ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 189

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 58
17 iulie 2015


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

ACORDURI INTERNAŢIONALE

 

*

Notificare referitoare la intrarea în vigoare a Convenției privind comerțul internațional cu specii ale faunei și florei sălbatice pe cale de dispariție (CITES)

1

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1170 al Comisiei din 16 iulie 2015 de adăugare la cotele de pescuit pentru 2015 a anumitor cantități reținute în anul 2014 în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 al Consiliului

2

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1171 al Comisiei din 16 iulie 2015 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

32

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1172 al Comisiei din 16 iulie 2015 de stabilire a coeficientului de alocare care urmează să fie aplicat cantităților ce fac obiectul cererilor de licențe de import introduse în perioada 1-7 iulie 2015 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 341/2007 pentru usturoi

34

 

 

DECIZII

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/1173 a Consiliului din 14 iulie 2015 de modificare a Deciziei 2009/790/CE de autorizare a Republicii Polone de a aplica o măsură derogatorie de la dispozițiile articolului 287 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

36

 

*

Decizia (UE) 2015/1174 a Consiliului din 14 iulie 2015 de modificare a Deciziei 1999/70/CE privind auditorii externi ai băncilor centrale naționale, în ceea ce privește auditorul extern al Banka Slovenije

38

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/1175 a Comisiei din 15 iulie 2015 de modificare a Deciziei 2006/473/CE în ceea ce privește recunoașterea regiunii administrative Gordonia din Africa de Sud ca fiind indemnă de Guignardia citricarpa Kiely (toate sușele patogene pentru Citrus) [notificată cu numărul C(2015) 4749]

39

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Acordul dintre Uniunea Europeană și Republica Democratică a Timorului de Est privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere ( JO L 173, 3.7.2015 )

40

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

ACORDURI INTERNAŢIONALE

17.7.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 189/1


Notificare referitoare la intrarea în vigoare a Convenției privind comerțul internațional cu specii ale faunei și florei sălbatice pe cale de dispariție (CITES)

Convenția privind comerțul internațional cu specii ale faunei și florei sălbatice pe cale de dispariție (CITES), semnată la Washington la 3 martie 1973 (1), a intrat în vigoare la 8 iulie 2015, în conformitate cu articolul XXII alineatul (2) din convenția respectivă.


(1)  JO L 75, 19.3.2015, p. 4.


REGULAMENTE

17.7.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 189/2


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1170 AL COMISIEI

din 16 iulie 2015

de adăugare la cotele de pescuit pentru 2015 a anumitor cantități reținute în anul 2014 în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 al Consiliului

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 847/96 al Consiliului din 6 mai 1996 privind introducerea unor condiții suplimentare pentru gestionarea interanuală a totalurilor admise de captură (TAC) și a cotelor de pescuit (1), în special articolul 4 alineatul (2),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 847/96, statele membre pot solicita Comisiei, înaintea datei de 31 octombrie a anului de aplicare a unei cote de pescuit, să rețină un procentaj maxim de 10 % din această cotă în vederea transferării pentru anul următor. Comisia adaugă cantitatea reținută la cota relevantă.

(2)

Regulamentele (UE) nr. 1262/2012 (2), (UE) nr. 1180/2013 (3), (UE) nr. 24/2014 (4) și (UE) nr. 43/2014 (5) ale Consiliului stabilesc cote de pescuit pentru anumite stocuri pentru anul 2014 și precizează care stocuri pot face obiectul măsurilor prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 847/96.

(3)

Regulamentele (UE) nr. 1221/2014 (6), (UE) nr. 1367/2014 (7), (UE) 2015/104 (8) și (UE) 2015/106 (9) ale Consiliului stabilesc cote pentru anumite stocuri pentru 2015.

(4)

Înainte de 31 octombrie 2014, anumite state membre au solicitat, în temeiul articolului 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 847/96, ca o parte din cotele lor pentru 2014 să fie reținute și transferate pentru anul următor. În limitele specificate în respectivul regulament, cantitățile reținute trebuie adăugate la cotele pentru 2015.

(5)

La 6 august 2014, Federația Rusă a impus un embargo asupra importului de anumite produse agricole și pescărești din Uniune. Având în vedere aceste circumstanțe excepționale, Regulamentul (UE) nr. 1221/2014 a modificat Regulamentele (UE) nr. 43/2014 și (UE) nr. 1180/2013 în ceea ce privește stocurile care sunt cel mai grav și direct afectate. Modificarea consta în transferul unui mai mare procentaj de cantități neutilizate în 2014 la cotele alocate pentru aceste stocuri în 2015. Prin urmare, cotele respective au beneficiat deja de un transfer excepțional și sunt excluse din domeniul de aplicare al prezentului regulament.

(6)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comisiei pentru pescuit și acvacultură,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Cotele de pescuit stabilite pentru 2015 în Regulamentele (UE) nr. 1221/2014, (UE) nr. 1367/2014 și (UE) 2015/104 se măresc în conformitate cu anexa.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 iulie 2015.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 115, 9.5.1996, p. 3.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 1262/2012 al Consiliului din 20 decembrie 2012 de stabilire, pentru 2013 și 2014, a posibilităților de pescuit pentru navele din UE în ceea ce privește anumite stocuri de pești de adâncime (JO L 356, 22.12.2012, p. 22).

(3)  Regulamentul (UE) nr. 1180/2013 al Consiliului din 19 noiembrie 2013 de stabilire, pentru 2014, a posibilităților de pescuit pentru anumite resurse halieutice și grupe de resurse halieutice aplicabile în Marea Baltică (JO L 313, 22.11.2013, p. 4).

(4)  Regulamentul (UE) nr. 24/2014 al Consiliului din 10 ianuarie 2014 de stabilire, pentru 2014, a posibilităților de pescuit pentru anumite resurse halieutice și grupe de resurse halieutice aplicabile în Marea Neagră (JO L 9, 14.1.2014, p. 1).

(5)  Regulamentul (UE) nr. 43/2014 al Consiliului din 20 ianuarie 2014 de stabilire, pentru anul 2014, a posibilităților de pescuit pentru anumite stocuri de pește și grupuri de stocuri de pește, aplicabile în apele Uniunii și, pentru navele din Uniune, în anumite ape din afara Uniunii (JO L 24, 28.1.2014, p. 1).

(6)  Regulamentul (UE) nr. 1221/2014 al Consiliului din 10 noiembrie 2014 de stabilire, pentru 2015, a posibilităților de pescuit pentru anumite stocuri de pește și grupe de stocuri de pește aplicabile în Marea Baltică și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 43/2014 și (UE) nr. 1180/2013 (JO L 330, 15.11.2014, p. 16).

(7)  Regulamentul (UE) nr. 1367/2014 al Consiliului din 15 decembrie 2014 de stabilire, pentru 2015 și 2016, a posibilităților de pescuit pentru navele de pescuit din Uniune în ceea ce privește anumite stocuri de pești de adâncime (JO L 366, 20.12.2014, p. 1).

(8)  Regulamentul (UE) 2015/104 al Consiliului din 19 ianuarie 2015 de stabilire, pentru anul 2015, a posibilităților de pescuit pentru anumite stocuri de pește și grupuri de stocuri de pește, aplicabile în apele Uniunii și, pentru navele din Uniune, în anumite ape din afara Uniunii, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 43/2014 și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 779/2014 (JO L 22, 28.1.2015, p. 1).

(9)  Regulamentul (UE) 2015/106 al Consiliului din 19 ianuarie 2015 de stabilire, pentru 2015, a posibilităților de pescuit pentru anumite resurse halieutice și grupe de resurse halieutice aplicabile în Marea Neagră (JO L 19, 24.1.2015, p. 8).


ANEXĂ

Codul țării

Codul stocului

Specie

Denumirea zonei

Cota finală 2014 (1) (în tone)

Capturi 2014 (în tone)

Capturi cu condiții speciale 2014 (în tone)

% din cota finală

Cantitate transferată (în tone)

BE

ANF/07.

Pește-pescar

VII

2 434,880

491,079

177,243

27,45 %

243,488

BE

ANF/2AC4-C

Pește-pescar

Apele Uniunii din zonele IIa și IV

311,380

216,867

/

69,65 %

31,138

BE

ANF/8ABDE.

Pește-pescar

VIIIa, VIIIb, VIIId și VIIIe

139,500

108,098

/

77,49 %

13,950

BE

COD/07A.

Cod

VIIa

11,080

9,151

/

82,59 %

1,108

BE

COD/07D.

Cod

VIId

76,710

72,230

/

94,16 %

4,480

BE

COD/7XAD34

Cod

VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX și X; apele Uniunii din zona CECAF 34.1.1

355,370

141,495

/

39,82 %

35,537

BE

HAD/07A.

Eglefin

VIIa

8,790

7,035

/

80,03 %

0,879

BE

HAD/2AC4.

Eglefin

IV; apele Uniunii din zona IIa

128,000

98,275

/

76,78 %

12,800

BE

HAD/5BC6A.

Eglefin

Apele Uniunii și apele internaționale din zonele Vb și VIa

0,070

/

/

N/A

0,007

BE

HAD/7X7A34

Eglefin

VIIb-k, VIII, IX și X; apele Uniunii din zona CECAF 34.1.1

112,500

100,445

/

89,28 %

11,250

BE

HKE/2AC4-C

Merluciu

Apele Uniunii din zonele IIa și IV

44,820

42,086

/

93,20 %

2,734

BE

HKE/571214

Merluciu

VI și VII; apele Uniunii și internaționale din zona Vb; apele internaționale din zonele XII și XIV

188,730

12,395

/

6,57 %

18,873

BE

HKE/8ABDE.

Merluciu

VIIIa, VIIIb, VIIId și VIIIe

15,300

5,824

/

38,07 %

1,530

BE

LEZ/07.

Specii de cardină

VII

622,810

166,763

/

26,78 %

62,281

BE

LEZ/2AC4-C

Specii de cardină

Apele Uniunii din zonele IIa și IV

10,690

9,791

/

91,59 %

0,899

BE

LEZ/8ABDE.

Specii de cardină

VIIIa, VIIIb, VIIId și VIIIe

27,500

12,227

/

44,46 %

2,750

BE

LIN/04-C.

Mihalț-de-mare

Apele Uniunii din zona IV

17,600

16,351

/

92,90 %

1,249

BE

LIN/6X14.

Mihalț-de-mare

Apele Uniunii și apele internaționale din zonele VI, VII, VIII, IX, X, XII și XIV

99,740

80,200

/

80,41 %

9,974

BE

NEP/07.

Langustină

VII

10,620

8,277

/

77,94 %

1,062

BE

NEP/2AC4-C

Langustină

Apele Uniunii din zonele IIa și IV

914,480

494,412

/

54,06 %

91,448

BE

NEP/8ABDE.

Langustină

VIIIa, VIIIb, VIIId și VIIIe

5,560

0,083

/

1,49 %

0,556

BE

PLE/07A.

Cambulă de Baltica

VIIa

165,030

99,898

/

60,53 %

16,503

BE

PLE/2A3AX4

Cambulă de Baltica

IV; apele Uniunii din zona IIa; partea din zona IIIa care nu este cuprinsă în Skagerrak și Kattegat

7 892,500

7 151,559

/

90,61 %

740,941

BE

PLE/7DE.

Cambulă de Baltica

VIId și VIIe

1 437,630

1 429,908

/

99,46 %

7,722

BE

PLE/7FG.

Cambulă de Baltica

VIIf și VIIg

183,000

181,270

/

99,05 %

1,730

BE

POK/2A34.

Cod saithe

IIIa și IV; apele Uniunii din zonele IIa, IIIb, IIIc și subdiviziunile 22-32

6,000

4,485

/

74,75 %

0,600

BE

SOL/07D.

Limbă-de-mare comună

VIId

1 661,690

1 495,916

/

90,02 %

165,774

BE

SOL/07E.

Limbă-de-mare comună

VIIe

29,380

24,828

/

84,51 %

2,938

BE

SOL/24-C.

Limbă-de-mare comună

Apele Uniunii din zonele II și IV

971,480

964,970

/

99,33 %

6,510

BE

SOL/7FG.

Limbă-de-mare comună

VIIf și VIIg

720,800

703,148

/

97,55 %

17,652

BE

SOL/7HJK.

Limbă-de-mare comună

VIIh, VIIj și VIIk

53,190

42,106

/

79,16 %

5,319

BE

WHG/07A.

Merlan

VIIa

3,450

1,618

/

46,90 %

0,345

BE

WHG/7X7A-C

Merlan

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj și VIIk

347,060

311,723

/

89,82 %

34,706

DE

ANF/07.

Pește-pescar

VII

360,390

351,597

/

97,56 %

8,793

DE

ANF/2AC4-C

Pește-pescar

Apele Uniunii din zonele IIa și IV

334,960

325,690

/

97,23 %

9,270

DE

ARU/1/2.

Argentină mare

Apele Uniunii și apele internaționale din zonele I și II

26,730

0

/

0 %

2,673

DE

ARU/34-C

Argentină mare

Apele Uniunii din zonele III și IV

204,820

204,323

/

99,76 %

0,497

DE

ARU/567.

Argentină mare

Apele Uniunii și apele internaționale din zonele V, VI și VII

1 117,040

999,842

/

89,51 %

111,704

DE

BLI/5B67-

Mihalț-de-mare albastru

Apele Uniunii și apele internaționale din zonele Vb, VI, VII

24,500

0

/

0 %

2,450

DE

BSF/56712-

Sabie neagră

Apele UE și apele internaționale din zonele V, VI, VII și XII

125,250

0

/

0 %

12,525

DE

COD/03AS.

Cod

Kattegat

0,220

0,004

/

1,82 %

0,022

DE

COD/3DX32.

Cod

Apele Uniunii din subdiviziunile 25-32

5 796,140

0

791,277

13,65 %

579,614

DE

GFB/1234-

Specie de merluciu (Ling american)

Apele UE și apele internaționale din zonele I, II, III și IV

9,990

0

/

0 %

0,999

DE

GFB/567-

Specie de merluciu (Ling american)

Apele UE și apele internaționale din zonele V, VI și VII

11,100

0

/

0 %

1,110

DE

GHL/2A-C46

Halibut negru

Apele Uniunii din zonele IIa și IV; apele Uniunii și apele internaționale din zonele Vb și VI

42,800

0

/

0 %

4,280

DE

HAD/2AC4.

Eglefin

IV; apele Uniunii din zona IIa

689,950

355,219

316,511

97,36 %

18,220

DE

HAD/3A/BCD

Eglefin

IIIa, apele Uniunii din subdiviziunile 22-32

121,000

114,464

/

94,60 %

6,536

DE

HAD/5BC6A.

Eglefin

Apele Uniunii și apele internaționale din zonele Vb și VIa

5,180

0

/

0 %

0,518

DE

HAD/6B1214

Eglefin

Apele Uniunii și apele internaționale din zonele VIb, XII și XIV

3,400

0

/

0 %

0,340

DE

HER/5B6ANB

Hering

Apele Uniunii și apele internaționale din zonele Vb, VIb și VIaN

3 361,170

3 354,224

/

99,79 %

6,946

DE

HKE/2AC4-C

Merluciu

Apele Uniunii din zonele IIa și IV

216,130

119,835

/

55,75 %

21,613

DE

HKE/3A/BCD

Merluciu

IIIa; Apele Uniunii din subdiviziunile 22-32

3

0

/

0 %

0,300

DE

LEZ/2AC4-C

Specii de cardină

Apele Uniunii din zonele IIa și IV

5,560

0,780

/

14,03 %

0,556

DE

LIN/04-C.

Mihalț-de-mare

Apele Uniunii din zona IV

50,420

40,329

/

79,99 %

5,042

DE

LIN/1/2.

Mihalț-de-mare

Apele Uniunii și apele internaționale din zonele I și II

4,890

1,893

/

38,71 %

0,489

DE

LIN/3A/BCD

Mihalț-de-mare

IIIa; apele Uniunii din zona IIIbcd

1,420

0,545

/

38,38 %

0,142

DE

LIN/6X14.

Mihalț-de-mare

Apele Uniunii și apele internaționale din zonele VI, VII, VIII, IX, X, XII și XIV

19,310

0,245

/

1,27 %

1,931

DE

MAC/8C3411

Macrou

VIIIc, IX și X; apele Uniunii din zona CECAF 34.1.1

1 205,500

0

1 205,476

100 %

0,453

DE

NEP/2AC4-C

Langustină

Apele Uniunii din zonele IIa și IV

484,170

416,656

/

86,05 %

48,417

DE

NEP/3A/BCD

Langustină

IIIa; Apele Uniunii din subdiviziunile 22-32

12,250

7,465

/

60,94 %

1,225

DE

PLE/2A3AX4

Cambulă de Baltica

IV; apele Uniunii din zona IIa; partea din zona IIIa care nu este cuprinsă în Skagerrak și Kattegat

6 387,000

4 211,595

10,832

66,11 %

638,700

DE

POK/2A34.

Cod saithe

IIIa și IV; apele Uniunii din zonele IIa, IIIb, IIIc și subdiviziunile 22-32

9 824,600

8 754,943

/

89,11 %

982,460

DE

POK/56-14

Cod saithe

VI; Apele Uniunii și apele internaționale din zonele Vb, XII și XIV

8,530

0

/

0 %

0,853

DE

RNG/5B67-

Grenadier de piatră

Apele UE și apele internaționale din zonele Vb, VI, VII

8,850

0

/

0 %

0,885

DE

RNG/8X14-

Grenadier de piatră

Apele UE și apele internaționale din zonele VIII, IX, X, XII și XIV

20,600

0

/

0 %

2,060

DE

SOL/24-C.

Limbă-de-mare comună

Apele Uniunii din zonele II și IV

681,350

641,153

/

94,10 %

40,197

DE

SOL/3A/BCD

Limbă-de-mare comună

IIIa; Apele Uniunii din subdiviziunile 22-32

15,240

2,233

/

14,65 %

1,524

DE

USK/04-C.

Brosme

Apele Uniunii din zona IV

21,080

1,893

/

8,98 %

2,108

DE

USK/1214EI

Brosme

Apele Uniunii și apele internaționale din zonele I, II și XIV

1,470

0

/

0 %

0,147

DE

USK/3A/BCD

Brosme

IIIa, apele Uniunii din subdiviziunile 22-32

7,770

0,001

/

0,01 %

0,770

DE

USK/567EI.

Brosme

Apele Uniunii și apele internaționale din zonele V, VI și VII

13,300

0

/

0 %

1,330

DE

WHB/1X14

Putasu

Apele Uniunii și apele internaționale din zonele I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII și XIV

27 144,970

20 735,395

3 691,752

89,99 %

2 714,497

DE

WHG/56-14

Merlan

VI; apele Uniunii și apele internaționale din zona Vb; apele internaționale din zonele XII și XIV

2,200

0

/

0 %

0,220

DK

ANF/2AC4-C

Pește-pescar

Apele Uniunii din zonele IIa și IV

685,660

288,340

/

42,05 %

68,566

DK

ARU/34-C

Argentină mare

Apele Uniunii din zonele III și IV

513,730

137,690

/

26,80 %

51,373

DK

ARU/567.

Argentină mare

Apele Uniunii și apele internaționale din zonele V, VI și VII

838,550

710,920

/

84,78 %

83,855

DK

BOR/678-

Caproide

Apele Uniunii și apele internaționale din zonele VI, VII și VIII

31 291,000

8 746,220

/

27,95 %

3 129,100

DK

COD/3DX32.

Cod

Apele UE din subdiviziunile 25-32

15 945,440

0

5 948,150

37,30 %

1 594,544

DK

GHL/2A-C46

Halibut negru

Apele Uniunii din zonele IIa și IV și apele internaționale din zonele Vb și VI

12,320

0

/

0 %

1,232

DK

HAD/2AC4.

Eglefin

IV; apele Uniunii din zona IIa

1 192,020

1 078,790

/

90,50 %

113,230

DK

HAD/3A/BCD

Eglefin

IIIa, apele Uniunii din subdiviziunile 22-32

1 909,000

1 764,190

/

92,41 %

144,810

DK

HER/5B6ANB

Hering

Apele Uniunii și apele internaționale din zonele Vb, VIb și VIaN

24,750

19,700

/

79,60 %

2,475

DK

HKE/2AC4-C

Merluciu

Apele Uniunii din zonele IIa și IV

1 307,160

553,790

/

42,37 %

130,716

DK

HKE/3A/BCD

Merluciu

IIIa; Apele Uniunii din subdiviziunile 22-32

1 149,680

258,590

/

22,49 %

114,968

DK

LEZ/2AC4-C

Specii de cardină

Apele Uniunii din zonele IIa și IV

27,920

23,450

/

83,99 %

2,792

DK

LIN/04-C.

Mihalț-de-mare

Apele Uniunii din zona IV

142,430

111,340

/

78,17 %

14,243

DK

LIN/1/2.

Mihalț-de-mare

Apele Uniunii și apele internaționale din zonele I și II

8,890

0

/

0 %

0,889

DK

LIN/3A/BCD

Mihalț-de-mare

IIIa; apele Uniunii din zona IIIbcd

71,330

63,880

/

89,56 %

7,133

DK

LIN/6X14.

Mihalț-de-mare

Apele Uniunii și apele internaționale din zonele VI, VII, VIII, IX, X, XII și XIV

6,560

0

/

0 %

0,656

DK

NEP/2AC4-C

Langustină

Apele Uniunii din zonele IIa și IV

914,510

470,360

/

51,43 %

91,451

DK

NEP/3A/BCD

Langustină

IIIa; Apele Uniunii din subdiviziunile 22-32

4 117,870

2 844,750

/

69,08 %

411,787

DK

PLE/2A3AX4

Cambulă de Baltica

IV; apele Uniunii din zona IIa; partea din zona IIIa care nu este cuprinsă în Skagerrak și Kattegat

19 514,000

7 333,780

4 415,820

60,21 %

1 951,400

DK

POK/2A34.

Cod saithe

IIIa și IV; apele Uniunii din zonele IIa, IIIb, IIIc și subdiviziunile 22-32

5 427,000

4 917,090

/

90,60 %

509,910

DK

POK/56-14

Cod saithe

VI; Apele Uniunii și apele internaționale din zonele Vb, XII și XIV

16,000

15,470

/

96,69 %

0,530

DK

PRA/2AC4-C

Crevete nordic

Apele Uniunii din zonele IIa și IV

2 071,060

107,150

/

5,17 %

207,106

DK

SOL/24-C.

Limbă-de-mare comună

Apele Uniunii din zonele II și IV

351,210

315,590

/

89,86 %

35,121

DK

SOL/3A/BCD

Limbă-de-mare comună

IIIa; Apele Uniunii din subdiviziunile 22-32

351,890

283,080

/

80,45 %

35,189

DK

USK/04-C.

Brosme

Apele Uniunii din zona IV

70,990

3,250

/

4,58 %

7,099

DK

USK/3A/BCD

Brosme

IIIa; Apele Uniunii din subdiviziunile 22-32

16,630

1,210

/

7,28 %

1,663

DK

WHB/1X14

Putasu

Apele Uniunii și apele internaționale din zonele I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII și XIV

38 597,750

34 708,170

45,880

90,04 %

3 843,700

EE

BLI/5B67-

Mihalț-de-mare albastru

Apele Uniunii și apele internaționale din zonele Vb, VI, VII

4,000

0

/

0 %

0,400

EE

COD/3DX32.

Cod

Apele Uniunii din subdiviziunile 25-32

1 666,370

0

165,069

9,91 %

166,637

EE

RNG/5B67-

Grenadier de piatră

Apele UE și apele internaționale din zonele Vb, VI, VII

69,300

0

/

0 %

6,930

ES

ANE/08.

Hamsie

VIII

16 737,840

2 755,181

/

16,46 %

1 673,784

ES

ANF/07.

Pește-pescar

VII

3 300,710

3 011,828

/

91,25 %

288,882

ES

ANF/8ABDE.

Pește-pescar

VIIIa, VIIIb, VIIId și VIIIe

1 300,550

1 062,647

/

81,71 %

130,055

ES

ANF/8C3411

Pește-pescar

VIIIc, IX și X; apele Uniunii din zona CECAF 34.1.1

2 103,170

1 956,693

/

93,04 %

146,477

ES

BLI/5B67-

Mihalț-de-mare albastru

Apele Uniunii și apele internaționale din zonele Vb, VI, VII

12,000

10,800

/

90,00 %

1,200

ES

GHL/2A-C46

Halibut negru

Apele Uniunii din zonele IIa și IV și apele internaționale din zonele Vb și VI

12,320

0

/

0 %

1,232

ES

HAD/6B1214

Eglefin

Apele Uniunii și apele internaționale din zonele VIb, XII și XIV

0,330

0

/

0 %

0,033

ES

HKE/571214

Merluciu

VI și VII; apele Uniunii și internaționale din Vb; apele internaționale din zonele XII și XIV

15 545,900

14 745,757

/

94,85 %

800,143

ES

HKE/8ABDE.

Merluciu

VIIIa, VIIIb, VIIId și VIIIe

10 547,660

7 444,799

2 491,896

94,21 %

610,965

ES

HKE/8C3411

Merluciu

VIIIc, IX și X; apele Uniunii din zona CECAF 34.1.1

11 397,220

6 979,913

/

61,24 %

1 139,722

ES

JAX/08C.

Stavrid și capturi accidentale asociate

VIIIc

19 444,850

18 897,069

36,630

97,37 %

511,101

ES

JAX/09.

Stavrid și capturi accidentale asociate

IX

10 168,630

10 168,067

/

99,99 %

0,563

ES

LEZ/07.

Specii de cardină

VII

5 199,790

3 227,351

/

62,07 %

519,979

ES

LEZ/56-14

Specii de cardină

apele Uniunii și internaționale din Vb; VI; apele internaționale din zonele XII și XIV

505,740

129,342

/

25,57 %

50,574

ES

LEZ/8ABDE.

Specii de cardină

VIIIa, VIIIb, VIIId și VIIIe

793,510

551,034

/

69,44 %

79,351

ES

LEZ/8C3411

Specii de cardină

VIIIc, IX și X; apele Uniunii din zona CECAF 34.1.1

2 199,880

934,369

/

42,47 %

219,988

ES

LIN/6X14.

Mihalț-de-mare

Apele Uniunii și apele internaționale din zonele VI, VII, VIII, IX, X, XII și XIV

2 315,970

1 573,013

/

67,92 %

231,597

ES

MAC/8C3411

Macrou

VIIIc, IX și X; apele Uniunii din zona CECAF 34.1.1

42 110,380

34 920,382

1 537,107

86,58 %

4 211,038

ES

NEP/07.

Langustină

VII

1 390,850

20,321

126,527

10,56 %

139,085

ES

NEP/08C.

Langustină

VIIIc

61,870

14,879

/

24,05 %

6,187

ES

NEP/5BC6.

Langustină

VI; apele Uniunii și apele internaționale din zona Vb

34,720

0,152

/

0,44 %

3,472

ES

NEP/8ABDE.

Langustină

VIIIa, VIIIb, VIIId și VIIIe

42,120

0,445

/

1,06 %

4,212

ES

NEP/9/3411

Langustină

IX și X; apele Uniunii din zona CECAF 34.1.1

33,690

24,403

/

72,43 %

3,369

ES

RNG/8X14-

Grenadier de piatră

Apele UE și apele internaționale din zonele VIII, IX, X, XII și XIV

3 410,000

2 895,712

304,000

93,83 %

210,288

ES

SBR/09-

Doradă roșie

Apele UE și apele internaționale din zona IX

682,250

67,856

49,120

17,15 %

68,225

ES

SBR/10-

Doradă roșie

Apele UE și apele internaționale din zona X

9,000

0

/

0 %

0,900

ES

USK/567EI.

Brosme

Apele Uniunii și apele internaționale din zonele V, VI și VII

15,770

15,762

/

99,95 %

0,008

ES

WHB/1X14

Putasu

Apele Uniunii și apele internaționale din zonele I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII și XIV

12 411,720

29,415

/

0,24 %

1 241,172

ES

WHB/8C3411

Putasu

VIIIc, IX și X; apele Uniunii din zona CECAF 34.1.1

26 806,790

24 301,590

/

90,65 %

2 505,200

ES

WHG/56-14

Merlan

VI; apele Uniunii și apele internaționale din zona Vb; apele internaționale din zonele XII și XIV

1,110

0

/

0 %

0,111

FI

COD/3DX32.

Cod

Apele Uniunii din subdiviziunile 25-32

1 284,010

0

339,873

26,47 %

128,401

FR

ALF/3X14-

Beryx

Apele UE și apele internaționale din zonele III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII și XIV

21,120

13,766

/

65,18 %

2,112

FR

ANE/08.

Hamsie

VIII

4 479,090

3 402,243

/

75,96 %

447,909

FR

ANF/07.

Pește-pescar

VII

18 678,450

14 168,831

/

75,86 %

1 867,845

FR

ANF/2AC4-C

Pește-pescar

Apele Uniunii din zonele IIa și IV

64,020

35,974

/

56,19 %

6,402

FR

ANF/8ABDE.

Pește-pescar

VIIIa, VIIIb, VIIId și VIIIe

8 351,760

6 804,687

/

81,48 %

835,176

FR

ANF/8C3411

Pește-pescar

VIIIc, IX și X; apele Uniunii din zona CECAF 34.1.1

56,950

44,391

/

77,95 %

5,695

FR

ARU/1/2.

Argentină mare

Apele Uniunii și apele internaționale din zonele I și II

8,890

0

/

0 %

0,889

FR

ARU/34-C

Argentină mare

Apele Uniunii din zonele III și IV

7,780

0,536

/

6,89 %

0,778

FR

ARU/567.

Argentină mare

Apele Uniunii și apele internaționale din zonele V, VI și VII

7,780

0,080

/

1,03 %

0,778

FR

BLI/5B67-

Mihalț-de-mare albastru

Apele Uniunii și apele internaționale din zonele Vb, VI, VII

2 017,960

1 549,058

/

76,76 %

201,796

FR

BSF/56712-

Sabie neagră

Apele UE și apele internaționale din zonele V, VI, VII și XII

3 510,710

2 185,617

/

62,26 %

351,071

FR

BSF/8910-

Sabie neagră

Apele UE și apele internaționale din zonele VIII, IX și X

32,190

9,234

/

28,69 %

3,219

FR

COD/07A.

Cod

VIIa

2,160

0,079

/

3,66 %

0,216

FR

COD/07D.

Cod

VIId

1 501,440

1 243,900

/

82,85 %

150,144

FR

COD/7XAD34

Cod

VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX și X; apele Uniunii din zona CECAF 34.1.1

5 653,210

218,332

/

38,36 %

565,321

FR

GFB/1012-

Specie de merluciu (Ling american)

Apele UE și apele internaționale din zonele X și XII

10,000

0,231

/

2,31 %

1,000

FR

GFB/1234-

Specie de merluciu (Ling american)

Apele UE și apele internaționale din zonele I, II, III și IV

10,000

1,122

/

11,22 %

1,000

FR

GFB/567-

Specie de merluciu (Ling american)

Apele UE și apele internaționale din zonele V, VI și VII

693,700

481,192

24,591

72,91 %

69,370

FR

GFB/89-

Specie de merluciu (Ling american)

Apele UE și apele internaționale din zonele VIII și IX

16,600

14,384

/

86,65 %

1,660

FR

GHL/2A-C46

Halibut negru

Apele Uniunii din zonele IIa și IV și apele internaționale din zonele Vb și VI

490,740

368,921

/

75,18 %

49,074

FR

HAD/07A.

Eglefin

VIIa

94,590

0,072

/

0,08 %

9,459

FR

HAD/2AC4.

Eglefin

IV; apele Uniunii din zona IIa

526,670

215,752

/

40,97 %

52,667

FR

HAD/5BC6A.

Eglefin

Apele Uniunii și apele internaționale din zonele Vb și VIa

138,310

66,913

/

48,38 %

13,831

FR

HAD/6B1214

Eglefin

Apele Uniunii și apele internaționale din zonele VIb, XII și XIV

57,980

0,086

/

0,15 %

5,798

FR

HAD/7X7A34

Eglefin

VIIb-k, VIII, IX și X; apele Uniunii din zona CECAF 34.1.1

6 500,400

6 386,416

/

98,25 %

113,984

FR

HER/5B6ANB

Hering

Apele Uniunii și apele internaționale din zonele Vb, VIb și VIaN

597,600

589,421

/

98,63 %

8,179

FR

HKE/2AC4-C

Merluciu

Apele Uniunii din zonele IIa și IV

1 201,280

1 038,359

/

86,44 %

120,128

FR

HKE/571214

Merluciu

VI și VII; apele Uniunii și internaționale din Vb; apele internaționale din zonele XII și XIV

21 730,940

19 251,427

/

88,59 %

2 173,094

FR

HKE/8ABDE.

Merluciu

VIIIa, VIIIb, VIIId și VIIIe

22 206,900

15 999,364

3 510,648

87,86 %

2 220,690

FR

HKE/8C3411

Merluciu

VIIIc, IX și X; apele Uniunii din zona CECAF 34.1.1

1 094,170

137,015

/

12,52 %

109,417

FR

JAX/08C.

Stavrid și capturi accidentale asociate

VIIIc

328,110

1,788

/

0,54 %

32,811

FR

LEZ/07.

Specii de cardină

VII

6 732,380

3 389,510

/

50,35 %

673,238

FR

LEZ/2AC4-C

Specii de cardină

Apele Uniunii din zonele IIa și IV

37,520

8,156

/

21,74 %

3,752

FR

LEZ/56-14

Specii de cardină

apele Uniunii și internaționale din Vb; VI; apele internaționale din zonele XII și XIV

1 971,560

127,294

/

6,46 %

197,156

FR

LEZ/8ABDE.

Specii de cardină

VIIIa, VIIIb, VIIId și VIIIe

1 085,470

919,510

/

84,71 %

108,547

FR

LEZ/8C3411

Specii de cardină

VIIIc, IX și X; apele Uniunii din zona CECAF 34.1.1

85,210

10,049

/

11,79 %

8,521

FR

LIN/04-C.

Mihalț-de-mare

Apele Uniunii din zona IV

198,390

179,877

/

90,67 %

18,513

FR

LIN/1/2.

Mihalț-de-mare

Apele Uniunii și apele internaționale din zonele I și II

12,890

11,298

/

87,65 %

1,289

FR

LIN/6X14.

Mihalț-de-mare

Apele Uniunii și apele internaționale din zonele VI, VII, VIII, IX, X, XII și XIV

3 267,720

2 435,022

/

74,52 %

326,772

FR

MAC/8C3411

Macrou

VIIIc, IX și X; apele Uniunii din zona CECAF 34.1.1

913,710

177,262

/

19,40 %

91,371

FR

NEP/07.

Langustină

VII

4 204,560

462,945

/

10,77 %

420,456

FR

NEP/08C.

Langustină

VIIIc

13,460

0,925

/

6,87 %

1,346

FR

NEP/2AC4-C

Langustină

Apele Uniunii din zonele IIa și IV

27,080

0

/

0 %

2,708

FR

NEP/5BC6.

Langustină

VI; apele Uniunii și apele internaționale din zona Vb

138,770

0

/

0 %

13,877

FR

NEP/8ABDE.

Langustină

VIIIa, VIIIb, VIIId și VIIIe

4 284,550

2 801,545

/

65,39 %

428,455

FR

PLE/07A.

Cambulă de Baltica

VIIa

16,000

0,062

/

0,39 %

1,600

FR

PLE/2A3AX4

Cambulă de Baltica

IV; apele Uniunii din zona IIa; partea din zona IIIa care nu este cuprinsă în Skagerrak și Kattegat

1 232,000

275,215

/

22,34 %

123,200

FR

PLE/7DE.

Cambulă de Baltica

VIId și VIIe

2 917,240

2 532,598

/

86,81 %

291,724

FR

PLE/7FG.

Cambulă de Baltica

VIIf și VIIg

155,700

154,863

/

99,46 %

0,837

FR

PLE/7HJK.

Cambulă de Baltica

VIIh, VIIj și VIIk

50,700

50,693

/

99,99 %

0,007

FR

POK/2A34.

Cod saithe

IIIa și IV; apele Uniunii din zonele IIa, IIIb, IIIc și subdiviziunile 22-32

12 366,000

9 382,012

/

75,87 %

1 236,600

FR

POK/56-14

Cod saithe

VI; Apele Uniunii și apele internaționale din zonele Vb, XII și XIV

4 107,400

2 931,744

/

71,38 %

410,740

FR

RNG/5B67-

Grenadier de piatră

Apele UE și apele internaționale din zonele Vb, VI, VII

4 192,870

667,350

/

15,92 %

419,287

FR

RNG/8X14-

Grenadier de piatră

Apele UE și apele internaționale din zonele VIII, IX, X, XII și XIV

120,390

0,057

/

0,05 %

12,039

FR

SBR/678-

Doradă roșie

Apele UE și internaționale din zonele VI, VII și VIII

45,850

45,680

/

99,63 %

0,170

FR

SOL/07D.

Limbă-de-mare comună

VIId

3 105,560

2 481,903

/

79,92 %

310,556

FR

SOL/07E.

Limbă-de-mare comună

VIIe

361,000

349,116

/

96,71 %

11,884

FR

SOL/24-C.

Limbă-de-mare comună

Apele Uniunii din zonele II și IV

755,910

674,588

/

89,24 %

75,591

FR

SOL/7FG.

Limbă-de-mare comună

VIIf și VIIg

69,850

58,570

/

83,85 %

6,985

FR

SOL/7HJK.

Limbă-de-mare comună

VIIh, VIIj și VIIk

79,680

61,838

/

77,61 %

7,968

FR

SOL/8AB.

Limbă-de-mare comună

VIIIa și VIIIb

3 724,200

3 716,200

/

99,79 %

8,000

FR

USK/04-C.

Brosme

Apele Uniunii din zona IV

48,770

13,432

/

27,54 %

4,877

FR

USK/1214EI

Brosme

Apele Uniunii și apele internaționale din zonele I, II și XIV

10,370

9,078

/

87,54 %

1,037

FR

USK/567EI.

Brosme

Apele Uniunii și apele internaționale din zonele V, VI și VII

610,500

226,596

/

37,12 %

61,050

FR

WHB/1X14

Putasu

Apele Uniunii și apele internaționale din zonele I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII și XIV

19 448,900

11 485,997

424,434

61,24 %

1 944,890

FR

WHG/07A.

Merlan

VIIa

1,330

0,336

/

25,26 %

0,133

FR

WHG/56-14

Merlan

VI; apele Uniunii și apele internaționale din zona Vb; apele internaționale din zonele XII și XIV

22,900

1,451

/

6,34 %

2,290

FR

WHG/7X7A-C

Merlan

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj și VIIk

12 894,890

7 041,728

/

54,61 %

1 289,489

IE

ALF/3X14-

Beryx

Apele UE și apele internaționale din zonele III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII și XIV

9,110

0

/

0 %

0,911

IE

ANF/07.

Pește-pescar

VII

3 766,730

3 351,000

/

88,96 %

376,673

IE

ARU/34-C

Argentină mare

Apele Uniunii din zonele III și IV

0,780

0

/

0 %

0,078

IE

ARU/567.

Argentină mare

Apele Uniunii și apele internaționale din zonele V, VI și VII

0,880

0

/

0 %

0,088

IE

BLI/5B67-

Mihalț-de-mare albastru

Apele Uniunii și apele internaționale din zonele Vb, VI, VII

6,020

0,228

/

3,79 %

0,602

IE

BOR/678-

Caproide

Apele Uniunii și apele internaționale din zonele VI, VII și VIII

88 155,000

34 622,406

/

39,29 %

8 815,500

IE

BSF/56712-

Sabie neagră

Apele UE și apele internaționale din zonele V, VI, VII și XII

113,010

0

/

0 %

11,301

IE

COD/07A.

Cod

VIIa

154,410

147,634

/

95,61 %

6,776

IE

COD/7XAD34

Cod

VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX și X; apele Uniunii din zona CECAF 34.1.1

1 334,930

1 207,295

/

90,44 %

127,635

IE

GFB/567-

Specie de merluciu (Ling american)

Apele UE și apele internaționale din zonele V, VI și VII

32,670

26,975

/

82,57 %

3,267

IE

GHL/2A-C46

Halibut negru

Apele Uniunii din zonele IIa și IV și apele internaționale din zonele Vb și VI

11,000

0

/

0 %

1,100

IE

HAD/07A.

Eglefin

VIIa

564,740

541,202

/

95,83 %

23,538

IE

HAD/5BC6A.

Eglefin

Apele Uniunii și apele internaționale din zonele Vb și VIa

687,990

644,742

/

93,71 %

43,257

IE

HAD/6B1214

Eglefin

Apele Uniunii și apele internaționale din zonele VIb, XII și XIV

97,320

93,691

/

96,27 %

3,629

IE

HAD/7X7A34

Eglefin

VIIb-k, VIII, IX și X; apele Uniunii din zona CECAF 34.1.1

2 106,100

2 097,103

/

99,57 %

8,997

IE

HER/5B6ANB

Hering

Apele Uniunii și apele internaționale din zonele Vb, VIb și VIaN

3 347,950

2 332,951

/

69,68 %

334,795

IE

HKE/571214

Merluciu

VI și VII; apele Uniunii și internaționale din Vb; apele internaționale din zonele XII și XIV

2 888,220

2 597,795

/

89,94 %

288,822

IE

LEZ/07.

Specii de cardină

VII

3 466,610

2 412,958

/

69,61 %

346,661

IE

LEZ/56-14

Specii de cardină

apele Uniunii și internaționale din Vb; VI; apele internaționale din zonele XII și XIV

576,730

475,829

/

82,51 %

57,673

IE

LIN/6X14.

Mihalț-de-mare

Apele Uniunii și apele internaționale din zonele VI, VII, VIII, IX, X, XII și XIV

662,250

586,987

/

88,64 %

66,225

IE

NEP/07.

Langustină

VII

9 997,240

8 201,674

816,441

90,21 %

979,285

IE

NEP/*07U16

Langustină

VII (Porcupine Bank – Unitatea 16)

906,140

816,441

/

90,10 %

89,699

IE

NEP/5BC6.

Langustină

VI; apele Uniunii și apele internaționale din zona Vb

231,710

50,579

/

21,83 %

23,171

IE

PLE/07A.

Cambulă de Baltica

VIIa

858,780

123,109

/

14,34 %

85,878

IE

PLE/7FG.

Cambulă de Baltica

VIIf și VIIg

50,000

49,104

/

98,21 %

0,896

IE

POK/56-14

Cod saithe

VI; Apele Uniunii și apele internaționale din zonele Vb, XII și XIV

449,500

127,875

/

28,45 %

44,950

IE

RNG/5B67-

Grenadier de piatră

Apele UE și apele internaționale din zonele Vb, VI, VII

31,770

0

/

0 %

3,177

IE

RNG/8X14-

Grenadier de piatră

Apele UE și apele internaționale din zonele VIII, IX, X, XII și XIV

4,570

0

/

0 %

0,457

IE

SOL/7HJK.

Limbă-de-mare comună

VIIh, VIIj și VIIk

178,040

82,700

/

46,45 %

17,804

IE

USK/567EI.

Brosme

Apele Uniunii și apele internaționale din zonele V, VI și VII

54,430

1,714

/

3,15 %

5,443

IE

WHB/1X14

Putasu

Apele Uniunii și apele internaționale din zonele I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII și XIV

23 762,390

21 467,916

/

90,34 %

2 294,474

IE

WHG/07A.

Merlan

VIIa

61,550

59,660

/

96,93 %

1,890

IE

WHG/56-14

Merlan

VI; apele Uniunii și apele internaționale din zona Vb; apele internaționale din zonele XII și XIV

112,240

102,481

/

91,31 %

9,759

IE

WHG/7X7A-C

Merlan

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj și VIIk

7 623,740

6 872,720

/

90,15 %

751,020

LT

BSF/56712-

Sabie neagră

Apele UE și apele internaționale din zonele V, VI, VII și XII

1,000

0

/

0 %

0,100

LT

COD/3DX32.

Cod

Apele UE din subdiviziunile 25-32

4 618,340

0

1 196,954

25,92 %

461,834

LT

GHL/2A-C46

Halibut negru

Apele Uniunii din zonele IIa și IV și apele internaționale din zonele Vb și VI

11,000

0

/

0 %

1,100

LT

RNG/5B67-

Grenadier de piatră

Apele UE și apele internaționale din zonele Vb, VI, VII

81,000

0

/

0 %

8,100

LT

RNG/8X14-

Grenadier de piatră

Apele UE și apele internaționale din zonele VIII, IX, X, XII și XIV

4,000

0

/

0 %

0,400

LV

COD/3DX32.

Cod

Apele UE din subdiviziunile 25-32

6 082,300

0

1 998,200

32,85 %

608,230

NL

ANF/07.

Pește-pescar

VII

0,320

0

/

0 %

0,032

NL

ANF/2AC4-C

Pește-pescar

Apele Uniunii din zonele IIa și IV

206,410

60,696

/

29,41 %

20,641

NL

ARU/1/2.

Argentină mare

Apele Uniunii și apele internaționale din zonele I și II

21,070

0

/

0 %

2,107

NL

ARU/567.

Argentină mare

Apele Uniunii și apele internaționale din zonele V, VI și VII

2 744,210

2 431,554

/

88,61 %

274,421

NL

COD/07A.

Cod

VIIa

0,100

0

/

0 %

0,010

NL

COD/07D.

Cod

VIId

54,000

46,681

/

86,45 %

5,400

NL

COD/7XAD34

Cod

VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX și X; apele Uniunii din zona CECAF 34.1.1

3,260

0

/

0 %

0,326

NL

GFB/567-

Specie de merluciu (Ling american)

Apele UE și apele internaționale din zonele V, VI și VII

33,900

0

/

0 %

3,390

NL

HAD/07A.

Eglefin

VIIa

0,020

0

/

0 %

0,002

NL

HAD/2AC4.

Eglefin

IV; apele Uniunii din zona IIa

111,560

96,982

/

86,93 %

11,156

NL

HAD/7X7A34

Eglefin

VIIb-k, VIII, IX și X; apele Uniunii din zona CECAF 34.1.1

19,260

19,219

/

99,79 %

0,041

NL

HER/5B6ANB

Hering

Apele Uniunii și apele internaționale din zonele Vb, VIb și VIaN

3 094,280

2 785,353

/

90,02 %

308,927

NL

HKE/2AC4-C

Merluciu

Apele Uniunii din zonele IIa și IV

91,100

53,889

/

95,33 %

9,111

NL

HKE/571214

Merluciu

VI și VII; apele Uniunii și internaționale din zona Vb; apele internaționale din zonele XII și XIV

228,420

158,930

/

69,58 %

22,842

NL

HKE/8ABDE.

Merluciu

VIIIa, VIIIb, VIIId și VIIIe

28,480

4,273

/

15,00 %

2,848

NL

LEZ/2AC4-C

Specii de cardină

Apele Uniunii din zonele IIa și IV

29,760

1,980

/

6,65 %

2,976

NL

LIN/04-C.

Mihalț-de-mare

Apele Uniunii din zona IV

5,560

0

/

0 %

0,556

NL

LIN/6X14.

Mihalț-de-mare

Apele Uniunii și apele internaționale din zonele VI, VII, VIII, IX, X, XII și XIV

0,130

0,084

/

64,62 %

0,013

NL

NEP/2AC4-C

Langustină

Apele Uniunii din zonele IIa și IV

1 315,930

1 145,066

/

87,02 %

131,593

NL

NEP/5BC6.

Langustină

VI; apele Uniunii și apele internaționale din zona Vb

13,800

0

/

0 %

1,380

NL

PLE/07A.

Cambulă de Baltica

VIIa

9,010

0

/

0 %

0,901

NL

PLE/2A3AX4

Cambulă de Baltica

IV; apele Uniunii din zona IIa; partea din zona IIIa care nu este cuprinsă în Skagerrak și Kattegat

42 870,700

27 810,886

/

64,87 %

4 287,070

NL

POK/2A34.

Cod saithe

IIIa și IV; apele Uniunii din zonele IIa, IIIb, IIIc și subdiviziunile 22-32

46,000

41,273

/

89,72 %

4,600

NL

PRA/2AC4-C

Crevete nordic

Apele Uniunii din zonele IIa și IV

51,190

0,503

/

0,01 %

5,190

NL

SOL/24-C.

Limbă-de-mare comună

Apele Uniunii din zonele II și IV

9 774,700

8 672,210

/

88,72 %

977,470

NL

SOL/3A/BCD

Limbă-de-mare comună

IIIa; Apele Uniunii din subdiviziunile 22-32

0,390

0,220

/

56,41 %

0,039

NL

SOL/7HJK.

Limbă-de-mare comună

VIIh, VIIj și VIIk

26,900

0

/

0 %

2,690

NL

WHB/1X14

Putasu

Apele Uniunii și apele internaționale din zonele I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII și XIV

42 267,870

35 203,366

2 897,115

90,14 %

4 167,389

NL

WHG/7X7A-C

Merlan

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj și VIIk

771,230

695,271

/

90,15 %

75,959

PL

COD/3DX32.

Cod

Apele UE din subdiviziunile 25-32

20 483,840

0

11 055,357

53,97 %

2 048,384

PT

ALF/3X14-

Beryx

Apele UE și apele internaționale din zonele III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII și XIV

184,000

178,716

/

97,13 %

5,284

PT

BSF/8910-

Sabie neagră

Apele UE și apele internaționale din zonele VIII, IX și X

4 037,470

2 123,349

/

52,59 %

403,747

PT

GFB/1012-

Specie de merluciu (Ling american)

Apele UE și apele internaționale din zonele X și XII

40,000

10,358

/

25,90 %

4,000

PT

GFB/89-

Specie de merluciu (Ling american)

Apele UE și apele internaționale din zonele VIII și IX

10,000

7,463

/

74,63 %

1,000

PT

HKE/8C3411

Merluciu

VIIIc, IX și X; apele Uniunii din zona CECAF 34.1.1

5 320,460

2 554,318

/

47,82 %

532,046

PT

JAX/08C.

Stavrid și capturi accidentale asociate

VIIIc

1 367,130

1 366,057

/

99,92 %

1,073

PT

JAX/09.

Stavrid și capturi accidentale asociate

IX

27 786,380

20 336,310

442,092

74,78 %

2 778,638

PT

LEZ/8C3411

Specii de cardină

VIIIc, IX și X; apele Uniunii din zona CECAF 34.1.1

104,620

103,550

/

98,98 %

1,070

PT

LIN/6X14.

Mihalț-de-mare

Apele Uniunii și apele internaționale din zonele VI, VII, VIII, IX, X, XII și XIV

6,000

0,042

/

0,70 %

0,600

PT

MAC/8C3411

Macrou

VIIIc, IX și X; apele Uniunii din zona CECAF 34.1.1

8 405,500

8 053,498

/

95,81 %

352,002

PT

NEP/9/3411

Langustină

IX și X; apele Uniunii din zona CECAF 34.1.1

168,300

152,311

/

90,50 %

15,989

PT

SBR/09-

Doradă roșie

Apele UE și apele internaționale din zona IX

177,420

79,447

1,021

45,35 %

17,742

PT

SBR/10-

Doradă roșie

Apele UE și apele internaționale din zona X

1 016,800

762,325

/

74,97 %

101,680

PT

WHB/8C3411

Putasu

VIIIc, IX și X; apele Uniunii din zona CECAF 34.1.1

6 165,000

1 939,187

/

31,45 %

616,500

SE

ANF/2AC4-C

Pește-pescar

Apele Uniunii din zonele IIa și IV

7,000

0,208

/

2,97 %

0,700

SE

ARU/34-C

Argentină mare

Apele Uniunii din zonele III și IV

35,000

0

/

0 %

3,500

SE

COD/03AS.

Cod

Kattegat

35,000

34,905

/

99,73 %

0,095

SE

COD/3DX32.

Cod

Apele UE din subdiviziunile 25-32

16 948,210

0

4 143,519

24,45 %

1 694,821

SE

HAD/2AC4.

Eglefin

IV; apele Uniunii din zona IIa

47,850

23,282

/

48,66 %

4,785

SE

HKE/3A/BCD

Merluciu

IIIa; Apele Uniunii din subdiviziunile 22-32

207,840

25,222

/

12,14 %

20,784

SE

LIN/04-C.

Mihalț-de-mare

Apele Uniunii din zona IV

11,100

0,364

/

3,28 %

1,110

SE

LIN/3A/BCD

Mihalț-de-mare

IIIa; apele Uniunii din zona IIIbcd

18,730

14,674

/

78,34 %

1,873

SE

NEP/3A/BCD

Langustină

IIIa; Apele Uniunii din subdiviziunile 22-32

1 473,840

1 262,116

/

85,63 %

147,384

SE

POK/2A34.

Cod saithe

IIIa și IV; apele Uniunii din zonele IIa, IIIb, IIIc și subdiviziunile 22-32

438,000

432,438

/

98,73 %

5,562

SE

PRA/2AC4-C

Crevete nordic

Apele Uniunii din zonele IIa și IV

83,130

0

/

0 %

8,313

SE

SOL/3A/BCD

Limbă-de-mare comună

IIIa; Apele Uniunii din subdiviziunile 22-32

45,590

39,045

/

0 %

4,559

SE

USK/04-C.

Brosme

Apele Uniunii din zona IV

6,660

0,003

/

0,05 %

0,666

SE

USK/3A/BCD

Brosme

IIIa; Apele Uniunii din subdiviziunile 22-32

7,770

0,576

/

7,41 %

0,770

SE

WHB/1X14

Putasu

Apele Uniunii și apele internaționale din zonele I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII și XIV

52,970

0,408

/

0,77 %

5,297

UK

ALF/3X14-

Beryx

Apele UE și apele internaționale din zonele III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII și XIV

10,110

0,485

/

4,80 %

1,011

UK

ANF/07.

Pește-pescar

VII

7 555,060

7 162,844

212,129

97,62 %

180,087

UK

ANF/2AC4-C

Pește-pescar

Apele Uniunii din zonele IIa și IV

7 194,380

6 025,313

590,600

91,96 %

578,467

UK

ARU/1/2.

Argentină mare

Apele Uniunii și apele internaționale din zonele I și II

43,360

0

/

0 %

4,336

UK

ARU/34-C

Argentină mare

Apele Uniunii din zonele III și IV

17,790

0

/

0 %

1,779

UK

ARU/567.

Argentină mare

Apele Uniunii și apele internaționale din zonele V, VI și VII

19,570

0

/

0 %

1,957

UK

BLI/5B67-

Mihalț-de-mare albastru

Apele Uniunii și apele internaționale din zonele Vb, VI, VII

355,360

286,839

/

80,72 %

35,536

UK

BOR/678-

Caproide

Apele Uniunii și apele internaționale din zonele VI, VII și VIII

8 103,000

34,800

/

0,43 %

810,300

UK

BSF/56712-

Sabie neagră

Apele UE și apele internaționale din zonele V, VI, VII și XII

180,190

112,166

/

62,25 %

18,019

UK

COD/07A.

Cod

VIIa

91,040

78,557

/

86,29 %

9,104

UK

COD/07D.

Cod

VIId

158,520

155,734

/

98,24 %

2,786

UK

COD/7XAD34

Cod

VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX și X; apele Uniunii din zona CECAF 34.1.1

619,350

469,211

/

75,76 %

61,935

UK

GFB/567-

Specie de merluciu (Ling american)

Apele UE și apele internaționale din zonele V, VI și VII

587,910

146,521

/

24,92 %

58,791

UK

GHL/2A-C46

Halibut negru

Apele Uniunii din zonele IIa și IV și apele internaționale din zonele Vb și VI

536,600

327,874

/

61,10 %

53,660

UK

HAD/07A.

Eglefin

VIIa

637,500

425,948

/

66,82 %

63,750

UK

HAD/2AC4.

Eglefin

IV; apele Uniunii din zona IIa

29 876,690

25 772,724

4 013,973

99,70 %

89,993

UK

HAD/6B1214

Eglefin

Apele Uniunii și apele internaționale din zonele VIb, XII și XIV

1 176,780

1 152,102

/

97,90 %

24,678

UK

HAD/7X7A34

Eglefin

VIIb-k, VIII, IX și X; apele Uniunii din zona CECAF 34.1.1

814,730

784,858

/

96,33 %

29,872

UK

HER/5B6ANB

Hering

Apele Uniunii și apele internaționale din zonele Vb, VIb și VIaN

18 539,550

16 998,777

/

91,69 %

1 540,773

UK

HKE/2AC4-C

Merluciu

Apele Uniunii din zonele IIa și IV

3 015,000

2 765,598

/

91,73 %

249,402

UK

HKE/571214

Merluciu

VI și VII; apele Uniunii și internaționale din Vb; apele internaționale din zonele XII și XIV

7 130,780

6 723,018

163,332

96,57 %

244,430

UK

LEZ/07.

Specii de cardină

VII

3 134,650

2 922,057

/

93,22 %

212,593

UK

LEZ/2AC4-C

Specii de cardină

Apele Uniunii din zonele IIa și IV

2 185,360

1 468,449

/

67,19 %

218,536

UK

LEZ/56-14

Specii de cardină

apele Uniunii și internaționale din Vb; VI; apele internaționale din zonele XII și XIV

1 395,930

560,063

/

40,12 %

139,593

UK

LIN/04-C.

Mihalț-de-mare

Apele Uniunii din zona IV

2 152,300

2 018,075

/

93,76 %

134,225

UK

LIN/1/2.

Mihalț-de-mare

Apele Uniunii și apele internaționale din zonele I și II

8,890

0,494

/

5,56 %

0,889

UK

LIN/3A/BCD

Mihalț-de-mare

IIIa; apele Uniunii din zona IIIbcd

5,000

0

/

0 %

0,500

UK

LIN/6X14.

Mihalț-de-mare

Apele Uniunii și apele internaționale din zonele VI, VII, VIII, IX, X, XII și XIV

2 973,980

2 718,859

/

91,42 %

255,121

UK

NEP/07.

Langustină

VII

7 794,800

6 438,547

96,881

83,84 %

779,480

UK

NEP/2AC4-C

Langustină

Apele Uniunii din zonele IIa și IV

13 822,990

11 158,857

/

80,73 %

1 382,299

UK

NEP/5BC6.

Langustină

VI; apele Uniunii și apele internaționale din zona Vb

16 682,850

12 715,768

/

76,22 %

1 668,285

UK

PLE/07A.

Cambulă de Baltica

VIIa

351,960

58,531

/

16,63 %

35,196

UK

PLE/2A3AX4

Cambulă de Baltica

IV; apele Uniunii din zona IIa; partea din zona IIIa care nu este cuprinsă în Skagerrak și Kattegat

26 216,800

16 856,415

424,477

65,92 %

2 621,680

UK

PLE/7FG.

Cambulă de Baltica

VIIf și VIIg

28,300

24,516

/

86,63 %

2,830

UK

PLE/7HJK.

Cambulă de Baltica

VIIh, VIIj și VIIk

16,000

15,010

/

93,81 %

0,990

UK

POK/2A34.

Cod saithe

IIIa și IV; apele Uniunii din zonele IIa, IIIb, IIIc și subdiviziunile 22-32

8 809,400

8 612,835

/

97,77 %

196,565

UK

POK/56-14

Cod saithe

VI; Apele Uniunii și apele internaționale din zonele Vb, XII și XIV

3 893,580

3 325,546

/

85,41 %

389,358

UK

PRA/2AC4-C

Crevete nordic

Apele Uniunii din zonele IIa și IV

581,070

0,100

/

0,02 %

58,107

UK

RNG/5B67-

Grenadier de piatră

Apele UE și apele internaționale din zonele Vb, VI, VII

227,290

7,150

/

3,15 %

22,729

UK

SOL/07D.

Limbă-de-mare comună

VIId

721,820

648,752

/

89,88 %

72,182

UK

SOL/07E.

Limbă-de-mare comună

VIIe

522,400

509,613

/

97,55 %

12,787

UK

SOL/24-C.

Limbă-de-mare comună

Apele Uniunii din zonele II și IV

929,420

842,055

/

90,60 %

87,365

UK

SOL/7FG.

Limbă-de-mare comună

VIIf și VIIg

255,250

252,487

/

98,92 %

2,763

UK

SOL/7HJK.

Limbă-de-mare comună

VIIh, VIIj și VIIk

88,980

53,619

/

60,26 %

8,898

UK

USK/04-C.

Brosme

Apele Uniunii din zona IV

106,530

60,518

/

56,81 %

10,653

UK

USK/1214EI

Brosme

Apele Uniunii și apele internaționale din zonele I, II și XIV

7,400

7,371

/

99,61 %

0,029

UK

USK/567EI.

Brosme

Apele Uniunii și apele internaționale din zonele V, VI și VII

290,480

67,029

/

23,08 %

29,048

UK

WHB/1X14

Putasu

Apele Uniunii și apele internaționale din zonele I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII și XIV

28 430,200

27 810,875

/

97,82 %

619,325

UK

WHG/07A.

Merlan

VIIa

21,170

10,929

/

51,62 %

2,117

UK

WHG/56-14

Merlan

VI; apele Uniunii și apele internaționale din zona Vb; apele internaționale din zonele XII și XIV

183,410

105,259

/

57,39 %

18,341

UK

WHG/7X7A-C

Merlan

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj și VIIk

1 646,500

1 404,308

/

85,29 %

164,650


(1)  Cote aflate la dispoziția unui stat membru în temeiul regulamentelor relevante privind posibilitățile de pescuit, după ce au fost luate în considerare schimburile de posibilități de pescuit în conformitate cu articolul 16 alineatul (8) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 (JO L 354, 28.12.2013, p. 22), transferurile de cote în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 al Consiliului și/sau realocarea sau deducerea posibilităților de pescuit în conformitate cu articolele 37 și 105 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 (JO L 343, 22.12.2009, p. 1).


17.7.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 189/32


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1171 AL COMISIEI

din 16 iulie 2015

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește sectorul fructelor și legumelor și sectorul fructelor și legumelor prelucrate (2), în special articolul 136 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din cadrul Rundei Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XVI la regulamentul respectiv.

(2)

Valoarea forfetară de import se calculează în fiecare zi lucrătoare, în conformitate cu articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011, ținând seama de datele zilnice variabile. Prin urmare, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 136 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 iulie 2015.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Jerzy PLEWA

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Codul NC

Codul țării terțe (1)

Valoarea forfetară de import

0702 00 00

MA

179,5

MK

39,0

ZZ

109,3

0707 00 05

TR

137,2

ZZ

137,2

0709 93 10

TR

113,5

ZZ

113,5

0805 50 10

AR

126,5

TR

109,0

UY

111,4

ZA

128,7

ZZ

118,9

0808 10 80

AR

95,4

BR

111,1

CL

135,1

NZ

158,9

US

172,6

UY

155,7

ZA

125,4

ZZ

136,3

0808 30 90

AR

114,9

CL

142,9

NZ

307,3

ZA

137,9

ZZ

175,8

0809 10 00

TR

249,4

ZZ

249,4

0809 29 00

CA

1 187,7

TR

232,0

US

493,3

ZZ

637,7

0809 30 10, 0809 30 90

TR

142,5

ZZ

142,5

0809 40 05

BA

70,3

IL

133,1

ZZ

101,7


(1)  Nomenclatura țărilor stabilită prin Regulamentul (UE) nr. 1106/2012 al Comisiei din 27 noiembrie 2012 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 471/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare privind comerțul exterior cu țările terțe, în ceea ce privește actualizarea nomenclatorului țărilor și teritoriilor (JO L 328, 28.11.2012, p. 7). Codul „ZZ” desemnează „alte origini”.


17.7.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 189/34


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1172 AL COMISIEI

din 16 iulie 2015

de stabilire a coeficientului de alocare care urmează să fie aplicat cantităților ce fac obiectul cererilor de licențe de import introduse în perioada 1-7 iulie 2015 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 341/2007 pentru usturoi

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1), în special articolul 188 alineatele (1) și (3),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 341/2007 al Comisiei (2) a deschis contingente tarifare anuale pentru importul de usturoi.

(2)

Cantitățile care fac obiectul cererilor de licențe de import „A” introduse în primele șapte zile lucrătoare ale lunii iulie 2015, pentru subperioada 1 septembrie 2015-30 noiembrie 2015 sunt, pentru anumite contingente, mai mari decât cantitățile disponibile. Este necesar, prin urmare, să se stabilească în ce măsură se pot elibera licențele de import „A”, stabilindu-se coeficientul de alocare care urmează să fie aplicat cantităților solicitate, calculat în conformitate cu articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 al Comisiei (3).

(3)

Pentru a se garanta eficacitatea măsurii, este necesar ca prezentul regulament să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Cantităților care fac obiectul cererilor de licențe de import „A” introduse în temeiul Regulamentului (CE) nr. 341/2007 pentru subperioada 1 septembrie 2015-30 noiembrie 2015 li se aplică coeficientul de alocare care figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 iulie 2015.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Jerzy PLEWA

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 341/2007 al Comisiei din 29 martie 2007 privind deschiderea și modul de gestionare a contingentelor tarifare și de instituire a unui regim de licențe de import și certificate de origine pentru usturoi și anumite alte produse agricole importate din țări terțe (JO L 90, 30.3.2007, p. 12).

(3)  Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 al Comisiei din 31 august 2006 de stabilire a normelor comune pentru administrarea contingentelor tarifare de import pentru produsele agricole gestionate printr-un sistem de licențe de import (JO L 238, 1.9.2006, p. 13).


ANEXĂ

Origine

Număr de ordine

Coeficient de alocare – cereri introduse pentru subperioada 1 septembrie 2015-30 noiembrie 2015

(în %)

Argentina

Importatori tradiționali

09.4104

Noi importatori

09.4099

China

Importatori tradiționali

09.4105

74,341279

Noi importatori

09.4100

0,479293

Alte țări terțe

Importatori tradiționali

09.4106

Noi importatori

09.4102


DECIZII

17.7.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 189/36


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1173 A CONSILIULUI

din 14 iulie 2015

de modificare a Deciziei 2009/790/CE de autorizare a Republicii Polone de a aplica o măsură derogatorie de la dispozițiile articolului 287 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (1), în special articolul 395 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Articolul 287 punctul 14 din Directiva 2006/112/CE autorizează Polonia să acorde o scutire de la plata taxei pe valoare adăugată (TVA) persoanelor impozabile a căror cifră de afaceri anuală nu depășește echivalentul în monedă națională a 10 000 EUR, la cursul de schimb din ziua aderării.

(2)

Prin Decizia 2009/790/CE a Consiliului (2), Polonia a fost autorizată să acorde, până la 31 decembrie 2012 și prin derogare, o scutire de la plata TVA persoanelor impozabile a căror cifră de afaceri anuală nu depășește echivalentul în moneda națională a 30 000 EUR, la cursul de schimb din ziua aderării.

(3)

Prin Decizia de punere în aplicare 2012/769/UE a Consiliului (3), măsura de derogare prevăzută în Decizia 2009/790/CE a fost prelungită până la 31 decembrie 2015.

(4)

Printr-o scrisoare înregistrată de Comisie la 23 decembrie 2014, Polonia a solicitat autorizarea pentru o nouă prelungire a măsurii de derogare de la articolul 287 punctul 14 din Directiva 2006/112/CE, pentru a putea continua să scutească de plata TVA persoanele impozabile a căror cifră de afaceri anuală nu depășește echivalentul în moneda națională a 30 000 EUR, la cursul de schimb de la data aderării. Prin această măsură, persoanele impozabile respective ar continua să fie scutite parțial sau total de obligațiile în materie de TVA menționate în titlul XI capitolele 2-6 din Directiva 2006/112/CE.

(5)

Prin scrisorile datate 6 februarie 2015, Comisia a informat celelalte state membre cu privire la cererea depusă de Polonia. Prin scrisoarea datată 9 februarie 2015, Comisia a informat Polonia că dispune de toate informațiile necesare pentru a analiza solicitarea.

(6)

Conform informațiilor furnizate de Polonia, un număr de 103 617 persoane impozabile au beneficiat de aplicarea măsurii, iar aceasta a condus la o reducere estimată a veniturilor la buget provenite din TVA de aproximativ 0,32 % în 2013.

(7)

Dat fiind că acest prag mai ridicat a avut ca efect reducerea obligațiilor în materie de TVA ale celor mai mici întreprinderi, care pot opta în continuare pentru regimul normal de TVA în conformitate cu articolul 290 din Directiva 2006/112/CE, Polonia ar trebui să fie autorizată să aplice măsura pentru o nouă perioadă limitată.

(8)

Derogarea nu are niciun impact asupra resurselor proprii ale Uniunii, provenind din TVA.

(9)

Prin urmare, Decizia 2009/790/CE ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Articolul 2 din Decizia 2009/790/CE se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 2

Prezenta decizie se aplică de la 1 ianuarie 2010 până la 31 decembrie 2018.”

Articolul 2

Prezenta decizie produce efecte de la data notificării.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează Republicii Polone.

Adoptată la Bruxelles, 14 iulie 2015.

Pentru Consiliu

Președintele

P. GRAMEGNA


(1)  JO L 347, 11.12.2006, p. 1.

(2)  Decizia 2009/790/CE a Consiliului din 20 octombrie 2009 de autorizare a Republicii Polone de a aplica o măsură derogatorie de la dispozițiile articolului 287 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO L 283, 30.10.2009, p. 53).

(3)  Decizia de punere în aplicare 2012/769/UE a Consiliului din 4 decembrie 2012 de modificare a Deciziei 2009/790/CE de autorizare a Republicii Polone de a aplica o măsură derogatorie de la dispozițiile articolului 287 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO L 338, 12.12.2012, p. 27).


17.7.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 189/38


DECIZIA (UE) 2015/1174 A CONSILIULUI

din 14 iulie 2015

de modificare a Deciziei 1999/70/CE privind auditorii externi ai băncilor centrale naționale, în ceea ce privește auditorul extern al Banka Slovenije

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Protocolul nr. 4 privind Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 27.1,

având în vedere Recomandarea Băncii Centrale Europene din 10 iunie 2015 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Banka Slovenije (BCE/2015/23) (1),

întrucât:

(1)

Auditul conturilor Băncii Centrale Europene (BCE) și ale băncilor centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro este efectuat de auditori externi independenți recomandați de Consiliul guvernatorilor BCE și aprobați de Consiliu.

(2)

Mandatul actualilor auditori externi ai Banka Slovenije, Deloitte revizija d.o.o., a expirat după efectuarea auditului aferent exercițiului financiar 2014. Prin urmare, este necesară desemnarea unui nou auditor extern începând cu exercițiul financiar 2015.

(3)

Banka Slovenije a selectat Ernst & Young d.o.o. drept auditor extern pentru exercițiile financiare 2015-2017.

(4)

Consiliul guvernatorilor BCE a recomandat numirea Ernst & Young d.o.o. în calitate de auditor extern al Banka Slovenije pentru exercițiile financiare 2015-2017.

(5)

În urma recomandării Consiliului guvernatorilor BCE, Decizia 1999/70/CE a Consiliului (2) ar trebui să fie modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

La articolul 1 din Decizia 1999/70/CE, alineatul (13) se înlocuiește cu următorul text:

„(13)

Ernst & Young d.o.o. este aprobat prin prezenta decizie în calitate de auditor extern al Banka Slovenije pentru exercițiile financiare 2015-2017.”

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data notificării.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează Băncii Centrale Europene.

Adoptată la Bruxelles, 14 iulie 2015.

Pentru Consiliu

Președintele

P. GRAMEGNA


(1)  JO C 201, 18.6.2015, p. 1.

(2)  Decizia 1999/70/CE a Consiliului din 25 ianuarie 1999 privind auditorii externi ai băncilor centrale naționale (JO L 22, 29.1.1999, p. 69).


17.7.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 189/39


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1175 A COMISIEI

din 15 iulie 2015

de modificare a Deciziei 2006/473/CE în ceea ce privește recunoașterea regiunii administrative Gordonia din Africa de Sud ca fiind indemnă de Guignardia citricarpa Kiely (toate sușele patogene pentru Citrus)

[notificată cu numărul C(2015) 4749]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2000/29/CE a Consiliului din 8 mai 2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale și împotriva răspândirii lor în Comunitate (1), în special anexa IV partea A secțiunea I punctul 16.4,

întrucât:

(1)

Prin Decizia 2006/473/CE a Comisiei (2), anumite regiuni administrative din provincia Northern Cape din Africa de Sud sunt recunoscute ca fiind indemne de Guignardia citricarpa Kiely (toate sușele patogene pentru Citrus).

(2)

Pe baza informațiilor prezentate de Africa de Sud în ceea ce privește regiunea administrativă Gordonia din provincia Northern Cape și a lipsei constatării organismelor de Guignardia citricarpa Kiely (toate sușele patogene pentru Citrus) la citricele originare din regiunea respectivă, rezultă că regiunea administrativă Gordonia este indemnă de acest organism dăunător. Prin urmare, este adecvată recunoașterea regiunii ca fiind indemnă de Guignardia citricarpa Kiely (toate sușele patogene pentru Citrus).

(3)

Prin urmare, Decizia 2006/473/CE ar trebui modificată în consecință.

(4)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt în conformitate cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

La articolul 3 alineatul (2) din Decizia 2006/473/CE, litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

în Africa de Sud: Western Cape și, în Northern Cape, regiunile principale Gordonia, Hartswater și Warrenton;”.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 15 iulie 2015.

Pentru Comisie

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 169, 10.7.2000, p. 1.

(2)  Decizia 2006/473/CE a Comisiei din 5 iulie 2006 de recunoaștere a anumitor țări terțe și a anumitor regiuni din țări terțe ca fiind indemne de Xanthomonas campestris (toate sușele patogene pe Citrus), Cercospora angolensis Carv. & Mendes sau Guignardia citricarpa Kiely (toate sușele patogene pe Citrus) (JO L 187, 8.7.2006, p. 35).


Rectificări

17.7.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 189/40


Rectificare la Acordul dintre Uniunea Europeană și Republica Democratică a Timorului de Est privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 173 din 3 iulie 2015 )

La pagina 6:

în loc de:

„Съставено в Брюксел на двадесет и осми май две хиляди и петнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de mayo de dos mil quince.

V Bruselu dne dvacátého osmého května dva tisíce patnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende maj to tusind og femten.

Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten Mai zweitausendfünfzehn.

Kahe tuhande viieteistkümnenda aasta maikuu kahekümne kaheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Μαΐου δύο χιλιάδες δεκαπέντε.

Done at Brussels on the twenty-eighth day of May in the year two thousand and fifteen.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit mai deux mille quinze.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset osmog svibnja dvije tisuće petnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto maggio duemilaquindici.

Briselē, divi tūkstoši piecpadsmitā gada divdesmit astotajā maijā.

Priimta du tūkstančiai penkioliktų metų gegužės dvidešimt aštuntą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenötödik év május havának huszonnyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tmienja u għoxrin jum ta' Mejju tas-sena elfejn u ħmistax.

Gedaan te Brussel, de achtentwintigste mei tweeduizend vijftien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego ósmego maja roku dwa tysiące piętnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e oito de maio de dois mil e quinze.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și opt mai două mii cincisprezece.

V Bruseli dvadsiateho ôsmeho mája dvetisícpätnásť.

V Bruslju, dne osemindvajsetega maja leta dva tisoč petnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattaviisitoista.

Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde maj tjugohundrafemton.”

se va citi:

„Съставено в Брюксел на двадесет и шести май две хиляди и петнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veintiseis de mayo de dos mil quince.

V Bruselu dne dvacátého šestého května dva tisíce patnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den seksogtyvende maj to tusind og femten.

Geschehen zu Brüssel am sechsundzwanzigsten Mai zweitausendfünfzehn.

Kahe tuhande viieteistkümnenda aasta maikuu kahekümne kuuendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι έξι Μαΐου δύο χιλιάδες δεκαπέντε.

Done at Brussels on the twenty-sixth day of May in the year two thousand and fifteen.

Fait à Bruxelles, le vingt-six mai deux mille quinze.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset šestog svibnja dvije tisuće petnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì ventisei maggio duemilaquindici.

Briselē, divi tūkstoši piecpadsmitā gada divdesmit sestajā maijā.

Priimta du tūkstančiai penkioliktų metų gegužės dvidešimt šeštą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenötödik év május havának huszonhatodik napján.

Magħmul fi Brussell, fis-sitta u għoxrin jum ta' Mejju tas-sena elfejn u ħmistax.

Gedaan te Brussel, de zesentwintigste mei tweeduizend vijftien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego szóstego maja roku dwa tysiące piętnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e seis de maio de dois mil e quinze.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și șase mai două mii cincisprezece.

V Bruseli dvadsiateho šiesteho mája dvetisícpätnásť.

V Bruslju, dne šestindvajsetega maja leta dva tisoč petnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattaviisitoista.

Som skedde i Bryssel den tjugosjätte maj tjugohundrafemton.”