ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 142

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 58
6 iunie 2015


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/869 al Consiliului din 5 iunie 2015 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 208/2014 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Ucraina

1

 

*

Regulamentul (UE) 2015/870 al Comisiei din 5 iunie 2015 de modificare, în ceea ce privește comerțul cu speciile de faună și floră sălbatice, a Regulamentului (CE) nr. 865/2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului

3

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/871 al Comisiei din 5 iunie 2015 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

21

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/872 al Comisiei din 5 iunie 2015 de stabilire a coeficientului de atribuire aplicabil cantităților care fac obiectul cererilor de licențe de import depuse în perioada 1-2 iunie 2015 în cadrul contingentului tarifar deschis de Regulamentul (CE) nr. 1918/2006 pentru uleiul de măsline originar din Tunisia și de suspendare a depunerii de cereri pentru astfel de licențe pentru luna iunie 2015

23

 

 

DECIZII

 

*

Decizia (UE) 2015/873 a Consiliului din 18 mai 2015 privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul celei de a 48-a sesiuni a Comitetului de control al statului portului al Memorandumului de înțelegere de la Paris privind controlul statului portului

25

 

*

Decizia (PESC) 2015/874 a Comitetului politic și de securitate din 27 mai 2015 privind acceptarea contribuției din partea unui stat terț la misiunea militară a Uniunii Europene pentru a contribui la instruirea forțelor armate maliene (EUTM Mali) (EUTM Mali/1/2015)

28

 

*

Decizia (PESC) 2015/875 a Comitetului politic și de securitate din 2 iunie 2015 privind acceptarea contribuției din partea unui stat terț la misiunea de consiliere militară PSAC a Uniunii Europene în Republica Centrafricană (EUMAM RCA) (EUMAM RCA/3/2015)

29

 

*

Decizia (PESC) 2015/876 a Consiliului din 5 iunie 2015 de modificare a Deciziei 2014/119/PESC privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Ucraina

30

 

*

Decizia (UE) 2015/877 a Comisiei din 4 iunie 2015 de modificare a Deciziilor 2009/568/CE, 2011/333/UE, 2011/381/UE, 2012/448/UE și 2012/481/UE în vederea prelungirii perioadei de valabilitate a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru anumite produse [notificată cu numărul C(2015) 3641]  ( 1 )

32

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

6.6.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 142/1


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/869 AL CONSILIULUI

din 5 iunie 2015

privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 208/2014 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Ucraina

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 208/2014 al Consiliului din 5 martie 2014 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Ucraina (1), în special articolul 14 alineatul (1),

întrucât:

(1)

La 5 martie 2014, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) nr. 208/2014.

(2)

La 5 martie 2015, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2015/364 (2) care prevede că măsurile restrictive prevăzute în Decizia 2014/119/PESC a Consiliului (3) se aplică până la 6 martie 2016 în ceea ce privește paisprezece persoane și, până la 6 iunie 2015, în ceea ce privește patru persoane.

(3)

La 5 iunie 2015, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2015/876 (4), care prevede că, în ceea ce privește una dintre cele patru persoane, măsurile restrictive ar trebui să se aplice până la 6 octombrie 2015, iar în ceea ce privește alte două dintre persoanele respective, măsurile restrictive ar trebui să se aplice până la 6 martie 2016. De asemenea, expunerile de motive referitoare la aceste persoane ar trebui să fie actualizate.

(4)

Una dintre persoane nu ar mai trebui să fie menținute pe lista persoanelor fizice și juridice și a entităților și organismelor cărora li se aplică măsurile restrictive, prevăzute în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 208/2014,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (UE) nr. 208/2014 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 5 iunie 2015.

Pentru Consiliu

Președintele

E. RINKĒVIČS


(1)  JO L 66, 6.3.2014, p. 1.

(2)  Decizia (PESC) 2015/364 a Consiliului din 5 martie 2015 de modificare a Deciziei 2014/119/PESC privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Ucraina (JO L 62, 6.3.2015, p. 25).

(3)  Decizia 2014/119/PESC a Consiliului din 5 martie 2014 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Ucraina (JO L 66, 6.3.2014, p. 26).

(4)  Decizia (PESC) 2015/876 a Consiliului din 5 iunie 2015 de modificare a Deciziei 2014/119/PESC privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Ucraina (a se vedea pagina 30 din prezentul Jurnal Oficial).


ANEXĂ

1.

Persoana următoare se elimină de pe lista prevăzută la anexa I la Regulamentul (UE) nr. 208/2014, începând cu data de 6 iunie 2015:

Rubrica nr. 8 – Viktor Viktorovych Yanukovych (Віктор Вікторович Янукович) (fiu al fostului președinte)

2.

Rubricile pentru următoarele persoane care figurează în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 208/2014 se înlocuiesc cu următoarele:

4.

Olena Leonidivna Lukash (Oлена Леонідівна Лукаш), Elena Leonidovna Lukash (Елена Леонидовна Лукаш)

născută la 12 noiembrie 1976 în Rîbnița (Moldova), fost Ministru al Justiției

Persoană care face obiectul unor anchete efectuate de către autoritățile ucrainene pentru implicarea în deturnarea de fonduri publice.

6.3.2014

10.

Serhii Petrovych Kliuiev (Сергій Петрович Клюєв), Serhiy Petrovych Klyuyev

născut la 19 august 1969 în Donețk, fratele lui Andrii Kliuiev, om de afaceri

Persoană care face obiectul unei anchete efectuate de către autoritățile ucrainene pentru implicarea în deturnarea de fonduri publice. Persoană asociată cu o persoană desemnată (Andrii Petrovych Kliuiev) care face obiectul unor proceduri penale declanșate de către autoritățile ucrainene pentru deturnarea de fonduri sau active publice.

6.3.2014

13.

Dmytro Volodymyrovych Tabachnyk (Дмитро Володимирович Табачник)

născut la 28 noiembrie 1963 în Kiev, fost Ministru al Educației și Științelor

Persoană care face obiectul unor anchete efectuate de către autoritățile ucrainene pentru implicarea în deturnarea de fonduri publice.

6.3.2014


6.6.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 142/3


REGULAMENTUL (UE) 2015/870 AL COMISIEI

din 5 iunie 2015

de modificare, în ceea ce privește comerțul cu speciile de faună și floră sălbatice, a Regulamentului (CE) nr. 865/2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Consiliului din 9 decembrie 1996 privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea (1), în special articolul 19 alineatele (2), (3) și (4),

întrucât:

(1)

Pentru a pune în aplicare anumite rezoluții adoptate cu ocazia celei de a șaisprezecea conferințe a părților la Convenția privind comerțul internațional cu specii ale faunei și florei sălbatice pe cale de dispariție (CITES) (3-14 martie 2013), denumită în continuare „convenția”, anumite dispoziții ale Regulamentului (CE) nr. 865/2006 al Comisiei (2) ar trebui modificate și ar trebui adăugate dispoziții suplimentare.

(2)

În special, în conformitate cu Rezoluția 16.8 a conferinței CITES, ar trebui introduse dispoziții specifice destinate să simplifice circulația transfrontalieră în scopuri necomerciale a instrumentelor muzicale.

(3)

Experiența dobândită în ceea ce privește punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 865/2006, în combinație cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 792/2012 al Comisiei (3), a demonstrat că anumite dispoziții ale regulamentului respectiv ar trebui modificate pentru a se asigura că regulamentul este pus în aplicare într-un mod armonizat și eficient la nivelul Uniunii. Acesta este cazul, în special, în ceea ce privește prima introducere în Uniune a trofeelor de vânătoare de exemplare din anumite specii sau populații enumerate în anexa B la Regulamentul (CE) nr. 338/97, în legătură cu care există preocupări referitoare la sustenabilitatea comerțului cu trofee de vânătoare sau în legătură cu care există indicații de comerț ilegal semnificativ. În aceste cazuri, este necesar un control mai strict al importurilor în Uniune și, prin urmare, nu ar trebui să se aplice derogările stabilite la articolul 7 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 338/97 pentru efectele personale și domestice. Experiența dobândită ca urmare a punerii în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 865/2006 a demonstrat, de asemenea, necesitatea clarificării faptului că statele membre nu ar trebui să elibereze permise de import în cazurile în care, deși există o cerere în acest sens, nu obțin din partea țării exportatoare sau reexportatoare informații satisfăcătoare cu privire la legalitatea exemplarelor importate în UE.

(4)

Cu ocazia celei de a șaisprezecea conferințe a părților la convenție au fost actualizate referințele standard pentru nomenclatură. Aceste referințe sunt utilizate pentru a indica denumirile științifice ale speciilor în permise și certificate. Modificările respective ar trebui să se reflecte în anexa VIII la Regulamentul (CE) nr. 865/2006.

(5)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 865/2006 ar trebui modificat în consecință.

(6)

Întrucât prezentul regulament ar trebui utilizat împreună cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 792/2012, este important ca ambele regulamente să se aplice începând din aceeași zi.

(7)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru comerțul cu specii de faună și floră sălbatice.

(8)

Regulamentul (UE) 2015/56 al Comisiei (4) a fost adoptat fără ca proiectul de măsură să fie prezentat Consiliului pentru control. Pentru remedierea acestei omisiuni, Comisia abrogă Regulamentul (UE) 2015/56 și îl înlocuiește cu prezentul regulament, care a fost prezentat Parlamentului European și Consiliului sub formă de proiect pentru control. Actele adoptate în temeiul Regulamentului (UE) 2015/56 rămân în vigoare,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 865/2006 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 1 se modifică după cum urmează:

(a)

punctul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„1.

«data achiziției» înseamnă data la care un exemplar a fost prelevat din natură, s-a născut în captivitate sau a fost reprodus artificial sau, dacă această dată este necunoscută, prima dată care poate fi dovedită la care o persoană se afla în posesia exemplarului respectiv;”

;

(b)

punctul 6 se înlocuiește cu următorul text:

„6.

«expoziție itinerantă» înseamnă o colecție de eșantioane, un circ, o menajerie, o expoziție de plante, o orchestră sau o expoziție muzeală care este utilizat(ă) pentru expunere publică comercială;”

.

2.

La articolul 4 alineatul (1), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Cu toate acestea, cererile pentru permise de import și de export, pentru certificate de reexport, pentru certificatele prevăzute la articolul 5 alineatul (2) litera (b), la articolul 5 alineatele (3) și (4), la articolul 8 alineatul (3) și la articolul 9 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 338/97, pentru certificate de proprietate personală, pentru certificate pentru colecții de eșantioane, pentru certificate pentru instrumente muzicale și pentru certificate de expoziție itinerantă, precum și pentru notificări de import, formulare complementare și etichete pot fi completate și de mână, cu condiția ca scrierea să se facă în mod lizibil, cu cerneală și cu litere majuscule de tipar.”

3.

La articolul 7 se adaugă următorul alineat (6):

„(6)   Permisele de export și certificatele de reexport eliberate de țări terțe sunt acceptate numai dacă autoritatea competentă din țara terță în cauză furnizează, în cazul în care i se solicită acest lucru, informații satisfăcătoare cu privire la faptul că exemplarele au fost obținute în conformitate cu legislația privind protecția speciilor în cauză.”

4.

Articolul 9 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 9

Expediții de exemplare

Fără a aduce atingere articolelor 31, 38, 44b, 44i și 44p, se eliberează un permis de import, o notificare de import, un permis de export sau un certificat de reexport separat(ă) pentru fiecare expediție de exemplare transportate împreună și care fac parte dintr-o singură încărcătură.”

5.

Articolul 10 se modifică după cum urmează:

(a)

titlul se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 10

Valabilitatea permiselor de import și de export, a certificatelor de reexport, a certificatelor de expoziție itinerantă, a certificatelor de proprietate personală, a certificatelor pentru colecțiile de eșantioane și a certificatelor pentru instrumentele muzicale”

;

(b)

alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Perioada de valabilitate a certificatelor de expoziție itinerantă, a certificatelor de proprietate personală și a certificatelor pentru instrumente muzicale eliberate în conformitate cu articolele 30, 37 și, respectiv, 44h nu poate depăși trei ani.”

;

(c)

alineatele (5) și (6) se înlocuiesc cu următorul text:

„(5)   Certificatele de expoziție itinerantă, certificatele de proprietate personală sau certificatele pentru instrumente muzicale își pierd valabilitatea în cazul în care exemplarul este vândut, pierdut, distrus sau furat, în cazul în care proprietatea asupra exemplarului este transferată într-un alt mod sau, pentru un exemplar viu, în cazul în care a murit, a scăpat sau a fost lăsat liber în natură.

(6)   Fără nicio întârziere nejustificată, titularul returnează autorității de gestionare emitente originalul și toate copiile oricărui permis de import, permis de export, certificat de reexport, certificat de expoziție itinerantă, de proprietate personală, certificat pentru colecții de eșantioane sau certificat pentru instrumente muzicale care a expirat, nu este utilizat sau nu mai este valabil.”

6.

Articolul 11 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (1), litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c)

atunci când exemplarele la care se referă au fost pierdute, distruse sau furate;”

;

(b)

la alineatul (2), litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c)

atunci când exemplarele la care se referă au fost pierdute, distruse sau furate;”

.

7.

La articolul 14, al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Cu toate acestea, certificatele de origine pentru exemplarele din speciile enumerate în anexa C la Regulamentul (CE) nr. 338/97 pot fi utilizate pentru introducerea de exemplare în Uniune pe parcursul unei perioade de douăsprezece luni de la data eliberării, iar certificatele de expoziție itinerantă, certificatele de proprietate și certificatele pentru instrumente muzicale pot fi utilizate pentru introducerea de exemplare în Uniune și în scopul depunerii de cereri pentru certificatele corespunzătoare în conformitate cu articolele 30, 37 și 44h din prezentul regulament pe parcursul unei perioade de trei ani de la data eliberării.”

8.

După articolul 44g se inserează următorul capitol VIIIb:

„CAPITOLUL VIIIb

CERTIFICATUL PENTRU INSTRUMENTE MUZICALE

Articolul 44h

Eliberarea

(1)   Statele membre pot elibera un certificat pentru instrumente muzicale pentru circulația transfrontalieră necomercială a instrumentelor muzicale în scopuri care includ, dar fără a se limita la acestea, uzul personal, concerte, producție (înregistrări), difuzare, învățământ, expoziții sau competiții, dacă instrumentele respective îndeplinesc toate cerințele de mai jos:

(a)

sunt fabricate din specii enumerate în anexa A, B sau C la Regulamentul (CE) nr. 338/97, altele decât exemplare din speciile enumerate în anexa A la Regulamentul (CE) nr. 338/97 dobândite după includerea speciilor respective în apendicele la convenție;

(b)

exemplarul utilizat pentru fabricarea instrumentului muzical a fost dobândit pe cale legală;

(c)

instrumentul muzical este identificat în mod corespunzător.

(2)   La certificat se anexează un formular complementar, care urmează să fie utilizat în conformitate cu articolul 44m.

Articolul 44i

Utilizarea

Certificatul poate fi utilizat în oricare dintre următoarele moduri:

(a)

ca permis de import în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 338/97;

(b)

ca permis de export sau ca certificat de reexport, în conformitate cu articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 338/97.

Articolul 44j

Autoritatea emitentă

(1)   Autoritatea emitentă a certificatului pentru instrumente muzicale este autoritatea de gestionare a statului în care solicitantul își are reședința obișnuită.

(2)   Certificatul pentru instrumente muzicale include, la rubrica 23 sau într-o anexă corespunzătoare la certificat, următorul text:

«Valabil pentru mai multe treceri ale frontierei. Titularul are obligația de a păstra originalul.

Instrumentul muzical care face obiectul prezentului certificat, care permite mai multe treceri ale frontierei, este destinat uzului necomercial în scopuri care includ, dar fără a se limita la acestea, uzul personal, concerte, producție (înregistrări), difuzare, învățământ, expoziții sau competiții. Instrumentul muzical care face obiectul prezentului certificat nu poate fi vândut și nici posesia asupra acestuia nu poate fi transferată în timp ce se află în afara teritoriului statului în care a fost eliberat certificatul.

Prezentul certificat trebuie returnat autorității de gestionare a statului care l-a eliberat, înainte de data expirării.

Prezentul certificat este valabil numai în cazul în care este însoțit de un formular complementar, care trebuie ștampilat și semnat de un lucrător vamal la fiecare trecere a frontierei.»

Articolul 44k

Cerințe privind exemplarele

Atunci când un exemplar face obiectul unui certificat pentru instrumente muzicale, trebuie îndeplinite următoarele cerințe:

(a)

instrumentul muzical trebuie să fie înregistrat de autoritatea de gestionare emitentă;

(b)

instrumentul muzical trebuie returnat statului membru în care este înregistrat, înainte de data expirării certificatului;

(c)

exemplarul nu poate fi vândut și nici posesia asupra acestuia nu poate fi transferată în timp ce se află în afara statului în care solicitantul își are reședința obișnuită, cu excepția cazului în care trebuie respectate condițiile prevăzute la articolul 44n;

(d)

instrumentul muzical trebuie să fie identificat în mod corespunzător.

Articolul 44l

Cererile

(1)   Solicitantul unui certificat pentru instrumente muzicale furnizează informațiile prevăzute la articolele 44h și 44k și completează, dacă este necesar, rubricile 1, 4 și 723 din formularul de cerere și rubricile 1, 4 și 7-22 din originalul și din toate copiile certificatului.

Statele membre pot hotărî că trebuie completat doar un singur formular de cerere, în acest caz cererea putându-se referi la mai multe certificate.

(2)   Formularul de cerere completat în mod corespunzător se depune la autoritatea de gestionare din statul membru în care solicitantul își are reședința obișnuită, împreună cu informațiile necesare și cu documentele justificative pe care autoritatea în cauză le consideră necesare pentru a-i permite să stabilească dacă este necesar să se elibereze un certificat.

Orice omisiune de informații din cerere trebuie justificată.

(3)   Atunci când o cerere se referă la un certificat privind exemplare pentru care o cerere a fost respinsă anterior, solicitantul informează autoritatea de gestionare cu privire la acest lucru.

Articolul 44m

Documentele care trebuie predate de către titular oficiului vamal

În cazul introducerii în Uniune, al exportului sau al reexportului unui exemplar care face obiectul unui certificat pentru instrumente muzicale eliberat în conformitate cu articolul 44j, titularul certificatului predă, spre verificare, originalul certificatului respectiv, precum și originalul și o copie a formularului complementar unui birou vamal desemnat în conformitate cu articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 338/97.

După completarea formularului complementar, biroul vamal returnează documentele originale titularului, vizează copia formularului complementar și transmite copia vizată autorității de gestionare competente în conformitate cu articolul 45.

Articolul 44n

Vânzarea exemplarelor care fac obiectul certificatelor

Atunci când titularul unui certificat pentru instrumente muzicale eliberat în conformitate cu articolul 44j din prezentul regulament dorește să vândă exemplarul, acesta predă mai întâi certificatul autorității de gestionare emitente și, în cazul în care exemplarul aparține unei specii menționate în anexa A la Regulamentul (CE) nr. 338/97, solicită autorității competente un certificat în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) din regulamentul respectiv.

Articolul 44o

Înlocuirea

Un certificat pentru instrumente muzicale care a fost pierdut, furat sau distrus poate fi înlocuit numai de către autoritatea care l-a eliberat.

Certificatul de înlocuire poartă același număr, dacă este posibil, și aceeași dată de valabilitate ca și documentul original, iar la rubrica 23 va fi inclusă una dintre următoarele mențiuni:

«Prezentul certificat este o copie conformă cu originalul» sau «Prezentul certificat anulează și înlocuiește originalul cu numărul xxxx emis la xx/xx/xxxx».

Articolul 44p

Introducerea de instrumente muzicale în Uniune cu certificate emise de țări terțe

La introducerea în Uniune a unui instrument muzical nu este necesar să se prezinte un document de export sau un permis de import, cu condiția ca instrumentul respectiv să facă obiectul unui certificat pentru instrumente muzicale eliberat de o țară terță în condiții similare cu cele stabilite la articolele 44h și 44j. Pentru reexportarea respectivului instrument muzical nu este necesar să se prezinte un certificat de reexport.”

9.

Articolul 56 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (1), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„În sensul literei (a), condițiile controlate se referă la un mediu artificial care este manipulat intensiv de către om, ceea ce poate implica, fără ca lista să fie exhaustivă, cultivarea, fertilizarea, plivirea, irigarea sau operațiunile horticole cum ar fi sădirea în ghiveci, repicarea și protecția împotriva intemperiilor. În cazul taxonilor care produc agarwood, care provin din semințe, butași, altoire, marcotaj aerian, diviziuni, țesuturi calus sau alte țesuturi vegetale, spori sau alte propagule, expresia «în condiții controlate» se referă la o plantație de arbori, incluzând și alte medii artificiale manipulate de om în scopul producerii de plante sau de părți și derivate de plante.”

;

(b)

se introduce următorul alineat (3):

„(3)   Arborii taxonilor care produc agarwood cultivați în culturi cum ar fi:

(a)

grădini (private și/sau comunitare);

(b)

plantații productive de stat, private sau comunitare, fie monospecifice, fie cu specii mixte,

se consideră a fi înmulțite artificial în conformitate cu alineatul (1).”

10.

Articolul 57 se modifică după cum urmează:

(a)

se introduce următorul alineat (3a):

„(3a)   Prin derogare de la alineatul (3), prima introducere în Uniune a trofeelor de vânătoare de exemplare din speciile sau populațiile enumerate în anexa B la Regulamentul (CE) nr. 338/97 și în anexa XIII la prezentul regulament intră sub incidența articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 338/97.”

;

(b)

la alineatul (5) se adaugă următoarea literă (g):

„(g)

exemplare de agarwood (Aquilaria spp. și Gyrinops spp.) – până la 1 kg de rumeguș, 24 ml de ulei și două seturi de mărgele sau de rozarii (sau două coliere sau brățări) de persoană.”

11.

Articolul 58 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (3) se adaugă următorul paragraf:

„Dispozițiile paragrafului anterior nu se aplică reexportului de coarne de rinocer sau de fildeș de elefant conținut(e) în efecte personale sau domestice; în cazul acestor exemplare, prezentarea certificatului de reexport la vamă este obligatorie.”

;

(b)

alineatele (3a) și (4) se înlocuiesc cu următorul text:

„(3a)   La reexportarea, de către o persoană care nu își are reședința obișnuită în Uniune, a unor efecte personale sau domestice, inclusiv a trofeelor de vânătoare personale, dobândite în afara statului în care își are reședința obișnuită, care constau în exemplare din speciile enumerate în anexa A la Regulamentul (CE) nr. 338/97, se impune prezentarea la vamă a unui certificat de reexport. Aceeași cerință se aplică și în cazul reexportării ca efecte personale sau domestice a coarnelor de rinocer sau a fildeșului de elefant provenind de la exemplare din populațiile enumerate în anexa B la Regulamentul (CE) nr. 338/97.

(4)   Prin derogare de la alineatele (2) și (3), în cazul exportului sau al reexportului articolelor enumerate la articolul 57 alineatul (5) literele (a)-(g) nu este obligatorie prezentarea unui document de (re)export.”

12.

Articolul 58a se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (1), teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   O autoritate de gestionare a unui stat membru poate autoriza activitățile comerciale cu exemplare din speciile enumerate în anexa B la Regulamentul (CE) nr. 338/97 care sunt introduse în Uniune în conformitate cu articolul 7 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 338/97 numai în condițiile următoare:”

;

(b)

alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Se interzic activitățile comerciale cu exemplare din speciile enumerate în anexa A la Regulamentul (CE) nr. 338/97 care au fost introduse în Uniune în conformitate cu articolul 7 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 338/97 sau cu exemplare din speciile enumerate în apendicele I la convenție sau în anexa C1 la Regulamentul (CEE) nr. 3626/82 și introduse în Uniune ca efecte personale sau domestice.”

13.

La articolul 66 alineatul (6) se adaugă un al doilea paragraf, după cum urmează:

„Caviarul de la diferite specii de Acipenseriforme nu se amestecă într-un recipient primar, cu excepția caviarului presat [mai precis, caviarul compus din ouăle fertilizate (icre) ale uneia sau mai multor specii de sturioni sau de poliodoni, care rămân după prelucrarea și prepararea caviarului de calitate superioară].”

14.

La articolul 72, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Statele membre pot continua să elibereze permise de import și de export, certificate de reexport, certificate de expoziție itinerantă și certificate de proprietate personală în formatele prevăzute în anexele I, III și IV, notificări de import în formatul prevăzut în anexa II și certificate UE în formatul prevăzut în anexa V la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 792/2012 timp de un an după intrarea în vigoare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/57 al Comisiei (*).

(*)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/57 al Comisiei din 15 ianuarie 2015 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 792/2012 al Comisiei în ceea ce privește normele de stabilire a modelelor pentru permisele, certificatele și alte documente prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea și în Regulamentul (CE) nr. 865/2006 al Comisiei de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului (JO L 10, 16.1.2015, p. 19).”"

15.

Anexele se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 5 februarie 2015.

Regulamentul (UE) 2015/56 se abrogă odată cu intrarea în vigoare a prezentului regulament.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 5 iunie 2015.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 61, 3.3.1997, p. 1.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 865/2006 al Comisiei din 4 mai 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea (JO L 166, 19.6.2006, p. 1).

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 792/2012 al Comisiei din 23 august 2012 de stabilire a modelelor pentru permisele, certificatele și alte documente prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 865/2006 al Comisiei (JO L 242, 7.9.2012, p. 13).

(4)  Regulamentul (UE) 2015/56 al Comisiei din 15 ianuarie 2015 de modificare, în ceea ce privește comerțul cu speciile de faună și floră sălbatice, a Regulamentului (CE) nr. 865/2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului (JO L 10, 16.1.2015, p. 1).


ANEXĂ

Anexele la Regulamentul (CE) nr. 865/2006 se modifică după cum urmează:

1.

Anexa VIII se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA VIII

Referințe standard pentru nomenclatura care trebuie utilizată în conformitate cu articolul 5 alineatul (4) pentru a indica denumirile științifice ale speciilor în permise și certificate

FAUNĂ

(a)    MAMMALIA

WILSON, D. E. & REEDER, D. M. (ed.) (2005): Mammal species of the World: A Taxonomic and Geographic Reference. A treia ediție, vol. 1-2, xxxv + 2 142 pp. Baltimore (John Hopkins University Press). [pentru toate mamiferele – cu excepția recunoașterii următoarelor denumiri pentru formele sălbatice ale speciilor (în locul unor denumiri pentru fauna domestică): Bos gaurus, Bos mutus, Bubalus arnee, Equus africanus, Equus przewalskii, Ovis orientalis ophion; și cu excepția speciilor menționate mai jos]

BEASLY, I., ROBERTSON, K. M. & ARNOLD, P. W. (2005): Description of a new dolphin, the Australian Snubfin Dolphin, Orcaella heinsohni sp. n. (Cetacea, Delphinidae). – Marine Mammal Science, 21(3): 365-400. [pentru Orcaella heinsohni]

BOUBLI, J. P., DA SILVA, M. N. F., AMADO, M. V., HRBEK, T., PONTUAL, F. B. & FARIAS, I. P. (2008): A taxonomic reassessment of Cacajao melanocephalus Humboldt (1811), with the description of two new species. – International Journal of Primatology, 29: 723-741. [pentru Cacajao ayresi, C. hosomi]

BRANDON-JONES, D., EUDEY, A. A., GEISSMANN, T., GROVES, C. P., MELNICK, D. J., MORALES J. C., SHEKELLE, M. & STEWARD, C.-B. (2004): Asian primate classification. – International Journal of Primatology, 25: 97-163. [pentru Trachypithecus villosus]

CABALLERO, S., TRUJILLO, F., VIANNA, J. A., BARRIOS-GARRIDO, H., MONTIEL, M. G., BELTRÁN-PEDREROS, S., MARMONTEL, M., SANTOS, M. C., ROSSI-SANTOS, M. R. & BAKER, C. S. (2007). Taxonomic status of the genus Sotalia: species level ranking for «tucuxi» (Sotalia fluviatilis) and «costero» (Sotalia guianensis) dolphins. Marine Mammal Science 23: 358-386 [pentru Sotalia fluviatilis și Sotalia guianensis]

DAVENPORT, T. R. B., STANLEY, W. T., SARGIS, E. J., DE LUCA, D. W., MPUNGA, N. E., MACHAGA, S. J. & OLSON, L. E. (2006): A new genus of African monkey, Rungwecebus: Morphology, ecology, and molecular phylogenetics. – Science, 312: 1378-1381 [pentru Rungwecebus kipunji]

DEFLER, T. R. & BUENO, M. L. (2007): Aotus diversity and the species problem. – Primate Conservation, 22: 55-70 [pentru Aotus jorgehernandezi]

DEFLER, T. R., BUENO, M. L. & GARCÍA, J. (2010): Callicebus caquetensis: a new and Critically Endangered titi monkey from southern Caquetá, Colombia. – Primate Conservation, 25: 1-9. [pentru Callicebus caquetensis]

FERRARI, S. F., SENA, L., SCHNEIDER, M. P. C. & JÚNIOR, J. S. S. (2010): Rondon's Marmoset, Mico rondoni sp. n., from southwestern Brazilian Amazonia. – International Journal of Primatology, 31: 693-714. [pentru Mico rondoni]

GEISMANN, T., LWIN, N., AUNG, S. S., AUNG, T. N., AUNG, Z. M., HLA, T. H., GRINDLEY, M. & MOMBERG, F. (2011): A new species of snub-nosed monkey, genus Rhinopithecus Milne-Edwards, 1872 (Primates, Colobinae), from Northern Kachin State, Northeastern Myanmar/Birmania. – Amer. J. Primatology,73: 96-107. [pentru Rhinopithecus strykeri]

MERKER, S. & GROVES, C.P. (2006): Tarsius lariang: A new primate species from Western Central Sulawesi. – International Journal of Primatology, 27(2): 465-485. [pentru Tarsius lariang]

OLIVEIRA, M. M. DE & LANGGUTH, A. (2006): Rediscovery of Marcgrave's Capuchin Monkey and designation of a neotype for Simia flava Schreber, 1774 (Primates, Cebidae). – Boletim do Museu Nacional do Rio de Janeiro, N.S., Zoologia, 523: 1-16. [pentru Cebus flavius]

RICE, D. W., (1998): Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution, Society of Marine Mammalogy Special Publication Number 4, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas [pentru Physeter macrocephalus și Platanista gangetica]

SHEKELLE, M., GROVES, C., MERKER, S. & SUPRIATNA, J. (2010): Tarsius tumpara: A new tarsier species from Siau Island, North Sulawesi. – Primate Conservation, 23: 55-64. [pentru Tarsius tumpara]

SINHA, A., DATTA, A., MADHUSUDAN, M. D. & MISHRA, C. (2005): Macaca munzala: A new species from western Arunachal Pradesh, northeastern India. – International Journal of Primatology, 26(4): 977-989: doi:10.1007/s10764-005-5333-3. [pentru Macaca munzala]

VAN NGOC THINH, MOOTNICK, A. R., VU NGOC THANH, NADLER, T. & ROOS, C. (2010): A new species of crested gibbon from the central Annamite mountain range. Vietnamese Journal of Primatology, 4: 1-12. [pentru Nomascus annamensis]

WADA, S., OISHI, M. & YAMADA, T. K. (2003): A newly discovered species of living baleen whales. – Nature, 426: 278-281. [pentru Balaenoptera omurai]

WALLACE, R. B., GÓMEZ, H., FELTON, A. & FELTON, A. (2006): On a new species of titi monkey, genus Callicebus Thomas (Primates, Pitheciidae), from western Bolivia with preliminary notes on distribution and abundance. – Primate Conservation, 20: 29-39. [pentru Callicebus aureipalatii]

WILSON, D. E. & REEDER, D. M. (1993): Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference. A doua ediție. xviii + 1207 pp., Washington (Smithsonian Institution Press). [pentru Loxodonta africana, Puma concolor, Lama guanicoe și Ovis vignei]

(b)    AVES

MORONY, J. J., BOCK, W. J. & FARRAND, J., Jr. (1975): Reference List of the Birds of the World. American Museum of Natural History. 207 pp. [pentru denumirile de păsări la nivelul ordinelor și al familiilor]

DICKINSON, E.C. (ed.) (2003): The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World. Cea de a treia ediție revizuită și lărgită. 1039 pp. London (Christopher Helm). [pentru toate speciile de păsări – cu excepția taxonilor menționați mai jos și pentru exemplarele din specia Lophura imperialis, care ar trebui tratate ca exemplare din specia L. edwardsi]

DICKINSON, E.C. (2005): Corrigenda 4 (02.06.2005) la ediția a treia Howard & Moore (2003) http://www.naturalis.nl/sites/naturalis.en/contents/i000764/corrigenda%204_final.pdf (disponibilă pe site-ul CITES) [împreună cu DICKINSON 2003 pentru toate speciile de păsări – cu excepția taxonilor menționați mai jos]

ARNDT, T. (2008): Anmerkungen zu einigen Pyrrhura-Formen mit der Beschreibung einer neuen Art und zweier neuer Unterarten. – Papageien, 8: 278-286. [pentru Pyrrhura parvifrons]

COLLAR, N. J. (1997) Family Psittacidae (Parrots). In DEL HOYO, J., ELLIOT, A. AND SARGATAL, J. (eds.), Handbook of the Birds of the World, 4 (Sandgrouse to Cuckoos): 280-477. Barcelona (Lynx Edicions). [pentru Psittacula intermedia și Trichoglossus haematodus]

COLLAR, N. J. (2006): A partial revision of the Asian babblers (Timaliidae). – Forktail, 22: 85-112. [pentru Garrulax taewanus]

CORTÉS-DIAGO, A., ORTEGA, L. A., MAZARIEGOS-HURTADO, L. & WELLER, A.-A. (2007): A new species of Eriocnemis (Trochilidae) from southwest Colombia. – Ornitologia Neotropical, 18: 161-170. [pentru Eriocnemis isabellae]

DA SILVA, J. M. C., COELHO, G. & GONZAGA, P. (2002): Discovered on the brink of extinction: a new species of pygmy owl (Strigidae: Glaucidium) from Atlantic forest of northeastern Brazil. – Ararajuba, 10(2): 123-130. [pentru Glaucidium mooreorum]

GABAN-LIMA, R., RAPOSO, M. A. & HOFLING, E. (2002):Description of a new species of Pionopsitta (Aves: Psittacidae) endemic to Brazil. – Auk, 119: 815-819. [pentru Pionopsitta aurantiocephala]

INDRAWAN, M. & SOMADIKARTA, S. (2004): A new hawk-owl from the Togian Islands, Gulf of Tomini, central Sulawesi, Indonesia. – Bulletin of the British Ornithologists' Club, 124: 160-171. [pentru Ninox burhani]

NEMESIO, A. & RASMUSSEN, C. (2009): The rediscovery of Buffon's «Guarouba» or «Perriche jaune»: two senior synonyms of Aratinga pintoi SILVEIRA, LIMA & HÖFLING, 2005 (Aves: Psittaciformes). – Zootaxa, 2013: 1-16. [pentru Aratinga maculata]

OLMOS, F., SILVA, W. A. G. & ALBANO, C. (2005: Grey-breasted Conure Pyrrhura griseipectus, an overlooked endangered species. – Cotinga, 24: 77-83. [pentru Pyrrhura griseipectus]

PACHECO, J. F. & WHITNEY, B. M. (2006): Mandatory changes to the scientific names of three Neotropical birds. – Bull. Brit. Orn. Club, 126: 242-244. [pentru Chlorostilbon lucidus, Forpus modestus]

PARRY, S. J., CLARK, W. S. & PRAKASH, V. (2002) On the taxonomic status of the Indian Spotted Eagle Aquila hastata. – Ibis, 144: 665-675. [pentru Aquila hastata]

PIACENTINI, V. Q., ALEIXO, A. & SILVEIRA, L. F. (2009): Hybrid, subspecies or species? The validity and taxonomic status of Phaethornis longuemareus aethopyga Zimmer, 1950 (Trochilidae). – Auk, 126: 604-612. [pentru Phaethornis aethopyga]

PORTER, R. F. & KIRWAN, G. M. (2010): Studies of Socotran birds VI. The taxonomic status of the Socotra Buzzard. – Bulletin of the British Ornithologists' Club, 130 (2): 116–131. [pentru Buteo socotraensis]

ROSELAAR, C. S. & MICHELS, J. P. (2004): Nomenclatural chaos untangled, resulting in the naming of the formally undescribed Cacatua species from the Tanimbar Islands, Indonesia (Psittaciformes: Cacatuidae). – Zoologische Verhandelingen, 350: 183-196. [pentru Cacatua goffiniana]

WARAKAGODA, D. H. & RASMUSSEN, P. C. (2004): A new species of scops-owl from Sri Lanka. – Bulletin of the British Ornithologists' Club, 124(2): 85-105. [pentru Otus thilohoffmanni]

WHITTAKER, A. (2002): A new species of forest-falcon (Falconidae: Micrastur) from southeastern Amazonia and the Atlantic rainforests of Brazil. – Wilson Bulletin, 114: 421-445. [pentru Micrastur mintoni]

(c)    REPTILIA

ANDREONE, F., MATTIOLI, F., JESU, R. & RANDRIANIRINA, J. E. (2001): Two new chameleons of the genus Calumma from north-east Madagascar, with observations on hemipenial morphology in the Calumma furcifer group (Reptilia, Squamata, Chamaeleonidae) – Herpetological Journal, 11: 53-68. [pentru Calumma vatosoa și Calumma vencesi]

AVILA PIRES, T. C. S. (1995): Lizards of Brazilian Amazonia (Reptilia: Squamata) – Zoologische Verhandelingen, 299: 706 pp. [pentru Tupinambis]

BAREJ, M. F., INEICH, I., GVOŽDÍK, V. LHERMITTE-VALLARINO, N., GONWOUO, N. L., LEBRETON, M., BOTT, U. & SCHMITZ, A. (2010): Insights into chameleons of the genus Trioceros (Squamata: Chamaeleonidae) in Cameroon, with the resurrection of Chamaeleo serratus Mertens, 1922. – Bonn zool. Bull., 57(2): 211-229. [pentru Trioceros perretti, Trioceros serratus]

BERGHOF, H.-P. & TRAUTMANN, G. (2009): Eine neue Art der Gattung Phelsuma Gray, 1825 (Sauria: Gekkonidae) von der Ostküste Madagaskars. – Sauria, 31 (1): 5-14. [pentru Phelsuma hoeschi]

BÖHLE, A. & SCHÖNECKER, P. (2003): Eine neue Art der Gattung Uroplatus Duméril, 1805 aus Ost- Madagaskar (Reptilia: Squamata: Gekkonidae). – Salamandra, 39(3/4): 129-138. [pentru Uroplatus pietschmanni]

BÖHME, W. (1997): Eine neue Chamäleon-Art aus der Calumma gastrotaenia – Verwandtschaft Ost- Madagaskars – Herpetofauna (Weinstadt), 19 (107): 5-10. [pentru Calumma glawi]

BÖHME, W. (2003): Checklist of the living monitor lizards of the world (family Varanidae) – Zoologische Verhandelingen. Leiden, 341: 1-43. [pentru Varanidae]

BRANCH, W. R. & TOLLEY, K. A. (2010): A new species of chameleon (Sauria: Chamaeleonidae: Nadzikambia) from Mount Mabu, central Mozambique. – Afr. J. Herpetology, 59(2): 157-172. doi: 10.1080/21564574.2010.516275. [pentru Nadzikambia baylissi]

BRANCH, W. R. (2007): A new species of tortoise of the genus Homopus (Chelonia: Testudinidae) from southern Namibia. – African Journal of Herpetology, 56(1): 1-21. [pentru Homopus solus]

BRANCH, W. R., TOLLEY, K. A. & TILBURY, C. R. (2006): A new Dwarf Chameleon (Sauria: Bradypodion Fitzinger, 1843) from the Cape Fold Mountains, South Africa. – African Journal Herpetology, 55(2): 123-141. [pentru Bradypodion atromontanum]

BROADLEY, D. G. (1999): The southern African python, Python natalensis A. Smith 1840, is a valid species. – African Herp News 29: 31-32. [pentru Python natalensis]

BROADLEY, D. G. (2006): CITES Standard reference for the species of Cordylus (Cordylidae, Reptilia) lucrare pregătită la cererea Comitetului pentru nomenclatură al CITES [pentru Cordylus]

BURTON, F. J. (2004): Revision to Species Cyclura nubila lewisi, the Grand Cayman Blue Iguana – Caribbean Journal of Science, 40(2): 198-203. [pentru Cyclura lewisi]

CEI, J. M. (1993): Reptiles del noroeste, nordeste y este de la Argentina – herpetofauna de las selvas subtropicales, Puna y Pampa – Monografie XIV, Museo Regionale di Scienze Naturali. [pentru Tupinambis]

COLLI, G. R., PÉRES, A. K. & DA CUNHA, H. J. (1998): A new species of Tupinambis (Squamata: Teiidae) from central Brazil, with an analysis of morphological and genetic variation in the genus – Herpetologica 54: 477-492. [pentru Tupinambis cerradensis]

CROTTINI, A., GEHRING, P.-S., GLAW, F., HARRIS, D.J., LIMA, A. & VENCES, M. (2011): Deciphering the cryptic species diversity of dull-coloured day geckos Phelsuma (Squamata: Gekkonidae) from Madagascar, with description of a new species. – Zootaxa, 2982: 40-48. [pentru Phelsuma gouldi]

DIRKSEN, L. (2002): Anakondas. NTV Wissenschaft. [pentru Eunectes beniensis]

DOMÍNGUEZ, M., MORENO, L. V. & HEDGES, S. B. (2006): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from the Guanahacabibes Peninsula of Western Cuba. – Amphibia-Reptilia, 27 (3): 427-432. [pentru Tropidophis xanthogaster]

ENNEN, J. R., LOVICH, J. E., KREISER, B. R., SELMAN, W. & QUALLS, C. P. (2010): Genetic and morphological variation between populations of the Pascagoula Map Turtle (Graptemys gibbonsi) in the Pearl and Pascagoula Rivers with description of a new species. – Chelonian Conservation and Biology, 9(1): 98-113. [pentru Graptemys pearlensis]

FITZGERALD, L. A., COOK, J. A. & LUZ AQUINO, A. (1999): Molecular Phylogenetics and Conservation of Tupinambis (Sauria: Teiidae). – Copeia, 4: 894-905. [pentru Tupinambis duseni]

FRITZ, U. & HAVAŠ, P. (2007): Checklist of Chelonians of the World. – Vertebrate Zoology, 57(2): 149-368. Dresden. ISSN 1864-5755 [fără apendice; pentru Testudine pentru denumiri de specii și de familii – cu excepția reținerii următoarelor denumiri: Mauremys iversoni, Mauremys pritchardi, Ocadia glyphistoma, Ocadia philippeni, Sacalia pseudocellata]

GEHRING, P.-S., PABIJAN, M., RATSOAVINA, F. M., KÖHLER, J., VENCES, M. & GLAW, F. (2010): A Tarzan yell for conservation: a new chameleon, Calumma tarzan sp. n., proposed as a flagship species for the creation of new nature reserves in Madagascar. – Salamandra, 46(3): 167-179. [pentru Calumma tarzan]

GEHRING, P.-S., RATSOAVINA, F. M., VENCES, M. & GLAW, F. (2011): Calumma vohibola, a new chameleon species (Squamata: Chamaeleonidae) from the littoral forests of eastern Madagascar. – Afr. J. Herpetology, 60(2): 130-154. [pentru Calumma vohibola]

GENTILE, G. & SNELL, H. (2009): Conolophus marthae sp. nov. (Squamata, Iguanidae), a new species of land iguana from the Galápagos archipelago. – Zootaxa, 2201: 1-10. [pentru Conolophus marthae]

GLAW, F., GEHRING, P.-S., KÖHLER, J., FRANZEN, M. & VENCES, M. (2010): A new dwarf species of day gecko, genus Phelsuma, from the Ankarana pinnacle karst in northern Madagascar. – Salamandra, 46: 83-92. [pentru Phelsuma roesleri]

GLAW, F., KÖHLER, J. & VENCES, M. (2009a): A new species of cryptically coloured day gecko (Phelsuma) from the Tsingy de Bemaraha National Park in western Madagascar. – Zootaxa, 2195: 61-68. [pentru Phelsuma borai]

GLAW, F., KÖHLER, J. & VENCES, M. (2009b): A distinctive new species of chameleon of the genus Furcifer (Squamata: Chamaeleonidae) from the Montagne d'Ambre rainforest of northern Madagascar. – Zootaxa, 2269: 32-42. [pentru Furcifer timoni]

GLAW, F., KOSUCH, J., HENKEL, W. F., SOUND, P. AND BÖHME, W. (2006): Genetic and morphological variation of the leaf-tailed gecko Uroplatus fimbriatus from Madagascar, with description of a new giant species. – Salamandra, 42: 129-144. [pentru Uroplatus giganteus]

GLAW, F. & M. VENCES (2007): A field guide to the amphibians and reptiles of Madagascar, a treia ediție. Vences & Glaw Verlag, 496 pp. [pentru Brookesia ramanantsoai, Calumma ambreense]

GLAW, F., VENCES, M., ZIEGLER, T., BÖHME, W. & KÖHLER, J. (1999). Specific distinctiveness and biogeography of the dwarf chameleons Brookesia minima, B. peyrierasi and B. tuberculata (Reptilia: Chamaeleonidae): evidence from hemipenial and external morphology. – J. Zool. Lond. 247: 225-238. [pentru Brookesia peyrierasi, B. tuberculata]

HALLMANN, G., KRÜGER, J. & TRAUTMANN, G. (2008). Faszinierende Taggeckos. Die Gattung Phelsuma. 2. überarbeitete und erweiterte Auflage, 253 pp., Münster (Natur und Tier – Verlag). ISBN 978-3-86659-059-5. [pentru Phelsuma spp., totuși, cu menținerea Phelsuma ocellata]

HARVEY, M. B., BARKER, D. B., AMMERMAN, L. K. & CHIPPINDALE, P. T. (2000): Systematics of pythons of the Morelia amethistina complex (Serpentes: Boidae) with the description of three new species – Herpetological Monographs, 14: 139-185. [pentru Morelia clastolepis, Morelia nauta și Morelia tracyae, precum și ridicarea la nivel de specie a Morelia kinghorni]

HEDGES, B. S. & GARRIDO, O. (1999): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from central Cuba – Journal of Herpetology, 33: 436-441. [pentru Tropidophis spiritus]

HEDGES, B. S. & GARRIDO, O. (2002): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from Eastern Cuba – Journal of Herpetology, 36:157-161. [pentru Tropidophis hendersoni]

HEDGES, B. S., ESTRADA, A. R. & DIAZ, L. M. (1999): New snake (Tropidophis) from western Cuba – Copeia 1999(2): 376-381. [pentru Tropidophis celiae]

HEDGES, B. S., GARRIDO, O. & DIAZ, L. M. (2001): A new banded snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from north-central Cuba – Journal of Herpetology, 35: 615-617. [pentru Tropidophis morenoi]

HENDERSON, R. W., PASSOS, P. & FEITOSA, D. (2009); Geographic variation in the Emerald Treeboa, Corallus caninus (Squamata: Boidae). – Copeia, 2009 (3): 572-582. [pentru Corallus batesii]

HOLLINGSWORTH, B. D. (2004): The Evolution of Iguanas: An Overview of Relationships and a Checklist of Species. pp. 19-44. În: Alberts, A. C., Carter, R. L., Hayes, W. K. & Martins, E. P. (Eds), Iguanas: Biology and Conservation. Berkeley (University of California Press). [pentru Iguanidae cu excepția recunoașterii Brachylophus bulabula, Phrynosoma blainvillii, P. cerroense și a P. wigginsi ca specii valide]

JACOBS, H. J., AULIYA, M. & BÖHME, W. (2009): Zur Taxonomie des Dunklen Tigerpythons, Python molurus bivittatus KUHL, 1820, speziell der Population von Sulawesi. – Sauria, 31: 5-16. [pentru Python bivittatus]

JESU, R., MATTIOLI, F. & SCHIMENTI, G. (1999): On the discovery of a new large chameleon inhabiting the limestone outcrops of western Madagascar: Furcifer nicosiai sp. nov. (Reptilia, Chamaeleonidae) – Doriana 7(311): 1-14. [pentru Furcifer nicosiai]

KEOGH, J. S., BARKER, D. G. & SHINE, R. 2001. Heavily exploited but poorly known: systematics and biogeography of commercially harvested pythons (Python curtus group) in Southeast Asia – Biological Journal of the Linnean Society, 73: 113-129. [pentru Python breitensteini și Python brongersmai]

KEOGH, J. S., EDWARDS, D. L., FISHER, R. N. & HARLOW, P. S. (2008): Molecular and morphological analysis of the critically endangered Fijian iguanas reveals cryptic diversity and a complex biogeographic history. – Phil. Trans. R. Soc. B, 363(1508): 3413-3426. [pentru Brachylophus bulabula]

KLAVER, C. J. J. & BÖHME, W. (1997): Chamaeleonidae – Das Tierreich, 112, 85 pp. [pentru Bradypodion, Brookesia, Calumma, Chamaeleo și Furcifer – cu excepția speciilor Bradypodion, transformate în Kinyongia și Nadzikambia, și cu excepția recunoașterii Calumma andringitraense, C. guillaumeti, C. hilleniusi și a C. marojezense ca specii valide]

KLUGE, A.G. (1983): Cladistic relationships among gekkonid lizards. – Copeia, 1983 (no. 2): 465-475. [pentru Nactus serpensinsula]

KOCH, A., AULIYA, M. & ZIEGLER, T. (2010): Updated Checklist of the living monitor lizards of the world (Squamata: Varanidae). – Bonn zool. Bull., 57(2): 127-136. [pentru Varanidae]

KRAUSE, P. & BÖHME, W. (2010): A new chameleon of the Trioceros bitaeniatus complex from Mt. Hanang, Tanzania, East Africa (Squamata, Chamaeleonidae). – Bonn Zoological Bulletin, 57: 19-29. [pentru Trioceros hanangensis]

LANZA, B. & NISTRI, A. (2005): Somali Boidae (genus Eryx Daudin 1803) and Pythonidae (genus Python Daudin 1803) (Reptilia Serpentes). – Tropical Zoology, 18 (1): 67-136. [pentru Eryx borrii]

LUTZMANN, N. & LUTZMANN, H. (2004): Das grammatikalische Geschlecht der Gattung Calumma (Chamaeleonidae) und die nötigen Anpassungen einiger Art- und Unterartbezeichnungen. – Reptilia (Münster) 9(4): 4-5 (Addendum in issue 5: 13). [pentru Calumma cucullatum, Calumma nasutum]

MANZANI, P. R. & ABE, A. S. (1997): A new species of Tupinambis Daudin, 1802 (Squamata, Teiidae) from central Brazil – Boletim do Museu Nacional Nov. Ser. Zool., 382: 1-10. [pentru Tupinambis quadrilineatus]

MANZANI, P. R. & ABE, A. S. (2002): A new species of Tupinambis Daudin, 1803 from southeastern Brazil – Arquivos do Museu Nacional, Rio de Janeiro, 60(4): 295-302. [pentru Tupinambis palustris]

MARIAUX, J., LUTZMANN, N. & STIPALA, J. (2008): The two-horned chamaeleons of East Africa. – Zoological Journal Linnean Society, 152: 367-391. [pentru Kinyongia vosseleri, Kinyongia boehmei]

MASSARY, J.-C. DE & HOOGMOED, M. (2001): The valid name for Crocodilurus lacertinus auctorum (nec Daudin, 1802) (Squamata: Teiidae) – Journal of Herpetology, 35: 353-357. [pentru Crocodilurus amazonicus]

MCDIARMID, R. W., CAMPBELL, J. A. & TOURÉ, T. A. (1999): Snake Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Volumul 1, Washington, DC. (The Herpetologists' League). [pentru Loxocemidae, Pythonidae, Boidae, Bolyeriidae, Tropidophiidae și Viperidae – cu excepția menținerii genurilor Acrantophis, Sanzinia, Calabaria și Lichanura și a recunoașterii Epicrates maurus și a Tropidophis xanthogaster ca specii valide]

MENEGON, M.,TOLLEY, K. A., JONES, T., ROVERO, F., MARSHALL, A. R. & TILBURY, C. R. (2009): A new species of chameleon (Sauria: Chamaeleonidae: Kinyongia) from the Magombera forest and the Udzungwa Mountains National Park, Tanzania. – African Journal of Herpetology, 58(2): 59-70. [pentru Kinyongia magomberae]

MONTANUCCI, R.R. (2004): Geographic variation in Phrynosoma coronatum (Lacertilia, Phrynosomatidae): further evidence for a peninsular archipelago. – Herpetologica, 60: 117. [pentru Phrynosoma blainvillii, Phrynosoma cerroense, Phrynosoma wigginsi]

MURPHY, R. W., BERRY, K. H., EDWARDS, T., LEVITON, A. E., LATHROP, A. & RIEDLE, J. D. (2011): The dazed and confused identity of Agassiz's land tortoise, Gopherus agassizii (Testudines, Testudinidae) with the description of a new species, and its consequences for conservation. – Zookeys, 113: 39-71. [pentru Gopherus morafkai]

NECAS, P. (2009): Ein neues Chamäleon der Gattung Kinyongia Tilbury, Tolley & Branch 2006 aus den Poroto-Bergen, Süd-Tansania (Reptilia: Sauria: Chamaeleonidae). – Sauria, 31 (2): 41-48. [pentru Kinyongia vanheygeni]

NECAS, P., MODRY, D. & SLAPETA, J. R. (2003): Chamaeleo (Triceros) narraioca n. sp. (Reptilia Chamaeleonidae), a new chamaeleon species from a relict montane forest of Mount Kulal, northern Kenya. – Tropical Zool., 16:1-12. [pentru Chamaeleo narraioca]

NECAS, P., MODRY, D. & SLAPETA, J. R. (2005): Chamaeleo (Triceros) ntunte n. sp. a new chamaeleon species from Mt. Nyiru, northern Kenya (Squamata: Sauria: Chamaeleonidae). – Herpetozoa, 18/3/4): 125-132. [pentru Chamaeleo ntunte]

NECAS, P., SINDACO, R., KOŘENÝ, L., KOPEČNÁ, J., MALONZA, P. K. & MODRY, D. (2009): Kinyongia asheorum sp. n., a new montane chameleon from the Nyiro Range, northern Kenya (Squamata: Chamaeleonidae). – Zootaxa, 2028: 41-50. [pentru Kinyongia asheorum]

PASSOS, P. & FERNANDES, R. (2008): Revision of the Epicrates cenchria complex (Serpentes: Boidae). – Herpetol. Monographs, 22: 1-30. [pentru Epicrates crassus, E. assisi, E. alvarezi]

POUGH, F. H., ANDREWS, R. M., CADLE, J. E., CRUMP, M. L., SAVITZKY, A. H. & WELLS, K. D. (1998): Herpetology. Upper Saddle River/New Jersey (Prentice Hall). [pentru delimitarea familiilor în cadrul Sauria]

PRASCHAG, P., HUNDSDÖRFER, A. K. & FRITZ, U. (2007): Phylogeny and taxonomy of endangered South and South-east Asian freshwater turtles elucidates by mtDNA sequence variation (Testudines: Geoemydidae: Batagur, Callagur, Hardella, Kachuga, Pangshura). – Zoologica Scripta, 36: 429-442. [pentru Batagur borneoensis, Batagur dhongoka, Batagur kachuga, Batagur trivittata]

PRASCHAG, P., HUNDSDÖRFER, A.K., REZA, A.H.M.A. & FRITZ, U. (2007): Genetic evidence for wild-living Aspideretes nigricans and a molecular phylogeny of South Asian softshell turtles (Reptilia: Trionychidae: Aspideretes, Nilssonia). – Zoologica Scripta, 36:301-310. [pentru Nilssonia gangeticus, N. hurum, N. nigricans]

PRASCHAG, P., SOMMER, R. S., MCCARTHY, C., GEMEL, R. & FRITZ, U. (2008): Naming one of the world's rarest chelonians, the southern Batagur. – Zootaxa, 1758: 61-68. [pentru Batagur affinis]

PRASCHAG, P., STUCKAS, H., PÄCKERT, M., MARAN, J. & FRITZ, U. (2011): Mitochondrial DNA sequences suggest a revised taxonomy of Asian flapshell turtles (Lissemys Smith, 1931) and the validity of previously unrecognized taxa (Testudines: Trionychidae). – Vertebrate Zoology, 61(1): 147-160. [pentru Lissemys ceylonensis]

RATSOAVINA, F.M., LOUIS JR., E.E., CROTTINI, A., RANDRIANIAINA, R.-D., GLAW, F. & VENCES, M. (2011): A new leaf tailed gecko species from northern Madagascar with a preliminary assessment of molecular and morphological variability in the Uroplatus ebenaui group. – Zootaxa, 3022: 39-57. [pentru Uroplatus finiavana]

RAW, L. & BROTHERS, D. J. (2008): Redescription of the South African dwarf chameleon, Bradypodion nemorale Raw 1978 (Sauria: Chamaeleonidae), and description of two new species. – ZooNova 1 (1): 1-7. [pentru Bradypodion caeruleogula, Bradypodion nkandlae]

RAXWORTHY, C.J. & NUSSBAUM, R.A. (2006): Six new species of Occipital-Lobed Calumma Chameleons (Squamata: Chamaeleonidae) from Montane Regions of Madagascar, with a New Description and Revision of Calumma brevicorne. – Copeia, 4: 711-734. [pentru Calumma amber, Calumma brevicorne, Calumma crypticum, Calumma hafahafa, Calumma jejy, Calumma peltierorum, Calumma tsycorne]

RAXWORTHY, C.J. (2003): Introduction to the reptiles. – In: Goodman, S.M. & Bernstead, J.P. (eds.), The natural history of Madagascar,: 934-949. Chicago. [pentru Uroplatus spp.]

RAXWORTHY, C.J., PEARSON, R.G., ZIMKUS, B.M., REDDY, S., DEO, A.J., NUSSBAUM, R.A. & INGRAM,C.M. (2008): Continental speciation in the tropics: contrasting biogeographic patterns of divergence in the Uroplatus leaf-tailed gecko radiation of Madagascar. Journal of Zoology 275: 423-440. [pentru Uroplatus sameiti]

ROCHA, S., RÖSLER, H., GEHRING, P.-S., GLAW, F., POSADA, D., HARRIS, D. J. & VENCES, M. (2010): Phylogenetic systematics of day geckos, genus Phelsuma, based on molecular and morphological data (Squamata: Gekkonidae). – Zootaxa, 2429: 1-28. [pentru Phelsuma dorsovittata, P. parva]

SCHLEIP, W. D. (2008): Revision of the genus Leiopython Hubrecht 1879 (Serpentes: Pythonidae) with the redescription of taxa recently described by Hoser (2000) and the description of new species. – Journal of Herpetology, 42(4): 645-667. [pentru Leiopython bennettorum, L. biakensis, L. fredparkeri, L. huonensis, L. hoserae]

SLOWINSKI, J. B. & WÜSTER, W. (2000.): A new cobra (Elapidae: Naja) from Myanmar/Birmania (Burma) – Herpetologica, 56: 257-270. [pentru Naja mandalayensis]

SMITH, H. M., CHISZAR, D., TEPEDELEN, K. & VAN BREUKELEN, F. (2001): A revision of the bevelnosed boas (Candoia carinata complex) (Reptilia: Serpentes). – Hamadryad, 26(2): 283-315. [pentru Candoia paulsoni, C. superciliosa]

STIPALA, J., LUTZMANN, N., MALONZA, P.K., BORGHESIO, L., WILKINSON, P., GODLEY, B. & EVANS, M.R. (2011): A new species of chameleon (Sauria: Chamaeleonidae) from the highlands of northwest Kenya. – Zootaxa, 3002: 1-16. [pentru Trioceros nyirit]

TILBURY, C. (1998): Two new chameleons (Sauria: Chamaeleonidae) from isolated Afromontane forests in Sudan and Ethiopia – Bonner Zoologische Beiträge, 47: 293-299. [pentru Chamaeleo balebicornutus și Chamaeleo conirostratus]

TILBURY, C. R. & TOLLEY, K. A. (2009a): A new species of dwarf chameleon (Sauria; Chamaeleonidae, Bradypodion Fitzinger) from KwaZulu Natal South Africa with notes on recent climatic shifts and their influence on speciation in the genus. – Zootaxa, 2226: 43-57. [pentru Bradypodion ngomeense, B. nkandlae]

TILBURY, C. R. & TOLLEY, K. A. (2009b): A re-appraisal of the systematics of the African genus Chamaeleo (Reptilia: Chamaeleonidae). – Zootaxa, 2079: 57-68. [pentru Trioceros]

TILBURY, C. R., TOLLEY, K. A. & BRANCH, R. B. (2007): Corrections to species names recently placed in Kinyongia and Nadzikambia (Reptilia: Chamaeleonidae). – Zootaxa, 1426: 68. [pentru ortografierea corectă a denumirilor Kinyongia uluguruensis, Nadzikambia mlanjensis]

TILBURY, C. R., TOLLEY, K. A. & BRANCH, W. R. (2006): A review of the systematics of the genus Bradypodion (Sauria: Chamaeleonidae), with the description of two new genera. – Zootaxa, 1363: 23-38. [pentru Kinyongia adolfifriderici, Kinyongia carpenteri, Kinyongia excubitor, Kinyongia fischeri, Kinyongia matschiei, Kinyongia multituberculata, Kinyongia oxyrhina, Kinyongia tavetana, Kinyongia tenuis, Kinyongia ulugurensis, Kinyongia uthmoelleri, Kinyongia xenorhina, Nadzikambia mlanjense]

TOLLEY, K. A., TILBURY, C. R., BRANCH, W. R. & MATHEE, C. A. (2004): Phylogenetics of the southern African dwarf chameleons, Bradypodion (Squamata: Chamaeleonidae). – Molecular Phylogen. Evol., 30: 351-365. [pentru Bradypodion caffrum, Bradypodion damaranum, Bradypodion gutturale, Bradypodion occidentale, Bradypodion taeniobronchum, Bradypodion transvaalense, Bradypodion ventrale]

TOWNSEND, T. M., TOLLEY, K. A., GLAW, F., BÖHME, W. & VENCES, M. (2010): Eastward from Africa: paleocurrent-mediated chameleon dispersal to the Seychelles Islands. – Biol. Lett., publicată online la 8 September 2010, doi: 10.1098/rsbl.2010.0701 [pentru Archaius tigris]

TUCKER, A. D. (2010): The correct name to be applied to the Australian freshwater crocodile, Crocodylus johnstoni [Krefft, 1873]. – Australian Zoologist, 35(2): 432-434. [pentru Crocodylus johnstoni]

ULLENBRUCH, K., KRAUSE, P. & BÖHME, W. (2007): A new species of the Chamaeleo dilepis group (Sauria Chamaeleonidae) from West Africa. – Tropical Zool., 20: 1-17. [pentru Chamaeleo necasi]

WALBRÖL, U. & WALBRÖL, H. D. (2004): Bemerkungen zur Nomenklatur der Gattung Calumma (Gray, 1865) (Reptilia: Squamata: Chamaeleonidae). – Sauria, 26 (3): 41-44. [pentru Calumma andringitraense, Calumma marojezense, Calumma tsaratananense]

WERMUTH, H. & MERTENS, R. (1996) (reeditare): Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen. xvii + 506 pp. Jena (Gustav Fischer Verlag). [pentru Testudines order names, Crocodylia și Rhynchocephalia]

WILMS, T. M., BÖHME, W., WAGNER, P., LUTZMANN, N. & SCHMITZ, A. (2009): On the phylogeny and taxonomy of the genus Uromastyx Merrem, 1820 (Reptilia: Squamata: Agamidae: Uromastycinae) – resurrection of the genus Saara Gray, 1845. – Bonner zool. Beiträge, 56(1-2): 55-99. [pentru Uromastyx, Saara]

WÜSTER, W. (1996): Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras (Naja naja species complex) – Toxicon, 34: 339-406. [pentru Naja atra, Naja kaouthia, Naja oxiana, Naja philippinensis, Naja sagittifera, Naja samarensis, Naja siamensis, Naja sputatrix și Naja sumatrana]

ZUG, G.R., GROTTE, S. W. & JACOBS, J. F. (2011): Pythons in Burma: Short-tailed python (Reptilia: Squamata). – Proc. biol. Soc. Washington, 124(2): 112-136. [pentru Python kyaiktiyo]

(d)    AMPHIBIA

Taxonomic Checklist of CITES-listed Amphibians, informații extrase din FROST, D. R. (ed.) (2011), Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference, an online reference (http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html) versiunea 5.5 începând din decembrie 2011

în combinație cu BROWN, J. L., TWOMEY, E., AMÉZQUITA, A., BARBOSA DE SOUZA, M., CALDWELL, L. P., LÖTTERS, S., VON MAY, R., MELO-SAMPAIO, P. R., MEJÍA-VARGAS, D., PEREZ-PEÑA, P., PEPPER, M., POELMAN, E. H., SANCHEZ-RODRIGUEZ, M. & SUMMERS, K. (2011): A taxonomic revision of the Neotropical poison frog genus Ranitomeya (Amphibia: Dendrobatidae). – Zootaxa, 3083: 1-120. [pentru toate speciile de amfibieni]

Taxonomic Checklist of Amphibian Species listed unilaterally in the Annexes of Regulation (EC) No 338/97, not included in the CITES Appendices, informații despre specii extrase din FROST, D. R. (2013), Amphibian Species of the World, an online Reference v. 5.6 (9 ianuarie 2013)

(e)    ELASMOBRANCHII, ACTINOPTERYGII ȘI SARCOPTERYGII

Taxonomic Checklist of all CITES listed Shark and Fish species (Elasmobranchii and Actinopterygii, except the genus Hippocampus), informații extrase din ESCHMEYER, W.N. & FRICKE, R. (eds.): Catalog of Fishes, an online reference (http://research.calacademy.org/redirect?url=http://researcharchive.calacademy.org/research/Ichthyology/catalog/fishcatmain.asp), versiune descărcată la 30 noiembrie 2011. [pentru toate speciile de rechini și de pești, cu excepția genului Hippocampus]

FOSTER, R. & GOMON, M. F. (2010): A new seahorse (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus) from south-western Australia. – Zootaxa, 2613: 61-68. [pentru Hippocampus paradoxus]

GOMON, M. F. & KUITER, R. H. (2009): Two new pygmy seahorses (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus) from the Indo-West Pacific. – Aqua, Int. J. of Ichthyology, 15(1): 37-44. [pentru Hippocampus debelius, Hippocampus waleanus]

Horne, M. L. (2001). A new seahorse species (Syngnathidae: Hippocampus) from the Great Barrier Reef – Records of the Australian Museum, 53: 243-246. [pentru Hippocampus]

KUITER, R. H. (2001): Revision of the Australian seahorses of the genus Hippocampus (Syngnathiformes: Syngnathidae) with a description of nine new species – Records of the Australian Museum, 53: 293-340. [pentru Hippocampus]

KUITER, R. H. (2003): A new pygmy seahorse (Pisces: Syngnathidae: Hippocampus) from Lord Howe Island – Records of the Australian Museum, 55: 113-116. [pentru Hippocampus]

LOURIE, S. A. & RANDALL, J. E. (2003): A new pygmy seahorse, Hippocampus denise (Teleostei: Syngnathidae), from the Indo-Pacific – Zoological Studies, 42: 284-291. [pentru Hippocampus]

LOURIE, S. A., VINCENT, A. C. J. & HALL, H. J. (1999): Seahorses. An identification guide to the world's species and their conservation. Project Seahorse (ISBN 0 9534693 0 1) (a doua ediție disponibilă pe CD-ROM). [pentru Hippocampus]

LOURIE, S. A. & KUITER, R. H. (2008: Three new pygmy seahorse species from Indonesia (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus). – Zootaxa, 1963: 54-68. [pentru Hippocampus pontohi, Hippocampus satomiae, Hippocampus severnsi]

PIACENTINO, G. L. M. AND LUZZATTO, D. C. (2004): Hippocampus patagonicus sp. nov., new seahorse from Argentina (Pisces, Syngnathiformes). – Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales, 6(2): 339-349. [pentru Hippocampus patagonicus]

RANDALL, J. & LOURIE, S. A. (2009): Hippocampus tyro, a new seahorse (Gasterosteiformes: Syngnathidae) from the Seychelles. – Smithiana Bulletin, 10: 19-21. [pentru Hippocampus tyro]

(f)    ARACHNIDA

LOURENÇO, W. R. & CLOUDSLEY-THOMPSON, J. C. (1996): Recognition and distribution of the scorpions of the genus Pandinus Thorell, 1876 accorded protection by the Washington Convention – Biogeographica, 72(3): 133-143. [pentru scorpioni din genul Pandinus]

RUDLOFF, J.-P. (2008): Eine neue Brachypelma-Art aus Mexiko (Araneae: Mygalomorphae: Theraphosidae: Theraphosinae). – Arthropoda, 16(2): 26-30. [pentru Brachypelma kahlenbergi]

Taxonomic Checklist of CITES listed Spider Species, informații extrase din PLATNICK, N. (2006), The World Spider Catalog, an online reference, versiunea 6.5 începând din 7 aprilie 2006 [pentru Theraphosidae]

(g)    INSECTA

BARTOLOZZI, L. (2005): Description of two new stag beetle species from South Africa (Coleoptera: Lucanidae). – African Entomology, 13(2): 347-352. [pentru Colophon endroedyi]

MATSUKA, H. (2001): Natural History of Birdwing Butterflies. 367 pp. Tokyo (Matsuka Shuppan). (ISBN 4-9900697-0-6). [pentru fluturi din genurile Ornithoptera, Trogonoptera și Troides]

(h)    HIRUDINOIDEA

NESEMANN, H. & NEUBERT, E. (1999): Annelida: Clitellata: Branchiobdellida, Acanthobdellea, Hirudinea. – Süßwasserfauna von Mitteleuropa, vol. 6/2, 178 pp., Berlin (Spektrum Akad. Verlag). ISBN 3-8274-0927-6. [pentru Hirudo medicinalis și Hirudo verbana]

(i)    ANTHOZOA ȘI HYDROZOA

Taxonomic Checklist of all CITES listed Coral Species, pe baza unor informații compliate de UNEPWCMC 2012.

FLORĂ

The Plant Book, a doua ediție, [D. J. Mabberley, 1997, Cambridge University Press (retipărită cu corecturi în 1998)] pentru denumirile generice ale tuturor plantelor enumerate în apendicele la Convenție, cu condiția să nu fie înlocuite de listele standard de control adoptate de Conferința părților).

A Dictionary of Flowering Plants and Ferns, a opta ediție (J.C. Willis, revizuită de H. K. Airy Shaw, 1973, Cambridge University Press) [pentru sinonimele generice care nu sunt menționate în The Plant Book, cu condiția să nu fie înlocuite de listele standard de control adoptate de Conferința părților la convenție, după cum se menționează mai jos]

The World List of Cycads (D. W. Stevenson, R. Osborne și K. D. Hill, 1995; In: Vorster (Ed.) Proceedings of the Third International Conference on Cycad Biology, p. 55-64, Cycad Society of South Africa, Stellenbosch), ca orientări atunci când se face trimitere la denumirile speciilor de Cycadaceae, Stangeriaceae și Zamiaceae.

CITES Bulb Checklist (A. P. Davis et al., 1999, compilată de Royal Botanic Gardens, Kew, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord), ca orientări atunci când se face trimitere la denumirile speciilor de Cyclamen (Primulaceae) și Galanthus și Sternbergia (Liliaceae).

CITES Cactaceae Checklist, a doua ediție (1999, compilată de D. Hunt, D. Hunt, Royal Botanic Gardens, Kew, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord), ca orientări atunci când se face trimitere la denumirile speciilor de Cactaceae.

CITES Carnivorous Plant Checklist, (B. von Arx et al., 2001, Royal Botanic Gardens, Kew, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord), ca orientări atunci când se face trimitere la denumirile speciilor de Dionaea, Nepenthes și Sarracenia.

CITES Aloe and Pachypodium Checklist (U. Eggli et al., 2001, compilată de Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zurich, Elveția, în colaborare cu Royal Botanic Gardens, Kew, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord) și actualizările acesteia: An Update and Supplement to the CITES Aloe & Pachypodium Checklist [J. M. Lüthy (2007), Autoritatea de gestionare CITES din Elveția, Berna, Elveția], ca orientări atunci când se face trimitere la denumirile speciilor de Aloe și Pachypodium.

World Checklist and Bibliography of Conifers (A. Farjon, 2001), ca orientări atunci când se face trimitere la denumirile speciilor de Taxus.

CITES Orchid Checklist, (compliată de Royal Botanic Gardens, Kew, Regatul Unit) ca orientări atunci când se face trimitere la denumirile speciilor de Cattleya, Cypripedium, Laelia, Paphiopedilum, Phalaenopsis, Phragmipedium, Pleione și Sophronitis (volumul 1, 1995) și Cymbidium, Dendrobium, Disa, Dracula și Encyclia (volumul 2, 1997) și Aerangis, Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia, Miltonioides și Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda și Vandopsis (volumul 3, 2001); și Aerides, Coelogyne, Comparettia și Masdevallia (volumul 4, 2006).

The CITES Checklist of Succulent Euphorbia Taxa (Euphorbiaceae), a doua ediție (S. Carter și U. Eggli, 2003, publicată de Agenția Federală pentru Conservarea Naturii, Bonn, Germania), ca orientări atunci când se face trimitere la denumirile speciilor de Euphorbia suculente.

Dicksonia species of the Americas (2003, compilată de Grădina Botanică din Bonn și de Agenția Federală pentru Conservarea Naturii, Bonn, Germania), ca orientări atunci când se face trimitere la denumirile speciilor de Dicksonia.

Plants of Southern Africa: an annotated checklist. Germishuizen, G. & Meyer N. L. (eds.) (2003). Strelitzia 14: 150-151. National Botanical Institute, Pretoria, Africa de Sud, ca orientări atunci când se face trimitere la denumirile speciilor de Hoodia.

Lista de especies, nomenclatura y distribución en el género Guaiacum. Dávila Aranda. P. & Schippmann, U. (2006): Medicinal Plant Conservation 12:50 ca orientări atunci când se face trimitere la denumirile speciilor de Guaiacum.

CITES checklist for Bulbophyllum and allied taxa (Orchidaceae). Sieder, A., Rainer, H., Kiehn, M. (2007): Adresa autorilor: Department of Biogeography and Botanical Garden of the University of Vienna; Rennweg 14, A-1030 Vienna (Austria), ca orientări atunci când se face trimitere la denumirile speciilor de Bulbophyllum.

The Checklist of CITES species (2005, 2007 și actualizările acesteia) publicate de către UNEP -WCMC poate fi utilizată ca listă neoficială a denumirilor științifice care au fost adoptate de Conferința părților pentru speciile de animale enumerate în anexele la Regulamentul (CE) nr. 338/97 și ca sinteză neoficială a informațiilor incluse în referințele standard adoptate pentru nomenclatura CITES.”

2.

Anexa IX se modifică după cum urmează:

(a)

la punctul 1 din anexa IX, rândul „Q = Circuri și expoziții itinerante” se înlocuiește cu „Q = Expoziții itinerante [o colecție de eșantioane, un circ, o menajerie, o expoziție de plante, o orchestră sau o expoziție muzeală care este utilizat(ă) pentru expunere publică în scop comercial]”;

(b)

la punctul 2 din anexa IX, se adaugă următorul rând:

„X

 

Exemplare luate din mediul marin care nu se află sub jurisdicția niciunui stat”

.

3.

În anexa X, rândul „Lophophurus impejanus” se înlocuiește cu „Lophophorus impejanus”.

4.

Se adaugă următoarea anexă XIII:

„ANEXA XIII

SPECII ȘI POPULAȚII MENȚIONATE LA ARTICOLUL 57 ALINEATUL (3a)

 

Ceratotherium simum simum

 

Hippopotamus amphibius

 

Loxodonta africana

 

Ovis ammon

 

Panthera leo

 

Ursus maritimus”

.

6.6.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 142/21


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/871 AL COMISIEI

din 5 iunie 2015

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește sectorul fructelor și legumelor și sectorul fructelor și legumelor prelucrate (2), în special articolul 136 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din cadrul Rundei Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XVI la regulamentul respectiv.

(2)

Valoarea forfetară de import se calculează în fiecare zi lucrătoare, în conformitate cu articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011, ținând seama de datele zilnice variabile. Prin urmare, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 136 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 5 iunie 2015.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Jerzy PLEWA

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Codul NC

Codul țării terțe (1)

Valoarea forfetară de import

0702 00 00

AL

46,1

MA

105,1

MK

71,9

TN

138,3

TR

80,1

ZZ

88,3

0707 00 05

AL

34,4

MK

39,0

TR

106,6

ZZ

60,0

0709 93 10

TR

116,0

ZZ

116,0

0805 50 10

AR

111,5

BO

145,2

TR

67,0

ZA

135,9

ZZ

114,9

0808 10 80

AR

104,4

BR

98,8

CL

150,9

NZ

141,9

US

140,8

ZA

120,8

ZZ

126,3

0809 10 00

TR

283,7

ZZ

283,7

0809 29 00

US

525,9

ZZ

525,9


(1)  Nomenclatura țărilor stabilită prin Regulamentul (UE) nr. 1106/2012 al Comisiei din 27 noiembrie 2012 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 471/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare privind comerțul exterior cu țările terțe, în ceea ce privește actualizarea nomenclatorului țărilor și teritoriilor (JO L 328, 28.11.2012, p. 7). Codul „ZZ” desemnează „alte origini”.


6.6.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 142/23


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/872 AL COMISIEI

din 5 iunie 2015

de stabilire a coeficientului de atribuire aplicabil cantităților care fac obiectul cererilor de licențe de import depuse în perioada 1-2 iunie 2015 în cadrul contingentului tarifar deschis de Regulamentul (CE) nr. 1918/2006 pentru uleiul de măsline originar din Tunisia și de suspendare a depunerii de cereri pentru astfel de licențe pentru luna iunie 2015

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1), în special articolul 188 alineatele (1) și (3),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1918/2006 al Comisiei (2) a deschis un contingent tarifar anual pentru importul de ulei de măsline virgin încadrat la codurile NC 1509 10 10 și NC 1509 10 90, obținut integral în Tunisia și transportat direct din această țară în Uniune. Articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1918/2006 prevede limite cantitative lunare pentru eliberarea licențelor de import.

(2)

Cantitățile care fac obiectul cererilor de licențe de import depuse în perioada 1-2 iunie 2015 pentru luna iunie 2015 sunt mai mari decât cantitățile disponibile. Este necesar, prin urmare, să se stabilească în ce măsură se pot elibera licențele de import, stabilindu-se coeficientul de atribuire care urmează să fie aplicat cantităților solicitate, calculat în conformitate cu articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 al Comisiei (3). Este necesar să se suspende depunerea de noi cereri de licențe pentru luna iunie 2015.

(3)

Pentru a garanta eficacitatea măsurii, este necesar ca prezentul regulament să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Cantităților care fac obiectul cererilor de licențe de import depuse în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1918/2006 în perioada 1-2 iunie 2015 li se aplică coeficientul de atribuire care figurează în anexa la prezentul regulament.

(2)   Depunerea de noi cereri de licențe de import pentru luna iunie 2015 se suspendă începând cu 3 iunie 2015.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 5 iunie 2015.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Jerzy PLEWA

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 1918/2006 al Comisiei din 20 decembrie 2006 privind deschiderea și modul de gestionare a contingentelor tarifare pentru uleiul de măsline originar din Tunisia (JO L 365, 21.12.2006, p. 84).

(3)  Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 al Comisiei din 31 august 2006 de stabilire a normelor comune pentru administrarea contingentelor tarifare de import pentru produsele agricole gestionate printr-un sistem de licențe de import (JO L 238, 1.9.2006, p. 13).


ANEXĂ

Număr de ordine

Coeficient de atribuire – cereri depuse în perioada 1-2 iunie 2015 pentru luna iunie 2015

(în %)

09.4032

5,850121


DECIZII

6.6.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 142/25


DECIZIA (UE) 2015/873 A CONSILIULUI

din 18 mai 2015

privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul celei de a 48-a sesiuni a Comitetului de control al statului portului al Memorandumului de înțelegere de la Paris privind controlul statului portului

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 100 alineatul (2) și articolul 218 alineatul (9),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Siguranța maritimă, prevenirea poluării și condițiile de viață și de muncă la bordul navelor pot fi îmbunătățite în mod eficient prin reducerea drastică a numărului de nave care nu corespund standardelor în apele Uniunii, prin aplicarea strictă a convențiilor, a codurilor și a rezoluțiilor internaționale relevante.

(2)

Deși responsabilitatea principală pentru monitorizarea conformității navelor cu standardele internaționale privind siguranța, prevenirea poluării și condițiile de viață și de muncă la bordul navelor revine statului de pavilion, responsabilitatea pentru întreținerea stării navei și a echipamentelor acesteia după control pentru a îndeplini cerințele convențiilor aplicabile navei revine companiei cărei îi aparține nava. Cu toate acestea, o serie de state de pavilion întâmpină serioase dificultăți în a pune în aplicare și a asigura respectarea acestor standarde internaționale.

(3)

De aceea, ca o a doua linie de apărare împotriva navelor care nu corespund standardelor, monitorizarea conformității cu standardele internaționale privind siguranța, prevenirea poluării și condițiile de viață și de muncă la bord ar trebui să fie, de asemenea, asigurată de statele portului, recunoscând în același timp că inspecția statului portului nu are valoarea unui control și că rapoartele de inspecție relevante nu sunt echivalente cu un certificat de navigabilitate. Adoptarea unei abordări armonizate a aplicării efective de către statele costiere membre ale Uniunii a acelor standarde internaționale privitoare la navele care navighează în apele lor teritoriale și folosesc porturile lor ar trebui să conducă la evitarea unor denaturări ale concurenței.

(4)

Directiva 2009/16/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1) stabilește regimul Uniunii privind controlul statului portului, reformulând și consolidând legislația anterioară a Uniunii în acest domeniu, în vigoare din 1995. Regimul Uniunii a fost creat pe baza structurii preexistente a Memorandumului de înțelegere de la Paris privind controlul statului portului („MOU Paris”), semnat la Paris la 26 ianuarie 1982.

(5)

În ceea ce privește statele membre ale Uniunii, Directiva 2009/16/CE introduce în mod eficient anumite proceduri, instrumente și activități desfășurate de MOU Paris, în domeniul de aplicare al dreptului Uniunii. În temeiul Directivei 2009/16/CE, anumite decizii luate de organismul competent adecvat al MOU Paris devin obligatorii pentru statele membre ale Uniunii.

(6)

Comitetul de control al statului portului (CCSP) al MOU Paris va organiza cea de a 48-a sesiune a sa în perioada 18-22 mai 2015. În timpul respectivei sesiuni, se așteaptă ca CCSP să decidă cu privire la anumite chestiuni care au efect juridic direct asupra Directivei 2009/16/CE.

(7)

Se așteaptă ca CCSP să ia în considerare și, ulterior, să adopte statisticile actualizate de inspecție pentru 2014, inclusiv noile liste albă, gri sau neagră de performanță ale pavilioanelor, precum și lista de performanță a organizațiilor recunoscute, care vor fi folosite în scopul orientării începând cu 1 iulie 2015. Deoarece statisticile de inspecție ale MOU Paris sunt esențiale pentru punerea în aplicare a regimului de inspecție instituit prin Directiva 2009/16/CE, statele membre, în numele Uniunii, ar trebui să sprijine adoptarea acestora.

(8)

Se preconizează, de asemenea, ca CCSP să analizeze și, ulterior, să adopte angajamentul regional și calcularea cotelor juste în conformitate cu anexa 11 la MOU Paris. Având în vedere importanța împărțirii în mod echitabil a angajamentelor de inspecție între statele membre și faptul că fiecare stat membru contribuie echitabil la realizarea obiectivului Uniunii, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Directiva 2009/16/CE, statele membre, în numele Uniunii, ar trebui să sprijine aceste acțiuni ale CCSP.

(9)

De asemenea, se așteaptă ca CCSP să confirme ratele medii ale reținerilor și ale deficiențelor. Având în vedere Regulamentul (UE) nr. 802/2010 al Comisiei (2) și Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1205/2012 al Comisiei (3), statele membre, în numele Uniunii, ar trebui să sprijine adoptarea acestora.

(10)

În plus, se preconizează că CCSP va discuta formele de detenție ulterioară (FUD) și procedurile în caz de nerespectare a reciclării unei nave astfel cum a fost convenit și că va lua în considerare o modificare a procedurilor și a orientărilor MOU Paris. Având în vedere importanța unui sistem eficace, proporțional și disuasiv de detenție, de refuz al accesului și de monitorizare a inspecției în conformitate cu articolele 16, 19 și 21 din Directiva 2009/16/CE, statele membre, în numele Uniunii, ar trebui să se opună propunerii de la punctul 2.6 din orientarea modificată, astfel cum figurează în anexa II la documentul PSCC48/4.3.8, care privește o interdicție permanentă și definitivă a navelor, spre deosebire de o interdicție temporară, întrucât această propunere nu este conformă cu Directiva 2009/16/CE.

(11)

În temeiul articolului 218 alineatul (9) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii în cadrul unui organism înființat printr-un acord, atunci când acesta trebuie să adopte acte cu efecte juridice, trebuie să fie adoptată printr-o decizie a Consiliului, la propunerea Comisiei.

(12)

Uniunea nu este parte contractantă la MOU Paris. Prin urmare, este necesar ca Consiliul să autorizeze statele membre să exprime poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii și să își exprime consimțământul de a respecta deciziile luate de către CCSP,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Pozițiile care urmează să fie adoptate în numele Uniunii la cea de a 48-a sesiune a CCSP al MOU Paris, atunci când organismul în cauză este invitat să adopte decizii cu efecte juridice, sunt stabilite în anexă.

Articolul 2

Pozițiile care urmează să fie adoptate în numele Uniunii, astfel cum sunt prevăzute la articolul 1, se exprimă de către statele membre care își asumă obligații în temeiul MOU Paris, acționând împreună în interesul Uniunii.

Articolul 3

Modificările formale și minore ale pozițiilor menționate la articolul 1 pot fi convenite fără a necesita modificarea acestor poziții.

Articolul 4

Statele membre sunt autorizate să își exprime acordul, în interesul Uniunii, de a respecta deciziile menționate la articolul 1.

Articolul 5

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 18 mai 2015.

Pentru Consiliu

Președintele

M. SEILE


(1)  Directiva 2009/16/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind controlul statului portului (JO L 131, 28.5.2009, p. 57).

(2)  Regulamentul (UE) nr. 802/2010 al Comisiei din 13 septembrie 2010 de punere în aplicare a articolului 10 alineatul (3) și a articolului 27 din Directiva 2009/16/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind performanța companiei (JO L 241, 14.9.2010, p. 4).

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1205/2012 al Comisiei din 14 decembrie 2012 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 802/2010 privind performanța companiei (JO L 347, 15.12.2012, p. 10).


ANEXĂ

Pozițiile care urmează să fie adoptate, în numele Uniunii, în cadrul celei de a 48-a sesiuni a Comitetului de control al statului portului al Memorandumului de înțelegere de la Paris privind controlul statului portului vor fi:

(a)

să aprobe acțiunile propuse în documentul PSCC48/3.3A, punctul 9.1;

(b)

să aprobe acțiunile propuse în documentul PSCC48/4.2.2B, punctul 5.1;

(c)

să aprobe acțiunile propuse în documentul PSCC48/4.2.2C, punctul 6.1; și

(d)

să se opună amendamentului propus la punctul 2.6 al orientării modificate din documentul PSCC48/4.3.8.


6.6.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 142/28


DECIZIA (PESC) 2015/874 A COMITETULUI POLITIC ȘI DE SECURITATE

din 27 mai 2015

privind acceptarea contribuției din partea unui stat terț la misiunea militară a Uniunii Europene pentru a contribui la instruirea forțelor armate maliene (EUTM Mali) (EUTM Mali/1/2015)

COMITETUL POLITIC ȘI DE SECURITATE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 38 al treilea paragraf,

având în vedere Decizia 2013/34/PESC a Consiliului din 17 ianuarie 2013 privind o misiune militară a Uniunii Europene pentru a contribui la instruirea forțelor armate maliene (EUTM Mali) (1), în special articolul 8 alineatul (2),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 8 alineatul (2) din Decizia 2013/34/PESC, Consiliul a autorizat Comitetul politic și de securitate (COPS) să invite state terțe să ofere contribuții și să adopte deciziile relevante privind acceptarea contribuțiilor propuse de statele terțe.

(2)

În urma recomandării privind o contribuție din partea Republicii Albania („Albania”), adresată de comandantul misiunii UE, și a recomandării Comitetului militar al Uniunii Europene, contribuția Albaniei ar trebui să fie acceptată.

(3)

În conformitate cu articolul 5 din Protocolul nr. 22 privind poziția Danemarcei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Danemarca nu participă la elaborarea și la punerea în aplicare a deciziilor și a acțiunilor Uniunii care au implicații în domeniul apărării,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1)   Contribuția Albaniei la misiunea militară a Uniunii Europene pentru a contribui la instruirea forțelor armate maliene (EUTM Mali) este acceptată și este considerată semnificativă.

(2)   Albania este scutită de contribuții financiare la bugetul EUTM Mali.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 27 mai 2015.

Pentru Comitetul politic și de securitate

Președintele

W. STEVENS


(1)  JO L 14, 18.1.2013, p. 19.


6.6.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 142/29


DECIZIA (PESC) 2015/875 A COMITETULUI POLITIC ȘI DE SECURITATE

din 2 iunie 2015

privind acceptarea contribuției din partea unui stat terț la misiunea de consiliere militară PSAC a Uniunii Europene în Republica Centrafricană (EUMAM RCA) (EUMAM RCA/3/2015)

COMITETUL POLITIC ȘI DE SECURITATE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 38 paragraful al treilea,

având în vedere Decizia (PESC) 2015/78 a Consiliului din 19 ianuarie 2015 privind o misiune de consiliere militară PSAC a Uniunii Europene în Republica Centrafricană (EUMAM RCA) (1), în special articolul 8 alineatul (2),

întrucât:

(1)

În temeiul articolului 8 alineatul (2) din Decizia (PESC) 2015/78, Consiliul a autorizat Comitetul politic și de securitate să adopte deciziile corespunzătoare privind acceptarea contribuțiilor propuse din partea statelor terțe.

(2)

Ca urmare a recomandării privind oferta de contribuție din partea Republicii Serbia formulate de comandantul misiunii UE al EUMAM RCA și a avizului Comitetului militar al Uniunii Europene, oferta respectivă ar trebui acceptată.

(3)

În conformitate cu articolul 5 din Protocolul nr. 22 privind poziția Danemarcei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Danemarca nu participă la elaborarea și la punerea în aplicare a deciziilor și acțiunilor Uniunii care au implicații în materie de apărare,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1)   Se acceptă oferta de contribuție din partea Republicii Serbia la misiunea de consiliere militară PSAC a Uniunii Europene în Republica Centrafricană (EUMAM RCA) și este considerată semnificativă.

(2)   Republica Serbia este scutită de contribuții financiare la bugetul EUMAM RCA.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 2 iunie 2015.

Pentru Comitetul politic și de securitate

Președintele

W. STEVENS


(1)  JO L 13, 20.1.2015, p. 8.


6.6.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 142/30


DECIZIA (PESC) 2015/876 A CONSILIULUI

din 5 iunie 2015

de modificare a Deciziei 2014/119/PESC privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Ucraina

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29,

întrucât:

(1)

La 5 martie 2014, Consiliul a adoptat Decizia 2014/119/PESC (1).

(2)

La 5 martie 2015, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2015/364 (2), care prevede că măsurile restrictive prevăzute în Decizia 2014/119/PESC se aplică până la 6 martie 2016 în ceea ce privește paisprezece persoane și, până la 6 iunie 2015, în ceea ce privește patru persoane.

(3)

În ceea ce privește una dintre cele patru persoane, aplicarea măsurilor restrictive ar trebui prelungită până la 6 octombrie 2015, iar expunerea de motive referitoare la aceasta ar trebui să fie actualizată.

(4)

În ceea ce privește alte două dintre cele patru persoane, aplicarea măsurilor restrictive ar trebui prelungită până la 6 martie 2016, iar expunerea de motive referitoare la aceasta ar trebui să fie actualizată.

(5)

Decizia 2014/119/PESC ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Articolul 5 din Decizia 2014/119/PESC se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 5

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezenta decizie se aplică până la 6 martie 2016. Măsurile prevăzute la articolul 1 se aplică în ceea ce privește rubrica nr. 10 din anexă până la 6 octombrie 2015.

Prezenta decizie se reexaminează permanent. Aceasta se reînnoiește sau se modifică, după caz, în cazul în care Consiliul consideră că obiectivele sale nu au fost îndeplinite.”

Articolul 2

Anexa la Decizia 2014/119/PESC se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 5 iunie 2015.

Pentru Consiliu

Președintele

E. RINKĒVIČS


(1)  Decizia 2014/119/PESC a Consiliului din 5 martie 2014 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Ucraina (JO L 66, 6.3.2014, p. 26).

(2)  Decizia (PESC) 2015/364 a Consiliului din 5 martie 2015 de modificare a Deciziei 2014/119/PESC privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Ucraina (JO L 62, 6.3.2015, p. 25).


ANEXĂ

1.

Rubrica pentru următoarea persoană care figurează în anexa la Decizia 2014/119/PESC se elimină:

8.

Viktor Viktorovych Yanukovych (fiu al fostului președinte)

2.

Rubricile pentru următoarele persoane care figurează în anexa la Decizia 2014/119/PESC se înlocuiesc cu următoarele:

4.

Olena Leonidivna Lukash (Oлена Леонідівна Лукаш), Elena Leonidovna Lukash (Елена Леонидовна Лукаш)

născută la 12 noiembrie 1976 în Rîbnița (Moldova), fost Ministru al Justiției

Persoană care face obiectul unor anchete efectuate de către autoritățile ucrainene pentru implicarea în deturnarea de fonduri publice.

6.3.2014

10.

Serhii Petrovych Kliuiev (Сергій Петрович Клюєв), Serhiy Petrovych Klyuyev

născut la 19 august 1969 în Donețk, fratele lui Andrii Kliuiev, om de afaceri

Persoană care face obiectul unei anchete efectuate de către autoritățile ucrainene pentru implicarea în deturnarea de fonduri publice. Persoană asociată cu o persoană desemnată (Andrii Petrovych Kliuiev) care face obiectul unor proceduri penale declanșate de către autoritățile ucrainene pentru deturnarea de fonduri sau active publice.

6.3.2014

13.

Dmytro Volodymyrovych Tabachnyk (Дмитро Володимирович Табачник)

născut la 28 noiembrie 1963 în Kiev, fost Ministru al Educației și Științelor

Persoană care face obiectul unei anchete efectuate de către autoritățile ucrainene pentru implicarea în deturnarea de fonduri publice.

6.3.2014


6.6.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 142/32


DECIZIA (UE) 2015/877 A COMISIEI

din 4 iunie 2015

de modificare a Deciziilor 2009/568/CE, 2011/333/UE, 2011/381/UE, 2012/448/UE și 2012/481/UE în vederea prelungirii perioadei de valabilitate a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru anumite produse

[notificată cu numărul C(2015) 3641]

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind eticheta UE ecologică (1), în special articolul 8 alineatul (3) litera (c),

după consultarea Comitetului pentru etichetare ecologică al Uniunii Europene,

întrucât:

(1)

Decizia 2009/568/CE a Comisiei (2) expiră la 30 iunie 2015.

(2)

Decizia 2011/333/UE a Comisiei (3) expiră la 7 iunie 2015.

(3)

Decizia 2011/381/UE a Comisiei (4) expiră la 24 iunie 2015.

(4)

Decizia 2012/448/UE a Comisiei (5) expiră la 12 iulie 2015.

(5)

Decizia 2012/481/UE a Comisiei (6) expiră la 16 august 2015.

(6)

A fost realizată o evaluare menită să confirme relevanța și caracterul adecvat al criteriilor ecologice actuale, precum și al cerințelor de evaluare și de verificare aferente, stabilite prin Deciziile 2009/568/CE, 2011/333/UE, 2011/381/UE, 2012/448/UE și 2012/481/UE. Întrucât procesul de revizuire a criteriilor ecologice actuale și a cerințelor de evaluare și de verificare aferente stabilite în aceste decizii va demara în anul 2015, este necesară prelungirea perioadelor de valabilitate ale criteriilor ecologice respective și ale cerințelor de evaluare și de verificare aferente până la 31 decembrie 2018.

(7)

Prin urmare, Deciziile 2009/568/CE, 2011/333/UE, 2011/381/UE, 2012/448/UE și 2012/481/UE ar trebui modificate în consecință.

(8)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 16 din Regulamentul (CE) nr. 66/2010,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Articolul 3 din Decizia 2009/568/CE se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 3

Criteriile ecologice pentru categoria de produse «hârtie absorbantă», precum și cerințele de evaluare și de verificare aferente sunt valabile până la 31 decembrie 2018.”

Articolul 2

Articolul 4 din Decizia 2011/333/UE se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 4

Criteriile ecologice pentru categoria de produse «hârtie de copiat și hârtie grafică», precum și cerințele de evaluare și de verificare aferente sunt valabile până la 31 decembrie 2018.”

Articolul 3

Articolul 4 din Decizia 2011/381/UE se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 4

Criteriile ecologice pentru categoria de produse «lubrifianți», precum și cerințele de evaluare și de verificare aferente sunt valabile până la 31 decembrie 2018.”

Articolul 4

Articolul 4 din Decizia 2012/448/UE se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 4

Criteriile ecologice pentru categoria de produse «hârtie de ziar», precum și cerințele de evaluare și de verificare aferente sunt valabile până la 31 decembrie 2018.”

Articolul 5

Articolul 4 din Decizia 2012/481/UE se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 4

Criteriile ecologice pentru categoria de produse «hârtie tipărită», precum și cerințele de evaluare și de verificare aferente sunt valabile până la 31 decembrie 2018.”

Articolul 6

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 4 iunie 2015.

Pentru Comisie

Karmenu VELLA

Membru al Comisiei


(1)  JO L 27, 30.1.2010, p. 1.

(2)  Decizia 2009/568/CE a Comisiei din 9 iulie 2009 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice comunitare pentru hârtia absorbantă (JO L 197, 29.7.2009, p. 87).

(3)  Decizia 2011/333/UE a Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru hârtia de copiat și hârtia grafică (JO L 149, 8.6.2011, p. 12).

(4)  Decizia 2011/381/UE a Comisiei din 24 iunie 2011 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru lubrifianți (JO L 169, 29.6.2011, p. 28).

(5)  Decizia 2012/448/UE a Comisiei din 12 iulie 2012 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru hârtia de ziar (JO L 202, 28.7.2012, p. 26).

(6)  Decizia 2012/481/UE a Comisiei din 16 august 2012 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru hârtia tipărită (JO L 223, 21.8.2012, p. 55).