ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 181

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 58
9 iulie 2015


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1100 al Comisiei din 7 iulie 2015 privind obligațiile de raportare ale statelor membre în cadrul monitorizării pieței feroviare ( 1 )

1

 

*

Regulamentul (UE) 2015/1101 al Comisiei din 8 iulie 2015 de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri aplicabile substanțelor difenoconazol, fluopicolid, fluopiram, isopirazam și pendimetalin din sau de pe anumite produse ( 1 )

27

 

*

Regulamentul (UE) 2015/1102 al Comisiei din 8 iulie 2015 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește ștergerea de pe lista Uniunii a anumitor substanțe aromatizante ( 1 )

54

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1103 al Comisiei din 8 iulie 2015 privind autorizarea beta-carotenului ca aditiv furajer pentru hrana tuturor speciilor de animale ( 1 )

57

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1104 al Comisiei din 8 iulie 2015 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 237/2012 în ceea ce privește o nouă formă de alfa-galactosidază (EC 3.2.1.22) produsă de Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) și endo-1,4-beta-glucanază (EC 3.2.1.4) produsă de Aspergillus niger (CBS 120604) (titularul autorizației Kerry Ingredients and Flavours) ( 1 )

61

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1105 al Comisiei din 8 iulie 2015 privind autorizarea preparatului de Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 și Enterococcus faecium DSM 21913 ca aditiv furajer pentru puicuțe pentru ouat și alte specii minore de păsări de curte decât cele pentru ouat, privind autorizarea acestui aditiv furajer în vederea utilizării în apa de băut pentru pui pentru îngrășare și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 544/2013 în ceea ce privește conținutul maxim al acestui aditiv furajer în furaje complete și compatibilitatea sa cu coccidiostaticele (titularul autorizației Biomin GmbH) ( 1 )

65

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1106 al Comisiei din 8 iulie 2015 de modificare a Regulamentelor de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 și (UE) nr. 1037/2012 în ceea ce privește condițiile de aprobare a substanței active izopirazam ( 1 )

70

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1107 al Comisiei din 8 iulie 2015 de aprobare a Salix spp. cortex ca substanță de bază, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei ( 1 )

72

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1108 al Comisiei din 8 iulie 2015 de aprobare a oțetului ca substanță de bază, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei ( 1 )

75

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1109 al Comisiei din 8 iulie 2015 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

78

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1110 al Comisiei din 8 iulie 2015 de stabilire a coeficientului de atribuire care urmează să fie aplicat cantităților care fac obiectul cererilor de licențe de import introduse în perioada 26 iunie 2015-3 iulie 2015 în cadrul contingentului tarifar deschis de Regulamentul (CE) nr. 969/2006 pentru porumb

80

 

 

DECIZII

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/1111 a Comisiei din 7 iulie 2015 cu privire la conformitatea propunerii comune înaintate de statele membre în cauză pentru extinderea coridorului de transport feroviar de marfă Marea Nordului-Marea Baltică cu articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 913/2010 al Parlamentului European și al Consiliului privind rețeaua feroviară europeană pentru un transport de marfă competitiv [notificată cu numărul C(2015) 4507]

82

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei din 25 mai 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește lista substanțelor active autorizate ( JO L 153, 11.6.2011 )

84

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

9.7.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 181/1


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1100 AL COMISIEI

din 7 iulie 2015

privind obligațiile de raportare ale statelor membre în cadrul monitorizării pieței feroviare

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2012/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind instituirea spațiului feroviar unic european (1), în special articolul 15 alineatul (6),

întrucât:

(1)

În scopul monitorizării pieței feroviare, articolul 15 alineatul (5) din Directiva 2012/34/UE le impune statelor membre o obligație de raportare cu privire la utilizarea rețelelor și la evoluția condițiilor-cadru în sectorul feroviar.

(2)

Pe baza informațiilor furnizate de statele membre, Comisia ar trebui să prezinte un raport Parlamentului European și Consiliului, o dată la doi ani, referitor la subiectele menționate la articolul 15 alineatul (4) din Directiva 2012/34/UE.

(3)

Statele membre furnizează deja de câțiva ani Comisiei informațiile necesare, pe bază de voluntariat. Pentru a asigura consecvența și comparabilitatea între datele transmise de statele membre, sunt necesare norme detaliate privind conținutul și formatul acestor date.

(4)

Prezentul regulament stabilește un chestionar care urmează să fie completat anual de statele membre în vederea monitorizării condițiilor tehnice și economice și a evoluțiilor pieței din sectorul transportului feroviar al Uniunii.

(5)

Pentru a compila datele solicitate în chestionar, statele membre ar trebui să coopereze cu partenerii sociali, cu utilizatorii, cu organismele de reglementare și cu alte autorități competente relevante la nivel național.

(6)

Atunci când ia decizii cu privire la conținutul datelor care trebuie transmise în cadrul chestionarului, Comisia ia în considerare sursele de date existente și datele deja furnizate în temeiul actualelor obligații de raportare, cu scopul de a reduce la minimum sarcinile suplimentare pentru industria feroviară și pentru statele membre. În special, acolo unde este posibil, Comisia utilizează datele raportate în temeiul următoarelor acte juridice:

Regulamentul (CEE) nr. 1108/70 al Consiliului (2), în ceea ce privește datele referitoare la investițiile în infrastructura feroviară;

Regulamentul (CE) nr. 91/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (3), în ceea ce privește datele referitoare la volumele de trafic pe rețeaua feroviară, precum și datele referitoare la accidente;

Regulamentul (CE) nr. 1708/2005 al Comisiei (4), în special anexele I și II, în ceea ce privește datele referitoare la transportul feroviar de călători;

Regulamentul (CE) nr. 1371/2007 al Parlamentului European și al Consiliului (5), în ceea ce privește rapoartele anuale referitoare la calitatea serviciilor care trebuie publicate de întreprinderile feroviare; și

Regulamentul (UE) nr. 1300/2014 al Comisiei (6), în ceea ce privește inventarele de active care trebuie stabilite de statele membre în vederea monitorizării și evaluării accesibilității sistemului feroviar al Uniunii pentru persoanele cu handicap și pentru persoanele cu mobilitate redusă.

(7)

Rețeaua europeană a organismelor de reglementare în domeniul feroviar ar trebui să fie implicată îndeaproape în punerea în aplicare a obligațiilor de raportare prevăzute la articolul 15 din Directiva 2012/34/UE, precum și în actualizarea metodologiei de colectare a datelor.

(8)

Chestionarul inclus în anexă ar trebui să fie utilizat pentru a colecta date începând cu anul de raportare 2015. În primii doi ani de raportare, este nevoie de o perioadă de tranziție, dat fiind faptul că statele membre vor trebui probabil să își ajusteze mecanismele existente de colectare a datelor ca urmare a intrării în vigoare a prezentului regulament. Pentru a se evita eventualele interpretări greșite, este important ca, în timpul perioadei de tranziție, statele membre să informeze Comisia în legătură cu diferențele de conținut sau de format ale datelor din secțiunile relevante ale chestionarului.

(9)

La cererea întreprinderii feroviare în cauză și, dacă acest lucru este justificat de necesitatea menținerii secretului comercial, statele membre pot prezenta Comisiei datele solicitate la punctul 7 din chestionar sub protecția unui pseudonim.

(10)

Cu excepția cazului în care este necesară păstrarea secretului comercial, datele colectate în temeiul prezentului regulament ar trebui să fie puse la dispoziția tuturor părților interesate.

(11)

Metodologiile, definițiile și metodele de colectare a datelor pot evolua în timp, ca urmare a progreselor tehnice și științifice. În mod similar, având în vedere evoluțiile de pe piața feroviară și îmbunătățirile în ceea ce privește disponibilitatea datelor, ar putea fi de dorit fie să se reducă, fie să se extindă domeniul de aplicare al acestui chestionar. Anexa la prezentul regulament ar trebui, prin urmare, să fie actualizată periodic, pentru a ține cont de aceste evoluții, în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 62 alineatul (3) din Directiva 2012/34/UE.

(12)

Comisia s-a consultat cu partenerii sociali și cu utilizatorii din sectorul feroviar, prin intermediul Grupului de lucru pentru monitorizarea pieței feroviare. Ea s-a consultat, de asemenea, cu Rețeaua europeană a organismelor de reglementare în domeniul feroviar.

(13)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului menționat la articolul 62 alineatul (1) din Directiva 2012/34/UE,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament stabilește conținutul și formatul datelor care trebuie transmise Comisiei de statele membre în conformitate cu obligațiile lor de raportare în vederea monitorizării pieței feroviare.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică definițiile prevăzute la articolul 2 litera (e) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului (7), la articolul 2 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 913/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (8) și la articolul 3 din Directiva 2012/34/UE.

Se aplică, de asemenea, următoarele definiții:

(a)

„taxe de acces la calea ferată” (TAC) înseamnă taxele percepute pentru pachetul minim de acces prevăzut la punctul 1 din anexa II la Directiva 2012/34/UE;

(b)

„servicii de mare viteză” înseamnă servicii de transport feroviar de călători furnizate cu material rulant de mare viteză, inclusiv trenuri pendulare, care se deplasează cu o viteză de minimum 200 km/h pe durata cel puțin a unei părți din serviciu; utilizarea unei infrastructuri de mare viteză nu este întotdeauna necesară;

(c)

„servicii convenționale de lung parcurs” înseamnă alte servicii de transport feroviar de călători decât serviciile de transport urban, suburban, regional sau de mare viteză;

(d)

„stație” înseamnă un loc situat pe o cale ferată unde un serviciu feroviar de pasageri poate începe, poate opri sau se poate încheia;

(e)

„terminal de marfă” înseamnă un loc echipat pentru transbordarea și depozitarea unităților de transport intermodal, unde cel puțin unul dintre modurile de transport este transportul feroviar;

(f)

„compensații totale din partea statului” în contextul acordurilor contractuale înseamnă suma totală pe care statul a convenit să o acorde administratorului de infrastructură ca finanțare pentru întreaga perioadă contractuală;

(g)

„organism de monitorizare” înseamnă un organism care, în conformitate cu legislația națională, verifică respectarea de către administratorul de infrastructură a acordului contractual;

(h)

„fir de cale ferată” înseamnă o pereche de șine de cale ferată pe care se pot deplasa vehiculele feroviare;

(i)

„linie specială de mare viteză” înseamnă o linie construită special pentru a permite traficului să ruleze la viteze în general mai mari sau egale cu 250 km/h pe tronsoanele sale principale; aceasta poate include și tronsoane de legătură unde vitezele sunt reduse pentru a se ține seama de condițiile locale;

(j)

„nod” înseamnă un punct important de pe rețeaua feroviară unde mai multe linii de cale ferată sunt interconectate;

(k)

„serviciu internațional de transport de călători” înseamnă un serviciu de călători în cadrul căruia trenul traversează cel puțin o frontieră a unui stat membru și transportă călători între stații de cale ferată situate în state diferite;

(l)

„serviciu intern de transport de călători” înseamnă un serviciu de călători exploatat exclusiv în limitele granițelor unui singur stat membru;

(m)

„serviciu intern de transport de marfă” înseamnă un serviciu de marfă exploatat exclusiv în limitele granițelor unui singur stat membru;

(n)

„alocare de trasă” înseamnă o decizie privind alocarea unei (unor) trase individuale pentru exploatare; alocarea de trase pentru fiecare serviciu de transport feroviar exploatat ca parte a unui serviciu regulat planificat este considerată o alocare de trasă separată;

(o)

„trasă planificată”, înseamnă o trasă alocată în conformitate cu normele de planificare prevăzute la articolul 45 din Directiva 2012/34/UE;

(p)

„trasă ad-hoc”, înseamnă o trasă alocată în conformitate cu cererea de trasă prevăzută la articolul 48 din Directiva 2012/34/UE;

(q)

„respingere a unei alocări de trasă” înseamnă o cerere de trasă care este respinsă de administratorul de infrastructură, în urma procesului de coordonare prevăzut la articolul 46 alineatul (1) din Directiva 2012/34/UE; fiecare anulare a unui serviciu de transport feroviar exploatat ca parte a unui serviciu regulat planificat este considerată o respingere a unei alocări de trasă;

(r)

„întreținere” înseamnă cheltuieli de exploatare suportate de administratorul de infrastructură în vederea menținerii stării și a capacității infrastructurii existente;

(s)

„reînnoire” înseamnă cheltuieli de capital pentru o lucrare majoră de înlocuire în cadrul infrastructurii existente, care nu modifică performanțele de ansamblu ale acesteia;

(t)

„modernizare” înseamnă cheltuieli de capital pentru o lucrare majoră de modificare a infrastructurii, care îmbunătățește performanțele de ansamblu ale acesteia;

(u)

„infrastructură nouă” înseamnă cheltuieli de capital pentru proiecte de construire a unor noi instalații de infrastructură;

(v)

„fonduri publice” înseamnă, în contextul cheltuielilor de infrastructură, fonduri care provin direct din subvențiile publice pentru investiții;

(w)

„fonduri publice” înseamnă, în contextul cheltuielilor de infrastructură, fonduri care provin direct din subvențiile publice pentru investiții;

(x)

„venituri” înseamnă valoarea totală a taxelor colectate în urma prestării de servicii de transport feroviar în perioada de raportare, cu excepția veniturilor provenite din serviciile de catering, din serviciile prestate în stație sau din serviciile prestate la bord;

(y)

„tranzit” înseamnă transportul printr-o țară între locul de încărcare/îmbarcare și locul de descărcare/debarcare, ambele situate în afara țării respective;

(z)

„trafic feroviar pe teritoriul național” înseamnă orice deplasare a vehiculelor feroviare pe teritoriul unei țări, indiferent de țara în care sunt înmatriculate vehiculele;

(aa)

„întârziere” înseamnă diferența de timp dintre ora specificată în graficul de circulație al unui tren și momentul în care aceasta trece printr-un anumit punct aflat pe traseul trenului, unde sunt înregistrate datele de călătorie;

(bb)

„serviciu anulat” înseamnă un tren anulat în faza de exploatare din motive legate de serviciile feroviare, inclusiv ratarea unei opriri planificate dacă trenul este redirecționat sau înlocuirea unui serviciu feroviar cu un serviciu rutier;

(cc)

„viteză medie conform graficului de circulație” înseamnă viteza calculată prin împărțirea lungimii totale a unei călătorii la durata preconizată a călătoriei conform graficului de circulație;

(dd)

„compensare a obligației de serviciu public” sau „compensare OSP” înseamnă beneficiile financiare acordate, în decursul perioadei de raportare, în mod direct sau indirect de către o autoritate competentă, din fonduri publice, pentru prestarea de servicii de transport feroviar în cadrul unei obligații de serviciu public;

(ee)

„servicii comerciale” înseamnă toate serviciile de transport de călători care nu intră în domeniul de aplicare al serviciilor prestate în temeiul obligațiilor de serviciu public;

(ff)

„întreprindere feroviară principală” înseamnă cea mai mare întreprindere ca număr de călători-km sau de tone-km;

(gg)

„licență activă” înseamnă o licență acordată unei întreprinderi feroviare care și-a început dar nu și-a încetat activitatea în perioadele stabilite de statul membru în conformitate cu articolul 24 alineatul (4) din Directiva 2012/34/UE;

(hh)

„licență pasivă” înseamnă o licență acordată unei întreprinderi feroviare care nu și-a început sau care și-a încetat activitatea în perioadele stabilite de statul membru în conformitate cu articolul 24 alineatul (4) din Directiva 2012/34/UE, precum și licențele care au fost suspendate sau revocate;

(ii)

„taxă de obținere a unei licențe” înseamnă toate taxele percepute de o autoritate de acordare a licențelor pentru tratarea cererii;

(jj)

„termen de obținere a unei licențe” înseamnă intervalul de timp dintre data depunerii unei cereri complete de acordare a unei licențe și data deciziei finale;

(kk)

„echivalente normă întreagă” înseamnă numărul total de ore, inclusiv orele suplimentare, lucrate pe an într-un post, împărțit la numărul mediu de ore lucrate pe an într-un post cu normă întreagă;

(ll)

„stație de triaj” înseamnă un amplasament, sau o parte a unui amplasament, echipat cu un număr de fire de cale ferată sau cu alte echipamente utilizate pentru operațiunile de triere a vehiculelor feroviare, inclusiv manevrele.

Articolul 3

Colectarea și transmiterea datelor

(1)   Până la data de 31 decembrie a fiecărui an, statele membre transmit Comisiei datele indicate în chestionarul din anexă referitoare la anul precedent.

(2)   Fiecare stat membru transmite Comisiei datele referitoare la transportul feroviar de pe teritoriul său.

(3)   În cazul în care o întreprindere feroviară își desfășoară activitatea în mai mult de un stat membru, aceasta trebuie să furnizeze autorităților naționale date separate pentru fiecare stat membru în care își desfășoară activitatea.

(4)   Statele membre pot obține datele necesare dintr-o combinație a următoarelor surse:

(a)

chestionare obligatorii;

(b)

date administrative, inclusiv date colectate de birourile de statistică și de alte autorități;

(c)

estimări statistice, cu explicații ale metodelor utilizate;

(d)

date furnizate de organizațiile relevante din industrie sau de alte părți interesate; și

(e)

studii ad-hoc.

Entitățile care dețin datele relevante trebuie să le furnizeze atunci când li se solicită acest lucru.

(5)   Pentru a ajuta statele membre să asigure calitatea și comparabilitatea propriilor lor date, Comisia poate elabora materiale de orientare metodologică, ținând cont de cele mai bune practici adoptate de autoritățile naționale și de organizațiile profesionale din industria feroviară.

(6)   Statele membre transmit datele Comisiei, utilizând chestionarul în format electronic care va fi pus la dispoziție de către Comisie pe site-ul său web.

(7)   Statele membre și Comisia trebuie să respecte secretul comercial în ceea ce privește informațiile care le-au fost furnizate.

Articolul 4

Dispoziții tranzitorii

(1)   Statele membre trebuie să se asigure că modalitățile lor de colectare a datelor permit, cel târziu pentru anul de raportare 2017, raportarea datelor în conformitate cu cerințele privind conținutul și formatul definite în anexă. În cazul în care statele membre au identificat dificultăți substanțiale în ceea ce privește alinierea modalităților lor de colectare a datelor la aceste cerințe sau dacă și-au exprimat îndoieli în legătură cu pertinența sau necesitatea anumitor categorii de date, trebuie să se evalueze necesitatea modificării anexei.

(2)   Dacă, în timpul perioadei de tranziție, statele membre nu pot furniza datele în conformitate cu cerințele privind conținutul și formatul definite în anexă, ele trebuie să raporteze datele în formatul cel mai apropiat posibil și să semnaleze discrepanțele în momentul în care furnizează datele.

Articolul 5

Intrare în vigoare și aplicare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2016.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 7 iulie 2015.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 343, 14.12.2012, p. 32.

(2)  Regulamentul (CEE) nr. 1108/70 al Consiliului din 4 iunie 1970 de introducere a unui sistem de înregistrare contabilă a cheltuielilor aferente infrastructurilor de transport feroviar, rutier și pe căi navigabile interioare (JO L 130, 15.6.1970, p. 4).

(3)  Regulamentul (CE) nr. 91/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2002 privind statisticile din transportul feroviar (JO L 14, 21.1.2003, p. 1).

(4)  Regulamentul (CE) nr. 1708/2005 al Comisiei din 19 octombrie 2005 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2494/95 al Consiliului cu privire la perioada de referință comună a indicelui pentru indicele armonizat al prețurilor de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2214/96 (JO L 274, 20.10.2005, p. 9).

(5)  Regulamentul (CE) nr. 1371/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar (JO L 315, 3.12.2007, p. 14).

(6)  Regulamentul (UE) nr. 1300/2014 al Comisiei din 18 noiembrie 2014 privind specificațiile tehnice de interoperabilitate referitoare la accesibilitatea sistemului feroviar al Uniunii pentru persoanele cu handicap și persoanele cu mobilitate redusă (JO L 356, 12.12.2014, p. 110).

(7)  Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului (JO L 315, 3.12.2007, p. 1).

(8)  Regulamentul (UE) nr. 913/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2010 privind rețeaua feroviară europeană pentru un transport de marfă competitiv (JO L 276, 20.10.2010, p. 22).


ANEXĂ

CHESTIONAR ÎN VEDEREA MONITORIZĂRII PIEȚEI FEROVIARE

Informații contextuale

Statul membru:

☐ BE ☐ BG ☐ CZ ☐ DK ☐ DE ☐ EE ☐ IE ☐ EL ☐ ES ☐ FR ☐ HR ☐ IT ☐ CY ☐ LV ☐ LT ☐ LU ☐ HU ☐ MT ☐ NL ☐ AT ☐ PL ☐ PT ☐ RO ☐ SI ☐ SK ☐ FI ☐ SE ☐ UK

☐ NO

Perioada de raportare: ☐☐/☐☐/☐☐ – ☐☐/☐☐/☐☐

Autoritatea responsabilă:

E-mail de contact:

Statele membre a căror monedă națională nu este euro trebuie să utilizeze cursul de schimb mediu pe perioada de raportare pentru a converti valorile monetare ale monedei lor naționale în euro. Cursul de schimb utilizat trebuie să fie indicat mai jos.

1 ☐☐☐= ☐,☐☐☐☐ EUR

Întrebările marcate cu asterisc (*) sunt opționale.

În cazul în care obligațiile de raportare din prezenta anexă se referă la întreprinderile feroviare, ele nu se aplică întreprinderilor feroviare care operează numai servicii de transport urban, suburban sau regional în cadrul unor rețele locale și regionale independente, astfel cum se menționează la articolul 2 alineatul (1) din Directiva 2012/34/UE.

1.   Tarifarea infrastructurii

1.1.   Taxele medii de acces la calea ferată (TAC) per tren-km pentru diverse categorii de trenuri

Tabelul ar trebui completat numai pentru categoriile de tren aflate în circulație în statul membru care raportează. În cazul în care mediile aritmetice nu pot fi calculate, se poate furniza o estimare a taxelor de acces la calea ferată pentru diversele categorii de trenuri. Metoda utilizată pentru calcularea sau estimarea taxelor de acces la calea ferată ar trebui să fie explicată în caseta 1.5 (1).

Categoria de trenuri

(numai dacă sunt în circulație în statul membru care raportează)

Taxă de acces la calea ferată, cu excepția majorărilor

(euro/tren-km)

Servicii de transport de călători:

Tren de călători care furnizează servicii suburbane și regionale

☐☐☐,☐☐

Tren de călători care furnizează servicii convenționale de lung parcurs

☐☐☐,☐☐

Tren de călători care furnizează servicii de mare viteză pe linii speciale de mare viteză

☐☐☐,☐☐

Servicii de transport de marfă:

Tren de marfă de 1 000 de tone brute

☐☐☐,☐☐

Tren de marfă de 1 600 de tone brute

☐☐☐,☐☐

Tren de marfă de 6 000 de tone brute

☐☐☐,☐☐

1.2.   Venituri ale administratorilor de infrastructură provenite din taxele de infrastructură, de stație și de terminal

Numai taxele percepute de administratorii de infrastructură trebuie raportate. Printre acestea se numără taxele percepute pentru echipamentele din stațiile de cale ferată și pentru terminalele de marfă deținute sau gestionate de administratorii de infrastructură.

 

Venituri

(în mii de euro)

Servicii de transport de călători:

Venituri totale provenite din taxele de acces la calea ferată, inclusiv majorările

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Venituri totale provenite din taxele de stație

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Din care:

Taxe de stație pentru trenurile suburbane și regionale (*)

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Taxe de stație pentru trenurile convenționale de lung parcurs și pentru trenurile de mare viteză (*)

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Alte taxe percepute de la operatorii de trenuri de călători

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Servicii de transport de marfă:

Venituri totale provenite din taxele de acces la calea ferată, inclusiv majorările

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Venituri totale provenite din taxele de terminal de marfă

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Alte taxe percepute de la operatorii de trenuri de marfă

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Venituri totale percepute de administratorii de infrastructură

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

1.3.   Principalele caracteristici ale acordurilor contractuale încheiate în temeiul articolului 30 alineatul (2) din Directiva 2012/34/UE

Administrator de infrastructură

(nume)

Lungimea rețelei vizate

(în km)

Data de începere

Data de încheiere

S-a căzut de acord asupra indicatorilor de performanță (2) ?

Dacă da, vă rugăm să precizați

Compensații totale din partea statului (în mii de euro)

Există un organism de monitorizare a contractului?

Dacă da, vă rugăm să precizați

(nume)

 

 

 

 

☐ DA ☐ NU

 

☐☐☐☐☐☐

☐ DA ☐ NU

 

 

 

 

 

☐ DA ☐ NU

 

☐☐☐☐☐☐

☐ DA ☐ NU

 

 

 

 

 

☐ DA ☐ NU

 

☐☐☐☐☐☐

☐ DA ☐ NU

 

 

 

 

 

☐ DA ☐ NU

 

☐☐☐☐☐☐

☐ DA ☐ NU

 

 

 

 

 

☐ DA ☐ NU

 

☐☐☐☐☐☐

☐ DA ☐ NU

 

1.4.   Reducerea zgomotului

Există norme obligatorii (în vigoare sau care urmează să fie adoptate) care obligă operatorii de transport feroviar și/sau administratorii de infrastructură să ia măsuri pentru a reduce gradul de expunere a populației la zgomotul produs de transportul feroviar? Printre aceste măsuri s-ar putea număra limitarea volumelor de trafic, instalarea de bariere acustice sau aplicarea de taxe de acces la calea ferată diferențiate în funcție de zgomot, cu scopul de a accelera modernizarea vagoanelor de marfă prin dotarea lor cu saboți de frână „silențioși”.

☐ DA ☐ NU

Dacă da, vă rugăm să precizați:

1.5.   Observații suplimentare (*):

Vă rugăm să adăugați orice alte observații cu privire la următoarele puncte:

În cursul perioadei de tranziție prevăzute la articolul 4 din regulament, vă rugăm să furnizați informații în cazul în care datele raportate nu respectă pe deplin cerințele privind conținutul și/sau formatul.

Vă rugăm să explicați modalitatea de calcul al mediei taxelor de acces la calea ferată per tren-km din tabelul 1.1, inclusiv să precizați ce componente ale taxelor au fost incluse.

Vă rugăm să precizați dacă, pe lângă taxele de acces la calea ferată raportate, se aplică și majorări.

În cazul în care, pentru compilarea datelor au fost utilizate eșantionarea sau estimările, vă rugăm să explicați pe scurt abordarea utilizată.

Vă rugăm să indicați dacă au fost aplicate taxe de acces la calea ferată diferențiate în funcție de ERTMS (3).

 

2.   Alocarea de capacități

2.1.   Secțiuni saturate ale infrastructurii

Vă rugăm să furnizați următoarele informații referitoare la secțiunile saturate, astfel cum sunt definite la articolul 47 alineatul (1) din Directiva 2012/34/UE, în ceea ce privește situația de la sfârșitul perioadei de raportare.

Lungimea totală a firelor de cale ferată afectate de saturație (în km)

☐☐☐☐☐☐

Din care:

Linii speciale de mare viteză (în km)

☐☐☐☐☐☐

Coridoare de transport feroviar de marfă (în km)

☐☐☐☐☐☐

 

Număr de noduri saturate

☐☐☐

2.2.   Servicii prioritare

Vă rugăm să indicați clasificarea serviciilor de transport feroviar (cifra 1 însemnând cea mai înaltă prioritate) atunci când statul membru care raportează trebuie să stabilească prioritățile pentru alocarea capacităților de infrastructură, de exemplu în cadrul procesului de planificare și de coordonare și în cazul unor limitări sau perturbări temporare ale capacității. În cazul în care niciunul dintre serviciile enumerate nu este eligibil pentru regulile de prioritate, vă rugăm să introduceți un „X” în căsuță.

Servicii prestate în temeiul obligațiilor de serviciu public (OSP)

Servicii interne de mare viteză

Alte servicii interne de transport de călători

Servicii internaționale de transport de călători

Servicii interne de transport de marfă

Servicii internaționale de transport de marfă

Altele

Vă rugăm să precizați:

2.3.   Alocări de trase și respingeri de alocări de trase pentru diverse servicii

Tabelul ar trebui completat numai pentru categoriile de tren aflate în circulație în statul membru care raportează. Vă rugăm să furnizați următoarele informații privind situația existentă după procesele de planificare și de coordonare stabilite la articolele 45 și 46 din Directiva 2012/34/UE.

Serviciu

Trase planificate

Trase ad-hoc

Alocări de trase

(număr)

Respingeri de alocări de trase

(număr)

Alocări de trase

(număr)

Respingeri de alocări de trase

(număr)

Totalul serviciilor de transport de călători:

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Servicii interne suburbane și regionale

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Servicii convenționale interne de lung parcurs

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Servicii interne de mare viteză

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Servicii internaționale

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Totalul serviciilor de transport de marfă:

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Servicii interne de transport de marfă

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Servicii internaționale de transport de marfă

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Din care:

Trase alocate prin ghișeele unice ale coridoarelor de transport feroviar de marfă

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

2.4.   Observații suplimentare (*):

Vă rugăm să adăugați orice alte observații, inclusiv cu privire la următoarele puncte:

În cursul perioadei de tranziție prevăzute la articolul 4 din regulament, vă rugăm să furnizați informații în cazul în care datele raportate nu respectă pe deplin cerințele privind conținutul și/sau formatul.

În cazul în care, pentru compilarea datelor au fost utilizate eșantionarea sau estimările, vă rugăm să explicați pe scurt abordarea utilizată.

Vă rugăm să furnizați o scurtă descriere a criteriilor de prioritate folosite de administratorii de infrastructură pentru alocările de trase din perspectiva circumstanțelor în care aceste criterii sunt aplicate, de exemplu în cadrul procesului de planificare și de coordonare și în cazul unei limitări sau perturbări temporare a capacității.

Vă rugăm să precizați dacă a fost utilizată tarifarea în condiții de deficit de capacitate, astfel cum se prevede la articolul 31 alineatul (4) din Directiva 2012/34/UE.

Vă rugăm să precizați dacă planurile de sporire a capacității, astfel cum sunt prevăzute la articolul 51 din Directiva 2012/34/UE, au fost pregătite și implementate.

 

3.   Cheltuieli cu infrastructura

Vă rugăm să indicați cheltuielile efectuate în timpul perioadei de raportare de principalii administratori de infrastructură feroviară și de alți proprietari de stații și de terminale de marfă. Pe piețele fragmentate, sfera de aplicare a raportării poate fi limitată la cheltuielile efectuate de proprietarii principalelor stații și terminale de marfă (4). În cazul stațiilor și terminalelor intermodale, vă rugăm să includeți doar partea din/de cheltuieli referitoare la transportul feroviar.

3.1.   Prezentarea generală a cheltuielilor cu infrastructura feroviară

(în mii de euro)

 

Întreținere

Reînnoire

Modernizare

Infrastructură nouă

Linii convenționale

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Linii speciale de mare viteză

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Stații mari

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Terminale de marfă mari

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Cheltuieli totale

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

3.2.   Sursă de finanțare a cheltuielilor cu diferite componente ale infrastructurii  (5)

(în mii de euro)

 

Fonduri publice

Fonduri UE

Fonduri proprii

Infrastructură existentă, inclusiv stații și terminale de marfă mari

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Infrastructură nouă

Linii speciale și convenționale de mare viteză

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Stații mari

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Terminale de marfă mari

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Cheltuieli totale

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

3.3.   Observații suplimentare (*):

Vă rugăm să adăugați orice alte observații, inclusiv cu privire la următoarele puncte:

În cursul perioadei de tranziție prevăzute la articolul 4 din regulament, vă rugăm să furnizați informații în cazul în care datele raportate nu respectă pe deplin cerințele privind conținutul și/sau formatul.

În cazul în care, pentru compilarea datelor au fost utilizate eșantionarea sau estimările, vă rugăm să explicați pe scurt abordarea utilizată.

Vă rugăm să faceți trimitere la strategia de dezvoltare a infrastructurii naționale publicate în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) din Directiva 2012/34/UE.

 

4.   Venitul și volumele de trafic

4.1.   Venitul și volumele serviciilor de transport de călători și de marfă

Pentru a garanta că volumul serviciilor corespunde venitului raportat, numai venitul generat de traficul feroviar pe teritoriul național al unei țări ar trebui să fie raportat în acest tabel. Dacă este necesar, se pot utiliza estimări statistice. Dacă statisticile oficiale privind volumele de trafic nu sunt încă disponibile, pot fi prezentate valori preliminare, care să fie ulterior ajustate.

Servicii de transport de călători:

Veniturile totale ale întreprinderilor feroviare provenite din serviciile de transport (în mii de euro)

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Volumul total al serviciilor (în mii de tone-km)

☐☐☐☐☐☐,☐

Volumul total al serviciilor (în milioane de călători-km)

☐☐☐☐☐☐,☐

Volumul serviciilor interne (în milioane de călători-km)

☐☐☐☐☐☐,☐

Volumul serviciilor internaționale (în milioane de călători-km)

☐☐☐☐☐☐,☐

Volumul serviciilor de tranzit (*) (în milioane de călători-km)

☐☐☐☐☐☐,☐

Veniturile și volumele generate de serviciile prestate în temeiul obligațiilor de serviciu public și de serviciile comerciale

Servicii prestate în temeiul OSP:

Venituri provenite din taxe (în mii de euro)

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Compensații OSP (în mii de euro) (6)

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Volumul serviciilor (în milioane de călători-km) (7)

☐☐☐☐☐☐,☐

Servicii comerciale:

Venituri provenite din taxe (în mii de euro)

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Volumul serviciilor (în milioane de călători-km)

☐☐☐☐☐☐,☐

Servicii de transport de marfă:

Veniturile totale ale întreprinderilor feroviare provenite din serviciile de transport (în mii de euro)

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Volumul total al serviciilor (în mii de tone-km)

☐☐☐☐☐☐,☐

Volumul total al serviciilor (în milioane de tone-km)

☐☐☐☐☐☐,☐

Volumul serviciilor interne (în milioane de tone-km)

☐☐☐☐☐☐,☐

Volumul serviciilor internaționale (în milioane de tone-km)

☐☐☐☐☐☐,☐

Volumul serviciilor de tranzit (*) (în milioane de tone-km)

☐☐☐☐☐☐,☐

4.2.   Observații suplimentare (*):

Vă rugăm să adăugați orice alte observații, inclusiv cu privire la următoarele puncte:

În cursul perioadei de tranziție prevăzute la articolul 4 din regulament, vă rugăm să furnizați informații în cazul în care datele raportate nu respectă pe deplin cerințele privind conținutul și/sau formatul.

Vă rugăm să precizați dacă valorile furnizate pentru veniturile generate de traficul feroviar pe teritoriul național sunt cifre raportate sau estimări. În cazul în care au fost utilizate eșantionarea sau estimările, vă rugăm să explicați pe scurt abordarea utilizată.

Vă rugăm să precizați dacă există lacune sau incoerențe în datele de intrare.

 

5.   Calitatea serviciilor feroviare

Tabelele ar trebui completate numai pentru categoriile de tren aflate în circulație în statul membru care raportează.

5.1.   Punctualitate și anulări ale serviciilor de transport de călători

Servicii de transport de călători:

Numărul total de servicii

Numărul de trenuri care sosesc la timp

(întârziere de 5 minute sau mai puțin)

Numărul de servicii anulate

Servicii regionale și suburbane

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Servicii convenționale de lung parcurs și servicii de mare viteză

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

5.2.   Punctualitate și anulări ale serviciilor de transport de marfă  (8)

Servicii de transport de marfă:

Numărul total de servicii

Numărul de trenuri care sosesc la timp

(întârziere de 15 minute sau mai puțin)

Numărul de servicii anulate

Servicii interne

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Servicii internaționale

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

5.3.   Viteza medie conform graficului de circulație al serviciilor de transport de marfă (*)

Servicii de transport de marfă:

Viteza medie conform graficului de circulație (în km/h)

Servicii interne

☐☐☐

Servicii internaționale

☐☐☐

5.4.   Observații suplimentare (*):

Vă rugăm să adăugați orice alte observații, inclusiv cu privire la următoarele puncte:

În cursul perioadei de tranziție prevăzute la articolul 4 din regulament, vă rugăm să furnizați informații în cazul în care datele raportate nu respectă pe deplin cerințele privind conținutul și/sau formatul.

În cazul în care, pentru compilarea datelor au fost utilizate eșantionarea sau estimările, vă rugăm să explicați pe scurt abordarea utilizată.

Vă rugăm să explicați modul în care s-a măsurat „întârzierea” unui tren (de exemplu, doar la ultima oprire sau ca medie a tuturor opririlor planificate).

Vă rugăm să furnizați referințe pentru rapoartele de performanță și pentru anchetele privind gradul de satisfacție publicate de consiliul de administrație al coridorului feroviar de transport de marfă în conformitate cu articolul 19 din Regulamentul (UE) nr. 913/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (9).

Vă rugăm să furnizați referințe pentru orice alte anchete desfășurate recent privind calitatea serviciilor de transport de marfă și de călători.

 

6.   Obligații de serviciu public (OSP)

6.1.   Volumul serviciilor și compensațiile plătite pentru serviciile prestate în temeiul obligațiilor de serviciu public pe diverse segmente de piață

Tabelul ar trebui completat numai pentru categoriile de tren aflate în circulație în statul membru care raportează.

 

Volumul serviciilor

(în milioane de călători-km)

Volumul serviciilor (în mii de tren-km)

Compensații OSP (10) (în mii de euro)

Total

Din care:

Atribuite în urma unei proceduri de ofertare competitive

Atribuite în mod direct

Totalul serviciilor prestate în temeiul OSP

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Din care:

Suburbane și regionale

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Convenționale de lung parcurs

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

De mare viteză

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Din care:

Servicii internaționale prestate în temeiul OSP

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

6.2.   Accesul la materialul rulant în contextul serviciilor prestate în temeiul OSP

Vă rugăm să furnizați următoarele informații referitoare la fiecare contract OSP atribuit în decursul perioadei de raportare.

 

Descriere (regiuni sau linii acoperite)

Durata (în ani)

Volumul contractului (în mii de tren-km/an)

Operator (nume)

Contractul a făcut obiectul unei proceduri de ofertare competitive?

Modalități de furnizare a materialului rulant

Definite în caietul de sarcini?

Descriere (11)

1.

 

 

 

 

☐ DA ☐ NU

☐ DA ☐ NU

 

2.

 

 

 

 

☐ DA ☐ NU

☐ DA ☐ NU

 

3.

 

 

 

 

☐ DA ☐ NU

☐ DA ☐ NU

 

 

 

 

 

☐ DA ☐ NU

☐ DA ☐ NU

 

6.3.   Observații suplimentare (*):

Vă rugăm să adăugați orice alte observații, inclusiv cu privire la următoarele puncte:

În cursul perioadei de tranziție prevăzute la articolul 4 din regulament, vă rugăm să furnizați informații în cazul în care datele raportate nu respectă pe deplin cerințele privind conținutul și/sau formatul.

În cazul în care, pentru compilarea datelor au fost utilizate eșantionarea sau estimările, vă rugăm să explicați pe scurt abordarea utilizată.

 

7.   Gradul de deschidere a pieței

Lista întreprinderilor feroviare care au o cotă de piață de 1 % sau mai mare. În cazul în care există mai mult de 10 întreprinderi cu o cotă de piață de 1 % sau mai mare, vă rugăm să le enumerați doar pe primele 10 cele mai mari. Cota de piață deținută de alte întreprinderi feroviare poate fi furnizată ca total la rubrica „Altele”.

În cazul în care, din motive de secret comercial, numele unei întreprinderi feroviare nu poate fi indicat, vă rugăm să utilizați pseudonime, de exemplu, „ÎF 1”, „ÎF 2”. În cazul în care acest lucru nu este suficient pentru a rezolva problemele de confidențialitate, cotele de piață deținute de o întreprindere feroviară, cu excepția cotei de piață deținute de întreprinderea feroviară principală sau istorică, pot fi comasate și mai mult.

7.1.   Piața de transport de călători – servicii OSP

Întreprindere feroviară

(numele sau pseudonimul)

Cota de piață a serviciilor prestate în temeiul OSP

(în procente)  (12)

Întreprindere feroviară principală sau istorică:

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

Alte întreprinderi feroviare:

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

Altele:

☐☐☐,☐ %

7.2.   Piața transportului de călători – servicii comerciale

Întreprindere feroviară

(numele sau pseudonimul)

Cota de piață a serviciilor comerciale

(în procente)  (13)

Întreprindere feroviară principală sau istorică:

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

Alte întreprinderi feroviare:

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

Altele:

☐☐☐,☐ %

7.3.   Piața transportului de marfă

Întreprindere feroviară

(numele sau pseudonimul)

Cota de piață a serviciilor de transport de marfă

(în procente)  (14)

Întreprindere feroviară principală sau istorică:

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

Alte întreprinderi feroviare:

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

Altele:

☐☐☐,☐ %

7.4.   Observații suplimentare (*):

Vă rugăm să adăugați orice alte observații, inclusiv cu privire la următoarele puncte:

În cursul perioadei de tranziție prevăzute la articolul 4 din regulament, vă rugăm să furnizați informații în cazul în care datele raportate nu respectă pe deplin cerințele privind conținutul și/sau formatul.

În cazul în care, pentru compilarea datelor au fost utilizate eșantionarea sau estimările, vă rugăm să explicați pe scurt abordarea utilizată.

Vă rugăm să indicați dacă, în cursul perioadei de raportare, pe piața serviciilor de transport de călători sau de marfă a pătruns vreo nouă întreprindere feroviară importantă.

 

8.   Gradul de armonizare și evoluțiile legislative (*)

Comisia se află deja în posesia unor informații privind gradul de armonizare juridică, dat fiind că statele membre informează Comisia atunci când finalizează transpunerea textelor legislative.

Această secțiune permite statelor membre să formuleze observații cu privire la orice chestiuni nesoluționate referitoare la piața feroviară a UE sau la evoluția legislațiilor naționale în domeniul feroviar.

8.1.   Observații suplimentare (*):

 

9.   Acordarea de licențe

9.1.   Numărul de licențe acordate întreprinderilor feroviare  (15)

Numărul de licențe active la începutul perioadei de raportare (A)

☐☐☐☐

Numărul de licențe suspendate sau retrase în timpul perioadei de raportare (16) (B)

☐☐☐☐

Numărul de licențe acordate în timpul perioadei de raportare (C)

☐☐☐☐

Numărul de licențe active la sfârșitul perioadei de raportare (A – B + C)

☐☐☐☐

 

Numărul de licențe pasive la sfârșitul perioadei de raportare

☐☐☐☐

9.2.   Taxele de licență și timpul necesar pentru obținerea unei licențe

Valoarea medie a taxelor de licență (în euro)

☐☐☐☐☐☐

Durata medie de obținere a unei licențe (zile calendaristice)

☐☐☐

9.3.   Observații suplimentare (*):

Vă rugăm să adăugați orice alte observații, inclusiv cu privire la următoarele puncte:

În cursul perioadei de tranziție prevăzute la articolul 4 din regulament, vă rugăm să furnizați informații în cazul în care datele raportate nu respectă pe deplin cerințele privind conținutul și/sau formatul.

În cazul în care, pentru compilarea datelor au fost utilizate eșantionarea sau estimările, vă rugăm să explicați pe scurt abordarea utilizată.

 

10.   Ocuparea forței de muncă și condițiile sociale

10.1.   Angajații din sectorul feroviar, în funcție de sex și de grupă de vârstă

Vă rugăm să furnizați următoarele informații în ceea ce privește situația la sfârșitul perioadei de raportare. În cazul în care o întreprindere prestează servicii și pentru alte sectoare decât sectorul feroviar, se poate indica numărul de angajați pe baza unei estimări a proporției din totalul angajaților care este implicată în prestarea de servicii legate de transportul feroviar.

 

Total

(în echivalent normă întreagă)

Bărbați (%)

Femei (%)

 

< 30 de ani (%)

30-50 de ani (%)

> 50 de ani (%)

Personalul total al întreprinderii feroviare istorice sau al altor întreprinderi feroviare principale (17)

☐☐☐☐☐☐

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

 

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

Din care:

mecanici de locomotivă

☐☐☐☐☐☐

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

Personalul total al altor întreprinderi feroviare

☐☐☐☐☐☐

 

Din care:

mecanici de locomotivă

☐☐☐☐☐☐

Personalul total al principalilor administratori de infrastructură

☐☐☐☐☐☐

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

 

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

Personalul total al altor administratori de infrastructură

☐☐☐☐☐☐

 

Personalul altor societăți prestatoare de servicii conexe transportului feroviar (*) (18)

☐☐☐☐☐☐

Din care:

 

Stații (*)

☐☐☐☐☐☐

 

Terminale de marfă (*)

☐☐☐☐☐☐

Întreținerea materialului rulant (*)

☐☐☐☐☐☐

Întreținerea infrastructurii (*)

☐☐☐☐☐☐

Organizații de formare specializate (*)

☐☐☐☐☐☐

Leasing de mecanici de locomotivă (*)

☐☐☐☐☐☐

Aprovizionare cu energie (*)

☐☐☐☐☐☐

Servicii de curățare a materialului rulant (*)

☐☐☐☐☐☐

Altele (*)

☐☐☐☐☐☐

10.2.   Salariați clasificați în funcție de tipul de contract

Vă rugăm să furnizați următoarele informații în ceea ce privește situația la sfârșitul perioadei de raportare.

 

Contracte de muncă pe durată nedeterminată

A (19)

(%)

Contracte de muncă pe durată determinată

B

(%)

 

Contracte cu fracțiune de normă

(%)

Ucenici și stagiari

(%)

Personalul total al întreprinderii feroviare istorice sau al altor întreprinderi feroviare principale (20)

☐☐☐,☐ %

☐☐☐,☐ %

 

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

Din care:

mecanici de locomotivă

☐☐☐,☐ %

☐☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

Personalul total al principalilor administratori de infrastructură

☐☐☐,☐ %

☐☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

10.3.   Observații suplimentare (*):

Vă rugăm să adăugați orice alte observații, inclusiv cu privire la următoarele puncte:

În cursul perioadei de tranziție prevăzute la articolul 4 din regulament, vă rugăm să furnizați informații în cazul în care datele raportate nu respectă pe deplin cerințele privind conținutul și/sau formatul.

În cazul în care, pentru compilarea datelor au fost utilizate eșantionarea sau estimările, vă rugăm să explicați pe scurt abordarea utilizată.

Vă rugăm să prezentați detalii privind programele sau activitățile de formare care îi vizează pe angajații din domeniul feroviar.

Vă rugăm să precizați dacă autoritatea competentă a făcut uz de dreptul care îi revine în temeiul articolului 4 alineatul (5) din Regulamentul nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului (21) în ceea ce privește drepturile personalului și standardele sociale aplicabile operatorilor de servicii publice.

În cazul în care, în tabelul 10.1, au fost raportate date referitoare la „personalul altor societăți prestatoare de servicii conexe transportului feroviar”, vă rugăm să indicați pe scurt care sunt societățile care au fost incluse.

 

11.   Infrastructuri de servicii

11.1.   Proprietatea și administrarea principalelor infrastructuri de servicii

În sensul prezentului chestionar, infrastructurile de servicii sunt cele definite în anexa II la Directiva 2012/34/UE. Vă rugăm să indicați numărul infrastructurilor exploatate de fiecare tip de proprietar sau de operator.

Infrastructură

Proprietar

Operator

Întreprindere feroviară istorică și societățile afiliate acesteia (22)

Alte societăți

Întreprindere feroviară istorică și societățile afiliate acesteia

Alte societăți

Administratori de infrastructură

Întreprinderi feroviare

Societăți integrate (23)

Autorități publice (24)

Altele

Administratori de infrastructură

Întreprinderi feroviare

Societăți integrate

Administrație publică

Altele

Numărul total de stații de cale ferată

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

Stații de cale ferată care deservesc peste 25 000 de călători pe zi

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

Stații de cale ferată care deservesc între 10 000 și 25 000 de călători pe zi

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

Stații de cale ferată care deservesc între 1 000 și 10 000 de călători pe zi

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

Stații de cale ferată care deservesc mai puțin de 1 000 de călători pe zi

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

 

Terminale de marfă

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

Stații de triaj

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

Infrastructuri de întreținere

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

Infrastructuri maritime și interioare legate de serviciile feroviare

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

Infrastructuri de realimentare cu combustibil

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

11.2.   Numărul de plângeri referitoare la infrastructurile de servicii

Vă rugăm să precizați numărul de plângeri depuse referitoare la accesul la infrastructuri, la nivelul taxelor sau la calitatea serviciilor prestate.

Plângerile aflate în curs de prelucrare de către organismul de reglementare

☐☐☐

Deciziile privind plângerile luate în cursul perioadei de raportare

☐☐☐

11.3.   Descrierea plângerilor

Vă rugăm să furnizați o scurtă descriere generală a principalelor cazuri (nu mai mult de 10) în care a fost luată o decizie în cursul perioadei de raportare. Vă rugăm să precizați dacă vreunele dintre plângeri ridicau aspecte legate de interpretarea acquis-ului european în materie de transport feroviar și să prezentați pe scurt măsurile de remediere a situației propuse.

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 

10.

 

11.4.   Observații suplimentare (*):

Vă rugăm să adăugați orice alte observații, inclusiv cu privire la următoarele puncte:

În cursul perioadei de tranziție prevăzute la articolul 4 din regulament, vă rugăm să furnizați informații în cazul în care datele raportate nu respectă pe deplin cerințele privind conținutul și/sau formatul.

Vă rugăm să precizați dacă organismele de reglementare ale altor state membre au fost vreodată consultate.

 


(1)  Dată fiind diversitatea abordărilor posibile pentru calcularea taxelor de acces la calea ferată, datele furnizate în acest tabel de diferite state membre nu vor fi neapărat comparabile și vor fi în principal utile în vederea monitorizării tendințelor din fiecare stat membru.

(2)  În conformitate cu punctul 3 din anexa V la Directiva 2012/34/UE.

(3)  Sistemul european de management al traficului feroviar.

(4)  În scopul prezentului chestionar, stațiile care deservesc peste 10 000 de călători pe zi lucrătoare sunt considerate a fi „stații mari”, iar terminalele de marfă cu o capacitate de peste 100 000 de containere pe an sau de peste 1 milion de tone pe an sunt considerate a fi „terminale de marfă mari”.

(5)  Totalul cheltuielilor raportate în tabelele 3.1 și 3.2 ar trebui, în general, să fie aproximativ egal.

(6)  Cifra raportată aici ar trebui să fie aceeași cu cea raportată în tabelul 6.1. Plățile de concesiune efectuate de un operator către o autoritate publică ar trebui tratate drept compensații OSP „negative”.

(7)  Cifra raportată aici ar trebui să fie aceeași cu cea raportată în tabelul 6.1.

(8)  Numai pentru serviciile incluse în graficele de circulație.

(9)  Regulamentul (UE) nr. 913/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2010 privind rețeaua feroviară europeană pentru un transport de marfă competitiv (JO L 276, 20.10.2010, p. 22).

(10)  Plățile de concesiune efectuate de un operator către o autoritate publică ar trebui tratate drept compensații OSP„negative”.

(11)  Acord convenit pentru furnizarea de material rulant pentru fiecare tip de contract, de exemplu material rulant deținut, subvenționat sau garantat de autoritatea contractantă; furnizat de întreprinderea feroviară sau închiriat.

(12)  Pe baza numărului de călători-km transportați pe teritoriul național în cursul perioadei de raportare. Totalul din coloană ar trebui să fie egal cu 100 %.

(13)  Pe baza numărului de călători-km transportați pe teritoriul național în cursul perioadei de raportare. Totalul din coloană ar trebui să fie egal cu 100 %.

(14)  Pe baza numărului de tone-km transportate pe teritoriul național în cursul perioadei de raportare. Totalul din coloană ar trebui să fie egal cu 100 %.

(15)  Statele membre nu vor mai fi obligate să completeze această secțiune odată ce informațiile privind licențele întreprinderilor feroviare vor fi disponibile pentru toate statele membre în baza de date privind interoperabilitatea și siguranța a Agenției Europene a Căilor Ferate (ERADIS).

(16)  Cu excepția licențelor reactivate în timpul perioadei de raportare.

(17)  Sfera de aplicare a raportării ar trebui să acopere cel puțin 50 % din piață (în funcție de numărul de călători-km și de tone-km).

(18)  În cazul în care acesta nu este inclus în personalul întreprinderii feroviare sau al administratorilor de infrastructură menționat mai sus.

(19)  A + B = 100 %

(20)  Sfera de aplicare a raportării ar trebui să acopere cel puțin 50 % din piață (în funcție de numărul de călători-km și de tone-km).

(21)  Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului (JO L 315, 3.12.2007, p. 1).

(22)  Inclusiv administratorii de infrastructură care fac parte din societățile integrate și societățile holding.

(23)  Inclusiv întreprinderile feroviare neistorice și administratorii de infrastructură care fac parte dintr-o societate integrată.

(24)  Autorități publice naționale, regionale sau locale.


9.7.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 181/27


REGULAMENTUL (UE) 2015/1101 AL COMISIEI

din 8 iulie 2015

de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri aplicabile substanțelor difenoconazol, fluopicolid, fluopiram, isopirazam și pendimetalin din sau de pe anumite produse

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 februarie 2005 privind conținuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din sau de pe produse alimentare și hrana de origine vegetală și animală pentru animale și de modificare a Directivei 91/414/CEE (1), în special articolul 14 alineatul (1) litera (a),

întrucât:

(1)

Limitele maxime de reziduuri (LMR) pentru pendimetalin au fost stabilite în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 396/2005. Pentru difenoconazol, fluopicolid, fluopiram și isopirazam, LMR-urile au fost stabilite în partea A din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005.

(2)

În contextul unei proceduri de obținere a autorizației de utilizare a unui produs de protecție a plantelor care conține substanța activă difenoconazol pe salată, salata mielului, scarolă, rucolă și busuioc, a fost depusă o cerere de modificare a LMR-urilor existente, în temeiul articolului 6 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 396/2005.

(3)

În ceea ce privește substanța fluopicolid, o astfel de cerere a fost depusă pentru usturoi și ceapă eșalotă. În ceea ce privește substanța fluopiram, o astfel de cerere a fost depusă pentru caise, piersici, prune, fructe de rug, alte fructe mici și bace cu numărul de cod 0154000, alte legume rădăcinoase și cu tuberculi cu numărul de cod 0213000, vinete, scarolă, spanac, andivă, fasole (boabe), mazăre (păstăi), semințe de in, semințe de mac, semințe de muștar, camelină, infuzii (uscate, rădăcini), hamei, condimente (rădăcini sau rizomi), rădăcini de cicoare. În ceea ce privește substanța isopirazam, o astfel de cerere a fost depusă pentru tomate, vinete și cucurbitacee. În ceea ce privește substanța pendimetalin, o astfel de cerere a fost depusă pentru morcovi, țelina de rădăcină, hrean, păstârnac, rădăcină de pătrunjel, barba-caprei, gulii furajere, napi, condimente din rădăcini și rizomi și rădăcini de cicoare.

(4)

În conformitate cu articolul 8 din Regulamentul (CE) nr. 396/2005, aceste cereri au fost evaluate de statele membre vizate, iar rapoartele de evaluare au fost transmise Comisiei.

(5)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară, denumită în continuare „autoritatea”, a evaluat cererile și rapoartele de evaluare, analizând în special riscurile pentru consumatori și, după caz, pentru animale și a emis avize motivate cu privire la LMR-urile (2) propuse. Autoritatea a înaintat aceste avize Comisiei și statelor membre și le-a pus la dispoziția publicului.

(6)

Autoritatea a concluzionat, în avizele sale motivate, că, în ceea ce privește utilizarea fluopiramului pe caise și pe rădăcini de cicoare, datele prezentate nu sunt suficiente pentru a stabili noi LMR-uri. Pe baza avizului motivat relevant, utilizarea difenoconazolului pe salată și rucolă nu implică o modificare a LMR-urilor existente. În ceea ce privește utilizarea substanței pendimetalin pe condimente din rădăcini și rizomi, statul membru evaluator a confirmat că nu există utilizări autorizate pentru aceste culturi. Prin urmare, LMR-urile existente ar trebui să rămână neschimbate.

(7)

În ceea ce privește substanța fluopicolid, autoritatea a evaluat o cerere în vederea stabilirii unei LMR pentru ceapă, care rezultă din utilizări ale UE, și a emis un aviz motivat privind LMR (3) propusă. Deși autoritatea a recomandat menținerea limitei maxime de reziduuri Codex (CXL) care fusese stabilită pentru cultura respectivă la un nivel de 1 mg/kg, prin Regulamentul (UE) nr. 520/2011 al Comisiei (4), ea a confirmat faptul că pentru ceapă, o LMR la un nivel de 0,3 mg/kg ar fi fost adecvată dacă s-ar fi bazat exclusiv pe bunele practici agricole (BPA) din Uniune. În conformitate cu orientările UE existente privind extrapolarea LMR-urilor, este adecvată stabilirea acestei valori LMR la 0,3 mg/kg pentru usturoi și ceapă eșalotă.

(8)

În ceea ce privește substanța fluopiram, solicitantul a precizat că bunele practici agricole la care a făcut referire pentru piersici se aplică atât nordului, cât și sudului UE. Mai mult, acesta a oferit informații suplimentare descriind conceperea unor dispozitive experimentale și bunele practici agricole aplicabile fructelor de rug. Având în vedere aceste elemente, este adecvat să se stabilească LMR-urile la nivelul de 1,5 mg/kg pentru piersici și de 3 mg/kg pentru fructe de rug.

(9)

Referitor la toate celelalte cereri, autoritatea a concluzionat că toate cerințele privind datele au fost îndeplinite și că modificările LMR cerute de către solicitanți sunt admisibile în ceea ce privește siguranța consumatorilor, pe baza unei evaluări a expunerii consumatorilor pentru 27 de categorii specifice de consumatori din Europa. S-a ținut seama de cele mai recente informații privind proprietățile toxicologice ale substanțelor. Nici expunerea pe toată durata vieții la aceste substanțe prin consumul tuturor produselor alimentare care ar putea conține substanțele respective, nici expunerea pe termen scurt ca urmare a unui consum ridicat de culturi și produse relevante nu a indicat existența unui risc de depășire a dozei zilnice acceptabile (DZA) sau a dozei acute de referință (DAR).

(10)

Pe baza avizelor motivate ale autorității și ținând seama de factorii relevanți pentru subiectul în cauză, modificările adecvate ale LMR-urilor îndeplinesc cerințele prevăzute la articolul 14 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 396/2005.

(11)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 396/2005 ar trebui modificat în consecință.

(12)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexele II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 iulie 2015.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 70, 16.3.2005, p. 1.

(2)  Rapoarte științifice ale EFSA disponibile online: http://www.efsa.europa.eu:

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for difenoconazole in lettuce and other salad plants including Brassicaceae and in basil (mint) [Aviz motivat privind modificarea LMR-urilor existente pentru difenoconazol în vederea utilizării pe salată și alte plante de salată și pe busuioc (mentă)]. EFSA Journal 2014;12(10):3882 [26 p.];

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for fluopyram in various crops (Aviz motivat privind modificarea LMR-urilor existente pentru fluopiram în vederea utilizării pe diverse culturi). EFSA Journal 2014;12(12):3947 [33 p.];

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for isopyrazam in various crops (Aviz motivat privind modificarea LMR-urilor existente pentru isopirazam în vederea utilizării pe diverse culturi). EFSA Journal 2015;13(1):3994 [25 p.];

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for pendimethalin in various crops (Aviz motivat privind modificarea LMR-urilor existente pentru pendimetalin pe diverse culturi). EFSA Journal 2014;12(4):3620 [32 p.].

(3)  Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for fluopicolide in radishes, onions, kale and potatoes (Aviz motivat privind modificarea LMR-urilor existente pentru fluopicolid în vederea utilizării pe ridichi, ceapă, kale și cartofi). EFSA Journal 2012;10(2):2581 [39 p.].

(4)  Regulamentul (UE) nr. 520/2011 al Comisiei din 25 mai 2011 de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește conținuturile maxime aplicabile reziduurilor de benalaxil, boscalid, buprofezin, carbofuran, carbosulfan, cipermetrin, fluopicolid, hexitiazox, indoxacarb, metaflumizonă, metoxifenozid, paraquat, procloraz, spirodiclofen, protioconazol și zoxamid din sau de pe anumite produse (JO L 140, 27.5.2011, p. 2).


ANEXĂ

Anexele II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 se modifică după cum urmează:

1.

În anexa II, coloana pentru pendimetalin se înlocuiește cu următorul text:

„Reziduuri de pesticide și limite maxime de reziduuri (mg/kg)

Număr de cod

Grupe și exemple de produse individuale cărora li se aplică LMR (2)

Pendimetalin (F)

(1)

(2)

(3)

0100000

FRUCTE PROASPETE sau CONGELATE; FRUCTE NUCIFERE

0,05 (1)

0110000

Fructe citrice

 

0110010

Grepfruturi

 

0110020

Portocale

 

0110030

Lămâi

 

0110040

Lămâi verzi «lime»

 

0110050

Mandarine

 

0110990

Altele

 

0120000

Fructe nucifere

 

0120010

Migdale

 

0120020

Nuci de Brazilia

 

0120030

Caju

 

0120040

Castane

 

0120050

Nuci de cocos

 

0120060

Alune

 

0120070

Nuci de Macadamia

 

0120080

Nuci de Pecan

 

0120090

Semințe de pin dulce

 

0120100

Fistic

 

0120110

Nuci comune

 

0120990

Altele

 

0130000

Fructe sămânțoase

 

0130010

Mere

 

0130020

Pere

 

0130030

Gutui

 

0130040

Moșmoni

 

0130050

Moșmoni japonezi

 

0130990

Altele

 

0140000

Fructe sâmburoase

 

0140010

Caise

 

0140020

Cireșe (dulci)

 

0140030

Piersici

 

0140040

Prune

 

0140990

Altele

 

0150000

Bace și fructe mici

 

0151000

(a)

struguri

 

0151010

Struguri de masă

 

0151020

Struguri de vin

 

0152000

(b)

căpșuni

(+)

0153000

(c)

fructe de rug

 

0153010

Mure

 

0153020

Mure de câmp

 

0153030

Zmeură (galbenă și roșie)

 

0153990

Altele

 

0154000

(d)

alte bace și fructe mici

 

0154010

Afine

 

0154020

Merișoare

 

0154030

Coacăze (albe, negre și roșii)

 

0154040

Agrișe (galbene, roșii și verzi)

 

0154050

Măceșe

 

0154060

Dude (albe și negre)

 

0154070

Păducel spaniol

 

0154080

Boabe de soc

 

0154990

Altele

 

0160000

Fructe diverse cu

 

0161000

(a)

coajă comestibilă

 

0161010

Curmale

 

0161020

Smochine

 

0161030

Măsline de masă

 

0161040

Kumquat

 

0161050

Carambola

 

0161060

Kaki

 

0161070

Prună de Java

 

0161990

Altele

 

0162000

(b)

coajă necomestibilă, mici

 

0162010

Kiwi (galbeni, roșii, verzi)

 

0162020

Litchi

 

0162030

Fructele pasiunii/maracuja

 

0162040

Smochine indiene/limba soacrei

 

0162050

Chrysophyllum cainito

 

0162060

Plaqueminier/kaki de Virginia

 

0162990

Altele

 

0163000

(c)

coajă necomestibilă, mari

 

0163010

Avocado

 

0163020

Banane

 

0163030

Mango

 

0163040

Papaia

 

0163050

Granate/rodii

 

0163060

Cherimoya

 

0163070

Guave

 

0163080

Ananas

 

0163090

Fructele arborelui de pâine

 

0163100

Durian

 

0163110

Graviola

 

0163990

Altele

 

0200000

LEGUME PROASPETE sau CONGELATE

 

0210000

Legume rădăcinoase și cu tuberculi

 

0211000

(a)

cartofi

0,05 (1)

0212000

(b)

legume rădăcinoase și cu tuberculi tropicale

0,05 (1)

0212010

Rădăcini de cassava/manioc

 

0212020

Cartofi dulci

 

0212030

Igname

 

0212040

Arorut

 

0212990

Altele

 

0213000

(c)

alte legume rădăcinoase și cu tuberculi cu excepția sfeclei de zahăr

 

0213010

Sfecle

0,05 (1)

0213020

Morcovi

0,7

0213030

Țeline de rădăcină

0,2

0213040

Hrean

0,7

0213050

Topinamburi

0,05 (1)

0213060

Păstârnaci

0,7

0213070

Rădăcina de pătrunjel/pătrunjel rădăcină

0,7

0213080

Ridichi

0,05 (1)

0213090

Barba-caprei

0,7

0213100

Varză-nap/gulie furajeră

0,4

0213110

Napi

0,4

0213990

Altele

0,05 (1)

0220000

Legume bulboase

0,05 (1)

0220010

Usturoi

(+)

0220020

Ceapă

(+)

0220030

Ceapă eșalotă

(+)

0220040

Ceapă de primăvară/ceapă verde și ceapă de tuns

 

0220990

Altele

 

0230000

Legume fructoase

0,05 (1)

0231000

(a)

solanacee

 

0231010

Tomate

(+)

0231020

Ardei dulci/gogoșari

(+)

0231030

Pătlăgele vinete/vinete

(+)

0231040

Bame

 

0231990

Altele

 

0232000

(b)

cucurbitacee cu coajă comestibilă

(+)

0232010

Castraveți

 

0232020

Cornișoni

 

0232030

Dovlecei

 

0232990

Altele

 

0233000

(c)

cucurbitacee cu coajă necomestibilă

(+)

0233010

Pepeni galbeni

 

0233020

Dovleci

 

0233030

Pepeni verzi

 

0233990

Altele

 

0234000

(d)

porumb dulce

 

0239000

(e)

alte legume fructoase

 

0240000

Legume din familia Brassicaceae (cu excepția rădăcinilor și a culturilor de frunze tinere din familia Brassicaceae)

 

0241000

(a)

varză cu inflorescență

0,05 (1)

0241010

Broccoli

 

0241020

Conopidă

 

0241990

Altele

 

0242000

(b)

varză cu căpățână

0,05 (1)

0242010

Varză de Bruxelles

 

0242020

Varză cu căpățână

 

0242990

Altele

 

0243000

(c)

brasicacee cu frunze

0,5

0243010

Varză chinezească/petsai

 

0243020

Kale

 

0243990

Altele

 

0244000

(d)

gulii

0,3

0250000

Legume cu frunze, plante aromatice și flori comestibile

 

0251000

(a)

lăptuci și plante pentru salate

 

0251010

Salata mielului/fetică

0,6

0251020

Lăptuci

0,05 (1)

0251030

Scarolă/cicoare cu frunze întregi

0,05 (1)

0251040

Creson și alți germeni și lăstari

0,6

0251050

Barbarea verna

0,05 (1)

0251060

Rucolă

0,6

0251070

Muștar vânăt

0,05 (1)

0251080

Plante de cultură cu frunze tinere (inclusiv specii din familia Brassicaceae)

0,6

0251990

Altele

0,05 (1)

0252000

(b)

spanac și frunze similare

0,05 (1)

0252010

Spanac

 

0252020

Iarbă-grasă

 

0252030

Sfeclă de pețiol/frunze de sfeclă

 

0252990

Altele

 

0253000

(c)

frunze de viță-de-vie și specii similare

0,05 (1)

0254000

(d)

năsturel

0,05 (1)

0255000

(e)

cicori witloof/andive

0,05 (1)

0256000

(f)

plante aromatice și flori comestibile

 

0256010

Asmățui

0,6

0256020

Arpagic

0,6

0256030

Frunze de țelină

0,6

0256040

Pătrunjel

2

0256050

Salvie

2

0256060

Rozmarin

0,6

0256070

Cimbru

0,6

0256080

Busuioc și flori comestibile

0,6

0256090

Frunze de dafin

0,6

0256100

Tarhon

0,6

0256990

Altele

0,6

0260000

Leguminoase

0,05 (1)

0260010

Fasole (păstăi)

 

0260020

Fasole (boabe)

 

0260030

Mazăre (păstăi)

 

0260040

Mazăre (boabe)

 

0260050

Linte

 

0260990

Altele

 

0270000

Legume cu tulpină

 

0270010

Sparanghel

0,05 (1)

0270020

Cardon

0,05 (1)

0270030

Țelină

0,1

0270040

Fenicul de Florența

0,1

0270050

Anghinare

0,05 (1) (+)

0270060

Praz

0,05 (1) (+)

0270070

Rubarbă

0,05 (1)

0270080

Lăstari de bambus

0,05 (1)

0270090

Miez de palmier

0,05 (1)

0270990

Altele

0,05 (1)

0280000

Ciuperci, mușchi și licheni

0,05 (1)

0280010

Ciuperci de cultură

 

0280020

Ciuperci sălbatice

 

0280990

Mușchi și licheni

 

0290000

Alge și organisme procariote

0,05 (1)

0300000

LEGUMINOASE

0,15

0300010

Fasole

 

0300020

Linte

 

0300030

Mazăre

 

0300040

Lupin/boabe de lupin

 

0300990

Altele

 

0400000

SEMINȚE ȘI FRUCTE OLEAGINOASE

0,05 (1)

0401000

Semințe oleaginoase

 

0401010

Semințe de in

 

0401020

Arahide/alune de pământ

 

0401030

Semințe de mac

 

0401040

Semințe de susan

 

0401050

Semințe de floarea-soarelui

 

0401060

Semințe de rapiță

 

0401070

Soia

 

0401080

Semințe de muștar

 

0401090

Semințe de bumbac

 

0401100

Semințe de dovleac

 

0401110

Semințe de șofrănaș

 

0401120

Semințe de limba-mielului

 

0401130

Semințe de camelină

 

0401140

Semințe de cânepă

 

0401150

Ricin

 

0401990

Altele

 

0402000

Fructe oleaginoase

 

0402010

Măsline pentru ulei

 

0402020

Sâmburi de palmier pentru ulei

 

0402030

Fructe de palmier pentru ulei

 

0402040

Capoc

 

0402990

Altele

 

0500000

CEREALE

0,05 (1)

0500010

Orz

 

0500020

Hrișca și alte pseudocereale

 

0500030

Porumb

 

0500040

Mei comun

 

0500050

Ovăz

 

0500060

Orez

 

0500070

Secară

 

0500080

Sorg

 

0500090

Grâu

 

0500990

Altele

 

0600000

CEAIURI, CAFEA, INFUZII, CACAO ȘI ROȘCOVE

 

0610000

Ceaiuri

0,05 (1)

0620000

Boabe de cafea

0,05 (1)

0630000

Infuzii de

 

0631000

(a)

flori

0,05 (1)

0631010

Mușețel

 

0631020

Hibiscus

 

0631030

Trandafir

 

0631040

Iasomie

 

0631050

Tei pucios

 

0631990

Altele

 

0632000

(b)

frunze și plante aromatice

0,05 (1)

0632010

Căpșun

 

0632020

Rooibos

 

0632030

Maté

 

0632990

Altele

 

0633000

(c)

rădăcini

0,5

0633010

Valeriană

 

0633020

Ginseng

 

0633990

Altele

 

0639000

(d)

orice alte părți ale plantei

0,05 (1)

0640000

Boabe de cacao

0,05 (1)

0650000

Roșcove

0,05 (1)

0700000

HAMEI

0,05 (1)

0800000

CONDIMENTE

 

0810000

Condimente din semințe

0,05 (1)

0810010

Anason

 

0810020

Chimen negru

 

0810030

Țelină

 

0810040

Coriandru

 

0810050

Chimen

 

0810060

Mărar

 

0810070

Fenicul

 

0810080

Schinduf

 

0810090

Nucșoară

 

0810990

Altele

 

0820000

Condimente din fructe

0,05 (1)

0820010

Piper de Jamaica

 

0820020

Piper Sichuan

 

0820030

Chimen

 

0820040

Cardamom

 

0820050

Fructe de ienupăr

 

0820060

Piper boabe (alb, negru și verde)

 

0820070

Vanilie

 

0820080

Tamarin

 

0820990

Altele

 

0830000

Condimente din scoarță

0,05 (1)

0830010

Scorțișoară

 

0830990

Altele

 

0840000

Condimente din rădăcini sau rizomi

 

0840010

Lemn-dulce

0,05 (1)

0840020

Ghimbir

0,05 (1)

0840030

Șofran de India/curcuma

0,05 (1)

0840040

Hrean

(+)

0840990

Altele

0,05 (1)

0850000

Condimente din muguri

0,05 (1)

0850010

Cuișoare

 

0850020

Capere

 

0850990

Altele

 

0860000

Condimente din pistiluri de flori

0,05 (1)

0860010

Șofran

 

0860990

Altele

 

0870000

Condimente din arile

0,05 (1)

0870010

Mirodenie din coaja uscată a nucșoarei

 

0870990

Altele

 

0900000

PLANTE UTILIZATE ÎN PRODUCȚIA ZAHĂRULUI

 

0900010

Sfeclă de zahăr

0,05 (1)

0900020

Trestie de zahăr

0,05 (1)

0900030

Rădăcini de cicoare

0,2

0900990

Altele

0,05 (1)

1000000

PRODUSE DE ORIGINE ANIMALĂ – ANIMALE TERESTRE

 

1010000

Țesuturi provenind de la

0,01 (1)

1011000

(a)

porcine

 

1011010

Mușchi

 

1011020

Țesut gras

 

1011030

Ficat

(+)

1011040

Rinichi

(+)

1011050

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

 

1011990

Altele

 

1012000

(b)

bovine

 

1012010

Mușchi

 

1012020

Țesut gras

 

1012030

Ficat

(+)

1012040

Rinichi

(+)

1012050

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

 

1012990

Altele

 

1013000

(c)

ovine

 

1013010

Mușchi

 

1013020

Țesut gras

 

1013030

Ficat

(+)

1013040

Rinichi

(+)

1013050

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

 

1013990

Altele

 

1014000

d)

caprine

 

1014010

Mușchi

 

1014020

Țesut gras

 

1014030

Ficat

(+)

1014040

Rinichi

(+)

1014050

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

 

1014990

Altele

 

1015000

(e)

ecvidee

 

1015010

Mușchi

 

1015020

Țesut gras

 

1015030

Ficat

 

1015040

Rinichi

 

1015050

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

 

1015990

Altele

 

1016000

(f)

păsări de curte

 

1016010

Mușchi

 

1016020

Țesut gras

 

1016030

Ficat

(+)

1016040

Rinichi

 

1016050

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

 

1016990

Altele

 

1017000

(g)

alte animale terestre de crescătorie

 

1017010

Mușchi

 

1017020

Țesut gras

 

1017030

Ficat

 

1017040

Rinichi

 

1017050

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

 

1017990

Altele

 

1020000

Lapte

0,01 (1)

1020010

Bovine

 

1020020

Ovine

 

1020030

Caprine

 

1020040

Cai

 

1020990

Altele

 

1030000

Ouă de păsări

0,01 (1)

1030010

Găini

 

1030020

Rațe

 

1030030

Gâște

 

1030040

Prepelițe

 

1030990

Altele

 

1040000

Miere și alte produse apicole

0,05 (1)

1050000

Amfibieni și reptile

0,01 (1)

1060000

Animale nevertebrate terestre

0,01 (1)

1070000

Animale vertebrate sălbatice terestre

0,01 (1)

2.

În partea A din anexa III, coloanele referitoare la difenoconazol, fluopicolid, fluopiram, și isopirazam se înlocuiesc cu următorul text:

„Reziduuri de pesticide și limite maxime de reziduuri (mg/kg)

Număr de cod

Grupe și exemple de produse individuale cărora li se aplică LMR (4)

Difenoconazol

Fluopicolid

Fluopiram (R)

Isopirazam

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

0100000

FRUCTE PROASPETE sau CONGELATE; FRUCTE NUCIFERE

 

 

 

 

0110000

Fructe citrice

0,6

0,01 (3)

0,01 (3)

0,01 (3)

0110010

Grepfruturi

 

 

 

 

0110020

Portocale

 

 

 

 

0110030

Lămâi

 

 

 

 

0110040

Lămâi verzi «lime»

 

 

 

 

0110050

Mandarine

 

 

 

 

0110990

Altele

 

 

 

 

0120000

Fructe nucifere

0,05 (3)

0,01 (3)

 

0,01 (3)

0120010

Migdale

 

 

0,05

 

0120020

Nuci de Brazilia

 

 

0,05

 

0120030

Caju

 

 

0,05

 

0120040

Castane

 

 

0,05

 

0120050

Nuci de cocos

 

 

0,04

 

0120060

Alune

 

 

0,05

 

0120070

Nuci de Macadamia

 

 

0,05

 

0120080

Nuci de Pecan

 

 

0,05

 

0120090

Semințe de pin dulce

 

 

0,05

 

0120100

Fistic

 

 

0,05

 

0120110

Nuci comune

 

 

0,05

 

0120990

Altele

 

 

0,05

 

0130000

Fructe sămânțoase

0,8

0,01 (3)

 

0,7

0130010

Mere

 

 

0,6

 

0130020

Pere

 

 

0,5

 

0130030

Gutui

 

 

0,5

 

0130040

Moșmoni

 

 

0,5

 

0130050

Moșmoni japonezi

 

 

0,5

 

0130990

Altele

 

 

0,5

 

0140000

Fructe sâmburoase

 

0,01 (3)

 

 

0140010

Caise

0,5

 

0,7

0,01 (3)

0140020

Cireșe (dulci)

0,3

 

1,5

0,01 (3)

0140030

Piersici

0,5

 

1,5

1,5

0140040

Prune

0,5

 

0,5

0,01 (3)

0140990

Altele

0,1

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0150000

Bace și fructe mici

 

 

 

0,01 (3)

0151000

(a)

struguri

3

2

1,5

 

0151010

Struguri de masă

 

 

 

 

0151020

Struguri de vin

 

 

 

 

0152000

(b)

căpșuni

0,4

0,01 (3)

2

 

0153000

(c)

fructe de rug

 

0,01 (3)

3

 

0153010

Mure

1,5

 

 

 

0153020

Mure de câmp

0,1

 

 

 

0153030

Zmeură (galbenă și roșie)

1,5

 

 

 

0153990

Altele

0,1

 

 

 

0154000

(d)

alte bace și fructe mici

 

0,01 (3)

3

 

0154010

Afine

0,1

 

 

 

0154020

Merișoare

0,1

 

 

 

0154030

Coacăze (albe, negre și roșii)

0,2

 

 

 

0154040

Agrișe (galbene, roșii și verzi)

0,1

 

 

 

0154050

Măceșe

0,1

 

 

 

0154060

Dude (albe și negre)

0,1

 

 

 

0154070

Păducel spaniol

0,8

 

 

 

0154080

Boabe de soc

0,1

 

 

 

0154990

Altele

0,1

 

 

 

0160000

Fructe diverse cu

 

0,01 (3)

 

 

0161000

(a)

coajă comestibilă

 

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0161010

Curmale

0,1

 

 

 

0161020

Smochine

0,1

 

 

 

0161030

Măsline de masă

2

 

 

 

0161040

Kumquat

0,6

 

 

 

0161050

Carambola

0,1

 

 

 

0161060

Kaki

0,8

 

 

 

0161070

Prună de Java

0,1

 

 

 

0161990

Altele

0,1

 

 

 

0162000

(b)

coajă necomestibilă, mici

0,1

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0162010

Kiwi (galbeni, roșii, verzi)

 

 

 

 

0162020

Litchi

 

 

 

 

0162030

Fructele pasiunii/maracuja

 

 

 

 

0162040

Smochine indiene/limba soacrei

 

 

 

 

0162050

Chrysophyllum cainito

 

 

 

 

0162060

Plaqueminier/kaki de Virginia

 

 

 

 

0162990

Altele

 

 

 

 

0163000

(c)

coajă necomestibilă, mari

 

 

 

 

0163010

Avocado

0,1

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0163020

Banane

0,1

 

0,8

0,05

0163030

Mango

0,1

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0163040

Papaia

0,2

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0163050

Granate/rodii

0,1

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0163060

Cherimoya

0,1

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0163070

Guave

0,1

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0163080

Ananas

0,1

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0163090

Fructele arborelui de pâine

0,1

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0163100

Durian

0,1

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0163110

Graviola

0,1

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0163990

Altele

0,1

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0200000

LEGUME PROASPETE sau CONGELATE

 

 

 

 

0210000

Legume rădăcinoase și cu tuberculi

 

 

 

 

0211000

(a)

cartofi

0,1

0,03

0,1

0,01 (3)

0212000

(b)

legume rădăcinoase și cu tuberculi tropicale

0,1

0,01

0,1

0,01 (3)

0212010

Rădăcini de cassava/manioc

 

 

 

 

0212020

Cartofi dulci

 

 

 

 

0212030

Igname

 

 

 

 

0212040

Arorut

 

 

 

 

0212990

Altele

 

 

 

 

0213000

(c)

alte legume rădăcinoase și cu tuberculi cu excepția sfeclei de zahăr

 

0,15

 

0,2

0213010

Sfecle

0,4

 

0,3

 

0213020

Morcovi

0,4

 

0,4

 

0213030

Țeline de rădăcină

2

 

0,3

 

0213040

Hrean

0,4

 

0,3

 

0213050

Topinamburi

0,4

 

0,3

 

0213060

Păstârnaci

0,4

 

0,3

 

0213070

Rădăcina de pătrunjel/pătrunjel rădăcină

0,4

 

0,3

 

0213080

Ridichi

0,4

 

0,3

 

0213090

Barba-caprei

0,4

 

0,3

 

0213100

Varză-nap/gulie furajeră

0,4

 

0,3

 

0213110

Napi

0,4

 

0,3

 

0213990

Altele

0,4

 

0,3

 

0220000

Legume bulboase

 

 

 

0,01 (3)

0220010

Usturoi

0,5

0,3

0,1

 

0220020

Ceapă

0,5

1

0,1

 

0220030

Ceapă eșalotă

0,5

0,3

0,1

 

0220040

Ceapă de primăvară/ceapă verde și ceapă de tuns

9

10

2

 

0220990

Altele

0,5

0,01 (3)

0,1

 

0230000

Legume fructoase

 

 

 

 

0231000

(a)

solanacee

 

1

 

 

0231010

Tomate

2

 

0,9

0,5

0231020

Ardei dulci/gogoșari

0,8

 

0,8

0,09

0231030

Pătlăgele vinete/vinete

0,6

 

0,9

0,5

0231040

Bame

0,05 (3)

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0231990

Altele

0,05 (3)

 

0,1 (+)

0,01 (3)

0232000

(b)

cucurbitacee cu coajă comestibilă

0,3

0,5

0,5

0,4

0232010

Castraveți

 

 

 

 

0232020

Cornișoni

 

 

 

 

0232030

Dovlecei

 

 

 

 

0232990

Altele

 

 

 

 

0233000

(c)

cucurbitacee cu coajă necomestibilă

0,2

0,5

0,4

0,3

0233010

Pepeni galbeni

 

 

 

 

0233020

Dovleci

 

 

 

 

0233030

Pepeni verzi

 

 

 

 

0233990

Altele

 

 

 

 

0234000

(d)

porumb dulce

0,05 (3)

0,01 (3)

0,1 (+)

0,01 (3)

0239000

(e)

alte legume fructoase

0,05 (3)

0,01 (3)

0,1 (+)

0,01 (3)

0240000

Legume din familia Brassicaceae (cu excepția rădăcinilor și a culturilor de frunze tinere din familia Brassicaceae)

 

 

 

0,01 (3)

0241000

(a)

varză cu inflorescență

 

2

0,2

 

0241010

Broccoli

1

 

 

 

0241020

Conopidă

0,2

 

 

 

0241990

Altele

0,05 (3)

 

 

 

0242000

(b)

varză cu căpățână

0,2

 

 

 

0242010

Varză de Bruxelles

 

0,2

0,2

 

0242020

Varză cu căpățână

 

0,2

0,3

 

0242990

Altele

 

0,01 (3)

0,1 (+)

 

0243000

(c)

brasicacee cu frunze

2

 

 

 

0243010

Varză chinezească/petsai

 

2

0,7

 

0243020

Kale

 

2

0,1 (+)

 

0243990

Altele

 

0,1

0,1 (+)

 

0244000

(d)

gulii

0,05 (3)

0,03

0,1 (+)

 

0250000

Legume cu frunze, plante aromatice și flori comestibile

 

 

 

0,01 (3)

0251000

(a)

lăptuci și plante pentru salate

 

 

 

 

0251010

Salata mielului/fetică

7

9

15

 

0251020

Lăptuci

3

9

15

 

0251030

Scarolă/cicoare cu frunze întregi

0,7

1,5

1,5

 

0251040

Creson și alți germeni și lăstari

0,05 (3)

9

15

 

0251050

Barbarea verna

0,05 (3)

9

15

 

0251060

Rucolă

2

9

15

 

0251070

Muștar vânăt

0,05 (3)

9

15

 

0251080

Plante de cultură cu frunze tinere (inclusiv specii din familia Brassicaceae)

0,05 (3)

9

15

 

0251990

Altele

0,05 (3)

9

15

 

0252000

(b)

spanac și frunze similare

 

4

 

 

0252010

Spanac

2

 

0,2

 

0252020

Iarbă-grasă

2

 

0,1 (+)

 

0252030

Sfeclă de pețiol/frunze de sfeclă

0,2

 

0,1 (+)

 

0252990

Altele

0,05 (3)

 

0,1 (+)

 

0253000

(c)

frunze de viță-de-vie și specii similare

0,05 (3)

0,01 (3)

0,01 (3)

 

0254000

(d)

năsturel

0,5

0,01 (3)

0,1 (+)

 

0255000

(e)

cicori witloof/andive

0,08

0,01 (3)

0,15

 

0256000

(f)

plante aromatice și flori comestibile

 

9

0,1 (+)

 

0256010

Asmățui

10

 

 

 

0256020

Arpagic

2

 

 

 

0256030

Frunze de țelină

10

 

 

 

0256040

Pătrunjel

10

 

 

 

0256050

Salvie

2

 

 

 

0256060

Rozmarin

2

 

 

 

0256070

Cimbru

2

 

 

 

0256080

Busuioc și flori comestibile

10

 

 

 

0256090

Frunze de dafin

2

 

 

 

0256100

Tarhon

2

 

 

 

0256990

Altele

2

 

 

 

0260000

Leguminoase

 

0,01 (3)

 

0,01 (3)

0260010

Fasole (păstăi)

1

 

0,9

 

0260020

Fasole (boabe)

1

 

0,15

 

0260030

Mazăre (păstăi)

1

 

0,4

 

0260040

Mazăre (boabe)

1

 

0,15

 

0260050

Linte

0,05 (3)

 

0,1 (+)

 

0260990

Altele

0,05 (3)

 

0,1 (+)

 

0270000

Legume cu tulpină

 

 

 

0,01 (3)

0270010

Sparanghel

0,05 (3)

0,01 (3)

0,01 (3)

 

0270020

Cardon

4

0,01 (3)

0,1 (+)

 

0270030

Țelină

5

0,01 (3)

0,1 (+)

 

0270040

Fenicul de Florența

5

0,01 (3)

0,1 (+)

 

0270050

Anghinare

1

0,01 (3)

0,5

 

0270060

Praz

0,5

1,5

0,7

 

0270070

Rubarbă

0,3

0,01 (3)

0,01 (3)

 

0270080

Lăstari de bambus

0,05 (3)

0,01 (3)

0,01 (3)

 

0270090

Miez de palmier

0,05 (3)

0,01 (3)

0,01 (3)

 

0270990

Altele

0,05 (3)

0,01 (3)

0,1 (+)

 

0280000

Ciuperci, mușchi și licheni

0,05 (3)

0,01 (3)

0,01 (3)

0,01 (3)

0280010

Ciuperci de cultură

 

 

 

 

0280020

Ciuperci sălbatice

 

 

 

 

0280990

Mușchi și licheni

 

 

 

 

0290000

Alge și organisme procariote

0,05 (3)

0,01 (3)

0,01 (3)

0,01 (3)

0300000

LEGUMINOASE

 

0,01 (3)

0,4

0,01 (3)

0300010

Fasole

0,05 (3)

 

 

 

0300020

Linte

0,05 (3)

 

 

 

0300030

Mazăre

0,1

 

 

 

0300040

Lupin/boabe de lupin

0,05 (3)

 

 

 

0300990

Altele

0,05 (3)

 

 

 

0400000

SEMINȚE ȘI FRUCTE OLEAGINOASE

 

0,01 (3)

 

 

0401000

Semințe oleaginoase

 

 

 

 

0401010

Semințe de in

0,2

 

0,3

0,4

0401020

Arahide/alune de pământ

0,05 (3)

 

0,03

0,01 (3)

0401030

Semințe de mac

0,05 (3)

 

0,3

0,4

0401040

Semințe de susan

0,05 (3)

 

0,1 (+)

0,01 (3)

0401050

Semințe de floarea-soarelui

0,05 (3)

 

0,1 (+)

0,01 (3)

0401060

Semințe de rapiță

0,5

 

0,6

0,4

0401070

Soia

0,05 (3)

 

0,2

0,01 (3)

0401080

Semințe de muștar

0,2

 

0,3

0,4

0401090

Semințe de bumbac

0,05 (3)

 

0,1 (+)

0,01 (3)

0401100

Semințe de dovleac

0,05 (3)

 

0,1 (+)

0,01 (3)

0401110

Semințe de șofrănaș

0,05 (3)

 

0,1 (+)

0,01 (3)

0401120

Semințe de limba-mielului

0,05 (3)

 

0,1 (+)

0,01 (3)

0401130

Semințe de camelină

0,05 (3)

 

0,3

0,01 (3)

0401140

Semințe de cânepă

0,05 (3)

 

0,1 (+)

0,01 (3)

0401150

Ricin

0,05 (3)

 

0,1 (+)

0,01 (3)

0401990

Altele

0,05 (3)

 

0,1 (+)

0,01 (3)

0402000

Fructe oleaginoase

 

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0402010

Măsline pentru ulei

2

 

 

 

0402020

Sâmburi de palmier pentru ulei

0,05 (3)

 

 

 

0402030

Fructe de palmier pentru ulei

0,05 (3)

 

 

 

0402040

Capoc

0,05 (3)

 

 

 

0402990

Altele

0,05 (3)

 

 

 

0500000

CEREALE

 

0,01 (3)

 

 

0500010

Orz

0,05 (3)

 

0,1 (+)

0,6

0500020

Hrișca și alte pseudocereale

0,05 (3)

 

0,1 (+)

0,01 (3)

0500030

Porumb

0,05 (3)

 

0,02

0,01 (3)

0500040

Mei comun

0,05 (3)

 

0,1 (+)

0,01 (3)

0500050

Ovăz

0,05 (3)

 

0,1 (+)

0,6

0500060

Orez

3

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0500070

Secară

0,1

 

0,8

0,2

0500080

Sorg

0,05 (3)

 

1,5

0,01 (3)

0500090

Grâu

0,1

 

0,8

0,2

0500990

Altele

0,05 (3)

 

0,1 (+)

0,01 (3)

0600000

CEAIURI, CAFEA, INFUZII, CACAO ȘI ROȘCOVE

 

0,02 (3)

 

0,01 (3)

0610000

Ceaiuri

0,05 (3)

 

0,01 (3)

 

0620000

Boabe de cafea

0,05 (3)

 

0,01 (3)

 

0630000

Infuzii de

20

 

 

 

0631000

(a)

flori

 

 

0,1 (+)

 

0631010

Mușețel

 

 

 

 

0631020

Hibiscus

 

 

 

 

0631030

Trandafir

 

 

 

 

0631040

Iasomie

 

 

 

 

0631050

Tei pucios

 

 

 

 

0631990

Altele

 

 

 

 

0632000

(b)

frunze și plante aromatice

 

 

0,1 (+)

 

0632010

Căpșun

 

 

 

 

0632020

Rooibos

 

 

 

 

0632030

Maté

 

 

 

 

0632990

Altele

 

 

 

 

0633000

(c)

rădăcini

 

 

2,5

 

0633010

Valeriană

 

 

 

 

0633020

Ginseng

 

 

 

 

0633990

Altele

 

 

 

 

0639000

(d)

orice alte părți ale plantei

 

 

0,1 (+)

 

0640000

Boabe de cacao

0,05 (3)

 

0,01 (3)

 

0650000

Roșcove

0,05 (3)

 

0,01 (3)

 

0700000

HAMEI

0,05 (3)

0,7

3

0,01 (3)

0800000

CONDIMENTE

 

 

 

 

0810000

Condimente din semințe

0,3

0,02 (3)

0,1 (+)

0,01 (3)

0810010

Anason

 

 

 

 

0810020

Chimen negru

 

 

 

 

0810030

Țelină

 

 

 

 

0810040

Coriandru

 

 

 

 

0810050

Chimen

 

 

 

 

0810060

Mărar

 

 

 

 

0810070

Fenicul

 

 

 

 

0810080

Schinduf

 

 

 

 

0810090

Nucșoară

 

 

 

 

0810990

Altele

 

 

 

 

0820000

Condimente din fructe

0,3

0,02 (3)

 

0,01 (3)

0820010

Piper de Jamaica

 

 

0,01 (3)

 

0820020

Piper Sichuan

 

 

0,01 (3)

 

0820030

Chimen

 

 

0,1 (+)

 

0820040

Cardamom

 

 

0,01 (3)

 

0820050

Fructe de ienupăr

 

 

0,01 (3)

 

0820060

Piper boabe (alb, negru și verde)

 

 

0,01 (3)

 

0820070

Vanilie

 

 

0,01 (3)

 

0820080

Tamarin

 

 

0,01 (3)

 

0820990

Altele

 

 

0,01 (3)

 

0830000

Condimente din scoarță

0,3

0,02 (3)

0,01 (3)

0,01 (3)

0830010

Scorțișoară

 

 

 

 

0830990

Altele

 

 

 

 

0840000

Condimente din rădăcini sau rizomi

 

 

 

 

0840010

Lemn-dulce

0,3

0,02 (3)

0,3

0,01 (3)

0840020