă, în numele Uniunii (2).

Articolul 2

Președintele Consiliului procedează, în numele Uniunii, la notificarea prevăzută la articolul 5 alineatul (2) din acord (3).

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Luxemburg, 1 octombrie 2015.

Pentru Consiliu

Președintele

É. SCHNEIDER


(1)  Decizia (UE) 2015/209 a Consiliului din 10 noiembrie 2014 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, și aplicarea provizorie a Acordului de cooperare științifică și tehnologică dintre Uniunea Europeană și Insulele Feroe de asociere a Insulelor Feroe la Programul-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) – Orizont 2020 (JO L 35, 11.2.2015, p. 1).

(2)  Acordul a fost publicat în JO L 35, 11.2.2015 împreună cu decizia privind semnarea sa.

(3)  Data intrării în vigoare a acordului se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene de către Secretariatul General a Consiliului.


8.10.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 263/8


DECIZIA (UE) 2015/1796 A CONSILIULUI

din 1 octombrie 2015

privind încheierea Acordului de cooperare științifică și tehnologică între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și Confederația Elvețiană, prin care Confederația Elvețiană se asociază la Programul-cadru pentru cercetare și inovare – Orizont 2020 și la Programul pentru cercetare și formare al Comunității Europene a Energiei Atomice de completare a programului Orizont 2020, și care reglementează participarea Confederației Elvețiene la activitățile ITER desfășurate de întreprinderea comună „Fusion for Energy”

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 186, coroborat cu articolul 218 alineatul (6) litera (a), cu articolul 218 alineatul (7) și cu articolul 218 alineatul (8) primul paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere aprobarea Parlamentului European,

întrucât:

(1)

Acordul de cooperare științifică și tehnologică între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și Confederația Elvețiană, prin care Confederația Elvețiană se asociază la Programul-cadru pentru cercetare și inovare – Orizont 2020 și la Programul pentru cercetare și formare al Comunității Europene a Energiei Atomice de completare a programului Orizont 2020, și care reglementează participarea Confederației Elvețiene la activitățile ITER desfășurate de întreprinderea comună „Fusion for Energy” (denumit în continuare „acordul”) a fost semnat în numele Uniunii la 5 decembrie 2014, în conformitate cu Decizia 2014/953/UE a Consiliului (1).

(2)

Acordul a fost încheiat de Comunitatea Europeană a Energiei Atomice la data de 5 decembrie 2014, în conformitate cu Decizia 2014/954/Euratom a Consiliului (2).

(3)

Acordul ar trebui aprobat,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Acordul de cooperare științifică și tehnologică între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și Confederația Elvețiană, prin care Confederația Elvețiană se asociază la Programul-cadru pentru cercetare și inovare – Orizont 2020 și la Programul pentru cercetare și formare al Comunității Europene a Energiei Atomice de completare a programului Orizont 2020, și care reglementează participarea Confederației Elvețiene la activitățile ITER desfășurate de întreprinderea comună „Fusion for Energy” se aprobă în numele Uniunii (3).

Articolul 2

Președintele Consiliului procedează, în numele Uniunii, la notificarea prevăzută la articolul 15 alineatul (1) primul paragraf din acord (4).

Articolul 3

Comisia adoptă poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii, în cadrul Comitetului de cercetare Elveția/Comunități, în ceea ce privește deciziile Comitetului respectiv adoptate în temeiul articolului 5 alineatul (2) din acord.

Articolul 4

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Luxemburg, 1 octombrie 2015.

Pentru Consiliu

Președintele

É. SCHNEIDER


(1)  Decizia 2014/953/UE a Consiliului din 4 decembrie 2014 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, și aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului de cooperare științifică și tehnologică între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și Confederația Elvețiană de asociere a Confederației Elvețiene la Programul-cadru pentru cercetare și inovare – Orizont 2020 și la Programul pentru cercetare și formare al Comunității Europene a Energiei Atomice de completare a programului Orizont 2020, și care reglementează participarea Confederației Elvețiene la activitățile ITER desfășurate de întreprinderea comună „Fusion for Energy” (JO L 370, 30.12.2014, p. 1).

(2)  Decizia 2014/954/Euratom a Consiliului din 4 decembrie 2014 de aprobare a încheierii de către Comisia Europeană, în numele Comunității Europene a Energiei Atomice, a Acordului de cooperare științifică și tehnologică între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și Confederația Elvețiană, de asociere a Confederației Elvețiene la Programul-cadru pentru cercetare și inovare – Orizont 2020 și la Programul pentru cercetare și formare al Comunității Europene a Energiei Atomice de completare a programului Orizont 2020, și care reglementează participarea Confederației Elvețiene la activitățile ITER desfășurate de „Fusion for Energy” (JO L 370, 30.12.2014, p. 19).

(3)  Acordul a fost publicat în JO L 370 din 30.12.2014, împreună cu decizia de semnare.

(4)  Data intrării în vigoare a acordului se va publica în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene de către Secretariatul General al Consiliului.


REGULAMENTE

8.10.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 263/10


REGULAMENTUL (UE) 2015/1797 AL CONSILIULUI

din 7 octombrie 2015

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 833/2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 215,

având în vedere Decizia (PESC) 2015/1764 a Consiliului din 1 octombrie 2015 de modificare a Deciziei 2014/512/PESC privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina (1),

având în vedere propunerea comună a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și a Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

La 31 iulie 2014, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) nr. 833/2014 (2).

(2)

Regulamentul (UE) nr. 833/2014 a fost modificat la 8 septembrie și la 4 decembrie 2014 prin Regulamentele (UE) nr. 960/2014 (3) și, respectiv, (UE) nr. 1290/2014 (4) ale Consiliului.

(3)

La 1 octombrie 2015, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2015/1764 pentru a permite anumite operațiuni privind produse pirotehnice specifice menționate în Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare necesare pentru utilizarea lansatoarelor operate de furnizorii de servicii de lansare din statele membre sau care își au sediul într-un stat membru, ori pentru lansările din cadrul programelor spațiale ale Uniunii, ale statelor sale membre sau ale Agenției Spațiale Europene, ori pentru alimentarea sateliților de către producătorii de sateliți stabiliți într-un stat membru.

(4)

Unele dintre modificările respective intră sub incidența tratatului și, prin urmare, este necesară o acțiune de reglementare la nivelul Uniunii, în special pentru a se asigura aplicarea lor uniformă în toate statele membre.

(5)

Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 833/2014 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

La articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 833/2014 se introduc următoarele alineate:

„(2a)   Interdicțiile prevăzute la alineatul (1) literele (a) și (b) nu se aplică furnizării, în mod direct sau indirect, de asistență tehnică, finanțare sau asistență financiară, în legătură cu următoarele operațiuni:

(a)

vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul și importul, achiziționarea sau transportul de hidrazină (CAS 302-01-2) cu concentrații de 70 la sută sau mai mari, cu condiția ca asistența tehnică, finanțarea sau asistența finanicară să fie legată de o cantitate de hidrazină calculată în funcție de lansarea sau de lansările ori de sateliții cărora le este destinată și care nu depășește o cantitate totală de 800 kg pentru fiecare lansare sau satelit;

(b)

importul, achiziționarea sau transportul de dimetilhidrazină nesimetrică (CAS 57-14-7);

(c)

vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul și importul, achiziționarea sau transportul de monometilhidrazină (CAS 60-34-4), cu condiția ca asistența tehnică, finanțarea sau asistența finanicară să fie legată de o cantitate de monometilhidrazină calculată în funcție de lansarea sau lansările ori de sateliții cărora le este destinată,

în măsura în care substanțele menționate la literele (a), (b) și (c) de la prezentul alineat sunt destinate a fi utilizate pentru lansatoarele exploatate de furnizori de servicii de lansare europeni, pentru lansările din cadrul programelor spațiale europene, ori pentru alimentarea sateliților de către producătorii europeni de sateliți.

(2b)   Furnizarea, în mod direct sau indirect, de asistență tehnică, finanțare sau asistență financiară, în legătură cu operațiunile menționate la alineatul (2a) literele (a), (b) și (c) este condiționată de obținerea unei autorizații prealabile din partea autorităților competente.

Solicitanții autorizației furnizează autorităților competente toate informațiile relevante necesare.

Autoritățile competente informează Comisia cu privire la toate autorizațiile acordate.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Se aplică de la 9 octombrie 2015.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 7 octombrie 2015.

Pentru Consiliu

Președintele

J. ASSELBORN


(1)  JO L 257, 2.10.2015, p. 42.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 833/2014 al Consiliului din 31 iulie 2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina (JO L 229, 31.7.2014, p. 1).

(3)  Regulamentul (UE) nr. 960/2014 al Consiliului din 8 septembrie 2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 833/2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina (JO L 271, 12.9.2014, p. 3).

(4)  Regulamentul (UE) nr. 1290/2014 al Consiliului din 4 decembrie 2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 833/2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 960/2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 833/2014 (JO L 349, 5.12.2014, p. 20).


8.10.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 263/12


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2015/1798 AL COMISIEI

din 2 iulie 2015

de rectificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 625/2014 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului prin intermediul unor standarde tehnice de reglementare care specifică cerințele aplicabile instituțiilor care acționează în calitate de investitori, sponsori, creditori inițiali și inițiatori în ceea ce privește expunerile la riscul de credit transferat

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (1), în special articolul 410 alineatul (2),

întrucât:

(1)

În versiunile în limbile bulgară, estonă, engleză, franceză, letonă, lituaniană, maghiară și malteză ale titlului Regulamentului delegat (UE) nr. 625/2014 al Comisiei (2) apare o eroare.

(2)

În versiunile în limbile greacă, engleză, franceză, italiană, letonă, maghiară și malteză ale articolului 1 litera (c) din Regulamentul delegat (UE) nr. 625/2014 apare o eroare.

(3)

În versiunile în limba estonă, greacă, engleză, franceză, croată, italiană, maghiară, polonă, română, finlandeză și suedeză ale articolului 15 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) nr. 625/2014 structura tezei este greșită.

(4)

În versiunile în limbile engleză, franceză, letonă și malteză ale articolului 16 alineatul (3) din Regulamentul delegat (UE) nr. 625/2014 apare o eroare.

(5)

În versiunile în limbile bulgară, spaniolă, cehă, germană, estonă, greacă, engleză, franceză, croată, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, neerlandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, finlandeză și suedeză ale articolului 22 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul delegat (UE) nr. 625/2014 structura tezei este greșită.

(6)

În toate versiunile lingvistice, articolul 23 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) nr. 625/2014 conține în mod greșit litera (c), care ar trebui să fie un alineat separat al acestui articol. Textul ar trebui să fie corectat în scopul de a se clarifica faptul că datele relevante nu trebuie să fie furnizate în toate circumstanțele la nivel de împrumut individual și că, în anumite situații, se poate considera suficient să se furnizeze datele relevante pe bază agregată.

(7)

Prin urmare, Regulamentul delegat (UE) nr. 625/2014 ar trebui rectificat în consecință.

(8)

Prezentul regulament are la bază proiectele inițiale de standarde tehnice de reglementare prezentate Comisiei de către Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea Bancară Europeană).

(9)

Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea Bancară Europeană) a efectuat consultări publice deschise cu privire la proiectele inițiale de standarde tehnice de reglementare pe care se bazează prezentul regulament, a analizat costurile și beneficiile potențiale aferente și a solicitat avizul Grupului părților interesate din domeniul bancar instituit în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (3),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul delegat (UE) nr. 625/2014 se rectifică după cum urmează:

1.

[Se referă numai la versiunile în limbile bulgară, estonă, engleză, franceză, letonă, lituaniană, maghiară și malteză].

2.

[Se referă numai la versiunile în limbile greacă, engleză, franceză, italiană, letonă, maghiară și malteză].

3.

Articolul 15 alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   În cazul în care nu există informații disponibile cu privire la expunerile specifice care trebuie securitizate, inclusiv în cazul în care expunerile se acumulează înainte de securitizarea lor sau în cazul înlocuirii lor în cadrul unei securitizări existente reînnoibile, se consideră că o instituție își îndeplinește obligațiile de diligență menționate la articolul 406 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 pentru fiecare dintre pozițiile sale individuale din securitizare, pe baza criteriilor de eligibilitate relevante pentru astfel de expuneri.”

4.

[Se referă numai la versiunile în limbile engleză, franceză, letonă și malteză].

5.

Articolul 22 alineatul (1) litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

care dintre modalitățile prevăzute la articolul 405 alineatul (1) al doilea paragraf literele (a), (b), (c), (d) sau (e) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 a fost aplicată pentru a reține un interes economic net;”.

6.

Articolul 23 alineatul (2) se corectează după cum urmează:

(a)

litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

în urma unei încălcări a obligațiilor incluse în documentația referitoare la securitizare.”;

(b)

litera (c) se înlocuiește cu următorul alineat nou (2a):

„(2a)   Informațiile relevante din punct de vedere material privind diferitele expuneri suport se furnizează, în general, pentru fiecare împrumut în parte. Cu toate acestea, în anumite cazuri, datele furnizate pe bază agregată pot fi suficiente. Atunci când se evaluează dacă informațiile furnizate în mod agregat sunt suficiente, printre factorii care trebuie luați în considerare se numără granularitatea portofoliului suport și dacă gestionarea expunerilor din portofoliul respectiv se bazează pe portofoliul în sine sau pe fiecare împrumut în parte.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 2 iulie 2015.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176, 27.6.2013, p. 1.

(2)  Regulamentul delegat (UE) nr. 625/2014 al Comisiei din 13 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului prin intermediul unor standarde tehnice de reglementare care specifică cerințele aplicabile instituțiilor care acționează în calitate de investitori, sponsori, creditori inițiali și inițiatori în ceea ce privește expunerile la riscul de credit transferat (JO L 174, 13.6.2014, p. 16).

(3)  Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 12).


8.10.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 263/14


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1799 AL COMISIEI

din 5 octombrie 2015

privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun (1), în special articolul 9 alineatul (1) litera (a),

întrucât:

(1)

Pentru a asigura aplicarea uniformă a Nomenclaturii combinate anexate la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87, este necesar să se adopte măsuri privind clasificarea mărfurilor menționate în anexa la prezentul regulament.

(2)

Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 stabilește regulile generale pentru interpretarea Nomenclaturii combinate. Aceste reguli se aplică, de asemenea, oricăror alte nomenclaturi bazate integral sau parțial pe aceasta sau care îi adaugă acesteia subdiviziuni suplimentare și care sunt stabilite prin dispoziții specifice ale Uniunii, în vederea aplicării de măsuri tarifare sau de altă natură privind comerțul cu mărfuri.

(3)

În temeiul acestor reguli generale, mărfurile descrise în coloana (1) a tabelului din anexă trebuie clasificate sub codul NC indicat în coloana (2), pe baza motivelor care figurează în coloana (3) a tabelului menționat.

(4)

Este necesar să se prevadă posibilitatea invocării în continuare de către titular, pentru o anumită perioadă de timp, în conformitate cu articolul 12 alineatul (6) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului (2), a informațiilor tarifare obligatorii care sunt emise în legătură cu mărfurile vizate de prezentul regulament, dar care nu sunt conforme cu acesta. Perioada respectivă ar trebui să fie de trei luni.

(5)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Codului vamal,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Mărfurile descrise în coloana (1) a tabelului din anexă se clasifică în Nomenclatura combinată sub codul NC indicat în coloana (2) a tabelului menționat.

Articolul 2

Informațiile tarifare obligatorii care nu sunt conforme cu prezentul regulament pot fi în continuare invocate, în conformitate cu articolul 12 alineatul (6) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92, timp de trei luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 5 octombrie 2015.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Heinz ZOUREK

Director general Direcția Generală Impozitare și Uniune Vamală


(1)  JO L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2)  Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar (JO L 302, 19.10.1992, p. 1).


ANEXĂ

Descrierea mărfurilor

Clasificare (Cod NC)

Motive

(1)

(2)

(3)

Un produs sub formă de pulbere, condiționat pentru vânzarea cu amănuntul într-o cutie din plastic care conține 300 de grame. Doza zilnică recomandată (10 g) este compusă din (în miligrame):

aminoacizi (amestec de arginină și citrulină)

5 200

vitamina C (sub formă de acid ascorbic)

500

L-taurină

300

vitamina E (sub formă de acetat de tocoferil D-alfa)

90

acid alfa-lipoic

10

acid folic

0,4

roiniță

50

calciu (sub formă de CaCO3)

66

Produsul conține, de asemenea, cantități mici de acid citric, sucraloză și dioxid de siliciu.

Conform etichetei, produsul este un supliment alimentar destinat consumului uman care ajută la îngrijirea corpului și care oferă o stare generală bună pe toată durata vieții.

Doza zilnică recomandată indicată este de 10 g (2 măsuri).

2106 90 92

Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, a notei complementare 1 la capitolul 30, precum și a textelor codurilor NC 2106, 2106 90 și 2106 90 92.

Produsul este un preparat prezentat ca un supliment alimentar destinat consumului uman, care conține vitamine și aminoacizi.

Produsul nu este destinat pentru diagnosticarea, tratarea, vindecarea sau prevenirea unei boli în sensul poziției 3004. Chiar și în cazul în care conține o cantitate de vitamina C și vitamina E mult mai ridicată decât doza zilnică recomandată, el nu îndeplinește cerințele notei complementare 1 litera (a) de la capitolul 30. Clasificarea sub codul NC 3004 este deci exclusă.

Deoarece produsul este prezentat în ambalaje cu mențiunea că întreține starea generală de sănătate sau starea generală bună, el este un preparat alimentar nedenumit și necuprins în altă parte (a se vedea, de asemenea, notele explicative la Sistemul armonizat aferente poziției 2106, al doilea paragraf, punctul 16).

Produsul trebuie clasificat deci sub codul NC 2106 90 92 ca „alt preparat alimentar”.


8.10.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 263/16


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1800 AL COMISIEI

din 6 octombrie 2015

privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun (1), în special articolul 9 alineatul (1) litera (a),

întrucât:

(1)

Pentru a asigura aplicarea uniformă a Nomenclaturii combinate anexate la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87, este necesar să se adopte măsuri privind clasificarea mărfurilor menționate în anexa la prezentul regulament.

(2)

Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 stabilește regulile generale pentru interpretarea Nomenclaturii combinate. Aceste reguli se aplică, de asemenea, oricăror alte nomenclaturi bazate integral sau parțial pe aceasta sau care îi adaugă acesteia subdiviziuni suplimentare și care sunt stabilite prin dispoziții specifice ale Uniunii, în vederea aplicării de măsuri tarifare sau de altă natură privind comerțul cu mărfuri.

(3)

În temeiul acestor reguli generale, mărfurile descrise în coloana 1 a tabelului din anexă trebuie clasificate la codul NC indicat în coloana 2, pe baza motivelor care figurează în coloana 3 a tabelului menționat.

(4)

Este necesar să se prevadă posibilitatea invocării în continuare de către titular, pentru o anumită perioadă de timp, în conformitate cu articolul 12 alineatul (6) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului (2), a informațiilor tarifare obligatorii care sunt emise în legătură cu mărfurile vizate de prezentul regulament, dar care nu sunt conforme cu acesta. Perioada respectivă ar trebui să fie de trei luni.

(5)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Codului vamal,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Mărfurile descrise în coloana 1 a tabelului din anexă se clasifică în Nomenclatura combinată la codul NC indicat în coloana 2 a tabelului menționat.

Articolul 2

Informațiile tarifare obligatorii care nu sunt conforme cu prezentul regulament pot fi în continuare invocate, în conformitate cu articolul 12 alineatul (6) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92, timp de trei luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în statele membre în conformitate cu tratatele.

Adoptat la Bruxelles, 6 octombrie 2015.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Heinz ZOUREK

Director general pentru impozitare și uniune vamală


(1)  JO L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2)  Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar (JO L 302, 19.10.1992, p. 1).


ANEXĂ

Descrierea mărfurilor

Clasificare

(codul NC)

Motive

(1)

(2)

(3)

Un aparat electronic portabil, cu dimensiuni de 7 × 60 × 110 mm și o greutate de 100 g, format din următoarele componente principale amplasate într-o singură carcasă din material plastic:

un ecran LED color cu ecran tactil, cu dimensiunea diagonalei ecranului de 8,9 cm (3,5 inchi) și o rezoluție de 960 × 640 de pixeli;

o unitate centrală de prelucrare;

o memorie RAM de 256 MB;

o capacitate de stocare de 32 GB;

un modul de conectare fără fir la alte aparate și la internet;

o baterie reîncărcabilă cu litiu;

un difuzor;

un microfon; și

o cameră video pentru captare de imagini statice și video.

Este dotat cu interfețele următoare:

un conector pentru încărcarea aparatului și pentru conectarea sa la alte aparate, cum ar fi la o mașină automată de prelucrare a datelor (APD); și

o fișă cu jac 3,5 mm.

Aparatul îi permite utilizatorului, printre altele, să se conecteze la internet, să descarce, să execute și să modifice aplicații software, să primească și să trimită e-mailuri, să joace jocuri, să înregistreze și să reproducă fișiere audio, video și fotografii.

8471 30 00

Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, a notei 3 de la secțiunea XVI, a notei 5 punctul A din capitolul 84, precum și a textelor codurilor NC 8471 și 8471 30 00.

Aparatul este proiectat să îndeplinească două sau mai multe funcții complementare sau alternative în înțelesul notei 3 de la secțiunea XVI (prelucrare de date, comunicare prin intermediul unei rețele fără fir, înregistrare și reproducere de sunete și imagini, captare de imagini statice și video, afișare de imagini statice și video).

Având în vedere caracteristicile obiective ale aparatului, în special capacitatea acestuia de descărcare, stocare, modificare și executare de programe, funcția sa principală este prelucrarea datelor (a se vedea, de asemenea, avizele de clasificare ale Sistemului Armonizat 8471.30/2, 3 și 4). Celelalte funcții sunt considerate secundare.

În consecință, aparatul trebuie clasificat la codul NC 8471 30 00 ca mașină automată portabilă de prelucrare a datelor, de o greutate de maximum 10 kg, care conține cel puțin o unitate centrală de prelucrare, o tastatură și un ecran.


8.10.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 263/19


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1801 AL COMISIEI

din 7 octombrie 2015

privind operarea de deduceri din cotele de pescuit disponibile pentru anumite stocuri în 2015 din cauza depășirii cotelor de pescuit din anii precedenți

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 847/96, (CE) nr. 2371/2002, (CE) nr. 811/2004, (CE) nr. 768/2005, (CE) nr. 2115/2005, (CE) nr. 2166/2005, (CE) nr. 388/2006, (CE) nr. 509/2007, (CE) nr. 676/2007, (CE) nr. 1098/2007, (CE) nr. 1300/2008, (CE) nr. 1342/2008 și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93, (CE) nr. 1627/94 și (CE) nr. 1966/2006 (1), în special articolul 105 alineatele (1), (2) și (3),

întrucât:

(1)

Cotele de pescuit pentru anul 2014 s-au stabilit prin:

Regulamentul (UE) nr. 1262/2012 al Consiliului (2),

Regulamentul (UE) nr. 1180/2013 al Consiliului (3),

Regulamentul (UE) nr. 24/2014 al Consiliului (4) și

Regulamentul (UE) nr. 43/2014 al Consiliului (5),

(2)

Cotele de pescuit pentru anul 2015 s-au stabilit prin:

Regulamentul (UE) nr. 1221/2014 al Consiliului (6),

Regulamentul (UE) nr. 1367/2014 al Consiliului (7),

Regulamentul (UE) 2015/104 al Consiliului (8) și

Regulamentul (UE) 2015/106 al Consiliului (9).

(3)

În conformitate cu articolul 105 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, în cazul în care Comisia stabilește că un stat membru a depășit cotele de pescuit care i-au fost alocate, aceasta operează deduceri din viitoarele cote de pescuit ale statului membru respectiv.

(4)

La articolul 105 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 se prevede că astfel de deduceri trebuie operate în următorul an sau în următorii ani, aplicând factorii de multiplicare respectivi stabiliți la alineatele menționate.

(5)

Anumite state membre și-au depășit cotele de pescuit pentru anul 2014. Este deci oportun să se opereze deduceri din cotele de pescuit care le-au fost alocate în 2015 și, dacă este cazul, în anii următori, pentru stocurile din care s-a pescuit excesiv.

(6)

În 2012, Spania și-a depășit cota pentru stocul de langustină în zonele IX și X și în apele UE ale zonei CECAF 34.1.1 (NEP/93411). Deducerea de 75,45 de tone care a rezultat în urma acestei depășiri a cotelor de pescuit a fost aplicabilă în 2013 și a fost repartizată la cererea Spaniei pe trei ani începând din 2013. Deducerea anuală rămasă aplicabilă cotei spaniole pentru stocul NEP/93411 se ridică la 19 tone în 2015, fără a aduce atingere niciunei alte adaptări a cotei.

(7)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 871/2014 al Comisiei (10) și Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1360/2014 al Comisiei (11) prevăd deduceri din cotele de pescuit pentru anumite țări și specii pentru anul 2014. Cu toate acestea, în cazul anumitor state membre, deducerile care trebuiau aplicate pentru unele specii au fost mai mari decât cotele respective disponibile în 2014 și, prin urmare, nu au putut fi operate în întregime în respectivul an. Pentru a se garanta că în astfel de cazuri se deduce cantitatea totală pentru stocurile respective, cantitățile rămase ar trebui luate în considerare la stabilirea deducerilor pentru 2015 și, unde este cazul, din cotele ulterioare.

(8)

Deducerile din cotele de pescuit, astfel cum sunt prevăzute de prezentul regulament, ar trebui să se aplice fără a aduce atingere deducerilor aplicabile cotelor din 2015 în temeiul Regulamentului (UE) nr. 165/2011 al Comisiei (12) și Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 185/2013 al Comisiei (13).

(9)

Deoarece cotele sunt exprimate în tone sau bucăți întregi, cantitățile mai mici de o tonă sau o bucată nu ar trebui luate în considerare,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Cotele de pescuit stabilite în Regulamentele (UE) nr. 1221/2014, (UE) nr. 1367/2014, (UE) 2015/104 și (UE) 2015/106 pentru anul 2015 se reduc în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

(2)   Alineatul (1) se aplică fără a aduce atingere deducerilor prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 165/2011 și de Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 185/2013.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 7 octombrie 2015.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 343, 22.12.2009, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 1262/2012 al Consiliului din 20 decembrie 2012 de stabilire, pentru 2013 și 2014, a posibilităților de pescuit pentru navele din UE în ceea ce privește anumite stocuri de pești de adâncime (JO L 356, 22.12.2012, p. 22).

(3)  Regulamentul (UE) nr. 1180/2013 al Consiliului din 19 noiembrie 2013 de stabilire, pentru 2014, a posibilităților de pescuit pentru anumite resurse halieutice și grupe de resurse halieutice aplicabile în Marea Baltică (JO L 313, 22.11.2013, p. 4).

(4)  Regulamentul (UE) nr. 24/2014 al Consiliului din 10 ianuarie 2014 de stabilire, pentru 2014, a posibilităților de pescuit pentru anumite resurse halieutice și grupe de resurse halieutice aplicabile în Marea Neagră (JO L 9, 14.1.2014, p. 4).

(5)  Regulamentul (UE) nr. 43/2014 al Consiliului din 20 ianuarie 2014 de stabilire, pentru anul 2014, a posibilităților de pescuit pentru anumite stocuri de pește și grupuri de stocuri de pește, aplicabile în apele Uniunii și, pentru navele din Uniune, în anumite ape din afara Uniunii (JO L 24, 28.1.2014, p. 1).

(6)  Regulamentul (UE) nr. 1221/2014 al Consiliului din 10 noiembrie 2014 de stabilire, pentru 2015, a posibilităților de pescuit pentru anumite stocuri de pește și grupe de stocuri de pește aplicabile în Marea Baltică și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 43/2014 și (UE) nr. 1180/2013 (JO L 330, 15.11.2014, p. 16).

(7)  Regulamentul (UE) nr. 1367/2014 al Consiliului din 15 decembrie 2014 de stabilire, pentru 2015 și 2016, a posibilităților de pescuit pentru navele de pescuit din Uniune în ceea ce privește anumite stocuri de pești de adâncime (JO L 366, 20.12.2014, p. 1).

(8)  Regulamentul (UE) 2015/104 al Consiliului din 19 ianuarie 2015 de stabilire, pentru anul 2015, a posibilităților de pescuit pentru anumite stocuri de pește și grupuri de stocuri de pește, aplicabile în apele Uniunii și, pentru navele din Uniune, în anumite ape din afara Uniunii, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 43/2014 și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 779/2014 (JO L 22, 28.1.2015, p. 1).

(9)  Regulamentul (UE) 2015/106 al Consiliului din 19 ianuarie 2015 de stabilire, pentru 2015, a posibilităților de pescuit pentru anumite resurse halieutice și grupe de resurse halieutice aplicabile în Marea Neagră (JO L 19, 24.1.2015, p. 8).

(10)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 871/2014 al Comisiei din 11 august 2014 privind operarea de deduceri din cotele de pescuit disponibile pentru anumite stocuri în 2014 din cauza depășirii cotelor de pescuit din anii precedenți (JO L 239, 12.8.2014, p. 14).

(11)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1360/2014 al Comisiei din 18 decembrie 2014 privind operarea de deduceri din cotele de pescuit disponibile pentru anumite stocuri de pește în 2014 din cauza depășirii cotelor de pescuit pentru alte stocuri în anii precedenți și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 871/2014 în ceea ce privește cantitățile care trebuie deduse în anii următori (JO L 365, 19.12.2014, p. 106).

(12)  Regulamentul (UE) nr. 165/2011 al Comisiei din 22 februarie 2011 de stabilire a deducerilor din anumite cote de macrou alocate Spaniei în 2011 și în anii următori din cauza depășirii cotelor de pescuit în 2010 (JO L 48, 23.2.2011, p. 11).

(13)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 185/2013 al Comisiei din 5 martie 2013 de stabilire a deducerilor din anumite cote de pescuit alocate Spaniei în 2013 și în anii următori din cauza depășirii cotei pentru macrou în 2009 (JO L 62, 6.3.2013, p. 62).


ANEXĂ

DEDUCERI DIN COTELE PENTRU STOCURILE AFECTATE DE DEPĂȘIRI ALE COTELOR

Stat membru

Codul speciei

Codul zonei

Denumirea speciei

Numele zonei

Cota inițială pentru 2014

Debarcări permise în 2014 (cantitate adaptată totală în tone) (1)

Total capturi 2014 (cantitate în tone)

Utilizarea cotelor în raport cu debarcările permise (%)

Depășirea cotelor de pescuit în raport cu debarcările permise (cantitate în tone)

Factor de multiplicare (2)

Factor de multiplicare suplimentar (3)  (4)

Deducere rămasă din 2014 (5)

Cantitate rămasă (6)

Deduceri de aplicat în 2015 (cantitate în tone)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

BE

PLE

7HJK.

Cambulă de Baltica

VIIh, VIIj și VIIk

8,000

1,120

3,701

330,45

2,581

/

/

/

/

2,581

BE

SOL

8AB.

Limbă-de-mare comună

VIIIa și VIIIb

47,000

327,900

328,823

100,28

0,923

/

C

/

/

1,385

BE

SRX

07D.

Vulpi și pisici-de-mare

Apele Uniunii din zona VIId

72,000

60,000

69,586

115,98

9,586

/

/

/

/

9,586

BE

SRX

67AKXD

Vulpi și pisici-de-mare

Apele Uniunii din zonele VIa, VIb, VIIa-c și VIIe-k

725,000

765,000

770,738

100,75

5,738

/

/

/

/

5,738

DK

COD

03AN.

Cod

Skagerrak

3 177,000

3 299,380

3 408,570

103,31

109,190

/

C

/

/

163,785

DK

HER

03A.

Hering

IIIa

19 357,000

15 529,000

15 641,340

100,72

112,340

/

/

/

/

112,340

DK

HER

2A47DX

Hering

IV, VIId și apele Uniunii din zona IIa

12 526,000

12 959,000

13 430,160

103,64

471,160

/

/

/

/

471,160

DK

HER

4AB.

Hering

Apele Uniunii și apele norvegiene din zona IV la nord de 53° 30′ N

80 026,000

99 702,000

99 711,800

100,10

9,800

/

/

/

/

9,800

DK

PRA

03A.

Crevete nordic

IIIa

2 308,000

2 308,000

2 317,330

100,40

9,330

/

/

/

/

9,330

DK

SAN

234_2

Uvă

Apele Uniunii din zona 2 de gestionare a uvei

4 717,000

4 868,000

8 381,430

172,17

3 513,430

2

/

/

/

7 026,860

DK

SPR

2AC4-C

Șprot și capturi accidentale asociate

Apele Uniunii din zonele IIa și IV

122 383,000

126 007,000

127 165,410

100,92

1 158,410

/

/

/

/

1 158,410

ES

ALF

3X14-

Beryx

Apele UE și apele internaționale din zonele III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII și XIV

67,000

67,000

79,683

118,93

12,683

/

A

3,000

/

22,025

ES

BSF

56712-

Sabie neagră

Apele UE și apele internaționale din zonele V, VI, VII și XII

226,000

312,500

327,697

104,86

15,197

/

A

/

/

22,796

ES

BSF

8910-

Sabie neagră

Apele UE și apele internaționale din zonele VIII, IX și X

12,000

6,130

15,769

257,24

9,639

/

A

27,130

/

41,589

ES

BUM

ATLANT

Marlin albastru

Oceanul Atlantic

27,200

27,200

124,452

457,54

97,252

/

A

27,000

/

172,878

ES

DWS

56789-

Rechini de adâncime

Apele UE și apele internaționale din zonele V, VI, VII, VIII și IX

0

0

3,039

N/A

3,039

/

A

/

/

4,559

ES

GFB

567-

Specie de merluciu (Ling american)

Apele UE și apele internaționale din zonele V, VI și VII

588,000

828,030

842,467

101,74

14,437

/

/

/

/

14,437

ES

GFB

89-

Specie de merluciu (Ling american)

Apele UE și apele internaționale din zonele VIII și IX

242,000

216,750

237,282

109,47

20,532

/

A

17,750

/

48,548

ES

GHL

1N2AB.

Halibut negru

Apele norvegiene din zonele I și II

/

0

22,685

N/A

22,685

/

/

/

/

22,685

ES

HAD

5BC6A.

Eglefin

Apele Uniunii și apele internaționale din zonele Vb și VIa

/

2,840

18,933

666,65

16,093

/

A

12,540

/

36,680

ES

HAD

7X7A34

Eglefin

VIIb-k, VIII, IX și X; apele Uniunii din zona CECAF 34.1.1

/

0

3,075

N/A

3,075

/

A

/

/

4,613

ES

NEP

9/3411

Langustină

IX și X; apele Uniunii din zona CECAF 34.1.1

55,000

33,690

24,403

72,43

– 9,287

/

/

19,000 (7)

/

9,713

ES

OTH

1N2AB.

Alte specii

Apele norvegiene din zonele I și II

/

0

26,744

N/A

26,744

/

/

/

/

26,744

ES

POK

56-14

Cod saithe

VI; apele Uniunii și apele internaționale din zonele Vb, XII și XIV

/

4,810

8,703

180,94

3,893

/

/

/

/

3,893

ES

RNG

5B67-

Grenadier de piatră

Apele UE și apele internaționale din zonele Vb, VI, VII

70,000

111,160

125,401

112,81

14,241

/

/

/

/

14,241

ES

SBR

678-

Pagel argintiu

Apele UE și internaționale din zonele VI, VII și VIII

143,000

133,060

136,418

102,52

3,358

/

/

/

/

3,358

ES

SOL

8AB.

Limbă-de-mare comună

VIIIa și VIIIb

9,000

8,100

9,894

122,15

1,794

/

A+C

2,100

/

4,791

ESP

SRX

89-C.

Vulpi și pisici-de-mare

Apele Uniunii din zonele VIII și IX

1 057,000

857,000

1 089,241

127,10

232,241

1,4

/

/

/

325,137

ES

USK

567EI.

Brosme

Apele Uniunii și apele internaționale din zonele V, VI și VII

26,000

15,770

15,762

99,95

– 0,008

/

/

58,770

/

58,762

ES

WHM

ATLANT

Marlin alb de Atlantic

Oceanul Atlantic

30,500

25,670

98,039

381,92

72,369

/

/

0,170

/

72,539

FR

SRX

07D.

Vulpi și pisici-de-mare

Apele Uniunii din zona VIId

602,000

627,000

698,414

111,39

71,414

/

/

/

/

71,414

FR

SRX

2AC4-C

Vulpi și pisici-de-mare

Apele Uniunii din zonele IIa și IV

33,000

36,000

48,212

133,92

12,212

/

/

/

/

12,212

IE

PLE

7HJK.

Cambulă de Baltica

VIIh, VIIj și VIIk

59,000

61,000

78,270

128,31

17,270

/

A

/

/

25,905

IE

SOL

07A.

Limbă-de-mare comună

VIIa

41,000

42,000

43,107

102,64

1,107

/

/

/

/

1,107

IE

SRX

67AKXD

Vulpi și pisici-de-mare

Apele Uniunii din zonele VIa, VIb, VIIa-c și VIIe-k

1 048,000

1 030,000

1 079,446

104,80

49,446

/

/

/

/

49,446

LT

GHL

N3LMNO

Halibut negru

NAFO 3LMNO

22,000

0

0

N/A

0

/

/

46,000

/

46,000

LV

HER

03D.RG

Hering

subdiviziunea 28.1

16 534,000

19 334,630

20 084,200

103,88

749,570

/

/

/

/

749,570

NL

HKE

3A/BCD

Merluciu

Zona IIIa; apele Uniunii din subdiviziunile 22-32

/

0

1,655

N/A

1,655

/

C

/

/

2,482

NL

RED

1N2AB.

Sebastă

Apele norvegiene din zonele I și II

/

0

2,798

N/A

2,798

/

/

/

/

2,798

PT

ANF

8C3411

Pește-pescar

VIIIc, IX și X; apele Uniunii din zona CECAF 34.1.1

436,000

664,000

676,302

101,85

12,302

/

/

/

/

12,302

PT

BFT

AE45WM

Ton roșu

Oceanul Atlantic, la est de meridianul de 45° longitudine vestică, și Marea Mediterană

235,500

235,500

243,092

103,22

7,592

/

C

/

/

11,388

PT

HAD

1N2AB

Eglefin

Apele norvegiene din zonele I și II

/

0

26,816

N/A

26,816

/

/

/

344,950

371,766

PT

POK

1N2AB.

Cod saithe

Apele norvegiene din zonele I și II

/

18,000

11,850

65,83

– 6,150

/

/

/

185,000

178,850

PT

SRX

89-C.

Vulpi și pisici-de-mare

Apele Uniunii din zonele VIII și IX

1 051,000

1 051,000

1 059,237

100,78

8,237

/

/

/

/

8,237

SE

COD

03AN.

Cod

Skagerrak

371,000

560,000

562,836

100,51

2,836

/

C

/

/

4,254

UK

DGS

15X14

Rechin de Marea Neagră/câine-de-mare

Apele Uniunii și apele internaționale din zonele I, V, VI, VII, VIII, XII și XIV

0

0

1,027

N/A

1,027

/

A

/

/

1,541

UK

GHL

514GRN

Halibut negru

Apele groenlandeze din zonele V și XIV

189,000

0

0

N/A

0

/

/

1,000

/

1,000

UK

HAD

5BC6A.

Eglefin

Apele Uniunii și apele internaționale din zonele Vb și VIa

3 106,000

3 236,600

3 277,296

101,26

40,696

/

/

/

/

40,696

UK

MAC

2CX14-

Macrou

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId și VIIIe; apele Uniunii și apele internaționale din zona Vb; apele internaționale din zonele IIa, XII și XIV

179 471,000

275 119,000

279 250,206

101,50

4 131,206

/

/

/

/

4 131,206

UK

NOP

2A3A4.

Merluciu norvegian

Zona IIIa; apele Uniunii din zonele IIa și IV

/

0

14,000

N/A

14,000

/

/

/

/

14,000

UK

PLE

7DE.

Cambulă de Baltica

VIId și VIIe

1 548,000

1 500,000

1 606,749

107,12

106,749

1,1

/

/

/

117,424

UK

SOL

7FG.

Limbă-de-mare comună

VIIf și VIIg

282,000

255,250

252,487

98,92

(– 2,763) (8)

/

/

1,950

/

1,950

UK

SRX

07D.

Vulpi și pisici-de-mare

Apele Uniunii din zona VIId

120,000

95,000

102,679

108,08

7,679

/

/

/

/

7,679

UK

WHB

24-N

Putasu

Apele norvegiene din zonele II și IV

0

0

22,204

N/A

22,204

/

/

/

/

22,204


(1)  Cote aflate la dispoziția unui stat membru în temeiul regulamentelor relevante privind oportunitățile de pescuit, după ce au fost luate în considerare schimburile de posibilități de pescuit în conformitate cu articolul 16 alineatul (8) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 354, 28.12.2013, p. 22), transferurile de cote în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 al Consiliului (JO L 115, 9.5.1996, p. 3) sau realocarea și deducerea oportunităților de pescuit în conformitate cu articolele 37 și 105 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009.

(2)  Conform articolului 105 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009. În toate cazurile în care depășirea cotei de pescuit este mai mică sau egală cu 100 de tone, se aplică deduceri egale cu depășirea cotei de pescuit, înmulțită cu 1,00.

(3)  Conform articolului 105 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009.

(4)  Litera „A” indică faptul că s-a aplicat un factor de multiplicare suplimentar de 1,5, ca urmare a depășirilor consecutive ale cotelor de pescuit în anii 2012, 2013 și 2014. Litera „C” indică faptul că s-a aplicat un factor de multiplicare suplimentar de 1,5, deoarece stocul face obiectul unui plan multianual.

(5)  Cantități restante care nu au putut fi deduse în 2014 în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 871/2014 deoarece nu a existat o cotă disponibilă sau o cotă suficientă disponibilă.

(6)  Cantități restante legate de depășirea cotelor de pescuit în anii care preced intrarea în vigoare a Regulamentului (CE) nr. 1224/2009 și care nu pot fi deduse dintr-un alt stoc.

(7)  La cererea Spaniei, restituirea datorată în 2013 a fost repartizată pe o perioadă de trei ani.

(8)  Această cantitate nu mai este disponibilă în urma cererii de transfer a Regatului Unit efectuată în temeiul Regulamentului (CE) nr. 847/96 și aplicabilă în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1170 al Comisiei (JO L 189, 17.7.2015, p. 2).


8.10.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 263/29


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1802 AL COMISIEI

din 7 octombrie 2015

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește sectorul fructelor și legumelor și sectorul fructelor și legumelor prelucrate (2), în special articolul 136 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din cadrul Rundei Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XVI la regulamentul respectiv.

(2)

Valoarea forfetară de import se calculează în fiecare zi lucrătoare, în conformitate cu articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011, ținând seama de datele zilnice variabile. Prin urmare, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 136 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 7 octombrie 2015.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Jerzy PLEWA

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Codul NC

Codul țării terțe (1)

Valoarea forfetară de import

0702 00 00

AL

54,3

MA

178,5

MK

46,1

TR

81,7

ZZ

90,2

0707 00 05

AL

27,7

TR

107,9

ZZ

67,8

0709 93 10

TR

129,9

ZZ

129,9

0805 50 10

AR

126,0

BO

160,8

CL

149,1

TR

95,0

UY

86,6

ZA

139,8

ZZ

126,2

0806 10 10

BR

257,8

EG

189,0

MK

96,2

TR

161,0

ZA

128,8

ZZ

166,6

0808 10 80

CL

127,8

MK

23,1

NZ

144,3

US

137,2

ZA

136,4

ZZ

113,8

0808 30 90

AR

131,8

TR

130,8

XS

87,9

ZA

149,1

ZZ

124,9


(1)  Nomenclatura țărilor stabilită prin Regulamentul (UE) nr. 1106/2012 al Comisiei din 27 noiembrie 2012 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 471/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare privind comerțul exterior cu țările terțe, în ceea ce privește actualizarea nomenclatorului țărilor și teritoriilor (JO L 328, 28.11.2012, p. 7). Codul „ZZ” desemnează „alte origini”.


8.10.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 263/31


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1803 AL COMISIEI

din 7 octombrie 2015

de stabilire a unui procentaj unic de acceptare pentru eliberarea de licențe de export, de respingere a cererilor de licențe de export și de suspendare a depunerii de cereri de licențe de export pentru zahăr peste cotă

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 951/2006 al Comisiei din 30 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 318/2006 al Consiliului în ceea ce privește schimburile cu țările terțe în sectorul zahărului (2), în special articolul 7e coroborat cu articolul 9 alineatul (1),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 139 alineatul (1) primul paragraf litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, zahărul produs într-un an de comercializare în surplus față de cota menționată la articolul 136 din regulament poate fi exportat numai în limita cantitativă fixată de Comisie.

(2)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1164 al Comisiei din 15 iulie 2015 de fixare a limitelor cantitative pentru exporturile de zahăr și de izoglucoză peste cotă până la sfârșitul anului de comercializare 2015/2016 (3) stabilește limitele menționate anterior.

(3)

Cantitățile de zahăr care fac obiectul cererilor de licențe de export depășesc limita cantitativă fixată în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1164. Prin urmare, este necesar să se stabilească un procent de acceptare pentru cantitățile solicitate din 1 până la 2 octombrie 2015. În consecință, este necesar să se respingă toate cererile de licențe de export pentru zahăr depuse după 2 octombrie 2015 și să se suspende depunerea de cereri de licențe de export,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Licențele de export pentru zahăr peste cotă pentru care s-au depus cereri din 1 până la 2 octombrie 2015 se eliberează pentru cantitățile care au făcut obiectul cererilor, la care se aplică un procentaj unic de acceptare de 32,928064 %.

(2)   Prin prezenta, se resping cererile de licențe de export pentru zahăr peste cotă depuse la 5, 6, 7, 8 și 9 octombrie 2015.

(3)   Depunerea de cereri de licențe de export pentru zahăr peste cotă se suspendă pentru perioada 12 octombrie 2015-30 septembrie 2016.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 7 octombrie 2015.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Jerzy PLEWA

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 178, 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 188, 16.7.2015, p. 28.


III Alte acte

SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN

8.10.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 263/33


DECIZIA NR. 245/2014 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 13 noiembrie 2014

de modificare a anexei XXI (Statistică) la Acordul privind SEE [2015/1804]

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European („Acordul privind SEE”), în special articolul 98,

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 446/2014 al Comisiei din 2 mai 2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile structurale de întreprindere și a Regulamentelor (CE) nr. 251/2009 și (UE) nr. 275/2010 ale Comisiei, în ceea ce privește seriile de date care trebuie produse și criteriile de evaluare a calității statisticilor structurale de întreprinderi (1) trebuie încorporat în Acordul privind SEE.

(2)

Prin urmare, anexa XXI la Acordul privind SEE ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa XXI la Acordul privind SEE se modifică după cum urmează:

1.

La punctul 1 [Regulamentul (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului European și al Consiliului] și la punctul 1l [Regulamentul (CE) nr. 251/2009 al Comisiei] se adaugă următoarea liniuță:

„—

32014 R 0446: Regulamentul (UE) nr. 446/2014 al Comisiei din 2 mai 2014 (JO L 132, 3.5.2014, p. 13).”

2.

La punctul 1l [Regulamentul (CE) nr. 251/2009 al Comisiei], cuvintele „9C și 9D” se înlocuiesc prin cuvintele „9C, 9D, 9E, 9F, 9G, 9H, 9M și 9P”.

3.

La punctul 1m [Regulamentul (UE) nr. 275/2010 al Comisiei] se adaugă următorul text:

„, astfel cum a fost modificat prin:

32014 R 0446: Regulamentul (UE) nr. 446/2014 al Comisiei din 2 mai 2014 (JO L 132, 3.5.2014, p. 13).”

Articolul 2

Textele Regulamentului (UE) nr. 446/2014 în limbile islandeză și norvegiană, care urmează să fie publicate în suplimentul SEE la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt autentice.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la 14 noiembrie 2014, cu condiția să se fi efectuat toate notificările prevăzute la articolul 103 alineatul (1) din Acordul privind SEE (2).

Articolul 4

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 13 noiembrie 2014.

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

Kurt JÄGER


(1)  JO L 132, 3.5.2014, p. 13.

(2)  Nu au fost semnalate obligații constituționale.


8.10.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 263/35


DECIZIA NR. 246/2014 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 13 noiembrie 2014

de modificare a anexei XXI (Statistică) la Acordul privind SEE [2015/1805]

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European („Acordul privind SEE”), în special articolul 98,

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 439/2014 al Comisiei din 29 aprilie 2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 250/2009 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile structurale de întreprindere, în ceea ce privește definițiile caracteristicilor și formatul tehnic pentru transmiterea datelor (1) trebuie încorporat în Acordul privind SEE.

(2)

Prin urmare, anexa XXI la Acordul privind SEE ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În anexa XXI la Acordul privind SEE, la punctul 1k [Regulamentul (CE) nr. 250/2009 al Comisiei] se adaugă următoarea liniuță:

„—

32014 R 0439: Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 439/2014 al Comisiei din 29 aprilie 2014 (JO L 128, 30.4.2014, p. 72).”

Articolul 2

Textele Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 439/2014 în limbile islandeză și norvegiană, care urmează să fie publicate în suplimentul SEE la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt autentice.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la 14 noiembrie 2014, cu condiția să se fi efectuat toate notificările prevăzute la articolul 103 alineatul (1) din Acordul privind SEE (2).

Articolul 4

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 13 noiembrie 2014.

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

Kurt JÄGER


(1)  JO L 128, 30.4.2014, p. 72.

(2)  Nu au fost semnalate obligații constituționale.


8.10.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 263/36


DECIZIA NR. 247/2014 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 13 noiembrie 2014

de modificare a Protocolului 31 la Acordul privind SEE în ceea ce privește cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăți [2015/1806]

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European („Acordul privind SEE”), în special articolele 86 și 98,

întrucât:

(1)

Norvegia a participat și a contribuit financiar la activitățile care decurg din Regulamentul (CE) nr. 683/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (1) prin includerea regulamentului respectiv în Protocolul 31 la Acordul privind SEE.

(2)

Este oportună extinderea cooperării dintre părțile contractante la Acordul privind SEE pentru a include Regulamentul (UE) nr. 1285/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind punerea în aplicare și exploatarea sistemelor europene de radionavigație prin satelit și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 876/2002 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 683/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (2).

(3)

Este oportun ca participarea statelor AELS la activitățile care derivă din Regulamentul (UE) nr. 1285/2013 să înceapă de la 1 ianuarie 2014, indiferent de momentul adoptării prezentei decizii sau dacă îndeplinirea eventualelor cerințe constituționale pentru prezenta decizie este notificată după data de 10 iulie 2014.

(4)

Entitățile stabilite în statele AELS ar trebui să poată participa la activitățile care încep înainte de intrarea în vigoare a prezentei decizii. Costurile suportate pentru aceste activități, a căror punere în aplicare începe după data de 1 ianuarie 2014, pot fi considerate eligibile în aceleași condiții ca și cele aplicabile costurilor suportate de entitățile stabilite în statele membre ale UE, cu condiția ca prezenta decizie să intre în vigoare înainte de încheierea acțiunii în cauză.

(5)

Acordul de cooperare în domeniul navigației prin satelit între Uniunea Europeană și statele sale membre și Regatul Norvegiei (3), semnat la 22 septembrie 2010, se aplică cu titlu provizoriu de la 1 mai 2011.

(6)

Prin urmare, Protocolul 31 la Acordul privind SEE ar trebui modificat pentru ca această cooperare extinsă să poată fi realizată începând cu 1 ianuarie 2014. Cu toate acestea, din cauza constrângerilor economice, participarea Islandei la program ar trebui suspendată temporar,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În Protocolul 31 la Acordul privind SEE, articolul 1, după alineatul (8a) se introduce următorul text:

„(8aa)

(a)

Începând de la 1 ianuarie 2014, statele AELS participă la activitățile care pot decurge din următorul act legislativ al Uniunii:

32013 R 1285: Regulamentul (UE) nr. 1285/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind punerea în aplicare și exploatarea sistemelor europene de radionavigație prin satelit și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 876/2002 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 683/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 1).

(b)

Statele AELS contribuie financiar la activitățile menționate la litera (a) în conformitate cu articolul 82 alineatul (1) litera (a) și cu Protocolul 32 la acord.

(c)

Costul extinderii acoperirii geografice a sistemului EGNOS la teritoriile statelor AELS participante este suportat de statele AELS ca parte a contribuției financiare la activitățile menționate la litera (a). O astfel de extindere a acoperirii face obiectul fezabilității tehnice și nu cauzează întârzieri în extinderea acoperirii geografice a sistemului EGNOS la teritoriile statelor membre ale UE situate din punct de vedere geografic în Europa.

(d)

La nivel de proiect, instituțiile, întreprinderile, organizațiile și resortisanții statelor AELS beneficiază de drepturile menționate la articolul 81 litera (d) din acord.

(e)

Costurile suportate cu activitățile a căror punere în aplicare începe după 1 ianuarie 2014 pot fi considerate eligibile de la începutul acțiunii, conform acordului de grant sau deciziei de grаnt în cauză, cu condiția ca Decizia nr. 247/2014 a Comitetului mixt al SEE din 13 noiembrie 2014 să intre în vigoare înainte de încheierea acțiunii.

(f)

Statele AELS participă pe deplin în cadrul tuturor comitetelor Uniunii care asistă Comisia Europeană la gestionarea, dezvoltarea și punerea în aplicare a activităților menționate la litera (a), însă fără drept de vot.

Participarea statelor AELS în cadrul comitetelor și al grupurilor de experți ale Uniunii care asistă Comisia Europeană în special în aspectele legate de securitate aferente activităților menționate la litera (a) se stabilește în regulamentul de procedură al acestor comitete și grupuri.

(g)

Prezentul alineat nu se aplică Liechtensteinului.

(h)

În ceea ce privește Islanda, prezentul alineat se suspendă până la decizia contrară a Comitetului mixt al SEE.”

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei la care s-a efectuat ultima notificare în conformitate cu articolul 103 alineatul (1) din Acordul privind SEE (4).

Se aplică de la 1 ianuarie 2014.

Articolul 3

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 13 noiembrie 2014.

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

Kurt JÄGER


(1)  JO L 196, 24.7.2008, p. 1.

(2)  JO L 347, 20.12.2013, p. 1.

(3)  JO L 283, 29.10.2010, p. 12.

(4)  Nu au fost semnalate obligații constituționale.


8.10.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 263/38


DECIZIA NR. 248/2014 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 13 noiembrie 2014

de modificare a Protocolului 31 la Acordul privind SEE privind cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăți [2015/1807]

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European („Acordul privind SEE”), în special articolele 86 și 98,

întrucât:

(1)

Norvegia a participat și a contribuit financiar la activitățile programelor GNSS europene care rezultă din Regulamentul (CE) nr. 683/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (1) și va continua să participe și să contribuie financiar la activitățile care rezultă din Regulamentul (UE) nr. 1285/2013 (2) prin includerea regulamentelor menționate în Protocolul 31 la Acordul privind SEE.

(2)

Norvegia și Islanda au interesul ca toate serviciile să fie oferite de sistemul constituit în cadrul programului Galileo, inclusiv serviciul public reglementat (denumit în continuare „PRS”).

(3)

Este, prin urmare, necesar să se extindă cooperarea între părțile contractante la Acordul privind SEE pentru a include Decizia nr. 1104/2011/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2011 privind modalitățile de acces la serviciul public reglementat oferit de sistemul global de radionavigație prin satelit constituit în cadrul programului Galileo (3).

(4)

Norvegia poate deveni participantă la PRS sub rezerva respectării condițiilor menționate la articolul 3 alineatul (5) din Decizia nr. 1104/2011/UE.

(5)

Acordul dintre Regatul Norvegiei și Uniunea Europeană privind procedurile de securitate pentru schimbul de informații clasificate (4), care a fost semnat la 22 noiembrie 2004, se aplică de la 1 decembrie 2004.

(6)

Acordul de cooperare în domeniul navigației prin satelit dintre Uniunea Europeană și statele sale membre și Regatul Norvegiei (5), care a fost semnat la 22 septembrie 2010, se aplică cu titlu provizoriu de la 1 mai 2011.

(7)

Prin urmare, Protocolul 31 la Acordul privind SEE ar trebui modificat pentru ca această cooperare extinsă să poată fi realizată,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

La articolul 1 din Protocolul 31 la acord, după alineatul (8aa) se introduce următorul alineat:

„(8ab)

(a)

Statele AELS participă la activitățile care pot rezulta din următorul act legislativ al Uniunii:

32011 D 1104: Decizia nr. 1104/2011/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2011 privind modalitățile de acces la serviciul public reglementat oferit de sistemul global de radionavigație prin satelit constituit în cadrul programului Galileo (JO L 287, 4.11.2011, p. 1).

(b)

Statele AELS pot deveni participante la PRS sub rezerva încheierii acordurilor menționate la articolul 3 alineatul (5) literele (a) și (b) din Decizia nr. 1104/2011/UE.

(c)

Participarea statelor AELS la activitatea diferitelor comitete și grupuri de experți referitoare la PRS se stabilește în regulamentele de procedură corespunzătoare ale acestora.

(d)

Articolul 10 din Decizia nr. 1104/2011/UE nu se aplică statelor AELS.

(e)

Prezentul alineat nu se aplică Liechtensteinului.

(f)

În ceea ce privește Islanda, prezentul alineat se suspendă până la decizia contrară a Comitetului mixt al SEE.”

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei la care s-a efectuat ultima notificare în temeiul articolului 103 alineatul (1) din Acordul privind SEE (6).

Articolul 3

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 13 noiembrie 2014.

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

Kurt JÄGER


(1)  JO L 196, 24.7.2008, p. 1.

(2)  JO L 347, 20.12.2013, p. 1.

(3)  JO L 287, 4.11.2011, p. 1.

(4)  JO L 362, 9.12.2004, p. 29.

(5)  JO L 283, 29.10.2010, p. 12.

(6)  Nu au fost semnalate obligații constituționale.


8.10.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 263/40


DECIZIA NR. 249/2014 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 13 noiembrie 2014

de modificare a Protocolului 31 la Acordul privind SEE privind cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăți [2015/1808]

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European („Acordul privind SEE”), în special articolele 86 și 98,

întrucât:

(1)

Este oportună extinderea cooperării dintre părțile contractante la Acordul privind SEE pentru a include Regulamentul (UE) nr. 377/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 3 aprilie 2014 de instituire a programului Copernicus și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 911/2010 (1).

(2)

Este oportun ca statele AELS să înceapă să participe de la 1 ianuarie 2014 la activitățile care rezultă din Regulamentul (UE) nr. 377/2014, chiar dacă prezenta decizie este adoptată sau chiar dacă îndeplinirea eventualelor obligații constituționale aferente acestei decizii este notificată după data de 10 iulie 2014.

(3)

Entitățile stabilite în statele AELS ar trebui să aibă dreptul de a participa la activitățile care încep înainte de intrarea în vigoare a prezentei decizii. Costurile aferente acestor activități, a căror desfășurare începe după 1 ianuarie 2014, pot fi considerate eligibile în aceleași condiții ca și cele aplicabile costurilor suportate de entitățile stabilite în statele membre ale UE, cu condiția ca prezenta decizie să intre în vigoare înainte de încheierea acțiunii în cauză.

(4)

Prin urmare, Protocolul 31 la Acordul privind SEE ar trebui modificat în consecință pentru ca această cooperare extinsă să poată avea loc începând cu 1 ianuarie 2014,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

La articolul 1 din Protocolul 31 la Acordul privind SEE, după alineatul (8c) se introduce următorul alineat:

„(8d)

(a)

De la 1 ianuarie 2014, statele AELS participă la activitățile care pot rezulta din următorul act legislativ al Uniunii:

32014 R 0377: Regulamentul (UE) nr. 377/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 3 aprilie 2014 de instituire a programului Copernicus și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 911/2010 (JO L 122, 24.4.2014, p. 44).

(b)

Statele AELS contribuie financiar la activitățile menționate la litera (a) în conformitate cu articolul 82 alineatul (1) litera (a) din acord și în conformitate cu Protocolul nr. 32 la acesta.

(c)

Costurile aferente activităților a căror desfășurare începe după 1 ianuarie 2014 pot fi considerate eligibile de la începutul acțiunii, în temeiul acordului de grant sau al deciziei privind acordarea grantului în cauză, cu condiția ca Decizia nr. 249/2014 din 13 noiembrie 2014 a Comitetului mixt al SEE să intre în vigoare înainte de încetarea acțiunii.

(d)

Statele AELS participă pe deplin, fără a avea drept de vot, în toate comitetele Uniunii care asistă Comisia Europeană în gestionarea, dezvoltarea și punerea în aplicare a activităților menționate la litera (a).

(e)

Prezentul alineat nu se aplică Norvegiei și Principatului Liechtenstein.”.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei la care se efectuează ultima notificare prevăzută la articolul 103 alineatul (1) din Acordul privind SEE (2).

Se aplică de la 1 ianuarie 2014.

Articolul 3

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 13 noiembrie 2014.

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

Kurt JÄGER


(1)  JO L 122, 24.4.2014, p. 44.

(2)  Nu au fost semnalate obligații constituționale.


8.10.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 263/42


DECIZIA NR. 250/2014 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 13 noiembrie 2014

de modificare a Protocolului 31 la Acordul privind SEE în ceea ce privește cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăți [2015/1809]

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European („Acordul privind SEE”), în special articolele 86 și 98,

întrucât:

(1)

Este oportun să se continue cooperarea dintre părțile contractante la Acordul privind SEE la acțiunile Uniunii finanțate din bugetul general al Uniunii Europene cu privire la realizarea, funcționarea și dezvoltarea pieței interne.

(2)

Este oportun ca această cooperare să continue după data de 31 decembrie 2013, indiferent de momentul adoptării prezentei decizii sau dacă îndeplinirea eventualelor cerințele constituționale este notificată după data de 10 iulie 2014.

(3)

Entitățile stabilite în statele membre AELS ar trebui să aibă dreptul de a participa la activitățile care încep înainte de intrarea în vigoare a prezentei decizii. Costurile suportate pentru punerea în aplicare a acestor activități, care începe după 1 ianuarie 2014, pot fi considerate eligibile în aceleași condiții ca cele aplicabile costurilor suportate de entitățile stabilite în statele membre ale UE, cu condiția ca prezenta decizie să intre în vigoare înainte de încheierea acțiunii în cauză.

(4)

Prin urmare, Protocolul 31 la Acordul privind SEE ar trebui modificat pentru ca această cooperare extinsă să poată continua după data de 31 decembrie 2013,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Articolul 7 din Protocolul 31 la Acordul privind SEE se modifică după cum urmează:

1.

După alineatul (8) se introduce următorul alineat:

„(9)   De la 1 ianuarie 2014, statele AELS participă la acțiunile Uniunii privind următoarele linii bugetare, înscrise în bugetul general al Uniunii Europene pe anul financiar 2014:

Linia bugetară 02 03 01: «Funcționarea și dezvoltarea pieței interne, în special în materie de notificare, certificare și apropiere sectorială»;

Linia bugetară 12 02 01: «Realizarea și dezvoltarea pieței interne».

Costurile suportate pentru activitățile a căror punere în aplicare începe după 1 ianuarie 2014 pot fi considerate eligibile de la începutul acțiunii finanțate în temeiul acordului de grant sau al deciziei în cauză privind acordarea grantului, cu condiția ca Decizia nr. 250/2014 a Comitetului mixt al SEE din 13 noiembrie 2014 să intre în vigoare înainte de încheierea acțiunii.”

2.

La alineatele (3) și (4), textul „alineatele (5), (6), (7) și (8)” se înlocuiește cu textul „alineatele (5)-(9)”.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei la care s-a efectuat ultima notificare prevăzută la articolul 103 alineatul (1) din Acordul privind SEE (1).

Se aplică de la 1 ianuarie 2014.

Articolul 3

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 13 noiembrie 2014.

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

Kurt JÄGER


(1)  Nu au fost semnalate cerințe constituționale.


8.10.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 263/44


DECIZIA NR. 251/2014 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 13 noiembrie 2014

de modificare a Protocolului 31 la Acordul privind SEE în ceea ce privește cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăți [2015/1810]

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European („Acordul privind SEE”), în special articolele 86 și 98,

întrucât:

(1)

Este oportun să se extindă cooperarea dintre părțile contractante la Acordul privind SEE pentru a include Regulamentul (UE) nr. 254/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 februarie 2014 privind un program multianual privind protecția consumatorilor pentru perioada 2014-2020 și de abrogare a Deciziei nr. 1926/2006/CE (1).

(2)

Este oportun ca participarea statelor AELS la activitățile care derivă din Regulamentul (UE) nr. 254/2014 să înceapă de la 1 ianuarie 2014, indiferent de momentul adoptării prezentei decizii sau dacă îndeplinirea eventualelor cerințele constituționale este notificată după data de 10 iulie 2014.

(3)

Entitățile stabilite în statele AELS ar trebui să poată participa la activitățile care încep înainte de intrarea în vigoare a prezentei decizii. Costurile suportate pentru aceste activități, a căror punere în aplicare începe după data de 1 ianuarie 2014, pot fi considerate eligibile în aceleași condiții ca și cele aplicabile costurilor suportate de entitățile stabilite în statele membre ale UE, cu condiția ca prezenta decizie să intre în vigoare înainte de încheierea acțiunii în cauză.

(4)

Prin urmare, Protocolul 31 la Acordul privind SEE ar trebui modificat pentru ca această cooperare extinsă să se poată realiza de la 1 ianuarie 2014,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Articolul 6 din Protocolul 31 la Acordul privind SEE se modifică după cum urmează:

1.

După alineatul (3a) se introduce următorul alineat:

„(3b)   De la 1 ianuarie 2014, statele AELS participă la următorul program:

32014 R 0254: Regulamentul (UE) nr. 254/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 februarie 2014 privind un program multianual privind protecția consumatorilor pentru perioada 2014-2020 și de abrogare a Deciziei nr. 1926/2006/CE (JO L 84, 20.3.2014, p. 42).

Costurile suportate cu activitățile a căror punere în aplicare începe după 1 ianuarie 2014 pot fi considerate eligibile de la începutul acțiunii, conform acordului de grant sau deciziei de grаnt în cauză, cu condiția ca Decizia nr. 251/2014 a Comitetului mixt al SEE din 13 noiembrie 2014 să intre în vigoare înainte de încheierea acțiunii.

Principatul Liechtenstein este exceptat de la participarea și contribuția financiară la acest program.”

2.

Textul de la alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„Statele AELS contribuie financiar la activitățile menționate la alineatele (3), (3a) și (3b) în conformitate cu articolul 82 alineatul (1) litera (a) din acord.”

3.

Textul de la alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„De la începerea cooperării în cadrul activităților menționate la alineatele (3), (3a) și (3b), statele AELS participă pe deplin, fără drept de vot, la comitetele și alte organisme CE care asistă Comisia CE în gestionarea sau dezvoltarea activităților respective.”

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei la care s-a efectuat ultima notificare în conformitate cu articolul 103 alineatul (1) din Acordul privind SEE (2).

Se aplică de la 1 ianuarie 2014.

Articolul 3

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 13 noiembrie 2014.

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

Kurt JÄGER


(1)  JO L 84, 20.3.2014, p. 42.

(2)  Nu au fost semnalate cerințe constituționale.


8.10.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 263/46


DECIZIA NR. 252/2014 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 13 noiembrie 2014

de modificare a Protocolului 31 la Acordul privind SEE privind cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăți [2015/1811]

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European („Acordul privind SEE”), în special articolele 86 și 98,

întrucât:

(1)

Este oportună extinderea cooperării dintre părțile contractante la Acordul privind SEE, în scopul includerii Deciziei nr. 573/2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind cooperarea consolidată între serviciile publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM) (1).

(2)

Prin urmare, Protocolul 31 la Acordul privind SEE ar trebui modificat pentru ca această cooperare extinsă să poată fi realizată,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În Protocolul 31 la Acordul privind SEE, după articolul 15 alineatul (8) se inserează următorul alineat:

„(9)

Statele AELS participă la cooperarea prevăzută în următorul act legislativ al UE:

32014 D 0573: Decizia nr. 573/2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind cooperarea consolidată între serviciile publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM) (JO L 159, 28.5.2014, p. 32).

Statele AELS participă pe deplin, fără drept de vot, la consiliul de administrație al rețelei.”

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei la care s-a efectuat ultima notificare în temeiul articolului 103 alineatul (1) din Acordul privind SEE (2).

Articolul 3

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 13 noiembrie 2014.

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

Kurt JÄGER


(1)  JO L 159, 28.5.2014, p. 32.

(2)  Nu au fost semnalate obligații constituționale.


8.10.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 263/47


DECIZIA NR. 253/2014 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 13 noiembrie 2014

de modificare a Protocolului 31 la Acordul privind SEE în ceea ce privește cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăți [2015/1812]

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European („Acordul privind SEE”), în special articolele 86 și 98,

întrucât:

(1)

Este oportun să se extindă cooperarea dintre părțile contractante la Acordul privind SEE pentru a include Regulamentul (UE) nr. 282/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 privind instituirea celui de al treilea program de acțiune a Uniunii în domeniul sănătății (2014-2020) și de abrogare a Deciziei nr. 1350/2007/CE (1).

(2)

Este oportun ca participarea statelor AELS la activitățile care derivă din Regulamentul (UE) nr. 282/2014 să înceapă de la 1 ianuarie 2014, indiferent de momentul adoptării prezentei decizii sau dacă îndeplinirea eventualelor cerințe constituționale pentru prezenta decizie este notificată după data de 10 iulie 2014.

(3)

Entitățile stabilite în statele AELS ar trebui să aibă dreptul de a participa la activitățile care încep înainte de intrarea în vigoare a prezentei decizii. Costurile suportate pentru aceste activități, a căror punere în aplicare începe după data de 1 ianuarie 2014, pot fi considerate eligibile în aceleași condiții ca și cele aplicabile costurilor suportate de entitățile stabilite în statele membre ale UE, cu condiția ca prezenta decizie să intre în vigoare înainte de încheierea acțiunii în cauză.

(4)

Prin urmare, Protocolul 31 la Acordul privind SEE ar trebui modificat pentru ca această cooperare extinsă să se poată realiza de la 1 ianuarie 2014,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În Protocolul 31 la Acordul privind SEE, la articolul 16 alineatul (1) se adaugă următoarea liniuță:

„—

32014 R 0282: Regulamentul (UE) nr. 282/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 privind instituirea celui de al treilea program de acțiune a Uniunii în domeniul sănătății (2014-2020) și de abrogare a Deciziei nr. 1350/2007/CE (JO L 86, 21.3.2014, p. 1).

Costurile suportate cu activitățile a căror punere în aplicare începe după 1 ianuarie 2014 pot fi considerate eligibile de la începutul acțiunii, conform acordului de grant sau deciziei de grаnt în cauză, cu condiția ca Decizia nr. 253/2014 a Comitetului mixt al SEE din 13 noiembrie 2014 să intre în vigoare înainte de încheierea acțiunii.

Principatul Liechtenstein este exceptat de la participarea și contribuția financiară la acest program.”

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei la care s-a efectuat ultima notificare în conformitate cu articolul 103 alineatul (1) din Acordul privind SEE (2).

Se aplică de la 1 ianuarie 2014.

Articolul 3

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 13 noiembrie 2014.

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

Kurt JÄGER


(1)  JO L 86, 21.3.2014, p. 1.

(2)  Nu au fost semnalate cerințe constituționale.


8.10.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 263/49


DECIZIA NR. 30/15/COL A AUTORITĂȚII AELS DE SUPRAVEGHERE

din 27 ianuarie 2015

de a acorda trei derogări solicitate de Principatul Liechtenstein privind articolul 30, articolul 36 alineatul (2) și punctul 1.1.3.6.3 litera (b) din anexa 5 la Ordonanța din Liechtenstein din 3 martie 1998 cu referire la transportul rutier al mărfurilor periculoase (Verordnung über den Transport gefährlicher Güter auf der Strasse – VTGGS), în temeiul articolului 6 alineatul (2) litera (a) din actul menționat la punctul 13c din capitolul I din anexa XIII la Acordul privind Spațiul Economic European (Directiva 2008/68/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 septembrie 2008 privind transportul interior de mărfuri periculoase) [2015/1813]

AUTORITATEA AELS DE SUPRAVEGHERE,

având în vedere actul menționat la punctul 13c din capitolul I din anexa XIII la Acordul privind Spațiul Economic European, Directiva 2008/68/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 septembrie 2008 privind transportul interior de mărfuri periculoase (denumită în continuare „directiva”), astfel cum a fost adaptată prin Protocolul 1 la Acordul privind SEE, în special articolele 6 și 9,

având în vedere Deciziile nr. 3/12/SC și 4/12/SC ale Comitetului permanent,

având în vedere Decizia nr. 295/14/COL a Autorității AELS de Supraveghere din 16 iulie 2014 (evenimentul nr. 710373) de a depune la Comitetul AELS pentru transporturi proiectul de măsuri ce urmează să fie luate de Autoritatea AELS de Supraveghere cu privire la solicitarea Principatului Liechtenstein și împuternicind membrul competent al Colegiului să adopte decizia finală în cazul în care Comitetul AELS pentru transporturi aprobă proiectul de decizie în unanimitate,

întrucât:

1.   PROCEDURA

Guvernul Principatului Liechtenstein, printr-o scrisoare adresată Autorității la data de 20 decembrie 2013 (evenimentul nr. 694300), a solicitat patru derogări pe baza articolului 6 alineatul (2) litera (a) din directivă. Derogările solicitate de către Principatul Liechtenstein sunt prevăzute la articolele 29, 30, 36 alineatul (2) și la punctul 1.1.3.6.3 litera (b) din anexa 5 la Ordonanța din 3 martie 1998 cu referire la transportul rutier al mărfurilor periculoase (LR 741.621, cu ultimele modificări) (Verordnung über den Transport gefährlicher Güter auf der Strasse – VTGGS) („ordonanța”) și se referă la transportul de explozivi, la societățile care realizează inspecția cisternelor, la formarea specială a conducătorilor auto și, respectiv, la cisternele de șantier.

În 2014, Guvernul Principatului Liechtenstein a primit clarificări suplimentare, prin comunicările informale din data de 20 februarie (evenimentul nr. 700062), 21 februarie (evenimentul nr. 700131), 12 martie (evenimentul nr. 702345), 27 martie (evenimentul nr. 703760), 9 mai (evenimentul nr. 707772), 14 mai (evenimentul nr. 708302) și 16 mai (evenimentul nr. 708667).

Prin intermediul unui contract de servicii din data de 4 martie 2014 (evenimentul nr. 700047), Autoritatea a angajat societatea DNV GL AS („DNV”) să evalueze dacă derogările solicitate ar corespunde cerințelor stabilite la articolul 6 alineatul (2) litera (a) din directivă, punându-se accent pe orice riscuri potențiale sau reale, survenite în urma acestor derogări, pe situațiile în care acestea ar conduce la un nivel de siguranță mai scăzut, mai ridicat sau egal și, dacă este necesar, pe identificarea posibilelor măsuri de atenuare. La data de 16 aprilie 2014, DNV a înaintat Autorității un raport preliminar (evenimentul nr. 706289). La data de 23 mai 2014, DNV a emis raportul său final (evenimentul nr. 709161).

După ce a evaluat derogările solicitate de Principatul Liechtenstein, Autoritatea a concluzionat că numai dispozițiile de la articolul 30, de la articolul 36 alineatul (2) și de la punctul 1.1.3.6.3 litera (b) din anexa 5 la ordonanță pot fi considerate derogări în conformitate cu articolul 6 alineatul (2) litera (a) din directivă, în timp ce articolul 29 din ordonanță, care se referă la explozivii din pachetele pentru transport deja deschise, nu se califică drept o derogare (1).

La data de 16 iulie 2014, Autoritatea a depus la Comitetul AELS pentru transporturi cele trei proiecte de măsuri (evenimentul nr. 706153) propuse pentru a fi adoptate de Autoritate cu privire la solicitarea de derogare a Principatului Liechtenstein în temeiul articolului 6 alineatul (2) litera (a) din directivă.

Proiectul de măsuri depus la Comitetul AELS pentru transporturi la data de 16 iulie 2014 are următorul conținut:

1.

Articolul 30 din ordonanță, societățile care realizează inspecția cisternelor:

În opinia Comitetului AELS pentru transporturi, cererea de derogare în legătură cu articolul 30 din ordonanță privind societățile care realizează inspecția cisternelor ar trebui să fie autorizată în cazul în care conducătorii auto au beneficiat de formarea specifică CITEC (2).

Data expirării: 26 septembrie 2015.

2.

Articolul 36 alineatul (2) din ordonanță, formarea specială a conducătorilor auto:

În opinia Comitetului AELS pentru transporturi, cererea de derogare ar trebui să fie respinsă dacă Guvernul Principatului Liechtenstein nu poate demonstra că formarea oferită de BBT (3) este compatibilă cu formarea ADR (4).

3.

Punctul 1.1.3.6.3. litera (b) din anexa 5 la ordonanță, cisternele de șantier:

În opinia Comitetului AELS pentru transporturi, cererea de derogare în legătură cu punctul 1.1.3.6.3 litera (b) din anexa 5 la ordonanță, cisternele de șantier, ar trebui să fie autorizată atât timp cât carcasele utilizate sunt duble.

Data expirării: 26 septembrie 2015.

Prin scrisoarea din data de 16 iulie 2014 (evenimentul nr. 716061), Autoritatea a informat statele AELS cu privire la proiectele de măsuri care urmau să fie luate de Comitetul AELS pentru transporturi și a invitat statele AELS pentru a evalua notificarea de la Principatul Liechtenstein și proiectul de aviz elaborat de Comitetul AELS pentru transporturi. În plus, prin scrisoarea respectivă, Autoritatea a propus ca avizul Comitetului AELS pentru transporturi să fie obținut prin procedură scrisă, cu trimitere la articolele 1 și 2 din Decizia nr. 4/2012/SC a Comitetului permanent al statelor AELS din 26 octombrie 2012. Autoritatea a solicitat statelor AELS să îi furnizeze orice observații pe care le-ar putea avea cu privire la proiectul de aviz al Comitetului AELS pentru transporturi până la data de 25 august 2014.

Prin scrisoarea din data de 21 august 2014 (evenimentul nr. 720223), guvernul norvegian a informat Autoritatea că nu are observații cu privire la proiectul de aviz al Comitetului AELS pentru transporturi. Prin scrisoarea din data de 22 august 2014 (evenimentul nr. 719910), guvernul Principatului Liechtenstein a transmis observații cu privire la proiectul de aviz al Comitetului AELS pentru transporturi. Guvernul islandez nu a transmis niciun răspuns.

Pe baza observațiilor primite, Autoritatea a revizuit și a modificat proiectul de aviz transmis inițial către Comitetul AELS pentru transporturi, în conformitate cu Decizia nr. 295/14/COL din data de 16 iulie 2014. De asemenea, Autoritatea a revizuit durata derogării, în conformitate cu articolul 6 alineatul (3) din directivă. În versiunea revizuită și modificată a proiectului de aviz, Autoritatea a considerat că derogările solicitate ar trebui acordate fără condiții.

Prin scrisoarea din data de 24 noiembrie 2014 (evenimentul nr. 730389), Autoritatea a transmis proiectul de aviz revizuit și modificat către Comitetul AELS pentru transporturi, solicitând statelor AELS să furnizeze Autorității observațiile lor cu privire la proiectul de aviz revizuit și modificat al Comitetului AELS pentru transporturi cel târziu până la sfârșitul zilei de 12 decembrie 2014.

Guvernul Principatului Liechtenstein, prin scrisoarea din data de 5 decembrie 2014 (evenimentul nr. 731864), a informat Autoritatea că nu are observații suplimentare de prezentat și a solicitat Autorității să aplice recomandările formulate de către Comitetul AELS pentru transporturi și să autorizeze derogările solicitate. Prin scrisoarea din data de 11 decembrie 2014 (evenimentul nr. 732607), guvernul norvegian a informat Autoritatea că nu are observații cu privire la proiectul de aviz al Comitetului AELS pentru transporturi. Guvernul islandez nu a transmis niciun răspuns.

2.   EVALUARE

Ca urmare a explicațiilor și a noilor informații transmise de către Guvernul Principatului Liechtenstein prin observațiile sale referitoare la proiectul de aviz din data de 22 august 2014, Autoritatea a concluzionat că cele trei derogări prevăzute la articolul 30, la articolul 36 alineatul (2) și la punctul 1.1.3.6.3 litera (b) din anexa 5 la ordonanță ar trebui autorizate.

În ceea ce privește prima cerere de derogare, Guvernul Principatului Liechtenstein a explicat în scrisoarea sa din data de 22 august 2014 că toți conducătorii auto idin cadrul întreprinderilor de inspecție a cisternelor din Principatul Liechtenstein care funcționează în condițiile articolului 30 din VTTGS trebuie să urmeze o formare CITEC de trei săptămâni, care tratează aspecte legate de securitate și de mediu care privesc activitățile lor profesionale. Guvernul Principatului Liechtenstein a precizat în continuare că fiecare conducător auto din cadrul societăților care realizează inspecția cisternelor pe teritoriul Principatului Liechtenstein este în posesia unui așa-numit Certificat de Specialitate Federal Elvețian pentru Securitatea Cisternelor (Spezialist/-in für Tanksicherheit mit eidgenössischem Fachausweis). Prin urmare, deoarece conducătorii auto au urmat formarea specială CITEC, derogarea nu compromite condițiile de siguranță. În consecință, Autoritatea consideră că cererea de derogare în ceea ce privește articolul 30 din ordonanță ar trebui să fie autorizată.

În ceea ce privește a doua cerere de derogare, Guvernul Principatului Liechtenstein, în scrisoarea sa din data de 22 august 2014, a transmis noi informații în sprijinul opiniei sale conform căreia licența BBT este echivalentă cu formarea ADR a conducătorilor auto. Prin urmare, Autoritatea consideră că aceste informații suplimentare sunt suficiente pentru a demonstra echivalența în această privință, întrucât deținătorii de licență BBT sunt autorizați să transporte mărfuri din clasa 1 ADR, iar formarea necesară pentru a dobândi o licență BBT acoperă toate aspectele relevante și necesare pentru transportul unor astfel de mărfuri.

În sfârșit, în ceea ce privește a treia cerere de derogare, Guvernul Principatului Liechtenstein, în observațiile sale scrise din data de 22 august 2014, a confirmat că cisternele de șantier în cauză au carcasă dublă, dat fiind că ele sunt alcătuite dintr-o cisternă interioară și un bazin exterior de colectare care este închis (cum este definit la punctul 6.14.1.1 din anexa 5 VTGGS). În consecință, Autoritatea consideră că și cererea de derogare în ceea ce privește punctul 1.1.3.6.3. litera (b) din anexa 5 la ordonanță ar trebui să fie autorizată.

În concluzie, Autoritatea consideră că siguranța nu va fi compromisă prin acordarea acestor derogări și că cele trei solicitări de derogare îndeplinesc condițiile de la articolul 6 alineatul (2) litera (a) din directivă. Astfel, derogările prevăzute la articolul 30, la articolul 36 alineatul (2) și la punctul 1.1.3.6.3 litera (b) din anexa 5 la ordonanță ar trebui să fie autorizate. Prin urmare, Autoritatea acordă derogarea solicitată, în temeiul articolului 6 alineatul (2) litera (a) din directivă. Derogarea este valabilă pentru o perioadă de șase ani, astfel cum se prevede la articolul 6 alineatul (3) din directivă. Autoritatea poate, în conformitate cu articolul 6 alineatul (4) din directivă, să reînnoiască autorizația acordată.

Din aceste motive, Autoritatea AELS de Supraveghere, în conformitate cu articolul 6 din actul menționat la punctul 13c din capitolul I din anexa XIII la Acordul privind SEE, Directiva 2008/68/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 septembrie 2008 privind transportul interior de mărfuri periculoase, astfel cum a fost adaptată prin Protocolul 1 la Acordul privind SEE,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se acordă derogările solicitate de Principatul Liechtenstein cu referire la articolul 30, la articolul 36 alineatul (2) și la punctul 1.1.3.6.3 litera (b) din anexa 5 la Ordonanța din Liechtenstein din 3 martie 1998 privind transportul rutier al mărfurilor periculoase (Verordnung über den Transport gefährlicher Güter auf der Strasse – VTGGS).

Articolul 2

Derogările prevăzute la articolul 1 din prezenta decizie se publică în secțiunea SEE a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene și în Suplimentul SEE la acesta, în conformitate cu punctul 6 din Protocolul 1 la Acordul privind SEE.

Articolul 3

Derogările prevăzute la articolul 1 din prezenta decizie sunt valabile pentru o perioadă de șase ani.

Articolul 4

Prezenta decizie se adresează Principatului Liechtenstein și intră în vigoare la data notificării statului respectiv.

Articolul 5

Prezenta decizie este autentică în limba engleză.

Adoptată la Bruxelles, 27 ianuarie 2015.

Pentru Autoritatea AELS de Supraveghere

Helga JÓNSDÓTTIR

Membru al Colegiului

Xavier LEWIS

Director


(1)  Se face trimitere la evaluarea din Decizia nr. 295/14/COL.

(2)  CITEC: Asociația elvețiană pentru protecția apelor și securitatea cisternelor (Association pour la protection des eaux et la sécurité des citernes)

(3)  BBT: Oficiul Federal Elvețian pentru Educație și Tehnologie Profesională (Bundesamt für Berufsbildung und Technologie).

(4)  ADR: Acordul european privind transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase.


Rectificări

8.10.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 263/53


Rectificare la Directiva 2014/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la echipamentele și sistemele de protecție destinate utilizării în atmosfere potențial explozive

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 96 din 29 martie 2014 )

1.

La pagina 327, anexa I, punctul 2 „Grupul de echipamente II” litera (a) prima teză:

în loc de:

„(a)

Categoria de echipamente 1 cuprinde echipamente proiectate să funcționeze în conformitate cu parametrii operaționali stabiliți de producător și să asigure un înalt nivel de protecție.”,

se va citi:

„(a)

Categoria de echipamente 1 cuprinde echipamente proiectate să funcționeze în conformitate cu parametrii operaționali stabiliți de producător și să asigure un nivel foarte înalt de protecție.”

2.

La pagina 327, anexa I, punctul 2 „Grupul de echipamente II” litera (b) prima teză:

în loc de:

„(b)

Categoria de echipamente 2 cuprinde echipamente proiectate să poată funcționa în conformitate cu parametrii operaționali stabiliți de producător și să asigure un înalt nivel de protecție.”,

se va citi:

„(b)

Categoria de echipamente 2 cuprinde echipamente proiectate să poată funcționa în conformitate cu parametrii operaționali stabiliți de producător și să asigure un nivel înalt de protecție.”

3.

La pagina 328, anexa I, punctul 2 „Grupul de echipamente II” litera (c) prima teză:

în loc de:

„(c)

Categoria de echipamente 3 cuprinde echipamente proiectate să poată funcționa în conformitate cu parametrii operaționali stabiliți de producător și să asigure un înalt nivel de protecție.”,

se va citi:

„(c)

Categoria de echipamente 3 cuprinde echipamente proiectate să poată funcționa în conformitate cu parametrii operaționali stabiliți de producător și să asigure un nivel normal de protecție.”