ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 215

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 58
14 august 2015


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

ACORDURI INTERNAŢIONALE

 

*

Decizia (UE) 2015/1389 a Consiliului din 7 mai 2015 privind semnarea, în numele Uniunii și al statelor sale membre, și aplicarea provizorie a Protocolului de modificare a Acordului privind spațiul aerian comun între Uniunea Europeană și statele sale membre și Republica Moldova, pentru a se lua în considerare aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană

1

 

 

Protocol de modificare a Acordului privind spațiul aerian comun între Uniunea Europeană și statele sale membre și Republica Moldova, pentru a se lua în considerare aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană

3

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1390 al Comisiei din 13 august 2015 de modificare pentru a 233-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu rețeaua Al-Qaida

6

 

*

Regulamentul (UE) 2015/1391 al Comisiei din 13 august 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1200/2009 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1166/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind anchetele structurale în agricultură și ancheta privind metodele de producție agricolă, în ceea ce privește coeficienții de unitate vită mare și definițiile caracteristicilor ( 1 )

11

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1392 al Comisiei din 13 august 2015 de aprobare a substanței de bază fructoză, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei ( 1 )

34

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1393 al Comisiei din 13 august 2015 de aprobare a unor modificări care nu sunt minore din caietul de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Καλαμάτα (Kalamata) (DOP)]

38

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1394 al Comisiei din 13 august 2015 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 470/2014, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2015/588, de instituire a unei taxe antidumping definitive și de percepere definitivă a taxei provizorii instituite la importurile de sticlă solară originară din Republica Populară Chineză, în urma unei noi anchete privind absorbția măsurilor în temeiul articolului 12 din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului

42

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1395 al Comisiei din 13 august 2015 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

50

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

ACORDURI INTERNAŢIONALE

14.8.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 215/1


DECIZIA (UE) 2015/1389 A CONSILIULUI

din 7 mai 2015

privind semnarea, în numele Uniunii și al statelor sale membre, și aplicarea provizorie a Protocolului de modificare a Acordului privind spațiul aerian comun între Uniunea Europeană și statele sale membre și Republica Moldova, pentru a se lua în considerare aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 100 alineatul (2), coroborat cu articolul 218 alineatul (5),

având în vedere Actul de aderare a Croației, în special articolul 6 alineatul (2) al doilea paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

La 14 septembrie 2012, Consiliul a autorizat Comisia să deschidă negocieri, în numele Uniunii, al statelor sale membre și al Republicii Croația, în vederea încheierii unui Protocol de modificare a Acordului privind spațiul aerian comun între Uniunea Europeană și statele sale membre și Republica Moldova (1), pentru a se lua în considerare aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană („protocolul”).

(2)

Negocierile respective au fost finalizate cu succes la 16 septembrie 2014.

(3)

Protocolul ar trebui semnat în numele Uniunii și al statelor sale membre, sub rezerva încheierii sale la o dată ulterioară.

(4)

Protocolul ar trebui să se aplice cu titlu provizoriu,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Semnarea Protocolului de modificare a Acordului privind spațiul aerian comun între Uniunea Europeană și statele sale membre și Republica Moldova, pentru a se lua în considerare aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană, este autorizată în numele Uniunii și al statelor sale membre, sub rezerva încheierii protocolului menționat.

Textul protocolului este atașat la prezenta decizie.

Articolul 2

Președintele Consiliului este autorizat să desemneze persoana (persoanele) împuternicită (împuternicite) să semneze protocolul în numele Uniunii și al statelor sale membre.

Articolul 3

Protocolul se aplică cu titlu provizoriu, în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din acesta, începând de la data semnării sale de către părți (2), până la intrarea sa în vigoare.

Articolul 4

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 7 mai 2015.

Pentru Consiliu

Președintele

E. RINKĒVIČS


(1)  Textul acordului este publicat în JO L 292, 20.10.2012, p. 3.

(2)  Data de la care protocolul se va aplica cu titlu provizoriu va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene de către Secretariatul General al Consiliului.


14.8.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 215/3


PROTOCOL

de modificare a Acordului privind spațiul aerian comun între Uniunea Europeană și statele sale membre și Republica Moldova, pentru a se lua în considerare aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană

REGATUL BELGIEI,

REPUBLICA BULGARIA,

REPUBLICA CEHĂ,

REGATUL DANEMARCEI,

REPUBLICA FEDERALĂ GERMANIA,

REPUBLICA ESTONIA,

IRLANDA,

REPUBLICA ELENĂ,

REGATUL SPANIEI,

REPUBLICA FRANCEZĂ,

REPUBLICA CROAȚIA,

REPUBLICA ITALIANĂ,

REPUBLICA CIPRU,

REPUBLICA LETONIA,

REPUBLICA LITUANIA,

MARELE DUCAT AL LUXEMBURGULUI,

UNGARIA,

REPUBLICA MALTA,

REGATUL ȚĂRILOR DE JOS,

REPUBLICA AUSTRIA,

REPUBLICA POLONĂ,

REPUBLICA PORTUGHEZĂ,

ROMÂNIA,

REPUBLICA SLOVENIA,

REPUBLICA SLOVACĂ,

REPUBLICA FINLANDA,

REGATUL SUEDIEI,

REGATUL UNIT AL MARII BRITANII ȘI IRLANDEI DE NORD,

fiind părți la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și state membre ale Uniunii Europene (denumite în continuare „statele membre”) și

UNIUNEA EUROPEANĂ,

pe de o parte, și

REPUBLICA MOLDOVA,

pe de altă parte,

AVÂND ÎN VEDERE aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană la 1 iulie 2013,

CONVIN DUPĂ CUM URMEAZĂ:

Articolul 1

Republica Croația este parte la Acordul privind spațiul aerian comun între Uniunea Europeană și statele sale membre și Republica Moldova (1), semnat la 26 iunie 2012 (denumit în continuare „acordul”).

Articolul 2

Textul în limba croată al acordului (2) este autentic în aceleași condiții ca celelalte versiuni lingvistice.

Articolul 3

(1)   Prezentul protocol este aprobat de părți în conformitate cu propriile lor proceduri. Prezentul protocol intră în vigoare la data intrării în vigoare a acordului. Cu toate acestea, în cazul în care prezentul protocol este aprobat de părți după data intrării în vigoare a acordului, acesta intră în vigoare, în conformitate cu articolul 29 alineatul (1) din acord, la o lună de la data ultimei note din schimbul de note diplomatice dintre părți, care confirmă că au fost îndeplinite toate procedurile necesare pentru intrarea în vigoare a prezentului protocol.

(2)   Prezentul protocol se aplică cu titlu provizoriu de la semnarea sa de către părți.

Întocmit la Bruxelles, la 22 iulie 2015, în două exemplare, în fiecare dintre limbile oficiale ale părților, fiecare text fiind în egală măsură autentic.

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Za države članice

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā –

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu państw członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

För medlemsstaterna

Pentru statele membre

Image

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Pentru Uniunea Europeană

Image

3a Република Молдова

Por la República de Moldavia

Za Moldavskou republiku

For Republikken Moldova

Für die Republik Moldau

Moldova Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Μολδαβίας

For the Republic of Moldova

Pour la République de Moldavie

Za Republiku Moldovu

Per la Repubblica moldova

Moldovas Republikas vārdā –

Moldovos Respublikos vardu

A Moldovai Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Moldova

Voor de Republiek Moldavië

W imieniu Republiki Mołdawii

Pela República da Moldova

Pentru Republica Moldova

Za Moldavskú republiku

Za Republiko Moldavijo

Moldovan tasavallan puolesta

För Republiken Moldavien

Pentru Republica Moldova

Image


(1)  Textul acordului a fost publicat în JO L 292, 20.10.2012, p. 3.

(2)  Ediția specială în limba croată, capitolul 11, volumul 102, p. 197.


REGULAMENTE

14.8.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 215/6


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1390 AL COMISIEI

din 13 august 2015

de modificare pentru a 233-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu rețeaua Al-Qaida

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 881/2002 al Consiliului din 27 mai 2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu rețeaua Al-Qaida (1), în special articolul 7 alineatul (1) litera (a) și alineatul (5),

întrucât:

(1)

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 conține lista persoanelor, grupurilor și entităților cărora li se aplică înghețarea fondurilor și a resurselor economice în temeiul regulamentului respectiv.

(2)

Între 22 mai 2015 și 15 iunie 2015, prin intermediul a patru decizii adoptate la 22 mai 2015, 15 iunie 2015, 26 iunie 2015 și, respectiv, 10 iulie 2015, Comitetul pentru sancțiuni al Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (CSONU) a decis să modifice șase mențiuni de pe lista persoanelor fizice cărora ar trebui să li se aplice înghețarea fondurilor și a resurselor economice și cinci entități de pe lista respectivă. La 6 august 2015, Comitetul pentru sancțiuni a hotărât să adauge pe listă o entitate.

(3)

Prin urmare, anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 ar trebui actualizată în consecință.

(4)

Pentru a asigura eficacitatea măsurilor prevăzute în prezentul regulament, acesta ar trebui să intre în vigoare imediat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 13 august 2015.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Șeful Serviciului Instrumente de Politică Externă


(1)  JO L 139, 29.5.2002, p. 9.


ANEXĂ

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică după cum urmează:

1.

La rubrica „Persoane fizice” se modifică următoarele mențiuni:

(a)

mențiunea „Aiman Muhammed Rabi Al-Zawahiri [alias (a) Ayman Al-Zawahari, (b) Ahmed Fuad Salim, (c) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi Abdel Muaz, (d) Al Zawahiri Ayman, (e) Abdul Qader Abdul Aziz Abdul Moez Al Doctor, (f) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi, (g) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabie, (h) Al Zawahry Aiman Mohamed Robi, (i) Dhawahri Ayman, (j) Eddaouahiri Ayman, (k) Nur Al Deen Abu Mohammed, (l) Ayman Al Zawahari, (m) Ahman Fuad Salim, (n) Abu Fatma, (o) Abu Mohammed]. Titlu: (a) doctor, (b) Data nașterii: 19.6.1951. Locul nașterii: Giza, Egipt. Cetățenia: egipteană. Pașaport nr.: (a) 1084010 (pașaport egiptean), (b) 19820215. Alte informații: (a) fost lider operațional și militar al Jihadului Islamic Egiptean, în prezent colaborator apropiat al lui Osama ben Laden, (b) se bănuiește că locuiește în zona de frontieră Afganistan/Pakistan. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.1.2001.” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Aiman Muhammed Rabi Al-Zawahiri [alias (a) Ayman Al-Zawahari, (b) Ahmed Fuad Salim, (c) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi Abdel Muaz, (d) Al Zawahiri Ayman, (e) Abdul Qader Abdul Aziz Abdul Moez Al Doctor, (f) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi, (g) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabie, (h) Al Zawahry Aiman Mohamed Robi, (i) Dhawahri Ayman, (j) Eddaouahiri Ayman, (k) Nur Al Deen Abu Mohammed, (l) Ayman Al Zawahari, (m) Ahman Fuad Salim, (n) Abu Fatma, (o) Abu Mohammed]. (a) Titlu: doctor. (b) Data nașterii: 19.6.1951. Locul nașterii: Giza, Egipt. Cetățenia: egipteană. Pașaport nr.: (a) 1084010 (pașaport egiptean), (b) 19820215. Alte informații: (a) Lider al Al-Qaida, (b) fost lider operațional și militar al Jihadului Islamic Egiptean, fost colaborator apropiat al lui Osama ben Laden (decedat), (c) se bănuiește că locuiește în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.1.2001.”;

(b)

mențiunea „Yasser Mohamed Ismail Abu Shaweesh (alias Yasser Mohamed Abou Shaweesh). Adresa: Germania. Data nașterii: 20.11.1973. Locul nașterii: Benghazi, Libia. Cetățenie: apatrid palestinian. Pașaport nr.: (a) 939254 (document de călătorie egiptean) (b) 0003213 (pașaport egiptean) (c) 981358 (pașaport egiptean) (d) C00071659 (substitut de pașaport, eliberat de Republica Federală Germania). Alte informații: (a) în prezent aflat în închisoare în Germania; (b) fratele său este Ismail Mohamed Ismail Abu Shaweesh. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.12.2005.” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Yasser Mohamed Ismail Abu Shaweesh (alias Yasser Mohamed Abou Shaweesh). Adresă: Germania (în închisoare). Data nașterii: 20.11.1973. Locul nașterii: Benghazi, Libia. Cetățenie: apatrid palestinian. Pașaport nr.: (a) 939254 (document de călătorie egiptean) (b) 0003213 (pașaport egiptean) (c) 981358 (pașaport egiptean) (d) C00071659 (substitut de pașaport, eliberat de Republica Federală Germania). Alte informații: (a) Condamnat la 5 ani și 6 luni de închisoare în Germania la 6 decembrie 2007. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.12.2005.”;

(c)

mențiunea „Nasir 'Abd-Al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi [alias (a) Nasir al-Wahishi, (b) Abu Basir Nasir al-Wahishi, (c) Naser Abdel Karim al-Wahishi, (d) Nasir Abd al-Karim al-Wuhayshi, (e) Abu Basir Nasir Al-Wuhayshi, (f) Nasser Abdul- karim Abdullah al-Wouhichi, (g) Abu Baseer al-Wehaishi, (h) Abu Basir Nasser al-Wuhishi, (i) Abdul Kareem Abdullah Al-Woohaishi, (j) Nasser Abdelkarim Saleh Al Wahichi, (k) Abu Basir, (l) Abu Bashir]. Data nașterii: (a) 1.10.1976, (b) 8.10.1396 (calendarul Hijri). Locul nașterii: Yemen. Cetățenie: Yemenită. Pașaport nr.: 40483 (numărul pașaportului yemenit eliberat la 5.1.1997). Alte informații: A fost în închisoare în Yemen în perioada 2003-2006. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 19.1.2010.” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Nasir 'Abd-Al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi [alias (a) Nasir al-Wahishi, (b) Abu Basir Nasir al-Wahishi, (c) Naser Abdel Karim al-Wahishi, (d) Nasir Abd al-Karim al-Wuhayshi, (e) Abu Basir Nasir Al-Wuhayshi, (f) Nasser Abdul- karim Abdullah al-Wouhichi, (g) Abu Baseer al-Wehaishi, (h) Abu Basir Nasser al-Wuhishi, (i) Abdul Kareem Abdullah Al-Woohaishi, (j) Nasser Abdelkarim Saleh Al Wahichi, (k) Abu Basir, (l) Abu Bashir]. Data nașterii: (a) 1.10.1976, (b) 8.10.1396 (calendarul Hijri). Locul nașterii: Yemen. Cetățenie: Yemenită. Pașaport nr.: 40483 (numărul pașaportului yemenit eliberat la 5.1.1997). Alte informații: (a) Începând din 2007, lider al Al-Qaida din Yemen (AQY), (b) din ianuarie 2009, lider al Al-Qaida din Peninsula Arabică activ în Yemen și Arabia Saudită, (c) asociat cu conducerea superioară a Al-Qaida, (d) pretinde că a fost secretarul lui Osama Bin Laden (decedat) înainte de 2003. (e) Arestat în Iran și extrădat în Yemen în 2003, unde a evadat din închisoare în 2006 și rămâne urmărit din ianuarie 2010. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 19.1.2010.”;

(d)

mențiunea „Ibrahim Hassan Tali Al-Asiri [alias (a) Ibrahim Hassan Tali Asiri, (b) Ibrahim Hasan Talea Aseeri, (c) Ibrahim Hassan al-Asiri, (d) Ibrahim Hasan Tali Asiri, (e) Ibrahim Hassan Tali Assiri, (f) Ibrahim Hasan Tali'A 'Asiri, (g) Ibrahim Hasan Tali al-'Asiri, (h) Ibrahim al-'Asiri, (i) Ibrahim Hassan Al Asiri, (j) Abu Saleh, (k) Abosslah, (l) Abu-Salaah)]. Adresă: Yemen. Data nașterii: (a) 19.4.1982, (b) 18.4.1982, (c) 24.6.1402 (calendarul Hijri). Locul nașterii: Riyadh, Arabia Saudită. Cetățenie: saudită. Pașaport nr.: F654645 (număr de pașaport saudit, eliberat la 30.4.2005, expirat la 7.3.2010, data eliberării în calendarul Hijri: 24.6.1426, data expirării în calendarul Hijri: 21.3.1431). Număr național de identificare: 1028745097 (număr național de identificare saudit). Alte informații: (a) agent operativ și principal producător de bombe al Al-Qaida din Peninsula Arabică; (b) în martie 2011, se presupune că se ascunde în Yemen; (c) căutat de autoritățile saudite; (d) INTERPOL a emis o notificare portocalie (dosar #2009/52/OS/CCC, #81) în numele acestuia; (e) asociat cu Nasir 'abd-al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi, Said Ali al-Shihri, Qasim Yahya Mahdi al-Rimi și Anwar Nasser Abdulla Al-Aulaqi. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 24.3.2011.” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Ibrahim Hassan Tali Al-Asiri [alias (a) Ibrahim Hassan Tali Asiri, (b) Ibrahim Hasan Talea Aseeri, (c) Ibrahim Hassan al-Asiri, (d) Ibrahim Hasan Tali Asiri, (e) Ibrahim Hassan Tali Assiri, (f) Ibrahim Hasan Tali'A 'Asiri, (g) Ibrahim Hasan Tali al-'Asiri, (h) Ibrahim al-'Asiri, (i) Ibrahim Hassan Al Asiri, (j) Abu Saleh, (k) Abosslah, (l) Abu-Salaah]. Adresă: Yemen. Data nașterii: (a) 19.4.1982, (b) 18.4.1982, (c) 24.6.1402 (calendarul Hijri). Locul nașterii: Riad, Arabia Saudită. Cetățenie: saudită. Pașaport nr.: F654645 (număr de pașaport saudit, eliberat la 30.4.2005, expirat la 7.3.2010, data eliberării în calendarul Hijri: 24.6.1426, data expirării în calendarul Hijri: 21.3.1431). Număr național de identificare: 1028745097 (număr național de identificare saudit). Alte informații: (a) agent operativ și principal producător de bombe al Al-Qaida din Peninsula Arabică; (b) din martie 2011, se presupune că se ascunde în Yemen; (c) căutat de autoritățile saudite; (e) asociat și cu Nasir 'abd-al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi, Qasim Yahya Mahdi al-Rimi și Anwar Nasser Abdulla Al-Aulaqi. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 24.3.2011.”;

(e)

mențiunea „Adil Muhammad Mahmud Abd Al-Khaliq [alias (a) Adel Mohamed Mahmoud Abdul Khaliq; (b) Adel Mohamed Mahmood Abdul Khaled]. Data nașterii: 2.3.1984. Locul nașterii: Bahrain. Cetățenie: cetățean al Regatului Bahrain. Pașaport nr.: 1632207 (pașaport emis de Bahrain). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 10.10.2008.” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Adil Muhammad Mahmud Abd Al-Khaliq [alias (a) Adel Mohamed Mahmoud Abdul Khaliq; (b) Adel Mohamed Mahmood Abdul Khaled]. Data nașterii: 2.3.1984. Locul nașterii: Bahrain. Cetățenie: cetățean al Regatului Bahrain. Pașaport nr.: 1632207 (pașaport emis de Bahrain). Alte informații: (a) a acționat în numele Al-Qaida și al Grupului libian de luptă pentru Islam (Libyan Islamic Fighting Group – LIFG) și a oferit sprijinit financiar, material și logistic acestor organizații); (b) arestat în Emiratele Arabe Unite (EAU) în ianuarie 2007 sub acuzația de a fi membru al Al-Qaida și al LIFG; (c) ulterior condamnării sale în EAU, la sfârșitul anului 2007, a fost transferat în Bahrain la începutul anului 2008 pentru a-și ispăși restul pedepsei; (d) după eliberarea sa în 2008, a reluat activitățile de strângere de fonduri pentru Al-Qaida, cel puțin până în 2012; (e) de asemenea, a strâns fonduri pentru talibani. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 10.10.2008.”;

(f)

mențiunea „Ibrahim Ali Abu Bakr Tantoush [alias (a) Abd al-Muhsin, (b) Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr, (c) Abdul Rahman, (d) Abu Anas, (e) Ibrahim Abubaker Tantouche, (f) Ibrahim Abubaker Tantoush, (g) Abd al-Muhsi, (h) Abd al- Rahman, (i) Al-Libi]. Adresă: Johannesburg, Africa de Sud. Data nașterii: 1966. Locul nașterii: al Aziziyya, Libia. Cetățenie: libiană. Pașaport nr.: 203037 (pașaport libian emis la Tripoli). Alte informații: (a) are legături cu Comitetul de susținere afgan (Afghan Support Committee – ASC), cu Renașterea Societății Patrimoniului Islamic (Revival of Islamic Heritage Society – RIHS) și cu Grupul libian de luptă pentru islam (Libyan Islamic Fighting Group – LIFG). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 11.1.2002.” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Ibrahim Ali Abu Bakr Tantoush [alias (a) Abd al-Muhsin, (b) Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr, (c) Abdul Rahman, (d) Abu Anas, (e) Ibrahim Abubaker Tantouche, (f) Ibrahim Abubaker Tantoush, (g) Abd al-Muhsi, (h) Abd al- Rahman, (i) Abdel Ilah Sabri (identitate falsă legată de numărul de identificare sud-african fraudulos 6910275240086 legat de pașaportul sud-african cu numărul 434021161, ambele documente au fost confiscate)]. Adresă: Tripoli, Libia (din februarie 2014). Data nașterii: 2.2.1966. Locul nașterii: al Aziziyya, Libia. Cetățenie: libiană. Pașaport nr.: (a) pașaport libian nr. 203037, eliberat la Tripoli, Libia (b) pașaport libian nr. 347834, eliberat pe numele Ibrahim Ali Tantoush, expirat la 21 februarie 2014). Alte informații: (a) are legături cu Comitetul de susținere afgan (Afghan Support Committee – ASC), cu Societatea Renașterii Patrimoniului Islamic (Revival of Islamic Heritage Society – RIHS) și cu Grupul libian de luptă pentru islam (Libyan Islamic Fighting Group – LIFG); fotografia și amprentele sunt disponibile pentru a fi incluse în Nota specială INTERPOL-CSONU. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 11.1.2002.”

(g)

Mențiunea „Zulkifli Abdul Hir [alias (a) Musa Abdul Hir, (b) Muslimin Abdulmotalib, (c) Salim Alombra, (d) Armand Escalante, (e) Normina Hashim, (f) Henri Lawi, (g) Hendri Lawi, (h) Norhana Mohamad, (i) Omar Salem, (j) Ahmad Shobirin, (k) Bin Abdul Hir Zulkifli, (l) Abdulhir Bin Hir, (m) Hassan, (n) Hogalu, (o) Hugalu, (p) Lagu, (q) Marwan]. Adresă: Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Malaysia. Data nașterii: (a) 5.1.1966, (b) 5.10.1966. Locul nașterii: Muar Johor, Malaysia. Cetățenia: malaysiană. Pașaport nr.: A 11263265. Număr național de identificare: 660105-01-5297. Alte informații: (a) numele mamei este Minah Binto Aogist Abd Aziz, (b) permis de conducere cu numărul D2161572, eliberat în California, SUA. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 9.9.2003.” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Zulkifli Abdul Hir [alias (a) Musa Abdul Hir, (b) Muslimin Abdulmotalib, (c) Salim Alombra, (d) Armand Escalante, (e) Normina Hashim, (f) Henri Lawi, (g) Hendri Lawi, (h) Norhana Mohamad, (i) Omar Salem, (j) Ahmad Shobirin, (k) Bin Abdul Hir Zulkifli, (l) Abdulhir Bin Hir, (m) Hassan, (n) Hogalu, (o) Hugalu, (p) Lagu, (q) Marwan (este cunoscut îndeosebi sub acest nume)]. Adresă: (a) Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Malaysia (adresa precedentă), (b) Maguindanao, Filipine (din ianuarie 2015). Data nașterii: (a) 5.1.1966, (b) 5.10.1966. Locul nașterii: Muar Johor, Malaysia. Cetățenia: malaysiană. Pașaport nr.: (a) A 11263265, (b) Număr național de identificare: 660105-01-5297, (c) permis de conducere cu numărul D2161572, eliberat în California, SUA. Alte informații: (a) Court for the Northern District of California, SUA a emis un mandat de arestare pe numele său la 1 august 2007. (b) s-a confirmat că a decedat în Maguindanao, Philippines în ianuarie 2015. (c) numele mamei este Minah Binto Aogist Abd Aziz. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 9.9.2003.”

2.

La rubrica „Persoane juridice, grupuri și entități” se modifică următoarele mențiuni:

(a)

Mențiunea „Societatea Renașterii Patrimoniului Islamic (Revival of Islamic Heritage Society) [alias (a) Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, (b) Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent, (c) Jamia Ihya Ul Turath, (d) RIHS]. Adresă: (a) Pakistan; (b) Afganistan. Alte informații: (a) sunt vizate numai birourile din Pakistan și Afganistan ale acestei entități; (b) organizație asociată cu Abu Bakr al-Jaziri și cu Comitetul de susținere afgan [Afghan Support Committee (ASC)]. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 11.1.2002” de la rubrica „Persoane juridice, grupuri și entități” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Societatea Renașterii Patrimoniului Islamic (Revival of Islamic Heritage Society) [alias (a) Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent (b) Jamia Ihya ul Turath (c) RIHS (d) Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya (e) Al-Furqan Foundation Welfare Trust (f) Al-Furqan Welfare Foundation. Adresă: (a) Pakistan; (b) Afganistan. Alte informații: (a) sunt vizate numai birourile din Pakistan și Afganistan ale acestei entități; (b) organizație asociată cu Abu Bakr al-Jaziri și cu Comitetul de susținere afgan [Afghan Support Committee (ASC)]. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 11.1.2002.”

(b)

Mențiunea „Fundația islamică Al-Haramain (Somalia). Adresă: Somalia. Alte informații: fondatorul și fostul lider al fundației este Aqeel Abdulaziz Aqeel al-Aqeel. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 13.3.2002” de la rubrica „Persoane juridice, grupuri și entități” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Fundația islamică Al-Haramain (Somalia). Adresă: Somalia. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 13.3.2002.”

(c)

Mențiunea „Al-Qaida din Peninsula Arabică [alias (a) AQAP, (b) Al-Qaida of Jihad Organization din Peninsula Arabică, (c) Tanzim Qa'idat al-Jihad fi Jazirat al-Arab, (d) Organizația Al-Qaida din Peninsula Arabică, (e) Al-Qaida din Peninsula Arabică de Sud, (f) Ansar al-Shari'a, (g) AAS, (h) Al-Qaida din Yemen, (i) AQY]. Alte informații: Sediu: Yemen sau Arabia Saudită. Ansar al-Shari'a a fost înființată la începutul anului 2011 de către AQAP. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 19.1.2010” de la rubrica „Persoane juridice, grupuri și entități” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Al-Qaida din Peninsula Arabică [alias (a) AQAP, (b) Al-Qaida of Jihad Organization din Peninsula Arabică, (c) Tanzim Qa'idat al-Jihad fi Jazirat al-Arabm, (d) Organizația Al-Qaida din Peninsula Arabică, (e) Al-Qaida din Peninsula Arabică de Sud, (f) Ansar al-Shari'a, (g) AAS, (h) Al-Qaida din Yemen, (i) AQY)]. Alte informații: (a) Sediu: Yemen sau Arabia Saudită (2004-2006). (b) înființată în ianuarie 2009, când Al-Qaida din Yemen s-a combinat cu agenții operativi ai Al-Qaida din Arabia Saudită, (c) liderul AQAP este Nasir 'abd-al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi, (d) Ansar al-Shari'a a fost înființată la începutul anului 2011 de către AQAP și a revendicat numeroase atacuri în Yemen atât la adresa autorităților, cât și a civililor. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 19.1.2010.”

(d)

Mențiunea „Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) [alias (a) Tehrik-I-Taliban Pakistan, (b) Tehrik-e-Taliban, (c) Pakistani Taliban, (d) Tehreek-e-Taliban]. Alte informații: (a) Tehrik-e Taliban își are sediul în zonele tribale situate de-a lungul frontierei dintre Afghanistan și Pakistan; (b) creată în 2007, liderul său este Hakimullah Mehsud; Wali Ur Rehman este emir al TTP pentru Waziristanul de Sud. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 29.7.2011” de la rubrica „Persoane juridice, grupuri și entități” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) [alias (a) Tehrik-I-Taliban Pakistan, (b) Tehrik-e-Taliban, (c) Pakistani Taliban, (d) Tehreek-e-Taliban]. Alte informații: (a) Tehrik-e Taliban își are sediul în zonele tribale situate de-a lungul frontierei dintre Afganistan și Pakistan; (b) creată în 2007, liderul său este Maulana Fazlullah; Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 29.7.2011.”

3.

La rubrica „Persoane juridice, grupuri și entități” se adaugă următoarea mențiune:

(a)

„Armata emigranților și susținătorilor [alias: (a) Batalionul emigranților și susținătorilor (b) organizația Armata emigranților și susținătorilor (c) Batalionul emigranților și Ansar (d) Jaysh al-Muhajirin wal-Ansar (JAMWA)]; Adresă: regiunea Jabal Turkuman, guvernoratul Lattakia, Republica Arabă Siriană; Alte informații: Înființată de luptători teroriști străini în 2013. Sediu: Republica Arabă Siriană. Afiliată la Statul Islamic în Irak și Levant, cunoscută sub numele Al-Qaida din Irak și Al-Nusrah Front for the People of the Levant; Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.8.2015.”


14.8.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 215/11


REGULAMENTUL (UE) 2015/1391 AL COMISIEI

din 13 august 2015

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1200/2009 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1166/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind anchetele structurale în agricultură și ancheta privind metodele de producție agricolă, în ceea ce privește coeficienții de unitate vită mare și definițiile caracteristicilor

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1166/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind anchetele structurale în agricultură și ancheta privind metodele de producție agricolă (1), în special articolul 7 alineatul (4) și articolul 11 alineatul (7),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1166/2008 stabilește un cadru pentru furnizarea de statistici comparabile ale Uniunii privind structura exploatațiilor agricole și pentru o anchetă privind metodele de producție agricolă.

(2)

Regulamentul (UE) nr. 715/2014 al Comisiei (2) prevede o nouă listă a caracteristicilor care trebuie să fie colectate în cadrul anchetei 2016 referitoare la structura exploatațiilor agricole. Prin urmare, este necesară modificarea definițiilor.

(3)

Din motive legate de comparabilitate, termenii cuprinși în lista caracteristicilor menționată în considerentul (2) ar trebui să fie înțeleși și aplicați în mod uniform în întreaga Uniune. Prin urmare, este necesară modificarea definițiilor caracteristicilor care trebuie să fie utilizate pentru ancheta referitoare la structura exploatațiilor agricole.

(4)

Anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1200/2009 al Comisiei (3) ar trebui să fie aliniată la noua listă a caracteristicilor menționată în considerentul 2.

(5)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1200/2009 ar trebui modificat în consecință.

(6)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru statistică agricolă, înființat prin Decizia 72/279/CEE a Consiliului (4),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1200/2009 se înlocuiește cu textul din anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 13 august 2015.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 321, 1.12.2008, p. 16.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 715/2014 al Comisiei din 26 iunie 2014 de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 1166/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind anchetele structurale în agricultură și ancheta privind metodele de producție agricolă, în ceea ce privește lista caracteristicilor care trebuie să fie colectate în cadrul anchetei din 2016 referitoare la structura exploatațiilor agricole, JO L 190, 28.6.2014, p. 8.

(3)  Regulamentul (CE) nr. 1200/2009 al Comisiei din 30 noiembrie 2009 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1166/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind anchetele structurale în agricultură și ancheta privind metodele de producție agricolă, în ceea ce privește coeficienții de unitate vită mare și definițiile caracteristicilor (JO L 329, 15.12.2009, p. 1).

(4)  Decizia 72/279/CEE a Consiliului din 31 iulie 1972 de înființare a unui Comitet permanent pentru statistică agricolă (JO L 179, 7.8.1972, p. 1).


ANEXĂ

„ANEXA II

Definiția caracteristicilor care să fie utilizate în anchetele privind structura exploatațiilor agricole din Uniune  (1)

I.   CARACTERISTICI GENERALE

Amplasarea exploatației

Amplasarea exploatației agricole este definită la articolul 2 litera (e) din Regulamentul (CE) nr. 1166/2008.

Regiunea NUTS 3

Regiunea NUTS 3 [conform Regulamentului (UE) nr. 31/2011 al Comisiei (2)] în care este situată exploatația.

Exploatația se află într-o zonă defavorizată (ZD)?

Informațiile privind zonele defavorizate sunt furnizate în conformitate cu articolul 32 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (3).

L– exploatații din zone defavorizate, altele decât zonele montane, care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative sau din alte zone care se confruntă cu constrângeri specifice.

M– exploatația se află într-o zonă montană defavorizată.

N– zonă normală (zonă care nu este defavorizată).

Statutul juridic al exploatației

Statutul juridic al exploatației depinde de statutul exploatantului.

Este exploatația o unitate de terenuri comune?

O «unitate agricolă de terenuri comune» specială– o entitate virtuală creată în scopul colectării și înregistrării de date, constând în zona agricolă utilizată de exploatațiile agricole, dar care nu le aparține direct, adică care face obiectul unor drepturi comune.

Responsabilitatea juridică și economică a exploatației este asumată de:

 

o persoană fizică care este singurul titular, în cazul în care exploatația este independentă?

O singură persoană fizică care este titularul unei exploatații nelegate de alte exploatații nici printr-o gestionare comună, nici prin dispoziții similare.

În cazul în care răspunsul la întrebarea anterioară este «da», persoana (titularul) este, de asemenea, și șeful exploatației?

În cazul în care persoana respectivă nu este șeful exploatației, șeful exploatației este un membru al familiei titularului?

În cazul în care șeful exploatației este un membru al familiei titularului, șeful exploatației este soțul/soția titularului?

 

una sau mai multe persoane fizice care este/sunt partener(i), în cazul în care exploatația este un grup de exploatații?

Partenerul (partenerii) într-un grup de exploatații sunt persoane fizice care posedă, dau în arendă sau gestionează împreună o exploatație agricolă sau își gestionează împreună exploatațiile individuale ca și cum ar fi vorba de o singură și aceeași exploatație. O asemenea cooperare trebuie să se realizeze fie conform legislației, fie pe baza unui acord scris.

 

o persoană juridică?

O entitate juridică diferită de persoana fizică, dar având drepturile și obligațiile normale ale unui particular, de exemplu posibilitatea de a se constitui parte în justiție sau de a fi chemat în justiție (capacitate juridică generală proprie).

Modul de deținere (raportat la exploatant) și împărțirea exploatației

Suprafața agricolă utilizată:

Suprafață agricolă utilizată înseamnă suprafața totală de terenuri arabile, de pășuni permanente, de culturi permanente și de grădini familiale utilizate de exploatații, indiferent de modul de deținere sau de eventuala utilizare ca parte a unui teren comun.

În proprietate

Suprafața agricolă utilizată de exploatație care se află în proprietatea titularului sau este exploatată de acesta în calitate de uzufructuar sau ca deținător de arendă pe termen lung ce se poate moșteni sau în baza altui tip echivalent de deținere.

În arendă

Suprafața agricolă închiriată și utilizată de exploatație în schimbul unei chirii stabilite în prealabil (în lichidități, în natură sau altfel) și pentru care există un contract de închiriere (scris sau verbal). O suprafață agricolă utilizată este atribuită numai unei singure exploatații. Dacă o suprafață agricolă utilizată este închiriată mai multor exploatații pe durata anului de referință, ea este în mod normal alocată exploatației cu care este asociată la data de referință a anchetei sau celei care a utilizat-o pe perioada cea mai lungă în cursul anului de referință.

În parte sau alte moduri

(a)

Suprafața agricolă în parte reprezintă suprafața agricolă utilizată (care poate constitui o exploatație completă) în parteneriat de către proprietar cu arendașul pe baza unui contract de producție în parte (scris sau verbal). Produsul (fie economic, fie fizic) al suprafeței utilizate în parteneriat se împarte între cele două părți pe baza unui acord.

(b)

Suprafața agricolă utilizată în baza altor moduri de deținere reprezintă suprafața agricolă utilizată care nu se regăsește la niciuna dintre rubricile anterioare.

Teren comun

Suprafața agricolă utilizată de exploatația agricolă, dar care nu îi aparține direct, și anume care face obiectul unor drepturi comune.

Agricultură ecologică

Practicile agricole care respectă un set de standarde și norme specificate (i) în Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului (4) sau, dacă este cazul, în cea mai recentă legislație; și (ii) în normele naționale corespunzătoare de punere în aplicare privind producția ecologică.

Suprafața agricolă utilizată totală a exploatației pe care sunt aplicate și certificate, în conformitate cu normele naționale sau ale Uniunii Europene, metode de producție ale agriculturii ecologice

Partea din suprafața agricolă utilizată a exploatației în care metodele de producție aplicate respectă pe deplin principiile producției ecologice la nivel de exploatație, astfel cum au fost stabilite (i) în Regulamentul (CE) nr. 834/2007 sau, dacă este cazul, în cea mai recentă legislație; și (ii) în normele naționale corespunzătoare de punere în aplicare privind producția ecologică.

Suprafața agricolă utilizată totală a exploatației aflate în conversie pentru a respecta metodele de producție ale agriculturii ecologice care urmează a fi certificate în conformitate cu normele naționale sau ale Uniunii Europene

Partea din suprafața agricolă utilizată a exploatației pe care se aplică metode de producție ale agriculturii ecologice, dar la care perioada de tranziție necesară pentru a se considera că se respectă pe deplin principiile producției ecologice la nivel de exploatație, astfel cum au fost stabilite (i) în Regulamentul (CE) nr. 834/2007 sau, dacă este cazul, în cea mai recentă legislație; și (ii) în normele naționale de punere în aplicare corespunzătoare referitoare la certificarea producției ecologice, nu s-a finalizat încă.

Suprafața exploatației pe care metodele de producție ale agriculturii ecologice sunt fie aplicate și certificate în conformitate cu normele naționale sau cele ale Uniunii Europene, în conversie pentru a fi certificate

Suprafața agricolă utilizată a exploatației pe care metodele de producție ale agriculturii ecologice sunt fie aplicate și certificate, fie în conversie în vederea certificării conform anumitor standarde stabilite și norme specificate (i) în Regulamentul (CE) nr. 834/2007 sau, dacă este cazul, în cea mai recentă legislație; și (ii) în normele naționale corespunzătoare de punere în aplicare privind producția ecologică trebuie defalcată pe categorii de cultură.

Diferitele categorii de cultură pentru producția ecologică sunt enumerate mai jos. Vă rugăm să rețineți că culturile sunt definite la secțiunea II «Teren».

 

Cereale pentru producția de boabe (inclusiv semințe)

 

Culturi de leguminoase uscate și proteaginoase pentru producția de boabe (inclusiv semințe și amestecuri de cereale și leguminoase)

 

Cartofi (inclusiv cartofi timpurii și cartofi pentru sămânță)

 

Sfeclă de zahăr (exceptând semințele)

 

Culturi de plante oleaginoase

 

Legume proaspete, pepeni și căpșuni

 

Pășuni și fânețe, exclusiv cele de pe terenuri accidentate

 

Plantații de pomi și arbuști fructiferi

 

Plantații de citrice

 

Plantații de măslini

 

Plantații viticole

 

Alte culturi (plante pentru fibre etc.) inclusiv cele de pe terenuri accidentate

Metodele de producție ale agriculturii ecologice aplicate producției animale și certificate în conformitate cu normele naționale sau ale Uniunii Europene

Numărul de animale care sunt crescute pe exploatație, în cazul în care întreaga producție de animale sau o parte din aceasta respectă pe deplin principiile producției ecologice la nivel de exploatație, astfel cum au fost stabilite (i) în Regulamentul (CE) nr. 834/2007 sau, dacă este cazul, în cea mai recentă legislație; și (ii) în normele naționale corespunzătoare privind certificarea producției ecologice trebuie defalcat pe categorii de animale.

Efectivele de animale sunt definite la secțiunea III «Efective de animale».

 

Bovine

 

Porcine

 

Ovine și caprine

 

Păsări de curte

 

Alte animale

Destinația producției exploatației

Gospodăria consumă mai mult de 50 % din valoarea producției finale a exploatației

Gospodăria reprezintă unitatea familială din care face parte titularul și în care membrii gospodăriei împart aceeași locuință, își grupează, total sau parțial, veniturile și averea și consumă anumite tipuri de bunuri și servicii în mod colectiv, în principal locuința și alimentele.

Producția finală vizată de această caracteristică respectă definiția producției utilizabile din conturile economice pentru agricultură (5).

Vânzarea directă către consumatorii finali reprezintă mai mult de 50 % din vânzările totale ale exploatației

Vânzarea directă către consumatorii finali reprezintă vânzarea de către exploatație a produselor agricole produse de aceasta, prelucrate sau nu, direct către consumatori, în vederea consumului propriu. Procentul se calculează pe baza valorii bănești măsurate, indiferent dacă vânzările au fost plătite sau nu cu bani, în natură sau în alte moduri.

II.   TEREN

Suprafața totală a exploatației constă în suprafața agricolă utilizată (teren arabil, pășune permanentă, culturi permanente și grădini familiale) și alte terenuri (teren agricol neutilizat, suprafață împădurită sau alt tip de teren).

Teren arabil

Teren lucrat (arat sau cultivat) cu regularitate și care face în general parte dintr-un sistem de rotație a culturilor.

Rotația culturilor reprezintă practica de alternare a culturilor anuale cultivate pe un teren specific conform unui model sau secvență planificat(ă) în ani de cultură succesivi, astfel încât să fie cultivate fără întrerupere pe același teren culturi din aceleași specii. În mod normal, culturile se succed anual, dar se pot succeda și pe perioade de mai mulți ani. Pentru a face distincția între un teren arabil și culturi permanente sau pajiști permanente, este utilizat un prag de cinci ani. Acest lucru înseamnă că, în cazul în care o parcelă este utilizată de către aceeași cultură mai mult de cinci ani consecutiv fără a fi distrusă cultura precedentă prin implantarea unei noi culturi, aceasta nu este considerată ca fiind teren arabil.

Cereale pentru producția de boabe (inclusiv semințe)

Se înregistrează toate suprafețele cultivate cu cereale recoltate în stare uscată pentru boabe, indiferent de utilizare (inclusiv cerealele utilizate în producerea de energie regenerabilă).

 

Grâu comun și alac

Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol., Triticum spelta L. și Triticum monococcum L.

 

Grâu dur

Triticum durum Desf.

 

Secară

Secale cereale L., inclusiv amestecurile de secară și alte cereale semănate toamna (borceag).

 

Orz

Hordeum vulgare L.

 

Ovăz

Avena sativa L., inclusiv amestecurile de ovăz și alte cereale semănate primăvara.

 

Porumb boabe

Porumb (Zea mays L.) recoltat pentru boabe.

 

Orez

Oryza sativa L.

 

Alte cereale pentru producția de boabe

Cereale semănate în cultură pură, recoltate în stare uscată pentru boabe, neînregistrate la rubricile anterioare.

Culturi de leguminoase uscate și proteaginoase pentru producția de boabe (inclusiv semințe și amestecuri de cereale și leguminoase)

Culturi semănate și recoltate în principal pentru conținutul în proteine.

Se înregistrează toate suprafețele cultivate cu leguminoase uscate și de culturi proteice recoltate în stare uscată pentru boabe, indiferent de utilizare (inclusiv culturile utilizate în producerea de energie regenerabilă).

dintre care mazăre, fasole boabe și lupin dulce

Pisum sativum L., Vicia faba L., Lupinus spp., semănate în cultură pură și recoltate în stare uscată pentru boabe.

Cartofi (inclusiv cartofi timpurii și cartofi pentru sămânță)

Solanum tuberosum L.

Sfeclă de zahăr (exceptând semințele)

Beta vulgaris L. destinată industriei zahărului și producerii de alcool (inclusiv pentru producerea de energie).

Rădăcinoase furajere și brasicacee (exceptând semințele)

Sfeclă furajeră (Beta vulgaris L.) și plante din familia Brassicaceae recoltate în principal pentru hrana animalelor, indiferent dacă sunt rădăcină sau tulpină, și alte plante cultivate în principal pentru rădăcinile lor furajere, care nu au fost menționate în altă parte.

Culturi industriale

Culturi care de obicei nu sunt vândute direct pentru consum deoarece necesită o prelucrare industrială înainte de utilizarea finală.

Toate suprafețele cu culturi industriale, indiferent de utilizare, trebuie înregistrate aici (inclusiv culturile utilizate pentru producția de energie regenerabilă).

 

Tutun

Nicotiana tabacum L.

 

Hamei

Humulus lupulus L.

 

Bumbac

Gossypium spp., recoltat pentru fibre, precum și pentru semințe oleaginoase.

 

Rapiță și rapiță sălbatică

Brassica napus L. (partim) și Brassica rapa L. var. sylvestris (Lam.) Briggs, cultivate pentru producția de ulei, recoltate sub formă de boabe uscate.

 

Floarea-soarelui

Helianthus annuus L., recoltată sub formă de boabe uscate.

 

Soia

Glycine max L. Merril, recoltată sub formă de boabe uscate.

 

Semințe de in (in pentru ulei)

Linum usitatissimum L., varietăți cultivate în special pentru producția de ulei, recoltate sub formă de boabe uscate.

 

Alte culturi oleaginoase

Alte plante cultivate în principal pentru conținutul în ulei, recoltate sub formă de boabe uscate, care nu sunt menționate în altă parte.

 

In

Linum usitatissimum L., varietăți cultivate în special pentru producția de fibre.

 

Cânepă

Cannabis sativa L.

 

Alte plante pentru fibre

Alte plante cultivate în principal pentru conținutul de fibre, care nu sunt menționate în altă parte.

 

Plante aromatice, medicinale și culinare

Plante sau părți din plante utilizate în scopuri farmaceutice, pentru producerea de parfum sau consumul uman.

Plantele culinare se disting de legume prin faptul că sunt utilizate în cantități mici și că asigură mai degrabă aroma decât substanța nutritivă..

 

Alte culturi industriale care nu sunt menționate în altă parte

Alte culturi industriale care nu sunt menționate în altă parte.

Sunt incluse suprafețele de culturi utilizate exclusiv pentru producția de energie regenerabilă.

Legume proaspete, pepeni galbeni și căpșuni, din care:

În aer liber sau sub acoperiș protector jos (neaccesibil)

Legume proaspete, pepeni galbeni și căpșuni, în aer liber sau sub acoperiș jos (neaccesibil).

În câmp deschis

Legume proaspete, pepeni, căpșuni, cultivate pe teren arabil în rotație cu alte culturi agricole.

Producție casnică

Legume proaspete, pepeni, căpșuni, cultivate pe teren arabil în rotație cu alte culturi horticole.

În seră sau sub alt acoperiș protector (accesibil)

Culturi practicate în sere sau sub acoperișuri înalte, fixe sau mobile (sticlă sau plastic rigid sau flexibil) pe tot parcursul sau pe o mare parte a ciclului vegetativ al acestora.

Flori și plante ornamentale (exclusiv pepinierele)

În aer liber sau sub acoperiș protector jos (neaccesibil)

Flori și plante ornamentale (cu excepția pepinierelor) cultivate în aer liber sau sub acoperiș protector jos (neaccesibil).

În seră sau sub alt acoperiș protector (accesibil)

Flori și plante ornamentale (cu excepția pepinierelor) care, pe tot parcursul sau pe o mare parte a ciclului vegetativ al acestora, sunt acoperite de sere sau de acoperișuri înalte, fixe sau mobile (sticlă sau plastic rigid sau flexibil).

Plante recoltate în stare verde

Sunt incluse aici toate culturile de pe terenuri arabile recoltate «verzi» și destinate în special hranei pentru animale, producției de energie regenerabilă (de exemplu, producția de biomasă din porumbul verde) sau de îngrășământ verde, și anume cerealele, ierburile, leguminoasele sau culturile industriale și alte culturi de pe terenuri arabile recoltate și/sau utilizate verzi.

Culturile trebuie să fie cultivate prin rotație cu alte culturi, ocupând aceeași parcelă pentru o perioadă mai mică de cinci ani (culturi furajere anuale sau multianuale).

Sunt incluse culturile neutilizate în exploatație, dar vândute, fie pentru a fi utilizate direct de către alte exploatații agricole, fie pentru industrie.

Pășuni temporare

Plante erbacee pentru pășunat, fân sau însilozare incluse ca parte a unei rotații normale a culturilor, cu durata de cel puțin un an de cultură și mai puțin de cinci ani, semănată cu iarbă sau amestecuri de ierburi. Suprafețele se desțelenesc prin arătură sau prin alte lucrări sau plantele se distrug prin alte metode, ca de exemplu erbicidare, înainte ca suprafața să fie însămânțată și plantată din nou.

Sunt incluse amestecurile în care predomină gramineele și alte culturi furajere (în general, leguminoase), pășunate, recoltate ca plante verzi sau ca fân.

Alte plante recoltate verzi

Alte culturi anuale sau multianuale (de mai puțin de cinci ani) recoltate în stare verde astfel cum se descrie la rubrica «Plante recoltate în stare verde».

Porumb verde

Toate formele de porumb (Zea mays L.) cultivate în special pentru însilozare, care nu se recoltează pentru boabe (știulete întreg, părți sau planta întreagă).

Se include porumbul verde consumat direct de către animale (fără însilozare) și știuleții de porumb (boabe, cocean, pănuși) recoltat ca furaj pentru animale sau în vederea însilozării, precum și pentru producția de energie regenerabilă.

Plante leguminoase

Plantele leguminoase cultivate și recoltate verzi ca plante întregi în special pentru furaje, energie sau utilizarea de îngrășământ verde.

Sunt incluse aici amestecurile în care predomină (în mod normal > 80 %) leguminoasele furajere și plantele erbacee, recoltate verzi sau ca fân.

Alte plante recoltate în stare verde care nu sunt menționate în altă parte

Alte culturi pe terenuri arabile destinate hranei animalelor, recoltate în stare verde, nemenționate în altă parte.

Semințe și răsaduri pe teren arabil

Suprafețe pentru producția de semințe sau de răsaduri, destinate vânzării, altele decât cele de cereale, orez, legume uscate, cartofi și plante oleaginoase. Sunt incluse aici furajul verde recoltat pentru semințe, rădăcini recoltate pentru semințe, semințe și răsaduri pentru legume și flori destinate vânzării etc.

Alte culturi pe teren arabil

Culturile arabile neincluse în altă parte.

Teren necultivat

Întregul teren arabil fie inclus într-un sistem de rotație a culturilor, fie menținut în bune condiții agricole și de mediu [BCAM (6)], lucrat sau nu, dar fără intenția de a produce o cultură pe durata unui an de cultură.

Caracteristica esențială a terenurilor necultivate este că terenurile se lasă în repaus în mod normal pe toată durata campaniei.

Terenurile scoase temporar din circuitul agricol pot fi:

1.

terenul gol, fără culturi pe el;

2.

teren cu vegetație naturală spontană, care se poate folosi ca hrană pentru animale sau se poate introduce în arătură;

3.

teren semănat exclusiv pentru producția de îngrășământ verde (teren necultivat verde).

Grădini familiale

Suprafețe dedicate cultivării de produse agricole destinate consumului propriu de către exploatant și gospodăria acestuia, în mod normal, separate de restul terenului agricol, și recunoscute ca grădini familiale.

Sunt vândute de exploatație numai produsele excedentare ocazionale care provin de pe această suprafață. Toate suprafețele ale căror produse sunt vândute cu regularitate pe piață sunt incluse la alte rubrici, chiar dacă o parte din producție este consumată de exploatant și gospodăria acestuia.

Pajiște permanentă

Terenuri consacrate în mod permanent (pentru o perioadă de cinci ani și mai mult) culturii de plante furajere erbacee, fie că acestea sunt cultivate (semănate) sau naturale (autoînsămânțate) și care nu intră în sistemul de rotație a culturilor al exploatației.

Terenul poate fi utilizat ca pășune, cosit pentru însilozare și fân sau utilizat pentru producția de energie regenerabilă.

Pășuni și fânețe, exclusiv cele de pe terenuri accidentate

Fânețe permanente aflate pe soluri de calitate bună sau medie. Aceste suprafețe pot fi utilizate în mod normal pentru pășunatul intensiv.

Pășuni și fânețe pe terenuri accidentate

Pășuni permanente cu randament slab, cu soluri în general sărace, de exemplu cele situate frecvent în zone accidentate și la altitudine mare, de obicei neameliorate cu îngrășăminte, prin cultură, cu însămânțări sau drenaj.

Aceste suprafețe pot fi utilizate numai pentru pășunatul extensiv și în mod normal nu sunt cosite sau sunt cosite în mod extensiv; acestea nu pot susține o mare densitate de animale.

Pajiști permanente care nu mai sunt utilizate în producție și sunt eligibile pentru plata subvențiilor

Suprafețele pajiștilor permanente și ale pășunilor care nu mai sunt exploatate și care, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului (7) sau, după caz, cu cea mai recentă legislație, sunt menținute în bune condiții agricole și de mediu și pot beneficia de sprijin financiar.

Culturi permanente

Culturi care nu sunt cultivate în rotație, altele decât fânețele permanente, care ocupă terenurile o perioadă lungă de timp și dau recolte timp de mai mulți ani.

Plantații de pomi fructiferi și de arbuști fructiferi

Suprafețe cu pomi fructiferi, arbuști sau plante vivace cu fructe tip bacă altele decât căpșunii, destinate producției de fructe. Livezile pot fi de tip continuu cu spațiere minimă între arbori sau de tip discontinuu cu spațiere mare.

Specii de fructe, dintre care:

 

Fructe din zone cu climat temperat

Plantațiile de pomi fructiferi care sunt cultivate în mod tradițional în zone cu climă temperată pentru producția de fructe.

 

Fructe din zone cu climat subtropical

Plantațiile de pomi fructiferi care sunt cultivate în mod tradițional în zone cu climă subtropicală pentru producția de fructe.

Specii de bace

Plantațiile de bace care sunt cultivate în mod tradițional în zone cu climă temperată și subtropicală pentru producția de bace.

Fructe cu coajă

Plantațiile de fructe cu coajă care sunt cultivate în mod tradițional în zone cu climă temperată și subtropicală.

Plantații de citrice

Plantații de Citrus spp.

Plantații de măslini

Plantații de Olea europaea L.

 

Care produc în mod curent măsline de masă

Plantații cu varietăți care produc în mod normal măsline de masă.

 

Care produc în mod curent măsline pentru producția de ulei de măsline

Plantații cu varietăți care produc în mod normal măsline pentru ulei.

Plantații viticole, care produc în mod curent:

Plantații de Vitis vinifera L.

 

Vin de calitate

Varietățile de struguri cultivate în mod normal pentru producția de vinuri cu denumire de origine protejată (DOP) care îndeplinesc cerințele prevăzute (i) în Regulamentul (CE) nr. 479/2008 al Consiliului (8) sau, dacă este cazul, în cea mai recentă legislație; și (ii) în normele naționale corespunzătoare.

Varietățile de struguri cultivate în mod normal pentru producția de vinuri cu indicație geografică protejată (IGP) care îndeplinesc cerințele prevăzute (i) în Regulamentul (CE) nr. 479/2008 sau, dacă este cazul, în cea mai recentă legislație; și (ii) în normele naționale corespunzătoare.

 

Alte vinuri

Varietățile de struguri care sunt cultivate în mod normal pentru producția de vinuri, altele decât vinurile cu DOP sau cu IGP.

 

Struguri de masă

Varietățile de struguri care sunt cultivate în mod normal pentru producția de struguri proaspeți.

 

Stafide

Varietățile de struguri care sunt cultivate în mod normal pentru producția de stafide.

Pepiniere

Suprafețele de plante tinere fibroase cultivate în aer liber destinate replantării:

(a)

pepiniere de viță de vie și butuci;

(b)

pepiniere de pomi fructiferi și de bace;

(c)

pepiniere de plante ornamentale;

(d)

pepiniere comerciale de arbori de pădure (cu excepția arborilor pentru nevoile proprii ale exploatației, crescuți în zona împădurită);

(e)

arbori și arbuști pentru plantarea în grădini, parcuri, pe marginea drumurilor, pe ramblee (de exemplu, plante pentru garduri vii, trandafiri ornamentali și alți arbuști ornamentali, conifere ornamentale), precum și port-altoii acestora și materialul săditor.

Alte culturi permanente

Culturile permanente în aer liber, altele decât cele incluse în categoria anterioară și în special cele utilizate pentru împletit sau răsucit, cultivate în general în fiecare an, precum și pomii plantați în scopuri comerciale ca pomi de crăciun pe suprafața agricolă utilizată..

Culturi permanente în seră

Alte terenuri

Categoria «alte terenuri» include suprafața agricolă neutilizată (suprafață agricolă care nu mai este exploatată din motive economice, sociale sau din alte motive și care nu se mai folosește în sistemul de rotație a culturilor) și suprafața ocupată de clădiri, curți de ferme, drumuri, iazuri, cariere, terenuri aride, stânci etc.

Suprafață agricolă neutilizată

Suprafață utilizată anterior în scopuri agricole, dar care, în timpul anului de referință pentru anchetă, nu este utilizată în scopuri agricole din motive economice, sociale sau din alte motive și care nu participă la sistemul de rotație a culturilor, adică suprafață care nu este destinată nici unei utilizări agricole.

Această suprafață ar putea fi redată culturii cu ajutorul mijloacelor disponibile în mod normal într-o exploatație.

Suprafața împădurită

Suprafețe acoperite de copaci sau arbuști de pădure, inclusiv plantații de plopi și alți pomi similari în interiorul sau în afara pădurii și pepinierele de copaci de pădure cultivate pe teren împădurit pentru necesitățile proprii ale exploatației, precum și facilități forestiere (drumuri forestiere, depozite pentru cherestea etc.).

dintre care crânguri cu rotație rapidă

Suprafețele împădurite pentru creșterea plantelor de pădure, în cazul în care perioada de rotație este de 20 de ani sau mai puțin.

Perioada de rotație este timpul dintre prima semănare/plantare a copacilor și recoltarea produsului final, în cazul în care recoltarea nu include acțiuni normale de gospodărire cum ar fi rărirea.

Alte terenuri (terenuri ocupate de clădiri, curți de ferme, drumuri, iazuri, cariere, terenuri nefertile, pietroase etc.)

Toate părțile suprafeței totale a exploatației care nu fac parte din suprafața agricolă utilizată, suprafața agricolă neutilizată sau suprafața împădurită.

Ciuperci

Ciuperci de cultură crescute în clădiri care au fost construite special sau adaptate pentru creșterea ciupercilor, precum și spații subterane, peșteri și pivnițe.

Plante energetice (pentru producția de biocombustibili sau alt tip de energie regenerabilă)

Zona de producție a plantelor energetice specifice neutilizate în alte scopuri decât producția de energie și cultivate pe teren agricol arabil.

Suprafața irigată

Suprafața irigabilă totală

Suprafața maximă totală utilizată care ar putea fi irigată în anul de referință folosind echipamentele și cantitatea de apă disponibilă în mod normal pe exploatație.

Suprafața totală cultivată irigată cel puțin o dată în ultimele 12 luni

Suprafața culturilor care au fost irigate efectiv cel puțin o dată în cursul celor 12 luni anterioare zilei de referință a anchetei.

Metodele de irigare folosite:

 

Irigare de suprafață (prin inundare, șanțuri)

Scurgerea apei la suprafața solului prin forța gravitației, fie prin acoperirea întregii suprafețe, fie prin rigole săpate între rândurile de cultură.

 

Irigare prin aspersiune

Irigarea plantelor prin pulverizarea apei cu presiune mare sub formă de ploaie deasupra parcelelor.

 

Irigare prin picurare

Irigarea plantelor prin picurare la rădăcină cu ajutorul micro-aspersoarelor sau prin brumizare.

Sursa apei de irigare folosită pe exploatație:

Sursa întregii ape sau a celei mai mari părți din ea, utilizate pe exploatație.

 

Apele subterane ale exploatației

Surse de apă, situate în interiorul sau în apropierea exploatației, care utilizează apă pompată dintr-un puț forat sau săpat sau dintr-un izvor natural sau similar.

 

Apele de suprafață ale exploatației

Iazuri mici naturale sau captări artificiale, situate în întregime în cadrul exploatației sau utilizate de către o singură exploatație.

 

Apele de suprafață din afara exploatației, din lacuri, râuri sau cursuri de apă

Râuri/întinderi de apă dulce de suprafață (lacuri, râuri, alte cursuri de apă de suprafață) care nu sunt create artificial în scopul irigațiilor.

 

Apa din afara exploatației din rețelele comune de aprovizionare cu apă

Surse de apă din afara exploatației, altele decât cele menționate la punctul «Apele de suprafață din afara exploatației, din lacuri, râuri sau cursuri de apă», accesibile pentru cel puțin două exploatații.

 

Alte surse

Alte surse de apă pentru irigații, care nu sunt menționate în altă parte. Acestea ar putea fi surse de apă foarte sărată, de exemplu Atlanticul sau Mediterana, caz în care aceasta este tratată, înainte de a fi utilizată, pentru diminuarea concentrației de sare (desalinizare), de asemenea apa salmastră (salinitate limitată) cum este cea din Baltica și din anumite râuri, caz în care este posibilă utilizarea în mod direct, fără tratare. Apa ar putea, de asemenea, proveni din tratarea apelor uzate și să fie furnizată ca atare utilizatorului.

III.   EFECTIVE DE ANIMALE

Efective de animale de producție care se află în posesia sau gestiunea directă a exploatației la data de referință a anchetei.

Animalele nu sunt în mod necesar proprietatea deținătorului. Aceste animale se pot afla în exploatație (pe suprafețele agricole utilizate sau în adăposturi folosite de exploatație) sau în afara acesteia (pe pășunile comunale sau în curs de migrare etc.).

Ecvidee

Animale domestice care aparțin familiei Equidae, genus Equus (cai, măgari etc.).

Bovine

Animale domestice din speciile Bos taurus și Bubalus bubalis, inclusiv hibrizi, cum ar fi beefalo.

 

Bovine, sub un an, masculi și femele

 

Bovine, între un an și mai puțin de doi ani, masculi

 

Bovine, între un an și mai puțin de doi ani, femele

 

Bovine de peste doi ani, masculi

 

Juninci de doi ani și peste

Bovine femele în vârstă de doi ani și mai mult care nu au fătat.

 

Vaci de lapte

Bovine femele care au fătat (inclusiv cele sub doi ani) și care datorită rasei sau unor calități speciale sunt crescute exclusiv sau în mod principal pentru producția laptelui pentru consum uman sau pentru prelucrare în vederea obținerii de produse lactate.

 

Alte vaci

Bovine femele care au fătat (inclusiv cele sub doi ani) și care datorită rasei sau unor calități speciale sunt crescute exclusiv sau în mod principal pentru reproducție și al căror lapte nu este destinat consumului uman sau prelucrării în vederea obținerii de produse lactate.

Ovine și caprine

Ovine (toate vârstele)

Animale domestice din specia Ovis aries.

 

Femele de reproducție

Oi și mioare montate.

 

Alte ovine

Toate ovinele, altele decât femele de reproducție.

Caprine (toate vârstele)

Animale domestice din subspecia Capra aegagrus hircus.

 

Femele de reproducție

Capre care au fătat deja o dată și capre care au fost împerecheate.

 

Alte caprine

Toate caprinele care nu sunt femele pentru reproducție.

Porcine

Animale domestice din specia Sus scrofa domesticus.

 

Purcei cu greutatea animalului viu sub 20 de kilograme

Purcei care au în general greutatea animalului viu de mai puțin de 20 de kilograme.

 

Scroafe de reproducție de 50 de kilograme și peste

Porcine femele de 50 de kilograme și peste păstrate pentru rasă, indiferent dacă au fătat sau nu.

 

Alte porcine

Porcine care nu au fost menționate în altă parte.

Păsări de curte

 

Pui de carne

Animale domestice din specia Gallus gallus crescute pentru producția de carne.

 

Găini ouătoare

Animale domestice din specia Gallus gallus care au ajuns la maturitate și care sunt crescute pentru producția de ouă.

 

Alte păsări de curte

Păsări de curte care nu au fost menționate la rubrica «Păsări de curte» sau la rubrica «Găini ouătoare».

 

Curcani

Animale domestice din specia Meleagris.

 

Rațe

Animale domestice din speciile Anas și Cairina moschata.

 

Gâște

Animale domestice din specia Anser anser dom.

 

Struți

Struți (Struthio camelus).

 

Alte păsări de curte care nu sunt menționate în altă parte

Iepuri, femele de reproducție

Iepuri femele (din specia Oryctolagus) pentru reproducția de iepuri pentru carne și care au fătat deja.

Albine

Numărul de stupi ocupați cu albine (Apis mellifera) pentru producerea de miere.

Animale care nu sunt menționate în altă parte

Orice animal domestic de producție care nu este menționat în această secțiune.

IV.   FORȚA DE MUNCĂ

(i)   ACTIVITĂȚI AGRICOLE ÎN CADRUL EXPLOATAȚIEI

Forța de muncă agricolă

Forța de muncă agricolă a exploatației include toate persoanele care au absolvit învățământul obligatoriu (dacă au împlinit vârsta de absolvire a școlii) care au lucrat pe exploatația care a făcut obiectul anchetei în cursul celor 12 luni de dinaintea zilei de referință a anchetei.

În cazul în care legislația națională nu precizează o vârstă minimă pentru învățământul obligatoriu la zi sau seral, se consideră ca vârstă convențională de absolvire a școlii vârsta de 15 ani.

Titularii individuali care nu prestează activitate agricolă pe exploatație sunt înregistrați în anchetă, dar nu sunt trecuți la «Forța de muncă agricolă totală».

Toate persoanele care au vârsta de pensionare și continuă să lucreze pe exploatație se includ în forța de muncă agricolă.

Nu este inclusă forța de muncă care lucrează în cadrul exploatației, dar este utilizată de un terț sau în cadrul unor acorduri de întrajutorare (de exemplu, personalul din întreprinderi agricole sau din cooperative).

Munca agricolă

Este considerată muncă agricolă orice tip de muncă pe exploatație care contribuie fie la (i) activitățile definite în anexa I din Regulamentul (CE) nr. 1166/2008; fie la (ii) întreținerea mijloacelor de producție; fie la (iii) activități ce decurg în mod direct din aceste activități productive.

Timpul utilizat pentru muncă agricolă în cadrul exploatației

Timpul utilizat pentru muncă agricolă în cadrul exploatației reprezintă timpul de lucru alocat efectiv muncii agricole pentru exploatație, exclusiv munca în gospodăriile titularului sau șefului.

Unitate anuală de muncă (UAM)

Timpul de ocupare echivalent normă întreagă, și anume numărul total de ore de muncă împărțit la media anuală a orelor de muncă pentru locurile de muncă cu normă întreagă din țară.

Prin normă întreagă se înțelege numărul minim de ore necesar potrivit dispozițiilor naționale care reglementează contractele de angajare. În cazul în care în aceste contracte nu este indicat numărul anual de ore, se ia în considerare un minim de 1 800 de ore pe an (225 de zile lucrătoare de opt ore).

Titularul

Titularul este persoana fizică, grupul de persoane fizice sau persoana juridică în numele și pe seama căreia este exploatată exploatația și care răspunde din punct de vedere juridic și economic de exploatație, adică persoana care își asumă riscurile economice pentru aceasta.

Titularul poate fi proprietar, fermier, emfiteot, uzufructuar sau mandatar.

 

Sex

 

Vârstă

 

Activități agricole în cadrul exploatației (în afară de activitățile de gospodărie)

Șeful exploatației

Persoana fizică care se ocupă de gestionarea curentă financiară și a producției care țin de funcționarea exploatației respective.

 

Sex

 

Vârstă

 

Activități agricole în cadrul exploatației (în afară de activitățile de gospodărie)

 

Nivelul de instruire al șefului exploatației

 

Pregătirea agricolă a șefului exploatației

 

Numai experiență practică în domeniul agriculturii

Experiența acumulată prin muncă efectivă într-o exploatație agricolă.

 

Formare elementară în domeniul agriculturii

Orice ciclu de formare încheiat într-un colegiu agricol general și/sau într-o instituție specializată în anumite discipline (inclusiv horticultură, viticultură, silvicultură, piscicultură, științe veterinare, tehnologie agricolă și discipline conexe). Ucenicia agricolă încheiată se consideră pregătire de bază.

 

Pregătire completă în domeniul agriculturii

Orice curs de pregătire cu o durată de cel puțin doi ani compleți de pregătire după încheierea învățământului obligatoriu și încheiat la un colegiu agricol, universitate sau alt institut de învățământ superior în specialitatea agricultură, horticultură, viticultură, silvicultură, piscicultură, științe veterinare, tehnologie agricolă sau o disciplină conexă.

 

Formarea profesională a șefului în ultimele 12 luni

Formarea profesională reprezintă o măsură sau o activitate de formare furnizată de un formator sau o instituție de formare care are ca prim obiectiv dobândirea de noi competențe legate de activitățile agricole sau de activități legate direct de exploatație sau dezvoltarea și perfecționarea celor existente.

Membri ai familiei titularului unic, care desfășoară activități agricole pentru exploatație:

Membri de familie ai titularului unic, inclusiv soțul/soția, care desfășoară activități agricole în cadrul exploatație, dar care nu locuiesc în mod necesar pe exploatație.

În general, membrii familiei titularului sunt soțul/soția, rudele în linie ascendentă sau descendentă (inclusiv cele prin căsătorie sau prin adopție) și frații și surorile titularului sau soțul/soția său/sa.

Două persoane care locuiesc împreună ca parteneri conjugali, fără a fi căsătoriți, sunt considerate, de asemenea, ca fiind soț și soție.

Membri ai familiei titularului unic, care desfășoară activități agricole pentru exploatație: bărbați

Activități agricole în cadrul exploatației (în afara activităților de gospodărie)

Membri ai familiei titularului unic, care desfășoară activități agricole pentru exploatație: femei

Activități agricole în cadrul exploatației (în afara activităților de gospodărie)

Angajați permanenți nemembri ai familiei:

Toate persoanele care efectuează activități agricole și care primesc pentru acesta orice tip de remunerație (salariu fix, săptămânal, profituri sau alte modalități de plată, inclusiv plata în natură) de pe exploatația agricolă, altele decât titularul și membrii familiei sale.

Forța de muncă angajată permanent se referă la persoanele care au efectuat activități agricole pe exploatație în cursul celor 12 luni care precedă ziua de referință a anchetei, indiferent de durata săptămânii de lucru.

De asemenea, sunt incluse și persoanele care au muncit cu regularitate o parte din această perioadă, dar care nu au putut munci întreaga perioadă, din următoarele motive:

1.

condițiile speciale de producție în cadrul exploatației (de exemplu, la exploatațiile specializate în cultivarea măslinilor sau strugurilor sau a fructelor și legumelor în aer liber, în îngrășarea vitelor prin hrănirea cu iarbă, în cazul cărora forța de muncă este necesară numai câteva luni);

2.

neprezentare la lucru ca urmare a concediilor, a satisfacerii serviciului militar, a unor boli, accidente sau a decesului;

3.

începerea sau încetarea angajării pe exploatație (acoperă, de asemenea, și lucrătorii care încetează lucrul pentru o exploatație agricolă pentru a începe să lucreze pentru o alta, în cursul celor 12 luni care precedă ziua de referință a anchetei);

4.

încetarea totală a activității în cadrul exploatației din cauze de forță majoră (inundații, incendii etc.).

Angajați permanenți nemembri ai familiei: bărbați

Activități agricole în cadrul exploatației (în afara activităților de gospodărie)

Angajați permanenți nemembri ai familiei: femei

Activități agricole în cadrul exploatației (în afara activităților de gospodărie)

Angajați fără contract nemembri ai familiei: bărbați și femei

Persoanele «fără contract permanent» sunt lucrătorii care nu au muncit în fiecare săptămână pe exploatația agricolă în cursul celor 12 luni care precedă ziua de referință a anchetei, din alte motive decât cele enumerate la rubrica «Angajați permanenți nemembri ai familiei».

Numărul de zile de lucru efectuate de forța de muncă fără contract permanent, nemembră a familiei, se referă la orice zi cu o durată care să îl îndreptățească pe lucrător la plata salariului sau a oricărui alt tip de remunerare (salarii săptămânale, profituri sau alte modalități de plată, inclusiv plata în natură) pentru o zi completă de muncă în cursul căreia este prestată o muncă de tipul celei efectuate de un lucrător agricol angajat cu normă întreagă. Zilele de concediu și de concediu medical nu se socotesc drept zile de muncă.

O zi de muncă completă este ziua normală de muncă a lucrătorilor angajați permanenți cu normă întreagă.

(ii)   ALTE ACTIVITĂȚI LUCRATIVE: ALTE ACTIVITĂȚI DECÂT CELE AGRICOLE ÎN CADRUL EXPLOATAȚIEI (CARE NU SUNT DIRECT LEGATE DE EXPLOATAȚIE) ȘI ACTIVITĂȚI ÎN AFARA EXPLOATAȚIEI

Altă activitate lucrativă este orice activitate desfășurată în schimbul unei remunerații (salariu fix, săptămânal, profituri sau alte modalități de plată, inclusiv plata în natură, pentru serviciul prestat), alta decât cea privind munca agricolă definită la secțiunea IV punctul (i) și orice altă activitate lucrativă direct legată de exploatație definită în secțiunea V punctul (i).

Se include și munca agricolă efectuată de către forța de muncă a unei exploatații agricole pentru o altă exploatație.

Informațiile sunt colectate numai în cazul exploatațiilor cu titulari unici, titularul unic fiind o persoană fizică (și anume, acolo unde titularul este și șef) și în cazul tuturor grupurilor de exploatații. Nu sunt colectate informații în cazul exploatațiilor cu titulari unici, dacă titularul nu este și șef, și în cazul persoanelor juridice.

Informațiile privind alte activități lucrative sunt înregistrate pentru titular și pentru ceilalți membri ai familiei titularului unic. Acestea sunt înregistrate numai dacă respectivii membri sunt angajați la exploatația pe care lucrează sau a căror activitate este direct legată de exploatație.

Activitățile lucrative secundare neagricole și neseparabile pe exploatație sunt excluse deoarece acestea sunt incluse în munca agricolă.

Activitățile incluse aici sunt clasificate ca:

—   activități principale– care ocupă un timp mai mare sau egal în raport cu activitatea agricolă efectuată pentru exploatație;

—   activități secundare– care ocupă un timp mai mic decât activitatea agricolă efectuată pentru exploatație.

Alte activități lucrative ale titularului care este și șeful exploatației:

Toate activitățile lucrative care nu sunt direct legate de exploatație desfășurate de titularul care este și șeful exploatației ca activitate secundară a acestuia.

Alte activități lucrative ale celorlalți membri ai familiei titularului unic:

 

Activitate principală

Numărul persoanelor (fie soțul/soția titularului unic sau alți membri ai familiei titularului unic) care desfășoară activități lucrative care nu sunt legate de exploatație ca activitate principală a acestora.

 

Activitate secundară

Numărul persoanelor (fie soțul/soția titularului unic sau alți membri ai familiei titularului unic) care desfășoară activități lucrative care nu sunt legate de exploatație ca activitate secundară a acestora.

V.   ALTE ACTIVITĂȚI LUCRATIVE ALE EXPLOATAȚIEI (DIRECT LEGATE DE EXPLOATAȚIE)

(i)   LISTA ALTOR ACTIVITĂȚI LUCRATIVE

În categoria alte activități lucrative ale exploatației intră toate activitățile, altele decât lucrările agricole, direct legate de exploatație și cu impact economic asupra exploatației.

«Activitățile direct legate de exploatație» sunt activitățile care utilizează fie resursele (suprafața, clădirile, echipamentul etc.), fie produsele exploatației. Dacă se folosește numai forța de muncă a exploatației (din familie sau din afara familiei) și nu se apelează la alte resurse ale exploatației, atunci se consideră că lucrătorii desfășoară activități sub două regimuri diferite și aceste alte activități lucrative sunt, prin urmare, considerate ca nefiind legate direct de exploatație.

Se includ atât lucrările agricole, cât și lucrările neagricole pentru o altă exploatație.

În acest context, activități lucrative înseamnă muncă activă; în consecință, investițiile financiare pure sunt excluse. Se exclude, de asemenea, și închirierea terenului pentru activități diverse fără implicarea în continuare în aceste activități.

 

Furnizarea de servicii medicale, sociale sau educaționale

Orice activitate care este legată de furnizarea de servicii medicale, sociale și educaționale și/sau activități economice sociale conexe, în care sunt utilizate fie resursele exploatației, fie produsele sale primare.

 

Turism, cazare și alte activități de agrement

Toate activitățile legate de turism, serviciile de cazare, prezentarea exploatației turiștilor sau altor grupuri, activități sportive și recreative etc. pentru care se utilizează suprafața, clădirile sau alte resurse ale exploatației.

 

Artizanat

Obiecte artizanale fabricate în cadrul exploatației de către titular sau de către membrii familiei acestuia sau de către forța de muncă din afara familiei, cu condiția ca aceasta din urmă să efectueze și muncă agricolă, indiferent de modul de vânzare a produselor.

 

Prelucrarea produselor agricole

Orice prelucrare, în cadrul exploatației, a unui produs agricol primar într-un produs secundar prelucrat, indiferent dacă materia primă este produsă în cadrul exploatației sau cumpărată din afară. Aceasta include prelucrarea cărnii, fabricarea brânzei etc.

Toate prelucrările produselor agricole din cadrul acestei rubrici, cu condiția ca prelucrarea să fie considerată ca fiind parte a activității agricole. Fabricarea vinului și producția de ulei de măsline sunt, prin urmare, excluse cu condiția ca procentul de vin și ulei cumpărat să fie semnificativ.

 

Producerea de energie regenerabilă

Producerea de energie regenerabilă destinată vânzării include biogazul, biocombustibilii sau electricitatea obținute prin turbine eoliene, alte instalații sau din materie primă provenită din agricultură.

Energia regenerabilă produsă numai pentru nevoile proprii ale exploatației nu se include aici.

 

Prelucrarea lemnului (de exemplu, tăierea)

Prelucrarea lemnului brut destinat vânzării în cadrul exploatației (tăierea de cherestea etc.).

 

Acvacultură

Producția de pește, raci etc. în cadrul exploatației. Se exclud activitățile care țin numai de pescuit.

 

Lucrări contractuale (folosind mijloacele de producție ale exploatației)

Lucrări contractuale, realizate cu ajutorul echipamentului exploatației în interiorul sau în afara sectorului agricol, de exemplu deszăpezire, remorcare, întreținerea peisajului, servicii agricole sau legate de mediu etc.

 

Agricole (pentru alte exploatații)

 

Neagricole

 

Silvicultură

Lucrări de silvicultură care utilizează atât forța de muncă, cât și mașinile și echipamentele exploatației, în general în scopuri agricole.

 

Altele

Alte activități lucrative direct legate de exploatație care nu au fost menționate în altă parte.

Cine este implicat?

Activitățile incluse aici sunt clasificate ca:

—   activități principale– care ocupă un timp mai mare sau egal în raport cu activitatea agricolă efectuată pentru exploatație;

—   activități secundare– care ocupă un timp mai mic decât activitatea agricolă efectuată pentru exploatație.

Titularul care este și șeful exploatației

Alți membri ai familiei titularului unic, ca activitate principală

Alți membri ai familiei titularului unic, ca activitate secundară

Membri care nu fac parte din familie care lucrează cu regularitate în cadrul exploatației, ca activitate principală

Membri care nu fac parte din familie care lucrează cu regularitate în cadrul exploatației, ca activitate secundară

(ii)   IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR LUCRATIVE NEAGRICOLE, DIRECT LEGATE DE EXPLOATAȚIE

Procentajul producției finale a exploatației

Importanța celorlalte activități lucrative direct legate de exploatație în rezultatul exploatației este estimată ca partea din cifra de afaceri generată de alte activități lucrative direct legate de exploatație raportată la cifra de afaceri totală al exploatației și plățile directe ale respectivei exploatații în baza Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (9).

Formula

VI.   SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA RURALĂ

Exploatația a beneficiat de una dintre următoarele măsuri de dezvoltare rurală în cursul ultimilor trei ani

Măsurile prevăzute în titlul III capitolul I din Regulamentul (CE) nr. 1305/2013 de care beneficiază fermierul.

Informațiile trebuie colectate și dacă exploatația a beneficiat și dacă nu a beneficiat de una dintre următoarele măsuri de dezvoltare rurală în cursul ultimilor trei ani conform unui anumit set de standarde și norme precizate în cea mai recentă legislație.

 

Participarea agriculturilor la sistemele de calitate alimentară

Articolul 16 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013: Scheme de calitate pentru produse agricole și alimentare

 

Plăți legate de Natura 2000 și de Directiva-cadru privind apa  (10)

Articolul 30 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013: Plăți legate de Natura 2000 și de Directiva-cadru privind apa

 

Plăți pentru agromediu – și climatice

Articolul 28 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013: Agromediu și climă

 

Agricultură ecologică

Articolul 29 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013: Agricultură ecologică

 

Plăți pentru bunăstarea animalelor

Articolul 33 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013: Bunăstarea animalelor

 

Investiții în active fizice

Articolul 17 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013: Investiții în active fizice

 

Prevenirea și repararea daunelor cauzate potențialului de producție agricolă de dezastre naturale și de evenimente catastrofale

Articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013: Refacerea potențialului de producție agricolă afectat de dezastre naturale și de evenimente catastrofale și instituirea unor măsuri de prevenire corespunzătoare

 

Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor

Articolul 19 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013: Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor

 

Investiții în dezvoltarea zonelor forestiere și în viabilitatea pădurilor

Articolul 21 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013: Investiții în dezvoltarea zonelor forestiere și ameliorarea viabilității pădurilor

 

Împădurirea și crearea de suprafețe împădurite

Articolul 22 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013: Împădurirea și crearea de suprafețe împădurite

 

Instituirea de sisteme agroforestiere

Articolul 23 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013: Înființarea de sisteme agroforestiere

 

Prevenirea și repararea daunelor cauzate pădurilor

Articolul 24 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013: Prevenirea și repararea daunelor cauzate pădurilor de incendii, de dezastre naturale și de evenimente catastrofale

 

Investiții în ameliorarea rezilienței și a valorii ecologice a pădurilor

Articolul 25 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013: Investiții în ameliorarea rezilienței și a valorii ecologice a ecosistemelor forestiere

 

Investiții în tehnologii forestiere și în prelucrarea, mobilizarea și comercializarea produselor forestiere

Articolul 26 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013: Investiții în tehnologii forestiere și în prelucrarea, mobilizarea și comercializarea produselor forestiere

 

Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice

Articolul 31 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013: Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice

 

Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor

Articolul 34 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013: Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor

 

Gestionarea riscurilor

Articolul 36 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013: Gestionarea riscurilor

VII.   PRACTICI DE GESTIONARE A SOLULUI ȘI A ÎNGRĂȘĂMÂNTULUI ORGANIC LICHID APLICATE ÎN EXPLOATAȚIILE AGRICOLE

Metode de cultivare a solului aplicate pe teren arabil în aer liber

Arat convențional

Terenul arabil arat convențional care presupune aratul solului, în mod normal cu un plug cu brăzdar sau cu disc ca operațiune primară de arat, urmată de aratul secundar cu o grapă cu disc.

Arat de conservare

Terenul arabil pe care se efectuează lucrări de arătură de conservare (reduse), care este o practică de arat sau sistem de practici în care sunt lăsate reziduuri vegetale (cel puțin 30 %) la suprafața solului pentru controlul eroziunii și păstrarea umidității, în general prin nerăsturnarea brazdei.

Niciun fel de arat (cu excepția suprafețelor de teren arabil în aer liber care sunt acoperite de plante multianuale)

Terenul arabil care nu este arat între recoltare și semănare.

Acoperirea solului terenurilor arabile în aer liber

Modul în care terenul arabil este acoperit cu plante sau cu reziduuri sau este lăsat neacoperit în timpul iernii.

Cultură normală de iarnă

Teren arabil pe care culturile sunt semănate toamna și cresc în timpul iernii (culturi normale de iarnă, precum grâul de iarnă), în mod normal recoltate sau folosite pentru pășunat.

Cultură acoperită sau cultură intermediară

Teren arabil pe care plantele sunt semănate în mod specific pentru a reduce eroziunea solului, pierderea de nutrienți și de produse fitosanitare în timpul iernii sau în alte perioade când terenul ar fi altfel gol și expus la pierderi. Valoarea economică a acestor culturi este redusă și obiectivul principal rămâne protecția solului și a nutrienților.

În mod normal, culturile sunt arate în brazdă primăvara, înainte de semănarea altei culturi și acestea nu sunt nici recoltate, nici folosite pentru pășunat.

Reziduuri de plante

Teren arabil acoperit cu reziduuri vegetale și miriște din sezonul precedent al culturilor în timpul iernii. Culturile intermediare și acoperite sunt excluse.

Sol sterp

Teren arabil care este arat sau cultivat toamna și care nu este semănat sau acoperit cu reziduuri vegetale în timpul iernii, rămânând gol până la desfășurarea operațiunilor agrotehnice de preînsămânțare sau de însămânțare în următoarea perioadă de primăvară.

Suprafețe de teren arabil în aer liber care sunt acoperite de plante multianuale

Suprafețele de teren arabil care sunt acoperite de plante multianuale nesemănate sau cultivate în anul de referință.

Rotația culturilor pe terenuri arabile

Rotația culturilor reprezintă practica de alternare a culturilor cultivate pe un teren specific conform unui model sau secvență planificat(ă) în ani de cultură succesivi, astfel încât să fie cultivate fără întrerupere pe același teren culturi din aceleași specii.

Cota de suprafață arabilă inclusă în rotația de culturi

Terenul arabil face parte din rotația de culturi planificată.

Zone de interes ecologic – suprafața totală a marginilor de câmpuri, a zonelor de protecție și a particularităților peisajului, cum ar fi gardurile vii, arborii, ziduri de piatră etc.

Suprafețele asigurate de șeful exploatației reprezintă suprafețele ecologice descrise la articolul 46 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Suprafața totală a marginilor câmpurilor, zonelor tampon, gardurilor vii, arborilor, elementelor de peisaj, biotopurilor, suprafețelor împădurite și elementelor de peisaj.

Trebuie raportat numai de către exploatațiile cu mai mult de 15 hectare de teren arabil.

Tehnici de aplicare a îngrășământului organic lichid

Procentajul din îngrășământul total al exploatației (produs plus importat minus exportat) împrăștiat pe terenul agricol cu ajutorul a diferite tehnici disponibile.

Împrăștiere

Îngrășământul este împrăștiat pe suprafața unui teren sau a unei culturi, fără a utiliza împrăștiere în fâșii sau tehnici de injecție.

 

Fără încorporare

Procentajul îngrășământului total aplicat fără încorporare în sol. Dacă îngrășământul nu este încorporat în termen de 24 de ore de la împrăștiere, se include aici.

 

Încorporarea în termen de patru ore

Procentajul din îngrășământul total aplicat a fost încorporat mecanic în sol în termen de patru ore de la aplicare

 

Încorporarea după patru ore

Procentajul din îngrășământul total aplicat care a fost încorporat mecanic în sol într-un termen mai mare de patru ore de la aplicare. Dacă îngrășământul nu a fost încorporat în termen de 24 de ore după împrăștiere, este exclus din această rubrică și este inclus în rubrica «Fără încorporare».

Împrăștiere în fâșii

Îngrășământul lichid sau compostului lichid este aplicat pe o suprafață în fâșii paralele fără îngrășământ între acestea, cu ajutorul unui dispozitiv (de împrăștiere în fâșii) fixat la capătul rezervorului sau al unui tractor care împrăștie îngrășământul lichid sau compostul lichid la nivelul solului.

 

Rampă orizontală cu furtunuri

Un tip de dispozitiv de împrăștiere în fâșii alcătuit din furtunuri montate pe un braț, dar care nu utilizează aparatajele proiectate pentru a separa culturile sau frunzele de iarbă.

 

Rampă orizontală cu duze de stropire la înălțime mică

Un tip de dispozitiv de împrăștiere în fâșii alcătuit din mai multe aparataje sub formă de picior sau pantof montate pe un braț desemnat să separe culturile sau frunzele de iarbă, pentru a plasa îngrășământul pe suprafață și pentru a reduce în același timp contaminarea culturii sau a ierbii.

Injectare

Aplicarea de îngrășământ lichid sau compost lichid prin plasarea în brazde create în sol la diferite adâncimi în funcție de fiecare tip de injector.

 

Brazdă de suprafață/deschisă

Brazdele sunt de suprafață, având în general o adâncime de 50 mm. Acestea sunt lăsate deschise după aplicare.

 

Brazdă de adâncime/închisă

Brazdele sunt mai adânci, având în general o adâncime de 150 mm. Acestea sunt închise după aplicare.

Import/export de îngrășământ organic lichid de către exploatație

Îngrășământ organic lichid produs și exportat de către exploatație

Cantitatea de îngrășământ organic lichid transportat de la exploatație.

Îngrășământ organic lichid importat de către exploatație

Cantitatea de îngrășământ organic lichid adus la exploatație care urmează să fie utilizat în agricultură, indiferent dacă este plătit sau este primit un baza unei plăți.”


(1)  Definițiile de bază pentru exploatațiile agricole și pentru unitatea vită mare sunt stabilite la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 1166/2008.

(2)  Regulamentului (UE) nr. 31/2011 al Comisiei din 17 ianuarie 2011 de modificare a anexelor la Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui nomenclator comun al unităților teritoriale de statistică (NUTS) (JO L 13, 18.1.2011, p. 3).

(3)  Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 487).

(4)  Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91 (JO L 189, 20.7.2007, p. 1).

(5)  Regulamentul (CE) nr. 138/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 decembrie 2003 privind conturile economice pentru agricultură în cadrul Comunității (JO L 33, 5.2.2004, p. 1).

(6)  Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 549).

(7)  Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune și de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori și de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 2019/93, (CE) nr. 1452/2001, (CE) nr. 1453/2001, (CE) nr. 1454/2001, (CE) nr. 1868/94, (CE) nr. 1251/1999, (CE) nr. 1254/1999, (CE) nr. 1673/2000, (CEE) nr. 2358/71 și (CE) nr. 2529/2001 (JO L 270, 21.10.2003, p. 1).

(8)  Regulamentul (CE) nr. 479/2008 al Consiliului din 29 aprilie 2008 privind organizarea comună a pieței vitivinicole, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1493/1999, a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003, a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 și a Regulamentului (CE) nr. 3/2008 și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2392/86 și a Regulamentului (CE) nr. 1493/1999 (JO L 148, 6.6.2008, p. 1).

(9)  Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 608).

(10)  Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei (JO L 327, 22.12.2000, p. 1).


14.8.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 215/34


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1392 AL COMISIEI

din 13 august 2015

de aprobare a substanței de bază fructoză, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului (1), în special articolul 23 alineatul (5) coroborat cu articolul 13 alineatul (2),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 23 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, Comisia a primit, la 12 martie 2014, din partea Institutului tehnic pentru agricultură ecologică [Institut Technique de l'Agriculture Biologique (ITAB)] o cerere de aprobare a fructozei ca substanță de bază. Cererea respectivă a fost însoțită de informațiile cerute la articolul 23 alineatul (3) al doilea paragraf.

(2)

Comisia a solicitat asistență științifică din partea Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”). Autoritatea a prezentat Comisiei un raport tehnic privind substanța respectivă la 24 octombrie 2014 (2). La 20 martie 2015, Comisia a prezentat Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale raportul de analiză (3) și proiectul prezentului regulament, pe care le-a finalizat pentru reuniunea comitetului respectiv din 14 iulie 2015.

(3)

Documentația furnizată de solicitant arată că fructoza îndeplinește criteriile unui produs alimentar, astfel cum este definit la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului (4). În plus, substanța nu este folosită predominant în scopul protecției plantelor, dar este totuși utilă pentru protecția plantelor în compoziția unui produs constând în substanța respectivă și apă. Prin urmare, trebuie considerată substanță de bază.

(4)

Din examinările efectuate reiese că este de așteptat ca substanța fructoză să îndeplinească, în general, cerințele prevăzute la articolul 23 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, în special în ceea ce privește utilizările examinate și detaliate în raportul de analiză întocmit de Comisie. Prin urmare, este adecvat să se aprobe fructoza ca substanță de bază.

(5)

Cu toate acestea, în conformitate cu articolul 13 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, coroborat cu articolul 6 din respectivul regulament, și ținând cont de cunoștințele științifice și tehnice actuale, este necesar să se includă anumite condiții pentru aprobare care sunt detaliate în anexa I la prezentul regulament.

(6)

În conformitate cu articolul 13 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (5) ar trebui modificată în consecință.

(7)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Aprobarea unei substanțe de bază

Se aprobă substanța fructoză, astfel cum este specificată în anexa I, ca substanță de bază, sub rezerva îndeplinirii condițiilor prevăzute în anexa menționată anterior.

Articolul 2

Modificări ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 se modifică în conformitate cu anexa II la prezentul regulament.

Articolul 3

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 13 august 2015.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 309, 24.11.2009, p. 1.

(2)  Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară, 2014; Outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for fructose for use in plant protection on apple trees with indirect action in the control of insects („Rezultatul consultării cu statele membre și cu EFSA privind cererea de aprobare ca substanță de bază a fructozei destinată protecției plantelor pentru meri, cu acțiune indirectă asupra combaterii insectelor”). EFSA supporting publication 2014:EN-684 [Materiale conexe ale Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA) 2014:EN-684], 27 pp.

(3)  http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=RO.

(4)  Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare (JO L 31, 1.2.2002, p. 1).

(5)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei din 25 mai 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește lista substanțelor active autorizate (JO L 153, 11.6.2011, p. 1).


ANEXA I

Denumire comună, Numere de identificare

Denumire IUPAC

Puritate (1)

Data aprobării

Dispoziții specifice

Fructoză

Nr. CAS: 57-48-7

β-D-fructofuranoză

Calitate alimentară

1 octombrie 2015

Se aprobă numai utilizările ca substanță de bază care acționează ca activator al mecanismelor naturale de apărare ale culturii.

Fructoza se utilizează în conformitate cu condițiile specifice incluse în concluziile raportului de analiză privind fructoza (SANCO/12680/2014), în special în apendicele I și II la respectivul raport.


(1)  Detalii suplimentare cu privire la identitatea, specificațiile și modul de utilizare a substanței de bază sunt prezentate în raportul de analiză.


ANEXA II

În partea C din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (CE) nr. 540/2011 se adaugă următoarea rubrică:

Număr

Denumire comună, Numere de identificare

Denumire IUPAC

Puritate (1)

Data aprobării

Dispoziții specifice

„8

Fructoză

Nr. CAS: 57-48-7

β-D-fructofuranoză

Calitate alimentară

1 octombrie 2015

Se aprobă numai utilizările ca substanță de bază care acționează ca activator al mecanismelor naturale de apărare ale culturii.

Fructoza se utilizează în conformitate cu condițiile specifice incluse în concluziile raportului de analiză privind fructoza (SANCO/12680/2014), în special în apendicele I și II la respectivul raport.”


(1)  Detalii suplimentare cu privire la identitatea, specificațiile și modul de utilizare a substanței de bază sunt prezentate în raportul de analiză.


14.8.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 215/38


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1393 AL COMISIEI

din 13 august 2015

de aprobare a unor modificări care nu sunt minore din caietul de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Καλαμάτα (Kalamata) (DOP)]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 52 alineatul (3) litera (b),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 a intrat în vigoare la 3 ianuarie 2013. Acest regulament a abrogat și a înlocuit Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului (2).

(2)

În conformitate cu articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 510/2006, Comisia a examinat cererea Greciei de aprobare a unor modificări a caietului de sarcini al denumirii de origine protejate (denumită în continuare: DOP) „Καλαμάτα” (Kalamata), înregistrată prin Regulamentul (CE) nr. 1065/97 al Comisiei (3).

(3)

Deoarece modificările în cauză nu sunt minore în sensul articolului 9 din Regulamentul (CE) nr. 510/2006, Comisia a publicat cererea de modificare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (4), în conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 510/2006.

(4)

Comisia a primit cinci opoziții în temeiul articolului 7 alineatul (1) și al articolului 7 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 510/2006 (5). Prima a fost primită la 14 decembrie 2012 din partea societății elvețiene NECTRA FOOD SA. A doua a fost primită la 17 decembrie 2012 din partea societății egiptene FAR TRADING CO. A treia a fost primită la 17 decembrie 2012 din partea societății norvegiene Oluf Lorentzen AS. A patra a fost primită la 20 decembrie 2012 din partea Regatului Unit. A cincea a fost primită la 17 decembrie 2012 din partea societății daneze CARL B. FELDTHUSEN.

(5)

Ultima opoziție nu a fost considerată admisibilă deoarece, în conformitate cu articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 510/2006, persoanele juridice stabilite într-un stat membru nu pot adresa o declarație de opoziție direct Comisiei. Celelalte opoziții au fost considerate admisibile.

(6)

Prin scrisorile din 15 februarie 2013, Comisia a invitat părțile interesate să inițieze consultările care se impun pentru a încerca să ajungă la un acord în termen de șase luni, în conformitate cu procedurile lor interne.

(7)

Părțile nu au ajuns la un acord în termenul prevăzut.

(8)

Dat fiind că nu s-a ajuns la un acord, Comisia ar trebui să adopte o decizie în conformitate cu procedura menționată la articolul 52 alineatul (3) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012.

(9)

Opozanții pretind că aria geografică care rezultă prin modificare nu este omogenă, întrucât o parte din zona geografică adițională care face obiectul cererii de modificare nu posedă aceleași caracteristici microclimatice unice ca și actuala arie a DOP; caracteristicile chimice și organoleptice și, prin urmare, calitatea uleiului de măsline produs în zona modificată propusă sunt inferioare celor ale uleiului de măsline produs în actuala arie a DOP; această scădere a calității va implica pierderea imaginii și a reputației produsului; extinderea zonei ar induce în eroare consumatorii, deoarece nu mai este produs în provincia Kalamata, ci într-o arie din regiunea Messinia, și deoarece acesta poate fi îmbuteliat chiar și în afara acestei regiuni; noua arie geografică nu este delimitată având în vedere legătura; absența unei restricții geografice privind îmbutelierea diluează legătura dintre produs și zonă, generează probleme de trasabilitate și expune produsul la posibile fraude și la deteriorarea calității; relevanța statistică și reprezentativitatea datelor obținute în sprijinul cererii de modificare sunt discutabile; linkul internet din documentul unic publicat către caietul de sarcini modificat nu a funcționat în mod adecvat.

(10)

În pofida acuzațiilor de mai sus prezentate de oponent, este oportună aprobarea modificării caietului de sarcini al DOP „Καλαμάτα” (Kalamata) din următoarele motive.

(11)

Omogenitatea factorilor naturali și umani din interiorul regiunii Messinia este descrisă în mod exhaustiv în cererea de modificare, în documentul unic și în caietul de sarcini al produsului. Oponentul nu a furnizat dovezi conform cărora condițiile pedoclimatice din aria geografică adițională care face obiectul cererii de modificare sunt substanțial diferite de cele din aria geografică actuală. În plus, regiunea Messinia este în prezent aria geografică definită a DOP „Elia Kalamatas” (măsline Kalamata). În concluzie, regiunea Messinia, astfel cum este definită în cererea de modificare, se încadrează pentru a fi recunoscută ca arie geografică delimitată pentru DOP „Καλαμάτα” (Kalamata) în ceea ce privește uleiul de măsline.

(12)

Afirmația referitoare la deprecierea calității și pierderea reputației nu a fost susținută cu date concrete care să demonstreze o astfel de scădere a calității. Analiza datelor referitoare la caracteristicile organoleptice și chimice ale uleiurilor de măsline produse în cele două arii, care au fost incluse în studiul anexat la opoziții, nu este concludentă pentru a demonstra faptul că caracteristicile uleiului de măsline produs în zona modificată propusă sunt inferioare caracteristicilor uleiului de măsline produs în actuala arie a DOP. În schimb, datele furnizate de autoritățile elene arată că, în ansamblu, cele două uleiuri de măsline au aceleași caracteristici chimice și organoleptice, cu diferențe neglijabile.

(13)

În plus, atingerea sau menținerea de către un produs a unei anumite calități sau imagini nu reprezintă obiectivul Regulamentului (UE) nr. 1151/2012, care nu conține nicio dispoziție în acest sens. În măsura în care se poate verifica dacă caracteristicile produsului provenit din aria geografică modificată, similare cu caracteristicile produsului provenit din actuala arie a DOP, se datorează în principal factorilor naturali și umani din aria geografică modificată, cererea de modificare respectă cerințele din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012.

(14)

Există numeroase cazuri de DOP-uri înregistrate al căror nume nu corespunde numelui ariei geografice. În consecință, faptul că, în urma cererii de modificare, DOP va fi produs și în regiunea Messinia nu este în contradicție cu dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 1151/2012.

(15)

Fraza din caietul de sarcini care clarifică faptul că produsul poate fi îmbuteliat în afara ariei geografice delimitate nu se află în contradicție cu Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 și nu afectează legătura. În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, obligația ambalării produsului în interiorul zonei derogă de la normele standard și trebuie să fie justificată în conformitate cu articolul 7 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012. Dacă este cazul, obligația de a introduce acest tip de restricții în caietul de sarcini al produsului îi revine solicitantului. În cazul de față, solicitanții nu au propus o astfel de restricție. De asemenea, oponenții nu au oferit suficiente justificări specifice produsului privind motivul pentru care ambalarea ar trebui să fie obligatorie în aria geografică delimitată.

(16)

Oponenții pretind că analiza datelor referitoare la caracteristicile organoleptice și chimice ale uleiului de măsline produs în aria geografică stabilită și a uleiului de măsline produs în restul ariei geografice, astfel cum a fost modificată, menționată în studiul anexat la opoziții, demonstrează în mod clar că noua arie geografică nu este delimitată în ceea ce privește legătura. Comisia consideră că această analiză nu este utilă pentru a se ajunge la concluzia că aria modificată nu este definită în ceea ce privește legătura. Analiza nu reușește să demonstreze faptul că caracteristicile organoleptice și chimice ale uleiului de măsline produs în aria modificată propusă și cele ale uleiului de măsline produs în aria actuală a DOP nu sunt omogene. Opozanții nu au reușit să explice concluzia lor conform căreia aria modificată nu este definită în ceea ce privește legătura.

(17)

De asemenea, opozanții critică datele care susțin cererea de modificare și care demonstrează că uleiul de măsline produs în regiunea Messinia posedă caracteristici omogene cu uleiul de măsline produs în actuala arie a DOP. Opozanții pretind că aceste date nu sunt în măsură, din punct de vedere statistic, să furnizeze rezultate cu semnificație științifică. Ei consideră că datele nu sunt reprezentative din punct de vedere geografic și sunt insuficiente în ceea ce privește numărul de eșantioane și anii de producție luați în considerare.

(18)

Comisia a verificat fiabilitatea datelor menționate anterior cu autoritățile elene. Au fost furnizate, de asemenea, cifre suplimentare. Aceste cifre se bazează pe criterii statistice solide în ceea ce privește anii de producție luați în considerare și numărul și distribuția geografică a eșantioanelor. Din aceste date rezultă că uleiul de măsline produs în aria geografică stabilită a DOP „Καλαμάτα” (Kalamata) și uleiul de măsline produs în restul ariei geografice, astfel cum a fost modificată, au în ansamblu aceleași caracteristici chimice și organoleptice, cu diferențe neglijabile.

(19)

O eroare de redactare a fost identificată în tabelul inclus la punctul 3.2 din cererea de modificare: valoarea medie a acidității pentru aria „restul regiunii Messinia” nu este 0,49, ci 0,37. Această eroare de redactare nu afectează evaluarea finală cu privire la omogenitatea uleiului produs în cele două arii și nu constituie o modificare substanțială care să necesite publicarea din nou a cererii de modificare.

(20)

În fine, oponenții au invocat faptul că adresa de internet inclusă în documentul unic anexat la cererea de modificare a DOP „Καλαμάτα” (Kalamata) către cea mai recentă versiune a caietului de sarcini nu a funcționat în mod corespunzător. Acest lucru ar fi împiedicat cercetătorii care au realizat proiectul de studiu pentru oponenți să aibă acces la orice trimitere la publicarea caietului de sarcini.

(21)

Autoritățile elene au confirmat faptul că linkul a funcționat în mod adecvat pe toată durata perioadei de opoziție. Oponenții nu au furnizat informații detaliate cu privire la circumstanțele (și anume, data, numărul de încercări de a accesa site-ul etc.) în care linkul nu a funcționat. În concluzie și ținând cont, de asemenea, de cele patru opoziții detaliate și dezvoltate primite care indică o cunoaștere aprofundată a caietului de sarcini și o examinare aprofundată a acestuia, Comisia consideră că dreptul de opoziție la aprobarea modificării DOP „Καλαμάτα” (Kalamata) nu a fost afectat.

(22)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru politica în domeniul calității produselor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se aprobă modificările caietului de sarcini publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu privire la denumirea „Καλαμάτα” (Kalamata) (DOP).

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 13 august 2015.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 343, 14.12.2012, p. 1.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare (JO L 93, 31.3.2006, p. 12).

(3)  Regulamentul (CE) nr. 1065/97 al Comisiei din 12 iunie 1997 de completare a anexei la Regulamentul (CE) nr. 1107/96 privind înregistrarea indicațiilor geografice și a denumirilor de origine în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 17 din Regulamentul (CEE) nr. 2081/92 al Consiliului (JO L 156, 13.6.1997, p. 5).

(4)  JO C 186, 26.6.2012, p. 18.

(5)  Înlocuite între timp cu articolul 51 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012.


14.8.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 215/42


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1394 AL COMISIEI

din 13 august 2015

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 470/2014, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2015/588, de instituire a unei taxe antidumping definitive și de percepere definitivă a taxei provizorii instituite la importurile de sticlă solară originară din Republica Populară Chineză, în urma unei noi anchete privind absorbția măsurilor în temeiul articolului 12 din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene (1) (denumit în continuare „regulamentul de bază”), în special articolul 12 alineatul (3),

întrucât:

A.   PROCEDURA

1.   Măsurile inițiale

(1)

Măsurile aflate în prezent în vigoare (denumite în continuare „măsurile inițiale”) constau în nivelurile taxei antidumping definitive instituite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 470/2014 al Comisiei (2), care variază între 0,4 % și 36,1 %. Articolul 1 alineatul (2) din acest regulament a fost modificat prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/588 al Comisiei (3). Prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 471/2014 al Comisiei (4), Comisia a instituit, de asemenea, niveluri ale taxei compensatorii cuprinse între 3,2 % și 17,1 %.

2.   Cererea de efectuare a unei noi anchete privind absorbția măsurilor

(2)

La 12 noiembrie 2014, o cerere pentru o nouă anchetă privind absorbția măsurilor antidumping inițiale a fost introdusă în conformitate cu articolul 12 din regulamentul de bază. Cererea a fost depusă de asociația EU ProSun Glass (denumită în continuare „solicitantul”), în numele unor producători care reprezintă peste 25 % din producția totală de sticlă solară a Uniunii.

(3)

Solicitantul a furnizat suficiente informații care arată că, după perioada anchetei inițiale, precum și înainte și după instituirea măsurilor inițiale, prețurile de export au scăzut. Aceasta ar fi determinat o creștere a marjei de dumping, care ar fi împiedicat efectele corective preconizate ale măsurilor inițiale. De asemenea, solicitantul a furnizat elemente de probă care arată că importurile de sticlă solară au continuat să pătrundă pe piața Uniunii în cantități semnificative.

(4)

La 19 decembrie 2014, Comisia a anunțat, printr-un aviz publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, deschiderea unei noi anchete privind absorbția măsurilor antidumping aplicabile importurilor de sticlă solară originară din Republica Populară Chineză (RPC) (5), în conformitate cu articolul 12 din regulamentul de bază.

3.   Părțile vizate de noua anchetă

(5)

În avizul de redeschidere, Comisia a invitat părțile interesate să o contacteze pentru a participa la anchetă. În plus, Comisia a informat în mod special solicitantul, alți producători cunoscuți din Uniune, producătorii-exportatori cunoscuți din RPC, importatorii, comercianții, utilizatorii, furnizorii, precum și autoritățile din RPC de deschiderea anchetei și i-a invitat să participe.

(6)

Părțile interesate au avut posibilitatea de a prezenta observații cu privire la redeschiderea anchetei și de a solicita să fie audiate de Comisie și/sau de consilierul-auditor în cadrul procedurilor comerciale. După informarea părților, una dintre acestea a solicitat o audiere cu Comisia și a avut posibilitatea să își prezinte punctul de vedere la 23 iunie 2015.

4.   Constituirea eșantionului de producători-exportatori din RPC

(7)

În avizul său de redeschidere, Comisia a declarat că ar putea eșantiona părțile interesate, în conformitate cu articolul 17 din regulamentul de bază.

(8)

Pentru a decide dacă eșantionarea este necesară și, în caz afirmativ, pentru a selecta un eșantion, Comisia a solicitat tuturor producătorilor-exportatori din RPC să furnizeze informațiile specificate în avizul de redeschidere. În plus, Comisia a solicitat Misiunii Republicii Populare Chineze pe lângă Uniunea Europeană să identifice și/sau să contacteze alți eventuali producători-exportatori care ar putea fi interesați să participe la anchetă.

(9)

Cinci producători-exportatori sau grupuri de producători-exportatori din China, reprezentând aproximativ 70 % din totalul exporturilor din China către Uniune în cursul anchetei actuale, au furnizat informațiile solicitate și au acceptat să fie incluși în eșantion. În conformitate cu articolul 17 alineatul (1) din regulamentul de bază, Comisia a selectat un eșantion de două grupuri de societăți bazat pe cel mai mare volum reprezentativ de exporturi către Uniune care putea fi investigat în mod rezonabil, ținând seama de timpul disponibil. Cele două grupuri de societăți selectate reprezintă peste 60 % din totalul exporturilor din China către Uniune și 94 % din exporturile societăților care au cooperat în cadrul prezentei anchete.

(10)

În conformitate cu articolul 17 alineatul (2) din regulamentul de bază, toți producătorii-exportatori cunoscuți în cauză, precum și autoritățile din țara în cauză, au fost consultați cu privire la selectarea eșantionului. Nu s-au prezentat observații. Prin urmare, Comisia a decis să mențină eșantionul propus, alcătuit din două grupuri de societăți, și toate părțile interesate au fost informate în consecință cu privire la eșantionul final selectat.

(11)

Eșantionul de producători-exportatori de sticlă solară a fost, prin urmare, următorul:

Flat Solar Glass Group Co., Ltd (denumit în continuare „Flat Glass Group”)

Xinyi PV Products (Anhui) Holdings (denumit în continuare „Xinyi Group”)

5.   Răspunsurile la chestionar

(12)

Comisia a trimis chestionare ambelor grupuri de producători-exportatori din China selectate și importatorilor neafiliați, precum și utilizatorilor care s-au făcut cunoscuți în termenele stabilite în avizul de redeschidere.

(13)

S-au primit răspunsuri la chestionare de la doi producători-exportatori din China și de la trei importatori/utilizatori neafiliați din Uniune.

6.   Vizitele de verificare

(14)

Comisia a căutat și a verificat toate informațiile considerate a fi necesare în scopul efectuării noii anchete. În temeiul articolului 16 din regulamentul de bază, au fost efectuate vizite de verificare la sediile următoarelor societăți:

Flat Glass Group, Jiaxing, Zhejiang, RPC

Xinyi Group, Wuhu, Anhui, RPC

7.   Informarea părților

(15)

Toate părțile interesate au primit un document de informare a părților care conținea faptele și considerentele esențiale pe baza cărora Comisia a propus modificarea taxei antidumping definitive pentru sticla solară originară din Republica Populară Chineză. Toate părțile au fost informate cu privire la termenul în care pot să prezinte observații referitoare la document.

(16)

Observațiile prezentate de părțile interesate au fost examinate și luate în considerare, după caz.

8.   Perioada de anchetă

(17)

Perioada de anchetă privind absorbția măsurilor aferentă acestei noi anchete (denumită în continuare „PAAM”) a fost cuprinsă între 1 decembrie 2013 și 30 noiembrie 2014. Prețurile de export în cursul PAAM au fost comparate cu cele din perioada anchetei inițiale care a dus la instituirea măsurilor inițiale, cuprinsă între 1 ianuarie 2012 și 31 decembrie 2012 (denumită în continuare „PAI”).

B.   PRODUSUL ÎN CAUZĂ ȘI PRODUSUL SIMILAR

(18)

Produsul care face obiectul prezentei anchete este același cu cel care a făcut obiectul anchetei inițiale și este definit drept sticlă solară, constând în sticlă sodocalcică plană temperată, cu un conținut de fier mai mic de 300 ppm, un factor de transmisie a luminii solare mai mare de 88 % (măsurat conform AM1,5 300-2 500 nm), rezistentă la o temperatură de până la 250 °C (măsurată conform EN 12150), cu o rezistență la șocuri termice de Δ 150k (măsurată conform EN 12150) și o rezistență mecanică mai mare sau egală cu 90 N/mm2 (măsurată conform EN 1288-3), originară din RPC (denumită în continuare „produsul în cauză”), încadrată în prezent la codul NC ex 7007 19 80.

(19)

Ancheta a arătat că produsul în cauză, produsul fabricat și vândut pe piața internă din RPC, produsul fabricat și vândut pe piața internă din Turcia, care a servit drept țară analogă în cadrul anchetei inițiale și produsul fabricat și vândut în Uniune de către industria din Uniune au aceleași caracteristici fizice, chimice și tehnice de bază, precum și aceleași utilizări de bază. Prin urmare, ele sunt considerate produse similare în sensul articolului 1 alineatul (4) din regulamentul de bază.

C.   CONSTATĂRI

(20)

O nouă anchetă privind absorbția măsurilor în temeiul articolului 12 din regulamentul de bază are drept scop să stabilească dacă, după instituirea măsurilor inițiale, prețurile de export au scăzut sau dacă a existat o variație insuficientă a prețurilor de revânzare ori a prețurilor de vânzare ulterioară în Uniune pentru sticla solară originară din RPC. În cazul în care se ajunge la concluzia că absorbția măsurilor a avut loc, trebuie calculată o nouă marjă de dumping.

1.   Scăderea prețurilor de export

(21)

În cursul PAAM, exporturile produsului în cauză au fost efectuate direct către clienți neafiliați din UE.

(22)

Comisia a comparat, pentru ambele grupuri incluse în eșantion, prețurile tipurilor de produse vândute în cursul PAAM cu prețurile acelorași tipuri de produse vândute în cursul PAI și a calculat un nivel de absorbție mediu ponderat pentru ambele grupuri.

(23)

În cursul anchetei inițiale, societățile incluse în eșantion au exportat, în principal, sticlă solară neacoperită, precum și cantități mici de sticlă acoperită. Diferența medie între prețurile de vânzare pentru sticla neacoperită și cea acoperită a fost de aproximativ 20 % în cursul anchetei inițiale. Cu toate acestea, de atunci industria panourilor solare la nivel mondial a trecut de la utilizarea sticlei neacoperite la cea a sticlei acoperite, întrucât aceasta din urmă este un produs mai eficient. În prezent, sticla acoperită este utilizată în mod curent, iar sticla solară neacoperită este utilizată în principal pentru instalațiile situate într-un mediu caracterizat prin condiții climatice adverse și dificile. Această evoluție se reflectă, de asemenea, în practica în materie de export a producătorilor-exportatori incluși în eșantion, ale căror exporturi s-au schimbat drastic, trecând de la sticla solară neacoperită la cea acoperită.

(24)

Comparația prețurilor de export din cursul PAI cu cele din cursul PAAM arată că, în cazul Flat Group, prețurile de export au scăzut, în medie, cu 17,6 %, iar în cazul Xinyi Group, cu 30,4 % pentru produsul în cauză exportat în cursul PAAM. Prin urmare, absorbția măsurilor poate fi stabilită pentru ambele grupuri de societăți.

(25)

În conformitate cu articolul 12 alineatul (2) din regulamentul de bază, importatorii, utilizatorii și exportatorii au avut posibilitatea de a prezenta elemente de probă care să justifice scăderea prețurilor de export și lipsa variației prețurilor de revânzare în Uniune după instituirea măsurilor prin alte cauze decât absorbția taxei antidumping.

(26)

Un producător-exportator a afirmat (și a reiterat această afirmație în urma informării părților) că scăderea prețurilor de export nu s-a datorat absorbției măsurilor, ci unor metode de producție eficiente, unor economii de scară și unui mediu mai competitiv pentru produsul în cauză. Drept urmare, atât costul de producție, cât și prețurile de export au scăzut.

(27)

Comisia a respins această afirmație. Această afirmație se referă la costurile de producție și nu poate fi luată în considerare decât în contextul unei reexaminări a valorii normale. Cu toate acestea, în conformitate cu articolul 12 alineatul (5) din regulamentul de bază, pretinsele modificări ale valorii normale se iau în considerare doar atunci când sunt furnizate Comisiei informații complete despre valorile normale revizuite. Acest lucru nu s-a întâmplat, întrucât niciunul dintre grupurile de societăți incluse în eșantion nu solicitase reexaminarea valorilor normale, astfel cum se prevede la articolul 12 alineatul (5) din regulamentul de bază și astfel cum se menționează la punctul 5.1.1 litera (a) din avizul de redeschidere. Prin urmare, costul de producție din cursul PAAM nu a fost verificat și domeniul de aplicare al anchetei este limitat, în continuare, la examinarea prețurilor de export. Orice afirmație referitoare la presupusele modificări ale costurilor de producție și/sau ale valorii normale nu poate fi abordată decât în cadrul unei reexaminări intermediare, în conformitate cu articolul 11 alineatul (3) din regulamentul de bază.

(28)

După informarea părților, un producător-exportator a afirmat că prețurile sale de export nu scăzuseră sau, cel puțin, nu în aceeași măsură ca prețurile de export ale societăților incluse în eșantion. El a afirmat, în continuare, că aparenta scădere a prețurilor de export ale celor doi exportatori chinezi incluși în eșantion și recalcularea marjei lor de dumping și de prejudiciu nu ar putea constitui o bază pentru reevaluarea noii sale taxe antidumping individuale. Prin urmare, el a solicitat o examinare individuală în temeiul articolului 12 alineatul (2) și al articolului 17 alineatul (3) din regulamentul de bază.

(29)

Comisia a respins această afirmație. Acest producător-exportator nu a cooperat la prezenta anchetă și nu a furnizat informațiile necesare în termenele prevăzute în avizul de deschidere. În conformitate cu articolul 12 alineatul (4) din regulamentul de bază, noua anchetă se efectuează cu diligență și se finalizează, în mod normal, în termen de șase luni de la data deschiderii noii anchete. În orice caz, această nouă anchetă se finalizează în termen de nouă luni de la deschiderea noii anchete. O examinare individuală, care nu a fost solicitată decât într-un stadiu tardiv al procedurii, după informarea părților, ar împiedica, prin urmare, încheierea anchetei în timp util.

(30)

Un importator/utilizator a susținut că industria sticlei solare din UE nu beneficiază de o aprovizionare insuficientă, în special cu sticlă solară de înaltă calitate, pentru a răspunde nevoilor industriei de module fotovoltaice din UE și, prin urmare, s-a opus instituirii de măsuri suplimentare. El a afirmat, de asemenea, că măsurile antidumping suplimentare ar conduce la o reorientare a producției de module fotovoltaice în afara UE.

(31)

Comisia a respins ambele afirmații. În primul rând, aceste afirmații ar intra în domeniul de aplicare al criteriului privind interesul Uniunii, care nu este analizat în cadrul unei noi anchete privind absorbția măsurilor. În al doilea rând, potrivit răspunsului său la chestionar, în cursul PAAM, utilizatorul a fost în măsură să se aprovizioneze în procent de 100 % cu sticlă solară de la producătorii din UE și din țări terțe. Prin urmare, această afirmație nu a fost susținută cu probe suficiente. Același lucru este valabil și în cazul afirmației potrivit căreia instituirea de măsuri suplimentare i-ar obliga pe producătorii de module fotovoltaice din UE să își externalizeze producția în afara UE. Acest scenariu pare improbabil. Astfel cum s-a stabilit în cadrul anchetei inițiale, partea corespunzătoare sticlei solare din costul de producție al unui modul fotovoltaic este limitată, fiind cuprinsă între 6 % și 8 %. Prin urmare, creșterea măsurilor va avea doar un impact limitat asupra costurilor totale ale modulelor fotovoltaice, de ordinul a 2-3 %.

2.   Dumpingul

(32)

După stabilirea absorbției măsurilor pentru ambele grupuri de societăți, marjele de dumping au fost recalculate.

2.1.   Prețurile de export

(33)

Toate vânzările producătorilor-exportatori incluși în eșantion au fost realizate către clienți neafiliați din Uniune. Prin urmare, prețurile de export s-au bazat pe prețurile efectiv plătite sau de plătit pentru produsul în cauză, în conformitate cu articolul 2 alineatul (8) din regulamentul de bază.

2.2.   Comparație

(34)

Comisia a comparat valoarea normală, astfel cum a fost stabilită în cadrul anchetei inițiale, și prețul de export pe o bază franco fabrică. Marjele de dumping au fost stabilite prin compararea prețurilor franco fabrică individuale ale exportatorilor incluși în eșantion cu prețurile de vânzare pe piața internă ale producătorului din țara analogă sau cu valoarea normală construită, după caz.

(35)

Pentru a asigura o comparație echitabilă între valoarea normală și prețul de export, s-au operat ajustări pentru a ține seama, în conformitate cu articolul 2 alineatul (10) din regulamentul de bază, de diferențele care influențează prețurile și comparabilitatea acestora.

(36)

Pe această bază, s-au operat ajustări pentru costurile de transport, de navlu și de asigurare, costurile de manipulare, de încărcare și cheltuielile conexe, taxele și comisioanele la export, în toate cazurile în care s-a demonstrat că aceste costuri au un impact asupra comparabilității prețurilor.

2.3.   Marja de dumping

(37)

În temeiul articolului 2 alineatele (11) și (12) din regulamentul de bază, marjele de dumping pentru producătorii-exportatori incluși în eșantion au fost stabilite pe baza unei comparații între valoarea normală medie ponderată construită pentru fiecare tip de produs similar din Turcia în cursul PAI și prețul mediu ponderat practicat de fiecare societate la export pentru tipul corespondent de produs în cauză în cursul PAAM, exprimate ca procentaj din prețul CIF la frontiera Uniunii, înainte de vămuire.

(38)

Prin urmare, marja de dumping pentru Xinyi Group a crescut de la 83,1 % în cursul PAI la 122,2 % în cursul PAAM, iar pentru Flat Group de la 90,1 % la 122,4 %.

3.   Nivelul de eliminare a prejudiciului

(39)

În conformitate cu regula taxei celei mai mici prevăzută la articolul 9 alineatul (4) din regulamentul de bază și întrucât măsurile inițiale se bazau pe nivelul de eliminare a prejudiciului, marjele de prejudiciu au fost recalculate.

(40)

Nivelul de eliminare a prejudiciului a fost determinat pe baza unei comparații între prețul de import mediu ponderat al producătorilor-exportatori cooperanți incluși în eșantion, în cursul PAAM, și prețul mediu ponderat neprejudiciabil al produsului similar vândut de producătorii din Uniune incluși în eșantion pe piața Uniunii în cursul PAI. Eventualele diferențe rezultate din această comparație au fost ulterior exprimate ca procentaj din valoarea CIF de import medie ponderată.

(41)

În urma informării părților, un producător-exportator a pus sub semnul întrebării exactitatea metodei utilizate de către Comisie. Pentru a ilustra acest aspect, el a afirmat că, chiar dacă prețurile de export ar fi rămas, în cursul PAAM, la același nivel cu prețurile din cursul PAI, nivelul de eliminare a prejudiciului ar fi crescut.

(42)

Comisia a respins această afirmație. Producătorul-exportator a confirmat faptul că prețurile sale de export scăzuseră în cursul PAAM. Prin urmare, a fost posibilă stabilirea absorbției măsurilor și, în consecință, a fost necesar să se recalculeze marjele de dumping și de prejudiciu.

(43)

Pe această bază, marja de prejudiciu pentru Xinyi Group a crescut de la 39,3 % la 107,00 %, iar pentru Flat Group de la 42,1 % la 112,5 %.

D.   CONCLUZIE

(44)

Pe baza faptelor și a considerațiilor de mai sus, Comisia a concluzionat că producătorii-exportatori incluși în eșantion au absorbit taxa antidumping în vigoare. Prin urmare, măsurile antidumping instituite asupra importurilor de sticlă solară originară din RPC ar trebui să fie modificate în conformitate cu articolul 12 alineatul (3) din regulamentul de bază.

Noul nivel al măsurii

(45)

În conformitate cu regula taxei celei mai mici prevăzută la articolul 9 alineatul (4) din regulamentul de bază, Comisia a comparat mai întâi marjele de prejudiciu și marjele de dumping. Valoarea taxelor ar trebui stabilită la nivelul marjelor de prejudiciu. Cu toate acestea, în conformitate cu articolul 12 alineatul (3) ultima teză din regulamentul de bază, valoarea noii taxe antidumping care urmează să fie instituită nu poate depăși dublul valorii taxei instituite inițial.

(46)

Întrucât ancheta antisubvenție nu este afectată de prezenta anchetă, taxa compensatorie trebuie să fie dedusă pentru a stabili noua taxă antidumping.

(47)

În consecință, noua taxă antidumping pentru Flat Group este stabilită la 71,4 % (adică dublul marjei de prejudiciu de 42,1 % aplicabile în prezent, minus taxa compensatorie de 12,8 %), iar pentru Xinyi Group la 75,4 % (adică dublul marjei de prejudiciu de 39,3 % aplicabile în prezent, minus taxa compensatorie de 3,2 %).

(48)

Având în vedere gradul ridicat de cooperare din partea producătorilor-exportatori chinezi, taxa aplicabilă „tuturor celorlalte societăți” a fost stabilită la nivelul celei mai ridicate taxe instituite pentru societățile din eșantion sau care au cooperat la anchetă. Taxa aplicabilă „tuturor celorlalte societăți” va fi aplicată societăților care nu au cooperat la anchetă, cu excepția societăților care au cooperat la ancheta inițială și care fac obiectul unei taxe individuale. Noua lor taxă antidumping este stabilită la dublul marjei lor de prejudiciu aplicabile în prezent, din care a fost dedusă taxa compensatorie aplicabilă.

(49)

Pentru societățile cooperante neincluse în eșantion și enumerate în tabelul de mai jos, marjele de dumping și de prejudiciu au fost calculate ca medie ponderată a societăților incluse în eșantion. Pentru a stabili noua taxă antidumping, dublul marjei de prejudiciu aplicabile în prezent a fost stabilit drept limită din care a fost dedusă taxa compensatorie aplicabilă.

(50)

Un producător-exportator necooperant, care cooperase la ancheta inițială, a afirmat că nu există un temei juridic suficient pentru a i se majora taxa antidumping existentă sau, alternativ, pentru a i se impune o creștere a taxelor antidumping atât de ridicată ca cea propusă de Comisie.

(51)

Comisia a respins această afirmație. Temeiul juridic pentru modificarea măsurilor în vigoare este articolul 12 alineatul (3) din regulamentul de bază, potrivit căruia valoarea taxei antidumping instituite nu poate depăși dublul valorii taxei instituite inițial. Acest producător nu a cooperat la prezenta anchetă și, prin urmare, ar trebui, în mod normal, să facă obiectul taxei reziduale. Cu toate acestea, în conformitate cu articolul 12 alineatul (3) din regulamentul de bază, astfel cum se menționează în considerentul 48 de mai sus, noua sa taxă antidumping este stabilită la dublul marjei sale de prejudiciu aplicabile în prezent, din care a fost dedusă taxa compensatorie aplicabilă.

(52)

Nivelul revizuit al taxei antidumping aplicabile prețului net franco frontieră a Uniunii, înainte de vămuire, se stabilește după cum urmează:

Societate

Noua marjă de dumping

Noua marjă de prejudiciu

Limită în temeiul articolului 12 alineatul (3) (a se vedea considerentul 45)

Taxă compensatorie

(neschimbată)

Taxă antidumping definitivă revizuită

Zhejiang Jiafu Glass Co., Ltd; Flat Solar Glass Group Co., Ltd; Shanghai Flat Glass Co., Ltd

122,4 %

112,5 %

84,2 %

12,8 %

71,4 %

Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd

122,2 %

107,0 %

78,6 %

3,2 %

75,4 %

Zhejiang Hehe Photovoltaic Glass Technology Co., Ltd

122,4 %

112,5 %

52,4 %

17,1 %

35,3 %

Henan Yuhua New Material Co., Ltd

122,4 %

112,5 %

34,2 %

16,7 %

17,5 %

Wuxi Haida Safety Glass Co., Ltd

122,4 %

112,0 %

73 %

12,4 %

60,6 %

Avic Sanxin Sol-Glass Co. Ltd and Avic (Hainan) Special Glass Material Co., Ltd

122,4 %

112,5 %

73 %

12,4 %

60,6 %

Dongguan CSG Solar Glass Co., Ltd

122,4 %

112,0 %

73 %

12,4 %

60,6 %

Novatech Glass Co., Ltd

122,4 %

112,5 %

73 %

12,4 %

60,6 %

Pilkington Solar Taicang, Limited

122,4 %

112,0 %

73 %

12,4 %

60,6 %

Henan Ancai Hi-Tech Co., Ltd

122,4 %

112,5 %

73 %

17,1 %

55,9 %

Henan Succeed Photovoltaic Materials Corporation

122,4 %

112,5 %

73 %

17,1 %

55,9 %

Zibo Jinxing Glass Co., Ltd

122,4 %

112,5 %

73 %

17,1 %

55,9 %

Toate celelalte societăți

122,4 %

112,5 %

84,2 %

17,1 %

67,1 %

(53)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 15 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 470/2014, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/588, se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Nivelul taxei antidumping definitive aplicabile prețului net, franco frontieră a Uniunii, înainte de vămuire, pentru produsele descrise la alineatul (1) și fabricate de societățile enumerate în continuare, se stabilește după cum urmează:

Societate

Taxă antidumping definitivă

Cod adițional TARIC

Zhejiang Jiafu Glass Co., Ltd; Flat Solar Glass Group Co., Ltd; Shanghai Flat Glass Co., Ltd

71,4 %

B945

Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd

75,4 %

B943

Zhejiang Hehe Photovoltaic Glass Technology Co., Ltd

35,3 %

B944

Henan Yuhua New Material Co., Ltd

17,5 %

B946

Henan Ancai Hi-Tech Co., Ltd

55,9 %

B947

Henan Succeed Photovoltaic Materials Corporation

55,9 %

B948

 

 

 

Avic Sanxin Sol-Glass Co. Ltd and Avic (Hainan) Special Glass Material Co., Ltd

60,6 %

B949

Wuxi Haida Safety Glass Co., Ltd

60,6 %

B950

Dongguan CSG Solar Glass Co., Ltd

60,6 %

B951

Pilkington Solar Taicang, Limited

60,6 %

B952

Zibo Jinxing Glass Co., Ltd

55,9 %

B953

Novatech Glass Co., Ltd

60,6 %

B954

Toate celelalte societăți

67,1 %

B999”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în statele membre în conformitate cu tratatele.

Adoptat la Bruxelles, 13 august 2015.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 343, 22.12.2009, p. 51.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 470/2014 al Comisiei din 13 mai 2014 de instituire a unei taxe antidumping definitive și de percepere definitivă a taxei provizorii instituite la importurile de sticlă solară originară din Republica Populară Chineză (JO L 142, 14.5.2014, p. 1).

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/588 al Comisiei din 14 aprilie 2015 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 470/2014 de instituire a unei taxe antidumping definitive și de percepere definitivă a taxei provizorii instituite la importurile de sticlă solară originară din Republica Populară Chineză (JO L 98, 15.4.2015, p. 6).

(4)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 471/2014 al Comisiei din 13 mai 2014 de instituire a unor taxe compensatorii definitive la importurile de sticlă solară originară din Republica Populară Chineză (JO L 142, 14.5.2014, p. 23).

(5)  JO C 457, 19.12.2014, p. 9.


14.8.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 215/50


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1395 AL COMISIEI

din 13 august 2015

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește sectorul fructelor și legumelor și sectorul fructelor și legumelor prelucrate (2), în special articolul 136 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din cadrul Rundei Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XVI la regulamentul respectiv.

(2)

Valoarea forfetară de import se calculează în fiecare zi lucrătoare, în conformitate cu articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011, ținând seama de datele zilnice variabile. Prin urmare, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 136 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 13 august 2015.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Jerzy PLEWA

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Codul NC

Codul țării terțe (1)

Valoarea forfetară de import

0702 00 00

MA

144,2

MK

51,2

ZZ

97,7

0709 93 10

TR

116,3

ZZ

116,3

0805 50 10

AR

134,3

BO

146,4

CL

160,0

UY

119,5

ZA

147,5

ZZ

141,5

0806 10 10

EG

224,6

IL

390,7

MA

158,2

TR

154,6

US

342,9

ZZ

254,2

0808 10 80

AR

108,9

BR

94,3

CL

136,5

NZ

136,2

US

147,0

ZA

130,9

ZZ

125,6

0808 30 90

AR

132,0

CL

140,7

MK

62,9

NZ

146,7

TR

139,3

ZA

120,2

ZZ

123,6

0809 30 10, 0809 30 90

MK

76,3

TR

136,1

ZZ

106,2

0809 40 05

BA

47,1

IL

141,4

MK

39,3

XS

57,7

ZZ

71,4


(1)  Nomenclatura țărilor stabilită prin Regulamentul (UE) nr. 1106/2012 al Comisiei din 27 noiembrie 2012 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 471/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare privind comerțul exterior cu țările terțe, în ceea ce privește actualizarea nomenclatorului țărilor și teritoriilor (JO L 328, 28.11.2012, p. 7). Codul „ZZ” desemnează „alte origini”.