ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 241

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 58
17 septembrie 2015


Cuprins

 

I   Acte legislative

Pagina

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva (UE) 2015/1535 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 septembrie 2015 referitoare la procedura de furnizare de informații în domeniul reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societății informaționale ( 1 )

1

 

 

II   Acte fără caracter legislativ

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) 2015/1536 al Comisiei din 16 septembrie 2015 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1321/2014 în ceea ce privește alinierea normelor privind menținerea navigabilității cu Regulamentul (CE) nr. 216/2008, lucrările de întreținere critice și monitorizarea menținerii navigabilității aeronavelor ( 1 )

16

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1537 al Comisiei din 16 septembrie 2015 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

49

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/131 al Comisiei din 23 ianuarie 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1235/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului în ceea ce privește regimul de import al produselor ecologice din țări terțe ( JO L 23, 29.1.2015 )

51

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte legislative

DIRECTIVE

17.9.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 241/1


DIRECTIVA (UE) 2015/1535 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 9 septembrie 2015

referitoare la procedura de furnizare de informații în domeniul reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societății informaționale (Text codificat)

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolele 114, 337 și 43,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ parlamentelor naționale,

având în vedere avizele Comitetului Economic și Social European (1),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

întrucât:

(1)

Directiva 98/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului (3) a fost modificată de mai multe ori și în mod substanțial (4). Din motive de claritate și de raționalizare, ar trebui să se codifice directiva respectivă.

(2)

Piața internă cuprinde un spațiu fără frontiere interne în care este asigurată libera circulație a mărfurilor, persoanelor, serviciilor și capitalurilor. Ca atare, unul dintre principiile de bază ale Uniunii îl reprezintă interzicerea restricțiilor cantitative asupra circulației mărfurilor și a măsurilor cu efect echivalent.

(3)

Pentru promovarea bunei funcționări a pieței interne ar trebui asigurată transparența cu privire la inițiativele naționale având ca scop stabilirea reglementărilor tehnice.

(4)

Obstacolele în calea comerțului care rezultă din reglementări tehnice referitoare la produse pot fi acceptate numai atunci când sunt necesare pentru a îndeplini cerințele esențiale și au un scop în interesul public pentru care acestea constituie garanția principală.

(5)

Este esențial pentru Comisie să dețină informațiile necesare înaintea adoptării reglementărilor tehnice. În consecință, statele membre, cărora li se cere să susțină realizarea obiectivului său în conformitate cu articolul 4 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană (Tratatul UE), trebuie să notifice proiectele pe care le au în domeniul reglementărilor tehnice.

(6)

Toate statele membre trebuie, de asemenea, să fie informate cu privire la reglementările tehnice preconizate de către orice alt stat membru.

(7)

Piața internă urmărește să creeze un mediu favorabil competitivității întreprinderilor. Furnizarea unui număr din ce în ce mai mare de informații este una dintre modalitățile de a ajuta întreprinderile să beneficieze cât mai mult cu putință de avantajele oferite de această piață. Din acest motiv, este necesar să se dea posibilitatea agenților economici să evalueze impactul reglementărilor tehnice naționale propuse de către alte state membre prin furnizarea, în vederea publicării periodice, a titlurilor proiectelor notificate și prin intermediul prevederilor referitoare la confidențialitatea unor astfel de proiecte.

(8)

Este oportun, în interesul siguranței juridice, ca statele membre să anunțe în mod public că a fost adoptată o reglementare tehnică cu respectarea formalităților prevăzute de prezenta directivă.

(9)

În ceea ce privește reglementările tehnice referitoare la produse, măsurile destinate să asigure buna funcționare sau dezvoltarea continuă a pieței includ o transparență mai mare cu privire la intențiile pe plan național și o extindere a criteriilor și condițiilor pentru evaluarea efectului potențial asupra pieței al reglementărilor propuse.

(10)

Din acest motiv, este necesar să se evalueze toate cerințele stabilite în raport cu un produs și a se ține seama de evoluția practicilor naționale de reglementare a produselor.

(11)

Cerințele, altele decât specificațiile tehnice, referitoare la ciclul de viață al unui produs după ce a fost introdus pe piață pot afecta libera circulație a produsului respectiv sau pot crea obstacole în calea bunei funcționări a pieței interne.

(12)

Este necesară clarificarea conceptului de reglementare tehnică de facto. În special dispozițiile prin care o autoritate publică face referire la specificații tehnice sau la alte cerințe sau încurajează respectarea acestora, precum și prevederile referitoare la produsele cu care este asociată autoritatea publică, în interes public, au efectul de a conferi acelor cerințe sau specificații un caracter de obligativitate într-o măsură mai mare decât ar avea-o în alte condiții prin prisma originii lor private.

(13)

Comisiei și statelor membre trebuie să li se acorde timp suficient pentru a propune modificări la o măsură preconizată, pentru a înlătura sau a reduce toate barierele pe care aceasta ar putea să le creeze în calea liberei circulații a mărfurilor.

(14)

Statul membru în cauză ține seama de respectivele modificări atunci când formulează texul definitiv al măsurii avute în vedere.

(15)

Piața internă presupune ca, în special în situații în care nu se poate aplica principiul recunoașterii reciproce de către statele membre, Comisia să adopte sau să propună adoptarea de acte obligatorii. A fost stabilită o anumită perioadă temporară de așteptare pentru ca introducerea măsurilor la nivel național să nu compromită adoptarea actelor obligatorii, în același domeniu, de către Parlamentul European și Consiliu sau de către Comisie.

(16)

Statul membru în cauză urmează să amâne, în temeiul obligațiilor generale stabilite la articolul 4 alineatul (3) din Tratatul UE, punerea în aplicare a măsurii preconizate pentru o perioadă suficientă de timp astfel încât să permită fie o examinare comună a modificărilor propuse, fie pregătirea unei propuneri de act legislativ sau adoptarea unui act obligatoriu de către Comisie.

(17)

Pentru a facilita adoptarea măsurilor de către Parlamentul European și Consiliu, statele membre ar trebui să se abțină de la adoptarea reglementărilor tehnice după ce Consiliul adoptă o poziție în primă lectură cu privire la o propunere a Comisiei referitoare la sectorul respectiv.

(18)

Este necesar să se instituie un comitet permanent ai cărui membri sunt desemnați de către statele membre și care are sarcina să colaboreze la eforturile Comisiei de a diminua orice efect negativ asupra liberei circulații a mărfurilor.

(19)

Prezenta directivă nu ar trebui să aducă atingere obligațiilor statelor membre privind termenele de transpunere în dreptul intern a directivelor menționate în partea B din anexa III,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

(1)   În sensul prezentei directive, se aplică următoarele definiții:

(a)

„produs” înseamnă orice produs fabricat industrial și orice produs agricol, inclusiv produsele de pescărie;

(b)

„serviciu” înseamnă orice serviciu al societății informaționale, adică orice serviciu prestat în mod normal în schimbul unei remunerații, la distanță, prin mijloace electronice și la solicitarea individuală a beneficiarului serviciului.

În sensul prezentei definiții:

(i)

„la distanță” înseamnă că serviciul este prestat fără ca părțile să fie prezente simultan;

(ii)

„prin mijloace electronice” înseamnă că serviciul este transmis inițial și primit la destinație prin intermediul echipamentului electronic pentru prelucrarea (inclusiv arhivarea digitală) și stocarea datelor și este transmis integral, transferat și recepționat prin cablu, radio, mijloace optice sau alte mijloace electromagnetice;

(iii)

„la solicitarea individuală a beneficiarului serviciilor” înseamnă că serviciul este prestat prin transmiterea datelor în urma solicitării individuale.

În anexa I este prevăzută o listă orientativă a serviciilor care nu intră sub incidența prezentei definiții;

(c)

„specificație tehnică” înseamnă o specificație inclusă într-un document care stabilește caracteristicile unui produs, cum ar fi nivelurile de calitate, performanță, siguranță sau dimensiunile, inclusiv cerințele care se aplică produsului cu privire la numele sub care acesta este comercializat, terminologia, simbolurile, încercările și metodele de încercare, ambalarea, marcarea sau etichetarea și procedurile pentru evaluarea conformității.

Termenul „specificație tehnică” include, de asemenea, metodele de producție și procesele utilizate cu privire la produsele agricole, astfel cum sunt menționate în articolul 38 alineatul (1) al doilea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), produsele destinate consumului uman și animal, medicamentele, astfel cum sunt definite la articolul 1 din Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului (5), precum și metodele de producție și procesele referitoare la alte produse, în cazul în care au efect asupra caracteristicilor acestora;

(d)

„alte cerințe” înseamnă o cerință, alta decât specificația tehnică, impusă unui produs în scopul protecției în special a consumatorilor sau a mediului și care afectează ciclul de viață al produsului după introducerea sa pe piață, cum ar fi condițiile de utilizare, reciclare, reutilizare sau eliminare a acestuia, atunci când astfel de condiții pot influența semnificativ compoziția sau natura produsului ori comercializarea acestuia;

(e)

„normă cu privire la servicii” înseamnă o cerință de natură generală referitoare la inițierea și desfășurarea activităților de prestări de servicii în înțelesul literei (b), în special dispoziții referitoare la prestatorul de servicii, la servicii și la beneficiarul serviciilor, cu excepția normelor care nu se referă în mod specific la serviciile definite la litera respectivă.

În sensul prezentei definiții:

(i)

o normă este considerată ca referindu-se în mod specific la serviciile societății informaționale dacă, având în vedere expunerea de motive și partea sa dispozitivă, aceasta are ca scop și obiect specific, în totalitate sau în unele din dispozițiile sale, reglementarea acestor servicii într-o manieră explicită și direcționată;

(ii)

o normă nu este considerată ca referindu-se în mod specific la serviciile societății informaționale în cazul în care afectează astfel de servicii numai într-o manieră implicită sau incidental;

(f)

„reglementare tehnică” înseamnă o specificație tehnică sau o altă cerință sau normă cu privire la servicii, inclusiv dispozițiile administrative relevante, a cărei respectare este obligatorie, de jure sau de facto, în cazul comercializării, prestării unui serviciu, stabilirii unui operator de servicii sau utilizării într-un stat membru sau într-o parte semnificativă a acestuia, precum și actele cu putere de lege sau actele administrative ale statelor membre, cu excepția celor prevăzute la articolul 7, care interzic fabricarea, importul, comercializarea sau utilizarea unui produs sau care interzic prestarea sau utilizarea unui serviciu sau stabilirea în calitate de prestator de servicii.

Reglementările tehnice de facto includ:

(i)

actele cu putere de lege sau actele administrative ale unui stat membru care fac referire fie la specificații tehnice sau la alte cerințe sau la norme cu privire la servicii, fie la coduri profesionale sau coduri de bune practici, care la rândul lor fac referire la specificații tehnice sau la alte cerințe sau la norme cu privire la servicii, a căror respectare conferă prezumția de conformitate cu obligațiile impuse de actele cu putere de lege sau actele administrative respective;

(ii)

acordurile voluntare la care o autoritate publică este parte contractantă și care prevăd, în interesul general, respectarea specificațiilor tehnice sau a altor cerințe sau norme cu privire la servicii, cu excepția caietului de sarcini pentru achiziții publice;

(iii)

specificațiile tehnice sau alte cerințe sau norme cu privire la servicii în legătură cu măsuri fiscale sau financiare care afectează consumul de produse sau servicii prin încurajarea respectării acestor specificații tehnice sau a altor cerințe sau norme cu privire la servicii; specificațiile tehnice sau alte cerințe sau norme cu privire la servicii în legătură cu sistemele de asigurări sociale la nivel național nu sunt incluse.

Acestea cuprind reglementări tehnice impuse de către autoritățile desemnate de statele membre și care figurează pe o listă elaborată și actualizată, după caz, de Comisie, în cadrul Comitetului menționat la articolul 2.

Modificarea acestei listei se efectuează în conformitate cu aceeași procedură;

(g)

„proiect de reglementare tehnică” înseamnă textul unei specificații tehnice sau al unei alte cerințe sau norme cu privire la servicii, inclusiv dispozițiile administrative, formulat în scopul adoptării sale ca reglementare tehnică, textul fiind într-un stadiu de elaborare în care pot fi făcute încă modificări substanțiale.

(2)   Prezenta directivă nu se aplică:

(a)

serviciilor de radiodifuziune;

(b)

serviciilor de transmisie de televiziune prevăzute la articolul 1 alineatul (1) litera (e) din Directiva 2010/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului (6).

(3)   Prezenta directivă nu se aplică normelor referitoare la subiecte care sunt reglementate de legislația Uniunii în domeniul serviciilor de telecomunicații, astfel cum sunt prevăzute de Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului (7).

(4)   Prezenta directivă nu se aplică normelor referitoare la subiecte care sunt reglementate de legislația Uniunii în domeniul serviciilor financiare, astfel cum sunt enumerate neexhaustiv în anexa II la prezenta directivă.

(5)   Cu excepția articolului 5 alineatul (3), prezenta directivă nu se aplică normelor stabilite de către sau pentru piețele reglementate în înțelesul Directivei 2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului (8) sau de către sau pentru alte piețe sau organisme care desfășoară activități de decontare sau compensare pentru piețele respective.

(6)   Prezenta directivă nu se aplică acelor măsuri pe care statele membre le consideră necesare în temeiul tratatelor pentru a asigura protecția persoanelor, în special a lucrătorilor, în cazul utilizării produselor, cu condiția ca aceste măsuri să nu afecteze produsele.

Articolul 2

Se instituie un Comitet permanent format din reprezentanți desemnați de către statele membre, care pot fi asistați de experți sau consultanți, și prezidat de un reprezentant al Comisiei.

Comitetul își adoptă propriul regulament de procedură.

Articolul 3

(1)   Comitetul se întrunește cel puțin de două ori pe an.

Comitetul se întrunește într-o componență specifică pentru a examina problemele legate de serviciile societății informaționale.

(2)   Comisia transmite comitetului un raport cu privire la punerea în practică și la aplicarea procedurilor prevăzute de prezenta directivă și transmite propuneri destinate eliminării barierelor în calea comerțului, existente sau previzibile.

(3)   Comitetul își exprimă punctul de vedere cu privire la comunicările și propunerile menționate la alineatul (2) și în acest sens poate propune Comisiei în special:

(a)

să asigure, după caz, pentru evitarea riscului apariției barierelor în calea comerțului, ca într-o primă etapă statele membre în cauză să decidă între ele cu privire la măsurile adecvate;

(b)

să ia toate măsurile adecvate;

(c)

să identifice domeniile în care este necesară armonizarea și, după caz, să realizeze armonizarea corespunzătoare într-un anumit sector.

(4)   Comisia trebuie să consulte comitetul:

(a)

la luarea deciziilor referitoare la sistemul actual prin care schimbul de informații prevăzut în prezenta directivă este pus în aplicare și la orice modificare a acestuia;

(b)

la revizuirea modului de funcționare a sistemului prevăzut de prezenta directivă.

(5)   Comitetul poate fi consultat de Comisie cu privire la orice proiect preliminar de reglementare tehnică primit de către aceasta.

(6)   Orice întrebare referitoare la punerea în aplicare a prezentei directive poate fi transmisă comitetului la cererea președintelui său sau a unui stat membru.

(7)   Procedurile comitetului și informațiile care îi sunt transmise acestuia sunt confidențiale.

Cu toate acestea, comitetul și autoritățile naționale pot consulta persoane fizice sau juridice, inclusiv persoane din sectorul privat, în vederea obținerii unei opinii specializate, cu condiția luării tuturor măsurilor de precauție necesare.

(8)   Referitor la normele cu privire la servicii, Comisia și comitetul pot consulta persoane fizice sau juridice din industrie sau din mediul academic și, ori de câte ori este posibil, organisme reprezentative, capabile să formuleze opinii specializate cu privire la obiectivele sociale și societale și consecințele unei norme cu privire la servicii și iau notă de opinia acestora ori de câte ori sunt solicitate să o facă.

Articolul 4

Statele membre comunică Comisiei, în conformitate cu articolul 5 alineatul (1), toate cererile adresate instituțiilor de standardizare de a elabora specificații tehnice sau un standard referitor la produse specifice, în scopul adoptării unei reglementări tehnice referitoare la acele produse sub forma proiectelor de reglementări tehnice, și precizează motivele pentru adoptarea acestora.

Articolul 5

(1)   Sub rezerva articolului 7, statele membre comunică de îndată Comisiei orice proiect de reglementare tehnică, cu excepția situației în care doar se transpune integral textul unui standard internațional sau european, caz în care este suficientă informația referitoare la standardul în cauză; de asemenea, acestea înaintează Comisiei o expunere a motivelor care fac necesară adoptarea unei astfel de reglementări, în cazul în care aceste motive nu au fost clarificate suficient în proiectul de reglementare tehnică.

După caz și dacă nu au fost deja transmise cu o comunicare anterioară, statele membre comunică totodată Comisiei textele principalelor acte cu putere de lege sau norme administrative aflate în legătură directă, în cazul în care pentru evaluarea implicațiilor proiectului de reglementare tehnică este necesară cunoașterea acestor texte.

Statele membre comunică din nou Comisiei proiectul de reglementare tehnică, în condițiile menționate la primul și al doilea paragraf din prezentul alineat, în cazul în care îi aduc modificări semnificative care au ca efect schimbarea obiectului, scurtarea programului de punere în aplicare avut în vedere inițial, adăugarea de specificații sau cerințe ori transformarea acestora în unele mai restrictive.

În special în cazul în care proiectul de reglementare tehnică urmărește limitarea comercializării sau utilizării unei substanțe chimice, a unui preparat sau produs chimic din motive legate de sănătatea publică sau de protecția consumatorilor sau a mediului, statele membre transmit, de asemenea, fie un rezumat, fie referințele cu privire la datele relevante referitoare la substanța, procesul sau produsul în cauză, precum și cu privire la substituenții cunoscuți și disponibili, atunci când asemenea informații există, și comunică efectele anticipate ale măsurilor referitoare la sănătatea publică și protecția consumatorilor și a mediului, împreună cu o analiză a riscului desfășurată în mod corespunzător, în conformitate cu principiile prevăzute în partea relevantă din secțiunea II.3 din anexa XV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (9).

Comisia notifică de îndată celelalte state membre cu privire la proiectul de reglementare tehnică și la toate documentele care i-au fost înaintate; de asemenea, poate înainta proiectul în cauză comitetului menționat la articolul 2 din prezenta directivă și, după caz, comitetului responsabil pentru domeniul respectiv.

Referitor la specificațiile tehnice sau la alte cerințe sau norme cu privire la servicii, menționate la articolul 1 alineatul (1) litera (f) paragraful al doilea punctul (iii) din prezenta directivă, comentariile sau avizele detaliate ale Comisiei sau ale statelor membre pot avea în vedere numai aspectele care pot obstrucționa comerțul sau, referitor la normele cu privire la servicii, libera circulație a serviciilor sau libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și nu aspectele fiscale sau financiare ale măsurii.

(2)   Comisia și statele membre pot adresa observații statului membru care a înaintat proiectul reglementării tehnice; statul membru în cauză ține seama, pe cât posibil, de aceste observații în pregătirea ulterioară a reglementării tehnice.

(3)   Statele membre comunică de îndată Comisiei textul definitiv al reglementării tehnice.

(4)   Informațiile furnizate în temeiul prezentului articol nu sunt confidențiale, cu excepția cazului în care statul membru care face notificarea solicită acest lucru în mod expres. Orice astfel de solicitare trebuie să fie motivată.

În astfel de situații, dacă sunt luate măsurile de precauție necesare, comitetul menționat la articolul 2 și autoritățile naționale pot solicita consultanță de la persoane fizice sau juridice din sectorul privat.

(5)   În cazul în care proiectele reglementărilor tehnice fac parte din măsurile care trebuie comunicate Comisiei în stadiul de proiect, în temeiul unui alt act al Uniunii, statele membre pot efectua comunicarea în înțelesul alineatului (1) în temeiul actului respectiv, cu condiția să se indice în mod oficial că această comunicare constituie, de asemenea, o comunicare în sensul prezentei directive.

Absența unei reacții din partea Comisiei, în temeiul prezentei directive, la un proiect de reglementare tehnică nu aduce atingere niciunei decizii care poate fi luată în temeiul unui alt act al Uniunii.

Articolul 6

(1)   Statele membre amână adoptarea proiectului unei reglementări tehnice pentru o perioadă de trei luni de la data primirii de către Comisie a comunicării menționate la articolul 5 alineatul (1).

(2)   Statele membre amână:

pentru o perioadă de patru luni, adoptarea proiectului de reglementare tehnică sub forma unui acord voluntar în înțelesul articolului 1 alineatul (1) litera (f) paragraful al doilea punctul (ii);

fără a aduce atingere alineatelor (3), (4) și (5) din prezentul articol, pentru o perioadă de șase luni, adoptarea oricăror altor proiecte de reglementări tehnice, cu excepția proiectelor de norme cu privire la servicii,

de la data primirii de către Comisie a comunicării menționate la articolul 5 alineatul (1), în cazul în care Comisia sau un alt stat membru transmite, în termen de trei luni de la acea dată, un aviz detaliat în sensul că măsura avută în vedere poate crea obstacole în calea liberei circulații a mărfurilor în cadrul pieței interne,

fără a aduce atingere alineatelor (4) și (5), pentru o perioadă de patru luni de la data primirii de către Comisie a comunicării menționate la articolul 5 alineatul (1), adoptarea oricărui proiect de norme cu privire la servicii dacă Comisia sau alt stat membru transmite, în termen de trei luni de la acea dată, un aviz detaliat în sensul că măsura avută în vedere poate crea obstacole în calea liberei circulații a serviciilor sau a libertății de stabilire a prestatorilor de servicii în cadrul pieței interne.

În ceea ce privește proiectele de norme cu privire la servicii, avizele detaliate ale Comisiei și statelor membre nu pot afecta în nici un fel măsurile în domeniul politicii culturale, în special în domeniul audiovizualului, pe care statele membre le pot adopta în conformitate cu dreptul Uniunii, având în vedere diversitatea lor lingvistică, specificul lor național și regional și patrimoniul lor cultural.

Statul membru în cauză transmite un raport Comisiei cu privire la acțiunile pe care propune să le întreprindă ca urmare a acestor avize detaliate. Comisia comentează cu privire la această reacție.

Referitor la normele cu privire la servicii, statul membru în cauză indică, după caz, motivele pentru care avizul detaliat nu poate fi luat în considerare.

(3)   Cu excepția proiectelor de norme cu privire la servicii, statele membre amână adoptarea unui proiect de reglementare tehnică pentru o perioadă de 12 luni de la data primirii de către Comisie a comunicării menționate la articolul 5 alineatul (1) din prezenta directivă în cazul în care, în termen de trei luni de la acea dată, Comisia își anunță intenția de a propune sau de a adopta o directivă, un regulament sau o decizie referitoare la subiectul respectiv, în conformitate cu articolul 288 din TFUE.

(4)   Statele membre amână adoptarea proiectului de reglementare tehnică pentru o perioadă de 12 luni de la data primirii de către Comisie a comunicării prevăzute la articolul 5 alineatul (1) din prezenta directivă în cazul în care, în interval de trei luni de la acea dată, Comisia își anunță concluzia că respectivul proiect de reglementare tehnică face obiectul unei propuneri de directivă, regulament sau decizie prezentată Parlamentului European și Consiliului în conformitate cu articolul 288 din TFUE.

(5)   În cazul în care Consiliul adoptă o poziție în primă lectură în perioada de menționată la alineatele (3) și (4), această perioadă se prelungește până la 18 luni, sub rezerva alineatului (6).

(6)   Obligațiile menționate la alineatele (3), (4) și (5) încetează în cazul în care:

(a)

Comisia informează statele membre că nu mai intenționează să propună sau să adopte un act obligatoriu;

(b)

Comisia informează statele membre despre retragerea proiectului sau propunerii sale;

(c)

Comisia sau Parlamentul European și Consiliul adoptă un act obligatoriu.

(7)   Alineatele (1)-(5) nu se aplică în cazurile în care:

(a)

din motive de urgență determinate de circumstanțe grave și neprevăzute legate de protecția sănătății sau siguranței publice, protecția animalelor sau a plantelor și, în cazul normelor cu privire la servicii, legate de asemenea de ordinea publică, în special protecția minorilor, un stat membru este obligat să pregătească reglementările tehnice într-un interval de timp foarte scurt pentru a le adopta și a le aplica de îndată, fără a fi posibile consultări; sau

(b)

din motive de urgență determinate de circumstanțe grave referitoare la protecția securității și integrității sistemului financiar, în special la protecția depunătorilor, investitorilor și persoanelor asigurate, un stat membru este obligat să adopte și să pună de îndată în aplicare norme referitoare la serviciile financiare.

În comunicarea menționată la articolul 5, statul membru prezintă motivele pentru urgența măsurilor în cauză. Comisia își prezintă punctul de vedere cu privire la această comunicare cât mai curând posibil. Comisia ia măsurile corespunzătoare în cazurile de utilizare inadecvată a acestei proceduri. Parlamentul European este informat de către Comisie.

Articolul 7

(1)   Articolele 5 și 6 nu se aplică acelor acte cu putere de lege și acte administrative ale statelor membre sau acordurilor voluntare prin intermediul cărora statele membre:

(a)

respectă actele obligatorii ale Uniunii care au ca rezultat adoptarea specificațiilor tehnice sau normelor cu privire la servicii;

(b)

îndeplinesc obligațiile ce decurg din acordurile internaționale care au ca rezultat adoptarea specificațiilor tehnice comune sau normelor referitoare la servicii în Uniune;

(c)

utilizează clauzele de salvgardare prevăzute de actele obligatorii ale Uniunii;

(d)

aplică articolul 12 alineatul (1) din Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului (10);

(e)

se limitează la punerea în aplicare a unei hotărâri a Curții de Justiție a Uniunii Europene;

(f)

se limitează la modificarea unei reglementări tehnice în înțelesul articolului 1 alineatul (1) litera (f), în conformitate cu o solicitare a Comisiei, în scopul îndepărtării unei bariere în calea comerțului sau, în cazul unei norme cu privire la servicii, în calea liberei circulații a serviciilor sau a libertății de stabilire a prestatorilor de servicii.

(2)   Articolul 6 nu se aplică actelor cu putere de lege și actelor administrative ale statelor membre care interzic fabricarea, în măsura în care acestea nu împiedică libera circulație a produselor.

(3)   Articolul 6 alineatele (3)-(6) nu se aplică acordurilor voluntare menționate la articolul 1 alineatul (1) litera (f) paragraful al doilea punctul (ii).

(4)   Articolul 6 nu se aplică specificațiilor tehnice sau altor cerințe sau norme cu privire la servicii prevăzute la articolul 1 alineatul (1) litera (f) paragraful al doilea punctul (iii).

Articolul 8

La fiecare doi ani, Comisia transmite un raport cu privire la rezultatele aplicării prezentei directive Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social European.

Comisia publică statisticile anuale privind notificările primite în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 9

În cazul în care statele membre adoptă o reglementare tehnică, aceasta cuprinde o trimitere la prezenta directivă sau este însoțită de o astfel de trimitere la data publicării sale oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

Articolul 10

Directiva 98/34/CE, astfel cum a fost modificată prin actele menționate în partea A din anexa III la prezenta directivă, se abrogă fără a aduce atingere obligațiilor statelor membre în ceea ce privește termenele de transpunere în dreptul intern a directivelor menționate în partea B din anexa III la directiva abrogată și în partea B din anexa III la prezenta directivă.

Trimiterile la directiva abrogată se interpretează ca trimiteri la prezenta directivă și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa IV.

Articolul 11

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 12

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Strasbourg, 9 septembrie 2015.

Pentru Parlamentul European

Președintele

M. SCHULZ

Pentru Consiliu

Președintele

N. SCHMIT


(1)  Avizul din 14 iulie 2010 (JO C 44, 11.2.2011, p. 142) și avizul din 26 februarie 2014 (JO C 214, 8.7.2014, p. 55).

(2)  Poziția Parlamentului European din 15 aprilie 2014 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și decizia Consiliului din 13 iulie 2015.

(3)  Directiva 98/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societății informaționale (JO L 204, 21.7.1998, p. 37). Titlul original a fost „Directiva 98/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice”. Titlul a fost modificat prin Directiva 98/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iulie 1998 de modificare a Directivei 98/34/CE de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice (JO L 217, 5.8.1998, p. 18).

(4)  A se vedea anexa III partea A.

(5)  Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman (JO L 311, 28.11.2001, p. 67).

(6)  Directiva 2010/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 10 martie 2010 privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale) (JO L 95, 15.4.2010, p. 1).

(7)  Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind un cadru de reglementare comun pentru rețelele și serviciile de comunicații electronice (Directivă-cadru) (JO L 108, 24.4.2002, p. 33).

(8)  Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind piețele instrumentelor financiare, de modificare a Directivelor 85/611/CEE și 93/6/CEE ale Consiliului și a Directivei 2000/12/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 93/22/CEE a Consiliului (JO L 145, 30.4.2004, p. 1).

(9)  Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei (JO L 396, 30.12.2006, p. 1).

(10)  Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 decembrie 2001 privind siguranța generală a produselor (JO L 11, 15.1.2002, p. 4).


ANEXA I

Lista orientativă a serviciilor care nu intră sub incidența articolului 1 alineatul (1) litera (b) al doilea paragraf

1.   Serviciile care nu sunt prestate „la distanță”

Serviciile prestate în prezența fizică a prestatorului și a beneficiarului, chiar dacă acest lucru presupune utilizarea de echipamente electronice:

(a)

controale medicale sau tratamentul într-un cabinet medical cu utilizarea echipamentului electronic, în prezența fizică a pacientului;

(b)

consultarea unui catalog electronic într-un magazin, în prezența fizică a clientului;

(c)

rezervarea biletelor de avion la o agenție în prezența fizică a clientului prin intermediul rețelei de calculatoare;

(d)

jocurile electronice puse la dispoziție într-un club specializat, în prezența fizică a clientului.

2.   Serviciile care nu sunt prestate prin „mijloace electronice”

Serviciile cu un conținut material, chiar dacă sunt prestate prin intermediul dispozitivelor electronice:

(a)

distribuitoarele automate de numerar sau pentru bilete (bancnote, bilete de tren);

(b)

accesul la rețelele rutiere, parcări auto etc., unde se plătește pentru utilizare chiar dacă la intrare/ieșire există dispozitive electronice care controlează accesul și asigură corectitudinea plăților;

Serviciile „off-line”: distribuirea de CD-ROM-uri sau de software pe dischete.

Serviciile care nu sunt prestate prin intermediul sistemelor de prelucrare și stocare electronică a datelor:

(a)

serviciile de telefonie vocală;

(b)

serviciile de fax/telex;

(c)

serviciile prestate prin telefonie vocală sau fax;

(d)

consultarea unui medic prin telefon/fax;

(e)

consultarea unui avocat prin telefon/fax;

(f)

marketing direct prin telefon/fax.

3.   Serviciile care nu sunt prestate „la solicitarea individuală a beneficiarului serviciului”

Serviciile prestate prin transmiterea de date fără solicitare individuală în scopul recepționării simultane de către un număr nelimitat de beneficiari individuali (transmisie punct multipunct):

(a)

serviciile de difuzare a emisiunilor de televiziune (inclusiv servicii de televiziune locală la cerere) reglementate de articolul 1 alineatul (1) litera (e) din Directiva 2010/13/UE;

(b)

serviciile de radiodifuziune;

(c)

teletextul (de televiziune).


ANEXA II

Lista orientativă a serviciilor financiare care intră sub incidența articolului 1 alineatul (4)

Serviciile de investiții

Operațiunile de asigurare și reasigurare

Serviciile bancare

Operațiunile referitoare la fondurile de pensii

Serviciile referitoare la tranzacții futures sau cu opțiuni

Astfel de servicii includ în special:

(a)

serviciile de investiții menționate în anexa la Directiva 2004/39/CE, servicii prestate de întreprinderi de investiții colective;

(b)

serviciile care fac obiectul activităților supuse recunoașterii reciproce menționate în anexa I la Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului (1);

(c)

operațiunile care fac obiectul activităților de asigurare și reasigurare menționate în Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului (2).


(1)  Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE (JO L 176, 27.6.2013, p. 338).

(2)  Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) (JO L 335, 17.12.2009, p. 1).


ANEXA III

PARTEA A

Directiva abrogată și lista modificărilor sale ulterioare

(menționate la articolul 10)

Directiva 98/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului

(JO L 204, 21.7.1998, p. 37)

 

Directiva 98/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului

(JO L 217, 5.8.1998, p. 18)

 

Partea 1 titlul H din Anexa II la Actul de Aderare din 2004

(JO L 236, 23.9.2003, p. 68)

Numai în ceea ce privește referința din punctul 2 la Directiva 98/34/CE

Directiva 2006/96/CE a Consiliului

(JO L 363, 20.12.2006, p. 81)

Numai în ceea ce privește referința din articolul 1 la Directiva 98/34/CE

Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului

(JO L 316, 14.11.2012, p. 12)

Numai articolul 26 alineatul (2)

PARTEA B

Termene de transpunere în dreptul intern

(menționate la articolul 10)

Directiva

Data limită de transpunere

98/34/CE

98/48/CE

5 august 1999

2006/96/CE

1 ianuarie 2007


ANEXA IV

Tabel de corespondență

Directiva 98/34/CE

Prezenta directivă

Articolul 1 primul alineat teza introductivă

Articolul 1 alineatul (1) teza introductivă

Articolul 1 primul alineat punctul 1

Articolul 1 alineatul (1) litera (a)

Articolul 1 primul alineat punctul 2 primul paragraf

Articolul 1 alineatul (1) litera (b) primul paragraf

Articolul 1 primul alineat punctul 2 al doilea paragraf prima liniuță

Articolul 1 alineatul (1) litera (b) al doilea paragraf punctul (i)

Articolul 1 primul alineat punctul 2 al doilea paragraf a doua liniuță

Articolul 1 alineatul (1) litera (b) al doilea paragraf punctul (ii)

Articolul 1 primul alineat punctul 2 al doilea paragraf a treia liniuță

Articolul 1 alineatul (1) litera (b) al doilea paragraf punctul (iii)

Articolul 1 primul alineat punctul 2 al treilea paragraf

Articolul 1 alineatul (1) litera (b) al treilea paragraf

Articolul 1 primul alineat punctul 2 al patrulea paragraf teza introductivă

Articolul 1 alineatul (2) teza introductivă

Articolul 1 primul alineat punctul 2 al patrulea paragraf prima liniuța

Articolul 1 alineatul (2) litera (a)

Articolul 1 primul alineat punctul 2 al patrulea paragraf a doua liniuță

Articolul 1 alineatul (2) litera (b)

Articolul 1 primul alineat punctul 3

Articolul 1 alineatul (1) litera (c)

Articolul 1 primul alineat punctul 4

Articolul 1 alineatul (1) litera (d)

Articolul 1 primul alineat punctul 5 primul paragraf

Articolul 1 alineatul (1) litera (e) primul paragraf

Articolul 1 primul alineat punctul 5 al doilea paragraf

Articolul 1 alineatul (3)

Articolul 1 primul alineat punctul 5 al treilea paragraf

Articolul 1 alineatul (4)

Articolul 1 primul alineat punctul 5 al patrulea paragraf

Articolul 1 alineatul (5)

Articolul 1 primul alineat punctul 5 al cincilea paragraf teza introductivă

Articolul 1 alineatul (1) litera (e) al doilea paragraf teza introductivă

Articolul 1 primul alineat punctul 5 al cincilea paragraf prima liniuță

Articolul 1 alineatul (1) litera (e) al doilea paragraf punctul (i)

Articolul 1 primul alineat punctul 5 al cincilea paragraf a doua liniuță

Articolul 1 alineatul (1) litera (e) al doilea paragraf punctul (ii)

Articolul 1 primul alineat punctul 11 primul paragraf

Articolul 1 alineatul (1) litera (f) primul paragraf

Articolul 1 primul alineat punctul 11 al doilea paragraf teza introductivă

Articolul 1 alineatul (1) litera (f) al doilea paragraf teza introductivă

Articolul 1 primul alineat punctul 11 al doilea paragraf prima liniuță

Articolul 1 alineatul (1) litera (f) al doilea paragraf punctul (i)

Articolul 1 primul alineat punctul 11 al doilea paragraf a doua liniuță

Articolul 1 alineatul (1) litera (f) al doilea paragraf punctul (ii)

Articolul 1 primul alineat punctul 11 al doilea paragraf a treia liniuță

Articolul 1 alineatul (1) litera (f) al doilea paragraf punctul (iii)

Articolul 1 primul alineat punctul 11 al treilea paragraf

Articolul 1 alineatul (1) litera (f) al treilea paragraf

Articolul 1 primul alineat punctul 11 al patrulea paragraf

Articolul 1 alineatul (1) litera (f) al patrulea paragraf

Articolul 1 primul alineat punctul 12

Articolul 1 alineatul (1) litera (g)

Articolul 1 al doilea alineat

Articolul 1 alineatul (6)

Articolul 5

Articolul 2

Articolul 6 alineatele (1) și (2)

Articolul 3 alineatele (1) și (2)

Articolul 6 alineatul (3) teza introductivă

Articolul 3 alineatul (3) teza introductivă

Articolul 6 alineatul (3), a doua liniuță

Articolul 3 alineatul (3) litera (a)

Articolul 6 alineatul (3) a treia liniuță

Articolul 3 alineatul (3) litera (b)

Articolul 6 alineatul (3) a patra liniuță

Articolul 3 alineatul (3) litera (c)

Articolul 6 alineatul (4) teza introductivă

Articolul 3 alineatul (4) teza introductivă

Articolul 6 alineatul (4) litera (c)

Articolul 3 alineatul (4) litera (a)

Articolul 6 alineatul (4) litera (d)

Articolul 3 alineatul (4) litera (b)

Articolul 6 alineatele (5)-(8)

Articolul 3 alineatele (5)-(8)

Articolul 7

Articolul 4

Articolul 8

Articolul 5

Articolul 9 alineatele (1)-(5)

Articolul 6 alineatele (1)-(5)

Articolul 9 alineatul (6) teza introductivă

Articolul 6, alineatul (6), teza introductivă

Articolul 9 alineatul (6) prima liniuță

Articolul 6 alineatul (6) litera (a)

Articolul 9 alineatul (6) a doua liniuță

Articolul 6 alineatul (6) litera (b)

Articolul 9 alineatul (6) a treia liniuță

Articolul 6 alineatul (6) litera (c)

Articolul 9 alineatul (7) primul paragraf teza introductivă

Articolul 6 alineatul (7) primul paragraf teza introductivă

Articolul 9 alineatul (7) primul paragraf prima liniuță

Articolul 6 alineatul (7) primul paragraf litera (a)

Articolul 9 alineatul (7) primul paragraf a doua liniuță

Articolul 6 alineatul (7) primul paragraf litera (b)

Articolul 9 alineatul (7) al doilea paragraf

Articolul 6 alineatul (7) al doilea paragraf

Articolul 10 alineatul (1) teza introductivă

Articolul 7 alineatul (1) teza introductivă

Articolul 10 alineatul (1) prima liniuță

Articolul 7 alineatul (1) litera (a)

Articolul 10 alineatul (1) a doua liniuță

Articolul 7 alineatul (1) litera (b)

Articolul 10 alineatul (1) a treia liniuță

Articolul 7 alineatul (1) litera (c)

Articolul 10 alineatul (1) a patra liniuță

Articolul 7 alineatul (1) litera (d)

Articolul 10 alineatul (1) a cincea liniuță

Articolul 7 alineatul (1) litera (e)

Articolul 10 alineatul (1) a șasea liniuță

Articolul 7 alineatul (1) litera (f)

Articolul 10 alineatele (2), (3) și (4)

Articolul 7 alineatele (2), (3) și (4)

Articolul 11 prima teză

Articolul 8 primul alineat

Articolul 11 a doua teză

Articolul 8 al doilea alineat

Articolul 12

Articolul 9

Articolul 13

Articolul 10

Articolul 14

Articolul 11

Articolul 15

Articolul 12

Anexa III

Anexa IV

Anexa V

Anexa I

Anexa VI

Anexa II

Anexa III

Anexa IV


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

17.9.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 241/16


REGULAMENTUL (UE) 2015/1536 AL COMISIEI

din 16 septembrie 2015

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1321/2014 în ceea ce privește alinierea normelor privind menținerea navigabilității cu Regulamentul (CE) nr. 216/2008, lucrările de întreținere critice și monitorizarea menținerii navigabilității aeronavelor

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviației civile și instituirea unei Agenții Europene de Siguranță a Aviației și de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1592/2002 și a Directivei 2004/36/CE (1), în special articolul 5 alineatul (5) și articolul 8 alineatul (5),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 1321/2014 al Comisiei (2) stabilește norme detaliate privind menținerea navigabilității aeronavelor și a produselor, reperelor și dispozitivelor aeronautice.

(2)

Anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 216/2008 stabilește cerințe de menținere a navigabilității pentru exploatarea aeronavelor, inclusiv cerințe pentru organizațiile care administrează menținerea navigabilității aeronavelor motorizate complexe și a aeronavelor exploatate în scopuri comerciale. Regulamentul (UE) nr. 1321/2014 ar trebui să fie actualizat, pentru a se asigura implementarea respectivelor cerințe.

(3)

Este necesar să se stabilească condițiile în care transportatorii aerieni autorizați în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (3) pot exploata aeronave înmatriculate în țări terțe, pentru a garanta respectarea cerințelor esențiale relevante prevăzute în anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 216/2008.

(4)

Este de asemenea necesar să se asigure aplicarea uniformă, pe teritoriul Uniunii, a cerințelor programului de monitorizare a menținerii navigabilității aeronavelor. În acest scop, ar trebui să fie modificate dispozițiile anexei I la Regulamentul (UE) nr. 1321/2014 referitoare la aplicarea de către autoritățile competente a unui program de monitorizare a menținerii navigabilității aeronavelor.

(5)

Este necesar să se reducă riscurile asociate lucrărilor de întreținere și, în special, să se garanteze că persoanele și întreprinderile vizate iau măsurile necesare pentru a detecta acele erori comise în timpul lucrărilor de întreținere care pot afecta siguranța zborului. Prin urmare, ar trebui modificate cerințele privind executarea lucrărilor de întreținere, stabilite în anexa I și anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1321/2014.

(6)

Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 1321/2014 ar trebui să fie modificat în consecință.

(7)

Este necesar să se acorde un interval de timp suficient industriei aeronautice și administrațiilor statelor membre pentru a se adapta noului cadru legislativ. Prin urmare, ar trebui prevăzută o dată de aplicare amânată pentru prezentul regulament, în ansamblul său.

(8)

Măsurile stabilite prin prezentul regulament sunt conforme cu avizul Agenției Europene de Siguranță a Aviației transmis în conformitate cu articolul 19 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008.

(9)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 65 din Regulamentul (CE) nr. 216/2008,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (UE) nr. 1321/2014 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 1

Obiect și domeniu de aplicare

Prezentul regulament stabilește cerințe tehnice și proceduri administrative comune menite să asigure:

(a)

menținerea navigabilității aeronavelor, inclusiv a tuturor componentelor destinate a fi instalate pe acestea, care sunt:

(i)

înmatriculate într-un stat membru, cu excepția cazului în care controlul reglementar al siguranței acestora a fost delegat unei țări terțe și ele nu sunt exploatate de un transportator din UE; sau

(ii)

înmatriculate într-o țară terță și utilizate de un transportator din UE, în cazul în care controlul reglementar al siguranței acestora a fost delegat unui stat membru;

(b)

conformitatea cu cerințele esențiale ale Regulamentului (CE) nr. 216/2008 referitoare la menținerea navigabilității aeronavelor înmatriculate într-o țară terță și a componentelor destinate a fi instalate pe acestea, al căror control reglementar al siguranței nu a fost delegat unui stat membru și care sunt închiriate fără echipaj de un transportator aerian autorizat în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (4).

(4)  Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 septembrie 2008 privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate (JO L 293, 31.10.2008, p. 3).”."

2.

Articolul 2 se modifică după cum urmează:

(a)

litera (g) se înlocuiește cu următorul text:

„(g)

«operațiune de transport aerian comercial (CAT)» înseamnă exploatarea unei aeronave pentru transportul de pasageri, mărfuri sau poștă contra unei remunerații sau a altor contraprestații;”;

(b)

se adaugă următoarele litere:

„(n)

«sarcină de întreținere critică» înseamnă o sarcină de întreținere implicând o asamblare sau perturbare în orice fel a unui sistem sau a unei piese a unei aeronave, a unui motor sau a unei elice care, în cazul producerii unei erori în timpul execuției, ar putea pune direct în pericol siguranța zborului;

(o)

«operațiuni comerciale specializate» înseamnă acele operațiuni care se supun cerințelor părții ORO subpartea SPO, prevăzute în anexa III la Regulamentul (UE) nr. 965/2012 al Comisiei (5);

(p)

«operațiuni limitate» înseamnă operațiuni ale aeronavelor, altele decât cele motorizate complexe, pentru:

(i)

zboruri cu costuri partajate efectuate de persoane particulare, cu condiția ca costurile directe să fie partajate de toți ocupanții aeronavei, inclusiv de pilot și ca numărul persoanelor care partajează costurile directe să fie de maximum șase;

(ii)

zboruri de competiție sau demonstrații de zbor, cu condiția ca remunerația sau orice contraprestație oferită pentru astfel de zboruri să se limiteze la recuperarea costurilor directe și la o contribuție proporțională la costurile anuale, precum și la premii care să nu depășească o valoare specificată de autoritatea competentă;

(iii)

zboruri introductive, lansări cu parașuta, remorcări de planoare sau zboruri acrobatice efectuate fie de o întreprindere de pregătire cu sediul principal de activitate într-un stat membru și aprobată conform Regulamentului (UE) nr. 1178/2011 al Comisiei (6), fie de o întreprindere înființată cu scopul de a promova sporturile aeriene sau aviația de agrement, cu condiția ca aeronava să fie exploatată de întreprindere pe baza unui drept de proprietate sau a unui contract de închiriere de aeronave fără echipaj, ca zborul să nu genereze profituri distribuite în afara întreprinderii și ca zborurile în care sunt implicate persoane nemembre ale întreprinderii să reprezinte doar o activitate marginală a acesteia.

În sensul prezentului regulament, «operațiunile limitate» nu sunt considerate operațiuni CAT sau operațiuni comerciale specializate;

(q)

«zbor introductiv» înseamnă «zbor introductiv» în sensul definiției de la articolul 2 punctul 9 din Regulamentul (UE) nr. 965/2012;

(r)

«zbor de competiție» înseamnă «zbor de competiție» în sensul definiției de la articolul 2 punctul 10 din Regulamentul (UE) nr. 965/2012;

(s)

«demonstrație de zbor» înseamnă «demonstrație de zbor» în sensul definiției de la articolul 2 punctul 11 din Regulamentul (UE) nr. 965/2012.

(5)  Regulamentul (UE) nr. 965/2012 al Comisiei din 5 octombrie 2012 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la operațiunile aeriene în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 296, 25.10.2012, p. 1)."

(6)  Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 al Comisiei din 3 noiembrie 2011 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviația civilă în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 311, 25.11.2011, p. 1).”"

3.

Articolul 3 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatele (1), (2) și (3) se înlocuiesc cu următorul text:

„(1)   Menținerea navigabilității aeronavelor menționate la articolul 1 litera (a) și a componentelor destinate a fi instalate pe acestea este asigurată conform dispozițiilor anexei I.

(2)   Întreprinderile și personalul implicate în menținerea navigabilității aeronavelor menționate la articolul 1 litera (a) și a componentelor destinate a fi instalate pe acestea, inclusiv în activitățile de întreținere, se conformează dispozițiilor anexei I și, după caz, dispozițiilor specificate la articolele 4 și 5.

(3)   Prin derogare de la prevederile alineatului (1), menținerea navigabilității aeronavelor menționate la articolul 1 litera (a) care dețin o autorizație de zbor este asigurată pe baza acordurilor privind menținerea navigabilității, specificate în autorizația de zbor emisă în conformitate cu anexa I (partea 21) la Regulamentul (CE) nr. 748/2012 al Comisiei.”;

(b)

se introduce următorul alineat (5):

„(5)   Menținerea navigabilității aeronavelor menționate la articolul 1 litera (b) și a componentelor destinate a fi instalate pe acestea este asigurată în conformitate cu dispozițiile anexei Va.”

4.

La articolul 4, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Autorizațiile întreprinderilor de întreținere se emit conform dispozițiilor anexei I subpartea F sau conform dispozițiilor anexei II.”

5.

Articolul 8 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (2) se adaugă următoarea literă (c):

„(c)

pentru aeronavele înmatriculate într-o țară terță și închiriate fără echipaj de transportatori aerieni autorizați în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1008/2008, până la data de 25 august 2017, cerințele anexei Va.”;

(b)

se introduce următorul alineat (2a):

„(2a)   Prin derogare de la prevederile alineatului (1), cerințele referitoare la aeronavele utilizate pentru operațiuni comerciale specializate și operațiuni CAT efectuate de către transportatori aerieni, alții decât cei autorizați în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1008/2008, prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 965/2012, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. 379/2014 (7), se aplică de la 21 aprilie 2017.

Până la momentul respectiv:

dispozițiile anexei I punctul M.A.201(f) se aplică, pe de o parte, aeronavelor motorizate complexe utilizate de operatori cărora un stat membru le-a solicitat să dețină un certificat pentru operațiuni comerciale, alții decât transportatorii aerieni autorizați în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1008/2008, iar pe de altă parte, ATO-urilor comerciale;

dispozițiile anexei I punctul M.A.201(h) se aplică, pe de o parte, aeronavelor, altele decât cele motorizate complexe, utilizate de operatori cărora un stat membru le-a solicitat să dețină un certificat pentru operațiuni comerciale, alții decât transportatorii aerieni autorizați în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1008/2008, iar pe de altă parte, ATO-urilor comerciale;

dispozițiile anexei I punctul M.A.306(a) se aplică aeronavelor utilizate de transportatori aerieni autorizați în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 și aeronavelor utilizate de operatori cărora un stat membru le-a solicitat să dețină un certificat pentru operațiuni comerciale;

dispozițiile anexei I punctul M.A.801(c) se aplică aeronavelor ELA1 care nu sunt utilizate de transportatori aerieni autorizați în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 și aeronavelor ELA1 care nu sunt utilizate de ATO-uri comerciale;

dispozițiile anexei I punctul M.A.803(b) se aplică aeronavelor motorizate necomplexe cu MTOM de cel mult 2 730 kg, planoarelor, planoarelor motorizate sau baloanelor, care nu sunt utilizate de transportatori aerieni autorizați în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1008/2008, de operatori cărora un stat membru le-a solicitat să dețină un certificat pentru operațiuni comerciale, sau de către ATO-uri comerciale;

dispozițiile anexei I punctul M.A.901(g) se aplică aeronavelor ELA1 care nu sunt utilizate de transportatori aerieni autorizați în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1008/2008, de operatori cărora un stat membru le-a solicitat să dețină un certificat pentru operațiuni comerciale, sau de către ATO-uri comerciale.

(7)  Regulamentul (UE) nr. 379/2014 al Comisiei din 7 aprilie 2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 965/2012 al Comisiei de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la operațiunile aeriene în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 123, 24.4.2014, p. 1).”"

6.

Anexa I (partea M) se modifică în conformitate cu anexa I la prezentul regulament.

7.

Anexa II (partea 145) se modifică în conformitate cu anexa II la prezentul regulament.

8.

Anexa III (partea 66) se modifică în conformitate cu anexa III la prezentul regulament.

9.

Textul prevăzut în anexa IV la prezentul regulament este introdus ca anexa Va (partea T).

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

El se aplică de la 25 august 2016.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 septembrie 2015.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 79, 19.3.2008, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 1321/2014 al Comisiei din 26 noiembrie 2014 privind menținerea navigabilității aeronavelor și a produselor, reperelor și dispozitivelor aeronautice și autorizarea întreprinderilor și a personalului cu atribuții în domeniu (JO L 362, 17.12.2014, p. 1).

(3)  Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 septembrie 2008 privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate (JO L 293, 31.10.2008, p. 3).


ANEXA I

Anexa I (partea M) la Regulamentul (UE) nr. 1321/2014 se modifică după cum urmează:

1.

Cuprinsul se modifică după cum urmează:

(a)

titlul punctului M.A.306 se înlocuiește cu următorul text: „M.A.306 Sistemul de jurnal tehnic al aeronavei”;

(b)

apendicele I se înlocuiește cu următorul text: „Apendicele I — Contractul de management al menținerii navigabilității”.

2.

La punctul M.1, subpunctul 4 se înlocuiește cu următorul text:

„4.

pentru aprobarea programelor de întreținere,

(i)

autoritatea desemnată de statul membru de înmatriculare; sau

(ii)

dacă s-a convenit cu statul membru de înmatriculare înainte de aprobarea programului de întreținere:

(a)

autoritatea desemnată de statul în care operatorul își are sediul principal de activitate, este stabilit sau își are reședința; sau

(b)

autoritatea responsabilă cu supravegherea întreprinderii de management al menținerii navigabilității care administrează menținerea navigabilității aeronavei sau cu care proprietarul a încheiat un contract limitat în conformitate cu punctul M.A.201(i)(3).”

3.

La punctul M.A.201, literele (d), (e), (f), (g), (h), (i) și (j) se înlocuiesc cu următorul text:

„(d)

Pilotul comandant sau, în cazul transportatorilor aerieni autorizați în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1008/2008, operatorul este responsabil de buna desfășurare a inspecției înainte de zbor. Această inspecție trebuie să fie efectuată de către pilot sau o altă persoană calificată, dar nu este obligatoriu să fie efectuată de o întreprindere de întreținere autorizată sau de către personal de certificare autorizat în conformitate cu partea 66.

(e)

În cazul aeronavelor utilizate de transportatori aerieni autorizați în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1008/2008, operatorul este responsabil cu menținerea navigabilității aeronavei pe care o exploatează și:

1.

se asigură că zborurile nu au loc decât atunci când sunt îndeplinite condițiile definite la litera (a);

2.

este autorizat, conform certificatului său de operator aerian, ca întreprindere de management al menținerii navigabilității în conformitate cu punctul M.A. subpartea G (CAMO), pentru aeronava pe care o exploatează; și

3.

este autorizat în conformitate cu partea 145 sau încheie un contract conform punctului M.A.708(c) cu o astfel de întreprindere.

(f)

Pentru aeronavele motorizate complexe utilizate pentru operațiuni comerciale specializate sau operațiuni CAT efectuate de către transportatori aerieni, alții decât cei autorizați în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1008/2008, sau de către ATO-urile comerciale, operatorul se asigură că:

1.

zborurile nu au loc decât atunci când sunt îndeplinite condițiile definite la litera (a);

2.

sarcinile aferente menținerii navigabilității sunt executate de o CAMO autorizată. Dacă operatorul nu este el însuși o CAMO autorizată, acesta încheie un contract scris cu o astfel de întreprindere, în conformitate cu apendicele I; și

3.

CAMO menționată la punctul (2) este autorizată conform părții 145 pentru întreținerea aeronavelor și a componentelor care urmează să fie instalate pe acestea sau a încheiat un contract, în conformitate cu punctul M.A.708(c), cu o astfel de întreprindere.

(g)

Pentru aeronavele motorizate complexe care nu sunt incluse la litera (e) sau litera (f), proprietarul se asigură că:

1.

zborurile nu au loc decât atunci când sunt îndeplinite condițiile definite la litera (a);

2.

sarcinile aferente menținerii navigabilității sunt executate de o CAMO autorizată. Dacă proprietarul nu este el însuși o CAMO autorizată, acesta încheie un contract scris cu o astfel de întreprindere, în conformitate cu apendicele I; și

3.

CAMO menționată la punctul (2) este autorizată conform părții 145 pentru întreținerea aeronavelor și a componentelor care urmează să fie instalate pe acestea sau a încheiat un contract, în conformitate cu punctul M.A.708(c), cu o astfel de întreprindere.

(h)

Pentru aeronave, altele decât cele motorizate complexe, utilizate pentru operațiuni comerciale specializate sau operațiuni CAT efectuate de către transportatori aerieni, alții decât cei autorizați în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1008/2008, sau de către ATO-urile comerciale, operatorul se asigură că:

1.

zborurile nu au loc decât atunci când sunt îndeplinite condițiile definite la litera (a);

2.

sarcinile aferente menținerii navigabilității sunt executate de o CAMO autorizată. Dacă operatorul nu este el însuși o CAMO autorizată, acesta încheie un contract scris cu o astfel de întreprindere, în conformitate cu apendicele I și

3.

CAMO menționată la subpunctul (2) este autorizată, în conformitate cu partea M subpartea F sau cu partea 145, pentru întreținerea aeronavelor și a componentelor care urmează să fie instalate pe acestea sau a încheiat un contract, în conformitate cu punctul M.A.708(c), cu o astfel de întreprindere.

(i)

Pentru aeronave, altele decât cele motorizate complexe care nu sunt incluse la litera (e) sau litera (h) sau sunt utilizate pentru «operațiuni limitate», proprietarul este responsabil de asigurarea faptului că zborurile nu au loc decât atunci când sunt îndeplinite condițiile definite la litera (a). În acest scop, proprietarul:

1.

subcontractează executarea sarcinilor aferente menținerii navigabilității unei CAMO autorizate, prin intermediul unui contract scris, conform apendicelui I, care va transfera responsabilitatea îndeplinirii acestor sarcini către CAMO contractată; sau

2.

administrează menținerea navigabilității aeronavei sub propria responsabilitate, fără a încheia un contract în acest sens cu o CAMO autorizată; sau

3.

administrează menținerea navigabilității aeronavei sub propria responsabilitate și încheie un contract limitat pentru elaborarea și procesarea aprobării programului de întreținere conform punctului M.A.302:

cu o CAMO autorizată sau,

în cazul aeronavelor ELA2, cu o întreprindere de întreținere conformă părții 145 sau punctului M.A. subpartea F.

Acest contract limitat transferă întreprinderii contractate responsabilitatea elaborării și, cu excepția cazului în care proprietarul emite o declarație în conformitate cu M.A.302(h), a procesării aprobării programului de întreținere.

(j)

Proprietarul/operatorul se asigură că orice persoană autorizată de autoritatea competentă are acces la toate unitățile de lucru și aeronavele sale, precum și la toate documentele sale referitoare la activitățile desfășurate, inclusiv la orice activitate subcontractată, pentru a determina conformitatea cu prezenta parte.”

4.

Punctul M.A.301 se modifică după cum urmează:

(a)

punctul 2 se înlocuiește cu următorul text:

„2.

remedierea, în conformitate cu datele specificate la punctul M.A.304 și/sau la punctul M.A.401, după caz, a oricărui defect sau a oricărei avarii care afectează siguranța exploatării, ținând cont de lista echipamentului minim (MEL) și de lista derogărilor de configurație, după caz;”;

(b)

punctul 4 se înlocuiește cu următorul text:

„4.

analiza eficacității programului de întreținere aprobat în conformitate cu punctul M.A.302, pentru toate aeronavele motorizate complexe sau aeronavele utilizate de transportatori aerieni autorizați în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1008/2008;”;

(c)

punctul 7 se înlocuiește cu următorul text:

„7.

stabilirea unei politici de punere în practică a inspecțiilor și/sau modificărilor fără caracter obligatoriu, pentru toate aeronavele motorizate complexe sau aeronavele utilizate de transportatori aerieni autorizați în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1008/2008;”.

5.

Punctul M.A.302 se modifică după cum urmează:

(a)

litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c)

Atunci când menținerea navigabilității aeronavei este administrată de o întreprindere de management al menținerii navigabilității, autorizată în conformitate cu secțiunea A subpartea G din prezenta anexă (partea M) sau când între proprietar și întreprinderea sus-menționată a fost încheiat un contract limitat conform punctului M.A.201(i)(3), programul de întreținere a aeronavei și modificările acestuia pot fi aprobate printr-o procedură de aprobare indirectă.

(i)

În acest caz, procedura de aprobare indirectă este stabilită de către întreprinderea de management al menținerii navigabilității în cadrul specificațiilor de management al menținerii navigabilității și este aprobată de către autoritatea competentă responsabilă pentru respectiva întreprindere de management al menținerii navigabilității.

(ii)

Întreprinderea de management al menținerii navigabilității nu utilizează procedura de aprobare indirectă atunci când această întreprindere nu se află sub supravegherea statului membru de înmatriculare, decât în cazul în care există un acord în conformitate cu punctul M.1 subpunctul 4(ii), transferând responsabilitatea pentru aprobarea programului de întreținere a aeronavei către autoritatea competentă responsabilă pentru respectiva întreprindere de management al menținerii navigabilității.”;

(b)

litera (f) se înlocuiește cu următorul text:

„(f)

Pentru aeronavele motorizate complexe, dacă programul de întreținere se bazează pe logica grupului de coordonare a întreținerii sau pe monitorizarea stării componentelor respective, programul de întreținere a aeronavei trebuie să includă și un program de fiabilitate.”

6.

La punctul M.A.305, subpunctul 2 de la litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„2.

jurnalul tehnic al operatorului, dacă punctul M.A.306 prevede acest lucru.”

7.

Punctul M.A.306 se modifică după cum urmează:

(a)

titlul se înlocuiește cu următorul text:

„M.A.306   

Sistemul de jurnal tehnic al aeronavei”;

(b)

litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

Pentru operațiunile CAT, operațiunile comerciale specializate și operațiunile comerciale ATO, pe lângă cerințele punctului M.A.305, operatorul utilizează un sistem de jurnal tehnic care conține toate informațiile următoare, pentru fiecare aeronavă:

1.

informațiile necesare referitoare la fiecare zbor, pentru a garanta siguranța neîntreruptă a zborurilor;

2.

certificatul curent de punere în serviciu a aeronavei; și

3.

atestarea curentă a întreținerii, indicând starea întreținerii aeronavei din punctul de vedere al lucrărilor de întreținere programate și neprogramate care urmează să fie efectuate, cu excepția cazului în care autoritatea competentă este de acord ca declarația de atestare a întreținerii să fie păstrată în alt loc;

4.

lista tuturor remedierilor de defecte neexecutate și amânate, care afectează exploatarea aeronavei; și

5.

toate recomandările necesare privitoare la acordurile de asistență în domeniul întreținerii.”

8.

Punctul M.A.402 se înlocuiește cu următorul text:

„M.A.402   Executarea lucrărilor de întreținere

Cu excepția lucrărilor de întreținere executate de o întreprindere de întreținere autorizată în conformitate cu anexa II (partea 145), orice persoană sau întreprindere care execută lucrări de întreținere trebuie:

(a)

să fie calificată pentru sarcinile îndeplinite, în conformitate cu prezenta parte;

(b)

să se asigure că zona în care se execută lucrările de întreținere este bine organizată și curată sub aspectul prafului și al contaminării;

(c)

să utilizeze metodele, tehnicile, standardele și instrucțiunile specificate în datele de întreținere de la punctul M.A.401;

(d)

să utilizeze uneltele, echipamentele și materialele specificate în datele de întreținere de la punctul M.A.401. Dacă este necesar, uneltele și echipamentele sunt controlate și etalonate conform unui standard recunoscut în mod oficial;

(e)

să se asigure că lucrările de întreținere sunt executate cu respectarea restricțiilor de mediu specificate în datele de întreținere de la punctul M.A.401;

(f)

să se asigure că sunt utilizate unități de lucru adecvate, în caz de condiții meteorologice nefavorabile sau lucrări de întreținere de lungă durată;

(g)

să se asigure că riscul de erori multiple în timpul lucrărilor de întreținere și riscul de erori repetate în cazul unor sarcini de întreținere identice sunt reduse la minimum;

(h)

să se asigure că, după executarea oricărei sarcini de întreținere critice, este aplicată o metodă de detectare a erorilor; și

(i)

să efectueze o verificare generală, după finalizarea lucrărilor de întreținere, pentru a se asigura că în interiorul aeronavei sau al componentei de aeronavă nu rămân unelte, echipamente sau alte repere și materiale străine și că toate panourile de acces demontate au fost reinstalate.”

9.

La punctul M.A.403, literele (b) și (c) se înlocuiesc cu următorul text:

„(b)

Doar personalul de certificare abilitat în conformitate cu punctele M.A.801(b)1, M.A.801(b)2, M.A.801(c), M.A.801(d) sau cu anexa II (partea 145) poate să decidă, utilizând datele de întreținere de la punctul M.A.401, dacă un defect al unei aeronave reprezintă un risc major pentru siguranța zborului și poate, deci, să decidă acțiunile de remediere care trebuie executate înainte de efectuarea oricărui nou zbor și momentul în care acestea trebuie executate, precum și acțiunile de remediere care pot fi amânate. Acest lucru nu se aplică, însă, atunci când MEL este utilizată de pilot sau de personalul de certificare autorizat.

(c)

Orice defect al unei aeronave care nu reprezintă un risc major pentru siguranța zborului se remediază cât mai curând posibil după data la care defectul a fost identificat pentru prima dată și în limitele specificate în datele de întreținere sau în MEL.”

10.

La punctul M.A.502, litera (d) se înlocuiește cu următorul text:

„(d)

Prin derogare de la litera (a) și de la punctul M.A.801(b)2, întreținerea unei componente instalate sau demontate temporar de pe o aeronavă ELA1 utilizată de transportatori aerieni, alții decât cei autorizați în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1008/2008, executată conform datelor de întreținere ale componentei, poate fi executată de personalul de certificare menționat la punctul M.A.801(b)2, cu excepția:

1.

reviziei generale a componentelor, altele decât motoarele și elicele, precum și a

2.

reviziei generale a motoarelor și elicelor în cazul aeronavelor altele decât CS-VLA, CS-22 și LSA.

Întreținerea componentelor executată în conformitate cu litera (d) nu permite eliberarea unui Formular 1 AESA și se supune cerințelor privind punerea în serviciu a aeronavei prevăzute la punctul M.A.801.”

11.

La punctul M.A.504, litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

Componentele de aeronavă care sunt inutilizabile sunt identificate și stocate într-un loc sigur, aflat sub controlul unei întreprinderi autorizate pentru întreținere, până când se ia o decizie în privința situației viitoare a acestor componente de aeronavă. Cu toate acestea, în cazul aeronavelor care nu sunt utilizate de transportatori aerieni autorizați în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 și în cazul aeronavelor, altele decât cele motorizate complexe, persoana sau întreprinderea care a declarat componenta inutilizabilă poate transfera custodia acesteia, după ce a identificat-o ca inutilizabilă, către proprietarul aeronavei, cu condiția ca acest transfer să fie înscris în livretul aeronavei, livretul motorului sau livretul componentei.”

12.

Punctul M.A.601 se înlocuiește cu următorul text:

„M.A.601   Domeniul de aplicare

Prezenta subparte stabilește condițiile care trebuie îndeplinite de o întreprindere pentru eliberarea sau prelungirea unei autorizații de întreținere a aeronavelor, altele decât aeronavele complexe motorizate și componentele care urmează să fie instalate pe acestea, care nu sunt utilizate de transportatori aerieni autorizați în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1008/2008.”

13.

Punctul M.A.606 se modifică după cum urmează:

Litera (g) se înlocuiește cu următorul text:

„(g)

Întreprinderea de întreținere are suficient personal de certificare pentru a emite certificatele de punere în serviciu ale aeronavelor și componentelor de aeronavă specificate la punctele M.A.612 și M.A.613. Acest personal respectă cerințele articolului 5 din Regulamentul (UE) nr. 1321/2014.”

14.

La punctul M.A.703, litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

Fără a aduce atingere dispozițiilor de la litera (a), pentru transportatorii aerieni autorizați în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1008/2008, autorizația face parte din certificatul de operator aerian emis de autoritatea competentă, pentru aeronava exploatată.”

15.

La punctul M.A.704(a), subpunctul 9 se înlocuiește cu următorul text:

„9.

lista programelor aprobate de întreținere a aeronavelor sau, în cazul aeronavelor care nu sunt utilizate de transportatori aerieni autorizați în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1008/2008, lista programelor de întreținere «generice» și «de bază».”

16.

Punctul M.A.706 se modifică după cum urmează:

(a)

litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

Pentru transportatorii aerieni autorizați în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1008/2008, managerul responsabil menționat la litera (a) este totodată și persoana care deține drepturile statutare pentru a garanta că toate operațiunile operatorului pot fi finanțate și efectuate în conformitate cu standardele necesare pentru eliberarea unui certificat de operator aerian.”;

(b)

litera (d) se înlocuiește cu următorul text:

„(d)

Pentru transportatorii aerieni autorizați în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1008/2008, managerul responsabil numește un titular desemnat al postului. Această persoană este responsabilă de managementul și supravegherea activităților de menținere a navigabilității, conform literei (c).”;

(c)

litera (k) se înlocuiește cu următorul text:

„(k)

Pentru aeronavele motorizate complexe și pentru aeronavele utilizate de transportatori aerieni autorizați în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1008/2008, întreprinderea stabilește și controlează competența personalului implicat în managementul menținerii navigabilității, examinarea navigabilității și/sau auditurile de calitate, în conformitate cu o procedură și un standard aprobate de autoritatea competentă.”

17.

Punctul M.A.707 se modifică după cum urmează:

Litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

Pentru a fi autorizată să efectueze examinări ale navigabilității și, după caz, să emită autorizații de zbor, o întreprindere autorizată de management al menținerii navigabilității trebuie să dispună de personalul adecvat pentru a emite certificatele de examinare a navigabilității sau recomandările menționate în secțiunea A subpartea I și, dacă este cazul, pentru a emite autorizații de zbor în conformitate cu punctul M.A.711(c):

1.

Pentru aeronavele utilizate de transportatorii aerieni autorizați în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 și pentru aeronavele cu MTOM mai mare de 2 730 kg, cu excepția baloanelor, acest personal trebuie să îndeplinească toate condițiile de mai jos:

(a)

să aibă cel puțin cinci ani de experiență în domeniul menținerii navigabilității;

(b)

să dețină o licență corespunzătoare în conformitate cu anexa III (partea 66) sau o diplomă aeronautică sau titlu național echivalent;

(c)

să fi efectuat o pregătire oficială în domeniul întreținerii aeronavelor;

(d)

să fi deținut o funcție cu responsabilități corespunzătoare în cadrul întreprinderii autorizate;

(e)

fără a aduce atingere dispozițiilor de la literele (a)-(d), cerința stabilită la punctul M.A.707(a)1(b) poate fi înlocuită cu cinci ani de experiență în domeniul menținerii navigabilității, în plus față de cei necesari conform punctului M.A.707(a)1(a).

2.

Pentru aeronavele care nu sunt utilizate de transportatori aerieni autorizați în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 și care au o MTOM mai mică sau egală cu 2 730 kg, precum și pentru baloane, acest personal trebuie să îndeplinească toate condițiile de mai jos:

(a)

să aibă cel puțin trei ani de experiență în domeniul menținerii navigabilității;

(b)

să dețină o licență corespunzătoare în conformitate cu anexa III (partea 66) sau o diplomă aeronautică sau titlu național echivalent;

(c)

să fi efectuat o pregătire corespunzătoare în domeniul întreținerii aeronavelor;

(d)

să fi deținut o funcție cu responsabilități corespunzătoare în cadrul întreprinderii autorizate;

(e)

Fără a aduce atingere dispozițiilor de la punctele (a)-(d), cerința stabilită la punctul M.A.707(a)2(b) poate fi înlocuită cu patru ani de experiență în domeniul menținerii navigabilității, în plus față de cei necesari conform punctului M.A.707(a)2(a).”

18.

Punctul M.A.708 se modifică după cum urmează:

(a)

la litera (b), subpunctul 2 se înlocuiește cu următorul text:

„2.

prezintă autorității competente spre aprobare programul de întreținere al aeronavei și modificările sale, cu excepția cazului în care acesta face obiectul unei proceduri de aprobare indirecte în conformitate cu punctul M.A.302(c), iar pentru aeronavele care nu sunt utilizate de transportatori aerieni autorizați în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1008/2008, furnizează o copie a respectivului program proprietarului sau operatorului responsabil conform punctului M.A.201;”;

(b)

litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c)

În cazul aeronavelor motorizate complexe sau al aeronavelor utilizate pentru operațiuni CAT, operațiuni comerciale specializate sau operațiuni comerciale ale ATO, dacă întreprinderea de management al menținerii navigabilității nu este autorizată în mod corespunzător în conformitate cu partea 145 sau partea M.A. subpartea F, aceasta, în consultare cu operatorul, încheie un contract de întreținere în scris cu o întreprindere autorizată în conformitate cu partea 145 sau partea M.A. subpartea F sau cu un alt operator, care detaliază funcțiile specificate la punctele M.A.301-2, M.A.301-3, M.A.301-5 și M.A.301-6, asigurându-se că, în ultimă instanță, toate lucrările de întreținere sunt executate de o întreprindere de întreținere autorizată conform părții 145 sau părții M.A. subpartea F și care definește sprijinirea funcțiilor de calitate menționate la punctul M.A.712 (b).”;

(c)

se adaugă următoarea literă (d):

„(d)

Fără a aduce atingere literei (c), contractul poate lua forma unor comenzi individuale de lucrări, adresate întreprinderii de întreținere autorizate în conformitate cu partea 145 sau partea M.A. subpartea F, atunci când este vorba despre:

1.

o aeronavă care necesită o întreținere în linie neplanificată;

2.

întreținerea componentelor de aeronavă, inclusiv întreținerea motoarelor.”

19.

La punctul M.A.709, litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

Pentru aeronavele care nu sunt utilizate de transportatori aerieni autorizați în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1008/2008, întreprinderea de management al menținerii navigabilității poate elabora programe de întreținere «de bază» și/sau «generice», pentru a permite autorizarea inițială și/sau extinderea domeniului de aplicare al unei autorizații existente, fără a dispune de contractele menționate în apendicele I la prezenta anexă (partea M). Aceste programe de întreținere «de bază» și/sau «generice» nu exclud însă necesitatea elaborării în timp util a unui program corespunzător de întreținere a aeronavei în conformitate cu punctul M.A.302, înainte de exercitarea prerogativelor menționate la punctul M.A.711.”;

20.

La punctul M.A.711 litera (a), subpunctele 1 și 2 se înlocuiesc cu următorul text:

„1.

să administreze menținerea navigabilității aeronavelor, cu excepția celor utilizate de transportatori aerieni autorizați în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1008/2008, conform listei din certificatul de autorizare.

2.

să administreze menținerea navigabilității aeronavelor utilizate de transportatori aerieni autorizați în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1008/2008, dacă acestea figurează atât în certificatul său de autorizare, cât și în certificatul său de operator aerian (AOC).”;

21.

La punctul M.A.712, literele (e) și (f) se înlocuiesc cu următorul text:

„(e)

Pentru transportatorii aerieni autorizați în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1008/2008, sistemul calității menționat în partea M.A. subpartea G face parte integrantă din sistemul calității implementat de operator.

(f)

În cazul unei întreprinderi mici care nu administrează menținerea navigabilității aeronavelor utilizate de transportatori aerieni autorizați în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1008/2008, sistemul calității poate fi înlocuit cu bilanțuri organizaționale periodice sub rezerva aprobării de către autoritatea competentă, exceptând situațiile în care întreprinderea emite certificate de examinare a navigabilității pentru aeronave cu MTOM mai mare de 2 730 kg, altele decât baloanele. În cazul în care nu există un sistem al calității, întreprinderea nu contractează alte părți pentru executarea sarcinilor de administrare a menținerii navigabilității.”;

22.

La punctul M.A.801, literele (c) și (d) se înlocuiesc cu următorul text:

„(c)

Prin derogare de la punctul M.A.801(b)2, pentru aeronavele ELA1 care nu sunt utilizate pentru operațiuni CAT, operațiuni comerciale specializate sau operațiuni comerciale ale ATO, personalul de certificare menționat la punctul M.A.801(b)2 poate emite certificate de punere în serviciu pentru sarcinile complexe de întreținere a aeronavelor listate în apendicele VII.

(d)

Prin derogare de la punctul M.A.801(b), în situații neprevăzute, atunci când o aeronavă este imobilizată la sol într-un loc în care nu este disponibilă nicio întreprindere de întreținere autorizată în mod corespunzător în temeiul prezentei anexe sau al anexei II (partea 145) și niciun fel de personal de certificare competent, proprietarul poate autoriza orice persoană care are cel puțin trei ani de experiență adecvată în domeniul întreținerii și deține calificările corespunzătoare să execute lucrările de întreținere în conformitate cu standardele stabilite în subpartea D din prezenta anexă și să pună aeronava în serviciu. În acest caz, proprietarul:

1.

obține și păstrează în evidențele aeronavei detalii privind toate lucrările executate și calificările deținute de persoana care emite certificatul; și

2.

asigură reverificarea oricăror lucrări de întreținere de acest fel și eliberarea unui certificat de punere în serviciu de către o persoană autorizată corespunzător conform punctului M.A.801(b) sau de către o întreprindere autorizată în conformitate cu secțiunea A subpartea F din prezenta anexă (partea M) sau cu anexa II (partea 145), cât mai curând posibil, însă în termen de maximum șapte zile; și

3.

notifică întreprinderea responsabilă de managementul menținerii navigabilității aeronavei, atunci când aceasta este contractată conform punctului M.A.201(i) sau autoritatea competentă, în absența unui astfel de contract, în termen de șapte zile de la eliberarea unei astfel de autorizații de certificare.”;

23.

La punctul M.A.803, litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

Pentru toate aeronavele motorizate complexe cu MTOM de cel mult 2 730 kg, planoarele, planoarele motorizate sau baloanele, care nu sunt utilizate în operațiuni CAT, operațiuni comerciale specializate sau operațiuni comerciale ale ATO, pilotul-proprietar poate emite un certificat de punere în serviciu după ce a executat lucrări limitate de întreținere conform apendicelui VIII.”;

24.

Punctul M.A.901 se modifică după cum urmează:

(a)

Literele (c), (d) și (e) se înlocuiesc cu următorul text:

„(c)

Pentru toate aeronavele utilizate de transportatori aerieni autorizați în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 și aeronavele cu MTOM mai mare de 2 730 kg, cu excepția baloanelor, care se află într-un mediu controlat, întreprinderea menționată la litera (b), care administrează menținerea navigabilității aeronavei poate, dacă este autorizată în mod corespunzător și sub rezerva respectării dispozițiilor de la litera (k):

1.

să emită un certificat de examinare a navigabilității în conformitate cu punctul M.A.710; și

2.

să prelungească de două ori valabilitatea certificatului de examinare a navigabilității, de fiecare dată pentru o perioadă de un an, în cazul certificatelor de examinare a navigabilității pe care le-a emis pentru aeronave care au rămas într-un mediu controlat;

(d)

Pentru toate aeronavele utilizate de transportatori aerieni autorizați în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 și pentru aeronavele cu MTOM mai mare de 2 730 kg, cu excepția baloanelor:

(i)

care nu se află într-un mediu controlat sau

(ii)

a căror menținere a navigabilității este administrată de o întreprindere de management al menținerii navigabilității care nu deține prerogativele necesare pentru a efectua examinări ale navigabilității,

certificatul de examinare a navigabilității este emis de autoritatea competentă, după o evaluare satisfăcătoare bazată pe o recomandare făcută de o întreprindere de management al menținerii navigabilității autorizată în mod corespunzător în conformitate cu secțiunea A subpartea G din prezenta anexă (partea M), transmisă împreună cu cererea proprietarului sau a operatorului. Această recomandare se face pe baza unei examinări a navigabilității efectuate în conformitate cu punctul M.A.710.

(e)

Pentru aeronavele care nu sunt utilizate de transportatorii aerieni autorizați în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 și care au o MTOM mai mică sau egală cu 2 730 kg, precum și pentru baloane, orice întreprindere de management al menținerii navigabilității autorizată în conformitate cu secțiunea A subpartea G din prezenta anexă (partea M) și desemnată de proprietar sau de operator poate, dacă este autorizată în mod corespunzător și respectă dispozițiile literei (k):

1.

să emită certificatul de examinare a navigabilității în conformitate cu punctul M.A.710; și

2.

să prelungească de două ori valabilitatea certificatului de examinare a navigabilității, de fiecare dată pentru o perioadă de un an, în cazul certificatelor de examinare a navigabilității pe care le-a emis pentru aeronave care au rămas într-un mediu controlat sub administrarea sa.”;

(b)

Litera (g) se înlocuiește cu următorul text:

„(g)

Prin derogare de la punctele M.A.901(e) și M.A.901(i)2, pentru aeronavele ELA1 care nu sunt utilizate în operațiuni CAT, operațiuni comerciale specializate sau operațiuni comerciale ale ATO, certificatul de examinare a navigabilității poate fi emis și de autoritatea competentă, după o evaluare satisfăcătoare bazată pe o recomandare făcută de un personal de certificare autorizat în mod oficial de autoritatea competentă și care respectă dispozițiile anexei III (partea 66), precum și cerințele prevăzute la punctul M.A.707(a)2(a), transmisă împreună cu cererea proprietarului sau a operatorului. Această recomandare se face pe baza unei examinări a navigabilității efectuate în conformitate cu punctul M.A.710 și nu se emite pentru mai mult de doi ani consecutivi.”;

25.

La punctul M.B.105, litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

Pentru a contribui la îmbunătățirea siguranței aeriene, autoritățile competente participă la un schimb reciproc al tuturor informațiilor necesare, în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (CE) nr. 216/2008.”;

26.

Punctele M.B.303 și M.B.304 se înlocuiesc cu următorul text:

„M.B.303   Controlul menținerii navigabilității aeronavelor

(a)

Autoritatea competentă elaborează un program de studiu cu o abordare bazată pe riscuri, pentru a monitoriza starea navigabilității flotei de aeronave care figurează în registrul său.

(b)

Programul de studiu cuprinde studii ale aeronavelor efectuate pe baza unor eșantioane de produse și acoperă toate aspectele principalelor elemente de risc ale navigabilității.

(c)

Studiul de produs eșantionează standardele de navigabilitate atinse, pe baza cerințelor aplicabile și identifică fiecare constatare.

(d)

Toate constatările identificate sunt clasificate pe baza cerințelor prezentei părți și sunt confirmate în scris persoanei sau întreprinderii responsabile în conformitate cu punctul M.A.201. Autoritatea competentă trebuie să dispună de o procedură de analiză a constatărilor pentru a stabili semnificația acestora din punct de vedere al siguranței.

(e)

Autoritatea competentă înregistrează toate constatările și acțiunile de soluționare.

(f)

Dacă pe parcursul studiului aeronavei se dovedește neconformitatea cu prezenta parte sau oricare altă parte, constatarea este tratată așa cum se indică în partea pertinentă.

(g)

Dacă acest lucru este necesar pentru a garanta luarea unor măsuri de aplicare corespunzătoare, autoritățile competente fac schimb de informații cu alte autorități competente, cu privire la neconformitățile constatate în conformitate cu litera (f).

M.B. 304   Retragere și suspendare

Autoritatea competentă:

(a)

suspendă un certificat de examinare a navigabilității pe baza unor motive valabile, în cazul unui risc potențial în materie de siguranță; sau

(b)

suspendă sau retrage un certificat de examinare a navigabilității în conformitate cu punctul M.B.903(1).”;

27.

La punctul M.B.701, litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

Pentru transportorii aerieni autorizați în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1008/2008, autoritatea competentă primește spre autorizare, împreună cu cererea inițială de acordare a certificatului de operator aerian și, după caz, cu orice modificare solicitată și pentru fiecare tip de aeronavă de exploatat:

1.

specificațiile de management al menținerii navigabilității;

2.

programele de întreținere a aeronavei ale operatorului;

3.

jurnalul tehnic al aeronavei;

4.

după caz, specificațiile tehnice ale contractelor de întreținere încheiate între CAMO și întreprinderea de întreținere autorizată în conformitate cu Partea 145.”;

28.

La punctul M.B.703, litera (d) se înlocuiește cu următorul text:

„(d)

În cazul transportatorilor aerieni autorizați în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1008/2008, informațiile conținute în Formularul 14 AESA vor fi incluse în certificatul operatorului aerian.”;

29.

La punctul M.B.902, litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

Autoritatea competentă dispune de un personal de examinare a navigabilității adecvat pentru efectuarea acestor examinări.

1.

Pentru toate aeronavele utilizate de transportatorii aerieni autorizați în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 și pentru aeronavele cu MTOM mai mare de 2 730 kg, cu excepția baloanelor, acest personal trebuie să îndeplinească toate condițiile de mai jos:

(a)

să aibă cel puțin cinci ani de experiență în domeniul menținerii navigabilității;

(b)

să dețină o licență corespunzătoare în conformitate cu anexa III (partea 66), o calificare de personal de întreținere recunoscută la nivel național corespunzătoare categoriei respective de aeronavă [atunci când articolul 5 alineatul (6) se referă la reglementările naționale] sau o diplomă în aeronautică ori o calificare echivalentă;

(c)

să fi efectuat o pregătire oficială în domeniul întreținerii aeronavelor;

(d)

să fi deținut o funcție cu responsabilități corespunzătoare.

Fără a aduce atingere literelor (a)-(d), cerința stabilită la punctul M.B.902(b)1b poate fi înlocuită cu cinci ani de experiență în domeniul menținerii navigabilității, în plus față de cei necesari conform punctului M.B.902(b)1a.

2.

Pentru aeronavele care nu sunt utilizate de transportatori aerieni autorizați în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 și care au o MTOM mai mică sau egală cu 2 730 kg, precum și pentru baloane, acest personal trebuie să îndeplinească toate condițiile de mai jos:

(a)

să aibă cel puțin trei ani de experiență în domeniul menținerii navigabilității;

(b)

să dețină o licență corespunzătoare în conformitate cu anexa III (partea 66), o calificare de personal de întreținere recunoscută la nivel național corespunzătoare categoriei respective de aeronavă [atunci când articolul 5 alineatul (6) se referă la reglementările naționale] sau o diplomă în aeronautică ori o calificare echivalentă;

(c)

să fi efectuat o pregătire corespunzătoare în domeniul întreținerii aeronavelor;

(d)

să fi deținut o funcție cu responsabilități corespunzătoare.

Fără a aduce atingere literelor (a)-(d), cerința enunțată la punctul M.B.902(b)2b poate fi înlocuită cu patru ani de experiență în domeniul menținerii navigabilității, în plus față de cei necesari conform punctului M.B.902(b)2a.”;

30.

Apendicele I se înlocuiește cu următorul text:

„Apendicele I

Contractul de management al menținerii navigabilității

1.

Când, în conformitate cu punctul M.A.201, un proprietar/operator subcontractează o întreprindere de menținere a navigabilității autorizată în conformitate cu partea M subpartea G (CAMO) pentru executarea sarcinilor de management al menținerii navigabilității, proprietarul/operatorul transmite autorității competente din statul membru de înmatriculare, la cererea autorității competente, o copie a contractului, după semnarea acestuia de ambele părți.

2.

Contractul este elaborat ținându-se cont de cerințele părții M și definește obligațiile semnatarilor în materie de menținere a navigabilității aeronavei.

3.

El cuprinde cel puțin:

înmatricularea aeronavei;

tipul de aeronavă;

numărul de serie al aeronavei;

numele proprietarului sau al locatarului înregistrat al aeronavei sau datele societății, inclusiv adresa;

datele CAMO, inclusiv adresa;

tipul de activitate.

4.

Contractul stipulează următoarele:

«Proprietarul/operatorul încredințează CAMO managementul menținerii navigabilității aeronavei, elaborarea unui program de întreținere care trebuie aprobat de autoritatea competentă conform precizărilor de la punctul M. 1 și organizarea întreținerii aeronavei în conformitate cu programul de întreținere menționat.

În conformitate cu prezentul contract, ambele părți semnatare se angajează să respecte obligațiile ce le revin în temeiul prezentului contract.

Proprietarul/operatorul declară, cu bună credință, că toate informațiile referitoare la menținerea navigabilității aeronavei pe care le furnizează către CAMO sunt și vor fi exacte, precum și că aeronava nu va fi modificată fără autorizația prealabilă a CAMO.

În cazul oricărei nerespectări a prezentului contract de către oricare dintre părțile semnatare, el devine nul. Într-un astfel de caz, proprietarul/operatorul este în întregime responsabil de toate sarcinile legate de menținerea navigabilității aeronavei și se angajează să informeze autoritățile competente ale statului membru de înmatriculare, în termen de două săptămâni.»

5.

Atunci când un proprietar/operator subcontractează o CAMO în conformitate cu punctul M.A.201, obligațiile celor două părți sunt următoarele:

5.1.

Obligațiile CAMO:

1.

domeniul de aplicare al autorizație sale să includă tipul aeronavei;

2.

să respecte următoarele condiții pentru asigurarea menținerii navigabilității aeronavei:

(a)

să elaboreze un program de întreținere a aeronavei, care să includă, după caz, orice program de fiabilitate elaborat;

(b)

să declare sarcinile de întreținere (din programul de întreținere) care pot fi efectuate de pilotul-proprietar în conformitate cu punctul M.A.803(c);

(c)

să organizeze aprobarea programului de întreținere a aeronavei;

(d)

să furnizeze proprietarului/operatorului o copie a programului de întreținere a aeronavei, odată ce acesta a fost aprobat;

(e)

să organizeze o inspecție de tranziție de la programul anterior de întreținere a aeronavei;

(f)

să ia măsurile necesare pentru ca toate lucrările de întreținere să fie executate de o întreprindere de întreținere autorizată;

(g)

să ia măsurile necesare pentru aplicarea tuturor directivelor de navigabilitate aplicabile;

(h)

să ia măsurile necesare pentru ca toate defecțiunile detectate în cursul întreținerii programate, al examinării navigabilității sau semnalate de către proprietar să fie remediate de o întreprindere de întreținere autorizată, să coordoneze întreținerea programată, aplicarea directivelor de navigabilitate, înlocuirea reperelor cu durată de viață limitată și respectarea cerințelor privind inspecția componentelor;

(i)

să îl informeze pe proprietar de fiecare dată când aeronava este încredințată unei întreprinderi de întreținere autorizate;

(j)

să administreze toate înregistrările tehnice;

(k)

să arhiveze toate înregistrările tehnice;

3.

să organizeze aprobarea oricărei modificări aduse aeronavei în conformitate cu anexa I (partea 21) la Regulamentul (UE) nr. 748/2012, înainte ca aceasta să fie efectuată;

4.

să organizeze aprobarea oricărei reparații a aeronavei în conformitate cu anexa I (partea 21) la Regulamentul (UE) nr. 748/2012, înainte ca aceasta să fie efectuată;

5.

să informeze autoritatea competentă din statul membru de înmatriculare de fiecare dată când aeronava nu a fost prezentată de proprietar întreprinderii de întreținere autorizate, conform solicitării întreprinderii autorizate;

6.

să informeze autoritatea competentă din statul membru de înmatriculare de fiecare dată când prezentul contract nu a fost respectat;

7.

să efectueze examinarea navigabilității aeronavei, dacă este necesar și să emită certificatul de examinare a navigabilității sau să transmită o recomandare către autoritatea competentă din statul membru de înmatriculare;

8.

să transmită autorității competente din statul membru de înmatriculare o copie a oricărui certificat de examinare a navigabilității care a fost emis sau prelungit, în termen de 10 zile;

9.

să transmită rapoarte asupra evenimentelor, așa cum impun reglementările aplicabile;

10.

să informeze autoritatea competentă din statul membru de înmatriculare de fiecare dată când prezentul contract este denunțat de oricare dintre părți.

5.2.

Obligațiile proprietarului/operatorului:

1.

să aibă o înțelegere globală a programului de întreținere aprobat;

2.

să aibă o înțelegere globală a prezentei anexe (partea M);

3.

să prezinte aeronava întreprinderii de întreținere autorizate convenite cu CAMO, la data corespunzătoare indicată în cererea CAMO;

4.

să nu modifice aeronava fără a consulta în prealabil CAMO;

5.

să informeze CAMO în legătură cu orice lucrări de întreținere executate în mod excepțional, fără cunoștința și controlul CAMO;

6.

să semnaleze CAMO, prin intermediul livretului, toate defectele detectate în cursul operațiunilor;

7.

să informeze autoritatea competentă din statul membru de înmatriculare de fiecare dată când prezentul contract este denunțat de oricare dintre părți;

8.

să informeze CAMO și autoritatea competentă din statul membru de înmatriculare ori de câte ori aeronava este vândută;

9.

să transmită rapoarte asupra evenimentelor, așa cum impun reglementările aplicabile;

10.

să informeze CAMO în mod regulat în legătură cu orele de zbor ale aeronavei și orice alte date privind utilizarea acesteia, așa cum s-a convenit cu CAMO;

11.

să înscrie certificatul de punere în serviciu în livrete, așa cum se menționează la punctul M.A.803(d), în momentul efectuării întreținerii de către pilotul-proprietar, fără a depăși limitele specificate în lista sarcinilor de întreținere declarate în programul de întreținere aprobat, conform prevederilor punctului M.A.803(c);

12.

să informeze CAMO în legătură cu orice lucrări de întreținere executate de pilotul-proprietar, în termen de cel mult 30 de zile de la finalizarea acestora, în conformitate cu punctul M.A.305(a).”;

31.

Apendicele VI se înlocuiește cu următorul text:

Apendicele VI

Autorizarea întreprinderii de management al menținerii navigabilității menționată în anexa I (partea M) subpartea G

Image

Image

32.

În Apendicele VIII: „Întreținere limitată efectuată de pilotul-proprietar”, subpunctul 1 de la litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„1.

sunt sarcini de întreținere critice”.


ANEXA II

Anexa II (partea 145) la Regulamentul (UE) nr. 1321/2014 se modifică după cum urmează:

1.

Cuprinsul se modifică după cum urmează:

(a)

Se adaugă următorul punct 145.A.48:

„145.A.48

Executarea lucrărilor de întreținere

2.

La punctul 145.A.30, literele (h) și (i) se înlocuiesc cu următorul text:

„(h)

Orice întreprindere de întreținere a aeronavelor, în absența unor indicații contrare la litera (j):

1.

dispune, în cazul întreținerii de bază a aeronavelor motorizate complexe, de un personal de certificare cu o calificare de tip corespunzătoare aparținând categoriei C, în conformitate cu partea 66 și cu punctul 145.A.35. În plus, întreprinderea dispune de suficient personal cu o calificare de tip corespunzătoare aparținând categoriilor B1 sau B2, după caz, în conformitate cu partea 66 și cu punctul 145.A.35, pentru a sprijini personalul de certificare de categorie C.

(i)

personalul de sprijin din categoriile B1 și B2 se asigură că toate sarcinile sau inspecțiile pertinente au fost executate în conformitate cu standardul impus, înainte ca personalul de certificare din categoria C să emită certificatul de punere în serviciu.

(ii)

întreprinderea ține un registru cu întreg personalul de sprijin din categoriile B1 și B2.

(iii)

personalul de certificare din categoria C se asigură că dispozițiile punctului (i) au fost respectate și că toate lucrările solicitate de client au fost executate pe parcursul verificării întreținerii de bază specifice sau în cadrul pachetului de lucru și evaluează totodată impactul tuturor lucrărilor neefectuate, fie pentru a solicita executarea lor, fie pentru a conveni cu operatorul amânarea acestor lucrări până la o verificare specifică ulterioară sau până la un nou termen-limită.

2.

dispune, în cazul întreținerii de bază a aeronavelor, altele decât cele motorizate complexe:

(i)

fie de un personal de certificare cu o calificare de tip corespunzătoare aparținând categoriilor B1, B2, B3, după caz, în conformitate cu anexa III (partea 66) și cu punctul 145.A.35

(ii)

fie de un personal de certificare cu o calificare de tip corespunzătoare aparținând categoriei C, asistat de personal de sprijin, în conformitate cu punctul 145.A.35(a)(i).

(i)

Personalul de certificare a componentelor respectă dispozițiile articolului 5 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 1321/2014.”;

3.

Se introduce următorul punct 145.A.48:

„145.A.48   Executarea lucrărilor de întreținere

Întreprinderea instituie proceduri pentru a se asigura că:

(a)

după finalizarea lucrărilor de întreținere, se efectuează o verificare generală, pentru a se asigura că în interiorul aeronavei sau al componentei de aeronavă nu rămân unelte, echipamente sau alte repere și materiale străine și că toate panourile de acces demontate au fost reinstalate.

(b)

după executarea oricărei sarcini de întreținere critice, este aplicată o metodă de detectare a erorilor;

(c)

riscul de erori multiple în timpul lucrărilor de întreținere și riscul de erori repetate în cazul unor sarcini de întreținere identice sunt reduse la minimum; și că

(d)

daunele sunt evaluate, iar modificările și reparațiile sunt efectuate pe baza datelor specificate la punctul M.A.304.”;

4.

La punctul 145.A.65, litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

Întreprinderea instituie proceduri aprobate de autoritatea competentă, ținând cont de factorii umani și de performanțele umane, pentru a garanta existența unor bune practici de întreținere și conformitatea cu cerințele aplicabile stabilite la punctele 145.A.25-145.A.95. Procedurile prevăzute la prezenta literă:

1.

garantează că între întreprindere și întreprinderea care solicită întreținerea s-au convenit un contract sau o comandă de lucru clare, pentru a defini cu claritate lucrările de întreținere care urmează să fie efectuate, astfel încât aeronava și componentele să poată fi puse în serviciu în conformitate cu punctul 145.A.50; și

2.

acoperă toate aspectele legate de efectuarea lucrărilor de întreținere, inclusiv furnizarea și controlul unor servicii specializate și stabilește standardele conform cărora întreprinderea intenționează să lucreze.”.


ANEXA III

Anexa III (partea 66) la Regulamentul (UE) nr. 1321/2014 al Comisiei se modifică după cum urmează:

1.

La punctul 66.A.30 litera (a), subpunctele 3 și 4 se înlocuiesc cu următorul text:

„3.

pentru categoria C, în ceea ce privește aeronavele motorizate complexe:

(i)

trei ani de experiență în exercitarea prerogativelor categoriilor B1.1, B1.3 sau B2 pe aeronave motorizate complexe sau în calitate de personal de sprijin conform punctului 145.A.35, sau o combinație a acestor două variante; sau

(ii)

cinci ani de experiență în exercitarea prerogativelor categoriilor B1.2 sau B1.4 pe aeronave motorizate complexe sau în calitate de personal de sprijin conform punctului 145.A.35, sau o combinație a acestor două variante;

4.

pentru categoria C, în ceea ce privește aeronavele, altele decât cele motorizate complexe: trei ani de experiență în exercitarea prerogativelor categoriilor B1 sau B2 pe aeronave, altele decât cele motorizate complexe sau în calitate de personal de sprijin conform punctului 145.A.35, sau o combinație a acestor două variante;”;

2.

La punctul 66.A.70, litera (d) se înlocuiește cu următorul text:

„(d)

Prin derogare de la litera (c), pentru aeronavele care nu sunt utilizate de transportatori aerieni autorizați în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1008/2008, altele decât aeronavele motorizate complexe, autorizația de întreținere a aeronavelor conține limitări în conformitate cu punctul 66.A.50, pentru a se garanta că prerogativele personalului de certificare valabile în statul membru înaintea intrării în vigoare a prezentului regulament rămân aceleași cu prerogativele licenței convertite de întreținere a aeronavelor conforme părții 66.”.

3.

Apendicele V se înlocuiește cu următorul text:

Apendicele V

Formular de cerere - Formularul 19 al AESA

Image

Image

4.

Apendicele VI se înlocuiește cu următorul text:

Apendicele VI

Licența de întreținere a aeronavelor menționată în anexa III (partea 66):

Image

Image


ANEXA IV

Se adaugă următoarea anexă Va (partea T) la Regulamentul (UE) nr. 1321/2014:

„ANEXA Va

PARTEA T

Cuprins

T.1

Autoritatea competentă

Secțiunea A –

Cerințe tehnice

Subpartea A –

GENERALITĂȚI

T.A.101

Domeniu de aplicare

Subpartea B –

CERINȚE

T.A.201

Responsabilități

Subpartea E –

ÎNTREPRINDEREA DE ÎNTREȚINERE

Subpartea G –

CERINȚE SUPLIMENTARE PENTRU ÎNTREPRINDERILE DE MANAGEMENT AL MENȚINERII NAVIGABILITĂȚII AUTORIZATE ÎN CONFORMITATE CU ANEXA I (PARTEA M) SUBPARTEA G

T.A.701

Domeniu de aplicare

T.A.704

Specificațiile de management al menținerii navigabilității

T.A.706

Cerințe privind personalul

T.A.708

Managementul menținerii navigabilității

T.A.709

Documentație

T.A.711

Prerogative

T.A.712

Sistemul calității

T.A.714

Arhivare

T.A.715

Menținerea valabilității autorizației

T.A.716

Constatări

Secțiunea B –

Proceduri pentru autoritățile competente

Subpartea A –

GENERALITĂȚI

T.B.101

Domeniu de aplicare

T.B.102

Autoritatea competentă

T.B.104

Arhivare

Subpartea B –

RĂSPUNDERE

T.B.201

Responsabilități

T.B.202

Constatări

Subpartea G –

CERINȚE SUPLIMENTARE PENTRU ÎNTREPRINDERILE DE MANAGEMENT AL MENȚINERII NAVIGABILITĂȚII AUTORIZATE ÎN CONFORMITATE CU ANEXA I (PARTEA M) SUBPARTEA G

T.B.704

Control permanent

T.B.705

Constatări

T.1   Autoritatea competentă

În sensul prezentei părți, autoritatea competentă pentru controlul aeronavei și al întreprinderilor este autoritatea desemnată de statul membru care a emis certificatul de operator aerian al operatorului.

SECȚIUNEA A

CERINȚE TEHNICE

SUBPARTEA A

GENERALITĂȚI

T.A.101   Domeniu de aplicare

Prezenta secțiune stabilește cerințe menite să garanteze că menținerea navigabilității aeronavelor în sensul articolului 1 litera (b) este realizată în conformitate cu cerințele esențiale din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 216/2008.

Ea specifică de asemenea condițiile care trebuie să fie îndeplinite de persoanele și întreprinderile responsabile de managementul menținerii navigabilității și întreținerea acestor aeronave.

SUBPARTEA B

MENȚINEREA NAVIGABILITĂȚII

T.A.201   Responsabilități

1.

(a)

Operatorul răspunde de navigabilitatea aeronavei și se asigură că aceasta nu este exploatată decât dacă:aeronava dispune un certificat de tip emis sau validat de agenție;

(b)

aeronava este în stare de navigabilitate;

(c)

aeronava deține un certificat de navigabilitate valabil, emis în conformitate cu anexa 8 a OACI;

(d)

întreținerea aeronavei este executată în conformitate cu un program de întreținere care respectă cerințele din statul de înmatriculare și cerințele aplicabile din anexa 6 a OACI;

(e)

orice defect sau avarie care afectează exploatarea în condiții de siguranță a aeronavei este rectificat la un standard considerat acceptabil de statul de înmatriculare;

(f)

aeronava este conformă cu toate:

(i)

directivele privind navigabilitatea sau cerințele referitoare la menținerea navigabilității aplicabile, emise sau adoptate de statul de înmatriculare; și

(ii)

informațiile obligatorii aplicabile în materie de siguranță emise de agenție, inclusiv directivele privind navigabilitatea;

(g)

după executarea lucrărilor de întreținere de către întreprinderi calificate în conformitate cu cerințele statului de înmatriculare, se emite o autorizație de punere în serviciu a aeronavei. Documentul de punere în serviciu semnat trebuie să conțină, în particular, informațiile principale privind lucrările de întreținere executate;

(h)

aeronava este supusă unei inspecții înainte de zbor, înaintea fiecărui zbor;

(i)

toate modificările și reparațiile respectă cerințele de navigabilitate stabilite de statul de înmatriculare;

(j)

următoarele arhive ale aeronavei sunt disponibile, până când informațiile conținute sunt înlocuite cu informații noi, echivalente ca arie de acoperire și nivel de detaliere, dar nu mai puțin de 24 de luni:

(1)

timpul total de exploatare (ore, cicluri și zile calendaristice, după caz) al aeronavei și al tuturor componentelor cu durată limitată de viață;

(2)

situația actuală a conformității cu cerințele de la punctul T.A.201(1)(f);

(3)

situația actuală a conformității cu programul de întreținere;

(4)

situația actuală a modificărilor și reparațiilor, împreună cu detalii adecvate și date justificative care să demonstreze că acestea respectă cerințele stabilite de statul de înmatriculare.

2.

Sarcinile specificate la punctul T.A.201(1) sunt controlate de întreprinderea de management al menținerii navigabilității a operatorului. În acest sens, întreprinderea trebuie să respecte cerințele suplimentare de la punctul T.A. subpartea G.

3.

Întreprinderea de management al menținerii navigabilității menționată la subpunctul (2) se asigură că întreținerea și punerea în serviciu a aeronavei sunt efectuate de o întreprindere de întreținere care respectă cerințele capitolului E. În acest scop, dacă ea însăși nu îndeplinește cerințele capitolului E, întreprinderea de management al menținerii navigabilității încheie un contract cu întreprinderi care îndeplinesc respectivele cerințe.

SUBPARTEA E

ÎNTREPRINDEREA DE ÎNTREȚINERE

Întreprinderea de management al menținerii navigabilității se asigură că aeronava și componentele sale sunt întreținute de întreprinderi care respectă următoarele cerințe:

(1)

întreprinderea deține o autorizație de întreprindere de întreținere emisă sau acceptabilă de către statul de înmatriculare;

(2)

domeniul de aplicare al autorizației întreprinderii include o capacitate corespunzătoare pentru aeronavă și/sau componentele sale.

(3)

întreprinderea a instituit un sistem de raportare a evenimentelor care garantează faptul că orice stare identificată a unei aeronave sau a unei componente care pune în pericol siguranța zborului este raportată operatorului, autorității competente a operatorului, întreprinderii responsabile cu proiectarea sau proiectarea suplimentară de tip și întreprinderii de management al menținerii navigabilității;

(4)

întreprinderea a creat un manual propriu, care furnizează o descriere a tuturor procedurilor întreprinderii.

SUBPARTEA G

CERINȚE SUPLIMENTARE PENTRU ÎNTREPRINDERILE DE MANAGEMENT AL MENȚINERII NAVIGABILITĂȚII AUTORIZATE ÎN CONFORMITATE CU ANEXA I (PARTEA M) SUBPARTEA G

T.A.701   Domeniu de aplicare

Prezenta subparte stabilește cerințele care trebuie îndeplinite de o întreprindere autorizată în conformitate cu partea M subpartea G, în plus față de cerințele prevăzute în partea M subpartea G, pentru a controla sarcinile specificate la punctul T.A.201.

T.A.704   Specificațiile de management al menținerii navigabilității

În plus față de cerințele de la punctul M.A.704, specificațiile trebuie să conțină proceduri care să precizeze modul în care întreprinderea de management al menținerii navigabilității garantează conformitatea cu partea T.

T.A.706   Cerințe privind personalul

În plus față de cerințele de la punctul M.A.706, personalul menționat la punctul M.A.706 literele (c) și (d) trebuie să aibă un nivel suficient de cunoaștere a reglementărilor aplicabile din țara terță.

T.A.708   Managementul menținerii navigabilității

Fără a aduce atingere punctului M.A.708, pentru aeronavele administrate conform cerințelor părții T, întreprinderea autorizată de management al menținerii navigabilității:

(a)

se asigură că aeronava este încredințată unei întreprinderi de întreținere ori de câte ori este necesar;

(b)

se asigură că toate lucrările de întreținere sunt executate în conformitate cu programul de întreținere;

(c)

asigură aplicarea informațiilor obligatorii de la punctul T.A.201(1)(f);

(d)

se asigură că toate defectele, atât cele detectate în cursul întreținerii programate, cât și cele raportate, sunt remediate de întreprinderea de întreținere în conformitate cu datele de întreținere acceptabile de către statul de înmatriculare;

(e)

coordonează întreținerea programată, aplicarea informațiilor obligatorii de la punctul T.A.201(1)(f), înlocuirea reperelor cu durată de viață limitată și inspectarea componentelor de aeronavă, pentru a se asigura că lucrările sunt executate în mod corespunzător;

(f)

administrează și arhivează înregistrările privind menținerea navigabilității efectuate în temeiul punctului T.A.201(1)(j);

(g)

se asigură că modificările și reparațiile sunt autorizate în conformitate cu cerințele statului de înmatriculare.

T.A.709   Documentație

Fără a aduce atingere punctului M.A. 709 literele (a) și (b), pentru fiecare aeronavă administrată potrivit cerințelor părții T, întreprinderea de management al menținerii navigabilității deține și utilizează date de întreținere aplicabile, acceptabile de către statul de înmatriculare.

T.A.711   Privilegii

O întreprindere de management al menținerii navigabilității autorizată în conformitate cu partea M subpartea G poate îndeplini sarcinile specificate la punctul T.A.708 pentru aeronavele incluse în certificatul său de operator aerian, cu condiția ca întreprinderea să fi instituit proceduri, aprobate de autoritatea competentă, pentru a asigura conformitatea cu partea T.

T.A.712   Sistemul calității

Pe lângă cerințele de la punctul M.A.712, întreprinderea de management al menținerii navigabilității se asigură că sistemul calității monitorizează executarea în conformitate cu procedurile aprobate a tuturor activităților vizate în prezentul capitol.

T.A.714   Evidența documentelor

Pe lângă cerințele de la punctul M.A.714 (a), întreprinderea păstrează înregistrările efectuate în temeiul punctului T.A.201(1)(j).

T.A.715   Menținerea valabilității autorizării

Pe lângă cerințele de la punctul M.A.715(a) autorizația unei întreprinderi care administrează menținerea navigabilității în conformitate cu prezentul capitol rămâne valabilă, cu condiția ca:

(a)

întreprinderea să respecte cerințele aplicabile ale părții T; și

(b)

întreprinderea să se asigure că orice persoană autorizată de autoritatea competentă are acces la toate unitățile de lucru și aeronavele sale, precum și la toate documentele sale referitoare la activitățile desfășurate, inclusiv la orice activitate subcontractată, pentru a determina conformitatea cu prezenta parte.

T.A.716   Constatări

După ce a primit notificarea constatărilor în conformitate cu punctul T.B.705, întreprinderea de management al menținerii navigabilității definește un plan de acțiuni corective și demonstrează luarea unor măsuri corective satisfăcătoare pentru autoritatea competentă, într-o perioadă convenită cu aceasta din urmă.

SECȚIUNEA B

PROCEDURI SUPLIMENTARE PENTRU AUTORITĂȚILE COMPETENTE

SUBPARTEA A

GENERALITĂȚI

T.B.101   Domeniu de aplicare

Prezenta secțiune stabilește condițiile administrative care trebuie să fie respectate de autoritățile competente însărcinate cu aplicarea și executarea dispozițiilor secțiunii A din prezenta parte T.

T.B.102   Autoritatea competentă

1.   Generalități

Un stat membru desemnează o autoritate competentă căreia îi atribuie responsabilitățile menționate la punctul T.1. Această autoritate competentă stabilește proceduri documentate și instituie o structură organizațională.

2.   Resurse

Numărul de angajați este adecvat pentru a satisface cerințele specificate în prezenta secțiune.

3.   Calificare și pregătire

Întregul personal implicat în activitățile vizate în partea T este calificat în mod corespunzător și deține cunoștințele, experiența, pregătirea inițială și pregătirea continuă corespunzătoare pentru a executa sarcinile care îi sunt alocate.

4.   Proceduri

Autoritatea competentă stabilește proceduri care specifică modul în care se realizează conformitatea cu prezenta parte.

T.B.104   Evidența documentelor

1.

Se aplică cerințele punctului M.B.104 literele (a), (b) și (c) din anexa I.

2.

Înregistrările minime pentru controlul fiecărei aeronave includ cel puțin o copie:

(a)

a certificatului de navigabilitate al aeronavei;

(b)

a întregii corespondențe relevante referitoare la aeronavă;

(c)

a rapoartelor rezultate în urma tuturor inspecțiilor și studiilor efectuate în ceea ce privește aeronava,

(d)

a informațiilor privind orice derogare sau măsură de punere în aplicare;

3.

Toate înregistrările specificate la punctul T.B.104 sunt puse la dispoziție, la cerere, unui alt stat membru, agenției sau statului de înmatriculare.

4.

Înregistrările menționate la subpunctul (2) se păstrează timp de 4 ani de la încheierea perioadei de închiriere fără echipaj.

T.B.105   Schimbul reciproc de informații

Se aplică cerințele de la punctul M.B.105 din anexa I.

SUBPARTEA B

RĂSPUNDERE

T.B.201   Responsabilități

1.

Autoritatea competentă în sensul punctului T.1 este responsabilă cu efectuarea de inspecții și investigații, inclusiv studii de aeronavă, pentru a verifica dacă sunt respectate cerințele prezentei părți.

2.

Autoritatea competentă efectuează inspecții și investigații înainte de aprobarea acordului de închiriere fără echipaj, în conformitate cu punctul ARO.OPS.110(a)(1), pentru a verifica dacă sunt respectate cerințele punctului T.A.201.

3.

Autoritatea competentă asigură coordonarea cu statul de înmatriculare, dacă este cazul, pentru a-și exercita responsabilitățile de control al aeronavei conținute de prezenta anexă Va (partea T).

T.B.202   Constatări

1.

O constatare de nivel 1 corespunde unei nerespectări semnificative a cerințelor părții T, care reduce nivelul de siguranță și reprezintă un pericol grav pentru siguranța zborului.

2.

O constatare de nivel 2 corespunde unei nerespectări a cerințelor părții T, care ar putea reduce nivelul de siguranță și ar putea reprezenta un pericol pentru siguranța zborului.

3.

Atunci când se face o constatare pe parcursul inspecțiilor, al investigațiilor sau al studiilor de aeronavă sau prin alte mijloace, autoritatea competentă:

(a)

ia măsurile necesare, cum ar fi reținerea la sol a aeronavelor, pentru a împiedica menținerea neconformității;

(b)

solicită luarea de măsuri corective adecvate, în funcție de natura constatării.

4.

Pentru constatările de nivel 1, autoritatea competentă impune luarea de măsuri corective adecvate înaintea efectuării oricărui nou zbor și informează statul de înmatriculare.

SUBPARTEA G

CERINȚE SUPLIMENTARE PENTRU ÎNTREPRINDERILE DE MANAGEMENT AL MENȚINERII NAVIGABILITĂȚII AUTORIZATE ÎN CONFORMITATE CU ANEXA I (PARTEA M) SUBPARTEA G

T.B.702   Autorizație inițială

Pe lângă cerințele de la punctul M.B.702, atunci când specificațiile de management al menținerii navigabilității ale întreprinderii conțin proceduri de administrare a menținerii navigabilității aeronavelor menționate la articolul 1 litera (b), autoritatea competentă stabilește dacă respectivele proceduri sunt conforme cu partea T și verifică dacă întreprinderea respectă cerințele părții T.

T.B.704   Control permanent

Pe lângă cerințele de la punctul M.B.704, un eșantion relevant de aeronave în sensul articolului 1 litera (b), gestionat de întreprindere, face obiectul unui studiu o dată la fiecare 24 luni.

T.B.705   Constatări

Pe lângă dispozițiile punctului M.B.705, autoritatea competentă ia totodată măsuri în ceea ce privește întreprinderile care administrează menținerea navigabilității aeronavelor menționate la articolul 1 litera (b), dacă în timpul auditurilor sau al inspecțiilor la sol sau prin alte mijloace, sunt identificate elemente de probă care demonstrează neconformitatea cu cerințele părții T.”


17.9.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 241/49


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1537 AL COMISIEI

din 16 septembrie 2015

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește sectorul fructelor și legumelor și sectorul fructelor și legumelor prelucrate (2), în special articolul 136 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din cadrul Rundei Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XVI la regulamentul respectiv.

(2)

Valoarea forfetară de import se calculează în fiecare zi lucrătoare, în conformitate cu articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011, ținând seama de datele zilnice variabile. Prin urmare, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 136 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 septembrie 2015.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Jerzy PLEWA

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Codul NC

Codul țării terțe (1)

Valoarea forfetară de import

0702 00 00

MA

217,5

MK

39,0

XS

48,7

ZZ

101,7

0707 00 05

MK

57,9

TR

126,8

ZZ

92,4

0709 93 10

TR

121,5

ZZ

121,5

0805 50 10

AR

129,5

BO

136,6

CL

123,5

UY

134,3

ZA

131,0

ZZ

131,0

0806 10 10

EG

178,1

TR

128,9

ZZ

153,5

0808 10 80

AR

121,5

BR

92,3

CL

156,9

NZ

136,8

US

113,3

ZA

123,7

ZZ

124,1

0808 30 90

AR

131,8

CL

100,0

CN

82,3

TR

120,8

ZA

113,5

ZZ

109,7

0809 30 10, 0809 30 90

MK

80,2

TR

158,1

ZZ

119,2

0809 40 05

BA

53,5

MK

39,3

XS

61,9

ZZ

51,6


(1)  Nomenclatura țărilor stabilită prin Regulamentul (UE) nr. 1106/2012 al Comisiei din 27 noiembrie 2012 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 471/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare privind comerțul exterior cu țările terțe, în ceea ce privește actualizarea nomenclatorului țărilor și teritoriilor (JO L 328, 28.11.2012, p. 7). Codul „ZZ” desemnează „alte origini”.


Rectificări

17.9.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 241/51


Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/131 al Comisiei din 23 ianuarie 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1235/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului în ceea ce privește regimul de import al produselor ecologice din țări terțe

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 23 din 29 ianuarie 2015 )

Pe copertă, în cuprins, și la pagina 1, in titlu:

în loc de:

„Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/131 al Comisiei din 23 ianuarie 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1235/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului în ceea ce privește regimul de import al produselor ecologice din țări terțe”

se va citi:

„Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/131 al Comisiei din 26 ianuarie 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1235/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului în ceea ce privește regimul de import al produselor ecologice din țări terțe.”

La pagina 2, semnătura:

în loc de:

„Adoptat la Bruxelles, 23 ianuarie 2015.”

se va citi:

„Adoptat la Bruxelles, 26 ianuarie 2015.”