ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 257

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 58
2 octombrie 2015


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) 2015/1755 al Consiliului din 1 octombrie 2015 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Burundi

1

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1756 al Comisiei din 21 septembrie 2015 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Citron de Menton (IGP)]

11

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1757 al Comisiei din 28 septembrie 2015 de aprobare a folpetului ca substanță activă destinată utilizării în produsele biocide pentru tipul de produs 6 ( 1 )

12

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1758 al Comisiei din 28 septembrie 2015 de aprobare a folpetului ca substanță activă existentă destinată utilizării în produsele biocide din tipurile de produs 7 și 9 ( 1 )

15

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1759 al Comisiei din 28 septembrie 2015 de autorizare a utilizării glutaraldehidei ca substanță activă existentă în produse biocide pentru tipurile de produse 2, 3, 4, 6, 11 și 12 ( 1 )

19

 

*

Regulamentul (UE) 2015/1760 al Comisiei din 1 octombrie 2015 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește ștergerea de pe lista Uniunii a substanței aromatizante p-menta-1,8-dien-7-al ( 1 )

27

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1761 al Comisiei din 1 octombrie 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 378/2005 al Comisiei în ceea ce privește rapoartele și taxele laboratorului comunitar de referință și laboratoarele enumerate în anexa II ( 1 )

30

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1762 al Comisiei din 1 octombrie 2015 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

35

 

 

DECIZII

 

*

Decizia (PESC) 2015/1763 a Consiliului din 1 octombrie 2015 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Burundi

37

 

*

Decizia (PESC) 2015/1764 a Consiliului din 1 octombrie 2015 de modificare a Deciziei 2014/512/PESC privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina

42

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/1765 a Comisiei din 30 septembrie 2015 de modificare a anexelor I și II la Decizia 2004/558/CE în ceea ce privește statutul de regiune indemnă de rinotraheită infecțioasă bovină pentru landul Baden-Württemberg din Germania și pentru regiunea Valle d'Aosta din Italia [notificată cu numărul C(2015) 6572]  ( 1 )

44

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

2.10.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 257/1


REGULAMENTUL (UE) 2015/1755 AL CONSILIULUI

din 1 octombrie 2015

privind măsuri restrictive având în vedere situația din Burundi

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 215,

având în vedere Decizia (PESC) 2015/1763 a Consiliului din 1 octombrie 2015 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Burundi (1),

având în vedere propunerea comună a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și a Comisiei,

întrucât:

(1)

La 1 octombrie 2015, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2015/1763 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Burundi, care prevede restricții de călătorie și înghețarea fondurilor și a resurselor economice ale anumitor persoane, entități sau organisme responsabile de subminarea democrației sau de obstrucționarea găsirii unei soluții politice în Burundi, inclusiv prin acte de violență, represiune sau incitare la violență, ale persoanelor, entităților sau organismelor implicate în planificarea, orchestrarea sau comiterea de încălcări ale dreptului internațional al drepturilor omului sau ale dreptului internațional umanitar, după caz, sau care constituie abuzuri grave ale drepturilor omului în Burundi. Aceste persoane, entități și organisme sunt enumerate în anexa la Decizia (PESC) 2015/1763.

(2)

Sunt necesare măsuri suplimentare din partea Uniunii pentru a pune în aplicare Decizia (PESC) 2015/1763.

(3)

Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și Comisia Europeană ar trebui să prezinte o propunere de regulament privind măsuri restrictive având în vedere situația din Burundi.

(4)

Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile consacrate în special în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și, mai ales, dreptul la o cale de atac eficientă și la un proces echitabil, precum și dreptul la protecția datelor cu caracter personal. Prezentul regulament ar trebui aplicat în conformitate cu respectivele drepturi.

(5)

Competența de a modifica lista prevăzută în anexa I la prezentul regulament ar trebui să fie exercitată de către Consiliu, având în vedere amenințarea specifică la adresa păcii și securității internaționale în regiune pe care o reprezintă situația din Burundi și pentru a asigura coerența cu procesul de revizuire și de modificare a anexei la Decizia (PESC) 2015/1763.

(6)

Pentru punerea în aplicare a prezentului regulament și pentru a asigura nivelul maxim de securitate juridică în cadrul Uniunii, trebuie să fie făcute publice numele și alte date relevante privind persoanele fizice și juridice, entitățile și organismele ale căror fonduri și resurse economice trebuie înghețate în conformitate cu prezentul regulament. Orice prelucrare a datelor cu caracter personal ar trebui să respecte Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului (2) și Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (3).

(7)

Pentru a se asigura eficacitatea măsurilor prevăzute în prezentul regulament, acesta ar trebui să intre în vigoare imediat după publicare,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

(a)

„cerere” înseamnă orice cerere, contencioasă sau necontencioasă, introdusă anterior sau ulterior datei intrării în vigoare a prezentului regulament în temeiul unui contract sau al unei tranzacții sau în legătură cu un contract sau cu o tranzacție și include în special:

(i)

o cerere de executare a oricărei obligații care rezultă dintr-un contract sau dintr-o tranzacție sau în legătură cu un contract sau cu o tranzacție;

(ii)

o cerere de prelungire sau de plată a unei obligațiuni, a unei garanții financiare sau a unei indemnizații, indiferent de forma acesteia;

(iii)

o cerere de compensare care se referă la un contract sau la o tranzacție;

(iv)

o cerere reconvențională;

(v)

o cerere de recunoaștere sau de executare, inclusiv prin procedura de exequatur, a unei hotărâri judecătorești, a unei hotărâri arbitrale sau a unei decizii echivalente, indiferent de locul în care a fost pronunțată;

(b)

„contract sau tranzacție” înseamnă orice tranzacție, indiferent de forma sa și de legislația aplicabilă și indiferent dacă include unul sau mai multe contracte sau obligații similare stabilite între părți identice sau nu; în acest scop, termenul „contract” include orice obligațiune, garanție sau indemnizație, în special de natură financiară, și orice credit, independent sau nu din punct de vedere juridic, precum și orice clauză aferentă care rezultă din tranzacția respectivă sau are legătură cu aceasta;

(c)

„autorități competente” înseamnă autoritățile competente ale statelor membre, astfel cum sunt identificate pe site-urile internet enumerate în anexa II;

(d)

„resurse economice” înseamnă activele de orice fel, corporale sau necorporale, mobiliare sau imobiliare, care nu sunt fonduri, dar pot fi utilizate pentru obținerea de fonduri, bunuri sau servicii;

(e)

„înghețarea resurselor economice” înseamnă împiedicarea utilizării resurselor economice pentru obținerea de fonduri, bunuri sau servicii în orice mod, inclusiv, dar nu exclusiv, prin vânzarea, închirierea sau ipotecarea acestora;

(f)

„înghețarea fondurilor” înseamnă împiedicarea oricărui tip de circulație, transfer, modificare, utilizare, accesare sau tranzacționare de fonduri care ar avea drept rezultat orice modificare a volumului, a valorii, a localizării, a proprietății, a posesiei, a naturii ori a destinației acestora sau orice altă modificare care ar permite utilizarea fondurilor, inclusiv gestionarea portofoliilor;

(g)

„fonduri” înseamnă activele financiare și beneficiile de orice natură, inclusiv, dar nelimitându-se la:

(i)

numerar, cecuri, creanțe în numerar, cambii, ordine de plată și alte instrumente de plată;

(ii)

depozite la instituții financiare sau la alte entități, solduri de conturi, creanțe și titluri de creanță;

(iii)

titluri de valoare negociate la nivel public și privat și instrumente de datorie, inclusiv titluri și acțiuni, certificate reprezentând titluri de valoare, obligațiuni, bilete la ordin, warante, obligațiuni negarantate și contracte derivate;

(iv)

dobânzi, dividende sau alte venituri din active sau profitul provenit din active sau generat de acestea;

(v)

credite, drepturi compensatorii, garanții, garanții de bună execuție sau alte angajamente financiare;

(vi)

acreditive, conosamente, contracte de vânzare; și

(vii)

documente care atestă deținerea de cote-părți dintr-un fond sau din resurse financiare;

(h)

„teritoriul Uniunii” înseamnă teritoriile statelor membre cărora li se aplică tratatul, în condițiile prevăzute de acesta, inclusiv spațiul lor aerian.

Articolul 2

(1)   Se îngheață toate fondurile și resursele economice care aparțin, se află în proprietatea ori posesia sau sunt controlate de oricare dintre persoanele fizice sau juridice, entitățile sau organismele enumerate în anexa I.

(2)   Se interzice punerea la dispoziție, direct sau indirect, în beneficiul persoanelor fizice sau juridice, entităților sau organismelor enumerate în anexa I, de fonduri sau resurse economice de orice tip.

(3)   Anexa I cuprinde persoanele fizice sau juridice, entitățile și organismele care, în conformitate cu articolul 2 alineatul (1) din Decizia (PESC) 2015/1763, au fost identificate de Consiliu ca:

(a)

fiind responsabile de subminarea democrației sau de obstrucționarea găsirii unei soluții politice în Burundi, inclusiv prin acte de violență, represiune sau incitare la violență;

(b)

fiind implicate, în Burundi, în planificarea, orchestrarea sau comiterea de încălcări ale dreptului internațional al drepturilor omului sau ale dreptului internațional umanitar, după caz, sau care constituie abuzuri grave ale drepturilor omului; și

(c)

fiind asociate cu persoanele, entitățile sau organismele menționate la literele (a) și (b).

Articolul 3

(1)   Prin derogare de la articolul 2, autoritățile competente ale statelor membre pot autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate sau punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice, în condițiile pe care le consideră adecvate, după ce constată că fondurile sau resursele economice în cauză sunt:

(a)

necesare pentru satisfacerea nevoilor de bază ale persoanelor fizice sau juridice enumerate în anexa I și ale membrilor de familie care se află în întreținerea respectivelor persoane fizice, inclusiv plăți necesare pentru achitarea unor cheltuieli legate de alimente, chirie sau rate ipotecare, medicamente și tratamente medicale, impozite, prime de asigurare și utilități publice;

(b)

destinate exclusiv plății unor onorarii rezonabile sau rambursării cheltuielilor suportate în legătură cu prestarea unor servicii juridice;

(c)

destinate exclusiv plății comisioanelor sau a cheltuielilor corespunzătoare păstrării sau administrării curente a fondurilor sau a resurselor economice înghețate; sau

(d)

necesare pentru cheltuieli extraordinare, cu condiția ca autoritatea competentă în cauză să fi notificat autorităților competente din celelalte state membre și Comisiei, cu cel puțin două săptămâni înainte de acordarea autorizației respective, motivele pentru care consideră că ar trebui acordată o autorizație specifică.

(2)   Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia în legătură cu orice autorizație acordată în temeiul alineatului (1).

Articolul 4

(1)   Prin derogare de la articolul 2 alineatul (1), autoritățile competente din statele membre pot autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)

fondurile sau resursele economice fac obiectul unei hotărâri arbitrale pronunțate înainte de data la care persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul menționat la articolul 2 a fost inclus pe lista din anexa I, al unei hotărâri judecătorești ori al unei decizii administrative adoptate în Uniune sau al unei hotărâri judecătorești executorii în statul membru în cauză, înainte sau după data respectivă;

(b)

fondurile sau resursele economice vor fi utilizate exclusiv pentru a da curs cererilor garantate printr-o astfel de hotărâre ori decizie sau a căror valabilitate este recunoscută printr-o astfel de hotărâre sau decizie, în limitele stabilite de actele cu putere de lege și de normele administrative care reglementează drepturile persoanelor care formulează astfel de cereri;

(c)

hotărârea sau decizia nu este în beneficiul unei persoane fizice sau juridice, al unei entități sau al unui organism inclus pe lista din anexa I; și

(d)

recunoașterea hotărârii deciziei respective nu contravine politicii publice a statului membru în cauză.

(2)   Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia în legătură cu orice autorizație acordată în temeiul alineatului (1).

Articolul 5

(1)   Prin derogare de la dispozițiile articolului 2 alineatul (1), în cazul în care o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism inclus pe lista din anexa I trebuie să efectueze o plată în baza unui contract sau a unui acord încheiat de persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul în cauză sau în baza unei obligații care a apărut în sarcina persoanei fizice sau juridice, a entității sau a organismului în cauză înainte de data la care persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul respectiv a fost inclus pe lista din anexa I, autoritățile competente ale statelor membre pot autoriza, în condițiile pe care le consideră adecvate, deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate, cu condiția ca autoritatea competentă în cauză să fi stabilit că:

(a)

fondurile sau resursele economice sunt utilizate pentru efectuarea unei plăți de către o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism inclus pe lista din anexa I; și că

(b)

plata nu încalcă dispozițiile articolului 2 alineatul (2).

(2)   Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia în legătură cu orice autorizație acordată în temeiul alineatului (1).

Articolul 6

(1)   Articolul 2 alineatul (2) nu împiedică creditarea conturilor înghețate de către instituțiile financiare sau de credit care primesc fonduri transferate de terți în contul persoanei fizice sau juridice, al entității sau al organismului inclus pe listă, cu condiția ca toate aceste sume care sunt transferate în conturile respective să fie, de asemenea, înghețate. Instituția financiară sau de credit informează, fără întârziere, autoritatea competentă relevantă cu privire la orice tranzacție de acest tip.

(2)   Articolul 2 alineatul (2) nu se aplică sumelor transferate în conturile înghețate care reprezintă:

(a)

dobânzi sau alte venituri generate de conturile respective;

(b)

plăți datorate în baza unor contracte, acorduri sau obligații care au fost încheiate sau care au apărut înainte de data la care persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul menționat la articolul 2 a fost inclus pe lista din anexa I; sau

(c)

plăți datorate în temeiul unor hotărâri judecătorești, decizii administrative sau hotărâri arbitrale pronunțate într-un stat membru sau care sunt executorii în statul membru în cauză,

cu condiția ca aceste dobânzi, alte venituri și plăți să fie înghețate în conformitate cu articolul 2 alineatul (1).

Articolul 7

(1)   Fără a aduce atingere normelor aplicabile în materie de raportare, confidențialitate și secret profesional, persoanele fizice și juridice, entitățile și organismele:

(a)

furnizează de îndată autorității competente a statului membru în care își au reședința sau sediul orice informații care ar facilita respectarea prezentului regulament, cum ar fi informațiile cu privire la conturile și sumele înghețate în conformitate cu articolul 2, și transmit aceste informații Comisiei, direct sau prin intermediul statului membru; și

(b)

cooperează cu autoritatea competentă cu privire la oricare verificare a acestor informații.

(2)   Orice informații suplimentare primite direct de Comisie sunt comunicate statelor membre.

(3)   Orice informații furnizate sau primite în conformitate cu prezentul articol sunt utilizate numai în scopul pentru care au fost furnizate sau primite.

Articolul 8

Este interzisă participarea în cunoștință de cauză și deliberată la activități care au drept scop sau efect eludarea măsurilor menționate la articolul 2.

Articolul 9

(1)   Înghețarea fondurilor și a resurselor economice sau refuzul de a pune la dispoziție aceste fonduri sau resurse economice efectuat cu bună-credință, pe motiv că o astfel de acțiune este conformă cu dispozițiile prezentului regulament, nu angajează în niciun fel răspunderea persoanei fizice sau juridice, a entității sau a organismului care o efectuează ori a personalului de conducere sau a angajaților acestora, cu excepția cazului în care se dovedește că fondurile și resursele economice în cauză au fost înghețate sau reținute din neglijență.

(2)   Acțiunile persoanelor fizice sau juridice, ale entităților sau ale organismelor nu angajează în niciun fel răspunderea acestora în cazul în care nu au știut și nu au avut niciun motiv întemeiat să suspecteze că acțiunile lor vor încălca măsurile prevăzute de prezentul regulament.

Articolul 10

(1)   Nu se dă curs niciunei cereri în legătură cu orice contract sau tranzacție a cărei executare a fost afectată, direct sau indirect, în totalitate sau parțial, de măsurile impuse în temeiul prezentului regulament, inclusiv cererilor de despăgubire sau oricărei alte cereri de acest tip, cum ar fi cererile de compensare sau cele de chemare în garanție, în mod deosebit cererilor de prelungire sau de plată a unei obligațiuni, a unei garanții sau a unei indemnizații, în special a unei garanții financiare sau a unei indemnizații financiare, indiferent de formă, în cazul în care sunt formulate de:

(a)

persoanele fizice sau juridice, entitățile sau organismele desemnate care sunt incluse pe lista din anexa I;

(b)

orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism care acționează prin intermediul sau în numele uneia dintre persoanele, entitățile sau organismele menționate la litera (a).

(2)   În cadrul oricărei proceduri menite să dea curs unei cereri, sarcina de a dovedi că satisfacerea cererii nu este interzisă în temeiul alineatului (1) incumbă persoanei fizice sau juridice, entității sau organismului care urmărește să se dea curs respectivei cereri.

(3)   Prezentul articol nu aduce atingere dreptului persoanelor fizice sau juridice, al entităților și al organismelor menționate la alineatul (1) la controlul jurisdicțional al legalității neexecutării obligațiilor contractuale în conformitate cu prezentul regulament.

Articolul 11

(1)   Comisia și statele membre se informează reciproc cu privire la măsurile luate în temeiul prezentului regulament și fac schimb de orice alte informații relevante de care dispun în legătură cu prezentul regulament, în special informații:

(a)

cu privire la fondurile înghețate în temeiul articolului 2 și la autorizările acordate în temeiul articolelor 3, 4 și 5;

(b)

cu privire la problemele legate de încălcări și de executare și la hotărârile pronunțate de instanțele naționale.

(2)   Statele membre se informează reciproc și informează Comisia imediat cu privire la orice alte informații relevante de care dispun care ar putea afecta punerea în aplicare efectivă a prezentului regulament.

Articolul 12

Comisia este împuternicită să modifice anexa II pe baza informațiilor furnizate de statele membre.

Articolul 13

(1)   În cazul în care decide să aplice măsurile menționate la articolul 2 alineatul (1) unei persoane fizice sau juridice, unei entități sau unui organism, Consiliul modifică anexa I în consecință.

(2)   Consiliul comunică decizia sa, inclusiv motivele includerii pe listă, persoanei fizice sau juridice, entității sau organismului menționate la alineatul (1), fie direct, dacă adresa este cunoscută, fie prin publicarea unui anunț, oferind persoanei fizice sau juridice, entității sau organismului în cauză posibilitatea de a formula observații.

(3)   În cazul în care se transmit observații sau se prezintă dovezi substanțiale noi, Consiliul își reexaminează decizia și informează în consecință persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul în cauză.

(4)   Lista din anexa I se revizuiește periodic și, cel puțin, o dată la fiecare 12 luni.

Articolul 14

(1)   Anexa I cuprinde motivele includerii pe listă a persoanelor fizice sau juridice, a entităților sau a organismelor vizate.

(2)   Anexa I cuprinde, în cazul în care acestea sunt disponibile, informațiile necesare pentru identificarea persoanelor fizice sau juridice, a entităților sau organismelor vizate. În ceea ce privește persoanele fizice, astfel de informații pot cuprinde numele, inclusiv pseudonimele, data și locul nașterii, cetățenia, numărul pașaportului și al cărții de identitate, sexul, adresa, dacă este cunoscută, precum și funcția sau profesia. În ceea ce privește persoanele juridice, entitățile și organismele, astfel de informații pot include denumirea, locul și data înregistrării, numărul de înregistrare și sediul.

Articolul 15

(1)   Statele membre stabilesc normele privind sancțiunile aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor prezentului regulament și iau toate măsurile necesare pentru a asigura punerea în aplicare a acestora. Sancțiunile prevăzute trebuie să fie eficace, proporționale și disuasive.

(2)   După intrarea în vigoare a prezentului regulament, statele membre notifică fără întârziere normele respective Comisiei, precum și orice modificări ulterioare aduse acestora.

Articolul 16

(1)   Statele membre desemnează autoritățile competente menționate în prezentul regulament și le identifică pe site-urile internet enumerate în anexa II. Comisiei i se notifică de către statele membre orice modificare a adreselor site-urilor lor internet enumerate în anexa II.

(2)   După intrarea în vigoare a prezentului regulament, statele membre notifică fără întârziere Comisiei autoritățile lor competente, inclusiv datele de contact ale acestora, precum și orice modificări ulterioare aduse în privința acestora.

(3)   În cazul în care prezentul regulament prevede o obligație de a notifica, a informa sau a comunica în alt mod cu Comisia, adresa și celelalte date de contact care trebuie utilizate în vederea acestei comunicări sunt cele indicate în anexa II.

Articolul 17

Prezentul regulament se aplică:

(a)

pe teritoriul Uniunii, inclusiv în spațiul aerian al acesteia;

(b)

la bordul oricărei aeronave sau al oricărei nave aflate sub jurisdicția unui stat membru;

(c)

oricărei persoane fizice aflate pe teritoriul sau în afara teritoriului Uniunii care este resortisant al unui stat membru;

(d)

oricărei persoane juridice, oricărei entități sau oricărui organism aflat pe teritoriul sau în afara teritoriului Uniunii care este înregistrat sau constituit în temeiul legislației unui stat membru;

(e)

oricărei persoane juridice, oricărei entități sau oricărui organism, în legătură cu orice activitate desfășurată în întregime sau parțial pe teritoriul Uniunii.

Articolul 18

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Luxemburg, 1 octombrie 2015.

Pentru Consiliu

Președintele

E. SCHNEIDER


(1)  A se vedea pagina 37 din prezentul Jurnal Oficial.

(2)  Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (JO L 281, 23.11.1995, p. 31).

(3)  Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1).


ANEXA I

Lista persoanelor fizice și juridice, entităților și organismelor menționate la articolul 2

 

Nume

Informații de identificare

Motivele desemnării

1.

Godefroid BIZIMANA

Data nașterii: 23.4.1968

Locul nașterii: NYAGASEKE, MABAYI, CIBITOKE

Cetățenie burundeză. Numărul pașaportului: DP0001520

Director general adjunct al poliției naționale, responsabil de acte de subminare a democrației, prin decizii operaționale care au dus la o utilizare disproporționată a forței și la acte de reprimare violentă față de demonstrațiile pașnice care au început la 26 aprilie 2015, în urma anunțării candidaturii la președinție a președintelui Nkurunziza.

2.

Gervais NDIRAKOBUCA alias NDAKUGARIKA

Data nașterii: 1.8.1970

Cetățenie burundeză. Numărul pașaportului: DP0000761

Șeful de cabinet al administrației prezidențiale (Présidence) responsabil de chestiunile legate de poliția națională. Se face responsabil de obstrucționarea găsirii unei soluții politice în Burundi prin emiterea de instrucțiuni care au dus la utilizarea disproporționată a forței, la acte de violență, acte de represiune și la încălcări ale dreptului internațional al drepturilor omului împotriva protestatarilor care au manifestat începând cu data de 26 aprilie 2015, în urma anunțării candidaturii la președinție a președintelui Nkurunziza, inclusiv în zilele de 26, 27 și 28 aprilie în sectoarele Nyakabiga și Musaga din Bujumbura.

3.

Mathias/Joseph NIYONZIMA alias KAZUNGU

Numărul de înregistrare (SNR): O/00064

Cetățenie burundeză. Numărul pașaportului: OP0053090

Ofițer în Serviciul național de informații. Se face responsabil de obstrucționarea găsirii unei soluții politice în Burundi prin incitarea la violență și acte de represiune în timpul demonstrațiilor care au început la 26 aprilie 2015, în urma anunțării candidaturii la președinție a președintelui Nkurunziza. A contribuit la formarea, coordonarea și dotarea cu armament a milițiilor paramilitare Imbonerakure, inclusiv în afara teritoriului burundez, aceste miliții făcându-se responsabile de acte de violență, de acte de represiune și de abuzuri grave ale drepturilor omului în Burundi.

4.

Léonard NGENDAKUMANA

Data nașterii: 24.11.1968

Cetățenie burundeză. Numărul pașaportului: DP0000885

Fost „Chargé de Missions de la Présidence” și fost general de armată. Se face responsabil de obstrucționarea găsirii unei soluții politice în Burundi, prin participarea la tentativa de lovitură de stat din 13 mai 2015 vizând înlăturarea de la putere a guvernului burundez. Responsabil pentru acte de violență – atacuri cu grenadă – comise în Burundi, precum și pentru incitare la violență. Generalul Léonard Ngendakumana a pledat în mod public pentru utilizarea violenței ca mijloc de realizare a obiectivelor politice.


ANEXA II

Site-urile internet care conțin informații privind autoritățile competente, precum și adresa pentru notificările adresate Comisiei Europene

BELGIA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

REPUBLICA CEHĂ

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANEMARCA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

GERMANIA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRECIA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPANIA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

FRANȚA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

CROAȚIA

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CIPRU

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETONIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

UNGARIA

http://2010-2014.kormany.hu/download/b/3b/70000/ENSZBT-ET-szankcios-tajekoztato.pdf

MALTA

https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx

ȚĂRILE DE JOS

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLONIA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALIA

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ROMÂNIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVACIA

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SUEDIA

http://www.ud.se/sanktioner

REGATUL UNIT

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

ADRESA PENTRU NOTIFICĂRILE ADRESATE COMISIEI EUROPENE:

Commission européenne

Service des instruments de politique étrangère (FPI)

EEAS 02/309

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu


2.10.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 257/11


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1756 AL COMISIEI

din 21 septembrie 2015

de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Citron de Menton (IGP)]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 52 alineatul (2),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 50 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, cererea de înregistrare a denumirii „Citron de Menton”, depusă de Franța, a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (2).

(2)

Deoarece Comisiei nu i s-a comunicat nicio declarație de opoziție, în conformitate cu articolul 51 din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, denumirea „Citron de Menton” ar trebui, prin urmare, înregistrată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se înregistrează denumirea „Citron de Menton” (IGP).

Denumirea menționată la primul paragraf se referă la un produs din clasa 1.6 – Fructe, legume și cereale, proaspete sau prelucrate, prevăzută în anexa XI la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 668/2014 al Comisiei (3).

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 21 septembrie 2015.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Phil HOGAN

Membru al Comisiei


(1)  JO L 343, 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 147, 5.5.2015, p. 11.

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 668/2014 al Comisiei din 13 iunie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (JO L 179, 19.6.2014, p. 36).


2.10.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 257/12


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1757 AL COMISIEI

din 28 septembrie 2015

de aprobare a folpetului ca substanță activă destinată utilizării în produsele biocide pentru tipul de produs 6

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide (1), în special articolul 90 alineatul (2),

întrucât:

(1)

La 13 iulie 2009, Italia a primit o cerere, în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) din Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului (2), de a include în anexa I substanța activă folpet, în vederea utilizării în tipul de produs 6, produse de protecție utilizate în interiorul containerelor, astfel cum este definit în anexa V la directiva menționată, care corespunde tipului de produs 6, astfel cum este definit în anexa V la Regulamentul (UE) nr. 528/2012.

(2)

În luna iunie 2011, în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Directiva 98/8/CE, Italia a prezentat Comisiei un raport de evaluare, însoțit de recomandările sale.

(3)

Avizul Agenției Europene pentru Produse Chimice a fost formulat la 17 iunie 2014 de către Comitetul pentru produse biocide, ținând seama de concluziile autorității competente responsabile de evaluare.

(4)

Conform avizului respectiv, produsele biocide care sunt utilizate pentru tipul de produs 6 și care conțin folpet pot îndeplini cerințele prevăzute la articolul 5 din Directiva 98/8/CE dacă sunt respectate anumite condiții referitoare la folosirea acestei substanțe.

(5)

Prin urmare, este oportun să se aprobe utilizarea folpetului în produsele biocide pentru tipul de produs 6, sub rezerva respectării condițiilor specifice din anexă.

(6)

Întrucât folpetul întrunește criteriile pentru a fi clasificat drept substanță sensibilizantă pentru piele categoria 1, astfel cum este definită în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (3), articolele tratate care au fost tratate cu folpet sau care conțin folpet ar trebuie etichetate în mod corespunzător atunci când sunt introduse pe piață.

(7)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru produse biocide,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se aprobă folpetul ca substanță activă destinată utilizării în produsele biocide pentru tipul de produs 6, sub rezerva îndeplinirii specificațiilor și condițiilor prevăzute în anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 28 septembrie 2015.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 167, 27.6.2012, p. 1.

(2)  Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 1998 privind comercializarea produselor biodestructive (JO L 123, 24.4.1998, p. 1).

(3)  Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (JO L 353, 31.12.2008, p. 1).


ANEXĂ

Denumire comună

Denumire IUPAC

Numere de identificare

Gradul minim de puritate a substanței active (1)

Data aprobării

Data de expirare a aprobării

Tipul de produs

Condiții specifice

Folpet

Denumire IUPAC:

N-(triclorometiltio)ftalimidă

Nr. CE: 205-088-6

Nr. CAS: 133-07-3

940 g/kg

1 ianuarie 2016

31 decembrie 2025

6

La evaluarea produsului se va acorda o atenție deosebită expunerii, riscurilor și eficacității aferente utilizărilor care fac obiectul unei cereri de autorizare, dar nu sunt abordate în evaluarea efectuată la nivelul Uniunii cu privire la riscurile prezentate de substanța activă.

Autorizațiile pentru produsele biocide se acordă în următoarele condiții:

1.

Pentru utilizatorii industriali se stabilesc proceduri operaționale sigure și măsuri organizatorice adecvate. Produsele biocide sunt utilizate cu echipament individual de protecție adecvat, dacă expunerea nu poate fi redusă la un nivel acceptabil prin alte mijloace.

2.

În privința riscurilor pentru sol, etichetele și, dacă sunt furnizate, fișele cu date de securitate ale produselor indică faptul că trebuie luate măsuri pentru a proteja solul în timpul aplicării în aer liber a amestecurilor conservate, în scopul de a preveni pierderile și de a reduce la minimum emisiile în mediu, cu excepția cazului în care se poate demonstra că riscurile pot fi reduse până la un nivel acceptabil prin alte mijloace.

3.

În privința riscurilor pentru sol, nu sunt autorizate produse pentru conservarea amestecurilor care urmează să fi aplicate în aer liber prin pulverizare, cu excepția cazului în care se poate demonstra că riscurile pot fi reduse până la un nivel acceptabil.

Introducerea pe piață a articolelor tratate face obiectul următoarei condiții:

Persoana responsabilă pentru introducerea pe piață a unui articol tratat care a fost tratat cu folpet sau care conține folpet se asigură că eticheta articolului tratat furnizează informațiile prevăzute la articolul 58 alineatul (3) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 528/2012.


(1)  Puritatea indicată în această coloană este gradul minim de puritate a substanței active utilizate pentru evaluarea efectuată în conformitate cu articolul 11 din Directiva 98/8/CE. Substanța activă din produsul introdus pe piață poate avea un grad de puritate egal sau diferit, dacă s-a dovedit că aceasta este echivalentă din punct de vedere tehnic cu substanța activă evaluată.


2.10.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 257/15


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1758 AL COMISIEI

din 28 septembrie 2015

de aprobare a folpetului ca substanță activă existentă destinată utilizării în produsele biocide din tipurile de produs 7 și 9

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide (1), în special articolul 89 alineatul (1) al treilea paragraf,

întrucât:

(1)

Regulamentul delegat (UE) nr. 1062/2014 al Comisiei (2) stabilește o listă a substanțelor active existente care urmează să fie evaluate în vederea unei eventuale aprobări pentru utilizare în produse biocide.

(2)

Această listă include folpetul.

(3)

Folpetul a fost evaluat, în conformitate cu articolul 16 alineatul (2) din Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului (3), în vederea utilizării în tipul de produs 7, conservanți pentru pelicule, și tipul de produs 9, conservanți pentru fibre, piele, cauciuc și materiale polimerizate, definite în anexa V la directiva respectivă, care corespund tipului de produs 7, respectiv 9, definite în anexa V la Regulamentul (UE) nr. 528/2012.

(4)

Italia a fost desemnată autoritate competentă responsabilă de evaluare și, în iunie 2011, a transmis Comisiei rapoartele de evaluare însoțite de recomandările sale, în conformitate cu articolul 14 alineatele (4) și (6) din Regulamentul (CE) nr. 1451/2007 al Comisiei (4).

(5)

În conformitate cu articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul delegat (UE) nr. 1062/2014, avizele Agenției Europene pentru Produse Chimice au fost formulate la 17 iunie 2014 de către Comitetul pentru produse biocide, ținând seama de concluziile autorității competente responsabile de evaluare.

(6)

Conform acestor avize, produsele biocide utilizate pentru tipurile de produs 7 și 9, care conțin folpet, pot îndeplini cerințele prevăzute la articolul 5 din Directiva 98/8/CE dacă sunt respectate anumite condiții privind utilizarea lor.

(7)

Prin urmare, este oportun să se aprobe folpetul pentru utilizare în produsele biocide din tipurile de produs 7 și 9, sub rezerva respectării condițiilor specifice prevăzute în anexă.

(8)

Deoarece folpetul îndeplinește criteriile în vederea clasificării ca sensibilizant pentru piele din categoria 1, astfel cum este definit în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (5), articolele tratate cu folpet sau care conțin folpet ar trebui etichetate corespunzător în momentul introducerii pe piață.

(9)

Ar trebui să se prevadă trecerea unei perioade de timp rezonabile până la aprobarea unei substanțe active, pentru a permite părților interesate să adopte măsurile pregătitoare necesare în vederea îndeplinirii noilor cerințe.

(10)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru produse biocide,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se aprobă folpetul ca substanță activă destinată utilizării în produsele biocide din tipurile de produs 7 și 9, sub rezerva îndeplinirii specificațiilor și condițiilor prevăzute în anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 28 septembrie 2015.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 167, 27.6.2012, p. 1.

(2)  Regulamentul delegat (UE) nr. 1062/2014 al Comisiei din 4 august 2014 privind programul de lucru pentru examinarea sistematică a tuturor substanțelor active existente conținute de produsele biocide, menționat în Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 294, 10.10.2014, p. 1).

(3)  Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 1998 privind comercializarea produselor biocide (JO L 123, 24.4.1998, p. 1).

(4)  Regulamentul (CE) nr. 1451/2007 al Comisiei din 4 decembrie 2007 privind a doua etapă a programului de lucru de 10 ani prevăzut la articolul 16 alineatul (2) din Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind introducerea pe piață a produselor biocide (JO L 325, 11.12.2007, p. 3).

(5)  Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (JO L 353, 31.12.2008, p. 1).


ANEXĂ

Denumire comună

Denumire IUPAC

Numere de identificare

Gradul minim de puritate a substanței active (1)

Data aprobării

Data de expirare a aprobării

Tipul de produs

Condiții specifice

Folpet

Denumire IUPAC:

N-(triclorometiltio) ftalimidă

Nr. CE: 205-088-6

Nr. CAS: 133-07-3

940 g/kg

1 octombrie 2016

30 septembrie 2026

7

La evaluarea produsului se va acorda o atenție deosebită expunerii, riscurilor și eficacității aferente utilizărilor care fac obiectul unei cereri de autorizare, dar nu sunt abordate în evaluarea efectuată la nivelul Uniunii cu privire la riscurile prezentate de substanța activă.

Autorizarea produselor biocide este supusă următoarelor condiții:

1.

Pentru utilizatorii industriali se stabilesc proceduri operaționale sigure și măsuri organizatorice adecvate. Produsele trebuie utilizate cu echipament individual de protecție adecvat, atunci când expunerea nu poate fi redusă la un nivel acceptabil prin alte mijloace.

2.

Având în vedere riscurile pentru sol, etichetele și, dacă sunt furnizate, fișele cu date de securitate ale produselor indică faptul că trebuie luate măsuri pentru a proteja solul în timpul aplicării cu pensula în aer liber a amestecurilor conservate, în scopul de a preveni pierderile și de a reduce la minimum emisiile în mediu, cu excepția cazului în care se poate demonstra că riscurile pot fi reduse până la un nivel acceptabil prin alte mijloace.

3.

Având în vedere riscurile pentru sol, produsele nu sunt autorizate pentru conservarea amestecurilor care urmează să fie aplicate în aer liber prin pulverizare, cu excepția cazului în care se poate demonstra că riscurile pot fi reduse până la un nivel acceptabil.

Introducerea pe piață a articolelor tratate face obiectul următoarelor condiții:

Persoana responsabilă cu introducerea pe piață a unui articol tratat cu folpet sau care conține folpet se asigură că eticheta respectivului articol tratat conține informațiile enumerate la articolul 58 alineatul (3) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 528/2012.

9

La evaluarea produsului se va acorda o atenție deosebită expunerii, riscurilor și eficacității aferente utilizărilor care fac obiectul unei cereri de autorizare, dar nu sunt abordate în evaluarea efectuată la nivelul Uniunii cu privire la riscurile prezentate de substanța activă.

Autorizarea produselor biocide este supusă următoarelor condiții:

Pentru utilizatorii industriali se stabilesc proceduri operaționale sigure și măsuri organizatorice adecvate. Produsele trebuie utilizate cu echipament individual de protecție adecvat, atunci când expunerea nu poate fi redusă la un nivel acceptabil prin alte mijloace.

Introducerea pe piață a articolelor tratate face obiectul următoarelor condiții:

Persoana responsabilă cu introducerea pe piață a unui articol tratat cu folpet sau care conține folpet se asigură că eticheta respectivului articol tratat conține informațiile enumerate la articolul 58 alineatul (3) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 528/2012.


(1)  Puritatea indicată în această coloană era gradul minim de puritate a substanței active utilizate pentru evaluarea efectuată în conformitate cu articolul 16 alineatul (2) din Directiva 98/8/CE. Substanța activă din produsul introdus pe piață poate avea un grad de puritate egal sau diferit, dacă s-a dovedit că aceasta este echivalentă din punct de vedere tehnic cu substanța activă evaluată.


2.10.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 257/19


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1759 AL COMISIEI

din 28 septembrie 2015

de autorizare a utilizării glutaraldehidei ca substanță activă existentă în produse biocide pentru tipurile de produse 2, 3, 4, 6, 11 și 12

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide (1), în special articolul 89 alineatul (1) al treilea paragraf,

întrucât:

(1)

Regulamentul delegat (UE) nr. 1062/2014 al Comisiei (2) stabilește o listă de substanțe active existente care trebuie evaluate în vederea posibilității de a fi autorizate pentru utilizare în produsele biocide.

(2)

Această listă include glutaraldehida.

(3)

Glutaraldehida a fost evaluată în conformitate cu articolul 16 alineatul (2) din Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului (3) în vederea utilizării în tipul de produs 2, dezinfectanți utilizați în domeniul privat și în domeniul sănătății publice și alte produse biocide, în tipul de produs 3, produse biocide destinate igienei veterinare, în tipul de produs 4, dezinfectanți pentru suprafețele aflate în contact cu produsele alimentare sau cu hrana pentru animale, în tipul de produs 6, conservanți pentru produse în timpul depozitării, în tipul de produs 11, conservanți pentru sisteme de răcire și de procesare a lichidelor și în tipul de produs 12, slimicide, astfel cum sunt definite în anexa V la directiva respectivă, care corespund tipurilor de produs 2, 3, 4, 6, 11 și 12, astfel cum sunt definite în anexa V la Regulamentul (UE) nr. 528/2012.

(4)

Finlanda a fost desemnată autoritate competentă responsabilă de evaluare și, la 30 martie 2011 și 31 ianuarie 2013, a transmis Comisiei rapoartele de evaluare însoțite de recomandările sale, în conformitate cu articolul 14 alineatele (4) și (6) din Regulamentul (CE) nr. 1451/2007 al Comisiei (4).

(5)

În conformitate cu articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul delegat (UE) nr. 1062/2014, avizele Agenției Europene pentru Produse Chimice au fost formulate la 1 octombrie 2014 de către Comitetul pentru produse biocide, ținând seama de concluziile autorității competente responsabile de evaluare.

(6)

În conformitate cu aceste avize, este de așteptat ca produsele biocide utilizate pentru tipurile de produs 2, 3, 4, 6, 11 și 12 și care conțin glutaraldehidă să îndeplinească cerințele prevăzute la articolul 5 din Directiva 98/8/CE, sub rezerva respectării anumitor condiții privind utilizarea lor.

(7)

Prin urmare, este oportun să se autorizeze glutaraldehida pentru utilizare în produse biocide pentru tipurile de produse 2, 3, 4, 6, 11 și 12, sub rezerva îndeplinirii condițiilor specifice prevăzute în anexă.

(8)

Avizele conchid că glutaraldehida îndeplinește criteriile pentru clasificarea ca sensibilizant respirator, astfel cum sunt definite la punctul 3.4.1.1 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (5).

(9)

Având în vedere că, în temeiul articolului 90 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012, substanțele a căror evaluare de către statele membre a fost încheiată până la 1 septembrie 2013 ar trebui să fie autorizate în conformitate cu Directiva 98/8/CE, perioada de autorizare ar trebui să fie de 10 ani, în conformitate cu practica stabilită în temeiul directivei în cauză.

(10)

Cu toate acestea, în sensul articolului 23 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012, glutaraldehida îndeplinește condițiile de la articolul 10 alineatul (1) litera (b) din regulamentul respectiv și ar trebui, prin urmare, să fie considerată un candidat pentru substituire.

(11)

În ceea ce privește utilizarea în tipul de produs 4, evaluarea nu a abordat încorporarea produselor biocide care conțin glutaraldehidă în materialele și obiectele destinate să vină în contact, direct sau indirect, cu alimentele în sensul articolului 1 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (6). Pentru astfel de materiale poate fi necesară stabilirea unor limite specifice privind migrarea în alimente, după cum prevede articolul 5 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul (CE) nr. 1935/2004. Prin urmare, autorizarea nu ar trebui să includă această utilizare, cu excepția cazului în care Comisia a stabilit astfel de limite sau s-a stabilit în temeiul regulamentului respectiv că astfel de limite nu sunt necesare.

(12)

Având în vedere că glutaraldehida îndeplinește criteriile de clasificare ca sensibilizant pentru căile respiratorii și ca sensibilizant pentru piele subcategoria 1A, astfel cum sunt definite în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, articolele care au fost tratate cu glutaraldehidă sau care conțin glutaraldehidă ar trebui să fie etichetate în mod corespunzător atunci când sunt introduse pe piață.

(13)

Ar trebui să se permită trecerea unei perioade de timp rezonabile până la autorizarea unei substanțe active, pentru a permite părților interesate să se pregătească în vederea îndeplinirii noilor cerințe.

(14)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru produse biocide,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se autorizează utilizarea glutaraldehidei ca substanță activă în produse biocide pentru tipurile de produs 2, 3, 4, 6, 11 și 12, sub rezerva respectării specificațiilor și a îndeplinirii condițiilor prevăzute în anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 28 septembrie 2015.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 167, 27.6.2012, p. 1.

(2)  Regulamentul delegat (UE) nr. 1062/2014 al Comisiei din 4 august 2014 privind programul de lucru pentru examinarea sistematică a tuturor substanțelor active existente conținute de produsele biocide, menționat în Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 294, 10.10.2014, p. 1).

(3)  Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 1998 privind comercializarea produselor biodestructive (JO L 123, 24.4.1998, p. 1).

(4)  Regulamentul (CE) nr. 1451/2007 al Comisiei din 4 decembrie 2007 privind a doua etapă a programului de lucru de 10 ani prevăzut la articolul 16 alineatul (2) din Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind introducerea pe piață a produselor biocide (JO L 325, 11.12.2007, p. 3).

(5)  Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (JO L 353, 31.12.2008, p. 1).

(6)  Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 octombrie 2004 privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare și de abrogare a Directivelor 80/590/CEE și 89/109/CEE (JO L 338, 13.11.2004, p. 4).


ANEXĂ

Denumire comună

Denumire IUPAC

Numere de identificare

Gradul minim de puritate a substanței active (1)

Data autorizării

Data de expirare a autorizării

Tipul de produs

Condiții specifice

Glutaraldehidă

Denumire IUPAC:

1,5-pentandial

Nr. CE: 203-856-5

Nr. CAS: 111-30-8

950 g/kg greutate uscată (95 %)

1 octombrie 2016

30 septembrie 2026

2

Glutaraldehida este considerată o substanță care este necesar a fi înlocuită, în conformitate cu articolul 10 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012.

La evaluarea produsului se va acorda o atenție deosebită expunerii, riscurilor și eficacității aferente utilizărilor care fac obiectul unei cereri de autorizare, dar nu sunt abordate în evaluarea efectuată la nivelul Uniunii cu privire la riscurile prezentate de substanța activă.

Autorizațiile pentru produsele biocide se acordă în următoarele condiții:

1.

Pentru utilizatorii industriali sau profesioniști vor fi stabilite proceduri operaționale sigure și măsuri organizatorice adecvate. Produsele vor fi utilizate în condițiile purtării unui echipament individual de protecție adecvat, în cazurile în care expunerea nu poate fi redusă la un nivel acceptabil prin alte mijloace.

2.

Având în vedere riscurile pentru utilizatorii profesioniști, produsele nu pot fi aplicate prin întindere, cu excepția cazului în care se poate demonstra că riscurile pot fi reduse până la un nivel acceptabil.

Introducerea pe piață a articolelor tratate face obiectul următoarelor condiții:

Persoana responsabilă cu introducerea pe piață a articolului tratat cu glutaraldehidă sau care conține glutaraldehidă se asigură că eticheta articolului tratat oferă informațiile enumerate la articolul 58 alineatul (3) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 528/2012.

3

Glutaraldehida este considerată o substanță care este necesar a fi înlocuită, în conformitate cu articolul 10 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012.

La evaluarea produsului se va acorda o atenție deosebită expunerii, riscurilor și eficacității aferente utilizărilor care fac obiectul unei cereri de autorizare, dar nu sunt abordate în evaluarea efectuată la nivelul Uniunii cu privire la riscurile prezentate de substanța activă.

Autorizațiile pentru produsele biocide se acordă în următoarele condiții:

1.

Pentru utilizatorii industriali sau profesioniști vor fi stabilite proceduri operaționale sigure și măsuri organizatorice adecvate. Produsele vor fi utilizate în condițiile purtării unui echipament individual de protecție adecvat, în cazurile în care expunerea nu poate fi redusă la un nivel acceptabil prin alte mijloace.

2.

Aplicarea prin nebulizare trebuie rezervată profesioniștilor care au fost instruiți în acest sens.

3.

Pentru produsele care pot lăsa reziduuri în alimente sau în hrana pentru animale, se verifică necesitatea de a stabili noi limite maxime pentru reziduuri (LMR) sau de a le modifica pe cele existente, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 470/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (2) sau cu Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului (3), și se iau măsuri adecvate de atenuare a riscurilor pentru a se asigura că LMR aplicabile nu sunt depășite.

Introducerea pe piață a articolelor tratate face obiectul următoarelor condiții:

Persoana responsabilă cu introducerea pe piață a articolului tratat cu glutaraldehidă sau care conține glutaraldehidă se asigură că eticheta articolului tratat oferă informațiile enumerate la articolul 58 alineatul (3) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 528/2012.

4

Glutaraldehida este considerată o substanță care este necesar a fi înlocuită, în conformitate cu articolul 10 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012.

La evaluarea produsului se va acorda o atenție deosebită expunerii, riscurilor și eficacității aferente utilizărilor care fac obiectul unei cereri de autorizare, dar nu sunt abordate în evaluarea efectuată la nivelul Uniunii cu privire la riscurile prezentate de substanța activă.

Autorizațiile pentru produsele biocide se acordă în următoarele condiții:

1.

Pentru utilizatorii industriali sau profesionali vor fi stabilite proceduri operaționale sigure și măsuri organizatorice adecvate. Produsele vor fi utilizate în condițiile purtării unui echipament individual de protecție adecvat în cazurile în care expunerea nu poate fi redusă la un nivel acceptabil prin alte mijloace.

2.

Pentru produsele care pot lăsa reziduuri în alimente sau în hrana pentru animale, se verifică necesitatea de a stabili noi limite maxime pentru reziduuri (LMR) sau de a le modifica pe cele existente, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 470/2009 al Parlamentului European și al Consiliului sau cu Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului, și se iau măsuri adecvate de atenuare a riscurilor pentru a se asigura că LMR aplicabile nu sunt depășite.

3.

Produsele nu se încorporează în materialele și în obiectele destinate să vină în contact cu alimente, în sensul articolului 1 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1935/2004, cu excepția cazului în care Comisia a stabilit limite specifice pentru migrarea glutaraldehidei în alimente ori s-a stabilit, în temeiul regulamentul menționat, că astfel de limite nu sunt necesare.

Introducerea pe piață a articolelor tratate face obiectul următoarelor condiții:

Persoana responsabilă cu introducerea pe piață a articolului tratat cu glutaraldehidă sau care conține glutaraldehidă se asigură că eticheta articolului tratat oferă informațiile enumerate la articolul 58 alineatul (3) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 528/2012.

6

Glutaraldehida este considerată o substanță care este necesar a fi înlocuită, în conformitate cu articolul 10 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012.

La evaluarea produsului se va acorda o atenție deosebită expunerii, riscurilor și eficacității aferente utilizărilor care fac obiectul unei cereri de autorizare, dar nu sunt abordate în evaluarea efectuată la nivelul Uniunii cu privire la riscurile prezentate de substanța activă.

Autorizațiile pentru produsele biocide se acordă în următoarele condiții:

1.

Pentru utilizatorii industriali sau profesionali vor fi stabilite proceduri operaționale sigure și măsuri organizatorice adecvate. Produsele vor fi utilizate în condițiile purtării unui echipament individual de protecție adecvat în cazurile în care expunerea nu poate fi redusă la un nivel acceptabil prin alte mijloace.

2.

Având în vedere riscurile pentru sănătatea umană, produsele destinate utilizatorilor neprofesioniști nu conțin glutaraldehidă la o concentrație care să determine claisificarea ca sensibilizant pentru piele, cu excepția cazului în care expunerea poate fi redusă la un nivel acceptabil prin alte mijloace decât prin purtarea echipamentului individual de protecție.

3.

Având în vedere riscurile pentru mediu, produsele nu se autorizează pentru păstrarea fluidelor de foraj și de cimentare, cu excepția cazului în care se poate demonstra că produsul nu va determina un risc inacceptabil.

Introducerea pe piață a articolelor tratate face obiectul următoarelor condiții:

1.

Amestecurile tratate cu glutaraldehidă sau care conțin glutaraldehidă nu conțin glutaraldehidă la o concentrație care să determine claisificarea ca sensibilizant pentru piele, cu excepția cazului în care expunerea poate fi redusă la un nivel acceptabil prin alte mijloace decât prin purtarea echipamentului individual de protecție.

2.

Persoana responsabilă cu introducerea pe piață a articolului tratat cu glutaraldehidă sau care conține glutaraldehidă se asigură că eticheta articolului tratat oferă informațiile enumerate la articolul 58 alineatul (3) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 528/2012.

11

Glutaraldehida este considerată o substanță care este necesar a fi înlocuită, în conformitate cu articolul 10 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012.

La evaluarea produsului se va acorda o atenție deosebită expunerii, riscurilor și eficacității aferente utilizărilor care fac obiectul unei cereri de autorizare, dar nu sunt abordate în evaluarea efectuată la nivelul Uniunii cu privire la riscurile prezentate de substanța activă.

Autorizațiile pentru produsele biocide se acordă în următoarele condiții:

1.

Pentru utilizatorii industriali sau profesionali vor fi stabilite proceduri operaționale sigure și măsuri organizatorice adecvate. Produsele vor fi utilizate în condițiile purtării unui echipament individual de protecție adecvat în cazurile în care expunerea nu poate fi redusă la un nivel acceptabil prin alte mijloace.

2.

Având în vedere riscurile pentru sol și pentru apele de suprafață, produsele nu se autorizează pentru a fi utilizate în sisteme mici deschise de răcire cu recirculare, cu excepția cazului în care se poate demonstra că riscurile pot fi reduse până la un nivel acceptabil.

3.

Având în vedere riscurile pentru mediu, produsele nu se autorizează pentru conservarea apei destinate testelor hidraulice, cu excepția cazului în care se poate demonstra că riscurile pot fi reduse până la un nivel acceptabil.

Introducerea pe piață a articolelor tratate face obiectul următoarelor condiții:

Persoana responsabilă cu introducerea pe piață a articolului tratat cu glutaraldehidă sau care conține glutaraldehidă se asigură că eticheta articolului tratat oferă informațiile enumerate la articolul 58 alineatul (3) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 528/2012

12

Glutaraldehida este considerată o substanță care este necesar a fi înlocuită, în conformitate cu articolul 10 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012.

La evaluarea produsului se va acorda o atenție deosebită expunerii, riscurilor și eficacității aferente utilizărilor care fac obiectul unei cereri de autorizare, dar nu sunt abordate în evaluarea efectuată la nivelul Uniunii cu privire la riscurile prezentate de substanța activă.

Autorizațiile pentru produsele biocide se acordă în următoarele condiții:

1.

Pentru utilizatorii industriali sau profesionali vor fi stabilite proceduri operaționale sigure și măsuri organizatorice adecvate. Produsele vor fi utilizate în condițiile purtării unui echipament individual de protecție adecvat în cazurile în care expunerea nu poate fi redusă la un nivel acceptabil prin alte mijloace.

2.

Având în vedere riscurile pentru mediu, produsele nu se autorizează pentru utilizarea în fabricile de plăci fibrolemnoase sau de hârtie care nu sunt conectate la o stație de epurare a apelor reziduale cu excepția cazului în care se poate demonstra că riscurile pot fi reduse până la un nivel acceptabil.

Introducerea pe piață a articolelor tratate face obiectul următoarelor condiții:

Persoana responsabilă cu introducerea pe piață a articolului tratat cu glutaraldehidă sau care conține glutaraldehidă se asigură că eticheta articolului tratat oferă informațiile enumerate la articolul 58 alineatul (3) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 528/2012.


(1)  Puritatea indicată în această coloană corespunde gradului minim de puritate a substanței active utilizate pentru evaluarea realizată în conformitate cu articolul 16 alineatul (2) din Directiva 98/8/CE. Substanța activă din produsul introdus pe piață poate avea un grad de puritate egal sau diferit, dacă s-a dovedit că aceasta este echivalentă din punct de vedere tehnic cu substanța activă evaluată.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 470/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 mai 2009 de stabilire a procedurilor comunitare în vederea stabilirii limitelor de reziduuri ale substanțelor farmacologic active din alimentele de origine animală, de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului și de modificare a Directivei 2001/82/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 152, 16.6.2009, p. 11).

(3)  Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 februarie 2005 privind conținuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din sau de pe produse alimentare și hrana de origine vegetală și animală pentru animale și de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului (JO L 70, 16.3.2005, p. 1).


2.10.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 257/27


REGULAMENTUL (UE) 2015/1760 AL COMISIEI

din 1 octombrie 2015

de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește ștergerea de pe lista Uniunii a substanței aromatizante p-menta-1,8-dien-7-al

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind aromele și anumite ingrediente alimentare cu proprietăți aromatizante destinate utilizării în și pe produsele alimentare și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1601/91 al Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 2232/96 și (CE) nr. 110/2008 și a Directivei 2000/13/CE (1), în special articolul 11 alineatul (3),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1331/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 de instituire a unei proceduri comune de autorizare pentru aditivii alimentari, enzimele alimentare și aromele alimentare (2), în special articolul 7 alineatul (6),

întrucât:

(1)

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 conține o listă a Uniunii de arome și materiale-sursă autorizate destinate utilizării în și pe produsele alimentare și condițiile de utilizare a acestora.

(2)

Prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 872/2012 al Comisiei (3), a fost adoptată o listă cu substanțe aromatizante care a fost introdusă în partea A din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1334/2008.

(3)

Această listă poate fi actualizată în conformitate cu procedura comună la care se face referire la articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1331/2008, fie la inițiativa Comisiei, fie în urma unei cereri depuse de un stat membru sau de o parte interesată.

(4)

Substanța aromatizantă p-menta-1,8-dien-7-al (nr. FL 05.117) este inclusă în listă ca substanță aromatizantă în curs de evaluare, pentru care trebuie prezentate date științifice suplimentare. Datele suplimentare au fost prezentate de către solicitant.

(5)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a evaluat datele prezentate și a concluzionat, în avizul său științific din 24 iunie 2015 (4), că substanța p-menta-1,8-dien-7-al (nr. FL 05.117) este genotoxică in vivo și, prin urmare, utilizarea sa ca substanță aromatizantă ridică o problemă legată de siguranță.

(6)

Substanța p-menta-1,8-dien-7-al (nr. FL 05.117) se găsește în mod natural în coaja fructelor anumitor plante din genurile Perilla, Citrus și altele.

(7)

În consecință, utilizarea substanței p-menta-1,8-dien-7-al (nr. FL 05.117) nu respectă condițiile generale de utilizare a aromelor menționate la articolul 4 litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1334/2008. Prin urmare, această substanță ar trebui să fie eliminată de pe listă fără întârziere, în scopul protecției sănătății umane.

(8)

Comisia ar trebui să utilizeze procedura de urgență pentru eliminarea de pe lista Uniunii a unei substanțe care ridică o problemă legată de siguranță.

(9)

Având în vedere că substanța p-menta-1,8-dien-7-al (nr. FL 05.117) a înregistrat o utilizare restrânsă și niveluri scăzute ale cantităților totale adăugate în produsele alimentare din Uniune, prezența sa în produsele alimentare nu ridică probleme imediate legate de siguranță. Prin urmare, având în vedere și unele considerente tehnice, ar trebui să fie stabilite perioade de tranziție pentru produsele alimentare care conțin substanța aromatizantă p-menta-1,8-dien-7-al (nr. FL 05.117) și care au fost introduse pe piață sau expediate către Uniune din țări terțe înainte de data intrării în vigoare a prezentului regulament.

(10)

Prin urmare, partea A a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 ar trebui modificată în consecință.

(11)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Partea A din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

(1)   Produsele alimentare în care a fost adăugată substanța aromatizantă p-menta-1,8-dien-7-al (nr. FL 05.117) și care au fost introduse pe piață în mod legal înainte de data intrării în vigoare a prezentului regulament pot fi comercializate până la data de valabilitate minimă a acestora sau până la data limită de consum.

(2)   Produsele alimentare importate în Uniune în care a fost adăugată substanța aromatizantă p-menta-1,8-dien-7-al (nr. FL 05.117) pot fi comercializate până la data de valabilitate minimă a acestora sau până la data limită de consum, în cazul în care importatorul acestor produse alimentare poate demonstra că ele au fost expediate din țara terță în cauză și că se aflau în drum spre Uniune înainte de data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 1 octombrie 2015.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 354, 31.12.2008, p. 34.

(2)  JO L 354, 31.12.2008, p. 1.

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 872/2012 al Comisiei din 1 octombrie 2012 de adoptare a listei cu substanțele aromatizante prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 2232/96 al Parlamentului European și al Consiliului, de introducere a acesteia în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1565/2000 al Comisiei și a Deciziei 1999/217/CE a Comisiei (JO L 267, 2.10.2012, p. 1).

(4)  Scientific Opinion on Flavouring Group Evaluation 208 (Aviz științific privind evaluarea grupului de substanțe aromatizante 208), Revision 1 (FGE.208Rev1): Consideration of genotoxicity data on representatives for 10 alicyclic aldehydes with the α,β-unsaturation in ring/side-chain and precursors from chemical subgroup 2.2 of FGE.19. EFSA Journal 2015;13(7):4173, 28 pp. doi:10.2903/j.efsa.2015.4173. Disponibil online la următoarea adresă: www.efsa.europa.eu/efsajournal


ANEXĂ

În partea A a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1334/2008, se elimină următoarea rubrică:

„05.117

p-menta-1,8-dien-7-al

2111-75-3

973

11788

 

 

2

EFSA”


2.10.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 257/30


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1761 AL COMISIEI

din 1 octombrie 2015

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 378/2005 al Comisiei în ceea ce privește rapoartele și taxele laboratorului comunitar de referință și laboratoarele enumerate în anexa II

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor (1), în special articolul 7 alineatul (4) primul paragraf și articolul 21 al treilea paragraf,

după consultarea Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 stabilește procedura de autorizare a introducerii pe piață și a utilizării aditivilor pentru hrana animalelor. Regulamentul prevede că orice persoană care dorește să obțină o autorizație pentru un aditiv pentru hrana animalelor sau pentru o nouă utilizare a unui aditiv pentru hrana animalelor trebuie să prezinte o cerere de autorizare, în conformitate cu regulamentul menționat.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 378/2005 al Comisiei (2) stabilește normele de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1831/2003 în ceea ce privește cererile de autorizare pentru un aditiv pentru hrana animalelor sau pentru o nouă utilizare a unui aditiv pentru hrana animalelor și funcțiile și atribuțiile laboratorului comunitar de referință (LCR).

(3)

Articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 378/2005 prevede ca LCR să prezinte un raport complet de evaluare Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”) pentru fiecare cerere de autorizare a unui aditiv pentru hrana animalelor. Se fac excepții de la obligația de a prezenta un raport de evaluare în cazul cererilor de autorizare pentru o nouă utilizare a unui aditiv pentru hrana animalelor sau al cererilor de modificare a condițiilor unei autorizații existente, atunci când condițiile propuse pentru noua utilizare sau pentru modificarea condițiilor autorizației intră sub incidența domeniului de aplicare al metodei de analiză prezentate anterior, în conformitate cu cerințele prevăzute în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 429/2008 al Comisiei (3), care au fost deja evaluate. Mai mult, articolul 4 din respectivul regulament prevede că LCR trebuie să impună solicitanților taxe pentru prezentarea cererilor de autorizare. Se face o excepție în cazul în care nu sunt necesare eșantioane și în care LCR nu trebuie să emită un raport, deoarece metoda de analiză a fost deja evaluată. Cu toate acestea, cererile de reînnoire a autorizațiilor pentru aditivi pentru hrana animalelor nu beneficiază de respectivele excepții.

(4)

Experiența a arătat că excepțiile de la cerințele privind rapoartele de evaluare și taxele pentru depunerea cererilor ar trebui să fie extinse, de asemenea, la cererile de reînnoire a autorizațiilor pentru aditivi pentru hrana animalelor. Prin urmare, articolul 5 și anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 378/2005 ar trebui modificate în consecință.

(5)

Anexa II la Regulamentul (CE) nr. 378/2005 stabilește o listă a laboratoarelor naționale de referință care asistă LCR în scopul îndeplinirii funcțiilor și atribuțiilor sale. Mai multe state membre au informat Comisia că laboratoarele lor naționale de referință care fac parte din grup s-au schimbat, fie pentru că au fost desemnate alte laboratoare în acest scop, fie pentru că numele sau adresa laboratoarelor s-au schimbat. Prin urmare, anexa II la Regulamentul (CE) nr. 378/2005 ar trebui adaptată în consecință.

(6)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 378/2005 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 5, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   Nu se solicită un raport de evaluare pentru:

(a)

cererile privind o nouă utilizare a unui aditiv pentru hrana animalelor în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003, în cazul în care condițiile de introducere pe piață a aditivului pentru hrana animalelor propuse pentru noua utilizare intră sub incidența domeniului de aplicare a metodei de analiză prezentate anterior în conformitate cu anexa II punctul 2.6 la Regulamentul (CE) nr. 429/2008 și deja evaluate de LCR;

(b)

cererile de modificare a condițiilor unei autorizații existente, prezentate în conformitate cu articolul 13 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003, în cazul în care modificarea propusă sau noile condiții de introducere pe piață a aditivului pentru hrana animalelor intră sub incidența domeniului de aplicare a metodei de analiză prezentate anterior în conformitate cu anexa II punctul 2.6 la Regulamentul (CE) nr. 429/2008 și deja evaluate de LCR;

(c)

cererile de reînnoire a unei autorizații existente, prezentate în conformitate cu articolul 14 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003, în cazul în care condițiile de introducere pe piață a aditivului pentru hrana animalelor intră sub incidența domeniului de aplicare a metodei de analiză prezentate anterior în conformitate cu anexa II punctul 2.6 la Regulamentul (CE) nr. 429/2008 și deja evaluate de LCR.

Fără a aduce atingere alineatului (4), Comisia, LCR sau autoritatea, pe baza unor factori legitimi relevanți pentru cerere, pot considera că este necesară o nouă evaluare a metodelor de analiză. În acest caz, solicitantul este informat de LCR cu privire la acest aspect.”

2.

Anexa II se înlocuiește cu textul din anexa la prezentul regulament.

3.

În anexa IV, la titlul „Niveluri ale taxei în funcție de tipul de cerere de autorizare a unui aditiv pentru hrana animalelor în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1831/2003”, punctul 5 se înlocuiește cu următorul text:

„5.

Reînnoirea unei autorizații pentru un aditiv pentru hrana animalelor [articolul 14 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003]:

Taxa = Componenta 2 = 4 000 EUR

În cazul în care se aplică articolul 5 alineatul (4) litera (c): Taxa = 0 EUR”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 1 octombrie 2015.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 268, 18.10.2003, p. 29.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 378/2005 al Comisiei din 4 martie 2005 privind normele de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului referitor la funcțiile și atribuțiile Laboratorului Comunitar de Referință cu privire la cererile de autorizare a unor aditivi pentru hrana animalelor (JO L 59, 5.3.2005, p. 8).

(3)  Regulamentul (CE) nr. 429/2008 al Comisiei din 25 aprilie 2008 privind normele de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la pregătirea și prezentarea cererilor, precum și la evaluarea și autorizarea aditivilor din hrana animalelor (JO L 133, 22.5.2008, p. 1).


ANEXĂ

„ANEXA II

Laboratorul comunitar de referință și grupul laboratoarelor naționale de referință, astfel cum sunt menționate la articolul 6 alineatul (2)

LABORATORUL COMUNITAR DE REFERINȚĂ

Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene. Institutul pentru Materiale de Referință și Măsurători, Geel, Belgia.

LABORATOARE NAȚIONALE DE REFERINȚĂ ALE STATELOR MEMBRE

Belgique/België

Federaal Laboratorium voor de Voedselveiligheid Tervuren (FLVVT-FAVV);

Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO), Mol;

Centre wallon de Recherches agronomiques (CRA-W), Gembloux.

Česká republika

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ), Praha.

Danmark

Fødevarestyrelsens Laboratorie Aarhus (kemisk);

Fødevarestyrelsens Laboratorie Ringsted (kemisk og mikrobiologisk).

Deutschland

Sachgebiet Futtermittel des Bayrischen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL), Oberschleißheim;

Landwirtschaftliche Untersuchungs- und Forschungsanstalt (LUFA), Speyer;

Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft. Geschäftsbereich 6 – Labore Landwirtschaft, Nossen;

Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft (TLL). Abteilung Untersuchungswesen. Jena.

Eesti

Põllumajandusuuringute Keskus (PMK). Jääkide ja saasteainete labor, Saku, Harjumaa;

Põllumajandusuuringute Keskus (PMK), Taimse materjali labor, Saku, Harjumaa.

España

Laboratorio Arbitral Agroalimentario. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Madrid;

Laboratori Agroalimentari, Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Generalitat de Catalunya, Cabrils.

France

Laboratoire de Rennes (SCL L35), Service Commun des Laboratoires DGCCRF et DGDDI, Rennes.

Eire/Ireland

The State Laboratory, Kildare.

Ελλάδα

Εργαστήριο Ελέγχου Κυκλοφορίας Ζωοτροφών Θεσσαλονίκης.

Italia

Istituto Superiore di Sanità. Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare, Roma;

Centro di referenza nazionale per la sorveglienza ed il controllo degli alimenti per gli animali (CReAA), Torino.

Kypros

Feedingstuffs Analytical Laboratory, Department of Agriculture, Nicosia.

Latvija

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR, Rīga.

Lietuva

Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas, Vilnius.

Luxemburg

Laboratoire de Contrôle et d'essais – ASTA, Ettelbruck.

Magyarország

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság, Takarmányvizsgáló Nemzeti Referencia Laboratórium, Budapest.

Nederland

RIKILT Wageningen UR, Wageningen.

Österreich

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES), Wien.

Polska

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy, Krajowe Laboratorium Pasz, Lublin;

Państwowy Instytut Weterynaryjny, Pulawy.

Portugal

Instituto Nacional de Investigaçăo Agrária e Veterinária, I.P. (INIAV,IP), Lisboa.

Slovenija

Univerza v Ljubljani. Veterinarska fakulteta. Nacionalni veterinarski inštitut. Enota za patologijo prehrane in higieno okolja, Ljubljana;

Kmetijski inštitut Slovenije, Ljubljana.

Slovensko

Skúšobné laboratórium analýzy krmív, Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, Bratislava.

Suomi/Finland

Elintarviketurvallisuusvirasto/Livsmedelssäkerhetsverket (Evira), Helsinki/Helsingfors.

Sverige

Avdelningen för kemi, miljö och fodersäkerhet, Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA), Uppsala.

United Kingdom

LGC Ltd, Teddington.

LABORATOARE NAȚIONALE DE REFERINȚĂ ALE ȚĂRILOR AELS

Norway

The National Institute of Nutrition and Seafood Research (NIFES), Bergen.”


2.10.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 257/35


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1762 AL COMISIEI

din 1 octombrie 2015

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește sectorul fructelor și legumelor și sectorul fructelor și legumelor prelucrate (2), în special articolul 136 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din cadrul Rundei Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XVI la regulamentul respectiv.

(2)

Valoarea forfetară de import se calculează în fiecare zi lucrătoare, în conformitate cu articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011, ținând seama de datele zilnice variabile. Prin urmare, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 136 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 1 octombrie 2015.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Jerzy PLEWA

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Codul NC

Codul țării terțe (1)

Valoarea forfetară de import

0702 00 00

AL

46,6

MA

171,9

MK

47,2

TR

81,2

XS

39,0

ZZ

77,2

0707 00 05

AL

46,1

MK

41,5

TR

122,2

ZZ

69,9

0709 93 10

TR

132,0

ZZ

132,0

0805 50 10

AR

137,3

BO

141,4

CL

176,4

EG

55,4

UY

92,0

ZA

142,1

ZZ

124,1

0806 10 10

BR

257,8

EG

176,0

MK

32,3

TR

146,1

ZA

128,8

ZZ

148,2

0808 10 80

AR

264,2

BR

35,7

CL

127,4

NZ

160,2

US

107,9

UY

48,0

ZA

132,3

ZZ

125,1

0808 30 90

AR

131,9

CL

148,3

TR

129,3

XS

96,2

ZA

220,9

ZZ

145,3


(1)  Nomenclatura țărilor stabilită prin Regulamentul (UE) nr. 1106/2012 al Comisiei din 27 noiembrie 2012 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 471/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare privind comerțul exterior cu țările terțe, în ceea ce privește actualizarea nomenclatorului țărilor și teritoriilor (JO L 328, 28.11.2012, p. 7). Codul „ZZ” desemnează „alte origini”.


DECIZII

2.10.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 257/37


DECIZIA (PESC) 2015/1763 A CONSILIULUI

din 1 octombrie 2015

privind măsuri restrictive având în vedere situația din Burundi

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29,

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 16 martie 2015, Uniunea Europeană și-a reafirmat poziția pe care a adoptat-o de la începutul crizei în Burundi, conform căreia numai printr-un dialog care să ducă la consens, cu respectarea Acordului de la Arusha pentru pace și reconciliere din 2000 și a Constituției Republicii Burundi, s-ar putea ajunge la o soluție politică durabilă în vederea instaurării securității și democrației pentru toți burundezii.

(2)

La 18 mai 2015, Consiliul a condamnat tentativa de lovitură de stat din Burundi, precum și orice act de violență sau abuz la adresa ordinii constituționale, indiferent cine sunt infractorii, și și-a exprimat profunda îngrijorare cu privire la situația din Burundi. De asemenea, Consiliul și-a exprimat hotărârea de a lua toate măsurile necesare împotriva părților din Burundi ale căror acțiuni perpetuează violența și împiedică căutarea unei soluții politice.

(3)

La 22 iunie 2015, Consiliul și-a exprimat profunda îngrijorare, atât cu privire la numărul de victime, cât și la numărul de încălcări grave ale drepturilor omului raportate de la începutul crizei, în special cu privire la cele atribuite forțelor de securitate și membrilor Imbonerakure. Consiliul a reafirmat totodată că este hotărât să adopte, dacă este necesar, măsuri restrictive specifice împotriva celor care, prin acțiunile lor, este posibil să fi provocat sau ar putea provoca acte de violență, de represiune și încălcări grave ale drepturilor omului și/sau care ar putea îngreuna găsirea unei soluții politice în cadrul propus de Uniunea Africană și de Comunitatea Africii de Est.

(4)

La 23 iulie 2015, Uniunea Europeană și-a exprimat regretul că Guvernul Republicii Burundi nu a pus în aplicare pe deplin deciziile relevante ale Uniunii Africane și ale Comunității Africii de Est, care ar fi deschis drumul către alegeri credibile și deschise tuturor.

(5)

Consiliul este în continuare profund îngrijorat cu privire la situația din Burundi. În circumstanțele actuale și în concordanță cu concluziile Consiliului din iunie 2015, ar trebui să fie impuse restricții de călătorie și înghețarea activelor împotriva persoanelor, entităților sau organismelor care subminează democrația sau obstrucționează căutarea unei soluții politice în Burundi, inclusiv prin acte de violență, represiune sau incitare la violență, a persoanelor, entităților sau organismelor implicate în planificarea, orchestrarea sau comiterea de încălcări ale dreptului internațional al drepturilor omului sau ale dreptului internațional umanitar, după caz, sau care constituie abuzuri grave ale drepturilor omului în Burundi, precum și împotriva persoanelor, entităților sau organismelor asociate acestora.

(6)

Sunt necesare acțiuni suplimentare din partea Uniunii pentru punerea în aplicare a anumitor măsuri,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1)   Statele membre iau măsurile necesare pentru a împiedica intrarea sau tranzitul pe teritoriul lor al:

(a)

persoanelor fizice care subminează democrația sau obstrucționează căutarea unei soluții politice în Burundi, inclusiv prin acte de violență, represiune sau incitare la violență;

(b)

persoanelor fizice implicate în planificarea, orchestrarea sau comiterea de încălcări ale dreptului internațional al drepturilor omului sau ale dreptului internațional umanitar, după caz, sau care constituie abuzuri grave ale drepturilor omului în Burundi; și

(c)

persoanelor fizice asociate celor menționate la literele (a) și (b),

astfel cum figurează în anexă.

(2)   Un stat membru nu este obligat, în temeiul alineatului (1), să refuze intrarea pe teritoriul său a propriilor resortisanți.

(3)   Alineatul (1) nu aduce atingere cazurilor în care unui stat membru îi revine o obligație de drept internațional, și anume:

(a)

în calitate de țară-gazdă a unei organizații internaționale interguvernamentale;

(b)

în calitate de țară-gazdă a unei conferințe internaționale convocate de Organizația Națiunilor Unite sau desfășurate sub auspiciile sale; sau

(c)

în temeiul unui acord multilateral care conferă privilegii și imunități;

(d)

în temeiul Tratatului de conciliere din 1929 (Pactul de la Lateran) încheiat de Sfântul Scaun (Statul Vatican) și Italia.

(4)   Alineatul (3) este considerat ca fiind aplicabil, de asemenea, cazurilor în care un stat membru este țară-gazdă a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE).

(5)   Consiliul este informat în mod corespunzător în toate cazurile în care un stat membru acordă o derogare în temeiul alineatului (3) sau (4).

(6)   Statele membre pot acorda derogări de la măsurile impuse la alineatul (1), în cazul în care deplasarea unei persoane este justificată de motive umanitare urgente, sau de motive legate de participarea la reuniuni interguvernamentale sau la cele organizate la inițiativa Uniunii Europene sau găzduite de un stat membru care deține președinția OSCE, în cadrul cărora se desfășoară un dialog politic vizând în mod direct obiectivele politice ale măsurilor restrictive, inclusiv democrația, drepturile omului și statul de drept în Burundi.

(7)   Un stat membru care dorește să acorde derogările menționate la alineatul (6) informează Consiliul în scris în acest sens. Se consideră că derogarea este acordată, cu excepția cazului în care unul sau mai mulți membri ai Consiliului se opun în scris în termen de două zile lucrătoare de la primirea notificării în cauză. În cazul în care unul sau mai mulți membri ai Consiliului ridică o obiecție, Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, poate decide să acorde derogarea propusă.

(8)   În cazul în care, în conformitate cu alineatele (3), (4), (6) sau (7), un stat membru autorizează intrarea pe teritoriul său sau tranzitul pe teritoriul său unor persoane enumerate în anexă, autorizația este strict limitată la scopul pentru care a fost acordată și la persoanele vizate în mod direct de aceasta.

Articolul 2

(1)   Sunt înghețate toate fondurile și resursele economice care aparțin, sunt în proprietatea, sunt deținute sau controlate de:

(a)

persoane fizice sau juridice, entități sau organisme care subminează democrația sau obstrucționează căutarea unei soluții politice în Burundi, inclusiv prin acte de violență, represiune sau incitare la violență;

(b)

persoane fizice sau juridice, entități sau organisme implicate în planificarea, orchestrarea sau comiterea de încălcări ale dreptului internațional al drepturilor omului sau ale dreptului internațional umanitar, după caz, sau care constituie abuzuri grave ale drepturilor omului în Burundi; și

(c)

persoane fizice sau juridice, entități sau organisme asociate persoanelor, entităților sau organismelor menționate la literele (a) și (b),

astfel cum sunt enumerate în anexă.

(2)   Niciun fond și nicio resursă economică nu se pun, în mod direct sau indirect, la dispoziția persoanelor fizice sau juridice, a entităților sau a organismelor care figurează în anexă și nici nu se pot utiliza în beneficiul acestora.

(3)   Autoritatea competentă a unui stat membru poate autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate sau punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice, în anumite condiții pe care le consideră corespunzătoare, după ce a hotărât că fondurile sau resursele economice în cauză sunt:

(a)

necesare pentru a satisface nevoile de bază ale persoanelor fizice sau juridice, entităților sau organismelor enumerate în anexă și ale membrilor de familie ai acestor persoane fizice aflați în întreținerea lor, incluzând cheltuielile pentru alimente, chirie sau ipotecă, pentru medicamente și tratamente medicale, impozite, prime de asigurare și plata facturilor la utilități;

(b)

destinate exclusiv plății de onorarii rezonabile și rambursării cheltuielilor efectuate în legătură cu prestarea unor servicii juridice;

(c)

destinate exclusiv plății unor comisioane sau taxe aferente serviciilor de păstrare sau gestionare curentă a unor fonduri sau resurse economice înghețate; sau

(d)

necesare pentru cheltuieli extraordinare, cu condiția ca autoritatea competentă să fi notificat autorităților competente ale celorlalte state membre și Comisiei motivele pe baza cărora consideră că ar trebui acordată o autorizație specifică, cu cel puțin două săptămâni înainte de acordarea autorizației.

Statul membru vizat informează celelalte state membre și Comisia în legătură cu orice autorizație acordată în temeiul prezentului alineat.

(4)   Prin derogare de la dispozițiile alineatului (1), autoritățile competente ale unui stat membru pot autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)

fondurile sau resursele economice fac obiectul unei hotărâri arbitrale pronunțate anterior datei la care persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul menționat(ă) la alineatul (1) a fost înscris(ă) pe lista din anexă, sau al unei hotărâri judecătorești sau decizii administrative pronunțate în Uniune, sau al unei hotărâri judecătorești executorii în statul membru vizat, anterior sau ulterior datei respective;

(b)

fondurile sau resursele economice vor fi utilizate exclusiv pentru a satisface pretențiile garantate printr-o astfel de hotărâre sau decizie sau a căror valabilitate este recunoscută printr-o astfel de hotărâre sau decizie, în limitele stabilite de actele cu putere de lege și normele administrative aplicabile care reglementează drepturile persoanelor care formulează astfel de pretenții;

(c)

hotărârea sau decizia nu este în beneficiul niciunei persoane fizice sau juridice, entități sau organism menționat(e) în anexă; și

(d)

recunoașterea hotărârii nu contravine ordinii publice din statul membru în cauză.

Statul membru vizat informează celelalte state membre și Comisia în legătură cu orice autorizație acordată în temeiul prezentului alineat.

(5)   Alineatul (1) nu împiedică o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism aflat(ă) pe lista din anexă să efectueze plăți datorate în temeiul unui contract încheiat anterior datei la care persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul a fost înscris(ă) pe lista din anexă, cu condiția ca statul membru în cauză să fi stabilit că beneficiarul plății respective nu este, în mod direct sau indirect, o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism menționat(ă) la alineatul (1).

(6)   Alineatul (2) nu se aplică sumelor vărsate în conturile înghețate reprezentând:

(a)

dobânzi sau alte venituri generate de conturile respective;

(b)

plăți cuvenite în temeiul unor contracte, acorduri sau obligații care au fost încheiate sau au survenit anterior datei la care aceste conturi au făcut obiectul măsurilor prevăzute la alineatele (1) și (2); sau

(c)

plăți datorate în temeiul unei hotărâri judecătorești, decizii administrative sau hotărâri arbitrale pronunțate în Uniune sau executorii în statul membru vizat,

cu condiția ca orice astfel de dobânzi, alte venituri și plăți să rămână sub incidența măsurilor prevăzute la alineatul (1).

Articolul 3

(1)   Consiliul, hotărând la propunerea unui stat membru sau a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, stabilește și modifică lista din anexă.

(2)   Consiliul comunică persoanei fizice sau juridice, entității sau organismului vizat(e) decizia menționată la alineatul (1), inclusiv motivele includerii pe listă, fie direct, dacă adresa este cunoscută, fie prin publicarea unui anunț, acordând persoanei, entității sau organismului în cauză posibilitatea de a prezenta observații.

(3)   Atunci când se transmit observații sau se prezintă dovezi substanțiale noi, Consiliul reexaminează decizia menționată la alineatul (1) și informează în consecință persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul în cauză.

Articolul 4

(1)   Anexa cuprinde motivele includerii pe listă a persoanelor fizice și juridice, entităților și organismelor menționate la articolul 1 alineatul (1) și la articolul 2 alineatul (1).

(2)   De asemenea, anexa conține informațiile necesare identificării persoanelor fizice sau juridice, entităților sau organismelor în cauză, în cazul în care acestea sunt disponibile. În ceea ce privește persoanele fizice, astfel de informații pot cuprinde numele, inclusiv pseudonimele, data și locul nașterii, cetățenia, numărul de pașaport și de carte de identitate, sexul, adresa (dacă este cunoscută) și funcția sau profesia. În ceea ce privește persoanele juridice, entitățile sau organismele, astfel de informații pot cuprinde denumirea, locul și data înregistrării, numărul de înregistrare și sediul.

Articolul 5

Pentru ca măsurile prevăzute de prezenta decizie să aibă un impact cât mai mare, Uniunea încurajează statele terțe să adopte măsuri restrictive similare celor prevăzute de prezenta decizie.

Articolul 6

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezenta decizie se aplică până la 3 octombrie 2016.

Prezenta decizie se reexaminează permanent. Se reînnoiește sau se modifică, dacă acest lucru este oportun, în cazul în care Consiliul consideră că obiectivele sale nu au fost îndeplinite.

Adoptată la Luxemburg, 1 octombrie 2015.

Pentru Consiliu

Președintele

E. SCHNEIDER


ANEXĂ

Lista persoanelor fizice și juridice, entităților și organismelor menționate la articolele 1 și 2

 

Nume

Informații de identificare

Motivele desemnării

1.

Godefroid BIZIMANA

Data nașterii: 23.4.1968

Locul nașterii: NYAGASEKE, MABAYI, CIBITOKE

Cetățenie burundeză. Numărul pașaportului: DP0001520

Director general adjunct al poliției naționale, responsabil de acte de subminare a democrației, prin decizii operaționale care au dus la o utilizare disproporționată a forței și la acte de reprimare violentă față de demonstrațiile pașnice care au început la 26 aprilie 2015, în urma anunțării candidaturii la președinție a președintelui Nkurunziza.

2.

Gervais NDIRAKOBUCA alias NDAKUGARIKA

Data nașterii: 1.8.1970

Cetățenie burundeză. Numărul pașaportului: DP0000761

Șeful de cabinet al administrației prezidențiale (Présidence) responsabil de chestiunile legate de poliția națională. Se face responsabil de obstrucționarea găsirii unei soluții politice în Burundi prin emiterea de instrucțiuni care au dus la utilizarea disproporționată a forței, la acte de violență, acte de represiune și la încălcări ale dreptului internațional al drepturilor omului împotriva protestatarilor care au manifestat începând cu data de 26 aprilie 2015, în urma anunțării candidaturii la președinție a președintelui Nkurunziza, inclusiv în zilele de 26, 27 și 28 aprilie în sectoarele Nyakabiga și Musaga din Bujumbura.

3.

Mathias/Joseph NIYONZIMA alias KAZUNGU

Numărul de înregistrare (SNR): O/00064

Cetățenie burundeză. Numărul pașaportului: OP0053090

Ofițer în Serviciul național de informații. Se face responsabil de obstrucționarea găsirii unei soluții politice în Burundi prin incitarea la violență și acte de represiune în timpul demonstrațiilor care au început la 26 aprilie 2015, în urma anunțării candidaturii la președinție a președintelui Nkurunziza. A contribuit la formarea, coordonarea și dotarea cu armament a milițiilor paramilitare Imbonerakure, inclusiv în afara teritoriului burundez, aceste miliții făcându-se responsabile de acte de violență, de acte de represiune și de abuzuri grave ale drepturilor omului în Burundi.

4.

Léonard NGENDAKUMANA

Data nașterii: 24.11.1968

Cetățenie burundeză. Numărul pașaportului: DP0000885

Fost „Chargé de Missions de la Présidence” și fost general de armată. Se face responsabil de obstrucționarea găsirii unei soluții politice în Burundi, prin participarea la tentativa de lovitură de stat din 13 mai 2015 vizând înlăturarea de la putere a guvernului burundez. Responsabil pentru acte de violență – atacuri cu grenadă – comise în Burundi, precum și pentru incitare la violență. Generalul Léonard Ngendakumana a pledat în mod public pentru utilizarea violenței ca mijloc de realizare a obiectivelor politice.


2.10.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 257/42


DECIZIA (PESC) 2015/1764 A CONSILIULUI

din 1 octombrie 2015

de modificare a Deciziei 2014/512/PESC privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29,

întrucât:

(1)

La 31 iulie 2014, Consiliul a adoptat Decizia 2014/512/PESC (1) privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina.

(2)

Consiliul consideră că măsurile restrictive respective nu ar trebui să afecteze industria spațială europeană.

(3)

Prin urmare, ar trebui să fie permise anumite operațiuni referitoare la articole pirotehnice specifice care figurează pe Lista comună a Uniunii Europene (2), necesare pentru lansatoarele operate de furnizori de servicii de lansare din statele membre sau care au sediul în statele membre, ori pentru lansarea programelor spațiale ale Uniunii, ale statelor sale membre sau ale Agenției Spațiale Europene, ori pentru alimentarea sateliților de către constructorii de sateliți care au sediul într-un stat membru,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia 2014/512/PESC se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 2, se introduc următoarele alineate:

„(5)   Interdicțiile de la alineatele (1) și (3) nu se aplică pentru:

(a)

vânzarea, livrarea, transferul sau exportul și pentru importul de hidrazină (CAS 302-01-2) cu concentrația de 70 la sută sau mai mult;

(b)

importul, achiziționarea sau transportul de dimetilhidrazină nesimetrică (CAS 57-14-7);

(c)

vânzarea, livrarea, transferul sau exportul și pentru importul, achiziționarea sau transportul de monometilhidrazină (CAS 60-34-4),

utilizate pentru lansatoarele operate de furnizorii de servicii de lansare europeni, sau pentru lansarea programelor spațiale europene ori pentru alimentarea sateliților de către constructorii europeni de sateliți.

Valoarea la care se ridică orice export de hidrazină se calculează în conformitate cu lansarea sau lansările, ori pentru sateliții pentru care este destinată și nu depășește o cantitate totală de 800 kg pentru fiecare lansare sau satelit în parte. Valoarea la care se ridică orice export de monometilhidrazină se calculează în conformitate cu lansarea sau lansările, ori pentru sateliții, pentru care este destinată.

(6)   Interdicțiile prevăzute la alineatul (2) nu se aplică în cazul furnizării de asistență tehnică, a serviciilor de brokeraj ori a altor servicii și nici furnizării de finanțare sau asistență financiară, aferente operațiunilor menționate la alineatul (5) literele (a), (b) și (c).

(7)   Operațiunile menționate la alineatul (5) literele (a), (b) și (c) și la alineatul (6) fac obiectul unei autorizări prealabile din partea autorităților competente din statele membre. Statele membre informează în mod corespunzător Consiliul în toate cazurile în care acordă o astfel de autorizare. Informațiile includ detalii despre cantitățile transferate și despre scopul final.”

2.

La articolul 9 alineatul (1) se adaugă următorul paragraf:

„Articolul 2 alineatul (6) din Decizia 2014/512/PESC se aplică de la 9 octombrie 2015.”

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Luxemburg, 1 octombrie 2015.

Pentru Consiliu

Președintele

E. SCHNEIDER


(1)  Decizia 2014/512/PESC a Consiliului din 31 iulie 2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina (JO L 229, 31.7.2014, p. 13).

(2)  JO C 129, 21.4.2015, p. 1.


2.10.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 257/44


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1765 A COMISIEI

din 30 septembrie 2015

de modificare a anexelor I și II la Decizia 2004/558/CE în ceea ce privește statutul de regiune indemnă de rinotraheită infecțioasă bovină pentru landul Baden-Württemberg din Germania și pentru regiunea Valle d'Aosta din Italia

[notificată cu numărul C(2015) 6572]

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 64/432/CEE a Consiliului din 26 iunie 1964 privind problemele de inspecție veterinară care afectează schimburile intracomunitare cu bovine și porcine (1), în special articolul 9 alineatul (2) și articolul 10 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Directiva 64/432/CEE stabilește normele pentru schimburile comerciale de bovine în interiorul Uniunii. Articolul 9 din directiva în cauză prevede că un stat membru care dispune de un program național obligatoriu de combatere a uneia din bolile contagioase enumerate în anexa E (II) la directiva în cauză poate înainta programul respectiv Comisiei spre aprobare. Lista respectivă include rinotraheita infecțioasă bovină. Rinotraheita infecțioasă bovină pune în evidență semnele clinice cele mai importante ale infecției cu herpesvirusul bovin de tip 1 (BHV-1). Articolul 9 din Directiva 64/432/CEE stabilește, de asemenea, definiția garanțiilor suplimentare care pot fi solicitate în cazul schimburilor comerciale în interiorul Uniunii.

(2)

De asemenea, articolul 10 din Directiva 64/432/CEE prevede că un stat membru, în cazul în care consideră că teritoriul său este integral sau parțial indemn de una dintre bolile enumerate în anexa E (II) la directiva în cauză, trebuie să prezinte Comisiei documentele justificative corespunzătoare. Articolul stabilește, de asemenea, definiția garanțiilor suplimentare care pot fi solicitate în cadrul schimburilor comerciale din interiorul Uniunii.

(3)

Decizia 2004/558/CE a Comisiei (2) aprobă programele pentru combaterea și eradicarea infectării cu BHV-1 prezentate de statele membre enumerate în anexa I la decizia respectivă, pentru regiunile enumerate în anexa respectivă în care se aplică garanții suplimentare în conformitate cu articolul 9 din Directiva 64/432/CEE.

(4)

De asemenea, anexa II la Decizia 2004/558/CE enumeră regiunile statelor membre considerate indemne de BHV-1 în care se aplică garanții suplimentare în conformitate cu articolul 10 din Directiva 64/432/CEE.

(5)

În prezent, toate regiunile din Germania figurează pe lista din anexa I la Decizia 2004/558/CE, cu excepția landurilor Bavaria, Turingia, Saxonia, Saxonia-Anhalt, Brandenburg, Berlin și Mecklenburg-Pomerania de Vest. Landurile respective sunt considerate indemne de BHV-1 și, prin urmare, sunt incluse în lista din anexa II la decizia respectivă.

(6)

Germania a prezentat Comisiei documentația justificativă pentru ca landul Baden-Württemberg să fie considerat indemn de BHV-1 și pentru extinderea garanțiilor suplimentare, în conformitate cu articolul 10 din Directiva 64/432/CEE.

(7)

În urma evaluării documentației justificative prezentate de Germania, landul Baden-Württemberg ar trebui să nu mai fie inclus în anexa I la Decizia 2004/558/CE, ci să fie inclus în anexa II la directivă, iar aplicarea garanțiilor suplimentare, în conformitate cu articolul 10 din Directiva 64/432/CEE, ar trebui să fie extinsă pentru acest land. Prin urmare, anexele I și II la Decizia 2004/558/CE ar trebui modificate în consecință.

(8)

În prezent, regiunea Valle d'Aosta din Italia figurează pe lista din anexa I la Decizia 2004/558/CE.

(9)

Italia a prezentat Comisiei documentația justificativă pentru ca regiunea Valle d'Aosta să fie considerată indemnă de BHV-1 și pentru extinderea garanțiilor suplimentare, în conformitate cu articolul 10 din Directiva 64/432/CEE.

(10)

În urma evaluării documentației justificative prezentate de Italia, regiunea Valle d'Aosta ar trebui să nu mai fie inclusă în anexa I la Decizia 2004/558/CE, ci să fie inclusă în anexa II la directivă, iar aplicarea garanțiilor suplimentare, în conformitate cu articolul 10 din Directiva 64/432/CEE, ar trebui să fie extinsă pentru această regiune. Prin urmare, anexele I și II la Decizia 2004/558/CE ar trebui modificate în consecință.

(11)

Prin urmare, Decizia 2004/558/CE ar trebui modificată în consecință.

(12)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexele I și II la Decizia 2004/558/CE se înlocuiesc cu textul anexei la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 30 septembrie 2015.

Pentru Comisie

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membru al Comisiei


(1)  JO 121, 29.7.1964, p. 1977/64.

(2)  Decizia 2004/558/CE a Comisiei din 15 iulie 2004 de punere în aplicare a Directivei 64/432/CEE a Consiliului privind garanțiile suplimentare pentru schimburile intracomunitare cu bovine în ceea ce privește rinotraheita infecțioasă bovină și aprobarea programelor de eradicare prezentate de anumite state membre (JO L 249, 23.7.2004, p. 20).


ANEXĂ

ANEXA I

State membre

Regiuni din statele membre în care garanțiile suplimentare pentru rinotraheita infecțioasă bovină se aplică în conformitate cu articolul 9 din Directiva 64/432/CEE

Belgia

Toate regiunile

Republica Cehă

Toate regiunile

Germania

Landurile:

Bremen

Hamburg

Hessen

Saxonia Inferioară

Renania de Nord-Westfalia

Renania-Palatinat

Saarland

Schleswig-Holstein

Italia

Regiunea Friuli-Venezia Giulia

Provincia autonomă Trento

ANEXA II

State membre

Regiuni din statele membre în care garanțiile suplimentare pentru rinotraheita infecțioasă bovină se aplică în conformitate cu articolul 10 din Directiva 64/432/CEE

Danemarca

Toate regiunile

Germania

Landurile:

Baden-Württemberg

Bavaria

Berlin

Brandenburg

Mecklenburg- Pomerania de Vest

Saxonia

Saxonia-Anhalt

Turingia

Italia

Regiunea Valle d'Aosta

Provincia autonomă Bolzano

Ungaria

Toate regiunile

Finlanda

Toate regiunile

Suedia

Toate regiunile