ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 162

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 58
27 iunie 2015


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

ACORDURI INTERNAŢIONALE

 

*

Decizia (UE) 2015/1010 a Consiliului din 18 noiembrie 2014 privind semnarea și aplicarea cu titlu provizoriu a unui protocol la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Libaneză, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană

1

 

 

Protocol la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Libaneză, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană

3

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul delegat (UE) 2015/1011 al Comisiei din 24 aprilie 2015 de completare a Regulamentului (CE) nr. 273/2004 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 111/2005 al Consiliului de stabilire a normelor de monitorizare a comerțului cu precursori de droguri între Comunitate și țările terțe și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1277/2005 al Comisiei ( 1 )

12

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1012 al Comisiei din 23 iunie 2015 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 669/2009 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește controalele oficiale consolidate efectuate asupra importurilor de anumite produse de hrană pentru animale și alimentare de origine neanimală ( 1 )

26

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1013 al Comisiei din 25 iunie 2015 de stabilire a normelor privind Regulamentul (CE) nr. 273/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind precursorii drogurilor și Regulamentul (CE) nr. 111/2005 al Consiliului de stabilire a normelor de monitorizare a comerțului între Uniune și țările terțe cu precursori ai drogurilor ( 1 )

33

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1014 al Comisiei din 25 iunie 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 474/2006 de stabilire a listei comunitare a transportatorilor aerieni care fac obiectul unei interdicții de exploatare pe teritoriul Comunității ( 1 )

65

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1015 al Comisiei din 26 iunie 2015 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

98

 

 

DECIZII

 

*

Decizia (UE) 2015/1016 a Consiliului din 23 iunie 2015 privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt al SEE referitor la o modificare a Protocolului 31 la Acordul privind SEE privind cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăți

100

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

ACORDURI INTERNAŢIONALE

27.6.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 162/1


DECIZIA (UE) 2015/1010 A CONSILIULUI

din 18 noiembrie 2014

privind semnarea și aplicarea cu titlu provizoriu a unui protocol la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Libaneză, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 217 coroborat cu articolul 218 alineatul (5),

având în vedere Actul de aderare din 2005, în special articolul 6 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

La 23 octombrie 2006, Consiliul a autorizat Comisia să negocieze, în numele Comunității Europene și al statelor membre ale acesteia, protocoalele de modificare a acordurilor încheiate între Comunitatea Europeană și statele sale membre și țările terțe, precum Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Libaneză, pe de altă parte, (1) pentru a ține cont de aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană.

(2)

Negocierile cu Republica Libaneză au fost între timp încheiate.

(3)

Textul protocolului la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Libaneză, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană (denumit în continuare „protocolul”) prevede la articolul 8 alineatul (2) aplicarea cu titlu provizoriu a protocolului înainte de intrarea acestuia în vigoare.

(4)

Prin urmare, protocolul ar trebui semnat și aplicat cu titlu provizoriu, în așteptarea finalizării procedurilor necesare încheierii sale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se autorizează, în numele Uniunii și al statelor membre ale acesteia, semnarea protocolului la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Libaneză, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană, sub rezerva încheierii respectivului protocol.

Textul protocolului este atașat la prezenta decizie.

Articolul 2

Președintele Consiliului este autorizat să desemneze persoana împuternicită (persoanele împuternicite) să semneze protocolul în numele Uniunii și al statelor membre ale acesteia.

Articolul 3

Sub rezerva reciprocității, protocolul se aplică cu titlu provizoriu la data prevăzută în acesta în așteptarea finalizării procedurilor necesare încheierii sale.

Articolul 4

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 18 noiembrie 2014.

Pentru Consiliu

Președintele

S. GOZI


(1)  JO L 143, 30.5.2006, p. 2.


27.6.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 162/3


PROTOCOL

la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Libaneză, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană

REGATUL BELGIEI,

REPUBLICA BULGARIA,

REPUBLICA CEHĂ,

REGATUL DANEMARCEI,

REPUBLICA FEDERALĂ GERMANIA,

REPUBLICA ESTONIA,

IRLANDA,

REPUBLICA ELENĂ,

REGATUL SPANIEI,

REPUBLICA FRANCEZĂ,

REPUBLICA ITALIANĂ,

REPUBLICA CIPRU,

REPUBLICA LETONIA,

REPUBLICA LITUANIA,

MARELE DUCAT AL LUXEMBURGULUI,

UNGARIA,

REPUBLICA MALTA,

REGATUL ȚĂRILOR DE JOS,

REPUBLICA AUSTRIA,

REPUBLICA POLONĂ,

REPUBLICA PORTUGHEZĂ,

ROMÂNIA,

REPUBLICA SLOVENIA,

REPUBLICA SLOVACĂ,

REPUBLICA FINLANDA,

REGATUL SUEDIEI,

REGATUL UNIT AL MARII BRITANII ȘI IRLANDEI DE NORD,

denumite în continuare „statele membre ale Uniunii”, reprezentate de Consiliul Uniunii Europene, și

UNIUNEA EUROPEANĂ, denumită în continuare „Uniunea”, reprezentată de Consiliul Uniunii Europene și de Comisia Europeană,

pe de o parte, și

REPUBLICA LIBANEZĂ, denumită în continuare „Liban”,

pe de altă parte,

ÎNTRUCÂT Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Libaneză, pe de altă parte, (1) denumit în continuare „Acordul euro-mediteraneean”, a fost semnat la Luxemburg la data de 17 iunie 2002 și a intrat în vigoare la data de 1 aprilie 2006;

ÎNTRUCÂT Tratatul de aderare a Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană și Actul de aderare au fost semnate la Luxemburg la 25 aprilie 2005 și au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2007;

ÎNTRUCÂT un Acord provizoriu privind comerțul și probleme legate de comerț încheiat între Comunitatea Europeană, pe de o parte, și Republica Libaneză, pe de altă parte (2), a intrat în vigoare la 1 martie 2003;

ÎNTRUCÂT, în temeiul articolului 6 alineatul (2) din Actul de aderare, aderarea noilor părți contractante la Acordul euro-mediteraneean trebuie convenită prin încheierea unui protocol la Acordul euro-mediteraneean;

ÎNTRUCÂT s-au desfășurat consultări în temeiul articolului 22 din Acordul euro-mediteraneean în vederea asigurării faptului că s-a ținut seama de interesele reciproce ale Uniunii și ale Libanului,

CONVIN DUPĂ CUM URMEAZĂ:

Articolul 1

Republica Bulgaria și România devin părți contractante ale Acordului euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Libaneză, pe de altă parte, și iau la cunoștință și, respectiv, adoptă, în același mod ca și celelalte state membre ale Uniunii, textele acordului și declarațiile comune, declarațiile și schimburile de scrisori.

CAPITOLUL I

MODIFICĂRI ALE TEXTULUI ACORDULUI EURO-MEDITERANEEAN, INCLUSIV ALE ANEXELOR ȘI PROTOCOALELOR LA ACESTA

Articolul 2

(Reguli de origine)

Protocolul 4 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 18 alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„Pe certificatele de circulație a mărfurilor EUR.1 eliberate retroactiv trebuie să figureze una dintre următoarele mențiuni:

BG

«ИЗДАДЕН ВПОСЛЕДСТВИЕ»

ES

«EXPEDIDO A POSTERIORI»

CS

«VYSTAVENO DODATEČNĚ»

DA

«UDSTEDT EFTERFØLGENDE»

DE

«NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT»

ET

«VÄLJA ANTUD TAGASIULATUVALT»

EL

«ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ»

EN

«ISSUED RETROSPECTIVELY»

FR

«EXPEDIDO A POSTERIORI»

IT

«EXPEDIDO A POSTERIORI»

LV

«IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI»

LT

«RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS»

HU

«KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL»

MT

«MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT»

NL

«EXPEDIDO A POSTERIORI»

PL

«WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE»

PT

«EXPEDIDO A POSTERIORI»

RO

«EMIS A POSTERIORI»

SL

«IZDANO NAKNADNO»

SK

«VYDANÉ DODATOČNE»

FI

«ANNETTU JÄLKIKÄTEEN»

SV

«UTFÄRDAT I EFTERHAND»

AR

«

Image

»”

2.

Articolul 19 alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„Pe duplicatul eliberat astfel trebuie să figureze una dintre următoarele mențiuni:

BG

«ДУБЛИКАТ»

ES

«DUPLICADO»,

CS

«DUPLIKÁT»

DA

«DUPLIKAT»

DE

«DUPLIKAT»

ET

«DUPLIKAAT»

EL

«ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ»

EN

«DUPLICATE»

FR

«DUPLICATA»

IT

«DUPLICATO»

LV

«DUBLIKĀTS»

LT

«DUBLIKATAS»

HU

«MÁSODLAT»

MT

«DUPLIKAT»

NL

«DUPLICAAT»

PL

«DUPLIKAT»

PT

«SEGUNDA VIA»

RO

«DUPLICAT»

SL

«DVOJNIK»

SK

«DUPLIKÁT»

FI

«KAKSOISKAPPALE»

SV

«DUPLIKAT»

AR

«

Image

»”

3.

Anexa V se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA V

DECLARAȚIA PE FACTURĂ

Declarația pe factură, al cărei text este prezentat în continuare, trebuie întocmită în conformitate cu notele de subsol. Cu toate acestea, nu este necesară reproducerea notelor respective.

Versiunea bulgară

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (3) декларира, че освен кьдето е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (4).

Versiunea spaniolă

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no (3) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial. … (4).

Versiunea cehă

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (3) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v … (4).

Versiunea daneză

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (3), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (4).

Versiunea germană

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (3) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte … (4) Ursprungswaren sind.

Versiunea estonă

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr … (3) deklareerib, et need tooted on … (4) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Versiunea greacă

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ' αριθ. … (3) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (4).

Versiunea engleză

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … (3) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (4) preferential origin.

Versiunea franceză

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no (3) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (4).

Versiunea italiană

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … (3) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (4).

Versiunea letonă

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (3), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … (4).

Versiunea lituaniană

Šiame dokumente išvardytų produktų eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (3) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (4) preferencinės kilmės produktai.

Versiunea maghiară

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (3) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk kedvezményes … (4) származásúak.

Versiunea malteză

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana Nru … (3) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (4).

Versiunea neerlandeză

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (3), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (4).

Versiunea polonă

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (3) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (4) preferencyjne pochodzenie.

Versiunea portugheză

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n.o (3), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (4).

Versiunea română

Exportatorul produselor care fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. … (3) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (4).

Versiunea slovenă

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (3) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (4) poreklo.

Versiunea slovacă

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (3) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (4).

Versiunea finlandeză

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa N:o … (3) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (4).

Versiunea suedeză

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr … (3) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (4).

Versiunea arabă

Image

 (5)

(Locul și data)

 (6)

(Semnătura exportatorului și mențiunea, scrisă lizibil, a numelui persoanei care semnează declarația)

(3)  Atunci când declarația pe factură este întocmită de un exportator autorizat, numărul autorizației exportatorului autorizat trebuie introdus în acest spațiu. Atunci când declarația de pe factură nu este redactată de un exportator autorizat, vor fi omise cuvintele din paranteză sau spațiul nu se va completa."

(4)  Se indică originea produselor. Atunci când declarația de pe factură se referă integral sau parțial la produse originare din Ceuta și Melilla în sensul articolului 37 din protocol, exportatorul trebuie să le indice clar în documentul pe baza căruia este întocmită declarația, prin simbolul «CM»."

(3)  Atunci când declarația pe factură este întocmită de un exportator autorizat, numărul autorizației exportatorului autorizat trebuie introdus în acest spațiu. Atunci când declarația de pe factură nu este redactată de un exportator autorizat, vor fi omise cuvintele din paranteză sau spațiul nu se va completa."

(4)  Se indică originea produselor. Atunci când declarația de pe factură se referă integral sau parțial la produse originare din Ceuta și Melilla în sensul articolului 37 din protocol, exportatorul trebuie să le indice clar în documentul pe baza căruia este întocmită declarația, prin simbolul «CM»."

(3)  Atunci când declarația pe factură este întocmită de un exportator autorizat, numărul autorizației exportatorului autorizat trebuie introdus în acest spațiu. Atunci când declarația de pe factură nu este redactată de un exportator autorizat, vor fi omise cuvintele din paranteză sau spațiul nu se va completa."

(4)  Se indică originea produselor. Atunci când declarația de pe factură se referă integral sau parțial la produse originare din Ceuta și Melilla în sensul articolului 37 din protocol, exportatorul trebuie să le indice clar în documentul pe baza căruia este întocmită declarația, prin simbolul «CM»."

(3)  Atunci când declarația pe factură este întocmită de un exportator autorizat, numărul autorizației exportatorului autorizat trebuie introdus în acest spațiu. Atunci când declarația de pe factură nu este redactată de un exportator autorizat, vor fi omise cuvintele din paranteză sau spațiul nu se va completa."

(4)  Se indică originea produselor. Atunci când declarația de pe factură se referă integral sau parțial la produse originare din Ceuta și Melilla în sensul articolului 37 din protocol, exportatorul trebuie să le indice clar în documentul pe baza căruia este întocmită declarația, prin simbolul «CM»."

(3)  Atunci când declarația pe factură este întocmită de un exportator autorizat, numărul autorizației exportatorului autorizat trebuie introdus în acest spațiu. Atunci când declarația de pe factură nu este redactată de un exportator autorizat, vor fi omise cuvintele din paranteză sau spațiul nu se va completa."

(4)  Se indică originea produselor. Atunci când declarația de pe factură se referă integral sau parțial la produse originare din Ceuta și Melilla în sensul articolului 37 din protocol, exportatorul trebuie să le indice clar în documentul pe baza căruia este întocmită declarația, prin simbolul «CM»."

(3)  Atunci când declarația pe factură este întocmită de un exportator autorizat, numărul autorizației exportatorului autorizat trebuie introdus în acest spațiu. Atunci când declarația de pe factură nu este redactată de un exportator autorizat, vor fi omise cuvintele din paranteză sau spațiul nu se va completa."

(4)  Se indică originea produselor. Atunci când declarația de pe factură se referă integral sau parțial la produse originare din Ceuta și Melilla în sensul articolului 37 din protocol, exportatorul trebuie să le indice clar în documentul pe baza căruia este întocmită declarația, prin simbolul «CM»."

(3)  Atunci când declarația pe factură este întocmită de un exportator autorizat, numărul autorizației exportatorului autorizat trebuie introdus în acest spațiu. Atunci când declarația de pe factură nu este redactată de un exportator autorizat, vor fi omise cuvintele din paranteză sau spațiul nu se va completa."

(4)  Se indică originea produselor. Atunci când declarația de pe factură se referă integral sau parțial la produse originare din Ceuta și Melilla în sensul articolului 37 din protocol, exportatorul trebuie să le indice clar în documentul pe baza căruia este întocmită declarația, prin simbolul «CM»."

(3)  Atunci când declarația pe factură este întocmită de un exportator autorizat, numărul autorizației exportatorului autorizat trebuie introdus în acest spațiu. Atunci când declarația de pe factură nu este redactată de un exportator autorizat, vor fi omise cuvintele din paranteză sau spațiul nu se va completa."

(4)  Se indică originea produselor. Atunci când declarația de pe factură se referă integral sau parțial la produse originare din Ceuta și Melilla în sensul articolului 37 din protocol, exportatorul trebuie să le indice clar în documentul pe baza căruia este întocmită declarația, prin simbolul «CM»."

(3)  Atunci când declarația pe factură este întocmită de un exportator autorizat, numărul autorizației exportatorului autorizat trebuie introdus în acest spațiu. Atunci când declarația de pe factură nu este redactată de un exportator autorizat, vor fi omise cuvintele din paranteză sau spațiul nu se va completa."

(4)  Se indică originea produselor. Atunci când declarația de pe factură se referă integral sau parțial la produse originare din Ceuta și Melilla în sensul articolului 37 din protocol, exportatorul trebuie să le indice clar în documentul pe baza căruia este întocmită declarația, prin simbolul «CM»."

(3)  Atunci când declarația pe factură este întocmită de un exportator autorizat, numărul autorizației exportatorului autorizat trebuie introdus în acest spațiu. Atunci când declarația de pe factură nu este redactată de un exportator autorizat, vor fi omise cuvintele din paranteză sau spațiul nu se va completa."

(4)  Se indică originea produselor. Atunci când declarația de pe factură se referă integral sau parțial la produse originare din Ceuta și Melilla în sensul articolului 37 din protocol, exportatorul trebuie să le indice clar în documentul pe baza căruia este întocmită declarația, prin simbolul «CM»."

(3)  Atunci când declarația pe factură este întocmită de un exportator autorizat, numărul autorizației exportatorului autorizat trebuie introdus în acest spațiu. Atunci când declarația de pe factură nu este redactată de un exportator autorizat, vor fi omise cuvintele din paranteză sau spațiul nu se va completa."

(4)  Se indică originea produselor. Atunci când declarația de pe factură se referă integral sau parțial la produse originare din Ceuta și Melilla în sensul articolului 37 din protocol, exportatorul trebuie să le indice clar în documentul pe baza căruia este întocmită declarația, prin simbolul «CM»."

(3)  Atunci când declarația pe factură este întocmită de un exportator autorizat, numărul autorizației exportatorului autorizat trebuie introdus în acest spațiu. Atunci când declarația de pe factură nu este redactată de un exportator autorizat, vor fi omise cuvintele din paranteză sau spațiul nu se va completa."

(4)  Se indică originea produselor. Atunci când declarația de pe factură se referă integral sau parțial la produse originare din Ceuta și Melilla în sensul articolului 37 din protocol, exportatorul trebuie să le indice clar în documentul pe baza căruia este întocmită declarația, prin simbolul «CM»."

(3)  Atunci când declarația pe factură este întocmită de un exportator autorizat, numărul autorizației exportatorului autorizat trebuie introdus în acest spațiu. Atunci când declarația de pe factură nu este redactată de un exportator autorizat, vor fi omise cuvintele din paranteză sau spațiul nu se va completa."

(4)  Se indică originea produselor. Atunci când declarația de pe factură se referă integral sau parțial la produse originare din Ceuta și Melilla în sensul articolului 37 din protocol, exportatorul trebuie să le indice clar în documentul pe baza căruia este întocmită declarația, prin simbolul «CM»."

(3)  Atunci când declarația pe factură este întocmită de un exportator autorizat, numărul autorizației exportatorului autorizat trebuie introdus în acest spațiu. Atunci când declarația de pe factură nu este redactată de un exportator autorizat, vor fi omise cuvintele din paranteză sau spațiul nu se va completa."

(4)  Se indică originea produselor. Atunci când declarația de pe factură se referă integral sau parțial la produse originare din Ceuta și Melilla în sensul articolului 37 din protocol, exportatorul trebuie să le indice clar în documentul pe baza căruia este întocmită declarația, prin simbolul «CM»."

(3)  Atunci când declarația pe factură este întocmită de un exportator autorizat, numărul autorizației exportatorului autorizat trebuie introdus în acest spațiu. Atunci când declarația de pe factură nu este redactată de un exportator autorizat, vor fi omise cuvintele din paranteză sau spațiul nu se va completa."

(4)  Se indică originea produselor. Atunci când declarația de pe factură se referă integral sau parțial la produse originare din Ceuta și Melilla în sensul articolului 37 din protocol, exportatorul trebuie să le indice clar în documentul pe baza căruia este întocmită declarația, prin simbolul «CM»."

(3)  Atunci când declarația pe factură este întocmită de un exportator autorizat, numărul autorizației exportatorului autorizat trebuie introdus în acest spațiu. Atunci când declarația de pe factură nu este redactată de un exportator autorizat, vor fi omise cuvintele din paranteză sau spațiul nu se va completa."

(4)  Se indică originea produselor. Atunci când declarația de pe factură se referă integral sau parțial la produse originare din Ceuta și Melilla în sensul articolului 37 din protocol, exportatorul trebuie să le indice clar în documentul pe baza căruia este întocmită declarația, prin simbolul «CM»."

(3)  Atunci când declarația pe factură este întocmită de un exportator autorizat, numărul autorizației exportatorului autorizat trebuie introdus în acest spațiu. Atunci când declarația de pe factură nu este redactată de un exportator autorizat, vor fi omise cuvintele din paranteză sau spațiul nu se va completa."

(4)  Se indică originea produselor. Atunci când declarația de pe factură se referă integral sau parțial la produse originare din Ceuta și Melilla în sensul articolului 37 din protocol, exportatorul trebuie să le indice clar în documentul pe baza căruia este întocmită declarația, prin simbolul «CM»."

(3)  Atunci când declarația pe factură este întocmită de un exportator autorizat, numărul autorizației exportatorului autorizat trebuie introdus în acest spațiu. Atunci când declarația de pe factură nu este redactată de un exportator autorizat, vor fi omise cuvintele din paranteză sau spațiul nu se va completa."

(4)  Se indică originea produselor. Atunci când declarația de pe factură se referă integral sau parțial la produse originare din Ceuta și Melilla în sensul articolului 37 din protocol, exportatorul trebuie să le indice clar în documentul pe baza căruia este întocmită declarația, prin simbolul «CM»."

(3)  Atunci când declarația pe factură este întocmită de un exportator autorizat, numărul autorizației exportatorului autorizat trebuie introdus în acest spațiu. Atunci când declarația de pe factură nu este redactată de un exportator autorizat, vor fi omise cuvintele din paranteză sau spațiul nu se va completa."

(4)  Se indică originea produselor. Atunci când declarația de pe factură se referă integral sau parțial la produse originare din Ceuta și Melilla în sensul articolului 37 din protocol, exportatorul trebuie să le indice clar în documentul pe baza căruia este întocmită declarația, prin simbolul «CM»."

(3)  Atunci când declarația pe factură este întocmită de un exportator autorizat, numărul autorizației exportatorului autorizat trebuie introdus în acest spațiu. Atunci când declarația de pe factură nu este redactată de un exportator autorizat, vor fi omise cuvintele din paranteză sau spațiul nu se va completa."

(4)  Se indică originea produselor. Atunci când declarația de pe factură se referă integral sau parțial la produse originare din Ceuta și Melilla în sensul articolului 37 din protocol, exportatorul trebuie să le indice clar în documentul pe baza căruia este întocmită declarația, prin simbolul «CM»."

(3)  Atunci când declarația pe factură este întocmită de un exportator autorizat, numărul autorizației exportatorului autorizat trebuie introdus în acest spațiu. Atunci când declarația de pe factură nu este redactată de un exportator autorizat, vor fi omise cuvintele din paranteză sau spațiul nu se va completa."

(4)  Se indică originea produselor. Atunci când declarația de pe factură se referă integral sau parțial la produse originare din Ceuta și Melilla în sensul articolului 37 din protocol, exportatorul trebuie să le indice clar în documentul pe baza căruia este întocmită declarația, prin simbolul «CM»."

(3)  Atunci când declarația pe factură este întocmită de un exportator autorizat, numărul autorizației exportatorului autorizat trebuie introdus în acest spațiu. Atunci când declarația de pe factură nu este redactată de un exportator autorizat, vor fi omise cuvintele din paranteză sau spațiul nu se va completa."

(4)  Se indică originea produselor. Atunci când declarația de pe factură se referă integral sau parțial la produse originare din Ceuta și Melilla în sensul articolului 37 din protocol, exportatorul trebuie să le indice clar în documentul pe baza căruia este întocmită declarația, prin simbolul «CM»."

(5)  Aceste indicații pot fi omise în cazul în care informațiile sunt prevăzute în documentul însuși."

(6)  În cazurile în care exportatorul nu este obligat să semneze, lipsa semnăturii aduce după sine și omiterea numelui semnatarului.”"

CAPITOLUL II

DISPOZIȚII TRANZITORII

Articolul 3

(Dovezi ale originii și cooperare administrativă)

(1)   Dovezile originii eliberate corespunzător fie de Liban, fie de un nou stat membru în temeiul acordurilor preferențiale sau al regimurilor autonome aplicate între acestea se acceptă în țările în cauză în temeiul prezentului protocol, cu condiția ca:

(a)

dobândirea unei astfel de origini să confere tratament tarifar preferențial pe baza măsurilor tarifare preferențiale prevăzute de Acordul euro-mediteraneean sau de Sistemul de preferințe generalizate al Uniunii;

(b)

dovada de origine și documentele de transport să fi fost eliberate cel târziu în ziua anterioară datei aderării;

(c)

dovada de origine să fi fost înaintată autorităților vamale în termen de patru luni de la data aderării.

Atunci când bunurile au fost declarate la import fie în Liban, fie într-un nou stat membru, înainte de data aderării, în temeiul acordurilor preferențiale sau a regimurilor autonome aplicate între Liban și noul stat membru în cauză la acea dată, dovada originii eliberate retroactiv în temeiul acordurilor sau a regimurilor în cauză poate fi de asemenea acceptată, cu condiția să fie înaintată autorităților vamale în termen de patru luni de la data aderării.

(2)   Libanul și noile state membre sunt autorizate să mențină autorizațiile prin care a fost acordat statutul de „exportatori autorizați” în temeiul acordurilor preferențiale sau a regimurilor autonome aplicate între ele, cu condiția ca:

(a)

să se prevadă astfel și în acordul încheiat între Liban și Uniune înaintea datei aderării, precum și

(b)

exportatorii autorizați să aplice regulile de origine în vigoare în temeiul acordului respectiv.

Autorizațiile în cauză se înlocuiesc, în termen de cel mult un an de la data aderării, cu noi autorizații eliberate în temeiul acordului.

(3)   Cererile de verificare ulterioară a dovezii de origine eliberate în temeiul acordurilor preferențiale sau a regimurilor autonome menționate la alineatele (1) și (2) pot fi prezentate de autoritățile vamale competente fie din Liban, fie din noile state membre și sunt acceptate de autoritățile în cauză timp de trei ani de la data eliberării dovezii de origine respective.

Articolul 4

(Mărfuri în tranzit)

(1)   Dispozițiile Acordului euro-mediteranean pot fi aplicate mărfurilor exportate fie din Liban către unul dintre noile state membre, fie din unul dintre noile state membre către Liban, în conformitate cu dispozițiile protocolului 4 și care, la data aderării, sunt fie în tranzit, fie depozitate temporar, într-un depozit vamal sau într-o zonă liberă, în Liban sau în noul stat membru în cauză.

(2)   Tratamentul preferențial poate fi acordat în cazurile menționate anterior cu condiția înaintării către autoritățile vamale ale țării importatoare, în termen de patru luni de la data aderării, a dovezii de origine eliberate retroactiv de autoritățile vamale ale țării exportatoare.

DISPOZIȚII GENERALE ȘI FINALE

Articolul 5

Libanul se angajează să nu prezinte nicio revendicare, solicitare sau trimitere și nici să modifice sau să retragă vreo concesie în temeiul articolelor XXIV.6 și XXVIII din GATT 1994 în legătură cu această extindere a Uniunii.

Articolul 6

Prezentul protocol face parte integrantă din Acordul euro-mediteraneean.

Articolul 7

(1)   Prezentul protocol este aprobat de Uniune, de Consiliul Uniunii Europene în numele statelor membre și de Liban în conformitate cu procedurile proprii ale acestora.

(2)   Fiecare parte contractantă comunică celeilalte îndeplinirea procedurilor corespunzătoare menționate la alineatul (1). Instrumentele de aprobare se depun la Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene.

Articolul 8

(1)   Prezentul protocol intră în vigoare în prima zi a primei luni următoare datei de depunere a ultimului instrument de aprobare.

(2)   Prezentul protocol se aplică, cu titlu provizoriu, de la 1 ianuarie 2007.

Articolul 9

Prezentul protocol este redactat în dublu exemplar în fiecare din limbile oficiale ale părților contractante, textele în fiecare limbă fiind egal autentice.

Articolul 10

Textul Acordului euro-mediteraneean, inclusiv anexele și protocoalele care fac parte integrantă din acesta, precum și textul actului final și al declarațiilor anexate sunt redactate în limbile bulgară și română și sunt egal autentice cu textele originale. Consiliul de asociere aprobă textele menționate anterior.

Съставено в Брюксел на осемнадесети юни две хиляди и петнадесета година.

Hecho en Bruselas, el dieciocho de junio de dos mil quince.

V Bruselu dne osmnáctého června dva tisíce patnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den attende juni to tusind og femten.

Geschehen zu Brüssel am achtzehnten Juni zweitausendfünfzehn.

Kahe tuhande viieteistkümnenda aasta juunikuu kaheksateistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Ιουνίου δύο χιλιάδες δεκαπέντε.

Done at Brussels on the eighteenth day of June in the year two thousand and fifteen.

Fait à Bruxelles, le dix-huit juin deux mille quinze.

Sastavljeno u Bruxellesu osamnaestog lipnja dvije tisuće petnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì diciotto giugno duemilaquindici.

Briselē, divi tūkstoši piecpadsmitā gada astoņpadsmitajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai penkioliktų metų birželio aštuonioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenötödik év június havának tizennyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tmintax-il jum ta’ Ġunju tas-sena elfejn u ħmistax.

Gedaan te Brussel, de achttiende juni tweeduizend vijftien.

Sporządzono w Brukseli dnia osiemnastego czerwca roku dwa tysiące piętnastego.

Feito em Bruxelas, em dezoito de junho de dois mil e quinze.

Întocmit la Bruxelles la optsprezece iunie două mii cincisprezece.

V Bruseli osemnásteho júna dvetisícpätnásť.

V Bruslju, dne osemnajstega junija leta dva tisoč petnajst.

Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattaviisitoista.

Som skedde i Bryssel den artonde juni tjugohundrafemton.

Image

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Za države članice

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

För medlemsstaterna

Image

Image

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā —

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

За Република Ливан

Por la República Libanesa

Za Libanonskou republiku

For Den Libanesiske Republik

Für die Libanesische Republik

Liibanoni Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Λιβάνου

For the Republic of Lebanon

Pour la République libanaise

Za Libanonsku Republiku

Per la Repubblica del Libano

Libānas Republikas vārdā –

Libano Respublikos vardu

A Libanoni Köztársaság részéről

Għar-repubblika tal-Libanu

Voor de Republiek Libanon

W imieniu Republiki Libańskiej

Pela República do Líbano

Pentru Republica Libaneză

Za Libanonskú republiku

Za Republiko Libanon

Libanonin tasavallan puolesta

För Republiken Libanon

Image

Image


(1)  JO L 143, 30.5.2006, p. 2.

(2)  JO L 262, 30.9.2002, p. 2.


REGULAMENTE

27.6.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 162/12


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2015/1011 AL COMISIEI

din 24 aprilie 2015

de completare a Regulamentului (CE) nr. 273/2004 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 111/2005 al Consiliului de stabilire a normelor de monitorizare a comerțului cu precursori de droguri între Comunitate și țările terțe și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1277/2005 al Comisiei

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 273/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 privind precursorii drogurilor (1), în special articolul 3 alineatul (8), articolul 8 alineatul (3) și articolul 13 alineatul (2),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 111/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 de stabilire a normelor de monitorizare a comerțului cu precursori de droguri între Uniune și țările terțe (2), în special articolul 6 alineatul (1) al treilea paragraf, articolul 7 alineatul (1) al treilea paragraf, articolul 8 alineatul (2), articolul 9 alineatul (2) al doilea paragraf, articolul 11 alineatele (1) și (3), articolul 19 și articolul 32 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1277/2005 al Comisiei (3) stabilește norme de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 273/2004 și a Regulamentului (CE) nr. 111/2005 în domeniul precursorilor de droguri. Regulamentul (CE) nr. 273/2004 și Regulamentul (CE) nr. 111/2005 au fost modificate, după adoptarea Regulamentului (CE) nr. 1277/2005, astfel încât să includă competențe de a adopta acte delegate și acte de punere în aplicare în temeiul articolelor 290 și 291 din tratat. Prin urmare, noile norme ar trebui adoptate conform noilor delegări de competențe.

(2)

Deși Regulamentul (CE) nr. 273/2004 se referă la comerțul intern și Regulamentul (CE) nr. 111/2005 se referă la comerțul internațional, multe dintre dispoziții sunt comune ambelor regulamente. Pentru a asigura coerența, este justificat să se adopte un singur act delegat care acoperă ambele regulamente.

(3)

Pentru a asigura securitatea juridică și o aplicare coerentă a dispozițiilor prezentului regulament, este necesar să se definească termenul „spațiu comercial”.

(4)

Autorizațiile și înregistrările necesare pentru operatorii care intenționează să desfășoare activități care implică anumite substanțe (precursori de droguri) care pot fi utilizate pentru fabricarea ilicită de stupefiante sau de substanțe psihotrope ar trebui acordate numai operatorilor fiabili care solicită acest lucru. Acești operatori ar trebui să fi adoptat măsuri adecvate menite să asigure tratarea și depozitarea securizată a acestor precursori de droguri și să fi numit o persoană responsabilă identificabilă care să se asigure că activitățile ce implică aceste substanțe se desfășoară în conformitate cu dispozițiile legale pertinente.

(5)

Anumiți operatori care se ocupă cu precursorii de droguri de uz medical, cum ar fi farmaciile și cabinetele de medicină veterinară, ar putea fi exceptați de la cerința de a poseda o autorizație sau o înregistrare pentru a desfășura activități care implică astfel de substanțe. Același lucru ar putea fi aplicabil anumitor autorități publice.

(6)

Operatorii care desfășoară activități legate de precursori de droguri care nu sunt destinați pieței Uniunii, dar au fost introduși pe teritoriul vamal al Uniunii, ar trebui să furnizeze informații care să arate că exportul acestor substanțe a fost realizat în conformitate cu convențiile internaționale relevante, pentru a demonstra scopurile licite ale tranzacției corespondente.

(7)

Operatorii stabiliți în Uniune ar trebui să furnizeze anumite informații de bază privind activitățile pe care le-au efectuat pentru a facilita monitorizarea, de către autoritățile competente, a comerțului cu precursori de droguri.

(8)

În scopul reducerii la minimum a riscului de deturnare a anumitor precursori de droguri, exportarea acestora ar trebui să fie precedată de o notificare prealabilă exportului și de o autorizație de export.

(9)

Există modificări frecvente în ceea ce privește listele de țări terțe de destinație pentru exporturile de substanțe clasificate din categoriile 2 și 3 din anexa la Regulamentul (CE) nr. 111/2005. Pentru a permite o actualizare rapidă a respectivelor liste, în conformitate cu criteriile pentru aceste liste stabilite în prezentul regulament, aceste liste ar trebui să fie publicate pe site-ul web al Comisiei.

(10)

În vederea reducerii sarcinii administrative pentru comerțul cu anumite categorii de precursori de droguri, ar trebui asigurată o procedură simplificată de notificare prealabilă exportului și pentru autorizarea exportului.

(11)

Pentru a îmbunătăți coordonarea implementării măsurilor de monitorizare, este necesar ca statele membre să prezinte regulat Comisiei informații privind precursorii de droguri capturați sau reținuți.

(12)

În vederea asigurării consecvenței, a coerenței legislative și a securității juridice, prezentul regulament delegat ar trebui să se aplice de la aceeași dată ca și Regulamentul de punere în aplicare,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament stabilește condițiile pentru acordarea autorizațiilor și a înregistrărilor, determină cazurile în care o autorizație și o înregistrare nu sunt necesare, stabilește criteriile pentru demonstrarea scopului licit al unei tranzacții, stabilește informațiile necesare pentru monitorizarea comerțului, stabilește condițiile pentru determinarea listelor țărilor de destinație pentru exportul de substanțe clasificate din categoriile 2 și 3, stabilește criteriile pentru determinarea procedurilor simplificate privind notificările prealabile exportului și autorizațiile de export și specifică cerințele referitoare la informațiile care trebuie furnizate cu privire la punerea în aplicare a măsurilor de monitorizare în ceea ce privește comerțul cu precursori de droguri.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, „sedii comerciale” înseamnă clădirea (clădirile) și terenul pe care un operator le ocupă în fiecare amplasament unic.

Articolul 3

Condițiile de acordare a autorizațiilor

(1)   Pentru a obține o autorizație în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 111/2005, operatorul trebuie să desemneze o persoană responsabilă cu comerțul cu substanțe clasificate incluse în categoria 1 din anexa la regulamentul în cauză, să informeze autoritățile competente cu privire la numele și detaliile de contact ale persoanei respective și să le notifice fără întârziere orice modificare ulterioară a acestor informații.

Persoana responsabilă se asigură că activitățile de import, de export sau intermediare se desfășoară în conformitate cu dispozițiile legale pertinente și este autorizată să reprezinte operatorul și să ia deciziile necesare pentru îndeplinirea sarcinii respective.

(2)   Operatorul în cauză trebuie să îndeplinească următoarele cerințe și condiții:

(a)

operatorul ia măsurile adecvate împotriva retragerii neautorizate a substanțelor clasificate din categoria 1 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 273/2004 și din anexa la Regulamentul (CE) nr. 111/2005 din locurile de depozitare, de producție, de fabricare și de transformare a substanțelor clasificate și, de asemenea, pentru a securiza spațiile comerciale;

(b)

operatorul trebuie să depună o cerere care să conțină următoarele:

(i)

numele complet, adresa, numerele de telefon și/sau de fax și adresa de e-mail ale solicitantului;

(ii)

numele complet al persoanei responsabile și datele sale de contact;

(iii)

o descriere a funcției și a sarcinilor persoanei responsabile;

(iv)

adresele complete ale sediilor comerciale;

(v)

descrierea tuturor locurilor în care sunt desfășurate operațiunile descrise la punctul (x);

(vi)

informații din care să reiasă că au fost luate măsurile adecvate menționate la alineatul (2) litera (a);

(vii)

denumirea și codul NC ale substanțelor clasificate menționate în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 273/2004 și în anexa la Regulamentul (CE) nr. 111/2005;

(viii)

în cazul unui amestec sau al unui produs natural, următoarele mențiuni:

(a)

descrierea amestecului sau a produsului natural;

(b)

denumirea și codul NC ale substanțelor clasificate din amestecul sau produsul natural menționate în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 273/2004 și în anexa la Regulamentul (CE) nr. 111/2005;

(c)

procentul maxim de astfel de substanțe clasificate în amestec sau în produsul natural;

(ix)

o descriere a tipului de operațiuni preconizate de la articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 273/2004 și de la articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 111/2005;

(x)

o copie legalizată a registrului întreprinderilor sau al activităților, după caz;

(xi)

un certificat care să ateste profesionalismul operatorului sau al persoanei responsabile sau un document care să arate că aceștia prezintă calitățile necesare pentru buna desfășurare a operațiunilor, sau informațiile care permit autorităților competente să obțină acest document.

(3)   În cazul în care operatorului i-a fost deja acordat statutul de operator economic autorizat în conformitate cu articolul 5a din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului (4), el poate indica numărul certificatului OEA atunci când introduce o cerere pentru o licență în acest scop la autoritatea competentă care poate lua în considerare statutul de OEA al acestuia.

(4)   În baza unei cereri scrise din partea autorității competente relevante, solicitantul trebuie să prezinte orice informații suplimentare relevante.

(5)   În cazul în care solicitantul este o persoană fizică, punctele (ii) și (iii) de la alineatul (2) litera (b) nu se aplică, iar punctul (iv) de la alineatul (2) litera (b) se aplică numai în cazul în care este relevant.

(6)   Fără a aduce atingere măsurilor adoptate în conformitate cu articolul 10 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 273/2004 și cu articolul 26 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 111/2005, autoritățile competente refuză acordarea autorizației în cazul în care condițiile prevăzute la articolul 3 alineatul (2) litera (b) din prezentul regulament nu sunt îndeplinite sau în cazul în care există motive întemeiate pe baza cărora se suspectează că substanțele clasificate sunt destinate producției ilegale de stupefiante sau de substanțe psihotrope.

(7)   În cazul comerțului dintre Uniune și țările terțe prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 111/2005, autoritatea competentă poate fie să limiteze perioada de valabilitate a unei autorizații la o perioadă care nu depășește trei ani, fie să oblige operatorii să demonstreze, cel puțin o dată la trei ani, că respectă în continuare toate condițiile de autorizare.

Valabilitatea autorizațiilor emise înainte de data intrării în vigoare a prezentului regulament nu este afectată.

(8)   Autorizația nu este transferabilă.

(9)   Titularul autorizației solicită o nouă autorizație în următoarele situații:

(a)

adăugarea unei substanțe clasificate;

(b)

începerea unei noi operațiuni;

(c)

schimbarea adresei sediilor comerciale în care sunt efectuate operațiunile.

În aceste situații, autorizația existentă încetează să mai fie valabilă începând cu prima care survine dintre următoarele date:

(i)

data la care expiră perioada de valabilitate, în cazul în care perioada de valabilitate a fost stabilită în conformitate cu articolul 3 alineatul (6) din prezentul regulament sau în conformitate cu articolul 3 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 273/2004;

(ii)

data la care începe perioada de valabilitate a noii autorizații.

(10)   Alineatul (9) se aplică și în cazul autorizațiilor emise înainte de data aplicării prezentului regulament.

(11)   Alineatele (2)-(6), (8), (9) și (10) se aplică, de asemenea, în scopul obținerii de autorizații în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 273/2004, cu excepția autorizațiilor speciale.

(12)   Autoritățile publice prevăzute la articolul 3 alineatele (2) și (6) din Regulamentul (CE) nr. 273/2004 cuprind birourile vamale, poliția și laboratoarele oficiale ale autorităților competente.

Articolul 4

Cazurile în care nu este necesară o autorizație

Farmaciile, cabinetele de medicină veterinară, birourile vamale, poliția, forțele armate și laboratoarele oficiale ale autorităților competente pot fi exceptate de la regimul de autorizare și de înregistrare în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 111/2005 în cazul în care utilizează precursorii de droguri în cadrul îndeplinirii sarcinilor lor oficiale.

Operatorii prevăzuți la primul paragraf sunt scutiți, de asemenea, de următoarele obligații:

(a)

furnizarea documentației prevăzute la articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 111/2005;

(b)

obligația de a desemna o persoană responsabilă în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) din prezentul regulament.

Articolul 5

Condițiile de acordare a înregistrărilor

(1)   Pentru a obține o înregistrare în conformitate cu articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 111/2005, operatorul trebuie să desemneze o persoană responsabilă cu comerțul cu substanțe clasificate incluse în categoria 2 din anexa la regulamentul în cauză, să informeze autoritățile competente cu privire la numele și detaliile de contact ale persoanei respective și să le notifice fără întârziere orice modificare ulterioară a acestor informații.

Persoana responsabilă se asigură că activitățile de import, de export sau intermediare se desfășoară în conformitate cu dispozițiile legale pertinente și este autorizată să reprezinte operatorul și să ia deciziile necesare pentru îndeplinirea sarcinii respective.

(2)   Operatorul de substanțe clasificate din categoria 2 din anexa la Regulamentul (CE) nr. 111/2005 depune o cerere care să conțină informațiile și documentele menționate la articolul 3 alineatul (2) litera (b), exceptând punctele (vi), (x) și (xi) de la articolul 3 alineatul (2) litera (b), cu excepția cazului în care autoritatea competentă solicită acest lucru.

Aceleași cerințe se aplică și operatorului angajat în exportul de substanțe clasificate din categoria 3 din anexa la Regulamentul (CE) nr. 111/2005.

(3)   De asemenea, se aplică articolul 3 alineatele (3) și (4).

(4)   Alineatul (2) primul paragraf și alineatul (3) se aplică mutatis mutandis operatorilor și utilizatorilor menționați la articolul 3 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 273/2004 în ceea ce privește substanțele clasificate din categoria 2 din anexa I la respectivul regulament.

(5)   Utilizatorii de substanțe clasificate din categoria 2A din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 273/2004 furnizează, de asemenea, informații privind utilizarea substanțelor clasificate.

Articolul 6

Cazurile în care nu este necesară o înregistrare

Următoarele categorii pot fi exceptate de la cerința de înregistrare în conformitate cu articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 111/2005:

(a)

farmaciile, cabinetele de medicină veterinară, birourile vamale, poliția, laboratoarele oficiale ale autorităților competente și forțele armate, în măsura în care acestea utilizează precursori de droguri în cadrul îndeplinirii sarcinilor lor oficiale;

(b)

operatorii angajați în exportul de substanțe clasificate enumerate în categoria 3 din anexa la Regulamentul (CE) nr. 111/2005, în cazul în care suma cantităților exportate în anul calendaristic precedent (1 ianuarie-31 decembrie) nu depășește cantitățile specificate în anexa I la prezentul regulament. În cazul în care un operator depășește cantitățile respective în anul calendaristic în curs, el întocmește și trimite imediat cererea de înregistrare.

(c)

operatorii angajați în exportul de amestecuri care conțin substanțe clasificate enumerate în categoria 3 din anexa la Regulamentul (CE) nr. 111/2005, în cazul în care cantitatea substanțelor clasificate cuprinse în aceste amestecuri nu depășește, în anul calendaristic precedent, cantitățile specificate în anexa I la prezentul regulament. În cazul în care un operator depășește cantitățile respective în anul calendaristic în curs, operatorul întocmește și trimite de îndată cererea de înregistrare.

Articolul 7

Condiții pentru derogări de la anumite cerințe

În sensul articolului 6 din Regulamentul (CE) nr. 273/2004, clienții își informează furnizorii în cazul în care dispozițiile articolului respectiv li se aplică.

Articolul 8

Criteriile de stabilire a scopurilor licite ale unei tranzacții

(1)   Operatorul furnizează informații privind părăsirea de către transport a țării exportatoare, în conformitate cu dispozițiile naționale în vigoare adoptate în temeiul articolului 12 din Convenția Organizației Națiunilor Unite contra traficului ilicit de stupefiante și de substanțe psihotrope (5), pentru a demonstra scopul licit al tranzacției, în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 111/2005.

(2)   În acest scop, operatorul poate fie să utilizeze modelul din anexa II la prezentul regulament, fie să prezinte autorizația de import prevăzută la articolul 20 din Regulamentul (CE) nr. 111/2005 sau declarația clientului prevăzută la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 273/2004.

Articolul 9

Informații necesare pentru monitorizarea comerțului

(1)   În sensul articolului 8 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 273/2004, operatorii furnizează autorităților competente o situație a cantităților de substanțe clasificate folosite sau livrate și, în cazul livrării, a cantităților livrate fiecărui terț.

Pentru substanțele clasificate din categoria 3 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 273/2004, primul paragraf se aplică numai la cererea autorităților competente.

(2)   În sensul articolului 9 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 111/2005, operatorii furnizează autorităților competente următoarele informații:

(a)

exporturile de substanțe clasificate efectuate în baza unei autorizații de export;

(b)

toate importurile de substanțe clasificate din categoria 1 din anexa la Regulamentul (CE) nr. 111/2005 pentru care este necesară o autorizație de import sau toate situațiile în care substanțe clasificate din categoria 2 din anexa la Regulamentul (CE) nr. 111/2005 sunt introduse într-o zonă liberă în care se efectuează un control de tip II, supuse unei proceduri suspensive alta decât tranzitul sau puse în liberă circulație;

(c)

toate activitățile intermediare care implică substanțe clasificate din categoriile 1 și 2 din anexa la Regulamentul (CE) nr. 111/2005.

(3)   Informațiile prevăzute la alineatul (2) litera (a) sunt organizate făcând trimitere la țările de destinație, la cantitățile exportate și la numerele de referință ale autorizațiilor de export, după caz.

(4)   Informațiile prevăzute la alineatul (2) litera (b) sunt organizate făcând trimitere la țara terță exportatoare și la numerele de referință ale autorizațiilor de import, după caz.

(5)   Informațiile prevăzute la alineatul (2) litera (c) sunt organizate făcând trimitere la țările terțe implicate în activitățile intermediare și la autorizațiile de export sau de import, după caz. Operatorii furnizează informații suplimentare la cererea autorităților competente.

(6)   Autoritățile competente tratează informațiile menționate în prezentul articol ca informații comerciale confidențiale.

Articolul 10

Condiții pentru determinarea listelor cu țările de destinație pentru exportul de substanțe clasificate din categoriile 2 și 3

Listele prevăzute la articolul 11 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 111/2005 cuprind toate informațiile următoare:

(a)

țările terțe cu care Uniunea a încheiat un acord specific privind precursorii de droguri;

(b)

țările terțe care au solicitat să primească notificări prealabile exportului în conformitate cu articolul 12 alineatul (10) din Convenția Organizației Națiunilor Unite contra traficului ilicit de stupefiante și substanțe psihotrope din 1988;

(c)

țările terțe care au solicitat să primească notificări prealabile exportului în conformitate cu articolul 24 din Convenția Organizației Națiunilor Unite contra traficului ilicit de stupefiante și substanțe psihotrope din 1988.

Listele țărilor de destinație specifice pentru exportul de substanțe clasificate incluse în categoriile 2 și 3 din anexă, menționate la literele (a), (b) și (c), se publică pe site-ul web al Comisiei.

Articolul 11

Criteriile pentru determinarea procedurilor simplificate de notificare prealabilă exportului

(1)   În conformitate cu articolul 11 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 111/2005, autoritățile competente pot trimite o notificare prealabilă exportului simplificată care să acopere mai multe operațiuni de export efectuate într-un interval de timp determinat, de 6 sau de 12 luni, în cazul exporturilor care beneficiază de procedura simplificată de emitere a autorizației de export.

(2)   Autoritatea competentă din țara exportatoare furnizează autorității competente din țara terță de destinație informațiile prevăzute la articolul 13 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 111/2005.

(3)   Autoritățile competente informează țara de destinație în consecință și utilizează în acest scop sistemul PEN-online sau „Notificarea de raportare multilaterală a substanțelor chimice” prevăzută în anexa III la prezentul regulament.

Articolul 12

Criteriile pentru determinarea procedurilor simplificate de acordare a autorizațiilor de export

(1)   La solicitarea operatorului în cauză, autoritatea competentă poate acorda o autorizație de export prin procedura simplificată, în temeiul articolului 19 din Regulamentul (CE) nr. 111/2005, în cazul exportării frecvente a unei anumite substanțe clasificate din lista pentru categoriile 3 și 4 din anexa la regulamentul respectiv, care implică același exportator stabilit în Uniune și același importator stabilit în aceeași țară terță de destinație, pentru un interval de timp determinat, de 6 sau de 12 luni.

Autorizația de export simplificată poate fi acordată numai în următoarele situații:

(a)

în cazul în care, în decursul exporturilor anterioare, operatorul a dovedit că își poate îndeplini toate obligațiile în legătură cu respectivele exporturi și nu a încălcat în niciun fel legislația relevantă;

(b)

în cazul în care autoritatea competentă se poate asigura cu privire la scopurile licite ale operațiunilor de export respective.

(2)   Solicitarea unei autorizații de export simplificate conține cel puțin următoarele:

(a)

numele și adresele exportatorului, ale importatorului din țara terță și ale destinatarului final;

(b)

denumirea substanței clasificate, astfel cum este prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 111/2005, sau, în cazul unui amestec sau al unui produs natural, denumirea acestuia și codul NC și denumirea oricărei substanțe clasificate conținute în amestec sau în produsul natural, astfel cum sunt prevăzute în anexa la Regulamentul (CE) nr. 111/2005;

(c)

cantitatea maximă de substanță clasificată destinată exportului;

(d)

perioada specifică prevăzută pentru operațiunile de export.

(3)   Autoritatea competentă ia hotărârea cu privire la solicitarea de eliberare a unei autorizații de export simplificate în termen de 15 zile lucrătoare de la data la care a primit informațiile solicitate.

(4)   Într-o situație de asistență medicală de urgență, în cazul în care condițiile prevăzute la alineatul (1) literele (a) și (b) din prezentul articol sunt îndeplinite, autoritatea competentă ia hotărârea cu privire la solicitarea autorizației de export simplificate pentru exporturile de substanțe clasificate din categoria 4 enumerate în anexa la Regulamentul (CE) nr. 111/2005, imediat sau cel târziu în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea cererii.

Articolul 13

Condițiile și cerințele referitoare la informațiile care trebuie furnizate cu privire la punerea în aplicare a măsurilor de monitorizare

(1)   Statele membre transmit comunicările menționate la articolul 32 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 111/2005 și la articolul 13 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 273/2004 Comisiei, în luna următoare fiecărui trimestru calendaristic. Comunicările trebuie să conțină informații cu privire la toate cazurile în care eliberarea substanțelor clasificate și neclasificate a fost suspendată sau în care au fost reținute substanțe clasificate și neclasificate.

(2)   Informațiile cuprind:

(a)

denumirea substanțelor;

(b)

dacă sunt cunoscute: originea, proveniența și destinația substanțelor;

(c)

cantitatea de substanțe, statutul lor vamal și mijloacele de transport utilizate.

(3)   La sfârșitul fiecărui an calendaristic, Comisia comunică tuturor statelor membre informațiile primite în conformitate cu alineatul (1).

Articolul 14

Abrogare

Regulamentul (CE) nr. 1277/2005 se abrogă.

Articolul 15

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 iulie 2015.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 24 aprilie 2015.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 47, 18.2.2004, p. 1.

(2)  JO L 22, 26.1.2005, p. 1.

(3)  Regulamentul (CE) nr. 1277/2005 al Comisiei din 27 iulie 2005 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 273/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind precursorii drogurilor și a Regulamentului (CE) nr. 111/2005 al Consiliului de stabilire a normelor de monitorizare a comerțului între Comunitate și țările terțe cu precursori ai drogurilor (JO L 202, 3.8.2005, p. 7).

(4)  Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar(JO L 302, 19.10.1992, p. 1).

(5)  Decizia Consiliului din 22 octombrie 1990 (JO L 326, 24.11.1990, p. 56).


ANEXA I

Substanța

Cantitate

Acetonă (1)

50 kg

Eter etilic (1)

20 kg

Metiletilcetonă (1)

50 kg

Toluen (1)

50 kg

Acid sulfuric

100 kg

Acid clorhidric

100 kg


(1)  Sărurile acestor substanțe, ori de câte ori există posibilitatea ca acestea să existe.


ANEXA II

Image

Note

1.

Formatul modelului nu este obligatoriu.

2.

Numerele de ordine și textul modelului sunt obligatorii.

3.   Protecția datelor cu caracter personal

Atunci când Comisia Europeană prelucrează datele cu caracter personal din prezentul document, se aplică dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date.

Atunci când autoritățile competente ale unui stat membru prelucrează datele cu caracter personal din prezentul document, se aplică dispozițiile naționale de punere în aplicare a Directivei 95/46/CE.

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal este monitorizarea comerțului cu precursori de droguri în Uniune în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 273/2004, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. 1258/2013, și între Uniune și țările terțe, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 111/2005, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. 1259/2013.

Organismul responsabil de controlul modului de prelucrare a datelor este autoritatea națională competentă la care a fost depus prezentul document. Lista autorităților competente este publicată pe site-ul web al Comisiei:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/drugs_precursors/legislation/national_competent_authorities.pdf

În conformitate cu articolul 17 din Regulamentul (CE) nr. 111/2005 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor de monitorizare a comerțului cu precursori de droguri între Uniune și țările terțe, fără a aduce atingere dispozițiilor aplicabile referitoare la protecția datelor în Uniune și în scopul controlării și monitorizării anumitor substanțe utilizate frecvent la fabricarea ilicită de stupefiante sau de substanțe psihotrope, Comisia și autoritățile competente ale statelor membre pot face schimb de date cu caracter personal și de informații conținute în prezentul document cu autoritățile relevante din țările terțe.

Persoanele vizate au drept de acces la datele lor cu caracter personal care sunt prelucrate și, după caz, au dreptul de a corecta, de a elimina sau de a bloca datele lor cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 sau cu legislația națională de punere în aplicare a Directivei 95/46/CE.

Orice cerere de exercitare a dreptului de acces, de corectare, de eliminare sau de blocare a datelor se depune la autoritățile competente la care a fost depus prezentul document și este prelucrată de acestea.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este articolul 33 din Regulamentul (CE) nr. 111/2005 și articolul 13b din Regulamentul (CE) nr. 273/2004.

Datele cu caracter personal conținute în prezentul document nu sunt păstrate mai mult timp decât este necesar pentru scopurile în care s-au colectat.

În cazul apariției unui conflict, plângerile pot fi adresate autorității naționale relevante pentru protecția datelor. Datele de contact ale autorităților naționale pentru protecția datelor sunt disponibile pe site-ul web al Comisiei Europene, Direcția Generală Justiție (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1).

În cazul în care plângerea se referă la prelucrarea datelor cu caracter personal de către Comisia Europeană, aceasta trebuie adresată Autorității Europene pentru Protecția Datelor

(http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB).


ANEXA III

Image

Note

1.

Formatul modelului nu este obligatoriu.

2.

Numerele de ordine și textul modelului sunt obligatorii. Completarea rubricilor marcate cu litere aldine este obligatorie.

3.

Alte detalii privind rubricile:

 

Rubrica „Partea A”: Se indică dacă NRMSC reglementează una sau mai multe operațiuni de export. În cazul în care reglementează mai multe operațiuni, se indică termenul prevăzut.

 

Rubrica 14 (cantitate și greutate): În cazul unei NRMSC care reglementează mai multe operațiuni de export, se indică cantitatea maximă și greutatea maximă.

 

Articolul 18 (Data plecării): În cazul unei NRMSC care reglementează mai multe operațiuni de export, această rubrică trebuie completată cu data finală estimată de plecare.

4.   Protecția datelor cu caracter personal

Atunci când Comisia Europeană prelucrează datele cu caracter personal din prezentul document, se aplică dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date.

Atunci când autoritățile competente ale unui stat membru prelucrează datele cu caracter personal din prezentul document, se aplică dispozițiile naționale de punere în aplicare a Directivei 95/46/CE.

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal este monitorizarea comerțului cu precursori de droguri în Uniune în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 273/2004, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. 1258/2013, și între Uniune și țările terțe, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 111/2005, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. 1259/2013.

Organismul responsabil de controlul modului de prelucrare a datelor este autoritatea națională competentă la care a fost depus prezentul document. Lista autorităților competente este publicată pe site-ul web al Comisiei:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/drugs_precursors/legislation/national_competent_authorities.pdf

În conformitate cu articolul 17 din Regulamentul (CE) nr. 111/2005 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor de monitorizare a comerțului cu precursori de droguri între Uniune și țările terțe, fără a aduce atingere dispozițiilor aplicabile referitoare la protecția datelor în Uniune și în scopul controlării și monitorizării anumitor substanțe utilizate frecvent la fabricarea ilicită de stupefiante sau de substanțe psihotrope, Comisia și autoritățile competente ale statelor membre pot face schimb de date cu caracter personal și de informații conținute în prezentul document cu autoritățile relevante din țările terțe.

Persoanele vizate au drept de acces la datele lor cu caracter personal care sunt prelucrate și, după caz, au dreptul de a corecta, de a elimina sau de a bloca datele lor cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 sau cu legislația națională de punere în aplicare a Directivei 95/46/CE.

Orice cerere de exercitare a dreptului de acces, de corectare, de eliminare sau de blocare a datelor se depune la autoritățile competente la care a fost depus prezentul document și este prelucrată de acestea.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este articolul 33 din Regulamentul (CE) nr. 111/2005 și articolul 13b din Regulamentul (CE) nr. 273/2004.

Datele cu caracter personal conținute în prezentul document nu sunt păstrate mai mult timp decât este necesar pentru scopurile în care s-au colectat.

În cazul apariției unui conflict, plângerile pot fi adresate autorității naționale relevante pentru protecția datelor. Datele de contact ale autorităților naționale pentru protecția datelor sunt disponibile pe site-ul web al Comisiei Europene, Direcția Generală Justiție (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1).

În cazul în care plângerea se referă la prelucrarea datelor cu caracter personal de către Comisia Europeană, aceasta trebuie adresată Autorității Europene pentru Protecția Datelor

(http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB).


27.6.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 162/26


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1012 AL COMISIEI

din 23 iunie 2015

de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 669/2009 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește controalele oficiale consolidate efectuate asupra importurilor de anumite produse de hrană pentru animale și alimentare de origine neanimală

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor (1), în special articolul 15 alineatul (5),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 669/2009 al Comisiei (2) stabilește norme privind controalele oficiale consolidate care trebuie efectuate asupra importurilor de hrană pentru animale și produse alimentare de origine neanimală enumerate în anexa I la regulamentul menționat anterior (denumită în continuare „lista”), la punctele de intrare pe teritoriile menționate în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 882/2004.

(2)

Articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 669/2009 prevede că lista trebuie să fie revizuită periodic, cel puțin trimestrial, luând în considerare cel puțin sursele de informare menționate la articolul respectiv.

(3)

Apariția și relevanța unor recente incidente alimentare notificate prin Sistemul de alertă rapidă pentru alimente și furaje, constatările auditurilor efectuate în țări terțe de către Oficiul Alimentar și Veterinar, precum și rapoartele trimestriale privind transporturile de hrană pentru animale și de produse alimentare de origine neanimală transmise Comisiei de către statele membre în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (CE) nr. 669/2009 indică faptul că lista ar trebui modificată.

(4)

În special, lista ar trebui modificată prin eliminarea rubricilor referitoare la produsele pentru care informațiile disponibile indică un grad în general satisfăcător de conformitate cu cerințele de siguranță relevante din legislația Uniunii și pentru care intensificarea controalelor oficiale nu mai este, în consecință, justificată. Prin urmare, rubrica din listă referitoare la fasolea din Kenya ar trebui să fie eliminată.

(5)

În plus, lista ar trebui modificată în sensul creșterii frecvenței controalelor oficiale asupra produselor pentru care aceleași surse de informații indică un grad mai mare de neconformitate cu legislația relevantă a Uniunii, justificând astfel intensificarea controalelor oficiale. Prin urmare, rubricile din listă referitoare la frunzele de coriandru, busuioc, mentă, pătrunjel, ardei iuți și bame din Vietnam și la frunzele de viță-de-vie din Turcia ar trebui să fie modificate în consecință.

(6)

Pentru a se asigura consecvența și claritatea, este adecvat să se înlocuiască anexa I la Regulamentul (CE) nr. 669/2009 cu textul din anexa la prezentul regulament.

(7)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 669/2009 ar trebui modificat în consecință.

(8)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 669/2009 se înlocuiește cu textul din anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 iulie 2015.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 23 iunie 2015.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 165, 30.4.2004, p. 1.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 669/2009 al Comisiei din 24 iulie 2009 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește controalele oficiale consolidate efectuate asupra importurilor de anumite produse de hrană pentru animale și alimentare de origine neanimală și de modificare a Deciziei 2006/504/CE (JO L 194, 25.7.2009, p. 11).


ANEXĂ

„ANEXA I

Hrană pentru animale și produse alimentare de origine neanimală supuse unor controale oficiale consolidate în punctul de intrare desemnat

Hrană pentru animale și produse alimentare

(utilizare preconizată)

Cod NC (1)

Subdiviziune TARIC

Țara de origine

Pericol

Frecvența controalelor fizice și ale identității (%)

Struguri uscați (stafide)

0806 20

 

Afganistan (AF)

Ochratoxina A

50

(Produse alimentare)

 

 

Migdale, în coajă

0802 11

 

Australia (AU)

Aflatoxine

20

Migdale, decojite

0802 12

 

(Produse alimentare)

 

 

Arahide, în coajă

1202 41 00

 

Brazilia (BR)

Aflatoxine

10

Arahide, decojite

1202 42 00

 

Unt de arahide

2008 11 10

 

Arahide, altfel preparate sau conservate

2008 11 91;

2008 11 96;

2008 11 98

 

(Hrană pentru animale și produse alimentare)

 

 

Fasole verde lungă (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00;

ex 0710 22 00

10

10

Cambodgia (KH)

Reziduuri de pesticide (2)  (3)

50

Vinete

0709 30 00;

ex 0710 80 95

72

(Produse alimentare – legume proaspete, refrigerate sau congelate)

 

 

Țelină chinezească (Apium graveolens)

ex 0709 40 00

20

Cambodgia (KH)

Reziduuri de pesticide (2)  (4)

50

(Produse alimentare – plante aromatice proaspete sau refrigerate)

 

 

Brassica oleracea (alte legume comestibile din familia Brassicaceae, «broccoli chinezesc») (5)

ex 0704 90 90

40

China (CN)

Reziduuri de pesticide (2)

50

(Produse alimentare – proaspete sau refrigerate)

 

 

Ceai, aromatizat sau nearomatizat

0902

 

China (CN)

Reziduuri de pesticide (2)  (6)

10

(Produse alimentare)

 

 

Vinete

0709 30 00;

ex 0710 80 95

72

Republica Dominicană (DO)

Reziduuri de pesticide (2)  (7)

10

Pepene amar (Momordica charantia)

ex 0709 99 90;

ex 0710 80 95

70

70

(Produse alimentare – legume proaspete, refrigerate sau congelate)

 

 

Fasole verde lungă (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00;

ex 0710 22 00

10

10

Republica Dominicană (DO)

Reziduuri de pesticide (2)  (7)

20

Ardei (dulce și altul decât ardeiul dulce) (Capsicum spp.)

0709 60 10;

ex 0709 60 99

20

(Produse alimentare – legume proaspete, refrigerate sau congelate)

0710 80 51;

ex 0710 80 59

20

Căpșuni (proaspete)

0810 10 00

 

Egipt (EG)

Reziduuri de pesticide (2)  (8)

10

(Produse alimentare)

 

 

Ardei (dulce și altul decât ardeiul dulce) (Capsicum spp.)

0709 60 10;

ex 0709 60 99;

20

Egipt (EG)

Reziduuri de pesticide (2)  (9)

10

(Produse alimentare – proaspete, refrigerate sau congelate)

0710 80 51;

ex 0710 80 59

20

Frunze de betel (Piper betle L.)

ex 1404 90 00

10

India (IN)

Salmonelă (10)

50

(Produse alimentare)

 

 

Semințe de susan

1207 40 90

 

India (IN)

Salmonelă (10)

20

(Produse alimentare – proaspete sau refrigerate)

 

 

Capsicum annuum, întreg

0904 21 10

 

India (IN)

Aflatoxine

20

Capsicum annuum, zdrobit sau măcinat

ex 0904 22 00

10

Fructe uscate din genul Capsicum, întregi, altele decât ardeiul dulce (Capsicum annuum)

0904 21 90

 

Nucșoară (Myristica fragrans)

0908 11 00;

0908 12 00

 

(Produse alimentare – mirodenii uscate)

 

 

Enzime, enzime preparate

3507

 

India (IN)

Cloramfenicol

50

(Hrană pentru animale și produse alimentare)

 

 

Nucșoară (Myristica fragrans)

0908 11 00;

0908 12 00

 

Indonezia (ID)

Aflatoxine

20

(Produse alimentare – mirodenii uscate)

 

 

Mazăre cu păstaie (necurățată)

ex 0708 10 00

40

Kenya (KE)

Reziduuri de pesticide (2)  (11)

10

(Produse alimentare – proaspete sau refrigerate)

 

 

Mentă

ex 1211 90 86;

30

Maroc (MA)

Reziduuri de pesticide (2)  (12)

10

(Produse alimentare – plante aromatice proaspete sau refrigerate)

ex 2008 99 99

70

Struguri de masă

0806 10 10

 

Peru (PE)

Reziduuri de pesticide (2)  (13)

10

(Produse alimentare – proaspete)

 

 

Semințe de pepene verde (Egusi, Citrullus lanatus) și produse derivate

ex 1207 70 00;

ex 1106 30 90;

ex 2008 99 99

10

30

50

Sierra Leone (SL)

Aflatoxine

50

(Produse alimentare)

 

 

Arahide, în coajă

1202 41 00

 

Sudan (SD)

Aflatoxine

50

Arahide, decojite

1202 42 00

 

Unt de arahide

2008 11 10

 

Arahide, altfel preparate sau conservate

2008 11 91;

2008 11 96;

2008 11 98

 

(Hrană pentru animale și produse alimentare)

 

 

Ardei (altul decât ardeiul dulce) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

20

Thailanda (TH)

Reziduuri de pesticide (2)  (14)

10

(Produse alimentare – proaspete sau refrigerate)

 

 

Frunze de betel (Piper betle L.)

ex 1404 90 00

10

Thailanda (TH)

Salmonelă (10)

50

(Produse alimentare)

 

 

Fasole verde lungă (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00;

ex 0710 22 00

10

10

Thailanda (TH)

Reziduuri de pesticide (2)  (15)

20

Vinete

0709 30 00;

ex 0710 80 95

72

(Produse alimentare – legume proaspete, refrigerate sau congelate)

 

 

Caise uscate

0813 10 00

 

Turcia (TR)

Sulfiți (16)

10

Caise, altfel preparate sau conservate

2008 50 61

 

(Produse alimentare)

 

 

Ardei dulci (Capsicum annuum)

0709 60 10;

0710 80 51

 

Turcia (TR)

Reziduuri de pesticide (2)  (17)

10

(Produse alimentare – legume proaspete, refrigerate sau congelate)

 

 

Frunze de viță-de-vie

ex 2008 99 99

11; 19

Turcia (TR)

Reziduuri de pesticide (2)  (18)

50

(Produse alimentare)

 

 

Fistic, în coajă

0802 51 00

 

Statele Unite (US)

Aflatoxine

20

Fistic, decojit

0802 52 00

 

(Produse alimentare)

 

 

Caise uscate

0813 10 00

 

Uzbekistan (UZ)

Sulfiți (16)

50

Caise, altfel preparate sau conservate

2008 50 61

 

(Produse alimentare)

 

 

Struguri uscați (stafide)

0806 20

 

Uzbekistan (UZ)

Ochratoxina A

50

(Produse alimentare)

 

 

Frunze de coriandru

ex 0709 99 90

72

Vietnam (VN)

Reziduuri de pesticide (2)  (19)

50

Busuioc (sfânt, dulce)

ex 1211 90 86;

ex 2008 99 99

20

75

Mentă

ex 1211 90 86;

ex 2008 99 99

30

70

Pătrunjel

ex 0709 99 90

40

(Produse alimentare – plante aromatice proaspete sau refrigerate)

 

 

Bame

ex 0709 99 90

20

Vietnam (VN)

Reziduuri de pesticide (2)  (19)

50

Ardei (altul decât ardeiul dulce) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

20

(Produse alimentare – proaspete sau refrigerate)

 

 

Pitahaya (fructul dragonului)

ex 0810 90 20

10

Vietnam (VN)

Reziduuri de pesticide (2)  (19)

20

(Produse alimentare – proaspete sau refrigerate)

 

 


(1)  În cazul în care numai anumite produse de la orice cod NC trebuie să fie examinate și nu există nicio subdiviziune specifică a codului respectiv, codul NC este marcat cu «ex».

(2)  Reziduuri cel puțin pentru pesticidele menționate în programul de control adoptat în conformitate cu articolul 29 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 februarie 2005 privind conținuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din sau de pe produse alimentare și hrana de origine vegetală și animală pentru animale și de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului (JO L 70, 16.3.2005, p. 1), care pot fi analizate prin metode multireziduale bazate pe GC-MS și LC-MS (pesticide care trebuie să fie monitorizate doar în/pe produsele de origine vegetală).

(3)  Reziduuri de clorbufam.

(4)  Reziduuri de fentoat.

(5)  Specii de Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L) Alef var. Italica Plenck, cultivar alboglabra. Cunoscute, de asemenea, sub denumirile de «Kai Lan», «Gai Lan», «Gailan», «Kailan», «Chinese bare Jielan».

(6)  Reziduuri de trifluralin.

(7)  Reziduuri de acefat, aldicarb (sumă de aldicarb, sulfoxidul și sulfona acestuia, exprimată în aldicarb), amitraz (amitraz inclusiv metaboliții care conțin fracțiunea 2,4 -dimetilanilină, exprimați în amitraz), diafentiuron, dicofol (sumă de izomeri p, p′ și o,p′), ditiocarbamați (ditiocarbamați exprimați în CS2, inclusiv maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram și ziram) și metiocarb (sumă de metiocarb și sulfoxid și sulfonă de metiocarb, exprimată în metiocarb).

(8)  Reziduuri de hexaflumuron, metiocarb (sumă de metiocarb și sulfoxid și sulfonă de metiocarb, exprimată în metiocarb), fentoat și tiofanat-metil.

(9)  Reziduuri de dicofol (sumă de izomeri p, p′ și o,p′), dinotefuran, folpet, procloraz (sumă de procloraz și metaboliții acestuia care conțin fracțiunea 2,4,6-triclorofenol, exprimată în procloraz), tiofanat-metil și triforin.

(10)  Metoda de referință EN/ISO 6579 sau o metodă validată în raport cu aceasta, astfel cum se menționează la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 2073/2005 al Comisiei din 15 noiembrie 2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare (JO L 338, 22.12.2005, p. 1).

(11)  Reziduuri de acefat și diafentiuron.

(12)  Reziduuri de flubendiamidă.

(13)  Reziduuri de etefon.

(14)  Reziduuri de formetanat: sumă de formetanat și sărurile sale exprimată în formetanat (clorhidrat), protiofos și triforin.

(15)  Reziduuri de acefat, dicrotofos, protiofos, quinalfos și triforin.

(16)  Metode de referință: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 sau ISO 5522:1981.

(17)  Reziduuri de diafentiuron, formetanat: sumă de formetanat și sărurile sale exprimată în formetanat (clorhidrat) și triofanat-metil.

(18)  Reziduuri de ditiocarbamați (ditiocarbamați exprimați în CS2, inclusiv maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram și ziram) și metrafenon.

(19)  Reziduuri de ditiocarbamați (ditiocarbamați exprimați în CS2, inclusiv maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram și ziram), fentoat și quinalfos.”


27.6.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 162/33


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1013 AL COMISIEI

din 25 iunie 2015

de stabilire a normelor privind Regulamentul (CE) nr. 273/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind precursorii drogurilor și Regulamentul (CE) nr. 111/2005 al Consiliului de stabilire a normelor de monitorizare a comerțului între Uniune și țările terțe cu precursori ai drogurilor

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 273/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 privind precursorii drogurilor (1), în special articolul 14,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 111/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 de stabilire a normelor de monitorizare a comerțului cu precursori de droguri între Uniune și țările terțe (2), în special articolul 6 alineatul (3), articolul 9 alineatul (2) al treilea paragraf și articolul 28,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1277/2005 al Comisiei (3) stabilește norme de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 273/2004 și a Regulamentului (CE) nr. 111/2005 în domeniul precursorilor de droguri. Regulamentul (CE) nr. 273/2004 și Regulamentul (CE) nr. 111/2005 au fost modificate, după adoptarea Regulamentului (CE) nr. 1277/2005, astfel încât să includă competențe de a adopta acte delegate și acte de punere în aplicare în temeiul articolelor 290 și 291 din tratat. Prin urmare, noile norme ar trebui adoptate conform noilor delegări de competențe.

(2)

Deși Regulamentul (CE) nr. 273/2004 se referă la comerțul intern și Regulamentul (CE) nr. 111/2005 se referă la comerțul internațional, multe dintre dispoziții sunt comune ambelor regulamente. Pentru a asigura coerența, este justificat să se adopte un singur act de punere în aplicare care acoperă ambele regulamente.

(3)

Pentru a asigura securitatea juridică și o aplicare coerentă a dispozițiilor prezentului regulament, este necesar să se definească termenul „spațiu comercial”.

(4)

Dispozițiile existente referitoare la normele procedurale pentru acordarea autorizațiilor, la procedura și la formatul în care se furnizează informațiile necesare pentru monitorizarea comerțului, precum și la formatul și la manipularea licențelor de import și de export s-au dovedit a fi eficace și prin urmare ar trebui, în esență, pe fond, să continue să se aplice în temeiul prezentului regulament.

(5)

Normele de procedură pentru înregistrarea operatorilor și a utilizatorilor, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 273/2004 și în Regulamentul (CE) nr. 111/2005, ar trebui să le reflecte pe cele pentru acordarea autorizațiilor.

(6)

Pentru a asigura coerența și calitatea datelor și pentru a evita dublarea informațiilor incluse în baza de date europeană privind precursorii de droguri, fiecare stat membru ar trebui să stabilească un punct de contact unic pentru transmiterea informațiilor către baza de date. Informațiile ar trebui transmise fără întârzieri nejustificate. Informațiile privind o autorizație sau o înregistrare ar trebui să includă elementele necesare pentru identificarea operatorului sau a utilizatorului care deține autorizația sau înregistrarea, precum și substanța (substanțele) acoperite. Accesul la informații ar trebui să fie limitat la minimul necesar pentru ca autoritățile publice să își poată exercita funcțiile.

(7)

Normele tranzitorii ar trebui să permită utilizarea formularelor pe hârtie emise înainte de data intrării în vigoare a prezentului regulament în conformitate cu normele anterioare, până la epuizarea stocurilor de astfel de formulare.

(8)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt în conformitate cu avizul Comitetului pentru precursorii de droguri,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament stabilește normele uniforme de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 273/2004 și (CE) nr. 111/2005 în ceea ce privește autorizarea și înregistrarea operatorilor și a utilizatorilor și includerea acestora în baza de date europeană privind precursorii de droguri, furnizarea de către operatori a informațiilor necesare pentru monitorizarea comerțului și a licențelor de export și de import în domeniul precursorilor de droguri.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, „sedii comerciale” înseamnă clădirea (clădirile) și terenul pe care un operator le ocupă în fiecare amplasament unic.

Articolul 3

Procedura de acordare a autorizațiilor

(1)   Un operator sau utilizator transmite autorității competente o cerere de obținere a unei autorizații menționate la articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 273/2004 sau la articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 111/2005, în format electronic sau în scris, astfel cum este indicat de către statele membre în cauză.

O cerere este considerată completă în cazul în care conține toate informațiile enumerate la articolul 3 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul delegat (UE) 2015/1011 al Comisiei (4).

(2)   Atunci când evaluează o cerere de obținere a unei autorizații, autoritatea competentă poate lua în considerare, de asemenea, rezultatele oricăror evaluări sau audituri anterioare efectuate asupra operatorului solicitant care are statutul de operator economic autorizat (OEA), astfel cum este definit la articolul 5a din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului (5), în măsura în care acestea sunt relevante pentru examinarea condițiilor de acordare a unei autorizații.

Prin derogare de la articolul 3 alineatul (1) din prezentul regulament, autoritatea competentă poate autoriza operatorii care au statutul de OEA să nu furnizeze toate informațiile enumerate la articolul 3 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul delegat (UE) 2015/1011 atunci când depun o cerere.

(3)   Autoritatea competentă verifică în primul rând dacă cererea este completă.

Dacă se consideră că cererea nu este completă, autoritatea competentă indică acest lucru solicitantului și îl invită să furnizeze orice informații suplimentare absente sau relevante.

În cazul în care cererea este considerată completă, autoritatea competentă confirmă solicitantului primirea unei cereri complete.

(4)   Autoritatea competentă ia o decizie privind acordarea sau neacordarea unei autorizații în termen de 60 zile lucrătoare de la data primirii unei cereri complete, în cazul unei autorizații noi, și în termen de 30 de zile lucrătoare, în cazul reînnoirii autorizației.

(5)   Orice decizie de a nu acorda o autorizație trebuie să fie motivată și comunicată solicitantului în format electronic sau în scris.

(6)   Autorizația se poate acorda pentru operațiunile prevăzute prin Regulamentul (CE) nr. 273/2004 și prin Regulamentul (CE) nr. 111/2005.

Articolul 4

Domeniul de aplicare al autorizației

Autoritatea competentă poate acorda o autorizație:

(a)

care să acopere toate substanțele clasificate și toate operațiunile efectuate per sediu comercial; sau

(b)

care să acopere toate substanțele clasificate și toate operațiunile efectuate per stat membru.

Articolul 5

Formatul autorizației

Autorizația menționată la articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 273/2004 sau la articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 111/2005 se eliberează în formatul stabilit în anexa I la prezentul regulament.

Articolul 6

Modificări ulterioare

În cazul în care, după ce s-a acordat o autorizație, informațiile furnizate în cererea de autorizație respectivă, altele decât informațiile menționate la articolul 3 alineatul (9) din Regulamentul delegat (UE) 2015/1011, s-au schimbat, titularul autorizației informează autoritatea competentă, în format electronic sau în scris, în termen de 10 zile lucrătoare de la schimbare.

În cazul în care, în urma schimbării, condițiile menționate la articolul 3 din Regulamentul delegat (UE) 2015/1011 continuă să fie îndeplinite și informațiile care trebuie modificate sunt incluse în autorizație, autoritatea competentă operează modificarea autorizației în consecință.

Articolul 7

Valabilitatea, suspendarea și revocarea autorizațiilor

(1)   În cazul în care valabilitatea unei autorizații a expirat sau în cazul în care o autorizație a fost revocată, titularul autorizației returnează autorității competente autorizația care nu mai este valabilă în termen de 10 zile lucrătoare de la data de expirare a valabilității sau de la data revocării.

(2)   În cazul în care o autoritate competentă decide să suspende sau să revoce o autorizație, decizia se transmite titularului acesteia, în format electronic sau în scris, precizându-se motivele care justifică suspendarea sau revocarea.

Articolul 8

Autorizații speciale

Articolele 3-7 din prezentul regulament nu se aplică în cazul autorizațiilor speciale prevăzute la articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 273/2004.

Articolul 9

Procedura de înregistrare

(1)   Articolele 3, 4, 6 și 7 se aplică procedurii de înregistrare în conformitate cu articolul 3 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 273/2004 sau cu articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 111/2005.

(2)   Înregistrarea în temeiul articolului 3 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 273/2004 sau al articolului 7 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 111/2005 se eliberează în formatul stabilit în anexa II la prezentul regulament.

(3)   Prin derogare de la alineatul (2), autoritatea competentă poate acorda o înregistrare pe un formular tipărit înainte de data intrării în vigoare a prezentului regulament și în conformitate cu normele naționale în vigoare înainte de data intrării în vigoare a prezentului regulament, până la epuizarea stocurilor.

(4)   Articolele 1, 2 și 3 din prezentul regulament nu se aplică în cazul înregistrărilor speciale prevăzute la articolul 3 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 273/2004.

Articolul 10

Informații necesare pentru monitorizarea comerțului

(1)   Operatorii furnizează informațiile menționate la articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 273/2004 în format electronic sau în scris, astfel cum este indicat de către statele membre în cauză, înainte de data de 15 februarie a fiecărui an calendaristic, pentru substanțele clasificate din categoriile 1 și 2 din anexa I la regulamentul respectiv.

(2)   Operatorii furnizează informațiile menționate la articolul 9 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 111/2005 în format electronic sau în scris, astfel cum este indicat de către statele membre în cauză, înainte de data de 15 februarie a fiecărui an calendaristic.

(3)   Operatorul trebuie să prezinte rapoartele anuale menționate la alineatele (1) și (2) chiar și în cazul în care într-un anumit an nu a avut loc nicio tranzacție.

Articolul 11

Licențele de export și de import

(1)   Licențele de export și de import menționate la articolul 28 din Regulamentul (CE) nr. 111/2005 trebuie să aibă formatul prevăzut în anexa III sau IV la prezentul regulament, după caz.

Prin derogare de la primul paragraf, rubrica pentru numărul autorizației poate avea un format diferit în cazurile în care se acordă o licență de export sau de import prin mijloace electronice.

(2)   Licența de export se emite în patru exemplare, numerotate de la 1 la 4. Exemplarul nr. 1 se păstrează de către autoritatea care emite autorizația. Exemplarele nr. 2 și 3 însoțesc substanța clasificată și se prezintă la biroul vamal la care se efectuează declarația vamală de export și, ulterior, autorității competente de la punctul de ieșire de pe teritoriul vamal al Uniunii. Autoritatea competentă de la punctul de ieșire înapoiază exemplarul nr. 2 autorității emitente. Exemplarul nr. 3 însoțește substanțele clasificate până la autoritatea competentă a țării importatoare. Exemplarul nr. 4 se păstrează de către exportator.

(3)   O licență de import se emite în patru exemplare, numerotate de la 1 la 4. Exemplarul nr. 1 se păstrează de către autoritatea care emite autorizația. Exemplarul nr. 2 se trimite de către autoritatea emitentă autorității competente a țării exportatoare. Exemplarul nr. 3 însoțește substanța clasificată de la punctul de intrare pe teritoriul vamal al Uniunii până la sediul comercial al importatorului, care trimite exemplarul în cauză autorității emitente. Exemplarul nr. 4 se păstrează de către importator.

(4)   O singură licență de export sau de import acoperă cel mult două substanțe clasificate.

(5)   O autorizație se emite în una sau în mai multe dintre limbile oficiale ale Uniunii. Dacă nu este în format electronic, autorizația este în format A4 și imprimată pe fond ghiloșat care face vizibilă cu ochiul liber orice falsificare prin mijloace mecanice sau chimice.

(6)   Un stat membru poate tipări cu resurse proprii formularele de autorizație sau poate încredința această sarcină unor tipografii autorizate de el. În acest din urmă caz, fiecare formular de autorizație trebuie să conțină o referință a respectivei autorizări, precum și denumirea și adresa tipografiei sau o marcă de identificare a tipografiei.

(7)   Prin derogare de la alineatele (1)-(6), un stat membru poate să elibereze o licență de export sau de import pe un formular care a fost tipărit înainte de data intrării în vigoare a prezentului regulament și care este conform cu Regulamentul (CE) nr. 1277/2005 al Comisiei, până la epuizarea stocurilor.

(8)   Licențele de export emise prin procedură simplificată se întocmesc folosind exemplarele nr. 1, 2 și 4 din formularul prevăzut în anexa III. Exemplarul nr. 1 se păstrează de către autoritatea care emite autorizația. Exemplarul nr. 2 și exemplarul nr. 4 se păstrează de către exportator. Exportatorul indică detaliile fiecărei operațiuni de export pe versoul exemplarului nr. 2, în special cantitatea de substanță clasificată care face obiectul fiecărei operațiuni de export și cantitatea restantă. Exemplarul nr. 2 se prezintă biroului vamal atunci când se întocmește declarația vamală. Biroul vamal confirmă detaliile și înapoiază exemplarul nr. 2 exportatorului.

(9)   Operatorul completează numărul autorizației și trece mențiunea „licență de export prin procedură simplificată” pe declarația vamală pentru fiecare operațiune de export. În cazul în care biroul vamal de ieșire nu se situează la punctul de ieșire de pe teritoriul vamal al Uniunii, informațiile se furnizează pe documentele însoțitoare ale lotului pentru export.

(10)   Exportatorul înapoiază exemplarul nr. 2 autorității emitente cel târziu după zece zile lucrătoare de la expirarea perioadei de valabilitate a licenței de export emise prin procedură simplificată.

Articolul 12

Includerea operatorilor și a utilizatorilor în baza de date europeană privind precursorii de droguri

(1)   În scopul includerii în baza de date europeană privind precursorii de droguri a operatorilor și utilizatorilor care au obținut o autorizație sau o înregistrare în conformitate cu articolul 3 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. 273/2004, fiecare stat membru trebuie să desemneze un singur punct de contact și să comunice datele de contact Comisiei.

(2)   Punctul de contact responsabil transmite informațiile relevante în format electronic în termen de 30 de zile din momentul în care a eliberat autorizația sau înregistrarea. În cazul în care operatorul sau utilizatorul în cauză comunică autorității competente modificări aduse informațiilor relevante sau în cazul în care o autorizație sau o înregistrare este suspendată sau revocată, punctul de contact responsabil trebuie să actualizeze informațiile în termen de 30 de zile de la acceptarea modificărilor sau de la suspendarea sau revocarea autorizației sau înregistrării.

(3)   Comisia se asigură că:

(a)

transmisia electronică a informațiilor este securizată;

(b)

baza de date este restricționată și accesul la ea este permis numai agenților desemnați de statele membre și funcționarilor Comisiei responsabili cu administrarea bazei de date europene.

(4)   Comisia și autoritățile competente iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că informațiile privind operatorii și utilizatorii incluși în baza de date sunt utilizate doar în scopul îndeplinirii unor atribuții oficiale ale agenților desemnați și ale funcționarilor Comisiei.

(5)   Informațiile privind operatorii și utilizatorii trebuie să cuprindă numele complet, adresa, numărul autorizației sau înregistrării, valabilitatea autorizației sau a înregistrării, precum și denumirea și codul NC ale substanțelor clasificate care fac obiectul respectivei autorizații sau înregistrări.

(6)   Comisia păstrează disponibile în baza de date informațiile privind autorizațiile și înregistrările care au expirat sau au fost revocate, timp de cel puțin trei ani de la data de expirare a perioadei de valabilitate sau de la data revocării.

Articolul 13

Intrare în vigoare și aplicare

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 25 iunie 2015.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 47, 18.2.2004, p. 1.

(2)  JO L 22, 26.1.2005, p. 1.

(3)  Regulamentul (CE) nr. 1277/2005 al Comisiei din 27 iulie 2005 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 273/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind precursorii drogurilor și a Regulamentului (CE) nr. 111/2005 al Consiliului de stabilire a normelor de monitorizare a comerțului între Comunitate și țările terțe cu precursori ai drogurilor (JO L 202, 3.8.2005, p. 7).

(4)  Regulamentul delegat (UE) 2015/1011 al Comisiei din 24 aprilie 2015 de completare a Regulamentului (CE) nr. 273/2004 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 111/2005 al Consiliului de stabilire a normelor de monitorizare a comerțului cu precursori de droguri între Comunitate și țările terțe și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1277/2005 al Comisiei (a se vedea pagina 12 din prezentul Jurnal Oficial)

(5)  Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar (JO L 302, 19.10.1992, p. 1).


ANEXA I

Image

Note

1.

Formatul modelului nu este obligatoriu.

2.

Numerele de ordine și textul modelului sunt obligatorii. Completarea rubricilor marcate cu litere aldine este obligatorie.

3.

Detalii referitoare la rubrici:

 

Rubrica 1 (Titularul autorizației): Se poate adăuga numele persoanei responsabile.

 

Rubrica 3 (Valabilitate/sfârșit): Se specifică termenul de valabilitate sau dacă titularii autorizației sunt obligați să demonstreze, la intervale care nu depășesc trei ani, că îndeplinesc în continuare condițiile în baza cărora s-a acordat autorizația.

 

Rubrica 4 (Substanțe clasificate): Denumirea substanței clasificate, astfel cum este menționată în anexă, sau, în cazul unui amestec sau al unui produs natural, denumirea acestuia, precum și denumirea oricărei substanțe clasificate, astfel cum este menționată în anexă, conținute în amestec sau în produsul natural. Se indică sărurile, după caz.

 

Rubrica 4 (Codul NC): Pe lângă codul NC, se poate adăuga numărul CAS.

 

Rubrica 4 (Operațiune): Se specifică activitățile de export, de import și/sau intermediare. În cazul importului, se specifică dacă este vorba de depozitare, de prelucrare, de transformare, de utilizare, de manipulări curente și/sau de punere în liberă circulație, după caz. Pentru operațiunile reglementate de Regulamentul (CE) nr. 273/2004 se specifică: depozitarea, producția, fabricația, transformarea, comercializarea, distribuția și/sau brokerajul.

 

Rubrica 4 (Spații comerciale): În cazul activităților intermediare prevăzute la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 111/2005, spațiile comerciale nu trebuie specificate.

4.

Statele membre pot prevedea rubrici utilizate la nivel național. Aceste rubrici se indică printr-un număr de ordine urmat de o literă majusculă (de exemplu 4A).

5.   Protecția datelor cu caracter personal

Atunci când Comisia Europeană prelucrează datele cu caracter personal din prezentul document, se aplică dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date.

Atunci când autoritățile competente ale unui stat membru prelucrează datele cu caracter personal din prezentul document, se aplică dispozițiile naționale de punere în aplicare a Directivei 95/46/CE.

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal este monitorizarea comerțului cu precursori de droguri în Uniune în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 273/2004, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. 1258/2013, și între Uniune și țările terțe în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 111/2005, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. 1259/2013.

Organismul responsabil de controlul modului de prelucrare a datelor este autoritatea națională competentă la care a fost depus prezentul document. Lista autorităților competente a fost publicată pe site-ul web al Comisiei:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/drugs_precursors/legislation/national_competent_authorities.pdf

În conformitate cu articolul 17 din Regulamentul (CE) nr. 111/2005 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor de monitorizare a comerțului cu precursori de droguri între Uniune și țările terțe, fără a aduce atingere dispozițiilor aplicabile referitoare la protecția datelor în Uniune și în scopul controlării și monitorizării anumitor substanțe utilizate frecvent la fabricarea ilicită de stupefiante sau de substanțe psihotrope, Comisia și autoritățile competente ale statelor membre pot face schimb de date cu caracter personal și de informații conținute în prezentul document cu autoritățile relevante din țările terțe.

Persoanele vizate au drept de acces la datele lor cu caracter personal care vor fi prelucrate și, după caz, au dreptul de a corecta, de a elimina sau de a bloca datele lor cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 sau cu legislația națională de punere în aplicare a Directivei 95/46/CE.

Orice cerere de exercitare a dreptului de acces, de corectare, de eliminare sau de blocare a datelor se depune la autoritățile competente la care a fost depus prezentul document și este prelucrată de acestea.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este articolul 33 din Regulamentul (CE) nr. 111/2005 și articolul 13b din Regulamentul (CE) nr. 273/2004.

Datele cu caracter personal conținute în prezentul document nu sunt păstrate mai mult timp decât este necesar pentru scopurile în care s-au colectat.

În cazul apariției unui conflict, plângerile pot fi adresate autorității naționale relevante pentru protecția datelor. Datele de contact ale autorităților naționale pentru protecția datelor sunt disponibile pe site-ul web al Comisiei Europene, Direcția Generală Justiție: (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1)

În cazul în care plângerea se referă la prelucrarea datelor cu caracter personal de către Comisia Europeană, aceasta trebuie adresată Autorității Europene pentru Protecția Datelor: (http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/).


ANEXA II

Image

Note

1.

Formatul modelului nu este obligatoriu.

2.

Numerele de ordine și textul modelului sunt obligatorii. Completarea rubricilor marcate cu litere aldine este obligatorie.

3.

Detalii referitoare la rubrici:

 

Rubrica 1 (Titularul înregistrării): Se poate adăuga numele persoanei responsabile.

 

Rubrica 3 (Valabilitate/sfârșit): Se specifică începutul și, dacă este relevant, sfârșitul perioadei de valabilitate.

 

Rubrica 4 (Substanțe clasificate): Denumirea substanței clasificate, astfel cum este menționată în anexă, sau, în cazul unui amestec sau al unui produs natural, denumirea acestuia, precum și denumirea oricărei substanțe clasificate, astfel cum este menționată în anexă, conținute în amestec sau în produsul natural. Se indică sărurile, după caz.

 

Rubrica 4 (Codul NC): Pe lângă codul NC, se poate adăuga numărul CAS.

 

Rubrica 4 (Operațiune): Se specifică activitățile de export, de import și/sau intermediare. În cazul importului, se specifică dacă este vorba de depozitare, de prelucrare, de transformare, de utilizare, de manipulări curente și/sau de punere în liberă circulație, după caz. Pentru operațiunile reglementate de Regulamentul (CE) nr. 273/2004 se specifică: depozitarea, producția, fabricația, transformarea, comercializarea, distribuția și/sau brokerajul.

 

Rubrica 4 (Spații comerciale): În cazul activităților intermediare prevăzute la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 111/2005, spațiile comerciale nu trebuie specificate.

4.

Statele membre pot prevedea rubrici utilizate la nivel național. Aceste rubrici se indică printr-un număr de ordine urmat de o literă majusculă (de exemplu 4A).

5.   Protecția datelor cu caracter personal

Atunci când Comisia Europeană prelucrează datele cu caracter personal din prezentul document, se aplică dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date.

Atunci când autoritățile competente ale unui stat membru prelucrează datele cu caracter personal din prezentul document, se aplică dispozițiile naționale de punere în aplicare a Directivei 95/46/CE.

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal este monitorizarea comerțului cu precursori de droguri în Uniune în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 273/2004, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. 1258/2013, și între Uniune și țările terțe în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 111/2005, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. 1259/2013.

Organismul responsabil de controlul modului de prelucrare a datelor este autoritatea națională competentă la care a fost depus prezentul document. Lista autorităților competente a fost publicată pe site-ul web al Comisiei:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/drugs_precursors/legislation/national_competent_authorities.pdf

În conformitate cu articolul 17 din Regulamentul (CE) nr. 111/2005 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor de monitorizare a comerțului cu precursori de droguri între Uniune și țările terțe, fără a aduce atingere dispozițiilor aplicabile referitoare la protecția datelor în Uniune și în scopul controlării și monitorizării anumitor substanțe utilizate frecvent la fabricarea ilicită de stupefiante sau de substanțe psihotrope, Comisia și autoritățile competente ale statelor membre pot face schimb de date cu caracter personal și de informații conținute în prezentul document cu autoritățile relevante din țările terțe.

Persoanele vizate au drept de acces la datele lor cu caracter personal care vor fi prelucrate și, după caz, au dreptul de a corecta, de a elimina sau de a bloca datele lor cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 sau cu legislația națională de punere în aplicare a Directivei 95/46/CE.

Orice cerere de exercitare a dreptului de acces, de corectare, de eliminare sau de blocare a datelor se depune la autoritățile competente la care a fost depus prezentul document și este prelucrată de acestea.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este articolul 33 din Regulamentul (CE) nr. 111/2005 și articolul 13b din Regulamentul (CE) nr. 273/2004.

Datele cu caracter personal conținute în prezentul document nu sunt păstrate mai mult timp decât este necesar pentru scopurile în care s-au colectat.

În cazul apariției unui conflict, plângerile pot fi adresate autorității naționale relevante pentru protecția datelor. Datele de contact ale autorităților naționale pentru protecția datelor sunt disponibile pe site-ul web al Comisiei Europene, Direcția Generală Justiție: (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1)

În cazul în care plângerea se referă la prelucrarea datelor cu caracter personal de către Comisia Europeană, aceasta trebuie adresată Autorității Europene pentru Protecția Datelor: (http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/).


ANEXA III

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Note

I.

1.

Autorizația se completează în una din limbile oficiale ale Uniunii; dacă se completează manuscris, se completează cu cerneală și cu majuscule.

2.

Informațiile de la rubricile 1, 3, 5, 7, 9-19 trebuie furnizate de către solicitant în momentul depunerii cererii; cu toate acestea, informațiile necesare pentru rubricile 7, 8, 10-13 și 18 pot fi furnizate ulterior în cazul în care informațiile nu sunt disponibile în momentul depunerii cererii. În acest caz, informațiile de la rubrica 18 se completează cel târziu în momentul în care se întocmește declarația de export, iar informațiile suplimentare pentru rubricile 7, 8 și 10-13 trebuie furnizate autorității vamale sau oricărei alte autorități de la punctul de ieșire de pe teritoriul vamal al Uniunii cel târziu înainte de expedierea propriu-zisă a mărfurilor.

3.

Rubricile 1, 5, 7 și 9: Se menționează numele și adresele complete (telefon, fax, e-mail).

4.

Rubrica 5: Se menționează numărul de referință al autorizației de import a importatorului din țara terță (de exemplu, o „scrisoare de neobiectare”, permis de import, altă declarație din țara terță de destinație), după caz.

5.

Rubrica 7: Se menționează numele și adresa completă (telefon, fax, e-mail) ale oricărui alt operator implicat în operațiunea de export, precum transportatori, intermediari, agenți vamali.

6.

Rubrica 9: Se menționează numele și adresa completă (telefon, fax, e-mail) ale persoanei sau ale firmei cărei i se livrează mărfurile în țara de destinație (nu neapărat utilizatorul final).

7.

Rubrica 10: Se menționează denumirea statului membru, a portului, a aeroportului sau a punctului de trecere a frontierei, după caz.

8.

Rubrica 11: Se menționează denumirea țării, a portului, a aeroportului sau a punctului de trecere a frontierei, după caz.

9.

Rubrica 12: Se specifică toate mijloacele de transport folosite (de exemplu, camion, navă, avion, tren etc.). În cazul unei autorizații de export care acoperă mai multe operațiuni de export, această rubrică nu trebuie completată.

10.

Rubrica 13: Se furnizează cât mai multe detalii despre traseul preconizat.

11.

Rubricile 14a, 14b: Se menționează denumirea substanței clasificate prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 111/2005, denumirea comercială a medicamentului inclus în categoria 4, numărul de unități din lot, numărul de tablete/fiole din fiecare unitate, conținutul de substanță clasificată într-o singură unitate (per tabletă/fiolă) sau, în cazul unui amestec sau al unui produs natural, denumirea și codul NC format din 8 cifre, precum și denumirea comercială.

12.

Rubricile 15a, 15b: Se menționează codul NC format din 8 cifre al substanței clasificate prevăzut în anexa la Regulamentul (CE) nr. 111/2005.

13.

Rubrica 16a, 16b: pentru categoria 4, se menționează greutatea netă totală a substanței clasificate conținute în lotul de medicamente.

14.

Rubrica 19:

Se menționează numele solicitantului sau, după caz, al reprezentantului autorizat care semnează prezenta cerere, cu majuscule.

Semnătura solicitantului sau a reprezentantului autorizat, în conformitate cu dispozițiile în vigoare ale statului membru în cauză, indică faptul că persoana respectivă declară că toate datele din cerere sunt corecte și complete. Fără a aduce atingere posibilității de aplicare a dispozițiilor de drept penal, această declarație este echivalentă cu asumarea răspunderii, în conformitate cu dispozițiile în vigoare ale statelor membre, pentru următoarele:

exactitatea informațiilor furnizate în declarație;

autenticitatea documentelor anexate;

respectarea tuturor obligațiilor privind exportul de substanțe clasificate din anexa la Regulamentul (CE) nr. 111/2005.

În cazul în care autorizația este emisă printr-o procedură informatizată, autorizația poate să nu conțină semnătura solicitantului în această rubrică, dacă cererea conține această semnătură.

II.   (Autorizație de export prin procedură simplificată)

1.

În cazul unei proceduri simplificate de emitere a autorizației de export, nu este necesar să se completeze rubricile 7, 8, 10-13 și 18.

2.

Pe verso-ul exemplarului nr. 2, rubricile 24-27 trebuie completate pentru fiecare operațiune de export.

3.

Rubrica 23: Se menționează cantitatea și greutatea netă maxime autorizate. Pentru categoria 4, se indică greutatea netă totală a substanței clasificate conținute în lotul de medicamente.

Coloana 24: Se menționează cantitatea disponibilă în partea 1 și cantitatea exportată parțial din partea 2. Pentru categoria 4, se indică greutatea netă totală a cantității de substanță clasificată conținută în lotul de medicamente.

Coloana 25: Se menționează, în litere, cantitatea exportată parțial.

Rubrica 26: Numărul de referință și data declarației vamale.

Protecția datelor cu caracter personal

Atunci când Comisia Europeană prelucrează datele cu caracter personal din prezentul document, se aplică dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date.

Atunci când autoritățile competente ale unui stat membru prelucrează datele cu caracter personal din prezentul document, se aplică dispozițiile naționale de punere în aplicare a Directivei 95/46/CE.

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal este monitorizarea comerțului cu precursori de droguri în Uniune în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 273/2004, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. 1258/2013, și între Uniune și țările terțe în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 111/2005, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. 1259/2013.

Organismul responsabil de controlul modului de prelucrare a datelor este autoritatea națională competentă la care a fost depus prezentul document. Lista autorităților competente a fost publicată pe site-ul web al Comisiei:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/drugs_precursors/legislation/national_competent_authorities.pdf

În conformitate cu articolul 17 din Regulamentul (CE) nr. 111/2005 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor de monitorizare a comerțului cu precursori de droguri între Uniune și țările terțe, fără a aduce atingere dispozițiilor aplicabile referitoare la protecția datelor în Uniune și în scopul controlării și monitorizării anumitor substanțe utilizate frecvent la fabricarea ilicită de stupefiante sau de substanțe psihotrope, Comisia și autoritățile competente ale statelor membre pot face schimb de date cu caracter personal și de informații conținute în prezentul document cu autoritățile relevante din țările terțe.

Persoanele vizate au drept de acces la datele lor cu caracter personal care vor fi prelucrate și, după caz, au dreptul de a corecta, de a elimina sau de a bloca datele lor cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 sau cu legislația națională de punere în aplicare a Directivei 95/46/CE.

Orice cerere de exercitare a dreptului de acces, de corectare, de eliminare sau de blocare a datelor se depune la autoritățile competente la care a fost depus prezentul document și este prelucrată de acestea.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este articolul 33 din Regulamentul (CE) nr. 111/2005 și articolul 13b din Regulamentul (CE) nr. 273/2004.

Datele cu caracter personal conținute în prezentul document nu sunt păstrate mai mult timp decât este necesar pentru scopurile în care s-au colectat.

În cazul apariției unui conflict, plângerile pot fi adresate autorității naționale relevante pentru protecția datelor. Datele de contact ale autorităților naționale pentru protecția datelor sunt disponibile pe site-ul web al Comisiei Europene, Direcția Generală Justiție: (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1)

În cazul în care plângerea se referă la prelucrarea datelor cu caracter personal de către Comisia Europeană, aceasta trebuie adresată Autorității Europene pentru Protecția Datelor: (http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/).


ANEXA IV

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Note

1.

Autorizația se completează în una din limbile oficiale ale Uniunii. În cazul în care se completează manuscris, se completează cu cerneală și cu majuscule.

2.

Informațiile de la rubricile 1, 4, 6, 8, 11-16 trebuie furnizate de solicitant în momentul cererii; cu toate acestea, informațiile necesare pentru rubricile 7, 9, 10 și 15 pot fi furnizate ulterior. În acest caz, informațiile respective se completează cel târziu în momentul în care mărfurile sunt introduse pe teritoriul vamal al Uniunii.

3.

Rubricile 1, 4: Se menționează numele și adresele complete (telefon, fax, e-mail).

4.

Rubrica 6: Se menționează numele și adresa completă (telefon, fax, e-mail) ale oricărui alt operator implicat în operațiunea de import, precum transportatori, intermediari, agenți vamali.

5.

Rubrica 8: Se menționează numele și adresa completă ale destinatarului final. Destinatarul final poate să fie importatorul.

6.

Rubrica 7: Se menționează denumirea și adresa completă (telefon, fax, e-mail) ale autorității din țara terță.

7.

Rubrica 9: Se menționează denumirea statului membru și a portului, aeroportului sau punctului de trecere a frontierei, după caz.

8.

Rubrica 10: Se specifică toate mijloacele de transport folosite (de exemplu, camion, navă, avion, tren etc.).

9.

Rubricile 11a, 11b: Se menționează denumirea substanței clasificate prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 111/2005, denumirea comercială a medicamentului inclus în categoria 4, numărul de unități din lot, numărul de tablete/fiole din fiecare unitate, conținutul de substanță clasificată într-o singură unitate (per tabletă/fiolă) sau, în cazul unui amestec sau al unui produs natural, denumirea și codul NC format din 8 cifre, precum și denumirea comercială.

10.

Rubricile 11a, 11b: Se identifică coletele și substanțele cu precizie (de exemplu două bidoane de câte cinci litri). În cazul unui amestec, al unui produs natural sau al unui preparat, se menționează denumirea comercială în cauză.

11.

Rubricile 12a,12b: Se menționează codul NC format din opt cifre al substanței clasificate prevăzut în anexa la Regulamentul (CE) nr. 111/2005.

Rubrica 13a, 13b: pentru categoria 4, se indică greutatea netă totală a substanței clasificate conținute în lotul de medicamente.

12.

Rubrica 16:

Se menționează numele solicitantului sau, după caz, al reprezentantului autorizat care semnează cererea, cu majuscule.

Semnătura solicitantului sau a reprezentantului autorizat, în conformitate cu dispozițiile în vigoare ale statului membru în cauză, indică faptul că persoana respectivă declară că toate datele din cerere sunt corecte și complete. Fără a aduce atingere posibilității de aplicare a dispozițiilor de drept penal, această declarație este echivalentă cu asumarea răspunderii, în conformitate cu dispozițiile în vigoare ale statelor membre, pentru următoarele:

exactitatea informațiilor;

autenticitatea documentelor anexate;

respectarea tuturor celorlalte obligații.

În cazul în care autorizația este emisă printr-o procedură informatizată, autorizația poate să nu conțină semnătura solicitantului în această rubrică, dacă cererea conține această semnătură.

13.   Protecția datelor cu caracter personal

Atunci când Comisia Europeană prelucrează datele cu caracter personal din prezentul document, se aplică dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date.

Atunci când autoritățile competente ale unui stat membru prelucrează datele cu caracter personal din prezentul document, se aplică dispozițiile naționale de punere în aplicare a Directivei 95/46/CE.

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal este monitorizarea comerțului cu precursori de droguri în Uniune în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 273/2004, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. 1258/2013, și între Uniune și țările terțe în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 111/2005, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. 1259/2013.

Organismul responsabil de controlul modului de prelucrare a datelor este autoritatea națională competentă la care a fost depus prezentul document. Lista autorităților competente a fost publicată pe site-ul web al Comisiei:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/drugs_precursors/legislation/national_competent_authorities.pdf

În conformitate cu articolul 17 din Regulamentul (CE) nr. 111/2005 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor de monitorizare a comerțului cu precursori de droguri între Uniune și țările terțe, fără a aduce atingere dispozițiilor aplicabile referitoare la protecția datelor în Uniune și în scopul controlării și monitorizării anumitor substanțe utilizate frecvent la fabricarea ilicită de stupefiante sau de substanțe psihotrope, Comisia și autoritățile competente ale statelor membre pot face schimb de date cu caracter personal și de informații conținute în prezentul document cu autoritățile relevante din țările terțe.

Persoanele vizate au drept de acces la datele lor cu caracter personal care vor fi prelucrate și, după caz, au dreptul de a corecta, de a elimina sau de a bloca datele lor cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 sau cu legislația națională de punere în aplicare a Directivei 95/46/CE.

Orice cerere de exercitare a dreptului de acces, de corectare, de eliminare sau de blocare a datelor se depune la autoritățile competente la care a fost depus prezentul document și este prelucrată de acestea.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este articolul 33 din Regulamentul (CE) nr. 111/2005 și articolul 13b din Regulamentul (CE) nr. 273/2004.

Datele cu caracter personal conținute în prezentul document nu sunt păstrate mai mult timp decât este necesar pentru scopurile în care s-au colectat.

În cazul apariției unui conflict, plângerile pot fi adresate autorității naționale relevante pentru protecția datelor. Datele de contact ale autorităților naționale pentru protecția datelor sunt disponibile pe site-ul web al Comisiei Europene, Direcția Generală Justiție: (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1)

În cazul în care plângerea se referă la prelucrarea datelor cu caracter personal de către Comisia Europeană, aceasta trebuie adresată Autorității Europene pentru Protecția Datelor: (http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/).


27.6.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 162/65


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1014 AL COMISIEI

din 25 iunie 2015

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 474/2006 de stabilire a listei comunitare a transportatorilor aerieni care fac obiectul unei interdicții de exploatare pe teritoriul Comunității

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2111/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 decembrie 2005 de stabilire a unei liste comunitare a transportatorilor aerieni care se supun unei interdicții de exploatare pe teritoriul Comunității și de informare a pasagerilor transportului aerian cu privire la identitatea transportatorului aerian efectiv și de abrogare a articolului 9 din Directiva 2004/36/CE (1), în special articolul 4 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 474/2006 al Comisiei (2) a stabilit lista transportatorilor aerieni care fac obiectul unei interdicții de exploatare pe teritoriul Uniunii, menționată la capitolul II din Regulamentul (CE) nr. 2111/2005.

(2)

În conformitate cu articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2111/2005, unele state membre și Agenția Europeană de Siguranță a Aviației („AESA”) au comunicat Comisiei informații care sunt relevante în contextul actualizării respectivei liste a Uniunii. Anumite țări terțe au comunicat, de asemenea, informații relevante. Pe baza acestor informații și a verificărilor efectuate de Comisie, lista Uniunii ar trebui să fie actualizată în prezent.

(3)

Comisia a informat toți transportatorii aerieni în cauză, fie direct, fie prin intermediul autorităților responsabile cu supravegherea lor reglementară, cu privire la principalele fapte și considerente care urmau să stea la baza unei decizii de impunere, în ceea ce îi privește, a interdicției de exploatare pe teritoriul Uniunii sau a unei decizii de modificare a condițiilor unei interdicții de exploatare impuse unui transportator aerian inclus în lista Uniunii.

(4)

Comisia a oferit transportatorilor aerieni în cauză posibilitatea de a consulta documentele furnizate de statele membre, AESA și țările terțe în cauză, de a prezenta observații scrise și de a susține o prezentare orală în fața Comisiei și a Comitetului pentru Siguranță Aeriană înființat prin Regulamentul (CEE) nr. 3922/1991 al Consiliului (3).

(5)

În contextul Regulamentului (CE) nr. 2111/2005 și al Regulamentului de punere în aplicare a acestuia (CE) nr. 473/2006 (4), Comisia a informat Comitetul pentru Siguranță Aeriană cu privire la consultările comune aflate în curs de desfășurare cu autoritățile competente și cu transportatorii aerieni din Angola, Botswana, Republica Democratică Congo, Gabon, Ghana, India, Indonezia, Iran, Kazahstan, Liban, Libia, Madagascar, Republica Islamică Mauritania, Mozambic, Filipine, Sudan, Thailanda, Yemen și Zambia. De asemenea, Comitetul pentru Siguranță Aeriană a primit informații din partea Comisiei cu privire la Afganistan, Benin, Republica Guineea, Republica Kârgâzstan, Nepal, Coreea de Nord, São Tomé și Principe și Taiwan și a fost informat de către Comisie cu privire la consultările tehnice cu Federația Rusă.

(6)

AESA a prezentat Comisiei și Comitetului pentru Siguranță Aeriană rezultatele analizei rapoartelor de audit realizate de Organizația Aviației Civile Internaționale („OACI”) în cadrul programului său universal de auditare a supravegherii siguranței („USOAP”). În acest context, s-a reiterat importanța ca statele membre să acorde prioritate inspecțiilor la platformă ale transportatorilor aerieni titulari ai unei licențe eliberate de statele în care OACI a identificat deficiențe semnificative în materie de siguranță sau de statele în care AESA a stabilit că există deficiențe semnificative ale sistemului de supraveghere a siguranței. Pe lângă consultările întreprinse de Comisie în temeiul Regulamentului (CE) nr. 2111/2005, se preconizează că acordarea acestei priorități va permite obținerea de informații suplimentare referitoare la performanțele în materie de siguranță ale transportatorilor aerieni titulari ai unei licențe eliberate de statele respective.

(7)

AESA a prezentat Comisiei și Comitetului pentru Siguranță Aeriană rezultatele analizei inspecțiilor la platformă efectuate în cadrul Programului de evaluare a siguranței aeronavelor străine (Safety Assessment of Foreign Aircraft – „SAFA”) în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 965/2012 al Comisiei (5).

(8)

AESA a informat, de asemenea, Comisia și Comitetul pentru Siguranță Aeriană cu privire la proiectele de asistență tehnică desfășurate în statele vizate de măsurile sau de monitorizarea prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 2111/2005. AESA și-a prezentat planurile în această privință și a oferit informații cu privire la solicitările de continuare a asistenței tehnice și a cooperării în scopul consolidării capacității administrative și tehnice a autorităților aeronautice civile pentru a contribui la soluționarea oricărei neconformități cu standardele internaționale aplicabile. Statele membre au fost invitate să răspundă la solicitările respective pe baze bilaterale, în coordonare cu Comisia și cu AESA. În această privință, Comisia a subliniat utilitatea furnizării de informații către comunitatea aeronautică internațională, în special prin intermediul bazei de date a Rețelei de Asistență Colaborativă în materie de Siguranță (Safety Collaborative Assistance Network – SCAN) a OACI, cu privire la asistența tehnică acordată de Uniune și de statele sale membre în vederea îmbunătățirii siguranței aviației la nivel mondial.

(9)

Eurocontrol a informat Comisia și Comitetul pentru Siguranță Aeriană cu privire la situația funcției de alertă a programului SAFA și la statisticile actuale legate de mesajele de alertă despre transportatorii care fac obiectul unei interdicții.

Transportatori aerieni din Uniune

(10)

Ca urmare a analizării, de către AESA, a informațiilor obținute în urma inspecțiilor la platformă efectuate în cazul aeronavelor transportatorilor aerieni din Uniune sau în urma inspecțiilor de standardizare efectuate de AESA, precum și a inspecțiilor și auditurilor pe domenii specifice efectuate de autoritățile aeronautice naționale, mai multe state membre au luat anumite măsuri pentru a asigura respectarea legislației și au informat Comisia și Comitetul pentru Siguranță Aeriană cu privire la măsurile respective. Estonia a informat că Autoritatea Aeroanutică Civilă din Estonia a realizat un audit al transportatorului aerian AS Avies și că transportatorul aerian respectiv este în curs de soluționare a aspectelor constatate în cadrul auditului.

(11)

Statele membre și-au reiterat disponibilitatea de a acționa în mod corespunzător în cazul în care ar exista informații relevante privind siguranța care ar indica riscuri iminente la adresa siguranței drept consecință a nerespectării de către transportatorii aerieni din Uniune a standardelor de siguranță corespunzătoare.

Transportatori aerieni din Angola

(12)

Regulamentul (CE) nr. 474/2006, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1197/2011 al Comisiei (6), permite transportatorului aerian TAAG Angola Airlines, certificat în Angola, să exploateze pe teritoriul Uniunii patru aeronave de tipul Boeing 737-700 cu numerele de înmatriculare D2-TBF, D2-TBG, D2-TBH și D2-TBJ, trei aeronave de tipul Boeing 777-200 cu numerele de înmatriculare D2-TED, D2-TEE și D2-TEF, și două aeronave de tipul Boeing 777-300 cu numerele de înmatriculare D2-TEG și D2-TEH.

(13)

TAAG Angola Airlines a depus, la 21 noiembrie 2014, prin intermediul autorităților competente din Angola („INAVIC”), o cerere de a adăuga o nouă aeronavă de tipul Boeing 777-300 în anexa B la Regulamentul (CE) nr. 474/2006. În urma unei invitații din partea Comisiei, atât INAVIC cât și TAAG Angola Airlines au participat la o întâlnire de consultare tehnică organizată la Bruxelles în data de 25 februarie 2015, în cadrul căreia situația actuală în materie de siguranță a fost temeinic analizată sub toate aspectele sale, inclusiv în ceea ce privește adăugarea de noi aeronave la flota transportatorului TAAG Angola Airlines.

(14)

INAVIC și-a concentrat eforturile în principal pe alinierea cadrului juridic cu cerințele internaționale, îmbunătățirea infrastructurii (acoperirea radio de pe teritoriul lor) și consolidarea cerințelor privind acordarea licențelor pentru personal și organizații, precum și supravegherea operatorilor existenți. Întrucât această din urmă activitate nu îndeplinește încă pe deplin standardele internaționale în materie de siguranță, deoarece certificarea operatorilor nu este un proces suficient de solid, nu există nicio marjă pentru relaxarea interdicției actuale asupra tuturor transportatorilor certificați de către INAVIC, în afară de TAAG Angola Airlines. Comisia a observat o îmbunătățire a comunicării și coordonării între INAVIC și TAAG Angola Airlines, reuniunile acestora având loc cu regularitate pentru a discuta toate aspectele operațiunilor transportatorului aerian.

(15)

TAAG Angola Airlines a informat cu privire la reînnoirea și extinderea flotei, respectiv retragerea din exploatare a aeronavelor B737-200 și B747-300 Combi și achiziționarea de noi aeronave B777-200, B777-300 și B737-700, completată de un accent puternic pe calitatea operațiunilor, inginerie și întreținere și dezvoltare. Formarea piloților a fost îmbunătățită în mod semnificativ, cu ajutorul unor consultanți externi. Siguranța a fost consolidată în continuare prin introducerea unui mecanism de raportare a evenimentelor nepunitiv și anonimizat. Aceste informații, împreună cu o amplă monitorizare a datelor de zbor (FDM), sunt în prezent utilizate sistematic pentru a identifica și preveni repetarea unor incidente sau deficiențe anterioare și sunt reintroduse în programul de formare a piloților.

(16)

În contextul procesului de autorizare a operatorilor din țări terțe (7), TAAG Angola Airlines este implicat într-un dialog continuu cu AESA începând din noiembrie 2014 și furnizează date faptice și detaliate privind flota de aeronave și operațiunile sale.

(17)

Prin urmare, conform criteriilor comune prevăzute în anexa la Regulamentul (CE) nr. 2111/2005, se consideră că lista Uniunii cuprinzând transportatorii aerieni care fac obiectul unei interdicții de exploatare pe teritoriul Uniunii ar trebui să fie modificată pentru a include aeronava de tipul Boeing 777-300 cu numărul de înmatriculare D2-TEI a TAAG Angola Airlines în anexa B la Regulamentul (CE) nr. 474/2006, a cărei exploatare ar fi autorizată în Uniune.

(18)

Statele membre vor continua să verifice respectarea efectivă a standardelor de siguranță relevante de către TAAG Angola Airlines, acordând prioritate inspecțiilor la platformă care urmează să fie efectuate asupra aeronavelor acestui transportator aerian în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 965/2012.

Transportatori aerieni din Botswana

(19)

La solicitarea Comisiei, Autoritatea aeronautică civilă din Botswana a furnizat informații cu privire la progresele înregistrate în soluționarea problemelor semnificative de siguranță și a altor aspecte constatate de OACI, prin scrisoarea din 30 ianuarie 2015. Autoritatea aeronautică civilă din Botswana a înregistrat progrese suplimentare în ceea ce privește punerea în aplicare a standardelor internaționale de siguranță. Autoritatea aeronautică civilă din Botswana este încurajată să solicite verificarea de către OACI a soluționării problemelor semnificative de siguranță.

(20)

Informațiile disponibile privind siguranța nu sprijină o decizie de impunere a unei interdicții sau restricții de exploatare pentru transportatorii aerieni certificați în Botswana. Cu toate acestea, Comisia consideră că situația ar trebui să continue a fi monitorizată îndeaproape.

(21)

Prin urmare, conform criteriilor comune prevăzute în anexa la Regulamentul (CE) nr. 2111/2005, se consideră că, în această etapă, nu există motive de modificare a listei Uniunii cuprinzând transportatorii aerieni care fac obiectul unei interdicții de exploatare pe teritoriul Uniunii pentru a include transportatori aerieni din Botswana.

Transportatori aerieni din Republica Democratică Congo

(22)

Toți transportatorii aerieni certificați în Republica Democratică Congo au fost incluși în anexa A la Regulamentul (CE) nr. 474/2006 începând din martie 2006 (8).

(23)

Prin scrisoarea din 27 mai 2015, autoritatea competentă din Republica Democratică Congo, Autorité de l'Aviation Civile („AAC”), a informat Comisia cu privire la faptul că certificatele de operatori aerieni ale transportatorilor aerieni Air Baraka, Biega Airways, Cetrac Aviation Service SPRL, Congo Express, GIS'AIR, Goma Express, GTRA, Katanga Express, Okapi Airlines, Patron Airways, Pegasus Aviation, Sion Airlines și Tracep Congo au fost revocate și, prin urmare, transportatorii aerieni respectivi ar trebui să fie eliminați din anexa A la Regulamentul (CE) nr. 474/2006.

(24)

La 4 iunie 2015, AAC a furnizat Comisiei informații suplimentare care arată că certificatele de operator aerian ale transportatorilor aerieni African Air Service Commuter, Air Castilla, Air Malebo, Armi Global Business Airways, Business Aviation, CHC Stellavia, Eagles Services, Ephrata Airlines, Filair, Fly Congo, Galaxy Kavatsi, International Trans Air Business, Jet Congo Airlines, Katanga Wings, Lignes Aériennes Congolaises, Mavivi Air Trade, Safe Air, Stellar Airways, Waltair Aviation și Wimbi Dira Airways au fost revocate și, prin urmare, transportatorii aerieni respectivi ar trebui să fie eliminați din anexa A la Regulamentul (CE) nr. 474/2006.

(25)

AAC a informat, de asemenea, Comisia că o licență de operare a fost emisă pentru transportatorii aerieni Dakota SPRL, Malu Aviation, Serve Air și Congo Airways, fără a demonstra că certificarea și supravegherea transportatorilor aerieni respectivi respectă pe deplin standardele internaționale în materie de siguranță aplicabile. Acești transportatori aerieni ar trebui, prin urmare, să fie adăugați în anexa A la Regulamentul (CE) nr. 474/2006.

(26)

Prin urmare, în conformitate cu criteriile comune stabilite în anexa la Regulamentul (CE) nr. 2111/2005, se consideră că lista Uniunii cuprinzând transportatorii aerieni care fac obiectul unei interdicții de operare pe teritoriul Uniunii ar trebui să fie modificată pentru a elimina transportatorii aerieni African Air Service Commuter, Air Baraka, Air Castilla, Air Malebo, Armi global Business Airways, Biega Airways, Business Aviation, Cetrac Aviation Service SPRL, CHC Stellavia, Congo Express, Eagles Services, Ephrata Airlines, Filair, Fly Congo, Galaxy Kavatsi, GIS'AIR, Goma Express, GTRA, International Trans Air Business, Jet Congo Airlines, Katanga Express, Katanga Wings, Lignes Aériennes Congolaises, Mavivi Air Trade, Okapi Airlines, Patron Airways, Pegasus Aviation, Safe Air, Sion Airlines, Stellar Airways, Tracep Congo, Waltair Aviation și Wimbi Dira Airways din anexa A la Regulamentul (CE) nr. 474/2006 și a adăuga transportatorii aerieni Dakota, Malu Aviation, Serve Air și Congo Airways în anexa A la Regulamentul (CE) nr. 474/2006.

Transportatori aerieni din Gabon

(27)

Transportatorii aerieni Air Services SA și SCD Aviation au fost incluși în anexa A începând din iulie 2008. Începând din iulie 2008, transportatorul aerian Gabon Airlines este autorizat să exploateze în UE numai aeronava de tip Boeing 767-200 cu numărul de înmatriculare TR-LHP în condițiile prezentate în considerentul 15 din Regulamentul (CE) nr. 715/2008 (9).

(28)

La data de 5 iunie 2015, autoritățile competente din Gabon au furnizat Comisiei dovezi cu privire la retragerea certificatului de operator aerian („AOC”) în cazul transportatorilor aerieni Air Services SA, SCD Aviation și Gabon Airlines și, prin urmare, acești transportatori aerieni ar trebui să fie eliminați din lista Uniunii cuprinzând transportatorii aerieni care fac obiectul unei interdicții sau restricții de exploatare.

(29)

Autoritățile competente din Gabon au informat Comisia cu privire la emiterea, la data de 6 mai 2015, a unui nou AOC pentru transportatorul aerian Tropical Air Gabon, fără a demonstra că certificarea și supravegherea acestui transportator aerian respectă pe deplin standardele internaționale în materie de siguranță aplicabile. În consecință, transportatorul aerian respectiv ar trebui să fie adăugat în anexa A la Regulamentul (CE) nr. 474/2006.

(30)

Prin urmare, în conformitate cu criteriile comune prevăzute în anexa la Regulamentul (CE) nr. 2111/2005, se consideră că lista Uniunii cuprinzând transportatorii aerieni care fac obiectul unei interdicții de exploatare pe teritoriul Uniunii ar trebui să fie modificată pentru a elimina transportatorii aerieni Air Services SA și SCD Aviation din anexa A la Regulamentul (CE) nr. 474/2006, a elimina transportatorul aerian Gabon Airlines din anexa B la Regulamentul (CE) nr. 474/2006 și a adăuga transportatorul aerian Tropical Air Gabon în anexa A la Regulamentul (CE) nr. 474/2006.

Transportatori aerieni din Ghana

(31)

În septembrie 2010, Meridian Airways LTD a fost inclus în anexa A la Regulamentul (CE) nr. 474/2006 (10). În septembrie 2010, Airlift International (GH) LTD a fost inclus în anexa B la Regulamentul (CE) nr. 474/2006, conform căreia numai una dintre aeronavele de tip DC-8-63F era autorizată să opereze în Uniune. Ambele decizii sunt rezultatul unor probleme semnificative în materie de siguranță identificate în timpul inspecțiilor la platformă efectuate în cadrul programului SAFA. În noiembrie 2010, s-a apreciat că Airlift International (GH) LTD ar putea exploata o a doua aeronavă DC-8-63F în Uniune (11).

(32)

La 5 februarie 2014, Autoritatea Aeronautică Civilă din Ghana („GCAA”) a transmis Comisiei certificatele de radiere pentru anumite aeronave de tip DC-8-63F înmatriculate în Ghana. GCAA a informat, de asemenea, că a emis o directivă tehnică prin care se interzice utilizarea aeronavelor de tip DC-8 de către transportatorii aerieni certificați în Ghana, care a intrat în vigoare la 31 decembrie 2013. Aceste elemente ar trebui interpretate ca o confirmare a faptului că statul Ghana nu mai sprijină exploatarea aeronavelor de tip DC-8 în registrul său al aeronavelor.

(33)

La 16 februarie 2015, GCAA a prezentat Comisiei dovada scrisă a faptului că GCAA a revocat certificatele de operator aerian ale Meridian Airways LTD și Airlift International (GH) LTD. O întâlnire tehnică între reprezentanți la nivel înalt din partea GCAA, Comisiei și AESA a avut loc la 17 martie 2015, în cursul căreia GCAA a oferit detalii cu privire la structura sa organizațională actuală, supravegherea transportatorilor aerieni certificați în Ghana și procesul de certificare a operatorilor aerieni. Dovezile privind revocarea acestor două certificate de operator aerian și faptele prezentate în cadrul reuniunii tehnice cu privire la măsurile GCAA în materie de supraveghere a siguranței aviației au fost considerate suficiente pentru a concluziona încetarea operațiunilor Meridian Airways LTD și Airlift International (GH) LTD.

(34)

Prin urmare, conform criteriilor comune prevăzute în anexa la Regulamentul (CE) nr. 2111/2005, se consideră că lista Uniunii cuprinzând transportatorii aerieni care fac obiectul unei interdicții de exploatare pe teritoriul Uniunii ar trebui să fie modificată pentru a elimina Meridian Airways LTD din anexa A la Regulamentul (CE) nr. 474/2006 și pentru a elimina Airlift International (GH) LTD din anexa B la Regulamentul (CE) nr. 474/2006.

(35)

În cazul în care vor exista informații relevante privind siguranța care să indice riscuri iminente la adresa siguranței drept consecință a nerespectării standardelor internaționale de siguranță, Comisia poate fi nevoită să ia măsuri în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2111/2005.

Transportatori aerieni din India

(36)

Prin scrisoarea din 24 decembrie 2014, Direcția Generală a Aviației Civile („DGAC”) din India a furnizat Comisiei informații actualizate cu privire la acțiunile corective întreprinse de DGAC din India cu privire la decizia din ianuarie 2014 a Administrației Federale a Aviației („FAA”) din SUA de degradare a stării de conformitate a Indiei din categoria 1 în categoria 2, ca urmare a auditului FAA de evaluare a siguranței la nivel internațional a aviației (International Aviation Safety Assessment – „IASA”). În scrisoarea respectivă se preciza, de asemenea, faptul că FAA a efectuat o reevaluare a DGAC din India în decembrie 2014. La 8 aprilie 2015, FAA a anunțat îmbunătățirea stării de conformitate IASA a Indiei din categoria 2 în categoria 1.

(37)

Prin scrisoarea Comisiei din 10 aprilie 2015 adresată DGAC din India, salutând decizia pozitivă a FAA cu privire la îmbunătățirea stării de conformitate IASA a Indiei, Comisia a reiterat faptul că DGAC din India ar trebui să continue să colaboreze cu Comisia în ceea ce privește furnizarea de actualizări periodice referitoare la îndeplinirea de către DGAC din India a obligațiilor sale internaționale în materie de siguranță și supraveghere.

(38)

La 7 mai 2015, au avut loc consultări tehnice între experți ai Comisiei, AESA, un stat membru și înalți reprezentanți ai DGAC din India. Reuniunea a permis DGAC din India să ofere detalii privind măsurile luate care au dus la îmbunătățirea stării de conformitate a Indiei de către FAA din categoria 2 în categoria 1. DGAC din India a oferit detalii cu privire la planul de măsuri corective pe care l-a pus în aplicare, precum și detalii specifice privind măsurile durabile pe care le-a pus în aplicare în vederea creșterii capacității sale de supraveghere a siguranței. Comisia a luat la cunoștință informațiile prezentate de DGAC din India. S-a apreciat că nu este necesară nicio interdicție sau restricție de exploatare pentru transportatorii aerieni certificați în India, dar că ar fi utilă continuarea consultărilor tehnice pentru a permite discutarea, în permanență, a aspectelor legate de siguranță cu DGCA din India.

(39)

Prin urmare, conform criteriilor comune prevăzute în anexa la Regulamentul (CE) nr. 2111/2005, se consideră că, în această etapă, nu există motive de modificare a listei Uniunii cuprinzând transportatorii aerieni care fac obiectul unei interdicții de exploatare pe teritoriul Uniunii pentru a include transportatori aerieni din India.

(40)

Statele membre trebuie să continue să verifice respectarea efectivă a standardelor de siguranță relevante, acordând prioritate inspecțiilor la platformă care urmează să fie efectuate în cazul transportatorilor aerieni indieni în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 965/2012.

Transportatori aerieni din Indonezia

(41)

Consultările între Comisie și Direcția Generală a Aviației Civile („DGAC”) din Indonezia continuă, în vederea monitorizării progreselor realizate de DGAC din Indonezia în ceea ce privește garantarea faptului că supravegherea în materie de siguranță a tuturor transportatorilor aerieni certificați în Indonezia se desfășoară în conformitate cu standardele internaționale în materie de siguranță. În urma auditului realizat de OACI în mai 2014, DGAC și-a finalizat planul de acțiuni corective și, în prezent, este în curs de a finaliza acțiunile respective.

(42)

La 28 decembrie 2014, zborul QZ8501 al transportatorului aerian Indonesia AirAsia a suferit un accident în Marea Java. Aeronava a fost distrusă, iar toți pasagerii și echipajul și-au pierdut viața. Comitetul național pentru siguranța transporturilor din Indonezia („NTSC”) desfășoară ancheta cu privire la acest accident, iar un raport final este așteptat înainte de sfârșitul anului 2015.

(43)

În ianuarie 2015, reprezentanți ai Comisiei au efectuat o vizită în Indonezia pentru a discuta rezultatele auditului realizat de OACI în mai 2014, cu scopul de a se asigura că supravegherea siguranței cu privire la transportatorii aerieni care nu mai sunt incluși în lista Uniunii se menține la un nivel care garantează că nu există motive pentru includerea lor în lista respectivă. Reprezentanții Comisiei s-au întâlnit cu ministrul indonezian al transporturilor și cu reprezentanții DGAC din Indonezia, Comitetul național pentru siguranța transporturilor și transportatorii aerieni în cauză. Transportatorii aerieni respectivi au oferit o bună imagine de ansamblu asupra sistemelor lor de management al siguranței, precum și a punerii în aplicare a standardelor internaționale în materie de siguranță.

(44)

Prin scrisoarea din 31 martie 2015, DGAC a furnizat informații cuprinzătoare cu privire la măsurile corective care sunt în curs de desfășurare în vederea soluționării problemelor constatate de OACI. În plus, DGAC a furnizat informații cu privire la supravegherea în materie de siguranță a transportatorilor aerieni în cauză. În urma analizei informațiilor care i-au fost furnizate, Comisia a solicitat clarificări suplimentare cu privire la supravegherea siguranței transportatorilor aerieni certificați în Indonezia și lista actuală a titularilor de certificate de operator aerian din Indonezia.

(45)

Prin scrisoarea din 13 mai 2015, au fost oferite clarificări suplimentare. Au fost furnizate informații privind programul de supraveghere și supervizare a transportatorilor aerieni care nu fac, în prezent, obiectul interdicției de exploatare, mai precis PT. Garuda Indonesia, Airfast Indonesia, Ekspres Transportasi Antarbenua și Indonesia Air Asia. Pe baza informațiilor furnizate, s-a concluzionat că DGAC exercită activitatea de supraveghere a siguranței cu privire la transportatorii aerieni respectivi și că nu există informații relevante în materie de siguranță care să stea la baza unei decizii de impunere a unei interdicții de exploatare.

(46)

În aceeași scrisoare, DGAC din Indonezia a informat Comisia că certificatele de operator aerian ale transportatorilor aerieni Mandala Airlines (AOC nr. 121-005), Merpati Nusantara Airlines (AOC nr. 121-002), Sky Aviation (AOC nr. 121-028 și 135-044) și Republik Express (AOC nr. 121-040) au fost revocate. Prin urmare, transportatorul aerian Mandala Airlines ar trebui eliminat din lista transportatorilor aerieni din Indonezia care nu fac obiectul unei interdicții de exploatare, iar Merpati Nusantara Airlines, Sky Aviation și Republik Express ar trebui eliminați din anexa A la Regulamentul (CE) nr. 474/2006.

(47)

Prin urmare, conform criteriilor comune prevăzute în anexa la Regulamentul (CE) nr. 2111/2005, se consideră că lista Uniunii cuprinzând transportatorii aerieni care fac obiectul unei interdicții de exploatare pe teritoriul Uniunii ar trebui să fie modificată pentru a elimina transportatorul aerian Mandala Airlines din lista transportatorilor aerieni care nu fac obiectul unei interdicții de exploatare și pentru a elimina transportatorii aerieni Merpati Airlines, Sky Aviation și Republik Express din anexa A la Regulamentul (CE) nr. 474/2006.

Transportatori aerieni din Iran

(48)

Transportatorul aerian Iran Air, certificat de către Organizația pentru Aviație Civilă din Republica Islamică Iran, a fost inclus în anexa B la Regulamentul (CE) nr. 474/2006 la 30 martie 2010 (12). După o vizită a Uniunii de evaluare la fața locului, restricțiile de exploatare pentru flota Iran Air au fost detaliate la 5 iulie 2010 (13).

(49)

Iran Air a furnizat Comisiei informații privind flota lor actuală, susținute de documentele relevante. Transportatorul aerian a solicitat revocarea restricțiilor de exploatare a aeronavelor de tip A320, pentru ca acestea să poată fi exploatate în Uniune. Cu toate acestea, nu a fost posibil până în prezent să se verifice elementele de probă furnizate în cadrul unei reuniuni tehnice și/sau al unei vizite de evaluare desfășurate de Uniune la fața locului. Prin urmare, o decizie în ceea ce privește permiterea exploatării aeronavelor de tip A320 de către Iran Air nu poate fi luată în acest moment.

(50)

Prin urmare, conform criteriilor comune prevăzute în anexa la Regulamentul (CE) nr. 2111/2005, se consideră că, în această etapă, nu există motive de modificare a listei Uniunii cuprinzând transportatorii aerieni care fac obiectul unei interdicții de exploatare pe teritoriul Uniunii cu privire la transportatorii aerieni certificați în Iran.

Transportatori aerieni din Kazahstan

(51)

Comisia continuă să monitorizeze punerea în aplicare de către Kazahstan a planului de acțiuni corective în urma misiunii de validare coordonate a OACI („ICVM”) efectuate în 2014 în această țară. Această ICVM a confirmat soluționarea unei probleme semnificative de siguranță în domeniul navigabilității și al progreselor globale înregistrate în ceea ce privește punerea în aplicare a standardelor internaționale în materie de siguranță. Cu toate acestea, OACI a identificat deficiențe grave în domeniul operațiunilor aeriene și chiar a extins problema semnificativă de siguranță în acest domeniu.

(52)

La 27 aprilie 2015 au avut loc consultări tehnice cu Comitetul Aviației Civile („CAC”) din Kazahstan, pentru a permite CAC să furnizeze Comisiei informații actualizate privind activitățile de supraveghere ale CAC și prioritățile sale pe termen scurt și pe termen mediu. În conformitate cu informațiile furnizate de către CAC, au fost lansate anumite acțiuni corective. Alte măsuri corective se află în diferite stadii de finalizare. Conform CAC, printre prioritățile sale pentru anul 2015 se numără introducerea unui proces de certificare în cinci etape a operatorilor aerieni, elaborarea unor proceduri de aprobări speciale, recrutarea de personal tehnic suplimentar, elaborarea și punerea în aplicare a unui plan de inspecție și a unui program de supraveghere a siguranței, introducerea unor noi liste de control pentru inspecții și audituri, formarea inspectorilor și mandatarea inspectorilor pentru a-și îndeplini sarcinile în materie de supraveghere și control.

(53)

În timpul consultărilor tehnice, Air Astana a informat că CAC a recertificat transportatorul aerian în aprilie 2015. În plus, transportatorul aerian a furnizat în mod regulat informații actualizate privind operațiunile sale de zbor și activitățile sale de formare și de întreținere.

(54)

În timpul consultărilor tehnice din aprilie 2015, transportatorul aerian SCAT Air Company a informat, de asemenea, Comisia că a făcut deja obiectul unui audit de siguranță operațională al Asociației Internaționale de Transport Aerian și că transportatorul aerian va primi, probabil, un certificat eliberat în urma auditului de siguranță operațională al Asociației Internaționale de Transport Aerian până la sfârșitul anului 2015, în cazul în care remedierea neconformităților va fi efectuată cu succes.

(55)

Pe baza informațiilor care se află la dispoziția Comisiei și a discuțiilor care au avut loc în timpul consultărilor tehnice, s-a concluzionat că Kazahstan continuă să se confrunte cu provocări în ceea ce privește punerea în aplicare a standardelor internaționale în materie de siguranță. Comisia încurajează puternic CAC să își intensifice eforturile în vederea punerii în aplicare a standardelor internaționale în materie de siguranță ca o condiție prealabilă pentru o eventuală decizie favorabilă a Comisiei cu privire la relaxarea restricțiilor aplicate, în prezent, transportatorilor aerieni aflați sub supravegherea CAC.

(56)

Prin urmare, conform criteriilor comune prevăzute în anexa la Regulamentul (CE) nr. 2111/2005, se consideră că, în această etapă, nu există motive de modificare a listei Uniunii cuprinzând transportatorii aerieni care fac obiectul unei interdicții de exploatare pe teritoriul Uniunii în ceea ce privește transportatorii aerieni din Kazahstan.

(57)

Statele membre trebuie să continue a verifica respectarea efectivă a standardelor de siguranță relevante, acordând prioritate inspecțiilor la platformă care urmează să fie efectuate asupra aeronavelor transportatorului Air Astana în temeiul Regulamentului (UE) nr. 965/2012.

Transportatori aerieni din Liban

(58)

Consultările cu Direcția Generală pentru Aviație Civilă („DGAC”) din Liban sunt în curs de desfășurare, cu scopul de a confirma faptul că Libanul pune în aplicare planul de măsuri corective care a fost elaborat ca răspuns la constatările și la problema semnificativă de siguranță identificată în cadrul misiunii de validare coordonată a OACI din decembrie 2012.

(59)

La 9 aprilie 2015, consilierul ministrului transporturilor din Liban, în timpul unei reuniuni care a avut loc la Bruxelles, a informat Comisia și AESA cu privire la instituirea unui Comitet al Autorității Aeronautice Civile. De asemenea, el s-a referit la propunerile ca funcțiile de supraveghere a siguranței să fie separate de funcțiile de furnizare de servicii, în prezent acestea fiind, ambele, organizate în cadrul DGAC din Liban. Au fost furnizate informații suplimentare cu privire la acțiunile întreprinse de DGAC împreună cu OACI. În martie 2015 a avut loc o misiune a echipei care se ocupă de probleme de siguranță în cadrul Biroului regional OACI pentru a verifica progresele înregistrate în ceea ce privește acțiunile întreprinse pentru a remedia problema semnificativă de siguranță.

(60)

Din septembrie 2014 până în martie 2015, Comisia a furnizat DGAC din Liban, prin intermediul AESA, asistență tehnică privind punerea în aplicare a standardelor internaționale în materie de siguranță, ca urmare a proiectului privind Celula de securitate aeronautică pentru țările mediteraneene. Aceste activități au ajutat DGAC din Liban să pună în aplicare acțiunile corective, să îmbunătățească procedurile sale interne, manualele, ghidurile și pregătirile sale vizând o mai bună structură organizațională.

(61)

Informațiile disponibile privind siguranța nu sprijină o decizie de impunere a unei interdicții sau restricții de exploatare pentru transportatorii aerieni certificați în Liban. Cu toate acestea, Comisia a considerat că situația ar trebui să continue a fi monitorizată îndeaproape. Consultările cu autoritățile libaneze vor continua în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 473/2006.

(62)

Prin urmare, conform criteriilor comune prevăzute în anexa la Regulamentul (CE) nr. 2111/2005, se consideră că, în această etapă, nu există motive de modificare a listei Uniunii cuprinzând transportatorii aerieni care fac obiectul unei interdicții de exploatare pe teritoriul Uniunii pentru a include transportatori aerieni din Liban.

(63)

În cazul în care ar exista informații relevante privind siguranța care ar indica riscuri iminente la adresa siguranței drept consecință a nerespectării standardelor internaționale de siguranță, Comisia poate fi nevoită să ia măsuri suplimentare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2111/2005.

Transportatori aerieni din Libia

(64)

Comisia continuă să fie îngrijorată cu privire la situația siguranței aeriene în Libia. Guvernul recunoscut de către Uniune a desemnat o nouă autoritate competentă, Autoritatea Aeronautică Civilă din Libia („LCAA”). Anumite sarcini din domeniul siguranței aviației, cum ar fi emiterea de avize către navigatori („NOTAM”), au fost delegate de LCAA autorităților competente din alte state. Cu toate acestea, fosta autoritate competentă, și anume Autoritatea Aeronautică Civilă din Libia („LYCAA”), continuă să funcționeze și continuă să emită NOTAM în plus față de cele emise în numele LCAA. Siguranța aviației ar putea fi afectată întrucât NOTAM emise de aceste organizații, în cazul în care ele vizează același spațiu aerian sau aceleași aerodromuri, ar putea conține informații contradictorii.

(65)

Comisia a stabilit contacte cu LCAA, dar nu i-au fost furnizate informații verificabile și utile cu privire la situația actuală în ceea ce privește supravegherea aviației civile sau starea de siguranță a aviației în Libia.

(66)

Ca urmare a situației actuale neclare și instabile din Libia și a capacităților limitate ale LCAA de a asigura supravegherea adecvată a transportatorilor aerieni libieni și de a controla riscurile iminente în ceea ce privește siguranța, se consideră că Libia nu își poate îndeplini obligațiile internaționale legate de siguranța aviației.

(67)

Prin urmare, conform criteriilor comune prevăzute în anexa la Regulamentul (CE) nr. 2111/2005, se consideră că, în această etapă, nu există motive de modificare a listei Uniunii cuprinzând transportatorii aerieni care fac obiectul unei interdicții de exploatare pe teritoriul Uniunii în ceea ce privește transportatorii aerieni din Libia.

Transportatori aerieni din Madagascar

(68)

Consultările cu autoritățile competente din Madagascar, Aviation Civile de Madagascar („ACM”), au continuat în mod activ cu scopul de a monitoriza progresele înregistrate de aceste autorități pentru a asigura că supravegherea în materie de siguranță a tuturor transportatorilor aerieni certificați în Madagascar respectă standardele de siguranță internaționale.

(69)

Comisia, asistată de AESA, a organizat o reuniune consultativă la 28 aprilie 2015 cu ACM și cu reprezentanții transportatorului aerian Air Madagascar. Cu această ocazie, ACM și transportatorul aerian au furnizat informații cu privire la progresele realizate în punerea în aplicare a planurile lor respective de acțiuni corective și preventive care au fost elaborate pentru a răspunde preocupărilor în materie de securitate semnalate în timpul vizitei UE de evaluare efectuate în Madagascar în februarie 2014.

(70)

În special, ACM a informat cu privire la progresele înregistrate în ceea ce privește formarea profesională a inspectorilor săi, efectuată în cadrul programului de asistență tehnică (SAFE) al OACI și a precizat că estimează că inspectorii calificați actuali au parcurs, la data reuniunii, aproximativ 65 % din formarea necesară pentru a permite ACM să atingă un nivel acceptabil de performanță în realizarea obligațiilor care îi revin în materie de supraveghere. În timp ce programul de supraveghere din 2014 a fost realizat cu asistența unor terțe părți, ACM era convinsă că programul de supraveghere din 2015 va demonstra capacitatea sa de a-și îndeplini obligațiile în materie de supraveghere. ACM a informat, de asemenea, că a decis recent să suspende certificatul de operator aerian al transportatorilor aerieni Aeromarine, Henri Fraise Fils Transport Aérien și Insolite Travel Fl, precum și aprobarea acordată organizației de formare profesională Ecole Nationale d'Enseignement de l'Aéronautique et de la Météorologie. În cele din urmă, ACM a subliniat faptul că evaluarea externă de către OACI a elementelor critice de la 1 la 5 ale unui sistem de supraveghere a siguranței este în curs de desfășurare și că această evaluare ar trebui să fie finalizată în iulie 2015.

(71)

În plus față de informațiile privind planul său de acțiuni preventive și corective, transportatorul aerian Air Madagascar a oferit detalii de ultimă oră cu privire la evoluția flotei sale și, în special, a informat cu privire la faptul că era avută în vedere achiziționarea unei a treia aeronave de tip ATR 72-600 și că cele două aeronave de tip Boeing 737-300 au fost programate a fi înlocuite cu aeronave de tip Boeing 737-700 în cel de-al patrulea trimestru al anului 2015.

(72)

Comisia a luat notă de informațiile furnizate de către ACM și de transportatorul aerian Air Madagascar. Ea a salutat progresele înregistrate de ACM și de transportatorul aerian Air Madagascar prin instituirea unor procese noi sau ameliorarea celor existente. Cu toate acestea, Comisia subliniază cu fermitate necesitatea ca ambele organizații să aibă capacitatea de a pune în aplicare în mod eficace aceste procese. Comisia recomandă să se progreseze pas cu pas și să se evite procesele care sunt implementate doar parțial, precum cele constatate în cursul vizitei de evaluare efectuate de Uniune în Madagascar în februarie 2014.

(73)

La 8 mai 2015, ACM a informat Comisia că transportatorul aerian Air Madagascar a înaintat solicitarea de a adăuga aeronava de tip Airbus A340-300 cu numărul de înmatriculare 5R-EAA pe lista aeronavelor din cadrul societății care sunt deja menționate în anexa B la Regulamentul (CE) nr. 474/2006.

(74)

La 29 mai 2015, ministrul turismului, transporturilor și meteorologiei din Madagascar și-a exprimat dorința ca situația celor două aeronave de tip Airbus A340-300 să fie reevaluată în cursul reuniunii Comitetului pentru Siguranță Aeriană din iunie 2015. Cu toate acestea, în cazul în care procesul de reevaluare a eventualei eliminări a transportatorului aerian Air Madagascar din anexa B la Regulamentul (CE) nr. 474/2006 nu ar putea fi finalizat înainte de ședința din iunie 2015, ministrul va sprijini solicitarea înaintată de transportatorul aerian Air Madagascar în vederea includerii aeronavei de tip Airbus A340-300 cu numărul de înmatriculare 5R-EAA în anexa B la Regulamentul (CE) nr. 474/2006.

(75)

Având în vedere gravitatea constatărilor formulate cu ocazia vizitei de evaluare efectuate de UE în Madagascar în februarie 2014, Comisia consideră că, în esență, condițiile care permit o astfel de includere nu diferă de condițiile care trebuie să fie îndeplinite pentru a elimina transportatorul aerian Air Madagascar din anexa B la Regulamentul (CE) nr. 474/2006. Reexaminarea informațiilor prezentate de ACM și de transportatorul aerian Air Madagascar, în urma reuniunii din 28 aprilie 2014, vizând sprijinirea includerii aeronavei de tip Airbus A340-300 cu numărul de înmatriculare 5R-EAA în anexa B la Regulamentul (CE) nr. 474/2006 nu demonstrează că aceste condiții sunt îndeplinite.

(76)

Prin urmare, conform criteriilor comune prevăzute în anexa la Regulamentul (CE) nr. 2111/2005, se consideră că, în această etapă, nu există motive de modificare a listei Uniunii cuprinzând transportatorii aerieni care fac obiectul unei interdicții de exploatare pe teritoriul Uniunii în ceea ce privește transportatorii aerieni din Madagascar.

Transportatori aerieni din Republica Islamică Mauritania

(77)

La 24 februarie 2015, a avut loc o reuniune tehnică la Bruxelles, la care au participat reprezentanți ai Comisiei, AESA, ai câtorva state membre și ai autorităților aeronautice civile din Mauritania, Agence Nationale de l'Aviation Civile și Mauritania Airlines International („MAI”). Agence Nationale de l'Aviation Civile a prezentat situația din Mauritania în ceea ce privește siguranța și planul său național în materie de siguranță și a subliniat bunele rezultate pe care le-a obținut în urma auditului efectuat de OACI, care au culminat cu atingerea unui nivel ridicat de implementare efectivă a standardelor internaționale în materie de siguranță. MAI a explicat modul în care a răspuns la constatările recente ale SAFA și a anunțat că va parcurge procesul de înregistrare pentru auditul în domeniul siguranței operațiunilor al Asociației Internaționale de Transport Aerian. MAI a confirmat că, din motive economice, a încetat zborurile către anumite destinații din Uniune și că intenționează să dezvolte o rețea regională în cooperare cu un transportator aerian din Uniune. În consecință, MAI a hotărât, de asemenea, să își modifice componența flotei în vederea operării de aeronave mai mici, dar cu o mai mare frecvență a zborurilor.

(78)

Cea mai recentă analiză SAFA furnizată de AESA a indicat îmbunătățiri în sensul că au existat mai puține constatări SAFA efectuate în timpul controalelor în Uniune, deși unele state membre au subliniat faptul că introducerea unui nou tip de aeronave – Embraer ERJ145 – în cadrul flotei MAI, nu a fost realizată în mod satisfăcător. În perioada 10-14 martie 2015 a avut loc, la Nouakchott, auditul preliminar privind siguranța operațiunilor efectuat de Asociația Internațională de Transport Aerian. Agence Nationale de l'Aviation Civile și MAI au transmis Comisiei rezultatele preliminare ale acestui audit preliminar. Pe această bază, se pare că punerea în aplicare a standardelor internaționale în materie de siguranță este acceptabilă și că nu există elemente care să indice existența unor deficiențe deosebit de alarmante în ceea ce privește siguranța.

(79)

Prin urmare, conform criteriilor comune prevăzute în anexa la Regulamentul (CE) nr. 2111/2005, se consideră că, în această etapă, nu există motive de modificare a listei Uniunii cuprinzând transportatorii aerieni care fac obiectul unei interdicții de exploatare pe teritoriul Uniunii pentru a include transportatori aerieni din Republica Islamică Mauritania.

(80)

În cazul în care ar exista informații relevante privind siguranța care ar indica riscuri iminente la adresa siguranței drept consecință a nerespectării standardelor internaționale de siguranță, Comisia poate fi nevoită să ia măsuri suplimentare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2111/2005.

Transportatori aerieni din Mozambic

(81)

O misiune de validare coordonată a OACI a avut loc în noiembrie și decembrie 2014 pentru a valida progresele realizate în ceea ce privește implementarea planului de măsuri corective al autorităților competente în domeniul aviației civile din Mozambic, Instituto de Aviação Civil de Moçambique („IACM”). Misiunea de validare coordonată a OACI a vizat domeniile legislației din domeniul aeronautic civil din Mozambic, organizarea internă a IACM, aerodromurile și mijloacele de asistență de la sol, precum și serviciile de navigație aeriană din Mozambic. Raportul privind această misiune de validare coordonată a OACI a fost publicat pe site-ul internet al OACI la 5 mai 2015.

(82)

Recunoscând progresele realizate de IACM în ceea ce privește remedierea deficiențelor identificate de OACI, precum și eforturile IACM în vederea finalizării activității sale de stabilire a unui sistem de aviație conform cu standardele internaționale în materie de siguranță, s-a preconizat inițial că o misiune a Uniunii de evaluare a siguranței ar putea avea loc în 2015.

(83)

Misiunea de evaluare efectuată de Uniune în Mozambic a avut loc în aprilie 2015, cu participarea unor experți din partea Comisiei, AESA și a statelor membre. Domeniile care au fost evaluate au fost legislația primară referitoare la aviație și reglementările aeronautice civile, organizarea internă a IACM, autorizarea și formarea profesională a personalului, supravegherea navigabilității aeronavelor și supravegherea exploatării aeronavelor.

(84)

Misiunea de evaluare efectuată de Uniune a clarificat faptul că cadrul juridic în vigoare conține o serie de abateri de la standardele internaționale în materie de siguranță. Versiunea revizuită a legii de bază în domeniul aviației, care cuprinde modificările menite să soluționeze abaterile identificate, așteaptă să fie aprobată de guvern. Sunt în vigoare regulamente juridice și tehnice specifice, dar acestea nu sunt complete și nici coerente. Statutul revizuit al IACM, prin care se conferă IACM autonomia financiară și funcțională necesară și care soluționează deficiențele identificate în acest domeniu, este, de asemenea, în curs de aprobare de către guvern. Deși cea mai mare parte a procesului de recrutare a personalului este finalizată și unele modificări organizatorice planificate au fost puse în aplicare, o parte considerabilă a implementării care trebuie să urmeze rămâne încă de finalizat.

(85)

Misiunea de evaluare efectuată de Uniune a identificat, de asemenea, puncte slabe și deficiențe în diferite domenii ale activității IACM, inclusiv în ceea ce privește autorizarea și formarea profesională a personalului, supravegherea navigabilității și a exploatării aeronavelor. În cazul celor trei operatori care au fost vizitați, ca urmare a includerii lor într-un eșantion reprezentativ, echipa de evaluatori a Uniunii a identificat lacune importante în ceea ce privește evidențele contabile, manualele inadecvate, mecanismele de organizare deficitare și practicile de întreținere necorespunzătoare. În timp ce unele dintre aceste lacune țin în întregime de responsabilitatea operatorului, multe dintre ele pot fi considerate drept semne ale lipsei unei supravegheri adecvate de către autorități.

(86)

Pe de altă parte, IACM a demonstrat un angajament ferm de a continua să lucreze în direcția obiectivului său final de realizare a unui sistem de aviație conform cu standardele internaționale în materie de siguranță și continuă să beneficieze de sprijinul total și de aprobarea guvernului. Cu toate acestea, IACM va avea nevoie, de asemenea, de orientări profesioniste, competente și imparțiale pentru perioada următoare. Comisia pregătește, împreună cu IACM și AESA, furnizarea acestui tip de asistență tehnică, cu scopul de a contribui la soluționarea deficiențelor restante și la finalizarea procesului de dezvoltare a capacităților interne necesare pentru a asigura durabilitatea cerută.

(87)

Misiunea de evaluare efectuată de Uniune a permis Comisiei să concluzioneze că, deși IACM a realizat progrese semnificative în ceea ce privește punerea în aplicare a standardelor internaționale în materie de siguranță, persistă încă deficiențe importante ale sistemului de supraveghere a siguranței în Mozambic. Capacitatea IACM de a supraveghea activitățile în domeniul aviației civile din Mozambic nu este, în această etapă, încă la un nivel suficient, în conformitate cu standardele internaționale în materie de siguranță. Prin urmare, nu există suficiente dovezi pentru a susține o decizie de relaxare a interdicției de exploatare pentru toți transportatorii aerieni certificați în Mozambic.

(88)

Prin urmare, conform criteriilor comune prevăzute în anexa la Regulamentul (CE) nr. 2111/2005, se consideră că, în această etapă, nu există motive de modificare a listei Uniunii cuprinzând transportatorii aerieni care fac obiectul unei interdicții de exploatare pe teritoriul Uniunii în ceea ce privește transportatorii aerieni din Mozambic.

Transportatori aerieni din Filipine

(89)

În martie 2010, toți transportatorii aerieni certificați în Republica Filipine au fost incluși în anexa A la Regulamentul (CE) nr. 474/2006 (14), pe baza unor dovezi verificate care demonstrau capacitatea insuficientă a autorităților responsabile cu supravegherea transportatorilor aerieni respectivi de a remedia deficiențele în materie de siguranță. De asemenea, au fost oferite insuficiente dovezi privind respectarea de către transportatorii aerieni certificați în Republica Filipine a standardelor internaționale în materie de siguranță aplicabile și a practicilor recomandate,

(90)

În iulie 2013, transportatorul aerian Philippine Airlines a fost eliminat din anexa A la Regulamentul (CE) nr. 474/2006 (15). În aprilie 2014, transportatorul aerian Cebu Pacific Air a fost, de asemenea, eliminat din anexa A la Regulamentul (CE) nr. 474/2006 (16). Ambele decizii s-au întemeiat pe o vizită de evaluare efectuată de Uniune la fața locului în iunie 2013, pe îmbunătățirea supravegherii siguranței de către Autoritatea Aeronautică Civilă din Filipine („CAAP”) pentru transportatorii aerieni respectivi și pe capacitatea acestor transportatori aerieni de a asigura respectarea efectivă a standardelor internaționale în materie de siguranță. În aprilie 2014, Administrația Federală a Aviației din SUA și-a anunțat, de asemenea, decizia de a îmbunătăți categoria de conformitate a Filipinelor de la categoria 2 la categoria 1 având în vedere programul său de audit al siguranței la nivel internațional a aviației.

(91)

La 10 martie 2015, au avut loc consultări tehnice între experți din partea Comisiei, AESA, ai unui stat membru și înalți reprezentanți ai CAAP, precum și trei transportatori aerieni certificați în Filipine, și anume Zest Airways Inc. (care desfășoară activități prin intermediul „Air Asia Zest”), Air Philippines Corporation și South East Asian Airlines (SEAir) Inc. CAAP a furnizat informații actualizate cu privire la îmbunătățirile organizatorice în curs, inclusiv reorganizarea Serviciului său de Inspectorat privind Standardele de Zbor și detalii privind formarea profesională destinată inspectorilor CAAP. În plus, CAAP a oferit detalii despre supravegherea în materie de siguranță pe care o asigură cu privire la transportatorii aerieni: Air Asia Zest, Air Philippines Corporation și South East Asian Airlines (SEAir) Inc. În ceea ce privește supravegherea în materie de siguranță asigurată de CAAP, detaliile prezentate în cadrul reuniunii au inclus programul anual de inspecții minim necesar prevăzut pentru fiecare transportator, precum și detaliile specifice ale activităților de supraveghere referitoare la fiecare dintre aceștia. În cadrul reuniunii, CAAP a furnizat, de asemenea, o actualizare privind punerea în aplicare a programului de siguranță al statului Filipine. Această actualizare include informații specifice privind programul de siguranță a pistelor al statului Filipine, inclusiv privind programul conex de formare și sensibilizare. CAAP a prezentat, de asemenea, o actualizare a anchetei cu privire la ieșirea de pe pistă a unei aeronave aparținând Air Asia Zest care a avut loc la 30 decembrie 2014.

(92)

În cadrul consultărilor tehnice din 10 martie 2015Air Asia Zest, Air Philippines Corporation și South East Asian Airlines (SEAir) Inc au explicat, fiecare în parte, modul de funcționare a operațiunilor lor respective. Informațiile prezentate de fiecare transportator aerian au inclus detalii cu privire la structura organizatorică și funcționarea departamentelor lor individuale responsabile cu siguranța și cu calitatea. Printre informațiile specifice s-au numărat cele privind flota actuală, reducerea problemelor de siguranță pentru fiecare transportator aerian și detalii privind asigurarea calității la nivel intern. În plus, fiecare dintre transportatorii aerieni și-a prezentat propriul program de monitorizare a datelor de zbor.

(93)

Pe baza elementelor de probă prezentate în cursul acestor consultări tehnice, a fost organizată, în aprilie 2015, o vizită de evaluare la fața locului în Filipine. La această vizită de evaluare au participat experți din Comisie, AESA și statele membre. Vizita de evaluare a fost efectuată în birourile CAAP și, prin sondaj, la sediul câtorva transportatori aerieni certificați în Filipine, și anume Air Asia Inc, Air Asia Zest, Air Philippines Corporation, Island Aviation Inc, Magnum Air (Skyjet) Inc, South East Asian Airlines (SEAir) Inc și South East Asian Airlines (SEAIR) International.

(94)

Printre elementele de probă prezentate în cursul vizitei Uniunii de evaluare la fața locului s-a numărat faptul că serviciul de inspecție are 173 de angajați ale căror sarcini directe sunt certificarea și supravegherea. Elementele de probă care au fost examinate prin sondaj au confirmat faptul că inspectorii responsabili cu operațiunile principale și cu întreținerea dețineau suficientă experiență pentru a efectua o supraveghere eficientă și că ei au beneficiat de formare profesională oficială în ceea ce privește responsabilitățile lor de supraveghere. Pentru a-i sprijini pe inspectorii săi în exercitarea responsabilităților care le revin în materie de supraveghere, CAAP a realizat un instrument de asistență destinat inspectorilor care include liste structurate de verificare a sarcinilor de lucru, documente de orientare tehnică CAAP, formulare de inspecție și documentație de referință în domeniul supravegherii.

(95)

Printre elementele de probă prezentate de CAAP în cursul vizitei de evaluare efectuată de Uniune la fața locului, s-a numărat faptul că CAAP utilizează o bază de date pentru raportarea și urmărirea supravegherii siguranței aeronautice civile (CASORT) pentru a sprijini planificarea calendarului anual de inspecții minim necesar al CAAP. Pentru a permite punerea în aplicare a unui program de supraveghere structurat de către fiecare inspector, CAAP publică „Orientările pentru programul național de supraveghere și inspecție”. Acest document include opțiuni pentru inspecții punctuale aplicabile în cazul unui titular de certificat de operator aerian („AOC”) neperformant. În ceea ce privește certificarea și reînnoirea AOC-ului, CAAP a publicat un „Manual de certificare și administrare a operatorilor aerieni”. În cursul vizitei de evaluare efectuate de Uniune au fost analizate prin sondaj dosarele de certificare și de reînnoire AOC pentru 9 transportatori aerieni certificați de CAAP, printre care s-au numărat toți transportatorii aerieni care au fost vizitați de echipa de evaluare a UE. În plus, s-a observat activitatea inspectorilor CAAP care îndeplinesc sarcini de supraveghere specifice. S-a constatat, în urma observării, că nivelul de planificare și desfășurare a acestei activități a fost satisfăcător.

(96)

Prin intermediul unui eșantion reprezentativ de transportatori aerieni certificați în Filipine, au fost vizitați șapte transportatori aerieni în cursul vizitei de evaluare efectuate de Uniune la fața locului. Acest eșantion a inclus cei mai mari patru transportatori aerieni certificați în Filipine, care continuă să fie incluși în anexa A la Regulamentul (CE) nr. 474/2006. Vizita a urmărit să verifice gradul de conformitate al acestora cu standardele internaționale în materie de siguranță. În plus, vizita, în conformitate cu criteriile comune prevăzute în anexa la Regulamentul (CE) nr. 2111/2005, a vizat efectuarea unei evaluări a disponibilității și capacității fiecăruia dintre acești transportatori aerieni de a remedia deficiențele în materie de siguranță. Principala concluzie a vizitelor la sediul acestor transportatori aerieni este faptul că nu s-a constatat o lipsă a disponibilității și, în general, a capacității transportatorilor respectivi de a remedia deficiențele în materie de siguranță.

(97)

În ceea ce privește vizita de evaluare efectuată de Uniune la fața locului cu privire la criteriile comune prevăzute în anexa la Regulamentul (CE) nr. 2111/2005, s-a concluzionat că Autoritatea aeronautică civilă din Filipine este dispusă și capabilă să soluționeze deficiențele în materie de siguranță și dispune de o capacitate suficientă pentru a pune în aplicare și, atunci când este necesar, a asigura respectarea standardelor internaționale de siguranță relevante, inclusiv reglementările aeronautice civile din Filipine.

(98)

CAAP a fost audiată de Comitetul pentru Siguranță Aeriană la 10 iunie 2015. Cu această ocazie, prin intermediul unui eșantion reprezentativ, trei transportatori aerieni certificați în Filipine au fost, de asemenea, audiați [Air Asia Zest, Air Philippines Corporation și Cebgo Inc, anterior South East Asian Airlines (SEAir) Inc].

(99)

CAAP a prezentat Comitetului structura organizatorică a serviciului său actual de inspectorat privind standardele de zbor, a furnizat detalii privind forța de muncă pe care o alocă în prezent sarcinilor de supraveghere a siguranței și a oferit o imagine de ansamblu a activităților în materie de aviație în Filipine. CAAP a raportat că îi revine responsabilitatea de a supraveghea 36 de deținători de AOC și că i-a clasificat pe nouă dintre aceștia drept operatori de aeronave de mari dimensiuni. CAAP a furnizat, de asemenea, o sinteză a activităților de supraveghere pe care le-a programat pentru 2015 cu privire la cei trei transportatori aerieni care au participat la audiere. În plus, CAAP a subliniat angajamentul său, în calitate de autoritate competentă din Filipine, de a continua să urmeze foaia sa de parcurs pentru îmbunătățire continuă.

(100)

În cadrul prezentării sale, CAAP a furnizat un rezumat al planului său de măsuri corective cu privire la observațiile prezentate de echipa de evaluare a UE în cursul vizitei de evaluare efectuate de Uniune la fața locului. Printre măsurile corective prezentate s-a numărat accentul pe anumite domenii prioritare, cum ar fi consolidarea programului de formare profesională a inspectorilor CAAP, îmbunătățirea infrastructurii informatice, continuarea măsurilor care vizează dezvoltarea competențelor echipei sale de inspecție, precum și angajamentul de a-și continua activitatea privind standardizarea acțiunilor de supraveghere a siguranței. În plus, CAAP a furnizat detalii specifice referitoare la îmbunătățirea infrastructurii, printre care se numără măsuri conexe Programului său național privind siguranța pistelor.

(101)

Air Philippines Corporation a prezentat detalii cu privire la structura sa organizațională, planurile sale privind flota de aeronave și detalii referitoare la Sistemul său de management al siguranței. Air Philippines Corporation a comunicat informații cu privire la structura sa în materie de siguranță, raportarea privind siguranța și gestionarea siguranței, programul său de monitorizare a datelor de zbor, inclusiv informații despre modul în care realizează monitorizarea continuă a măsurilor de atenuare a riscurilor. Air Philippines Corporation a furnizat detalii privind funcția sa de asigurare a siguranței și aplicarea procedurilor sale de gestionare a schimbărilor. În plus, transportatorul aerian a furnizat informații privind acțiunile sale ca urmare a observațiilor făcute în timpul vizitei de evaluare efectuată de Uniune la fața locului.

(102)

Cebgo Inc a prezentat detalii privind structura sa de gestionare, sistemul de management al siguranței, programul de prevenire a accidentelor și de siguranță a zborurilor, programul de gestionare a datelor de zbor, sistemul de control al calității și controlul navigabilității și al întreținerii. Printre informațiile specifice s-au numărat obiectivele sale în materie de siguranță pentru 2015, precum și dovezi privind procesul său de raportare privind siguranța. Cebgo Inc a prezentat informații privind cele cinci priorități principale ale sale în materie de siguranță și măsurile luate în privința acestora. În plus, transportatorul aerian a prezentat un rezumat al acțiunilor sale ca urmare a observațiilor făcute în timpul vizitei de evaluare efectuate de Uniune la fața locului.

(103)

Air Asia Zest a prezentat detalii cu privire la flota sa, structura sa organizațională și departamentul său de gestionare a siguranței și calității. Printre informațiile specifice s-au numărat obiectivele sale de securitate la nivel înalt, procesul de raportare privind siguranța și programul de analiză a datelor de zbor, precum și cele cinci priorități în materie de siguranță. În plus, transportatorul aerian a prezentat un rezumat al acțiunilor sale ca urmare a observațiilor făcute în timpul vizitei de evaluare efectuate de Uniune la fața locului.

(104)

Pe baza tuturor informațiilor disponibile, inclusiv a rezultatelor vizitei de evaluare efectuate de Uniune la fața locului și a informațiilor furnizate în cursul audierii în fața Comitetului pentru Siguranță Aeriană, Comisia consideră că CAAP a înregistrat îmbunătățiri durabile înregistrate pe parcursul unei perioade de timp continue. Se recunoaște, de asemenea, faptul că nu s-a remarcat o lipsă de voință din partea CAAP de a colabora în mod permanent cu Comisia și că CAAP este transparentă în recunoașterea faptului că ar trebui să continue îmbunătățirile pentru a-și dezvolta în continuare procedurile de supraveghere și de supraveghere a siguranței. Se apreciază că CAAP are capacitatea de a-și îndeplini responsabilitățile cu privire la supravegherea transportatorilor aerieni certificați în Filipine. Pe parcursul audierii în fața Comitetului pentru Siguranță Aeriană, CAAP s-a angajat să se implice pe deplin într-un dialog continuu în materie de siguranță cu Comisia, inclusiv prin participarea la reuniuni suplimentare, dacă și atunci când acest lucru va fi considerat necesar de către Comisie.

(105)

Comisia a observat faptul că toți cei trei transportatori aerieni certificați în Filipine care fuseseră invitați, în urma constituirii unui eșantion reprezentativ, să participe la audierea în fața Comitetului pentru Siguranță Aeriană, au prezentat la un nivel satisfăcător și sunt în măsură să furnizeze detalii specifice în ceea ce privește desfășurarea în condiții de siguranță a operațiunilor lor. Comisia consideră că au fost oferite suficiente dovezi privind respectarea de către transportatorii aerieni certificați în Republica Filipine a standardelor internaționale în materie de siguranță aplicabile și a practicilor recomandate.

(106)

Prin urmare, conform criteriilor comune prevăzute în anexa la Regulamentul (CE) nr. 2111/2005, se consideră că lista Uniunii cuprinzând transportatorii aerieni care fac obiectul unei interdicții de exploatare pe teritoriul Uniunii ar trebui să fie modificată pentru a elimina toți transportatorii aerieni certificați în Republica Filipine din anexa A la Regulamentul (CE) nr. 474/2006.

(107)

Statele membre vor continua să verifice respectarea efectivă a standardelor de siguranță relevante de către toți transportatorii aerieni din Filipine, acordând prioritate inspecțiilor la platformă în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 965/2012. Dacă rezultatele acestor inspecții sau orice alte informații relevante în materie de siguranță vor indica faptul că nu se respectă standardele internaționale de siguranță, Comisia va fi nevoită să ia măsuri în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2111/2005.

Transportatori aerieni din Federația Rusă

(108)

Comisia, AESA și statele membre au continuat să monitorizeze îndeaproape performanțele în materie de siguranță ale transportatorilor aerieni certificați în Federația Rusă care efectuează zboruri către Uniune, inclusiv acordând prioritate inspecțiilor la platformă efectuate în cazul anumitor transportatori aerieni ruși în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 965/2012.

(109)

La 23 martie 2015, Comisia, asistată de AESA, s-a întâlnit cu reprezentanții Agenției de Transport Aerian a Federației Ruse („FATA”). Scopul acestei reuniuni a fost de a revizui performanțele în materie de siguranță ale transportatorilor aerieni ruși în cursul inspecțiilor la platformă SAFA pentru perioada cuprinsă între 10 martie 2014 și 9 martie 2015, precum și identificarea cazurilor care necesită o atenție specială. În cursul reuniunii, FATA s-a angajat să monitorizeze anumite cazuri de neconformitate care nu fuseseră încă remediate corespunzător și să furnizeze Comisiei, înainte de sfârșitul lunii mai, informații actualizate cu privire la stadiul în care se află cazurile respective.

(110)

FATA a informat Comisia că, datorită extinderii sistemului SAFA, monitorizează performanța SAFA a transportatorilor aerieni ruși inclusiv în anumite țări terțe. De asemenea, FATA a indicat că a numit noi inspectori în materie de siguranță responsabili cu transportatorii aerieni în cazul cărora constatările controalelor efectuate în cadrul programului SAFA sunt încă deschise. FATA și-a exprimat speranța că această supraveghere va îmbunătăți rapiditatea de reacție și calitatea acțiunilor corective ale operatorilor. De asemenea, FATA a oferit Comisiei informații actualizate cu privire la ultimele suspendări și revocări ale certificatelor de operator aerian aflate în responsabilitatea sa.

(111)

Pe baza informațiilor disponibile, Comisia a ajuns la concluzia că nu este necesară o audiere în fața Comitetului pentru Siguranță Aeriană al autorităților aeronautice ruse și nici a transportatorilor aerieni certificați în Federația Rusă.

(112)

Prin urmare, conform criteriilor comune prevăzute în anexa la Regulamentul (CE) nr. 2111/2005, se consideră că, în această etapă, nu există motive de modificare a listei Uniunii cuprinzând transportatorii aerieni care fac obiectul unei interdicții de exploatare pe teritoriul Uniunii pentru a include transportatori aerieni din Federația Rusă.

(113)

Statele membre trebuie să continue să verifice respectarea efectivă de către transportatorii aerieni ai Federației Ruse a standardelor internaționale relevante în materie de siguranță, acordând prioritate inspecțiilor la platformă în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 965/2012.

(114)

În cazul în care aceste inspecții indică un risc iminent la adresa siguranței ca o consecință a nerespectării standardelor relevante în materie de siguranță, Comisia poate fi nevoită să ia măsuri împotriva transportatorilor aerieni din Federația Rusă în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2111/2005.

Transportatori aerieni din Sudan

(115)

Pe baza contactelor periodice între Autoritatea Aeronautică Civilă din Sudan („SCAA”) și Comisia, se pare că SCAA a înregistrat progrese satisfăcătoare în ceea ce privește activitățile sale de supraveghere legate de transportatorii aerieni certificați în Sudan. SCAA a informat, de asemenea, Comisia că anumiți transportatori aerieni au înregistrat progrese corespunzătoare în ceea ce privește punerea în aplicare a standardelor internaționale în materie de siguranță.

(116)

SCAA a fost de acord cu efectuarea de către Uniune a unei vizite de evaluare la fața locului în Sudan, în octombrie 2015. Această vizită de evaluare are scopul de a verifica informațiile furnizate de SCAA și de a colecta informații suplimentare menite să sprijine o eventuală decizie cu privire la transportatorii aerieni certificați în Sudan. În acest moment nu există suficiente informații disponibile care să sprijine o decizie cu privire la transportatorii aerieni certificați în Sudan.

(117)

Prin urmare, conform criteriilor comune prevăzute în anexa la Regulamentul (CE) nr. 2111/2005, se consideră că, în această etapă, nu există motive de modificare a listei Uniunii cuprinzând transportatorii aerieni care fac obiectul unei interdicții de exploatare pe teritoriul Uniunii cu privire la transportatorii aerieni din Sudan.

Transportatori aerieni din Thailanda

(118)

Un audit complet printr-o abordare de monitorizare continuă a programului universal de auditare a supravegherii siguranței a fost efectuat de OACI în Regatul Thailanda în ianuarie 2015. Concluzia globală este că implementarea efectivă a standardelor internaționale în materie de siguranță în Thailanda este cu mult sub media de la nivel mondial. Pe baza rezultatelor auditului, OACI a semnalat o problemă semnificativă în materie de siguranță privind certificarea operatorilor aerieni, inclusiv autorizarea unor proceduri operaționale specifice. Departamentul Aeronautic Civil („DCA”) din Thailanda a prezentat OACI un plan de măsuri corective menite să remedieze deficiențele constatate.

(119)

DCA a solicitat Uniunii Europene și AESA asistență tehnică în vederea obținerii de sprijin pentru remedierea deficiențelor care au fost constatate de OACI. AESA a efectuat o misiune de asistență tehnică în Thailanda în aprilie 2015, iar în cursul următoarelor luni urmează să se acorde, în continuare, asistență tehnică și cooperare.

(120)

Pe baza rezultatelor auditului OACI, precum și a recomandărilor ca urmare a misiunii de asistență tehnică, DCA din Thailanda împreună cu transportatorul aerian Thai Airways International au fost invitați să participe la consultări tehnice la Bruxelles pentru a colecta informații suplimentare privind acțiunile corective pe care DCA le va adopta pe termen scurt, mediu și lung. DCA din Thailanda, precum și Thai Airways International au salutat această invitație și au furnizat în mod transparent toate informațiile solicitate înaintea reuniunii.

(121)

În cursul consultărilor tehnice, care au avut loc la 3 iunie 2015, DCA și Thai Airways International au demonstrat o voință clară de a colabora și au furnizat cât mai multe informații cu putință. DCA a subliniat că guvernul din Thailanda este conștient pe deplin de importanța siguranței aviației civile și s-a angajat să furnizeze mijloacele necesare pentru îmbunătățirea sistemului de supraveghere a siguranței al DCA din Thailanda, care în urma unei reorganizări care va avea loc în curând, va deveni Autoritatea Aeronautică Civilă din Thailanda, cu un buget sporit în mod considerabil.

(122)

Thai Airways International a prezentat în mod clar Sistemul său de management al siguranței și calității. Transportatorul aerian a demonstrat că este în măsură să asigure un nivel adecvat de conformitate cu standardele internaționale în materie de siguranță.

(123)

Comisia consideră că informațiile disponibile privind siguranța nu sprijină o decizie de impunere a unei interdicții sau restricții de exploatare pentru transportatorii aerieni certificați în Thailanda. Cu toate acestea, Comisia consideră că situația ar trebui să continue a fi monitorizată îndeaproape.

(124)

Prin urmare, conform criteriilor comune prevăzute în anexa la Regulamentul (CE) nr. 2111/2005, se consideră că, în această etapă, nu există motive de modificare a listei Uniunii cuprinzând transportatorii aerieni care fac obiectul unei interdicții de exploatare pe teritoriul Uniunii cu privire la transportatorii aerieni din Thailanda.

(125)

Statele membre trebuie să continue să verifice respectarea efectivă a standardelor în materie de siguranță relevante, acordând prioritate inspecțiilor la platformă care urmează să fie efectuate în cazul transportatorilor aerieni certificați în Thailanda în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 965/2012.

(126)

În cazul în care ar exista informații relevante privind siguranța care ar indica riscuri iminente la adresa siguranței drept consecință a nerespectării standardelor internaționale de siguranță, Comisia poate fi nevoită să ia măsuri suplimentare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2111/2005.

Transportatori aerieni din Yemen

(127)

Prin scrisoarea din 10 aprilie 2015, Comisia a întrebat Autoritatea Aeronautică Civilă și de Meteorologie din Yemen (CAMA) dacă deteriorarea situației privind securitatea din Yemen afectează capacitatea CAMA de a furniza supravegherea în materie de siguranță a transportatorilor aerieni certificați în Yemen.

(128)

La data de 18 mai 2015, transportatorul aerian Yemen Airways („Yemenia”) a informat Comisia că și-a suspendat activitatea la sfârșitul lunii martie 2015, având în vedere înrăutățirea situației din Yemen. În plus, Yemenia a declarat în comunicarea respectivă că aeronavele sale sunt stocate în diferite locuri din afara Yemenului. Într-o scrisoare din data de 1 iunie 2015, CAMA a informat Comisia că aeronavele Yemenia nu se mai află pe teritoriul Yemenului și că intenția CAMA este de a se coordona cu autoritățile aeronautice din statele în care sunt depozitate în prezent aeronavele în ceea ce privește responsabilitățile sale în materie de supraveghere a siguranței. În aceeași scrisoare, CAMA a indicat, de asemenea, că din cauza deteriorării situației în materie de securitate din Yemen, se înregistrau puține operațiuni aeriene în această țară.

(129)

Pe baza informațiilor primite din partea CAMA și a Yemenia, s-a ajuns la concluzia că, deși situația ar trebui să continue a fi monitorizată îndeaproape, nu există dovezi suficiente pentru a susține o decizie de impunere a unei interdicții asupra transportatorilor aerieni certificați în Yemen în acest moment.

(130)

Prin urmare, conform criteriilor comune prevăzute în anexa la Regulamentul (CE) nr. 2111/2005, se consideră că, în această etapă, nu există motive de modificare a listei Uniunii cuprinzând transportatorii aerieni care fac obiectul unei interdicții de exploatare pe teritoriul Uniunii cu privire la transportatorii aerieni din Yemen.

(131)

Statele membre trebuie să continue să verifice respectarea efectivă a standardelor în materie de siguranță relevante, acordând prioritate inspecțiilor la platformă care urmează să fie efectuate în cazul transportatorilor aerieni certificați în Yemen în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 965/2012.

Transportatori aerieni din Zambia

(132)

La 25 februarie 2015, a avut loc o reuniune tehnică cu participarea unor înalți reprezentanți ai Autorității Aeronautice Civile din Zambia („ZCAA”), ai Comisiei, AESA și ai statelor membre. ZCAA a oferit o prezentare generală cuprinzătoare și transparentă a măsurilor întreprinse în ultimul an în ceea ce privește dezvoltarea ZCAA, recrutarea de personal pentru ZCAA, dezvoltarea reglementărilor aeronautice civile în Zambia și îmbunătățirea supravegherii transportatorilor aerieni.

(133)

Se pare că ZCAA a înregistrat progrese semnificative în soluționarea unor deficiențe constatate de OACI și că a fost creat un fundament solid pentru dezvoltarea în continuare a sistemului de supraveghere a siguranței aviației civile în Zambia. Cu toate acestea, în ceea ce privește cea mai mare parte dintre cele opt elemente critice semnalate de OACI care formează un sistem de supraveghere a siguranței aviației civile, rămân încă de finalizat activități semnificative.

(134)

ZCAA a indicat că va continua să lucreze la punerea în aplicare a standardelor internaționale în materie de siguranță. Comisia intenționează să efectueze evaluări suplimentare pentru a stabili dacă va fi posibil să se organizeze o vizită a Uniunii de evaluare la fața locului pentru a verifica punerea în aplicare a standardelor internaționale în materie de siguranță în Zambia, înainte de sfârșitul lunii octombrie 2015.

(135)

Prin urmare, conform criteriilor comune prevăzute în anexa la Regulamentul (CE) nr. 2111/2005, se consideră că, în această etapă, nu există motive de modificare a listei Uniunii cuprinzând transportatorii aerieni care fac obiectul unei interdicții de exploatare pe teritoriul Uniunii cu privire la transportatorii aerieni din Zambia.

Considerații finale

(136)

În ceea ce privește ceilalți transportatori aerieni incluși în prezent în lista Uniunii, Comisia a verificat dacă este oportună actualizarea listei și a ajuns la concluzia că nu este cazul. Prin urmare, conform criteriilor comune prevăzute în anexa la Regulamentul (CE) nr. 2111/2005, se consideră că, în această etapă, nu există motive de modificare a listei Uniunii cuprinzând transportatorii aerieni care fac obiectul unei interdicții de exploatare pe teritoriul Uniunii cu privire la transportatorii aerieni respectivi.

(137)

Articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 2111/2005 recunoaște necesitatea ca deciziile să fie luate cu rapiditate și, după caz, de urgență, având în vedere implicațiile în materie de siguranță. În consecință, este esențial, în vederea protejării informațiilor sensibile și a reducerii la minimum a efectelor comerciale, ca deciziile luate de Comisie în contextul actualizării listei transportatorilor aerieni care fac obiectul unei interdicții sau restricții de exploatare pe teritoriul Uniunii să fie publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și ca acestea să intre în vigoare în ziua următoare publicării lor.

(138)

Prin urmare, este necesară modificarea în consecință a Regulamentului (CE) nr. 474/2006.

(139)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru siguranță aeriană,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 474/2006 se modifică după cum urmează:

(1)

Anexa A se înlocuiește cu textul din anexa A la prezentul regulament;

(2)

Anexa B se înlocuiește cu textul din anexa B la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 25 iunie 2015.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Violeta BULC

Membru al Comisiei


(1)  JO L 344, 27.12.2005, p. 15.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 474/2006 al Comisiei din 22 martie 2006 de stabilire a listei comunitare a transportatorilor aerieni care fac obiectul unei interdicții de exploatare pe teritoriul Comunității menționate la capitolul II din Regulamentul (CE) nr. 2111/2005 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 84, 23.3.2006, p. 14).

(3)  Regulamentul (CEE) nr. 3922/1991 al Consiliului din 16 decembrie 1991 privind armonizarea cerințelor tehnice și a procedurilor administrative în domeniul aviației civile (JO L 373, 31.12.1991, p. 4).

(4)  Regulamentul (CE) nr. 473/2006 al Comisiei din 22 martie 2006 de stabilire a normelor de aplicare pentru lista comunitară a transportatorilor aerieni care se supun unei interdicții de exploatare pe teritoriul Comunității menționate la capitolul II din Regulamentul (CE) nr. 2111/2005 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 84, 23.3.2006, p. 8).

(5)  Regulamentul (UE) nr. 965/2012 al Comisiei din 5 octombrie 2012 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la operațiunile aeriene în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 296, 25.10.2012, p. 1).

(6)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1197/2011 al Comisiei din 21 noiembrie 2011 (JO L 303, 22.11.2011, p. 14). A se vedea în special punctele 26 și 30 din considerentele acestui regulament.

(7)  Regulamentul (UE) nr. 452/2014 al Comisiei din 29 aprilie 2014 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la operațiunile aeriene ale operatorilor din țări terțe în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului.

(8)  Regulamentul (CE) nr. 474/2006 al Comisiei din 22 martie 2006 de stabilire a listei comunitare a transportatorilor aerieni care fac obiectul unei interdicții de exploatare pe teritoriul Comunității menționate la capitolul II din Regulamentul (CE) nr. 2111/2005 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 84, 23.3.2006, p. 14).

(9)  Regulamentul (CE) nr. 715/2008 al Comisiei din 24 iulie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 474/2006 de stabilire a listei comunitare a transportatorilor aerieni care fac obiectul unei interdicții de exploatare pe teritoriul Comunității (JO L 197, 25.7.2008, p. 36).

(10)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 791/2010 al Comisiei din 6 septembrie 2010 (JO L 237, 8.9.2010, p. 10). A se vedea în special punctele 9 și 23 din considerentele acestui regulament.

(11)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1071/2010 al Comisiei din 22 noiembrie 2010 (JO L 306, 23.11.2010, p. 44). A se vedea în special punctele 29 și 31 din considerentele acestui regulament.

(12)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 273/2010 al Comisiei din 30 martie 2010 (JO L 84, 31.3.2010, p. 25). A se vedea în special punctele 41 și 49 din considerentele acestui regulament.

(13)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 590/2010 al Comisiei din 5 iulie 2010 (JO L 170, 6.7.2010, p. 9). A se vedea în special punctele 60 și 71 din considerentele acestui regulament.

(14)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 273/2010 al Comisiei din 30 martie 2010 (JO L 84, 31.3.2010, p. 25). A se vedea în special punctele 74 și 87 din considerentele acestui regulament

(15)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 659/2013 al Comisiei din 10 iulie 2013 (JO L 190, 11.7.2013, p. 54). A se vedea în special punctele 80 și 94 din considerentele acestui regulament.

(16)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 368/2014 al Comisiei din 10 aprilie 2014 (JO L 108, 11.4.2014, p. 16). A se vedea în special punctele 102 și 119 din considerentele acestui regulament.


ANEXA A

LISTA TRANSPORTATORILOR AERIENI CARE FAC OBIECTUL UNEI INTERDICȚII DE EXPLOATARE PE TERITORIUL UNIUNII, CU EXCEPȚII  (1)

Denumirea de persoană juridică a transportatorului aerian, așa cum este indicată pe certificatul AOC al acestuia (și denumirea comercială, dacă este diferită)

Numărul certificatului de operator aerian (AOC) sau numărul licenței de operare

Indicativul OACI de desemnare a companiei aeriene

Statul operatorului

BLUE WING AIRLINES

SRBWA-01/2002

BWI

Surinam

Toți transportatorii aerieni certificați de autoritățile responsabile cu supravegherea reglementară din Afganistan, inclusiv

 

 

Republica Islamică Afganistan

ARIANA AFGHAN AIRLINES

AOC 009

AFG

Republica Islamică Afganistan

KAM AIR

AOC 001

KMF

Republica Islamică Afganistan

PAMIR AIRLINES

Necunoscut

PIR

Republica Islamică Afganistan

SAFI AIRWAYS

AOC 181

SFW

Republica Islamică Afganistan

Toți transportatorii aerieni certificați de autoritățile responsabile cu supravegherea reglementară din Angola, cu excepția TAAG Angola Airlines care figurează în anexa B, inclusiv

 

 

Republica Angola

AEROJET

AO 008-01/11

TEJ

Republica Angola

AIR GICANGO

009

Necunoscut

Republica Angola

AIR JET

AO 006-01/11-MBC

MBC

Republica Angola

AIR NAVE

017

Necunoscut

Republica Angola

AIR26

AO 003-01/11-DCD

DCD

Republica Angola

ANGOLA AIR SERVICES

006

Necunoscut

Republica Angola

DIEXIM

007

Necunoscut

Republica Angola

FLY540

AO 004-01 FLYA

Necunoscut

Republica Angola

GIRA GLOBO

008

GGL

Republica Angola

HELIANG

010

Necunoscut

Republica Angola

HELIMALONGO

AO 005-01/11

Necunoscut

Republica Angola

MAVEWA

016

Necunoscut

Republica Angola

SONAIR

AO 002-01/10-SOR

SOR

Republica Angola

Toți transportatorii aerieni certificați de autoritățile responsabile cu supravegherea reglementară din Benin, inclusiv

 

 

Republica Benin

AERO BENIN

PEA No 014/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

AEB

Republica Benin

AFRICA AIRWAYS

Necunoscut

AFF

Republica Benin

ALAFIA JET

PEA No 014/ANAC/MDCTTTATP-PR/DEA/SCS

Necunoscut

Republica Benin

BENIN GOLF AIR

PEA No 012/MDCTTP-PR/ANAC/DEA/SCS.

BGL

Republica Benin

BENIN LITTORAL AIRWAYS

PEA No 013/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

LTL

Republica Benin

COTAIR

PEA No 015/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

COB

Republica Benin

ROYAL AIR

PEA No 11/ANAC/MDCTTP-PR/DEA/SCS

BNR

Republica Benin

TRANS AIR BENIN

PEA No 016/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

TNB

Republica Benin

Toți transportatorii aerieni certificați de autoritățile responsabile cu supravegherea reglementară din Republica Congo, inclusiv:

 

 

Republica Congo

AERO SERVICE

RAC06-002

RSR

Republica Congo

CANADIAN AIRWAYS CONGO

RAC06-012

Necunoscut

Republica Congo

EMERAUDE

RAC06-008

Necunoscut

Republica Congo

EQUAFLIGHT SERVICES

RAC 06-003

EKA

Republica Congo

EQUAJET

RAC06-007

EKJ

Republica Congo

EQUATORIAL CONGO AIRLINES S.A.

RAC 06-014

Necunoscut

Republica Congo

MISTRAL AVIATION

RAC06-011

Necunoscut

Republica Congo

TRANS AIR CONGO

RAC 06-001

TSG

Republica Congo

Toți transportatorii aerieni certificați de autoritățile responsabile cu supravegherea reglementară din Republica Democratică Congo (RDC), inclusiv

 

 

Republica Democratică Congo (RDC)

AIR FAST CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0112/2011

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

AIR KASAI

409/CAB/MIN/TVC/0053/2012

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

AIR KATANGA

409/CAB/MIN/TVC/0056/2012

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

AIR TROPIQUES

409/CAB/MIN/TVC/00625/2011

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

BLUE AIRLINES

106/CAB/MIN/TVC/2012

BUL

Republica Democratică Congo (RDC)

BLUE SKY

409/CAB/MIN/TVC/0028/2012

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

BUSY BEE CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0064/2010

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

COMPAGNIE AFRICAINE D'AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/TVC/0050/2012

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

CONGO AIRWAYS

019/CAB/MIN/TVC/2015

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

DAKOTA SPRL

409/CAB/MIN/TVC/071/2011

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

DOREN AIR CONGO

102/CAB/MIN/TVC/2012

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

GOMAIR

409/CAB/MIN/TVC/011/2010

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

KIN AVIA

409/CAB/MIN/TVC/0059/2010

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

KORONGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/001/2011

KGO

Republica Democratică Congo (RDC)

MALU AVIATION

098/CAB/MIN/TVC/2012

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

MANGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/009/2011

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

SERVE AIR

004/CAB/MIN/TVC/2015

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

SERVICES AIR

103/CAB/MIN/TVC/2012

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

SWALA AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/0084/2010

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

TRANSAIR CARGO SERVICES

409/CAB/MIN/TVC/073/2011

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

WILL AIRLIFT

409/CAB/MIN/TVC/0247/2011

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

Toți transportatorii aerieni certificați de autoritățile responsabile cu supravegherea reglementară din Djibouti, inclusiv

 

 

Djibouti

DAALLO AIRLINES

Necunoscut

DAO

Djibouti

Toți transportatorii aerieni certificați de autoritățile responsabile cu supravegherea reglementară din Guineea Ecuatorială, inclusiv

 

 

Guineea Ecuatorială

CEIBA INTERCONTINENTAL

2011/0001/MTTCT/DGAC/SOPS

CEL

Guineea Ecuatorială

CRONOS AIRLINES

2011/0004/MTTCT/DGAC/SOPS

Necunoscut

Guineea Ecuatorială

PUNTO AZUL

2012/0006/MTTCT/DGAC/SOPS

Necunoscut

Guineea Ecuatorială

TANGO AIRWAYS

Necunoscut

Necunoscut

Guineea Ecuatorială

Toți transportatorii aerieni certificați de autoritățile responsabile cu supravegherea reglementară din Eritreea, inclusiv:

 

 

Eritreea

ERITREAN AIRLINES

AOC No 004

ERT

Eritreea

NASAIR ERITREA

AOC No 005

NAS

Eritreea

Toți transportatorii aerieni certificați de autoritățile responsabile cu supravegherea reglementară din Republica Gaboneză, cu excepția transportatorilor aerieni Afrijet și SN2AG care figurează în anexa B, inclusiv

 

 

Republica Gaboneză

AFRIC AVIATION

010/MTAC/ANAC-G/DSA

EKG

Republica Gaboneză

ALLEGIANCE AIR TOURIST

007/MTAC/ANAC-G/DSA

LGE

Republica Gaboneză

NATIONALE REGIONALE TRANSPORT (N.R.T)

008/MTAC/ANAC-G/DSA

NRG

Republica Gaboneză

SKY GABON

009/MTAC/ANAC-G/DSA

SKG

Republica Gaboneză

SOLENTA AVIATION GABON

006/MTAC/ANAC-G/DSA

SVG

Republica Gaboneză

TROPICAL AIR-GABON

011/MTAC/ANAC-G/DSA

Necunoscut

Republica Gaboneză

Toți transportatorii aerieni certificați de autoritățile responsabile cu supravegherea reglementară din Indonezia, cu excepția transportatorilor aerieni Garuda Indonesia, Airfast Indonesia, Ekspres Transportasi Antarbenua și Indonesia Air Asia, inclusiv

 

 

Republica Indonezia

AIR BORN INDONESIA

135-055

Necunoscut

Republica Indonezia

AIR PACIFIC UTAMA

135-020

Necunoscut

Republica Indonezia

ALFA TRANS DIRGANTATA

135-012

Necunoscut

Republica Indonezia

ANGKASA SUPER SERVICES

135-050

LBZ

Republica Indonezia

ASCO NUSA AIR

135-022

Necunoscut

Republica Indonezia

ASI PUDJIASTUTI

135-028

SQS

Republica Indonezia

AVIASTAR MANDIRI

121-043

Necunoscut

Republica Indonezia

AVIASTAR MANDIRI

135-029

VIT

Republica Indonezia

BATIK AIR

121-050

BTK

Republica Indonezia

CITILINK INDONESIA

121-046

CTV

Republica Indonezia

DABI AIR NUSANTARA

135-030

Necunoscut

Republica Indonezia

DERAYA AIR TAXI

135-013

DRY

Republica Indonezia

DERAZONA AIR SERVICE

135-010

DRZ

Republica Indonezia

DIRGANTARA AIR SERVICE

135-014

DIR

Republica Indonezia

EASTINDO

135-038

ESD

Republica Indonezia

ELANG LINTAS INDONESIA

135-052

Necunoscut

Republica Indonezia

ELANG NUSANTARA AIR

135-053

Necunoscut

Republica Indonezia

ENGGANG AIR SERVICE

135-045

Necunoscut

Republica Indonezia

ERSA EASTERN AVIATION

135-047

Necunoscut

Republica Indonezia

GATARI AIR SERVICE

135-018

GHS

Republica Indonezia

HEAVY LIFT

135-042

Necunoscut

Republica Indonezia

INDONESIA AIR ASIA EXTRA

121-054

Necunoscut

Republica Indonezia

INDONESIA AIR TRANSPORT

121-034

IDA

Republica Indonezia

INTAN ANGKASA AIR SERVICE

135-019

Necunoscut

Republica Indonezia

JAYAWIJAYA DIRGANTARA

121-044

JWD

Republica Indonezia

JOHNLIN AIR TRANSPORT

135-043

JLB

Republica Indonezia

KAL STAR

121-037

KLS

Republica Indonezia

KARTIKA AIRLINES

121-003

KAE

Republica Indonezia

KOMALA INDONESIA

135-051

Necunoscut

Republica Indonezia

KURA-KURA AVIATION

135-016

KUR

Republica Indonezia

LION MENTARI AIRLINES

121-010

LNI

Republica Indonezia

MANUNGGAL AIR SERVICE

121-020

MNS

Republica Indonezia

MARTABUANA ABADION

135-049

Necunoscut

Republica Indonezia

MATTHEW AIR NUSANTARA

135-048

Necunoscut

Republica Indonezia

MIMIKA AIR

135-007

Necunoscut

Republica Indonezia

MY INDO AIRLINES

121-042

Necunoscut

Republica Indonezia

NAM AIR

121-058

Necunoscut

Republica Indonezia

NATIONAL UTILITY HELICOPTER

135-011

Necunoscut

Republica Indonezia

NUSANTARA AIR CHARTER

121-022

SJK

Republica Indonezia

NUSANTARA BUANA AIR

135-041

Necunoscut

Republica Indonezia

PACIFIC ROYALE AIRWAYS

121-045

PRQ

Republica Indonezia

PEGASUS AIR SERVICES

135-036

Necunoscut

Republica Indonezia

PELITA AIR SERVICE

121-008

PAS

Republica Indonezia

PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA

135-026

Necunoscut

Republica Indonezia

PURA WISATA BARUNA

135-025

Necunoscut

Republica Indonezia

RIAU AIRLINES

121-016

RIU

Republica Indonezia

SAYAP GARUDA INDAH

135-004

Necunoscut

Republica Indonezia

SMAC

135-015

SMC

Republica Indonezia

SRIWIJAYA AIR

121-035

SJY

Republica Indonezia

SURVEI UDARA PENAS

135-006

PNS

Republica Indonezia

SURYA AIR

135-046

Necunoscut

Republica Indonezia

TRANSNUSA AVIATION MANDIRI

121-048

TNU

Republica Indonezia

TRANSWISATA PRIMA AVIATION

135-021

TWT

Republica Indonezia

TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE

121-038

XAR

Republica Indonezia

TRAVIRA UTAMA

135-009

TVV

Republica Indonezia

TRI MG INTRA ASIA AIRLINES

121-018

TMG

Republica Indonezia

TRIGANA AIR SERVICE

121-006

TGN

Republica Indonezia

UNINDO

135-040

Necunoscut

Republica Indonezia

WING ABADI AIRLINES

121-012

WON

Republica Indonezia

Toți transportatorii aerieni certificați de autoritățile responsabile cu supravegherea reglementară din Kazahstan, cu excepția transportatorului aerian Air Astana care figurează în anexa B, inclusiv

 

 

Republica Kazahstan

AIR ALMATY

AK-0483-13

LMY

Republica Kazahstan

ATMA AIRLINES

AK-0469-12

AMA

Republica Kazahstan

AVIA-JAYNAR/AVIA-ZHAYNAR

AK-0467-12

SAP

Republica Kazahstan

BEK AIR

AK-0463-12

BEK

Republica Kazahstan

BEYBARS AIRCOMPANY

AK-0473-13

BBS

Republica Kazahstan

BURUNDAYAVIA AIRLINES

KZ-01/001

BRY

Republica Kazahstan

COMLUX-KZ

KZ-01/002

KAZ

Republica Kazahstan

EAST WING

KZ-01/007

EWZ

Republica Kazahstan

EURO-ASIA AIR

AK-0472-13

EAK

Republica Kazahstan

FLY JET KZ

AK-0477-13

FJK

Republica Kazahstan

INVESTAVIA

AK-0479-13

TLG

Republica Kazahstan

IRTYSH AIR

AK-0468-13

MZA

Republica Kazahstan

JET AIRLINES

KZ-01/003

SOZ

Republica Kazahstan

KAZAIR JET

AK-0474-13

KEJ

Republica Kazahstan

KAZAIRTRANS AIRLINE

AK-0466-12

KUY

Republica Kazahstan

KAZAVIASPAS

AK-0484-13

KZS

Republica Kazahstan

PRIME AVIATION

AK-0478-13

PKZ

Republica Kazahstan

SCAT

KZ-01/004

VSV

Republica Kazahstan

ZHETYSU AIRCOMPANY

AK-0470-12

JTU

Republica Kazahstan

Toți transportatorii aerieni certificați de autoritățile responsabile cu supravegherea reglementară din Republica Kârgâzstan, inclusiv

 

 

Republica Kârgâzstan

AIR BISHKEK (fosta EASTOK AVIA)

15

EAA

Republica Kârgâzstan

AIR MANAS

17

MBB

Republica Kârgâzstan

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Republica Kârgâzstan

CENTRAL ASIAN AVIATION SERVICES (CAAS)

13

CBK

Republica Kârgâzstan

HELI SKY

47

HAC

Republica Kârgâzstan

AIR KYRGYZSTAN

03

LYN

Republica Kârgâzstan

MANAS AIRWAYS

42

BAM

Republica Kârgâzstan

S GROUP INTERNATIONAL (fosta S GROUP AVIATION)

45

IND

Republica Kârgâzstan

SKY BISHKEK

43

BIS

Republica Kârgâzstan

SKY KG AIRLINES

41

KGK

Republica Kârgâzstan

SKY WAY AIR

39

SAB

Republica Kârgâzstan

TEZ JET

46

TEZ

Republica Kârgâzstan

VALOR AIR

07

VAC

Republica Kârgâzstan

Toți transportatorii aerieni certificați de autoritățile responsabile cu supravegherea reglementară din Liberia.

 

 

Liberia

Toți transportatorii aerieni certificați de autoritățile responsabile cu supravegherea reglementară din Libia, inclusiv

 

 

Libia

AFRIQIYAH AIRWAYS

007/01

AAW

Libia

AIR LIBYA

004/01

TLR

Libia

BURAQ AIR

002/01

BRQ

Libia

GHADAMES AIR TRANSPORT

012/05

GHT

Libia

GLOBAL AVIATION AND SERVICES

008/05

GAK

Libia

LIBYAN AIRLINES

001/01

LAA

Libia

PETRO AIR

025/08

PEO

Libia

Toți transportatorii aerieni certificați de autoritățile responsabile cu supravegherea reglementară din Republica Mozambic, inclusiv

 

 

Republica Mozambic

AERO-SERVIÇOS SARL

MOZ-08

Necunoscut

Republica Mozambic

CFM – TRABALHOS E TRANSPORTES AÉREOS LDA

MOZ-07

Necunoscut

Republica Mozambic

COA – COASTAL AVIATION

MOZ-15

Necunoscut

Republica Mozambic

CPY – CROPSPRAYERS

MOZ-06

Necunoscut

Republica Mozambic

CRA – CR AVIATION LDA

MOZ-14

Necunoscut

Republica Mozambic

EMÍLIO AIR CHARTER LDA

MOZ-05

Necunoscut

Republica Mozambic

ETA – EMPRESA DE TRANSPORTES AÉREOS LDA

MOZ-04

Necunoscut

Republica Mozambic

HCP – HELICÓPTEROS CAPITAL LDA

MOZ-11

Necunoscut

Republica Mozambic

KAY – KAYA AIRLINES, LDA

MOZ-09

KYY

Republica Mozambic

LAM – LINHAS AÉREAS DE MOÇAMBIQUE S.A.

MOZ-01

LAM

Republica Mozambic

MAKOND, LDA

MOZ-20

Necunoscut

Republica Mozambic

MEX – MOÇAMBIQUE EXPRESSO, SARL MEX

MOZ-02

MXE

Republica Mozambic

OHI – OMNI HELICÓPTEROS INTERNATIONAL LDA

MOZ-17

Necunoscut

Republica Mozambic

SAF – SAFARI AIR LDA

MOZ-12

Necunoscut

Republica Mozambic

SAM – SOLENTA AVIATION MOZAMBIQUE, SA

MOZ-10

Necunoscut

Republica Mozambic

TTA – TRABALHOS E TRANSPORTES AÉREOS LDA

MOZ-16

TTA

Republica Mozambic

UNIQUE AIR CHARTER LDA

MOZ-13

Necunoscut

Republica Mozambic

Toți transportatorii aerieni certificați de autoritățile responsabile cu supravegherea reglementară din Nepal, inclusiv

 

 

Nepal

AIR DYNASTY HELI. S.

035/2001

Necunoscut

Nepal

AIR KASTHAMANDAP

051/2009

Necunoscut

Nepal

BUDDHA AIR

014/1996

BHA

Nepal

FISHTAIL AIR

017/2001

Necunoscut

Nepal

GOMA AIR

064/2010

Necunoscut

Nepal

MAKALU AIR

057A/2009

Necunoscut

Nepal

MANANG AIR PVT LTD

082/2014

Necunoscut

Nepal

MOUNTAIN HELICOPTERS

055/2009

Necunoscut

Nepal

MUKTINATH AIRLINES

081/2013

Necunoscut

Nepal

NEPAL AIRLINES CORPORATION

003/2000

RNA

Nepal

SHREE AIRLINES

030/2002

SHA

Nepal

SIMRIK AIR

034/2000

Necunoscut

Nepal

SIMRIK AIRLINES

052/2009

RMK

Nepal

SITA AIR

033/2000

Necunoscut

Nepal

TARA AIR

053/2009

Necunoscut

Nepal

YETI AIRLINES DOMESTIC

037/2004

NYT

Nepal

Toți transportatorii aerieni certificați de autoritățile responsabile cu supravegherea reglementară din São Tomé și Principe, inclusiv

 

 

São Tomé și Principe

AFRICA'S CONNECTION

10/AOC/2008

ACH

São Tomé și Principe

STP AIRWAYS

03/AOC/2006

STP

São Tomé și Principe

Toți transportatorii aerieni certificați de autoritățile responsabile cu supravegherea reglementară din Sierra Leone, inclusiv

 

 

Sierra Leone

AIR RUM, LTD

NECUNOSCUT

RUM

Sierra Leone

DESTINY AIR SERVICES, LTD

NECUNOSCUT

DTY

Sierra Leone

HEAVYLIFT CARGO

NECUNOSCUT

Necunoscut

Sierra Leone

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

NECUNOSCUT

ORJ

Sierra Leone

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

NECUNOSCUT

PRR

Sierra Leone

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

NECUNOSCUT

SVT

Sierra Leone

TEEBAH AIRWAYS

NECUNOSCUT

Necunoscut

Sierra Leone

Toți transportatorii aerieni certificați de autoritățile responsabile cu supravegherea reglementară din Sudan, inclusiv

 

 

Republica Sudan

ALFA AIRLINES

54

AAJ

Republica Sudan

ALMAJAL AVIATION SERVICE

15

MGG

Republica Sudan

BADER AIRLINES

35

BDR

Republica Sudan

BENTIU AIR TRANSPORT

29

BNT

Republica Sudan

BLUE BIRD AVIATION

11

BLB

Republica Sudan

DOVE AIRLINES

52

DOV

Republica Sudan

ELIDINER AVIATION

8

DND

Republica Sudan

FOURTY EIGHT AVIATION

53

WHB

Republica Sudan

GREEN FLAG AVIATION

17

Necunoscut

Republica Sudan

HELEJETIC AIR

57

HJT

Republica Sudan

KATA AIR TRANSPORT

9

KTV

Republica Sudan

KUSH AVIATION

60

KUH

Republica Sudan

MARSLAND COMPANY

40

MSL

Republica Sudan

MID AIRLINES

25

NYL

Republica Sudan

NOVA AIRLINES

46

NOV

Republica Sudan

SUDAN AIRWAYS

1

SUD

Republica Sudan

SUN AIR COMPANY

51

SNR

Republica Sudan

TARCO AIRLINES

56

TRQ

Republica Sudan

Toți transportatorii aerieni certificați de autoritățile responsabile cu supravegherea reglementară din Zambia, inclusiv

 

 

Zambia

ZAMBEZI AIRLINES

Z/AOC/001/2009

ZMA

Zambia


(1)  Transportatorii aerieni enumerați în anexa A ar putea fi autorizați să exercite drepturi de trafic în cazul în care utilizează aeronave închiriate cu echipaj, aparținând unui transportator aerian care nu face obiectul unei interdicții de exploatare, cu condiția respectării standardelor de siguranță aplicabile.


ANEXA B

LISTA TRANSPORTATORILOR AERIENI CARE FAC OBIECTUL UNOR RESTRICȚII DE EXPLOATARE PE TERITORIUL UNIUNII  (1)

Denumirea de persoană juridică a transportatorului aerian, așa cum este indicată pe certificatul AOC al acestuia (și denumirea comercială, dacă este diferită)

Numărul certificatului de operator aerian (AOC)

Indicativul OACI de desemnare a companiei aeriene

Statul operatorului

Tipurile de aeronave restricționate

Însemnele de înmatriculare și, dacă este (sunt) disponibil(e), numărul (numerele) de serie al(e) navei care face obiectul restricției

Statul de înmatriculare

TAAG ANGOLA AIRLINES

001

DTA

Republica Angola

Toată flota, cu excepția: a 6 aeronave de tip Boeing B777 și a 4 aeronave de tip Boeing B737-700.

Toată flota, cu excepția: D2-TED, D2-TEE, D2-TEF, D2-TEG, D2-TEH, D2-TEI, D2-TBF, D2-TBG, D2-TBH, D2-TBJ.

Republica Angola

AIR ASTANA  (2)

AK-0475-13

KZR

Kazahstan

Toată flota, cu excepția: aeronavelor de tip Boeing B767, aeronavelor de tip Boeing B757, aeronavelor de tip Airbus A319/320/321

Toată flota, cu excepția: aeronavelor din flota Boeing B767, menționate în AOC, aeronavelor din flota Boeing B757, menționate în AOC, aeronavelor din flota Airbus A319/320/321, menționate în AOC.

Aruba (Regatul Țărilor de Jos)

AIR SERVICE COMORES

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Comore

Toată flota, cu excepția: LET 410 UVP.

Toată flota, cu excepția: D6-CAM (851336).

Comore

AFRIJET BUSINESS SERVICE  (3)

002/MTAC/ANAC-G/DSA

ABS

Republica Gaboneză

Toată flota, cu excepția: a 2 aeronave de tip Falcon 50 și a 2 aeronave de tip Falcon 900.

Toată flota, cu excepția: TR-LGV; TR-LGY; TR-AFJ; TR-AFR.

Republica Gaboneză

NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON (SN2AG)

003/MTAC/ANAC-G/DSA

NVS

Republica Gaboneză

Toată flota, cu excepția: unei aeronave de tip Challenger CL-601 și a unei aeronave de tip HS-125-800.

Toată flota, cu excepția: TR-AAG, ZS-AFG.

Republica Gaboneză; Republica Africa de Sud

IRAN AIR  (4)

FS100

IRA

Republica Islamică Iran

Toată flota, cu excepția: a 14 aeronave de tip Airbus A300, a 8 aeronave de tip Airbus A310, a unei aeronave de tip Boeing B737.

Toată flota, cu excepția: EP-IBA, EP-IBB, EP-IBC, EP-IBD, EP-IBG, EP-IBH, EP-IBI, EP-IBJ, EP-IBM, EP-IBN, EP-IBO, EP-IBS, EP-IBT, EP-IBV, EP-IBX, EP-IBZ, EP-ICE, EP-ICF, EP-IBK, EP-IBL, EP-IBP, EP-IBQ, EP-AGA.

Republica Islamică Iran

AIR KORYO

GAC-AOC/KOR-01

KOR

Republica Populară Democrată Coreeană

Toată flota, cu excepția: a 2 aeronave de tip TU- 204.

Toată flota, cu excepția: P-632, P-633.

Republica Populară Democrată Coreeană

AIR MADAGASCAR

5R-M01/2009

MDG

Madagascar

Toată flota, cu excepția: aeronavelor de tip Boeing B737, aeronavelor de tip ATR 72/42 și a 3 aeronave de tip DHC 6-300.

Toată flota, cu excepția: aeronavelor din flota Boeing B737, menționate în AOC, a aeronavelor din flota ATR 72/42, menționate în AOC; 5R-MGC, 5R-MGD, 5R-MGF.

Republica Madagascar


(1)  Transportatorii aerieni enumerați în anexa B ar putea fi autorizați să exercite drepturi de trafic în cazul în care utilizează aeronave închiriate cu echipaj, aparținând unui transportator aerian care nu face obiectul unei interdicții de exploatare, cu condiția respectării standardelor de siguranță aplicabile.

(2)  Air Astana este autorizat să utilizeze numai tipurile de aeronave menționate, cu condiția ca acestea să fie înmatriculate în Aruba și ca toate modificările aduse AOC-ului să fie prezentate în timp util Comisiei și Eurocontrol.

(3)  Afrijet este autorizat să utilizeze numai aeronavele menționate pentru nivelul său actual de operațiuni în Uniune.

(4)  Iran Air este autorizat să efectueze zboruri către Uniune utilizând aeronavele indicate în condițiile prevăzute în considerentul 69 din Regulamentul (UE) nr. 590/2010, JO L 170, 6.7.2010, p. 15.


27.6.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 162/98


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1015 AL COMISIEI

din 26 iunie 2015

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește sectorul fructelor și legumelor și sectorul fructelor și legumelor prelucrate (2), în special articolul 136 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din cadrul Rundei Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XVI la regulamentul respectiv.

(2)

Valoarea forfetară de import se calculează în fiecare zi lucrătoare, în conformitate cu articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011, ținând seama de datele zilnice variabile. Prin urmare, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 136 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 26 iunie 2015.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Jerzy PLEWA

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Codul NC

Codul țării terțe (1)

Valoarea forfetară de import

0702 00 00

AL

32,3

MA

145,0

MK

33,9

ZZ

70,4

0707 00 05

MK

20,6

TR

111,1

ZZ

65,9

0709 93 10

TR

110,1

ZZ

110,1

0805 50 10

AR

113,0

BO

143,4

BR

107,1

TR

102,0

ZA

145,3

ZZ

122,2

0808 10 80

AR

163,3

BR

100,0

CL

131,7

NZ

142,4

US

184,1

ZA

118,9

ZZ

140,1

0809 10 00

TR

270,4

ZZ

270,4

0809 29 00

TR

344,4

US

581,4

ZZ

462,9


(1)  Nomenclatura țărilor stabilită prin Regulamentul (UE) nr. 1106/2012 al Comisiei din 27 noiembrie 2012 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 471/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare privind comerțul exterior cu țările terțe, în ceea ce privește actualizarea nomenclatorului țărilor și teritoriilor (JO L 328, 28.11.2012, p. 7). Codul „ZZ” desemnează „alte origini”.


DECIZII

27.6.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 162/100


DECIZIA (UE) 2015/1016 A CONSILIULUI

din 23 iunie 2015

privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt al SEE referitor la o modificare a Protocolului 31 la Acordul privind SEE privind cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăți

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114 coroborat cu articolul 218 alineatul (9),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2894/94 al Consiliului din 28 noiembrie 1994 privind normele de punere în aplicare a Acordului privind Spațiul Economic European (1), în special articolul 1 alineatul (3),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Acordul privind Spațiul Economic European (2) (denumit în continure „Acordul privind SEE”) a intrat în vigoare la 1 ianuarie 1994.

(2)

În temeiul articolului 98 din Acordul privind SEE, Comitetul mixt al SEE poate decide să modifice, între altele, Protocolul 31 la Acordul privind SEE.

(3)

Protocolul 31 la Acordul privind SEE conține dispoziții și norme de punere în aplicare privind cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăți.

(4)

Este oportun să se continue cooperarea dintre părțile contractante la Acordul privind SEE în cadrul acțiunilor finanțate din bugetul general al Uniunii cu privire la „Funcționarea și dezvoltarea pieței interne, în special în materie de notificare, certificare și apropiere sectorială” și „Realizarea și dezvoltarea pieței interne”.

(5)

Prin urmare, Protocolul 31 la Acordul privind SEE ar trebui modificat pentru ca această cooperare extinsă să poată continua după 31 decembrie 2014.

(6)

Poziția Uniunii în cadrul Comitetului mixt al SEE ar trebui să se bazeze pe proiectul de decizie atașat,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt al SEE referitor la modificarea propusă a Protocolului 31 la Acordul privind SEE se bazează pe proiectul de decizie al comitetului menționat, atașat la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Luxemburg, 23 iunie 2015.

Pentru Consiliu

Președintele

E. RINKĒVIČS


(1)  JO L 305, 30.11.1994, p. 6.

(2)  JO L 1, 3.1.1994, p. 3.


PROIECT

DECIZIA NR. …/2015 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din

de modificare a Protocolului 31 la Acordul privind SEE privind cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăți

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European (denumit în continure „Acordul privind SEE”), în special articolele 86 și 98,

întrucât:

(1)

Este oportun să se continue cooperarea dintre părțile contractante la Acordul privind SEE în cadrul acțiunilor Uniunii finanțate din bugetul general al Uniunii Europene cu privire la implementarea, funcționarea și dezvoltarea pieței interne.

(2)

Prin urmare, Protocolul 31 la Acordul privind SEE ar trebui modificat pentru ca această cooperare extinsă să poată continua după 31 decembrie 2014,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Articolul 7 din Protocolul 31 la Acordul privind SEE se modifică după cum urmează:

1.

După alineatul (9) se introduce următorul alineat:

„(10)   De la 1 ianuarie 2015, statele AELS participă la acțiunile Uniunii aferente următoarelor linii bugetare, înscrise în bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2015:

linia bugetară 02.03.01: «Funcționarea și dezvoltarea pieței interne, în special în materie de notificare, certificare și apropiere sectorială»,

linia bugetară 12.02.01: «Realizarea și dezvoltarea pieței interne».”

2.

La alineatele (3) și (4), textul „alineatele (5)-(9)” se înlocuiește cu textul „alineatele (5)-(10)”.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei la care se efectuează ultima notificare în temeiul articolului 103 alineatul (1) din Acordul privind SEE (1).

Se aplică de la 1 ianuarie 2015.

Articolul 3

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles,

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

Secretarii

Comitetului mixt al SEE


(1)  [Nu au fost semnalate obligații constituționale.] [Au fost semnalate obligații constituționale.]