ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 234

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 58
8 septembrie 2015


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

ACORDURI INTERNAŢIONALE

 

*

Decizia (UE) 2015/1497 a Consiliului din 20 aprilie 2015 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, și aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Comisia pentru conservarea tonului roșu din sud (CCSBT) referitor la calitatea Uniunii de membru al Comisiei extinse din cadrul Convenției pentru conservarea tonului roșu din sud

1

 

 

Acord sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Comisia pentru conservarea tonului roșu din sud (CCSBT) referitor la calitatea Uniunii de membru al Comisiei extinse din cadrul Convenției pentru conservarea tonului roșu din sud

3

 

*

Informare referitoare la prelungirea Convenției privind comerțul cu cereale din 1995

5

 

*

Informare referitoare la prelungirea Acordului internațional privind zahărul din 1992

6

 

 

REGULAMENTE

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1498 al Comisiei din 7 septembrie 2015 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

7

 

 

DECIZII

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/1499 a Comisiei din 3 septembrie 2015 de acordare a unei derogări solicitate de Belgia în privința regiunii Flandra în temeiul Directivei 91/676/CEE a Consiliului privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole [notificată cu numărul C(2015) 6058]

10

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/1500 a Comisiei din 7 septembrie 2015 privind anumite măsuri de protecție împotriva dermatozei nodulare contagioase din Grecia și de abrogare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2015/1423 [notificată cu numărul C(2015) 6221]  ( 1 )

19

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Regulamentul (UE) 2015/603 al Comisiei din 13 aprilie 2015 de modificare a anexelor II, III și V la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru acidul 2-naftiloxiacetic, acetoclor, cloropicrină, diflufenican, flurprimidol, flutolanil și spinosad din sau de pe anumite produse ( JO L 100, 17.4.2015 )

27

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

ACORDURI INTERNAŢIONALE

8.9.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 234/1


DECIZIA (UE) 2015/1497 A CONSILIULUI

din 20 aprilie 2015

privind semnarea, în numele Uniunii Europene, și aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Comisia pentru conservarea tonului roșu din sud (CCSBT) referitor la calitatea Uniunii de membru al Comisiei extinse din cadrul Convenției pentru conservarea tonului roșu din sud

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 43 alineatul (2), coroborat cu articolul 218 alineatul (5),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Uniunea are competența de a adopta măsuri de conservare a resurselor biologice marine în temeiul politicii comune în domeniul pescuitului și de a încheia acorduri cu țări terțe și organizații internaționale.

(2)

În temeiul Deciziei 98/392/CE a Consiliului (1), Uniunea este parte contractantă la Convenția Națiunilor Unite asupra dreptului mării din 10 decembrie 1982. Respectiva convenție impune tuturor membrilor comunității internaționale să coopereze în vederea conservării și gestionării resurselor biologice ale mării.

(3)

În temeiul Deciziei 98/414/CE a Consiliului (2), Uniunea este parte contractantă la Acordul pentru punerea în aplicare a dispozițiilor Convenției Națiunilor Unite asupra dreptului mării din 10 decembrie 1982 privind conservarea și gestionarea populațiilor transzonale de pești și a stocurilor de pești mari migratori.

(4)

La 1 decembrie 2009, Consiliul a autorizat Comisia Europeană să solicite, în numele Uniunii, o modificare a Convenției pentru conservarea tonului roșu din sud (denumită în continuare „convenția”), pentru ca Uniunea să devină parte contractantă.

(5)

Deoarece negocierile cu privire la modificarea convenției nu s-au finalizat cu un acord, Comisia pentru conservarea tonului roșu din sud (CCSBT) a modificat, în cadrul celei de a 20-a reuniuni a sa, în octombrie 2013, rezoluția privind înființarea unei comisii extinse pentru conservarea tonului roșu din sud (denumită în continuare „Comisia extinsă CCSBT”), pentru a permite Uniunii să devină membru al Comisiei extinse CCSBT, prin intermediul unui acord sub forma unui schimb de scrisori.

(6)

Având în vedere că unele nave aflate sub pavilioane ale statelor membre ale Uniunii pescuiesc în zona de răspândire a tonului roșu din sud, este în interesul Uniunii să semneze și să aplice cu titlu provizoriu Acordul sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Comisia pentru conservarea tonului roșu din sud (CCSBT) referitor la calitatea Uniunii de membru al Comisiei extinse din cadrul Convenției pentru conservarea tonului roșu din sud (denumit în continuare „Acordul sub forma unui schimb de scrisori”, astfel încât Uniunea să aibă efectiv un rol în punerea în aplicare a convenției.

(7)

La finalizarea acestei proceduri, Uniunea va putea deveni membru și va putea vota în cadrul Comisiei extinse CCSBT și al Comitetului științific extins.

(8)

Calitatea de membru al Comisiei extinse CCSBT va promova, de asemenea, coerența abordării Uniunii în materie de conservare în toate oceanele și va consolida angajamentul său privind conservarea pe termen lung și utilizarea sustenabilă a resurselor piscicole la nivel mondial.

(9)

Acordul sub forma unui schimb de scrisori ar trebui, prin urmare, să fie semnat și să se aplice cu titlu provizoriu,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Prin prezenta decizie se autorizează semnarea, în numele Uniunii, a Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Comisia pentru conservarea tonului roșu din sud (CCSBT) referitor la calitatea Uniunii de membru al Comisiei extinse din cadrul Convenției pentru conservarea tonului roșu din sud, sub rezerva finalizării procedurilor pentru încheierea acestuia.

Textul Acordului sub forma unui schimb de scrisori este anexat la prezenta decizie.

Articolul 2

Președintele Consiliului este autorizat să desemneze persoana sau persoanele împuternicite să semneze, în numele Uniunii, Acordul sub forma unui schimb de scrisori.

Articolul 3

Acordul sub forma unui schimb de scrisori se aplică cu titlu provizoriu de la … (3) și până la finalizarea procedurilor pentru încheierea sa.

Articolul 4

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Luxemburg, 20 aprilie 2015.

Pentru Consiliu

Președintele

J. DŪKLAVS


(1)  Decizia 98/392/CE a Consiliului din 23 martie 1998 privind încheierea de către Comunitatea Europeană a Convenției Organizației Națiunilor Unite din 10 decembrie 1982 privind dreptul mării și a Acordului din 28 iulie 1994 privind punerea în aplicare a părții XI din aceasta (JO L 179, 23.6.1998, p. 1).

(2)  Decizia 98/414/CE a Consiliului din 8 iunie 1998 privind ratificarea de către Comunitatea Europeană a Acordului pentru punerea în aplicare a dispozițiilor Convenției Organizației Națiunilor Unite asupra dreptului mării din 10 decembrie 1982 privind conservarea și gestionarea populațiilor transzonale și a stocurilor de pești mari migratori (JO L 189, 3.7.1998, p. 14).

(3)  Secretariatul General va publica data semnării și a aplicării provizorii în Jurnalul Oficial.


8.9.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 234/3


ACORD

sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Comisia pentru conservarea tonului roșu din sud (CCSBT) referitor la calitatea Uniunii de membru al Comisiei extinse din cadrul Convenției pentru conservarea tonului roșu din sud

Stimată doamnă/Stimate domn,

Avem onoarea să ne referim la rezoluția de înființare a unei Comisii extinse și a unui Comitet științific extins (denumită în continuare „rezoluția”), astfel cum a fost modificată de către cea de a 20-a reuniune a CCSBT din octombrie 2013.

Punctul 6 din rezoluție prevede că orice organizație de integrare economică regională, entitate sau entitate de pescuit, sub pavilionul căreia a fost capturat ton roșu din sud în orice moment în ultimii trei ani calendaristici, poate transmite Secretarului executiv al comisiei dorința sa de a deveni membru al Comisiei extinse și al Comitetului științific extins. În acest scop, Secretarul executiv al CCSBT, în numele comisiei, va proceda la un schimb de scrisori cu reprezentantul organizației de integrare economică regională, al entității sau al entității de pescuit în cauză.

În ceea ce privește punctul 8 din rezoluție, nu s-au adus modificări cotei UE de 10 tone pentru anii 2015-2017.

Vă rugăm să binevoiți a confirma primirea prezentei scrisori, precum și faptul că aceasta, împreună cu răspunsul dumneavoastră, constituie un acord între CCSBT și Uniunea Europeană privind obținerea, de către Uniune, a calității de membru al Comisiei extinse CCSBT și al Comitetului științific extins, în conformitate cu dispozițiile cuprinse în rezoluția menționată.

Uniunea Europeană dorește să își exprime angajamentul ferm de a continua să respecte dispozițiile convenției CCSBT și de a se conforma deciziilor Comisiei extinse.

Acest acord se aplică cu titlu provizoriu începând cu ziua următoare datei răspunsului dumneavoastră, până la notificarea de către Uniune a finalizării procedurilor necesare pentru încheierea acestuia.

Vă rugăm să acceptați, stimată doamnă/stimate domn, expresia înaltei noastre considerații.

Pentru Uniunea Europeană

Stimată doamnă/Stimate domn,

Avem onoarea să confirmăm primirea scrisorii dumneavoastră de astăzi, cu textul care urmează:

„Avem onoarea să ne referim la rezoluția de instituire a unei Comisii extinse și a unui Comitet științific extins (denumită în continuare «rezoluția»), astfel cum a fost modificată de către cea de a 20-a reuniune a CCSBT din octombrie 2013.

Punctul 6 din rezoluție prevede că orice organizație de integrare economică regională, entitate sau entitate de pescuit, sub pavilionul căreia a fost capturat ton roșu din sud în orice moment în ultimii trei ani calendaristici, poate transmite Secretarului executiv al comisiei dorința sa de a deveni membru al Comisiei extinse și al Comitetului științific extins. În acest scop, Secretarul executiv al CCSBT, în numele comisiei, va desfășura un schimb de scrisori cu reprezentantul organizației de integrare economică regională, al entității sau al entității de pescuit în cauză.

În ceea ce privește punctul 8 din rezoluție, nu s-au adus modificări cotei UE de 10 tone pentru anii 2015-2017.

Vă rugăm să binevoiți a confirma primirea prezentei scrisori, precum și faptul că aceasta, împreună cu răspunsul dumneavoastră, constituie un acord între CCSBT și Uniunea Europeană privind obținerea, de către Uniune, a calității de membru al Comisiei extinse CCSBT și al Comitetului științific extins, în conformitate cu dispozițiile cuprinse în rezoluția menționată.

Uniunea Europeană dorește să își exprime angajamentul ferm de a continua să respecte dispozițiile convenției CCSBT și de a se conforma deciziilor Comisiei extinse.

Prezentul acord se aplică cu titlu provizoriu începând cu ziua următoare datei răspunsului dumneavoastră, până la notificarea de către Uniune a finalizării procedurilor necesare pentru încheierea acestuia.”

Avem onoarea să vă confirmăm că scrisoarea dumneavoastră și prezentul răspuns constituie un acord între CCSBT și Uniunea Europeană privind obținerea, de către Uniune, a calității de membru al Comisiei extinse a CCSBT și al Comitetului științific extins.

Vă rugăm să acceptați, stimată doamnă/stimate domn, expresia înaltei noastre considerații.

Pentru CCSBT,


8.9.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 234/5


Informare referitoare la prelungirea Convenției privind comerțul cu cereale din 1995

Cu ocazia celei de a 41-a sesiuni (Londra, 8 iunie 2015), Consiliul Internațional al Cerealelor a decis să prelungească Convenția privind comerțul cu cereale (1995) (1) pentru o perioadă de doi ani, până la 30 iunie 2017.


(1)  JO L 21, 27.1.1996, p. 49.


8.9.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 234/6


Informare referitoare la prelungirea Acordului internațional privind zahărul din 1992

Cu ocazia celei de a 47-a sesiuni (Antigua, Guatemala, 25 iunie 2015), Consiliul internațional al zahărului a decis să prelungească Acordul internațional privind zahărul (1992) (1) pentru o perioadă de doi ani, până la 31 decembrie 2017.


(1)  JO L 379, 23.12.1992, p. 16.


REGULAMENTE

8.9.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 234/7


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1498 AL COMISIEI

din 7 septembrie 2015

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește sectorul fructelor și legumelor și sectorul fructelor și legumelor prelucrate (2), în special articolul 136 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din cadrul Rundei Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XVI la regulamentul respectiv.

(2)

Valoarea forfetară de import se calculează în fiecare zi lucrătoare, în conformitate cu articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011, ținând seama de datele zilnice variabile. Prin urmare, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 136 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 7 septembrie 2015.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Jerzy PLEWA

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Codul NC

Codul țării terțe (1)

Valoarea forfetară de import

0702 00 00

MA

173,3

MK

41,5

XS

29,8

ZZ

81,5

0707 00 05

TR

116,3

XS

42,0

ZZ

79,2

0709 93 10

TR

132,5

ZZ

132,5

0805 50 10

AR

146,2

BO

135,7

CL

137,0

UY

64,0

ZA

139,4

ZZ

124,5

0806 10 10

EG

233,7

MA

201,0

MK

63,9

TR

137,2

ZZ

159,0

0808 10 80

AR

188,7

BR

88,5

CL

125,4

NZ

145,1

US

136,8

UY

110,5

ZA

109,2

ZZ

129,2

0808 30 90

AR

189,8

CL

108,0

TR

131,5

ZA

113,5

ZZ

135,7

0809 30 10, 0809 30 90

MK

68,9

TR

148,1

ZZ

108,5

0809 40 05

BA

55,4

IL

336,8

MK

55,1

XS

68,2

ZZ

128,9


(1)  Nomenclatura țărilor stabilită prin Regulamentul (UE) nr. 1106/2012 al Comisiei din 27 noiembrie 2012 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 471/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare privind comerțul exterior cu țările terțe, în ceea ce privește actualizarea nomenclatorului țărilor și teritoriilor (JO L 328, 28.11.2012, p. 7). Codul „ZZ” desemnează „alte origini”.


DECIZII

8.9.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 234/10


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1499 A COMISIEI

din 3 septembrie 2015

de acordare a unei derogări solicitate de Belgia în privința regiunii Flandra în temeiul Directivei 91/676/CEE a Consiliului privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole

[notificată cu numărul C(2015) 6058]

(Numai textul în limba neerlandeză este autentic)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 91/676/CEE a Consiliului din 12 decembrie 1991 privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole (1), în special anexa III punctul 2 al treilea paragraf,

întrucât:

(1)

În cazul în care cantitatea de îngrășăminte de origine animală pe care un stat membru intenționează să o împrăștie anual pe hectar diferă de cantitățile stabilite la punctul 2 al doilea paragraf prima teză din anexa III la Directiva 91/676/CEE și la litera (a) a aceluiași paragraf, cantitatea respectivă trebuie stabilită astfel încât să nu se compromită îndeplinirea obiectivelor precizate la articolul 1 din directiva menționată și trebuie justificată pe baza unor criterii obiective, cum ar fi, în cazul de față, perioade lungi de vegetație și culturi cu o absorbție ridicată de azot.

(2)

La 29 iulie 2011, Comisia a adoptat Decizia de punere în aplicare 2011/489/UE (2), care îi permitea Belgiei să autorizeze în regiunea Flandra, în anumite condiții, împrăștierea unei cantități anuale de până la 250 kg de azot pe hectar provenit din îngrășăminte de origine animală, în cazul parcelelor folosite ca pășuni sau cultivate cu porumb intercalat cu iarbă, cu iarbă cosită urmată de porumb și cu secară cosită urmată de porumb, respectiv a unei cantități anuale de până la 200 kg de azot pe hectar provenit din îngrășăminte de origine animală, în cazul parcelelor cultivate cu grâu de iarnă sau triticale urmate de o cultură secundară și cu sfeclă de zahăr sau furajeră.

(3)

Derogarea acordată prin Decizia de punere în aplicare 2011/489/UE a vizat aproximativ 2 970 de agricultori și 82 820 de hectare de teren și a expirat la 31 decembrie 2014.

(4)

La data de 7 aprilie 2015, Belgia a înaintat Comisiei o cerere de reînnoire a derogării în temeiul punctului 2 al treilea paragraf din anexa III la Directiva 91/676/CEE, cu referire la regiunea Flandra.

(5)

Derogarea solicitată se referă la intenția Belgiei de a permite împrăștierea în anumite exploatații din Flandra a unei cantități anuale de până la 250 kg de azot pe hectar din îngrășăminte de origine animală provenind de la erbivore și îngrășăminte tratate provenind de la porcine în cazul parcelelor cultivate cu iarbă, cu iarbă amestecată cu trifoi, cu porumb intercalat cu iarbă, cu iarbă cosită sau secară cosită urmate de porumb, respectiv a unei cantități anuale de până la 200 kg de azot pe hectar din îngrășăminte de origine animală și îngrășăminte tratate provenind de la porcine în cazul parcelelor cultivate cu grâu de iarnă sau triticale, urmate de o cultură secundară, și cu sfeclă.

(6)

Informațiile furnizate de autoritățile belgiene în contextul derogării acordate prin Decizia de punere în aplicare 2011/489/UE indică faptul că derogarea nu a avut drept consecință o deteriorare a calității apelor. Raportul Comisiei către Consiliu și Parlamentul European privind punerea în aplicare a Directivei 91/676/CEE privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole, întocmit pe baza rapoartelor statelor membre pentru perioada 2008-2011 (3), arată că în regiunea Flandra, în cazul apelor subterane, aproximativ 78 % din stațiile de monitorizare prezintă concentrații medii de nitrați mai mici de 50 mg/l, iar 63 % din stațiile de monitorizare prezintă concentrații medii de nitrați mai mici de 25 mg/l. Datele monitorizărilor evidențiază o tendință descendentă a concentrației de nitrați din apele subterane în comparație cu perioada de raportare anterioară (2004-2007). În ceea ce privește apele de suprafață, 93 % din stațiile de monitorizare prezintă concentrații medii de nitrați mai mici de 50 mg/l și 70 % din stațiile de monitorizare prezintă concentrații medii de nitrați mai mici de 25 mg/l. Majoritatea punctelor de monitorizare a apelor de suprafață evidențiază o tendință descendentă a concentrației de nitrați. În perioada de raportare 2008-2011, aproximativ 80 % din râuri și din toate apele de tranziție au fost clasificate fie ca eutrofice, fie ca hipertrofice.

(7)

Flandra a stabilit următoarele obiective privind calitatea apei care urmează să fie atinse în perioada 2015-2018 a programului de acțiune. Pentru apele de suprafață, va trebui să fie atinsă o concentrație mai mică de 50 mg de nitrați pe litru în 95 % din punctele de monitorizare aparținând rețelei de monitorizare agricolă; pentru apele subterane de mică adâncime, care au o rată de regenerare mai mică, concentrația medie a nitraților va trebui să fie redusă cu 20 % față de nivelul mediu din 2010, care a fost de 40 mg de nitrați pe litru; în zonele omogene din punct de vedere hidrogeologic, pentru care concentrația de nitrați în apele subterane de mică adâncime este în medie mai mare de 50 mg pe litru, concentrația medie a nitraților va trebui să scadă cu 5 mg pe litru.

(8)

În vederea atingerii acestor obiective, Flandra a stabilit un program consolidat de acțiune pentru perioada 2015-2018. La sfârșitul iernii 2016-2017 va fi realizată o revizuire a politicii, pe baza căreia s-ar putea adopta noi acțiuni consolidate în vederea garantării îndeplinirii obiectivelor stabilite privind calitatea apei. Legislația de transpunere a Directivei 91/676/CEE în cazul regiunii Flandra, și anume „Decretul privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole” (4) (denumit în cele ce urmează „Decretul privind îngrășămintele”), a fost modificată (5) în conformitate cu programul de acțiune pentru perioada 2015-2018 la 12 iunie 2015 și se aplică în coroborare cu prezenta decizie.

(9)

Decretul privind îngrășămintele se aplică pe întregul teritoriu al regiunii Flandra.

(10)

Decretul privind îngrășămintele include limite pentru împrăștierea atât a azotului, cât și a fosforului.

(11)

Documentele justificative prezentate de Belgia care se referă la regiunea Flandra demonstrează că valorile anuale propuse, și anume 250 kg și, respectiv, 200 kg pe hectar de azot din îngrășăminte de origine animală, se justifică pe baza unor criterii obiective, precum perioadele lungi de vegetație și culturile cu o absorbție ridicată de azot.

(12)

Datele raportate de Belgia cu privire la regiunea Flandra pentru perioada 2008-2011 indică o creștere de 4,4 % a numărului de porcine, în comparație cu perioada 2004-2007. Cele mai recente cifre disponibile pentru 2012 și 2013 indică o creștere mai moderată, de 2,6 %, a numărului de porcine. Numărul de păsări de curte indică o scădere de 13,2 % între 2004 și 2008, urmată de o creștere de 20,8 %. Numărul de bovine a rămas stabil. Pentru a evita ca aplicarea derogării solicitate să conducă la intensificarea activităților de creștere a animalelor, autoritățile competente vor asigura limitarea efectivului de animale din fiecare exploatație (drepturi de emisie de nutrienți) din regiunea Flandra, în conformitate cu dispozițiile Decretului privind îngrășămintele.

(13)

Utilizarea azotului din îngrășăminte de origine animală în perioada 2008-2011 a înregistrat o scădere de 15 % în comparație cu perioada 2004-2007. În timpul celui de al treilea program de acțiune (2007-2010) utilizarea azotului din îngrășăminte de origine animală a rămas la aproximativ 101 de mii de tone anual. În cursul celui de al patrulea program de acțiune s-a constatat o scădere în continuare a utilizării azotului din îngrășăminte de origine animală, valoarea înregistrată în 2013 fiind de 94,5 mii de tone. În perioada de raportare 2008-2011, utilizarea de azot mineral a înregistrat o creștere de 4 % față de perioada 2004-2007. Cele mai recente date disponibile pentru anii 2012 și 2013 arată că utilizarea azotului mineral se stabilizează la 39 de mii de tone.

(14)

După examinarea solicitării, se poate considera că valorile propuse, și anume 250 kg, respectiv 200 kg anual pe hectar de azot din îngrășăminte de origine animală provenind de la erbivore și îngrășăminte tratate provenind de la porcine nu vor împiedica îndeplinirea obiectivelor din Directiva 91/676/CEE, sub rezerva respectării anumitor condiții stricte, care se aplică în plus față de măsurile consolidate adoptate în cadrul programului de acțiune pentru perioada 2015-2018.

(15)

Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului (6) prevede o abordare amplă și transfrontalieră în materie de protecție a apelor, organizată în jurul districtelor hidrografice, având obiectivul ca, până în 2015, corpurile de apă europene să atingă o stare bună. Reducerea nutrienților constituie o componentă a acestui obiectiv. Acordarea unei derogări în temeiul prezentei decizii nu aduce atingere dispozițiilor adoptate în temeiul Directivei 2000/60/CE și nu exclude faptul că pot fi necesare măsuri suplimentare pentru îndeplinirea obligațiilor care decurg din aceasta.

(16)

Directiva 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului (7) prevede normele generale de instituire a infrastructurii pentru informații spațiale în Uniune, care să deservească politicile Uniunii din domeniul mediului și politicile sau activitățile care pot avea un impact asupra mediului. După caz, informațiile spațiale colectate în contextul prezentei decizii ar trebui să fie conforme cu dispozițiile stabilite în directiva menționată. Pentru reducerea sarcinii administrative și îmbunătățirea coerenței datelor, Belgia, atunci când colectează datele necesare în temeiul prezentei decizii ar trebui, după caz, să utilizeze informațiile generate în cadrul sistemului integrat de administrare și control instituit în temeiul titlului V capitolul II din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (8).

(17)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt în conformitate cu avizul Comitetului pentru nitrați, instituit în temeiul articolului 9 din Directiva 91/676/CEE,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se acordă derogarea solicitată de Belgia, în numele regiunii Flandra, cu scopul de a permite împrăștierea unei cantități mai mari de îngrășăminte de origine animală decât cea prevăzută la punctul 2 al doilea paragraf prima teză și litera (a) din anexa III la Directiva 91/676/CEE, sub rezerva condițiilor prevăzute la articolele 4 și 12.

Articolul 2

Domeniul de aplicare

Prezenta decizie se aplică în mod individual anumitor parcele ale unei exploatații, care sunt ocupate de culturi cu un necesar ridicat de azot și perioade lungi de vegetație și care trebuie să respecte condițiile prevăzute la articolele 4-7.

Articolul 3

Definiții

În sensul prezentei decizii, se aplică următoarele definiții:

(a)

„exploatații” înseamnă exploatații agricole care practică sau nu creșterea animalelor;

(b)

„parcelă” înseamnă un teren individual sau un grup de terenuri, omogene din punct de vedere al culturii, al tipului de sol și al practicilor de fertilizare;

(c)

„pășune” înseamnă pășunile permanente sau temporare (în general, „temporar” înseamnă mai puțin de patru ani);

(d)

„culturi cu un necesar ridicat de azot și perioadă lungă de vegetație” înseamnă oricare dintre următoarele:

(i)

pășuni;

(ii)

pășunile cu mai puțin de 50 % trifoi;

(iii)

porumb intercalat, înainte sau după recoltare, cu iarbă cosită și îndepărtată de pe teren, cu titlu de cultură secundară;

(iv)

pășune cosită sau secară cosită urmate de porumb;

(v)

grâu de iarnă sau triticale urmate de o cultură secundară;

(vi)

sfeclă de zahăr sau furajeră;

(e)

„animale erbivore” înseamnă bovine (cu excepția vițeilor de lapte), ovine, caprine și cabaline;

(f)

„tratarea îngrășămintelor de origine animală” înseamnă procesul de separare a dejecțiilor porcine într-o fracțiune solidă și una lichidă, proces destinat să amelioreze împrăștierea de îngrășăminte pe teren și să stimuleze recuperarea azotului și a fosforului;

(g)

„îngrășăminte de origine animală tratate” înseamnă fracțiunea lichidă rezultată din tratarea îngrășămintelor de origine animală;

(h)

„efluenți cu conținut scăzut de azot și fosfați” înseamnă îngrășăminte de origine animală tratate, cu un conținut maxim de azot de 1 kg pe tonă de efluent și un conținut maxim de fosfați de 1 kg pe tonă de efluent;

(i)

„profilul solului” înseamnă stratul situat sub nivelul solului, până la adâncimea de 0,90 m, cu excepția cazului în care nivelul mediu al pânzei freatice superioare este situat la o adâncime mai mică; în acest ultim caz, adâncimea luată în considerare este cea a pânzei freatice superioare.

Articolul 4

Cererea și angajamentele anuale

(1)   Agricultorii care doresc să beneficieze de derogarea acordată în temeiul prezentei decizii trimit anual o cerere autorităților competente, până la data de 15 februarie. Pentru anul 2015, cererile anuale se trimit până la data de 31 iulie.

(2)   Pe lângă cererea anuală menționată la alineatul (1), agricultorii se angajează, în scris, să respecte condițiile prevăzute la articolele 5, 6 și 7.

Articolul 5

Tratarea îngrășămintelor de origine animală

(1)   Autoritățile competente se asigură că fracțiunea solidă rezultată din tratarea îngrășămintelor de origine animală se livrează instalațiilor autorizate de reciclare, în scopul de a reduce mirosurile și alte tipuri de emisii, de a îmbunătăți proprietățile agronomice și igienice, de a facilita manipularea și de a favoriza absorbția de azot și de fosfat.

(2)   Agricultorii care beneficiază de această derogare și desfășoară activități de tratare a îngrășămintelor de origine animală prezintă anual autorităților competente informații privind cantitatea de îngrășământ de origine animală trimisă spre tratare, cantitatea și destinația fracțiunii solide și a îngrășământului tratat, precum și conținutul aferent de azot și fosfor.

(3)   Autoritățile competente stabilesc și actualizează regulat metodologiile recunoscute de evaluare a compoziției îngrășământului de origine animală tratat, a variațiilor de compoziție și a eficienței tratării pentru fiecare exploatație care beneficiază de o derogare individuală.

(4)   Autoritățile competente se asigură că amoniacul și alte emisii provenite din tratarea îngrășămintelor de origine animală se colectează și se tratează în vederea reducerii impactului asupra mediului și a inconvenientelor pentru acele instalații care generează niveluri ale emisiilor mai ridicate decât nivelul de referință, reprezentat de stocarea și împrăștierea pe teren a îngrășămintelor de origine animală în stare brută.

În acest scop, autoritățile competente se asigură că se întocmește și se actualizează periodic un inventar al instalațiilor în cazul cărora este necesară tratarea emisiilor.

Articolul 6

Împrăștierea îngrășămintelor de origine animală și a altor îngrășăminte

(1)   Sub rezerva îndeplinirii condițiilor prevăzute la alineatele (2)-(12), cantitatea de îngrășăminte de origine animală provenite de la erbivore, de îngrășăminte tratate și de efluenți cu conținut scăzut de azot și fosfați împrăștiată în fiecare an pe parcelele care fac obiectul derogării, incluzând dejecțiile împrăștiate direct de către animale, nu depășește niciuna dintre următoarele valori:

(a)

250 kg de azot pe hectar pe an la parcelele cultivate cu:

(i)

iarbă și porumb intercalat cu iarbă;

(ii)

pășune cosită urmată de porumb;

(iii)

secară cosită urmată de porumb;

(iv)

pășunile cu mai puțin de 50 % trifoi;

(b)

200 kg de azot pe hectar pe an la parcelele cultivate cu:

(i)

grâu de iarnă urmat de o cultură secundară;

(ii)

triticale urmate de o cultură secundară;

(iii)

sfeclă de zahăr sau furajeră.

(2)   Îngrășământul de origine animală tratat care nu îndeplinește condițiile necesare pentru a fi considerat un efluent cu conținut scăzut de azot și fosfați poate fi împrăștiat pe parcele care fac obiectul derogării numai dacă raportul dintre azot și fosfat (N/P2O5) este de minimum 3,3.

(3)   Împrăștierea de efluenți cu un conținut scăzut de azot și fosfat se limitează la 15 tone pe hectar.

(4)   Aportul total de azot și fosfat trebuie să respecte necesarul de nutrienți pentru cultura în cauză și trebuie să ia în considerare aportul solului, precum și disponibilitatea crescută a azotului, datorată tratării îngrășămintelor de origine animală. Acesta nu poate depăși sub nicio formă și pentru nicio cultură standardele privind cantitatea maximă de fosfat și azot împrăștiată, în conformitate cu programul de acțiune.

(5)   Fosfatul provenit din îngrășăminte chimice nu se utilizează pe parcelele care fac obiectul derogării.

(6)   Fiecare exploatație întocmește un plan de fertilizare în care se descrie, pentru toată suprafața cultivată, rotația culturilor și planificarea împrăștierii îngrășămintelor de origine animală și a îngrășămintelor azotate și fosfatice. Acest plan este disponibil la exploatație în fiecare an calendaristic, cel târziu la 15 februarie.

Planul de fertilizare cuprinde următoarele:

(a)

numărul de animale și o descriere a sistemului de adăpostire și depozitare, incluzând volumul de depozitare disponibil pentru îngrășămintele de origine animală;

(b)

un calcul al cantității de azot (mai puțin pierderile înregistrate la adăpostire și depozitare) și de fosfor provenite din îngrășămintele de origine animală și produse în cadrul exploatației;

(c)

descrierea tratării îngrășămintelor de origine animală și caracteristicile estimate ale îngrășămintelor tratate;

(d)

cantitatea, tipul și caracteristicile îngrășămintelor de origine animală distribuite în interiorul sau în exteriorul exploatației;

(e)

rotația culturilor și suprafața parcelelor pe care se găsesc culturi cu un necesar ridicat de azot și perioadă lungă de vegetație, precum și a parcelelor pe care se găsesc alte culturi;

(f)

necesarul prognozat de azot și de fosfor al culturilor, prevăzut pentru fiecare parcelă;

(g)

calculul cantității de azot și de fosfor provenind din îngrășăminte de origine animală împrăștiate pe fiecare parcelă;

(h)

calculul cantității de azot și de fosfor provenind din îngrășăminte chimice și de altă natură împrăștiate pe fiecare parcelă;

(i)

calcule pentru evaluarea respectării standardelor de împrăștiere a azotului și a fosforului.

Planurile de fertilizare se revizuiesc în termen de șapte zile de la orice modificare survenită în practicile agricole, pentru a se asigura conformitatea acestor planuri cu practicile agricole efective.

(7)   Fiecare exploatație agricolă întocmește registre privind fertilizarea; acestea sunt înaintate autorității competente pentru fiecare an calendaristic până la data de 15 martie a anului calendaristic următor.

(8)   Registrul de fertilizare cuprinde următoarele:

(a)

suprafețele cultivate;

(b)

numărul și tipul de animale;

(c)

producția de îngrășăminte de origine animală per animal;

(d)

cantitatea de îngrășăminte care provin din afara exploatației;

(e)

cantitatea de îngrășăminte de origine animală care ies din exploatație și destinatarul acestora.

(9)   Rezultatele analizei azotului și fosforului din sol sunt disponibile pentru fiecare exploatație care beneficiază de o derogare.

Analiza și prelevarea de probe se efectuează nu mai târziu de 31 mai, precum și cel puțin o dată la patru ani pentru fosforul și azotul din fiecare zonă omogenă a exploatației, ținând cont de rotația culturilor și de caracteristicile solului.

Este obligatorie cel puțin o analiză la fiecare 5 hectare de teren agricol.

(10)   Concentrația de nitrați din profilul solului se măsoară în fiecare an, toamna, cel târziu până la data de 15 noiembrie, pe cel puțin 6 % dintre toate parcelele care fac obiectul derogării și pe cel puțin 1 % dintre celelalte parcele utilizate de exploatațiile care beneficiază de derogări, în așa fel încât cel puțin 85 % dintre acele exploatații să fie implicate. Se cer cel puțin trei eșantioane reprezentând trei straturi diferite din profilul solului pentru fiecare 2 hectare de teren agricol.

(11)   Îngrășămintele de origine animală, îngrășămintele de origine animală tratate sau efluenții cu un conținut scăzut de azot și fosfor și cu un conținut total de azot mai mare de 0,60 kg de azot pe tonă, îngrășămintele chimice și de altă natură nu se împrăștie între 1 septembrie și 15 februarie din anul următor pe parcelele care fac obiectul derogării.

(12)   Cel puțin două treimi din cantitatea de azot din îngrășămintele de origine animală, excluzând azotul din îngrășămintele de origine animală provenite de la erbivore, se împrăștie înainte de data de 1 iunie a fiecărui an.

Articolul 7

Gestionarea terenurilor

Agricultorii care beneficiază de o derogare individuală întreprind următoarele măsuri:

(a)

pășunea se ară primăvara pentru toate tipurile de sol, cu excepția solurilor argiloase;

(b)

pășunile situate pe soluri argiloase se ară înainte de 15 septembrie;

(c)

pe parcelele care beneficiază de derogare, rotația culturilor nu include plante leguminoase sau alte plante care fixează azotul atmosferic; acest lucru nu se aplică însă în cazul trifoiului cultivat pe pășunile unde acesta reprezintă mai puțin de 50 % din cultură;

(d)

cultura de iarbă arată trebuie urmată la maxim două săptămâni de însămânțarea unei culturi cu un necesar ridicat de azot, iar îngrășămintele nu se aplică în anul arării pășunilor permanente;

(e)

culturile secundare se însămânțează la maximum două săptămâni după recoltarea grâului de iarnă și cel târziu până la 10 septembrie;

(f)

culturile secundare nu se ară înainte de 15 februarie, pentru a asigura menținerea unei pături vegetale permanente pe suprafața arabilă, de natură să compenseze pierderile de nitrați din subsol apărute toamna și să limiteze pierderile din timpul iernii.

Articolul 8

Alte măsuri

Autoritățile competente se asigură că derogările acordate pentru împrăștierea îngrășămintelor de origine animală tratate sunt compatibile cu capacitatea instalațiilor autorizate pentru tratarea îngrășămintelor de origine animală și prelucrarea fracțiunii solide.

Prezenta derogare se aplică fără a aduce atingere măsurilor necesare pentru a respecta alte dispoziții legale ale Uniunii în domeniul mediului.

Articolul 9

Măsuri privind producția și transportul îngrășămintelor de origine animală

(1)   Autoritățile competente se asigură de respectarea numărului limită de animale autorizat pentru fiecare exploatație (drepturi de emisie de nutrienți) din regiunea Flandra, în conformitate cu dispozițiile Decretului privind îngrășămintele de origine animală.

(2)   Autoritățile competente se asigură că toate transporturile de îngrășăminte de origine animală asigurate de transportatori acreditați sunt înregistrate cu ajutorul sistemelor de poziționare geografică.

(3)   Autoritățile competente se asigură că, înainte de fiecare transport, se realizează o evaluare a compoziției îngrășămintelor de origine animală în ceea ce privește concentrația de azot și de fosfor. Eșantioanele de îngrășăminte de origine animală sunt analizate de laboratoare recunoscute, iar rezultatele analizei se comunică autorităților competente și agricultorului căruia îi sunt livrate îngrășămintele de origine animală.

(4)   Autoritățile competente se asigură că este disponibil pe parcursul transportului un document care precizează cantitatea de îngrășăminte de origine animală transportate, precum și conținutul de azot și fosfor al acestora.

Articolul 10

Monitorizare

(1)   Autoritatea competentă se asigură că se întocmesc și se actualizează anual hărți care arată procentajul de exploatații, numărul de parcele, procentajul de animale, procentajul de teren agricol și destinația terenurilor locale care fac obiectul unor derogări individuale pentru fiecare localitate.

Autoritatea competentă colectează și actualizează anual date privind rotația culturilor și practicile agricole la care se referă derogările individuale.

(2)   Pentru a evalua impactul derogării asupra calității apei, se menține rețeaua de monitorizare pentru prelevarea de eșantioane din apele de suprafață și din apele subterane de mică adâncime, menționată la articolul 10 alineatul (2) din Decizia 2008/64/CE a Comisiei (9). Rețeaua de monitorizare va include măsurători ale nitraților și fosfaților din fluviile care se varsă în Marea Nordului. Nu se reduce numărul inițial al punctelor de monitorizare, iar amplasarea acestora nu se modifică în perioada de aplicabilitate a prezentei decizii.

(3)   Se realizează o monitorizare intensificată în bazinele hidrologice agricole situate pe soluri nisipoase.

(4)   Se mențin punctele de monitorizare înființate în conformitate cu Decizia 2008/64/CE, acoperind cel puțin 150 de exploatații, cu scopul de a obține date despre concentrația de azot și de fosfor din apa din sol, despre concentrația de azot mineral din profilul solului și despre pierderile aferente de azot și fosfor care trec prin rizosferă în apele subterane, precum și despre pierderile de azot și fosfor determinate de scurgerile de suprafață sau de infiltrare, atât în condițiile existenței derogării, cât și în lipsa acesteia.

Punctele de monitorizare includ principalele tipuri de sol (argilos, argilo-nisipos, nisipos și loess), de practici de fertilizare și de culturi.

Componența rețelei de monitorizare nu se modifică în cursul perioadei de aplicabilitate a prezentei decizii.

(5)   Activitatea de investigare și analiza continuă a nutrienților furnizează date privind utilizarea la nivel local a terenurilor, rotațiile culturilor și practicile agricole din exploatațiile care beneficiază de derogări individuale.

Datele respective pot fi utilizate pentru a calcula, pe bază de model, amploarea levigării nitraților și a pierderilor de fosfor provenite de la terenurile unde sunt împrăștiate până la 250 kg sau până la 200 kg de azot pe hectar pe an din îngrășăminte provenite de la bovine și din îngrășăminte tratate provenind de la porcine.

(6)   Rețeaua de monitorizare, care include apele subterane de mică adâncime, apa din sol, apa de scurgere și cursurile de apă aflate pe terenul exploatațiilor care fac obiectul rețelei de monitorizare, furnizează date privind concentrația de nitrați și de fosfor din apa care trece din rizosferă în apele subterane și în sistemul apelor de suprafață.

Articolul 11

Verificare

(1)   Toate cererile de acordare a derogării sunt supuse controlului administrativ al autorităților competente. În cazul în care, în urma controlului, se demonstrează că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolele 5, 6 și 7, solicitantul este informat în acest sens. În acest caz, cererea se consideră a fi refuzată.

(2)   Pe baza analizei de risc, a rezultatelor controalelor efectuate în anii precedenți și a rezultatelor controalelor generale aleatorii privind aplicarea legislației de punere în aplicare a Directivei 91/676/CEE, autoritățile competente stabilesc un program de inspecții pe teren.

Cel puțin 7 % din exploatațiile care beneficiază de o derogare individuală fac obiectul unor inspecții pe teren cu privire la respectarea condițiilor stabilite la articolele 5, 6 și 7. În cazurile în care, în urma verificării, se constată o situație de neconformitate, agricultorul este informat în acest sens. În acest caz, cererea de acordare a derogării pentru anul următor se consideră a fi refuzată.

(3)   Se verifică rezultatele măsurătorilor menționate la articolul 6 alineatul (9). În cazurile în care în urma verificării se constată o situație de neconformitate, inclusiv depășirea pragului de bază, așa cum este acesta definit în Decretul privind îngrășămintele de origine animală, se informează agricultorul cu privire la acest lucru, iar cererea de acordare a derogării pentru parcela sau parcelele respective pentru anul următor se refuză.

(4)   Pe baza evaluării riscurilor și a rezultatelor controalelor administrative menționate la alineatul (1), autoritățile competente asigură controale pe teren pentru cel puțin 2 % din operațiunile de transport al îngrășămintelor de origine animală.

Controalele includ verificarea îndeplinirii obligațiilor privind acreditarea, evaluarea documentelor însoțitoare, verificarea originii și a destinației îngrășămintelor de origine animală și prelevarea de eșantioane din îngrășămintele de origine animală transportate.

Prelevarea de eșantioane din îngrășămintele de origine animală poate fi realizată, după caz, în cursul operațiunilor de încărcare, cu ajutorul dispozitivelor automate de eșantionare instalate pe vehicule.

Eșantioanele de îngrășăminte de origine animală sunt analizate de laboratoare recunoscute de autoritățile competente, iar rezultatele analizei se comunică atât agricultorului furnizor, cât și celui destinatar.

(5)   Autorităților competente li se conferă competențele și mijloacele necesare pentru verificarea respectării derogărilor acordate în temeiul prezentei decizii.

Articolul 12

Raportare

(1)   Autoritățile competente prezintă în fiecare an până la 30 iunie un raport conținând următoarele informații:

(a)

hărți care arată procentajul de exploatații, procentajul de animale, procentajul de terenuri agricole și destinația terenurilor locale, precum și informații privind rotația culturilor și practicile agricole din exploatațiile care fac obiectul derogării, menționate la articolul 10 alineatul (1);

(b)

rezultatele monitorizării apei, inclusiv informații privind tendințele calității apei pentru apele subterane și de suprafață și pentru apele care se varsă în Marea Nordului, precum și impactul derogării asupra calității apei, conform dispozițiilor articolului 10 alineatul (2);

(c)

o evaluare efectuată toamna a reziduurilor de nitrați din profilul solului pentru parcelele care fac obiectul derogării și o comparație cu datele și tendințele privind reziduurile de nitrați de pe parcelele care nu fac obiectul derogării, pentru rotații similare ale culturilor. Parcelele care nu fac obiectul derogării at trebui să includă parcelele care nu fac obiectul derogării din exploatațiile care beneficiază de derogare și parcelele din alte exploatații;

(d)

informații privind concentrația de nitrați și de fosfor din apa care trece din rizosferă în sistemul apelor subterane și de suprafață, astfel cum se prevede la articolul 10 alineatul (6), precum și rezultatele monitorizării intensificate a apei în bazinele hidrologice agricole situate pe soluri nisipoase, astfel cum se prevede la articolul 10 alineatul (3);

(e)

rezultatele investigațiilor privind utilizarea la nivel local a terenurilor, rotațiile culturilor și practicile agricole, precum și rezultatele calculelor, pe bază de model, privind amploarea pierderilor de azot și de fosfor provenite de la exploatații care beneficiază de o derogare individuală, astfel cum se prevede la articolul 10 alineatul (5);

(f)

o evaluare a punerii în aplicare a condițiilor de acordare a derogării pe baza unor controale efectuate la nivel de exploatație și de parcelă, precum și a unor controale privind transportul îngrășămintelor de origine animală și a informațiilor privitoare la exploatațiile neconforme, pe baza rezultatelor inspecțiilor administrative și ale inspecțiilor pe teren;

(g)

informații privind tratarea îngrășămintelor de origine animală, inclusiv prelucrarea și utilizarea fracțiunilor solide, oferind date detaliate privind caracteristicile sistemelor de tratare, eficiența acestora și compoziția îngrășămintelor de origine animală tratate;

(h)

informații privind numărul exploatațiilor care beneficiază de derogare și numărul parcelelor care fac obiectul derogării pe care s-au împrăștiat îngrășăminte de origine animală tratate și efluenți cu un conținut scăzut de azot și fosfat, precum și volumele acestora;

(i)

metodologiile pentru evaluarea compoziției îngrășămintelor de origine animală tratate, a variațiilor compoziției și a eficienței tratării pentru fiecare exploatație care beneficiază de o derogare individuală, menționate la articolul 5 alineatul (3);

(j)

inventarul instalațiilor de tratare a îngrășămintelor de origine animală menționate la articolul 5 alineatul (4);

(k)

un rezumat și o evaluare a datelor obținute de la punctele de monitorizare menționate la articolul 10 alineatul (4);

(l)

date referitoare la fertilizare în toate exploatațiile care beneficiază de o derogare individuală, inclusiv informații privind producția și tipurile de sol;

(m)

tendințe în ceea ce privește numărul de animale pentru fiecare categorie de animale din regiunea Flandra și din exploatațiile care fac obiectul derogării.

Datele spațiale incluse în raport respectă, dacă este cazul, dispozițiile Directivei 2007/2/CE. În colectarea datelor necesare, Belgia utilizează, dacă este cazul, informațiile generate în cadrul Sistemului integrat de administrare și control instituit în temeiul titlului V capitolul II din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013.

Articolul 13

Perioada aplicării

Prezenta decizie expiră la 31 decembrie 2018.

Articolul 14

Destinatarul

Prezenta decizie se adresează Regatului Belgiei.

Adoptată la Bruxelles, 3 septembrie 2015.

Pentru Comisie

Karmenu VELLA

Membru al Comisiei


(1)  JO L 375, 31.12.1991, p. 1.

(2)  Decizia de punere în aplicare 2011/489/UE a Comisiei din 29 iulie 2011 referitoare la acordarea unei derogări solicitate de Regatul Belgiei în privința regiunii Flandra în temeiul Directivei 91/676/CEE a Consiliului privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole (JO L 200, 3.8.2011, p. 23).

(3)  Four-year report within the framework of the Nitrates Directive (91/676/EEC) for the Flemish Region [Raport pe patru ani elaborat în contextul Directivei privind nitrații (91/676/CEE) pentru regiunea flamandă], K. Desimpelaere, E. Lesage-Vlaamse Landmaatschappij, R. Eppinger, H. Maeckelberghe, K. Van Hoof-Vlaamse Milieumaatschappij, iunie 2012.

(4)  Belgisch Staatsblad din 29 decembrie 2006, p. 76368.

(5)  Belgisch Staatsblad din 29 iulie 2015, p. 47994.

(6)  Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei (JO L 327, 22.12.2000, p. 1).

(7)  Directiva 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 martie 2007 de instituire a unei infrastructuri pentru informații spațiale în Comunitatea Europeană (Inspire) (JO L 108, 25.4.2007, p. 1).

(8)  Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 549).

(9)  Decizia 2008/64/CE a Comisiei din 21 decembrie 2007 de acordare a unei derogări solicitate de Belgia în privința regiunii Flandra în temeiul Directivei 91/676/CEE a Consiliului privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole (JO L 16, 19.1.2008, p. 28).


8.9.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 234/19


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1500 A COMISIEI

din 7 septembrie 2015

privind anumite măsuri de protecție împotriva dermatozei nodulare contagioase din Grecia și de abrogare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2015/1423

[notificată cu numărul C(2015) 6221]

(Numai textul în limba greacă este autentic)

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 89/662/CEE a Consiliului din 11 decembrie 1989 privind controlul veterinar în cadrul schimburilor intracomunitare în vederea realizării pieței interne (1), în special articolul 9 alineatul (4),

având în vedere Directiva 90/425/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind controalele veterinare și zootehnice aplicabile în schimburile intracomunitare cu anumite animale vii și produse în vederea realizării pieței interne (2), în special articolul 10 alineatul (4),

având în vedere Directiva 2002/99/CE a Consiliului din 16 decembrie 2002 de stabilire a normelor de sănătate animală care reglementează producția, transformarea, distribuția și introducerea produselor de origine animală destinate consumului uman (3), în special articolul 4 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Dermatoza nodulară contagioasă este o boală virală a bovinelor, transmisă în principal prin vectori și caracterizată de pierderi importante, având un potențial de răspândire masivă, în special prin intermediul circulației animalelor vii predispuse la această boală și a produselor obținute de la acestea, precum și prin intermediul comerțului cu astfel de animale și produse. Boala nu are importanță din punctul de vedere al sănătății publice, deoarece virusul dermatozei nodulare contagioase nu este transmisibil la om.

(2)

Directiva 92/119/CEE a Consiliului (4) stabilește măsuri generale pentru controlul anumitor boli ale animalelor, inclusiv al dermatozei nodulare contagioase. Printre acestea se numără măsuri care trebuie adoptate în cazul suspectării și confirmării dermatozei nodulare contagioase într-o exploatație, măsurile care trebuie luate în zonele de restricție și alte măsuri suplimentare pentru controlul bolii.

(3)

La data de 20 august 2015, autoritățile elene au notificat Comisiei existența a două focare epidemice de dermatoză nodulară contagioasă în ferme de bovine cu un total de aproximativ 200 de bovine în zona Feres, unitatea regională Evros, din Grecia. Aceste focare reprezintă prima apariție a dermatozei nodulare contagioase în Uniune.

(4)

Grecia a aplicat măsuri în cadrul Directivei 92/119/CEE și, în special, a stabilit zone de protecție și de supraveghere în jurul focarelor, în conformitate cu articolul 10 din directiva respectivă.

(5)

Riscul ca virusul dermatozei nodulare contagioase să se răspândească în alte zone din Grecia și în alte state membre, în special prin intermediul comerțului cu bovine vii și cu material germinativ provenit de la acestea, al circulației anumitor rumegătoare sălbatice și al introducerii pe piață a anumitor produse derivate din bovine, ar trebui controlat.

(6)

Pentru a preveni răspândirea sa în alte zone din Grecia, în alte state membre și în țări terțe, Comisia a adoptat Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/1423 a Comisiei (5) care prevede măsuri de protecție intermediare și interzice circulația și expedierea de bovine și de material seminal provenit de la acestea, precum și introducerea pe piață a anumitor produse de origine animală provenite din unitatea regională Evros.

(7)

Ca urmare a primirii unor informații suplimentare privind situația epidemiologică din Grecia, este posibil ca măsurile respective să fie completate prin aplicarea unor măsuri de atenuare a riscurilor.

(8)

Definițiile utilizate în sensul prezentei decizii sunt cele prevăzute în legislația în vigoare și în special la articolul 2 din Directiva 92/119/CEE, la articolul 2 din Directiva 64/432/CEE a Consiliului (6) și la articolul 2 din Directiva 92/65/CEE a Consiliului (7). Cu toate acestea, unele condiții specifice sunt create și utilizate în mod special în sensul prezentei decizii și ar trebui, prin urmare, să fie definite în aceasta.

(9)

Este necesar să se definească partea din teritoriul Greciei care este considerată liberă de dermatoză nodulară contagioasă și care nu face obiectul restricțiilor în temeiul Directivei 92/119/CEE și al prezentei decizii. Prin urmare, este oportun să se delimiteze, într-o anexă, o zonă de restricție, ținând seama de nivelul riscului de răspândire a bolii. Limitele geografice ale zonei respective ar trebui să se bazeze pe riscul și rezultatul depistării eventualelor contacte cu exploatația infectată, pe rolul potențial al vectorilor și pe posibilitatea de a pune în aplicare un număr suficient de controale privind circulația animalelor și a produselor. O astfel de zonă ar trebui să includă eventualele zone de protecție și de supraveghere stabilite în temeiul Directivei 92/119/CEE. Pe baza informațiilor furnizate de Grecia, întregul teritoriu al unității regionale Evros din Grecia ar trebui să fie considerat o zonă de restricție.

(10)

De asemenea, este necesar să se prevadă anumite restricții privind expedierea din zona de restricție respectivă a animalelor din speciile predispuse la această boală și a materialului germinativ provenit de la acestea, precum și restricții privind introducerea pe piață a anumitor produse de origine animală și subproduse de origine animală din zona respectivă.

(11)

În cazul apariției unui focar de dermatoză nodulară contagioasă, articolul 19 din Directiva 92/119/CEE prevede posibilitatea vaccinării împotriva acestei boli. În prezent, vaccinarea împotriva dermatozei nodulare contagioase din Grecia este interzisă. Cu toate acestea, Grecia și-a exprimat intenția de a recurge la o vaccinare de urgență împotriva dermatozei nodulare contagioase. Riscul de răspândire a bolii prin intermediul animalelor vaccinate și al produselor derivate din acestea este diferit de cel posibil în cazul animalelor nevaccinate. Prin urmare, aceste riscuri ar trebui abordate separat și nu fac obiectul prezentei decizii.

(12)

În ceea ce privește riscul de răspândire a dermatozei nodulare contagioase, diferite produse de bază prezintă niveluri diferite de risc. După cum se indică în avizul științific al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA) referitor la dermatoza nodulară contagioasă (8), circulația bovinelor vii, a materialului seminal și a pieilor brute provenind de la bovine infectate prezintă un risc mai ridicat în ceea ce privește expunerea și consecințele decât alte produse cum ar fi laptele și produsele lactate, pieile tratate sau carnea proaspătă, preparatele din carne și produsele din carne de bovine, în cazul în care nu există dovezi științifice sau experimentale cu privire la rolul lor de transmitere a bolii. Prin urmare, măsurile prevăzute în prezenta decizie trebuie să fie echilibrate și proporționale cu riscurile.

(13)

Circulația bovinelor vii din unitatea regională Evros ar trebui să continue a fi interzisă pentru a preveni răspândirea bolii. Potrivit avizului științific al EFSA privind dermatoza nodulară contagioasă și Organizației Mondiale pentru Sănătatea Animalelor (OIE), fauna sălbatică, mai precis anumite specii de rumegătoare sălbatice exotice, poate juca un rol potențial în transmiterea bolii, în special în Africa, unde boala este endemică. Prin urmare, unele măsuri preventive ar trebui să se aplice și speciilor de rumegătoare sălbatice. În absența unor norme mai precise în legislația Uniunii, standardele internaționale adecvate pentru aceste deplasări prevăzute în Codul sanitar pentru animale terestre al OIE (9) ar trebui să fie utilizate în acest scop.

(14)

Întrucât Grecia a solicitat o derogare de la interdicția privind expedierea de bovine destinate sacrificării directe, provenite din exploatații situate în zona de restricție din afara zonelor de protecție și de supraveghere, iar o astfel de derogare este prevăzută la articolul 11.11.5 din Codul sanitar pentru animale terestre al OIE, este oportun să se permită expedierea unor astfel de loturi în anumite condiții.

(15)

În mod similar, nu poate fi exclusă transmiterea bolii prin intermediul materialului seminal și al embrionilor de animale din specia bovină. Prin urmare, ar trebui să se prevadă anumite măsuri de protecție pentru produsele respective. În absența unor standarde ale Uniunii, ar trebui utilizate, în acest scop, recomandările din avizul științific al EFSA privind dermatoza nodulară contagioasă și din Codul sanitar pentru animale terestre al OIE.

(16)

Conform avizului științific al EFSA privind dermatoza nodulară contagioasă, transmiterea virusului dermatozei nodulare contagioase prin intermediul materialului seminal (împerecherea naturală sau inseminare artificială) a fost demonstrată experimental, iar virusul acestei boli a fost izolat în materialul seminal provenit de la tauri infectați experimental. Prin urmare, colectarea și utilizarea materialului seminal al animalelor din specia bovină provenind din zona de restricție ar trebui să fie interzise.

(17)

În conformitate cu articolul 4.7.14 din Codul sanitar pentru animale terestre al OIE, dermatoza nodulară contagioasă este clasificată, în conformitate cu Manualul Societății Internaționale pentru Transferuri de Embrioni, în categoria 4 a bolilor sau agenților patogeni, care sunt cele pentru care au fost efectuate sau sunt în curs de efectuare studii care indică faptul că nu este încă posibil să se ajungă la vreo concluzie cu privire la nivelul riscului de transmitere sau că riscul de transmitere prin transferul de embrioni ar putea să nu fie neglijabil, chiar dacă embrionii sunt manipulați corect, în conformitate cu manualul, între colectare și transfer. Prin urmare, colectarea și utilizarea embrionilor de animale din specia bovină provenind din zona de restricție ar trebui să fie interzise.

(18)

Nu există nicio dovadă științifică sau experimentală care să sugereze că virusul s-ar transmite animalelor predispuse la această boală prin intermediul cărnii proaspete, al preparatelor din carne sau al produselor din carne. Deși avizul științific al EFSA privind dermatoza nodulară contagioasă indică faptul că virusul poate supraviețui în carne pentru o perioadă de timp nedefinită, interdicția impusă în prezent de Uniune cu privire la hrănirea rumegătoarelor cu proteine de rumegătoare ar exclude posibilitatea unei transmiteri orale improbabile a unui eventual virus. Pentru a se evita orice risc de răspândire a bolii, introducerea pe piață a cărnii proaspete, a preparatelor din carne și a produselor din carne de bovine originare din unitatea regională Evros ar trebui să fie permisă numai în cazul în care carnea proaspătă a fost obținută de la bovine ținute în exploatații indemne de boală, situate în zona de restricție din afara zonelor de protecție și de supraveghere stabilite. Carnea de acest tip ar trebui introdusă pe piață numai pe teritoriul Greciei.

(19)

În plus, expedierea loturilor de carne proaspătă, de preparate din carne și de produse din carne obținute din astfel de carne proaspătă obținută de la animale ținute în afara zonei de restricție și prelucrate în unități situate în zona de restricție aflată în afara zonelor de protecție și de supraveghere poate fi autorizată în anumite condiții.

(20)

Colostrul, laptele și produsele lactate utilizate ca hrană pentru animale pot juca un rol important în răspândirea bolii, în special în cazul în care colostrul, laptele și produsele lactate nu au fost supuse unui tratament termic sau acrite suficient pentru a neutraliza virusul.

(21)

Grecia a solicitat o derogare de la interdicția de a expedia laptele pasteurizat și produsele lactate destinate consumului uman provenind din unități situate în zona de restricție din afara zonelor de protecție și de supraveghere. Întrucât avizul științific al EFSA privind riscurile la adresa sănătății animale legate de hrănirea animalelor cu produse lactate gata preparate netratate suplimentar (10) specifică mai precis unele metode care pot reduce riscurile de răspândire a dermatozei nodulare contagioase prin lapte și produse lactate, este posibil să se permită, în anumite condiții, expedierea loturilor de lapte și de produse lactate destinate consumului uman.

(22)

Regulamentul (UE) nr. 142/2011 al Comisiei (11) stabilește norme de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (12), inclusiv cerințe privind prelucrarea în siguranță a subproduselor de origine animală și a produselor derivate. Pentru prevenirea răspândirii dermatozei nodulare contagioase, introducerea pe piață a subproduselor de origine animală neprelucrate este interzisă. Orice referire, în prezenta decizie, la subprodusele de origine animală prelucrată se interpretează ca o trimitere la standardele de sănătate a animalelor prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 142/2011.

(23)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie ar trebui să înlocuiască măsurile de protecție provizorii împotriva dermatozei nodulare contagioase din Grecia, prevăzute în Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/1423. Prin urmare, decizia respectivă ar trebui să fie abrogată.

(24)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt în conformitate cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Obiectul și domeniul de aplicare

(1)   Prezenta decizie stabilește anumite măsuri zoosanitare de protecție referitoare la dermatoza nodulară contagioasă confirmată în Grecia.

(2)   În caz de conflict, măsurile prevăzute în prezenta decizie se substituie măsurilor adoptate de Grecia în cadrul Directivei 92/119/CEE.

(3)   Derogările prevăzute la articolele 4, 5, 6 și 7 nu se aplică în cazul bovinelor vaccinate împotriva dermatozei nodulare contagioase și al produselor provenite de la bovinele respective.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentei decizii, se aplică următoarele definiții:

(a)

„bovină” desemnează ungulatele din speciile Bos taurus, Bos indicus, Bison bison și Bubalus bubalis;

(b)

„zonă de restricție” reprezintă acea parte a teritoriului unui stat membru care figurează pe lista din anexa la prezenta decizie, care include zona în care a fost confirmată dermatoza nodulară contagioasă și toate zonele de protecție și de supraveghere stabilite în conformitate cu articolul 10 din Directiva 92/119/CEE.

Articolul 3

Interdicție privind circulația și expedierea anumitor animale și a materialului seminal și a embrionilor acestora, precum și introducerea pe piață a anumitor produse de origine animală și subproduse de origine animală

(1)   Grecia interzice expedierea următoarelor mărfuri din zona de restricție către alte părți ale Greciei, către alte state membre și către țări terțe:

(a)

bovine și rumegătoare sălbatice captive vii;

(b)

material seminal, ovule și embrioni de la animale din specia bovină.

(2)   Grecia trebuie să interzică introducerea pe piață în afara zonei de restricție a următoarelor produse provenite de la bovine și de la rumegătoarele sălbatice ținute în zona de restricție sau vânate în zona respectivă:

(a)

carne proaspătă și preparate din carne și produse din carne obținute din carnea proaspătă a acestor animale;

(b)

colostru, lapte și produse lactate provenite de la bovine;

(c)

piei brute proaspete de bovine și de rumegătoare sălbatice, altele decât cele menționate la litera (d);

(d)

subproduse de origine animală neprelucrate obținute de la bovine și de la rumegătoare sălbatice, cu excepția cazului în care sunt destinate și direcționate sub supravegherea oficială a autorității competente în vederea eliminării sau prelucrării într-o fabrică autorizată în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 de pe teritoriul Greciei.

Articolul 4

Derogare de la interdicția de expediere a bovinelor și a rumegătoarelor sălbatice captive vii destinate sacrificării imediate și de expediere a cărnii proaspete, a preparatelor din carne și a produselor din carne obținute de la aceste animale

(1)   Prin derogare de la interdicția prevăzută la articolul 3 alineatul (1) litera (a), autoritatea competentă poate autoriza expedierea de bovine și de rumegătoare sălbatice captive din exploatații situate în zona de restricție din afara zonelor de protecție și de supraveghere către un abator situat în alte părți ale Greciei, cu condiția ca:

(a)

animalele să fi fost ținute, de la naștere sau pe parcursul ultimelor 28 de zile, într-o exploatație în care nu s-a raportat oficial niciun caz de dermatoză nodulară contagioasă în cursul perioadei respective;

(b)

animalele să fi fost supuse unui examen clinic efectuat la încărcare și să nu prezinte niciun simptom clinic de dermatoză nodulară contagioasă;

(c)

animalele să fi fost transportate direct pentru sacrificarea imediată, fără oprire sau descărcare la abator;

(d)

abatorul să fi fost desemnat pentru sacrificarea animalelor respective de către autoritatea competentă;

(e)

autoritatea competentă responsabilă pentru abator să fi fost informată de către autoritatea competentă de expediere cu privire la intenția de a trimite bovinele și să notifice autoritatea competentă de expediere cu privire la sosirea acestora;

(f)

la sosirea la abator, animalele să fi fost ținute și sacrificate separat de alte animale în termen de cel mult 36 de ore.

(2)   Orice expediere a bovinelor și a rumegătoarele sălbatice captive efectuată în conformitate cu alineatul (1) are loc doar dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)

mijlocul de transport a fost curățat și dezinfectat corespunzător înainte și după încărcarea acestor animale în conformitate cu articolul 9;

(b)

înaintea și în timpul transportului, animalele sunt protejate împotriva atacurilor insectelor vector.

(3)   Autoritatea competentă se asigură că atât carnea proaspătă, cât și preparatele din carne și produsele din carne obținute de la aceste animale sunt introduse pe piață în conformitate cu cerințele prevăzute la articolul 5 și, respectiv, la articolul 6.

Articolul 5

Derogare de la interdicția privind introducerea pe piață a cărnii proaspete și a preparatelor din carne de bovine și de rumegătoare sălbatice

(1)   Prin derogare de la interdicția prevăzută la articolul 3 alineatul (2) litera (a), autoritatea competentă poate autoriza introducerea pe piață a loturilor de carne proaspătă, cu excepția organelor comestibile și a pieilor brute proaspete, obținute de la bovine și de la rumegătoare sălbatice din zona de restricție din afara zonelor de protecție și de supraveghere, precum și a preparatelor din carne provenite de la animalele respective, în cazul în care carnea proaspătă și preparatele din carne au fost obținute de la animale:

(a)

ținute în exploatații situate în zona de restricție care nu sunt supuse unor restricții în conformitate cu Directiva 92/119/CEE; sau

(b)

sacrificate înainte de 21 august 2015.

Autoritatea competentă se asigură că loturile menționate la prezentul alineat nu sunt expediate către alte state membre sau țări terțe.

(2)   Autoritatea competentă poate autoriza expedierea către alte state membre a loturilor de carne proaspătă și de preparate din carne obținute din astfel de carne proaspătă provenită de la bovine crescute și sacrificate în afara zonei de restricție, cu condiția ca loturile să fie însoțite de un certificat oficial cu următoarea atestare:

„Carne proaspătă sau preparate din carne în conformitate cu Decizia de punere în aplicare a Comisiei (UE) 2015/1500 din 7 septembrie 2015 privind anumite măsuri de protecție împotriva dermatozei nodulare contagioase din Grecia.”

Articolul 6

Derogare de la interdicția de introducere pe piață a produselor din carne care constau în sau care conțin carne de bovine și de rumegătoare sălbatice

(1)   Prin derogare de la interdicția prevăzută la articolul 3 alineatul (2) litera (a), autoritatea competentă poate autoriza introducerea pe piață a loturilor de produse din carne obținute din carne proaspătă de bovine și de rumegătoare sălbatice din zona de restricție din afara zonelor de protecție și de supraveghere, în cazul în care carnea proaspătă a fost obținută de la animale:

(a)

ținute în exploatații situate în zona de restricție care nu sunt supuse unor restricții în conformitate cu Directiva 92/119/CEE; sau

(b)

sacrificate înainte de 21 august 2015; sau

(c)

ținute și sacrificate în afara zonei de restricție.

(2)   Autoritatea competentă autorizează introducerea pe piață a produselor din carne menționate la alineatul (1), care corespund condițiilor de la literele (a) sau (b) de la alineatul respectiv, numai pe teritoriul Greciei, cu condiția ca produsele din carne să fi fost supuse unui tratament nespecific care garantează că suprafața secționată a produselor nu mai prezintă caracteristicile cărnii proaspete.

Autoritatea competentă se asigură că loturile menționate la prezentul alineat nu sunt expediate către alte state membre sau țări terțe.

(3)   Autoritatea competentă poate autoriza expedierea loturilor menționate la alineatul (1) literele (a) și (b) către alte state membre, cu condiția ca respectivele produse din carne să fi fost supuse unui tratament specific într-un recipient închis ermetic la o valoare Fo de trei sau mai mare și să fie însoțite de un certificat oficial cu următoarea atestare:

„Produse din carne în conformitate cu Decizia de punere în aplicare a Comisiei (UE) 2015/1500 din 7 septembrie 2015 privind anumite măsuri de protecție împotriva dermatozei nodulare contagioase din Grecia.”

(4)   Autoritatea competentă autorizează expedierea către alte state membre a loturilor de produse din carne menționate la alineatul (1) litera (c), doar cu condiția ca produsele din carne să fi fost supuse unui tratament nespecific care garantează faptul că suprafața secționată a produselor din carne nu mai prezintă caracteristicile cărnii proaspete și să fie însoțite de un certificat oficial cu următoarea atestare:

„Produse din carne în conformitate cu Decizia de punere în aplicare a Comisiei (UE) 2015/1500 din 7 septembrie 2015 privind anumite măsuri de protecție împotriva dermatozei nodulare contagioase din Grecia.”

Articolul 7

Derogare de la interdicția de expediere și de introducere pe piață a laptelui și a produselor lactate

(1)   Prin derogare de la interdicția prevăzută la articolul 3 alineatul (2) litera (b), autoritatea competentă poate autoriza introducerea pe piață a laptelui destinat consumului uman obținut de la bovine din zona de restricție din afara zonelor de protecție și de supraveghere, precum și a produselor lactate obținute dintr-un astfel de lapte, cu condiția ca laptele și produsele lactate să fi fost supuse unui tratament descris la punctele 1.1 și 1.5 din partea A a anexei IX la Directiva 2003/85/CE a Consiliului (13).

(2)   Autoritatea competentă poate autoriza expedierea către alte state membre a loturilor de lapte și de produse lactate menționate în alineatul (1), cu condiția ca loturile să fie însoțite de un certificat oficial, cu următoarea atestare:

„Lapte sau produse lactate în conformitate cu Decizia de punere în aplicare a Comisiei (UE) 2015/1500 din 7 septembrie 2015 privind anumite măsuri de protecție împotriva dermatozei nodulare contagioase din Grecia.”

Articolul 8

Mărci de sănătate speciale pentru carnea proaspătă, preparatele din carne și produsele din carne menționate la articolul 5 alineatul (1), respectiv la articolul 6 alineatul (2)

Grecia se asigură că atât carnea proaspătă, cât și preparatele din carne și produsele din carne menționate la articolul 5 alineatul (1) și, respectiv, la articolul 6 alineatul (2), sunt marcate cu o marcă de identificare sau o marcă de sănătate specială care nu este ovală și care nu poate fi confundată cu:

(a)

marca de sănătate pentru carnea proaspătă, astfel cum este prevăzută în capitolul III din secțiunea I a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (14);

(b)

marca de identificare pentru preparatele din carne și produsele din carne care constau în sau care conțin carne de bovine, astfel cum este prevăzută în secțiunea I din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (15).

Articolul 9

Cerințe privind vehiculele de transport, curățarea și dezinfecția

(1)   Autoritatea competentă se asigură că, pentru orice vehicul care a intrat în contact cu speciile predispuse la dermatoza nodulară contagioasă din zona de restricție și care urmează să părăsească zona respectivă, operatorul de transport sau șoferul vehiculului respectiv oferă dovezi din care să reiasă că, după ultimul contact cu animalele, vehiculul a fost curățat și dezinfectat în așa fel încât să se inactiveze virusul dermatozei nodulare contagioase.

(2)   Autoritatea competentă ar trebui să definească informațiile care urmează să fie prezentate de către operatorul de transport/șoferul mijlocului de transport pentru animale, pentru a demonstra că dezinfecția necesară a avut loc.

Articolul 10

Cerințe privind informarea

Grecia informează Comisia și celelalte state membre, în cadrul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale, cu privire la rezultatele supravegherii epidemiologice referitoare la dermatoza nodulară contagioasă în zona de restricție.

Articolul 11

Abrogare

Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/1423 se abrogă.

Articolul 12

Aplicare

Prezenta decizie se aplică până la data de 30 octombrie 2015.

Articolul 13

Destinatari

Prezenta decizie se adresează Republicii Elene.

Adoptată la Bruxelles, 7 septembrie 2015.

Pentru Comisie

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 395, 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 224, 18.8.1990, p. 29.

(3)  JO L 18, 23.1.2003, p. 11.

(4)  Directiva 92/119/CEE a Consiliului din 17 decembrie 1992 de stabilire a măsurilor comunitare generale de combatere a unor boli la animale, precum și a măsurilor specifice împotriva bolii veziculoase a porcului (JO L 62, 15.3.1993, p. 69).

(5)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/1423 a Comisiei din 21 august 2015 privind anumite măsuri provizorii de protecție împotriva dermatozei nodulare contagioase din Grecia (JO L 222, 25.8.2015, p. 7).

(6)  Directiva 64/432/CEE a Consiliului din 26 iunie 1964 privind problemele de inspecție veterinară care afectează schimburile intracomunitare cu bovine și porcine (JO 121, 29.7.1964, p. 1977/64).

(7)  Directiva 92/65/CEE a Consiliului din 13 iulie 1992 de definire a cerințelor de sănătate animală care reglementează schimburile și importurile în Comunitate de animale, material seminal, ovule și embrioni care nu se supun, în ceea ce privește cerințele de sănătate animală, reglementărilor comunitare speciale prevăzute în anexa A punctul I la Directiva 90/425/CEE (JO L 268, 14.9.1992, p. 54).

(8)  EFSA Journal 2015;13(1):3986 [p. 73].

(9)  Ediția a 24-a, 2015.

(10)  EFSA Journal (2006) 347, p. 1.

(11)  Regulamentul (UE) nr. 142/2011 al Comisiei din 25 februarie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de punere în aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului în ceea ce privește anumite probe și produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontieră în conformitate cu directiva menționată (JO L 54, 26.2.2011, p. 1).

(12)  Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală) (JO L 300, 14.11.2009, p. 1).

(13)  Directiva 2003/85/CE a Consiliului din 29 septembrie 2003 privind măsurile comunitare de combatere a febrei aftoase, de abrogare a Directivei 85/511/CEE și a Deciziilor 89/531/CEE și 91/665/CEE și de modificare a Directivei 92/46/CEE (JO L 306, 22.11.2003, p. 1).

(14)  Regulamentul (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman (JO L 139, 30.4.2004, p. 206).

(15)  Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală (JO L 139, 30.4.2004, p. 55).


ANEXĂ

Grecia:

Următoarele unități regionale din Grecia:

Unitatea regională Evros


Rectificări

8.9.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 234/27


Rectificare la Regulamentul (UE) 2015/603 al Comisiei din 13 aprilie 2015 de modificare a anexelor II, III și V la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru acidul 2-naftiloxiacetic, acetoclor, cloropicrină, diflufenican, flurprimidol, flutolanil și spinosad din sau de pe anumite produse

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 100 din 17 aprilie 2015 )

La pagina 12, în articolul 2 și în articolul 3 al doilea paragraf:

în loc de:

„7 decembrie 2015”,

se va citi:

„7 noiembrie 2015”.