ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 132

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 58
29 mai 2015


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) 2015/827 al Consiliului din 28 mai 2015 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 36/2012 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria

1

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/828 al Consiliului din 28 mai 2015 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 36/2012 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria

3

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/829 al Comisiei din 27 mai 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95 în ceea ce privește stabilirea prețurilor reprezentative în sectoarele cărnii de pasăre și ouălor, precum și pentru ovalbumină

6

 

*

Regulamentul (UE) 2015/830 al Comisiei din 28 mai 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) ( 1 )

8

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/831 al Comisiei din 28 mai 2015 de actualizare a listei părților scutite de taxa antidumping extinsă asupra anumitor componente pentru biciclete originare din Republica Populară Chineză în temeiul Regulamentului (CE) nr. 88/97, ca urmare a examinării inițiate în conformitate cu Comunicarea 2014/C 299/08 a Comisiei

32

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/832 al Comisiei din 28 mai 2015 de deschidere a unei anchete privind eventuala eludare a măsurilor compensatorii instituite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1239/2013 al Consiliului la importurile de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin și componentele lor cheie (și anume celule) originare sau expediate din Republica Populară Chineză prin importuri de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin și componentele lor cheie (și anume celule) expediate din Malaysia și din Taiwan, indiferent dacă au fost sau nu declarate ca fiind originare din Malaysia sau din Taiwan, și de supunere a acestor importuri la înregistrare

53

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/833 al Comisiei din 28 mai 2015 de deschidere a unei anchete privind eventuala eludare a măsurilor antidumping instituite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1238/2013 al Consiliului la importurile de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin și componentele lor cheie (și anume celule) originare sau expediate din Republica Populară Chineză prin importuri de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin și componentele lor cheie (și anume celule) expediate din Malaysia și din Taiwan, indiferent dacă au fost sau nu declarate ca fiind originare din Malaysia sau din Taiwan, și de supunere a acestor importuri la înregistrare

60

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/834 al Comisiei din 28 mai 2015 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

67

 

 

DECIZII

 

*

Decizia (UE) 2015/835 a Consiliului din 11 mai 2015 privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comisiei mixte UE-AELS privind tranzitul comun referitoare la adoptarea unei decizii de modificare a Convenției privind regimul de tranzit comun

69

 

*

Decizia (UE) 2015/836 a Consiliului din 11 mai 2015 privind poziția care urmează a fi adoptată, în numele Uniunii Europene, cu privire la adoptarea unei decizii de către Comisia mixtă UE-AELS privind tranzitul comun și a unei decizii de către Comisia mixtă UE-AELS privind simplificarea formalităților în comerțul cu mărfuri referitoare la invitațiile adresate fostei Republici iugoslave a Macedoniei de a adera la Convenția privind un regim de tranzit comun și la Convenția privind simplificarea formalităților în comerțul cu mărfuri

78

 

*

Decizia (PESC) 2015/837 a Consiliului din 28 mai 2015 de modificare a Deciziei 2013/255/PESC privind măsuri restrictive împotriva Siriei

82

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/838 a Comisiei din 28 mai 2015 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2014/909/UE prin extinderea perioadei de aplicare în Italia a măsurilor de protecție referitoare la gândacul mic de stup [notificată cu numărul C(2015) 3558]  ( 1 )

86

 

*

Decizia (UE) 2015/839 a Băncii Centrale Europene din 27 aprilie 2015 privind identificarea instituțiilor de credit care fac obiectul evaluării cuprinzătoare (BCE/2015/21)

88

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

29.5.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 132/1


REGULAMENTUL (UE) 2015/827 AL CONSILIULUI

din 28 mai 2015

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 36/2012 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 215,

având în vedere Decizia 2013/255/PESC a Consiliului din 31 mai 2013 privind măsuri restrictive împotriva Siriei (1),

având în vedere propunerea comună a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și a Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 36/2012 al Consiliului (2) pune în aplicare măsurile prevăzute în Decizia 2013/255/PESC, inclusiv o interdicție privind comerțul cu bunuri culturale și alte bunuri scoase din Siria începând cu 9 mai 2011.

(2)

La 12 februarie 2015, Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a adoptat Rezoluția RCSONU 2199 (2015) prin care, la punctul 17, se interzice comerțul cu bunuri culturale siriene și alte bunuri scoase ilegal din Siria începând cu 15 martie 2011. La 28 mai 2015, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2015/837 (3) prin care a modificat Decizia 2013/255/PESC pentru a alinia Decizia 2013/255/PESC la RCSONU 2199 (2015), extinzând aplicarea deciziei menționate la bunurile scoase ilegal din Siria începând cu 15 martie 2011.

(3)

Această măsură intră în domeniul de aplicare al Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene și, prin urmare, în special pentru a se asigura aplicarea sa uniformă de către operatorii economici din toate statele membre, este necesară o acțiune de reglementare la nivelul Uniunii pentru punerea sa în aplicare.

(4)

Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 36/2012 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

La articolul 11c alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 36/2012, litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

bunurile au fost exportate din Siria înainte de 15 martie 2011; sau”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 28 mai 2015.

Pentru Consiliu

Președintele

E. RINKĒVIČS


(1)  JO L 147, 1.6.2013, p. 14.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 36/2012 al Consiliului din 18 ianuarie 2012 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 442/2011 (JO L 16, 19.1.2012, p. 1).

(3)  Decizia (PESC) 2015/837 a Consiliului din 28 mai 2015 de modificare a Deciziei 2013/255/PESC privind măsuri restrictive împotriva Siriei (a se vedea pagina 82 din prezentul Jurnal Oficial).


29.5.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 132/3


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/828 AL CONSILIULUI

din 28 mai 2015

privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 36/2012 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 36/2012 al Consiliului din 18 ianuarie 2012 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 442/2011 (1), în special articolul 32 alineatul (1),

întrucât:

(1)

La 18 ianuarie 2012, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) nr. 36/2012.

(2)

Dată fiind gravitatea situației, o persoană ar trebui adăugată pe lista persoanelor fizice și juridice, a entităților sau a organismelor care fac obiectul măsurilor restrictive, prevăzută în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 36/2012.

(3)

O persoană ar trebui să nu mai fie menținută pe lista persoanelor fizice și juridice, a entităților sau a organismelor care fac obiectul măsurilor restrictive, prevăzută în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 36/2012.

(4)

Ca urmare a hotărârii Tribunalului din 9 iulie 2014 în cauzele conexate T-329/12 și T-74/13, Mazen Al-Tabbaa/Consiliu (2), precum și a hotărârii Tribunalului din 26 februarie 2015 în cauza T-652/11, Bassam Sabbagh/Consiliu (2), Mazen Al-Tabbaa și Bassam Sabbagh nu sunt incluși pe lista persoanelor fizice și juridice, a entităților sau a organismelor cărora li se aplică măsurile restrictive, prevăzută în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 36/2012.

(5)

Informațiile referitoare la anumite persoane care figurează în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 36/2012 ar trebui actualizate.

(6)

Prin urmare, anexa II la Regulamentul (UE) nr. 36/2012 ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa II la Regulamentul (UE) nr. 36/2012 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 28 mai 2015.

Pentru Consiliu

Președintele

E. RINKĒVIČS


(1)  JO L 16, 19.1.2012, p. 1.

(2)  Nepublicată încă.


ANEXĂ

I.

Următoarea persoană se adaugă pe lista persoanelor prevăzută în secțiunea A din anexa II la Regulamentul (UE) nr. 36/2012:

 

Nume

Informații de identificare

Motive

Data includerii pe listă

206.

General Muhamad (

Image

) (alias Mohamed, Muhammad) Mahalla (

Image

) (alias Mahla, Mualla, Maalla, Muhalla)

Născut la Jableh/provincia Lattakia.

Șeful secției 293 (Afaceri Interne) a Serviciului de Informații Militare Sirian (SMI), din aprilie 2015. Responsabil pentru represiune și violențe împotriva populației civile din Damasc/guvernoratul Damasc.

Fostul șef-adjunct al Direcției de Securitate Politică (2012), ofițer al Gărzii Republicane Siriene și director-adjunct al Direcției de Securitate Politică. Șeful Poliției Militare, membru al Biroului de Securitate Națională.

29.5.2015

II.

Rubrica referitoare la următoarea persoană se elimină din lista persoanelor prevăzută în secțiunea A din anexa II la Regulamentul (UE) nr. 36/2012:

11. Rustum (Image) Ghazali (Image)

III.

Rubricile corespunzătoare persoanelor de mai jos, astfel cum sunt prevăzute în secțiunea A din anexa II la Regulamentul (UE) nr. 36/2012, se înlocuiesc cu rubricile următoare:

 

Nume

Informații de identificare

Motive

Data includerii pe listă

3.

Ali (

Image

) Mamluk (

Image

) (alias Mamlouk)

Data nașterii: 19 februarie 1946;

Locul nașterii: Damasc;

pașaport diplomatic nr. 983

Șeful Biroului de Securitate Națională. Fostul șef al Direcției Generale de Informații (DGI) Siriene, implicat în violențe împotriva manifestanților.

9.5.2011

6.

Muhammad (

Image

) Dib (

Image

) Zaytun (

Image

) (alias Mohammed Dib Zeitoun; alias Mohamed Dib Zeitun)

Data nașterii: 20 mai 1951;

Locul nașterii: Damasc;

pașaport diplomatic nr. D000001300

Șeful Direcției de Securitate Generală, implicat în violențe împotriva manifestanților.

9.5.2011

16.

Faruq (

Image

) (alias Farouq, Farouk) Al Shar' (

Image

) (alias Al Char', Al Shara', Al Shara)

Data nașterii: 10 decembrie 1938

Fostul vice-președinte al Siriei, implicat în violențe împotriva populației civile

23.5.2011

37.

General de brigadă Rafiq (

Image

) (alias Rafeeq) Shahadah (

Image

) (alias Shahada, Shahade, Shahadeh, Chahada, Chahade, Chahadeh, Chahada)

 

Fostul șef al secției 293 (Afaceri Interne) din Damasc a Serviciului de Informații Militare Sirian (SMI). Implicat direct în represiune și în violențe împotriva populației civile din Damasc. Consilier al președintelui Bashar Al-Assad pe probleme strategice și de informații militare.

23.8.2011

42.

General de brigadă Nawful (

Image

) (alias Nawfal, Nofal, Nawfel) Al-Husayn (

Image

) (alias Al-Hussain, Al-Hussein)

 

Șeful secției din Idlib a Serviciului de Informații Militare Sirian (SMI). Implicat direct în represiune și în violențe împotriva populației civile din provincia Idlib.

23.8.2011

44.

General de brigadă Muhammed (

Image

) (alias Muhamad) Zamrini (

Image

) (alias Zamreni)

 

Șeful secției din Homs a Serviciului de Informații Militare Sirian (SMI). Implicat direct în represiune și în violențe împotriva populației civile din Homs.

23.8.2011

53.

Adib (

Image

) Mayaleh (

Image

) (alias André Mayard)

Data nașterii: 15 mai 1955

Locul nașterii: Bassir

Adib Mayaleh este responsabil pentru acordarea de sprijin economic și financiar regimului sirian în calitatea sa de guvernator al Băncii Centrale a Siriei.

15.5.2012

55.

Colonel Lu'ai (

Image

) (alias Louay, Loai) al-Ali (

Image

)

 

Șeful secției din Dara'a a Serviciului de Informații Militare Sirian. Răspunzător pentru violențele împotriva protestatarilor din Dara'a.

14.11.2011

80.

General de brigadă Nazih (

Image

) (alias Nazeeh) Hassun (

Image

) (alias Hassoun)

 

Șeful secției din guvernoratul Damasc/Rif Dimashq al Serviciului de Informații Militare Sirian, în trecut la Serviciul de Informații al Forțelor Armate Aeriene Siriene. Ofițer implicat în violențele din Homs.

1.12.2011

137.

General de brigadă Ibrahim (

Image

) Ma'ala (

Image

) (alias Maala, Maale, Ma'la)

 

Șef al secției 285 (Damasc) a Direcției de Informații Generale (l-a înlocuit pe Generalul de brigadă Hussam Fendi la sfârșitul lui 2011). Răspunzător pentru torturarea opozanților aflați în detenție.

24.7.2012


29.5.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 132/6


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/829 AL COMISIEI

din 27 mai 2015

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95 în ceea ce privește stabilirea prețurilor reprezentative în sectoarele cărnii de pasăre și ouălor, precum și pentru ovalbumină

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1), în special articolul 183 litera (b),

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 510/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 de stabilire a regimului comercial aplicabil anumitor mărfuri rezultate din transformarea produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1216/2009 și (CE) nr. 614/2009 ale Consiliului (2), în special articolul 5 alineatul (6) litera (a),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1484/95 al Comisiei (3) a stabilit normele de aplicare a sistemului de taxe de import suplimentare și a fixat prețurile reprezentative în sectoarele cărnii de pasăre și ouălor și pentru ovalbumină.

(2)

Din controlul regulat al datelor pe baza cărora se stabilesc prețurile reprezentative pentru produsele din sectoarele cărnii de pasăre și ouălor și pentru ovalbumină rezultă că este necesară modificarea prețurilor reprezentative pentru importurile de anumite produse, ținând seama de variațiile prețurilor în funcție de origine.

(3)

Este necesar ca Regulamentul (CE) nr. 1484/95 să fie modificat în consecință.

(4)

Deoarece este necesar să se asigure aplicarea măsurii respective cât mai rapid posibil după ce devin disponibile datele actualizate, ar trebui ca prezentul regulament să intre în vigoare la data publicării sale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1484/95 se înlocuiește cu textul din anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 27 mai 2015.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Jerzy PLEWA

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 150, 20.5.2014, p. 1.

(3)  Regulamentul (CE) nr. 1484/95 al Comisiei din 28 iunie 1995 de stabilire a normelor de aplicare a sistemului de drepturi de import suplimentare și de fixare a prețurilor reprezentative în sectoarele cărnii de pasăre și ouălor și pentru albumina din ouă, și de abrogare a Regulamentului nr. 163/67/CEE (JO L 145, 29.6.1995, p. 47).


ANEXĂ

„ANEXA I

Cod NC

Descrierea mărfurilor

Preț reprezentativ

(în EUR/100 kg)

Garanția menționată la articolul 3

(în EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 10

Carcase de pui congelate, denumite «pui 70 %»

141,4

0

AR

0207 12 90

Carcase de pui congelate, denumite «pui 65 %»

152,5

0

AR

166,8

0

BR

0207 14 10

Bucăți dezosate, congelate, de cocoși sau de găini din specia Gallus domesticus

333,9

0

AR

237,5

19

BR

341,2

0

CL

315,9

0

TH

0207 27 10

Bucăți dezosate, congelate, de curcani și de curci

348,1

0

BR

371,2

0

CL

0408 91 80

Ouă fără coajă, uscate

468,7

0

AR

1602 32 11

Preparate nefierte din cocoși sau găini

259,1

8

BR


(1)  Nomenclatorul țărilor stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1106/2012 al Comisiei din 27 noiembrie 2012 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 471/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare privind comerțul exterior cu țările terțe, în ceea ce privește actualizarea nomenclatorului țărilor și teritoriilor (JO L 328, 28.11.2012, p. 7). Codul «ZZ» reprezintă «alte origini».”


29.5.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 132/8


REGULAMENTUL (UE) 2015/830 AL COMISIEI

din 28 mai 2015

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH)

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei (1), în special articolul 131,

întrucât:

(1)

Anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 stabilește cerințe privind completarea fișelor cu date de securitate, utilizate pentru a furniza informații privind substanțele chimice și amestecurile de substanțe chimice în Uniunea Europeană.

(2)

Sistemul armonizat global de clasificare și etichetare a substanțelor chimice (GHS), dezvoltat în cadrul structurii Organizației Națiunilor Unite, stabilește criterii armonizate la nivel internațional pentru clasificarea și etichetarea substanțelor chimice, precum și norme privind fișele cu date de securitate.

(3)

Cerințele privind fișele cu date de securitate prevăzute în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 ar trebui adaptate în conformitate cu cea de a cincea revizuire a normelor GHS privind fișele cu date de securitate.

(4)

La 1 iunie 2015, două modificări divergente aduse anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, una în temeiul articolului 59 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (2) și cealaltă în temeiul Regulamentului (UE) nr. 453/2010 al Comisiei (3), vor intra în vigoare în același timp. Pentru a se evita confuziile cu privire la versiunea aplicabilă a anexei II, este necesar ca această anexă, în forma sa modificată, să fie înlocuită cu o nouă anexă II.

(5)

A solicita operatorilor economici care au completat deja fișele cu date de securitate să le actualizeze imediat în conformitate cu anexa II modificată la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 ar impune o sarcină disproporționată. În consecință, operatorii ar trebui să aibă posibilitatea de a continua să utilizeze fișele cu date de securitate furnizate tuturor destinatarilor înainte de 1 iunie 2015 pentru o anumită perioadă de timp.

(6)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 133 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, astfel cum a fost modificat prin articolul 59 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 și prin Regulamentul (UE) nr. 453/2010, se înlocuiește cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Fără a aduce atingere articolului 31 alineatul (9) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, fișele cu date de securitate furnizate oricărui destinatar înainte de 1 iunie 2015 pot continua să fie utilizate și nu este necesar să respecte dispozițiile anexei I la prezentul regulament până la 31 mai 2017.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 iunie 2015.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 28 mai 2015.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 396, 30.12.2006, p. 1.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (JO L 353, 31.12.2008, p. 1).

(3)  Regulamentul (UE) nr. 453/2010 al Comisiei din 20 mai 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) (JO L 133, 31.5.2010, p. 1).


ANEXĂ

„ANEXA II

CERINȚE PRIVIND COMPLETAREA FIȘEI CU DATE DE SECURITATE

PARTEA A

0.1.   Introducere

0.1.1.   Prezenta anexă stabilește cerințele pe care furnizorul trebuie să le îndeplinească pentru completarea unei fișe cu date de securitate care este furnizată pentru o substanță sau un amestec, în conformitate cu articolul 31.

0.1.2.   Informațiile furnizate în fișa cu date de securitate trebuie să fie conforme cu cele din raportul de securitate chimică, în cazul în care este solicitat un astfel de raport. În cazul în care a fost întocmit un raport de securitate chimică, scenariul (scenariile) de expunere relevant(e) se anexează la fișa cu date de securitate.

0.2.   Cerințe generale pentru completarea unei fișe cu date de securitate

0.2.1.   Fișa cu date de securitate permite utilizatorilor să adopte măsurile necesare referitoare la protecția sănătății umane și a securității la locul de muncă, precum și la protecția mediului înconjurător. Persoana care completează fișa cu date de securitate ține cont de faptul că o astfel de fișă trebuie să informeze persoanele care o citesc cu privire la pericolele pe care le prezintă o substanță sau un amestec și să ofere informații privind depozitarea, manipularea și eliminarea în condiții de siguranță a substanței sau a amestecului.

0.2.2.   Informațiile oferite de fișa cu date de securitate îndeplinesc, de asemenea, cerințele prevăzute în Directiva 98/24/CE. Fișele cu date de securitate trebuie, în special, să permită angajatorilor să determine orice prezență a agenților chimici periculoși la locul de muncă și să evalueze eventualele riscuri pentru sănătatea și securitatea lucrătorilor care apar în urma utilizării acestora.

0.2.3.   Informațiile din fișa cu date de securitate trebuie să fie redactate clar și concis. Fișa cu date de securitate trebuie să fie întocmită de către o persoană competentă care ia în considerare nevoile specifice și cunoștințele utilizatorilor, în măsura în care acestea sunt cunoscute. Furnizorii de substanțe și de amestecuri se asigură că aceste persoane competente au beneficiat de pregătirea adecvată, inclusiv de pregătire de menținere și perfecționare.

0.2.4.   Limbajul folosit la redactarea fișei cu date de securitate trebuie să fie simplu, clar și precis, evitându-se jargonul, acronimele și abrevierile. Nu trebuie utilizați termeni precum «poate fi periculos», «fără efecte asupra sănătății», «inofensiv în majoritatea condițiilor de utilizare» sau «inofensiv» sau alți termeni care indică faptul că substanța sau amestecul nu sunt periculoase sau orice alt termen care nu respectă clasificarea substanței sau a amestecului în cauză.

0.2.5.   Data completării fișei cu date de securitate se menționează pe prima pagină a acesteia. În cazul în care fișa cu date de securitate a fost revizuită și se furnizează destinatarilor o versiune nouă, revizuită, modificările se evidențiază în secțiunea 16 a fișei cu date de securitate, cu excepția cazului în care modificările au fost specificate într-un alt loc. În ceea ce privește fișele cu date de securitate, data completării, identificată sub forma «Revizuire: (data)», precum și numărul versiunii, numărul revizuirii, data înlocuirii sau alte indicații privind versiunea care este înlocuită figurează pe prima pagină.

0.3.   Formatul fișei cu date de securitate

0.3.1.   O fișă cu date de securitate nu este un document cu dimensiuni fixe. Dimensiunea fișei cu date de securitate este direct proporțională cu pericolul prezentat de substanța sau amestecul în cauză și cu informațiile disponibile.

0.3.2.   Toate paginile fișei cu date de securitate, inclusiv anexele, sunt numerotate și se indică fie lungimea acesteia (sub forma: «pagina 1 din 3»), fie dacă textul se continuă sau nu pe pagina următoare (sub forma: «continuarea pe pagina următoare» sau «încheierea fișei cu date de securitate»).

0.4.   Conținutul fișei cu date de securitate

Informațiile cerute în prezenta anexă se includ în fișa cu date de securitate, după caz și atunci când sunt disponibile, în subsecțiunile relevante stabilite în partea B. Fișa cu date de securitate nu trebuie să conțină subsecțiuni goale.

0.5.   Alte cerințe de informare

Includerea unor informații suplimentare relevante și disponibile în subsecțiunile relevante se poate dovedi necesară în unele cazuri, având în vedere gama largă de proprietăți ale substanțelor și amestecurilor.

Sunt necesare informații suplimentare privind siguranța și mediul pentru a răspunde necesităților navigatorilor și ale altor lucrători din domeniul transporturilor care lucrează în sectorul transportului în vrac de mărfuri periculoase cu vrachiere sau tancuri petroliere utilizate în transportul maritim sau pe căile navigabile interioare, sub rezerva reglementărilor Organizației Maritime Internaționale (OMI) sau a celor naționale. Subsecțiunea 14.7 recomandă includerea de informații de bază privind clasificarea atunci când astfel de mărfuri sunt transportate în vrac în conformitate cu anexa II la Convenția internațională pentru prevenirea poluării de către nave, 1973, astfel cum a fost modificată de protocolul din 1978 cu privire la aceasta (MARPOL) (1) și cu Codul internațional pentru construirea și echiparea navelor care transportă produse chimice periculoase în vrac (Codul internațional pentru substanțele chimice transportate în vrac) (Codul IBC) (2). În plus, navele care transportă petrol sau păcură, astfel cum sunt definite în anexa I la Convenția MARPOL, în vrac sau prin buncherarea păcurei, trebuie dotate, înainte de încărcare, cu o «fișă tehnică cu date de securitate» în conformitate cu rezoluția Comitetului pentru siguranța maritimă (Maritime Safety Committee – MSC) al OMI «Recommendations for Material Safety Data Sheets (MSDS) for MARPOL Annex I Oil Cargo and Oil Fuel» [Recomandări privind fișele tehnice cu date de siguranță (MSDS) pentru anexa I, «Încărcături petroliere și păcură», la Convenția MARPOL] [MSC. 286 (86)]. Prin urmare, pentru a avea o singură fișă armonizată cu date de securitate pentru utilizarea în transportul maritim și nemaritim, dispozițiile suplimentare ale Rezoluției MSC.286(86) pot fi incluse în fișele cu date de securitate, dacă este cazul, pentru transportul maritim al încărcăturilor și al păcurii grele marine prevăzute în anexa I la Convenția MARPOL.

0.6.   Unități

Se utilizează unitățile de măsură stabilite în Directiva 80/181/CEE a Consiliului (3).

0.7.   Cazuri speciale

Fișele cu date de securitate sunt cerute și pentru cazurile speciale enumerate la punctul 1.3 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 pentru care există derogări privind etichetarea..

1.    SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

Această secțiune a fișei cu date de securitate stabilește modul în care se identifică substanța sau amestecul și în care se specifică în fișa cu date de securitate utilizările relevante identificate, numele furnizorului substanței sau al amestecului și informațiile de contact ale furnizorului respectiv, inclusiv date de contact în caz de urgență.

1.1.   Element de identificare a produsului

Elementul de identificare a produsului se furnizează în conformitate cu articolul 18 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 în cazul unei substanțe și cu articolul 18 alineatul (3) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 în cazul unui amestec și, astfel cum se prevede pe eticheta redactată în limba (limbile) oficială (oficiale) a (ale) statului (statelor) membru (membre) în care substanța sau amestecul se introduce pe piață, cu excepția cazului în care statul (statele) membru (membre) în cauză dispun(e) altfel.

Pentru substanțele care fac obiectul înregistrării, elementul de identificare a produsului este conform cu cel furnizat în scopul înregistrării și se indică, de asemenea, numărul de înregistrare alocat în temeiul articolului 20 alineatul (3) din prezentul regulament.

Fără a se aduce atingere obligațiilor care le revin utilizatorilor din aval prevăzute la articolul 39 din prezentul regulament, partea numărului de înregistrare care se referă la persoana care înregistrează o cerere comună poate fi omisă de un furnizor care este distribuitor sau utilizator din aval, cu condiția ca:

(a)

furnizorul respectiv să își asume responsabilitatea de a transmite, la cerere, numărul complet de înregistrare în scopul aplicării regulamentului sau, în cazul în care acesta nu dispune de numărul de înregistrare complet, să transmită cererea furnizorului său, în conformitate cu litera (b); și

(b)

furnizorul respectiv să transmită, la cerere, în termen de 7 zile, către autoritatea statului membru responsabilă cu aplicarea regulamentului («autoritatea responsabilă cu aplicarea»), numărul de înregistrare complet fie primit direct de la autoritatea responsabilă cu aplicarea, fie înaintat de către destinatarul său, sau, în cazul în care acesta nu dispune de numărul de înregistrare complet, furnizorul respectiv să transmită cererea furnizorului său, la cerere, în termen de 7 zile și, în același timp, să informeze în acest sens autoritatea responsabilă cu aplicarea.

Poate fi furnizată o singură fișă cu date de securitate pentru mai multe substanțe sau amestecuri, în cazul în care informațiile din fișa cu date de securitate respectivă îndeplinesc cerințele prezentei anexe pentru fiecare dintre substanțele sau amestecurile respective.

Alte mijloace de identificare

Se pot furniza alte denumiri sau sinonime prin care substanța sau amestecul sunt etichetate sau cunoscute în mod normal, cum ar fi denumirile alternative, numerele, codurile pentru produse ale întreprinderilor sau alte elemente unice de identificare.

1.2.   Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

Se indică cel puțin utilizările relevante identificate pentru destinatarul (destinatarii) substanței sau al (ai) amestecului. Aceasta se face sub forma unei scurte descrieri a destinației pe care substanța sau amestecul trebuie să o aibă, cum ar fi «agent de ignifugare», «antioxidant».

Se precizează, după caz, utilizările pe care furnizorul le contraindică și motivele contraindicațiilor. Nu este necesar ca această listă să fie completă.

În cazul în care se solicită un raport de securitate chimică, informațiile din această subsecțiune a fișei cu date de securitate trebuie să fie conforme cu utilizările identificate în raportul de securitate chimică și cu scenariile de expunere din raportul de securitate chimică anexate la fișa cu date de securitate.

1.3.   Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Se identifică furnizorul, dacă acesta este producător, importator, reprezentant unic, utilizator din aval sau distribuitor. Se indică adresa completă și numărul de telefon al furnizorului, precum și adresa de e-mail a unei persoane competente responsabile de fișa cu date de securitate.

În plus, în cazul în care furnizorul nu își are sediul în statul membru în care substanța sau amestecul sunt introduse pe piață și dacă acesta a numit o persoană responsabilă în statul membru respectiv, se specifică adresa completă și numărul de telefon ale persoanei respective.

Pentru solicitanții înregistrării, informațiile trebuie să fie conforme cu informațiile privind identitatea producătorului sau a importatorului specificate în cererea de înregistrare

În cazul în care a fost desemnat un reprezentant unic, pot fi furnizate și detalii privind producătorul sau formulatorul din afara Uniunii.

1.4.   Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Se menționează serviciile de informare în caz de urgență. În cazul în care există un organism consultativ oficial în statul membru în care substanța sau amestecul se introduce pe piață [acesta poate fi organismul responsabil cu primirea informațiilor referitoare la sănătate menționate la articolul 45 din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008], este suficient să se precizeze numărul de telefon al acestuia. În cazul în care disponibilitatea este limitată din orice fel de motive, precum orele de funcționare sau existența unor limite cu privire la anumite tipuri de informații furnizate, acestea trebuie precizate în mod clar.

2.    SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

Această secțiune a fișei cu date de securitate descrie pericolele prezentate de substanța sau amestecul în cauză și informațiile de avertizare adecvate asociate pericolelor respective.

2.1.   Clasificarea substanței sau a amestecului

Se menționează clasificarea substanței sau a amestecului care rezultă din aplicarea normelor privind clasificarea prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008. În cazul în care furnizorul a comunicat informații privind substanța în inventarul de clasificare și etichetare, în conformitate cu articolul 40 din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, clasificarea menționată în fișa cu date de securitate este aceeași cu clasificarea furnizată în notificarea respectivă.

În cazul în care amestecul nu îndeplinește criteriile de clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, acest fapt se specifică în mod clar.

Informațiile privind substanțele din amestec se precizează la subsecțiunea 3.2.

În cazul în care clasificarea, inclusiv frazele de pericol, nu sunt scrise integral, se face trimitere la secțiunea 16 în care se include textul complet al fiecărei clasificări, inclusiv fiecare frază de pericol.

Cele mai importante efecte adverse fizice; asupra sănătății umane și asupra mediului se specifică în conformitate cu secțiunile 9-12 din fișa cu date de securitate, astfel încât să se permită chiar și persoanelor care nu sunt experte să identifice pericolele implicate de substanța sau de amestecul în cauză.

2.2.   Elemente pentru etichetă

Pe baza clasificării, se furnizează cel puțin următoarele elemente care trebuie să figureze pe etichetă în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: pictogramă (pictograme) de pericol, cuvânt (cuvinte) de avertizare, frază (fraze) de pericol și frază (fraze) de precauție. Pictograma color prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 poate fi înlocuită doar cu o reproducere grafică a pictogramei de pericol complete în alb-negru sau cu o reproducere grafică a simbolului.

Se furnizează elementele pentru etichetă aplicabile în conformitate cu articolul 25 și cu articolul 32 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

2.3.   Alte pericole

Se specifică dacă substanța sau amestecul în cauză îndeplinește criteriile pentru PBT sau vPvB în conformitate cu anexa XIII.

Se furnizează informații privind alte pericole care nu duc la clasificare, dar care pot contribui la ansamblul de pericole cauzate de substanță sau de amestec, precum formarea de contaminanți ai aerului pe parcursul solidificării sau al prelucrării, formarea de praf, proprietățile explozive care nu îndeplinesc criteriile de clasificare din partea 2 secțiunea 2.1. din anexa I la regulamentul (CE) nr. 1272/2008, pericolul de explozie a prafului, sensibilizarea încrucișată, asfixierea, înghețul, gust sau miros puternic sau efecte asupra mediului, cum ar fi pericole pentru organismele care trăiesc în sol sau potențialul de a forma ozon fotochimic. Declarația «Poate forma un amestec exploziv de praf și aer dacă este dispersată» este adecvată în cazul unui pericol de explozie a prafului.

3.    SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

Această secțiune a fișei cu date de securitate descrie identitatea chimică a componentului (componenților) substanței sau amestecului, inclusiv impuritățile și aditivii de stabilizare, astfel cum se prevede în continuare. Se indică informații referitoare la securitate disponibile și corespunzătoare privind chimia suprafeței.

3.1.   Substanțe

Se specifică identitatea chimică a principalului ingredient al substanței prin furnizarea a cel puțin un element de identificare a produsului sau printr-unul dintre celelalte mijloace de identificare menționate la subsecțiunea 1.1.

Identitatea chimică a oricărei impurități, aditiv de stabilizare sau constituent individual în afara constituentului principal, care la rândul său este clasificat și care contribuie la clasificarea substanței, se specifică după cum urmează:

(a)

elementul de identificare a produsului în conformitate cu articolul 18 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008;

(b)

în cazul în care elementul de identificare a produsului nu este disponibil, una dintre celelalte denumiri (denumirea uzuală, denumirea comercială, abrevierea) sau numerele de identificare.

Furnizorii de substanțe pot alege să menționeze, în plus, toți constituenții, inclusiv pe cei neclasificați.

Această subsecțiune poate fi utilizată, de asemenea, pentru a furniza informații privind substanțele multiconstituent.

3.2.   Amestecuri

Elementul de identificare a produsului, concentrația sau intervalele de concentrație și clasificările se precizează cel puțin pentru toate substanțele menționate la punctele 3.2.1 sau 3.2.2. Furnizorii de amestecuri pot alege să menționeze, în plus, toate substanțele din amestec, inclusiv substanțele care nu îndeplinesc criteriile pentru clasificare. Aceste informații trebuie să permită destinatarului identificarea facilă a pericolelor pe care le prezintă substanțele din amestec. Pericolele pe care le prezintă amestecul, ca întreg, se indică la secțiunea 2.

Concentrațiile substanțelor dintr-un amestec sunt descrise sub una dintre formele de mai jos:

(a)

procentele exacte, în ordinea descrescătoare a masei sau volumului, dacă acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic;

(b)

intervalele procentelor, în ordinea descrescătoare a masei sau volumului, dacă acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.

Atunci când se utilizează un interval de procente, pericolele asupra sănătății și a mediului descriu efectele avute de concentrația cea mai ridicată a fiecărui component.

În cazul în care efectele amestecului, ca întreg, sunt disponibile, aceste informații se includ în secțiunea 2.

În cazul în care utilizarea unei denumiri chimice alternative estet permisă în conformitate cu articolul 24 din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, se poate folosi denumirea respectivă.

3.2.1.   Pentru un amestec care îndeplinește criteriile de clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, se indică următoarele substanțe, specificând concentrația sau intervalul de concentrație al acestora în amestec:

(a)

substanțe care prezintă un pericol pentru sănătate sau mediu, în sensul Regulamentului (CE) nr. 1272/2008, în cazul în care sunt prezente în concentrații egale cu sau mai mari decât cea mai mică dintre:

(ia)

valorile-limită generice stabilite în tabelul 1.1 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008;

(ib)

limitele de concentrație generice precizate în părțile 3-5 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 ținându-se cont de concentrațiile specificate în notele la anumite tabele din partea 3 în legătură cu obligația de a pune la dispoziție, la cerere, o fișă cu date de securitate pentru amestecul respectiv, și pentru pericolul prin aspirare [secțiunea 3.10 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 ≥ 10 %];

Lista claselor de pericol, a categoriilor de pericol și a limitelor de concentrație pentru care o substanță este menționată drept substanță componentă a unui amestec în subsecțiunea 3.2

1.1.

Clasa și categoria de pericol

Limita de concentrație

(%)

Toxicitate acută, categoriile 1, 2 și 3

≥ 0,1

Toxicitate acută, categoria 4

≥ 1

Corodarea/iritarea pielii, categoria 1, subcategoriile 1A, 1B, 1C și categoria 2

≥ 1

Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor, categoriile 1 și 2

≥ 1

Sensibilizarea pielii/căilor respiratorii

≥ 0,1

Mutagenitatea celulelor germinative, categoriile 1A și 1B

≥ 0,1

Mutagenitatea celulelor germinative, categoria 2

≥ 1

Carcinogenitate, categoriile 1A, 1B și 2

≥ 0,1

Toxicitate pentru reproducere, categoriile 1A, 1B, 2 și efecte asupra alăptării sau prin intermediul alăptării

≥ 0,1

Toxicitate asupra unui organ țintă specific (STOT) – o singură expunere, categoriile 1 și 2

≥ 1

Toxicitate asupra unui organ țintă specific (STOT) – expunere repetată, categoriile 1 și 2

≥ 1

Pericol prin aspirare

≥ 10

Periculos pentru mediul acvatic – pericol acut, categoria 1

≥ 0,1

Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 1

≥ 0,1

Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoriile 2, 3 și 4

≥ 1

Periculos pentru stratul de ozon

≥ 0,1

(ii)

limitele de concentrație specifice prevăzute în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008;

(iii)

în cazul în care a fost prevăzut un factor de multiplicare în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, valoarea-limită generică din tabelul 1.1 din anexa I la respectivul regulament, ajustată folosind metoda de calcul prevăzută la secțiunea 4.1 din anexa I la respectivul regulament;

(iv)

limitele de concentrație specifice prevăzute în inventarul de clasificare și etichetare stabilit în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1272/2008;

(v)

limitele de concentrație prevăzute în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008;

(vi)

în cazul în care a fost prevăzut un factor de multiplicare în inventarul de clasificare și etichetare stabilit în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1272/2008, valoarea-limită generică din tabelul 1.1 din anexa I la respectivul regulament, ajustată folosind metoda de calcul prevăzută la secțiunea 4.1 din anexa I la respectivul regulament;

(b)

substanțe pentru care există la nivelul Uniunii limite ale concentrațiilor admise pentru expunerea la locul de muncă, care nu sunt incluse încă la litera (a);

(c)

substanțele persistente, bioacumulative și toxice sau care sunt foarte persistente și foarte bioacumulative în conformitate cu criteriile stabilite în anexa XIII sau substanțele incluse pe lista stabilită în conformitate cu articolul 59 alineatul (1), din alte motive decât pericolele menționate la litera (a), în cazul în care concentrația unei substanțe individuale este egală cu sau mai mare decât 0,1 %.

3.2.2.   Pentru un amestec care nu îndeplinește criteriile de clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, se indică substanțele prezente într-o concentrație individuală egală cu sau mai mare decât următoarele concentrații, împreună cu concentrația sau intervalul de concentrație al acestora:

(a)

1 % din greutate în amestecuri nongazoase și 0,2 % din volum în amestecuri gazoase pentru:

(i)

substanțele periculoase pentru sănătate sau mediu în sensul Regulamentului (CE) nr. 1272/2008; sau

(ii)

substanțe pentru care există, la nivelul Uniunii, limite comunitare de expunere la locul de muncă;

(b)

0,1 % din greutate pentru substanțele persistente, bioacumulative și toxice în conformitate cu criteriile stabilite în anexa XIII, care sunt foarte persistente și foarte bioacumulative în conformitate cu criteriile stabilite în anexa XIII, sau substanțele incluse pe lista stabilită în conformitate cu articolul 59 alineatul (1), din alte motive decât pericolele menționate la litera (a).

3.2.3.   Pentru substanțele indicate în subsecțiunea 3.2, se furnizează clasificarea substanței în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, inclusiv clasa (clasele) de pericol și codul (codurile) categoriei, astfel cum este prevăzut în tabelul 1.1 din anexa VI la regulamentul respectiv, precum și frazele de pericol care sunt alocate în conformitate cu pericolele fizice, pentru sănătatea umană sau mediu aferente. Nu este necesar ca frazele de pericol să fie scrise integral în această secțiune; codurile acestora sunt suficiente. În cazul în care nu sunt scrise integral, se face trimitere către secțiunea 16, în care se include textul complet al fiecărei fraze de pericol relevante. În cazul în care substanța nu întrunește criteriile de clasificare, se prezintă motivul pentru care substanța este menționată la secțiunea 3.2, cum ar fi: «substanță vPvB neclasificată» sau «substanță pentru care există, la nivelul Uniunii, o limită de expunere la locul de muncă».

3.2.4.   Pentru substanțele indicate în subsecțiunea 3.2, se menționează denumirea și, dacă este disponibil, numărul de înregistrare, astfel cum este alocat în temeiul articolului 20 alineatul (3) din prezentul regulament.

Fără a aduce atingere obligațiilor care le revin utilizatorilor din aval stabilite în articolul 39 din prezentul regulament, partea numărului de înregistrare care se referă la persoana care înregistrează o cerere comună poate fi omisă de furnizorul amestecului, cu condiția ca:

(a)

furnizorul respectiv să își asume responsabilitatea de a transmite, la cerere, numărul complet de înregistrare în scopul aplicării regulamentului sau, în cazul în care acesta nu dispune de numărul de înregistrare complet, să transmită cererea furnizorului său, în conformitate cu litera (b); și

(b)

furnizorul respectiv să transmită, la cerere, în termen de 7 zile, către autoritatea statului membru responsabilă cu aplicarea regulamentului (denumită în continuare «autoritatea responsabilă cu aplicarea»), numărul de înregistrare complet fie primit direct de la autoritatea responsabilă cu aplicarea fie transmis de destinatar, sau, în cazul în care acesta nu dispune de numărul de înregistrare complet, furnizorul respectiv transmite cererea furnizorului său, la cerere, în termen de 7 zile și în același timp informează în acest sens autoritatea responsabilă cu aplicarea.

Numărul CE, în cazul în care acesta este disponibil, se transmite în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008. Numărul CAS, în cazul în care acesta este disponibil, și denumirea IUPAC, în cazul în care aceasta este disponibilă, pot fi transmise de asemenea.

Pentru substanțele indicate în această subsecțiune prin intermediul unei denumiri chimice alternative, în conformitate cu articolul 24 din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, numărul de înregistrare, numărul CE și alți identificatori chimici preciși nu sunt necesari.

4.    SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

Această secțiune a fișei cu date de securitate descrie asistența inițială astfel încât o persoană fără pregătire specializată să o poată înțelege și acorda fără a utiliza un echipament sofisticat și fără a avea la dispoziție o gamă variată de medicamente. Dacă este necesară asistența medicală, instrucțiunile trebuie să menționeze acest lucru, inclusiv cât de urgent trebuie acordată această asistență.

4.1.   Descrierea măsurilor de prim ajutor

4.1.1.   Instrucțiunile de prim ajutor se furnizează în funcție de căile de expunere relevante. Subdiviziunile se utilizează pentru a indica procedura pentru fiecare cale de expunere, precum: inhalare, contact cu pielea sau cu ochii și ingerare.

4.1.2.   Se furnizează indicații privind:

(a)

necesitatea asistenței medicale imediate și eventualitatea apariției unor efecte întârziate după expunere;

(b)

recomandarea de a muta persoana expusă din zona expunerii către o zonă cu aer proaspăt;

(c)

recomandarea de a scoate hainele și încălțămintea persoanei expuse și modul de manipulare a hainelor și încălțămintei respective; și

(d)

recomandarea utilizării unui echipament de protecție personală de către persoanele care acordă primul ajutor.

4.2.   Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Se furnizează informații succinte privind cele mai importante simptome și efecte, atât cele acute, cât și cele întârziate, provocate de expunere.

4.3.   Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

După caz, se furnizează informații privind testele clinice și monitorizarea medicală a efectelor întârziate, detalii specifice privind antidoturile (atunci când acestea sunt cunoscute) și privind contraindicațiile.

Pentru anumite substanțe sau amestecuri poate fi important să se evidențieze faptul că trebuie să fie disponibile la locul de muncă mijloace speciale care să permită acordarea imediată a unui tratament specific.

5.    SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

Această secțiune a fișei cu date de securitate descrie cerințele pentru combaterea unui incendiu provocat de substanța sau de amestecul în cauză sau a unui incendiu care izbucnește în vecinătatea acestora.

5.1.   Mijloace de stingere a incendiilor

 

Mijloace de stingere corespunzătoare:

Se furnizează informații privind mijloacele de stingere corespunzătoare.

 

Mijloace de stingere necorespunzătoare:

Se dau indicații privind eventualele mijloace de stingere care nu sunt adecvate în circumstanțe specifice care implică substanța sau amestecul în cauză (de exemplu, evitarea mijloacelor de înaltă presiune care ar putea duce la formarea unui amestec potențial exploziv de praf și aer).

5.2.   Pericole speciale cauzate de substanța sau de amestecul în cauză

Se furnizează informații privind pericolele care pot fi provocate de substanța sau de amestecul în cauză, precum produșii de combustie periculoși care se formează prin arderea substanței sau a amestecului, informațiile respective fiind prezentate, de exemplu, sub forma: «în caz de ardere, poate produce vapori toxici de monoxid de carbon» sau «în timpul combustiei produce oxizi de sulf și azot».

5.3.   Recomandări destinate pompierilor

Se furnizează recomandări privind orice măsuri de protecție care trebuie întreprinse în cursul stingerii incendiilor, cum ar fi: «mențineți containerele reci prin pulverizarea de apă», și privind echipamentul de protecție special destinat pompierilor, precum cizmele, salopeta, mănușile, apărătoarele pentru ochi și față și aparatele de respirat.

6.    SECȚIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală

Această secțiune a fișei cu date de securitate recomandă acțiunile adecvate adoptate ca răspuns la vărsarea, scurgerile sau dispersia substanței sau amestecului, în vederea prevenirii sau a minimizării efectelor adverse avute asupra persoanelor, a bunurilor și a mediului. Se face distincția între acțiunile adoptate ca răspuns la vărsarea unor cantități mici și cele adoptate ca răspuns la vărsarea unor cantități mari, în cazul în care volumul vărsat are un impact semnificativ asupra pericolului. În cazul în care procedurile de izolare și de recuperare indică faptul că sunt necesare practici diferite, acestea se precizează în fișa cu date de securitate.

6.1.   Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

6.1.1.   Pentru personalul care nu este implicat în situații de urgență

Se furnizează recomandări cu privire la vărsările și dispersiile accidentale ale substanței sau ale amestecului, precum:

(a)

purtarea unui echipament de protecție adecvat (inclusiv a echipamentului de protecție personală menționat la secțiunea 8 a fișei cu date de securitate) pentru a preveni orice contaminare a pielii, a ochilor și a hainelor personale;

(b)

îndepărtarea surselor de scântei, asigurarea unui nivel suficient de ventilare, controlul prafului; și

(c)

proceduri de urgență precum necesitatea de a evacua zona de pericol sau de a consulta un expert.

6.1.2.   Pentru personalul care intervine în situații de urgență

Se furnizează recomandări cu privire la materialul adecvat pentru îmbrăcămintea de protecție personală (precum: «adecvat: butilenă»; «neadecvat: PVC»).

6.2.   Precauții pentru mediul înconjurător

Se oferă recomandări privind precauțiile care trebuie să fie luate față de mediul înconjurător în legătură cu vărsările și dispersiile accidentale ale substanței sau ale amestecului, precum păstrarea acestora la distanță față de canalele de scurgere și apele de suprafață sau subterane.

6.3.   Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

6.3.1.   Se oferă recomandări adecvate privind modul de izolare a unei cantități vărsate. Tehnica adecvată de izolare poate include oricare dintre următoarele:

(a)

îndiguire (bunding), acoperirea canalelor de evacuare;

(b)

proceduri de acoperire (capping procedures).

6.3.2.   Se oferă recomandări adecvate privind modul de curățare a unei cantități vărsate. Procedurile adecvate de curățare pot include oricare dintre următoarele:

(a)

tehnici de neutralizare;

(b)

tehnici de decontaminare;

(c)

materiale absorbante;

(d)

tehnici de curățare;

(e)

tehnici de aspirare;

(f)

echipament necesar pentru izolare/curățare (inclusiv utilizarea, după caz, de instrumente și echipamente care nu se aprind prin scânteie).

6.3.3.   Se furnizează orice alte informații referitoare la vărsări și dispersii, inclusiv recomandări privind tehnici inadecvate de izolare sau curățare, de exemplu prin indicații de tipul: «a nu se utiliza niciodată …».

6.4.   Trimitere la alte secțiuni

Dacă e cazul, se fac trimiteri către secțiunile 8 și 13.

7.    SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea

Această secțiune a fișei cu date de securitate prezintă recomandări privind practicile de manipulare în condiții de siguranță. Aceasta subliniază precauțiile care sunt adecvate pentru utilizările identificate menționate la subsecțiunea 1.2 și pentru proprietățile unice ale substanței sau amestecului.

Informațiile furnizate în această secțiune a fișei cu date de securitate se referă la protecția sănătății umane, la securitate și la protecția mediului. Acestea au rolul de a-l ajuta pe angajator să elaboreze proceduri de lucru și măsuri organizatorice adecvate, în conformitate cu articolul 5 din Directiva 98/24/CE și cu articolul 5 din Directiva 2004/37/CE a Parlamentului European și a Consiliului.

În cazul în care este solicitat un raport de securitate chimică, informațiile din această secțiune a fișei cu date de securitate trebuie să fie conforme cu informațiile furnizate pentru utilizările identificate în raportul de securitate chimică și cu scenariile de expunere care evidențiază controlul riscurilor, incluse în raportul de securitate chimică, anexate la fișa cu date de securitate.

În plus față de informațiile prezentate în această secțiune, se pot găsi informații relevante și în secțiunea 8.

7.1.   Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

7.1.1.   Se precizează recomandări pentru:

(a)

a permite manipularea în condiții de securitate a substanței sau a amestecului, precum izolarea și măsurile de prevenire a incendiilor, precum și a generării de aerosoli și praf;

(b)

a preveni manipularea substanțelor sau a amestecurilor incompatibile;

(c)

a atrage atenția asupra operațiunilor și condițiilor care creează noi riscuri prin modificarea proprietăților substanței sau ale amestecului, precum și asupra măsurilor adecvate pentru a le contracara; și

(d)

a reduce gradul de dispersie a substanței sau a amestecului în mediul înconjurător, precum evitarea vărsărilor sau păstrarea distanței față de căile de scurgere.

7.1.2.   Se furnizează recomandări privind igiena generală la locul de muncă, precum:

(a)

recomandarea de a nu mânca, bea sau fuma în zonele de lucru;

(b)

recomandarea de a se spăla pe mâini după utilizare; și

(c)

recomandarea de a scoate îmbrăcămintea contaminată și echipamentul de protecție înainte de a pătrunde în zonele în care se ia masa.

7.2.   Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

Recomandările oferite trebuie să fie coerente cu proprietățile fizice și chimice descrise la secțiunea 9 a fișei cu date de securitate. Dacă este relevant, se furnizează recomandări privind cerințele specifice de depozitare, inclusiv privind:

(a)

modul de gestionare a riscurilor asociate cu:

(i)

atmosferele explozive;

(ii)

condițiile favorabile coroziunii;

(iii)

pericolele de inflamabilitate;

(iv)

substanțele sau amestecurile incompatibile;

(v)

condițiile favorabile evaporării; și

(vi)

sursele potențiale de scântei (inclusiv echipamentul electric);

(b)

modul de controlare a efectelor avute de:

(i)

condițiile meteorologice;

(ii)

presiunea ambientală;

(iii)

temperatură;

(iv)

lumina soarelui;

(v)

umiditate; și

(vi)

vibrație;

(c)

modul de menținere a integrității substanței sau amestecului prin utilizarea:

(i)

stabilizatorilor; și

(ii)

antioxidanților;

(d)

alte recomandări, printre care:

(i)

cerințe privind ventilația;

(ii)

proiectarea specială a spațiilor de depozitare sau a rezervoarelor (inclusiv ziduri de retenție și ventilație);

(iii)

cantitățile-limită care pot fi depozitate (dacă este cazul); și

(iv)

compatibilitățile privind ambalarea.

7.3.   Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)

Pentru substanțele și amestecurile destinate unei (unor) utilizări finale specifice, recomandările se referă la utilizarea (utilizările) identificată (identificate) menționată (menționate) la subsecțiunea 1.2, recomandările respective fiind detaliate și funcționale. În cazul în care se anexează un scenariu de expunere, se poate face trimitere la acesta, în caz contrar furnizându-se informațiile cerute la subsecțiunile 7.1 și 7.2. În cazul în care una dintre părțile implicate în lanțul de aprovizionare a efectuat o evaluare a securității chimice pentru amestecul în cauză, este suficient ca fișa cu date de securitate și scenariile de expunere să fie conforme mai degrabă cu raportul de securitate chimică pentru amestecul în cauză decât cu rapoartele de securitate chimică pentru fiecare dintre substanțele din amestec. În cazul în care sunt disponibile orientări specifice industriei sau sectorului, se pot face trimiteri detaliate la acestea (inclusiv sursa și data publicării).

8.    SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

Această secțiune a fișei cu date de securitate descrie limitele de expunere profesională aplicabile și măsurile necesare de gestionare a riscurilor.

În cazul în care este solicitat un raport de securitate chimică, informațiile din această secțiune a fișei cu date de securitate trebuie să fie conforme cu informațiile furnizate pentru utilizările identificate în raportul de securitate chimică și cu scenariile de expunere care evidențiază controlul riscurilor, incluse în raportul de securitate chimică, anexate la fișa cu date de securitate.

8.1.   Parametri de control

8.1.1.   Atunci când acestea sunt disponibile, se enumeră următoarele valori-limită naționale, precum și temeiul juridic al fiecărei valori, aplicabile în prezent în statele membre în care fișa cu date de securitate este furnizată pentru substanța în cauză sau pentru fiecare dintre substanțele din amestec. La enumerarea valorilor-limită de expunere profesională, se utilizează identitatea chimică specificată în secțiunea 3.

8.1.1.1.

valorile-limită naționale de expunere profesională care corespund valorilor-limită de expunere profesională ale Uniunii, în conformitate cu Directiva 98/24/CE, inclusiv notațiile specificate la articolul 2 alineatul (3) din Decizia 2014/113/UE a Comisiei (4);

8.1.1.2.

valorile-limită naționale de expunere profesională care corespund valorilor-limită ale Uniunii în conformitate cu Directiva 2004/37/CE, inclusiv notațiile specificate la articolul 2 alineatul (3) din Decizia 2014/113/UE;

8.1.1.3.

orice alte valori-limită naționale de expunere profesională;

8.1.1.4.

valorile-limită biologice naționale care corespund valorilor-limită biologice ale Uniunii, în conformitate cu Directiva 98/24/CE, inclusiv notațiile specificate la articolul 2 alineatul (3) din Decizia 2014/113/UE;

8.1.1.5.

orice alte valori-limită biologice naționale.

8.1.2.   Se furnizează informații cu privire la procedurile de monitorizare recomandate în prezent cel puțin pentru substanțele cele mai relevante.

8.1.3.   În cazul în care se formează contaminanți în aer la utilizarea recomandată a substanței sau a amestecului, se precizează și valorile-limită de expunere profesională/biologice aplicabile acestora.

8.1.4.   În cazul în care este necesar un raport de securitate chimică sau dacă este disponibil un nivel DNEL, astfel cum se menționează la secțiunea 1.4 din anexa I, sau o concentrație PNEC, astfel cum se menționează la secțiunea 3.3 din anexa I, nivelurile DNEL și concentrațiile PNEC relevante pentru substanță se indică pentru scenariile de expunere din raportul de securitate chimică prevăzut în anexa la fișa cu date de securitate.

8.1.5.   În cazul în care este recomandată o abordare de control specific pe intervale de expunere (control banding approach) pentru asigurarea protecției în legătură cu anumite utilizări specifice, se furnizează suficiente detalii pentru a permite o gestionare eficientă a riscurilor. Se precizează în mod clar contextul și limitele recomandării privind controlul specific pe intervale de expunere.

8.2.   Controale ale expunerii

Se furnizează informațiile solicitate în prezenta subsecțiune, cu excepția cazului în care se atașează la fișa cu date de securitate un scenariu de expunere care conține aceste informații.

În cazul în care furnizorul a renunțat la un test în temeiul secțiunii 3 din anexa XI, acesta indică, pentru a justifica renunțarea, condițiile specifice de utilizare pe care s-a bazat.

În cazul în care substanța a fost înregistrată ca intermediar izolat (la locul de producere sau transportat), furnizorul indică faptul că această fișa cu date de securitate este conformă cu condițiile specifice pe care s-a bazat pentru a justifica înregistrarea, în conformitate cu articolele 17 sau 18.

8.2.1.   Controale tehnice corespunzătoare

Descrierea măsurilor adecvate de control al expunerii se referă la utilizarea (utilizările) identificată (identificate) a (ale) substanței sau amestecului, astfel cum se menționează la subsecțiunea 1.2. Aceste informații trebuie să fie suficiente pentru a permite angajatorului să efectueze o evaluare a riscurilor pentru sănătatea și securitatea lucrătorilor care sunt provocate de prezența substanței sau a amestecului în conformitate cu articolele 4-6 din Directiva 98/24/CE și cu articolele 3-5 din Directiva 2004/37/CE, după caz.

Aceste informații vin în completarea celor furnizate deja la secțiunea 7.

8.2.2.   Măsuri de protecție individuală, cum ar fi echipamentul de protecție personală

8.2.2.1.   Informațiile privind utilizarea echipamentului de protecție personală trebuie să fie conforme cu bunele practici de igienă profesională și în concordanță cu alte măsuri de control, inclusiv controalele tehnice, ventilarea și izolarea. După caz, se face trimitere la secțiunea 5 pentru recomandări specifice privind echipamentul de protecție personală contra incendiilor sau a substanțelor chimice.

8.2.2.2.   Ținând cont de Directiva 89/686/CEE a Consiliului (5) și făcând trimitere la standardele CEN adecvate, se furnizează specificații detaliate privind tipul de echipament care va asigura protecția adecvată, inclusiv:

(a)

Protecția ochilor/feței

Tipul de echipament de protecție a ochilor/feței necesar, precum ochelarii de protecție sau măștile de protecție, se specifică în funcție de pericolul prezentat de substanța sau amestecul în cauză și de potențialul de contact.

(b)

Protecția pielii

(i)

Protecția mâinilor

Se specifică în mod clar tipul de mănuși care trebuie purtate în momentul manipulării substanței sau amestecului în funcție de pericolul prezentat de substanța sau amestecul în cauză și de potențialul de contact și în raport cu cantitatea și durata expunerii cutanate, inclusiv:

tipul de material și grosimea acestuia;

timpul tipic sau minim de perforare a materialului din care sunt fabricate mănușile.

Dacă este necesar, se indică orice măsuri suplimentare de protecție a mâinilor.

(ii)

Altele

Dacă este necesar să fie protejată o parte a corpului alta decât mâinile, se specifică tipul și calitatea echipamentului de protecție necesar, precum mănuși de protecție, cizme, echipament complet de protecție, în funcție de pericolul asociat substanței sau amestecului și de potențialul de contact.

Dacă este necesar, se indică orice măsuri suplimentare de protecție a pielii și orice măsuri de igienă specifice.

(c)

Protecția respiratorie

Pentru gaze, vapori, ceață sau praf, tipul de echipament de protecție care trebuie utilizat se specifică în funcție de pericol și de potențialul de expunere, inclusiv aparatele de purificare a aerului respirat, specificându-se elementul specific de purificare (cartuș sau canistră), filtrele adecvate și măștile corespunzătoare sau aparatul de respirat autonom.

(d)

Pericole termice

Atunci când se specifică echipamentul de protecție care trebuie purtat pentru materialele care prezintă un pericol termic, se acordă o atenție specială modului în care este fabricat echipamentul de protecție personală.

8.2.3.   Controlul expunerii mediului

Se specifică informațiile necesare angajatorului în vederea îndeplinirii obligațiilor sale în conformitate cu legislația Uniunii privind protecția mediului.

În cazul în care este necesar un raport de securitate chimică, pentru scenariile de expunere prezentate în anexa la fișa cu date de securitate se furnizează un rezumat al măsurilor de gestionare a riscurilor care controlează efectiv expunerea mediului la substanță.

9.    SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

Această secțiune a fișei cu date de securitate descrie datele empirice privind substanța sau amestecul în cauză, după caz. Se aplică articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008. Informațiile din această secțiune trebuie să fie conforme cu informațiile incluse în înregistrare și/sau în raportul de securitate chimică, dacă acesta este cerut, și cu clasificarea substanței sau amestecului în cauză.

9.1.   Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Următoarele proprietăți se identifică în mod clar, inclusiv, după caz, o trimitere la metodele de testare utilizate și specificarea unităților adecvate de măsură și/sau a condițiilor de referință. Dacă este relevant pentru interpretarea valorii numerice, se furnizează și metoda de determinare (de exemplu metoda pentru punctul de aprindere sau metoda recipient închis/recipient deschis):

(a)

aspect:

se indică starea fizică [solidă (inclusiv, după caz, informații referitoare la securitate disponibile și adecvate privind granulometria și suprafața specifică, în cazul în care nu sunt specificate deja în altă parte în această fișă cu date de securitate), lichidă, gazoasă] și culoarea substanței sau a amestecului în forma în care este furnizat;

(b)

miros:

în cazul în care mirosul este perceptibil, se prezintă o scurtă descriere a acestuia;

(c)

pragul de acceptare a mirosului;

(d)

pH:

se indică pH-ul substanței sau al amestecului, astfel cum sunt furnizate, sau al soluției apoase; în cazul unei soluții apoase, trebuie indicată și concentrația;

(e)

punctul de topire/punctul de înghețare;

(f)

punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere;

(g)

punctul de aprindere;

(h)

viteza de evaporare;

(i)

inflamabilitatea (solid, gaz);

(j)

limitele superioare/inferioare de inflamabilitate sau de explozie;

(k)

presiunea de vapori;

(l)

densitatea vaporilor;

(m)

densitatea relativă;

(n)

solubilitatea (solubilitățile);

(o)

coeficientul de partiție: n-octanol/apă;

(p)

temperatura de autoaprindere;

(q)

temperatura de descompunere;

(r)

vâscozitatea;

(s)

proprietăți explozive;

(t)

proprietăți oxidante.

În cazul în care se afirmă că o anumită proprietate nu se aplică sau atunci când informațiile privind o anumită proprietate nu sunt disponibile, se indică motivele.

Pentru a permite adoptarea măsurilor de control adecvate, se furnizează toate informațiile relevante privind substanța sau amestecul. Informațiile din această secțiune sunt conforme cu cele furnizate la înregistrare, în cazul în care aceasta este necesară.

În cazul unui amestec, informațiile scrise indică în mod clar căreia dintre substanțele din amestec i se aplică datele, cu excepția cazului în care aceste date se aplică întregului amestec.

9.2.   Alte informații

Se indică alți parametri fizici și chimici necesari, precum miscibilitatea, solubilitatea în grăsime (uleiul – solvent trebuie specificat), conductivitatea sau grupul de gaze. Se indică informații referitoare la securitate disponibile și adecvate privind potențialul redox, potențialul formării de radicali și proprietățile fotocatalitice.

10.    SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

Această secțiune a fișei cu date de securitate descrie stabilitatea substanței sau amestecului și posibilitatea apariției unor reacții periculoase în anumite condiții de utilizare și la eliberarea în mediul înconjurător, inclusiv, după caz, o trimitere către metodele de testare utilizate. În cazul în care se afirmă că o anumită proprietate nu se aplică sau atunci când informațiile privind o anumită proprietate nu sunt disponibile, se indică motivele.

10.1.   Reactivitate

10.1.1.   Se descriu pericolele de reactivitate a substanței sau a amestecului. Se furnizează date specifice de testare privind substanța sau amestecul, ca întreg, atunci când aceste date sunt disponibile. Cu toate acestea, informațiile se pot baza și pe date generale pentru clasa sau familia substanței sau a amestecului în cazul în care astfel de date reprezintă în mod adecvat pericolul anticipat pe care îl prezintă substanța sau amestecul în cauză

10.1.2.   Dacă nu sunt disponibile date pentru amestecuri, se furnizează date privind substanțele din amestec. La determinarea incompatibilității, se ține cont de substanțele, recipientele și contaminanții la care substanța sau amestecul în cauză ar putea fi expuse în timpul transportului, al depozitării și al utilizării.

10.2.   Stabilitate chimică

Se indică dacă substanța sau amestecul sunt stabile sau instabile în condiții ambientale normale, precum și condițiile de temperatură și presiune în care se anticipează că vor avea loc depozitarea și manipularea. Se descriu orice stabilizatori care sunt sau care ar putea fi utilizați pentru menținerea stabilității chimice a substanței sau amestecului. Se indică semnificația, în planul securității, a oricărei modificări a aspectului fizic al substanței sau amestecului.

10.3.   Posibilitatea de reacții periculoase

Dacă este relevant, se declară dacă substanța sau amestecul vor reacționa sau polimeriza, eliberând presiune sau căldură în exces sau creând alte condiții periculoase. Se descriu condițiile în care pot apărea reacții periculoase.

10.4.   Condiții de evitat

Se enumeră condițiile precum temperatura, presiunea, lumina, șocurile, descărcările electrostatice, vibrațiile sau alte presiuni fizice care ar putea crea o situație periculoasă și, după caz, se furnizează o descriere scurtă a măsurilor care urmează a fi luate pentru a gestiona riscurile asociate acestor pericole.

10.5.   Materiale incompatibile

Se menționează familiile de substanțe sau amestecuri sau substanțele specifice precum apa, aerul, acizii, bazele, agenții de oxidare, cu care substanța sau amestecul ar putea reacționa pentru a produce o situație periculoasă (cum ar fi o explozie, o eliberare de materiale toxice sau inflamabile sau degajarea unei călduri excesive) și, după caz, se furnizează o scurtă descriere a măsurilor care urmează a fi luate pentru a gestiona riscurile asociate acestor pericole.

10.6.   Produși de descompunere periculoși

Se enumeră produșii de descompunere periculoși cunoscuți și anticipați în mod rezonabil care sunt produși în urma utilizării, depozitării, vărsării și încălzirii. Produsele de combustie periculoase se includ în secțiunea 5 a fișei cu date de securitate.

11.    SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

Această secțiune a fișei cu date de securitate este destinată utilizării în principal de către personalul medical, de profesioniștii în domeniul sănătății și securității în muncă și de toxicologi. Se furnizează o descriere concisă, dar completă și cuprinzătoare, a diverselor efecte toxicologice (asupra sănătății) și a datelor disponibile utilizate pentru a identifica efectele respective, inclusiv, după caz, informații referitoare la toxicocinetică, metabolism și distribuție. Informațiile din această secțiune trebuie să fie conforme cu informațiile incluse în înregistrare și/sau în raportul de securitate chimică, dacă acesta este cerut, și cu clasificarea substanței sau amestecului în cauză.

11.1.   Informații privind efectele toxicologice

Diferitele clase de pericole relevante, pentru care se furnizează informații, sunt:

(a)

toxicitatea acută;

(b)

corodarea/iritarea pielii;

(c)

lezarea gravă/iritarea ochilor;

(d)

sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii;

(e)

mutagenitatea celulelor germinative;

(f)

cancerigenitatea;

(g)

toxicitatea pentru reproducere;

(h)

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere unică;

(i)

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere repetată;

(j)

pericolul prin aspirare.

Aceste pericole trebuie să fie întotdeauna enumerate în fișa cu date de securitate.

Pentru substanțele care fac obiectul înregistrării, se includ rezumate ale informațiilor obținute în urma aplicării anexelor VII-XI, inclusiv, după caz, o trimitere către metodele de testare utilizate. Pentru substanțele care fac obiectul înregistrării, informațiile includ, de asemenea, și rezultatul comparației dintre datele disponibile și criteriile menționate în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 pentru CMR, categoriile 1A și 1B, în conformitate cu punctul 1.3.1 din anexa I la prezentul regulament.

11.1.1.   Se furnizează informații pentru fiecare clasă de pericole sau diferențiere. Dacă se afirmă că substanța sau amestecul nu este clasificat pentru o anumită clasă de pericole sau diferențiere, fișa cu date de securitate menționează clar dacă acest lucru se datorează lipsei de date, imposibilității tehnice de a obține datele, faptului că datele sunt neconcludente sau că sunt concludente, dar nu sunt suficiente pentru clasificare; în ultimul dintre cazuri, fișa cu date de securitate poartă mențiunea «pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite».

11.1.2.   Datele incluse în această subsecțiune se aplică substanței sau amestecului sub forma în care sunt introduse pe piață. În cazul unui amestec, datele ar trebui să descrie proprietățile toxicologice ale amestecului, ca întreg, cu excepția cazului în care se aplică articolul 6 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008. În cazul în care sunt disponibile, se specifică și proprietățile toxicologice relevante ale substanțelor periculoase dintr-un amestec, precum LD50, estimări ale toxicității acute sau LC50.

11.1.3.   În cazul în care există o cantitate substanțială de date privind testele efectuate asupra substanței sau amestecului, ar putea fi necesar să se rezume rezultatele studiilor critice utilizate, de exemplu în funcție de calea de expunere.

11.1.4.   Atunci când nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare pentru o anumită clasă de pericole, se furnizează informații în sprijinul acestei concluzii.

11.1.5.   Informații privind căile probabile de expunere

Se oferă informații privind căile probabile de expunere și efectele substanței sau amestecului pe fiecare cale posibilă de expunere, și anume prin ingerare (înghițire), inhalare sau expunere a pielii/ochilor. În cazul în care nu sunt cunoscute efectele asupra sănătății, acest fapt trebuie menționat.

11.1.6.   Simptome legate de caracteristicile fizico-chimice și toxicologice

Se descriu reacțiile adverse potențiale și simptomele asociate expunerii la substanța sau amestecul în cauză, precum și la ingredientele acestora sau la produsele derivate cunoscute. Este necesar să se furnizeze informațiile disponibile privind simptomele determinate de proprietățile fizice, chimice și toxicologice ale substanței sau amestecului în urma expunerii. Se descriu primele simptome la expuneri reduse până la consecințele unei expuneri grave, cum ar fi «pot apărea dureri de cap și amețeli, care pot duce la stări de leșin sau la pierderea cunoștinței; dozele mari pot cauza coma sau decesul»

11.1.7.   Efectele întârziate și cele imediate cunoscute, precum și efectele cronice induse de o expunere pe termen lung și de o expunere pe termen scurt

Se furnizează indicații privind efectele întârziate și cele imediate care pot fi așteptate în urma unei expuneri pe termen lung sau scurt. Se furnizează, de asemenea, informații privind efectele toxicității acute și cronice asupra sănătății legate de expunerea umană la substanță sau amestec. Atunci când nu sunt disponibile date privind efectele asupra oamenilor, se rezumă date provenite din studii pe animale și se identifică în mod clar speciile. Trebuie precizat dacă datele toxicologice se bazează pe date provenite din studii efectuate pe oameni sau pe animale.

11.1.8.   Efecte interactive

Se includ informații privind interacțiunile, dacă acestea sunt relevante și disponibile.

11.1.9.   Absența datelor specifice

S-ar putea să nu fie întotdeauna posibilă obținerea informațiilor privind pericolele prezentate de o substanță sau un amestec. În cazurile în care nu sunt disponibile date cu privire la substanța specifică sau la amestecul specific, se pot utiliza date privind substanțe sau amestecuri similare cu condiția ca substanța sau amestecul similar relevant să fie identificate. Atunci când nu se utilizează date specifice sau când nu sunt disponibile date, acest lucru trebuie precizat în mod clar.

11.1.10.   Amestecuri

Pentru un anumit efect asupra sănătății, dacă un amestec nu a fost testat ca întreg în ceea ce privește efectele acestuia asupra sănătății, se furnizează informații relevante privind substanțele relevante enumerate în secțiunea 3.

11.1.11.   Informații referitoare la amestec în raport cu substanța

11.1.11.1.   Substanțele dintr-un amestec pot interacționa între ele în organism, conducând la rate diferite de absorbție, metabolism și excreție. Ca urmare, efectele toxice pot fi modificate, iar toxicitatea generală a amestecului poate fi diferită de cea a substanțelor care îl compun. Acest lucru se ia în considerare atunci când se furnizează informații toxicologice în această secțiune a fișei cu date de securitate.

11.1.11.2.   Este necesar să se analizeze dacă concentrația fiecărei substanțe este suficientă pentru a contribui la efectele globale ale amestecului asupra sănătății. Informațiile privind efectele toxice se prezintă pentru fiecare substanță, cu excepția următoarelor cazuri:

(a)

în cazul în care informațiile sunt în duplicat, acestea se prezintă o singură dată pentru întregul amestec, precum în cazul în care două substanțe provoacă, fiecare dintre ele, voma și diareea;

(b)

în cazul în care este puțin probabil ca efectele respective să apară în concentrațiile date, precum în cazul în care o substanță ușor iritantă este diluată sub o anumită concentrație într-o soluție noniritantă;

(c)

în cazul în care informațiile privind interacțiunile dintre substanțele dintr-un amestec nu sunt disponibile, nu se fac estimări, ci, în locul acestora, se menționează separat efectele avute de fiecare substanță asupra sănătății.

11.1.12.   Alte informații

Alte informații relevante privind efectele adverse asupra sănătății trebuie să fie incluse chiar și atunci când acestea nu sunt cerute de criteriile de clasificare.

12.    SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

Această secțiune a fișei cu date de securitate furnizează informații care să permită evaluarea impactului avut de substanță sau de amestec asupra mediului în cazul în care acestea sunt eliberate în mediul înconjurător. În subsecțiunile 12.1-12.6 din fișa cu date de securitate se prezintă un scurt rezumat al datelor, inclusiv, atunci când sunt disponibile, al datelor de testare relevante, și se indică în mod clar specia, mediul, unitățile, durata testului și condițiile în care s-a efectuat testarea. Aceste informații pot fi folosite la momentul gestionării vărsărilor și al evaluării practicilor de tratare a deșeurilor, la controlul dispersiilor și în cadrul măsurilor privind dispersiile accidentale și al transportului. În cazul în care se declară că o anumită proprietate nu se aplică (deoarece datele disponibile arată că substanța sau amestecul nu îndeplinește criteriile de clasificare) sau dacă informațiile privind o anumită proprietate nu sunt disponibile, se indică motivele. În plus, dacă o substanță sau un amestec nu este clasificat(ă) din alte motive (de exemplu, din cauza imposibilității tehnice de a obține datele sau din cauză că datele sunt neconcludente), acest lucru ar trebui menționat în mod clar în fișa cu date de securitate.

Unele proprietăți sunt specifice anumitor substanțe, mai precis bioacumularea, persistența și degradabilitatea, iar informațiile respective trebuie furnizate, dacă sunt disponibile și adecvate, pentru fiecare substanță relevantă din amestec (mai precis, cele care trebuie să fie enumerate în secțiunea 3 din fișa cu date de securitate și care sunt periculoase pentru mediu sau sunt substanțe PBT/vPvB). Se furnizează informații și pentru produșii de transformare periculoși care rezultă în urma degradării substanțelor și a amestecurilor.

Informațiile din această secțiune trebuie să fie conforme cu informațiile incluse în înregistrare și/sau în raportul de securitate chimică, dacă acesta este cerut, și cu clasificarea substanței sau amestecului în cauză.

12.1.   Toxicitatea

Informațiile privind toxicitatea care utilizează date obținute în urma testelor efectuate asupra organismelor acvatice și/sau terestre se furnizează atunci când sunt disponibile. Acestea includ datele disponibile relevante privind toxicitatea acvatică, acută și cronică pentru pești, crustacee, alge și alte plante acvatice. În plus, atunci când sunt disponibile, se includ și date privind toxicitatea pentru microorganismele și macroorganismele din sol și pentru alte organisme relevante din mediul înconjurător, cum ar fi păsări, albine și plante. În cazul în care substanța sau amestecul are efecte inhibitoare asupra activității microorganismelor, trebuie menționat posibilul impact asupra stațiilor de epurare a apelor uzate.

Pentru substanțele care fac obiectul înregistrării, se includ rezumate ale informațiilor obținute în urma aplicării anexelor VII-XI la prezentul regulament.

12.2.   Persistența și degradabilitatea

Persistența și degradabilitatea reprezintă potențialul substanței sau al substanțelor corespunzătoare dintr-un amestec de a se degrada în mediul înconjurător, fie prin biodegradare, fie prin alte procese, cum ar fi oxidarea sau hidroliza. Se furnizează, în cazul în care sunt disponibile, rezultatele testelor care sunt relevante pentru evaluarea persistenței și a degradabilității. În cazul în care se menționează timpi de înjumătățire prin degradare, trebuie să se specifice dacă aceștia se referă la mineralizare sau la degradarea primară. Se menționează, de asemenea, potențialul substanței sau al anumitor substanțe dintr-un amestec de a se degrada în instalațiile de epurare a apelor uzate

Aceste informații se furnizează, atunci când sunt disponibile și adecvate, pentru fiecare substanță din amestec care trebuie enumerată în secțiunea 3 din fișa cu date de securitate.

12.3.   Potențialul de bioacumulare

Potențialul de bioacumulare reprezintă potențialul substanței sau al anumitor substanțe dintr-un amestec de a se acumula în biocenoză și, în cele din urmă, de a trece prin lanțul trofic. Se furnizează rezultatele relevante ale testelor pentru evaluarea potențialului de bioacumulare. Acestea includ trimiteri la coeficientul de partiție octanol-apă (Kow) și la factorul de bioconcentrare (BCF), dacă sunt disponibile.

Aceste informații se furnizează, atunci când sunt disponibile și adecvate, pentru fiecare substanță din amestec care trebuie enumerată în secțiunea 3 din fișa cu date de securitate.

12.4.   Mobilitatea în sol

Mobilitatea în sol reprezintă potențialul substanței sau al componenților dintr-un amestec, atunci când sunt emise în mediul înconjurător, de a ajunge prin intermediul forțelor naturii în apele subterane sau departe de locul emisiei. Se menționează potențialul mobilității în sol, atunci când acesta este disponibil. Informațiile privind mobilitatea în sol pot fi determinate pe baza datelor relevante privind mobilitatea, precum studiile de adsorbție sau studiile de levigare, distribuția estimată sau cunoscută în compartimentele de mediu sau tensiunea superficială. De exemplu, valorile Koc pot fi estimate pe baza coeficienților de partiție octanol/apă (Kow). Levigarea și mobilitatea pot fi estimate pe baza modelelor.

Aceste informații se furnizează, atunci când sunt disponibile și adecvate, pentru fiecare substanță din amestec care trebuie enumerată în secțiunea 3 din fișa cu date de securitate.

În cazul în care sunt disponibile date experimentale, datele respective au, în general, întâietate față de modele sau estimări.

12.5.   Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

În cazul în care este solicitat un raport de securitate chimică, se furnizează rezultatele evaluărilor PBT și vPvB, astfel cum sunt indicate în raportul de securitate chimică.

12.6.   Alte efecte adverse

În cazul în care sunt disponibile, se includ informații cu privire la orice alte efecte adverse asupra mediului, de exemplu evoluția în mediul înconjurător (expunerea), potențialul de formare fotochimică a ozonului, potențialul de epuizare a stratului de ozon, potențialul de a afecta sistemul endocrin și/sau potențialul de încălzire globală.

13.    SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

Această secțiune a fișei cu date de securitate trebuie să furnizeze informațiile necesare pentru gestionarea adecvată a deșeurilor substanței sau amestecului și/sau a recipientului acestora pentru a fi folosite la determinarea opțiunilor de gestionare a deșeurilor care sunt sigure și preferabile pentru mediul înconjurător, în sensul cerințelor Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului (6) de statul membru în care se eliberează fișa cu date de securitate. Informațiile relevante pentru securitatea persoanelor care desfășoară activitățile de gestionare a deșeurilor trebuie să completeze informațiile din secțiunea 8.

În cazul în care este solicitat un raport de securitate chimică, iar analiza stadiului de deșeu a fost efectuată, informațiile privind măsurile de gestionare a deșeurilor trebuie să fie conforme cu utilizările identificate în raportul de securitate chimică și cu scenariile de expunere din raportul de securitate chimică anexate la fișa cu date de securitate.

13.1.   Metode de tratare a deșeurilor

Această subsecțiune a fișei cu date de securitate trebuie:

(a)

să specifice recipientele și metodele de tratare a deșeurilor, inclusiv metodele adecvate de tratare a deșeurilor, atât pentru substanță sau amestec, cât și pentru orice ambalaj contaminat (de exemplu: incinerare, reciclare, depozitare la groapa de gunoi);

(b)

să specifice proprietățile fizice/chimice care ar putea afecta opțiunile de tratare a deșeurilor;

(c)

să descurajeze eliminarea apelor uzate;

(d)

să identifice, acolo unde este adecvat, eventualele precauții speciale pentru orice opțiune recomandată de tratare a deșeurilor.

Se face trimitere la eventualele dispoziții relevante ale Uniunii referitoare la deșeuri sau, în absența acestora, la orice dispoziții naționale sau regionale relevante aflate în vigoare.

14.    SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

Această secțiune a fișei cu date de securitate furnizează informații de clasificare de bază pentru transportarea/livrarea substanțelor sau amestecurilor menționate în secțiunea 1 pe cale rutieră, feroviară, maritimă, pe căile navigabile interioare sau pe calea aerului. Dacă aceste informații nu sunt disponibile sau nu sunt relevante, se menționează acest lucru.

După caz, această secțiune furnizează informații privind clasificarea pentru transport corespunzătoare fiecăruia dintre regulamentele-tip ale ONU: Acordul european privind transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase (ADR) (7), Regulamentele privind transportul internațional feroviar al mărfurilor periculoase (RID) (8) și Acordul european privind transportul internațional pe căi navigabile interioare de mărfuri periculoase (ADN) (9), toate acestea fiind puse în aplicare prin Directiva 2008/68/CE a Parlamentului European și a Consiliului (10), precum și Codul maritim internațional al mărfurilor periculoase (IMDG) (11) (transport maritim) și Instrucțiunile tehnice privind siguranța transportului aerian al bunurilor periculoase (OACI) (12) (transport aerian).

14.1.   Numărul ONU

Se precizează numărul ONU (și anume numărul format din patru cifre de identificare a substanței, amestecului sau articolului precedate de literele «ONU») din regulamentele-tip ale ONU.

14.2.   Denumirea corectă ONU pentru expediție

Se furnizează denumirea corectă ONU pentru expediție din regulamentele-tip ONU, cu excepția cazului în care aceasta a fost utilizată drept element de identificare a produsului în subsecțiunea 1.1.

14.3.   Clasa (clasele) de pericol pentru transport

Se furnizează clasa de pericol pentru transport (și riscurile subsidiare) alocată substanțelor sau amestecurilor în funcție de pericolul predominant pe care îl prezintă în conformitate cu regulamentele-tip ale ONU.

14.4.   Grupul de ambalare

Se furnizează numărul alocat grupului de ambalare din regulamentele-tip ale ONU, dacă este aplicabil. Numărul grupului de ambalare este alocat anumitor substanțe în conformitate cu gradul de periculozitate al acestora.

14.5.   Pericole pentru mediul înconjurător

Se indică dacă substanța sau amestecul prezintă un pericol pentru mediul înconjurător în conformitate cu criteriile regulamentelor-tip ale ONU (astfel cum sunt reflectate în Codul IMDG, ADR, RID și AND) și/sau dacă poluează mediul acvatic marin în conformitate cu Codul IMDG. În cazul în care substanța sau amestecul este autorizat(ă) sau destinat(ă) să fie transportat(ă) în containere pe apele continentale, se indică dacă acesta (aceasta) este periculos (periculoasă) pentru mediu în containere numai în conformitate cu ADN.

14.6.   Precauții speciale pentru utilizatori

Se furnizează informații privind orice precauții speciale pe care un utilizator ar trebui sau trebuie să le ia sau să le cunoască în ceea ce privește transportul sau deplasarea în interiorul sau în exteriorul sediului său.

14.7.   Transportul în vrac, în conformitate cu anexa II la Convenția MARPOL și cu Codul IBC

Această subsecțiune se aplică numai atunci când încărcăturile sunt destinate să fie transportate în vrac, în conformitate cu următoarele instrumente ale OMI: anexa II la Convenția MARPOL și Codul IBC.

Se furnizează denumirea produsului (în cazul în care aceasta este diferită de cea furnizată la subsecțiunea 1.1), astfel cum este cerută în documentul de transport și în conformitate cu denumirea utilizată în lista cu denumirile produselor de la capitolul 17 sau 18 din codului IBC sau în cea mai recentă ediție a Circularei Comitetului OMI pentru protecția mediului marin MEPC.2/Circ. (13). Se indică tipul de ambarcațiune necesar și categoria de poluare.

15.    SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

Această secțiune a fișei cu date de securitate descrie celelalte informații de reglementare privind substanța sau amestecul care nu figurează deja în fișa cu date de securitate [de exemplu, dacă substanța sau amestecul fac obiectul Regulamentului (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (14), al Regulamentului (CE) nr. 850/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (15) sau al Regulamentului (UE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (16)].

15.1.   Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

Se furnizează informații privind dispozițiile relevante ale Uniunii în domeniul securității, al sănătății și al mediului [de exemplu, categoria Seveso/denumirea substanțelor în anexa I la Directiva 96/82/CE a Consiliului (17)] sau privind statutul de reglementare național a substanței sau amestecului (inclusiv a substanțelor din amestec), inclusiv recomandările privind măsurile care ar trebui luate de destinatar ca urmare a acestor dispoziții. În cazul în care este relevant, se menționează legile naționale din statele membre relevante care pun în aplicare dispozițiile respective, precum și orice alte măsuri naționale care pot fi relevante.

În cazul în care substanța sau amestecul pentru care s-a întocmit această fișă cu date de securitate fac obiectul unor dispoziții specifice privind protecția sănătății umane sau a mediului la nivelul Uniunii (de exemplu, autorizații emise în temeiul titlului VII sau restricții în temeiul titlului VIII), se menționează dispozițiile respective.

15.2.   Evaluarea securității chimice

În această subsecțiune a fișei cu date de securitate se indică dacă furnizorul a efectuat o evaluare a securității chimice pentru substanța sau amestecul în cauză.

16.    SECȚIUNEA 16: Alte informații

Această secțiune a fișei cu date de securitate conține alte informații care nu figurează în secțiunile 1-15, inclusiv informații privind revizuirea datelor de securitate, cum ar fi:

(a)

în cazul unei fișe cu date de securitate revizuite, o indicație clară privind locul în care au fost făcute modificări față de versiunea anterioară a fișei cu date de securitate, cu excepția cazului în care o astfel de indicație figurează într-un alt loc al fișei cu date de securitate, fiind explicate, după caz, modificările făcute. Furnizorul unei substanțe sau al unui amestec trebuie să fie în măsură să furnizeze o explicație a modificărilor la cerere;

(b)

legenda tuturor abrevierilor și a acronimelor utilizate în fișa cu date de securitate;

(c)

trimiteri către literatura de specialitate și către sursele de date;

(d)

în cazul amestecurilor, o indicație a metodei de evaluare a informațiilor menționate la articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 utilizată în scopul clasificării;

(e)

o listă a frazelor de pericol și/sau a frazelor de prudență relevante. Se scrie textul întreg al oricăror fraze care nu sunt scrise complet la secțiunile 2-15;

(f)

recomandări privind orice formare adecvată pentru lucrători pentru a garanta o protecție optimă a sănătății umane și a mediului.

PARTEA B

Fișa cu date de securitate include următoarele 16 titluri, în conformitate cu articolul 31 alineatul (6), și, în plus, subtitlurile menționate, cu excepția secțiunii 3, unde numai subsecțiunea 3.1 sau 3.2 trebuie inclusă, după caz:

SECȚIUNEA 1:

Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

1.1.

Element de identificare a produsului

1.2.

Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

1.3.

Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

1.4.

Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

SECȚIUNEA 2:

Identificarea pericolelor

2.1.

Clasificarea substanței sau a amestecului

2.2.

Elemente pentru etichetă

2.3.

Alte pericole

SECȚIUNEA 3:

Compoziție/informații privind componenții

3.1.

Substanțe

3.2.

Amestecuri

SECȚIUNEA 4:

Măsuri de prim ajutor

4.1.

Descrierea măsurilor de prim ajutor

4.2.

Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

4.3.

Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

SECȚIUNEA 5:

Măsuri de combatere a incendiilor

5.1.

Mijloace de stingere a incendiilor

5.2.

Pericole speciale cauzate de substanța sau de amestecul în cauză

5.3.

Recomandări destinate pompierilor

SECȚIUNEA 6:

Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală

6.1.

Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

6.2.

Precauții pentru mediul înconjurător

6.3.

Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

6.4.

Trimitere la alte secțiuni

SECȚIUNEA 7:

Manipularea și depozitarea

7.1.

Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

7.2.

Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

7.3.

Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)

SECȚIUNEA 8:

Controale ale expunerii/protecția personală

8.1.

Parametri de control

8.2.

Controale ale expunerii

SECȚIUNEA 9:

Proprietățile fizice și chimice

9.1.

Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

9.2.

Alte informații

SECȚIUNEA 10:

Stabilitate și reactivitate

10.1.

Reactivitate

10.2.

Stabilitate chimică

10.3.

Posibilitatea de reacții periculoase

10.4.

Condiții de evitat

10.5.

Materiale incompatibile

10.6.

Produși de descompunere periculoși

SECȚIUNEA 11:

Informații toxicologice

11.1.

Informații privind efectele toxicologice

SECȚIUNEA 12:

Informații ecologice

12.1.

Toxicitatea

12.2.

Persistența și degradabilitatea

12.3.

Potențialul de bioacumulare

12.4.

Mobilitatea în sol

12.5.

Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

12.6.

Alte efecte adverse

SECȚIUNEA 13:

Considerații privind eliminarea

13.1.

Metode de tratare a deșeurilor

SECȚIUNEA 14:

Informații referitoare la transport

14.1.

Numărul ONU

14.2.

Denumirea corectă ONU pentru expediție

14.3.

Clasa (clasele) de pericol pentru transport

14.4.

Grupul de ambalare

14.5.

Pericole pentru mediul înconjurător

14.6.

Precauții speciale pentru utilizatori

14.7.

Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la Convenția MARPOL și cu Codul IBC

SECȚIUNEA 15:

Informații de reglementare

15.1.

Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

15.2.

Evaluarea securității chimice

SECȚIUNEA 16:

Alte informații

(1)  MARPOL – Ediția consolidată 2006, Londra, IMO 2007, ISBN 978-92-801-4216-7.

(2)  Codul IBC, ediția 2007, Londra, IMO 2007, ISBN 978-92-801-4226-6.

(3)  Directiva 80/181/CEE a Consiliului din 20 decembrie 1979 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la unitățile de măsură și de abrogare a Directivei 71/354/CEE (JO L 39, 15.2.1980, p. 40).

(4)  Decizia 2014/113/UE a Comisiei din 3 martie 2014 privind constituirea Comitetului științific pentru stabilirea valorilor-limită de expunere profesională la agenți chimici și de abrogare a Deciziei 95/320/CE (JO L 62, 4.3.2014, p. 18).

(5)  Directiva 89/686/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1989 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la echipamentul individual de protecție (JO L 399, 30.12.1989, p. 18).

(6)  Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive (JO L 312, 22.11.2008, p. 3).

(7)  Comisia Economică pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite, versiune aplicabilă de la 1 ianuarie 2015, ISBN-978-92-1-139149-7.

(8)  Anexa 1 la apendicele B (Reguli uniforme privind contractul de transport feroviar internațional de marfă) la Convenția privind transporturile internaționale feroviare, versiune intrată în vigoare la 1 ianuarie 2009.

(9)  Versiunea revizuită din 1 ianuarie 2007.

(10)  Directiva 2008/68/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 septembrie 2008 privind transportul interior de mărfuri periculoase (JO L 260, 30.9.2008, p. 13).

(11)  Organizația Maritimă Internațională, ediția din 2006, ISBN 978-92-8001-4214-3.

(12)  IATA, ediția 2007-2008.

(13)  Circulara MEPC.2/Circ., Clasificarea provizorie a substanțelor lichide, versiunea 19, intrată în vigoare la 17 decembrie 2013.

(14)  Regulamentul (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind substanțele care diminuează stratul de ozon (JO L 286, 31.10.2009, p. 1).

(15)  Regulamentul (CE) nr. 850/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind poluanții organici persistenți și de modificare a Directivei 79/117/CEE (JO L 158, 30.4.2004, p. 7).

(16)  Regulamentul (UE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind exportul și importul de produse chimice periculoase (JO L 201, 27.7.2012, p. 60).

(17)  Directiva 96/82/CE a Consiliului din 9 decembrie 1996 privind controlul asupra riscului de accidente majore care implică substanțe periculoase (JO L 10, 14.1.1997, p. 13).


29.5.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 132/32


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/831 AL COMISIEI

din 28 mai 2015

de actualizare a listei părților scutite de taxa antidumping extinsă asupra anumitor componente pentru biciclete originare din Republica Populară Chineză în temeiul Regulamentului (CE) nr. 88/97, ca urmare a examinării inițiate în conformitate cu Comunicarea 2014/C 299/08 a Comisiei

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene (1), în special articolul 13 alineatul (4),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 71/97 al Consiliului din 10 ianuarie 1997 de extindere a taxei antidumping definitive instituite prin Regulamentul (CEE) nr. 2474/93 asupra bicicletelor originare din Republica Populară Chineză la importurile de anumite componente pentru biciclete din Republica Populară Chineză și de percepere a taxei extinse aplicate importurilor respective înregistrate de Regulamentul (CE) nr. 703/96 (2), în special articolul 3,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 88/97 al Comisiei din 20 ianuarie 1997 privind autorizarea scutirii importurilor de anumite componente pentru biciclete originare din Republica Populară Chineză de la extinderea, prin Regulamentul (CE) nr. 71/97 al Consiliului, a taxei antidumping instituite prin Regulamentul (CEE) nr. 2474/93 al Consiliului (3), în special articolele 7, 10 și 16,

după informarea statelor membre,

întrucât:

(1)

O taxă antidumping (denumită în continuare „taxa extinsă”) se aplică în prezent importurilor în Uniunea Europeană de componente esențiale pentru biciclete originare din Republica Populară Chineză, ca urmare a extinderii, prin Regulamentul (CE) nr. 71/97 (denumit în continuare „regulamentul de extindere”), a taxei antidumping instituite asupra importurilor de biciclete originare din Republica Populară Chineză.

(2)

În temeiul articolului 3 din regulamentul de extindere, Comisia Europeană (denumită în continuare „Comisia”) este împuternicită să adopte măsurile necesare pentru a autoriza scutirea importurilor de componente esențiale pentru biciclete care nu eludează taxa antidumping. Aceste măsuri de punere în aplicare sunt prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 88/97 (denumit în continuare „regulamentul de scutire”), care stabilește un sistem specific de scutire (denumit în continuare „sistemul de scutire”).

(3)

Pe această bază, Comisia a scutit o serie de asamblori de biciclete (denumiți în continuare „părțile scutite”) de taxa extinsă. Cea mai recentă decizie de punere în aplicare a Comisiei privind scutirile în temeiul regulamentului de scutire a fost adoptată la 16 aprilie 2014 (4). În conformitate cu articolul 16 alineatul (2) din regulamentul de scutire, Comisia a publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene liste succesive cu părțile scutite (5).

(4)

Astfel cum se prevede în considerentul 44 din regulamentul de extindere, Comisia trebuie să reexamineze în mod constant sistemul de scutire, astfel încât el să poată fi adaptat, dacă este necesar, pentru a ține seama de experiența dobândită în cadrul gestionării acestui sistem.

(5)

S-a adus în atenția Comisiei faptul că un număr de părți scutite au încetat să existe sau și-au modificat activitatea sau coordonatele societății (precum denumirea societății, forma juridică sau adresa sediului social).

(6)

Pentru a asigura buna gestionare a sistemului de scutire, Comisia a publicat, la 5 septembrie 2014, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, Comunicarea 2014/C 299/08 a Comisiei (6) (denumită în continuare „comunicarea privind examinarea”), care enumeră toate părțile scutite și inițiază examinarea acestora.

(7)

Obiectivul examinării era:

(a)

de a alinia trimiterile la părțile scutite în baza de date TARIC cu coordonatele societăților lor înregistrate în registrele comerțului;

(b)

de a identifica scutirile care nu mai sunt justificate (de exemplu, în cazul în care o parte scutită a încetat să existe, solicită revocarea scutirii sale sau nu cooperează); și

(c)

de a colecta informații de bază referitoare la părțile scutite, precum datele lor de contact, și informații relevante cu privire la operațiunile lor de asamblare.

(8)

Comunicarea privind examinarea a fost notificată, de asemenea, tuturor părților scutite, la ultima adresă cunoscută a acestora, și statelor membre. Toate părțile scutite au fost invitate să răspundă la chestionarul de examinare până la 20 octombrie 2014 cel târziu.

(9)

Informațiile colectate prin procedura de examinare sunt esențiale pentru buna gestionare a sistemului de scutire. În consecință, se atrage atenția părților scutite asupra faptului că neadresarea unui răspuns complet și corect la respectivul chestionar în termenul prevăzut va fi considerată lipsă de cooperare în sensul articolului 10 din regulamentul de scutire.

(10)

Pentru părțile scutite care nu au răspuns la chestionarul de examinare în termenul inițial, Comisia a prelungit termenul de răspuns la chestionarul de examinare până la 21 noiembrie 2014. Respectivelor părți le-a fost notificat în mod individual acest lucru, precum și consecințele lipsei de cooperare. De asemenea, Comisia a consultat statele membre pentru a stabili statutul lor.

(11)

Pe baza răspunsurilor primite de la părțile scutite, de la statele membre și de la asociațiile sectoriale, Comisia a stabilit care sunt părțile scutite a căror scutire ar trebui să fie menținută și părțile a căror scutire ar trebui să fie revocată. Părților scutite li s-a oferit posibilitatea de a fi ascultate și de a prezenta observații cu privire la concluziile examinării. În caz de revocare întemeiată pe inexistența unei părți, acest fapt trebuie să fie confirmat de statul membru în cauză.

Părțile scutite a căror scutire este menținută

(12)

Părțile scutite a căror scutire respectă condițiile regulamentului de scutire și, prin urmare, ar trebui menținută sunt enumerate în anexa I.

(13)

Pentru unele dintre aceste părți scutite, trimiterile (nume, adresă, țară și cod adițional TARIC) ar trebui actualizate ca urmare a schimbărilor constatate în timpul examinării. În urma examinării informațiilor prezentate, Comisia a concluzionat că schimbările respective nu afectează în niciun fel operațiunile de asamblare în ceea ce privește condițiile de scutire prevăzute în regulamentul de scutire.

(14)

Pentru buna gestionare a sistemului de scutire, codurile adiționale TARIC care acoperă mai multe părți scutite se înlocuiesc cu coduri individuale noi.

(15)

Având în vedere că scutirile se vor aplica doar părților menționate în mod specific în anexa I cu denumirile și adresele lor, este necesar ca părțile scutite să notifice de îndată Comisiei (7) orice modificări aduse acestora (de exemplu, ca urmare a unei modificări a denumirii, a formei juridice sau a adresei sediului social sau în urma înființării unor noi entități de asamblare). În acest caz, este necesar ca partea să furnizeze toate informațiile relevante, în special privind orice modificare a activităților sale legate de operațiunile de asamblare. După caz, Comisia va actualiza trimiterile la această parte.

Părțile scutite a căror scutire este revocată

(16)

Ar trebui revocată scutirea părților scutite care au solicitat revocarea scutirii, nu au răspuns la chestionar până la 21 noiembrie 2014 sau au încetat să existe. Pentru a asigura buna gestionare a regimului de scutire, revocarea ar trebui să se aplice de la data respectivă.

(17)

Părțile scutite a căror scutire este revocată sunt enumerate în anexa II,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Anexa II la Regulamentul (CE) nr. 88/97 se înlocuiește cu anexa I la prezentul regulament. Scutirile autorizate în temeiul anexei respective se aplică numai părților menționate în mod specific în aceasta cu denumirile și adresele lor. Fiecare parte scutită notifică de îndată Comisiei orice modificare a denumirii sau adresei, furnizând toate informațiile relevante, în special orice modificare a activităților părții legate de operațiunile de asamblare din punctul de vedere al condițiilor scutirii.

(2)   Articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 88/97 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 12

Părțile scutite

Părțile enumerate în anexa II sunt scutite de taxa extinsă, cu efect de la 20 aprilie 1996 sau de la data la care a fost acordată scutirea printr-o decizie a Comisiei, dacă această dată este ulterioară.”

Articolul 2

Scutirile acordate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 88/97 părților care figurează în anexa II la prezentul regulament se revocă cu efect de la 21 noiembrie 2014.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a treizecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 28 mai 2015.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 343, 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO L 16, 18.1.1997, p. 55.

(3)  JO L 17, 21.1.1997, p. 17.

(4)  JO L 119, 23.4.2014, p. 67.

(5)  JO C 45, 13.2.1997, p. 3; JO C 112, 10.4.1997, p. 9; JO C 220, 19.7.1997, p. 6; JO C 378, 13.12.1997, p. 2; JO C 217, 11.7.1998, p. 9; JO C 37, 11.2.1999, p. 3; JO C 186, 2.7.1999, p. 6; JO C 216, 28.7.2000, p. 8; JO C 170, 14.6.2001, p. 5; JO C 103, 30.4.2002, p. 2; JO C 35, 14.2.2003, p. 3; JO C 43, 22.2.2003, p. 5; JO C 54, 2.3.2004, p. 2; JO C 299, 4.12.2004, p. 4; JO L 17, 21.1.2006, p. 16; și JO L 313, 14.11.2006, p. 5; JO L 81, 20.3.2008, p. 73; JO C 310, 5.12.2008, p. 19; JO L 19, 23.1.2009, p. 62; JO L 314, 1.12.2009, p. 106; JO L 136, 24.5.2011, p. 99; JO L 343, 23.12.2011, p. 86; JO L 119, 23.4.2014, p. 67.

(6)  JO C 299, 5.9.2014, p. 7.

(7)  Părțile sunt invitate să utilizeze următoarea adresă de e-mail: TRADE-BICYCLE-PARTS@ec.europa.eu.


ANEXA I

Lista actualizată a părților scutite

Trimiterile vechi

Trimiterile actualizate

Denumire

Adresă

Cod adițional TARIC

Denumirea actualizată

Adresa actualizată

Codul adițional TARIC actualizat (*)

4Ever s.r.o.

Moravská 842, CZ-74213 Studénka, Republica Cehă

A558

4Ever s.r.o.

Moravská 842, Butovice, CZ-742 13 Studénka, Republica Cehă

A558

Accell Hunland Kft.

Parkoló tér 1, HU-5091 Tószeg, Ungaria

A534

Accell Hunland Kft.

Parkoló tér 1, HU-5091 Tószeg, Ungaria

A534

All Bikes

IT-12020 Villar S. Costanzo (CN), Italia

8748

All Bike' s S.r.l.

Via Caduti sul don 15, IT-12020 Villar S. Costanzo (CN), Italia

8748

Alliance Bikes Sp. z o.o.

ul. Tadeusza Borowskiego 2, PL-03-475 Warszawa, Polonia

A549

Alliance Bikes Sp. z o.o.

ul. Tadeusza Borowskiego 2, PL-03-475 Warszawa, Polonia

A549

Alpina di Montevecchi Manolo & C. SAS

Via Archimede 485 Zona Artigianale di Case Castagnoli, IT-47023 Cesena, Italia

8075

Alpina di Montevecchi Manolo & C. S.A.S.

Via Archimede 485, IT-47521 Cesena (FO), Italia

8075

Alubike-Bicicletas S.A.

Zona Industrial de Oiã Lote C10, PT-3770-059 Oliveira do Bairro, Portugalia

A730

Alubike-Bicicletas S.A.

Zona Industrial de Oiã Lote C-10, PT-3770-068 Oliveira do Bairro, Portugalia

A730

Arcade Cycles

78 Impasse PhilippeGozola, ZA Acti Est Parc Eco 85-1, FR-85000 La Roche-sur-Yon, Franța

8065

Arcade Cycles

78 Impasse PhilippeGozola ZA Acti Est Parc Eco, FR-85000 La Roche-sur-Yon, Franța

8065

ARKUS & ROMET Group Sp. z o.o.

Podgrodzie 32 C, PL-39-200 Dębica, Polonia

A565

ARKUS & ROMET Group Sp. z o.o.

Podgrodzie 32 C, PL-39-200 Dębica, Polonia

A565

AT Zweirad GmbH

Boschstrasse 18, DE-48341 Altenberge, Germania

A247

AT Zweirad GmbH

Zur Steinhuhle 2, DE-48341 Altenberge, Germania

A247

Atala S.p.A.

Via Lussemburgo 31/33, IT-35127 Padova, Italia

A412

Atala S.p.A.

Via della Guerrina 108, IT-20900, Monza (MB), Italia

A412

Avantisbike – Fábrico de bicicletas SA

Zona Industrial de Oiã (Sul), LTL. B17, PT-3770-059 Oiã, Portugalia

A726

Avantisbike – Fábrico de bicicletas Lda

Zona Industrial de Oiã Lote C-21, PT-3770-068 Oiã, Portugalia

A726

Azor Bike B.V.

Marconistraat 7A, NL -7903AG Hoogeveen, Țările de Jos

8091

Azor Bike B.V.

Marconistraat 7a, NL -7903AG Hoogeveen, Țările de Jos

8091

Balkanvelo AD

No 1 Mizia Boulevard, BG-5500 Lovech, Bulgaria

A811

Balkanvelo AD

Mizia Boulevard 1, BG-5500 Lovech, Bulgaria

A811

Batavus

NL-8440 AM Heerenveen, Țările de Jos

8963

Accell Nederland B.V.

Industrieweg 4, NL -8444AR Heerenveen, Țările de Jos

C004

BELVE sro

Holubyho 295, SK- 916 01 Stará Turá, Slovacia

A535

BELVE s.r.o.

Holubyho 295, SK-916 01 Stará Turá, Slovacia

A535

Berg Toys BV/Berg Factory BV

Oud Willinkhuizerweg 9, NL-6733 AK Wekerom, Țările de Jos

8624

Berg Toys B.V.

Stevinlaan 2, NL-6716WB Ede, Țările de Jos

8624

Biciclasse C.S.srl

Via Roma 4, IT-84020 Oliveto Citra (SA), Italia

A359

Biciclasse C.S.-S.r.l.

Localita' Staglioni Area Industriale SNC, IT-84020 Oliveto Citra (SA), Italia

A359

Bicicletas de Castilla y León S.L.

Barrio Gimeno 5, ES-09001 Burgos, Spania

A500

Bicicletas de Castilla y León S.L.

Barrio Gimeno 5, ES-09001 Burgos, Spania

A500

Bicicletas Monty S.A.

C/El Pla 106, ES-08980 Sant Feliu de Llobregat, Spania

A165

Bicicletas Monty S.A.

Calle El Plà 106, ES-08980 Sant Feliu de Llobregat, Spania

A165

Bike Fun International s.r.o.

Areál Tatry 1445/2, CZ -742 21 Kopřivnice, Republica Cehă

A536

Bike Fun International s.r.o.

Areál Tatry 1445/2, CZ -74221 Kopřivnice, Republica Cehă

A536

Bike Mate s.r.o.

Dlhá 248/43, SK -905 01 Senica, Slovacia

A589

Bike Mate s.r.o.

Dlhá 248/43, SK -905 01 Senica, Slovacia

A589

Bikkel Bikes

NL-6004 BE Weert, Țările de Jos

8749

Bikkel Bikes B.V.

Magnesiumstraat 37, NL-6031RV Nederweert, Țările de Jos

8749

Blue Factory Team S.L.

CL Torres y Villaroel 6, Elche Parque Industrial, ES-03320 Alicante, Spania

A984

Blue Factory Team S.L.

Calle Torres y Villaroel 6, Elche Parque Empresial, ES-03320 Elche- Alicante, Spania

A984

Bohemia Bike a.s.

Okružní 697, CZ -370 01 České Budějovice, Republica Cehă

A605

Bohemia Bike a.s.

Okružní 697, CZ -370 01 České Budějovice, Republica Cehă

A605

Bonaventure BVBA

Stoomtuigstraat 16, BE-8830 Hooglede, Belgia

A732

Bonaventure BVBA

Stoomtuigstraat 16, BE-8830 Hooglede, Belgia

A732

Bottecchia Cicli S.r.l.

Viale Enzo Ferrari, 15/17, IT-30014 Cavarzere (VE), Italia

A087

Bottecchia Cicli S.r.l.

Viale Enzo Ferrari 15/17, IT-30014 Cavarzere (VE), Italia

A087

BPS Bicycle Industrial s.r.o.

Šumavská 779/2, CZ-78701 Šumperk, Republica Cehă

A537

BPS Bicycle Industrial s.r.o.

Šumavská 779/2, CZ-787 01 Šumperk, Republica Cehă

A537

Canyon Bicycles GmbH

Karl-Tesche-Str. 12, DE-56073 Koblenz, Germania

A856

Canyon Bicycles GmbH

Karl-Tesche-Straße 12, DE-56073 Koblenz, Germania

A856

CHERRI di Cherri Franco & C. S.A.S.

Via Cagliari 39, IT-09016 Iglesias, Italia

A168

CHERRI di Cherri Franco & C. S.A.S.

Via Cagliari 39, IT-09016 Iglesias (CA), Italia

A168

Cicli Adriatica srl Uninominale

Via Toscana, 13, IT-61100 Pesaro, Italia

A088

Cicli Adriatica S.r.l. Uninominale

Via Toscana 13, IT-61122 Pesaro (PS), Italia

A088

Cicli Casadei S.r.l.

Via dei Mestieri 23, IT-44020 San Giuseppe di Commacchio, Italia

A326

Cicli Casadei S.r.l.

Via dei Mestieri 23, IT-44020 Frazione: San Giuseppe, Comacchio (FE), Italia

A326

Cicli Cinzia S.r.l.

IT-40060 Osteria Grande-(BO), Italia

8066

Cicli Cinzia S.r.l.

Via Lombardia 48, IT-40024 Osteria Grande Castel San Pietro Terme (BO), Italia

8066

Cicli Elios di Ragona Roberto & C. Snc

Via Ca'Mignola Vecchia 121, IT-45021 Badia Polesine (RO), Italia

8605

Cicli Elios di Ragona Roberto & C. S.n.c.

Via G. Ferraris 1050, IT-45021 Badia Polesine (RO), Italia

8605

Cicli Esperia SpA

Viale Enzo Ferrari 8/10/12, IT-30014 Cavarzere VE, Italia

8068

Cicli Esperia S.p.a.

Viale Enzo Ferrari 8/10/12, IT-30014 Cavarzere (VE), Italia

8068

Cicli Frera s.n.c.

IT-35020 Arzergrande (PD), Italia

8205

Cicli Frera S.n.c. di Antonio e Vittorio Fontana & C.

Viale dell'industria 6, IT-35020 Arzergrande (PD), Italia

8205

Cicli Lombardo SpA

Via Roma 233, IT-91012 Buseto Palizollo, Italia

A271

Cicli Lombardo S.p.a.

Via Roma 169, IT-91012 Buseto Palizollo (TP), Italia

A271

Cicli Roveco di Veronese Paolo & C. S.A.S.

Via Umberto I n.508, IT-45023 Costa Di Rovigo (RO), Italia

A402

Cicli Roveco di Veronese Paolo & C. S.A.S.

Via Umberto I 508, IT-45023 Costa Di Rovigo (RO), Italia

A402

Cobran SRL.

Via Della Zingarina 6, IT-47900 Rimini (RN), Italia

A246

COBRAN S.r.l.

Via Della Zingarina 6, IT-47924 Rimini (RN), Italia

A246

Credat Industries a.s.

V. Palkovicha 19, SK-946 03 Kolárovo, Slovacia

A662

CREDAT INDUSTRIES a.s.

V. Palkovicha 19, SK-946 03 Kolárovo, Slovacia

A662

CROSS Ltd

1 Hadji Dimitar Street, BG-3400 Montana, Bulgaria

A810

CROSS Ltd

Hadji Dimitar Street 1, BG -3400 Montana, Bulgaria

A810

Csepel Bicycle Manufacturing and Sales Company LTD

Duna Lejáró 7, HU-1211 Budapest, Ungaria

A555

Csepel Bicycle Manufacturing and Sales Company LTD

Duna Lejáró 7, HU-1211 Budapest, Ungaria

A555

Cycles France Loire

Avenue de l'industrie, FR-42160 Saint-Cyprien, Franța

8963

Cycles France Loire

Avenue de l'industrie, FR- 42160 Saint-Cyprien, Franța

C005

Cycle-Union GmbH

An der Schmiede 4, DE-26135 Oldenburg, Germania

8489

Cycle-Union GmbH

An der Schmiede 4, DE-26135 Oldenburg, Germania

8489

Cycleurope Industries

FR-10100 Romilly-sur-Seine, Franța

8963

Cycleurope Industries

161 Rue Gabriel Péri, FR-10100 Romilly-sur-Seine, Franța

C007

Cycleurope Sverige AB

SE-43282 Varberg, Suedia

8963

Cycleurope Sverige AB

c/o Monark AB, SE-432 82 Varberg, Suedia

C008

Cycling Sports Group Europe B.V.

Hanzepoort 27, NL-7575 DB Oldenzaal, Țările de Jos

A686

Cycling Sports Group Europe B.V.

Hanzepoort 27, NL-7575DB Oldenzaal, Țările de Jos

A686

Cyclopodilatiki SA

EL-54627 Thessaloniki, Grecia

8768

Cyclopodilatiki S.A.

Minotavrou 16, EL-54627 Thessaloniki, Grecia

8768

Denver SRL

Via Primo Maggio 32, IT-12025 Dronero (CN), Italia

8088

Denver S.r.l..

Via Primo Maggio 32, IT-12025 Dronero (CN), Italia

8088

Derby Cyclewerke GmbH

DE-49661 Cloppenburg, Germania

8963

Derby Cycle Werke GmbH

Siemensstraße 1-3, DE-49661 Cloppenburg, Germania

C009

Diamant Fahrradwerke GmbH

Schönaicher Straße 1, DE-09232 Hartmannsdorf, Germania

A346

Diamant Fahrradwerke GmbH

Schönaicher Straße 1, DE -09232 Hartmannsdorf, Germania

A346

Dino Bikes S.p.a.

Via Cuneo 11, IT-12011 Borgo San Dalmazzo, Italia

A327

Dino Bikes S.p.a.

Via Cuneo 11, IT-12011 Borgo San Dalmazzo (CN), Italia

A327

Engelbert Meyer GmbH

DE-49692 Sevelten, Germania

8963

Engelbert Meyer GmbH

Hauptstraße 31, DE-49692 Cappeln, Germania

C010

Esmaltina

PT-3782, Sangalhos Codex, Portugalia

8065

Esmaltina- Auto ciclos S.A.

Rua do salgueiro 47, PT-3780-103 Sangalhos, Portugalia

C011

Éts René Valdenaire SA

FR-88204, Remiremont Cedex, Franța

8083

Établissements René Valdenaire S.A.

Rue des Poncées, FR-88200 Saint-les-Remiremont, Franța

8083

Ets Th Brasseur SA

Rue des Steppes 13, BE-4000 Liège, Belgia

B294

EtablissementsTh. Brasseur S.A.

Rue des Steppes 13, BE-4000 Liège, Belgia

B294

Euro Bike Products

ul. Ostrowska 498, 498A, PL -61-324 Poznań, Polonia

A849

Euro Bike Products

ul. Ostrowska 498, 498A, PL -61-324 Poznań, Polonia

A849

F.A.A.C. s.n.c. di Sbrissa Filli & C.

Via Monte Antelao 11/a, IT-31030 Bessica di Loria (TV), Italia

A377

F.A.A.C. s.n.c. di Sbrissa F.lli & C.

Via Monte Antelao 11, IT-31037 Loria (TV), Italia

A377

F.A.R.A.M. S.r.l.

Zona Industriale - Traversa della Meccanica, IT-02010 Santa Rufina di Cittaducale, Italia

A249

F.A.R.A.M. S.r.l.

Località Nucleo Industriale, IT-02015 Cittaducale (RI), Italia

A249

F.lli Masciaghi SpA

Via Gramsci 10, IT-20052 Monza (MI), Italia

8067

F.lli Masciaghi S.p.a.

Via Gramsci 10, IT-20900 Monza (MB), Italia

C012

F.lli Schiano SRL.

Via Ferdinando Del Carretto 26, IT-80100 Naples, Italia

A824

F.lli Schiano S.r.l.

Via Ferdinando Del Carretto 26, IT-80133 Napoli (NA), Italia

A824

F.lli Zanoni S.r.l.

Via C. Castiglioni 27, IT-20010 Arluno, Italia

A162

F.lli Zanoni S.r.l.

Via Castiglioni 27, IT-20010 Arluno (MI), Italia

A162

Fabbrica Biciclette Trubbiani Srl

Santa Maria in Selva Via Arno 1, IT-62010 Treia (MC), Italia

A232

Fabbrica Biciclette Trubbiani S.r.l.

Via Arno,1, Santa Maria in Selva, IT-62010 Treia (MC), Italia

A232

FHMM Sp. z o.o.

ul. Ciecholewicka 29, PL-55-120 Oborniki Śląskie, Polonia

A548

FHMM Sp. z o.o.

ul. Ciecholowicka 29, PL-55-120 Oborniki Śląskie, Polonia

A548

Firma Wielobranż owa „Mexller” – Artur Nowak

ul. Romera 4/20, PL-42-200 Częstochowa, Polonia

A697

Artur Nowak Firma WielobranżMexller

ul. Romera 4/20, PL -42-215 Częstochowa, Polonia

A697

FIV Edoardo Bianchi SpA

IT-24047 Treviglio (BG), Italia

8079

F.I.V. Edoardo Bianchi S.p.a.

Via delle Battaglie 5, IT-24047 Treviglio (BG), Italia

8079

Flanders NV

BE-9550 Herzele, Belgia

8522

Flanders NV

Daalkouterlaan 1, BE-9550 Herzele, Belgia

8522

GFM Bike di Ingarao Franco

Via Circonvallazione 32, IT-94011 Agira (EN) Sicilia, Italia

A360

G.F.M. Bike di Franco Ingarao

Contrada Consolazione, IT-94011 Agira (EN), Italia

A360

Ghost-Bikes GmbH

An der Tongrube 3, DE-95652 Waldsassen, Germania

8523

Ghost-Bikes GmbH

An der Tongrube 3, DE-95652 Waldsassen, Germania

8523

Giant Europe Manufacturing BV

NL-8218 Lelystad, Țările de Jos

8328

Giant Europe Manufacturing B.V.

Pascallaan 66, NL-8218 Lelystad, Țările de Jos

8328

Giubilato Cicli S.r.l.

Via Gaidon 3, IT-36067 S.Giuseppe di Cassola, Italia

8604

Giubilato Cicli S.r.l.

Via Pavane 6/A, IT-36065 Mussolente (VI), Italia

8604

Goldbike - Industria de Bicicletas Lda

R. Flores, PT-3780 594 Poutena-Vilarinho do Bairro, Portugalia

A777

Goldbike - Industria de Bicicletas Lda

Rua das Flores, PT-3780 594 Poutena-Vilarinho do Bairro, Anadia, Portugalia

A777

Gruppo Bici S.p.A.

Via Pitagora 15, IT-47521 Cesena, Italia

8005

Gruppo Bici S.r.l..

Via Pitagora 15, IT-47521 Cesena (FO), Italia

8005

GTA My Bicycle SAS

Viale Stazione 55, IT-35029 Pontelongo, Italia

A221

GTA My Bicycle S.A.S.

Via Borgo Rossi 22, IT-35028 Piove di Sacco (PD), Italia

A221

Heinrich Böttcher GmbH & Co KG

Waldstraße 3, DE-25746 Wesseln/Heide, Germania

A415

Böttcher Fahrräder GmbH

Waldstraße 3, DE-25746 Wesseln, Germania

A415

Heinz Kettler GmbH & Co. KG

Postfach 1020, DE-59463 Ense-Parsit Hauptstraße 28, D-59469 Ense-Parsit, Germania

A469

Heinz Kettler GmbH & Co. KG

Hauptstraße 28, DE-59469 Ense, Germania

A469

Helkama Velox Oy

Santalantie 22, FI-10960 Hanko Pohjoinen, Finlanda

A825

Helkama Velox Oy

Santalantie 22, FI-10960 Hanko Pohjoinen, Finlanda

A825

IB Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej

ul. Miłośników Podhala 1, PL-34-425 Biały Dunajec, Polonia

A539

IB Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej

ul. Miłośników Podhala 1, PL-34-425 Biały Dunajec, Polonia

A539

Ideal Europe Sp. z.o.o.

ul. Metalowa 11, PL-99-300 Kutno, Polonia

A540

Ideal Europe Sp. z.o.o.

Ul. Bohaterów walk nad bzurą 2, PL-99-300 Kutno, Polonia

A540

IKO Sportartikel Handels GmbH

Kufsteiner Strasse 72, DE -83064 Raubling, Germania

A227

IKO Sportartikel Handels GmbH

Kufsteiner Strasse 72, DE -83064 Raubling, Germania

A227

IMACycles Bicicletas e Motociclos LDA

Z.I. Oiã - Apartado 117, PT-3770-059 Oliveira do Bairro, Portugalia

A487

IMACYCLES- Acessorios Para Bicicletas e Motociclos LDA

Z.I. Oiã - Apartado 117 lote 5, PT-3770-059 Oliveira do Bairro, Portugalia

A487

Ing. Jaromír Březina

Foglarova 2896/11, CZ – 787 01 Šumperk, Republica Cehă

A776

Ing. Jaromír Březina

Foglarova 2896/11, CZ – 787 01 Šumperk, Republica Cehă

A776

Inter Bike Imp. Export, Lda.

Zona Industrial de Vagos, Lote 27, PO Box 132, PT-3840, Vagos, Portugalia

8296

Inter bike – Importação e Exportação Lda

Zona Industrial de Vagos Lote 27, PO Box 132, PT-3840 385 Vagos, Portugalia

8296

Intersens Bikes & Parts B.V.

Bedrijvenpark Twente 170, NL-7602KF Almelo, Țările de Jos

A090

Intersens Bikes & Parts B.V.

Bedrijvenpark Twente 170, NL-7602KE Almelo, Țările de Jos

A090

Jan Janssen Fietsen B.V.

NL-4631 SR Hoogerheide, Țările de Jos

8078

Jan Janssen Fietsen B.V.

Voltweg 11, NL-4631SR Hoogerheide, Țările de Jos

8078

Jan Zasada Biuro Ekonomiczno-Handlowe

ul. Fabryczna 6, PL-98-300 Wieluń, Polonia

A542

Jan Zasada Biuro Ekonomiczno-Handlowe

ul. Fabryczna 6, PL-98-300 Wieluń, Polonia

A542

JETLANE SAS

4, boulevard de Mons, FR -59650 Villeneuve d'Ascq, Franța

A968

JETLANE S.A.S.

4 boulevard de Mons, FR -59650 Villeneuve d'Ascq, Franța

A968

Jozef Kender-Kenzel

Imel' č. 830, SK-946 52 Imel, Slovacia

A557

Jozef Kender-Kenzel

Piesková 437/9A, SK-946 52 Imel', Slovacia

A557

KELLYS BICYCLES s.r.o.

Slnečná cesta 374, SK-922 01 Veľké Orvište, Slovacia

A551

KELLYS BICYCLES s.r.o.

Slnečná cesta 374, SK-922 01 Veľké Orvište, Slovacia

A551

Kokotis A. Bros S.A.

5th klm of Larissa-Falani, EL-41001 Larissa, Grecia

A201

Kokotis A. Bros S.A.

5th klm of Larissa-Falani, EL-41500 Larissa, Grecia

A201

Koliken Kft

Széchenyi u. 103, HU-6400 Kiskunhalas, Ungaria

A616

Koliken MAGYAR-CSEH és SZLOVÁK Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Széchenyi u. 103, HU-6400 Kiskunhalas, Ungaria

A616

Koninklijke Gazelle N.V.

Wilhelminaweg 8, NL -6951 BP Dieren, Țările de Jos

8609

Koninklijke Gazelle N.V.

Wilhelminaweg 8, NL -6951BP Dieren, Țările de Jos

8609

KOVL spol. sro.

Choceradská 3042/20, CZ-141 00 Praha, Republica Cehă

A838

KOVL spol. sro.

Choceradská 3042/20, CZ-14100 Praha 4, Republica Cehă

A838

KROSS S.A.

ul. Leszno 46, PL-06-300 Przasnysz, Polonia

A543

KROSS S.A.

ul. Leszno 46, PL-06-300 Przasnysz, Polonia

A543

KTM Fahrrad GmbH

AT-5230 Mattighofen, Austria

8068

KTM Fahrrad GmbH

Harlochner straß 13, AT-5230 Mattighofen, Austria

C013

Kurt Gudereit GmbH & Co. KG

DE-33607 Bielefeld, Germania

8524

Kurt Gudereit GmbH & Co. KG Fahrradfabrik

Am Strebkamp 14, DE-33607 Bielefeld, Germania

8524

Kwasny & Diekhöner GmbH

Herforder Straße 331, DE-33609 Bielefeld, Germania

A993

Kwasny & Diekhöner GmbH

Herforder Straße 331, DE- 33609 Bielefeld, Germania

A993

Lapierre SA

FR-21005 Dijon Cedex, Franța

8067

CYCLES LAPIERRE

6-10 Rue Edmond Voisenet, FR-21000 Dijon Cedex, Franța

C006

Leader - 96 Ltd.

19 Sedianka Str., BG-4003 Plovdiv, Bulgaria

A813

Leader - 96 Ltd.

Sedyanka 19, BG - 4003 Plovdiv, Bulgaria

A813

Lenardon Lida/Cicli Bandiziol

Via Provinciale 5, IT-33096 San Martino al Tagliamento (PN), Italia

A172

Lenardon Lida

Via Provinciale 5, IT-33098 San Martino al Tagliamento (PN), Italia

A172

Look Cycle International S.A.

27, rue du Docteur Léveillé, FR-58000 Nevers, Franța

A781

Look Cycle International S.A.

27 rue du Docteur Léveillé, FR-58000 Nevers, Franța

A781

Ludo Cycles

BE-3070 Kortenberg, Belgia

8750

Ludo N.V.

Karel Van Miertstraat 7, BE-3070 Kortenberg, Belgia

8750

Manufacture Française Du Cycle

27 rue Marcel Brunelière, FR-44270 Machecoul, Franța

8963

Manufacture Française Du Cycle

27 rue Marcel Brunelière, FR-44270 Machecoul, Franța

C014

Mara CICLI Srl

Via della Pergola 5, IT-21052 Busto Arsizio VA, Italia

8983

Mara CICLI S.r.l.

Via della Pergola 5, IT -21052 Busto Arsizio (VA), Italia

8983

Master Bike, s.r.o.

Sadová 2, CZ-789 01 Zábřeh na Moravě, Republica Cehă

A552

Master Bike s.r.o.

Sadová 2205/2, CZ -789 01 Zábřeh, Republica Cehă

A552

Maxbike Ltd

Svatoplukova 2771, CZ-700 30 Ostrava-Vitkovice, Republica Cehă

A664

Maxbike s.r.o.

Svatoplukova 2771/1, CZ-700 30 Vitkovice, Ostrava, Republica Cehă

A664

Maxcom Ltd

Golyamokonarsko shosse Str. 1, BG-4204 Tsaratsovo, Plovdiv, Bulgaria

A812

Maxcom

Golyamokonarsko Shose Str. 1, BG-4204 Tsaratsovo, Plovdiv, Bulgaria

A812

Maxtec Ltd

Golyamokonarsko shose Str. 1, BG-4204 Tsaratsovo, Plovdiv, Bulgaria

A991

Maxtec Ltd

Golyamokonarsko shose Str. 1, BG-4204 Tsaratsovo, Plovdiv, Bulgaria

A991

MBM SRL

Via Emilio Levante 1671/73/75, IT-47023 Cesena (FC), Italia

8067

MBM S.r.l.

Via Emilia Levante 1671/73/75, IT-47521 Cesena (FC), Italia

C015

Metelli di Metelli Maria Rosa E C. S.A.S.

Via Trento 68, IT-25030 Trenzano (BS), Italia

A979

New Metelli di Metelli Maria Rosa & C. S.A.S.

Via Trento 68, IT-25030 Trenzano (BS), Italia

A979

MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG

Kyselhäuser Strasse 23, DE-06526 Sangerhausen, Germania

8009

MIFA-Bike GmbH

Kyselhäuser Strasse 23, DE-06526 Sangerhausen, Germania

8009

Montana srl

IT-12060 Magliano ALPI, Italia

8068

Montana SRL

Via Domenico Rossi 70, IT-12060 Magliano Alpi (CN), Italia

C016

Motomur S.L.

Ctra. Mazarron, Km. 2, ES-30120 EL PALMAR (Murcia), Spania

A436

Motomur S.L.

Avda. Castillo de la asomada 6, ES-30120 El Palmar (Murcia), Spania

A436

N.V. Race Productions

Ambachtstraat 19, BE-3980 Tessenderlo, Belgia

A576

N.V. Race Productions

Beverlosesteenweg 85, BE-3583 Beringen, Belgia

A576

Neuzer Kerékpar Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Eötvös u. 48, HU-2500 Esztergom, Ungaria

A545

Neuzer Kerékpar Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Mátyás király u. 45, HU-2500 Esztergom, Ungaria

A545

Nikos Maniatopoulos sa

EL-26500 Ag Vassilios-Patras, Grecia

8062

NIKOS MANIATOPOULOS S.A.

Kosti Palama & Solonos, EL-26504 Agios Vasileios-Patras, Grecia

8062

Norta NV

Stradsestraat 17, BE-2250 Olen, Belgia

A413

Norta N.V.

Stradsestraat 39, BE-2250 Olen, Belgia

A413

Novus Bike s.r.o.

Vančurova 2985/20, CZ-746 01 Předměstí Opava 1, Republica Cehă

A553

Novus Bike s.r.o.

Vančurova 2985/20, CZ-746 01 Předměstí Opava, Republica Cehă

A553

NV Minerva

BE-3580 Beringen, Belgia

8330

NV Minerva

Schoebroekstraat 38, BE-3583 Paal-Beringen, Belgia

8330

Olimpia Kerékpár Kft.

Ostorhegy u. 4, HU -1164 Budapest, Ungaria

A554

Olimpia Kerékpár Kft.

Ostorhegy u 4, HU-1164 Budapest, Ungaria

A554

Olmo Giuseppe SpA

IT-17015 Celle Ligure (SV), Italia

8981

Olmo Giuseppe S.p.a.

Via Poggi 22, IT -17015 Celle Ligure (SV), Italia

8981

OLPRAN Spol. s.r.o.

Libušina 101, CZ-772-11 Olomouc, Republica Cehă

A546

OLPRAN Spol. s.r.o.

Libušina 526/101, CZ-772-11 Olomouc- Chválkovice, Republica Cehă

A546

Orbea S. Coop Ltd

ES-48269 Mallabia, Spania

8069

Orbea S. Coop Ltd

Poligono Industrial Goitondo s/n, ES-48269 Mallabia-Bizkaia, Spania

8069

Órbita-Bicicletas Portuguesas Lda

PT-3751 Àgueda Codex, Portugalia

8082

Órbita-Bicicletas Portuguesas Lda

Rua da Fonta Nova 616, -Povoa da Carvalha, PT-3750-720 Recardães, Portugalia

8082

Oxyprod S.r.l.

Via Morone Gerolamo 4, IT-20121 Milano MI, Italia

8085

Oxyprod S.r.l.

Via Morone Gerolamo 4, IT-20121 Milano (MI), Italia

8085

Pantherwerke

Alter Postweg 190, DE-32584 Löhne, Germania

8963

Panther International GmbH

Alter Postweg 190, DE-32584 Löhne, Germania

C017

Paul Lange & Co. OHG

Hofener Strasse 114, DE-70372 Stuttgart, Germania

A288

Paul Lange & Co. OHG

Hofener Strasse 114, DE-70372 Stuttgart, Germania

A288

PFIFF Vertriebs GmbH

Wilhelmstrasse 49, DE-49610 Quakenbrück, Germania

A668

PFIFF Vertriebs GmbH

Wilhelmstrasse 49-51, DE-49610 Quakenbrück, Germania

A668

Planet'Fun S.A.

FR-17180 Perigny, Franța

8767

Planet'Fun S.A.

les 4 chevaliers, Rond-point de la Republique-, FR-17180 Périgny, Franța

8767

Prestige Rijwielen N.V.

Zuiderdijk 25, BE-9230 Wetteren, Belgia

A737

Prestige Rijwielen N.V.

Zuiderdijk 25, BE-9230 Wetteren, Belgia

A737

Promiles

FR-59650 Villeneuve d'Ascq, Franța

8963

Promiles

4 Boulevard de Mons, FR-59650 Villeneuve d'Ascq, Franța

C018

Prophete GmbH

DE-33378 Rheda-Wiedenbrück, Germania

8963

Prophete GmbH & Co. KG

Lindenstrasse 50, DE-33378 Rheda-Wiedenbrück, Germania

C019

Przedsiębiorstwo Handlowo- Produkcyjne UNIBIKE Jerzy Orłowski, Piotr Drobotowski Sp. Jawna

ul. Przemysłowa 28B, PL-85-758 Bydgoszcz, Polonia

A556

UNIBIKE K. Orłowska, P. Drobotowski Sp.J.

ul. Przemysłowa 28B, PL-85-758 Bydgoszcz, Polonia

A556

Puky GmbH & Co. KG

Fortunastraße 11, DE-42489 Wülfrath, Germania

A778

Puky GmbH & Co. KG

Fortunastraße 11, DE-42489 Wülfrath, Germania

A778

Radsportvertrieb Dietmar Bayer GmbH

Zum Acker 1, DE-56244 Freirachdorf, Germania

A850

Radsportvertrieb Ditmar Bayer GmbH

Zum Acker 1, DE-56244 Freirachdorf, Germania

A850

RGVS Ibérica Unipessoal Lda

Rua Central de Mandim, Barca, Castelo da Maia, PT-4475-023 Maia, Portugalia

A320

RGVS Ibérica Unipessoal Lda

Rua Central de Mandim- Barca, Castelo da Maia, PT-4475-023 Maia, Portugalia

A320

Rijwielen en Bromfietsenfabriek L'Avenir NV

Posthoornstraat 1, BE-2500 Lier, Belgia

A826

L'Avenir

Posthoornstraat 1, BE-2500 Lier, Belgia

A826

Robifir Bike Ltd

3A Kosta Bosilkov Street, BG- 2700 Blagoevgrad, Bulgaria

A815

Robifir Bike LTD

Kosta Bosilkov Street 3A, BG- 2700 Blagoevgrad, Bulgaria

A815

Rose Versand GmbH

Schersweide 4, DE-46395 Bocholt, Germania

A897

ROSE Bikes GmbH

Schersweide 4, DE-46395 Bocholt, Germania

A897

S.C. Madirom Prod SRL.

Strada Ștefan Procopiu nr. 1, RO-300647 Timișoara, județul Timiș, România

A896

S.C. Madirom Prod S.r.l.

Strada Ștefan Procopiu 1, RO-300647 Timișoara, județul Timiș, România

A896

S.N.C. Cicli Olympia di Pasquale e Antonio Fontana & C.

Via Galileo Galilei 12/A, IT-35028 Piove di Sacco (PD), Italia

A167

S.N.C. Cicli Olympia di Pasquale e Antonio Fontana & C.

Via Galileo Galilei 12/A, IT-35028 Piove di Sacco (PD), Italia

A167

Sangal - Indústria de Veículos Lda

Rua do Serrado - Apartado 21, PT-3781-908 Sangalhos, Portugalia

A407

Sangal - Indústria de Veículos Lda

Rua do Serrado - Apartado 21, PT-3781-908 Sangalhos, Portugalia

A407

Savoye

FR-01470 Serrieres de Briord, Franța

8080

Etablissements Savoye et Cie

Rue de l'industrie, FR-01470 Serrières de Briord, Franța

8080

SC Eurosport DHS SA

Strada Sântuhalm nr. 35A, Deva, județul Hunedoara, RO, România

A817

Eurosport DHS SA

Strada Sântuhalm 35A, RO-330004, Deva, județul Hunedoara, România

A817

Schauff GmbH & Co. KG

In der Wässerscheidt 56, DE-53424 Remagen, Germania

8973

Fahrradfabrik Schauff GmbH & Co. KG

Wässerscheidt 56, DE-53424 Remagen, Germania

8973

Schiano srl

IT-80020 Frattaminore (NA), Italia

8084

Schiano S.r.l.

Via Viggiano 44, IT -80020 Frattaminore (NA), Italia

8084

Scout snc

IT-20020 Grancia di Lainate (MI), Italia

8081

Scout S.n.c

Via Pogliano 36, IT -20020 Lainate (MI), Italia

8081

SFM GmbH

Strawinskystraße 27b, DE-90455 Nürnberg, Germania

A485

SFM GmbH

Strawinskystraße 27b, DE-90455 Nürnberg, Germania

A485

Simplon Fahrrad GmbH

Oberer Achdamm 22, AT-6971 Hard, Austria

A045

Simplon Fahrrad GmbH

Oberer Achdamm 22, AT-6971 Hard, Austria

A045

Sintema Sport S.r.l.

Via delle Valli 07, IT-20847 Albiate (MB), Italia

A970

Sintema Sport S.r.l.

Via delle Valli 7, IT-20847 Albiate (MB), Italia

A970

Skeppshultcykeln AB

Storgatan 78, SE-333 03 Skeppshult, Suedia

A745

Skeppshultcykeln AB

Storgatan 78, SE-333 03 Skeppshult, Suedia

A745

Skilledbike Sp. z o.o.

Olszanka 109, PL-33-386 Podegrodzie, Polonia

A966

Skilledbike Sp. z o.o.

Olszanka 109, PL-33-386 Podegrodzie, Polonia

A966

Special Bike Società Cooperativa

Via dei Mille n. 50, IT-71042 Cerignola (FG), Italia

A533

Special Bike Società Cooperativa

Via Nizza 20, IT-71042, Cerignola (FG), Italia

A533

Speedcross di Torretta Luigi E C. s.n.c.

Corso Italia 20, IT -20020 Vanzaghello (MI), Italia

A163

Speedcross di Torretta Luigi E C. s.n.c.

Corso Italia 20, IT -20020 Vanzaghello (MI), Italia

A163

Sprick Rowery Sp. z o.o.

ul. Świerczewskiego 76, PL-66-200 Świebodzin, Polonia

A571

Sprick Rowery Sp. z o.o.

ul. Świerczewskiego 76, PL-66-200 Świebodzin, Polonia

A571

Star Ciclo, Montagem Comercializaçaõ de Bicicletas Lda

Vale do Grou Aguada de Cima, PT-3750-064 Águeda, Portugalia

A445

Star Ciclo, Montagem Comercializaçaõ de Bicicletas Lda

Zona industrial de Barro 402, PT-3750-353 Águeda, Portugalia

A445

Star Due S.r.l.

Via De Gasperi 55, IT-31010 Coste di Maser, Italia

A432

Star Due S.r.l.

Via De Gasperi 55, IT-31010 Frazione: Coste, Maser (TV), Italia

A432

Stevens Vertriebs GmbH

Asbrookdamm 35, DE - 22115 Hamburg, Germania

A774

Stevens Vertriebs GmbH

Asbrookdamm 35, DE- 22115 Hamburg, Germania

A774

Tecno Bike s.r.l.

Via del Lavoro sn., IT-61030 Canavaccio di Urbino (PU), Italia

8612

Tecno Bike S.r.l.

Via del Lavoro 22, IT-61030 Canavaccio, Urbino (PS), Italia

8612

Telai Olagnero SRL

Strada Valle Maira, IT-12020 Roccabruna, Italia

A403

Telai Olagnero S.r.l.

Strada Valle Maira 141, IT-12020 Roccabruna (CN), Italia

A403

TG Supplies GmbH

Gablonzer Straße 10, DE-76185 Karlsruhe, Germania

A794

TG Supplies GmbH

Gablonzer Straße 10, DE-76185 Karlsruhe, Germania

A794

Thompson SA

BE-7860 Lessines, Belgia

8491

Thompson

Lessensestraat 110, BE-9500 Geraardsbergen, Belgia

8491

TNT Cycles

ES-17180 Vilablareix (Girona), Spania

8963

TNT Cycles S.L.

C/Mosquerola 61-63, ES-17180 Vilablareix (Girona), Spania

C020

Toim SL

C/Jarama, Parcela 138 Poligono Industrial, ES-45007 Toledo, Spania

A384

Toim S.L.

Calle Rio Jarama 90 Poligono Industrialde Toledo ES-45007 Toledo, Spania

A384

Tolin Przedsiebiorstwo Prywatne Jerzy Topolski

Łeg Witoszyn, PL-87-811 Fabianki, Polonia

A586

Tolin Przedsiebiorstwo Prywatne Jerzy Topolski

Łeg Witoszyn 5a, PL-87-811 Fabianki, Polonia

A586

TRENGA DE Vertriebs GmbH

Großmoordamm 63-67, DE-21079 Hamburg, Germania

A746

TRENGA DE Vertriebs GmbH

Großmoordamm 63-67, DE-21079 Hamburg, Germania

A746

UAB Baltik Vairas

Pramonės g. 3, LT-78138 Śiauliai, Lituania

A547

UAB Baltik Vairas

Pramonės g. 3, LT-78138 Śiauliai, Lituania

A547

Unicykel AB

Aröds Industriväg 14, SE-422 43 Hisings Backa, Suedia

A967

Unicykel AB

Aröds Industriväg 14, SE-422 43 Hisings Backa, Suedia

A967

Van den Berghe NV

BE-9100 Sint-Niklaas, Belgia

8073

Van den Berghe N.V.

Industriepark noord 24, BE-9100 Sint-Niklaas, Belgia

8073

Velomania Ltd

Dimitar Nestorov Street bl. 120, BG-1612 Sofia, Bulgaria

A814

Velomania Ltd

Dimitar Nestorov Street bl. 120, BG-1612 Sofia, Bulgaria

A814

Velomarche di Giunta Giancarlo & C. SNC

Via Piemonte 5/7, IT-61020 Montecchio (PS), Italia

A231

Velomarche di Giunta Giancarlo & C. s.n.c.

Via Piemonte 5/7, IT-61022 frazione: Montecchio, Vallefoglia (PS), Italia

A231

VICINI di Vicini Ottavio e Figli s.n.c.

via dell'Artigianato 284, IT-47023 Cesena (FO), Italia

A233

VICINI di Vicini Ottavio e Figli s.n.c.

via dell'Artigianato 284, IT-47521 Cesena (FO), Italia

A233

Vizija Sport d.o.o.

Tržaška cesta 77, SI - 1370 Logatec, Slovenia

A630

Vizija Sport d.o.o.

Tržaška cesta 77, SI - 1370 Logatec, Slovenia

A630

W.S.B. Hi-Tech Bicycle Europe B.V.

NL-9206 AG Drachten, Țările de Jos

8979

W.S.B. Hi-Tech Bicycle Europe B.V.

De Hemmen 91, NL-9206AG Drachten, Țările de Jos

8979

Wilier Triestina S.p.a.

Via Fratel Venzo 11, IT-36028 Rossano Veneto (VI), Italia

A963

Wilier Triestina S.p.a.

Via Fratel M. Venzo 11, IT-36028 Rossano Veneto (VI), Italia

A963

Winora Staiger GmbH

Max-Planck-Strasse 6, DE-97526 Sennfeld, Germania

A894

Winora Staiger GmbH

Max-Planck-Straße 6, DE-97526 Sennfeld, Germania

A894

Yakari Spa

Via Kennedy 44, IT-25028 Verolanuova, Italia

8071

Yakari S.r.l.

Via Kennedy 44, IT-25028 Verolanuova (BS), Italia

8071

ZPG GmbH & Co. KG

Ludwig-Hüttner Straße 5-7, DE-95679 Waldershof, Germania

8490

ZPG GmbH & Co. KG

Ludwig-Hüttner Straße 5-7, DE -95679 Waldershof, Germania

8490

Zweirad Paulsen

Hauptstraße 80, DE-49635 Badbergen, Germania

A566

Zweirad Paulsen

Industriestraße 30, DE- 49565, Bramsche, Germania

A566


(*)  Următoarelor părți scutite încadrate inițial la codul adițional TARIC 8963 li se atribuie noul cod unic: Accell Nederland B.V. (C004), Cycles France Loire (C005), Cycleurope Industries (C007), Cycleurope Sverige AB (C008), Derby Cycle Werke GmbH (C009), Engelbert Meyer GmbH (C010), Manufacture Française Du Cycle (C014), Panther International GmbH (C017), Promiles (C018), Prophete GmbH (C019), TNT Cycles (C020). Următoarei părți scutite încadrate inițial la codul adițional TARIC 8065 i se atribuie următorul cod: Esmaltina (C011). Următoarelor părți scutite încadrate inițial la codul adițional TARIC 8067 li se atribuie următoarele coduri: CYCLES LAPIERRE (C006), F.lli Masciaghi S.p.a. (C012), MBM S.r.l. (C015). Următoarelor părți scutite încadrate inițial la codul adițional TARIC 8068 li se atribuie următoarele coduri: Montana S.r.l. (C016), KTM Fahrrad GmbH (C013).


ANEXA II

Lista părților a căror scutire este revocată

Denumire

Adresă

Țară

Cod adițional TARIC

A & J Europe Bicycle Manufacturing Ltd.

Unit G, Mochdre Entreprise Park Newtown, Powys SY16 4LE

Regatul Unit

A126

Accell Hercules Fahrrad GmbH und Co KG

Industriestrasse 32-40, 90616 Neuhof/Zenn

Germania

8963

ADD SA

28820 Madrid

Spania

8085

AGECE - Montagem e Comercio De Bicicletas, S.A.

Zona Ind. Barro - Apartado 514, 3754-909 Agueda

Portugalia

A466

AMP Welding, s.r.o.

Orlové 165, 01701 Považská Bystrica

Slovacia

A572

ASWEL

12025 Dronero (Cuneo)

Italia

8086

Athletic Manufacturing Sp. z o.o.

ul. Strefowa 7, 75-202 Koszalin

Polonia

A568

Aurora Srlt

31029 Vittorio Veneto (TV)

Italia

8033

Bike Systems GmbH

Freiherr-vom-Stein-Strasse 31, 99734 Nordhausen

Germania

8034

BI-KI SpA

Via Ponte Gobbo, 12, 24060 Telgate (BG)

Italia

8608

Birrodas Lda

3780 Anadia

Portugalia

8085

Blue Ocean Hungary Ltd.

Sukorói u. 8, 8097 Nadap

Ungaria

A858

B-TECH SA

Ag. Panteleimonas - N.Santa Dimou Gallikou - Kilkis 61100

Grecia

A411

CAPRI-Ne Kft.

Kiskút útja 1, 8000 Székesfehérvár

Ungaria

A562

Carnielli Fitness SpA

Via Menarè 296, 31029 Vittorio Veneto

Italia

A423

Carraro SRL Industria Cicli

Via Caduti del Lavoro 14, 35010 Villafranca Padovana (PD)

Italia

A173

Checker Pig GmbH

Venusberger Strasse 42, 09430 Drebach

Germania

A322

Cicli Bimm SRL

Via Bisenzio 55, 59013 Montemurlo (PO)

Italia

8077

Cicli Douglas di Battistello Albano & C. SNC

Via Copernico, 3-Z.I., - 35028 Piove di Sacco (PD)

Italia

A169

Cicli Olimpica di Sarto Simone & C. s.n.c.

Via Pietro Maroncelli 4, 35010 Vigonza (PD)

Italia

A229

Cicli Roger di Rubin Giorgio Sas

Via delle Industrie, 2/72, 30020 Meolo

Italia

A422

Concept Cycling, Ltd

Unit 7/8 Shield Drive Wardley Ind Est, Worsley, Manchester M28 2QB

Regatul Unit

8622

Confersil - Motorizadas e Bicicletas, Lda

AP 37, 3751 Agueda Codex

Portugalia

8037

CSEKE Trade Kft

Központi út 21-47, 1211

Ungaria

A685

Cycle Citi Corporation Ltd

Unit 13, Llandegai Ind. Estate Bangor, Gwynedd LL57 4 YH

Regatul Unit

A230

Cycles Messina

57280 Semecourt

Franța

8069

Decathlon Sp. z o. o.

ul. Malborska 53, 03-286 Warsaw

Polonia

A696

Denver France

1, rue Carrerot, 64400 Moumour

Franța

8607

Dutch Bicycle Group B.V.

Adriean Banckertstraat 7, 3115 JE Schiedam

Țările de Jos

A287

Enik GmbH

57473 Wenden, Germania

Germania

8066

Epple Zweirad GmbH

Mittereschweg,1 87700 Memmingen

Germania

A376

EUROBIK, s.r.o.

Bardejovská 36, 08006 Prešov

Slovacia

A575

Eurobike Kft

Zengö utca 58, 7693 Pécs-Hird

Ungaria

A624

EXPLORER group s.r.o.

74267 Ženklava 167

Republica Cehă

A563

Fa. Alfred Fischer

76229 Karlsruhe

Germania

8963

Falter Bike GmbH & Co KG

Bunzlauer Strasse 15, 33719 Bielefeld

Germania

A125

FIB SpA

Via Canegge 8, 60032 Castelplanio

Italia

8327

Field ABEE

Industrial Area of Thessaloniki, A5 Road, 57022 Sindos

Grecia

8034

Forza A/S

Industrivej 20, DK-5750 Ringe

Danemarca

A289

Gatsoulis

Vitinis 26, 14342 New Philadelphia, Athens

Grecia

A350

GI Bike Srl

Via delle Industrie 14, 20050 Sulbiate (MI)

Italia

A170

J. Recker & Co. Gmb H

Am Wiesenpfad 21, 53340 Meckenheim

Germania

A200

José Alvarez

Z.I. de l'Hippodrome, 32020 Auch Cedex 09

Franța

A374

Koga B.V.

Tinweg 9, 8445 PD Heerenveen

Țările de Jos

A773

Kynast Bike GmbH

Artlandstrasse 55, 49610 Quakenbrück

Germania

A692

Kynast GmbH

Artlandstrasse 55,49610 Quakenbrück

Germania

A284

Larcom Life Cycles International B.V.

7711 GP Nieuwleusen

Țările de Jos

8056

LDM SAS

10, allée Ruby, 38500 Voiron

Franța

8331

Lew-Ways Ltd

Cannock WS113NB

Regatul Unit

8492

Love Bike s.r.l.

Strada Valle Maira 135/3, 12020 Roccabruna

Italia

A251

Manufacture de Cycles du Comminges (M.C.C.)

Z.I. Ouest, 31800 Saint-Gaudens

Franța

A690

Manufacture Viennoise de Cycles

38780 Estrablin

Franța

8069

MICPOL

ul. Myśliborska 93A m. 62, 03-185 Warszawa

Polonia

A839

Muddyfox Limited

233/236 Nestles Avenue, Hayes Middlesex UB 3 4 RY

Regatul Unit

8963

Müller GmbH

Riedlerweg 7, 8054 Graz

Austria

A978

Open Space Srl

Viale Europa 6/B Int. D, 35020 Roncaglia de Ponte San Nicolo Padova

Italia

A486

Ottobici s.r.l.

Z.I. località Terzerie, 84053 Cicerale (SA)

Italia

A243

Peripoli SpA

36075 Montecchio Maggiore (VI)

Italia

8068

Professional Cycle Manufacturing

B64 5AL Cradley Heath

Regatul Unit

8064

Pro-Fit Sportprodukte GmbH

Biaser Straße 29, 39261 Zerbst

Germania

A349

Quantum International SA

59770 Marly

Franța

8963

Raleigh

Nottingham NG7 2DD

Regatul Unit

8963

Rex Industri AB

Box 303, SE-30108 Halmstad

Suedia

A311

Rizzato & C (Cesare Rizzato)

35131 Padova

Italia

8067

S.B.B. srl

Via Cuneo 121/A, 12020 Cervasca

Italia

A164

Saracen Cycles Ltd

CV34 6TS, Warwick

Regatul Unit

8062

Sektor SRL.

Via Don Peruzzi - 27/b, 36027 Rosa (VI)

Italia

A956

Shivati Bicycles B.V.

Industrieterrein 4c, 5981 NK Panningen

Țările de Jos

A321

Shock Blaze s.r.l.

Via Vittorio Veneto 29/31, 31020 S. Martino di Colle Umberto

Italia

A250

SIRLA Sociedade Industrial do Randam, Lda

Apartado 72, 3751 Agueda

Portugalia

8602

Sparta Rijwielen-en Motorfabriek BV

7300 AA Apeldoorn

Țările de Jos

8076

Steppenwolf Bikes GmbH

Keltenring 9, 82041 Oberhaching

Germania

A406

Tandem Group

York Y01 4YU

Regatul Unit

8963

Teikotec Bike-Trading GmbH

Robert-Bosch str. 6, 56727 Mayen

Germania

A328

TIESSE s.n.c. di Tosato Virginio & C.

Via Meucci 12, IT-35030 Caselle di Selvazzano Dentro (PD)

Italia

A724

Trade-Stomil Spólka z o. o.

ul. 6 Sierpnia 74, 90-646 Łódź

Polonia

A574

United Bicycles Assembly NV

Oude Bunders 2030, 3630 Maasmechelen

Belgia

A347

United Bicycles NV

Oude Bunders 2030, 3630 Maasmechelen

Belgia

A467

Vaterland Werk

58805 Neuenrade

Germania

8063

Veneta Tecnologie Srl

Via Serenissima 4, 36075 Montecchio Maggiore (VI)

Italia

A254

Vern Special srl

20020 Lainate (MI)

Italia

8077

Victus International Trading S.A.

ul. Naramowicka 150, 61-619 Poznań

Polonia

A588

VILAR-Indústrias Metalúrgicas S.A.

Rua Central do Ribeiro 512, 4745 Alvarelhos

Portugalia

A248

Vivi Bikes Srl

Via Brescia 1, 26010 Pozzaglio ed Uniti

Italia

A428


29.5.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 132/53


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/832 AL COMISIEI

din 28 mai 2015

de deschidere a unei anchete privind eventuala eludare a măsurilor compensatorii instituite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1239/2013 al Consiliului la importurile de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin și componentele lor cheie (și anume celule) originare sau expediate din Republica Populară Chineză prin importuri de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin și componentele lor cheie (și anume celule) expediate din Malaysia și din Taiwan, indiferent dacă au fost sau nu declarate ca fiind originare din Malaysia sau din Taiwan, și de supunere a acestor importuri la înregistrare

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 597/2009 al Consiliului din 11 iunie 2009 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene (1), în special articolul 23 alineatul (4) și articolul 24 alineatul (5),

după informarea statelor membre,

întrucât:

A.   CEREREA

(1)

Comisia Europeană (denumită în continuare „Comisia”) a primit o cerere, în conformitate cu articolul 23 alineatul (4) și cu articolul 24 alineatul (5) din regulamentul de bază, în vederea anchetării unei eventuale eludări a măsurilor compensatorii instituite la importurile de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin și componentele lor cheie (și anume celule) originare sau expediate din Republica Populară Chineză și în vederea supunerii la înregistrare a importurilor de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin și componentele lor cheie (și anume celule) expediate din Malaysia și din Taiwan, indiferent dacă au fost sau nu declarate ca fiind originare din Malaysia sau din Taiwan.

(2)

Cererea a fost depusă la 15 aprilie 2015 de SolarWorld AG, un producător din Uniune de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin și componentele lor cheie (și anume celule) și, prin urmare, de o parte interesată în sensul articolului 23 alineatul (4) din regulamentul de bază.

B.   PRODUSUL

(3)

Produsul vizat de o eventuală eludare este reprezentat de module sau panouri fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin, precum și de celule de tipul celor utilizate în modulele sau panourile fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin (celulele au o grosime de maximum 400 de micrometri), încadrate în prezent la codurile NC ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 și ex 8541 40 90 și originare sau expediate din Republica Populară Chineză, cu excepția cazului în care sunt în tranzit în sensul articolului V din GATT (denumit în continuare „produsul în cauză”).

(4)

Următoarele tipuri de produse sunt excluse din definiția produsului în cauză:

încărcătoarele solare care constau din mai puțin de șase celule, sunt portabile și furnizează energie electrică pentru dispozitive sau încarcă baterii;

produsele fotovoltaice cu strat subțire;

produsele fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin care sunt în permanență integrate în produse electrice, în cazul în care funcția produselor electrice este alta decât generarea de energie electrică și în cazul în care aceste produse electrice consumă electricitatea generată de celula (celulele) fotovoltaică (fotovoltaice) pe bază de siliciu cristalin integrată (integrate);

modulele sau panourile cu o tensiune de ieșire de maximum 50 V DC și o putere de ieșire de maximum 50 W exclusiv pentru utilizare directă ca încărcătoare de baterii în sisteme cu aceleași caracteristici de tensiune și putere.

(5)

Produsul care face obiectul anchetei este același cu cel descris în considerentele 3 și 4 de mai sus, dar expediat din Malaysia și din Taiwan, indiferent dacă este declarat sau nu ca fiind originar din Malaysia sau din Taiwan, încadrat în prezent la aceleași coduri NC ca și produsul în cauză (denumit în continuare „produsul care face obiectul anchetei”).

C.   MĂSURILE EXISTENTE

(6)

Măsurile în vigoare în prezent și prima facie care sunt eludate sunt măsurile compensatorii instituite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1239/2013 al Consiliului (2) (denumite în continuare „măsurile existente”).

D.   MOTIVELE

(7)

Cererea conține suficiente elemente de probă care arată că măsurile compensatorii instituite la importurile de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin și componentele lor cheie (și anume celule) originare sau expediate din Republica Populară Chineză sunt eludate prin importuri de produs care face obiectul anchetei expediat din Malaysia și din Taiwan.

(8)

Elementele de probă prezentate sunt următoarele.

(9)

Cererea menționează că, ulterior instituirii măsurilor, a avut loc o modificare semnificativă în configurația schimburilor comerciale implicând exporturi din Republica Populară Chineză, Malaysia și Taiwan în Uniune, fără nicio motivare sau justificare economică suficientă a acestei modificări, alta decât instituirea taxei.

(10)

Această modificare pare a rezulta din transportul produsului în cauză via Malaysia și Taiwan către Uniune. Cu toate acestea, ancheta ia în considerare orice practici, operațiuni sau activități pentru care nu există vreo altă motivație întemeiată sau vreo altă justificare economică suficiente decât instituirea taxei compensatorii.

(11)

În continuare, cererea conține suficiente elemente de probă care indică faptul că efectele corective ale măsurilor compensatorii instituite în prezent asupra produsului în cauză sunt compromise, atât în ceea ce privește prețul, cât și cantitatea. Un volum semnificativ de importuri de produs care face obiectul anchetei pare să fi înlocuit importurile de produs în cauză. În plus, există suficiente elemente de probă care atestă faptul că importurile produsului care face obiectul anchetei se efectuează la prețuri inferioare prețului neprejudiciabil stabilit în cadrul anchetei care a condus la măsurile existente.

(12)

În sfârșit, cererea conține suficiente elemente de probă care indică faptul că prețurile produsului care face obiectul anchetei continuă să fie subvenționate, după cum s-a stabilit anterior.

E.   PROCEDURA

(13)

Având în vedere cele menționate mai sus, Comisia a concluzionat că există elemente de probă suficiente pentru a justifica deschiderea unei anchete în conformitate cu articolul 23 alineatul (4) din regulamentul de bază și pentru a supune importurile produsului care face obiectul anchetei, indiferent dacă a fost sau nu declarat ca fiind originar din Malaysia sau din Taiwan, unei proceduri de înregistrare, în conformitate cu articolul 24 alineatul (5) din regulamentul de bază.

(14)

Guvernul Republicii Populare Chineze, al Malaysiei și al Taiwanului au fost invitate în vederea unor consultări.

(a)   Chestionare

(15)

Pentru a obține informațiile pe care le consideră necesare anchetei, Comisia va trimite chestionare exportatorilor/producătorilor cunoscuți și asociațiilor de producători-exportatori cunoscute din Malaysia și Taiwan, producătorilor-exportatori cunoscuți și asociațiilor de exportatori/producători cunoscute din Republica Populară Chineză, importatorilor cunoscuți și asociațiilor de importatori cunoscute din Uniune, precum și autorităților din Republica Populară Chineză, Malaysia și Taiwan. Dacă este cazul, se pot solicita informații și industriei din Uniune.

(16)

În orice caz, toate părțile interesate ar trebui să contacteze imediat Comisia în acest sens, dar nu mai târziu de termenele stabilite la articolul 3 din prezentul regulament, pentru a solicita un chestionar în termenul stabilit la articolul 3 alineatul (1) din prezentul regulament, având în vedere că termenul stabilit la articolul 3 alineatul (2) din prezentul regulament se aplică tuturor părților interesate.

(17)

Autoritățile din Republica Populară Chineză, din Malaysia și din Taiwan vor fi informate cu privire la deschiderea anchetei.

(b)   Colectarea informațiilor și desfășurarea audierilor

(18)

Toate părțile interesate sunt invitate să își prezinte în scris punctele de vedere și să aducă elemente de probă pentru susținerea acestora. În plus, Comisia poate audia părțile interesate, cu condiția ca acestea să prezinte o cerere scrisă din care să reiasă că există motive speciale pentru care ar trebui să fie audiate.

(c)   Scutirea importurilor de la înregistrare sau de la măsuri

(19)

În conformitate cu articolul 23 alineatul (5) din regulamentul de bază, importurile de produs care face obiectul anchetei pot fi scutite de la înregistrare sau de la aplicarea măsurilor dacă importul respectiv nu constituie o eludare.

(20)

Având în vedere faptul că eventuala eludare a măsurilor are loc în afara Uniunii, se pot acorda scutiri, în conformitate cu articolul 23 alineatul (5) din regulamentul de bază, producătorilor de produs supus anchetei din Malaysia și din Taiwan care sunt capabili să demonstreze că nu sunt afiliați (3) niciunui producător supus măsurilor existente (4) și despre care s-a constatat că nu sunt implicați în practicile de eludare definite la articolul 23 alineatul (3) din regulamentul de bază. Producătorii care doresc să beneficieze de o scutire trebuie să depună o cerere în acest sens, susținută în mod corespunzător de elemente de probă, în termenul stabilit la articolul 3 alineatul (3) din prezentul regulament.

F.   ÎNREGISTRAREA

(21)

În temeiul articolului 24 alineatul (5) din regulamentul de bază, importurile produsului care face obiectul anchetei trebuie supuse înregistrării, pentru a se asigura că, în cazul în care ancheta ar stabili existența unei eludări, se pot percepe taxe compensatorii de o valoare corespunzătoare, cu efect de la data la care a fost impusă înregistrarea unor astfel de importuri de produs expediat din Malaysia și din Taiwan.

G.   DECLARAȚIA VAMALĂ

(22)

Statisticile referitoare la modulele fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin și la componentele lor cheie (și anume celule) sunt în mod frecvent exprimate în wați. Cu toate acestea, nu există nicio unitate de măsură suplimentară pentru modulele fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin și componentele lor cheie (și anume celule) precizate în Nomenclatura combinată prevăzută în anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului (5). Prin urmare, este necesar ca pentru importurile produsului care face obiectul anchetei să figureze în declarația de punere în liberă circulație nu doar masa în kg sau tone, ci și numărul de wați. Numărul de wați se indică pentru codurile TARIC 8541409022, 8541409023, 8541409032 și 8541409033.

H.   TERMENE

(23)

În vederea unei bune administrări, ar trebui să se stabilească termene pentru ca:

părțile interesate să se facă cunoscute Comisiei, să își prezinte în scris punctele de vedere și să transmită răspunsurile la chestionar sau orice alte informații care trebuie să fie luate în considerare în cursul anchetei;

producătorii din Malaysia și din Taiwan să poată solicita o scutire de la înregistrarea importurilor sau de la măsuri;

părțile interesate să poată să solicite în scris audierea lor de către Comisie.

(24)

Trebuie remarcat faptul că părțile interesate nu își pot exercita majoritatea drepturilor procedurale enunțate în regulamentul de bază decât în cazul în care s-au făcut cunoscute în termenele indicate la articolul 3 din prezentul regulament.

I.   LIPSA COOPERĂRII

(25)

În cazul în care o parte interesată nu permite accesul la informații ori nu furnizează informațiile necesare în termenele prevăzute sau obstrucționează în mod semnificativ ancheta, constatările, pozitive sau negative, pot fi stabilite pe baza datelor disponibile, în conformitate cu articolul 28 din regulamentul de bază.

(26)

În cazul în care se constată că o parte interesată a furnizat informații false sau înșelătoare, acestea nu sunt luate în considerare și se pot utiliza datele disponibile.

(27)

În cazul în care o parte interesată nu cooperează sau cooperează doar parțial și, în consecință, constatările sunt stabilite pe baza datelor disponibile, în conformitate cu articolul 28 din regulamentul de bază, rezultatul anchetei poate fi mai puțin favorabil acelei părți decât dacă aceasta ar fi cooperat.

(28)

Faptul că nu se oferă un răspuns pe suport electronic nu va fi considerat un refuz de a coopera, cu condiția ca partea interesată respectivă să demonstreze că prezentarea unui răspuns în forma cerută ar putea antrena sarcini sau costuri suplimentare excesive. Partea interesată ar trebui să contacteze imediat Comisia în acest sens.

J.   CALENDARUL ANCHETEI

(29)

În conformitate cu articolul 23 alineatul (4) din regulamentul de bază, ancheta se va încheia în termen de nouă luni de la data publicării prezentului regulament în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

K.   PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

(30)

Se menționează faptul că toate datele cu caracter personal colectate pe parcursul prezentei anchete vor fi prelucrate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (6).

L.   CONSILIERUL-AUDITOR

(31)

Părțile interesate pot solicita intervenția consilierului-auditor pentru proceduri comerciale. Consilierul-auditor acționează drept intermediar între părțile interesate și serviciile Comisiei responsabile cu ancheta. Consilierul-auditor examinează cererile de acces la dosar, litigiile privind confidențialitatea documentelor, cererile de prelungire a termenelor și cererile terților de a fi audiați. Consilierul-auditor poate organiza o audiere cu o anumită parte interesată și poate acționa ca mediator pentru a asigura exercitarea deplină a drepturilor la apărare ale părților interesate.

(32)

Orice cerere de audiere de către consilierul-auditor trebuie efectuată în scris și trebuie să precizeze motivele pe care se bazează. Pentru audieri privind aspecte care țin de stadiul inițial al anchetei, cererea trebuie transmisă în termen de 15 zile de la data publicării prezentului regulament în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Ulterior, orice cerere de audiere trebuie transmisă în termenele specifice stabilite de Comisie în comunicarea sa cu părțile.

(33)

Consilierul-auditor va oferi, de asemenea, posibilitatea organizării unei audieri a părților, care să permită prezentarea punctelor de vedere divergente și a contraargumentelor privind aspecte referitoare, printre altele, la existența unei modificări în configurația schimburilor comerciale, la motivarea sau justificarea economică (in)suficientă a acestei modificări, la compromiterea efectelor corective ale măsurilor existente și la faptul că produsul similar importat și/sau părți ale acestui produs continuă sau nu să beneficieze de subvenție.

(34)

Pentru mai multe informații și date de contact, părțile interesate pot consulta paginile dedicate consilierului-auditor de pe site-ul internet al DG Comerț: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se deschide o anchetă, în conformitate cu articolul 23 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 597/2009, pentru a determina dacă importurile în Uniune de module sau panouri fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin și de celule de tipul celor utilizate în modulele sau panourile fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin (celulele au o grosime de maximum 400 de micrometri), încadrate în prezent în codurile NC ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 și ex 8541 40 90 (codurile TARIC 8501310082, 8501310083, 8501320042, 8501320043, 8501330062, 8501330063, 8501340042, 8501340043, 8501612042, 8501612043, 8501618042, 8501618043, 8501620062, 8501620063, 8501630042, 8501630043, 8501640042, 8501640043, 8541409022, 8541409023, 8541409032, 8541409033) și expediate din Malaysia și din Taiwan, indiferent dacă sunt sau nu declarate ca fiind originare din Malaysia sau din Taiwan, eludează măsurile instituite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1239/2013.

Ancheta nu se referă la importurile în Uniune de:

încărcătoare solare care constau din mai puțin de șase celule, sunt portabile și furnizează energie electrică pentru dispozitive sau încarcă baterii;

produse fotovoltaice cu strat subțire;

produse fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin care sunt în permanență integrate în produse electrice, în cazul în care funcția produselor electrice este alta decât generarea de energie electrică și în cazul în care aceste produse electrice consumă electricitatea generată de celula (celulele) fotovoltaică (fotovoltaice) pe bază de siliciu cristalin integrată (integrate);

module sau panouri cu o tensiune de ieșire de maximum 50 V DC și o putere de ieșire de maximum 50 W exclusiv pentru utilizare directă ca încărcătoare de baterii în sisteme cu aceleași caracteristici de tensiune și putere.

Articolul 2

În temeiul articolului 23 alineatul (4) și al articolului 24 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 597/2009, autoritățile vamale iau măsurile corespunzătoare pentru a înregistra importurile în Uniune menționate la articolul 1 din prezentul regulament.

Înregistrarea expiră după nouă luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Comisia poate, printr-un regulament, să invite autoritățile vamale să înceteze înregistrarea importurilor în Uniune de produse fabricate de producătorii care au solicitat o scutire de la înregistrare și despre care s-a constatat că îndeplinesc condițiile pentru acordarea unei scutiri.

În cazul în care se prezintă o declarație de punere în liberă circulație în legătură cu importurile de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin și componentele lor cheie (și anume celule) care sunt încadrate în prezent la codurile TARIC 8541409022, 8541409023, 8541409032 și 8541409033, aceste coduri TARIC și numărul de wați al produselor importate se înscriu în câmpul relevant al respectivei declarații.

Statele membre informează lunar Comisia cu privire la numărul de wați pentru codurile TARIC 8541409022, 8541409023, 8541409032 și 8541409033.

Articolul 3

(1)   Chestionarele trebuie solicitate Comisiei în termen de 15 zile de la data publicării prezentului regulament în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2)   În lipsa unor dispoziții contrare, pentru ca demersurile părților interesate să fie luate în considerare în cursul anchetei, acestea trebuie să se facă cunoscute contactând Comisia, să își prezinte punctele de vedere în scris și să transmită răspunsurile la chestionare și orice alte informații în termen de 37 de zile de la data publicării prezentului regulament în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(3)   Producătorii din Malaysia și din Taiwan care solicită scutirea importurilor de la înregistrare sau de la măsuri trebuie să prezinte o cerere documentată corespunzător în același termen de 37 de zile.

(4)   De asemenea, părțile interesate pot solicita să fie audiate de către Comisie în același termen de 37 de zile.

(5)   Utilizarea informațiilor transmise Comisiei în scopul anchetelor de apărare comercială care fac obiectul unor drepturi de autor este permisă deținătorilor drepturilor de autor. Înainte de transmiterea către Comisie a informațiilor și/sau a datelor care fac obiectul drepturilor de autor ale unor părți terțe, părțile interesate trebuie să solicite autorizarea specifică a deținătorului drepturilor de autor care să permită în mod explicit Comisiei (a) să utilizeze informațiile și datele în scopul prezentei proceduri de apărare comercială, inclusiv publicarea lor în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și (b) să furnizeze informațiile și/sau datele părților interesate de prezenta anchetă.

(6)   Toate observațiile prezentate în scris, inclusiv informațiile solicitate prin prezentul regulament, chestionarele completate și corespondența părților interesate, furnizate cu titlu confidențial, poartă mențiunea „Limited” (acces limitat) (7). În cazul în care se solicită un tratament confidențial, părțile interesate trebuie să prezinte motive întemeiate, în conformitate cu articolul 29 alineatul (1) din regulamentul de bază.

(7)   Părților interesate care transmit informații cu mențiunea „Limited” li se solicită să furnizeze rezumate ale acestora, cu caracter neconfidențial, în temeiul articolului 29 alineatul (2) din regulamentul de bază, care trebuie să poarte mențiunea „For inspection by interested parties” (versiune destinată consultării de către părțile interesate). Aceste rezumate trebuie să fie suficient de detaliate pentru a permite o înțelegere rezonabilă a elementelor esențiale ale informațiilor transmise cu titlu confidențial. Dacă o parte interesată care transmite informații confidențiale nu furnizează și un rezumat neconfidențial al acestora în formatul și de calitatea solicitate, informațiile respective pot să nu fie luate în considerare, cu excepția cazului în care părțile interesate pot arăta că aceste informații nu pot face obiectul unor rezumate. În aceste cazuri, trebuie indicate motivele pentru care nu poate fi prezentat un rezumat.

(8)   Părțile interesate sunt invitate să prezinte toate documentele și cererile prin e-mail, inclusiv împuternicirile și fișele de certificare scanate, cu excepția răspunsurilor voluminoase, care trebuie să fie prezentate pe suport CD-ROM sau DVD, în persoană sau prin scrisoare recomandată. Prin utilizarea e-mailului, părțile interesate își exprimă acordul cu normele aplicabile transmiterii informațiilor pe cale electronică, conținute în documentul intitulat „CORRESPONDENCE WITH THE EUROPEAN COMMISSION IN TRADE DEFENCE CASES”, care este publicat pe site-ul Direcției Generale Comerț: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Părțile interesate trebuie să își indice numele, adresa, numărul de telefon și o adresă de e-mail valabilă și trebuie să se asigure că adresa de e-mail furnizată este o adresă de e-mail oficială funcțională, care este verificată zilnic. După ce datele de contact au fost transmise, Comisia va comunica cu părțile interesate doar prin e-mail, cu excepția cazului în care acestea solicită în mod explicit să primească toate documentele din partea Comisiei prin alte mijloace de comunicare sau a cazului în care natura documentului care trebuie trimis impune utilizarea unei scrisori recomandate. Pentru norme și informații suplimentare privind corespondența cu Comisia, inclusiv principiile care se aplică transmiterilor prin e-mail, părțile interesate ar trebui să consulte instrucțiunile privind comunicarea cu părțile interesate, menționate anterior.

(9)   Adresa pentru corespondență a Comisiei:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: CHAR 04/039

1040 Bruxelles

BELGIA

E-mail: TRADE-SP-AC-SUBSIDY-MY-TW@ec.europa.eu

Articolul 4

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 28 mai 2015.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 188, 18.7.2009, p. 93.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1239/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de instituire a unei taxe compensatorii definitive la importurile de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin și componentele lor cheie (și anume celule) originare sau expediate din Republica Populară Chineză (JO L 325, 5.12.2013, p. 66).

(3)  În conformitate cu articolul 143 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei referitor la punerea în aplicare a Codului vamal comunitar, se consideră că persoanele sunt afiliate numai dacă: (a) una dintre ele face parte din conducerea sau consiliul de administrație al întreprinderii celeilalte persoane și reciproc; (b) au calitatea juridică de asociați; (c) una este angajatul celeilalte; (d) oricare dintre aceste persoane posedă, controlează sau deține direct sau indirect 5 % sau mai mult din acțiunile sau părțile emise cu drept de vot de ambele persoane; (e) una dintre ele o controlează pe cealaltă în mod direct sau indirect; (f) ambele sunt controlate în mod direct sau indirect de către o a treia persoană; (g) împreună controlează în mod direct sau indirect o a treia persoană; sau (h) sunt membre ale aceleiași familii. Se consideră că persoanele sunt membre ale aceleiași familii numai dacă sunt legate prin una dintre următoarele relații: (i) soț și soție; (ii) ascendenți și descendenți, în linie directă de gradul I; (iii) frați și surori (buni, consangvini și uterini); (iv) ascendenți și descendenți, în linie directă de gradul II; (v) unchi sau mătușă și nepot sau nepoată; (vi) socri și ginere sau noră; (vii) cumnați și cumnate (JO L 253, 11.10.1993, p. 1). În acest context, prin „persoană” se înțelege orice persoană fizică sau juridică.

(4)  Totuși, chiar dacă producătorii sunt afiliați în sensul de mai sus unor societăți supuse măsurilor existente, ar putea fi acordată o scutire în cazul în care nu există elemente de probă potrivit cărora relația cu societățile supuse măsurilor existente s-a stabilit sau s-a folosit pentru eludarea unor astfel de măsuri.

(5)  Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun (JO L 256, 7.9.1987, p. 1).

(6)  Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1).

(7)  Un document purtând mențiunea „Limited” este un document considerat confidențial în temeiul articolului 29 din Regulamentul (CE) nr. 597/2009 al Consiliului (JO L 188, 18.7.2009, p. 93) și al articolului 12 din Acordul OMC privind subvențiile și măsurile compensatorii. Acesta este protejat și în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 145, 31.5.2001, p. 43).


29.5.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 132/60


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/833 AL COMISIEI

din 28 mai 2015

de deschidere a unei anchete privind eventuala eludare a măsurilor antidumping instituite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1238/2013 al Consiliului la importurile de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin și componentele lor cheie (și anume celule) originare sau expediate din Republica Populară Chineză prin importuri de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin și componentele lor cheie (și anume celule) expediate din Malaysia și din Taiwan, indiferent dacă au fost sau nu declarate ca fiind originare din Malaysia sau din Taiwan, și de supunere a acestor importuri la înregistrare

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene (1) (denumit în continuare „regulamentul de bază”), în special articolul 13 alineatul (3) și articolul 14 alineatul (5),

după informarea statelor membre,

întrucât:

A.   CEREREA

(1)

Comisia Europeană (denumită în continuare „Comisia”) a primit o cerere, în conformitate cu articolul 13 alineatul (3) și cu articolul 14 alineatul (5) din regulamentul de bază, în vederea anchetării unei eventuale eludări a măsurilor antidumping instituite la importurile de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin și componentele lor cheie (și anume celule) originare sau expediate din Republica Populară Chineză și în vederea supunerii la înregistrare a importurilor de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin și componentele lor cheie (și anume celule) expediate din Malaysia și din Taiwan, indiferent dacă au fost sau nu declarate ca fiind originare din Malaysia sau din Taiwan.

(2)

Cererea a fost depusă la 15 aprilie 2015 de SolarWorld AG, un producător din Uniune de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin și componentele lor cheie (și anume celule) și, prin urmare, de o parte interesată în sensul articolului 13 alineatul (3) din regulamentul de bază.

B.   PRODUSUL

(3)

Produsul vizat de o eventuală eludare este reprezentat de module sau panouri fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin, precum și de celule de tipul celor utilizate în modulele sau panourile fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin (celulele au o grosime de maximum 400 de micrometri), încadrate în prezent la codurile NC ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 și ex 8541 40 90 și originare sau expediate din Republica Populară Chineză, cu excepția cazului în care sunt în tranzit în sensul articolului V din GATT (denumit în continuare „produsul în cauză”).

(4)

Următoarele tipuri de produse sunt excluse din definiția produsului în cauză:

încărcătoarele solare care constau din mai puțin de șase celule, sunt portabile și furnizează energie electrică pentru dispozitive sau încarcă baterii;

produsele fotovoltaice cu strat subțire;

produsele fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin care sunt în permanență integrate în produse electrice, în cazul în care funcția produselor electrice este alta decât generarea de energie electrică și în cazul în care aceste produse electrice consumă electricitatea generată de celula (celulele) fotovoltaică (fotovoltaice) pe bază de siliciu cristalin integrată (integrate);

module sau panouri cu o tensiune de ieșire de maximum 50 V DC și o putere de ieșire de maximum 50 W exclusiv pentru utilizare directă ca încărcătoare de baterii în sisteme cu aceleași caracteristici de tensiune și putere.

(5)

Produsul care face obiectul anchetei este același cu cel descris în considerentele 3 și 4 de mai sus, dar expediat din Malaysia și din Taiwan, indiferent dacă este declarat sau nu ca fiind originar din Malaysia sau din Taiwan, încadrat în prezent la aceleași coduri NC ca și produsul în cauză (denumit în continuare „produsul care face obiectul anchetei”).

C.   MĂSURILE EXISTENTE

(6)

Măsurile în vigoare în prezent și prima facie care sunt eludate sunt măsurile antidumping instituite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1238/2013 al Consiliului (2) (denumite în continuare „măsurile existente”).

D.   MOTIVELE

(7)

Cererea conține suficiente elemente de probă care arată că măsurile antidumping instituite la importurile de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin și componentele lor cheie (și anume celule) originare sau expediate din Republica Populară Chineză sunt eludate prin importuri de produs care face obiectul anchetei expediat din Malaysia și din Taiwan.

(8)

Elementele de probă prezentate sunt următoarele.

(9)

Cererea menționează că, ulterior instituirii măsurilor, a avut loc o modificare semnificativă în configurația schimburilor comerciale implicând exporturi din Republica Populară Chineză, Malaysia și Taiwan în Uniune, fără nicio motivare sau justificare economică suficientă a acestei modificări, alta decât instituirea taxei.

(10)

Această modificare pare a rezulta din transportul produsului în cauză via Malaysia și Taiwan către Uniune. Cu toate acestea, ancheta ia în considerare orice practici, operațiuni sau activități pentru care nu există vreo altă motivație întemeiată sau vreo altă justificare economică suficiente decât instituirea taxei antidumping.

(11)

În continuare, cererea conține suficiente elemente de probă care indică faptul că efectele corective ale măsurilor antidumping instituite în prezent asupra produsului în cauză sunt compromise, atât în ceea ce privește prețul, cât și cantitatea. Un volum semnificativ de importuri de produs care face obiectul anchetei pare să fi înlocuit importurile de produs în cauză. În plus, există suficiente elemente de probă care atestă faptul că importurile produsului care face obiectul anchetei se efectuează la prețuri inferioare prețului neprejudiciabil stabilit în cadrul anchetei care a condus la măsurile existente.

(12)

În sfârșit, cererea conține suficiente elemente de probă care indică faptul că prețurile produsului care face obiectul anchetei fac obiectul unui dumping în raport cu valoarea normală stabilită anterior.

E.   PROCEDURA

(13)

Având în vedere cele menționate mai sus, Comisia a concluzionat că există elemente de probă suficiente pentru a justifica deschiderea unei anchete în conformitate cu articolul 13 alineatul (3) din regulamentul de bază și pentru a supune importurile produsului care face obiectul anchetei, indiferent dacă a fost sau nu declarat ca fiind originar din Malaysia sau din Taiwan, unei proceduri de înregistrare, în conformitate cu articolul 14 alineatul (5) din regulamentul de bază.

(a)   Chestionare

(14)

Pentru a obține informațiile pe care le consideră necesare anchetei, Comisia va trimite chestionare exportatorilor/producătorilor cunoscuți și asociațiilor de producători-exportatori cunoscute din Malaysia și Taiwan, producătorilor-exportatori cunoscuți și asociațiilor de exportatori/producători cunoscute din Republica Populară Chineză, importatorilor cunoscuți și asociațiilor de importatori cunoscute din Uniune, precum și autorităților din Republica Populară Chineză, Malaysia și Taiwan. Dacă este cazul, se pot solicita informații și industriei din Uniune.

(15)

În orice caz, toate părțile interesate ar trebui să contacteze imediat Comisia în acest sens, dar nu mai târziu de termenele stabilite la articolul 3 din prezentul regulament, pentru a solicita un chestionar în termenul stabilit la articolul 3 alineatul (1) din prezentul regulament, având în vedere că termenul stabilit la articolul 3 alineatul (2) din prezentul regulament se aplică tuturor părților interesate.

(16)

Autoritățile din Republica Populară Chineză, din Malaysia și din Taiwan vor fi informate cu privire la deschiderea anchetei.

(b)   Colectarea informațiilor și desfășurarea audierilor

(17)

Toate părțile interesate sunt invitate să își prezinte în scris punctele de vedere și să aducă elemente de probă pentru susținerea acestora. În plus, Comisia poate audia părțile interesate, cu condiția ca acestea să prezinte o cerere scrisă din care să reiasă că există motive speciale pentru care ar trebui să fie audiate.

(c)   Scutirea importurilor de la înregistrare sau de la măsuri

(18)

În conformitate cu articolul 13 alineatul (4) din regulamentul de bază, importurile de produs care face obiectul anchetei pot fi scutite de la înregistrare sau de la aplicarea măsurilor dacă importul respectiv nu constituie o eludare.

(19)

Având în vedere faptul că eventuala eludare a măsurilor are loc în afara Uniunii, se pot acorda scutiri, în conformitate cu articolul 13 alineatul (4) din regulamentul de bază, producătorilor de produs supus anchetei din Malaysia și din Taiwan care sunt capabili să demonstreze că nu sunt afiliați (3) niciunui producător supus măsurilor existente (4) și despre care s-a constatat că nu sunt implicați în practicile de eludare definite la articolul 13 alineatele (1) și (2) din regulamentul de bază. Producătorii care doresc să beneficieze de o scutire trebuie să depună o cerere în acest sens, susținută în mod corespunzător de elemente de probă, în termenul stabilit la articolul 3 alineatul (3) din prezentul regulament.

F.   ÎNREGISTRAREA

(20)

În temeiul articolului 14 alineatul (5) din regulamentul de bază, importurile produsului care face obiectul anchetei trebuie supuse înregistrării, pentru a se asigura că, în cazul în care ancheta ar stabili existența unei eludări, se pot percepe taxe antidumping de o valoare corespunzătoare, cu efect de la data la care a fost impusă înregistrarea unor astfel de importuri de produs expediat din Malaysia și din Taiwan.

G.   DECLARAȚIA VAMALĂ

(21)

Statisticile referitoare la modulele fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin și la componentele lor cheie (și anume celule) sunt în mod frecvent exprimate în wați. Cu toate acestea, nu există nicio unitate de măsură suplimentară pentru modulele fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin și componentele lor cheie (și anume celule) precizate în Nomenclatura combinată prevăzută în anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului (5). Prin urmare, este necesar ca pentru importurile produsului care face obiectul anchetei să figureze în declarația de punere în liberă circulație nu doar masa în kg sau tone, ci și numărul de wați. Numărul de wați se indică pentru codurile TARIC 8541409022, 8541409023, 8541409032 și 8541409033.

H.   TERMENE

(22)

În vederea unei bune administrări, ar trebui să se stabilească termene pentru ca:

părțile interesate să se facă cunoscute Comisiei, să își prezinte în scris punctele de vedere și să transmită răspunsurile la chestionar sau orice alte informații care trebuie să fie luate în considerare în cursul anchetei;

producătorii din Malaysia și din Taiwan să poată solicita o scutire de la înregistrarea importurilor sau de la măsuri;

părțile interesate să poată să solicite în scris audierea lor de către Comisie.

(23)

Trebuie remarcat faptul că părțile interesate nu își pot exercita majoritatea drepturilor procedurale enunțate în regulamentul de bază decât în cazul în care s-au făcut cunoscute în termenele indicate la articolul 3 din prezentul regulament.

I.   LIPSA COOPERĂRII

(24)

În cazul în care o parte interesată nu permite accesul la informații ori nu furnizează informațiile necesare în termenele prevăzute sau obstrucționează în mod semnificativ ancheta, constatările, pozitive sau negative, pot fi stabilite pe baza datelor disponibile, în conformitate cu articolul 18 din regulamentul de bază.

(25)

În cazul în care se constată că o parte interesată a furnizat informații false sau înșelătoare, acestea nu sunt luate în considerare și se pot utiliza datele disponibile.

(26)

În cazul în care o parte interesată nu cooperează sau cooperează doar parțial și, în consecință, constatările sunt stabilite pe baza datelor disponibile, în conformitate cu articolul 18 din regulamentul de bază, rezultatul anchetei poate fi mai puțin favorabil acelei părți decât dacă aceasta ar fi cooperat.

(27)

Faptul că nu se oferă un răspuns pe suport electronic nu va fi considerat un refuz de a coopera, cu condiția ca partea interesată respectivă să demonstreze că prezentarea unui răspuns în forma cerută ar putea antrena sarcini sau costuri suplimentare excesive. Partea interesată ar trebui să contacteze imediat Comisia în acest sens.

J.   CALENDARUL ANCHETEI

(28)

În conformitate cu articolul 13 alineatul (3) din regulamentul de bază, ancheta se va încheia în termen de nouă luni de la data publicării prezentului regulament în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

K.   PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

(29)

Se menționează faptul că toate datele cu caracter personal colectate pe parcursul prezentei anchete vor fi prelucrate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (6).

L.   CONSILIERUL-AUDITOR

(30)

Părțile interesate pot solicita intervenția consilierului-auditor pentru proceduri comerciale. Consilierul-auditor acționează drept intermediar între părțile interesate și serviciile Comisiei responsabile cu ancheta. Consilierul-auditor examinează cererile de acces la dosar, litigiile privind confidențialitatea documentelor, cererile de prelungire a termenelor și cererile terților de a fi audiați. Consilierul-auditor poate organiza o audiere cu o anumită parte interesată și poate acționa ca mediator pentru a asigura exercitarea deplină a drepturilor la apărare ale părților interesate.

(31)

Orice cerere de audiere de către consilierul-auditor trebuie efectuată în scris și trebuie să precizeze motivele pe care se bazează. Pentru audieri privind aspecte care țin de stadiul inițial al anchetei, cererea trebuie transmisă în termen de 15 zile de la data publicării prezentului regulament în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Ulterior, orice cerere de audiere trebuie transmisă în termenele specifice stabilite de Comisie în comunicarea sa cu părțile.

(32)

Consilierul-auditor va oferi, de asemenea, posibilitatea organizării unei audieri a părților, care să permită prezentarea punctelor de vedere divergente și a contraargumentelor privind aspecte referitoare, printre altele, la existența unei modificări în configurația schimburilor comerciale, la motivarea sau justificarea economică (in)suficientă a acestei modificări, la compromiterea efectelor corective ale măsurilor existente și la dumpingul în raport cu valoarea normală stabilită anterior.

(33)

Pentru mai multe informații și date de contact, părțile interesate pot consulta paginile dedicate consilierului-auditor de pe site-ul internet al DG Comerț: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se deschide o anchetă, în conformitate cu articolul 13 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009, pentru a determina dacă importurile în Uniune de module sau panouri fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin și de celule de tipul celor utilizate în modulele sau panourile fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin (celulele au o grosime de maximum 400 de micrometri), încadrate în prezent în codurile NC ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 și ex 8541 40 90 (codurile TARIC 8501310082, 8501310083, 8501320042, 8501320043, 8501330062, 8501330063, 8501340042, 8501340043, 8501612042, 8501612043, 8501618042, 8501618043, 8501620062, 8501620063, 8501630042, 8501630043, 8501640042, 8501640043, 8541409022, 8541409023, 8541409032, 8541409033) și expediate din Malaysia și din Taiwan, indiferent dacă sunt sau nu declarate ca fiind originare din Malaysia sau din Taiwan, eludează măsurile instituite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1238/2013.

Ancheta nu se referă la importurile în Uniune de:

încărcătoare solare care constau din mai puțin de șase celule, sunt portabile și furnizează energie electrică pentru dispozitive sau încarcă baterii;

produse fotovoltaice cu strat subțire;

produse fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin care sunt în permanență integrate în produse electrice, în cazul în care funcția produselor electrice este alta decât generarea de energie electrică și în cazul în care aceste produse electrice consumă electricitatea generată de celula (celulele) fotovoltaică (fotovoltaice) pe bază de siliciu cristalin integrată (integrate);

module sau panouri cu o tensiune de ieșire de maximum 50 V DC și o putere de ieșire de maximum 50 W exclusiv pentru utilizare directă ca încărcătoare de baterii în sisteme cu aceleași caracteristici de tensiune și putere.

Articolul 2

În temeiul articolului 13 alineatul (3) și al articolului 14 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului, autoritățile vamale iau măsurile corespunzătoare pentru a înregistra importurile în Uniune menționate la articolul 1 din prezentul regulament.

Înregistrarea expiră după nouă luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Comisia poate, printr-un regulament, să invite autoritățile vamale să înceteze înregistrarea importurilor în Uniune de produse fabricate de producătorii care au solicitat o scutire de la înregistrare și despre care s-a constatat că îndeplinesc condițiile pentru acordarea unei scutiri.

În cazul în care se prezintă o declarație de punere în liberă circulație în legătură cu importurile de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin și componentele lor cheie (și anume celule) care sunt încadrate în prezent la codurile TARIC 8541409022, 8541409023, 8541409032 și 8541409033, aceste coduri TARIC și numărul de wați al produselor importate se înscriu în câmpul relevant al respectivei declarații.

Statele membre informează lunar Comisia cu privire la numărul de wați pentru codurile TARIC 8541409022, 8541409023, 8541409032 și 8541409033.

Articolul 3

(1)   Chestionarele trebuie solicitate Comisiei în termen de 15 zile de la data publicării prezentului regulament în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2)   În lipsa unor dispoziții contrare, pentru ca demersurile părților interesate să fie luate în considerare în cursul anchetei, acestea trebuie să se facă cunoscute contactând Comisia, să își prezinte punctele de vedere în scris și să transmită răspunsurile la chestionare și orice alte informații în termen de 37 de zile de la data publicării prezentului regulament în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(3)   Producătorii din Malaysia și din Taiwan care solicită scutirea importurilor de la înregistrare sau de la măsuri trebuie să prezinte o cerere documentată corespunzător în același termen de 37 de zile.

(4)   De asemenea, părțile interesate pot solicita să fie audiate de către Comisie în același termen de 37 de zile.

(5)   Utilizarea informațiilor transmise Comisiei în scopul anchetelor de apărare comercială care fac obiectul unor drepturi de autor este permisă deținătorilor drepturilor de autor. Înainte de transmiterea către Comisie a informațiilor și/sau a datelor care fac obiectul drepturilor de autor ale unor părți terțe, părțile interesate trebuie să solicite autorizarea specifică a deținătorului drepturilor de autor care să permită în mod explicit Comisiei (a) să utilizeze informațiile și datele în scopul prezentei proceduri de apărare comercială, inclusiv publicarea lor în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și (b) să furnizeze informațiile și/sau datele părților interesate de prezenta anchetă.

(6)   Toate observațiile prezentate în scris, inclusiv informațiile solicitate prin prezentul regulament, chestionarele completate și corespondența părților interesate, furnizate cu titlu confidențial, poartă mențiunea „Limited” (acces limitat) (7). În cazul în care se solicită un tratament confidențial, părțile interesate trebuie să prezinte motive întemeiate, în conformitate cu articolul 19 alineatul (1) din regulamentul (CE) nr. 1225/2009.

(7)   Părților interesate care transmit informații cu mențiunea „Limited” li se solicită să furnizeze rezumate ale acestora, cu caracter neconfidențial, în temeiul articolului 19 alineatul (2) din regulamentul (CE) nr. 1225/2009, care trebuie să poarte mențiunea „For inspection by interested parties” (versiune destinată consultării de către părțile interesate). Aceste rezumate trebuie să fie suficient de detaliate pentru a permite o înțelegere rezonabilă a elementelor esențiale ale informațiilor transmise cu titlu confidențial. Dacă o parte interesată care transmite informații confidențiale nu furnizează și un rezumat neconfidențial al acestora în formatul și de calitatea solicitate, informațiile respective pot să nu fie luate în considerare, cu excepția cazului în care părțile interesate pot arăta că aceste informații nu pot face obiectul unor rezumate. În aceste cazuri, trebuie indicate motivele pentru care nu poate fi prezentat un rezumat.

(8)   Părțile interesate sunt invitate să prezinte toate documentele și cererile prin e-mail, inclusiv împuternicirile și fișele de certificare scanate, cu excepția răspunsurilor voluminoase, care trebuie să fie prezentate pe suport CD-ROM sau DVD, în persoană sau prin scrisoare recomandată. Prin utilizarea e-mailului, părțile interesate își exprimă acordul cu normele aplicabile transmiterii informațiilor pe cale electronică, conținute în documentul intitulat „CORRESPONDENCE WITH THE EUROPEAN COMMISSION IN TRADE DEFENCE CASES”, care este publicat pe site-ul Direcției Generale Comerț: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Părțile interesate trebuie să își indice numele, adresa, numărul de telefon și o adresă de e-mail valabilă și trebuie să se asigure că adresa de e-mail furnizată este o adresă de e-mail oficială funcțională, care este verificată zilnic. După ce datele de contact au fost transmise, Comisia va comunica cu părțile interesate doar prin e-mail, cu excepția cazului în care acestea solicită în mod explicit să primească toate documentele din partea Comisiei prin alte mijloace de comunicare sau a cazului în care natura documentului care trebuie trimis impune utilizarea unei scrisori recomandate. Pentru norme și informații suplimentare privind corespondența cu Comisia, inclusiv principiile care se aplică transmiterilor prin e-mail, părțile interesate ar trebui să consulte instrucțiunile privind comunicarea cu părțile interesate, menționate anterior.

(9)   Adresa pentru corespondență a Comisiei:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: CHAR 04/039

1040 Bruxelles

BELGIA

E-mail: TRADE-SP-AC-DUMPING-MY-TW@ec.europa.eu

Articolul 4

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 28 mai 2015.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 343, 22.12.2009, p. 51.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1238/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de instituire a unei taxe antidumping definitive și de percepere definitivă a taxei provizorii impuse pentru importurile de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin și componentele lor cheie (și anume celule) originare sau expediate din Republica Populară Chineză (JO L 325, 5.12.2013, p. 1).

(3)  În conformitate cu articolul 143 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei referitor la punerea în aplicare a Codului vamal comunitar, se consideră că persoanele sunt afiliate numai dacă: (a) una dintre ele face parte din conducerea sau consiliul de administrație al întreprinderii celeilalte persoane și reciproc; (b) au calitatea juridică de asociați; (c) una este angajatul celeilalte; (d) oricare dintre aceste persoane posedă, controlează sau deține direct sau indirect 5 % sau mai mult din acțiunile sau părțile emise cu drept de vot de ambele persoane; (e) una dintre ele o controlează pe cealaltă în mod direct sau indirect; (f) ambele sunt controlate în mod direct sau indirect de către o a treia persoană; (g) împreună controlează în mod direct sau indirect o a treia persoană; sau (h) sunt membre ale aceleiași familii. Se consideră că persoanele sunt membre ale aceleiași familii numai dacă sunt legate prin una dintre următoarele relații: (i) soț și soție; (ii) ascendenți și descendenți, în linie directă de gradul I; (iii) frați și surori (buni, consangvini și uterini); (iv) ascendenți și descendenți, în linie directă de gradul II; (v) unchi sau mătușă și nepot sau nepoată; (vi) socri și ginere sau noră; (vii) cumnați și cumnate (JO L 253, 11.10.1993, p. 1). În acest context, prin „persoană” se înțelege orice persoană fizică sau juridică.

(4)  Totuși, chiar dacă producătorii sunt afiliați în sensul de mai sus unor societăți supuse măsurilor existente, ar putea fi acordată o scutire în cazul în care nu există elemente de probă potrivit cărora relația cu societățile supuse măsurilor existente s-a stabilit sau s-a folosit pentru eludarea unor astfel de măsuri.

(5)  Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun (JO L 256, 7.9.1987, p. 1).

(6)  Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1).

(7)  Un document purtând mențiunea „Limited” este un document considerat confidențial în temeiul articolului 19 din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului (JO L 343, 22.12.2009, p. 51) și al articolului 6 din Acordul OMC privind punerea în aplicare a articolului VI din GATT 1994 (Acordul antidumping). Acesta este protejat și în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 145, 31.5.2001, p. 43).


29.5.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 132/67


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/834 AL COMISIEI

din 28 mai 2015

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește sectorul fructelor și legumelor și sectorul fructelor și legumelor prelucrate (2), în special articolul 136 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din cadrul Rundei Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XVI la regulamentul respectiv.

(2)

Valoarea forfetară de import se calculează în fiecare zi lucrătoare, în conformitate cu articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011, ținând seama de datele zilnice variabile. Prin urmare, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 136 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 28 mai 2015.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Jerzy PLEWA

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Codul NC

Codul țării terțe (1)

Valoarea forfetară de import

0702 00 00

AL

56,4

MA

91,3

MK

91,9

TR

85,3

ZZ

81,2

0707 00 05

AL

35,9

MK

31,7

TR

105,8

ZZ

57,8

0709 93 10

TR

123,4

ZZ

123,4

0805 10 20

EG

58,7

MA

50,0

ZA

77,6

ZZ

62,1

0805 50 10

BR

103,9

MA

111,5

TR

67,0

ZA

128,1

ZZ

102,6

0808 10 80

AR

120,9

BR

102,6

CL

158,4

NZ

130,5

US

232,9

ZA

114,5

ZZ

143,3

0809 29 00

US

413,6

ZZ

413,6


(1)  Nomenclatura țărilor stabilită prin Regulamentul (UE) nr. 1106/2012 al Comisiei din 27 noiembrie 2012 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 471/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare privind comerțul exterior cu țările terțe, în ceea ce privește actualizarea nomenclatorului țărilor și teritoriilor (JO L 328, 28.11.2012, p. 7). Codul „ZZ” desemnează „alte origini”.


DECIZII

29.5.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 132/69


DECIZIA (UE) 2015/835 A CONSILIULUI

din 11 mai 2015

privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comisiei mixte UE-AELS privind tranzitul comun referitoare la adoptarea unei decizii de modificare a Convenției privind regimul de tranzit comun

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 207 alineatul (4), coroborat cu articolul 218 alineatul (9),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Articolul 15a din Convenția încheiată între Comunitatea Economică Europeană, Republica Austria, Republica Finlanda, Republica Islanda, Regatul Norvegiei, Regatul Suediei și Confederația Elvețiană privind regimul de tranzit comun (1) (denumită în continuare „convenția”) permite ca o țară terță să devină parte contractantă la convenție printr-o decizie a Comisiei mixte instituite de convenție de a invita țara respectivă să adere.

(2)

Articolul 15 din convenție împuternicește Comisia mixtă UE-AELS să recomande și să adopte, prin decizie, modificări la convenție și la apendicele la aceasta.

(3)

Fosta Republică iugoslavă a Macedoniei și-a exprimat oficial dorința de a adera la regimul de tranzit comun.

(4)

Dat fiind că a îndeplinit cerințele de ordin juridic, structural și de tehnologie informațională care reprezintă condițiile prealabile pentru aderare și ca urmare a procedurii oficiale de aderare, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei poate adera la convenție.

(5)

Extinderea regimului de tranzit comun va necesita modificări ale convenției privind noi referințe lingvistice în limba oficială a fostei Republici iugoslave a Macedoniei și adaptările corespunzătoare ale documentelor de garanție.

(6)

Modificările propuse au fost prezentate și discutate în cadrul grupului de lucru UE-AELS privind tranzitul comun și simplificarea formalităților în comerțul cu mărfuri, iar textul a primit aprobarea preliminară.

(7)

Prin urmare, poziția Uniunii cu privire la modificările propuse ar trebui să se bazeze pe proiectul de decizie atașat,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii în cadrul Comisiei mixte UE-AELS privind tranzitul comun se bazează pe proiectul de decizie atașat la prezenta decizie.

Reprezentanții Uniunii în cadrul Comisiei mixte UE-AELS pot conveni asupra unor modificări minore aduse prezentului proiect de decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la 1 iunie 2015.

Adoptată la Bruxelles, 11 mai 2015.

Pentru Consiliu

Președintele

J. DŪKLAVS


(1)  JO L 226, 13.8.1987, p. 2.


PROIECT

DECIZIA nr. …/2015 A COMISIEI MIXTE UE-AELS PRIVIND TRANZITUL COMUN

din …

de modificare a Convenției privind regimul de tranzit comun

COMISIA MIXTĂ UE-AELS,

având în vedere Convenția din 20 mai 1987 privind regimul de tranzit comun (1), în special articolul 15 alineatul (3) litera (a),

întrucât:

(1)

Fosta Republică iugoslavă a Macedoniei și-a exprimat dorința de a adera la Convenția din 20 mai 1987 privind regimul de tranzit comun (denumită în continuare „convenția”) și a fost invitată să adere prin Decizia nr. …/2015 din … 2015 (*) de către Comisia mixtă înființată în temeiul respectivei convenții.

(2)

În consecință, versiunile în limba oficială a fostei Republici iugoslave a Macedoniei ale referințelor utilizate în convenție ar trebui incluse în convenție în ordinea corespunzătoare.

(3)

Aplicarea prezentei decizii ar trebui să fie legată de data aderării fostei Republici iugoslave a Macedoniei la convenție.

(4)

Pentru a permite utilizarea unor formulare de garanție tipărite în conformitate cu criteriile în vigoare înainte de data aderării fostei Republici iugoslave a Macedoniei, ar trebui stabilită o perioadă de tranziție în timpul căreia formularele tipărite ar putea fi utilizate în continuare, cu anumite adaptări.

(5)

Prin urmare, convenția ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Apendicele III la Convenția privind regimul de tranzit comun se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

(1)   Prezenta decizie se aplică de la 1 iulie 2015.

(2)   Formularele bazate pe formularele-tip din anexele C1, C2, C3, C4, C5, C6 la apendicele III, astfel cum era în vigoare la 1 decembrie 2012, pot fi utilizate în continuare, până la 1 mai 2016, sub rezerva adaptărilor geografice necesare și a adaptărilor referitoare la adresa de serviciu sau la agentul autorizat.

Adoptată la Bruxelles, … 2015.

Pentru Comisia mixtă UE-AELS

Președintele


(1)  JO L 226, 13.8.1987, p. 2.

(*)  JO: A se introduce numărul de referință și data adoptării deciziei cuprinse în documentul ST08194/2015.


ANEXĂ

1.

În anexa B1, în caseta 51, se adaugă următoarea liniuță între Letonia și Malta:

„MK (*) fosta Republică iugoslavă a Macedoniei”

.

2.

În anexa B6, titlul III se modifică după cum urmează:

2.1.

în prima parte a tabelului „Validitate limitată – 99200”, se adaugă următoarea liniuță înainte de MT:

„MK (*) Ограничено важење”

.

2.2.

în a doua parte a tabelului „Dispensă – 99201”, se adaugă următoarea liniuță înainte de MT:

„MK (*) Изземање”

.

2.3.

în a treia parte a tabelului „Probă alternativă – 99202”, se adaugă următoarea liniuță înainte de MT:

„MK (*) Алтернативен доказ”

.

2.4.

în a patra parte a tabelului „Diferențe: Mărfuri prezentate la biroul … (nume și țara) – 99203”, se adaugă următoarea liniuță înainte de MT:

„MK (*) Разлики: Испостава каде стоките се ставени на увид … (назив и земја)”

.

2.5.

în a cincea parte a tabelului „Ieșire din … supusă restricțiilor sau impozitelor prin Regulamentul/Directiva/Decizia nr. … – 99204”, se adaugă următoarea liniuță înainte de MT:

„MK (*) Излез од … предмет на ограничувања или давачки согласно Уредба/Директива/Решение № ….”

.

2.6.

în a șasea parte a tabelului „Dispensă de itinerariu obligatoriu – 99205”, se adaugă următoarea liniuță înainte de MT:

„MK (*) Изземање од пропишан правец на движење”

.

2.7.

în a șaptea parte a tabelului „Expeditor agreat – 99206”, se adaugă următoarea liniuță înainte de MT:

„MK (*) Овластен испраќач”

.

2.8.

în a opta parte a tabelului „Dispensă de semnătură – 99207”, se adaugă următoarea liniuță înainte de MT:

„MK (*) Изземање од потпис”

.

2.9.

în a noua parte a tabelului „GARANȚIE GLOBALĂ INTERZISĂ – 99208”, se adaugă următoarea liniuță înainte de MT:

„MK (*) ЗАБРАНА ЗА УПОТРЕБА НА ОПШТА ГАРАНЦИЈА”

.

2.10.

în a zecea parte a tabelului „UTILIZARE NELIMITATĂ – 99209”, se adaugă următoarea liniuță înainte de MT:

„MK (*) УПОТРЕБА БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊЕ”

.

2.11.

în a unsprezecea parte a tabelului „Emis ulterior – 99210”, se adaugă următoarea liniuță înainte de MT:

„MK (*) Дополнително издадено”

.

2.12.

în a douăsprezecea parte a tabelului „Diverși – 99211”, se adaugă următoarea liniuță înainte de MT:

„MK (*) Различни”

.

2.13.

în a treisprezecea parte a tabelului „Vrac – 99212”, se adaugă următoarea liniuță înainte de MT:

„MK (*) Рефус”

.

2.14.

în a paisprezecea parte a tabelului „Expeditor – 99213”, se adaugă următoarea liniuță înainte de MT:

„MK (*) Испраќач

.

3.

Anexa C1 se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA C1

Regimul de tranzit comun/de tranzit comunitar

Document de garanție

Garanție individuală

I.   Angajamentul garantului

1.

Subsemnatul (subsemnata) (1), … domiciliat(ă) în (2) … se face garant solidar la biroul de garanție din … până la valoarea maximă de … în favoarea Uniunii Europene (constituită din Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Croația, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Ungaria, Republica Malta, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, România, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord), Republicii Islanda, fostei Republici iugoslave a Macedoniei, Regatului Norvegiei, Confederației Elvețiene, Republicii Turcia, Principatului Andorra și Republicii San Marino (3) pentru orice sumă pentru care (4) … este sau ar deveni debitor față de țările menționate anterior, atât în principal și în adițional, cât și pentru cheltuieli și accesorii, excluzând penalitățile, cu titlu de datorie constituită din drepturi și din alte taxe aplicabile mărfurilor descrise mai jos, plasate sub regimul de tranzit comunitar sau comun de la biroul de plecare din … la biroul de destinație din ….

Descrierea mărfurilor: …

2.

Subsemnatul (subsemnata) mă oblig să efectuez, la prima cerere scrisă a autorităților competente din țările menționate la punctul 1, plata sumelor cerute fără a putea să o amân mai mult de 30 de zile de la data cererii, în afară de cazul în care subsemnatul (subsemnata) sau orice altă persoană interesată stabilesc/stabilește, înaintea expirării acestui termen, într-un mod considerat satisfăcător de autoritățile competente, că operațiunea s-a încheiat.

Autoritățile competente pot, la cererea subsemnatului (subsemnatei) și pentru motive recunoscute ca fiind valabile, să prelungească, dincolo de termenul de 30 de zile începând cu data cererii de plată, termenul în care subsemnatul (subsemnata) este obligat(ă) să efectueze plata sumelor cerute. Cheltuielile care rezultă din acordarea acestui termen suplimentar, în special dobânzile, trebuie să fie calculate astfel încât valoarea lor să fie echivalentă cu cea care ar fi percepută în acest scop pe piața monetară sau financiară a țării în cauză.

3.

Prezentul angajament este valabil începând cu data acceptării sale de către biroul de garanție. Subsemnatul (subsemnata) rămân răspunzător (răspunzătoare) de plata datoriei apărute cu ocazia operațiunii de tranzit comunitar sau comun la care se referă prezentul angajament, care a debutat înainte de data intrării în vigoare a unei revocări sau a unei rezilieri a actului de garanție, chiar dacă cererea de plată a fost făcută ulterior.

4.

În sensul prezentului angajament, subsemnatul îmi dau adresa de serviciu (5) din fiecare dintre celelalte țări menționate la punctul 1:

Țara

Numele și prenumele sau denumirea societății comerciale și adresa completă

 

 

Subsemnatul (subsemnata) recunosc că toată corespondența, avizele și toate formalitățile sau procedurile referitoare la prezentul angajament, adresate sau efectuate în scris la una dintre adresele de serviciu, vor fi acceptate ca fiindu-i remise cum se cuvine acestuia (acesteia).

Subsemnatul (subsemnata) recunosc competența instanțelor din localitățile în care am o adresă de serviciu.

Subsemnatul (subsemnata) mă angajez să mențin adresele de serviciu sau, dacă sunt obligat(ă) să modific una sau mai multe dintre adresele de serviciu, să informez în prealabil biroul de garanție în legătură cu acest lucru.

Întocmit la …, la data de …

(Semnătura) (6)

II.   Acceptarea de către biroul de garanție

Biroul de garanție …

Angajamentul garantului acceptat la data de … pentru a acoperi operațiunea de tranzit comunitar/comun efectuată în conformitate cu declarația de tranzit nr. … din … (7).

(Ștampila și semnătura)”

4.

Anexa C2 se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA C2

Regimul de tranzit comun/de tranzit comunitar

Document de garanție

Garanție individuală sub formă de titluri

I.   Angajamentul garantului

1.

Subsemnatul (subsemnata) (8) … domiciliat(ă) în … (9) se face garant solidar la biroul de garanție din … în favoarea Uniunii Europene (constituită din Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Croația, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Ungaria, Republica Malta, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, România, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord), Republicii Islanda, fostei Republici iugoslave a Macedoniei, Regatului Norvegiei, Confederației Elvețiene, Republicii Turcia, Principatului Andorra și Republicii San Marino (10), pentru orice sumă pentru care un principal obligat este sau ar deveni debitor față de țările menționate anterior, atât în principal și în adițional, cât și pentru cheltuieli și accesorii, excluzând penalitățile, cu titlu de datorie constituită din drepturi și din alte taxe aplicabile mărfurilor plasate sub regimul de tranzit comunitar sau comun, față de care eu, subsemnatul (subsemnata), am consimțit să-mi angajez responsabilitatea, prin emiterea de titluri de garanție izolată, și aceasta până la concurența unei sume maxime de 7 000 EUR per titlu.

2.

Subsemnatul (subsemnata) mă oblig să efectuez, la prima cerere scrisă a autorităților competente din țările menționate la punctul 1, plata sumelor cerute, până la concurența sumei de 7 000 EUR pe titlu de garanție individuală, fără a putea să o amân mai mult de 30 de zile de la data cererii, în afară de cazul în care subsemnatul (subsemnata) sau orice altă persoană interesată stabilesc/stabilește, înaintea expirării acestui termen, într-un mod considerat satisfăcător de autoritățile competente, că operațiunea s-a încheiat.

Autoritățile competente pot, la cererea subsemnatului (subsemnatei) și pentru motive recunoscute ca fiind valabile, să prelungească, dincolo de termenul de 30 de zile începând cu data cererii de plată, termenul în care subsemnatul (subsemnata) este obligat(ă) să efectueze plata sumelor cerute. Cheltuielile care rezultă din acordarea acestui termen suplimentar, în special dobânzile, trebuie să fie calculate astfel încât valoarea lor să fie echivalentă cu cea care ar fi percepută în acest scop pe piața monetară sau financiară a țării în cauză.

3.

Prezentul angajament este valabil începând cu data acceptării sale de către biroul de garanție. Subsemnatul (subsemnata) rămân răspunzător (răspunzătoare) de plata datoriei apărute cu ocazia oricărei operațiuni de tranzit comunitar sau comun la care se referă prezentul angajament, care a debutat înainte de data intrării în vigoare a unei revocări sau a unei rezilieri a actului de garanție, chiar dacă cererea de plată a fost făcută ulterior.

4.

În sensul prezentului angajament, subsemnatul (subsemnata) îmi dau adresa de serviciu (11) din fiecare dintre celelalte țări menționate la punctul 1:

Țara

Numele și prenumele sau denumirea societății comerciale și adresa completă

 

 

Subsemnatul (subsemnata) recunosc că toată corespondența, avizele și toate formalitățile sau procedurile referitoare la prezentul angajament, adresate sau efectuate în scris la una dintre adresele de serviciu, vor fi acceptate ca fiindu-mi remise cum se cuvine.

Subsemnatul (subsemnata) recunosc competența instanțelor din localitățile în care acesta (aceasta) am o adresă de serviciu.

Subsemnatul (subsemnata) mă angajez să mențin adresele de serviciu sau, dacă sunt obligat(ă) să modific una sau mai multe dintre adresele de serviciu, să informez în prealabil biroul de garanție în legătură cu acest lucru.

Întocmit la …, la data de …

(Semnătura) (12)

II.   Acceptarea de către biroul de garanție

Biroul de garanție

Angajamentul garantului acceptat la data de

(Ștampila și semnătura)”

5.

Anexa C4 se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA C4

Regimul de tranzit comun/de tranzit comunitar

Document de garanție

Garanție globală

I.   Angajamentul garantului

1.

Subsemnatul (subsemnata) (13), … domiciliat(ă) în (14) … se face garant solidar la biroul de garanție din … până la valoarea maximă de …, reprezentând 100/50/20 % (15) din suma de referință în favoarea Uniunii Europene (constituită din Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Croația, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Ungaria, Republica Malta, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, România, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord), Republicii Islanda, fostei Republici iugoslave a Macedoniei, Regatului Norvegiei, Confederației Elvețiene, Republicii Turcia, Principatului Andorra și Republicii San Marino (16) pentru orice sumă pentru care (17) … este sau ar deveni debitor față de țările menționate anterior, atât în principal și în adițional, cât și pentru cheltuieli și accesorii, excluzând penalitățile, cu titlu de datorie constituită din drepturi și din alte taxe aplicabile mărfurilor descrise mai jos, plasate sub regimul de tranzit comunitar sau comun.

2.

Subsemnatul (subsemnata) mă oblig să efectuez, la prima cerere scrisă a autorităților competente din țările menționate la punctul 1, plata sumelor cerute până la valoarea maximă menționată anterior și fără a putea să o amân mai mult de 30 de zile de la data cererii, în afară de cazul în care subsemnatul (subsemnata) sau orice altă persoană interesată stabilesc/stabilește, înaintea expirării acestui termen și într-un mod considerat satisfăcător de autoritățile competente, că operațiunea s-a încheiat.

Autoritățile competente pot, la cererea subsemnatului (subsemnatei) și pentru motive recunoscute ca fiind valabile, să prelungească, dincolo de termenul de 30 de zile începând cu data cererii de plată, termenul în care subsemnatul (subsemnata) este obligat(ă) să efectueze plata sumelor cerute. Cheltuielile care rezultă din acordarea acestui termen suplimentar, în special dobânzile, trebuie să fie calculate astfel încât valoarea lor să fie echivalentă cu cea care ar fi percepută în acest scop pe piața monetară sau financiară a țării în cauză.

Această sumă nu poate fi scăzută din sumele deja plătite în conformitate cu prezentul angajament decât atunci când subsemnatul (subsemnata) este invitat(ă) să plătească o datorie apărută cu ocazia unei operațiuni de tranzit comunitar sau comun care a început înainte de primirea cererii de plată precedente sau în cele 30 de zile care urmează acesteia.

3.

Prezentul angajament este valabil începând cu data acceptării sale de către biroul de garanție. Subsemnatul (subsemnata) rămân răspunzător (răspunzătoare) de plata datoriei apărute cu ocazia oricărei operațiuni de tranzit comunitar sau comun la care se referă prezentul angajament, care a debutat înainte de data intrării în vigoare a unei revocări sau a unei rezilieri a actului de garanție, chiar dacă cererea de plată a fost făcută ulterior.

4.

În sensul prezentului angajament, subsemnatul (subsemnata) îmi dau adresa de serviciu (18) din fiecare dintre celelalte țări menționate la punctul 1:

Țara

Numele și prenumele sau denumirea societății comerciale și adresa completă

 

 

Subsemnatul (subsemnata) recunosc că toată corespondența, avizele și toate formalitățile sau procedurile referitoare la prezentul angajament, adresate sau efectuate în scris la una dintre adresele de serviciu, vor fi acceptate ca fiindu-i remise cum se cuvine acestuia (acesteia).

Subsemnatul (subsemnata) recunosc competența instanțelor din localitățile în care acesta (aceasta) am o adresă de serviciu.

Subsemnatul (subsemnata) mă angajez să mențin adresele de serviciu sau, dacă sunt obligat(ă) să modific una sau mai multe dintre adresele de serviciu, să informez în prealabil biroul de garanție în legătură cu acest lucru.

Întocmit la …, la data de …

(Semnătura) (19)

II.   Acceptarea de către biroul de garanție

Biroul de garanție

Angajamentul garantului acceptat la data de

(Ștampila și semnătura)”

6.

În caseta 7 din anexa C5, cuvintele „fosta Republică iugoslavă a Macedoniei” se introduc între cuvintele „Islanda” și „Norvegia”.

7.

În caseta 6 din anexa C6, cuvintele „fosta Republică iugoslavă a Macedoniei” se introduc între cuvintele „Islanda” și „Norvegia”.


(1)  Numele și prenumele sau denumirea societății comerciale.

(2)  Adresa completă.

(3)  A se elimina numele părții (părților) contractante sau al statelor (Andorra sau San Marino) ale căror teritorii nu sunt tranzitate. Trimiterea la Principatul Andorra și la Republica San Marino nu se aplică decât operațiunii de tranzit comunitar.

(4)  Numele și prenumele sau denumirea societății comerciale.

(5)  În cazul în care, în legislația statului respectiv, nu există nicio prevedere privind adresa de serviciu, garantul numește, în această țară, un agent autorizat să primească toate comunicările adresate lui, iar confirmarea prevăzută la punctul 4 al doilea paragraf și angajamentele luate la punctul 4 al patrulea paragraf trebuie să corespundă. Instanțele localității în care se situează adresele de serviciu ale garantului sau ale agenților săi sunt competente în cazul disputelor privind prezenta garanție.

(6)  Semnătura trebuie precedată de următorul înscris de mână al semnatarului (semnatarei): «Garanție în valoare de …», indicând suma în litere.

(7)  Se completează de către biroul de garanție.

(8)  Numele și prenumele sau denumirea societății comerciale.

(9)  Adresa completă.

(10)  Numai pentru operațiunile de tranzit comunitar.

(11)  În cazul în care, în legislația statului respectiv, nu există nicio prevedere privind adresa de serviciu, garantul numește, în această țară, un agent autorizat să primească toate comunicările adresate lui, iar confirmarea prevăzută la punctul 4 al doilea paragraf și angajamentele luate la punctul 4 al patrulea paragraf trebuie să corespundă. Instanțele localității în care se situează adresele de serviciu ale garantului sau ale agenților săi sunt competente în cazul disputelor privind prezenta garanție.

(12)  Semnătura trebuie precedată de următorul înscris de mână al semnatarului (semnatarei): «Garanție».

(13)  Numele și prenumele sau denumirea societății comerciale.

(14)  Adresa completă.

(15)  A se șterge mențiunea necorespunzătoare.

(16)  A se elimina numele părții contractante sau al statelor (Andorra sau San Marino) ale căror teritorii nu sunt tranzitate. Trimiterea la Principatul Andorra și la Republica San Marino nu se aplică decât operațiunilor de tranzit comunitar.

(17)  Numele și prenumele sau denumirea societății comerciale

(18)  În cazul în care, în legislația statului respectiv, nu există nicio prevedere privind adresa de serviciu, garantul numește, în această țară, un agent autorizat să primească toate comunicările adresate lui, iar confirmarea prevăzută la punctul 4 al doilea paragraf și angajamentele luate la punctul 4 al patrulea paragraf trebuie să corespundă. Instanțele localității în care se situează adresele de serviciu ale garantului sau ale agenților săi sunt competente în cazul disputelor privind prezenta garanție.

(19)  Semnătura trebuie precedată de următorul înscris de mână al semnatarului (semnatarei): «Garanție în valoare de …», indicând suma în litere.


29.5.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 132/78


DECIZIA (UE) 2015/836 A CONSILIULUI

din 11 mai 2015

privind poziția care urmează a fi adoptată, în numele Uniunii Europene, cu privire la adoptarea unei decizii de către Comisia mixtă UE-AELS privind tranzitul comun și a unei decizii de către Comisia mixtă UE-AELS privind simplificarea formalităților în comerțul cu mărfuri referitoare la invitațiile adresate fostei Republici iugoslave a Macedoniei de a adera la Convenția privind un regim de tranzit comun și la Convenția privind simplificarea formalităților în comerțul cu mărfuri

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 207 alineatul (4) coroborat cu articolul 218 alineatul (9),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Articolul 15 alineatul (3) din Convenția încheiată între Comunitatea Economică Europeană, Republica Austria, Republica Finlanda, Republica Islanda, Regatul Norvegiei, Regatul Suediei și Confederația Elvețiană privind regimul de tranzit comun (1) (denumită în continuare „Convenția privind regimul de tranzit comun”) împuternicește Comisia mixtă instituită prin respectiva convenție să adopte, prin decizii, invitații către țări terțe, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (c), de aderare la respectiva convenție în conformitate cu articolul 15a.

(2)

Articolul 11 alineatul (3) din Convenția încheiată între Comunitatea Economică Europeană, Republica Austria, Republica Finlanda, Republica Islanda, Regatul Norvegiei, Regatul Suediei și Confederația Elvețiană privind simplificarea formalităților în comerțul cu mărfuri (2) (denumită în continuare „Convenția privind simplificarea formalităților în comerțul cu mărfuri”) împuternicește Comisia mixtă instituită prin respectiva convenție să adopte, prin decizii, invitații către țări terțe, în sensul articolului 1 alineatul (2), de aderare la respectiva convenție în conformitate cu articolul 11a.

(3)

Este necesar să se stabilească poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii în cadrul respectivelor Comisii mixte în ceea ce privește deciziile de invitare a fostei Republici iugoslave a Macedoniei să adere la convențiile respective.

(4)

Poziția Uniunii în cadrul respectivelor Comisii mixte ar trebui, prin urmare, să se bazeze pe proiectele de decizii atașate,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Poziția care urmează a fi adoptată în numele Uniunii în cadrul Comisiei mixte UE-AELS privind tranzitul comun referitoare la o invitație adresată fostei Republici iugoslave a Macedoniei de aderare la Convenția privind regimul de tranzit comun se întemeiază pe proiectul de decizie a Comisiei mixte respective atașat la prezenta decizie.

Articolul 2

Poziția care urmează a fi adoptată în numele Uniunii în cadrul Comisiei mixte UE-AELS privind simplificarea formalităților în comerțul cu mărfuri referitoare la o invitație adresată fostei Republici iugoslave a Macedoniei de aderare la Convenția privind simplificarea formalităților în comerțul cu mărfuri se întemeiază pe proiectul de decizie a Comisiei mixte respective atașat la prezenta decizie.

Articolul 3

Odată ce fosta Republică iugoslavă a Macedoniei a îndeplinit condițiile tehnice de aderare, reprezentatul Uniunii în Comisiile mixte menționate la articolul 1 și, respectiv, la articolul 2 propune deciziile de invitare a fostei Republici iugoslave a Macedoniei să adere la convenții și votează aceste decizii în conformitate cu articolele 1 și 2 din prezenta decizie.

Articolul 4

Prezenta decizie intră în vigoare la 1 iunie 2015.

Adoptată la Bruxelles, 11 mai 2015.

Pentru Consiliu

Președintele

J. DŪKLAVS


(1)  JO L 226, 13.8.1987, p. 2.

(2)  JO L 134, 22.5.1987, p. 2.


ANEXA I

PROIECT

DECIZIA NR. …/2015 A COMISIEI MIXTE UE-AELS PRIVIND TRANZITUL COMUN

din …

referitoare la invitarea fostei Republici iugoslave a Macedoniei să adere la Convenția privind regimul de tranzit comun

COMISIA MIXTĂ UE-AELS,

având în vedere Convenția din 20 mai 1987 privind regimul de tranzit comun (1) (denumită în continuare „convenția”), în special articolul 15 alineatul (3) litera (e),

întrucât:

(1)

Promovarea comerțului cu fosta Republică iugoslavă a Macedoniei ar fi facilitată printr-un regim de tranzit comun pentru transportul de mărfuri între fosta Republică iugoslavă a Macedoniei și Uniunea Europeană, Republica Islanda, Regatul Norvegiei, Confederația Elvețiană și Republica Turcia.

(2)

În perspectiva introducerii unui astfel de regim, este oportună invitarea fostei Republici iugoslave a Macedoniei să adere la convenție,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În conformitate cu articolul 15a din Convenția privind regimul de tranzit comun, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei este invitată să adere la convenție de la 1 iulie 2015.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la …, ….

Pentru Comisia mixtă UE-AELS

Președintele


(1)  JO L 226, 13.8.1987, p. 2.


ANEXA II

PROIECT

DECIZIA NR. …/2015 A COMISIEI MIXTE UE-AELS PRIVIND SIMPLIFICAREA FORMALITĂȚILOR ÎN COMERȚUL CU MĂRFURI

din …

referitoare la invitarea fostei Republici iugoslave a Macedoniei să adere la Convenția privind simplificarea formalităților în comerțul cu mărfuri

COMISIA MIXTĂ UE-AELS,

având în vedere Convenția din 20 mai 1987 privind simplificarea formalităților în comerțul cu mărfuri (1) (denumită în continuare „convenția”), în special articolul 11 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Schimbul de mărfuri cu fosta Republică iugoslavă a Macedoniei ar fi facilitat prin simplificarea formalităților care influențează comerțul cu mărfuri între fosta Republica iugoslavă a Macedoniei și Uniunea Europeană, Republica Islanda, Regatul Norvegiei, Confederația Elvețiană și Republica Turcia.

(2)

În perspectiva obținerii unei astfel de facilitări, este oportună invitarea fostei Republici iugoslave a Macedoniei să adere la convenție,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În conformitate cu articolul 11a din Convenția privind simplificarea formalităților în comerțul cu mărfuri, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei este invitată să adere la convenție de la 1 iulie 2015.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la …, ….

Pentru Comisia mixtă UE-AELS

Președintele


(1)  JO L 134, 22.5.1987, p. 2.


29.5.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 132/82


DECIZIA (PESC) 2015/837 A CONSILIULUI

din 28 mai 2015

de modificare a Deciziei 2013/255/PESC privind măsuri restrictive împotriva Siriei

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29,

întrucât:

(1)

La 31 mai 2013, Consiliul a adoptat Decizia 2013/255/PESC (1).

(2)

La 28 mai 2014, Consiliul a adoptat Decizia 2014/309/PESC (2), prelungind măsurile restrictive prevăzute în Decizia 2013/255/PESC până la 1 iunie 2015.

(3)

Pe baza unei revizuiri a Deciziei 2013/255/PESC, măsurile restrictive ar trebui prelungite până la 1 iunie 2016.

(4)

Dată fiind gravitatea situației, o persoană ar trebui adăugată pe lista persoanelor fizice și juridice, a entităților și organismelor care fac obiectul măsurilor restrictive prevăzută în anexa I la Decizia 2013/255/PESC.

(5)

O persoană nu ar trebui să mai fie păstrată pe lista persoanelor fizice și juridice, entităților sau organismelor care fac obiectul măsurilor restrictive prevăzută în anexa I la Decizia 2013/255/PESC.

(6)

Informațiile referitoare la anumite persoane care figurează în secțiunea A din anexa I la Decizia 2013/255/PESC ar trebui actualizate.

(7)

Ca urmare a hotărârii Tribunalului din 9 iulie 2014 în cauzele conexate T-329/12 și T-74/13, Mazen Al-Tabbaa/Consiliu (3), precum și a hotărârii Tribunalului din 26 februarie 2015 în cauza T-652/11, Bassam Sabbagh/Consiliu (3), Mazen Al-Tabbaa și Bassam Sabbagh nu sunt incluși pe lista persoanelor fizice și juridice, entităților sau organismelor cărora li se aplică măsurile restrictive, prevăzută în anexa I la Decizia 2013/255/PESC.

(8)

În plus, la 12 februarie 2015, Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a adoptat Rezoluția 2199 (2015), la al cărei punct 17 se interzice comerțul cu bunuri culturale siriene și alte bunuri de importanță arheologică, istorică, culturală, științifică rară și religioasă scoase în mod ilegal din Siria cu începere de la 15 martie 2011.

(9)

Prin urmare, Decizia 2013/255/PESC ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia 2013/255/PESC se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 13a se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 13a

Se interzic importul, exportul, transferul sau furnizarea de servicii de brokeraj pentru bunuri culturale și alte bunuri de importanță arheologică, istorică, culturală, științifică rară și religioasă care au fost scoase ilegal Siria sau în legătură cu care există motive întemeiate să se creadă că au fost scoase ilegal din Siria la 15 martie 2011 sau după această dată. Interdicția nu se aplică dacă se demonstrează că bunurile culturale sunt returnate în siguranță proprietarilor legitimi din Siria.

Uniunea adoptă măsurile necesare în vederea identificării produselor relevante care intră sub incidența prezentului articol.”

2.

Articolul 34 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 34

Prezenta decizie se aplică până la 1 iunie 2016. Aceasta se reexaminează permanent. Se poate reînnoi sau se poate modifica, după caz, în cazul în care Consiliul consideră că obiectivele acesteia nu au fost atinse.”

Articolul 2

Anexa I la Decizia 2013/255/PESC se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 28 mai 2015.

Pentru Consiliu

Președintele

E. RINKĒVIČS


(1)  Decizia 2013/255/PESC a Consiliului din 31 mai 2013 privind măsuri restrictive împotriva Siriei (JO L 147, 1.6.2013, p. 14).

(2)  Decizia 2014/309/PESC a Consiliului din 28 mai 2014 de modificare a Deciziei 2013/255/PESC privind măsuri restrictive împotriva Siriei (JO L 160, 29.5.2014, p. 37).

(3)  Nepublicată încă.


ANEXĂ

I.

Următoarea persoană se adaugă pe lista persoanelor prevăzută în secțiunea A din anexa I la Decizia 2013/255/PESC

 

Nume

Informații de identificare

Motive

Data includerii pe listă

206.

General Muhamad (

Image

) (alias Mohamed, Muhammad) Mahalla (

Image

) (alias Mahla, Mualla, Maalla, Muhalla)

Născut la Jableh/provincia Lattakia.

Șeful secției 293 (Afaceri Interne) a Serviciului de Informații Militare Sirian (SMI), din aprilie 2015. Responsabil pentru represiune și violențe împotriva populației civile din Damasc/guvernoratul Damasc.

Fostul șef-adjunct al Direcției de Securitate Politică (2012), ofițer al Gărzii Republicane Siriene și director-adjunct al Direcției de Securitate Politică. Șeful Poliției Militare, membru al Biroului de Securitate Națională.

29.5.2015

II.

Rubrica referitoare la următoarea persoană se elimină de pe lista persoanelor prevăzută în secțiunea A din anexa I la Decizia 2013/255/PESC:

Nr. 11. Rustum (Image) Ghazali (Image)

III.

Rubricile aferente persoanelor menționate mai jos, astfel cum sunt prevăzute în secțiunea A din anexa I la Decizia 2013/255/PESC, se înlocuiesc cu rubricile următoare:

 

Nume

Informații de identificare

Motive

Data includerii pe listă

3.

Ali (

Image

) Mamluk (

Image

) (alias Mamlouk)

Data nașterii: 19 februarie 1946;

Locul nașterii: Damasc;

pașaport diplomatic nr. 983

Șeful Biroului de Securitate Națională. Fostul șef al Direcției Generale de Informații (DGI) Siriene, implicat în violențe împotriva manifestanților.

9.5.2011

6.

Muhammad (

Image

) Dib (

Image

) Zaytun (

Image

) (alias Mohammed Dib Zeitoun; alias Mohamed Dib Zeitun)

Data nașterii: 20 mai 1951;

Locul nașterii: Damasc;

pașaport diplomatic nr. D000001300

Șeful Direcției de Securitate Generală, implicat în violențe împotriva manifestanților.

9.5.2011

16.

Faruq (

Image

) (alias Farouq, Farouk) Al Shar' (

Image

) (alias Al Char', Al Shara', Al Shara)

Data nașterii: 10 decembrie 1938

Fostul vice-președinte al Siriei, implicat în violențe împotriva populației civile

23.5.2011

37.

General de brigadă Rafiq (

Image

) (alias Rafeeq) Shahadah (

Image

) (alias Shahada, Shahade, Shahadeh, Chahada, Chahade, Chahadeh, Chahada)

 

Fostul șef al secției 293 (Afaceri Interne) din Damasc a Serviciului de Informații Militare Sirian (SMI). Implicat direct în represiune și în violențe împotriva populației civile din Damasc. Consilier al președintelui Bashar Al-Assad pe probleme strategice și de informații militare.

23.8.2011

42.

General de brigadă Nawful (

Image

) (alias Nawfal, Nofal, Nawfel) Al-Husayn (

Image

) (alias Al-Hussain, Al-Hussein)

 

Șeful secției din Idlib a Serviciului de Informații Militare Sirian (SMI). Implicat direct în represiune și în violențe împotriva populației civile din provincia Idlib.

23.8.2011

44.

General de brigadă Muhammed (

Image

) (alias Muhamad) Zamrini (

Image

) (alias Zamreni)

 

Șeful secției din Homs a Serviciului de Informații Militare Sirian (SMI). Implicat direct în represiune și în violențe împotriva populației civile din Homs.

23.8.2011

53.

Adib (

Image

) Mayaleh (

Image

) (alias André Mayard)

Data nașterii: 15 mai 1955

Locul nașterii: Bassir

Adib Mayaleh este responsabil pentru acordarea de sprijin economic și financiar regimului sirian în calitatea sa de guvernator al Băncii Centrale a Siriei.

15.5.2012

55.

Colonel Lu'ai (

Image

) (alias Louay, Loai) al-Ali (

Image

)

 

Șeful secției din Dara'a a Serviciului de Informații Militare Sirian. Răspunzător pentru violențele împotriva protestatarilor din Dara'a.

14.11.2011

80.

General de brigadă Nazih (

Image

) (alias Nazeeh) Hassun (

Image

) (alias Hassoun)

 

Șeful secției din guvernoratul Damasc/Rif Dimashq al Serviciului de Informații Militare Sirian, în trecut la Serviciul de Informații al Forțelor Armate Aeriene Siriene. Ofițer implicat în violențele din Homs.

1.12.2011

137.

General de brigadă Ibrahim (

Image

) Ma'ala (

Image

) (alias Maala, Maale, Ma'la)

 

Șef al secției 285 (Damasc) a Direcției de Informații Generale (l-a înlocuit pe Generalul de brigadă Hussam Fendi la sfârșitul lui 2011). Răspunzător pentru torturarea opozanților aflați în detenție.

24.7.2012


29.5.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 132/86


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/838 A COMISIEI

din 28 mai 2015

de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2014/909/UE prin extinderea perioadei de aplicare în Italia a măsurilor de protecție referitoare la gândacul mic de stup

[notificată cu numărul C(2015) 3558]

(Numai textul în limba italiană este autentic)

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 89/662/CEE a Consiliului din 11 decembrie 1989 privind controalele veterinare aplicabile în schimburile intracomunitare în vederea realizării pieței interne (1), în special articolul 9 alineatul (4),

având în vedere Directiva 90/425/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind controalele veterinare și zootehnice aplicabile în schimburile intracomunitare cu anumite animale vii și produse în vederea realizării pieței interne (2), în special articolul 10 alineatul (4),

întrucât:

(1)

Decizia de punere în aplicare 2014/909/UE a Comisiei (3) stabilește anumite măsuri de protecție ca urmare a unei notificări primite la 11 septembrie 2014 din partea Italiei cu privire la prezența gândacului mic de stup (Aethina tumida) în regiunile Calabria și Sicilia.

(2)

Decizia de punere în aplicare 2014/909/UE se aplică până la 31 mai 2015. Cu toate acestea, deoarece inspecțiile și investigațiile epidemiologice specificate în Decizia de punere în aplicare 2014/909/UE, precum și supravegherea activă a prezenței gândacului mic de stup în regiunile italiene în cauză nu sunt finalizate, situația epidemiologică nu a fost încă determinată, deși din luna decembrie a anului trecut nu s-a mai constatat prezența gândacului mic de stup.

(3)

Prin urmare, având în vedere această situație tranzitorie și în așteptarea unor informații suplimentare privind supravegherea în curs, este necesar să se prelungească perioada de aplicare a măsurilor prevăzute în Decizia de punere în aplicare 2014/909/UE până la finalul preconizat al sezonului apicol actual în regiunile respective, și anume sfârșitul lunii noiembrie 2015.

(4)

Decizia de punere în aplicare 2014/909/UE ar trebui modificată în consecință.

(5)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt în conformitate cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Articolul 4 din Decizia de punere în aplicare 2014/909/UE se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 4

Prezenta decizie se aplică până la 30 noiembrie 2015.”

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează Republicii Italiene.

Adoptată la Bruxelles, 28 mai 2015.

Pentru Comisie

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 395, 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 224, 18.8.1990, p. 29.

(3)  Decizia de punere în aplicare 2014/909/UE a Comisiei din 12 decembrie 2014 privind anumite măsuri de protecție cu privire la apariții confirmate ale gândacului mic de stup în Italia (JO L 359, 16.12.2014, p. 161).


29.5.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 132/88


DECIZIA (UE) 2015/839 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 27 aprilie 2015

privind identificarea instituțiilor de credit care fac obiectul evaluării cuprinzătoare (BCE/2015/21)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 127 alineatul (6),

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului din 15 octombrie 2013 de conferire a unor atribuții specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit (1), în special articolul 4 alineatul (1) litera (f), articolul 4 alineatul (3), articolul 6 alineatul (5) litera (d) și articolele 9-13,

având în vedere propunerea Consiliului de supraveghere,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 33 alineatele (3) și (4) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013, în 2014 Banca Centrală Europeană (BCE) a efectuat o evaluare cuprinzătoare, inclusiv din perspectiva bilanțului, a instituțiilor de credit identificate în Decizia BCE/2014/3 (2).

(2)

BCE ar trebui să efectueze o evaluare cuprinzătoare a instituțiilor de credit neacoperite de evaluarea anterioară și care au devenit semnificative după adoptarea Deciziei BCE/2014/3, evaluare care să fie comparabilă din punct de vedere al sferei de aplicare și al nivelului de detaliu cu cea efectuată în 2014.

(3)

Această evaluare ar trebui să includă trei instituții de credit clasificate de către BCE ca semnificative pe baza caracterului semnificativ al activităților transfrontaliere ale unui grup supravegheat în sensul articolului 6 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 și al articolelor 59 și 60 din Regulamentul (UE) nr. 468/2014 al Băncii Centrale Europene (BCE/2014/17) (3). Totodată, aceasta ar trebui să includă o instituție de credit clasificată ca semnificativă pe baza articolului 6 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013, deoarece este una dintre cele mai importante trei instituții dintr-un stat membru participant, și o instituție de credit semnificativă care a fost creată în 2014 ca urmare a măsurilor de rezoluție luate de o autoritate națională competentă cu privire la o instituție de credit clasificată anterior ca semnificativă.

(4)

Întrucât activele acestei a doua instituții au făcut obiectul unei evaluări a calității activelor și unui audit special, dar instituția în sine nu a fost supusă unei simulări de criză, aceasta ar trebui supusă unei simulări de criză în 2015.

(5)

În plus și pentru a asigura condiții de concurență echitabile, ar mai trebui incluse în această evaluare alte patru instituții de credit care, pe baza datelor de la sfârșitul anului contabil pentru exercițiul financiar 2014, ar putea îndeplini criteriile privind caracterul semnificativ prevăzute la articolul 6 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013.

(6)

BCE poate solicita persoanelor prevăzute la articolul 10 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 să furnizeze toate informațiile relevante necesare pentru efectuarea de către BCE a unei evaluări cuprinzătoare. BCE poate, de asemenea, face uz de competențele prevăzute la articolele 11-13 din acel regulament.

(7)

BCE ar trebui să colaboreze îndeaproape cu autoritățile naționale competente relevante cu ocazia efectuării acestei evaluări cuprinzătoare,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Entitățile care fac obiectul evaluării cuprinzătoare

(1)   Entitățile incluse în lista din anexă fac obiectul evaluării cuprinzătoare care urmează a fi efectuată de BCE.

(2)   Novo Banco, SA va fi supusă doar simulării de criză din evaluarea cuprinzătoare.

(3)   În conformitate cu articolul 10 din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013, instituțiile de credit identificate în anexă ca făcând obiectul unei evaluări cuprinzătoare transmit toate informațiile solicitate de BCE și care au relevanță pentru această evaluare.

Articolul 2

Competențe în materie de investigare

(1)   În conformitate cu articolul 11 din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013, BCE își poate exercita competențele în materie de investigare cu privire la instituțiile de credit identificate în anexă.

(2)   BCE verifică informațiile primite de la instituțiile de credit, inclusiv, la nevoie, prin inspecții la fața locului, și este, după caz, asistată de autorităților naționale competente cu implicarea terților, în conformitate cu articolele 9-13 din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013. Pentru efectuarea evaluării calității activelor ca parte a evaluării cuprinzătoare, ori de câte ori este necesar, BCE poate invita autoritățile naționale competente să desemneze auditori care să efectueze auditul care nu este prevăzut de lege.

Articolul 3

Intrarea în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare la 6 mai 2015.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 27 aprilie 2015.

Președintele BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 287, 29.10.2013, p. 63.

(2)  Decizia BCE/2014/3 din 4 februarie 2014 privind identificarea instituțiilor de credit care fac obiectul evaluării cuprinzătoare (JO L 69, 8.3.2014, p. 107).

(3)  Regulamentul (UE) nr. 468/2014 al Băncii Centrale Europene din 16 aprilie 2014 de instituire a cadrului de cooperare la nivelul Mecanismului unic de supraveghere între Banca Centrală Europeană și autoritățile naționale competente și cu autoritățile naționale desemnate (Regulamentul-cadru privind MUS) (BCE/2014/17) (JO L 141, 14.5.2014, p. 1).


ANEXĂ

INSTITUȚIILE DE CREDIT INCLUSE ÎN EVALUAREA CUPRINZĂTOARE

Belgia

Banque Degroof S.A.

Franța

Agence Française de Développement (*)

Luxemburg

J.P. Morgan Bank Luxemburg S.A. (*)

Malta

Mediterranean Bank plc (*)

Austria

Sberbank Europe AG

VTB Bank (Austria) AG

Portugalia

Novo Banco, SA (doar pentru simularea de criză)

Slovenia

Unicredit Banka Slovenija d.d.

Finlanda

Kuntarahoitus Oyj (Municipality Finance plc) (*)


(*)  Instituții mai puțin semnificative care ar putea fi reclasificate ca instituții de credit semnificative pe baza datelor de la sfârșitul anului contabil pentru exercițiul financiar 2014.